Διαδικασία : 2018/0136(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0469/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0469/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/04/2019 - 6.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1298kWORD 200k
17.12.2018
PE 628.374v02-00 A8-0469/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Επιτροπή ΠροϋπολογισμώνΕπιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

(Κοινή διαδικασία επιτροπών – Άρθρο 55 του Κανονισμού)

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Josep-Maria Terricabras, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών– Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0324),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0178/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 17ης Αυγούστου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0469/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το κράτος δικαίου είναι μία από τις βασικές αξίες στις οποίες εδράζεται η Ένωση. Όπως υπενθυμίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αξίες αυτές είναι κοινές για τα κράτη μέλη.

(1)  Η Ένωση εδράζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στα κριτήρια για την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης. Όπως υπενθυμίζεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, οι αξίες αυτές είναι κοινές για τα κράτη μέλη εντός μιας κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους και να αποτελούν παράδειγμα εκπληρώνοντας πράγματι τις υποχρεώσεις αυτές και να προχωρήσουν σε μια κοινή αντίληψη για το κράτος δικαίου ως οικουμενικής αξίας που πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αμερόληπτα. Η πλήρης τήρηση και προώθηση των εν λόγω αρχών αποτελεί το βασικό προαπαιτούμενο για τη νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο σύνολό του, καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση και για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών της.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 της ΣΕΕ, η Ένωση έχει τη δυνατότητα να ενεργεί προκειμένου να προστατεύσει τον «συνταγματικό πυρήνα» της και τις κοινές αξίες στις οποίες εδράζεται, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών αρχών της. Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά και λοιπά όργανα, καθώς και οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της Ένωσης και οι υποψήφιες χώρες υποχρεούνται να τηρούν, να προστατεύουν και να προωθούν τις εν λόγω αρχές και αξίες, και οφείλουν να συνεργάζονται με ειλικρίνεια.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η έννοια του κράτους δικαίου απαιτεί όλες οι δημόσιες εξουσίες να ενεργούν στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ειδικότερα, απαιτεί να τηρούνται7 οι αρχές της νομιμότητας8, της ασφάλειας δικαίου9, της απαγόρευσης της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας10, της διάκρισης των εξουσιών11 και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα δικαστήρια12.

(2)  Η έννοια του κράτους δικαίου απαιτεί όλες οι δημόσιες εξουσίες να ενεργούν στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ειδικότερα, απαιτεί να τηρούνται7 οι αρχές της νομιμότητας8, συμπεριλαμβανομένης μιας διαφανούς, υπεύθυνης και δημοκρατικής διαδικασίας θέσπισης νόμων, της ασφάλειας δικαίου9, της απαγόρευσης της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας10, της διάκρισης των εξουσιών11, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων12. Οι εν λόγω αρχές αντικατοπτρίζονται, μεταξύ άλλων, στο επίπεδο της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης και επίσης στη βάση της συναφούς νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων12α.

__________________

__________________

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», COM(2014) 158 final, Παράρτημα I.

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», COM(2014) 158 final, Παράρτημα I.

8 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 29ης Απριλίου 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, σκέψη 63.

8 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 29ης Απριλίου 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, σκέψη 63.

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Νοεμβρίου 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato κατά Srl Meridionale Industria Salumi και λοιπών — Ditta Italo Orlandi & Figlio και Ditta Vincenzo Divella κατά Amministrazione delle finanze dello Stato. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 212 έως 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, σκέψη 10.

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Νοεμβρίου 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato κατά Srl Meridionale Industria Salumi και λοιπών — Ditta Italo Orlandi & Figlio και Ditta Vincenzo Divella κατά Amministrazione delle finanze dello Stato. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 212 έως 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, σκέψη 10.

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 1989, Hoechst, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 46/87 και 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, σκέψη 19.

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 1989, Hoechst, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 46/87 και 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, σκέψη 19.

11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Kovalkovas, C 477/16, ECLI:EU:C:2016:861, σκέψη 36· Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Poltorak, C 452/16, ECLI:EU:C:2016:858, σκέψη 35· και απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, σκέψη 58.

11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Kovalkovas, C 477/16, ECLI:EU:C:2016:861, σκέψη 36· Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Poltorak, C 452/16, ECLI:EU:C:2016:858, σκέψη 35· και απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, σκέψη 58.

12 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, σκέψεις 31, 40-41.

12 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, σκέψεις 31, 40-41· απόφαση του Δικαστηρίου, της 25ης Ιουλίου 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, σκέψεις 63-67.

 

12α Έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας, της 4ης Απριλίου 2011, Μελέτη αριθ. 512/2009 (CDL-AD (2011) 003rev).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Τα κριτήρια προσχώρησης, ή κριτήρια της Κοπεγχάγης, που καθορίστηκαν το 1993 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης και ενισχύθηκαν το 1995 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης, αποτελούν τους βασικούς όρους που πρέπει να πληρούν όλες οι υποψήφιες χώρες για να γίνουν κράτη μέλη. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται το δημοκρατικό πολίτευμα, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων· μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και την ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς στην ΕΕ· και την ικανότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του μέλους της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Η αδυναμία μιας υποψήφιας χώρας να ανταποκριθεί στα απαιτούμενα πρότυπα, τις αξίες και τις δημοκρατικές αρχές έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προσχώρησης της εν λόγω χώρας στην Ένωση, έως ότου συμμορφωθεί πλήρως με τα εν λόγω πρότυπα. Οι υποχρεώσεις που βαρύνουν τις υποψήφιες χώρες βάσει των κριτηρίων της Κοπεγχάγης εξακολουθούν να ισχύουν για τα κράτη μέλη και μετά την προσχώρησή τους στην Ένωση, δυνάμει του άρθρου 2 της ΣΕΕ και της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 της ΣΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να αξιολογούνται σε τακτική βάση, ώστε να επαληθεύεται ότι οι νόμοι και οι πρακτικές τους εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα εν λόγω κριτήρια και τις κοινές αξίες στις οποίες εδράζεται η Ένωση και να παρέχεται, με τον τρόπο αυτόν, ένα υγιές νομικό και διοικητικό πλαίσιο για την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το κράτος δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των άλλων θεμελιωδών αξιών στις οποίες εδράζεται η Ένωση, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων: δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς σεβασμό του κράτους δικαίου, και αντιστρόφως.

(3)  Παρόλο που δεν υπάρχει κάποια ιεράρχηση των αξιών της Ένωσης, ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των άλλων θεμελιωδών αξιών στις οποίες εδράζεται η Ένωση, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων: δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς σεβασμό του κράτους δικαίου, και αντιστρόφως. Η συνοχή και η συνέπεια της εσωτερικής και της εξωτερικής δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και η πολιτική για τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι κρίσιμης σημασίας για την αξιοπιστία της Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τα δικαστικά όργανα θα πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα και οι ανακριτικές και εισαγγελικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν ορθά τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και διαδικασίες, ώστε να δρουν αποτελεσματικά και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούνται ως ελάχιστη εγγύηση έναντι παράνομων και αυθαίρετων αποφάσεων από τις δημόσιες αρχές, οι οποίες αποφάσεις θα μπορούσαν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(6)  Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστικού συστήματος θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζονται και οι ανακριτικές και εισαγγελικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν ορθά τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και διαδικασίες, ώστε να δρουν αποτελεσματικά και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούνται ως ελάχιστη εγγύηση έναντι παράνομων και αυθαίρετων αποφάσεων από τις δημόσιες αρχές, οι οποίες αποφάσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η ανεξαρτησία των εισαγγελικών και των δικαστικών αρχών αφορά τόσο την εκ του νόμου (de jure) όσο και την εκ των πραγμάτων (de facto) ανεξαρτησία των εισαγγελικών και των δικαστικών αρχών, καθώς και των μεμονωμένων εισαγγελέων και δικαστών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ο σεβασμός του κράτους δικαίου δεν είναι σημαντικός μόνο για τους πολίτες της Ένωσης, αλλά και για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία θα αναπτυχθεί περισσότερο όπου υπάρχει σταθερό νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

(8)  Ο σεβασμός του κράτους δικαίου δεν είναι καίριος μόνο για τους πολίτες της Ένωσης, αλλά και για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, την καινοτομία, τις επενδύσεις, την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία θα αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο μόνον όπου υπάρχει σταθερό νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Η ενσωμάτωση υφιστάμενων ενωσιακών μηχανισμών παρακολούθησης, όπως ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου, ο πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης και οι εκθέσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρακολούθησης του κράτους δικαίου θα μπορούσαν να προσφέρουν πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς μηχανισμούς ελέγχου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Η έλλειψη διαφάνειας, οι αυθαίρετες διακρίσεις, η στρέβλωση του ανταγωνισμού και οι άνισοι όροι ανταγωνισμού εντός και εκτός της εσωτερικής αγοράς, ο αντίκτυπος στην ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και στην αμεροληψία, τη σταθερότητα και τη νομιμότητα του φορολογικού συστήματος, οι αυξημένες οικονομικές ανισότητες, ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ κρατών, η κοινωνική δυσφορία, η δυσπιστία και το δημοκρατικό έλλειμμα αποτελούν ορισμένες από τις αρνητικές επιπτώσεις των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Η Ένωση έχει στη διάθεσή της πλειάδα μέσων και διαδικασιών για την εξασφάλιση της πλήρους και ορθής εφαρμογής των αρχών και των αξιών που ορίζονται στη ΣΕΕ, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση και αποτελεσματική απάντηση από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ιδίως για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Τα υφιστάμενα μέσα θα πρέπει να εφαρμόζονται, να αξιολογούνται και να συμπληρώνονται στο πλαίσιο ενός μηχανισμού του κράτους δικαίου που θα είναι επαρκής και αποτελεσματικός.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι γενικευμένες ελλείψεις στα κράτη μέλη όσον αφορά το κράτος δικαίου, οι οποίες επηρεάζουν ιδίως την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων αρχών και την αποτελεσματική δικαστική επανεξέταση, μπορούν να βλάψουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(11)  Οι γενικευμένες ελλείψεις στα κράτη μέλη όσον αφορά το κράτος δικαίου, οι οποίες επηρεάζουν ιδίως την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων αρχών και την αποτελεσματική δικαστική επανεξέταση, μπορούν να βλάψουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Οι αποτελεσματικές έρευνες για τέτοιου είδους ελλείψεις, καθώς και η εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων όταν διαπιστώνεται γενικευμένη έλλειψη, είναι αναγκαίες όχι μόνο για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής είσπραξης εσόδων, αλλά και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού στην Ένωση και στα θεσμικά της όργανα. Εντέλει, μόνο ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, το οποίο προασπίζει το κράτος δικαίου και την ασφάλεια δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης προστατεύονται επαρκώς.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Επιτροπής, το ύψος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ανέρχεται σε 1 τρισ. EUR ετησίως. Οι αρνητικές συνέπειες των εν λόγω πρακτικών για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και της Ένωσης, καθώς και για τους πολίτες, είναι εμφανείς και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στη δημοκρατία.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Η εταιρική φοροαποφυγή έχει άμεσο αντίκτυπο στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και της Ένωσης και στην κατανομή των φορολογικών βαρών μεταξύ των κατηγοριών φορολογουμένων, καθώς και μεταξύ οικονομικών παραγόντων.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας σε θέματα φορολογικού ανταγωνισμού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11δ)  Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11ε)  Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών σε ενωσιακό επίπεδο θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη μη εφαρμογή νέων επιζήμιων φορολογικών μέτρων στα κράτη μέλη. Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών, των δικαιοδοσιών τους, των περιφερειών ή άλλων διοικητικών δομών τους, με τη χρήση του κοινού ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας, θα μπορούσε να διαφυλάξει την ενιαία αγορά και να εξασφαλίσει την εύρυθμη και συνεκτική λειτουργία της.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο προσδιορισμός γενικευμένων ελλείψεων απαιτεί ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων, όπως είναι τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων.

