Διαδικασία : 2018/0207(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0468/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0468/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 8.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 2227kWORD 405k
17.12.2018
PE 628.434v03-00 A8-0468/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Bodil Valero

Συντάκτριες γνωμοδότησης (*):

Sylvie Guillaume, Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας,

Sirpa Pietikäinen, Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0383),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 16 παράγραφος 2, 19 παράγραφος 2, 21 παράγραφος 2, 24, 167 και 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0234/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ... (1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ... (2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0468/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

για τη θέσπιση του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». Επιπλέον, το άρθρο 3 ορίζει ότι «η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της» και ότι, μεταξύ άλλων, «σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι αξίες αυτές επιβεβαιώνονται και ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Μεταξύ των δικαιωμάτων και των αξιών αυτών, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως αναγνωρίζεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, είναι το πρωταρχικό θεμέλιο όλων των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών». Επιπλέον, το άρθρο 3 ορίζει ότι «η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της» και ότι, μεταξύ άλλων, «σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς». Οι αξίες αυτές επιβεβαιώνονται και ενσωματώνονται και στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί η ιδιαίτερη σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, λαμβανομένης υπόψη της συμπερίληψής της στο εισαγωγικό άρθρο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α)  Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ιδίους πόρους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να διέπουν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και όλες τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης του επόμενου ΠΔΠ, τονίζει ότι η εξάλειψη των διακρίσεων είναι ουσιώδης για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ για διαμόρφωση μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και δεσμεύσεων υπέρ της ισότητας των φύλων από τις πολιτικές της ΕΕ, όπως παρουσιάζονται στις προτάσεις για το ΠΔΠ.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1β)  Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του σε προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού, της δημοκρατίας, της ιθαγένειας και της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία έχουν αποδείξει με σαφή τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για τους δικαιούχους, υπογραμμίζει ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον της παρέχονται τα απαιτούμενα χρηματοδοτικά μέσα και συνιστά τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και του έργου των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στους τομείς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Θα πρέπει να παρέχεται συνεχής στήριξη στις υφιστάμενες πολιτικές, να αυξηθούν οι πόροι για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, ενώ οι πρόσθετες ευθύνες θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες πρέπει να εξακολουθήσουν να προωθούνται και να εφαρμόζονται, να είναι κοινά για τους πολίτες και τους λαούς της ΕΕ και να βρίσκονται στον πυρήνα του εγχειρήματος της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ ένα νέο ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες, που θα περιλαμβάνει τα προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και «Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή στην οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και τις διαιρέσεις, είναι πιο σημαντικά από ποτέ η προώθηση, η ενίσχυση και η προάσπιση της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την κοινωνική, την πολιτιστική και την οικονομική ζωή στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» θα συνεχίσει να στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης και διασυνοριακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» θα συγκεράσει το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου9 (εφεξής, τα «προκάτοχα προγράμματα»).

(2)  Αυτά τα δικαιώματα και οι αξίες πρέπει να εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται, να προστατεύονται και να προωθούνται ενεργά από την Ένωση και κάθε κράτος μέλος σε όλες τις πολιτικές τους με συνεκτικό τρόπο και πρέπει να εφαρμόζονται, να είναι κοινά για τους πολίτες και τους λαούς της ΕΕ και να βρίσκονται στον πυρήνα του εγχειρήματος της ΕΕ, καθώς η επιδείνωση αυτών των δικαιωμάτων και αξιών σε οιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες για την ΕΕ στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ ένα νέο ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες, που θα περιλαμβάνει τα προγράμματα «Δικαιώματα και αξίες» και «Δικαιοσύνη». Σε μια εποχή στην οποία οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έρχονται αντιμέτωπες με τον εξτρεμισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και τις διαιρέσεις και με έναν διαρκώς συρρικνούμενο χώρο για την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, είναι πιο σημαντικά από ποτέ η προώθηση, η ενίσχυση και η προάσπιση της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ: των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων και του κράτους δικαίου. Αυτό θα έχει σημαντικές και άμεσες συνέπειες για την πολιτική, την κοινωνική, την πολιτιστική και την οικονομική ζωή στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του νέου ταμείου, το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» θα συνεχίσει να στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης και διασυνοριακής συνεργασίας. Το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» («το πρόγραμμα») θα συγκεράσει το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου9 (εφεξής, τα «προκάτοχα προγράμματα») και θα είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές αξίες.

__________________

__________________

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 62).

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1381/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 62).

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

9 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 115 της 17.4.2014, σ. 3).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες και τα δύο υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά του επικεντρώνονται κυρίως σε πρόσωπα και οντότητες που συμβάλλουν στη ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών μας αξιών και δικαιωμάτων, καθώς και της πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να διατηρηθεί μια ισότιμη, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική κοινωνία, βασιζόμενη σε δικαιώματα. Αυτό περιλαμβάνει μια δραστήρια κοινωνία των πολιτών, την ενθάρρυνση της δημοκρατικής, πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής τους, και την καλλιέργεια της πλούσιας πολυμορφίας της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με βάση την κοινή μας ιστορία και μνήμη. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει περαιτέρω ότι τα θεσμικά όργανα δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης.

(3)  Το ταμείο για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες και τα δύο υποκείμενα χρηματοδοτικά προγράμματά του επικεντρώνονται σε πρόσωπα και οντότητες που συμβάλλουν στη ζωογόνηση και στην τόνωση των κοινών μας αξιών, της ισότητας, των δικαιωμάτων, καθώς και της πλούσιας πολυμορφίας μας. Ο απώτερος στόχος είναι να καλλιεργηθεί και να διατηρηθεί μια ισότιμη, ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και δημοκρατική κοινωνία, με τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που προάγουν μια δυναμική, καλά ανεπτυγμένη, ανθεκτική και ενδυναμωμένη κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της στήριξης και της προστασίας των κοινών μας αξιών, και η οποία θα ενθαρρύνει τη δημοκρατική, πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των πολιτών, θα προάγει την ειρήνη και θα καλλιεργεί την πλούσια πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με βάση τις κοινές μας αξίες και την κοινή μας ιστορία, μνήμη και κληρονομιά. Το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσει στα θεσμικά όργανα να διατηρούν ανοικτό, διαφανή και τακτικό διάλογο, με την κοινωνία των πολιτών και να δίδουν, με τα κατάλληλα μέσα, στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τακτικό, ανοικτό και διαφανή διάλογο με τους δικαιούχους του προγράμματος και με άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της συγκρότησης ομάδας διαλόγου με τους πολίτες. Η ομάδα διαλόγου πολιτών θα πρέπει να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών και στη συζήτηση των εξελίξεων της πολιτικής στους τομείς και στους στόχους που καλύπτονται από το πρόγραμμα και τους συναφείς τομείς. Η ομάδα διαλόγου πολιτών θα πρέπει να αποτελείται από οργανώσεις που έχουν επιλεγεί να λαμβάνουν επιδότηση λειτουργίας ή δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και άλλες οργανώσεις και ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ή εργάζονται σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, αλλά δεν υποστηρίζονται κατ’ ανάγκη από το πρόγραμμα.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» (το «πρόγραμμα») αναμένεται ότι θα επιτρέψει να αναπτυχθούν συνέργειες με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που είναι κοινές για την προώθηση και την προστασία των αξιών και να επιτευχθεί μια κρίσιμη διάσταση ώστε να σημειωθούν απτά αποτελέσματα στον τομέα. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με βάση τη θετική εμπειρία από τα προκάτοχα προγράμματα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να διερευνηθούν πλήρως οι δυνατότητες συνεργειών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη στήριξη των καλυπτόμενων τομέων πολιτικής και την αύξηση της δυνατότητάς τους να προσεγγίσουν τους πολίτες. Το πρόγραμμα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδική φύση των διάφορων πολιτικών, τις διαφορετικές ομάδες-στόχους τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους μέσω εξατομικευμένης προσέγγισης.

(4)  Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα επιτρέψει να αναπτυχθούν συνέργειες με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων που είναι κοινές για την προώθηση και την προστασία των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και να επιτευχθεί μια κρίσιμη διάσταση ώστε να σημειωθούν απτά αποτελέσματα στον τομέα. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με βάση τη θετική εμπειρία από τα προκάτοχα προγράμματα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εμπειρίας αυτής. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να διερευνηθούν πλήρως οι δυνατότητες συνεργειών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη στήριξη των καλυπτόμενων τομέων πολιτικής και την αύξηση της δυνατότητάς τους να προσεγγίσουν τους πολίτες. Το πρόγραμμα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδική φύση των διάφορων πολιτικών, τις διαφορετικές ομάδες-στόχους τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τις ευκαιρίες συμμετοχής, μέσω εξατομικευμένης και στοχευμένης προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης κάθε μορφής ισότητας και, στο πλαίσιο αυτό, της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Ο πλήρης σεβασμός και η προώθηση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης συνιστά προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και για την τήρηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και των νομικών συστημάτων τους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να προάγει και να διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Το κράτος δικαίου που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ ως μία από τις αξίες της Ένωσης, περιλαμβάνει τις αρχές της νομιμότητας, που προϋποθέτουν διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη θέσπιση νόμων, της ασφάλειας δικαίου, της απαγόρευσης της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας, της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και της διάκρισης των εξουσιών και της ισότητας έναντι του νόμου.

Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια προτείνει την καλύτερη διερεύνηση και ανάδειξη των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος και της πρότασης κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία του ενωσιακού προϋπολογισμού σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, είναι αναγκαία μια σειρά δράσεων και συντονισμένων προσπαθειών. Η προσέγγιση των πολιτών μεταξύ τους μέσω έργων αδελφοποίησης πόλεων ή δικτύων πόλεων και η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα συμβάλλουν στο να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και, τελικά, η συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης. Ταυτόχρονα, η στήριξη δραστηριοτήτων που προάγουν την αμοιβαία κατανόηση, τη διαφορετικότητα, τον διάλογο και τον σεβασμό προς τους άλλους καλλιεργεί την αίσθηση του ανήκειν και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα με βάση μια κοινή αντίληψη για τις αξίες, τον πολιτισμό, την ιστορία και την κληρονομιά της Ευρώπης. Η προώθηση της αίσθησης του ανήκειν στην Ένωση και των αξιών της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική μεταξύ των πολιτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ λόγω του απόκεντρου χαρακτήρα και της απόστασής τους από την ηπειρωτική Ευρώπη

(5)  Για να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, να ενισχυθεί η δημοκρατική συμμετοχή και να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους που συνδέονται με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, είναι αναγκαία μια σειρά δράσεων και συντονισμένων προσπαθειών με στόχο μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή. Η προσέγγιση των πολιτών μεταξύ τους μέσω έργων αδελφοποίησης πόλεων ή δικτύων πόλεων και η στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα θα συμβάλλουν στο να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και, τελικά, η ενεργός συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, καθώς και στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της Ένωσης. Ταυτόχρονα, η στήριξη δραστηριοτήτων που προάγουν την αμοιβαία κατανόηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την πολιτιστική και γλωσσική διαφορετικότητα, τη συμφιλίωση, την κοινωνική ένταξη και τον σεβασμό προς τους άλλους, καλλιεργεί την αίσθηση του ανήκειν στην Ένωση και μια κοινή ιθαγένεια στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας με βάση μια κοινή αντίληψη για τις αξίες, τον πολιτισμό, την ιστορία και την κληρονομιά της Ευρώπης. Η προώθηση της αίσθησης του ανήκειν στην Ένωση και των αξιών της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική μεταξύ των πολιτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ λόγω του απόκεντρου χαρακτήρα και της απόστασής τους από την ηπειρωτική Ευρώπη

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η αυξανόμενη πολυμορφία και οι παγκόσμιες μεταναστευτικές τάσεις ενισχύουν τη σημασία του διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου στις κοινωνίες μας. Μέσω του προγράμματος θα πρέπει να παρέχεται πλήρης στήριξη στον διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό διάλογο ως μέρος της κοινωνικής αρμονίας στην Ευρώπη και βασικό στοιχείο για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και συνοχής. Ενώ ο διαθρησκειακός διάλογος θα μπορούσε να βοηθήσει στην προβολή της θετικής συμβολής της θρησκείας στην κοινωνική συνοχή, υπάρχει ο κίνδυνος ο θρησκευτικός αναλφαβητισμός να προλειάνει το έδαφος για την κατάχρηση του θρησκευτικού αισθήματος των πολιτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να στηρίζει έργα και πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν τη θρησκευτική παιδεία και προωθούν τον διαθρησκειακό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Οι δραστηριότητες μνήμης και ο κριτικός αναστοχασμός σχετικά με την ιστορική μνήμη της Ευρώπης είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι πολίτες επίγνωση της κοινής ιστορίας ως θεμελίου για ένα κοινό μέλλον, έναν ηθικό σκοπό και για κοινές αξίες. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη η σημασία των ιστορικών, πολιτιστικών και διαπολιτισμικών πτυχών, καθώς και οι δεσμοί ανάμεσα στη μνήμη και στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και του αισθήματος ότι ανήκει κανείς στο ίδιο σύνολο.

(6)  Οι δραστηριότητες μνήμης και ο κριτικός και δημιουργικός στοχασμός σχετικά με την ιστορική μνήμη της Ευρώπης είναι απαραίτητα για να αποκτήσουν οι πολίτες, ιδίως οι νέοι, επίγνωση της κοινής τους ιστορίας ως θεμελίου για ένα κοινό μέλλον. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη η σημασία των ιστορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και διαπολιτισμικών πτυχών, της ανεκτικότητας και του διαλόγου, προκειμένου να προαχθεί μια κοινή βάση που θα εδράζεται στις κοινές αξίες, την αλληλεγγύη, τη διαφορετικότητα και την ειρήνη, καθώς και οι δεσμοί ανάμεσα στη μνήμη και στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και του αισθήματος ότι ανήκει κανείς στο ίδιο σύνολο.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα δικαιώματά τους, τα οποία απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης, να αισθάνονται άνετα να ζουν, να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη, όπως επίσης θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να απολαμβάνουν και να ασκούν όλα τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιθαγένεια και να εμπιστεύονται την ίση πρόσβαση, την πλήρη επιβολή και προστασία των δικαιωμάτων τους χωρίς διακρίσεις, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται στην Ένωση. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να λαμβάνει στήριξη για την προώθηση και τη διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ που αποτυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ αυτές, όπως και για να συμβάλλει στην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

(7)  Οι πολίτες της Ένωσης δεν διαθέτουν επαρκή εξοικείωση με τα δικαιώματά τους, τα οποία απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης, όπως το δικαίωμα να ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές και τις τοπικές εκλογές ή το δικαίωμα να λαμβάνουν προξενική προστασία από τις πρεσβείες άλλων κρατών μελών. Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα εν λόγω δικαιώματα και να αισθάνονται άνετα να ζουν, να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες σε άλλα κράτη μέλη, όπως επίσης θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να απολαμβάνουν και να ασκούν όλα τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιθαγένεια και να εμπιστεύονται την ίση πρόσβαση, την πλήρη επιβολή και προστασία των δικαιωμάτων τους χωρίς διακρίσεις, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται στην Ένωση. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα για την προώθηση και τη διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ που αποτυπώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ αυτές, όπως και για να συμβάλλει στην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 με θέμα «Ευρωπαϊκή συνείδηση και ολοκληρωτισμός» και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης-10ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη μνήμη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης στη μνήμη των γεγονότων του παρελθόντος ως μέσου οικοδόμησης ενός κοινού μέλλοντος και αναδεικνύουν την αξία του ρόλου της Ένωσης στη διευκόλυνση, την ανταλλαγή και την προώθηση της συλλογικής μνήμης αυτών των εγκλημάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης μιας κοινής πλουραλιστικής και δημοκρατικής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία και στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και η άνιση μεταχείρισή τους παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και εμποδίζουν την πλήρη πολιτική, κοινωνική και οικονομική συμμετοχή τους στην κοινωνία. Επιπλέον, η ύπαρξη δομικών και πολιτισμικών εμποδίων δεν επιτρέπει την επίτευξη της πραγματικής ισότητας των φύλων. Η προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές της αποτελεί, ως εκ τούτου, βασική δραστηριότητα της Ένωσης και κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, και θα πρέπει να υποστηρίζεται από το πρόγραμμα.

(8)  Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία και στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού αναθέτει στην Ένωση το καθήκον της εξάλειψης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της. Ωστόσο, η συνολική πρόοδος ως προς την ισότητα των φύλων είναι πολύ βραδεία, όπως μαρτυρεί ο δείκτης ισότητας των φύλων για το 2017 που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Συχνά οι σιωπηρές και κρυφές διατομεακές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και η άνιση μεταχείρισή τους, καθώς και οι διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών, παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και εμποδίζουν την πλήρη πολιτική, κοινωνική και οικονομική συμμετοχή τους στην κοινωνία. Επιπλέον, η ύπαρξη πολιτικών, δομικών και πολιτισμικών εμποδίων δεν επιτρέπει την επίτευξη της πραγματικής ισότητας των φύλων. Η προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δραστηριότητές της Ένωσης με την υποστήριξη των στόχων της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και της αποφυγής των διακρίσεων και με τη δυναμική αντιμετώπιση των στερεοτύπων καθώς και των σιωπηρών διακρίσεων, αποτελεί, ως εκ τούτου, βασική δραστηριότητα της Ένωσης και κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει να υποστηρίζεται από το πρόγραμμα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η βία με βάση το φύλο και η βία κατά των παιδιών και των νέων αποτελούν σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Περιστατικά βίας εξακολουθούν να παρατηρούνται σε όλη την Ένωση, σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα, και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη φυσική και ψυχολογική υγεία των θυμάτων καθώς και στην κοινωνία στο σύνολό της. Τα παιδιά, οι νέοι και οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη βία, ιδίως στο πλαίσιο στενών σχέσεων. Θα πρέπει να αναληφθεί δράση για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και για τη συμβολή στην προστασία των παιδιών από βλάβες και βία, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία και αποτελούν παραβίαση των δικαιωμάτων τους στην ανάπτυξη, την προστασία και την αξιοπρέπεια. Η καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, η προώθηση της πρόληψης και η προστασία και στήριξη των θυμάτων αποτελούν προτεραιότητες της Ένωσης που συμβάλλουν στην άσκηση των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών· οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει να στηρίζονται από το πρόγραμμα.

(9)  Η βία με βάση το φύλο και η βία κατά των παιδιών, των νέων και των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, των προσφύγων και των μεταναστών και κατά των μελών διαφόρων μειονοτικών ομάδων, όπως τα μέλη εθνικών μειονοτικών ομάδων και τα άτομα ΛΟΑΔΜ, αποτελούν σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Περιστατικά βίας εξακολουθούν να παρατηρούνται σε όλη την Ένωση, σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά περιβάλλοντα, και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη φυσική και ψυχολογική υγεία των θυμάτων καθώς και στην κοινωνία στο σύνολό της. Η καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση που θα καλύπτει τις νομικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, τις οικονομικές και άλλες κοινωνικές πτυχές, όπως την υποστήριξη των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών, την παροχή συμβουλών και βοήθειας και σχέδια που επιδιώκουν την επίτευξη του στόχου για μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα των φύλων. Θα πρέπει να υπάρξει ενεργή αντιμετώπιση των επιβλαβών στερεοτύπων και προτύπων από νεαρή ηλικία, καθώς και όλων των μορφών ρητορικής μίσους και διαδικτυακής βίας. Θα πρέπει να αναληφθεί δράση για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού και για τη συμβολή στην προστασία των παιδιών από βλάβες και βία, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία και αποτελούν παραβίαση των δικαιωμάτων τους στην ανάπτυξη, την προστασία και την αξιοπρέπεια. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ορίζει τη «βία κατά των γυναικών» ως «κάθε πράξη βίας με βάση το φύλο η οποία επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, γενετήσια, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή». Η καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, η προώθηση της πρόληψης και η προστασία και στήριξη των θυμάτων αποτελούν προτεραιότητες της Ένωσης που συμβάλλουν στην άσκηση των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην ισότητα μεταξύ γυναικών και αντρών· οι προτεραιότητες αυτές θα πρέπει να στηρίζονται από το πρόγραμμα. Θα πρέπει η πρόληψη και η στήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την ομάδα-στόχο και να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των πολλαπλά ευάλωτων ατόμων.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Οι γυναίκες που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία και τη σεξουαλική κακοποίηση και δεν έχουν πρόσβαση σε υποστήριξη. Η εφαρμογή μιας προσέγγισης εστιασμένης στα θύματα και η παροχή επαρκών υπηρεσιών υποστήριξης σε όλες τις γυναίκες σε ολόκληρη την Ένωση, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους, είναι ζωτικής σημασίας. Η ανάγκη για μια οπτική με ευαισθησία που θα ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στις διαδικασίες ασύλου είναι πολύ σημαντική για το διατομεακό έργο και μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η ισχυρή πολιτική βούληση και η συντονισμένη δράση με βάση τις μεθόδους και τα αποτελέσματα των προηγούμενων προγραμμάτων «Δάφνη», «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη» είναι απαραίτητες για την αποτροπή και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και για την προστασία των θυμάτων. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Δάφνη», από τη θέση του σε λειτουργία το 1997, με σκοπό τη στήριξη των θυμάτων βίας και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος γυναικών, παιδιών και νέων, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία, τόσο από άποψη δημοτικότητας για τα εμπλεκόμενα μέρη (δημόσιες αρχές, ακαδημαϊκοί φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις) όσο και από την άποψη της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων έργων. Έχει χρηματοδοτήσει έργα ευαισθητοποίησης, παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τα θύματα και στήριξης των δραστηριοτήτων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που εργάζονται επί τόπου. Έχει εστιαστεί σε κάθε μορφή βίας, όπως για παράδειγμα η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική βία και η εμπορία ανθρώπων, καθώς και σε νέες, αναδυόμενες μορφές βίας, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός. Ως εκ τούτου, κατά την υλοποίηση του προγράμματος είναι σημαντικό να συνεχιστούν όλες αυτές οι δράσεις και να ληφθούν υπόψη τα σχετικά αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.

(10)  Η ισχυρή πολιτική βούληση και η συντονισμένη δράση με βάση τις μεθόδους και τα αποτελέσματα των προηγούμενων προγραμμάτων «Δάφνη», «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» και «Δικαιοσύνη» είναι απαραίτητες για την αποτροπή και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και για την προστασία των θυμάτων. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Δάφνη», από τη θέση του σε λειτουργία το 1997, με σκοπό τη στήριξη των θυμάτων βίας και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος γυναικών, παιδιών και νέων, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία, τόσο από άποψη δημοτικότητας για τα εμπλεκόμενα μέρη (δημόσιες αρχές, ακαδημαϊκοί φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις) όσο και από την άποψη της αποτελεσματικότητας των χρηματοδοτούμενων έργων. Έχει χρηματοδοτήσει έργα ευαισθητοποίησης, παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τα θύματα και στήριξης των δραστηριοτήτων μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που εργάζονται επί τόπου. Έχει εστιαστεί σε κάθε μορφή βίας, όπως για παράδειγμα η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική βία και η εμπορία ανθρώπων, η παρενοχλητική παρακολούθηση και παραδοσιακές επιβλαβείς πρακτικές όπως ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών (ΑΓΟ), καθώς και σε νέες, αναδυόμενες μορφές βίας, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός και η κυβερνοπαρενόχληση. Ως εκ τούτου, κατά την υλοποίηση του προγράμματος, είναι σημαντικό να συνεχιστούν όλες αυτές οι δράσεις, με την πρόβλεψη ανεξάρτητου κονδυλίου του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δάφνη», και να ληφθούν υπόψη τα σχετικά αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλήθηκαν.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης. Το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η απαγόρευση των διακρίσεων κατοχυρώνεται επίσης στο άρθρο 21 του Χάρτη. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών διακρίσεων και θα πρέπει να αναληφθεί παράλληλα κατάλληλη δράση για την αποτροπή και την καταπολέμηση των διακρίσεων για έναν ή περισσότερους λόγους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, του αντιμουσουλμανικού μίσους και άλλων μορφών μη ανοχής. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, μίσους, διαχωρισμού και στιγματισμού, καθώς και στην καταπολέμηση του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της μη ανεκτικής μεταχείρισης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί με αμοιβαία ενισχυτικό τρόπο μαζί με άλλες δραστηριότητες της Ένωσης που έχουν τους ίδιους στόχους, ιδίως με εκείνες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020»10 και στη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη11.

(11)  Η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ένωσης. Το άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η απαγόρευση των διακρίσεων κατοχυρώνεται επίσης στο άρθρο 21 του Χάρτη. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων, έμμεσων και διαρθρωτικών διακρίσεων, και θα πρέπει να αναληφθεί παράλληλα κατάλληλη δράση για την αποτροπή και την καταπολέμηση των διακρίσεων για έναν ή περισσότερους λόγους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της αφρικανοφοβίας, του αντισημιτισμού, της αθιγγανοφοβίας, του αντιμουσουλμανικού μίσους, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μη ανοχής, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, κατά ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, ενώ θα συνεκτιμά τα πολλαπλά επίπεδα διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, μίσους, διαχωρισμού και στιγματισμού, καθώς και στην καταπολέμηση του εκφοβισμού, της παρενόχλησης και της μη ανεκτικής μεταχείρισης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί με αμοιβαία ενισχυτικό τρόπο μαζί με άλλες δραστηριότητες της Ένωσης που έχουν τους ίδιους στόχους, ιδίως με εκείνες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020»10 και στη σύσταση του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη11.

__________________

__________________

10 COM(2011)173.

10 COM(2011)173.

11 ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.

11 ΕΕ C 378 της 24.12.2013, σ. 1.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Τα συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά εμπόδια, καθώς και η έλλειψη πρόσβασης, εμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα. Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν εμπόδια, μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τα οφέλη μιας χωρίς αποκλεισμούς, ποιοτικής εκπαίδευσης, την αποφυγή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρόσβαση σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες και στα ΜΜΕ, ή τη χρήση των πολιτικών δικαιωμάτων τους. Ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να προωθούν, να προστατεύουν και να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαμβάνουν πλήρως και σε ισότιμη βάση όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι διατάξεις της ΣΗΕΔΑΑ έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της έννομης τάξης της Ένωσης.

(12)  Τα συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά εμπόδια, καθώς και η έλλειψη πρόσβασης, εμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τα άλλα άτομα. Τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, αντιμετωπίζουν εμπόδια, μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τα οφέλη μιας χωρίς αποκλεισμούς, ποιοτικής εκπαίδευσης, την αποφυγή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρόσβαση σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες και στα ΜΜΕ, ή τη χρήση των πολιτικών δικαιωμάτων τους. Ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), η Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να προωθούν, να προστατεύουν και να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαμβάνουν πλήρως και σε ισότιμη βάση όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι διατάξεις της ΣΗΕΔΑA, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική, έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της έννομης τάξης της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όσον αφορά την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως ισότιμων πολιτών, και να χρηματοδοτεί τις εν λόγω δραστηριότητες.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το δικαίωμα ενός ατόμου στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών (δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Το νομικό πλαίσιο της Ένωσης, ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 και η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 περιέχουν διατάξεις με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω νομικές πράξεις αναθέτουν στις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων το καθήκον της ευαισθητοποίησης του κοινού και της προώθησης της κατανόησης των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης, να διενεργεί μελέτες και άλλες σχετικές δραστηριότητες, δεδομένης της σημασίας του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καιρούς ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων.

(13)  Το δικαίωμα ενός ατόμου στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των επικοινωνιών (δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Το νομικό πλαίσιο της Ένωσης, ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 και η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 περιέχουν διατάξεις με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω νομικές πράξεις αναθέτουν στις εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων το καθήκον της ευαισθητοποίησης του κοινού και της προώθησης της κατανόησης των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης, να στηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην προάσπιση της προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης και να διενεργεί μελέτες και άλλες σχετικές δραστηριότητες, δεδομένης της σημασίας του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καιρούς ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων.

__________________

__________________

12 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88.

12 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1-88.

13 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131.

13 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89-131.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Η ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Η ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση, η αξιολόγηση του πλαισίου στο οποίο εμπίπτουν τα μέσα επικοινωνίας και η υπεύθυνη και ασφαλής χρήση των δικτύων ενημέρωσης και επικοινωνίας συνδέονται άμεσα με την ελεύθερη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση μιας λειτουργικής δημοκρατίας. Είναι απαραίτητο να αποκτήσουν οι πολίτες δεξιότητες σε σχέση με την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν την απαραίτητη κριτική σκέψη και ικανότητα διάκρισης, καθώς και την ικανότητα να αναλύουν σύνθετες πραγματικότητες, να αναγνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ απόψεων και πραγματικών περιστατικών και να αντιστέκονται σε όλες τις μορφές ρητορικής μίσους. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ πρέπει να προαγάγει την ανάπτυξη της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, σπουδών και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εκδίδουν τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωση αυτή υλοποιήθηκε με την έκδοση του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]14. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση της τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για την εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση από τους πολίτες του δικαιώματος να διοργανώνουν και να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών.

(14)  Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών αποτελεί το πρώτο υπερεθνικό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας που δημιουργεί άμεση σχέση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εκδίδουν τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών κατά την έννοια του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποχρέωση αυτή υλοποιήθηκε με την έκδοση του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου]14. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη χρηματοδότηση της τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για την εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση από τους πολίτες του δικαιώματος να διοργανώνουν, να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν άλλους να υποστηρίξουν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών.

_________________

_________________

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1).

14 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1).

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση των στόχων της διάστασης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις δραστηριότητές του.

(15)  Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 ΣΛΕΕ, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την ενσωμάτωση των στόχων της διάστασης της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων σε όλες τις δραστηριότητές του και να προωθεί τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και την αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο, κατά περίπτωση, σε όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού της Ένωσης. Για την ορθή ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου απαιτούνται η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου σε όλα τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού, η διάθεση επαρκών πόρων και η διαφάνεια στα κονδύλια του προϋπολογισμού που προορίζονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο. Τα επιμέρους έργα και το ίδιο το πρόγραμμα θα πρέπει να επανεξετάζονται στο τέλος της περιόδου χρηματοδότησης για να προσδιορίζεται σε ποιον βαθμό έχουν συμβάλει στην εφαρμογή των ανωτέρω αρχών.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Σύμφωνα με τις νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με την ίση μεταχείριση, τα κράτη μέλη συστήνουν ανεξάρτητους φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, γνωστούς ως «φορείς ισότητας», με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεις με βάση τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή, καθώς και με βάση το φύλο. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη έχουν προχωρήσει πέρα από τις απαιτήσεις αυτές και έχουν διασφαλίσει ότι οι φορείς ισότητας είναι επίσης αρμόδιοι για διακρίσεις με βάση άλλους λόγους, όπως η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκεία και οι πεποιθήσεις, η αναπηρία ή άλλοι λόγοι. Οι φορείς ισότητας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ισότητας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση, ιδίως παρέχοντας ανεξάρτητη στήριξη στα θύματα διακρίσεων, διεξάγοντας ανεξάρτητες έρευνες για τις διακρίσεις, δημοσιεύοντας ανεξάρτητες εκθέσεις και διατυπώνοντας συστάσεις για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις διακρίσεις στη χώρα τους. Είναι σημαντικό να συντονιστεί το έργο των φορέων ισότητας σʼ αυτόν τον τομέα σε ενωσιακό επίπεδο. Το 2007 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας (EQUINET). Τα μέλη του είναι οι εθνικοί φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στις οδηγίες 2000/43/ΕΚ15 και 2004/113/ΕΚ16 του Συμβουλίου, και στις οδηγίες 2006/54/ΕΚ17 και 2010/41/ΕΕ18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το EQUINET βρίσκεται σε εξαιρετική θέση, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας που διασφαλίζει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ των φορέων ισότητας. Αυτή η δραστηριότητα που ασκεί ο EQUINET ως προς τον συντονισμό έχει ουσιαστική σημασία για την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων στα κράτη μέλη και θα πρέπει να στηρίζεται από το πρόγραμμα.

(17)  Σύμφωνα με τις νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με την ίση μεταχείριση, τα κράτη μέλη συστήνουν ανεξάρτητους φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, γνωστούς ως «φορείς ισότητας», με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεις με βάση τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή, καθώς και με βάση το φύλο. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη έχουν προχωρήσει πέρα από τις απαιτήσεις αυτές και έχουν διασφαλίσει ότι οι φορείς ισότητας είναι επίσης αρμόδιοι για διακρίσεις με βάση άλλους λόγους, όπως η γλώσσα, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκεία και οι πεποιθήσεις, η αναπηρία ή άλλοι λόγοι. Οι φορείς ισότητας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της ισότητας και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση, ιδίως παρέχοντας ανεξάρτητη στήριξη στα θύματα διακρίσεων, διεξάγοντας ανεξάρτητες έρευνες για τις διακρίσεις, δημοσιεύοντας ανεξάρτητες εκθέσεις και διατυπώνοντας συστάσεις για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις διακρίσεις στη χώρα τους. Είναι σημαντικό να συντονιστεί το έργο όλων αυτών των εμπλεκόμενων φορέων ισότητας σʼ αυτόν τον τομέα σε ενωσιακό επίπεδο. Το 2007 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας (EQUINET). Τα μέλη του είναι οι εθνικοί φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στις οδηγίες 2000/43/ΕΚ15 και 2004/113/ΕΚ16 του Συμβουλίου, και στις οδηγίες 2006/54/ΕΚ17 και 2010/41/ΕΕ18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στις 22 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τα πρότυπα για τους φορείς ισότητας, η οποία καλύπτει την εντολή, την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα, τον συντονισμό και τη συνεργασία των φορέων ισότητας. Το EQUINET βρίσκεται σε εξαιρετική θέση, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας που διασφαλίζει τον συντονισμό των δραστηριοτήτων μεταξύ των φορέων ισότητας. Αυτή η δραστηριότητα που ασκεί ο EQUINET ως προς τον συντονισμό έχει ουσιαστική σημασία για την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων στα κράτη μέλη και θα πρέπει να στηρίζεται από το πρόγραμμα.

__________________

__________________

15 Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22).

15 Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22).

16 Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37).

16 Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37).

17 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).

17 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).

18 Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1). [:

18 Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1). [:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Για την αύξηση της προσβασιμότητας και την παροχή αμερόληπτης καθοδήγησης και πρακτικών πληροφοριών σε σχέση με όλες τις πτυχές του προγράμματος, θα πρέπει να συσταθούν σημεία επαφής στα κράτη μέλη που θα παρέχουν συνδρομή τόσο στους δικαιούχους όσο και στους αιτούντες. Τα σημεία επαφής του προγράμματος θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα, χωρίς άμεση υπαγωγή σε δημόσιες αρχές ή παρεμβολή των εν λόγω αρχών στη λήψη των αποφάσεών τους. Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης των σημείων επαφής από τα κράτη μέλη ή από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή από κοινοπραξίες αυτών. Τα σημεία επαφής του προγράμματος δεν φέρουν καμία ευθύνη για την επιλογή των σχεδίων·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι ανεξάρτητοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και τη διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ αυτές, όπως και στην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2018, η επαρκής χρηματοδοτική στήριξη έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού και βιώσιμου περιβάλλοντος ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να ενισχύσουν τον ρόλο τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στη στήριξη, τη ενδυνάμωση και την οικοδόμηση των ικανοτήτων των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων οι δραστηριότητες βοηθούν τη στρατηγική επιβολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων υπεράσπισης και επαγρύπνησης, καθώς και στην προώθηση, την προστασία και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινές αξίες της Ένωσης σε εθνικό επίπεδο.

(18)  Οι ανεξάρτητοι φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση και τη διαφύλαξη των κοινών αξιών της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΣΕΕ, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σχετικά μʼ αυτές, όπως και στην αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018, η αύξηση της χρηματοδότησης και η επαρκής χρηματοδοτική στήριξη έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού και βιώσιμου περιβάλλοντος ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να ενισχύσουν τον ρόλο τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στη στήριξη, τη ενδυνάμωση και την οικοδόμηση, μεταξύ άλλων με επαρκή βασική χρηματοδότηση και απλουστευμένες επιλογές κόστους, απλουστευμένους δημοσιονομικούς κανόνες και απλουστευμένες διαδικασίες, των ικανοτήτων των ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην προαγωγή αξιών της Ένωσης, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, των οποίων οι δραστηριότητες βοηθούν τη στρατηγική επιβολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω δραστηριοτήτων υπεράσπισης και επαγρύπνησης, καθώς και στην προώθηση, την προστασία και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις κοινές αξίες της Ένωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνολική συνοχή, τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες με το έργο οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και θα πρέπει να συνεκτιμήσει το έργο άλλων εθνικών και διεθνών παραγόντων στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα.

(19)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνολική συνοχή, τη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες με το έργο οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ένωσης, ιδίως του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και θα πρέπει να συνεκτιμήσει το έργο άλλων εθνικών και διεθνών παραγόντων στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει ενεργή καθοδήγηση τους συμμετέχοντες στο παρόν πρόγραμμα προκειμένου να χρησιμοποιούν τις εκθέσεις και τους πόρους που παράγονται από τα εν λόγω όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης, όπως τα εργαλεία για τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο τα οποία έχουν αναπτυχθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Ολοκληρωμένος ενωσιακός μηχανισμός για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να διασφαλίζει την τακτική και ισότιμη επανεξέταση όλων των κρατών μελών, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργοποίηση μέτρων σε περίπτωση γενικών ελλείψεων των κρατών μελών όσον αφορά τις ενωσιακές αξίες.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι ανοικτό στη συμμετοχή των μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), των μελών της ΕΖΕΣ που δεν είναι μέλη του ΕΟΧ, και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες που επωφελούνται από προενταξιακή στρατηγική θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

(20)  Όσον αφορά την υλοποίηση των ειδικών στόχων της προώθησης της ισότητας και των δικαιωμάτων των φύλων, της προώθησης της δέσμευσης των πολιτών και της συμμετοχής τους στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, καθώς και της καταπολέμησης της βίας, το πρόγραμμα θα πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι ανοικτό στη συμμετοχή των μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), των μελών της ΕΖΕΣ που δεν είναι μέλη του ΕΟΧ, και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι υπό προσχώρηση χώρες, οι υποψήφιες χώρες και οι δυνάμει υποψήφιες χώρες που επωφελούνται από προενταξιακή στρατηγική θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των δράσεων που υλοποιούνται, η συμπληρωματικότητά τους με τις δράσεις των κρατών μελών, ενώ η συνοχή, η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες θα πρέπει να επιδιώκονται με χρηματοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη τομέων πολιτικής με στενούς δεσμούς μεταξύ τους, ιδίως στο πλαίσιο του ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες —και, ως εκ τούτου, με το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»— καθώς και με τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και Erasmus+ για την πραγμάτωση των δυνατοτήτων των πολιτισμικών διασταυρώσεων στους τομείς του πολιτισμού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των τεχνών, της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, της εσωτερικής αγοράς, των επιχειρήσεων, των νέων, της υγείας, της ιθαγένειας, της δικαιοσύνης, της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, της συνοχής, του τουρισμού, των εξωτερικών σχέσεων, του εμπορίου και της ανάπτυξης.

(21)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάθεση κονδυλίων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία όλων των δράσεων που υλοποιούνται, μεταξύ άλλων σε τοπικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, με στόχο την προώθηση και τη διαφύλαξη των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκει τη συνοχή, τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα με τις δράσεις των κρατών μελών, και με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη τομέων πολιτικής με στενούς δεσμούς με τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες, μεταξύ άλλων με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και Erasmus+, καθώς και με συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να προαχθεί υψηλό επίπεδο απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προάγουν τις συνέργειες μεταξύ της καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και της προώθησης της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων κάθε μορφής. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του προγράμματος θα πρέπει να διενεργείται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συνέργεια και συμπληρωματικότητα τόσο μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του όσο και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλιστούν συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια αυτά θα συμβάλουν από κοινού στην επίτευξη εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)   Είναι σημαντικό να διασφαλίζονται η χρηστή οικονομική διαχείριση του προγράμματος και η υλοποίησή του με τον πλέον αποτελεσματικό και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, με παράλληλη κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου και της προσβασιμότητας του προγράμματος σε όλους τους συμμετέχοντες.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22β)   Η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τις επιδοτήσεις, τα έπαθλα, τις συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη , τα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό.

(23)  Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τις επιδοτήσεις, τα βραβεία, τις συμβάσεις, την έμμεση εκτέλεση, τη χρηματοδοτική συνδρομή, τα χρηματοδοτικά μέσα και τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό και επιτάσσει πλήρη διαφάνεια στη χρήση των πόρων, χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και συνετή χρήση των πόρων. Ειδικότερα, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και να ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος προγράμματος κανόνες σχετικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων βασικών τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μέσω πολυετών επιδοτήσεων λειτουργίας, κλιμακωτών επιδοτήσεων (οικονομικής στήριξης προς τρίτους) και μέτρων που διασφαλίζουν ταχείες και ευέλικτες διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων, όπως η διαδικασία υποβολής αίτησης σε δύο στάδια, οι φιλικές προς τον χρήστη εφαρμογές και διαδικασίες υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου21, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου22 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου23, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(24)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εκτέλεσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου, του μεγέθους και της ικανότητας των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και των στοχευόμενων δικαιούχων, και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Συναφώς, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών, μοναδιαίων δαπανών και κλιμακωτών επιδοτήσεων, καθώς και κριτηρίων συγχρηματοδότησης που θα συνεκτιμούν την εθελοντική εργασία και τη χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης θα πρέπει να γίνονται δεκτές σε είδος και μπορούν να αίρονται σε περιπτώσεις περιορισμένης συμπληρωματικής χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου21, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου22 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου23, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 1).

22 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, σ. 2).

22 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, σ. 2).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

23 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

24 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

24 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό ειδική διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση για να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(25)  Όσον αφορά την υλοποίηση των ειδικών στόχων της προώθησης της ισότητας, των δικαιωμάτων των φύλων, της δέσμευσης των πολιτών και της συμμετοχής τους στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, και της καταπολέμησης της βίας, τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο της συνεργασίας που εγκαθιδρύεται από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την υλοποίηση των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό ειδική διάταξη ώστε να χορηγηθούν στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαραίτητα δικαιώματα και η πρόσβαση για να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)   Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη έχει ως στόχο να εξοπλίσει την Ένωση ώστε να προστατεύει καλύτερα τον προϋπολογισμό της όταν αδυναμίες του κράτους δικαίου δυσχεραίνουν ή απειλούν να βλάψουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Θα πρέπει να συμπληρώνει το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες ο ρόλος του οποίου είναι διαφορετικός, δηλαδή η χρηματοδότηση πολιτικών σύμφωνων με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες που επικεντρώνονται στις ζωές των πολιτών και στη συμμετοχή.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Σύμφωνα με [:το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου25], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(27)  Σύμφωνα με [:το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου25], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων συμφωνιών που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι περιορισμοί που οφείλονται στη μεγάλη απόσταση των εν λόγω χωρών ή εδαφών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

__________________

__________________

25 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

25 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.

(28)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα, καθώς και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου που συνίσταται στο να διατεθεί το 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ προς στόχους που αφορούν το κλίμα κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2021-2027, και σε ετήσιο στόχο ύψους 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 (2017/2052(INI)), ζήτησε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027 στόχος ύψους 30 % για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ που στηρίζουν τους στόχους για το κλίμα.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη παρακολούθησης του προγράμματος με βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος στην πράξη.

(29)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 Απριλίου 2016, υφίσταται η ανάγκη παρακολούθησης του προγράμματος με βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, ως αιτούντες και δικαιούχοι που ενδέχεται να μη διαθέτουν επαρκείς πόρους και προσωπικό για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, νοούνται, για παράδειγμα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί εταίροι, κ.λπ. Κατά περίπτωση, οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος στην πράξη.

    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους δείκτες που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 16 και στο παράρτημα II. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων.

(30)  Προκειμένου να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος και τη διασφάλιση πραγματικής αξιολόγησης της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 και τους δείκτες που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 16 και στο παράρτημα II. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως. Θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί με τη διατύπωση της εξουσιοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.

διαγράφεται

__________________

 

26 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι η πρόταση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει παραπομπές σε εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη και αξίες» («πρόγραμμα»).

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» («πρόγραμμα»).

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Καθορίζει τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους όρους για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

1.  Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, ιδίως μέσω της προστασίας και της δημιουργίας ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, ιδίως σε επίπεδο βάσης, και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες, με στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανοικτών, βασιζόμενων σε δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  προστασία και προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο (σκέλος που αφορά τις αξίες της Ένωσης)·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων (σκέλος «Ισότητα και δικαιώματα»),

α)  προώθηση της ισότητας , συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (σκέλος «Ισότητα, δικαιώματα και ισότητα των φύλων»),

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προώθηση της δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης (σκέλος «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών»),

β)  ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδίως των νέων, στη σημασία της Ένωσης μέσα από δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διατήρηση της μνήμης των ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν στη δημιουργία της και προώθηση της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, του πλουραλισμού, της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και των συναντήσεων των πολιτών και της ενεργού συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης (σκέλος «Ενεργή ιθαγένεια»)·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  καταπολέμηση της βίας (σκέλος «Δάφνη»).

γ)  καταπολέμηση της βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας με βάση το φύλο (σκέλος «Δάφνη»).

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Σκέλος «Αξίες της Ένωσης»

 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο -α), το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα εξής:

 

α)  προστασία και προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αποτελεσματική δικαστική προστασία από ανεξάρτητα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· παροχή στήριξης στους ανεξάρτητους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς το κράτος δικαίου, στην υπεράσπιση των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και σε πρωτοβουλίες που προάγουν μια κοινή νοοτροπία διαφάνειας, χρηστής διακυβέρνησης και καταπολέμησης της διαφθοράς·

 

β)  προώθηση της οικοδόμησης μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης, καθώς και προστασία και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις αξίες που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν και καλλιεργούν τα εν λόγω δικαιώματα και αξίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα περιβάλλον που επιτρέπει τον δημοκρατικό διάλογο και ενισχύει την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς ή του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και την ακαδημαϊκή ελευθερία.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σκέλος «Ισότητα και δικαιώματα»

Σκέλος «Ισότητα, δικαιώματα και ισότητα των φύλων»

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), το πρόγραμμα εστιάζεται στα εξής:

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και του ειδικού στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), το πρόγραμμα εστιάζεται στα εξής:

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην πρόληψη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και στη στήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, καθώς και της ενσωμάτωσης της διάστασής τους, και πολιτικών για την καταπολέμηση του ρατσισμού και όλων των μορφών μη ανοχής·

α)  στην προώθηση της ισότητας και στην πρόληψη και την καταπολέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων λόγω φύλου, κοινωνικής, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και στη στήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών για την προώθηση της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων, καθώς και της ενσωμάτωσης της διάστασής τους, και πολιτικών για την καταπολέμηση του ρατσισμού και όλων των μορφών μη ανοχής εντός και εκτός διαδικτύου·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  στην υποστήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών και προγραμμάτων για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, της ισότητας των φύλων, της ενδυνάμωσης των γυναικών και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σκέλος «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών»

Σκέλος «Ενεργή ιθαγένεια»

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), το πρόγραμμα εστιάζεται στα εξής:

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α), το πρόγραμμα επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους:

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην αύξηση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, την ιστορία της, την πολιτιστική κληρονομιά της και την πολυμορφία της·

α)  υποστήριξη έργων που προτείνονται από τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, με στόχο να ενθαρρύνονται οι πολίτες όχι μόνο να θυμούνται τα γεγονότα που προηγήθηκαν της δημιουργίας της Ένωσης, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της ιστορικής της μνήμης, αλλά και να μάθουν περισσότερα για την κοινή τους ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες τους, και να αποκτήσουν το αίσθημα του πλούτου της κοινής τους πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, που αποτελούν τα θεμέλια για ένα κοινό μέλλον· ενίσχυση της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά την Ένωση, τις απαρχές της, τον λόγο ύπαρξης και τα επιτεύγματά της, και αύξηση της ευαισθητοποίησής τους όσον αφορά τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις, καθώς και τη σημασία της αμοιβαίας κατανόησης και ανεκτικότητας, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  προώθηση και στήριξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών αγωγής του πολίτη, στο πλαίσιο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην προώθηση της ανταλλαγής και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών από διαφορετικές χώρες· στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες, παρέχοντας στους πολίτες και στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να ανταλλάσσουν δημόσια τις γνώμες τους σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης.

β)  προώθηση του δημόσιου διαλόγου μέσω της αδελφοποίησης πόλεων, συναντήσεων των πολιτών, ιδίως των νέων, και μέσω της συνεργασίας μεταξύ δήμων, τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών διάφορων χωρών, ώστε να τους παρέχεται άμεση πρακτική εμπειρία του πλούτου της πολιτιστικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ένωση και να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ενθάρρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο· εξασφάλιση της δυνατότητας στους πολίτες και στις ενώσεις να προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και να διεξάγουν κατάλληλες δημόσιες συζητήσεις σχετικά με όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της Ένωσης· στήριξη οργανωμένων κοινών πρωτοβουλιών με τη μορφή ενώσεων πολιτών και δικτύων νομικών οντοτήτων για την αποτελεσματικότερη προώθηση των στόχων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το πρόγραμμα εστιάζεται στα εξής:

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και του ειδικού στόχου που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το πρόγραμμα εστιάζεται στα εξής:

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και στην προώθηση της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) σε κάθε επίπεδο· και

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών, καθώς και κατά άλλων ομάδων κινδύνου·

α)  στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά παιδιών, νέων, καθώς και κατά άλλων ομάδων κινδύνου, όπως τα άτομα ΛΟΑΔΜ, τα άτομα με αναπηρία, οι μειονότητες, οι ηλικιωμένοι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων αυτής της βίας.

β)  στην υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων αυτής της βίας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των δραστηριοτήτων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που διευκολύνουν και εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων και στην ασφαλή καταγγελία στην αστυνομία για όλα τα θύματα βίας, και στην υποστήριξη και διασφάλιση του ίδιου επιπέδου προστασίας σε όλη την Ένωση για τα θύματα βίας με βάση το φύλο.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε [ 641 705 000] EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για το διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε [1 627 000 000] EUR σε τιμές 2018 [1 834 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές].

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει τα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση έκθεση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 που εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 14 Νοεμβρίου 2018.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  [754 062 000 EUR σε τιμές 2018] [850 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές] [ήτοι 46,34 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου] για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο -α)·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  [408 705 000] EUR για την επίτευξη των ειδικών στόχων του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ)·

α)  [429 372 000 EUR σε τιμές 2018] [484 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές] (ήτοι 26,39% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου) για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ)·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  [233 000 000] EUR για την επίτευξη των ειδικών στόχων του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

β)  [443 566 000 EUR σε τιμές 2018] [500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές] (ήτοι 27,26% του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου) για την επίτευξη των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή διαθέτει τουλάχιστον το 50% των ποσών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο πρώτο εδάφιο στοιχεία -α) και α) στη στήριξη δραστηριοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εκ του οποίου τουλάχιστον το 65% διατίθεται στις τοπικές και τις περιφερειακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

Η Επιτροπή δεν παρεκκλίνει από τα κατανεμηθέντα ποσοστά του χρηματοδοτικού κονδυλίου, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι -α), κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες. Εάν αποδειχθεί αναγκαία η υπέρβαση του ορίου αυτού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 16, για την τροποποίηση του Παραρτήματος 1 -α) με τροποποίηση των διατιθέμενων ποσοστών κατά πέντε έως δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

5.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή της Επιτροπής, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του κράτους μέλους.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Μηχανισμός στήριξης αξιών

 

1.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει σοβαρή και ταχεία επιδείνωση σε ένα κράτος μέλος όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις αξίες της Ένωσης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, και υπάρχει ο κίνδυνος οι αξίες αυτές να μην προστατεύονται και να μην προάγονται επαρκώς, η Επιτροπή μπορεί να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τη μορφή ταχείας διαδικασίας για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνση, τη στήριξη και την ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου στο εν λόγω κράτος μέλος και την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεπαρκούς συμμόρφωσης με τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ.

 

2.  Η Επιτροπή προβλέπει τη διάθεση ποσοστού έως 5% των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο -α) στον μηχανισμό στήριξης αξιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, η Επιτροπή μεταφέρει τυχόν μη δεσμευθέντες πόρους στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού για την υποστήριξη άλλων δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος.

 

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16, σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού στήριξης αξιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κινητοποίηση του μηχανισμού βασίζεται σε πλήρη, τακτική και βάσει αποδείξεων παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

 

4.  Οι πόροι που διατίθενται σε ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν να αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς στο πρόγραμμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)  όταν η Επιτροπή ενεργοποιεί το πλαίσιο της ΕΕ για το κράτος δικαίου·

 

β)  όταν το ένα τρίτο των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη πρόταση στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, για να διαπιστωθεί ότι υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ από το οικείο κράτος μέλος·

 

γ)  όταν το ένα τρίτο των κρατών μελών ή η Επιτροπή υποβάλλει αιτιολογημένη πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ από το εν λόγω κράτος μέλος.

 

5.  Η Επιτροπή μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

 

Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για τη μεταφορά των πόρων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται εγκριθείσα από το Συμβούλιο εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει, μέσω εκτελεστικής πράξης, να απορρίψει την εν λόγω πρόταση με ειδική πλειοψηφία εντός ενός μηνός από την υποβολή της πρότασης της Επιτροπής.

 

6.  Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, όταν για ένα κράτος μέλος πληρούται ένας από τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4, παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα Ταμεία και τα προγράμματα που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε μεταφορά πόρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την Επιτροπή σε διαρθρωμένο διάλογο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, κυρίως μέσω επιδοτήσεων δράσης, καθώς και ετήσιων ή πολυετών επιδοτήσεων λειτουργίας. Η εν λόγω χρηματοδότηση χορηγείται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζονται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, συνετή χρήση των δημόσιων κονδυλίων, χαμηλός διοικητικός φόρτος για τον φορέα λειτουργίας του προγράμματος και τους δικαιούχους, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης πιθανών δικαιούχων στα κονδύλια του προγράμματος. Μπορούν να χρησιμοποιούνται κατ’ αποκοπή ποσά, μοναδιαίες δαπάνες, κατ’ αποκοπή συντελεστές και κλιμακωτές επιδοτήσεις (χρηματοδοτική στήριξη σε τρίτους). Η συγχρηματοδότηση γίνεται δεκτή σε είδος και μπορεί να αίρεται σε περιπτώσεις περιορισμένης συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση ειδικού στόχου του άρθρου 2 μπορούν να χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

1.  Δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση γενικού ή ειδικού στόχου του άρθρου 2 μπορούν να χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9α είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή συγκροτεί «ομάδα πολιτικού διαλόγου» με στόχο την εξασφάλιση τακτικού, ανοικτού και διαφανούς διαλόγου με τους δικαιούχους του προγράμματος και άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών και τη συζήτηση των εξελίξεων της πολιτικής στους τομείς και τους στόχους που καλύπτονται από το πρόγραμμα και τους συναφείς τομείς.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Δραστηριότητες επιλέξιμες για χρηματοδότηση

 

Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος που ορίζονται στο άρθρο 2 θα υλοποιηθούν ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με την υποστήριξη των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 

α)   ευαισθητοποίηση, δημόσια εκπαίδευση, προώθηση και διάδοση πληροφοριών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις πολιτικές, τις αρχές και τα δικαιώματα στους τομείς και τους στόχους που καλύπτονται από το πρόγραμμα·

 

β)   αμοιβαία μάθηση μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, της αμοιβαίας κατανόησης και της συμμετοχής στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες·

 

γ)   δραστηριότητες αναλυτικής παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και στήριξης ώστε να βελτιωθεί η κατανόηση της κατάστασης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα, καθώς και για να βελτιωθεί η ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, των πολιτικών και των κοινών αξιών της Ένωσης εντός των κρατών μελών, δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων και στατιστικών· ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και, κατά περίπτωση, δεικτών ή σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις· αξιολογήσεις· εκτιμήσεις επιπτώσεων· κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού·

 

δ)   κατάρτιση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τις πολιτικές και τα δικαιώματα στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα και ενίσχυση της ανεξαρτησίας των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και της ικανότητάς τους να υποστηρίζουν τις πολιτικές και τα δικαιώματα στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων μέσω δικαστικής διαμάχης στρατηγικής σημασίας·

 

ε)   προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και της κατανόησης των κινδύνων, των κανόνων, των διασφαλίσεων και των δικαιωμάτων σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής ζωής και της ψηφιακής ασφάλειας·

 

στ)   ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες και της προσήλωσής τους στη δικαιοσύνη, την ισότητα, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία, καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ένωσης, όπως το δικαίωμα να ταξιδεύουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ζουν σε άλλο κράτος μέλος, μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και της προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και του σεβασμού της πολυμορφίας εντός της Ένωσης·

 

ζ)   ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδίως των νέων, σχετικά με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά, την ταυτότητα, την ιστορία και τη μνήμη, και η ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν στην Ένωση, ιδίως μέσω πρωτοβουλιών προβληματισμού σχετικά με τα αίτια των απολυταρχικών καθεστώτων στη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης και απότισης τιμής στη μνήμη των θυμάτων των εγκλημάτων αυτών και των αδικιών που διαπράχθηκαν, και δραστηριότητες σχετικές με άλλες καθοριστικές στιγμές της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας·

 

η)   δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τους πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αδελφοποίησης , μικρής κλίμακας σχέδια και σχέδια της κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ισχυρότερη προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή·

 

θ)   ενθάρρυνση και διευκόλυνση της ενεργής και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, στην οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης, καθώς και ευαισθητοποίηση και προώθηση και προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων και των αξιών μέσω της στήριξης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα σε όλα τα επίπεδα, καθώς και ανάπτυξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών δικτύων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την ευαισθητοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου, των στόχων, των αξιών και των στρατηγικών της Ένωσης·

 

ι)   χρηματοδότηση της τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για την εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011], ούτως ώστε να υποστηρίζεται η άσκηση του δικαιώματος των πολιτών να διοργανώνουν και να υποστηρίζουν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών·

 

ια)   βελτίωση της γνώσης του προγράμματος, καθώς και της διάδοσης και της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του, και προώθηση της απήχησής του στους πολίτες και στην κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων με τη συγκρότηση και την υποστήριξη ανεξάρτητων σημείων επαφής·

 

ιβ) ενίσχυση της ικανότητας και της ανεξαρτησίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που παρακολουθούν την κατάσταση του κράτους δικαίου και στήριξη δράσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο·

 

ιγ)   υποστήριξη της υπεράσπισης των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών και μέτρων για τη δημιουργία ασφαλών διαύλων υποβολής καταγγελιών εντός των οργανισμών και στις δημόσιες αρχές ή σε άλλους σχετικούς φορείς, καθώς και μέτρα για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος έναντι της απόλυσης, του υποβιβασμού ή άλλων μορφών αντιποίνων, μεταξύ άλλων μέσω της ενημέρωσης και της κατάρτισης των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών·

 

ιδ)   στήριξη πρωτοβουλιών και μέτρων για την προώθηση και την προστασία της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε σχέση με τις νέες προκλήσεις, όπως τα νέα μέσα ενημέρωσης, και αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους καθώς και της στοχευμένης παραπληροφόρησης μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, μελετών και παρακολούθησης·

 

ιε)   στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της προώθησης και της παρακολούθησης της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων αρχών και της καταπολέμησης της διαφθοράς·

 

ιστ)   στήριξη των οργανώσεων που παρέχουν βοήθεια, στέγη και προστασία στα θύματα βίας και στα άτομα που απειλούνται, μεταξύ άλλων και σε καταφύγια γυναικών·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παροχή και η διαχείριση επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

1.  Η παροχή και η διαχείριση επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού και περιλαμβάνουν επιδοτήσεις δράσης, πολυετείς επιδοτήσεις λειτουργίας και κλιμακωτές επιδοτήσεις.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

2.  Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης διασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. [Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η στήριξη από διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία].

1.   Δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων ταμείων υπό επιμερισμένη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες και ότι αποφεύγεται η διπλή πηγή χρηματοδότησης των ταμείων με σαφή αναφορά των πηγών χρηματοδότησης για κάθε κατηγορία δαπανών, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. [Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης και η στήριξη από διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία].

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο μʼ αυτό·

–  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο με κράτος μέλος·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

—  τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

—  για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ), τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού·

Αιτιολόγηση

Στόχος της διατύπωσης είναι να αποκλείσει τις τρίτες χώρες από τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση για τους στόχους που σχετίζονται με το νέο σκέλος του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο -α) (νέο) για τις αξίες της Ένωσης.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί.

β)  μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης και διεθνείς οργανισμοί.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Μπορεί να χορηγηθεί επιδότηση λειτουργίας χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας (EQUINET) για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με το μόνιμο πρόγραμμα εργασίας του.

3.  Μπορεί να χορηγηθεί επιδότηση λειτουργίας χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Ισότητας (EQUINET) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με το μόνιμο πρόγραμμα εργασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση επιπτώσεων που έχει το πρόγραμμα εργασίας τους ανάλογα με το φύλο.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόγραμμα εργασίας

Πρόγραμμα εργασίας και πολυετείς προτεραιότητες

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή της εταιρικής σχέσης κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του προγράμματος και μεριμνά για την πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του παρόντος προγράμματος και των προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 15α.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καταρτίζοντας το κατάλληλο πρόγραμμα εργασίας.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η παρούσα τροπολογία προτείνει την κατάλληλη διατύπωση.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στο παράρτημα II παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2.

1.  Οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2 συλλέγονται, κατά περίπτωση, ανά φύλο. Ο κατάλογος των δεικτών παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η υλοποίηση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης και στα κράτη μέλη.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις διασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η υλοποίηση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, επιβάλλονται αναλογικές και οι λιγότερο επαχθείς απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης και στα κράτη μέλη. Για να διευκολύνει την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή παρέχει εύχρηστους μορφότυπους καθώς και προγράμματα προσανατολισμού και στήριξης, που απευθύνονται ιδίως σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ενδέχεται να μη διαθέτουν πάντα την τεχνογνωσία και επαρκείς πόρους και προσωπικό για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1.  Οι αξιολογήσεις λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, παρέχουν αριθμητικά στοιχεία κατά φύλο, περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για κάθε σκέλος και λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των ατόμων που έχουν ερωτηθεί, τις παρατηρήσεις τους και τη γεωγραφική κάλυψή τους, και διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Η ενδιάμεση αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του μακροπρόθεσμου αντικτύπου των προκάτοχων προγραμμάτων («Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» και «Ευρώπη για τους πολίτες»).

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του μακροπρόθεσμου αντικτύπου των προκάτοχων προγραμμάτων («Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» και «Ευρώπη για τους πολίτες»). Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιολόγηση επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος για την ισότητα των φύλων, ώστε να μην υπάρχουν ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες σε σχέση με την ισότητα των φύλων και να γίνονται συστάσεις για τη μορφή που μπορούν να προσλάβουν οι μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και οι αποφάσεις για τη χορήγηση επιδοτήσεων λειτουργίας ώστε να προωθούνται ενεργά τα θέματα ισότητας των φύλων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διασφαλίσει μια πιο συνεκτική διατύπωση στο πλαίσιο της ίδιας παραγράφου.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την αξιολόγηση και την καθιστά εύκολα προσβάσιμη μέσω της δημοσίευσής της στον δικτυακό της τόπο.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 14 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η παρούσα τροπολογία προτείνει την κατάλληλη διατύπωση.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απόφαση ανάκλησης καταργεί την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 13 και 14 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Απόφαση ανάκλησης καταργεί την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατʼ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η παρούσα τροπολογία προτείνει την κατάλληλη διατύπωση.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Η σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων των οποίων ζητείται η γνώμη διασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Η Επιτροπή, κατά την προπαρασκευή και κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, διασφαλίζει ότι όλα τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων των πράξεων διαβιβάζονται εγκαίρως και ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, όπως και στους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Όταν το θεωρούν αναγκαίο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να αποστέλλουν το καθένα εμπειρογνώμονες στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες είναι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ο προγραμματισμός των επόμενων μηνών και οι προσκλήσεις για όλες τις συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.  Μόλις εκδώσει κατʼ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, οι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους για το σχέδιο κειμένου μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας τεσσάρων εβδομάδων. Διενεργείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επί του σχεδίου κειμένου, με βάση την πείρα των ΜΚΟ και των τοπικών και περιφερειακών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 14 τίθεται σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει των άρθρων 13 ή 14 τίθεται σε ισχύ αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Η παρούσα τροπολογία προτείνει την κατάλληλη διατύπωση.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση και σε μορφή προσβάσιμη μεταξύ άλλων στα άτομα με αναπηρία, σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού και, κατά περίπτωση, σε δικαιούχους δράσεων που χρηματοδοτούνται κατ’ αυτό τον τρόπο και σε συμμετέχοντες στις εν λόγω δράσεις, καταδεικνύοντας έτσι την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων που καταβάλλει η Επιτροπή για την ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Σημεία επαφής για το πρόγραμμα

 

Σε κάθε κράτος μέλος συγκροτείται ανεξάρτητο εθνικό σημείο επαφής με ειδικευμένο προσωπικό που είναι επιφορτισμένο ιδίως να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους δικαιούχους του προγράμματος καθοδήγηση, πρακτικές πληροφορίες και συνδρομή σχετικά με όλες τις πτυχές του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

3.  Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για την εξέταση των επιμέρους σκελών του προγράμματος.

 

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι η πρόταση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει παραπομπές σε εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα -Ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα -I

 

Τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 κατανέμονται ως εξής:

 

α) Στο πλαίσιο του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2:

 

– τουλάχιστον 15 % σε δραστηριότητες εφαρμογής του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο αα)·

 

– τουλάχιστον 40% σε δραστηριότητες εφαρμογής των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχείο -α)· και

 

– τουλάχιστον 45% σε δραστηριότητες εφαρμογής των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχεία α) και β) και στο άρθρο 5 στοιχεία α) και β)·

 

β) Στο πλαίσιο του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β):

 

– 15 % σε δραστηριότητες μνήμης·

 

– 65 % στη δημοκρατική συμμετοχή·

 

– 10% σε δραστηριότητες προώθησης· και

 

– 10% στη διοίκηση.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα I

διαγράφεται

Δραστηριότητες του προγράμματος

 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 θα επιδιωχθούν, ιδίως, μέσω της στήριξης δραστηριοτήτων με τα εξής αντικείμενα:

 

α)   δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και διάδοση πληροφοριών με σκοπό να βελτιωθεί η γνώση σχετικά με τις πολιτικές και τα δικαιώματα στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα·

 

β)   αμοιβαία μάθηση μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης και την αμοιβαία κατανόηση και της συμμετοχής στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες·

 

γ)   δραστηριότητες ανάλυσης και παρακολούθησης με στόχο την κατανόηση της κατάστασης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα, καθώς και τη βελτίωση της εφαρμογής του δικαίου και των πολιτικών της Ένωσης στα κράτη μέλη·

 

δ)   κατάρτιση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών με στόχο τη βελτίωση των γνώσεών τους σχετικά με τις πολιτικές και τα δικαιώματα στους καλυπτόμενους τομείς·

 

ε)   ανάπτυξη και συντήρηση εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)·

 

στ)   ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς τον πολιτισμό, την ιστορία και τη μνήμη της Ευρώπης, καθώς και του αισθήματος του ανήκειν στην Ένωση·

 

ζ)   δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων·

 

η)   ενθάρρυνση και διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής στην οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής ένωσης, καθώς και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις αξίες, μέσω της στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

 

θ)   χρηματοδότηση της τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης για την εφαρμογή του κανονισμού [(ΕΕ) αριθ. 211/2011], στηρίζοντας έτσι την άσκηση από τους πολίτες του δικαιώματος να διοργανώνουν και να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών·

 

ι)   ανάπτυξη των ικανοτήτων των ευρωπαϊκών δικτύων, με σκοπό την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικαίου, των πολιτικών στόχων και των στρατηγικών της Ένωσης, καθώς και στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα·

 

ια)   βελτίωση της γνώσης του προγράμματος, καθώς και της διάδοσης και της δυνατότητας μεταφοράς των αποτελεσμάτων του, και ενίσχυση της απήχησής του στους πολίτες, μεταξύ άλλων, με τη συγκρότηση και την υποστήριξη γραφείων / εθνικού δικτύου επαφής του προγράμματος.

 

1  Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη συλλογή δεδομένων και στατιστικών· την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και, όπου συντρέχει περίπτωση, δεικτών ή σημείων αναφοράς για συγκριτική αξιολόγηση· μελέτες, έρευνες, αναλύσεις και επισκοπήσεις· αξιολογήσεις· εκτιμήσεις επιπτώσεων· την κατάρτιση και δημοσίευση οδηγών, εκθέσεων και εκπαιδευτικού υλικού.

 

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού κατά τον οποίο θα έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος, ενώ θα ελαχιστοποιούνται ο διοικητικός φόρτος και το διοικητικό κόστος. Προς τον σκοπό αυτόν, θα συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

Το πρόγραμμα θα παρακολουθείται στη βάση μιας δέσμης δεικτών αποτελεσμάτων που αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού κατά τον οποίο θα έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος, ενώ θα ελαχιστοποιούνται ο διοικητικός φόρτος και το διοικητικό κόστος. Όπου είναι δυνατόν οι δείκτες πρέπει να κατανέμονται κατά ηλικία, φύλο και κάθε άλλο συλλέξιμο στοιχείο, όπως, για παράδειγμα, εθνοτική καταγωγή, αναπηρία και ταυτότητα φύλου. Προς τον σκοπό αυτόν, θα συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αριθμός των ατόμων που προσεγγίστηκαν μέσω:

Αριθμός, με ανάλυση κατά φύλο και ηλικία, των ατόμων που προσεγγίστηκαν μέσω:

i) δραστηριοτήτων κατάρτισης·

i) δραστηριοτήτων κατάρτισης·

ii) δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών·

ii) δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών·

iii) δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και διάδοσης.

iii) δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και διάδοσης.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης σε ετήσια βάση τους ακόλουθους δείκτες εκροών:

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σειρά 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Αριθμός αιτήσεων και δραστηριοτήτων που χρηματοδοτήθηκαν, ανά κατάλογο του άρθρου 9 παράγραφος 1 και ανά σκέλος

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – σειρά 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ύψος της χρηματοδότησης που ζητήθηκε από τους αιτούντες και χορηγήθηκε, ανά κατάλογο του άρθρου 9 παράγραφος 1 και ανά σκέλος

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – πίνακας 6 – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αριθμός διακρατικών δικτύων και πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στην ευρωπαϊκή μνήμη και κληρονομιά ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του προγράμματος

Αριθμός διακρατικών δικτύων και πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στην ευρωπαϊκή μνήμη και κληρονομιά και στον διάλογο πολιτών ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων του προγράμματος

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – πίνακας 1 – σειρά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Γεωγραφική κατανομή των έργων

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 30 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027. Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» συνενώνει τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» και «Ευρώπη για τους πολίτες». Η πρόταση αποβλέπει στην προστασία και στην προαγωγή των κοινών ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών, βασισμένων σε δικαιώματα, ισότιμων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Αν και ο εισηγήτρια επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εξασφαλίσει τη συνέχιση των υφιστάμενων προγραμμάτων, δεδομένου ότι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ, η πρόταση υπολείπεται στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ένωση όσον αφορά τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και δικαιώματα.

Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αξιών για τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προωθούν τις θεμελιώδεις αξίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2021-2027, σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στην κοινωνία των πολιτών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστεί η οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. Το μέσο θα είναι συμπληρωματικό ως προς τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα και θα έχει επίπεδο χρηματοδότησης αντίστοιχο με τις δαπάνες της ΕΕ για την προώθηση των αξιών σε τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια προτείνει διάφορες αλλαγές στο σχέδιο έκθεσής της, ώστε να αντικατοπτρίζονται αυτές οι ανησυχίες και να καταστεί το πρόγραμμα πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την προστασία και την προώθηση των εν λόγω αξιών εντός της Ένωσης.

Πεδίο εφαρμογής

Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι του προγράμματος με τις κοινές αξίες που καθορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εισηγήτρια προτείνει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης με ειδική αναφορά, στον γενικό στόχο του προγράμματος, στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Σε περιόδους κατά τις οποίες η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν προκλήσεις, η εισηγήτρια θεωρεί ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση του εν λόγω μέσου και την εύκολη πρόσβαση σε αυτό για τη στήριξη των πολιτών που συμμετέχουν στην προαγωγή αυτών των πλέον απειλούμενων ευρωπαϊκών αξιών. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης συνιστά προϋπόθεση για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και για την τήρηση όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και στα νομικά συστήματά τους.

Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει να προστεθεί ένας νέος ειδικός στόχος (σκέλος «Αξίες της Ένωσης») που θα αφορά τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου και ο οποίος θα χρηματοδοτεί αντίστοιχες δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτού του νέου ειδικού στόχου, η εισηγήτρια κρίνει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προστασία και την προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της μη αυθαιρεσίας των δημόσιων αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου, της παροχής στήριξης σε ανεξάρτητους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το κράτος δικαίου, την υπεράσπιση των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και στηρίζουν πρωτοβουλίες που προωθούν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ακεραιότητα και την απουσία διαφθοράς.

Καθώς ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί τη βάση μιας δημοκρατικής κοινωνίας, η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων και του δικαιώματος στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την έμφαση που δίνεται στην αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης, καθώς και στην ανάγκη καταπολέμησης όλων των μορφών βίας στα άρθρα 3 και 5 της πρότασης. Το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύει σαφώς κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας ή ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, Σύμφωνα με την δεύτερη έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες και τις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βία, η παρενόχληση, οι απειλές και η ξενοφοβική ρητορική εις βάρος ιδίως των ΛΟΑΔΜ, των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες, καθώς και των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, παρέμειναν διάχυτα και σοβαρά φαινόμενα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου για την προστασία και την προαγωγή της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, η εισηγήτρια προτείνει όπως το σκέλος Daphne προωθήσει τη μεγαλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τους μηχανισμούς καταγγελίας εγκλημάτων για όλα τα θύματα βίας (στα οποία περιλαμβάνονται δημοσιογράφοι και άλλοι παράγοντες των μέσων ενημέρωσης που αντιμετωπίζουν πολλαπλές επιθέσεις, απειλές και πιέσεις από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες σε ολόκληρη την ΕΕ).

Η εισηγήτρια προτείνει επίσης να εισαχθούν σε άρθρο του κειμένου της πρότασης ορισμένες δραστηριότητες επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο παράρτημα Ι, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση και η χρήση του προγράμματος. Διάφορες αλλαγές προτείνονται στον κατάλογο δραστηριοτήτων, ώστε να αποσαφηνιστούν ορισμένες από τις επιλέξιμες δραστηριότητες στο πλαίσιο του νέου σκέλους για τις αξίες της Ένωσης, καθώς και να τονιστεί ότι το παρόν πρόγραμμα στηρίζει επίσης δραστηριότητες προώθησης, ανάπτυξης ικανοτήτων και ευαισθητοποίησης.

Προϋπολογισμός

Δεδομένου του μεταβαλλόμενου πολιτικού τοπίου στην Ένωση και των αυξανόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες, η εισηγήτρια θεωρεί ότι ο προτεινόμενος επταετής προϋπολογισμός ύψους 642 εκατομμυρίων EUR (που κατανέμεται σε 409 εκατ. EUR για το σκέλος «Ισότητα και δικαιώματα» και 233 εκατ. EUR για το σκέλος «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών») είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών της ΕΕ για ενίσχυση και προστασία των αξιών της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας πολυφωνικής, δημοκρατικής, ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες εκκλήσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για αύξηση του προϋπολογισμού των υφιστάμενων προγραμμάτων, καθώς και προτεινόμενο διευρυμένο πεδίου εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του νέου σκέλους που είναι αφιερωμένο στις αξίες της Ένωσης, η εισηγήτρια προτείνει τα ακόλουθα κονδύλια για τον προϋπολογισμό βάσει του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου του Απριλίου 2018· συνολικά, 1.974.457 εκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές, κατανεμημένα ως εξής: 1 δισεκατομμύριο EUR για το νέο σκέλος «Αξίες της Ένωσης», 474.457 εκατομμύρια EUR για το σκέλος «Ισότητα και δικαιώματα» και 500 εκατομμύρια EUR για το σκέλος «Δραστηριοποίηση και συμμετοχή των πολιτών». Αν και τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό από την Επιτροπή, η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι μια ουσιαστική αύξηση είναι ζωτικής σημασίας και αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αξίες.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να επωφεληθούν καταλλήλως από τη χρηματοδότηση του προγράμματος, η εισηγήτρια προτείνει επίσης να διατίθεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις τουλάχιστον το 40 % της χρηματοδότησης στο πλαίσιο κάθε στόχου.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι μηχανισμοί για τη διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ των ενωσιακών χρηματοδοτικών πολιτικών και των αξιών της Ένωσης θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, επιτρέποντας στην Επιτροπή να υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο για να μεταφέρονται στο πρόγραμμα οι πόροι που διατίθενται σε κράτος μέλος στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, όταν το εν λόγω κράτος μέλος υπόκειται σε διαδικασίες που σχετίζονται με τις αξίες της Ένωσης. Η εισηγήτρια έχει προτείνει συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά έναν περιορισμένο κατάλογο καταστάσεων κατά τις οποίες οι πόροι που χορηγούνται σε ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν να μεταφερθούν στο πρόγραμμα, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και τα δικαιώματα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη στήριξη σε σχέδια βάσης για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της συνθήκης ΕΕ - ιδίως των δημοκρατικών προτύπων, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων - ως προϋπόθεση για μια ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Αυτό συνάδει με τη γνώμη που διατύπωσε και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη μελέτη του σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ, του Ιανουαρίου 2018, όπου αναφέρεται σαφώς ότι «τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εξασφαλίζουν ότι διατίθεται χρηματοδότηση για τις ΟΚΠ που ασχολούνται με την προστασία και την προώθηση των θεμελιακών αξιών της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των μικρών τοπικών οργανώσεων. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει, κατά περίπτωση, τις ποικίλες δραστηριότητες των ΟΚΠ, όπως η παροχή υπηρεσιών, οι δραστηριότητες εποπτείας, η στήριξη, οι προσφυγές, οι εκστρατείες, τα δικαιώματα του ανθρώπου και η αγωγή του πολίτη και η ευαισθητοποίηση».

Το σχέδιο έκθεσης, όπως προτάθηκε από την εισηγήτρια, ανταποκρίνεται στον γενικό στόχο ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη στις ΟΚΠ που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση και την προστασία των αξιών στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Κατά συνέπεια, προτείνονται συγκεκριμένες τροποποιήσεις προκειμένου να υπογραμμιστεί η προσοχή που δίδεται στο σύνολο του προγράμματος σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ενώ οι δράσεις σε διεθνικό επίπεδο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, πολλές προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές αξίες έχουν τοπική προέλευση και πρέπει να αντιμετωπίζονται τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η απλούστευση των διαδικασιών και η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι επίσης ένας από τους κύριους στόχους της εισηγήτριας για το πρόγραμμα αυτό. Ως εκ τούτου, το κείμενο περιλαμβάνει αναφορές σε απλουστευμένες επιλογές κόστους, ταχείες και ευέλικτες διαδικασίες χορήγησης επιδοτήσεων και φιλικές προς τον χρήστη εφαρμογές, όπως οι πολυετείς επιδοτήσεις λειτουργίας, τα κατ’ αποκοπή ποσά, τα κατ’ αποκοπή ποσοστά, το μοναδιαίο κόστος, οι κλιμακωτές επιδοτήσεις και η συγχρηματοδότηση σε είδος. Επίσης, η εισηγήτρια προτείνει οι διαδικασίες υποβολής εκθέσεων να καταστούν εφαρμόσιμες και να ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τακτικό διάλογο με τους δικαιούχους του προγράμματος και με άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μέσω της συγκρότησης ομάδας διαλόγου με τους πολίτες.

Εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων μερών

Κατά την προετοιμασία του σχεδίου της, η εισηγήτρια συγκέντρωσε εισηγήσεις από έναν αριθμό εκπροσώπων ΜΚΟ μέσω οργανωμένων συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης στις Βρυξέλλες και στη Στοκχόλμη, καθώς και σε διμερείς συναντήσεις σε διάφορες περιπτώσεις. Η εισηγήτρια είχε επίσης διαβουλεύσεις με εκπροσώπους άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών και ενδιαφερόμενων μερών. Ο πλήρης κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Η συμπλήρωση του παρόντος παραρτήματος είναι απολύτως εθελοντική και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Οι ακόλουθες οντότητες ή πρόσωπα κατέθεσαν τις απόψεις τους κατά τη σύνταξη της έκθεσης, πριν από την έγκρισή της από την επιτροπή:

Οντότητα και/ή πρόσωπο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Επιτροπή των Περιφερειών

FRA (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)

EQUINET (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων για την Ισότητα)

Ίδρυμα Stefan Batory

Ένωση Ατομικών Ελευθεριών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Εθνικά σημεία επαφής, π.χ. Γερμανία και Γαλλία

Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Civil Society Europe

DEF Europe

Κέντρο ευρωπαϊκών ιδρυμάτων

AGE Platform Europa

Πλατφόρμα για τη διά βίου μάθηση LLL

Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτών

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Νεολαία

Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού (IPPF)

Front line defenders

Ίδρυμα για τη διά βίου μάθηση PERITIA

Ευρωπαϊκό Δίκτυο IPPF

Σουηδικός Οργανισμός Νεολαίας και Κοινωνίας των Πολιτών (ΜUCF)

Σουηδική Νεανική/Φοιτητική Ένωση Διεθνών Υποθέσεων (UF Sverige)

Sverok

Εθνικό Συμβούλιο Σουηδικών Οργανώσεων Νεολαίας (LSU)

PEN Sweden

Diakonia

Swedish Women Lobby (Σουηδικό Λόμπι Γυναικών)


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ENVI

14.6.2018

CULT

14.6.2018

 

JURI

14.6.2018

AFCO

14.6.2018

FEMM

14.6.2018

PETI

14.6.2018

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.6.2018

PETI

19.6.2018

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

5.7.2018

CULT

5.7.2018

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Bodil Valero

9.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2018

10.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

6

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Margrete Auken, Anthea McIntyre

Ημερομηνία κατάθεσης

17.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Anthea McIntyre, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

1

0

PPE

Monika Hohlmeier

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου