ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина

14.12.2018 - (2018/2148(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Кристиан Дан Преда

Процедура : 2018/2148(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0467/2018
Внесени текстове :
A8-0467/2018
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина

(2018/2148(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна,

–  като взе предвид Протокола за адаптиране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, който беше парафиран на 18 юли 2016 г. и влезе в сила на 1 февруари 2017 г.,

–  като взе предвид кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз от 15 февруари 2016 г. и представянето на отговорите на страната на въпросника на Комисията на 28 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 – 20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета – от 16 октомври 2017 г. относно Босна и Херцеговина, от 26 юни 2018 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране и от 15 октомври 2018 г. относно военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина EUFOR Althea,

–  като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 5 – 6 ноември 2015 г., второто заседание на Съвета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 10 юли 2017 г., и третото заседание на Комитета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 27 март 2018 г. и третото заседание на Съвета по стабилизиране и асоцииране ЕС-Босна и Херцеговина, проведено на 13 юли 2018 г.,

–  като взе предвид Берлинския процес и по-специално заключенията на председателя на срещата на държавните и правителствени ръководители, проведена в рамките на срещата на върха за Западните Балкани в Лондон на 10 юли 2018 г., трите съвместни декларации, подписани в същия ден – относно регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, относно изчезналите лица и относно военните престъпления, както и декларацията за борба с корупцията, с която Босна и Херцеговина излезе по същия повод,

–  като взе предвид декларацията от София, приета по време на срещата на високо равнище ЕС-Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея приоритетна програма от София,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването – 2018 г. (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Босна и Херцеговина за 2018 г.“ (SWD(2018)0155),

–  като взе предвид изявлението от 2 май 2018 г. на заместник-председателя на комисията/върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини и на члена на Европейската комисия, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите за разширяване, Йоханес Хан относно изборната реформа в Босна и Херцеговина за изборите за Камарата на представителите на федералната единица на Федерацията,

–  като взе предвид резултатите от изборите, проведени на 7 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид предварителните констатации и заключения на международната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите, публикувани на 8 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление на заместник-председателя/върховен представител Могерини и члена на Комисията Хан от 8 октомври 2018 г. относно изборите в Босна и Херцеговина,

–  като взе предвид съвместните заключения на икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

–  като взе предвид местното изявление на ЕС от 1 юни 2018 г. относно Наказателно-процесуалния кодекс на Босна и Херцеговина,

–  като взе предвид Петдесет и третия[1] и Петдесет и четвъртия[2] доклад до Съвета за сигурност на ООН на върховния представител за изпълнението на мирното споразумение за Босна и Херцеговина съответно от 3 май 2018 г. и от 31 октомври 2018 г.,

–  като взе предвид програмата за реформи на Босна и Херцеговина за периода 2015 – 2018 г., приета през юли 2015 г., както и механизма за координация, приет от Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска на 23 август 2016 г.,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0467/2018),

А.  като има предвид, че ЕС остава ангажиран с европейската перспектива на Босна и Херцеговина, нейната териториална цялост, суверенитет и единство;

Б.  като има предвид, че кандидатурата на страната за членство в ЕС е стратегически избор и ангажимент за развитие в посока към ЕС;

В.  като има предвид, че Комисията подготвя становището си по кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС; като има предвид, че Босна и Херцеговина, като използва механизма за координация по въпросите на ЕС, подготви своите отговори на въпросника на Комисията и ги представи на 28 февруари 2018 г.; като има предвид, че на 20 юни 2018 г. Босна и Херцеговина получи над 600 последващи въпроса и че още не е успяла да изпрати отговорите си на допълнителните въпроси;

Г.  като има предвид, че от средата на 2017 г. се наблюдава явно забавяне в приемането на реформите, свързани с ЕС, въпреки поетите от Босна и Херцеговина ангажименти с Програмата за реформи; като има предвид, че присъединяването към ЕС е цялостен процес, за който се изисква политическа воля, съвместни усилия на всички заинтересовани страни и консенсус по Програмата за реформи; като има предвид, че гражданите на Босна и Херцеговина трябва да бъдат поставени в центъра на институционалните, икономическите и социалните реформи;

Д.  като има предвид, че на 7 октомври 2018 г. в Босна и Херцеговина се проведоха общи избори; като има предвид, че политическите партии не успяха да постигнат съгласие относно промените в избирателния закон, необходими за запълване на законодателната празнота, създадена с решенията на Конституционния съд по делото Любич относно избирането на членове на Камарата на представителите на Федерацията; като има предвид, че посредническите усилия по този въпрос, водени от посланиците на ЕС и на САЩ в Босна и Херцеговина, с участието на Венецианската комисия, не дадоха резултат;

Е.  като има предвид, че Босна и Херцеговина продължава да е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека по делото Сейдич-Финци и други свързани дела; като има предвид, че Съветът възложи на Комисията да обърне специално внимание на този въпрос при изготвянето на своето становище относно кандидатурата за членство на Босна и Херцеговина; като има предвид, че следователно в своето становище Комисията се очаква да анализира въпроси, свързани с функционалността, и да направи преглед на правната рамка от гледна точка на съвместимостта с достиженията на правото на ЕС, установявайки необходимостта от конституционни или други реформи; като има предвид, че колкото повече Босна и Херцеговина се доближава до членство в ЕС, толкова по-належаща ще става необходимостта от конституционна реформа за засилване на функционалността и гарантиране на защитата на правата на човека; като има предвид, че до момента политическите лидери в страната не са успели да поправят съответните пропуски в конституцията на Босна и Херцеговина;