(12)  Ο προσδιορισμός γενικευμένων ελλείψεων απαιτεί ενδελεχή ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να είναι αντικειμενική, αμερόληπτη και διαφανής και να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις συναφείς πηγές, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση στην Ένωση, ιδίως των κεφαλαίων του κεκτημένου σχετικά με το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, τον δημοσιονομικό έλεγχο και τη φορολογία, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου για την παρακολούθηση της προόδου ενός κράτους μέλους, και από αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών, όπως είναι τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του καταλόγου ελέγχου για το κράτος δικαίου που έχει εκπονήσει η Επιτροπή της Βενετίας, καθώς και συναφών διεθνών δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Θα πρέπει να συσταθεί συμβουλευτική ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συνταγματικού δικαίου και οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων, στόχος της οποίας θα είναι να επικουρεί την Επιτροπή στην αξιολόγηση των γενικευμένων ελλείψεων. Η εν λόγω ομάδα θα πρέπει να διενεργεί ανεξάρτητη ετήσια αξιολόγηση των ζητημάτων που αφορούν το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη και επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη πληροφοριών από όλες τις συναφείς πηγές και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή την άρση πιθανών μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές γνώμες που εκφράζει η ομάδα αυτή.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Θα πρέπει να καθοριστούν τα πιθανά μέτρα που πρέπει να θεσπίζονται στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη θέσπισή τους. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναστολή των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων, μείωση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων αναλήψεων υποχρεώσεων και απαγόρευση της σύναψης νέων αναλήψεων υποχρεώσεων με τους αποδέκτες.

(13)  Θα πρέπει να καθοριστούν τα μέτρα που πρέπει να θεσπίζονται στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη θέσπισή τους. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναστολή των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων, μείωση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων αναλήψεων υποχρεώσεων και απαγόρευση της σύναψης νέων αναλήψεων υποχρεώσεων με τους αποδέκτες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Είναι ουσιώδες να διασφαλίζονται δεόντως τα νόμιμα συμφέροντα των τελικών αποδεκτών και δικαιούχων, όταν λαμβάνονται μέτρα σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων. Κατά την εξέταση της έγκρισης μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπό τους στους τελικούς αποδέκτες και δικαιούχους. Για να ενισχυθεί η προστασία των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση μέσω δικτυακού τόπου ή διαδικτυακής πύλης, μαζί με τα κατάλληλα εργαλεία για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τυχόν παραβίαση της νομικής υποχρέωσης των κρατικών φορέων και των κρατών μελών να συνεχίσουν να πραγματοποιούν πληρωμές μετά την έγκριση μέτρων βάσει του παρόντος κανονισμού. Όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι κάθε ποσό που οφείλεται από κρατικούς φορείς ή κράτη μέλη καταβάλλεται πράγματι στους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται προς τους εν λόγω φορείς ή, κατά περίπτωση, να προβαίνει σε δημοσιονομική διόρθωση μειώνοντας τη στήριξη σε ένα πρόγραμμα, και να μεταφέρει ισοδύναμο ποσό στο αποθεματικό της Ένωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και υπό το πρίσμα της σημασίας των δημοσιονομικών επιπτώσεων των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία.

(15)  Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και υπό το πρίσμα της σημασίας των δημοσιονομικών επιπτώσεων των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Λόγω των επιπτώσεών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, τα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ μόνον αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν μεταφορά σε δημοσιονομικό αποθεματικό ποσού ισοδύναμου με την αξία των μέτρων που έχουν εγκριθεί. Για να διευκολυνθεί η έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, οι μεταφορές αυτές θα πρέπει να θεωρούνται εγκεκριμένες εκτός εάν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, τις τροποποιεί ή τις απορρίπτει.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή, πριν να προτείνει τη θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχει γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος. Το κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

(16)  Η Επιτροπή, πριν να προτείνει τη θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχει γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε τέτοια κοινοποίηση και για το περιεχόμενό της. Το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να άρει μέτρα με ανασταλτικό αποτέλεσμα, αν η κατάσταση που οδήγησε στην επιβολή των εν λόγω μέτρων έχει αποκατασταθεί επαρκώς.

(17)  Η Επιτροπή θα πρέπει να άρει μέτρα με ανασταλτικό αποτέλεσμα και να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την πλήρη ή μερική άρση του αποθεματικού του προϋπολογισμού για τα εν λόγω μέτρα αν η κατάσταση που οδήγησε στην επιβολή των εν λόγω μέτρων έχει αποκατασταθεί επαρκώς.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε μέτρα προτείνονται και θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «κράτος δικαίου»: η αξία της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιλαμβάνει τις εξής αρχές: νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· ασφάλεια δικαίου· απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· αποτελεσματική δικαστική προστασία από ανεξάρτητα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· διάκριση των εξουσιών και ισότητα ενώπιον του νόμου·

α)  «κράτος δικαίου»: νοείται σε σχέση με τις αξίες της Ένωσης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και στα κριτήρια προσχώρησης στην Ένωση που αναφέρονται στο άρθρο 49 της ΣΕΕ· περιλαμβάνει τις εξής αρχές: νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· ασφάλεια δικαίου· απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε αποτελεσματική δικαστική προστασία ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· διάκριση των εξουσιών· απαγόρευση των διακρίσεων και ισότητα ενώπιον του νόμου·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου»: διαδεδομένη ή επαναλαμβανόμενη πρακτική ή παράλειψη ή μέτρο λαμβανόμενο από δημόσιες αρχές που επηρεάζει το κράτος δικαίου·

β)  «γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου»: διαδεδομένη ή επαναλαμβανόμενη πρακτική ή παράλειψη ή μέτρο λαμβανόμενο από δημόσιες αρχές που επηρεάζει το κράτος δικαίου, όταν επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· μια γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου μπορεί επίσης να είναι απόρροια μιας συστημικής απειλής κατά των αξιών της Ένωσης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, που επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «κρατικός φορέας»: το σύνολο των δημόσιων αρχών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των οργανισμών των κρατών μελών κατά την έννοια του [άρθρο 2 σημείο 42] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. [...] (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»).

γ)  «κρατικός φορέας»: οποιαδήποτε δημόσια αρχή σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των οργανισμών των κρατών μελών κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 42 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»).

 

__________________

 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Γενικευμένες ελλείψεις

 

Ειδικότερα, θεωρούνται γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου στις περιπτώσεις που επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης:

 

α) η διακινδύνευση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οιωνδήποτε περιορισμών στη δυνατότητα ανεξάρτητης άσκησης των δικαστικών καθηκόντων μέσω έξωθεν παρέμβασης στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας, λήψης εξαναγκαστικών αποφάσεων κατόπιν έξωθεν εντολής, αυθαίρετης αναθεώρησης των κανόνων για τον διορισμό ή τους όρους υπηρεσίας του δικαστικού προσωπικού, ή μέσω επηρεασμού του δικαστικού προσωπικού καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπονομεύει την αμεροληψία του ή παρεμβαίνει στην ανεξαρτησία των νομικών εκπροσώπων·

 

β) η παράλειψη αποτροπής, διόρθωσης και επιβολής κυρώσεων σε αυθαίρετες ή παράνομες αποφάσεις εκ μέρους των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, η άρνηση παροχής χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία τους ή η παράλειψη διασφάλισης της απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων·

 

γ) ο περιορισμός της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω περιοριστικών δικονομικών κανόνων, μη εφαρμογής αποφάσεων ή περιορισμού της αποτελεσματικής έρευνας, της δίωξης ή της επιβολής κυρώσεων για παραβιάσεις του νόμου·

 

δ) η διακινδύνευση της διοικητικής ικανότητας κράτους μέλους να τηρεί τις υποχρεώσεις του μέλους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων, προτύπων και πολιτικών που συνιστούν την κείμενη νομοθεσία της Ένωσης·

ε) τα μέτρα που αποδυναμώνουν την προστασία των εμπιστευτικών επικοινωνιών μεταξύ δικηγόρου και πελάτη.

(Βλέπε την τροπολογία που αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 2.)

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα

Κίνδυνοι για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όταν γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και ειδικότερα:

1.  Γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος μπορεί να διαπιστωθεί όταν επηρεάζονται ή υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία, και ειδικότερα:

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την εύρυθμη λειτουργία των αρχών του εν λόγω κράτους μέλους που εκτελεί τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή επιδοτήσεων, και κατά τη διενέργεια παρακολούθησης και ελέγχων·

α)  η εύρυθμη λειτουργία των αρχών του εν λόγω κράτους μέλους που εκτελεί τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή επιδοτήσεων·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, σε πλαίσιο σεβασμού του ανταγωνισμού και των δυνάμεων της αγοράς στην Ένωση, καθώς και η αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης στον στόχο της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  η εύρυθμη λειτουργία των αρχών που διενεργούν οικονομικούς ελέγχους, την παρακολούθηση και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, καθώς και η ορθή λειτουργία αποτελεσματικών και διαφανών συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης και λογοδοσίας·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την εύρυθμη λειτουργία των ανακριτικών και δημόσιων εισαγγελικών υπηρεσιών σε σχέση με τη δίωξη απάτης, διαφθοράς ή άλλων παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

β)  η εύρυθμη λειτουργία των ανακριτικών και δημόσιων εισαγγελικών υπηρεσιών σε σχέση με τη δίωξη απάτης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απάτης, διαφθοράς ή άλλων παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την αποτελεσματική δικαστική επανεξέταση, από ανεξάρτητα δικαστήρια, πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους των αρχών, οι οποίες πράξεις και παραλείψεις αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)·

γ)  η αποτελεσματική δικαστική επανεξέταση, από ανεξάρτητα δικαστήρια, πράξεων ή παραλείψεων εκ μέρους των αρχών, οι οποίες πράξεις και παραλείψεις αναφέρονται στα στοιχεία α), α β) και β)·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την πρόληψη και την τιμωρία της απάτης, της διαφθοράς ή άλλων παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, και την επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων στους αποδέκτες από εθνικά δικαστήρια ή από διοικητικές αρχές·

δ)  η πρόληψη και η τιμωρία της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απάτης, της διαφθοράς ή άλλων παραβιάσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, και η επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων στους αποδέκτες από εθνικά δικαστήρια ή από διοικητικές αρχές·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  η πρόληψη και η επιβολή κυρώσεων για φοροδιαφυγή και φορολογικό ανταγωνισμό και η εύρυθμη λειτουργία των αρχών που συμβάλλουν στη διοικητική συνεργασία σε φορολογικά θέματα·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις δικές τους έρευνες ή διώξεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις τους και με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

στ)  η αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και, υπό την επιφύλαξη της συμμετοχής του οικείου κράτους μέλους, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις δικές τους έρευνες ή διώξεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις τους και με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  η ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης έπειτα από συστηματική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου μπορούν, ιδίως, να θεωρηθούν τα ακόλουθα:

διαγράφεται

α)  διακινδύνευση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος·

 

β)  παράλειψη αποτροπής, διόρθωσης και επιβολής κυρώσεων σε αυθαίρετες ή παράνομες αποφάσεις εκ μέρους των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, άρνηση παροχής χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία τους ή παράλειψη διασφάλισης της απουσίας συγκρούσεων συμφερόντων·

 

γ)  περιορισμός της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω περιοριστικών δικονομικών κανόνων, μη εφαρμογής αποφάσεων ή περιορισμού της αποτελεσματικής έρευνας, της δίωξης ή της επιβολής κυρώσεων σε παραβιάσεις του νόμου.

 

[Βλέπε την τροπολογία που αφορά το άρθρο 2α (νέο).]

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων

 

1.  Η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (η «Ομάδα»).

 

Η Ομάδα αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες συνταγματικού δικαίου και οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων. Ένας εμπειρογνώμονας ορίζεται από το εθνικό κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους και πέντε εμπειρογνώμονες ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σύνθεση της Ομάδας διασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

 

Κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναφών οργανισμών και δικτύων, όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ακαδημιών Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Οργανισμών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης, τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μπορεί να προσκαλούνται ως παρατηρητές στην Ομάδα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 6.

 

2.  Τα συμβουλευτικά καθήκοντα της Ομάδας ανατίθενται προκειμένου να επικουρείται η Επιτροπή στο έργο του εντοπισμού γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος, που επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

 

Η Ομάδα αξιολογεί ετησίως την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και πληροφορίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πληροφορίες και την καθοδήγηση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

 

3.  Κάθε χρόνο η Ομάδα δημοσιοποιεί μια σύνοψη των διαπιστώσεών της.

 

4.  Στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της έργου και λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Ομάδα μπορεί να διατυπώσει γνώμη σχετικά με γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος.

 

Όταν διατυπώνει τη γνώμη της, η Ομάδα επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση, η Ομάδα διατυπώνει γνώμη με απλή πλειοψηφία των μελών της.

 

5.  Κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 και το άρθρο 6 παράγραφος 2, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε σχετική γνώμη έχει διατυπώσει η Ομάδα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

6.  Η ομάδα εκλέγει τον πρόεδρό της μεταξύ των μελών της. Η Ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περιεχόμενο των μέτρων

Μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μπορούν να θεσπιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα:

1.  Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, μπορούν να θεσπιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αναλογικά προς τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση της γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη, στο μέτρο του δυνατού, στοχοθετούν τις δράσεις της Ένωσης που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω έλλειψη.

3.  Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αναλογικά προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την έκταση της γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη, στο μέτρο του δυνατού, στοχοθετούν τις δράσεις της Ένωσης που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω έλλειψη.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση προς όφελος των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέσω δικτυακού τόπου ή διαδικτυακής πύλης.

 

Η Επιτροπή παρέχει επίσης, στον ίδιο δικτυακό τόπο ή στη διαδικτυακή πύλη, επαρκή εργαλεία ώστε οι τελικοί αποδέκτες ή δικαιούχοι να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών που, κατά την άποψη των εν λόγω τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων, τους επηρεάζει άμεσα. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία XXX (οδηγία για την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης). Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορούν να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή μόνον εάν συνοδεύονται από αποδεικτικό στοιχείο ότι ο ενδιαφερόμενος τελικός αποδέκτης ή δικαιούχος έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αρμόδια αρχή.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι τελικοί αποδέκτες ή δικαιούχοι σύμφωνα με την παράγραφο 3α, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από κρατικούς φορείς ή κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 2 καταβάλλεται πράγματι στους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους.

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο:

 

α)  όσον αφορά κονδύλια από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που τελούν υπό διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή:

 

i) ανακτά την πληρωμή προς οποιονδήποτε από τους φορείς που αναφέρονται στα σημεία v) έως vii) του άρθρου 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, για ποσό ισοδύναμο με το ποσό που δεν καταβλήθηκε σε τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους, κατά παράβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου·

 

ii) μεταφέρει ποσό ισοδύναμο με το ποσό που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο στο αποθεματικό της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού XXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ). Το ποσό αυτό θεωρείται διαθέσιμο περιθώριο κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού XXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ) και κινητοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού XXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ), προς όφελος, στο μέτρο του δυνατού, των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

 

β)  όσον αφορά κονδύλια από τον προϋπολογισμό της Ένωσης που τελούν υπό διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού:

 

i) η υποχρέωση των κρατικών αρχών ή των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θεωρείται υποχρέωση των κρατών μελών κατά την έννοια του [άρθρου 63] του κανονισμού XXX (κανονισμός ΚΚΔ). Οποιαδήποτε παραβίαση της εν λόγω υποχρέωσης αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το [άρθρο 98] του κανονισμού XXX (κανονισμός ΚΚΔ)·

 

ii) το ποσό που προκύπτει λόγω μειωμένης στήριξης από τα Ταμεία προς ένα πρόγραμμα, κατ’ εφαρμογή του [άρθρου 98] του κανονισμού XXX (κανονισμός ΚΚΔ) μεταφέρεται από την Επιτροπή στο αποθεματικό της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού XXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ). Το ποσό αυτό θεωρείται διαθέσιμο περιθώριο κατά την έννοια του άρθρου 12 στοιχείο α) του κανονισμού XXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ) και κινητοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού XXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ), προς όφελος, στο μέτρο του δυνατού, των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όπου η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση προς το εν λόγω κράτος μέλος, εκθέτοντας τους λόγους στους οποίους στήριξε τη διαπίστωσή της.

1.  Όπου η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε γνώμες της Ομάδας, διαπιστώνει ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση προς το εν λόγω κράτος μέλος, εκθέτοντας τους λόγους στους οποίους στήριξε τη διαπίστωσή της. Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εν λόγω κοινοποίηση και το περιεχόμενό της.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών.

2.  Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων γνωμοδοτήσεων της Ομάδας, αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην Ένωση, ιδίως τα κεφάλαια του κεκτημένου που αφορούν τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια, τον δημοσιονομικό έλεγχο και τη φορολογία, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου για την παρακολούθηση της προόδου ενός κράτους μέλους.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το οικείο κράτος μέλος παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της διαπίστωσης. Στις παρατηρήσεις του, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

4.  Το οικείο κράτος μέλος παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός ούτε μεγαλύτερη των τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της διαπίστωσης. Στις παρατηρήσεις του, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που ελήφθησαν και τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το οικείο κράτος μέλος, καθώς και την επάρκεια των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, όταν αποφασίζει αν θα υποβάλει ή όχι πρόταση απόφασης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

5.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που ελήφθησαν και τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το οικείο κράτος μέλος, καθώς και την επάρκεια των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, όταν αποφασίζει αν θα εκδώσει ή όχι απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα αναφέρονται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή αποφασίζει για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις πληροφορίες που λαμβάνει εντός ενδεικτικής προθεσμίας ενός μηνός και, σε κάθε περίπτωση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας των μέτρων που πρόκειται να επιβληθούν, η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πληροφορίες και τις κατευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου, υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση εκτελεστικής πράξης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

6.  Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου, εκδίδει απόφαση σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 μέσω εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Κατά την έκδοση της απόφασής της, η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση για τη μεταφορά σε δημοσιονομικό αποθεματικό ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των μέτρων που έχουν εγκριθεί.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν επί της πρότασης μεταφοράς εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της και από τα δύο θεσμικά όργανα. Η πρόταση μεταφοράς θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εκτός εάν, εντός της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, την τροποποιήσει ή την απορρίψει. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο τροποποιήσουν την πρόταση μεταφοράς, εφαρμόζεται το άρθρο 31 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6γ.  Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 τίθεται σε ισχύ εάν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο απορρίψουν την πρόταση μεταφοράς εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 6β.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός εάν αυτό αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής εντός ενός μήνα από την έγκρισή της από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Το Συμβούλιο, ενεργώντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής και να εγκρίνει το τροποποιημένο κείμενο ως απόφαση του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το οικείο κράτος μέλος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου έχει αποκατασταθεί ή έχει πάψει να υφίσταται.

1.  Το οικείο κράτος μέλος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει στην Επιτροπή επίσημη κοινοποίηση που περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου έχει αποκατασταθεί ή έχει πάψει να υφίσταται.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή αξιολογεί την κατάσταση στο οικείο κράτος μέλος. Όταν παύουν να υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου εξαιτίας των οποίων θεσπίστηκαν τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης για την άρση των μέτρων αυτών εν όλω ή εν μέρει. Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 7.

2.  Κατόπιν αιτήσεως του οικείου κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε γνώμες της Ομάδας, αξιολογεί την κατάσταση στο οικείο κράτος μέλος εντός ενδεικτικής προθεσμίας ενός μηνός και, σε κάθε περίπτωση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης κοινοποίησης. Όταν παύουν να υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου εξαιτίας των οποίων θεσπίστηκαν τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4, η Επιτροπή εκδίδει, χωρίς καθυστέρηση, απόφαση για την άρση των μέτρων αυτών εν όλω ή εν μέρει. Κατά την έκδοση της απόφασής της, η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση για την εν όλω ή εν μέρει άρση του δημοσιονομικού αποθεματικού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6α. Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 6β και .

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όπου αίρονται μέτρα σχετικά με την αναστολή της έγκρισης ενός ή περισσότερων προγραμμάτων ή τροποποιήσεων αυτών, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 2 στοιχείο β) σημείο i), ή την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 2 στοιχείο β) σημείο ii), τα ποσά που αντιστοιχούν στις ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων εγγράφονται στον προϋπολογισμό, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. XXXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ). Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν του έτους ν+2.

3.  Όπου αίρονται μέτρα σχετικά με την αναστολή της έγκρισης ενός ή περισσότερων προγραμμάτων ή τροποποιήσεων αυτών, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 2 στοιχείο β) σημείο i), ή την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 2 στοιχείο β) σημείο ii), τα ποσά που αντιστοιχούν στις ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων εγγράφονται στον προϋπολογισμό, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. XXXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ). Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν του έτους ν+2. Αρχής γενομένης από το έτος ν+3, εγγράφεται στο ενωσιακό αποθεματικό για αναλήψεις υποχρεώσεων ποσό ισοδύναμο με τις ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. XXXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ).

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

διαγράφεται

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μέτρα που προτείνονται ή θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

 

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Υποβολή εκθέσεων

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ενδεχομένως ελήφθησαν, το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του.

 

Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από κατάλληλες προτάσεις.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Συμπερίληψη στον δημοσιονομικό κανονισμό

 

Το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού εγγράφεται στον δημοσιονομικό κανονισμό κατά την επόμενη αναθεώρησή του.

(1)

ΕΕ C 291 της 17.8.2018, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (COM (2018) 98) τονίζεται ότι «η Ένωση είναι κοινότητα δικαίου και οι αξίες της αποτελούν την ίδια τη βάση της ύπαρξής της. Ο σεβασμός αυτών των αξιών πρέπει, επομένως, να διασφαλίζεται σε ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπου ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ».

Οι ανησυχίες σχετικά με αδυναμίες σε εθνικούς ελέγχους και ισορροπίες που ενδεχομένως υπονομεύουν την τήρηση των θεμελιωδών αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσαν αντικείμενο πρόσφατου δημόσιου διαλόγου. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε η έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αξιών να έχει συνέπειες που περιλαμβάνουν την αναστολή εκταμιεύσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ειδικότερα, στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή «να προτείνει έναν μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη μέλη που δεν σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) μπορεί να υπόκεινται σε δημοσιονομικές συνέπειες». Ωστόσο, το Κοινοβούλιο προειδοποίησε επίσης ότι «οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι».

Στις 2 Μαΐου 2018, ως αναπόσπαστο μέρος της δέσμης για το ΠΔΠ 2021-2027, η Επιτροπή εξέδωσε νομοθετική πρόταση που ορίζει τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 322 παράγραφος 1 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, προκειμένου να προστατευθούν τα οικονομικά της συμφέροντα από τον κίνδυνο οικονομικής ζημίας που προκαλείται από γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου, η ΕΕ θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει κατάλληλα μέτρα που περιλαμβάνουν αναστολή, μείωση και περιορισμό της πρόσβασης στη χρηματοδότηση της ΕΕ κατά τρόπο ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση των ελλείψεων.

Η διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή για την έγκριση των μέτρων αυτών είναι η ακόλουθη: όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εικάζεται ότι υπάρχει γενικευμένη έλλειψη, η Επιτροπή ενημερώνει πρώτα το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και εξετάζει τις παρατηρήσεις του. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι διαπιστώνεται γενικευμένη έλλειψη, υποβάλλει πρόταση απόφασης σχετικά με τα μέτρα στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με την αντίστροφη ειδική πλειοψηφία (δηλαδή απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την απόρριψη ή την τροποποίηση της πρότασης). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την άρση των μέτρων όταν παύει να υφίσταται η έλλειψη.

Η θέση των εισηγητών

Οι εισηγητές συντάσσονται με τους γενικούς στόχους που προτείνει η Επιτροπή και προτείνουν ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η πρόταση και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της σύμφωνα με τα ακόλουθα.

  Θεμελιώδεις αξίες και κριτήρια της Κοπεγχάγης: Τα άρθρα 2 και 3 θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το νέο ΠΔΠ, το κράτος δικαίου νοείται σε σχέση με τις θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ. Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι υποψήφιες χώρες για να καταστούν κράτη μέλη της Ένωσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του κινδύνου που ενέχει για τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης μια γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνουν τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων, μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και την ικανότητα αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και των δυνάμεων της αγοράς, καθώς και την ικανότητα να ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης.

  Αξιολόγηση γενικευμένων ελλείψεων: κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης γενικευμένης έλλειψης και προκειμένου να διασφαλίζεται η αναλογικότητα των εγκριθέντων μέτρων, είναι αναγκαίο να λαμβάνει η Επιτροπή υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προέρχονται από το Κοινοβούλιο και από φορείς όπως η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, και ιδίως τα κεφάλαια για τον δικαστικό τομέα και τα θεμελιώδη δικαιώματα (23), τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια (24), τον δημοσιονομικό έλεγχο (32) και τη φορολογία (16), καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου.

  Προστασία των τελικών δικαιούχων: ενώ η πρόταση της Επιτροπής ορίζει ότι η επιβολή κατάλληλων μέτρων δεν επηρεάζει την υποχρέωση των κρατικών φορέων ως προς την εκτέλεση προγραμμάτων ή ταμείων, και ιδίως την υποχρέωση καταβολής πληρωμών στους τελικούς δικαιούχους, δεν είναι απολύτως σαφές με ποιον τρόπο πρέπει να εφαρμοστεί η εν λόγω διάταξη. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθά τους τελικούς δικαιούχους στην επιβολή των απαιτήσεών τους, όταν δεν τηρούνται οι νομικές υποχρεώσεις.

  Διαδικασία για την έγκριση/άρση μέτρων και συμμετοχή του Κοινοβουλίου: το μόνο δικαίωμα που παρέχει η πρόταση της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο είναι να τηρείται ενήμερο για κάθε μέτρο που προτείνεται ή εγκρίνεται. Είναι σαφές ότι η ρύθμιση αυτή δεν σέβεται το θεσμικό προνόμιο του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ, δεδομένων των σημαντικών επιπτώσεων που έχουν τα προτεινόμενα μέτρα στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι εισηγητές προτείνουν έναν πιο ισόρροπο μηχανισμό, ο οποίος θέτει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση. Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία, η Επιτροπή θα εγκρίνει απόφαση σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα με δική της εκτελεστική πράξη και θα υποβάλλει ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς σε δημοσιονομικό αποθεματικό ποσού ισοδύναμου με την αξία των μέτρων που έχουν εγκριθεί. Η εν λόγω απόφαση θα τίθεται σε ισχύ μόνον εάν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντός ενός μηνός, δεν την απορρίψουν. Η αρχή της αντίστροφης (ειδικής) πλειοψηφίας που περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής θα διατηρηθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας.

  Άλλα θέματα: προτείνονται τροπολογίες ώστε να διευκρινιστεί ακριβέστερα τι συνιστά κίνδυνο για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, να βελτιωθεί η ασφάλεια της διαδικασίας με την ενσωμάτωση ενδεικτικών προθεσμιών για την αντίδραση της Επιτροπής στις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και να διασφαλιστεί ότι, εάν τα μέτρα που θα επιβληθούν δεν αρθούν μετά από δύο έτη, τα ανασταλέντα κονδύλια δεν χάνονται, αλλά εγγράφονται στο ενωσιακό αποθεματικό για αναλήψεις υποχρεώσεων που προβλέπεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ 2021-2027.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (5.12.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Josep-Maria Terricabras

(*) (Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη μέλη

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το κράτος δικαίου είναι μία από τις βασικές αξίες στις οποίες εδράζεται η Ένωση. Όπως υπενθυμίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αξίες αυτές είναι κοινές για τα κράτη μέλη.

(1)  Η Ένωση εδράζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Όπως υπενθυμίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), οι αξίες αυτές είναι κοινές για τα κράτη μέλη, σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν ένα τριγωνικό σχήμα όπου η κάθε πλευρά ενισχύει τις άλλες και όλες μαζί διαφυλάσσουν τον συνταγματικό πυρήνα της Ένωσης και των κρατών μελών. Δεν μπορεί να υπάρχει ιεράρχηση αξιών εντός της Ένωσης. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ μιας λειτουργούσας δημοκρατίας, ισχυρών και υπεύθυνων θεσμών, διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων και αποτελεσματικού κράτους δικαίου είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιστρόφως. Τα άρθρα 2 και 6 της ΣΕΕ απαιτούν από τα κράτη μέλη να σέβονται πλήρως, να προστατεύουν και να προάγουν τις αρχές του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η έννοια του κράτους δικαίου απαιτεί όλες οι δημόσιες εξουσίες να ενεργούν στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ειδικότερα, απαιτεί να τηρούνται7 οι αρχές της νομιμότητας8, της ασφάλειας δικαίου9, της απαγόρευσης της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας10, της διάκρισης των εξουσιών11 και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα δικαστήρια12.

(2)  Η έννοια του κράτους δικαίου απαιτεί όλες οι δημόσιες εξουσίες να ενεργούν στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ειδικότερα, απαιτεί να τηρούνται7 οι αρχές της νομιμότητας8, συμπεριλαμβανομένης μιας διαφανούς, υπεύθυνης και δημοκρατικής διαδικασίας θέσπισης νομοθεσίας, της ασφάλειας δικαίου9, της απαγόρευσης της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας10, της διάκρισης των εξουσιών11, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων12.

__________________

__________________

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», COM(2014) 158 final, Παράρτημα I.

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», COM(2014) 158 final, Παράρτημα I.

8 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 29ης Απριλίου 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, σκέψη 63.

8 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 29ης Απριλίου 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, σκέψη 63.

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Νοεμβρίου 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato κατά Srl Meridionale Industria Salumi και λοιπών — Ditta Italo Orlandi & Figlio και Ditta Vincenzo Divella κατά Amministrazione delle finanze dello Stato. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 212 έως 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, σκέψη 10.

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Νοεμβρίου 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato κατά Srl Meridionale Industria Salumi και λοιπών — Ditta Italo Orlandi & Figlio και Ditta Vincenzo Divella κατά Amministrazione delle finanze dello Stato. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 212 έως 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, σκέψη 10.

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 1989, Hoechst, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 46/87 και 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, σκέψη 19.

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 1989, Hoechst, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 46/87 και 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, σκέψη 19.

11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Kovalkovas, C 477/16, ECLI:EU:C:2016:861, σκέψη 36· Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Poltorak, C 452/16, ECLI:EU:C:2016:858, σκέψη 35· και απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, σκέψη 58.

