Postupak : 2018/0207(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0468/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0468/2018

Rasprave :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Glasovanja :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Objašnjenja glasovanja
PV 17/04/2019 - 8.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1962kWORD 326k
17.12.2018
PE 628.434v03-00 A8-0468/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestiteljica: Bodil Valero

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Sylvie Guillaume, Odbor za kulturu i obrazovanje

Sirpa Pietikäinen, Odbor za prava žena i jednakost spolova

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za prava žena i jednakost spolova
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0383),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 16. stavak 2., članak 19. stavak 2., članak 21. stavak 2. te članke 24., 167. i 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0234/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... (1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... (2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za kulturu i obrazovanje, Odbora za prava žena i jednakost spolova, Odbora za proračune, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za pravna pitanja i Odbora za ustavna pitanja (A8-0468/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa Prava i vrijednosti

o uspostavi programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Isto tako, u članku 3. navodi se da je „cilj Unije promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda” te da među ostalim „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

(1)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina.” Među tim pravima i vrijednostima, ljudsko dostojanstvo, kako je priznato u okviru Opće deklaracije o ljudskim pravima, glavna je osnova svih temeljnih ljudskih prava. „Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Isto tako, u članku 3. navodi se da je „cilj Unije promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda” te da među ostalim „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Obrazloženje

Važno je naglasiti osobitu važnost ljudskog dostojanstva, uzimajući u obzir njegovo uključivanje u uvodni članak Povelje EU-a o temeljnim pravima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1a)  U svojoj Rezoluciji od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru i vlastitim sredstvima za razdoblje 2021. – 2027. Europski parlament naglasio je važnost horizontalnih načela koja bi trebala biti temelj višegodišnjem financijskom okviru (VFO) i svim povezanim politikama Unije, uključujući uvrštavanje ciljeva održivog razvoja UN-a u sve politike i inicijative Unije u okviru sljedećeg VFO-a, naglasio da je suzbijanje diskriminacije ključno kako bi se ispunile obveze Unije u pogledu ostvarenja uključive Europe te izrazio žaljenje zbog nedostatka rodno osviještene politike i napora u pogledu rodne ravnopravnosti u politikama Unije, kao što je predstavljeno u prijedlozima VFO-a.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1b)  U svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: Pripremajući stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020., Europski parlament izrazio je podršku programima u području kulture, obrazovanja, medija, mladih, sporta, demokracije, građanstva i civilnog društva koji su jasno dokazali svoju europsku dodanu vrijednost i koji uživaju trajnu popularnost među korisnicima, istaknuo je da se jača i ambicioznija Unija može postići samo ako joj se pruže dostatna financijska sredstva te je preporučio uspostavu internog Europskog fonda za demokraciju radi jačanja potpore civilnom društvu i nevladinim organizacijama koje djeluju u području demokracije i ljudskih prava, kojim bi trebala upravljati Komisija. Potrebno je pružiti trajnu potporu postojećim politikama, povećati sredstva za vodeće programe Unije te na dodatne zadaće odgovoriti dodatnim financijskim sredstvima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”).

(2)  Unija i države članice trebaju i dalje dosljedno u svim politikama aktivno kultivirati, štititi i promicati ta prava i vrijednosti, jačati ih i razmjenjivati među građanima i narodima EU-a, te oni trebaju biti okosnica projekta EU-a s obzirom na to da svako pogoršanje zaštite tih prava i vrijednosti u bilo kojoj državi članici može imati štetne posljedice na Uniju kao cjelinu. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama te sa sve manje prostora za neovisno civilno društvo, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: ljudska prava, poštovanje ljudskog dostojanstva, slobodu, demokraciju, ravnopravnost, nediskriminaciju i vladavinu prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti („Program”) objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”) i on će biti prilagođen za rješavanje novih izazova za europske vrijednosti.

__________________

__________________

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).

9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima. To uključuje dinamično civilno društvo, poticanje demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana i promicanje bogate raznolikosti europskog društva, koje se temelji na zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima, ravnopravnosti i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje ravnopravnog, otvorenog, uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima financiranjem aktivnosti kojima se promiče dinamično, dobro razvijeno, otporno i osnaženo civilno društvo, uključujući zagovaranje promicanja i zaštite naših zajedničkih vrijednosti, a koje potiču demokratsko, građansko i društveno sudjelovanje građana te stvaraju mir i bogatu raznolikost europskog društva koje se temelji na zajedničkim vrijednostima, zajedničkoj povijesti te zajedničkom sjećanju i baštini. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji zahtijeva se da institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s civilnim društvom te građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  Komisija bi trebala osigurati redoviti otvoren i transparentan dijalog s korisnicima Programa i ostalim relevantnim dionicima uspostavom Skupine za civilni dijalog. Skupina za civilni dijalog trebala bi pridonijeti razmjeni iskustava i dobrih praksi te raspravi o razvoju politika u područjima i ciljevima obuhvaćenima Programom i povezanim područjima. Skupina za civilni dijalog treba se sastojati od organizacija koje su odabrane za primanje bespovratnih sredstava za poslovanje ili djelovanje u okviru Programa i drugih organizacija i dionika koji su izrazili interes za Program ili djeluju u tom području politike, ali ne primaju nužno potporu Programa.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Programom Prava i vrijednosti („Program”) trebao bi se omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički promicanju i zaštiti vrijednosti te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina i posebnih potreba tih skupina s pomoću prilagođenih pristupa.

(4)  Programom bi se trebao omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički promicanju i zaštiti vrijednosti sadržanih u Ugovorima te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa i daljnjim razvijanjem tih iskustava. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi Program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina te posebnih potreba i mogućnosti sudjelovanja s pomoću prilagođenih i ciljanih pristupa, uključujući promicanje svih vrsta ravnopravnosti, pa tako i ravnopravnosti spolova.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Potpuno poštovanje i promicanje vladavine prava i demokracije od temeljne je važnosti za izgradnju povjerenja građana u Uniju. Poštovanje vladavine prava unutar Unije preduvjet je za zaštitu temeljnih prava te za očuvanje svih prava i obveza utvrđenih u Ugovorima. Način na koji se vladavina prava provodi u državama članicama ima ključnu ulogu u osiguravanju uzajamnog povjerenja među državama članicama i njihovim pravnim sustavima. Program stoga treba promicati i čuvati temeljna prava, demokraciju i vladavinu prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b)  Vladavina prava, sadržava u članku 2. UEU-a kao jedna od vrijednosti Unije, obuhvaća načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces provođenja prava, načelo pravne sigurnosti, načelo zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti, načelo učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava te načelo diobe vlasti i jednakosti pred zakonom.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže bolje istraživanje i isticanje sinergija između Programa i Prijedloga uredbe Europske komisije o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima, kako bi se potaknulo demokratsko sudjelovanje i osnažilo građane da se koriste svojim pravima povezanima s europskim građanstvom, potreban je niz koordiniranih djelovanja kojima je cilj ostvariti uravnoteženu geografsku raspodjelu. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i, u konačnici, njihovom aktivnom sudjelovanju u demokratskom životu Unije te oblikovanju političkog plana Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, međukulturni dijalog, kulturna i jezična raznolikost, pomirenje, socijalna uključenost i poštovanje drugih potiče osjećaj pripadanja Uniji i zajedničkog građanstva u okviru europskog identiteta, na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Sve veća pluralnost i globalna kretanja migranata povećavaju važnost međukulturnog i međuvjerskog dijaloga u našim društvima. Programom se treba u cijelosti podupirati međukulturni i međuvjerski dijalog kao dio socijalne usklađenosti u Europi i ključni element u poticanju socijalne uključenosti i kohezije. Iako bi međuvjerski dijalog mogao pomoći istaknuti pozitivan doprinos vjere socijalnoj koheziji, religijska nepismenost mogla bi dovesti do zlouporabe vjerskog osjećaja među stanovništvom. Stoga bi se Programom trebali podupirati projekti i inicijative za razvoj religijske pismenosti, poticanje međuvjerskog dijaloga i uzajamno razumijevanje.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Aktivnosti sjećanja i kritičko promišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana sa zajedničkom prošlošću, koja je temelj zajedničke budućnosti, moralne svrhe i zajedničkih vrijednosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, kulturalnih i međukulturalnih aspekata, kao i veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta i osjećaja zajedništva.

(6)  Aktivnosti sjećanja te kritičko i kreativno razmišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana, a posebno mladih, s njihovom zajedničkom prošlošću, koja je temelj zajedničke budućnosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, socijalnih, kulturnih i međukulturalnih aspekata, kao i tolerancija i dijalog u cilju promicanja zajedničke osnove utemeljene na zajedničkim vrijednostima, solidarnosti, raznolikosti i miru, te veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta i osjećaja zajedništva.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno podupirati u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.

(7)  Građani Unije nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima koja proizlaze iz građanstva Unije, kao što je pravo glasovanja na europskim i lokalnim izborima ili pravo na konzularnu zaštitu od veleposlanstava drugih država članica. Građane bi trebalo bolje upoznati s tim pravima te bi se trebali osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno ojačati na svim razinama u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Rezolucija Europskog parlamenta od 2. travnja 2009. o europskoj savjesti i totalitarizmu i Zaključci Vijeća od 9. – 10. lipnja 2011. o sjećanju na zločine totalitarnih režima u Europi ističu važnost očuvanja sjećanja na prošlost kao načina izgradnje zajedničke budućnosti te ističu vrijednost uloge Unije u olakšavanju, dijeljenju i poticanju kolektivnog sjećanja na te zločine kako bi se udahnuo novi život u zajednički pluralistički i demokratski europski identitet.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Jednakost žena i muškaraca predstavlja temeljnu vrijednost i cilj Europske unije. Diskriminacijom žena i nejednakim postupanjem prema ženama krše se njihova temeljna prava i sprečava njihovo potpuno političko, socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Usto, zbog strukturnih i kulturnih prepreka onemogućava se stvarna rodna ravnopravnost. Promicanje rodne ravnopravnosti u svim aktivnostima Unije stoga je ključno djelovanje Unije i pokretač gospodarskog rasta te bi se trebalo podržati Programom.

(8)  Rodna ravnopravnost predstavlja temeljnu vrijednost i cilj Europske unije. Na temelju članka 8. ove Uredbe zadaća je Unije ukloniti nejednakosti i promicati ravnopravnost između žena i muškaraca u svim njezinim aktivnostima. Unatoč tome, ukupni je napredak u pogledu ravnopravnosti spolova spor, što se odražava u indeksu ravnopravnosti spolova za 2017. godinu, koji je objavio Europski institut za ravnopravnost spolova. Često se tihom i skrivenom diskriminacijom žena te nejednakim postupanjem prema ženama i djevojčicama kao i različitim oblicima nasilja nad ženama krše njihova temeljna prava i sprečava njihovo potpuno političko, socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Usto, zbog političkih, strukturnih i kulturnih prepreka onemogućava se stvarna rodna ravnopravnost. Promicanje ravnopravnosti spolova u svim aktivnostima Unije, što podrazumijeva i potporu rodno osviještenoj politici i ciljevima suzbijanja diskriminacije, te aktivnom borbom protiv stereotipova i tihe diskriminacije stoga je ključno djelovanje Unije i pokretač gospodarskog rasta te bi se trebalo podržati Programom.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Rodno uvjetovanim nasiljem i nasiljem nad djecom i mladima teško se krše temeljna prava. Nasilje je prisutno diljem Unije, u svim društvenim i gospodarskim kontekstima, te ima ozbiljne posljedice na fizičko i duševno zdravlje žrtava, kao i na cjelokupno društvo. Nasilju su posebno izloženi mladi, djeca i žene, ponajprije u bliskim odnosima. Potrebno je poduzeti mjere u svrhu promicanja prava djece i doprinosa zaštiti djece od ozljeda i nasilja koji su opasnost za njihovo fizičko i duševno zdravlje i kojima se krše njihova prava na razvoj, zaštitu i dostojanstvo. Borba protiv svih oblika nasilja, promicanje prevencije te zaštita i podupiranje žrtava prioriteti su Unije kojima se pojedincima pomaže u ostvarivanju njihovih temeljnih prava i pridonosi jednakosti žena i muškaraca. Ti bi se prioriteti trebali podržati Programom.

(9)  Rodno uvjetovano nasilje i nasilje nad djecom, mladima i starijim osobama, osobama s invaliditetom, izbjeglicama i migrantima te pripadnicima različitih manjinskih skupina, kao što su pripadnici etničkih manjinskih skupina i pripadnici zajednice LGBTQI, predstavljaju teško kršenje temeljnih prava. Nasilje je prisutno diljem Unije, u svim društvenim i gospodarskim kontekstima, te ima ozbiljne posljedice na fizičko i duševno zdravlje žrtava, kao i na cjelokupno društvo. Za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja potrebni su višedimenzionalni pristup koji obuhvaća pravne, obrazovne i zdravstvene aspekte, uključujući spolna reproduktivna prava, gospodarske i druge društvene aspekte, kao što su potpora organizacijama za prava žena, pružanje savjeta i pomoći te projekti kojima se nastoji ostvariti društvo s većom ravnopravnosti spolova. Postoji potreba za aktivnim rješavanjem problema štetnih stereotipova i normi od rane dobi kao i svih oblika govora mržnje i nasilja na internetu. Potrebno je poduzeti mjere u svrhu promicanja prava djece i doprinosa zaštiti djece od ozljeda i nasilja koji su opasnost za njihovo fizičko i duševno zdravlje i kojima se krše njihova prava na razvoj, zaštitu i dostojanstvo. Konvencijom Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) „nasilje nad ženama” definira se kao „sva djela rodno utemeljenog nasilja koja imaju za posljedicu ili će vjerojatno imati za posljedicu tjelesnu, seksualnu, psihičku ili ekonomsku štetu ili patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili namjerno oduzimanje slobode, bilo da se pojavljuju u javnom ili privatnom životu;”. Borba protiv svih oblika nasilja, promicanje prevencije te zaštita i podupiranje žrtava prioriteti su Unije kojima se pojedincima pomaže u ostvarivanju njihovih temeljnih prava i pridonosi jednakosti žena i muškaraca. Ti bi se prioriteti trebali podržati Programom. Sprečavanje i potpora zaštiti prava žrtava trebali bi biti oblikovani u suradnji s ciljnom skupinom te treba osigurati da se pritom zadovoljavaju posebne potrebe višestruko ranjivih osoba.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Žene bez osobnih dokumenata posebno su izložene nasilju i seksualnom zlostavljanju i nemaju pristup potpori. Od ključne je važnosti provoditi pristup usmjeren na žrtve i ponuditi odgovarajuće usluge za pružanje pomoći svim ženama u Uniji, bez obzira na njihov boravišni status. Potreba za rodno osviještenom perspektivom u postupcima azila vrlo je važna za višedimenzionalni rad i može pridonijeti povećanju rodne ravnopravnosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Radi sprečavanja i borbe protiv svih oblika nasilja i radi zaštite žrtava potrebni su snažna politička volja i usklađeno djelovanje na temelju metoda i rezultata prethodnih programa Daphne, programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Pravosuđe. Posebno je financiranje u okviru programa Daphne za potporu žrtvama nasilja i borbu protiv nasilja nad ženama, djecom i mladima bilo izuzetno uspješno od njegova pokretanja 1997. u pogledu popularnosti koju uživa među zainteresiranih stranama (tijelima javne vlasti, akademskim institucijama i nevladinim organizacijama) i u pogledu učinkovitosti financiranih projekata. Sredstvima iz programa Daphne financirani su projekti podizanja razine osviještenosti, pružanja usluga potpore žrtvama i podupiranja aktivnosti nevladinih organizacija koje rade na terenu. Program Daphne bavio se svim oblicima nasilja poput nasilja u obitelji, seksualnog nasilja, trgovanja ljudima, kao i novim oblicima nasilja poput kibernasilja. Stoga je važno nastaviti sa svim tim aktivnostima i osigurati da su u provedbi Programa u obzir uzeti ti rezultati i stečena iskustva.

(10)  Radi sprečavanja i borbe protiv svih oblika nasilja i radi zaštite žrtava potrebni su snažna politička volja i usklađeno djelovanje na temelju metoda i rezultata prethodnih programa Daphne, programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Pravosuđe. Posebno je financiranje u okviru programa Daphne za potporu žrtvama nasilja i borbu protiv nasilja nad ženama, djecom i mladima bilo izuzetno uspješno od njegova pokretanja 1997. u pogledu popularnosti koju uživa među zainteresiranih stranama (tijelima javne vlasti, akademskim institucijama i nevladinim organizacijama) i u pogledu učinkovitosti financiranih projekata. Sredstvima iz programa Daphne financirani su projekti podizanja razine osviještenosti, pružanja usluga potpore žrtvama i podupiranja aktivnosti nevladinih organizacija koje rade na terenu. Program Daphne bavio se svim oblicima nasilja poput nasilja u obitelji, seksualnog nasilja, trgovanja ljudima, uhođenja i tradicionalnim štetnim postupcima kao što je genitalno sakaćenje žena, kao i novim oblicima nasilja poput kibernasilja i uznemiravanja na internetu. Stoga je važno nastaviti sa svim tim aktivnostima uz dodjelu zasebnih proračunskih sredstava za program Daphne i osigurati da su u provedbi Programa u obzir uzeti ti rezultati i stečena iskustva.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Nediskriminacija je temeljno načelo Unije. Člankom 19. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđena je borba protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije. Nediskriminacija je utvrđena i u članku 21. Povelje. Potrebno je uzeti u obzir posebne značajke različitih oblika diskriminacije te usporedno s time razviti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije na temelju jedne osnove ili više njih. Programom bi se trebale podupirati mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije, antisemitizma, mržnje prema muslimanima i drugih oblika netolerancije. U tom je kontekstu posebnu pažnju potrebno posvetiti i sprečavanju te borbi protiv svih oblika nasilja, mržnje, segregacije i stigmatizacije, kao i borbi protiv vršnjačkog nasilja, uznemiravanja i netolerantnog ponašanja. Program bi se trebao provoditi zajedno s ostalim aktivnostima Unije koje imaju iste ciljeve, posebno s onima navedenima u Komunikaciji Komisije od 5. travnja 2011. pod nazivom „Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.10” i Preporuci Vijeća od 9. prosinca 2013. o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama11.

(11)  Nediskriminacija je temeljno načelo Unije. Člankom 19. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđena je borba protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije. Nediskriminacija je utvrđena i u članku 21. Povelje. Potrebno je uzeti u obzir posebne značajke različitih oblika diskriminacije, uključujući izravnu, neizravnu i strukturnu diskriminaciju, te usporedno s time razviti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije na temelju jedne osnove ili više njih. Programom bi se trebale podupirati mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije, afrofobije, antisemitizma, anticiganizma, mržnje prema muslimanima, homofobije i drugih oblika netolerancije na internetu i izvan njega, vodeći pritom računa o višestrukim razinama diskriminacije s kojima se susreću žene. U tom je kontekstu posebnu pažnju potrebno posvetiti i sprečavanju te borbi protiv svih oblika nasilja, mržnje, segregacije i stigmatizacije, kao i borbi protiv vršnjačkog nasilja, uznemiravanja i netolerantnog ponašanja. Program bi se trebao provoditi zajedno s ostalim aktivnostima Unije koje imaju iste ciljeve, posebno s onima navedenima u Komunikaciji Komisije od 5. travnja 2011. pod nazivom „Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.10” i Preporuci Vijeća od 9. prosinca 2013. o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama11.

__________________

__________________

10 COM(2011) 173.

10 COM(2011) 173.

11 SL C 378, 24.12.2013., str. 1.

11 SL C 378, 24.12.2013., str. 1.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kad je riječ o osobama s invaliditetom, prepreke koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te prepreke koje postoje u okolišu, kao i nemogućnost pristupa onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom među ostalim nailaze na prepreke pristupu tržištu rada, uključivom i kvalitetnom obrazovanju, izbjegavanju siromaštva i socijalne isključenosti, pristupu kulturnim inicijativama i medijima ili ostvarivanju svojih političkih prava. Kao stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) Unija i njezine države članice obvezale su se promicati, štititi te osigurati puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom. Odredbe UNCRPD-a postale su sastavni dio pravnog poretka Unije.

(12)  Kad je riječ o osobama s invaliditetom, prepreke koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te prepreke koje postoje u okolišu, kao i nemogućnost pristupa onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom, uključujući osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, među ostalim nailaze na prepreke pristupu tržištu rada, uključivom i kvalitetnom obrazovanju, izbjegavanju siromaštva i socijalne isključenosti, pristupu kulturnim inicijativama i medijima ili ostvarivanju svojih političkih prava. Kao stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) Unija i njezine države članice obvezale su se promicati, štititi te osigurati puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom. Odredbe UNCRPD-a, čija je provedba obavezna, postale su sastavni dio pravnog poretka Unije. U tom smislu u okviru Programa treba financirati i posebnu pozornost posvetiti aktivnosti podizanja razine osviještenosti o izazovima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju dok ostvaruju svoja prava kao ravnopravni građani i u potpunosti sudjeluju u društvu.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Pravo svakoga na poštovanje njegova privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja (pravo na privatnost) temeljno je pravo sadržano u članku 7. Povelje o temeljnim pravima. Zaštita osobnih podataka temeljno je pravo sadržano u članku 8. Povelje o temeljnim pravima i članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Poštovanje pravila o zaštiti osobnih podataka podliježe kontroli neovisnih nadzornih tijela. Pravnim okvirom Unije, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća12 i Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća13 propisuju se odredbe kako bi se osigurala djelotvorna zaštita prava na zaštitu osobnih podataka. Tim je pravnim instrumentima nacionalnim tijelima za nadzor zaštite podataka povjerena zadaća osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi s obradom osobnih podataka. Unija bi trebala moći provoditi aktivnosti podizanja svijesti, studije i druge relevantne aktivnosti s obzirom na značaj prava na zaštitu osobnih podataka u vrijeme brzog tehnološkog razvoja.

(13)  Pravo svakoga na poštovanje njegova privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja (pravo na privatnost) temeljno je pravo sadržano u članku 7. Povelje o temeljnim pravima. Zaštita osobnih podataka temeljno je pravo sadržano u članku 8. Povelje o temeljnim pravima i članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Poštovanje pravila o zaštiti osobnih podataka podliježe kontroli neovisnih nadzornih tijela. Pravnim okvirom Unije, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća12 i Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća13 propisuju se odredbe kako bi se osigurala djelotvorna zaštita prava na zaštitu osobnih podataka. Tim je pravnim instrumentima nacionalnim tijelima za nadzor zaštite podataka povjerena zadaća osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi s obradom osobnih podataka. Unija bi trebala moći provoditi aktivnosti podizanja svijesti, podupirati organizacije civilnog društva u zagovaranju zaštite podataka u skladu sa standardima Unije, provoditi studije i druge relevantne aktivnosti s obzirom na značaj prava na zaštitu osobnih podataka u vrijeme brzog tehnološkog razvoja.

__________________

__________________

12 SL L 119, 4.5.2016., str. 1. – 88.

12 SL L 119, 4.5.2016., str. 1. – 88.

13 SL L 119, 4.5.2016, str. 89. – 131.

13 SL L 119, 4.5.2016, str. 89. – 131.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Sloboda izražavanja i informiranja upisana je u Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Slobodan pristup informacijama, evaluacija okvirnih uvjeta za medije te odgovorno i sigurno korištenje informacijskih i komunikacijskih mreža izravno su povezani sa slobodnim razvojem javnog mnijenja i ključni su za jamčenje funkcionalne demokracije. Potrebno je da javnost stekne vještine medijske pismenosti potrebne za kritičko razmišljanje i prosudbu te sposobnost analize složenih okolnosti, prepoznavanja razlike između mišljenja i činjenica, kao i sposobnost odupiranja svim oblicima poticanja na mržnju. Unija bi u tu svrhu trebala poticati razvoj medijske pismenosti za sve građane, neovisno o dobi, s pomoću osposobljavanja, podizanja razine osviještenosti, studija i drugih relevantnih aktivnosti.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Člankom 24. UFEU-a obvezuju se Europski parlament i Vijeće da donesu odredbe za postupke i uvjete potrebne radi građanske inicijative u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji. To je postignuto donošenjem Uredbe [(EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća14]. Programom bi se trebalo podržati financiranje tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], a na taj način i ostvarivanje prava građana na pokretanje i podržavanje europskih građanskih inicijativa.

(14)  Inicijativa europskih građana prvi je nadnacionalni instrument participativne demokracije koji stvara izravnu vezu između europskih građana i institucija Unije. Člankom 24. UFEU-a obvezuju se Europski parlament i Vijeće da donesu odredbe za postupke i uvjete potrebne radi građanske inicijative u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji. To je postignuto donošenjem Uredbe [(EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća14]. Programom bi se trebalo podržati financiranje tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], a na taj način i ostvarivanje prava građana na pokretanje i podržavanje te poticanje drugih na podržavanje europskih građanskih inicijativa.

_________________

_________________

14 Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).

14 Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U skladu s člancima 8. i 10. UFEU-a Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podržavati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije.

(15)  U skladu s člancima 8. i 10. UFEU-a Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podržavati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije te poticati izradu proračuna u kojem se vodi računa o ravnopravnosti spolova i ocjenjivanje utjecaja na spolove na svim razinama proračunskog postupka Unije. Pravilno provođenje rodno osviještene politike iziskuje izradu proračuna u kojem se u svim proračunskim linijama vodi računa o ravnopravnosti spolova, dodjelu odgovarajućih sredstava i transparentnost u proračunskim linijama za promicanje ravnopravnosti spolova i suzbijanje diskriminacije na temelju spola. Pojedinačni projekti i Program trebali bi se preispitati na kraju razdoblja financiranja kako bi se utvrdilo u kojoj su mjeri doprinijeli provedbi navedenih načela.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U skladu sa zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na jednako postupanje države članice trebale bi uspostaviti neovisna tijela za promicanje jednakog postupanja poznatija kao „tijela za ravnopravnost” s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, kao i spola. Mnoge su države članice međutim učinile i više nego što se od njih zahtijevalo i osigurale da tijela za ravnopravnost mogu poduzimati radnje radi suzbijanja diskriminacije na drugim osnovama poput dobi, spolne orijentacije, religije i uvjerenja, invaliditeta itd. Tijela za ravnopravnost imaju važnu ulogu u promicanju jednakosti i osiguravanju djelotvorne primjene zakonodavstva o jednakom postupanju, posebno pružanjem neovisne pomoći žrtvama diskriminacije, provođenjem neovisnih istraživanja o diskriminaciji, objavljivanjem neovisnih izvješća i davanjem preporuka o svim pitanjima povezanima s diskriminacijom u njihovoj zemlji. Nužno je da se u tom pogledu rad tijela za ravnopravnost koordinira na razini Unije. Mreža EQUINET osnovana je 2007. Njezini su članovi nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja, kako su uspostavljena direktivama Vijeća 2000/43/EZ15 i 2004/113/EZ16 i direktivama 2006/54/EZ17 i 2010/41/EU18 Europskog parlamenta i Vijeća. EQUINET je u iznimnom položaju jer je jedini subjekt koji osigurava koordinaciju aktivnosti tijela za ravnopravnost. Ta je njegova zadaća ključna za osiguravanje kvalitetne provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva Unije u državama članicama i trebala bi se podupirati Programom.

(17)  U skladu sa zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na jednako postupanje države članice trebale bi uspostaviti neovisna tijela za promicanje jednakog postupanja poznatija kao „tijela za ravnopravnost” s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, kao i spola. Mnoge su države članice međutim učinile i više nego što se od njih zahtijevalo i osigurale da tijela za ravnopravnost mogu poduzimati radnje radi suzbijanja diskriminacije na drugim osnovama poput jezika, dobi, spolne orijentacije, religije i uvjerenja, invaliditeta itd. Tijela za ravnopravnost imaju važnu ulogu u promicanju jednakosti i osiguravanju djelotvorne primjene zakonodavstva o jednakom postupanju, posebno pružanjem neovisne pomoći žrtvama diskriminacije, provođenjem neovisnih istraživanja o diskriminaciji, objavljivanjem neovisnih izvješća i davanjem preporuka o svim pitanjima povezanima s diskriminacijom u njihovoj zemlji. Nužno je da se u tom pogledu rad svih relevantnih tijela za ravnopravnost koordinira na razini Unije. Mreža EQUINET osnovana je 2007. Njezini su članovi nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja, kako su uspostavljena direktivama Vijeća 2000/43/EZ15 i 2004/113/EZ16 i direktivama 2006/54/EZ17 i 2010/41/EU18 Europskog parlamenta i Vijeća. Komisija je 22. lipnja 2018. donijela Preporuku o standardima za tijela za jednakost, koja se odnosi na mandat, neovisnost, učinkovitost i koordinaciju te suradnju tijela za jednakost. EQUINET je u iznimnom položaju jer je jedini subjekt koji osigurava koordinaciju aktivnosti tijela za ravnopravnost. Ta je njegova zadaća ključna za osiguravanje kvalitetne provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva Unije u državama članicama i trebala bi se podupirati Programom.

__________________

__________________

15 Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.).

15 Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.).

16 Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (SL L 373, 21.12.2004., str. 37.).

16 Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (SL L 373, 21.12.2004., str. 37.).

17 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).

17 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).

18 Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).

18 Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Kako bi se povećala dostupnost te pružile nepristrane smjernice i praktične informacije u vezi sa svim aspektima Programa, države članice trebaju uspostaviti kontaktne točke u cilju pružanja pomoći korisnicima i podnositeljima zahtjeva. Kontaktne točke Programa trebale bi moći svoje funkcije obavljati neovisno, bez izravne podređenosti ili uplitanja javnih tijela u njihovo odlučivanje. Kontaktnim točkama mogu upravljati države članice ili organizacije civilnog društva ili njihov konzorcij. Kontaktne točke Programa nemaju nikakvu odgovornost u pogledu odabira projekata;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 18. travnja 2018., odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na nacionalnoj razini.

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava, organizacije civilnog društva i branitelji ljudskih prava imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 19. travnja 2018., povećanje financiranja i dostatna financijska potpora ključni su za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti Unije kao što su demokracija, vladavina prava, temeljna prava, uključujući odgovarajućim temeljnim financiranjem i pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova, financijskim pravilima i postupcima, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Komisija bi trebala osigurati sveukupnu dosljednost, komplementarnost i sinergije s radom tijela, ureda i agencija Unije, posebno Europskog instituta za ravnopravnost spolova i Agencije Europske unije za temeljna prava, te bi trebala uzeti u obzir rad drugih nacionalnih i međunarodnih aktera u područjima obuhvaćenima Programom.

(19)  Komisija bi trebala osigurati sveukupnu dosljednost, komplementarnost i sinergije s radom tijela, ureda i agencija Unije, posebno Europskog instituta za ravnopravnost spolova i Agencije Europske unije za temeljna prava, te bi trebala uzeti u obzir rad drugih nacionalnih i međunarodnih aktera u područjima obuhvaćenima Programom. Komisija bi trebala aktivno usmjeravati sudionike ovog Programa da se koriste izvješćima i sredstvima koja stvaraju ta tijela, uredi i agencije Unije, kao što su alati za izradu proračuna u kojem se vodi računa o ravnopravnosti spolova i ocjenjivanje utjecaja na spolove koje je razvio Europski institut za ravnopravnost spolova.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 a)  Sveobuhvatan mehanizam Unije za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava trebao bi jamčiti redovitu i jednaku reviziju svih država članica, pružajući informacije potrebne za aktivaciju mjera povezanih s općim nedostacima vrijednosti Unije u državama članicama.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  U Programu bi uz određene uvjete trebale moći sudjelovati članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članice EFTA-e koje nisu članice EGP-a te ostale europske zemlje. Zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati koji uživaju pogodnosti pretpristupne strategije trebali bi isto tako moći sudjelovati u Programu.

(20)  U pogledu provedbe posebnih ciljeva promicanja ravnopravnosti spolova i prava, promicanja uključenosti i sudjelovanja građana u demokratskom životu Unije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini te borbe protiv nasilja, u Programu bi uz određene uvjete trebale moći sudjelovati članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članice EFTA-e koje nisu članice EGP-a te ostale europske zemlje. Zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati koji uživaju pogodnosti pretpristupne strategije trebali bi isto tako moći sudjelovati u Programu.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica, a potrebno je težiti dosljednosti, komplementarnosti i sinergijama s programima financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno unutar Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti i stoga s programom Pravosuđe, kao i programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+, kako bi se ostvario potencijal kulturnih hibrida u području kulture, medija, umjetnosti, obrazovanja i kreativnosti. Potrebno je stvoriti sinergije s drugim europskim programima financiranja, posebno u području zapošljavanja, unutarnjeg tržišta, poduzetništva, mladih, zdravlja, građanstva, pravosuđa, migracija, sigurnosti, istraživanja, inovacija, tehnologije, industrije, kohezije, turizma, vanjskih odnosa, trgovine i razvoja.

(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja, uključujući na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, usmjerenih na promicanje i očuvanje vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji. Komisija treba težiti dosljednosti, sinergijama i komplementarnosti s aktivnostima država članica i drugim programima financiranja kojima se podupiru područja politike usko povezana s Fondom za pravosuđe, prava i vrijednosti, uključujući s programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+ te relevantnim politikama Unije.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  U skladu s člankom 9. UFEU-a trebala bi se promicati visoka razina zapošljavanja, jamčiti dostatna socijalna zaštita te bi se trebalo boriti protiv društvene isključenosti. Mjerama u okviru Programa bi se stoga trebale promicati sinergije između borbe protiv siromaštva, socijalne isključenosti i isključenosti s tržišta rada te promicanja jednakosti i borbe protiv svih oblika diskriminacije. Stoga bi se Program trebao provoditi na način da se osiguraju maksimalne sinergije i nadopunjavanje između njegovih potprograma i Europskog socijalnog fonda plus. Nadalje, trebalo bi osigurati sinergije s programom Erasmus i Europskim socijalnim fondom plus kako bi se osiguralo da ti fondovi zajednički pridonose osiguravanju visokokvalitetnog obrazovanja te jednakih mogućnosti za sve.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22 a)   Važno je osigurati dobro financijsko upravljanje programom i njegovu provedbu na najučinkovitiji i najpristupačniji način, pri čemu je također potrebno osigurati pravnu sigurnost i dostupnost programa svim sudionicima;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22 b)   Vodeća načela za ostvarenje ciljeva ovog programa trebala bi biti poboljšanje provedbe i kvalitete potrošnje uz istovremeno osiguranje optimalnog iskorištavanja financijskih sredstava.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima.

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskoj pomoći, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima te se zahtijeva potpuna transparentnost pri upotrebi sredstava, dobro financijsko upravljanje i razborita upotreba sredstava. Konkretno, pravila o mogućnosti da se lokalne, regionalne, nacionalne i transnacionalne organizacije civilnog društva, uključujući lokalne organizacije civilnog društva, financiraju putem višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje, kaskadnih bespovratnih sredstava (financijska potpora za treće strane) te odredbe koje osiguravaju brze i fleksibilne postupke za dodjelu bespovratnih sredstava, kao što je postupak podnošenja u dva koraka, postupci prijave i izvješćivanja prilagođeni korisnicima, trebaju biti potpuno funkcionalni i dodatno ojačani u okviru provedbe ovog Programa.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća20, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(24)  Oblici financiranja te načini provedbe u okviru ove Uredbe trebali bi se odabrati na temelju njihove mogućnosti ostvarivanja posebnih ciljeva djelovanja i postizanja rezultata, uzimajući u obzir posebno troškove kontrola, administrativno opterećenje, veličinu i kapacitete relevantnih dionika i ciljnih korisnika i očekivani rizik nesukladnosti. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa, jediničnih troškova i kaskadnih bespovratnih sredstava, kao i kriterija za sufinanciranje kojima se uzima u obzir volonterski rad i financiranja koje nije povezano s troškovima, kao što je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. Zahtjevi sufinanciranja trebali bi biti prihvaćeni u naravi i mogu biti izostavljeni u slučajevima ograničenog komplementarnog financiranja. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća20, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

__________________

__________________

20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

21Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

21Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

22Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

22Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

24Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

24Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.

(25)  U vezi s provedbom posebnih ciljeva promicanja ravnopravnosti spolova i prava, promicanja uključenosti i sudjelovanja građana u demokratskom životu Unije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini te borbe protiv nasilja, treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26 a)   Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama želi se Uniju osposobiti da bolje štiti svoj proračun kada nedostaci u okviru vladavine prava ugrožavaju ili bi mogli ugroziti dobro financijsko upravljanje financijskim interesima Unije. Njime bi se trebamo nadopuniti program Prava i vrijednosti čija je uloga drugačija odnosno financiranje politika u skladu s temeljnim pravima i europskim vrijednostima u čijoj su srži životi građana i njihovo sudjelovanje.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  U skladu s [referenca će se na odgovarajući način ažurirati u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima: člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU25] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.

(27)  U skladu s [referenca će se na odgovarajući način ažurirati u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima: člankom 94. Odluke Vijeća 2013/755/EU25] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima (PZP-ovi) ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani. Pri provedbi Programa moraju se uzeti u obzir ograničenja koja proizlaze iz udaljenosti prekomorskih zemalja i područja, a njihovo efektivno sudjelovanje u Programu mora se pratiti i redovito ocjenjivati.

__________________

__________________

25Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).

25Odluka Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (SL L 344, 19.12.2013., str. 1.).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s Unijinom obvezom provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja i ostvarivanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda EU-a. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu njegove evaluacije sredinom provedbenog razdoblja.

(28)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Programom pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podržavanje klimatskih ciljeva tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027., te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu njegove evaluacije sredinom provedbenog razdoblja.

Obrazloženje

U rezoluciji Europskog parlamenta od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (2017/2052(INI)) poziva se na to da se cilj od 30 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva ostvari što je prije moguće, a najkasnije do 2027.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje tako da se pritom izbjegnu prekomjerni propisi i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Programa na terenu.

(29)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje tako da se pritom izbjegnu prekomjerni propisi i administrativna opterećenja, osobito za države članice. U tom kontekstu primjeri podnositelja zahtjeva i korisnika koji nemaju odgovarajuća sredstva i osoblje za ispunjavanje zahtjeva u pogledu praćenja i izvješćivanja mogu se smatrati organizacijama civilnog društva, lokalnim javnim tijelima, socijalnim partnerima itd. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Programa na terenu.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, ovlast za donošenje akata trebalo bi delegirati Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu pokazatelja kako su navedeni u člancima 14. i 16. te Prilogu II. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(30)  Radi dopune ove Uredbe u cilju provedbe Programa i osiguravanja učinkovite procjene njegova napretka u ostvarivanju njegovih ciljeva, ovlast za donošenje akata trebalo bi delegirati Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu programâ rada u skladu s člankom 13. i pokazatelja kako su navedeni u člancima 14. i 16. te Prilogu II. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Obrazloženje

Programe rada trebalo bi donijeti delegiranim aktima te bi ovu uvodnu izjavu trebalo prilagoditi na odgovarajući način. Također bi se trebala uskladiti i s tekstom o delegiranju ovlasti iz članka 16.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća26 .

Briše se.

__________________

 

26 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

 

Obrazloženje

Ovu uvodnu izjava treba izbrisati jer prijedlog ne bi smio uključivati upućivanje na provedbene akte.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuje program Prava i vrijednosti (dalje u tekstu „Program”).

Ovom se Uredbom utvrđuje program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (dalje u tekstu „Program”).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Njome se određuju ciljevi i područje primjene Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i uvjeti za osiguravanje tog financiranja.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni Ugovorima, uključujući demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava kako su utvrđena u članku 2. UEU-a, posebice podupiranjem organizacija civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, osobito na najnižoj razini lokalne zajednice te izgradnjom njihovih kapaciteta i poticanjem građanskog i demokratskog sudjelovanja, radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, uključivih društava utemeljenih na pravima i jednakosti.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  Zaštita i promicanje demokracije i vladavine prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini (potprogram Vrijednosti Unije);

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  promicanje jednakosti i prava (potprogram Jednakost i prava);

(a)  promicanje jednakosti, uključujući jednakost spolova, prava, nediskriminaciju i promicanje rodno osviještene politike (potprogram Jednakost, prava i jednakost spolova),

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);

(b)  podizanje razine osviještenosti građana, osobito mladih, o važnosti Unije aktivnostima čiji je cilj očuvanje sjećanja na povijesne događaje koji su doveli do njezina nastanaka te promicanje demokracije, slobode izražavanja, pluralizma, uključivanja građana, njihovih susreta i aktivnog sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Aktivno građanstvo);

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  suzbijanje nasilja (potprogram Daphne).

(c)  suzbijanje nasilja, uključujući nasilje na temelju spola (potprogram Daphne).

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Potprogram Vrijednosti Unije

 

U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (-a) Program je usredotočen na:

 

(a)  zaštita i promicanje demokracije i vladavine prava, uključujući podupiranjem aktivnosti civilnog društva koje promiču neovisnost pravosuđa i učinkovitu sudsku zaštitu od strane neovisnih sudova, uključujući temeljna prava; pružanje potpore nezavisnim braniteljima ljudskih prava i organizacijama civilnog društva koje se bave praćenjem sukladnosti s vladavinom prava, za obranu zviždača i za inicijative koje promiču zajedničku kulturu transparentnosti, dobrog upravljanja i borbu protiv korupcije;

 

(b)  promicanje izgradnje demokratskije Unije kao i zaštite i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima utvrđenima u Ugovorima pružanjem financijske potpore neovisnim organizacijama civilnog društva koje promiču i obrađuju ta prava i vrijednosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, čime se stvara okruženje koje omogućuje demokratski dijalog i jačanje slobode izražavanja, mirnog okupljanja ili udruživanja, slobodu medija i pluralizam medija te akademsku slobodu.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potprogram Jednakost i prava

Tematsko područje Jednakost, prava i jednakost spolova

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:

U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije;

(a)  Poticanje jednakosti, sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog, društvenog ili etničkog podrijetla, boje kože, genetskih odličja, jezika, vjere ili vjerovanja, političkog i drugog uvjerenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije ili na nekoj drugoj osnovi i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije na internetu i izvan njega;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  podupiranje sveobuhvatnih politika i programa za promicanje prava žena, rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena i rodno osviještene politike;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 4. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana

Potprogram Aktivno građanstvo

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (b) Program je usredotočen na:

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na sljedeće svrhe:

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povećanje razumijevanja Unije, njezine povijesti, kulturne baštine i raznolikosti među građanima;

(a)  podupiranje projekata koje predlože građani, s posebnim naglaskom na mlade ljude, koji su usmjereni na poticanje ljudi da ne samo pamte događaje koji su prethodili uspostavi Unije, koji čine srž njezine povijesne memorije, već i da uče više o svojoj zajedničkoj povijesti, kulturi i vrijednostima te da steknu osjećaj bogatstva zajedničke kulturne baštine te kulturne i jezične raznolikosti, koja je temelj zajedničke budućnosti; Jačanje razumijevanja Unije, njezina podrijetla, svrhe i postignuća te jačanje svijesti o sadašnjim i budućim izazovima te o važnosti međusobnog razumijevanja i tolerancije koji su u samom središtu europskog projekta;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  promicanje i podupiranje razmjena dobrih praksi u vezi s formalnim i neformalnim obrazovanjem za europsko građanstvo;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(b)  promicanje javnog dijaloga kroz bratimljenje gradova, sastanci građana, posebno mladih ljudi, i kroz suradnju između općina, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u različitim zemljama kako bi im se pružila izravna praktična iskustva o bogatstvu kulturne raznolikosti i baštine u Uniji te kako bi se povećala uključenost građana u društvo

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  poticanje i jačanje građanskog sudjelovanja u demokratskom životu Unije na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini; da se građanima i udrugama omogući promicanje međukulturnog dijaloga i odgovarajuće javne rasprave o svim područjima djelovanja Unije, čime se doprinosi oblikovanju političkog programa Unije; podupiranje organizacija zajedničkih inicijativa u obliku građanskih udruga i mreža pravnih subjekata za učinkovitije provođenje ciljeva utvrđenih u prethodnim stavcima;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na:

U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na:

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja prema ženama na temelju spola te promicanje potpune provedbe Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) na svim razinama; i

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama;

(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima te drugim ugroženim skupinama, kao što su pripadnici zajednice LGBTQI, osobe s invaliditetom, pripadnici manjina, starije osobe, izbjeglice i migranti;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje podrške žrtvama takvog nasilja i njihovu zaštitu.

(b)  podupiranje i zaštita žrtava takvog nasilja, uključujući podupiranjem aktivnosti organizacija civilnog društva kojima se olakšava i osigurava pristup pravosuđu, službama za potporu žrtvama i sigurnom kaznenom izvješćivanju za sve žrtve nasilja te podupiranju i osiguranju iste razine zaštite u cijeloj Uniji za žrtve rodno uvjetovanog nasilja.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.2027. iznosi [641 705 000] EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021. - 2027. iznosi [1 627 000 000] EUR u cijenama iz 2018. [1 834 000 000] EUR u tekućim cijenama].

Obrazloženje

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 13. rujna 2018., ovaj amandman odražava podatke iz privremenog izvješća o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027., koje je usvojeno na plenarnoj sjednici 14. studenoga 2018.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  [754 062 000 u cijenama iz 2018.] [850 000 000 EUR u tekućim cijenama] (tj. 46,34 % ukupne financijske omotnice) za posebne ciljeve iz članka 2. stavak 2. točke (-a);

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  [408 705 000] EUR za posebne ciljeve iz članka 2 stavka 2. točke (a) i članka 2. stavka 2. točke (c);

(a)  [429 372 000 u cijenama iz 2018. ] [484 000 000 EUR] (tj. 26,39 % ukupne financijske omotnice ) za posebne ciljeve iz članka 2. stavak 2. točaka (a ) i (c);

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  [233 000 000] EUR za posebni cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b).

(b)  [443 566 000 u cijenama iz 2018. ] [500 000 000 EUR] (tj. 27,26 % ukupne financijske omotnice ) za posebne ciljeve iz članka 2. stavak 2. točke (b).

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija dodjeljuje barem 50% sredstava iz točke (-a) i (a) prvog podstavka ovog stavka, za potporu organizacijama civilnoga društva, od čega se barem 65% dodjeljuje lokalnim i regionalnim organizacijama.

 

Komisija ne odstupa od dodijeljenih postotaka financijske omotnice, kako je navedeno u Prilogu I (-a), za više od 5 postotnih bodova. Ako se pokaže da je potrebno premašiti to ograničenje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. za izmjenu Priloga I (-a) korekcijom dodijeljenih postotaka programskih sredstava za pet do deset postotnih bodova.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c). Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.

5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev ili zahtjev Komisije, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe. Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist države članice.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Mehanizam za potporu vrijednostima

 

1.  U iznimnim slučajevima, kada postoji ozbiljno i brzo pogoršanje u državi članici u odnosu na usklađenost s vrijednostima Unije iz članka 2. UEU-a, te postoji opasnost da se dovoljno ne štite i ne promiču te vrijednosti, Komisija može pokrenuti poziv za podnošenje prijedloga u obliku ubrzanog postupka za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u cilju olakšavanja, podupiranja i jačanja demokratskog dijaloga u dotičnoj državi članici te rješavanja problema nedovoljne usklađenosti s vrijednostima iz članka 2. UEU-a.

 

2.  Komisija namjenjuje do 5% iznosa iz članka 6(2)(-a) mehanizmu za potporu vrijednostima iz stavka 1. ovog članka. Na kraju svake proračunske godine Komisija prenosi sredstva za koja nisu preuzete obveze u okviru ovog mehanizma za potporu drugim mjerama koje su u okviru ciljeva Programa.

 

3.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 16. kako bi se pokrenuo mehanizam za potporu vrijednostima iz stavka 1. ovog članka. Pokretanje mehanizma temelji se na sveobuhvatnom i redovitom praćenju na temelju dokaza i ocjenjivanju stanja u svim državama članicama u pogledu demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.

 

4.  Sredstva dodijeljena državi članici na temelju podijeljenog upravljanja mogu se prenijeti u Program u sljedećim slučajevima:

 

(a)  ako Komisija aktivira okvir EU-a za vladavinu prava;

 

(b)  kada jedna trećina država članica, Europski parlament ili Komisija podnesu Vijeću obrazloženi prijedlog u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a kako bi se utvrdilo da postoji jasna opasnost da predmetna država članica vrši ozbiljnu povredu vrijednosti iz članka 2. UEU-a;

 

(c)  kada jedna trećina država članica ili Komisija podnesu Europskom vijeću obrazloženi prijedlog u skladu s člankom 7. stavkom 2. UEU-a kako bi se utvrdilo da država članica vrši ozbiljnu i učestalu povredu vrijednosti iz članka 2. UEU-a.

 

5.  Komisija izvršava sredstva iz stavka 4. ovog članka izravno u skladu s člankom 62. stavak 1. točkom (a) Financijske uredbe. Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.

 

Komisija može Vijeću podnijeti prijedlog za prijenos sredstava u skladu sa stavkom 4 ovog članka nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Smatra se da je Vijeće prihvatilo prijedlog Komisije osim ako Vijeće provedbenim aktom odluči odbiti takav prijedlog kvalificiranom većinom u roku od jednog mjeseca od podnošenja prijedloga Komisije.

 

6.  Komisija obavješćuje Europski parlament o provedbi ovog članka. Posebno kada je ispunjen jedan od uvjeta utvrđenih u stavku 1. za državu članicu, Komisija odmah obavješćuje Europski parlament te, za slučajeve navedene u stavku 4., navodi pojedinosti o fondovima i programima koji bi mogli podlijegati prijenosu sredstava. Europski parlament može pozvati Komisiju na strukturirani dijalog o primjeni ovog članka.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program se provodi u okviru izravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom ili neizravnog upravljanja s tijelima navedenima u članku 61. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe.

1.  Program se provodi u okviru izravnog upravljanja u skladu s Financijskom uredbom ili neizravnog upravljanja s tijelima navedenima u članku 62. stavku 1. točki (c) Financijske uredbe.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi.

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, prvenstveno putem bespovratnih sredstava za djelovanje, kao i godišnjih i višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje. To financiranje se provodi tako što se jamči dobro financijsko upravljanje, pametna uporaba javnih sredstava, nisko administrativno opterećenje za operatora programa i korisnike, kao i dostupnost sredstava Programa potencijalnim korisnicima. Mogu se koristiti jednokratni iznosi, jedinični troškovi, fiksne stope i bespovratna sredstva s kaskadnim učinkom (financijska potpora trećim osobama). Sufinanciranje se prihvaća u naravi i može se izostaviti u slučajevima ograničenog komplementarnog financiranja.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju posebnog cilja navedenog u članku 2. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno su aktivnosti navedene u Prilogu I. prihvatljive za financiranje.

1.  Aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju općeg ili posebnog cilja navedenog u članku 2. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno su aktivnosti navedene u članku 9.a prihvatljive za financiranje.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.  U skladu s člankom 11. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji Komisija osniva Skupinu za civilni dijalog čiji je cilj osigurati redovit, otvoren i transparentan dijalog s korisnicima Programa i drugih relevantnih dionika radi razmjene iskustava i dobrih praksi te radi raspravljanja o političkim događanjima u područjima i ciljevima obuhvaćenima Programom i povezanim područjima.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Aktivnosti koje ispunjavaju uvjete za financiranje

 

Opći i posebni ciljevi Programa utvrđeni u članku 2. provodit će se posebice, ali ne isključivo, podupiranjem sljedećih aktivnosti:

 

(a)   podizanja razine osviještenosti, javnog obrazovanja, promicanja i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika, načela i prava u okviru područja obuhvaćenih Programom;

 

(b)   uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja i postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana;

 

(c)   aktivnosti analitičkog praćenja, izvješćivanja i zagovaranja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini Unije u područjima obuhvaćenima Programom te radi boljeg ispravnog prenošenja i provedbe zakona Unije, politika i zajedničkih vrijednosti Unije u državama članicama, takve aktivnosti trebaju, na primjer, obuhvaćati prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

 

(d)   osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom te jačanja neovisnosti relevantnih dionika i njihove sposobnosti zagovaranja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom, pa i u okviru strateških sudskih postupaka;

 

(e)   osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, privatnosti i digitalne sigurnosti;

 

(f)   jačanja osviještenosti građana o glavnim europskim vrijednostima i njihovoj predanosti pravdi, jednakosti, vladavini prava i demokraciji te o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz građanstva Unije kao što su pravo na putovanje, rad, studij i život u drugoj državi članici, preko kampanja informiranja i promicanja uzajamnog razumijevanja, međukulturnog dijaloga i poštovanja raznolikosti u Uniji;

 

(g)   jačanja osviještenosti među građanima, posebno mladima, o europskoj kulturi, kulturnome naslijeđu, identitetu, povijesti i sjećanju te učvršćenja njihova osjećaja pripadnosti u Uniji, posebno preko inicijativa za promišljanje o uzrocima totalitarnih režima u modernoj povijesti Europe i u spomen na žrtve tih zločina, počinjene nepravde i aktivnosti koje se odnose na druge prelomne trenutke u novijoj europskoj povijesti;

 

(h)   okupljanja građana različitih državljanstava i kultura tako da im se pruži mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova i projektima malih razmjera i projektima civilnoga društva, čime se stvaraju uvjeti za jačanje pristupa „odozdo prema gore”;

 

(i)   poticanja i omogućivanja aktivnog i uključivog sudjelovanja, s posebnim naglaskom na marginaliziranim društvenim skupinama, u izgradnji demokratskije Unije te podizanja osviještenosti te promicanja i obrane temeljnih prava, prava i vrijednosti pružanjem potpore organizacijama civilnog društva aktivnima u područjima obuhvaćenima Programom na svim razinama, kao i razvijanja kapaciteta europskih mreža i organizacija civilnog društva radi doprinošenja razvoju, podizanju osviještenosti i praćenju provedbe prava Unije, političkih ciljeva, vrijednosti i strategija;

 

(j)   financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime se podupire ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;

 

(k)   boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanja informiranja građana i civilnog društva, pa i osnivanjem neovisnih programskih kontaktnih točaka i pružanjem potpore tim kontaktnim točkama;

 

(l) jačanja kapaciteta i nezavisnosti branitelja ljudskih prava i organizacija civilnog društva koje prate stanje vladavine prava te podupiru aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini;

 

(m)   pružanja potpore obrani zviždača, uključujući inicijative i mjere za uspostavljanje sigurnih kanala za izvješćivanje unutar organizacija i javnim vlastima ili drugim relevantnim tijelima te mjera za zaštitu zviždača od otkaza, nazadovanja ili drugih oblika osvete, pa i s pomoću informacija i osposobljavanja za relevantna javna tijela i dionike;

 

(n)   pružanja potpore inicijativama i mjerama za promicanje i zaštitu slobode i pluralizma medija te za izgradnju kapaciteta za nove izazove kao što su novi mediji i suprotstavljanje govoru mržnje kao i ciljanim pogrešnim informacijama podizanjem razine osviještenosti, osposobljavanjem, studijama i aktivnostima praćenja;

 

(o)   pružanja potpore organizacijama civilnog društva koje djeluju na promicanju i praćenju integriteta, transparentnosti i odgovornosti javne uprave i javnih tijela i na borbi protiv korupcije;

 

(p)   pružanja potpore organizacijama koje pomažu, udomljuju i štite žrtve nasilja i osobe suočene s prijetnjama, uključujući skloništa za žene;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe.

1.  Bespovratna sredstva u okviru Programa dodjeljuju se te se njima upravlja u skladu s glavom VIII. Financijske uredbe te obuhvaćaju bespovratna sredstva za djelovanje, višegodišnja bespovratna sredstva za poslovanje i kaskadna bespovratna sredstva.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi komisije za evaluaciju mogu biti vanjski stručnjaci.

2.  Članovi komisije za evaluaciju mogu biti vanjski stručnjaci. Sastav komisije za evaluaciju mora odražavati uravnoteženu rodnu zastupljenost.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. [Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi].

1.   Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove te da se dvostruko financiranje izbjegne jasnim navođenjem izvora financiranja za svaku kategoriju rashoda u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. [Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi].

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili prekomorskom području koje je s njom povezano,

–  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili prekomorskom području povezanima s tom državom članicom,

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

—  trećoj zemlji pridruženoj Programu,

—  za posebne ciljeve navedene u članku 2. stavku 2. točkama (a) i (c), trećoj zemlji pridruženoj Programu u skladu s člankom 7. ove Uredbe,

Obrazloženje

Ovom se formulacijom nastoji isključiti sudjelovanje trećih zemalja u financiranju za ciljeve povezane s novim potprogramom vrijednosti Unije na temelju članka 2. stavka 2. točke (-a) nove.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

(b)  svaki neprofitni pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Bespovratna sredstva za poslovanje mogu se dodijeliti Europskoj mreži tijela za ravnopravnost (EQUINET) bez poziva na podnošenje prijedloga radi pokrivanja izdataka povezanih s njezinim stalnim programom rada.

3.  Bespovratna sredstva za poslovanje mogu se dodijeliti Europskoj mreži tijela za ravnopravnost (EQUINET) bez poziva na podnošenje prijedloga, prema članku 6. stavku 2. točki (a), radi pokrivanja izdataka povezanih s njezinim stalnim programom rada pod uvjetom da je za njihov radni program provedena procjena utjecaja na spolove.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 13. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program rada

Program rada i višegodišnji prioriteti

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program se provodi prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe.

1.  Program se ostvaruje prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija primjenjuje načelo partnerstva pri odlučivanju o svojim prioritetima u okviru Programa i osigurava sveobuhvatnu uključenost dionika u planiranje, provedbu, praćenje i evaluaciju ovog Programa i njegovih programa rada u skladu s člankom 15.a.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 19.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. radi dopune ove Uredbe uspostavljanjem odgovarajućeg programa rada.

Obrazloženje

Program rada trebalo bi donijeti delegiranim aktom. Ovom se izmjenom predlaže odgovarajući tekst.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2. navedeni su u Prilogu II.

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2. prikupljaju se, ako je primjenjivo, razvrstani po spolu. Popis pokazatelja naveden je u Prilogu II.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne i najmanje opterećujuće obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice. Kako bi se olakšalo ispunjavanje zahtjeva izvješćivanja, Komisija stavlja na raspolaganje formate prilagođene korisnicima te osigurava programe orijentacije i potpore posebno usmjerene na organizacije civilnog društva koje možda nemaju uvijek stručno znanje i vještine te odgovarajuća sredstva i osoblje kako bi ispunile zahtjeve izvješćivanja.

Amandman    92.

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1.  U evaluacijama se u obzir uzima dimenzija spola i one sadržavaju podatke razvrstane po spolu, uključujući posebno poglavlje za svaki potprogram kao i broj uključenih osoba, njihove povratne informacije i zemljopisnu pokrivenost; evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. U evaluaciji sredinom provedbenog razdoblja u obzir se uzimaju rezultati evaluacija dugoročnog učinka prethodnih programa (programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Europa za građane).

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. U privremenoj evaluaciji u obzir se uzimaju rezultati evaluacija dugoročnog učinka prethodnih programa (programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Europa za građane). Privremena evaluacija uključuje procjenu utjecaja na spolove kako bi se procijenilo u kojoj su mjeri ciljevi ravnopravnosti spolova iz Programa ostvareni, osiguralo da nijedna sastavnica Programa nema neželjene negativne učinke na ravnopravnost spolova i utvrdile preporuke za načine na koje se mogu sastaviti budući pozivi na podnošenje ponuda i operativne odluke o dodjeli bespovratnih sredstava radi aktivnog promicanja razmatranja na temu ravnopravnosti spolova.

Obrazloženje

Ovom izmjenom želi se postići jezična dosljednost u istom stavku.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija. Komisija evaluaciju objavljuje na svojoj internetskoj stranici u lako dostupnom formatu.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2027.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 13. i 14. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2027.

Obrazloženje

Program rada trebalo bi donijeti delegiranim aktom. Ovom se izmjenom predlaže odgovarajući tekst.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 13. i 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Obrazloženje

Program rada trebalo bi donijeti delegiranim aktom. Ovom se izmjenom predlaže odgovarajući tekst.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Sastav skupine stručnjaka mora odražavati uravnoteženu rodnu zastupljenost. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija osigurava pravodobno i istodobno slanje svih dokumenata, uključujući nacrte akata, Europskom parlamentu i Vijeću u isto vrijeme kada i stručnjacima iz država članica. Ako to smatraju potrebnim, Europski parlament i Vijeće mogu pojedinačno poslati stručnjake na sastanke stručnih skupina iz Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata i na koje su pozvani stručnjaci iz država članica. U tu svrhu Europski parlament i Vijeće primaju plan za sljedeće mjesece i pozive na sve sastanke stručnjaka.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću. Na temelju Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., građani i ostali dionici mogu izraziti mišljenje o nacrtu teksta delegiranog akta tijekom razdoblja od četiri tjedna. O nacrtu teksta savjetuje se s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija na temelju iskustva nevladinih organizacija te lokalnih i regionalnih vlasti s obzirom na provedbu Programa.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 14. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 13. ili 14. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Program rada trebalo bi donijeti delegiranim aktom. Ovom se izmjenom predlaže odgovarajući tekst.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost i, prema potrebi, korisnike tako financiranih aktivnosti i njihove sudionike, i u obliku koji je dostupan osobama s invaliditetom, upućujući time na dodanu vrijednost koja nastaje zahvaljujući Uniji i pomažući Komisiji u prikupljanju podataka kako bi se povećala proračunska transparentnost.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu troše se i na institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije ako se oni odnose na ciljeve navedene u članku 2.

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.a

 

Kontaktne točke Programa

 

U svakoj državi članici uspostavlja se nezavisna nacionalna kontaktna točka s kvalificiranim osobljem čija je zadaća posebno pružanje nepristranih smjernica, praktičnih informacija i pomoći dionicima i korisnicima Programa u pogledu svih aspekata Programa, pa i u pogledu postupka prijave.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 19.

Briše se.

Postupak Odbora

 

1.  Komisiji pomaže odbor. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

3.  Odbor se može sastajati u različitim sastavima kako bi raspravljao o pojedinim potprogramima.

 

Obrazloženje

Ovaj se članak treba izbrisati jer prijedlog ne bi smio uključivati upućivanje na provedbene akte.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Prilog - I. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog - I.

 

Financijska sredstva dostupna u okviru Programa iz članka 6. stavka 1. raspodjeljuju se kako slijedi:

 

(a) u okviru iznosa iz članka 6. stavka 2. točke (a):

 

– najmanje 15 % za aktivnosti kojima se provode posebni ciljevi iz točke (aa) članka 3.;

 

– najmanje 40 % za aktivnosti kojima se provode posebni ciljevi iz točke (-a) članka 5.; i

 

– najmanje 45 % za aktivnosti kojima se provode posebni ciljevi iz točaka (a) i (b) članka 3. i točaka (a) i (b) članka 5.;

 

(b) u okviru iznosa iz članka 6. stavka 2. točke (b):

 

– 15 % za aktivnosti sjećanja;

 

– 60 % za demokratsko sudjelovanje;

 

– 10 % za promotivne aktivnosti; i

 

– 10 % za upravljanje.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilog I.

Briše se.

Aktivnosti Programa

 

Posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti:

 

(a)   podizanja razine osviještenosti i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom;

 

(b)   uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja, postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana;

 

(c)   analitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja1 radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;

 

(d)   osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u obuhvaćenima područjima;

 

(e)   razvoja i održavanja alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

 

(f)   jačanja svijesti građana o europskoj kulturi, povijesti i sjećanju, kao i njihova osjećaja pripadnosti Uniji;

 

(g)   okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova;

 

(h)   poticanja i olakšavanja aktivnog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;

 

i.   financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime se podupire ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;

 

(j)   razvoja kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

 

(k)   boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanjem informiranja građana, uključujući otvaranjem programskih ureda/uspostavom mreže nacionalnih kontakata i pružanjem potpore tim uredima/mrežama.

 

1.  Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

 

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja rezultata kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. Ako je to moguće, pokazatelji se raščlanjuju prema dobi, spolu i drugim podacima koje je moguće prikupiti kao što su primjerice etnička pripadnost, invaliditet i rodni identitet. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – tablica

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Broj osoba do kojih su doprle:

Broj osoba, razvrstanih prema spolu i dobi, do kojih su doprle:

i. aktivnosti osposobljavanja;

i. aktivnosti osposobljavanja;

ii. aktivnosti uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse;

ii. aktivnosti uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse;

iii. aktivnosti podizanja razine svijesti, informiranja i širenja informacija.

iii. aktivnosti podizanja razine svijesti, informiranja i širenja informacija.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – redak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija isto tako svake godine objavljuje sljedeće pokazatelje ostvarenja:

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – redak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Broj zahtjeva i aktivnosti financiranih prema popisu u članku 9. stavku 1. i po potprogramu

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – redak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Razinu financiranja koju su zatražili podnositelji zahtjeva i koja je odobrena uz navođenje popisa iz članka 9. stavka 1. i po potprogramu

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Prilog II. – tablica – redak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Broj transnacionalnih mreža i inicijativa usredotočenih na europsko pamćenje i europsku baštinu kao rezultat intervencije Programa

Broj transnacionalnih mreža i inicijativa usredotočenih na europsko sjećanje i europsku baštinu te civilni dijalog kao rezultat intervencije Programa

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Prilog II. – tablica – redak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Geografska rasprostranjenost projekata

(1)

SL C ... /Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

SL C ... /Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Europska komisija objavila je 30. svibnja 2018. Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti kao dijela višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021.–2027. Programom Prava i vrijednosti objedinjuju se programi za razdoblje 2014.–2020. „Prava, jednakost i građanstvo” i „Europa za građane”. Cilj je prijedloga očuvanje i promicanje zajedničkih europskih prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a i Povelji EU-a o temeljnim pravima, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava utemeljenih na jednakosti i pravima. Iako izvjestiteljica pozdravlja namjeru Komisije da osigura nastavak postojećih programa jer imaju ključnu ulogu u promicanju i provedbi prava i vrijednosti EU-a, prijedlogom se ne uspijeva riješiti neke od sve većih izazova za zajedničke europske vrijednosti i prava s kojima se Unija trenutačno suočava.

U Rezoluciji Europskog parlamenta od 19. travnja 2018. o potrebi za uspostavom instrumenta europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču temeljne vrijednosti u Europskoj uniji na lokalnoj i nacionalnoj razini, Europski parlament pozvao je Komisiju da predloži instrument europskih vrijednosti kao dio VFO-a za razdoblje 2021.–2027. namijenjen pružanju financijske potpore civilnom društvu na lokalnoj i nacionalnoj razini kako bi se suprotstavilo negativnim reakcijama na demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava u EU-u. Instrument bi dopunjavao već postojeće programe i njegova bi razina financiranja odgovarala troškovima EU-a za promicanje vrijednosti u trećim zemljama.

U tom smislu, izvjestiteljica predlaže nekoliko izmjena u svojem nacrtu izvješća kako bi odražavale te zabrinutosti i učinile Program učinkovitijim u cilju zaštite i promicanja tih vrijednosti unutar Unije.

Područje primjene

Kako bi se programske ciljeve uskladilo sa zajedničkim vrijednostima utvrđenima u članku 2. UEU-a na kojem je osnovana Europska unija, izvjestiteljica predlaže proširenje područja primjene prijedloga posebice upućivanjem na demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava kako su utvrđena u članku 2. UEU-u u općem cilju Programa. U vrijeme kada su demokracija i vladavina prava u Europi suočeni s izazovima, izvjestiteljica smatra da postoji hitna potreba da taj instrument bude odgovarajuće financiran i lako dostupan za potporu građanima koji se bave promicanjem tih najugroženijih europskih vrijednosti. Poštovanje vladavine prava unutar Unije preduvjet je za zaštitu temeljnih prava te za očuvanje svih prava i obveza koje proizlaze iz Ugovora. Način na koji se vladavina prava provodi u državama članicama ključan je za stvaranje međusobnog povjerenja među državama članicama i povjerenja u njihove pravne sustave.

Stoga, izvjestiteljica predlaže dodavanje novog posebnog cilja (potprogram Vrijednosti Unije) koji upućuje na demokraciju, temeljna prava i vladavinu prava kojim će se financirati odgovarajuća djelovanja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

U okviru ovog novog posebnog cilja, izvjestiteljica smatra da bi se program trebao usredotočiti na zaštitu i promicanje demokracije i vladavine prava, uključujući osiguravanje neovisnosti pravosuđa, učinkovitu sudsku zaštitu koju pružaju nezavisni sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava, transparentnost i neproizvoljnost u djelovanju tijela javne vlasti i pri provedbi zakona, pružanje potpore nezavisnim braniteljima ljudskih prava i organizacijama civilnog društva koje se bave praćenjem sukladnosti s vladavinom prava, obranu zviždača i potporu inicijativa koje promiču transparentnost, odgovornost, integritet i odsutnost korupcije.

S obzirom na to da poštovanje i zaštita temeljnih prava predstavljaju temelj demokratskog društva, izvjestiteljica smatra da posebnu pozornost treba posvetiti jačanju slobode izražavanja, mirnog okupljanja ili udruživanja, slobode medija i pluralizma medija, akademske slobode, slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja te prava na privatnost i obiteljski život.

U skladu s tim, izvjestiteljica jednako tako pozdravlja isticanje načela ravnopravnosti i nediskriminacije te potrebe borbe protiv svih oblika nasilja u člancima 3. i 5. Prijedloga. Člankom 21. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima izričito se zabranjuje svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik ili pripadnost nacionalnoj manjini. U skladu s drugim istraživanjem Europske unije o manjinama i diskriminaciji koje je provela Agencija Europske unije za temeljna prava, nasilje, uznemiravanje, prijetnje i ksenofobični govor koji je usmjeren posebice na pripadnike skupine LGTBI, pripadnike etničkih ili vjerskih manjina te na tražitelje azila i migrante, i dalje su prisutni i izraženi diljem Europske unije u 2017.

U okviru općeg cilja zaštite i promicanja demokracije i vladavine prava, izvjestiteljica predlaže da potprogram Daphne promiče veći pristup pravdi i mehanizmima za prijavljivanje zločina za sve žrtve nasilja. (To obuhvaća novinare i druge medijske aktere koji se suočavaju s višestrukim napadima, prijetnjama i pritiscima državnih i nedržavnih aktera diljem EU-a).

Izvjestiteljica predlaže i da se određene djelatnosti koje ispunjavaju uvjete za financiranje u Prilogu I. trebaju unijeti u članak u tekstu prijedloga kako bi se olakšalo razumijevanje i primjena Programa. Predlaže se nekoliko izmjena u popisu djelatnosti kako bi se razjasnile neke od prihvatljivih djelatnosti u okviru novog potprograma o Vrijednostima Unije te naglasilo da se zagovaranje, izgradnja kapaciteta i aktivnosti podizanja svijesti isto tako podupiru ovim Program.

Proračun

S obzirom na promijenjenu političku scenu u Uniji i sve veće izazove za europske vrijednosti s kojima se EU suočava, izvjestiteljica smatra da je predloženi sedmogodišnji proračun od 642 milijuna EUR (podijeljen na 409 milijuna EUR za potprogram „Jednakost i prava” i 233 milijuna EUR za potprogram „Uključivanje i sudjelovanje građana”) nedostatan i ne može biti dovoljan za potrebe građana EU-a u jačanju i zaštiti vrijednosti EU-a kao dijela pluralističkog, demokratskog, otvorenog i uključivog društva.

Uzimajući u obzir ponovljene pozive organizacija civilnog društva za povećanje proračuna postojećih programa te predloženo prošireno područje primjene, uključujući i novi potprogram namijenjen vrijednostima Unije, izvjestiteljica predlaže sljedeću raspodjelu proračuna na temelju Rezolucije Parlamenta od travnja 2018.; ukupno 1 974 457 milijuna EUR u tekućim cijenama, podijeljeno na sljedeći način: 1 milijarda EUR za novi potprogram Vrijednosti Unije, 474 457 milijuna EUR za potprogram „Jednakost i prava” i 500 milijuna EUR za potprogram „Uključenost i sudjelovanje građana”. Ti iznosi predstavljaju znatno povećanje u usporedbi s proračunom koji je predložila Komisija, međutim, izvjestiteljica smatra da je znatno povećanje ključno i nužno kako bi se učinkovito odgovorilo na današnje izazove za europske vrijednosti.

Kako bi se osiguralo da organizacije civilnoga društva mogu propisno iskoristiti sredstva Programa za financiranje, izvjestiteljica predlaže i da je barem 40 % sredstava u okviru svakog cilja namijenjeno nevladinim organizacijama.

Izvjestiteljica smatra da je potrebno dodatno preraditi mehanizme za osiguranje veze između politika Unije za financiranje i vrijednosti Unije, omogućujući Komisiji da iznese prijedlog Vijeću o prijenosu sredstava dodijeljenih državi članici pod podijeljenim upravljanjem u Program, ako je ta država članica podložna postupcima povezanima s vrijednostima Unije. Izvjestiteljica je predložila posebne odredbe u vezi s ograničenim popisom situacija u kojima se sredstva koja su dodijeljena državi članici pod podijeljenim upravljanjem mogu prenijeti u Program, postupkom koji treba slijediti i u vezi s pravima nadzora Europskog parlamenta.

Pristup financiranju

Izvjestiteljica smatra da treba više poticati projekte na najnižoj razini koji promiču europske vrijednosti kako je definirano člankom 2. UEU-a, posebice demokratske standarde, vladavinu prava i temeljna prava, kao preduvjet za otvoreno i uključivo društvo. To je u skladu s mišljenjem koje je agencija FRA izrazila u svojoj studiji Izazovi s kojima se suočavaju organizacije civilnog društva u području ljudskih prava u EU-u objavljenoj u siječnju 2018. u kojoj se jasno navodi da se „institucije i države članice EU-a potiču da osiguraju dostupnost financiranja za organizacije civilnog društva koje rade na zaštiti i promicanju osnovnih vrijednosti EU-a o temeljnim pravima, demokraciji i vladavini prava; uključujući za male lokalne organizacije. Takva financiranja trebaju obuhvatiti, po potrebi, raznolikost aktivnosti organizacija civilnog društva, kao što su pružanje usluga, aktivnosti nadzora, zagovaranje, sudski postupci, kampanje, ljudska prava i građanski odgoj te podizanje svijesti.”

Nacrt izvješća koji predlaže izvjestiteljica u skladu je s općim ciljem da EU pruži ciljanu financijsku potporu organizacijama civilnog društva koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u promicanju i zaštiti vrijednosti na kojima je osnovan EU. Stoga su predložene posebne izmjene i dopune kako bi se naglasila pozornost koja je u cijelom Programu posvećena organizacijama koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Iako djelovanja na transnacionalnoj razini imaju važnu ulogu, mnogi izazovi za europske vrijednosti imaju lokalno podrijetlo i potrebno ih je rješavati na lokalnoj i europskoj razini.

Pojednostavnjenje postupaka i jednostavniji pristup financiranju za izvjestiteljicu isto tako predstavlja jedan od glavnih ciljeva za ovaj program. Stoga se u tekstu upućuje na pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova, brze i fleksibilne postupke dodjele bespovratnih sredstava i prijave prilagođene korisnicima, kao što su višegodišnja bespovratna sredstva za poslovanje, jednokratni iznosi, paušalne stope, jedinični troškovi, kaskadna bespovratna sredstva i sufinanciranje u naravi. Jednako tako, izvjestiteljica predlaže da postupci izvješćivanja trebaju biti potpuno funkcionalni i dodatno ojačani u okviru provedbe ovog Programa. Izvjestiteljica smatra i da je sudjelovanje organizacija civilnog društva ključno za planiranje, provedbu i evaluaciju Programa. Stoga bi Komisija trebala osigurati redoviti dijalog s korisnicima Programa i ostalim relevantnim dionicima uspostavom Skupine za civilni dijalog.

Povratne informacije od dionika

Izvjestiteljica je u pripremi svojeg nacrta prikupila povratne informacije brojnih predstavnika nevladinih organizacija s pomoću organiziranih okruglih stolova u Bruxellesu i Stockholmu te bilateralnih sastanaka u nekoliko navrata. Izvjestiteljica se savjetovala i s predstavnicima drugih europskih agencija i dionicima. Potpuni popis nalazi se u prilogu.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestiteljice. Izvjestiteljica je primila informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme izvješća, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Europski gospodarski i socijalni odbor

Odbor regija

FRA (Agencija za temeljna prava)

EQUINET (Europska mreža tijela za ravnopravnost)

Zaklada Stefan Batory

Unija za građanske slobode za Europski parlament

Nacionalne kontaktne točke, npr. Njemačka i Francuska

Vijeće europskih općina i regija

Europska humanistička federacija (European Humanist Federation)

Civilno društvo Europa

DEF Europa

Europski zakladni centar (European Foundation Centre)

AGE Platform Europa

LLL Platforma za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Platform)

Europski volonterski centar (European Volunteer Centre)

Europski civilni forum (European Civic Forum)

Europski forum mladih

Međunarodna federacija za planirano roditeljstvo (International planned parenthood Federation),

Front line defenders

Zaklada za cjeloživotno učenje PERITIA

Europska mreža IPPF

Švedska agencija za mlade i civilno društvo (MUCF)

Švedska udruga mladih/studenata za međunarodne poslove (UF Sverige)

Sverok

Nacionalno vijeće za švedske organizacije mladih (LSU)

PEN Švedska

Diakonia

Švedski ženski lobi

Regionalni ured UN-a za ljudska prava (OHCHR) za Europu


MIŠLJENJE Odbora za proračune (8.11.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jordi Solé

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.a (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1.a   podsjeća na svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima1a; naglašava važnost horizontalnih načela koja bi trebala činiti temelj VFO-a i svih povezanih politika EU-a; stoga traži uključivanje ciljeva održivog razvoja UN-a u sve politike i inicijative Unije u sljedećem VFO-u; nadalje, ističe da je uklanjanje diskriminacije ključno za ispunjavanje obveza EU-a prema uključivoj Europi i izražava žaljenje zbog nedostatka rodno osviještene politike i obveza u pogledu rodne ravnopravnosti u politikama EU-a, kako su predstavljene u prijedlozima VFO-a;

 

_______________

 

a Usvojeni tekst, P8_TA(2018)0226

Amandman    2

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.b (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1.b   podsjeća na svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.1a; ponovno izražava svoju potporu programima u području kulture, obrazovanja, medija, mladih, sporta, demokracije, građanstva i civilnog društva koji su jasno dokazali svoju europsku dodanu vrijednost i koji uživaju trajnu popularnost među korisnicima; podsjeća na svoju preporuku o uspostavi unutarnjeg Europskog fonda za demokraciju radi osnaživanja potpore civilnom društvu i nevladinim organizacijama koje djeluju u području demokracije i ljudskih prava, kojim bi trebala upravljati Komisija;

 

_______________

 

1a Usvojeni tekst P8_TA(2018)0075

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa Prava i vrijednosti

o uspostavi programa Prava, vrijednosti i građanstvo

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1.a)  U svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: Pripremajući stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020., Europski parlament izrazio je podršku programima u području kulture, obrazovanja, medija, mladih, sporta, demokracije, građanstva i civilnog društva koji su jasno dokazali svoju europsku dodanu vrijednost i koji uživaju trajnu popularnost među korisnicima te ističe da se jača i ambicioznija Unija može postići samo ako joj se pruže dodatna financijska sredstva. Potrebno je pružiti trajnu potporu postojećim politikama, povećati sredstva za vodeće programe Unije te na dodatne zadaće odgovoriti dodatnim financijskim sredstvima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno podupirati u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo, zajedno s lokalnim i regionalnim tijelima i njihovim predstavničkim udrugama na nacionalnoj i europskoj razini, potrebno podupirati u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije. Programom se osigurava stalna potpora provedbi i daljnjem razvoju postojećih lokalnih i regionalnih inicijativa kojima se doprinosi postizanju tih ciljeva, kao što je Europska povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Jednakost žena i muškaraca predstavlja temeljnu vrijednost i cilj Europske unije. Diskriminacijom žena i nejednakim postupanjem prema ženama krše se njihova temeljna prava i sprečava njihovo potpuno političko, socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Usto, zbog strukturnih i kulturnih prepreka onemogućava se stvarna rodna ravnopravnost. Promicanje rodne ravnopravnosti u svim aktivnostima Unije stoga je ključno djelovanje Unije i pokretač gospodarskog rasta te bi se trebalo podržati Programom.

(8)  Jednakost žena i muškaraca predstavlja temeljnu vrijednost i cilj Europske unije. Diskriminacijom žena i nejednakim postupanjem prema ženama krše se njihova temeljna prava i sprečava njihovo potpuno političko, socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Usto, zbog strukturnih i kulturnih prepreka onemogućava se stvarna rodna ravnopravnost. Promicanje rodne ravnopravnosti u svim aktivnostima Unije stoga je ključno djelovanje Unije i pokretač gospodarskog rasta te bi se trebalo podržati Programom uz maksimalne sinergije s Europskim socijalnim fondom plus.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)   U članku 8. UFEU-a određeno je načelo promicanja ravnopravnosti između muškaraca i žena u svim aktivnostima EU-a. Pravilno provođenje rodno osviještene politike zahtijeva dodjelu odgovarajućih sredstava i transparentnost u proračunskim linijama za promicanje rodne ravnopravnosti i suzbijanje rodne diskriminacije;

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.a)   Važno je osigurati dobro financijsko upravljanje programom i njegovu provedbu na najučinkovitiji i najpristupačniji način, pri čemu je također potrebno osigurati pravnu sigurnost i dostupnost programa svim sudionicima;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22.b)   Vodeća načela za ostvarenje ciljeva ovog programa trebala bi biti poboljšanje provedbe i kvalitete potrošnje uz istovremeno osiguranje optimalnog iskorištavanja financijskih sredstava.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26.a)   Prijedlogom uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama želi se Uniju osposobiti da bolje štiti svoj proračun kada nedostaci u okviru vladavine prava ugrožavaju ili bi mogli ugroziti dobro financijsko upravljanje financijskim interesima Unije. Njime bi se trebamo nadopuniti program Prava i vrijednosti čija je uloga drugačija odnosno financiranje politika u skladu s temeljnim pravima i europskim vrijednostima u čijoj su srži životi građana i njihovo sudjelovanje.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s Unijinom obvezom provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja i ostvarivanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda EU-a. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu njegove evaluacije sredinom provedbenog razdoblja.

(28)  Odražavajući važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s preuzetim obvezama Unije za provedbu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, ovim Programom pridonijet će se uključivanju klimatskih mjera i postizanju ukupnog cilja od 25 % proračunskih rashoda EU-a za podržavanje klimatskih ciljeva tijekom VFO-a u razdoblju 2021. – 2027., te godišnjeg cilja od 30 % koji je potrebno ostvariti što je prije moguće, a najkasnije do 2027. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu njegove evaluacije sredinom provedbenog razdoblja.

Obrazloženje

U rezoluciji Europskog parlamenta od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020. (2017/2052(INI)) poziva se na to da se cilj od 30 % proračunskih rashoda EU-a za podupiranje klimatskih ciljeva ostvari što je prije moguće, a najkasnije do 2027.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva i lokalnih i regionalnih tijela i njihovih predstavničkih udruga, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);

(b)  promicanje Europe za građane s pomoću povećanja njihova angažmana i sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a  Komisija redovito vodi dijalog s korisnicima Programa, posebno s civilnim društvom, kao i lokalnim i regionalnim tijelima i njihovim predstavničkim udrugama u definiranju višegodišnjih i godišnjih prioriteta u programskom razdoblju. Građanski dijalog uspostavit će se kao glavna platforma u tu svrhu, koja će se temeljiti na različitim specifičnim ciljevima Programa.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama;

(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika uznemiravanja i nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama, bilo na internetu ili u fizičkom obliku, uključujući mjesta rada i javne prostore.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [641 705 000] EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1 627 000 000 EUR u cijenama iz 2018. (1 834 000 000 EUR u tekućim cijenama).

Obrazloženje

U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 13. rujna 2018., kompromisni amandman odražava najnoviju raščlambu VFO-a po programu, kako su predložili za usvajanje izvjestitelji za VFO s obzirom na glasovanje o nacrtu privremenog izvješća o prijedlogu Uredbe Vijeća o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u pogledu sporazuma.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove. [Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi].

1.   Za aktivnost za koju je dobiven doprinos u okviru Programa može se dobiti doprinos i iz bilo kojeg drugog programa Unije, uključujući fondove s podijeljenim upravljanjem, uz uvjet da ne pokrivaju iste troškove te da se dvostruko financiranje izbjegne jasnim navođenjem izvora financiranja za svaku kategoriju rashoda u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja. [Kumulativno financiranje ne smije premašiti ukupne prihvatljive troškove aktivnosti, a potpora iz različitih programa Unije može se izračunati na proporcionalnoj osnovi].

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 19.

2.  Komisija delegiranim aktom donosi program rada. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2. navedeni su u Prilogu II.

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2. prikupljaju se po mogućnosti razvrstani prema spolu. Popis pokazatelja nalazi se u Prilogu II.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

1.  Evaluacije se provode uzimajući u obzir rodnu dimenziju, uključujući posebno poglavlje za svaku tematiku te pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2027.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 13. i 14. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2027.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.   Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost, upućujući time na dodanu vrijednost koja nastaje zahvaljujući Uniji i pomažući Komisiji u prikupljanju podataka kako bi se povećala proračunska transparentnost.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti:

Posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti na podnacionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini:

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  analitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja1 radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;

(c)  analitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja1 radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;

_______________

_______________

1 Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

1 Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka razvrstanih prema spolu i dobi; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova;

(g)  okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova, uključujući male bilateralne projekte bratimljenja i mreže gradova;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  poticanja i olakšavanja aktivnog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;

(h)  poticanja i olakšavanja aktivnog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva te lokalnim i regionalnim tijelima te njihovim predstavničkim udrugama;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  razvoja kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

(j)  razvoja kapaciteta europskih mreža s pomoću višegodišnjih operativnih bespovratnih sredstava radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije te podupiranja civilnog društva i lokalnih i regionalnih tijela i njihovih predstavničkih udruga aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ka)  jačanja nacionalnih kontaktnih točaka i stvaranja boljih sinergija između razvoja politika u području građanstva, ciljeva Programa i rada nacionalnih kontaktnih točaka i korisnika.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka kb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(kb)  jačanja internetskih platformi na kojima su predstavljeni projekti koje su razvili korisnici te pružanja smjernica za potencijalne korisnike, širenja projektnih rezultata i povećanja vidljivosti i praćenja;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka kc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(kc)  daljnjeg podupiranja kritičkih, no konstruktivnih razmjena mišljenja koje se odnose na izazove u svakodnevnom životu Europljana kao što su: zapošljavanje, integracija migranata, stanovanje, mobilnost ili obrazovanje.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja koji bi, ako je to potrebno, trebali biti razvrstani prema spolu, dobi i invaliditetu:

Obrazloženje

Praćenjem prethodno navedenih kategorija među korisnicima programa podržalo bi se konkretnije uključivanje rodne ravnopravnosti i nediskriminaciju.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – tablica

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Broj osoba do kojih su doprle:

Broj osoba, razvrstanih prema spolu i dobi, do kojih su doprle:

i. aktivnosti osposobljavanja;

i. aktivnosti osposobljavanja;

ii. aktivnosti uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse;

ii. aktivnosti uzajamnog učenja i razmjene dobre prakse;

iii. aktivnosti podizanja razine svijesti, informiranja i širenja informacija.

iii. aktivnosti podizanja razine svijesti, informiranja i širenja informacija.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – redak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija isto tako svake godine objavljuje sljedeće pokazatelje ostvarenja:

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – redak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Broj zahtjeva i aktivnosti financiranih prema popisu u članku 9. stavku 1. i po potprogramu

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – redak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Razinu financiranja koju su zatražili podnositelji zahtjeva i koja je odobrena uz navođenje popisa iz članka 9. stavka 1. i po potprogramu

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Prava i vrijednosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Jordi Solé

28.6.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Detjen

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (21.11.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Jean Lambert

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kontekst

U članku 2. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da se Unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Budući da se europska društva u zadnje vrijeme suočavaju s ekstremizmom i podjelama koje dovode u pitanje ideju otvorenih i uključivih društava, Komisija je ocijenila da je važnije nego ikad promicati i jačati te vrijednosti. Isto tako, i dalje dolazi do diskriminacije na temelju spola, rase ili etničkog podrijetla, vjeroispovijesti ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, a žene, djeca i ostale ugrožene osobe svakodnevno se suočavaju s nasiljem. Također, valja napomenuti da mnogi građani nisu dovoljno svjesni vrijednosti EU-a i svojih prava, a neki ih čak i dovode u pitanje.

Komisija je ustanovila da fragmentirani i ograničeni resursi koji su dosad dodijeljeni ovom području nisu dovoljni za odgovaranje na sve spomenute izazove, pa ih je objedinila pod novim programom Prava i vrijednosti, koji će se financirati iz novog Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti, za koji su izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 641 705 000 EUR. Prijedlog uredbe o uspostavi programa Prava i vrijednosti objavljen je 30. svibnja 2018.

Predloženi novi program objedinjuje dva postojeća programa za financiranje, i to program o pravima, jednakosti i građanstvu i program Europa za građane. Opći je cilj novog programa očuvanje te promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a i Povelji EU-a o temeljnim pravima. Taj će se opći cilj ostvariti na temelju sljedeća tri posebna cilja:

•  promicanje jednakosti i prava (potprogram Jednakost i prava): naglasak na sprečavanju i suzbijanju nejednakosti i diskriminacije, potpori sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije, zaštiti i promicanju prava djece i osoba s invaliditetom, pravima koja proizlaze iz građanstva EU-a i pravima na zaštitu osobnih podataka;

•  promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana): naglasak na povećanju razumijevanja Unije, njezine povijesti, kulturne baštine i raznolikosti među građanima te promicanju razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja;

•  borba protiv svih oblika nasilja (potprogram Daphne): naglasak na sprečavanju i suzbijanju svih vrsta nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama kao i podršci žrtvama takvog nasilja i njihovoj zaštiti.

Metodologija

U Europskom parlamentu, vodeći odbor je LIBE. Odbor EMPL daje mišljenje u skladu s člankom 53.

Točke koje izvjestiteljica smatra ključnima

•  promijeniti naziv programa u „Prava, jednakost i vrijednosti” kako bi se izrazila želja EU-a da se postigne jednakost za sve.

•  ažurirati tekst općeg cilja Programa kako bi se jednakost i prava istaknuli kao ciljevi koji su već obuhvaćeni u uvodnoj izjavi 3.: „Krajnji je cilj njegovanje i održavanje uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima”.

•  proširiti osobno područje primjene novog programa u skladu s ESF-om plus, ponajprije na ljude.

•  osigurati da se suzbijanju rasizma i govora mržnje na internetu u sljedećem programskom razdoblju posveti potrebna pozornost.

•  s obzirom na stupanje na snagu nove Opće uredbe o zaštiti podataka, potrebno je posvetiti osobitu pozornost zaštiti povezanoj s obradom podataka u kontekstu zapošljavanja, s obzirom na njihovu osjetljivost.

•  premjestiti prihvatljive akcije u temeljni akt jer takav važan dio zakonodavstva ne smije biti skriven u prilogu; zbog toga se predlaže novi članak 9.a , u koji se premješta cijeli popis iz Priloga I.

•  mreži Equinet trebalo bi biti zajamčeno financiranje u okviru programa jer se radi o mreži statutornih tijela koja surađuju na provedbi i nadzoru primjene zakonodavstva EU-a obuhvaćenog programom.

•  izvjestiteljica predlaže ažuriranje popisa aktivnosti; točke koje smatra ključnima:

-  mjere ne bi trebalo biti usmjerene samo na unapređenje znanja već i na pravnu stečevinu relevantnu za program;

-  jačanje kreativnih aspekata aktivnosti jer su na temelju njezina iskustva dobre kreativne aktivnosti učinkovite i djelotvorne u postizanju ciljeva programa navedenih u članku 2;

-  vraćanje mjera koje su se trenutno podupiru, ali nisu navedene u prijedlozima o davanju potpore ključnim dionicima i obrazovnim materijalima.

•  konačno, izvjestiteljica predlaže da se u Prilogu II. jasno razgraniče pokazatelji rezultata i ishoda te predlaže da se pokazatelji ishoda uključe u izvješća.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Unija bi trebala nastaviti podupirati i promicati prava i vrijednosti iz članaka 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji te na temelju akata kojima se dodatno promiču spomenute vrijednosti, posebno Direktivom Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo i Direktivom Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja te u skladu s Međuinstitucijskim proglasom o europskom stupu socijalnih prava (2017/C428/09) kao i Rezolucijom Europskog parlamenta od 19. travnja 2008. o potrebi za uspostavom instrumenta europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču temeljne vrijednosti u Europskoj uniji na lokalnoj i nacionalnoj razini(2018/2619 (RSP)).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”).

(2)  Ta se prava i te vrijednosti ne smiju uzimati zdravo za gotovo te se moraju i dalje štititi, promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama te i dalje prisutnim izazovima povezanima s netolerancijom i diskriminacijom, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava, vrijednosti EU-a i vladavinu prava – neodvojive od same demokracije i preduvjet za njezino dobro funkcioniranje. Promicanje i podupiranje poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava imat će znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”).

_________________________________

__________________________________

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).

9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima. To uključuje dinamično civilno društvo, poticanje demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana i promicanje bogate raznolikosti europskog društva, koje se temelji na zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će usmjereni na građane i subjekte koji doprinose podupiranju, širenju i zaštiti naših zajedničkih vrijednosti, prava i velike raznolikosti, održavajući ih živima i dinamičnima. Krajnji je cilj zaštita, njegovanje i održavanje uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima i jednakosti, što uključuje i dinamično civilno društvo. Aktivnosti koje se financiraju trebale bi biti usmjerene na poticanje demokratsko, građansko i društveno sudjelovanje građana i promicanje bogate raznolikosti europskog društva, unutar država članica i među njima, koje se temelji na zajedničkim vrijednostima, povijesti i sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Programom Prava i vrijednosti („Program”) trebao bi se omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički promicanju i zaštiti vrijednosti te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina i posebnih potreba tih skupina s pomoću prilagođenih pristupa.

(4)  Programom Prava i vrijednosti („Program”) trebao bi se omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički širenju, promicanju i zaštiti vrijednosti te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa te razvojem novih inovativnih mjera. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina i posebnih potreba tih skupina s pomoću prilagođenih pristupa.

Obrazloženje

Ne bi se trebalo u potpunosti oslanjati na postojeće mjere, već bi trebalo razviti i nove.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju osviještenosti i aktivne uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski i socijalni život Unije, čime će se ojačati socijalna uključenost i boriti protiv marginalizacije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva, socijalne integracije i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe. Vrijednosti uzajamnog razumijevanja, dijaloga i poštovanja raznolikosti mogu se ugraditi na europskoj razini samo ako su dobro ukorijenjene u državama članicama i njihovim regijama. Stoga bi se programom te vrijednosti trebale promicati i unutar država članica, u različitim nacionalnim, etničkim, lingvističkim ili vjerskim skupinama, koje zajedno čine kulturno bogatstvo i raznolikost svojih društava.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno podupirati u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati sva svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije, uključujući odredbe o nediskriminaciji u okviru slobodnog kretanja radnika, kako je utvrđeno u članku 45. stavku 2. UFEU-a, i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava, uključujući socijalna prava, bez ikakve diskriminacije na bilo kakvoj osnovi i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Nadalje, s obzirom na to da se dio civilnog društva trenutačno suočava s različitim poteškoćama u državama članicama, civilno društvo, a posebno organizacije civilnog društva, potrebno je podupirati u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, osobito Povelje.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Jednakost žena i muškaraca predstavlja temeljnu vrijednost i cilj Europske unije. Diskriminacijom žena i nejednakim postupanjem prema ženama krše se njihova temeljna prava i sprečava njihovo potpuno političko, socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Usto, zbog strukturnih i kulturnih prepreka onemogućava se stvarna rodna ravnopravnost. Promicanje rodne ravnopravnosti u svim aktivnostima Unije stoga je ključno djelovanje Unije i pokretač gospodarskog rasta te bi se trebalo podržati Programom.

(8)  Jednakost žena i muškaraca predstavlja temeljnu vrijednost i cilj Europske unije. Na temelju članka 8. UFEU-a zadaća je Unije ukloniti nejednakosti i promicati stvarnu ravnopravnost između žena i muškaraca u svim njezinim aktivnostima. Diskriminacijom svih osoba i nejednakim postupanjem prema njima na temelju njihovog spola i/ili roda krše se njihova temeljna prava i sprečava njihovo potpuno političko, socijalno i gospodarsko sudjelovanje u društvu. Usto, zbog strukturnih i kulturnih prepreka onemogućava se stvarna rodna ravnopravnost. Promicanje i integriranje rodne ravnopravnosti u sve aktivnosti Unije, uključujući u području rada i zapošljavanja, gdje je diskriminacija i dalje prisutna na razini plaća i pristupa tržištu rada, stoga je ključno djelovanje Unije i pokretač gospodarskog rasta te bi se trebalo podržati Programom.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Radi sprečavanja i borbe protiv svih oblika nasilja i radi zaštite žrtava potrebni su snažna politička volja i usklađeno djelovanje na temelju metoda i rezultata prethodnih programa Daphne, programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Pravosuđe. Posebno je financiranje u okviru programa Daphne za potporu žrtvama nasilja i borbu protiv nasilja nad ženama, djecom i mladima bilo izuzetno uspješno od njegova pokretanja 1997. u pogledu popularnosti koju uživa među zainteresiranih stranama (tijelima javne vlasti, akademskim institucijama i nevladinim organizacijama) i u pogledu učinkovitosti financiranih projekata. Sredstvima iz programa Daphne financirani su projekti podizanja razine osviještenosti, pružanja usluga potpore žrtvama i podupiranja aktivnosti nevladinih organizacija koje rade na terenu. Program Daphne bavio se svim oblicima nasilja poput nasilja u obitelji, seksualnog nasilja, trgovanja ljudima, kao i novim oblicima nasilja poput kibernasilja. Stoga je važno nastaviti sa svim tim aktivnostima i osigurati da su u provedbi Programa u obzir uzeti ti rezultati i stečena iskustva.

(10)  Radi sprečavanja i borbe protiv svih oblika nasilja i radi zaštite žrtava, ugroženih skupina, a osobito osoba u ranjivom položaju, potrebni su snažna politička volja i usklađeno djelovanje na temelju metoda i rezultata prethodnih programa Daphne, programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Pravosuđe. Potrebno je uložiti napore kako bi se izbjegla preklapanja između programâ i dvostrukog financiranja. Posebno je financiranje u okviru programa Daphne za potporu žrtvama nasilja i borbu protiv nasilja nad ženama, djecom i mladima bilo izuzetno uspješno od njegova pokretanja 1997. u pogledu popularnosti koju uživa među zainteresiranih stranama (tijelima javne vlasti, akademskim institucijama i nevladinim organizacijama) i u pogledu učinkovitosti financiranih projekata. Sredstvima iz programa Daphne financirani su projekti podizanja razine osviještenosti, pružanja usluga potpore žrtvama, ugroženim skupinama, a osobito osobama u ranjivom položaju, i podupiranja aktivnosti nevladinih organizacija koje rade na terenu. Program Daphne bavio se svim oblicima nasilja poput nasilja u obitelji, seksualnog nasilja, trgovanja ljudima, kao i novim oblicima nasilja poput kibernasilja. Stoga je važno nastaviti sa svim tim aktivnostima i osigurati da su u provedbi Programa u obzir uzeti ti rezultati i stečena iskustva.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Nediskriminacija je temeljno načelo Unije. Člankom 19. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđena je borba protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije. Nediskriminacija je utvrđena i u članku 21. Povelje. Potrebno je uzeti u obzir posebne značajke različitih oblika diskriminacije te usporedno s time razviti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije na temelju jedne osnove ili više njih. Programom bi se trebale podupirati mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije, antisemitizma, mržnje prema muslimanima i drugih oblika netolerancije. U tom je kontekstu posebnu pažnju potrebno posvetiti i sprečavanju te borbi protiv svih oblika nasilja, mržnje, segregacije i stigmatizacije, kao i borbi protiv vršnjačkog nasilja, uznemiravanja i netolerantnog ponašanja. Program bi se trebao provoditi zajedno s ostalim aktivnostima Unije koje imaju iste ciljeve, posebno s onima navedenima u Komunikaciji Komisije od 5. travnja 2011. pod nazivom „Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.10” i Preporuci Vijeća od 9. prosinca 2013. o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama11.

(11)  Nediskriminacija je temeljno načelo Unije. Člankom 19. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđena je borba protiv diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invalidnosti, dobi ili spolne orijentacije. Nediskriminacija je utvrđena i u članku 21. Povelje, u kojem se navodi da se zabranjuje svaka diskriminacija na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske osobine, jezik, religija ili uvjerenje, političko ili bilo kakvo drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija. Također se navodi da je unutar područja primjene Ugovorâ i ne dovodeći u pitanje bilo koju njihovu posebnu odredbu, zabranjena svaka diskriminacija na temelju državljanstva. Cijela glava III. Povelje posvećena je jednakosti. Jednakost i suzbijanje diskriminacije nisu samo pravna pitanja, već temeljni izazovi za društvo, stoga je potrebno uzeti u obzir posebne značajke različitih oblika diskriminacije te usporedno s time razviti odgovarajuće mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije na temelju jedne osnove ili više njih, kao i međusobno povezane vrste diskriminacije.

_________________________________

 

11  SL C 378, 24.12.2013., str. 1.

 

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Programom bi se trebale podupirati mjere za sprečavanje i borbu protiv diskriminacije, rasizma, ksenofobije, antisemitizma, anticiganizma, afrofobije i mržnje prema muslimanima te drugih oblika netolerancije, primjerice na osnovi invaliditeta, dobi, roda, izražavanja roda i rodnog identiteta, spolne orijentacije, kao i priznavanje prava svih osoba da se prema njima postupa s dostojanstvom. U tom je kontekstu posebnu pažnju potrebno posvetiti i sprečavanju te borbi protiv svih oblika nasilja, mržnje, segregacije i stigmatizacije kao i borbi protiv vršnjačkog nasilja, uključujući nasilje na internetu, uznemiravanja i netolerantnog ponašanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Program bi se trebao provoditi zajedno s ostalim aktivnostima Unije koje imaju iste ciljeve, posebno s onima navedenima u Komunikaciji Komisije od 5. travnja 2011. pod nazivom „Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.” i Preporuci Vijeća od 9. prosinca 2013. o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama1a. Promicanje tolerantnih i uključivih radnih mjesta te priznavanje prava svih osoba da se prema njima postupa s dostojanstvom na radnom mjestu i općenito u društvu tekući su ciljevi za koje je potrebno koordinirano djelovanje, uključujući dodjeljivanje dovoljnih financijskih sredstava.

 

____________________

 

1a  SL C 378, 24.12.2013., str. 1.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kad je riječ o osobama s invaliditetom, prepreke koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te prepreke koje postoje u okolišu, kao i nemogućnost pristupa onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom među ostalim nailaze na prepreke pristupu tržištu rada, uključivom i kvalitetnom obrazovanju, izbjegavanju siromaštva i socijalne isključenosti, pristupu kulturnim inicijativama i medijima ili ostvarivanju svojih političkih prava. Kao stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) Unija i njezine države članice obvezale su se promicati, štititi te osigurati puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom. Odredbe UNCRPD-a postale su sastavni dio pravnog poretka Unije.

(12)  Kad je riječ o osobama s invaliditetom, prepreke koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te prepreke koje postoje u okolišu, kao i nemogućnost pristupa onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom, uključujući osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, među ostalim nailaze na prepreke pristupu tržištu rada, uključivom i kvalitetnom obrazovanju, izbjegavanju siromaštva i socijalne isključenosti, pristupu kulturnim inicijativama i medijima ili ostvarivanju svojih političkih prava. Kao stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) Unija i njezine države članice obvezale su se promicati, štititi te osigurati puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom. Odredbe UNCRPD-a postale su sastavni dio pravnog poretka Unije. U tom smislu u Programu posebnu pozornost treba obratiti na aktivnosti podizanja razine svijesti o izazovima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju dok ostvaruju svoja prava kao ravnopravni građani i u potpunosti sudjeluju u društvu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U skladu s člancima 8. i 10. UFEU-a Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podržavati rodno osviještenu politiku i integriranje ciljeva nediskriminacije.

(15)  U skladu s člancima 8. i 10. UFEU-a Program bi u svim svojim aktivnostima trebao podržavati integriranje i promicanje rodne jednakosti i ciljeva nediskriminacije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U skladu sa zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na jednako postupanje države članice trebale bi uspostaviti neovisna tijela za promicanje jednakog postupanja poznatija kao „tijela za ravnopravnost” s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, kao i spola. Mnoge su države članice međutim učinile i više nego što se od njih zahtijevalo i osigurale da tijela za ravnopravnost mogu poduzimati radnje radi suzbijanja diskriminacije na drugim osnovama poput dobi, spolne orijentacije, religije i uvjerenja, invaliditeta itd. Tijela za ravnopravnost imaju važnu ulogu u promicanju jednakosti i osiguravanju djelotvorne primjene zakonodavstva o jednakom postupanju, posebno pružanjem neovisne pomoći žrtvama diskriminacije, provođenjem neovisnih istraživanja o diskriminaciji, objavljivanjem neovisnih izvješća i davanjem preporuka o svim pitanjima povezanima s diskriminacijom u njihovoj zemlji. Nužno je da se u tom pogledu rad tijela za ravnopravnost koordinira na razini Unije. Mreža EQUINET osnovana je 2007. Njezini su članovi nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja, kako su uspostavljena direktivama Vijeća 2000/43/EZ15 i 2004/113/EZ16 i direktivama 2006/54/EZ17 i 2010/41/EU18 Europskog parlamenta i Vijeća. EQUINET je u iznimnom položaju jer je jedini subjekt koji osigurava koordinaciju aktivnosti tijela za ravnopravnost. Ta je njegova zadaća ključna za osiguravanje kvalitetne provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva Unije u državama članicama i trebala bi se podupirati Programom.

(17)  U skladu sa zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na jednako postupanje države članice trebale bi uspostaviti neovisna tijela za promicanje jednakog postupanja poznatija kao „tijela za ravnopravnost” s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, kao i spola. Mnoge su države članice međutim učinile i više nego što se od njih zahtijevalo i osigurale da tijela za ravnopravnost mogu poduzimati radnje radi suzbijanja diskriminacije na drugim osnovama poput dobi, spolne orijentacije, religije i uvjerenja, invaliditeta itd. Tijela za ravnopravnost imaju važnu ulogu u promicanju jednakosti i osiguravanju djelotvorne primjene zakonodavstva o jednakom postupanju, posebno pružanjem neovisne pomoći žrtvama diskriminacije, provođenjem neovisnih istraživanja o diskriminaciji, objavljivanjem neovisnih izvješća i davanjem preporuka o svim pitanjima povezanima s diskriminacijom u njihovoj zemlji. Nužno je da se u tom pogledu rad svih relevantnih tijela za ravnopravnost koordinira na razini Unije. Mreža EQUINET osnovana je 2007. Njezini su članovi nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja, kako su uspostavljena direktivama Vijeća 2000/43/EZ15 i 2004/113/EZ16 i direktivama 2006/54/EZ17 i 2010/41/EU18 Europskog parlamenta i Vijeća. Komisija je donijela Preporuku o standardima za tijela za jednakost [COM(2018) 3850 final], koja se odnosi na mandat, neovisnost, učinkovitost i koordinaciju te suradnju tijela za jednakost. EQUINET je u iznimnom položaju jer je jedini subjekt koji osigurava koordinaciju aktivnosti tijela za ravnopravnost. Ta je njegova zadaća ključna za osiguravanje kvalitetne provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva Unije u državama članicama i trebala bi se podupirati Programom.

__________________

__________________

15 Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.).

15 Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.).

16 Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (SL L 373, 21.12.2004., str. 37.).

16 Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (SL L 373, 21.12.2004., str. 37.).

17 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).

17 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).

18 Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).

18 Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 18. travnja 2018., odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na nacionalnoj razini.

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 18. travnja 2018., odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  U skladu s člankom 9. UFEU-a trebala bi se promicati visoka razina zapošljavanja, jamčiti dostatna socijalna zaštita te bi se trebalo boriti protiv društvene isključenosti. Mjerama u okviru Programa bi se stoga trebale promicati sinergije između borbe protiv siromaštva, socijalne isključenosti i isključenosti s tržišta rada te promicanja jednakosti i borbe protiv svih oblika diskriminacije. Stoga bi se Program trebao provoditi na način da se osiguraju maksimalne sinergije i nadopunjavanje između njegovih potprograma i Europskog socijalnog fonda plus. Nadalje, trebalo bi osigurati sinergije s programom Erasmus i Europskim socijalnim fondom plus kako bi se osiguralo da ti fondovi zajednički pridonose osiguravanju visokokvalitetnog obrazovanja te jednakih mogućnosti za sve.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(24)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa, jediničnih troškova kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. Kako bi se olakšalo sudjelovanje u Programu, uključujući i za male organizacije, potrebno je osigurati pomoć i ukloniti nepotrebno administrativno opterećenje. Prema potrebi, trebalo bi uzeti u obzir mogućnost postupka evaluacije u dvije faze i opciju kaskadnih bespovratnih sredstava te višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje. Kad je riječ o stopama sufinanciranja, računa valja voditi o vrsti i veličini organizacija kojima su namijenjeni pozivi na podnošenje prijedloga u okviru Programa. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/952121, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/962222 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/19392323, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

__________________

__________________

20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

22 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

22 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

24 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

24 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva svih veličina, radi očuvanja, njegovanja i održavanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava utemeljenih na jednakosti i pravima.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);

(b)  promicanje uključivanja ljudi i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije;

(a)  promicanje jednakosti za sve sprečavanjem i suzbijanjem nejednakosti i svih vrsta diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, kao i diskriminacije koja se navodi u članku 21. stavku 1. Povelje, i potpora sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova, socijalne uključenosti i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije na internetu i izvan njega;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  promicanje uzajamnog razumijevanja, dijaloga i poštovanja raznolikosti unutar država članica i Unije;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zaštitu i promicanje prava djece i osoba s invaliditetom, prava koja proizlaze iz građanstva EU-a i prava na zaštitu osobnih podataka.

(b)  zaštitu i promicanje prava djece, starijih osoba i osoba s invaliditetom, prava koja proizlaze iz građanstva EU-a, uključujući socijalna prava, te prava na zaštitu osobnih podataka, među ostalim, u situacijama u kojima se obrađuju podaci u kontekstu zaposlenja ili u svrhe socijalne zaštite svrhe kako je propisano Općom uredbom o zaštiti podataka1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povećanje razumijevanja Unije, njezine povijesti, kulturne baštine i raznolikosti među građanima;

(a)  povećanje razumijevanja Unije, njezinih zajedničkih vrijednosti, povijesti, osobito kada je riječ o povijesti totalitarnih režima, kulturne baštine i raznolikosti među građanima;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih nacionalnih i kulturnih pozadina; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije i poticanje solidarnosti;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama;

(a)  sprečavanje, uključujući informativne i edukativne radnje, i suzbijanje svih oblika nasilja, uključujući nasilje u obitelji, nasilje nad djecom, mladima, ženama, starijim osobama te drugim ugroženim skupinama, osobito osobama u ranjivom položaju;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje podrške žrtvama takvog nasilja i njihovu zaštitu.

(b)  pružanje podrške žrtvama takvog nasilja, ugroženim skupinama, osobito osobama u ranjivom položaju, i njihovu zaštitu.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju posebnog cilja navedenog u članku 2. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno su aktivnosti navedene u Prilogu I. prihvatljive za financiranje.

Aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju posebnog cilja navedenog u članku 2. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno sljedeće aktivnosti prihvatljive su za financiranje:

 

(a)  podizanje razine osviještenosti, kreativnih aktivnosti i širenje informacija radi bolje uporabe i poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom;

 

(b)  uzajamno učenje na temelju razmjene dobrih praksi među dionicima radi unapređenja građanskog i demokratskog angažmana utemeljenog na znanju i uzajamnom razumijevanju te

 

(c)  aktivnosti zagovaranja, kreativne i analitičke aktivnosti kao i aktivnosti praćenja1a radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;

 

(d)  osposobljavanje relevantnih dionika radi njihova osvještavanja, boljeg poznavanja i uporabe politika te prava u obuhvaćenima područjima;

 

(e)  razvoj i održavanje svima dostupnih alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

 

(f)  podizanje razine svijesti građana o europskoj kulturi, povijesti i sjećanju kao i njihove solidarnosti i osjećaja pripadnosti Uniji;

 

(g)  okupljanje Europljana različitih državljanstava i kultura na način da im se omogući sudjelovanje u aktivnostima bratimljenja, uključujući bratimljenje gradova;

 

(h)  poticanje i olakšavanje aktivnog uključivog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o korištenju prava i vrijednosti pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;

 

(i)  financiranje tehničke i organizacijske potpore za provedbu Uredbe (EU) br. 211/2011, čime bi se pomoglo ostvarivanju prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pružila potpora tim inicijativama;

 

(j)  razvoj kapaciteta europskih mreža radi promicanja, primjene i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politika i strategija Unije kao i podupiranja organizacija civilnog društva svih veličina aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

 

(k)  bolje poznavanje Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanje informiranja građana, uključujući otvaranje programskih ureda/uspostavu mreže nacionalnih kontakata i pružanje potpore tim uredima/mrežama.

 

______________________

 

1a Te aktivnosti obuhvaćaju, primjerice, prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i, prema potrebi, pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

(točke od (a) do (k) izmijenjene su točke iz stavka 1. Priloga I.)

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije, u obliku koji je također dostupan osobama s invaliditetom, različitoj publici, uključujući medije i javnost.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu troše se i na institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije ako se oni odnose na ciljeve navedene u članku 2.

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata.

Amandman 30

Prijedlog uredbe

Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PRILOG I.

Briše se.

Aktivnosti Programa

 

Posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti:

 

(a)  podizanja razine osviještenosti i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom;

 

(b)  uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja, postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana;

 

(c)   nalitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja1 radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i prekomorskim zemljama i područjima i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;

 

(d)  osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u obuhvaćenima područjima;

 

(e)  razvoja i održavanja alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

 

(f)  jačanja svijesti građana o europskoj kulturi, povijesti i sjećanju, kao i njihova osjećaja pripadnosti Uniji;

 

(g)  okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova;

 

(h)  poticanja i olakšavanja aktivnog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;

 

(i)  financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime se podupire ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;

 

(j)  razvoja kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

 

(k)  boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanjem informiranja građana, uključujući otvaranjem programskih ureda/uspostavom mreže nacionalnih kontakata i pružanjem potpore tim uredima/mrežama.

 

______________________

 

1 Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i, prema potrebi, pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

 

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja rezultata kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija isto tako svake godine objavljuje sljedeće pokazatelje ostvarenja:

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Geografska pokrivenost aktivnostim po potprogramima

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Broj zahtjeva i aktivnosti financiranih prema popisu u članku 9. stavku 1. i po potprogramu

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Razinu financiranja koju su zatražili podnositelji zahtjeva i koja je odobrena za svaku aktivnost odnosno potprogram s popisa u članku 9. stavku 1.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Prava i vrijednosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Jean Lambert

18.6.2018

Razmatranje u odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Mara Bizzotto

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje (4.12.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje (*): Sylvie Guillaume

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Budući program „Građanstvo, prava i vrijednosti” trebao bi pridonijeti ponovnom pokretanju dijaloga među Europljanima te jačanju uzajamnog razumijevanja u vrijeme kada u Europi dolazi do velikog rasta nesnošljivosti koja dovodi u pitanje osjećaj pripadnosti zajedničkom prostoru.

Izvjestiteljica za mišljenje cijeni napore Komisije u pogledu ostvarivanja sinergije s obzirom na proračunska ograničenja.

Međutim, smatra da je potrebno više nego ikada ojačati prostor rezerviran za bivši program „Europa za građane”, čija se dodana vrijednost pokazala u vezi s promicanjem građanske uključenosti, jačanjem osjećaja pripadnosti i poticanja demokratskog sudjelovanja građana. Taj se program pokazao uspješnim te bi podizanjem svijesti o europskim pitanjima mogao imati pozitivan učinak na poticanje zainteresiranosti europskih građana za sljedeće europske izbore.

U tom kontekstu izvjestiteljica žali što je pojam građanstva, koji ima snažnu simboličku vrijednost, uklonjen iz naslova Programa i stoga predlaže njegovo ponovno uvođenje.

Također smatra da je od ključne važnosti izboriti se za odgovarajući proračun za ciljeve Programa i stoga predlaže povećanje proračuna za potprogram B – „Uključivanje i sudjelovanje građana” – za koje je odgovorna. Predloženi proračun u velikoj je mjeri nedovoljan za ono što je Europski parlament zatražio. Stoga predlaže jačanje dijela „Uključivanje građana” proračunom od 500 milijuna EUR, što odgovara iznosu od tek jednog eura po europskom građaninu. Važno je braniti europski program koji je dostupan svim građanima koji podupiru snažnu Europu koja ponovno potvrđuje duh solidarnosti kao protutežu raznim vrstama nacionalizma.

Svjesna potrebe za promicanjem sjećanja na događaje iz prošlosti koji su doveli do izgradnje Europske unije te kako bi se postiglo bolje razumijevanje sadašnjosti radi nastavka zajedničke izgradnje budućnosti, izvjestiteljica predlaže razvoj aktivnosti povezanih sa sjećanjem kojima se podsjeća na važnost načela i vrijednosti na kojima se temelji EU.

Nadalje, s obzirom na ograničena proračunska sredstva za ovaj program, izvjestiteljica smatra da ne bi trebalo dopustiti Komisiji da upotrebljava ta sredstva za komunikaciju o političkim prioritetima EU-a jer službe za komunikaciju Komisije već imaju znatna sredstva za provedbu te vrste aktivnosti.

Pozdravlja uvođenje instrumenta za potporu organizacijama civilnog društva u EU-u koje promiču temeljne vrijednosti na lokalnoj razini kako bi se pružila potpora otvorenim, demokratskim i uključivim društvima, naglašavajući pritom da je potrebno braniti jednokratne projekte koje razvijaju obični građani u svojoj zajednici i koji su neophodni za svakodnevni život Europe. Osobito inzistira na tome da bi se program trebao moći učiniti dostupnim osobama s invaliditetom.

Budući da su mogućnosti za aktivnosti građana koje se odvijaju u državama članicama često ograničene i da mnogi kandidati ne budu odabrani unatoč njihovoj predanosti, što izaziva frustriranost, izvjestiteljica smatra da dio Programa „Uključivanje građana” ne bi trebao biti otvoren pridruženim trećim zemljama.

Izvjestiteljica se slaže s prijedlogom Komisije da se nacionalni sustav kontaktnih točaka, koji je već pokazao svoju vrijednost u okviru programa „Europa za građane”, proširi kako bi se učinkovitije podupirali nositelji projekata u koracima koje trebaju poduzeti te inzistira na tome da se to navede u Uredbi.

Izvjestiteljica također predlaže da Komisija donosi programe rada kao i višegodišnje prioritete delegiranim, a ne provedbenim aktima, kako je navedeno u prijedlogu.

Izvjestiteljica općenito gledajući pozdravlja pristup koji predlaže Komisija, posebno izmjenu pravne osnove kojom se Europskom parlamentu omogućuje da izvršava svoju ulogu suzakonodavca. Podsjeća na činjenicu da iza tog Programa stoje mnogi projekti građana koje je ključno nastaviti provoditi te ih poticati u budućnosti.

AMANDMANI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa Prava i vrijednosti

o uspostavi programa Europa za građane, prava i vrijednosti

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 16. stavak 2., članak 19. stavak 2., članak 21. stavak 2., članak 24., članak 167. i članak 168.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 16. stavak 2., članak 19. stavak 2., članak 21. stavak 2., članak 24., članak 167. i članak 168. te članak 11. Ugovora o Europskoj uniji,

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Pozivanje 2.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Isto tako, u članku 3. navodi se da je „cilj Unije promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda” te da među ostalim „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

(1)  U skladu s člankom 2. Ugovora o Europskoj uniji „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Osobito, u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije ljudsko dostojanstvo primarna je osnova svih temeljnih ljudskih prava. Ta su načela i vrijednosti zajednički državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca”. Isto tako, u članku 3. navodi se da je „cilj Unije promicanje mira, njezinih vrijednosti i dobrobiti njezinih naroda” te da među ostalim „poštuje svoju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost te osigurava očuvanje i unapređenje kulturnog nasljeđa Europe”. Te su vrijednosti potvrđene i izražene u pravima, slobodama i načelima utvrđenima u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/2014 (dalje u tekstu „prethodni programi”).

(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a. Stoga bi se u proračunu EU-a trebao osnovati novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Europa za građane, prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s mnogim promjenama, među ostalim ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, dok neke zemlje bilježe sve veći pad vladavine prava, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a, kao što su ljudska prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama, prava djece i mladih, pluralizam, tolerancija, poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokracija, jednakost, solidarnost i vladavina prava. Programom Europa za građane, prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”).

__________________

__________________

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).

9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima. To uključuje dinamično civilno društvo, poticanje demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana i promicanje bogate raznolikosti europskog društva, koje se temelji na zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji utjelovljuju naše zajedničke vrijednosti i prava te ističu našu bogatu raznolikost. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje ravnopravnih, poštenih, tolerantnih, uključivih, pluralističkih i demokratskih društava utemeljenih na pravima. Aktivnosti koje se financiraju trebale bi biti usmjerene na održavanje i jačanje aktivnog civilnog društva i poticanje demokratskog, građanskog, kulturnog i socijalnog sudjelovanja koje se temelji na zajedničkim vrijednostima, povijesti, sjećanju, kulturnom nasljeđu i temeljima. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s civilnim društvom te građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Programom Prava i vrijednosti („Program”) trebao bi se omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički promicanju i zaštiti vrijednosti te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina i posebnih potreba tih skupina s pomoću prilagođenih pristupa.

(4)  Programom Europa za građane, prava i vrijednosti („Program”) trebao bi se omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički promicanju i zaštiti vrijednosti, aktivnom građanstvu i obrazovanju u pogledu Europskog građanstva te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa koji su sada integrirani u novom Programu. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina i posebnih potreba s posebnim naglaskom na višejezičnom karakteru Unije i potrebi za uključivanjem mladih, nedovoljno zastupljenih skupina i skupina u nepovoljnom položaju, kao što su osobe s posebnim potrebama, migranti, izbjeglice i tražitelji azila, s pomoću prilagođenih pristupa.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  U članku 17. Ugovora o funkcioniranju Europske unije uspostavlja se dijalog između EU-a te crkava i organizacija koji su u njemu navedeni. U njemu se prepoznaje njihov poseban doprinos u poticanju zaštite i promicanja temeljnih ljudskih prava, u okviru kojih bi im trebalo dodijeliti isti pristup kao i organizacijama civilnog društva u pogledu relevantnih mogućnosti financiranja koje pruža program.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima i poticala demokratsko sudjelovanje te osnažila građane kako bi oni koristili svoja prava povezana s europskim građanstvom, potreban je niz koordiniranih djelovanja usmjerenih na uravnoteženu geografsku raspodjelu. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju razine osviještenosti i aktivne uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije te oblikovanje političkih programa Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, međukulturni dijalog, kulturna i lingvistička raznolikost, pomirenje, socijalna uključenost i poštovanje drugih potiče osjećaj pripadnosti Uniji i zajedničkog građanstva u okviru europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Sve veća pluralnost i globalna kretanja migranata povećavaju važnost međukulturnog i međuvjerskog dijaloga u našim društvima. Treba u cijelosti podupirati program međukulturnog i međuvjerskog dijaloga kao dio socijalnog sklada u Europi i ključni element u jačanje socijalne uključenosti i kohezije. Dok bi međuvjerski dijalog mogao pomoći u isticanju pozitivnog doprinosa religije socijalnoj koheziji, religijska nepismenost stvara rizik zlouporabe vjerskog osjećaja među stanovništvom. Programom bi se stoga trebali podupirati projekti i inicijative za razvoj religijske pismenosti, poticanje međureligijskog dijaloga i uzajamno razumijevanje.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Aktivnosti sjećanja i kritičko promišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana sa zajedničkom prošlošću, koja je temelj zajedničke budućnosti, moralne svrhe i zajedničkih vrijednosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, kulturalnih i međukulturalnih aspekata, kao i veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta i osjećaja zajedništva.

(6)  Aktivnosti sjećanja te kritičko i kreativno promišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana, osobito mladih, s njihovom zajedničkom prošlošću kao temeljem zajedničke budućnosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, socijalnih, kulturalnih i međukulturalnih aspekata, tolerancije i dijaloga, kao i veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta radi promicanja zajedničkog okvira koji se temelji na zajedničkim vrijednostima, solidarnosti, raznolikosti i miru.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Program ima ključnu ulogu u poticanju razvoja zajedničkog osjećaja europskog identiteta i osiguravanju vidljivosti mogućnosti koje otvara članstvo u Uniji kao protumjera „euroskepticizmu” i protueuropskim političkim snagama koji dovode u pitanje postojanje europskog projekta.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno podupirati u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade, glasaju, pristupaju javnim uslugama, sudjeluju u kulturnim razmjenama i volontiraju u drugoj državi članici. Oni bi trebali osjećati da mogu sudjelovati u procesu donošenja odluka u Uniji i biti svjesni da imaju učinak na nju i da mogu imati povjerenje u jednak pristup potpunom ostvarivanju i zaštiti svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno podupirati na svima razinama u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti Unije iz članka 2. UEU-a u cilju osiguravanja stvarnog uživanja prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Rezolucija Europskog parlamenta od 2. travnja 2009. o europskoj savjesti i totalitarizmu i Zaključci Vijeća od 9. – 10. lipnja 2011. o sjećanju na zločine totalitarnih režima u Europi ističu važnost očuvanja sjećanja na prošlost kao načina izgradnje zajedničke budućnosti te ističu vrijednost uloge Unije u olakšavanju, dijeljenju i poticanju kolektivnog sjećanja na te zločine te davanja novog života pluralističkom i demokratskom zajedničkom europskom identitetu.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kad je riječ o osobama s invaliditetom, prepreke koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te prepreke koje postoje u okolišu, kao i nemogućnost pristupa onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom među ostalim nailaze na prepreke pristupu tržištu rada, uključivom i kvalitetnom obrazovanju, izbjegavanju siromaštva i socijalne isključenosti, pristupu kulturnim inicijativama i medijima ili ostvarivanju svojih političkih prava. Kao stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) Unija i njezine države članice obvezale su se promicati, štititi te osigurati puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom. Odredbe UNCRPD-a postale su sastavni dio pravnog poretka Unije.

(12)  Kad je riječ o osobama s invaliditetom, prepreke koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te prepreke koje postoje u okolišu, kao i nemogućnost pristupa onemogućuju njihovo puno i djelotvorno sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugima. Osobe s invaliditetom među ostalim nailaze na prepreke pristupu tržištu rada, uključivom i kvalitetnom obrazovanju, izbjegavanju siromaštva i socijalne isključenosti, pristupu kulturi, kulturnim inicijativama i medijima te ostvarivanju svojih političkih prava. Kao stranka Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD) Unija i njezine države članice obvezale su se promicati, štititi te osigurati puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda svim osobama s invaliditetom. Odredbe UNCRPD-a postale su sastavni dio pravnog poretka Unije.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Člankom 24. UFEU-a obvezuju se Europski parlament i Vijeće da donesu odredbe za postupke i uvjete potrebne radi građanske inicijative u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji. To je postignuto donošenjem Uredbe [(EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća]. Programom bi se trebalo podržati financiranje tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], a na taj način i ostvarivanje prava građana na pokretanje i podržavanje europskih građanskih inicijativa.

(14)  Člankom 24. UFEU-a obvezuju se Europski parlament i Vijeće da donesu odredbe za postupke i uvjete potrebne radi građanske inicijative u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji. To je postignuto donošenjem Uredbe [(EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća14]. Programom bi se trebalo potaknuti i promicati prava građana na pokretanje i podržavanje europskih građanskih inicijativa podrškom, preko potprograma Jednakost i prava, financiranje tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011].

__________________

__________________

14 Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).

14 Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U skladu sa zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na jednako postupanje države članice trebale bi uspostaviti neovisna tijela za promicanje jednakog postupanja poznatija kao „tijela za ravnopravnost” s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, kao i spola. Mnoge su države članice međutim učinile i više nego što se od njih zahtijevalo i osigurale da tijela za ravnopravnost mogu poduzimati radnje radi suzbijanja diskriminacije na drugim osnovama poput dobi, spolne orijentacije, religije i uvjerenja, invaliditeta itd. Tijela za ravnopravnost imaju važnu ulogu u promicanju jednakosti i osiguravanju djelotvorne primjene zakonodavstva o jednakom postupanju, posebno pružanjem neovisne pomoći žrtvama diskriminacije, provođenjem neovisnih istraživanja o diskriminaciji, objavljivanjem neovisnih izvješća i davanjem preporuka o svim pitanjima povezanima s diskriminacijom u njihovoj zemlji. Nužno je da se u tom pogledu rad tijela za ravnopravnost koordinira na razini Unije. Mreža EQUINET osnovana je 2007. Njezini su članovi nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja, kako su uspostavljena direktivama Vijeća 2000/43/EZ15 i 2004/113/EZ16 i direktivama 2006/54/EZ17 i 2010/41/EU18 Europskog parlamenta i Vijeća. EQUINET je u iznimnom položaju jer je jedini subjekt koji osigurava koordinaciju aktivnosti tijela za ravnopravnost. Ta je njegova zadaća ključna za osiguravanje kvalitetne provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva Unije u državama članicama i trebala bi se podupirati Programom.

(17)  U skladu sa zakonodavnim aktima Unije koji se odnose na jednako postupanje države članice trebale bi uspostaviti neovisna tijela za promicanje jednakog postupanja poznatija kao „tijela za ravnopravnost” s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rase i etničkog podrijetla, kao i spola. Mnoge su države članice međutim učinile i više nego što se od njih zahtijevalo i osigurale da tijela za ravnopravnost mogu poduzimati radnje radi suzbijanja diskriminacije na drugim osnovama poput jezika, dobi, spolne orijentacije, religije i uvjerenja, invaliditeta itd. Tijela za ravnopravnost imaju važnu ulogu u promicanju jednakosti i osiguravanju djelotvorne primjene zakonodavstva o jednakom postupanju, posebno pružanjem neovisne pomoći žrtvama diskriminacije, provođenjem neovisnih istraživanja o diskriminaciji, objavljivanjem neovisnih izvješća i davanjem preporuka o svim pitanjima povezanima s diskriminacijom u njihovoj zemlji. Nužno je da se u tom pogledu rad tijela za ravnopravnost koordinira na razini Unije. Mreža EQUINET osnovana je 2007. Njezini su članovi nacionalna tijela za promicanje jednakog postupanja, kako su uspostavljena direktivama Vijeća 2000/43/EZ15 i 2004/113/EZ16 i direktivama 2006/54/EZ17 i 2010/41/EU18 Europskog parlamenta i Vijeća. EQUINET je u iznimnom položaju jer je jedini subjekt koji osigurava koordinaciju aktivnosti tijela za ravnopravnost. Ta je njegova zadaća ključna za osiguravanje kvalitetne provedbe antidiskriminacijskog zakonodavstva Unije u državama članicama i trebala bi se podupirati Programom.

_________________

_________________

15 Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.).

15 Direktiva Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o provedbi načela jednakog postupanja prema osobama bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (SL L 180, 19.7.2000., str. 22.).

16 Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (SL L 373, 21.12.2004., str. 37.).

16 Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga (SL L 373, 21.12.2004., str. 37.).

17 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).

17 Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.).

18 Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).

18 Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 18. travnja 2018., odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na nacionalnoj razini.

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 19. travnja 2018., povećanje financiranja i dostatna financijska potpora ključni su za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, uključujući odgovarajućim temeljnim financiranjem i pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova, financijskim pravilima i postupcima, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na nacionalnoj razini.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica, a potrebno je težiti dosljednosti, komplementarnosti i sinergijama s programima financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno unutar Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti i stoga s programom Pravosuđe, kao i programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+, kako bi se ostvario potencijal kulturnih hibrida u području kulture, medija, umjetnosti, obrazovanja i kreativnosti. Potrebno je stvoriti sinergije s drugim europskim programima financiranja, posebno u području zapošljavanja, unutarnjeg tržišta, poduzetništva, mladih, zdravlja, građanstva, pravosuđa, migracija, sigurnosti, istraživanja, inovacija, tehnologije, industrije, kohezije, turizma, vanjskih odnosa, trgovine i razvoja.

(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica. Trebalo bi težiti dosljednosti, komplementarnosti, transparentnosti i jasno definiranim sinergijama s programima financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno unutar Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti i stoga s programom Pravosuđe, kao i programom Kreativna Europa, Europskim snagama solidarnosti i programom ERASMUS+, kako bi se ostvario potencijal kulturnih hibrida u području kulture, audiovizualnog sektora, medija, umjetnosti, formalnog i neformalnog obrazovanja te kreativnosti. Potrebno je stvoriti sinergije s drugim europskim programima financiranja, posebno u području zapošljavanja, unutarnjeg tržišta, poduzetništva, mladih, volontiranja, strukovnog obrazovanja, zdravlja, građanstva, pravosuđa, socijalne uključenosti – osobito za migrante i osobe u najnepovoljnijem položaju – migracija, sigurnosti, istraživanja, inovacija, tehnologije, industrije, kohezije, klime, turizma, sporta, vanjskih odnosa, trgovine i razvoja.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima.

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskoj pomoći, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima te se zahtijevaju potpuna transparentnost pri upotrebi sredstava, dobro financijsko upravljanje i razborita upotreba sredstava. Konkretno, pravila o mogućnosti da se lokalne, regionalne, nacionalne i transnacionalne organizacije civilnog društva financiraju putem višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje, kaskadnih bespovratnih sredstava i fleksibilnih postupaka za dodjelu bespovratnih sredstava.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(24)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići pozitivnu ciljnu stopu uspješnosti, posebno za bespovratna sredstva za djelovanje i projekte te ostvariti rezultate u skladu s posebnim ciljevima djelovanja uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje, veličinu i kapacitete relevantnih dionika i ciljanih korisnika te očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe paušalnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova i ostalih parametara koji omogućuju da se osobama s posebnim potrebama učinkovitije omogući pristup kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. Zahtjevi sufinanciranja trebali bi biti prihvaćeni u naravi i mogu biti izostavljeni u slučajevima ograničenog komplementarnog financiranja. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća20, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

__________________

__________________

20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

22 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

22 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

24 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

24 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Imajući na umu važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s Unijinom obvezom provedbe Pariškog sporazuma i UN-ovim ciljevima održivog razvoja, ovaj će Program pridonijeti uključivanju klimatskih pitanja i ostvarivanju općeg cilja podupiranja klimatskih ciljeva s 25 % proračunskih rashoda EU-a. Relevantne će se aktivnosti utvrditi tijekom pripreme i provedbe Programa te će se ponovno procijeniti u kontekstu njegove evaluacije sredinom provedbenog razdoblja.

Briše se.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, ovlast za donošenje akata trebalo bi delegirati Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu pokazatelja kako su navedeni u člancima 14. i 16. te Prilogu II. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(30)  Radi osiguravanja provedbe ove Uredbe, u cilju osiguravanja učinkovite ocjene napretka Programa u pogledu ostvarenja njegovih ciljeva, ovlast za donošenje akata trebalo bi delegirati Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu programa rada i višegodišnjih prioriteta u skladu s člankom 13. i pokazateljima kako su navedeni u člancima 14. i 16. te Prilogu II. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje europskog građanstva i vladavine prava, kao i prava, načela i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, na temelju koji je osnovana Unija. To bi se trebalo postići osobito pružanjem potpore ključnim dionicima kao što su udruge građana, trustovi mozgova, istraživačke, kulturne i akademske ustanove i organizacije civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, kako bi se sve podsjetilo na važnost tih vrijednosti i načela, a time i na održavanje otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);

(b)  podizanje razine osviještenosti građana – osobito mladih – o važnosti EU-a aktivnostima čiji je cilj očuvanje sjećanja na povijesne događaje koji su doveli do njegova nastanaka te promicanje demokracije, slobode izražavanja, pluralizma, uključivanja građana, njihovih susreta i aktivnog sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Aktivno građanstvo);

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na sljedeće svrhe:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zaštitu i promicanje prava djece i osoba s invaliditetom, prava koja proizlaze iz građanstva EU-a i prava na zaštitu osobnih podataka.

(b)  zaštitu i promicanje prava djece i osoba s invaliditetom, prava koja proizlaze iz građanstva Unije, uključujući pravo pokretanja europske građanske inicijative, i prava na zaštitu osobnih podataka.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana

Potprogram Aktivno građanstvo

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (b) Program je usredotočen na:

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na sljedeće svrhe:

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povećanje razumijevanja Unije, njezine povijesti, kulturne baštine i raznolikosti među građanima;

(a)  podupiranje projekata koje predlože građani, s posebnim naglaskom na mladima, s ciljem poticanja ljudi ne samo na prisjećanje događaja koji su prethodili uspostavi EU-a, koji čine srž njezina povijesnog sjećanja, nego i da nauče više o zajedničkoj povijesti, kulturi i vrijednostima te da steknu osjećaj bogatstva njihove zajedničke kulturne baštine te kulturne i jezične raznolikosti, koja je temelj zajedničke budućnosti; jačanje razumijevanja Unije, njezina nastanka, svrha i postignuća te povećanje njihove svijesti o sadašnjim i budućim izazovima te važnosti međusobnog razumijevanja i tolerancije koji su u samom središtu europskog projekta;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  promicanje i podupiranje razmjena dobrih praksi u vezi s formalnim i neformalnim obrazovanjem za europsko građanstvo;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(b)  promicanje javnog dijaloga kroz bratimljenje gradova, sastanke građana, posebno mladih ljudi, i kroz suradnju između općina, lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u različitim zemljama kako bi im se pružila izravna praktična iskustva u bogatstvu kulturne raznolikosti i baštine u Uniji te kako bi se povećala uključenost građana u društvo.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  poticanje i jačanje građanskog sudjelovanja u demokratskom životu Unije na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini; omogućavanje građanima i udrugama da promiču međukulturni dijalog i odgovarajuće javne rasprave o svim područjima djelovanja Unije, čime se doprinosi oblikovanju političkog programa Unije; podupiranje organiziranih zajedničkih inicijativa, u obliku i građanskih udruga i mreža pravnih subjekata, radi učinkovitijeg provođenja ciljeva iz prethodnih stavaka;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na:

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na sljedeće svrhe:

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [641 705 000] EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [908 705 000] EUR u tekućim cijenama.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  [233 000 000] EUR za posebni cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b).

(b)  [500 000 000] EUR ili najmanje 40 % financijske omotnice iz stavka 1. kako bi se postigli posebni ciljevi iz članka 2. stavka 2. točke (b); okvirno, otprilike 15% ukupnog proračuna namijenjenog ovom cilju dodjeljuje se za djelovanja povezana sa sjećanjem, 65% za demokratsko sudjelovanje, 10 % za promidžbene aktivnosti i 10 % za upravljanje (indikativna raščlamba);

 

Komisija ne odstupa od dodijeljenih postotaka financijske omotnice za više od 5 postotnih bodova za svaku skupinu posebnih ciljeva. Ako se pokaže da je potrebno premašiti to ograničenje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a za izmjenu svake brojke za više od 5 te najviše 10 postotnih bodova.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć pri provedbi Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave, studije, sastanke stručnjaka te razmjenu informacija o prioritetima i područjima povezanima s općim ciljevima Programa.

3.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć pri provedbi Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije o prioritetima i područjima povezanima s općim ciljevima Programa.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija dodjeljuje barem 40 % sredstava iz stavka 1. za potporu organizacijama civilnog društva.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Program uključuje pristup informacijama o programu prilagođenima osobama s invaliditetom, kako bi im se omogućilo da u potpunosti ostvaruju svoja prava i sudjeluju u društvu u kojem žive.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

(b)  svaki neprofitni pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Bespovratna sredstva za poslovanje mogu se dodijeliti Europskoj mreži tijela za ravnopravnost (EQUINET) bez poziva na podnošenje prijedloga radi pokrivanja izdataka povezanih s njezinim stalnim programom rada.

3.  Bespovratna sredstva za poslovanje mogu se dodijeliti Europskoj mreži tijela za ravnopravnost (EQUINET), u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a), bez poziva na podnošenje prijedloga radi pokrivanja izdataka povezanih s njezinim stalnim programom rada.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 13. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program rada

Program rada i višegodišnji prioriteti

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 19.

2.  Komisija ima ovlast donijeti delegirani akt u skladu s člankom 16. kako bi se ova Uredba dopunila uspostavom programa rada i, prema potrebi, višegodišnjim prioritetima na kojima se temelji taj program. Pri izradi svojih programa rada Komisija se savjetuje s organizacijama koje predstavljaju civilno društvo i organizacijama koje predstavljaju lokalne i regionalne vlasti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati sastavljaju i prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno te da se dodjela sredstava za posebne projekte odražava točno i da su sinergije stvorene između programa financiranja pravilno evidentirane. U tom se cilju osigurava sudjelovanje subjekata u Programu. Uvode se razmjerne i najmanje opterećujuće obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2027.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 6., 13. i 14. dodjeljuje se Komisiji s trajanjem do 31. prosinca 2027.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članaka 6., 13. i 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 14. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članaka 6., 13. i 14. stupa na snagu ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu troše se i na institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije ako se oni odnose na ciljeve navedene u članku 2.

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 18.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 18.a

 

Nacionalne kontaktne točke

 

Svaka država članica uspostavlja neovisnu i kvalificiranu nacionalnu kontaktnu točku sa zadatkom pružanja smjernica potencijalnim korisnicima Programa (građanima, organizacijama i regionalnim tijelima) smjernicama, praktičnim informacijama i pomoći u vezi sa svim aspektima Programa, uključujući u vezi s postupkom podnošenja zahtjeva i izradom prijedloga, distribucijom dokumentacije, traženjem partnera, osposobljavanjem i drugim formalnostima, čime se osigurava ujednačena provedba Programa. Nacionalne kontaktne točke nisu odgovorne za ocjenu projekata jer je ta ovlast rezervirana za Europsku komisiju.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odbor se može sastajati u različitim sastavima kako bi raspravljao o pojedinim potprogramima.

3.  Odbor se može sastajati u različitim sastavima kako bi raspravljao o pojedinim potprogramima. Prema potrebi, u skladu s njegovim poslovnikom, vanjski stručnjaci, uključujući predstavnike socijalnih partnera, organizacije civilnog društva i predstavnike korisnika, redovito se pozivaju da sudjeluju na njegovim sastancima kao promatrači.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti:

Posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih općenitih aktivnosti:

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podizanja razine osviještenosti i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom;

(a)  podizanja razine osviještenosti među građanima, posebno mladima i osobama koje pripadaju skupinama u nepovoljnom položaju i nedovoljno zastupljenim skupinama u društvu, o zajedničkim vrijednostima, pravima i načelima na kojima se Unija temelji, o njihovim pravima i odgovornostima kao europskih građana, kao i o načinima zaštite i ostvarivanja tih prava, bez obzira na to gdje žive; promicanja projekata za poboljšanje poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima ciljevima Programa; poticanje formalnog i neformalnog obrazovanja za europsko građanstvo;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja, postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana;

(b)  uzajamnog učenja razmjenom i isticanjem dobrih praksi među dionicima (među ostalim udruga, organizacija civilnog društva, zajednica i građana) radi unapređenja znanja, uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana i dodatnog vrednovanja rezultata podupiranih aktivnosti;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  analitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;

Briše se.

__________________

 

1 Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

 

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pružanja potpore inicijativama i mjerama za promicanje i zaštitu slobode i pluralizma medija te za izgradnju kapaciteta za nove izazove kao što su nove medijske tehnologije i suzbijanje govora mržnje;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  razvoja i održavanja alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

Briše se.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  podizanja razine osviještenosti javnosti i razumijevanja rizika, propisa, zaštitnih mjera i prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, privatnošću i digitalnom sigurnošću te rješavanja problema lažnih vijesti i ciljanih dezinformacija podizanjem razine osviještenosti, osposobljavanjem, studijama i aktivnostima praćenja, s posebnim naglaskom na mladim ljudima;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  jačanja svijesti građana o europskoj kulturi, povijesti i sjećanju, kao i njihova osjećaja pripadnosti Uniji;

(f)  jačanja svijesti građana – posebno mladih – o europskoj kulturi, kulturnoj baštini, povijesti i sjećanju, ali i budućim izazovima za EU, i jačanja osjećaja pripadnosti Uniji, osobito putem:

 

i.   inicijativa koje su usredotočene na kritičko promišljanje uzroka totalitarnih režima u modernoj povijesti Europe te spomena na žrtve njihovih zločina;

 

ii.   aktivnosti u vezi s ostalim ključnim trenucima i referentnim točkama u novijoj europskoj povijesti;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova;

(g)  okupljanja građana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u susretima, aktivnostima bratimljenja gradova, manjim projektima i projektima civilnog društva, stvarajući tako uvjete za snažniji pristup odozdo prema gore, s ciljem oblikovanja političkog programa Unije;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  poticanja i olakšavanja aktivnog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;

(h)  poticanja i olakšavanja uključivog sudjelovanja, s posebnim naglaskom na marginalizirane skupine u društvu, u stvaranju demokratičnije Unije promicanjem, među ostalim, korištenja alata e-demokracije i Europske građanske inicijative; jačanjem svijesti o promicanju i obrani prava i vrijednosti preko pružanja potpore organizacijama civilnog društva;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  razvoja kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

(j)  podupiranja organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  jačanja kapaciteta i neovisnosti branitelja ljudskih prava i organizacija civilnog društva koji prate stanje u pogledu vladavine prava i podupiru djelovanje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb)  promicanja i razvoja dijaloga s organizacijama civilnog društva o razvoju, provedbi i praćenju prava, političkih ciljeva i strategija Unije u svim područjima obuhvaćenima Programom;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Program će se pratiti na temelju niza pokazatelja kojima se određuje mjera u kojoj su ostvareni opći i posebni ciljevi Programa i s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja i troškova. Ako je moguće, pokazatelji će se raščlanjivati po dobi, spolu i svim drugim podacima koji se mogu prikupiti (etnička pripadnost, invaliditet, rodni identitet...). U tu će se svrhu prikupljati podaci povezani sa sljedećim nizom pokazatelja:

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog II. – tablica – redak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Broj transnacionalnih mreža i inicijativa usredotočenih na europsko pamćenje i europsku baštinu kao rezultat intervencije Programa

Broj transnacionalnih mreža i inicijativa usredotočenih na europsko pamćenje, baštinu i građanski dijalog kao rezultat intervencije Programa

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Prilog II. – tablica – redak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Geografska rasprostranjenost projekata

PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJICA PRIMILA INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je na isključivo dobrovoljnoj osnovi pod izričitom odgovornošću izvjestitelja. Izvjestitelj je primilo informacije od sljedećih subjekata ili osoba tijekom pripreme mišljenja, do njegova usvajanja u odboru:

Subjekt i/ili osoba

Civilno društvo Europa

Europski forum mladih

Vijeće europskih općina i regija

Zaklada Stefan Batory

Udruga Association Française du Conseil des Communes et Régions de France

Udruga Jeunes Fédéralistes européens

Udruga Culture Action Europe

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Prava i vrijednosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

14.6.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Sylvie Guillaume

1.6.2018

Razmatranje u odboru

10.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

16

+

ALDE

Mircea Diaconu

PPE

Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano

VERTS/ALE

Jill Evans

0

-

 

 

1

0

ECR

Emma McClarkin

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (21.11.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Sylvia-Yvonne Kaufmann

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/2014 (dalje u tekstu „prethodni programi”).

(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje učinkovito kultivirati, štititi, promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a kako bi se poštovala ta prava i vrijednosti u državama članicama i izbjegli štetni učinci njihova mogućeg pogoršanja na Uniji u cjelini. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe kojim će se podupirati otvorena, demokratska, pluralistička i uključiva društva. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/2014 (dalje u tekstu „prethodni programi”).

_________________

_________________

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima. To uključuje dinamično civilno društvo, poticanje demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana i promicanje bogate raznolikosti europskog društva, koje se temelji na zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje zajedničkih vrijednosti i uključivog, otvorenog i demokratskog društva utemeljenog na pravima financiranjem aktivnosti kojima se promiče dinamično i osnaženo civilno društvo. Te aktivnosti uključuju poticanje demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana te promicanje mira i bogate raznolikosti europskog društva, koje se temelji na zajedničkim vrijednostima, zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji zahtijeva se da institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s civilnim društvom te građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije. Komisija bi stoga trebala održavati redoviti dijalog s korisnicima Programa, kao i s ostalim relevantnim dionicima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima i povećala njihovo povjerenje potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog, socijalnu uključenost i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Aktivnosti sjećanja i kritičko promišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana sa zajedničkom prošlošću, koja je temelj zajedničke budućnosti, moralne svrhe i zajedničkih vrijednosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, kulturalnih i međukulturalnih aspekata, kao i veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta i osjećaja zajedništva.

(6)  Aktivnosti sjećanja i kritičko promišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana sa zajedničkom prošlošću, koja je temelj zajedničke budućnosti, moralne svrhe i zajedničkih vrijednosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, kulturalnih i međukulturalnih aspekata, kao i veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta na temelju raznolikosti, solidarnosti i osjećaja zajedništva te zajedničke kulturne baštine.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava koja proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno podupirati u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.

(7)  Isto tako, građani bi trebali bolje poznavati svoja prava i povlastice koji proizlaze iz građanstva Unije i trebali bi se osjećati ugodno dok borave, studiraju, rade i volontiraju u drugoj državi članici te bi trebali osjećati da mogu uživati u svim tim pravima i ostvariti ih, kao i imati povjerenje u jednak pristup, u potpuno ostvarivanje i zaštitu svojih prava bez ikakve diskriminacije i bez obzira na to gdje se u Uniji nalaze. Civilno je društvo potrebno ojačati na svim razinama preko promicanja i zaštite zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a te podizanja razine osviještenosti o njima kako bi se doprinijelo stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Rodno uvjetovanim nasiljem i nasiljem nad djecom i mladima teško se krše temeljna prava. Nasilje je prisutno diljem Unije, u svim društvenim i gospodarskim kontekstima, te ima ozbiljne posljedice na fizičko i duševno zdravlje žrtava, kao i na cjelokupno društvo. Nasilju su posebno izloženi mladi, djeca i žene, ponajprije u bliskim odnosima. Potrebno je poduzeti mjere u svrhu promicanja prava djece i doprinosa zaštiti djece od ozljeda i nasilja koji su opasnost za njihovo fizičko i duševno zdravlje i kojima se krše njihova prava na razvoj, zaštitu i dostojanstvo. Borba protiv svih oblika nasilja, promicanje prevencije te zaštita i podupiranje žrtava prioriteti su Unije kojima se pojedincima pomaže u ostvarivanju njihovih temeljnih prava i pridonosi jednakosti žena i muškaraca. Ti bi se prioriteti trebali podržati Programom.

(9)  Rodno uvjetovanim nasiljem i nasiljem nad djecom i mladima teško se krše temeljna prava. Nasilje je prisutno diljem Unije, u svim društvenim i gospodarskim kontekstima, te ima ozbiljne posljedice na fizičko i duševno zdravlje žrtava, kao i na cjelokupno društvo. Nasilju su posebno izloženi mladi, djeca i žene, ponajprije u bliskim odnosima. Potrebno je poduzeti mjere u svrhu promicanja prava djece i doprinosa zaštiti djece i mladih od ozljeda i nasilja koji su opasnost za njihovo fizičko i duševno zdravlje i kojima se krše njihova prava na razvoj, zaštitu i dostojanstvo. Borba protiv svih oblika nasilja, promicanje prevencije te zaštita i podupiranje žrtava prioriteti su Unije kojima se pojedincima pomaže u ostvarivanju njihovih temeljnih prava i pridonosi jednakosti žena i muškaraca. Ti bi se prioriteti trebali podržati Programom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Pravo svakoga na poštovanje njegova privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja (pravo na privatnost) temeljno je pravo sadržano u članku 7. Povelje o temeljnim pravima. Zaštita osobnih podataka temeljno je pravo sadržano u članku 8. Povelje o temeljnim pravima i članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Poštovanje pravila o zaštiti osobnih podataka podliježe kontroli neovisnih nadzornih tijela. Pravnim okvirom Unije, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća12 i Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća13 propisuju se odredbe kako bi se osigurala djelotvorna zaštita prava na zaštitu osobnih podataka. Tim je pravnim instrumentima nacionalnim tijelima za nadzor zaštite podataka povjerena zadaća osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi s obradom osobnih podataka. Unija bi trebala moći provoditi aktivnosti podizanja svijesti, studije i druge relevantne aktivnosti s obzirom na značaj prava na zaštitu osobnih podataka u vrijeme brzog tehnološkog razvoja.

(13)  Pravo svakoga na poštovanje njegova privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja (pravo na privatnost) temeljno je pravo sadržano u članku 7. Povelje o temeljnim pravima. Zaštita osobnih podataka temeljno je pravo sadržano u članku 8. Povelje o temeljnim pravima i članku 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Poštovanje pravila o zaštiti osobnih podataka podliježe kontroli neovisnih nadzornih tijela. Pravnim okvirom Unije, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća12 i Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća13 propisuju se odredbe kako bi se osigurala djelotvorna zaštita prava na zaštitu osobnih podataka. Tim je pravnim instrumentima nacionalnim tijelima za nadzor zaštite podataka povjerena zadaća osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi s obradom osobnih podataka. Unija bi trebala moći provoditi aktivnosti podizanja svijesti, podupirati organizacije civilnog društva u zagovaranju zaštite podataka u skladu sa standardima Unije, provoditi studije i druge relevantne aktivnosti s obzirom na značaj prava na zaštitu osobnih podataka u vrijeme brzog tehnološkog razvoja.

_________________

_________________

12 SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88.

12 SL L 119, 4.5.2016., str. 1.–88.

12 13 SL L 119, 4.5.2016, str. 89. – 131.

12 13 SL L 119, 4.5.2016, str. 89. – 131.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Člankom 24. UFEU-a obvezuju se Europski parlament i Vijeće da donesu odredbe za postupke i uvjete potrebne radi građanske inicijative u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji. To je postignuto donošenjem Uredbe [(EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća]14. Programom bi se trebalo podržati financiranje tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], a na taj način i ostvarivanje prava građana na pokretanje i podržavanje europskih građanskih inicijativa.

(14)  Inicijativa europskih građana prvi je nadnacionalni instrument participativne demokracije koji stvara izravnu vezu između europskih građana i institucija EU-a. Člankom 24. UFEU-a obvezuju se Europski parlament i Vijeće da donesu odredbe za postupke i uvjete potrebne radi građanske inicijative u smislu članka 11. Ugovora o Europskoj uniji. To je postignuto donošenjem Uredbe [(EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća]14. Programom bi se trebalo podržati financiranje tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], a na taj način i ostvarivanje prava građana na pokretanje i podržavanje te poticanje drugih na podržavanje europskih građanskih inicijativa.

_________________

_________________

14 Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).

14 Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (SL L 65, 11.3.2011., str. 1.).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 18. travnja 2018., odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na nacionalnoj razini.

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 19. travnja 2018., dostatna i odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, uključujući odgovarajućim temeljnim financiranjem i pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova, financijskim pravilima i postupcima, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica, a potrebno je težiti dosljednosti, komplementarnosti i sinergijama s programima financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno unutar Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti i stoga s programom Pravosuđe, kao i programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+, kako bi se ostvario potencijal kulturnih hibrida u području kulture, medija, umjetnosti, obrazovanja i kreativnosti. Potrebno je stvoriti sinergije s drugim europskim programima financiranja, posebno u području zapošljavanja, unutarnjeg tržišta, poduzetništva, mladih, zdravlja, građanstva, pravosuđa, migracija, sigurnosti, istraživanja, inovacija, tehnologije, industrije, kohezije, turizma, vanjskih odnosa, trgovine i razvoja.

(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja, uključujući onih usmjerenih na promicanje i očuvanje vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica ondje gdje takve mjere na razini država članica postoje. Potrebno je težiti dosljednosti, komplementarnosti i sinergijama s programima financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno unutar Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti i stoga s programom Pravosuđe, kao i programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+, kako bi se ostvario potencijal kulturnih hibrida u području kulture, medija, umjetnosti, obrazovanja i kreativnosti. Ta bi sinergija također štitila i promicala pluralističke i neovisne te slobodne medije, osiguravala slobodu govora i sprečavala širenje dezinformacija. Potrebno je stvoriti sinergije s drugim europskim programima financiranja, posebno u području zapošljavanja, unutarnjeg tržišta, poduzetništva, mladih, zdravlja, građanstva, pravosuđa, migracija, sigurnosti, istraživanja, inovacija, tehnologije, industrije, kohezije, turizma, vanjskih odnosa, trgovine, razvoja i zaštite klime ili okoliša.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima.

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskoj pomoći, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima te se zahtijeva potpuna transparentnost, dobro financijsko upravljanje i razborita upotreba sredstava. Posebno bi se u okviru provedbe tog programa trebala operacionalizirati pravila koja se odnose na mogućnost da se organizacije civilnog društva financiraju u okviru višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje i kaskadnih bespovratnih sredstava. Tim se pravilima opterećenje kandidata birokracijom mora svesti koliko je moguće na minimum. Ako je moguće, trebaju se priznavati elektroničke aplikacije. Za financiranje u svakom potprogramu kandidati bi trebali imati pristup nacionalnoj kontaktnoj točki koja im pruža potporu u svakoj fazi postupka podnošenja zahtjeva. Treba uzeti u obzir brze i fleksibilne postupke dodjele bespovratnih sredstava, kao što je postupak evaluacije koji se odvija u dvije faze, kako bi se smanjili troškovi priprema prijedloga koji se ne prihvate.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje tako da se pritom izbjegnu prekomjerni propisi i administrativna opterećenja, osobito za države članice. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Programa na terenu.

(29)  U skladu sa stavcima 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. postoji potreba za evaluacijom ovog Programa na temelju informacija prikupljenih putem posebnih zahtjeva za praćenje tako da se pritom izbjegnu prekomjerni propisi i administrativna opterećenja, osobito za države članice. U tom kontekstu primjeri podnositelja zahtjeva i korisnika koji nemaju odgovarajuća sredstva i osoblje za ispunjavanje zahtjeva u pogledu praćenja i izvješćivanja mogu se smatrati organizacijama civilnog društva, lokalnim javnim tijelima, socijalnim partnerima itd. Ti zahtjevi prema potrebi mogu uključivati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka Programa na terenu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Ciljevi Programa

Ciljevi Programa

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima, uključujući demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava kako su utvrđena u članku 2. UEU-a, posebice podupiranjem organizacija civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj i transnacionalnoj razini te izgradnjom njihovih kapaciteta, radi očuvanja otvorenih, demokratskih, uključivih društava utemeljenih na pravima i jednakosti.

2.  U okviru općeg cilja utvrđenog u stavku 1. Program ima sljedeće posebne ciljeve koji odgovaraju sljedećim potprogramima:

2.  U okviru općeg cilja utvrđenog u stavku 1. Program ima sljedeće posebne ciljeve koji odgovaraju sljedećim potprogramima:

(a)  promicanje jednakosti i prava (potprogram Jednakost i prava);

(a)  promicanje jednakosti i prava (potprogram Jednakost i prava);

(b)  promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana);

(b)  promicanje uključivanja građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije (potprogram Europa za građane);

(c)  suzbijanje nasilja (potprogram Daphne).

(c)  borba protiv svih oblika nasilja (potprogram Daphne).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Potprogram Jednakost i prava

Potprogram Jednakost i prava

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:

U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:

(a)  sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije;

(a)  sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog, socijalnog, kulturnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi, jezika ili spolne orijentacije i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije, poštujući pritom ustavne odredbe svake države članice;

(b)  zaštitu i promicanje prava djece i osoba s invaliditetom, prava koja proizlaze iz građanstva EU-a i prava na zaštitu osobnih podataka.

(b)  zaštitu i promicanje prava djece i osoba s invaliditetom, prava koja proizlaze iz građanstva EU-a i prava na zaštitu osobnih podataka.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Potprogram Uključivanje i sudjelovanje građana

Potprogram „Europa za građane”

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (b) Program je usredotočen na:

U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (b) Program je usredotočen na:

(a)  povećanje razumijevanja Unije, njezine povijesti, kulturne baštine i raznolikosti među građanima;

(a)  povećanje razumijevanja Unije, njezine povijesti, kulturne baštine i raznolikosti među građanima;

(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije kako bi se poboljšalo razumijevanje pluralističke i participativne demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Potprogram Daphne

Potprogram Daphne

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na:

U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (c) Program je usredotočen na:

(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama;

(a)  sprečavanje, uključujući obrazovnim mjerama, i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama;

(b)  pružanje podrške žrtvama takvog nasilja i njihovu zaštitu.

(b)  pružanje podrške žrtvama takvog nasilja i osiguravanje jednake razine zaštite diljem EU-a, uključujući olakšavanjem pristupa pravdi, pristupa uslugama pružanja potpore žrtvama i pristupa policijskom izvješćivanju za sve žrtve takvog nasilja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi.

2.  Programom se može omogućiti financiranje, putem bespovratnih sredstava za djelovanje i višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje, u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, uključujući primjenu jednokratnih iznosa, jediničnih troškova, paušalnih stopa i kaskadnih bespovratnih sredstava.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Članak 9.

Vrsta aktivnosti

Vrsta aktivnosti

Aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju posebnog cilja navedenog u članku 2. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno su aktivnosti navedene u Prilogu I. prihvatljive za financiranje.

Aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. ili ostvarenju bilo kojeg posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. mogu se financirati u skladu s ovom Uredbom. Posebno su aktivnosti navedene u Prilogu I. prihvatljive za financiranje.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Aktivnosti koje ispunjavaju uvjete za financiranje

 

Opći i posebni ciljevi Programa utvrđeni u članku 2. provodit će se posebice, ali ne isključivo, podupiranjem sljedećih aktivnosti koje provodi jedan ili više subjekata koji ispunjavaju uvjete:

 

(a) podizanja razine osviještenosti, javnog obrazovanja, promicanja i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika, načela i prava u okviru područja obuhvaćenih Programom;

 

(b) uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja, postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana; 

 

(c) aktivnosti analitičkog praćenja, izvješćivanja i zagovaranja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini Unije u područjima obuhvaćenima Programom te radi prenošenja i provedbe zakonâ Unije, politika i zajedničkih vrijednosti Unije u državama članicama – takve aktivnosti trebaju, na primjer, obuhvaćati prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodičâ, izvješćâ i obrazovnih materijala.

 

(d) osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u obuhvaćenim područjima te jačanja sposobnosti relevantnih dionika radi zagovaranja politika i prava u obuhvaćenim područjima;

 

(e) osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, privatnosti i digitalne sigurnosti te rješavanja problema lažnih vijesti i ciljanih pogrešnih informacija podizanjem razine osviještenosti, osposobljavanjem, studijama i aktivnostima praćenja;

 

(f) okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima i projektima bratimljenja gradova;

 

(g) poticanja i olakšavanja aktivnog i uključivog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i podizanja razine osviještenosti te promicanja i obrane prava i vrijednosti pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;

 

(h) financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime se podupire ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;

 

(i) pružanja potpore organizacijama civilnog društva koje djeluju u područjima obuhvaćenima Programom na svim razinama te razvoja kapaciteta europskih mreža i organizacija civilnog društva radi doprinošenja razvoju, podizanju razine osviještenosti i praćenju provedbe prava, ciljeva politike, vrijednosti i strategija Unije;

 

(j) boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanja informiranja građana i civilnog društva, uključujući otvaranjem neovisnih programskih ureda i pružanjem potpore tim uredima;

 

(k) jačanja kapaciteta i neovisnosti boraca za ljudska prava i organizacija civilnog društva koji prate stanje u pogledu vladavine prava i podupiru djelovanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini; 

 

(l) pružanja potpore obrani zviždača, uključujući inicijative i mjere za uspostavljanje sigurnih kanala za izvješćivanje unutar organizacija i izvješćivanje javnim vlastima ili drugim relevantnim tijelima te mjera za zaštitu zviždača od otkaza, nazadovanja ili drugih oblika osvete, uključujući s pomoću informacija i osposobljavanja za relevantna javna tijela i dionike;

 

(m) pružanja potpore inicijativama i mjerama za promicanje i zaštitu slobode i pluralizma medija te za izgradnju kapaciteta za nove izazove kao što su novi mediji i suprotstavljanje govoru mržnje;

 

(n) pružanja potpore i izgradnje kapaciteta za organizacije civilnog društva koje djeluju na promicanju i praćenju integriteta i korupcije, transparentnosti i odgovornosti javnih tijela;

 

(o) pružanja potpore organizacijama civilnog društva koje djeluju u području zaštite i promicanja temeljnih prava, uključujući potporu akcijama podizanja razine osviještenosti o temeljnim pravima i doprinošenja obrazovanju o ljudskim pravima.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Članovi komisije za evaluaciju mogu biti vanjski stručnjaci.

2.  Članovi komisije za evaluaciju mogu biti vanjski stručnjaci. Sastav komisije za evaluaciju mora odražavati uravnoteženu rodnu zastupljenost. 

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Praćenje i izvješćivanje

Praćenje i izvješćivanje

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2. navedeni su u Prilogu II.

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku Programa prema ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 2. navedeni su u Prilogu II. Podaci prikupljeni za praćenje i izvješćivanje po potrebi se raščlanjuju prema spolu, dobi, obrazovanju i drugim relevantnim čimbenicima.

2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka postignutog u ostvarenju ciljeva Programa, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 16. radi razvoja odredbi okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući izmjenama Priloga II., kako bi se revidirali ili dopunili pokazatelji ako se to smatra potrebnim.

2.  Kako bi osigurala djelotvornu procjenu napretka postignutog u ostvarenju ciljeva Programa, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 16. radi razvoja odredbi okvira za praćenje i evaluaciju, uključujući izmjenama Priloga II., kako bi se revidirali ili dopunili pokazatelji ako se to smatra potrebnim.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice. Komisija stavlja na raspolaganje formate prilagođene korisnicima te osigurava programe orijentacije i potpore posebno usmjerene na podnositelje zahtjeva i korisnike koji možda nemaju odgovarajuća sredstva i osoblje kako bi ispunile zahtjeve izvješćivanja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija. Komisija čini evaluaciju lako dostupnom javnosti tako što je objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Komisija također osigurava ranu suradnju i razmjenu mišljenja s Europskim parlamentom i Vijećem, i to dijeljenjem svih dokumenata s Vijećem istodobno kad i sa stručnjacima država članica, uključujući nacrte delegiranih akata, te osiguravanjem sustavnog pristupa stručnjaka Europskog parlamenta i Vijeća sastancima stručnih skupina Komisije. U tu svrhu Europski parlament i Vijeće primaju plan za sljedeće mjesece i pozive na sve sastanke stručnjaka.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću, ne dovodeći u pitanje mogućnost da građani EU-a i drugi dionici izraze svoje mišljenje o nacrtu teksta delegiranog akta tijekom razdoblja od četiri tjedna. S Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija može se savjetovati o nacrtu teksta.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Informiranje, priopćavanje i promidžba

Informiranje, priopćavanje i promidžba

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

1.  Korisnici sredstava Unije priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju aktivnosti i njihovih rezultata) pružajući usklađene, djelotvorne i proporcionalne ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost.

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata. Financijska sredstva dodijeljena Programu troše se i na institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije ako se oni odnose na ciljeve navedene u članku 2.

2.  Komisija provodi aktivnosti informiranja i priopćavanja u pogledu Programa, njegovih djelovanja i rezultata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Financijska sredstva dodijeljena Programu troše se i na institucijsko priopćavanje političkih prioriteta Unije ako se oni odnose na ciljeve navedene u članku 2.

 

2.a  Svaka država članica uspostavlja nezavisnu nacionalnu kontaktnu točku s ciljem pružanja smjernica, praktičnih informacija i pomoći dionicima i korisnicima Programa u pogledu svih aspekata Programa i njegova postupka prijave.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Prilog I.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilog I.

Prilog I.

Aktivnosti Programa

Aktivnosti Programa

Posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti:

Opći cilj Programa naveden u članku 2. stavka 1. i posebni ciljevi Programa iz članka 2. stavka 2. nastojat će se među ostalim ostvariti podupiranjem sljedećih aktivnosti:

(a)  podizanja razine osviještenosti i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom;

(a)  podizanja razine osviještenosti, javnog obrazovanja, kreativnih aktivnosti i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika i prava u područjima obuhvaćenima Programom;

(b)  uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja, postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana;

(b)  uzajamnog učenja razmjenom dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja, postizanja većeg uzajamnog razumijevanja te građanskog i demokratskog angažmana;

(c)  analitičkih aktivnosti1 i aktivnosti praćenja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;

(c)  analitičkih aktivnosti i aktivnosti praćenja1, izvješćivanja i zagovaranja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini EU-a u područjima obuhvaćenima Programom, kao i radi bolje provedbe prava i politika EU-a;

(d)  osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u obuhvaćenima područjima;

(d)  osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u obuhvaćenim područjima te jačanja njihove sposobnosti zagovaranja tih politika i prava;

(e)  razvoja i održavanja alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

(e)  razvoja i održavanja alata informacijske i komunikacijske tehnologije;

 

(e a)  osvješćivanja javnosti i razumijevanja rizika, pravila, zaštitnih mjera i prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, privatnosti i digitalne sigurnosti te rješavanja lažnih vijesti i ciljanih pogrešnih informacija podizanjem razine osviještenosti, osposobljavanjem, studijama i aktivnostima praćenja;

(f)  jačanja svijesti građana o europskoj kulturi, povijesti i sjećanju, kao i njihova osjećaja pripadnosti Uniji;

(f)  jačanja svijesti građana o europskoj kulturi, povijesti i sjećanju, kao i njihova osjećaja pripadnosti Uniji;

(g)  okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova;

(g)  okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova;

(h)  poticanja i olakšavanja aktivnog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva;

(h)  poticanja i olakšavanja aktivnog i uključivog sudjelovanja u stvaranju demokratičnije Unije, kao i jačanja svijesti o pravima i vrijednostima pružanjem potpore organizacijama civilnog društva, uključujući onima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini koje prate stanje vladavine zakona i poštovanje temeljnih prava u državama članicama;

 

(ha)  jačanja, preko kampanja informiranja, osviještenosti građana o njihovim pravima i obvezama koji proizlaze iz europskog građanstva, kao što su pravo na putovanje, rad, studij, život u drugoj državi članici;

 

(hb)  novog posebnog osposobljavanja osoba koje rade u javnom sektoru države članice u pogledu prava i obveza građana drugih država članica koji žive, rade, studiraju ili putuju u navedenoj državi članici, kao i osposobljavanja u pogledu mjera za jamčenje poštovanja tih prava;

(i)  financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime se podupire ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;

(i)  financiranja tehničke i organizacijske potpore provedbi Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime se podupire ostvarivanje prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pruža potpora tim inicijativama;

(j)  razvoja kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije, kao i organizacija civilnog društva aktivnih u područjima obuhvaćenima Programom;

(j)  razvoja kapaciteta europskih mreža radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, ciljeva politike i strategija Unije;

(k)  boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanjem informiranja građana, uključujući otvaranjem programskih ureda/uspostavom mreže nacionalnih kontakata i pružanjem potpore tim uredima/mrežama.

(k)  boljeg poznavanja Programa, širenja i prenosivosti njegovih rezultata te poticanjem informiranja građana, uključujući otvaranjem programskih ureda/uspostavom mreže nacionalnih kontakata i pružanjem potpore tim uredima/mrežama.

 

(ka)  jačanja kapaciteta i nezavisnosti organizacija civilnog društva i branitelja ljudskih prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini koji prate stanje vladavine prava i poštovanja temeljnih prava u državi članici;

 

(kb)  nove uspostave zaštite zviždača, uključujući mjere za uspostavu sigurnih kanala za izvješćivanje u organizacijama i tijelima javne vlasti ili drugim relevantnim tijelima;

 

(kc)  novog promicanje i zaštite slobode i pluralizma medija te izgradnje kapaciteta za nove izazove kao što su novi mediji i suprotstavljanje govoru mržnje;

 

(kd)  izgradnje kapaciteta javnih tijela da poboljšaju svoju transparentnost i odgovornost uz istodobno jačanje organizacija civilnog društva koje djeluju u promicanju i praćenju transparentnosti i odgovornosti tih javnih tijela;

_________________

_________________

1 Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

1 Te aktivnosti obuhvaćaju primjerice prikupljanje podataka i statističkih podataka; razvoj zajedničkih metodologija i prema potrebi pokazatelja ili mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; procjenu učinka; izradu i objavu vodiča, izvješća i obrazovnog materijala.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa Prava i vrijednosti

Referentni dokumenti

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

14.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Sylvia-Yvonne Kaufmann

9.7.2018

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Gilles Lebreton

PPE

József Szájer

3

0

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja (21.11.2018)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Josep-Maria Terricabras

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj podupire cilj novog programa financiranja nazvanog „Prava i vrijednosti” koji se odnosi na očuvanje i promicanje prava i vrijednosti utvrđenih u Ugovorima EU-a i Povelji EU-a o temeljnim pravima, između ostalog i podupiranjem organizacija civilnog društva, kako bismo sačuvali otvorena, demokratska i uključiva društva. U tu svrhu Komisija predlaže spajanje dvaju postojećih programa, Programa za prava, jednakost i građanstvo i programa Europa za građane te njihovu zamjenu novim programom koji bi zajedno s programom Pravosuđe trebao biti dijelom novog Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti u okviru proračuna EU-a. Međutim, izvjestitelj smatra da je prijedlog Komisije trebao biti još ambiciozniji. Konkretno, on predlaže dodavanje četvrtog potprograma s naglaskom na mjere kojima se promiču demokracija, temeljna prava i vladavina prava (potprogram Vrijednosti Unije). Također predlaže i mehanizam uvjetovanja u skladu s kojim Komisija, u slučaju neizravnog upravljanja sredstvima, a ako je primatelj javni subjekt, može pribjeći izravnom upravljanju ako ima opravdane razloge vjerovati da opći nedostatak u pogledu vrijednosti utvrđenih člankom 2. Ugovora o EU-u u predmetnoj državi članici utječe na zaštitu financijskih interesa Unije ili predstavlja rizik za zaštitu tih interesa. Nadalje, izvjestitelj predlaže da se programi rada kojima se provodi novi program „Prava i vrijednosti” u skladu s člankom 110. Financijske uredbe donesu delegiranim aktima kako bi Parlament mogao provoditi bolji nadzor. Naposljetku, pita se zašto su neki posebni elementi postojećih programa, kao što su borba protiv ksenofobije ili promicanje volontiranja na razini EU-a, izostavljeni iz aktualnog prijedloga. Stoga predlaže izmjene kojima bi se ti elementi ponovno uveli, a prijedlog općenito poboljšao da bude učinkovitiji u stvaranju istinske europske kulture prava i vrijednosti.

AMANDMANI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Vladavina prava utvrđena člankom 2. Ugovora o EU-u okosnica je europske demokracije i jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije koja proizlazi iz zajedničkih ustavnih tradicija svih država članica. Puno poštovanje i promicanje vladavine prava i demokracije temeljni je uvjet za izgradnju povjerenja građana u Uniju. Poštovanje vladavine prava u Uniji preduvjet je i za zaštitu temeljnih prava, kao i za poštovanje svih prava i obveza koji proizlaze iz Ugovora.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Način na koji se vladavina prava provodi u državama članicama ključan je za stvaranje međusobnog povjerenja među državama članicama i povjerenja u njihove pravne sustave. Nažalost, neke države članice ne poštuju vrijednosti i načela utvrđene Ugovorima i u njima, osim toga, dolazi do teških povreda sporazuma koje su donijele institucije Unije i novih prepreka potpunoj provedbi prava Unije. Stoga bi Unija trebala podupirati aktivnosti kojima se promiče poštovanje temeljnih prava, demokracije i vladavine prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje promicati i jačati, biti zajedničke građanima i narodima EU-a i okosnica projekta EU-a. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”).

(2)  Ta se prava i te vrijednosti moraju i dalje razvijati, štititi i promicati među građanima i narodima EU-a i biti okosnica projekta EU-a. Stoga se u proračunu EU-a osniva novi Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti koji se sastoji od programa Prava i vrijednosti i programa Pravosuđe. U vremenima kad se europska društva suočavaju s ekstremizmom, radikalizmom, pretjeranim populizmom i podjelama, važnije je nego ikad promicati, jačati i braniti pravdu, prava i vrijednosti EU-a: poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava. Također je ključno stvarati poticajno okruženje za miran demokratski dijalog između zagovornika različitih stavova. To će imati znatan utjecaj na politički, društveni, kulturni i gospodarski život u EU-u. Kao dio novog fonda programom Pravosuđe i dalje će se podupirati daljnji razvoj područja pravosuđa EU-a i prekogranične suradnje. Programom Prava i vrijednosti objedinit će se program o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. uspostavljen Uredbom (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća8 i program Europa za građane uspostavljen Uredbom Vijeća (EU) br. 390/20149 (dalje u tekstu „prethodni programi”) i on će biti prilagođen za rješavanje novih izazova za europske vrijednosti.

_________________

_________________

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

8 Uredba (EU) br. 1381/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavi programa o pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014.–2020. (SL L 354, 28.12.2013., str. 62.).

9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).

9 Uredba Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014.–2020. (SL L 115, 17.4.2014., str. 3.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će prvenstveno usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima. To uključuje dinamično civilno društvo, poticanje demokratskog, građanskog i društvenog sudjelovanja građana i promicanje bogate raznolikosti europskog društva, koje se temelji na zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da institucije građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(3)  Fond za pravosuđe, prava i vrijednosti i njegova dva temeljna programa financiranja bit će usmjereni na građane i subjekte koji doprinose našim zajedničkim vrijednostima i pravima te održavanju naše bogate raznolikosti živom i dinamičnom. Krajnji je cilj njegovanje i održavanje otvorenog, uključivog i demokratskog društva utemeljenog na pravima financiranjem aktivnosti kojima se promiče dinamično, dobro razvijeno, otporno, samodostatno i osnaženo civilno društvo, uključujući zagovaranje promicanja i zaštite naših zajedničkih vrijednosti koje potiču mir, demokratsko, građansko i društveno sudjelovanje građana te razvija bogatu raznolikost europskog društva, koje se temelji na zajedničkim vrijednostima, zajedničkoj povijesti i zajedničkom sjećanju. U članku 11. Ugovora o Europskoj uniji traži se da institucije održavaju otvoren, transparentan i redovit dijalog s civilnim društvom te građanima i predstavničkim udrugama na odgovarajući način omogućuju da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije. Komisija bi trebala održavati redovit dijalog s korisnicima Programa prava i vrijednosti te ostalim relevantnim dionicima tako što će osnovati Skupinu za civilni dijalog.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Programom Prava i vrijednosti („Program”) trebao bi se omogućiti razvoj sinergija radi rješavanja izazova koji su zajednički promicanju i zaštiti vrijednosti te radi postizanja konkretnih rezultata na terenu. To bi se trebalo postići nadovezivanjem na pozitivna iskustva stečena provedbom prethodnih programa. Time će se omogućiti potpuno iskorištavanje potencijala sinergija kako bi se pružila učinkovitija podrška obuhvaćenim područjima politike i kako bi se povećao njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina i posebnih potreba tih skupina s pomoću prilagođenih pristupa.

(4)  Program Prava i vrijednosti („Program”) trebao bi se baviti najvećim izazovima za promicanje i zaštitu vrijednosti, uzimajući u obzir da se izazovi mogu razlikovati diljem Unije. Kako bi se zajamčio konkretan učinak, Program se treba temeljiti na lekcijama naučenima iz prethodnih programa. Također treba iskoristiti sinergije s drugim politikama i programima Unije odnosno drugih dionika. Time bi se povećala njihova učinkovitost i djelotvornost te njihov potencijal dopiranja do građana. Kako bi program bio djelotvoran, njime se mora obuhvatiti posebna narav različitih politika, njihovih različitih ciljnih skupina i posebnih potreba tih skupina s pomoću prilagođenih pristupa.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Recital 4 a (new)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Vladavina prava utvrđena člankom 2. Ugovora o EU-u okosnica je europske demokracije i jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije koja proizlazi iz zajedničkih ustavnih tradicija svih država članica. Puno poštovanje i promicanje vladavine prava i demokracije temeljni je uvjet za izgradnju povjerenja građana u Uniju. Poštovanje vladavine prava u Uniji preduvjet je i za zaštitu temeljnih prava, kao i za poštovanje svih prava i obveza koji proizlaze iz Ugovora. Način na koji se vladavina prava provodi u državama članicama ključan je za stvaranje međusobnog povjerenja među državama članicama i povjerenja u njihove pravne sustave. Stoga bi Unija trebala podupirati aktivnosti kojima se promiče poštovanje temeljnih prava, demokracije i vladavine prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

(5)  Kako bi se Europska unija približila svojim građanima potreban je niz koordiniranih djelovanja. Okupljanje građana u projektima bratimljenja gradova ili mreža gradova i potpora organizacijama civilnog društva u područjima obuhvaćenima Programom pridonijet će povećanju uključenosti građana u društvo i konačno njihovom uključivanju u demokratski život Unije. Istodobno se podupiranjem aktivnosti kojima se promiče uzajamno razumijevanje, raznolikost, dijalog, socijalna uključenost i poštovanje drugih potiče osjećaj zajedništva i europskog identiteta na temelju zajedničkog razumijevanja europskih vrijednosti te europske kulture, povijesti i baštine. Promicanje snažnijeg osjećaja pripadnosti Uniji i vrijednosti Unije osobito je važno među građanima najudaljenijih regija EU-a zbog njihove udaljenosti od kontinentalne Europe.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Aktivnosti sjećanja i kritičko promišljanje o europskom povijesnom pamćenju nužni su za upoznavanje građana sa zajedničkom prošlošću, koja je temelj zajedničke budućnosti, moralne svrhe i zajedničkih vrijednosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, kulturalnih i međukulturalnih aspekata, kao i veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta i osjećaja zajedništva.

(6)  Aktivnosti sjećanja i kritičko promišljanje o europskom povijesnom pamćenju važni su za upoznavanje građana sa zajedničkom prošlošću i temeljnim vrijednostima, koje su temelj zajedničke budućnosti, moralne svrhe i zajedničkih vrijednosti. U obzir bi se trebala uzeti i važnost povijesnih, kulturalnih i međukulturalnih aspekata, kao i veze između sjećanja i stvaranja europskog identiteta na temelju raznolikosti, solidarnosti i osjećaja zajedništva.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Sloboda izražavanja i informiranja upisana je u Povelju Europske unije o temeljnim pravima. Slobodan pristup informacijama, evaluacija okvirnih uvjeta za medije te odgovorno i sigurno korištenje informacijskih i komunikacijskih mreža izravno su povezani sa slobodnim javnim mnijenjem i ključni su za jamčenje funkcionalne demokracije. Potrebno je da javnost stekne vještine medijske pismenosti potrebne za kritičko razmišljanje i prosudbu te sposobnost analize složenih okolnosti, prepoznavanja razlike između mišljenja i činjenica, kao i sposobnost odupiranja svim oblicima poticanja na mržnju. Unija bi u tu svrhu trebala poticati razvoj medijske pismenosti za sve građane, neovisno o dobi, s pomoću osposobljavanja, podizanja razine osviještenosti, studija i drugih relevantnih aktivnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 18. travnja 2018., odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju ljudskih prava, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na nacionalnoj razini.

(18)  Neovisna tijela za ljudska prava i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u promicanju i zaštiti zajedničkih vrijednosti EU-a iz članka 2. UEU-a i podizanju razine osviještenosti o njima te u doprinosu stvarnom uživanju prava zajamčenih na temelju zakonodavstva Unije, uključujući Povelju EU-a o temeljnim pravima. Kao što je navedeno u Rezoluciji Europskog parlamenta od 19. travnja 2018., odgovarajuća financijska potpora ključna je za razvoj poticajnog i održivog okruženja za organizacije civilnog društva kako bi mogle ojačati svoju ulogu i obavljati svoje zadaće neovisno i djelotvorno. Financijskim bi se sredstvima EU-a stoga trebalo pridonijeti – dopunjavanjem aktivnosti na nacionalnoj razini – potpori, osnaživanju i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u promicanju vrijednosti Unije, kao što su demokracija, vladavina prava i temeljna prava, čijim se aktivnostima olakšava strateška provedba prava na temelju prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima, uključujući putem aktivnosti zagovaranja i nadzora, kao i promicanju, zaštiti i podizanju razine osviještenosti o zajedničkim vrijednostima Unije na nacionalnoj razini.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  U Programu bi uz određene uvjete trebale moći sudjelovati članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članice EFTA-e koje nisu članice EGP-a te ostale europske zemlje. Zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati koji uživaju pogodnosti pretpristupne strategije trebali bi isto tako moći sudjelovati u Programu.

(20)  U provedbi posebnih ciljeva promicanja ravnopravnosti i prava, uključenosti i sudjelovanja građana u demokratskom životu Unije te borbe protiv nasilja nad ugroženim skupinama, u Programu bi uz određene uvjete trebale moći sudjelovati članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članice EFTA-e koje nisu članice EGP-a te ostale europske zemlje. Zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati koji uživaju pogodnosti pretpristupne strategije trebali bi isto tako moći sudjelovati u Programu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja te njihovu komplementarnost s aktivnostima država članica, a potrebno je težiti dosljednosti, komplementarnosti i sinergijama s programima financiranja kojima se podupiru međusobno usko povezana područja politike, posebno unutar Fonda za pravosuđe, prava i vrijednosti i stoga s programom Pravosuđe, kao i programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+, kako bi se ostvario potencijal kulturnih hibrida u području kulture, medija, umjetnosti, obrazovanja i kreativnosti. Potrebno je stvoriti sinergije s drugim europskim programima financiranja, posebno u području zapošljavanja, unutarnjeg tržišta, poduzetništva, mladih, zdravlja, građanstva, pravosuđa, migracija, sigurnosti, istraživanja, inovacija, tehnologije, industrije, kohezije, turizma, vanjskih odnosa, trgovine i razvoja.

(21)  Kako bi se osigurala učinkovita dodjela sredstava iz općeg proračuna Unije, potrebno je osigurati europsku dodanu vrijednost svih provedenih djelovanja, uključujući na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, usmjerenih na promicanje i očuvanje vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji. Komisija mora težiti dosljednosti, sinergijama i komplementarnosti s aktivnostima država članica i drugim programima financiranja kojima se podupiru područja politike usko povezana s Fondom za pravosuđe, prava i vrijednosti, uključujući s programom Kreativna Europa i programom ERASMUS+ te relevantnim politikama Unije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima.

(23)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”) primjenjuje se na ovaj Program. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, među ostalim i pravila o bespovratnim sredstvima, nagradama, javnoj nabavi, neizravnom izvršenju, financijskim instrumentima i proračunskim jamstvima. Potrebno je zajamčiti da su postupci i uvjeti za dodjelu bespovratnih sredstava Programa prilagođeni potencijalnim korisnicima, što znači i lokalnim organizacijama civilnog društva, te da se njima jamči potpuna transparentnost uporabe sredstava, dobro financijsko upravljanje i razborita uporaba sredstava. Pravila o mogućnosti da se lokalne, regionalne, nacionalne i transnacionalne organizacije civilnog društva financiraju putem višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje, kaskadnih bespovratnih sredstava, odredbe kojima se jamče brzi i fleksibilni postupci za dodjelu bespovratnih sredstava kao što je postupak podnošenja zahtjeva u dva koraka, postupci prijave i izvješćivanja prilagođeni korisnicima trebaju biti potpuno funkcionalni i dodatno ojačani u okviru provedbe ovog Programa.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa i jediničnih troškova, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(24)  Vrste financiranja i načini provedbe predviđeni ovom Uredbom trebali bi se odabrati na temelju toga koliko je njima moguće postići posebne ciljeve djelovanja i ostvariti rezultate uzimajući u obzir posebice troškove kontrola, administrativno opterećenje Komisije i korisnika, kapacitet potencijalnih korisnika i očekivani rizik nepoštovanja. To bi trebalo uključivati razmatranje upotrebe jednokratnih iznosa, paušalnih stopa, jediničnih troškova, financijske potpore za treće strane, kao i financiranja koje nije povezano s troškovima, kako je navedeno u članku 125. stavku 1. Financijske uredbe. Kriteriji za sufinanciranje trebali bi biti prihvaćeni u naravi, uključujući u obliku dobrovoljnog rada, i mogu biti izostavljeni u slučajevima ograničenog komplementarnog financiranja. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9521, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9622 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193923, financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim i sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi administrativne istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća24. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

_________________

_________________

20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

20 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

21 Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

22 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

22 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

23 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

24 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

24 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24.a)  Kako bi se povećala dostupnost te pružile smjernice i praktične informacije u vezi s Programom, trebalo bi uspostaviti kontaktne točke u državama članicama radi pružanja pomoći korisnicima i podnositeljima zahtjeva. 

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.

(25)  U provedbi posebnih ciljeva promicanja ravnopravnosti i prava, uključenosti i sudjelovanja građana u demokratskom životu Unije te borbe protiv nasilja nad ugroženim skupinama, treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene Sporazumom o EGP-u, kojim se predviđa provedba programa odlukom na temelju tog Sporazuma. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu je Uredbu potrebno uvrstiti posebnu odredbu kako bi se dužnosniku odgovornom za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu dodijelila nužna prava i omogućio pristup koji su potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, ovlast za donošenje akata trebalo bi delegirati Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu pokazatelja kako su navedeni u člancima 14. i 16. te Prilogu II. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(30)  Radi provedbe Programa i osiguravanja stvarne ocjene njegova napretka u ostvarivanju ciljeva, ovlast za donošenje akata trebalo bi delegirati Komisiji u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu programa rada iz članka 13. i pokazatelja iz članaka 14. i 16. te Priloga II. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(Vidi izmjene uvodne izjave 31. i članaka 13., 16. i 19.)

Obrazloženje

Programe rada trebalo bi donijeti delegiranim aktima te bi ovu uvodnu izjavu trebalo prilagoditi na odgovarajući način. Također bi se trebala uskladiti i s tekstom o delegiranju ovlasti iz članka 16.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

Briše se.

(Vidi izmjene uvodne izjave 30. i članaka 13., 16. i 19.)

Obrazloženje

Ovu uvodnu izjava treba izbrisati jer prijedlog ne bi smio uključivati upućivanje na provedbene akte.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Njome se određuju ciljevi Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Njome se određuju ciljevi i područje primjene Programa, proračun za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i uvjeti za osiguravanje tog financiranja.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, uključujući podupiranjem organizacija civilnog društva, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava.

1.  Opći je cilj Programa očuvanje i promicanje prava i vrijednosti kako su utvrđeni u Ugovorima EU-a, posebice podupiranjem organizacija civilnog društva na lokalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini, radi očuvanja otvorenih, demokratskih i uključivih društava utemeljenih na pravima i jednakosti.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  promicanje i očuvanje temeljnih prava i vrijednosti, demokracije i vladavine prava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini (potprogram Vrijednosti Unije);

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Potprogram Vrijednosti Unije

 

U okviru posebnih ciljeva navedenih u članku 2. stavku 2. točki (-a) naglasak Programa je na:

 

(a)  očuvanju i promicanju:

 

i.  demokracije i vladavine prava, što obuhvaća i osiguravanje neovisnosti pravosuđa;

 

ii.  dostupnosti i učinkovitosti sudske zaštite na neovisnim sudovima, uključujući zaštitu temeljnih prava; pravovremenog i pravilnog izvršenja presuda; učinkovitosti istrage, kaznenog progona ili sankcioniranja kršenja prava;

 

ii.  transparentnosti i neproizvoljnosti odluka javnih tijela, uključujući tijela za izvršavanje zakonodavstva;

 

(b)  pružanju potpore neovisnim borcima za ljudska prava i organizacijama civilnog društva koji prate poštuje li se vladavina prava;

 

(c)  pružanju potpore za zaštitu zviždača i inicijative kojima se promiču transparentnost, odgovornost, integritet i nepostojanje korupcije i sukoba interesa u tijelima javne vlasti;

 

(d)  zaštiti i promicanju temeljnih prava, što podrazumijeva jačanje slobode izražavanja, mirnog okupljanja, udruživanja, medijske slobode i pluralizma medija, uključujući istraživačko novinarstvo, akademsku slobodu, slobodu vjere ili uvjerenja te pravo na privatnost i obiteljski život;

 

(e)  pružanju potpore, osnaživanju i izgradnji kapaciteta neovisnih organizacija civilnog društva koje djeluju u područjima iz točaka od (a) do (d) ovog članka.

(Vidi izmjene uvodne izjave 4.a (nova), članka 2. stavka 2. točke (-a) (nova), članka 6. te Priloga I.)

Obrazloženje

Novi Program trebao bi uključivati posebni cilj u vezi s promicanjem demokracije, temeljnih prava i vladavine prava (potprogram Vrijednosti Unije).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:

U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a) Program je usredotočen na:

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma i svih oblika netolerancije;

(a)  sprečavanje i suzbijanje nejednakosti i diskriminacije na temelju spola, roda, rasnog, društvenog, kulturnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije i potporu sveobuhvatnim politikama za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te njihovu uključivanju, kao i politikama za suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i svih ostalih oblika netolerancije;

Obrazloženje

Ovom izmjenom potvrđuju se elementi Programa za prava, jednakost i građanstvo.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  promicanje jednakosti kao univerzalnog temeljnog prava i temeljne vrijednosti Unije;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  zaštitu i promicanje prava djece i osoba s invaliditetom, prava koja proizlaze iz građanstva EU-a i prava na zaštitu osobnih podataka.

(b)  zaštitu i promicanje prava djece i osoba s invaliditetom, prava koja proizlaze iz građanstva EU-a i prava na zaštitu privatnosti i osobnih podataka; podizanje svijesti o tim pravima.

Obrazloženje

Ovom izmjenom ponovno se uvode sastavnice programa o pravima, jednakosti i građanstvu.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (b) Program je usredotočen na:

U okviru općeg cilja navedenog u članku 2. stavku 1. i u okviru posebnog cilja navedenog u članku 2. stavku 2. točki (b) Program je usredotočen na:

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  povećanje razumijevanja Unije, njezine povijesti, kulturne baštine i raznolikosti među građanima;

(a)  povećanje razumijevanja Unije i njezine integracije, povijesti, institucija, vrijednosti, svrhe i kulturne baštine među građanima, što čini europski identitet u svoj njegovoj raznolikosti;

Obrazloženje

Ovom izmjenom ponovno se uvode sastavnice programa Europa za građane.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije.

(b)  promicanje razmjene i suradnje među građanima različitih zemalja; promicanje građanskog i demokratskog sudjelovanja omogućavajući građanima i predstavničkim udrugama da objave i javno razmijene svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije kako bi se poboljšalo razumijevanje o pluralističkoj i participativnoj demokraciji, vladavina prava i temeljna prava i vrijednosti;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) promicanje građanske i demokratske participacije na razini Unije kako bi građani i predstavničke udruge mogli izraziti i javno razmjenjivati svoje stavove u svim područjima djelovanja Unije i raspravljati o budućnosti europske integracije;

(Vidi izmjenu članka 4. stavka 1. točke (b).)

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb) promicanje prilika za društveni, međukulturni i međureligijski angažman i volontiranje na razini Unije;

Obrazloženje

Ovom izmjenom ponovno se uvode sastavnice programa Europa za građane.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom, mladima i ženama te drugim ugroženim skupinama;

(a)  sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja, posebno nad djecom, mladima i ženama te svim drugim ugroženim skupinama;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Proračun

Proračun

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [641 705 000] EUR u tekućim cijenama.

1.  Financijska omotnica za provedbu Programa za razdoblje 2021.–2027. iznosi [1 834 000 000] EUR u tekućim cijenama.

2.  U okviru iznosa navedenog u stavku 1. sljedeći se okvirni iznos dodjeljuje sljedećem cilju:

2.  U okviru iznosa navedenog u stavku 1. sljedeći se okvirni iznos dodjeljuje sljedećem cilju:

 

(-a)  [850 000 000] EUR za posebne ciljeve iz članka 2. stavka 2. točke (-a);

(a)  [408 705 000] EUR za posebne ciljeve iz članka 2 stavka 2. točke (a) i članka 2. stavka 2. točke (c);

(a)  [484 000 000] EUR za posebne ciljeve iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (c);

(b)  [233 000 000] EUR za posebni cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b).

(b)  [500 000 000] EUR za posebni cilj iz članka 2. stavka 2. točke (b);

 

2.a  Najmanje 65 % sredstava iz članka 6. stavka 2. točke (b) dodjeljuje se za bespovratna sredstva za djelovanje, bespovratna sredstva za poslovanje i osnovno financiranje organizacija civilnog društva.

3.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć pri provedbi Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave, studije, sastanke stručnjaka te razmjenu informacija o prioritetima i područjima povezanima s općim ciljevima Programa.

3.  Iznos naveden u stavku 1. može se upotrijebiti za tehničku i administrativnu pomoć pri provedbi Programa, kao što su aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave, studije, sastanke stručnjaka te razmjenu informacija o prioritetima i područjima povezanima s općim ciljevima Programa.

4.  Ne dovodeći u pitanje Financijsku uredbu, rashodi za djelovanja koji proizlaze iz projekata uključenih u prvi program rada mogu biti prihvatljivi od 1. siječnja 2021.

4.  Ne dovodeći u pitanje Financijsku uredbu, rashodi za djelovanja koji proizlaze iz projekata uključenih u prvi program rada mogu biti prihvatljivi od 1. siječnja 2021.

5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c). Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.

5.  Sredstva dodijeljena državama članicama na temelju podijeljenog upravljanja mogu se, na njihov zahtjev, prenijeti u Program. Komisija ta sredstva izvršava izravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (a) Financijske uredbe ili neizravno u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c). Ako je moguće, ta će se sredstva upotrebljavati u korist predmetne države članice.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi.

2.  Programom se može omogućiti financiranje u bilo kojem obliku navedenom u Financijskoj uredbi, čime se jamči dobro financijsko upravljanje, pametna uporaba javnih sredstava, nisko administrativno opterećenje za subjekta koji upravlja Programom i korisnike, kao i dostupnost sredstava Programa potencijalnim korisnicima. Program omogućuje financiranje ponajprije dodjelom bespovratnih sredstava za djelovanje, godišnjih i višegodišnjih bespovratnih sredstava za poslovanje i osnovnim financiranjem. Može upotrebljavati jednokratne iznose, jedinične troškove, paušalne stope i financijsku potporu za treće strane. Uvjeti sufinanciranja prihvaćaju se u naravi i mogu biti izostavljeni u slučajevima ograničenog komplementarnog financiranja.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Aktivnosti koje ispunjavaju uvjete za financiranje

 

Opći i posebni ciljevi Programa provode se posebice, ali ne isključivo, podupiranjem sljedećih aktivnosti koje provodi jedan ili više subjekata koji ispunjavaju uvjete: 

 

(a)  podizanja razine osviještenosti, javnog obrazovanja, promicanja i širenja informacija radi boljeg poznavanja politika, načela i prava u područjima obuhvaćenim Programom i njegovim ciljevima; 

 

(b)  aktivnosti analitičkog praćenja, izvješćivanja i zagovaranja radi boljeg razumijevanja stanja u državama članicama i na razini Unije u područjima obuhvaćenima Programom te radi ispravnog prenošenja i provedbe prava Unije, politika i zajedničkih vrijednosti Unije u državama članicama; 

 

(c)  osposobljavanja relevantnih dionika radi njihova boljeg poznavanja politika i prava u obuhvaćenim područjima te jačanja kapaciteta relevantnih dionika u zagovaranju politika i prava u obuhvaćenim područjima; 

 

(d)  podizanja razine osviještenosti javnosti i razumijevanja rizika, propisa, zaštitnih mjera i prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, privatnošću i digitalnom sigurnošću te rješavanja problema lažnih vijesti i ciljanih pogrešnih informacija podizanjem razine osviještenosti, osposobljavanjem, studijama i aktivnostima praćenja; 

 

(e)  jačanja svijesti građana o europskoj integraciji, kulturi, povijesti, temeljnim vrijednostima i sjećanju te njihova osjećaja solidarnosti i pripadnosti Uniji; 

 

(f)  okupljanja Europljana različitih državljanstava i kultura dajući im mogućnost da sudjeluju u aktivnostima bratimljenja gradova, projektima i volontiranju na razini Unije; 

 

(g)  poticanja i olakšavanja aktivnog i uključivog sudjelovanja u stvaranju demokratskije Unije, kao i podizanja razine osviještenosti te promicanja i obrane prava i vrijednosti pružanjem potpore organizacijama civilnog društva; 

 

(h)  financiranja tehničke i organizacijske potpore za provedbu Uredbe [(EU) br. 211/2011], čime bi se pomoglo ostvarivanju prava građana na pokretanje europskih građanskih inicijativa i pružila potpora tim inicijativama; 

 

(i)  pružanja potpore organizacijama civilnog društva koje djeluju u područjima obuhvaćenima Programom na svim razinama te razvoja kapaciteta europskih mreža i organizacija civilnog društva radi doprinošenja razvoju, podizanju razine osviještenosti i praćenju provedbe prava, ciljeva politike, vrijednosti i strategija Unije; 

 

(j)  jačanja kapaciteta i neovisnosti boraca za ljudskih prava i organizacija civilnog društva koji prate stanje u pogledu vladavine prava i podupiru djelovanje na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; 

 

(k)  pružanja potpore inicijativama i mjerama za promicanje i zaštitu slobode i pluralizma medija te za izgradnju kapaciteta za nove izazove kao što su novi mediji i suprotstavljanje govoru mržnje; 

 

(l)  pružanja potpore i izgradnje kapaciteta za organizacije civilnog društva koje rade na promicanju i praćenju transparentnosti i integriteta javnih tijela i borbi protiv korupcije; 

 

(m)  pružanja potpore organizacijama civilnog društva koje djeluju u području zaštite i promicanja temeljnih prava, uključujući potporu akcijama podizanja razine osviještenosti o temeljnim pravima i doprinošenja društvenoj potpori i obrazovanju o ljudskim pravima; 

 

(n)  pružanja potpore inicijativama i mjerama za promicanje i zaštitu slobode i pluralizma medija te za izgradnju kapaciteta za nove izazove kao što su novi mediji i suzbijanje govora mržnje; 

 

(o)  pružanja potpore aktivnostima namijenjenima promicanju mirnog demokratskog dijaloga između osoba s različitim političkim stavovima;

 

(p)  pružanja potpore razvoju i održavanju alata informacijske i komunikacijske tehnologije i mjera za poticanje medijske pismenosti u javnosti;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili prekomorskom području koje je s njom povezano,

–  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili prekomorskom području povezanima s tom državom članicom;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka a – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  trećoj zemlji pridruženoj Programu,

–  trećoj zemlji pridruženoj Programu u skladu s člankom 7. ove Uredbe;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Program se provodi prema programima rada iz članka 110. Financijske uredbe.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

(Vidi izmjene uvodnih izjava 30. i 31., članka 13. stavka 2. i članaka 16. i 19.)

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija primjenjuje načelo partnerstva pri odlučivanju o svojim prioritetima u okviru Programa i osigurava sveobuhvatnu uključenost dionika u planiranje, provedbu, praćenje i evaluaciju ovog Programa i njegovih programa rada u skladu s člankom 15.a.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktom donosi program rada. Taj se provedbeni akt donosi u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 19.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 16. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem odgovarajućeg programa rada.

(Vidi izmjene uvodnih izjava 30. i 31., članka 13. stavka 1. i članaka 16. i 19.)

Obrazloženje

Program rada trebalo bi donijeti delegiranim aktom. Ovom izmjenom predlaže se odgovarajući tekst.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe Programa i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne i najmanje opterećujuće obveze izvješćivanja za korisnike sredstava Unije i države članice. Kako bi se olakšalo ispunjavanje zahtjeva izvješćivanja, Komisija stavlja na raspolaganje formate prilagođene korisnicima te osigurava programe orijentacije i potpore posebno usmjerene na socijalne partnere i organizacije koje možda nemaju uvijek stručno znanje i vještine te odgovarajuća sredstva i osoblje da ispune zahtjeve izvješćivanja.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. U evaluaciji sredinom provedbenog razdoblja u obzir se uzimaju rezultati evaluacija dugoročnog učinka prethodnih programa (programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Europa za građane).

2.  Privremena evaluacija Programa provodi se nakon što bude dostupno dovoljno informacija o njegovoj provedbi, a najkasnije četiri godine nakon početka provedbe Programa. U privremenoj evaluaciji u obzir se uzimaju rezultati evaluacija dugoročnog učinka prethodnih programa (programa o pravima, jednakosti i građanstvu i programa Europa za građane).

Obrazloženje

Ovom izmjenom želi se postići jezična dosljednost u istom stavku.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Čl