Menettely : 2018/2148(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0467/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0467/2018

Keskustelut :

PV 12/02/2019 - 16
CRE 12/02/2019 - 16

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 8.13
CRE 13/02/2019 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0095

MIETINTÖ     
PDF 182kWORD 68k
14.12.2018
PE 625.428v02-00 A8-0467/2018

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

(2018/2148(INI))

Ulkoasiainvaliokunta

Esittelijä: Cristian Dan Preda

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta

(2018/2148(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 parafoidun ja 1. helmikuuta 2017 voimaan tulleen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukautuspöytäkirjan Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi,

–  ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan 15. helmikuuta 2016 jättämän Euroopan unionin jäsenyyshakemuksen sekä maan vastaukset komission kyselylomakkeeseen 28. helmikuuta 2018,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. kesäkuuta 2003 antamat Länsi-Balkanin maita koskevat päätelmät sekä niiden liitteen ”Länsi-Balkanin maita koskeva Thessalonikin toimintasuunnitelma: kohti yhdentyvää Eurooppaa”,

–  ottaa huomioon neuvoston 16. lokakuuta 2017 antamat päätelmät Bosnia ja Hertsegovinasta ja 26. kesäkuuta 2018 laajentumisesta ja assosiaatioprosessista sekä 15. lokakuuta 2018 Bosnia ja Hertsegovinasta / EUFOR Althea -operaatiosta,

–  ottaa huomioon EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan 5. ja 6. marraskuuta 2015 pitämän ensimmäisen kokouksen, EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaationeuvoston 10. heinäkuuta 2017 pitämän toisen kokouksen, EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaatiokomitean 27. maaliskuuta 2018 pitämän kolmannen kokouksen sekä EU:n ja Bosnia ja Hertsegovinan vakautus- ja assosiaationeuvoston 13. heinäkuuta 2018 pitämän kolmannen kokouksen,

–  ottaa huomioon Berliinin prosessin, erityisesti Lontoossa 10. heinäkuuta 2018 pidetyn Länsi-Balkanin huippukokouksen puheenjohtajan päätelmät, samana päivänä allekirjoitetut kolme yhteistä julistusta alueellisesta yhteistyöstä ja hyvistä naapuruussuhteista, kadonneista henkilöistä ja sotarikoksista sekä Bosnia ja Hertsegovinan samassa yhteydessä antaman korruption vastaisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 Sofiassa pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksessa hyväksytyn Sofian julkilausuman ja siihen liitetyn ”Sofian prioriteettiagendan”,

–  ottaa huomioon 6. helmikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus Länsi-Balkanin maille” (COM(2018)0065),

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2018 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2018)0450) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Bosnia and Herzegovina 2018 Report” (SWD(2018)0155),

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin 2. toukokuuta 2018 antaman julistuksen Bosnia ja Hertsegovinan vaaliuudistuksesta federaation edustajainhuoneen vaaleja varten,

–  ottaa huomioon 7. lokakuuta 2018 pidettyjen vaalien tulokset,

–  ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (Etyj/ODIHR) kansainvälisen vaalitarkkailuvaltuuskunnan 8. lokakuuta 2018 antaman lausunnon alustavista tuloksista ja päätelmistä,

–  ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan Mogherinin ja komission jäsenen Johannes Hahnin 8. lokakuuta 2018 antaman yhteisen lausunnon Bosnian ja Hertsegovinan vaaleista,

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2018 annetut EU:n sekä Länsi-Balkanin maiden ja Turkin välisen taloudellisen ja rahoitusta koskevan vuoropuhelun yhteiset päätelmät,

–  ottaa huomioon EU:n paikallisen edustuston 1. kesäkuuta 2018 antaman lausuman Bosnia ja Hertsegovinan rikosprosessilaista,

–  ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan korkean edustajan 3. toukokuuta 2018 antaman 53. raportin(1) ja 31. lokakuuta 2018 antaman 54. raportin(2) YK:n turvallisuusneuvostolle,

–  ottaa huomioon heinäkuussa 2015 hyväksytyn Bosnia ja Hertsegovinan uudistusohjelman kaudeksi 2015–2018 sekä Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvoston ja Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja Serbitasavallan hallitusten 23. elokuuta 2016 hyväksymän koordinointimekanismin,

–  ottaa huomioon maasta aiemmin antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0467/2018),

A.  ottaa huomioon, että EU on edelleen sitoutunut Bosnia ja Hertsegovinan lähentymiseen unioniin sekä sen alueelliseen koskemattomuuteen, suvereniteettiin ja yhtenäisyyteen;

B.  ottaa huomioon, että maan EU-jäsenyyshakemus on strateginen valinta ja sitoumus etenemiseen kohti EU:ta;

C.  ottaa huomioon, että komissio valmistelee lausuntoaan Bosnia ja Hertsegovinan EU-jäsenyyshakemuksesta; ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovina laati vastauksensa komission kyselyyn EU-asioiden koordinointimekanismin avulla ja toimitti ne 28. helmikuuta 2018; ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovina sai 20. kesäkuuta 2018 yli 600 uutta kysymystä ja että se ei ole vielä pystynyt lähettämään vastauksia lisäkysymyksiin;

D.  ottaa huomioon, että EU:hun liittyvien uudistusten hyväksyminen on selvästi hidastunut vuoden 2017 puolivälistä lähtien, vaikka Bosnia ja Hertsegovina on sitoutunut uudistusohjelmaan; ottaa huomioon, että EU:hun liittyminen on kokonaisvaltainen prosessi, joka edellyttää poliittista tahtoa, kaikkien sidosryhmien yhteisiä ponnisteluja ja yksimielisyyttä uudistusohjelmasta; katsoo, että Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten on oltava institutionaalisten, taloudellisten ja sosiaalisten uudistusten keskiössä;

E.  ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovinassa pidettiin yleiset vaalit 7. lokakuuta 2018; ottaa huomioon, että puolueet eivät ole pystyneet sopimaan vaalilainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, joita tarvitaan tukkimaan oikeudellinen porsaanreikä, joka aiheutui perustuslakituomioistuimen tekemistä päätöksistä federaation edustajainhuoneen jäsenten valitsemista koskevassa Ljubićin asiassa; ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen Bosnia ja Hertsegovinan suurlähettiläiden johtamat tilanteen helpottamiseen tarkoitetut toimet, joihin Venetsian komissio on osallistunut, eivät ole olleet hedelmällisiä;

F.  ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovina rikkoo edelleen Euroopan ihmisoikeussopimusta esimerkiksi Sejdić-Fincin asiassa ja siihen liittyvissä kysymyksissä; ottaa huomioon, että neuvosto on antanut komissiolle tehtäväksi kiinnittää tähän asiaan erityistä huomiota laatiessaan lausuntoa Bosnia ja Hertsegovinan jäsenyyshakemuksesta; ottaa huomioon, että komission lausunnon odotetaan analysoivan toiminnallisuuteen liittyviä kysymyksiä, selvittävän, onko oikeuskehys yhdenmukainen EU:n säännöstön kanssa, ja yksilöivän perustuslaillisia ja muita tarvittavia uudistuksia; ottaa huomioon, että mitä lähemmäksi EU-jäsenyyttä Bosnia ja Hertsegovina pääsee, sitä kipeämmin maa tarvitsee perustuslain uudistamista, jonka tavoitteena on tehostaa toiminnallisuutta ja varmistaa ihmisoikeuksien suojelu; ottaa huomioon, että maan poliittinen johto ei ole tähän mennessä pystynyt korjaamaan asiaan liittyviä puutteita Bosnia ja Hertsegovinan perustuslaissa;

G.  ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakituomioistuimen 13:a päätöstä sekä lukuisia osavaltiotason perustuslaillisia päätöksiä (28 federaatiossa ja 7 Serbitasavallassa) ei tällä hetkellä panna täytäntöön; katsoo, että perustuslakituomioistuimen päätösten täytäntöönpano on olennainen osa oikeusvaltion ylläpitämistä;

H.  ottaa huomioon, että Bosnia ja Hertsegovina on myös allekirjoittanut valtioiden rajatylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen (Espoo, 1991);

I.  ottaa huomioon, että nyky-Euroopassa ei ole sijaa sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan tuomittujen ihmisten ihannointiin;

J.  ottaa huomioon, että sovintoprosessin jatkuviin haasteisiin olisi vastattava päättäväisemmin;

K.  ottaa huomioon, että korruptio on yhä laajalle levinnyttä korkeinta tasoa myöten;

1.  on tyytyväinen siihen, että Bosnia ja Hertsegovina toimitti vastaukset komission kyselylomakkeeseen; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa vastaamaan luonteeltaan teknisempiin seurantakysymyksiin oikea-aikaisesti, avoimesti ja yksityiskohtaisesti edistääkseen osaltaan komission lausuntoa EU-jäsenyyshakemuksesta;

2.  on huolissaan uudistustahdin huomattavasta hidastumisesta puolueiden välisten erimielisyyksien ja hyvin varhaisessa vaiheessa käynnistyneen erittäin kärjistyneen vaalikampanjan vuoksi; korostaa, että Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten julkiseen sitoutumiseen EU-integraatioon on yhdistettävä uudistusohjelmaan perustuvien uudistusten johdonmukainen täytäntöönpano, ja se on muunnettava konkreettisiksi tuloksiksi kansalaisia hyödyttävällä tavalla heidän etnisestä tai uskonnollisesta ryhmästään riippumatta; pitää valitettavana, että ympäristöä, maaseudun kehittämistä ja energiaa koskevien valtakunnallisten strategioiden ja eräiden merkittävien uudistustoimenpiteiden (kuten valmisteverolain muutosten, jotka ovat välttämättömiä IMF:n ja EBRD:n rahoituksen varmistamiseksi) lisäksi ei ole tapahtunut merkittävää edistystä;

3.  pitää valitettavana, että erimielisyyksiä aiheuttava etnis-nationalistinen retoriikka hallitsi jälleen kerran vaalikampanjaa ja on edelleen luonteenomaista maan poliittiselle keskustelulle, johon kaikkien osapuolten poliittiset toimijat osallistuvat; kehottaa kaikkia poliittisia johtajia osallistumaan viipymättä hallitusten muodostamiseen kaikilla tasoilla tekemällä rakentavaa yhteistyötä maansa kansalaisten edun vuoksi; vaatii tiedottamaan yleisölle asianmukaisesti EU-integraatioprosessista myös sovintoa edistävänä ja kompromisseihin ja vastavuoroiseen ymmärrykseen perustuvan poliittisen kulttuurin kehittämistä koskevana hankkeena;

4.  panee merkille, että tälle vaalikaudelle oli jälleen kerran ominaista segmentoituminen etnisten rajojen mukaisesti ja että vaalikampanjoissa keskityttiin pääasiassa menneisyyteen liittyviin mielipiteitä jakaviin asioihin sen sijaan, että olisi ehdotettu käytännön ratkaisuja kansalaisten päivittäisiin ongelmiin; pitää valitettavana kansallismielistä ja tulenarkaa vaaleja edeltävää retoriikkaa, joka syventää kuilua kolmen kansanryhmän välillä; panee merkille, että 7. lokakuuta 2018 pidetyissä vaaleissa oli todellinen kilpailuasetelma ja ne sujuivat yleisesti ottaen hyvässä järjestyksessä huolimatta joistakin säännönvastaisuuksista ja että Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset käyttivät demokraattista oikeuttaan rauhassa ja hyvässä järjestyksessä; muistuttaa, että kaikki vaaleihin liittyvät väitetyt sääntöjenvastaisuudet on tutkittava ja tuomittava mahdollisimman selväsanaisesti ja kaikesta laittomasta toiminnasta on asetettava syytteeseen; painottaa, että demokraattisessa vaaliprosessissa on edelleen puutteita, ja odottaa, että Etyjin/ODIHR:n suositukset toteutetaan viipymättä; muistuttaa, että perustuslakituomioistuimen vuonna 2010 tekemää päätöstä, joka koskee Mostarin asukkaiden demokraattista perusoikeutta äänestää paikallisvaaleissa, ei ole vielä pantu täytäntöön;

5.  pitää valitettavana, että ennen vaaleja ei päästy yhteisymmärrykseen niistä vaalilainsäädäntöön tehtävistä muutoksista, joita tarvitaan tukkimaan oikeudellinen porsaanreikä, joka aiheutui perustuslakituomioistuimen tekemistä päätöksistä federaation edustajainhuoneen jäsenten valitsemista koskevassa Ljubićin asiassa; kehottaa löytämään hyväksyttävän ratkaisun, jolla varmistetaan vaalitulosten sujuva täytäntöönpano ja kaikkien valtion laitosten asianmukainen toiminta; ilmaisee luottamuksensa siihen, että keskusvaalilautakunta käyttää valtuuksiaan riippumattomasti ja ammattimaisesti; kehottaa kaikkia poliittisia johtajia ja parlamenttien vaaleilla valittuja jäseniä osoittamaan vastuunsa ja välttämään lausuntoja, jotka kyseenalaistavat valtion yhtenäisyyden, sysäämään syrjään eriävät näkemyksensä ja löytämään kompromisseja ja ratkaisuja, jotka kaikki voivat hyväksyä; varoittaa viivyttelystä ja yrityksistä estää uusien viranomaisten perustaminen vaalien jälkeen, koska se ei ole kansalaisten edun eikä Euroopan integraation tavoitteen mukaista; korostaa, että vaalien toimittaminen, niiden tulosten täytäntöönpano ja hallituksen muodostaminen asiaankuuluvien säännösten mukaisesti on toimivan demokratian olennainen piirre sekä edellytys kaikille EU:n jäsenyyttä tavoitteleville maille;

6.  toistaa painokkaasti, että federaation edustajainhuone on perustettava nopeasti Bosnia ja Hertsegovinan perustuslakituomioistuimen ratkaisujen mukaisesti, kuten myös varapuheenjohtaja / korkea edustaja Federica Mogherini ja komissaari Hahn totesivat yhteisessä julkilausumassa Bosnia ja Hertsegovinan vaaleista;

7.   pitää valitettavana, että kolmen kansanryhmän ja kaikkien kansalaisten demokraattista ja legitiimiä edustusta koskeva kysymys on edelleen ratkaisematta; kehottaa kaikkia osapuolia löytämään oikea-aikaisen kompromissin, sillä uusien kansanedustajien olisi ratkaistava tämä asia mahdollisimman pian, muun muassa panemalla täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Sejdić-Finci ja siihen liittyvissä tapauksissa tekemät päätökset; toistaa, että on toteutettava perustuslaillisia, poliittisia ja vaaliuudistuksia, joilla Bosnia ja Hertsegovinasta tehtäisiin oikeusvaltioperiaatteen mukainen täysin tehokas, osallistava ja toimintakykyinen valtio;

8.  pitää valitettavana, että johtuen yrityksistä sisällyttää vakautus- ja assosiaationeuvoston äänestyssääntöihin etnisille ryhmille keinoja pysäyttää jonkin asian käsittely, Bosnia ja Hertsegovinan edustajat eivät ole vieläkään päässeet yksimielisyyteen vakautus- ja assosiaationeuvoston työjärjestyksestä ja että se ei ole tämän vuoksi kokoontunut kolmeen vuoteen; pitää valitettavana, että yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa ei ole päästy, muistuttaa, että tämä on selvästi vastoin vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta johtuvia velvoitteita, ja kehottaa kaikkia toimijoita hyväksymään vakautus- ja assosiaationeuvoston työjärjestyksen Euroopan parlamentin asiaa koskevien suositusten mukaisesti; panee merkille, että toimivat demokraattiset instituutiot, myös parlamentti, ovat edellytys etenemiselle EU-integraatioprosessissa;

9.  on huolissaan järjestelmällisten sääntelyn vaikutusten arviointien ja julkisten kuulemisten puuttumisesta, seurannan ja raportoinnin puutteista ja heikosta laadusta sekä hallituksen keskeisten suunnitteluasiakirjojen julkaisemista koskevan muodollisen vaatimuksen puuttumisesta;

10.  kehottaa hyväksymään lisää koko maan kattavia syrjimättömiä ja sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia strategioita muun muassa työllisyyden ja julkisen varainhoidon aloilla, mikä mahdollistaa uudistusten yhdenmukaisen täytäntöönpanon koko maassa samoin kuin mahdollisuudet saada lisää IPA-rahoitusta; panee tyytyväisenä merkille, että asiaankuuluvien valtakunnallisten strategioiden hyväksyminen on mahdollistanut IPA II -lisärahoituksen keskeisillä aloilla, kuten maatalouden ja maaseudun kehittämisen, ympäristö- ja energiapolitiikan aloilla hiljattain tarkistetun vuosia 2014–2020 koskevan ohjeellisen strategia-asiakirjan mukaisesti; painottaa, että on varmistettava liittymistä valmistelevan tuen parempi käyttö erityisesti parantamalla rahoittajien koordinointia ja hallinnollisia valmiuksia; kehottaa hyväksymään kansallisen ohjelman maan lainsäädännön lähentämiseksi EU:n säännöstöön, mikä on vakautus- ja assosiaatiosopimuksen oikeudellinen vaatimus ja välttämätön keino EU:hun liittymisen valmistelemisessa;

11.  toteaa jälleen, että maan on hyväksyttävä valtakunnallinen ihmisoikeusstrategia; korostaa, että oikeusasiamiestä koskevaan lakiin tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian Pariisin periaatteiden noudattamisen varmistamiseksi; katsoo, että Bosnia ja Hertsegovinan on välttämätöntä perustaa kansallinen ennalta ehkäisevä mekanismi kidutuksen ja pahoinpitelyn estämiseksi sekä hyväksyä sodan aikana kidutettujen siviilien oikeuksia koskeva laki maan kansainvälisten sitoumusten mukaisesti; katsoo, että Bosnia ja Hertsegovinan olisi pyrittävä entistä tarmokkaammin saattamaan vankilaolot ja poliisin pidätystilat kansainvälisten normien mukaisiksi; kehottaa jälleen kerran Serbitasavallan viranomaisia kumoamaan kuolemanrangaistusta koskevan säännöksen tasavallan perustuslaista; muistuttaa, että on varmistettava syrjimätön muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus kaikkialla maassa yhdenmukaistetun ja kestävän maksuttoman oikeusapujärjestelmän avulla; kehottaa viranomaisia edistämään aktiivisesti eurooppalaisia arvoja ja pyrkimään jatkuvasti lähentymään unioniin;

12.  kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia toteuttamaan konkreettisia toimia sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamiseksi kaikessa politiikassa, myös uudistusohjelmassa, ja ilmaisee huolensa siitä, että naiset ovat aliedustettuja päätöksentekotehtävissä erityisesti paikallistasolla; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan poliittisia puolueita pyrkimään tehokkaammin varmistamaan naisten edustus poliittisen järjestelmän kaikilla tasoilla;

13.  pitää valitettavana, että Bosnia ja Hertsegovina rikkoo yhä Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta, koska se ei ole pannut täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen Sejdić-Fincin, Zornićin, Pilsvin ja Šlakun asioissa antamia tuomioita, mikä merkitsee selkeää syrjintää Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten välillä täysin EU:n arvojen ja normien vastaisesti; muistuttaa, että komission olisi kiinnitettävä tähän kysymykseen huomiota valmistellessaan lausuntoaan; katsoo, että näiden tuomioiden täytäntöönpano auttaisi luomaan toimivan demokraattisen yhteiskunnan; korostaa, että kuten kaikkien EU:n jäseneksi pyrkivien maiden, Bosnia ja Hertsegovinankin odotetaan saattavan asteittain perustuslakinsa ja lainsäädäntönsä yhdenmukaiseksi EU:n säännöstön kanssa syrjimättömyyden osalta, ja odottaa, että näissä keskeisissä kysymyksissä edistytään aikanaan; katsoo, että näiden tuomioiden täytäntöönpano ei saa vaikuttaa uudistusohjelman täytäntöönpanoon, ja sen on johdettava kaikkien etniseen alkuperään tai asuinpaikkaan perustuvien vaalikelpoisuuden rajoitusten poistamiseen, myös rajoitusten, jotka johtuvat kansalaisen valinnasta olla kuulumatta johonkin kansanosaan; katsoo siksi, että perustuslain ja vaalijärjestelmän uudistus olisi toteutettava samanaikaisesti; kehottaa poliittisia johtajia välttämään nationalistista retoriikkaa, joka johtaa yhteiskunnan jakautumiseen, ja jatkamaan poliittista vuoropuhelua ja toimintaa, joka johtaa kolmen kansanryhmän poliittisten edustajien ja muiden väliseen yhteistyöhön;

14.  kehottaa ryhtymään tehokkaampiin toimiin kaikkien syrjinnän muotojen torjumiseksi ottamalla erityisesti käyttöön maanlaajuiset ihmisoikeus- ja syrjinnäntorjuntastrategiat; kannustaa kolmea kansanryhmää ja muita tekemään yhteistyötä kulttuuriin, uskontoon ja koulutukseen liittyvissä asioissa ja kuromaan umpeen etnisiä jakolinjoja; pitää valitettavana, että ”kaksi koulua yhden katon alla” -ongelman ratkaisemisessa ei ole edistytty; kehottaa ryhtymään määrätietoisiin toimiin kaikilla tasoilla sellaisten järjestelmää koskevien ratkaisujen löytämiseksi, joilla varmistetaan kaikille lapsille osallistava ja syrjimätön koulutus; panee merkille, että ohjelmien ja opintosuunnitelmien hyväksymisessä koko Bosnia ja Hertsegovinan alueella olisi kunnioitettava kansojen kulttuuri- ja kielieroja ja samalla olisi korostettava keskinäistä ymmärrystä ja sovinnontekoa; panee huolestuneena merkille, että resurssien ja koordinoinnin puute haittaa lapsia koskevan vuosien 2015–2018 toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa; pitää myönteisenä sijaishoitoa koskevaa Bosnia ja Hertsegovinan lainsäädäntöä ja korostaa, että lasten laitoshoidon vähentämistä on edelleen tuettava koko maassa; vaatii parantamaan vammaisten lasten koulutuksen ja sosiaalipalvelujen saatavuutta ja yleisemmin helpottamaan vammaisten pääsyä rakennuksiin, laitoksiin ja liikennevälineisiin;

15.  kehottaa panemaan tehokkaammin täytäntöön miesten ja naisten välistä tasa-arvoa koskevat säännökset, vähentämään miesten ja naisten välisiä palkkaeroja ja parantamaan naisten työmarkkinoille pääsyä sekä torjumaan sukupuolistereotypioita yhteiskunnassa; panee huolestuneena merkille, että sukupuoleen perustuvan väkivallan ja erityisesti perheväkivallan ehkäisemistä ja siltä suojelemista koskevaa lainsäädäntöä ei ole pantu tehokkaasti täytäntöön; palauttaa mieliin, että lainsäädäntö on yhdenmukaistettava Istanbulin yleissopimuksen kanssa; vaatii edistämään vammaisten oikeuksien kunnioittamisen varmistamista, erityisesti hyväksymällä nopeasti asiaa koskevat YK:n suositukset; toteaa edistysaskeleet HLBTI-henkilöiden oikeudellisessa suojelussa, mutta korostaa, että tarvitaan vielä paljon työtä syytteiden nostamiseksi heihin kohdistuvasta väkivallasta ja viharikoksista sekä heidän sosiaalisen osallisuutensa edistämiseksi;

16.  on huolissaan siitä, että puutteellinen koordinointi eri viranomaistasojen välillä ja rahoituksen puute haittaavat edelleen vähemmistöjen ja muita heikommassa asemassa olevien ryhmien, erityisesti romanien, tehokasta suojelua; vaatii toteuttamaan lisätoimia vähemmistöjen oikeuksien suojelemisen vahvistamiseksi; panee huolestuneena merkille, että Bosnia ja Hertsegovinan syrjäytyneistä romaneista vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen tulokset osoittavat heillä olevan heikot mahdollisuudet inhimillisen kehityksen kaikilla osa-alueilla; tuomitsee romanien leimaamisen ja sosiaalisen syrjinnän; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia kunnioittamaan romanien holokaustin uhreja, nimeämään elokuun toisen päivän romanien holokaustin muistopäiväksi ja sisällyttämään romaniuhrit vuosittain 27. tammikuuta holokaustissa menehtyneiden muistoksi vietettävään muistojuhlaan; on tyytyväinen romanien asumista, työllisyyttä ja terveydenhuoltoa koskevan vuosien 2017–2020 tarkistetun toimintasuunnitelman hyväksymiseen; katsoo, että on toteutettava toimenpiteitä romanien ja muiden vähemmistöjen koulutuksen, työllisyysasteen, terveyden, asumisen ja elinolojen parantamiseksi keskittyen asiaankuuluvien politiikkatoimien ja lainsäädäntökehysten parantamiseen ja täysimääräiseen täytäntöönpanoon; on huolissaan kansallisten vähemmistöjen kehnosta edustuksesta poliittisessa ja julkisessa elämässä;

17.  panee merkille Bosnia ja Hertsegovinan osallistumisen OECD:n tämän vuoden PISA-arviointiin komission rahoitustuen avulla; onnittelee Bosnia ja Hertsegovinan koulutuksesta vastaavia laitoksia (toimivaltaisia ministeriöitä ja laitoksia kantonien, osavaltioiden ja valtion tasoilla sekä Brčkon piirikunnassa) yhteistyöstä ja halukuudesta toimia yhdessä; kehottaa tulevia hallintoja kaikilla tasoilla käyttämään testituloksia, jotka odotetaan julkaistavan vuonna 2019, käymään rakentavaa keskustelua ja kehittämään uudistuksia, jotka johtavat laadukkaampiin koulutustuloksiin;

18.  vaatii uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmiä kattavasti poistamalla syrjivät käytännöt ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti ja varmistamalla, että haavoittuvimmassa asemassa olevien väestönosien suojelulle asetetaan vähimmäisvaatimukset, muun muassa korjaamalla lainsäädännön aukot, jotka estävät joitakin lapsia saamasta sairausvakuutusta; kehottaa kaikkia asiaankuuluvia instituutioita Bosnia ja Hertsegovinassa vahvistamaan koordinointia ja yhteistyötä lasten oikeuksien seurannassa muun muassa perustamalla kattava lasten oikeuksia koskevien tietojen keruumekanismi Bosnia ja Hertsegovinaan;

19.  toteaa, että Bosnia ja Hertsegovina on edelleen ihmiskaupan alkuperä-, kauttakulku- ja kohdevaltio; kehottaa parantamaan rajavalvontaa ja vahvistamaan ihmiskauppaan erikoistuneita tutkintayksikköjä, jotta salakuljettajia vastaan voidaan taistella tehokkaasti;

20.  on huolissaan riittämättömistä koulutus- ja talousuudistuksista, jotka johtavat korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja maastamuuttoon taloudellisista syistä, sekä lasten ja nuorten hyväksi tarvittavien politiikkatoimien ja investointien puutteesta; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa puuttumaan sukupuolten väliseen suureen epätasapainoon työelämään osallistumisessa ja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten jättämiseen koulutus- ja työllisyystoimien ulkopuolelle; vaatii noudattamaan Bosnia ja Hertsegovinan nuorisoa koskevaa ennakoivampaa ja järjestelmällisempää politiikkaa, jonka tavoitteena olisi oltava maan nuorten voimaannuttaminen; kannustaa Bosnia ja Hertsegovinaa ottamaan tätä varten käyttöön erityisjärjestelyitä ja varmistamaan siviiliasioiden ministeriön nuorten asioiden koordinointikomitean täysimääräisen toiminnan;

21.  kehottaa panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeuksia ja suojelua koskevat strategiat ja lainsäädännön ja tukemaan niitä julkisten varojen avulla;

22.  kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa varmistamaan omistusoikeuden; huomauttaa, että palautusvaateiden käsittelyä koskevaa kattavaa lainsäädäntökehystä ei ole, ja kannustaa viranomaisia avoimeen vuoropuheluun asianomaisten osapuolten kanssa kysymyksistä, jotka koskevat takavarikoidun omaisuuden palauttamista tai korvaamista;

23.  pitää valitettavana vähäistä edistystä sananvapauden ja tiedotusvälineiden riippumattomuuden alalla; torjuu ehdottomasti jatkuvat pyrkimykset painostaa tiedotusvälineitä poliittisesti ja taloudellisesti; tuomitsee toistuvan pelottelun, tappouhkaukset sekä sanalliset ja fyysiset hyökkäykset toimittajia vastaan, erityisesti tutkivia toimittajia, jotka kirjoittavat sotarikostapauksista, joissa ei ole nostettu syytteitä; kehottaa viranomaisia keräämään tietoja näistä tapauksista, varmistamaan nopean tutkinnan ja tekijöiden asettamisen syytteeseen sekä edistämään sananvapautta suosivaa ilmapiiriä; huomauttaa, että viestinnän sääntelyviraston rahoitusvakautta ja poliittista puolueettomuutta on vahvistettava; kehottaa jälleen varmistamaan yleisradioyhtiöiden riippumattomuuden ja kestävän rahoituksen sekä sisällön saatavuuden kaikilla virallisilla kielillä; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota toimittajien työoloihin koko alalla; on huolissaan avoimuuden puutteesta tiedotusvälineiden omistuksessa ja toistaa kehotuksensa varmistaa niiden täysimääräinen avoimuus hyväksymällä asianmukainen sääntelykehys; pitää valitettavana, että poliittisen jarrutuksen vuoksi ei ole voitu perustaa toimivaa julkista yleisradiopalvelua; toistaa kehotuksensa varmistaa tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja korostaa, että televisio- ja radiosisällön tuottaminen ja lähettäminen Bosnia ja Hertsegovinan kaikilla virallisilla kielillä edistäisi osaltaan kulttuurin monimuotoisuuden suojelua maassa; korostaa, että alueen muiden maiden tavoin huolena on edelleen median poliittinen välineellistäminen joko suoraan poliittisten toimijoiden toimesta tai yritysmaailman toimijoiden kautta heidän yrittäessään käyttää poliittista vaikutusvaltaa;

24.  suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin edistää sovintoa, keskinäistä kunnioitusta ja uskonnollista suvaitsevaisuutta maassa myös Bosnia ja Hertsegovinan uskontojen välisen neuvoston osalta; pitää valitettavina jatkuvia uskontoon perustuvia syrjintätapauksia sekä uskonnollisiin kohteisiin tehtyjä iskuja; kiittää ja tukee niitä, jotka taistelevat sananvapauden puolesta vihapuhetta ja uskontoon perustuvaa vihaa vastaan ja edistävät osallisuutta; torjuu pelon lietsonnan muita vastaan ja kehottaa viranomaisia reagoimaan viipymättä ja johdonmukaisesti kaikkiin näihin tapauksiin;

25.  pitää myönteisenä julkishallinnon uudistamisen strategisen kehyksen hyväksymistä Bosnia ja Hertsegovinassa vuosiksi 2018–2022 ja kehottaa panemaan sen nopeasti täytäntöön; kiinnittää jälleen huomiota Bosnia ja Hertsegovinan poliittisen päätöksentekojärjestelmän hajanaisuuteen ja politisoitumiseen ja korostaa tarvetta uudistaa perustuslaillista kehystä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien korkeimpien vaatimusten mukaisesti ja parantaa julkisen toimintapolitiikan laatua, johdonmukaisuutta ja kohtuuhintaisuutta koko maassa; kehottaa hyväksymään valtakunnallisen julkisen varainhoidon strategian ja parantamaan talousarvion avoimuutta Bosnia ja Hertsegovinassa sekä ottamaan käyttöön tehokkaampia mekanismeja tehottomuuden ja julkisten varojen tuhlauksen estämiseksi myös julkisissa hankinnoissa; kehottaa erityisesti toteuttamaan toimia, joilla vähennetään julkishallinnon politisoitumisen riskiä tehokkaalla henkilöstönhallintajärjestelmällä kaikilla hallinnon tasoilla, sekä standardoimalla virkamiesmenettelyjä kaikilla valtionhallinnon tasoilla, erityisesti liittovaltion federaatio- ja kantonitason välillä;

26.  toteaa, että viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön institutionaalisten mekanismien luomisessa ja kansalaisjärjestöjen julkisen rahoituksen varmistamisessa on edistytty jonkin verran; kehottaa jälleen vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävän strategisen yhteistyön puitteita kaikilla hallinnon tasoilla julkisen päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi ja sellaisten lisätoimien toteuttamiseksi, jotka mahdollistavat hallitusten työn julkisen valvonnan; korostaa lisäksi tarvetta lisätä kansalaisyhteiskunnan osallistumista EU:n tukiohjelmien suunnitteluun, seurantaan ja toteutukseen; kehottaa viranomaisia käymään tehokasta vuoropuhelua, joka voi johtaa lainsäädäntöaloitteisiin ja valmiuksien kehittämiseen tähtääviin aloitteisiin, joilla vahvistetaan työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan valmiuksia; korostaa, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion puolesta työskentelevien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden on voitava saada julkista rahoitusta, mikä koskee myös valvontaa harjoittavia ja edunvalvontaorganisaatioita ja pieniä ruohonjuuritason organisaatioita;

27.  on edelleen huolestunut Bosnia ja Hertsegovinan laajalle levinneestä korruptiosta ja julistetun poliittisen tahdon ja konkreettisten tulosten puutteen välisestä sitkeästä kuilusta; korostaa, että korkean profiilin tapauksissa ei ole saatu tuloksia ja että oikeudellinen ja institutionaalinen kehys sellaisen järjestelmätason korruption torjumiseksi, joka liittyy esimerkiksi puolueiden rahoitukseen, julkisiin hankintoihin, eturistiriitoihin ja varoja koskeviin ilmoituksiin, on heikko ja riittämätön; kehottaa toteuttamaan toimia korruption torjunnan oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen parantamiseksi eurooppalaisten normien mukaisesti yhdenmukaistamalla eri tasoilla hyväksytyt toimintasuunnitelmat, panemalla täytäntöön olemassa olevat strategiat ja tehostamalla korruption vastaisten elinten ja korruptiontorjuntaviraston välistä yhteistyötä;

28.  katsoo, että tarvitaan lisätoimia laajalle levinneen korruption torjunnan tehostamiseksi; kehottaa toteuttamaan toimia, joilla parannetaan merkittävästi tuloksia korruption ehkäisemisessä ja torjumisessa, myös toimia tehokkaiden ja varoittavien seuraamusten määräämiseksi, mukaan lukien rikoksella hankittujen varojen takavarikointi; korostaa tarvetta parantaa valmiuksia torjua ja tutkia talouteen, rahoitukseen ja julkisiin hankintoihin liittyviä rikoksia; korostaa, että erityistä huomiota on kiinnitettävä poliittisten puolueiden ja vaalikampanjoiden rahoituksen tehokkaisiin tarkastuksiin sekä julkisten virkamiesten, myös vaaliehdokkaiksi asettuvien, antamien varallisuusilmoitusten julkisen saatavuuden ja valvonnan parantamiseen; kehottaa panemaan toimeen GRECOn suositukset, erityisesti puolueiden rahoitusta ja eturistiriitoja koskevat suositukset; pitää välttämättömänä, että Bosnia ja Hertsegovinassa annetaan eturistiriitoja koskeva laki eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa tekemään analyysin voimassa olevasta korruption torjunnan oikeuskehyksestä ja hyväksymään sen jälkeen johdonmukaisen strategian, jolla paikataan tunnistetut aukot ja puutteet kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien mukaisesti;

29.  panee tyytyväisenä merkille oikeusalan vuosien 2014–2018 uudistusstrategian täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman hyväksymisen maaliskuussa 2017 ja tarvittavien raportointi- ja seurantarakenteiden perustamisen; korostaa tarvetta toteuttaa sen täytäntöönpanoa koskevia päättäväisiä toimia; on huolestunut jatkuvista oikeuslaitokseen kohdistuvista poliittisesti motivoiduista uhkauksista; muistuttaa tarpeesta vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta myös poliittiselta vaikuttamiselta, sekä sen puolueettomuutta, ammattimaisuutta, tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta; panee tyytyväisenä merkille korkean tason tuomari- ja syyttäjäneuvoston (HJPC) toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä koskevien komission suositusten täytäntöönpanemiseksi hyväksytyn yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa oikeuslaitoksen nimityksiä, kurinpitoa ja lahjomattomuutta koskevia toimia, myös parannetuilla varallisuusilmoituksilla; kehottaa hyväksymään ja panemaan pikaisesti täytäntöön asiaan liittyvät säädökset; painottaa, että on tarkistettava HJPC-lakia komission suositusten ja Venetsian komission lausunnon perusteella; kehottaa standardoimaan rikoslait sotarikostapauksissa ja korostaa sukupuolinäkökulmaa koskevien arviointien merkitystä meneillään olevassa oikeuslaitoksen uudistuksessa;

30.  pitää valitettavana sitä, että viranomaiset kaikilla tasoilla jättävät edelleen huomiotta tai hylkäävät tuomioistuinten, myös korkeimman asteen tuomioistuinten, sitovia päätöksiä, ja muistuttaa, että tällainen toiminta on vakava haaste oikeusvaltioperiaatteelle;

31.  panee tyytyväisenä merkille, että käsittelyä odottavien sotarikosasioiden määrä on edelleen vähentynyt ja että seksuaalista väkivaltaa sisältävistä sotarikostapauksista nostetaan enemmän syytteitä ja että uhrien ja todistajien tuki tuomioistuimissa on parantunut; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia yhdenmukaistamaan sodan siviiliuhreja koskevaa lainsäädäntöä niin, että se kattaa myös seksuaalisen väkivallan uhrit, jotta estetään asemaan perustuva syrjintä ja varmistetaan korvauksien saaminen eri entiteeteissä; vaatii kansallisen sotarikosstrategian nopeaa muuttamista siten, että varmistetaan oikeustapausten tehokkaampi jakautuminen eri hallintotasojen kesken sekä uudet perusteet ja aikataulut monimutkaisimpien tapausten käsittelylle;

32.  panee merkille, että siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä koskeva kattava strategia sekä koko maan käsittävä sodanaikaisten vakavien ihmisoikeusrikkomusten luotettava korvausmekanismi, joka koskee myös sotaan liittyvän seksuaalisen väkivallan uhreja, puuttuvat edelleen; vaatii kidutuksen uhreja koskevan lain hyväksymistä, siirtymäkauden oikeusjärjestelyjä koskevaa strategiaa ja ohjelmaa seksuaalisen väkivallan uhrien auttamiseksi sekä erityisrahaston perustamista korvauksien maksamiseksi sodan aikana raiskauksen, kidutuksen ja pahoinpitelyn uhriksi joutuneille sekä sellaisten sodan siviiliuhreille tarkoitettujen asianmukaisten korvausmekanismien luomista, joihin kuuluvat omaisuuden palauttaminen, korvaukset, kunnostaminen, korjaaminen ja takuut siitä, että sama ei toistu;

33.  vahvistaa jälleen tukensa entisen Jugoslavian alueella tehtyjen sotarikosten ja muiden vakavien ihmisoikeusrikkomuksien kaikkia uhreja käsittelevän alueellisen totuuskomission perustamiselle eli RECOM-aloitteelle; painottaa, että Bosnia ja Hertsegovinan johtajien on ehdottomasti ryhdyttävä vakavissaan toimiin sen perustamiseksi; korostaa, että tämä prosessi on tärkeä ja että alueen kaikkien poliittisten johtajien on osallistuttava siihen aktiivisesti, jotta totuuskomissio voisi aloittaa työnsä viipymättä; kehottaa ottamaan huomioon RECOM-koalition toimintasuunnitelmaehdotuksen, jossa on selkeät päivämäärät ja kriteerit;

34.  pitää valitettavana vakavimmista rikoksista ihmisyyttä kohtaan tuomittujen henkilöiden kaikenlaista ihannointia; vaatii kiireellisesti kunnioittamaan sotarikosten uhreja ja edistämään sovintoprosessia; muistuttaa kaikkia Bosnia ja Hertsegovinan poliittisia johtajia ja toimielimiä siitä, että heillä on velvollisuus arvioida sodan aikaisia tapahtumia puolueettomasti totuuden, sovintoprosessin ja rauhanomaisen tulevaisuuden hyväksi ja jotta vältetään oikeuslaitoksen väärinkäyttö poliittisiin tarkoitusperiin; korostaa, että sotarikosten käsittelyn tulee perustua tuomioistuimen riippumattomuudelle eikä sitä saa käyttää päivittäisten poliittisten kysymysten politisoimiseen, historian uudelleenkirjoittamiseen tai yhteiskunnan vastakkainasettelun kärjistämiseen; pitää valitettavana Serbitasavallan parlamentin päätöstä kumota vuoden 2004 Srebrenican komission raportin hyväksyntänsä ja tuomitsee kaikkien niiden osapuolten lausunnot, jotka ihannoivat sotarikollisia;

35.  korostaa, että vaikka merkittävää edistystä on saavutettu, vuosien 1992–1995 sodan aiheuttaman konflikteihin liittyvän seksuaalisen väkivallan trauman perintöön on edelleen kiinnitettävä asianmukaisesti huomiota Bosnia ja Hertsegovinassa; painottaa, että on varmistettava, että nais- ja miespuolisilla eloonjääneillä sekä tässä yhteydessä syntyneillä lapsilla on yhdenvertainen oikeus hoitoon, tukeen ja oikeuteen kattavien korvauksien avulla, mukaan lukien konflikteihin liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta selvinneiden kuntoutus ja leimautumisen lieventäminen;

36.  toteaa, että Daytonin rauhansopimuksen liitteen VII täytäntöönpanossa on edistytty pakolaisten ja kotimaassaan siirtymään joutuneiden henkilöiden osalta jonkin verran, muttei vielä tarpeeksi; panee merkille, että maan sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä, vähemmistöön kuuluvia paluumuuttajia, pakolaisia ja kadonneita henkilöitä on edelleen paljon, ja heidän ongelmiensa ratkaisemisessa on edistytty; kehottaa viranomaisia käynnistämään tiiviin yhteistyön kahden entiteetin välillä ja jakamaan kokonaan kaikki asiaankuuluvat sotilas- ja tiedustelutiedot, jotta voidaan tunnistaa sodan seurauksena edelleen kateissa olevat henkilöt; pitää myönteisinä viimeaikaisia aloitteita, joiden tarkoituksena on tehostaa alueellista yhteistyötä kateissa olevien henkilöiden kysymyksen ratkaisemiseksi, ja kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia osallistumaan tähän prosessiin; toteaa, että on tärkeää kerätä tietoja paluumuuttajista; tuomitsee heidän omaisuuteensa kohdistetut hyökkäykset ja toteaa, että paluumuuttajia koskevan politiikan onnistuminen Bosnia ja Hertsegovinassa on erittäin tärkeää sovinnon kannalta;

37.  kehottaa toteuttamaan lisätoimenpiteitä ja konkreettisia ohjelmia, jotka koskevat pakolaisten pysyvää paluuta, terveydenhuollon saatavuutta ja työllisyyttä, sosiaaliturvaa, turvallisuutta ja koulutusta sekä kiinnittämään erityistä huomiota sellaisesta omaisuudesta maksettaviin vahingonkorvauksiin, jota ei voida palauttaa; kehottaa tässä mielessä jatkamaan maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten kiinteää omaisuutta koskevia vaateita käsittelevän komission toimintaa;

38.  pitää valitettavana, että maa kärsii edelleen maamiinoista, jotka kattavat noin 2,2 prosenttia sen kokonaispinta-alasta ja vaikuttavat suoraan yli 540 000 asukkaan turvallisuuteen; pitää myönteisenä EU:n jatkuvaa tukea miinanraivaustoiminnalle ja kiittää Bosnia ja Hertsegovinan asevoimien miinanraivauspataljoonaa sen erinomaisesta työstä; panee huolestuneena merkille, että maassa ei ole riittävästi huipputason miinanraivaustekniikkaa, mikä saattaa johtaa tällä hetkellä vuosittain raivattavan kolmen neliökilometrin alueen pienentymiseen yhteen neliökilometriin vuodesta 2020 lähtien; kehottaa siksi jäsenvaltioita varustamaan miinanraivauspataljoonan asianmukaisesti tarvittavin välinein ja laittein;

39.  panee tyytyväisenä merkille järjestäytyneen rikollisuuden torjumista vuosina 2017–2020 koskevan strategian hyväksymisen ja edistyksen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien toimintasuunnitelmien toteuttamisessa; kehottaa tehostamaan toimia, joiden avulla voidaan saada aikaan tuloksia järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa, syytteeseenpanossa, lainvoimaisessa tuomitsemisessa ja rikoshyödyn menetetyksi tuomitsemisessa; pitää myönteisenä rikosprosessilakiin tehtävien muutosten kauan odotettua hyväksymistä Bosnia ja Hertsegovinan edustajainhuoneessa 17. syyskuuta 2018, koska ne ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta oikeusvaltion instituutiot pystyvät tekemään arkaluonteisia tutkimuksia ja yhteistyötä kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten kanssa, ja kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti muutosten täytäntöönpanoa; painottaa, että tiedusteluelimestä annetun lain muuttaminen eurooppalaisten ja kansainvälisten normien mukaiseksi on edelleen yksi viranomaisten tärkeimmistä tavoitteista; panee tyytyväisenä merkille, että Bosnia ja Hertsegovina on poistettu FATF:n luettelosta ”suuririskiset kolmannet maat, joilla on rakenteellisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa”, ja vaatii lisäämään toimia, jotta se poistettaisiin EU:n suuririskisten maiden luettelosta;

40.  kehottaa jatkamaan toimia radikalisoitumisen torjumiseksi ja ryhtymään lisätoimiin vierastaistelijaongelman tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja siihen sekä laittomaan asekauppaan puuttumiseksi kokonaisvaltaisesti sekä jäljittämään radikalisoimisen edistämiseen tarkoitetut rahat; kannustaa viranomaisia parantamaan edelleen Bosnia ja Hertsegovinan valmiuksia torjua terrorismia paremmalla koordinoinnilla ja yhteistyöllä, rikostiedustelutietojen vaihdolla, nuorten radikalisoitumisen ehkäisemisellä ja radikalisoitumista torjuvilla ohjelmilla; kehottaa viranomaisia kehittämään strategian kyberrikollisuuden ja vastaavanlaisten turvallisuusuhkien torjumiseksi; muistuttaa, että rajavalvonta-asioissa tarvitaan vahvempaa yhteistyötä naapurimaiden kanssa;

41.  antaa tunnustusta Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisten pyrkimyksille estää kansalaistensa lähteminen taistelukentille, ja kehottaa viranomaisia määräämään asianmukaisia rangaistuksia ulkomaalaisille terroristitaistelijoille ja huolehtimaan heidän sopeutumisestaan yhteiskuntaan; panee huolestuneena merkille, että radikalisoituneista soluista on raportoitu tietyissä osissa maata;

42.  toteaa huolestuneena, että viime aikoina Bosnia ja Hertsegovinaan saapuvien maahanmuuttajien määrä on kasvanut ja että hallinnon eri tasojen reagointi tähän tilanteeseen kärsii koordinoinnin puutteesta; katsoo, että maahanmuuttokysymystä ei pitäisi politisoida; panee tyytyväisenä merkille EU:n humanitaarisen avun pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kasvaviin tarpeisiin vastaamiseksi Bosnia ja Hertsegovinassa ja 10. elokuuta 2018 hyväksytyn 6 miljoonan euron erityistoimenpiteen, jolla tuetaan Bosnia ja Hertsegovinaa maahanmuuttovirtojen hallinnassa; korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon humanitaarisen avun sukupuolinäkökohdat ja pakolaisleirien vaikutukset vastaanottaviin yhteisöihin; katsoo, että yhteistyö naapurimaiden ja EU:n kanssa on olennaisen tärkeää tämän yhteisen haasteen ratkaisemisessa;

43.  vaatii hyväksymään uusia EU:hun mukautumiseen liittyviä uudistuksia heti sen jälkeen, kun Bosnia ja Hertsegovinaan on perustettu uusia viranomaisia, jotta voidaan aloittaa uudistusprosessi uudelleen ja edistää maan integroitumista EU:hun; katsoo, että EU:n rahoitustukeen olisi liitettävä tiukat ehdot ja EU:n olisi laadittava toimintasuunnitelmat ja seurantakehykset Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatteen mukaisesti, jotta voidaan toteuttaa Länsi-Balkanin uusi vahvistettu sosiaalinen ulottuvuus, kuten vuoden 2018 Länsi-Balkanin alueen strategiassa määrätään; toteaa, että Bosnia ja Hertsegovina on edistynyt jonkin verran talouskehityksen ja kilpailukyvyn suhteen, mutta maa on vielä alkuvaiheessa toimivan markkinatalouden luomisessa; uskoo vahvasti, että sosioekonomisten uudistusten edistämisen työmarkkinaosapuolten asianmukaisella myötävaikutuksella olisi oltava keskeisessä asemassa vaalien jälkeen, jotta voidaan parantaa maan elinoloja; panee merkille, että sosiaalialan edistys on ollut vähäistä; korostaa, että on lujitettava talouden perustekijöitä, joita ovat kasvu, työllisyys ja epävirallisen talouden torjunta; painottaa, että on tärkeää toteuttaa julkisen sektorin, myös julkisten yhtiöiden, rakenneuudistus, jatkaa epävirallisen talouden torjuntaa ja siihen liittyvää työhön kohdistuvan verorasituksen vähentämistä, parantaa liiketoimintaympäristöä (myös kehittämällä maan yhtenäistä talousaluetta), vahvistaa julkisen talouden kasvuystävällistä käyttöä erityisesti keskittymällä keskipitkän aikavälin tarpeisiin, kuten infrastruktuuriin ja koulutukseen, sekä tarjota oikea-aikaisia ja perusteellisia tilastotietoja eurooppalaisten ja kansainvälisten normien mukaisesti;

44.  panee merkille hitaan edistymisen ympäristön ja ilmaston suojelussa; muistuttaa, että maan on saatettava lainsäädäntönsä EU:n säännöstön mukaiseksi ja varmistettava ympäristölainsäädännön tehokas ja jäsennelty täytäntöönpano koko maassa EU:n normien ja koko maata koskevan ympäristölainsäädännön lähentämistä koskevan strategian mukaisesti; painottaa jälleen, että EU:n ympäristöpolitiikan mukaisesti on puututtava pikaisesti Brodin öljynjalostamon aiheuttamaan ilman epäpuhtauksien kulkeutumiseen valtiosta toiseen; korostaa, että Bosnia ja Hertsegovinan on täytettävä kaikilta osin valtioiden rajatylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn yleissopimukseen ja strategisesta ympäristöarvioinnista tehtyyn pöytäkirjaan perustuvat velvoitteensa etenkin Neretva-joen vesistöalueella ja Trebišnjica-joella; korostaa, että vesivoimaloiden ja vesivoimahankkeiden suunnitteleminen ja rakentaminen edellyttää, että noudatetaan kansainvälistä ja EU:n ympäristölainsäädäntöä, mukaan lukien lintu- ja luontotyyppidirektiivejä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä; korostaa, että on pyrittävä välttämään luonnon kannalta erityisen arvokkaisiin alueisiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia parantamalla kiireellisesti ympäristövaikutusten arviointien laatua ja takaamalla yleisön osallistuminen ja kansalaisyhteiskunnan kuuleminen asiaa koskevissa hankkeissa;

45.  panee merkille, että sähkö- ja kaasumarkkinat ovat edelleen pirstoutuneet ja niitä hallitsevat keskeiset vakiintuneet yhtiöt; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia kehittämään edelleen maan liikenne- ja energiainfrastruktuuria ja luomaan pikaisesti toimivia energia- ja liikenneketjuja; kehottaa Bosnia ja Hertsegovinaa hyödyntämään EU:n uutta alueellisen liitettävyyden kehittämistä koskevaa pakettia sekä saattamaan valmiiksi alueelliset energiamarkkinat ilmastositoumustensa mukaisesti; tukee investointien jatkamista sellaisiin infrastruktuurihankkeisiin, jotka parantavat Bosnia ja Hertsegovinan liikenneyhteyksiä maan sisällä sekä naapurimaihin; kehottaa noudattamaan urakoitsijoiden valinnassa tarjouskilpailusääntöjä ja avoimuuden periaatetta vallan väärinkäytön ja korruption torjumiseksi sekä parhaimpien tarjousten valinnan varmistamiseksi; ilmaisee tukensa ehdotukselle verkkovierailumaksujen alentamiseksi Länsi-Balkanilla;

46.  panee tyytyväisenä merkille Bosnia ja Hertsegovinan rakentavat ja vakaat kahdenväliset suhteet naapurimaiden kanssa ja useiden kahdenvälisten sopimusten allekirjoittamisen niiden kanssa; kehottaa vahvistamaan hyviä naapuruussuhteita alueen maiden kanssa ja pyrkimään edelleen ratkaisemaan kaikki jäljellä olevat kahdenväliset kysymykset, mukaan lukien rajan merkitsemisen Serbian ja Kroatian kanssa, myös siksi, että maa voisi edetä kohti eurooppalaisten järjestöjen jäsenyyttä;

47.  suhtautuu myönteisesti Bosnia ja Hertsegovinan presidenttineuvoston hyväksymään vuosien 2018–2023 ulkopoliittiseen strategiaan, jossa todetaan selvästi, että EU:n jäsenyys on yksi maan tärkeimmistä strategisista tavoitteista; pitää valitettavana, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskeviin EU:n julistuksiin ja neuvoston päätöksiin mukauttamisen aste laski 61 prosenttiin vuonna 2017; korostaa, että tarvitaan tuloksia asteittaisessa mukautumisessa YUTP:hen, ja kehottaa merkittäviin parannuksiin tällä alalla, joka muodostaa olennaisen osan EU-jäsenyyttä; kehottaa ponnekkaasti Bosnia ja Hertsegovinaa tukemaan neuvoston päätöksiä, joilla otetaan käyttöön EU:n rajoittavat toimet, jotka liittyvät Venäjän toteuttamaan Krimin laittomaan liittämiseen ja Itä-Ukrainan tapahtumiin, ja pitää valitettavana joidenkin poliittisten toimijoiden tarkoituksellista yhteistyön puutetta tässä asiassa;

48.  panee merkille ulkomaisten voimien kasvavan vaikutuksen Bosnia ja Hertsegovinassa ja on painokkaasti sitä mieltä, että Bosnia ja Hertsegovinan tiiviimpi sitoutuminen unioniin on paras tapa varmistaa maan eteneminen kohti eurooppalaisia arvoja, vakautta ja vaurautta; pitää myönteisenä EUFOR Althea -operaation jatkuvaa läsnäoloa maassa, sillä se auttaa Bosnia ja Hertsegovinan asevoimia valmiuksien kehittämisessä ja kouluttamisessa sekä pelotekapasiteetin ylläpitämisessä suojatun ja turvallisen ympäristön tukemiseksi; pitää myönteisenä sitä, että YK:n turvallisuusneuvosto on pidentänyt EUFORin toimeksiantoa marraskuuhun 2019 asti;

49.  kehottaa viranomaisia varmistamaan, että energia- ja ilmastonmuutoskysymyksissä sitoudutaan tiukasti EU:n ja kansainvälisiin normeihin ja politiikkatavoitteisiin; pitää valitettavana, että maan pyrkimykset torjua ilmastonmuutosta ovat jääneet pelkäksi puheeksi, kun samaan aikaan tehdään päätöksiä uusien hiililämpövoimaloiden suunnittelusta; kehottaa siksi peruuttamaan vesivoimahankkeet ja -suunnitelmat, jotka ovat haitallisia luonnolle, joita paikallisväestö vastustaa, jotka eivät noudata paikallisia tai entiteetin aluekehityssuunnitelmia tai jotka hyödyttävät vain investoijia;

50.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle sekä Bosnia ja Hertsegovinan presidenttineuvostolle, Bosnia ja Hertsegovinan ministerineuvostolle, Bosnia ja Hertsegovinan parlamentille sekä Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja Serbitasavallan sekä Brčkon piirikunnan hallituksille ja parlamenteille ja Bosnia ja Hertsegovinan kymmenen maakunnan/kantonin hallituksille.

(1)

S/2018/416, 3.5.2018.

(2)

S/2018/974, 31.10.2018.


TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

7

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, László Tőkés, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Asim Ademov, Tanja Fajon, Antonio López-Istúriz White, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Howarth, Miroslav Mikolášik, Thomas Waitz, Bogdan Andrzej Zdrojewski


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko

S&D

Tanja Fajon, Eugen Freund, John Howarth, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Janusz Zemke

7

-

NI

Georgios Epitideios

S&D

Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Thomas Waitz

2

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö