Postup : 2018/0136(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0469/2018

Předložené texty :

A8-0469/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Hlasování :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Vysvětlení hlasování
PV 04/04/2019 - 6.17

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

ZPRÁVA     ***I
PDF 1192kWORD 179k
17.12.2018
PE 628.374v02-00 A8-0469/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

Rozpočtový výbor

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Spoluzpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

(Společné schůze výborů – článek 55 jednacího řádu)

Zpravodaj (*):

Josep-Maria Terricabras, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(*)  (Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0324),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C8-0178/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 17. srpna 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na společné schůze Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro ústavní záležitosti ((A8-0469/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Právní stát je jednou ze základních hodnot, na nichž je Unie založena. Jak připomíná článek 2 Smlouvy o Evropské unii, tyto hodnoty jsou pro členské státy společné.

(1)  Unie je založena na hodnotách spočívajících v úctě k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právním státu a v dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, což je zakotveno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v kritériích pro členství v Unii. Jak připomíná článek 2 SEU, takové hodnoty jsou pro členské státy společné, a to ve společnosti, v níž převládá pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Členské státy by měly dostát svým závazkům a jít příkladem v jejich skutečném dodržování a přiklánět se ke společné kultuře právního státu jako ke všeobecně platné hodnotě, kterou mají všechny zúčastněné strany rovnou mírou uplatňovat. Úplné dodržování a prosazování těchto zásad je nezbytným předpokladem pro legitimitu evropského projektu jako celku a základní podmínkou pro budování důvěry občanů v Unii a zajištění efektivního provádění jejích politik.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  V souladu s článkem 2, čl. 3 odst. 1 a článkem 7 Smlouvy o EU může Unie využít možnosti jednat v zájmu ochrany svého „ústavního základu“ a společných hodnot, na nichž je založena, což zahrnuje také její rozpočtové zásady. Členské státy, orgány, instituce a jiné subjekty Unie a kandidátské země jsou povinny dodržovat, ochraňovat a podporovat tyto zásady a hodnoty a mají povinnost loajálně spolupracovat.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V právním státu se veškeré veřejné pravomoci vykonávají v mezích stanovených zákonem, v souladu s hodnotami demokracie a základních práv a pod kontrolou nezávislých a nestranných soudů. Musí se v něm především dodržovat zásada zákonnosti7, právní jistoty8, zákazu svévole výkonné moci9, oddělení pravomocí10 a účinné soudní ochrany nezávislými soudy1112.

(2)  V právním státu se veškeré veřejné pravomoci vykonávají v mezích stanovených zákonem v souladu s hodnotami demokracie a v respektu vůči základním právům a pod kontrolou nezávislých a nestranných soudů. Musí se v něm především dodržovat zásada zákonnosti7, včetně transparentního, odpovědného a demokratického postupu pro přijímání právních předpisů, právní jistoty8, zákazu svévole výkonné moci9, oddělení pravomocí10, přístupu ke spravedlnosti a účinné soudní ochraně u nezávislých a nestranných soudů1112. Tyto zásady byly zohledněny mimo jiné na úrovni Benátské komise Rady Evropy a tvoří také základ příslušné judikatury Evropského soudu pro lidská práva12a.

__________________

__________________

7 Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve věci Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

7 Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve věci Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

8 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1981 ve společných věcech Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi a ostatní Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

8 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1981 ve společných věcech Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi a ostatní Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1989 ve společných věcech Hoechst, 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1989 ve společných věcech Hoechst, 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

10 Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36. Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35. Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010 ve věci Bodson, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

10 Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36. Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35. Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010 ve věci Bodson, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

11 Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018 ve věci Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40, 41.

11 Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018 ve věci Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40- 41; rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2018 ve věci LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, body 63–67.

12 Sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158 final, příloha I.

12 Sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158 final, příloha I.

 

12aZpráva Benátské komise ze dne 4. dubna 2011, studie č. 512/2009 (CDL-AD (2011) 003rev).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Přístupová kritéria neboli kodaňská kritéria, stanovená Evropskou radou v Kodani roku 1993 a posílená Evropskou radou v Madridu roku 1995, tvoří základní podmínky, jimž musí všechny kandidátské země dostát, aby se mohly stát členským státem. K těmto kritériím patří stabilita institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochrana menšin; fungující tržní hospodářství, schopnost vyrovnat se s hospodářskou soutěží a tržními silami a schopnost plnit závazky vyplývající z členství v EU.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Není-li kandidátská země schopna splnit požadované normy, hodnoty a demokratické zásady, její přistoupení k Unii je odloženo, dokud tyto normy v plné míře nesplní. Povinnosti kandidátských zemí, které vyplývají z kodaňských kritérií, platí na základě článku 2 Smlouvy o Evropské unii a zásady loajální spolupráce zakotvené v článku 4 Smlouvy o EU pro členské státy po jejich vstupu do Unie i nadále. Je tedy třeba členské státy pravidelně posuzovat a ověřovat z toho hlediska, zda jejich právní předpisy a postupy stále odpovídají těmto kritériím a společným hodnotám, na nichž je Unie založena, aby tak byl zajištěn řádný právní a správní rámec pro provádění politik Unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Právní stát je základním předpokladem pro ochranu ostatních základních hodnot, na nichž je Unie založena, jako je svoboda, demokracie, rovnost a dodržování lidských práv. Dodržování zásad právního státu je svou podstatou spojeno s dodržováním demokratických zásad a základních práv: nemůže existovat demokracie a dodržování základních práv bez dodržování zásad právního státu a naopak.

(3)  Vzhledem k tomu, že pro hodnoty Unie neexistuje žádná hierarchie, dodržování zásad právního státu je nezbytné pro ochranu ostatních základních hodnot, na nichž je Unie založena, jako je svoboda, demokracie, rovnost a dodržování lidských práv. Dodržování zásad právního státu je svou podstatou spojeno s dodržováním demokratických zásad a základních práv: nemůže existovat demokracie a dodržování základních práv bez dodržování zásad právního státu a naopak. Soudržnost a konzistence vnitřní a vnější demokracie, právního státu a politiky základních práv jsou pro důvěryhodnost Unie klíčové.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Soudní orgány by měly jednat nezávisle a nestranně a orgány pověřené vyšetřováním a trestním stíháním by měly být schopny řádně plnit svou funkci. Měly by být vybaveny dostatečnými zdroji a mít k dispozici postupy, aby jednaly účinně a plně dodržovaly právo na spravedlivý proces. Tyto podmínky jsou nezbytné jako minimální záruka proti nezákonným a svévolným rozhodnutím orgánů veřejné moci, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie.

(6)  Vždy by měla být zaručena nezávislost a nestrannost soudnictví a orgány pověřené vyšetřováním a trestním stíháním by měly být schopny řádně plnit svou funkci. Měly by být vybaveny dostatečnými zdroji a mít k dispozici postupy, aby jednaly účinně a plně dodržovaly právo na spravedlivý proces. Tyto podmínky jsou nezbytné jako minimální záruka proti nezákonným a svévolným rozhodnutím orgánů veřejné moci, která by mohla narušit tyto základní zásady a poškodit finanční zájmy Unie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Nezávislost státních zastupitelství a soudů zahrnuje jak formální (de jure), tak skutečnou (de facto) nezávislost státních zastupitelství a soudů a jednotlivých státních zástupců a soudců.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Dodržování zásad právního státu je důležité nejen pro občany Unie, ale i pro podnikatelské iniciativy, inovace, investice a řádné fungování vnitřního trhu, které budou vzkvétat nejvíce tam, kde je pevný právní a institucionální rámec.

(8)  Dodržování zásad právního státu je naprosto klíčové nejen pro občany Unie, ale i pro podnikatelské iniciativy, inovace, investice, hospodářskou, sociální a územní soudržnost a řádné fungování vnitřního trhu, které se budou udržitelně rozvíjet pouze tam, kde je pevný právní a institucionální rámec.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Začlenění stávajících mechanismů Unie v oblasti sledování, jako je mechanismus pro spolupráci a ověřování, srovnávací přehled o soudnictví a zprávy o boji s korupcí, do širšího rámce pro sledování právního státu by mohlo přinést účinnější a efektivnější kontrolní mechanismy pro ochranu finančních zájmů Unie.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Nedostatečná transparentnost, svévolná diskriminace, narušení hospodářské soutěže a nerovné podmínky na vnitřním trhu a mimo něj, vliv na integritu jednotného trhu a na spravedlnost, stabilitu a legitimitu daňového systému, vyšší ekonomická nerovnost, nekalá hospodářská soutěž mezi státy, nespokojenost ve společnosti, nedůvěra a demokratický deficit patří k negativním dopadům škodlivých daňových postupů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Unie má k dispozici řadu nástrojů a procesů, jimiž může zajistit plné a řádné uplatňování zásad a hodnot stanovených Smlouvou o EU, ale v současné době chybí pohotová a efektivní reakce ze strany orgánů Unie, především co se týče zajištění řádného finančního řízení. Mají-li stávající nástroje být přiměřené a efektivní, měly by být prosazovány, vyhodnocovány a doplňovány v rámci mechanismu právního státu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Všeobecné nedostatky v členských státech týkající se právního státu, které ovlivňují především řádné fungování orgánů veřejné moci a účinný soudní přezkum, mohou vážně poškodit finanční zájmy Unie.

(11)  Všeobecné nedostatky v členských státech týkající se právního státu, které ovlivňují především řádné fungování orgánů veřejné moci a účinný soudní přezkum, mohou vážně poškodit finanční zájmy Unie. Účinné vyšetřování těchto nedostatků a uplatňování efektivních a přiměřených opatření, je-li zjištěn všeobecný nedostatek, jsou nutné nejen k zajištění finančních zájmů Unie, včetně efektivního výběru příjmů, ale také k zajištění důvěry veřejnosti v Unii a v její orgány. Pouze nezávislé soudnictví, které prosazuje právní stát a právní jistotu ve všech členských státech, může v konečném důsledku zaručit, že peníze z rozpočtu Unie jsou dostatečně ochráněny.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Rozsah daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti odhaduje Komise až na 1 bilion EUR ročně. Negativní dopady podobných praktik na rozpočty Unie a členských států a na občany jsou zřejmé a mohly by snižovat důvěru v demokracii.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Vyhýbání se dani z příjmů právnických osob má přímý dopad na rozpočty členských států a EU a na rozložení daňového zatížení mezi kategorie daňových poplatníků, jakož i mezi ekonomické faktory.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11c)  Členské státy by v záležitostech týkajících se daňové soutěže měly plně uplatňovat zásadu loajální spolupráce.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11d)  Komise jako strážkyně smluv by měla zajistit, aby bylo plně dodržováno právo Unie a zásada upřímné spolupráce mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11e)  Hodnocení a sledování daňových politik členských států na úrovni Unie by zajistilo, že v členských státech nebudou zavedena nová škodlivá daňová opatření. Sledování toho, zda se členské státy, jejich jurisdikce, regiony nebo jiné správní struktury řídí společným unijním seznamem nespolupracujících jurisdikcí, by chránilo jednotný trh a zajistilo jeho řádné a soudržné fungování.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba kvalitativní posouzení Komise. Toto posouzení by mohlo být založeno na informacích ze všech dostupných zdrojů a od uznaných orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví.

(12)  K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba důkladného kvalitativní posouzení Komise. Toto posouzení by mělo být objektivní, nestranné a transparentní a mělo by být založeno na informacích ze všech relevantních zdrojů s tím, že budou zohledněna kritéria používaná v souvislosti s jednáními o přistoupení k Unii, zejména kapitoly acquis o soudnictví a základních právech, o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti, o finanční kontrole a o zdanění, a rovněž pokyny používané v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování ke sledování pokroku daného členského státu, a mělo by být založeno také na informacích od uznaných orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, usnesení Evropského parlamentu, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací, jako jsou orgány Rady Evropy, k čemuž patří zejména seznam kritérií právního státu Benátské komise, a od relevantních mezinárodních sítí, jako jsou evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  S cílem napomáhat Komisi při posuzování všeobecných nedostatků by měla být zřízena poradní skupina nezávislých odborníků na ústavní právo a finanční a rozpočtové záležitosti. Tato skupina by měla provádět nezávislá roční hodnocení otázek, které se ve všech členských státech týkají právního státu a jež ovlivňují nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie, a měla by při tom zohledňovat informace ze všech relevantních zdrojů a od uznaných orgánů. Při rozhodování o přijetí či zrušení případných opatření by Komise měla brát v úvahu příslušná stanoviska této skupiny.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Měly by se stanovit možná opatření, která by měla být přijata v případě všeobecných nedostatků, a postup, který je třeba dodržet k jejich přijetí. Tato opatření by měla zahrnovat pozastavení plateb a závazků, snížení objemu finančních prostředků v rámci stávajících závazků a zákaz uzavírat nové závazky s příjemci.

(13)  Měla by se stanovit opatření, která by měla být přijata v případě všeobecných nedostatků, a postup, který je třeba dodržet k jejich přijetí. Tato opatření by měla zahrnovat pozastavení plateb a závazků, snížení objemu finančních prostředků v rámci stávajících závazků a zákaz uzavírat nové závazky s příjemci.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Jsou-li přijímána opatření v návaznosti na všeobecné nedostatky, je zásadní řádně zaručit oprávněné zájmy konečných příjemců a příjemců. Při zvažování toho, jaká opatření mají být přijata, by Komise měla brát v úvahu jejich možný dopad na konečné příjemce a příjemce. Za účelem zesílení ochrany konečných příjemců nebo příjemců by Komise měla na internetových stránkách nebo internetovém portálu poskytovat informace a poradenství a současně i vhodné nástroje k tomu, aby bylo možné Komisi informovat o jakémkoli porušení právní povinnosti orgánů státní správy a členských států pokračovat v provádění plateb i po přijetí opatření na základě tohoto nařízení. S cílem zajistit, aby každá částka splatná vládními subjekty nebo členskými státy byla skutečně vyplacena konečným příjemcům nebo příjemcům, měla by mít Komise možnost získat zpět platby provedené těmto subjektům, případně provést finanční opravu tak, že sníží podporu poskytovanou určitému programu, a možnost převést odpovídající částku do rezervy Unie, aby mohla být použita ku prospěchu konečných příjemců nebo příjemců.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto nařízení a s ohledem na význam finančních účinků opatření ukládaných podle tohoto nařízení by Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise, měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, která jsou nezbytná pro ochranu finančních zájmů Unie, mělo by se hlasovat obrácenou kvalifikovanou většinou.

(15)  V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto nařízení a s ohledem na význam finančních účinků opatření ukládaných podle tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Opatření uložená podle tohoto nařízení mají vliv na rozpočet Unie, a tudíž by měla vstoupit v platnost až poté, co Evropský parlament a Rada schválí převod částky, která odpovídá výši přijatých opatření, do rozpočtové rezervy. S cílem usnadnit přijímání rozhodnutí na ochranu finančních zájmů Unie by tyto převody měly být považovány za schválené, pokud je Evropský parlament nebo Rada, která bude jednat kvalifikovanou většinou, v průběhu stanoveného období nepozmění či nezamítne.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Předtím, než Komise navrhne přijetí jakýchkoli opatření podle tohoto nařízení, měla by informovat dotčený členský stát, proč má za to, že by v daném členském státě mohl existovat všeobecný nedostatek týkající se právního státu. Členský stát by měl mít možnost předložit své připomínky. Komise a Rada by měly vzít tyto připomínky v úvahu.

(16)  Předtím, než Komise navrhne přijetí jakýchkoli opatření podle tohoto nařízení, měla by informovat dotčený členský stát, proč má za to, že by v daném členském státě mohl existovat všeobecný nedostatek týkající se právního státu. Komise by o každém takovém oznámení a o jeho obsahu měla neprodleně informovat Evropský parlament a Radu. Dotčený členský stát by měl mít možnost předložit své připomínky. Komise by měla vzít tyto připomínky v úvahu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Rada by měla na návrh Komise zrušit opatření s odkladným účinkem, pokud situace, jež vedla k uložení těchto opatření, byla dostatečně napravena.

(17)  Komise by měla zrušit opatření s odkladným účinkem a navrhnout Evropskému parlamentu a Radě úplné nebo částečné zrušení rozpočtové rezervy těchto opatření, pokud situace, jež vedla k uložení těchto opatření, byla dostatečně napravena.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Komise by měla Evropský parlament průběžně informovat o všech opatřeních navrhovaných a přijatých podle tohoto nařízení,

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „právním státem“ odkaz na unijní hodnotu zakotvenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, která zahrnuje zásadu zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralitního procesu přijímání zákonů, právní jistoty, zákazu svévole výkonné moci, účinné soudní ochrany nezávislými soudy, včetně ochrany základních práv, oddělení pravomocí a rovnosti před zákonem;

a)  „právním státem“ odkaz na spojitost s hodnotami Unie zakotvenými v článku 2 SEU a v kritériích pro členství v Unii, jak připomíná článek 49 SEU; zahrnuje zásadu zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralitního procesu přijímání zákonů, právní jistoty, zákazu svévole výkonné moci, přístupu ke spravedlnosti a účinné soudní ochraně u nezávislých a nestranných soudů, včetně ochrany základních práv, jež jsou uvedena v Listině základních práv Evropské unie a v mezinárodních dohodách o lidských právech, oddělení pravomocí, zákazu diskriminace a rovnosti před zákonem;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „všeobecným nedostatkem týkajícím se právního státu“ rozšířený nebo opakující se postup nebo opomenutí či opatření orgánů veřejné moci, jež ovlivňují právní stát;

b)  „všeobecným nedostatkem týkajícím se právního státu“ rozšířený nebo opakující se postup nebo opomenutí či opatření orgánů veřejné moci, jež ovlivňuje právní stát tak, že ovlivňuje nebo hrozí, že ovlivní zásady řádného finančního řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie; všeobecným nedostatkem týkajícím se právního státu může být rovněž důsledek systematického ohrožení hodnot Unie zakotvených v článku 2 SEU, které ovlivňuje nebo může ovlivňovat zásady řádného finančního řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „vládním subjektem“ všechny orgány veřejné moci na všech úrovních veřejné správy, včetně vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, jakož i organizace členských států ve smyslu [čl. 2 bodu 42] nařízení (EU, Euratom) č. [...] (dále jen „finanční nařízení“).

c)  „vládním subjektem“ jakýkoli orgán veřejné moci na všech úrovních veřejné správy, včetně vnitrostátních, regionálních a místních orgánů, jakož i organizace členských států ve smyslu [čl. 2 bodu 42] nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046 Evropského parlamentu a Rady1a (dále jen „finanční nařízení“).

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Všeobecné nedostatky

 

Za všeobecné nedostatky týkající se právního státu, které ovlivňují nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie, se považuje zejména:

 

a) ohrožení nezávislosti soudnictví, včetně případů, kdy je jakýmkoli způsobem omezena schopnost samostatně vykonávat soudní funkce tím, že dochází k vnějšímu zasahování do záruk nezávislosti, k vynucování rozsudku příkazem z vnějšku, ke svévolnému přepracování pravidel pro jmenování soudních zaměstnanců nebo jejich služebního řádu nebo k ovlivňování soudních pracovníků tak, že to ohrožuje jejich nestrannost nebo zasahuje do nezávislosti advokacie;

 

b) neuskutečnění prevence, nápravy nebo sankce svévolných nebo protiprávních rozhodnutí orgánů veřejné moci, mimo jiné ze strany donucovacích orgánů, zadržování finančních a lidských zdrojů, které mají vliv na jejich řádné fungování, nebo nezajištění vyloučení střetu zájmů;

 

c) omezování dostupnosti a účinnosti právních opravných prostředků, mimo jiné prostřednictvím omezujících procesních pravidel, nedostatečné provádění soudních rozhodnutí nebo omezování účinného vyšetřování, stíhání nebo trestání případů porušování práva;

 

d) ohrožení administrativní kapacity členského státu plnit povinnosti plynoucí z členství v Unii, včetně schopnosti efektivně provádět pravidla, normy a politiky, které tvoří soubor právních předpisů Unie;

e) opatření, která oslabují ochranu důvěrné komunikace mezi právníkem a klientem.

(Viz pozměňovací návrh k čl. 3 odst. 2.)

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření

Ohrožení finančních zájmů Unie

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přijmou se vhodná opatření, pokud všeobecný nedostatek týkající se právního státu v členském státě ovlivňuje nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie, zejména:

1.  Existenci všeobecného nedostatku týkajícího se právního státu v členském státě lze konstatovat, pokud je zejména ovlivněn nebo hrozí, že bude ovlivněn přinejmenším jeden z těchto prvků:

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  řádné fungování orgánů tohoto členského státu, který plní rozpočet Unie, především v souvislosti s postupy pro zadávání veřejných zakázek nebo udělování grantů a při provádění sledování a kontrol;

a)  řádné fungování orgánů tohoto členského státu, který plní rozpočet Unie, především v souvislosti s postupy pro zadávání veřejných zakázek nebo udělování grantů;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  řádné fungování tržního hospodářství, a v důsledku toho respektování hospodářské soutěže a tržních sil v Unii, stejně jako efektivní plnění závazků plynoucích z členství, včetně dodržování cíle politické, hospodářské a měnové unie;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  řádné fungování orgánů, které provádí finanční kontrolu, sledování a interní a externí audity, a řádné fungování efektivních a transparentních systémů finančního řízení a odpovědnosti;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  řádné fungování orgánů pověřených vyšetřováním a trestním stíháním v souvislosti se stíháním podvodů, korupce nebo jiných případů porušení práva Unie týkajícího se plnění rozpočtu Unie;

b)  řádné fungování orgánů pověřených vyšetřováním a trestním stíháním v souvislosti se stíháním podvodů, včetně daňových podvodů, korupce nebo jiných případů porušení práva Unie týkajícího se plnění rozpočtu Unie;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  účinný soudní přezkum jednání nebo opomenutí ze strany orgánů uvedených v písmenech a) a b) nezávislými soudy;

c)  účinný soudní přezkum jednání nebo opomenutí ze strany orgánů uvedených v písmenech a), ab) a b) nezávislými soudy;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  prevenci a potrestání podvodů, korupce nebo jiných případů porušení práva Unie týkajícího se plnění rozpočtu Unie a uložení účinných a odrazujících sankcí příjemcům finančních prostředků vnitrostátními soudy nebo správními orgány;

d)  prevenci a potrestání podvodů, včetně daňových podvodů, korupce nebo jiných případů porušení práva Unie týkajícího se plnění rozpočtu Unie a uložení účinných a odrazujících sankcí příjemcům finančních prostředků vnitrostátními soudy nebo správními orgány;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  prevenci a potrestání daňových úniků a daňové soutěže a řádné fungování orgánů přispívajících ke správní spolupráci v daňových záležitostech;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  účinnou a včasnou spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a s Úřadem evropského veřejného žalobce při vyšetřování nebo stíhání v souladu s jejich příslušnými právními předpisy a se zásadou loajální spolupráce.

f)  účinnou a včasnou spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a v závislosti na zapojení dotčených členských států s Úřadem evropského veřejného žalobce při vyšetřování nebo stíhání v souladu s jejich příslušnými právními předpisy a se zásadou loajální spolupráce.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  řádné plnění rozpočtu Unie v důsledku systémového porušování základních práv.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Za všeobecné nedostatky týkající se právního státu se může považovat zejména:

vypouští se

a)  ohrožení nezávislosti soudnictví;

 

b)  neuskutečnění prevence, nápravy nebo sankce svévolných nebo protiprávních rozhodnutí orgánů veřejné moci, mimo jiné ze strany donucovacích orgánů, zadržování finančních a lidských zdrojů, které mají vliv na jejich řádné fungování, nebo nezajištění vyloučení střetu zájmů;

 

c)  omezování dostupnosti a účinnosti právních opravných prostředků, mimo jiné prostřednictvím omezujících procesních pravidel, nedostatečné provádění soudních rozhodnutí nebo omezování účinného vyšetřování, stíhání nebo trestání případů porušování práva.

 

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2a (nový).)

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Skupina nezávislých odborníků

 

1.  Komise zřídí skupinu nezávislých odborníků (dále jen „skupina“).

 

Skupinu tvoří nezávislí odborníci na ústavní právo a finanční a rozpočtové záležitosti. Jednoho odborníka jmenuje národní parlament každého členského státu a pět odborníků jmenuje Evropský parlament. Složení skupiny je takové, aby byl zajištěn vyvážený počet mužů a žen.

 

V souladu s jednacím řádem zmíněným v odstavci 6 mohou být do skupiny jako pozorovatelé případně přizváni zástupci relevantních organizací a sítí, jako jsou Evropská federace národních akademií věd, Evropská síť vnitrostátních institucí pro lidská práva, orgány Rady Evropy, Evropská komise pro efektivitu justice, Rada advokátních komor a sdružení právníků v Evropě, síť Tax Justice Network, OSN, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

 

2.  Účelem poradní funkce skupiny je napomáhat Komisi při odhalování všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členském státě, které ovlivňují nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie.

 

Skupina každoročně posuzuje situaci ve všech členských státech na základě kvantitativních a kvalitativních kritérií a informací a s náležitým přihlédnutím k informacím a doporučením uvedeným v čl. 5 odst. 2.

 

3.  Skupina každoročně zveřejňuje shrnutí svých zjištění.

 

4.  V rámci své poradní funkce a s přihlédnutím k výsledkům posouzení podle odstavce 2 může skupina vyjádřit své stanovisko ke všeobecnému nedostatku týkajícímu se právního státu v členském státě.

 

Skupina usiluje předkládání stanovisek na základě konsensu. Pokud konsensu nelze dosáhnout, skupina vydá stanovisko na základě názoru prosté většiny svých členů.

 

5.  Při přijímání prováděcích aktů podle čl. 5 odst. 6 a čl. 6 odst. 2 Komise zohlední všechna relevantní stanoviska skupiny, která skupina předložila v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

 

6.  Skupina volí mezi svými členy předsedu. Skupina stanoví svůj jednací řád.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obsah opatření

Opatření na ochranu rozpočtu Unie

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Lze přijmout jedno nebo více těchto vhodných opatření:

1.  Jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 3, lze přijmout jedno nebo více těchto opatření.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Přijatá opatření musí být přiměřená povaze, závažnosti a rozsahu všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Musí být pokud možno zaměřena na akce Unie ovlivněné nebo potenciálně ovlivněné tímto nedostatkem.

3.  Přijatá opatření musí být přiměřená povaze, závažnosti, trvání a rozsahu všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Musí být pokud možno zaměřena na akce Unie ovlivněné nebo potenciálně ovlivněné tímto nedostatkem.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Ku prospěchu konečných příjemců a příjemců poskytuje Komise na internetových stránkách či na internetovém portálu informace a poradenství ohledně povinností členských států ve smyslu odstavce 2.

 

Na týchž stránkách nebo témže portálu poskytuje Komise pro konečné příjemce nebo příjemce rovněž vhodné nástroje k tomu, aby bylo možné ji informovat o porušení těchto povinností, které konečné příjemce nebo příjemce podle jejich názoru přímo ovlivňuje. Ustanovení tohoto odstavce se použijí tak, aby byla zajištěna ochrana osob oznamujících porušení práva Unie v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici XXX (směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie). Informace poskytnuté konečnými příjemci nebo příjemci v souladu s tímto odstavcem může Komise zohlednit pouze tehdy, pokud je k nim přiložen důkaz o tom, že dotčený konečný příjemce nebo příjemce podal formální stížnost příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Komise na základě informací poskytnutých konečnými příjemci nebo příjemci v souladu s odstavcem 3 zajistí, aby jakákoli částka dlužná vládními subjekty nebo členskými státy byla v souladu s odstavcem 2 skutečně vyplacena konečným příjemcům nebo příjemcům.

Případně,

 

a)  pokud jde o prostředky z rozpočtu Unie spravované v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení, Komise:

 

i) vymáhá úhradu částek vyplacených kterémukoli ze subjektů uvedených v čl. 62 odst. 1 písm. c) bodech v) až vii) finančního nařízení, a to ve výši, která se rovná částce, která v rozporu s odstavcem 2 tohoto článku nebyla vyplacena konečným příjemcům nebo příjemcům;

 

ii) převede částku ve výši uvedené v předchozím bodě do rezervy Unie podle článku 12 nařízení Rady XXX (nařízení o VFR). Tato částka se považuje za dostupnou marži ve smyslu čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení Rady XXX (nařízení o VFR) a bude v nejvyšší možné výši uvolněna v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení Rady XXX (nařízení o VFR) pro konečné příjemce nebo příjemce podle odstavce 2 tohoto článku;

 

b)  pokud jde o prostředky z rozpočtu Unie spravované v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. b) finančního nařízení:

 

i) povinnost vládních orgánů nebo členských států uvedená v odstavci 2 tohoto článku je považována za povinnost členských států ve smyslu [článku 63] nařízení XXX (nařízení o společných ustanoveních). V případě porušení jakékoli takové povinnosti se postupuje v souladu s [článkem 98] nařízení XXX (nařízení o společných ustanoveních).

 

ii) Částku, jež je výsledkem snížené podpory poskytované některému programu z fondů převede Komise při uplatnění [článku 98] nařízení XXX (nařízení o společných ustanoveních) do rezervy Unie zmíněné v článku 12 nařízení Rady XXX (nařízení o VFR). Tato částka se považuje za dostupnou marži ve smyslu čl. 12 písm. a) nařízení Rady XXX (nařízení o VFR) a bude v nejvyšší možné výši uvolněna v souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení Rady XXC (nařízení o VFR) pro konečné příjemce nebo příjemce podle odstavce 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud Komise usoudí, že má dostatečné důvody se domnívat, že jsou splněny podmínky článku 3, zašle danému členskému státu písemné oznámení, ve kterém uvede důvody, o které opírá své zjištění.

1.  Pokud Komise s ohledem na stanoviska skupiny usoudí, že má dostatečné důvody se domnívat, že jsou splněny podmínky článku 3, zašle danému členskému státu písemné oznámení, ve kterém uvede důvody, o které opírá své zjištění. Komise o každém takovém oznámení a o jeho obsahu neprodleně informuje Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může vzít v úvahu všechny relevantní informace, včetně rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací.

2.  Při posuzování toho, zda jsou splněny podmínky článku 3, vezme Komise v úvahu všechny relevantní informace, včetně stanovisek skupiny, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, usnesení Evropského parlamentu, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí. Komise rovněž zohlední kritéria používaná v souvislosti s jednáními o přistoupení k Unii, zejména kapitoly acquis o soudnictví a základních právech, o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti, o finanční kontrole a o zdanění, a rovněž pokyny používané v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování ke sledování pokroku daného členského státu.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dotyčný členský stát poskytne veškeré nezbytné informace a může vznést připomínky ve lhůtě stanovené Komisí, která nesmí být kratší než 1 měsíc od data oznámení zjištění. Ve svém vyjádření může členský stát navrhnout přijetí nápravných opatření.

4.  Dotyčný členský stát poskytne nezbytné informace a může vznést připomínky ve lhůtě stanovené Komisí, která nesmí být kratší než jeden měsíc a delší než tři měsíce od data oznámení zjištění. Ve svém vyjádření může členský stát navrhnout přijetí nápravných opatření.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise při rozhodování o tom, zda předloží návrh rozhodnutí o vhodných opatřeních, zohlední informace, které obdržela, a případné připomínky dotčeného členského státu, jakož i přiměřenost navrhovaných nápravných opatření.

5.  Komise při rozhodování o tom, zda přijme rozhodnutí o jakýchkoli opatřeních uvedených v článku 4, zohlední informace, které obdržela, a případné připomínky dotčeného členského státu, jakož i přiměřenost navrhovaných nápravných opatření. O tom, jakými kroky naváže na obdržené informace, Komise rozhodne v orientační lhůtě jednoho měsíce, a v každém případě v přiměřeném časovém rámci ode dne, kdy tyto informace obdržela.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Při posuzování toho, zda jsou zamýšlená opatření přiměřená, Komise řádným způsobem zohlední informace a poradenství uvedená v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn všeobecný nedostatek týkající se právního státu, předloží Radě návrh prováděcího aktu o vhodných opatřeních.

6.  Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn všeobecný nedostatek týkající se právního státu, prostřednictvím prováděcího aktu přijme rozhodnutí o opatřeních uvedených v článku 4.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  V době, kdy přijímá rozhodnutí, předkládá Komise současně Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod částky, která odpovídá výši přijatých opatření, do rozpočtové rezervy.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Odchylně od čl. 31 odst. 4 a 6 finančního nařízení je návrh na převod projednán Evropským parlamentem a Radou ve lhůtě čtyř týdnů od doby, kdy jej oba orgány obdrží. Návrh na převod je považován za schválený, pokud jej Evropský parlament většinou odevzdaných hlasů nebo Rada kvalifikovanou většinou v průběhu čtyřtýdenní lhůty nepozmění či nezamítne. Pokud Evropský parlament nebo Rada návrh na převod změní, použije se čl. 31 odst. 8 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6c.  Rozhodnutí uvedené v odstavci 6 vstoupí v platnost, pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 6b návrh na převod nezamítnou.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Rozhodnutí se považuje za přijaté Radou, pokud Rada nerozhodne kvalifikovanou většinou o zamítnutí návrhu Komise do jednoho měsíce od jeho přijetí Komisí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Rada může kvalifikovanou většinou návrh Komise pozměnit a přijmout pozměněné znění jako rozhodnutí Rady.

vypouští se

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dotčený členský stát může kdykoliv Komisi předložit důkazy, jimiž prokáže, že všeobecný nedostatek týkající se právního státu byl napraven nebo přestal existovat.

1.  Dotčený členský stát může kdykoliv Komisi předložit formální oznámení s důkazy, jimiž prokáže, že všeobecný nedostatek týkající se právního státu byl napraven nebo přestal existovat.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise situaci v dotčeném členském státě posoudí. Jakmile všeobecné nedostatky týkající se právního státu, na jejichž základě byla přijata vhodná opatření, přestanou zcela nebo částečně existovat, Komise předloží Radě návrh rozhodnutí na zrušení těchto opatření v plném rozsahu nebo jejich části. Použije se postup uvedený v čl. 5 odst. 2, 4, 5, 6 a 7.

2.  Na žádost dotčeného členského státu nebo z vlastní iniciativy a s přihlédnutím ke stanoviskům skupiny posoudí Komise situaci v dotčeném členském státě v orientační lhůtě jednoho měsíce, a v každém případě v přiměřeném časovém rámci ode dne, kdy obdržela formální oznámení. Jakmile všeobecné nedostatky týkající se právního státu, na jejichž základě byla přijata opatření uvedená v článku 4, přestanou zcela nebo částečně existovat, Komise bezodkladně přijme rozhodnutí o zrušení těchto opatření v plném rozsahu nebo jejich části. V době, kdy přijímá rozhodnutí, předkládá Komise současně Evropskému parlamentu a Radě návrh na úplné nebo částečné zrušení rozpočtové rezervy uvedené v čl. 5 odst. 6a. Použije se postup uvedený v čl. 5 odst. 2, 4, 5, 6, 6b a 6c.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jsou-li opatření týkající se pozastavení schválení jednoho nebo více programů nebo jejich změn podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu i) nebo pozastavení závazků podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu ii) zrušena, částky odpovídající pozastaveným závazkům se zapíší do rozpočtu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (EU, Euratom) č. XXXX (nařízení o víceletém finančním rámci). Pozastavené závazky z roku n nelze zapsat do rozpočtu po roce n +2.

3.  Jsou-li opatření týkající se pozastavení schválení jednoho nebo více programů nebo jejich změn podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu i) nebo pozastavení závazků podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu ii) zrušena, částky odpovídající pozastaveným závazkům se zapíší do rozpočtu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (EU, Euratom) č. XXXX (nařízení o víceletém finančním rámci). Pozastavené závazky z roku n nelze zapsat do rozpočtu po roce n +2. Počínaje rokem n +3 je částka odpovídající pozastaveným závazkům zapsána do rezervy Unie na závazky, kterou stanoví článek 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. XXXX (nařízení o víceletém finančním rámci).

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

vypouští se

Oznámení Evropskému parlamentu

 

Komise neprodleně informuje Evropský parlament o každém opatření navrženém nebo přijatém podle článků 4 a 5.

 

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Podávání zpráv

 

Nejpozději pět let po vstupu nařízení v platnost podá Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování tohoto nařízení, zejména o účinnosti případně přijatých opatření.

 

V případě potřeby bude zpráva doplněna o vhodné návrhy.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Začlenění do finančního nařízení

 

Při příští revizi bude obsah tohoto nařízení začleněn do finančního nařízení.

(1)

Úř. věst. C 291, 17.8.2018, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Sdělení Komise s názvem „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“ zdůrazňuje, že „Unie je společenstvím práva a jeho hodnoty tvoří samu podstatu její existence. Dodržování těchto hodnot musí být proto zajištěno v rámci všech unijních politik. Mezi ně patří i rozpočet EU, kde je dodržování základních hodnot základní podmínkou řádného finančního řízení a efektivního financování z EU.“

V nedávné době se předmětem veřejné diskuse staly obavy z nedostatků ve vnitrostátních systémech brzd a protivah, které by mohly narušit dodržování základních hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. V souvislosti s tím bylo navrženo, aby nedostatečné dodržování základních hodnot mělo své důsledky, včetně pozastavení plateb z rozpočtu EU.

Evropský parlament především ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím víceletém finančním rámci (VFR) vyzval Komisi, aby „navrhla mechanismus, na jehož základě bude možné, aby členské státy nerespektující hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) nesly finanční následky“. Nicméně Parlament rovněž varuje před tím, že „na konečné příjemce prostředků z rozpočtu Unie nemohou mít v žádném případě vliv porušení pravidel, za něž neodpovídají“.

Komise dne 2. května 2018 zveřejnila legislativní návrh, který je nedílnou součástí balíčku VFR na období 2021–2027 a v němž jsou stanovena pravidla nezbytná k ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech. Návrh vychází z čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, což je stejný základ jako základ finančního nařízení.

Podle návrhu Komise by Unie, za účelem ochrany svých finančních zájmů před rizikem finanční ztráty způsobené všeobecnými nedostatky týkajícími se právního státu, měla mít možnost použít vhodná opatření, k nimž patří pozastavení, oslabení a omezení přístupu k financování EU, a to způsobem, který odpovídá povaze, závažnosti a rozsahu nedostatků.

Komise navrhuje následující postup přijímání těchto opatření: má-li Komise dostatečné důvody se domnívat, že došlo ke všeobecnému nedostatku, nejprve to oznámí danému členskému státu a přezkoumá jeho připomínky. Pokud Komise usoudí, že byl zjištěn všeobecný nedostatek, předloží návrh rozhodnutí o opatřeních Radě, která rozhodne hlasováním obrácenou kvalifikovanou většinou (tj. k odmítnutí nebo ke změně návrhu je třeba kvalifikovaná většina). Pro zrušení opatření, jakmile je nedostatek odstraněn, platí stejný postup.

Postoj zpravodajů

Zpravodajové sdílejí obecné cíle předložené Komisí a předkládají řadu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je návrh posílit a zvýšit jeho efektivitu v souladu s následujícím.

  Základní hodnoty a kodaňská kritéria: Články 2 a 3 by měly být pozměněny tak, aby, jak navrhuje usnesení Parlamentu ze dne 14. března 2018 o novém víceletém finančním rámci, bylo jasné, že „právní stát“ má být chápán s ohledem na základní hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Při posuzování, jaké riziko představuje všeobecný nedostatek týkající se právního státu pro principy řádného finančního řízení, je třeba zvážit kodaňská kritéria, základní podmínky, jimž musí všechny kandidátské země dostát, aby se mohly stát členským státem. K těmto kritériím patří stabilita institucí zaručujících demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin, fungující tržní hospodářství a schopnost vyrovnat se s hospodářskou soutěží a tržními silami a schopnost přijmout závazky vyplývající z členství v Unii.

  Posouzení všeobecných nedostatků: Při posuzování, zda došlo ke všeobecnému nedostatku, a aby byla zajištěna přiměřenost přijatých opatření, je nutné, aby Komise zohlednila veškeré relevantní informace, včetně informací od Parlamentu a od orgánů, jako například Benátská komise Rady Evropy. Komise rovněž musí zohlednit kritéria používaná v rámci jednání o přistoupení k Unii, zejména kapitoly acquis o soudnictví a základních právech (23), o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti (24), o finanční kontrole (32) a o zdanění (16), a rovněž pokyny používané v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování.

  Ochrana konečných příjemců: Návrh Komise stanoví, že uložení vhodných opatření nemá vliv na povinnost vládních subjektů provádět programy nebo fondy, a zejména na povinnost provést platby konečným příjemcům, není však zcela jasné, jak toto ustanovení prosadit. Zpravodajové navrhují, aby Komise nejdříve posoudila možný dopad navrhovaných opatření na konečné příjemce. Následně aktivně sleduje, zda jsou respektovány právní nároky konečných příjemců, a usnadňuje podávání stížností. Komise by měla přijmout veškerá vhodná opatření, jimiž by konečným příjemcům pomohla prosadit své nároky, nejsou-li plněny zákonem stanovené povinnosti.

  Postup přijetí/zrušení opatření a zapojení Parlamentu: Jediné právo, které návrh Komise Parlamentu uděluje, spočívá v tom, že má být informován o jakémkoli navrhovaném nebo přijatém opatření. S ohledem na významný dopad navrhovaných opatření na rozpočet Unie je zjevné, že tento systém nerespektuje institucionální výsady Parlamentu coby složky rozpočtového orgánu EU. Zpravodajové proto navrhují vyváženější mechanismus, kde stojí Parlament a Rada stejné úrovni. Podle navrhovaného postupu má Komise vlastním prováděcím aktem přijmout rozhodnutí o vhodných opatřeních a současně předložit Parlamentu a Radě návrh na převod částky, která odpovídá výši přijatých opatření, do rozpočtové rezervy. Toto rozhodnutí by vstoupilo v platnost, pouze pokud jej Parlament a Rada do jednoho měsíce nezamítnou. Hlasování obrácenou (kvalifikovanou) většinou, které je součástí návrhu Komise, by bylo v navrhovaném postupu zachováno.

  Další otázky: Jsou předloženy pozměňovací návrhy, které podrobněji určují, co představuje ohrožení nezávislosti soudnictví; zahrnuje orientační lhůty, v nichž má Komise reagovat na informace obdržené od členských států, což posílí jistotu tohoto postupu; a zajistí, že nebudou-li uložená opatření po dvou letech zrušena, pozastavené prostředky nepřijdou vniveč, ale budou převedeny do rezervy Unie pro závazky, kterou stanoví nařízení o víceletém finančním rámci 2021–2027.


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (5.12.2018)

pro Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Zpravodaj (*): Josep-Maria Terricabras

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu a základních práv v členských státech

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Právní stát je jednou ze základních hodnot, na nichž je Unie založena. Jak připomíná článek 2 Smlouvy o Evropské unii, tyto hodnoty jsou pro členské státy společné.

(1)  Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Jak připomíná článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU), tyto hodnoty jsou pro členské státy společné, a to ve společnosti, v níž převládá pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost žen a mužů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Demokracie, právní stát a základní práva tvoří strany jednoho trojúhelníku, vzájemně se posilují a společně chrání ústavní jádro Unie a členských států. V rámci Unie nemůže existovat žádná hierarchie hodnot. Vzájemná provázanost mezi fungující demokracií, silnými a odpovědnými institucemi, transparentním a inkluzívním rozhodováním a efektivním právním státem je zásadně důležitá pro účinné dodržování lidských práv a naopak. Články 2 a 6 SEU požadují, aby členské státy plně dodržovaly, chránily a prosazovaly zásady právního státu, základních práv a demokracie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V právním státu se veškeré veřejné pravomoci vykonávají v mezích stanovených zákonem, v souladu s hodnotami demokracie a základních práv a pod kontrolou nezávislých a nestranných soudů. Musí se v něm především dodržovat zásada zákonnosti7, právní jistoty8, zákazu svévole výkonné moci9, oddělení pravomocí10 a účinné soudní ochrany nezávislými soudy1112.

(2)  V právním státu se veškeré veřejné pravomoci vykonávají v mezích stanovených zákonem, v souladu se zásadami demokracie a dodržování základních práv a pod kontrolou nezávislých a nestranných soudů. Musí se v něm především dodržovat12 zásada zákonnosti7, včetně transparentního, odpovědného a demokratického postupu pro přijímání právních předpisů, právní jistoty8, zákazu svévole výkonné moci9, oddělení pravomocí10, přístupu ke spravedlnosti a účinné soudní ochraně u nezávislých a nestranných soudů11.

__________________

__________________

7 Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve věci Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

7 Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve věci Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

8 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1981 ve společných věcech Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi a ostatní Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

8 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1981 ve společných věcech Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi a ostatní Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1989 ve společných věcech Hoechst, 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1989 ve společných věcech Hoechst, 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

10 Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36. Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35. Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010 ve věci Bodson, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

10 Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36. Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35. Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010 ve věci Bodson, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

11 Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018 ve věci Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40, 41.

11 Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018 ve věci Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40, 41.

12 Sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158 final, příloha I.

12 Sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158 final, příloha I.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Členské státy by měly dodržovat a rozvíjet hodnotu právního státu a jít příkladem v přiklánění se ke společné kultuře právního státu, který je zásadně důležitou podmínkou legitimity evropského projektu jako celku a základní podmínkou pro budování důvěry občanů v Unii. Zhoršování stavu právního státu v jednom členském státě negativně ovlivňuje právní stát v Unii jako celku.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Základní práva v Unii jsou stanovena především v Listině základních práv Evropské unie, která má podle článku 6 SEU stejnou právní hodnotu jako Smlouvy, a proto ji musí dodržovat všechny právní předpisy Unie, včetně tohoto nařízení. Povinnost dodržovat, chránit a prosazovat základní práva je rovněž stanovena v řadě mezinárodních dohod o lidských právech, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropské sociální charty, dodatkového protokolu k této chartě a její revidované verze.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Právní stát je základním předpokladem pro ochranu ostatních základních hodnot, na nichž je Unie založena, jako je svoboda, demokracie, rovnost a dodržování lidských práv. Dodržování zásad právního státu je svou podstatou spojeno s dodržováním demokratických zásad a základních práv: nemůže existovat demokracie a dodržování základních práv bez dodržování zásad právního státu a naopak.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Kdykoli členské státy plní rozpočet Unie, ať už využívají jakéhokoli způsobu jeho plnění, dodržování zásad právního státu je nezbytnou podmínkou pro dodržování zásady řádného finančního řízení zakotvené v článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(4)  Kdykoli členské státy plní rozpočet Unie, ať už využívají jakéhokoli způsobu jeho plnění, dodržování zásad právního státu a základních práv je nezbytnou podmínkou pro dodržování zásady řádného finančního řízení zakotvené v článku 317 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Soudní orgány by měly jednat nezávisle a nestranně a orgány pověřené vyšetřováním a trestním stíháním by měly být schopny řádně plnit svou funkci. Měly by být vybaveny dostatečnými zdroji a mít k dispozici postupy, aby jednaly účinně a plně dodržovaly právo na spravedlivý proces. Tyto podmínky jsou nezbytné jako minimální záruka proti nezákonným a svévolným rozhodnutím orgánů veřejné moci, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie.

(6)  Vždy by měla být zaručena nezávislost a nestrannost soudnictví a orgány pověřené vyšetřováním a trestním stíháním by měly být schopny řádně plnit svou funkci. Měly by být vybaveny dostatečnými zdroji a mít k dispozici postupy, aby jednaly účinně a plně dodržovaly právo na spravedlivý proces. Tyto podmínky jsou nezbytné jako minimální záruka proti nezákonným a svévolným rozhodnutím orgánů veřejné moci, která by mohla narušit tyto základní zásady.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Dodržování zásad právního státu je důležité nejen pro občany Unie, ale i pro podnikatelské iniciativy, inovace, investice a řádné fungování vnitřního trhu, které budou vzkvétat nejvíce tam, kde je pevný právní a institucionální rámec.

(8)  Dodržování zásad právního státu a základních práv je zásadně důležité proto, aby se občané mohli plně účastnit demokratického života Unie. Rovněž je důležité pro podnikání, podnikatelské iniciativy, inovace a investice a pro podporu hladce fungujícího vnitřního trhu založeného na právech. Vnitřní trh potřebuje stabilní právní a institucionální rámec, který zajistí důvěru mezi všemi účastníky, realizuje jeho celý potenciál a dosáhne udržitelného dlouhodobého růstu. V situaci, kdy určitý členský stát již nezaručuje dodržování zásad právního státu nebo základních práv, má Unie a její členské státy povinnost ochránit integritu a uplatňování Smluv a chránit práva všech v rámci své jurisdikce.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Článek 19 SEU, který konkretizuje hodnotu právního státu stanovenou v článku 2 SEU, ukládá členským státům povinnost poskytnout účinnou soudní ochranu v oblastech, na které se vztahuje právo Unie, včetně těch oblastí, které souvisejí s plněním rozpočtu Unie. Samotná existence účinného soudního přezkumu sloužícího k zajištění dodržování unijního práva je podstatou právního státu a vyžaduje nezávislé soudy13. Zachování nezávislosti soudů je zásadní, jak bylo potvrzeno v čl. 47 druhém pododstavci Listiny základních práv Evropské unie14. To platí zejména pro soudní přezkum platnosti opatření, smluv nebo jiných nástrojů vytvářejících výdaje nebo zadlužení z veřejných prostředků, mimo jiné v souvislosti s postupy při zadávání veřejných zakázek, které mohou být také předloženy soudu.

(9)  Článek 19 SEU, který konkretizuje hodnotu právního státu stanovenou v článku 2 SEU, ukládá členským státům povinnost poskytnout účinnou soudní ochranu v oblastech, na které se vztahuje právo Unie, včetně těch oblastí, které souvisejí s plněním rozpočtu Unie. Efektivita soudních systémů je klíčovým aspektem právního státu a má zásadní význam pro zajištění rovného zacházení, sankcí za zneužívání vládní moci a prevenci svévole. Samotná existence účinného soudního přezkumu sloužícího k zajištění dodržování unijního práva je podstatou právního státu a vyžaduje nezávislé soudy13. Zajištění práva na účinnou nápravu a na spravedlivý proces a zachování nezávislosti soudů je zásadní, jak bylo potvrzeno v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie14. To platí zejména pro soudní přezkum legality opatření, smluv nebo jiných nástrojů vytvářejících výdaje nebo zadlužení z veřejných prostředků, mimo jiné v souvislosti s postupy při zadávání veřejných zakázek, které mohou být také předloženy soudu.

__________________

__________________

13 Věc C-64/16, body 32–36.

13 Věc C-64/16, body 32–36.

14 Věc C-64/16, body 40-41.

14 Věc C-64/16, body 40-41.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Existuje tedy jasný vztah mezi dodržováním zásad právního státu a účinným plněním rozpočtu Unie v souladu se zásadami řádného finančního řízení.

(10)  Existuje tedy jasný vztah mezi dodržováním zásad právního státu a základních práv a účinným plněním rozpočtu Unie v souladu se zásadami řádného finančního řízení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Všeobecné nedostatky v členských státech týkající se právního státu, které ovlivňují především řádné fungování orgánů veřejné moci a účinný soudní přezkum, mohou vážně poškodit finanční zájmy Unie.

(11)  Všeobecné nedostatky v členských státech týkající se právního státu a základních práv mohou vážně poškodit finanční zájmy Unie, zejména pokud jde o nesrovnalosti týkající se výdajů z rozpočtu Unie a o práva a zájmy občanů bez ohledu na to, kde žijí.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba kvalitativní posouzení Komise. Toto posouzení by mohlo být založeno na informacích ze všech dostupných zdrojů a od uznaných orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví.

(12)  K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba kvalitativní, objektivní, transparentní, nepolitické a nestranné posouzení Komise založené na konkrétních důkazech, jež je vypracováno s pomocí reprezentativní skupiny nezávislých odborníků. Toto každoroční posouzení všech členských států by mělo být založeno na informacích ze všech dostupných zdrojů a od uznaných orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, zpráv Účetního dvora, zpráv a stanovisek ostatních orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, např. Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, veřejného ochránce práv a Agentury Evropské unie pro základní práva, závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví, a zpráv nevládních organizací a organizací občanské společnosti. Toto posouzení by mělo nahradit stávající nástroje a mechanismy, jako je mechanismus pro spolupráci a ověřování pro Bulharsko a Rumunsko.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví pravidla nezbytná k ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech.

Toto nařízení stanoví pravidla nezbytná k ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu a základních práv v členských státech.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „právním státem“ odkaz na unijní hodnotu zakotvenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, která zahrnuje zásadu zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralitního procesu přijímání zákonů, právní jistoty, zákazu svévole výkonné moci, účinné soudní ochrany nezávislými soudy, včetně ochrany základních práv, oddělení pravomocí a rovnosti před zákonem;

a)  „právní stát a základní práva“ zakotvená v článku 2 Smlouvy o Evropské unii zahrnují zásadu zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralitního procesu přijímání zákonů, právní jistoty, zákazu svévole výkonné moci, přístupu ke spravedlnosti a účinné soudní ochrany u nezávislých a nestranných soudů; oddělení pravomocí; zákazu diskriminace a rovnosti před zákonem; dodržování základních práv, jež jsou uvedena v Listině základních práv Evropské unie a v mezinárodních dohodách o lidských právech;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „všeobecným nedostatkem týkajícím se právního státu“ rozšířený nebo opakující se postup nebo opomenutí či opatření orgánů veřejné moci, jež ovlivňují právní stát;

b)  „všeobecným nedostatkem“ jakákoli situace, v níž je možné konstatovat systémové ohrožení právního státu a základních práv nebo v níž jsou právní stát a základní hodnoty přímo či nepřímo systémově oslabovány, ať už kombinovaným dopadem postupů, opomenutí, opatření či nečinností orgánů veřejné moci, nebo rozšířenými či opakujícími se postupy, opomenutími, opatřeními či nečinností orgánů veřejné moci, a kdy tato situace ovlivňuje nebo hrozí, že ovlivní řádné plnění rozpočtu Unie, zejména činnosti v oblasti řízení a kontroly, v souladu se zásadami řádného finančního řízení a ochrany finančních zájmů Unie;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Pokud Komise usoudí, že má dostatečné důvody se domnívat, že jsou v některém členském státě splněny podmínky všeobecného nedostatku, přijmou se vhodná, vyvážená a přiměřená opatření.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přijmou se vhodná opatření, pokud všeobecný nedostatek týkající se právního státu v členském státě ovlivňuje nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie, zejména:

1.  Přijmou se opatření, pokud všeobecný nedostatek v členském státě ovlivňuje nebo hrozí, že ovlivní zejména

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  řádné plnění rozpočtu Unie v důsledku systémového porušování základních práv.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Za všeobecné nedostatky týkající se právního státu se může považovat zejména:

2.  Za všeobecné nedostatky se považuje zejména:

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ohrožení nezávislosti soudnictví;

a)  ohrožení nezávislosti soudnictví, včetně případů, kdy je jakýmkoli způsobem omezena schopnost samostatně vykonávat soudní funkce tím, že dochází k vnějšímu zasahování do záruk nezávislosti, k vynucování rozsudku příkazem z vnějšku, ke svévolnému přepracování pravidel pro jmenování soudních zaměstnanců nebo jejich služebního řádu nebo k ovlivňování soudních zaměstnanců tak, že to ohrožuje jejich nestrannost;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Při určování všeobecného nedostatku Komisi pomáhá reprezentativní skupina nezávislých odborníků (skupina odborníků pro otázky právního státu a základních práv), která každoročně posuzuje situaci ve všech členských státech na základě kvantitativních a kvalitativních kritérií a informací, včetně rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, zpráv Účetního dvora, zpráv a stanovisek ostatních orgánů, institucí a jiných subjektů Unie a závěrů a doporučení relevantních mezinárodních organizací. Posouzení se zveřejní.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Každoročně poté proběhne navazující diskuse Evropského parlamentu s vnitrostátními parlamenty na téma posouzení vypracovaného Skupinou odborníků pro otázky demokracie, právního státu a základních práv. Pro tento účel zřídí vnitrostátní parlamenty společně s příslušným výborem Evropského parlamentu specializovanou společnou parlamentní skupinu. Organizaci a jednací řád této společné parlamentní skupiny stanoví společně Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty v souladu s článkem 9 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Skupina odborníků pro otázky demokracie, právního státu a základních práv

 

1. Skupinu odborníků pro otázky demokracie, právního státu a základních práv tvoří tito členové:

 

a) jeden nezávislý odborník jmenovaný parlamentem každého členského státu, který je kvalifikovaným soudcem ústavního nebo nejvyššího soudu a aktuálně tuto funkci nezastává;

 

b) deset dalších odborníků jmenovaných Evropským parlamentem dvoutřetinovou většinou, kteří jsou vybráni ze seznamu odborníků nominovaných:

 

i) Evropskou federací národních akademií věd (ALLEA);

 

ii) Evropskou sítí vnitrostátních institucí pro lidská práva (ENNHRI);

 

iii) Radou Evropy (včetně Benátské komise, Skupiny států proti korupci (GRECO) a komisaře Rady Evropy pro lidská práva);

 

iv) Evropskou komisí pro efektivitu justice (CEPEJ) a Radou advokátních komor a sdružení právníků v Evropě (CCBE); a

 

v) Organizací spojených národů (OSN), Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

 

2. Složení skupiny odborníků pro otázky demokracie, právního státu a základních práv zajistí vyvážené zastoupení žen a mužů.

 

3. Skupina odborníků pro otázky demokracie, právního státu a základních práv zvolí mezi svými členy předsedu.

 

4. V zájmu usnadnění činnosti skupiny odborníků pro otázky demokracie, právního státu a základních práv poskytne Komise skupině odborníků sekretariát, který jí umožní efektivně působit zejména tím, že bude shromažďovat údaje a zdroje informací, jež mají být přezkoumány a posouzeny, a poskytovat administrativní podporu.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech

Referenční údaje

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Příslušné výbory

Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.6.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

Datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Projednání ve výboru

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

10

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, France Jamet

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (23.11.2018)

pro Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Zpravodajka: Iskra Mihaylova

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Právní stát je základním předpokladem pro ochranu ostatních základních hodnot, na nichž je Unie založena, jako je svoboda, demokracie, rovnost a dodržování lidských práv. Dodržování zásad právního státu je svou podstatou spojeno s dodržováním demokratických zásad a základních práv: nemůže existovat demokracie a dodržování základních práv bez dodržování zásad právního státu a naopak.

(3)  Právní stát je základním předpokladem pro ochranu ostatních základních hodnot, na nichž je Unie založena, jako je svoboda, demokracie, nediskriminace, rovnost a dodržování lidských práv. Dodržování zásad právního státu je svou podstatou spojeno s dodržováním demokratických zásad a základních práv: nemůže existovat demokracie a dodržování základních práv bez dodržování zásad právního státu a naopak. Demokracie, právní stát a dodržování základních lidských práv jsou pro důvěryhodnost Unie klíčové.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Dne 25. října 2016 přijal Evropský parlament usnesení obsahující doporučení Komisi k vytvoření mechanismu EU v oblasti demokracie, právního státu a základních práv. Evropská komise pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise) navíc ve dnech 11.–12. března 2016 přijala kontrolní seznam kritérií právního státu (CDL-AD(2016)007).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Všeobecné nedostatky v členských státech týkající se právního státu, které ovlivňují především řádné fungování orgánů veřejné moci a účinný soudní přezkum, mohou vážně poškodit finanční zájmy Unie.

(11)  Všeobecné nedostatky v členských státech týkající se právního státu, které ovlivňují především řádné fungování orgánů veřejné moci a účinný soudní přezkum, mohou vážně poškodit finanční zájmy Unie. Účinné vyšetřování těchto nedostatků a uplatňování efektivních a přiměřených opatření, je-li zjištěn všeobecný nedostatek, jsou nutné nejen k zajištění finančních zájmů Unie, včetně efektivního výběru příjmů, ale také k zajištění důvěry veřejnosti v Unii a v její orgány. Pouze nezávislé soudnictví, které prosazuje právní stát a právní jistotu ve všech členských státech, může v konečném důsledku zaručit, že peníze z rozpočtu EU jsou dostatečně ochráněny.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba kvalitativní posouzení Komise. Toto posouzení by mohlo být založeno na informacích ze všech dostupných zdrojů a od uznaných orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví.

(12)  K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba transparentní a nestranné kvalitativní posouzení Komise. Toto posouzení by mohlo být založeno na informacích ze všech dostupných zdrojů a od uznaných orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora, odborných stanovisek příslušných agentur Evropské unie, doporučení jakékoli nezávislé komise odborníků ve smyslu usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016, a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Měly by se stanovit možná opatření, která by měla být přijata v případě všeobecných nedostatků, a postup, který je třeba dodržet k jejich přijetí. Tato opatření by měla zahrnovat pozastavení plateb a závazků, snížení objemu finančních prostředků v rámci stávajících závazků a zákaz uzavírat nové závazky s příjemci.

(13)  Měly by se stanovit možná opatření, která by měla být přijata v případě všeobecných nedostatků, a postup, který je třeba dodržet k jejich přijetí, a pro všechny členské státy by měla být uplatňována stejná kritéria a zajištěno stejné zacházení. Tato opatření by měla zahrnovat pozastavení plateb a závazků, snížení objemu finančních prostředků v rámci stávajících závazků a zákaz uzavírat nové závazky s příjemci. Jakékoli rozhodnutí uložit tato opatření by mělo poskytnout seriózní záruky, založené na posouzení dopadů, s cílem zajistit, aby nebyli negativně dotčeni koneční příjemci fondů EU. 

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Při stanovování opatření, která se mají přijmout, by se měla uplatnit zásada proporcionality, zejména s ohledem na závažnost situace, dobu, která uplynula od okamžiku, kdy dané jednání začalo, dobu jeho trvání a opakování, úmysl a míru spolupráce dotčeného členského státu při ukončování trvání všeobecného nedostatku týkajícího se právního státu a dopadů tohoto nedostatku na příslušné finanční prostředky Unie.

(14)  Při stanovování opatření, která se mají přijmout, by se měla uplatnit zásada proporcionality, zejména s ohledem na závažnost situace, dobu, která uplynula od okamžiku, kdy dané jednání začalo, dobu jeho trvání a opakování, úmysl a míru spolupráce dotčeného členského státu při ukončování trvání všeobecného nedostatku týkajícího se právního státu a dopadů tohoto nedostatku na příslušné finanční prostředky Unie. Rozsah a míra zamýšleného uloženého pozastavení závazků by měly být přiměřené, měly by respektovat rovné zacházení mezi členskými státy a měly by přihlížet k hospodářské a sociální situaci dotčeného členského státu a dopadům pozastavení na jeho hospodářství. Dopad pozastavení na programy, které mají zásadní význam pro řešení podmínek právního státu, by měl být specifickým faktorem, který je třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Jsou-li přijímána opatření v návaznosti na všeobecné nedostatky, je zásadní řádně zaručit oprávněné zájmy konečných příjemců a příjemců. Při zvažování toho, jaká opatření mají být přijata, by Komise měla vzít v úvahu jejich možný dopad na konečné příjemce a příjemce. Za účelem lepší ochrany konečných příjemců nebo příjemců by Komise měla aktivně sledovat, zda vládní subjekty a členské státy dodržují zákonem stanovenou povinnost pokračovat v provádění plateb i po přijetí opatření na základě tohoto nařízení, a pokud dojde k jejímu porušení, měla by Komise informovat konečné příjemce nebo příjemce o jejich právech.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Je důležité, že budou-li kvůli všeobecným nedostatkům přijata opatření týkající se členského státu, tato opatření se nesmí dotknout jednotlivých příjemců stipendií v rámci programů, jako je Erasmus, výzkumných grantů a podobných osobních grantů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto nařízení a s ohledem na význam finančních účinků opatření ukládaných podle tohoto nařízení by Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise, měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, která jsou nezbytná pro ochranu finančních zájmů Unie, mělo by se hlasovat obrácenou kvalifikovanou většinou.

(15)  V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto nařízení a s ohledem na význam finančních účinků opatření ukládaných podle tohoto nařízení by Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise, měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, která jsou nezbytná pro ochranu finančních zájmů Unie, mělo by se hlasovat jednomyslně bez účasti dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Předtím, než Komise navrhne přijetí jakýchkoli opatření podle tohoto nařízení, měla by informovat dotčený členský stát, proč má za to, že by v daném členském státě mohl existovat všeobecný nedostatek týkající se právního státu. Členský stát by měl mít možnost předložit své připomínky. Komise a Rada by měly vzít tyto připomínky v úvahu.

(16)  Předtím, než Komise navrhne přijetí jakýchkoli opatření podle tohoto nařízení, měla by informovat dotčený členský stát o výsledku hodnocení provedených buď nezávislou komisí odborníků, nebo Komisí a proč má za to, že by v daném členském státě mohl existovat všeobecný nedostatek týkající se právního státu. Komise by o oznámení a o jeho obsahu měla informovat Evropský parlament a Radu. Dotčený členský stát by měl mít možnost předložit své připomínky. Komise by měla vzít tyto připomínky v úvahu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Rada by měla na návrh Komise zrušit opatření s odkladným účinkem, pokud situace, jež vedla k uložení těchto opatření, byla dostatečně napravena.

vypouští se

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Komise by měla Evropský parlament průběžně informovat o všech opatřeních navrhovaných a přijatých podle tohoto nařízení,

(18)  Komise by měla Evropský parlament a Radu průběžně informovat o všech opatřeních navrhovaných a přijatých podle tohoto nařízení,

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „všeobecným nedostatkem týkajícím se právního státu“ rozšířený nebo opakující se postup nebo opomenutí či opatření orgánů veřejné moci, jež ovlivňují právní stát;

b)  „všeobecným nedostatkem týkajícím se právního státu“ rozšířený nebo opakující se postup nebo opomenutí či opatření orgánů veřejné moci, jež ovlivňují právní stát, jak je popsán v článku 3;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření

Všeobecný nedostatek týkající se právního státu

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přijmou se vhodná opatření, pokud všeobecný nedostatek týkající se právního státu v členském státě ovlivňuje nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie, zejména:

1.  Všeobecné nedostatky týkající se právního státu v členském státě, které ovlivňují nebo hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení nebo ochranu finančních zájmů Unie, jsou zejména:

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  svoboda přesvědčení a projevu, včetně svobody tisku, svobody sdružování a akademické svobody;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb)  fiskální disciplína tohoto členského státu, zejména zabránění nadměrnému státnímu schodku, jak je uvedeno v článku 126 SFEU.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  omezování dostupnosti a účinnosti právních opravných prostředků, mimo jiné prostřednictvím omezujících procesních pravidel, nedostatečné provádění soudních rozhodnutí nebo omezování účinného vyšetřování, stíhání nebo trestání případů porušování práva.

c)  omezování dostupnosti a účinnosti právních opravných prostředků, mimo jiné prostřednictvím omezujících procesních pravidel, nedostatečné provádění soudních rozhodnutí, se zvláštním zaměřením na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, která vycházejí z řízení o nesplnění povinnosti, nebo omezování účinného vyšetřování, stíhání nebo trestání případů porušování práva.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  nepřiměřené omezování svobody tisku, svobody sdružování a akademické svobody;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  nezajištění toho, aby vláda byla právně odpovědná stejně jako soukromí aktéři;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  nezajištění toho, aby zákony byly zveřejňovány a byly spravedlivé a aby byla ochraňována základní práva, včetně bezpečnosti osob a majetku a některých zásadních lidských práv;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  nezajištění toho, aby postupy, které právní předpisy stanovují, spravují a vynucují, byly dostupné, spravedlivé a účinné;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ce)  nezajištění toho, aby spravedlnost byla vykonávána včas a způsobilými, etickými a nezávislými zástupci a neutrálními stranami, jež jsou dostupní, mají odpovídající zdroje a odrážejí složení společenství, kterým slouží;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cf)  nezajištění toho, aby pravomoci vlády podléhaly kontrolám nevládními subjekty a aby státní úředníci byli postihováni za nesprávné jednání;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obsah opatření

Opatření

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Lze přijmout jedno nebo více těchto vhodných opatření:

1.  Nastane-li všeobecný nedostatek týkající se právního státu, lze přijmout tato vhodná opatření:

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  plní-li Komise rozpočet Unie v rámci sdíleného řízení podle [čl. 62 písm. b)] finančního nařízení:

b)  plní-li Komise rozpočet Unie v rámci sdíleného řízení podle [čl. 62 písm. b)] finančního nařízení, pokud nastane všeobecný nedostatek týkající se právního státu a mimo případy, kdy se uplatní písmeno ba):

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  snížení předběžného financování;

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  přerušení platebních lhůt;

vypouští se

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  pozastavení plateb.

vypouští se

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  pokud jde o fondy ESI, plní-li Komise rozpočet Unie v rámci sdíleného řízení podle [čl. 62 písm. b)] finančního nařízení, měla by se v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu uplatnit opatření definovaná v nařízení o všeobecných ustanoveních.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud rozhodnutí, kterým se přijímají opatření, nestanoví jinak, uložení vhodných opatření nemá vliv na povinnost ústředních orgánů státní správy uvedených v odst. 1 písm. a) nebo členských států uvedených v odst. 1 písm. b) provádět program nebo využívat fond ovlivněný tímto opatřením, a zejména povinnost provést platby konečným příjemcům nebo příjemcům.

2.  Uložení vhodných opatření nemá vliv na povinnost ústředních orgánů státní správy uvedených v odst. 1 písm. a) nebo členských států uvedených v odst. 1 písm. b) provádět program nebo využívat fond ovlivněný tímto opatřením, a zejména povinnost provést platby konečným příjemcům nebo příjemcům. Jakékoli rozhodnutí ukládat vhodná opatření by mělo poskytnout seriózní záruky, založené na posouzení dopadů, s cílem zajistit, aby nebyli negativně dotčeni koneční příjemci fondů EU. 

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Rozsah a míra zamýšleného uloženého pozastavení závazků musí být přiměřené, musí respektovat rovné zacházení mezi členskými státy a musí přihlížet k hospodářské a sociální situaci dotčeného členského státu a dopadům pozastavení na jeho hospodářství. Dopad pozastavení na programy, které mají zásadní význam pro podmínky právního státu, je specifickým faktorem, který je třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud Komise usoudí, že má dostatečné důvody se domnívat, že jsou splněny podmínky článku 3, zašle danému členskému státu písemné oznámení, ve kterém uvede důvody, o které opírá své zjištění.

1.  Pokud Komise usoudí, že má jasné a dostatečné důvody se domnívat, že jsou splněny podmínky článku 3, zašle danému členskému státu písemné oznámení, ve kterém uvede důvody, o které opírá své zjištění. Komise o oznámení a o jeho obsahu neprodleně informuje Parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise by měla poskytnout záruky potřebné k zajištění toho, aby byla vůči všem členským státům při posuzování stavu právního státu uplatňována totožná kritéria, a to v souladu se zásadou rovného zacházení a nediskriminace. To zajistí přijetím obdobných a nediskriminačních opatření ve srovnatelných případech pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může vzít v úvahu všechny relevantní informace, včetně rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací.

2.  Při posuzování toho, zda jsou splněny podmínky článku 3, může Komise vzít v úvahu všechny relevantní informace, včetně rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, usnesení Evropského parlamentu, doporučení jakékoli nezávislé komise odborníků ve smyslu usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací, nevládních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví, a odborných stanovisek příslušných agentur Evropské unie.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn všeobecný nedostatek týkající se právního státu, předloží Radě návrh prováděcího aktu o vhodných opatřeních.

6.  Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn všeobecný nedostatek týkající se právního státu definovaný v čl. 3 odst. 2, předloží návrh prováděcího aktu o vhodných opatřeních Evropskému parlamentu, který k němu vydá stanovisko, a Radě, která k němu přijme rozhodnutí.

 

Po zohlednění stanoviska Evropského parlamentu se rozhodnutí považuje za přijaté Radou, pokud Rada nerozhodne kvalifikovanou většinou o zamítnutí návrhu Komise do jednoho měsíce od jeho přijetí Komisí.

 

Rada může kvalifikovanou většinou návrh Komise pozměnit a přijmout pozměněné znění jako rozhodnutí Rady.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Rozhodnutí se považuje za přijaté Radou, pokud Rada nerozhodne kvalifikovanou většinou o zamítnutí návrhu Komise do jednoho měsíce od jeho přijetí Komisí.

7.  Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn všeobecný nedostatek týkající se právního státu definovaný v čl. 3 odst. 1, předloží návrh rozhodnutí o vhodných opatřeních Evropskému parlamentu a Radě, které k němu vydají stanoviska. S přihlédnutím ke stanoviskům Evropského parlamentu a Rady Komise přijme rozhodnutí o vhodných opatřeních nebo rozhodnutí o nevymáhání podmínek právního státu.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Před tím, než Komise přijme rozhodnutí o vhodných opatřeních, provede posouzení jejich možného dopadu na konečné příjemce nebo příjemce plateb souvisejících s dotčenými programy či fondy. Při posuzování, zda jsou opatření přiměřená, Komise řádným způsobem zohlední informace a pokyny uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Rada může kvalifikovanou většinou návrh Komise pozměnit a přijmout pozměněné znění jako rozhodnutí Rady.

8.  Rada může jednomyslně bez účasti dotčeného členského státu návrh Komise pozměnit a přijmout pozměněné znění jako rozhodnutí Rady.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Současně s přijetím rozhodnutí předkládá Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod částky, která odpovídá výši přijatých opatření, do rozpočtové rezervy.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b.  Odchylně od čl. 31 odst. 4 a 6 finančního nařízení je návrh na převod projednán Evropským parlamentem a Radou ve lhůtě čtyř týdnů od doby, kdy jej oba orgány obdrží. Návrh na převod je považován za schválený, pokud jej Evropský parlament většinou odevzdaných hlasů nebo Rada kvalifikovanou většinou v průběhu čtyřtýdenní lhůty nepozmění či nezamítne. Pokud Evropský parlament nebo Rada návrh na převod změní, použije se čl. 31 odst. 8 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8c.  Rozhodnutí vstoupí v platnost, pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 8b návrh na převod nezamítnou.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8d.  V době uplatňování opatření Komise aktivně sleduje, zda jsou respektovány právní nároky konečných příjemců nebo příjemců. Dále Komise zajistí snadnější podávání stížností ze strany konečných příjemců nebo příjemců v případech, kdy se domnívají, že jejich právní nároky nejsou respektovány. Zjistí-li Komise, že členský stát nebo daný vládní subjekt neplní zákonem stanovenou povinnost provádět platby a že nejsou respektovány legitimní zájmy konečných příjemců nebo příjemců, přijme veškerá vhodná opatření, jimiž konečným příjemcům nebo příjemcům pomůže k prosazení jejich nároků.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jsou-li opatření týkající se pozastavení schválení jednoho nebo více programů nebo jejich změn podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu i) nebo pozastavení závazků podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu ii) zrušena, částky odpovídající pozastaveným závazkům se zapíší do rozpočtu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (EU, Euratom) č. XXXX (nařízení o víceletém finančním rámci). Pozastavené závazky z roku n nelze zapsat do rozpočtu po roce n +2.

3.  Jsou-li opatření týkající se pozastavení schválení jednoho nebo více programů nebo jejich změn podle čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu 1) nebo pozastavení závazků podle čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu 2) zrušena, částky odpovídající pozastaveným závazkům se zapíší do rozpočtu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (EU, Euratom) č. XXXX (nařízení o víceletém finančním rámci).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise neprodleně informuje Evropský parlament o každém opatření navrženém nebo přijatém podle článků 4 a 5.

Komise neprodleně informuje Evropský parlament a Radu o každém opatření navrženém nebo přijatém podle článků 4 a 5.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech

Referenční údaje

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Iskra Mihaylova

22.11.2018

Předchozí zpravodaj(ka)

Matthijs van Miltenburg

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

5.7.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

22.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

6

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (22.11.2018)

pro Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Zpravodaj: Helmut Scholz

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá cíl navrhovaného nařízení chránit rozpočet Unie proti všeobecným nedostatkům týkajícím se právního státu v členském státě, které mají vliv na – nebo u nichž hrozí, že ovlivní – řádné finanční řízení a ochranu finančních zájmů Unie. Sdílí názor Komise, že existuje jasný vztah mezi dodržováním zásad právního státu a účinným plněním rozpočtu Unie v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Uznává rovněž, že nezávislost a nestrannost soudnictví jsou pro zajištění dodržování principů právního státu zásadní. Zároveň má za to, že navrhovaný mechanismus Komisi uděluje příliš velkou diskreční pravomoc. Především nejsou jasně definována kritéria pro zahájení postupu a pro kvalitativní posouzení ani kritéria pro výběr a rozsah opatření a Komise by mohla v konečném důsledku rozhodovat o tom, zda opatření použije, o jaké opatření by se mělo jednat a zda by jej bylo možné později zrušit, a to tím spíš, že návrh Komise by byl považován za schválený, pokud by jej Rada kvalifikovanou většinou do jednoho měsíce nezamítla („obrácená kvalifikovaná většina“). Kromě toho návrh patrně postrádá právní základ (článek 322 SFEU, na němž je návrh založen, by nebyl dostačující). Zdá se také nepřiměřený, zejména ve srovnání s článkem 7 SEU, který se může vztahovat na podobné případy nedostatků souvisejících s právním státem a který v závislosti na okolnostech vyžaduje čtyřpětinovou většinu Rady a jednomyslnou shodu Evropské rady. Zpravodaj proto navrhuje jiný mechanismus. Zpravodaj rovněž kritizuje skutečnost, že při přípravě navrhovaného nařízení nebyly provedeny žádné zvláštní konzultace se zúčastněnými stranami ani posouzení dopadů. Návrh konkrétně předpokládá, že v rámci přímého i nepřímého řízení podle čl. 62 písm. a) a c) finančního nařízení mohou být opatření použita pouze v případě, že je příjemcem vláda. Nebude-li tato podmínka splněna, nemůže dotčené financování z prostředků Unie podléhat žádnému z opatření uvedených v navrhovaném nařízení. Bez posouzení dopadů, které by objasnily, nakolik by byl rozpočet Unie vyňat z ochrany podle navrhovaného mechanismu, je obtížné určit potenciální přínosy nařízení. Zpravodaj si také klade otázku, proč návrh neukládá Komisi povinnost posoudit možnost zrušení opatření z vlastní iniciativy a vypracovat zprávu o uplatňování navrhovaného nařízení. S ohledem na tyto připomínky zpravodaj navrhuje návrh upravit podle níže uvedených pozměňovacích návrhů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor a Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Právní stát je jednou ze základních hodnot, na nichž je Unie založena. Jak připomíná článek 2 Smlouvy o Evropské unii, tyto hodnoty jsou pro členské státy společné.

(1)  Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. V souladu s články 2 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jsou členské státy a orgány Unie povinny dodržovat, chránit a prosazovat tyto hodnoty, které jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Podle článku 2 SEU není mezi těmito hodnotami žádná hierarchie.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu bod odůvodnění se samotným zněním článku 2 SEU.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Členské státy řádně a upřímně spolupracují na přijetí závazků vyplývajících z členství v Unii, jak připomíná Smlouva o Evropské unii.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  V právním státu se veškeré veřejné pravomoci vykonávají v mezích stanovených zákonem, v souladu s hodnotami demokracie a základních práv a pod kontrolou nezávislých a nestranných soudů. Musí se v něm především dodržovat zásada zákonnosti7, právní jistoty8, zákazu svévole výkonné moci, oddělení pravomocí a účinné soudní ochrany11 nezávislými soudy12.

(2)  V právním státu se veškeré veřejné pravomoci vykonávají v mezích stanovených zákonem, v souladu s hodnotami demokracie a základních práv a pod kontrolou nezávislých a nestranných soudů. Musí se v něm především dodržovat zásada zákonnosti7, právní jistoty8, zákazu svévole výkonné moci, oddělení pravomocí a účinné soudní ochrany11 nezávislými soudy12.

_____________________________

_____________________________

7 Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve věci Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

7 Rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004 ve věci Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

8 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1981 ve společných věcech Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi a ostatní Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

8 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. listopadu 1981 ve společných věcech Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi a ostatní Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1989 ve společných věcech Hoechst, 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

9 Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. září 1989 ve společných věcech Hoechst, 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

10 Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36. Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35. Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010 ve věci Bodson, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

10 Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36. Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016 ve věci PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35. Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. prosince 2010 ve věci Bodson, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

11 Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018 ve věci Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40, 41.

11 Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018 ve věci Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40, 41. Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. července 2018 ve věci LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, body 63–67.

12 Sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158 final, příloha I.

12 Sdělení Komise s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014) 158 final, příloha I.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu bod odůvodnění s nejnovější judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Nezávislost soudnictví zejména předpokládá, že daný orgán může vykonávat své soudní funkce zcela samostatně, není hierarchicky vázán ani podřízen jinému orgánu a od nikoho nepřijímá příkazy či pokyny jakéhokoliv původu, čímž je chráněn před vnějšími zásahy nebo tlaky, které by mohly narušit nezávislost rozhodování jeho členů a ovlivnit jejich rozhodnutí. Záruky nezávislosti a nestrannosti vyžadují existenci pravidel, zejména pokud jde o složení orgánu a jmenování, funkční období a důvody pro zdržení se účasti na rozhodování, vyloučení pro podjatost a odvolání jeho členů, která umožní rozptýlit jakékoli legitimní pochybnosti jednotlivců stran neovlivnitelnosti uvedeného orgánu ve vztahu k vnějším skutečnostem a jeho neutrality ve vztahu k protichůdným zájmům.

(7)  Nezávislost soudnictví zejména předpokládá, že daný orgán může vykonávat své soudní funkce zcela samostatně, není hierarchicky vázán ani podřízen jinému orgánu a od nikoho nepřijímá příkazy či pokyny jakéhokoliv původu, čímž je chráněn před vnějšími zásahy nebo tlaky, které by mohly narušit nezávislost rozhodování jeho členů a ovlivnit jejich rozhodnutí. Nezávislost soudnictví rovněž předpokládá, že bude zachován stejný odstup od všech stran řízení a od jejich příslušných zájmů v souvislosti s předmětem řízení. Tento aspekt vyžaduje objektivitu a neexistenci jakéhokoli zájmu na výsledku řízení kromě přísného uplatňování zásad právního státu. Záruky nezávislosti a nestrannosti vyžadují existenci pravidel, zejména pokud jde o složení orgánu a jmenování, funkční období a důvody pro zdržení se hlasování, účast na rozhodování, vyloučení pro podjatost a odvolání jeho členů, která umožní rozptýlit jakékoli legitimní pochybnosti jednotlivců stran neovlivnitelnosti uvedeného orgánu ve vztahu k vnějším skutečnostem a jeho neutrality ve vztahu k protichůdným zájmům.

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 7a (novému) návrhu.)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu bod odůvodnění s nejnovější judikaturou Soudního dvora (viz zejména věc C-216/28, body 63–67).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Požadavek na nezávislost rovněž ukládá, aby kárný režim těch, jejichž úkolem je rozhodovat, poskytoval nezbytné záruky, aby se zabránilo jakémukoli riziku použití takového režimu jakožto systému politické kontroly obsahu soudních rozhodnutí. V této souvislosti představuje stanovení pravidel – kterými jsou především definována jak jednání představující kárné přestupky, tak konkrétně použitelné sankce, které stanoví zásah nezávislého orgánu v souladu s postupem, který v plné míře zaručuje dodržování práv zakotvených v článcích 47 a 48 Listiny, zejména práva na obhajobu, a která zakotvují možnost napadnout rozhodnutí kárných orgánů soudní cestou – soubor základních záruk pro účely zachování nezávislosti soudní moci.

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 7 návrhu.)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu bod odůvodnění s nejnovější judikaturou Soudního dvora (viz zejména věc C-216/28, body 63–67).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Komise by měla mít možnost neustále monitorovat situaci v oblasti právního státu v členských státech. Mohl by být také vytvořen mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva, jak požadoval Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 25. října 20161a.

 

_________

 

1a Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (2015/2254(INL)), Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 162-177

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba kvalitativní posouzení Komise. Toto posouzení by mohlo být založeno na informacích ze všech dostupných zdrojů a od uznaných orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví.

(12)  K rozpoznání všeobecného nedostatku je potřeba nestranné, transparentní a kvalitativní posouzení Komise. Toto posouzení by mělo být založeno na informacích ze všech dostupných zdrojů a od uznaných orgánů, včetně podmínek a načasování přijetí, provádění a prosazování příslušných kapitol acquis členskými státy, rozsudků Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora, usnesení Evropského parlamentu a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací a sítí, jako jsou orgány Rady Evropy a evropské sítě nejvyšších soudů a rad pro soudnictví.

(Viz pozměňovací návrhy k čl. 5 odst. 2 návrhu.)

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Je nezbytné, aby oprávněné zájmy konečných příjemců a příjemců programu nebo fondu, na něž jsou opatření zaměřena, byly v případě všeobecných nedostatků, pokud jde o právní stát v členských státech, plně chráněny a nebyly dotčeny porušeními pravidel, za něž nenesou odpovědnost. Komise by měla při navrhování takových opatření vzít v úvahu možný dopad na konečné příjemce a příjemce a měla by aktivně sledovat dodržování právní povinnosti členských států pokračovat v platbách po přijetí opatření Komisí v souladu s tímto nařízením. V případě jakéhokoli nesplnění povinnosti členským státem by měla Komise informovat konečné příjemce nebo příjemce o jejich právech.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Před navržením konkrétních opatření by Komise měla mít povinnost posoudit možné rozpočtové důsledky takových opatření pro vnitrostátní rozpočet dotčeného členského státu s náležitým ohledem na zásady proporcionality a nediskriminace.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto nařízení a s ohledem na význam finančních účinků opatření ukládaných podle tohoto nařízení by Radě, která by měla jednat na základě návrhu Komise, měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Aby se usnadnilo přijímání rozhodnutí, která jsou nezbytná pro ochranu finančních zájmů Unie, mělo by se hlasovat obrácenou kvalifikovanou většinou.

(15)  V zájmu zajištění jednotného provádění tohoto nařízení a s ohledem na význam finančních účinků opatření ukládaných podle tohoto nařízení by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Opatření uložená podle tohoto nařízení mají vliv na rozpočet Unie, a tudíž by měla vstoupit v platnost až poté, co Evropský parlament a Rada schválí převod částky, která odpovídá výši přijatých opatření, do rozpočtové rezervy. S cílem zajistit rychlé rozhodnutí o opatřeních, která jsou potřebná na ochranu finančních zájmů Unie, by tyto převody měly být považovány za schválené, pokud je Evropský parlament nebo Rada, která bude jednat kvalifikovanou většinou, v průběhu stanoveného období nepozmění či nezamítne.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Předtím, než Komise navrhne přijetí jakýchkoli opatření podle tohoto nařízení, měla by informovat dotčený členský stát, proč má za to, že by v daném členském státě mohl existovat všeobecný nedostatek týkající se právního státu. Členský stát by měl mít možnost předložit své připomínky. Komise a Rada by měly vzít tyto připomínky v úvahu.

(16)  Předtím, než Komise navrhne přijetí jakýchkoli opatření podle tohoto nařízení, měla by informovat dotčený členský stát, proč má za to, že by v daném členském státě mohl existovat všeobecný nedostatek týkající se právního státu. Komise by o tomto oznámení a jeho obsahu měla okamžitě informovat Evropský parlament a Radu. Dotčený členský stát by měl mít možnost předložit své připomínky. Komise by měla vzít tyto připomínky v úvahu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Rada by měla na návrh Komise zrušit opatření s odkladným účinkem, pokud situace, jež vedla k uložení těchto opatření, byla dostatečně napravena.

(17)  Komise by měla zrušit opatření s odkladným účinkem a zaslat Evropskému parlamentu a Radě návrh na úplné nebo částečné zrušení rozpočtové rezervy předmětných opatření, pokud situace, jež vedla k uložení těchto opatření, byla dostatečně napravena.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Komise by měla Evropský parlament průběžně informovat o všech opatřeních navrhovaných a přijatých podle tohoto nařízení,

vypouští se

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „právním státem“ odkaz na unijní hodnotu zakotvenou v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, která zahrnuje zásadu zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralitního procesu přijímání zákonů, právní jistoty, zákazu svévole výkonné moci, účinné soudní ochrany nezávislými soudy, včetně ochrany základních práv, oddělení pravomocí a rovnosti před zákonem;

a)  „právním státem“ odkaz na hodnoty Unie zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v kritériích členství v Unii, jak připomíná článek 49 Smlouvy; zahrnuje zásadu zákonnosti, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralitního procesu přijímání zákonů, právní jistoty, zákazu svévole výkonné moci, účinné soudní ochrany nezávislými a nestrannými soudy, včetně ochrany základních práv, oddělení pravomocí a rovnosti před zákonem;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Monitorování 

 

Komise průběžně monitoruje a posuzuje správné provádění právních předpisů Unie a dodržování zásad právního státu. 

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření

Podmínky pro ochranu rozpočtu Unie

(Viz pozměňovací návrhy k článkům 3, 4 a 5 návrhu.)

Odůvodnění

Nadpis tohoto článku by měl být uveden do souladu s jeho skutečným obsahem.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  účinnou a včasnou spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a s Úřadem evropského veřejného žalobce při vyšetřování nebo stíhání v souladu s jejich příslušnými právními předpisy a se zásadou loajální spolupráce.

f)  účinnou a včasnou spolupráci s Evropským úřadem pro boj proti podvodům a, v závislosti na zapojení dotčeného členského státu, s Úřadem evropského veřejného žalobce při vyšetřování nebo stíhání v souladu s jejich příslušnými právními předpisy a se zásadou loajální spolupráce.

Odůvodnění

Ne všechny členské státy jsou zapojeny do spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  ohrožení schopnosti členského státu plnit povinnosti plynoucí z členství v Unii, včetně schopnosti efektivně provádět pravidla, normy a politiky, které tvoří soubor právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obsah opatření

Opatření na ochranu rozpočtu Unie

(Viz pozměňovací návrhy k článkům 3, 4 a 5 návrhu.)

Odůvodnění

Nadpis tohoto článku by měl být uveden do souladu s jeho skutečným obsahem.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Lze přijmout jedno nebo více těchto vhodných opatření:

1.  Jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 3, lze přijmout jedno nebo více těchto opatření:

(Viz pozměňovací návrhy k článkům 3 a 5 návrhu.)

Odůvodnění

Navrhuje se přesnější znění.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a)  případně pozastavení nepřímého řízení a namísto toho provádění v rámci přímého řízení;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navrhuje další opatření na ochranu rozpočtu Unie.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud rozhodnutí, kterým se přijímají opatření, nestanoví jinak, uložení vhodných opatření nemá vliv na povinnost ústředních orgánů státní správy uvedených v odst. 1 písm. a) nebo členských států uvedených v odst. 1 písm. b) provádět program nebo využívat fond ovlivněný tímto opatřením, a zejména povinnost provést platby konečným příjemcům nebo příjemcům.

2.  Uložení opatření uvedených v odstavci 1 nemá vliv na povinnost ústředních orgánů státní správy uvedených v odst. 1 písm. a) nebo členských států uvedených v odst. 1 písm. b) provádět program nebo využívat fond ovlivněný tímto opatřením, a zejména povinnost provést platby konečným příjemcům nebo příjemcům. Komise aktivně sleduje, zda jsou dodržovány právní nároky konečných příjemců nebo příjemců. Pokud Komise nalezne důkaz o tom, že členský stát neplní svou povinnost zajistit platby a oprávněné zájmy konečných příjemců nebo příjemců, přijme veškerá odpovídající opatření na podporu těchto konečných příjemců nebo příjemců při vymáhání jejich pohledávek. Čl. 68 odst. 1 písm. b) nařízení (EU, Euratom) č. XXXX (nařízení o společných ustanoveních) se nepoužije.

(Viz pozměňovací návrhy k článkům 3 a 5 návrhu.)

Odůvodnění

Parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR konstatoval, že „na konečné příjemce prostředků z rozpočtu Unie nemohou mít v žádném případě vliv porušení pravidel, za něž neodpovídají“ (viz bod 119). Čl. 68 odst. 1 písm. b) navrhovaného nařízení o společných ustanoveních (COM(2018) 375), které vnitrostátním orgánům ukládá povinnost zajistit platbu příjemci s ohledem na dostupnost financování, by se tedy nemělo v tomto případě použít.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Přijatá opatření musí být přiměřená povaze, závažnosti a rozsahu všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Musí být pokud možno zaměřena na akce Unie ovlivněné nebo potenciálně ovlivněné tímto nedostatkem.

3.  Přijatá opatření musí být přiměřená povaze, závažnosti, trvání a rozsahu všeobecných nedostatků týkajících se právního státu. Musí být pokud možno zaměřena na akce Unie ovlivněné nebo potenciálně ovlivněné tímto nedostatkem.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud Komise usoudí, že má dostatečné důvody se domnívat, že jsou splněny podmínky článku 3, zašle danému členskému státu písemné oznámení, ve kterém uvede důvody, o které opírá své zjištění.

1.  Pokud Komise dostatečné důvody se domnívat, že jsou splněny podmínky článku 3, zašle danému členskému státu písemné oznámení, ve kterém uvede důvody, o které opírá své zjištění. Komise o takovém oznámení a jeho obsahu neprodleně informuje Evropský parlament a Radu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise může vzít v úvahu všechny relevantní informace, včetně rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a závěrů a doporučení příslušných mezinárodních organizací.

2.  Než Komise přistoupí k písemnému oznámení podle odstavce 1, vezme v úvahu všechny relevantní informace, včetně podmínek a načasování přijetí, provádění a prosazování příslušných kapitol acquis členským státem, a jsou-li k dispozici, rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, zpráv Účetního dvora a usnesení Evropského parlamentu. Zohlední rovněž závěry a doporučení příslušných mezinárodních organizací, především:

 

i)   seznam kritérií právního státu sestavený Benátskou komisí;

 

ii)   doporučení Rady Evropy CM/Rec (2010)12 s názvem „Soudci: nezávislost, účinnost a odpovědnost“;

 

iii)   zprávu Benátské komise o nezávislosti soudního systému, část I: Nezávislost soudců (CDL-AD(2010)004);

 

iv)   zprávu Benátské komise, část II: Státní zastupitelství (CDL-AD(2010)040); a

 

v)   příslušné hodnotící zprávy a zprávy o plnění Skupiny států proti korupci (GRECO).

Odůvodnění

Jasnější specifikace možných zdrojů pokynů by mohla zlepšit transparentnost, sledovatelnost a kontrolovatelnost navrhovaného mechanismu a také právní jistotu a zákaz svévolného výkonu pravomocí svěřených Komisi.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dotyčný členský stát poskytne veškeré nezbytné informace a může vznést připomínky ve lhůtě stanovené Komisí, která nesmí být kratší než 1 měsíc od data oznámení zjištění. Ve svém vyjádření může členský stát navrhnout přijetí nápravných opatření.

4.  Dotyčný členský stát poskytne veškeré nezbytné informace a může vznést připomínky ve lhůtě stanovené Komisí, která nesmí být kratší než 1 měsíc nebo delší než 3 měsíce od data oznámení zjištění. Ve svém vyjádření může členský stát navrhnout přijetí nápravných opatření.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise při rozhodování o tom, zda předloží návrh rozhodnutí o vhodných opatřeních, zohlední informace, které obdržela, a případné připomínky dotčeného členského státu, jakož i přiměřenost navrhovaných nápravných opatření.

5.  Komise při rozhodování o tom, zda přijme rozhodnutí o vhodných opatřeních, zohlední informace, které obdržela, a případné připomínky dotčeného členského státu, jakož i přiměřenost navrhovaných nápravných opatření.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn všeobecný nedostatek týkající se právního státu, předloží Radě návrh prováděcího aktu o vhodných opatřeních.

6.  Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn všeobecný nedostatek týkající se právního státu, přijme rozhodnutí o opatřeních uvedených v článku 4 prostřednictvím prováděcího aktu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Komise v době, kdy přijímá rozhodnutí, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod částky, která odpovídá hodnotě přijatých opatření, do rozpočtové rezervy. Odchylně od čl. 31 odst. 4 a 6 finančního nařízení projednají Evropský parlament a Rada návrh na převod ve lhůtě čtyř týdnů od doby, kdy jej oba orgány obdrží. Návrh na převod je považován za schválený, pokud jej Parlament většinou odevzdaných hlasů nebo Rada kvalifikovanou většinou nepozmění či nezamítne. Rozhodnutí vstoupí v platnost, pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě návrh na převod nezamítnou. Pokud Evropský parlament nebo Rada návrh na převod změní, použije se čl. 31 odst. 8 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  V návrhu předloženém podle odstavce 6 Komise zajistí plnou ochranu oprávněných zájmů konečných příjemců nebo příjemců programu nebo fondu, na něž se opatření vztahují. Komise rovněž posoudí možné rozpočtové důsledky snížení financování z prostředků Unie pro vnitrostátní rozpočet dotčeného členského státu s náležitým přihlédnutím k zásadě proporcionality a nediskriminace.

(Viz pozměňovací návrhy k článkům 3 a 4 návrhu.)

Odůvodnění

Parlament ve svém usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR konstatoval, že „na konečné příjemce prostředků z rozpočtu Unie nemohou mít v žádném případě vliv porušení pravidel, za něž neodpovídají“, že „rozpočet Unie není vhodným nástrojem pro řešení porušení článku 2 SEU“ a že „veškeré finanční dopady by měl nést dotčený členský stát nezávisle na plnění rozpočtu“ (viz bod 119).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Rozhodnutí se považuje za přijaté Radou, pokud Rada nerozhodne kvalifikovanou většinou o zamítnutí návrhu Komise do jednoho měsíce od jeho přijetí Komisí.

vypouští se

(Viz pozměňovací návrh k bodu odůvodnění 15 návrhu.)

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Rada může kvalifikovanou většinou návrh Komise pozměnit a přijmout pozměněné znění jako rozhodnutí Rady.

vypouští se

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dotčený členský stát může kdykoliv Komisi předložit důkazy, jimiž prokáže, že všeobecný nedostatek týkající se právního státu byl napraven nebo přestal existovat.

1.  Dotčený členský stát může kdykoliv Komisi předložit důkazy, jimiž prokáže, že všeobecný nedostatek týkající se právního státu byl dostatečně napraven nebo přestal existovat.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise situaci v dotčeném členském státě posoudí. Jakmile všeobecné nedostatky týkající se právního státu, na jejichž základě byla přijata vhodná opatření, přestanou zcela nebo částečně existovat, Komise předloží Radě návrh rozhodnutí na zrušení těchto opatření v plném rozsahu nebo jejich části. Použije se postup uvedený v čl. 5 odst. 2, 4, 5, 6 a 7.

Komise situaci na žádost dotčeného členského státu nebo z vlastního podnětu v daném členském státě posoudí. Jakmile všeobecné nedostatky týkající se právního státu, na jejichž základě byla přijata předmětná opatření, přestanou zcela nebo částečně existovat, Komise přijme rozhodnutí o zrušení těchto opatření v plném rozsahu nebo jejich části. Zároveň Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh na úplné nebo částečné zrušení rozpočtové rezervy vztahující se k přijatým opatřením. Použije se postup uvedený v čl. 5 odst. 2, 4, 5, 6, 6a6b.

Odůvodnění

Komise by měla mít možnost jednat z vlastního podnětu, nikoli jen na žádost dotčeného členského státu. Navrhuje se také přesnější znění.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

vypouští se

Oznámení Evropskému parlamentu

 

Komise neprodleně informuje Evropský parlament o každém opatření navrženém nebo přijatém podle článků 4 a 5.

 

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Podávání zpráv

 

Nejpozději pět let po vstupu nařízení v platnost Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování tohoto nařízení, zejména o účinnosti případně přijatých opatření.

 

V případě potřeby bude zpráva doplněna o vhodné návrhy.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech

Referenční údaje

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Helmut Scholz

20.6.2018

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

5.7.2018

Projednání ve výboru

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Pavel Svoboda

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Ochrana rozpočtu EU v případě všeobecných nedostatků v oblasti právního státu v členských státech

Referenční údaje

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Datum předložení EP

3.5.2018

 

 

 

Příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Článek 55 – Postup společných schůzí výborů

       Datum oznámení na zasedání

       

5.7.2018

Projednání ve výboru

27.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

13.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

43

9

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Datum předložení

18.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

43

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí