Процедура : 2018/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0469/2018

Внесени текстове :

A8-0469/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Обяснение на вота
PV 04/04/2019 - 6.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

ДОКЛАД     ***I
PDF 1314kWORD 194k
17.12.2018
PE 628.374v02-00 А8-0469/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

Комисия по бюджети

Комисия по бюджетен контрол

Съдокладчици: Ейдер Гардиасабал Рубиал, Петри Сарвама

(Процедура със съвместни заседания на комисии – член 55 от Правилника за дейността)

Докладчик по становище (*):

Жозеп-Мария Терикабрас, комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0324),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 322, параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0178/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 17 август 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол в съответствие с член 55 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по бюджетен контрол, както и становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по регионално развитие и комисията по конституционни въпроси (A8-0469/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Зачитането на принципите на правовата държава е сред основните ценности, на които се основава Съюзът. Както се припомня в член 2 от Договора за Европейския съюз, тези ценности са общи за държавите членки.

(1)  Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в критериите за членство в Съюза. Както се припомня в член 2 от ДЕС, тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Държавите членки следва да отстояват задълженията си и да дават пример, като ги изпълняват действително и преминат към споделена култура на правовата държава като всеобща ценност, която да се прилага в еднаква степен от всички засегнати. Пълното зачитане и насърчаване на тези принципи е съществена предпоставка за легитимността на европейския проект като цяло и основно условие за изграждане на доверието на гражданите в Съюза и гарантиране на ефективно прилагане на неговите политики.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  В съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от ДЕС Съюзът разполага с възможността да предприема действия, за да защитава своята конституционна основа и общите ценности, на които се основава, включително принципите си в областта на бюджета. Държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и страните кандидатки са задължени да съблюдават, защитават и насърчават тези принципи и ценности и имат задължение за лоялно сътрудничество.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането7 на принципите на законност8, правна сигурност9, забрана на произвола на изпълнителната власт10, разделение на властите11, както и на ефективна съдебна защита от независим съд12.

(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и зачитането на основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането7 на принципите на законност8, в това число прозрачен, отчетен и демократичен процес за прилагане на правото, правна сигурност9, забрана на произвола на изпълнителната власт10, разделение на властите11, достъп до правосъдие, както и на ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд12. Тези принципи са намерили отражение, наред с другото, на равнището на Венецианската комисия на Съвета на Европа, както и в съответната практика на Европейския съд по правата на човека12a.

__________________

__________________

7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.

7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.

8 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.

8 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.

9 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.

9 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.

10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.

10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.

11 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41.

11 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41; Решение на Съда от 25 юли 2018 г., LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, т. 63 – 67.

12 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014) 158 final, приложение I.

12 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014) 158 final, приложение I.

 

12a Доклад на Венецианската комисия от 4 април 2011 г., проучване № 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Критериите за присъединяване, наричани още „критериите от Копенхаген“, които бяха определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. и засилени от Европейския съвет в Мадрид през 1995 г., са основните условия, на които трябва да отговарят всички страни кандидатки, за да станат държави членки. Тези критерии включват устойчивост на институциите, която е гаранция за демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, както и зачитането и защитата на малцинствата; функционираща пазарна икономика и капацитет за справяне с конкуренцията и пазарните сили; и способността за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството в Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  В случай че страна кандидатка не отговаря на необходимите стандарти, ценности и демократични принципи, това води до забавяне на присъединяването ѝ към Съюза, докато не изпълни изцяло тези стандарти. В съответствие с член 2 от ДЕС и с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4 от ДЕС, задълженията, произтичащи за страните кандидатки от критериите от Копенхаген, продължават да се прилагат към държавите членки след присъединяването им към Съюза. Поради това държавите членки следва да бъдат подлагани на редовна оценка, за да се провери дали тяхното право и практики продължават да отговарят на тези критерии и на общите ценности, на които се основава Съюзът, като по този начин се осигурява стабилна правна и административна рамка за изпълнението на политиките на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Зачитането на принципите на правовата държава е предпоставка за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното.

(3)  Въпреки че между ценностите на Съюза няма йерархия, зачитането на принципите на правовата държава е съществено важно за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното. Съгласуваността и последователността на вътрешната и външната демокрация, принципите на правовата държава и политиката за основните права са от ключово значение за доверието към Съюза.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Органите на съдебната власт следва да действат независимо и безпристрастно, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят финансовите интереси на Съюза.

(6)  Независимостта и безпристрастността на съдебната власт следва винаги да са гарантирани, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят тези основни принципи и финансовите интереси на Съюза.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Независимостта на прокуратурата и на съдебната система обхваща както формалната (de jure), така и действителната (de facto) независимост на прокуратурата и на съдебната система, както и на отделните прокурори и съдии.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение не само за гражданите на Съюза, но също и за предприемачеството, новаторството, инвестициите и доброто функциониране на вътрешния пазар, които се нуждаят от стабилна правна и институционална рамка, за да разгърнат пълния си потенциал.

(8)  Зачитането на принципите на правовата държава е съществено важно не само за гражданите на Съюза, но също и за предприемачеството, новаторството, инвестициите, икономическото, социалното и териториалното сближаване и доброто функциониране на вътрешния пазар, които се нуждаят задължително от стабилна правна и институционална рамка, за да разгърнат потенциала си по устойчив начин.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Интегрирането на съществуващите механизми на Съюза за мониторинг, като Механизма за сътрудничество и проверка, Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, както и докладите за борбата с корупцията, в по-широка рамка за мониторинг на спазването на принципите на правовата държава би могло да осигури по-ефикасни и ефективни механизми за контрол с цел защита на финансовите интереси на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Липса на прозрачност, произволна дискриминация, нарушаване на конкуренцията и неравнопоставени условия в рамките на вътрешния пазар и извън него, въздействие върху интегритета на единния пазар и върху справедливостта, стабилността и легитимността на данъчната система, увеличени икономически неравенства, нелоялна конкуренция между държавите, социално недоволство, недоверие и демократичен дефицит са някои от отрицателните въздействия на вредните данъчни практики.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Съюзът разполага с множество инструменти и процеси за гарантиране на пълното и правилно прилагане на принципите и ценностите, определени в ДЕС, но въпреки това понастоящем няма бърз и ефективен отговор от страна на институциите на Съюза, по-специално за да се гарантира добро финансово управление. Съществуващите инструменти следва да бъдат прилагани, оценявани и допълвани в рамките на механизъм за спазване на принципите на правовата държава, който да бъде адекватен и ефективен.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза.

(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза. Ефикасното разследване на такова незачитане и прилагането на ефективни и пропорционални мерки в случаите, когато е установено широко разпространено незачитане, са необходими не само за обезпечаване на финансовите интереси на Съюза, включително за ефективното събиране на приходите, но също така и за гарантиране на общественото доверие в Съюза и неговите институции. Само наличието на независима съдебна власт, която отстоява принципите на правовата държава и правната сигурност във всички държави членки, може в крайна сметка да гарантира, че средствата от бюджета на Съюза са достатъчно защитени.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Мащабът на отклоняването от данъчно облагане и избягването на данъци се оценява от Комисията на до 1 трилион евро годишно. Отрицателното въздействие на тези практики върху бюджетите на държавите членки и на Съюза и върху гражданите е очевидно и би могло да урони доверието в демокрацията.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Избягването на корпоративното данъчно облагане има пряко въздействие върху бюджетите на държавите членки и на Съюза и върху разбивката на данъчното усилие между категориите данъкоплатци, както и между икономическите фактори.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в)  Държавите членки следва да прилагат изцяло принципа на лоялно сътрудничество в областта на данъчната конкуренция.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 11 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11г)  Комисията като пазителка на Договорите следва да гарантира, че законодателството на Съюза и принципът на лоялно сътрудничество между държавите членки се спазват изцяло.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 11 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11д)  Оценяването и наблюдението на данъчните политики на държавите членки на равнището на Съюза би гарантирало, че не се прилагат нови вредни данъчни мерки в държавите членки. Наблюдението на спазването от страна на държавите членки, техните юрисдикции, региони или други административни структури на общия списък на Съюза на юрисдикции, които не оказват съдействие, би защитило единния пазар и би осигурило неговото правилно и съгласувано функциониране.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка може да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква обстойна качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка следва да бъде обективна, безпристрастна и прозрачна и да се основава на информация от всички относими източници, като се вземат предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване към Съюза, по-специално главите от достиженията на правото на Съюза в областта на съдебната власт и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, финансовия контрол и данъчното облагане, както и насоките, използвани в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка с цел проследяване на напредъка на дадена държава членка, и от признати институции, включително решения на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, резолюции на Европейския парламент, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации, като например органите на Съвета на Европа, включително по-специално списъка на критериите за принципите на правовата държава, установен от Венецианската комисия, както и на съответните международни мрежи, като европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Следва да се създаде консултативна група от независими експерти по конституционно право и финансови и бюджетни въпроси, с цел да се подпомогне Комисията в оценката ѝ на случаите на широко разпространено незачитане. Групата следва да предприема независима ежегодна оценка на проблемите със спазването на принципите на правовата държава във всички държави членки, които накърняват или има опасност да накърнят доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза, като взема под внимание информация от всички относими източници и признати институции. Когато Комисията взема решение за приемане или премахване на евентуални мерки, тя следва да вземе под внимание относимите становища, изразени от групата.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Следва да се определят възможните мерки, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели.

(13)  Следва да се определят мерките, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  При приемането на мерки в случай на широко разпространено незачитане е от основно значение да бъдат надлежно гарантирани законните интереси на крайните получатели и бенефициерите. При разглеждането на приемането на мерки Комисията следва да вземе предвид тяхното потенциално въздействие върху крайните получатели и бенефициерите. За да засили защитата на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва да предоставя информация и насоки чрез уебсайт или интернет портал заедно с подходящи инструменти за информиране на Комисията за всяко нарушение на правното задължение на държавните органи и държавите членки да продължат да извършват плащания след приемането на мерки на основание на настоящия регламент. При необходимост с цел гарантиране на действителното изплащане на всяка сума, която се дължи от държавните органи или държавите членки, на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва да бъде в състояние да възстанови плащанията, извършени към тези органи, или по целесъобразност да наложи финансова корекция чрез намаляване на подпомагането за дадена програма и да прехвърли равностойна сума в резерва на Съюза, която да се използва в полза на крайните получатели или бенефициерите.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. С цел да се улесни приемането на необходимите решения за защита на финансовите интереси на Съюза, следва да се използва гласуване с обратно квалифицирано мнозинство.

(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  С оглед на отражението им върху бюджета на Съюза мерките, наложени съгласно настоящия регламент, следва да влизат в сила само след като Европейският парламент и Съветът са одобрили прехвърляне към бюджетен резерв на сума, равна на стойността на предмета на приетите мерки. За да се улесни приемането на решения, които са необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, такива прехвърляния следва да се считат за одобрени, освен ако в рамките на определен срок Европейският парламент или Съветът, като последният действа с квалифицирано мнозинство, ги измени или отхвърли.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. На държавата членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията и Съветът следва да вземат под внимание тези забележки.

(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. Комисията следва да информира незабавно Европейския парламент и Съвета за такова уведомление и неговото съдържание. На съответната държава членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията следва да вземе под внимание тези забележки.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  По предложение на Комисията, Съветът следва да отмени мерките със суспензивно действие, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.

(17)  Комисията следва да отмени мерките със суспензивно действие и да предложи на Европейския парламент и на Съвета да отменят изцяло или частично бюджетния резерв за въпросните мерки, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за всички мерки, предложени и приети по силата на настоящия регламент,

заличава се

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „принципи на правовата държава“ е ценност на Съюза, залегнала в член 2 от Договора за Европейския съюз, която включва принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, ефективна съдебна защита от независим съд, включително на основните права, разделение на властите и равенство пред закона;

a)  „принципи на правовата държава“ се разбира в светлината на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, и на критериите за членство в Съюза, посочени в член 49 от ДЕС; те включват принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, достъп до правосъдие и ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд, включително на основните права, посочени в Хартата на основните права на Европейския съюз и в международните договори в областта на правата на човека, разделение на властите, недискриминация и равенство пред закона;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава;

б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава, когато накърняват или има опасност да накърнят принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза; широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава може също така да бъде следствие на системно застрашаване на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС, което накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „държавен орган“ означава всички органи на публичната власт на всички равнища на управление, включително националните, регионалните и местните органи, както и организациите на държавите членки по смисъла на [член 2, точка 42] от Регламент (ЕС, Евратом) № […] („Финансовия регламент“).

в)  „държавен орган“ означава всеки орган на публичната власт на всички равнища на управление, включително националните, регионалните и местните органи, както и организациите на държавите членки по смисъла на член 2, точка 42 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета1a („Финансовия регламент“).

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Широко разпространено незачитане

 

Следните случаи се считат по-конкретно за широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава, когато накърняват или има опасност да накърнят принципите на доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза:

 

a) застрашаването на независимостта на съдебната система, включително налагане на каквито и да било ограничения по отношение на възможността за самостоятелно упражняване на съдебни функции чрез външна намеса в гаранциите за независимост, чрез ограничаване на съдържанието на съдебни решения по външна поръчка, чрез произволно преразглеждане на правилата за назначаване или условията за работа на съдебния персонал, чрез оказване на влияние върху членовете на съда по какъвто и да е начин, който застрашава тяхната безпристрастност, или чрез намеса в независимостта на адвокатската професия;

 

б) непредотвратяването, некоригирането и несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси;

 

в) ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона;

 

г) застрашаването на административната способност на дадена държава членка да спазва задълженията, произтичащи от членството в Съюза, включително способността за ефективно прилагане на правилата, нормите и политиките, които съставляват структурата на правото на Съюза;

д) мерки, които отслабват защитата на поверителността на комуникацията между адвоката и клиента.

(Вж. изменението, отнасящо се до член 3, параграф 2.)

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки

Рискове за финансовите интереси на Съюза

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подходящи мерки се предприемат, когато широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или на защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално:

1.  Широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка може да бъде установено, когато един или повече от следните елементи по-специално са накърнени или има опасност да бъдат накърнени:

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  правилното функциониране на органите на тази държава членка, които изпълняват бюджета на Съюза, по-специално в контекста на възлагане на обществени поръчки или процедури за предоставяне на безвъзмездни средства, както и при извършването на наблюдение и контрол,

a)  правилното функциониране на органите на тази държава членка, които изпълняват бюджета на Съюза, по-специално в контекста на възлагане на обществени поръчки или процедури за предоставяне на безвъзмездни средства,

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  правилното функциониране на пазарната икономика, като по този начин се зачитат конкуренцията и пазарните сили в Съюза, както и ефективното изпълнение на задълженията, произтичащи от членството, включително придържането към целта за политически, икономически и паричен съюз,

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква аб (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  доброто функциониране на органите, извършващи финансов контрол, наблюдение и вътрешни и външни одити, както и правилното функциониране на ефективни и прозрачни системи за финансово управление и отчетност,

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  правилното функциониране на службите, натоварени с разследването и наказателното преследване на финансови измами, корупция или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза,

б)  правилното функциониране на службите, натоварени с разследването и наказателното преследване на финансови измами, включително данъчни измами, корупция или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза,

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  ефективния съдебен контрол от независим съд на действия или бездействие от страна на органите, посочени в букви а) и б),

в)  ефективния съдебен контрол от независим съд на действия или бездействие от страна на органите, посочени в букви а), аб) и б),

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  предотвратяването и санкционирането на финансовите измами, корупцията или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза, а също така налагането на ефективни и възпиращи санкции на получателите от страна на националните съдилища или административните органи,

г)  предотвратяването и санкционирането на финансовите измами, включително данъчни измами, корупцията или други нарушения на правото на Съюза във връзка с изпълнението на бюджета на Съюза, а също така налагането на ефективни и възпиращи санкции на получателите от страна на националните съдилища или административните органи,

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  предотвратяването и санкционирането на отклоняването от данъчно облагане и данъчната конкуренция, както и правилното функциониране на органите, допринасящи за административното сътрудничество по данъчни въпроси,

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество.

е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и – при условие че съответната държава членка участва – на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество,

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ea (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  правилното изпълнение на бюджета на Съюза след системно нарушаване на основни права.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава по-конкретно може да се счита:

заличава се

a)  застрашаването на независимостта на съдебната система,

 

б)  непредотвратяването, некоригирането и несанкционирането на произволни или незаконосъобразни решения на органите на публичната власт, включително на правоприлагащите органи, непредоставянето на финансови и човешки ресурси, което пречи на правилното им функциониране, или липсата на гаранция за отсъствието на конфликти на интереси,

 

в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона.

 

(Вж. изменението, отнасящо се до член 2а (нов).)

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Група от независими експерти

 

1.  Комисията създава група от независими експерти („групата“).

 

Групата се състои от независими експерти по конституционно право и финансови и бюджетни въпроси. По един експерт се назначава от националния парламент на всяка държава членка и петима експерти се назначават от Европейския парламент. Съставът на групата се характеризира с баланс между половете.

 

По целесъобразност и в съответствие с посочения в параграф 6 правилник за дейността в групата може да бъдат поканени като наблюдатели представители на относимите организации и мрежи, като например Европейската федерация на академиите на точните и хуманитарните науки, Европейската мрежа на националните институции за правата на човека, органите на Съвета на Европа, Европейската комисия за ефикасност на правосъдието, Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз, Мрежата за данъчна справедливост, ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

 

2.  Консултативните задачи на групата имат за цел да подпомагат Комисията при идентифицирането на случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка, които накърняват или има опасност да накърнят принципите на добро финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза.

 

Групата оценява положението във всички държави членки ежегодно въз основа на количествени и качествени критерии и информация, като взема надлежно под внимание посочените в член 5, параграф 2 информация и насоки.

 

3.  Всяка година групата оповестява публично резюме на констатациите си.

 

4.  Като част от консултативната си задача и като взема предвид резултата от съображенията, посочени в параграф 2, групата може да изрази становище относно широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка.

 

При изразяването на становище групата се старае да постигне консенсус. Ако не може да бъде постигнат такъв консенсус, групата изразява становището си с обикновено мнозинство от членовете си.

 

5.  Когато приема актове за изпълнение съгласно член 5, параграф 6 и член 6, параграф 2, Комисията взема под внимание всяко относимо становище, изразено от групата в съответствие с параграф 4 от настоящия член.

 

6.  Групата избира председателя си измежду своите членове. Групата изготвя свой правилник за дейността.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съдържание на мерките

Мерки за защита на бюджета на Съюза

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Могат да бъдат приети една или повече от следните подходящи мерки,

1.  Когато са изпълнени условията по член 3, могат да бъдат приети една или повече от следните мерки:

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане.

3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността, продължителността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията предоставя информация и насоки в полза на крайните получатели или бенефициерите относно задълженията на държавите членки, посочени в параграф 2, посредством уебсайт или интернет портал.

 

Освен това Комисията предоставя на същия уебсайт или портал подходящи инструменти, чрез които крайните получатели или бенефициерите да я информират относно всяко нарушение на тези задължения, което според тези крайни получатели или бенефициери ги засяга пряко. Настоящият параграф се прилага по начин, който гарантира защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, в съответствие с принципите, заложени в Директива XXX (Директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза). Информацията, предоставена от крайните получатели или бенефициерите в съответствие с настоящия параграф, може да бъде взета под внимание от Комисията само ако е придружена от доказателство, че съответният краен получател или бенефициер е подал официална жалба пред компетентния орган.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Въз основа на информацията, предоставена от крайните получатели или бенефициерите в съответствие с параграф 3a, Комисията гарантира, че всички суми, които се дължат от държавните органи или държавите членки в съответствие с параграф 2, се изплащат действително на крайните получатели или бенефициерите.

При необходимост:

 

a)  по отношение на средствата от бюджета на Съюза, управлявани в съответствие с член 62, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент, Комисията:

 

i) възстановява плащането, извършено към който и да е от органите, посочени в член 62, параграф 1, буква в), подточки v) – vii) от Финансовия регламент, на стойност, равна на сумата, която не е изплатена на крайните получатели или бенефициерите в нарушение на параграф 2 от настоящия член;

 

ii) прехвърля сума, равностойна на сумата, посочена в предишната подточка, към резерва на Съюза, посочен в член 12 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР). Тази сума се счита за останал наличен марж по смисъла на член 12, параграф 1, буква a) от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) и се мобилизира в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) в полза, доколкото е възможно, на крайните получатели или бенефициерите, посочени в параграф 2 от настоящия член;

 

б)  по отношение на средствата от бюджета на Съюза, управлявани в съответствие с член 62, параграф 1, буква б) от Финансовия регламент:

 

i) задължението на държавните органи или на държавите членки, посочено в параграф 2 от настоящия член, се счита за задължение на държавите членки по смисъла на [член 63] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби). Всяко нарушение на това задължение се третира в съответствие с [член 98] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби);

 

ii) Сумата вследствие на намаляването на подпомагането от фондовете за дадена програма при прилагане на [член 98] от Регламент XXX (Регламент за общоприложимите разпоредби) се прехвърля от Комисията в резерва на Съюза, посочен в член 12 от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР). Тази сума се счита за останал наличен марж по смисъла на член 12, буква a) от Регламент XXX на Съвета (Регламент за МФР) и се мобилизира в съответствие с член 12, параграф 2 от Регламент XXХ на Съвета (Регламент за МФР) в полза, доколкото е възможно, на крайните получатели или бенефициерите, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията прецени, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ.

1.  Когато Комисията прецени, като вземе под внимание евентуалните становища на групата, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ. Комисията информира незабавно Европейския парламент и Съвета за такова уведомление и неговото съдържание.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да вземе предвид цялата необходима информация, включително решенията на Съда на Европейския съюз, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации.

2.  При оценяването дали условията по член 3 са изпълнени Комисията взема предвид цялата необходима информация, включително становищата на групата, решенията на Съда на Европейския съюз, резолюциите на Европейския парламент, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации и мрежи. Комисията също така взема предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване към Съюза, по-специално главите от достиженията на правото в областта на съдебната власт и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, финансовия контрол и данъчното облагане, както и насоките, използвани в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка за проследяването на напредъка на държава членка.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Засегнатата държава членка предоставя цялата необходима информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от 1 месец, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки.

4.  Засегнатата държава членка предоставя необходимата информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от един месец, нито по-дълъг от три месеца, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение за внасянето на дадено предложение за решение относно подходящите мерки.

5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение за приемането на решение относно евентуални мерки, посочени в член 4. Комисията взема решение относно последващите действия във връзка с получената информация в рамките на индикативен срок от един месец и при всички случаи в разумен срок, считано от датата на получаване на тази информация.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  При оценяване на пропорционалността на мерките, които се предвижда да бъдат наложени, Комисията надлежно отчита информацията и насоките, посочени в параграф 2.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя внася в Съвета предложение за акт за изпълнение относно подходящите мерки.

6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя приема решение относно мерките по член 4 посредством акт за изпълнение.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Заедно с приемането на своето решение Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета предложение за прехвърляне в бюджетен резерв на сума, равна на стойността на приетите мерки.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Чрез дерогация от член 31, параграфи 4 и 6 от Финансовия регламент Европейският парламент и Съветът обсъждат предложението за прехвърляне в срок от четири седмици, считано от получаването му от двете институции. Предложението за прехвърляне се счита за одобрено, освен ако в рамките на четириседмичния срок Европейският парламент, като действа с мнозинство от подадените гласове, или Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, го изменят или отхвърлят. Ако Европейският парламент или Съветът изменят предложението за прехвърляне, се прилага член 31, параграф 8 от Финансовия регламент.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6в.  Решението, посочено в параграф 6, влиза в сила, ако нито Европейският парламент, нито Съветът отхвърлят предложението за прехвърляне в срока, посочен в параграф 6б.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението на Комисията в едномесечен срок от приемането му от Комисията.

заличава се

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да измени предложението на Комисията и да приеме изменения текст като решение на Съвета.

заличава се

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно или е престанало да съществува.

1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията официално уведомление, което включва доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно или е престанало да съществува.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията оценява положението в съответната държава членка. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на съответните мерки, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията представя на Съвета предложение за решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6 и 7.

2.  По искане на съответната държава членка или по собствена инициатива и като взема под внимание евентуалните становища на групата, Комисията оценява положението в съответната държава членка в рамките на индикативен срок от един месец и при всички случаи в разумен срок, считано от датата на получаване на официалното уведомление. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на мерките, посочени в член 4, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията приема незабавно решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Заедно с приемането на своето решение Комисията представя едновременно на Европейския парламент и на Съвета предложение за отмяна, изцяло или отчасти, на бюджетния резерв, посочен в член 5, параграф 6а. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6, 6б и .

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка i), или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР). Спрените поети задължения за година n не могат да бъдат вписани в бюджета след година n + 2.

3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка i), или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР). Спрените поети задължения за година n не могат да бъдат вписани в бюджета след година n + 2. Считано от година n+3, сума, равна на размера на спрените бюджетни задължения, се вписва в Резерва на Съюза за поети задължения, предвиден в член 12 от Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) № ХХХХ (Регламент за МФР).

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

заличава се

Информиране на Европейския парламент

 

Комисията незабавно информира Европейския парламент за всички мерки, предложени или приети в съответствие с членове 4 и 5.

 

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Докладване

 

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, по-специално относно ефективността на приетите мерки, ако има такива, най-късно пет години след влизането му в сила.

 

При необходимост докладът се придружава от подходящи предложения.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Включване във Финансовия регламент

 

Съдържанието на настоящия регламент се включва във Финансовия регламент при следващото му преразглеждане.

(1)

ОВ C 291, 17.8.2018 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

Съобщението на Комисията, озаглавено „Нова, модерна многогодишна финансова рамка за Европейския съюз, с която ефикасно да постига резултати по своите приоритети след 2020 г.“ (COM (2018) 98), изтъква, че „Съюзът е правова общност, чието съществуване само по себе си произтича от неговите ценности. Зачитането на тези ценности следва да бъде гарантирано във всички политики на Съюза. Това включва бюджета на ЕС, за който зачитането на основните ценности е съществена предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от ЕС“.

Опасенията за слабости в националните принципи на взаимозависимост и взаимоограничаване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, които евентуално подкопават зачитането на основните ценности, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, бяха предмет на неотдавнашно публично обсъждане. В този контекст беше предложено липсата на спазване на основните ценности да има последици, които да включват преустановяване на плащания от бюджета на ЕС.

По-специално, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) Европейският парламент призова Комисията „да предложи механизъм, съгласно който държавите членки, които не зачитат ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), ще понасят съответни финансови последици“. Парламентът предупреди обаче, че крайните бенефициенти на бюджета на Съюза не трябва по никакъв начин да бъдат засегнати от нарушения на правилата, за които не носят отговорност.

На 2 май 2018 г., като неотделима част от пакета за МФР за периода 2021-2027 г., Комисията публикува законодателно предложение за установяване на правилата, необходими за защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Предложението се основава на член 322, параграф 1, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, също като Финансовият регламент.

Съгласно предложението на Комисията, за да бъдат защитени финансовите ѝ интереси от риска от финансови загуби, причинени от широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава, ЕС следва да може да налага подходящи мерки, които включват спиране, намаляване и ограничаване на достъпа до финансиране от ЕС по начин, пропорционален на естеството, сериозността и обхвата на съответните пропуски.

Предложената от Комисията процедура за приемане на тези мерки е следната: когато са налице разумни основания да се счита, че е налице широко разпространено незачитане, Комисията първо уведомява засегнатата държава членка и разглежда нейните забележки. Когато Комисията счете, че е установено широко разпространено незачитане, тя представя предложение за решение относно мерките пред Съвета, който взема решение в съответствие с решение с обратно квалифицирано мнозинство (т.е. необходимо е квалифицираното мнозинство да отхвърли или измени предложението). Същата процедура се прилага за отмяна на мерките, когато пропускът престане да съществува.

Позицията на докладчиците

Докладчиците споделят общите цели, представени от Комисията, и предлагат редица изменения с цел укрепване на предложението и увеличаване на ефективността му, в съответствие със следните насоки.

  Основни ценности и критерии от Копенхаген: Членове 2 и 3 следва да бъдат изменени, за да се поясни, че съобразно резолюцията на Парламента от 14 март 2018 г. относно новата МФР принципите на правовата държава се разглеждат с оглед на основните ценности, залегнали в член 2 от ДЕС. Критериите от Копенхаген, съществените условия, на които трябва да отговарят всички страни кандидатки за членство в Съюза, трябва да бъдат взети предвид при оценката на риска, който широко разпространено неспазване на принципите на правовата държава представлява по отношение на принципите на разумното финансово управление. Тези критерии включват стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и зачитането и закрилата на малцинствата, функционираща пазарна икономика и способността за справяне с конкуренцията и пазарните сили, както и способността за поемане на задълженията, произтичащи от членството в Съюза.

  Оценка на широко разпространеното неспазване: при оценката на наличието на широко разпространено неспазване и за да се гарантира пропорционалността на приеманите мерки, е необходимо Комисията да вземе предвид цялата съответна информация, включително информацията от Парламента и от органи като Венецианската комисия на Съвета на Европа. Комисията трябва също така да вземе предвид критериите, използвани в контекста на преговорите за присъединяване, по-специално главите относно съдебната власт и основните права (23), правосъдието, свободата и сигурността (24), финансовия контрол (32) и данъчното облагане (16), както и насоките, използвани в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка.

  Защита на крайните бенефициери: въпреки че в предложението на Комисията се посочва, че налагането на подходящи мерки не засяга задължението на държавните органи да изпълняват програми или фондове, и по-специално задължението за извършване на плащания към крайните бенефициери, не е напълно ясно как трябва да бъде изпълнявана тази разпоредба. Комисията следва да предприеме всички подходящи мерки, за да помогне на крайните бенефициери при изпълнението на техните вземания в случай на неспазване на правните задължения.

  Процедура за приемане/отмяна на мерки и участие на Парламента: единственото право, предоставено на Парламента от предложението на Комисията, е да бъде информиран за всяка предложена или приета мярка. Тази договореност очевидно не е в съответствие с институционалния прерогатив на Парламента като направление на бюджетния орган на ЕС предвид значителния ефект на предложените мерки върху бюджета на Съюза. Следователно докладчиците предлагат по-балансиран механизъм, който поставя Парламента и Съвета на равна основа. В съответствие с предложената процедура Комисията ще приема решение относно подходящите мерки със свой собствен акт за изпълнение и едновременно с това ще представя на Парламента и на Съвета предложение за прехвърляне в бюджетен резерв на сума, равна на стойността на приетите мерки. Това решение ще влиза в сила само ако Парламентът и Съветът, в срок от един месец, не го отхвърлят. Принципът на обратното (квалифицирано) мнозинство, включен в предложението на Комисията, ще бъде запазен в предложената процедура.

  Други въпроси: предлагат се изменения, за да се определи по-точно какво представлява застрашаване на независимостта на съдебната власт; за да се повиши сигурността на процедурата чрез включване на индикативни срокове, в рамките на които Комисията да реагира на информацията, получена от държавите членки; и за да се гарантира, че ако налаганите мерки не бъдат отменени след две години, спрените средства не се губят, а се въвеждат в резерва на Съюза за поети задължения, предвиден в Регламента за МФР за периода 2021–2027 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (5.12.2018)

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

Докладчик по становище (*): Жозеп‑Мария Терикабрас

(*) Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещите комисии по бюджети и по бюджетен контрол да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава и основните права в държавите членки

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Зачитането на принципите на правовата държава е сред основните ценности, на които се основава Съюзът. Както се припомня в член 2 от Договора за Европейския съюз, тези ценности са общи за държавите членки.

(1)  Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, включително на правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Както се припомня в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), тези ценности са общи за държавите членки в общество, в което са водещи плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между мъжете и жените.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Демокрацията, принципите на правовата държава и основните права се намират в триъгълно отношение, като взаимно се подсилват и заедно гарантират конституционното ядро на Съюза и на държавите членки. Не може да съществува йерархия на ценностите в рамките на Съюза. Взаимната зависимост между функционираща демокрация, силни и отговорни институции, прозрачно и приобщаващо вземане на решения и ефективно прилагане на принципите на правовата държава е от съществено значение за ефективното зачитане на правата на човека и обратно. Членове 2 и 6 от ДЕС изискват от държавите членки изцяло да зачитат, защитават и утвърждават принципите на правовата държава, основните права и демокрацията.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането7 на принципите на законност8, правна сигурност9, забрана на произвола на изпълнителната власт10, разделение на властите11, както и на ефективна съдебна защита от независим съд12.

(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с принципите на демокрацията и зачитането на основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането7 на принципите на законност8, в това число прозрачен, отчетен и демократичен процес на прилагане на законодателството, правна сигурност9, забрана на произвола на изпълнителната власт10, разделение на властите11, както и на достъп до правосъдие и ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд12.

__________________

__________________

8 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.

8 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.

9 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.

9 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.

10 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.

10 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.

11  Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.

11  Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.

12 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41.

12 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41.

7 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014) 158 final, приложение 1.

7 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014) 158 final, приложение 1.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  Държавите членки следва да защитават стойността на принципите на правовата държава и да способстват за развитието ù, както и да дават пример, като се стремят към споделена култура на правовата държава, което е съществено условие за легитимността на европейския проект като цяло и основното условие за изграждане на доверието на гражданите в Съюза. Влошаването на състоянието на принципите на правовата държава в една държава членка се отразява отрицателно на принципите на правовата държава в Съюза като цяло.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Основните права в Съюза са определени по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, която в съответствие с член 6 от ДЕС има същата юридическа сила като Договорите и следователно трябва да се взема предвид във всички законодателни актове на Съюза, включително в настоящия регламент. Задължението за зачитане, защита и утвърждаване на основните права е залегнало и в редица международни договори в областта на правата на човека, включително в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в Европейската социална харта, Допълнителния протокол към нея и преработената ѝ версия.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Зачитането на принципите на правовата държава е предпоставка за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното.

заличава се

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Когато държавите членки изпълняват бюджета на Съюза, без значение какъв метод на изпълнение използват, зачитането на принципите на правовата държава е важна предпоставка за спазването на принципа на доброто финансово управление, залегнал в член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(4)  Когато държавите членки изпълняват бюджета на Съюза, без значение какъв метод на изпълнение използват, зачитането на принципите на правовата държава и основните права е важна предпоставка за спазването на принципа на доброто финансово управление, залегнал в член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Органите на съдебната власт следва да действат независимо и безпристрастно, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят финансовите интереси на Съюза.

(6)  Независимостта и безпристрастността на съдебната власт следва винаги да бъдат гарантирани, а службите, натоварени с разследването и наказателното преследване, следва да бъдат в състояние надлежно да изпълняват функциите си. На тези органи и служби следва да се предоставят достатъчно ресурси и процедури, за да могат те да действат ефективно и при пълно зачитане на правото на справедлив съдебен процес. Тези условия са необходимата минимална гаранция против незаконосъобразни и произволни решения на органите на публичната власт, които могат да накърнят тези основни принципи.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Зачитането на принципите на правовата държава е от съществено значение не само за гражданите на Съюза, но също и за предприемачеството, новаторството, инвестициите и доброто функциониране на вътрешния пазар, които се нуждаят от стабилна правна и институционална рамка, за да разгърнат пълния си потенциал.

(8)  Зачитането на принципите на правовата държава и на основните права е ключов фактор, с който се дава възможност на гражданите да участват пълноценно в демократичния живот на Съюза. То е важно и за предприемачеството, предприемаческите инициативи, новаторството и инвестициите и за утвърждаването на един основан на правата и безпроблемно функциониращ вътрешен пазар. Вътрешният пазар се нуждае от стабилна правна и институционална рамка, за да се гарантира доверието между всички участници, да се реализира пълният му потенциал и да се постигне устойчив дългосрочен растеж. В случаите, когато държава членка вече не гарантира зачитането на принципите на правовата държава или основните права, Съюзът и неговите държави членки имат задължение да защитават целостта и прилагането на Договорите и да защитават правата на всеки в рамките на тяхната юрисдикция.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Член 19 от ДЕС, който е конкретен израз на значението на принципите на правовата държава, посочени в член 2 от ДЕС, изисква държавите членки да осигурят ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза, включително тези, отнасящи се до изпълнението на бюджета на Съюза. Самото наличие на ефективен съдебен контрол, чието предназначение е да гарантира спазването на правото на Съюза, е в основата на правовата държава и изисква независими съдилища13. Запазването на независимостта на съдебната власт е от съществено значение, както е потвърдено в член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз14. Това се отнася особено за съдебния контрол на законосъобразността на мерките, договорите или други инструменти, които водят до публични разходи или дългове, наред с другото, в контекста на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с които също може да бъде сезиран съдът.

(9)  Член 19 от ДЕС, който е конкретен израз на значението на принципите на правовата държава, посочени в член 2 от ДЕС, изисква държавите членки да осигурят ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза, включително тези, отнасящи се до изпълнението на бюджета на Съюза. Ефективността на съдебните системи е ключов аспект на принципите на правовата държава и е от съществено значение за осигуряване на еднакво третиране, санкциониране на нарушения на правителството и предотвратяване на произвол. Самото наличие на ефективен съдебен контрол, чието предназначение е да гарантира спазването на правото на Съюза, е в основата на правовата държава и изисква независими съдилища13. Осигуряването на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и запазването на независимостта на съдебната власт е от съществено значение, както е потвърдено в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз14. Това се отнася особено за съдебния контрол на законосъобразността на мерките, договорите или други инструменти, които водят до публични разходи или дългове, наред с другото, в контекста на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с които също може да бъде сезиран съдът.

__________________

__________________

13 Дело C-64/16, точки 3236.

13 Дело C-64/16, точки 32 – 36.

14 Дело C-64/16, точки 4041.

14 Дело C-64/16, точки 40 – 41.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Поради това съществува ясна връзка между зачитането на принципите на правовата държава и ефективното изпълнение на бюджета на Съюза в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

(10)  Поради това съществува ясна връзка между зачитането на принципите на правовата държава и основните права и ефективното изпълнение на бюджета на Съюза в съответствие с принципите на доброто финансово управление.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза.

(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава и основните права може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза, по-специално по отношение на нередностите, свързани с разходването на бюджета на Съюза и с правата и интересите на гражданите, независимо от това къде живеят те.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка може да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква качествена, обективна, прозрачна, неполитизирана и безпристрастна, основана на обективни факти оценка от страна на Комисията, подпомагана от представителна група от независими експерти. Годишната оценка на всички държави членки следва да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека, доклади на Сметната палата, доклади и становища на други институции, органи, служби или агенции на Съюза, като Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите, омбудсмана и Агенцията на Европейския съюз за основните права, заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети, както и докладване от неправителствени организации и организации на гражданското общество. Тази оценка следва да замени съществуващите инструменти и механизми, като например механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се определят правилата, необходими за защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки.

С настоящия регламент се определят правилата, необходими за защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава и основните права в държавите членки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „принципи на правовата държава“ е ценност на Съюза, залегнала в член 2 от Договора за Европейския съюз, която включва принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, ефективна съдебна защита от независим съд, включително на основните права, разделение на властите и равенство пред закона;

a)  „принципи на правовата държава и основни права“, както са заложени в член 2 от Договора за Европейския съюз, включват принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, достъп до правосъдие и ефективна съдебна защита пред независим и безпристрастен съд, разделение на властите, недискриминация и равенство пред закона, зачитане на основните права, както е предвидено в Хартата на основните права на Европейския съюз и в международните договори в областта на правата на човека;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава;

б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава всяко положение, при което може да бъде установена системна заплаха за принципите на правовата държава и основните права, или когато принципите на правовата държава и основните права системно са пряко или непряко подронвани или от комбинираното въздействие на практики, пропуски, мерки или бездействия на публичните органи, или от масови или повтарящи се практики, пропуски, мерки или бездействия от страна на органите на публичната власт, и когато това положение засяга или създава риск за правилното изпълнение на бюджета на Съюза, и по-специално управлението и контролните дейности, в съответствие с принципите на доброто финансово управление и защитата на финансовите интереси на Съюза;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Когато Комисията установи, че има основателни причини да счита, че условията за широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка са изпълнени, се предприемат подходящи, балансирани и пропорционални мерки.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подходящи мерки се предприемат, когато широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или на защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално:

1.  Мерките се предприемат, когато широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка накърнява или има опасност да накърни по-специално:

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ea)  надлежното изпълнение на бюджета на Съюза вследствие на системно нарушаване на основните права.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава по-конкретно може да се счита:

2.  За широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава по-конкретно се счита:

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  застрашаването на независимостта на съдебната система,

a)  застрашаването на независимостта на съдебната система, включително установяване на каквито и да било ограничения по отношение на възможността за самостоятелно упражняване на съдебни функции чрез външна намеса в гаранциите за независимост, чрез ограничаване на съдържанието на съдебни решения по външна поръчка, чрез произволно преразглеждане на правилата за назначаване или условията за работа на съдебния персонал, или чрез оказване на влияние върху членовете на съда по какъвто и да е начин, който застрашава тяхната безпристрастност,

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  В случай на установяване на широко разпространено незачитане Комисията се подпомага от представителна група от независими експерти („Експертна група по въпросите на принципите на правовата държава и основните права“), която ежегодно оценява положението във всички държави членки въз основа на количествени и качествени критерии и информация, включително решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека, доклади на Сметната палата, доклади и становища на други институции, органи, служби или агенции на Съюза, както и въз основа на заключения и препоръки на съответните международни организации. Оценката се оповестява публично.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Ежегодният последващ дебат относно оценката на Експертната група по въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права се провежда от Европейския парламент заедно с националните парламенти. За тази цел националните парламенти и компетентната комисия на Европейския парламент съвместно създават специална съвместна парламентарна група. Организацията и правилникът за дейността на съвместната парламентарна група се определят съвместно от Европейския парламент и националните парламенти в съответствие с член 9 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Експертна група по въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права

 

1. Членове на експертната група по въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права са както следва:

 

a) по един независим експерт от всяка държава членка, определен от парламента на съответната държава членка, като този експерт е квалифициран съдия от конституционен или върховен съд и към момента не е на активна служба;

 

б) десет допълнителни експерти, определени от Европейския парламент с мнозинство от две трети и избрани от списък с експерти, номинирани от:

 

i) Европейската федерация на академиите на науките (European Federation of Academies of Sciences and Humanities, ALLEA);

 

ii) Европейската мрежа на националните институции за правата на човека (ENNHRI);

 

iii) Съвета на Европа (включително Венецианската комисия, Групата държави срещу корупцията (GRECO) и комисаря по правата на човека към Съвета на Европа);

 

iv) Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) и Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE), както и

 

v) Организацията на обединените нации (ООН), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

 

2. В състава на експертната група по въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права се осигурява баланс между половете.

 

3. Експертната група по въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права избира своя председател измежду своите членове.

 

4. За да улесни работата на експертната група по въпросите на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, Комисията ù осигурява секретариат, който да даде възможност за ефективна работа на групата, по-специално чрез събиране на източници на данни и информация, които да бъдат прегледани и оценени, и чрез предоставяне на административна подкрепа.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Позовавания

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.6.2018

Associated committees - date announced in plenary

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

5.7.2018

Разглеждане в комисия

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

10

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, France Jamet

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (23.11.2018)

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

Докладчик по становище: Искра Михайлова

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещите комисии – комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол, да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Зачитането на принципите на правовата държава е предпоставка за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното.

(3)  Зачитането на принципите на правовата държава е предпоставка за защитата на другите основни ценности, на които се основава Съюзът, като свобода, демокрация, недискриминация, равенство и зачитане на правата на човека. Зачитането на принципите на правовата държава е неразривно свързано със зачитането на демокрацията и основните права: не може да има демокрация и зачитане на основните права, без да се зачитат принципите на правовата държава, и обратното. Демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на основните права на човека са от ключово значение за доверието към Съюза.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  На 25 октомври 2016 г. Европейският парламент прие резолюция, съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и за основните права. Освен това на 11—12 март 2016 г. Европейска комисия за демокрация чрез право („Венецианската комисия“) прие контролен списък за принципите на правовата държава (CDL-AD (2016) 007).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза.

(11)  Широко разпространеното незачитане в държавите членки на принципите на правовата държава, което засяга по-специално правилното функциониране на органите на публичната власт и ефективния съдебен контрол, може сериозно да навреди на финансовите интереси на Съюза. Ефикасното разследване на такива недостатъци и прилагането на ефективни и пропорционални мерки в случаите, когато е установено широко разпространено незачитане, са необходими не само за обезпечаване на финансовите интереси на Съюза, включително за ефективното събиране на приходите, но също така и за гарантиране на общественото доверие в Съюза и неговите институции. Само наличието на независима съдебна власт, която отстоява принципите на правовата държава и правната сигурност във всички държави членки, може да гарантира, че средствата от бюджета на ЕС са достатъчно защитени.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка може да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква прозрачна и безпристрастна качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка може да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата, експертни оценки на съответните агенции на Европейския съюз, препоръки, отправени от независими експертни групи, както е посочено в резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г., както и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Следва да се определят възможните мерки, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели.

(13)  Следва да се определят възможните мерки, които да бъдат приети в случай на широко разпространено незачитане, както и процедурата, която трябва да се следва за приемането им, и да се прилагат еднакви критерии и да се гарантира равно третиране във всички държави членки. Тези мерки следва да включват спиране на плащанията и поетите задължения, намаляване на финансирането в рамките на съществуващите задължения, както и забрана за поемане на нови задължения към получатели. Всяко решение за налагане на тези мерки следва да осигурява стабилни гаранции въз основа на оценки на въздействието, за да се гарантира, че крайните бенефициери на финансовите средства на ЕС не са неблагоприятно засегнати. 

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  При определяне на мерките, които следва да се приемат, следва да се прилага принципът на пропорционалност, като се отчитат по-специално сериозността на положението, изминалото време от началото на съответното поведение, неговата продължителност и повторяемост, волята и степента на съдействие на съответната държава членка за прекратяване на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, както и последиците от това незачитане за съответните фондове на Съюза.

(14)  При определяне на мерките, които следва да се приемат, следва да се прилага принципът на пропорционалност, като се отчитат по-специално сериозността на положението, изминалото време от началото на съответното поведение, неговата продължителност и повторяемост, волята и степента на съдействие на съответната държава членка за прекратяване на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, както и последиците от това незачитане за съответните фондове на Съюза. Обхватът и равнището на налаганото спиране на поемането на задължения следва да бъдат пропорционални, да зачитат равното третиране на държавите членки и да вземат предвид икономическите и социалните условия в съответната държава членка и въздействието на спирането върху икономиката на съответната държава членка. Въздействието на спирането върху програми, които са от решаващо значение за уреждане на условията относно принципите на правовата държава, следва да бъде взето предвид като специфичен фактор.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  При приемането на мерки в случай на широко разпространено неспазване е от основно значение да бъдат надлежно гарантирани законните интереси на крайните получатели и бенефициерите. При разглеждането на мерките, които трябва да бъдат приети, Комисията следва да вземе предвид тяхното потенциално въздействие върху крайните получатели и бенефициерите. За да се засили защитата на крайните получатели или бенефициерите, Комисията следва активно да наблюдава спазването на правното задължение на държавните органи и на държавите членки да продължат плащанията, след като приеме мерки въз основа на настоящия регламент, и да информира крайните получатели или бенефициерите за техните права при установяването на нарушения.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  От основно значение е отделните получатели на стипендии чрез програми като „Еразъм“, стипендии за научни изследвания и подобни индивидуални стипендии да не бъдат засегнати от приемането на мерки, засягащи държава членка в случай на широко разпространено незачитане.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. С цел да се улесни приемането на необходимите решения за защита на финансовите интереси на Съюза, следва да се използва гласуване с обратно квалифицирано мнозинство.

(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. С цел да се улесни приемането на необходимите решения за защита на финансовите интереси на Съюза, следва да се използва единодушно гласуване без участието на съответната държава членка.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. На държавата членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията и Съветът следва да вземат под внимание тези забележки.

(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за резултата от оценките си, предприети от независима експертна група или от Комисията, както и за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. Комисията следва да информира Европейския парламент и Съвета за уведомлението и неговото съдържание. На съответната държава членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията следва да вземе под внимание тези забележки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  По предложение на Комисията, Съветът следва да отмени мерките със суспензивно действие, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.

заличава се

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за всички мерки, предложени и приети по силата на настоящия регламент,

(18)  Комисията следва редовно да информира Европейския парламент и Съвета за всички мерки, предложени и приети по силата на настоящия регламент,

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава;

б)  „широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава“ означава масова или повтаряща се практика или пропуск, или мярка от страна на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава, както е посочено в член 3;

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки

Широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Подходящи мерки се предприемат, когато широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или на защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално:

1.  Широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава членка, което накърнява или има опасност да накърни принципите на доброто финансово управление или на защитата на финансовите интереси на Съюза, е по-специално:

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  свободата на мнение и на изразяване, включително свободата на печата, свободата на сдружаване и академичната свобода;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  фискалната дисциплина на въпросната държава членка, по-специално избягването на прекомерен държавен дефицит в съответствие с член 126 от ДФЕС.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона.

в)  ограничаването на достъпността и ефективността на средствата за правна защита, в това число посредством рестриктивни процедурни правила, неизпълняването на съдебни решения, със специален акцент върху решенията на Съда на Европейския съюз в рамките на производства за установяване на нарушение, или ограничаването на ефективното разследване, съдебно преследване или санкциониране на нарушения на закона.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  непропорционалното ограничаване на свободата на печата, свободата на сдружаване и академичната свобода;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  невъзможността да се гарантира, че правителството и частният сектор носят отговорност съгласно законодателството на ЕС;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  невъзможността да се гарантират оповестяването и справедливостта на законите и да се защитят основните права, включително сигурността на хората и имуществото и определени основни права на човека;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вг)  липсата на гаранция за това, че процесите, чрез които законите се приемат, прилагат и изпълняват, са достъпни, справедливи и ефикасни;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вд)  липсата на гаранция за своевременно правораздаване от компетентни, етични и независими представители и неутрални участници, които са достъпни, разполагат с подходящи ресурси и отразяват структурата на общностите, които обслужват;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ве)  липсата на гаранция за това, че управленските функции подлежат на проверки от недържавни структури и че държавните служители са санкционирани за неправомерни действия.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съдържание на мерките

Мерки

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Могат да бъдат приети една или повече от следните подходящи мерки,

1.  Могат да бъдат приети следните подходящи мерки в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато Комисията изпълнява бюджета на Съюза при споделено управление съгласно [член 62, буква б)] от Финансовия регламент:

б)  когато Комисията изпълнява бюджета на Съюза при споделено управление съгласно [член 62, буква б)] от Финансовия регламент, в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава, освен в случаите, когато се прилага буква ба):

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  намаляване на предварителното финансиране;

заличава се

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  прекъсване на сроковете за плащания;

заличава се

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  спиране на плащанията.

заличава се

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  по отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове, при които Комисията изпълнява бюджета на Съюза при споделено управление съгласно [член 62, буква б)] от Финансовия регламент, в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава се прилагат мерките, определени в Регламента за общоприложимите разпоредби.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Освен ако решението за приемане на мерките не предвижда нещо друго, налагането на подходящи мерки не засяга задължението на държавните органи, посочени в параграф 1, буква а), или на държавите членки, посочени в параграф 1, буква б), да изпълняват програмата или фонда, засегнати от мярката, и по-специално задължението да извършват плащания към крайни получатели или бенефициери.

2.  Налагането на подходящи мерки не засяга задължението на държавните органи, посочени в параграф 1, буква а), или на държавите членки, посочени в параграф 1, буква б), да изпълняват програмата или фонда, засегнати от мярката, и по-специално задължението да извършват плащания към крайни получатели или бенефициери. Всяко решение за налагане на подходящи мерки следва да осигурява стабилни гаранции въз основа на оценки на въздействието, за да се гарантира, че крайните бенефициери на финансовите средства на ЕС не са неблагоприятно засегнати. 

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3 а.  Обхватът и равнището на налаганото спиране на бюджетни кредити за поети задължения са пропорционални, зачитат равноправното третиране на държавите членки и вземат предвид икономическите и социалните условия в засегнатата държава членка и въздействието на спирането върху икономиката на засегнатата държава членка. Въздействието на спирането върху програми, които са от решаващо значение за справяне с условия относно зачитането на принципите на правовата държава, е специфичен фактор, който подлежи на отчитане.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията прецени, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ.

1.  Когато Комисията прецени, че има ясни и разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ. Комисията информира незабавно Парламента и Съвета за уведомлението и неговото съдържание.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Комисията осигурява необходимите гаранции с оглед на прилагането на еднакви критерии за всички държави членки, в съответствие с принципите на равно третиране и недискриминация, при оценката на положението със зачитането на принципите на правовата държава, като приема сходни и недискриминационни мерки при сравними случаи за всички държави членки.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да вземе предвид цялата необходима информация, включително решенията на Съда на Европейския съюз, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации.

2.  Когато оценява дали условията по член 3 са изпълнени, Комисията може да вземе предвид цялата необходима информация, включително решенията на Съда на Европейския съюз, резолюциите на Европейския парламент, препоръки, отправени от независими експертни групи, както е посочено в резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г., докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации, неправителствените организации и мрежи, като органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети, както и експертни оценки на съответните агенции на Европейския съюз.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя внася в Съвета предложение за акт за изпълнение относно подходящите мерки.

6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, както е определено в член 3, параграф 2, е установено, тя внася в Европейския парламент за становище и в Съвета за решение предложение за акт за изпълнение относно подходящите мерки.

 

След като вземе предвид становището на Европейския парламент, решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението на Комисията в едномесечен срок от приемането му от Комисията.

 

Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да измени предложението на Комисията и да приеме изменения текст като решение на Съвета.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението на Комисията в едномесечен срок от приемането му от Комисията.

7.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, както е определено в член 3, параграф 1, е установено, тя внася в Европейския парламент за решение и в Съвета за становище предложение относно подходящите мерки. Като взема предвид становищата на Европейския парламент и на Съвета, Комисията взема решение относно подходящите мерки или решение да не прилага условията за зачитане на принципите на правовата държава.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Преди да приеме решение относно подходящите мерки, Комисията извършва оценка на потенциалното въздействие на тези мерки върху крайните получатели или бенефициерите на плащанията, свързани със засегнатите програми или фондове. Комисията взема надлежно предвид информацията и насоките, посочени в параграф 2, при оценката на пропорционалността на мерките.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да измени предложението на Комисията и да приеме изменения текст като решение на Съвета.

8.  Съветът, като действа с единодушие без участието на засегнатата държава членка, може да измени предложението на Комисията и да приеме изменения текст като решение на Съвета.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Заедно с приемането на своето решение Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за прехвърляне в бюджетен резерв на сума, равна на стойността на приетите мерки.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б.  Чрез дерогация от член 31, параграфи 4 и 6 от Финансовия регламент Европейският парламент и Съветът обсъждат предложението за прехвърляне в срок от четири седмици, считано от получаването му от двете институции. Предложението за прехвърляне се счита за одобрено, освен ако в рамките на четириседмичния срок Европейският парламент, като действа с мнозинство от подадените гласове, или Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, го изменят или отхвърлят. Ако Европейският парламент или Съветът изменят предложението за прехвърляне, се прилага член 31, параграф 8 от Финансовия регламент.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8в.  Решението влиза в сила, ако нито Европейският парламент, нито Съветът отхвърлят предложението за прехвърляне в срока, посочен в параграф 8б.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8г.  През целия период на прилагане на мерките Комисията активно наблюдава дали се зачитат законоустановените права на крайните получатели или бенефициери. Комисията също така улеснява подаването до нея на жалби от крайни получатели или бенефициери, когато те считат, че техните законоустановени права не се зачитат. Когато Комисията установи, че съответната държава членка или държавна структура не изпълнява своето правно задължение за изпълнение на плащанията и че законните интереси на крайните получатели или бенефициери не се зачитат, тя предприема необходимите мерки, за да подпомогне тези крайни получатели или бенефициери при събирането на техните вземания.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка i), или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 2, буква б), подточка ii), сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР). Спрените поети задължения за година n не могат да бъдат вписани в бюджета след година n + 2.

3.  Когато се отменят мерките, отнасящи се до временното спиране на одобрението на една или повече програми или техни изменения, посочени в член 4, параграф 1, буква б), подточка 1, или на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в член 4, параграф 1, буква б), подточка 2, сумите, съответстващи на временно спрените поети задължения се вписват в бюджета, при спазване на разпоредбите на член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX на Съвета (Регламент за МФР).

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията незабавно информира Европейския парламент за всички мерки, предложени или приети в съответствие с членове 4 и 5.

Комисията незабавно информира Европейския парламент и Съвета за всички мерки, предложени или приети в съответствие с членове 4 и 5.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Позовавания

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

22.9.2018

Заместен докладчик по становище

Matthijs van Miltenburg

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

       Дата на обявяване в заседание

 

5.7.2018

Разглеждане в комисия

9.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

22.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (22.11.2018)

на вниманието на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

Докладчик по становище: Хелмут Шолц

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства целта на предложения регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в отделна държава членка, което накърнява или има опасност да накърни доброто финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза. Той споделя виждането на Комисията, че съществува ясна връзка между зачитането на принципите на правовата държава и ефективното изпълнение на бюджета на Съюза в съответствие с принципите на доброто финансово управление. Той също така признава, че независимостта и безпристрастността на съдебната власт са от съществено значение за гарантиране на зачитането на принципите на правовата държава. В същото време докладчикът счита, че предложеният механизъм предоставя твърде много правомощия на Комисията да действа по своя преценка. По-специално не са ясно определени критериите за започване на процедурата и за качествената оценка, нито критериите за избор и обхват на мерките, и Комисията в крайна сметка би била свободна да реши дали да приложи дадена мярка, която би следвало да се приложи, и дали тази мярка може да бъде отменена на по-късен етап. Това е възможно дори в още по-голяма степен, като се има предвид, че предложението на Комисията ще се счита за одобрено, освен ако Съветът го отхвърли с квалифицирано мнозинство в рамките на един месец („гласуване с обратно квалифицирано мнозинство“). Освен това изглежда, че за предложения механизъм няма правно основание (член 322 от ДФЕС, на който се основава предложението, не би бил достатъчен). Този механизъм също така изглежда непропорционален, особено в сравнение с член 7 от ДЕС, който може да обхваща сходни случаи на недостатъци във връзка с принципите на правовата държава и изисква в зависимост от обстоятелствата четири пети мнозинство в Съвета и единодушие в Европейския съвет. Поради това докладчикът предлага различен механизъм. Докладчикът изразява критика и поради факта, че при изготвянето на предложения регламент не са проведени конкретни консултации със заинтересованите страни и не е направена оценка на въздействието. По-специално в предложението се предвижда, че при пряко и непряко управление съгласно член 62, букви а) и в) от Финансовия регламент мерките могат да се прилагат само когато получател е държавна организация. Ако това условие не е изпълнено, въпросното финансиране от Съюза не може да бъде предмет на никоя от мерките, посочени в предложения регламент. Без оценка на въздействието, която да изясни каква част от бюджета на Съюза ще остане извън защитата на предложения механизъм, е трудно да се установят потенциалните ползи от него. Докладчикът изразява също така учудване защо в предложението не се предвижда задължение за Комисията да прави оценка на възможността за отмяна на мерките по своя инициатива и да докладва за прилагането на предложения регламент. Предвид гореизложеното докладчикът предлага предложението да бъде изменено, както е показано по-долу.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещите комисии – комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Зачитането на принципите на правовата държава е сред основните ценности, на които се основава Съюзът. Както се припомня в член 2 от Договора за Европейския съюз, тези ценности са общи за държавите членки.

(1)  Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително на правата на лицата, които принадлежат към малцинства. В съответствие с членове 2 и 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) държавите членки и институциите на Съюза са длъжни да зачитат, защитават и насърчават тези ценности, които са общи за държавите членки в общество, в което са водещи плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между мъжете и жените. Член 2 от ДЕС не предвижда йерархия сред тези ценности.

Обосновка

Целта на това изменение е съображението да се приведе в съответствие с текста на член 2 от ДЕС.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Държавите членки си сътрудничат надлежно и искрено при изпълнението на своите задължения, произтичащи от членството в Съюза, както се припомня в Договора за Европейския съюз.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага зачитането12 на принципите на законност7, правна сигурност8, забрана на произвола на изпълнителната власт9, разделение на властите10, както и на ефективна съдебна защита от независим съд11.

(2)  Зачитането на принципите на правовата държава предполага всички публични правомощия да се упражняват в рамките на ограниченията, установени от закона, в съответствие с ценностите на демокрацията и основните права, и под контрола на независими и безпристрастни съдилища. В частност това предполага принципите на законност7, правна сигурност8, забрана на произвола на изпълнителната власт9, разделение на властите10, както и на ефективна съдебна защита от независим съд11 да бъдат зачитани12.

_____________________________

_____________________________

7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.

7 Решение на Съда от 29 април 2004 г., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, т. 63.

8 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.

8 Решение на Съда от 12 ноември 1981 г., Amministrazione delle finanze dello Stato срещу Srl Meridionale Industria Salumi и други; Ditta Italo Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. Съединени дела 212 до 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10.

9 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.

9 Решение на Съда от 21 септември 1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19.

10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, С‑477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C‑452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.

10 Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., Kovalkovas, C‑477/16, ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; Решение на Съда от 10 ноември 2016 г., PPU Poltorak, C‑452/16, ECLI:EU:C:2016:858, т. 35, и решение на Съда от 22 декември 2010 г., DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, т. 58.

11 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C‑64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 41;

11 Решение на Съда от 27 февруари 2018 г., Associação Sindical dos Juízes Portugueses срещу Tribunal de Contas C‑64/16, ECLI:EU:C:2018:117, точки 31 и 40—41; Решение на Съда от 25 юли 2018 г., LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, т. 63—67.

12 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014) 158 окончателен, приложение 1.

12 Съобщение на Комисията „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава“, COM(2014) 158 окончателен, приложение І.

Обосновка

С изменението се цели съображението да бъде приведено в съответствие с най-новата практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Независимостта на съдебната власт предполага по-конкретно, че съответният съдебен орган е в състояние да упражнява съдебните си функции изцяло самостоятелно, без да бъде предмет на йерархични ограничения или да е подчинен на друг орган, и без да получава заповеди или указания от когото и да било, както и че по този начин той е защитен от външна намеса или натиск, които могат да накърнят независимостта на преценката на неговите членове и да повлияят на техните решения. Гаранциите за независимост и безпристрастност изискват правила, по-конкретно що се отнася до състава на органа, назначаването и прослуженото време и основанията за отвод и освобождаване от длъжност на членовете му, които да предотвратят всички основателни съмнения в съзнанието на гражданите по отношение на неподатливостта на тази институция на външни фактори и нейната неутралност по отношение на защитаваните пред нея интереси.

(7)  Независимостта на съдебната власт предполага по-конкретно, че съответният съдебен орган е в състояние да упражнява съдебните си функции изцяло самостоятелно, без да бъде предмет на йерархични ограничения или да е подчинен на друг орган, и без да получава заповеди или указания от когото и да било, както и че по този начин той е защитен от външна намеса или натиск, които могат да накърнят независимостта на преценката на неговите членове и да повлияят на техните решения. Независимостта на съдебната власт предполага също така да се поддържа еднаквата отдалеченост от страните по спора и от съответните им интереси с оглед на предмета на спора. Този аспект изисква обективност и липса на какъвто и да е интерес от изхода на делото освен стриктното прилагане на принципа на правовата държава. Гаранциите за независимост и безпристрастност изискват правила, по-конкретно що се отнася до състава на органа, назначаването, срока на упражняване на функциите, както и основанията за въздържане, отвод и освобождаване от длъжност на членовете му, които правила да дават възможност да се отстрани всяко оправдано съмнение в съзнанието на гражданите по отношение на неподатливостта на тази институция на външни фактори и нейната неутралност по отношение на защитаваните пред нея интереси.

(Вж. изменението на съображение 7a (ново) от предложението)

Обосновка

С изменението се цели съображението да бъде приведено в съответствие с най-новата практика на Съда на Европейския съюз (вж. по-специално Решение по дело C-216/18, т. 63—67).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  Изискването за независима съдебна власт налага също дисциплинарният режим на съдиите да включва необходимите гаранции за пълното избягване на риска от използване на подобен режим като система за политически контрол на съдържанието на съдебните решения. В това отношение въвеждането на правила, определящи по-конкретно както действията, които представляват дисциплинарни нарушения, така и конкретно приложимите санкции, които предвиждат намесата на независим орган по реда на процедура, гарантираща изцяло прогласените в членове 47 и 48 от Хартата права, по-конкретно правото на защита, и които закрепват възможността за оспорване пред съд на решенията на дисциплинарните органи, представлява набор от съществени гаранции за целите на опазването на независимостта на съдебната власт.

(Вж. изменението на съображение 7 от предложението)

Обосновка

С изменението се цели съображението да бъде приведено в съответствие с най-новата практика на Съда на Европейския съюз (вж. по-специално Решение по дело C-216/18, т. 63—67).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Комисията следва да може непрекъснато да наблюдава състоянието на правовата държава в държавите членки и във връзка с механизъм на ЕС за демокрация; принципите на правовата държава и основните права бяха засилени, както се изисква в Резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г.

 

_________

 

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2015/2254(INL)) (ОВ С 215, 19.6.2018 г., стр. 162—167).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка може да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително решенията на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.

(12)  Установяването на широко разпространено незачитане изисква безпристрастна, прозрачна и качествена оценка от страна на Комисията. Тази оценка следва да се основава на информация от всички налични източници и признати институции, включително условията и сроковете за приемането, прилагането и изпълнението от страна на държавите членки на съответните глави от достиженията на правото на Съюза, решения на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата, резолюции на Европейския парламент и заключения и препоръки на съответните международни организации и мрежи, като например органите на Съвета на Европа и европейските мрежи на върховните съдилища и съдебните съвети.

(Вж. измененията на член 5, параграф 2 от предложението)

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  От съществено значение е законните интереси на крайните получатели и бенефициерите на програмата или фонда, към които са насочени мерките в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, да бъдат напълно защитени и не следва да бъдат засегнати от нарушения на правилата, за които те не носят отговорност. Комисията следва да вземе предвид потенциалното въздействие върху крайните получатели и бенефициерите, когато предлага такива мерки, и следва активно да следи спазването на задължението на държавите членки да продължат да извършват плащания и след приемането на мерките от Комисията в съответствие с настоящия регламент. В случай на нарушение от страна на държава членка Комисията следва да информира крайните получатели или бенефициери по отношение на техните права.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Преди да предложи конкретни мерки, Комисията следва да бъде задължена да направи оценка на възможните отражения на тези мерки върху националния бюджет на засегнатата държава членка при надлежно отчитане на принципите на пропорционалност и недискриминация.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Съвета следва да се предоставят изпълнителни правомощия, като той следва да действа въз основа на предложение на Комисията. С цел да се улесни приемането на необходимите решения за защита на финансовите интереси на Съюза, следва да се използва гласуване с обратно квалифицирано мнозинство.

(15)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящия регламент и предвид значимите финансови последици на мерките, налагани по силата на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  С оглед на отражението им върху бюджета на Съюза мерките, наложени съгласно настоящия регламент, следва да влизат в сила само след като Европейският парламент и Съветът са одобрили прехвърляне към бюджетен резерв на сума, равна на стойността на предмета на приетите мерки. За да се улесни бързото приемане на решения, които са необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, тези прехвърляния следва да се считат за одобрени, освен ако в рамките на определен срок Европейският парламент или Съветът, като последният действа с квалифицирано мнозинство, ги измени или отхвърли.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. На държавата членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията и Съветът следва да вземат под внимание тези забележки.

(16)  Преди да предложи приемането на каквито и да е мерки в съответствие с настоящия регламент, Комисията следва да информира засегнатата държава членка за причините, поради които счита, че при нея може да е налице широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава. Комисията следва да информира незабавно Европейския парламент и Съвета за уведомлението и неговото съдържание. На засегнатата държава членка следва да се даде възможност да представи своето становище. Комисията следва да вземе под внимание това становище.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  По предложение на Комисията, Съветът следва да отмени мерките със суспензивно действие, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.

(17)  Комисията следва да отмени мерките със суспензивно действие и да изпрати предложение до Европейския парламент и Съвета да отменят изцяло или частично бюджетния резерв за въпросните мерки, ако положението, довело до налагането на тези мерки, е било поправено в достатъчна степен.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Комисията следва редовно да информира Европейския парламент за всички мерки, предложени и приети по силата на настоящия регламент,

заличава се

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „принципи на правовата държава“ е ценност на Съюза, залегнала в член 2 от Договора за Европейския съюз, която включва принципите на законност (което означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес), правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, ефективната съдебна защита от независими съдилища, включително на основните права; разделение на властите и равенство пред закона;

a)  „принципи на правовата държава“ се разбира в светлината на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз, и на критериите за членство в Съюза, припомнени в член 49 от Договора; те включват принципите на: законност, който означава прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правна сигурност, забрана на произвол от страна на органите на изпълнителната власт, ефективна съдебна защита, включително на основните права, от независим и безпристрастен съд; разделение на властите и равенство пред закона;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

 Наблюдение 

 

Комисията непрекъснато наблюдава и оценява правилното прилагане на правото на Съюза и зачитането на принципите на правовата държава. 

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки

Условия за защита на бюджета на Съюза

(Вж. измененията на членове 3, 4 и 5 от предложението)

Обосновка

Заглавието на този член следва да бъде приведено в съответствие с действителното му съдържание.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество.

е)  оказването на ефективно и своевременно съдействие на Европейската служба за борба с измамите и, при условие че съответната държава членка взема участие, на Европейската прокуратура в хода на провежданите от тях разследвания или наказателно преследване съгласно съответните им правни актове и на принципа на лоялното сътрудничество.

Обосновка

Не всички държави членки са част от сътрудничеството за Европейската прокуратура.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  застрашаването на способността на дадена държава членка да спазва задълженията, произтичащи от членството в Съюза, включително способността за ефективно прилагане на правилата, нормите и политиките, които съставляват структурата на правото на Съюза;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съдържание на мерките

Мерки за защита на бюджета на Съюза

(Вж. измененията на членове 3, 4 и 5 от предложението)

Обосновка

Заглавието на този член следва да бъде приведено в съответствие с действителното му съдържание.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Могат да бъдат приети една или повече от следните подходящи мерки,

1.  Когато са изпълнени условията по член 3, могат да бъдат приети една или повече от следните мерки,

(Вж. измененията на членове 3 и 5 от предложението)

Обосновка

Предлага се по-точна формулировка.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  когато е приложимо, спиране на непрякото управление и замяната му с пряко управление;

Обосновка

Настоящото изменение предлага допълнителна мярка за защита на бюджета на Съюза.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Освен ако решението за приемане на мерките не предвижда нещо друго, налагането на подходящи мерки не засяга задължението на държавните органи, посочени в параграф 1, буква а), или на държавите членки, посочени в параграф 1, буква б), да изпълняват програмата или фонда, засегнати от мярката, и по-специално задължението да извършват плащания към крайни получатели или бенефициери.

2.  Налагането на посочените в параграф 1 мерки не засяга задължението на държавните органи, посочени в параграф 1, буква а), или на държавите членки, посочени в параграф 1, буква б), да изпълняват програмата или фонда, засегнати от мярката, и по-специално задължението да извършват плащания към крайни получатели или бенефициери. Комисията активно наблюдава дали се зачитат законоустановените права на крайните получатели или бенефициери. Когато установи, че държавата членка не изпълнява своето задължение за осигуряване на плащанията и гарантиране на законните интереси на крайните получатели или бенефициери, Комисията предприема всички необходими мерки, за да подпомогне тези крайни получатели или бенефициери при изпълнението на техните вземания. Член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № XXXX (Регламент за общоприложимите разпоредби) не се прилага.

(Вж. измененията на членове 3 и 5 от предложението)

Обосновка

В резолюцията си от 14 март 2018 г. относно следващата МФР Парламентът счете, че „крайните бенефициенти на бюджета на Съюза не трябва по никакъв начин да бъдат засегнати от нарушения на правилата, за които не носят отговорност“ (вж. параграф 119). Поради това член 68, параграф 1, буква б) от предложения регламент за общоприложимите разпоредби (COM (2018) 375), с който задължението на националния орган да осигури плащане за бенефициера се поставя в зависимост от наличието на финансиране, не следва да се прилага в този случай.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане.

3.  Предприетите мерки са пропорционални на естеството, сериозността, продължителността и мащаба на широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава. Доколкото това е възможно, те са насочени към действията на Съюза, действително или потенциално засегнати от това незачитане.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато Комисията прецени, че има разумни основания да се счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ.

1.  Когато Комисията има разумни основания да счита, че са налице посочените в член 3 условия, тя изпраща писмено уведомление до засегнатата държава членка, в което излага мотивите, на които се основава констатацията ѝ. Комисията информира незабавно Европейския парламент и Съвета за това уведомление и неговото съдържание.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да вземе предвид цялата необходима информация, включително решенията на Съда на Европейския съюз, докладите на Сметната палата и заключенията и препоръките на съответните международни организации.

2.  Преди да прибегне до писмено уведомление съгласно параграф 1, Комисията взема предвид цялата необходима информация, включително условията и сроковете за приемането, прилагането и изпълнението от страна на държавата членка на съответните глави от достиженията на правото на Съюза и на съответните решения на Съда на Европейския съюз, доклади на Сметната палата и резолюции на Европейския парламент. Тя взема предвид също така заключенията и препоръките на съответните международни организации, и по-специално:

 

i)  Списъка на критериите за принципите на правовата държава, установен от Венецианската комисия,

 

ii)  Препоръка CM/Rec (2010) 12 на Съвета на Европа „Съдии: независимост, ефективност и отговорности“,

 

iii)  Доклад на Венецианската комисия относно независимостта на съдебната система, Част І: независимост на съдиите (CDL-AD(2010)004),

 

iv)  Доклад на Венецианската комисия относно част II: прокуратура (CDL-AD(2010)040), и

 

v)  съответната оценка и доклад за спазването, изготвени от Групата държави срещу корупцията (GRECO).

Обосновка

По-ясни спецификации на възможните източници на насоки биха могли да подобрят прозрачността, проследимостта и способността за одитиране на предложения механизъм, както и правната сигурност и липсата на произвол по отношение на правомощията, които следва да се предоставят на Комисията.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Засегнатата държава членка предоставя цялата необходима информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от 1 месец, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки.

4.  Засегнатата държава членка предоставя цялата необходима информация и може да представи становище в срок, определен от Комисията, който е не по-кратък от един месец и не е по-дълъг от три месеца, считано от датата на уведомлението за констатацията. В становището си държавата членка може да предложи приемането на коригиращи мерки.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение за внасянето на дадено предложение за решение относно подходящите мерки.

5.  Комисията взема под внимание получената информация и направените забележки от страна на засегнатата държава членка, както и адекватността на предложените коригиращи мерки, когато взема решение дали да приеме или да не приеме решение относно подходящите мерки.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато Комисията счете, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е установено, тя внася в Съвета предложение за акт за изпълнение относно подходящите мерки.

6.  Когато Комисията счете, че е установено широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, тя приема решение относно подходящите мерки по член 4 посредством акт за изпълнение.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а.  Заедно с приемането на своето решение Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за прехвърляне в бюджетен резерв на сума, равна на стойността на приетите мерки. Чрез дерогация от член 31, параграфи 4 и 6 от Финансовия регламент Европейският парламент и Съветът обсъждат предложението за прехвърляне в срок четири седмици от получаването му от двете институции. Предложението за прехвърляне се счита за одобрено, освен ако Европейският парламент, като действа с мнозинство от подадените гласове, или Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, го изменят или отхвърлят. Решението влиза в сила, ако нито Европейският парламент, нито Съветът отхвърлят предложението за прехвърляне в посочения срок. Ако Европейският парламент или Съветът изменят предложението за прехвърляне, се прилага член 31, параграф 8 от Финансовия регламент.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Комисията гарантира във внесеното съгласно параграф 6 предложение, че законните интереси на крайните получатели или бенефициери на програмата или на фонда, за които се отнася мярката, са напълно защитени. Комисията също така оценява възможните бюджетни последици от намаляването на финансирането от Съюза за националния бюджет на засегнатата държава членка при надлежно отчитане на принципите на пропорционалност и недискриминация.

(Вж. измененията на членове 3 и 4 от предложението)

Обосновка

В резолюцията си от 14 март 2018 г. относно следващата МФР Парламентът счита, че „крайните бенефициенти от бюджета на Съюза не трябва по никакъв начин да бъдат засегнати от нарушения на правилата, за които не носят отговорност“, че „бюджетът на Съюза не е подходящият инструмент за предприемане на мерки при неспазване на член 2 от ДЕС“ и че „съответните държави членки следва да понесат финансовите последици, независимо от изпълнението на бюджета“ (вж. параграф 119).

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Решението се счита за прието от Съвета, освен ако той реши с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението на Комисията в едномесечен срок от приемането му от Комисията.

заличава се

(Вж. изменението на съображение 15 от предложението)

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да измени предложението на Комисията и да приеме изменения текст като решение на Съвета.

заличава се

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно или е престанало да съществува.

1.  Засегнатата държава членка може по всяко време да представи на Комисията доказателства, че широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава е било преодоляно в достатъчна степен или е престанало да съществува.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията оценява положението в съответната държава членка. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на съответните мерки, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията представя на Съвета предложение за решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6 и 7.

По искане на засегнатата държава членка или по своя инициатива Комисията прави оценка на ситуацията в тази държава членка. След като широко разпространеното незачитане на принципите на правовата държава, довело до приемането на въпросните мерки, изцяло или отчасти престане да съществува, Комисията приема решение за пълна или частична отмяна на тези мерки. Едновременно с това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за пълна или частична отмяна на бюджетния резерв, посочен в приетите мерки. Прилага се процедурата, предвидена в член 5, параграфи 2, 4, 5, 6, 6а и .

Обосновка

Следователно Комисията следва да може да действа по своя инициатива, а не само по искане на съответната държава членка. Освен това се предлага и по-прецизна формулировка.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

заличава се

Информиране на Европейския парламент

 

Комисията незабавно информира Европейския парламент за всички мерки, предложени или приети в съответствие с членове 4 и 5.

 

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Докладване

 

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия регламент, по-специално относно ефективността на приетите мерки, ако има такива, най-късно пет години след влизането му в сила.

 

При необходимост докладът се придружава от подходящи предложения.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2021 г.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Позовавания

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Водещи комисии

Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

AFCO

11.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Helmut Scholz

20.6.2018

Член 55 ‒ Процедура на съвместни комисии

Дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Разглеждане в комисия

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Pavel Svoboda

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Позовавания

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.5.2018

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Член 55 ‒ Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

5.7.2018

Разглеждане в комисия

27.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

13.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

9

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Дата на внасяне

18.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност