RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

  17.12.2018 - (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)) - ***I

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  Raportoare: Bodil Valero
  Raportoare pentru aviz (*):
  Sylvie Guillaume, Comisia pentru cultură și educație,
  Sirpa Pietikäinen, Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
  (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


  Procedură : 2018/0207(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0468/2018

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0383),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 16 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolele 24, 167 și 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0234/2018),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ... [1],

  –  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... [2],

  –  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0468/2018),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Propunere de

  Propunere de

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  de instituire a programului „Drepturi și valori”

  de instituire a programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  În conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.” Articolul 3 precizează în continuare că „Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale” și că, printre altele, „Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european”. Valorile respective sunt reafirmate și exprimate mai detaliat în drepturile, libertățile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

  (1)  În conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Dintre aceste drepturi și valori, demnitatea umană, recunoscută prin Declarația Universală a Drepturilor Omului, reprezintă baza primară a tuturor drepturilor fundamentale ale omului. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.” Articolul 3 precizează în continuare că „Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale” și că, printre altele, „Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european”. Valorile respective sunt reafirmate și exprimate mai detaliat în drepturile, libertățile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

  Justificare

  Este important să se evidențieze relevanța deosebită a demnității umane, ținând seama de includerea sa la articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a UE.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1a)  În Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii, Parlamentul European a subliniat importanța principiilor orizontale care ar trebui să stea la baza cadrului financiar multianual (CFM) și a tuturor politicilor conexe ale Uniunii, inclusiv integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU în toate politicile și inițiativele Uniunii din următorul CFM, a subliniat că eliminarea discriminării este esențială pentru îndeplinirea angajamentelor Uniunii față de o Europă favorabilă incluziunii și a deplâns lipsa integrării perspectivei de gen și a angajamentelor privind egalitatea de gen în politicile Uniunii, astfel cum sunt prezentate în propunerile privind CFM.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1b)  În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020, Parlamentul European și-a exprimat sprijinul său pentru programe din domeniile culturii, educației, mass-mediei, tineretului, sportului, democrației, cetățeniei și societății civile care și-au demonstrat în mod clar valoarea adăugată europeană și se bucură de mult timp de popularitate în rândul beneficiarilor, a subliniat că singura modalitate de a avea o Uniune mai puternică și mai ambițioasă este de a consolida mijloacele financiare de care dispune și a recomandat înființarea unui Fond european intern pentru democrație, care să acorde un sprijin consolidat societății civile și organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) ce activează în domeniile democrației și drepturilor omului, urmând să fie gestionat de către Comisie. Ar trebui să se ofere sprijin în continuare politicilor existente, ar trebui sporite resursele programelor emblematice ale Uniunii, iar responsabilitățile suplimentare ar trebui corelate cu mijloace financiare suplimentare.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie promovate și respectate în continuare, să fie diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. Acest lucru va avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/20149 (denumite în continuare „programele anterioare”).

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie cultivate, protejate și promovate activ în continuare de Uniune și de toate statele membre în toate politicile lor în mod consecvent și trebuie să fie respectate și diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE, deoarece deteriorarea acestor drepturi și valori într-un stat membru poate avea efecte negative asupra Uniunii în ansamblul său. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, precum și cu reducerea continuă a spațiului societății civile independente, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, nediscriminarea și statul de drept. Acest lucru va avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” („programul”) va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului9 (denumite în continuare „programele anterioare”) și va fi adaptat pentru a aborda noile provocări la adresa valorilor europene.

  __________________

  __________________

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3).

  9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3).

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, favorabilă incluziunii și democratică. Aceasta presupune o societate civilă dinamică, încurajarea participării democratice, civice și sociale a oamenilor și promovarea bogatei diversități a societății europene, pe baza istoriei și a memoriei noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede totodată că instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune, a egalității și a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, deschisă, favorabilă incluziunii și democratică, prin finanțarea unor activități care să promoveze o societate civilă dinamică, bine dezvoltată, rezilientă și capacitată, inclusiv prin sensibilizare în ceea ce privește promovarea și protejarea valorilor noastre comune, și care să încurajeze participarea democratică, civică și socială a oamenilor și să promoveze pacea și bogata diversitate a societății europene, pe baza valorilor, istoriei, memoriei și patrimoniului nostru comun. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede ca instituțiile să mențină un dialog deschis, transparent și regulat cu societatea civilă și să acorde, prin mijloace corespunzătoare, cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a)  Comisia ar trebui să mențină un dialog constant, deschis și transparent cu beneficiarii programului și cu alte părți interesate relevante, prin înființarea unui grup de dialog civil. Grupul de dialog civil ar trebui să contribuie la schimbul de experiență și de bune practici și la discutarea evoluțiilor politice în domeniile și obiectivele vizate de program și de domeniile conexe. Grupul de dialog civil ar trebui să fie format din organizații care au fost selectate să primească un grant pentru funcționare sau pentru acțiune în cadrul programului, precum și din alte organizații și părți interesate care și-au exprimat interesul pentru programul sau activitatea în acest domeniu de politică, dar care nu sunt neapărat sprijinite de program.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Programul „Drepturi și valori” („programul”) ar trebui să permită realizarea de sinergii pentru a face față provocărilor comune promovării și protejării valorilor și pentru a atinge o dimensiune esențială în vederea obținerii de rezultate concrete în domeniu. Acest lucru ar trebui realizat prin valorificarea experienței pozitive a programelor anterioare. Aceasta va permite valorificarea deplină a potențialului sinergiilor, pentru a sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate și pentru a spori potențialul acestora de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, prin abordări adaptate.

  (4)  Programul ar trebui să permită realizarea de sinergii pentru a face față provocărilor comune promovării și protejării valorilor consacrate în tratate și pentru a atinge o dimensiune esențială în vederea obținerii de rezultate concrete în domeniu. Acest lucru ar trebui realizat prin valorificarea experienței pozitive a programelor anterioare și prin dezvoltarea ei în continuare. Aceasta va permite valorificarea deplină a potențialului sinergiilor, pentru a sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate și pentru a spori potențialul acestora de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri-țintă ale acestora și de nevoile și posibilitățile lor de participare specifice prin abordări adaptate și țintite, inclusiv promovarea tuturor tipurilor de egalitate și egalitatea de gen în cadrul politicilor.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a)  Respectarea deplină și promovarea statului de drept și a democrației este fundamentală pentru consolidarea încrederii cetățenilor în Uniune. Respectarea statului de drept în interiorul Uniunii este o condiție prealabilă pentru protecția drepturilor fundamentale, precum și pentru respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor consacrate în tratate. Modul în care statul de drept este implementat în statele membre joacă un rol esențial în asigurarea încrederii reciproce între statele membre și între sistemele lor juridice. Prin urmare, programul ar trebui să promoveze și să protejeze drepturile fundamentale, democrația și statul de drept la nivel local, regional, național și transnațional.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 4 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4b)  Statul de drept, consacrat la articolul 2 din TUE drept una dintre valorile Uniunii, include principiile legalității, implicând un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor, securitatea juridică, interzicerea caracterului arbitrar al puterilor executive, protecția judiciară efectivă cu ajutorul unor instanțe independente, inclusiv a drepturilor fundamentale și separarea puterilor și egalitatea în fața legii.

  Justificare

  Raportoarea sugerează să se analizeze și să se evidențieze mai bine sinergiile dintre program și propunerea Comisiei Europene de regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică a Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a diversității, a dialogului și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, pentru a stimula participarea democratică și a oferi cetățenilor posibilitatea de a-și exercita drepturile legate de cetățenia europeană, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate, care să urmărească o distribuție geografică echilibrată. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile la nivel local, regional și transnațional în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor active la viața democratică a Uniunii, precum și la elaborarea agendei politice a Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a dialogului intercultural, a diversității culturale și lingvistice, a reconcilierii, a incluziunii sociale și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență la Uniune și de cetățenie comună pornind de la o identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a)  Creșterea pluralității și a tendințelor migrației la nivel mondial crește importanța dialogului intercultural și interconfesional în societățile noastre. Prin intermediul programului ar trebui acordat sprijin deplin dialogului intercultural și interconfesional ca o componentă a armoniei sociale în Europa și ca element esențial pentru creșterea incluziunii sociale și a coeziunii. Deși dialogul interconfesional ar putea ajuta la sublinierea contribuției pozitive a religiei la coeziunea socială, analfabetismul religios riscă să creeze premisele utilizării greșite a sentimentului religios în rândul populației. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine proiecte și inițiative care dezvoltă alfabetizarea religioasă, promovează dialogul interconfesional și înțelegerea reciprocă.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Sunt necesare activități de comemorare și o reflecție critică asupra memoriei istorice a Europei pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la istoria comună, ca temelie pentru construirea unui viitor comun, a unei moralități și a unor valori comune. Ar trebui să se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, culturale și interculturale, precum și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene și sentimentul de apartenență la același grup.

  (6)  Sunt necesare activități de comemorare și o gândire critică și creativă asupra memoriei istorice a Europei pentru a sensibiliza cetățenii, în special tinerii, cu privire la istoria lor comună, ca temelie pentru construirea unui viitor comun. Ar trebui să se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, sociale, culturale și interculturale, toleranța și dialogul, pentru a promova un fundament comun bazat pe valorile noastre comune, solidaritate, diversitate și pace, precum și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene și sentimentul de apartenență la același grup.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile care decurg din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru, să simtă că se pot bucura de toate drepturile aduse de această cetățenie și că și le pot exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie sprijinită în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii.

  (7)  Cetățenii Uniunii nu sunt suficient de conștienți de drepturile care decurg din cetățenia Uniunii, precum dreptul de a vota la alegerile europene și locale sau de a beneficia de protecție consulară acordată de ambasadele altor state membre. Cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de aceste drepturi, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru, să simtă că se pot bucura de toate drepturile aduse de această cetățenie și că și le pot exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie consolidată la toate nivelurile în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a)  Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la conștiința europeană și totalitarismul și Concluziile Consiliului din 9-10 iunie 2011 privind memoria crimelor comise de regimurile totalitare în Europa subliniază cât de important este să se mențină vie memoria trecutului ca mijloc de construire a unui viitor comun și subliniază valoarea rolului Uniunii în facilitarea, împărtășirea și promovarea memoriei colective a respectivelor crime, inclusiv în vederea consolidării unei identități europene comune pluraliste și democratice.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Egalitatea între femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală și un obiectiv al Uniunii Europene. Discriminarea și tratamentul inegal al femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale acestora și o piedică în calea participării lor depline la nivel politic, social și economic în societate. În plus, existența unor obstacole structurale și culturale împiedică realizarea unei egalități de gen reale. Prin urmare, promovarea egalității de gen în toate activitățile Uniunii constituie o activitate de bază pentru Uniune și un motor al creșterii economice și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  (8)  Egalitatea de gen reprezintă o valoare fundamentală și un obiectiv al Uniunii Europene. Articolul 8 din prezentul regulament încredințează Uniunii sarcina de a elimina, prin toate acțiunile sale, inegalitățile și de a promova egalitatea între bărbați și femei. Totuși, progresele globale în materie de egalitate de gen sunt foarte lente, după cum reiese din indicele egalității de gen din 2017, publicat de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Discriminarea intersecțională, adesea silențioasă și disimulată, și tratamentul inegal al femeilor și fetelor, precum și diversele forme de violență împotriva femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale acestora și o piedică în calea participării lor depline la nivel politic, social și economic în societate. În plus, existența unor obstacole politice, structurale și culturale împiedică realizarea unei egalități de gen reale. Prin urmare, promovarea egalității de gen în toate activitățile Uniunii, prin sprijinirea integrării dimensiunii de gen și susținerea obiectivelor în materie de nediscriminare, precum și prin combaterea activă a stereotipurilor și abordarea problemei discriminării silențioase, constituie o activitate de bază pentru Uniune și un motor al creșterii economice și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Violența pe criterii de gen și violența împotriva copiilor și a tinerilor constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Violența persistă în întreaga Uniune, în toate contextele sociale și economice, și are urmări grave asupra sănătății fizice și psihice a victimelor și asupra societății în ansamblu. Copiii, tinerii și femeile sunt deosebit de vulnerabili la violență, în special în relațiile apropiate. Ar trebui să se ia măsuri pentru promovarea drepturilor copilului și pentru a se contribui la protecția copiilor împotriva vătămărilor și a violenței, care le pun în pericol sănătatea fizică și psihică și care constituie o încălcare a drepturilor lor la dezvoltare, la protecție și la demnitate. Combaterea tuturor formelor de violență, promovarea prevenirii și protejarea și sprijinirea victimelor reprezintă priorități ale Uniunii care contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și la egalitatea între femei și bărbați.

  (9)  Violența pe criterii de gen și violența împotriva copiilor și a tinerilor, a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap, a refugiaților și a migranților și a membrilor diferitelor grupuri minoritare, cum ar fi membrii grupurilor etnice minoritare și persoanele LGBTQI, constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Violența persistă în întreaga Uniune, în toate contextele sociale și economice, și are urmări grave asupra sănătății fizice și psihice a victimelor și asupra societății în ansamblu. Combaterea violenței bazate pe gen necesită o abordare multidimensională, care să cuprindă aspectele juridice, educaționale, sanitare (inclusiv drepturile sexuale și cele privind reproducerea) și economice, precum și alte aspecte societale, cum ar fi sprijinirea organizațiilor pentru drepturile femeilor sau furnizarea de consiliere, de asistență și de proiecte care urmăresc atingerea obiectivului unei societăți mai egalitare din perspectiva genului. Este necesar să se combată în mod activ stereotipurile și normele dăunătoare încă de la o vârstă fragedă, precum și toate formele de discurs de incitare la ură și de violență online. Ar trebui să se ia măsuri pentru promovarea drepturilor copilului și pentru a se contribui la protecția copiilor împotriva vătămărilor și a violenței, care le pun în pericol sănătatea fizică și psihică și care constituie o încălcare a drepturilor lor la dezvoltare, la protecție și la demnitate. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) definește violența împotriva femeilor ca fiind „toate actele de violență bazată pe gen care provoacă sau pot provoca femeilor un prejudiciu sau suferințe fizice, sexuale, psihologice sau economice, inclusiv amenințarea cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă acestea au loc în viața publică sau în viața privată”. Combaterea tuturor formelor de violență și promovarea, prevenirea, protejarea și sprijinirea victimelor reprezintă priorități ale Uniunii care contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și la egalitatea între femei și bărbați. Aceste priorități ar trebui să fie sprijinite prin intermediul programului. Prevenirea și sprijinul pentru drepturile victimelor ar trebui să fie concepute în cooperare cu grupul-țintă, asigurându-se că răspund nevoilor specifice ale persoanelor cu vulnerabilități multiple.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Considerentul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a)  Femeile fără acte de identitate sunt deosebit de vulnerabile la violență și la abuzul sexual și nu au acces la servicii de sprijin. Este esențial să se pună în aplicare o abordare axată pe victime și să se ofere servicii de sprijin adecvate pentru toate femeile din întreaga Uniune, indiferent de statutul lor de rezident. Este esențial să se adopte o perspectivă de gen în procedurile de azil în contextul activităților intersecționale, aceasta putând contribui și la îmbunătățirea egalității de gen.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)  Pentru a preveni și a combate toate formele de violență și pentru a proteja victimele sunt necesare o voință politică puternică și o acțiune coordonată, bazată pe metodele și rezultatele programelor anterioare „Daphne”, „Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Justiție”. În special finanțarea acordată prin programul „Daphne” pentru sprijinirea victimelor violenței și combaterea violenței împotriva femeilor, a copiilor și a tinerilor a constituit un real succes de la lansarea sa în 1997, atât din punctul de vedere al popularității sale în rândul părților interesate (autorități publice, instituții academice și organizații neguvernamentale), cât și din cel al eficacității proiectelor finanțate. Prin acest program s-au finanțat proiecte de sensibilizare, de furnizare de servicii de sprijin pentru victime și de sprijinire a activităților organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care își desfășoară activitatea la fața locului. Acest program a abordat toate formele de violență, de exemplu violența în familie, violența sexuală, traficul de persoane, precum și noile forme emergente de violență, cum ar fi hărțuirea pe internet. Prin urmare, este important ca toate aceste acțiuni să fie continuate, iar rezultatele și învățămintele desprinse să fie luate în considerare în mod corespunzător în derularea programului.

  (10)  Pentru a preveni și a combate toate formele de violență și pentru a proteja victimele sunt necesare o voință politică puternică și o acțiune coordonată, bazată pe metodele și rezultatele programelor anterioare „Daphne”, „Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Justiție”. În special finanțarea acordată prin programul „Daphne” pentru sprijinirea victimelor violenței și combaterea violenței împotriva femeilor, a copiilor și a tinerilor a constituit un real succes de la lansarea sa în 1997, atât din punctul de vedere al popularității sale în rândul părților interesate (autorități publice, instituții academice și organizații neguvernamentale), cât și din cel al eficacității proiectelor finanțate. Prin acest program s-au finanțat proiecte de sensibilizare, de furnizare de servicii de sprijin pentru victime și de sprijinire a activităților organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care își desfășoară activitatea la fața locului. Acest program a abordat toate formele de violență, de exemplu violența în familie, violența sexuală, traficul de persoane, urmărirea în scopul hărțuirii și practicile vătămătoare cunoscute cum ar fi mutilarea genitală feminină, precum și noile forme emergente de violență, cum ar fi hărțuirea pe internet între copii și celelalte tipuri de hărțuire online. Prin urmare, este important ca toate aceste acțiuni să fie continuate, cu o alocare bugetară independentă pentru programul Daphne, iar rezultatele și învățămintele desprinse să fie luate în considerare în mod corespunzător în derularea programului.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Nediscriminarea reprezintă un principiu fundamental al Uniunii. Articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede luarea de măsuri în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală. Nediscriminarea este, de asemenea, consacrată la articolul 21 din cartă. Ar trebui să se țină seama de trăsăturile specifice ale diferitelor forme de discriminare și să se conceapă în paralel măsuri corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea discriminării din unul sau mai multe motive. Programul ar trebui să sprijine acțiuni de prevenire și combatere a discriminării, a rasismului, a xenofobiei, a antisemitismului, a islamofobiei și a altor forme de intoleranță. În acest context, ar trebui să se acorde o atenție deosebită prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență, ură, segregare și stigmatizare, precum și combaterii comportamentului agresiv, a hărțuirii și a tratamentului intolerant. Programul ar trebui să fie pus în aplicare într-o manieră prin care să se potențeze reciproc cu alte activități ale Uniunii care au aceleași obiective, în special cu cele menționate în Comunicarea Comisiei din 5 aprilie 2011 intitulată „Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020”10 și în Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre11.

  (11)  Nediscriminarea reprezintă un principiu fundamental al Uniunii. Articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede luarea de măsuri în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală. Nediscriminarea este, de asemenea, consacrată la articolul 21 din cartă. Ar trebui să se țină seama de trăsăturile specifice ale diferitelor forme de discriminare, inclusiv de discriminare directă, indirectă și structurală, și să se conceapă în paralel măsuri corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea discriminării din unul sau mai multe motive. Programul ar trebui să sprijine acțiuni de prevenire și combatere a discriminării, a rasismului, a xenofobiei, a afrofobiei, a antisemitismului, a antițiganismului, a islamofobiei, a homofobiei și a altor forme de intoleranță, atât online, cât și offline, împotriva persoanelor din grupuri minoritare, luând în considerare nivelurile multiple de discriminare cu care se confruntă femeile. În acest context, ar trebui să se acorde o atenție deosebită prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență, ură, segregare și stigmatizare, precum și combaterii comportamentului agresiv, a hărțuirii și a tratamentului intolerant. Programul ar trebui să fie pus în aplicare într-o manieră prin care să se potențeze reciproc cu alte activități ale Uniunii care au aceleași obiective, în special cu cele menționate în Comunicarea Comisiei din 5 aprilie 2011 intitulată „Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020”10 și în Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre11.

  __________________

  __________________

  10 COM(2011)173.

  10 COM(2011)173.

  11 JO C 378, 24.12.2013, p. 1.

  11 JO C 378, 24.12.2013, p. 1.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Participarea deplină și efectivă a persoanelor cu handicap în societate, în aceleași condiții cu ceilalți, este împiedicată de obstacole comportamentale și de mediu, precum și de lipsa accesibilității. Persoanele cu handicap se confruntă, printre altele, cu obstacole care le împiedică să pătrundă pe piața muncii, să obțină o educație incluzivă și de calitate, să evite sărăcia și a excluziunea socială, să aibă acces la inițiative și mijloace de expresie culturale sau să își exercite drepturile politice. În calitate de părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), Uniunea Europeană și toate statele sale membre s-au angajat să promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu handicap. Dispozițiile CNUDPH au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii.

  (12)  Participarea deplină și efectivă a persoanelor cu handicap în societate, în aceleași condiții cu ceilalți, este împiedicată de obstacole comportamentale și de mediu, precum și de lipsa accesibilității. Persoanele cu handicap, inclusiv cele care suferă de deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung, se confruntă, printre altele, cu obstacole care le împiedică să pătrundă pe piața muncii, să obțină o educație incluzivă și de calitate, să evite sărăcia și excluziunea socială, să aibă acces la inițiative și mijloace de expresie culturale sau să își exercite drepturile politice. În calitate de părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), Uniunea Europeană și toate statele sale membre s-au angajat să promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu handicap. Dispozițiile CNUDPH, a căror punere în aplicare este obligatorie, au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii. În această privință, programul ar trebui să acorde o atenție deosebită activităților de sensibilizare cu privire la provocările cu care se confruntă persoanele cu handicap atunci când doresc să participe pe deplin în societate și să își exercite drepturile în calitate de cetățeni cu drepturi egale, și ar trebui să finanțeze astfel de activități.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13)  Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor (dreptul la viață privată) este un drept fundamental consacrat la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale. Protecția datelor cu caracter personal constituie un drept fundamental consacrat la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal este verificată de autorități de supraveghere independente. Cadrul juridic al Uniunii – în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului12 și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului13 – cuprinde dispoziții menite să asigure protecția efectivă a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Aceste instrumente juridice încredințează autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor sarcina de a promova conștientizarea și înțelegerea de către public a riscurilor, a normelor, a garanțiilor și a drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Uniunea ar trebui să fie în măsură să desfășoare activități de sensibilizare, să efectueze studii și alte activități relevante, având în vedere importanța dreptului la protecția datelor cu caracter personal în perioadele de dezvoltare tehnologică rapidă.

  (13)  Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor (dreptul la viață privată) este un drept fundamental consacrat la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale. Protecția datelor cu caracter personal constituie un drept fundamental consacrat la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal este verificată de autorități de supraveghere independente. Cadrul juridic al Uniunii – în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului12 și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului13 – cuprinde dispoziții menite să asigure protecția efectivă a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Aceste instrumente juridice încredințează autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor sarcina de a promova conștientizarea și înțelegerea de către public a riscurilor, a normelor, a garanțiilor și a drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Uniunea ar trebui să fie în măsură să desfășoare activități de sensibilizare, să sprijine organizațiile societății civile în promovarea protecției datelor în conformitate cu normele Uniunii și să efectueze studii și alte activități relevante, având în vedere importanța dreptului la protecția datelor cu caracter personal în perioadele de dezvoltare tehnologică rapidă.

  __________________

  __________________

  12 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

  12 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

  13 JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131.

  13 JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Considerentul 13 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (13a)  Libertatea de exprimare și de informare este consacrată în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Accesul liber la informații, evaluarea contextului mass-mediei și utilizarea responsabilă și în condiții de siguranță a rețelelor de informare și comunicare sunt direct legate de dezvoltarea liberă a opiniei publice și sunt esențiale pentru a garanta o democrație funcțională. Este necesar ca publicul să dobândească competențele mediatice necesare pentru a avea o gândire critică și discernământ, precum și capacitatea de a analiza realități complexe, de a recunoaște diferențele dintre opinii și fapte și de a rezista oricărei forme de incitare la ură. În acest scop, Uniunea ar trebui să promoveze dezvoltarea educației în domeniul mass-media pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă, prin formare, sensibilizare, studii și alte activități relevante.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Articolul 24 din TFUE obligă Parlamentul European și Consiliul să adopte dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru s-a realizat prin adoptarea Regulamentului [(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului14]. Programul ar trebui să sprijine finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene.

  (14)  Inițiativa cetățenilor europeni este primul instrument supranațional de democrație participativă, care creează o legătură directă între cetățenii europeni și instituțiile Uniunii. Articolul 24 din TFUE obligă Parlamentul European și Consiliul să adopte dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru s-a realizat prin adoptarea Regulamentului [(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului14]. Programul ar trebui să sprijine finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului de a lansa, de a sprijini și de a-i încuraja și pe alții să sprijine inițiative cetățenești europene.

  _________________

  _________________

  14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

  14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din TFUE, programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea.

  (15)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din TFUE, programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea și să promoveze includerea dimensiunii de gen în buget și evaluarea impactului din perspectiva genului, dacă este necesar pe tot parcursul procesului bugetar al Uniunii. Integrarea adecvată a dimensiunii de gen necesită includerea perspectivei de gen în toate liniile bugetare relevante și alocarea unor resurse adecvate și transparența liniilor bugetare dedicate promovării egalității de gen și combaterii discriminării pe criterii de gen. Proiectele individuale și programul ca atare ar trebui revizuite la sfârșitul perioadei de finanțare pentru a stabili în ce măsură au servit la aplicarea principiilor menționate mai sus.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  În conformitate cu actele Uniunii privind egalitatea de tratament, statele membre înființează organisme independente pentru promovarea egalității de tratament, cunoscute în general sub denumirea de „organisme de promovare a egalității”, pentru combaterea discriminării bazate pe rasă și origine etnică, precum și pe criterii de gen. Numeroase state membre nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au asigurat că organismele de promovare a egalității pot gestiona și cazurile de discriminare bazată pe alte motive, cum ar fi vârsta, orientarea sexuală, religia și convingerile, handicapul sau alte motive. Organismele de promovare a egalității au un rol decisiv în promovarea egalității și în asigurarea aplicării eficiente a legislației privind egalitatea de tratament, în special oferind asistență independentă victimelor discriminării, efectuând anchete independente privind discriminarea, publicând rapoarte independente și formulând recomandări cu privire la orice aspect legat de discriminare din țara respectivă. Este esențial ca activitatea organismelor de promovare a egalității să fie coordonată la nivelul Uniunii în acest sens. În 2007 a fost creată rețeaua EQUINET. Membrii acesteia sunt organismele naționale de promovare a egalității de tratament înființate prin Directivele 2000/43/CE15 și 2004/113/CE16 ale Consiliului, precum și prin Directivele 2006/54/CE17 și 2010/41/UE18 ale Parlamentului European și ale Consiliului. EQUINET se află într-o poziție excepțională, fiind singura entitate care asigură coordonarea activităților derulate de organismele de promovare a egalității. Această activitate de coordonare desfășurată de EQUINET este esențială pentru buna punere în aplicare a legislației antidiscriminare a Uniunii în statele membre și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  (17)  În conformitate cu actele Uniunii privind egalitatea de tratament, statele membre înființează organisme independente pentru promovarea egalității de tratament, cunoscute în general sub denumirea de „organisme de promovare a egalității”, pentru combaterea discriminării bazate pe rasă și origine etnică, precum și pe criterii de gen. Numeroase state membre nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au asigurat că organismele de promovare a egalității pot gestiona și cazurile de discriminare bazată pe alte motive, cum ar fi limba, vârsta, orientarea sexuală, religia și convingerile, handicapul sau alte motive. Organismele de promovare a egalității au un rol decisiv în promovarea egalității și în asigurarea aplicării eficiente a legislației privind egalitatea de tratament, în special oferind asistență independentă victimelor discriminării, efectuând anchete independente privind discriminarea, publicând rapoarte independente și formulând recomandări cu privire la orice aspect legat de discriminare din țara respectivă. Este esențial ca activitatea tuturor acestor organisme relevante de promovare a egalității să fie coordonată la nivelul Uniunii în acest sens. În 2007 a fost creată rețeaua EQUINET. Membrii acesteia sunt organismele naționale de promovare a egalității de tratament înființate prin Directivele 2000/43/CE15 și 2004/113/CE16 ale Consiliului, precum și prin Directivele 2006/54/CE17 și 2010/41/UE18 ale Parlamentului European și ale Consiliului. La 22 iunie 2018, Comisia a adoptat o Recomandare privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității, care tratează aspectele legate de mandatul, independența, eficacitatea și coordonarea și cooperarea între organismele de promovare a egalității. EQUINET se află într-o poziție excepțională, fiind singura entitate care asigură coordonarea activităților derulate de organismele de promovare a egalității. Această activitate de coordonare desfășurată de EQUINET este esențială pentru buna punere în aplicare a legislației antidiscriminare a Uniunii în statele membre și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  __________________

  __________________

  15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22).

  15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22).

  16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37).

  16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37).

  17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

  17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

  18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).

  18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17a)  Pentru a îmbunătăți accesibilitatea și pentru a oferi orientări imparțiale și informații practice referitoare la toate aspectele programului, statele membre ar trebui să instituie puncte de contact, cu scopul de a oferi asistență atât beneficiarilor, cât și solicitanților. Punctele de contact ale programului ar trebui să fie în măsură să își îndeplinească funcțiile în mod independent, fără o subordonare directă sau o interferență în luarea deciziilor din partea autorităților publice. Punctele de contact ale programului pot fi gestionate de statele membre sau de organizații ale societății civile sau de consorții ale acestora. Punctele de contact ale programului nu trebuie să aibă nicio responsabilitate în ceea ce privește selecția proiectelor;

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel național.

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului, organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018, o creștere a finanțării și un sprijin financiar adecvat sunt esențiale pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie, inclusiv printr-o finanțare de bază adecvată și opțiuni simplificate în materie de costuri, norme și proceduri financiare, la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării valorilor Uniunii, precum democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel local, regional, național și transnațional.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19)  Comisia ar trebui să asigure coerența generală, complementaritatea și sinergiile cu activitatea organismelor, a oficiilor și a agențiilor Uniunii, în special a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, și să ia în considerare activitatea altor actori naționali și internaționali în domeniile vizate de program.

  (19)  Comisia ar trebui să asigure coerența generală, complementaritatea și sinergiile cu activitatea organismelor, a oficiilor și a agențiilor Uniunii, în special a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și a Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, și să ia în considerare activitatea altor actori naționali și internaționali în domeniile vizate de program. Comisia ar trebui să îndrume în mod activ participanții la acest program să utilizeze rapoartele și resursele generate de aceste organisme, servicii și agenții ale Uniunii, cum ar fi instrumentele pentru integrarea dimensiunii de gen în buget și evaluarea egalității de gen, elaborate de Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Considerentul 19 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (19a)  Mecanismul cuprinzător al Uniunii privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale ar trebui să garanteze o evaluare periodică și egală a tuturor statelor membre, furnizând informațiile necesare pentru activarea măsurilor legate de deficiențele generale ale valorilor Uniunii în statele membre.

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20)  Sub rezerva anumitor condiții, programul ar trebui să fie deschis participării statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) și a statelor membre ale AELS care nu sunt membre ale SEE, precum și a altor țări europene. De asemenea, ar trebui să poată participa la program și statele aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare.

  (20)  În ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor specifice de promovare a egalității de gen și a drepturilor legate de gen, de promovare a implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii la nivel local, regional, național și transnațional, precum și de combatere a violenței, programul ar trebui să fie deschis, sub rezerva anumitor condiții, participării statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) și a statelor membre ale AELS care nu sunt membre ale SEE, precum și a altor țări europene. De asemenea, ar trebui să poată participa la program și statele aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare.

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21)  Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate, precum și complementaritatea acestora cu acțiunile statelor membre, urmărindu-se în același timp coerența, complementaritatea și sinergiile cu programele de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură, în special în cadrul Fondului pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu programul „Justiție” –, precum și cu programul „Europa creativă” și cu Erasmus+, pentru a se realiza potențialul interacțiunilor culturale în domeniul culturii, al mass-media, al artelor, al educației și al creativității. Este necesar să se creeze sinergii și cu alte programe europene de finanțare, în special în domenii precum ocuparea forței de muncă, piața internă, întreprinderile, tineretul, sănătatea, cetățenia, justiția, migrația, securitatea, cercetarea, inovarea, tehnologia, industria, coeziunea, turismul, relațiile externe, comerțul și dezvoltarea.

  (21)  Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate, inclusiv la nivel local, național și internațional, pentru a promova și proteja valorile consacrate la articolul 2 din TUE. Comisia ar trebui să aibă în vedere coerența, sinergiile și complementaritatea cu acțiunile statelor membre, precum și cu alte programe de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură cu Fondul pentru justiție, drepturi și valori, inclusiv cu programul Europa Creativă și cu Erasmus +, precum și cu politicile relevante ale Uniunii.

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Considerentul 21 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (21a)  În conformitate cu articolul 9 din TFUE, ar trebui promovate un grad înalt de ocupare a forței de muncă, garantarea unei protecții sociale adecvate și combaterea excluziunii sociale. Măsurile adoptate în cadrul acestui program ar trebui, prin urmare, să promoveze sinergii între combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și de pe piața forței de muncă, pe de o parte, și promovarea egalității și combaterea tuturor formelor de discriminare, pe de altă parte. Prin urmare, punerea în aplicare a programului ar trebui să se realizeze într-un mod care să asigure cât mai multe sinergii și complementarități atât între diferitele sale componente, cât și cu Fondul social european Plus. În plus, ar trebui să se asigure sinergii atât cu programul Erasmus, cât și cu Fondul social european Plus, pentru a garanta că aceste fonduri contribuie împreună la oferirea unei educații de înaltă calitate și la asigurarea egalității de șanse pentru toți.

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Considerentul 22 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22a)   Este important să se asigure o bună gestiune financiară a programului, precum și punerea sa în aplicare în modul cel mai eficace și ușor de utilizat, garantându-se, în același timp, securitatea juridică și accesibilitatea programului pentru toți participanții.

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Considerentul 22 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22b)   Îmbunătățirea punerii în aplicare și a calității cheltuielilor ar trebui să constituie principii directoare pentru atingerea obiectivelor programului, asigurându-se totodată utilizarea optimă a resurselor financiare.

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23)  Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] („Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, , instrumentele financiare și garanțiile bugetare.

  (23)  Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] („Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, asistența financiară, instrumentele financiare și garanțiile bugetare, și solicită transparență totală în ceea ce privește utilizarea resurselor, buna gestiune financiară și utilizarea prudentă a resurselor. În special, în cadrul punerii în aplicare a prezentului program ar trebui să se definească în mod concret și să se consolideze în continuare norme privind posibilitatea ca organizațiile locale, regionale, naționale și transnaționale ale societății civile, inclusiv pentru organizațiile de la nivel local ale societății civile, să beneficieze de finanțare prin granturi de funcționare multianuale, de granturi în cascadă (sprijin financiar pentru terți) și de dispoziții care să asigure proceduri rapide și flexibile de acordare a granturilor, cum ar fi o procedură de depunere a cererilor în două etape, precum și de proceduri de depunere a cererilor și de raportare ușor de utilizat.

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul de neconformitate preconizat. În acest sens ar trebui să se analizeze posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și forme de finanțare care să nu depindă de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului21, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului22 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului23, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului24. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

  (24)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă, dimensiunea și capacitatea părților interesate relevante și ale beneficiarilor vizați și riscul de neconformitate preconizat. În acest sens ar trebui să se analizeze posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare, costuri unitare și granturi în cascadă, precum și criterii de cofinanțare care să țină seama de activitatea de voluntariat și forme de finanțare care să nu depindă de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Cerințele în materie de cofinanțare ar trebui să fie acceptate în natură și să poată fi anulate în cazul unei finanțări complementare limitate. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului21, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului22 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului23, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului24. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

  __________________

  __________________

  20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

  20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

  21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p.1).

  21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p.1).

  22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

  22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

  23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

  23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

  24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

  24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot să participe la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie în temeiul acestui acord. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesar ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum și Curții de Conturi Europene pentru exercitarea deplină a competențelor acestora.

  (25)  În ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor specifice de promovare a egalității de gen și a drepturilor legate de gen, a implicării și participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii la nivel local, regional, național și transnațional și de combatere a violenței, țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot să participe la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie în temeiul acestui acord. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesar ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum și Curții de Conturi Europene pentru exercitarea deplină a competențelor acestora.

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Considerentul 26 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (26a)   Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre are scopul de a dota Uniunea cu mijloacele necesare pentru a proteja mai bine bugetul său atunci când deficiențele statului de drept afectează sau amenință să afecteze buna gestiune financiară sau interesele financiare ale Uniunii. Aceasta ar trebui să fie complementară programului „Drepturi și valori”, al cărui rol este diferit, și anume de a finanța politici care sunt conforme cu drepturile fundamentale și valorile europene și de a se concentra pe viața și participarea cetățenilor.

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Considerentul 27

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (27)  În conformitate cu [articolul 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului25], persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care se leagă țara respectivă sau teritoriul respectiv.

  (27)  În conformitate cu [articolul 94 din Decizia 2013/755/UE a Consiliului25], persoanele și entitățile stabilite în țări și teritorii de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru finanțare sub rezerva normelor și a obiectivelor programului și a eventualelor mecanisme aplicabile statului membru de care se leagă țara respectivă sau teritoriul respectiv. Constrângerile impuse de situarea la distanță a TTPM trebuie luate în considerare în punerea în aplicare a programului, iar participarea lor efectivă la program trebuie monitorizată și evaluată în mod regulat.

  __________________

  __________________

  25 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

  25 Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p. 1).

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele asumate de Uniune cu privire la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul program va contribui la integrarea politicilor climatice și la atingerea unei ținte globale de sprijinire a obiectivelor climatice cu 25 % din cheltuielile bugetare ale Uniunii Europene. Pe parcursul pregătirii și al derulării programului vor fi identificate acțiuni relevante în acest sens, care vor fi reevaluate în contextul evaluării programului la jumătatea perioadei.

  (28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, acest program va contribui la integrarea acțiunilor legate de climă și la realizarea obiectivului global potrivit căruia 25 % din cheltuielile bugetare ar trebui să contribuie la obiectivele climatice în următoarea perioadă de CFM 2021-2027 și la atingerea unei ținte anuale de 30 %, cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Pe parcursul pregătirii și al derulării programului vor fi identificate acțiuni relevante în acest sens, care vor fi reevaluate în contextul evaluării programului la jumătatea perioadei.

  Justificare

  În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: cu ocazia pregătirii poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)), Parlamentul European a solicitat atingerea, cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027, a obiectivului de 30 % din cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea obiectivelor climatice.

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor culese prin intermediul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului la fața locului.

  (29)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor culese prin intermediul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. În acest context, organizațiile societății civile, autoritățile publice locale, partenerii sociali etc. ar putea fi exemple de solicitanți și beneficiari care ar putea să nu dispună de personalul și resursele adecvate pentru a îndeplini cerințele de monitorizare și de raportare. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului la fața locului.

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește indicatorii menționați la articolele 14 și 16 și în anexa II. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

  (30)  Pentru a completa prezentul regulament în vederea desfășurării programului și pentru a asigura o evaluare eficace a progreselor pe care le realizează în direcția atingerii obiectivelor sale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește programele de lucru menționate la articolul 13 și indicatorii menționați la articolele 14 și 16 și în anexa II. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui adoptate prin intermediul unor acte delegate, iar acest considerent trebuie adaptat în consecință. De asemenea, ar trebui să fie aliniat la formularea delegării de competențe menționate la articolul 16.

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Considerentul 31

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (31)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de punere în aplicare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului26,

  eliminat

  __________________

   

  26 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

   

  Justificare

  Acest considerent trebuie eliminat, deoarece propunerea nu ar trebui să includă nicio trimitere la acte de punere în aplicare.

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament instituie programul „Drepturi și valori” („programul”).

  Prezentul regulament instituie programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” („programul”).

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Regulamentul stabilește obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele privind furnizarea finanțării.

  Regulamentul stabilește obiectivele programului și domeniul său de aplicare, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și condițiile privind furnizarea finanțării.

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii.

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratate, inclusiv democrația, statul de drept și drepturile fundamentale consacrate la articolul 2 din TUE, în special prin sprijinirea și consolidarea capacității organizațiilor societății civile la nivel local, regional, național și transnațional, în special la nivel local, și prin încurajarea participării civice și democratice, cu scopul de a susține și de a dezvolta în continuare societățile deschise, bazate pe drepturi, democratice, egalitare și favorabile incluziunii.

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera - a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-a)  protejarea și promovarea democrației și a statului de drept la nivel local, regional, național și transnațional (componenta „Valorile Uniunii”);

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  promovarea egalității și a drepturilor (componenta „Egalitate și drepturi”);

  (a)  promovarea egalității, inclusiv a egalității de gen, a nediscriminării și a integrării dimensiunii de gen (componenta „Egalitate, drepturi și egalitate de gen”);

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”);

  (b)  sensibilizarea cetățenilor, în special a tinerilor, cu privire la importanța Uniunii prin intermediul activităților menite să conserve memoria evenimentelor istorice care au dus la crearea sa, și promovarea democrației, libertății de exprimare, pluralismului, angajamentului civic, precum și a întâlnirilor între cetățeni și a participării active a cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Cetățenie activă”);

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  combaterea violenței (componenta „Daphne”).

  (c)  combaterea violenței, inclusiv a violenței bazate pe gen (componenta „Daphne”).

  Amendamentul    52

  Propunere de regulament

  Articolul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 2a

   

  Componenta „Valorile Uniunii”

   

  În cadrul obiectivului general prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (-a), programul se concentrează pe:

   

  (a)  protejarea și promovarea democrației și a statului de drept, inclusiv prin sprijinirea activităților societății civile care promovează independența sistemului judiciar și o protecție judiciară eficace de către instanțele independente, inclusiv a drepturilor fundamentale; acordarea de sprijin apărătorilor drepturilor omului independenți și organizațiilor societății civile care se ocupă de controlul respectării statului de drept, sprijinirea apărării avertizorilor de integritate și a inițiativelor care promovează cultura comună a transparenței, bunei guvernări și combaterea corupției;

   

  (b)  promovarea construirii unei Uniuni mai democratice, precum și protejarea și sensibilizarea cu privire la drepturile și valorile consacrate în tratate, prin furnizarea de sprijin financiar organizațiilor independente ale societății civile care promovează și cultivă aceste drepturi și valori la nivel local, regional, național și transnațional, creând astfel un mediu care să permită dialogul democratic și consolidarea libertății de exprimare, de întrunire sau de asociere pașnică, a libertății și pluralismului mass-mediei și a libertății academice.

  Amendamentul    53

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Componenta „Egalitate și drepturi”

  Componenta „Egalitate, drepturi și egalitate de gen”

  Amendamentul    54

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului general prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul se concentrează pe:

  Amendamentul    55

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a antidiscriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul principalelor politici, precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță;

  (a)  promovarea egalității și prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă, sociale sau origine etnică, culoare, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală sau pe orice alte criterii și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a antidiscriminării, și a integrării acestora în rândul principalelor politici, precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță, atât online, cât și offline;

  Amendamentul    56

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  sprijinirea unor politici și programe cuprinzătoare de promovare a drepturilor femeilor, a egalității de gen, a capacitării femeilor și a integrării perspectivei de gen;

  Amendamentul    57

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”

  Componenta „Cetățenia activă”

  Amendamentul    58

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (b), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul urmărește următoarele finalități:

  Amendamentul    59

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  o mai bună înțelegere a Uniunii, a istoriei, a patrimoniului cultural și a diversității acesteia de către cetățeni;

  (a)  sprijinirea proiectelor prezentate de cetățeni, cu un accent deosebit pe tineri, cu scopul de a încuraja oamenii nu numai să își amintească evenimentele care au precedat înființarea Uniunii, care constituie nucleul memoriei sale istorice, dar și să afle mai multe despre istoria, cultura și valorile lor comune și să înțeleagă bogăția patrimoniului lor cultural comun și a diversității culturale și lingvistice, care constituie fundamentul pentru un viitor comun; promovarea înțelegerii de către cetățeni a Uniunii, a originilor sale, a rațiunii de a fi și a realizărilor sale și a sensibilizării acestora față de provocările prezente și viitoare, precum și a importanței înțelegerii și toleranței reciproce, care se află în centrul proiectului european;

  Amendamentul    60

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  încurajarea și sprijinirea schimbului de bune practici în domeniul educației cu privire la cetățenia europeană, atât în cadrul educației formale, cât și al educației nonformale;

  Amendamentul    61

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite țări; promovarea participării civice și democratice a cetățenilor prin asigurarea posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (b)  promovarea dialogului public prin intermediul înfrățirilor între orașe, al reuniunilor cetățenilor, în special al tinerilor, și al cooperării între municipalități, comunități locale și organizații ale societății civile din diferite țări, pentru a le oferi acestora experiență practică directă în ceea ce privește bogăția diversității culturale și a patrimoniului în Uniune și pentru a întări implicarea cetățenilor în societate;

  Amendamentul    62

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  încurajarea și consolidarea participării civice la viața democratică a Uniunii la nivel local, național și transnațional; crearea de condiții pentru cetățeni și asociații de promovare a dialogului intercultural și desfășurarea de dezbateri publice adecvate cu privire la toate domeniile de acțiune ale Uniunii, contribuind astfel la modelarea agendei politice a Uniunii; sprijinirea inițiativelor comune organizate, atât sub forma unei asocieri între cetățeni, cât și sub forma unor rețele de entități juridice, pentru a implementa mai eficient obiectivele stabilite la punctele anterioare;

  Amendamentul    63

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (c), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului general prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (c), programul se concentrează pe:

  Amendamentul    64

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera - a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență bazată pe gen împotriva femeilor și promovarea punerii în aplicare depline, la toate nivelurile, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul); și

  Amendamentul    65

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse riscului;

  (a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse riscului, cum ar fi persoanele LGBTQI, persoanele cu handicap, minoritățile, persoanele în vârstă și migranții și refugiații;

  Amendamentul    66

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  sprijinirea și protejarea victimelor acestor forme de violență.

  (b)  sprijinirea și protejarea victimelor acestor forme de violență, inclusiv prin sprijinirea activităților organizațiilor societății civile care facilitează și asigură accesul la justiție, la serviciile de sprijinire a victimelor și la raportarea în siguranță la poliție pentru toate victimele violenței, precum și sprijinirea și asigurarea aceluiași nivel de protecție pe întreg teritoriul Uniunii pentru victimele violenței de gen.

  Amendamentul    67

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [641 705 000] EUR la nivelul prețurilor actuale.

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [1 627 000 000] EUR la prețurile din 2018 [1 834 000 000 EUR la nivelul prețurilor actuale].

  Justificare

  În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, acest amendament reflectă cifrele cuprinse în raportul intermediar privind cadrul financiar multianual 2021-2027, adoptat de plen la 14 noiembrie 2018.

  Amendamentul    68

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-a)  [754 062 000 EUR în prețurile din 2018] [850 000 000 la nivelul prețurilor actuale] (respectiv 46,34 % din pachetul financiar total) pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (-a);

  Amendamentul    69

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  [408 705 000] EUR pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (c);

  (a)  [429 372 000 EUR în prețurile din 2018] [484 000 000 EUR] (respectiv 26,39 % din pachetul financiar total) pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (c);

  Amendamentul    70

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  [233 000 000] EUR pentru obiectivul specific menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b).

  (b)  [443 566 000 EUR în prețurile din 2018] [500 000 000 EUR] (respectiv 27,26 % din pachetul financiar total) pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b);

  Amendamentul    71

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Comisia alocă cel puțin 50 % din sumele menționate la literele (-a) și (a) de la primul paragraf din prezentul alineat pentru a sprijini activitățile desfășurate de organizațiile societății civile, din care cel puțin 65 % se alocă organizațiilor societății civile locale și regionale.

   

  Comisia nu se abate de la procentele alocate în cadrul pachetului financiar, astfel cum sunt prevăzute în Anexa I(-a), cu mai mult de 5 puncte procentuale. Dacă depășirea acestei limite se dovedește a fi necesară, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 pentru a modifica Anexa I(-a), modificând procentele alocate ale fondurilor programului cu 5-10 puncte procentuale.

  Amendamentul    72

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Resursele alocate statelor membre în gestiune partajată pot fi transferate, la cererea acestora, către prezentul program. Comisia execută aceste resurse fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c). Dacă acest lucru este posibil, resursele respective se utilizează în beneficiul statului membru în cauză.

  5.  Resursele alocate statelor membre în gestiune partajată pot fi transferate, la cererea acestora sau la cererea Comisiei, către prezentul program. Comisia execută aceste resurse direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar. Dacă este posibil, resursele respective se utilizează în beneficiul statului membru.

  Amendamentul    73

  Propunere de regulament

  Articolul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 6a

   

  Mecanismul de sprijinire a valorilor

   

  1.  În cazuri excepționale, în care există o deteriorare gravă și rapidă într-un stat membru a respectării valorilor Uniunii consacrate la articolul 2 din TUE, iar aceste valori riscă să nu fie suficient protejate și promovate, Comisia poate deschide o cerere de propuneri sub forma unei proceduri accelerate pentru cereri de grant pentru organizațiile societății civile, cu scopul de a facilita, sprijini și consolida dialogul democratic în statul membru în cauză și de a soluționa problema conformității insuficiente cu valorile consacrate la articolul 2 din TUE.

   

  2.  Comisia alocă până la 5 % din sumele menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (-a) Mecanismului de sprijinire a valorilor prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol. La sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar, Comisia transferă toate fondurile neangajate în cadrul acestui mecanism pentru a sprijini alte acțiuni care se încadrează în obiectivele programului.

   

  3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 pentru a declanșa Mecanismul de sprijinire a valorilor prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol. Activarea mecanismului se bazează pe o monitorizare și o evaluare cuprinzătoare, regulate și bazate pe dovezi a situației din toate statele membre în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile fundamentale.

   

  4.  Resursele alocate unui stat membru în gestiune partajată pot fi transferate către prezentul program în următoarele cazuri:

   

  (a)  atunci când Comisia activează Cadrul UE pentru consolidarea statului de drept;

   

  (b)  atunci când o treime dintre statele membre, Parlamentul European sau Comisia prezintă Consiliului o propunere motivată în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE pentru a stabili existența unui risc evident de încălcare gravă de către statul membru în cauză a valorilor consacrate la articolul 2 din TUE;

   

  (c)  atunci când o treime dintre statele membre sau Comisia prezintă Consiliului European o propunere motivată în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din TUE pentru a stabili existența unei încălcări grave și persistente de către statul membru respectiv a valorilor consacrate la articolul 2 din TUE.

   

  5.  Comisia execută resursele menționate la alineatul (4) din prezentul articol direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar. Dacă este posibil, resursele respective sunt utilizate în beneficiul statului membru în cauză.

   

  Comisia poate înainta Consiliului o propunere de transferare a resurselor menționate la alineatul (4) din prezentul articol după consultarea Parlamentului European. O propunere a Comisiei se consideră adoptată de Consiliu cu excepția cazului în care Consiliul decide, printr-un act de punere în aplicare, să respingă propunerea în cauză cu majoritate calificată în termen de o lună de la prezentarea ei de către Comisie.

   

  6.  Comisia informează Parlamentul European cu privire la punerea în aplicare a prezentului articol. În particular, Comisia informează imediat Parlamentul European atunci când una dintre condițiile prevăzute la alineatul (1) este îndeplinită de un stat membru, iar în cazurile menționate la alineatul (4), oferă detalii privind fondurile și programele care ar putea face obiectul unui transfer de resurse. Parlamentul European poate invita Comisia la un dialog structurat privind aplicarea prezentului articol.

  Amendamentul    74

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Programul se pune în aplicare prin gestiune directă, în conformitate cu Regulamentul financiar, sau prin gestiune indirectă cu organismele menționate la articolul 61 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar. Programul poate asigura finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar.

  1.  Programul se pune în aplicare prin gestiune directă în conformitate cu Regulamentul financiar sau prin gestiune indirectă cu organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

  Amendamentul    75

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Contribuțiile la un mecanism de asigurare mutuală pot acoperi riscul asociat recuperării fondurilor datorate de beneficiari și sunt considerate o garanție suficientă în conformitate cu Regulamentul financiar.

  2.  Programul poate furniza finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, în primul rând prin granturi pentru acțiuni, precum și prin granturi de funcționare anuale și multianuale. Această finanțare este implementată astfel încât să asigure buna gestiune financiară, utilizarea prudentă a fondurilor publice, nivelurile mai scăzute ale sarcinii administrative pentru operatorul de program și pentru beneficiari, precum și accesibilitatea fondurilor programului pentru potențialii beneficiari. Se pot utiliza sume forfetare, costuri unitare și granturi „în cascadă” (sprijin financiar pentru părțile terțe). Se acceptă cerințele de cofinanțare în natură, dar ele pot fi anulate în cazul unei finanțări complementare limitate.

  Amendamentul    76

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pot primi finanțare în temeiul prezentului regulament acțiunile care contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele specifice menționate la articolul 2. Sunt eligibile pentru finanțare în special activitățile menționate în anexa I.

  1.  Pot primi finanțare în temeiul prezentului regulament acțiunile care contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele generale sau specifice menționate la articolul 2. Sunt eligibile pentru finanțare în special activitățile menționate la articolul 9a.

  Amendamentul    77

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – paragraful 2 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2.  În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Comisia înființează un „Grup de dialog civil”, menit să asigure un dialog periodic, deschis și transparent cu beneficiarii programului și cu alte părți interesate relevante, pentru a face schimb de experiență și de bune practici și pentru a discuta evoluțiile politice în domeniile și obiectivele vizate de program și domeniile conexe.

  Amendamentul    78

  Propunere de regulament

  Articolul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 9a

   

  Activități eligibile pentru finanțare

   

  Obiectivele generale și specifice ale programului prevăzute la articolul 2 vor fi realizate în special, dar nu exclusiv, prin sprijinirea următoarelor activități:

   

  (a)   sensibilizare, educarea publicului, promovarea și difuzarea de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor, a principiilor și a drepturilor din domeniile și obiectivele acoperite de program;

   

  (b)   învățarea reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare civică și democratică;

   

  (c)   activități de monitorizare analitică, de raportare și de promovare pentru a îmbunătăți înțelegerea situației din statele membre și de la nivelul Uniunii în domeniile acoperite de program, precum și pentru a îmbunătăți transpunerea și punerea în aplicare adecvată a dreptului Uniunii, a politicilor și a valorilor comune ale Uniunii în statele membre, astfel de activități incluzând, de exemplu, colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și sondaje; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale educaționale;

   

  (d)   activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite de program, și consolidarea independenței și capacității părților interesate relevante de a promova politicile și drepturile din domeniile acoperite de program, inclusiv prin litigii strategice;

   

  (e)   promovarea sensibilizării publicului și a înțelegerii de către acesta a riscurilor, normelor, garanțiilor și drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal, viața privată și securitatea digitală;

   

  (f)   consolidarea sensibilizării cetățenilor cu privire la valorile europene de bază și la angajamentul lor față de justiție, egalitate, statul de drept și democrație, precum și cu privire la drepturile și obligațiile care decurg din cetățenia Uniunii, cum ar fi dreptul de a călători, de a munci, de a studia și de a locui în alt stat membru, prin campanii de informare și promovarea înțelegerii reciproce, a dialogului intercultural și a respectului pentru diversitate în cadrul Uniunii;

   

  (g)   creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor, în special al tinerilor, privind cultura europeană, patrimoniul cultural, identitatea, istoria și memoria istorică, precum și consolidarea sentimentului lor de apartenență la Uniune, în special prin inițiative de reflecție asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei și de comemorare a victimelor acestor crime, nedreptăți și activități legate de alte momente definitorii din istoria europeană recentă;

   

  (h)   reunirea cetățenilor de naționalități și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea de a participa la activități de înfrățire între orașe și proiecte la scară mică și proiecte ale societății civile, creând astfel condițiile pentru o abordare ascendentă mai marcată;

   

  (i)   încurajarea și facilitarea participării active și favorabile incluziunii, acordând o atenție deosebită grupurilor marginalizate ale societății, la construirea unei Uniuni mai democratice, precum și sensibilizarea, promovarea și apărarea drepturilor fundamentale, a drepturilor și a valorilor prin sprijinirea organizațiilor societății civile active în domeniile acoperite de program la toate nivelurile, precum și dezvoltarea capacității rețelelor europene și a organizațiilor societății civile de a contribui la dezvoltarea, sensibilizarea și monitorizarea punerii în aplicare a legislației, a obiectivelor politice, a valorilor și a strategiilor Uniunii;

   

  (j)   finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

   

  (k)   îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare a cetățenilor și a societății civile, inclusiv prin înființarea și sprijinirea de puncte de contact independente pentru program;

   

  (l) consolidarea capacității și independenței apărătorilor drepturilor omului și a organizațiilor societății civile care monitorizează situația statului de drept și sprijinirea acțiunilor la nivel local, regional, național și transnațional;

   

  (m)   sprijinirea apărării avertizorilor de integritate, inclusiv sprijinirea inițiativelor și măsurilor de stabilire a unor canale sigure de raportare în cadrul organizațiilor și către autoritățile publice sau alte organisme relevante, precum și a măsurilor de protejare a avertizorilor împotriva concedierii, a retrogradării sau a altor represalii, inclusiv prin informarea și instruirea autorităților publice și a părților interesate relevante;

   

  (n)   sprijinirea inițiativelor și a măsurilor de promovare și protejare a libertății și pluralismului mass-mediei și de consolidare a capacităților pentru noile provocări, cum ar fi noile mijloace de informare în masă și combaterea discursurilor de incitare la ură, precum și a dezinformării orientate către ținte precise prin acțiuni de sensibilizare, formare, studii și activități de monitorizare;

   

  (o)   sprijinirea organizațiilor societății civile care desfășoară activități de promovare și monitorizare a integrității, a transparenței și a răspunderii administrației publice și autorităților publice, precum și activități de combatere a corupției;

   

  (p)   sprijinirea organizațiilor care ajută, găzduiesc și protejează victime ale violenței și persoane care sunt ținta unor amenințări, inclusiv adăposturi pentru femei.

  Amendamentul    79

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Granturile programului sunt acordate și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar.

  1.  Granturile programului sunt acordate și gestionate în conformitate cu titlul VIII din Regulamentul financiar și includ granturi pentru acțiuni, granturi de funcționare multianuale și granturi în cascadă.

  Amendamentul    80

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi.

  2.  Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi. Componența comitetului de evaluare reflectă un echilibru de gen.

  Amendamentul    81

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.   O acțiune care a primit o contribuție din partea programului poate primi și o contribuție din partea altui program al Uniunii, inclusiv din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. [Finanțarea cumulativă nu trebuie să depășească totalul costurilor eligibile ale acțiunii, iar sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii se poate calcula în mod proporțional]

  1.   O acțiune care a primit o contribuție din partea programului poate primi și o contribuție din partea altui program al Uniunii, inclusiv din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri, iar dubla aprovizionare a fondurilor se evită indicând în mod clar sursele de finanțare pentru fiecare categorie de cheltuieli, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. [Finanțarea cumulativă nu trebuie să depășească totalul costurilor eligibile ale acțiunii, iar sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii se poate calcula în mod proporțional]

  Amendamentul    82

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări legat de acesta;

  –  un stat membru sau o țară ori un teritoriu de peste mări legat de un stat membru;

  Amendamentul    83

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  —  o țară terță asociată la program;

  —  pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (c), o țară terță asociată la program, în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament;

  Justificare

  Această formulare urmărește să excludă țările terțe de la participarea la finanțarea obiectivelor legate de noua componentă referitoare la valorile Uniunii menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (-a) (nouă).

  Amendamentul    84

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

  (b)  orice entitate juridică non-profit înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională;

  Amendamentul    85

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Se poate acorda un grant de funcționare Rețelei europene a organismelor de promovare a egalității (EQUINET), în absența unei cereri de propuneri, pentru a acoperi cheltuielile asociate programului de lucru permanent al acesteia.

  3.  Se poate acorda un grant de funcționare Rețelei europene a organismelor de promovare a egalității (EQUINET), în absența unei cereri de propuneri, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) litera (a), pentru a acoperi cheltuielile asociate programului de lucru permanent al acesteia, cu condiția să se efectueze o evaluare a impactului de gen al programului lor de lucru.

  Amendamentul    86

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul de lucru

  Programul de lucru și prioritățile multianuale

  Amendamentul    87

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Programul se pune în aplicare cu ajutorul programelor de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar.

  1.  Programul se realizează cu ajutorul programelor de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar.

  Amendamentul    88

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Comisia aplică principiul parteneriatului atunci când își stabilește prioritățile din cadrul programului și asigură o implicare cuprinzătoare a părților interesate în planificarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea prezentului program și a programelor sale de lucru, în conformitate cu articolul 15a.

  Amendamentul    89

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programul de lucru se adoptă de către Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 19.

  2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 în ceea ce privește completarea prezentului regulament prin stabilirea programului de lucru corespunzător.

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Prezentul amendament propune o formulare adecvată.

  Amendamentul    90

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În anexa II sunt stabiliți indicatori pentru raportarea progreselor programului în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 2.

  1.  După caz, se colectează indicatori defalcați pe sexe pentru raportarea progreselor programului în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 2. Lista indicatorilor este stabilită în anexa II.

  Amendamentul    91

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Sistemul de raportare a performanței asigură colectarea eficientă, eficace și în timp util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

  3.  Sistemul de raportare a performanței asigură colectarea eficientă, eficace și în timp util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale și cât mai puțin împovărătoare. Pentru a facilita îndeplinirea cerințelor de raportare, Comisia pune la dispoziție formate ușor de utilizat și oferă programe de orientare și de sprijin ce vizează în special organizațiile societății civile, care s-ar putea să nu dispună întotdeauna de know-how și de personal și resurse adecvate pentru a îndeplini cerințele de raportare.

  Amendamentul    92

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru ca rezultatele acestora să fie utilizate în procesul decizional.

  1.  Evaluările țin seama de dimensiunea de gen, furnizează cifre defalcate în funcție de gen, includ un capitol specific pentru fiecare componentă și iau în considerare numărul persoanelor contactate, feedbackul lor și acoperirea lor geografică și se efectuează în timp util pentru ca rezultatele acestora să fie utilizate în procesul decizional.

  Amendamentul    93

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Evaluarea intermediară a programului se efectuează după ce sunt disponibile suficiente informații privind punerea sa în aplicare, în termen de cel mult patru ani de la începerea acesteia. Evaluarea la jumătatea perioadei ia în considerare rezultatele evaluărilor impactului pe termen lung al programelor anterioare („Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Europa pentru cetățeni”).

  2.  Evaluarea intermediară a programului se efectuează după ce sunt disponibile suficiente informații privind punerea sa în aplicare, în termen de cel mult patru ani de la începerea acesteia. Evaluarea intermediară ia în considerare rezultatele evaluărilor impactului pe termen lung al programelor anterioare („Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Europa pentru cetățeni”). Evaluarea intermediară include o evaluare a impactului de gen pentru a aprecia măsura în care se realizează obiectivele programului în materie de egalitate de gen, pentru a se asigura că nicio componentă a programului nu are un impact negativ neintenționat asupra egalității de gen și pentru a identifica recomandări privind modul în care pot fi elaborate viitoarele cereri de propuneri și decizii de acordare a granturilor de funcționare astfel încât să promoveze activ considerațiile legate de egalitatea de gen.

  Justificare

  Acest amendament vizează asigurarea unei formulări mai coerente în cadrul aceluiași alineat.

  Amendamentul    94

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Comisia comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale.

  4.  Comisia comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale. Comisia pune evaluarea la dispoziția publicului și o face ușor accesibilă, publicând-o pe site-ul său.

  Amendamentul    95

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2027.

  2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 13 și 14 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2027.

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Prezentul amendament propune o formulare adecvată.

  Amendamentul    96

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

  3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolele 13 și 14 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Prezentul amendament propune o formulare adecvată.

  Amendamentul    97

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

  4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. Componența grupului de experți consultați reflectă un echilibru de gen. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia asigură transmiterea promptă și simultană a tuturor documentelor, inclusiv a proiectelor de acte, către Parlamentul European, Consiliu și către experții din statele membre. Atunci când consideră că este necesar, Parlamentul European și Consiliul își pot trimite propriii experți la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei la care sunt invitați experți din statele membre și care se referă la pregătirea actelor delegate. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul primesc planificarea pentru următoarele luni și invitații la toate reuniunile experților.

  Amendamentul    98

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

  5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. În temeiul Acordului interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, cetățenii și alte părți interesate își pot exprima opinia în legătură cu proiectul de text al unui act delegat în termen de patru săptămâni. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor sunt consultate cu privire la proiectul de text, pe baza experienței ONG-urilor și a autorităților locale și regionale în ceea ce privește punerea în aplicare a programului.

  Amendamentul    99

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 sau 14 intră în vigoare dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Prezentul amendament propune o formulare adecvată.

  Amendamentul    100

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale, destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg.

  1.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale, într-o formă accesibilă și persoanelor cu handicap, destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg și, după caz, beneficiarilor acțiunilor finanțate astfel și participanților la acestea, demonstrând astfel valoarea adăugată a Uniunii și contribuind la eforturile Comisiei de a colecta date în vederea consolidării transparenței bugetare.

  Amendamentul    101

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele menționate la articolul 2.

  2.  Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale.

  Amendamentul    102

  Propunere de regulament

  Articolul 18 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 18a

   

  Puncte de contact pentru program

   

  În fiecare stat membru există un punct de contact independent pentru program, cu personal calificat, în special, să ofere părților interesate și beneficiarilor programului orientări imparțiale, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele programului, inclusiv la procedura de depunere a candidaturii.

  Amendamentul    103

  Propunere de regulament

  Articolul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 19

  eliminat

  Procedura comitetului

   

  1.  Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

   

  2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

   

  3.  Comitetul se poate reuni în configurații specific, pentru a gestiona diferitele componente ale programului.

   

  Justificare

  Acest articol trebuie eliminat, deoarece propunerea nu ar trebui să includă nicio trimitere la acte de punere în aplicare.

  Amendamentul    104

  Propunere de regulament

  Anexa -I (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Anexa I

   

  Fondurile disponibile ale programului menționate la articolul 6 alineatul (1) se alocă după cum urmează:

   

  (a) În cadrul sumei menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a):

   

  - cel puțin 15 % pentru activitățile de punere în aplicare a obiectivului specific prevăzut la articolul 3 litera (aa);

   

  - cel puțin 40 % pentru activitățile de punere în aplicare a obiectivelor specifice prevăzute la articolul 5 litera (-a) și

   

  - cel puțin 45 % pentru activitățile de punere în aplicare a obiectivelor specifice prevăzute la articolul 3 literele (a) și (b) și la articolul 5 literele (a) și (b);

   

  (b) În cadrul sumei menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (b):

   

  - 15 % pentru acțiunile comemorative;

   

  - 65 % pentru participarea democratică;

   

  - 10 % pentru acțiunile promoționale și

   

  - 10 % pentru gestionare.

  Amendamentul    105

  Propunere de regulament

  Anexa I

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Anexa I

  eliminat

  Activitățile programului

   

  Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități:

   

  (a)   sensibilizare și diseminare de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program;

   

  (b)   învățare reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare civică și democratică;

   

  (c)   activități analitice și de monitorizare1, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor UE;

   

  (d)   activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite;

   

  (e)   elaborarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

   

  (f)   sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la cultura, istoria și memoria europeană, precum și cu privire la sentimentul de apartenență la Uniune;

   

  (g)   reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire între orașe;

   

  (h)   încurajarea și facilitarea atât a participării active la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a conștientizării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

   

  (i)   finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

   

  (j)   stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile Uniunii, precum și de a sprijini organizațiile societății civile care activează în domeniile acoperite de program;

   

  (k)   îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare directă a cetățenilor, inclusiv prin înființarea și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru program.

   

  1  Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

   

  Amendamentul    106

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori care măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor culege date cu privire la următorul set de indicatori-cheie:

  Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori de rezultat care măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. După caz, indicatorii sunt defalcați în funcție de vârstă, sex și orice alte date care pot fi colectate (de exemplu, etnie, handicap și identitate de gen). În acest scop, se vor culege date cu privire la următorul set de indicatori-cheie:

  Amendamentul    107

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – tabel

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Numărul de persoane care au participat la:

  Numărul de persoane, defalcate în funcție de sex și vârstă, care au participat la:

  (i) activități de formare;

  (i) activități de formare;

  (ii) activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici;

  (ii) activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici;

  (iii) activități de sensibilizare, de informare și de diseminare.

  (iii) activități de sensibilizare, de informare și de diseminare.

  Amendamentul    108

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – rândul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Comisia publică, de asemenea, următorii indicatori de performanță în fiecare an:

  Amendamentul    109

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – rândul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Numărul de cereri și de activități pentru care s-a acordat finanțare, defalcat în funcție de lista de la articolul 9 alineatul (1) și după componenta vizată

  Amendamentul    110

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – rândul 1 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Nivelul de finanțare cerut de solicitanți și acordat, defalcat în funcție de lista de la articolul 9 alineatul (1) și după componenta vizată

  Amendamentul    111

  Propunere de regulament

  Anexa II – tabel – rândul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Numărul de rețele și de inițiative transnaționale care se concentrează asupra memoriei și a patrimoniului european, ca rezultat al intervenției programului

  Numărul de rețele și de inițiative transnaționale care se concentrează asupra acțiunilor de comemorare europene, a patrimoniului european și a dialogului civil european, ca rezultat al intervenției programului.

  Amendamentul    112

  Propunere de regulament

  Anexa II – tabel – rândul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Distribuția geografică a proiectelor

  • [1]    JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]    JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  La 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea sa de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” ca parte a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. Programul „Drepturi și valori” reunește programele „Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Europa pentru cetățeni”, existente în perioada 2014-2020. Obiectivul propunerii este acela de a proteja și de a promova drepturile și valorile europene comune, astfel cum sunt consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice, bazate pe drepturi, egale și incluzive. Deși raportoarea salută intenția Comisiei de a asigura continuarea programelor existente, întrucât acestea joacă un rol esențial în promovarea și aplicarea drepturilor și valorilor UE, propunerea nu dă un răspuns adecvat la unele dintre provocările cu care se confruntă Uniunea în prezent în ceea ce privește valorile și drepturile europene comune.

  În Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la necesitatea instituirii unui instrument pentru valori europene, destinat sprijinirii organizațiilor societății civile care promovează valorile fundamentale ale Uniunii Europene la nivel local și național, Parlamentul European a îndemnat Comisia să propună un instrument pentru valori europene ca parte a CFM 2021-2027, menit să ofere sprijin financiar societății civile la nivel local și național pentru a combate acțiunile îndreptate împotriva democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale în UE. Instrumentul ar fi complementar programelor deja existente și ar dispune de un nivel de finanțare corespunzător cheltuielilor UE pentru promovarea valorilor în țările terțe.

  În acest context, raportoarea propune câteva modificări în proiectul său de raport pentru a reflecta aceste preocupări și pentru a eficientiza programul în vederea protejării și promovării valorilor respective în cadrul Uniunii.

  Domeniu de aplicare

  Pentru a alinia obiectivele programului la valorile comune prevăzute la articolul 2 din TUE, care stau la baza Uniunii Europene, raportoarea propune extinderea domeniului de aplicare al propunerii, incluzând în mod expres în cadrul obiectivului general al programului democrația, statul de drept și drepturile fundamentale consacrate la articolul 2 din TUE. Într-o perioadă în care democrația și statul de drept din Europa se confruntă cu provocări, raportoarea consideră că este imperios necesar ca acest instrument să fie finanțat în mod corespunzător și să fie ușor accesibil în vederea sprijinirii cetățenilor implicați în promovarea acestor valori europene foarte amenințate. Respectarea statului de drept în interiorul Uniunii constituie o condiție prealabilă pentru protecția drepturilor fundamentale, precum și pentru respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din tratate. Modul în care statul de drept este implementat în statele membre joacă un rol-cheie în asigurarea încrederii reciproce între statele membre și în sistemele lor juridice.

  Așadar, raportoarea sugerează adăugarea unui nou obiectiv specific (componenta „Valorile Uniunii”) referitor la democrație, drepturile fundamentale și statul de drept, care va finanța acțiuni corespunzătoare la nivel local, regional, național și transnațional.

  În cadrul acestui nou obiectiv specific, raportoarea consideră că programul ar trebui să se axeze pe protejarea și promovarea democrației și a statului de drept, inclusiv pe asigurarea independenței sistemului judiciar, pe protecția judiciară efectivă cu ajutorul unor instanțe independente, inclusiv a drepturilor fundamentale, precum și pe transparența și caracterul nearbitrar al autorităților publice și al autorităților de aplicare a legii, pe acordarea de sprijin apărătorilor drepturilor omului independenți și organizațiilor societății civile care monitorizează respectarea statului de drept, pe apărarea avertizorilor de integritate și pe sprijinirea inițiativelor care promovează transparența, responsabilitatea, integritatea și absența corupției.

  Deoarece respectarea și protejarea drepturilor fundamentale reprezintă baza unei societăți democratice, raportoarea consideră că ar trebui acordată o atenție deosebită și consolidării libertății de exprimare, de întrunire pașnică sau de asociere, a libertății și pluralismului mijloacelor de informare în masă, a libertății academice, a libertății de religie sau de credință, precum și a dreptului la viața privată și la viața de familie.

  În acest context, raportoarea salută, totodată, accentul pus la articolele 3 și 5 din propunere pe principiul egalității și nediscriminării, precum și pe necesitatea de a combate toate formele de violență. Articolul 21 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale interzice clar discriminarea pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba sau apartenența la o minoritate națională. Potrivit celui de al doilea sondaj privind minoritățile și discriminarea în UE efectuat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, violențele, hărțuirile, amenințările și discursurile xenofobe care vizează în special persoanele LGTBI, persoanele care aparțin minorităților etnice sau religioase, precum și solicitanții de azil și migranții au fost în continuare răspândite și grave în Uniunea Europeană în 2017.

  În cadrul obiectivului general de a proteja și a promova democrația și statul de drept, raportoarea sugerează ca componenta Daphne să promoveze un acces mai larg al tuturor victimelor violențelor la justiție și la mecanismele de raportare a infracțiunilor. (Sunt incluși jurnaliștii și alți actori media care se confruntă cu numeroase atacuri, amenințări și presiuni din partea actorilor statali și nestatali în întreaga UE).

  Raportoarea mai propune ca unele activități eligibile pentru finanțare menționate în anexa I să fie incluse într-un articol pentru a facilita înțelegerea și utilizarea programului. Se propun câteva modificări ale listei activităților pentru a clarifica unele dintre activitățile eligibile în cadrul noii componente privind valorile Uniunii, precum și pentru a evidenția faptul că acțiunile de promovare, de consolidare a capacităților și de sensibilizare sunt sprijinite, de asemenea, prin intermediul acestui program.

  Buget

  Având în vedere schimbările peisajului politic din Uniune și amenințările la adresa valorilor europene cu care se confruntă în prezent UE, raportoarea consideră că bugetul propus pe șapte ani, de 642 de milioane EUR (din care 409 milioane EUR pentru componenta „Egalitate și drepturi” și 233 de milioane EUR pentru componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”), este insuficient și nu poate răspunde nevoilor cetățenilor UE de consolidare și protejare a valorilor UE ca parte a unei societăți pluraliste, democratice, deschise și incluzive.

  Date fiind solicitările repetate ale organizațiilor societății civile de a se majora bugetul programelor existente, precum și extinderea propusă a domeniului de aplicare, inclusiv noua componentă dedicată valorilor Uniunii, raportoarea sugerează următoarea alocare bugetară pe baza rezoluției Parlamentului din aprilie 2018: în total, 1 974 457 de milioane EUR, în prețuri curente, din care 1 miliard EUR pentru noua componentă dedicată valorilor Uniunii, 474 457 de milioane EUR pentru „Egalitate și drepturi” și 500 de milioane EUR pentru componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”. Aceste sume reprezintă o creștere semnificativă în comparație cu bugetul propus de Comisie, dar raportoarea este de părere că o majorare substanțială este atât esențială, cât și necesară pentru a răspunde în mod eficient amenințărilor actuale la adresa valorilor europene.

  Pentru a garanta că organizațiile societății civile pot beneficia în mod adecvat de finanțarea din partea programului, raportoarea propune, de asemenea, ca cel puțin 40 % din finanțarea rezervată fiecărui obiectiv să fie alocată unor organizații neguvernamentale.

  Raportoarea consideră că mecanismele pentru a asigura o legătură între politicile de finanțare ale Uniunii și valorile Uniunii ar trebui îmbunătățite în continuare, permițând Comisiei să prezinte Consiliului o propunere de transfer al resurselor alocate unui stat membru în cadrul gestiunii partajate către program în cazul în care statul membru respectiv face obiectul unor proceduri referitoare la valorile Uniunii. Raportoarea a propus dispoziții specifice cu privire la o listă limitată de situații în care resursele alocate unui stat membru în cadrul gestiunii partajate pot fi transferate către program, la procedura de urmat și la drepturile de control ale Parlamentului European.

  Accesul la finanțare

  Raportoarea consideră că ar trebui să se acorde mai multă susținere proiectelor locale care promovează valorile europene definite la articolul 2 din Tratatul privind UE - în special standardele democratice, statul de drept și drepturile fundamentale - ca o condiție prealabilă pentru o societate deschisă și incluzivă. Acest lucru este în conformitate și cu avizul exprimat de FRA în studiul său intitulat „Provocările cu care se confruntă organizațiile societății civile care lucrează în domeniul drepturilor omului în UE”, publicat în ianuarie 2018, unde se menționează în mod clar că „Instituțiile și statele membre ale UE sunt încurajate să asigure disponibilitatea finanțării pentru OSC-urile care depun eforturi pentru protejarea și promovarea valorilor fundamentale ale UE în domeniul drepturilor fundamentale, al democrației și al statului de drept, inclusiv pentru organizațiile locale mici. O astfel de finanțare ar trebui să acopere, după caz, varietatea activităților OSC-urilor, cum ar fi furnizare de servicii, activități de supraveghere, promovare, litigii, campanii de mediatizare, educație civică și pentru drepturile omului și campanii de sensibilizare.”.

  Proiectul de raport propus de raportoare răspunde obiectivului general conform căruia UE ar trebui să furnizeze sprijin financiar specific organizațiilor societății civile care desfășoară la nivel local, regional și național activități de promovare și protejare a valorilor pe care se întemeiază UE. În consecință, au fost prezentate amendamente specifice pentru a sublinia atenția acordată în cadrul întregului program organizațiilor care își desfășoară activitatea la nivel local, regional și național. Deși acțiunile la nivel transnațional joacă un rol important, multe provocări la adresa valorilor europene au cauze locale și trebuie să fie abordate atât la nivel local, cât și la nivel european.

  Simplificarea procedurilor și facilitarea accesului la finanțare reprezintă, de asemenea, unul dintre principalele obiective ale raportoarei în privința acestui program. Prin urmare, textul include referiri la opțiuni simplificate în materie de costuri, la proceduri rapide și flexibile de acordare a granturilor și la o depunere mai ușoară a candidaturilor, de exemplu prin intermediul granturilor de funcționare multianuale, al sumelor forfetare, al ratelor forfetare, al costurilor unitare, al granturilor în cascadă și al cofinanțării în natură. În plus, raportoarea propune ca procedurile de raportare să fie operaționalizate și consolidate în continuare în cadrul punerii în aplicare a acestui program. Raportoarea consideră, de asemenea, că participarea organizațiilor societății civile este esențială pentru planificarea, aplicarea și evaluarea programului. De aceea, Comisia ar trebui să mențină un dialog constant cu beneficiarii programului și cu alte părți interesate relevante, prin înființarea unui grup de dialog civil.

  Contribuția părților interesate

  La pregătirea proiectului său, raportoarea a primit contribuții din partea câtorva reprezentanți ai ONG-urilor prin intermediul unor mese rotunde organizate la Bruxelles și Stockholm, precum și în cadrul unor reuniuni bilaterale care au avut loc în mai multe rânduri. Raportoarea s-a consultat și cu reprezentanții altor agenții europene și părți interesate. Lista completă poate fi găsită în anexă.

  ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU A PERSOANELORDE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

  Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane la pregătirea proiectului de raport:

  Entitatea și/sau persoana

  Comitetul Economic și Social European

  Comitetul Regiunilor

  FRA (Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene)

  EQUINET (Rețeaua Europeană a Organismelor de Promovare a Egalității)

  Fundația Stefan Batory

  Uniunea Libertăților Civile pentru Parlamentul European

  Punctele de contact naționale, de exemplu din Germania și Franța

  Consiliul Localităților și Regiunilor Europene

  Fundația Umanistă Europeană

  Organizația „Civil Society” Europa

  DEF Europa

  Centrul European al Fundațiilor

  Platforma AGE Europa

  Platforma LLL de învățare pe tot parcursul vieții

  Centrul European de Voluntariat

  Forumul Civic European

  Forumul European de Tineret

  Federația Internațională pentru Planificare Familială

  Apărătorii de Primă Linie

  Fundația pentru învățarea pe tot parcursul vieții PERITIA

  Rețeaua europeană a IPPF

  Agenția suedeză pentru tineret și societatea civilă (MUCF)

  Asociația suedeză a tineretului/studenților în afaceri internaționale (UF Sverige)

  Sverok

  Consiliul național al organizațiilor de tineret din Suedia (LSU)

  PEN Suedia

  Diakonia

  Lobby-ul suedez al femeilor

  Biroul regional pentru Europa al ONU drepturile omului (OHCHR)

  AVIZ al Comisiei pentru bugete (26.11.2018)

  destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Raportor pentru aviz: Jordi Solé

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Proiectul de rezoluție legislativă

  Punctul 1 a (nou)

  Proiectul de rezoluție legislativă

  Amendamentul

   

  1a.   reamintește Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii1a; subliniază importanța principiilor orizontale care ar trebui să stea la baza CFM și a tuturor politicilor conexe ale Uniunii; solicită, prin urmare, integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) în toate politicile și inițiativele Uniunii din cadrul următorului CFM; subliniază, de asemenea, că eliminarea discriminării este vitală pentru îndeplinirea angajamentelor Uniunii privind o Europă favorabilă incluziunii și regretă faptul că în politicile UE, prezentate în cadrul propunerilor privind CFM, nu au fost integrate angajamente privind respectarea egalității de gen și mecanisme pentru integrarea perspectivei de gen;

   

  _______________

   

  aTexte adoptate, P8_TA(2018)0226.

  Amendamentul    2

  Proiectul de rezoluție legislativă

  Punctul 1 b (nou)

  Proiectul de rezoluție legislativă

  Amendamentul

   

  1b.   reamintește Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-20201a. reiterează sprijinul său pentru programe din domeniile culturii, educației, mass-mediei, tineretului, sportului, democrației, cetățeniei și societății civile care și-au demonstrat în mod clar valoarea adăugată europeană și se bucură de mult timp de popularitate în rândul beneficiarilor; reamintește recomandarea sa privind înființarea unui Fond european intern pentru democrație, care să acorde un sprijin consolidat societății civile și ONG-urilor ce activează în domeniile democrației și drepturilor omului, fondul urmând să fie gestionat de către Comisie;

   

  _______________

   

  1a Texte adoptate, P8_TA(2018)0075.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Propunere de

  Propunere de

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  de instituire a programului „Drepturi și valori”

  de instituire a programului „Drepturi, valori și cetățenie”

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1a)  În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020, Parlamentul European și-a exprimat sprijinul său pentru programe din domeniile culturii, educației, mass-mediei, tineretului, sportului, democrației, cetățeniei și societății civile care și-au demonstrat în mod clar valoarea adăugată europeană și se bucură de mult timp de popularitate în rândul beneficiarilor și a subliniat că singura modalitate de a avea o Uniune mai puternică și mai ambițioasă este de a consolida mijloacele financiare de care dispune. Ar trebui să se ofere sprijin în continuare politicilor existente, ar trebui sporite resursele programelor emblematice ale Uniunii, iar responsabilitățile suplimentare ar trebui corelate cu mijloace financiare suplimentare.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile care decurg din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru, să simtă că se pot bucura de toate drepturile aduse de această cetățenie și că și le pot exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie sprijinită în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii.

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile care decurg din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru, să simtă că se pot bucura de toate drepturile aduse de această cetățenie și că și le pot exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă, împreună cu autoritățile locale și regionale, precum și asociațiile lor reprezentative la nivel național și european, trebuie să fie sprijinită în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii. Programul asigură un sprijin continuu pentru punerea în aplicare și dezvoltarea în continuare a inițiativelor locale și regionale existente care contribuie la realizarea acestor obiective, cum ar fi Carta europeană pentru egalitatea dintre bărbați și femei la nivel local.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Egalitatea între femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală și un obiectiv al Uniunii Europene. Discriminarea și tratamentul inegal al femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale acestora și o piedică în calea participării lor depline la nivel politic, social și economic în societate. În plus, existența unor obstacole structurale și culturale împiedică realizarea unei egalități de gen reale. Prin urmare, promovarea egalității de gen în toate activitățile Uniunii constituie o activitate de bază pentru Uniune și un motor al creșterii economice și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  (8)  Egalitatea între femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală și un obiectiv al Uniunii Europene. Discriminarea și tratamentul inegal al femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale acestora și o piedică în calea participării lor depline la nivel politic, social și economic în societate. În plus, existența unor obstacole structurale și culturale împiedică realizarea unei egalități de gen reale. Prin urmare, promovarea egalității de gen în toate activitățile Uniunii constituie o activitate de bază pentru Uniune și un motor al creșterii economice și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului, asigurându-se cât mai multe sinergii cu Fondul social european Plus.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 8 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (8a)   Articolul 8 din TFUE stabilește principiul abordării integratoare a egalității de gen în toate activitățile Uniunii. O implementare adecvată a integrării egalității de gen necesită alocarea unor resurse adecvate și transparența liniilor bugetare dedicate promovării egalității de gen și combaterii discriminării pe criterii de gen.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 22 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22a)   Este important să se asigure o bună gestiune financiară a programului, precum și punerea sa în aplicare în modul cel mai eficace și ușor de utilizat, garantându-se, în același timp, securitatea juridică și accesibilitatea programului pentru toți participanții.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 22 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22b)   Îmbunătățirea punerii în aplicare și a calității cheltuielilor ar trebui să constituie principii directoare pentru atingerea obiectivelor programului, asigurându-se totodată utilizarea optimă a resurselor financiare.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 26 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (26a)   Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre are scopul de dota Uniunea cu mijloacele necesare pentru a proteja mai bine bugetul său atunci când deficiențele statului de drept afectează sau amenință să afecteze buna gestiune financiară sau interesele financiare ale Uniunii. Aceasta ar trebui să fie complementară programului „Drepturi și valori”, al cărui rol este diferit, și anume de a finanța politici care sunt conforme cu drepturile fundamentale și valorile europene și de a se concentra pe viața și participarea cetățenilor.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele asumate de Uniune cu privire la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul program va contribui la integrarea politicilor climatice și la atingerea unei ținte globale de sprijinire a obiectivelor climatice cu 25 % din cheltuielile bugetare ale Uniunii Europene. Pe parcursul pregătirii și al derulării programului vor fi identificate acțiuni relevante în acest sens, care vor fi reevaluate în contextul evaluării programului la jumătatea perioadei.

  (28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, acest program va contribui la integrarea acțiunilor legate de climă și la realizarea obiectivului global potrivit căruia 25 % din cheltuielile bugetare ar trebui să contribuie la obiectivele climatice în următoarea perioadă de CFM 2021-2027 și la atingerea unei ținte anuale de 30 %, cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Pe parcursul pregătirii și al derulării programului vor fi identificate acțiuni relevante în acest sens, care vor fi reevaluate în contextul evaluării programului la jumătatea perioadei.

  Justificare

  În Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: cu ocazia pregătirii poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)), Parlamentul European a solicitat atingerea, cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027, a obiectivului de 30 % din cheltuielile bugetare ale UE pentru sprijinirea obiectivelor climatice.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii.

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile și autoritățile locale și regionale și asociațiile lor reprezentative, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”);

  (b)  promovarea unei Europe pentru cetățeni prin promovarea implicării și a participării lor la viața democratică a Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”);

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2a.  Comisia poartă un dialog periodic cu beneficiarii programului, în special cu societatea civilă, precum și cu autoritățile locale și regionale și cu asociațiile lor reprezentative în definirea priorităților multianuale și anuale de-a lungul perioadei de programare. În acest scop, se va înființa un dialog civil ca platformă principală, care va fi structurat de-a lungul diferitelor obiective specifice ale programului.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse riscului;

  (a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de hărțuire și violență împotriva copiilor, tinerilor și femeilor, precum și a violenței împotriva altor grupuri expuse riscului, care apar online și/sau în domeniul fizic, inclusiv locurile de muncă și spațiile publice.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [641 705 000] EUR la nivelul prețurilor actuale.

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de 1 627 000 000 EUR la prețurile din 2018 (1 834 000 000 EUR în prețuri curente).

  Justificare

  În conformitate cu decizia Conferinței președinților din 13 septembrie 2018, amendamentul de compromis reflectă cea mai recentă defalcare a CFM pe programe, astfel cum a fost propusă spre adoptare de către raportorii pentru CFM în vederea votului privind proiectul de raport intermediar referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind cadrul financiar multianual 2021-2027 – poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.   O acțiune care a primit o contribuție din partea programului poate primi și o contribuție din partea altui program al Uniunii, inclusiv din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. [Finanțarea cumulativă nu trebuie să depășească totalul costurilor eligibile ale acțiunii, iar sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii se poate calcula în mod proporțional]

  1.   O acțiune care a primit o contribuție din partea programului poate primi și o contribuție din partea altui program al Uniunii, inclusiv din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate, cu condiția ca aceste contribuții să nu acopere aceleași costuri. Dubla aprovizionare a fondurilor se evită indicând în mod clar sursele de finanțare pentru fiecare categorie de cheltuieli, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. [Finanțarea cumulativă nu trebuie să depășească totalul costurilor eligibile ale acțiunii, iar sprijinul din partea diferitelor programe ale Uniunii se poate calcula în mod proporțional]

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programul de lucru se adoptă de către Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 19.

  2.  Programul de lucru se adoptă de către Comisie printr-un act delegat. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În anexa II sunt stabiliți indicatori pentru raportarea progreselor programului în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 2.

  1.  Indicatorii pentru raportarea progreselor programului în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 2 se colectează, dacă este cazul, defalcați pe gen. Lista indicatorilor este stabilită în anexa II.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru ca rezultatele acestora să fie utilizate în procesul decizional.

  1.  Evaluările integrează perspectiva de gen, includ un capitol specific pentru fiecare componentă și se efectuează în timp util pentru ca rezultatele acestora să fie utilizate în procesul decizional.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2027.

  2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 13 și 14 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2027.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.   Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale, destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg.

  1.   Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), oferind informații coerente, concrete și proporționale, adresate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg, demonstrând astfel valoarea adăugată a Uniunii și contribuind la eforturile Comisiei de a colecta date în vederea consolidării transparenței bugetare.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități:

  Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități, la nivel subnațional, național și european:

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  activități analitice și de monitorizare1, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor UE;

  (c)  activități analitice și de monitorizare1, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor UE;

  _______________

  _______________

  1 Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

  1Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici, defalcate pe sex și vârstă; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire între orașe;

  (g)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire, inclusiv mici proiecte de înfrățire bilaterală și rețele de orașe;

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  încurajarea și facilitarea atât a participării active la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a conștientizării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

  (h)  încurajarea și facilitarea atât a participării active la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a conștientizării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea organizațiilor societății civile și autoritățile locale și regionale, precum și asociațiile lor reprezentative;

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera j

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (j)  stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile Uniunii, precum și de a sprijini organizațiile societății civile care activează în domeniile acoperite de program;

  (j)  stimularea capacității rețelelor europene prin intermediul granturilor de funcționare multianuale de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul Uniunii, de a intensifica dezbaterile critice ascendente cu privire la obiectivele și strategiile de politică, precum și sprijinirea societății civile și a autorităților locale și regionale și a asociațiilor lor reprezentative care activează în domeniile acoperite de program;

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera ka (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ka)  consolidarea punctelor de contact naționale (PCN) și crearea de sinergii mai bune între evoluțiile politicii în domeniul cetățeniei, obiectivele programului și activitatea punctelor de contact naționale și a beneficiarilor;

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera kb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (kb)  consolidarea platformei online de prezentare a proiectelor dezvoltate de către beneficiari, precum și furnizarea de orientări pentru potențialii beneficiari, difuzarea rezultatelor proiectelor și sporirea vizibilității și a monitorizării;

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera kc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (kc)  sprijinirea în continuare a schimburilor critice, dar constructive, care abordează provocările care marchează viața de zi cu zi a europenilor, cum ar fi: locurile de muncă, integrarea migranților, locuințele, mobilitatea sau educația.

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori care măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor culege date cu privire la următorul set de indicatori-cheie:

  Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori care măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, vor fi colectate date cu privire la următorul set de indicatori-cheie care, dacă este cazul, ar trebui să fie defalcate în funcție de sex, vârstă și dizabilitate:

  Justificare

  Urmărirea categoriilor menționate mai sus în rândul participanților la program ar sprijini integrarea principiului egalității de gen și a nediscriminării în termeni concreți.

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – tabel

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Numărul de persoane care au participat la:

  Numărul de persoane, defalcate în funcție de sex și vârstă, care au participat la:

  (i) activități de formare;

  (i) activități de formare;

  (ii) activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici;

  (ii) activități de învățare reciprocă și de schimb de bune practici;

  (iii) activități de sensibilizare, de informare și de diseminare.

  (iii) activități de sensibilizare, de informare și de diseminare.

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – rândul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Comisia publică, de asemenea, următorii indicatori de performanță în fiecare an:

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – rândul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Numărul de cereri și de activități pentru care s-a acordat finanțare, defalcat în funcție de lista de la articolul 9 alineatul (1) și după componenta vizată

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – rândul 1 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Nivelul de finanțare cerut de solicitanți și acordat, defalcat în funcție de lista de la articolul 9 alineatul (1) și după componenta vizată

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Instituirea programului „Drepturi și valori”

  Referințe

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  BUDG

  14.6.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Jordi Solé

  28.6.2018

  Examinare în comisie

  26.9.2018

   

   

   

  Data adoptării

  5.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  24

  4

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Michael Detjen

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  24

  +

  ALDE

  Jean Arthuis, Gérard Deprez

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

  S&D

  Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Indrek Tarand

  4

  -

  ECR

  Bernd Kölmel

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni

  NI

  Eleftherios Synadinos

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (21.11.2018)

  destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Raportor pentru aviz: Jean Lambert

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Context

  Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților”. Având în vedere că societățile europene s-au confruntat recent cu fenomenul extremismului și cu diviziunile apărute în sânul lor, prin care este pusă în discuție ideea unor societăți deschise și favorabile incluziunii, Comisia a evaluat că este mai important decât oricând să se promoveze și să se consolideze aceste valori. În plus, oamenii continuă să se confrunte cu discriminarea pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, iar femeile, copiii și alte persoane vulnerabile sunt zilnic expuse riscului de a fi victime ale unor acte de violență. De asemenea, oamenii nu sunt suficient de bine informați cu privire la valorile UE și la drepturile lor în calitate de cetățeni, iar unii dintre ei pun chiar la îndoială aceste drepturi și valori.

  Comisia a constatat că, până în prezent, sprijinul acordat în acest domeniu a fost fragmentat, iar resursele alocate au fost limitate, nefiind, așadar, suficiente pentru a răspunde tuturor acestor provocări, astfel încât Comisia a decis să le combine într-un nou program „Drepturi și valori”, care urmează să fie finanțat prin intermediul unui nou Fond pentru justiție, drepturi și valori, cu o alocare totală de 641 705 000 EUR. Propunerea de regulament de instituire a programului „Drepturi și valori” a fost publicată la 30 mai 2018.

  Noul program propus grupează două programe de finanțare existente, și anume programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” și programul „Europa pentru cetățeni”. Obiectivul general al noului program este de a proteja și promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE și în Carta drepturilor fundamentale a UE. Acest obiectiv general va fi atins prin trei obiective specifice:

  •  promovarea egalității și a drepturilor (componenta „Egalitate și drepturi”): se concentrează pe prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării, pe sprijinirea politicilor cu un domeniu de aplicare cuprinzător, având drept obiectiv promovarea egalității de gen și abordarea integratoare a acesteia și combaterea discriminării, precum și a politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță, pe protecția și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor aferente cetățeniei Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal;

  •  promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”): se concentrează pe măsuri menite să asigure, în rândul cetățenilor, o mai bună înțelegere a proiectului european, a istoriei, a patrimoniului cultural și a diversității Uniunii, precum și pe promovarea schimburilor și a cooperării între cetățenii din diferite țări;

  •  lupta împotriva tuturor formelor de violență (componenta „Daphne”): se concentrează pe prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor, a femeilor și a altor grupuri expuse riscului și pe sprijinirea și protejarea victimelor unor astfel de violențe.

  Metodologie

  În cadrul PE, pe ansamblu, comisia competentă în fond este LIBE. Comisia EMPL a fost sesizată pentru a emite un aviz, în temeiul articolului 53 din Regulamentul de procedură.

  Puncte cheie abordate de raportoarea pentru aviz

  •  Modificarea denumirii programului, al cărui titlu va fi „Drepturi, egalitate și valori”, pentru a reflecta obiectivul de a asigura egalitatea pentru toți.

  •  Actualizarea modului de formulare a obiectivului general al programului, pentru a pune în evidență egalitatea și drepturile, care constituie obiective deja prezente în cuprinsul considerentului (3): „Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, favorabilă incluziunii și democratică.”

  •  Extinderea domeniului de aplicare personal al noului program, în conformitate cu FSE+, pentru a include, în mod expres, oamenii.

  •  Garantarea faptului că, pe durata perioadei de programare viitoare, se acordă suficientă atenție combaterii rasismului și a discursului de incitare la ură în mediul on-line.

  •  Având în vedere intrarea în vigoare a noului Regulament general privind protecția datelor, ar trebui să se acorde o atenție deosebită măsurilor de protecție asociate prelucrării datelor în contextul ocupării forței de muncă, dată fiind sensibilitatea acestor date.

  •  Mutarea listei acțiunilor eligibile și încadrarea acesteia în actul de bază, deoarece o parte atât de importantă a unui act legislativ nu poate fi ascunsă în anexă! Prin urmare, se propunere introducerea unui nou articol 9a și mutarea întregii liste menționate în anexa I la acest nou articol.

  •  Ar trebui să se garanteze finanțare pentru EQUINET prin intermediul programului, întrucât aceasta este o rețea de organisme statutare care cooperează în cadrul procesului de punere în aplicare și monitorizare a aplicării legislației UE care intră în domeniul de aplicare al programului.

  •  Raportoarea pentru aviz propune o actualizare a listei de activități. Printre principalele aspecte avute în vedere de raportoarea pentru aviz se numără următoarele:

  -  acțiunile nu ar trebui să se concentreze numai asupra îmbunătățirii cunoștințelor, ci și asupra utilizării acquis-ului relevant pentru program;

  -  este necesar să se consolideze aspectele creative ale acțiunilor, întrucât, din experiența raportoarei pentru aviz, acțiunile creative concepute corespunzător tind să fie eficace și eficiente în atingerea obiectivelor programului, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2;

  -  reintroducerea unor acțiuni care beneficiază în prezent de sprijin, dar care nu sunt enumerate în noua propunere și care privesc sprijinirea actorilor cheie și materialele educaționale.

  •  În cele din urmă, raportoarea pentru aviz propune să se facă o distincție clară în anexa II între indicatorii de performanță și indicatorii de rezultat și formulează sugestii privind includerea indicatorilor de performanță în rapoartele elaborate.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a)  Uniunea ar trebui să susțină și să promoveze în continuare drepturile și valorile prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, pe baza unor acte care respectă aceste valori, în special Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică și Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, obligațiile care decurg din Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, proclamația interinstituțională privind pilonul european al drepturilor sociale (2017/C 428/09), precum și Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018 referitoare la necesitatea instituirii unui instrument pentru valori europene, destinat sprijinirii organizațiilor societății civile care promovează valorile fundamentale ale Uniunii Europene la nivel local și național (2018/2619 (RSP).

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie promovate și respectate în continuare, să fie diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. Acest lucru va avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/20149 (denumite în continuare „programele anterioare”).

  (2)  Aceste drepturi și valori nu pot fi considerate de la sine înțelese și trebuie protejate, promovate, respectate în continuare și diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și trebuie să constituie pilonul central al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, precum și cu provocările încă persistente pe care le reprezintă intoleranța și discriminarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile, valorile Uniunii Europene și statul de drept, care nu poate fi disociat de democrație și condiționează eficacitatea sa. Pentru a promova și sprijini drepturile omului, respectarea demnității umane, drepturile sociale, drepturile minorităților, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept vor avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/20149 (denumite în continuare „programele anterioare”).

  _________________________________

  __________________________________

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3).

  9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3).

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, favorabilă incluziunii și democratică. Aceasta presupune o societate civilă dinamică, încurajarea participării democratice, civice și sociale a oamenilor și promovarea bogatei diversități a societății europene, pe baza istoriei și a memoriei noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede totodată că instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa pe persoanele și entitățile care contribuie la sprijinirea, diseminarea și protejarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități, menținându-le revigorate și dinamice. Obiectivul final este acela de a apăra, stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, favorabilă incluziunii și democratică, inclusiv o societate civilă dinamică. Activitățile finanțate ar trebui să aibă drept scop încurajarea participării democratice, civice și sociale a oamenilor și promovarea bogatei diversități a societății europene, în cadrul statelor membre și între acestea, pe baza valorilor, istoriei și a memoriei noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede totodată că instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Programul „Drepturi și valori” („programul”) ar trebui să permită realizarea de sinergii pentru a face față provocărilor comune promovării și protejării valorilor și pentru a atinge o dimensiune esențială în vederea obținerii de rezultate concrete în domeniu. Acest lucru ar trebui realizat prin valorificarea experienței pozitive a programelor anterioare. Aceasta va permite valorificarea deplină a potențialului sinergiilor, pentru a sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate și pentru a spori potențialul acestora de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, prin abordări adaptate.

  (4)  Programul „Drepturi și valori” („programul”) ar trebui să permită realizarea de sinergii pentru a face față provocărilor comune diseminării, promovării și protejării valorilor și pentru a atinge o dimensiune esențială în vederea obținerii de rezultate concrete în domeniu. Acest lucru ar trebui realizat prin valorificarea experienței pozitive a programelor anterioare, precum și prin instituirea unor noi măsuri inovatoare. Aceasta va permite valorificarea deplină a potențialului sinergiilor, pentru a sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate și pentru a spori potențialul acestora de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, prin abordări adaptate.

  Justificare

  Nu ar trebui să ne bazăm în întregime pe măsurile existente, ci ar trebui dezvoltate altele noi.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică a Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a diversității, a dialogului și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea gradului de sensibilizare și a implicării active a cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică și socială a Uniunii, consolidând incluziunea socială și combătând marginalizarea. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a diversității, a dialogului și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență, de integrare socială și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală. Valorile de înțelegere reciprocă, de dialog și de respectare a diversității pot fi integrate la nivel european numai dacă sunt bine înrădăcinate în statele membre și în regiunile acestora. Prin urmare, programul ar trebui să promoveze aceste valori și în interiorul statelor membre, în rândul diferitelor grupuri naționale, etnice, lingvistice sau religioase care, împreună, creează bogăția și diversitatea culturală a societății lor.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile care decurg din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru,simtă că se pot bucura de toate drepturile aduse de această cetățenie și că și le pot exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie sprijinită în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii.

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de ansamblul drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii, inclusiv de dispozițiile referitoare la combaterea discriminării aplicabile în contextul liberei circulații a lucrătorilor, astfel cum sunt prevăzute la articolul 45 alineatul (2) din TFUE, ar trebui să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru șiaibă dreptul să se bucure de toate drepturile aduse de această cetățenie și le poată exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, inclusiv a drepturilor sociale, fără a se confrunta cu discriminarea din niciun motiv, oriunde s-ar afla în Uniune. În plus, având în vedere că o parte din societatea civilă se confruntă în prezent cu dificultăți multiple în statele membre, societatea civilă și, în special, organizațiile acesteia trebuie să fie sprijinite în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii, cu un accent deosebit pe prevederile cartei.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Egalitatea între femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală și un obiectiv al Uniunii Europene. Discriminarea și tratamentul inegal al femeilor reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale acestora și o piedică în calea participării lor depline la nivel politic, social și economic în societate. În plus, existența unor obstacole structurale și culturale împiedică realizarea unei egalități de gen reale. Prin urmare, promovarea egalității de gen în toate activitățile Uniunii constituie o activitate de bază pentru Uniune și un motor al creșterii economice și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  (8)  Egalitatea între femei și bărbați reprezintă o valoare fundamentală și un obiectiv al Uniunii Europene. În conformitate cu articolul 8 din TFUE, Uniunea urmărește, în toate acțiunile sale, să elimine inegalitățile și să promoveze o egalitate efectivă între bărbați și femei. Discriminarea și tratamentul inegal al oricărei persoane pe criterii de sex și/sau gen reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale acesteia și o piedică în calea participării sale depline la nivel politic, social și economic în societate. În plus, existența unor obstacole structurale și culturale împiedică realizarea unei egalități de gen reale. Prin urmare, promovarea și integrarea egalității de gen în toate activitățile Uniunii, inclusiv la locul de muncă și în activitățile de ocupare a forței de muncă, unde continuă să existe discriminare în ceea ce privește remunerarea și accesul la piața muncii, constituie o activitate de bază pentru Uniune și un motor al creșterii economice și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)  Pentru a preveni și a combate toate formele de violență și pentru a proteja victimele sunt necesare o voință politică puternică și o acțiune coordonată, bazată pe metodele și rezultatele programelor anterioare „Daphne”, „Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Justiție”. În special finanțarea acordată prin programul „Daphne” pentru sprijinirea victimelor violenței și combaterea violenței împotriva femeilor, a copiilor și a tinerilor a constituit un real succes de la lansarea sa în 1997, atât din punctul de vedere al popularității sale în rândul părților interesate (autorități publice, instituții academice și organizații neguvernamentale), cât și din cel al eficacității proiectelor finanțate. Prin acest program s-au finanțat proiecte de sensibilizare, de furnizare de servicii de sprijin pentru victime și de sprijinire a activităților organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care își desfășoară activitatea la fața locului. Acest program a abordat toate formele de violență, de exemplu violența în familie, violența sexuală, traficul de persoane, precum și noile forme emergente de violență, cum ar fi hărțuirea pe internet. Prin urmare, este important ca toate aceste acțiuni să fie continuate, iar rezultatele și învățămintele desprinse să fie luate în considerare în mod corespunzător în derularea programului.

  (10)  Pentru a preveni și a combate toate formele de violență și pentru a proteja victimele, grupurile expuse riscurilor și în special persoanele vulnerabile, sunt necesare o voință politică puternică și o acțiune coordonată, bazată pe metodele și rezultatele programelor anterioare „Daphne”, „Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Justiție”. Trebuie depuse eforturi pentru a evita suprapunerile între programe și dubla finanțare. În special finanțarea acordată prin programul „Daphne” pentru sprijinirea victimelor violenței și combaterea violenței împotriva femeilor, a copiilor și a tinerilor a constituit un real succes de la lansarea sa în 1997, atât din punctul de vedere al popularității sale în rândul părților interesate (autorități publice, instituții academice și organizații neguvernamentale), cât și din cel al eficacității proiectelor finanțate. Prin acest program s-au finanțat proiecte de sensibilizare, de furnizare de servicii de sprijin pentru victime, pentru grupurile expuse riscurilor și în special pentru persoanele vulnerabile și de sprijinire a activităților organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) care își desfășoară activitatea la fața locului. Acest program a abordat toate formele de violență, de exemplu violența în familie, violența sexuală, traficul de persoane, precum și noile forme emergente de violență, cum ar fi hărțuirea pe internet. Prin urmare, este important ca toate aceste acțiuni să fie continuate, iar rezultatele și învățămintele desprinse să fie luate în considerare în mod corespunzător în derularea programului.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Nediscriminarea reprezintă un principiu fundamental al Uniunii. Articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede luarea de măsuri în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală. Nediscriminarea este, de asemenea, consacrată la articolul 21 din cartă. Ar trebui să se țină seama de trăsăturile specifice ale diferitelor forme de discriminare și să se conceapă în paralel măsuri corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea discriminării din unul sau mai multe motive. Programul ar trebui să sprijine acțiuni de prevenire și combatere a discriminării, a rasismului, a xenofobiei, a antisemitismului, a islamofobiei și a altor forme de intoleranță. În acest context, ar trebui să se acorde o atenție deosebită prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență, ură, segregare și stigmatizare, precum și combaterii comportamentului agresiv, a hărțuirii și a tratamentului intolerant. Programul ar trebui să fie pus în aplicare într-o manieră prin care să se potențeze reciproc cu alte activități ale Uniunii care au aceleași obiective, în special cu cele menționate în Comunicarea Comisiei din 5 aprilie 2011 intitulată „Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020”10 și în Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre11.

  (11)  Nediscriminarea reprezintă un principiu fundamental al Uniunii. Articolul 19 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede luarea de măsuri în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală. Nediscriminarea este, de asemenea, consacrată la articolul 21 din cartă, care prevede că se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, handicapul, vârsta sau orientarea sexuală și că, în domeniul de aplicare al tratatelor și fără a aduce atingere tratatelor sau dispozițiilor speciale ale acestora, ar trebui interzisă discriminarea pe motiv de cetățenie, în timp ce întregul capitol III din cartă abordează problema egalității. Egalitatea și combaterea discriminării nu reprezintă doar considerente de natură juridică, ci și provocări fundamentale pentru societate și, prin urmare, ar trebui să se țină seama de trăsăturile specifice ale diferitelor forme de discriminare și să se conceapă în paralel măsuri corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea discriminării din unul sau mai multe motive, precum și a discriminării intersecționale.

  _________________________________

   

  11  JO C 378, 24.12.2013, p. 1.

   

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11a)  Programul ar trebui să sprijine acțiuni de prevenire și combatere a discriminării, a rasismului, a xenofobiei, a antisemitismului, a atitudinii discriminatorii față de romi, a afrofobiei, a islamofobiei și a altor forme de intoleranță, bazate pe criterii cum sunt handicapul, vârsta, genul, exprimarea de gen, identitatea de gen și orientarea sexuală, recunoscând, totodată, dreptul tuturor persoanelor de a fi tratate cu demnitate. În acest context, ar trebui să se acorde o atenție deosebită prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență, ură, segregare și stigmatizare, precum și combaterii comportamentului agresiv (inclusiv a hărțuirii pe internet), a hărțuirii și a tratamentului intolerant.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11b)  Programul ar trebui să fie pus în aplicare într-o manieră prin care să se potențeze reciproc cu alte activități ale Uniunii care au aceleași obiective, în special cu cele menționate în Comunicarea Comisiei din 5 aprilie 2011 intitulată „Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020” și în Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre1a. Promovarea unui mediu tolerant și favorabil incluziunii la locul de muncă și recunoașterea dreptului tuturor persoanelor de a fi tratate cu demnitate la locul de muncă și în societate, în general, constituie obiective permanente, care necesită o intensificare și o coordonare mai strânsă a eforturilor depuse, inclusiv prin alocarea unor fonduri suficiente.

   

  ____________________

   

  1a  JO C 378, 24.12.2013, p. 1.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Participarea deplină și efectivă a persoanelor cu handicap în societate, în aceleași condiții cu ceilalți, este împiedicată de obstacole comportamentale și de mediu, precum și de lipsa accesibilității. Persoanele cu handicap se confruntă, printre altele, cu obstacole care le împiedică să pătrundă pe piața muncii, să obțină o educație incluzivă și de calitate, să evite sărăcia și a excluziunea socială, să aibă acces la inițiative și mijloace de expresie culturale sau să își exercite drepturile politice. În calitate de părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), Uniunea Europeană și toate statele sale membre s-au angajat să promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu handicap. Dispozițiile CNUDPH au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii.

  (12)  Participarea deplină și efectivă a persoanelor cu handicap în societate, în aceleași condiții cu ceilalți, este împiedicată de obstacole comportamentale și de mediu, precum și de lipsa accesibilității. Persoanele cu handicap, printre care se numără cele care suferă de deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale pe termen lung, se confruntă, printre altele, cu obstacole care le împiedică să pătrundă pe piața muncii, să obțină o educație incluzivă și de calitate, să evite sărăcia și a excluziunea socială, să aibă acces la inițiative și mijloace de expresie culturale sau să își exercite drepturile politice. În calitate de părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), Uniunea Europeană și toate statele sale membre s-au angajat să promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu handicap. Dispozițiile CNUDPH au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii. În această privință, programul ar trebui să acorde o atenție deosebită activităților de sensibilizare cu privire la provocările cu care se confruntă persoanele cu handicap atunci când doresc să participe pe deplin în societate și să își exercite drepturile în calitate de cetățeni cu drepturi egale.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din TFUE, programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare a egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea.

  (15)  În conformitate cu articolele 8 și 10 din TFUE, programul ar trebui să sprijine, în toate activitățile sale, abordarea integratoare și promovarea egalității de gen și a obiectivelor privind nediscriminarea.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  În conformitate cu actele Uniunii privind egalitatea de tratament, statele membre înființează organisme independente pentru promovarea egalității de tratament, cunoscute în general sub denumirea de „organisme de promovare a egalității”, pentru combaterea discriminării bazate pe rasă și origine etnică, precum și pe criterii de gen. Numeroase state membre nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au asigurat că organismele de promovare a egalității pot gestiona și cazurile de discriminare bazată pe alte motive, cum ar fi vârsta, orientarea sexuală, religia și convingerile, handicapul sau alte motive. Organismele de promovare a egalității au un rol decisiv în promovarea egalității și în asigurarea aplicării eficiente a legislației privind egalitatea de tratament, în special oferind asistență independentă victimelor discriminării, efectuând anchete independente privind discriminarea, publicând rapoarte independente și formulând recomandări cu privire la orice aspect legat de discriminare din țara respectivă. Este esențial ca activitatea organismelor de promovare a egalității să fie coordonată la nivelul Uniunii în acest sens. În 2007 a fost creată rețeaua EQUINET. Membrii acesteia sunt organismele naționale de promovare a egalității de tratament înființate prin Directivele 2000/43/CE15 și 2004/113/CE16 ale Consiliului, precum și prin Directivele 2006/54/CE17 și 2010/41/UE18 ale Parlamentului European și ale Consiliului. EQUINET se află într-o poziție excepțională, fiind singura entitate care asigură coordonarea activităților derulate de organismele de promovare a egalității. Această activitate de coordonare desfășurată de EQUINET este esențială pentru buna punere în aplicare a legislației antidiscriminare a Uniunii în statele membre și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  (17)  În conformitate cu actele Uniunii privind egalitatea de tratament, statele membre înființează organisme independente pentru promovarea egalității de tratament, cunoscute în general sub denumirea de „organisme de promovare a egalității”, pentru combaterea discriminării bazate pe rasă și origine etnică, precum și pe criterii de gen. Numeroase state membre nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au asigurat că organismele de promovare a egalității pot gestiona și cazurile de discriminare bazată pe alte motive, cum ar fi vârsta, orientarea sexuală, religia și convingerile, handicapul sau alte motive. Organismele de promovare a egalității au un rol decisiv în promovarea egalității și în asigurarea aplicării eficiente a legislației privind egalitatea de tratament, în special oferind asistență independentă victimelor discriminării, efectuând anchete independente privind discriminarea, publicând rapoarte independente și formulând recomandări cu privire la orice aspect legat de discriminare din țara respectivă. Este esențial ca activitatea tuturor acestor organisme relevante de promovare a egalității să fie coordonată la nivelul Uniunii în acest sens. În 2007 a fost creată rețeaua EQUINET. Membrii acesteia sunt organismele naționale de promovare a egalității de tratament înființate prin Directivele 2000/43/CE15 și 2004/113/CE16 ale Consiliului, precum și prin Directivele 2006/54/CE17 și 2010/41/UE18 ale Parlamentului European și ale Consiliului. Comisia a adoptat o Recomandare privind standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității [C(2018) 3850 final], care tratează aspectele legate de mandatul, independența, eficacitatea și coordonarea și cooperarea între organismele de promovare a egalității. EQUINET se află într-o poziție excepțională, fiind singura entitate care asigură coordonarea activităților derulate de organismele de promovare a egalității. Această activitate de coordonare desfășurată de EQUINET este esențială pentru buna punere în aplicare a legislației antidiscriminare a Uniunii în statele membre și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  __________________

  __________________

  15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22).

  15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22).

  16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37).

  16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37).

  17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

  17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

  18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).

  18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel național.

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel local, regional și național.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 21 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (21a)  În conformitate cu articolul 9 din TFUE, ar trebui promovate un grad înalt de ocupare a forței de muncă, garantarea unei protecții sociale adecvate și combaterea excluziunii sociale. Măsurile adoptate în cadrul acestui program ar trebui, prin urmare, să promoveze sinergii între combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și de pe piața forței de muncă, pe de o parte, și promovarea egalității și combaterea tuturor formelor de discriminare, pe de altă parte. Prin urmare, punerea în aplicare a programului ar trebui să se facă într-un mod care să asigure cât mai multe sinergii și complementarități atât între diferitele sale componente, cât și cu Fondul social european Plus. În plus, ar trebui să se asigure sinergii atât cu programul Erasmus, cât și cu Fondul social european Plus, pentru a garanta că aceste fonduri contribuie împreună la oferirea unei educații de înaltă calitate și la asigurarea egalității de șanse pentru toți.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul de neconformitate preconizat. În acest sens ar trebui să se analizeze posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și forme de finanțare care să nu depindă de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului21, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului22 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului23, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului24. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

  (24)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul de neconformitate preconizat. În acest sens ar trebui să se analizeze posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare, costuri unitare, precum și forme de finanțare care să nu depindă de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Pentru a facilita participarea la program, inclusiv a organizațiilor mici, ar trebui să fie asigurată asistența și să fie eliminată orice sarcină administrativă inutilă. Ar trebui luată în considerare, după caz, posibilitatea unei proceduri de evaluare în două etape și opțiunea de a utiliza granturi „în cascadă” și granturi de funcționare multianuale. În ceea ce privește ratele de cofinanțare, acestea ar trebui să țină cont de tipul și de mărimea organizațiilor cărora le sunt adresate cererile de propuneri din cadrul programului. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului21, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului22 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului23, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului24. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

  __________________

  __________________

  20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

  20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

  21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

  21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

  22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

  22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

  23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

  23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

  24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

  24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii.

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile de toate dimensiunile, cu scopul de a proteja, stimula și susține societățile bazate pe drepturi, egalitare, favorabile incluziunii, deschise și democratice.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”);

  (b)  promovarea implicării și a participării oamenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”);

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a antidiscriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul principalelor politici, precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță;

  (a)  promovarea egalității pentru toți prin prevenirea și combaterea inegalităților și a oricărui tip de discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, precum și a discriminării din motivele enunțate la articolul 21 alineatul (1) din cartă, și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen, a incluziunii sociale și a antidiscriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul principalelor politici, precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță, atât online, cât și offline;

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  promovarea înțelegerii reciproce, a dialogului și a respectării diversității în statele membre și în Uniune;

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

  (b)  protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor seniorilor, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii, inclusiv drepturile sociale, și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv situațiile de prelucrare a datelor în contextul ocupării unui loc de muncă sau în scopul de a obține protecție socială, așa cum se prevede în Regulamentul general privind protecția datelor1a.

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  o mai bună înțelegere a Uniunii, a istoriei, a patrimoniului cultural și a diversității acesteia de către cetățeni;

  (a)  o mai bună înțelegere a Uniunii, a valorilor sale comune, a istoriei – în ceea ce privește, în special, istoria regimurilor totalitare – și a patrimoniului cultural și a diversității acesteia de către cetățeni;

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite țări; promovarea participării civice și democratice a cetățenilor prin asigurarea posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (b)  promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite contexte naționale și culturale; promovarea participării civice și democratice a cetățenilor prin asigurarea posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii și promovarea solidarității.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse riscului;

  (a)  prevenirea, inclusiv prin acțiuni educative și de informare, și combaterea tuturor formelor de violență, inclusiv a violenței domestice, împotriva copiilor, a tinerilor, a femeilor și a seniorilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse riscului, în special a persoanelor vulnerabile;

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  sprijinirea și protejarea victimelor acestor forme de violență.

  (b)  sprijinirea și protejarea victimelor, a grupurilor expuse riscurilor și în special a persoanelor vulnerabile supuse acestor forme de violență.

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pot primi finanțare în temeiul prezentului regulament acțiunile care contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele specifice menționate la articolul 2. Sunt eligibile pentru finanțare în special activitățile menționate în anexa I.

  Pot primi finanțare în temeiul prezentului regulament acțiunile care contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele specifice menționate la articolul 2. Sunt eligibile pentru finanțare în special următoarele activități:

   

  (a)  sensibilizarea, acțiunile creative, activitățile educative și diseminarea de informații pentru o mai bună utilizare și cunoaștere a politicilor și a drepturilor în domeniile acoperite de program;

   

  (b)  învățarea reciprocă prin schimburi de bune practici între părțile interesate, pentru a îmbunătăți implicarea civică și democratică, pe bază de cunoștințe și de înțelegere reciprocă și

   

  (c)  activitățile de reprezentare, creative, analitice și de monitorizare1a, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul Uniunii în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor Uniunii;

   

  (d)  activitățile de formare a părților interesate relevante, pentru a le sensibiliza în mai mare măsură cu privire la politicile și drepturile din domeniile acoperite, pentru a îmbunătăți cunoștințele lor privind aceste politici și drepturi și capacitatea lor de le utiliza;

   

  (e)  elaborarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) accesibile pentru toți;

   

  (f)  sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la cultura, valorile, istoria și memoria europeană, precum și cu privire la sentimentul de solidaritate și de apartenență la Uniune;

   

  (g)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea să participe la activități de înfrățire, inclusiv de înfrățire între orașe;

   

  (h)  încurajarea și facilitarea atât a participării active și favorabile incluziunii și a mobilizării publice pentru edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a sensibilizării cu privire la drepturi și valori și a utilizării acestora, prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

   

  (i)  finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 211/2011, susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

   

  (j)  stimularea capacității rețelelor europene de a promova, de a aplica și de a dezvolta în continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile Uniunii, precum și de a sprijini organizațiile societății civile, indiferent de mărime, care activează în domeniile acoperite de program;

   

  (k)  îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare directă a cetățenilor, inclusiv prin înființarea și sprijinirea unor rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru program.

   

  ______________________

   

  1a Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

  [Literele (a)-(k) sunt puncte modificate din anexa I punctul 1].

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale, destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg.

  1.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale – într-o formă accesibilă și pentru persoanele cu handicap – destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele menționate la articolul 2.

  2.  Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale.

  Amendamentul 30

  Propunere de regulament

  Anexa I

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  ANEXA I

  eliminat

  Activitățile programului

   

  Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități:

   

  (a)  sensibilizare și diseminare de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program;

   

  (b)  învățare reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare civică și democratică;

   

  (c)   activități analitice și de monitorizare1, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor UE;

   

  (d)  activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite;

   

  (e)  elaborarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

   

  (f)  sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la cultura, istoria și memoria europeană, precum și cu privire la sentimentul de apartenență la Uniune;

   

  (g)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire între orașe;

   

  (h)  încurajarea și facilitarea atât a participării active la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a conștientizării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

   

  (i)  finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

   

  (j)  stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile Uniunii, precum și de a sprijini organizațiile societății civile care activează în domeniile acoperite de program;

   

  (k)  îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare directă a cetățenilor, inclusiv prin înființarea și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru program.

   

  ______________________

   

  1 Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

   

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori care măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor culege date cu privire la următorul set de indicatori-cheie:

  Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori de rezultat care măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor culege date cu privire la următorul set de indicatori-cheie:

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Comisia publică, de asemenea, următorii indicatori de performanță în fiecare an:

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Acoperirea geografică a activităților pentru fiecare componentă în parte

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Numărul de cereri și de activități pentru care s-a acordat finanțare, defalcat în funcție de lista de la articolul 9 alineatul (1) și după componenta vizată

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Nivelul de finanțare cerut de solicitanți și acordat, defalcat după activitățile enumerate la articolul 9 alineatul (1) și după componenta vizată

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Instituirea programului „Drepturi și valori”

  Referințe

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  EMPL

  14.6.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Jean Lambert

  18.6.2018

  Examinare în comisie

  9.10.2018

   

   

   

  Data adoptării

  20.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  38

  2

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

  ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  38

  +

  ALDE

  Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

  ECR

  Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

  GUE/NGL

  Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

  PPE

  Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

  S&D

  Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

  VERTS/ALE

  Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

  2

  -

  ENF

  Mara Bizzotto

  NI

  Lampros Fountoulis

  1

  0

  EFDD

  Rosa D'Amato

  Legenda simbolurilor utilizate:

  + : pentru

  - : împotrivă

  0 : abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (4.12.2018)

  destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Raportoare pentru aviz (*): Sylvie Guillaume

  (*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Viitorul program „Cetățenie, drepturi și valori” ar trebui să contribuie la relansarea dialogului dintre europeni, să consolideze înțelegerea reciprocă într-o perioadă în care Europa cunoaște o creștere puternică a intoleranței, care pune sub semnul întrebării sentimentul de apartenență la un spațiu comun.

  Raportoarea recunoaște eforturile Comisiei de a obține efecte de sinergie luând în considerare contextul bugetar restrictiv.

  Cu toate acestea, raportoarea consideră că este mai necesar ca niciodată să se consolideze spațiul rezervat fostului program „Europa pentru cetățeni”, a cărui valoare adăugată este evidentă atunci când este vorba de promovarea participării civice, de consolidare a sentimentului de apartenență comună și de încurajare a participării civice și a implicării democratice a cetățenilor. Acest program s-a dovedit a fi un succes și a contribuit la o mai bună cunoaștere a problemelor europene și, prin urmare, ar putea avea un impact pozitiv asupra interesului cetățenilor europeni în următoarele alegeri europene.

  În acest context, raportoarea consideră că noțiunea de cetățenie, foarte simbolică, a dispărut din titlul programului și, prin urmare, propune reintroducerea sa.

  În plus, consideră că este necesar să se susțină un program cu un buget proporțional cu importanța provocărilor și propune, deci, majorarea bugetului pentru componenta B - „Implicarea și participarea cetățenilor” - pentru care este responsabilă. Bugetul propus este în mare măsură insuficient în comparație cu cel solicitat de Parlament. Prin urmare, se propune consolidarea dimensiunii rubricii „Implicarea cetățenilor” cu ajutorul unui buget de 500 milioane EUR, care corespunde unei sume de numai 1 EUR pentru fiecare cetățean european. Obiectivul este de a apăra un program european, accesibil tuturor cetățenilor implicați într-o Europă puternică, contracarând naționalismul, într-un spirit de solidaritate reafirmat.

  Conștientă de necesitatea de a promova memoria istorică a evenimentelor care au dus la construirea Uniunii Europene și de a dobândi o mai bună înțelegere a prezentului pentru a continua să construiască împreună viitorul, raportoarea propune dezvoltarea activităților de comemorare, care reamintesc importanța principiilor și valorilor pe care se întemeiază UE.

  În plus, având în vedere resursele bugetare limitate pentru acest program, raportoarea consideră că nu este oportun să i se permită Comisiei să utilizeze aceste fonduri pentru o comunicare instituțională privind prioritățile politice ale UE, deoarece serviciile de comunicare ale Comisiei dispun deja de resurse substanțiale pentru a realiza acest tip de acțiune.

  Raportoarea salută elaborarea unui instrument de sprijinire a organizațiilor societății civile din UE care promovează valorile fundamentale la nivel local în vederea sprijinirii societăților deschise, democratice și favorabile incluziunii, insistând asupra nevoii de a apăra proiectele individuale dezvoltate de cetățeni în comunitatea lor, care sunt indispensabile pentru viața de zi cu zi din spațiul european. În special, ea insistă asupra faptului ca programul să fie pus la dispoziția persoanelor cu handicap.

  În ceea ce privește deschiderea programului către țările terțe asociate, raportoarea consideră că această dispoziție nu este relevantă pentru partea „Implicarea cetățenilor”, având în vedere că posibilitățile pentru activitățile cetățenilor în statele membre sunt adesea limitate și dau naștere la frustrări pentru mulți candidați care sunt respinși, în ciuda angajamentului lor.

  De asemenea, raportoarea este de acord cu propunerea Comisiei de a extinde sistemul de puncte de contact naționale, care și-a dovedit deja valoarea în cadrul programului „Europa pentru cetățeni”, pentru a sprijini mai bine promotorii de proiecte în eforturile lor și insistă ca acest lucru să fie menționat în regulament.

  Raportoarea pentru aviz mai propune ca programele de lucru și prioritățile multianuale să fie adoptate de Comisie prin acte delegate și nu prin acte de punere în aplicare, așa cum sugerează Comisia în propunerea sa.

  În ansamblu, raportoarea salută abordarea propusă de Comisie, în special prin modificarea temeiului său juridic, permițând astfel Parlamentului European să își îndeplinească rolul de colegislator. Comisia reamintește că, în spatele acestui program se află numeroase proiecte ale cetățenilor și că este esențial ca acestea să fie menținute în prezent și încurajate în viitor.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Propunere de

  Propunere de

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  de instituire a programului „Drepturi și valori”

  de instituire a programului „Europa pentru cetățeni, drepturi și valori”

   

  (Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Referirea 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 24, articolul 167 și articolul 168,

  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 24, articolul 167 și articolul 168, precum și articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Referirea 2 a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  În conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”. Articolul 3 precizează în continuare că „Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale” și că, printre altele, „Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european”. Valorile respective sunt reafirmate și exprimate mai detaliat în drepturile, libertățile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

  (1)  În conformitate cu articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. În special, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, demnitatea umană stă la baza tuturor drepturilor inalienabile ale omului. Aceste principii și valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați. Articolul 3 precizează în continuare că „Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale” și că, printre altele, „Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european”. Valorile respective sunt reafirmate și exprimate mai detaliat în drepturile, libertățile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie promovate și respectate în continuare, să fie diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. Acest lucru va avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/20149 (denumite în continuare „programele anterioare”).

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie promovate și respectate în continuare, să fie diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Europa pentru cetățeni, drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu provocări numeroase, cum ar fi extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, iar în anumite țări asistăm la un regres din ce în ce mai clar al statului de drept, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene, precum drepturile omului, inclusiv drepturilor persoanele care aparțin minorităților, drepturile copiilor și tinerilor, pluralismul, toleranța, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, solidaritatea și statul de drept. Programul „Europa pentru cetățeni, drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/20149 (denumite în continuare „programele anterioare”).

  __________________

  __________________

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3).

  9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3).

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, favorabilă incluziunii și democratică. Aceasta presupune o societate civilă dinamică, încurajarea participării democratice, civice și sociale a oamenilor și promovarea bogatei diversități a societății europene, pe baza istoriei și a memoriei noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede totodată că instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la concretizarea principiilor, valorilor și drepturilor noastre comune și la punerea în evidență a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a susține societăți bazate pe drepturi, egale, echitabile, tolerante, favorabile incluziunii, pluraliste și democratice. Activitățile finanțate ar trebui să vizeze susținerea și consolidarea unei societăți civile și încurajarea participării democratice, civice, culturale și sociale a oamenilor și promovarea bogatei diversități a societății europene, pe baza valorilor, istoriei, memoriei, patrimoniului cultural și a rădăcinilor noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede totodată că instituțiile mențin un dialog deschis, transparent și constant cu societatea civilă și acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Programul „Drepturi și valori” („programul”) ar trebui să permită realizarea de sinergii pentru a face față provocărilor comune promovării și protejării valorilor și pentru a atinge o dimensiune esențială în vederea obținerii de rezultate concrete în domeniu. Acest lucru ar trebui realizat prin valorificarea experienței pozitive a programelor anterioare. Aceasta va permite valorificarea deplină a potențialului sinergiilor, pentru a sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate și pentru a spori potențialul acestora de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, prin abordări adaptate.

  (4)  Programul „Europa pentru cetățeni, drepturi și valori” („programul”) ar trebui să permită realizarea de sinergii pentru a face față provocărilor comune promovării și protejării valorilor, a cetățeniei active și a educației civice europene, precum și pentru a atinge o dimensiune esențială în vederea obținerii de rezultate concrete în domeniu. Acest lucru ar trebui realizat prin valorificarea experienței pozitive a programelor anterioare, care sunt în prezent incluse în noul program. Aceasta va permite valorificarea deplină a potențialului sinergiilor, pentru a sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate și pentru a spori potențialul acestora de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, luând în considerare în special caracterul multilingv al Uniunii și necesitatea de a include tinerii, grupurile subreprezentate și dezavantajate, precum persoanele cu nevoi speciale, migranții, refugiații și solicitanții de azil, prin abordări adaptate.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a)  Articolul 17 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene stabilește un dialog între UE și biserici și organizațiile menționate în acesta. Acesta recunoaște contribuția lor specifică la încurajarea protejării și a promovării drepturilor fundamentale ale omului, în conformitate cu care ar trebui să li se acorde același nivel de acces precum cel acordat organizațiilor societății civile la oportunitățile de finanțare relevante din cadrul programului.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică a Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a diversității, a dialogului și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, pentru a stimula participarea democratică și a oferi cetățenilor posibilitatea de a-și exercita drepturile legate de cetățenia europeană, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate, care să urmărească o distribuție geografică echilibrată. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile la nivel local, regional și transnațional în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor active la viața democratică a Uniunii, precum și la elaborarea agendei politice a UE. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a dialogului intercultural, diversității culturale și lingvistice, a multilingvismului, a dialogului și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență la Uniune și de cetățenie comună pornind de la o identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a)  Creșterea pluralismului și intensificarea mișcărilor migratorii la nivel mondial sporesc importanța dialogului intercultural și interconfesional în societățile noastre. Prin intermediul programului ar trebui acordat sprijin deplin dialogului intercultural și interconfesional ca o componentă a armoniei sociale în Europa și ca element esențial pentru creșterea incluziunii sociale și a coeziunii. Deși dialogul interconfesional ar putea ajuta la sublinierea contribuției pozitive a religiei la coeziunea socială, analfabetismul religios riscă să creeze premisele utilizării greșite a sentimentului religios în rândul populației. Prin urmare, programul ar trebui să sprijine proiecte și inițiative care dezvoltă alfabetizarea religioasă, promovează dialogul interconfesional și înțelegerea reciprocă.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Sunt necesare activități de comemorare și o reflecție critică asupra memoriei istorice a Europei pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la istoria comună, ca temelie pentru construirea unui viitor comun, a unei moralități și a unor valori comune. Ar trebui să se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, culturale și interculturale, precum și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene și sentimentul de apartenență la același grup.

  (6)  Sunt necesare activități de comemorare și o gândire critică și creativă asupra memoriei istorice a Europei pentru a sensibiliza cetățenii, în special tinerii, cu privire la istoria lor comună, ca temelie pentru construirea unui viitor comun, a unei moralități și a unor valori comune. Ar trebui să se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, sociale, culturale și interculturale, toleranța și dialogul, pentru a promova un fundament comun bazat pe valorile noastre comune, solidaritate, diversitate și pace, precum și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene și sentimentul de apartenență la același grup.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a)  Programul are un rol esențial în promovarea dezvoltării unui sentiment comun de identitate europeană și în asigurarea vizibilității oportunităților create de apartenența la UE, pentru a combate „euroscepticismul” și forțele politice antieuropene care contestă existența însăși a proiectului european.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile care decurg din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru, să simtă că se pot bucura de toate drepturile aduse de această cetățenie șiși le pot exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie sprijinită în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii.

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile care decurg din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând, votând, folosind serviciile publice, luând parte la schimburile culturale și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru. Cetățenii ar trebui să simtă că pot participa la procesul decizional al Uniunii și să fie conștiențiau o influență asupra acestuia și că pot fi încrezători că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie sprijinită la toate nivelurile în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii prevăzute la articolul 2 din TUE cu scopul de a asigura exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a)  Rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la conștiința europeană și totalitarismul și Concluziile Consiliului din 9-10 iunie 2011 privind memoria crimelor comise de regimurile totalitare în Europa subliniază cât de important este să se mențină vie memoria trecutului ca mijloc de construire a unui viitor comun și subliniază valoarea rolului Uniunii în facilitarea, împărtășirea și promovarea memoriei colective a respectivelor crime, inclusiv în vederea consolidării unei identități europene comune pluraliste și democratice.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Participarea deplină și efectivă a persoanelor cu handicap în societate, în aceleași condiții cu ceilalți, este împiedicată de obstacole comportamentale și de mediu, precum și de lipsa accesibilității. Persoanele cu handicap se confruntă, printre altele, cu obstacole care le împiedică să pătrundă pe piața muncii, să obțină o educație incluzivă și de calitate, să evite sărăcia și a excluziunea socială, să aibă acces la inițiative și mijloace de expresie culturale sau să își exercite drepturile politice. În calitate de părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), Uniunea Europeană și toate statele sale membre s-au angajat să promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu handicap. Dispozițiile CNUDPH au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii.

  (12)  Participarea deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități în societate, în aceleași condiții cu ceilalți, este împiedicată de obstacole comportamentale și de mediu, precum și de lipsa accesibilității. Persoanele cu dizabilități se confruntă, printre altele, cu obstacole atunci când este vorba de a avea acces la piața muncii, de a beneficia o educație incluzivă și de calitate, de a evita sărăcia și a excluziunea socială, de a avea acces la cultură, inițiative și mijloace de expresie culturale sau de a-și exercita drepturile politice. În calitate de părți la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), Uniunea Europeană și toate statele sale membre s-au angajat să promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu handicap. Dispozițiile CNUDPH au devenit parte integrantă a ordinii juridice a Uniunii.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Articolul 24 din TFUE obligă Parlamentul European și Consiliul să adopte dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru s-a realizat prin adoptarea Regulamentului [(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului14]. Programul ar trebui să sprijine finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene.

  (14)  Articolul 24 din TFUE obligă Parlamentul European și Consiliul să adopte dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru s-a realizat prin adoptarea Regulamentului [(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului14]. Programul ar trebui să încurajeze și să promoveze exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa inițiative cetățenești europene prin sprijinirea, în componenta sa „Egalitate și drepturi”, a finanțării asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011].

  __________________

  __________________

  14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

  14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  În conformitate cu actele Uniunii privind egalitatea de tratament, statele membre înființează organisme independente pentru promovarea egalității de tratament, cunoscute în general sub denumirea de „organisme de promovare a egalității”, pentru combaterea discriminării bazate pe rasă și origine etnică, precum și pe criterii de gen. Numeroase state membre nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au asigurat că organismele de promovare a egalității pot gestiona și cazurile de discriminare bazată pe alte motive, cum ar fi vârsta, orientarea sexuală, religia și convingerile, handicapul sau alte motive. Organismele de promovare a egalității au un rol decisiv în promovarea egalității și în asigurarea aplicării eficiente a legislației privind egalitatea de tratament, în special oferind asistență independentă victimelor discriminării, efectuând anchete independente privind discriminarea, publicând rapoarte independente și formulând recomandări cu privire la orice aspect legat de discriminare din țara respectivă. Este esențial ca activitatea organismelor de promovare a egalității să fie coordonată la nivelul Uniunii în acest sens. În 2007 a fost creată rețeaua EQUINET. Membrii acesteia sunt organismele naționale de promovare a egalității de tratament înființate prin Directivele 2000/43/CE15 și 2004/113/CE16 ale Consiliului, precum și prin Directivele 2006/54/CE17 și 2010/41/UE18 ale Parlamentului European și ale Consiliului. EQUINET se află într-o poziție excepțională, fiind singura entitate care asigură coordonarea activităților derulate de organismele de promovare a egalității. Această activitate de coordonare desfășurată de EQUINET este esențială pentru buna punere în aplicare a legislației antidiscriminare a Uniunii în statele membre și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  (17)  În conformitate cu actele Uniunii privind egalitatea de tratament, statele membre înființează organisme independente pentru promovarea egalității de tratament, cunoscute în general sub denumirea de „organisme de promovare a egalității”, pentru combaterea discriminării bazate pe rasă și origine etnică, precum și pe criterii de gen. Numeroase state membre nu s-au limitat însă la aceste cerințe și s-au asigurat că organismele de promovare a egalității pot gestiona și cazurile de discriminare bazată pe alte motive, cum ar fi limba, vârsta, orientarea sexuală, religia și convingerile, handicapul sau alte motive. Organismele de promovare a egalității au un rol decisiv în promovarea egalității și în asigurarea aplicării eficiente a legislației privind egalitatea de tratament, în special oferind asistență independentă victimelor discriminării, efectuând anchete independente privind discriminarea, publicând rapoarte independente și formulând recomandări cu privire la orice aspect legat de discriminare din țara respectivă. Este esențial ca activitatea organismelor de promovare a egalității să fie coordonată la nivelul Uniunii în acest sens. În 2007 a fost creată rețeaua EQUINET. Membrii acesteia sunt organismele naționale de promovare a egalității de tratament înființate prin Directivele 2000/43/CE15 și 2004/113/CE16 ale Consiliului, precum și prin Directivele 2006/54/CE17 și 2010/41/UE18 ale Parlamentului European și ale Consiliului. EQUINET se află într-o poziție excepțională, fiind singura entitate care asigură coordonarea activităților derulate de organismele de promovare a egalității. Această activitate de coordonare desfășurată de EQUINET este esențială pentru buna punere în aplicare a legislației antidiscriminare a Uniunii în statele membre și ar trebui să fie sprijinită prin intermediul programului.

  _________________

  _________________

  15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22).

  15 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, p. 22).

  16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37).

  16 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37).

  17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

  17 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23).

  18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).

  18 Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1).

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel național.

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018, o creștere a finanțării și un sprijin financiar adecvat sunt esențiale pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie, inclusiv printr-o finanțare de bază adecvată și opțiuni simplificate în materie de costuri, norme și proceduri financiare, la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel național.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21)  Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate, precum și complementaritatea acestora cu acțiunile statelor membre, urmărindu-se în același timp coerența, complementaritatea și sinergiile cu programele de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură, în special în cadrul Fondului pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu programul „Justiție” –, precum și cu programul „Europa creativă” și cu Erasmus+, pentru a se realiza potențialul interacțiunilor culturale în domeniul culturii, al mass-media, al artelor, al educației și al creativității. Este necesar să se creeze sinergii și cu alte programe europene de finanțare, în special în domenii precum ocuparea forței de muncă, piața internă, întreprinderile, tineretul, sănătatea, cetățenia, justiția, migrația, securitatea, cercetarea, inovarea, tehnologia, industria, coeziunea, turismul, relațiile externe, comerțul și dezvoltarea.

  (21)  Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate precum și complementaritatea acestora cu acțiunile statelor membre. Ar trebui urmărite consecvența, complementaritatea și sinergii transparente și clar definite cu programele de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură, în special în cadrul Fondului pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu programul „Justiție” –, precum și cu programul „Europa creativă”, Corpul european de solidaritate și cu Erasmus+, pentru a se realiza potențialul interacțiunilor culturale în domeniul culturii, audio-vizualului, al mass-media, al artelor, al educației formale, non-formale și informale și al creativității. Este necesar să se creeze sinergii și cu alte programe europene de finanțare, în special în domenii precum ocuparea forței de muncă, piața internă, întreprinderile, tineretul, voluntariatul, formarea profesională, sănătatea, cetățenia, justiția, incluziunea socială - în special pentru migranți și persoanele cele mai dezavantajate -, migrația, securitatea, cercetarea, inovarea, tehnologia, industria, coeziunea, clima, turismul, sportul, relațiile externe, extinderea, cooperarea internațională, comerțul și dezvoltarea.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23)  Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] („Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, , instrumentele financiare și garanțiile bugetare.

  (23)  Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] („Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, instrumentele financiare și garanțiile bugetare, și solicită transparență totală în ceea ce privește utilizarea resurselor, buna gestiune financiară și utilizarea prudentă a resurselor. În special normele privind posibilitatea ca organizațiile societății civile de la nivel local, regional, național sau transnațional ar trebui să fie finanțate prin granturi de funcționare multianuale, granturi „în cascadă” și proceduri flexibile de acordare a granturilor.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul de neconformitate preconizat. În acest sens ar trebui să se analizeze posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și forme de finanțare care să nu depindă de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/9521 al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9622 al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 2017/193923 al Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului24. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

  (24)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge o rată țintă de succes pozitivă, în special în ceea ce privește granturile pentru acțiuni și proiecte și de a furniza rezultate în linie cu obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă, dimensiunea și capacitatea părților interesate relevante și ale beneficiarilor vizați și riscul de neconformitate preconizat. Ar trebui să se aibă, de asemenea, în vedere utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare și orice alți parametri care permit persoanelor cu nevoi speciale poată fi deservite într-un mod mai eficace, precum și recurgerea la o finanțare nelegată de costuri, astfel cum se prevede la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Cerințele în materie de cofinanțare ar trebui să fie acceptate în natură și să poată fi anulate în cazul unei finanțări complementare limitate. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/9521 al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9622 al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 2017/193923 al Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului24. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

  __________________

  __________________

  20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

  20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

  21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p.1).

  21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p.1).

  22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

  22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

  23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

  23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

  24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

  24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele asumate de Uniune cu privire la punerea în aplicare a Acordului de la Paris și a îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul program va contribui la integrarea politicilor climatice și la atingerea unei ținte globale de sprijinire a obiectivelor climatice cu 25 % din cheltuielile bugetare ale Uniunii Europene. Pe parcursul pregătirii și al derulării programului vor fi identificate acțiuni relevante în acest sens, care vor fi reevaluate în contextul evaluării programului la jumătatea perioadei.

  eliminat

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește indicatorii menționați la articolele 14 și 16 și în anexa II. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

  (30)  Pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament, în vederea asigurării unei evaluări eficace a progreselor programului către atingerea obiectivelor sale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește programele de lucru și prioritățile multianuale, în conformitate cu articolul 13, și în ceea ce privește indicatorii menționați la articolele 14 și 16 și în anexa II. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii.

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova cetățenia europeană și statul de drept, precum și drepturile, principiile și valorile consacrate în tratatele UE, pe baza cărora a fost creată. Acest lucru ar trebui realizat în special prin sprijinirea principalelor părți interesate, cum ar fi asociațiile de cetățeni, grupurile de reflecție, instituțiile culturale și academice și organizațiile societății civile la nivel local, regional, național și transnațional, cu scopul de a reaminti tuturor importanța acestor valori și principii, susținând astfel societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”);

  (b)  sensibilizarea cetățenilor - și în special a tinerilor - cu privire la importanța UE prin intermediul activităților menite să conserve memoria evenimentelor istorice care au dus la crearea și promovarea democrației, libertății de exprimare, pluralismului, angajamentului civic, a întâlnirilor între cetățeni și a participării active a cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Cetățenie activă”);

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul urmărește următoarele finalități:

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

  (b)  protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii, inclusiv dreptul de a lansa inițiativa cetățenească europeană, și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”

  Componenta „Cetățenia activă”

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (b), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul urmărește următoarele finalități:

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  o mai bună înțelegere a Uniunii, a istoriei, a patrimoniului cultural și a diversității acesteia de către cetățeni;

  (a)  sprijinirea proiectelor prezentate de cetățeni, cu un accent deosebit pe tineri, cu scopul de a încuraja oamenii nu numai să își amintească evenimentele care au precedat înființarea UE, care constituie nucleul memoriei sale istorice, dar și să afle mai multe despre istoria, cultura și valorile lor comune și să înțeleagă bogăția patrimoniului lor cultural comun și a diversității culturale și lingvistice, care constituie fundamentul pentru un viitor comun; promovarea înțelegerii de către cetățeni a Uniunii, a originilor sale, a rațiunii de a fi și a realizărilor sale și a sensibilizării acestora față de provocările prezente și viitoare, precum și a importanței înțelegerii și toleranței reciproce, care se află în centrul proiectului european;

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  încurajarea și sprijinirea schimbului de bune practici în domeniul educației cu privire la cetățenia europeană, atât în cadrul educației formale, cât și al educației nonformale;

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite țări; promovarea participării civice și democratice a cetățenilor prin asigurarea posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (b)  promovarea dialogului public prin intermediul înfrățirilor între orașe, al reuniunilor cetățenilor, în special al tinerilor, și al cooperării între municipalități, comunități locale și organizații ale societății civile din diferite țări, pentru a le oferi acestora experiență practică directă în ceea ce privește bogăția diversității culturale și a patrimoniului în Uniune și pentru a întări implicarea cetățenilor în societate;

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  încurajarea și consolidarea participării civice la viața democratică a Uniunii la nivel local, național și transnațional; crearea de condiții pentru cetățeni și asociații de promovare a dialogului intercultural și desfășurarea de dezbateri publice adecvate cu privire la toate domeniile de acțiune ale Uniunii, contribuind astfel la modelarea agendei politice a Uniunii; sprijinirea inițiativele comune organizate, atât sub forma unei asocieri între cetățeni, cât și sub formă de rețea a mai multor entități juridice, pentru a implementa mai bine obiectivele stabilite la punctele anterioare;

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (c), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul urmărește următoarele finalități:

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [641 705 000] EUR la nivelul prețurilor actuale.

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [908 705 000] EUR la nivelul prețurilor actuale.

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  [233 000 000] EUR pentru obiectivul specific menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b).

  (b)  [500 000 000] EUR sau cel puțin 40% din pachetul financiar al programului menționat la articolul 6 alineatul (1) pentru a atinge obiectivul specific menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b). aproximativ 15% din bugetul total alocat acestui obiectiv se alocă acțiunilor comemorative, 65% participării democratice, 10 % acțiunilor de promovare și 10 % gestionării acestuia (defalcare orientativă);

   

  Comisia nu se abate de la procentele alocate în cadrul pachetului financiar cu mai mult de 5 puncte procentuale pentru fiecare grup de obiective specifice. Dacă depășirea acestei limite se dovedește a fi totuși necesară, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 pentru a modifica oricare dintre cifrele prevăzute cu mai mult de 5 puncte procentuale dar nu mai mult de 10 puncte procentuale.

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistența tehnică și administrativă destinată punerii în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme informatice corporative, studii, reuniuni ale experților, comunicări privind prioritățile și domenii legate de obiectivele generale ale programului.

  3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistența tehnică și administrativă destinată punerii în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, studii și reuniuni ale experților privind prioritățile și domenii legate de obiectivele generale ale programului.

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Comisia alocă cel puțin 40 % din resursele menționate la alineatul (1) în vederea sprijinirii organizațiilor societății civile.

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Programul prevede mecanisme de acces la informațiile referitoare la program, care să fie adaptate persoanelor cu handicap, pentru a le permite să își exercite pe deplin drepturile și să participe pe deplin la viața societății în care trăiesc.

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

  (b)  orice entitate juridică non-profit înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională;

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Se poate acorda un grant de funcționare Rețelei europene a organismelor de promovare a egalității (EQUINET), în absența unei cereri de propuneri, pentru a acoperi cheltuielile asociate programului de lucru permanent al acesteia.

  3.  Se poate acorda un grant de funcționare Rețelei europene a organismelor de promovare a egalității (EQUINET) în conformitate cu articolul 6, alineatul (2) litera (a), în absența unei cereri de propuneri, pentru a acoperi cheltuielile asociate programului de lucru permanent al acesteia.

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul de lucru

  Programul de lucru și prioritățile multianuale

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programul de lucru se adoptă de către Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 19.

  2.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea programelor de lucru adecvate și, după caz, a priorităților multianuale pe care se bazează respectivele programe de lucru. La elaborarea programelor sale de lucru, Comisia se consultă cu organizațiile care reprezintă societatea civilă și cu organizațiile care reprezintă autoritățile locale și regionale.

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Sistemul de raportare a performanței asigură colectarea eficientă, eficace și în timp util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

  3.  Sistemul de raportare a performanței asigură conceperea și colectarea eficientă, eficace și în timp util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului, că alocarea de fonduri pentru proiecte specifice se reflectă cu acuratețe și că sinergiile create între programele de finanțare sunt dovedite în mod corespunzător. În acest scop, se asigură participarea entităților implicate în program.

  Beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale și cât mai puțin împovărătoare.

  Amendamentul     45

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2027.

  2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 6, 13 și 14, se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2027.

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

  3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolele 6, 13 și 14 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 6, 13 și 14 intră în vigoare dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele menționate la articolul 2.

  2.  Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale.

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Articolul 18 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 18a

   

  Puncte de contact naționale

   

  Fiecare stat membru instituie un punct de contact național independent și calificat, care dispune de personal însărcinat să le ofere beneficiarilor potențiali ai programului (cetățeni, organizații și autorități regionale) orientări, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele programului, inclusiv în legătură cu procedura de depunere a candidaturii și redactarea propunerii, distribuirea documentelor, căutarea de parteneri, formarea și alte formalități, garantând în acest fel implementarea uniformă a programului. Punctele de contact naționale nu au nicio responsabilitate în ceea ce privește evaluarea proiectelor, această competență fiind rezervată Comisiei Europene.

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Comitetul se poate reuni în configurații specific, pentru a gestiona diferitele componente ale programului.

  3.  Comitetul se poate reuni în configurații specific, pentru a gestiona diferitele componente ale programului. După caz, în conformitate cu regulamentul de procedură al comitetului, experți externi, inclusiv reprezentanți ai partenerilor sociali, organizații ale societății civile și reprezentanți ai beneficiarilor, sunt invitați periodic să participe la reuniunile sale în calitate de observatori.

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități:

  Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități generale:

  Amendamentul    52

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  sensibilizare și diseminare de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program;

  (a)  sensibilizarea cetățenilor, în special a tinerilor și a persoanelor care aparțin grupurilor dezavantajate și subreprezentate ale societății, cu privire la valorile comune, drepturile și principiile pe care se întemeiază Uniunea, drepturile și responsabilitățile lor în calitate de cetățeni europeni, precum și cu privire la modalitățile de a proteja și a exercita aceste drepturi, indiferent de locul în care trăiesc; promovarea proiectelor create pentru a îmbunătăți cunoașterea politicilor și a drepturilor din domeniile acoperite de obiectivele programului; încurajarea educației formale și informale privind cetățenia europeană.

  Amendamentul    53

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  învățare reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare civică și democratică;

  (b)  învățare reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate și evidențierea acestora (în special asociațiile, organizațiile societății civile, organismele guvernamentale locale și cetățenii), pentru o mai bună cunoaștere, înțelegere reciprocă, o mai mare implicare civică și democratică și o mai bună valorizare a rezultatelor activităților sprijinite;

  Amendamentul    54

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  activități analitice și de monitorizare1, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor UE;

  eliminat

  __________________

   

  1 Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

   

  Amendamentul    55

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  sprijinirea inițiativelor și a măsurilor de promovare și protejare a libertății și a pluralismului mass-mediei și de consolidare a capacităților pentru noile provocări, cum ar fi noile tehnologiile de informare în masă și combaterea discursurilor de incitare la ură;

  Amendamentul    56

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  elaborarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

  eliminat

  Amendamentul    57

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea)  promovarea sensibilizării publicului și a înțelegerii de către acesta a riscurilor, normelor, garanțiilor și drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal, viața privată și securitatea digitală, precum și abordarea știrilor false și a dezinformării orientate prin acțiuni de sensibilizare, formare, studii și activități de monitorizare, acordând o atenție specială tinerilor;

  Amendamentul    58

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la cultura, istoria și memoria europeană, precum și cu privire la sentimentul de apartenență la Uniune;

  (f)  sensibilizarea mai intensă a cetățenilor, în special a tinerilor, cu privire la cultura, patrimoniul cultural, istoria și memoria europeană, dar și viitoarele provocări ale UE și întărirea sentimentului de apartenență la Uniune, în special prin:

   

  (i)   inițiative pentru a reflecta asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei și pentru a comemora victimele crimelor lor;

   

  (ii)   activități referitoare la alte momente decisive și puncte de referință din istoria europeană recentă;

  Amendamentul    59

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire între orașe;

  (g)  reunirea cetățenilor de naționalități și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea de a participa la reuniuni, activități de înfrățire între orașe și proiecte la scară mică și proiecte ale societății civile, creând astfel condițiile pentru o abordare ascendentă mai marcată, care vizează elaborarea agendei politice a UE;

  Amendamentul    60

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  încurajarea și facilitarea atât a participării active la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a conștientizării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

  (h)  încurajarea și facilitarea participării active și incluzive, acordând o atenție deosebită grupurilor marginalizate ale societății, la edificarea unei Uniuni mai democratice, prin promovarea, printre altele, a utilizării instrumentelor de e-democrație și a inițiativei cetățenești europene; sensibilizarea cu privire la promovarea și apărarea drepturilor și valorilor prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

  Amendamentul    61

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera j

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (j)  stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile Uniunii, precum și de a sprijini organizațiile societății civile care activează în domeniile acoperite de program;

  (j)  sprijinirea organizațiilor societății civile care activează în domeniile acoperite de program;

  Amendamentul    62

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera ja (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ja)  consolidarea capacității și a independenței apărătorilor drepturilor omului și a organizațiilor societății civile care monitorizează situația statului de drept și sprijinirea acțiunilor la nivel local, regional, național și transnațional;

  Amendamentul    63

  Propunere de regulament

  Anexa I – paragraful 1 – litera jb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (jb)  promovarea și intensificarea dialogului cu organizațiile societății civile cu privire la elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea dreptului, a obiectivelor de politică și a strategiilor Uniunii în toate domeniile vizate de program;

  Amendamentul    64

  Propunere de regulament

  Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori care măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. În acest scop, se vor culege date cu privire la următorul set de indicatori-cheie:

  Programul va fi monitorizat pe baza unui set de indicatori care măsoară gradul de îndeplinire a obiectivelor generale și specifice ale programului, pentru a reduce la minimum sarcinile și costurile administrative. După caz, indicatorii sunt defalcați în funcție de vârstă, sex și orice alte date care pot fi colectate (etnie, dizabilitate, identitate de gen etc.). În acest scop, se vor culege date cu privire la următorul set de indicatori-cheie:

  Amendamentul    65

  Propunere de regulament

  Anexa II – tabel – rândul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Numărul de rețele și de inițiative transnaționale care se concentrează asupra memoriei și a patrimoniului european, ca rezultat al intervenției programului

  Numărul de rețele și de inițiative transnaționale care se concentrează asupra acțiunilor de comemorare europene, a patrimoniului european și a dialogului civil european, ca rezultat al intervenției programului

  Amendamentul    66

  Propunere de regulament

  Anexa II – tabel – rândul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Distribuția geografică a proiectelor

  ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTORUL A PRIMIT CONTRIBUȚII

  Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportorului. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane pentru pregătirea avizului, înainte de adoptarea acestuia în comisie:

  Entitatea și/sau persoana

  Organizația „Civil Society” Europa

  Forumul European de Tineret

  Consiliul Localităților și Regiunilor Europene

  Fundația Stefan Batory

  Association Française du Conseil des Communes et Régions de France

  Jeunes Fédéralistes européens

  Culture Action Europe

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Instituirea programului „Drepturi și valori”

  Referințe

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  CULT

  14.6.2018

  Comisii asociate - data anunțului în plen

  5.7.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Sylvie Guillaume

  1.6.2018

  Examinare în comisie

  10.10.2018

   

   

   

  Data adoptării

  3.12.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  16

  0

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  16

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu

  PPE

  Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano

  VERTS/ALE

  Jill Evans

  0

  -

   

   

  1

  0

  ECR

  Emma McClarkin

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (21.11.2018)

  destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Raportoare pentru aviz: Sylvia-Yvonne Kaufmann

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie promovate și respectate în continuare, să fie diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. Acest lucru va avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/2014 (denumite în continuare „programele anterioare”).

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie cultivate, protejate, promovate și respectate în continuare în mod eficient, să fie diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE, pentru a susține aceste drepturi și valori în statele membre și pentru a evita efectele negative pe care le poate avea deteriorarea lor asupra Uniunii, în ansamblul său. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”, care va susține societăți deschise, democratice, pluraliste și favorabile incluziunii. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. Acest lucru va avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/2014 (denumite în continuare „programele anterioare”).

  _________________

  _________________

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, favorabilă incluziunii și democratică. Aceasta presupune o societate civilă dinamică, încurajarea participării democratice, civice și sociale a oamenilor și promovarea bogatei diversități a societății europene, pe baza istoriei și a memoriei noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede totodată că instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține valori comune și o societate bazată pe drepturi, deschisă, egalitară, favorabilă incluziunii și democratică, prin finanțarea unor activități care să promoveze o societate civilă dinamică și responsabilizată. Aceste activități includ încurajarea participării democratice, civice și sociale a oamenilor și promovarea păcii și a bogatei diversități a societății europene, pe baza valorilor, istoriei și a memoriei noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede ca instituțiile să mențină un dialog deschis, transparent și regulat cu societatea civilă și să acorde, prin mijloace corespunzătoare, cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii. Comisia ar trebui să mențină astfel un dialog constant cu beneficiarii programului, precum și cu celelalte părți interesate relevante.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică a Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a diversității, a dialogului și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi și a spori încrederea acestora în Uniune, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică a Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a diversității, a dialogului, a incluziunii sociale și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Sunt necesare activități de comemorare și o reflecție critică asupra memoriei istorice a Europei pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la istoria comună, ca temelie pentru construirea unui viitor comun, a unei moralități și a unor valori comune. Ar trebui să se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, culturale și interculturale, precum și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene și sentimentul de apartenență la același grup.

  (6)  Sunt necesare activități de comemorare și o reflecție critică asupra memoriei istorice a Europei pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la istoria comună, ca temelie pentru construirea unui viitor comun, a unei moralități și a unor valori comune. Ar trebui să se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, culturale și interculturale, precum și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene bazate pe diversitate, pe solidaritate , pe sentimentul de apartenență la același grup și pe existența unui patrimoniul cultural comun.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile care decurg din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru, să simtă că se pot bucura de toate drepturile aduse de această cetățenie și că și le pot exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie sprijinită în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE și în contribuția sa la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii.

  (7)  De asemenea, cetățenii ar trebui să fie mai conștienți de drepturile și beneficiile care decurg din cetățenia Uniunii, să se simtă în largul lor locuind, călătorind, studiind, lucrând și desfășurând activități de voluntariat într-un alt stat membru, să simtă că se pot bucura de toate drepturile aduse de această cetățenie și că și le pot exercita, să aibă încredere că beneficiază de acces egal, de deplina respectare și protecție a drepturilor lor, fără nicio discriminare, oriunde s-ar afla în Uniune. Societatea civilă trebuie să fie consolidată la toate nivelurile prin promovarea și garantarea valorilor comune ale Uniunii Europene prevăzute la articolul 2 din TUE, precum și prin sensibilizarea cu privire la acestea, pentru a contribui la exercitarea efectivă a drepturilor de care dispun în baza legislației Uniunii.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Violența pe criterii de gen și violența împotriva copiilor și a tinerilor constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Violența persistă în întreaga Uniune, în toate contextele sociale și economice, și are urmări grave asupra sănătății fizice și psihice a victimelor și asupra societății în ansamblu. Copiii, tinerii și femeile sunt deosebit de vulnerabili la violență, în special în relațiile apropiate. Ar trebui să se ia măsuri pentru promovarea drepturilor copilului și pentru a se contribui la protecția copiilor împotriva vătămărilor și a violenței, care le pun în pericol sănătatea fizică și psihică și care constituie o încălcare a drepturilor lor la dezvoltare, la protecție și la demnitate. Combaterea tuturor formelor de violență, promovarea prevenirii și protejarea și sprijinirea victimelor reprezintă priorități ale Uniunii care contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și la egalitatea între femei și bărbați. Aceste priorități ar trebui să fie sprijinite prin intermediul programului.

  (9)  Violența pe criterii de gen și violența împotriva copiilor și a tinerilor constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale. Violența persistă în întreaga Uniune, în toate contextele sociale și economice, și are urmări grave asupra sănătății fizice și psihice a victimelor și asupra societății în ansamblu. Copiii, tinerii și femeile sunt deosebit de vulnerabili la violență, în special în relațiile apropiate. Ar trebui să se ia măsuri pentru promovarea drepturilor copilului și pentru a se contribui la protecția copiilor și a tinerilor împotriva vătămărilor și a violenței, care le pun în pericol sănătatea fizică și psihică și care constituie o încălcare a drepturilor lor la dezvoltare, la protecție și la demnitate. Combaterea tuturor formelor de violență, promovarea prevenirii și protejarea și sprijinirea victimelor reprezintă priorități ale Uniunii care contribuie la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor și la egalitatea între femei și bărbați. Aceste priorități ar trebui să fie sprijinite prin intermediul programului.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13)  Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor (dreptul la viață privată) este un drept fundamental consacrat la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale. Protecția datelor cu caracter personal constituie un drept fundamental consacrat la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal este verificată de autorități de supraveghere independente. Cadrul juridic al Uniunii – în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului12 și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului13 – cuprinde dispoziții menite să asigure protecția efectivă a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Aceste instrumente juridice încredințează autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor sarcina de a promova conștientizarea și înțelegerea de către public a riscurilor, a normelor, a garanțiilor și a drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Uniunea ar trebui să fie în măsură să desfășoare activități de sensibilizare, să efectueze studii și alte activități relevante, având în vedere importanța dreptului la protecția datelor cu caracter personal în perioadele de dezvoltare tehnologică rapidă.

  (13)  Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor (dreptul la viață privată) este un drept fundamental consacrat la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale. Protecția datelor cu caracter personal constituie un drept fundamental consacrat la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale și la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal este verificată de autorități de supraveghere independente. Cadrul juridic al Uniunii – în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului12 și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului13 – cuprinde dispoziții menite să asigure protecția efectivă a dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Aceste instrumente juridice încredințează autorităților naționale de supraveghere a protecției datelor sarcina de a promova conștientizarea și înțelegerea de către public a riscurilor, a normelor, a garanțiilor și a drepturilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Uniunea ar trebui să fie în măsură să desfășoare activități de sensibilizare, să sprijine organizațiile societății civile în promovarea protecției datelor în conformitate cu normele Uniunii, să efectueze studii și alte activități relevante, având în vedere importanța dreptului la protecția datelor cu caracter personal în perioadele de dezvoltare tehnologică rapidă.

  _________________

  _________________

  12 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

  12 JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

  13 JO L 119, 4.5.2016, p. 89-131.

  13 JO L 119, 4.5.2016, p. 89-131.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Articolul 24 din TFUE obligă Parlamentul European și Consiliul să adopte dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru s-a realizat prin adoptarea Regulamentului [(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului]14. Programul ar trebui să sprijine finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene.

  (14)  Inițiativa cetățenilor europeni este primul instrument supranațional de democrație participativă, care creează o legătură directă între cetățenii europeni și instituțiile UE. Articolul 24 din TFUE obligă Parlamentul European și Consiliul să adopte dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest lucru s-a realizat prin adoptarea Regulamentului [(UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului]14. Programul ar trebui să sprijine finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului de a lansa, de a sprijini și de a-i încuraja și pe alții să sprijine inițiative cetățenești europene.

  _________________

  _________________

  14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

  14 Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (JO L 65, 11.3.2011, p. 1).

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel național.

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018, un sprijin financiar suficient și adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie, inclusiv printr-o finanțare de bază adecvată și opțiuni simplificate în materie de costuri, norme și proceduri financiare, la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel local, regional și național.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21)  Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate, precum și complementaritatea acestora cu acțiunile statelor membre, urmărindu-se în același timp coerența, complementaritatea și sinergiile cu programele de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură, în special în cadrul Fondului pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu programul „Justiție” –, precum și cu programul „Europa creativă” și cu Erasmus+, pentru a se realiza potențialul interacțiunilor culturale în domeniul culturii, al mass-media, al artelor, al educației și al creativității. Este necesar să se creeze sinergii și cu alte programe europene de finanțare, în special în domenii precum ocuparea forței de muncă, piața internă, întreprinderile, tineretul, sănătatea, cetățenia, justiția, migrația, securitatea, cercetarea, inovarea, tehnologia, industria, coeziunea, turismul, relațiile externe, comerțul și dezvoltarea.

  (21)  Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate, inclusiv a celor care vizează promovarea și protejarea valorilor noastre comune consacrate la articolul 2 din TUE, precum și complementaritatea acestora cu acțiunile statelor membre, dacă este cazul. Se urmărește coerența, complementaritatea și sinergii cu programele de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură, în special în cadrul Fondului pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu programul „Justiție” –, precum și cu programul „Europa creativă” și cu Erasmus+, pentru a se realiza potențialul interacțiunilor culturale în domeniul culturii, al mass-media, al artelor, al educației și al creativității. Această sinergie ar proteja și ar promova, de asemenea, o mass-media pluralistă și independentă, ar asigura libertatea de exprimare și ar împiedica difuzarea dezinformării. Este necesar să se creeze sinergii și cu alte programe europene de finanțare, în special în domenii precum ocuparea forței de muncă, piața internă, întreprinderile, tineretul, sănătatea, cetățenia, justiția, migrația, securitatea, cercetarea, inovarea, tehnologia, industria, coeziunea, turismul, relațiile externe, comerțul, dezvoltarea și clima sau protecția mediului.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23)  Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] („Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, , instrumentele financiare și garanțiile bugetare.

  (23)  Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] („Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, asistența financiară, instrumentele financiare și garanțiile bugetare și solicită transparență totală, o bună gestiune financiară și utilizarea prudentă a resurselor. În special, punerea în aplicare a prezentului program ar trebui să prevadă concretizarea normelor privind posibilitatea de finanțare a organizațiilor societății civile prin granturi de funcționare multianuale și granturi „în cascadă”. Normele trebuie să limiteze cât mai mult sarcina administrativă pentru candidați. Acolo unde este posibil, ar trebui să fie acceptate cererile electronice. Candidații și beneficiarii fondurilor din cadrul fiecărei componente ar trebui să aibă acces la un punct național de contact, care să le ofere sprijin în fiecare etapă a procedurii de solicitare. Ar trebui să se acorde atenția cuvenită procedurilor rapide și flexibile de acordare a granturilor, cum ar fi o procedură de evaluare în două etape, pentru a reduce costurile de pregătire a propunerilor care nu au fost reținute și pentru a îmbunătăți eficiența programului.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor culese prin intermediul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului la fața locului.

  (29)  În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar ca acest program să fie evaluat pe baza informațiilor culese prin intermediul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales asupra statelor membre. În acest context, organizațiile societății civile, autoritățile publice locale, partenerii sociali etc. ar putea fi exemple de solicitanți și beneficiari care ar putea să nu dispună de personalul și resursele adecvate pentru a îndeplini cerințele de monitorizare și de raportare. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului la fața locului.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Articolul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 2

  Articolul 2

  Obiectivele programului

  Obiectivele programului

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii.

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv democrația, statul de drept și drepturile fundamentale consacrate la articolul 2 din TUE, în special prin sprijinirea și consolidarea capacității organizațiilor societății civile la nivel local, regional, național și transnațional, cu scopul de a susține societățile deschise, bazate pe drepturi, democratice, egalitare și favorabile incluziunii.

  2.  În cadrul obiectivului general prevăzut la alineatul (1), programul are următoarele obiective specifice corespunzătoare diferitelor componente:

  2.  În cadrul obiectivului general prevăzut la alineatul (1), programul are următoarele obiective specifice corespunzătoare diferitelor componente:

  (a)  promovarea egalității și a drepturilor (componenta „Egalitate și drepturi”);

  (a)  promovarea egalității și a drepturilor (componenta „Egalitate și drepturi”);

  (b)  promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”);

  (b)  promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii (componenta „Europa pentru cetățeni”),

  (c)  combaterea violenței (componenta „Daphne”).

  (c)  combaterea tuturor formelor de violență (componenta „Daphne”).

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Articolul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 3

  Articolul 3

  Componenta „Egalitate și drepturi”

  Componenta „Egalitate și drepturi”

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului general prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul se concentrează pe:

  (a)  prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a antidiscriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul principalelor politici, precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță;

  (a)  prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine socială, culturală sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, limbă sau orientare sexuală și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a antidiscriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul principalelor politici, precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță, respectând totodată dispozițiile constituționale ale statelor membre;

  (b)  protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

  (b)  protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 4

  Articolul 4

  Componenta „Implicarea și participarea cetățenilor”

  Componenta „Europa pentru cetățeni”

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (b), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului general prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (b), programul se concentrează pe:

  (a)  o mai bună înțelegere a Uniunii, a istoriei, a patrimoniului cultural și a diversității acesteia de către cetățeni;

  (a)  o mai bună înțelegere a Uniunii, a istoriei, a patrimoniului cultural și a diversității acesteia de către cetățeni;

  (b)  promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite țări; promovarea participării civice și democratice a cetățenilor prin asigurarea posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (b)  promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite țări; promovarea participării civice și democratice a cetățenilor permițându-le acestora și asociațiilor reprezentative să își facă cunoscute opiniile și să facă schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii, pentru a înțelege mai bine democrația pluralistă și participativă, statul de drept și drepturile fundamentale;

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 5

  Articolul 5

  Componenta „Daphne”

  Componenta „Daphne”

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (c), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului general prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (c), programul se concentrează pe:

  (a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse riscului;

  (a)  prevenirea, inclusiv prin acțiuni educaționale, și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse riscului;

  (b)  sprijinirea și protejarea victimelor acestor forme de violență.

  (b)  sprijinirea și protejarea victimelor acestor forme de violență și garantarea unui nivel de protecție echivalent în toată Uniunea, inclusiv prin facilitarea accesului la justiție și la servicii de sprijinire a victimelor, precum și prin posibilitatea de a declara la poliție violențele suportate.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programul poate asigura finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar.

  2.  Programul poate asigura finanțare, prin granturi pentru acțiuni și granturi de funcționare multianuale, sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, inclusiv sume forfetare, costuri unitare, rate forfetare și granturi în cascadă.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 9

  Articolul 9

  Tipul acțiunilor

  Tipul acțiunilor

  Pot primi finanțare în temeiul prezentului regulament acțiunile care contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele specifice menționate la articolul 2. Sunt eligibile pentru finanțare în special activitățile menționate în anexa I.

  Pot primi finanțare în temeiul prezentului regulament acțiunile care contribuie la realizarea obiectivului general menționat la articolul 2 alineatul (1) sau la realizarea oricăruia dintre obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2). Sunt eligibile pentru finanțare în special activitățile menționate în anexa I.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 9a

   

  Activități eligibile pentru finanțare

   

  Obiectivele generale și specifice ale programului prevăzute la articolul 2 sunt realizate în special, dar nu exclusiv, prin sprijinirea următoarelor activități realizate de una sau mai multe entități eligibile:

   

  (a) sensibilizare, educarea publicului, promovarea și difuzarea de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor, a principiilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program;

   

  (b) învățarea reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare civică și democratică; 

   

  (c) activități de monitorizare analitică, de raportare și de promovare pentru a îmbunătăți înțelegerea situației din statele membre și de la nivelul Uniunii în domeniile acoperite de program, precum și pentru a îmbunătăți transpunerea și punerea în aplicare a dreptului Uniunii, a politicilor și a valorilor comune ale Uniunii în statele membre, astfel de activități incluzând, de exemplu, colectarea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ;

   

  (d) activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite, și consolidarea capacității părților interesate relevante de a promova politicile și drepturile din domeniile acoperite;

   

  (e) promovarea informării publicului și a înțelegerii riscurilor, normelor, garanțiilor și drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal, viața privată și securitatea digitală, precum și abordarea știrilor false și a dezinformării orientate prin acțiuni de sensibilizare, formare, studii și activități de monitorizare;

   

  (f) reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, oferindu-le posibilitatea de a participa la activități și proiecte de înfrățire între orașe;

   

  (g) încurajarea și facilitarea atât a participării active și incluzive la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a sensibilizării și a promovării și apărării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

   

  (h) finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

   

  (i) sprijinirea organizațiilor societății civile care își desfășoară activitatea în domeniile acoperite de program la toate nivelurile, precum și dezvoltarea capacității rețelelor europene și a organizațiilor societății civile de a contribui la dezvoltarea, sensibilizarea și monitorizarea punerii în aplicare a dreptului, a obiectivelor politice, a valorilor și a strategiilor Uniunii;

   

  (j) îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare a cetățenilor și a societății civile, inclusiv prin înființarea și sprijinirea de birouri independente pentru program;

   

  (k) consolidarea capacității și independenței apărătorilor drepturilor omului și a organizațiilor societății civile care monitorizează situația statului de drept și sprijinirea acțiunilor la nivel local, regional, național și transnațional; 

   

  (l) sprijinirea apărării avertizorilor de integritate, inclusiv sprijinirea inițiativelor și măsurilor de stabilire a unor canale sigure de raportare în cadrul organizațiilor și către autoritățile publice sau alte organisme relevante, precum și a măsurilor de protejare a avertizorilor împotriva concedierii, a retrogradării sau a altor represalii, inclusiv prin informarea și instruirea autorităților publice și a părților interesate relevante;

   

  (m) sprijinirea inițiativelor și a măsurilor de promovare și protejare a libertății și pluralismului mass-mediei și de consolidare a capacităților pentru noile provocări, cum ar fi noile mijloace de informare în masă și combaterea discursurilor de incitare la ură;

   

  (n) sprijinirea și dezvoltarea capacităților organizațiilor societății civile care desfășoară activități de monitorizare a integrității și corupției, a transparenței și a răspunderii autorităților publice, precum și activități de promovare în domeniu;

   

  (o) sprijinirea organizațiilor societății civile care activează în domeniul protecției și promovării drepturilor fundamentale, inclusiv sprijinirea acțiunilor care sensibilizează publicul cu privire la drepturile fundamentale și contribuie la educația în materie de drepturi ale omului.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi.

  2.  Comitetul de evaluare poate fi compus din experți externi. Componența comitetului reflectă un echilibru între bărbați și femei. 

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 14

  Articolul 14

  Monitorizare și raportare

  Monitorizare și raportare

  1.  În anexa II sunt stabiliți indicatori pentru raportarea progreselor programului în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 2.

  1.  În anexa II sunt stabiliți indicatori pentru raportarea progreselor programului în direcția îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 2. Datele colectate pentru monitorizare și raportare sunt defalcate, după caz, în funcție de sex, vârstă, nivelul de educație și alți factori relevanți.

  2.  Pentru a asigura o evaluare eficace a progreselor programului în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 16, cu scopul de a elabora dispoziții privind un cadru de monitorizare și evaluare, inclusiv prin modificarea anexei II în vederea revizuirii și a completării indicatorilor, dacă este necesar.

  2.  Pentru a asigura o evaluare eficace a progreselor programului în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 16, cu scopul de a elabora dispoziții privind un cadru de monitorizare și evaluare, inclusiv prin modificarea anexei II în vederea revizuirii și a completării indicatorilor, dacă este necesar.

  3.  Sistemul de raportare a performanței asigură colectarea eficientă, eficace și în timp util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

  3.  Sistemul de raportare a performanței asigură colectarea eficientă, eficace și în timp util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale. Comisia pune la dispoziție formate ușor de utilizat și oferă orientare și sprijin în special partenerilor și beneficiarilor care s-ar putea să nu dispună de personalul și resursele adecvate pentru a îndeplini cerințele de raportare.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Comisia comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale.

  4.  Comisia comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale. Comisia pune evaluarea la dispoziția publicului și o face ușor accesibilă, publicând-o pe site-ul său.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

  4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. Comisia garantează, de asemenea, o cooperare timpurie și un schimb de opinii cu Parlamentul European și cu Consiliul, și anume asigurându-se că acestea din urmă primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, inclusiv proiectele de acte delegate, și că experții Parlamentului European și ai Consiliului au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei. În acest scop, Parlamentul European și Consiliul primesc planificarea pentru următoarele luni și invitații la toate reuniunile experților.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

  5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului, fără a aduce atingere posibilității pe care o au cetățenii UE și alte părți interesate de a-și exprima opinia cu privire la proiectul de text al actului delegat în cauză, în decursul unei perioade de patru săptămâni. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pot fi consultate cu privire la proiectul de text.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 18

  Articolul 18

  Informare, comunicare și publicitate

  Informare, comunicare și publicitate

  1.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale, destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg.

  1.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale, destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg.

  2.  Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele menționate la articolul 2.

  2.  Comisia desfășoară acțiuni de informare și de comunicare la nivel local, regional, național și european privind programul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate programului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele menționate la articolul 2.

   

  2a.  Fiecare stat membru înființează un punct de contact național independent, cu scopul de a oferi părților interesate și beneficiarilor programului orientări, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele programului și procedura de depunere a candidaturii.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Anexa I

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Anexa I

  Anexa I

  Activitățile programului

  Activitățile programului

  Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități:

  Obiectivul general menționat la articolul 2 alineatul (1) și obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități:

  (a)  sensibilizare și diseminare de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program;

  (a)  sensibilizare, educarea publicului și diseminare de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program;

  (b)  învățare reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare civică și democratică;

  (b)  învățare reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare civică și democratică;

  (c)  activități analitice și de monitorizare1, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor UE;

  (c)  activități analitice și de monitorizare, de raportare și de promovare 1, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor UE;

  (d)  activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite;

  (d)  activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite, precum și pentru a consolida capacitatea lor de a promova aceste politici și drepturi;

  (e)  elaborarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

  (e)  elaborarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

   

  (ea)  promovarea informării publicului și a înțelegerii riscurilor, normelor, garanțiilor și drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal, viața privată și securitatea digitală, precum și abordarea știrilor false și a dezinformării orientate prin acțiuni de sensibilizare, formare, studii și activități de monitorizare;

  (f)  sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la cultura, istoria și memoria europeană, precum și cu privire la sentimentul de apartenență la Uniune;

  (f)  sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la cultura, istoria și memoria europeană, precum și cu privire la sentimentul de apartenență la Uniune;

  (g)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire între orașe;

  (g)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire între orașe;

  (h)  încurajarea și facilitarea atât a participării active la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a conștientizării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

  (h)  încurajarea și facilitarea participării active și favorabile incluziunii la edificarea unei Uniuni mai democratice, precum și a sensibilizării cu privire la drepturi și valori prin sprijinirea organizațiilor societății civile, inclusiv a celor de la nivel local, regional, național și transnațional care monitorizează situația statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale într-un stat membru;

   

  (ha) nouă sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la drepturile și obligațiile care decurg din cetățenia europeană, precum dreptul de a călători, de a lucra, de a studia, de a locui într-un alt stat membru, prin campanii de informare;

   

  (hb) nouă formare specializată pentru angajații din sectorul public dintr-un stat membru cu privire la drepturile și obligațiile cetățenilor din alte state membre, care trăiesc, lucrează, studiază sau călătoresc în primul stat, precum și formare cu privire la măsurile menite să garanteze respectarea acestor drepturi;

  (i)  finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

  (i)  finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

  (j)  stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile Uniunii, precum și de a sprijini organizațiile societății civile care activează în domeniile acoperite de program;

  (j)  stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile;

  (k)  îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare directă a cetățenilor, inclusiv prin înființarea și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru program.

  (k)  îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare directă a cetățenilor, inclusiv prin înființarea și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru program.

   

  (ka)  consolidarea capacității și independenței organizațiilor societății civile și a apărătorilor drepturilor omului la nivel local, regional, național și transnațional care monitorizează situația statului de drept și respectarea drepturilor fundamentale într-un stat membru;

   

  (kb) nouă   instituirea unui sistem de protecție a avertizorilor de integritate, inclusiv inițiative și măsuri de instituire a unor canale sigure de raportare în interiorul organizațiilor și către autorități publice sau alte organisme relevante;

   

  (kc) nouă promovarea și sprijinirea libertății și pluralismului mass-mediei și consolidarea capacităților pentru noile provocări, cum ar fi noile mijloace de informare în masă și combaterea discursurilor de incitare la ură;

   

  (kd)  consolidarea capacității autorităților publice de a-și îmbunătăți transparența și responsabilitatea, consolidând, în același timp, organizațiile societății civile active în promovarea și monitorizarea transparenței și responsabilității acestor autorități publice;

  _________________

  _________________

  1 Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

  1 Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, dacă este cazul, de indicatori sau de criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Instituirea programului „Drepturi și valori”

  Referințe

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  JURI

  14.6.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Sylvia-Yvonne Kaufmann

  9.7.2018

  Data adoptării

  20.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  19

  +

  ALDE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  EFDD

  Laura Ferrara

  GUE/NGL

  Kostas Chrysogonos

  PPE

  Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

  S&D

  Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

  2

  -

  ENF

  Gilles Lebreton

  PPE

  József Szájer

  3

  0

  ECR

  Sajjad Karim, Kosma Złotowski

  EFDD

  Joëlle Bergeron

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (21.11.2018)

  destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Raportor pentru aviz: Josep-Maria Terricabras

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Raportorul pentru aviz susține obiectivul noului program de finanțare „Drepturi și valori” de a proteja și a promova drepturile și valorile, astfel cum sunt consacrate în tratatele privind UE și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii. În acest scop, Comisia propune ca cele două programe existente „Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Europa pentru cetățeni” să fie reunite și înlocuite cu noul program și ca acest nou program, împreună cu programul „Justiție”, să facă parte dintr-un nou Fond pentru justiție, drepturi și valori din bugetul UE. Raportorul pentru aviz consideră însă că propunerea Comisiei ar fi trebuit să fie mai ambițioasă. În special, acesta propune adăugarea unui al patrulea aspect axat pe acțiuni de promovare a democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept (componenta valorile Uniunii). De asemenea, el propune un mecanism de condiționalitate în care, în cazul gestiunii indirecte a resurselor și în cazul în care o entitate guvernamentală este beneficiarul, atunci când Comisia are motive întemeiate să creadă că o deficiență generalizată în ceea ce privește valorile consacrate la articolul 2 din TUE în statul membru respectiv afectează sau riscă să afecteze protecția intereselor financiare ale Uniunii, Comisia poate recurge la o gestionare directă. De asemenea, el propune ca programele de lucru prin care este pus în aplicare noul program „Drepturi și valori” în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul financiar să fie adoptate prin intermediul unor acte delegate, astfel încât să permită un control mai eficient din partea Parlamentului. În cele din urmă, el se întreabă de ce au fost excluse din prezenta propunere unele elemente distinctive ale programelor existente, cum ar fi lupta împotriva xenofobiei sau promovarea voluntariatului la nivelul UE. Prin urmare, acesta propune modificări care vizează reintroducerea acestor elemente și, în general, îmbunătățirea propunerii, pentru a o face mai eficientă în ceea ce privește crearea unei culturi europene autentice a drepturilor și a valorilor.

  AMENDAMENTELE

  Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a)  Statul de drept, consacrat la articolul 2 din TUE, constituie coloana vertebrală a democrației europene și una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, care își are originea în tradițiile constituționale comune ale tuturor statelor membre. Respectarea cu strictețe și promovarea statului de drept și a democrației reprezintă condiția esențială pentru consolidarea încrederii cetățenilor în Uniune. Respectarea statului de drept în interiorul Uniunii constituie, de asemenea, o condiție prealabilă pentru apărarea drepturilor fundamentale, precum și pentru respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din tratate.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b)  Modul în care statul de drept este pus în aplicare în statele membre joacă un rol-cheie în asigurarea încrederii reciproce între statele membre și în sistemele lor juridice. Din păcate, în anumite state membre, nerespectarea valorilor și principiilor consacrate în tratate sunt agravate de încălcări grave ale acordurilor adoptate de instituțiile Uniunii și de noi obstacole în calea punerii în aplicare depline a dreptului Uniunii. Acțiunile care promovează respectarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept la nivel local, regional, național și transnațional ar trebui să fie, prin urmare, susținute de Uniune.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie promovate și respectate în continuare, să fie diseminate în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul și cu divizarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. Acest lucru va avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/20149 (denumite în continuare „programele anterioare”).

  (2)  Aceste drepturi și valori trebuie să fie cultivate, protejate și promovate în continuare în rândul cetățenilor și al popoarelor și să constituie pilonul central al proiectului UE. Prin urmare, în bugetul UE se creează un nou fond pentru justiție, drepturi și valori, cuprinzând programele „Drepturi și valori” și „Justiție”. Într-o perioadă în care societățile europene se confruntă cu extremismul, cu radicalismul, cu populismul excesiv și cu divizarea, este mai important ca oricând să se promoveze, să se consolideze și să se apere justiția, drepturile și valorile Uniunii Europene: drepturile omului, respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept. Este, de asemenea, esențial să se creeze un mediu propice pentru un dialog democratic pașnic între susținătorii unor puncte de vedere diferite. Acest lucru va avea implicații profunde și directe pentru viața politică, socială, culturală și economică din UE. Ca parte a noului fond, programul „Justiție” va continua să sprijine dezvoltarea în continuare a unui spațiu de justiție și de cooperare transfrontalieră al Uniunii. Programul „Drepturi și valori” va reuni programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului8, și programul „Europa pentru cetățeni”, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 390/20149 (denumite în continuare „programele anterioare”) și va fi adaptat pentru a aborda noile provocări la adresa valorilor europene.

  _________________

  _________________

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  8 Regulamentul (UE) nr. 1381/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului „Drepturi, egalitate și cetățenie” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 62).

  9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3).

  9 Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (JO L 115, 17.4.2014, p. 3).

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, favorabilă incluziunii și democratică. Aceasta presupune o societate civilă dinamică, încurajarea participării democratice, civice și sociale a oamenilor și promovarea bogatei diversități a societății europene, pe baza istoriei și a memoriei noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede totodată că instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (3)  Fondul pentru justiție, drepturi și valori și cele două programe de finanțare subiacente se vor axa în primul rând pe persoanele și entitățile care contribuie la revigorarea și la dinamizarea valorilor și drepturilor noastre comune și a bogatei noastre diversități. Obiectivul final este acela de a stimula și de a susține o societate bazată pe drepturi, egală, deschisă, favorabilă incluziunii și democratică, prin activități de finanțare care să promoveze o societate civilă dinamică, bine dezvoltată, rezilientă, autonomă și capacitată, inclusiv prin sensibilizare în ceea ce privește promovarea și protejarea valorilor noastre comune, și care să promoveze pacea și participarea democratică, civică și socială a oamenilor și să cultive bogata diversitate a societății europene, pe baza valorilor, istoriei și memoriei noastre comune. Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană cere ca instituțiile să mențină un dialog deschis, transparent și constant cu societatea civilă și, prin mijloace corespunzătoare, să acorde cetățenilor și asociațiilor reprezentative posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii. Comisia ar trebui să mențină un dialog constant cu beneficiarii programului „Drepturi și valori”, precum și cu alte părți interesate relevante, prin înființarea unui grup de dialog civil.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Programul „Drepturi și valori” („programul”) ar trebui să permită realizarea de sinergii pentru a face față provocărilor comune promovării și protejării valorilor și pentru a atinge o dimensiune esențială în vederea obținerii de rezultate concrete în domeniu. Acest lucru ar trebui realizat prin valorificarea experienței pozitive a programelor anterioare. Aceasta va permite valorificarea deplină a potențialului sinergiilor, pentru a sprijini într-un mod mai eficace domeniile de politică vizate și pentru a spori potențialul acestora de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, prin abordări adaptate.

  (4)  Programul „Drepturi și valori” („programul”) ar trebui să abordeze provocările cele mai importante pentru promovarea și protejarea valorilor, ținând seama de faptul că provocările pot varia în cadrul Uniunii. Pentru a asigura un impact concret, programul ar trebui să se bazeze pe lecțiile învățate din programele anterioare. De asemenea, programul ar trebui să valorifice sinergiile cu alte politici și programe ale Uniunii și ale altor părți interesate. Acest lucru ar trebui să le îmbunătățească eficacitatea și eficiența, precum și să le sporească potențialul de a ajunge la oameni. Pentru a fi eficace, programul ar trebui să țină seama de caracterul specific al diferitelor politici, de diversele grupuri țintă ale acestora și de nevoile lor specifice, prin abordări adaptate.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a)  Statul de drept, consacrat la articolul 2 din TUE, constituie coloana vertebrală a democrației europene și una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, care își are originea în tradițiile constituționale comune ale tuturor statelor membre. Respectarea deplină și promovarea statului de drept și a democrației reprezintă condiția esențială pentru consolidarea încrederii cetățenilor în Uniune. Respectarea statului de drept în interiorul Uniunii constituie, de asemenea, o condiție prealabilă pentru apărarea drepturilor fundamentale, precum și pentru respectarea tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din tratate. Modul în care statul de drept este pus în aplicare în statele membre joacă un rol-cheie în asigurarea încrederii reciproce între statele membre și în sistemele lor juridice. Acțiunile care promovează respectarea drepturilor fundamentale, a democrației și a statului de drept la nivel local, regional, național și transnațional ar trebui să fie, prin urmare, susținute de Uniune.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică a Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a diversității, a dialogului și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  (5)  Pentru a aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi, este nevoie de o varietate de acțiuni și de eforturi coordonate. Reunirea cetățenilor în proiecte de înfrățire a orașelor sau în cadrul unor rețele de orașe și sprijinirea organizațiilor societății civile în domeniile vizate de program vor contribui la creșterea implicării cetățenilor în societate și, în cele din urmă, a participării lor la viața democratică a Uniunii. În același timp, sprijinirea unor activități de promovare a înțelegerii reciproce, a diversității, a dialogului, a incluziunii sociale și a respectului pentru alte persoane încurajează un sentiment de apartenență și de identitate europeană, bazat pe înțelegerea comună a valorilor, a culturii, a istoriei și a patrimoniului european. Promovarea unui sentiment mai puternic de apartenență la Uniune și la valorile Uniunii este deosebit de importantă în rândul cetățenilor din regiunile ultraperiferice ale UE, având în vedere izolarea și depărtarea lor față de Europa continentală.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Sunt necesare activități de comemorare și o reflecție critică asupra memoriei istorice a Europei pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la istoria comună, ca temelie pentru construirea unui viitor comun, a unei moralități și a unor valori comune. Ar trebui să se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, culturale și interculturale, precum și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene și sentimentul de apartenență la același grup.

  (6)  Activitățile de comemorare și o reflecție critică asupra memoriei istorice a Europei sunt importante pentru a sensibiliza cetățenii cu privire la istoria comună și la valorile fundamentale, ca temelie pentru construirea unui viitor comun, a unei moralități și a unor valori comune. Ar trebui să se ia în considerare și relevanța aspectelor istorice, culturale și interculturale, precum și legăturile dintre memoria istorică, crearea unei identități europene bazate pe diversitate, solidaritate și sentimentul de apartenență la același grup.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 13 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (13a)  Libertatea de exprimare și de informare este consacrată în Carta drepturilor fundamentale a Comunității Europene. Accesul liber la informații, evaluarea contextului mass-mediei și utilizarea responsabilă și în condiții de siguranță a rețelelor de informare și comunicare sunt direct legate de libertatea opiniei publice și sunt esențiale pentru a garanta o democrație funcțională. Este necesar ca publicul să dobândească competențele mediatice necesare pentru a avea o gândire critică și discernământ, precum și capacitatea de a analiza realități complexe, de a recunoaște diferențele dintre opinii și fapte și de a rezista oricărei forme de incitare la ură. În acest scop, Uniunea ar trebui să promoveze dezvoltarea educației în domeniul mass-media pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă, prin formare, sensibilizare, studii și alte activități relevante.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 18 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării drepturilor omului, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel național.

  (18)  Organismele independente din domeniul drepturilor omului și organizațiile societății civile au un rol esențial în promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii în temeiul articolului 2 din TUE și în sprijinirea exercitării efective a drepturilor care decurg din legislația Uniunii, inclusiv din Carta drepturilor fundamentale a UE. După cum se arată în Rezoluția Parlamentului European din 19 aprilie 2018, un sprijin financiar adecvat este esențial pentru realizarea unui mediu favorabil și sustenabil în care organizațiile societății civile să își consolideze rolul și să își îndeplinească funcțiile acestora în mod independent și eficace. Prin urmare, în completarea eforturilor de la nivel național, finanțarea UE ar trebui să contribuie la sprijinirea, conferirea de putere și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile care își desfășoară activitatea în domeniul promovării valorilor Uniunii, cum ar fi democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, ale căror activități contribuie la aplicarea strategică a drepturilor în conformitate cu legislația UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE, inclusiv prin activități de reprezentare și de supraveghere, precum și la promovarea, garantarea și conștientizarea valorilor comune ale Uniunii la nivel național.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20)  Sub rezerva anumitor condiții, programul ar trebui să fie deschis participării statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) și a statelor membre ale AELS care nu sunt membre ale SEE, precum și a altor țări europene. De asemenea, ar trebui să poată participa la program și statele aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare.

  (20)  În ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor specifice de promovare a egalității și a drepturilor, implicarea și participarea cetățenilor la viața democratică a Uniunii și combaterea violenței împotriva grupurilor expuse riscurilor, programul ar trebui să fie deschis, sub rezerva anumitor condiții, participării statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) și a statelor membre ale AELS care nu sunt membre ale SEE, precum și a altor țări europene. De asemenea, ar trebui să poată participa la program și statele aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21)  Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate, precum și complementaritatea acestora cu acțiunile statelor membre, urmărindu-se în același timp coerența, complementaritatea și sinergiile cu programele de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură, în special în cadrul Fondului pentru justiție, drepturi și valori – deci și cu programul „Justiție” –, precum și cu programul „Europa creativă” și cu Erasmus+, pentru a se realiza potențialul interacțiunilor culturale în domeniul culturii, al mass-media, al artelor, al educației și al creativității. Este necesar să se creeze sinergii și cu alte programe europene de finanțare, în special în domenii precum ocuparea forței de muncă, piața internă, întreprinderile, tineretul, sănătatea, cetățenia, justiția, migrația, securitatea, cercetarea, inovarea, tehnologia, industria, coeziunea, turismul, relațiile externe, comerțul și dezvoltarea.

  (21)  Pentru a se asigura alocarea eficientă a fondurilor din bugetul general al Uniunii, este necesar să se asigure valoarea adăugată europeană a tuturor acțiunilor desfășurate, inclusiv la nivel local, regional și național, pentru a promova și proteja valorile consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia trebuie să aibă în vedere coerența, sinergiile și complementaritatea cu acțiunile statelor membre, precum și cu alte programe de finanțare care sprijină domeniile de politică aflate în strânsă legătură cu Fondul pentru justiție, drepturi și valori, inclusiv cu programul Europa Creativă și cu Erasmus +, precum și cu politicile relevante ale Uniunii.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23)  Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] („Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, , instrumentele financiare și garanțiile bugetare.

  (23)  Acestui program i se aplică Regulamentul (UE, Euratom) nr. [Noul RF] („Regulamentul financiar”). Acesta prevede norme de execuție a bugetului Uniunii, printre care și normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, execuția indirectă, instrumentele financiare și garanțiile bugetare. Este necesar să se asigure faptul că procedurile și cerințele programului care vizează acordarea granturilor sunt ușor de aplicat de către potențialii beneficiari, inclusiv de către organizațiile societății civile de la nivel local și că acestea asigură o transparență totală în ceea ce privește utilizarea resurselor, buna gestiune financiară și utilizarea prudentă a resurselor. În special, în cadrul punerii în aplicare a prezentului program ar trebui să se definească în mod concret și să se consolideze în continuare norme privind posibilitatea ca organizațiile locale, regionale, naționale și transnaționale ale societății civile să beneficieze de finanțare prin granturi de funcționare multianuale, de granturi „în cascadă”, de dispoziții care să asigure proceduri rapide și flexibile de acordare a granturilor, cum ar fi o procedură de depunere a candidaturii în două etape, precum și de candidaturi și proceduri de raportare ușor de utilizat.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare în special costurile controalelor, sarcina administrativă și riscul de neconformitate preconizat. În acest sens ar trebui să se analizeze posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și forme de finanțare care să nu depindă de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/9521 al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9622 al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 2017/193923 al Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului24. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

  (24)  Tipurile de finanțare și metodele de punere în aplicare prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivele specifice ale acțiunilor și de a obține rezultate, luându-se în considerare, în special, costurile controalelor, sarcina administrativă pentru Comisie și beneficiar, capacitatea beneficiarului potențial și riscul de neconformitate preconizat. În acest sens ar trebui să se analizeze posibilitatea de a utiliza sume forfetare, rate forfetare, costuri unitare, sprijinul financiar acordat părților terțe, precum și forme de finanțare care să nu depindă de costuri, astfel cum se menționează la articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Criteriile de cofinanțare ar trebui să fie acceptate în natură, inclusiv sub formă de muncă voluntară, și ar putea face obiectul unei derogări în cazul în care finanțarea complementară este limitată. În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului20, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/9521 al Consiliului, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/9622 al Consiliului și cu Regulamentul (UE) 2017/193923 al Consiliului, interesele financiare ale Uniunii trebuie să fie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, depistarea, corectarea și investigarea neregulilor și a fraudelor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, după caz, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate să ancheteze și să trimită în judecată cazuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului24. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene (CCE), asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

  _________________

  _________________

  20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

  20 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului, JO L 248, 18.9.2013, p. 1.

  21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p.1).

  21 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p.1).

  22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

  22 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

  23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

  23 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

  24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

  24 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 24 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (24a)  Pentru a îmbunătăți accesibilitatea și pentru a oferi orientări și informații practice referitoare la program, în statele membre ar trebui înființate puncte de contact pentru a oferi asistență atât beneficiarilor, cât și solicitanților. 

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot să participe la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie în temeiul acestui acord. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesar ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum și Curții de Conturi Europene pentru exercitarea deplină a competențelor acestora.

  (25)  În ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor specifice de promovare a egalității și a drepturilor, implicarea și participarea cetățenilor la viața democratică a Uniunii și combaterea violenței împotriva grupurilor expuse riscurilor, țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot să participe la programele Uniunii în cadrul cooperării instituite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede punerea în aplicare a programelor printr-o decizie în temeiul acestui acord. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente juridice. În prezentul regulament ar trebui să se introducă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesar ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum și Curții de Conturi Europene pentru exercitarea deplină a competențelor acestora.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește indicatorii menționați la articolele 14 și 16 și în anexa II. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

  (30)  Pentru a realiza programul și a asigura evaluarea eficientă a progreselor în atingerea obiectivelor sale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește programele de lucru, după cum se menționează la articolul 13, și indicatorii menționați la articolele 14 și 16 și în anexa II. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții lor au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

  [A se vedea amendamentele la considerentul (31) și la articolele 13, 16 și 19].

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui adoptate prin intermediul unor acte delegate, iar acest considerent trebuie adaptat în consecință. De asemenea, textul ar trebui să corespundă formulării privind delegarea de competențe, menționată la articolul 16.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Considerentul 31

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (31)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de punere în aplicare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

  eliminat

  [A se vedea amendamentele la considerentul (30) și la articolele 13, 16 și 19].

  Justificare

  Acest considerent trebuie eliminat, deoarece propunerea nu ar trebui să includă nicio trimitere la acte de punere în aplicare.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Regulamentul stabilește obiectivele programului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și normele privind furnizarea finanțării.

  Regulamentul stabilește obiectivele programului și domeniul său de aplicare, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii și condițiile privind furnizarea finanțării.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, cu scopul de a susține societățile deschise, democratice și favorabile incluziunii.

  1.  Obiectivul general al programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratatele UE, în special prin sprijinirea organizațiilor societății civile la nivel local, național și transnațional, cu scopul de a susține societățile deschise, bazate pe drepturi, democratice, egalitare și favorabile incluziunii.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  promovarea și protejarea drepturilor și valorilor fundamentale, a democrației și a statului de drept la nivel local, regional, național și transnațional (componenta „Valorile Uniunii”);

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 2a

   

  Componenta „Valorile Uniunii”

   

  În cadrul obiectivelor specifice prevăzute la articolul 2 alineatul (2) litera (-a), programul se concentrează pe:

   

  (a)  protejarea și promovarea:

   

  (i)  democrației și a statului de drept, inclusiv asigurarea independenței sistemului judiciar;

   

  (ii)  disponibilității și a eficacității protecției judiciare de către instanțe imparțiale, inclusiv a protecției drepturilor fundamentale; executării corecte și la timp a hotărârilor judecătorești; eficacității anchetelor, a urmăririlor penale sau a sancționării încălcărilor dreptului;

   

  (ii)  transparenței și a caracterului nearbitrar al deciziilor autorităților publice, inclusiv ale autorităților de aplicare a legii;

   

  (b)  susținerea apărătorilor drepturilor omului independenți și a organizațiilor societății civile care asigură monitorizarea respectării statului de drept;

   

  (c)  acordarea de sprijin pentru protecția avertizorilor și pentru inițiativele de promovare a transparenței, a responsabilității, a integrității și a absenței corupției și a conflictelor de interese în cadrul autorităților publice;

   

  (d)  protejarea și promovarea drepturilor fundamentale, inclusiv a libertății de exprimare, de întrunire pașnică sau de asociere, a libertății și a pluralismului mijloacelor de informare în masă, inclusiv a jurnalismului de investigație, a libertății academice, a libertății de religie sau de credință, precum și a dreptului la viața privată și la viața de familie;

   

  (e)  susținerea, capacitarea și consolidarea capacității organizațiilor independente ale societății civile active în domeniile menționate la literele (a)-(d) ale prezentului articol.

  [A se vedea amendamentele la considerentul (4a) (nou), articolul 2 alineatul (2) litera (-a) (nouă) și articolul 6 și la anexa I].

  Justificare

  Noul program ar trebui să includă un obiectiv specific referitor la promovarea democrației, a drepturilor fundamentale și a statului de drept (componenta „Valorile Uniunii”).

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului general prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (a), programul se concentrează pe:

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și a antidiscriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul principalelor politici, precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului și a tuturor formelor de intoleranță;

  (a)  prevenirea și combaterea inegalităților și a discriminării pe criterii de sex, gen, rasă sau origine socială, culturală sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și sprijinirea unor politici cuprinzătoare de promovare a egalității de gen și de combatere a discriminării, inclusiv a integrării acestora în rândul principalelor politici, precum și sprijinirea politicilor de combatere a rasismului, xenofobiei, homofobiei și a tuturor celorlalte forme de intoleranță;

  Justificare

  Acest amendament reinstituie elementele programului „Drepturi, egalitate și cetățenie”.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  promovarea egalității ca drept fundamental universal și ca valoare fundamentală a Uniunii;

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

  (b)  protejarea și promovarea drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu handicap, a drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii și a dreptului la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal; sensibilizarea cu privire la aceste drepturi.

  Justificare

  Acest amendament reinstituie elementele programului „Drepturi, egalitate și cetățenie”.

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (b), programul se concentrează pe:

  În cadrul obiectivului general prevăzut la articolul 2 alineatul (1) și în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 2 alineatul (2) litera (b), programul se concentrează pe:

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  o mai bună înțelegere a Uniunii, a istoriei, a patrimoniului cultural și a diversității acesteia de către cetățeni;

  (a)  o mai bună înțelegere de către cetățeni a Uniunii, precum și a integrării acesteia, a istoriei, a instituțiilor, a valorilor, a obiectivului și a patrimoniului său cultural, care constituie identitatea europeană în diversitatea sa;

  Justificare

  Acest amendament reinstituie elemente ale programului Europa pentru cetățeni.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite țări; promovarea participării civice și democratice a cetățenilor prin asigurarea posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.

  (b)  promovarea schimburilor și a cooperării dintre cetățenii din diferite țări; promovarea participării civice și democratice a cetățenilor prin asigurarea posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii, pentru a înțelege mai bine o democrație pluralistă și participativă, statul de drept și drepturile și valorile fundamentale;

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba) promovarea participării civice și democratice a cetățenilor la nivelul Uniunii, prin asigurarea posibilității acestora și a asociațiilor reprezentative de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb public de opinii în toate domeniile de acțiune ale Uniunii și de a dezbate viitorul integrării europene;

  [A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (1) litera (b)].

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bb) promovarea oportunităților de implicare în societate și la nivel intercultural și interreligios și de voluntariat la nivelul Uniunii;

  Justificare

  Acest amendament reinstituie elemente ale programului Europa pentru cetățeni.

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva altor categorii expuse riscului;

  (a)  prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență, în special împotriva copiilor, a tinerilor și a femeilor, precum și a violenței împotriva tuturor celorlalte categorii expuse riscului;

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Articolul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 6

  Articolul 6

  Buget

  Buget

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021-2027 este de [641 705 000] EUR la nivelul prețurilor actuale.

  1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului în perioada 2021 - 2027 este de [1 834 000 000] EUR în prețuri curente.

  2.  Alocarea indicativă a sumei menționate la alineatul (1) pentru diferitele obiective este următoarea:

  2.  Alocarea indicativă a sumei menționate la alineatul (1) pentru diferitele obiective este următoarea:

   

  (-a)  [850 000 000] EUR pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (-a);

  (a)  [408 705 000] EUR pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (c);

  (a)  [484 000 000] EUR pentru obiectivele specifice menționate la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și (c);

  (b)  [233 000 000] EUR pentru obiectivul specific menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b).

  (b)  [500 000 000] EUR pentru obiectivul specific menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (b).

   

  2a.  Cel puțin 65 % din fondurile menționate la articolul 6 alineatul (2) literele (a) și (b) se alocă granturilor pentru acțiuni, granturilor de funcționare și finanțării de bază pentru organizațiile societății civile.

  3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistența tehnică și administrativă destinată punerii în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme informatice corporative, studii, reuniuni ale experților, comunicări privind prioritățile și domenii legate de obiectivele generale ale programului.

  3.  Suma menționată la alineatul (1) poate fi utilizată pentru asistența tehnică și administrativă destinată punerii în aplicare a programului, de exemplu pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv pentru sisteme informatice corporative, studii, reuniuni ale experților, comunicări privind prioritățile și domenii legate de obiectivele generale ale programului.

  4.  Fără a se aduce atingere Regulamentului financiar, cheltuielile pentru acțiuni care rezultă din proiectele incluse în primul program de lucru pot fi eligibile începând cu 1 ianuarie 2021.

  4.  Fără a se aduce atingere Regulamentului financiar, cheltuielile pentru acțiuni care rezultă din proiectele incluse în primul program de lucru pot fi eligibile începând cu 1 ianuarie 2021.

  5.  Resursele alocate statelor membre în gestiune partajată pot fi transferate, la cererea acestora, către prezentul program. Comisia execută aceste resurse fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c). Dacă acest lucru este posibil, resursele respective se utilizează în beneficiul statului membru în cauză.

  5.  Resursele alocate statelor membre în gestiune partajată pot fi transferate, la cererea acestora, către prezentul program. Comisia execută aceste resurse fie direct, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar, fie indirect, în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c). Dacă acest lucru este posibil, resursele respective se utilizează în beneficiul statului membru în cauză.

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programul poate asigura finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar.

  2.  Programul poate asigura finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în Regulamentul financiar, asigurând în acest context o bună gestiune financiară, utilizarea prudentă a fondurilor publice, sarcini administrative reduse pentru operatorul de program și pentru beneficiari, precum și accesibilitatea fondurilor programului pentru potențialii beneficiari. Programul acordă finanțare în principal prin intermediul granturilor pentru acțiuni, al granturilor de funcționare anuale și multianuale și al finanțării de bază. El poate utiliza sume forfetare, costuri unitare, rate forfetare și asistență financiară pentru părți terțe. Cerințele în materie de cofinanțare sunt acceptate în natură și pot face obiectul unei derogări în cazul unei finanțări complementare limitate.

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Articolul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 9a

   

  Activități eligibile pentru finanțare

   

  Obiectivele generale și specifice ale programului vor fi urmărite în special, dar nu exclusiv, prin sprijinirea următoarelor activități realizate de una sau mai multe entități eligibile: 

   

  (a)  sensibilizare, educarea publicului, promovarea și difuzarea de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor, a principiilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program și a obiectivelor sale; 

   

  (b)  activități de monitorizare analitică, de raportare și de promovare pentru a îmbunătăți înțelegerea situației din statele membre și de la nivelul Uniunii în domeniile acoperite de program, precum și pentru a îmbunătăți transpunerea și punerea în aplicare corespunzătoare a dreptului Uniunii, a politicilor și a valorilor comune ale Uniunii în statele membre; 

   

  (c)  activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite, precum și consolidarea capacității părților interesate relevante de a promova politicile și drepturile din domeniile acoperite; 

   

  (d)  promovarea informării publicului și a înțelegerii de către acesta a riscurilor, normelor, garanțiilor și drepturilor în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, viața privată și securitatea digitală, precum și abordarea știrilor false și a dezinformării orientate către ținte precise prin acțiuni de sensibilizare, formare, studii și activități de monitorizare; 

   

  (e)  sensibilizarea în mai mare măsură a cetățenilor cu privire la integrarea, cultura, istoria, memoria europeană și valorile europene fundamentale, precum și cultivarea sentimentului de solidaritate și de apartenență la Uniune; 

   

  (f)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin crearea de oportunități de a participa la activități de înfrățire între orașe, proiecte și voluntariat la nivelul Uniunii; 

   

  (g)  încurajarea și facilitarea atât a participării active și incluzive la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a promovării și apărării drepturilor și valorilor și a sensibilizării cu privire la acestea, prin sprijinirea organizațiilor societății civile; 

   

  (h)  finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene; 

   

  (i)  sprijinirea organizațiilor societății civile care își desfășoară activitatea în domeniile acoperite de program la toate nivelurile, precum și dezvoltarea capacității rețelelor europene și a organizațiilor societății civile de a contribui la dezvoltarea și monitorizarea punerii în aplicare a dreptului, a obiectivelor politice, a valorilor și a strategiilor Uniunii și la sensibilizarea cu privire la acestea; 

   

  (j)  consolidarea capacității și a independenței apărătorilor drepturilor omului și a organizațiilor societății civile care monitorizează situația statului de drept și sprijină acțiunile la nivel local, regional și național; 

   

  (k)  sprijinirea inițiativelor și a măsurilor de promovare și protejare a libertății și pluralismului mass-mediei și de consolidare a capacităților pentru noile provocări, cum ar fi noile mijloace de informare în masă și combaterea discursurilor de incitare la ură; 

   

  (l)  sprijinirea și consolidarea capacităților organizațiilor societății civile active în promovarea și monitorizarea transparenței și integrității administrației publice și combaterea corupției; 

   

  (m)  sprijinirea organizațiilor societății civile care activează în domeniul protecției și promovării drepturilor fundamentale, inclusiv sprijinirea acțiunilor care sensibilizează publicul cu privire la drepturile fundamentale și contribuie la acordarea de sprijin social și la educația în materie de drepturi ale omului; 

   

  (n)  sprijinirea inițiativelor și a măsurilor de promovare și protejare a libertății și pluralismului mass-mediei și de consolidare a capacităților pentru noile provocări, cum ar fi noile mijloace de informare în masă și combaterea discursurilor de incitare la ură; 

   

  (o)  sprijinirea activităților care vizează promovarea unui dialog democratic pașnic între persoanele cu opinii politice diferite;

   

  (p)  acordarea de sprijin pentru dezvoltarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și adoptarea de măsuri pentru promovarea educației în domeniul mass-mediei în rândul publicului;

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări legat de acesta;

  –  un stat membru sau o țară sau un teritoriu de peste mări legat de un stat membru;

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  o țară terță asociată la program;

  –  o țară terță asociată la program în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament;

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Programul se pune în aplicare cu ajutorul programelor de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar.

  1.  Programul se realizează cu ajutorul programelor de lucru menționate la articolul 110 din Regulamentul financiar.

  [A se vedea amendamentele la considerentele (30) și (31) și la articolele 13 alineatul (2), 16 și 19].

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Comisia aplică principiul parteneriatului atunci când își stabilește prioritățile din cadrul programului și asigură o implicare cuprinzătoare a părților interesate în planificarea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea prezentului program și a programelor sale de lucru, în conformitate cu articolul 15a.

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programul de lucru se adoptă de către Comisie printr-un act de punere în aplicare. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 19.

  2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea programului de lucru corespunzător.

  [A se vedea amendamentele la considerentele (30) și (31) și la articolele 13 alineatul (1), 16 și 19].

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Prezentul amendament propune o formulare adecvată.

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Sistemul de raportare a performanței asigură colectarea eficientă, eficace și în timp util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

  3.  Sistemul de raportare a performanței asigură colectarea eficientă, eficace și în timp util a datelor referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor programului. În acest scop, beneficiarilor de fonduri ale Uniunii și statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale și cât mai puțin împovărătoare. Pentru a facilita îndeplinirea cerințelor de raportare, Comisia pune la dispoziție formate ușor de utilizat și oferă programe de orientare și de sprijin ce vizează în special partenerii sociali și organizațiile, care s-ar putea să nu dispună întotdeauna de know-how și de personal și resurse adecvate pentru a îndeplini cerințele de raportare.

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Evaluarea intermediară a programului se efectuează după ce sunt disponibile suficiente informații privind punerea sa în aplicare, în termen de cel mult patru ani de la începerea acesteia. Evaluarea la jumătatea perioadei ia în considerare rezultatele evaluărilor impactului pe termen lung al programelor anterioare („Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Europa pentru cetățeni”).

  2.  Evaluarea intermediară a programului se efectuează după ce sunt disponibile suficiente informații privind punerea sa în aplicare, în termen de cel mult patru ani de la începerea acesteia. Evaluarea intermediară ia în considerare rezultatele evaluărilor impactului pe termen lung al programelor anterioare („Drepturi, egalitate și cetățenie” și „Europa pentru cetățeni”).

  Justificare

  Această amendament vizează asigurarea unei formulări mai coerente în cadrul aceluiași alineat.

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Comisia comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale.

  4.  Comisia comunică Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale. Comisia face publică și ușor accesibilă evaluarea publicând-o pe site-ul său.

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolul 14, se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2027.

  2.  Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 13 și 14 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2027.

  [A se vedea amendamentele la considerentele (30) și (31) și la articolul 13, articolul 16 alineatele (3) și (6) și la articolul 19].

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Prezentul amendament propune o formulare adecvată.

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 14 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

  3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolele 13 și 14 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

  [A se vedea amendamentele la considerentele (30) și (31) și la articolul 13, articolul 16 alineatele (2) și (6) și la articolul 19].

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Prezentul amendament propune o formulare adecvată.

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

  4.  Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia asigură transmiterea promptă și simultană a tuturor documentelor, inclusiv a proiectelor de acte, către Parlamentul European, Consiliu și către experții din statele membre. Atunci când consideră că este necesar, Parlamentul European și Consiliul își pot trimite propriii experți la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei la care sunt invitați experți din statele membre și care se referă la pregătirea actelor delegate.

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

  5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului. În temeiul Acordului interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, cetățenii și alte părți interesate își pot exprima opinia în legătură cu proiectul de text al unui act delegat în termen de patru săptămâni. Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor sunt consultate cu privire la proiectul de text în ceea ce privește punerea în aplicare a programului.

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 13 și 14 intră în vigoare dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu formulează obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

  [A se vedea amendamentele la considerentele (30) și (31) și la articolul 13, articolul 16 alineatele (2) și (3) și la articolul 19].

  Justificare

  Programele de lucru ar trebui să fie adoptate prin acte delegate. Prezentul amendament propune o formulare adecvată.

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale, destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg.

  1.  Beneficiarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării din partea Uniunii (în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele acestora), furnizând informații coerente, concrete și proporționale, destinate unor categorii de public diverse, inclusiv mass-mediei și publicului larg și, dacă este cazul, beneficiarilor acțiunilor finanțate în acest mod și participanților la acestea.

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Articolul 18 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 18a

   

  Puncte de contact pentru program

   

  Comisia instituie puncte de contact în statele membre în cooperare cu partenerii locali și/sau cu statele membre. Punctele de contact le oferă părților interesate și beneficiarilor programului orientări imparțiale, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele programului, inclusiv în ceea ce privește procedura de depunere a candidaturii, procedurile de punere în aplicare a proiectelor, raportarea și alte formalități. Punctele de contact pot fi gestionate de statele membre sau de organizații ale societății civile sau de consorții ale acestora.

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Articolul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 19

  eliminat

  1.  Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

   

  2.  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

   

  3.  Comitetul se poate reuni în configurații specific, pentru a gestiona diferitele componente ale programului.

   

  [A se vedea amendamentele la considerentele (30) și (31) și la articolele 13 și 16].

  Justificare

  Acest articol trebuie eliminat, deoarece propunerea nu ar trebui să includă nicio trimitere la acte de punere în aplicare.

  Amendamentul    52

  Propunere de regulament

  Anexa I

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Anexa I

  eliminat

  Activitățile programului

   

  Obiectivele specifice ale programului, menționate la articolul 2 alineatul (2), se vor realiza în special prin susținerea următoarelor activități:

   

  (a)  sensibilizare și diseminare de informații pentru o mai bună cunoaștere a politicilor și a drepturilor din domeniile acoperite de program;

   

  (b)  învățare reciprocă prin schimb de bune practici între părțile interesate, pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă și pentru o mai mare implicare civică și democratică;

   

  (c)  activități analitice și de monitorizare31, pentru o mai bună înțelegere a situației din statele membre și de la nivelul UE în domeniile acoperite de program, precum și pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și a politicilor UE;

   

  (d)  activități de formare pentru părțile interesate relevante, pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora despre politicile și drepturile din domeniile acoperite;

   

  (e)  elaborarea și întreținerea de instrumente bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor (TIC);

   

  (f)  sensibilizarea mai intensă a cetățenilor cu privire la cultura, istoria și memoria europeană, precum și cu privire la sentimentul de apartenență la Uniune;

   

  (g)  reunirea europenilor de naționalități și culturi diferite, prin activități de înfrățire între orașe;

   

  (h)  încurajarea și facilitarea atât a participării active la edificarea unei Uniuni mai democratice, cât și a conștientizării drepturilor și valorilor, prin sprijinirea organizațiilor societății civile;

   

  (i)  finanțarea asistenței tehnice și organizaționale pentru punerea în aplicare a Regulamentului [(UE) nr. 211/2011], susținând astfel exercitarea de către cetățeni a dreptului lor de a lansa și de a sprijini inițiative cetățenești europene;

   

  (j)  stimularea capacității rețelelor europene de a promova și de a dezvolta în continuare dreptul, obiectivele de politică și strategiile Uniunii, precum și de a sprijini organizațiile societății civile care activează în domeniile acoperite de program;

   

  (k)  îmbunătățirea cunoștințelor despre program, stimularea diseminării și a transferabilității rezultatelor sale și încurajarea demersurilor de informare directă a cetățenilor, inclusiv prin înființarea și sprijinirea unei rețele de birouri/puncte de contact naționale pentru program.

   

  _________________

   

  31 Printre aceste activități se numără, de exemplu: culegerea de date și statistici; elaborarea de metodologii comune și, după caz, de indicatori sau criterii de referință; studii, cercetări, analize și anchete; evaluări; evaluarea impactului; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale cu scop educativ.

   

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Instituirea programului „Drepturi și valori”

  Referințe

  COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  LIBE

  14.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  AFCO

  14.6.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Josep-Maria Terricabras

  24.9.2018

  Examinare în comisie

  22.10.2018

  12.11.2018

   

   

  Data adoptării

  21.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Pavel Svoboda

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  20

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand

  2

  -

  ECR

  Morten Messerschmidt

  ENF

  Georg Mayer

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (27.11.2018)

  destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori”

  (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

  Raportoare pentru aviz: Sirpa Pietikäinen

  (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Drepturile femeilor reprezintă drepturi ale omului. Articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene încredințează Uniunii sarcina de a urmări, prin toate acțiunile sale, să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei. Realizarea egalității de gen este în interesul nostru, al tuturor. Societățile în care există egalitate de gen sunt mai stabile și mai democratice. Egalitatea de gen este, de asemenea, legată direct de economie, având un impact pozitiv asupra PIB-ului pe cap de locuitor. Egalitatea de g