Procedura : 2018/0207(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0468/2018

Teksty złożone :

A8-0468/2018

Debaty :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Głosowanie :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 2206kWORD 350k
17.12.2018
PE 628.434v03-00 A8-0468/2018

w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawczyni: Bodil Valero

Sprawozdawczynie komisji opiniodawczej (*):

Sylvie Guillaume, Komisja Kultury i Edukacji

Sirpa Pietikäinen, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0383),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 24, 167 i 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0234/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... (1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … (2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Prawnej oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0468/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające program „Prawa i Wartości”

ustanawiające program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”. W art. 3 doprecyzowano następnie, że „celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(1)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości”. Spośród tych praw i wartości, zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka, główny fundament wszystkich podstawowych praw człowieka stanowi godność człowieka. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn”. W art. 3 doprecyzowano następnie, że „celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby podkreślić szczególne znaczenie godności ludzkiej, biorąc pod uwagę fakt umieszczenia jej w artykule otwierającym Kartę praw podstawowych UE.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1a)  W swojej rezolucji z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i środków własnych Parlament Europejski podkreślił znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny stanowić podstawę wieloletnich ram finansowych (WRF) i wszystkich powiązanych polityk Unii, w tym włączenia celów zrównoważonego rozwoju ONZ do wszystkich polityk i inicjatyw Unii w następnych WRF, podkreślił, że wyeliminowanie dyskryminacji ma kluczowe znaczenie dla wywiązania się z zobowiązań Unii na rzecz Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wyraził ubolewanie z powodu braku uwzględniania aspektu płci i równouprawnienia w polityce Unii, jak przedstawiono we wnioskach dotyczących wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1b)  W swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie kolejnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.1a Parlament Europejski wyraził poparcie dla programów w dziedzinie kultury, edukacji, mediów, młodzieży, sportu, demokracji, obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego, które wyraźnie dowiodły swojej europejskiej wartości dodanej i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród beneficjentów, i podkreślił, że silniejsza i ambitniejsza Unia może zostać osiągnięta tylko wówczas, gdy zostanie wyposażona w większe środki finansowe, a także zalecił utworzenie wewnętrznego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji zarządzanego przez Komisję, służącego większemu wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych działających w dziedzinach związanych z demokracją i prawami człowieka. Należy zatem zapewnić stałe wsparcie istniejącym strategiom politycznym, zwiększyć zasoby przeznaczone na realizację sztandarowych programów unijnych oraz przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na wypełnianie dodatkowych zobowiązań.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal propagowane i egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UE i znajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal aktywnie i spójnie stosowane, chronione i propagowane przez Unię i każde państwo członkowskie we wszystkich ich politykach, a także egzekwowane i współdzielone przez narody i obywateli i muszą znajdować się w centrum projektu europejskiego, ponieważ każde pogorszenie ochrony tych praw i wartości w którymkolwiek państwie członkowskim może mieć szkodliwe skutki dla Unii jako całości. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, a także stale kurczącą się przestrzenią dla niezależnego społeczeństwa obywatelskiego ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, zasady niedyskryminacji i praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwane dalej „poprzednimi programami”), i zostanie dostosowany, tak aby mógł sprostać nowym wyzwaniom w zakresie europejskich wartości.

__________________

__________________

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości. Obejmuje to dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o naszą wspólną historię pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, równości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego, otwartego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawach i równości przez finansowanie działań, które promują dynamiczne, dobrze rozwinięte, niezależne i upodmiotowione społeczeństwo obywatelskie, obejmujących wspieranie promocji i ochrony naszych wspólnych wartości i zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie pokoju i bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego, również w oparciu o nasze wspólne wartości, historię, pamięć o przeszłości i dziedzictwo. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej wymaga, aby instytucje utrzymywały otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim, a za pomocą odpowiednich środków umożliwiały obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Komisja powinna zapewnić regularny, otwarty i przejrzysty dialog z beneficjentami programu, jak również z innymi zainteresowanymi stronami poprzez utworzenie grupy dialogu obywatelskiego. Grupa dialogu obywatelskiego powinna przyczyniać się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz do dyskusji na temat rozwoju polityki w ramach dziedzin i celów objętych programem i odnośnymi obszarami. Grupa ta powinna składać się z organizacji, które zostały wybrane do uzyskania dotacji operacyjnej lub dotacji na działania w ramach programu, oraz innych organizacji i zainteresowanych stron, które wyraziły zainteresowanie programem lub pracami w tym obszarze polityki, a które niekoniecznie otrzymują wsparcie z programu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla propagowania i ochrony wartości, oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Powinno się to udać dzięki wykorzystaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał w zakresie dotarcia do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb przez zastosowanie indywidualnego podejścia.

(4)  Program powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla propagowania i ochrony wartości zapisanych w traktatach, oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Należy to osiągnąć dzięki wykorzystaniu i dalszemu rozwijaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał w zakresie dotarcia do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb oraz możliwości uczestnictwa przez zastosowanie indywidualnych i ukierunkowanych podejść, w tym propagowania wszystkich rodzajów równości i równouprawnienia płci w ramach programu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Pełne poszanowanie i promowanie praworządności i demokracji ma zasadnicze znaczenie dla budowania zaufania obywateli do Unii. Poszanowanie praworządności w Unii jest warunkiem wstępnym ochrony praw podstawowych, jak również przestrzegania wszystkich praw i obowiązków zapisanych w traktatach. Sposób, w jaki praworządność jest wdrażana w państwach członkowskich, odgrywa kluczową rolę w zagwarantowaniu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i ich systemami prawnymi. Program powinien zatem promować i chronić prawa podstawowe, demokrację i praworządność na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)  Praworządność, o której mowa w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, obejmuje takie zasady jak: legalność, oznaczającą przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i pluralistyczny proces stanowienia prawa; pewność prawa; zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych; skuteczna ochrona sądowa ze strony niezależnych sądów, w tym ochrona praw podstawowych; podział władzy i równość wobec prawa.

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje, by lepiej zbadać i podkreślić synergię między programem a wnioskiem Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym Unii. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

(5)  Aby przybliżyć Unię Europejską obywatelom, wspierać demokratyczne uczestnictwo i wzmocnić pozycję obywateli w korzystaniu z ich praw związanych z obywatelstwem europejskim, konieczne są różnorodne działania i skoordynowane wysiłki mające na celu wyważone pod względem geograficznym rozdzielenie środków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich aktywnego udziału w życiu demokratycznym Unii, jak również kształtowania jej agendy politycznej. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy, różnorodność kulturową i językową, pojednanie, włączenie społeczne i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności do Unii i wspólnego obywatelstwa dzięki tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Coraz większa różnorodność i globalne tendencje migracyjne uwypuklają znaczenie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w naszych społeczeństwach. W ramach programu należy udzielić pełnego wsparcia dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu, który stanowi część harmonii społecznej w Europie i jest kluczowym elementem stymulującym włączenie społeczne i spójność społeczną. Dialog międzyreligijny mógłby przyczynić się do uwydatnienia pozytywnego wkładu religii w pogłębianie spójności społecznej, z kolei analfabetyzm religijny niesie ryzyko niewłaściwego wykorzystywania uczuć religijnych wśród ludności. Program powinien zatem wspierać projekty i inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji religijnej, a tym samym budować dialog międzyreligijny i wzajemne zrozumienie.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości, moralnego obowiązku i wspólnych wartości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe i międzykulturowe oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej i poczucia przynależności.

(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości oraz krytycznego i twórczego myślenia na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom, w szczególności osobom młodym, ich wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, społeczne, kulturowe i międzykulturowe, tolerancję i dialog, aby promować wspólną płaszczyznę porozumienia opartą na wspólnych wartościach, solidarności, różnorodności i pokoju oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej i poczucia przynależności.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wspierać społeczeństwo obywatelskie celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz w przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.

(7)  Obywatele Unii nie są dostatecznie świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii, takich jak prawa do głosowania w wyborach europejskich i lokalnych czy prawa do uzyskania ochrony konsularnej ze strony ambasad innych państw członkowskich. Należy zwiększać świadomość obywateli na temat tych praw. Nie powinni oni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie na wszystkich szczeblach celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz w przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu oraz w konkluzjach Rady z 9–10 czerwca 2011 r. w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie podkreślono znaczenie pielęgnowania pamięci o przeszłych wydarzeniach, aby w ten sposób budować wspólną przyszłość, oraz zwrócono uwagę, jak cenna jest rola Unii w ułatwianiu, wymianie i propagowaniu inicjatyw służących zbiorowemu upamiętnianiu tych zbrodni, również w celu ożywienia wspólnej pluralistycznej i demokratycznej tożsamości europejskiej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej. Dyskryminacja i nierówne traktowanie kobiet narusza ich prawa podstawowe i uniemożliwia im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto istnienie barier strukturalnych i kulturowych stanowi przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej równości płci. Propagowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach UE jest zatem jednym z jej głównych jej zadań, stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i dlatego powinno być wspierane w ramach przedmiotowego programu.

(8)  Równość płci stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia zadaniem Unii jest zniesienie nierówności oraz wspieranie równouprawnienia płci we wszystkich swych działaniach. Jednak ogólny postęp w dziedzinie równości płci jest bardzo powolny, por. wskaźnik równouprawnienia płci z 2017 r. opublikowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Dyskryminacja krzyżowa kobiet, w wielu przypadkach cicha i ukryta, i nierówne traktowanie kobiet i dziewcząt, jak również różne formy przemocy wobec kobiet naruszają ich prawa podstawowe i uniemożliwiają im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto istnienie barier politycznych, strukturalnych i kulturowych stanowi przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej równości płci. Propagowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach UE w drodze wspierania uwzględniania aspektu płci i celów w dziedzinie niedyskryminacji oraz dzięki aktywnemu zwalczaniu stereotypów i eliminowaniu cichej dyskryminacji jest zatem jednym z jej głównych zadań, stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i dlatego powinno być wspierane w ramach przedmiotowego programu.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Przemoc na tle płciowym oraz przemoc wobec dzieci i młodzieży stanowią poważne naruszenie praw podstawowych. Przemoc utrzymuje się w całej Unii, we wszystkich kontekstach społecznych i gospodarczych, i odbija się poważnie na zdrowiu fizycznym i psychicznym ofiar oraz na ogóle społeczeństwa. Dzieci, młodzież i kobiety są szczególnie narażone na przemoc, w szczególności w bliskich związkach. Należy podjąć działania służące propagowaniu praw dziecka i przyczynianiu się do ochrony dzieci przed krzywdą i przemocą, która zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu i stanowi pogwałcenie ich prawa do rozwoju, ochrony i godności. Zwalczanie wszelkich form przemocy, propagowanie zapobiegania jej oraz ochrona i wspieranie ofiar to priorytety Unii, które pomagają w realizacji praw podstawowych jednostek i przyczyniają się do równouprawnienia płci. Priorytety te powinny być wspierane w ramach przedmiotowego programu.

(9)  Przemoc na tle płciowym oraz przemoc wobec dzieci, młodzieży i osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, uchodźców i migrantów oraz wobec członków różnych grup mniejszościowych, takich jak członkowie mniejszości etnicznych czy osoby LGBTQI, stanowią poważne naruszenie praw podstawowych. Przemoc utrzymuje się w całej Unii, we wszystkich kontekstach społecznych i gospodarczych, i odbija się poważnie na zdrowiu fizycznym i psychicznym ofiar oraz na ogóle społeczeństwa. Walka z przemocą na tle płciowym wymaga podejścia wielowymiarowego obejmującego aspekty prawne, edukacyjne, zdrowotne (w tym prawa seksualne i reprodukcyjne), ekonomiczne i inne aspekty społeczne, takie jak wspieranie organizacji praw kobiet, udzielanie porad i pomocy oraz projekty mające na celu osiągnięcie celu, jakim jest społeczeństwo w większym stopniu cechujące się równością płci. Istnieje potrzeba aktywnego zwalczania szkodliwych stereotypów i norm od najmłodszych lat, a także wszelkich form mowy nienawiści i przemocy w internecie. Należy podjąć działania służące propagowaniu praw dziecka i przyczynianiu się do ochrony dzieci przed krzywdą i przemocą, która zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu i stanowi pogwałcenie ich prawa do rozwoju, ochrony i godności. W Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) zdefiniowano przemoc wobec kobiet jako „wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które powodują lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów, przymus lub arbitralne pozbawianie wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym”. Zwalczanie wszelkich form przemocy, propagowanie i działania prewencyjne oraz ochrona i wspieranie ofiar to priorytety Unii, które pomagają w realizacji praw podstawowych jednostek i przyczyniają się do równouprawnienia płci. Priorytety te powinny być wspierane w ramach przedmiotowego programu. Działania prewencyjne i wspieranie ofiar w zakresie przysługujących im praw to działania, które powinny być zaprojektowane we współpracy z grupą docelową i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób będących w trudnej sytuacji z wielu powodów.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Kobiety o nieudokumentowanym statusie są szczególnie narażone na przemoc i wykorzystywanie seksualne oraz brak dostępu do wsparcia. Kluczowe znaczenie ma wdrożenie podejścia ukierunkowanego na dobro ofiar i oferowanie odpowiednich usług wsparcia wszystkim kobietom w całej Unii, niezależnie od miejsca zamieszkania. Potrzeba uwzględnienia aspektu płci w procesach azylowych jest bardzo ważna ze względu na pracę przekrojową i może przyczynić się do większego równouprawnienia płci.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Do zapobiegania wszelkim formom przemocy i zwalczania ich oraz do ochrony ofiar niezbędne są silna wola polityczna i skoordynowane działania oparte na metodach i wynikach poprzednich programów: Daphne, „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość”. Od czasu uruchomienia w 1997 r. finansowanie z programu Daphne, mające na celu wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży, odniosło prawdziwy sukces, zarówno pod względem popularności wśród zainteresowanych stron (organów publicznych, instytucji akademickich i organizacji pozarządowych), jak i pod względem skuteczności finansowanych projektów. Sfinansowano dzięki niemu projekty służące podnoszeniu świadomości, świadczeniu usług wsparcia na rzecz ofiar i wspieraniu działań organizacji pozarządowych działających w terenie. Objęto nim wszelkie formy przemocy, takie jak np. przemoc domowa, przemoc seksualna, handel ludźmi, jak również nowe pojawiające się formy przemocy, takie jak cyberprzemoc. Ważne jest zatem kontynuowanie wszystkich tych działań oraz należyte uwzględnienie ich wyników i wniosków z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu przedmiotowego programu.

(10)  Do zapobiegania wszelkim formom przemocy i zwalczania ich oraz do ochrony ofiar niezbędne są silna wola polityczna i skoordynowane działania oparte na metodach i wynikach poprzednich programów: Daphne, „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość”. Od czasu uruchomienia w 1997 r. finansowanie z programu Daphne, mające na celu wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży, odniosło prawdziwy sukces, zarówno pod względem popularności wśród zainteresowanych stron (organów publicznych, instytucji akademickich i organizacji pozarządowych), jak i pod względem skuteczności finansowanych projektów. Sfinansowano dzięki niemu projekty służące podnoszeniu świadomości, świadczeniu usług wsparcia na rzecz ofiar i wspieraniu działań organizacji pozarządowych działających w terenie. Objęto nim wszelkie formy przemocy, takie jak np. przemoc domowa, przemoc seksualna, handel ludźmi, uporczywe nękanie oraz tradycyjne szkodliwe praktyki, takie jak okaleczanie narządów płciowych kobiet, jak również pojawiające się nowe formy przemocy, takie jak cyberprzemoc i nękanie w internecie. Ważne jest zatem kontynuowanie wszystkich tych działań dzięki niezależnemu przydziałowi środków na Daphne oraz należyte uwzględnienie ich wyników i wniosków z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu przedmiotowego programu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada niedyskryminacji jest również zapisana w art. 21 Karty. Należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów. Program powinien wspierać działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi, nienawiści wobec muzułmanów i innym formom nietolerancji oraz ich zwalczanie. W tym kontekście szczególną uwagę należy także zwrócić na zapobieganie wszelkim formom przemocy, nienawiści, segregacji i stygmatyzacji i na ich zwalczanie, a także na zwalczanie nękania, molestowania i nietolerancyjnego traktowania. Program należy realizować we wzajemnie uzupełniający się sposób z innymi działaniami Unii, które mają te same cele, w szczególności z działaniami, o których mowa w komunikacie Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. pt. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.”10 i w zaleceniu Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich11.

(11)  Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada niedyskryminacji jest również zapisana w art. 21 Karty. Należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, w tym dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i strukturalnej, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów. Program powinien wspierać działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, afrofobii, antysemityzmowi, antycyganizmowi, nienawiści wobec muzułmanów, homofobii i innym formom nietolerancji, zarówno w internecie, jak i poza nim, wobec osób należących do mniejszości oraz zwalczanie tych zjawisk, z uwzględnieniem dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, której ofiarą padają kobiety. W tym kontekście szczególną uwagę należy także zwrócić na zapobieganie wszelkim formom przemocy, nienawiści, segregacji i stygmatyzacji i na ich zwalczanie, a także na zwalczanie nękania, molestowania i nietolerancyjnego traktowania. Program należy realizować we wzajemnie uzupełniający się sposób z innymi działaniami Unii, które mają te same cele, w szczególności z działaniami, o których mowa w komunikacie Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. pt. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.”10 i w zaleceniu Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich11.

__________________

__________________

10 COM(2011)173.

10 COM(2011)173.

11 Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.

11 Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Bariery wynikające z postaw społecznych oraz bariery środowiskowe, jak również słaba dostępność, stanowią przeszkody dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi. Osoby niepełnosprawne napotykają na przeszkody w zakresie, między innymi, dostępu do rynku pracy, korzystania z wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, unikania ubóstwa i wykluczenia społecznego, korzystania z dostępu do inicjatyw kulturalnych i mediów lub ze swoich praw politycznych. Jako strona Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania, ochrony i zapewnienia możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Postanowienia konwencji stały się integralną częścią porządku prawnego Unii.

(12)  Bariery wynikające z postaw społecznych oraz bariery środowiskowe, jak również słaba dostępność, stanowią przeszkody dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi. Osoby z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, napotykają przeszkody w zakresie, między innymi, dostępu do rynku pracy, korzystania z wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, unikania ubóstwa i wykluczenia społecznego, korzystania z dostępu do inicjatyw kulturalnych i mediów lub ze swoich praw politycznych. Jako strona Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania, ochrony i zapewnienia możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Postanowienia konwencji UNCRPD, której wdrożenie jest obowiązkowe, stały się integralną częścią porządku prawnego Unii. W związku z tym w ramach programu należy zwrócić szczególną uwagę i przeznaczyć fundusze na działania mające na celu zwiększanie świadomości na temat wyzwań, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, w pełni uczestniczące w życiu społecznym i korzystające z przysługujących im praw jako równorzędni obywatele.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się (prawo do prywatności) jest prawem podstawowym zawartym w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym zawartym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych podlega kontroli niezależnych organów nadzoru. Ramy prawne UE, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67912 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68013, ustanawiają przepisy zapewniające skuteczną ochronę danych osobowych. Te instrumenty prawne powierzają krajowym organom nadzorczym ds. ochrony danych zadanie propagowania w społeczeństwie wiedzy o zagrożeniach, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich zrozumienia. Unia powinna mieć możliwość prowadzenia działań uświadamiających, przeprowadzania badań i innych odpowiednich działań, biorąc pod uwagę znaczenie prawa do ochrony danych osobowych w czasach szybko postępujących zmian technologicznych.

(13)  Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się (prawo do prywatności) jest prawem podstawowym zawartym w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym zawartym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych podlega kontroli niezależnych organów nadzoru. Ramy prawne UE, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67912 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68013, ustanawiają przepisy zapewniające skuteczną ochronę danych osobowych. Te instrumenty prawne powierzają krajowym organom nadzorczym ds. ochrony danych zadanie propagowania w społeczeństwie wiedzy o zagrożeniach, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich zrozumienia. Unia powinna mieć możliwość prowadzenia działań uświadamiających, wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu ochrony danych zgodnie ze standardami unijnymi oraz przeprowadzania badań i innych odpowiednich działań, biorąc pod uwagę znaczenie prawa do ochrony danych osobowych w czasach szybko postępujących zmian technologicznych.

__________________

__________________

12 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88.

12 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88.

13 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131.

13 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  W Karcie praw podstawowych UE zapisano wolność słowa i prawo dostępu do informacji. Swobodny dostęp do informacji, ocena kontekstu, w jakim funkcjonują media, oraz odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z sieci informacyjno-komunikacyjnych mają bezpośredni związek ze swobodnym kształtowaniem opinii publicznej i zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania dobrego funkcjonowania demokracji. Obywatele muszą nabyć umiejętność korzystania z mediów z wykorzystaniem krytycznego myślenia niezbędnego do rozpoznawania i analizowania złożonych zjawisk, odróżniania opinii od faktów i opierania się wszelkim formom mowy nienawiści. W tym celu Unia powinna sprzyjać rozwojowi umiejętności korzystania z mediów u wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, przez działania szkoleniowe i uświadamiające, prowadzenie badań i inne stosowne działania.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament Europejski i Radę do przyjęcia przepisów dotyczących procedur i warunków wystąpienia z inicjatywą obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. Przedmiotowy program powinien wspierać finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011, umacniając tym samym korzystanie przez obywateli z ich prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(14)  Europejska inicjatywa obywatelska jest pierwszym ponadnarodowym instrumentem demokracji uczestniczącej, tworzącym bezpośrednią więź między obywatelami Europy a instytucjami UE. Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament Europejski i Radę do przyjęcia przepisów dotyczących procedur i warunków wystąpienia z inicjatywą obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. Przedmiotowy program powinien wspierać finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011, umacniając tym samym korzystanie przez obywateli z ich prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz zachęcania innych do jej wspierania.

_________________

_________________

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją.

(15)  Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE wszystkie działania w ramach programu powinny służyć wspieraniu uwzględniania aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją, a także propagowaniu sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i w stosownych przypadkach oceny wpływu w aspekcie płci na wszystkich etapach całego procesu budżetowego Unii. Właściwe wdrożenie zasady uwzględniania aspektu płci wymaga budżetowania z uwzględnieniem aspektu płci we wszystkich odpowiednich liniach budżetowych, a także przyznawania odpowiednich zasobów na linie budżetowe służące propagowaniu równości płci oraz zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć, jak również zapewnienia przejrzystości w ramach tych linii. Na koniec okresu wsparcia należy dokonać oceny poszczególnych projektów i samego programu pod kątem stopnia realizacji wspomnianych wyżej zasad.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Zgodnie z unijnymi aktami dotyczącymi równego traktowania państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy ds. wspierania równego traktowania, znane powszechnie jako „organy ds. równości”, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele państw członkowskich wykroczyło jednak poza te wymogi i dopilnowało, aby organy ds. równości mogły zajmować się również dyskryminacją na innym tle, np. ze względu na wiek, orientację seksualną, religię i wyznanie, niepełnosprawność lub inne czynniki. Organy ds. równości odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania, w szczególności przez udzielanie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszelkich kwestii związanych z dyskryminacją w ich kraju. Działania organów ds. równości powinny zdecydowanie być koordynowane w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej członkami są krajowe organy ds. propagowania równego traktowania ustanowione na mocy dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/WE18 Parlamentu Europejskiego i Rady. EQUINET ma wyjątkową pozycję jako jedyny podmiot, który zapewnia koordynację działań między organami ds. równości. Koordynacja za pośrednictwem EQUINET jest niezwykle ważna dla prawidłowego wdrażania unijnego prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich i powinna być wspierana w ramach przedmiotowego programu.

(17)  Zgodnie z unijnymi aktami dotyczącymi równego traktowania państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy ds. wspierania równego traktowania, znane powszechnie jako „organy ds. równości”, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele państw członkowskich wykroczyło jednak poza te wymogi i dopilnowało, aby organy ds. równości mogły zajmować się również dyskryminacją na innym tle, np. ze względu na język, wiek, orientację seksualną, religię i wyznanie, niepełnosprawność lub inne czynniki. Organy ds. równości odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania, w szczególności przez udzielanie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszelkich kwestii związanych z dyskryminacją w ich kraju. Działania wszystkich tych istotnych organów ds. równości powinny zdecydowanie być koordynowane w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej członkami są krajowe organy ds. propagowania równego traktowania ustanowione na mocy dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/WE18 Parlamentu Europejskiego i Rady. W dniu 22 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie norm dotyczących organów ds. równości dotyczące zakresu kompetencji, niezależności, skuteczności, koordynacji i współpracy organów ds. równości. EQUINET ma wyjątkową pozycję jako jedyny podmiot, który zapewnia koordynację działań między organami ds. równości. Koordynacja za pośrednictwem EQUINET jest niezwykle ważna dla prawidłowego wdrażania unijnego prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich i powinna być wspierana w ramach przedmiotowego programu.

__________________

__________________

15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).

15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).

16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37).

16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37).

17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Aby zwiększyć dostępność oraz zapewnić bezstronne wytyczne i praktyczne informacje związane z wszystkimi elementami programu, w państwach członkowskich należy utworzyć punkty kontaktowe w celu świadczenia pomocy zarówno beneficjentom, jak i wnioskodawcom. Punkty kontaktowe programu powinny mieć możliwość wykonywania swoich zadań niezależnie, bez konieczności bezpośredniego podporządkowywania się organom publicznym w procesie decyzyjnym oraz bez ingerencji ze strony tych organów. Punktami kontaktowymi programu mogą zarządzać państwa członkowskie lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego bądź ich konsorcja. Punkty kontaktowe nie ponoszą odpowiedzialności za wybór projektów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obrońcy praw człowieka odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., zwiększenie finansowania oraz odpowiednie wsparcie finansowe mają kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania, wzmacniania i tworzenia, w tym poprzez odpowiednie podstawowe finansowanie i uproszczone formy kosztów, zasady i procedury finansowe, potencjału niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania wartości Unii, takich jak demokracja, praworządność i prawa podstawowe, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Komisja powinna zapewniać ogólną spójność, komplementarność i synergię z pracą organów i jednostek organizacyjnych Unii, w szczególności Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn czy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, oraz uwzględniać prace innych krajowych lub międzynarodowych podmiotów, w dziedzinach, których dotyczy program.

(19)  Komisja powinna zapewniać ogólną spójność, komplementarność i synergię z pracą organów i jednostek organizacyjnych Unii, w szczególności Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn czy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, oraz uwzględniać prace innych krajowych lub międzynarodowych podmiotów, w dziedzinach, których dotyczy program. Komisja powinna aktywnie pomagać uczestnikom przedmiotowego programu w wykorzystywaniu sprawozdań i zasobów stworzonych przez te organy i jednostki organizacyjne Unii, takich jak narzędzia do sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i narzędzia do oceny równouprawnienia płci opracowane przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Kompleksowy mechanizm unijny dotyczący demokracji, praworządności i praw podstawowych powinien gwarantować regularną i równą ocenę wszystkich państw członkowskich, dostarczając w ten sposób niezbędnych informacji umożliwiających uruchomienie środków związanych z ogólnymi brakami w dziedzinie unijnych wartości w państwach członkowskich.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Program powinien być otwarty, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, na uczestnictwo członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i członków EFTA niebędących członkami EOG oraz innych państw europejskich. Możliwość uczestnictwa w programie powinny mieć również państwa przystępujące i kraje kandydujące do Unii oraz potencjalne kraje kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej.

(20)  W odniesieniu do wdrażania celów szczegółowych propagowania praw i równości płci, zaangażowania i uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, jak również zwalczania przemocy, program powinien być otwarty, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, na uczestnictwo członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i członków EFTA niebędących członkami EOG oraz innych państw europejskich. Możliwość uczestnictwa w programie powinny mieć również państwa przystępujące i kraje kandydujące do Unii oraz potencjalne kraje kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, ich komplementarność z działaniami państw członkowskich, przy jednoczesnym dążeniu do spójności, komplementarności i synergii z programami finansowania wspierającymi ściśle ze sobą powiązane obszary polityki, w szczególności te uwzględnione w Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Wymiar Sprawiedliwości” – jak również z programami „Kreatywna Europa” i Erasmus +, aby wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania sektora kultury, sektora kreatywnego, mediów, sztuki i edukacji. Należy stworzyć efekt synergii z innymi europejskimi programami finansowania, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, rynku wewnętrznego, przedsiębiorstw, młodzieży, zdrowia, obywatelstwa, sprawiedliwości, migracji, bezpieczeństwa, badań naukowych, innowacji, technologii, przemysłu, spójności, turystyki, stosunków zewnętrznych, handlu i rozwoju.

(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, w tym na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, ukierunkowanych na promowanie i ochronę wartości zapisanych w art. 2 TUE. Komisja dąży do osiągnięcia spójności, synergii i komplementarności z działaniami państw członkowskich oraz z innymi programami finansowania wspierającymi obszary polityki ściśle powiązane z Funduszem „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, w tym z programem „Kreatywna Europa” i Erasmus+ , a także z odnośnymi strategiami politycznymi Unii.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Zgodnie z art. 9 TFUE należy wspierać wysoki poziom zatrudnienia, zapewnianie odpowiedniej ochrony socjalnej i zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania objęte programem powinny zatem wspierać synergię między walką z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i wykluczeniem z rynku pracy a promowaniem równości i zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji. Program należy zatem wdrażać w taki sposób, aby zapewniać maksymalne synergie i komplementarność zarówno między jego różnymi komponentami, jak i z Europejskim Funduszem Społecznym Plus. Ponadto należy zapewnić synergie zarówno z programem Erasmus, jak i z Europejskim Funduszem Społecznym Plus, aby zagwarantować, że fundusze te wspólnie przyczynią się do oferowania wysokiej jakości kształcenia i zapewnienia wszystkim równych szans.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)   Istotne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami programu oraz jego realizacji w sposób możliwie najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności programu dla wszystkich uczestników.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b)   Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić wiodącą zasadę służącą osiągnięciu celów programu, a jednocześnie należy zagwarantować optymalne wykorzystanie zasobów finansowych.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.

(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych oraz wymaga pełnej przejrzystości w zakresie wykorzystania zasobów, należytego zarządzania finansami i ostrożnego wykorzystywania zasobów. W szczególności w ramach wdrażania programu należy ustanowić i dalej wzmacniać przepisy dotyczące możliwości finansowania lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym oddolnych lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, za pośrednictwem wieloletnich dotacji operacyjnych i dotacji w systemie kaskadowym, przepisy zapewniające szybkie i elastyczne procedury przyznawania dotacji, takie jak dwuetapowa procedura składania wniosków, przyjazne dla użytkowników procedury składania wniosków oraz procedury sprawozdawcze.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201320, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9521, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193923 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(24)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne, wielkość i zdolności zainteresowanych stron i docelowych beneficjentów oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych, kosztów jednostkowych i dotacji w systemie kaskadowym, a także kryteriów współfinansowania, które uwzględniają pracę wolontariuszy i formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wymogi dotyczące współfinansowania powinny dopuszczać formę niepieniężną i mogą zostać uchylone w przypadkach ograniczonego finansowania uzupełniającego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201320, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9521, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193923 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.

(25)  W odniesieniu do wdrażania celów szczegółowych propagowania równości płci, praw, zaangażowania i uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz zwalczania przemocy państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)   Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ma na celu wyposażenie Unii w środki umożliwiające zapewnienie lepszej ochrony budżetu unijnego, w przypadku gdy uchybienia w zakresie praworządności utrudniają należyte zarządzanie finansami w interesie Unii lub grożą takim utrudnieniem. Powinien on uzupełnić program „Prawa i Wartości”, którego rola jest inna, a mianowicie finansowanie strategii politycznych zgodne z prawami podstawowymi i wartościami europejskimi, w których centrum znajdują się życie i uczestnictwo ludności.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Zgodnie z [art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE25 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.

(27)  Zgodnie z [art. 94 decyzji Rady 2013/755/UE25 osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów programu oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane. Podczas wdrażania programu uwzględnia się ograniczenia wynikające z oddalenia KTZ, a ich skuteczne uczestnictwo w programie będzie przedmiotem procesu monitorowania i regularnej oceny.

__________________

__________________

25 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).

25 Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

(28)  Niniejszy program, który jest odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii do realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w innych strategiach politycznych oraz do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu UE na cele związane z klimatem w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej i nie później niż w 2027 r. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052 (INI)) Parlament Europejski zaapelował o jak najszybsze, najpóźniej do 2027 r., osiągnięcie celu na poziomie 30 % w odniesieniu do wydatków budżetowych UE na wsparcie celów w zakresie klimatu.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.

(29)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W tym kontekście przykłady wnioskodawców i beneficjentów, którzy mogą nie posiadać odpowiednich zasobów i personelu, aby spełnić wymogi w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, można by rozumieć jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lokalne władze publiczne, partnerów społecznych itp. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.

Poprawkaa    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do wskaźników, o których mowa w art. 14 i 16 oraz w załączniku II. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(30)  W dążeniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia służącego realizacji programu i zapewnieniu skutecznej oceny postępów w osiąganiu jego celów uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do programu prac przyjętego zgodnie z art. 13 oraz wskaźników, o których mowa w art. 14 i 16 oraz w załączniku II. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych i należy odpowiednio dostosować niniejszy motyw. Powinien on również zostać dostosowany do sformułowania dotyczącego przekazania uprawnień, o którym mowa w art. 16

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201126.

skreśla się

__________________

 

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

 

Uzasadnienie

Motyw ten należy skreślić, ponieważ wniosek nie powinien zawierać żadnych odniesień do aktów wykonawczych.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”).

Niniejsze rozporządzenie ustanawia program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Określa ono cele programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.

Określa ono cele i zakres programu, budżet na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz warunki przyznawania takiego finansowania.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w Traktatach, między innymi demokracji, praworządności i praw podstawowych zapisanych w art. 2 TUE, w szczególności przez wspieranie i budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym, zwłaszcza na szczeblu oddolnym, a także poprzez zwiększanie zaangażowania obywatelskiego i udziału demokratycznego, w celu utrzymania i dalszego rozwijania otwartych, demokratycznych, równych i integracyjnych społeczeństw opartych na prawach.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  ochrona i propagowanie demokracji i praworządności na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym (komponent „Wartości Unii”),

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  propagowanie równościpraw (komponent „Równość i prawa”),

a)  propagowanie równości, w tym równości płci, praw, niedyskryminacji i dalszego uwzględniania aspektu płci (komponent „Równość, prawa i równość płci”),

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”),

b)  podnoszenie świadomości obywateli – a w szczególności młodych ludzi – na temat znaczenia Unii poprzez działania mające na celu zachowanie pamięci o wydarzeniach historycznych, które doprowadziły do jej powstania, oraz propagowanie demokracji, wolności słowa, pluralizmu, zaangażowania obywatelskiego, a także spotkań obywateli i ich aktywnego udziału w życiu demokratycznym Unii (komponent „Aktywność obywatelska”);

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zwalczanie przemocy (komponent Daphne).

c)  zwalczanie przemocy, w tym przemocy ze względu na płeć (komponent „Daphne”).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Komponent „Wartości Unii”

 

W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 oraz celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:

 

a)  ochronie i promowaniu demokracji i praworządności, w tym poprzez wspieranie działań społeczeństwa obywatelskiego propagujących niezawisłość sądownictwa i skuteczną ochronę sądową przez niezależne sądy, w tym w zakresie praw podstawowych; zapewnianiu wsparcia dla niezależnych obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się monitorowaniem przestrzegania praworządności, dla obrony sygnalistów oraz inicjatyw propagujących wspólną kulturę przejrzystości, dobrego sprawowania władzy i walki z korupcją;

 

b)  wspieraniu budowy bardziej demokratycznej Unii, ochronie i zwiększaniu świadomości na temat praw i wartości zapisanych w Traktatach poprzez zapewnienie wsparcia finansowego niezależnym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, które promują i uprawiają te prawa i wartości na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym, tworząc tym samym środowisko, które umożliwia dialog demokratyczny i umacnianie wolności słowa, pokojowych zgromadzeń lub zrzeszania się, wolności i pluralizmu mediów oraz wolności akademickiej.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komponent „Równość i prawa”

Komponent „Równość, prawa i równość płci”

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:

W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz ich zwalczaniu, a także na wspieraniu i uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości płci i niedyskryminacji oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji;

a)  wspieraniu równości oraz zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie społeczne lub etniczne, kolor skóry, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, przekonania polityczne lub wyznawaną opinię w innej dziedzinie, przynależność do mniejszości krajowej, stan majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub z jakichkolwiek innych względów, oraz na zwalczaniu tych przejawów nierówności i dyskryminacji, a także na wspieraniu i uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości i niedyskryminacji oraz ich włączaniu do głównego nurtu polityki, oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji zarówno w internecie, jak i poza nim;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  wspieraniu kompleksowych strategii politycznych i programów na rzecz promowania praw kobiet, równości płci, umocnienia pozycji kobiet i uwzględniania aspektu płci;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”

Komponent „Aktywność obywatelska”

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program koncentruje się na:

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) programowi przyświecają następujące cele:

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększaniu zrozumienia Unii, jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez jej obywateli;

a)  wspieranie projektów przedstawianych przez obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, mających na celu zachęcanie ludzi nie tylko do pamiętania o wydarzeniach, które poprzedzały ustanowienie Unii i tworzą rdzeń jej pamięci historycznej, ale także do lepszego poznania wspólnej historii, kultury i wartości, a także do poczucia bogactwa wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz różnorodności kulturowej i językowej, które stanowią fundament wspólnej przyszłości; zwiększanie zrozumienia przez obywateli idei Unii, jej początków, racji bytu i osiągnięć, a także zwiększanie ich świadomości na temat obecnych i przyszłych wyzwań oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji, które są centralnym elementem projektu europejskiego;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  promowanie i wspieranie wymiany dobrych praktyk w zakresie kształtowania obywatelstwa europejskiego, zarówno w ramach kształcenia formalnego, jak i pozaformalnego;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieraniu interakcji i współpracy między obywatelami różnych krajów; propagowaniu zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego, umożliwiającego obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

b)  propagowanie dialogu publicznego poprzez partnerstwo miast, spotkania obywateli, w szczególności ludzi młodych, oraz poprzez współpracę między gminami, społecznościami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego różnych krajów, aby zapewnić im bezpośrednie praktyczne doświadczanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego w Unii oraz zwiększyć zaangażowanie obywateli w życie społeczeństwa;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspieranie i zwiększanie udziału obywateli w życiu demokratycznym Unii na szczeblu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym; umożliwianie obywatelom i stowarzyszeniom propagowania dialogu międzykulturowego i prowadzenia odpowiednich debat publicznych na temat wszystkich obszarów działania Unii, przyczyniając się tym samym do kształtowania politycznego programu Unii; wspieranie zorganizowanych wspólnych inicjatyw, zarówno w formie stowarzyszeń obywateli, jak i sieci podmiotów prawnych, w celu skuteczniejszego promowania celów, o których mowa w poprzednich literach;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. c) program koncentruje się na:

W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. c) program koncentruje się na:

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec kobiet ze względu na płeć oraz promowaniu pełnego wdrożenia na wszystkich szczeblach Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska); oraz

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy;

a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, takich jak osoby LGBTQI, niepełnosprawni, mniejszości, osoby starsze, migranci i uchodźcy, jak również zwalczaniu takiej przemocy;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieraniu i ochronie ofiar takiej przemocy.

b)  wspieraniu i ochronie ofiar takiej przemocy, w tym przez wspieranie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które ułatwiają i zapewniają dostęp do wymiaru sprawiedliwości, usług wsparcia ofiar oraz bezpiecznego systemu zgłaszania się na policję dla wszystkich ofiar przemocy, a także wspieraniu i zapewnianiu ofiarom przemocy na tle płciowym takiego samego poziomu ochrony w całej Unii.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [641 705 000] EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [1 627 000 000] EUR w cenach z 2018 r. [1 834 000 000 EUR w cenach bieżących].

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka ta odzwierciedla dane zawarte w sprawozdaniu okresowym w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 przyjętym na posiedzeniu plenarnym 14 listopada 2018 r.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  [754 062 000 EUR w cenach z 2018 r.] [850 000 000 EUR w cenach bieżących] (tj. 46,34 % całkowitej puli środków finansowych) na cele szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. -a);

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  [408 705 000] EUR na cele szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i c);

a)  [429 372 000 EUR w cenach z 2018 r.] [484 000 000 EUR], (tj. 26,39 % całkowitej puli środków finansowych) na cele szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i c);

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  [233 000 000] EUR na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. b).

b)  [443 566 000 EUR w cenach z 2018 r.] [500 000 000 EUR], (tj. 27,26 % całkowitej puli środków finansowych) na cele szczegółowe, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b);

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przeznacza co najmniej 50 % kwot, o których mowa w akapicie pierwszym lit. -a) i lit. a) niniejszego ustępu, na wsparcie działań prowadzonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, z których co najmniej 65 % przydziela się lokalnym i regionalnym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego.

 

Komisja nie może stosować odstępstw przekraczających 5 punktów procentowych w odniesieniu do określonych w załączniku I(-a) wartości procentowych puli środków finansowych każdego z celów szczegółowych. Jeżeli przekroczenie tego limitu okaże się konieczne, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu zmiany załącznika I(-a) w drodze zmiany przyznanej wartości procentowej środków programu w przedziale od 5 do 10 punktów procentowych.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego lub pośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c). W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.

5.  Środki przydzielone państwom członkowskim w ramach zarządzania dzielonego mogą, na ich wniosek lub na wniosek Komisji, zostać przeniesione do programu. Komisja wykonuje te środki bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Mechanizm wsparcia na rzecz wartości

 

1.  W wyjątkowych przypadkach, gdy w danym państwie członkowskim poważnie i szybko pogarsza się sytuacja w zakresie przestrzegania wartości Unii zapisanych w art. 2 TUE i istnieje ryzyko niewystarczającej ochrony i niedostatecznego propagowania tych wartości, Komisja może uruchomić zaproszenie do składania wniosków w formie przyspieszonej procedury przyznawania dotacji dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu ułatwienia, wsparcia i wzmocnienia dialogu demokratycznego w danym państwie członkowskim oraz rozwiązania problemu niewystarczającego przestrzegania wartości zapisanych w art. 2 TUE.

 

2.  Komisja przeznacza do 5 % kwot wymienionych w art. 6 ust. 2 lit. -a) na mechanizm wsparcia na rzecz wartości, o którym mowa w ust. 1. Na koniec każdego roku budżetowego Komisja przekazuje wszelkie niewykorzystane środki w ramach tego mechanizmu na wspieranie innych działań objętych celami programu.

 

3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu uruchomienia mechanizmu wsparcia na rzecz wartości, o którym mowa w ust. 1. Uruchomienie mechanizmu opiera się na kompleksowym, regularnym i opartym na dowodach procesie monitorowania i oceny sytuacji we wszystkich państwach członkowskich pod względem demokracji, praworządności i praw podstawowych.

 

4.  Środki przydzielone państwu członkowskiemu w ramach zarządzania dzielonego mogą zostać przeniesione do programu w następujących przypadkach:

 

a)  gdy Komisja uruchamia ramy UE na rzecz praworządności;

 

b)  gdy jedna trzecia państw członkowskich, Parlament Europejski lub Komisja przedłoży Radzie uzasadniony wniosek zgodnie z art. 7 ust. 1 TUE, aby stwierdzić, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez dane państwo członkowskie wartości zapisanych w art. 2 TUE;

 

c)  gdy jedna trzecia państw członkowskich lub Komisja przedłoży Radzie uzasadniony wniosek zgodnie z art. 7 ust. 2 TUE, aby stwierdzić poważne i stałe naruszenie przez dane państwo członkowskie wartości zapisanych w art. 2 TUE.

 

5.  Komisja wykonuje środki, o których mowa w ust. 4, bezpośrednio zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. a) rozporządzenia finansowego. W miarę możliwości środki te wykorzystuje się na rzecz danego państwa członkowskiego.

 

Komisja może zwrócić się do Rady z wnioskiem o przeniesienie środków, o których mowa w ust. 4, po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Wniosek Komisji uznaje się za przyjęty przez Radę, o ile ta nie podejmie, w drodze aktu wykonawczego, decyzji o jego odrzuceniu większością kwalifikowaną w terminie miesiąca od przedłożenia wniosku przez Komisję.

 

6.  Komisja informuje na bieżąco Parlament Europejski o stosowaniu niniejszego artykułu. W szczególności jeżeli jeden z warunków określonych w ust. 1 jest spełniony dla danego państwa członkowskiego, Komisja bezzwłocznie powiadamia Parlament Europejski i – w przypadkach wymienionych w ust. 4 – przekazuje szczegóły dotyczące funduszy i programów, których może dotyczyć przeniesienie środków. Parlament Europejski może zaprosić Komisję do ustrukturyzowanego dialogu na temat zastosowania niniejszego artykułu.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z podmiotami, o których mowa w art. 61 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

1.  Program jest realizowany według metody zarządzania bezpośredniego zgodnie z rozporządzeniem finansowym lub według metody zarządzania pośredniego z podmiotami, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym.

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, przede wszystkim w drodze dotacji na działania oraz rocznych i wieloletnich dotacji operacyjnych. Finansowanie to jest wykonywane w sposób zapewniający należyte zarządzanie finansami, rozważne wykorzystywanie funduszy publicznych, niższe obciążenie administracyjne dla operatora i beneficjentów programu, jak również dostępność funduszy programu dla potencjalnych beneficjentów. Można stosować płatności ryczałtowe, koszty jednostkowe i dotacje w systemie kaskadowym (wsparcie finansowe dla osób trzecich). Współfinansowanie dopuszcza się w formie niepieniężnej i może ono zostać uchylone w przypadkach ograniczonego finansowania uzupełniającego.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 2. Do finansowania kwalifikują się w szczególności działania wymienione w załączniku I.

1.  Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu ogólnego lub szczegółowego określonego w art. 2. Do finansowania kwalifikują się w szczególności działania wymienione w art. 9 a.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.  Zgodnie z art. 11 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Komisja powołuje grupę dialogu obywatelskiego w celu zapewnienia regularnego, otwartego i przejrzystego dialogu z beneficjentami programu i innymi zainteresowanymi stronami w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz omawiania zmian w polityce w dziedzinach i celach objętych programem i powiązanymi obszarami.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Działania kwalifikujące się do finansowania

 

Cele ogólne i szczegółowe programu określone w art. 2 będą realizowane w szczególności, choć nie tylko, poprzez wspieranie następujących działań:

 

a)   podnoszenie świadomości, edukowanie społeczeństwa, promocja i rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki, zasad i praw w dziedzinach i celach objętych programem;

 

b)   wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego;

 

c)   monitorowanie analityczne, sprawozdawczość i działania wspierające mające na celu poprawę zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu unijnym w obszarach objętych programem, jak również poprawę właściwej transpozycji i wdrażania prawa unijnego, polityk i wspólnych wartości unijnych w państwach członkowskich, obejmujące na przykład gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych; studia, badania, analizy i ankiety; oceny; oceny skutków; sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych;

 

d)   szkolenie odpowiednich zainteresowanych stron w celu poszerzenia ich wiedzy na temat polityk i praw w objętych programem dziedzinach oraz wzmocnienie niezależności i zdolności zainteresowanych stron do propagowania polityk i praw w objętych programem dziedzinach, w tym poprzez strategiczne spory sądowe;

 

e)   promowanie świadomości społecznej oraz zrozumienia zagrożeń, zasad, gwarancji i praw związanych z ochroną danych osobowych, prywatnością i bezpieczeństwem cyfrowym;

 

f)   zwiększanie wiedzy obywateli na temat podstawowych wartości europejskich i ich zaangażowania na rzecz sprawiedliwości, równości, praworządności i demokracji, a także ich praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa europejskiego, takich jak prawo do podróżowania, pracy, studiowania i mieszkania w innym państwie członkowskim, poprzez kampanie informacyjne oraz propagowanie wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego i poszanowania różnorodności w Unii;

 

g)   zwiększanie świadomości obywateli – zwłaszcza ludzi młodych – w zakresie europejskiej kultury, tożsamości, historii i pamięci o przeszłości oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także w zakresie wzmacniania ich poczucia przynależności do Unii, w szczególności poprzez inicjatywy mające na celu rozwijanie krytycznej refleksji nad przyczynami reżimów totalitarnych w nowożytnej historii Europy oraz kultywowanie pamięci ofiar ich zbrodni i nierównego traktowania, oraz poprzez działania związane z innymi decydującymi momentami w najnowszej historii Europy;

 

h)   integrowanie obywateli różnych narodowości i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast oraz projektach na małą skalę i projektach społeczeństwa obywatelskiego, stwarzając tym samym warunki do lepszego podejścia oddolnego;

 

i)   wspieranie i ułatwianie aktywnego i integracyjnego uczestnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem marginalizowanych grup społecznych, w budowie bardziej demokratycznej Unii, jak również wspieranie znajomości, propagowania i ochrony praw podstawowych, praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarach objętych programem na wszystkich szczeblach, jak również rozwijanie zdolności europejskich sieci i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby przyczynić się do rozwoju, podnoszenia świadomości i monitorowania wdrażania unijnego prawa, celów politycznych, wartości i strategii;

 

j)   finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co przyczyni się do lepszego korzystania przez obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

 

k)   zwiększanie wiedzy na temat programu oraz poprawa jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, w tym przez tworzenie i wspieranie niezależnych punktów kontaktowych programu;

 

l) wzmocnienie zdolności i niezależności obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego monitorujących sytuację pod względem praworządności oraz wspierających działania na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;

 

m)   wspieranie obrony sygnalistów, obejmujące inicjatywy i środki mające na celu ustanowienie bezpiecznych kanałów zgłaszania w ramach organizacji, a także do organów publicznych lub innych właściwych organów, jak również środków ochrony sygnalistów przed zwolnieniem, degradacją lub innymi formami odwetu, w tym poprzez informowanie i szkolenie właściwych organów publicznych i zainteresowanych stron;

 

n)   wspieranie inicjatyw i środków mających na celu propagowanie i ochronę wolności i pluralizmu mediów oraz budowanie zdolności w celu sprostania nowym wyzwaniom, takim jak nowe media, przeciwdziałanie mowie nienawiści i ukierunkowana dezinformacja, poprzez działania uświadamiające, szkolenia, badania i monitorowanie;

 

o)   wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz promowania i monitorowania uczciwości, przejrzystości i rozliczalności organów publicznych oraz zwalczania korupcji;

 

p)   wspieranie organizacji udzielających pomocy, zakwaterowania i ochrony ofiarom przemocy i osobom w sytuacji zagrożenia, w tym schronisk dla kobiet;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dotacje w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego.

1.  Dotacje w ramach programu są przyznawane i zarządzane zgodnie z tytułem VIII rozporządzenia finansowego i obejmują dotacje na działania, wieloletnie dotacje operacyjne i dotacje w systemie kaskadowym.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych.

2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych. Przy ustalaniu składu komisji oceniającej zapewnia się zachowanie równowagi płci.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. [Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej].

1.   Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów i że unika się podwójnego pozyskiwania środków z funduszy w drodze wyraźnego wskazania źródeł finansowania dla każdej kategorii wydatków, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. [Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej].

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  państwo członkowskie lub powiązany z nim kraj lub terytorium zamorskie;

–  państwo członkowskie lub powiązany z państwem członkowskim kraj zamorski lub terytorium zamorskie;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

—  państwo trzecie stowarzyszone z programem;

—  w przypadku celów szczegółowych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i c), państwo trzecie stowarzyszone z programem zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Sformułowanie to ma na celu wykluczenie państw trzecich z udziału w finansowaniu celów związanych z nowym komponentem „Wartości Unii”, zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. -a) (nowa).

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe;

b)  wszelkie podmioty prawne typu non-profit utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na rzecz europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (EQUINET) może zostać przyznana dotacja bez zaproszenia do składania wniosków na pokrycie wydatków związanych z jej stałym programem prac.

3.  Na rzecz europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (EQUINET) może zostać przyznana dotacja bez zaproszenia do składania wniosków zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a) na pokrycie wydatków związanych z jej stałym programem prac, pod warunkiem że ich program prac został poddany ocenie wpływu w aspekcie płci.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program prac

Program prac i priorytety wieloletnie

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program jest realizowany w ramach programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego.

1.  Program jest wykonywany w ramach programów prac, o których mowa w art. 110 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja stosuje zasadę partnerstwa przy podejmowaniu decyzji o priorytetach w ramach programu i zapewnia kompleksowe zaangażowanie zainteresowanych stron w planowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę programu i jego programów prac zgodnie z art. 15a.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest przyjmowany zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 19.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie odpowiedniego programu prac.

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych. W niniejszej poprawce proponowane jest odpowiednie brzmienie.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 2 przedstawiono w załączniku II.

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 2 są w stosownych przypadkach gromadzone w podziale według kryterium płci. Wykaz wskaźników przedstawiono w załączniku II.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne i jak najmniej uciążliwe wymogi dotyczące sprawozdawczości. Aby ułatwić spełnienie wymogów w zakresie sprawozdawczości, Komisja udostępnia formaty, które są przyjazne dla użytkowników, oraz zapewnia programy wprowadzające i pomocnicze skierowane w szczególności do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które niekiedy nie dysponują wiedzą fachową i odpowiednimi zasobami oraz personelem, aby spełnić wymogi sprawozdawczości.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

1.  Oceny uwzględniają aspekt płci, zapewniając dane liczbowe zdezagregowane według płci, zawierają szczegółowy rozdział dotyczący każdego komponentu oraz uwzględniają liczbę osób objętych programem, informacje zwrotne i informacje na temat zasięgu geograficznego oraz są przeprowadzane w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocena śródokresowa uwzględnia wyniki ocen długoterminowego wpływu wcześniejszych programów (programu „Prawa, równość i obywatelstwo” i programu „Europa dla Obywateli”).

2.  Ocena śródokresowa programu przeprowadzana jest z chwilą, gdy dostępne są wystarczające informacje na temat realizacji programu, jednak nie później niż w ciągu czterech lat od rozpoczęcia realizacji programu. Ocena śródokresowa uwzględnia wyniki ocen długoterminowego wpływu wcześniejszych programów (programu „Prawa, równość i obywatelstwo” i programu „Europa dla Obywateli”). Ocena śródokresowa obejmuje ocenę wpływu w aspekcie płci, aby sprawdzić stopień osiągnięcia celów programu w zakresie równouprawnienia płci, zapewnić, że żaden komponent programu nie wywiera niezamierzonego negatywnego wpływu na równouprawnienie płci oraz określić zalecenia dotyczące sposobu opracowywania zaproszeń do składania wniosków i decyzji w sprawie dotacji operacyjnych w przyszłości, aby aktywnie propagować kwestię równouprawnienia płci.

Uzasadnienie

Zmiana ma zapewnić bardziej spójne brzmienie w ramach tego samego ustępu.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Komisja podaje ocenę do wiadomości publicznej w łatwo dostępny sposób, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 i 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych. W niniejszej poprawce proponowane jest odpowiednie brzmienie.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 i 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych. W niniejszej poprawce proponowane jest odpowiednie brzmienie.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W składzie grupy konsultowanych ekspertów musi być zachowana równowaga płci. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja zapewnia terminowe i jednoczesne przekazywanie wszystkich dokumentów, w tym projektów aktów, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w tym samym czasie co ekspertom z państw członkowskich. W przypadkach gdy uznają to za konieczne, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada mogą wysyłać ekspertów na posiedzenia grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych, na które zaproszeni są eksperci państw członkowskich. W tym celu Parlament Europejski i Rada otrzymują harmonogram posiedzeń planowanych w kolejnych miesiącach i zaproszenia na wszystkie posiedzenia ekspertów.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Na podstawie Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa obywatele i inne zainteresowane strony mogą wyrażać opinie na temat projektu aktu delegowanego w okresie czterech tygodni. Projekt tekstu jest konsultowany z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów w oparciu o doświadczenia organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych i regionalnych w odniesieniu do realizacji programu.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 lub 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Programy prac powinny być przyjmowane w drodze aktów delegowanych. W niniejszej poprawce proponowane jest odpowiednie brzmienie.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez udzielanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji, dostępnych również dla osób niepełnosprawnych, skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, a w stosownych przypadkach do beneficjentów i uczestników działań finansowanych w ten sposób, eksponując tym samym unijną wartość dodaną oraz pomagając Komisji w gromadzeniu danych w celu zwiększenia przejrzystości budżetowej.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 2.

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18a

 

Punkty kontaktowe programu

 

Każde państwo członkowskie ustanawia niezależny krajowy punkt kontaktowy, którego wykwalifikowany personel w szczególności udziela zainteresowanym stronom i beneficjentom programu wskazówek, praktycznych informacji i pomocy w odniesieniu do wszystkich aspektów programu, w tym do procedury składania wniosków.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3.  Komitet może zbierać się w szczególnym składzie, aby rozstrzygać kwestie dotyczące poszczególnych komponentów programu.

 

Uzasadnienie

Artykuł ten należy skreślić, ponieważ wniosek nie powinien zawierać żadnych odniesień do aktów wykonawczych.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik -I

 

Fundusze dostępne w ramach programu, o których mowa w art. 6 ust. 1, są przydzielane w następujący sposób:

 

a) w ramach kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. a):

 

- co najmniej 15 % na działania służące realizacji celu szczegółowego określonego w art. 3 lit. aa);

 

- co najmniej 40 % na działania służące realizacji celów szczegółowych określonych w art. 5 lit. -a); oraz

 

- co najmniej 45 % na działania służące realizacji celów szczegółowych określonych w art. 3 lit. a) i b) oraz art. 5 lit. a) i b);

 

b) w ramach kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. b):

 

- 15 % na działania związane z pamięcią o historii;

 

- 65 % na udział w życiu demokratycznym;

 

- 10 % na działania promocyjne; oraz

 

- 10 % na administrację.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik I

skreśla się

Działania w ramach programu

 

Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań:

 

a)   podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

 

b)   wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego;

 

c)   działania analityczne i monitorujące1 celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu UE w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki UE;

 

d)   szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu zwiększenia poziomu znajomości polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

 

e)   opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);

 

f)   zwiększanie świadomości obywateli w zakresie europejskiej kultury, historii i pamięci o przeszłości, jak również ich poczucia przynależności do Unii;

 

g)   integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast;

 

h)   zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również wspieranie znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

 

i)   finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co przyczyni się do lepszego korzystania przez obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

 

j)   rozwijanie zdolności sieci europejskich do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych, a także wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinach objętych programem;

 

k)   poprawa znajomości programu oraz jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie biur programu / krajowych sieci kontaktów.

 

1  Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

 

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników rezultatu mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. Wskaźniki należy w miarę możliwości podzielić według wieku, płci i innych danych, jakie można zgromadzić, takich jak na przykład pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i tożsamość płciowa. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba osób, które zostały objęte:

Liczba osób, w podziale na płeć i wiek, które zostały objęte:

(i) działaniami szkoleniowymi;

(i) działaniami szkoleniowymi;

(ii) działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;

(ii) działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;

(iii) działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości

(iii) działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – rząd 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja publikuje także co roku następujące wskaźniki produktu:

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – rząd 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Liczba finansowanych wniosków i działań według wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według komponentu

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – rząd 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Poziom finansowania wnioskowanego przez wnioskodawców i udzielonego według wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według komponentu

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela– rząd 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba sieci i inicjatyw transnarodowych skoncentrowanych na pamięci europejskiej i europejskim dziedzictwie w wyniku interwencji w ramach programu

Liczba sieci i inicjatyw transnarodowych skoncentrowanych na europejskiej pamięci o historii, europejskim dziedzictwie i dialogu obywatelskim w wyniku interwencji w ramach programu.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela– rząd 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Geograficzny rozkład projektów

(1)

  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2)

  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Dnia 30 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości” w ramach wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Program „Prawa i Wartości” łączy programy „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz Europa dla Obywateli na lata 2014–2020. Wniosek ma na celu ochronę i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, opartych na prawach, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, aby zapewnić kontynuację istniejących programów, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w promowaniu i wdrażaniu praw i wartości UE, jednak wniosek nie odpowiada na niektóre z wyzwań związanych ze wspólnymi wartościami i prawami europejskimi, przed którymi stoi obecnie Unia.

W swojej rezolucji z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie konieczności ustanowienia instrumentu na rzecz wartości europejskich wspierającego organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują wartości podstawowe w Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i krajowym Parlament Europejski wezwał Komisję do zaproponowania europejskiego instrumentu wspierania wartości w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027, mającego na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i krajowym, aby przeciwdziałać sprzeciwom wobec demokracji, praworządności i prawom podstawowym w UE. Instrument ten uzupełniałby już istniejące programy, a jego poziom finansowania odpowiadałby wydatkom UE na promowanie wartości w państwach trzecich.

W tym kontekście sprawozdawczyni proponuje kilka zmian w swoim projekcie sprawozdania, aby odzwierciedlić te obawy i zwiększyć skuteczność programu w celu ochrony i promowania tych wartości w Unii.

Zakres stosowania

W dążeniu do dostosowania celów programu do wspólnych wartości określonych w art. 2 TUE, na których opiera się Unia Europejska, sprawozdawczyni proponuje rozszerzenie zakresu wniosku przez konkretne odniesienie do demokracji, praworządności i praw podstawowych zapisanych w art. 2 TUE w celu ogólnym programu. W czasach, gdy demokracja i praworządność w Europie stoją w obliczu wyzwań, sprawozdawczyni uważa, że istnieje pilna potrzeba, aby odpowiednio finansować ten instrument i ułatwić do niego dostęp w celu wspierania obywateli zaangażowanych w promowanie najbardziej zagrożonych wartości europejskich. Poszanowanie praworządności w Unii jest warunkiem wstępnym ochrony praw podstawowych, jak również przestrzegania wszystkich praw i obowiązków wynikających z traktatów. Sposób, w jaki praworządność realizowana jest w państwach członkowskich, odgrywa kluczową rolę w zagwarantowaniu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i ich systemami prawnymi.

Sprawozdawczyni proponuje zatem dodanie nowego celu szczegółowego (komponent „Wartości Unii”) odnoszącego się do demokracji, praw podstawowych i praworządności, który będzie finansował odpowiednie działania na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Sprawozdawczyni uważa, że w ramach tego nowego celu szczegółowego program powinien koncentrować się na ochronie i promowaniu demokracji i praworządności, w tym na zapewnieniu niezależności sądownictwa, skutecznej ochrony sądowej przez niezależne sądy, w tym praw podstawowych, przejrzystości i zakazie arbitralnego działania organów publicznych i organów ścigania, wspieraniu niezależnych obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się monitorowaniem przestrzegania praworządności, dla obrony sygnalistów oraz inicjatyw propagujących przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność i brak korupcji.

Ponieważ poszanowanie i ochrona praw podstawowych stanowi podstawę społeczeństwa demokratycznego, sprawozdawczyni uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę również na wzmocnienie wolności słowa, pokojowego zgromadzania się lub zrzeszania się, wolności i pluralizmu mediów, wolności nauki, wolności religii lub wyznania oraz prawa do prywatności i życia rodzinnego.

W tym kontekście sprawozdawczyni wyraża podobne zadowolenie z powodu nacisku położonego w art. 3 i 5 wniosku na zasadę równości i niedyskryminacji, jak również na potrzebę zwalczania wszelkich form przemocy. Art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych wyraźnie zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, języki lub przynależność do mniejszości narodowej. Według drugiego Badania Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, przemoc, molestowanie, groźby i wypowiedzi ksenofobiczne skierowane w szczególności wobec osób LGTBI, należących do mniejszości etnicznych lub religijnych, a także osób ubiegających się o azyl i migrantów, w 2017 r. w całej Unii Europejskiej, były nadal wszechobecne i poważne.

W ramach celu ogólnego, jakim jest ochrona i promowanie demokracji i praworządności, sprawozdawczyni proponuje, aby komponent Daphne propagował większy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i mechanizmów zgłaszania przestępstw wszystkim ofiarom przemocy. (Dotyczy to również dziennikarzy i innych podmiotów medialnych, którzy spotykają się z licznymi atakami, zagrożeniami i naciskami ze strony podmiotów państwowych i niepaństwowych w całej UE).

Sprawozdawczyni proponuje także, aby niektóre działania kwalifikujące się do finansowania w załączniku I zostały włączone do tekstu wniosku w celu ułatwienia zrozumienia i wykorzystania programu. Proponowanych jest kilka zmian w wykazie działań w celu wyjaśnienia niektórych działań kwalifikujących się do finansowania w ramach nowego komponentu dotyczącego wartości Unii, jak również w celu podkreślenia, że działania doradcze i działania na rzecz wspierania, budowania zdolności i podnoszenia świadomości są również wspierane za pośrednictwem tego programu.

Budżet

Biorąc pod uwagę zmienioną sytuację polityczną w Unii i wyzwania stojące obecnie przed Unią Europejską, sprawozdawczyni uważa, że proponowany siedmioletni budżet w wysokości 642 mln EUR (podzielony na 409 mln EUR na komponent „Równość i prawa” i 233 mln EUR na komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”) jest niewystarczający i nie jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby obywateli UE w zakresie wzmacniania i ochrony wartości UE jako części pluralistycznego, demokratycznego, otwartego i integracyjnego społeczeństwa.

Uwzględniając wielokrotne apele organizacji społeczeństwa obywatelskiego o zwiększenie budżetu istniejących programów, jak również proponowany rozszerzony zakres, w tym nowy komponent poświęcony wartościom Unii, sprawozdawczyni proponuje następujący podział budżetu w oparciu o rezolucję Parlamentu z kwietnia 2018 r.; ogółem 1 974 457 000 EUR w cenach bieżących, podzielone w następujący sposób: 1 mld EUR na nowy komponent „Wartości Unii”, 474 457 000 EUR na komponent „Równość i prawa” oraz 500 mln EUR na komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”. Kwoty te przedstawiają znaczny wzrost w porównaniu z budżetem proponowanym przez Komisję, niemniej sprawozdawczyni jest zdania, że znaczny wzrost jest zarówno kluczowy, jak i konieczny, aby skutecznie odpowiedzieć na obecne wyzwania związane z wartościami europejskimi.

W celu zapewnienia, by organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogły właściwie korzystać z finansowania programu, sprawozdawczyni proponuje również, by co najmniej 40 % środków finansowych w ramach każdego celu było przeznaczanych dla organizacji pozarządowych.

Sprawozdawczyni uważa, że mechanizmy zapewniające powiązanie między unijną polityką finansowania i wartościami unijnymi powinny zostać dopracowane, aby umożliwić Komisji przedstawienie Radzie wniosku w sprawie przeniesienia zasobów przydzielonych państwu członkowskiemu w ramach zarządzania dzielonego do programu, jeżeli to państwo członkowskie podlega procedurom odnoszącym się do wartości unijnych. Sprawozdawczyni zaproponowała szczegółowe przepisy dotyczące ograniczonego szeregu sytuacji, w których środki przydzielone państwu członkowskiemu w ramach zarządzania dzielonego mogą zostać przeniesione do programu, procedury, której należy przestrzegać, oraz uprawnień kontrolnych Parlamentu Europejskiego.

Dostęp do funduszy

Sprawozdawczyni uważa, że należy w większym stopniu wspierać oddolne projekty promujące wartości europejskie określone w art. 2 TUE – zwłaszcza standardy demokratyczne, praworządność i prawa podstawowe – jako warunek wstępny otwartego i integracyjnego społeczeństwa. Jest to zgodne z opinią wyrażoną również przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej w opublikowanym w styczniu 2018 r. opracowaniu na temat wyzwań stojących przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na rzecz praw człowieka w UE, w którym wyraźnie stwierdzono, że „instytucje i państwa członkowskie zachęca się do zapewnienia finansowania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz ochrony i propagowania podstawowych wartości UE, takich jak prawa podstawowe, demokracja i praworządność; w tym dla małych organizacji oddolnych. Finansowanie to powinno obejmować, w stosownych przypadkach, różnorodne działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, takie jak świadczenie usług, funkcje strażnicze i doradcze, prowadzenie sporów sądowych i kampanii, prawa człowieka oraz edukacja obywatelska i podnoszenie świadomości”.

Projekt sprawozdania w formie zaproponowanej przez sprawozdawczynię jest odpowiedzią na ogólny cel, jakim jest zapewnienie przez UE ukierunkowanego wsparcia finansowego dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym na rzecz promowania i ochrony wartości, na których opiera się UE. W związku z tym zaproponowano konkretne zmiany, aby podkreślić uwagę, jaką w całym programie poświęca się organizacjom działającym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Chociaż działania na poziomie międzynarodowym odgrywają ważną rolę, wiele wyzwań związanych z wartościami europejskimi ma podłoże lokalne i wymaga podjęcia działań zarówno na szczeblu lokalnym, jak i europejskim.

Uproszczenie procedur i łatwiejszy dostęp do finansowania jest również jednym z głównych celów sprawozdawczyni dla tego programu. Dlatego też tekst zawiera odniesienia do opcji kosztów uproszczonych, szybkich i elastycznych procedur przyznawania dotacji oraz wniosków przyjaznych dla użytkownika, takich jak wieloletnie dotacje operacyjne, płatności ryczałtowe, stawki ryczałtowe, koszty jednostkowe, dotacje w systemie kaskadowym i współfinansowanie w formie niepieniężnej. Sprawozdawczyni proponuje również, aby procedury sprawozdawcze zostały uruchomione i wzmocnione w ramach wdrażania tego programu. Sprawozdawczyni uważa też, że udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego ma kluczowe znaczenie dla planowania, wdrażania i oceny programu. Komisja powinna zatem zapewnić regularny dialog z beneficjentami programu, jak również z innymi zainteresowanymi stronami poprzez powołanie grupy dialogu obywatelskiego.

Wkład zainteresowanych stron

Przygotowując swój projekt, sprawozdawczyni zebrała informacje od szeregu przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas zorganizowanych dyskusji okrągłego stołu w Brukseli i Sztokholmie, a także kilkukrotnych spotkań dwustronnych. Sprawozdawczyni zasięgnęła również opinii przedstawicieli innych agencji europejskich i zainteresowanych stron. Pełny wykaz znajduje się w załączniku.


ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCZYNI OTRZYMAŁA INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawczyni. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawczyni otrzymała informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Komitet Regionów

FRA (Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej)

EQUINET (europejska sieć krajowych organów ds. równości)

Fundacja im. Stefana Batorego

Civil Liberties Union for European Parliament

Krajowe punkty kontaktowe, np. niemiecki i francuski

Rada Gmin i Regionów Europy

Europejska Federacja Humanistyczna

Społeczeństwo Obywatelskie Europy

DEF Europe

Europejskie Centrum Fundacji

AGE Platform Europa

Platforma na rzecz uczenia się przez całe życie

Europejskie Centrum Wolontariatu

Europejskie Forum Obywatelskie

Europejskie Forum Młodzieży

Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa

Front line defenders

Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA

Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa – Sieć Europejska

Szwedzka Agencja ds. Młodzieży i Społeczeństwa Obywatelskiego (MUCF)

Szwedzkie Stowarzyszenie Młodzieży/Studentów do spraw Stosunków Międzynarodowych (UF Sverige)

Sverok

Krajowa Rada Szwedzkich Organizacji Młodzieżowych (LSU)

Szwedzki PEN Club

Diakonia

Szwedzkie Lobby Kobiet

Regionalne Biuro dla Europy Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR)


OPINIA Komisji Budżetowej (26.11.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jordi Solé

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1a.   przywołuje swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych1a; podkreśla znaczenie zasad horyzontalnych, które powinny leżeć u podstaw WRF oraz wszystkich powiązanych strategii politycznych UE; w związku z tym zwraca się o uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju ONZ we wszystkich unijnych strategiach politycznych i inicjatywach w kolejnych WRF; podkreśla ponadto, że likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej i ubolewa nad tym, że z zaprezentowanych wniosków w sprawie WRF wynika brak zobowiązania do uwzględniania aspektu płci i równości płci w strategiach politycznych UE;

 

_______________

 

a Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0226

Poprawka    2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1b.   przypomina swoją rezolucję z 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.1a; ponownie wyraża poparcie dla programów w dziedzinie kultury, edukacji, mediów, młodzieży, sportu, demokracji, obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego, które wyraźnie dowiodły swojej europejskiej wartości dodanej i cieszą się niezmienną popularnością wśród beneficjentów; przypomina swoje zalecenie dotyczące utworzenia wewnętrznego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji zarządzanego przez Komisję, służącego większemu wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych działających w dziedzinach związanych z demokracją i prawami człowieka;

 

_______________

 

1a Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0075.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające program „Prawa i Wartości”

ustanawiające program „Prawa, Wartości i Obywatelstwo

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1a)  W swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. Parlament Europejski wyraził poparcie dla programów w dziedzinie kultury, edukacji, mediów, młodzieży, sportu, demokracji, obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego, które wyraźnie dowiodły swojej europejskiej wartości dodanej i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród beneficjentów, i podkreślił, że silniejsza i ambitniejsza Unia może zostać osiągnięta tylko wówczas, gdy zostanie wyposażona w większe środki finansowe. Należy zatem zapewnić stałe wsparcie istniejącym strategiom politycznym, zwiększyć zasoby przeznaczone na realizację sztandarowych programów unijnych oraz przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na wypełnianie dodatkowych zobowiązań.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wspierać społeczeństwo obywatelskie celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz w przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wspierać społeczeństwo obywatelskie, wraz z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz ich stowarzyszeniami przedstawicielskimi na szczeblu krajowym i europejskim, celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz w przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii. Program zapewnia stałe wsparcie dla wdrażania i dalszego rozwoju istniejących inicjatyw lokalnych i regionalnych, które przyczyniają się do osiągnięcia tych celów, takich jak Europejska karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej. Dyskryminacja i nierówne traktowanie kobiet narusza ich prawa podstawowe i uniemożliwia im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto istnienie barier strukturalnych i kulturowych stanowi przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej równości płci. Propagowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach UE jest zatem jednym z jej głównych jej zadań, stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i dlatego powinno być wspierane w ramach przedmiotowego programu.

(8)  Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej. Dyskryminacja i nierówne traktowanie kobiet narusza ich prawa podstawowe i uniemożliwia im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto istnienie barier strukturalnych i kulturowych stanowi przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej równości płci. Propagowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach UE jest zatem jednym z jej głównych zadań, stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i dlatego powinno być wspierane w ramach przedmiotowego programu, przy zapewnieniu maksymalnych synergii z Europejskim Funduszem Społecznym Plus.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)   Artykuł 8 TFUE ustanawia zasadę uwzględniania aspektu płci we wszystkich działaniach Unii. Dla właściwego wdrożenia tej zasady niezbędne są przyznanie odpowiednich zasobów i przejrzystość linii budżetowych służących propagowaniu równości płci oraz zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)   Istotne jest zapewnienie należytego zarządzania finansami programu oraz jego realizacji w sposób możliwie najbardziej skuteczny i przyjazny dla użytkownika, przy równoczesnym zagwarantowaniu pewności prawa i dostępności programu dla wszystkich uczestników.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b)   Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić wiodącą zasadę służącą osiągnięciu celów programu, a jednocześnie należy zagwarantować optymalne wykorzystanie zasobów finansowych.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)   Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich ma na celu wyposażenie Unii w środki umożliwiające zapewnienie lepszej ochrony budżetu unijnego, w przypadku gdy uchybienia w zakresie praworządności utrudniają należyte zarządzanie finansami w interesie Unii lub grożą takim utrudnieniem. Powinien on uzupełnić program „Prawa i Wartości”, którego rola jest inna, a mianowicie finansowanie strategii politycznych zgodne z prawami podstawowymi i wartościami europejskimi, w których centrum znajdują się życie i uczestnictwo ludności.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

(28)  Niniejszy program, który jest odzwierciedleniem znaczenia, jakie ma przeciwdziałanie zmianie klimatu zgodnie z zobowiązaniami Unii do realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju ONZ, przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu w innych politykach i do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest przeznaczenie 25 % wydatków z budżetu UE na cele związane z klimatem w WRF na lata 2021–2027, oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. (2017/2052 (INI)) Parlament Europejski zaapelował o jak najszybsze, najpóźniej do 2027 r., osiągnięcie celu na poziomie 30 % w odniesieniu do wydatków budżetowych UE na wsparcie celów w zakresie klimatu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych i ich stowarzyszeń przedstawicielskich, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”),

b)  propagowanie Europy dla obywateli poprzez zwiększenie ich zaangażowania w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”),

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  Komisja prowadzi regularny dialog z beneficjentami programu, w szczególności ze społeczeństwem obywatelskim, jak również z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz ich stowarzyszeniami przedstawicielskimi, na temat określania wieloletnich i rocznych priorytetów w całym okresie programowania. Dialog obywatelski zostanie ustanowiony jako główna platforma służąca temu celowi, która będzie ustrukturyzowana zgodnie z różnymi szczegółowymi celami programu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy;

a)  zapobieganiu wszelkim formom molestowania i przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy, która ma miejsce w internecie i/lub w sferze fizycznej, w tym w miejscach pracy i przestrzeni publicznej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [641 705 000] EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi 1 627 000 000 EUR w cenach z 2018 r. (1 834 000 000 EUR w cenach bieżących).

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 13 września 2018 r. poprawka kompromisowa odzwierciedla najnowszy podział wieloletnich ram finansowych na każdy program zgodnie z propozycją sprawozdawców w sprawie WRF w związku z głosowaniem nad projektem sprawozdania okresowego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 – stanowisko Parlamentu w sprawie porozumienia.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów. [Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej].

1.   Działanie, które otrzymało wkład w ramach programu, może również otrzymać wkład z dowolnego innego programu unijnego, w tym z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, pod warunkiem że wkłady te nie pokrywają tych samych kosztów i że unika się podwójnego pozyskiwania środków z funduszy w drodze wyraźnego wskazania źródeł finansowania dla każdej kategorii wydatków, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. [Finansowanie skumulowane nie może przekraczać łącznych kosztów kwalifikowalnych działania, a wsparcie w ramach różnych programów unijnych może być obliczane na zasadzie proporcjonalnej].

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest przyjmowany zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 19.

2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu delegowanego. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 2 przedstawiono w załączniku II.

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 2 gromadzone są, w stosownych przypadkach, z podziałem na płeć. Wykaz wskaźników przedstawiono w załączniku II.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

1.  Oceny uwzględniają aspekt płci, zawierają osobny rozdział dla każdego komponentu i przeprowadza się je w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13 i 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.   Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.   Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, wykazując w ten sposób unijną wartość dodaną i wspierając Komisję w gromadzeniu danych w celu zwiększenia przejrzystości budżetowej.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań:

Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań, na szczeblu niższym niż krajowy, krajowym i europejskim:

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działania analityczne i monitorujące1 celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu UE w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki UE;

c)  działania analityczne i monitorujące1 celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu UE w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki UE;

_______________

_______________

1 Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

1 Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk z podziałem na płeć i wiek, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast;

g)  integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast, w tym małych dwustronnych projektach partnerskich i sieci miast;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również wspieranie znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

h)  zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również wspieranie znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych, a także ich stowarzyszeń przedstawicielskich;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  rozwijanie zdolności sieci europejskich do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych, a także wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinach objętych programem;

j)  rozwijanie zdolności sieci europejskich, za pośrednictwem wieloletnich dotacji operacyjnych, do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych, a także wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych i ich stowarzyszeń przedstawicielskich działających w dziedzinach objętych programem;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ka)  wzmocnienie krajowych punktów kontaktowych oraz stworzenie lepszych synergii między rozwojem polityki w dziedzinie obywatelstwa, celami programu oraz pracą krajowych punktów kontaktowych i beneficjentów;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

kb)  wzmocnienie platformy internetowej prezentującej projekty opracowane przez beneficjentów, jak również zapewnienie wskazówek dla potencjalnych beneficjentów, rozpowszechnianie wyników projektów oraz zwiększenie widoczności i działań następczych;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera k c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

kc)  dalsze wspieranie krytycznej, ale konstruktywnej wymiany poglądów na temat wyzwań, które mają wpływ na codzienne życie Europejczyków, takich jak: zatrudnienie, integracja migrantów, mieszkalnictwo, mobilność lub edukacja.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników, które powinny być, w razie potrzeby, klasyfikowane według płci, wieku i niepełnosprawności:

Uzasadnienie

Śledzenie wyżej wymienionych kategorii uczestników programu wspierałoby konkretne uwzględnianie aspektu płci i niedyskryminację.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba osób, które zostały objęte:

Liczba osób, w podziale na płeć i wiek, które zostały objęte:

(i) działaniami szkoleniowymi;

(i) działaniami szkoleniowymi;

(ii) działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;

(ii) działaniami związanymi z wzajemnym uczeniem się i wymianą dobrych praktyk;

(iii) działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości

(iii) działaniami popularyzacyjnymi, informacyjnymi i służącymi zwiększaniu świadomości

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – wiersz 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja publikuje także co roku następujące wskaźniki produktu:

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – wiersz 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Liczba finansowanych wniosków i działań według wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według komponentu

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – wiersz 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Poziom finansowania wnioskowanego przez wnioskodawców i udzielonego według wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według komponentu

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

Odsyłacze

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jordi Solé

28.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (21.11.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jean Lambert

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Europejskie społeczeństwa w ostatnim czasie stawiały czoła ekstremizmowi i podziałom, które podważają ideę otwartych i integracyjnych społeczeństw, w związku z czym Komisja oceniła, że promowanie i wzmacnianie tych wartości jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Ponadto ludzie nadal są ofiarami dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną, a kobiety, dzieci i inne osoby należące do grup ryzyka są codziennie narażone na przemoc. Ludzie nie zdają sobie także wystarczająco sprawy z wartości UE i przysługujących im praw jako obywatelom, a niektórzy nawet je kwestionują.

Komisja stwierdziła, że rozdrobniony charakter i ograniczone środki programów dotyczących tego obszaru nie były dotychczas wystarczające, aby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, dlatego też połączyła je w nowy program „Prawa i Wartości”, finansowany z nowego Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” o łącznych przydzielonych środkach wynoszących 641 705 000 EUR. Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program „Prawa i Wartości” został opublikowany w dniu 30 maja 2018 r.

Zaproponowany nowy program łączy dwa istniejące programy finansowania – program „Prawa, równość, obywatelstwo” oraz program „Europa dla Obywateli”. Ogólnym celem nowego programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w Traktatach UE i Karcie praw podstawowych UE. Ten cel ogólny zostanie osiągnięty w drodze realizacji trzech celów szczegółowych:

•  propagowanie równości i praw (komponent „Równość i prawa”): koncentrowanie się na zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji oraz ich zwalczaniu, wspieraniu i uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości płci i niedyskryminacji oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji, ochronie i propagowaniu praw dziecka, praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich UE oraz prawa do ochrony danych osobowych;

•  propagowanie zaangażowania obywateli w życie Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”): koncentrowanie się na zwiększeniu zrozumienia Unii, jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez obywateli oraz wspieraniu interakcji i współpracy między obywatelami różnych krajów;

•  zwalczanie wszystkich form przemocy (komponent Daphne): koncentrowanie się na zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy, a także wspieraniu i ochronie ofiar takiej przemocy.

Metodyka

W Parlamencie Europejskim komisją przedmiotowo właściwą jest zasadniczo komisja LIBE. EMPL jest komisją opiniodawczą zgodnie z art. 53.

Kluczowe punkty opinii sprawozdawczyni:

•  Zmiana nazwy programu na program „Prawa, Równość i Wartości”, aby wyrazić ambitny cel UE, jakim jest zapewnienie równości dla wszystkich.

•  Zaktualizowanie brzmienia ogólnego celu programu dla podkreślenia równości i praw jako celów wymienionych już w motywie 3 tekstu: „Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości”.

•  Poszerzenie zakresu osobowego nowego programu zgodnie z EFS+, a mianowicie na ludzi.

•  Zapewnienie, by w następnym okresie programowania należytą uwagę poświęcono walce z rasizmem i mową nienawiści w internecie.

•  Biorąc pod uwagę wejście w życie nowego RODO, szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę związaną z przetwarzaniem danych w związku z zatrudnieniem ze względu na wrażliwy charakter takich danych.

•  Przeniesienie wykazu kwalifikujących się działań do aktu podstawowego, gdyż tak ważny przepis nie może być ukrywany w załączniku! W związku z tym proponuje się nowy art. 9a i przeniesienie całego wykazu z załącznika I do tego nowego artykułu.

•  Należy zagwarantować finansowanie w ramach programu na rzecz Equinet, gdyż jest to sieć organów ustawowych współpracujących ze sobą we wdrażaniu i monitorowaniu stosowania prawa Unii objętego programem.

•  Sprawozdawczyni proponuje zaktualizowanie wykazu działań. Kluczowe punkty są następujące:

-  działania nie powinny skupiać się wyłącznie na pogłębianiu wiedzy, ale także na stosowaniu dorobku prawnego związanego z programem;

-  wzmocnienie kreatywnych aspektów działań, gdyż zgodnie z doświadczeniem sprawozdawczyni odpowiednie działania kreatywne zwykle są skuteczne i wydajne w osiąganiu celów programu ustanowionych w art. 2;

-  przywrócenie działań, które są wspierane obecnie, ale nie są wymienione w nowym wniosku w odniesieniu do wspierania kluczowych podmiotów i materiałów edukacyjnych.

•  Na koniec sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia w załączniku II między wskaźnikami rezultatu i wyniku oraz sugeruje, jakie wskaźniki wyniku powinny być włączone do sprawozdawczości.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Kierując się ponadto aktami, które szczegółowo przedstawiają te wartości, a w szczególności dyrektywą Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz dyrektywą Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, a także w następstwie zobowiązań UE będącej stroną Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a także zgodnie z międzyinstytucjonalną proklamacją Europejskiego filaru praw socjalnych (2017/C 428/09) oraz rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2008 r. w sprawie konieczności ustanowienia instrumentu na rzecz wartości europejskich wspierającego organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują podstawowe wartości w Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i krajowym (2018/2619 (RSP), Unia powinna w dalszym ciągu utrzymywać i propagować prawa i wartości określone w art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal propagowane i egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UE i znajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).

(2)  Tych praw i wartości nie można uznawać za oczywiste i muszą być one nadal chronione, propagowane, egzekwowane i współdzielone przez narody i obywateli UE oraz znajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami oraz wciąż utrzymującymi się wyzwaniami, jakie stanowią nietolerancja i dyskryminacja, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw, unijnych wartości i praworządności, która jest nieodłącznie związana z samą demokracją i stanowi warunek jej skuteczności. Promowanie i wspieranie praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, praw socjalnych, praw mniejszości, wolności, demokracji, równości i praworządności będzie miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).

_________________________________

__________________________________

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości. Obejmuje to dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o naszą wspólną historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się na ludziach i podmiotach przyczyniających się do wspierania, rozpowszechniania i chronienia naszych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności, zachowując ich żywy i dynamiczny charakter. Ostatecznym celem funduszu jest chronienie, wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości, w tym dynamicznego społeczeństwa obywatelskiego. Finansowane działania powinny mieć na celu zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego zarówno wewnątrz państw członkowskich, jak i między nimi w oparciu o nasze wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla propagowania i ochrony wartości, oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Powinno się to udać dzięki wykorzystaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał w zakresie dotarcia do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb przez zastosowanie indywidualnego podejścia.

(4)  Program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla rozpowszechniania, propagowania i ochrony wartości, oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Powinno się to udać dzięki wykorzystaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów, a także dzięki rozwijaniu nowych środków innowacyjnych. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał w zakresie dotarcia do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb przez zastosowanie indywidualnego podejścia.

Uzasadnienie

Nie należy polegać wyłącznie na istniejących środkach, ale trzeba również rozwijać nowe.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym Unii. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia świadomości i aktywnego zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym i społecznym Unii, wzmacniając włączenie społeczne i walcząc z marginalizacją. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności, integracji społecznej i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy. Wartości wzajemnego zrozumienia, dialogu i poszanowania różnorodności mogą być zakorzenione na szczeblu europejskim jedynie wtedy, gdy są dobrze zakorzenione w samych państwach członkowskich i w ich regionach. W związku z tym program powinien również promować te wartości w państwach członkowskich wśród różnych grup narodowych, etnicznych, językowych lub religijnych, które razem tworzą bogactwo kulturowe i różnorodność ich społeczeństwa.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wspierać społeczeństwo obywatelskie celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi pełnego zestawu swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii, w tym przepisów o niedyskryminacji w ramach swobodnego przepływu pracowników, zgodnie z art. 45 ust. 2 TFUE, i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też być w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw, w tym praw socjalnych, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z dowolnych względów, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Ponadto – z uwagi na fakt, iż część społeczeństwa obywatelskiego boryka się obecnie z wieloma trudnościami w państwie członkowskim – należy wspierać społeczeństwo obywatelskie i w szczególności jego organizacje celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii ze szczególnym uwzględnieniem Karty.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej. Dyskryminacja i nierówne traktowanie kobiet narusza ich prawa podstawowe i uniemożliwia im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto istnienie barier strukturalnych i kulturowych stanowi przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej równości płci. Propagowanie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach UE jest zatem jednym z jej głównych jej zadań, stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i dlatego powinno być wspierane w ramach przedmiotowego programu.

(8)  Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość i cel Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 8 TFUE zadaniem Unii jest zniesienie nierówności oraz wspieranie rzeczywistego równouprawnienia płci we wszystkich swych działaniach. Dyskryminacja i nierówne traktowanie dowolnych osób ze względu na ich płeć lub płeć społeczno-kulturową narusza ich prawa podstawowe i uniemożliwia im pełne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym społeczeństwa. Ponadto istnienie barier strukturalnych i kulturowych stanowi przeszkodę dla osiągnięcia prawdziwej równości płci. Propagowanie i uwzględnianie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich działaniach UE, w tym w dziedzinie pracy i zatrudnienia, gdzie utrzymuje się dyskryminacja, jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia i dostęp do rynku pracy, jest zatem jednym z jej głównych zadań, stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego i dlatego powinno być wspierane w ramach przedmiotowego programu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Do zapobiegania wszelkim formom przemocy i zwalczania ich oraz do ochrony ofiar niezbędne są silna wola polityczna i skoordynowane działania oparte na metodach i wynikach poprzednich programów: Daphne, „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość”. Od czasu uruchomienia w 1997 r. finansowanie z programu Daphne, mające na celu wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży, odniosło prawdziwy sukces, zarówno pod względem popularności wśród zainteresowanych stron (organów publicznych, instytucji akademickich i organizacji pozarządowych), jak i pod względem skuteczności finansowanych projektów. Sfinansowano dzięki niemu projekty służące podnoszeniu świadomości, świadczeniu usług wsparcia na rzecz ofiar i wspieraniu działań organizacji pozarządowych działających w terenie. Objęto nim wszelkie formy przemocy, takie jak np. przemoc domowa, przemoc seksualna, handel ludźmi, jak również nowe pojawiające się formy przemocy, takie jak cyberprzemoc. Ważne jest zatem kontynuowanie wszystkich tych działań oraz należyte uwzględnienie ich wyników i wniosków z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu przedmiotowego programu.

(10)  Do zapobiegania wszelkim formom przemocy i zwalczania ich oraz do ochrony ofiar, grup ryzyka oraz osób wymagających szczególnej ochrony niezbędne są silna wola polityczna i skoordynowane działania oparte na metodach i wynikach poprzednich programów: Daphne, „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz „Sprawiedliwość”. Należy dołożyć starań, by unikać nakładania się programów i podwójnego finansowania. Od czasu uruchomienia w 1997 r. finansowanie z programu Daphne, mające na celu wsparcie ofiar przemocy i zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży, odniosło prawdziwy sukces, zarówno pod względem popularności wśród zainteresowanych stron (organów publicznych, instytucji akademickich i organizacji pozarządowych), jak i pod względem skuteczności finansowanych projektów. Sfinansowano dzięki niemu projekty służące podnoszeniu świadomości, świadczeniu usług wsparcia na rzecz ofiar, grup ryzyka oraz osób wymagających szczególnej ochrony i wspieraniu działań organizacji pozarządowych działających w terenie. Objęto nim wszelkie formy przemocy, takie jak np. przemoc domowa, przemoc seksualna, handel ludźmi, jak również nowe pojawiające się formy przemocy, takie jak cyberprzemoc. Ważne jest zatem kontynuowanie wszystkich tych działań oraz należyte uwzględnienie ich wyników i wniosków z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu przedmiotowego programu.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada niedyskryminacji jest również zapisana w art. 21 Karty. Należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów. Program powinien wspierać działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi, nienawiści wobec muzułmanów i innym formom nietolerancji oraz ich zwalczanie. W tym kontekście szczególną uwagę należy także zwrócić na zapobieganie wszelkim formom przemocy, nienawiści, segregacji i stygmatyzacji i na ich zwalczanie, a także na zwalczanie nękania, molestowania i nietolerancyjnego traktowania. Program należy realizować we wzajemnie uzupełniający się sposób z innymi działaniami Unii, które mają te same cele, w szczególności z działaniami, o których mowa w komunikacie Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. pt. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.”10 i w zaleceniu Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich11.

(11)  Niedyskryminacja jest jedną z podstawowych zasad Unii. Art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje podejmowanie działań w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada niedyskryminacji jest również zapisana w art. 21 Karty, który stanowi, że zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, oraz że w zakresie stosowania traktatów i z zastrzeżeniem postanowień tych traktatów lub zawartych w nich postanowień szczególnych należy zakazać dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, mając na uwadze, że cały rozdział III Karty poświęcony jest równości. Równość i niedyskryminacja stanowią nie tylko kwestie prawne, ale także podstawowe wyzwania dla społeczeństwa, w związku z czym należy brać pod uwagę specyficzne przejawy różnorodnych form dyskryminacji, a także podejmować równolegle właściwe działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji z jednego lub wielu względów, jak również dyskryminacji krzyżowej.

_________________________________

 

11  Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.

 

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Program powinien wspierać działania mające na celu zapobieganie dyskryminacji, rasizmowi, ksenofobii, antysemityzmowi, antycygańskości, afrofobii, nienawiści wobec muzułmanów i innym formom nietolerancji, takim jak nietolerancja ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, ekspresję płciową, tożsamość płciową, orientację seksualną, oraz ich zwalczanie, a także uznawanie prawa wszystkich ludzi do poszanowania ich godności. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić także na zapobieganie wszelkim formom przemocy, nienawiści, segregacji i stygmatyzacji i na ich zwalczanie, a także na zwalczanie nękania (w tym nękania w internecie), molestowania i nietolerancyjnego traktowania.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Program należy realizować we wzajemnie uzupełniający się sposób z innymi działaniami Unii, które mają te same cele, w szczególności z działaniami, o których mowa w komunikacie Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. pt. „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.” i w zaleceniu Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich1a. Promowanie tolerancyjnych i sprzyjających włączeniu miejsc pracy oraz uznawanie prawa wszystkich do poszanowania ich godności w miejscu pracy i ogólnie w społeczeństwie stanowią aktualne cele, które wymagają dalszych i wzmocnionych skoordynowanych działań, w tym przydzielenia wystarczającego finansowania.

 

____________________

 

1a  Dz.U. C 378 z 24.12.2013, s. 1.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Bariery wynikające z postaw społecznych oraz bariery środowiskowe, jak również słaba dostępność, stanowią przeszkody dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi. Osoby niepełnosprawne napotykają na przeszkody w zakresie, między innymi, dostępu do rynku pracy, korzystania z wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, unikania ubóstwa i wykluczenia społecznego, korzystania z dostępu do inicjatyw kulturalnych i mediów lub ze swoich praw politycznych. Jako strona Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania, ochrony i zapewnienia możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Postanowienia konwencji stały się integralną częścią porządku prawnego Unii.

(12)  Bariery wynikające z postaw społecznych oraz bariery środowiskowe, jak również słaba dostępność, stanowią przeszkody dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi. Osoby niepełnosprawne, w tym osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, napotykają na przeszkody w zakresie, między innymi, dostępu do rynku pracy, korzystania z wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, unikania ubóstwa i wykluczenia społecznego, korzystania z dostępu do inicjatyw kulturalnych i mediów lub ze swoich praw politycznych. Jako strona Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania, ochrony i zapewnienia możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Postanowienia konwencji stały się integralną częścią porządku prawnego Unii. W związku z tym w ramach programu należy zwrócić szczególną uwagę na działania mające na celu podnoszenie świadomości wyzwań, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, w pełni uczestniczące w życiu społecznym i korzystające z przysługujących im praw jako równorzędni obywatele.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie aspektu płci i celów związanych z niedyskryminacją.

(15)  Zgodnie z art. 8 i 10 TFUE wszystkie działania w ramach programu powinny wspierać uwzględnianie i propagowanie równości kobietmężczyzn oraz celów związanych z niedyskryminacją.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Zgodnie z unijnymi aktami dotyczącymi równego traktowania państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy ds. wspierania równego traktowania, znane powszechnie jako „organy ds. równości”, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele państw członkowskich wykroczyło jednak poza te wymogi i dopilnowało, aby organy ds. równości mogły zajmować się również dyskryminacją na innym tle, np. ze względu na wiek, orientację seksualną, religię i wyznanie, niepełnosprawność lub inne czynniki. Organy ds. równości odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania, w szczególności przez udzielanie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszelkich kwestii związanych z dyskryminacją w ich kraju. Działania organów ds. równości powinny zdecydowanie być koordynowane w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej członkami są krajowe organy ds. propagowania równego traktowania ustanowione na mocy dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/WE18 Parlamentu Europejskiego i Rady. EQUINET ma wyjątkową pozycję jako jedyny podmiot, który zapewnia koordynację działań między organami ds. równości. Koordynacja za pośrednictwem EQUINET jest niezwykle ważna dla prawidłowego wdrażania unijnego prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich i powinna być wspierana w ramach przedmiotowego programu.

(17)  Zgodnie z unijnymi aktami dotyczącymi równego traktowania państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy ds. wspierania równego traktowania, znane powszechnie jako „organy ds. równości”, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele państw członkowskich wykroczyło jednak poza te wymogi i dopilnowało, aby organy ds. równości mogły zajmować się również dyskryminacją na innym tle, np. ze względu na wiek, orientację seksualną, religię i wyznanie, niepełnosprawność lub inne czynniki. Organy ds. równości odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania, w szczególności przez udzielanie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszelkich kwestii związanych z dyskryminacją w ich kraju. Działania wszystkich tych istotnych organów ds. równości powinny zdecydowanie być koordynowane w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej członkami są krajowe organy ds. propagowania równego traktowania ustanowione na mocy dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/WE18 Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie norm dotyczących organów ds. równości [C(2018) 3850 final] dotyczące zakresu kompetencji, niezależności, skuteczności, koordynacji i współpracy organów ds. równości. EQUINET ma wyjątkową pozycję jako jedyny podmiot, który zapewnia koordynację działań między organami ds. równości. Koordynacja za pośrednictwem EQUINET jest niezwykle ważna dla prawidłowego wdrażania unijnego prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich i powinna być wspierana w ramach przedmiotowego programu.

__________________

__________________

15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).

15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).

16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37).

16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37).

17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Zgodnie z art. 9 TFUE należy wspierać wysoki poziom zatrudnienia, zapewnianie odpowiedniej ochrony socjalnej i zwalczanie wykluczenia społecznego. Działania objęte programem powinny zatem wspierać synergię między walką z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i wykluczeniem z rynku pracy a promowaniem równości i zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji. Program należy zatem wdrażać w taki sposób, aby zapewniać maksymalne synergie i komplementarność zarówno między jego różnymi komponentami, jak i z Europejskim Funduszem Społecznym Plus. Ponadto należy zapewnić synergie zarówno z programem Erasmus, jak i z Europejskim Funduszem Społecznym Plus, aby zagwarantować, że fundusze te wspólnie przyczynią się do oferowania wysokiej jakości kształcenia i zapewnienia wszystkim równych szans.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201320, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9521, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193923 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(24)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Należy uwzględniać przy tym zastosowanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych, kosztów jednostkowych oraz finansowania niepowiązanego z kosztami, o czym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. W celu ułatwienia uczestnictwa w programie, w tym małych organizacji, należy zapewnić pomoc i wyeliminować wszelkie niepotrzebne obciążenia administracyjne. W stosownych przypadkach należy zwrócić należytą uwagę na możliwość dwuetapowej procedury oceny oraz na opcję dotacji kaskadowych i wieloletnich dotacji operacyjnych. Jeżeli chodzi o stawki współfinansowania, powinny one uwzględniać rodzaj i wielkość organizacji, w przypadku których planowane są zaproszenia do składania wniosków w ramach programu. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201320, rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9521, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193923 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego bez względu na ich wielkość, w celu zachowania, pielęgnowania i utrzymania otwartych demokratycznych i integracyjnych społeczeństw opartych na prawie i równości.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”),

b)  propagowanie zaangażowania ludzi w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”),

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz ich zwalczaniu, a także na wspieraniu i uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości płci i niedyskryminacji oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji;

a)  propagowaniu równości dla wszystkich poprzez zapobieganie nierównościom i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną i dyskryminacji ze względów określonych w art. 21 ust. 1 Karty oraz poprzez ich zwalczanie, a także poprzez wspieranie kompleksowej polityki propagowania równości płci, integracji społecznej i niedyskryminacji i ich uwzględnianie oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji zarówno w internecie, jak i poza nim;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  propagowaniu wzajemnego zrozumienia, dialogu i poszanowania różnorodności w państwach członkowskich i UE.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ochronie i propagowaniu praw dziecka, praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich UE oraz prawa do ochrony danych osobowych.

b)  ochronie i propagowaniu praw dziecka, praw osób starszych, praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich UE, w tym prawa do ochrony danych osobowych również w sytuacjach dotyczących przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem lub do celów ochrony socjalnej, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)1a.

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększaniu zrozumienia Unii, jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez jej obywateli;

a)  zwiększaniu zrozumienia Unii, jej wspólnych wartości, historii – ze szczególnym uwzględnieniem historii reżimów totalitarnych – oraz jej dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez jej obywateli;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieraniu interakcji i współpracy między obywatelami różnych krajów; propagowaniu zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego, umożliwiającego obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

b)  wspieraniu interakcji i współpracy między obywatelami o różnych kontekstach krajowych i kulturowych; propagowaniu zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego, umożliwiającego obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii oraz wspieraniu solidarności;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy;

a)  zapobieganiu, w tym za pomocą działań informacyjnych i edukacyjnych, wszelkim formom przemocy, w tym przemocy domowej, wobec dzieci, młodzieży, kobiet i osób starszych oraz przemocy wobec innych grup ryzyka i osób wymagających szczególnej ochrony, jak również zwalczaniu takiej przemocy;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieraniu i ochronie ofiar takiej przemocy.

b)  wspieraniu i ochronie ofiar, grup ryzyka i osób wymagających szczególnej ochrony przed taką przemocą.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 2. Do finansowania kwalifikują się w szczególności działania wymienione w załączniku I.

Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 2. Do finansowania kwalifikują się w szczególności następujące działania:

 

a)  podnoszenie świadomości, działania kreatywne, działania edukacyjne i rozpowszechnianie informacji, aby zwiększyć poziom wykorzystania i znajomości obszarów polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

 

b)  wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami, aby zwiększyć zaangażowanie obywatelskie i demokratyczne na podstawie wiedzy i wzajemnego zrozumienia, oraz

 

c)  działania doradcze, kreatywne, analityczne i monitorujące1a celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu Unii w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki Unii;

 

d)  szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów, aby zwiększyć poziom znajomości, świadomości i zdolności do stosowania polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

 

e)  opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dostępnych dla wszystkich;

 

f)  zwiększanie świadomości obywateli w zakresie europejskiej kultury, wartości, historii i pamięci o przeszłości, jak również ich poczucia solidarności przynależności do Unii;

 

g)  integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach w zakresie współpracy partnerskiej, w tym związanych z partnerstwem miast;

 

h)  zachęcanie do aktywnego uczestnictwa sprzyjającego integracji i mobilizacji publicznej w budowie bardziej demokratycznej Unii oraz ułatwianie takiego uczestnictwa i mobilizacji, jak również wspieranie stosowania i znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

 

i)  finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011, co przyczyni się do szerszego korzystania przez obywateli z prawa do wystąpienia z europejską inicjatywą obywatelską i poparcia jej;

 

j)  rozwijanie zdolności sieci europejskich do propagowania, stosowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych, a także wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego niezależnie od ich rozmiaru działających w dziedzinach objętych programem;

 

k)  poprawa znajomości programu oraz jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie biur programu / krajowych sieci kontaktów.

 

______________________

 

1a Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

(Lit. a)–k) to zmienione litery załącznika I ust. 1)

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji – w formie przystępnej również dla osób z niepełnosprawnościami – skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 2.

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK I

skreśla się

Działania w ramach programu

 

Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań:

 

a)  podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

 

b)  wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego;

 

c)   działania analityczne i monitorujące1 celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu UE w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki UE;

 

d)  szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu zwiększenia poziomu znajomości polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

 

e)  opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);

 

f)  zwiększanie świadomości obywateli w zakresie europejskiej kultury, historii i pamięci o przeszłości, jak również ich poczucia przynależności do Unii;

 

g)  integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast;

 

h)  zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również wspieranie znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

 

i)  finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co przyczyni się do lepszego korzystania przez obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

 

j)  rozwijanie zdolności sieci europejskich do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych, a także wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinach objętych programem;

 

k)  poprawa znajomości programu oraz jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie biur programu / krajowych sieci kontaktów.

 

______________________

 

1 Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

 

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników rezultatu mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja publikuje także co roku następujące wskaźniki produktu:

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zasięg geograficzny działań według komponentu

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Liczba finansowanych wniosków i działań według wykazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według komponentu

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Poziom finansowania wnioskowanego przez wnioskodawców i udzielonego według działań wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 1, i według komponentu

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

Odsyłacze

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jean Lambert

18.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Mara Bizzotto

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (4.12.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Sylvie Guillaume

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przyszły program „Obywatelstwo, Prawa i Wartości” powinien przyczynić się do wznowienia dialogu między Europejczykami i wzmocnienia wzajemnego zrozumienia w czasach, gdy gwałtowny wzrost nietolerancji podważa poczucie przynależności do wspólnej przestrzeni.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej docenia wysiłki na rzecz synergii podjęte przez Komisję w odpowiedzi na ograniczenia budżetowe.

Uważa jednak, że bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest wzmocnienie miejsca zarezerwowanego dla dawnego programu „Europa dla obywateli”, którego wartość dodana jest oczywista pod względem promowania zaangażowania obywatelskiego, wzmacniania wspólnego poczucia przynależności, zachęcania do aktywności obywatelskiej na rzecz demokracji. Program ten udowodnił swoją wartość i przyczynił się do rozpowszechnienia znajomości kwestii europejskich, dzięki czemu mógł wywrzeć pozytywny wpływ na zainteresowanie obywateli europejskich zbliżającymi się wyborami europejskimi.

Z tych przyczyn sprawozdawczyni wyraża ubolewanie, że bardzo symboliczne pojęcie obywatelstwa zniknęło z tytułu programu, i dlatego proponuje jego przywrócenie.

Ponadto uważa, że konieczne jest utrzymanie budżetu współmiernego do celów programu, w związku z czym proponuje zwiększenie budżetu na komponent B – „Zaangażowanie i udział obywateli” – która to dziedzina należy do zakresu jej kompetencji. Proponowana obecnie wysokość budżetu jest bowiem znaczenie niższa od poziomu, do którego wzywał Parlament Europejski. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie środków przeznaczonych na komponent „Zaangażowanie obywateli” poprzez przeznaczenie na ten cel budżetu w wysokości 500 mln EUR, co odpowiada zaledwie 1 EUR na obywatela Europy. Ważna jest obrona europejskiego programu dostępnego dla wszystkich obywateli zaangażowanych na rzecz silnej Europy będącej przeciwwagą dla różnych rodzajów nacjonalizmu i potwierdzeniem ducha solidarności.

Świadoma potrzeby promowania działań na rzecz pamięci o wydarzeniach z przeszłości, które doprowadziły do powstania Unii Europejskiej, i lepszego zrozumienia teraźniejszości w celu dalszego wspólnego tworzenia przyszłości, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje opracowanie działań związanych z pracą na rzecz pamięci, przypominających o znaczeniu zasad i wartości, na których opiera się UE.

Ponadto, biorąc pod uwagę ograniczone środki budżetowe przeznaczone na ten program, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że nie należy zezwalać Komisji na wykorzystanie tych funduszy w celu realizacji komunikacji instytucjonalnej w sprawie priorytetów polityki UE, gdyż służby komunikacyjne Komisji dysponują już znacznymi środkami na realizację tego rodzaju działań.

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie instrumentu wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w UE promujących podstawowe wartości na szczeblu lokalnym w celu wspierania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw, podkreślając jednocześnie potrzebę obrony jednorazowych projektów realizowanych przez zwykłych obywateli w ich społecznościach, niezbędnych w codziennym życiu Europy. W szczególności nalega, by program ten został udostępniony osobom niepełnosprawnym.

Mając na uwadze, że możliwości działań obywatelskich w państwach członkowskich są często ograniczone i wywołują frustrację u wielu kandydatów, którzy nie mogli zostać wybrani, pomimo ich zaangażowania, sprawozdawczyni uważa, że komponent programu „Zaangażowanie obywateli” nie powinien być otwarty dla stowarzyszonych państw trzecich.

Podziela również opinię Komisji, że należy rozszerzyć zakres systemu krajowych punktów kontaktowych, który okazał się już przydatny w ramach programu „Europa dla obywateli”, w celu lepszego wspierania liderów projektów w ich wysiłkach, w związku z czym nalega, aby został on wspomniany w rozporządzeniu.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje również, aby Komisja przyjmowała programy prac i wieloletnie priorytety w drodze aktów delegowanych, a nie aktów wykonawczych, jak sugeruje w swoim wniosku.

Zasadniczo sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje podejście zaproponowane przez Komisję, w szczególności zmianę podstawy prawnej, co pozwoli Parlamentowi Europejskiemu odgrywać jego rolę współprawodawcy. Zwraca uwagę, że za tym programem stoi wiele projektów obywatelskich, które należy wspierać obecnie i promować w przyszłości.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające program „Prawa i Wartości”

ustanawiające program „Europa Obywateli, Praw i Wartości”

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 24, art. 167 oraz art. 168,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 2, art. 24, art. 167 oraz art. 168, jak również art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej,

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. W art. 3 doprecyzowano następnie, że „celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(1)  Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. W szczególności, zgodnie z Powszechną deklaracją praw człowieka i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej godność ludzka jest podstawą wszystkich niezbywalnych praw człowieka. Te zasady i wartości są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. W art. 3 doprecyzowano następnie, że „celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów” oraz że, między innymi, „[Unia] [s]zanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy”. Wartości te zostały ponadto potwierdzone i wyrażone w prawach, wolnościach i zasadach przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal propagowane egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UE i znajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal propagowane, egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UE i znajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE należy zatem stworzyć nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Europa Obywateli, Praw i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwa zmagają się z wieloma wyzwaniami takimi jak ekstremizm, radykalizm i podziały oraz gdy w niektórych państwach występuje coraz wyraźniejszy deficyt praworządności, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości takich jak prawa człowieka, w tym prawa osób należących do mniejszości, dzieci i młodzieży, pluralizm, tolerancja, poszanowanie ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, solidarności i praworządności. Program „Europa Obywateli, Praw i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).

__________________

__________________

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

9Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

9Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości. Obejmuje to dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o naszą wspólną historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do urzeczywistnienia wspólnych zasad, wartości i praw oraz do ukazania bogactwa naszej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest utrzymanie sprawiedliwych, tolerancyjnych, integracyjnych, pluralistycznych i demokratycznych społeczeństw opartych na prawie i równości. Celem finansowanych działań powinno być utrzymanie i wzmocnienie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcanie do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim, kulturalnym i społecznym w oparciu o nasze wspólne wartości, historię, pamięć, dziedzictwo kulturowe i korzenie. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że instytucje utrzymują otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim oraz za pomocą odpowiednich środków umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla propagowania i ochrony wartości, oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Powinno się to udać dzięki wykorzystaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał w zakresie dotarcia do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb przez zastosowanie indywidualnego podejścia.

(4)  Program „Europa Obywateli, Praw i Wartości” (zwany dalej „programem”) powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla propagowania i ochrony wartości, aktywnego obywatelstwa i kształcenia w zakresie obywatelstwa europejskiego oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Należy to osiągnąć dzięki wykorzystaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów, które zostały teraz włączone w nowy program. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał docierania do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb przez zastosowanie indywidualnego podejścia, w szczególności biorąc pod uwagę aspekt wielojęzyczności Unii oraz potrzebę włączenia osób młodych, grup niedostatecznie reprezentowanych i defaworyzowanych, takich jak osoby o specjalnych potrzebach, migranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustanawia dialog pomiędzy UE a kościołami i organizacjami, które w nim wymieniono. Uznaje ich szczególny wkład we wspieranie ochrony i upowszechniania podstawowych praw człowieka, w związku z czym należy im przyznać taki sam dostęp do odpowiednich możliwości finansowania oferowanych przez program, jaki posiadają organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym Unii. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

(5)  Aby przybliżyć Unię Europejską obywatelom, wspierać demokratyczne uczestnictwo i wzmocnić pozycję obywateli w korzystaniu z ich praw związanych z obywatelstwem europejskim, konieczne są różnorodne działania i skoordynowane wysiłki mające na celu wyważone pod względem geograficznym rozdzielenie środków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich aktywnego udziału w życiu demokratycznym Unii, jak również kształtowaniu jej agendy politycznej. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, dialog międzykulturowy, różnorodność kulturową i językową, pojednanie, włączenie społeczne i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności do Unii i wspólnego obywatelstwa dzięki tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Wzrost pluralizmu i ogólnoświatowych ruchów migracyjnych podnosi znaczenie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w naszych społeczeństwach. W ramach programu należy udzielić pełnego wsparcia dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu, który stanowi część harmonii społecznej w Europie i jest kluczowym elementem zwiększającym włączenie społeczne i spójność społeczną. Dialog międzyreligijny mógłby przyczynić się do uwydatnienia pozytywnego wkładu religii w pogłębianie spójności społecznej, z kolei analfabetyzm religijny niesie ryzyko niewłaściwego wykorzystywania uczuć religijnych wśród ludności. Program ten powinien zatem wspierać projekty i inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji religijnej, a tym samym budować dialog międzyreligijny i wzajemne zrozumienie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości, moralnego obowiązku i wspólnych wartości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe i międzykulturowe oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej i poczucia przynależności.

(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości oraz krytycznego i twórczego myślenia na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom, w szczególności osobom młodym, ich wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, społeczne, kulturowe i międzykulturowe, tolerancję i dialog, aby promować wspólną płaszczyznę porozumienia opartą na wspólnych wartościach, solidarności, różnorodności i pokoju oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej i poczucia przynależności.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Program ma do odegrania zasadniczą rolę we wspieraniu rozwoju wspólnego poczucia tożsamości europejskiej oraz wyeksponowaniu możliwości, jakie niesie przynależność do Unii, jako środek przeciwdziałający eurosceptycyzmowi i politycznym antyeuropejskim siłom, które poddają w wątpliwość samo istnienie projektu europejskiego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wspierać społeczeństwo obywatelskie celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz w przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy, głosowania, korzystania z usług publicznych, udziału w wymianie kulturalnej i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego. Powinni czuć, że mogą uczestniczyć w unijnym procesie podejmowania decyzji i mieć świadomość, że wywierają wpływ na ten proces oraz że mogą liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wspierać społeczeństwo obywatelskie na wszystkich szczeblach celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE oraz podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości w celu zagwarantowania skutecznego korzystania z praw przyznanych na mocy prawa Unii.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie świadomości europejskiej i totalitaryzmu oraz w konkluzjach Rady z 9–10 czerwca 2011 r. w sprawie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne w Europie podkreślono znaczenie pielęgnowania pamięci o przeszłych wydarzeniach, aby w ten sposób budować wspólną przyszłość, oraz zwrócono uwagę, jak cenna jest rola Unii w ułatwianiu, wymianie i propagowaniu inicjatyw służących zbiorowemu upamiętnianiu tych zbrodni, również w celu ożywienia wspólnej pluralistycznej i demokratycznej tożsamości europejskiej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Bariery wynikające z postaw społecznych oraz bariery środowiskowe, jak również słaba dostępność, stanowią przeszkody dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi. Osoby niepełnosprawne napotykają na przeszkody w zakresie, między innymi, dostępu do rynku pracy, korzystania z wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, unikania ubóstwa i wykluczenia społecznego, korzystania z dostępu do inicjatyw kulturalnych i mediów lub ze swoich praw politycznych. Jako strona Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania, ochrony i zapewnienia możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Postanowienia konwencji stały się integralną częścią porządku prawnego Unii.

(12)  Bariery wynikające z postaw społecznych oraz bariery środowiskowe, jak również słaba dostępność, stanowią przeszkody dla pełnego i skutecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na równych zasadach z innymi. Osoby niepełnosprawne napotykają między innymi przeszkody w zakresie dostępu do rynku pracy, korzystania z wysokiej jakości edukacji sprzyjającej włączeniu społecznemu, unikania ubóstwa i wykluczenia społecznego, korzystania z dostępu do kultury, inicjatyw kulturalnych i mediów oraz ze swoich praw politycznych. Jako strona Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD) Unia i wszystkie jej państwa członkowskie zobowiązały się do wspierania, ochrony i zapewnienia możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Postanowienia konwencji stały się integralną częścią porządku prawnego Unii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament Europejski i Radę do przyjęcia przepisów dotyczących procedur i warunków wystąpienia z inicjatywą obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. Przedmiotowy program powinien wspierać finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011, umacniając tym samym korzystanie przez obywateli z ich prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(14)  Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament Europejski i Radę do przyjęcia przepisów dotyczących procedur i warunków wystąpienia z inicjatywą obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. Przedmiotowy program powinien zachęcać obywateli do korzystania z przysługującego im prawa do podejmowania i popierania europejskich inicjatyw obywatelskich oraz promować takie prawo poprzez wspieranie w ramach komponentu „Równość i prawa” finansowania pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

__________________

__________________

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Zgodnie z unijnymi aktami dotyczącymi równego traktowania państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy ds. wspierania równego traktowania, znane powszechnie jako „organy ds. równości”, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele państw członkowskich wykroczyło jednak poza te wymogi i dopilnowało, aby organy ds. równości mogły zajmować się również dyskryminacją na innym tle, np. ze względu na wiek, orientację seksualną, religię i wyznanie, niepełnosprawność lub inne czynniki. Organy ds. równości odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania, w szczególności przez udzielanie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszelkich kwestii związanych z dyskryminacją w ich kraju. Działania organów ds. równości powinny zdecydowanie być koordynowane w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej członkami są krajowe organy ds. propagowania równego traktowania ustanowione na mocy dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady18. EQUINET ma wyjątkową pozycję jako jedyny podmiot, który zapewnia koordynację działań między organami ds. równości. Koordynacja za pośrednictwem EQUINET jest niezwykle ważna dla prawidłowego wdrażania unijnego prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich i powinna być wspierana w ramach przedmiotowego programu.

(17)  Zgodnie z unijnymi aktami dotyczącymi równego traktowania państwa członkowskie ustanawiają niezależne organy ds. wspierania równego traktowania, znane powszechnie jako „organy ds. równości”, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne oraz płeć. Wiele państw członkowskich wykroczyło jednak poza te wymogi i dopilnowało, aby organy ds. równości mogły zajmować się również dyskryminacją na innym tle, np. ze względu na język, wiek, orientację seksualną, religię i wyznanie, niepełnosprawność lub inne czynniki. Organy ds. równości odgrywają kluczową rolę we wspieraniu równości i zapewnianiu skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania, w szczególności przez udzielanie niezależnej pomocy ofiarom dyskryminacji, prowadzenie niezależnych badań dotyczących dyskryminacji, publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszelkich kwestii związanych z dyskryminacją w ich kraju. Działania organów ds. równości powinny zdecydowanie być koordynowane w tym zakresie na poziomie Unii. Sieć EQUINET została utworzona w 2007 r. Jej członkami są krajowe organy ds. propagowania równego traktowania ustanowione na mocy dyrektyw 2000/43/WE15 i 2004/113/WE16 oraz dyrektyw 2006/54/WE17 i 2010/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady18. EQUINET ma wyjątkową pozycję jako jedyny podmiot, który zapewnia koordynację działań między organami ds. równości. Koordynacja za pośrednictwem EQUINET jest niezwykle ważna dla prawidłowego wdrażania unijnego prawa antydyskryminacyjnego w państwach członkowskich i powinna być wspierana w ramach przedmiotowego programu.

_________________

_________________

15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).

15 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 22).

16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37).

16 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37).

17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

17 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23).

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).

18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., zwiększenie finansowania oraz odpowiednie wsparcie finansowe mają kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, w tym poprzez odpowiednie podstawowe finansowanie i uproszczone formy kosztów, zasady i procedury finansowe, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, ich komplementarność z działaniami państw członkowskich, przy jednoczesnym dążeniu do spójności, komplementarności i synergii z programami finansowania wspierającymi ściśle ze sobą powiązane obszary polityki, w szczególności te uwzględnione w Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Wymiar Sprawiedliwości” – jak również z programami „Kreatywna Europa” i Erasmus +, aby wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania sektora kultury, sektora kreatywnego, mediów, sztuki i edukacji. Należy stworzyć efekt synergii z innymi europejskimi programami finansowania, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, rynku wewnętrznego, przedsiębiorstw, młodzieży, zdrowia, obywatelstwa, sprawiedliwości, migracji, bezpieczeństwa, badań naukowych, innowacji, technologii, przemysłu, spójności, turystyki, stosunków zewnętrznych, handlu i rozwoju.

(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań oraz ich komplementarność z działaniami państw członkowskich. Należy dążyć do spójności, komplementarności oraz przejrzystych i jasno zdefiniowanych synergii z programami finansowania wspierającymi ściśle ze sobą powiązane obszary polityki, w szczególności te uwzględnione w Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Wymiar Sprawiedliwości” – jak również z programami „Kreatywna Europa” i Erasmus + oraz Europejskim Korpusem Solidarności, aby wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania w dziedzinach kultury, branży audiowizualnej, mediów, sztuki oraz formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji i sektora kreatywnego. Należy stworzyć efekt synergii z innymi europejskimi programami finansowania, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, rynku wewnętrznego, przedsiębiorstw, młodzieży, wolontariatu, szkoleń zawodowych, zdrowia, obywatelstwa, sprawiedliwości, włączenia społecznego – w szczególności migrantów i osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – migracji, bezpieczeństwa, badań naukowych, innowacji, technologii, przemysłu, spójności, klimatu, turystyki, sportu, stosunków zewnętrznych, rozszerzenia, współpracy międzynarodowej, handlu i rozwoju.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.

(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych oraz wymaga pełnej przejrzystości i rozwagi w zakresie wykorzystania zasobów i należytego zarządzania finansami. Są to w szczególności przepisy dotyczące możliwości finansowania lokalnych, regionalnych, krajowych i ponadnarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem wieloletnich dotacji operacyjnych i dotacji w systemie kaskadowym oraz elastycznych procedur przyznawania dotacji.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości osiągnięcia szczegółowych celów działań i zapewnienia rezultatów, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201320 , rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9521, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193923 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(24)  Rodzaje finansowania i metody wdrażania na podstawie tego rozporządzenia powinny być wybierane w zależności od ich możliwości zapewnienia pozytywnego wskaźnika realizacji celów, zwłaszcza w przypadku dotacji na działania i projektów, oraz osiągnięcia wyników zgodnych ze szczegółowymi celami działań, biorąc pod uwagę w szczególności koszty kontroli, obciążenie administracyjne, wielkość i zdolności zainteresowanych stron i docelowych beneficjentów oraz przewidywane ryzyko nieprzestrzegania przepisów. Pod uwagę należy wziąć korzystanie z płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i kosztów jednostkowych oraz dodatkowe parametry umożliwiające skuteczniejsze uwzględnianie osób o specjalnych potrzebach, a także formę finansowania niepowiązanego z kosztami, o którym mowa w art. 125 ust. 1 rozporządzenia finansowego. Wymogi dotyczące współfinansowania powinny dopuszczać formę niepieniężną i mogą zostać uchylone w przypadkach ograniczonego finansowania uzupełniającego. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/201320 , rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/9521, rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/9622 i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193923 interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne przestępstwa naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/137124. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają konieczne prawa i dostęp Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

21 Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

22 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

23 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

24 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, niniejszy program przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie UE mają sięgnąć 25 %. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowania i wdrażania programu i ponownie ocenione w kontekście oceny śródokresowej.

skreśla się

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do wskaźników, o których mowa w art. 14 i 16 oraz w załączniku II. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(30)  W celu zapewnienia wykonywania niniejszego rozporządzenia i skutecznej oceny postępów w osiąganiu celów programu, uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy przekazać Komisji w odniesieniu do programów prac i wieloletnich priorytetów, o których mowa w art. 13, oraz wskaźników, o których mowa w art. 14 i 16 oraz w załączniku II. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie obywatelstwa europejskiego i praworządności, a także praw, zasad i wartości przewidzianych w traktatach UE, na których podstawie Unia została utworzona. Należy to osiągnąć przede wszystkim przez wspieranie kluczowych zainteresowanych stron, takich jak stowarzyszenia obywateli, ośrodki analityczne, instytuty badawcze, instytucje kulturalne i akademickie oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym, aby przypomnieć wszystkim o znaczeniu tych wartości i zasad, a tym samym utrzymać otwarte, demokratyczne i integracyjne społeczeństwa.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”),

b)  podnoszenie świadomości obywateli – a w szczególności młodych ludzi – na temat znaczenia UE poprzez działania mające na celu zachowanie pamięci o wydarzeniach historycznych, które doprowadziły do jej powstania, oraz propagowanie demokracji, wolności słowa, pluralizmu, zaangażowania obywatelskiego, spotkań obywateli i ich aktywnego udziału w życiu demokratycznym Unii (komponent „Aktywność obywatelska”);

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program ma następujące cele:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ochronie i propagowaniu praw dziecka, praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich UE oraz prawa do ochrony danych osobowych.

b)  ochronie i propagowaniu praw dziecka, praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich UE, w tym prawa do wszczęcia inicjatywy na rzecz działalności obywatelskiej, oraz prawa do ochrony danych osobowych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”

Komponent „Aktywność obywatelska”

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program koncentruje się na:

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program ma następujące cele:

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększaniu zrozumienia Unii, jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez jej obywateli;

a)  wspieraniu projektów przedstawianych przez obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, mających na celu zachęcanie ludzi nie tylko do pamiętania o wydarzeniach, które poprzedzały ustanowienie UE i tworzą rdzeń jej pamięci historycznej, ale także do lepszego poznania wspólnej historii, kultury i wartości, a także do poczucia bogactwa wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz różnorodności kulturowej i językowej, które stanowią fundament wspólnej przyszłości; zwiększaniu zrozumienia przez obywateli Unii, jej początków, racji bytu i osiągnięć, a także zwiększaniu ich świadomości na temat obecnych i przyszłych wyzwań oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji, które są centralnym elementem projektu europejskiego;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  promowaniu i wspieraniu wymiany dobrych praktyk w zakresie kształtowania obywatelstwa europejskiego, zarówno w ramach kształcenia formalnego, jak i nieformalnego;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieraniu interakcji i współpracy między obywatelami różnych krajów; propagowaniu zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego, umożliwiającego obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

b)  propagowaniu dialogu publicznego poprzez partnerstwo miast, spotkania obywateli, w szczególności ludzi młodych, oraz poprzez współpracę między gminami, społecznościami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego różnych krajów, aby zapewnić im bezpośrednie praktyczne doświadczanie różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego w Unii oraz zwiększyć zaangażowanie obywateli w życie społeczeństwa;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspieraniu i zwiększaniu udziału obywateli w życiu demokratycznym Unii na szczeblu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym; umożliwianiu obywatelom i stowarzyszeniom propagowania dialogu międzykulturowego i prowadzenia odpowiednich debat publicznych na temat wszystkich obszarów działania Unii, przyczyniając się tym samym do kształtowania politycznego programu Unii; wspieraniu zorganizowanych wspólnych inicjatyw, zarówno w formie stowarzyszeń obywateli, jak i sieci podmiotów prawnych, w celu skuteczniejszego promowania celów, o których mowa w poprzednich literach;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. c) program koncentruje się na:

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program ma następujące cele:

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [641 705 000] EUR w cenach bieżących.

1.  Pula środków finansowych na realizację programu na lata 2021–2027 wynosi [908 705 000] EUR w cenach bieżących.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  [233 000 000] EUR na cel szczegółowy, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. b).

b)  [500 000 000] EUR lub co najmniej 40 % puli środków finansowych programu zgodnie z ust. 1 na osiągnięcie celów szczegółowych, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. b); około 15 % całkowitego budżetu zaplanowanego na ten cel zostanie przeznaczone na działania związane z pamięcią, 65 % na udział w życiu demokratycznym, 10 % na działania promocyjne i 10 % na zarządzanie (podział orientacyjny).

 

Komisja nie może stosować odstępstw przekraczających 5 punktów procentowych w odniesieniu do przydzielonych wartości procentowych koperty finansowej na każdą z grup celów szczegółowych. Jeżeli przekroczenie tego limitu okaże się konieczne, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16, zmieniających każdą z wartości o więcej niż 5 punktów procentowych i maksymalnie o 10 punktów procentowych.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw, badania, spotkania ekspertów, działania komunikacyjne w zakresie priorytetów i obszary związane z ogólnymi celami programu.

3.  Kwota, o której mowa w ust. 1, może być wykorzystana na pomoc techniczną i administracyjną w ramach realizacji programu, taką jak działania przygotowawcze, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, badania oraz spotkania ekspertów w zakresie priorytetów i obszarów związanych z ogólnymi celami programu.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja przeznacza co najmniej 40 % środków, o których mowa w ust. 1, na wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Program przewiduje warunki dostępu do informacji dotyczących programu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby umożliwić im pełne korzystanie z przysługujących im praw i pełne uczestnictwo w społeczeństwie, w którym żyją.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wszelkie podmioty prawne utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe;

b)  wszelkie podmioty prawne typu non-profit utworzone na mocy prawa unijnego lub wszelkie organizacje międzynarodowe;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na rzecz europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (EQUINET) może zostać przyznana dotacja bez zaproszenia do składania wniosków na pokrycie wydatków związanych z jej stałym programem prac.

3.  Na rzecz europejskiej sieci krajowych organów ds. równości (EQUINET), na mocy art. 6 ust. 2 lit. a), może zostać przyznana dotacja bez zaproszenia do składania wniosków na pokrycie wydatków związanych z jej stałym programem prac.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program prac

Program prac i priorytety wieloletnie

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program prac jest przyjmowany przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Ten akt wykonawczy jest przyjmowany zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 19.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie odpowiednich programów prac oraz, w razie potrzeby, priorytetów wieloletnich, na których opierają się te programy. Opracowując programy prac, Komisja zasięga opinii organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie oraz organizacji reprezentujących władze lokalne i regionalne.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe tworzenie i gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. Zapewnia też, by przydział środków na poszczególne projekty był dokładnie odzwierciedlony i by synergie między programami finansowania były odpowiednio udokumentowane. W tym celu należy zapewnić udział podmiotów zaangażowanych w program. Na odbiorców środków unijnych oraz na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne i jak najmniej uciążliwe wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, 13 i 14, powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6, 13 i 14, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6, 13 i 14 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 2.

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18 a

 

Krajowe punkty kontaktowe

 

Każde państwo członkowskie ustanawia niezależny i wykwalifikowany krajowy punkt kontaktowy mający za zadanie udzielanie potencjalnym beneficjentom programu (obywatelom, organizacjom i stowarzyszeniom regionalnym) wskazówek, praktycznych informacji i pomocy w odniesieniu do wszystkich aspektów programu, w tym procedury składania i sporządzania wniosków, dystrybucji dokumentacji, poszukiwania partnerów, szkoleń i innych formalności, zapewniając tym samym, by program był wdrażany jednolicie. Nie są one odpowiedzialne za ocenę projektów, a kompetencje te są zastrzeżone dla Komisji.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komitet może zbierać się w szczególnym składzie, aby rozstrzygać kwestie dotyczące poszczególnych komponentów programu.

3.  Komitet może zbierać się w szczególnym składzie, aby rozstrzygać kwestie dotyczące poszczególnych komponentów programu. W stosownych przypadkach na jego spotkania są regularnie zapraszani w charakterze obserwatorów eksperci zewnętrzni, w tym przedstawiciele partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawiciele beneficjentów zgodnie z regulaminem wewnętrznym komitetu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań:

Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań ogólnych:

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

a)  podnoszenie świadomości obywateli, w szczególności ludzi młodych i osób należących do grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i niedostatecznie reprezentowanych, na temat wspólnych wartości, praw i zasad, na których opiera się Unia, ich praw i obowiązków jako obywateli europejskich, a także sposobów ochrony i egzekwowania tych praw niezależnie od miejsca zamieszkania; promowanie projektów mających na celu zwiększenie poziomu znajomości obszarów polityki i praw w dziedzinach objętych celami programu; zachęcanie do formalnego i nieformalnego kształcenia na rzecz obywatelstwa europejskiego.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego;

b)  wzajemne uczenie się w drodze uwydatniania i wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami (łącznie ze stowarzyszeniami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organami samorządowymi i obywatelami) w celu poprawy stanu wiedzy, wzajemnego zrozumienia, zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego oraz dalszego wykorzystywania wyników wspieranych działań;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działania analityczne i monitorujące1 celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu UE w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki UE;

skreśla się

__________________

 

1 Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych; studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

 

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  wspieranie inicjatyw i środków mających na celu promowanie i ochronę wolności i pluralizmu mediów oraz budowanie zdolności w celu sprostania nowym wyzwaniom, takim jak nowe technologie medialne i przeciwdziałanie mowie nienawiści;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);

skreśla się

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  promowanie świadomości społecznej oraz zrozumienia zagrożeń, zasad, gwarancji i praw związanych z ochroną danych osobowych, prywatnością i bezpieczeństwem cyfrowym, jak również rozwiązywanie problemu fałszywych informacji i celowego wprowadzania w błąd przez podnoszenie świadomości, szkolenia, badania i działania monitorujące, ukierunkowane w szczególności na osoby młode;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zwiększanie świadomości obywateli w zakresie europejskiej kultury, historii i pamięci o przeszłości, jak również ich poczucia przynależności do Unii;

f)  zwiększanie świadomości obywateli – zwłaszcza ludzi młodych – w zakresie europejskiej kultury, historii i pamięci oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego, a także w zakresie przyszłych wyzwań stojących przed UE i wzmacniania ich poczucia przynależności do Unii, w szczególności poprzez:

 

(i)   inicjatywy mające na celu zastanowienie się nad przyczynami reżimów totalitarnych we współczesnej historii Europy oraz upamiętnienie ofiar zbrodni tych reżimów;

 

(ii)   działania związane z innymi decydującymi momentami i punktami odniesienia w najnowszej historii Europy;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast;

g)  integrowanie obywateli z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w spotkaniach, działaniach związanych z partnerstwem miast, projektach na małą skalę i projektach społeczeństwa obywatelskiego, stwarzając tym samym warunki do lepszego podejścia oddolnego na rzecz kształtowania agendy politycznej UE;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również wspieranie znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

h)  wspieranie i ułatwianie aktywnego i integracyjnego uczestnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych grup społecznych, w tworzeniu bardziej demokratycznej Unii przez propagowanie między innymi narzędzi e-demokracji i europejskiej inicjatywy obywatelskiej; podnoszenie świadomości na temat promowania i ochrony praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  rozwijanie zdolności sieci europejskich do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych, a także wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinach objętych programem;

j)  wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinach objętych programem;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  wzmocnienie zdolności i niezależności obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego monitorujących sytuację w zakresie praworządności oraz wspieranie działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  promowanie i rozwijanie dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie rozwoju, wdrażania i monitorowania unijnego prawa, celów politycznych i strategii we wszystkich obszarach objętych programem;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:

Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników mających na celu pomiar zakresu, w jakim osiągnięto jego cele ogólne i szczegółowe, oraz minimalizację obciążeń i kosztów administracyjnych. Wskaźniki należy w miarę możliwości podzielić według wieku, płci i innych zgromadzonych danych (pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, tożsamość płciowa itp.). W tym celu gromadzone będą dane dotyczące następującego zestawu wskaźników:

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela – wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Liczba sieci i inicjatyw transnarodowych skoncentrowanych na pamięci europejskiej i europejskim dziedzictwie w wyniku interwencji w ramach programu

Liczba sieci i inicjatyw transnarodowych skoncentrowanych na europejskiej pamięci o przeszłości, europejskim dziedzictwie i dialogu obywatelskim w wyniku interwencji w ramach programu

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – tabela – wiersz 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Geograficzny rozkład projektów

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu sprawozdania, do czasu przyjęcia go w komisji, sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów lub osób:

Podmiot lub osoba

Społeczeństwo Obywatelskie Europy

Europejskie Forum Młodzieży

Rada Gmin i Regionów Europy

Fundacja im. Stefana Batorego

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France

Jeunes Fédéralistes européens

Culture Action Europe

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

Odsyłacze

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

14.6.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Sylvie Guillaume

1.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

16

+

ALDE

Mircea Diaconu

PPE

Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano

VERTS/ALE

Jill Evans

0

-

 

 

1

0

ECR

Emma McClarkin

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Prawnej (21.11.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvia-Yvonne Kaufmann

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal propagowane i egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UEznajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/2014 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal skutecznie stosowane, chronione, propagowane i egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UE, oraz znajdować się w centrum projektu europejskiego, aby utrzymać w mocy te prawa i wartości w państwach członkowskich i unikać szkodliwych skutków ich ewentualnego uszczerbku dla Unii jako całości. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”, który będzie wspierał otwarte, demokratyczne, pluralistyczne i integracyjne społeczeństwa. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/2014 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).

_________________

_________________

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości. Obejmuje to dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o naszą wspólną historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie wspólnych wartości oraz demokratycznego, otwartego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości poprzez finansowanie działań propagujących dynamiczne i upodmiotowione społeczeństwo obywatelskie. Tego rodzaju działania obejmują dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie pokoju i bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o nasze wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej wymaga, aby instytucje utrzymywały otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim, a za pomocą odpowiednich środków umożliwiały obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. Komisja powinna zatem prowadzić regularny dialog z beneficjentami programu, jak również z innymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym Unii. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli oraz zwiększenie ich zaufania do UE wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym Unii. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog, integrację społeczną i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości, moralnego obowiązku i wspólnych wartości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe i międzykulturowe oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej i poczucia przynależności.

(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości, moralnego obowiązku i wspólnych wartości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe i międzykulturowe oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej opartej na różnorodności, solidarności oraz poczuciu przynależności i wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wspierać społeczeństwo obywatelskie celem propagowania i ochrony wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE, podnoszenia świadomości w zakresie tych wartości oraz w przyczyniania się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.

(7)  Obywatele powinni być również bardziej świadomi swoich praw i korzyści wynikających z obywatelstwa Unii i nie powinni obawiać się zamieszkania, studiowania, podejmowania pracy i wolontariatu w innym państwie członkowskim ani podróżowania do innego państwa członkowskiego, powinni też czuć się w stanie korzystać ze swoich praw obywatelskich i je egzekwować, móc liczyć na równy dostęp oraz pełną egzekwowalność i ochronę przysługujących im praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od tego, w którym państwie Unii akurat przebywają. Należy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie na wszystkich szczeblach dzięki propagowaniu i ochronie wspólnych wartości UE określonych w art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości w zakresie tych wartości, aby przyczyniać się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Przemoc na tle płciowym oraz przemoc wobec dzieci i młodzieży stanowią poważne naruszenie praw podstawowych. Przemoc utrzymuje się w całej Unii, we wszystkich kontekstach społecznych i gospodarczych, i odbija się poważnie na zdrowiu fizycznym i psychicznym ofiar oraz na ogóle społeczeństwa. Dzieci, młodzież i kobiety są szczególnie narażone na przemoc, w szczególności w bliskich związkach. Należy podjąć działania służące propagowaniu praw dziecka i przyczynianiu się do ochrony dzieci przed krzywdą i przemocą, która zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu i stanowi pogwałcenie ich prawa do rozwoju, ochrony i godności. Zwalczanie wszelkich form przemocy, propagowanie zapobiegania jej oraz ochrona i wspieranie ofiar to priorytety Unii, które pomagają w realizacji praw podstawowych jednostek i przyczyniają się do równouprawnienia płci. Priorytety te powinny być wspierane w ramach przedmiotowego programu.

(9)  Przemoc na tle płciowym oraz przemoc wobec dzieci i młodzieży stanowią poważne naruszenie praw podstawowych. Przemoc utrzymuje się w całej Unii, we wszystkich kontekstach społecznych i gospodarczych, i odbija się poważnie na zdrowiu fizycznym i psychicznym ofiar oraz na ogóle społeczeństwa. Dzieci, młodzież i kobiety są szczególnie narażone na przemoc, w szczególności w bliskich związkach. Należy podjąć działania służące propagowaniu praw dziecka i przyczynianiu się do ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdą i przemocą, która zagraża ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu i stanowi pogwałcenie ich prawa do rozwoju, ochrony i godności. Zwalczanie wszelkich form przemocy, propagowanie zapobiegania jej oraz ochrona i wspieranie ofiar to priorytety Unii, które pomagają w realizacji praw podstawowych jednostek i przyczyniają się do równouprawnienia płci. Priorytety te powinny być wspierane w ramach przedmiotowego programu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się (prawo do prywatności) jest prawem podstawowym zawartym w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym zawartym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych podlega kontroli niezależnych organów nadzoru. Ramy prawne UE, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67912 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68013, ustanawiają przepisy zapewniające skuteczną ochronę danych osobowych. Te instrumenty prawne powierzają krajowym organom nadzorczym ds. ochrony danych zadanie propagowania w społeczeństwie wiedzy o zagrożeniach, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich zrozumienia. Unia powinna mieć możliwość prowadzenia działań uświadamiających, przeprowadzania badań i innych odpowiednich działań, biorąc pod uwagę znaczenie prawa do ochrony danych osobowych w czasach szybko postępujących zmian technologicznych.

(13)  Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się (prawo do prywatności) jest prawem podstawowym zawartym w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo do ochrony danych osobowych jest prawem podstawowym zawartym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych podlega kontroli niezależnych organów nadzoru. Ramy prawne UE, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67912 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68013, ustanawiają przepisy zapewniające skuteczną ochronę danych osobowych. Te instrumenty prawne powierzają krajowym organom nadzorczym ds. ochrony danych zadanie propagowania w społeczeństwie wiedzy o zagrożeniach, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich zrozumienia. Unia powinna mieć możliwość prowadzenia działań uświadamiających, wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu ochrony danych zgodnie ze standardami unijnymi, przeprowadzania badań i innych odpowiednich działań, biorąc pod uwagę znaczenie prawa do ochrony danych osobowych w czasach szybko postępujących zmian technologicznych.

_________________

_________________

12 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88.

12 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88.

13 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131.

13 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament Europejski i Radę do przyjęcia przepisów dotyczących procedur i warunków wystąpienia z inicjatywą obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. Przedmiotowy program powinien wspierać finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011, umacniając tym samym korzystanie przez obywateli z ich prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

(14)  Europejska inicjatywa obywatelska jest pierwszym ponadnarodowym instrumentem demokracji uczestniczącej, tworzącym bezpośrednią więź między obywatelami Europy a instytucjami UE. Art. 24 TFUE zobowiązuje Parlament Europejski i Radę do przyjęcia przepisów dotyczących procedur i warunków wystąpienia z inicjatywą obywatelską w rozumieniu art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej. Zobowiązanie to wypełniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/201114. Przedmiotowy program powinien wspierać finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia (UE) nr 211/2011, umacniając tym samym korzystanie przez obywateli z ich prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz zachęcania innych do jej wspierania.

_________________

_________________

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 65 z 11.3.2011, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., skuteczne i odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, w tym poprzez odpowiednie podstawowe finansowanie i uproszczone formy kosztów, a także zasady i procedury finansowe, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, ich komplementarność z działaniami państw członkowskich, przy jednoczesnym dążeniu do spójności, komplementarności i synergii z programami finansowania wspierającymi ściśle ze sobą powiązane obszary polityki, w szczególności te uwzględnione w Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Wymiar Sprawiedliwości” – jak również z programami „Kreatywna Europa” i Erasmus +, aby wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania sektora kultury, sektora kreatywnego, mediów, sztuki i edukacji. Należy stworzyć efekt synergii z innymi europejskimi programami finansowania, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, rynku wewnętrznego, przedsiębiorstw, młodzieży, zdrowia, obywatelstwa, sprawiedliwości, migracji, bezpieczeństwa, badań naukowych, innowacji, technologii, przemysłu, spójności, turystyki, stosunków zewnętrznych, handlu i rozwoju.

(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, w tym działań zorientowanych na propagowanie i ochronę naszych wspólnych wartości zapisanych w art. 2 TUE i ich komplementarność z działaniami państw członkowskich, tam gdzie prowadzone są działania na szczeblu państwa członkowskiego. Poszukuje się spójności, uzupełniania się i synergii z programami finansowania wspierającymi ściśle ze sobą powiązane obszary polityki, w szczególności te uwzględnione w Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Wymiar Sprawiedliwości” – jak również z programami „Kreatywna Europa” i Erasmus +, aby wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania sektora kultury, mediów, edukacji i sektora kreatywnego. Synergia ta chroniłaby także i propagowała pluralistyczne i niezależne wolne media, zapewniałaby wolność słowa i zapobiegałaby rozpowszechnianiu fałszywych informacji. Należy stworzyć efekt synergii z innymi europejskimi programami finansowania, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, rynku wewnętrznego, przedsiębiorstw, młodzieży, zdrowia, obywatelstwa, sprawiedliwości, migracji, bezpieczeństwa, badań naukowych, innowacji, technologii, przemysłu, spójności, turystyki, stosunków zewnętrznych, handlu, rozwoju i klimatu lub ochrony środowiska.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.

(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych oraz wymaga pełnej przejrzystości, należytego zarządzania finansami i rozwagi w zakresie wykorzystania zasobów. W szczególności należy ustanowić przepisy dotyczące możliwości finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem wieloletnich dotacji operacyjnych i dotacji w systemie kaskadowym jako część wdrażania tego programu. Przepisy te muszą na tyle, na ile jest to możliwe, ograniczać do minimum ciężary administracyjne spoczywające na kandydatach. W miarę możliwości należy przyjmować wnioski elektroniczne. Kandydaci do finansowania i beneficjenci w ramach każdego komponentu powinni mieć dostęp do krajowego punktu kontaktowego, który zapewni im wsparcie na każdym etapie procedury składania wniosków. Należy odpowiednio uwzględnić szybkie i elastyczne procedury przyznawania dotacji, takie jak dwuetapowa procedura oceny, aby zmniejszyć koszty opracowania wniosków, których nie wybrano, oraz zwiększyć skuteczność programu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.

(29)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zachodzi potrzeba oceny niniejszego programu w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. W tym kontekście przykłady wnioskodawców i beneficjentów, którzy mogą nie posiadać odpowiednich zasobów i personelu, aby spełnić wymogi w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, można by rozumieć jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego, lokalne władze publiczne, partnerów społecznych itp. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania programu w terenie.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Cele programu

Cele programu

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw.

1.  Celem ogólnym programu jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE, między innymi demokracji, praworządności i praw podstawowych zapisanych w art. 2 TUE, w szczególności przez wspieranie i budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w celu utrzymania otwartych, opartych na prawach, demokratycznych, równych i integracyjnych społeczeństw.

2.  W ramach celu ogólnego określonego w ust. 1 program ma następujące cele szczegółowe, które odpowiadają poszczególnym komponentom:

2.  W ramach celu ogólnego określonego w ust. 1 program ma następujące cele szczegółowe, które odpowiadają poszczególnym komponentom:

a)  propagowanie równości i praw (komponent „Równość i prawa”),

a)  propagowanie równości i praw (komponent „Równość i prawa”),

b)  propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”),

b)  propagowanie zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim (komponent „Europa dla Obywateli”),

c)  zwalczanie przemocy (komponent Daphne).

c)  zwalczanie wszystkich form przemocy (komponent Daphne).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Komponent „Równość i prawa”

Komponent „Równość i prawa”

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:

W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. a) program koncentruje się na:

a)  zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz ich zwalczaniu, a także na wspieraniu i uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości płci i niedyskryminacji oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji;

a)  zapobieganiu nierównościom i dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie społeczne, kulturowe lub etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, język lub orientację seksualną oraz ich zwalczaniu, a także na wspieraniu i uwzględnianiu kompleksowej polityki propagowania równości płci i niedyskryminacji oraz polityki zwalczania rasizmu i wszelkich form nietolerancji, przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów konstytucyjnych państw członkowskich;

b)  ochronie i propagowaniu praw dziecka, praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich UE oraz prawa do ochrony danych osobowych.

b)  ochronie i propagowaniu praw dziecka, praw osób niepełnosprawnych, praw obywatelskich UE oraz prawa do ochrony danych osobowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Komponent „Zaangażowanie i udział obywateli”

Komponent „Europa dla Obywateli”

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program koncentruje się na:

W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 i celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. b) program koncentruje się na:

a)  zwiększaniu zrozumienia Unii, jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez jej obywateli;

a)  zwiększaniu zrozumienia Unii, jej historii, dziedzictwa kulturowego i różnorodności przez jej obywateli;

b)  wspieraniu interakcji i współpracy między obywatelami różnych krajów; propagowaniu zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego, umożliwiającego obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

b)  wspieraniu interakcji i współpracy między obywatelami różnych krajów; propagowaniu zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego, umożliwiającego obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii, aby zwiększyć zrozumienie demokracji pluralistycznej i uczestniczącej, praworządności oraz praw podstawowych;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Komponent „Daphne”

Komponent „Daphne”

W ramach celu szczegółowego określonego w art. 2 ust. 2 lit. c) program koncentruje się na:

W ramach celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 oraz w ramach celu szczegółowego określonego w lit. c) program koncentruje się na:

a)  zapobieganiu wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy;

a)  zapobieganiu – w tym poprzez podejmowanie działań edukacyjnych – wszelkim formom przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz przemocy wobec innych grup ryzyka, jak również zwalczaniu takiej przemocy;

b)  wspieraniu i ochronie ofiar takiej przemocy.

b)  wspieraniu i ochronie ofiar takiej przemocy oraz zapewnianiu jednakowego w całej UE poziomu ochrony, w tym poprzez ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, do służb udzielających wsparcia ofiarom oraz do policji celem zgłaszania przez wszystkie ofiary przypadków tego rodzaju przemocy.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Program może zapewniać finansowanie w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym.

2.  Program może zapewniać finansowanie poprzez dotacje na działania i wieloletnie dotacje operacyjne, w dowolnej formie przewidzianej w rozporządzeniu finansowym, obejmującej korzystanie z płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych, stawek ryczałtowych i dotacji w systemie kaskadowym.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 9

Artykuł 9

Rodzaje działań

Rodzaje działań

Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w art. 2. Do finansowania kwalifikują się w szczególności działania wymienione w załączniku I.

Na mocy niniejszego rozporządzenia można otrzymać finansowanie na działania przyczyniające się do osiągnięcia celu ogólnego określonego w art. 2 ust. 1 lub do osiągnięcia jednego z celów szczegółowych określonych w art. 2 ust. 2. Do finansowania kwalifikują się w szczególności działania wymienione w załączniku I.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Działania kwalifikujące się do finansowania

 

Cele ogólne i szczegółowe programu określone w art. 2 osiąga się w szczególności, choć nie tylko, poprzez wspieranie następujących działań prowadzonych przez jeden kwalifikujący się podmiot lub ich większą liczbę:

 

a) podnoszenie świadomości, kształcenie publiczne, promocja i rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki, zasad i praw w dziedzinach objętych programem;

 

b) wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego; 

 

c) monitorowanie analityczne, sprawozdawczość i działania wspierające mające na celu poprawę zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu unijnym w obszarach objętych programem, jak również poprawę transpozycji i wdrażania prawa unijnego, polityk i wspólnych wartości unijnych w państwach członkowskich, obejmujące na przykład gromadzenie danych i statystyk; opracowywanie wspólnych metodologii i, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych; studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

 

d) szkolenie odpowiednich zainteresowanych stron w celu poszerzenia ich wiedzy na temat polityk i praw w objętych nimi dziedzinach oraz wzmocnienie zdolności zainteresowanych stron do propagowania polityk i praw w objętych nimi dziedzinach;

 

e) promowanie świadomości społecznej oraz zrozumienia zagrożeń, zasad, gwarancji i praw związanych z ochroną danych osobowych, prywatnością i bezpieczeństwem cyfrowym, jak również rozwiązywanie problemu fałszywych informacji i celowego wprowadzania w błąd poprzez podnoszenie świadomości, szkolenia, badania i działania monitorujące;

 

f) integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach i projektach związanych z partnerstwem miast;

 

g) zachęcanie do aktywnego i sprzyjającego włączeniu uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również podnoszenie świadomości oraz promowanie i ochrona praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

 

h) finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co przyczyni się do lepszego korzystania przez obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

 

i) wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarach objętych programem na wszystkich szczeblach, jak również rozwijanie zdolności europejskich sieci i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby przyczynić się do rozwoju, podnoszenia świadomości i monitorowania wdrażania unijnego prawa, celów politycznych, wartości i strategii;

 

j) zwiększenie wiedzy na temat programu oraz poprawa jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli i społeczeństwa obywatelskiego, w tym przez tworzenie i wspieranie niezależnych biur programu;

 

k) wzmocnienie zdolności i niezależności obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego monitorujących sytuację pod względem praworządności oraz wspierających działania na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; 

 

l) wspieranie obrony sygnalistów, obejmujące inicjatywy i środki mające na celu ustanowienie bezpiecznych kanałów zgłaszania w ramach organizacji, a także do organów publicznych lub innych właściwych organów, jak również środków ochrony sygnalistów przed zwolnieniem, degradacją lub innymi formami odwetu, w tym poprzez informowanie i szkolenie właściwych organów publicznych i zainteresowanych stron;

 

m) wspieranie inicjatyw i środków mających na celu promowanie i ochronę wolności i pluralizmu mediów oraz budowanie zdolności w celu sprostania nowym wyzwaniom, takim jak nowe media i przeciwdziałanie mowie nienawiści;

 

n) wspieranie i budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz promowania uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności oraz monitorowania korupcji organów publicznych;

 

o) wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarze ochrony i propagowania praw podstawowych, w tym w obszarze wspierania działań mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie praw podstawowych i wnoszenie wkładu w edukację w dziedzinie praw człowieka.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych.

2.  Komisja oceniająca może składać się z ekspertów zewnętrznych. Przy ustalaniu składu komisji oceniającej zapewnia się zachowanie równowagi płci. 

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 14

Artykuł 14

Monitorowanie i sprawozdawczość

Monitorowanie i sprawozdawczość

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 2 przedstawiono w załączniku II.

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji programu w odniesieniu do celów szczegółowych określonych w art. 2 przedstawiono w załączniku II. Dane w celu monitorowania i sprawozdawczości są, w stosownych przypadkach, gromadzone według kryterium płci, wieku, wykształcenia i innych istotnych czynników.

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę programu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu opracowania przepisów dotyczących ram monitorowania i oceny, w tym przez zmiany załącznika II mające w razie konieczności dostosować lub uzupełnić zawarte w nim wskaźniki.

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę programu pod względem realizacji jego celów, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 16 w celu opracowania przepisów dotyczących ram monitorowania i oceny, w tym przez zmiany załącznika II mające w razie konieczności dostosować lub uzupełnić zawarte w nim wskaźniki.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na odbiorców środków unijnych oraz na państwa członkowskie nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości. Komisja udostępnia formaty przyjazne dla użytkowników i zapewnia wytyczne i wsparcie, w szczególności wnioskodawcom i beneficjentom, którzy mogą nie dysponować odpowiednimi zasobami i personelem, aby spełniać wymogi sprawozdawczości.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

4.  Komisja przekazuje wnioski z tych ocen, opatrzone własnymi komentarzami, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. Komisja podaje ocenę do wiadomości publicznej w łatwo dostępny sposób, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. Komisja zapewnia również wczesną współpracę i wymianę poglądów z Parlamentem Europejskim i Radą, a mianowicie poprzez dzielenie się z nimi wszystkimi dokumentami w tym samym czasie co z ekspertami państw członkowskich, w tym projektami aktów delegowanych, oraz zapewnianie systematycznego dostępu ekspertom Parlamentu Europejskiego i Rady do posiedzeń grup ekspertów Komisji. W tym celu Parlament Europejski i Rada otrzymują harmonogram posiedzeń planowanych w kolejnych miesiącach i zaproszenia na wszystkie posiedzenia ekspertów.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie pomimo możliwości wyrażenia przez obywateli UE i inne zainteresowane strony w ciągu czterech tygodni opinii na temat projektu danego aktu delegowanego. W sprawie projektu tekstu można przeprowadzić konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

Artykuł 18

Informacja, komunikacja i promocja

Informacja, komunikacja i promocja

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

1.  Odbiorcy finansowania unijnego uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) poprzez dostarczanie spójnych, skutecznych i proporcjonalnych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej.

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 2.

2.  Komisja prowadzi na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim działania informacyjne i komunikacyjne związane z programem, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na program przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 2.

 

2a.  Każde państwo członkowskie ustanawia niezależny krajowy punkt kontaktowy, którego celem jest udzielanie zainteresowanym stronom i beneficjentom programu wytycznych, informacji praktycznych i pomocy w odniesieniu do wszystkich aspektów programu i procedury składania wniosków.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik I

Załącznik I

Działania w ramach programu

Działania w ramach programu

Cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań:

Cel ogólny, o którym mowa w art. 2 ust. 1, oraz cele szczegółowe programu, o których mowa w art. 2 ust. 2, będą realizowane w szczególności przez wspieranie następujących działań:

a)  podnoszenie świadomości, rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

a)  podnoszenie świadomości, kształcenie publiczne i rozpowszechnianie informacji w celu zwiększenia poziomu znajomości obszarów polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

b)  wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego;

b)  wzajemne uczenie się w drodze wymiany dobrych praktyk między zainteresowanymi podmiotami w celu poprawy stanu wiedzy i wzajemnego zrozumienia, a także zaangażowania obywatelskiego i demokratycznego;

c)  działania analityczne i monitorujące1 celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu UE w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki UE;

c)  działania analityczne i monitorujące, sprawozdawczość i działania wspierające1 celem lepszego zrozumienia sytuacji w państwach członkowskich i na szczeblu UE w dziedzinach objętych programem, a także celem poprawy wdrażania prawa i polityki UE;

d)  szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu zwiększenia poziomu znajomości polityki i praw w dziedzinach objętych programem;

d)  szkolenie odpowiednich zainteresowanych podmiotów w celu zwiększenia poziomu znajomości polityki i praw w dziedzinach objętych programem, a także wzmacnianie ich zdolności do propagowania tych polityk i praw;

e)  opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);

e)  opracowywanie i obsługę narzędzi z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);

 

ea)  promowanie świadomości społecznej oraz zrozumienia zagrożeń, zasad, gwarancji i praw związanych z ochroną danych osobowych, prywatnością i bezpieczeństwem cyfrowym, jak również rozwiązywanie problemu fałszywych informacji i celowego wprowadzania w błąd poprzez podnoszenie świadomości, szkolenia, badania i działania monitorujące;

f)  zwiększanie świadomości obywateli w zakresie europejskiej kultury, historii i pamięci o przeszłości, jak również ich poczucia przynależności do Unii;

f)  zwiększanie świadomości obywateli w zakresie europejskiej kultury, historii i pamięci o przeszłości, jak również ich poczucia przynależności do Unii;

g)  integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast;

g)  integrowanie Europejczyków z różnych krajów i kultur dzięki umożliwianiu im udziału w działaniach związanych z partnerstwem miast;

h)  zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również wspieranie znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

h)  zachęcanie do aktywnego i integracyjnego uczestnictwa w budowie bardziej demokratycznej Unii i ułatwianie takiego uczestnictwa, jak również wspieranie znajomości praw i wartości w drodze wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowych monitorujących sytuację pod względem praworządności i poszanowania praw podstawowych w danym państwie członkowskim;

 

ha)  zwiększenie wiedzy obywateli na temat ich praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa europejskiego, takich jak prawo do podróżowania, pracy, studiowania, zamieszkania w innym państwie członkowskim poprzez kampanie informacyjne;

 

hb)  nowe specjalistyczne szkolenie dla osób pracujących w sektorze publicznym w jednym państwie członkowskim na temat praw i obowiązków obywateli innych państw członkowskich, którzy mieszkają, pracują, studiują lub podróżują w tym państwie członkowskim, oraz szkolenie w zakresie środków gwarantujących poszanowanie tych praw;

i)  finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co przyczyni się do lepszego korzystania przez obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

i)  finansowanie pomocy technicznej i organizacyjnej na rzecz wdrażania rozporządzenia [(UE) nr 211/2011], co przyczyni się do lepszego korzystania przez obywateli z prawa do wszczęcia i poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej;

j)  rozwijanie zdolności sieci europejskich do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych, a także wspierania organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w dziedzinach objętych programem;

j)  rozwijanie zdolności sieci europejskich do propagowania i dalszego rozwijania prawa Unii, jej celów i strategii politycznych;

k)  poprawa znajomości programu oraz jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie biur programu / krajowych sieci kontaktów.

k)  poprawa znajomości programu oraz jego upowszechniania i możliwości przenoszenia jego wyników, a także wspieranie działań mających na celu dotarcie do obywateli, w tym przez tworzenie i wspieranie biur programu / krajowych sieci kontaktów.

 

ka)  wzmacnianie zdolności i niezależności organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym monitorujących sytuację w zakresie praworządności i poszanowania praw podstawowych w danym państwie członkowskim;

 

kb)  nowe opracowanie ochrony sygnalistów, obejmujące środki mające na celu ustanowienie bezpiecznych kanałów zgłaszania w ramach organizacji, a także zgłaszania do władz publicznych lub innych właściwych organów;

 

kc)  nowe propagowanie i wspieranie wolności i pluralizmu mediów oraz budowanie zdolności w celu sprostania nowym wyzwaniom, takim jak nowe media i przeciwdziałanie mowie nienawiści;

 

kd)  budowanie zdolności władz publicznych w celu zwiększania ich przejrzystości i odpowiedzialności przy jednoczesnym umacnianiu organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania i monitorowania przejrzystości i odpowiedzialności tych władz publicznych;

_________________

_________________

1 Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

1 Działania te obejmują na przykład gromadzenie danych i statystyk, opracowywanie wspólnych metodologii oraz, w stosownych przypadkach, wskaźników lub wartości referencyjnych, studia, badania, analizy i ankiety, oceny, oceny skutków, sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

Odsyłacze

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

14.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

9.7.2018

Data przyjęcia

20.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Gilles Lebreton

PPE

József Szájer

3

0

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (21.11.2018)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Josep‑Maria Terricabras

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera cel nowego programu finansowania „Prawa i Wartości”, którym jest ochrona i propagowanie praw i wartości przewidzianych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych UE, między innymi przez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celu utrzymania otwartych, demokratycznych i integracyjnych społeczeństw. W tym celu Komisja proponuje połączenie dwóch istniejących programów, tj. „Prawa, równość, obywatelstwo” oraz „Europa dla Obywateli”, i zastąpienie ich nowym programem, który wraz z programem „Wymiar Sprawiedliwości” będzie elementem nowego funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” w ramach budżetu UE. Sprawozdawca uważa jednak, że wniosek Komisji powinien być bardziej ambitny. W szczególności proponuje dodanie czwartego komponentu, koncentrującego się na działaniach na rzecz promowania demokracji, praw podstawowych i praworządności (komponent „Unijne wartości”). Proponuje także mechanizm warunkowości, w ramach którego Komisja może zastosować zarządzanie bezpośrednie w przypadku, gdy wykorzystywana jest pośrednia metoda zarządzania zasobami i odbiorcą jest podmiot rządowy, a Komisja ma uzasadnione powody, aby przypuszczać, że uogólnione niedociągnięcia w danym państwie członkowskim, dotyczące wartości przewidzianych w art. 2 TUE, mają wpływ lub stwarzają ryzyko wywierania wpływu na ochronę interesów finansowych Unii. Proponuje ponadto przyjęcie programów prac obejmujących realizację nowego programu „Prawa i Wartości” zgodnie z art. 110 rozporządzenia finansowego w drodze aktów delegowanych, aby umożliwić ściślejszą kontrolę ze strony Parlamentu. Ponadto zastanawia się, dlaczego w obecnym wniosku pominięto niektóre charakterystyczne elementy istniejących programów, takie jak walka z ksenofobią i propagowanie wolontariatu na szczeblu UE. Dlatego sugeruje zmiany mające na celu przywrócenie tych elementów oraz – ogólnie – poprawienie wniosku w dążeniu do podniesienia jego skuteczności w zakresie tworzenia autentycznej europejskiej kultury praw i wartości.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Praworządność, jak zapisano w art. 2 TUE, stanowi rdzeń europejskiej demokracji i jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, wynikającą ze wspólnej tradycji konstytucjonalizmu wszystkich państw członkowskich. Pełne poszanowanie i propagowanie praworządności i demokracji jest podstawowym warunkiem budowania zaufania obywateli do Unii. Poszanowanie praworządności w Unii jest także warunkiem wstępnym ochrony praw podstawowych, a także przestrzegania wszystkich praw i obowiązków wynikających z Traktatów.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Sposób, w jaki praworządność realizowana jest w państwach członkowskich, odgrywa kluczową rolę w zagwarantowaniu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i ich systemami prawnymi. Niestety w niektórych państwach członkowskich dochodzi do niepokojącego osłabiania wartości i zasad zapisanych w traktatach, a także do poważnych naruszeń porozumień zawartych przez instytucje Unii i do tworzenia nowych przeszkód w pełnym stosowaniu prawa unijnego. Unia powinna zatem wspierać działania propagujące poszanowanie praw podstawowych, demokrację i praworządność na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i transnarodowym.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal propagowane i egzekwowane, współdzielone przez narody i obywateli UE i znajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwanych dalej „poprzednimi programami”).

(2)  Te prawa i wartości muszą być nadal rozwijane, chronione i propagowane wśród narodów i obywateli UE i muszą znajdować się w centrum projektu europejskiego. W budżecie UE tworzy się zatem nowy Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości”, obejmujący programy „Prawa i Wartości” oraz „Wymiar Sprawiedliwości”. W czasach, gdy europejskie społeczeństwo zmaga się z ekstremizmem, radykalizmem, przesadnym populizmem i podziałami, ważniejsze niż kiedykolwiek są wspieranie, umacnianie i obrona sprawiedliwości, praw i unijnych wartości: praw człowieka, poszanowania ludzkiej godności, wolności, demokracji, równości, praworządności. Niezwykle istotne jest również stworzenie warunków sprzyjających pokojowemu dialogowi demokratycznemu między stronami reprezentującymi różne poglądy. Będzie to miało głębokie i bezpośrednie skutki dla życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego w UE. W ramach tego nowego funduszu za pośrednictwem programu „Wymiar Sprawiedliwości” kontynuowane będzie wsparcie na rzecz dalszego rozwoju unijnej przestrzeni sprawiedliwości i współpracy transgranicznej. Program „Prawa i Wartości” połączy program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/20138, oraz program „Europa dla Obywateli”, ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr 390/20149 (zwanych dalej „poprzednimi programami”), i zostanie dostosowany, tak aby mógł sprostać nowym wyzwaniom w zakresie europejskich wartości.

_________________

_________________

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości. Obejmuje to dynamiczne społeczeństwo obywatelskie, zachęcanie ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o naszą wspólną historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi dalej, że za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii.

(3)  Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” oraz dwa programy finansowania leżące u jego podstaw skupią się przede wszystkim na ludziach i podmiotach przyczyniających się do podtrzymywania żywych i dynamicznych wspólnych wartości, praw i bogatej różnorodności. Ostatecznym celem funduszu jest wspieranie i utrzymanie demokratycznego, otwartego i integracyjnego społeczeństwa opartego na prawie i równości przez finansowanie działań, które promują dynamiczne, dobrze rozwinięte, odporne, niezależne i upodmiotowione społeczeństwo obywatelskie (obejmujących wspieranie promocji i ochrony naszych wspólnych wartości), które sprzyja pokojowi, zachęca ludzi do udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnuje bogatą różnorodność społeczeństwa europejskiego, również w oparciu o nasze wspólne wartości, historię i pamięć o przeszłości. Art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej wymaga, aby instytucje utrzymywały otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze społeczeństwem obywatelskim, a za pomocą odpowiednich środków umożliwiały obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. Komisja powinna prowadzić regularny dialog z beneficjentami programu „Prawa i Wartości”, jak również z innymi zainteresowanymi stronami, powołując grupę dialogu obywatelskiego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) powinien umożliwić stworzenie efektu synergii w celu sprostania wyzwaniom, które są wspólne dla propagowania i ochrony wartości, oraz osiągnięcie wymiaru krytycznego, pozwalającego na uzyskanie konkretnych rezultatów w tym zakresie. Powinno się to udać dzięki wykorzystaniu pozytywnych doświadczeń zyskanych w ramach poprzednich programów. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał efektu synergii i tym samym skuteczniej wspierać wspomniane obszary polityki i zwiększyć ich potencjał w zakresie dotarcia do ludności. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb przez zastosowanie indywidualnego podejścia.

(4)  Program „Prawa i Wartości” (zwany dalej „programem”) powinien stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania w zakresie propagowania i ochrony wartości, z uwzględnieniem faktu, że wyzwania mogą być różne w całej Unii. Aby zapewnić konkretny wpływ, program powinien czerpać z doświadczeń zebranych podczas poprzednich programów. Powinien on również wykorzystywać synergie z innymi unijnymi politykami i programami, a także z innymi podmiotami. Powinno to zwiększyć ich skuteczność i wydajność oraz potencjał dotarcia do obywateli. Skuteczność programu wymaga uwzględnienia specyfiki poszczególnych obszarów polityki, ich różnych grup docelowych i ich szczególnych potrzeb przez zastosowanie indywidualnego podejścia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Praworządność, jak zapisano w art. 2 TUE, stanowi rdzeń europejskiej demokracji i jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, wynikającą ze wspólnej tradycji konstytucjonalizmu wszystkich państw członkowskich. Pełne poszanowanie i propagowanie praworządności i demokracji jest podstawowym warunkiem budowania zaufania obywateli do Unii. Poszanowanie praworządności w Unii jest także warunkiem wstępnym ochrony praw podstawowych, a także przestrzegania wszystkich praw i obowiązków wynikających z Traktatów. Sposób, w jaki praworządność realizowana jest w państwach członkowskich, odgrywa kluczową rolę w zagwarantowaniu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i ich systemami prawnymi. Unia powinna zatem wspierać działania propagujące poszanowanie praw podstawowych, demokrację i praworządność na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i transnarodowym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym Unii. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

(5)  Przybliżenie Unii Europejskiej do jej obywateli wymaga różnorodnych działań i skoordynowanych wysiłków. Zbliżanie obywateli w ramach partnerstwa miast i sieci miast oraz wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach objętych programem przyczynią się do zwiększenia zaangażowania obywateli w społeczeństwie, a ostatecznie także ich udziału w życiu demokratycznym Unii. Jednocześnie działania wspierające, które promują wzajemne zrozumienie, różnorodność, dialog, włączenie społeczne i poszanowanie innych, sprzyjają poczuciu przynależności i tożsamości europejskiej opartej na wspólnym zrozumieniu europejskich wartości, kultury, historii i dziedzictwa. Propagowanie większego poczucia przynależności do Unii i unijnych wartości jest szczególnie ważne w odniesieniu do obywateli regionów najbardziej oddalonych UE ze względu na odległość od kontynentalnej Europy.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Niezbędne są działania dotyczące pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom wspólną historię, stanowiącą fundament wspólnej przyszłości, moralnego obowiązku i wspólnych wartości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe i międzykulturowe oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej i poczucia przynależności.

(6)  Ważne są działania dotyczące pamięci o przeszłości i krytycznej refleksji na temat europejskiej pamięci historycznej, które pomogą uświadomić obywatelom wspólną historię i podstawowe wartości, stanowiące fundament wspólnej przyszłości, moralnego obowiązku i wspólnych wartości. Należy uwzględnić aspekty historyczne, kulturowe i międzykulturowe oraz istniejące powiązania między pamięcią o przeszłości a kształtowaniem tożsamości europejskiej opartej na różnorodności, solidarności i poczuciu przynależności.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  W Karcie praw podstawowych UE zapisano wolność słowa i prawo dostępu do informacji. Swobodny dostęp do informacji, ocena kontekstu, w jakim funkcjonują media, oraz odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z sieci informacyjno-komunikacyjnych mają bezpośredni związek z wolnością opinii publicznej i zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania dobrego funkcjonowania demokracji. Obywatele muszą nabyć umiejętność korzystania z mediów z wykorzystaniem krytycznego myślenia niezbędnego do rozpoznawania i analizowania złożonych zjawisk, odróżniania opinii od faktów i opierania się wszelkim formom mowy nienawiści. W tym celu Unia powinna sprzyjać rozwojowi umiejętności korzystania z mediów u wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, przez działania szkoleniowe i uświadamiające, prowadzenie badań i inne stosowne działania.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania praw człowieka, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

(18)  Niezależne organy zajmujące się prawami człowieka i organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w propagowaniu i ochronie wspólnych wartości Unii wynikających z art. 2 TUE oraz podnoszeniu świadomości na ten temat, jak również w przyczynianiu się do skutecznego korzystania z praw na mocy prawa Unii, w tym tych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Jak wynika z rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r., odpowiednie wsparcie finansowe ma kluczowe znaczenie dla tworzenia zrównoważonego środowiska sprzyjającego organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu wzmocnienia ich roli i zapewnienia im możliwości wykonywania ich zadań w sposób niezależny i skuteczny. W ramach uzupełnienia działań podejmowanych na poziomie krajowym finansowanie UE powinno zatem przyczyniać się do wspierania niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz propagowania unijnych wartości, takich jak demokracja, praworządność i prawa podstawowe, do wzmacniania ich pozycji i budowania ich potencjału, gdyż działalność takich organizacji przyczynia się do strategicznego egzekwowania praw wynikających z prawa UE i Karty praw podstawowych UE, między innymi dzięki ich funkcjom doradczym i strażniczym, a także do propagowania i ochrony wspólnych wartości Unii na poziomie krajowym i podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Program powinien być otwarty, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, na uczestnictwo członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i członków EFTA niebędących członkami EOG oraz innych państw europejskich. Możliwość uczestnictwa w programie powinny mieć również państwa przystępujące i kraje kandydujące do Unii oraz potencjalne kraje kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej.

(20)  W odniesieniu do wdrażania celów szczegółowych propagowania praw i równości, zaangażowania i uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii, jak również zwalczania przemocy wśród narażonych na nią grup, program powinien być otwarty, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, na uczestnictwo członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i członków EFTA niebędących członkami EOG oraz innych państw europejskich. Możliwość uczestnictwa w programie powinny mieć również państwa przystępujące i kraje kandydujące do Unii oraz potencjalne kraje kandydujące korzystające ze strategii przedakcesyjnej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, ich komplementarność z działaniami państw członkowskich, przy jednoczesnym dążeniu do spójności, komplementarności i synergii z programami finansowania wspierającymi ściśle ze sobą powiązane obszary polityki, w szczególności te uwzględnione w Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” – a tym samym z programem „Wymiar Sprawiedliwości” – jak również z programami „Kreatywna Europa” i Erasmus +, aby wykorzystać potencjał wzajemnego oddziaływania sektora kultury, sektora kreatywnego, mediów, sztuki i edukacji. Należy stworzyć efekt synergii z innymi europejskimi programami finansowania, zwłaszcza w dziedzinie zatrudnienia, rynku wewnętrznego, przedsiębiorstw, młodzieży, zdrowia, obywatelstwa, sprawiedliwości, migracji, bezpieczeństwa, badań naukowych, innowacji, technologii, przemysłu, spójności, turystyki, stosunków zewnętrznych, handlu i rozwoju.

(21)  W celu zapewnienia skutecznego przydziału środków z budżetu ogólnego Unii należy zapewnić europejską wartość dodaną wszystkich realizowanych działań, w tym na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ukierunkowanych na promowanie i ochronę wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja dąży do osiągnięcia spójności, synergii i komplementarności z działaniami państw członkowskich oraz z innymi programami finansowania wspierającymi obszary polityki ściśle powiązane z Funduszem „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” , w tym z programem „Kreatywna Europa” i Erasmus+ , a także z odnośnymi politykami Unii.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych.

(23)  Do tego programu zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) [nowe rozporządzenie finansowe] („rozporządzenie finansowe”). Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące dotacji, nagród, zamówień publicznych, wykonania pośredniego, pomocy finansowej, instrumentów finansowych i gwarancji budżetowych. Konieczne jest zapewnienie, aby procedury i wymogi przyznawania dotacji w ramach programu były przyjazne dla potencjalnych beneficjentów, w tym dla oddolnych lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, oraz aby zapewniały one pełną przejrzystość w odniesieniu do wykorzystywania zasobów, należytego zarządzania finansami i rozważnego wykorzystywania zasobów. W ramach wdrażania programu należy ustanowić i dalej wzmacniać przepisy dotyczące możliwości finansowania lokalnych, regionalnych, krajo