Процедура : 2018/0207(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0468/2018

Внесени текстове :

A8-0468/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31
OJ 27/04/2021 - 74

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Обяснение на вота
PV 17/04/2019 - 8.15

Приети текстове :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

ДОКЛАД     ***I
PDF 2173kWORD 377k
17.12.2018
PE 628.434v03-00 А8-0468/2018

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик (по становище): Бодил Валеро

Докладчици по становище (*):

Силви Гийом, комисия по култура и образование,

Сирпа Пиетикяйнен, комисия по правата на жените и равенството между половете

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА,ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0383),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 16, параграф 2, член 19, параграф 2, член 21, параграф 2, член 24, член 167 и член 168 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0234/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ... (1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... (2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански права, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по култура и образование, комисията по правата на жените и равенството между половете, комисията по бюджети, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по правни въпроси и комисията по конституционни въпроси (A8-0468/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на програма „Права и ценности“

за създаване на програма „Граждани, равенство, права и ценности“

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 допълнително се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(1)  В съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства“. От тези права и ценности човешкото достойнство, признато във Всеобщата декларация за правата на човека, е основополагащо за всички основни права на човека. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 допълнително се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Обосновка

Важно е да се подчертае особеното значение на човешкото достойнство, като се вземе предвид включването му във встъпителния член на Хартата за основните права на ЕС.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1a)  В своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси Европейският парламент подчертава значението на хоризонталните принципи, които следва да са в основата на Многогодишната финансова рамка (МФР) и всички свързани с нея политики на Съюза, включително интегрирането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН във всички политики и инициативи на Съюза за следващата МФР, подчертава, че премахването на дискриминацията е жизненоважно за изпълнението на ангажиментите на Съюза за изграждане на приобщаваща Европа, и изразява съжаление относно липсата на интегриране на принципа за равенство между половете и ангажиментите за равенство между половете в политиките на Съюза съгласно представеното в предложенията за МФР.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1б)  В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: При изготвянето на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. Европейският парламент изразява подкрепата си за програмите в областта на културата, образованието, медиите, младежта, спорта, демокрацията, гражданството и гражданското общество, които са доказали безспорно своята европейска добавена стойност и се ползват с трайна популярност сред бенефициерите, и подчертава, че Съюзът може да стане по-силен и по-амбициозен само ако му се предоставят допълнителни финансови средства, и също така препоръчва създаването на вътрешен Европейски фонд за демокрация за увеличаване на подкрепата за гражданското общество и за неправителствените организации (НПО), работещи в областта на демокрацията и правата на човека, който да се управлява от Комисията. Следва да се оказва постоянна подкрепа на съществуващите политики, ресурсите по водещите програми на Съюза следва да бъдат увеличени и допълнителните отговорности следва да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат насърчавани, прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“).

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат активно подхранвани, защитавани и насърчавани от Съюза и от всички държави членки във всички техни политики по един последователен начин и да бъдат прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС, като се има предвид, че влошаването на защитата на тези права и ценности във всяка една държава членка може да има вредни последици за Съюза като цяло. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение и с непрекъснато свиващо се пространство за независимото гражданско общество, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, недискриминацията и принципите на правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ („програмата“) ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“), и ще бъде адаптирана по начин, който позволява да се реагира на новите предизвикателства пред европейските ценности.

__________________

__________________

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и активното упражняване на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва активно гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за Европейския съюз също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.

(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и активното упражняване на нашите общи ценности, равенство, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, открито, приобщаващо и демократично общество, като се финансират дейности, които насърчават изграждането на активно, добре развито, устойчиво и овластено гражданско общество, включително застъпничество за насърчаването и защитата на нашите общи ценности, както и демократичното, гражданското и социалното участие на хората, и поощряват мира и подхранват богатото разнообразие на европейското общество въз основа на нашите общи ценности, история и памет и наследство. Член 11 от Договора за Европейския съюз изисква институциите да поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с гражданското общество и да предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Комисията следва да осигури редовен, открит и прозрачен диалог с бенефициерите на програмата и с други заинтересовани страни чрез създаването на група за граждански диалог. Групата за граждански диалог следва да допринася за обмена на опит и добри практики, както и за обсъждането на промените в политиката в рамките на областите и целите, обхванати от програмата, и свързаните сфери. Групата за граждански диалог следва да е съставена от организации, които са избрани да получават безвъзмездни средства за оперативни разходи или дейности в рамките на програмата, и други организации или заинтересовани страни, които са изразили интерес по отношение на програмата или работят в тази област на политиката, без непременно да получават подкрепа от програмата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Програма „Права и ценности“ (наричана по-долу „програмата“) следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда върху положителния опит на предишните програми. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специално разработени подходи.

(4)  Програмата следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, залегнали в Договорите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда и продължава да се развива положителният опит на предишните програми. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности и възможности за участие чрез прилагане на специално разработени и целенасочени подходи, включително насърчаване на всички видове равенство, включително между половете.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Пълното зачитане и насърчаването на принципите на правовата държава и на демокрацията е от основно значение за изграждане на доверието на гражданите в Съюза. Зачитането на принципите на правовата държава в Съюза е предпоставка за защитата на основните права, както и за отстояването на всички права и задължения, заложени в Договорите. Начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат в държавите членки, е от жизненоважно значение за гарантирането на взаимното доверие между държавите членки и на доверието към техните правни системи. Следователно програмата следва да насърчава и гарантира основните права, демокрацията и принципите на правовата държава на местно, регионално, национално и транснационално равнище.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  Принципите на правовата държава, залегнали в член 2 от ДЕС като една от ценностите на Съюза, включват принципите на законност, което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правна сигурност; забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт; ефективна съдебна защита от независим съд, включително на основните права; и разделение на властите и равенство пред закона.

Обосновка

Докладчикът предлага да се проучи и подчертае по-добре полезното взаимодействие между Програмата и предложението за регламент на Комисията относно защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, са необходими различни действия и координирани усилия. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното участие в демократичния живот на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, многообразието, диалога и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност и европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.

(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, да се насърчи демократичното участие и да се даде възможност на гражданите да използват правата си, свързани с европейското гражданство, са необходими различни действия и координирани усилия, насочени към балансирано географско разпределение. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално и транснационално равнище в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното активно участие в демократичния живот на Съюза, както и в оформянето на политическата програма на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, междукултурния диалог, културното и езиковото многообразие, помирението, социалното приобщаване и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност към Съюза и общо гражданство в рамките на европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Укрепването на плурализма и миграционните тенденции в световен мащаб повишават значението на междукултурния и междурелигиозния диалог в нашите общества. Чрез програмата следва да се предостави пълна подкрепа на междукултурния и междурелигиозния диалог като част от социалната хармония в Европа и ключов елемент за насърчаване на социалното приобщаване и сближаване. Макар че междурелигиозният диалог би могъл да помогне да се подчертае положителният принос на религията за социалното сближаване, религиозната неграмотност заплашва да подготви основата за злоупотреба с религиозното чувство сред населението. Следователно програмата следва да подкрепя проекти и инициативи за развитие на религиозната грамотност, за насърчаване на междурелигиозния диалог и взаимното разбирателство.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Дейностите, свързани със спомена за миналото, и критичният размисъл за историческата памет на Европа са необходими, за да накарат гражданите да осъзнаят общата история като основа за общо бъдеще, морална цел и споделени ценности. Значението на историческите, културните и междукултурните аспекти, както и връзките между паметта за миналото и създаването на европейска идентичност и чувството за принадлежност също следва да бъдат взети под внимание.

(6)  Дейностите, свързани със спомена за миналото, и критичното и творческото мислене за историческата памет на Европа са необходими, за да накарат гражданите, и по-специално младите хора, да осъзнаят общата си история като основа за общо бъдеще. Значението на историческите, социалните, културните и междукултурните аспекти, толерантността и диалога, както и връзките между паметта за миналото и създаването на европейска идентичност и чувството за принадлежност също следва да бъдат взети под внимание, за да се насърчи обща основа на споделените ценности, солидарността, многообразието и мира.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде подпомагано за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.

(7)  Гражданите на Съюза не са достатъчно добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, като например правото да гласуват на европейски и местни избори или правото да получават консулска закрила от посолства в други държави членки. Гражданите следва да бъдат по-добре осведомени за тези права и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде укрепвано на всички равнища за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно европейската съвест и тоталитаризма и заключенията на Съвета от 9 – 10 юни 2011 г. относно паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа, подчертават необходимостта да се запази жив споменът за миналото като средство за изграждане на общо бъдеще и изтъкват ценната роля на Съюза за улесняването, споделянето и утвърждаването на колективната памет за тези престъпления, за да се обнови общата плуралистична и демократична европейска идентичност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Равенството между жените и мъжете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Дискриминацията и неравностойното третиране на жените нарушава техните основни права и ограничава тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.

(8)  Равенството между половете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Член 8 от настоящия регламент възлага на Съюза задачата във всички свои дейности да премахва неравенствата и да насърчава равенството между мъжете и жените. Въпреки това цялостният напредък по отношение на равенството между половете е много бавен (вж. индекса за равенство между половете за 2017 г., публикуван от Европейския институт за равенство между половете). Често непряката и скрита комбинирана дискриминация и неравностойното третиране на жените и момичетата, както и различните форми на насилие срещу жените нарушават техните основни права и ограничават тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на политически, структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза посредством подпомагане на интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация и активно преодоляване на стереотипите и негласната дискриминация, представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Насилието, основано на пола, и насилието срещу деца и млади хора представляват сериозно нарушение на основните права. Насилието продължава да присъства в целия Съюз при всякакви социални и икономически условия и има сериозни последствия за физическото и психологическото здраве на жертвите и за обществото като цяло. Децата, младите хора и жените са особено уязвими към насилие, по-специално при близки взаимоотношения. Следва да бъдат предприети действия за насърчаване на правата на детето и за допринасяне към защитата на децата от понасяне на вреди и насилие, които представляват опасност за тяхното физическо и психическо здраве и нарушение на тяхното право на развитие, закрила и достойнство. Борбата с всички форми на насилие, насърчаването на превенцията, защитата и подкрепата на жертвите са приоритети на Съюза, които спомагат за упражняването на основните права на лицата и допринасят за равенството между жените и мъжете.

(9)  Насилието, основано на пола, и насилието срещу деца, млади и възрастни хора, хора с увреждания, бежанци и мигранти и срещу членове на различни малцинствени групи, като например членовете на етническите малцинствени групи и ЛГБТКИ лицата, представляват сериозно нарушение на основните права. Насилието продължава да присъства в целия Съюз при всякакви социални и икономически условия и има сериозни последствия за физическото и психологическото здраве на жертвите и за обществото като цяло. Борбата с основаното на пола насилие изисква многоизмерен подход, който обхваща правни, образователни, здравни, включително сексуални и репродуктивни права, икономически и други обществени аспекти, като например оказване на подкрепа на организациите за правата на жените, предоставяне на консултации и помощ, както и проекти, насочени към постигане на целта за по-голяма равнопоставеност на половете в обществото. Необходимо е активно да се противостои на вредните стереотипи и норми от ранна възраст, както и на всички форми на внушаващи омраза изказвания и онлайн насилие. Следва да бъдат предприети действия за насърчаване на правата на детето и за допринасяне към защитата на децата от понасяне на вреди и насилие, които представляват опасност за тяхното физическо и психическо здраве и нарушение на тяхното право на развитие, закрила и достойнство. Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) определя „насилието срещу жени“ като „всеки акт на насилие, основано на пола, който причинява или може да причини физически, сексуални, психологически или икономически вреди или страдание на жените, включително заплахите за извършване на такъв акт, принудата или произволното лишаване от свобода, които се случват както в обществения, така и в личния живот“. Борбата с всички форми на насилие, насърчаването и превенцията и защитата и подкрепата на жертвите са приоритети на Съюза, които спомагат за упражняването на основните права на лицата и допринасят за равенството между жените и мъжете. Мерките за превенция и подкрепа за правата на жертвите следва да се разработват в сътрудничество с целевата група и да гарантират, че се посрещат специфичните нужди на лицата с многообразна уязвимост.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Жените без документи за самоличност са особено уязвими към насилие и сексуално малтретиране, като са лишени от достъп до подкрепа. От жизненоважно значение е да се приложи подход, съсредоточен върху жертвата, и да се предлагат подходящи услуги за подкрепа на всички жени в Съюза, независимо от статута им на пребиваване. Необходимостта от отчитането на измерението на пола в процедурите за предоставяне на убежище е много важна за междусекторната работа и може да допринесе за подобряване на равенството между половете.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Силна политическа воля и координирани действия, основани на методите и резултатите от предишните програми „Дафне“, програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Правосъдие“, са необходими за предотвратяване и борба с всички форми на насилие и за защита на жертвите. По-специално, след стартирането ѝ през 1997 г., финансирането по програма „Дафне“ в подкрепа на жертвите на насилие и за борба с насилието срещу жени, деца и млади хора се оказа особено успешно както по отношение на нейната популярност сред заинтересованите страни (публични органи, академични институции и неправителствени организации), така и по отношение на ефективността на финансираните проекти. По нея са финансирани проекти за повишаване на осведомеността, предоставяне на услуги в подкрепа на жертвите и подпомагане на дейностите на неправителствени организации (НПО), работещи по места. Тя е насочена към всички форми на насилие, като например домашното насилие, сексуалното насилие, трафика на хора, както и нововъзникващи форми на насилие като кибертормоза. Поради това е важно да се продължат всички тези дейности и резултатите и извлечените поуки да бъдат надлежно взети предвид при изпълнението на програмата.

(10)  Силна политическа воля и координирани действия, основани на методите и резултатите от предишните програми „Дафне“, програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Правосъдие“, са необходими за предотвратяване и борба с всички форми на насилие и за защита на жертвите. По-специално, след стартирането ѝ през 1997 г., финансирането по програма „Дафне“ в подкрепа на жертвите на насилие и за борба с насилието срещу жени, деца и млади хора се оказа особено успешно както по отношение на нейната популярност сред заинтересованите страни (публични органи, академични институции и неправителствени организации), така и по отношение на ефективността на финансираните проекти. По нея са финансирани проекти за повишаване на осведомеността, предоставяне на услуги в подкрепа на жертвите и подпомагане на дейностите на неправителствени организации (НПО), работещи по места. Тя е насочена към всички форми на насилие, като например домашното насилие, сексуалното насилие, трафика на хора, преследването и традиционните увреждащи практики, като гениталното осакатяване на жени, както и нововъзникващи форми на насилие като кибертормоза и кибермалтретирането. Поради това е важно да се продължат всички тези дейности, с независими разпределени бюджетни средства за „Дафне“ и резултатите и извлечените поуки да бъдат надлежно взети предвид при изпълнението на програмата.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Недопускането на дискриминация е основен принцип на Съюза. В член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз са предвидени действия за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. Недопускането на дискриминация е залегнало също така и в член 21 на Хартата. Специфичните особености на различните форми на дискриминация следва да бъдат взети предвид и успоредно с това следва да бъдат изготвени подходящи действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на един или повече признаци. По програмата следва да се подкрепят действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма, омразата към мюсюлманите и други форми на нетолерантност. В този контекст особено внимание следва да бъде отделено и на предотвратяването и борбата с всички форми на насилие, омраза, сегрегация и заклеймяване, както и на борбата с малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение. Програмата следва да се изпълнява по начин, който позволява взаимно допълване с другите дейности на Съюза, които имат същите цели, по-специално с посочените в Съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“10 и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки11.

(11)  Недопускането на дискриминация е основен принцип на Съюза. В член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз са предвидени действия за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. Недопускането на дискриминация е залегнало също така и в член 21 на Хартата. Специфичните особености на различните форми на дискриминация, включително пряка, непряка и структурна дискриминация, следва да бъдат взети предвид и успоредно с това следва да бъдат изготвени подходящи действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на един или повече признаци. По програмата следва да се подкрепят действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, афрофобията, антисемитизма, настроенията срещу циганите, омразата към мюсюлманите, хомофобията и други форми на нетолерантност както онлайн, така и офлайн, спрямо лица, принадлежащи към малцинствата, като се вземат предвид множеството равнища на дискриминация, пред които са изправени жените. В този контекст особено внимание следва да бъде отделено и на предотвратяването и борбата с всички форми на насилие, омраза, сегрегация и заклеймяване, както и на борбата с малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение. Програмата следва да се изпълнява по начин, който позволява взаимно допълване с другите дейности на Съюза, които имат същите цели, по-специално с посочените в Съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“10 и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки11.

__________________

__________________

10 COM(2011) 173.

10 COM(2011) 173.

11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.

11 ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на хората с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Хората с увреждания се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН станаха неразделна част от правния ред на Съюза.

(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на лицата с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Лицата с увреждания, включително тези с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания, се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН, чието прилагане е задължително, станаха неразделна част от правния ред на Съюза. В това отношение програмата следва да обръща специално внимание и да финансира дейностите за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания по отношение на пълноценното си участие в обществото и ползването на техните граждански права като равноправни граждани.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Правото на зачитане на личния и семейния живот на дадено лице, на жилището му и на личните му съобщения (правото му на неприкосновеност на личния живот) е основно право, залегнало в член 7 на Хартата на основните права. Защитата на личните данни е основно право, залегнало в член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Спазване на правилата за защита на личните данни подлежи на контрол от независими надзорни органи. В правната рамка на Съюза, и по-специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета12 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета13, се определят разпоредбите, с които да се гарантира, че правото на защита на личните данни е ефективно защитено. Тези правни инструменти възлагат на националните надзорни органи за защита на данните задачата за насърчаване на обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата по отношение на обработването на лични данни. Съюзът следва да може да провежда дейности за повишаване на осведомеността, проучвания и други съответни дейности предвид значението на правото на защита на личните данни във времена на бързо технологично развитие.

(13)  Правото на зачитане на личния и семейния живот на дадено лице, на жилището му и на личните му съобщения (правото му на неприкосновеност на личния живот) е основно право, залегнало в член 7 на Хартата на основните права. Защитата на личните данни е основно право, залегнало в член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Спазване на правилата за защита на личните данни подлежи на контрол от независими надзорни органи. В правната рамка на Съюза, и по-специално в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета12 и Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета13, се определят разпоредбите, с които да се гарантира, че правото на защита на личните данни е ефективно защитено. Тези правни инструменти възлагат на националните надзорни органи за защита на данните задачата за насърчаване на обществената информираност и разбиране на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата по отношение на обработването на лични данни. Съюзът следва да може да провежда дейности за повишаване на осведомеността, да подкрепя организациите на гражданското общество в застъпничеството за защита на данните съгласно стандартите на Съюза и да извършва проучвания и други съответни дейности предвид значението на правото на защита на личните данни във времена на бързо технологично развитие.

__________________

__________________

12 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 – 88.

12 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1 – 88.

13 OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 89 – 131.

13 OВ L 119, 4.5.2016 г., стp. 89 – 131.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Свободата на изразяване и информация е залегнала в Хартата на основните права на Европейския съюз. Свободният достъп до информация, оценката на рамковите условия за медиите и отговорното и безопасно използване на информационните и комуникационните мрежи са пряко свързани със свободата на формиране на общественото мнение и са от съществено значение за гарантиране на функционираща демокрация. Необходимо е обществеността да придобие уменията в областта на медийната грамотност, необходими за критично мислене и преценка, както и способността да анализира сложни реалности, да отчита различията между мненията и фактите и да се противопоставя на всяка форма на подбуждане към омраза. За тази цел Съюзът следва да насърчава развитието на медийна грамотност за всички граждани, независимо от тяхната възраст, чрез обучение, повишаване на осведомеността, проучвания и други дейности в тази връзка.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  В член 24 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът се задължават да приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Това е направено с приемането на Регламент [(ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета14]. Програмата следва да подпомага финансирането на техническата и организационна подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи.

(14)  Европейската гражданска инициатива е първият наднационален инструмент за демокрация на участието, като създава пряка връзка между европейските граждани и институциите на Съюза. В член 24 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът се задължават да приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Това е направено с приемането на Регламент [(ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета14]. Програмата следва да подпомага финансирането на техническата и организационна подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат, подкрепят и насърчават другите да подкрепят европейски граждански инициативи.

_________________

_________________

14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва във всичките си дейности да подпомага интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация.

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва във всичките си дейности да подпомага интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация, както и да насърчава използването на бюджетиране, съобразено с равенството между половете, и оценка на въздействието върху половете, където е необходимо, в рамките на процеса на бюджетиране на Съюза. Правилното прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете изисква бюджетиране, съобразено с равенството между половете, във всички съответни бюджетни редове и разпределяне на адекватни ресурси и прозрачност в бюджетните редове, предназначени за насърчаване на равенството между половете и за борба срещу дискриминацията въз основа на пола. Отделните проекти и самата програма следва да бъдат предмет на преглед в края на периода на финансиране, за да се определи доколко са послужили за прилагането на горепосочените принципи.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на органите за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.

(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като език, възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на всички тези имащи отношение органи за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. На 22 юни 2018 г. Комисията прие препоръка относно стандартите за органите по въпросите на равенството, която обхваща мандата, независимостта, ефективността и координацията и сътрудничеството на органите по въпросите на равенството. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.

__________________

__________________

15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).

15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).

16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  С цел да се повиши достъпността и да се предоставят безпристрастни насоки и практическа информация във връзка с всички аспекти на програмата, следва да се създадат звена за контакт в държавите членки, за да се осигури помощ както за бенефициерите, така и за кандидатите. Звената за контакт по програмата следва да могат да изпълняват независимо своите функции, без да са пряко подчинени на публичните органи или публичните органи да се намесват в процеса на вземане на техните решения. Звената за контакт по програмата може да бъдат ръководени от държавите членки или от организации на гражданското общество или от консорциуми с тяхно участие. Звената за контакт по програмата не трябва да имат никакви отговорности във връзка с подбора на проекти;

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Независимите органи по правата на човека и организациите на гражданското общество играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 18 април 2018 г., подходящата финансова подкрепа е ключова за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на правата на човека, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на национално равнище.

(18)  Независимите органи по правата на човека, организациите на гражданското общество и защитниците на правата на човека играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 19 април 2018 г., увеличаването на финансирането и подходящата финансова подкрепа са ключови за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането, включително чрез подходящо основно финансиране и опростени варианти за разходите, финансови правила и процедури, на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на ценностите на Съюза, като например демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Комисията следва да гарантира цялостната съгласуваност, взаимното допълване и полезните взаимодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, и по-специално Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата.

(19)  Комисията следва да гарантира цялостната съгласуваност, взаимното допълване и полезните взаимодействия с работата на органите, службите и агенциите на Съюза, и по-специално Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския съюз за основните права, и следва да прави преглед на дейността на други национални и международни участници в областите, обхванати от програмата. Комисията следва активно да ръководи участниците в тази програма, за да използват докладите и ресурсите, генерирани от тези органи, служби и агенции на Съюза, като например съобразеното с равенството между половете бюджетиране и инструментите за оценка на равенството между половете, разработени от Европейския институт за равенство между половете.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Един всеобхватен механизъм на Съюза относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права следва да гарантира редовен и справедлив преглед на всички държави членки, като се предоставя информация за активиране на мерки, свързани с общи слабости по отношение на ценностите на Съюза в държавите членки.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Програмата следва да бъде отворена, при определени условия, за участие на членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), членовете на ЕАСТ, които не са членове на ЕИП, и други европейски държави. Присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, следва също да могат да участват в програмата.

(20)  По отношение на изпълнението на конкретните цели за насърчаване на равенството между половете и свързаните с пола права, насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище, както и на борба с насилието, програмата следва да бъде отворена, при определени условия, за участие на членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), членовете на ЕАСТ, които не са членове на ЕИП, и други европейски държави. Присъединяващите се държави, държавите кандидатки и потенциалните държави кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия, следва също да могат да участват в програмата.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За да се гарантира ефективното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо да се осигури европейска добавена стойност на всички извършвани действия и тяхното допълване с дейностите на държавите членки, като същевременно се търси последователност, допълване и полезни взаимодействия с програми за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки една с друга, по-специално в рамките на фонда „Правосъдие, права и ценности“ — и по този начин с програма „Правосъдие“ — както и с програми „Творческа Европа“ и „Еразъм+“, за да се реализира потенциалът на културните взаимовръзки в областта на културата, медиите, изкуствата, образованието и творчеството. Необходимо е да се създадат полезни взаимодействия с други европейски програми за финансиране, по-специално в областта на заетостта, вътрешния пазар, предприемачеството, младежта, здравето, гражданството, правосъдието, миграцията, сигурността, научноизследователската дейност, иновациите, технологиите, промишлеността, сближаването, туризма, външните отношения, търговията и развитието.

(21)  За да се гарантира ефективното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо да се осигури европейска добавена стойност на всички извършвани действия, включително на местно, национално и международно равнище, насочени към насърчаване и опазване на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС. Комисията следва да се стреми към последователност, полезни взаимодействия и допълване с дейностите на държавите членки и с други програми за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки с фонда „Правосъдие, права и ценности“, включително с програми „Творческа Европа“ и „Еразъм+“, както и със съответните политики на Съюза.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Съгласно член 9 от ДФЕС следва да се насърчават висока степен на заетост, осигуряване на адекватна социална закрила и борбата срещу социалното изключване. Следователно действията по програмата следва да насърчават полезните взаимодействия между борбата с бедността, със социалното изключване и с изключването от пазара на труда и поощряването на равенството и на борбата с всички форми на дискриминация. Поради това прилагането на програмата следва да се осъществява по начин, който да гарантира възможно най-голям брой полезни взаимодействия и случаи на взаимно допълване както между различните направления на програмата, така и с Европейския социален фонд плюс. Освен това следва да се осигурят полезни взаимодействия както с „Еразъм“, така и с Европейския социален фонд плюс, за да се гарантира, че тези фондове допринасят съвместно за осигуряването на висококачествено образование и на равни възможности за всички.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)   Важно е да се осигури добро финансово управление на програмата и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за ползвателите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата за всички участници.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 22б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б)   Подобряване на изпълнението и повишаване на качеството на разходите следва да представляват ръководни принципи за постигането на целите на програмата, като същевременно се гарантира оптимално използване на финансовите средства.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, , финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(23)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовите инструменти и бюджетните гаранции, и се изисква пълна прозрачност относно използването на ресурси, добро финансово управление и разумно използване на ресурсите. По-специално, като част от изпълнението на тази програма, следва да се приведат в действие и да се укрепят допълнително правилата, свързани с възможността за финансиране на местни, регионални, национални и транснационални организации на гражданското общество, включително организации на гражданското общество по места, посредством многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи, безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип (финансова подкрепа за трети страни), и разпоредби, гарантиращи бързи и гъвкави процедури за осигуряване на безвъзмездни средства, като например двустепенна процедура за кандидатстване, лесни за прилагане процедури за кандидатстване и докладване.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки и разходи за единица продукт, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9521 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193923 на Съвета финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест, размерът и капацитетът на съответните заинтересовани страни и целевите бенефициери, както и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки, разходи за единица продукт и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип, както и критерии за съфинансиране, при които да се вземат предвид доброволчески труд и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Изискванията за съфинансиране следва да се приемат в натура и могат да бъдат отменяни в случаите на ограничено допълнително финансиране. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/9521 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9622 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/193923 на Съвета финансовите интереси на Съюза следва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, откриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. Могат да участват и трети държави на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Европейската сметна палата, за да могат да упражняват правомощията си в пълна степен.

(25)  Във връзка с изпълнението на конкретните цели, свързани с насърчаването на равенството между половете, правата, включването и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза на местно, регионално, национално и транснационално равнище, и борбата с насилието, трети държави, които са членове на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програми на Съюза в рамките на сътрудничеството, установено по силата на Споразумението за ЕИП, което предвижда изпълнението на програмите с решение съгласно посоченото споразумение. Могат да участват и трети държави на основание на други правни инструменти. В настоящия регламент следва да се въведе специална разпоредба за предоставяне на необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, OLAF и Европейската сметна палата, за да могат да упражняват правомощията си в пълна степен.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)   Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на принципите на правовата държава в държавите членки има за цел да осигури на Съюза по-добра защита на нейния бюджет, когато слабостите в областта на върховенството на закона накърняват или застрашават доброто финансово управление или финансовите интереси на Съюза. То следва да допълва програмата „Права и ценности“, чиято роля е различна, а именно да финансира политиките в съответствие с основните права и европейските ценности, които се основават на живота и участието на хората.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Съгласно [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета25] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия.

(27)  Съгласно [позоваването да се актуализира съобразно ново решение относно ОСТ: член 94 от Решение 2013/755/ЕС на Съвета25] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии (ОСТ), имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. При изпълнението на програмата трябва да се вземат предвид наложените ограничения от отдалечеността на ОСТ и тяхното ефективно участие в програмата трябва да бъде предмет на системно наблюдение и оценка.

__________________

__________________

25 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

25 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Предвид важността на справянето с проблема с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията по климата и за постигане на общата цел от 25% от разходите на бюджета на ЕС за подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.

(28)  Предвид важността на справянето с проблема с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията по климата и за постигане на общата цел от 25% от разходите на бюджета на ЕС за подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но най-късно до 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.

Обосновка

В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. (2017/2052 (INI), Европейският парламент призовава за залагане на цел за заделяне на 30% от бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта на климата, които трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.

(29)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. съществува необходимост от оценка на настоящата програма въз основа на информацията, събрана чрез конкретни изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. В тази връзка като примери за кандидати и бенефициери, които може да не разполагат с подходящи ресурси и персонал, за да изпълнят изискванията за мониторинг и докладване, може да се разбират организации на гражданското общество, местни публични органи, социални партньори и др. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценяване на последиците от програмата по места.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с показателите, посочени в членове 9 и 11 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)  За да се допълни настоящият регламент с оглед на изпълнението на програмата и гарантирането на ефективна оценка на напредъка ѝ към постигане на заложените в нея цели, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приемането на работните програми по силата на член 13 и с показателите, посочени в членове 14 и 16 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Обосновка

Работните програми следва да бъдат приемани чрез делегирани актове и това съображение следва да бъде съответно изменено. То следва също така да бъде приведено в съответствие с текста относно делегирането на правомощия в член 16.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета26.

заличава се

__________________

 

26 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Обосновка

Това съображение следва да бъде заличено, тъй като предложението не следва да включва позовавания на актове за изпълнение.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава програма „Права и ценности“ („програмата“).

С настоящия регламент се създава програма „Граждани, равенство, права и ценности“ („програмата“).

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

С него се определят целите и приложното поле на програмата, бюджетът за периода 2021 – 2027 г., формите на финансиране от Съюза и условията за предоставяне на такова финансиране.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, с цел поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.

1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в Договорите, включително демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, залегнали в член 2 от ДЕС, по-специално чрез подкрепа и изграждане на капацитета на организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално и транснационално равнище, най-вече по места, и чрез насърчаване на гражданското и демократичното участие с цел поддържането и допълнителното развитие на отворени, основани на права, демократични, характеризиращи се с равенство и приобщаващи общества.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  да защитава и насърчава основните права, демокрацията и принципите на правовата държава на местно, регионално, национално и транснационално равнище (направление „Ценности на Съюза“),

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да утвърждава равенството и правата (направление „Равенство и права“),

a)  да утвърждава равенството, включително равенството между половете, правата и недискриминацията, и да стимулира напредъка на интегрирането на принципа на равенство между половете (направление „Равенство, права и равенство между половете“),

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“);

б)  да повишава осведомеността на гражданите, по-специално на младите хора, за значението на Съюза чрез дейности, целящи съхраняване на памет за историческите събития, довели до създаването му, и да насърчава демокрацията, свободата на изразяване, плурализма, гражданската ангажираност, срещите с граждани и активното участие на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Активно гражданство“);

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  борба с насилието (направление „Дафне“).

в)  борба с насилието, включително основаното на пола насилие (направление „Дафне“).

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Направление „Ценности на Съюза“

 

В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и в рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква -а), програмата поставя акцент върху:

 

a)  защитата и насърчаването на демокрацията и принципите на правовата държава, включително чрез подкрепа на дейностите на гражданското общество, които насърчават независимостта на съдебната власт и ефективната съдебна защита от независим съдебен орган, включително на основните права; предоставянето на подкрепа за независимите защитници на правата на човека и за организациите на гражданското общество, извършващи мониторинг на спазването на принципите на правовата държава, за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и за инициативи, които насърчават споделената култура на прозрачност, добро управление и борба с корупцията;

 

б)  насърчаването на изграждането на един по-демократичен Съюз, както и защитата и повишаването на осведомеността за правата и ценностите, залегнали в Договорите, чрез предоставяне на финансова подкрепа на независими организации на гражданското общество, които популяризират и подхранват тези права и ценности на местно, регионално, национално и транснационално равнище, като по този начин създават благоприятна среда за демократичен диалог и укрепват свободата на изразяване, на мирни събрания или на сдружаване, медийната свобода и плурализма на медиите и академичната свобода.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Направление „Равенство и права“

Направление „Равенство, права и равенство между половете

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата поставя акцент върху:

В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата поставя акцент върху:

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предотвратяването и борбата с неравенствата и дискриминацията, основани на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и подкрепа на всеобхватните политики за насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията и за тяхното интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност;

a)  насърчаването на равенството и предотвратяването и борбата с неравенствата и дискриминацията, основани на пол, расов, социален или етнически произход, цвят, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други убеждения, принадлежност към национално малцинство, собственост, рождение, увреждания, възраст или сексуална ориентация или на някакво друго основание, и подкрепа на всеобхватните политики за насърчаване на равенството и борба с дискриминацията и за тяхното интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност както онлайн, така и офлайн;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  подкрепата за всеобхватни политики и програми за насърчаване на правата на жените, равенството между половете, овластяването на жените и интегрирането на принципа на равенство между половете;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Направление „Гражданска ангажираност и участие

Направление „Активно гражданство

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква б), програмата поставя акцент върху:

В рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата преследва следните цели:

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряване на разбирането на гражданите за Съюза и неговите история, културно наследство и многообразие;

a)  оказване на подкрепа за проекти на граждани със специален акцент върху младите хора, с цел те да се насърчат не само да помнят събитията, които предхождат създаването на Съюза и които формират основата на неговата историческа памет, но и да се запознаят по-добре с общата си история, култура и ценности и да усетят богатството на общото си културно наследство и културното и езиковото многообразие, което е основата за едно общо бъдеще; насърчаване на разбирането на гражданите за Съюза за неговия произход, основанието за неговото съществуване и неговите постижения и повишаване на тяхната осведоменост за настоящите и бъдещите предизвикателства, които стоят пред него, както и за значението на взаимното разбирателство и взаимната толерантност, които са заложени в основата на европейския проект;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  насърчаване и подкрепяне на обмена на добри практики в обучението по европейско гражданство в рамките както на формалното, така и на неформалното учене;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насърчаване на обмена и сътрудничеството между гражданите от различни държави; насърчаване на гражданското и демократичното участие, като се даде на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза;

б)  насърчаване на обществения диалог чрез побратимяване на градове, срещи на гражданите, по-специално на младите хора, и сътрудничество между общините, местните общности и организациите на гражданското общество от различни държави, така че да им се предостави пряк практически опит с богатството на културното многообразие и наследството в Съюза и да се повиши ангажираността на гражданите в обществото;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  насърчаване и повишаване на гражданското участие в демократичния живот на Съюза на местно, национално и транснационално равнище; предоставяне на възможност на гражданите и сдруженията да насърчават междукултурния диалог и да провеждат подходящи обществени дебати за всички области на действие на Съюза, като по този начин допринасят за формирането на политическата програма на Съюза; подкрепяне на организирани съвместни инициативи под формата както на сдружения на гражданите, така и на мрежи на правни субекти с цел по-ефективно изпълнение на посочените в предходните параграфи цели;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата поставя акцент върху:

В рамките на общата цел, определена в член 2, параграф 1, и в рамките на конкретната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата поставя акцент върху:

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  предотвратяване и борба с всички форми на основано на пола насилие срещу жените и насърчаване на пълното прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул) на всички равнища; както и

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора и жени, както и с насилието над други изложени на риск групи;

a)  предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора, както и с насилието над други изложени на риск групи, например лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните лица, куиър и интерсексуалните (ЛГБТКИ) лица, хората с увреждания, малцинствата, възрастните хора и бежанците и мигрантите;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да подкрепя и защитава жертвите на подобно насилие.

б)  да подкрепя и защитава жертвите на подобно насилие, включително чрез подкрепа на дейностите на организациите на гражданското общество, които улесняват и гарантират достъпа на всички жертви на насилие до правосъдие, до услуги за подкрепа на жертвите и до безопасно докладване на полицията на случаите на насилие, както и да подкрепя и гарантира еднакво ниво на защита в целия Съюз за жертвите на насилие, основано на пола.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е [641 705 000] EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021 – 2027 г. е [1 627 000 000] EUR по цени за 2018 г. [1 834 000 000 EUR по текущи цени].

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г. изменението отразява цифрите, съдържащи се в междинния доклад относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., приет на пленарното заседание на 14 ноември 2018 г.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  [754 062 000 EUR по цени за 2018 г.] [850 000 000 EUR по текущи цени] (т.е. 46,34% от общия финансов пакет) за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква -a);

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  [408 705 000] EUR за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в);

a)  [429 372 000 EUR по цени за 2018 г.] [484 000 000 EUR] (т.е. 26,39% от общия финансов пакет) за конкретните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в);

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  [233 000 000] EUR за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква б).

б)  [754 062 000 EUR по цени за 2018 г.] [500 000 000 EUR по текущи цени] (т.е. 27,26% от общия финансов пакет) за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква б).

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията разпределя най-малко 50% от сумите, посочени в букви -а) и а) на първа алинея от настоящия параграф, за подкрепа на дейности на организации на гражданското общество, от които най-малко 65% се предоставят на местни и регионални организации на гражданското общество.

 

Комисията не се отклонява от определените процентни дялове във финансовия пакет, определени в приложение I, буква -a), с повече от пет процентни пункта. Ако се наложи да се превиши това ограничение, Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 16 за изменение на приложение I, буква -a) с цел промяна на разпределените проценти от средствата по програмата между 5 и 10 процентни пункта.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент или непряко — в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от него. Когато е възможно, тези ресурси се изразходват в полза на съответната държава членка.

5.  Ресурсите, отпуснати на държавите членки в режим на споделено управление, могат по искане на държавите членки или по искане на Комисията да бъдат прехвърлени към програмата. Комисията изпълнява тези ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент. Когато е възможно, тези ресурси се изразходват в полза на държавата членка.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6а

 

Механизъм за подкрепа на ценностите

 

1.  В изключителни случаи, когато е налице сериозно и бързо влошаване на ситуацията в дадена държава членка по отношение на спазването на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, и съществува риск тези ценности да не се защитават и насърчават в достатъчна степен, Комисията може да отправи покана за представяне на предложения под формата на ускорена процедура за кандидатстване за безвъзмездни средства за организации на гражданското общество с цел улесняване, подпомагане и засилване на демократичния диалог в съответната държава членка и преодоляване на проблема с недостатъчното спазване на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС.

 

2.  Комисията заделя до 5% от сумите, посочени в член 6, параграф 2, буква -а), за механизма за подкрепа на ценностите, посочен в параграф 1 от настоящия член. В края на всяка бюджетна година Комисията прехвърля всички неизползвани средства по този механизъм за подпомагане на други действия, които попадат в обхвата на целите на програмата.

 

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за задействане на механизма за подкрепа на ценностите, посочен в параграф 1 от настоящия член. Активирането на механизма се извършва въз основа на всеобхватни, редовни и основани на факти мониторинг и оценка на ситуацията във всички държави членки по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.

 

4.  Ресурсите, отпуснати на държава членка при споделено управление, могат да бъдат прехвърлени към Програмата в следните случаи:

 

a)  когато Комисията задейства уредбата на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава;

 

б)  когато една трета от държавите членки, Европейският парламент или Комисията отправят обосновано предложение до Съвета съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС за определяне на наличието на очевиден риск от тежко нарушение от държава членка на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС;

 

в)  когато една трета от държавите членки, Европейският парламент или Комисията представят мотивирано предложение на Европейския съвет в съответствие с член 7, параграф 2 от ДЕС за установяване на наличието на тежко и продължаващо нарушение от страна на въпросната държава членка на ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС.

 

5.  Комисията прилага посочените в параграф 4 от настоящия член ресурси пряко в съответствие с член 62, параграф 1, буква а) от Финансовия регламент. По възможност тези ресурси се изразходват в полза на съответната държава членка.

 

Комисията може да отправи предложение до Съвета за прехвърляне на средствата, посочени в параграф 4 от настоящия член, след консултация с Европейския парламент. Предложението от страна на Комисията се счита за прието от Съвета, освен ако Съветът вземе решение посредством акт за изпълнение да отхвърли това предложение с квалифицирано мнозинство в срок от един месец от представянето на предложението на Комисията.

 

6.  Комисията информира Европейския парламент за прилагането на настоящия член. По-специално, когато едно от условията, определени в параграф 1, е изпълнено за дадена държава членка, Комисията незабавно информира Европейския парламент и в посочените в параграф 4 случаи представя подробни данни относно фондовете и програмите, които могат да бъдат обект на прехвърляне на средства. Европейският парламент може да покани Комисията на структуриран диалог относно прилагането на настоящия член.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член 61, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

1.  Програмата се изпълнява при пряко управление в съответствие с Финансовия регламент или при непряко управление с органите, определени в член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент.

2.  Програмата може да предоставя финансиране чрез всяка една от формите, предвидени във Финансовия регламент, най-вече чрез безвъзмездни средства за действия, както и чрез годишни и многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи. Това финансиране се използва по такъв начин, че да гарантира добро финансово управление, разумно използване на публичните средства, ниски равнища на административна тежест за оператора на програмата и за бенефициерите, както и достъпност на средствата по програмата за потенциалните бенефициери. Може да се използват еднократни суми, единични разходи, единни ставки и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип (финансова подкрепа за трети страни). Приема се съфинансиране в натура и то може да бъде отказвано в случаи на ограничено допълнително финансиране.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дейностите, допринасящи за постигането на конкретна цел, посочена в член 2, може да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално дейностите, посочени в приложение I, са допустими за финансиране.

1.  Дейностите, допринасящи за постигането на обща или конкретна цел, посочена в член 2, може да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално дейностите, посочени в член 9а, са допустими за финансиране.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2.  В съответствие с член 11, параграф 2 от Договора за Европейския съюз Комисията създава „Група за граждански диалог“, която има за цел да осигури редовен, открит и прозрачен диалог с бенефициерите на програмата и с други заинтересовани страни с цел обмен на опит и добри практики и обсъждане на промените в политиката в рамките на областите и целите, обхванати от програмата, и свързаните с нея сфери.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 9a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Дейности, които са допустими за финансиране

 

Общите и конкретните цели на програмата, указани в член 2, ще бъдат постигнати по-специално, но не само, чрез подкрепа на следните дейности:

 

a)   повишаване на осведомеността, образоване на обществеността, популяризиране и разпространение на информация с цел подобряване на познаването на политиките, принципите и правата в обхванатите от програмата области и цели;

 

б)   взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране и на гражданското и демократичното участие;

 

в)   аналитичен мониторинг, дейности в областта на докладването и застъпничеството за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на Съюза в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на правилното транспониране и изпълнение на правото на Съюза, на политиките и общите ценности на Съюза в държавите членки, като тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно – на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали;

 

г)   обучаване на съответните заинтересовани страни за повишаване на познанията им по отношение на политиките и правата в обхванатите от програмата области и укрепване на независимостта на съответните заинтересовани страни и на тяхната способност за застъпничество за политиките и правата в обхванатите от програмата области, включително чрез стратегически съдебни спорове;

 

д)   насърчаване на обществената осведоменост и разбирането от страна на обществеността по отношение на рисковете, правилата, предпазните мерки и правата във връзка със защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и сигурността в цифровата сфера;

 

е)   повишаване на осведомеността на гражданите относно европейските основни ценности и тяхната ангажираност със справедливостта, равенството, принципите на правовата държава и демокрацията, както и относно техните права и задължения, произтичащи от гражданството на Съюза, като правото да пътуват, работят, учат и живеят в друга държава членка, посредством информационни кампании и насърчаване на взаимното разбирателство, междукултурния диалог и зачитането на многообразието в Съюза;

 

ж)   повишаване на осведомеността на гражданите, по-специално на младите хора, относно културата, културното наследство, идентичността, историята и паметта за миналото на европейците и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза, по-специално чрез инициативи за размисъл за причините за тоталитарните режими в съвременната история на Европа и за почитане на жертвите на тези престъпления и несправедливости, както и чрез дейности, свързани с други определящи моменти в най-новата история на Европа;

 

з)   обединяване на граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове и малки проекти и проекти на гражданското общество, като по този начин се създават условия за подсилване на подхода „от долу нагоре“;

 

и)   насърчаване и улесняване на активното и приобщаващо участие, със специално внимание към маргинализираните групи в обществото, в изграждането на по-демократичен Съюз, както и повишаване на осведомеността и насърчаване и защита на основните права, на правата и на ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество, извършващи дейност в обхванатите от програмата области на всички равнища, както и развиване на капацитета на европейските мрежи и организациите на гражданското общество за принос към развитието, повишаването на осведомеността и мониторинга на изпълнението на законодателството, политическите цели, ценностите и стратегиите на Съюза;

 

й)   финансиране на техническата и организационната подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи;

 

к)   подобряване на познаването на програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани и с гражданското общество, включително чрез създаване и подкрепа на независими звена за контакт на програмата;

 

л) укрепване на капацитета и независимостта на защитниците на правата на човека и организациите на гражданското общество, които следят за спазването на принципите на правовата държава, и подпомагане на действията на местно, регионално, национално и транснационално равнище;

 

м)   оказване на подкрепа за защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, включително инициативи и мерки за създаване на безопасни канали за докладване в рамките на организациите и пред публичните органи или други съответни органи, както и мерки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, срещу уволнение, понижаване в длъжност или други форми на ответни мерки, включително чрез информиране и обучение на съответните публични органи и заинтересовани страни;

 

н)   осигуряване на подкрепа за инициативи и мерки за насърчаване и защита на свободата и плурализма на медиите и за изграждане на капацитета с оглед на новите предизвикателства като нови медии и борба с изказванията, проповядващи вражда и омраза, както и справяне с целенасоченото разпространение на невярна информация посредством повишаване на осведомеността, обучения, проучвания и мониторингови дейности;

 

о)   оказване на подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областта на насърчаването и мониторинга на почтеността, прозрачността и отчетността на публичната администрация и публичните органи и борбата с корупцията;

 

п)   осигуряване на подкрепа за организации, предоставящи помощ, жилищно настаняване и защита на жертви на насилие и на хора под заплаха, включително за приемни центрове за жени.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент.

1.  Безвъзмездните средства по програмата се отпускат и управляват в съответствие с дял VІІІ от Финансовия регламент и включват безвъзмездни средства за действия, многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи и безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комитетът за оценка може да бъде съставен от външни експерти.

2.  Комитетът за оценка може да бъде съставен от външни експерти. Съставът на комитета за оценка се характеризира с баланс между половете.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Действие, за което е предоставен принос по програмата, може да получи принос и по друга програма на Съюза, в т.ч. и от фондове със споделено управление, при условие че приносът не покрива едни и същи разходи. [Кумулативното финансиране не може да надвишава общата стойност на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

1.   Действие, за което е предоставен принос по програмата, може да получи принос и по друга програма на Съюза, в т.ч. и от фондове със споделено управление, при условие че приносът не покрива едни и същи разходи и се избягва двойното използване на средства от фондовете, като ясно се посочват източниците на финансиране за всяка категория разходи в съответствие с принципа на доброто финансово управление. [Кумулативното финансиране не може да надвишава общата стойност на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея;

–  държава членка или отвъдморска страна или територия, свързана с държава членка;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква а – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  трета държава, асоциирана към програмата;

–  за конкретните цели, посочени в член 2, параграф 2, букви а) и в) – трета държава, асоциирана към програмата в съответствие с член 7 от настоящия регламент;

Обосновка

Тази формулировка има за цел да изключи третите държави от участието във финансирането за цели, свързани с новото направление за ценностите на Съюза по член 2, параграф 2, буква -а) (нова).

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;

б)  всеки правен субект с нестопанска цел, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи може да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа на националните органи за равно третиране (EQUINET) за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма.

3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи може да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа на националните органи за равно третиране (EQUINET) съгласно член 6, параграф 2, буква а) за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма, при условие че въздействието на тази работна програма върху равенството между половете е било подложено на оценка.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Работна програма

Работна програма и многогодишни приоритети

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.

1.  Програмата се осъществява чрез работните програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията прилага принципа на партньорство при вземането на решение за приоритетите си по програмата и предвижда всеобхватно участие на заинтересованите страни в планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на настоящата програма и нейните работни програми в съответствие с член 15а.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 19.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на целесъобразната работна програма.

Обосновка

Работната програма следва да бъде приета чрез делегирани актове. Настоящото изменение предлага подходящата формулировка.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 2, са посочени в приложение II.

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 2, по целесъобразност се събират, групирани по пол. Списъкът с показателите е посочен в приложение ІІ.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални и възможно най-малко обременителни изисквания за докладване. С цел да улесни изпълнението на изискванията за докладване, Комисията предоставя удобни за ползване формати, както и насоки и програми за подпомагане, насочени най-вече към организациите на гражданското общество, които невинаги разполагат с ноу-хау и подходящи ресурси и персонал, за да изпълнят изискванията за докладване.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1.  Оценките са съобразени с равенството между половете, предоставят групирани по пол данни, включват специална глава за всяко направление и вземат предвид броя на хората, до които се достига, тяхната обратна връзка и географско покритие; тези оценки се извършват своевременно, за да послужат в процеса на вземане на решения.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата. В междинната оценка се вземат предвид резултатите от оценката на въздействието в дългосрочен план на предшестващите програми (програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“).

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата. В междинната оценка се вземат предвид резултатите от оценката на въздействието в дългосрочен план на предшестващите програми (програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“). Междинната оценка включва оценка на въздействието върху половете, за да се оцени степента, до която се постигат целите на програмата, свързани с равенството между половете, да се гарантира, че нито един компонент на програмата не оказва непредвидени отрицателни въздействия върху равенството между половете, и да се определят препоръки за начина на разработване на бъдещите покани за представяне на предложения и на вземане на решенията за предоставяне на безвъзмездни средства за оперативни разходи, така че активно да се насърчават съображенията, свързани с равенството между половете.

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се осигури по-последователна формулировка в същия параграф.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията представя заключенията от оценките, придружени от нейните наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

4.  Комисията представя заключенията от оценките, придружени от нейните наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Комисията оповестява оценката и осигурява лесен достъп до нея, като я публикува на своя уебсайт.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.

2.  Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в членове 13 и 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.

Обосновка

Работната програма следва да бъде приета чрез делегирани актове. Настоящото изменение предлага подходящата формулировка.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 13 и 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Обосновка

Работната програма следва да бъде приета чрез делегирани актове. Настоящото изменение предлага подходящата формулировка.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Съставът на комитета за оценка се характеризира с баланс между половете. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията гарантира, че всички документи, съдържащи проектите на актовете, се предават своевременно и едновременно на Европейския парламент, Съвета и експертите от държавите членки. Ако сметнат за необходимо, Европейският парламент и Съветът могат да изпращат свои експерти на заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове, на които са поканени експертите от държавите членки. За тази цел Европейският парламент и Съветът получават информация за графика за следващите месеци, както и покани за всички експертни заседания.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета. Въз основа на Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество гражданите и други заинтересовани страни могат да изразяват мнението си относно проекта на текста на делегиран акт в рамките на срок от четири седмици. С Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите се провеждат консултации по проекта на текста въз основа на опита на неправителствените организации и местните и регионалните органи по отношение на изпълнението на Програмата.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 13 или член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Работната програма следва да бъде приета чрез делегирани актове. Настоящото изменение предлага подходящата формулировка.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация – във формат, който е достъпен и за хората с увреждания – на различни видове публика, включително медиите и обществеността и по целесъобразност бенефициерите по действия, финансирани по този начин, както и участниците в тях, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 18a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18a

 

Звена за контакт по програмата

 

Във всяка държава членка има независимо звено за контакт по програмата с квалифициран персонал, чиято задача по-специално е да предоставя на заинтересованите страни и бенефициерите по програмата безпристрастни насоки, практическа информация и съдействие във връзка с всички аспекти на програмата, включително във връзка с процедурата за кандидатстване.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

3.  Комитетът може да заседава в специални състави, за да разглежда отделните направления на програмата.

 

Обосновка

Този член следва да се заличи, тъй като предложението не следва да включва позовавания на актове за изпълнение.

Изменение    104

Предложение за регламент

Приложение -І (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение –I

 

Наличните средства по програмата, посочени в член 6, параграф 1, се разпределят, както следва:

 

a) в рамките на сумата, посочена в член 6, параграф 2, буква а):

 

– най-малко 15% за дейности за изпълнение на конкретната цел по член 3, буква аа);

 

– най-малко 40% за дейности за изпълнение на конкретните цели по член 5, буква -а); както и

 

– най-малко 45% за дейности за изпълнение на конкретните цели по член 3, букви а) и б) и член 5, букви а) и б);

 

б) в рамките на сумата, посочена в член 6, параграф 2, буква б):

 

– 15% за дейности, свързани със спомена за миналото;

 

– 65% за дейности, свързани с демократичното участие;

 

– 10% за дейности, свързани с популяризиране; както и

 

– 10% за дейности, свързани с администрацията.

Изменение    105

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение І

заличава се

Дейности по програмата

 

Конкретните цели на програмата, посочени в член 2, параграф 2, ще се осъществяват по-специално чрез подпомагане на следните дейности:

 

a)   повишаване на осведомеността, разпространение на информация с цел подобряване на познаването на политиките и правата в обхванатите от програмата области;

 

б)   взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране и на гражданското и демократичното участие;

 

в)   аналитични и мониторингови дейности1 за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на ЕС в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на прилагането на правото и политиките на ЕС;

 

г)   обучение на съответните заинтересовани страни с цел подобряване на познанията им относно политиките и правата в обхванатите области;

 

д)   разработване и поддръжка на инструменти за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

 

е)   повишаване на осведомеността на гражданите относно европейската култура и история и паметта за миналото, както и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза;

 

ж)   обединяване на европейски граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове;

 

з)   насърчаване и улесняване на активното участие в изграждането на по-демократичен Съюз, както и осведоменост за правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество;

 

и)   финансиране на техническата и организационната подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи;

 

й)   развитие на капацитета на европейските мрежи за насърчаване и доразвиване на законодателните актове на Съюза, целите на политиката и стратегиите, както и за подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;

 

к)   подобряване на запознатостта с програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани, включително чрез създаване и подкрепа на бюра на програмата/мрежа от национални звена за контакт.

 

1  Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно – на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

 

Изменение    106

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата, и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели за резултатите, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и конкретните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. Когато е възможно, показателите следва да бъдат групирани по възраст, пол и други събираеми данни, като например етнически произход, увреждане и полова идентичност. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.

Изменение    107

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Брой на хората, до които е достигнато чрез:

Брой на хората, групирани по пол и възраст, до които е достигнато чрез:

i) дейности по обучение;

i) дейности по обучение;

ii) дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;

ii) дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;

iii) дейности за повишаване на осведомеността, информация и разпространение.

iii) дейности за повишаване на осведомеността, информация и разпространение.

Изменение    108

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – ред 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията публикува ежегодно и следните показатели за крайното въздействие:

Изменение    109

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – ред 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Брой на заявленията и финансираните дейности по списъка в член 9, параграф 1 и по направление

Изменение    110

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – ред 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Равнище на поисканото от кандидатите и на предоставеното финансиране по списъка в член 9, параграф 1 и по направление

Изменение    111

Предложение за регламент

Приложение ІІ – таблица – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Брой на транснационалните мрежи и инициативи, насочени към европейската памет и наследство в резултат на намесата на програмата.

Брой на транснационалните мрежи и инициативи, насочени към европейската памет, наследство и граждански диалог в резултат на намесата на програмата.

Изменение    112

Предложение за регламент

Приложение ІI – таблица – ред 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Географско разпределение на проектите

(1)

  OВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

  OВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 30 май 2018 г. Европейската комисия публикува своето предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и стойности“ като част от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. Програмата „Права и ценности“ обединява програмите за периода 2014 – 2020 г. „Права, равенство и гражданство“ и „Европа за гражданите“. Предложението има за цел да насърчава и защитава общоевропейските права и ценности, залегнали в договорите на ЕС и в Хартата на основните права на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, с цел поддържането на отворени, демократични, основаващи се на права, справедливи и приобщаващи общества. Докладчикът посреща със задоволство намерението на Комисията да гарантира продължаването на съществуващите програми, тъй като те изпълняват ключова роля за насърчаването и прилагането на правата и ценностите на ЕС, но предложението не е достатъчно амбициозно за преодоляване на някои от предизвикателствата пред общоевропейските ценности и права, пред които понастоящем е изправен Съюзът.

В резолюцията си от 19 април 2018 г. относно необходимостта от създаване на Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават основните ценности в рамките на Европейския съюз на местно и национално равнище, Европейският парламент призова Комисията да предложи Инструмент за европейски ценности като част от МФР за периода 2021 – 2027 г., предназначен да предоставя финансова подкрепа на гражданското общество на местно и национално равнище с цел противодействие на враждебната реакция срещу демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в ЕС. Инструментът ще допълва вече съществуващите програми и неговото равнище на финансиране ще съответства на разходите на ЕС за популяризиране на ценностите в трети държави.

В този контекст докладчикът предлага няколко промени в проекта на доклад, за да се отразят тези опасения и за да бъде Програмата по-ефективна с оглед на защитата и популяризирането на тези ценности в рамките на Съюза.

Обхват

За да приведат целите на Програмата в съответствие с общите ценности, определени в член 2 от ДЕС, върху които се основава Европейският съюз, докладчикът предлага да се разшири обхватът на предложението, като в общата цел на Програмата се упоменат конкретно демокрацията, правовата държава и основните права, заложени в член 2 от ДЕС. В настоящия период, когато демокрацията и принципите на правовата държава в Европа са изправени пред предизвикателства, докладчикът счита, че има належаща необходимост този инструмент да разполага с целесъобразно финансиране и да бъде лесно достъпен, за да подпомага гражданите, ангажирани с популяризирането на тези най-застрашени европейски ценности. Зачитането на принципите на правовата държава в Съюза е предпоставка за защитата на основните права, както и за отстояването на всички права и задължения, произтичащи от Договорите. Начинът, по който принципите на правовата държава се прилагат в държавите членки, изпълнява ключова роля за гарантирането на взаимното доверие между държавите членки и доверието към техните правни системи.

Поради това докладчикът предлага да се добави нова конкретна цел (направление „Ценности на Съюза“), която се отнася до демокрацията, основните права и принципите на правовата държава, в рамките на която ще се финансират съответните действия на местно, регионално, национално и транснационално равнище.

В рамките на тази нова конкретна цел докладчикът счита, че Програмата следва да бъде насочена към защитата и насърчаването на демокрацията и принципите на правовата държава, включително към гарантирането на независимостта на съдебната власт, ефективната съдебна защита от страна на независими съдилища, включително на основните права, прозрачността и липсата на произволни действия от страна на правоприлагащите и други публични органи, предоставянето на подкрепа за независимите защитници на правата на човека и организации на гражданското общество, които извършват мониторинг на спазването на принципите на правовата държава, защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, и помощните инициативи за насърчаване на прозрачността, отчетността, почтеността и липсата на корупция.

Тъй като зачитането и защитата на основните права представляват основата на всяко демократично общество, докладчикът счита, че следва да се обърне специално внимание на укрепването на свободата на изразяване на мнение, на мирни събрания или на сдружаване, свободата и плурализма на медиите, академичната свобода, свободата на религията или убежденията и правото на зачитане на личния и семейния живот.

В този контекст докладчикът приветства също така акцента в членове 3 и 5 от предложението, поставен върху принципа на равенство и недискриминация, както и върху необходимостта от борба с всички форми на насилие. В член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз недвусмислено се забранява всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език или принадлежност към национално малцинство. Съгласно второто проучване за положението на малцинствата и дискриминацията в Европейския съюз, извършено от Агенцията на Европейския съюз за основните права, през 2017 г. насилието, тормозът, заплахите и ксенофобските изказвания, насочени по-специално към лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, към хората, принадлежащи към етнически или религиозни малцинства, както и към търсещите убежище лица и мигрантите, продължават да бъдат широко разпространено и сериозно явление в целия Европейски съюз.

В рамките на общата цел да се защитават и насърчават демокрацията и принципите на правовата държава докладчикът изказва мнението си, че направлението „Дафне“ насърчава по-широкия достъп за всички жертви на насилие до правосъдие и до механизми за съобщаване за престъпления. (Това включва журналистите и други представители на медиите, които са изправени пред множество нападения, заплахи и натиск от страна на държавни и недържавни субекти в целия ЕС.)

Докладчикът предлага също така някои дейности в приложение I, отговарящи на условията за финансиране, да бъдат включени в член в текста на предложението, за да се улеснят разбирането и използването на Програмата. Предложени са няколко промени в списъка с дейности, за да се изяснят някои от допустимите дейности в рамките на новото направление „Ценности на Съюза“, както и за да се подчертае, че чрез тази програма се подпомагат и дейностите по застъпничество, изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността.

Бюджет

Предвид променената политическа обстановка в Съюза и предизвикателствата във връзка с европейските ценности, пред които е изправен ЕС понастоящем, докладчикът счита, че предложеният седемгодишен бюджет от 642 милиона евро (разделен на 409 милиона евро за направлението „Равенство и права“ и 233 милиона евро за направлението „Ангажираност и участие на гражданите“) е недостатъчен и не може да отговори на нуждите на гражданите на ЕС от укрепване и защита на ценностите на ЕС като част от едно плуралистично, демократично, отворено и приобщаващо общество.

Като взе предвид многократните призиви от страна на организациите на гражданското общество за увеличаване на бюджета на съществуващите програми, както и предложения разширен обхват, включително новото направление, посветено на ценностите на Съюза, докладчикът предлага да се разпределят следните бюджетни средства въз основа на резолюцията на Парламента от април 2018 г.: общо 1 974,457 милиона евро по текущи цени, разпределени, както следва – 1 милиард евро за новото направление „Ценности на Съюза“, 474,457 милиона евро за „Равенство и права“ и 500 милиона евро за направлението „Ангажираност и участие на гражданите“. Тези суми представляват значително увеличение в сравнение с предложения от Комисията бюджет, но въпреки това докладчикът е на мнение, че същественото увеличаване на средствата е от решаващо значение и е необходимо, за да се отговори ефективно на днешните предизвикателства пред европейските ценности.

За да се гарантира, че организациите на гражданското общество могат да се възползват пълноценно от финансирането в рамките на Програмата, докладчикът предлага също така поне 40% от средствата за всяка цел да бъдат заделени за неправителствените организации.

Докладчикът счита, че механизмите за осигуряване на връзка между политиките на Съюза за финансиране и ценностите на Съюза следва да бъдат усъвършенствани, така че Комисията да може да изготвя предложения до Съвета за прехвърляне на средства, отпуснати на дадена държава членка при споделено управление, към Програмата, ако тази държава членка е обект на процедури, свързани със стойностите на Съюза. Докладчикът предложи конкретни разпоредби относно изготвянето на ограничен списък със ситуации, в които ресурси, отпуснати на държава членка при споделено управление, могат да бъдат прехвърлени към Програмата, относно процедурата, която трябва да се следва, и относно правото на контрол от страна на Европейския парламент.

Достъп до финансиране

Докладчикът счита, че следва да се предоставя повече подкрепа за проектите на местно равнище за насърчаване на европейските ценности, определени в член 2 от Договора за ЕС, и по-конкретно демократичните стандарти, принципите на правовата държава и основните права, като предпоставка за отвореното и приобщаващо общество. Това е в съответствие със становището, изразено и от Агенцията на Европейския съюз за основните права в нейното проучване относно предизвикателствата, пред които са изправени организациите на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека в ЕС, публикувано през януари 2018 г., в което ясно се посочва, че „институциите на ЕС и държавите членки се приканват да гарантират достъпа до финансиране на организациите на гражданското общество, които работят за защитата и насърчаването на основните ценности на ЕС, свързани с основните права, демокрацията и върховенството на закона, включително по отношение на малки местни организации. Такова финансиране следва да покрива, според потребностите, различните дейности на организациите на гражданското общество, като например предоставяне на услуги, дейности за наблюдение, застъпничество, съдебна защита, провеждане на кампании, образование в областта на правата на човека и гражданско образование и дейности за повишаване на осведомеността.“

Проектът на доклад, предложен от докладчика, отговаря на общата цел, а именно ЕС да предоставя целева финансова подкрепа за организациите на гражданското общество, които извършват дейности на местно, регионално и национално равнище с цел насърчаване и защита на ценностите, на които се основава ЕС. Съответно се предлагат конкретни изменения, за да се подчертае вниманието, което се отделя в рамките на цялата програма на организациите, работещи на местно, регионално и национално равнище. Действията на транснационално равнище играят важна роля, но много от предизвикателствата пред европейските ценности са породени на местно равнище и трябва да бъдат преодолени както на местно, така и на европейско равнище.

Опростяването на процедурите и по-лесният достъп до финансиране също са една от основните цели на докладчика за тази програма. Поради това текстът включва позовавания на опростени варианти за разходите, бързи и гъвкави процедури за отпускане на безвъзмездни средства и лесни за използване приложения, например многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи, еднократни суми, единни ставки, единични разходи, безвъзмездни средства, предоставени на каскаден принцип, и съфинансиране в натура. Също така докладчикът предлага процедурите за докладване да бъдат приведени в действие и укрепени допълнително като част от изпълнението на тази програма. Докладчикът счита също така, че участието на организации на гражданското общество е от решаващо значение за планирането, изпълнението и оценката на Програмата. Ето защо Комисията следва да осигури редовен диалог с бенефициерите на Програмата и с други заинтересовани страни чрез създаването на група за граждански диалог.

Принос на заинтересованите страни

При изготвянето на своя проект на доклад докладчикът получи информация от редица представители на неправителствени организации чрез организирани дискусии на кръгла маса в Брюксел и в Стокхолм, както и в редица случаи чрез двустранни срещи. Докладчикът също така се консултира и с представители на други европейски агенции и заинтересовани страни. Пълният списък е включен в приложението.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА СУБЕКТИТЕ ИЛИ ЛИЦАТА,ОТ КОИТО ДОКЛАДЧИКЪТ Е ПОЛУЧИЛ ИНФОРМАЦИЯ

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на доклада преди неговото приемане в комисията:

Образувание и/или лице

Европейски икономически и социален комитет

Комитет на регионите

FRA (Агенция за основните права)

EQUINET (Европейска мрежа на органите за равно третиране)

Фондация „Стефан Батори“

Съюз за граждански свободи за Европейския парламент

Национални звена за контакт, напр. в Германия и Франция

Съвет на европейските общини и региони

Федерация на европейските хуманисти

Гражданско общество Европа

DEF Europe

Център на европейските фондации

Платформа AGE – Европа

Платформа за учене през целия живот LLL

Европейски доброволчески център

Европейски граждански форум

Европейски младежки форум

Международна федерация по семейно планиране

Организация „Защитници на предна линия“

Фондация за учене през целия живот PERITIA

Европейска мрежа на IPPF

Агенция за младежта и гражданското общество на Швеция (MUCF)

Младежко/студентско сдружение по международни въпроси на Швеция (UF Sverige)

Sverok

Национален съвет за шведските младежки организации (LSU)

PEN Швеция

Diakonia

Лоби на шведските жени

Регионално бюро за Европа на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ)


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (26.11.2018)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Докладчик по становище: Жорди Соле

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1а.  Припомня своята резолюция от 30 май 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. и собствените ресурси1a; подчертава значението на хоризонталните принципи, които следва да са в основата на МФР и всички свързани с нея политики на Съюза; следователно изисква интегрирането на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) във всички политики и инициативи на Съюза за следващата МФР; подчертава освен това, че премахването на дискриминацията е жизненоважно за изпълнението на ангажиментите на ЕС за изграждане на приобщаваща Европа и изразява съжаление относно липсата на интегриране на принципа за равенство между половете и ангажиментите за равенство между половете в политиките на Съюза, съгласно представеното в предложенията за МФР;

 

_______________

 

a Приети текстове, P8_TA(2018)0226

Изменение    2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б.  Припомня своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.1a; отново изразява подкрепата си за програми в областта на културата, образованието, медиите, младежта, спорта, демокрацията, гражданството и гражданското общество, които са доказали безспорно своята европейска добавена стойност и се ползват с трайна популярност сред бенефициентите; припомня препоръката си за създаването на вътрешен Европейски фонд за демокрация за увеличаване на подкрепата за гражданското общество и за неправителствените организации, работещи в областта на демокрацията и правата на човека, който да се управлява от Комисията;

 

_______________

 

Приети текстове, P8_TA(2018)0075

Изменение    3

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на програма „Права и ценности“

за създаване на програма „Права, ценности и гражданство“

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1а)  В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: При изготвянето на позицията на Парламента относно МФР за периода след 2020 г. Европейският парламент изрази подкрепата си за програмите в областта на културата, образованието, медиите, младежта, спорта, демокрацията, гражданството и гражданското общество, които ясно са доказали своята европейска добавена стойност и се ползват с трайна популярност сред бенефициентите, и подчертава, че един по-силен и по-амбициозен Съюз може да бъде постигнат само при наличието на засилени финансови средства. Следва да се оказва постоянна подкрепа на съществуващите политики, ресурсите по водещите програми на Съюза следва да бъдат увеличени и допълнителните отговорности следва да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде подпомагано за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.

(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество, успоредно с местните и регионалните органи, както и техните представителни организации на национално и европейско равнище, трябва да бъдат подпомагани за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза. Програмата гарантира непрекъсната подкрепа за изпълнението и по-нататъшното развитие на съществуващите местни и регионални инициативи, които допринасят за постигането на тези цели, като Европейската харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Равенството между жените и мъжете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Дискриминацията и неравностойното третиране на жените нарушава техните основни права и ограничава тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.

(8)  Равенството между жените и мъжете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Дискриминацията и неравностойното третиране на жените нарушава техните основни права и ограничава тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза представлява основна дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата, като се постига възможно най-висока степен на полезно взаимодействие с Европейския социален фонд плюс.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  В член 8, параграф 8 от ДФЕС се определя принципът за интегриране на принципа на равенство между половете във всички дейности на Съюза. Правилното прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете изисква разпределянето на адекватни ресурси и прозрачност в бюджетните редове, предназначени за насърчаване на равенството между половете и за борба срещу дискриминацията въз основа на пола.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  Важно е да се осигури добро финансово управление на програмата и нейното изпълнение по възможно най-ефективния и удобен за ползвателите начин, като същевременно се осигури правна сигурност и достъпност на програмата за всички участници.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б)  Подобряване на изпълнението и повишаване на качеството на разходите следва да представляват ръководни принципи за постигането на целите на програмата, като същевременно се гарантира оптимално използване на финансовите средства.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а)  Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случай на общи недостатъци по отношение на принципите на правовата държава в държавите членки има за цел да осигури на Съюза по-добра защита на нейния бюджет, когато слабостите в областта на върховенството на закона накърняват или застрашават стабилното финансово управление или финансовите интереси на Съюза. То следва да допълва програмата „Права и ценности“, чиято роля е различна, а именно да финансира политиките в съответствие с основните права и европейските ценности, които се основават на живота и участието на хората

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  На фона на значението на справянето с изменението на климата и в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията в областта на изменението на климата и ще доведе до постигане на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да бъдат в подкрепа на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.

(28)  На фона на значението на справянето с изменението на климата и в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията в областта на изменението на климата и ще доведе до постигане на общата цел 25% от разходите на бюджета на ЕС да бъдат в подкрепа на целите в областта на климата в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок, но най-късно до 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.

Обосновка

Европейският парламент, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. (2017/2052 (INI)), призовава за залагане на цел за заделяне на 30% от бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта на климата, които трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, с цел поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.

1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество и местните и регионалните органи и техните представителни организации, с цел поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“);

б)  да насърчава Европа за гражданите чрез повишаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“);

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а.  Комисията провежда редовен диалог с бенефициерите по програмата, по-специално с гражданското общество, както и с местните и регионалните органи и техните представителни организации, при определянето на многогодишните и годишните приоритети през целия програмен период. Като основна платформа за тази цел ще се създаде граждански диалог, който ще бъде структуриран в съответствие с различните конкретни цели на програмата.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора и жени, както и с насилието над други изложени на риск групи;

a)  предотвратяване и борба с всички форми на тормоз и насилие над деца, млади хора и жени, както и с насилието над други изложени на риск групи, които се упражняват онлайн и/или в реалния живот, включително на работното място и на обществените места.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021—2027 г. е [641 705 000] EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021 – 2027 г. е 1 627 000 000 EUR по цени от 2018 г. (1 834 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, предложено за приемане от докладчиците по МФР с оглед на гласуването по проекта на междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно многогодишната финансова рамка за периода 2021– 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигане на споразумение.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. [Кумулативното финансиране не надвишава общите допустими разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

1.  За действие, за което е предоставен принос по програмата, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително от фондовете със споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи и се избягва двойното използване на средствата от фондовете, като ясно се посочват източниците на финансиране за всяка категория разходи в съответствие с принципа на доброто финансово управление. [Кумулативното финансиране не може да надвишава общата стойност на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различни програми на Съюза може да бъде изчислена на пропорционална основа].

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 19.

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством делегиран акт. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 2, са посочени в приложение II.

1.  Показателите за докладване относно напредъка на програмата по отношение на постигането на конкретните цели, определени в член 2, се събират и по целесъобразност групират по пол. Списъкът с показателите е включен в приложение ІІ.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1.  Провеждат се навременни оценки, в които се интегрира принципът на равенство между половете и се включва специална глава за всяко направление, като тези оценки са предназначени да послужат в процеса на вземане на решения.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.

2.  Правомощието за приемане на делегирани актове, посочено в членове 13 и 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността, като по този начин показват добавената стойност за Съюза и подпомагат усилията на Комисията за събиране на данни с цел повишаване на прозрачността на бюджета.

Изменение    23

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Конкретните цели на програмата, посочени в член 2, параграф 2, ще се осъществяват по-специално чрез подпомагане на следните дейности:

Конкретните цели на програмата, посочени в член 2, параграф 2, ще се осъществяват по-специално чрез подпомагане на следните дейности на поднационално, национално и европейско равнище:

Изменение    24

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  аналитични и мониторингови дейности1 за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на ЕС в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на прилагането на правото и политиките на ЕС;

в)  аналитични и мониторингови дейности1 за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на ЕС в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на прилагането на правото и политиките на ЕС;

_______________

_______________

1 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно — на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

1 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация, групирани по пол и възраст; разработването на общи методики и ако е целесъобразно — на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

Изменение    25

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  обединяване на европейски граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове;

ж)  обединяване на европейски граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове, включително малки проекти за побратимяване на двустранна основа и мрежи от градове;

Изменение    26

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  насърчаване и улесняване на активното участие в изграждането на по-демократичен Съюз, както и осведоменост за правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество;

з)  насърчаване и улесняване на активното участие в изграждането на по-демократичен Съюз, както и повишаване на осведомеността за правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество и местните и регионалните органи, както и техните представителни организации;

Изменение    27

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  развитие на капацитета на европейските мрежи за насърчаване и доразвиване на законодателните актове на Съюза, целите на политиката и стратегиите, както и за подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;

й)  развитие на капацитета на европейските мрежи чрез предоставяне на многогодишни оперативни безвъзмездни средства за насърчаване и доразвиване на законодателните актове на Съюза и за активизиране на разискванията „отдолу нагоре“ от критично значение относно целите на политиката и стратегиите, както и оказване на подкрепа на организациите на гражданското общество, местните и регионалните органи и техните представителни организации, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;

Изменение    28

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ка)  укрепване на националните звена за контакт и създаване на по-добри полезни взаимодействия между развитието на политиките в областта на гражданството, целите на програмата и работата на националните звена за контакт и бенефициерите.

Изменение    29

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

кб)  укрепване на онлайн платформата, представяща разработените от бенефициерите проекти, както и предоставяне на насоки за потенциалните бенефициери, разпространение на резултатите от проектите, популяризиране и предприемане на последващи действия.

Изменение    30

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква к в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

кв)  предоставяне на допълнителна подкрепа за критичната, но конструктивна обмяна на мнения относно предизвикателствата, пред които европейците са изправени в ежедневието си: заетост, интеграция на мигрантите, жилищно настаняване, мобилност или образование.

Изменение    31

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели:

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели, които по целесъобразност следва да бъдат групирани по пол, възраст и увреждане:

Обосновка

Проследяването на горепосочените категории в рамките на участниците в програмата ще подкрепи по конкретен начин интегрирането на принципа на равенство между половете и недискриминацията.

Изменение    32

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – таблица

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Брой на хората, до които е достигнато чрез:

Брой на хората, групирани по пол, до които е достигнато чрез:

i) дейности по обучение;

i) дейности по обучение;

ii) дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;

ii) дейности за взаимно обучение и обмен на добри практики;

iii) дейности за повишаване на осведомеността, информация и разпространение.

iii) дейности за повишаване на осведомеността, информация и разпространение.

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – ред 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията публикува ежегодно и следните показатели за крайните резултати:

Изменение    34

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – ред 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Брой на заявленията и финансираните дейности по списъка в член 9, параграф 1 и по направление

Изменение    35

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – ред 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Равнище на поисканото от кандидатите и на предоставеното финансиране по списъка в член 9, параграф 1 и по направление

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Права и ценности“

Позовавания

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Jordi Solé

28.6.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (21.11.2018)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Докладчик по становище: Джийн Ламбърт

КРАТКА ОБОСНОВКА

Обща информация

В член 2 от Договора за Европейския съюз се посочва, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тъй като в последно време европейските общества се сблъскват с екстремизъм и разделение, които поставят под въпрос идеята за отворени и приобщаващи общества, Комисията прецени, че е по-важно от всякога да се насърчават и укрепват тези ценности. Освен това хората продължават да стават жертва на дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, а жени, деца и други лица, изложени на риск, се сблъскват с насилие всекидневно. Също така те не са достатъчно информирани за ценностите на ЕС и за правата си като граждани, а някои дори ги поставят под въпрос.

Комисията установи, че фрагментираният характер и ограничените ресурси, заделени в тази област досега, не са достатъчни, за да се отговори на всички тези предизвикателства, така че тя ги обединява в нова програма „Права и ценности“, която ще бъде финансирана по линия на нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, като общият размер на заделените средства е 641 705 000 EUR. Предложението за регламент за създаване на програма „Права и ценности“ беше публикувано на 30 май 2018 г.

Предлаганата нова програма обединява две съществуващи програми за финансиране – програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Европа за гражданите“. Общата цел на новата програма е да защитава и насърчава правата и ценностите, заложени в Договорите на ЕС и в Хартата на основните права на ЕС. Тази обща цел ще бъде постигната чрез изпълнението на три конкретни цели:

•  утвърждаване на равенството и правата (направление „Равенство и права“): с акцент върху предотвратяването на неравенствата и дискриминацията и борбата с тях, подкрепа за всеобхватни политики за насърчаване и интегриране на равенството между половете и борбата с дискриминацията, както и на политики за борба с расизма и всички форми на нетърпимост, защита и насърчаване на правата на детето, правата на хората с увреждания, правата на гражданите на Съюза и правото на защита на личните данни;

•  насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“): с акцент върху подобряване на разбирането на гражданите за Съюза, неговата история, културно наследство и многообразие и насърчаване на обмена и сътрудничеството между гражданите на различни държави;

•  борба с всички форми на насилие (направление „Дафне“): с акцент върху предотвратяването на всички форми на насилие срещу деца, младежи и жени, както и насилието срещу други рискови групи, борба с тези форми на насилие и подкрепа и закрила на жертвите на такова насилие.

Методика

В рамките на ЕП водещата комисия е LIBE. Комисията EMPL е подпомагаща съгласно член 53.

Основни въпроси за докладчика в нейното становище

•  Преименуване на програмата на „Права, равенство и ценности“, за да се даде израз на амбицията на ЕС да постигне равенство за всички.

•  Актуализиране на формулировката на общата цел на програмата, за да се подчертаят равенството и правата като цели, които вече са налице в съображение 3 от текста: „Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество.“

•  Разширяване на персоналния обхват на новата програма в съответствие с ЕСФ+, а именно с цел да обхваща хората.

•  Предоставяне на гаранция, че в рамките на следващия програмен период ще се обърне необходимото внимание на борбата с расизма и словото на омразата в интернет.

•  Като се има предвид влизането в сила на новия ОРЗД, следва да се обърне специално внимание на обработването на данни в контекста на заетостта поради чувствителния характер на тези данни

•  Преместване на списъка на допустимите действия в основния акт, тъй като тази важна част от законодателството не може да бъде скрита в приложението! От това следва предложението за нов член 9а и преместването на целия списък от приложение I в този нов член.

•  Следва да бъде гарантирано финансиране на Equinet по програмата, тъй като тя представлява мрежа от уставни органи, работещи заедно за изпълнение и мониторинг на прилагането на правото на ЕС, обхванато от програмата.

•  Докладчикът предлага да се актуализира списъкът на дейностите. Според нея някои от основните въпроси са следните:

-  действията следва да се съсредоточават не само върху повишаването на знанията, но и върху използването на достиженията на правото на ЕС, които са от значение за програмата;

-  укрепване на творческите аспекти на действията, тъй докладчикът знае от опит, че добрите творчески действия обикновено са ефективни и ефикасни за постигане на целите на програмата, както е посочено в член 2;

-  да се върнат действията, които понастоящем са подкрепяни, но не са посочени в новото предложение относно подкрепата на ключовите участници и относно образователните материали.

•  Накрая, докладчикът предлага да се направи ясно разграничение в приложение II между показателите за резултатите и показателите за крайното въздействие и прави предложения за показатели за крайното въздействие, които да бъдат включени в докладите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Като се ръководи освен това от актовете, в които допълнително се посочват тези ценности, и по-специално Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход и Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, съгласно задълженията на ЕС като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в съответствие с Междуинституционалната прокламация относно европейския стълб на социалните права (2017/C 428/09), както и с резолюцията на Европейския парламент от 19 април 2008 г. относно необходимостта от създаване на Инструмент за европейските ценности, който да подкрепя организациите на гражданското общество, които насърчават основните ценности в рамките на Европейския съюз на местно и национално равнище (2018/2619 (RSP), Съюзът следва да продължи да утвърждава и насърчава правата и ценностите, посочени в членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат насърчавани, прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“).

(2)  Тези права и ценности не може да се възприемат като даденост и трябва да продължат да бъдат защитавани, насърчавани, прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение и все още са налице проблемите, свързани липсата на толерантност и дискриминацията, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата, ценностите на ЕС и принципите на правовата държава, които са неразделна част от самата демокрация, както и условие за нейната ефективност. Насърчаването и подкрепата за правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета8 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“).

_________________________________

__________________________________

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62).

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3).

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и активното упражняване на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва активно гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за Европейския съюз също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.

(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени към хората и субектите, които допринасят за подкрепата, разпространението и защитата на нашите общи ценности, права и богато многообразие, като ги поддържат реални и динамични. Крайната цел е да се защитава, насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество, включително активно гражданско общество. Финансираните дейности следва да имат за цел насърчаване на демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, както в рамките на отделните държави членки, така и помежду им, въз основа на нашите общи ценности, нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за Европейския съюз също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Програма „Права и ценности“ (наричана по-долу „програмата“) следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда върху положителния опит на предишните програми. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специално разработени подходи.

(4)  Програма „Права и ценности“ (наричана по-долу „програмата“) следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред разпространението, популяризирането и защитата на ценностите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда върху положителния опит на предишните програми, както и като се разработват нови иновативни мерки. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специално разработени подходи.

Обосновка

Не следва да се разчита изцяло на съществуващите мерки, а следва да бъдат разработени и нови.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, са необходими различни действия и координирани усилия. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното участие в демократичния живот на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, многообразието, диалога и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност и европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.

(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, са необходими различни действия и координирани усилия. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на осведомеността и активната ангажираност на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното участие в демократичния и социалния живот на Съюза, като се укрепва социалното приобщаване и се води борба с маргинализацията. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, многообразието, диалога и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност, социална интеграция и европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент. Ценностите като взаимно разбирателство, диалог и зачитане на многообразието могат да бъдат интегрирани на европейско равнище само ако са добре застъпени в самите държави членки и техните региони. Поради това програмата следва също така да насърчава тези ценности в рамките на държавите членки сред различните национални, етнически, езикови или религиозни групи, които заедно образуват културното богатство и многообразие на тяхното общество.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде подпомагано за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.

(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за пълния набор от техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, включително по-специално разпоредбите за недискриминация в рамките на свободното движение на работници, съгласно посоченото в член 45, параграф 2 от ДФЕС, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да могат да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права, включително техните социални права, без каквато и да е дискриминация на каквото и да било основание, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Освен това, като се има предвид, че част от гражданското общество в момента се сблъска с множество затруднения в държавите членки, гражданското общество, и по-специално неговите организации, трябва да бъдат подпомагани за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза, със специален акцент по отношение на Хартата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Равенството между жените и мъжете е основна ценност и цел на Европейския съюз. Дискриминацията и неравностойното третиране на жените нарушава техните основни права и ограничава тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването на равенството между половете във всички дейности на Съюза представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.

(8)  Равенството между жените и мъжете е основна ценност и цел на Европейския съюз. В член 8 от Договора на Съюза се възлага задачата във всички свои дейности да полага усилия за премахване на неравенствата и за насърчаване на действително равенство между мъжете и жените. Дискриминацията и неравностойното третиране на лица въз основа на техния пол и/или тяхната полова идентичност нарушава техните основни права и ограничава тяхното пълно политическо, социално и икономическо участие в обществото. Освен това съществуването на структурни и културни бариери възпрепятства постигането на целта за действително равенство между половете. Следователно насърчаването и интегрирането на равенството между половете във всички дейности на Съюза, в това число в областта на труда и заетостта, където все още съществува дискриминация по отношение на равнището на заплащане и достъпа до пазара на труда, представлява основната дейност за Съюза и двигател на икономическия растеж и следва да се подкрепя от програмата.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Силна политическа воля и координирани действия, основани на методите и резултатите от предишните програми „Дафне“, програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Правосъдие“, са необходими за предотвратяване и борба с всички форми на насилие и за защита на жертвите. По-специално, след стартирането ѝ през 1997 г., финансирането по програма „Дафне“ в подкрепа на жертвите на насилие и за борба с насилието срещу жени, деца и млади хора се оказа особено успешно както по отношение на нейната популярност сред заинтересованите страни (публични органи, академични институции и неправителствени организации), така и по отношение на ефективността на финансираните проекти. По нея са финансирани проекти за повишаване на осведомеността, предоставяне на услуги в подкрепа на жертвите и подпомагане на дейностите на неправителствени организации (НПО), работещи по места. Тя е насочена към всички форми на насилие, като например домашното насилие, сексуалното насилие, трафика на хора, както и нововъзникващи форми на насилие като кибертормоза. Поради това е важно да се продължат всички тези дейности и резултатите и извлечените поуки да бъдат надлежно взети предвид при изпълнението на програмата.

(10)  Силна политическа воля и координирани действия, основани на методите и резултатите от предишните програми „Дафне“, програма „Права, равенство и гражданство“ и програма „Правосъдие“, са необходими за предотвратяване и борба с всички форми на насилие и за защита на жертвите, рисковите групи и особено уязвимите лица. Трябва да се положат усилия за избягване на припокривания между програмите и на двойно финансиране. По-специално, след стартирането ѝ през 1997 г., финансирането по програма „Дафне“ в подкрепа на жертвите на насилие и за борба с насилието срещу жени, деца и млади хора се оказа особено успешно както по отношение на нейната популярност сред заинтересованите страни (публични органи, академични институции и неправителствени организации), така и по отношение на ефективността на финансираните проекти. По нея са финансирани проекти за повишаване на осведомеността, предоставяне на услуги в подкрепа на жертвите, рисковите групи и особено уязвимите лица, и за подпомагане на дейностите на неправителствени организации (НПО), работещи по места. Тя е насочена към всички форми на насилие, като например домашното насилие, сексуалното насилие, трафика на хора, както и нововъзникващи форми на насилие като кибертормоза. Поради това е важно да се продължат всички тези дейности и резултатите и извлечените поуки да бъдат надлежно взети предвид при изпълнението на програмата.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Недопускането на дискриминация е основен принцип на Съюза. В член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз са предвидени действия за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. Недопускането на дискриминация е залегнало също така и в член 21 на Хартата. Специфичните особености на различните форми на дискриминация следва да бъдат взети предвид и успоредно с това следва да бъдат изготвени подходящи действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на един или повече признаци. По програмата следва да се подкрепят действия за предотвратяване на и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма, омразата към мюсюлманите и други форми на нетолерантност. В този контекст особено внимание следва да бъде отделено и на предотвратяването и борбата с всички форми на насилие, омраза, сегрегация и заклеймяване, както и на борбата с малтретирането, тормоза и нетолерантното отношение. Програмата следва да се изпълнява по начин, който позволява взаимно допълване с другите дейности на Съюза, които имат същите цели, по-специално с посочените в Съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“10 и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки11.

(11)  Недопускането на дискриминация е основен принцип на Съюза. В член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз са предвидени действия за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация. Недопускането на дискриминация е залегнало също така и в член 21 на Хартата, който гласи, че е забранена всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация и че в рамките на приложното поле на Договорите и без да се засягат тези Договори или специалните разпоредби, съдържащи се в тях, се забранява всяка дискриминация на основание гражданство, а цялата глава III от Хартата е посветена на равенството. Равенството и недискриминацията са не само въпроси от правно естество, но и основни предизвикателства за обществото, поради което специфичните особености на различните форми на дискриминация следва да бъдат взети предвид и успоредно с това следва да бъдат изготвени подходящи действия за предотвратяване и борба с дискриминацията, основана на един или повече признаци, както и комбинирана дискриминация.

_________________________________

 

11  ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.

 

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  По програмата следва да се подкрепят действия за предотвратяване на и борба с дискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма, антиромските настроения, афрофобията, омразата към мюсюлманите и други форми на нетолерантност, както например на основание увреждане, възраст, пол, изразяване на полова принадлежност, полова идентичност, сексуална ориентация, както и за признаването на правата на всички лица на достойно отношение. Във връзка с това особено внимание следва да бъде отделено и на предотвратяването на и борбата с всички форми на насилие, омраза, сегрегация и заклеймяване, както и на борбата с малтретирането (включително кибертормоза), тормоза и нетолерантното отношение.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Програмата следва да се изпълнява по такъв начин, че да се допълва взаимно с другите дейности на Съюза, които имат същите цели, по-специално с посочените в Съобщението на Комисията от 5 април 2011 г., озаглавено „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите до 2020 г.“ и в Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки. Насърчаването на устойчиви и приобщаващи работни места и признаването на правата на всички лица на достойно отношение в рамките на работното място и на обществото като цяло са текущи цели, които изискват повече и по-добре координирани действия, включително чрез отпускането на достатъчно финансиране.

 

____________________

 

1a  ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на хората с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Хората с увреждания се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН станаха неразделна част от правния ред на Съюза.

(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на лицата с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Лицата с увреждания, което включва лицата с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания, се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН станаха неразделна част от правния ред на Съюза. В това отношение програмата следва да обръща специално внимание на дейностите за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени хората с увреждания по отношение на пълноценното си участие в обществото и ползването на техните граждански права като равноправни граждани.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва във всичките си дейности да подпомага интегрирането на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация.

(15)  Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС Програмата следва във всичките си дейности да подпомага интегрирането и насърчаването на целите за равенство между половете и недопускането на дискриминация.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на органите за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.

(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на всички тези имащи отношение органи за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. Комисията прие препоръка относно стандартите за органите по въпросите на равенството [C(2018) 3850 final], която обхваща мандата, независимостта, ефективността и координацията и сътрудничеството на органите по въпросите на равенството. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.

__________________

__________________

15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).

15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).

16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Независимите органи по правата на човека и организациите на гражданското общество играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 18 април 2018 г., подходящата финансова подкрепа е ключова за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на правата на човека, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на национално равнище.

(18)  Независимите органи по правата на човека и организациите на гражданското общество играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 18 април 2018 г., подходящата финансова подкрепа е ключова за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на правата на човека, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на местно, регионално и национално равнище.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Съгласно член 9 от ДФЕС следва да се насърчават висока степен на заетост, гарантирането на адекватна социална защита и борбата със социалното изключване. Следователно действията по програмата следва да насърчават полезните взаимодействия между борбата с бедността, със социалното изключване и с изключването от пазара на труда и поощряването на равенството и на борбата с всички форми на дискриминация. Поради това прилагането на програмата следва да се осъществява по начин, който да гарантира възможно най-голям брой полезни взаимодействия и случаи на взаимно допълване както между различните направления на програмата, така и с Европейския социален фонд плюс. Освен това следва да се осигурят полезни взаимодействия както с „Еразъм“, така и с Европейския социален фонд плюс, за да се гарантира, че тези фондове допринасят съвместно за осигуряването на висококачествено образование и на равни възможности за всички.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки и разходи за единица продукт, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета21, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета22 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета23 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки, разходи за единица продукт, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. За да се улесни участието в програмата, в това число и от страна на малки организации, следва да се осигури помощ и да се премахне всяка ненужна административна тежест. Когато е целесъобразно, следва надлежно да се разгледа възможността за двуетапна процедура за оценяване, както и опцията за безвъзмездни средства на каскаден принцип и многогодишни оперативни безвъзмездни средства. По отношение на размера на съфинансирането следва да се вземат под внимание видът и размерът на организациите, за които са предназначени поканите за представяне на предложения по програмата. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета21, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета22 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета23 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, с цел поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.

1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество с всякакъв размер, с цел съхраняване, насърчаване и поддържане на основаните на правата и равенството, приобщаващи, отворени и демократични общества.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“);

б)  да насърчава ангажираността и участието на хората в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“);

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предотвратяването и борбата с неравенствата и дискриминацията, основани на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и подкрепа на всеобхватните политики за насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията и за тяхното интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност;

a)  насърчаването на равенство за всички чрез предотвратяването и борбата с неравенствата и всякакъв вид дискриминация, основани на пол, расов, социален или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, както и дискриминация на основанията, посочени в член 21, параграф 1 от Хартата, и подкрепа на всеобхватните политики за насърчаване на равенството между половете, социалното приобщаване и борба с дискриминацията и за тяхното интегриране, както и политиките за борба с расизма и всички форми на нетолерантност както онлайн, така и офлайн;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  насърчаването на взаимно разбирателство, диалог и зачитане на многообразието в държавите членки и в Съюза.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  защитата и утвърждаването на правата на детето, правата на хората с увреждания, правата, свързани с гражданството на Съюза и правата на защита на личните данни.

б)  защитата и утвърждаването на правата на детето, правата на възрастните хора, правата на хората с увреждания, правата, свързани с гражданството на Съюза, включително социалните права, и правата на защита на личните данни, включително случаи на обработка на данни във връзка със заетостта или за целите на социалната закрила, както е посочено в Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряване на разбирането на гражданите за Съюза и неговите история, културно наследство и многообразие;

a)  подобряване на разбирането на гражданите за Съюза, неговите споделени ценности и неговата история, по-специално по отношение на историята на тоталитарните режими, неговото културно наследство и многообразие;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насърчаване на обмена и сътрудничеството между гражданите от различни държави; насърчаване на гражданското и демократичното участие, като се даде на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза;

б)  насърчаване на обмена и сътрудничеството между гражданите от различен национален произход и различна културна среда; насърчаване на гражданското и демократичното участие, като се даде на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза и да насърчават солидарността;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора и жени, както и с насилието над други изложени на риск групи;

a)  предотвратяване, включително чрез информационни и образователни действия, и борба с всички форми на насилие над деца, млади хора, жени и възрастни хора, както и с насилието над други изложени на риск групи, и особено уязвими лица;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да подкрепя и защитава жертвите на подобно насилие.

б)  да подкрепя и защитава жертвите на подобно насилие, изложените на риск групи, както и особено уязвимите лица.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дейностите, допринасящи за постигането на конкретна цел, посочена в член 2, може да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално дейностите, посочени в приложение I, са допустими за финансиране.

Дейностите, допринасящи за постигането на конкретна цел, посочена в член 2, може да получат финансиране съгласно настоящия регламент. По-специално следните дейности за финансиране са допустими:

 

a)  повишаване на осведомеността, творчески дейности и разпространение на информация с цел подобряване на използването и познаването на политиките и правата в обхванатите от програмата области;

 

б)  взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите лица с цел подобряване на гражданското и демократичното участие въз основа на знанието и взаимното разбирателство; както и

 

в)  застъпничество, творчески, аналитични и мониторингови дейности за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на Съюза в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на прилагането на правото и политиките на Съюза;

 

г)  обучение на съответните заинтересовани лица с цел подобряване на информираността и познанията им относно политиките и правата в обхванатите области и на способността им да ги използват;

 

д)  разработване и поддръжка на инструменти на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), достъпни за всички;

 

е)  повишаване на осведомеността на гражданите относно европейската култура, ценности, история и историческа памет, както и засилване на чувството им за солидарност и принадлежност към Съюза;

 

ж)  обединяване на европейски граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване, включително дейности по побратимяване на градове;

 

з)  насърчаване и улесняване на активното и приобщаващо участие и общественото мобилизиране за изграждането на по-демократичен Съюз, както и осведоменост за правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество;

 

и)  финансиране на техническата и организационната подкрепа за изпълнението на Регламент (ЕС) № 211/2011, като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи;

 

й)  развитие на капацитета на европейските мрежи за насърчаване, прилагане и доразвиване на правото, целите на политиката и стратегиите на Съюза, както и за подкрепа на различни по големина организации на гражданското общество, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;

 

к)  подобряване на запознатостта с програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани, включително чрез създаване и подкрепа на бюра на програмата/мрежи от национални звена за контакт.

 

______________________

 

Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно — на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

(Букви а) – к) са изменени букви от приложение I, параграф 1.)

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация – във формат, който е достъпен и за хора с увреждания – на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати.

Изменение 30

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I

заличава се

Дейности по програмата

 

Конкретните цели на програмата, посочени в член 2, параграф 2, ще се осъществяват по-специално чрез подпомагане на следните дейности:

 

a)  повишаване на осведомеността, разпространение на информация с цел подобряване на познаването на политиките и правата в обхванатите от програмата области;

 

б)  взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране и на гражданското и демократичното участие;

 

в)   аналитични и мониторингови дейности1 за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на ЕС в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на прилагането на правото и политиките на ЕС;

 

г)  обучение на съответните заинтересовани страни с цел подобряване на познанията им относно политиките и правата в обхванатите области;

 

д)  разработване и поддръжка на инструменти за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

 

е)  повишаване на осведомеността на гражданите относно европейската култура и история и паметта за миналото, както и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза;

 

ж)  обединяване на европейски граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове;

 

з)  насърчаване и улесняване на активното участие в изграждането на по-демократичен Съюз, както и осведоменост за правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество.

 

и)  финансиране на техническата и организационната подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи;

 

й)  развитие на капацитета на европейските мрежи за насърчаване и доразвиване на законодателните актове на Съюза, целите на политиката и стратегиите, както и за подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;

 

к)  подобряване на запознатостта с програмата и на разпространението и прехвърлимостта на резултатите от нея, както и насърчаване на работата с граждани, включително чрез създаване и подкрепа на бюра на програмата/мрежа от национални звена за контакт.

 

______________________

 

1 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методики и ако е целесъобразно — на показатели или референтни критерии; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на ръководства, доклади и образователни материали.

 

Изменение    31

Предложение за регламент

Приложение ІІ – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели за резултатите, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.

Изменение    32

Предложение за регламент

Приложение ІI – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията публикува ежегодно и следните показатели за крайното въздействие:

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение ІI – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Географски обхват на дейностите по направление

Изменение    34

Предложение за регламент

Приложение ІI – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Брой на заявленията и финансираните дейности по списъка в член 9, параграф 1 и по направление

Изменение    35

Предложение за регламент

Приложение ІI – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Равнище на поисканото от кандидатите и на предоставеното финансиране за всяка от дейностите от списъка в член 9, параграф 1 и по направление

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Права и ценности“

Позовавания

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

14.6.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jean Lambert

18.6.2018

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Mara Bizzotto

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (4.12.2018)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Докладчик по становище (*): Силви Гийом

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Бъдещата програма „Гражданство, права и ценности“ следва да спомогне за възобновяване на диалога между европейците, за укрепване на взаимното разбирателство в момент, когато в Европа се наблюдава силно увеличаване на нетърпимостта, което поставя под въпрос чувството за принадлежност към едно общо пространство.

Докладчикът по становище отчита усилията за взаимодействие, положени от Европейската комисия, за да се вземе предвид контекстът на бюджетни рестрикции.

Въпреки това тя счита, че повече от всякога е необходимо да се укрепи пространството, запазено за предишната програма „Европа на гражданите“, чиято добавена стойност е ясна, когато става въпрос за подкрепа на гражданското участие, засилване на чувството за обща принадлежност, насърчаване на гражданското участие и демократичния ангажимент на гражданите. Тази програма се оказа успешна и допринесе за повишаване на осведомеността по европейските въпроси и поради това може да окаже положително въздействие върху интереса на европейските граждани в следващите европейски избори.

В този контекст докладчикът по становище изразява съжаление, че символичното понятие „гражданство“ е изчезнало от заглавието на програмата и затова предлага да се въведе отново.

Освен това тя счита, че е необходимо да се защитава програма с бюджет, който е на висотата на предизвикателствата пред нея, и следователно предлага да се увеличи бюджетът за направление Б „Ангажираност и участие на гражданите“, за което тя отговаря. Предложеният бюджет в голяма степен е недостатъчен в сравнение с това, за което Парламентът отправи призив. Следователно предложението е да се засили измерението на бюджетния ред за „Ангажираност на гражданите“ чрез бюджет от 500 млн. евро, което съответства на само 1 евро на европейски гражданин. Целта е да се защити една европейска програма, достъпна за всички граждани, ангажирани със силна Европа, в контекста на национализма и в дух на препотвърдена солидарност.

Предвид необходимостта да се подкрепя историческата памет за минали събития, довели до изграждането на Европейски съюз, и за да се постигне по-добро разбиране на настоящето с цел да се продължи изграждането на бъдещето, докладчикът по становище предлага да се разработят дейности, свързани с историческата памет, които припомнят значението на принципите и ценностите, на които се основава ЕС.

Освен това, като се имат предвид ограничените бюджетни ресурси за програмата, докладчикът по становище счита, че не е целесъобразно да се позволи на Комисията да използва тези средства за институционална комуникация относно политическите приоритети на ЕС, тъй като комуникационните служби на Комисията вече разполагат със значителни ресурси за извършване на този вид действия.

Тя приветства разработването на инструмент за подкрепа за организациите на гражданското общество в ЕС, с който се насърчават основните ценности на местно равнище, за да се подкрепят отворените, демократични и приобщаващи общества, като същевременно се подчертава необходимостта да се защитават конкретни проекти, разработени от обикновените граждани в тяхната общност, които са необходими за живота на Европа всеки ден. Тя настоява по-специално програмата да бъде достъпна за хората с увреждания.

Що се отнася до отварянето на програмата за асоциираните трети държави, докладчикът по становище счита, че тази разпоредба не е от значение за частта „Ангажираност на гражданите“, докато възможностите за граждански дейности, осъществявани в държавите членки, често са ограничени и пораждат недоволство у много от неизбраните кандидати въпреки ангажираността им.

Тя е съгласна също така с предложението на Комисията за разширяване на националните звена за контакт, които вече доказаха своята необходимост в рамките на програмата „Европа на гражданите“, с цел по-успешно подпомагане на организаторите на проекти в действията им, и настоява това да бъде посочено в регламента.

Докладчикът по становище предлага също така работните програми и многогодишните приоритети да се приемат от Комисията чрез делегирани актове, а не чрез актове за изпълнение, както се предвижда в предложението на Комисията.

Като цяло докладчикът приветства подхода, предложен от Комисията, по-специално това, че изменя правното основание, като по този начин се предоставя възможност на Европейския парламент да изпълнява ролята си на съзаконодател. Тя припомня, че зад тази програма стоят много граждански проекти, които е изключително важно да бъдат подкрепени сега и насърчени в бъдеще.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на програма „Права и ценности

за създаване на програма „Европа за гражданите, правата и ценностите

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    2

Предложение за регламент

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 16, параграф 2, член 19, параграф 2, член 21, параграф 2 и членове 24, 167 и 168 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 16, параграф 2, член 19, параграф 2, член 21, параграф 2 и членове 24, 167 и 168 от него, както и член 11 от Договора за Европейския съюз,

Изменение    3

Предложение за регламент

Позоваване 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“. В член 3 допълнително се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(1)  В съответствие с член 2 от Договора за Европейския съюз „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. По-специално, в съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз, човешкото достойнство е основата за всички неотменни права на човека. Тези принципи и ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. В член 3 допълнително се посочва, че „Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи“, както и че, наред с другото, той „зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно наследство“. Тези ценности са допълнително потвърдени и изразени в правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат насърчавани, прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС. Ето защо в бюджета на ЕС се създава нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Права и ценности“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с екстремизъм, радикализъм и разделение, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС: правата на човека, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и принципите на правовата държава. Това ще има дълбоки и преки последици за политическия, социалния, културния и икономическия живот в ЕС. Като част от новия фонд програмата „Правосъдие“ ще продължи да подкрепя по-нататъшното развитие на пространството на правосъдие на Съюза и трансграничното сътрудничество. Програма „Права и ценности“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета89 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“).

(2)  Тези права и ценности трябва да продължат да бъдат насърчавани, прилагани и споделяни между гражданите и народите и да бъдат в самата основа на проекта на ЕС. Ето защо в бюджета на ЕС следва да се създаде нов фонд „Правосъдие, права и ценности“, включващ програмите „Европа за гражданите, правата и ценностите“ и „Правосъдие“. В момент, когато европейските общества се сблъскват с много предизвикателства, като екстремизъм, радикализъм и разделение и в някои държави се наблюдава все по-явно отдръпване от принципите на правовата държава, по-важно от всякога е да се насърчават, укрепват и защитават правосъдието, правата и ценностите на ЕС, например правата на човека, включително правата на хората от малцинствата, децата и младите, плурализма, толерантността, зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, солидарността и принципите на правовата държава. Програма „Европа за гражданите, правата и ценностите“ ще обедини програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета89 и програма „Европа за гражданите“, създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета9 (наричани по-долу „предшестващите програми“).

__________________

__________________

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)

8 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 62)

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

9 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 3)

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две основни програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за превръщането в реалност и активното упражняване на нашите общи ценности, права и богато многообразие. Крайната цел е да се насърчава и подкрепя едно основано на права, равноправно, приобщаващо и демократично общество. Това включва активно гражданско общество, насърчаващо демократичното, гражданското и социалното участие на хората, както и богатото многообразие на европейското общество, въз основа на нашата обща история и памет. В член 11 от Договора за Европейския съюз също така се посочва, че институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.

(3)  Фондът „Правосъдие, права и ценности“ и неговите две програми за финансиране ще бъдат насочени предимно към хората и субектите, които допринасят за привеждане в действие на нашите общи принципи, ценности и права и изтъкване на богатството на нашето многообразие. Крайната цел е да се подкрепят основани на права, равноправни, справедливи, толерантни, приобщаващи, разновидни и демократични общества. Финансираните дейности следва да имат за цел поддържане и укрепване на активно гражданско общество и насърчаване на демократичното, гражданското, културното и социалното участие, въз основа на нашите общи ценности, история, памет, културно богатство и корени. В член 11 от Договора за Европейския съюз също така се посочва, че институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с гражданското общество и предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Програма „Права и ценности“ (наричана по-долу „програмата“) следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда върху положителния опит на предишните програми. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности чрез прилагане на специално разработени подходи.

(4)  Програма „Европа за гражданите, правата и ценностите“ (наричана по-долу „програмата“) следва да позволи да се развият полезни взаимодействия с цел справяне с предизвикателствата, които са честа пречка пред популяризирането и защитата на ценностите, гражданската ангажираност и обучението по европейско гражданство, и с цел постигане на критично измерение, за да има конкретни резултати в тази област. Това следва да се постигне, като се надгражда и продължава да се развива положителният опит на предишните програми, които сега се включват в новата програма. Така ще се позволи пълноценно използване на потенциала за полезни взаимодействия, по-ефективно подпомагане на обхванатите области на политиката и увеличаване на техния потенциал за достигане до хората. За да бъде ефективна, програмата следва да отчита специфичното естество на различните политики, техните различни целеви групи и конкретните им потребности, като се поставя особен акцент върху многоезичния характер на Съюза и необходимостта да се включат младите хора, слабо представените групи и групите в неравностойно положение, като хората със специални потребности, мигрантите, бежанците и търсещите убежище лица, чрез прилагане на специално разработени подходи.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а)  С член 17 от Договора за функционирането на Европейския съюз се въвежда диалог между ЕС и посочените в него църкви и организации. С него се признава конкретният им принос за насърчаване на защитата и на подкрепата на основните права на човека, като в този контекст те следва да получат същия достъп като организациите на гражданското общество до съответните възможности за финансиране, които програмата предоставя.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, са необходими различни действия и координирани усилия. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното участие в демократичния живот на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, многообразието, диалога и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност и европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.

(5)  За да се доближи Европейският съюз до неговите граждани, да се насърчи демократичното участие и да се даде възможност на гражданите да използват правата си, свързани с европейското гражданство, са необходими различни действия и координирани усилия, с които се цели постигане на балансирано географско разпределение. Събирането на гражданите в проекти за побратимяване на градове или в мрежи от градове и подкрепата на организациите на гражданското общество на местно, регионално, национално и транснационално равнище в областите, обхванати от програмата, ще допринесе за увеличаване на ангажираността на гражданите в обществото и в крайна сметка и на тяхното участие в демократичния живот на Съюза, както и в оформянето на политическата програма на Съюза. В същото време подпомагането на дейностите, насърчаващи взаимното разбирателство, междукултурния диалог, културното и езиковото многообразие, помирението, социалното приобщаване и уважението към другите, насърчава усещането за принадлежност към Съюза и общо гражданство в рамките на европейска идентичност, основано на споделено разбиране за европейските ценности, култура, история и наследство. Насърчаването на по-силно чувство на принадлежност към Съюза и на ценностите на Съюза е особено важно сред гражданите на ЕС, които живеят в най-отдалечените региони, поради голямото разстояние, което ги дели от европейския континент.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Все по-масовия плурализъм и глобални миграционни движения увеличават значението на междукултурния и междурелигиозен диалог в нашите общества. Чрез програмата следва да се предостави пълна подкрепа на междукултурния и междурелигиозния диалог като част от социалната хармония в Европа и ключов елемент за насърчаване на социалното приобщаване и сближаване. Докато междурелигиозният диалог би могъл да помогне да се насочи вниманието към положителния принос на религията за социалното сближаване, религиозната неграмотност заплашва да подготви основата за злоупотреба с религиозното чувство сред населението. Следователно програмата следва да подкрепя проекти и инициативи за развитие на религиозната грамотност, за насърчаване на междурелигиозния диалог и взаимното разбирателство.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Дейностите, свързани със спомена за миналото, и критичният размисъл за историческата памет на Европа са необходими, за да накарат гражданите да осъзнаят общата история като основа за общо бъдеще, морална цел и споделени ценности. Значението на историческите, културните и междукултурните аспекти, както и връзките между паметта за миналото и създаването на европейска идентичност и чувството за принадлежност също следва да бъдат взети под внимание.

(6)  Дейностите, свързани със спомена за миналото, и творческото мислене за историческата памет на Европа са необходими, за да накарат гражданите, по-специално младите хора, да осъзнаят общата си история като основа за общо бъдеще. Значението на историческите, социалните, културните и междукултурните аспекти, толерантността и диалога, както и връзките между паметта за миналото и създаването на европейска идентичност и чувството за принадлежност също следва да бъдат взети под внимание, за да се насърчава обща основа, основана на споделени ценности, солидарност, многообразие и мир.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Програмата има решаваща роля при насърчаване на развитието на споделено чувство за европейска идентичност и осигуряване на видимост на възможностите, предоставени от принадлежността към Съюза, като ответна мярка на „евроскептицизма“ и антиевропейските политически сили, които поставят под съмнение самото съществуване на европейския проект.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят и да бъдат доброволци в друга държава членка, както и да се чувстват способни да ползват и упражняват всички свои права, произтичащи от гражданството на ЕС, да имат доверие в равния достъп, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде подпомагано за насърчаването и опазването на общите ценности на ЕС и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС и за допринасянето за ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.

(7)  Гражданите следва също така да бъдат по-добре осведомени за техните права, произтичащи от гражданството на Съюза, и следва да се чувстват спокойни да живеят, пътуват, учат, работят, гласуват, получават достъп до обществени услуги, участват в културни обмени или да бъдат доброволци в друга държава членка. Те следва да се чувстват способни да участват в процеса на вземане на решения в Съюза и да знаят, че имат влияние върху него, както и че могат да имат доверие в равния достъп до този процес, пълната приложимост и защитата на техните права без каквато и да е дискриминация, независимо къде в Съюза се намират във всеки един момент. Гражданското общество трябва да бъде подпомагано на всички равнища за насърчаването и опазването на общите ценности на Съюза и повишаването на осведомеността за тях съгласно член 2 от Договора за ЕС с цел да се гарантира ефективното ползване на правата съгласно правото на Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно европейската съвест и тоталитаризма и заключенията на Съвета от 9—10 юни 2011 г. относно паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа, подчертават необходимостта да се запази жив споменът за миналото като средство за изграждане на общо бъдеще и изтъкват ценната роля на Съюза за улесняването, споделянето и утвърждаването на колективната памет за тези престъпления, за да се обнови общата плуралистична и демократично европейска идентичност.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на хората с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Хората с увреждания се сблъскват с пречки пред, наред с другото, достъпа до пазара на труда, ползването на приобщаващо и качествено образование, избягването на бедността и социалното изключване, достъпа до културни инициативи и медии и упражняването на техните политически права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН станаха неразделна част от правния ред на Съюза.

(12)  Пречките, свързани с нагласите и околната среда, както и липсата на достъпност, възпрепятстват пълното и ефективно участие на лицата с увреждания в обществото, на равноправна основа с останалите. Лицата с увреждания се сблъскват с пречки, когато трябва, наред с другото, да имат достъп до пазара на труда, да се възползват от приобщаващо и качествено образование, да избягват бедността и социалното изключване, да имат достъп до културни инициативи и медии и да използват политическите си права. Като страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ на ООН), Съюзът и всички негови държави членки са се ангажирали да насърчават, защитават и гарантират пълното и ефективно упражняване на всички основни права и свободи на човека от страна на всички хора с увреждания. Разпоредбите на КПХУ на ООН станаха неразделна част от правния ред на Съюза.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  В член 24 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът се задължават да приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Това е направено с приемането на Регламент [(ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета14]. Програмата следва да подпомага финансирането на техническата и организационна подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011], като по този начин се подкрепя упражняването от страна на гражданите на правото да предлагат и подкрепят европейски граждански инициативи.

(14)  В член 24 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът се задължават да приемат разпоредби относно процедурите и условията, необходими за представянето на гражданска инициатива по смисъла на член 11 от Договора за Европейския съюз. Това е направено с приемането на Регламент [(ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета14]. Програмата следва да насърчава и популяризира упражняването от страна на гражданите на тяхното право да предлагат и да се присъединяват към европейски граждански инициативи като подпомага, в направлението си „Равенство и права“, финансирането на техническата и организационна подкрепа за изпълнение на Регламент [(ЕС) № 211/2011].

__________________

__________________

14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).

14 Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на органите за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.

(17)  В съответствие с актовете на Съюза относно равното третиране държавите членки създадоха независими органи за насърчаване на равното третиране, известни като „органи за равно третиране“, за борба с дискриминацията, основана на раса, етнически произход и пол. Много държави членки обаче надхвърлиха тези изисквания и гарантираха, че органите за равно третиране могат също така да се борят с дискриминацията, основана на други признаци като език, възраст, сексуална ориентация, религия или убеждения, увреждане или други. Органите за равно третиране играят ключова роля в насърчаването на равенството и осигуряването на ефективно прилагане на законодателството в областта на равното третиране чрез предоставяне по-специално на независима помощ на жертвите на дискриминация, провеждането на независими проучвания относно дискриминацията, публикуването на независими доклади и отправянето на препоръки по всички въпроси, свързани с дискриминацията в тяхната държава. От съществено значение е работата на органите за равно третиране да бъде координирана в тази връзка на равнището на Съюза. Европейската мрежа на националните органи по въпросите на равенството (EQUINET) беше създадена през 2007 г. Нейни членове са националните органи за насърчаване на равното третиране, установени с Директива 2000/43/ЕО на Съвета15, Директива 2004/113/ЕО на Съвета16, Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета17 и Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета18. EQUINET е в изключителна ситуация, тъй като е единственият субект, осигуряващ координация на дейностите между органите за равно третиране. Тази координация от страна на EQUINET е ключова за доброто прилагане на антидискриминационното законодателство на Съюза в държавите членки и следва да бъде подкрепяна от програмата.

_________________

_________________

15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).

15 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22).

16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

16 Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

17 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23).

18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

18 Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Независимите органи по правата на човека и организациите на гражданското общество играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в Резолюцията на Европейския парламент от 18 април 2018 г., подходящата финансова подкрепа е ключова за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на правата на човека, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на национално равнище.

(18)  Независимите органи по правата на човека и организациите на гражданското общество играят важна роля за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС, както и за допринасяне за ефективното ползване на правата съгласно законодателството на Съюза, включително Хартата на основните права на ЕС. Както е отразено в резолюцията на Европейския парламент от 19 април 2018 г., увеличаването на финансирането и подходящата финансова подкрепа са ключови за развитието на благоприятна и устойчива среда, за да могат организациите на гражданското общество да засилят ролята си и да изпълняват своите функции по независим и ефективен начин. Ето защо, като допълва усилията на национално равнище, финансирането от ЕС следва да допринася за подкрепата, оправомощаването и изграждането, включително чрез подходящо основно финансиране и опростени варианти за разходите, финансови правила и процедури, на капацитета на независимите организации на гражданското общество, занимаващи се с насърчаването на правата на човека, чиито дейности помагат за стратегическото прилагане на правата съгласно правото на ЕС и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез застъпничество и дейности като „обществен страж“, както и за насърчаване, защита и повишаване на осведомеността относно общите ценности на Съюза на национално равнище.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За да се гарантира ефективното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо да се осигури европейска добавена стойност на всички извършвани действия и тяхното допълване с дейностите на държавите членки, като същевременно се търси последователност, допълване и полезни взаимодействия с програми за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки една с друга, по-специално в рамките на фонда „Правосъдие, права и ценности“ — и по този начин с програма „Правосъдие“ — както и с програми „Творческа Европа“ и „Еразъм+“, за да се реализира потенциалът на културните взаимовръзки в областта на културата, медиите, изкуствата, образованието и творчеството. Необходимо е да се създадат полезни взаимодействия с други европейски програми за финансиране, по-специално в областта на заетостта, вътрешния пазар, предприемачеството, младежта, здравето, гражданството, правосъдието, миграцията, сигурността, научноизследователската дейност, иновациите, технологиите, промишлеността, сближаването, туризма, външните отношения, търговията и развитието.

(21)  За да се гарантира ефективното разпределение на средствата от общия бюджет на Съюза, е необходимо да се осигури европейска добавена стойност на всички извършвани действия и тяхното допълване с дейностите на държавите членки. Следва да се търси последователност, допълване и прозрачни и ясно определени полезни взаимодействия с програми за финансиране, подпомагащи области на политиката с тесни връзки една с друга, по-специално в рамките на фонда „Правосъдие, права и ценности“ — и по този начин с програма „Правосъдие“ — както и с програмите „Творческа Европа“, Европейски корпус за солидарност и „Еразъм+“, за да се реализира потенциалът на културните взаимовръзки в областта на културата, аудиовизуалния сектор, медиите, изкуствата, формалното, неформалното и самостоятелното образование и творчеството. Необходимо е да се създадат полезни взаимодействия с други европейски програми за финансиране, по-специално в областта на заетостта, вътрешния пазар, предприемачеството, младежта, доброволческата дейност, професионалното обучение, здравето, гражданството, правосъдието, социалното приобщаване – особено мигрантите и хората в най-неравностойно положение, миграцията, сигурността, научноизследователската дейност, иновациите, технологиите, промишлеността, сближаването, климата, туризма, спорта, външните отношения, разширяването, международното сътрудничество, търговията и развитието.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовите инструменти и бюджетните гаранции.

(23)  Към настоящата програма се прилага Регламент (ЕС, Евратом) № [новият ФР] („Финансовият регламент“). В него са определени правилата относно изпълнението на бюджета на Съюза, включително правилата относно безвъзмездните средства, наградите, обществените поръчки, непрякото изпълнение, финансовите инструменти и бюджетните гаранции, като се изисква пълна прозрачност по отношение на използването на средствата, добро финансово управление, както и разумно използване на средствата. По-специално правилата относно възможността за финансиране на местни, регионални, национални или транснационални организации на гражданското общество чрез многогодишни безвъзмездни средства за оперативни разходи, безвъзмездни средства, предоставяни на каскаден принцип, и гъвкави процедури за отпускане на безвъзмездни средства.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки и разходи за единица продукт, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета21, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета22 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета23 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(24)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент следва да се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на успех във връзка с положителната стойност на целевия процент, особено за безвъзмездните средства за дейности и проекти и за постигане на резултати в съответствие с конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест, размерът и капацитетът на съответните заинтересовани страни и целевите бенефициери, както и очакваният риск от неспазване. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни общи суми, фиксирани ставки и разходи за единица продукт, както и допълнителни параметри, които дават възможност лицата със специални потребности да могат да се приспособят по-ефективно, както и финансиране, което не е свързано с разходи, както е посочено в член 125, параграф 1 от Финансовия регламент. Изискванията за съфинансиране следва да се приемат в натура и могат да бъдат отменяни в случаите на ограничено допълнително финансиране. В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета20, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета21, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета22 и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета23 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета24. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

22 Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

24 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Предвид важността на справянето с проблема с изменението на климата, в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за интегриране на действията по климата и за постигане на общата цел от 25 % от разходите на бюджета на ЕС за подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и преразгледани в контекста на средносрочната оценка.

заличава се

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с показателите, посочени в членове 9 и 11 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)  За да се гарантира прилагането на настоящия регламент, с оглед на гарантирането на ефективна оценка на напредъка на програмата към постигане на заложените в нея цели, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с работните програми и многогодишните приоритети съгласно член 13 и показателите, посочени в членове 9 и 11 и приложение II. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава правата и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, включително чрез подкрепа на организациите на гражданското общество, с цел поддържането на отворени, демократични и приобщаващи общества.

1.  Общата цел на програмата е да насърчава и защитава европейското гражданство и принципите на правовата държава, както и правата, принципите и ценностите, залегнали в договорите на ЕС, въз основа на които е създаден Съюзът. Това следва да бъде постигнато по-специално чрез подкрепа на ключови заинтересовани страни, като например сдружения на граждани, мозъчни тръстове, научноизследователски, културни и академични институции и организации на гражданското общество на местно, регионално, национално и транснационално равнище, с цел да се припомни на всеки един значението на тези ценности и принципи и по този начин да се поддържат отворени, демократични и приобщаващи общества.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да насърчава ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза (направление „Гражданска ангажираност и участие“),

б)  да повишава осведомеността на гражданите, по-специално на младите хора, за значението на ЕС чрез дейности, целящи съхраняване на жив спомен за историческите събития, довели до създаването му, и да насърчава демокрацията, свободата на изразяване, плурализма, гражданската ангажираност, както и срещите с граждани и активното им участие в демократичния живот на Съюза (направление „Активно гражданство“);

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква а), програмата поставя акцент върху:

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата преследва следните цели:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  защитата и утвърждаването на правата на детето, правата на хората с увреждания, правата, свързани с гражданството на Съюза и правата на защита на личните данни.

б)  защитата и утвърждаването на правата на детето, правата на хората с увреждания, правата, свързани с гражданството на Съюза, включително правото да се представя европейска гражданска инициатива, и правото на защита на личните данни.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Направление „Гражданска ангажираност и участие

Направление „Активно гражданство

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква б), програмата поставя акцент върху:

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата преследва следните цели:

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряване на разбирането на гражданите за Съюза и неговите история, културно наследство и многообразие;

a)  подкрепа за проекти, представени от граждани, с особен акцент върху младите хора, насочени към насърчаване на хората не само да помнят събитията, предшествали създаването на ЕС, които изграждат същината на историческата му памет, но също така и да научават повече за общата си история, култура и ценности и да добият представа за богатството на тяхното общо културно наследство и на културното и езиковото многообразие, които представляват основата за общо бъдеще; насърчаване на разбирането на гражданите за Съюза, неговите произход, основание и постижения, както и повишаване на осведомеността им за настоящите и бъдещите предизвикателства и за значението на взаимното разбирателство и толерантността, които са в основата на европейския проект;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  насърчаване и подкрепяне на обмена на добри практики в обучението по европейско гражданство, в рамките както на формалното, така и на неформалното учене;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  насърчаване на обмена и сътрудничеството между гражданите от различни държави; насърчаване на гражданското и демократичното участие, като се даде на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично мнения във всички области на дейност на Съюза;

б)  насърчаване на обществения диалог чрез побратимяване на градове, срещи с гражданите, по-специално с младите хора, и чрез сътрудничество между общините, местните общности и организациите на гражданското общество от различни държави, така че да им се даде пряк практически опит с богатството на културното многообразие и наследството в Съюза и да се повиши ангажираността на гражданите в обществото;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  насърчаване и засилване на гражданското участие в демократичния живот на Съюза на местно, национално и транснационално равнище; предоставяне на възможност на гражданите и сдруженията да насърчават междукултурния диалог и да провеждат съответните обществени дебати за всички области на действие на Съюза, като по този начин се допринася за оформянето на политическата програма на Съюза; оказване на подкрепа за организираните съвместни инициативи под формата както на сдружения на гражданите, така и на мрежи с правни субекти, с цел по-ефективно осъществяване на определените в предходните параграфи цели;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата поставя акцент върху:

В рамките на специфичната цел, определена в член 2, параграф 2, буква в), програмата преследва следните цели:

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021—2027 г. е [641 705 000] EUR по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021—2027 г. е [908 705 000] EUR по текущи цени.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  [233 000 000] EUR за специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква б);

б)  [500 000 000] EUR или най-малко 40% от финансовия пакет на програмата, посочен в параграф 1, за да се постигнат специфичните цели, посочени в член 2, параграф 2, буква б); приблизително 15% от общия бюджет, отделен за тази цел, са предназначени за дейностите в областта на паметта, 65% — за демократичната ангажираност, 10% — за рекламни дейности и 10% — за управление (индикативно разпределение);

 

Комисията не се отклонява с повече от 5 процентни пункта от процентите, предвидени във финансовия пакет, за всяка група конкретни цели. Ако се наложи да се превиши това ограничение, Комисията се оправомощава да приеме делегирани актове в съответствие с член 16 за изменение на всяка от цифрите с повече от 5 и до 10 процентни пункта.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи, проучвания, срещи на експерти, съобщения относно приоритетите и областите, свързани с общите цели на програмата.

3.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, проучвания и срещи на експерти относно приоритетите и областите, свързани с общите цели на програмата.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията разпределя най-малко 40% от ресурсите, посочени в параграф 1, за подкрепа на организациите на гражданското общество.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Програмата предвижда мерки за достъп до информацията относно програмата, които да бъдат подходящи за хората с увреждания, за да им се даде възможност да упражняват в пълна степен правата си и да участват пълноценно в обществото, в което живеят.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всеки правен субект, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;

б)  всеки правен субект с нестопанска цел, учреден съгласно съюзното право, или всяка международна организация;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи може да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа на националните органи за равно третиране (EQUINET) за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма.

3.  Безвъзмездни средства за оперативни разходи може да бъдат отпуснати без покана за представяне на предложения на Европейската мрежа на националните органи за равно третиране (EQUINET) по силата на член 6, параграф 2, буква а) за покриване на разходите, свързани с нейната постоянна работна програма.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Работна програма

Работна програма и многогодишни приоритети

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 19.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 16 за допълване на настоящия регламент чрез създаване на подходяща работна програма и както се изисква, на многогодишните приоритети, на които се основава работната програма. При изготвянето на тези работни програми Комисията се консултира с организациите, представляващи гражданското общество, и организациите, представляващи местните и регионалните органи.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати. За тази цел на получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални изисквания за докладване.

3.  Системата за отчитане на изпълнението гарантира ефикасното, ефективно и навременно създаване и събиране на данните за мониторинга на изпълнението на програмата и на нейните резултати, точното отразяване на отпускането на средства за специфични проекти и надлежното предоставяне на доказателства за полезното взаимодействие, създадено между програмите за финансиране. Участието на субектите в програмата се гарантира за тази цел. На получателите на средства от Съюза и на държавите членки се налагат пропорционални и възможно най-малко обременителни изисквания за докладване.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 6, 13 и 14, се предоставя на Комисията до 31 декември 2027 г.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 6, 13 и 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 6, 13 и 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 2.

2.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18 a

 

Национални звена за контакт

 

Всяка държава членка създава независимо и квалифицирано национално звено за контакт с персонал, чиято задача е да предоставя на потенциалните бенефициери по Програмата (граждани, организации и регионални органи) насоки, практическа информация и съдействие във връзка с всички аспекти на Програмата, включително във връзка с процедурата за подаване на заявления и изготвянето на предложения, получаването на документацията, търсенето на партньори, обучението и други формалности, като по този начин се гарантира, че програмата се изпълнява по един и същ начин. Националните звена за контакт не носят отговорност за оценката на проектите, тъй като това правомощие е запазено за Европейската комисия.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комитетът може да заседава в специални състави, за да разглежда отделните направления на програмата.

3.  Комитетът може да заседава в специални състави, за да разглежда отделните направления на програмата. По целесъобразност, в съответствие с неговия правилник на заседанията му редовно се канят да участват, като наблюдатели, външни експерти, включително представители на социалните партньори, организациите на гражданското общество и представителите на бенефициерите.

Изменение    51

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Конкретните цели на програмата, посочени в член 2, параграф 2, ще се осъществяват по-специално чрез подпомагане на следните дейности:

Конкретните цели на програмата, посочени в член 2, параграф 2, ще се осъществяват по-специално чрез подпомагане на следните общи дейности:

Изменение    52

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  повишаване на осведомеността, разпространение на информация с цел подобряване на познаването на политиките и правата в обхванатите от програмата области;

a)  повишаване на осведомеността на гражданите, особено на младите хора, на лицата в неравностойно положение и слабо представените групи от обществото, за общите ценности, права и принципи, върху които се основава Съюзът, за техните права и отговорности като европейски граждани, както и за начините за защита и упражняване на тези права, независимо от това къде живеят; подкрепа на проекти, замислени да подобрят познаването на политиките и правата в областите, обхванати от целите на програмата; насърчаване на формалното и неформалното образование за европейско гражданство.

Изменение    53

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  взаимно обучение чрез обмен на добри практики между заинтересованите страни с цел подобряване на познаването и взаимното разбиране и на гражданското и демократичното участие;

б)  взаимно обучение чрез обмен и открояване на добри практики между заинтересованите страни (включително сдруженията, организациите на гражданското общество, органите за местно управление и гражданите) с цел подобряване на познаването, взаимното разбиране, гражданското и демократичното участие и допълнително оценяване на значението на резултатите от подкрепените дейности;

Изменение    54

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  аналитични и мониторингови дейности1 за подобряване на разбирането на ситуацията в държавите членки и на равнището на ЕС в обхванатите от програмата области, както и за подобряване на прилагането на правото и политиките на ЕС;

заличава се

__________________

 

1 Тези дейности включват например събирането на данни и статистическа информация; разработването на общи методи и — по целесъобразност — показатели или ориентири за сравнение; проучвания, изследвания, анализи и допитвания; оценки; оценка на въздействието; изготвянето и публикуването на насоки, доклади и образователни материали.

 

Изменение    55

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  подпомагане на инициативи и мерки за насърчаване и защита на свободата и плурализма на медиите и за изграждане на капацитет с оглед на новите предизвикателства, например новите медийни технологии и борбата с изказванията, проповядващи вражда и омраза;

Изменение    56

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  разработване и поддръжка на инструменти за информационни и комуникационни технологии (ИКТ);

заличава се

Изменение    57

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  насърчаване на осведомеността и разбирането на обществеността за рисковете, правилата, гаранциите и правата по отношение на защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и цифровата сигурност, както и оказване на противодействие на фалшивите новини и целенасочената дезинформация чрез повишаване на осведомеността, обучения, изследвания и мониторинг, по-специално с акцент към младите хора;

Изменение    58

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  повишаване на осведомеността на гражданите относно европейската култура и история и паметта за миналото, както и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза;

е)  повишаване на осведомеността на гражданите, особено на младите хора, относно европейската култура, историята на културното наследство и паметта за миналото, но също така и за бъдещите предизвикателства пред ЕС, и засилване на чувството им за принадлежност към Съюза, по-специално чрез:

 

i)   инициативи за размисъл върху причините за тоталитарните режими в съвременната история на Европа и за почитане на жертвите на техните престъпления;

 

ii)   дейности, свързани с други определящи моменти и отправни точки в най-новата история на Европа;

Изменение    59

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  обединяване на европейски граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в дейности по побратимяване на градове;

ж)  обединяване на граждани от различни националности и култури, като им се дава възможност да участват в срещи, дейности по побратимяване на градове, проекти от малък мащаб и проекти на гражданското общество, насочени към оформянето на политическата програма на ЕС;

Изменение    60

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  насърчаване и улесняване на активното участие в изграждането на по-демократичен Съюз, както и осведоменост за правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество.

з)  насърчаване и улесняване на активно и приобщаващо участие, с особено внимание към маргинализираните групи на обществото, в изграждането на по-демократичен Съюз, чрез насърчаване, наред с другото, на използването на инструменти за електронна демокрация и на Европейската гражданска инициатива; повишаване на осведомеността относно насърчаването и защитата на правата и ценностите чрез подкрепа за организациите на гражданското общество;

Изменение    61

Предложение за регламент

Приложение І – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  развитие на капацитета на европейските мрежи за насърчаване и доразвиване на законодателните актове на Съюза, целите на политиката и стратегиите, както и за подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;

й)  подкрепа на организациите на гражданското общество, осъществяващи дейности в областите, обхванати от програмата;

Изменение    62

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  укрепване на капацитета и независимостта на защитниците на правата на човека и на организациите на гражданското общество, които наблюдават състоянието във връзка с принципите на правовата държава и осигуряване на подкрепа за дейностите на местно, регионално и национално равнище;

Изменение    63

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  насърчаване и развитие на диалог с организациите на гражданското общество относно разработването, изпълнението и мониторинга на правото на Съюза, целите на политиката и стратегиите във всички области, обхванати от програмата;

Изменение    64

Предложение за регламент

Приложение II – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.

Програмата ще подлежи на мониторинг въз основа на набор от показатели, предназначени за измерване на това до каква степен са били постигнати общите и специфичните цели на програмата и с цел намаляване на административната тежест и разходите. Когато е възможно, показателите следва да бъдат групирани по възраст, пол и други събираеми данни (етнически произход, увреждане, полова идентичност...). За целта ще бъдат събирани данни по отношение на следния набор от ключови показатели.

Изменение    65

Предложение за регламент

Приложение ІІ – таблица – ред 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Брой на транснационалните мрежи и инициативи, насочени към европейската памет и наследство в резултат на намесата на програмата.

Брой на транснационалните мрежи и инициативи, насочени към европейската памет, наследство и граждански диалог в резултат на намесата на програмата

Изменение    66

Предложение за регламент

Приложение ІI – таблица – ред 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Географско разпределение на проектите

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Списъкът по-долу е изготвен на абсолютно доброволна основа, като изключителна отговорност за него носи докладчикът. Докладчикът е получил информация от следните субекти или лица при подготовката на доклада преди неговото приемане в комисията:

Образувания и/или лице

Civil Society Europe

European Youth Forum

Council of European Municipalities and Regions

Stefan Batory Foundation

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France

Jeunes Fédéralistes européens

Culture Action Europe

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на програма „Права и ценности“

Позовавания

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

CULT

14.6.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Sylvie Guillaume

1.6.2018

Разглеждане в комисия

10.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

ПОИМЕННО ОКОН