Ж.  като има предвид, че в момента не се прилагат 13 решения на Конституционния съд на Босна и Херцеговина и многобройни конституционни решения на равнището на федералните единици (28 във Федерацията и 7 в Република Сръбска); като има предвид, че изпълнението на решенията на конституционния съд е съществен елемент на върховенството на закона;

З.  като има предвид, че Босна и Херцеговина е също така страна по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспо, 1991 г.);

И.  като има предвид, че в съвременна Европа няма място за възвеличаване на лица, осъдени за военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

Й.  като има предвид, че продължаващите предизвикателства в процеса на помирение следва да се решават по-енергично;

К.  като има предвид, че корупцията, включително на най-високо равнище, остава широко разпространена;

1.  приветства представянето на отговорите на Босна и Херцеговина на въпросника на Комисията; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да отговори своевременно, прозрачно и подробно на последващите въпроси, които са от по-техническо естество, за да допринесе за изготвянето от Комисията на становището ѝ по кандидатурата на страната за членство в ЕС;

2.  изразява загриженост във връзка с явното забавяне на темпа на реформите поради несъгласия между партиите и силно поляризираната предизборна кампания, която започна много рано; подчертава, че декларираният ангажимент на управляващите органи в Босна и Херцеговина за присъединяването на страната към ЕС трябва да бъде съпътстван от последователно осъществяване на реформите, предвидени в Програмата за реформи, и да намери израз в постигането на конкретни резултати в полза на гражданите, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност; изразява съжаление, че освен приемането на стратегии за цялата страна в областта на околната среда, развитието на селските райони и енергетиката, както и на някои важни за реформите мерки, като изменението на Закона за акцизите, необходими за осигуряване на финансиране от МВФ и ЕБВР, не е постигнат съществен напредък;

3.  изразява съжаление, че предизборната кампания отново беше доминирана от разделяща етно-националистическа реторика, която продължава да бъде характерна черта на политическия дебат в страната, с участието на политици от всички партии; призовава всички политически лидери да се заемат без да отлагат със съставянето на правителства на всички равнища, като работят конструктивно заедно и в интерес на гражданите на своята страна; призовава за подходящо представяне на процеса на интегриране в ЕС пред обществеността, включително като проект за помирение и развитие на политическа култура, основана на компромис и взаимно разбирателство;

4.  отбелязва, че и този изборен цикъл беше белязан от разделяне на етнически принцип и че предизборната кампания беше с акцент по-скоро върху проблемите от миналото, които разединяват хората, отколкото върху предлагането на конкретни решения на проблемите, с които те се сблъскват всеки ден; изразява съжаление за националистическата и подстрекателска предизборна реторика, която задълбочава пропастта между трите съставни народа; отбелязва, че изборите от 7 октомври 2018 г. бяха оспорвани и като цяло добре организирани, въпреки някои нередности, и че гражданите на Босна и Херцеговина упражниха своето демократично право по спокоен и организиран начин; отново посочва, че всички твърдения за нередности, свързани с изборите, следва да се разследват и осъждат по възможно най-категоричен начин и че всички незаконни действия следва да се преследват; подчертава все още съществуващите недостатъци в процеса на провеждане на демократични избори и очаква препоръките на ОССЕ/БДИПЧ да бъдат изпълнени без отлагане; припомня, че все още не е изпълнено решението на Конституционния съд от 2010 г. относно демократичното право на гражданите на Мостар да гласуват на местни избори;

5.  изразява съжаление, че преди изборите не беше постигнат компромис по промените в избирателния закон, необходими за запълване на законодателната празнота, произтичаща от решенията на Конституционния съд по делото Любич относно избирането на членове на Камарата на представителите на Федерацията; призовава за намиране на приемливо решение, за да се осигури безпроблемното прилагане на резултатите от изборите и пълноценното функциониране на всички държавни институции; изразява увереност, че Централната избирателна комисия ще изпълни мандата си по независим и професионален начин; настоятелно призовава всички политически лидери и избрани членове на парламентите да проявяват отговорност, да избягват изявления, оспорващи единството на държавата, да оставят настрана противоречията си и да намерят компромиси и решения, които да бъдат приемливи за всички; предупреждава, че забавянията и опитите за блокиране на сформирането на правителствени органи след изборите няма да са в интерес на гражданите и няма да допринесат за целта за европейска интеграция; подчертава, че провеждането на избори, зачитането на резултатите и формирането на правителство съгласно съответните правни разпоредби е важна характеристика за една добре функционираща демокрация, както и изискване към всяка държава, стремяща се към членство в ЕС;

6.  отново категорично заявява необходимостта от бързо сформиране на Камарата на представителите на Федерацията в съответствие с решенията на Конституционния съд на Босна и Херцеговина, както се посочва и в съвместното изявление на заместник-председателя/върховен представител Могерини и члена на Комисията Хан относно изборите в Босна и Херцеговина;

7.  изразява съжаление, че въпросът за демократичното и легитимното представителство на трите съставни народа и на всички граждани остава нерешен; настоятелно призовава всички страни да намерят компромис навреме, тъй като този въпрос следва да бъде разгледан възможно най-скоро от новите законодатели, включително чрез привеждане в действие на решенията на Европейския съд по правата на човека по делото Сейдич-Финци и свързаните с него дела; отново изтъква необходимостта от предприемане на конституционни, политически и избирателни реформи, които да превърнат Босна и Херцеговина в напълно ефективна, приобщаваща и функционираща държава, основана на върховенството на закона;

8.  изразява съжаление за това, че поради опитите за въвеждане на етническо блокиране в правилата за гласуване на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране, делегатите от Босна и Херцеговина все още не могат да постигнат споразумение по процедурния правилник на комитета, поради което той не е заседавал вече три години; изразява съжаление за липсата на сътрудничество с Европейския парламент, припомня, че това е явно нарушение на задълженията, произтичащи от споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА), и настоятелно призовава всички участници да се споразумеят и да приемат процедурния правилник на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране въз основа на препоръките на Европейския парламент по този въпрос; отбелязва, че функционирането на демократичните институции, включително на парламента, е необходимо условие за напредъка на процеса на интеграция в ЕС;

9.  изразява безпокойство за липсата на систематични оценки на регулаторното въздействие и на обществени консултации, за лошото качество и недостатъчната честота на извършваното наблюдение и докладване, както и за липсата на формално изискване за публикуване на основни правителствени документи, свързани с планирането;

10.  призовава за приемането на по-нататъшни недопускащи дискриминация и съобразени със социалното измерение на пола стратегии за цялата страна в области като заетостта и управлението на публичните финанси, което ще позволи последователното провеждане на реформите в цялата страна, както и достъпа до по-нататъшно финансиране по ИПП; отбелязва със задоволство, че приемането на съответните общи за цялата страна стратегии даде възможност за допълнително финансиране по ИПП в ключови области като селското стопанство и развитието на селските райони, околната среда и енергетиката по линия на наскоро преразгледания индикативен стратегически документ за периода 2014 – 2020 г.; подчертава необходимостта да се гарантира по-добро усвояване на предприсъединителната помощ, по-специално чрез подобряване на координацията на донорите и административния капацитет; настоятелно призовава за приемането на национална програма за сближаване на законодателството на страната с достиженията на правото на ЕС, което е законодателно изискване съгласно ССА и е абсолютно необходимо в подготовката за присъединяване към ЕС;

11.  подновява призива си за приемането на обща за страната стратегия за правата на човека; подчертава необходимостта от незабавно приемане на изменения на Закона за омбудсмана, за да се гарантира спазването на Парижките принципи; счита, че е необходимо Босна и Херцеговина да установи национален превантивен механизъм за предотвратяване на изтезания и малтретиране, както и да приеме държавен закон относно правата на цивилните лица, подложени на изтезания по време на войната, в съответствие с международните си задължения; счита, че Босна и Херцеговина следва да положи повече усилия за привеждане на условията в местата за лишаване от свобода и за задържане в полицейските участъци в съответствие с международните стандарти; призовава още веднъж органите в Република Сръбска да отменят разпоредбата относно смъртното наказание в конституцията на федералната единица; подчертава отново необходимостта от гарантиране на недопускащ дискриминация достъп до правосъдие в цялата страна чрез хармонизирана и устойчива система за безплатна правна помощ; призовава управляващите органи да насърчават европейските ценности и да продължат да следват европейската перспектива;

12.  призовава органите на Босна и Херцеговина да предприемат конкретни стъпки за интегриране на принципа на равенство между половете във всички политики, в т.ч. в програмата за реформи, и изразява безпокойство във връзка с недостатъчното представителство на жените на позиции, свързани с вземането на решения, особено на местно равнище; настоятелно призовава политическите партии в Босна и Херцеговина да правят повече за гарантиране на представителството на жените на всички нива на политическата система;

13.  изразява съжаление относно факта, че Босна и Херцеговина продължава да нарушава Европейската конвенция за правата на човека, като не изпълнява решенията на Европейския съд по правата на човека по казусите Сейдич-Финци, Зорнич, Пилав и Шлаку, което позволява явна дискриминация между гражданите в Босна и Херцеговина в пряко противоречие с ценностите и нормите на ЕС; припомня, че при изготвянето на своето становище Комисията следва да обърне внимание на този въпрос; подчертава, че прилагането на тези решения би допринесло за изграждането на функциониращо демократично общество; подчертава, че от Босна и Херцеговина се очаква, както от всички останали кандидати за членство в ЕС, постепенно да приведе конституционната и правната си система в съответствие с изискванията на достиженията на правото на ЕС в областта на недопускането на дискриминация и очаква своевременното постигане на напредък по тези съществени въпроси; настоява, че прилагането на тези решения не следва да засяга по-нататъшното изпълнение на Програмата за реформи и трябва да доведе до премахването на всякакви ограничения на правото на кандидатиране в избори, основани на етническа принадлежност и местоживеене или свързани с избора на даден гражданин да не се идентифицира с даден съставен народ; счита поради това, че конституционната и избирателната реформа следва да вървят ръка за ръка; призовава политическите лидери да избягват националистическата реторика, която разделя обществото, и да продължат политическия диалог и дейностите за сътрудничество между политическите представители на трите народа и на останалите групи;

14.  призовава за по-ефективни мерки за борба с всички форми на дискриминация, по-специално чрез приемане на стратегии за цялата страна за правата на човека и за недопускане на дискриминация; насърчава сътрудничеството между трите съставни народа и останалите групи по културни, религиозни и образователни въпроси, като се преодоляват етническите разделения; изразява съжаление за липсата на напредък по въпроса за „две училища под един покрив“; настоятелно призовава за предприемането на решителни действия на всички равнища за намиране на системни решения, които да гарантират приобщаващо и недопускащо дискриминация образование за всички деца; отбелязва, че приемането на образователни и учебни програмите на цялата територия на Босна и Херцеговина следва да зачита културното и езиковото многообразие на народите, поставяйки същевременно акцент върху взаимното разбирателство и помирението; изразява безпокойство, че липсата на ресурси и съгласуване затруднява изпълнението на плана за действие за децата за периода 2015 – 2018 г.; приветства законодателството на Босна и Херцеговина в областта на приемните грижи и подчертава необходимостта от подкрепа за по-нататъшната деинституционализация на грижите за децата в цялата страна; призовава за по-добър достъп до образование и подходящи социални услуги за децата с увреждания, както и за подобряване като цяло на достъпа до сгради, институции и транспорт за лицата с увреждания;

15.  призовава за по-ефективно прилагане на законодателните разпоредби относно равенството между мъжете и жените, за намаляване на разликите в заплащането между мъжете и жените и за подобряване на достъпа на жените до пазара на труда, както и за борба със свързаните с пола стереотипи в обществото; отбелязва с безпокойство липсата на ефективно изпълнение на законодателството за предотвратяване на насилието, основано на пола, и за защита от такова насилие, по-специално във връзка с домашното насилие; посочва необходимостта от привеждане на законодателството в съответствие с Конвенцията от Истанбул; настоятелно призовава за постигане на напредък по отношение на гарантирането на зачитането на правата на хората с увреждания, по-специално чрез бързо изпълнение на съответните препоръки на ООН; отчита стъпките, предприети за правна закрила на ЛГБТИ лицата, но подчертава, че е необходимо да се направи повече за наказателното преследване на насилието и престъпленията от омраза срещу тях, както и за насърчаване на тяхното социално приобщаване;

16.  изразява загриженост, че липсата на координация между различните равнища на управление и липсата на финансиране продължават да възпрепятстват ефективната защита на малцинствата и уязвимите групи, по-специално на ромите; призовава за предприемане на допълнителни стъпки за укрепване на защитата на правата на малцинствата; отбелязва със загриженост, че резултатите от проучването от 2017 г. за маргинализираните роми в Босна и Херцеговина показват техния ограничен достъп до възможности във всеки аспект на човешкото развитие; осъжда стигматизирането и социалното изключване на ромите; призовава органите на Босна и Херцеговина да почитат паметта на жертвите на Холокоста над ромите, да обявят 2 август за възпоменателен ден на Холокоста над ромите и да включат жертвите от ромски произход във възпоменателните събития, провеждани на 27 януари всяка година за отбелязване на Деня за почитане на паметта на жертвите на Холокоста; приветства приемането на преразгледания план за действие за ромите относно жилищното настаняване, заетостта и здравеопазването за периода 2017 – 2020 г.; настоятелно призовава да се вземат мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, равнищата на заетост, здравеопазването, жилищното настаняване и условията на живот за ромите и другите малцинства, като се поставя акцент върху подобряването и пълното прилагане на съществуващата съответна политика и законодателна рамка; изразява загриженост относно слабото представителство на националните малцинства в политическия и обществения живот;

17.  отбелязва участието на Босна и Херцеговина в тазгодишната оценка по програмата PISA на ОИСР, което стана възможно с финансовата подкрепа на Европейската комисия; поздравява образователните институции на Босна и Херцеговина (компетентните министерства и институции на равнище кантони и федералните единици, както и на държавно равнище, и на окръг Бръчко) за тяхното сътрудничество и желание за съвместна работа; настоятелно призовава бъдещите правителства на всички равнища да използват резултатите от оценката, които се очаква да бъдат публикувани през 2019 г., да провеждат конструктивен дебат и да развиват образователни реформи, които да доведат до по-добро качество на резултатите от образованието;

18.  призовава за всеобхватна реформа на системите за социална закрила чрез премахване на дискриминационните практики в съответствие със задълженията по отношение на правата на човека и за гарантиране на въвеждането на подходящи минимални стандарти за закрила на най-уязвимите населения, в т.ч. премахване на пропуските в законодателството, поради които някои деца не могат да имат здравна осигуровка; приканва всички съответни институции в Босна и Херцеговина да засилят координацията и сътрудничеството в наблюдението на правата на децата, в т.ч. чрез установяване на всеобхватен механизъм за събиране на данни за правата на децата в Босна и Херцеговина;

19.  отбелязва, че Босна и Херцеговина продължава да бъде отправна точка, транзитен пункт и крайна дестинация на трафика на хора; призовава за подобряване на управлението на границите и за укрепване на специализираните звена за разследване на трафика на хора с цел водене на ефективна борба срещу трафикантите;

20.  изразява загриженост относно недостатъчните образователни и икономически реформи, които водят до високи равнища на младежка безработица и икономическа емиграция, както и относно липсата на подходящи политики и инвестиции в децата и младите хора; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да положи усилия за решаване на проблема с големия дисбаланс в съотношението между мъжете и жените сред работещите и с изключването на младите хора от малцинствените групи от мерките за образование и заетост; призовава за много по-активна и систематична политика по отношение на младите хора в Босна и Херцеговина, чиято цел следва да бъде овластяването на младите хора в страната; насърчава в тази връзка Босна и Херцеговина да създаде специална рамка и да гарантира пълноценното функциониране на Комисията за координиране на проблемите на младите хора в рамките на Министерството по гражданските въпроси на Босна и Херцеговина;

21.  призовава за пълно прилагане и подкрепа с публични средства на стратегиите и законодателството в областта на правата на лицата, принадлежащи към малцинствени групи, и тяхната закрила;

22.  призовава Босна и Херцеговина да гарантира правото на собственост; посочва липсата на цялостна законодателна рамка за разглеждане на заявленията за реституиране и насърчава органите на властта да започнат диалог със заинтересованите страни по въпросите на реституирането или обезщетяването за иззето имущество;

23.  изразява съжаление за липсата на напредък по отношение на свободата на изразяване на мнение и независимостта на медиите; отхвърля категорично продължаващите опити за оказване на политически и финансов натиск върху медиите; осъжда повтарящите се случаи на сплашвания, смъртни заплахи и словесни нападки и физически нападения срещу журналисти, и особено срещу разследващи журналисти, отразяващи случаи на останали ненаказани военни престъпления; призовава органите да събират данни по такива случаи, да гарантират бързото разследване и наказателно преследване на извършителите и да насърчават среда, благоприятстваща свободата на изразяване на мнение; посочва необходимостта от укрепване на финансовата стабилност и политическата неутралност на Агенцията за регулиране на съобщенията; призовава отново за гарантиране на независимостта и устойчивото финансиране на обществените радио- и телевизионни оператори, както и на наличието на съдържание на всички официални езици; призовава за повече внимание по отношение на условията на труд на журналистите в целия сектор; изразява загриженост относно липсата на прозрачност на собствеността на медиите и отново призовава за гарантиране на пълна прозрачност чрез приемане на подходяща законодателна рамка; изразява съжаление за политическото възпрепятстване на създаването на функциониращо обществено радио- и телевизионно разпространение; отново призовава за гарантиране на медиен плурализъм и подчертава, че продуцирането и излъчването на телевизионно и радио съдържание на всички официални езици на Босна и Херцеговина ще допринесе за защитата на културното многообразие в страната; подчертава, че също както по отношение на други държави в региона, продължава да е обезпокоен от използването на медиите за политически цели пряко от политическите фактори или от стопански субекти в опитите им да упражняват политическо влияние;

24.  приветства усилията за насърчаване на помирението, взаимното уважение и религиозната толерантност в страната, в т.ч. тези на Съвета по междурелигиозните въпроси на Босна и Херцеговина; изразява съжаление за продължаващите случаи на дискриминация на религиозна основа, както и на инциденти, насочени срещу религиозни обекти; приветства и подкрепя тези, които се борят за свобода на изразяване и срещу речта на омразата и религиозната омраза и насърчават приобщаването; отхвърля насаждането на страх от другите и призовава органите да реагират бързо и последователно при всички такива случаи;

25.  приветства приемането на стратегическата рамка за реформа на публичната администрация в Босна и Херцеговина за периода 2018 – 2022 г. и призовава за бързото ѝ прилагане; привлича отново вниманието към разпокъсаността и политизирането на системата на изготвяне на политики в Босна и Херцеговина и подчертава необходимостта от реформа на конституционната рамка в съответствие с най-високите стандарти в областта на човешките права и свободи и за подобряване на качеството, съгласуваността и финансовата осъществимост на публичните политики в цялата страна; призовава за приемане на обща за цялата страна стратегия в областта на управлението на публичните финанси и за увеличаване на прозрачността на бюджета в Босна и Херцеговина, както и за по-силни механизми за предотвратяване на неефективно използване и разхищение на публични ресурси, включително в областта на обществените поръчки; призовава по-специално за предприемане на действия за намаляване на риска от политизиране на държавната администрация чрез ефективна система за управление на човешките ресурси на всички административни равнища, както и чрез стандартизиране на процедурите в държавната служба на всички равнища на управление, особено между федералното и кантоналните равнища във Федерацията;

26.  отчита постигането на известен напредък в създаването на институционални механизми за сътрудничество между управляващите органи и организациите на гражданското общество и в осигуряването на публично финансиране за организациите на гражданското общество; отново призовава за приемането на стратегическа рамка за сътрудничество с гражданското общество на всички равнища на управление, за по-голяма прозрачност на процеса на вземане на решения и за допълнителни усилия за осигуряване на възможност за обществен контрол върху работата на правителствата; подчертава освен това необходимостта от увеличаване на участието на гражданското общество в планирането, наблюдението и изпълнението на програми на ЕС за осигуряване на подкрепа; настоятелно призовава органите да проведат ефективен диалог, който евентуално да доведе до законодателни инициативи и инициативи за изграждане на капацитет, които да увеличат капацитета на социалните партньори и гражданското общество; подчертава необходимостта от осигуряването на публично финансиране за организации на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека, демокрацията и правовата държава, включително за организации с наблюдателни или застъпнически функции, както и за малки местни организации;

27.  остава загрижен във връзка с широко разпространената корупция в Босна и Херцеговина и продължаващото разминаване между декларираната политическа воля за борба с нея и липсата на конкретни резултати; подчертава, че няма данни за наказателно преследване на високопоставени лица и че правната и институционалната рамка за борба със системната корупция в области като финансирането на политическите партии, обществените поръчки, конфликтите на интереси и декларирането на активи е слаба и неподходяща; призовава за предприемане на стъпки за подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията в съответствие с европейските стандарти, чрез по-добро хармонизиране на плановете за действие, приети на различни равнища, чрез прилагане на съществуващите стратегии и чрез засилване на сътрудничеството между органите за предотвратяване на корупцията и с Агенцията за противодействие на корупцията;

28.  счита, че са необходими допълнителни усилия за подобряване на борбата с широкоразпространената корупция; настоятелно призовава за предприемане на действия за значително подобряване на резултатите в областта на превенцията и противодействието на корупцията, включително на мерки за налагане на ефективни и възпиращи санкции, в т.ч. конфискуване на придобито по престъпен начин имущество; подчертава необходимостта от изграждане на капацитет за противодействие и разследване на икономическата и финансовата престъпност и на свързаните с обществените поръчки престъпления; подчертава, че следва да се обърне особено внимание на провеждането на ефективни проверки на финансирането на политическите партии и предизборните кампании и на подобряването на публичния достъп до и надзора върху декларациите за имотно състояние на длъжностните лица, включително на тези, които се кандидатират в изборите; призовава за изпълнение на препоръките на GRECO, по-специално на отнасящите се до финансирането на политическите партии и конфликтите на интереси; счита за важно Босна и Херцеговина да приеме закон за конфликтите на интереси в съответствие с европейските и международните стандарти; настоятелно призовава Босна и Херцеговина да направи анализ на съществуващата правна рамка за борба с корупцията, след което да приеме съгласувана стратегия за поправяне на установените пропуски и слабости в съответствие с международните и европейските стандарти;

29.  приветства приемането през март 2017 г. на плана за действие за изпълнение на стратегията за реформа в сектора на правосъдието за 2014 – 2018 г. и създаването на необходимите структури за докладване и мониторинг; посочва необходимостта от решителни действия за неговото изпълнение; изразява загриженост във връзка с продължаващите политически мотивирани заплахи срещу съдебната власт; отново подчертава необходимостта от укрепване на независимостта на съдебната власт, включително от политическо влияние, както и на нейната безпристрастност, професионализъм, ефективност и отчетност; приветства приетия подробен план за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия по въпроси в рамките на правомощията на Висшия съдебен и прокурорски съвет, насочен към засилване на мерките по отношение на назначаването, дисциплината и почтеността в съдебната власт, включително чрез подобряване на декларациите за имотно състояние; настоятелно призовава за бързото приемане и прилагане на съответните законодателни актове; подчертава необходимостта от преразглеждане на закона за Висшия съдебен и прокурорски съвет въз основа на препоръките на Комисията и становището на Венецианската комисия; призовава за стандартизиране на наказателните кодекси за военни престъпления и подчертава значението на провеждането на свързани с равенството между половете оценки на текущата съдебна реформа;

30.  изразява съжаление във връзка с факта, че органи на всички равнища продължават да пренебрегват или отхвърлят обвързващи съдебни решения, включително решения, взети на най-висока инстанция, като припомня, че тези действия представляват сериозно предизвикателство за върховенството на закона;

31.  приветства по-нататъшното наваксване на изоставането в разглеждането на делата за военни престъпления, продължаващата положителна тенденция в наказателното преследване на военни престъпления, свързани със сексуално насилие, и подобренията по отношение на подкрепата за жертвите на военни престъпления и свидетелите в съда; настоятелно призовава органите на Босна и Херцеговина да хармонизират законодателството относно цивилните жертви на войната, така че то да обхваща и жертвите на сексуално насилие, за да се предотврати дискриминацията по отношение на статута и достъпа до обезщетения в различните федерални единици; призовава за незабавно изменение на националната стратегия за военните престъпления, за да се гарантира по-ефективно разпределение на делата между различните равнища на управление, както и за нови критерии и срокове за обработване на най-сложните дела;

32.  отбелязва, че все още липсва цялостна стратегия за съдебната система по време на прехода, както и стабилен механизъм за обезщетяване за тежки нарушения на правата на човека по време на войната в цялата страна, в т.ч. на жертвите на свързано с войната сексуално насилие; призовава за приемане на Закона за жертвите на изтезания, на стратегията за правораздаването по време на прехода и на програмата за жертвите на сексуално насилие, за формирането на специален фонд за обезщетяване на жертвите на изнасилвания, изтезания и малтретиране по време на военните действия и за създаване на подходящи механизми за обезщетяване на цивилните жертви на войната, които да включват реституиране, обезщетяване, рехабилитация, репарации и гаранции за недопускане на нови подобни случаи;

33.  потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на Регионална комисия за установяване на фактите за всички жертви на военни престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия (RECOM); подчертава, че е важно ръководителите на Босна и Херцеговина да предприемат сериозни действия относно нейното създаване; подчертава значението на този процес, както и необходимостта от активно ангажиране на всички регионални политически лидери, за да може RECOM да започне своята работа без по-нататъшно отлагане; насочва вниманието към предложението на коалицията за RECOM за план за действие с ясни дати и референтни показатели;

34.  осъжда всякакво възвеличаване на лица, осъдени за най-тежките престъпления срещу човечеството; призовава настоятелно за насърчаване на зачитането на жертвите на военни престъпления и помирението; припомня на всички политически лидери и институции в Босна и Херцеговина отговорността им да направят обективна оценка на събитията по време на войната, в интерес на истината, помирението и мирното бъдеще, както и да избягват злоупотребата със съдебната система за политически цели; подчертава, че преследването на военни престъпления трябва да се основава на концепцията за независимост на съдебната власт и не трябва да се използва за политизиране с цел обслужване на всекидневни политически цели, за преразглеждане на историята или за задълбочаване на разделенията в обществото; отбелязва със съжаление решението на народното събрание на Република Сръбска да оттегли подкрепата си за доклада на комисията за Сребреница от 2004 г. и осъжда изявленията от всички страни, възвеличаващи военнопрестъпници;

35.  подчертава, че въпреки постигнатия значителен напредък, наследството от свързаните с конфликта сексуално насилие и травми от периода на войната през 1992 – 1995 г. все още се нуждае от специално внимание в Босна и Херцеговина; подчертава, че трябва да се гарантира, че оцелелите жертви – мъже и жени, включително децата, родени при такива обстоятелства, имат справедлив достъп до грижи, подкрепа и правосъдие чрез цялостни репарации, в т.ч. рехабилитация и предотвратяване на стигматизирането на жертвите на сексуално насилие в ситуации на конфликт;

36.  отчита постигането на определен, но все още недостатъчен напредък в прилагането на приложение VII към Дейтънското мирно споразумение относно бежанците и вътрешно разселените лица; отбелязва бавния напредък по отношение на справянето с все още големия брой вътрешно разселени лица, завърналите се лица от малцинствата, бежанците и изчезналите лица; призовава органите на властта да започнат интензивно сътрудничество между двете федерални единици и напълно да споделят всички съответни военни и разузнавателни данни, за да се идентифицират лицата, които все още се водят като изчезнали в резултат на войната; приветства неотдавнашните инициативи, насочени към засилване на регионалното сътрудничество с цел решаване на проблема с изчезналите лица, и призовава органите на Босна и Херцеговина да участват в този процес; отбелязва значението на събирането на данни относно завърналите се лица; осъжда нападенията срещу тяхно имущество и отбелязва, че успехът на политиката за завръщане в Босна и Херцеговина допринася за постигането на помирение;

37.  призовава за прилагане на допълнителни мерки и конкретни програми за устойчиво завръщане на бежанци, достъп до здравеопазване и заетост, социална закрила, безопасност и образование, както и за обръщане на значително внимание на обезщетенията за имуществени щети, които не могат да бъдат възстановени; настоятелно призовава в тази връзка за възобновяване на работата на комисията по разглеждане на свързаните с недвижимо имущество искове на разселени лица и бежанци;

38.  изразява съжаление, че страната продължава да страда поради наличието на противопехотни мини на близо 2,2 % от нейната обща територия, което пряко засяга безопасността на над 540 000 жители; приветства продължаващата подкрепа от страна на ЕС за разчистването на противопехотните мини и поздравява батальона за разминиране на въоръжените сили в Босна и Херцеговина за отличната му работа; отбелязва със загриженост липсата на достатъчно количество съвременно оборудване за разминиране, която може да доведе до намаляване на сегашния темп на разминиране от три квадратни километра на година на по-малко от един квадратен километър през 2020 г.; настоятелно призовава поради това държавите членки да осигурят необходимите средства и оборудване на батальона за разминиране;

39.  приветства приемането на стратегията за борба с организираната престъпност за периода 2017 – 2020 г. и напредъка в изпълнението на плановете за действие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм; призовава за ускоряване на усилията за постигане на резултати по отношение на разследванията, наказателните преследвания, окончателните присъди и конфискацията на облагите от организирана престъпност; приветства дългоочакваното приемане на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) от Камарата на представителите на Босна и Херцеговина на 17 септември 2018 г., тъй като те са от изключителна важност за способността на институциите на правовата държава да провеждат чувствителни разследвания и да си сътрудничат с международни правоприлагащи агенции и призовава Комисията да следи отблизо прилагането на тези изменения; подчертава, че привеждането на Закона за Агенцията за разузнаване и сигурност в съответствие с европейските и международните стандарти следва да продължи да бъде важен приоритет за органите на властта; отчита факта, че Босна и Херцеговина е извадена от списъка на Специалната група за финансови действия на високорискови трети държави със структурни недостатъци в борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма, и призовава за по-нататъшни усилия, за да бъде тя извадена и от списъка на ЕС на високорискови държави;

40.  призовава за продължаване на усилията за борба с радикализацията и за по-нататъшни мерки за установяване, предотвратяване и справяне с проблема с чуждестранните бойци и с незаконната търговия с оръжия и за проследяване на паричните средства, предназначени за по-нататъшна радикализация; насърчава органите да продължат да подобряват способностите на Босна и Херцеговина за борба с тероризма чрез по-добра координация и сътрудничество, обмен на оперативни данни за престъпността, предотвратяване на радикализацията и програми за дерадикализация на младите хора; призовава органите да разработят стратегия за борба с киберпрестъпленията и други подобни заплахи за сигурността; припомня необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството по въпросите на управлението на границите със съседните държави;

41.  поздравява усилията на органите на Босна и Херцеговина за спиране на заминаването на нейни граждани за участие в чужди бойни действия и настоятелно ги призовава да издадат съответните присъди за чуждестранните бойци терористи и да управляват тяхната последваща социална реинтеграция; отбелязва със загриженост съобщенията за радикални клетки в страната;

42.  отбелязва със загриженост нарастващия брой мигранти, пристигащи напоследък в Босна и Херцеговина, и липсата на координация между различните равнища на управление в отговор на тази ситуация; счита, че въпросът за миграцията не следва да бъде политизиран; приветства хуманитарната помощ от ЕС за справяне с нарастващите потребности на бежанците, лицата, търсещи убежище, и мигрантите в страната, както и приетата на 10 август 2018 г. специална мярка (възлизаща на 6 милиона евро) за подпомагане на справянето на Босна и Херцеговина с миграционните потоци; подчертава значението на отчитането на свързаните с пола аспекти на хуманитарната помощ и въздействието на бежанските лагери върху приемащите общности; счита, че сътрудничеството със съседните държави и с ЕС е от съществено значение за справяне с това общо предизвикателство;

43.  призовава за приемането на обновен набор от ориентирани към ЕС реформи непосредствено след сформирането на новите органи в Босна и Херцеговина, за да се възобнови процесът на реформите и да се постигне напредък в европейската интеграция на страната; настоява за ефективно обвързване на финансовата подкрепа от ЕС с условия и за разработване на плановете за действие и рамките за мониторинг от ЕС в съответствие с 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права, за да се осъществи „новото засилено социално измерение“, както се предвижда в Стратегията за Западните Балкани от 2018 г.; отчита постигането на известен напредък в Босна и Херцеговина по отношение на икономическото развитие и конкурентоспособността, но отбелязва, че страната все още се намира на ранен етап от изграждането на функционираща пазарна икономика; изразява твърдото си убеждение, че постигането на напредък в социално-икономическите реформи с подходящото участие на социалните партньори следва да бъде основен приоритет след изборите, с оглед на подобряването на условията на живот в страната; отбелязва, че напредъкът в областта на социалната политика е много ограничен; подчертава необходимостта от укрепване на основните икономически показатели като растежа, заетостта и борбата срещу сивата икономика; посочва значението на преструктурирането на публичния сектор, в т.ч. публичните предприятия, на по-нататъшното намаляване на неформалната икономика и свързаната с нея данъчна тежест върху труда, на подобряването на бизнес средата (включително чрез развитие на единното икономическо пространство на Босна и Херцеговина), на засилването на използването на публичните финанси в подкрепа на растежа, по-специално чрез поставяне на акцент върху потребностите в средносрочен план, като например инфраструктура и образование, и на предоставянето на навременни и изчерпателни статистически данни съгласно европейските и международните стандарти;

44.  отбелязва бавния напредък в областта на опазването на околната среда и климата; припомня необходимостта от привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС на законодателството в областта на околната среда и от гарантиране на неговото ефективно и структурирано прилагане в цялата страна, в съответствие със стандартите на ЕС и националната стратегия за сближаване в областта на околната среда; отново подчертава необходимостта да се намери бързо решение на въпроса с трансграничното замърсяване на въздуха, причинено от петролната рафинерия в Брод, в съответствие с политиките на ЕС в областта на околната среда; подчертава, че Босна и Херцеговина трябва да спазва напълно задълженията си по Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и Протокола за стратегическа екологична оценка, по-специално в басейна на река Неретва и по поречието на река Требишница; подчертава, че планирането и изграждането на водноелектрически централи и проекти изискват спазването на международното законодателство и на законодателството на ЕС в областта на околната среда, включително Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, както и Директивата за оценка на въздействието върху околната среда; подчертава неотложната необходимост да се избегнат отрицателни последици върху областите от голямо значение за опазване на природата чрез подобряване на качеството на оценките за въздействие върху околната среда и гарантиране на публичното участие и консултациите с гражданското общество по съответните проекти;

45.  отбелязва, че пазарите за електричество и газ остават разпокъсани и доминирани от ключови дружества с установени позиции; призовава органите на Босна и Херцеговина да продължат да развиват транспортната и енергийната инфраструктура на страната и спешно да изградят функциониращи енергийни и транспортни вериги; призовава Босна и Херцеговина да се възползва от новия пакет на ЕС за развитие на регионалната свързаност и да работи за завършването на регионалния енергиен пазар в съответствие с ангажиментите във връзка с климата; подкрепя продължаването на инвестициите в инфраструктурни проекти, които ще подобрят транспортните връзки в Босна и Херцеговина, както и тези със съседни държави; призовава за спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки и на принципа на прозрачност, когато се избират изпълнители, за да се предотвратяват злоупотреби с власт и корупция и да се гарантира избирането на най-добрите оферти; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани;

46.  приветства конструктивните и стабилни двустранни отношения на Босна и Херцеговина и подписването на редица двустранни споразумения със съседните държави; призовава за укрепване на добросъседските отношения с държавите в региона и за продължаване на усилията за решаването на всички нерешени двустранни спорове, включително обозначаването на границата със Сърбия и Хърватия, също и с цел постигането на напредък към членство в европейските организации;

47.  приветства външнополитическата стратегия на Босна и Херцеговина за периода 2018 – 2023 г., приета от председателството на Босна и Херцеговина, в която ясно се посочва, че членството в ЕС е една от основните стратегически цели на страната; изразява съжаление, че степента на съответствие с декларациите на ЕС и решенията на Съвета на ЕС относно общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС) е паднала до 61% през 2017 г.; подчертава необходимостта от резултати по отношение на постепенното привеждане в съответствие с ОВППС и призовава за значително подобрение в тази област, което е съществен елемент от присъединяването към ЕС; настоятелно приканва Босна и Херцеговина да се присъедини към решенията на Съвета за въвеждане на рестриктивни мерки на ЕС в контекста на незаконното анексиране на Крим от Русия и на събитията в източна Украйна и изразява съжаление относно съзнателната липса на сътрудничество от страна на някои политически фактори;

48.  отбелязва растящото чуждо влияние в Босна и Херцеговина и изразява твърдото си убеждение, че по-силната ангажираност на Босна и Херцеговина спрямо ЕС остава най-добрият начин за гарантиране на напредъка в посока на европейските ценности, стабилността и благосъстоянието на страната; приветства продължаващото присъствие на операцията на EUFOR „Althea“ в страната, която оказва помощ в изграждането на капацитет и обучението на въоръжените сили на Босна и Херцеговина, както и за запазването на възпиращия капацитет за подкрепа на безопасна и сигурна среда; приветства продължаването на мандата на EUFOR от Съвета за сигурност на ООН до ноември 2019 г.;

49.  настоятелно призовава органите да гарантират стриктно съответствие със стандартите на ЕС и с международните стандарти, както и с политическите цели в областта на енергетиката и изменението на климата; изразява съжаление относно факта, че усилията на страната за борба с изменението на климата остават на равнище декларации, като в същото време се вземат решения за проектирането на нови топлоелектрически централи на въглища; призовава поради това да се отменят проектите и плановете за изграждане на водноелектрически централи, които имат вредно въздействие върху природата, които са против волята на местното население, които не са в съответствие с плановете за териториално развитие на местно равнище или на равнището федералните единици и които носят ползи само за инвеститорите;

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на Председателството на Босна и Херцеговина, на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, на Парламента на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на Федерация Босна и Херцеговина, Република Сръбска и Окръг Бръчко и на правителствата на десетте кантона.

  • [1]  S/2018/416, 3.5.2018 г..
  • [2]  S/2018/974, 31.10.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Janusz Zemke

7

-

NI

Georgios Epitideios

S&D

Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 януари 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност