Förfarande : 2018/0207(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0468/2018

Ingivna texter :

A8-0468/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.15

Antagna texter :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1807kWORD 267k
17.12.2018
PE 628.434v03-00 A8-0468/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Bodil Valero

Föredragande av yttrande (*):

Sylvie Guillaume, utskottet för kultur och utbildning

Sirpa Pietikäinen, utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor
 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0383),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 16.2, 19.2, 21.2, 24, 167 och 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0234/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning, utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0468/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av programmet för rättigheter och värden

om inrättande av programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt artikel 2 fördraget om Europeiska unionen ska unionen ˮbygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.” I artikel 3 anges vidare att ”unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd” och bland annat ”respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas”. Dessa värden bekräftas och uttrycks i de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(1)  Enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen ska unionen ˮbygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Av dessa rättigheter och värden utgör ”människans värdighet”, som erkänns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den främsta grunden för alla grundläggande mänskliga rättigheter. I artikel 2 i ovannämnda fördrag står det också att ”dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.” I artikel 3 anges vidare att ”unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd” och bland annat ”respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas”. Dessa värden bekräftas och uttrycks i de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Motivering

Det är viktigt att betona att människans värdighet tas upp i den inledande artikeln i EU‑stadgan om de grundläggande rättigheterna och därför kan anses ha särskilt stor betydelse.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1a)  I sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel betonade Europaparlamentet vikten av de övergripande principer som bör ligga till grund för den fleråriga budgetramen och alla relaterade unionsstrategier, inbegripet integreringen av FN:s mål för hållbar utveckling i alla unionens politiska åtgärder och initiativ inom ramen för nästa fleråriga budgetram. Parlamentet betonade också att undanröjandet av diskriminering är avgörande för att uppfylla unionens åtaganden i riktning mot ett inkluderande Europa och beklagade djupt bristen på jämställdhetsintegrering och jämställdhetsåtaganden i unionens politik, i enlighet med förslagen i den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1b)  I sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 uttryckte Europaparlamentet sitt stöd för program på områdena kultur, utbildning, medier, ungdomsfrågor, idrott, demokrati, medborgarskap och civilsamhället som tydligt har visat sitt europeiska mervärde och åtnjuter varaktig popularitet bland stödmottagarna. I resolutionen underströks också att en starkare och mer ambitiös union endast kan uppnås om den förses med förstärkta ekonomiska medel, och parlamentet rekommenderade att det skulle inrättas en intern europeisk demokratifond under kommissionens ledning, för att stärka stödet till det civila samhället och icke-statliga organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Fortlöpande stöd bör ges till befintlig politik, resurserna till unionens flaggskeppsprogram bör ökas, och ytterligare ansvarsområden bör kombineras med ytterligare finansiella resurser.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att främjas och upprätthållas, spridas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering och splittring, är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden: mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/20149 (nedan kallade de föregående programmen).

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att aktivt odlas, skyddas och främjas av unionen och varje enskild medlemsstat i all sin politik på ett konsekvent sätt, och de måste upprätthållas och spridas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna, eftersom en urholkning av skyddet av dessa rättigheter och värden i en medlemsstat kan få skadliga effekter för unionen som helhet. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering och splittring, liksom med ett krympande utrymme för ett oberoende civilt samhälle, är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden: mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, icke-diskriminering och rättsstaten. Detta kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter, och värden (nedan kallat programmet) kommer att samla 2014‑2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/20149 (nedan kallade de föregående programmen), och det kommer att anpassas för att bemöta nya utmaningar mot de europeiska värdena.

__________________

__________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 17.4.2014, s. 3).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer främst att inriktas på personer och enheter som bidrar till att göra våra gemensamma värden, rättigheter och rika mångfald levande och dynamiska. Det slutliga målet är att främja och stödja vårt rättighetsbaserade, jämlika, inkluderande och demokratiska samhälle. Det innefattar ett dynamiskt civilsamhälle, som uppmuntrar människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet och som främjar den rika mångfalden i det europeiska samhället, på grundval av vår gemensamma historia och våra gemensamma minnen. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen anges närmare att institutionerna på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer att inriktas på personer och enheter som bidrar till att våra gemensamma värden, vår jämlikhet, våra rättigheter och vår rika mångfald präglas av liv och dynamik. Det slutliga målet är att främja och stödja ett rättighetsbaserat, jämlikt, öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle genom att finansiera verksamhet som främjar ett dynamiskt, välutvecklat, motståndskraftigt och stärkt civilsamhälle, inbegripet opinionsbildning för främjandet och skyddet av våra gemensamma värden, och som uppmuntrar människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet och främjar freden och vårdar den rika mångfalden i det europeiska samhället, på grundval av våra gemensamma värden, vår gemensamma historia, vårt kollektiva minne och vårt gemensamma arv. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen krävs det att institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med det civila samhället och att de på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Kommissionen bör säkerställa att en regelbunden, öppen och transparent dialog förs med programmets stödmottagare och andra berörda parter genom att inrätta en grupp för civil dialog. Gruppen för civil dialog bör bidra till utbytet av erfarenheter och god praxis och till diskussionen om den politiska utvecklingen inom de områden och mål som omfattas av programmet och relaterade områden. Gruppen för civil dialog bör bestå av organisationer som har valts ut för att erhålla ett administrationsbidrag eller verksamhetsbidrag inom programmet och andra organisationer och berörda aktörer som har uttryckt ett intresse för programmet eller som arbetar inom detta politikområde, men som inte nödvändigtvis stöds genom programmet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet) bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att främja och skydda värden och för att nå den kritiska massa som krävs för att få konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidare på de positiva erfarenheterna från de föregående programmen. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov.

(4)  Programmet bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att främja och skydda de värden som fastställs i fördragen och för att nå den kritiska massa som krävs för att få konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidare på och vidareutvecklar de positiva erfarenheterna från de föregående programmen. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov och möjligheter till medverkan genom skräddarsydda strategier och riktade strategier, inklusive främjande av all slags jämlikhet och jämställdhet inom dessa sektorer.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Fullständig respekt för och främjande av rättsstatsprincipen och demokratin är grundförutsättningar för att man ska kunna bygga upp medborgarnas förtroende för unionen. Respekt för rättsstaten inom unionen är en förutsättning för skyddet av de grundläggande rättigheterna och för upprätthållandet av alla rättigheter och skyldigheter som fastställs i fördragen. Hur rättsstatens principer tillämpas i medlemsstaterna spelar en avgörande roll för att säkerställa ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och deras rättssystem. Programmet bör därför främja och skydda de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstaten på lokal, regional, nationell och transnationell nivå.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Rättsstaten, som anges som ett av unionens värden i artikel 2 i EU‑fördraget, inkluderar principerna om laglighet och inbegriper en öppen, ansvarsutkrävande, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av genomförandebefogenheter, effektivt rättsligt skydd genom oberoende domstolar, inbegripet skydd för grundläggande rättigheter; maktdelning samt likhet inför lagen.

Motivering

Föredraganden föreslår att synergier mellan programmet och Europeiska kommissionens förslag till förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatsprincipen i medlemsstaterna ska utforskas och framhållas bättre.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare, främja demokratiskt deltagande och ge medborgarna möjlighet att utnyttja sina rättigheter i anslutning till det europeiska medborgarskapet krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar, som bör sträva mot en jämn geografisk fördelning. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de lokala, regionala, nationella och transnationella planen inom de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras aktiva delaktighet i det demokratiska livet i unionen samt i utformandet av unionens politiska agenda. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, interkulturell dialog, kulturell och språklig mångfald, försoning, social delaktighet och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet till unionen och ett gemensamt medborgarskap inom ramen för en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Den ökande mångfalden och de globala migrationstendenserna ökar den interkulturella och interreligiösa dialogens betydelse i våra samhällen. Den interkulturella och interreligiösa dialogen bör stödjas fullt ut som en del av den sociala harmonin i Europa och som en nyckelfaktor för att stärka social delaktighet och sammanhållning. Interreligiös dialog skulle kunna hjälpa till att framhäva religionens positiva bidrag till social sammanhållning, men religiös analfabetism riskerar att ge upphov till missbruk av de religiösa känslorna bland befolkningen. Programmet bör därför stödja projekt och initiativ som utvecklar religiös kompetens, främjar interreligiös dialog och ömsesidig förståelse.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Åminnelseverksamhet och kritisk eftertanke kring Europas historiska minnen är nödvändiga inslag för att göra medborgarna medvetna om den gemensamma historien, som grundval för en gemensam framtid, en moralisk kompass och gemensamma värden. Relevansen av historiska, kulturella och interkulturella aspekter bör också beaktas, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet och en känsla av samhörighet.

(6)  Åminnelseverksamhet och kritiskt och kreativt tänkande om Europas historiska minnen är nödvändiga inslag för att göra medborgarna, särskilt ungdomar, medvetna om sin gemensamma historia, som grundval för en gemensam framtid. Relevansen av historiska, sociala, kulturella och interkulturella aspekter, tolerans och dialog bör också beaktas för att främja en gemensam grund som bygger på delade värden, solidaritet, mångfald och fred, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet och en känsla av samhörighet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktisk kan åtnjutas.

(7)  Unionsmedborgarna är inte tillräckligt medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, såsom rätten att rösta i europeiska och lokala val eller få konsulärt skydd från andra medlemsstaters ambassader. Medborgarna bör också bli mer medvetna om dessa rättigheter och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stärkas på alla nivåer för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktiskt kan åtnjutas.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om det europeiska samvetet och diktatur och rådets slutsatser av den 9–10 juni 2011 om åminnelsen av brott som begåtts av totalitära regimer i Europa understryker vikten av att hålla minnena av det förflutna vid liv för att vi ska kunna bygga en gemensam framtid och framhåller den viktiga roll som unionen spelar för att främja, dela och verka för det kollektiva minnet av dessa brott, i en strävan att gjuta nytt liv i en mångfaldig och demokratisk gemensam europeisk identitet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde och ett mål för Europeiska unionen. Diskriminering och ojämlik behandling av kvinnor kränker deras grundläggande rättigheter och hindrar dem från att delta fullt ut i politiken, samhället och ekonomin. Dessutom utgör strukturella och kulturella barriärer ett hinder för att uppnå verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Att främja jämställdhet i all verksamhet som bedrivs av unionen är därför är ett viktigt arbete för unionen och en drivkraft för ekonomisk tillväxt som bör stödjas genom programmet.

(8)  Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde och ett mål för Europeiska unionen. Enligt artikel 8 i denna förordning ska unionen i all sin verksamhet syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet mellan dem. På det hela taget går framstegen på jämställdhetsområdet ändå mycket långsamt, se 2017 års jämställdhetsindex, som offentliggjorts av Europeiska jämställdhetsinstitutet. Tyst och dold diskriminering på flera grunder och ojämlik behandling av kvinnor och flickor kränker ofta deras grundläggande rättigheter och hindrar dem från att delta fullt ut i politiken, samhället och ekonomin. Detsamma gäller olika former av våld mot kvinnor. Dessutom utgör politiska, strukturella och kulturella barriärer ett hinder för att uppnå verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Att främja jämställdhet i all verksamhet som bedrivs av unionen, genom att stödja målen jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering och genom att aktivt bekämpa stereotyper och ta itu med tyst diskriminering, är därför är ett viktigt arbete för unionen och en drivkraft för ekonomisk tillväxt som bör stödjas genom programmet.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Könsrelaterat våld och våld mot barn och unga utgör en allvarlig kränkning av grundläggande rättigheter. Våld lever kvar i hela unionen, i alla sociala och ekonomiska sammanhang, och har allvarliga konsekvenser för offrens fysiska och psykiska hälsa och för samhället som helhet. Barn, unga och kvinnor är särskilt sårbara för våld, särskilt i nära relationer. Åtgärder bör vidtas för att främja barns rättigheter och bidra till att skydda barn från övergrepp och våld, som utgör ett hot mot deras fysiska och mentala hälsa och en kränkning av deras rätt till utveckling, skydd och värdighet. Åtgärder för att bekämpa alla former av våld, främja förebyggande av våld och skydda och stödja offer är prioriteringar för unionen som bidrar till att tillvarata individers grundläggande rättigheter och främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa prioriteringar bör stödjas genom programmet.

(9)  Könsrelaterat våld och våld mot barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning, flyktingar och migranter, och mot personer från minoritetsgrupper, t.ex. personer som tillhör etniska minoriteter och hbtqi-personer, utgör en allvarlig kränkning av grundläggande rättigheter. Våld lever kvar i hela unionen, i alla sociala och ekonomiska sammanhang, och har allvarliga konsekvenser för offrens fysiska och psykiska hälsa och för samhället som helhet. Åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld kräver en flerdimensionell strategi som omfattar aspekter som lagstiftning, utbildning, hälsa (bland annat sexuella och reproduktiva rättigheter) och ekonomi och andra samhälleliga aspekter som stöd till kvinnoorganisationer, tillhandahållande av rådgivning och hjälp och projekt som syftar till att uppnå målet om ett mer jämställt samhälle. Man måste aktivt bekämpa såväl skadliga stereotyper och normer från tidig ålder som alla former av hatpropaganda och våld på nätet. Åtgärder bör vidtas för att främja barns rättigheter och bidra till att skydda barn från övergrepp och våld, som utgör ett hot mot deras fysiska och mentala hälsa och en kränkning av deras rätt till utveckling, skydd och värdighet. I Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) definieras ”våld mot kvinnor” som ”varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett offentligt eller privat sammanhang”. Åtgärder för att bekämpa alla former av våld, främja och förebygga våld och skydda och stödja offer är prioriteringar för unionen som bidrar till att tillvarata individers grundläggande rättigheter och främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa prioriteringar bör stödjas genom programmet. Förebyggande åtgärder och stöd för brottsoffers rättigheter bör utformas i samarbete med målgruppen och säkerställa att de tillgodoser de särskilda behoven hos personer som är sårbara på flera olika sätt.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Papperslösa kvinnor är särskilt sårbara för våld och sexuella övergrepp och saknar tillgång till stöd. Det är mycket viktigt att genomföra en strategi som utgår från offren och erbjuda lämpliga stödtjänster för alla kvinnor i hela unionen, oavsett deras status i fråga om uppehållstillstånd. Behovet av ett jämställdhetsperspektiv i asylprocesserna är mycket viktigt för det intersektionella arbetet och kan bidra till ökad jämställdhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  En stark politisk vilja och samordnade insatser som bygger på metoder och resultat från de föregående Daphneprogrammen, programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor är nödvändiga förutsättningar för att förebygga och bekämpa alla former av våld och skydda offren. Det bör särskilt framhållas att allt sedan starten 1997 har finansieringen via Daphne för att ge stöd till våldsoffer och bekämpa våld mot kvinnor, barn och unga varit en verklig framgång, såväl i fråga om popularitet bland berörda aktörer (offentliga myndigheter, akademiska institutioner och icke-statliga organisationer) som i fråga om hur effektiva de finansierade projekten har varit. Programmet har också finansierat projekt för att öka medvetenheten, tillhandahålla stödtjänster för offer och stödja icke-statliga organisationers verksamheter på fältet. Det har tagit upp alla former av våld, såsom våld i hemmet, sexuellt våld, människohandel, liksom nya framväxande former av våld, exempelvis nätmobbning. Det är därför viktigt att fortsätta med alla dessa insatser, och att resultat och erfarenheter vederbörligen beaktas vid genomförandet av programmet.

(10)  En stark politisk vilja och samordnade insatser som bygger på metoder och resultat från de föregående Daphneprogrammen, programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor är nödvändiga förutsättningar för att förebygga och bekämpa alla former av våld och skydda offren. Det bör särskilt framhållas att allt sedan starten 1997 har finansieringen via Daphne för att ge stöd till våldsoffer och bekämpa våld mot kvinnor, barn och unga varit en verklig framgång, såväl i fråga om popularitet bland berörda aktörer (offentliga myndigheter, akademiska institutioner och icke-statliga organisationer) som i fråga om hur effektiva de finansierade projekten har varit. Programmet har också finansierat projekt för att öka medvetenheten, tillhandahålla stödtjänster för offer och stödja icke-statliga organisationers verksamheter på fältet. Det har tagit upp alla former av våld, såsom våld i hemmet, sexuellt våld, människohandel, stalkning och skadliga sedvänjor som kvinnlig könsstympning, liksom nya framväxande former av våld, exempelvis nätmobbning och nättrakasserier. Det är därför viktigt att fortsätta med alla dessa insatser, med ett oberoende budgetanslag för Daphne, och att resultat och erfarenheter vederbörligen beaktas vid genomförandet av programmet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Icke-diskriminering är en av unionens grundläggande principer. I artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Icke-diskriminering tas även upp i artikel 21 i stadgan. Särdragen hos olika former av diskriminering bör beaktas, och lämpliga åtgärder för att förebygga och bekämpa diskriminering på en eller flera grunder bör utarbetas parallellt. Programmet bör stödja åtgärder för att förebygga och bekämpa diskriminering, rasism, främlingsfientlighet, antisemitiskt och antimuslimskt hat samt andra former av intolerans. Särskild uppmärksamhet bör i detta sammanhang också ägnas åt att förebygga och bekämpa alla former av våld, hat, segregering och stigmatisering, samt åt att bekämpa mobbning, trakasserier och intolerant behandling. Programmet bör genomföras på ett sådant sätt att programmet och annan verksamhet inom unionen med samma mål ömsesidigt stärker varandra. Detta gäller särskilt verksamheter som avses i Europeiska kommissionens meddelande av den 5 april 2011 med titeln ”En EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020”10 och i rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna11.

(11)  Icke-diskriminering är en av unionens grundläggande principer. I artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Icke-diskriminering tas även upp i artikel 21 i stadgan. Särdragen hos olika former av diskriminering, däribland direkt, indirekt och strukturell diskriminering, bör beaktas, och lämpliga åtgärder för att förebygga och bekämpa diskriminering på en eller flera grunder bör utarbetas parallellt. Programmet bör stödja åtgärder för att förebygga och bekämpa diskriminering, rasism, främlingsfientlighet, afrofobi, antisemitism, antiziganism, antimuslimskt hat, homofobi och andra former av intolerans, såväl på nätet som i verkliga livet, mot personer som tillhör minoriteter, med hänsyn till den diskriminering på flera grunder som kvinnor ofta utsätts för. Särskild uppmärksamhet bör i detta sammanhang också ägnas åt att förebygga och bekämpa alla former av våld, hat, segregering och stigmatisering, samt åt att bekämpa mobbning, trakasserier och intolerant behandling. Programmet bör genomföras på ett sådant sätt att programmet och annan verksamhet inom unionen med samma mål ömsesidigt stärker varandra. Detta gäller särskilt verksamheter som avses i Europeiska kommissionens meddelande av den 5 april 2011 med titeln ”En EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020”10 och i rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna11.

__________________

__________________

10 KOM(2011) 173.

10 KOM(2011) 173.

11 EUT C 378, 24.12.2013, s. 1.

11 EUT C 378, 24.12.2013, s. 1.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Omvärldens attityder, hinder i den fysiska miljön och bristande tillgänglighet hindrar personer med funktionsnedsättning från att delta fullt ut och effektivt i samhället, på lika villkor med andra. Människor med funktionsnedsättning hindras bland annat från att få tillgång till arbetsmarknaden, dra fördel av en inkluderande och kvalitativ utbildning, undvika fattigdom och social utestängning, beredas tillgång till kulturella initiativ och media eller använda sina politiska rättigheter. I egenskap av part i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD), har unionen och alla dess medlemsstater åtagit sig att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionshinder. Konventionens bestämmelser har blivit en integrerad del av unionens rättsordning.

(12)  Omvärldens attityder, hinder i den fysiska miljön och bristande tillgänglighet hindrar personer med funktionsnedsättning från att delta fullt ut och effektivt i samhället, på lika villkor med andra. Personer med funktionsnedsättning, inklusive personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, hindras bland annat från att få tillgång till arbetsmarknaden, dra fördel av en inkluderande och kvalitativ utbildning, undvika fattigdom och social utestängning, beredas tillgång till kulturella initiativ och media eller använda sina politiska rättigheter. I egenskap av part i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD), har unionen och alla dess medlemsstater åtagit sig att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionshinder. Konventionens bestämmelser, som måste genomföras, har blivit en integrerad del av unionens rättsordning. I detta avseende bör programmet särskilt uppmärksamma åtgärder för att öka medvetenheten om de utmaningar som personer med funktionsnedsättning ställs inför när de försöker delta fullt ut i samhället och åtnjuta sina rättigheter som jämställda medborgare.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Rätten till respekt för privatliv och familjeliv, bostad och kommunikationer (rätten till personlig integritet) är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Efterlevnaden av reglerna om skydd av personuppgifter kontrolleras av oberoende tillsynsmyndigheter. Unionens regelverk, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67912 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68013, innehåller bestämmelser som ska säkerställa att rätten till skydd av personuppgifter tillvaratas på ett effektivt sätt. Dessa rättsakter ger de nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för dataskydd i uppgift att främja allmänhetens medvetenhet om och förståelse av risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter. Unionen bör kunna bedriva informationsverksamhet och genomföra studier och annan relevant verksamhet med hänsyn till betydelsen av rätten till skydd av personuppgifter i en tid av snabb teknisk utveckling.

(13)  Rätten till respekt för privatliv och familjeliv, bostad och kommunikationer (rätten till personlig integritet) är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Efterlevnaden av reglerna om skydd av personuppgifter kontrolleras av oberoende tillsynsmyndigheter. Unionens regelverk, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67912 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68013, innehåller bestämmelser som ska säkerställa att rätten till skydd av personuppgifter tillvaratas på ett effektivt sätt. Dessa rättsakter ger de nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för dataskydd i uppgift att främja allmänhetens medvetenhet om och förståelse av risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter. Unionen bör kunna bedriva informationsverksamhet, stödja organisationer i det civila samhället som kämpar för att dataskydd följer unionens normer och genomföra studier och annan relevant verksamhet med hänsyn till betydelsen av rätten till skydd av personuppgifter i en tid av snabb teknisk utveckling.

__________________

__________________

12 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

12 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

13 EUT L 119, 4.5.2016, s. 89.

13 EUT L 119, 4.5.2016, s. 89.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Rätten till yttrande- och informationsfrihet fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Fri tillgång till information, utvärdering av mediernas ramvillkor och en ansvarsfull och säker användning av informations- och kommunikationsnätverk har ett direkt samband med en fri opinionsbildning och är en förutsättning för att trygga en funktionsduglig demokrati. Allmänheten måste tillägna sig den mediekompetens som krävs för ett kritiskt tänkande och urskillning och förmågan att analysera komplexa förhållanden, erkänna skillnader mellan åsikter och faktauppgifter och stå emot varje form av hatpropaganda. Unionen bör för detta ändamål verka för att alla medborgare, oavsett ålder, ska få ökad mediekompetens genom utbildning, informationskampanjer, studier och annan relevant verksamhet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Enligt artikel 24 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ i den mening som avses i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen. Så har också skett genom antagandet av [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/201114.] Programmet bör stödja finansieringen av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av [förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

(14)  Det europeiska medborgarinitiativet är det första överstatliga instrumentet för deltagandedemokrati, och det skapar en direkt koppling mellan EU-medborgarna och unionens institutioner. Enligt artikel 24 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ i den mening som avses i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen. Så har också skett genom antagandet av [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/201114.] Programmet bör stödja finansieringen av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av [förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå, stödja och uppmuntra andra att stödja europeiska medborgarinitiativ.

_________________

_________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i EUF-fördraget bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet.

(15)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i EUF-fördraget bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet, och användningen av jämställdhetsbudgetering och könsspecifik konsekvensbedömning bör även främjas vid behov under hela unionens budgetprocess. För att jämställdhetsintegreringen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt krävs jämställdhetsbudgetering för alla relevanta budgetposter och tilldelning av tillräckliga medel och insyn i de budgetposter som är avsedda att främja jämställdhet och bekämpa könsdiskriminering. De enskilda projekten och programmet i sig bör ses över i slutet av finansieringsperioden för att fastställa i vilken utsträckning de har följt principerna ovan.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  I enlighet med unionsrättsakter om likabehandling ska medlemsstaterna inrätta oberoende organ för främjandet av likabehandling för att motverka diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung och kön. Många medlemsstater har dock gått längre än dessa krav och sett till att likabehandlingsorgan också kan hantera frågor om diskriminering på andra grunder, t.ex. ålder, sexuell läggning, religion eller övertygelse, funktionshinder eller annat. Organen för likabehandling spelar en viktig roll när det gäller att främja jämlikhet och säkerställa en effektiv tillämpning av lagstiftningen om likabehandling, främst genom att tillhandahålla ett oberoende stöd till personer som utsatts för diskriminering, genomföra oberoende undersökningar om diskriminering samt offentliggöra oberoende rapporter och lämna rekommendationer i alla frågor som rör diskriminering i sina respektive länder. Det är mycket viktigt att det arbete som utförs av organen för likabehandling är samordnat på unionsnivå i detta hänseende. Equinet inrättades 2007. Dess medlemmar utgörs av de nationella organen för främjande av likabehandling, i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 2000/43/EG15 och 2004/113/EG16 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG17 och 2010/41/EU18. Equinet är i en särskild situation, eftersom det är den enda enheten som säkerställer samordning av den verksamhet som bedrivs av organ för likabehandling. Denna samordningsverksamhet är av central betydelse för ett effektivt genomförande av unionens lagstiftning mot diskriminering i medlemsstaterna och bör stödjas genom programmet.

(17)  I enlighet med unionsrättsakter om likabehandling ska medlemsstaterna inrätta oberoende organ för främjandet av likabehandling för att motverka diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung och kön. Många medlemsstater har dock gått längre än dessa krav och sett till att likabehandlingsorgan också kan hantera frågor om diskriminering på andra grunder, t.ex. språk, ålder, sexuell läggning, religion eller övertygelse, funktionshinder eller annat. Organen för likabehandling spelar en viktig roll när det gäller att främja jämlikhet och säkerställa en effektiv tillämpning av lagstiftningen om likabehandling, främst genom att tillhandahålla ett oberoende stöd till personer som utsatts för diskriminering, genomföra oberoende undersökningar om diskriminering samt offentliggöra oberoende rapporter och lämna rekommendationer i alla frågor som rör diskriminering i sina respektive länder. Det är mycket viktigt att det arbete som utförs av alla dessa relevanta organ för likabehandling är samordnat på unionsnivå i detta hänseende. Equinet inrättades 2007. Dess medlemmar utgörs av de nationella organen för främjande av likabehandling, i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 2000/43/EG15 och 2004/113/EG16 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG17 och 2010/41/EU18. Den 22 juni 2018 antog kommissionen en rekommendation om standarder för jämställdhetsorgan som omfattar jämställdhetsorganens mandat, oberoende, effektivitet, samordning och samarbete. Equinet är i en särskild situation, eftersom det är den enda enheten som säkerställer samordning av den verksamhet som bedrivs av organ för likabehandling. Denna samordningsverksamhet är av central betydelse för ett effektivt genomförande av unionens lagstiftning mot diskriminering i medlemsstaterna och bör stödjas genom programmet.

__________________

__________________

15 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  För att öka tillgängligheten och ge opartisk vägledning och praktisk information om alla aspekter av programmet bör kontaktpunkter inrättas i medlemsstaterna för att bistå både stödmottagare och sökande. Programmets kontaktpunkter bör kunna utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt utan att vara direkt underordnade offentliga myndigheter och utan att myndigheterna lägger sig i deras beslut. Programmets kontaktpunkter får förvaltas av medlemsstaterna eller organisationer i det civila samhället eller sammanslutningar av sådana. Programmets kontaktpunkter ska inte ha något ansvar för projekturvalet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

(18)  Oberoende människorättsorganisationer, organisationer i det civila samhället och människorättsförsvarare spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionsrätten, inklusive EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 är ökade medel och ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten, bland annat genom tillräcklig grundfinansiering och förenklade kostnadsalternativ och finansiella regler och förfaranden, hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja unionsvärden som demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värdenlokal, regional, nationell och transnationell nivå.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Kommissionen bör säkerställa övergripande konsekvens, komplementaritet och synergier med det arbete som utförs av unionens organ och byråer, särskilt Europeiska jämställdhetsinstitutet och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, och bör utvärdera det arbete som utförs av andra nationella och internationella aktörer på de områden som omfattas programmet.

(19)  Kommissionen bör säkerställa övergripande konsekvens, komplementaritet och synergier med det arbete som utförs av unionens organ och byråer, särskilt Europeiska jämställdhetsinstitutet och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, och bör utvärdera det arbete som utförs av andra nationella och internationella aktörer på de områden som omfattas programmet. Kommissionen bör aktivt uppmuntra deltagarna i detta program att använda de rapporter och resurser som tillhandahålls av dessa unionsorgan och unionsbyråer, till exempel de verktyg för könsbudgetering och bedömning av jämställdhetsperspektivet som utvecklats av Europeiska jämställdhetsinstitutet.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  En övergripande unionsmekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter bör garantera en regelbunden och likvärdig översyn av alla medlemsstater och tillhandahålla nödvändig information för aktivering av åtgärder som rör allmänna brister i fråga om unionens värden i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Programmet bör på vissa villkor vara öppet för deltagande av länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Eftaländer som inte är medlemmar i EES samt andra europeiska länder. Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi bör också kunna delta i programmet.

(20)  Beträffande genomförandet av de särskilda målen att främja jämställdhet och rättigheter, främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv på lokal, regional, nationell och transnationell nivå samt bekämpa våld bör programmet på vissa villkor vara öppet för deltagande av länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Eftaländer som inte är medlemmar i EES samt andra europeiska länder. Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi bör också kunna delta i programmet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget, är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde och fungerar som komplement till medlemsstaternas insatser, samtidigt som konsekvens, komplementaritet och synergier bör eftersträvas med finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, rättigheter och värden, och därmed också med programmet för rättsliga frågor – samt med programmet Kreativa Europa samt Erasmus +, för att realisera potentialen i kulturell samverkan på områdena kultur, media, konst, utbildning och kreativitet. Det är nödvändigt att skapa synergier med andra europeiska finansieringsprogram, särskilt på områdena sysselsättning, den inre marknaden, företagande, ungdom, hälsa, medborgarskap och rättvisa, migration, säkerhet, forskning, innovation, teknik, näringsliv, sammanhållning, turism, yttre förbindelser, handel och utveckling.

(21)  För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde, även på lokal, nationell och internationell nivå, och att de är inriktade på att främja och skydda de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget. Kommissionen bör eftersträva konsekvens, synergier och komplementaritet med medlemsstaternas insatser och med andra finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till fonden för rättvisa, rättigheter och värden, inklusive programmet Kreativa Europa och Erasmus+, liksom med relevant unionspolitik.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Enligt artikel 9 i EUF-fördraget bör unionen främja hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd och bekämpning av social utestängning. Verksamhet inom programmet bör därför främja synergier mellan fattigdomsbekämpning, kamp mot social utestängning och utestängning från arbetsmarknaden samt främjande av jämlikhet och bekämpning av alla former av diskriminering. Därför bör programmet genomföras på ett sätt som garanterar största möjliga synergieffekter och komplementaritet mellan dess olika segment och med Europeiska socialfonden+. Dessutom bör synergier säkerställas med både Erasmus och Europeiska socialfonden+ för att säkerställa att dessa medel gemensamt bidrar till att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet och säkerställa lika möjligheter för alla.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)   Det är viktigt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av programmet och att det genomförs så effektivt och användarvänligt som möjligt, samtidigt som ett tydligt rättsläge och programmets tillgänglighet för alla deltagare också säkras.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)  Vid arbetet med att uppnå programmets mål och samtidigt säkerställa en optimal användning av de ekonomiska resurserna bör man ha som rättesnöre att genomförandet ska bli effektivare och pengarna användas bättre.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Förordning (EU, Euratom) [the new FR] (nedan kallad budgetförordningen) gäller för detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, finansieringsinstrument och budgetgarantier.

(23)  Förordning (EU, Euratom) [the new FR] (nedan kallad budgetförordningen) gäller för detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, finansieringsinstrument och budgetgarantier samt krav på full insyn i resursanvändningen, en sund ekonomisk förvaltning och en varsam användning av resurserna. I synnerhet regler som rör möjligheten för lokala, regionala, nationella och transnationella organisationer i det civila samhället, inklusive för gräsrotsorganisationer i det civila samhället, att få finansiering genom fleråriga driftsbidrag och administrationsbidrag (finansiellt stöd till tredje parter) och bestämmelser som säkerställer snabba och flexibla förfaranden för beviljande av bidrag, såsom ett ansökningsförfarande i två steg, samt användarvänliga tillämpningar och rapporteringsförfaranden bör konkretiseras och stärkas ytterligare som en del av genomförandet av detta program.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201320, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets förordning (EU) 2017/193923 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägerier, krav på återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137124. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(24)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan, storleken på och kapaciteten för berörda parter och berättigade stödmottagare samt den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser, enhetskostnader och kaskadbidrag samt kriterier för samfinansiering som tar hänsyn till frivilligarbete och finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. Krav om samfinansiering bör godtas in natura och får upphävas vid begränsad kompletterande finansiering. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201320, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets förordning (EU) 2017/193923 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägerier, krav på återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137124. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör kunna delta i unionsprogram inom ramen för det samarbete som inrättats genom EES-avtalet, enligt vilket programmen kan genomföras genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

(25)  Angående genomförandet av de särskilda målen att främja jämställdhet, rättigheter, medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv på lokal, regional, nationell och transnationell nivå och bekämpa våld, får tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) delta i unionsprogram inom ramen för det samarbete som inrättats genom EES-avtalet, enligt vilket programmen kan genomföras genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna syftar till att ge unionen möjlighet att bättre skydda sin budget när brister i rättsstatsprincipen hindrar eller hotar att hindra en sund ekonomisk förvaltning eller att skada unionens ekonomiska intressen. Förslaget bör komplettera programmet för rättigheter och värderingar, vars roll är annorlunda, nämligen att finansiera politik som är i linje med de grundläggande rättigheter och europeiska värderingar som inriktas på att främja människors liv och delaktighet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  I enlighet med [uppdatera hänvisning i enlighet med det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier (ULT): artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU25] är personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet.

(27)  I enlighet med [uppdatera hänvisning i enlighet med det nya beslutet om utomeuropeiska länder och territorier (ULT): artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU25] är personer och enheter i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet. De begränsningar som härrör från de utomeuropeiska ländernas och territoriernas avsides läge måste tas i beaktande vid genomförandet av programmet, och deras faktiska deltagande i programmet måste övervakas och regelbundet utvärderas.

__________________

__________________

25 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

25 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att strömlinjeforma klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det.

(28)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att strömlinjeforma klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det.

Motivering

I Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (2017/2052(INI)) uppmanades till ökad prioritet i EU-budgeten till åtgärder för att uppnå klimatmålen, och målet bör vara att utgifterna för detta så snart som möjligt, dock senast 2027, utgör 30 % av budgeten.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet för bättre lagstiftning av den 13 april 2016 är det nödvändigt att utvärdera detta program på grundval av information som samlats in genom specifika övervakningskrav samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan, i tillämpliga fall, innefatta mätbara indikatorer som utgångspunkt för att bedöma programmets effekter på fältet.

(29)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet för bättre lagstiftning av den 13 april 2016 är det nödvändigt att utvärdera detta program på grundval av information som samlats in genom specifika övervakningskrav samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. I detta sammanhang skulle bland annat organisationer i det civila samhället, lokala offentliga myndigheter och arbetsmarknadens parter kunna tolkas som exempel på sökande och mottagare som kanske inte har tillräckligt med resurser och personal för att uppfylla övervaknings- och rapporteringskraven. Dessa krav kan, i tillämpliga fall, innefatta mätbara indikatorer som utgångspunkt för att bedöma programmets effekter på fältet.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på indikatorer, i enlighet med vad som anges i artikel och artikel 16 samt i bilaga II. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(30)  I syfte att komplettera denna förordning för att genomföra programmet och säkerställa en ändamålsenlig bedömning av dess måluppfyllelse bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på arbetsprogram, i enlighet med artikel 13, och indikatorer, i enlighet med vad som anges i artiklarna 14 och 16 samt i bilaga II. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

Arbetsprogrammen bör antas genom delegerade akter, och detta skäl måste anpassas i enlighet med detta. Det bör också anpassas till den formulering om delegering av befogenhet som avses i artikel 16.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201126.

utgår

__________________

 

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Motivering

Detta skäl måste strykas eftersom förslaget inte bör innehålla någon hänvisning till genomförandeakter.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 –stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet).

Genom denna förordning inrättas programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (nedan kallat programmet).

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I förordningen fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

I förordningen fastställs målen och tillämpningsområdet för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och villkoren för tillhandahållande av sådan finansiering.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden såsom dessa fastställs i fördragen, inbegripet demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna enligt vad som stadgas i artikel 2 i EU-fördraget, i synnerhet genom att stödja och bygga upp kapaciteten i organisationer i det civila samhället på lokal, regional, nationell och transnationell nivå, särskilt på gräsrotsnivå, och genom att uppmuntra medborgerligt och demokratiskt deltagande i syfte att upprätthålla och vidareutveckla öppna, rättighetsbaserade, demokratiska, jämlika och inkluderande samhällen.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Att skydda och främja demokratin och rättsstaten på lokal, regional, nationell och transnationell nivå (segmentet Unionens värden).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Att främja jämlikhet och rättigheter (segmentet Jämlikhet och rättigheter).

(a)  Att främja jämlikhet, inbegripet jämställdhet mellan kvinnor och män, rättigheter och icke-diskriminering, och främja integrering av ett jämställdhetsperspektiv (segmentet Jämlikhet, rättigheter och jämställdhet).

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

(b)  Att göra medborgarna – framför allt unga människor – mer medvetna om unionens betydelse genom åtgärder som syftar till att bevara minnet av de historiska händelser som ledde till att unionen skapades, och att främja demokrati, yttrandefrihet, mångfald, medborgerligt engagemang och aktivt deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Aktivt medborgarskap).

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Att bekämpa våld (segmentet Daphne).

(c)  Att bekämpa våld, inklusive könsrelaterat våld (segmentet Daphne).

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Segmentet Unionens värden

 

Inom ramen för det allmänna mål som anges i artikel 2.1 och det särskilda mål som anges i led -a i artikel 2.2 ska programmet vara inriktat på att

 

(a)  skydda och främja demokratin och rättsstaten, bland annat genom att stödja verksamhet i det civila samhället som främjar rättsväsendets oberoende och ett effektivt rättsligt skydd genom oberoende domstolar, inbegripet av grundläggande rättigheter; ge stöd till oberoende människorättsförsvarare och organisationer i det civila samhället som övervakar efterlevnaden av rättsstatsprincipen och till försvar för visselblåsare samt till initiativ som främjar en gemensam kultur med öppenhet och insyn, goda styrelseformer och korruptionsbekämpning,

 

(b)  främja uppbyggnaden av en mer demokratisk union och skydda och öka medvetenheten om de rättigheter och värden som fastställs i fördragen genom att ge ekonomiskt stöd till oberoende organisationer i det civila samhället som främjar och vårdar dessa rättigheter och värden på lokal, regional, nationell och transnationell nivå, varigenom det skapas en miljö som möjliggör en demokratisk dialog och stärker yttrandefriheten, friheten att delta i fredliga sammankomster, föreningsfriheten, mediernas frihet och mångfald samt den akademiska friheten.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Segmentet Jämlikhet och rättigheter

Segmentet Jämlikhet, rättigheter och jämställdhet

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det allmänna mål som anges i artikel 2.1 och det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet vara inriktat på att

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förebygga och bekämpa ojämlikhet och diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, och att stödja en övergripande politik för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och antidiskriminering och integrering samt strategier för att bekämpa rasism och alla former av intolerans,

(a)  främja jämlikhet och förebygga och bekämpa ojämlikhet och diskriminering på grund av kön, ras, socialt eller etniskt ursprung, hudfärg, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller på någon annan grund, och att stödja en övergripande politik för att främja jämlikhet och antidiskriminering och integrering samt strategier för att bekämpa rasism och alla former av intolerans såväl online som offline,

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  stödja övergripande strategier och program för att främja kvinnors rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, kvinnors egenmakt och jämställdhetsintegrering,

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande

Segmentet Aktivt medborgarskap

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 b ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet ha följande mål:

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  öka medborgarnas förståelse av unionen, dess historia, kulturarv och mångfald,

(a)  stödja projekt som lagts fram av medborgarna, med särskilt fokus på ungdomar, och som syftar till att uppmuntra människor att inte bara komma ihåg de händelser som föregick unionens grundande, och som utgör kärnan i dess historiska minne, utan också att lära sig mer om sin gemensamma historia och kultur och sina gemensamma värden, samt att få en känsla av det gemensamma kulturarvets rikedom och av den kulturella och språkliga mångfalden, som utgör grunden för en gemensam framtid; främja medborgarnas förståelse av unionen, dess ursprung, syfte och gärning, och öka deras medvetenhet om dess nutida och framtida utmaningar och vikten av den ömsesidiga förståelse och tolerans som utgör själva kärnan i det europeiska projektet.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  främja och stödja utbyte av god praxis när det gäller formell och informell utbildning om europeiskt medborgarskap.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder, främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande så att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden.

(b)  främja den offentliga dialogen genom vänortssamarbete, möten mellan medborgare, framför allt unga människor, och genom samarbete mellan kommuner, lokalsamhällen och organisationer i det civila samhället i olika länder, för att ge dem direkt praktisk erfarenhet av rikedomen hos unionens kulturella mångfald och kulturarv och för att öka medborgarnas samhällsengagemang.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  uppmuntra och stärka medborgarnas deltagande i unionens demokratiska liv på lokal, nationell och transnationell nivå; göra det möjligt för medborgare och föreningar att främja en interkulturell dialog och medverka i verkliga offentliga debatter om alla unionens åtgärdsområden, och därmed bidra till att utforma unionens politiska agenda; stödja organiserade gemensamma initiativ, i form av både medborgarorganisationer och nätverk av rättsliga enheter, för att mer effektivt genomföra de mål som anges i de föregående punkterna.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 c ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det allmänna mål som anges i artikel 2.1 och det särskilda mål som anges i artikel 2.2 c ska programmet vara inriktat på att

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 5 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  förebygga och bekämpa alla former av könsrelaterat våld mot kvinnor och främja ett fullständigt genomförande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) på alla nivåer, och

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, unga och kvinnor liksom våld mot andra riskutsatta grupper,

(a)  förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, unga och kvinnor liksom våld mot andra riskutsatta grupper, såsom hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättning, minoriteter, äldre, flyktingar och migranter,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  stödja och skydda offer för sådant våld.

(b)  stödja och skydda offer för sådant våld, bland annat genom att stödja verksamhet inom organisationer i det civila samhället som underlättar och säkerställer tillgång till rättslig prövning, till stödtjänster för brottsoffer och till en säker polisrapportering för alla våldsoffer samt stödja och säkerställa samma skyddsnivå i hela unionen för offer för könsrelaterat våld,

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 20212027 ska vara [641 705 000] EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 20212027 ska vara 1 627 000 000 EUR i 2018 års priser [1 834 000 000 EUR i löpande priser].

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 speglar detta ändringsförslag siffrorna i interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027, som antogs av plenarförsamlingen den 14 november 2018.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  [754 062 000 EUR i 2018 års priser] [850 000 000 EUR i löpande priser] (dvs. 46,34 % av den totala finansieringsramen) för de särskilda mål som avses i led -a i artikel 2.2.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  [408 705 000] EUR för de särskilda mål som avses i artikel 2.2 a och 2.2 c.

(a)  [429 372 000 EUR i 2018 års priser] [484 000 000 EUR] (dvs. 26,39 % av den totala finansieringsramen) för de särskilda mål som avses i leden a och c i artikel 2.2.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  [233 000 000] EUR för det särskilda mål som avses i artikel 2.2 b.

(b)  [443 566 000 EUR i 2018 års priser] [500 000 000 EUR] (dvs. 27,26% av den totala finansieringsramen) för de särskilda mål som avses i led b i artikel 2.2.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska anslå minst 50 % av de belopp som avses i leden -a och a i första stycket i denna punkt till stöd för verksamhet som bedrivs av organisationer i det civila samhället, varav minst 65 % ska anslås till lokala och regionala organisationer i det civila samhället.

 

Kommissionen får inte avvika från de anslagna procentsatserna i finansieringsramen, såsom de anges i bilaga I-a, med mer än fem procentenheter. Om det visar sig nödvändigt att överskrida denna gräns ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 för att ändra bilaga I-a genom att ändra de tilldelade procentsatserna av programmets medel med fem till tio procentenheter.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medel anslagna till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen eller indirekt i enlighet med artikel 62.1 c i den förordningen. Om möjligt ska dessa resurser användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

5.  Medel anslagna till medlemsstaterna inom ramen för delad förvaltning får på deras begäran, eller på kommissionens begäran, överföras till programmet. Kommissionen ska förvalta dessa medel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen. Om möjligt ska dessa resurser användas till förmån för medlemsstaten.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Mekanismen till stöd för värden

 

1.  Om situationen i en medlemsstat allvarligt och snabbt försämras när det gäller efterlevnaden av unionens värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och dessa värden riskerar att inte skyddas och främjas i tillräcklig utsträckning, får kommissionen i undantagsfall inleda en ansökningsomgång i form av ett påskyndat förfarande för bidragsansökningar för organisationer i det civila samhället, i syfte att underlätta, stödja och stärka den demokratiska dialogen i den berörda medlemsstaten och åtgärda problemet med bristande efterlevnad av de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget.

 

2.  Kommissionen ska öronmärka upp till 5 % av de belopp som avses i artikel 6.2-a till den mekanism till stöd för värden som avses i punkt 1 i denna artikel. I slutet av varje budgetår ska kommissionen överföra alla medel som inte blivit föremål för några åtaganden inom ramen för denna mekanism till stöd för andra åtgärder som omfattas av programmets mål.

 

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 för att aktivera den mekanism till stöd för värden som avses i punkt 1 i denna artikel. Aktiveringen av denna mekanism ska grundas på en omfattande, regelbunden och evidensbaserad övervakning och utvärdering av situationen i alla medlemsstater när det gäller demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter.

 

4.  Medel anslagna till en medlemsstat inom ramen för delad förvaltning får överföras till programmet i följande fall:

 

(a)  Om kommissionen aktiverar EU:s ram för rättsstatsprincipen.

 

(b)  Om en tredjedel av medlemsstaterna, Europaparlamentet eller kommissionen i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget lämnar ett motiverat förslag till rådet för att fastställa om den berörda medlemsstaten riskerar att allvarligt åsidosätta värden som anges i artikel 2 i EU-fördraget.

 

(c)  Om en tredjedel av medlemsstaterna eller kommissionen i enlighet med artikel 7.2 i EU-fördraget lämnar ett motiverat förslag till Europeiska rådet för att fastställa att denna medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter värden som anges i artikel 2.

 

5.  Kommissionen ska förvalta de medel som avses i punkt 4 i denna artikel direkt i enlighet med artikel 62.1 a i budgetförordningen. Om möjligt ska dessa medel användas till förmån för den berörda medlemsstaten.

 

Kommissionen får lägga fram ett förslag till rådet om att överföra de medel som avses i punkt 4 i denna artikel efter att ha hört Europaparlamentet. Ett förslag från kommissionen ska betraktas som antaget av rådet, såvida inte rådet genom en genomförandeakt beslutar att förkasta förslaget med kvalificerad majoritet inom en månad från det att kommissionen lagt fram sitt förslag.

 

6.  Kommissionen ska hålla Europaparlamentet informerat om genomförandet av denna artikel. I synnerhet ska kommissionen, om något av villkoren i punkt 1 är uppfyllt för en medlemsstat, omedelbart underrätta Europaparlamentet och, i de fall som förtecknas i punkt 4, lämna närmare uppgifter om de fonder och program som skulle kunna bli föremål för en överföring av medel. Europaparlamentet får bjuda in kommissionen till en strukturerad dialog om tillämpningen av denna artikel.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmet ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning i enlighet med budgetförordningen eller inom ramen för indirekt förvaltning med organ som avses i artikel 61.1 c i budgetförordningen.

1.  Programmet ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning i enlighet med budgetförordningen eller inom ramen för indirekt förvaltning med organ som avses i artikel 62.1 c i budgetförordningen.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen.

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen, främst genom verksamhetsbidrag och årliga och fleråriga administrationsbidrag. Finansieringen ska genomföras på så sätt att man säkerställer en sund ekonomisk förvaltning, återhållsam användning av offentliga medel och en begränsad administrativ börda för både programadministratören och stödmottagarna samt att programmets medel är tillgängliga för potentiella stödmottagare. Enhetsbelopp, enhetskostnader, schablonsatser och kaskadbidrag (ekonomiskt stöd till tredje part) får användas. Samfinansiering ska godtas in natura och får upphävas vid begränsad kompletterande finansiering.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder som bidrar till att uppnå ett särskilt mål som anges i artikel 2 får beviljas finansiering enligt denna förordning. Särskilt verksamheter som förtecknas i bilaga I ska berättiga till finansiering.

1.  Åtgärder som bidrar till att uppnå ett allmänt eller särskilt mål som anges i artikel 2 får beviljas finansiering enligt denna förordning. I synnerhet ska verksamheter som förtecknas i artikel 9a berättiga till finansiering.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2.  I överensstämmelse med artikel 11.2 i fördraget om Europeiska unionen ska kommissionen inrätta en grupp för civil dialog som ska säkerställa en regelbunden, öppen och transparent dialog med programmets stödmottagare och andra berörda parter i syfte att utbyta erfarenheter och god praxis samt diskutera hur politiken utvecklas inom de områden och mål som omfattas av programmet och relaterade områden.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9 a

 

Verksamheter som berättigar till finansiering

 

De allmänna och särskilda mål för programmet som anges i artikel 2 kommer i synnerhet, men inte uteslutande, att eftersträvas genom stöd till följande verksamheter:

 

(a)  Medvetandehöjande, folkbildning, främjande och spridning av information för att förbättra kunskaperna om politiken, principerna och rättigheterna inom de områden och mål som omfattas av programmet.

 

(b)   Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis mellan berörda parter för att förbättra kunskaper och ömsesidig förståelse när det gäller medborgerligt och demokratiskt engagemang.

 

(c)   Analytisk övervakning, rapportering och opinionsbildning för att främja en bättre förståelse av situationen i medlemsstaterna och på unionsnivå på de områden som omfattas av programmet och förbättra införlivandet och genomförandet av unionens lagstiftning, politik och gemensamma värden i medlemsstaterna, exempelvis insamling av data och statistik; utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken; undersökningar, forskning och opinionsundersökningar; utvärderingar; konsekvensbedömning; utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial.

 

(d)  Utbildning av berörda aktörer i syfte att förbättra deras kunskaper om politiken och rättigheterna på de områden som omfattas av programmet och stärkande av deras oberoende och deras förmåga att verka för politiken och rättigheterna på dessa områden, också genom strategisk rättslig prövning.

 

(e)  Främjande av allmänhetens medvetenhet om och förståelse av risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med skyddet av personuppgifter, privatlivet och digital säkerhet.

 

(f)  Stärkande av medborgarnas medvetenhet om de europeiska grundläggande värdena och deras engagemang för rättvisa, jämlikhet, rättsstatsprincipen och demokrati och om deras rättigheter och skyldigheter som följer av unionsmedborgarskapet, såsom rätten att resa, arbeta, studera och bo i en annan medlemsstat, genom informationskampanjer och främjande av ömsesidig förståelse, interkulturell dialog och respekt för mångfalden inom unionen.

 

(g)  Stärkande av medborgarnas – särskilt ungdomarnas – medvetenhet om Europas kultur, kulturarv, identitet, historia och åminnelse och stärkande av deras känsla av tillhörighet till unionen, särskilt genom initiativ som syftar till att inleda en reflektion över orsakerna till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria och till att hedra minnet av offren för dessa brott, orättvisor och aktiviteter som har samband med andra avgörande ögonblick i Europas nutidshistoria.

 

(h)  Sammanförande av medborgare av olika nationalitet och från olika kulturer genom att man ger dem möjlighet att delta i vänortsprojekt och småskaliga och civilsamhälleliga projekt och på så sätt skapar förutsättningar för en starkare nedifrån och upp-strategi.

 

(i)  Främjande och underlättande av ett aktivt och inkluderande deltagande, med särskild uppmärksamhet riktad mot marginaliserade grupper i samhället, i uppbyggnaden av en mer demokratisk union, liksom medvetandehöjande åtgärder och främjande och försvar av grundläggande rättigheter, rättigheter och värden genom stöd till organisationer i det civila samhället som är verksamma på alla nivåer inom programmet, samt utveckling av de europeiska nätverkens och civilsamhällsorganisationernas kapacitet att bidra till utvecklingen av, informationen om och övervakningen av genomförandet av unionens lagstiftning, politiska mål, värden och strategier.

 

(j)  Finansiering av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

 

(k)  Åtgärder för att öka kunskaperna om programmet och spridning och överförbarhet när det gäller dess resultat samt främjande av möjligheterna att nå ut till medborgarna och det civila samhället, bland annat genom att inrätta och stödja oberoende programkontaktpunkter.

 

(l)  Stärkande av kapaciteten och oberoendet hos människorättsförsvarare och organisationer i det civila samhället som bevakar situationen för rättsstaten och stöder åtgärder på lokal, regional, nationell och transnationell nivå.

 

(m)  Stöd till försvar för visselblåsare, inbegripet initiativ och åtgärder för att upprätta säkra kanaler för rapportering inom organisationer och till offentliga myndigheter eller andra relevanta organ, liksom åtgärder för att skydda visselblåsare mot uppsägning, degradering eller andra former av repressalier, bland annat genom information och utbildning för relevanta offentliga myndigheter och berörda aktörer.

 

(n)  Stöd till initiativ och åtgärder för att främja och skydda mediernas frihet och mångfald och bygga upp kapacitet för nya utmaningar, såsom nya medier, liksom motverkande av hatpropaganda samt riktad felaktig information genom medvetandehöjande, utbildning, undersökningar och övervakning.

 

(o)  Stöd till organisationer i det civila samhället som arbetar för att främja och bevaka integritet, öppenhet och insyn samt ansvarsutkrävande inom offentlig förvaltning och offentliga myndigheter, och att bekämpa korruption.

 

(p)  Stöd till organisationer som hjälper, hyser och skyddar våldsoffer och människor som lever under hot, bland annat kvinnojourer.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen.

1.  Bidrag inom programmet ska tilldelas och förvaltas i enlighet med avdelning VIII i budgetförordningen och ska inbegripa verksamhetsbidrag, fleråriga administrationsbidrag och kaskadbidrag.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utvärderingskommittén får bestå av externa experter.

2.  Utvärderingskommittén får bestå av externa experter. Vid sammansättningen av utvärderingskommittén ska en jämn könsfördelning säkerställas.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   En åtgärd som har fått ett bidrag genom programmet får också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. [Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna och stödet från olika unionsprogram får beräknas proportionellt].

1.   En åtgärd som har fått ett bidrag genom programmet får också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader och att dubbla kostnader undviks genom att man tydligt anger finansieringskällorna för varje utgiftskategori, i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning. [Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna och stödet från olika unionsprogram får beräknas proportionellt].

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a – punktsats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  En medlemsstat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som är knutet till den.

–  En medlemsstat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium som är knutet till en medlemsstat.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a – punktsats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

  Ett tredjeland som är associerat till programmet.

  För de särskilda mål som avses i artikel 2.2 a och 2.2 c, ett tredjeland som är associerat till programmet i enlighet med artikel 7 i denna förordning.

Motivering

Denna formulering syftar till att utesluta tredjeländer från att delta i finansieringen av mål kopplade till det nya segmentet Unionens värden i artikel 2.2 -a (ny).

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

(b)  Varje icke vinstdrivande rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ett bidrag för administrationskostnader får också tilldelas utan ansökningsomgång till det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan (Equinet) för att täcka utgifter i samband med dess ständiga arbetsprogram.

3.  Ett bidrag för administrationskostnader får också tilldelas utan ansökningsomgång till det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan (Equinet) enligt artikel 6.2 a för att täcka utgifter i samband med dess ständiga arbetsprogram, under förutsättning att det har gjorts en könsspecifik konsekvensbedömning av arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Arbetsprogram

Arbetsprogram och fleråriga prioriteringar

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen.

1.  Programmet ska utföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska tillämpa partnerskapsprincipen när den bestämmer sina prioriteringar inom ramen för programmet och se till att berörda parter deltar i stor omfattning i planeringen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av detta program och dess arbetsprogram i enlighet med artikel 15a.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 för att komplettera denna förordning genom att fastställa ett lämpligt arbetsprogram.

Motivering

Arbetsprogrammen bör antas genom delegerade akter. I detta ändringsförslag föreslås en lämplig formulering.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 2 anges i bilaga II.

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 2 ska, när så är möjligt, samlas in med uppdelning efter kön. Förteckningen över indikatorer anges i bilaga II.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Systemet för resultatrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

3.  Systemet för resultatrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav som är så lite betungande som möjligt ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna. För att underlätta uppfyllandet av rapporteringskraven ska kommissionen tillhandahålla användarvänliga format samt vägledning och stödprogram som särskilt riktas till organisationer i det civila samhället, som kanske inte alltid har den sakkunskap och tillräckligt med resurser och personal som krävs för att uppfylla rapporteringskraven.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

1.  Utvärderingar ska vara genusmedvetna, inbegripa könsuppdelade uppgifter, innehålla ett särskilt kapitel för varje segment och ta hänsyn till antalet personer som nåtts, deras återkoppling och deras geografiska täckning samt utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska utföras när tillräcklig information finns tillgänglig om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras. Halvtidsutvärderingen ska ta hänsyn till resultaten av utvärderingarna av de långsiktiga effekterna av de föregående programmen (Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och Ett Europa för medborgarna).

2.  En interimsutvärdering av programmet ska utföras när tillräcklig information finns tillgänglig om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras. Interimsutvärderingen ska ta hänsyn till resultaten av utvärderingarna av de långsiktiga effekterna av de föregående programmen (Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och Ett Europa för medborgarna). Interimsutvärderingen ska innehålla en könsspecifik konsekvensbedömning för att bedöma i vilken utsträckning programmets jämställdhetsmål har uppnåtts, för att säkerställa att ingen del av programmet får oavsiktliga negativa konsekvenser när det gäller jämställdheten och för att fastställa rekommendationer om hur framtida ansökningsomgångar och beslut om bidrag för administrationskostnader kan utformas så att man aktivt främjar jämställdhetsaspekter.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att säkerställa en mer enhetlig ordalydelse i samma punkt.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Kommissionen ska göra utvärderingen offentlig och lättillgänglig genom att offentliggöra den på sin webbplats.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13 och 14 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.

Motivering

Arbetsprogrammen bör antas genom delegerade akter. I detta ändringsförslag föreslås en lämplig formulering.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13 och 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Motivering

Arbetsprogrammen bör antas genom delegerade akter. I detta ändringsförslag föreslås en lämplig formulering.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. Vid sammansättningen av den grupp av experter som rådfrågas ska en jämn könsfördelning säkerställas. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter, ska den se till att alla handlingar, inklusive utkasten till akterna, så snabbt som möjligt och samtidigt översänds till Europaparlamentet och rådet och till medlemsstaternas experter. Om Europaparlamentet och rådet bedömer det vara nödvändigt, får de skicka sina respektive experter till de möten i kommissionens expertgrupper, som arbetar med förberedelse av delegerade akter, till vilka medlemsstaternas experter inbjuds. Därför ska Europaparlamentet och rådet få del av planeringen för de kommande månaderna och bjudas in till samtliga expertmöten.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna. På grundval av det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning får medborgarna och andra berörda parter yttra sig över utkastet till en delegerad akt under en period på fyra veckor. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ska höras om utkastet mot bakgrund av icke-statliga organisationers och lokala och regionala myndigheters erfarenheter i samband med genomförandet av programmet.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 13 eller 14 ska träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Arbetsprogrammen bör antas genom delegerade akter. I detta ändringsförslag föreslås en lämplig formulering.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (särskilt när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information, i ett format som även är tillgängligt för funktionsnedsatta personer, till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten samt, vid behov, dem som drar fördel av eller deltar i åtgärder som finansieras på detta sätt, och därigenom påvisa mervärdet för unionen och stödja kommissionens insatser för insamling av uppgifter för att förbättra budgettransparensen.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Programkontaktpunkter

 

I varje medlemsstat ska det finnas en oberoende programkontaktpunkt med behörig personal som bland annat ska ha till uppgift att ge de berörda aktörerna och programmets stödmottagare opartisk vägledning, praktisk information och hjälp i fråga om alla aspekter av programmet, även i samband med ansökningsförfarandet.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

3.  Kommittén får sammanträda i särskilda konstellationer för att behandla de enskilda elementen i programmet.

 

Motivering

Denna artikel måste strykas eftersom förslaget inte bör innehålla någon hänvisning till genomförandeakter.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Bilaga -I (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga -I

 

De tillgängliga programmedel som avses i artikel 6.1 ska fördelas enligt följande:

 

(a) Inom det belopp som avses i artikel 6.2 a:

 

– minst 15 % till verksamhet som genomför det särskilda mål som anges i led aa i artikel 3,

 

– minst 40 % till verksamhet som genomför de särskilda mål som anges i led -a i artikel 5, och

 

– minst 45% till verksamhet som genomför de särskilda mål som anges i artikel 3 a och b och i artikel 5 a och b,

 

(b) Inom det belopp som avses i artikel 6.2 b:

 

– 15 % till åminnelseverksamhet,

 

– 65 % till demokratiskt deltagande,

 

– 10% till marknadsföring, och

 

– 10 % till administration.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga I

utgår

Programmets verksamheter

 

De särskilda mål för programmet som avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att eftersträvas genom stöd till följande verksamheter:

 

(a)   Medvetandehöjande, spridning och information för att förbättra kunskaperna om politik och lagstiftning inom de områden som omfattas av programmet.

 

(b)   Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis mellan berörda parter för att förbättra kunskap och ömsesidig förståelse när det gäller medborgerligt och demokratiskt engagemang.

 

(c)   Analys och övervakning1 för att främja en bättre förståelse av situationen både i EU-länderna och på EU-nivå inom de områden som omfattas av programmet och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.

 

(d)   Utbildning av berörda aktörer i syfte att förbättra deras kunskaper om politik och rättigheter inom de områden som omfattas.

 

(e)   Utveckling och underhåll av verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

 

(f)   Stärkande av medborgarnas medvetenhet om europeisk kultur, historia och åminnelse samt deras känsla av tillhörighet till unionen.

 

(g)   Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt.

 

(h)   Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället.

 

(i)  Finansiering av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

 

(j)  Utveckling av EU-nätverkens kapacitet för att främja och vidareutveckla EU-rätten, de politiska målen och strategierna samt stödja civilsamhällets organisationer som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

 

(k)  Insatser för att förbättra kunskaperna om programmet och spridning och överförbarhet av dess resultat, samt främjande av förutsättningarna att nå ut till medborgarna genom att inrätta och stödja programkontor/nationella kontaktnät.

 

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis insamling av data och statistik, utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken, undersökningar, forskning, analyser och enkäter, utvärderingar, konsekvensbedömning, utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial,

 

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Bilaga II – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet kommer att övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, för att därigenom kunna minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Programmet kommer att övervakas på grundval av en uppsättning resultatindikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, för att därigenom kunna minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Där det är möjligt ska indikatorerna delas upp efter ålder, kön och alla andra insamlingsbara uppgifter, såsom etnicitet, funktionsnedsättning och könsidentitet. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antal personer som har nåtts av

Antal personer, uppdelade efter kön och ålder, som har nåtts av

i)  utbildningsverksamhet,

i)  utbildningsverksamhet,

ii)  verksamheter för ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis,

ii)  verksamheter för ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis,

iii)  verksamheter för medvetandehöjande, information och spridning.

iii)  verksamheter för medvetandehöjande, information och spridning.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska också varje år offentliggöra följande utfallsindikatorer:

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen – rad 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Antal ansökningar och verksamheter som finansierats för varje led i artikel 9.1 och per programsegment.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen – rad 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den finansieringsnivå som begärts av de sökande och som beviljats för varje led i artikel 9.1 och per programsegment.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen – rad 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antal transnationella nätverk och initiativ som är inriktade på europeiskt minne och arv som en följd av ingripanden genom programmet.

Antal transnationella nätverk och initiativ som till följd av ingripanden genom programmet är inriktade på europeisk åminnelse, europeiskt arv och dialog med civilsamhället på europeisk nivå.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen – rad 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Projektens geografiska fördelning

(1)

EUT C … / Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C … / Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

Den 30 maj 2018 offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för rättigheter och värden som en del av den fleråriga budgetramen för 2021–2027. I programmet för rättigheter och värden sammanförs 2014–2020 års program ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap” och ”Europa för medborgarna”. Förslaget syftar till att skydda och främja gemensamma europeiska rättigheter och värden, såsom dessa kommer till uttryck i EU-fördragen och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska, rättighetsbaserade, jämlika och inkluderande samhällen. Föredraganden välkomnar visserligen kommissionens avsikt att se till att de befintliga programmen fullföljs, eftersom de spelar en central roll när det gäller att främja och genomföra EU:s rättigheter och värderingar, men förslaget misslyckas med att lösa några av de ökande utmaningar för de gemensamma europeiska värdena och rättigheterna som unionen nu står inför.

I Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 om behovet av att inrätta ett instrument för europeiska värden till stöd för civilsamhällesorganisationer som på lokal och nationell nivå främjar grundläggande värden inom Europeiska unionen uppmanade Europaparlamentet kommissionen att som en del av den fleråriga budgetramen för 2021–2027 föreslå ett europeiskt instrument för värderingar som är utformat för att ge ekonomiskt stöd till det civila samhället på lokal och nationell nivå för att motverka urholkningen av demokratin, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i EU. Instrumentet skulle komplettera de befintliga programmen och ha en finansieringsnivå som motsvarar EU:s utgifter för värdefrämjande i tredjeländer.

Mot denna bakgrund föreslår föredraganden i sitt förslag till betänkande flera ändringar för att ta itu med dessa frågor och göra programmet mer ändamålsenligt när det gäller att skydda och främja dessa värden inom unionen.

Tillämpningsområde

För att anpassa programmets mål till de gemensamma värden som fastställs i artikel 2 i EU‑fördraget och som ligger till grund för Europeiska unionen föreslår föredraganden att förslagets tillämpningsområde ska utvidgas genom att man i det allmänna målet för programmet särskilt hänvisar till värdena demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, som omnämns i artikel 2 i EU-fördraget. I tider när demokratin och rättsstatsprincipen i Europa står inför utmaningar anser föredraganden att det finns ett akut behov av att detta instrument ska vara tillräckligt finansierat och att det enkelt ska kunna användas för att stödja medborgare som arbetar med att främja dessa allvarligt hotade europeiska värden. Respekten för rättsstatsprincipen inom unionen är en förutsättning för skyddet av de grundläggande rättigheterna och för upprätthållandet av alla rättigheter och skyldigheter som följer av fördragen. Hur rättsstatsprincipen tillämpas i medlemsstaterna spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och deras rättssystem.

Föredraganden föreslår därför att man lägger till ett nytt specifikt mål (segmentet ”unionens värden”) som avser demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen och som ska finansiera motsvarande åtgärder på lokal, regional, nationell och transnationell nivå.

Föredraganden anser att programmet, inom ramen för detta nya specifika mål, bör inriktas på att skydda och främja demokratin och rättsstatsprincipen. Programmet bör bland annat säkerställa rättsväsendets oberoende, ett effektivt rättsligt skydd av oberoende domstolar, inklusive grundläggande rättigheter, öppenhet och opartiskhet från offentliga och brottsbekämpande myndigheters sida, tillhandahålla stöd till oberoende människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer som övervakar efterlevnaden av rättsstatsprincipen, visselblåsningsförsvar och stödinitiativ som främjar öppenhet, ansvarighet, integritet och avsaknad av korruption.

Eftersom respekten för och skyddet av de grundläggande rättigheterna utgör grunden för ett demokratiskt samhälle anser föredraganden att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att stärka yttrande-, mötes- och föreningsfriheten, mediefriheten och mångfalden i medierna, den akademiska friheten, religions- och trosfriheten samt rätten till privatliv och familjeliv.

Mot denna bakgrund välkomnar föredraganden även betoningen på principen om jämlikhet och icke-diskriminering, liksom behovet av att bekämpa alla former av våld i artikel 3 och 5 i förslaget. I artikel 21.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna förbjuds klart och tydligt all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk eller tillhörighet till nationell minoritet. Enligt den andra kartläggningen av minoriteter och diskriminering från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter kunde man 2017 i EU se en utbredd förekomst av våld, trakasserier, hot och främlingsfientlig propaganda mot hbt-personer, personer tillhörande etniska eller religiösa minoriteter samt asylsökande och migranter.

Inom ramen för det generella målet att skydda och främja demokratin och rättsstatsprincipen föreslår föredraganden att segmentet Daphne ska främja en större tillgång till rättslig prövning och till mekanismer som brottsoffer kan använda för att anmäla brott. (Här ingår journalister och andra medieaktörer som utsätts för många angrepp, hot och påtryckningar från statliga och icke-statliga aktörer i hela EU).

Föredraganden anser också att viss verksamhet som är berättigad till stöd i bilaga I bör föras in i en artikel i förslagstexten för att underlätta förståelsen och användningen av programmet. Flera ändringar har föreslagits av verksamhetsförteckningen för att klargöra en del av de stödberättigande åtgärderna inom ramen för det nya segmentet ”unionens värden” och för att betona att insatser för opinionsbildning, kapacitetsuppbyggnad och medvetandehöjande åtgärder också stöds via detta program.

Budget

Med tanke på det förändrade politiska landskapet i unionen och på de växande utmaningar för de europeiska värdena som EU för närvarande står inför, anser föredraganden att den föreslagna sjuårsbudgeten på 642 miljoner euro (uppdelad i 409 miljoner euro för segmentet ”jämlikhet och rättigheter” och 233 miljoner euro för segmentet ”medborgarnas engagemang och deltagande”) inte är tillräcklig och inte kan tillgodose EU-medborgarnas behov av att stärka och skydda EU:s värden som en del av ett pluralistiskt, demokratiskt, öppet och inkluderande samhälle.

Med tanke på civilsamhällesorganisationernas upprepade uppmaningar om en ökning av budgeten för befintliga program och på det utvidgade tillämpningsområde som föreslås, bl.a. det nya segmentet ”unionens värden”, lägger föredraganden fram ett budgetanslag på grundval av parlamentets resolution från april 2018. Anslaget uppgår till sammanlagt 1 974,457 miljoner euro i löpande priser, fördelade på följande sätt, 1 miljard euro till det nya segmentet ”unionens värden”, 474,457 miljoner euro till segmentet ”jämlikhet och rättigheter” och 500 miljoner euro till segmentet ”medborgarnas engagemang och deltagande”. Dessa belopp innebär en avsevärd ökning jämfört med kommissionens föreslagna budget, men föredraganden anser att en betydande ökning är både avgörande och nödvändig för att man effektivt ska kunna reagera på dagens utmaningar när det gäller de europeiska värdena.

För att säkerställa att civilsamhällesorganisationer verkligen kan dra nytta av programmets finansiering föreslår föredraganden också att minst 40 % av medlen inom varje enskilt mål ska öronmärkas för icke-statliga organisationer.

Föredraganden anser att mekanismer för att säkerställa en koppling mellan unionens finansieringspolitik och unionens värden bör finjusteras ytterligare och göra det möjligt för kommissionen att lägga fram ett förslag till rådet om att överföra medel anslagna till en medlemsstat inom ramen för delad förvaltning till programmet, om medlemsstaten är föremål för förfaranden som rör unionens värden. Föredraganden har föreslagit särskilda bestämmelser om en begränsad förteckning över situationer när resurser som tilldelas en medlemsstat genom delad förvaltning kan överföras till programmet. Vidare har föredraganden föreslagit särskilda bestämmelser om det förfarande som ska följas och om Europaparlamentets kontrollbefogenheter.

Tillgång till finansiering

Föredraganden anser att mer stöd bör ges till projekt på gräsrotsnivå för att främja europeiska värden enligt definitionen i artikel 2 i EU-fördraget, i synnerhet demokratiska normer, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, som en förutsättning för ett öppet och inkluderande samhälle. Detta är i linje med den åsikt som Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) uttrycker i sin studie Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU, som offentliggjordes i januari 2018, där det tydligt framgår att EU-institutionerna och medlemsstaterna uppmuntras att se till att finansiering görs tillgänglig för civilsamhällesorganisationer som arbetar med att skydda och främja EU:s grundläggande värden i fråga om grundläggande rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen och även för små organisationer på gräsrotsnivå. En sådan finansiering bör, när så är lämpligt, omfatta olika typer av verksamhet som bedrivs av civilsamhällesorganisationer, t.ex. tillhandahållande av tjänster, övervakning, opinionsbildning, tvistlösning, kampanjande, mänskliga rättigheter och medborgarkunskap samt medvetandehöjande verksamhet.

Föredragandens förslag till betänkande är ett svar på det allmänna målet att EU bör ge riktat ekonomiskt stöd till civilsamhällesorganisationer som är verksamma på lokal, regional och nationell nivå när det gäller att främja och skydda de värden som ligger till grund för EU. Det har därför lagts fram särskilda ändringsförslag för att betona den uppmärksamhet som i programmet ägnas åt organisationer som verkar på lokal, regional och nationell nivå. Även om åtgärder på transnationell nivå spelar en viktig roll, har många av utmaningarna för de europeiska värderingarna ett lokalt ursprung och behöver hanteras på både lokal och europeisk nivå.

Enklare förfaranden och enklare tillgång till finansiering är också ett av huvudmålen för programmets föredragande. Texten innehåller därför hänvisningar till förenklade kostnadsalternativ, snabba och flexibla bidragsförfaranden och användarvänliga tillämpningar såsom fleråriga driftsbidrag, klumpsummor, schablonbelopp, enhetskostnader, kaskadbidrag och samfinansiering in natura. Föredraganden föreslår också att rapporteringsförfarandena ska tas i bruk och stärkas ytterligare som en del av genomförandet av detta program. Föredraganden anser vidare att civilsamhällesorganisationernas delaktighet är avgörande för planeringen, genomförandet och utvärderingen av programmet. Kommissionen bör därför säkerställa att en regelbunden dialog förs med programmets stödmottagare och andra berörda parter genom att inrätta en grupp för civil dialog.

Synpunkter från berörda parter

Vid utarbetandet av sitt förslag har föredraganden samlat in synpunkter från ett antal företrädare för icke-statliga organisationer genom organiserade rundabordssamtal i Bryssel och Stockholm samt vid bilaterala möten vid flera tillfällen. Föredraganden har även samrått med företrädare för andra europeiska organ och berörda parter. En fullständig förteckning finns i bilagan.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONER SOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att betänkandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Regionkommittén

FRA (Byrån för grundläggande rättigheter)

Equinet (det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan)

Stefan Batory Foundation

Civil Liberties Union for European Parliament

Nationella kontaktpunkter, t.ex. Tyskland och Frankrike

Den europeiska samarbetsorganisationen för kommunala och regionala myndigheter

European Humanist Federation

Civil Society Europe

DEF Europe

European Foundation Centre

AGE Platform Europa

LLL Platform lifelong learning

European Volunteer Centre

Europeiska medborgarforumet

Europeiska ungdomsforumet

International planned parenthood Federation,

Front line defenders

Stiftelsen för livslångt lärande – Peritia

IPPF European Network

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Utrikespolitiska förbundet (UF Sverige)

Sverok

Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)

Svenska PEN

Diakonia

Sveriges kvinnolobby

Regionala Europakontoret för kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR)


YTTRANDE från budgetutskottet (26.11.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Föredragande av yttrande: Jordi Solé

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a.   Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel1a och betonar vikten av de övergripande principer som bör ligga till grund för den fleråriga budgetramen och unionens alla därtill relaterade politikområden. Parlamentet efterlyser därför en integrering av FN:s mål för hållbar utveckling i EU:s alla politikområden och initiativ i nästa fleråriga budgetram. Parlamentet betonar vidare att avskaffande av diskriminering är av avgörande betydelse för uppfyllandet av EU:s åtaganden om ett inkluderande Europa, och beklagar bristen på jämställdhetsåtaganden och jämställdhetsintegrering i den unionspolitik som lades fram i förslagen till den fleråriga budgetramen.

 

_______________

 

a Antagna texter, P8_TA(2018)0226.

Ändringsförslag    2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b.   Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 20201a. Parlamentet upprepar sitt stöd för program på områdena kultur, utbildning, medier, ungdomsfrågor, idrott, demokrati, medborgarskap och civilsamhället som tydligt har visat sitt europeiska mervärde och åtnjuter varaktig popularitet bland stödmottagarna. Parlamentet påminner om sin rekommendation att inrätta en intern europeisk demokratifond under kommissionens ledning, för att stärka stödet till det civila samhället och frivilligorganisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

 

_______________

 

1a Antagna texter, P8_TA(2018)0075.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av programmet för rättigheter och värden

om inrättande av programmet för rättigheter, värden och medborgarskap

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1a)  I sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 uttryckte Europaparlamentet sitt stöd för program på områdena kultur, utbildning, medier, ungdomsfrågor, idrott, demokrati, medborgarskap och civilsamhället som tydligt har visat sitt europeiska mervärde och åtnjuter varaktig popularitet bland stödmottagarna samt understryker att en starkare och mer ambitiös union endast kan uppnås om den förses med förstärkta ekonomiska medel. Fortlöpande stöd bör ges till befintlig politik, resurserna till unionens flaggskeppsprogram bör ökas, och ytterligare ansvarsområden bör kombineras med ytterligare finansiella resurser.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktisk kan åtnjutas.

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas tillsammans med lokala och regionala myndigheter samt deras intresseorganisationer på nationell och europeisk nivå, för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktisk kan åtnjutas. Programmet måste säkerställa fortsatt stöd för genomförande och vidareutveckling av befintliga lokala och regionala initiativ som bidrar till att uppnå dessa mål, såsom den europeiska stadgan för jämställdhet mellan män och kvinnor på det lokala planet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde och ett mål för Europeiska unionen. Diskriminering och ojämlik behandling av kvinnor kränker deras grundläggande rättigheter och hindrar dem från att delta fullt ut i politiken, samhället och ekonomin. Dessutom utgör strukturella och kulturella barriärer ett hinder för att uppnå verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Att främja jämställdhet i all verksamhet som bedrivs av unionen är därför är ett viktigt arbete för unionen och en drivkraft för ekonomisk tillväxt som bör stödjas genom programmet.

(8)  Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde och ett mål för Europeiska unionen. Diskriminering och ojämlik behandling av kvinnor kränker deras grundläggande rättigheter och hindrar dem från att delta fullt ut i politiken, samhället och ekonomin. Dessutom utgör strukturella och kulturella barriärer ett hinder för att uppnå verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Att främja jämställdhet i all verksamhet som bedrivs av unionen är därför ett viktigt arbete för unionen och en drivkraft för ekonomisk tillväxt som bör stödjas genom programmet, och med så stor samverkan som möjligt med Europeiska socialfonden-plus.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)   I artikel 8 i EUF-fördraget fastställs principen om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i all unionsverksamhet. Ett korrekt genomförande av integreringen av ett jämställdhetsperspektiv kräver tilldelning av tillräckliga medel och insyn i de budgetposter som är avsedda att främja jämställdhet och bekämpa könsdiskriminering.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)   Det är viktigt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av programmet och att det genomförs så effektivt och användarvänligt som möjligt, samtidigt som ett tydligt rättsläge och programmets tillgänglighet för alla deltagare också säkras.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b)   Vid arbetet med att uppnå programmets mål och samtidigt säkerställa en optimal användning av de ekonomiska resurserna bör man ha som rättesnöre att genomförandet ska bli effektivare och pengarna användas bättre.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)   Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna syftar till att ge unionen möjlighet att bättre skydda sin budget när brister i rättsstatsprincipen hindrar eller hotar att hindra en sund ekonomisk förvaltning eller att skada unionens ekonomiska intressen. Förslaget bör komplettera programmet för rättigheter och värderingar, vars roll är annorlunda, nämligen att finansiera politik som är i linje med de grundläggande rättigheter och europeiska värderingar som inriktas på att främja människors liv och delaktighet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att strömlinjeforma klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det.

(28)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att strömlinjeforma klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det.

Motivering

I Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020 (2017/2052(INI)) uppmanades till ökad prioritet i EU-budgeten till åtgärder för att uppnå klimatmålen, och målet bör vara att utgifterna för detta så snart som möjligt, och senast 2027, utgör 30 % av budgeten.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer och lokala och regionala myndigheter samt deras intresseorganisationer, i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

(b)  Att främja ett EU för medborgarna genom att öka deras engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a.  Kommissionen ska föra en regelbunden dialog med programmets stödmottagare, särskilt det civila samhället samt lokala och regionala myndigheter och deras intresseorganisationer, i samband med definitionen av fleråriga och årliga prioriteringar under programperioden. En civil dialog kommer att inrättas som den huvudsakliga plattformen för detta, och den ska struktureras enligt de olika specifika målen för programmet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, unga och kvinnor liksom våld mot andra riskutsatta grupper,

(a)  förebygga och bekämpa alla former av trakasserier och våld mot barn, unga och kvinnor, liksom våld mot andra riskutsatta grupper, som sker på nätet eller i den fysiska miljön, inbegripet på arbetsplatser och på offentliga platser.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 20212027 ska vara [641 705 000] EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 20212027 ska vara 1 627 000 000 EUR i 2018 års priser (1 834 000 000 EUR i löpande priser).

Motivering

I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 13 september 2018 avspeglar kompromissändringsförslaget den fleråriga budgetramens senaste uppdelning per program som föredragandena för den fleråriga budgetramen har föreslagit inför omröstningen om förslaget till interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   En åtgärd som har fått ett bidrag genom programmet får också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. [Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna och stödet från olika unionsprogram får beräknas proportionellt].

1.   En åtgärd som har fått ett bidrag genom programmet får också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader och att dubbla kostnader undviks genom att man tydligt anger finansieringskällorna för varje utgiftskategori, i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning. [Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna, och stödet från olika unionsprogram får beräknas proportionellt].

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.

2.  Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en delegerad akt. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 2 anges i bilaga II.

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 2 ska, när så är möjligt, samlas in med uppdelning efter kön. Förteckningen över indikatorer anges i bilaga II.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

1.  Utvärderingar ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv, innehålla ett särskilt kapitel för varje segment och utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13 och 14 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.   Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (särskilt när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten, och därigenom påvisa mervärdet för unionen och stödja kommissionens insatser för insamling av uppgifter för att förbättra budgettransparensen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Bilaga I – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De särskilda mål för programmet som avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att eftersträvas genom stöd till följande verksamheter:

De särskilda mål för programmet som avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att eftersträvas genom stöd till följande verksamheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå:

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Bilaga I – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Analys och övervakning1 för att främja en bättre förståelse av situationen både i EU-länderna och på EU-nivå inom de områden som omfattas av programmet och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.

(c)  Analys och övervakning1 för att främja en bättre förståelse av situationen både i EU-länderna och på EU-nivå inom de områden som omfattas av programmet och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.

_______________

_______________

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis insamling av data och statistik, utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken, undersökningar, forskning, analyser och enkäter, utvärderingar, konsekvensbedömning, utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial,

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis insamling av data och statistik, uppdelad efter kön och ålder, utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken, undersökningar, forskning, analyser och enkäter, utvärderingar, konsekvensbedömning, utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Bilaga I – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt.

(g)  Sammanförande av unionsmedborgare av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt, inklusive småskalig bilateral partnersamverkan och nätverk med flera orter.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Bilaga I – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället.

(h)  Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället och lokala och regionala myndigheter samt deras intresseorganisationer.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Bilaga I – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Utveckling av EU-nätverkens kapacitet för att främja och vidareutveckla EU-rätten, de politiska målen och strategierna samt stödja civilsamhällets organisationer som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

(j)  Utveckling av EU-nätverkens kapacitet genom fleråriga driftsbidrag för att främja och vidareutveckla EU-rätten, skapa fler viktiga debatter på gräsrotsnivå om de politiska målen och strategierna och stödja civilsamhället och de lokala och regionala myndigheterna samt deras representativa sammanslutningar när de är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Bilaga I – led -ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ka)  Förstärkning av de nationella kontaktpunkterna och insatser för att skapa bättre samverkan mellan den politiska utvecklingen på området för medborgarskap, programmets mål och de nationella kontaktpersonernas och stödmottagarnas arbete.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Bilaga I – led -kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(kb)  Förstärkning av den webbplattform som visar de projekt som stödmottagarna skapat och vägledning för potentiella stödmottagare, spridande av projektresultat och förbättring av synlighet och uppföljning.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Bilaga I – led -kc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(kc)  Ytterligare stöd till kritiska men konstruktiva utbyten som avser problem som präglar unionsmedborgarnas dagliga liv, såsom sysselsättning, integrering av invandrare, bostadsfrågor, rörlighet eller utbildning.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Bilaga II – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet kommer att övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, för att därigenom kunna minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Programmet kommer att övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, för att därigenom kunna minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer och dessa uppgifter bör i förekommande fall delas upp efter kön, ålder och funktionsnedsättning:

Motivering

Spårning av ovannämnda kategorier bland deltagarna i programmet skulle i konkreta termer stödja jämställdhetsintegreringen och icke-diskrimineringen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1 – tabell

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antal personer som har nåtts av

Antal personer, uppdelade efter kön och ålder, som har nåtts av

i) utbildningsverksamhet,

i) utbildningsverksamhet,

ii) verksamheter för ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis,

ii) verksamheter för ömsesidigt lärande och utbyte av god praxis,

iii) verksamheter för medvetandehöjande, information och spridning.

iii) verksamheter för medvetandehöjande, information och spridning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1 – tabell – rad 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska också varje år offentliggöra följande utfallsindikatorer:

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1 – tabell – rad 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Antal ansökningar och verksamheter som finansierats för varje led i artikel 9.1 och per programsegment.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1 – tabell – rad 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den finansieringsnivå som begärts av de sökande och som beviljats för varje led i artikel 9.1 och per programsegment.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för rättigheter och värden

Referensnummer

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jordi Solé

28.6.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Michael Detjen

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (21.11.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Föredragande av yttrande: Jean Lambert

KORTFATTAD MOTIVERING

Bakgrund

I artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen fastställs att unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Eftersom samhället i Europa på senare tid upplevt extremism och splittring, som utmanar idén om öppna och inkluderande samhällen, har kommissionen bedömt att det är viktigare än någonsin att främja och stärka dessa värden. Dessutom utsätts människor fortfarande för diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning, och kvinnor, barn och andra personer löper dagligen risken att utsättas för våld. Många är inte heller tillräckligt medvetna om EU:s värden och om sina rättigheter som medborgare, och vissa ifrågasätter dem till och med.

Kommissionen har konstaterat att de fragmenterade och begränsade resurser som hittills har avsatts för detta område inte räcker för att möta alla dessa utmaningar, och har därför slagit samman det hela i ett nytt program för rättigheter och värden, som ska finansieras genom en ny fond för rättvisa, rättigheter och värden, med ett totalt anslag på 641 705 000 euro. Förslaget till förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden offentliggjordes den 30 maj 2018.

I det föreslagna nya programmet slås två befintliga finansieringsprogram samman, nämligen programmet förr rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet ”Ett Europa för medborgarna”. Det allmänna målet för det nya programmet är att skydda och främja de rättigheter och värden som stadfästs i EU-fördragen och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta allmänna mål är tänkt att uppnås genom tre särskilda mål:

•  Att främja jämlikhet och rättigheter (segmentet Jämlikhet och rättigheter): fokus ska ligga på att förebygga och bekämpa ojämlikhet och diskriminering och att stödja en övergripande politik för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och arbete mot diskriminering, med strategier för att bekämpa rasism och alla former av intolerans, samt skydda och främja barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet och rätten till skydd av personuppgifter.

•  Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande): fokus ska ligga på att öka medborgarnas förståelse av unionen, dess historia, kulturarv och mångfald, och på att främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder.

•  Att bekämpa alla former av våld (segmentet Daphne): fokus ska ligga på att förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, unga och kvinnor, liksom våld mot andra riskutsatta grupper, och på att stödja och skydda offer för sådant våld.

Metodik

Inom Europaparlamentet är det LIBE som har huvudansvaret för detta ärende. EMPL är rådgivande utskott i enlighet med artikel 53 i arbetsordningen.

Nyckelpunkter för föredraganden i hennes yttrande

•  Att döpa om programmet till programmet för rättigheter, jämlikhet och värden, för att ge uttryck för EU:s ambition att uppnå jämlikhet för alla.

•  Att uppdatera formuleringen av programmets allmänna mål så att man betonar jämlikhet och rättigheter som mål, enligt vad som redan anges i skäl 3 i texten: ”Det slutliga målet är att främja och stödja vårt rättighetsbaserade, jämlika, inkluderande och demokratiska samhälle”.

•  Att utvidga det nya programmets tillämpningsområde i linje med Europeiska socialfonden-plus, det vill säga till människorna.

•  Att se till att kampen mot rasism och främlingsfientlighet på nätet ges ordentlig uppmärksamhet under nästa programperiod.

•  Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft, och särskild uppmärksamhet bör därför ägnas uppgiftsbehandling i anställningssammanhang, med tanke på hur känsliga dessa uppgifter är.

•  Att flytta listan över stödberättigande verksamhet till den grundläggande rättsakten, eftersom en så viktig del av lagstiftningen inte kan döljas i bilagan! Därför föreslås att en ny artikel 9a införs och att hela förteckningen i bilaga I flyttas till denna nya artikel.

•  Equinet bör garanteras finansiering inom programmet, eftersom det är ett nätverk av stadgeenliga organ som samarbetar för att genomföra och övervaka tillämpningen av EU-lagstiftning som omfattas av programmet.

•  Föredraganden föreslår en uppdatering av förteckningen över verksamheter. Hennes nyckelpunkter omfattar följande:

–  Verksamheten bör inte bara inriktas på förbättrade kunskaper, utan även på användning av det regelverk som är relevant för programmet.

–  Verksamhetens kreativa aspekter bör förstärkas, eftersom föredraganden anser att bra kreativa åtgärder tenderar att vara effektiva och ändamålsenliga för att nå de programmål som anges i artikel 2.

–  Verksamhet som för närvarande stöds men som inte förtecknas i det nya förslaget bör återinföras, avseende stöd till nyckelaktörer och utbildningsmaterial.

•  Slutligen föreslår föredraganden att det ska göras en tydlig åtskillnad i bilaga II mellan olika indikatorer för resultat och utfall, och ger förslag om vilka indikatorer som ska ingå i rapporteringen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I flera rättsakter beskrivs dessa värden ytterligare, särskilt i rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet, i linje med skyldigheterna för EU:s anslutning till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och i linje med den interinstitutionella proklamationen om den europeiska pelaren för sociala rättigheter (2017/C 428/09) samt i Europaparlamentets resolution av den 19 april 2008 om behovet av att inrätta ett instrument för europeiska värden till stöd för organisationer i det civila samhället som främjar grundläggande värden inom Europeiska unionen på lokal och nationell nivå (2018/2619 (RSP)), och unionen bör således fortsätta att upprätthålla och främja de rättigheter och värden som anges i artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att främjas och upprätthållas, spridas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering och splittring, är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden: mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/20149 (nedan kallade de föregående programmen).

(2)  Dessa rättigheter och värden kan inte tas för givna utan måste fortsätta att skyddas, främjas och upprätthållas, spridas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering och splittring samt ständiga problem med intolerans och diskriminering är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter, EU:s värden och rättsstaten, eftersom de är oskiljaktiga från demokratin i sig och en förutsättning för dess effektivitet. Att främja och stödja mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/20149 (nedan kallade de föregående programmen).

_________________________________

__________________________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 17.4.2014, s. 3).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer främst att inriktas på personer och enheter som bidrar till att göra våra gemensamma värden, rättigheter och rika mångfald levande och dynamiska. Det slutliga målet är att främja och stödja vårt rättighetsbaserade, jämlika, inkluderande och demokratiska samhälle. Det innefattar ett dynamiskt civilsamhälle, som uppmuntrar människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet och som främjar den rika mångfalden i det europeiska samhället, på grundval av vår gemensamma historia och våra gemensamma minnen. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen anges närmare att institutionerna på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer främst att inriktas på personer och enheter som bidrar till att stödja, sprida och skydda våra gemensamma värden, rättigheter och rika mångfald, genom att hålla dem levande och dynamiska. Det slutliga målet är att försvara, främja och stödja ett rättighetsbaserat, jämlikt, inkluderande och demokratiskt samhälle med ett dynamiskt civilsamhälle. Den verksamhet som finansieras bör syfta till att uppmuntra människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet och främja den rika mångfalden i det europeiska samhälle såväl inom som mellan medlemsstaterna, på grundval av våra gemensamma värden, vår gemensamma historia och våra gemensamma minnen. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen anges närmare att institutionerna på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet) bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att främja och skydda värden och för att nå den kritiska massa som krävs för att få konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidare på de positiva erfarenheterna från de föregående programmen. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov.

(4)  Programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet) bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att sprida, främja och skydda värden och för att nå den kritiska massa som krävs för att få konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidare på de positiva erfarenheterna från de föregående programmen och även utvecklar nya, innovativa åtgärder. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov.

Motivering

Man bör inte helt förlita sig på befintliga åtgärder, utan också utveckla nya.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas medvetenhet och aktiva engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska och sociala livet i unionen, samtidigt som de stärker den sociala delaktigheten och motverkar marginalisering. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet, social integration och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten. Värdena ömsesidig förståelse, dialog och respekt för mångfald kan bara finnas på europeisk nivå om de är väl förankrade i medlemsstaterna själva och i deras regioner. Därför bör programmet även främja dessa värden inom medlemsstaterna bland de olika nationella, etniska, språkliga eller religiösa grupper som tillsammans utgör samhällets kulturella rikedom och mångfald.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktisk kan åtnjutas.

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om alla de rättigheter de har på grundval av unionsmedborgarskapet, och särskilt om de bestämmelser om icke-diskriminering i samband med fri rörlighet för arbetstagare som fastställs i artikel 45.2 i EUF-fördraget, och de bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också ha rätt att åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och kunna förlita sig på att rättigheterna, inbegripet deras sociala rättigheter, är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan diskriminering på någon som helst grund, oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Eftersom delar av civilsamhället för närvarande möter en rad problem i medlemsstaterna, måste dessutom det civila samhället och i synnerhet dess organisationer stödjas för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktiskt kan åtnjutas, med särskild hänvisning till stadgan.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde och ett mål för Europeiska unionen. Diskriminering och ojämlik behandling av kvinnor kränker deras grundläggande rättigheter och hindrar dem från att delta fullt ut i politiken, samhället och ekonomin. Dessutom utgör strukturella och kulturella barriärer ett hinder för att uppnå verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Att främja jämställdhet i all verksamhet som bedrivs av unionen är därför är ett viktigt arbete för unionen och en drivkraft för ekonomisk tillväxt som bör stödjas genom programmet.

(8)  Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett grundläggande värde och ett mål för Europeiska unionen. I artikel 8 i fördraget ges unionen i uppdrag att i all sin verksamhet undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja verklig jämställdhet mellan dem. Diskriminering och ojämlik behandling av personer på grund av deras kön och/eller könsidentitet kränker deras grundläggande rättigheter och hindrar dem från att delta fullt ut i politiken, samhället och ekonomin. Dessutom utgör strukturella och kulturella barriärer ett hinder för att uppnå verklig jämställdhet mellan kvinnor och män. Att främja och integrera jämställdhet i all verksamhet som bedrivs av unionen, även avseende anställningar och arbetsliv där diskriminering fortfarande råder vad gäller lönenivå och tillträde till arbetsmarknaden, är därför är ett viktigt arbete för unionen och en drivkraft för ekonomisk tillväxt som bör stödjas genom programmet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  En stark politisk vilja och samordnade insatser som bygger på metoder och resultat från de föregående Daphneprogrammen, programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor är nödvändiga förutsättningar för att förebygga och bekämpa alla former av våld och skydda offren. Det bör särskilt framhållas att allt sedan starten 1997 har finansieringen via Daphne för att ge stöd till våldsoffer och bekämpa våld mot kvinnor, barn och unga varit en verklig framgång, såväl i fråga om popularitet bland berörda aktörer (offentliga myndigheter, akademiska institutioner och icke-statliga organisationer) som i fråga om hur effektiva de finansierade projekten har varit. Programmet har också finansierat projekt för att öka medvetenheten, tillhandahålla stödtjänster för offer och stödja icke-statliga organisationers verksamheter på fältet. Det har tagit upp alla former av våld, såsom våld i hemmet, sexuellt våld, människohandel, liksom nya framväxande former av våld, exempelvis nätmobbning. Det är därför viktigt att fortsätta med alla dessa insatser, och att resultat och erfarenheter vederbörligen beaktas vid genomförandet av programmet.

(10)  En stark politisk vilja och samordnade insatser som bygger på metoder och resultat från de föregående Daphneprogrammen, programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap och programmet Rättsliga frågor är nödvändiga förutsättningar för att förebygga och bekämpa alla former av våld och skydda offren, riskutsatta grupper och särskilt utsatta personer. Det måste göras ansträngningar för att undvika överlappande program och dubbelfinansiering. Det bör särskilt framhållas att allt sedan starten 1997 har finansieringen via Daphne för att ge stöd till våldsoffer och bekämpa våld mot kvinnor, barn och unga varit en verklig framgång, såväl i fråga om popularitet bland berörda aktörer (offentliga myndigheter, akademiska institutioner och icke-statliga organisationer) som i fråga om hur effektiva de finansierade projekten har varit. Programmet har också finansierat projekt för att öka medvetenheten, tillhandahålla stödtjänster för offer, riskutsatta grupper och särskilt utsatta personer, och stödja icke-statliga organisationers verksamheter på fältet. Det har tagit upp alla former av våld, såsom våld i hemmet, sexuellt våld, människohandel, liksom nya framväxande former av våld, exempelvis nätmobbning. Det är därför viktigt att fortsätta med alla dessa insatser, och att resultat och erfarenheter vederbörligen beaktas vid genomförandet av programmet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Icke-diskriminering är en av unionens grundläggande principer. I artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Icke-diskriminering tas även upp i artikel 21 i stadgan. Särdragen hos olika former av diskriminering bör beaktas, och lämpliga åtgärder för att förebygga och bekämpa diskriminering på en eller flera grunder bör utarbetas parallellt. Programmet bör stödja åtgärder för att förebygga och bekämpa diskriminering, rasism, främlingsfientlighet, antisemitiskt och antimuslimskt hat samt andra former av intolerans. Särskild uppmärksamhet bör i detta sammanhang också ägnas åt att förebygga och bekämpa alla former av våld, hat, segregering och stigmatisering, samt åt att bekämpa mobbning, trakasserier och intolerant behandling. Programmet bör genomföras på ett sådant sätt att programmet och annan verksamhet inom unionen med samma mål ömsesidigt stärker varandra. Detta gäller särskilt verksamheter som avses i Europeiska kommissionens meddelande av den 5 april 2011 med titeln ”En EU‑ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020”10 och i rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna11.

(11)  Icke-diskriminering är en av unionens grundläggande principer. I artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt föreskrivs åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Icke-diskriminering tas även upp i artikel 21 i stadgan, där det förklaras att all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till en nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden, och inom tillämpningsområdet för fördragen och utan att det påverkar tillämpningen av dem eller av några särskilda bestämmelser i dem, ska dessutom all diskrimineringgrund av nationalitet vara förbjuden, och dessutom ägnas hela kapitel III åt jämställdhet. Jämlikhet och antidiskrimineringsåtgärder är inte endast rättsliga frågor utan grundläggande utmaningar för samhället, och särdragen hos olika former av diskriminering bör därför beaktas, och lämpliga åtgärder för att förebygga och bekämpa diskriminering på en eller flera grunder eller intersektionell diskriminering bör utarbetas parallellt.

_________________________________

 

11 EUT C 378, 24.12.2013, s. 1.

 

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Programmet bör stödja åtgärder för att förebygga och bekämpa diskriminering, rasism, främlingsfientlighet, antisemitism, fördomar mot romer, fördomar mot afrikaner och antimuslimskt hat samt andra former av intolerans grundat på bland annat funktionsnedsättning, ålder, kön, könsuttryck, könsidentitet eller sexuell läggning, och det bör erkänna alla personers rätt att behandlas med värdighet. Särskild uppmärksamhet bör i detta sammanhang också ägnas åt att förebygga och bekämpa alla former av våld, hat, segregering och stigmatisering, samt åt att bekämpa mobbning (även nätmobbning), trakasserier och intolerant behandling.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Detta gäller särskilt verksamheter som avses i Europeiska kommissionens meddelande av den 5 april 2011 med titeln ”En EU-ram för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020” och i rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna1a. Att främja toleranta och inkluderande arbetsplatser och erkänna allas rätt att behandlas med värdighet på arbetsplatsen och i samhället i allmänhet, är fortlöpande mål som kräver fler och mer kraftfulla samordnade åtgärder, bland annat genom tilldelning av tillräcklig finansiering.

 

____________________

 

1a EUT C 378, 24.12.2013, s. 1.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Omvärldens attityder, hinder i den fysiska miljön och bristande tillgänglighet hindrar personer med funktionsnedsättning från att delta fullt ut och effektivt i samhället, på lika villkor med andra. Människor med funktionsnedsättning hindras bland annat från att få tillgång till arbetsmarknaden, dra fördel av en inkluderande och kvalitativ utbildning, undvika fattigdom och social utestängning, beredas tillgång till kulturella initiativ och media eller använda sina politiska rättigheter. I egenskap av part i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD), har unionen och alla dess medlemsstater åtagit sig att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionshinder. Konventionens bestämmelser har blivit en integrerad del av unionens rättsordning.

(12)  Omvärldens attityder, hinder i den fysiska miljön och bristande tillgänglighet hindrar personer med funktionsnedsättning från att delta fullt ut och effektivt i samhället, på lika villkor med andra. Personer med funktionsnedsättning, vilket omfattar personer med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar, hindras bland annat från att få tillgång till arbetsmarknaden, dra fördel av en inkluderande och kvalitativ utbildning, undvika fattigdom och social utestängning, beredas tillgång till kulturella initiativ och media eller använda sina politiska rättigheter. I egenskap av part i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD), har unionen och alla dess medlemsstater åtagit sig att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionshinder. Konventionens bestämmelser har blivit en integrerad del av unionens rättsordning. I detta avseende bör programmet särskilt uppmärksamma åtgärder för att öka medvetenheten om de utmaningar som personer med funktionsnedsättning ställs inför när de försöker delta fullt ut i samhället och åtnjuta sina rättigheter som jämställda medborgare.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i EUF-fördraget bör integreringen av målen jämställdhet och icke-diskriminering stödjas i all verksamhet inom programmet.

(15)  I enlighet med artiklarna 8 och 10 i EUF-fördraget bör programmet i all sin verksamhet stödja integreringen och främjandet av jämställdhet och mål för icke-diskriminering.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  I enlighet med unionsrättsakter om likabehandling ska medlemsstaterna inrätta oberoende organ för främjandet av likabehandling för att motverka diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung och kön. Många medlemsstater har dock gått längre än dessa krav och sett till att likabehandlingsorgan också kan hantera frågor om diskriminering på andra grunder, t.ex. ålder, sexuell läggning, religion eller övertygelse, funktionshinder eller annat. Organen för likabehandling spelar en viktig roll när det gäller att främja jämlikhet och säkerställa en effektiv tillämpning av lagstiftningen om likabehandling, främst genom att tillhandahålla ett oberoende stöd till personer som utsatts för diskriminering, genomföra oberoende undersökningar om diskriminering samt offentliggöra oberoende rapporter och lämna rekommendationer i alla frågor som rör diskriminering i sina respektive länder. Det är mycket viktigt att det arbete som utförs av organen för likabehandling är samordnat på unionsnivå i detta hänseende. Equinet inrättades 2007. Dess medlemmar utgörs av de nationella organen för främjande av likabehandling, i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 2000/43/EG15 och 2004/113/EG16 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG17 och 2010/41/EU18. Equinet är i en särskild situation, eftersom det är den enda enheten som säkerställer samordning av den verksamhet som bedrivs av organ för likabehandling. Denna samordningsverksamhet är av central betydelse för ett effektivt genomförande av unionens lagstiftning mot diskriminering i medlemsstaterna och bör stödjas genom programmet.

(17)  I enlighet med unionsrättsakter om likabehandling ska medlemsstaterna inrätta oberoende organ för främjandet av likabehandling för att motverka diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung och kön. Många medlemsstater har dock gått längre än dessa krav och sett till att likabehandlingsorgan också kan hantera frågor om diskriminering på andra grunder, t.ex. ålder, sexuell läggning, religion eller övertygelse, funktionshinder eller annat. Organen för likabehandling spelar en viktig roll när det gäller att främja jämlikhet och säkerställa en effektiv tillämpning av lagstiftningen om likabehandling, främst genom att tillhandahålla ett oberoende stöd till personer som utsatts för diskriminering, genomföra oberoende undersökningar om diskriminering samt offentliggöra oberoende rapporter och lämna rekommendationer i alla frågor som rör diskriminering i sina respektive länder. Det är mycket viktigt att det arbete som utförs av alla dessa relevanta organ för likabehandling är samordnat på unionsnivå i detta hänseende. Equinet inrättades 2007. Dess medlemmar utgörs av de nationella organen för främjande av likabehandling, i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 2000/43/EG15 och 2004/113/EG16 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG17 och 2010/41/EU18. Kommissionen har antagit en rekommendation om standarder för jämställdhetsorgan [C(2018) 3850], som omfattar jämställdhetsorganens mandat, oberoende, effektivitet, samordning och samarbete. Equinet är i en särskild situation, eftersom det är den enda enheten som säkerställer samordning av den verksamhet som bedrivs av organ för likabehandling. Denna samordningsverksamhet är av central betydelse för ett effektivt genomförande av unionens lagstiftning mot diskriminering i medlemsstaterna och bör stödjas genom programmet.

__________________

__________________

15 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på lokal, regional och nationell nivå.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Enligt artikel 9 i EUF-fördraget bör unionen främja hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd och bekämpning av social utestängning. Verksamhet inom programmet bör därför främja synergier mellan fattigdomsbekämpning, kamp mot social utestängning och utestängning från arbetsmarknaden samt främjande av jämlikhet och bekämpning av alla former av diskriminering. Därför bör programmet genomföras på ett sätt som garanterar största möjliga synergieffekter och komplementaritet mellan dess olika segment och med Europeiska socialfonden-plus. Dessutom bör synergier säkerställas både med Erasmus och Europeiska socialfonden-plus för att säkerställa att dessa medel gemensamt bidrar till att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet och säkerställa lika möjligheter för alla.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201320, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets förordning (EU) 2017/193923 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägerier, krav på återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137124. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(24)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. För att underlätta deltagandet i programmet, även för små organisationer, bör stöd säkerställas och alla onödiga administrativa bördor undanröjas. Vid behov bör vederbörlig hänsyn tas till möjligheten att ha ett bedömningsförfarande i två steg och alternativet att betala ut bidrag i olika omgångar samt bevilja fleråriga bidrag till administrationskostnader. Samfinansieringsgraderna bör ta hänsyn till storleken på och typen av de organisationer som ansökningsomgångarna avser. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201320, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets förordning (EU) 2017/193923 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägerier, krav på återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137124. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer, oavsett deras storlek, i syfte att bevara, främja och upprätthålla rättighetsbaserade, jämlika, inkluderande, öppna och demokratiska samhällen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

(b)  Att främja människors engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förebygga och bekämpa ojämlikhet och diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, och att stödja en övergripande politik för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och antidiskriminering och integrering samt strategier för att bekämpa rasism och alla former av intolerans,

(a)  främja jämlikhet för alla genom att förebygga och bekämpa ojämlikhet och all slags diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, liksom varje form av diskriminering utifrån någon av de grunder som anges i artikel 21.1 i stadgan, och att stödja en övergripande politik för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och antidiskriminering och integrering samt strategier för att bekämpa rasism och alla former av intolerans, såväl på nätet som i verkliga livet,

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  främja ömsesidig förståelse, dialog och respekt för mångfald inom medlemsstaterna och inom unionen,

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  skydda och främja barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet och rätten till skydd av personuppgifter.

(b)  skydda och främja barnets rättigheter, äldres rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet, inklusive sociala rättigheter, och rätten till skydd av personuppgifter, inbegripet i situationer då uppgifter behandlas i samband med anställning eller för sociala skyddssyften i enlighet med vad som anges i den allmänna dataskyddsförordningen1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  öka medborgarnas förståelse av unionen, dess historia, kulturarv och mångfald,

(a)  öka medborgarnas förståelse av unionen, dess gemensamma värden och historia – särskilt de totalitära regimernas epoker – samt dess kulturarv och mångfald,

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder, främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande så att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden.

(b)  främja utbyte och samarbete mellan medborgare som har olika bakgrunder sett till nationalitet och kultur, främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande så att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden och skapa samhörighet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, unga och kvinnor liksom våld mot andra riskutsatta grupper,

(a)  förebygga, bland annat genom informations- och utbildningsinsatser, och bekämpa alla former av våld, inklusive våld i hemmet, mot barn, unga, kvinnor och äldre, liksom våld mot andra riskutsatta grupper och särskilt utsatta personer,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  stödja och skydda offer för sådant våld.

(b)  stödja och skydda offer, riskutsatta grupper och särskilt utsatta personer för sådant våld.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder som bidrar till att uppnå ett särskilt mål som anges i artikel 2 får beviljas finansiering enligt denna förordning. Särskilt verksamheter som förtecknas i bilaga I ska berättiga till finansiering.

Åtgärder som bidrar till att uppnå ett särskilt mål som anges i artikel 2 får beviljas finansiering enligt denna förordning. Särskilt följande verksamheter ska berättiga till finansiering:

 

(a)  Kampanjer för att öka medvetenheten, kreativ verksamhet, utbildning och informationsspridning för att förbättra användningen av och kunskaperna om politiken och rättigheterna på de områden som omfattas av programmet.

 

(b)  Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis mellan berörda parter för att förbättra medborgerligt och demokratiskt engagemang baserat på kunskap och ömsesidig förståelse.

 

(c)  Verksamhet för opinionsbildning, kreativitet, analys och övervakning för att förbättra förståelsen för situationen i medlemsstaterna och på unionsnivå inom de områden som omfattas av programmet och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.

 

(d)  Utbildning av berörda aktörer i syfte att förbättra deras kännedom om, förmåga att använda och kunskaper om politiken och rättigheterna på de områden som omfattas.

 

(e)  Utveckling och underhåll av verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT) som är tillgängliga för alla.

 

(f)  Stärkande av medborgarnas medvetenhet om unionens kultur, värden, historia och åminnelse samt deras känsla av samhörighet genom deras unionstillhörighet.

 

(g)  Sammanförande av unionsmedborgare av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i samverkansaktiviteter, bland annat vänortsprojekt.

 

(h)  Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande och allmän mobilisering i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom användning av och kännedom om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället.

 

(i)  Finansiering av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av förordning (EU) nr 211/2011, vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

 

(j)  Utveckling av de europeiska nätverkens kapacitet för att främja, tillämpa och vidareutveckla unionsrätten, de politiska målen och strategierna samt stödja de civilsamhällesorganisationer, oavsett storlek, som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

 

(k)  Insatser för att förbättra kunskaperna om programmet och spridning och överförbarhet av dess resultat, samt främjande av förutsättningar för att nå ut till medborgarna, genom att inrätta och stödja programkontor/nationella kontaktnät.

 

______________________

 

1a Dessa verksamheter omfattar exempelvis insamling av data och statistik, utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken, undersökningar, forskning, analyser och enkäter, utvärderingar, konsekvensbedömning, utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial,

(Led (a) till (k) är nya versioner av leden i bilaga I, första stycket)

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information, i ett format som även är tillgängligt för funktionsnedsatta personer, till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA I

utgår

Programmets verksamheter

 

De särskilda mål för programmet som avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att eftersträvas genom stöd till följande verksamheter:

 

(a)  Medvetandehöjande, spridning och information för att förbättra kunskaperna om politik och lagstiftning inom de områden som omfattas av programmet.

 

(b)  Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis mellan berörda parter för att förbättra kunskap och ömsesidig förståelse när det gäller medborgerligt och demokratiskt engagemang.

 

(c)  Analys och övervakning1 för att främja en bättre förståelse av situationen både i EU-länderna och på EU-nivå inom de områden som omfattas av programmet och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.

 

(d)  Utbildning av berörda aktörer i syfte att förbättra deras kunskaper om politik och rättigheter inom de områden som omfattas.

 

(e)  Utveckling och underhåll av verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

 

(f)  Stärkande av medborgarnas medvetenhet om europeisk kultur, historia och åminnelse samt deras känsla av tillhörighet till unionen.

 

(g)  Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt.

 

(h)  Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället.

 

(i)  Finansiering av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

 

(j)  Utveckling av EU-nätverkens kapacitet för att främja och vidareutveckla EU-rätten, de politiska målen och strategierna samt stödja civilsamhällets organisationer som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

 

(k)  Insatser för att förbättra kunskaperna om programmet och spridning och överförbarhet av dess resultat, samt främjande av förutsättningarna att nå ut till medborgarna genom att inrätta och stödja programkontor/nationella kontaktnät.

 

______________________

 

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis insamling av data och statistik, utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken, undersökningar, forskning, analyser och enkäter, utvärderingar, konsekvensbedömning, utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial,

 

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet kommer att övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, för att därigenom kunna minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Programmet kommer att övervakas på grundval av en uppsättning resultatindikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, för att därigenom kunna minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska också varje år offentliggöra följande utfallsindikatorer:

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Verksamhetens geografiska täckning per programsegment.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Antal ansökningar och verksamheter som finansierats för varje led i artikel 9.1 och per programsegment.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Den finansieringsnivå som begärts av de sökande och som beviljats per verksamhet i artikel 9.1 och per programsegment.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för rättigheter och värden

Referensnummer

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jean Lambert

18.6.2018

Behandling i utskott

9.10.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Marita Ulvskog

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Alex Mayer, Sven Schulze, Helga Stevens, Flavio Zanonato

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort

ECR

Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, David Casa, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin, Sven Schulze, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Mara Bizzotto

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Rosa D'Amato

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (4.12.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Föredragande av yttrande: Sylvie Guillaume

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Det framtida programmet för medborgarskap, rättigheter och värden bör bidra till att blåsa nytt liv i dialogen européer emellan och stärka den ömsesidiga förståelsen, i en tid då Europa upplever en stark ökning av en intolerans som ifrågasätter känslan av att tillhöra ett gemensamt område.

Föredraganden är medveten om kommissionens ansträngningar för att få till synergieffekter med hänsyn till en begränsad budget.

Dock anser föredraganden att det mer än någonsin är nödvändigt att stärka det utrymme som reserverats för det tidigare programmet Ett Europa för medborgarna, som har gett uppenbart mervärde när det gäller att främja medborgerligt deltagande, stärka känslan av samhörighet och uppmuntra medborgarnas deltagande och demokratiska engagemang. Programmet har visat sig vara framgångsrikt och har bidragit till att öka medvetenheten om europeiska frågor, och skulle därför kunna ha en positiv inverkan på EU-medborgarnas intresse för det kommande valet till Europaparlamentet.

Det är mot bakgrund av detta som föredraganden beklagar att det mycket symboliska begreppet medborgarskap har försvunnit från namnet på programmet, och föreslår därför att det återinförs.

Föredraganden anser det dessutom nödvändigt att programmet ges en budget som står i proportion till de utmaningar som ska bemötas och föreslår därför att höja budgeten för segment B ”Medborgarnas engagemang och deltagande”, som föredraganden ansvarar för. Den föreslagna budgeten är ytterst otillräcklig i förhållande till vad Europaparlamentet hade begärt. Det föreslås därför att dimensionen som innefattar ”Medborgarnas engagemang” ska förstärkas genom en budget på 500 miljoner euro, vilket motsvarar knappt 1 euro per EU‑medborgare. Det är viktigt att försvara ett europeiskt program som är tillgängligt för alla de medborgare som strävar efter ett starkt Europa, som en motvikt till de nationalistiska strömningarna och i en anda av fortsatt solidaritet.

Med tanke på hur viktigt det är att å ena sidan främja ihågkommande verksamhet när det gäller de historiska händelser som ledde fram till Europeiska unionen och å andra sidan bättre förstå samtiden för att fortsätta bygga vår gemensamma framtid, föreslår föredraganden att utveckla den ihågkommande verksamhet som påminner om vikten av de grundläggande principer och värden som EU bygger på.

Föredraganden anser för övrigt, givet den begränsade budget som har anslagits för detta program, att det inte är ändamålsenligt att låta kommissionen använda dessa medel för att ta fram ett institutionellt meddelande om EU:s politiska prioriteringar, eftersom kommissionens kommunikationsavdelningar redan har betydande resurser för att genomföra åtgärder av den typen.

Föredraganden välkomnar inrättandet av ett stödinstrument för de organisationer i det civila samhället inom EU som främjar grundläggande värden på lokal nivå, till stöd för öppna, demokratiska och inkluderande samhällen, men betonar samtidigt behovet av att försvara enskilda projekt som tagits fram av vanliga medborgare i sina lokalsamhällen och som är oumbärliga för att ge liv åt EU i vardagen. Föredraganden insisterar särskilt på att programmet bör vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

När det gäller att öppna upp programmet för associerade tredjeländer anser föredraganden att en sådan lösning inte är relevant för delen ”Medborgarnas engagemang”, med tanke på att möjligheterna för medborgarinsatser inom medlemsstaterna ofta är begränsade och ger upphov till frustration för många sökande som inte har kunnat bli stödberättigade, trots deras engagemang.

Föredraganden instämmer också med kommissionens förslag att utvidga systemet med nationella kontaktpunkter, vilka redan visar prov på sin nytta inom ramen för programmet Ett Europa för medborgarna när det gäller att bättre stödja projektägare i deras arbete, och insisterar på att detta anges i förordningen.

Föredraganden föreslår även att kommissionen ska anta arbetsprogrammen, liksom de fleråriga prioriteringarna, genom delegerade akter och inte genom genomförandeakter såsom anges i kommissionens förslag.

Sammantaget välkomnar föredraganden kommissionens förslagna strategi, framför allt när det gäller att ändra den rättsliga grunden, så att Europaparlamentet kan spela sin roll som medlagstiftare. Föredraganden påminner om att det bakom detta program står många medborgarprojekt som det är mycket viktigt att hålla vid liv i nuläget och att uppmuntra till i framtiden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av programmet för rättigheter och värden

om inrättande av programmet Europa för medborgare, rättigheter och värden

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 16.2, 19.2, 21.2, 24, 167 och 168,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 16.2, 19.2, 21.2, 24, 167 och 168, och av artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Beaktandeled 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt artikel 2 fördraget om Europeiska unionen ska unionen ˮbygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.” I artikel 3 anges vidare att ”unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd” och bland annat ”respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas”. Dessa värden bekräftas och uttrycks i de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(1)  Enligt artikel 2 fördraget om Europeiska unionen ska unionen ˮbygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Framför allt utgör människans värdighet – i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna – den främsta grunden för alla grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa principer och värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.” I artikel 3 anges vidare att ”unionen ska ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd” och bland annat ”respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas”. Dessa värden bekräftas och uttrycks i de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att främjas och upprätthållas, spridas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering och splittring, är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden: mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/20149 (nedan kallade de föregående programmen).

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att främjas, upprätthållas och spridas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmet Europa för medborgare, rättigheter och värden och programmet för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med många utmaningar, såsom extremism, radikalisering och splittring och då vissa länder upplever en allt starkare tillbakagång för rättsstaten, är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden, som mänskliga rättigheter, även rättigheterna för personer som tillhör minoriteter samt för barn och ungdomar, mångfald, tolerans, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, solidaritet och rättsstaten. Programmet Europa för medborgare, rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/20149 (nedan kallade de föregående programmen).

__________________

__________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 17.4.2014, s. 3).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer främst att inriktas på personer och enheter som bidrar till att göra våra gemensamma värden, rättigheter och rika mångfald levande och dynamiska. Det slutliga målet är att främja och stödja vårt rättighetsbaserade, jämlika, inkluderande och demokratiska samhälle. Det innefattar ett dynamiskt civilsamhälle, som uppmuntrar människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet och som främjar den rika mångfalden i det europeiska samhället, på grundval av vår gemensamma historia och våra gemensamma minnen. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen anges närmare att institutionerna på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två finansieringsprogram kommer främst att inriktas på personer och enheter som bidrar till att förverkliga våra gemensamma principer, värden och rättigheter och lyfta fram rikedomen i vår mångfald. Det slutliga målet är att stödja vårt rättighetsbaserade, jämlika, rättvisa, toleranta, inkluderande, mångfaldiga och demokratiska samhälle. Den verksamhet som finansieras bör syfta till att upprätthålla och stärka ett aktivt civilsamhälle, och att uppmuntra demokratisk, samhällelig, kulturell och medborgerlig delaktighet, på grundval av vår gemensamma historia, vårt gemensamma kulturella arv och våra gemensamma värden, minnen och rötter. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen krävs det att institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med det civila samhället och att de på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet) bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att främja och skydda värden och för att nå den kritiska massa som krävs för att få konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidare på de positiva erfarenheterna från de föregående programmen. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov.

(4)  Programmet Europa för medborgare, rättigheter och värden (nedan kallat programmet) bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att främja och skydda värden, aktivt medborgarskap och utbildning för europeiskt medborgarskap och för att nå den kritiska massa som krävs för att få konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidare på de positiva erfarenheterna från de föregående programmen, som nu har införlivats i det nya programmet. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov, med särskild inriktning på unionens flerspråkiga karaktär och behovet av att inkludera ungdomar, liksom underrepresenterade och missgynnade grupper, såsom människor med särskilda behov, migranter, flyktingar och asylsökande.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  I artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges att unionen ska upprätthålla en dialog med de kyrkor och organisationer som nämns i den artikeln. Genom artikeln erkänns deras särskilda bidrag till stöd för skydd och främjande av grundläggande mänskliga rättigheter, och i ljuset av detta bör de ges samma tillgång som det civila samhällets organisationer till de relevanta finansieringsmöjligheter som programmet erbjuder.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare, främja demokratiskt deltagande och ge medborgarna möjlighet att utnyttja sina rättigheter i anslutning till det europeiska medborgarskapet krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar, som bör sträva mot en jämn geografisk fördelning. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de lokala, regionala, nationella och transnationella planen inom de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras aktiva delaktighet i det demokratiska livet i unionen samt i utformandet av unionens politiska agenda. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, interkulturell dialog, kulturell och språklig mångfald, försoning, social delaktighet och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet till unionen och ett gemensamt medborgarskap inom ramen för en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Den ökande mångfalden och de globala migrationsflödena ökar den interkulturella och interreligiösa dialogens betydelse i våra samhällen. Den interkulturella och interreligiösa dialogen bör stödjas fullt ut som en del av den sociala harmonin i Europa och som en nyckelfaktor för att stärka social delaktighet och sammanhållning. Interreligiös dialog skulle kunna hjälpa till att framhäva religionens positiva bidrag till social sammanhållning, men religiös analfabetism riskerar att ge upphov till missbruk av de religiösa känslorna bland befolkningen. Programmet bör därför stödja projekt och initiativ som utvecklar religiös kompetens, främjar interreligiös dialog och ömsesidig förståelse.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Åminnelseverksamhet och kritisk eftertanke kring Europas historiska minnen är nödvändiga inslag för att göra medborgarna medvetna om den gemensamma historien, som grundval för en gemensam framtid, en moralisk kompass och gemensamma värden. Relevansen av historiska, kulturella och interkulturella aspekter bör också beaktas, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet och en känsla av samhörighet.

(6)  Åminnelseverksamhet och kritiskt och kreativt tänkande om Europas historiska minnen är nödvändiga inslag för att göra medborgarna, särskilt ungdomar, medvetna om sin gemensamma historia, som grundval för en gemensam framtid. Relevansen av historiska, sociala, kulturella och interkulturella aspekter, tolerans och dialog bör också beaktas för att främja en gemensam grund som bygger på delade värden, solidaritet, mångfald och fred, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet och en känsla av samhörighet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Programmet har en avgörande roll att spela när det gäller att främja utvecklingen av en gemensam europeisk identitet och ge synlighet åt de möjligheter som hör till unionen, som en motåtgärd till euroskepticism och antieuropeiska politiska krafter som ifrågasätter det europeiska projektets själva existens.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktisk kan åtnjutas.

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta, rösta, ha tillgång till offentliga tjänster, delta i kulturella utbyten och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan delta i unionens beslutsprocess och vara medvetna om att de kan påverka den och att de kan förlita sig på att deras rättigheter är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd utan någon diskriminering, oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas på alla nivåer för att främja, skydda och öka medvetenheten om unionens gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget i syfte att säkerställa att de rättigheter som följer med unionsrätten faktiskt kan åtnjutas.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om det europeiska samvetet och diktatur och rådets slutsatser av den 9–10 juni 2011 om åminnelsen av brott som begåtts av totalitära regimer i Europa understryker vikten av att hålla minnena av det förflutna vid liv för att vi ska kunna bygga en gemensam framtid och framhåller den viktiga roll som unionen spelar för att främja, dela och verka för det kollektiva minnet av dessa brott, i en strävan att gjuta nytt liv i en mångfaldig och demokratisk gemensam europeisk identitet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Omvärldens attityder, hinder i den fysiska miljön och bristande tillgänglighet hindrar personer med funktionsnedsättning från att delta fullt ut och effektivt i samhället, på lika villkor med andra. Människor med funktionsnedsättning hindras bland annat från att få tillgång till arbetsmarknaden, dra fördel av en inkluderande och kvalitativ utbildning, undvika fattigdom och social utestängning, beredas tillgång till kulturella initiativ och media eller använda sina politiska rättigheter. I egenskap av part i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD), har unionen och alla dess medlemsstater åtagit sig att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionshinder. Konventionens bestämmelser har blivit en integrerad del av unionens rättsordning.

(12)  Omvärldens attityder, hinder i den fysiska miljön och bristande tillgänglighet hindrar personer med funktionsnedsättning från att delta fullt ut och effektivt i samhället, på lika villkor med andra. Personer med funktionsnedsättning hindras bland annat från att få tillgång till arbetsmarknaden, dra fördel av en inkluderande och kvalitativ utbildning, undvika fattigdom och social utestängning, beredas tillgång till kultur, kulturella initiativ och media och använda sina politiska rättigheter. I egenskap av part i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD), har unionen och alla dess medlemsstater åtagit sig att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionshinder. Konventionens bestämmelser har blivit en integrerad del av unionens rättsordning.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Enligt artikel 24 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ i den mening som avses i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen. Så har också skett genom antagandet av [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/201114. Programmet bör stödja finansieringen av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av [förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

(14)  Enligt artikel 24 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ i den mening som avses i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen. Så har också skett genom antagandet av [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/201114 Programmet bör uppmuntra och främja utövandet av rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ genom att i segmentet ”Jämlikhet och rättigheter” stödja finansieringen av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av [förordning [(EU) nr 211/2011].

__________________

__________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  I enlighet med unionsrättsakter om likabehandling ska medlemsstaterna inrätta oberoende organ för främjandet av likabehandling för att motverka diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung och kön. Många medlemsstater har dock gått längre än dessa krav och sett till att likabehandlingsorgan också kan hantera frågor om diskriminering på andra grunder, t.ex. ålder, sexuell läggning, religion eller övertygelse, funktionshinder eller annat. Organen för likabehandling spelar en viktig roll när det gäller att främja jämlikhet och säkerställa en effektiv tillämpning av lagstiftningen om likabehandling, främst genom att tillhandahålla ett oberoende stöd till personer som utsatts för diskriminering, genomföra oberoende undersökningar om diskriminering samt offentliggöra oberoende rapporter och lämna rekommendationer i alla frågor som rör diskriminering i sina respektive länder. Det är mycket viktigt att det arbete som utförs av organen för likabehandling är samordnat på unionsnivå i detta hänseende. Equinet inrättades 2007. Dess medlemmar utgörs av de nationella organen för främjande av likabehandling, i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 2000/43/EG15 och 2004/113/EG16 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG17 och 2010/41/EU18. Equinet är i en särskild situation, eftersom det är den enda enheten som säkerställer samordning av den verksamhet som bedrivs av organ för likabehandling. Denna samordningsverksamhet är av central betydelse för ett effektivt genomförande av unionens lagstiftning mot diskriminering i medlemsstaterna och bör stödjas genom programmet.

(17)  I enlighet med unionsrättsakter om likabehandling ska medlemsstaterna inrätta oberoende organ för främjandet av likabehandling för att motverka diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung och kön. Många medlemsstater har dock gått längre än dessa krav och sett till att likabehandlingsorgan också kan hantera frågor om diskriminering på andra grunder, t.ex. språk, ålder, sexuell läggning, religion eller övertygelse, funktionshinder eller annat. Organen för likabehandling spelar en viktig roll när det gäller att främja jämlikhet och säkerställa en effektiv tillämpning av lagstiftningen om likabehandling, främst genom att tillhandahålla ett oberoende stöd till personer som utsatts för diskriminering, genomföra oberoende undersökningar om diskriminering samt offentliggöra oberoende rapporter och lämna rekommendationer i alla frågor som rör diskriminering i sina respektive länder. Det är mycket viktigt att det arbete som utförs av organen för likabehandling är samordnat på unionsnivå i detta hänseende. Equinet inrättades 2007. Dess medlemmar utgörs av de nationella organen för främjande av likabehandling, i enlighet med vad som fastställs i rådets direktiv 2000/43/EG15 och 2004/113/EG16 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG17 och 2010/41/EU18. Equinet är i en särskild situation, eftersom det är den enda enheten som säkerställer samordning av den verksamhet som bedrivs av organ för likabehandling. Denna samordningsverksamhet är av central betydelse för ett effektivt genomförande av unionens lagstiftning mot diskriminering i medlemsstaterna och bör stödjas genom programmet.

_________________

_________________

15 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

15 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (EGT L 180, 19.7.2000, s. 22).

16 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37).

16 Rådets direktiv 2004/113/EG av den 13 december 2004 om genomförande av principen om likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (EUT L 373, 21.12.2004, s. 37).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 är ökade medel och ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp – bland annat genom tillräcklig grundfinansiering och förenklade kostnadsalternativ, finansiella regler och förfaranden – kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget, är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde och fungerar som komplement till medlemsstaternas insatser, samtidigt som konsekvens, komplementaritet och synergier bör eftersträvas med finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, rättigheter och värden, och därmed också med programmet för rättsliga frågor samt med programmet Kreativa Europa samt Erasmus +, för att realisera potentialen i kulturell samverkan på områdena kultur, media, konst, utbildning och kreativitet. Det är nödvändigt att skapa synergier med andra europeiska finansieringsprogram, särskilt på områdena sysselsättning, den inre marknaden, företagande, ungdom, hälsa, medborgarskap och rättvisa, migration, säkerhet, forskning, innovation, teknik, näringsliv, sammanhållning, turism, yttre förbindelser, handel och utveckling.

(21)  För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget, är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde och fungerar som komplement till medlemsstaternas insatser. Konsekvens, komplementaritet och transparenta och tydligt definierade synergier bör eftersträvas med finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, rättigheter och värden, och därmed också med programmet för rättsliga frågor samt med programmet Kreativa Europa, Europeiska solidaritetskåren och Erasmus +, för att realisera potentialen i kulturell samverkan på områdena kultur, audiovisuell sektor, media, konst, formell, icke-formell och informell utbildning och kreativitet. Det är nödvändigt att skapa synergier med andra europeiska finansieringsprogram, särskilt på områdena sysselsättning, den inre marknaden, företagande, ungdom, frivilligarbete, yrkesutbildning, hälsa, medborgarskap, rättvisa, social delaktighet – särskilt när det gäller migranter och de mest utsatta – migration, säkerhet, forskning, innovation, teknik, näringsliv, sammanhållning, klimat, turism, idrott, yttre förbindelser, utvidgning, internationellt samarbete, handel och utveckling.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Förordning (EU, Euratom) [the new FR] (nedan kallad budgetförordningen) gäller för detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, finansieringsinstrument och budgetgarantier.

(23)  Förordning (EU, Euratom) [the new FR] (nedan kallad budgetförordningen) gäller för detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, finansieringsinstrument och budgetgarantier, och kräver fullständig öppenhet i fråga om användningen av resurser, sund ekonomisk förvaltning och försiktig användning av resurser. Det är framför allt regler som rör möjligheten för lokala, regionala, nationella eller transnationella organisationer i det civila samhället att få finansiering genom fleråriga driftsbidrag, kaskadbidrag och flexibla förfaranden för beviljande av bidrag.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201320, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets förordning (EU) 2017/193923 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägerier, krav på återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137124. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(24)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå en positiv framgångsgrad, särskilt för verksamhetsbidrag och projekt och för att åstadkomma resultat i linje med de särskilda målen för åtgärderna, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan, berörda parters och berättigade stödmottagares storlek och kapacitet samt den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, och av ytterligare parametrar som gör det möjligt för personer med särskilda behov att tillgodoses på ett mer ändamålsenligt sätt, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. Krav om samfinansiering bör godtas in natura och får upphävas vid begränsad kompletterande finansiering. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201320, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets förordning (EU) 2017/193923 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägerier, krav på återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137124. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att strömlinjeforma klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av programmet och på nytt bedömas i samband med halvtidsutvärderingen av det.

utgår

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på indikatorer, i enlighet med vad som anges i artikel och artikel 16 samt i bilaga II. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(30)  I syfte att säkerställa genomförandet av denna förordning, och för att se till att framstegen med att uppnå programmets mål utvärderas på ett effektivt sätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på arbetsprogram och fleråriga prioriteringar i enlighet med artikel 13 och indikatorer i enlighet med artiklarna 14 och 16 samt bilaga II. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja europeiskt medborgarskap och rättsstatsprincipen, liksom de rättigheter, principer och värden som fastställs i EU-fördragen och på vilkas grundval unionen grundades. Detta bör uppnås framför allt genom att stödja viktiga berörda parter, såsom medborgarsammanslutningar, tankesmedjor, kulturella och akademiska institutioner och det civila samhällets organisationer på lokal, regional, nationell och transnationell nivå, i syfte att påminna alla om vikten av dessa värden och principer, och därigenom upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

(b)  Att göra medborgarna – framför allt unga människor – mer medvetna om EU:s betydelse genom åtgärder som syftar till att bevara minnet av de historiska händelser som ledde till att unionen skapades, och att främja demokrati, yttrandefrihet, mångfald, medborgerligt engagemang och aktivt deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Aktivt medborgarskap).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet ha som mål att

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  skydda och främja barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet och rätten till skydd av personuppgifter.

(b)  skydda och främja barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet – däribland rätten att inleda ett europeiskt medborgarskapsinitiativ – och rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande

Segmentet Aktivt medborgarskap

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 b ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet ha följande mål:

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  öka medborgarnas förståelse av unionen, dess historia, kulturarv och mångfald,

(a)  Att stödja projekt som lagts fram av medborgarna, med särskilt fokus på ungdomar, och som syftar till att uppmuntra människor att inte bara komma ihåg de händelser som föregick EU:s grundande, och som utgör kärnan i dess historiska minne, utan också att lära sig mer om sin gemensamma historia och kultur och sina gemensamma värden, samt att få en känsla av det gemensamma kulturarvets rikedom och av den kulturella och språkliga mångfalden, som utgör grunden för en gemensam framtid. Att främja medborgarnas förståelse av unionen, dess ursprung, syfte och gärning, och öka deras medvetenhet om dess nutida och framtida utmaningar och vikten av den ömsesidiga förståelse och tolerans som utgör själva kärnan i det europeiska projektet.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Att främja och stödja utbyte av god praxis när det gäller formell och informell utbildning om europeiskt medborgarskap.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder, främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande så att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden.

(b)  Att främja den offentliga dialogen genom vänortssamarbete, möten mellan medborgare, framför allt unga människor, och genom samarbete mellan kommuner, lokalsamhällen och organisationer i det civila samhället i olika länder, för att ge dem direkt praktisk erfarenhet av rikedomen hos unionens kulturella mångfald och kulturarv och för att öka medborgarnas samhällsengagemang.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Att uppmuntra och stärka medborgarnas deltagande i unionens demokratiska liv på lokal, nationell och transnationell nivå. Att göra det möjligt för medborgare och föreningar att främja den interkulturella dialogen och medverka i verkliga offentliga debatter om alla unionens åtgärdsområden, och därmed bidra till att utforma unionens politiska agenda. Att stödja organiserade gemensamma initiativ, i form av både medborgarorganisationer och nätverk av rättsliga enheter, för att mer effektivt genomföra de mål som anges i de föregående punkterna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 c ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet ha som mål att

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara [641 705 000] EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara [908 705 000] EUR i löpande priser.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  [233 000 000] EUR för det särskilda mål som avses i artikel 2.2 b.

(b)  [500 000 000] EUR eller minst 40 % av programmets finansieringsram som avses i punkt 1 för att uppnå de särskilda mål som avses i artikel 2.2 b. Cirka 15 % av den totala budgeten för detta mål ska gå till minnesaktiviteter, 65 % till demokratiskt engagemang, 10 % till marknadsföring och 10 % till förvaltning (vägledande fördelning).

 

Kommissionen får inte avvika från de anslagna procentandelarna i finansieringsramen med mer än fem procentenheter för varje grupp särskilda mål. Om det visar sig nödvändigt att överskrida denna gräns ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 16 för att ändra var och en av andelarna med mer än fem och upp till tio procentenheter.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive gemensamma informationstekniska system, studier, expertmöten, kommunikation om prioriteringar och områden med anknytning till programmets allmänna mål.

3.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för tekniskt och administrativt bistånd för genomförandet av programmet, såsom förberedelse, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, studier och expertmöten om prioriteringar och områden med anknytning till programmets allmänna mål.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska avsätta minst 40 % av de medel som avses i punkt 1 till stöd för organisationer i det civila samhället.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Programmet föreskriver tillgång till information om programmet som är anpassad till personer med funktionsnedsättning, för att de till fullo ska kunna utöva sina rättigheter och själva delta i det samhälle där de lever.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

(b)  Varje icke vinstdrivande rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ett bidrag för administrationskostnader får också tilldelas utan ansökningsomgång till det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan (Equinet) för att täcka utgifter i samband med dess ständiga arbetsprogram.

3.  Ett bidrag för administrationskostnader får också tilldelas utan ansökningsomgång till det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan (Equinet) i enlighet med artikel 6.2 a, för att täcka utgifter i samband med dess ständiga arbetsprogram.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Arbetsprogram

Arbetsprogram och fleråriga prioriteringar

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.

2.  Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 för att komplettera denna förordning genom att inrätta de lämpliga arbetsprogrammen och vid behov de fleråriga prioriteringar som arbetsprogrammet bygger på. När kommissionen utarbetar sina arbetsprogram ska den samråda med organisationer som företräder det civila samhället och organisationer som företräder lokala och regionala myndigheter.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Systemet för resultatrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

3.  Systemet för resultatrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat utformas och samlas in på ett resurseffektivt och ändamålsenligt sätt och i rätt tid, att tilldelningen av medel för särskilda projekt återspeglas korrekt och att synergieffekter som skapas mellan finansieringsprogrammen är ordentligt bestyrkta. För detta ändamål ska det säkerställas att de enheter som deltar i programmet medverkar. Proportionella rapporteringskrav och krav som är så lite betungande som möjligt ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6, 13 och 14 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2027.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6, 13 och 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6, 13 och 14 ska träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Nationella kontaktpunkter

 

Varje medlemsstat ska inrätta en oberoende och kvalificerad nationell kontaktpunkt med personal som får i uppgift att tillhandahålla programmets potentiella stödmottagare (medborgare, organisationer och regionala myndigheter) vägledning, praktisk information och hjälp i fråga om alla aspekter av programmet, bland annat i samband med ansökningsförfarandet och utarbetandet av förslag, distribution av handlingar, sökning efter partner, utbildning och andra formaliteter, och på så sätt säkerställa att programmet genomförs på ett enhetligt sätt. De nationella kontaktpunkterna ska inte ansvara för utvärderingen av projekten, eftersom detta är kommissionens ansvarsområde.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommittén får sammanträda i särskilda konstellationer för att behandla de enskilda elementen i programmet.

3.  Kommittén får sammanträda i särskilda konstellationer för att behandla de enskilda elementen i programmet. När så är lämpligt och i enlighet med dess arbetsordning ska externa experter, inklusive arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer samt representanter för bidragsmottagarna, regelbundet bjudas in att delta i sammanträdena som observatörer.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Bilaga I – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De särskilda mål för programmet som avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att eftersträvas genom stöd till följande verksamheter:

De särskilda mål för programmet som avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att eftersträvas genom stöd till följande övergripande verksamheter:

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Bilaga I – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Medvetandehöjande, spridning och information för att förbättra kunskaperna om politik och lagstiftning inom de områden som omfattas av programmet.

(a)  Medvetandehöjande bland medborgare, särskilt unga människor och människor som tillhör missgynnade och underrepresenterade samhällsgrupper, om de gemensamma värden, rättigheter och principer som unionen grundar sig på, om deras rättigheter och skyldigheter i egenskap av europeiska medborgare, samt sätt att skydda och utöva dessa rättigheter, oavsett var de bor. Främjande av projekt som är utformade för att förbättra kunskaperna om politik och lagstiftning inom de områden som omfattas av programmet. Uppmuntrande av formell och informell utbildning om europeiskt medborgarskap.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Bilaga I – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis mellan berörda parter för att förbättra kunskap och ömsesidig förståelse när det gäller medborgerligt och demokratiskt engagemang.

(b)  Ömsesidigt lärande genom utbyte och framhävande av god praxis mellan berörda parter (framför allt sammanslutningar, civilsamhällets organisationer, lokalsamhällen och medborgare) i syfte att förbättra kunskap, verksamhet, ömsesidig förståelse, medborgerligt och demokratiskt engagemang och att ytterligare tillvarata resultaten av de verksamheter som stöds.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Bilaga I – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Analys och övervakning för att främja en bättre förståelse av situationen både i EU-länderna och på EU-nivå inom de områden som omfattas av programmet och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.

utgår

__________________

 

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis insamling av data och statistik, utveckling av gemensamma metoder och i förekommande fall indikatorer eller riktmärken, undersökningar, forskning, analyser och enkäter, utvärderingar, konsekvensbedömning, utarbetande och offentliggörande av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial,

 

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Bilaga I – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Stöd till initiativ och åtgärder för att främja och skydda mediernas frihet och mångfald och bygga upp kapacitet för de nya utmaningarna, såsom ny medieteknik, liksom motverkande av hatpropaganda.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Bilaga I – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Utveckling och underhåll av verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

utgår

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Bilaga I – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Främjande av allmänhetens medvetenhet om och förståelse av risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med skyddet av personuppgifter, personlig integritet och digital säkerhet samt hantering av falska nyheter och riktad desinformation genom ökad medvetenhet, utbildning, studier och övervakning, med särskilt fokus på unga människor.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Bilaga I – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Stärkande av medborgarnas medvetenhet om europeisk kultur, historia och åminnelse samt deras känsla av tillhörighet till unionen.

(f)  Stärkande av medborgarnas – särskilt ungdomars – medvetenhet om europeisk kultur, kulturarv, historia och åminnelse, men också om EU:s framtida utmaningar och stärkande av deras känsla av tillhörighet till unionen, särskilt genom

 

(i)  initiativ som syftar till att utveckla en kritisk diskussion om orsakerna till de totalitära regimerna i Europas nutidshistoria och till att hedra minnet av offren för deras brott,

 

(ii)  verksamhet som gäller andra avgörande ögonblick och viktiga hållpunkter i Europas nutidshistoria.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Bilaga I – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt.

(g)  Sammanförande av medborgare av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i möten, vänortsprojekt, småskaliga och civilsamhälleliga projekt och på så sätt skapa förutsättningar för en starkare nedifrån och upp-strategi som syftar till att utforma unionens politiska agenda.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Bilaga I – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället.

(h)  Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt och inkluderande deltagande – med särskild uppmärksamhet ägnad åt marginaliserade grupper i samhället – i uppbyggnaden av en mer demokratisk union, genom att bland annat främja användningen av e-demokrativerktyg och det europeiska medborgarinitiativet. Medvetandegörande av främjandet och försvaret av rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Bilaga I – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Utveckling av EU-nätverkens kapacitet för att främja och vidareutveckla EU-rätten, de politiska målen och strategierna samt stödja civilsamhällets organisationer som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

(j)  Stöd till civilsamhällets organisationer som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Bilaga I – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Stärkande av kapaciteten och oberoendet hos människorättsförsvarare och civilsamhällets organisationer som bevakar situationen för rättsstaten och stöder åtgärder på lokal, regional och nationell nivå.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Bilaga I – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb)  Främjande och utveckling av dialogen med civilsamhällets organisationer om utveckling, genomförande och övervakning av unionsrätten samt de politiska målen och strategierna inom alla områden som omfattas av programmet.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Bilaga II – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet kommer att övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, för att därigenom kunna minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Programmet kommer att övervakas på grundval av en uppsättning indikatorer som är avsedda att mäta i vilken grad de allmänna och särskilda målen har uppnåtts, för att därigenom kunna minimera de administrativa bördorna och kostnaderna. Där det är möjligt ska indikatorerna delas upp efter ålder, kön och alla andra insamlingsbara uppgifter (etnicitet, funktionsnedsättning, könsidentitet). Uppgifter kommer därför att samlas in för följande nyckelindikatorer:

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen – rad 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antal transnationella nätverk och initiativ som är inriktade på europeiskt minne och arv som en följd av ingripanden genom programmet.

Antal transnationella nätverk och initiativ vilka som en följd av ingripanden genom programmet är inriktade på europeisk åminnelse, europeiskt arv och dialog med civilsamhället på europeisk nivå.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen – rad 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Projektens geografiska fördelning

BILAGA: Förteckning över enheter eller personer som föredraganden har fått information från

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att yttrandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person

Civil Society Europe

European Youth Forum

Council of European Municipalities and Regions

Stefan Batory Foundation

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France

Jeunes Fédéralistes européens

Culture Action Europe

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för rättigheter och värden

Referensnummer

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

14.6.2018

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sylvie Guillaume

1.6.2018

Behandling i utskott

10.10.2018

 

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

16

+

ALDE

Mircea Diaconu

PPE

Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano

VERTS/ALE

Jill Evans

0

-

 

 

1

0

ECR

Emma McClarkin

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (21.11.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

(COM(2018)0383 – C8‑0234/2018 – 2018/0207(COD))

Föredragande av yttrande: Sylvia‑Yvonne Kaufmann

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att främjas och upprätthållas, spridas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering och splittring, är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden: mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/2014 (nedan kallade de föregående programmen).

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att odlas, skyddas, främjas, upprätthållas och spridas bland medborgare och folk på ett effektivt sätt och vara en del av EU-projektets kärna, för att dessa rättigheter och värden ska upprätthållas i medlemsstaterna och de skadliga effekter som en urholkning av dem kan få på unionen som helhet ska undvikas. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget; detta kommer att stödja öppna, demokratiska, pluralistiska och inkluderande samhällen. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering och splittring, är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden: mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/2014 (nedan kallade de föregående programmen).

_________________

_________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer främst att inriktas på personer och enheter som bidrar till att göra våra gemensamma värden, rättigheter och rika mångfald levande och dynamiska. Det slutliga målet är att främja och stödja vårt rättighetsbaserade, jämlika, inkluderande och demokratiska samhälle. Det innefattar ett dynamiskt civilsamhälle, som uppmuntrar människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet och som främjar den rika mångfalden i det europeiska samhället, på grundval av vår gemensamma historia och våra gemensamma minnen. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen anges närmare att institutionerna på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer främst att inriktas på personer och enheter som bidrar till att göra våra gemensamma värden, rättigheter och rika mångfald levande och dynamiska. Det slutliga målet är att främja och stödja ett rättighetsbaserat, öppet, jämlikt, inkluderande och demokratiskt samhälle som bygger på gemensamma värden genom att finansiera verksamhet som främjar ett dynamiskt och handlingskraftigt civilsamhälle. Sådan verksamhet handlar bland annat om att uppmuntra människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet och främja fred och den rika mångfalden i det europeiska samhället, på grundval av våra gemensamma värden, vår gemensamma historia och våra gemensamma minnen. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen föreskrivs att institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med det civila samhället och att de på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden. Kommissionen bör därför föra en regelbunden dialog med programmets stödmottagare och andra relevanta berörda parter.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare och öka deras förtroende för unionen krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog, social delaktighet och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Åminnelseverksamhet och kritisk eftertanke kring Europas historiska minnen är nödvändiga inslag för att göra medborgarna medvetna om den gemensamma historien, som grundval för en gemensam framtid, en moralisk kompass och gemensamma värden. Relevansen av historiska, kulturella och interkulturella aspekter bör också beaktas, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet och en känsla av samhörighet.

(6)  Åminnelseverksamhet och kritisk eftertanke kring Europas historiska minnen är nödvändiga inslag för att göra medborgarna medvetna om den gemensamma historien, som grundval för en gemensam framtid, en moralisk kompass och gemensamma värden. Relevansen av historiska, kulturella och interkulturella aspekter bör också beaktas, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet som bygger på mångfald, solidaritet och en känsla av samhörighet och ett gemensamt kulturarv.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stödjas för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och för att bidra till att de rättigheter som följer med unionsrätten faktisk kan åtnjutas.

(7)  Medborgarna bör också bli mer medvetna om sina rättigheter och förmåner på grundval av unionsmedborgarskapet, och bör kunna känna sig bekväma med att bo, resa, studera, arbeta och utföra frivilligarbete i en annan medlemsstat. De bör också känna att de kan åtnjuta och utöva alla sina medborgerliga rättigheter och förlita sig på att rättigheterna är tillgängliga på lika villkor, kan göras gällande utan inskränkningar och omfattas av skydd, utan någon diskriminering oavsett var i unionen de råkar befinna sig. Det civila samhället måste stärkas på alla nivåer genom att man främjar, skyddar och ökar medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget och därigenom bidrar till att de rättigheter som följer av unionsrätten faktiskt kan åtnjutas.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Könsrelaterat våld och våld mot barn och unga utgör en allvarlig kränkning av grundläggande rättigheter. Våld lever kvar i hela unionen, i alla sociala och ekonomiska sammanhang, och har allvarliga konsekvenser för offrens fysiska och psykiska hälsa och för samhället som helhet. Barn, unga och kvinnor är särskilt sårbara för våld, särskilt i nära relationer. Åtgärder bör vidtas för att främja barns rättigheter och bidra till att skydda barn från övergrepp och våld, som utgör ett hot mot deras fysiska och mentala hälsa och en kränkning av deras rätt till utveckling, skydd och värdighet. Åtgärder för att bekämpa alla former av våld, främja förebyggande av våld och skydda och stödja offer är prioriteringar för unionen som bidrar till att tillvarata individers grundläggande rättigheter och främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa prioriteringar bör stödjas genom programmet.

(9)  Könsrelaterat våld och våld mot barn och unga utgör en allvarlig kränkning av grundläggande rättigheter. Våld lever kvar i hela unionen, i alla sociala och ekonomiska sammanhang, och har allvarliga konsekvenser för offrens fysiska och psykiska hälsa och för samhället som helhet. Barn, unga och kvinnor är särskilt sårbara för våld, särskilt i nära relationer. Åtgärder bör vidtas för att främja barns rättigheter och bidra till att skydda barn och unga från övergrepp och våld, som utgör ett hot mot deras fysiska och mentala hälsa och en kränkning av deras rätt till utveckling, skydd och värdighet. Åtgärder för att bekämpa alla former av våld, främja förebyggande av våld och skydda och stödja offer är prioriteringar för unionen som bidrar till att tillvarata individers grundläggande rättigheter och främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa prioriteringar bör stödjas genom programmet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Rätten till respekt för privatliv och familjeliv, bostad och kommunikationer (rätten till personlig integritet) är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Efterlevnaden av reglerna om skydd av personuppgifter kontrolleras av oberoende tillsynsmyndigheter. Unionens regelverk, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67912 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68013, innehåller bestämmelser som ska säkerställa att rätten till skydd av personuppgifter tillvaratas på ett effektivt sätt. Dessa rättsakter ger de nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för dataskydd i uppgift att främja allmänhetens medvetenhet om och förståelse av risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter. Unionen bör kunna bedriva informationsverksamhet och genomföra studier och annan relevant verksamhet med hänsyn till betydelsen av rätten till skydd av personuppgifter i en tid av snabb teknisk utveckling.

(13)  Rätten till respekt för privatliv och familjeliv, bostad och kommunikationer (rätten till personlig integritet) är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 7 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet som fastställs i artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Efterlevnaden av reglerna om skydd av personuppgifter kontrolleras av oberoende tillsynsmyndigheter. Unionens regelverk, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67912 och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/68013, innehåller bestämmelser som ska säkerställa att rätten till skydd av personuppgifter tillvaratas på ett effektivt sätt. Dessa rättsakter ger de nationella tillsynsmyndigheterna med ansvar för dataskydd i uppgift att främja allmänhetens medvetenhet om och förståelse av risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter. Unionen bör kunna bedriva informationsverksamhet, stödja organisationer i det civila samhället som förespråkar dataskydd i enlighet med unionens normer och genomföra studier och annan relevant verksamhet med hänsyn till betydelsen av rätten till skydd av personuppgifter i en tid av snabb teknisk utveckling.

_________________

_________________

12 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

12 EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

13 EUT L 119, 4.5.2016, s. 89.

13 EUT L 119, 4.5.2016, s. 89.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Enligt artikel 24 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ i den mening som avses i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen. Så har också skett genom antagandet av [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011.14] Programmet bör stödja finansieringen av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av [förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

(14)  Det europeiska medborgarinitiativet är det första överstatliga instrumentet för deltagandedemokrati, och det skapar en direkt koppling mellan EU-medborgarna och EU-institutionerna. Enligt artikel 24 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ i den mening som avses i artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen. Så har också skett genom antagandet av [Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011.14] Programmet bör stödja finansieringen av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av [förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå, stödja och uppmuntra andra att stödja europeiska medborgarinitiativ.

_________________

_________________

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (EUT L 65, 11.3.2011, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 är ett tillräckligt och adekvat finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering, bland annat genom tillräcklig grundfinansiering och förenklade kostnadsalternativ och finansiella regler och förfaranden, därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värden lokal, regional och nationell nivå.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget, är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde och fungerar som komplement till medlemsstaternas insatser, samtidigt som konsekvens, komplementaritet och synergier bör eftersträvas med finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, rättigheter och värden, och därmed också med programmet för rättsliga frågor – samt med programmet Kreativa Europa samt Erasmus +, för att realisera potentialen i kulturell samverkan på områdena kultur, media, konst, utbildning och kreativitet. Det är nödvändigt att skapa synergier med andra europeiska finansieringsprogram, särskilt på områdena sysselsättning, den inre marknaden, företagande, ungdom, hälsa, medborgarskap och rättvisa, migration, säkerhet, forskning, innovation, teknik, näringsliv, sammanhållning, turism, yttre förbindelser, handel och utveckling.

(21)  För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget, är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas – även åtgärder som är inriktade på att främja och skydda våra gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget – har ett europeiskt mervärde och fungerar som komplement till medlemsstaternas insatser, om sådana finns på medlemsstatsnivå. Konsekvens, komplementaritet och synergier bör eftersträvas med finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, rättigheter och värden, och därmed också med programmet för rättsliga frågor – samt med programmet Kreativa Europa samt Erasmus +, för att realisera potentialen i kulturell samverkan på områdena kultur, media, konst, utbildning och kreativitet. Genom dessa synergier kommer också pluralistiska, oberoende och fria medier att skyddas och främjas, yttrandefriheten att säkerställas och spridning av vilseledande uppgifter att förhindras. Det är nödvändigt att skapa synergier med andra europeiska finansieringsprogram, särskilt på områdena sysselsättning, den inre marknaden, företagande, ungdom, hälsa, medborgarskap, rättvisa, migration, säkerhet, forskning, innovation, teknik, näringsliv, sammanhållning, turism, yttre förbindelser, handel, utveckling och klimat- eller miljöskydd.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Förordning (EU, Euratom) [the new FR] (nedan kallad budgetförordningen) gäller för detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, finansieringsinstrument och budgetgarantier.

(23)  Förordning (EU, Euratom) [the new FR] (nedan kallad budgetförordningen) gäller för detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, finansieringsinstrument och budgetgarantier samt krav på full insyn, en sund ekonomisk förvaltning och en varsam användning av resurserna. Framför allt bör regler om möjligheten att finansiera organisationer i det civila samhället med fleråriga bidrag för administrationskostnader och kaskadbidrag tillämpas i praktiken som en del av genomförandet av detta program. Reglerna måste i möjligaste mån minimera den administrativa bördan för de sökande. Om möjligt bör elektroniska ansökningar godtas. De som ansöker om och mottar finansiering inom de olika programsegmenten bör ha tillgång till en nationell kontaktpunkt, som ger dem stöd i alla skeden av ansökningsförfarandet. Vederbörlig hänsyn bör tas till snabba och flexibla förfaranden för beviljande av bidrag, såsom ett bedömningsförfarande i två steg, för att minska kostnaderna för utarbetande av förslag som inte ger resultat och göra programmet effektivare.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet för bättre lagstiftning av den 13 april 2016 är det nödvändigt att utvärdera detta program på grundval av information som samlats in genom specifika övervakningskrav samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan, i tillämpliga fall, innefatta mätbara indikatorer som utgångspunkt för att bedöma programmets effekter på fältet.

(29)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 är det nödvändigt att utvärdera detta program på grundval av information som samlats in genom specifika övervakningskrav samtidigt som överreglering och administrativa bördor undviks, särskilt för medlemsstaterna. I detta sammanhang kan bland annat organisationer i det civila samhället, lokala offentliga myndigheter och arbetsmarknadens parter tolkas som exempel på sökande och mottagare som kanske inte har tillräckligt med resurser och personal för att uppfylla övervaknings- och rapporteringskraven. Dessa krav kan, i tillämpliga fall, innefatta mätbara indikatorer som utgångspunkt för att bedöma programmets effekter på fältet.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Programmets mål

Programmets mål

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden såsom dessa fastställs i EU:s fördrag, inbegripet demokratin, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna enligt vad som stadgas i artikel 2 i EU-fördraget, i synnerhet genom att stödja och bygga upp kapaciteten i organisationer i det civila samhället på lokal, regional, nationell och transnationell nivå, i syfte att upprätthålla öppna, rättighetsbaserade, demokratiska, jämlika och inkluderande samhällen.

2.  Inom ramen för det allmänna mål som anges i punkt 1 har programmet följande särskilda mål, vilka motsvarar programsegment:

2.  Inom ramen för det allmänna mål som anges i punkt 1 har programmet följande särskilda mål, vilka motsvarar programsegment:

(a)  Att främja jämlikhet och rättigheter (segmentet Jämlikhet och rättigheter).

(a)  Att främja jämlikhet och rättigheter (segmentet Jämlikhet och rättigheter).

(b)  Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande).

(b)  Att främja medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv (segmentet Ett Europa för medborgarna).

(c)  Att bekämpa våld (segmentet Daphne).

(c)  Att bekämpa alla former av våld (segmentet Daphne).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Segmentet Jämlikhet och rättigheter

Segmentet Jämlikhet och rättigheter

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det allmänna mål som anges i artikel 2.1 och det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet vara inriktat på att

(a)  förebygga och bekämpa ojämlikhet och diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, och att stödja en övergripande politik för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och antidiskriminering och integrering samt strategier för att bekämpa rasism och alla former av intolerans,

(a)  förebygga och bekämpa ojämlikhet och diskriminering på grund av kön, ras eller socialt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, och att stödja en övergripande politik för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och antidiskriminering och integrering samt strategier för att bekämpa rasism och alla former av intolerans, samtidigt som även medlemsstaternas konstitutionella bestämmelser respekteras,

(b)  skydda och främja barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet och rätten till skydd av personuppgifter.

(b)  skydda och främja barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet och rätten till skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Segmentet Medborgarnas engagemang och deltagande

Segmentet Ett Europa för medborgarna

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 b ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det allmänna mål som anges i artikel 2.1 och det särskilda mål som anges i artikel 2.2 b ska programmet vara inriktat på att

(a)  öka medborgarnas förståelse av unionen, dess historia, kulturarv och mångfald,

(a)  öka medborgarnas förståelse av unionen, dess historia, kulturarv och mångfald,

(b)  främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder, främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden.

(b)  främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder, främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande genom att ge medborgare och representativa sammanslutningar möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden, så att man ökar förståelsen för en pluralistisk deltagandedemokrati, rättsstaten och de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Segmentet Daphne

Segmentet Daphne

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 c ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det allmänna mål som anges i artikel 2.1 och det särskilda mål som anges i artikel 2.2 c ska programmet vara inriktat på att

(a)  förebygga och bekämpa alla former av våld mot barn, unga och kvinnor liksom våld mot andra riskutsatta grupper,

(a)  förebygga, bland annat genom utbildningsinsatser, och bekämpa alla former av våld mot barn, unga och kvinnor, liksom våld mot andra riskutsatta grupper,

(b)  stödja och skydda offer för sådant våld.

(b)  stödja och skydda offer för sådant våld och säkerställa en likvärdig skyddsnivå inom hela EU, bland annat genom att underlätta tillgång till rättslig prövning, tillgång till stödtjänster för brottsoffer och tillgång till säker polisanmälan för alla offer för sådant våld.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering i alla former som anges i budgetförordningen.

2.  Programmet får tillhandahålla finansiering genom verksamhetsbidrag och fleråriga bidrag för administrationskostnader, i alla former som anges i budgetförordningen, inbegripet användning av enhetsbelopp, enhetskostnader, schablonsatser och kaskadbidrag.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Typ av åtgärder

Typ av åtgärder

Åtgärder som bidrar till att uppnå ett särskilt mål som anges i artikel 2 får beviljas finansiering enligt denna förordning. Särskilt verksamheter som förtecknas i bilaga I ska berättiga till finansiering.

Åtgärder som bidrar till att uppnå det allmänna mål som avses i artikel 2.1 eller till att uppnå något av de särskilda mål som avses i artikel 2.2 får beviljas finansiering enligt denna förordning. Särskilt verksamheter som förtecknas i bilaga I ska berättiga till finansiering.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Verksamheter som berättigar till finansiering

 

De allmänna och särskilda mål för programmet som anges i artikel 2 ska i synnerhet, men inte uteslutande, förverkligas genom stöd till följande verksamheter som utförs av en eller flera bidragsberättigade enheter:

 

a) Medvetandehöjande, folkbildning, främjande och spridning av information för att förbättra kunskaperna om politiken, principerna och rättigheterna inom de områden som omfattas av programmet.

 

b) Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis bland berörda parter för att förbättra kunskaper och ömsesidig förståelse samt medborgerligt och demokratiskt engagemang. 

 

c) Analytisk övervakning, rapportering och opinionsbildning för att främja en bättre förståelse av situationen i medlemsstaterna och på unionsnivå på de områden som omfattas av programmet och förbättra införlivandet och genomförandet av unionens lagstiftning, politik och gemensamma värden i medlemsstaterna, exempelvis insamling av data och statistik; utveckling av gemensamma metoder och vid behov indikatorer eller riktmärken; studier, undersökningar, analyser och enkäter; utvärderingar; konsekvensbedömningar; utarbetande och publicering av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial.

 

d) Utbildning av relevanta berörda aktörer i syfte att förbättra deras kunskaper om politiken och rättigheterna på de områden som omfattas och stärka deras förmåga att verka för politiken och rättigheterna på dessa områden.

 

e) Främjande av allmänhetens medvetenhet om och förståelse av risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med skyddet av personuppgifter, privatlivet och digital säkerhet samt hantering av falska nyheter och riktad felaktig information genom medvetandehöjande, utbildning, undersökningar och övervakning.

 

f) Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsaktiviteter och vänortsprojekt.

 

g) Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt och inkluderande deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union, liksom medvetandehöjande åtgärder och främjande och försvar av rättigheter och värden genom stöd till organisationer i det civila samhället.

 

h) Finansiering av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

 

i) Stöd till organisationer i det civila samhället som är aktiva på de områden som omfattas av programmet på alla nivåer samt utveckling av kapaciteten hos de europeiska nätverken och organisationerna i det civila samhället att bidra till utvecklingen av, att öka medvetenheten om och att övervaka genomförandet av unionens lagstiftning, politiska mål, värden och strategier.

 

j) Åtgärder för att öka kunskaperna om programmet och spridningen och överförbarheten när det gäller dess resultat samt främjande av möjligheterna att nå ut till medborgarna och det civila samhället, bland annat genom att inrätta och stödja oberoende programkontor.

 

k) Stärkande av kapaciteten och oberoendet hos människorättsförsvarare och organisationer i det civila samhället som bevakar situationen för rättsstaten och stöder åtgärder på lokal, regional, nationell och transnationell nivå. 

 

l) Stöd till försvar av visselblåsare, inbegripet initiativ och åtgärder för att upprätta säkra kanaler för rapportering inom organisationer och till offentliga myndigheter eller andra relevanta organ, liksom åtgärder för att skydda visselblåsare mot uppsägning, degradering eller andra former av repressalier, bland annat genom information och utbildning för relevanta offentliga myndigheter och berörda aktörer.

 

m) Stöd till initiativ och åtgärder för att främja och skydda mediernas frihet och mångfald och bygga upp kapacitet för nya utmaningar, såsom nya medier, liksom motverkande av hatpropaganda.

 

n) Stöd till och kapacitetsuppbyggnad i organisationer i det civila samhället som arbetar för att främja och bevaka integritet och korruption, öppenhet och insyn samt ansvarighet inom offentliga myndigheter.

 

o) Stöd till organisationer i det civila samhället som är verksamma på området för skydd och främjande av de grundläggande rättigheterna, inbegripet stöd till åtgärder för att öka medvetenheten om de grundläggande rättigheterna och bidra till utbildning i mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utvärderingskommittén får bestå av externa experter.

2.  Utvärderingskommittén får bestå av externa experter. Vid sammansättningen av utvärderingskommittén ska en jämn könsfördelning säkerställas. 

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Övervakning och rapportering

Övervakning och rapportering

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 2 anges i bilaga II.

1.  Indikatorer för rapportering om programmets uppfyllelse av de särskilda mål som anges i artikel 2 anges i bilaga II. De uppgifter som samlas in för övervakning och rapportering ska i tillämpliga fall vara uppdelade efter kön, ålder, utbildningsbakgrund och andra relevanta faktorer.

2.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets framsteg mot att uppnå sina mål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 med avseende på att utveckla bestämmelserna om en ram för övervakning och utvärdering, inbegripet genom ändringar av bilaga II för att se över och komplettera indikatorerna när så krävs.

2.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av programmets framsteg mot att uppnå sina mål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 med avseende på att utveckla bestämmelserna om en ram för övervakning och utvärdering, inbegripet genom ändringar av bilaga II för att se över och komplettera indikatorerna när så krävs.

3.  Systemet för resultatrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

3.  Systemet för resultatrapportering ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och resultat samlas in ändamålsenligt, resurseffektivt och rättidigt. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på mottagarna av unionens medel och medlemsstaterna. Kommissionen ska tillhandahålla användarvänliga format samt vägledning och stöd, särskilt för sökande och stödmottagare som kanske inte har tillräckligt med resurser och personal för att uppfylla rapporteringskraven.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

4.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna från dessa utvärderingar tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Kommissionen ska göra utvärderingen offentlig och lättillgänglig genom att offentliggöra den på sin webbplats.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. Kommissionen ska också säkerställa samarbete och diskussioner med Europaparlamentet och rådet i ett tidigt skede, närmare bestämt genom att delge dem alla handlingar samtidigt som de delges medlemsstaternas experter, även utkast till delegerade akter, och genom att systematiskt ge Europaparlamentets och rådets experter tillträde till möten i kommissionens expertgrupper. Därför ska Europaparlamentet och rådet få del av planeringen för de kommande månaderna och bjudas in till samtliga expertmöten.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna, trots att EU-medborgarna och andra berörda parter har möjlighet att yttra sig över utkastet till en delegerad akt under en period på fyra veckor. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén får höras angående utkastet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 18

Artikel 18

Information, kommunikation och publicitet

Information, kommunikation och publicitet

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder på lokal, regional, nationell och europeisk nivå avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 2.

 

2a.  Varje medlemsstat ska inrätta en oberoende nationell kontaktpunkt som ska ge de berörda aktörerna och programmets stödmottagare vägledning, praktisk information och hjälp i fråga om alla aspekter av programmet och dess ansökningsförfarande.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga I

Bilaga I

Programmets verksamheter

Programmets verksamheter

De särskilda mål för programmet som avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att eftersträvas genom stöd till följande verksamheter:

Det allmänna mål som avses i artikel 2.1 och de särskilda mål som avses i artikel 2.2 kommer i synnerhet att eftersträvas genom stöd till följande verksamheter:

(a)  Medvetandehöjande, spridning och information för att förbättra kunskaperna om politik och lagstiftning inom de områden som omfattas av programmet.

(a)  Medvetandehöjande, folkbildning och spridning av information för att förbättra kunskaperna om politik och lagstiftning inom de områden som omfattas av programmet.

(b)  Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis mellan berörda parter för att förbättra kunskap och ömsesidig förståelse när det gäller medborgerligt och demokratiskt engagemang.

(b)  Ömsesidigt lärande genom utbyte av god praxis mellan berörda parter för att förbättra kunskap och ömsesidig förståelse när det gäller medborgerligt och demokratiskt engagemang.

(c)  Analys och övervakning1 för att främja en bättre förståelse av situationen både i EU-länderna och på EU-nivå inom de områden som omfattas av programmet och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.

(c)  Analys och övervakning1, rapportering och opinionsbildning för att främja en bättre förståelse av situationen både i EU-länderna och på EU-nivå inom de områden som omfattas av programmet och för att förbättra genomförandet av EU:s lagstiftning och politik.

(d)  Utbildning av berörda aktörer i syfte att förbättra deras kunskaper om politik och rättigheter inom de områden som omfattas.

(d)  Utbildning av relevanta berörda aktörer i syfte att förbättra deras kunskaper om politiken och rättigheterna inom de områden som omfattas och stärka deras förmåga att verka för denna politik och dessa rättigheter.

(e)  Utveckling och underhåll av verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

(e)  Utveckling och underhåll av verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT).

 

(ea)  Främjande av allmänhetens medvetenhet om och förståelse av risker, regler, skyddsåtgärder och rättigheter i samband med skyddet av personuppgifter, privatlivet och digital säkerhet samt hantering av falska nyheter och riktad felaktig information genom medvetandehöjande, utbildning, undersökningar och övervakning.

(f)  Stärkande av medborgarnas medvetenhet om europeisk kultur, historia och åminnelse samt deras känsla av tillhörighet till unionen.

(f)  Stärkande av medborgarnas medvetenhet om europeisk kultur, historia och åminnelse samt deras känsla av tillhörighet till unionen.

(g)  Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt.

(g)  Sammanförande av européer av olika nationalitet och från olika kulturer genom att ge dem möjlighet att delta i vänortsprojekt.

(h)  Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället.

(h)  Åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett aktivt och inkluderande deltagande i uppbyggnaden av en mer demokratisk union liksom medvetenhet om rättigheter och värden genom stöd till organisationer i civilsamhället, bland annat sådana organisationer på lokal, regional, nationell och transnationell nivå som bevakar situationen för rättsstaten och respekten för de grundläggande rättigheterna i en medlemsstat.

 

(ha)  Nya åtgärder för att stärka medborgarnas medvetenhet om de rättigheter och skyldigheter som följer av unionsmedborgarskapet, såsom rätten att resa, arbeta, studera och bo i en annan medlemsstat, genom informationskampanjer.

 

(hb)  Ny specialiserad utbildning för personer som arbetar inom den offentliga sektorn i en medlemsstat om rättigheter och skyldigheter för medborgare i andra medlemsstater som bor, arbetar, studerar eller reser i denna medlemsstat samt utbildning om åtgärder för att garantera att dessa rättigheter respekteras.

(i)  Finansiering av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

(i)  Finansiering av tekniskt och organisatoriskt stöd för genomförandet av förordning [(EU) nr 211/2011], vilket skulle stärka medborgarnas möjligheter att utöva rätten att föreslå och stödja europeiska medborgarinitiativ.

(j)  Utveckling av EU-nätverkens kapacitet för att främja och vidareutveckla EU-rätten, de politiska målen och strategierna samt stödja civilsamhällets organisationer som är aktiva på de områden som omfattas av programmet.

(j)  Utveckling av EU-nätverkens kapacitet för att främja och vidareutveckla EU-rätten, de politiska målen och strategierna.

(k)  Insatser för att förbättra kunskaperna om programmet och spridning och överförbarhet av dess resultat, samt främjande av förutsättningarna att nå ut till medborgarna genom att inrätta och stödja programkontor/nationella kontaktnät.

(k)  Insatser för att förbättra kunskaperna om programmet och spridning och överförbarhet av dess resultat, samt främjande av förutsättningarna att nå ut till medborgarna genom att inrätta och stödja programkontor/nationella kontaktnät.

 

(ka)  Stärkande av kapaciteten och oberoendet hos organisationer i det civila samhället och människorättsförsvarare på lokal, regional, nationell och transnationell nivå som bevakar situationen för rättsstaten och respekten för de grundläggande rättigheterna i en medlemsstat.

 

(kb)  Nya bestämmelser om skydd av visselblåsare, bland annat åtgärder för att upprätta säkra kanaler för rapportering inom organisationer och till offentliga myndigheter eller andra relevanta organ

 

(kc)  Nya åtgärder för att främja och stödja mediernas frihet och mångfald och bygga upp kapacitet för nya utmaningar, såsom nya medier, liksom motverkande av hatpropaganda.

 

(kd)  Kapacitetsuppbyggnad för offentliga myndigheter så att de kan förbättra insynen och ansvarsskyldigheten och samtidigt stärka organisationer i det civila samhället som arbetar för att främja och bevaka insyn och ansvarighet inom dessa offentliga myndigheter.

_________________

_________________

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis insamling av data och statistik, utveckling av gemensamma metoder och vid behov indikatorer eller riktmärken; studier, undersökningar, analyser och enkäter; utvärderingar; konsekvensbedömningar; utarbetande och publicering av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial.

1 Dessa verksamheter omfattar exempelvis insamling av data och statistik, utveckling av gemensamma metoder och vid behov indikatorer eller riktmärken; studier, undersökningar, analyser och enkäter; utvärderingar; konsekvensbedömningar; utarbetande och publicering av handledningar, rapporter och utbildningsmaterial.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av programmet för rättigheter och värden

Referensnummer

COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

14.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Sylvia-Yvonne Kaufmann

9.7.2018

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

2

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Gilles Lebreton

PPE

József Szájer

3

0

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (21.11.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden

(COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))

Föredragande av yttrande: Josep-Maria Terricabras

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden stöder syftet med det nya finansieringsprogrammet för rättigheter och värden, vilket är att skydda och främja rättigheter och värden såsom dessa kommer till uttryck i EU‑fördragen och i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, bland annat genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen. I detta syfte föreslår kommissionen att de två befintliga programmen ”Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap” och ”Ett Europa för medborgarna” slås samman och ersätts av det nya programmet, och att detta nya program, tillsammans med programmet för rättsliga frågor, blir en del av en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden inom ramen för EU-budgeten. Föredraganden anser dock att ambitionsnivån i kommissionens förslag borde ha varit högre. I synnerhet föreslår han ett tillägg av ett fjärde segment som fokuserar på åtgärder som främjar demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstaten (segmentet Unionens värden). Han föreslår också en villkorlighet som innebär att kommissionen, vid indirekt resursförvaltning och om en statlig enhet är mottagaren, får tillgripa direkt förvaltning om den har rimliga skäl att anta att en generell brist i den berörda medlemsstaten när det gäller de värden som stadgas i artikel 2 i EU-fördraget påverkar eller riskerar att påverka skyddet av unionens ekonomiska intressen. Han föreslår vidare att arbetsprogrammen för utförande av det nya programmet för rättigheter och värden i enlighet med artikel 110 i budgetförordningen ska antas genom delegerade akter så att Europaparlamentet får bättre granskningsmöjligheter. Slutligen ställer han sig frågande till varför vissa inslag i de befintliga programmen, såsom kampen mot främlingsfientlighet eller främjandet av frivilligarbete på EU-nivå, har utelämnats i det liggande förslaget. Han föreslår därför ändringar som syftar till ett återinförande av dessa inslag och till en allmän förbättring av förslaget för att det med större framgång ska kunna skapa en autentisk europeisk kultur av rättigheter och värden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Rättsstaten, såsom denna stadgas i artikel 2 i EU-fördraget, är hörnstenen i den europeiska demokratin och en av Europeiska unionens grundläggande värden, med rötter i samtliga medlemsstaters gemensamma konstitutionella traditioner. Fullständig respekt för och främjande av rättsstaten och demokratin är en grundförutsättning för att bygga upp medborgarnas förtroende för unionen. Respekten för rättsstaten inom unionen är också en förutsättning för skyddet av de grundläggande rättigheterna och för upprätthållandet av alla rättigheter och skyldigheter som följer av fördragen.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Hur rättsstatens principer tillämpas i medlemsstaterna spelar en avgörande roll för att säkerställa ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och för deras rättssystem. Dessvärre inträffar det i vissa medlemsstater kränkningar av de värden och principer som stadgas i fördragen. Till detta kommer allvarliga överträdelser av avtal som antagits av unionsinstitutionerna och nya hinder för ett fullständigt genomförande av unionsrätten. Åtgärder som främjar respekten för de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstaten på lokal, regional, nationell och transnationell nivå bör därför stödjas av unionen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att främjas och upprätthållas, spridas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden, som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor, inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering och splittring, är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden: mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Detta kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/20149 (nedan kallade de föregående programmen).

(2)  Dessa rättigheter och värden måste fortsätta att odlas, skyddas och främjas bland medborgare och folk och vara en del av EU-projektets kärna. Därför bör en ny fond för rättsliga frågor, rättigheter och värden som omfattar programmen för rättigheter och värden och för rättsliga frågor inrättas inom ramen för EU:s budget. I en tid då samhällena i Europa konfronteras med extremism, radikalisering, otyglad populism och splittring är det viktigare än någonsin att främja, stärka och försvara rättvisa, rättigheter och EU:s värden: mänskliga rättigheter, respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten. Det är också viktigt att skapa en atmosfär som möjliggör en fredlig och demokratisk dialog mellan företrädare för olika åsikter. Detta kommer att få djupgående och direkta följder för politiken, samhället, kulturen och ekonomin i EU. Som en del av den nya fonden kommer programmet för rättsliga frågor att fortsätta att ge stöd till den fortsatta utvecklingen av unionens rättsliga område och det gränsöverskridande samarbetet. Programmet för rättigheter och värden kommer att samla 2014–2020 års program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/20138, och 2014–2020 års program Ett Europa för medborgarna, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 390/20149 (nedan kallade de föregående programmen), och det kommer att anpassas för att bemöta nya utmaningar mot de europeiska värdena.

_________________

_________________

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1381/2013 av den 17 december 2013 om inrättande av ett program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap för perioden 2014–2020 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 62)

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 ( EUT L 115, 17.4.2014, s. 3).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer främst att inriktas på personer och enheter som bidrar till att göra våra gemensamma värden, rättigheter och rika mångfald levande och dynamiska. Det slutliga målet är att främja och stödja vårt rättighetsbaserade, jämlika, inkluderande och demokratiska samhälle. Det innefattar ett dynamiskt civilsamhälle, som uppmuntrar människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet och som främjar den rika mångfalden i det europeiska samhället, på grundval av vår gemensamma historia och våra gemensamma minnen. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen anges närmare att institutionerna på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.

(3)  Fonden för rättsliga frågor, rättigheter och värden och dess två underliggande finansieringsprogram kommer att inriktas på personer och enheter som bidrar till att göra våra gemensamma värden, rättigheter och rika mångfald levande och dynamiska. Det slutliga målet är att främja och stödja ett rättighetsbaserat, jämlikt, öppet, inkluderande och demokratiskt samhälle genom att finansiera verksamhet som främjar ett dynamiskt, välutvecklat, motståndskraftigt, självständigt och livskraftigt civilt samhälle – inbegripet opinionsbildning för främjandet och skyddet av våra gemensamma värderingar – och främjar freden och människors demokratiska, samhälleliga och medborgerliga delaktighet samt odlar den rika mångfalden i det europeiska samhället, på grundval av våra gemensamma värden, vår gemensamma historia och våra gemensamma minnen. I artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen krävs det att institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med det civila samhället och att de på lämpligt sätt ska ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden. Kommissionen bör föra en regelbunden dialog med stödmottagarna i programmet för rättigheter och värden och andra relevanta berörda parter genom att inrätta en grupp för civil dialog.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet) bör göra det möjligt att utveckla synergier för att möta gemensamma utmaningar när det gäller att främja och skydda värden och för att nå den kritiska massa som krävs för att konkreta resultat på fältet. Detta bör uppnås genom att man bygger vidarede positiva erfarenheterna från de föregående programmen. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja synergipotentialen fullt ut, på ett mer effektivt sätt stödja de politikområden som omfattas och stärka deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov.

(4)  Programmet för rättigheter och värden (nedan kallat programmet) bör bemöta de viktigaste utmaningarna mot främjandet och skyddet av värden, med beaktande av att utmaningarna kan variera inom unionen. För att säkerställa konkreta resultat bör programmet bygga på erfarenheterna från de föregående programmen. Det bör också dra nytta av synergier med andra strategier och program som drivs av unionen och av andra aktörer. Detta bör öka deras genomslag och effektivitet och deras förmåga att nå ut till människor. För att fungera effektivt bör programmet använda skräddarsydda strategier för att beakta de olika sektorernas specifika natur, deras olika målgrupper och dessas särskilda behov.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Rättsstaten, såsom denna stadgas i artikel 2 i EU-fördraget, är hörnstenen i den europeiska demokratin och en av Europeiska unionens grundläggande värden, med rötter i samtliga medlemsstaters gemensamma konstitutionella traditioner. Fullständig respekt för och främjande av rättsstaten och demokratin är en grundförutsättning för att bygga upp medborgarnas förtroende för unionen. Respekten för rättsstaten inom unionen är också en förutsättning för skyddet av de grundläggande rättigheterna och för upprätthållandet av alla rättigheter och skyldigheter som följer av fördragen. Hur rättsstatens principer tillämpas i medlemsstaterna spelar en avgörande roll för att säkerställa ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och deras rättssystem. Åtgärder som främjar respekten för de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstaten på lokal, regional, nationell och transnationell nivå bör därför stödjas av unionen.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare dess medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

(5)  För att föra Europeiska unionen närmare sina medborgare krävs en rad olika insatser och samordnade ansträngningar. Åtgärder för att sammanföra medborgare i vänortsprojekt eller nätverk av städer och stödja det civila samhällets organisationer på de områden som omfattas av programmet kommer att bidra till att stärka medborgarnas engagemang i samhället och i slutändan deras delaktighet i det demokratiska livet i unionen. Samtidigt kan stödverksamhet som främjar ömsesidig förståelse, mångfald, dialog, social inkludering och respekt för andra bidra till en känsla av tillhörighet och en europeisk identitet, baserad på en gemensam förståelse av Europas värden, kultur, historia och arv. Främjandet av en ökad känsla av samhörighet med unionen och unionens värden är särskilt viktigt bland medborgare i EU:s yttersta randområden på grund av deras avsides läge och avstånd från den europeiska kontinenten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Åminnelseverksamhet och kritisk eftertanke kring Europas historiska minnen är nödvändiga inslag för att göra medborgarna medvetna om den gemensamma historien, som grundval för en gemensam framtid, en moralisk kompass och gemensamma värden. Relevansen av historiska, kulturella och interkulturella aspekter bör också beaktas, liksom kopplingarna mellan åminnelse och skapandet av en europeisk identitet och en känsla av samhörighet.

(6)  Aktiviteter för hågkomst och kritisk eftertanke kring Europas historiska minnen är viktiga för att göra medborgarna medvetna om den gemensamma historien och de gemensamma kärnvärdena, som grundval för en gemensam framtid, en moralisk kompass och gemensamma värden. Relevansen av historiska, kulturella och interkulturella aspekter bör också beaktas, liksom kopplingarna mellan hågkomst och skapandet av en europeisk identitet som bygger på mångfald, solidaritet och en känsla av samhörighet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Rätten till yttrande- och informationsfrihet fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Fri tillgång till information, utvärdering av mediernas ramvillkor och en ansvarsfull och säker användning av informations- och kommunikationsnätverk har ett direkt samband med en fri opinionsbildning och är en förutsättning för att trygga en funktionsduglig demokrati. Allmänheten måste tillägna sig den mediekompetens som krävs för kritiskt tänkande och urskillning och förmågan att analysera komplexa förhållanden, inse skillnaden mellan åsikter och fakta och stå emot varje form av hatpropaganda. Unionen bör för detta ändamål verka för att alla medborgare, oavsett ålder, ska få ökad mediekompetens genom utbildning, informationskampanjer, studier och annan relevant verksamhet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionslagstiftningen, inklusive stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 18 april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

(18)  Oberoende människorättsorganisationer och organisationer i det civila samhället spelar en väsentlig roll för att främja, skydda och öka medvetenheten om unionens gemensamma värden enligt artikel 2 i EU‑fördraget och för att bidra till ett effektivt utövande av rättigheter enligt unionsrätten, inklusive EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Som framgår av Europaparlamentets resolution av den 19 april 2018 är ett tillräckligt finansiellt stöd avgörande för utvecklingen av gynnsamma och hållbara förutsättningar för det civila samhällets organisationer att stärka sin roll och utföra sina uppgifter på ett oberoende och effektivt sätt. Som komplement till insatserna på nationell nivå bör EU:s finansiering därför bidra till att stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja unionens värden, såsom demokrati, rättsstaten och grundläggande rättigheter, och vars verksamhet bidrar till det strategiska säkerställandet av rättigheter som fastställs i unionsrätten och i EU‑stadgan om de grundläggande rättigheterna, även genom opinionsbildning och övervakande verksamhet, samt till att främja, tillvarata och öka medvetenheten om unionens gemensamma värderingar på nationell nivå.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Programmet bör på vissa villkor vara öppet för deltagande av länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Eftaländer som inte är medlemmar i EES samt andra europeiska länder. Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi bör också kunna delta i programmet.

(20)  I fråga om genomförandet av de särskilda målen att främja jämlikhet och rättigheter och medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv samt bekämpandet av våld mot riskutsatta grupper bör programmet på vissa villkor vara öppet för deltagande av länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Eftaländer som inte är medlemmar i EES samt andra europeiska länder. Anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi bör också kunna delta i programmet.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget, är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde och fungerar som komplement till medlemsstaternas insatser, samtidigt som konsekvens, komplementaritet och synergier bör eftersträvas med finansieringsprogram som stödjer politikområden med nära anknytning till varandra, särskilt inom fonden för rättvisa, rättigheter och värden, och därmed också med programmet för rättsliga frågor – samt med programmet Kreativa Europa samt Erasmus +, för att realisera potentialen i kulturell samverkan på områdena kultur, media, konst, utbildning och kreativitet. Det är nödvändigt att skapa synergier med andra europeiska finansieringsprogram, särskilt på områdena sysselsättning, den inre marknaden, företagande, ungdom, hälsa, medborgarskap och rättvisa, migration, säkerhet, forskning, innovation, teknik, näringsliv, sammanhållning, turism, yttre förbindelser, handel och utveckling.

(21)  För att säkerställa en effektiv fördelning av anslag ur unionens allmänna budget är det nödvändigt att säkerställa att alla åtgärder som vidtas har ett europeiskt mervärde, även på lokal, regional och nationell nivå, och att de är inriktade på att främja och skydda de värden som stadgas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Kommissionen bör eftersträva konsekvens, synergier och komplementaritet med medlemsstaternas insatser och med andra finansieringsprogram som stöder politikområden med nära anknytning till fonden för rättvisa, rättigheter och värden, inklusive programmet Kreativa Europa och Erasmus+, liksom med relevant unionspolitik.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Förordning (EU, Euratom) [the new FR] (nedan kallad budgetförordningen) gäller för detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, finansieringsinstrument och budgetgarantier.

(23)  Förordning (EU, Euratom) nr [den nya budgetförordningen] (nedan kallad budgetförordningen) gäller för detta program. I den förordningen fastställs regler för genomförandet av unionens budget, inklusive regler om bidrag, priser, upphandling, indirekt genomförande, finansieringsinstrument och budgetgarantier. Det är nödvändigt att se till att programmets förfaranden och krav för beviljande av bidrag är användarvänliga för potentiella stödmottagare, däribland för lokala organisationer i det civila samhället på gräsrotsnivå, och att de säkerställer full insyn i användningen av resurser, sund ekonomisk förvaltning och en varsam användning av resurser. Regler som rör möjligheten för lokala, regionala, nationella och transnationella organisationer i det civila samhället att få finansiering genom fleråriga driftsbidrag och bidrag som betalas vidare, bestämmelser som säkerställer snabba och flexibla förfaranden för beviljande av bidrag, såsom ett ansökningsförfarande i två steg, samt användarvänliga tillämpningar och rapporteringsförfaranden bör konkretiseras och stärkas ytterligare som en del av genomförandet av detta program.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan och den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader, samt finansiering som inte är kopplad till kostnaderna, enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201320, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets förordning (EU) 2017/193923 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägerier, krav på återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137124. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(24)  Typerna av finansiering och metoderna för genomförande enligt denna förordning bör väljas ut på grundval av hur väl de bidrar till att uppnå de särskilda målen för åtgärderna och åstadkomma resultat, med beaktande av framför allt kostnaderna för kontroller, den administrativa bördan för kommissionen och stödmottagare, potentiella stödmottagares kapacitet samt den förväntade risken för bristande efterlevnad. Detta bör omfatta beaktande av användning av klumpsummor, schablonsatser, enhetskostnader, finansiellt stöd till tredje parter samt finansiering som inte är kopplad till kostnader enligt vad som avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. Kriterierna för samfinansiering bör godtas in natura, även i form av frivilligt arbete, och bör kunna frångås vid begränsad kompletterande finansiering. Enligt budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201320, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9521, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9622 och rådets förordning (EU) 2017/193923 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägerier, krav på återkrav av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. Enligt förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. Enligt förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan brottslig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137124. Enligt budgetförordningen ska varje person eller enhet som mottar medel från unionen samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, bevilja kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten de rättigheter och den tillgång som krävs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

_________________

_________________

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

24 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  För att öka tillgängligheten och ge vägledning och praktisk information om programmet bör nationella kontaktpunkter i medlemsstaterna inrättas för att bistå både stödmottagare och sökande. 

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör kunna delta i unionsprogram inom ramen för det samarbete som inrättats genom EES-avtalet, enligt vilket programmen kan genomföras genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

(25)  I fråga om genomförandet av de särskilda målen att främja jämlikhet och rättigheter och medborgarnas engagemang och deltagande i unionens demokratiska liv samt bekämpa våld mot riskutsatta grupper får tredjeländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) delta i unionsprogram inom ramen för det samarbete som inrättats genom EES‑avtalet, enligt vilket programmen kan genomföras genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. En särskild bestämmelse bör införas i denna förordning för att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på indikatorer, i enlighet med vad som anges i artikel och artikel 16 samt i bilaga II. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(30)  I syfte att genomföra programmet och säkerställa en ändamålsenlig bedömning av dess måluppfyllelse bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på arbetsprogram, i enlighet med vad som anges i artikel 13, och indikatorer, i enlighet med vad som anges i artiklarna 14 och 16 samt i bilaga II. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(se ändringsförslagen till skäl 31 och artiklarna 13, 16 och 19)

Motivering

Arbetsprogrammen bör antas genom delegerade akter, och detta skäl måste anpassas i enlighet med detta. Det bör också anpassas till den formulering om delegering av befogenhet som avses i artikel 16.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

utgår

(se ändringsförslagen till skäl 30 och artiklarna 13, 16 och 19)

Motivering

Detta skäl måste utgå, eftersom förslaget inte bör innehålla någon hänvisning till genomförandeakter.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I förordningen fastställs målen för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

I förordningen fastställs målen och tillämpningsområdet för programmet, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och villkoren för tillhandahållande av sådan finansiering.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden, såsom dessa fastställs i EU-fördragen, inbegripet genom att stödja det civila samhällets organisationer i syfte att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

1.  Programmets allmänna mål är att skydda och främja rättigheter och värden såsom dessa fastställs i EU-fördragen, i synnerhet genom att stödja det civila samhällets organisationer på lokal, nationell och transnationell nivå, i syfte att upprätthålla öppna, rättighetsbaserade, demokratiska, jämlika och inkluderande samhällen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Att främja och skydda de grundläggande rättigheterna och värdena, demokratin och rättsstaten på lokal, regional, nationell och transnationell nivå (segmentet Unionens värden).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Segmentet Unionens värden

 

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet vara inriktat på att

 

a)  skydda och främja

 

i)  demokratin och rättsstaten, inbegripet att säkerställa rättsväsendets oberoende;

 

ii)  ett tillgängligt och verkningsfullt rättsligt skydd genom opartiska domstolar, inbegripet skydd för grundläggande rättigheter, ett korrekt genomförande av domar inom föreskriven tid, effektiv utredning, lagföring och bestraffning av lagöverträdelser;

 

ii)  transparens och förbud mot godtycklighet när det gäller beslut av offentliga myndigheter, däribland brottsbekämpande organ,

 

b)  ge stöd till oberoende människorättsförsvarare och organisationer i det civila samhället som bevakar efterlevnaden av rättsstatens principer,

 

c)  ge stöd till försvar av visselblåsare och initiativ som främjar öppenhet och insyn, ansvarighet, integritet samt frihet från korruption och intressekonflikter i offentliga myndigheter,

 

d)  skydda och främja de grundläggande rättigheterna, bland annat att stärka yttrandefriheten, friheten att delta i fredliga sammankomster och föreningsfriheten, mediernas frihet och mångfald, inklusive undersökande journalistik, den akademiska friheten, religions- och trosfriheten samt rätten till privatliv och familjeliv,

 

e)  stödja, stärka och bygga upp kapaciteten hos oberoende organisationer i det civila samhället som är verksamma på de områden som avses i leden a–d i denna artikel.

(se ändringsförslagen till skäl 4a (nytt), artiklarna 2a (ny) och 6 samt bilaga I)

Motivering

Det nya programmet bör ha ett specifikt mål som rör främjandet av demokrati, grundläggande rättigheter och rättsstaten (segmentet Unionens värden).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det allmänna mål som anges i artikel 2.1 och det särskilda mål som anges i artikel 2.2 a ska programmet vara inriktat på att

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förebygga och bekämpa ojämlikhet och diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, och att stödja en övergripande politik för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och antidiskriminering och integrering samt strategier för att bekämpa rasism och alla former av intolerans,

(a)  förebygga och bekämpa ojämlikhet och diskriminering på grund av kön och ras eller socialt, kulturellt eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, och att stödja en övergripande politik för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och antidiskriminering och integrering samt strategier för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet, homofobi och alla övriga former av intolerans,

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs inslag från programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  främja jämlikhet som en universell grundläggande rättighet och ett kärnvärde för unionen,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  skydda och främja barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet och rätten till skydd av personuppgifter.

(b)  skydda och främja barnets rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rättigheter som är knutna till unionsmedborgarskapet samt rätten till skydd av den personliga integriteten och personuppgifter, och öka medvetenheten om dessa rättigheter.

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs inslag från programmet Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 2.2 b ska programmet vara inriktat på att

Inom ramen för det allmänna mål som anges i artikel 2.1 och det särskilda mål som anges i artikel 2.2 b ska programmet vara inriktat på att

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  öka medborgarnas förståelse av unionen, dess historia, kulturarv och mångfald,

(a)  förbättra medborgarnas förståelse av unionen och dess integration, historia, institutioner, värden, mål och kulturarv, som utgör den europeiska identiteten i dess mångfald,

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs inslag från programmet Ett Europa för medborgarna.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder, främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande så att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter inom alla unionens åtgärdsområden.

(b)  främja utbyte och samarbete mellan medborgare i olika länder, främja medborgarnas medborgerliga och demokratiska deltagande så att medborgare och representativa sammanslutningar kan ge uttryck f