Procedure : 2018/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0469/2018

Indgivne tekster :

A8-0469/2018

Forhandlinger :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Afstemninger :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Stemmeforklaringer
PV 04/04/2019 - 6.17

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

BETÆNKNING     ***I
PDF 1072kWORD 146k
17.12.2018
PE 628.374v02-00 A8-0469/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Budgetudvalget

Budgetkontroludvalget

Ordførere: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

(Fælles udvalgsprocedure - forretningsordenens artikel 55)

Ordfører for udtalelse (*):

Josep-Maria Terricabras, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

(*)  Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0324),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 322, stk. 1, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0178/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. august 2018(1) fra Revisionsretten,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,  

–  der henviser til de fælles drøftelser mellem Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, jf. forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0469/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Retsstaten er et af de grundprincipper, som Unionen bygger på. Som nævnt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er disse medlemsstaternes fælles værdigrundlag.

(1)  Unionen bygger på værdierne om respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, jf. artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i kriterierne for EU-medlemskab. Som nævnt i artikel 2 i TEU udgør disse værdier medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Medlemsstaterne bør stå ved deres forpligtelser og foregå med et godt eksempel ved at reelt at opfylde dem og bevæge sig hen imod en fælles kultur med retsstatsprincippet som en universel værdi, der anvendes upartisk af alle berørte parter. Fuld respekt for og fremme af disse principper er en afgørende forudsætning for det samlede europæiske projekts legitimitet og en grundlæggende betingelse for at opbygge borgernes tillid til Unionen og sikre en effektiv gennemførelse af dens politikker.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  I henhold til artikel 2, artikel 3, stk. 1, og artikel 7 i TEU har Unionen mulighed for at tage skridt til at værne om sin forfatningsmæssige kerne og de fælles værdier, som Unionen er baseret på, herunder dens budgetprincipper. Medlemsstaterne, Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og kandidatlandene er forpligtet til at respektere, beskytte og fremme disse principper og værdier og til at arbejde loyalt sammen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I henhold til retsstatsprincippet skal alle offentlige myndigheder handle inden for lovens begrænsninger, i overensstemmelse med de demokratiske værdier og de grundlæggende rettigheder og under uafhængige og upartiske domstoles kontrol. Det kræver især, at principperne om legalitet7, retssikkerhed8, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning9, magtens deling10 og effektiv retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles side11 respekteres12.

(2)  I henhold til retsstatsprincippet skal alle offentlige myndigheder handle inden for lovens begrænsninger, i overensstemmelse med de demokratiske værdier og respekten for de grundlæggende rettigheder og under uafhængige og upartiske domstoles kontrol. Det kræver især, at principperne om legalitet7, herunder en gennemsigtig, ansvarlig og demokratisk lovgivningsproces, retssikkerhed8, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning9, magtens deling10, adgang til retlig prøvelse og effektiv retsbeskyttelse ved uafhængige og upartiske domstole11 respekteres12. Disse principper afspejles bl.a. på Europarådets Venedigkommissions niveau og er desuden baseret på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols relevante retspraksis12a.

__________________

__________________

7 Domstolens dom af 29. april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 ECLI:EU:C:2004:236, præmis 63.

7 Domstolens dom af 29. april 2004, CAS Succhi di Frutta, sag C-496/99, ECLI:EU:C:2004:236, præmis 63.

8 Domstolens dom af 12. november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato mod Srl Meridionale Industria Salumi m.fl. Ditta Italo Orlandi & Figlio og Ditta Vincenzo Divella mod Amministrazione delle finanze dello Stato. Forenede sager 212 til 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, præmis 10.

8 Domstolens dom af 12. november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato mod Srl Meridionale Industria Salumi m.fl. og Ditta Italo Orlandi & Figlio og Ditta Vincenzo Divella mod Amministrazione delle finanze dello Stato, forenede sager 212 til 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, præmis 10.

9 Domstolens dom af 21. september 1989, Hoechst, forenede sager 46/87 og 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, præmis 19.

9 Domstolens dom af 21. september 1989, Hoechst, forenede sager 46/87 og 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, præmis 19.

10 Domstolens dom af 10. november 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, præmis 36, Domstolens dom af 10. november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, præmis 35, og Domstolens dom af 22. December 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, præmis 58.

10 Domstolens dom af 10. november 2016, Kovalkovas, sag C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, præmis 36, af 10. november 2016, PPU Poltorak, sag C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, præmis 35, og af 22. december 2010, DEB, sag C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, præmis 58.

11 Domstolens dom af 27. februar 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses mod Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, præmis 31, 40-41.

11 Domstolens dom af 27. februar 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses mod Tribunal de Contas, sag C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, præmis 31, 40-41, og af 25. juli 2018, LM, sag C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, præmis 63-67.

12 Meddelelse fra Kommissionen om "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet", COM(2014) 158 final, bilag I.

12 Meddelelse fra Kommissionen om "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet", COM(2014)0158, bilag I.

 

12aRapport fra Venedigkommissionen af 4. april 2011, undersøgelse nr. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Tiltrædelseskriterierne eller Københavnskriterierne, som blev fastlagt af Det Europæiske Råd i København i 1993 og styrket af Det Europæiske Råd i Madrid i 1995, er de grundlæggende forudsætninger, som alle kandidatlande skal opfylde for at blive medlemsstater. Disse kriterier omfatter institutionel stabilitet, som garanterer demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og respekt for og beskyttelse af mindretal, en fungerende markedsøkonomi og evnen til at håndtere konkurrencepresset og markedskræfterne samt evnen til at kunne påtage sig forpligtelserne ved EU-medlemskab.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Et ansøgerlands manglende opfyldelse af de krævede standarder, værdier og demokratiske principper resulterer i en forsinkelse af det pågældende lands tiltrædelse af Unionen, indtil det fuldt ud opfylder disse standarder. De forpligtelser, der påhviler kandidatlande i henhold til Københavnskriterierne, gælder fortsat for medlemsstaterne efter tiltrædelse af Unionen i kraft af artikel 2 i TEU og princippet om loyalt samarbejde, som er fastsat i artikel 4 i TEU. Medlemsstaterne bør derfor vurderes med jævne mellemrum for at kontrollere, at deres lovgivning og praksisser fortsat er i overensstemmelse med disse kriterier og de fælles værdier, som Unionen bygger på, og derved sikre en forsvarlig retlig og administrativ ramme for gennemførelsen af Unionens politikker.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Retsstatsprincippet er en forudsætning for beskyttelsen af de øvrige grundlæggende værdier, som Unionen byger på, f.eks. frihed, demokrati, lighed og respekt for menneskerettighederne. Respekt for retsstatsprincippet er uløseligt forbundet med respekt for demokrati og for grundlæggende rettigheder: Der kan ikke være demokrati og respekt for grundlæggende rettigheder uden respekt for retsstatsprincippet og omvendt.

(3)  Selv om Unionens værdier ikke er rangordnet er retsstatsprincippet af helt afgørende betydning for beskyttelsen af de øvrige grundlæggende værdier, som Unionen bygger på, f.eks. frihed, demokrati, lighed og respekt for menneskerettighederne. Respekt for retsstatsprincippet er uløseligt forbundet med respekt for demokrati og for grundlæggende rettigheder: Der kan ikke være demokrati og respekt for grundlæggende rettigheder uden respekt for retsstatsprincippet og omvendt. Sammenhæng og konsekvens i interne og eksterne politikker om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder er afgørende for Unionens troværdighed.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Retslige organer bør handle uafhængigt og upartisk, og efterforskende og retsforfølgende myndigheder bør være i stand til at udøve deres funktion korrekt. De bør tildeles tilstrækkelige ressourcer og procedurer til at kunne handle effektivt og i fuld respekt for retten til en retfærdig rettergang. Disse betingelser skal være til stede som en minimumsgaranti mod ulovlige og vilkårlige beslutninger fra offentlige myndigheders side, der kunne skade Unionens finansielle interesser.

(6)  Retslige organers uafhængighed og upartiskhed bør til enhver tid garanteres, og efterforskende og retsforfølgende myndigheder bør være i stand til at udøve deres funktion korrekt. De bør tildeles tilstrækkelige ressourcer og procedurer til at kunne handle effektivt og i fuld respekt for retten til en retfærdig rettergang. Disse betingelser skal være til stede som en minimumsgaranti mod ulovlige og vilkårlige beslutninger fra offentlige myndigheders side, der kunne svække disse grundlæggende principper og skade Unionens finansielle interesser.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Anklagemyndighedens og dommerstandens uafhængighed omfatter både den formelle (de jure) og den aktuelle (de facto) uafhængighed i relation til anklagemyndigheden og dommerstanden samt de enkelte anklagere og dommere.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Overholdelse af retsstatsprincippet er ikke blot vigtig for Unionens borgere, men også for forretningsinitiativer, innovation, investering og et velfungerende indre marked, der især vil blomstre, når der eksisterer solide retlige og institutionelle rammer.

(8)  Overholdelse af retsstatsprincippet er ikke blot af afgørende betydning for Unionens borgere, men også for forretningsinitiativer, innovation, investering, økonomisk, social og territorial samhørighed og et velfungerende indre marked, der især vil blomstre på en holdbar måde, når der eksisterer solide retlige og institutionelle rammer.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Integreringen af eksisterende EU-overvågningsmekanismer, såsom samarbejds- og kontrolmekanismen, resultattavlen for retsområdet og rapporterne om bekæmpelse af korruption, i en bredere ramme for retsstatsovervågning kunne give mere effektive og virkningsfulde kontrolmekanismer til beskyttelse af Unionens finansielle interesser.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Manglende gennemsigtighed, vilkårlig forskelsbehandling, konkurrenceforvridninger og ulige spilleregler i og uden for det indre marked, indvirkning på det indre markeds integritet og på skattesystemets rimelighed, stabilitet og legitimitet, øget økonomisk ulighed, illoyal konkurrence mellem stater, social utilfredshed, mistillid og et demokratisk underskud er nogle af konsekvenserne af skadelige skattepraksisser.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Unionen har en lang række instrumenter og procedurer til rådighed til at sikre en fuldstændig og korrekt anvendelse af de principper og værdier, der er fastsat i TEU, men der er i øjeblikket ikke nogen hurtig og effektiv reaktion fra EU-institutionernes side, navnlig for at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning. De eksisterende instrumenter bør håndhæves, evalueres og suppleres inden for rammerne af en retsstatsmekanisme for at være fyldestgørende og effektive.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, der påvirker især de offentlige myndigheders korrekte funktion og effektiv domstolsprøvelse, kan være til stor skade for Unionens finansielle interesser.

(11)  Generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, der påvirker især de offentlige myndigheders korrekte funktion og effektiv domstolsprøvelse, kan være til stor skade for Unionens finansielle interesser. Der er behov for effektive undersøgelser af sådanne mangler og anvendelse af effektive og forholdsmæssige foranstaltninger, når en generaliseret mangel er konstateret, ikke kun for at sikre Unionens finansielle interesser, herunder en effektiv inddrivelse af indtægter, men også for at sikre offentlighedens tillid til Unionen og dens institutioner. Kun, når der i alle medlemsstater er et uafhængigt retsvæsen, som holder retsstatsprincippet og retssikkerheden i hævd, kan det garanteres, at pengene fra Unionens budget er tilstrækkeligt beskyttet.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Kommissionen har estimeret omfanget af skatteunddragelse og skatteundgåelse til op imod 1 billion EUR om året. Sådanne praksissers negative indvirkning på medlemsstaternes og Unionens budgetter og på borgerne er indlysende og kan undergrave tilliden til demokratiet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Selskabsskatteundgåelse har en direkte indvirkning på de medlemsstaternes og Unionens budgetter samt på fordelingen af skattebyrden mellem kategorierne af skatteydere og mellem økonomiske faktorer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c)  Medlemsstaterne bør fuldt ud anvende princippet om loyalt samarbejde i sager vedrørende skattekonkurrence.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11d)  Kommissionen bør som traktaternes vogter sikre at EU-lovgivningen og princippet om loyalt samarbejde mellem medlemsstaterne overholdes fuldt ud.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 11 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11e)  Vurdering og overvågning af medlemsstaternes skattepolitikker på EU-niveau ville kunne sikre, at der ikke gennemføres nye skadelige skatteforanstaltninger i medlemsstaterne. Overvågning af medlemsstaternes, deres jurisdiktioners, regioners eller andre forvaltningsstrukturers overholdelse af den fælles liste over Unionens ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner kan beskytte det indre marked og sikre, at det fungerer tilfredsstillende og korrekt.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Afsløringen af en generaliseret mangel kræver en kvalitativ vurdering fra Kommissionens side. Den vurdering kan baseres på oplysninger fra alle tilgængelige kilder og anerkendte institutioner, herunder domme afsagt af EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer og netværk såsom Europarådets organer og de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer.

(12)  Afsløringen af en generaliseret mangel kræver en grundig kvalitativ vurdering fra Kommissionens side. Den vurdering bør baseres på objektive, upartiske og gennemsigtige oplysninger fra alle relevante kilder under hensyntagen til de kriterier, der anvendes i forbindelse med EU-tiltrædelsesforhandlinger, navnlig kapitlerne om gældende EU-ret på områderne retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, finansiel kontrol og beskatning, samt de retningslinjer, der anvendes inden for rammerne af samarbejds- og kontrolmekanismen til at spore en medlemsstats fremskridt, og fra anerkendte institutioner, herunder domme afsagt af EU-Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Europa-Parlamentets beslutninger, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer såsom Europarådets organer, herunder navnlig Venedigkommissionens retsstatstjekliste, og fra relevante internationale netværk som de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Der bør oprettes et rådgivende panel bestående af uafhængige eksperter i forfatningsret og i finansielle og budgetmæssige anliggender med det formål at bistå Kommissionen i dens vurdering af generaliserede mangler. Panelet bør foretage en uafhængig årlig vurdering af spørgsmål vedrørende retsstatsprincippet i alle medlemsstater, som påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige økonomiske forvaltning eller beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, idet det bør tage hensyn til oplysninger fra alle relevante kilder og anerkendte institutioner. Når Kommissionen træffer beslutning om at vedtage eller ophæve eventuelle foranstaltninger, bør den tage hensyn til relevante udtalelser fra dette panel.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  De mulige foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af generaliserede mangler, og proceduren for deres vedtagelse bør fastlægges. Disse foranstaltninger bør omfatte suspension af betalinger og forpligtelser, en nedsættelse af finansieringen inden for rammerne af eksisterende forpligtelser og et forbud mod indgåelse af nye forpligtelser med modtagere.

(13)  De foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af generaliserede mangler, og proceduren for deres vedtagelse bør fastlægges. Disse foranstaltninger bør omfatte suspension af betalinger og forpligtelser, en nedsættelse af finansieringen inden for rammerne af eksisterende forpligtelser og et forbud mod indgåelse af nye forpligtelser med modtagere.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Det er afgørende, at de endelige modtageres og støttemodtagernes legitime interesser beskyttes på behørig vis, når der vedtages foranstaltninger i tilfælde af generaliserede mangler. Når Kommissionen overvejer, hvilke foranstaltninger der skal vedtages, bør den tage hensyn til deres potentielle indvirkning på de endelige modtagere og støttemodtagerne. For at styrke beskyttelsen af de endelige modtagere eller støttemodtagerne bør Kommissionen stille information og rådgivning til rådighed via et websted eller en internetportal sammen med passende værktøjer til at underrette Kommissionen om enhver overtrædelse af offentlige enheders og medlemsstaters retlige forpligtelse til at fortsætte med at foretage betalinger, efter at der er vedtaget foranstaltninger på grundlag af denne forordning. Hvor det er nødvendigt for at sikre, at beløb, der skal betales af offentlige enheder eller af medlemsstater, reelt betales til endelige modtagere eller støttemodtagere, bør Kommissionen være i stand til at inddrive betalinger foretaget til disse enheder eller, hvis det er relevant, foretage en finansiel korrektion ved at reducere støtten til et program og overføre et tilsvarende beløb til EU-reserven, der skal anvendes til fordel for endelige modtagere eller støttemodtagere.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning og i betragtning af betydningen af de finansielle virkninger af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør Rådet, der bør handle efter forslag fra Kommissionen, tillægges gennemførelsesbeføjelser. For at lette vedtagelsen af afgørelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser, bør der gøres brug af omvendt kvalificeret flertalsafstemning.

(15)  For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning og i betragtning af betydningen af de finansielle virkninger af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  I betragtning af deres indvirkning på Unionens budget bør foranstaltninger, der indføres i henhold til denne forordning, først træde i kraft, når Europa-Parlamentet og Rådet har godkendt en overførsel til en budgetreserve af et beløb svarende til værdien af de vedtagne foranstaltninger. For at fremme vedtagelsen af de afgørelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser, bør sådanne overførsler anses for at være godkendt, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal, ændrer eller afviser dem inden for en fastsat frist.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Før den fremsætter forslag til vedtagelse af en foranstaltning i henhold til denne forordning, bør Kommissionen meddele den berørte medlemsstat, hvorfor den finder, at der i den pågældende medlemsstat kan eksistere en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. Medlemsstaten bør have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger hertil. Kommissionen og Rådet bør tage disse bemærkninger i betragtning.

(16)  Før den fremsætter forslag til vedtagelse af en foranstaltning i henhold til denne forordning, bør Kommissionen meddele den berørte medlemsstat, hvorfor den finder, at der i den pågældende medlemsstat kan eksistere en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. Kommissionen bør straks underrette Europa-Parlamentet og Rådet om enhver meddelelse af denne art og dens indhold. Den berørte medlemsstat bør have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger hertil. Kommissionen bør tage disse bemærkninger i betragtning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Rådet bør ophæve foranstaltninger med opsættende virkning for et forslag fra Kommissionen, hvis der i tilstrækkelig grad er blevet rettet op på den situation, der førte til de pågældende foranstaltninger.

(17)  Kommissionen bør ophæve foranstaltninger med opsættende virkning og foreslå Europa-Parlamentet og Rådet helt eller delvis at ophæve budgetreserven for de pågældende foranstaltninger, hvis der i tilstrækkelig grad er blevet rettet op på den situation, der førte til de pågældende foranstaltninger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Kommissionen bør holde Europa-Parlamentet underrettet om alle foranstaltninger, der foreslås og vedtages i henhold til denne forordning —

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "retsstatsprincippet" den grundlæggende værdi på EU-plan, der er fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, som omfatter legalitetsprincippet, der indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk lovgivningsproces, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning, effektiv retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles side, herunder af grundlæggende rettigheder, magtens deling og lighed for loven

a)  "retsstatsprincippet": ved retsstatsprincippet forstås en henvisning til Unionens værdier, der er fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og i kriterierne for EU-medlemskab, jf. traktatens artikel 49. Det omfatter legalitetsprincippet, der indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk lovgivningsproces, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning, adgang til domstolsprøvelse og effektiv retsbeskyttelse ved uafhængige og upartiske domstole, herunder de grundlæggende rettigheder som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i internationale menneskerettighedstraktater, magtens tredeling, ikkeforskelsbehandling og lighed for loven

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet" en udbredt eller tilbagevendende praksis eller undladelse eller en foranstaltning fra offentlige myndigheders side, der påvirker retsstatsprincippet

b)  "generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet": en udbredt eller tilbagevendende praksis eller undladelse eller en foranstaltning fra offentlige myndigheders side, der påvirker retsstatsprincippet, der påvirker eller risikerer at påvirke principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning eller beskyttelsen af Unionens finansielle interesser. En generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet kan også være konsekvensen af en systemisk trussel mod de i artikel 2 i TEU forankrede EU-værdier, der påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige finansielle forvaltning og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser:

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "offentlig enhed" alle offentlige myndigheder på alle niveauer, herunder nationale, regionale og lokale myndigheder, samt medlemsstatsorganisationer som omhandlet i [artikel 2, nr. 42,] i forordning (EU, Euratom) nr. [...] ("finansforordningen").

c)  "offentlig enhed": enhver offentlig myndighed på alle forvaltningsniveauer, herunder nationale, regionale og lokale myndigheder, samt medlemsstatsorganisationer som omhandlet i artikel 2, nr. 42), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10461a ("finansforordningen").

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Generaliserede mangler

 

Følgende skal især anses for at udgøre en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet, når de påvirker eller risikerer at påvirke principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning eller beskyttelsen af Unionens finansielle interesser:

 

a) det at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, herunder ved at indføre begrænsninger på muligheden for at udøve domstolsfunktioner selvstændigt, ved udefra at gribe ind i garantier for uafhængighed, ved at underlægge domsafsigelser begrænsninger på ordre udefra, ved vilkårligt at revidere regler for udnævnelse af eller embedsperioder for personale i retsvæsenet eller ved at påvirke retsvæsenets personale på en hvilken som helst måde, som sætter spørgsmålstegn ved deres upartiskhed, eller ved at have en indgribende virkning på advokaters uafhængighed

 

b) det at undlade at forhindre, korrigere og sanktionere vilkårlige og ulovlige afgørelser truffet af offentlige myndigheder, herunder retshåndhævende myndigheder, det at tilbageholde finansielle og menneskelige ressourcer til skade for deres korrekte funktionsmåde eller det at undlade at sikre fravær af interessekonflikter

 

c) det at begrænse adgangen til retsmidler og effektiviteten af retsmidler, herunder gennem begrænsende procedureregler, manglende opfyldelse af retsafgørelser eller begrænsninger for effektiv efterforskning, retsforfølgelse eller sanktionering af overtrædelser af lovgivningen

 

d) det at bringe en medlemsstats evne til at overholde forpligtelserne i forbindelse med EU-medlemskab i fare, herunder evnen til effektivt at kunne gennemføre de regler, standarder og politikker, der udgør EU-retten

e) foranstaltninger, der svækker beskyttelsen af fortrolig kommunikation mellem advokat og klient.

(Se ændringsforslaget til artikel 3, stk. 2.)

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger

Risici i forbindelse med Unionens finansielle interesser

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der træffes passende foranstaltninger, når en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige finansielle forvaltning og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, særlig:

1.  en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat kan konstateres, når én eller flere af følgende faktorer er påvirket eller risikerer at blive påvirket:

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at de af medlemsstatens myndigheder, der gennemfører Unionens budget, fungerer korrekt, især inden for rammerne af offentlige udbuds- eller tilskudsprocedurer, og når de foretager overvågning og kontrol

a)  at de af medlemsstatens myndigheder, der gennemfører Unionens budget, fungerer korrekt, især inden for rammerne af offentlige udbuds- eller tilskudsprocedurer

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  at markedsøkonomien fungerer korrekt, således at konkurrencen og markedskræfterne i Unionen respekteres, samt effektiv opfyldelse af forpligtelserne ved medlemskab, herunder tilslutning til målet om en politisk, økonomisk og monetær union

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  at de myndigheder, der foretager finansiel kontrol, overvågning og intern og ekstern revision, fungerer korrekt, og at effektive og gennemsigtige systemer for finansiel forvaltning og ansvarlighed fungerer korrekt

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at efterforskende og retsforfølgende myndigheder fungerer korrekt i forbindelse med bekæmpelse af svig, korruption og andre overtrædelser af EU-retten i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget

b)  at efterforskende og retsforfølgende myndigheder fungerer korrekt i forbindelse med bekæmpelse af svig, herunder skattesvig, korruption og andre overtrædelser af EU-retten i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  effektiv domstolsprøvelse ved uafhængige domstole af handlinger eller undladelser fra de i litra a) og b) nævnte myndigheders side

c)  effektiv domstolsprøvelse ved uafhængige domstole af handlinger eller undladelser fra de i litra a), ab) og b) nævnte myndigheders side

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  forebyggelse og sanktionering af svig, korruption eller andre overtrædelser af EU-retten i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget og nationale domstoles eller administrative myndigheders indførelse af virkningsfulde og afskrækkende sanktioner over for modtagere

d)  forebyggelse og sanktionering af svig, herunder skattesvig, korruption eller andre overtrædelser af EU-retten i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget og nationale domstoles eller administrative myndigheders indførelse af virkningsfulde og afskrækkende sanktioner over for modtagere

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  forebyggelse og sanktionering af skatteunddragelse, konkurrence på skatteområdet og sikring af, at de myndigheder, der bidrager til det administrative samarbejde på skatteområdet, fungerer korrekt

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  et effektivt og rettidigt samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske Anklagemyndighed i forbindelse deres undersøgelser eller retsforfølgning i henhold til deres respektive retsakter og princippet om loyalt samarbejde.

f)  et effektivt og rettidigt samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og, under forudsætning af den berørte medlemsstats deltagelse, Den Europæiske Anklagemyndighed i forbindelse deres undersøgelser eller retsforfølgning i henhold til deres respektive retsakter og princippet om loyalt samarbejde.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  den korrekte gennemførelse af Unionens budget som følge af en systemisk krænkelse af de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Især følgende kan betragtes som generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet:

udgår

a)  det at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare

 

b)  det at undlade at forhindre, korrigere og sanktionere vilkårlige og ulovlige afgørelser truffet af offentlige myndigheder, herunder retshåndhævende myndigheder, det at tilbageholde finansielle og menneskelige ressourcer til skade for deres korrekte funktionsmåde eller det at undlade at sikre fravær af interessekonflikter

 

c)  det at begrænse adgangen til retsmidler og effektiviteten af retsmidler, herunder gennem restriktive procedureregler, manglende opfyldelse af retsafgørelser eller begrænsning af effektiv efterforskning, retsforfølgelse eller sanktionering af overtrædelser af lovgivningen.

 

(Se ændringsforslaget til artikel 2a (nyt.)

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Panel af uafhængige eksperter

 

1.  Kommissionen nedsætter et panel af uafhængige eksperter (i det følgende benævnt "panelet").

 

Panelet sammensættes af uafhængige eksperter i forfatningsret og finansielle og budgetmæssige anliggender. En ekspert udpeges af det nationale parlament i hver medlemsstat, og fem eksperter udnævnes af Europa-Parlamentet. Der sikres kønsmæssig balance ved sammensætningen af panelet.

 

Når det er hensigtsmæssigt, kan repræsentanter for relevante organisationer og netværk, såsom European Federation of Academies of Sciences and Humanities, Det Europæiske Netværk af Nationale Menneskerettighedsorganisationer, Europarådets organer, Den Europæiske Kommission for et Effektivt Retsvæsen, Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union, Tax Justice Network, De Forenede Nationer, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, inviteres som observatører i panelet i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. stk. 6.

 

2.  Panelets arbejdsopgaver består i at bistå Kommissionen med at udpege generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat, der påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige økonomiske forvaltning eller beskyttelsen af Unionens økonomiske interesser.

 

Panelet vurderer hvert år situationen i alle medlemsstater på grundlag af kvantitative og kvalitative kriterier og oplysninger under behørig hensyntagen til de oplysninger og den vejledning, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

 

3.  Panelet offentliggør hvert år et resumé af sine konklusioner.

 

4.  Som led i sin rådgivende opgave og under hensyntagen til resultatet af overvejelserne i henhold til stk. 2 kan panelet afgive udtalelse om en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat.

 

Panelet tilstræber at nå til enighed, når det afgiver sin udtalelse. Hvis der ikke kan opnås enighed, afgiver panelet sin udtalelse med simpelt flertal blandt sine medlemmer.

 

5.  Når Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 5, stk. 6, og artikel 6, stk. 2, tager den hensyn til enhver relevant udtalelse fra panelet i overensstemmelse med artikel 4 i nærværende artikel.

 

6.  Panelet vælger en formand blandt dets medlemmer. Panelet fastsætter selv sin forretningsorden.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltningernes indhold

Foranstaltninger til beskyttelse af Unionens budget

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der kan træffes en eller flere af følgende passende foranstaltninger,

1.  Når betingelserne i artikel 3 er opfyldt, kan der træffes én eller flere af følgende passende foranstaltninger:

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De foranstaltninger, der træffes, skal stå i et rimeligt forhold til arten, alvoren og omfanget af den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt være rettet mod de EU-foranstaltninger, der berøres eller potentielt berøres af den pågældende mangel.

3.  De foranstaltninger, der træffes, skal stå i et rimeligt forhold til arten, alvoren, varigheden og omfanget af den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt være rettet mod de EU-foranstaltninger, der berøres eller potentielt berøres af den pågældende mangel.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen stiller oplysninger og vejledning til rådighed til fordel for endelige modtagere eller støttemodtagere om de forpligtelser, der påhviler de i stk. 2 omhandlede medlemsstater, via et websted eller en internetportal.

 

Kommissionen stiller desuden på samme websted eller portal passende værktøjer til rådighed for endelige modtagere eller støttemodtagere til at underrette Kommissionen om enhver misligholdelse af disse forpligtelser, som efter disse endelige modtageres eller støttemodtageres mening påvirker dem direkte. Dette stykke finder anvendelse på en måde, der sikrer beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen, i overensstemmelse med principperne i direktiv XXX (direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen). Oplysninger fra endelige modtagere eller støttemodtagere i henhold til dette stykke kan kun tages i betragtning af Kommissionen, hvis de ledsages af et bevis for, at den pågældende endelige modtager eller støttemodtager har indgivet en formel klage til den kompetente myndighed.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Kommissionen sikrer på grundlag af oplysningerne fra de endelige modtagere eller støttemodtagere i overensstemmelse med stk. 3a, at ethvert beløb, som skal betales af offentlige enheder eller medlemsstater i overensstemmelse med stk. 2, betales effektivt til endelige modtagere eller støttemodtagere.

Hvor det er nødvendigt,

 

a)  når der er tale om midler fra EU-budgettet, der forvaltes i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, litra c), i finansforordningen, skal Kommissionen:

 

i) inddrive det beløb, der er udbetalt til et af de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c), nr. v) til vii), med et beløb svarende til det beløb, der ikke er udbetalt til endelige modtagere eller støttemodtagere i strid med denne artikels stk. 2

 

ii) overføre et beløb svarende til det beløb, der er omhandlet i foregående punkt, til den EU-reserve, der er omhandlet i artikel 12 i Rådets forordning XXX (FFR-forordningen). Et sådant beløb betragtes som disponibel margen, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), i Rådets forordning XXX (FFR-forordningen), og anvendes i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i Rådets forordning XXX (FFR-forordningen) så vidt muligt til fordel for de endelige modtagere eller støttemodtagere som omhandlet i nærværende artikels stk. 2.

 

b)  når der er tale om midler fra EU-budgettet, der forvaltes i overensstemmelse med artikel 62, stk. 1, litra b), i finansforordningen, skal Kommissionen:

 

i) anse forpligtelsen for de i stk. 2 i denne artikel omhandlede offentlige enheder eller medlemsstater for at være en forpligtelse for medlemsstater som defineret i [artikel 63] i forordning XXX (forordningen om fælles bestemmelser). Enhver misligholdelse af en sådan forpligtelse behandles i overensstemmelse med [artikel 98] i forordning XXX (forordningen om fælles bestemmelser)

 

ii) overføre det beløb, der følger af reduceret støtte fra fondene til et program under anvendelse af [artikel 98] i forordning XXX (forordningen om fælles bestemmelser) til den EU-reserve, der er omhandlet i artikel 12 i Rådets forordning XXX (FFR-forordningen). Et sådant beløb betragtes som disponibel margen, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), i Rådets forordning XXX (FFR-forordningen) og anvendes i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i Rådets forordning XXX (FFR-forordningen) så vidt muligt til fordel for de endelige modtagere eller støttemodtagere som omhandlet i nærværende artikels stk. 2.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når Kommissionen finder, at der er rimelig grunde til at mene, at betingelserne i artikel 3 er opfyldt, sender den en skriftlig meddelelse herom til den pågældende medlemsstat, hvori den redegør for de forhold, på hvilke den baserede sin konstatering.

1.  Når Kommissionen under hensyntagen til enhver udtalelse fra panelet finder, at der er rimelig grunde til at mene, at betingelserne i artikel 3 er opfyldt, sender den en skriftlig meddelelse herom til den pågældende medlemsstat, hvori den redegør for de forhold, på hvilke den baserede sin konstatering. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om enhver meddelelse af denne art og dens indhold.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan tage hensyn til alle relevante oplysninger, herunder afgørelser fra EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer.

2.  Ved vurderingen af, om betingelserne i artikel 3 er opfyldt, tager Kommissionen hensyn til alle relevante oplysninger, herunder udtalelser fra panelet, afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol, Europa-Parlamentets beslutninger, beretninger fra Revisionsretten, konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer samt netværk. Kommissionen tager desuden hensyn til de kriterier, der anvendes i forbindelse med EU-tiltrædelsesforhandlinger, navnlig kapitlerne om gældende EU-ret på områderne retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, finansiel kontrol og beskatning, samt til de retningslinjer, der anvendes inden for rammerne af samarbejds- og kontrolmekanismen til at spore en medlemsstats fremskridt.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den berørte medlemsstat forelægger alle nødvendige oplysninger og kan fremsætte bemærkninger inden for en af Kommissionen fastsat frist, der ikke må være mindre end en måned regnet fra datoen for meddelelsen af konstateringen. I sine bemærkninger kan medlemsstaten foreslå, at der træffes afhjælpende foranstaltninger.

4.  Den berørte medlemsstat forelægger alle de nødvendige oplysninger og kan fremsætte bemærkninger inden for en af Kommissionen fastsat frist, der ikke må være kortere end én måned eller længere end tre måneder regnet fra datoen for meddelelsen af konstateringen. I sine bemærkninger kan medlemsstaten foreslå, at der træffes afhjælpende foranstaltninger.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen tager hensyn til de modtagne oplysninger og alle bemærkninger fra den berørte medlemsstat samt til tilstrækkeligheden af foreslåede afhjælpende foranstaltninger, når den beslutter, om den vil fremsætte et forslag til afgørelse om passende foranstaltninger

5.  Kommissionen tager hensyn til de modtagne oplysninger og alle bemærkninger fra den berørte medlemsstat samt til tilstrækkeligheden af foreslåede afhjælpende foranstaltninger, når den beslutter, om den vil vedtage en afgørelse om nogen af de i artikel 4 omhandlede foranstaltninger. Kommissionen træffer afgørelse om, hvilken opfølgning der skal foretages i forbindelse med modtagne oplysninger, inden for en vejledende frist på én måned og under alle omstændigheder inden for en rimelig frist regnet fra datoen for modtagelsen af disse oplysninger.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Ved vurdering af forholdsmæssigheden af de foranstaltninger, der skal træffes, tager Kommissionen behørigt hensyn til de oplysninger og den vejledning, der er omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når Kommissionen finder, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet er fastslået, forelægger den Rådet et forslag til en gennemførelsesretsakt om passende foranstaltninger.

6.  Når Kommissionen finder, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet er fastslået, vedtager den en afgørelse om de i artikel 4 omhandlede foranstaltninger ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Samtidig med at Kommissionen vedtager sin afgørelse, forelægger den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om overførsel af et beløb svarende til værdien af de vedtagne foranstaltninger til en budgetreserve.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Uanset artikel 31, stk. 4 og 6, i finansforordningen behandler Europa-Parlamentet og Rådet forslaget om overførsel senest fire uger efter begge institutioners modtagelse heraf. Forslaget om overførsel anses for at være godkendt, medmindre Europa-Parlamentet inden for fristen på fire uger, med et flertal af de afgivne stemmer, eller Rådet, med kvalificeret flertal, ændrer eller forkaster det. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet ændrer forslaget om overførsel, finder finansforordningens artikel 31, stk. 8, anvendelse.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6c.  Den i stk. 6 omhandlede afgørelse træder i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet forkaster forslaget om overførsel inden for den frist, der er nævnt i stk. 6b.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Afgørelsen betragtes som vedtaget af Rådet, medmindre det med kvalificeret flertal beslutter at forkaste Kommissionens forslag senest en måned efter Kommissionens vedtagelse heraf.

udgår

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Rådet kan med kvalificeret flertal ændre Kommissionens forslag og vedtage den ændrede tekst som en rådsafgørelse.

udgår

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den berørte medlemsstat kan til enhver tid forelægge Kommissionen dokumentation for, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet er blevet afhjulpet eller er ophørt med at eksistere.

1.  Den berørte medlemsstat kan til enhver tid forelægge Kommissionen en formel meddelelse med dokumentation for, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet er blevet afhjulpet eller er ophørt med at eksistere.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen foretager en vurdering af situationen i den berørte medlemsstat. Når først de generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet, på grundlag af hvilke de relevante foranstaltninger blev truffet, helt eller delvist ophører med at eksistere, forelægger Kommissionen Rådet et forslag til afgørelse om fuldstændig eller delvis ophævelse af disse foranstaltninger. Proceduren i artikel 5, stk. 2, 4, 5, 6 og 7, finder anvendelse.

2.  Kommissionen vurderer på anmodning af den berørte medlemsstat eller på eget initiativ og under hensyntagen til enhver udtalelse fra panelet situationen i den pågældende medlemsstat inden for en vejledende frist på én måned og under alle omstændigheder inden for en rimelig frist regnet fra datoen for modtagelsen af den formelle meddelelse. Når først de generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet, på grundlag af hvilke de i artikel 4 omhandlede relevante foranstaltninger blev truffet, helt eller delvist ophører med at eksistere, vedtager Kommissionen straks en afgørelse om fuldstændig eller delvis ophævelse af disse foranstaltninger. Samtidig med at Kommissionen vedtager sin afgørelse, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om helt eller delvis at frigive den budgetreserve, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6a. Proceduren i artikel 5, stk. 2, 4, 5, 6, 6b og 6c finder anvendelse.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når foranstaltninger vedrørende suspensionen af godkendelsen af et eller flere programmer eller ændringer heraf som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. i), eller suspensionen af forpligtelser som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. ii), ophæves, opføres beløb svarende til de suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. dog artikel 7 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. XXXX (FFR-forordningen). Suspenderede forpligtelser for år n må ikke opføres på budgettet efter år n+2.

3.  Når foranstaltninger vedrørende suspensionen af godkendelsen af et eller flere programmer eller ændringer heraf som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. i), eller suspensionen af forpligtelser som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. ii), ophæves, opføres beløb svarende til de suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. dog artikel 7 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. XXXX (FFR-forordningen). Suspenderede forpligtelser for år n må ikke opføres på budgettet efter år n+2. Fra år n+3 opføres et beløb svarende til de suspenderede forpligtelser i den EU-reserve for forpligtelser, der er fastsat i artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. XXXX (FFR-forordningen).

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

udgår

Underretning af Europa-Parlamentet

 

Kommissionen underretter øjeblikkeligt Europa-Parlamentet om alle foranstaltninger, der foreslås eller vedtages i henhold til denne forordning.

 

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Rapportering

 

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, navnlig om effektiviteten af eventuelle vedtagne foranstaltninger senest fem år efter dens ikrafttræden.

 

Rapporten ledsages om nødvendigt af passende forslag.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Indarbejdelse i finansforordningen

 

Indholdet af denne forordning indarbejdes i finansforordningen ved den næste revision heraf.

(1)

EUT C 291 af 17.8.2018, s. 1.


BEGRUNDELSE

Baggrund

I Kommissionens meddelelse "En ny, flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020" (COM (2018) 98), understreges det, at "Unionen er retssamfund, og dens værdier udgør selve grundlaget for dens eksistens. Respekten for disse værdier skal derfor sikres i alle områder af Unionens politik. Dette gælder også for EU's budget, da respekten for de grundlæggende værdier er en afgørende forudsætning for en forsvarlig økonomisk forvaltning og en effektiv EU-finansiering".

Bekymringer vedrørende svagheder i de nationale kontroller og en eventuel underminering af respekten for de grundlæggende værdier, der er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, har for nylig været genstand for en offentlig debat. I den forbindelse er det blevet foreslået, at manglende respekt for grundlæggende værdier bør have konsekvenser, som omfatter suspension af udbetalinger fra EU-budgettet.

Navnlig opfordrede Europa-Parlamentet i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme Kommissionen til "at foreslå en mekanisme, hvorved medlemsstater, der ikke respekterer de værdier, der er nedfældet i artikel 2 traktaten om Den Europæiske Union (TEU), kan gøres til genstand for økonomiske sanktioner". Parlamentet advarede imidlertid også om, at "de endelige modtagere af midler fra Unionens budget på ingen måde bør berøres af overtrædelser af reglerne, som de ikke er ansvarlige for".

Den 2. maj 2018 offentliggjorde Kommissionen som et integreret led i FFR-pakken for 2012-2027 et forslag til retsakt om fastsættelse af de regler, der er nødvendige for at beskytte Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet. Dette forslag er baseret på artikel 322, stk. 1, litra a) – det samme som finansforordningen.

For at beskytte sine finansielle interesser mod risikoen for finansielle tab som følge af generaliserede mangler med hensyn til retsstatsprincippet bør EU ifølge Kommissionens forslag kunne indføre passende foranstaltninger, som omfatter suspension, reduktion og begrænsning af adgangen til EU-finansiering, på en måde, der står i rimeligt forhold til arten, grovheden og omfanget af manglerne.

Proceduren, som Kommissionen har forslået til at vedtage sådanne foranstaltninger er følgende: Når der er rimelig grund til at antage, at der er tale om en generaliseret mangel, underretter Kommissionen først den pågældende medlemsstat og gransker dens bemærkninger. Når Kommissionen mener, at der er konstateret en generaliseret mangel, forelægger den et forslag til afgørelse om foranstaltningerne for Rådet, som træffer afgørelse med omvendt kvalificeret flertal (dvs. der er behov for kvalificeret flertal for at forkaste eller ændre forslaget). Samme procedure anvendes til at ophæve foranstaltningerne, når manglen ikke længere findes.

Ordførernes holdning

Ordførerne er enige i de overordnede mål, som Kommissionen har fremlagt, og foreslår en række ændringer for at styrke forslaget og gøre det mere effektivt ud fra følgende betragtninger:

  Grundlæggende værdier og Københavnskriterierne: Artikel 2 og 3 bør ændres for at præcisere, at retsstatsprincippet som foreslået i Parlamentets beslutning af 14. marts 2018 om den nye flerårige finansielle ramme skal forstås i overensstemmelse med de grundlæggende værdier, der er fastsat i artikel 2 i TEU. Københavnskriterierne – de grundlæggende betingelser, som alle kandidatlande skal opfylde for at blive medlem af Unionen – skal tages i betragtning, når der foretages en vurdering af den risiko, som en generaliseret mangel med hensyn til retsstatsprincippet udgør for principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Disse kriterier omfatter stabiliteten af de institutioner, som garanterer demokratiet, retsstatsprincippet, menneskerettighederne samt respekt for og beskyttelse af mindretal, en fungerende markedsøkonomi og evnen til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne samt evnen til at påtage sig forpligtelserne ved EU-medlemskab.

  Vurdering af generaliserede mangler: Ved vurderingen af, om der er tale om en generaliseret mangel, og for at sikre, at de foranstaltninger, der vedtages, er forholdsmæssige, er det nødvendigt, at Kommissionen tager hensyn til alle relevante oplysninger, herunder oplysninger fra Parlamentet og fra organer som f.eks. Europarådets Venedigkommission. Kommissionen skal desuden tage hensyn til de kriterier, der anvendes i forbindelse med EU-tiltrædelsesforhandlinger, navnlig kapitlerne om gældende EU-ret på områderne retsvæsen og grundlæggende rettigheder (23), retfærdighed, frihed og sikkerhed (24), finansiel kontrol (32) og beskatning (16), samt de retningslinjer, der anvendes inden for rammerne af samarbejds- og kontrolmekanismen.

  Beskyttelse af de endelige modtagere: Selv om Kommissionens forslag præciserer, at indførelsen af passende foranstaltninger ikke påvirker de offentlige enheders forpligtelse til at gennemføre programmer eller fonde, og navnlig forpligtelsen til at foretage betalinger til de endelige modtagere, er det ikke helt klart, hvordan denne bestemmelse skal håndhæves. Kommissionen bør træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at hjælpe de endelige modtagere med at håndhæve deres krav, når de retlige forpligtelser ikke overholdes.

  Procedure for vedtagelse/ophævelse af foranstaltninger og inddragelse af Parlamentet: Den eneste ret, som Kommissionens forslag giver Parlamentet, er at blive underrettet om enhver foranstaltning, der foreslås eller vedtages. Denne ordning respekterer tydeligvis ikke Parlamentets institutionelle beføjelser som en del af EU's budgetmyndighed i betragtning af de betydelige konsekvenser af de foreslåede foranstaltninger for Unionens budget. Ordførerne foreslår derfor en mere afbalanceret mekanisme, som stiller Parlamentet og Rådet lige. Ifølge den foreslåede procedure vil Kommissionen vedtage en afgørelse om passende foranstaltninger ved sin egen gennemførelsesretsakt og samtidigt forelægge Parlamentet og Rådet et forslag om overførsel af et beløb svarende til værdien af de vedtagne foranstaltninger til en budgetreserve. Denne afgørelse vil kun træde i kraft, hvis Parlamentet og Rådet ikke forkaster den inden for en måned. Princippet om afstemning med omvendt (kvalificeret) flertal, der indgår i Kommissionens forslag, vil blive bibeholdt i den foreslåede procedure.

  Øvrige forhold: Der foreslås ændringer for nærmere at præcisere, hvad der udgør en trussel mod retsvæsenets uafhængighed, for at forbedre retssikkerheden ved proceduren ved at medtage vejledende frister, inden for hvilke Kommissionen skal reagere på oplysninger, der modtages fra medlemsstaterne, samt for at sikre, at de suspenderede midler ikke går tabt, hvis de indførte foranstaltninger ikke ophæves efter to år, men at de opføres i den EU-reserve til forpligtelser, som der er fastsat bestemmelse om i FFR-forordningen for 2021-2027.


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (5.12.2018)

til Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Josep-Maria Terricabras

(*) Procedure med associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Retsstaten er et af de grundprincipper, som Unionen bygger på. Som nævnt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er disse medlemsstaternes fælles værdigrundlag.

(1)  Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal. Som nævnt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) er disse medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Der består et trekantsforhold mellem demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, som styrker hinanden indbyrdes og tilsammen fungerer som garant for Unionens og medlemsstaternes forfatningsmæssige kerne. Der kan ikke være et hierarki af værdier inden for Unionen. Den indbyrdes afhængighed mellem et velfungerende demokrati, stærke og ansvarlige institutioner, gennemsigtig og inklusiv beslutningstagning og en effektiv retsstat er afgørende for en reel respekt for menneskerettighederne og omvendt. I henhold til artikel 2 og 6 i TEU skal medlemsstaterne fuldt ud respektere, beskytte og fremme retsstatsprincippet, de grundlæggende rettigheder og demokratiet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I henhold til retsstatsprincippet skal alle offentlige myndigheder handle inden for lovens begrænsninger, i overensstemmelse med de demokratiske værdier og de grundlæggende rettigheder og under uafhængige og upartiske domstoles kontrol. Det kræver især, at principperne om legalitet7, retssikkerhed8, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning9, magtens deling10 og effektiv retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles side11 respekteres12.

(2)  I henhold til retsstatsprincippet skal alle offentlige myndigheder handle inden for lovens begrænsninger, i overensstemmelse med de demokratiske principper og respekten for de grundlæggende rettigheder og under uafhængige og upartiske domstoles kontrol. Det kræver især, at principperne om legalitet7, herunder en gennemsigtig, ansvarlig og demokratisk lovgivningsproces, retssikkerhed8, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning9, magtens deling10, adgang til retlig prøvelse og en effektiv retsbeskyttelse ved uafhængige og upartiske domstole11 respekteres12.

__________________

__________________

7Domstolens dom af 29. april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 ECLI:EU:C:2004:236, præmis 63.

7Domstolens dom af 29. april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 ECLI:EU:C:2004:236, præmis 63.

8Domstolens dom af 12. november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato mod Srl Meridionale Industria Salumi m.fl. Ditta Italo Orlandi & Figlio og Ditta Vincenzo Divella mod Amministrazione delle finanze dello Stato. Forenede sager 212 til 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, præmis 10.

8Domstolens dom af 12. november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato mod Srl Meridionale Industria Salumi m.fl. Ditta Italo Orlandi & Figlio og Ditta Vincenzo Divella mod Amministrazione delle finanze dello Stato. Forenede sager 212 til 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, præmis 10.

9Domstolens dom af 21. september 1989, Hoechst, forenede sager 46/87 og 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, præmis 19.

9Domstolens dom af 21. september 1989, Hoechst, forenede sager 46/87 og 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, præmis 19.

10Domstolens dom af 10. november 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, præmis 36, Domstolens dom af 10. november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, præmis 35, og Domstolens dom af 22. December 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, præmis 58.

10Domstolens dom af 10. november 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, præmis 36, Domstolens dom af 10. november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, præmis 35, og Domstolens dom af 22. December 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, præmis 58.

11Domstolens dom af 27. februar 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses mod Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, præmis 31, 40-41.

11Domstolens dom af 27. februar 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses mod Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, præmis 31, 40-41.

12Meddelelse fra Kommissionen om "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet", COM(2014) 158 final, bilag I.

12Meddelelse fra Kommissionen om "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet", COM(2014) 158 final, bilag I.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Medlemsstaterne bør opretholde og styrke værdien af retsstatsprincippet og foregå med et godt eksempel ved at bevæge sig i retning af en fælles kultur på grundlag af retsstatsprincippet, som er en afgørende forudsætning for det europæiske projekts legitimitet som helhed og en grundlæggende betingelse for at opbygge borgernes tillid i Unionen; Forringelse af retsstatsprincippet i én medlemsstat har en negativ indvirkning på retsstatsprincippet i Unionen som helhed.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  De grundlæggende rettigheder i Unionen er især fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som i henhold til artikel 6 i TEU har samme juridiske værdi som traktaterne og derfor skal overholdes i al EU-lovgivning, herunder denne forordning. Forpligtelsen til at respektere, beskytte og fremme de grundlæggende rettigheder er ligeledes fastlagt i adskillige internationale menneskerettighedstraktater, herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og den europæiske socialpagt, tillægsprotokollen hertil og den reviderede udgave heraf.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Retsstatsprincippet er en forudsætning for beskyttelsen af de øvrige grundlæggende værdier, som Unionen byger på, f.eks. frihed, demokrati, lighed og respekt for menneskerettighederne. Respekt for retsstatsprincippet er uløseligt forbundet med respekt for demokrati og for grundlæggende rettigheder: Der kan ikke være demokrati og respekt for grundlæggende rettigheder uden respekt for retsstatsprincippet og omvendt.

udgår

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Når medlemsstaterne gennemfører Unions budget og uanset hvilken metode de benytter, udgør respekt for retsstatsprincippet en vigtig forudsætning for overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastsat i artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(4)  Når medlemsstaterne gennemfører Unions budget og uanset hvilken metode de benytter, udgør respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder en vigtig forudsætning for overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning som fastsat i artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Retslige organer bør handle uafhængigt og upartisk, og efterforskende og retsforfølgende myndigheder bør være i stand til at udøve deres funktion korrekt. De bør tildeles tilstrækkelige ressourcer og procedurer til at kunne handle effektivt og i fuld respekt for retten til en retfærdig rettergang. Disse betingelser skal være til stede som en minimumsgaranti mod ulovlige og vilkårlige beslutninger fra offentlige myndigheders side, der kunne skade Unionens finansielle interesser.

(6)  Retslige organers uafhængighed og upartiskhed bør til enhver tid garanteres, og efterforskende og retsforfølgende myndigheder bør være i stand til at udøve deres funktion korrekt. De bør tildeles tilstrækkelige ressourcer og procedurer til at kunne handle effektivt og i fuld respekt for retten til en retfærdig rettergang. Disse betingelser skal være til stede som en minimumsgaranti mod ulovlige og vilkårlige beslutninger fra offentlige myndigheders side, der kunne svække disse grundlæggende principper.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Overholdelse af retsstatsprincippet er ikke blot vigtig for Unionens borgere, men også for forretningsinitiativer, innovation, investering og et velfungerende indre marked, der især vil blomstre, når der eksisterer solide retlige og institutionelle rammer.

(8)  Overholdelse af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder er af afgørende betydning for at give borgerne mulighed for at deltage fuldt ud i Unionens demokratiske liv. Dette er også vigtigt for iværksætteri, forretningsinitiativer, innovation og investeringer og for fremme af et rettighedsbaseret og velfungerende indre marked. Det indre marked har behov for stabile retlige og institutionelle rammer for at sikre tillid blandt alle aktører, realisere sit fulde potentiale og opnå en bæredygtig langsigtet vækst. I tilfælde, hvor en medlemsstat ikke længere garanterer overholdelsen af retsstatsprincippet eller de grundlæggende rettigheder, har Unionen og medlemsstaterne pligt til at beskytte integriteten og gennemførelsen af traktaterne og til at beskytte alles rettigheder inden for deres jurisdiktion.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Artikel 19 i TEU, der giver konkret udtryk for værdien af retsstatsprincippet som omhandlet i artikel 2 TEU, kræver, at medlemsstaterne sikrer en effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten, herunder dem, der vedrører gennemførelsen af Unionens budget. Selve eksistensen af en effektiv domstolsprøvelse, som skal sikre overholdelsen af EU-retten, er essensen i retsstatsprincippet og kræver uafhængige domstole13. Det er meget vigtigt at fastholde domstolenes uafhængighed, jf. artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder14. Det gælder især for domstolsprøvelsen af gyldigheden af foranstaltninger, kontrakter eller andre tiltag, der foranlediger offentlige udgifter eller offentlig gæld, bl.a. inden for rammerne af offentlige udbud, der også kan indbringes for domstolene.

(9)  Artikel 19 i TEU, der giver konkret udtryk for værdien af retsstatsprincippet som omhandlet i artikel 2 TEU, kræver, at medlemsstaterne sikrer en effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten, herunder dem, der vedrører gennemførelsen af Unionens budget. Retssystemernes effektivitet er et nøgleaspekt i retsstatsprincippet og afgørende for at sikre lige behandling, sanktioner for regeringers misbrug og forebyggelse af vilkårlighed. Selve eksistensen af en effektiv domstolsprøvelse, som skal sikre overholdelsen af EU-retten, er essensen i retsstatsprincippet og kræver uafhængige domstole13. Det er meget vigtigt at sikre adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol og fastholde domstolenes uafhængighed, jf. artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder14. Det gælder især for domstolsprøvelsen af lovligheden af foranstaltninger, kontrakter eller andre tiltag, der fører til offentlige udgifter eller offentlig gæld, bl.a. inden for rammerne af udbudsprocedurer, der også kan indbringes for domstolene.

__________________

__________________

13Sag C-64/16, præmis 32-36.

13Sag C-64/16, præmis 32-36.

14Sag C-64/16, præmis 40-41.

14Sag C-64/16, præmis 40-41.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det er således en klar forbindelse mellem overholdelse af retsstatsprincippet og en effektiv gennemførelse af Unionens budget i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

(10)  Det er således en klar forbindelse mellem overholdelse af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder og en effektiv gennemførelse af Unionens budget i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, der påvirker især de offentlige myndigheders korrekte funktion og effektiv domstolsprøvelse, kan være til stor skade for Unionens finansielle interesser.

(11)  Generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder kan være til stor skade for Unionens finansielle interesser, navnlig hvad angår uregelmæssigheder i forbindelse med anvendelsen af Unionens budget og borgernes rettigheder og interesser, uanset hvor de bor.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Afsløringen af en generaliseret mangel kræver en kvalitativ vurdering fra Kommissionens side. Den vurdering kan baseres på oplysninger fra alle tilgængelige kilder og anerkendte institutioner, herunder domme afsagt af EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer og netværk såsom Europarådets organer og de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer.

(12)  Afsløringen af en generaliseret mangel kræver en kvalitativ, objektiv, gennemsigtig, upolitisk og upartisk vurdering, der er baseret på specifik dokumentation, og som foretages af Kommissionen, der bistås af et repræsentativt panel af uafhængige eksperter. Den årlige vurdering af alle medlemsstaterne bør baseres på oplysninger fra alle tilgængelige kilder og anerkendte institutioner, herunder domme afsagt af EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, beretninger fra Revisionsretten, rapporter og udtalelser fra andre af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer, som f.eks. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Ombudsmanden og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer og netværk såsom Europarådets organer og de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer samt rapporter fra ikke-statslige organisationer og civilsamfundsorganisationer. Denne vurdering bør erstatte eksisterende instrumenter og mekanismer såsom Mekanismen for Samarbejde og Kontrol med Bulgarien og Rumænien.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes de regler, der er nødvendige for at beskytte Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet.

Ved denne forordning fastsættes de regler, der er nødvendige for at beskytte Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "retsstatsprincippet" den grundlæggende værdi på EU-plan, der er fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, som omfatter legalitetsprincippet, der indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk lovgivningsproces, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning, effektiv retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles side, herunder af grundlæggende rettigheder, magtens deling og lighed for loven

a)  "retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder" som fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union omfatter legalitetsprincippet, der indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk lovgivningsproces, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning, adgang til retlig prøvelse og effektiv retsbeskyttelse ved uafhængige og uvildige domstole, magtens deling, ikke-forskelsbehandling og lighed for loven, respekt for de grundlæggende rettigheder som fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og internationale menneskerettighedstraktater

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet" en udbredt eller tilbagevendende praksis eller undladelse eller en foranstaltning fra offentlige myndigheders side, der påvirker retsstatsprincippet

b)  "generaliseret mangel ": enhver situation, hvor der kan konstateres en systemisk trussel mod retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, eller hvor retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder direkte eller indirekte undermineres på en systemisk måde, enten gennem den kombinerede virkning af praksis, undladelser, foranstaltninger eller manglende handling fra offentlige myndigheders side eller gennem en udbredt eller tilbagevendende praksis, undladelser, foranstaltninger eller manglende handling fra offentlige myndigheders side, og når denne situation påvirker eller risikerer at påvirke den korrekte gennemførelse af Unionens budget, navnlig forvaltnings- og kontrolaktiviteterne, i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Der træffes passende, afbalancerede og forholdsmæssige foranstaltninger, hvis Kommissionen finder, at den har rimelig grund til at antage, at betingelserne for en generaliseret mangel i en medlemsstat er opfyldt.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der træffes passende foranstaltninger, når en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige finansielle forvaltning og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, særlig:

1.  Der træffes foranstaltninger, når en generaliseret mangel i en medlemsstat påvirker eller risikerer at påvirke, særlig

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  den korrekte gennemførelse af Unionens budget som følge af en systemisk krænkelse af de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Især følgende kan betragtes som generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet:

2.  Især følgende skal betragtes som generaliserede mangler:

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  det at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare

a)  det at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, herunder ved at indføre begrænsninger på muligheden for at udøve domstolsfunktioner selvstændigt, ved udefra at gribe ind i garantier for uafhængighed, ved at underlægge domsafsigelser begrænsninger på ordre udefra, ved vilkårligt at revidere reglerne for udnævnelse af eller embedsperioder for personale i retsvæsenet eller ved at påvirke retsvæsenets personale på en måde, som er til skade for deres upartiskhed

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Ved afsløringen af en generaliseret mangel bistås Kommissionen af et repræsentativt panel af uafhængige eksperter (ekspertpanelet vedrørende retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder), der vurderer situationen i alle medlemsstaterne hvert år på grundlag af kvantitative og kvalitative kriterier og oplysninger, herunder afgørelser truffet af Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, beretninger fra Revisionsretten, rapporter og udtalelser fra andre af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer og konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer. Vurderingen offentliggøres.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Den årlige drøftelse til opfølgning af vurderingen foretaget af ekspertpanelet vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder skal afholdes af Europa-Parlamentet sammen med de nationale parlamenter. Med henblik herpå skal de nationale parlamenter og Europa-Parlamentets kompetente udvalg i fællesskab oprette en specialiseret fælles parlamentarisk gruppe. Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter fastlægger i fællesskab organiseringen af og forretningsordenen for den fælles parlamentariske gruppe i overensstemmelse med artikel 9 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Ekspertpanelet vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder

 

1. Ekspertpanelet vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder består af følgende medlemmer:

 

a) én uafhængig ekspert udpeget af hver medlemsstats parlament, der skal være en kvalificeret forfatningsdomstols- eller højesteretsdommer, der ikke er i aktiv tjeneste

 

b) ti yderligere eksperter udpeget af Europa-Parlamentet med to tredjedeles flertal, udvalgt fra en liste over eksperter indstillet af:

 

i) European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA)

 

ii) Det Europæiske Netværk af Nationale Menneskerettighedsorganisationer (ENNHRI)

 

iii) Europarådet (herunder Venedigkommissionen, Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco) og Europarådets menneskerettighedskommissær)

 

iv) Europarådets Kommission for et Effektivt Retsvæsen (CEPEJ) og Rådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE) og

 

v) De Forenede Nationer (FN), Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

 

2. Sammensætningen af ekspertpanelet vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder skal sikre en ligelig kønsfordeling.

 

3. Ekspertpanelet vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder vælger sin formand blandt sine medlemmer.

 

4. Med henblik på at lette arbejdet i ekspertpanelet vedrørende demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder stiller Kommissionen et sekretariat til rådighed for ekspertpanelet, således at dette effektivt kan varetage sit opdrag, navnlig ved at indsamle data og informationskilder, der skal granskes og analyseres, og ved at yde administrativ støtte.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

Referencer

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.6.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

5.7.2018

Behandling i udvalg

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

10

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Max Andersson, France Jamet

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (23.11.2018)

til Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Ordfører for udtalelse: Iskra Mihaylova

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Retsstatsprincippet er en forudsætning for beskyttelsen af de øvrige grundlæggende værdier, som Unionen byger på, f.eks. frihed, demokrati, lighed og respekt for menneskerettighederne. Respekt for retsstatsprincippet er uløseligt forbundet med respekt for demokrati og for grundlæggende rettigheder: Der kan ikke være demokrati og respekt for grundlæggende rettigheder uden respekt for retsstatsprincippet og omvendt.

(3)  Retsstatsprincippet er en forudsætning for beskyttelsen af de øvrige grundlæggende værdier, som Unionen byger på, f.eks. frihed, demokrati, ikke-forskelsbehandling, lighed og respekt for menneskerettighederne. Respekt for retsstatsprincippet er uløseligt forbundet med respekt for demokrati og for grundlæggende rettigheder: Der kan ikke være demokrati og respekt for grundlæggende rettigheder uden respekt for retsstatsprincippet og omvendt. Demokrati, retsstatsprincippet og respekten for de grundlæggende menneskerettigheder er afgørende for Unionens troværdighed.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Den 25. oktober 2016 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder. Den 11.-12. marts 2016 vedtog Den Europæiske Kommission for Demokrati gennem Ret ("Venedigkommissionen") desuden en tjekliste for retsstatsprincippet (CDL-AD(2016)007).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, der påvirker især de offentlige myndigheders korrekte funktion og effektiv domstolsprøvelse, kan være til stor skade for Unionens finansielle interesser.

(11)  Generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, der påvirker især de offentlige myndigheders korrekte funktion og effektiv domstolsprøvelse, kan være til stor skade for Unionens finansielle interesser. Der er behov for effektive undersøgelser af sådanne mangler og anvendelse af effektive og forholdsmæssige foranstaltninger, når en generaliseret mangel er konstateret, ikke kun for at sikre Unionens finansielle interesser, herunder en effektiv inddrivelse af indtægter, men også for at sikre offentlighedens tillid til Unionen og dens institutioner. I sidste ende er det kun, når der i alle medlemsstater er et uafhængigt retsvæsen, som holder retsstatsprincippet og retssikkerheden i hævd, at man kan garantere, at pengene fra EU-budgettet er tilstrækkeligt beskyttet.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Afsløringen af en generaliseret mangel kræver en kvalitativ vurdering fra Kommissionens side. Den vurdering kan baseres på oplysninger fra alle tilgængelige kilder og anerkendte institutioner, herunder domme afsagt af EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer og netværk såsom Europarådets organer og de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer.

(12)  Afsløringen af en generaliseret mangel kræver en gennemsigtig, upartisk kvalitativ vurdering fra Kommissionens side. Den vurdering kan baseres på oplysninger fra alle tilgængelige kilder og anerkendte institutioner, herunder domme afsagt af EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten, ekspertudtalelser fra de relevante EU-agenturer, henstillinger fra de uafhængige ekspertpaneler, der er omhandlet i Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016, samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer og netværk såsom Europarådets organer og de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  De mulige foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af generaliserede mangler, og proceduren for deres vedtagelse bør fastlægges. Disse foranstaltninger bør omfatte suspension af betalinger og forpligtelser, en nedsættelse af finansieringen inden for rammerne af eksisterende forpligtelser og et forbud mod indgåelse af nye forpligtelser med modtagere.

(13)  De mulige foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af generaliserede mangler, og proceduren for deres vedtagelse bør fastlægges, og der bør anvendes de samme kriterier for og sikres ligebehandling af alle medlemsstater. Disse foranstaltninger bør omfatte suspension af betalinger og forpligtelser, en nedsættelse af finansieringen inden for rammerne af eksisterende forpligtelser og et forbud mod indgåelse af nye forpligtelser med modtagere. Enhver beslutning om at indføre disse foranstaltninger bør omfatte seriøse garantier baseret på konsekvensanalyser for at sikre, at de endelige støttemodtagere af EU-midler ikke påvirkes negativt. 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Proportionalitetsprincippet bør finde anvendelse ved bestemmelsen af de foranstaltninger, der skal træffes, hvor der tages hensyn til situationens alvor, den tid, der er gået, siden den pågældende adfærd blev indledt, adfærdens varighed og gentagelse, medlemsstatens beredvillighed til at samarbejde for at bringe en ende på den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet og manglens konsekvenser for de respektive EU-midler.

(14)  Proportionalitetsprincippet bør finde anvendelse ved bestemmelsen af de foranstaltninger, der skal træffes, hvor der tages hensyn til situationens alvor, den tid, der er gået, siden den pågældende adfærd blev indledt, adfærdens varighed og gentagelse, medlemsstatens beredvillighed til at samarbejde for at bringe en ende på den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet og manglens konsekvenser for de respektive EU-midler. Omfanget og niveauet af suspensionen af forpligtelser, der kan pålægges, skal være forholdsmæssigt, overholde princippet om ligebehandling af medlemsstaterne og bør tage hensyn til den berørte medlemsstats økonomiske og sociale forhold og virkningen af suspensionen for den pågældende medlemsstats økonomi. Der skal specifikt tages hensyn til suspensioners indvirkning på programmer, som er af afgørende betydning for håndteringen af krav til retsstaten.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Det er afgørende, at de endelige modtageres og støttemodtagernes legitime interesser beskyttes ordentligt, når der vedtages foranstaltninger i tilfælde af generaliserede mangler. Når Kommissionen overvejer, hvilke foranstaltninger der skal træffes, bør den tage hensyn til deres potentielle indvirkning på de endelige modtagere og støttemodtagerne. For at styrke beskyttelsen af de endelige modtagere eller støttemodtagerne bør Kommissionen aktivt overvåge overholdelsen af de retlige forpligtelser, som offentlige enheder og medlemsstater har til at fortsætte med at foretage betalinger efter vedtagelsen af foranstaltninger på grundlag af denne forordning, og underrette de endelige modtagere eller støttemodtagerne om deres rettigheder, hvis der sker overtrædelser.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Det er vigtigt, at individuelle modtagere af stipendier gennem programmer såsom Erasmus, forskningstilskud og lignende individuelle tilskud ikke berøres, hvis der træffes foranstaltninger vedrørende en medlemsstat i tilfælde af generaliserede mangler.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning og i betragtning af betydningen af de finansielle virkninger af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør Rådet, der bør handle efter forslag fra Kommissionen, tillægges gennemførelsesbeføjelser. For at lette vedtagelsen af afgørelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser, bør der gøres brug af omvendt kvalificeret flertalsafstemning.

(15)  For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning og i betragtning af betydningen af de finansielle virkninger af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør Rådet, der bør handle efter forslag fra Kommissionen, tillægges gennemførelsesbeføjelser. For at lette vedtagelsen af afgørelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser, bør der gøres brug af enstemmighed uden deltagelse af den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Før den fremsætter forslag til vedtagelse af en foranstaltning i henhold til denne forordning, bør Kommissionen meddele den berørte medlemsstat, hvorfor den finder, at der i den pågældende medlemsstat kan eksistere en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. Medlemsstaten bør have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger hertil. Kommissionen og Rådet bør tage disse bemærkninger i betragtning.

(16)  Før den fremsætter forslag til vedtagelse af en foranstaltning i henhold til denne forordning, bør Kommissionen meddele den berørte medlemsstat resultatet af de vurderinger, der enten foretages af et uafhængigt ekspertpanel eller af Kommissionen, og hvorfor den finder, at der i den pågældende medlemsstat kan eksistere en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. Kommissionen bør underrette Europa-Parlamentet og Rådet om meddelelsen og dens indhold. Den berørte medlemsstat bør have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger hertil. Kommissionen bør tage disse bemærkninger i betragtning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Rådet bør ophæve foranstaltninger med opsættende virkning for et forslag fra Kommissionen, hvis der i tilstrækkelig grad er blevet rettet op på den situation, der førte til de pågældende foranstaltninger.

udgår

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Kommissionen bør holde Europa-Parlamentet underrettet om alle foranstaltninger, der foreslås og vedtages i henhold til denne forordning —

(18)  Kommissionen bør holde Europa-Parlamentet og Rådet underrettet om alle foranstaltninger, der foreslås og vedtages i henhold til denne forordning —

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet" en udbredt eller tilbagevendende praksis eller undladelse eller en foranstaltning fra offentlige myndigheders side, der påvirker retsstatsprincippet

b)  "generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet" en udbredt eller tilbagevendende praksis eller undladelse eller en foranstaltning fra offentlige myndigheders side, der påvirker retsstatsprincippet, som beskrevet i artikel 3

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger

Generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der træffes passende foranstaltninger, når en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige finansielle forvaltning og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, særlig:

1.  Generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat, der påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige finansielle forvaltning og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser, er navnlig:

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  menings- og ytringsfrihed, herunder pressefrihed, foreningsfrihed og akademisk frihed

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  den berørte medlemsstats finanspolitiske disciplin, navnlig undgåelse af uforholdsmæssige store offentlige underskud i overensstemmelse med artikel 126 i TEUF

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  det at begrænse adgangen til retsmidler og effektiviteten af retsmidler, herunder gennem restriktive procedureregler, manglende opfyldelse af retsafgørelser eller begrænsning af effektiv efterforskning, retsforfølgelse eller sanktionering af overtrædelser af lovgivningen.

c)  det at begrænse adgangen til retsmidler og effektiviteten af retsmidler, herunder gennem restriktive procedureregler, manglende opfyldelse af retsafgørelser med særlig vægt på afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol i forbindelse med traktatbrudsprocedurer eller begrænsning af effektiv efterforskning, retsforfølgelse eller sanktionering af overtrædelser af lovgivningen.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  det at begrænse menings- og ytringsfriheden, herunder pressefriheden, foreningsfriheden og den akademiske frihed uforholdsmæssigt

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  det at undlade at sikre, at regeringen er ansvarlig i henhold til loven, i lighed med private aktører

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  det at undlade at sikre, at love offentliggøres og er retfærdige, samt at beskytte de grundlæggende rettigheder, herunder sikkerheden for personer og ejendom og visse centrale menneskerettigheder

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  det at undlade at sikre, at de procedurer, hvorved lovene vedtages, forvaltes og håndhæves, er tilgængelige, rimelige og effektive

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ce)  det at undlade at sikre, at domme afsiges rettidigt af kompetente, etiske og uafhængige repræsentanter og neutrale parter, der er tilgængelige, har tilstrækkelige ressourcer og afspejler sammensætningen af de samfund, de tjener

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cf)  det at undlade at sikre, at statslige beføjelser underkastes ikkestatslig kontrol, og at statslige embedsmænd straffes for embedsmisbrug.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltningernes indhold

Foranstaltninger

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der kan træffes en eller flere af følgende passende foranstaltninger,

1.  Der kan træffes følgende passende foranstaltninger i tilfælde af generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet,

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  når Kommissionen gennemfører Unionens budget ved delt forvaltning i henhold til [artikel 62, litra b)] i finansforordningen:

b)  når Kommissionen gennemfører Unionens budget ved delt forvaltning i henhold til [artikel 62, litra b)] i finansforordningen, i tilfælde af generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet, medmindre litra ba) finder anvendelse:

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  reduktion i forfinansiering

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  afbrydelse af betalingsfrister

udgår

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  suspension af betalinger.

udgår

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  for så vidt angår ESI-fondene, når Kommissionen gennemfører Unionens budget ved delt forvaltning i henhold til [artikel 62, litra b)] i finansforordningen, finder de foranstaltninger, der er defineret i forordningen om fælles bestemmelser, anvendelse i tilfælde af en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medmindre afgørelsen om vedtagelse af foranstaltningerne fastsætter andet, berører indførelsen af passende foranstaltninger ikke forpligtelsen for de i stk. 1, litra a), nævnte offentlige enheder eller for de i stk. 1, litra b), nævnte medlemsstater til at gennemføre det program eller den fond, der berøres af foranstaltningen, særlig ikke forpligtelsen til at foretage betalinger til endelige modtagere.

2.  Indførelsen af de passende foranstaltninger berører ikke forpligtelsen for de i stk. 1, litra a), nævnte offentlige enheder eller for de i stk. 1, litra b), nævnte medlemsstater til at gennemføre det program eller den fond, der berøres af foranstaltningen, særlig ikke forpligtelsen til at foretage betalinger til endelige modtagere. Enhver beslutning om at indføre passende foranstaltninger bør omfatte seriøse garantier baseret på konsekvensanalyser for at sikre, at de endelige støttemodtagere af EU-midler ikke påvirkes negativt. 

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Omfanget og niveauet af suspensionen af forpligtelser, der kan pålægges, skal være forholdsmæssigt, overholde princippet om ligebehandling af medlemsstaterne og tage hensyn til den berørte medlemsstats økonomiske og sociale forhold og virkningen af suspensionen for den pågældende medlemsstats økonomi. Der skal specifikt tages hensyn til suspensioners indvirkning på programmer, som er af afgørende betydning for håndteringen af krav til retsstaten.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når Kommissionen finder, at der er rimelig grunde til at mene, at betingelserne i artikel 3 er opfyldt, sender den en skriftlig meddelelse herom til den pågældende medlemsstat, hvori den redegør for de forhold, på hvilke den baserede sin konstatering.

1.  Når Kommissionen finder, at der er klare og rimelige grunde til at mene, at betingelserne i artikel 3 er opfyldt, sender den en skriftlig meddelelse herom til den pågældende medlemsstat, hvori den redegør for de forhold, på hvilke den baserede sin konstatering. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om meddelelsen og dens indhold.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen tilvejebringer de garantier, der er nødvendige for at sikre, at de samme kriterier anvendes på alle medlemsstater i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling i forbindelse med vurdering af situationen vedrørende retsstatsprincippet ved at vedtage lignende og ikke-diskriminerende foranstaltninger i sammenlignelige tilfælde for alle medlemsstater.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan tage hensyn til alle relevante oplysninger, herunder afgørelser fra EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer.

2.  Ved vurderingen af, om betingelserne i artikel 3 er opfyldt, kan Kommissionen tage hensyn til alle relevante oplysninger, herunder afgørelser fra EU-Domstolen, Europa-Parlamentets beslutninger, henstillinger fra de uafhængige ekspertpaneler, der er omhandlet i Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer, ikke-statslige organisationer og netværk såsom Europarådets organer og de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer og ekspertudtalelser fra de relevante EU-agenturer.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når Kommissionen finder, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet er fastslået, forelægger den Rådet et forslag til en gennemførelsesretsakt om passende foranstaltninger.

6.  Når Kommissionen finder, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet som defineret i artikel 3, stk. 2, er fastslået, forelægger den et forslag til en gennemførelsesretsakt om passende foranstaltninger for Europa-Parlamentet til udtalelse og for Rådet til afgørelse.

 

Under hensyntagen til Europa-Parlamentets udtalelse betragtes afgørelsen som vedtaget af Rådet, medmindre det med kvalificeret flertal beslutter at forkaste Kommissionens forslag senest en måned efter Kommissionens vedtagelse heraf.

 

Rådet kan med kvalificeret flertal ændre Kommissionens forslag og vedtage den ændrede tekst som en rådsafgørelse.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Afgørelsen betragtes som vedtaget af Rådet, medmindre det med kvalificeret flertal beslutter at forkaste Kommissionens forslag senest en måned efter Kommissionens vedtagelse heraf.

7.  Når Kommissionen finder, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet som defineret i artikel 3, stk. 1, er fastslået, forelægger den et forslag til en afgørelse om passende foranstaltninger for Europa-Parlamentet og Rådet til udtalelse. Under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets udtalelser træffer Kommissionen afgørelse om passende foranstaltninger eller en afgørelse om ikke at håndhæve kravet om retsstatsprincippet.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Inden Kommissionen vedtager en afgørelse om passende foranstaltninger, foretager den en vurdering af de potentielle virkninger for de endelige modtagere eller støttemodtagerne af disse foranstaltninger for så vidt angår betalinger i forbindelse med de berørte programmer eller fonde. Kommissionen tager behørigt hensyn til de oplysninger og den vejledning, der er omhandlet i stk. 2, når den vurderer foranstaltningernes proportionalitet.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Rådet kan med kvalificeret flertal ændre Kommissionens forslag og vedtage den ændrede tekst som en rådsafgørelse.

8.  Rådet kan med enstemmighed uden deltagelse af den berørte medlemsstat ændre Kommissionens forslag og vedtage den ændrede tekst som en rådsafgørelse.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Når Kommissionen har truffet en afgørelse, forelægger den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om overførsel af et beløb svarende til værdien af de vedtagne foranstaltninger til en budgetreserve.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b.  Uanset artikel 31, stk. 4 og 6, i finansforordningen behandler Europa-Parlamentet og Rådet forslaget om overførsel senest fire uger efter begge institutioners modtagelse heraf. Forslaget om overførsel anses for at være godkendt, medmindre Europa-Parlamentet inden for fristen på fire uger, med et flertal af de afgivne stemmer, eller Rådet, med kvalificeret flertal, ændrer eller forkaster det. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet ændrer forslaget om overførsel, finder finansforordningens artikel 8, stk. 31, anvendelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8c.  Afgørelsen træder i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet forkaster forslaget om overførsel inden for den frist, der er nævnt i stk. 8b.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8d.  Igennem hele den periode, hvor foranstaltningerne anvendes, overvåger Kommissionen aktivt, om de endelige modtageres og støttemodtagernes juridiske rettigheder respekteres. Kommissionen skal også gøre det nemmere for endelige modtagere eller støttemodtagere at indgive klager til den, hvis de mener, at deres juridiske rettigheder ikke bliver respekteret. Hvis Kommissionen konstaterer, at den berørte medlemsstat eller offentlige enhed ikke opfylder sin retlige forpligtelse til at gennemføre betalinger til de endelige modtagere eller støttemodtagerne, og deres legitime interesser ikke respekteres, træffer den alle nødvendige foranstaltninger til at bistå de endelige modtagere eller støttemodtagerne med at gøre deres krav gældende.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når foranstaltninger vedrørende suspensionen af godkendelsen af et eller flere programmer eller ændringer heraf som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. i), eller suspensionen af forpligtelser som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), nr. ii), ophæves, opføres beløb svarende til de suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. dog artikel 7 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. XXXX (FFR-forordningen). Suspenderede forpligtelser for år n må ikke opføres på budgettet efter år n+2.

3.  Når foranstaltninger vedrørende suspensionen af godkendelsen af et eller flere programmer eller ændringer heraf som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. 1), eller suspensionen af forpligtelser som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. 2), ophæves, opføres beløb svarende til de suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. dog artikel 7 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. XXXX (FFR-forordningen).

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen underretter øjeblikkeligt Europa-Parlamentet om alle foranstaltninger, der foreslås eller vedtages i henhold til denne forordning.

Kommissionen underretter øjeblikkeligt Europa-Parlamentet og Rådet om alle foranstaltninger, der foreslås eller vedtages i henhold til denne forordning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

Referencer

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Iskra Mihaylova

22.11.2018

Oprindelig ordfører for udtalelse

Matthijs van Miltenburg

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

5.7.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

6

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (22.11.2018)

til Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i

medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Ordfører for udtalelse: Helmut Scholz

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over formålet med forslaget til forordning, som er at beskytte Unionens budget mod generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i en medlemsstat, der påvirker eller risikerer at påvirke den forsvarlige økonomiske forvaltning eller beskyttelsen af Unionens økonomiske interesser. Han deler Kommissionens holdning, at der er en klar forbindelse mellem overholdelse af retsstatsprincippet og en effektiv gennemførelse af Unionens budget i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Han anerkender også, at retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed er afgørende for at sikre overholdelse af retsstatsprincippet. Samtidig mener han, at den foreslåede mekanisme giver Kommissionen en for stor skønsmæssig beføjelse. Navnlig er kriterierne for iværksættelse af proceduren og for den kvalitative vurdering ikke klart defineret, og kriterierne for valg af foranstaltninger og foranstaltningernes omfang er heller ikke fastlagt, og Kommissionen vil i sidste ende frit kunne beslutte, om den vil anvende en foranstaltning, hvilken foranstaltning der skal anvendes, og om en sådan foranstaltning vil kunne ophæves på et senere tidspunkt. Dette er så meget desto mere muligt, idet Kommissionens forslag ville blive anset for at være godkendt, medmindre Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal inden for en måned, forkaster det ("med omvendt kvalificeret flertal"). Derudover synes den foreslåede mekanisme at være uden retsgrundlag (artikel 322 i TEUF, som forslaget er baseret på, ville ikke være tilstrækkelig). Den lader også til at være disproportioneret, navnlig i forhold til artikel 7 i TEU, der kan omfatte lignende tilfælde af mangler med hensyn til retsstatsprincippet, og som afhængigt af omstændighederne kræver et flertal på fire femtedele i Rådet og enstemmighed i Det Europæiske Råd. Ordføreren foreslår derfor en anden mekanisme. Ordføreren er også kritisk over for, at der ikke blev foretaget en specifik høring af interessenter, og at der ikke blev foretaget nogen konsekvensanalyse i forbindelse med forberedelsen af forslaget til forordning. I forslaget foreslås det blandet andet, at ved direkte og indirekte forvaltning i henhold til finansforordningens artikel 62, litra a) og c), kan der kun anvendes foranstaltninger, når modtageren er en offentlig enhed. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, kan den pågældende EU-støtte ikke omfattes af nogen af de foranstaltninger, der henvises til i forslaget til forordning. Uden en konsekvensanalyse, der præciserer, hvor stor en del af Unionens budget, der fortsat ikke ville være omfattet af den foreslåede mekanismes beskyttelse, er det vanskeligt at fastslå dens potentielle fordele. Ordføreren undrer sig også over, hvorfor forslaget ikke indeholder nogen forpligtelse for Kommissionen til at vurdere muligheden for at ophæve foranstaltninger på eget initiativ og aflægge rapport om anvendelsen af den foreslåede forordning. På baggrund af ovenstående foreslår ordføreren, at forslaget ændres som vist i det følgende.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Retsstaten er et af de grundprincipper, som Unionen bygger på. Som nævnt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er disse medlemsstaternes fælles værdigrundlag.

(1)  Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettighederne for personer, der tilhører mindretal. I overensstemmelse med artikel 2 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) er medlemsstaterne og EU-institutionerne forpligtet til at respektere, beskytte og fremme disse værdier, der er fælles for alle medlemsstater i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem mænd og kvinder. Disse værdier rangordnes ikke på nogen måde i artikel 2 i TEU.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tilpasse betragtningen til den faktiske ordlyd af artikel 2 i TEU.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Medlemsstaterne skal på behørig vis og oprigtigt samarbejde om de forpligtelser, der følger af et EU-medlemskab, som anført i traktaten om Den Europæiske Union.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I henhold til retsstatsprincippet skal alle offentlige myndigheder handle inden for lovens begrænsninger, i overensstemmelse med de demokratiske værdier og de grundlæggende rettigheder og under uafhængige og upartiske domstoles kontrol. Det kræver især, at principperne om legalitet7, retssikkerhed8, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning9, magtens deling10 og effektiv retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles side11 respekteres12.

(2)  I henhold til retsstatsprincippet skal alle offentlige myndigheder handle inden for lovens begrænsninger, i overensstemmelse med de demokratiske værdier og de grundlæggende rettigheder og under uafhængige og upartiske domstoles kontrol. Det kræver især, at principperne om legalitet7, retssikkerhed8, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning9, magtens deling10 og effektiv retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles side11 respekteres12.

_____________________________

_____________________________

7Domstolens dom af 29. april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 ECLI:EU:C:2004:236, præmis 63.

7 Domstolens dom af 29. april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 ECLI:EU:C:2004:236, præmis 63.

8Domstolens dom af 12. november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato mod Srl Meridionale Industria Salumi m.fl. Ditta Italo Orlandi & Figlio og Ditta Vincenzo Divella mod Amministrazione delle finanze dello Stato. Forenede sager 212 til 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, præmis 10.

8 Domstolens dom af 12. november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato mod Srl Meridionale Industria Salumi m.fl. Ditta Italo Orlandi & Figlio og Ditta Vincenzo Divella mod Amministrazione delle finanze dello Stato. Forenede sager 212 til 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, præmis 10.

9Domstolens dom af 21. september 1989, Hoechst, forenede sager 46/87 og 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, præmis 19.

9 Domstolens dom af 21. september 1989, Hoechst, forenede sager 46/87 og 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, præmis 19.

10Domstolens dom af 10. november 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, præmis 36, Domstolens dom af 10. november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, præmis 35, og Domstolens dom af 22. December 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, præmis 58.

10 Domstolens dom af 10. november 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, præmis 36, Domstolens dom af 10. november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, præmis 35, og Domstolens dom af 22. december 2010, DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, præmis 58.

11Domstolens dom af 27. februar 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses mod Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, præmis 31, 40-41.

11 Domstolens dom af 27. februar 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses mod Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, præmis 31, 40-41; Domstolens dom af 25. juli 2018, LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, præmis 63-67.

12Meddelelse fra Kommissionen om "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet", COM(2014) 158 final, bilag I.

12 Meddelelse fra Kommissionen om "En ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet", COM(2014) 158 final, bilag I.

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at tilpasse betragtningen til den seneste retspraksis fra Domstolen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Retsvæsenets uafhængighed forudsætter navnlig, at det berørte organ kan udføre sine retslige funktioner fuldstændig uafhængigt og uden at være underlagt noget hierarkisk forhold eller stå i afhængighedsforhold til nogen og uden at modtage ordrer eller instrukser fra nogen, og at det således er beskyttet mod indgreb og pres udefra, der kan bringe dets medlemmers uafhængige bedømmelse i fare og påvirke deres afgørelser. Garantierne for uafhængighed og upartiskhed forudsætter, at der findes regler – om bl.a. organets sammensætning, medlemmernes udnævnelse og embedsperiode, tilfælde, hvor organets medlemmer kan vige deres sæde, tilfælde, hvor de har pligt til at vige deres sæde, samt tilfælde, hvor de kan afsættes – som gør det muligt at fjerne enhver rimelig tvivl i offentligheden om, at det nævnte organ er uimodtageligt for påvirkninger udefra og neutralt i forhold til de interesser, som står over for hinanden.

(7)  Retsvæsenets uafhængighed forudsætter navnlig, at det berørte organ kan udføre sine retslige funktioner fuldstændig uafhængigt og uden at være underlagt noget hierarkisk forhold eller stå i afhængighedsforhold til nogen og uden at modtage ordrer eller instrukser fra nogen, og at det således er beskyttet mod indgreb og pres udefra, der kan bringe dets medlemmers uafhængige bedømmelse i fare og påvirke deres afgørelser. Retsvæsenets uafhængighed forudsætter også, at der skal være den samme afstand til tvistens parter og deres respektive interesser for så vidt angår tvistens genstand. Dette aspekt fordrer objektivitet og en fuldstændig mangel på interesse i sagens udfald ud over den strikte anvendelse af retsregler. Garantierne for uafhængighed og upartiskhed forudsætter, at der findes regler – om bl.a. organets sammensætning, medlemmernes udnævnelse og embedsperiode, tilfælde, hvor organets medlemmer kan vige deres sæde, tilfælde, hvor de har pligt til at vige deres sæde, samt tilfælde, hvor de kan afsættes – som gør det muligt at fjerne enhver rimelig tvivl i offentligheden om, at det nævnte organ er uimodtageligt for påvirkninger udefra og neutralt i forhold til de interesser, som står over for hinanden.

(Se ændringsforslag til betragtning 7a (ny) i forslaget)

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at tilpasse betragtningen til den seneste retspraksis fra Domstolen (se navnlig sag C-216/18, præmis 63-67).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Kravet om et uafhængigt retsvæsen betyder også, at den disciplinære ordning for dem, der har til opgave at træffe afgørelse i en tvist, skal frembyde de nødvendige garantier for at forebygge enhver risiko for, at den benyttes som et system for politisk kontrol af indholdet af retsafgørelser. Fastsættelse af regler, som både definerer, hvilken adfærd der udgør disciplinærforseelser, og hvilke sanktioner der konkret finder anvendelse, som foreskriver et uafhængigt organs indgriben i henhold til en procedure, der fuldt ud garanterer rettighederne i chartrets artikel 47 og 48, bl.a. retten til et forsvar, og som fastsætter en mulighed for at indbringe disciplinærorganers afgørelser for domstolene, udgør i denne forbindelse alle væsentlige garantier med henblik på at bevare den dømmende magts uafhængighed.

(Se ændringsforslag til betragtning 7 i forslaget)

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at tilpasse betragtningen til den seneste retspraksis fra Domstolen (se navnlig sag C-216/18, præmis 63-67).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Kommissionen bør løbende kunne overvåge situationen med hensyn til opretholdelsen af retsstatsprincippet i medlemsstaterne, og der kunne etableres en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, som Europa-Parlamentet anmodede om i sin beslutning af 25. oktober 20161a.

 

_________

 

1a Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (2015/2254(INL)), EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162-177.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Afsløringen af en generaliseret mangel kræver en kvalitativ vurdering fra Kommissionens side. Den vurdering kan baseres på oplysninger fra alle tilgængelige kilder og anerkendte institutioner, herunder domme afsagt af EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer og netværk såsom Europarådets organer og de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer.

(12)  Afsløringen af en generaliseret mangel kræver en upartisk, gennemsigtig og kvalitativ vurdering fra Kommissionens side. Den vurdering bør baseres på oplysninger fra alle tilgængelige kilder og anerkendte institutioner, herunder betingelserne og tidspunktet for medlemsstaternes vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af de relevante kapitler i den gældende EU-ret, domme afsagt af EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten, Europa-Parlamentets beslutninger samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer og netværk såsom Europarådets organer og de europæiske netværk af højesteretter og domstolsadministrationer.

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 5, stk. 2)

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Det er vigtigt, at de legitime interesser hos de endelige modtagere og støttemodtagere under det program eller den fond, der er omfattet af foranstaltninger i tilfælde af generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet i medlemsstaterne, beskyttes fuldt ud og ikke bør berøres af overtrædelser af regler, som de ikke er ansvarlige for. Kommissionen bør tage hensyn til den potentielle indvirkning på de endelige modtagere og støttemodtagere, når den foreslår sådanne foranstaltninger, og bør aktivt overvåge overholdelsen af medlemsstaternes retlige forpligtelse til fortsat at foretage betalinger efter Kommissionens vedtagelse af foranstaltninger i overensstemmelse med denne forordning. I tilfælde af en medlemsstats overtrædelse bør Kommissionen underrette de endelige modtagere eller modtagerne om deres rettigheder.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Inden den foreslår konkrete foranstaltninger, bør Kommissionen vurdere de mulige budgetmæssige virkninger af disse foranstaltninger for den pågældende medlemsstats nationale budget under behørig hensyntagen til principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning og i betragtning af betydningen af de finansielle virkninger af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør Rådet, der bør handle efter forslag fra Kommissionen, tillægges gennemførelsesbeføjelser. For at lette vedtagelsen af afgørelser, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser, bør der gøres brug af omvendt kvalificeret flertalsafstemning.

(15)  For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning og i betragtning af betydningen af de finansielle virkninger af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  I betragtning af deres indvirkning på Unionens budget bør foranstaltninger, der indføres i henhold til denne forordning, først træde i kraft, når Europa-Parlamentet og Rådet har godkendt en overførsel til en budgetreserve af et beløb svarende til værdien af de vedtagne foranstaltninger. For at sikre en hurtig afgørelse om de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte Unionens finansielle interesser, bør sådanne overførsler anses for at være godkendt, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal, ændrer eller afviser dem inden for en fastsat frist.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Før den fremsætter forslag til vedtagelse af en foranstaltning i henhold til denne forordning, bør Kommissionen meddele den berørte medlemsstat, hvorfor den finder, at der i den pågældende medlemsstat kan eksistere en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. Medlemsstaten bør have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger hertil. Kommissionen og Rådet bør tage disse bemærkninger i betragtning.

(16)  Før den fremsætter forslag til vedtagelse af en foranstaltning i henhold til denne forordning, bør Kommissionen meddele den berørte medlemsstat, hvorfor den finder, at der i den pågældende medlemsstat kan eksistere en generaliseret mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. Kommissionen bør omgående underrette Europa-Parlamentet og Rådet om meddelelsen og dens indhold. Den berørte medlemsstat bør have mulighed for at fremsætte sine bemærkninger hertil. Kommissionen bør tage disse bemærkninger i betragtning.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Rådet bør ophæve foranstaltninger med opsættende virkning for et forslag fra Kommissionen, hvis der i tilstrækkelig grad er blevet rettet op på den situation, der førte til de pågældende foranstaltninger.

(17)  Kommissionen bør ophæve foranstaltninger med opsættende virkning og sende et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om helt eller delvist at frigive budgetreserven for de pågældende foranstaltninger, hvis der i tilstrækkelig grad er blevet rettet op på den situation, der førte til de pågældende foranstaltninger.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Kommissionen bør holde Europa-Parlamentet underrettet om alle foranstaltninger, der foreslås og vedtages i henhold til denne forordning —

udgår

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "retsstatsprincippet" den grundlæggende værdi på EU-plan, der er fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, som omfatter legalitetsprincippet, der indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk lovgivningsproces, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning, effektiv retsbeskyttelse fra uafhængige domstoles side, herunder af grundlæggende rettigheder, magtens deling og lighed for loven

a)  "retsstatsprincippet": skal her forstås som en henvisning til Unionens værdier, der er fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union, og i kriterierne for EU-medlemskab, jf. traktatens artikel 49; det omfatter legalitetsprincippet, der indebærer en gennemsigtig, ansvarlig, demokratisk og pluralistisk lovgivningsproces, retssikkerhed, forbud mod vilkårlighed i den offentlige forvaltning, effektiv retsbeskyttelse fra uafhængige og upartiske domstoles side, herunder af grundlæggende rettigheder, magtens deling og lighed for loven

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

 Overvågning 

 

Kommissionen overvåger løbende og vurderer den korrekte gennemførelse af EU-retten og respekten for retsstatsprincippet. 

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger

Betingelser for beskyttelse af Unionens budget

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3, 4 og 5)

Begrundelse

Overskriften til denne artikel bør tilpasses dens faktiske indhold.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  et effektivt og rettidigt samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske Anklagemyndighed i forbindelse deres undersøgelser eller retsforfølgning i henhold til deres respektive retsakter og princippet om loyalt samarbejde.

f)  et effektivt og rettidigt samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og, under forudsætning af den berørte medlemsstats deltagelse, Den Europæiske Anklagemyndighed i forbindelse deres undersøgelser eller retsforfølgning i henhold til deres respektive retsakter og princippet om loyalt samarbejde.

Begrundelse

Ikke alle medlemsstater deltager i samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  det at bringe en medlemsstats evne til at overholde forpligtelserne i forbindelse med EU-medlemskab i fare, herunder evnen til effektivt at kunne gennemføre de regler, standarder og politikker, der udgør EU-retten.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltningernes indhold

Foranstaltninger til beskyttelse af Unionens budget

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3, 4 og 5)

Begrundelse

Overskriften til denne artikel bør tilpasses dens faktiske indhold.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der kan træffes en eller flere af følgende passende foranstaltninger,

1.  Når betingelserne i artikel 3 er opfyldt, kan der træffes en eller flere af følgende foranstaltninger

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3 og 5)

Begrundelse

Der foreslås en mere præcis formulering.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  hvis det er relevant, suspenderes den indirekte forvaltning, og gennemførelsen sker ved direkte forvaltning i stedet

Begrundelse

Med denne ændring foreslås en yderligere foranstaltning for at beskytte Unionens budget.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medmindre afgørelsen om vedtagelse af foranstaltningerne fastsætter andet, berører indførelsen af passende foranstaltninger ikke forpligtelsen for de i stk. 1, litra a), nævnte offentlige enheder eller for de i stk. 1, litra b), nævnte medlemsstater til at gennemføre det program eller den fond, der berøres af foranstaltningen, særlig ikke forpligtelsen til at foretage betalinger til endelige modtagere.

2.  Indførelsen af de foranstaltninger, der henvises til i stk. 1, berører ikke forpligtelsen for de i stk. 1, litra a), nævnte offentlige enheder eller for de i stk. 1, litra b), nævnte medlemsstater til at gennemføre det program eller den fond, der berøres af foranstaltningen, særlig ikke forpligtelsen til at foretage betalinger til endelige modtagere. Kommissionen overvåger aktivt, om de endelige modtageres og støttemodtagernes juridiske rettigheder respekteres. Hvis Kommissionen konstaterer, at den pågældende medlemsstat ikke opfylder sin forpligtelse til at sikre de endelige modtageres eller støttemodtagernes betalinger, og deres legitime interesser ikke respekteres, træffer den alle passende foranstaltninger til at bistå de endelige modtagere eller støttemodtagerne med at gøre deres krav gældende. Artikel 68, stk. 1, litra b), i forordning (EU, Euratom) nr. XXXX (forordningen om fælles bestemmelser) finder ikke anvendelse.

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3 og 5)

Begrundelse

I sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme fandt Parlamentet, at "de endelige modtagere af midler fra Unionens budget på ingen måde bør berøres af overtrædelser af reglerne, som de ikke er ansvarlige for" (se punkt 119). Artikel 68, stk. 1, litra b), i forslaget til forordning om fælles bestemmelser (COM (2018)375) – som fastsætter, at det er den nationale myndighed, som skal sikre, at støttemodtageren modtager betaling, forudsat at der er midler til rådighed – bør derfor ikke finde anvendelse i det foreliggende tilfælde.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De foranstaltninger, der træffes, skal stå i et rimeligt forhold til arten, alvoren og omfanget af den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt være rettet mod de EU-foranstaltninger, der berøres eller potentielt berøres af den pågældende mangel.

3.  De foranstaltninger, der træffes, skal stå i et rimeligt forhold til arten, alvoren, varigheden og omfanget af den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet. De skal så vidt muligt være rettet mod de EU-foranstaltninger, der berøres eller potentielt berøres af den pågældende mangel.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når Kommissionen finder, at der er rimelig grunde til at mene, at betingelserne i artikel 3 er opfyldt, sender den en skriftlig meddelelse herom til den pågældende medlemsstat, hvori den redegør for de forhold, på hvilke den baserede sin konstatering.

1.  Når Kommissionen har rimelig grund til at mene, at betingelserne i artikel 3 er opfyldt, sender den en skriftlig meddelelse herom til den pågældende medlemsstat, hvori den redegør for de forhold, på hvilke den baserede sin konstatering. Kommissionen underretter straks Europa-Parlamentet og Rådet om enhver meddelelse af denne art og dens indhold.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan tage hensyn til alle relevante oplysninger, herunder afgørelser fra EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten samt konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer.

2.  Inden Kommissionen sender en skriftlig meddelelse i henhold til stk. 1, tager den hensyn til alle relevante oplysninger, herunder betingelserne og tidspunktet for medlemsstaternes vedtagelse, gennemførelse og håndhævelse af de relevante kapitler i den gældende EU-ret, når sådanne foreligger afgørelser fra EU-Domstolen, beretninger fra Revisionsretten og Europa-Parlamentets beslutninger. Den skal også tage hensyn til konklusioner og henstillinger fra relevante internationale organisationer, og navnlig:

 

i)   Venedigkommissionens tjekliste for retsstatsprincippet,

 

ii)   Europarådets henstilling CM/Rec (2010)12 om dommere: uafhængighed, effektivitet og ansvar ("Judges: independence, efficiency and responsibilities")

 

iii)   Venedigkommissionens rapport om retssystemets uafhængighed, del I om dommernes uafhængighed (CDL-AD(2010)004),

 

iv)   Venedigkommissionens rapport, del II om anklagemyndigheden (CDL-AD(2010)040), og

 

v)   de relevante evaluerings- og overholdelsesrapporter fra Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco).

Begrundelse

Klarere specifikationer for de mulige vejledninger kunne forbedre den foreslåede mekanismes gennemsigtighed, sporbarhed og muligheden for revision samt retssikkerheden og mindske vilkårligheden i de beføjelser, der tillægges Kommissionen.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den berørte medlemsstat forelægger alle nødvendige oplysninger og kan fremsætte bemærkninger inden for en af Kommissionen fastsat frist, der ikke må være mindre end en måned regnet fra datoen for meddelelsen af konstateringen. I sine bemærkninger kan medlemsstaten foreslå, at der træffes afhjælpende foranstaltninger.

4.  Den berørte medlemsstat forelægger alle de nødvendige oplysninger og kan fremsætte bemærkninger inden for en af Kommissionen fastsat frist, der ikke må være kortere end 1 måned eller længere end 3 måneder regnet fra datoen for meddelelsen af konstateringen. I sine bemærkninger kan medlemsstaten foreslå, at der træffes afhjælpende foranstaltninger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen tager hensyn til de modtagne oplysninger og alle bemærkninger fra den berørte medlemsstat samt til tilstrækkeligheden af foreslåede afhjælpende foranstaltninger, når den beslutter, om den vil fremsætte et forslag til afgørelse om passende foranstaltninger

5.  Kommissionen tager hensyn til de modtagne oplysninger og alle bemærkninger fra den berørte medlemsstat samt til tilstrækkeligheden af foreslåede afhjælpende foranstaltninger, når den beslutter, om den vil vedtage en afgørelse om passende foranstaltninger

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når Kommissionen finder, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet er fastslået, forelægger den Rådet et forslag til en gennemførelsesretsakt om passende foranstaltninger.

6.  Når Kommissionen finder, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet er fastslået, vedtager den en afgørelse om de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Samtidig med at Kommissionen vedtager sin afgørelse, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om overførsel af et beløb til en budgetreserve svarende til værdien af de vedtagne foranstaltninger. Uanset artikel 31, stk. 4 og 6, i finansforordningen behandler Europa-Parlamentet og Rådet forslaget om overførsel senest fire uger efter begge institutioners modtagelse heraf. Forslaget om overførsel anses for at være godkendt, medmindre Europa-Parlamentet med et flertal af de afgivne stemmer, eller Rådet, med kvalificeret flertal, ændrer eller forkaster det. Afgørelsen træder i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet forkaster forslaget om overførsel inden for denne frist. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet ændrer forslaget om overførsel, finder finansforordningens artikel 31, stk. 8, anvendelse.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  I det forslag, der forelægges i henhold til stk. 6, sikrer Kommissionen, at de legitime interesser hos de endelige modtagere eller modtagerne under det program eller den fond, der er berørt af foranstaltningen, beskyttes fuldt ud. Kommissionen bør også vurdere de mulige budgetmæssige virkninger af en reduktion af EU-støtte til den pågældende medlemsstats nationale budget under behørig hensyntagen til principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling.

(Se ændringsforslag til forslagets artikel 3 og 4)

Begrundelse

I sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme fandt Parlamentet, at "de endelige modtagere af midler fra Unionens budget på ingen måde bør berøres af overtrædelser af reglerne, som de ikke er ansvarlige for", at "EU's budget ikke er det rette instrument til at løse problemerne med den manglende overholdelse af artikel 2 i TEU", og "at eventuelle finansielle konsekvenser bør bæres af medlemsstaten, uafhængigt af gennemførelsen af budgettet" (jf. punkt 119).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Afgørelsen betragtes som vedtaget af Rådet, medmindre det med kvalificeret flertal beslutter at forkaste Kommissionens forslag senest en måned efter Kommissionens vedtagelse heraf.

udgår

(Se ændringsforslag til forslagets betragtning 15)

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Rådet kan med kvalificeret flertal ændre Kommissionens forslag og vedtage den ændrede tekst som en rådsafgørelse.

udgår

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den berørte medlemsstat kan til enhver tid forelægge Kommissionen dokumentation for, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet er blevet afhjulpet eller er ophørt med at eksistere.

1.  Den berørte medlemsstat kan til enhver tid forelægge Kommissionen dokumentation for, at den generaliserede mangel for så vidt angår retsstatsprincippet i tilstrækkelig grad er blevet afhjulpet eller er ophørt med at eksistere.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen foretager en vurdering af situationen i den berørte medlemsstat. Når først de generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet, på grundlag af hvilke de relevante foranstaltninger blev truffet, helt eller delvist ophører med at eksistere, forelægger Kommissionen Rådet et forslag til afgørelse om fuldstændig eller delvis ophævelse af disse foranstaltninger. Proceduren i artikel 5, stk. 2, 4, 5, 6 og 7, finder anvendelse.

Kommissionen vurderer på anmodning af den berørte medlemsstat eller på eget initiativ situationen i den pågældende medlemsstat. Når først de generaliserede mangler for så vidt angår retsstatsprincippet, på grundlag af hvilke de pågældende foranstaltninger blev truffet, helt eller delvist ophører med at eksistere, vedtager Kommissionen en afgørelse om fuldstændig eller delvis ophævelse af disse foranstaltninger. Samtidig forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om helt eller delvis at frigive den budgetreserve, der vedrører de vedtagne foranstaltninger. Proceduren i artikel 5, stk. 2, 4, 5, 6, 6a og 6b, finder anvendelse.

Begrundelse

Kommissionen bør kunne handle på eget initiativ og ikke kun efter anmodning af den berørte medlemsstat. Der foreslås også en mere præcis formulering.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

udgår

Underretning af Europa-Parlamentet

 

Kommissionen underretter øjeblikkeligt Europa-Parlamentet om alle foranstaltninger, der foreslås eller vedtages i henhold til denne forordning.

 

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Rapportering

 

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning, navnlig om effektiviteten af eventuelle vedtagne foranstaltninger senest fem år efter dens ikrafttræden.

 

Rapporten ledsages om nødvendigt af passende forslag.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

Referencer

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Helmut Scholz

20.6.2018

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

 

5.7.2018

Behandling i udvalg

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Pavel Svoboda

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

Referencer

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Dato for forelæggelse for EP

3.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Artikel 55 – Fælles udvalgsprocedure

       Dato for meddelelse på plenarmødet

       

5.7.2018

Behandling i udvalg

27.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

9

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 200, stk. 2

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Dato for indgivelse

18.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik