BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  17.12.2018 - (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) - ***I

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Bodil Valero
  Ordførere for udtalelse (*):
  Sylvie Guillaume, Kultur- og Uddannelsesudvalget
  Sirpa Pietikäinen, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
  (*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


  Procedure : 2018/0207(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0468/2018

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0383),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 24, 167 og 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C8-0234/2018),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til udtalelse af ...[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  –  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...[2],

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

  –  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0468/2018),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

  3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Titel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forslag til

  Forslag til

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  om oprettelse af programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er det fastsat, at "Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd". I artikel 3 præciseres det yderligere, at "Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd", og bl.a. at den "respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles". Disse værdier bekræftes og udmøntes i de rettigheder, friheder og principper, der er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  (1)  I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er det fastsat, at "Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Ud af disse rettigheder og værdier udgør den menneskelige værdighed – som anerkendt i verdenserklæringen om menneskerettighederne – det primære grundlag for alle grundlæggende menneskerettigheder. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd". I artikel 3 præciseres det yderligere, at "Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd", og bl.a. at den "respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles". Disse værdier bekræftes og udmøntes i de rettigheder, friheder og principper, der er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Begrundelse

  Det er vigtigt at fremhæve den særlige betydning, som den menneskelige værdighed har, i betragtning af, at den er indarbejdet i den indledende artikel i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1a)  I sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 understregede Europa-Parlamentet betydningen af de horisontale principper, der bør ligge til grund for den flerårige finansielle ramme (FFR), og alle relaterede EU-politikker, herunder integrering af FN's mål for bæredygtig udvikling (SCG'erne), i alle Unionens politikker og initiativer i den næste flerårige finansielle ramme, understregede, at afskaffelse af forskelsbehandling er afgørende for at opfylde Unionens forpligtelser i retning af et inklusivt Europa, og beklagede den manglende integrering af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene i Unionens politikker som fremlagt i forslagene til den flerårige finansielle ramme.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1b)  I sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 udtrykte Europa-Parlamentet sin støtte til programmer inden for områderne kultur, uddannelse, medier, ungdom, sport, demokrati, medborgerskab og civilsamfund, der klart har vist deres europæiske merværdi og nyder vedvarende popularitet blandt modtagerne, og understregede, at en stærkere og mere ambitiøs union kun kan opnås, hvis den udstyres med finansielle midler til at gøre det, og anbefalede at oprette en intern Europæisk Demokratifond for øget støtte til civilsamfundet og ikkestatslige organisationer (NGO'er), der arbejder på området demokrati og menneskerettigheder, og som skal forvaltes af Kommissionen. Der bør løbende ydes støtte til eksisterende politikker, ressourcerne til EU's flagskibsprogrammer bør øges, og yderligere ansvarsområder bør matches med supplerende finansielle midler.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat aktivt opdyrkes, beskyttes og fremmes af EU og af de enkelte medlemsstater i alle deres politikker på en konsekvent måde, og de skal håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt, da enhver forværring i beskyttelsen af disse rettigheder og værdier i en medlemsstat kan have skadelige virkninger for Unionen som helhed. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid og stadig mindre plads til et uafhængigt civilsamfund, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, ikke-diskriminering og retsstaten. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier (herefter "programmet") vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer"), og vil blive justeret for at tage hånd om nye udfordringer for EU's værdier.

  __________________

  __________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, inkluderende og demokratiske samfund. Dette indebærer et dynamisk civilsamfund, der på grundlag af vores fælles historie og kollektive erindring opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremmer den rige mangfoldighed i det europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det yderligere, at institutionerne på passende måder skal give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, ligestilling, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, åbne, inkluderende og demokratiske samfund ved at finansiere aktiviteter, der fremmer et dynamisk, veludviklet, robust og stærkt civilsamfund, herunder med promovering og beskyttelse af vores fælles værdier, og som opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremmer fred og giver næring til den rige mangfoldighed i det europæiske samfund på grundlag af vores fælles værdier, historie og kollektive erindring og arv. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union kræves det, at institutionerne skal føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med civilsamfundet og på passende måder give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3 a)  Kommissionen bør sikre en regelmæssig, åben og gennemsigtig dialog med programmets støttemodtagere og andre relevante interessenter gennem oprettelse af en gruppe for civil dialog. Gruppen for civil dialog bør bidrage til udveksling af erfaringer og god praksis og til drøftelsen af den politiske udvikling inden for de områder og mål, der er omfattet af programmet og relaterede områder. Gruppen for civil dialog bør bestå af organisationer, som er blevet udvalgt til at modtage et drifts- eller aktivitetstilskud under programmet, og andre organisationer og interessenter, der har udtrykt interesse for programmet eller arbejdet på dette politikområde, men som ikke nødvendigvis støttes af programmet.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  Programmet for rettigheder og værdier (herefter "programmet") bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at fremme og beskytte værdier og nå den kritiske størrelse, der kan give konkrete praktiske resultater. Dette kan opnås ved at bygge på de positive erfaringer med de foregående programmer. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange.

  (4)  Programmet bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at fremme og beskytte vores fælles værdier, der er forankret i traktaterne, og nå den kritiske størrelse, der kan give konkrete praktiske resultater. Dette kan opnås ved at bygge på og videreudvikle de positive erfaringer med de foregående programmer. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov og muligheder for deltagelse gennem skræddersyede og målrettede tilgange, herunder fremme af alle former for ligestilling og kønsligestilling i disse politikker.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a)  Fuld respekt for og fremme af retsstatsprincippet og demokratiet er af afgørende betydning for opbygningen af borgernes tillid til Unionen. Respekt for retsstatsprincippet i Unionen er en forudsætning for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og for opretholdelsen af alle de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i traktaterne. Måden, hvorpå retsstatsprincippet gennemføres på nationalt plan, er en central forudsætning for at sikre gensidig tillid mellem medlemsstaterne og deres respektive retssystemer. Programmet bør derfor fremme og bevare grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 4 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4b)  Retsstatsprincippet, der er forankret i artikel 2 i TEU som en af Unionens værdier, omfatter legalitetsprincippet, hvilket indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk procedure for vedtagelse af lovgivning, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning, effektiv retsbeskyttelse ved uafhængige domstole, herunder af grundlæggende rettigheder, og magtens deling og lighed for loven.

  Begrundelse

  Ordføreren foreslår en bedre udnyttelse og fremhævelse af synergierne mellem programmet og Kommissionens forslag til en forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generelle mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes samfundsengagement og i sidste ende deres deltagelse i Unionens demokratiske liv. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, mangfoldighed, dialog og respekt for andre en følelse af at høre til og en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere, fremme demokratisk deltagelse og sætte borgerne i stand til at gøre brug af deres rettigheder i forbindelse med unionsborgerskabet er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser, der sigter mod en afbalanceret geografisk fordeling. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes aktive samfundsengagement og i sidste ende deres aktive deltagelse i Unionens demokratiske liv samt i udformningen af Unionens politiske dagsorden. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, interkulturel dialog, kulturel og sproglig mangfoldighed, forsoning, social inklusion og respekt for andre, en følelse af at høre til Unionen og et fælles medborgerskab under en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a)  Øget mangfoldighed og flere globale migrationsbevægelser sætter fokus på vigtigheden af interkulturel og tværreligiøs dialog i vores samfund. Der bør gives fuld støtte via programmet til interkulturel og tværreligiøs dialog for at bidrage til den sociale harmoni i Europa og som et centralt element til at fremme social inklusion og samhørighed. Samtidig med at tværreligiøs dialog kan være med til at fremhæve religionens positive bidrag til social samhørighed, kan manglende religionskendskab risikere at skabe grobund for misbrug af religiøse følelser i befolkningen. Programmet bør derfor støtte projekter og initiativer, der udvikler religionskendskab, fremmer tværreligiøs dialog og gensidig forståelse.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk refleksion over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid, moralske principper og fælles værdier. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, kulturelle og interkulturelle aspekter og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet og følelsen af samhørighed.

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk og kreativ tænkning over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne, især unge, bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, sociale, kulturelle og interkulturelle aspekter, tolerance og dialog med henblik på at fremme et fælles grundlag baseret på fælles værdier, solidaritet, mangfoldighed og fred og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet og følelsen af samhørighed.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet og kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør kunne nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten.

  (7)  EU-borgerne er ikke tilstrækkeligt bevidste om deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet, herunder retten til at stemme til europæiske og lokale valg eller til at modtage konsulær beskyttelse fra andre medlemsstaters ambassader. Borgerne bør i højere grad gøres opmærksomme på disse rettigheder og bør kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør kunne nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet skal styrkes på alle niveauer med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a)  Europa-Parlamentets beslutning af 2. april 2009 om europæisk samvittighed og totalitarisme og Rådets konklusioner af 9.-10. juni 2011 om erindringen om forbrydelser begået af totalitære regimer i Europa understreger betydningen af at holde minderne om fortiden i live som instrument til at opbygge en fælles fremtid og fremhæver værdien af Unionens rolle med hensyn til at lette, dele og fremme den kollektive erindring om disse forbrydelser med henblik på at genoplive en fælles pluralistisk og demokratisk europæisk identitet.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi og en af Den Europæiske Unions målsætninger. Diskrimination og forskelsbehandling af kvinder krænker deres grundlæggende rettigheder og forhindrer deres fulde politiske, sociale og økonomiske samfundsdeltagelse. Derudover hindrer strukturelle og kulturelle barrierer opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene. Fremme af ligestilling mellem kønnene i alle Unionens aktiviteter er en central aktivitet for Unionen og en drivkraft for økonomisk vækst og bør støttes af programmet.

  (8)  Kønsligestilling er en grundlæggende værdi og en af Den Europæiske Unions målsætninger. I henhold til denne forordnings artikel 8 skal Unionen tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i alle sine aktiviteter. De generelle fremskridt med hensyn til ligestilling mellem kønnene er dog meget langsomme, jf. kønsligestillingsindekset for 2017, der er offentliggjort af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder. Mange stiltiende accepterede og skjulte intersektionelle former for diskrimination og forskelsbehandling af kvinder og piger samt forskellige former for vold mod kvinder krænker ofte deres grundlæggende rettigheder og forhindrer deres fulde politiske, sociale og økonomiske samfundsdeltagelse. Derudover hindrer politiske, strukturelle og kulturelle barrierer opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene. Fremme af ligestilling mellem kønnene i alle Unionens aktiviteter ved at støtte integrering af kønsaspektet og målsætninger om ikke-diskriminering og ved aktivt at modarbejde stereotyper og gribe ind også over for stiltiende accepteret diskrimination er derfor en central aktivitet for Unionen og en drivkraft for økonomisk vækst og bør støttes af programmet.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  Kønsbaseret vold og vold mod børn og unge udgør en alvorlig krænkelse af grundlæggende rettigheder. Vold findes fortsat på tværs af Unionen, i alle sociale og økonomiske sammenhænge, og den har alvorlige følger for ofrenes fysiske og psykiske sundhed og for samfundet som helhed. Børn, unge og kvinder er særlig sårbare over for vold, navnlig i nære forhold. Der bør gøres en indsats for at fremme barnets rettigheder og bidrage til at beskytte børn mod overgreb og vold, som udgør en fare for deres fysiske og mentale sundhed og en krænkelse af deres ret til udvikling, beskyttelse og værdighed. Bekæmpelse af alle former for vold, fremme af forebyggelse og beskyttelse af ofrene er blandt Unionens prioriteter og bidrager til at sikre den enkeltes grundlæggende rettigheder og til ligestilling mellem kvinder og mænd. Disse prioriteter bør støttes af programmet.

  (9)  Kønsbaseret vold og vold mod børn, unge og ældre, personer med handicap, flygtninge og migranter og mod medlemmer af forskellige minoritetsgrupper såsom medlemmer af etniske minoritetsgrupper og LGBTQI-personer, udgør en alvorlig krænkelse af grundlæggende rettigheder. Vold findes fortsat på tværs af Unionen, i alle sociale og økonomiske sammenhænge, og den har alvorlige følger for ofrenes fysiske og psykiske sundhed og for samfundet som helhed. Bekæmpelse af kønsbaseret vold kræver en flerdimensionel tilgang, der omfatter juridiske, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige, herunder seksuelle og reproduktive rettigheder, økonomiske og andre samfundsmæssige aspekter, såsom støtte til kvinderettighedsorganisationer, rådgivning og bistand og projekter, der sigter mod at nå målet om et samfund med mere ligestilling mellem kønnene. Der er behov for aktivt at bekæmpe skadelige stereotyper og normer fra en tidlig alder samt alle former for hadefuld tale og onlinevold. Der bør gøres en indsats for at fremme barnets rettigheder og bidrage til at beskytte børn mod overgreb og vold, som udgør en fare for deres fysiske og mentale sundhed og en krænkelse af deres ret til udvikling, beskyttelse og værdighed. Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) definerer "vold mod kvinder" som "alle former for kønsbetinget vold, som medfører, eller som sandsynligvis medfører, fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk overlast eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten dette sker i den offentlige eller den private sfære". Bekæmpelse af alle former for vold og fremme af forebyggelse og beskyttelse af ofrene er blandt Unionens prioriteter og bidrager til at sikre den enkeltes grundlæggende rettigheder og til ligestilling mellem kvinder og mænd. Disse prioriteter bør støttes af programmet. Forebyggelse og understøttelse af ofres rettigheder skal udformes i samarbejde med målgruppen og sikre, at de lever op til de specifikke behov hos personer med sårbarheder på flere fronter.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a)  Papirløse kvinder er særligt sårbare over for vold og seksuelt misbrug og mangler adgang til støtte. Det er afgørende at gennemføre en offercentreret tilgang og tilbyde passende støttetjenester til alle kvinder i hele EU, uanset deres opholdsstatus. Behovet for et kønssensitivt perspektiv i asylprocedurer er meget vigtigt for tværsektorielt arbejde og kan bidrage til øget ligestilling mellem kønnene.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  Der er behov for en stærk politisk vilje og en koordineret indsats, som bygger på metoderne i de foregående Daphne-programmer, programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retlige anliggender, for at kunne forebygge og bekæmpe alle former for vold og beskytte ofrene. Siden lanceringen i 1997 har finansieringen fra Daphne til støtte for voldsofre og bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og unge været en stor succes, både med hensyn til populariteten blandt de interesserede parter (offentlige myndigheder, akademiske institutioner og ikkestatslige organisationer (NGO'er)) og med hensyn til effektiviteten af de finansierede projekter. Daphne har finansieret projekter for at øge bevidstheden, yde støtte til ofrene og støtte ikkestatslige organisationers arbejde på stedet. Det har adresseret alle former for vold såsom vold i hjemmet, seksuel vold, menneskehandel og nye former for vold som f.eks. cybermobning. Det er derfor vigtigt at fortsætte alle disse tiltag, og at der tages behørigt hensyn til resultaterne og erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

  (10)  Der er behov for en stærk politisk vilje og en koordineret indsats, som bygger på metoderne i de foregående Daphne-programmer, programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retlige anliggender, for at kunne forebygge og bekæmpe alle former for vold og beskytte ofrene. Siden lanceringen i 1997 har finansieringen fra Daphne til støtte for voldsofre og bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og unge været en stor succes, både med hensyn til populariteten blandt de interesserede parter (offentlige myndigheder, akademiske institutioner og ikkestatslige organisationer (NGO'er)) og med hensyn til effektiviteten af de finansierede projekter. Daphne har finansieret projekter for at øge bevidstheden, yde støtte til ofrene og støtte ikkestatslige organisationers arbejde på stedet. Det har adresseret alle former for vold såsom vold i hjemmet, seksuel vold, menneskehandel, stalking og traditionelle skadelige skikke som f.eks. kvindelig kønslemlæstelse såvel som nye former for vold som f.eks. cybermobning og -chikane. Det er derfor vigtigt at fortsætte alle disse tiltag med en uafhængig budgetbevilling til Daphne, og at der tages behørigt hensyn til resultaterne og erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  Ikkeforskelsbehandling er et af Unionens grundlæggende principper. Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed for at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forbuddet mod forskelsbehandling er også forankret i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder. Der bør tages hensyn til de særlige kendetegn ved de forskellige former for forskelsbehandling, og hensigtsmæssige aktiviteter bør udvikles sideløbende for at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling af en eller flere grunde. Programmet bør støtte tiltag til at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling, racisme, fremmedhad, antisemitisme, had mod muslimer og andre former for intolerance. I den forbindelse bør der også rettes særlig opmærksomhed mod at forebygge og bekæmpe alle former for vold, had, segregation og stigmatisering samt at bekæmpe intimidering, chikane og intolerant behandling. Programmet bør gennemføres på en sådan måde, at det og andre EU-aktiviteter med samme mål gensidigt styrker hinanden, navnlig de aktiviteter, som er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme for de nationale strategier for romaers integration frem til 202010" og i Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne11.

  (11)  Ikkeforskelsbehandling er et af Unionens grundlæggende principper. Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed for at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forbuddet mod forskelsbehandling er også forankret i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder. Der bør tages hensyn til de særlige kendetegn ved de forskellige former for forskelsbehandling, herunder direkte, indirekte og strukturel forskelsbehandling, og hensigtsmæssige aktiviteter bør udvikles sideløbende for at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling af en eller flere grunde. Programmet bør støtte tiltag til at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling, racisme, fremmedhad, afrofobi, antisemitisme, antiziganisme, had mod muslimer, homofobi og andre former for intolerance, såvel online som offline over for personer, der tilhører minoriteter, idet der tages hensyn til de mange lag af diskrimination, som kvinder udsættes for. I den forbindelse bør der også rettes særlig opmærksomhed mod at forebygge og bekæmpe alle former for vold, had, segregation og stigmatisering samt at bekæmpe intimidering, chikane og intolerant behandling. Programmet bør gennemføres på en sådan måde, at det og andre EU-aktiviteter med samme mål gensidigt styrker hinanden, navnlig de aktiviteter, som er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme for de nationale strategier for romaers integration frem til 202010" og i Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne11.

  __________________

  __________________

  10 COM(2011)173.

  10 COM(2011)173.

  11 EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.

  11 EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer samt manglende tilgængelighed hindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre for personer med handicap. Personer med handicap oplever hindringer i forhold til bl.a. at få adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og social eksklusion, få adgang til kulturelle initiativer og medier eller gøre brug af deres politiske rettigheder. Som part i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) har Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og lige udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder for alle personer med handicap. Bestemmelserne i UNCRPD er blevet en integreret del af Unionens retsorden.

  (12)  Holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer samt manglende tilgængelighed er en hindring for, at personer med handicap kan deltage fuldt ud og effektivt i samfundslivet på lige fod med andre. Personer med handicap, herunder personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, oplever hindringer i forhold til bl.a. at få adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og social eksklusion, få adgang til kulturelle initiativer og medier eller gøre brug af deres politiske rettigheder. Som part i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) har Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og lige udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder for alle personer med handicap. Bestemmelserne i UNCRPD, hvis gennemførelse er obligatorisk, er blevet en integreret del af Unionens retsorden. I denne henseende bør programmet lægge særlig vægt på og finansiere oplysningskampagner om de udfordringer, som personer med handicap har i forbindelse med at deltage fuldt ud i samfundet og nyde godt af deres rettigheder som ligestillede borgere.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  Retten til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation (retten til privatlivets fred) er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Overholdelse af reglerne for beskyttelse af personoplysninger er underlagt uafhængige tilsynsmyndigheders kontrol. I Unionens retlige rammer, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67912 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68013, fastsættes der bestemmelser med henblik på at sikre, at retten til beskyttelse af personoplysninger beskyttes effektivt. Ved disse retsakter har de nationale datatilsynsmyndigheder fået til opgave at fremme offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. I betragtning af betydningen af retten til beskyttelse af personoplysninger i en tid med hastig teknologisk udvikling bør Unionen være i stand til at gennemføre oplysningskampagner, undersøgelser og andre relevante aktiviteter.

  (13)  Retten til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation (retten til privatlivets fred) er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Overholdelse af reglerne for beskyttelse af personoplysninger er underlagt uafhængige tilsynsmyndigheders kontrol. I Unionens retlige rammer, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67912 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68013, fastsættes der bestemmelser med henblik på at sikre, at retten til beskyttelse af personoplysninger beskyttes effektivt. Ved disse retsakter har de nationale datatilsynsmyndigheder fået til opgave at fremme offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. I betragtning af betydningen af retten til beskyttelse af personoplysninger i en tid med hastig teknologisk udvikling bør Unionen være i stand til at gennemføre oplysningskampagner, støtte civilsamfundsorganisationer i at kæmpe for, at databeskyttelsen lever op til EU's standarder, og gennemføre undersøgelser og andre relevante aktiviteter.

  __________________

  __________________

  12 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88.

  12 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88.

  13 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131.

  13 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a)  Ytrings- og informationsfriheden er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Fri adgang til information, evaluering af rammebetingelser for medierne og ansvarlig og sikker brug af informations- og kommunikationsnetværk er direkte knyttet til udviklingen af en fri offentlig opinion og er afgørende for at sikre et funktionelt demokrati. Det er nødvendigt, at offentligheden tilegner sig de mediekundskaber, der er nødvendigt for kritisk tænkning og sund fornuft og evnen til at analysere komplekse forhold, anerkende forskelle mellem meninger og fakta og modstå enhver form for tilskyndelse til had. Med henblik herpå bør Unionen fremme udviklingen af mediekundskab for alle borgere, uanset deres alder, gennem uddannelse, bevidstgørelse, undersøgelser og andre relevante aktiviteter.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Ved artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til at fastlægge bestemmelser om de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette er sket gennem vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning [(EU) nr. 211/2011]14. Programmet bør støtte finansieringen af teknisk og organisatorisk støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes.

  (14)  Det europæiske borgerinitiativ er det første overnationale instrument for participatorisk demokrati, der skaber en direkte forbindelse mellem EU-borgerne og EU's institutioner. Ved artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til at fastlægge bestemmelser om de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette er sket gennem vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning [(EU) nr. 211/2011]14. Programmet bør støtte finansieringen af teknisk og organisatorisk støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte, støtte og tilskynde andre til at støtte europæiske borgerinitiativer understøttes.

  _________________

  _________________

  14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

  14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  I overensstemmelse med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter.

  (15)  I overensstemmelse med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter, og det bør også, hvor det er nødvendigt, fremme anvendelsen af kønsbudgettering og kønsspecifik konsekvensanalyse i hele Unionens budgetprocedure. En korrekt gennemførelse af integrering af kønsaspektet kræver tildeling af tilstrækkelige ressourcer og gennemsigtighed i de budgetposter, der er afsat til at fremme ligestilling mellem kønnene og bekæmpe kønsdiskrimination. De enkelte projekter og programmet som sådan bør revideres ved udgangen af finansieringsperioden for at fastslå, i hvilket omfang de har tjent de ovenfor anførte principper.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17)  I overensstemmelse med EU's retsakter om ligebehandling skal medlemsstaterne oprette uafhængige organer til fremme af ligebehandling, almindelig kendt som "organer for ligebehandling", med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn. Mange medlemsstater er imidlertid gået længere end disse krav og har sikret, at organer for ligebehandling også kan tages sig af andre typer forskelsbehandling, f.eks. på grundlag af alder, seksuel orientering, religion og tro, handicap eller andre årsager. Organer for ligebehandling spiller en central rolle i at fremme ligestilling og sikre en effektiv anvendelse af lovgivningen om ligebehandling ved navnlig at give uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling i deres respektive lande. Det er afgørende, at organerne for ligebehandlings arbejde koordineres på EU-plan på dette område. Equinet blev oprettet i 2007. Dets medlemmer er de nationale organer for ligebehandling, som er oprettet ved Rådets direktiv 2000/43/EF15 og 2004/113/EF16 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF17 og 2010/41/EU18. Equinet befinder sig i en ekstraordinær situation, idet det er den eneste enhed, der sikrer koordinering af aktiviteter mellem organer for ligebehandling. Equinets koordinering er afgørende for en ordentlig gennemførelse af EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling i medlemsstaterne og bør støttes af programmet.

  (17)  I overensstemmelse med EU's retsakter om ligebehandling skal medlemsstaterne oprette uafhængige organer til fremme af ligebehandling, almindelig kendt som "organer for ligebehandling", med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn. Mange medlemsstater er imidlertid gået længere end disse krav og har sikret, at organer for ligebehandling også kan tages sig af andre typer forskelsbehandling, f.eks. på grundlag af sprog, alder, seksuel orientering, religion og tro, handicap eller andre årsager. Organer for ligebehandling spiller en central rolle i at fremme ligestilling og sikre en effektiv anvendelse af lovgivningen om ligebehandling ved navnlig at give uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling i deres respektive lande. Det er afgørende, at det arbejde, der udføres af alle disse relevante organer for ligebehandling, koordineres på EU-plan på dette område. Equinet blev oprettet i 2007. Dets medlemmer er de nationale organer for ligebehandling, som er oprettet ved Rådets direktiv 2000/43/EF15 og 2004/113/EF16 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF17 og 2010/41/EU18. Den 22. juni 2018 vedtog Kommissionen sin henstilling om standarder for ligestillingsorganer vedrørende deres mandat, uafhængighed, effektivitet samt koordinering og samarbejde mellem disse. Equinet befinder sig i en ekstraordinær situation, idet det er den eneste enhed, der sikrer koordinering af aktiviteter mellem organer for ligebehandling. Equinets koordinering er afgørende for en ordentlig gennemførelse af EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling i medlemsstaterne og bør støttes af programmet.

  __________________

  __________________

  15 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22).

  15 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22).

  16 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37).

  16 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37).

  17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

  17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

  18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

  18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Betragtning 17 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (17a)  For at øge tilgængeligheden og yde upartisk vejledning og give praktiske oplysninger i forbindelse med alle aspekter af programmet bør der oprettes kontaktpunkter i medlemsstaterne til at yde bistand til både modtagere og ansøgere. Programkontaktpunkterne bør være i stand til at udføre deres hverv uafhængigt, uden direkte diktat eller indblanding i deres beslutningstagning fra offentlige myndigheders side. Programkontaktpunkterne kan forvaltes af medlemsstaterne eller af civilsamfundsorganisationer eller konsortier heraf. Programkontaktpunkter skal ikke have noget ansvar med hensyn til projektudvælgelse.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan.

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer, civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 er en øget finansiering og passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge, herunder ved hjælp af passende central finansiering og forenklede omkostningsmuligheder, finansielle regler og procedurer, kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme Unionens værdier som f.eks. demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19)  Kommissionen bør sikre overordnet sammenhæng, komplementaritet og synergivirkninger med arbejdet i EU-organer, -kontorer og -agenturer, navnlig Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og bør gøre status over andre nationale og internationale aktørers arbejde på de af programmet omfattede områder.

  (19)  Kommissionen bør sikre overordnet sammenhæng, komplementaritet og synergivirkninger med arbejdet i EU-organer, -kontorer og -agenturer, navnlig Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og bør gøre status over andre nationale og internationale aktørers arbejde på de af programmet omfattede områder. Kommissionen bør aktivt vejlede deltagere i dette program i at anvende rapporter og ressourcer fra disse EU-organer, -kontorer og -agenturer, f.eks. de værktøjer til kønsbudgettering og kønsspecifik konsekvensanalyse, der er udviklet af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Betragtning 19 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (19 a)  En omfattende EU-mekanisme om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder bør garantere en regelmæssig og ligelig gennemgang af alle medlemsstater, der giver de nødvendige oplysninger til at aktivere foranstaltninger i forbindelse med generelle mangler for så vidt angår Unionens værdier i medlemsstater.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Programmet bør på visse betingelser være åbent for deltagelse af de medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og de af EFTA's medlemmer, som ikke er medlem af EØS, og andre europæiske lande. Tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, bør også kunne deltage i programmet.

  (20)  Med hensyn til gennemførelsen af de specifikke mål om fremme af ligestilling og rettigheder, fremme af borgernes engagement og deltagelse i EU's demokratiske liv på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan samt bekæmpelse af vold bør programmet på visse betingelser være åbent for deltagelse af de medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og de af EFTA's medlemmer, som ikke er medlem af EØS, og andre europæiske lande. Tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, bør også kunne deltage i programmet.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21)  Med henblik på at sikre en effektiv tildeling af midler fra Unionens almindelige budget bør der sikres EU-merværdi ved alle gennemførte foranstaltninger og deres komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger, og det bør samtidig tilstræbes at skabe sammenhæng, komplementaritet og synergier med finansieringsprogrammer, som understøtter politikområder med tætte indbyrdes forbindelser, navnlig inden for Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier – og følgelig med programmet for retlige anliggender – samt med programmet Et Kreativt Europa og Erasmus +, således at potentialet for kulturelle krydsninger inden for områder som f.eks. kultur, medier, kunst, uddannelse og kreativitet kan realiseres. Der er behov for at skabe synergier med andre europæiske finansieringsprogrammer, navnlig på områderne beskæftigelse, det indre marked, iværksætteri, ungdomsområdet, sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, sikkerhed, migration, forskning, innovation, teknologi, erhvervsliv, samhørighed, turisme og eksterne forbindelser, handel og udvikling.

  (21)  Med henblik på at sikre en effektiv tildeling af midler fra Unionens almindelige budget bør der sikres EU-merværdi ved alle gennemførte foranstaltninger, herunder på lokalt, nationalt og internationalt plan, rettet mod at fremme og beskytte værdierne i artikel 2 i TEU. Kommissionen bør søge konsekvens, synergier og komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger og med andre finansieringsprogrammer, som understøtter politikområder med tætte forbindelser til Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, herunder med programmet Et Kreativt Europa og Erasmus + samt andre af Unionens relevante politikker.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Betragtning 21 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (21a)  I henhold til artikel 9 i TEUF skal der fremmes et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse og bekæmpelse af social udstødelse. Foranstaltninger inden for rammerne af programmet bør derfor fremme synergier mellem bekæmpelse af fattigdom, social eksklusion og udelukkelse fra arbejdsmarkedet og fremme af lighed og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling. Derfor bør gennemførelsen af programmet ske på en måde, der sikrer størst mulig synergi og komplementaritet både mellem dets forskellige indsatsområder og med Den Europæiske Socialfond Plus. Der bør desuden sikres synergi med både Erasmus og Den Europæiske Socialfond Plus med henblik på at sikre, at disse fonde i fællesskab bidrager til at levere uddannelse af høj kvalitet og sikre lige muligheder for alle.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Betragtning 22 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (22 a)   Det er vigtigt at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af programmet og en så effektiv og brugervenlig gennemførelse af det som muligt, samtidig med at retssikkerheden og tilgængeligheden af programmet sikres for alle deltagere.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Betragtning 22 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (22 b)   En forbedring af gennemførelsen og kvaliteten af støtten bør være hovedprincipperne bag opfyldelsen af programmets målsætninger, samtidig med at der sikres optimal udnyttelse af de finansielle midler.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Betragtning 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (23)  Forordning (EU, Euratom) nr. [the new FR] ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Deri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse,, finansielle instrumenter og budgetgarantier.

  (23)  Forordning (EU, Euratom) nr. [the new FR] ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Deri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse, finansielle instrumenter og budgetgarantier, og der kræves fuld gennemsigtighed vedrørende brugen af ressourcer, forsvarlig økonomisk forvaltning og forsigtig brug af ressourcer. Navnlig bør regler om muligheden for, at lokale, regionale, nationale og tværnationale organisationer i civilsamfundet, herunder lokale græsrodsorganisationer i civilsamfundet kan blive finansieret gennem flerårige driftstilskud, kaskadetilskud (finansiel støtte til tredjeparter) og bestemmelser, der sikrer hurtige og fleksible procedurer for ydelse af tilskud såsom ansøgningsprocesser i to trin, brugervenlige applikationer og rapporteringsprocedurer gøres operationelle og styrkes yderligere som led i gennemførelsen af dette program.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201320, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137124. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

  (24)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde, de relevante aktørers og tiltænkte støttemodtageres størrelse og kapacitet, og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster, enhedsomkostninger og kaskadetilskud samt medfinansieringskriterier, der tager højde for frivilligt arbejde, og finansiering, som ikke er direkte knyttet til omkostninger som omhandlet i finansforordningens artikel 125, stk. 1. Krav om medfinansiering bør kunne honoreres med naturalier og kan fraviges i tilfælde, hvor der er tale om begrænsede supplerende midler. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201320, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137124. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

  __________________

  __________________

  20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

  20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

  21 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

  21 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

  22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

  22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

  23 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

  23 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

  24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

  24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  Tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved beslutning, der træffes i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage på andre retsgrundlag. Der bør indsættes en særlig bestemmelse i denne forordning for at tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser.

  (25)  I forbindelse med gennemførelsen af de specifikke mål om at fremme ligestilling mellem kønnene, rettigheder, borgernes engagement og deltagelse i det demokratiske liv i Unionen på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan og bekæmpe vold kan tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved beslutning, der træffes i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage på andre retsgrundlag. Der bør indsættes en særlig bestemmelse i denne forordning for at tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Betragtning 26 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (26 a)   Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generelle mangler med hensyn til retsstatsprincippet i medlemsstaterne har til formål at give Unionen mulighed for at beskytte sit budget bedre, når svagheder i retsstatsprincippet forringer eller truer med at svække den forsvarlige økonomiske forvaltning af Unionens finansielle interesser. Det bør supplere programmet for rettigheder og værdier, som spiller en anden rolle, nemlig at finansiere politikker, der er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og de europæiske værdier, som er centreret om borgernes liv og deltagelse;

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27)  Det fastsættes ved [artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU25], at personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), kan modtage finansiering under overholdelse af de regler og mål, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under.

  (27)  Det fastsættes ved [henvisningen skal om nødvendigt ajourføres i henhold til en ny afgørelse om OLT: artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU25], at personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier (OLT'er), kan modtage finansiering under overholdelse af de regler og mål, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under. De begrænsninger, der følger af disse oversøiske landes og territoriers afsides beliggenhed, skal tages i betragtning ved programmets gennemførelse, og deres effektive deltagelse i programmet skal overvåges og evalueres regelmæssigt.

  __________________

  __________________

  25 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

  25 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

  (28)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål i løbet af FFR-perioden 2021-2027, og at et årligt mål på 30 % nås så hurtigt som muligt og senest i 2027. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

  Begrundelse

  Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2017/2052(INI)) til, at der snarest muligt og senest i 2027 nås et mål på 30 % med hensyn til de udgifter i EU's budget, der afsættes til støtte til opnåelsen af de fastsatte klimamål.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, hvormed der kan samles dokumentation om programmets praktiske virkninger.

  (29)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. I den forbindelse kunne eksempler på ansøgere og støttemodtagere, som måske ikke har tilstrækkeligt med ressourcer og personale til at opfylde overvågnings- og rapporteringskravene, være civilsamfundsorganisationer, lokale offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter osv. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, hvormed der kan samles dokumentation om programmets praktiske virkninger.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Betragtning 30

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (30)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de i artikel 14 og 16 og i bilag II nævnte indikatorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  (30)  For at supplere denne forordning med henblik på at gennemføre programmet og sikre en effektiv vurdering af dets fremskridt hen imod opfyldelsen af målsætningerne for det, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår arbejdsprogrammer i henhold til artikel 13 og de i artikel 14 og 16 og i bilag II nævnte indikatorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages ved hjælp af delegerede retsakter, og denne betragtning skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Den bør også bringes i overensstemmelse med ordlyden i den i artikel 16 omhandlede delegation af beføjelser.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Betragtning 31

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (31)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201126

  udgår

  __________________

   

  26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

   

  Begrundelse

  Denne betragtning skal slettes, da forslaget ikke bør indeholde henvisninger til gennemførelsesretsakter.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ved denne forordning oprettes et program for rettigheder og værdier (herefter "programmet").

  Ved denne forordning oprettes et program for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier (herefter "programmet").

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Der fastsættes mål for programmet, et budget for perioden 2021-2027, former for EU-finansiering samt regler for ydelsen heraf.

  Der fastsættes mål for programmet, dets anvendelsesområde, et budget for perioden 2021-2027, former for EU-finansiering samt betingelser for ydelsen heraf.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i traktaterne, herunder demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, som er nedfældet i artikel 2 i TEU, navnlig ved at støtte civilsamfundsorganisationer på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan, navnlig på græsrodsniveau, og opbygge deres kapacitet samt ved at opmuntre til aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse med henblik på at bevare og videreudvikle åbne, rettighedsbaserede, demokratiske, lige og inklusive samfund.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra -a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)  at beskytte og fremme demokrati og retsstatsprincippet på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt niveau (indsatsområdet EU's værdier)

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  at fremme ligestilling og rettigheder (indsatsområdet for ligestilling og rettigheder),

  a)  at fremme ligestilling, herunder ligestilling mellem kønnene, rettigheder og ikke-forskelsbehandling, og fremme integration af kønsaspektet (indsatsområdet ligestilling, rettigheder og ligestilling mellem kønnene),

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse) og

  b)  at fremme borgernes – og især de unges – bevidsthed om EU's betydning gennem aktiviteter, der tager sigte på at bevare erindringen om de historiske begivenheder, der førte til dets oprettelse, og fremme demokrati, ytringsfrihed, pluralisme, aktivt medborgerskab samt borgermøder og borgernes aktive deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet aktivt medborgerskab), og

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  at bekæmpe vold (indsatsområdet Daphne).

  c)  at bekæmpe vold, herunder kønsbaseret vold (indsatsområdet Daphne).

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Artikel 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 2a

   

  Indsatsområdet EU's værdier

   

  Inden for det overordnede mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra -a) skal programmet have fokus på at:

   

  a)  beskytte og fremme demokratiet og retsstatsprincippet, bl.a. ved at støtte aktiviteter, der gennemføres af civilsamfundet, og som fremmer retsvæsenets uafhængighed og en effektiv domstolsbeskyttelse ved uafhængige domstole, herunder af grundlæggende rettigheder; yde støtte til uafhængige menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer, der gennemfører overvågning af overholdelsen af retsstatsprincippet, til beskyttelse af whistleblowere og til initiativer, der fremmer en fælles kultur med gennemsigtighed, god forvaltningspraksis og bekæmpelse af korruption

   

  b)  fremme opbygningen af en mere demokratisk Union samt beskytte og øge bevidstheden om de rettigheder og værdier, der er nedfældet i traktaterne, ved at yde finansiel støtte til uafhængige civilsamfundsorganisationer, der fremmer og opdyrker disse rettigheder og værdier på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan, hvorved der skabes et miljø, der muliggør demokratisk dialog og styrkelse af ytringsfriheden, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger eller til foreningsfrihed, mediefrihed og mediernes pluralisme samt akademisk frihed.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Indsatsområdet for ligestilling og rettigheder

  Indsatsområdet ligestilling, rettigheder og ligestilling mellem kønnene

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmets fokus være at:

  Inden for det overordnede mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmet have fokus at:

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge og bekæmpe ulighed og forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering og støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme og alle former for intolerance

  a)  fremme lighed og forebygge og bekæmpe ulighed og forskelsbehandling på grund af køn, race, social eller etnisk oprindelse, farve, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politisk eller anden overbevisning, tilhørsforhold til en nationalt minoritet, ejendom, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering eller eventuelle andre grunde og støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme og alle former for intolerance, både online og offline

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)  støtte omfattende politikker og programmer til fremme af kvinders rettigheder, ligestilling mellem kønnene, styrkelse af kvinders stilling og integration af ligestillingsaspektet

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse

  Indsatsområdet aktivt medborgerskab

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra b), skal programmets fokus være at:

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), har programmet følgende mål:

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  øge borgernes forståelse af Unionen, dens historie, kulturarv og mangfoldighed

  a)  at støtte projekter, der er iværksat af borgerne, med særligt fokus på unge, med det formål at tilskynde folk til ikke blot at mindes de begivenheder, der gik forud for oprettelsen af Unionen, og som udgør kernen i dens historiske erindring, men også at lære mere om deres fælles historie, kultur og værdier og få en fornemmelse af rigdommen i deres fælles kulturarv og den kulturelle og sproglige mangfoldighed, som udgør grundlaget for en fælles fremtid; at fremme borgernes forståelse af Unionen, dens oprindelse, eksistensberettigelse og resultater og øge deres bevidsthed om de nuværende og fremtidige udfordringer samt betydningen af gensidig forståelse og tolerance, som udgør selve kernen i det europæiske projekt

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)  at fremme og støtte udveksling af god praksis, hvad angår formel og uformel uddannelse inden for europæisk medborgerskab

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  fremme interaktion og samarbejde mellem borgerne i forskellige lande og demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, således at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder.

  b)  at fremme offentlig dialog gennem venskabsbysamarbejde, borgermøder, navnlig for unge, og gennem samarbejde mellem kommuner, lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer fra forskellige lande for at give dem direkte praktiske erfaringer med den rige kulturelle mangfoldighed og kulturarv i Unionen og øge borgernes engagement i samfundet

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  at tilskynde til og fremme aktivt medborgerskab i Unionens demokratiske liv på lokalt, nationalt og tværnationalt plan; at give borgere og sammenslutninger mulighed for at fremme interkulturel dialog og gennemføre egentlige offentlige debatter om alle EU's indsatsområder og dermed bidrage til at forme Unionens politiske dagsorden; at støtte organiserede fælles initiativer, både i form af borgerforeninger og netværk af juridiske personer, for at fremme en mere effektiv gennemførelse af målene i de foregående litraer.

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra c), skal programmets fokus være at:

  Inden for det overordnede mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra c), skal programmet fokusere på at:

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – litra -a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)  forebygge og bekæmpe alle former for kønsbaseret vold mod kvinder og fremme en fuldstændig gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) på alle niveauer, og

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder samt vold mod andre risikogrupper

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn og unge samt vold mod andre risikogrupper såsom LGBTQI-personer, personer med handicap, minoriteter, ældre samt migranter og flygtninge

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  støtte og beskytte ofrene for denne vold.

  b)  støtte og beskytte ofrene for denne vold, herunder ved at støtte aktiviteter i civilsamfundsorganisationer, der letter og sikrer adgang til klage og domstolsprøvelse, til hjælpetjenester for ofre og til sikker politianmeldelse for alle ofre for vold og støtter og sikrer det samme beskyttelsesniveau i hele Unionen for ofre for kønsbaseret vold.

  Ændringsforslag    67

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [641 705 000] EUR i løbende priser.

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 1 627 000 000 EUR i 2018-priser (1 834 000 000 EUR i løbende priser).

  Begrundelse

  I overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 13. september 2018 afspejler dette ændringsforslag tallene i interimsbetænkningen om den flerårige finansielle ramme 2021-2027, som blev vedtaget på plenarmødet den 14. november 2018.

  Ændringsforslag    68

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – litra -a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -a)  [754 062 000 EUR i 2018-priser] [850 000 000 EUR i løbende priser] (dvs. 46,34 % af den samlede finansieringsramme) for de specifikke mål, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra -a)

  Ændringsforslag    69

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  [408 705 000] EUR til de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), og c)

  a)  [429 372 000 EUR i 2018-priser] [484 000 000 EUR] (dvs. 26,39 % af den samlede finansieringsramme) for de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og c)

  Ændringsforslag    70

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  [233 000 000] EUR til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

  b)  [443 566 000 EUR i 2018-priser] [500 000 000 EUR] (dvs. 27,26 % af den samlede finansieringsramme) for de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

  Ændringsforslag    71

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Kommissionen afsætter mindst 50 % af de i første afsnit, litra -a) og a), omhandlede ressourcer til støtte for aktiviteter, der udføres af civilsamfundsorganisationer, hvoraf mindst 65 % bør tildeles lokale og regionale civilsamfundsorganisationer.

   

  Kommissionen fraviger ikke de i finansieringsrammen tildelte procentsatser, jf. bilag I, litra -a), med mere end 5 procentpoint. Skulle det vise sig nødvendigt at overskride denne grænse, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at ændre bilag I, litra -a), ved at ændre de tildelte procentsatser af programmidlerne med mellem 5 og 10 procentpoint.

  Ændringsforslag    72

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

  5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses eller Kommissionens anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

  Ændringsforslag    73

  Forslag til forordning

  Artikel 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 6a

   

  Mekanisme til støtte for værdier

   

  1.  I særlige tilfælde, hvor der sker en alvorlig og hurtig forværring i en medlemsstat med hensyn til overholdelsen af Unionens værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU, og disse værdier risikerer ikke at blive tilstrækkeligt beskyttet og fremmet, kan Kommissionen iværksætte en åben indkaldelse af forslag i form af en hasteprocedure for ansøgninger om tilskud til civilsamfundsorganisationer med henblik på at lette, støtte og styrke den demokratiske dialog i den pågældende medlemsstat og løse problemet med utilstrækkelig efterlevelse af de værdier, der er nedfældet i artikel 2 i TEU.

   

  2.  Kommissionen øremærker op til 5 % af de i artikel 6, stk. 2, litra -a), omhandlede beløb til mekanismen til støtte for værdier, jf. nærværende artikels stk. 1. Ved udgangen af hvert regnskabsår overfører Kommissionen eventuelle midler, som der ikke er indgået forpligtelser for i henhold til denne mekanisme, til støtte for andre foranstaltninger, der er omfattet af programmets mål.

   

  3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at aktivere den i nærværende artikels stk. 1 omhandlede mekanisme. En aktivering af mekanismen baseres på omfattende, løbende og evidensbaseret overvågning og evaluering af situationen i alle medlemsstaterne for så vidt angår demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder.

   

  4.  Midler, der er tildelt en medlemsstat under delt forvaltning, kan overføres til programmet i følgende tilfælde:

   

  a)  når Kommissionen aktiverer den EU-retlig ramme for retsstatsprincippet

   

  b)  når en tredjedel af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller Kommissionen forelægger Rådet et begrundet forslag i henhold til artikel 7, stk. 1, i TEU om at fastslå, at der er en klar fare for, at den pågældende medlemsstat groft overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU

   

  c)  når en tredjedel af medlemsstaterne eller Kommissionen forelægger Rådet et begrundet forslag i henhold til artikel 7, stk. 2, i TEU om at fastslå, at den pågældende medlemsstat groft og vedvarende overtræder de værdier, der er nævnt i artikel 2 i TEU.

   

  5.  Kommissionen forvalter de i stk. 4 omhandlede midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

   

  Kommissionen kan efter høring af Europa-Parlamentet fremsætte et forslag til Rådet om at overføre midlerne i overensstemmelse med stk. 4. Et forslag fra Kommissionen anses for at være vedtaget af Rådet, medmindre Rådet ved hjælp af en gennemførelsesretsakt med kvalificeret flertal vedtager at forkaste Kommissionens forslag senest en måned efter dets forelæggelse.

   

  6.  Kommissionen holder Europa-Parlamentet informeret om gennemførelsen af denne artikel. Navnlig skal Kommissionen, når en af betingelserne i stk. 1 er opfyldt for en medlemsstats vedkommende, straks informere Europa-Parlamentet og, i de i stk. 4 omhandlede tilfælde, fremlægge oplysninger om de fonde og programmer, som kunne blive omfattet af en overførsel af ressourcer. Europa-Parlamentet kan anmode Kommissionen om en struktureret dialog om anvendelsen af denne artikel.

  Ændringsforslag    74

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Programmet gennemføres ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen eller ved indirekte forvaltning med organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 61, stk. 1, litra c).

  1.  Programmet gennemføres ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen eller ved indirekte forvaltning med organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).

  Ændringsforslag    75

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen.

  2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, primært ved hjælp af aktivitetsstøtte samt årlige og flerårige driftstilskud. Denne finansiering gennemføres på en sådan måde, at der sikres sund økonomistyring, forsigtig brug af offentlige midler, en lav administrativ byrde for programmets operatør og for støttemodtagerne samt potentielle støttemodtageres adgang til programmets midler. Der kan anvendes faste beløb, enhedsomkostninger, faste satser og kaskadetilskud (økonomisk støtte til tredjeparter). Medfinansiering accepteres i naturalier og kan fraviges i tilfælde, hvor der er tale om begrænsede supplerende midler.

  Ændringsforslag    76

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Tiltag, der bidrager til opfyldelsen af et specifikt mål som omhandlet i artikel 2, kan modtage støtte efter denne forordning. Der kan navnlig ydes støtte til aktiviteter, der er opregnet i bilag I.

  1.  Tiltag, der bidrager til opfyldelsen af et overordnet eller specifikt mål som omhandlet i artikel 2, kan modtage støtte efter denne forordning. (Der kan navnlig ydes støtte til) aktiviteter, der er opregnet i artikel 9a.

  Ændringsforslag    77

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 2 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2.  I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union nedsætter Kommissionen en "gruppe for civil dialog", der har til formål at sikre en regelmæssig, åben og gennemsigtig dialog med programmets støttemodtagere og andre relevante interessenter med henblik på at udveksle erfaringer og god praksis og drøfte den politiske udvikling inden for de områder og mål, der er omfattet af programmet og de relaterede områder.

  Ændringsforslag    78

  Forslag til forordning

  Artikel 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 9a

   

  Aktiviteter, som er berettigede til at modtage finansiering

   

  De overordnede og specifikke mål for programmet, jf. artikel 2, vil navnlig, men ikke udelukkende, blive gennemført ved at støtte følgende aktiviteter:

   

  a)   bevidstgørelse, folkeoplysning, fremme og udbredelse af oplysninger for at øge kendskabet til politikker, principper og rettigheder på de områder og mål, der er omfattet af programmet

   

  b)   gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenter med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, aktivt medborgerskab og demokratisk engagement

   

  c)   analytiske overvågnings- og rapporteringsaktiviteter samt pr-aktiviteter med henblik på at forbedre forståelsen af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan inden for de områder, der er omfattet af programmet, samt at forbedre den korrekte indarbejdelse og gennemførelse af EU-retten, Unionens politikker og fælles EU-værdier i medlemsstaterne, herunder f.eks. indsamling af data og statistikker, udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks, undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger, evalueringer, konsekvensanalyse, udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale

   

  d)   uddannelse af relevante interessenter med henblik på at forbedre deres kendskab til politikker og rettigheder på de områder, der er omfattet af programmet, og styrke de relevante interessenters uafhængighed og deres evne til at slå til lyd for politikker og rettigheder på de områder, der er omfattet af programmet, herunder gennem strategiske retssager

   

  e)   fremme af offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, privatlivets fred og den digitale sikkerhed

   

  f)   styrkelse af borgernes bevidsthed om de europæiske kerneværdier og deres tilslutning til retfærdighed, lighed, retsstatsprincipper og demokrati samt om deres rettigheder og forpligtelser, der følger af unionsborgerskabet, såsom retten til at rejse, arbejde, studere og bo i en anden medlemsstat, gennem oplysningskampagner og fremme af gensidig forståelse, interkulturel dialog og respekt for mangfoldigheden i Unionen

   

  g)   styrkelse af borgernes, navnlig de unges, bevidsthed om europæisk kultur, kulturarv, identitet, historie og erindring og styrkelse af deres følelse af at høre til i Unionen, navnlig gennem initiativer til at reflektere over årsagerne til totalitære regimer i Europas moderne historie og mindes ofrene for disse forbrydelser, begåede uretfærdigheder og aktiviteter vedrørende andre afgørende øjeblikke i nyere europæisk historie

   

  h)   samling af europæiske borgere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde, mindre projekter og civilsamfundsprojekter og således skabe betingelserne for en stærkere bottom-up-tilgang

   

  i)   tilskyndelse til og fremme af aktiv og inkluderende deltagelse med særlig vægt på marginaliserede samfundsgrupper, i opbygningen af en mere demokratisk Union samt forøgelse af bevidstheden om og fremme og forsvar af grundlæggende rettigheder, rettigheder og værdier gennem støtte til civilsamfundsorganisationer, der er aktive på de områder, som er omfattet af programmet, på alle niveauer, samt at udvikle de europæiske netværks og civilsamfundsorganisationers kapacitet til at bidrage til udvikling, bevidstgørelse og overvågning af gennemførelsen af EU-lovgivning, politiske mål, værdier og strategier

   

  j)   finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes

   

  k)   fremme af kendskabet til programmet og formidling og overførsel af de resultater, der opnås hermed, og fremme af borgernes og civilsamfundets kontaktflader, bl.a. ved at oprette og støtte uafhængige programkontaktpunkter

   

  l) styrkelse af kapaciteten og uafhængigheden hos menneskerettighedsforkæmpere og organisationer i civilsamfundet, der overvåger situationen med hensyn til retsstatsprincippet og støtteaktioner på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan

   

  m)   støtte til forsvar for whistleblowere, herunder initiativer og foranstaltninger til etablering af sikre kanaler for rapportering inden for organisationer og til offentlige myndigheder eller andre relevante organer samt foranstaltninger til at beskytte whistleblowere mod afskedigelse, degradering eller andre former for gengældelse, herunder gennem information og uddannelse for relevante offentlige myndigheder og interessenter

   

  n)   støtte af initiativer og foranstaltninger til fremme og beskyttelse af mediefrihed og -pluralisme og opbyggelse af kapacitet til nye udfordringer såsom nye medier og bekæmpelse af hadefuld tale samt målrettet misinformation gennem bevidstgørelse, uddannelse, studier og overvågningsaktiviteter

   

  o)   støtte til civilsamfundets organisationer, der er aktive inden for fremme og overvågning af integritet, gennemsigtighed og ansvarlighed i offentlige forvaltninger og hos offentlige myndigheder samt bekæmpelse af korruption

   

  p)   støtte til organisationer, der hjælper, huser og beskytter ofre for vold og personer, der lever med trusler, herunder til kvindehjem

  Ændringsforslag    79

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Tilskud inden for rammerne af programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII.

  1.  Tilskud inden for rammerne af programmet tildeles og forvaltes i overensstemmelse med finansforordningens afsnit VIII og omfatter aktivitetstilskud, flerårige driftstilskud og kaskadetilskud.

  Ændringsforslag    80

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Evalueringsudvalget kan sammensættes af eksterne eksperter.

  2.  Evalueringsudvalget kan sammensættes af eksterne eksperter. Ved sammensætningen af evalueringsudvalget skal der sikres kønsmæssig balance.

  Ændringsforslag    81

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.   En foranstaltning, som der er ydet støtte til inden for rammerne af programmet, kan også opnå støtte fra alle andre EU-programmer, herunder under delt forvaltning, forudsat at støtten ikke ydes for at dække de samme omkostninger. [Den samlede finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen og støtten fra forskellige EU-programmer kan blive beregnet på et pro-rata grundlag].

  1.   En foranstaltning, som der er ydet støtte til inden for rammerne af programmet, kan også opnå støtte fra alle andre EU-programmer, herunder under delt forvaltning, forudsat at støtten ikke ydes for at dække de samme omkostninger, og at der undgås dobbeltfinansiering af midler ved tydeligt at angive finansieringskilderne for hver udgiftskategori i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. [Den samlede finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen og støtten fra forskellige EU-programmer kan blive beregnet på et pro-rata grundlag].

  Ændringsforslag    82

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – litra a – led 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  –  en medlemsstat eller et oversøisk land eller territorium, som hører under denne

  –  en medlemsstat eller et oversøisk land eller territorium med relation til en medlemsstat

  Ændringsforslag    83

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – litra a – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  —  et tredjeland, der er associeret til programmet

  —  med hensyn til de specifikke mål, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og c), et tredjeland, der er associeret til programmet i overensstemmelse med artikel 7 i denne forordning

  Begrundelse

  Formålet med denne formulering er at udelukke tredjelande fra at deltage i finansieringen af mål i forbindelse med det nye indsatsområde EU's værdier, jf. artikel 2, stk. 2, litra -a, (nyt).

  Ændringsforslag    84

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  en i medfør af EU-retten oprettet retlig enhed eller en international organisation.

  b)  en i medfør af EU-retten oprettet retlig almennyttig enhed eller en international organisation.

  Ændringsforslag    85

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Der kan ydes driftstilskud uden indkaldelse af forslag til det europæiske netværk for nationale ligestillingsorganer (Equinet) til at dække udgifter, der er forbundet med dets permanente arbejdsprogram.

  3.  Der kan ydes driftstilskud uden indkaldelse af forslag til det europæiske netværk for nationale ligestillingsorganer (Equinet) i henhold til artikel 6, stk. 2, litra a), til at dække udgifter, der er forbundet med dets permanente arbejdsprogram, forudsat at der er blevet gennemført en kønsspecifik konsekvensanalyse af deres arbejdsprogram.

  Ændringsforslag    86

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Arbejdsprogram

  Arbejdsprogram og flerårige prioriteter

  Ændringsforslag    87

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Programmet gennemføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel 110 omhandlede arbejdsprogrammer.

  1.  Programmet udføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel 110 omhandlede arbejdsprogrammer.

  Ændringsforslag    88

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Kommissionen anvender partnerskabsprincippet, når den træffer afgørelse om sine prioriteter i henhold til programmet, og sikrer en omfattende inddragelse af interessenter i planlægning, gennemførelse, overvågning og evaluering af dette program og dets arbejdsprogrammer i overensstemmelse med artikel 15a.

  Ændringsforslag    89

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 19.

  2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge et hensigtsmæssigt arbejdsprogram.

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages gennem delegerede retsakter. Ændringsforslaget foreslår en hensigtsmæssig ordlyd.

  Ændringsforslag    90

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 2, findes i bilag II.

  1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 2, skal, hvis det er relevant, indsamles opdelt på køn. Listen over indikatorer findes i bilag II.

  Ændringsforslag    91

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

  3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige og mindst muligt byrdefulde rapporteringskrav. For at lette opfyldelsen af rapporteringskravene skal Kommissionen stille brugervenlige formater til rådighed og sørge for orienterings- og støtteprogrammer, der er særligt målrettet mod civilsamfundsorganisationer, som måske ikke altid har den fornødne knowhow og de nødvendige ressourcer og personale til at opfylde rapporteringskravene.

  Ændringsforslag    92

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

  1.  Evalueringer skal være kønsfølsomme, indeholde kønsopdelte tal, indeholde et særligt kapitel for hvert indsatsområde og tage hensyn til antallet af personer, der er nået, deres feedback og deres geografiske dækning og gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

  Ændringsforslag    93

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Der skal i midtvejsevalueringen tages hensyn til resultaterne af evalueringerne af den langsigtede virkning af de foregående programmer (rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og Europa for Borgerne).

  2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Der skal i midtvejsevalueringen tages hensyn til resultaterne af evalueringerne af den langsigtede virkning af de foregående programmer (rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og Europa for Borgerne). Midtvejsevalueringen skal omfatte en kønsspecifik konsekvensanalyse til at vurdere, i hvilket omfang ligestillingsmålene i programmet nås, for at sikre, at ingen af programmets komponenter har utilsigtede negative konsekvenser for ligestillingen, og for at identificere anbefalinger for, hvordan fremtidige indkaldelser af forslag og driftstilskud kan udvikles for aktivt at fremme hensynet til ligestilling mellem kønnene.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag har til formål at sikre en mere konsekvent ordlyd i samme stykke.

  Ændringsforslag    94

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

  4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil. Kommissionen offentliggør evalueringen og giver offentligheden let adgang til den ved at offentliggøre den på sit websted.

  Ændringsforslag    95

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13 og 14, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages gennem delegerede retsakter. Ændringsforslaget foreslår en hensigtsmæssig ordlyd.

  Ændringsforslag    96

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den i artikel 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

  3.  Den i artikel 13 og 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages gennem delegerede retsakter. Ændringsforslaget foreslår en hensigtsmæssig ordlyd.

  Ændringsforslag    97

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

  4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. Ved sammensætningen af gruppen af eksperter, der høres, sikres der kønsmæssig balance. Når Kommissionen forbereder og udarbejder delegerede retsakter, sørger den for rettidig og samtidig fremsendelse af alle dokumenter, herunder udkastene til retsakter, til Europa-Parlamentet og Rådet, på samme tid som de sendes til medlemsstaternes eksperter. Europa-Parlamentet og Rådet kan, hvis de anser det for nødvendigt, hver især sende eksperter til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter, og som medlemsstaternes eksperter indbydes til. Med henblik herpå skal Europa-Parlamentet og Rådet modtage planerne for de kommende måneder og indbydelser til alle ekspertmøder.

  Ændringsforslag    98

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

  5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom. På grundlag af den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning kan borgere og andre interessenter tilkendegive deres holdning til udkastet til en delegeret retsakt i løbet af en fireugersperiode. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget høres om tekstudkastet baseret på NGO'ernes og de lokale og regionale myndigheders erfaringer med hensyn til gennemførelsen af programmet.

  Ændringsforslag    99

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

  6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13 og 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages gennem delegerede retsakter. Ændringsforslaget foreslår en hensigtsmæssig ordlyd.

  Ændringsforslag    100

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

  1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger og i en form, som er tilgængelig også for personer med handicap, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden, og hvor det er hensigtsmæssigt, støttemodtagere for foranstaltninger, der er finansieret på denne måde, og deltagere heri, og dermed vise EU-merværdien og hjælpe Kommissionen i dens bestræbelser på at indsamle data med henblik på at øge den budgetmæssige gennemsigtighed.

  Ændringsforslag    101

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den interne kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 2.

  2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater.

  Ændringsforslag    102

  Forslag til forordning

  Artikel 18 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 18a

   

  Programkontaktpunkter

   

  I hver enkelt medlemsstat skal der være et uafhængigt programkontaktpunkt med kvalificeret personale, som navnlig har til opgave at give programmets interessenter og støttemodtagere upartisk vejledning, praktisk information og bistand vedrørende alle aspekter af programmet, herunder for så vidt angår ansøgningsproceduren.

  Ændringsforslag    103

  Forslag til forordning

  Artikel 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 19

  udgår

  Udvalgsprocedure

   

  1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

   

  2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

   

  3.  Udvalget kan holde møde i specifikke sammensætninger for at behandle de enkelte indsatsområder i programmet.

   

  Begrundelse

  Denne artikel skal slettes, da forslaget ikke bør indeholde henvisninger til gennemførelsesretsakter.

  Ændringsforslag    104

  Forslag til forordning

  Bilag -I (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Bilag -I

   

  De i artikel 6, stk. 1, omhandlede disponible programmidler fordeles således:

   

  a) Ud af det i artikel 6, stk. 2, litra a), omhandlede beløb:

   

  - mindst 15 % til aktiviteter, der gennemfører det specifikke mål under artikel 3, litra aa)

   

  - mindst 40 % til aktiviteter, der gennemfører det specifikke mål under artikel 5, litra -a) og

   

  - mindst 45 % til aktiviteter, der gennemfører det specifikke mål under artikel 3, litra a) og b), og artikel 5, litra a) og b)

   

  b) Ud af det i artikel 6, stk. 2, litra b), omhandlede beløb:

   

  - 15 % til aktiviteter vedrørende historiebevidsthed

   

  - 65 % til demokratisk deltagelse

   

  - 10% til pr-aktiviteter og

   

  - 10 % til administration.

  Ændringsforslag    105

  Forslag til forordning

  Bilag I

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bilag I

  udgår

  Programmets aktiviteter

   

  De specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende aktiviteter:

   

  a)   bevidstgørelse og udbredelse af oplysninger for at øge viden om politikker og rettigheder på områder omfattet af programmet

   

  b)   gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

   

  c)   analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

   

  d)   uddannelse af de relevante interessenter med henblik på at øge deres viden om politikker og rettigheder på de pågældende områder

   

  e)   udvikling og vedligeholdelse af IKT-værktøjer

   

  f)   styrkelse af borgernes viden om europæisk kultur og historie og af deres historiske bevidsthed samt deres tilhørsforhold til Unionen

   

  g)   samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde

   

  h)   opmuntring til og fremme af aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

   

  i)   finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes

   

  j)   styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier samt støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

   

  k)   fremme af kendskabet til programmet og formidling og overførsel af resultater samt fremme af opsøgende borgeroplysning, bl.a. ved at oprette og støtte programkontorer/nationale kontaktnetværk.

   

  1  Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker; udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer; konsekvensanalyse; udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

   

  Ændringsforslag    106

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Programmet vil blive fulgt på grundlag af et sæt indikatorer, der er beregnet til at måle, i hvilket omfang de overordnede og specifikke mål for programmet er nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger. Med henblik herpå vil der blive indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer:

  Programmet vil blive fulgt på grundlag af et sæt resultatindikatorer, der er beregnet til at måle, i hvilket omfang de overordnede og specifikke mål for programmet er nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger. Hvor det er muligt, skal indikatorer opdeles efter alder, køn og eventuelle andre data, der kan indsamles, f.eks. etnicitet, handicap og kønsidentitet. Med henblik herpå vil der blive indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer:

  Ændringsforslag    107

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – tabel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Det antal personer, der er blevet nået via:

  Det antal personer, opdelt efter køn og alder, der er blevet nået via:

  i) uddannelsesaktiviteter

  i) uddannelsesaktiviteter

  ii) gensidig læring og udveksling af god praksis

  ii) gensidig læring og udveksling af god praksis

  iii) bevidstgørelses-, oplysnings- og formidlingsaktiviteter.

  iii) bevidstgørelses-, oplysnings- og formidlingsaktiviteter.

  Ændringsforslag    108

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – række 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Hvert år offentliggør Kommissionen desuden følgende outputindikatorer:

  Ændringsforslag    109

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – række 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Antal ansøgninger og aktiviteter, der finansieres under hvert litra i artikel 9, stk. 1, og under hvert indsatsområde

  Ændringsforslag    110

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – række 1 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Det finansieringsniveau, ansøgerne har søgt om, og som er blevet tildelt, under hvert litra i artikel 9, stk. 1, og under hvert indsatsområde

  Ændringsforslag    111

  Forslag til forordning

  Bilag II – tabel – række 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Antallet af tværnationale netværk og initiativer, der fokuserer på europæisk erindring og kulturarv som følge af programmets intervention.

  Antallet af tværnationale netværk og initiativer, der fokuserer på europæisk historiebevidsthed, kulturarv og civil dialog som følge af programmets intervention.

  Ændringsforslag    112

  Forslag til forordning

  Bilag II – tabel – række 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Geografisk fordeling af projekterne

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

  BEGRUNDELSE

  Den 30. maj 2018 offentliggjorde Europa-Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier som en del af den flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-2027. Programmet for rettigheder og værdier samler programmerne for 2014-2020: "Rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab" og "Europa for borgerne". Målet med forslaget er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater og i EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer for at bevare vores åbne, demokratiske, rettighedsbaserede og inklusive samfund. Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at sikre, at de eksisterende programmer videreføres, fordi de spiller en central rolle i forbindelse med fremme og gennemførelse af EU's rettigheder og værdier, men forslaget er ikke tilstrækkeligt til at løse nogle af de udfordringer for vores fælles europæiske værdier og rettigheder, som Unionen i øjeblikket står over for.

  I Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 om behovet for at oprette et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer de grundlæggende værdier inden for Den Europæiske Union på lokalt og nationalt plan opfordrede Europa-Parlamentet indtrængende Kommissionen til at foreslå et instrument for europæiske værdier som en del af den flerårige finansielle ramme for 2021-2027, der skal yde finansiel støtte til civilsamfundet på lokalt og nationalt plan for at modvirke tilbageskridt for så vidt angår demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i EU. Instrumentet vil være et supplement til allerede eksisterende programmer og have et finansieringsniveau svarende til EU's udgifter til fremme af værdier i tredjelande.

  På den baggrund foreslår ordføreren en række ændringer i sit udkast til betænkning for at tage hensyn til disse betænkeligheder og gøre programmet mere effektivt med henblik på at beskytte og fremme disse værdier i Unionen.

  Anvendelsesområde

  For at tilpasse programmets målsætninger til de fælles værdier, der er fastsat i artikel 2 i TEU, og som Den Europæiske Union bygger på, foreslår ordføreren at udvide forslagets anvendelsesområde ved specifikt i programmets overordnede mål at henvise til demokrati, retsstaten og grundlæggende rettigheder, som er forankret i artikel 2 i TEU. I en tid, hvor demokratiet og retsstaten i Europa står over for udfordringer, mener ordføreren, at der er et presserende behov for, at dette instrument er tilstrækkeligt finansieret og let tilgængeligt for at støtte borgere, der arbejder for at fremme disse meget truede europæiske værdier. Respekt for retsstaten i Unionen er en forudsætning for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og for opretholdelsen af alle rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i traktaterne. Måden, hvorpå retsstatsprincippet gennemføres på nationalt plan, spiller en central rolle i at sikre gensidig tillid mellem medlemsstaterne og til deres respektive retssystemer.

  Derfor foreslår ordføreren, at der tilføjes et nyt specifikt indsatsområde (indsatsområdet EU's værdier), der henviser til demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet, og som skal finansiere tilsvarende foranstaltninger på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan.

  I forbindelse med dette nye specifikke mål mener ordføreren, at programmet bør fokusere på at beskytte og fremme demokrati og retsstatsprincippet, herunder sikre domstolenes uafhængighed, sikre en effektiv retsbeskyttelse ved uafhængige domstole, herunder af grundlæggende rettigheder, gennemsigtighed og ikke-vilkårlighed hos offentlige myndigheder og retshåndhævende myndigheder, yde støtte til uafhængige menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer, der gennemfører overvågning af overholdelsen af retsstatsprincippet, forsvare whistleblowere og støtte initiativer, der fremmer gennemsigtighed, ansvarlighed, integritet og fravær af korruption.

  Da respekt for og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder udgør grundlaget for et demokratisk samfund, mener ordføreren, at der bør lægges særlig vægt på at styrke ytringsfriheden, retten til fredelig forsamling og foreningsfrihed, mediefrihed og mediernes pluralisme, akademisk frihed, religions- og trosfrihed og retten til privatlivets fred og familieliv.

  På denne baggrund glæder ordføreren sig over den vægt, der lægges på princippet om ligestilling og ikke-forskelsbehandling og på behovet for at bekæmpe alle former for vold i forslagets artikel 3 og 5. Artikel 21, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastslår klart, at enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog eller tilhørsforhold til et nationalt mindretal er forbudt. Ifølge den anden EU-undersøgelse om mindretal og forskelsbehandling i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder er vold, chikane, trusler og fremmedfjendsk tale rettet mod især LGTBI-personer, personer, der tilhører etniske eller religiøse mindretal, samt asylansøgere og migranter fortsat et udbredt og alvorligt fænomen i Den Europæiske Union i 2017.

  Som led i det overordnede mål om at beskytte og fremme demokrati og retsstaten foreslår ordføreren, at indsatsområdet Daphne fremmer større adgang til retsvæsenet og mekanismer til anmeldelse af kriminalitet for alle ofre for vold (dette omfatter journalister og andre medieaktører i EU, der udsættes for mange former for angreb, trusler og pres fra statslige og ikke-statslige aktører).

  Ordføreren foreslår også, at visse aktiviteter, som kan komme i betragtning til finansiering i bilag I, indarbejdes i en artikel i forslaget med henblik på at lette forståelsen og anvendelsen af programmet. Der foreslås en række ændringer til listen over aktiviteter med henblik på at præcisere nogle af de støtteberettigede aktiviteter under det nye indsatsområde vedrørende EU's værdier og fremhæve, at støtte-, kapacitetsopbygnings- og bevidstgørelsesaktiviteter også støttes via dette program.

  Budget

  På grund af det ændrede politiske landskab i Unionen og de stigende udfordringer for de europæiske værdier, som EU i øjeblikket står over for, mener ordføreren, at det foreslåede syvårige budget på 642 mio. EUR (fordelt på 409 mio. EUR til indsatsområdet "Ligestilling og rettigheder" og 233 mio. EUR til "borgernes engagement og deltagelse") er utilstrækkeligt, og at de ikke kan opfylde EU-borgernes behov for at styrke og beskytte EU's værdier som en del af et pluralistisk, demokratisk, åbent og inklusivt samfund.

  Med hensyn til de gentagne opfordringer fra civilsamfundets organisationer til at øge budgettet for eksisterende programmer samt det foreslåede udvidede anvendelsesområde, herunder det nye indsatsområde for EU's værdier, foreslår ordføreren følgende budgettildeling på grundlag af Parlamentets beslutning fra april 2018: i alt 1 974 457 mio. EUR i løbende priser fordelt således: 1 mia. EUR til det nye indsatsområde for EU's værdier, 474 457 mio. EUR til "Ligestilling og rettigheder" og 500 mio. EUR til "borgernes engagement og deltagelse". Disse beløb repræsenterer en betydelig stigning i forhold til det budget, Kommissionen foreslår, men ordføreren er af den opfattelse, at en væsentlig stigning både er afgørende og nødvendig for at kunne reagere effektivt på de aktuelle udfordringer for de europæiske værdier.

  For at sikre, at civilsamfundsorganisationer kan drage ordentlig fordel af programmets støtte, foreslår ordføreren også, at mindst 40 % af finansieringen inden for hvert mål skal være øremærket til ikke-statslige organisationer.

  Ordføreren mener, at mekanismer, der sikrer en sammenhæng mellem Unionens midler og Unionens værdier, bør justeres yderligere og gøre det muligt for Kommissionen at fremsætte et forslag til Rådet om at overføre midler, der er tildelt en medlemsstat under delt forvaltning, til programmet, hvis den pågældende medlemsstat er underlagt procedurer vedrørende Unionens værdier. Ordføreren har foreslået særlige bestemmelser med hensyn til en begrænset liste over situationer, hvor ressourcer, der er tildelt en medlemsstat under delt forvaltning, kan overføres til programmet, den procedure, der skal følges, og med hensyn til Europa-Parlamentets ret til kontrol.

  Adgang til finansiering

  Ordføreren mener, at der bør ydes mere støtte til græsrodsprojekter, der fremmer europæiske værdier som defineret i EU-traktatens artikel 2 – navnlig demokratiske standarder, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder – som en forudsætning for et åbent og inklusivt samfund. Dette er i overensstemmelse med agenturets udtalelse i sin undersøgelse om de udfordringer, som civilsamfundsorganisationer, der arbejder med menneskerettigheder i EU, står over for (Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU, ), som blev offentliggjort i januar 2018, og hvor det klart nævnes, at EU's institutioner og medlemsstaterne opfordres til at sikre, at der stilles midler til rådighed for civilsamfundsorganisationer, der arbejder med beskyttelse og fremme af EU's grundlæggende værdier som grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, herunder for små græsrodsorganisationer. En sådan finansiering bør, hvor det er relevant, omfatte en række forskellige civilsamfundsorganisationsaktiviteter såsom levering af tjenester, vagthundsaktiviteter, fortalervirksomhed, retstvister, kampagner, menneskerettigheder samt folkeoplysning og bevidstgørelse.

  Udkastet til betænkning, som er foreslået af ordføreren, imødekommer det overordnede mål om, at EU bør yde målrettet finansiel støtte til civilsamfundsorganisationer, der er aktive på lokalt, regionalt og nationalt plan for at fremme og beskytte de værdier, som EU bygger på. Der er derfor fremsat særlige ændringsforslag for at understrege den opmærksomhed, som organisationer, der opererer på lokalt, regionalt og nationalt plan, har fået gennem programmet. Mens foranstaltninger på tværnationalt plan spiller en vigtig rolle, er der mange udfordringer for europæiske værdier, som har lokal oprindelse, og som skal tages op både på lokalt og europæisk plan.

  Forenkling af procedurerne og lettere adgang til finansiering er også et af ordførerens hovedmål for dette program. Teksten indeholder derfor henvisninger til forenklede omkostningsmuligheder, hurtige og fleksible procedurer for ydelse af tilskud og brugervenlige applikationer såsom flerårige driftstilskud, faste beløb, enhedstakster, enhedsomkostninger, kaskadetilskud og medfinansiering i form af naturalier. Ordføreren foreslår ligeledes, at indberetningsprocedurerne gøres operationelle og styrkes yderligere som led i gennemførelsen af dette program. Ordføreren mener også, at civilsamfundets deltagelse er afgørende for planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af programmet. Kommissionen bør derfor opretholde en regelmæssig dialog med programmets støttemodtagere og andre relevante interessenter gennem oprettelse af en gruppe for civil dialog.

  Input fra interessenter

  I forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen har rapportøren indsamlet input fra en række NGO-repræsentanter gennem organiserede rundbordsdiskussioner i Bruxelles og Stockholm samt bilaterale møder ved flere lejligheder. Ordføreren har også rådgivet sig med repræsentanter for andre europæiske agenturer og interessenter. En fuldstændig liste findes i bilaget.

  BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

  Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af betænkningen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

  Enhed og/eller person

  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

  Regionsudvalget

  FRA (Agenturet for grundlæggende rettigheder)

  Equinet (det europæiske netværk af ligestillingsorganer)

  Stefan Batory Foundation

  Civil Liberties Union for European Parliament

  Nationale kontaktpunkter, f.eks. Tyskland og Frankrig

  Europæiske Kommuners og Regioners Råd

  European Humanist Federation

  Civil Society Europe

  DEF Europe

  European Foundation Centre

  AGE Platform Europa

  LLL Platform lifelong learning

  European Volunteer Centre

  European Civic forum

  Europæisk Ungdomsforum

  International planned parenthood Federation,

  Front line defenders

  The Foundation for Lifelong Learning PERITIA

  IPPF European Network

  Swedish Agency for Youth and Civil Society (MUCF)

  Det svenske ungdomsforbund for internationale anliggender (UF Sverige)

  Sverok

  Det nationale råd for svenske ungdomsorganisationer (LSU)

  PEN Sverige

  Diakonia

  Sveriges Kvindelobby

  FN's Menneskerettighedskontor (OHCHR), Regionalkontoret for Europa

  UDTALELSE fra Budgetudvalget (26.11.2018)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Ordfører for udtalelse: Jordi Solé

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Punkt 1 a (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  1a.   minder om Europa-Parlamentets beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter1a; understreger betydningen af de horisontale principper, der bør ligge til grund for FFR og alle de tilknyttede EU-politikker; anmoder derfor om at integrere FN's mål for bæredygtig udvikling i alle Unionens politikker og initiativer i den næste FFR; understreger endvidere, at afskaffelse af forskelsbehandling er afgørende for at opfylde EU's forpligtelser i retning af et inklusivt Europa, og beklager den manglende integration af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene i Unionens politikker, som det fremgår af forslagene til FFR;

   

  _______________

   

  a Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0226

  Ændringsforslag    2

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Punkt 1 b (nyt)

  Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

  Ændringsforslag

   

  1b.   minder om sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 20201a; gentager sin støtte til programmer på områderne kultur, uddannelse, medier, ungdom, sport, demokrati, medborgerskab og civilsamfund, som klart har vist deres merværdi på europæisk plan og nyder vedvarende popularitet blandt modtagerne; minder om sin henstilling om, at der oprettes en intern europæisk demokratifond for at styrke støtten til civilsamfundet og NGO'er, der arbejder inden for demokrati og menneskerettigheder, som skal forvaltes af Kommissionen;

   

  _______________

   

  1a Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Titel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forslag til

  Forslag til

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  om oprettelse af programmet for rettigheder, værdier og unionsborgerskab

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1a)  I sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 udtrykte Europa-Parlamentet sin støtte til programmer inden for områderne kultur, uddannelse, medier, ungdom, sport, demokrati, medborgerskab og civilsamfund, der klart har vist deres europæiske merværdi og nyder vedvarende popularitet blandt modtagerne, og understreger, at en stærkere og mere ambitiøs union kun kan opnås, hvis den udstyres med styrkede finansielle midler. Der bør løbende ydes støtte til eksisterende politikker, ressourcerne til EU's flagskibsprogrammer bør øges, og yderligere ansvarsområder bør matches med supplerende finansielle midler.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet og kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør kunne nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten.

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet og kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør kunne nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet skal, sammen med de lokale og regionale myndigheder og deres repræsentative sammenslutninger på nationalt plan og EU-plan, støttes med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten. Programmet skal sikre fortsat støtte til gennemførelsen og videreudviklingen af eksisterende lokale og regionale initiativer, der bidrager til at nå disse mål, såsom det europæiske charter for ligestilling mellem kvinder og mænd på lokalt plan.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi og en af Den Europæiske Unions målsætninger. Diskrimination og forskelsbehandling af kvinder krænker deres grundlæggende rettigheder og forhindrer deres fulde politiske, sociale og økonomiske samfundsdeltagelse. Derudover hindrer strukturelle og kulturelle barrierer opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene. Fremme af ligestilling mellem kønnene i alle Unionens aktiviteter er en central aktivitet for Unionen og en drivkraft for økonomisk vækst og bør støttes af programmet.

  (8)  Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi og en af Den Europæiske Unions målsætninger. Diskrimination og forskelsbehandling af kvinder krænker deres grundlæggende rettigheder og forhindrer deres fulde politiske, sociale og økonomiske samfundsdeltagelse. Derudover hindrer strukturelle og kulturelle barrierer opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene. Fremme af ligestilling mellem kønnene i alle Unionens aktiviteter er en central aktivitet for Unionen og en drivkraft for økonomisk vækst og bør støttes af programmet og sikre maksimale synergieffekter med Den Europæiske Socialfond Plus.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a)   Artikel 8 i TEUF fastsætter princippet om integrering af kønsaspektet i alle Unionens aktiviteter. En korrekt gennemførelse af integrering af kønsaspektet kræver tildeling af tilstrækkelige ressourcer og gennemsigtighed i de budgetbevillinger, der er afsat til at fremme ligestilling mellem kønnene og bekæmpe kønsdiskrimination.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 22 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (22a)   Det er vigtigt at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af programmet og en så effektiv og brugervenlig gennemførelse af det som muligt, samtidig med at retssikkerheden og adgangen til programmet for alle deltagere sikres.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 22 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (22b)   En forbedring af gennemførelsen og kvaliteten af støtten bør være hovedprincipperne bag opfyldelsen af instrumentets målsætninger, samtidig med at der sikres optimal udnyttelse af de finansielle midler.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 26 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (26a)   Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generelle mangler med hensyn til retsstatsprincippet i medlemsstaterne har til formål at give Unionen mulighed for at beskytte sit budget bedre, når svagheder i retsstatsprincippet forringer eller truer med at svække den forsvarlige økonomiske forvaltning af Unionens finansielle interesser. Det bør supplere programmet for rettigheder og værdier, som spiller en anden rolle, nemlig at finansiere politikker, der er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder og de europæiske værdier, hvis kerne er borgernes liv og deltagelse;

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

  (28)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet afsættes til finansiering af støtte til klimamål i FFR-perioden 2021-2027, og af et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

  Begrundelse

  Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 (2017/2052(INI)) til, at der snarest muligt og senest i 2027 nås et mål på 30 % med hensyn til de udgifter i EU's budget, der afsættes til støtte til opnåelsen af de fastsatte klimamål.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer og lokale og regionale myndigheder og deres repræsentative sammenslutninger med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse) og

  b)  at fremme et Europa for borgerne ved at styrke deres engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse) og

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2a.  Kommissionen fører en løbende dialog med programmets støttemodtagere, navnlig civilsamfundet samt lokale og regionale myndigheder og deres repræsentative sammenslutninger, om fastsættelsen af flerårige og årlige prioriteter i løbet af programmeringsperioden. Der vil blive etableret en civil dialog som hovedplatformen til dette formål, der struktureres i overensstemmelse med programmets forskellige specifikke mål.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder samt vold mod andre risikogrupper

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for chikane og vold mod børn, unge og kvinder samt vold mod andre risikogrupper, som finder sted på internettet og/eller i virkeligheden, herunder på arbejdssteder og offentlige steder

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [641 705 000] EUR i løbende priser.

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 1 627 000 000 EUR i 2018-priser (1 834 000 000 EUR i løbende priser).

  Begrundelse

  I overensstemmelse med Formandskonferencens beslutning af 13. september 2018 afspejler kompromisændringen den seneste opdeling af FFR pr. program, således som ordførerne for FFR foreslog vedtaget med henblik på afstemningen vedrørende udkastet til interimsbetænkning om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Artikel 11 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.   En foranstaltning, som der er ydet støtte til inden for rammerne af programmet, kan også opnå støtte fra andre EU-programmer, herunder midler under delt forvaltning, forudsat at støtten ikke ydes for at dække de samme omkostninger. [Den samlede finansiering kan ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen og støtten fra forskellige EU-programmer kan blive beregnet på et pro-rata grundlag].

  1.   En foranstaltning, som der er ydet støtte til inden for rammerne af programmet, kan også opnå støtte fra alle andre EU-programmer, herunder midler under delt forvaltning, forudsat at støtten ikke ydes for at dække de samme omkostninger, og at der undgås dobbeltfinansiering af midler ved at angive finansieringskilderne for hver udgiftskategori i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. [Den samlede finansiering må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger til foranstaltningen og støtten fra forskellige EU-programmer kan blive beregnet på et pro-rata grundlag].

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 19.

  2.  Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en delegeret retsakt. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 2, findes i bilag II.

  1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 2, indsamles, og, hvis det er relevant, opdeles pr. køn. Listen over indikatorer findes i bilag II.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

  1.  Evalueringer integrerer kønsaspektet, herunder et specifikt kapitel for hvert indsatsområde, som gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13 og 14, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.   Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

  1.   Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) ved hjælp af sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden, hvilket viser EU-merværdien og hjælper Kommissionen med at indsamle data med henblik på at øge den budgetmæssige gennemsigtighed.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende aktiviteter:

  De specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende aktiviteter, på subnationalt, nationalt og europæisk plan:

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter1 for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

  c)  analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter1 for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

  _______________

  _______________

  1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker; udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer; konsekvensanalyse; udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

  1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker, opdelt efter køn og alder udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer; konsekvensanalyse; udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde

  g)  samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejdsaktiviteter og -projekter, herunder bilaterale venskabsprojekter og netværk af byer

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1 – litra h

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer og lokale og regionale myndigheder samt deres repræsentative sammenslutninger

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1 – litra j

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  j)  styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier samt støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

  j)  styrkelse af de europæiske netværks evne til gennem flerårige driftstilskud at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier og støtte til civilsamfundet samt lokale og regionale myndigheder og deres repræsentative sammenslutninger, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1 – litra k a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  ka)  styrke de nationale kontaktpunkter og skabe bedre synergier mellem den politiske udvikling inden for området medborgerskab, programmets målsætninger og de nationale kontaktpunkters og støttemodtagernes arbejde

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1 – litra k b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  kb)  styrke onlineplatformen til fremvisning af projekter, der er udviklet af støttemodtagerne, samt yde vejledning til potentielle modtagere, formidle projektresultaterne og øge synligheden og opfølgningen

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Bilag I – afsnit 1 – litra k c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  kc)  yderligere støtte kritiske, men konstruktive udvekslinger, som tager de udfordringer op, der påvirker europæernes dagligdag som f.eks. beskæftigelse, integration af migranter, boliger, mobilitet eller uddannelse.

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Programmet vil blive fulgt på grundlag af et sæt indikatorer, der er beregnet til at måle, i hvilket omfang de overordnede og specifikke mål for programmet er nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger. Med henblik herpå vil der blive indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer:

  Programmet vil blive fulgt på grundlag af et sæt indikatorer, der er beregnet til at måle, i hvilket omfang de overordnede og specifikke mål for programmet er nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger. Med henblik herpå vil der blive indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer, som bør, hvor det er relevant, opdeles efter køn, alder og handicap:

  Begrundelse

  Sporing af ovennævnte kategorier inden for programmets deltagere vil støtte integreringen af ligestilling mellem kønnene og ikke-forskelsbehandling i praksis.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – tabel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Det antal personer, der er blevet nået via:

  Det antal personer, opdelt efter køn og alder, der er blevet nået via:

  i) uddannelsesaktiviteter

  i) uddannelsesaktiviteter

  ii) gensidig læring og udveksling af god praksis

  ii) gensidig læring og udveksling af god praksis

  iii) bevidstgørelses-, oplysnings- og formidlingsaktiviteter.

  iii) bevidstgørelses-, oplysnings- og formidlingsaktiviteter.

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – række 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Kommissionen offentliggør hvert år desuden følgende outputindikatorer:

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – række 1 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  antal ansøgninger og aktiviteter, der finansieres under hvert litra i artikel 9, stk. 1, og under hvert indsatsområde

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – række 1 c (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  størrelsen af de midler, ansøgerne har søgt om, og som er tildelt, under hvert litra i artikel 9, stk. 1, og under hvert indsatsområde

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  Referencer

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  BUDG

  14.6.2018

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Jordi Solé

  28.6.2018

  Behandling i udvalg

  26.9.2018

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  5.11.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  24

  4

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Michael Detjen

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  24

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

  S&D

  Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  4

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni

  NI

  Eleftherios Synadinos

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (21.11.2018)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Ordfører for udtalelse: Jean Lambert

  KORT BEGRUNDELSE

  Baggrund

  Det fastsættes ved artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, at "Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Da de europæiske samfund i den seneste tid har været konfronteret med ekstremisme og splid, som udfordrer ideen om åbne og inklusive samfund, mener Kommissionen, at det er vigtigere end nogensinde at fremme og styrke disse værdier. Desuden oplever mange mennesker at blive forskelsbehandlet på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og vold er stadig en hverdagsrealitet for mange kvinder og børn og andre udsatte personer. Folk har desuden ikke tilstrækkeligt kendskab til EU's værdier og deres rettigheder som borgere, og nogle mennesker stiller endda spørgsmålstegn ved disse værdier.

  Kommissionen mener, at de fragmenterede og begrænsede ressourcer, der hidtil har været afsat til dette område, ikke er tilstrækkelige til at løse disse problemer, så den har indarbejdet dem i et nyt program for rettigheder og værdier, som skal finansieres under en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier med en samlet bevilling på 641 705 000 EUR. Forslaget til forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier blev offentliggjort den 30. maj 2018.

  Det foreslåede program for rettigheder og værdier samler to eksisterende finansieringsprogrammer, nemlig programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet Europa for Borgerne. Det overordnede formål med det nye program er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er fastsat i EU-traktaterne og EU's charter om grundlæggende rettigheder. Dette overordnede mål vil blive realiseret via tre specifikke mål:

  •  at fremme ligestilling og rettigheder (indsatsområdet for ligestilling og rettigheder): fokus på at forebygge og bekæmpe ulighed og forskelsbehandling, støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme og alle former for intolerance, beskytte og fremme børns rettigheder, handicappedes rettigheder, unionsborgerskabet og retten til beskyttelse af personoplysninger

  •  at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse): fokus på at øge borgernes forståelse af Unionen, dens historie, kulturarv og mangfoldighed, fremme interaktion og samarbejde mellem borgerne i forskellige lande

  •  at bekæmpe alle former for vold (indsatsområdet Daphne): fokus på at forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder samt vold mod andre risikogrupper og støtte og beskytte ofrene for denne vold.

  Metoder

  I EP er det korresponderende udvalg LIBE. EMPL afgiver udtalelse i henhold til artikel 53.

  Centrale punkter i ordførerens udtalelse

  •  Omdøbning af programmet til programmet for rettigheder, ligestilling og værdier for at give udtryk for EU's ambition om at skabe lige muligheder for alle.

  •  Ajourføring af formuleringen af programmets overordnede mål for at understrege ligestilling og rettigheder som mål, der allerede er fastsat i betragtning 3: "Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, inkluderende og demokratiske samfund".

  •  Udvidelse af det nye programs anvendelsesområde i overensstemmelse med ESF+, dvs. til mennesker.

  •  Sikring af, at der lægges særlig vægt på bekæmpelse af onlineracisme og hadtale i den næste programmeringsperiode.

  •  Af hensyn til ikrafttrædelsen af den nye forordning om databeskyttelse bør der lægges særlig vægt på databehandling i beskæftigelsessammenhæng i lyset af disse datas følsomhed.

  •  Flytning af listen over støtteberettigede foranstaltninger til basisretsakten; en så vigtig del af lovgivningen skal ikke skjules i bilaget! Derfor foreslås en ny artikel 9a, og hele listen i bilag I flyttes til denne nye artikel.

  •  Equinet bør sikres finansiering under programmet, da det er et netværk af lovpligtige organer, der arbejder sammen om at gennemføre og overvåge anvendelsen af den EU-lovgivning, der er omfattet af programmet.

  •  Ordføreren foreslår en ajourføring af listen over aktiviteter. Blandt de vigtigste punkter kan nævnes følgende:

  -  foranstaltningerne bør ikke kun fokusere på at forbedre kendskabet, men også på en bedre anvendelse af den gældende EU-ret, der er relevant for programmet

  -  styrkelse af foranstaltningernes kreative aspekter, da gode kreative tiltag efter ordførerens erfaring er mere effektive med hensyn til at opfylde programmets mål som fastsat i artikel 2

  -  genindførelse af foranstaltninger, som på nuværende tidspunkt støttes, men som ikke er opført i det nye forslag, vedrørende støtte til nøgleaktører og undervisningsmateriale.

  •  Endelig foreslår ordføreren, at der i bilag II skelnes klart mellem resultat- og outputindikatorer, og der fremsættes forslag til, hvilke outputindikatorer der skal medtages i indberetningen.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a)  Med udgangspunkt i de retsakter, hvori der redegøres nærmere for disse værdier, navnlig Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse og Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, og i henhold til EU-partens forpligtelser i medfør af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og i overensstemmelse med den interinstitutionelle erklæring om den europæiske søjle for sociale rettigheder (2017/C 428/09) samt Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 om behovet for at oprette et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer de grundlæggende værdier inden for Den Europæiske Union på lokalt og nationalt plan (2018/2619(RSP)) bør Unionen fortsat opretholde og fremme de rettigheder og værdier, der er beskrevet i artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  (2)  Disse rettigheder og værdier kan ikke tages for givet og skal fortsat beskyttes, fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid samt vedvarende udfordringer vedrørende intolerance og forskelsbehandling er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier og retsstaten, som er uadskillelig fra selve demokratiet og en betingelse for dets effektivitet. At fremme og støtte menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  _________________________________

  __________________________________

  8Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  8Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  9Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  9Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, inkluderende og demokratiske samfund. Dette indebærer et dynamisk civilsamfund, der på grundlag af vores fælles historie og kollektive erindring opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremmer den rige mangfoldighed i det europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det yderligere, at institutionerne på passende måder skal give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og rige mangfoldighed støttes, formidles og beskyttes, og som sikrer, at de fortsat er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at forsvare, pleje og støtte et rettighedsbaseret, lige, inkluderende og demokratisk samfund, herunder et dynamisk civilsamfund. De aktiviteter, der støttes, bør have til hensigt at opmuntre borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremme den rige mangfoldighed i det europæiske samfund både i og mellem medlemsstaterne på grundlag af vores fælles værdier, historie og kollektive erindring. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det yderligere, at institutionerne på passende måder skal give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  Programmet for rettigheder og værdier (herefter "programmet") bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at fremme og beskytte værdier og nå den kritiske størrelse, der kan give konkrete praktiske resultater. Dette kan opnås ved at bygge på de positive erfaringer med de foregående programmer. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange.

  (4)  Programmet for rettigheder og værdier (herefter "programmet") bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at formidle, fremme og beskytte værdier og nå den kritiske størrelse, der kan give konkrete praktiske resultater. Dette bør opnås ved at bygge på de positive erfaringer med de foregående programmer og ved også at udvikle nye innovative foranstaltninger. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange.

  Begrundelse

  Der bør ikke udelukkende anvendes eksisterende foranstaltninger, men også udvikles nye.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes samfundsengagement og i sidste ende deres deltagelse i Unionens demokratiske liv. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, mangfoldighed, dialog og respekt for andre en følelse af at høre til og en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til at øge borgernes bevidsthed og aktive samfundsengagement og i sidste ende deres deltagelse i Unionens demokratiske og sociale liv, hvilket styrker social inklusion og bekæmper marginalisering. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, mangfoldighed, dialog og respekt for andre en følelse af social integration og en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland. Værdierne gensidig forståelse, dialog og respekt for mangfoldighed kan kun indlejres på europæisk plan, hvis de er velintegrerede i medlemsstaterne selv og i deres regioner. Programmet bør derfor fremme disse værdier i medlemsstaterne blandt de forskellige nationale, etniske, sproglige eller religiøse grupper, som sammen udgør den kulturelle rigdom og mangfoldighed i deres samfund.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet og kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør kunne nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten.

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om alle deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet, herunder bestemmelserne om ikkeforskelsbehandling i forbindelse med arbejdstagernes frie bevægelighed som fastsat i artikel 45, stk. 2, i TEUF, og bør kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør have ret til at nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder, herunder deres sociale rettigheder, uden nogen form for forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Eftersom en del af civilsamfundet for øjeblikket står over for mange forskellige vanskeligheder i medlemsstaterne, er det nødvendigt at støtte civilsamfundet og navnlig civilsamfundsorganisationer med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, navnlig med hensyn til chartret.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi og en af Den Europæiske Unions målsætninger. Diskrimination og forskelsbehandling af kvinder krænker deres grundlæggende rettigheder og forhindrer deres fulde politiske, sociale og økonomiske samfundsdeltagelse. Derudover hindrer strukturelle og kulturelle barrierer opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene. Fremme af ligestilling mellem kønnene i alle Unionens aktiviteter er en central aktivitet for Unionen og en drivkraft for økonomisk vækst og bør støttes af programmet.

  (8)  Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi og en af Den Europæiske Unions målsætninger. I henhold til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tilstræber Unionen i alle sine aktiviteter at fjerne uligheder og fremme effektiv ligestilling mellem mænd og kvinder. Diskrimination og forskelsbehandling af personer på grund af deres køn krænker deres grundlæggende rettigheder og forhindrer deres fulde politiske, sociale og økonomiske samfundsdeltagelse. Derudover hindrer strukturelle og kulturelle barrierer opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene. Fremme og integration af ligestilling mellem kønnene i alle Unionens aktiviteter, herunder inden for arbejde og beskæftigelse, hvor forskelsbehandling fortsat ses i forbindelse med løn og adgang til arbejdsmarkedet, er en central aktivitet for Unionen og en drivkraft for økonomisk vækst og bør støttes af programmet.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  Der er behov for en stærk politisk vilje og en koordineret indsats, som bygger på metoderne i de foregående Daphne-programmer, programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retlige anliggender, for at kunne forebygge og bekæmpe alle former for vold og beskytte ofrene. Siden lanceringen i 1997 har finansieringen fra Daphne til støtte for voldsofre og bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og unge været en stor succes, både med hensyn til populariteten blandt de interesserede parter (offentlige myndigheder, akademiske institutioner og ikkestatslige organisationer (NGO'er)) og med hensyn til effektiviteten af de finansierede projekter. Daphne har finansieret projekter for at øge bevidstheden, yde støtte til ofrene og støtte ikkestatslige organisationers arbejde på stedet. Det har adresseret alle former for vold såsom vold i hjemmet, seksuel vold, menneskehandel og nye former for vold som f.eks. cybermobning. Det er derfor vigtigt at fortsætte alle disse tiltag, og at der tages behørigt hensyn til resultaterne og erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

  (10)  Der er behov for en stærk politisk vilje og en koordineret indsats, som bygger på metoderne i de foregående Daphne-programmer, programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retlige anliggender, for at kunne forebygge og bekæmpe alle former for vold og beskytte ofrene, risikogrupper og særligt sårbare personer. Der skal gøres en indsats for at undgå overlapning mellem programmer og dobbeltfinansiering. Siden lanceringen i 1997 har finansieringen fra Daphne til støtte for voldsofre og bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og unge været en stor succes, både med hensyn til populariteten blandt de interesserede parter (offentlige myndigheder, akademiske institutioner og ikkestatslige organisationer (NGO'er)) og med hensyn til effektiviteten af de finansierede projekter. Daphne har finansieret projekter for at øge bevidstheden, yde støtte til ofrene, risikogrupper og særligt sårbare personer og støtte ikkestatslige organisationers arbejde på stedet. Det har adresseret alle former for vold såsom vold i hjemmet, seksuel vold, menneskehandel og nye former for vold som f.eks. cybermobning. Det er derfor vigtigt at fortsætte alle disse tiltag, og at der tages behørigt hensyn til resultaterne og erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  Ikkeforskelsbehandling er et af Unionens grundlæggende principper. Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed for at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forbuddet mod forskelsbehandling er også forankret i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder. Der bør tages hensyn til de særlige kendetegn ved de forskellige former for forskelsbehandling, og hensigtsmæssige aktiviteter bør udvikles sideløbende for at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling af en eller flere grunde. Programmet bør støtte tiltag til at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling, racisme, fremmedhad, antisemitisme, had mod muslimer og andre former for intolerance. I den forbindelse bør der også rettes særlig opmærksomhed mod at forebygge og bekæmpe alle former for vold, had, segregation og stigmatisering samt at bekæmpe intimidering, chikane og intolerant behandling. Programmet bør gennemføres på en sådan måde, at det og andre EU-aktiviteter med samme mål gensidigt styrker hinanden, navnlig de aktiviteter, som er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme for de nationale strategier for romaers integration frem til 202010" og i Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne11.

  (11)  Ikkeforskelsbehandling er et af Unionens grundlæggende principper. Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed for at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forbuddet mod forskelsbehandling er også forankret i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder, hvoraf det fremgår, at enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt, og at enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet er forbudt inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af deres særlige bestemmelser. Hele kapitel III i chartret omhandler desuden ligestilling. Lighed og ikkeforskelsbehandling er ikke blot juridiske spørgsmål, men også grundlæggende udfordringer for samfundet, og der bør derfor tages hensyn til de særlige kendetegn ved de forskellige former for forskelsbehandling, og hensigtsmæssige aktiviteter bør udvikles sideløbende for at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling af en eller flere grunde og intersektionel forskelsbehandling.

  _________________________________

   

  11  EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.

   

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 11 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (11a)  Programmet bør støtte tiltag til at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling, racisme, fremmedhad, antisemitisme, romafjendtlighed, afrofobi, had mod muslimer og andre former for intolerance, f.eks. på grund af handicap, alder, køn, kønsudtryk, kønsidentitet og seksuel orientering, samt anerkende alle personers ret til at blive behandlet med værdighed. I den forbindelse bør der også rettes særlig opmærksomhed mod at forebygge og bekæmpe alle former for vold, had, segregation og stigmatisering og mod at bekæmpe intimidering (herunder cyberintimidering), chikane og intolerant behandling.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 11 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (11b)  Programmet bør gennemføres på en sådan måde, at det og andre EU-aktiviteter med samme mål gensidigt styrker hinanden, navnlig de aktiviteter, som er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme for de nationale strategier for romaers integration frem til 2020" og i Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne1a. Fremme af tolerante og inklusive arbejdspladser og anerkendelse af alles ret til at blive behandlet med værdighed på arbejdspladsen og i samfundet generelt er løbende mål, som kræver mere og bedre koordinerede tiltag, herunder tildeling af tilstrækkelige midler.

   

  ____________________

   

  1a  EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer samt manglende tilgængelighed hindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre for personer med handicap. Personer med handicap oplever hindringer i forhold til bl.a. at få adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og social eksklusion, få adgang til kulturelle initiativer og medier eller gøre brug af deres politiske rettigheder. Som part i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) har Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og lige udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder for alle personer med handicap. Bestemmelserne i UNCRPD er blevet en integreret del af Unionens retsorden.

  (12)  Holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer samt manglende tilgængelighed er en hindring for, at personer med handicap kan deltage fuldt ud og effektivt i samfundslivet på lige fod med andre. Personer med handicap, herunder personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, oplever hindringer i forhold til bl.a. at få adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og social eksklusion, få adgang til kulturelle initiativer og medier eller gøre brug af deres politiske rettigheder. Som part i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) har Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og lige udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder for alle personer med handicap. Bestemmelserne i UNCRPD er blevet en integreret del af Unionens retsorden. I denne henseende bør programmet lægge særlig vægt på oplysningskampagner om de udfordringer, som personer med handicap står over for med hensyn til at deltage fuldt ud i samfundet og nyde godt af deres rettigheder som lige borgere.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  I overensstemmelse med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter.

  (15)  I overensstemmelse med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør programmet støtte, at ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling fremmes og integreres i alle programmets aktiviteter.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17)  I overensstemmelse med EU's retsakter om ligebehandling skal medlemsstaterne oprette uafhængige organer til fremme af ligebehandling, almindelig kendt som "organer for ligebehandling", med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn. Mange medlemsstater er imidlertid gået længere end disse krav og har sikret, at organer for ligebehandling også kan tages sig af andre typer forskelsbehandling, f.eks. på grundlag af alder, seksuel orientering, religion og tro, handicap eller andre årsager. Organer for ligebehandling spiller en central rolle i at fremme ligestilling og sikre en effektiv anvendelse af lovgivningen om ligebehandling ved navnlig at give uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling i deres respektive lande. Det er afgørende, at organerne for ligebehandlings arbejde koordineres på EU-plan på dette område. Equinet blev oprettet i 2007. Dets medlemmer er de nationale organer for ligebehandling, som er oprettet ved Rådets direktiv 2000/43/EF15 og 2004/113/EF16 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF17 og 2010/41/EU18. Equinet befinder sig i en ekstraordinær situation, idet det er den eneste enhed, der sikrer koordinering af aktiviteter mellem organer for ligebehandling. Equinets koordinering er afgørende for en ordentlig gennemførelse af EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling i medlemsstaterne og bør støttes af programmet.

  (17)  I overensstemmelse med EU's retsakter om ligebehandling skal medlemsstaterne oprette uafhængige organer til fremme af ligebehandling, almindelig kendt som "organer for ligebehandling", med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn. Mange medlemsstater er imidlertid gået længere end disse krav og har sikret, at organer for ligebehandling også kan tages sig af andre typer forskelsbehandling, f.eks. på grundlag af alder, seksuel orientering, religion og tro, handicap eller andre årsager. Organer for ligebehandling spiller en central rolle i at fremme ligestilling og sikre en effektiv anvendelse af lovgivningen om ligebehandling ved navnlig at give uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling i deres respektive lande. Det er afgørende, at det arbejde, som alle de relevante organer for ligebehandling udfører, koordineres på EU-plan på dette område. Equinet blev oprettet i 2007. Dets medlemmer er de nationale organer for ligebehandling, som er oprettet ved Rådets direktiv 2000/43/EF15 og 2004/113/EF16 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF17 og 2010/41/EU18. Kommissionen har vedtaget en henstilling om standarder for ligestillingsorganer [C(2018)3850 final] vedrørende deres mandat, uafhængighed, effektivitet samt koordinering og samarbejde mellem disse. Equinet befinder sig i en ekstraordinær situation, idet det er den eneste enhed, der sikrer koordinering af aktiviteter mellem organer for ligebehandling. Equinets koordinering er afgørende for en ordentlig gennemførelse af EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling i medlemsstaterne og bør støttes af programmet.

  __________________

  __________________

  15Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22).

  15Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22).

  16Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37).

  16Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37).

  17Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

  17Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

  18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

  18Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan.

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på lokalt, regionalt og nationalt plan.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 21 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (21a)  Ifølge artikel 9 i TEUF skal et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse og bekæmpelse af social udstødelse fremmes. Aktioner inden for rammerne af programmet bør derfor fremme synergier mellem bekæmpelse af fattigdom, social eksklusion og udelukkelse fra arbejdsmarkedet og fremme af lighed og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling. Derfor bør gennemførelsen af programmet ske på en måde, der sikrer størst mulig synergi og komplementaritet mellem dets forskellige indsatsområder og med Den Europæiske Socialfond Plus. Der bør desuden sikres synergi med både Erasmus og Den Europæiske Socialfond Plus med henblik på at sikre, at disse fonde i fællesskab bidrager til at levere uddannelse af høj kvalitet og sikre lige muligheder for alle.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137124. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

  (24)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. For at fremme deltagelsen i programmet, herunder små organisationers deltagelse, bør der sikres bistand, og alle unødvendige administrative byrder bør fjernes. Hvor det er relevant, bør der tages behørigt hensyn til muligheden for en totrinsevalueringsprocedure samt muligheden for kaskadetilskud og flerårige driftstilskud. Med hensyn til samfinansieringssatser bør der tages højde for typen og størrelsen af de organisationer, som programmets indkaldelser er rettet mod. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137124. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

  __________________

  __________________

  20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

  20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

  21Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

  21Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

  22Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

  22Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

  23Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

  23Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

  24Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

  24Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer af alle størrelser med henblik på at bevare, pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, inklusive, åbne og demokratiske samfund.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse) og

  b)  at fremme folks engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse) og

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge og bekæmpe ulighed og forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering og støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme og alle former for intolerance

  a)  fremme lighed for alle ved at forebygge og bekæmpe ulighed og enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering samt forskelsbehandling af de grunde, der er nævnt i chartrets artikel 21, stk.1, og støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene, social inklusion og ikkeforskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme og alle former for intolerance, både online og offline

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)  fremme gensidig forståelse, dialog og respekt for mangfoldighed i medlemsstaterne og Unionen

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  beskytte og fremme børns rettigheder, handicappedes rettigheder, unionsborgerskabet og retten til beskyttelse af personoplysninger.

  b)  beskytte og fremme børns rettigheder, ældres rettigheder, rettigheder for personer med handicap, EU-borgerskabsrettigheder, herunder sociale rettigheder, og retten til beskyttelse af personoplysninger, herunder databehandling i forbindelse med ansættelsesforhold eller med henblik på social sikring, jf. den generelle forordning om databeskyttelse1a.

   

  __________________

   

  1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  øge borgernes forståelse af Unionen, dens historie, kulturarv og mangfoldighed

  a)  øge borgernes forståelse af Unionen, dens fælles værdier, dens historie – navnlig med hensyn til de totalitære regimers historie – og dens kulturarv og mangfoldighed

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  fremme interaktion og samarbejde mellem borgerne i forskellige lande og demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, således at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder.

  b)  fremme interaktion og samarbejde mellem borgere med forskellige nationale og kulturelle baggrunde og demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, således at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder, og fremme solidaritet.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder samt vold mod andre risikogrupper

  a)  forebygge – herunder ved hjælp af informations- og uddannelsestiltag – og bekæmpe alle former for vold, herunder vold i hjemmet, mod børn, unge, kvinder og ældre samt vold mod andre risikogrupper og særligt sårbare personer

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  støtte og beskytte ofrene for denne vold.

  b)  støtte og beskytte ofrene for denne vold, risikogrupper og særligt sårbare personer.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 9 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Tiltag, der bidrager til opfyldelsen af et specifikt mål som omhandlet i artikel 2, kan modtage støtte efter denne forordning. Der kan navnlig ydes støtte til aktiviteter, der er opregnet i bilag I.

  Tiltag, der bidrager til opfyldelsen af et specifikt mål som omhandlet i artikel 2, kan modtage støtte efter denne forordning. Der kan navnlig ydes støtte til følgende aktiviteter:

   

  a)  bevidstgørelse, kreative tiltag, uddannelsesmæssige aktiviteter og udbredelse af oplysninger for at forbedre anvendelsen af og viden om politikker og rettigheder på områder omfattet af programmet

   

  b)  gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne med henblik på at forbedre demokratisk engagement og aktivt medborgerskab baseret på viden og gensidig forståelse og

   

  c)  fremmende, kreative, analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter1a for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

   

  d)  uddannelse af de relevante interessenter med henblik på at øge deres bevidsthed om, evne til at anvende og viden om politikker og rettigheder på de pågældende områder

   

  e)  udvikling og vedligeholdelse af IKT-værktøjer, der er tilgængelige for alle

   

  f)  styrkelse af borgernes viden om europæisk kultur, værdier og historie og af deres historiske bevidsthed samt deres solidaritetsfølelse og tilhørsforhold til Unionen

   

  g)  samling af europæere af forskellige nationaliteter og med forskellige kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsaktiviteter, herunder venskabsbysamarbejde

   

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv, inklusiv deltagelse og offentlig mobilisering i opbygningen af en mere demokratisk Union samt anvendelse og udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

   

  i)  finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning (EU) nr. 211/2011, således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes

   

  j)  styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme, anvende og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier samt støtte til civilsamfundsorganisationer af alle størrelser, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

   

  k)  fremme af kendskabet til programmet og formidling og overførsel af resultater samt fremme af opsøgende borgeroplysning, bl.a. ved at oprette og støtte programkontorer/nationale kontaktnetværk.

   

  ______________________

   

  1a Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker; udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer; konsekvensanalyse; udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

  (Litra a)-k) indeholder ændringer til litraerne i afsnit I i bilag I).

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

  1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger – i en form, som også er tilgængelig for personer med handicap – som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den interne kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 2.

  2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater.

  Ændringsforslag 30

  Forslag til forordning

  Bilag I

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  BILAG I

  udgår

  Programmets aktiviteter

   

   

  De specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende aktiviteter:

   

  a)  bevidstgørelse og udbredelse af oplysninger for at øge viden om politikker og rettigheder på områder omfattet af programmet

   

  b)  gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

   

  c)   analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter 1 for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

   

  d)  uddannelse af de relevante interessenter med henblik på at øge deres viden om politikker og rettigheder på de pågældende områder

   

  e)  udvikling og vedligeholdelse af IKT-værktøjer

   

  f)  styrkelse af borgernes viden om europæisk kultur og historie og af deres historiske bevidsthed samt deres tilhørsforhold til Unionen

   

  g)  samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde

   

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

   

  i)  finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes

   

  j)  styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier samt støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

   

  k)  fremme af kendskabet til programmet og formidling og overførsel af resultater samt fremme af opsøgende borgeroplysning, bl.a. ved at oprette og støtte programkontorer/nationale kontaktnetværk.

   

  ______________________

   

   Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker; udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer; konsekvensanalyse; udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

   

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Programmet vil blive fulgt på grundlag af et sæt indikatorer, der er beregnet til at måle, i hvilket omfang de overordnede og specifikke mål for programmet er nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger. Med henblik herpå vil der blive indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer:

  Programmet vil blive fulgt på grundlag af et sæt resultatindikatorer, der er beregnet til at måle, i hvilket omfang de overordnede og specifikke mål for programmet er nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger. Med henblik herpå vil der blive indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer:

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Hvert år offentliggør Kommissionen desuden følgende outputindikatorer:

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aktiviteternes geografiske dækning pr. indsatsområde

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  antal ansøgninger og aktiviteter, der finansieres under hvert litra i artikel 9, stk. 1, og under hvert indsatsområde

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Bilag II – afsnit 1 d (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  størrelsen af de midler, ansøgerne har søgt om, og som er tildelt under hvert litra i artikel 9, stk. 1, og under hvert indsatsområde

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  Referencer

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  14.6.2018

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Jean Lambert

  18.6.2018

  Behandling i udvalg

  9.10.2018

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  20.11.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  38

  2

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  38

  +

  ALDE

  Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

  ECR

  Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

  PPE

  Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

  S&D

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

  2

  -

  ENF

  Mara Bizzotto

  NI

  Lampros Fountoulis

  1

  0

  EFDD

  Rosa D'Amato

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (4.12.2018)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Ordfører for udtalelse (*): Sylvie Guillaume

  (*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

  KORT BEGRUNDELSE

  Det fremtidige program for unionsborgerskab, rettigheder og værdier skal bidrage til at genstarte dialogen mellem europæerne og styrke den gensidige forståelse i en tid, hvor Europa oplever en stærkt stigende intolerance, som rejser tvivl om tilhørsforholdet til et fælles område.

  Ordføreren anerkender den synergiindsats, som Europa-Kommissionen har ydet for at tage hensyn til en restriktiv budgetsituation.

  Ordføreren mener dog, at det er mere nødvendigt end nogensinde at styrke det område, der blev dækket af det tidligere program "Europa for Borgerne", som har haft en mærkbar merværdi med hensyn til at fremme aktivt medborgerskab, styrke følelsen af et fælles tilhørsforhold, tilskynde til medborgerskab og demokratisk engagement blandt borgerne. Dette program har været en succes og har bidraget til at øge bevidstheden om europæiske spørgsmål og vil derfor kunne indvirke positivt på de europæiske borgeres interesse i det næste valg til Europa-Parlamentet.

  I denne forbindelse beklager ordføreren, at det meget symbolske begreb "unionsborgerskab" er forsvundet fra programmets titel, og foreslår derfor, at det genindføres.

  Desuden mener ordføreren, at det er nødvendigt, at programmet tildeles et budget, der står i forhold til de udfordringer, som skal adresseres, og foreslår derfor at forhøje budgettet for indsatsområde B — "borgernes engagement og deltagelse" — som ordføreren er ansvarlig for. Det foreslåede budget er i høj grad utilstrækkeligt i forhold til det, som Europa-Parlamentet anmodede om. Det foreslås derfor at styrke aspektet vedrørende borgeres engagement med et budget på 500 mio. EUR, hvilket svarer til blot 1 EUR pr. EU-borger. Formålet er at forsvare et europæisk program, der er tilgængeligt for alle borgere, som er engageret i et stærkt Europa, der modarbejder nationalisme, og som er præget af en styrket solidaritet.

  Ordføreren er bevidst om, at der er behov for at fremme historiebevidstheden om de begivenheder, der førte til opbygningen af en Europæisk Union, og at opnå en bedre forståelse af nutiden med henblik på at fortsætte opbygningen af fremtiden, og hun foreslår derfor at udvikle aktiviteter vedrørende historiebevidsthed, der minder om betydningen af de principper og værdier, som EU bygger på.

  På grund af de begrænsede budgetmidler til programmet mener ordføreren desuden ikke, at det er hensigtsmæssigt at give Kommissionen mulighed for at anvende disse midler til en institutionel kommunikation om EU's politiske prioriteter, eftersom Kommissionens kommunikationstjenester allerede har betydelige ressourcer til at gennemføre denne form for foranstaltninger.

  Ordføreren glæder sig over, at der er udviklet et instrument til støtte for civilsamfundsorganisationer i EU, som fremmer grundlæggende værdier på lokalt plan, for at støtte åbne, demokratiske og inklusive samfund, men lægger samtidig vægt på behovet for at forsvare individuelle projekter, der er udviklet af almindelige borgere i lokalsamfundet, og som er uundværlige for det daglige liv i Europa. Hun insisterer navnlig på, at programmet bør være tilgængeligt for personer med handicap.

  Med hensyn til åbningen af programmet for associerede tredjelande mener ordføreren, at denne bestemmelse ikke er relevant for området "borgernes engagement", da mulighederne for gennemførelse af borgertiltag i medlemsstaterne ofte er begrænsede og giver anledning til frustration for mange ansøgere, som ikke er blevet udvalgt på trods af deres engagement.

  Ordføreren er også enig i Kommissionens forslag om at udvide ordningen med nationale kontaktpunkter, som allerede har vist sit værd inden for rammerne af programmet "Europa for Borgerne", for bedre at støtte projektinitiativtagerne i deres bestræbelser, og insisterer i denne forbindelse på, at dette skal fremgå af forordningen.

  Ordføreren foreslår også, at Kommissionen vedtager arbejdsprogrammerne samt de flerårige prioriteter ved delegerede retsakter og ikke ved gennemførelsesretsakter som foreslået af Kommissionen.

  Overordnet set glæder ordføreren sig over den tilgang, som Kommissionen har foreslået, navnlig ændringen af retsgrundlaget, som giver Europa-Parlamentet mulighed for at spille sin rolle som medlovgiver. Ordføreren minder om, at dette program ligger til grund for mange borgerprojekter, som det er vigtigt at støtte i dag og tilskynde til i fremtiden.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Titel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forslag til

  Forslag til

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  om oprettelse af programmet et Europa for borgere, rettigheder og værdier

   

  (Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Henvisning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 2, og artikel 24, 167 og 168,

  under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16, stk. 2, artikel 19, stk. 2, artikel 21, stk. 2, og artikel 24, 167 og 168, og til artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union,

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Henvisning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (1)  I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er det fastsat, at "Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd". I artikel 3 præciseres det yderligere, at "Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd", og bl.a. at den "respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles". Disse værdier bekræftes og udmøntes i de rettigheder, friheder og principper, der er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  (1)  I artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er det fastsat, at "Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal". Det gælder især, at den menneskelige værdighed i henhold til verdenserklæringen om menneskerettighederne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er grundlaget for alle umistelige menneskerettigheder. Dette er medlemsstaternes fælles princip- og værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. I artikel 3 præciseres det yderligere, at "Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd", og bl.a. at den "respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles". Disse værdier bekræftes og udmøntes i de rettigheder, friheder og principper, der er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor bør der i EU-budgettet oprettes en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som omfatter programmet et Europa for borgere, rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med mange udfordringer, herunder ekstremisme, radikalisme og splid, og hvor nogle lande oplever en mere og mere markant tilbagegang for retsstatsprincippet, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, børns og unges rettigheder, pluralisme, tolerance, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, solidaritet og retsstatsprincippet. Programmet et Europa for borgere, rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  __________________

  __________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, inkluderende og demokratiske samfund. Dette indebærer et dynamisk civilsamfund, der på grundlag af vores fælles historie og kollektive erindring opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremmer den rige mangfoldighed i det europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det yderligere, at institutionerne på passende måder skal give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til at give vores fælles værdier og rettigheder form og fremhæve værdien af vores mangfoldighed. Slutmålet er at støtte rettighedsbaserede, lige, retfærdige, tolerante, inkluderende, pluralistiske og demokratiske samfund. De finansierede aktiviteter bør sigte mod at opretholde og styrke et aktivt civilsamfund og fremme demokratisk, civil, kulturel og social deltagelse på grundlag af vores fælles værdier, historie, erindring, kulturarv og rødder. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det endvidere, at institutionerne skal føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med civilsamfundet og på passende måder give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  Programmet for rettigheder og værdier (herefter "programmet") bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at fremme og beskytte værdier og nå den kritiske størrelse, der kan give konkrete praktiske resultater. Dette kan opnås ved at bygge på de positive erfaringer med de foregående programmer. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange.

  (4)  Programmet et Europa for borgere, rettigheder og værdier (herefter "programmet") bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at fremme og beskytte værdier, aktivt medborgerskab og læring af europæisk medborgerskab og nå den kritiske størrelse, der kan give konkrete praktiske resultater. Dette kan opnås ved at bygge på de positive erfaringer med de foregående programmer, der i dag indgår i det nye program. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov, med særlig fokus på Unionens flersprogede karakter og behovet for at inkludere unge, underrepræsenterede og ugunstigt stillede grupper såsom personer med særlige behov, migranter, flygtninge og asylansøgere, gennem skræddersyede tilgange.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a)  Ved artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde etableres en dialog mellem EU og kirker og organisationer, der er nævnt heri. Heri anerkendes deres specifikke bidrag til beskyttelse og fremme af grundlæggende menneskerettigheder, og på denne baggrund bør de gives samme adgang som civilsamfundsorganisationerne til de relevante finansieringsmuligheder, der findes i programmet.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes samfundsengagement og i sidste ende deres deltagelse i Unionens demokratiske liv. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, mangfoldighed, dialog og respekt for andre en følelse af at høre til og en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere, fremme demokratisk deltagelse og sætte borgerne i stand til at gøre brug af deres rettigheder i forbindelse med unionsborgerskabet er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser, der sigter mod en afbalanceret geografisk fordeling. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes aktive samfundsengagement og i sidste ende deres aktive deltagelse i Unionens demokratiske liv samt i udformningen af Unionens politiske dagsorden. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, interkulturel dialog, kulturel og sproglig mangfoldighed, forsoning, social inklusion og respekt for andre, en følelse af at høre til Unionen og et fælles medborgerskab under en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a)  Øget mangfoldighed og flere globale migrationsbevægelser sætter fokus på vigtigheden af interkulturel og tværreligiøs dialog i vores samfund. Der bør gives fuld støtte via programmet til interkulturel og tværreligiøs dialog for at bidrage til den sociale harmoni i Europa og som et centralt element i fremme social inklusion og samhørighed. Samtidig med at tværreligiøs dialog kan være med til at fremhæve religionens positive bidrag til social samhørighed, kan manglende religionskendskab risikere at skabe grobund for misbrug af religiøse følelser i befolkningen. Programmet bør derfor støtte projekter og initiativer, der udvikler religionskendskab, fremmer tværreligiøs dialog og gensidig forståelse.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk refleksion over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid, moralske principper og fælles værdier. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, kulturelle og interkulturelle aspekter og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet og følelsen af samhørighed.

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk og kreativ refleksion over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne, især unge, bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, sociale, kulturelle og interkulturelle aspekter, tolerance og dialog med henblik på at fremme et fælles grundlag baseret på fælles værdier, solidaritet, mangfoldighed og fred og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet og følelsen af samhørighed.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a)  Programmet har en afgørende rolle at spille for at fremme udviklingen af en fælles bevidsthed om den europæiske identitet og synliggøre de muligheder, der skabes af et tilhørsforhold til EU, som en modforanstaltning mod "euroskepticismen" og de antieuropæiske politiske kræfter, som sætter spørgsmålstegn ved selve eksistensen af det europæiske projekt.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet og kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør kunne nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten.

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet og kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde, stemme, have adgang til offentlige tjenester, deltage i kulturudveksling og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat. De bør kunne deltage i Unionens beslutningstagning og være klar over, at de har medindflydelse herpå, og have tillid til, at de har lige adgang til og kan nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes på alle niveauer med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om Unionens fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, med henblik på at sikre en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a)  I Europa-Parlamentets beslutning af 2. april 2009 om europæisk samvittighed og totalitarisme og Rådets konklusioner af 9.-10. juni 2011 om erindringen om forbrydelser begået af totalitære regimer i Europa understreges betydningen af at holde minderne om fortiden i live som instrument til at opbygge en fælles fremtid, og værdien af Unionens rolle med hensyn til at lette, dele og fremme den kollektive erindring om disse forbrydelser fremhæves med henblik på at genoplive en fælles pluralistisk og demokratisk europæisk identitet.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer samt manglende tilgængelighed hindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre for personer med handicap. Personer med handicap oplever hindringer i forhold til bl.a. at få adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og social eksklusion, få adgang til kulturelle initiativer og medier eller gøre brug af deres politiske rettigheder. Som part i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) har Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og lige udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder for alle personer med handicap. Bestemmelserne i UNCRPD er blevet en integreret del af Unionens retsorden.

  (12)  Holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer samt manglende tilgængelighed er en hindring for, at personer med handicap kan deltage fuldt ud og effektivt i samfundslivet på lige fod med andre. Personer med handicap oplever hindringer i forhold til bl.a. at få adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og social eksklusion, få adgang til kultur, kulturelle initiativer og medier eller gøre brug af deres politiske rettigheder. Som part i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) har Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og lige udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder for alle personer med handicap. Bestemmelserne i UNCRPD er blevet en integreret del af Unionens retsorden.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Ved artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til at fastlægge bestemmelser om de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette er sket gennem vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning [(EU) nr. 211/201114]. Programmet bør støtte finansieringen af teknisk og organisatorisk støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes.

  (14)  Ved artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til at fastlægge bestemmelser om de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette er sket gennem vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning [(EU) nr. 211/201114]. Programmet bør fremme og tilskynde til borgernes udøvelse af deres rettighed til at indlede og deltage i europæiske borgerinitiativer ved inden for indsatsområdet for ligestilling og rettigheder at støtte finansieringen af teknisk og organisatorisk støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011].

  __________________

  __________________

  14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

  14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17)  I overensstemmelse med EU's retsakter om ligebehandling skal medlemsstaterne oprette uafhængige organer til fremme af ligebehandling, almindelig kendt som "organer for ligebehandling", med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn. Mange medlemsstater er imidlertid gået længere end disse krav og har sikret, at organer for ligebehandling også kan tages sig af andre typer forskelsbehandling, f.eks. på grundlag af alder, seksuel orientering, religion og tro, handicap eller andre årsager. Organer for ligebehandling spiller en central rolle i at fremme ligestilling og sikre en effektiv anvendelse af lovgivningen om ligebehandling ved navnlig at give uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling i deres respektive lande. Det er afgørende, at organerne for ligebehandlings arbejde koordineres på EU-plan på dette område. Equinet blev oprettet i 2007. Dets medlemmer er de nationale organer for ligebehandling, som er oprettet ved Rådets direktiv 2000/43/EF15 og 2004/113/EF16 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF17 og 2010/41/EU18. Equinet befinder sig i en ekstraordinær situation, idet det er den eneste enhed, der sikrer koordinering af aktiviteter mellem organer for ligebehandling. Equinets koordinering er afgørende for en ordentlig gennemførelse af EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling i medlemsstaterne og bør støttes af programmet.

  (17)  I overensstemmelse med EU's retsakter om ligebehandling skal medlemsstaterne oprette uafhængige organer til fremme af ligebehandling, almindelig kendt som "organer for ligebehandling", med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling på grund af race, etnisk oprindelse og køn. Mange medlemsstater er imidlertid gået længere end disse krav og har sikret, at organer for ligebehandling også kan tages sig af andre typer forskelsbehandling, f.eks. på grundlag af sprog, alder, seksuel orientering, religion og tro, handicap eller andre årsager. Organer for ligebehandling spiller en central rolle i at fremme ligestilling og sikre en effektiv anvendelse af lovgivningen om ligebehandling ved navnlig at give uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre uvildige rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling i deres respektive lande. Det er afgørende, at organerne for ligebehandlings arbejde koordineres på EU-plan på dette område. Equinet blev oprettet i 2007. Dets medlemmer er de nationale organer for ligebehandling, som er oprettet ved Rådets direktiv 2000/43/EF15 og 2004/113/EF16 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF17 og 2010/41/EU18. Equinet befinder sig i en ekstraordinær situation, idet det er den eneste enhed, der sikrer koordinering af aktiviteter mellem organer for ligebehandling. Equinets koordinering er afgørende for en ordentlig gennemførelse af EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling i medlemsstaterne og bør støttes af programmet.

  _________________

  _________________

  15 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22).

  15 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22).

  16 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37).

  16 Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37).

  17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

  17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23).

  18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

  18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan.

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 er en øget finansiering og passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge, herunder via passende kernefinansiering og forenklede omkostningsordninger, finansielle regler og procedurer, kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21)  Med henblik på at sikre en effektiv tildeling af midler fra Unionens almindelige budget bør der sikres EU-merværdi ved alle gennemførte foranstaltninger og deres komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger, og det bør samtidig tilstræbes at skabe sammenhæng, komplementaritet og synergier med finansieringsprogrammer, som understøtter politikområder med tætte indbyrdes forbindelser, navnlig inden for Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier – og følgelig med programmet for retlige anliggender – samt med programmet Et Kreativt Europa og Erasmus +, således at potentialet for kulturelle krydsninger inden for områder som f.eks. kultur, medier, kunst, uddannelse og kreativitet kan realiseres. Der er behov for at skabe synergier med andre europæiske finansieringsprogrammer, navnlig på områderne beskæftigelse, det indre marked, iværksætteri, ungdomsområdet, sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, sikkerhed, migration, forskning, innovation, teknologi, erhvervsliv, samhørighed, turisme og eksterne forbindelser, handel og udvikling.

  (21)  Med henblik på at sikre en effektiv tildeling af midler fra Unionens almindelige budget bør der sikres EU-merværdi ved alle gennemførte foranstaltninger og deres komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger. Der bør samtidig tilstræbes at skabe sammenhæng, komplementaritet og gennemsigtige og klart definerede synergier med finansieringsprogrammer, som understøtter politikområder med tætte indbyrdes forbindelser, navnlig inden for Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier – og følgelig med programmet for retlige anliggender – samt med programmet Et Kreativt Europa, Det Europæiske Solidaritetskorps og Erasmus+, således at potentialet for kulturelle krydsninger inden for områder som f.eks. kultur, film og tv, medier, kunst og formel, ikkeformel og uformel uddannelse og kreativitet kan realiseres. Der er behov for at skabe synergier med andre europæiske finansieringsprogrammer, navnlig på områderne beskæftigelse, det indre marked, iværksætteri, ungdomsområdet, frivilligt arbejde, faglig uddannelse, sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, social inklusion – navnlig af migranter og de mest ugunstigt stillede – migration, sikkerhed, forskning, innovation, teknologi, erhvervsliv, samhørighed, klima, turisme, sport, eksterne forbindelser, udvidelse, internationalt samarbejde, handel og udvikling.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Betragtning 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (23)  Forordning (EU, Euratom) nr. [the new FR] ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Deri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse,, finansielle instrumenter og budgetgarantier.

  (23)  Forordning (EU, Euratom) nr. [the new FR] ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Deri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse, finansielle instrumenter og budgetgarantier, og der kræves fuld gennemsigtighed vedrørende brugen af ressourcer, forsvarlig økonomisk forvaltning og forsigtig brug af ressourcer. Dette gælder navnlig regler vedrørende lokale, regionale, nationale eller tværnationale civilsamfundsorganisationers muligheder for finansiering via flerårige driftstilskud, kaskadetilskud og fleksible procedurer for ydelse af tilskud.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201320, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137124. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

  (24)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå en positiv resultatmålsats, især for tilskud til foranstaltninger og projekter, og levere resultater med hensyn til de specifikke mål med foranstaltningerne, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde, relevante interessenters og støttemodtageres størrelse og kapacitet og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger og yderligere parametre, der mere effektivt kan tage højde for personer med særlige behov, samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. Medfinansieringsbehov bør accepteres i naturalier og kan fraviges i tilfælde, hvor der er tale om begrænsede supplerende midler. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201320, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137124. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

  __________________

  __________________

  20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

  20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

  21 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

  21 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

  22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

  22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

  23 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

  23 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

  24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

  24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Relevante foranstaltninger vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af programmet og revurderet som led i midtvejsevalueringen.

  udgår

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Betragtning 30

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (30)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de i artikel 14 og 16 og i bilag II nævnte indikatorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  (30)  For at sikre gennemførelsen af denne forordning og sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt med hensyn til at nå dets mål bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår arbejdsprogrammer og flerårige prioriteter i henhold til artikel 13 og de i artikel 14 og 16 og i bilag II nævnte indikatorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme unionsborgerskabet og retsstatsprincippet samt de rettigheder, principper og værdier, der er forankret i EU's traktater, på grundlag af hvilke Unionen blev oprettet. Dette bør navnlig opnås ved især at støtte centrale interessenter såsom sammenslutninger af borgere, tænketanke, forsknings- og kulturinstitutioner, akademiske institutioner og civilsamfundsorganisationer på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan for at minde alle om betydningen af disse værdier og principper og således bevare vores åbne, demokratiske og inklusive samfund.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse) og

  b)  øge borgernes – og især de unges – bevidsthed om EU's betydning gennem aktiviteter, der tager sigte på at bevare erindringen om de historiske begivenheder, der førte til dens oprettelse, og fremme demokrati, ytringsfrihed, pluralisme, samfundsmæssigt engagement samt borgermøder og borgernes aktive deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet aktivt medborgerskab)

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmets fokus være at:

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), har programmet følgende mål:

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  beskytte og fremme børns rettigheder, handicappedes rettigheder, unionsborgerskabet og retten til beskyttelse af personoplysninger.

  b)  beskytte og fremme børns rettigheder, handicappedes rettigheder, unionsborgerskabet, herunder retten til at iværksætte et europæisk borgerinitiativ, og retten til beskyttelse af personoplysninger.

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse

  Indsatsområdet aktivt medborgerskab

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra b), skal programmets fokus være at:

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra b), har programmet følgende mål:

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  øge borgernes forståelse af Unionen, dens historie, kulturarv og mangfoldighed

  a)  støtte projekter, der er iværksat af borgerne, med særligt fokus på unge, med det formål at tilskynde folk til ikke blot at mindes de begivenheder, der gik forud for oprettelsen af EU, og som udgør kernen i dens historiske erindring, men også at lære mere om deres fælles historie, kultur og værdier og få en fornemmelse af rigdommen i deres fælles kulturarv og den kulturelle og sproglige mangfoldighed, som udgør grundlaget for en fælles fremtid; fremme borgernes forståelse af Unionen, dens oprindelse, eksistensberettigelse og resultater og øge deres bevidsthed om de nuværende og fremtidige udfordringer samt betydningen af gensidig forståelse og tolerance, som udgør selve kernen i det europæiske projekt

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)  fremme og støtte god praksis, hvad angår formel og uformel uddannelse inden for europæisk medborgerskab

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  fremme interaktion og samarbejde mellem borgerne i forskellige lande og demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, således at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder.

  b)  fremme offentlig dialog gennem venskabsbysamarbejde, borgermøder, navnlig for unge, og gennem samarbejde mellem kommuner, lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer fra forskellige lande for at give dem direkte praktiske erfaringer med den rige kulturelle mangfoldighed og kulturarv i Unionen og øge borgernes engagement i samfundet

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba)  tilskynde til og fremme aktivt medborgerskab i Unionens demokratiske liv på lokalt, nationalt og tværnationalt plan; give borgere og sammenslutninger mulighed for at fremme interkulturel dialog og gennemføre passende offentlige debatter om alle EU's indsatsområder og dermed bidrage til at forme Unionens politiske dagsorden; støtte organiserede fælles initiativer, både i form af borgerforeninger og netværk af juridiske personer, for at fremme en mere effektiv gennemførelse af målene i de foregående litra.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra c), skal programmets fokus være at:

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra c), har programmet følgende mål:

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [641 705 000] EUR i løbende priser.

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [908 705 000] EUR i løbende priser.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  [233 000 000] EUR til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

  b)  [500 000 000] EUR eller mindst 40% af programmets finansieringsramme, jf. stk. 1, for at nå de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), ca. 15% af det samlede budget til dette mål afsat til erindringsaktiviteter, 65% til demokratisk deltagelse, 10 % til pr-aktiviteter og 10 % til administration (vejledende opdeling).

   

  Kommissionen fraviger ikke de i finansieringsrammen tildelte procentdele med mere end 5 procentpoint for hver gruppe af specifikke mål. Skulle det vise sig nødvendigt at overskride denne grænse, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 om ændring af hver af procentsatserne med mere end 5 procentpoint og op til 10 procentpoint.

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Det i stk. 1 anførte beløb kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder interne IT-systemer, undersøgelser, ekspertmøder og kommunikation om prioriteter og områder, der vedrører programmets overordnede mål.

  3.  Det i stk. 1 anførte beløb kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, undersøgelser og ekspertmøder, kommunikation om prioriteter og områder, der vedrører programmets overordnede mål.

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Kommissionen skal afsætte mindst 40% af de midler, der er omhandlet i stk. 1, til støtte for civilsamfundsorganisationer.

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a.  Programmet indeholder bestemmelser om adgang til oplysninger om programmer, som er tilpasset personer med handicap, således at de fuldt ud kan udøve deres rettigheder og deltage fuldt ud i det samfund, de lever i.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  en i medfør af EU-retten oprettet retlig enhed eller en international organisation.

  b)  en i medfør af EU-retten oprettet retlig almennyttig enhed eller en international organisation.

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Der kan ydes driftstilskud uden indkaldelse af forslag til det europæiske netværk for nationale ligestillingsorganer (Equinet) til at dække udgifter, der er forbundet med dets permanente arbejdsprogram.

  3.  Der kan ydes driftstilskud uden indkaldelse af forslag til det europæiske netværk for nationale ligestillingsorganer (Equinet) efter artikel 6, stk. 2, litra a), til at dække udgifter, der er forbundet med dets permanente arbejdsprogram.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Arbejdsprogram

  Arbejdsprogram og flerårige prioriteter

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 19.

  2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 for at supplere denne forordning ved at fastlægge arbejdsprogrammer og, hvor det er relevant, de flerårige prioriteter, som disse arbejdsprogrammer er baseret på. Under udformningen af sine arbejdsprogrammer hører Kommissionen civilsamfundsorganisationer og organisationer, som repræsenterer lokale og regionale myndigheder.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

  3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater udarbejdes og indsamles effektivt og rettidigt, at tildelingen af midler til specifikke projekter afspejles nøjagtigt, og at de synergier, der skabes mellem finansieringsprogrammer, dokumenteres korrekt. Til dette formål skal der sikres deltagelse af de i programmet involverede parter. Rapporteringskrav, som er forholdsmæssige og mindst muligt byrdefulde, pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, 13 og 14, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den i artikel 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

  3.  Den i artikel 6, 13 og 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

  6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, 13 og 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den interne kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 2.

  2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 18 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 18a

   

  Nationale kontaktpunkter

   

  Hver medlemsstat opretter et uafhængigt og kvalificeret nationalt kontaktpunkt med personale, som har til opgave at give de potentielle støttemodtagere (borgere, organisationer og regionale myndigheder) vejledning, praktisk information og bistand vedrørende alle aspekter af programmet, herunder i forbindelse med ansøgningsproceduren og udarbejdelse af forslag, distribution af dokumentation, partnersøgning, uddannelse og andre formaliteter, og således sikre, at programmet gennemføres på en ensartet måde. De nationale kontaktpunkter har ikke noget ansvar for projektevaluering, der skal foretages af Kommissionen.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 19 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Udvalget kan holde møde i specifikke sammensætninger for at behandle de enkelte indsatsområder i programmet.

  3.  Udvalget kan holde møde i specifikke sammensætninger for at behandle de enkelte indsatsområder i programmet. Hvis det er relevant og i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden, indbydes eksterne eksperter, herunder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer og repræsentanter for modtagerne regelmæssigt til at deltage i møderne som observatører.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende aktiviteter:

  De specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende overordnede aktiviteter:

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  bevidstgørelse og udbredelse af oplysninger for at øge viden om politikker og rettigheder på områder omfattet af programmet

  a)  forøgelse af bevidstheden blandt borgere, navnlig unge og personer, der tilhører dårligt stillede og underrepræsenterede samfundsgrupper, om de fælles værdier, rettigheder og principper, som Unionen bygger på, deres rettigheder og forpligtelser som europæiske borgere samt om mulighederne for at beskytte og udøve disse rettigheder, uanset hvor de bor; fremme af projekter, der har til hensigt at øge viden om politikker og rettigheder på områder omfattet af programmet; tilskyndelse til formel og uformel uddannelse i europæisk medborgerskab.

  Ændringsforslag    53

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

  b)  gensidig læring gennem udveksling og fremhævning af god praksis mellem interessenterne (navnlig sammenslutninger, civilsamfundsorganisationer, lokaladministrationer og borgere) med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab og yderligere nyttiggøre resultaterne af de støttede aktiviteter

  Ændringsforslag    54

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c)  analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

  udgår

  __________________

   

  1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker; udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer; konsekvensanalyse; udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

   

  Ændringsforslag    55

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra d a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  da)  støtte til initiativer og foranstaltninger til fremme og beskyttelse af mediefrihed og -pluralisme og opbyggelse af kapacitet til nye udfordringer såsom nye medieteknologier og bekæmpelse af hadefuld tale

  Ændringsforslag    56

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e)  udvikling og vedligeholdelse af IKT-værktøjer

  udgår

  Ændringsforslag    57

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea)  fremme af offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, privatlivets fred og den digitale sikkerhed samt håndtering af falske nyheder og målrettet desinformation gennem bevidstgørelses-, uddannelses-, undersøgelses- og overvågningsaktiviteter især med fokus på unge

  Ændringsforslag    58

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra f

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  f)  styrkelse af borgernes viden om europæisk kultur og historie og af deres historiske bevidsthed samt deres tilhørsforhold til Unionen

  f)  styrkelse af borgernes – især unges – viden om europæisk kultur, kulturarv og historie og af deres historiske bevidsthed, men også om EU's fremtidige udfordringer samt en styrkelse af deres tilhørsforhold til Unionen, navnlig gennem:

   

  i)   initiativer, der reflekterer over årsagerne til de totalitære regimer i Europas moderne historie og mindes ofrene for deres forbrydelser

   

  ii)   aktiviteter vedrørende andre afgørende tidspunkter og referencepunkter i nyere europæisk historie

  Ændringsforslag    59

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra g

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  g)  samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde

  g)  samling af europæiske borgere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i møder, venskabsbysamarbejde, mindre projekter og civilsamfundsprojekter og således skabe betingelserne for en stærkere bottom-up-tilgang, der sigter mod at præge EU's politiske dagsorden

  Ændringsforslag    60

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra h

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv og inklusiv deltagelse med særlig vægt på marginaliserede samfundsgrupper i opbygningen af en mere demokratisk Union ved bl.a. at fremme brugen af e-demokratiske værktøjer og det europæiske borgerinitiativ; øge bevidstheden om fremme og forsvar af rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

  Ændringsforslag    61

  Forslag til forordning

  Bilag 1 – stk. 1 – litra j

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  j)  styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier samt støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

  j)  støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

  Ændringsforslag    62

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra j a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ja)  styrkelse af kapaciteten og uafhængigheden for menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer, der overvåger situationen med hensyn til retsstatsprincippet, og støtte til foranstaltninger på lokalt, regionalt og nationalt plan

  Ændringsforslag    63

  Forslag til forordning

  Bilag I – stk. 1 – litra j b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  jb)  fremme og udvikling af dialog med civilsamfundsorganisationer om udvikling, gennemførelse og overvågning af EU-retten og politiske mål og strategier på alle områder, der er omfattet af programmet

  Ændringsforslag    64

  Forslag til forordning

  Bilag II – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Programmet vil blive fulgt på grundlag af et sæt indikatorer, der er beregnet til at måle, i hvilket omfang de overordnede og specifikke mål for programmet er nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger. Med henblik herpå vil der blive indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer:

  Programmet vil blive fulgt på grundlag af et sæt indikatorer, der er beregnet til at måle, i hvilket omfang de overordnede og specifikke mål for programmet er nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger. Hvor det er muligt, skal indikatorer opdeles efter alder, køn og andre data, der kan indsamles (etnicitet, handicap, kønsidentitet…). Med henblik herpå vil der blive indsamlet data vedrørende følgende sæt nøgleindikatorer:

  Ændringsforslag    65

  Forslag til forordning

  Bilag II – tabel – række 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Antallet af tværnationale netværk og initiativer, der fokuserer på europæisk erindring og kulturarv som følge af programmets intervention.

  Antallet af tværnationale netværk og initiativer, der fokuserer på europæisk historiebevidsthed, kulturarv og civil dialog som følge af programmets intervention.

  Ændringsforslag    66

  Forslag til forordning

  Bilag II – tabel – 6 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Geografisk fordeling af projekterne

  BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER,SOM ORDFØREREN HAR MODTAGET INPUT FRA

  Følgende liste er udarbejdet på helt frivillig basis og udelukkende på ordførerens ansvar. Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer som led i udarbejdelsen af udtalelsen frem til vedtagelsen heraf i udvalget:

  Enhed og/eller person

  Civil Society Europe

  Europæisk Ungdomsforum

  Europæiske Kommuners og Regioners Råd

  Stefan Batory Foundation

  Association Française du Conseil des Communes et Régions de France

  Jeunes Fédéralistes européens

  Culture Action Europe

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  Referencer

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

  Dato for meddelelse på plenarmødet

  CULT

  14.6.2018

  Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

  5.7.2018

  Ordfører for udtalelse

  Dato for valg

  Sylvie Guillaume

  1.6.2018

  Behandling i udvalg

  10.10.2018

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  3.12.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  16

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu

  PPE

  Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano

  VERTS/ALE

  Jill Evans

  0

  -

   

   

  1

  0

  ECR

  Emma McClarkin

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  UDTALELSE fra Retsudvalget (21.11.2018)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Ordfører for udtalelse: Sylvia-Yvonne Kaufmann

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat effektivt dyrkes, beskyttes, fremmes og håndhæves, og befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt med henblik på at opretholde disse rettigheder og værdier i alle medlemsstater og undgå de skadelige virkninger, som forringelsen af dem kan have på Unionen som helhed. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender, og som vil støtte åbne, demokratiske, pluralistiske og inklusive samfund. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  _________________

  _________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, inkluderende og demokratiske samfund. Dette indebærer et dynamisk civilsamfund, der på grundlag af vores fælles historie og kollektive erindring opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremmer den rige mangfoldighed i det europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det yderligere, at institutionerne på passende måder skal give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte et åbent, lige, inkluderende og demokratisk samfund baseret på rettigheder og fælles værdier ved at finansiere aktiviteter, der fremmer dynamisk og styrket civilsamfund, Sådanne aktiviteter indebærer at opmuntre borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremme fred og den rige mangfoldighed i det europæiske samfund på grundlag af vores fælles værdier, historie og kollektive erindring. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union kræves det, at institutionerne skal føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med civilsamfundet og på passende måder give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. Kommissionen bør således opretholde en regelmæssig dialog med programmets støttemodtagere og andre relevante interessenter.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes samfundsengagement og i sidste ende deres deltagelse i Unionens demokratiske liv. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, mangfoldighed, dialog og respekt for andre en følelse af at høre til og en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere og øge deres tillid til den er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes samfundsengagement og i sidste ende deres deltagelse i Unionens demokratiske liv. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, mangfoldighed, dialog, social inklusion og respekt for andre en følelse af at høre til og en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk refleksion over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid, moralske principper og fælles værdier. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, kulturelle og interkulturelle aspekter og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet og følelsen af samhørighed.

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk refleksion over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid, moralske principper og fælles værdier. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, kulturelle og interkulturelle aspekter og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet baseret på diversitet, solidaritet og følelsen af samhørighed samt en fælles kulturarv.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om deres rettigheder som følge af unionsborgerskabet og kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør kunne nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet bør støttes med henblik på at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten.

  (7)  Borgerne bør også være mere bevidste om deres rettigheder og fordele som følge af unionsborgerskabet og kunne føle sig godt tilpas ved at bo, rejse, studere, arbejde og udføre frivilligt arbejde i en anden medlemsstat, og de bør kunne nyde og udøve alle deres borgerrettigheder og have tillid til at have lige adgang og at kunne nyde godt af den fulde håndhævelse og beskyttelse af deres rettigheder uden forskelsbehandling, uanset hvor i Unionen de befinder sig. Civilsamfundet bør styrkes på alle planer ved at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier, som omhandles i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, med henblik på at bidrage til den effektive udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  Kønsbaseret vold og vold mod børn og unge udgør en alvorlig krænkelse af grundlæggende rettigheder. Vold findes fortsat på tværs af Unionen, i alle sociale og økonomiske sammenhænge, og den har alvorlige følger for ofrenes fysiske og psykiske sundhed og for samfundet som helhed. Børn, unge og kvinder er særlig sårbare over for vold, navnlig i nære forhold. Der bør gøres en indsats for at fremme barnets rettigheder og bidrage til at beskytte børn mod overgreb og vold, som udgør en fare for deres fysiske og mentale sundhed og en krænkelse af deres ret til udvikling, beskyttelse og værdighed. Bekæmpelse af alle former for vold, fremme af forebyggelse og beskyttelse af ofrene er blandt Unionens prioriteter og bidrager til at sikre den enkeltes grundlæggende rettigheder og til ligestilling mellem kvinder og mænd. Disse prioriteter bør støttes af programmet.

  (9)  Kønsbaseret vold og vold mod børn og unge udgør en alvorlig krænkelse af grundlæggende rettigheder. Vold findes fortsat på tværs af Unionen, i alle sociale og økonomiske sammenhænge, og den har alvorlige følger for ofrenes fysiske og psykiske sundhed og for samfundet som helhed. Børn, unge og kvinder er særlig sårbare over for vold, navnlig i nære forhold. Der bør gøres en indsats for at fremme barnets rettigheder og bidrage til at beskytte børn og unge mod overgreb og vold, som udgør en fare for deres fysiske og mentale sundhed og en krænkelse af deres ret til udvikling, beskyttelse og værdighed. Bekæmpelse af alle former for vold, fremme af forebyggelse og beskyttelse af ofrene er blandt Unionens prioriteter og bidrager til at sikre den enkeltes grundlæggende rettigheder og til ligestilling mellem kvinder og mænd. Disse prioriteter bør støttes af programmet.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13)  Retten til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation (retten til privatlivets fred) er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Overholdelse af reglerne for beskyttelse af personoplysninger er underlagt uafhængige tilsynsmyndigheders kontrol. I Unionens retlige rammer, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67912 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68013, fastsættes der bestemmelser med henblik på at sikre, at retten til beskyttelse af personoplysninger beskyttes effektivt. Ved disse retsakter har de nationale datatilsynsmyndigheder fået til opgave at fremme offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. I betragtning af betydningen af retten til beskyttelse af personoplysninger i en tid med hastig teknologisk udvikling bør Unionen være i stand til at gennemføre oplysningskampagner, undersøgelser og andre relevante aktiviteter.

  (13)  Retten til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation (retten til privatlivets fred) er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Overholdelse af reglerne for beskyttelse af personoplysninger er underlagt uafhængige tilsynsmyndigheders kontrol. I Unionens retlige rammer, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67912 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68013, fastsættes der bestemmelser med henblik på at sikre, at retten til beskyttelse af personoplysninger beskyttes effektivt. Ved disse retsakter har de nationale datatilsynsmyndigheder fået til opgave at fremme offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger. I betragtning af betydningen af retten til beskyttelse af personoplysninger i en tid med hastig teknologisk udvikling bør Unionen være i stand til at gennemføre oplysningskampagner, støtte de civilsamfundsorganisationer, der kæmper for, at databeskyttelse efterlever EU's standarder, og gennemføre undersøgelser og andre relevante aktiviteter.

  _________________

  _________________

  12 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88.

  12 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1-88.

  13 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131.

  13 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89-131.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14)  Ved artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til at fastlægge bestemmelser om de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette er sket gennem vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning [(EU) nr. 211/201114]. Programmet bør støtte finansieringen af teknisk og organisatorisk støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes.

  (14)  Det europæiske borgerinitiativ er det første overnationale instrument for participatorisk demokrati, der skaber en direkte forbindelse mellem EU-borgerne og EU's institutioner. Ved artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligtes Europa-Parlamentet og Rådet til at fastlægge bestemmelser om de procedurer og betingelser, der er nødvendige for fremsættelsen af et borgerinitiativ som omhandlet i artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union. Dette er sket gennem vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning [(EU) nr. 211/201114]. Programmet bør støtte finansieringen af teknisk og organisatorisk støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte, støtte og tilskynde andre til at støtte europæiske borgerinitiativer understøttes.

  _________________

  _________________

  14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

  14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer (EUT L 65 af 11.3.2011, s. 1).

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan.

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 er en tilstrækkelig og passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge, herunder ved hjælp af passende central finansiering og forenklede omkostningsmuligheder, finansielle regler og procedurer, kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på lokalt, regionalt og nationalt plan.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21)  Med henblik på at sikre en effektiv tildeling af midler fra Unionens almindelige budget bør der sikres EU-merværdi ved alle gennemførte foranstaltninger og deres komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger, og det bør samtidig tilstræbes at skabe sammenhæng, komplementaritet og synergier med finansieringsprogrammer, som understøtter politikområder med tætte indbyrdes forbindelser, navnlig inden for Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier – og følgelig med programmet for retlige anliggender – samt med programmet Et Kreativt Europa og Erasmus +, således at potentialet for kulturelle krydsninger inden for områder som f.eks. kultur, medier, kunst, uddannelse og kreativitet kan realiseres. Der er behov for at skabe synergier med andre europæiske finansieringsprogrammer, navnlig på områderne beskæftigelse, det indre marked, iværksætteri, ungdomsområdet, sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, sikkerhed, migration, forskning, innovation, teknologi, erhvervsliv, samhørighed, turisme og eksterne forbindelser, handel og udvikling.

  (21)  Med henblik på at sikre en effektiv tildeling af midler fra Unionens almindelige budget bør der sikres EU-merværdi ved alle gennemførte foranstaltninger, herunder ved dem, der er rettet mod at fremme og beskytte vores fælles værdier, der er forankret i artikel 2 i TEU, og deres komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger, hvor der findes foranstaltninger på medlemsstatsniveau. Det bør tilstræbes at skabe sammenhæng, komplementaritet og synergier med finansieringsprogrammer, som understøtter politikområder med tætte indbyrdes forbindelser, navnlig inden for Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier – og følgelig med programmet for retlige anliggender – samt med programmet Et Kreativt Europa og Erasmus +, således at potentialet for kulturelle krydsninger inden for områder som f.eks. kultur, medier, kunst, uddannelse og kreativitet kan realiseres. Denne synergi vil også beskytte og fremme et pluralistisk og uafhængigt frit medie, sikre ytringsfriheden og forhindre udbredelse af misinformation. Der er behov for at skabe synergier med andre europæiske finansieringsprogrammer, navnlig på områderne beskæftigelse, det indre marked, iværksætteri, ungdomsområdet, sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, sikkerhed, migration, forskning, innovation, teknologi, erhvervsliv, samhørighed, turisme og eksterne forbindelser, handel, udvikling og klima- eller miljøbeskyttelse.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (23)  Forordning (EU, Euratom) nr. [the new FR] ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Deri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse,, finansielle instrumenter og budgetgarantier.

  (23)  Forordning (EU, Euratom) nr. [the new FR] ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Deri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse, finansielle instrumenter og budgetgarantier, og der kræves fuld gennemsigtighed, forsvarlig økonomisk forvaltning og forsigtig brug af ressourcerne. Navnlig bør regler om muligheden for, at civilsamfundsorganisationer kan finansieres gennem flerårige driftstilskud og kaskadetilskud, gøres operationelle som led i gennemførelsen af dette program. Reglerne skal så vidt muligt minimere den administrative byrde for ansøgerne. Hvor det er muligt, bør elektroniske ansøgninger accepteres. Ansøgere om og modtagere af finansiering inden for hvert indsatsområde bør have adgang til et nationalt kontaktpunkt, som giver dem støtte på alle trin i ansøgningsproceduren. Der bør tages behørigt hensyn til hurtige og fleksible procedurer for ydelse af tilskud, såsom en evalueringsprocedure i to trin, for at reducere omkostningerne ved at udarbejde forslag, som ikke giver resultat, og for at forbedre programmets effektivitet.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, hvormed der kan samles dokumentation om programmets praktiske virkninger.

  (29)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. I den forbindelse kan eksempler på ansøgere og støttemodtagere, som måske ikke har tilstrækkeligt med ressourcer og personale til at opfylde overvågnings- og rapporteringskravene, forstås som civilsamfundsorganisationer, lokale offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter osv. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, hvormed der kan samles dokumentation om programmets praktiske virkninger.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Artikel 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 2

  Artikel 2

  Programmets mål

  Programmets mål

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder som nedfældet i artikel 2 i TEU, navnlig ved at støtte og opbygge civilsamfundsorganisationers kapacitet på lokalt, regionalt, nationalt og transnationalt plan med henblik på at bevare åbne, rettighedsbaserede, demokratiske, lige og inklusive samfund.

  2.  Inden for det overordnede mål fastlagt i stk. 1 har programmet følgende specifikke mål, som svarer til følgende indsatsområder:

  2.  Inden for det overordnede mål fastlagt i stk. 1 har programmet følgende specifikke mål, som svarer til følgende indsatsområder:

  a)  at fremme ligestilling og rettigheder (indsatsområdet for ligestilling og rettigheder),

  a)  at fremme ligestilling og rettigheder (indsatsområdet for ligestilling og rettigheder),

  b)  at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse) og

  b)  at fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv (indsatsområdet Europa for Borgerne).

  c)  at bekæmpe vold (indsatsområdet Daphne).

  c)  at bekæmpe alle former for vold (indsatsområdet Daphne).

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Artikel 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 3

  Artikel 3

  Indsatsområdet for ligestilling og rettigheder

  Indsatsområdet for ligestilling og rettigheder

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmets fokus være at:

  Inden for det generelle mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmets fokus være at:

  a)  forebygge og bekæmpe ulighed og forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering og støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme og alle former for intolerance

  a)  forebygge og bekæmpe ulighed og forskelsbehandling på grund af køn, race, social, kulturel eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder, sprog eller seksuel orientering og støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme og alle former for intolerance, samtidig med at medlemsstaternes forfatningsmæssige bestemmelser respekteres

  b)  beskytte og fremme børns rettigheder, handicappedes rettigheder, unionsborgerskabet og retten til beskyttelse af personoplysninger.

  b)  beskytte og fremme børns rettigheder, handicappedes rettigheder, unionsborgerskabet og retten til beskyttelse af personoplysninger.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Artikel 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 4

  Artikel 4

  Indsatsområdet for borgernes engagement og deltagelse

  Indsatsområdet Europa for borgerne

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra b), skal programmets fokus være at:

  Inden for det generelle mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra b), skal programmets fokus være at:

  a)  øge borgernes forståelse af Unionen, dens historie, kulturarv og mangfoldighed

  a)  øge borgernes forståelse af Unionen, dens historie, kulturarv og mangfoldighed

  b)  fremme interaktion og samarbejde mellem borgerne i forskellige lande og demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, således at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder.

  b)  fremme interaktion og samarbejde mellem borgerne i forskellige lande fremme demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, ved at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder med det formål at øge forståelsen for et pluralistisk og participatorisk demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Artikel 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 5

  Artikel 5

  Indsatsområdet Daphne

  Indsatsområdet Daphne

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra c), skal programmets fokus være at:

  Inden for det generelle mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra c), skal programmets fokus være at:

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder samt vold mod andre risikogrupper

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder samt vold mod andre risikogrupper, herunder gennem uddannelse

  b)  støtte og beskytte ofrene for denne vold.

  b)  støtte og beskytte ofrene for denne vold og sikre samme beskyttelsesniveau i hele EU, bl.a. ved at lette adgang til domstolene, adgang til støttetjenester for ofre og adgang til politianmeldelse for alle ofre for vold.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen.

  2.  Programmet kan gennem aktivitetstilskud og flerårige driftstilskud yde finansiering i enhver af de former, der er fastlagt i finansforordningen, herunder anvendelse af faste beløb, enhedsomkostninger, faste satser og kaskadetilskud.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Artikel 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 9

  Artikel 9

  Mulige tiltag

  Mulige tiltag

  Tiltag, der bidrager til opfyldelsen af et specifikt mål som omhandlet i artikel 2, kan modtage støtte efter denne forordning. Der kan navnlig ydes støtte til aktiviteter, der er opregnet i bilag I.

  Tiltag, der bidrager til opfyldelsen af det generelle mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, eller til virkeliggørelsen af et af de i artikel 2, stk. 2, omhandlede specifikke mål, kan modtage støtte efter denne forordning. Der kan navnlig ydes støtte til aktiviteter, der er opregnet i bilag I.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 9a

   

  Aktiviteter, som er berettigede til at modtage finansiering

   

  De generelle og specifikke mål for programmet, jf. artikel 2, vil navnlig blive gennemført, men ikke udelukkende, ved at støtte følgende aktiviteter, der gennemføres af en eller flere støtteberettigede enheder:

   

  a) bevidstgørelse, offentlig uddannelse, fremme og udbredelse af oplysninger for at øge viden om politikker, principper og rettigheder på områder omfattet af programmet

   

  b) gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab 

   

  c) analytiske overvågnings- og rapporteringsaktiviteter samt fremmende aktiviteter med henblik på at forbedre forståelsen af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan inden for de områder, der er omfattet af programmet, samt at forbedre gennemførelsen af EU-retten, Unionens politikker og fælles EU-værdier i medlemsstaterne, herunder f.eks. indsamling af data og statistikker, udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks, undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger, evalueringer, konsekvensanalyse, udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale

   

  d) uddannelse af relevante interessenter med henblik på at forbedre deres kendskab til politikker og rettigheder på de omfattede områder og styrkelse af de relevante interessenters evne til at slå til lyd for politikker og rettigheder på de omfattede områder

   

  e) fremme af offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, privatlivets fred og den digitale sikkerhed samt håndtering af falske nyheder og målrettede oplysninger gennem oplysning, uddannelse, undersøgelser og overvågningsaktiviteter

   

  f) samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejdsaktiviteter og -projekter

   

  g) opmuntring til og fremme af aktiv inkluderende deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til og fremme og beskyttelse af rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

   

  h) finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes

   

  i) støtte til civilsamfundsorganisationer, der på alle niveauer er aktive på områder, som er omfattet af programmet, samt udvikling af europæiske netværks og civilsamfundsorganisationers kapacitet til at bidrage til udvikling, bevidstgørelse og overvågning af gennemførelsen af EU-retten, politiske mål, værdier og strategier

   

  j) fremme af kendskabet til programmet og formidling og overførsel af de resultater, der opnås hermed, og fremme af borgernes og civilsamfundets kontaktflader, bl.a. ved at oprette og støtte uafhængige programkontorer

   

  k) styrkelse af kapaciteten og uafhængigheden hos menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer, der overvåger situationen med hensyn til retsstatsprincippet og støtteaktioner på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan 

   

  l) støtte til forsvar af whistleblowere, herunder initiativer og foranstaltninger til etablering af sikre kanaler for rapportering inden for organisationer og til offentlige myndigheder eller andre relevante organer samt foranstaltninger til at beskytte whistleblowere mod afskedigelse, degradering eller andre former for gengældelse, herunder gennem information og uddannelse for relevante offentlige myndigheder og interessenter

   

  m) støtte af initiativer og foranstaltninger til fremme og beskyttelse af mediefrihed og -pluralisme og opbyggelse af kapacitet til nye udfordringer såsom nye medier og bekæmpelse af hadefuld tale

   

  n) støtte og kapacitetsopbygning for civilsamfundsorganisationer, der er aktive inden for fremme og overvågning af integritet og korruption samt gennemsigtighed og ansvarlighed hos de offentlige myndigheder

   

  o) støtte til civilsamfundsorganisationer, der er aktive inden for området beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder, herunder støtte til tiltag, der skal øge bevidstheden om grundlæggende rettigheder og bidrage til uddannelse i menneskerettigheder.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 10 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Evalueringsudvalget kan sammensættes af eksterne eksperter.

  2.  Evalueringsudvalget kan sammensættes af eksterne eksperter. Der sikres kønsmæssig balance ved sammensætningen af evalueringsudvalget. 

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 14

  Artikel 14

  Overvågning og rapportering

  Overvågning og rapportering

  1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 2, findes i bilag II.

  1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger, jf. artikel 2, findes i bilag II. De data, der indsamles med henblik på overvågning og rapportering, skal, hvor det er relevant, opdeles efter køn, alder, uddannelsesmæssig baggrund og andre relevante faktorer .

  2.  For at sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt med hensyn til at opfylde målsætningerne tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at udarbejde bestemmelser for en overvågnings- og evalueringsramme, herunder ved hjælp af ændringer af bilag II med henblik på om nødvendigt at revidere og supplere indikatorerne.

  2.  For at sikre en effektiv vurdering af programmets fremskridt med hensyn til at opfylde målsætningerne tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at udarbejde bestemmelser for en overvågnings- og evalueringsramme, herunder ved hjælp af ændringer af bilag II med henblik på om nødvendigt at revidere og supplere indikatorerne.

  3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

  3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav. Kommissionen stiller brugervenlige formater til rådighed og sørger for orientering og støtte, særligt til ansøgere og støttemodtagere, som måske ikke har de nødvendige ressourcer og personale til at opfylde rapporteringskravene.

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

  4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil. Kommissionen offentliggør evalueringen og gør den let tilgængelig ved at offentliggøre den på sit websted.

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

  4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. Kommissionen sikrer også et tidligt samarbejde og drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet, nemlig ved at dele alle dokumenter med dem på samme tid som medlemsstaternes eksperter, herunder udkastene til delegerede retsakter, og ved at give systematisk adgang for eksperter fra Europa-Parlamentet og Rådet til møder i Kommissionens ekspertgrupper. Med henblik herpå skal Europa-Parlamentet og Rådet modtage planlægning for de kommende måneder og indbydelser til alle ekspertmøder.

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

  5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom, uden at det berører EU-borgernes og andre interessenters mulighed for at tilkendegive deres holdning til udkastet til den pågældende delegerede retsakt i løbet af en periode på fire uger. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget kan høres om tekstudkastet.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 18

  Artikel 18

  Information, kommunikation og offentlig omtale

  Information, kommunikation og offentlig omtale

  1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

  1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

  2.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den interne kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 2.

  2.  Kommissionen gennemfører på lokalt, regionalt og nationalt plan samt på EU-plan informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den interne kommunikation om Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målene i artikel 2.

   

  2a.  Hver medlemsstat opretter et uafhængigt nationalt kontaktpunkt, som har til opgave at give interessenter og støttemodtagere vejledning, praktisk information og bistand vedrørende alle aspekter af programmet og dets ansøgningsprocedure.

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Bilag I

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bilag I

  Bilag I

  Programmets aktiviteter

  Programmets aktiviteter

  De specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende aktiviteter:

  Det generelle mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og de specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende aktiviteter:

  a)  bevidstgørelse og udbredelse af oplysninger for at øge viden om politikker og rettigheder på områder omfattet af programmet

  a)  bevidstgørelse, offentlig uddannelse og udbredelse af oplysninger for at øge viden om politikker og rettigheder på områder omfattet af programmet

  b)  gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

  b)  gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

  c)  analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter1 for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

  c)  analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter, rapporteringsaktiviteter og fremmende aktiviteter1 for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

  d)  uddannelse af de relevante interessenter med henblik på at øge deres viden om politikker og rettigheder på de pågældende områder

  d)  uddannelse af de relevante interessenter med henblik på at øge deres viden om politikker og rettigheder på de pågældende områder og styrkelse af deres evne til at slå til lyd for disse politikker og rettigheder

  e)  udvikling og vedligeholdelse af IKT-værktøjer

  e)  udvikling og vedligeholdelse af IKT-værktøjer

   

  ea)  fremme af offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, privatlivets fred og den digitale sikkerhed samt håndtering af falske nyheder og målrettede oplysninger gennem oplysning, uddannelse, undersøgelser og overvågningsaktiviteter

  f)  styrkelse af borgernes viden om europæisk kultur og historie og af deres historiske bevidsthed samt deres tilhørsforhold til Unionen

  f)  styrkelse af borgernes viden om europæisk kultur og historie og af deres historiske bevidsthed samt deres tilhørsforhold til Unionen

  g)  samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde

  g)  samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv og inklusiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer, herunder på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan, der overvåger situationen med hensyn til retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende rettigheder i en medlemsstat

   

  ha)  ny styrkelse af borgernes bevidsthed om de rettigheder og forpligtelser, der følger af unionsborgerskabet, herunder retten til at rejse, arbejde, studere og bo i en anden medlemsstat, gennem informationskampagner

   

  hb)  ny specialuddannelse for personer, der arbejder i den offentlige sektor i én medlemsstat, i rettighederne og forpligtelserne for borgere i andre medlemsstater, der bor, arbejder, studerer eller rejser i sidstnævnte, samt uddannelse i foranstaltninger til at garantere respekten for disse rettigheder

  i)  finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes

  i)  finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes

  j)  styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier samt støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

  j)  styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier

  k)  fremme af kendskabet til programmet og formidling og overførsel af resultater samt fremme af opsøgende borgeroplysning, bl.a. ved at oprette og støtte programkontorer/nationale kontaktnetværk.

  k)  fremme af kendskabet til programmet og formidling og overførsel af de resultater, der opnås hermed, og fremme af borgernes kontaktflader, bl.a. ved at oprette og støtte programoplysning/nationale kontaktnetværk

   

  ka)  styrkelse af kapaciteten og uafhængigheden hos civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan, der overvåger situationen med hensyn til retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende rettigheder i en medlemsstat;

   

  kb)  nye bestemmelser om beskyttelse af whistleblowere, herunder foranstaltninger til etablering af sikre kanaler for rapportering inden for organisationer og til offentlige myndigheder eller andre relevante organer

   

  kc)  ny fremme og beskyttelse og støtte af mediefrihed og -pluralisme og opbyggelse af kapacitet til nye udfordringer såsom nye medier og bekæmpelse af hadefuld tale

   

  kd)  kapacitetsopbygning for offentlige myndigheder for at forbedre deres gennemsigtighed og ansvarlighed og samtidig styrkelse af civilsamfundsorganisationer, der er aktive med hensyn til at fremme og overvåge disse offentlige myndigheders gennemsigtighed og ansvarlighed.

  _________________

  _________________

  1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker; udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer; konsekvensanalyse; udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

  1 Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker, udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer, konsekvensanalyse, udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  Referencer

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  14.6.2018

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Sylvia-Yvonne Kaufmann

  9.7.2018

  Dato for vedtagelse

  20.11.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  3

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  19

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  EFDD

  Laura Ferrara

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos

  PPE

  Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

  2

  -

  ENF

  Gilles Lebreton

  PPE

  József Szájer

  3

  0

  ECR

  Sajjad Karim, Kosma Złotowski

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (21.11.2018)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Ordfører for udtalelse: Josep-Maria Terricabras

  KORT BEGRUNDELSE

  Ordføreren støtter målet med det nye finansieringsprogram for rettigheder og værdier, der er at beskytte og fremme rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater og i EU's charter om grundlæggende rettigheder, bl.a. ved at støtte civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare vores åbne, demokratiske og inklusive samfund. Med henblik herpå foreslår Kommissionen, at de to eksisterende programmer, programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og "Europa for Borgerne", slås sammen og erstattes af det nye program, og at dette nye program sammen med programmet for retlige anliggender bliver en del af en ny fond for retfærdighed, rettigheder og værdier på EU's budget. Ordføreren mener dog, at ambitionsniveauet i Kommissionens forslag burde have været højere. Han foreslår navnlig, at der tilføjes et fjerde indsatsområde med fokus på aktioner til fremme af demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet (indsatsområdet EU's værdier). Han foreslår også en konditionalitetsmekanisme, som indebærer, at Kommissionen i tilfælde af indirekte forvaltning af midler, hvor modtageren er en offentlig enhed, hvis den har rimelig grund til at formode, at en generel mangel med hensyn til værdierne i artikel 2 i TEU i den pågældende medlemsstat påvirker eller risikerer at berøre beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, kan gribe til direkte forvaltning. Han foreslår endvidere, at arbejdsprogrammerne til gennemførelse af det nye program for rettigheder og værdier i overensstemmelse med finansforordningens artikel 110 vedtages ved hjælp af delegerede retsakter for at sikre en bedre kontrol fra Parlamentets side. Endelig undrer han sig over, hvorfor nogle fremtrædende elementer i de eksisterende programmer, f.eks. bekæmpelse af fremmedhad eller fremme af frivilligt arbejde på EU-plan, er blevet udeladt af det nuværende forslag. Han foreslår derfor nogle ændringsforslag, der har til formål at sætte disse elementer ind igen og generelt at forbedre forslaget med henblik på at gøre det mere effektivt med hensyn til at skabe en ægte europæisk rettigheds- og værdikultur.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a)  Retsstatsprincippet er, som det er fastsat i artikel 2 i TEU, rygraden i det europæiske demokrati og en af de grundlæggende værdier for Den Europæiske Union, idet det har rod i medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner. Fuld respekt for og fremme af retsstaten og demokratiet er af afgørende betydning for opbygningen af borgernes tillid til Unionen. Respekt for retsstaten i Unionen er også en forudsætning for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og for opretholdelsen af alle rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i traktaterne.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 1 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1b)  Måden, hvorpå retsstatsprincippet gennemføres på nationalt plan, spiller en central rolle i at sikre gensidig tillid mellem medlemsstaterne og til deres respektive retssystemer. Desværre bliver overtrædelser af traktaternes værdier og principper i visse medlemsstater forværret af alvorlige overtrædelser af aftaler, der er vedtaget af EU-institutionerne, og der opstår nye hindringer for en fuldstændig gennemførelse af EU-retten. Foranstaltninger til at fremme respekten for grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstaten på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt niveau bør derfor støttes af EU.

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat dyrkes, beskyttes og fremmes blandt borgere og folk, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme, overdreven populisme og splid, er det vigtigere end nogensinde at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten. Det er også afgørende at skabe et gunstigt miljø for en fredelig demokratisk dialog mellem repræsentanter for forskellige synspunkter. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer"), og vil blive justeret for at tage hånd om nye udfordringer for EU's værdier.

  _________________

  _________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, inkluderende og demokratiske samfund. Dette indebærer et dynamisk civilsamfund, der på grundlag af vores fælles historie og kollektive erindring opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremmer den rige mangfoldighed i det europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det yderligere, at institutionerne på passende måder skal give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, åbne, inkluderende og demokratiske samfund ved at finansiere aktiviteter, der fremmer et dynamisk, veludviklet, modstandsdygtigt, selvhjulpent og stærkt civilsamfund, herunder med promovering og beskyttelse af vores fælles værdier, og som fremmer fred, opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og dyrker den rige mangfoldighed i det europæiske samfund på grundlag af vores fælles værdier, historie og kollektive erindring. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union kræves det, at institutionerne skal føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med civilsamfundet og på passende måder give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. Kommissionen bør føre en regelmæssig dialog med støttemodtagerne under programmet for retfærdighed og værdier og andre relevante interessenter ved at oprette en gruppe for civil dialog.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  Programmet for rettigheder og værdier (herefter "programmet") bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at fremme og beskytte værdier og nå den kritiske størrelse, der kan give konkrete praktiske resultater. Dette kan opnås ved at bygge på de positive erfaringer med de foregående programmer. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange.

  (4)  Programmet for rettigheder og værdier ("programmet") bør gøre noget ved de vigtigste udfordringer for fremme og beskyttelse af værdier under hensyntagen til, at udfordringerne kan variere på tværs af Unionen. For at sikre en konkret virkning bør programmet bygge på erfaringer fra de foregående programmer. Det bør også drage nytte af synergier med andre politikker og programmer i Unionen og andre aktører. Det bør øge deres effektivitet samt deres muligheder for at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a)  Retsstatsprincippet er, som det er fastsat i artikel 2 i TEU, rygraden i det europæiske demokrati og en af de grundlæggende værdier for Den Europæiske Union, idet det har rod i medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner. Fuld respekt for og fremme af retsstaten og demokratiet er af afgørende betydning for opbygningen af borgernes tillid til Unionen. Respekt for retsstaten i Unionen er også en forudsætning for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder og for opretholdelsen af alle rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i traktaterne. Måden, hvorpå retsstatsprincippet gennemføres på nationalt plan, spiller en central rolle i at sikre gensidig tillid mellem medlemsstaterne og til deres respektive retssystemer. Foranstaltninger til at fremme respekten for grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstaten på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt niveau bør derfor støttes af EU.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes samfundsengagement og i sidste ende deres deltagelse i Unionens demokratiske liv. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, mangfoldighed, dialog og respekt for andre en følelse af at høre til og en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  (5)  For at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere er der behov for en række forskellige tiltag og samordnede bestræbelser. Ved at bringe borgerne sammen via venskabsbyprojekter eller netværk af byer og støtte civilsamfundsorganisationer inden for de områder, der er omfattet af programmet, bidrages der til borgernes samfundsengagement og i sidste ende deres deltagelse i Unionens demokratiske liv. Samtidig skaber støtte til aktiviteter, som fremmer den gensidige forståelse, mangfoldighed, dialog, social inklusion og respekt for andre en følelse af at høre til og en europæisk identitet, som bygger på en fælles forståelse af europæiske værdier og europæisk kultur, historie og arv. Fremme af et stærkere tilhørsforhold til Unionen og EU-værdier er navnlig vigtig for borgerne i EU's regioner i den yderste periferi som følge af deres afsides beliggenhed og afstanden til det europæiske fastland.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk refleksion over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid, moralske principper og fælles værdier. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, kulturelle og interkulturelle aspekter og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet og følelsen af samhørighed.

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk refleksion over Europas historiske erindring er vigtig for at gøre borgerne bevidste om deres fælles historie og kerneværdier, som er fundamentet for en fælles fremtid, moralske principper og fælles værdier. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, kulturelle og interkulturelle aspekter og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet, der er baseret på mangfoldighed, solidaritet og følelsen af samhørighed.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a)  Ytrings- og informationsfrihed er forankret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Fri adgang til information, evaluering af rammebetingelser i medierne og ansvarlig og sikker brug af informations- og kommunikationsnetværk er direkte knyttet til en fri offentlig mening og er afgørende for at sikre et funktionelt demokrati. Det er nødvendigt, at offentligheden tilegner sig de mediekundskaber, der er nødvendigt for kritisk tænkning og sund fornuft og evnen til at analysere komplekse forhold, anerkende forskelle mellem meninger og fakta og modstå enhver form for tilskyndelse til had. Med henblik herpå bør Unionen fremme udviklingen af mediekundskab for alle borgere, uanset deres alder, gennem uddannelse, bevidstgørelse, undersøgelser og andre relevante aktiviteter.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan.

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme EU-værdier som demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20)  Programmet bør på visse betingelser være åbent for deltagelse af de medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og de af EFTA's medlemmer, som ikke er medlem af EØS, og andre europæiske lande. Tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, bør også kunne deltage i programmet.

  (20)  I forbindelse med gennemførelsen af de specifikke mål om fremme af ligestilling og rettigheder, borgernes engagement og deltagelse i EU's demokratiske liv samt bekæmpelse af vold mod udsatte grupper bør programmet på visse betingelser være åbent for deltagelse af de medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og de af EFTA's medlemmer, som ikke er medlem af EØS, og andre europæiske lande. Tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, bør også kunne deltage i programmet.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21)  Med henblik på at sikre en effektiv tildeling af midler fra Unionens almindelige budget bør der sikres EU-merværdi ved alle gennemførte foranstaltninger og deres komplementaritet med medlemsstaternes foranstaltninger, og det bør samtidig tilstræbes at skabe sammenhæng, komplementaritet og synergier med finansieringsprogrammer, som understøtter politikområder med tætte indbyrdes forbindelser, navnlig inden for Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier – og følgelig med programmet for retlige anliggender – samt med programmet Et Kreativt Europa og Erasmus +, således at potentialet for kulturelle krydsninger inden for områder som f.eks. kultur, medier, kunst, uddannelse og kreativitet kan realiseres. Der er behov for at skabe synergier med andre europæiske finansieringsprogrammer, navnlig på områderne beskæftigelse, det indre marked, iværksætteri, ungdomsområdet, sundhed, unionsborgerskab, retfærdighed, sikkerhed, migration, forskning, innovation, teknologi, erhvervsliv, samhørighed, turisme og eksterne forbindelser, handel og udvikling.

  (21)  Med henblik på at sikre en effektiv tildeling af midler fra Unionens almindelige budget bør der sikres EU-merværdi ved alle gennemførte foranstaltninger, herunder på lokalt, regionalt og nationalt plan, med henblik på at fremme og beskytte de værdier, der er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. Kommissionen søger at skabe sammenhæng, synergier og komplementaritet med medlemsstaternes aktioner og med andre finansieringsprogrammer, som understøtter politikområder med tætte forbindelser til Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, herunder med programmet Et Kreativt Europa og Erasmus+ samt med Unionens relevante politikker.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (23)  Forordning (EU, Euratom) nr. [the new FR] ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Deri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse, finansielle instrumenter og budgetgarantier.

  (23)  Forordning (EU, Euratom) nr. [the new FR] ("finansforordningen") finder anvendelse på dette program. Deri fastsættes regler for gennemførelsen af Unionens budget, herunder for tilskud, priser, udbud, indirekte gennemførelse, finansielle instrumenter og budgetgarantier. Det er nødvendigt at sikre, at programmets tilskudsprocedurer og krav er brugervenlige for potentielle modtagere, herunder for lokale græsrodsorganisationer i civilsamfundet, og at de sikrer fuld gennemsigtighed vedrørende brug af ressourcer, sund økonomistyring og fornuftig brug af ressourcer. Regler om muligheden for finansiering af lokale, regionale, nationale og tværnationale organisationer i civilsamfundet gennem flerårige driftstilskud, kaskadetilskud, bestemmelser, der sikrer hurtige og fleksible procedurer for ydelse af tilskud såsom ansøgningsprocesser i to trin, brugervenlige anvendelser og rapporteringsprocedurer bør gøres operationelle og styrkes yderligere som led i gennemførelsen af dette program.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201320, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137124. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

  (24)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra den mulighed, som de giver for at nå de specifikke mål med foranstaltningerne og levere resultater, bl.a. under hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde for Kommissionen og støttemodtagerne, de potentielle støttemodtageres kapacitet og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster, enhedsomkostninger, finansiering til tredjeparter samt finansiering, der ikke er direkte knyttet til omkostningerne, som omhandlet i artikel 125, stk. 1, i finansforordningen. Medfinansieringskriterier bør omfatte accept af betaling i naturalier, herunder i form af frivilligt arbejde, og kan fraviges i tilfælde af, at der er tale om begrænset supplerende finansiering. Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201320, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2988/9521, Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9622 og Rådets forordning (EU) 2017/193923. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/137124. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

  _________________

  _________________

  20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

  20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

  21 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

  21 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

  22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

  22 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

  23 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

  23 Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

  24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

  24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 24 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (24a)  For at øge tilgængeligheden og yde vejledning og praktiske oplysninger i forbindelse med programmet bør der oprettes kontaktpunkter i medlemsstaterne med henblik på at yde bistand til både støttemodtagere og ansøgere. 

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25)  Tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved beslutning, der træffes i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage på andre retsgrundlag. Der bør indsættes en særlig bestemmelse i denne forordning for at tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser.

  (25)  I forbindelse med gennemførelsen af de specifikke mål om at fremme ligestilling og rettigheder, borgernes engagement og deltagelse i det demokratiske liv i Unionen og bekæmpe vold mod udsatte grupper kan tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), deltage i Unionens programmer inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved EØS-aftalen, hvori det bestemmes, at programmerne kan gennemføres ved beslutning, der træffes i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage på andre retsgrundlag. Der bør indsættes en særlig bestemmelse i denne forordning for at tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser.

  Ændringsforslag    17

  Forslag til forordning

  Betragtning 30

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (30)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår de i artikel 14 og 16 og i bilag II nævnte indikatorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  (30)  For at gennemføre programmet og sikre en effektiv vurdering af dets fremskridt hen imod opfyldelsen af dets mål, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår arbejdsprogrammer i henhold til artikel 13 og de i artikel 14 og 16 og i bilag II nævnte indikatorer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

  (se ændringsforslag til betragtning 31 og artikel 13, 16 og 19)

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages ved hjælp af delegerede retsakter, og denne betragtning skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Den bør også bringes i overensstemmelse med ordlyden i den i artikel 16 omhandlede delegation af beføjelser.

  Ændringsforslag    18

  Forslag til forordning

  Betragtning 31

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (31)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 —

  udgår

  (se ændringsforslag til betragtning 30 og artikel 13, 16 og 19)

  Begrundelse

  Denne betragtning skal slettes, da forslaget ikke bør indeholde henvisninger til gennemførelsesretsakter.

  Ændringsforslag    19

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Der fastsættes mål for programmet, et budget for perioden 2021-2027, former for EU-finansiering samt regler for ydelsen heraf.

  Der fastsættes mål for programmet, dets anvendelsesområde, et budget for perioden 2021-2027, former for EU-finansiering samt betingelser for ydelsen heraf.

  Ændringsforslag    20

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, herunder ved at støtte civilsamfundsorganisationer med henblik på at bevare åbne, demokratiske og inklusive samfund.

  1.  Det overordnede mål med programmet er at beskytte og fremme de rettigheder og værdier, der er forankret i EU's traktater, navnlig ved at støtte civilsamfundsorganisationer på lokalt, nationalt og tværnationalt plan med henblik på at bevare åbne, rettighedsbaserede, demokratiske, lige og inklusive samfund.

  Ændringsforslag    21

  Forslag til forordning

  Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a.  at fremme og sikre grundlæggende rettigheder og værdier, demokrati og retsstatsprincippet på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt niveau (indsatsområdet EU's værdier)

  Ændringsforslag    22

  Forslag til forordning

  Artikel 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 2a

   

  Indsatsområdet EU's værdier

   

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra -a), skal programmets fokus være at:

   

  a)  beskytte og fremme:

   

  i)  demokrati og retsstatsprincippet, herunder at sikre retsvæsenets uafhængighed

   

  ii)  adgangen til og effektiviteten af domstolenes beskyttelse ved upartiske domstole, herunder beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, rettidig og korrekt gennemførelse af domme, effektiv efterforskning, retsforfølgning eller sanktioner for overtrædelser af lovgivningen

   

  ii)  gennemsigtighed og ikke-vilkårlighed i afgørelser truffet af offentlige myndigheder og retshåndhævende myndigheder

   

  b)  yde støtte til uafhængige menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer, der fører tilsyn med overholdelsen af retsstatsprincippet

   

  c)  yde støtte til forsvar af whistleblowere og initiativer, der fremmer gennemsigtighed, ansvarlighed, integritet og fravær af korruption og interessekonflikter hos offentlige myndigheder

   

  d)  beskytte, styrke og fremme grundlæggende rettigheder, herunder at styrke ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, mediefrihed og -pluralisme, herunder undersøgende journalistik, akademisk frihed, religions- og trosfrihed og retten til privatlivets fred og familieliv

   

  e)  støtte, styrke og opbygge kapaciteten hos uafhængige civilsamfundsorganisationer, der er aktive inden for de områder, der er omhandlet i litra a)-d) i denne artikel.

  (se ændringsforslag til betragtning 4a (ny), artikel 2, stk. 2, litra -a) (nyt), samt artikel 6 og bilag I)

  Begrundelse

  Det nye program bør omfatte et specifikt mål vedrørende fremme af demokrati, grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet (indsatsområdet EU's værdier).

  Ændringsforslag    23

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmets fokus være at:

  Inden for det generelle mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra a), skal programmets fokus være at:

  Ændringsforslag    24

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge og bekæmpe ulighed og forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering og støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme og alle former for intolerance

  a)  forebygge og bekæmpe ulighed og forskelsbehandling på grund af køn, race, social, kulturel eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering og støtte omfattende politikker til fremme af ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling og integration heraf samt politikker til bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi og alle andre former for intolerance

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindsættes elementer af programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab.

  Ændringsforslag    25

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  aa)  fremme af ligestilling som en universel grundlæggende rettighed og en grundlæggende værdi i Unionen

  Ændringsforslag    26

  Forslag til forordning

  Artikel 3 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  beskytte og fremme børns rettigheder, handicappedes rettigheder, unionsborgerskabet og retten til beskyttelse af personoplysninger.

  b)  beskytte og fremme børns rettigheder, handicappedes rettigheder, unionsborgerskabet og retten til beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger samt øge kendskabet til disse rettigheder.

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindsættes elementer af programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab.

  Ændringsforslag    27

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra b), skal programmets fokus være at:

  Inden for det generelle mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, og inden for det specifikke mål, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra b), skal programmets fokus være at:

  Ændringsforslag    28

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  øge borgernes forståelse af Unionen, dens historie, kulturarv og mangfoldighed

  a)  øge borgernes forståelse af Unionen og dens integration, historie, institutioner, værdier og kulturarv , som udgør den europæiske identitet i al sin mangfoldighed

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindsættes elementer af programmet Europa for Borgerne.

  Ændringsforslag    29

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b)  fremme interaktion og samarbejde mellem borgerne i forskellige lande og demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, således at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder.

  b)  fremme interaktion og samarbejde mellem borgerne i forskellige lande og demokratisk engagement og aktivt medborgerskab, således at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder med det formål at øge forståelsen for et pluralistisk deltagelsesdemokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder og værdier

  Ændringsforslag    30

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  b a) fremme borgernes demokratiske engagement og aktive medborgerskab på EU-plan, således at borgere og repræsentative sammenslutninger får mulighed for at give udtryk for og offentligt at debattere deres opfattelser angående alle EU's indsatsområder og drøfte fremtiden for den europæiske integration

  (se ændringsforslag til artikel 4, stk. 1, litra b))

  Ændringsforslag    31

  Forslag til forordning

  Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  b b) fremme mulighederne for samfundsmæssigt og tværreligiøst engagement og frivilligt arbejde på EU-plan

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindsættes elementer af programmet Europa for Borgerne.

  Ændringsforslag    32

  Forslag til forordning

  Artikel 5 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder samt vold mod andre risikogrupper

  a)  forebygge og bekæmpe alle former for vold, navnlig mod børn, unge og kvinder, samt vold mod alle andre risikogrupper

  Ændringsforslag    33

  Forslag til forordning

  Artikel 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 6

  Artikel 6

  Budget

  Budget

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [641 705 000] EUR i løbende priser.

  1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på [1 834 000 000] EUR i løbende priser.

  2.  Inden for det beløb, der er omhandlet i stk. 1, tildeles følgende vejledende beløb til følgende formål:

  2.  Inden for det beløb, der er omhandlet i stk. 1, tildeles følgende vejledende beløb til følgende formål:

   

  -a)  [850 000 000] EUR til de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra -a)

  a)  [408 705 000] EUR til de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a), og c)

  a)  [484 000 000] EUR til de specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og c)

  b)  [233 000 000] EUR til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

  b)  [500 000 000] EUR til det specifikke mål, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b)

   

  2a.  Ikke mindre end 65 % af de i artikel 6, stk. 2, litra a), og artikel 6, stk. 2, litra b), omhandlede midler skal afsættes til aktivitetstilskud, driftstilskud og basisfinansiering til civilsamfundsorganisationer.

  3.  Det i stk. 1 anførte beløb kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder interne IT-systemer, undersøgelser, ekspertmøder og kommunikation om prioriteter og områder, der vedrører programmets overordnede mål.

  3.  Det i stk. 1 anførte beløb kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder interne IT-systemer, undersøgelser, ekspertmøder og kommunikation om prioriteter og områder, der vedrører programmets overordnede mål.

  4.  For så vidt andet ikke er fastsat i finansforordningen, kan udgifter til foranstaltninger vedrørende projekter, som er omfattet af det første arbejdsprogram, være støtteberettigede fra og med den 1. januar 2021.

  4.  For så vidt andet ikke er fastsat i finansforordningen, kan udgifter til foranstaltninger vedrørende projekter, som er omfattet af det første arbejdsprogram, være støtteberettigede fra og med den 1. januar 2021.

  5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

  5.  Midler, der er tildelt medlemsstaterne ved delt forvaltning, kan på disses anmodning overføres til programmet. Kommissionen forvalter disse midler direkte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra a), eller indirekte i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, litra c). De omhandlede midler anvendes om muligt til fordel for den pågældende medlemsstat.

  Ændringsforslag    34

  Forslag til forordning

  Artikel 8 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen.

  2.  Programmet kan yde finansiering i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen, som skal sikre forsvarlig økonomisk forvaltning, forsvarlig brug af offentlige midler, lave administrative byrder for programoperatøren og støttemodtagerne samt tilgængelighed af programmidlerne for potentielle støttemodtagere. Programmet yder primært finansiering gennem aktivitetsstøtte, årlige og flerårige driftstilskud og basisfinansiering. Den kan anvende faste beløb, enhedsomkostninger, faste takster og finansiel bistand til tredjeparter. Medfinansieringsbehov accepteres i naturalier og kan fraviges i tilfælde, hvor der er tale om begrænsede supplerende midler.

  Ændringsforslag    35

  Forslag til forordning

  Artikel 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 9a

   

  Aktiviteter, som er berettigede til at modtage finansiering

   

  De generelle og specifikke mål for programmet vil blive gennemført navnlig – men ikke udelukkende – gennem støtte til følgende aktiviteter, der gennemføres af en eller flere støtteberettigede enheder: 

   

  a)  bevidstgørelse, offentlig uddannelse, fremme og udbredelse af oplysninger for at øge kendskabet til politikker, principper og rettigheder på områder omfattet af programmet og dets mål 

   

  b)  analytiske overvågningsaktiviteter, rapporterings- og fortaleraktiviteter med henblik på at forbedre forståelsen af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan inden for de områder, der er omfattet af programmet, samt at forbedre gennemførelsen og implementeringen af EU-retten, Unionens politikker og fælles EU-værdier i medlemsstaterne 

   

  c)  uddannelse af relevante interessenter med henblik på at forbedre deres kendskab til politikker og rettigheder på de omfattede områder og styrkelse af de relevante interessenters evne til at slå til lyd for politikker og rettigheder på de omfattede områder 

   

  d)  fremme af offentlighedens kendskab til og forståelse af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger, privatlivets fred og den digitale sikkerhed samt håndtering af falske nyheder og målrettede oplysninger gennem oplysning, uddannelse, undersøgelser og overvågningsaktiviteter 

   

  e)  styrkelse af borgernes viden om europæisk integration, kultur, historie, kerneværdier og af deres historiebevidsthed samt deres solidaritetsfølelse og tilhørsforhold til Unionen 

   

  f)  samling af europæere af forskellig nationalitet og med forskellig kultur baggrund ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde, projekter og frivilligt arbejde på EU-plan 

   

  g)  opmuntring til og fremme af aktiv og inkluderende deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt bevidstgørelse om samt fremme og beskyttelse af rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer 

   

  h)  finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes 

   

  i)  støtte til civilsamfundsorganisationer, der på alle niveauer er aktive på områder, som er omfattet af programmet, samt udvikling af europæiske netværks og civilsamfundsorganisationers kapacitet til at bidrage til udvikling, bevidstgørelse og overvågning af gennemførelsen af EU-retten, politiske mål, værdier og strategier 

   

  j)  styrkelse af kapaciteten og uafhængigheden hos menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer, der overvåger situationen med hensyn til retsstaten og støtter aktioner på lokalt, regionalt og nationalt plan 

   

  k)  støtte til initiativer og foranstaltninger til fremme og beskyttelse af mediefrihed og -pluralisme og opbyggelse af kapacitet til nye udfordringer såsom nye medier og bekæmpelse af hadefuld tale 

   

  l)  støtte og opbygning af kapacitet for civilsamfundsorganisationer, der er aktive med hensyn til at fremme og overvåge gennemsigtighed og integritet i den offentlige forvaltning og bekæmpe korruption 

   

  m)  støtte til civilsamfundsorganisationer, der er aktive inden for området beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder, herunder støtte til tiltag, der skal øge bevidstheden om grundlæggende rettigheder og bidrage til social støtte og uddannelse i menneskerettigheder 

   

  n)  støtte til initiativer og foranstaltninger til fremme og beskyttelse af mediefrihed og -pluralisme og opbyggelse af kapacitet til nye udfordringer såsom nye medier og bekæmpelse af hadefuld tale 

   

  o)  støtte til aktiviteter, der har til formål at fremme en fredelig, demokratisk dialog mellem folk af forskellige politiske overbevisninger

   

  p)  støtte til udvikling og vedligeholdelse af IKT-værktøjer og foranstaltninger til fremme af offentlighedens mediekundskab.

  Ændringsforslag    36

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – litra a – led 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  –  en medlemsstat eller et oversøisk land eller territorium, som hører under denne

  –  en medlemsstat eller et oversøisk land eller territorium med relation til en medlemsstat

  Ændringsforslag    37

  Forslag til forordning

  Artikel 12 – stk. 2 – litra a – led 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  –  et tredjeland, der er associeret til programmet

  –  et tredjeland, der er associeret til programmet i overensstemmelse med artikel 7 i denne forordning

  Ændringsforslag    38

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Programmet gennemføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel 110 omhandlede arbejdsprogrammer.

  (Vedrører ikke den danske tekst)  

  (se ændringsforslag til betragtning 30 og 31 samt artikel 13, stk. 2, artikel 16 og artikel 19)

  Ændringsforslag    39

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a.  Kommissionen anvender partnerskabsprincippet, når den træffer afgørelse om sine prioriteter i henhold til programmet, og sikrer en omfattende inddragelse af interessenter i planlægning, gennemførelse, overvågning og evaluering af dette program og dets arbejdsprogrammer i overensstemmelse med artikel 15a.

  Ændringsforslag    40

  Forslag til forordning

  Artikel 13 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 19.

  2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 16 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det hensigtsmæssige arbejdsprogram.

  (se ændringsforslag til betragtning 30 og 31 samt artikel 13, stk. 1, artikel 16 og 19)

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages gennem delegerede retsakter. Ændringsforslaget foreslår en hensigtsmæssig ordlyd.

  Ændringsforslag    41

  Forslag til forordning

  Artikel 14 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

  3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige og mindst muligt byrdefulde rapporteringskrav. Med henblik på at lette opfyldelsen af rapporteringskravene stiller Kommissionen brugervenlige formater til rådighed og sørger for orienterings- og støtteprogrammer, der er særligt målrettet mod arbejdsmarkedets parter og organisationer, som måske ikke altid har den fornødne ekspertise og de nødvendige ressourcer og personale til at opfylde rapporteringskravene.

  Ændringsforslag    42

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Der skal i midtvejsevalueringen tages hensyn til resultaterne af evalueringerne af den langsigtede virkning af de foregående programmer (rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og Europa for Borgerne).

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag har til formål at sikre en mere konsekvent ordlyd i samme stykke.

  Ændringsforslag    43

  Forslag til forordning

  Artikel 15 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

  4.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil. Kommissionen offentliggør evalueringen og gør den let tilgængelig ved at offentliggøre den på sit websted.

  Ændringsforslag    44

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

  2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13 og 14, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2027.

  (se ændringsforslag til betragtning 30 og 31 samt artikel 13, artikel 16, stk. 3 og 6, og artikel 19)

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages gennem delegerede retsakter. Ændringsforslaget foreslår en hensigtsmæssig ordlyd.

  Ændringsforslag    45

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3.  Den i artikel 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

  3.  Den i artikel 13 og 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

  (se ændringsforslag til betragtning 30 og 31 samt artikel 13, artikel 16, stk. 2 og 6, og artikel 19)

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages gennem delegerede retsakter. Ændringsforslaget foreslår en hensigtsmæssig ordlyd.

  Ændringsforslag    46

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

  4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. Når Kommissionen forbereder og udarbejder delegerede retsakter, sørger den for rettidig og samtidig fremsendelse af alle dokumenter, herunder udkastene til retsakter, til Europa-Parlamentet og Rådet, på samme tid som de sendes til medlemsstaternes eksperter. Europa-Parlamentet og Rådet kan, hvis de anser det for nødvendigt, hver især sende eksperter til møder i Kommissionens ekspertgrupper, som beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter, og som medlemsstaternes eksperter indbydes til.

  Ændringsforslag    47

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

  5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom. På grundlag af den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning kan borgere og andre interessenter tilkendegive deres holdning til udkastet til en delegeret retsakt i løbet af en fireugersperiode. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget høres om udkastet med hensyn til gennemførelsen af programmet.

  Ændringsforslag    48

  Forslag til forordning

  Artikel 16 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

  6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13 og 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

  (se ændringsforslag til betragtning 30 og 31 samt artikel 13, artikel 16, stk. 2 og 3, og artikel 19)

  Begrundelse

  Arbejdsprogrammerne bør vedtages gennem delegerede retsakter. Ændringsforslaget foreslår en hensigtsmæssig ordlyd.

  Ændringsforslag    49

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

  1.  Modtagere af EU-midler anerkender EU-midlernes oprindelse og sikrer synligheden af disse (navnlig ved fremstød for foranstaltningerne og disses resultater) gennem sammenhængende, virkningsfulde og målrettede oplysninger, som er afpasset forholdsmæssigt efter forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden, og, hvor det er relevant, støttemodtagere for foranstaltninger, der finansieres på denne måde, og deltagere deri.

  Ændringsforslag    50

  Forslag til forordning

  Artikel 18 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 18a

   

  Kontaktpunkter for programmet

   

  Kommissionen opretter kontaktpunkter i medlemsstaterne i samarbejde med lokale partnere og/eller medlemsstater. Kontaktpunkterne skal give programmets interessenter og støttemodtagere uvildig vejledning og praktiske oplysninger og bistand i forbindelse med alle programmets aspekter, herunder i forbindelse med ansøgningsproceduren, procedurer for projektgennemførelse, rapportering og andre formaliteter. Kontaktpunkterne kan forvaltes af medlemsstaterne eller af civilsamfundsorganisationer eller konsortier heraf.

  Ændringsforslag    51

  Forslag til forordning

  Artikel 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Artikel 19

  udgår

  1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

   

  2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

   

  3.  Udvalget kan holde møde i specifikke sammensætninger for at behandle de enkelte indsatsområder i programmet.

   

  (se ændringsforslag til betragtning 30 og 31 samt artikel 13 og 16)

  Begrundelse

  Denne artikel skal slettes, da forslaget ikke bør indeholde henvisninger til gennemførelsesretsakter.

  Ændringsforslag    52

  Forslag til forordning

  Bilag I

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Bilag I

  udgår

  Programmets aktiviteter

   

  De specifikke mål for programmet, som er omhandlet i artikel 2, stk. 2, vil blive videreført, navnlig gennem støtte til følgende aktiviteter:

   

  a)  bevidstgørelse og udbredelse af oplysninger for at øge viden om politikker og rettigheder på områder omfattet af programmet

   

  b)  gensidig læring gennem udveksling af god praksis mellem interessenterne med henblik på at forbedre viden, gensidig forståelse, demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

   

  c)  analytiske og overvågningsrelaterede aktiviteter31 for at få en bedre forståelse af situationen i medlemsstaterne og på EU-plan på de områder, der er omfattet af programmet, samt for at forbedre gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker

   

  d)  uddannelse af de relevante interessenter med henblik på at øge deres viden om politikker og rettigheder på de pågældende områder

   

  e)  udvikling og vedligeholdelse af IKT-værktøjer

   

  f)  styrkelse af borgernes viden om europæisk kultur og historie og af deres historiske bevidsthed samt deres tilhørsforhold til Unionen

   

  g)  samling af europæere af forskellige nationaliteter og kulturer ved at give dem mulighed for at deltage i venskabsbysamarbejde

   

  h)  opmuntring til og fremme af aktiv deltagelse i opbygningen af en mere demokratisk Union samt udbredelse af kendskab til rettigheder og værdier via støtte til civilsamfundsorganisationer

   

  i)  finansiering af den tekniske og organisatoriske støtte til gennemførelse af forordning [(EU) nr. 211/2011], således at borgernes mulighed for at udøve deres ret til at iværksætte og støtte europæiske borgerinitiativer understøttes

   

  j)  styrkelse af de europæiske netværks evne til at fremme og videreudvikle EU-retten og EU's politiske mål og strategier samt støtte til civilsamfundsorganisationer, som er aktive på de områder, der er omfattet af programmet

   

  k)  fremme af kendskabet til programmet og formidling og overførsel af resultater samt fremme af opsøgende borgeroplysning, bl.a. ved at oprette og støtte programkontorer/nationale kontaktnetværk.

   

  _________________

   

  31 Disse aktiviteter omfatter f.eks. indsamling af data og statistikker; udvikling af fælles metoder og, når det skønnes hensigtsmæssigt, af indikatorer eller benchmarks; undersøgelser, forskning, analyser og rundspørger; evalueringer; konsekvensanalyse; udarbejdelse og offentliggørelse af vejledninger, rapporter og uddannelsesmateriale.

   

  PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

  Titel

  Oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  Referencer

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AFCO

  14.6.2018

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Josep-Maria Terricabras

  24.9.2018

  Behandling i udvalg

  22.10.2018

  12.11.2018

   

   

  Dato for vedtagelse

  21.11.2018

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Pavel Svoboda

  ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

  20

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand

  2

  -

  ECR

  Morten Messerschmidt

  ENF

  Georg Mayer

  0

  0

   

   

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller

  UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (27.11.2018)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier
  (COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Ordfører for udtalelse: Sirpa Pietikäinen

  (*) Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

  KORT BEGRUNDELSE

  Kvinders rettigheder er menneskerettigheder. Unionen skal i henhold til artikel 8 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i alle sine aktiviteter. Ligestilling mellem kønnene er i alles interesse. Samfund, hvor der hersker ligestilling mellem kønnene, er mere stabile og mere demokratiske. Ligestilling mellem kønnene er også direkte forbundet med den økonomiske situation, idet der kan konstateres en positiv indvirkning på BNP pr. indbygger. Ligestilling påvirker den økonomisk vækst, fordi der bliver uddannet flere kvinder inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik, fordi kvinders erhvervsfrekvens stiger, og fordi den kønsbestemte lønforskel mindskes[1].

  Der er imidlertid kun gjort meget langsomme fremskridt hen imod ligestilling i Europa, hvilket fremgår af EIGE's ligestillingsindeks for 2017. Mange stiltiende accepterede og skjulte lag af diskrimination og forskelsbehandling af kvinder samt forskellige former for vold krænker ofte deres grundlæggende rettigheder. Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) er endnu ikke ratificeret af alle medlemsstater.

  Ligestilling mellem kønnene er ikke en stillestående tilstand. Der må gøres vedvarende bestræbelser for at fremme og opretholde ligestilling mellem kønnene. I denne forbindelse har det afgørende betydning, at der sker en integration af kønsaspektet overalt i det nye program for rettigheder og værdier. Det er nødvendigt at foretage kønsspecifikke konsekvensanalyser og overvåge ligestillingsindikatorer. Kønsbudgettering og undervisning i integration af kønsaspektet bør gennemføres for at sikre, at programmet og de tilhørende indkaldelser af forslag fungerer optimalt.

  Ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og piger bør være særlige fokusområder i programmet for rettigheder og værdier med en særskilt bevilling til Daphneinitiativet. I al programlægning – ikke blot i forbindelse med Daphneinitiativet – skal kvinders deltagelse sikres, om nødvendigt via målrettede strategier. Kun ved hjælp af sådanne investeringer kan vi opnå ligestilling mellem kønnene og realisere den ultimative målsætning om et inklusivt og demokratisk samfund, der er baseret på lighed og rettigheder, og som er blottet for vold.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

  Ændringsforslag    1

  Forslag til forordning

  Titel

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forslag til

  Forslag til

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

  om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier

  om oprettelse af programmet for rettigheder, ligestilling og værdier

  Dette ændringsforslag vedrører hele teksten og nødvendiggør tilsvarende rettelser i hele teksten.

  Ændringsforslag    2

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme og splid, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  (2)  Disse rettigheder og værdier bør fortsat fremmes og håndhæves, befolkningerne og borgerne bør dele dem, og de bør være kernen i det europæiske projekt. Derfor oprettes der i EU-budgettet en ny Fond for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, som bør omfatte programmet for rettigheder og værdier og programmet for retlige anliggender. I en tid, hvor de europæiske samfund konfronteres med ekstremisme, radikalisme, splid samt trusler mod piger og kvinder, LGBTIQ'er og andre menneskerettigheder, ligestilling, demokrati, retsstatsprincippet og et stadig mindre rum til et uafhængigt civilsamfund, navnlig kvinderettighedsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere, er det vigtigere end nogensinde før at fremme, styrke og forsvare retfærdighed, rettigheder og EU-værdier såsom: universale menneskerettigheder, respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstatsprincippet samt støtte og beskytte dem, som forsvarer disse værdier og rettigheder. Dette vil have omfattende og direkte virkninger for det politiske, sociale, kulturelle og økonomiske liv i EU. Som en del af den nye fond vil programmet for retlige anliggender fortsat støtte den videre udbygning af Unionens område med retfærdighed og det grænseoverskridende samarbejde. Programmet for rettigheder og værdier vil koble programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for 2014-2020, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/20138, sammen med programmet Europa for borgerne, der blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 390/20149 (herefter "de foregående programmer").

  __________________

  __________________

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1381/2013 af 17. december 2013 om programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 62).

  9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  9 Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet Europa for Borgerne for perioden 2014-2020 (EUT L 115 af 17.4.2014, s. 3).

  Ændringsforslag    3

  Forslag til forordning

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik. Slutmålet er at pleje og støtte rettighedsbaserede, lige, inkluderende og demokratiske samfund. Dette indebærer et dynamisk civilsamfund, der på grundlag af vores fælles historie og kollektive erindring opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremmer den rige mangfoldighed i det europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det yderligere, at institutionerne på passende måder skal give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  (3)  Fonden for Retfærdighed, Rettigheder og Værdier og de to underliggende finansieringsprogrammer vil først og fremmest være rettet mod personer og enheder, der bidrager til, at vores fælles værdier, rettigheder og mangfoldighed er præget af liv og dynamik, og til at forsvare disse rettigheder og værdier samt den pågældende mangfoldighed. Slutmålet er at pleje og støtte ligestilling og rettighedsbaserede, lige, inkluderende og demokratiske samfund uden vold. Dette indebærer et dynamisk, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund, der på grundlag af vores fælles historie og kollektive erindring opmuntrer borgerne til demokratisk, civil og social deltagelse og fremmer den rige mangfoldighed i det europæiske samfund. I artikel 11 i traktaten om Den Europæiske Union specificeres det yderligere, at institutionerne på passende måder skal give borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt.

  Ændringsforslag    4

  Forslag til forordning

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4)  Programmet for rettigheder og værdier (herefter "programmet") bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at fremme og beskytte værdier og nå den kritiske størrelse, der kan give konkrete praktiske resultater. Dette kan opnås ved at bygge på de positive erfaringer med de foregående programmer. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov gennem skræddersyede tilgange.

  (4)  Programmet for rettigheder og værdier (herefter "programmet") bør give mulighed for at udvikle synergier med henblik på at imødegå de fælles udfordringer i forbindelse med at fremme og beskytte værdier og nå den kritiske størrelse, der er nødvendig på alle niveauer for at kunne give konkrete praktiske resultater. Dette kan opnås ved at bygge på de positive erfaringer med de foregående programmer. Dette vil gøre det muligt at udnytte potentialet for synergier fuldt ud, understøtte de omfattede politikområder mere effektivt og øge deres potentiale til at nå ud til borgerne. For at være effektivt bør programmet tage hensyn til de forskellige politikkers særlige karakter, deres forskellige målgrupper og deres særlige behov samt muligheder for deltagelse gennem skræddersyede og, hvor det er nødvendigt med henblik på sikring af lige deltagelse, målrettede tilgange for at fremme alle former for ligestilling og ligestilling mellem kønnene inden for programmets rammer.

  Begrundelse

  Da kvinder og mænd har forskellige roller i samfundet, har de også forskellige muligheder for at deltage i aktiviteterne på grund af eksempelvis tid og fordeling af plejeansvar.

  Ændringsforslag    5

  Forslag til forordning

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk refleksion over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid, moralske principper og fælles værdier. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, kulturelle og interkulturelle aspekter og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en europæisk identitet og følelsen af samhørighed.

  (6)  Aktiviteter vedrørende historiebevidsthed og kritisk refleksion over Europas historiske erindring er nødvendige for at gøre borgerne bevidste om deres fælles historie, som er fundamentet for en fælles fremtid, moralske principper og fælles værdier. Eftersom kvinder historisk set har en tendens til at blive forsømt, bør deres historie og indflydelse på historiske begivenheder behandles som et område af særlig betydning. Der bør også tages hensyn til relevansen af historiske, kulturelle og interkulturelle aspekter og til sammenhængen mellem historiebevidsthed og skabelsen af en inkluderende europæisk identitet og en følelse af samhørighed.

  Ændringsforslag    6

  Forslag til forordning

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8)  Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi og en af Den Europæiske Unions målsætninger. Diskrimination og forskelsbehandling af kvinder krænker deres grundlæggende rettigheder og forhindrer deres fulde politiske, sociale og økonomiske samfundsdeltagelse. Derudover hindrer strukturelle og kulturelle barrierer opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene. Fremme af ligestilling mellem kønnene i alle Unionens aktiviteter er en central aktivitet for Unionen og en drivkraft for økonomisk vækst og bør støttes af programmet.

  (8)  Ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende værdi og en af Den Europæiske Unions målsætninger. I henhold til artikel 8 skal Unionen tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i alle sine aktiviteter. Der er imidlertid kun gjort meget langsomme fremskridt hen imod ligestilling mellem kønnene (jf. EIGE's ligestillingsindeks for 2017). Den oftest stiltiende og skjulte intersektionelle diskrimination og forskelsbehandling af kvinder og piger samt de forskellige former for vold mod kvinder krænker deres grundlæggende rettigheder og forhindrer deres fulde politiske, sociale og økonomiske samfundsdeltagelse. Derudover hindrer politiske, strukturelle og kulturelle barrierer opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene. Fremme af ligestilling mellem kønnene i alle Unionens aktiviteter ved at støtte integration af kønsaspektet og ikkediskriminerende målsætninger samt ved aktivt at modarbejde stereotyper og håndtere også den stiltiende diskrimination er en central aktivitet for Unionen og en drivkraft for økonomisk vækst og bør støttes af programmet.

  Ændringsforslag    7

  Forslag til forordning

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a)  En stærk og uafhængig bevægelse for kvinders rettigheder er den mest afgørende faktor med henblik på at forbedre kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. Kvinderettighedsorganisationer er i stigende grad under angreb i EU. Det er derfor vigtigt for EU, at indskrænkningen af civilsamfundets spillerum modvirkes på en effektiv måde, og at der ydes stærk støtte til kvinderettighedsorganisationer, græsrodsbevægelser og forkæmpere, navnlig til dem, der arbejder under udfordrende forhold.

  Ændringsforslag    8

  Forslag til forordning

  Betragtning 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (9)  Kønsbaseret vold og vold mod børn og unge udgør en alvorlig krænkelse af grundlæggende rettigheder. Vold findes fortsat på tværs af Unionen, i alle sociale og økonomiske sammenhænge, og den har alvorlige følger for ofrenes fysiske og psykiske sundhed og for samfundet som helhed. Børn, unge og kvinder er særlig sårbare over for vold, navnlig i nære forhold. Der bør gøres en indsats for at fremme barnets rettigheder og bidrage til at beskytte børn mod overgreb og vold, som udgør en fare for deres fysiske og mentale sundhed og en krænkelse af deres ret til udvikling, beskyttelse og værdighed. Bekæmpelse af alle former for vold, som defineret i Istanbulkonventionen, fremme af forebyggelse og beskyttelse af ofrene er blandt Unionens prioriteter og bidrager til at sikre den enkeltes grundlæggende rettigheder og til ligestilling mellem kvinder og mænd. Disse prioriteter bør støttes af programmet.

  (9)  Kønsbaseret vold og vold mod børn, unge og ældre mennesker udgør en alvorlig krænkelse af grundlæggende menneskerettigheder og påvirker kvinder og børn uforholdsmæssigt, navnlig i nære forhold, samt LGBTI-personer, migranter og kvindelige flygtninge. Vold findes fortsat på tværs af Unionen, i alle sociale og økonomiske sammenhænge, og den har alvorlige følger for ofrenes fysiske og psykiske sundhed og for samfundet som helhed. Bekæmpelse af kønsbetinget vold kræver en flerdimensional strategi, der dækker de juridiske, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige, herunder seksuelle og reproduktive rettigheder, økonomiske og andre samfundsmæssige aspekter og som støtter kvinderettighedsorganisationer, yder rådgivning og bistand, samt projekter, der har til formål at skabe et samfund med mere ligestilling mellem kønnene. Der er behov for fra en tidlig alder aktivt at modarbejde skadelige stereotyper og normer samt alle former for hadefuld tale og vold på internettet.

  Der bør gøres en indsats for at fremme barnets rettigheder og bidrage til at beskytte børn mod overgreb og vold, som udgør en fare for deres fysiske og mentale sundhed og en krænkelse af deres ret til udvikling, beskyttelse og værdighed. EU's retssystem giver ikke kvinder og piger tilstrækkelig retfærdighed og beskyttelse, og som følge heraf modtager ofre for kønsbaseret vold ikke den støtte, de har behov for. Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen) definerer "vold mod kvinder" som "alle former for kønsbetinget vold, som medfører, eller som sandsynligvis vil medføre, fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk overlast eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten dette sker i den offentlige eller den private sfære". Bekæmpelse af alle former for vold, som defineret i Istanbulkonventionen, fremme af forebyggelse og beskyttelse af ofrene er blandt Unionens prioriteter og bidrager til at sikre den enkeltes grundlæggende rettigheder og til ligestilling mellem kvinder og mænd. Disse prioriteter bør støttes af programmet.

  Ændringsforslag    9

  Forslag til forordning

  Betragtning 9 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9a)  Papirløse kvinder er i særdeleshed sårbare over for vold og seksuelt misbrug og mangler adgang til støtte. Det er afgørende, at der gennemføres en offerorienteret tilgang og tilbydes passende støttetjenester til alle kvinder i hele Unionen uafhængig af deres bopælsstatus. Behovet for et kønsfølsomt perspektiv i asylprocedurerne er meget vigtigt for det intersektionelle arbejde og kan bidrage til øget ligestilling mellem kønnene.

  Ændringsforslag    10

  Forslag til forordning

  Betragtning 9 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (9b)  Forebyggelse og støtte til ofres rettigheder bør udformes med deltagelse af målgruppen og sikre, at de specifikke behov hos personer med flere sårbarheder opfyldes.

  Ændringsforslag    11

  Forslag til forordning

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10)  Der er behov for en stærk politisk vilje og en koordineret indsats, som bygger på metoderne i de foregående Daphne-programmer, programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retlige anliggender, for at kunne forebygge og bekæmpe alle former for vold og beskytte ofrene. Siden lanceringen i 1997 har finansieringen fra Daphne til støtte for voldsofre og bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og unge været en stor succes, både med hensyn til populariteten blandt de interesserede parter (offentlige myndigheder, akademiske institutioner og ikkestatslige organisationer (NGO'er)) og med hensyn til effektiviteten af de finansierede projekter. Daphne har finansieret projekter for at øge bevidstheden, yde støtte til ofrene og støtte ikkestatslige organisationers arbejde på stedet. Det har adresseret alle former for vold såsom vold i hjemmet, seksuel vold, menneskehandel og nye former for vold som f.eks. cybermobning. Det er derfor vigtigt at fortsætte alle disse tiltag, og at der tages behørigt hensyn til resultaterne og erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

  (10)  Der er behov for en stærk politisk vilje og en koordineret indsats, som bygger på metoderne i de foregående Daphne-programmer, programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og programmet for retlige anliggender, for at kunne forebygge og bekæmpe alle former for vold og beskytte ofrene. Siden lanceringen i 1997 har finansieringen fra Daphne til støtte for voldsofre og bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og unge været en stor succes, både med hensyn til populariteten blandt de interesserede parter (offentlige myndigheder, akademiske institutioner og ikkestatslige organisationer (NGO'er)) og med hensyn til effektiviteten af de finansierede projekter. Daphne har finansieret projekter for at øge bevidstheden, yde støtte til ofrene og støtte ikkestatslige organisationers arbejde på stedet. Det har adresseret alle former for vold såsom vold i hjemmet, seksuel vold, menneskehandel, stalking og traditionelle skadelige praksisser såsom skamfering af kvinders kønsdele og nye former for vold som f.eks. cybermobning og cyberchikane. Det er derfor vigtigt at fortsætte alle disse tiltag med en uafhængig budgetbevilling til Daphne, og at der tages behørigt hensyn til resultaterne og erfaringerne i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

  Ændringsforslag    12

  Forslag til forordning

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11)  Ikkeforskelsbehandling er et af Unionens grundlæggende principper. Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed for at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forbuddet mod forskelsbehandling er også forankret i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder. Der bør tages hensyn til de særlige kendetegn ved de forskellige former for forskelsbehandling, og hensigtsmæssige aktiviteter bør udvikles sideløbende for at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling af en eller flere grunde. Programmet bør støtte tiltag til at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling, racisme, fremmedhad, antisemitisme, had mod muslimer og andre former for intolerance. I den forbindelse bør der også rettes særlig opmærksomhed mod at forebygge og bekæmpe alle former for vold, had, segregation og stigmatisering samt at bekæmpe intimidering, chikane og intolerant behandling. Programmet bør gennemføres på en sådan måde, at det og andre EU-aktiviteter med samme mål gensidigt styrker hinanden, navnlig de aktiviteter, som er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme for de nationale strategier for romaers integration frem til 202010 og i Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne11.

  (11)  Ikkeforskelsbehandling er et af Unionens grundlæggende principper. Artikel 19 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver mulighed for at træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forbuddet mod forskelsbehandling er også forankret i artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder. Der bør tages hensyn til de særlige kendetegn ved de forskellige former for forskelsbehandling, og hensigtsmæssige aktiviteter bør udvikles sideløbende for at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling af en eller flere grunde. Programmet bør støtte tiltag til at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling, kvindehad, aldersdiskrimination, racisme, fremmedhad, antisemitisme, had mod muslimer og andre former for intolerance, under hensyntagen til de mange niveauer af diskrimination, som kvinder står over for. I den forbindelse bør der også rettes særlig opmærksomhed mod at forebygge og bekæmpe alle former for vold, had, segregation og stigmatisering samt at bekæmpe intimidering, chikane og intolerant behandling. Programmet bør gennemføres på en sådan måde, at det og andre EU-aktiviteter med samme mål gensidigt styrker hinanden, navnlig de aktiviteter, som er omhandlet i Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme for de nationale strategier for romaers integration frem til 202010 og i Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne11.

  __________________

  __________________

  10 COM(2011) 173.

  10 COM(2011) 173.

  11 EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.

  11 EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.

  Ændringsforslag    13

  Forslag til forordning

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12)  Holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer samt manglende tilgængelighed hindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre for personer med handicap. Personer med handicap oplever hindringer i forhold til bl.a. at få adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og social eksklusion, få adgang til kulturelle initiativer og medier eller gøre brug af deres politiske rettigheder. Som part i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) har Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og lige udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder for alle personer med handicap. Bestemmelserne i UNCRPD er blevet en integreret del af Unionens retsorden.

  (12)  Holdningsbestemte og omgivelsesmæssige barrierer samt manglende tilgængelighed hindrer fuld og effektiv deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre for personer med handicap. Personer med handicap oplever hindringer i forhold til bl.a. at få adgang til arbejdsmarkedet, få en inklusiv kvalitetsuddannelse, undgå fattigdom og social eksklusion, få adgang til kulturelle initiativer og medier eller gøre brug af deres politiske rettigheder. Kvinder og piger med handicap kan støde på flere former for diskrimination og kan have svært ved at få adgang til sundhedstjenester, herunder seksuelle og reproduktive sundhedstjenester. Som part i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD) har Unionen og alle medlemsstaterne forpligtet sig til at fremme, beskytte og sikre fuld og lige udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder for alle personer med handicap. Bestemmelserne i UNCRPD er blevet en integreret del af Unionens retsorden.

  Ændringsforslag    14

  Forslag til forordning

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15)  I overensstemmelse med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter.

  (15)  I overensstemmelse med artikel 8 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør programmet støtte, at hensynet til ligestilling mellem kvinder og mænd og målsætningerne om ikkeforskelsbehandling integreres i alle programmets aktiviteter, og fremme anvendelse af kønsbudgettering og kønsspecifikke konsekvensanalyser i hele EU's budgetprocedure efter behov. En korrekt gennemførelse af integration af kønsaspektet kræver kønsbudgettering på alle relevante budgetposter og tildeling af tilstrækkelige ressourcer samt gennemsigtighed på alle budgetposter, som dedikeres til at fremme ligestilling mellem kønnene og bekæmpe kønsbaseret forskelsbehandling. De enkelte projekter og programmet i sig selv bør gennemgås i slutningen af finansieringsperioden med henblik på at afgøre, i hvilket omfang de har bidraget til de ovennævnte principper.

  Ændringsforslag    15

  Forslag til forordning

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, sikre og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan.

  (18)  Uafhængige menneskerettighedsorganisationer, civilsamfundsorganisationer og aktivister spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme, beskytte og skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier i henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i at bidrage til en effektiv udøvelse af rettigheder i henhold til EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2018 er en passende finansiel støtte vigtig for udviklingen af et gunstigt og bæredygtigt miljø for civilsamfundsorganisationer, således at de kan styrke deres rolle og udøve deres funktioner uafhængigt og effektivt. Mindre organisationer, der gør meget for at opretholde de europæiske værdier og grundlæggende rettigheder, bør kunne modtage støtte uden forsinkelse eller komplikationer. Når de pågældende værdier og rettigheder angribes af kampagner og andre tiltag, bør nødfinansiering, der kan opnås gennem en simpel ansøgningsprocedure, være til rådighed med henblik på at støtte øjeblikkelige modforanstaltninger. For at komplementere indsatsen på nationalt niveau bør EU-finansieringen derfor på et kontinuerligt langsigtet grundlag bidrage til at støtte, styrke og opbygge kapaciteten i uafhængige civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme menneskerettigheder, og hvis aktiviteter bidrager til at støtte håndhævelsen af rettigheder i henhold til EU-retten og EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder via aktiviteter som fortaler og vagthund, og finansieringen bør desuden bidrage til at fremme, beskytte og øge bevidstheden om EU's fælles værdier på nationalt plan. Projekter i medlemsstater, hvor grundlæggende rettigheder, og dermed også kvinders rettigheder, i særlig grad trues, bør prioriteres yderligere. Programmet bør have til formål at øge fleksibiliteten og adgangen til dets midler og give civilsamfundsorganisationer både inden for og uden for EU de samme muligheder og betingelser for finansiering.

  Ændringsforslag    16

  Forslag til forordning

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19)  Kommissionen bør sikre overordnet sammenhæng, komplementaritet og synergivirkninger med arbejdet i EU-organer, -kontorer og -agenturer, navnlig Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og bør gøre status over andre nationale og internationale aktørers arbejde på de af programmet omfattede områder.

  (19)  Kommissionen bør sikre overordnet sammenhæng, komplementaritet og synergivirkninger med arbejdet i EU-organer, -kontorer og -agenturer, navnlig Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder og Den Europæiske Unions Agentur for