11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Kovalkovas, C 477/16, ECLI:EU:C:2016:861, σκέψη 36· Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Poltorak, C 452/16, ECLI:EU:C:2016:858, σκέψη 35· και απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, σκέψη 58.

12 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, σκέψεις 31, 40-41.

12 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, σκέψεις 31, 40-41.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σέβονται και να καλλιεργούν την αξία του κράτους δικαίου και να δώσουν το παράδειγμα με το να προχωρήσουν σε μια κοινή αντίληψη για το κράτος δικαίου, στοιχείο που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο σύνολό του και βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση. Η επιδείνωση του κράτους δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει αρνητικά το κράτος δικαίου στην Ένωση συνολικά.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση καθορίζονται, ειδικότερα, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΣΕΕ, έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες και, κατά συνέπεια, πρέπει να τηρείται σε όλη τη νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος κανονισμού. Η υποχρέωση σεβασμού, προστασίας και προώθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων διατυπώνεται επίσης σε πολυάριθμες διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, του πρόσθετου πρωτοκόλλου του και της αναθεωρημένης έκδοσής του.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το κράτος δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των άλλων θεμελιωδών αξιών στις οποίες εδράζεται η Ένωση, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων: δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς σεβασμό του κράτους δικαίου, και αντιστρόφως.

διαγράφεται

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Όταν τα κράτη μέλη εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και ανεξάρτητα από τη μέθοδο εκτέλεσης που χρησιμοποιούν, ο σεβασμός του κράτους δικαίου συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)  Όταν τα κράτη μέλη εκτελούν τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και ανεξάρτητα από τη μέθοδο εκτέλεσης που χρησιμοποιούν, ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Τα δικαστικά όργανα θα πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα και οι ανακριτικές και εισαγγελικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν ορθά τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και διαδικασίες, ώστε να δρουν αποτελεσματικά και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούνται ως ελάχιστη εγγύηση έναντι παράνομων και αυθαίρετων αποφάσεων από τις δημόσιες αρχές, οι οποίες αποφάσεις θα μπορούσαν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(6)  Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της δικαστικής εξουσίας θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζονται και οι ανακριτικές και εισαγγελικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν ορθά τα καθήκοντά τους. Θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και διαδικασίες, ώστε να δρουν αποτελεσματικά και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Οι προϋποθέσεις αυτές απαιτούνται ως ελάχιστη εγγύηση έναντι παράνομων και αυθαίρετων αποφάσεων από τις δημόσιες αρχές, οι οποίες αποφάσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Ο σεβασμός του κράτους δικαίου δεν είναι σημαντικός μόνο για τους πολίτες της Ένωσης, αλλά και για τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, την καινοτομία, τις επενδύσεις και την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία θα αναπτυχθεί περισσότερο όπου υπάρχει σταθερό νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

(8)  Ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να έχουν οι πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικός για την επιχειρηματικότητα, τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, την καινοτομία και τις επενδύσεις, καθώς και για την προώθηση μιας εσωτερικής αγοράς που θα βασίζεται στα δικαιώματα και θα λειτουργεί ομαλά. Η εσωτερική αγορά χρειάζεται σταθερό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των παραγόντων, να υλοποιήσει το πλήρες δυναμικό της και να επιτύχει βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Σε καταστάσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος δεν διασφαλίζει πλέον τον σεβασμό του κράτους δικαίου ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν καθήκον να προστατεύσουν την ακεραιότητα και την εφαρμογή των Συνθηκών και να προστατεύσουν τα δικαιώματα όλων των ατόμων στην επικράτειά τους.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Το άρθρο 19 της ΣΕΕ, το οποίο συγκεκριμενοποιεί την αξία του κράτους δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν πραγματική δικαστική προστασία στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ίδια η ύπαρξη αποτελεσματικής δικαστικής επανεξέτασης, που έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ένωσης, είναι η ουσία του κράτους δικαίου και απαιτεί ανεξάρτητα δικαστήρια13. Η διατήρηση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων έχει ουσιαστική σημασία, όπως επιβεβαιώνεται από το άρθρο 47 δεύτερο εδάφιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης14. Αυτό ισχύει, ιδίως, για τη δικαστική επανεξέταση της ισχύος των μέτρων, των συμβάσεων ή άλλων μέσων που επιφέρουν δημόσιες δαπάνες ή οφειλές, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί επίσης να παραπεμφθούν στα δικαστήρια.

(9)  Το άρθρο 19 της ΣΕΕ, το οποίο συγκεκριμενοποιεί την αξία του κράτους δικαίου που αναφέρεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ, επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν πραγματική δικαστική προστασία στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης αποτελεί βασική πτυχή του κράτους δικαίου και είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση, η επιβολή κυρώσεων για κυβερνητικές καταχρήσεις εξουσίας και η πρόληψη αυθαιρεσιών. Η ίδια η ύπαρξη αποτελεσματικής δικαστικής επανεξέτασης, που έχει σχεδιαστεί για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ένωσης, είναι η ουσία του κράτους δικαίου και απαιτεί ανεξάρτητα δικαστήρια13. Η διασφάλιση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτης δίκης και η διατήρηση της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων έχει ουσιαστική σημασία, όπως επιβεβαιώνεται από το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης14. Αυτό ισχύει, ιδίως, για τη δικαστική επανεξέταση της νομιμότητας των μέτρων, των συμβάσεων ή άλλων μέσων που επιφέρουν δημόσιες δαπάνες ή οφειλές, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, επί των οποίων μπορεί επίσης να κληθούν να αποφανθούν τα δικαστήρια.

__________________

__________________

13 Υπόθεση C-64/16, σκέψεις 32-36.

13 Υπόθεση C-64/16, σκέψεις 32-36.

14 Υπόθεση C-64/16, σκέψεις 40-41.

14 Υπόθεση C-64/16, σκέψεις 40-41.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ως εκ τούτου, υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του σεβασμού του κράτους δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(10)  Ως εκ τούτου, υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι γενικευμένες ελλείψεις στα κράτη μέλη όσον αφορά το κράτος δικαίου, οι οποίες επηρεάζουν ιδίως την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων αρχών και την αποτελεσματική δικαστική επανεξέταση, μπορούν να βλάψουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(11)  Οι γενικευμένες ελλείψεις στα κράτη μέλη όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορούν να βλάψουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις παρατυπίες που σχετίζονται με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο προσδιορισμός γενικευμένων ελλείψεων απαιτεί ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων, όπως είναι τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων.

(12)  Ο προσδιορισμός γενικευμένων ελλείψεων απαιτεί ποιοτική, αντικειμενική, διαφανή, μη πολιτικοποιημένη και αμερόληπτη αξιολόγηση, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, από την Επιτροπή, η οποία θα επικουρείται από αντιπροσωπευτική ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Η ετήσια αξιολόγηση όλων των κρατών μελών θα πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκθέσεων και γνωμών των άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ο Διαμεσολαβητής και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων, όπως είναι τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων, καθώς και εκθέσεων μη κυβερνητικών οργανισμών και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα μέσα και μηχανισμούς, όπως ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη.

Ο παρών κανονισμός ορίζει τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «κράτος δικαίου»: η αξία της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιλαμβάνει τις εξής αρχές: νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· ασφάλεια δικαίου· απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· αποτελεσματική δικαστική προστασία από ανεξάρτητα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· διάκριση των εξουσιών και ισότητα ενώπιον του νόμου·

α)  «κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα»: όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνουν τις εξής αρχές: νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· ασφάλεια δικαίου· απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αποτελεσματική δικαστική προστασία ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων· διάκριση των εξουσιών· απαγόρευση των διακρίσεων και ισότητα ενώπιον του νόμου· σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου»: διαδεδομένη ή επαναλαμβανόμενη πρακτική ή παράλειψη ή μέτρο λαμβανόμενο από δημόσιες αρχές που επηρεάζει το κράτος δικαίου·

β)  «γενικευμένη έλλειψη »: κάθε κατάσταση κατά την οποία μπορεί να διαπιστωθεί συστημική απειλή κατά του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή κατά την οποία το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα υπονομεύονται άμεσα ή έμμεσα με συστημικό τρόπο, είτε διά του συνδυασμένου αντικτύπου πρακτικών, παραλείψεων, μέτρων ή αδράνειας εκ μέρους των δημόσιων αρχών, είτε λόγω εκτεταμένων ή επαναλαμβανόμενων πρακτικών, παραλείψεων, μέτρων ή αδράνειας εκ μέρους των δημόσιων αρχών, και όταν η κατάσταση αυτή επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ιδίως τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Λαμβάνονται κατάλληλα, ισορροπημένα και αναλογικά μέτρα όταν η Επιτροπή κρίνει ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις γενικευμένης έλλειψης σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όταν γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και ειδικότερα:

1.  Λαμβάνονται μέτρα όταν γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει, ειδικότερα

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης μετά από συστημική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου μπορούν, ιδίως, να θεωρηθούν τα ακόλουθα:

2.  Γενικευμένες ελλείψεις θεωρούνται ιδίως τα ακόλουθα:

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διακινδύνευση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος·

α)  διακινδύνευση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής οιωνδήποτε περιορισμών στη δυνατότητα ανεξάρτητης άσκησης των δικαστικών καθηκόντων μέσω έξωθεν παρέμβασης στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας, της λήψης εξαναγκαστικών αποφάσεων κατόπιν έξωθεν εντολής, της αυθαίρετης αναθεώρησης των κανόνων για τον διορισμό ή τους όρους υπηρεσίας του δικαστικού προσωπικού, ή μέσω επηρεασμού του δικαστικού προσωπικού καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπονομεύει την αμεροληψία του·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Για τον προσδιορισμό γενικευμένων ελλείψεων, η Επιτροπή επικουρείται από αντιπροσωπευτική ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (ομάδα εμπειρογνωμόνων για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα), η οποία αξιολογεί ετησίως την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη βασιζόμενη σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκθέσεων και γνωμών των άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, και συμπερασμάτων και συστάσεων των σχετικών διεθνών οργανισμών. Η αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η ετήσια επακολουθητική συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα διεξάγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια. Προς τούτο ιδρύεται εξειδικευμένη μικτή κοινοβουλευτική ομάδα από κοινού με τα εθνικά κοινοβούλια και την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η οργάνωση και ο εσωτερικός κανονισμός της μικτής κοινοβουλευτικής ομάδας καθορίζονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

 

1. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 

α) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το κοινοβούλιο κάθε κράτους μέλους, ο οποίος είναι εξειδικευμένος δικαστής συνταγματικού δικαστηρίου ή ανώτατου δικαστηρίου και ο οποίος δεν τελεί εν ενεργεία·

 

β) δέκα επιπλέον εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων και επιλέγονται από κατάλογο εμπειρογνωμόνων που προτείνονται από:

 

i) την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ακαδημιών Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ALLEA)·

 

ii) το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Οργανισμών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ENNHRI)·

 

iii) το Συμβούλιο της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής της Βενετίας, της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO) και του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης)·

 

iv) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) και το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE)· και

 

v) τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

 

2. Η σύνθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα διασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

 

3. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα εκλέγει τον πρόεδρό της μεταξύ των μελών της.

 

4. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η Επιτροπή παρέχει γραμματεία στην ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία της επιτρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά, ιδίως μέσω της συλλογής πηγών πληροφοριών και δεδομένων προς εξέταση και αξιολόγηση, και μέσω της παροχής διοικητικής υποστήριξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

11.6.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

10

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, France Jamet

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (23.11.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iskra Mihaylova

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το κράτος δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των άλλων θεμελιωδών αξιών στις οποίες εδράζεται η Ένωση, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων: δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς σεβασμό του κράτους δικαίου, και αντιστρόφως.

(3)  Το κράτος δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των άλλων θεμελιωδών αξιών στις οποίες εδράζεται η Ένωση, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων: δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς σεβασμό του κράτους δικαίου, και αντιστρόφως. Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν καίρια σημασία για την αξιοπιστία της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Στις 25 Οκτωβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, στις 11-12 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία μέσω της Νομοθεσίας (η «Επιτροπή της Βενετίας») εξέδωσε τον κατάλογο ελέγχου για το κράτος δικαίου (CDL-AD(2016)007).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι γενικευμένες ελλείψεις στα κράτη μέλη όσον αφορά το κράτος δικαίου, οι οποίες επηρεάζουν ιδίως την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων αρχών και την αποτελεσματική δικαστική επανεξέταση, μπορούν να βλάψουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(11)  Οι γενικευμένες ελλείψεις στα κράτη μέλη όσον αφορά το κράτος δικαίου, οι οποίες επηρεάζουν ιδίως την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων αρχών και την αποτελεσματική δικαστική επανεξέταση, μπορούν να βλάψουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Οι αποτελεσματικές έρευνες για τέτοιου είδους ελλείψεις, καθώς και η εφαρμογή αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων όταν διαπιστώνεται γενικευμένη έλλειψη, είναι αναγκαίες όχι μόνο για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής είσπραξης εσόδων, αλλά και για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού στην Ένωση και στα θεσμικά της όργανα. Εντέλει, μόνο ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, το οποίο προασπίζει το κράτος δικαίου και την ασφάλεια δικαίου σε όλα τα κράτη μέλη, μπορεί να εγγυηθεί ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ προστατεύονται επαρκώς.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο προσδιορισμός γενικευμένων ελλείψεων απαιτεί ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων, όπως είναι τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων.

(12)  Ο προσδιορισμός γενικευμένων ελλείψεων απαιτεί διαφανή και αμερόληπτη ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γνωμών εμπειρογνωμόνων των σχετικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστάσεων ανεξάρτητων επιτροπών εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2016, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων, όπως είναι τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Θα πρέπει να καθοριστούν τα πιθανά μέτρα που πρέπει να θεσπίζονται στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη θέσπισή τους. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναστολή των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων, μείωση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων αναλήψεων υποχρεώσεων και απαγόρευση της σύναψης νέων αναλήψεων υποχρεώσεων με τους αποδέκτες.

(13)  Θα πρέπει να καθοριστούν τα πιθανά μέτρα που πρέπει να θεσπίζονται στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη θέσπισή τους και θα πρέπει να εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναστολή των πληρωμών και των αναλήψεων υποχρεώσεων, μείωση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων αναλήψεων υποχρεώσεων και απαγόρευση της σύναψης νέων αναλήψεων υποχρεώσεων με τους αποδέκτες. Κάθε απόφαση για την επιβολή των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να παρέχει σοβαρές εγγυήσεις και να βασίζεται σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεάζονται δυσμενώς οι τελικοί δικαιούχοι των κονδυλίων της ΕΕ. 

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Κατά τον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει να θεσπιστούν, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη σχετική συμπεριφορά, τη διάρκεια και την επανάληψή της, την πρόθεση και τον βαθμό συνεργασίας του οικείου κράτους μέλους για τον τερματισμό της γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου, καθώς και τις επιπτώσεις της εν λόγω έλλειψης στα αντίστοιχα κονδύλια της Ένωσης.

(14)  Κατά τον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει να θεσπιστούν, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη σχετική συμπεριφορά, τη διάρκεια και την επανάληψή της, την πρόθεση και τον βαθμό συνεργασίας του οικείου κράτους μέλους για τον τερματισμό της γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου, καθώς και τις επιπτώσεις της εν λόγω έλλειψης στα αντίστοιχα κονδύλια της Ένωσης. Το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων που πρόκειται να επιβληθεί θα πρέπει να είναι αναλογικά, να σέβονται την ίση μεταχείριση μεταξύ κρατών μελών και να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές περιστάσεις στο οικείο κράτος μέλος και τον αντίκτυπο της αναστολής στην οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Ο αντίκτυπος της αναστολής σε προγράμματα κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων σχετικών με το κράτος δικαίου θα πρέπει να αποτελεί συγκεκριμένο παράγοντα που θα λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Είναι ουσιώδες να διασφαλίζονται δεόντως τα νόμιμα συμφέροντα των τελικών αποδεκτών και δικαιούχων, όταν λαμβάνονται μέτρα σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων. Κατά την εξέταση των προς έγκριση μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπό τους στους τελικούς αποδέκτες και δικαιούχους. Για να ενισχυθεί η προστασία των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων, η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί ενεργά την τήρηση της νομικής υποχρέωσης των κρατικών φορέων και των κρατών μελών να συνεχίσουν τις πληρωμές μετά την έγκριση των μέτρων βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και να ενημερώνει τους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους για τα δικαιώματά τους σε περίπτωση παράβασης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Είναι σημαντικό να μη θίγονται οι επιμέρους αποδέκτες υποτροφιών μέσω προγραμμάτων όπως το Erasmus, επιχορηγήσεων έρευνας και παρόμοιων μεμονωμένων ενισχύσεων όταν εγκρίνονται μέτρα έναντι ενός κράτους μέλους σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και υπό το πρίσμα της σημασίας των δημοσιονομικών επιπτώσεων των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία.

(15)  Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και υπό το πρίσμα της σημασίας των δημοσιονομικών επιπτώσεων των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ομοφωνία άνευ συμμετοχής του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή, πριν να προτείνει τη θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχει γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος. Το κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

(16)  Η Επιτροπή, πριν να προτείνει τη θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για το αποτέλεσμα των αξιολογήσεών της, που διενεργήθηκαν είτε από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων είτε από την Επιτροπή, και για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχει γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την κοινοποίηση και το περιεχόμενό της. Το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να άρει μέτρα με ανασταλτικό αποτέλεσμα, αν η κατάσταση που οδήγησε στην επιβολή των εν λόγω μέτρων έχει αποκατασταθεί επαρκώς.

διαγράφεται

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε μέτρα προτείνονται και θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

(18)  Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για οποιαδήποτε μέτρα προτείνονται και θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου»: διαδεδομένη ή επαναλαμβανόμενη πρακτική ή παράλειψη ή μέτρο λαμβανόμενο από δημόσιες αρχές που επηρεάζει το κράτος δικαίου·

β)  «γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου»: διαδεδομένη ή επαναλαμβανόμενη πρακτική ή παράλειψη ή μέτρο λαμβανόμενο από δημόσιες αρχές που επηρεάζει το κράτος δικαίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα

Γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα όταν γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει ή απειλεί να επηρεάσει τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και ειδικότερα:

1.  Γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, είναι ειδικότερα:

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  την ελευθερία γνώμης και έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του Τύπου, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ακαδημαϊκής ελευθερίας·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  τη δημοσιονομική πειθαρχία του εν λόγω κράτους μέλους, ιδίως την αποφυγή υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος σύμφωνα με το άρθρο 126 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  περιορισμός της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω περιοριστικών δικονομικών κανόνων, μη εφαρμογής αποφάσεων ή περιορισμού της αποτελεσματικής έρευνας, της δίωξης ή της επιβολής κυρώσεων σε παραβιάσεις του νόμου.

γ)  περιορισμός της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων μέσω περιοριστικών δικονομικών κανόνων, μη εφαρμογής αποφάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από διαδικασίες επί παραβάσει, ή περιορισμού της αποτελεσματικής έρευνας, της δίωξης ή της επιβολής κυρώσεων σε παραβιάσεις του νόμου.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  δυσανάλογος περιορισμός της ελευθερίας του Τύπου, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ακαδημαϊκής ελευθερίας·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  παράλειψη διασφάλισης ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη έναντι του νόμου, όπως και οι ιδιωτικοί φορείς·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  παράλειψη διασφάλισης ότι οι νόμοι δημοσιεύονται, είναι δίκαιοι και προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ατόμων και της ιδιοκτησίας και ορισμένων βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  παράλειψη διασφάλισης ότι οι διαδικασίες, βάσει των οποίων οι νόμοι τίθενται σε ισχύ, εφαρμόζονται και επιβάλλονται είναι προσβάσιμες, δίκαιες και αποτελεσματικές·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ε)  παράλειψη διασφάλισης της έγκαιρης απόδοσης δικαιοσύνης από ικανούς, ηθικούς και ανεξάρτητους εκπροσώπους και ουδέτερα μέρη που είναι προσβάσιμα, έχουν επαρκείς πόρους και αποτυπώνουν τη δομή των κοινοτήτων που υπηρετούν·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ στ)  παράλειψη διασφάλισης ότι οι κυβερνητικές εξουσίες υπόκεινται σε μη κυβερνητικό έλεγχο και ότι επιβάλλονται κυρώσεις στους κυβερνητικούς αξιωματούχους για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περιεχόμενο των μέτρων

Μέτρα

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μπορούν να θεσπιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα:

1.  Τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα μπορούν να θεσπιστούν σε περίπτωση γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όπου η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό της Ένωσης υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το [άρθρο 62 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού:

β)  όπου η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό της Ένωσης υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, σύμφωνα με το [άρθρο 62 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού, σε περίπτωση γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου, εκτός εάν εφαρμόζεται το στοιχείο βα):

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  μείωση της προχρηματοδότησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  διακοπή των προθεσμιών πληρωμής·

διαγράφεται

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  αναστολή των πληρωμών.

διαγράφεται

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  όσον αφορά τα ΕΔΕΤ, όπου η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό της Ένωσης υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης, σύμφωνα με το [άρθρο 62 στοιχείο β)] του δημοσιονομικού κανονισμού, τα μέτρα που καθορίζονται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση για τη θέσπιση των μέτρων, η επιβολή των κατάλληλων μέτρων δεν θίγει την υποχρέωση των κρατικών φορέων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή των κρατών μελών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) για την υλοποίηση του προγράμματος ή του κονδυλίου που επηρεάζεται από το μέτρο, και ιδίως την υποχρέωση να καταβάλλουν πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες ή στους δικαιούχους.

2.  Η επιβολή των κατάλληλων μέτρων δεν θίγει την υποχρέωση των κρατικών φορέων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή των κρατών μελών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) για την υλοποίηση του προγράμματος ή του κονδυλίου που επηρεάζεται από το μέτρο, και ιδίως την υποχρέωση να καταβάλλουν πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες ή στους δικαιούχους. Κάθε απόφαση για την επιβολή κατάλληλων μέτρων θα πρέπει να παρέχει σοβαρές εγγυήσεις και να βασίζεται σε εκτιμήσεις επιπτώσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα επηρεάζονται δυσμενώς οι τελικοί δικαιούχοι των κονδυλίων της ΕΕ. 

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο της αναστολής των αναλήψεων υποχρεώσεων που πρόκειται να επιβληθεί θα πρέπει να είναι αναλογικά, να σέβονται την ίση μεταχείριση μεταξύ κρατών μελών και να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές περιστάσεις στο οικείο κράτος μέλος και τον αντίκτυπο της αναστολής στην οικονομία του οικείου κράτους μέλους. Ο αντίκτυπος της αναστολής σε προγράμματα κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων σχετικών με το κράτος δικαίου θα πρέπει να αποτελεί συγκεκριμένο παράγοντα που θα λαμβάνεται υπόψη.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όπου η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση προς το εν λόγω κράτος μέλος, εκθέτοντας τους λόγους στους οποίους στήριξε τη διαπίστωσή της.

1.  Όπου η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει σαφείς και βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση προς το εν λόγω κράτος μέλος, εκθέτοντας τους λόγους στους οποίους στήριξε τη διαπίστωσή της. Η Επιτροπή ενημερώνει πάραυτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την κοινοποίηση και το περιεχόμενό της.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα ίδια κριτήρια εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, κατά την αξιολόγηση της κατάστασης του κράτους δικαίου, θεσπίζοντας παρόμοια μέτρα, με τα οποία δεν εισάγονται διακρίσεις, σε συγκρίσιμες περιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών.

2.  Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συστάσεων ανεξάρτητων επιτροπών εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2016, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων, όπως τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων, και γνωμών εμπειρογνωμόνων των σχετικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου, υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση εκτελεστικής πράξης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

6.  Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση και στο Συμβούλιο για απόφαση πρόταση εκτελεστικής πράξης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

 

Αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρείται ότι η απόφαση έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός εάν τούτο αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής εντός ενός μήνα από την έγκρισή της από την Επιτροπή.

 

Το Συμβούλιο, ενεργώντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής και να εγκρίνει το τροποποιημένο κείμενο ως απόφαση του Συμβουλίου.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός εάν αυτό αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής εντός ενός μήνα από την έγκρισή της από την Επιτροπή.

7.  Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, υποβάλλει πρόταση απόφασης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν. Λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα ή απόφαση να μην επιβάλει την προϋπόθεση του κράτους δικαίου.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Πριν από την έκδοση απόφασης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή προβαίνει σε εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων των εν λόγω μέτρων στους τελικούς αποδέκτες ή στους δικαιούχους των πληρωμών που συνδέονται με τα επηρεαζόμενα προγράμματα ή ταμεία. Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις πληροφορίες και τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά την αξιολόγηση της αναλογικότητας των μέτρων.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Το Συμβούλιο, ενεργώντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής και να εγκρίνει το τροποποιημένο κείμενο ως απόφαση του Συμβουλίου.

8.  Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα χωρίς τη συμμετοχή του οικείου κράτους μέλους, μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής και να εγκρίνει το τροποποιημένο κείμενο ως απόφαση του Συμβουλίου.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Όταν λαμβάνεται απόφαση, η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση για τη μεταφορά σε δημοσιονομικό αποθεματικό ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των μέτρων που έχουν εγκριθεί.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8β.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 31 παράγραφοι 4 και 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν επί της πρότασης μεταφοράς εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της και από τα δύο θεσμικά όργανα. Η πρόταση μεταφοράς θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εκτός εάν, εντός της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, την τροποποιήσει ή την απορρίψει. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο τροποποιήσει την πρόταση μεταφοράς, εφαρμόζεται το άρθρο 31 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8γ.  Η απόφαση τίθεται σε ισχύ εάν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο απορρίψουν την πρόταση μεταφοράς εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 8β.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8δ.  Καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των μέτρων, η Επιτροπή παρακολουθεί ενεργά την τήρηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων. Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης την υποβολή καταγγελιών από τους τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους, εφόσον θεωρούν ότι τα εκ του νόμου δικαιώματά τους δεν τηρούνται. Όπου η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το οικείο κράτος μέλος ή η οικεία κυβερνητική οντότητα δεν εκπληρώνει τη νομική της υποχρέωση για καταβολή πληρωμών και δεν γίνονται σεβαστά τα εκ του νόμου συμφέροντα των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθήσει τους εν λόγω τελικούς αποδέκτες ή δικαιούχους στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όπου αίρονται μέτρα σχετικά με την αναστολή της έγκρισης ενός ή περισσότερων προγραμμάτων ή τροποποιήσεων αυτών, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 2 στοιχείο β) σημείο i), ή την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 2 στοιχείο β) σημείο ii), τα ποσά που αντιστοιχούν στις ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων εγγράφονται στον προϋπολογισμό, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. XXXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ). Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό πέραν του έτους ν+2.

3.  Όπου αίρονται μέτρα σχετικά με την αναστολή της έγκρισης ενός ή περισσότερων προγραμμάτων ή τροποποιήσεων αυτών, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 1 στοιχείο β) σημείο 1, ή την αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σημείο 1 στοιχείο β) σημείο 2, τα ποσά που αντιστοιχούν στις ανασταλείσες αναλήψεις υποχρεώσεων εγγράφονται στον προϋπολογισμό, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. XXXX του Συμβουλίου (κανονισμός για το ΠΔΠ).

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μέτρα που προτείνονται ή θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με μέτρα που προτείνονται ή θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Iskra Mihaylova

22.11.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Matthijs van Miltenburg

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Μαρία Σπυράκη, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Δημήτριος Παπαδημούλης, Bronis Ropė, Milan Zver

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Μαρία Σπυράκη, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Δημήτριος Παπαδημούλης

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Helmut Scholz

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει τον σκοπό που εξυπηρετεί ο προτεινόμενος κανονισμός για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης από γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου σε ένα κράτος μέλος, οι οποίες επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του σεβασμού του κράτους δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αναγνωρίζει επίσης ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του δικαστικού σώματος είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου. Θεωρεί, παράλληλα, ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός παρέχει υπερβολικά μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή. Ειδικότερα, τα κριτήρια για την κίνηση της διαδικασίας και την ποιοτική αξιολόγηση δεν ορίζονται με σαφήνεια, ούτε τα κριτήρια για την επιλογή και την έκταση των μέτρων, και η Επιτροπή θα είναι εντέλει ελεύθερη να αποφασίζει εάν θα εφαρμόσει ένα μέτρο, ποιο μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί και κατά πόσον το εν λόγω μέτρο θα μπορούσε να αρθεί αργότερα. Αυτό είναι ακόμη πιθανότερο δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής θα θεωρείται εγκριθείσα εκτός εάν το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία εντός ενός μηνός, την απορρίπτει («αντίστροφη ειδική πλειοψηφία»). Επιπλέον, ο προτεινόμενος μηχανισμός φαίνεται να στερείται νομικής βάσης (το άρθρο 322 της ΣΛΕΕ, στο οποίο βασίζεται η πρόταση, δεν επαρκεί). Φαίνεται επίσης ότι ο μηχανισμός αυτός είναι δυσανάλογος, ιδίως σε σύγκριση με το άρθρο 7 της ΣΕΕ, το οποίο μπορεί να καλύπτει παρόμοιες περιπτώσεις ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου και το οποίο απαιτεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων του Συμβουλίου και ομοφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει έναν διαφορετικό μηχανισμό. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικρίνει επίσης το γεγονός ότι δεν διεξήχθησαν ειδικές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεν διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων κατά την εκπόνηση του προτεινόμενου κανονισμού. Ειδικότερα, η πρόταση προβλέπει ότι, στην άμεση και έμμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 62 στοιχεία α) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν μόνον όταν ο αποδέκτης είναι κρατικός φορέας. Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, η εν λόγω ενωσιακή χρηματοδότηση δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο των μέτρων που αναφέρονται στον προτεινόμενο κανονισμό. Χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων η οποία θα διευκρινίζει το ποσοστό του προϋπολογισμού της Ένωσης που θα παραμείνει εκτός της προστασίας του προτεινόμενου μηχανισμού, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα δυνητικά οφέλη του. Ο συντάκτης γνωμοδότησης διερωτάται επίσης για ποιο λόγο η πρόταση δεν επιβάλλει στην Επιτροπή την υποχρέωση να αξιολογεί τη δυνατότητα άρσης των μέτρων με δική της πρωτοβουλία και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού. Με βάση τα ανωτέρω, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να τροποποιηθεί η πρόταση όπως εμφαίνεται κατωτέρω.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τους τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το κράτος δικαίου είναι μία από τις βασικές αξίες στις οποίες εδράζεται η Ένωση. Όπως υπενθυμίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αξίες αυτές είναι κοινές για τα κράτη μέλη.

(1)  Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα οφείλουν να σέβονται, να προστατεύουν και να προάγουν τις αξίες αυτές, που είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το άρθρο 2 της ΣΕΕ δεν προβλέπει ιεράρχηση μεταξύ των αξιών αυτών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 2 της ΣΕΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Τα κράτη μέλη συνεργάζονται δεόντως και σε πλαίσιο ειλικρίνειας για να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης, όπως υπενθυμίζεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η έννοια του κράτους δικαίου απαιτεί όλες οι δημόσιες εξουσίες να ενεργούν στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ειδικότερα, απαιτεί να τηρούνται7 οι αρχές της νομιμότητας8, της ασφάλειας δικαίου9, της απαγόρευσης της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας10, της διάκρισης των εξουσιών11 και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα δικαστήρια12.

(2)  Η έννοια του κράτους δικαίου απαιτεί όλες οι δημόσιες εξουσίες να ενεργούν στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ειδικότερα, απαιτεί να τηρούνται7 οι αρχές της νομιμότητας8, της ασφάλειας δικαίου9, της απαγόρευσης της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας10, της διάκρισης των εξουσιών11 και της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα δικαστήρια12.

_____________________________

_____________________________

7 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 29ης Απριλίου 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, σκέψη 63.

7 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 29ης Απριλίου 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, σκέψη 63.

8 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Νοεμβρίου 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato κατά Srl Meridionale Industria Salumi και λοιπών — Ditta Italo Orlandi & Figlio και Ditta Vincenzo Divella κατά Amministrazione delle finanze dello Stato. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 212 έως 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, σκέψη 10.

8 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Νοεμβρίου 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato κατά Srl Meridionale Industria Salumi και λοιπών — Ditta Italo Orlandi & Figlio και Ditta Vincenzo Divella κατά Amministrazione delle finanze dello Stato. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 212 έως 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, σκέψη 10.

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 1989, Hoechst, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 46/87 και 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, σκέψη 19.

9 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 1989, Hoechst, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 46/87 και 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, σκέψη 19.

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Kovalkovas, C‑477/16, ECLI:EU:C:2016:861, σκέψη 36· Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Poltorak, C‑452/16, ECLI:EU:C:2016:858, σκέψη 35· και απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, σκέψη 58.

10 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Kovalkovas, C‑477/16, ECLI:EU:C:2016:861, σκέψη 36· Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Νοεμβρίου 2016, Poltorak, C‑452/16, ECLI:EU:C:2016:858, σκέψη 35· και απόφαση του Δικαστηρίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, σκέψη 58.

11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, σκέψεις 31, 40-41.

11 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses κατά Tribunal de Contas, C‑64/16, ECLI:EU:C:2018:117, σκέψεις 31, 40-41· απόφαση του Δικαστηρίου της 25ης Ιουλίου 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, σκέψεις 63-67.

12 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», COM(2014) 158 final, Παράρτημα I.

12 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», COM(2014) 158 final, Παράρτημα I.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την πλέον πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος προϋποθέτει, ιδίως, ότι τα δικαστικά όργανα είναι σε θέση να ασκούν τα δικαστικά τους καθήκοντα εντελώς αυτόνομα, χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν ιεραρχικό περιορισμό ή χωρίς να υπόκεινται σε οποιαδήποτε σχέση υπαγωγής έναντι οποιουδήποτε, και χωρίς να λαμβάνουν εντολές ή οδηγίες από καμία απολύτως προέλευση, και ότι, ως εκ τούτου, προστατεύονται από εξωτερικές παρεμβάσεις ή πιέσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την ανεξάρτητη κρίση των μελών τους και να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας απαιτούν την ύπαρξη κανόνων, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση του οργάνου και τον διορισμό, τη διάρκεια της θητείας καθώς και τους λόγους της απόρριψης και της απόλυσης των μελών του, ώστε οι πολίτες να μην έχουν καμία εύλογη αμφιβολία ως προς τη θωράκιση του εν λόγω οργάνου έναντι εξωτερικών παραγόντων και ως προς την ουδετερότητά του έναντι των αντιμαχόμενων συμφερόντων.

(7)  Η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος προϋποθέτει, ιδίως, ότι τα δικαστικά όργανα είναι σε θέση να ασκούν τα δικαστικά τους καθήκοντα εντελώς αυτόνομα, χωρίς να υπόκεινται σε κανέναν ιεραρχικό περιορισμό ή χωρίς να υπόκεινται σε οποιαδήποτε σχέση υπαγωγής έναντι οποιουδήποτε, και χωρίς να λαμβάνουν εντολές ή οδηγίες από καμία απολύτως προέλευση, και ότι, ως εκ τούτου, προστατεύονται από εξωτερικές παρεμβάσεις ή πιέσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την ανεξάρτητη κρίση των μελών τους και να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους. Η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος προϋποθέτει επίσης ότι τηρείται ίση απόσταση έναντι των διαδίκων και των αντίστοιχων συμφερόντων τους όσον αφορά το αντικείμενο των εν λόγω διαδικασιών. Η πτυχή αυτή απαιτεί αντικειμενικότητα και απουσία συμφέροντος από την έκβαση της διαδικασίας πλην της αυστηρής εφαρμογής του κράτους δικαίου. Οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας απαιτούν την ύπαρξη κανόνων, ιδίως όσον αφορά τη σύνθεση του οργάνου και τον διορισμό, τη διάρκεια της θητείας καθώς και τους λόγους της αποχής, της απόρριψης και της απόλυσης των μελών του, ώστε οι πολίτες να μην έχουν καμία εύλογη αμφιβολία ως προς τη θωράκιση του εν λόγω οργάνου έναντι εξωτερικών παραγόντων και ως προς την ουδετερότητά του έναντι των αντιμαχόμενων συμφερόντων.

(βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7α νέα της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την πλέον πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου (βλέπε ειδικότερα υπόθεση C-216/18, σκέψεις 63-67).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η απαίτηση για μια ανεξάρτητη δικαστική αρχή συνεπάγεται επίσης ότι το πειθαρχικό καθεστώς που διέπει τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με την εκδίκαση μιας διαφοράς πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγγυα ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος χρησιμοποίησης του καθεστώτος ως συστήματος πολιτικού ελέγχου του περιεχομένου των δικαστικών αποφάσεων. Συναφώς, η θέσπιση κανόνων που καθορίζουν ιδίως συμπεριφορές οι οποίες συνιστούν πειθαρχικά αδικήματα και τις κυρώσεις που εφαρμόζονται επ’ αυτών, που προβλέπουν την παρέμβαση ανεξάρτητου οργάνου βάσει διαδικασίας η οποία εγγυάται πλήρως τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη, ιδίως τα δικαιώματα της άμυνας, και οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων των πειθαρχικών οργάνων ενώπιον των δικαστηρίων, αποτελεί ένα σύνολο βασικών εγγυήσεων για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας.

(βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 7 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την πλέον πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου (βλέπε ειδικότερα υπόθεση C-216/18, σκέψεις 63-67).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη και θα μπορούσε να προβλεφθεί μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016.

 

_________

 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2015/2254(INL)), ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162-177.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο προσδιορισμός γενικευμένων ελλείψεων απαιτεί ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων, όπως είναι τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων.

(12)  Ο προσδιορισμός γενικευμένων ελλείψεων απαιτεί αμερόληπτη, διαφανή και ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες από όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των όρων και του χρονοδιαγράμματος έγκρισης, εφαρμογής και επιβολής από το κράτος μέλος των συναφών κεφαλαίων του κεκτημένου, αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών και δικτύων, όπως είναι τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ανωτάτων Δικαστηρίων και το Ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικών συμβουλίων.

(βλέπε τροπολογίες στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της πρότασης)

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Είναι σημαντικό να διασφαλίζονται πλήρως τα νόμιμα συμφέροντα των τελικών αποδεκτών και των δικαιούχων του προγράμματος ή του ταμείου στο οποίο εστιάζουν τα μέτρα σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη και δεν θα πρέπει να θίγονται από τις παραβιάσεις κανόνων για τις οποίες δεν ευθύνονται. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στους τελικούς αποδέκτες και τους δικαιούχους όταν προτείνει τέτοια μέτρα και θα πρέπει να παρακολουθεί ενεργά την τήρηση της νομικής υποχρέωσης των κρατών μελών να συνεχίσουν να πραγματοποιούν πληρωμές μετά την έγκριση μέτρων από την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση παράβασης από κράτος μέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει τους τελικούς αποδέκτες ή τους δικαιούχους για τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Προτού προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογεί επίσης τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων στον εθνικό προϋπολογισμό του οικείου κράτους μέλους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και υπό το πρίσμα της σημασίας των δημοσιονομικών επιπτώσεων των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί βάσει πρότασης της Επιτροπής. Για να διευκολυνθεί η έκδοση αποφάσεων που απαιτούνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ψηφοφορία με αντίστροφη ειδική πλειοψηφία.

(15)  Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και υπό το πρίσμα της σημασίας των δημοσιονομικών επιπτώσεων των μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Λόγω των επιπτώσεών τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης, τα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να τίθενται σε ισχύ μόνον αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν μεταφορά σε δημοσιονομικό αποθεματικό ποσού αντίστοιχου με την αξία των μέτρων που έχουν θεσπιστεί. Για να διασφαλιστεί η ταχεία λήψη απόφασης για τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, οι μεταφορές αυτές θα πρέπει να θεωρούνται εγκεκριμένες εκτός εάν, εντός καθορισμένης προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, τις τροποποιήσει ή τις απορρίψει.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η Επιτροπή, πριν να προτείνει τη θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχει γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος. Το κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

(16)  Η Επιτροπή, πριν να προτείνει τη θέσπιση οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος για τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχει γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου στο εν λόγω κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει αμελλητί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την κοινοποίηση και το περιεχόμενό της. Το οικείο κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, θα πρέπει να άρει μέτρα με ανασταλτικό αποτέλεσμα, αν η κατάσταση που οδήγησε στην επιβολή των εν λόγω μέτρων έχει αποκατασταθεί επαρκώς.

(17)  Η Επιτροπή θα πρέπει να άρει μέτρα με ανασταλτικό αποτέλεσμα και να διαβιβάσει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο με σκοπό την πλήρη ή μερική άρση του δημοσιονομικού αποθεματικού για τα εν λόγω μέτρα, αν η κατάσταση που οδήγησε στην επιβολή των εν λόγω μέτρων έχει αποκατασταθεί επαρκώς.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε μέτρα προτείνονται και θεσπίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

διαγράφεται

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «κράτος δικαίου»: η αξία της Ένωσης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιλαμβάνει τις εξής αρχές: νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· ασφάλεια δικαίου· απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· αποτελεσματική δικαστική προστασία από ανεξάρτητα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· διάκριση των εξουσιών και ισότητα ενώπιον του νόμου·

α)  «κράτος δικαίου»: νοείται σε σχέση με τις αξίες της Ένωσης που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κριτήρια προσχώρησης στην Ένωση όπως υπενθυμίζονται στο άρθρο 49 της Συνθήκης· περιλαμβάνει τις εξής αρχές: νομιμότητα, που υποδηλώνει διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη θέσπιση νόμων· ασφάλεια δικαίου· απαγόρευση της αυθαιρεσίας της εκτελεστικής εξουσίας· αποτελεσματική δικαστική προστασία από ανεξάρτητα και αμερόληπτα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· διάκριση των εξουσιών και ισότητα ενώπιον του νόμου·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

 Παρακολούθηση 

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς την ορθή εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και τον σεβασμό του κράτους δικαίου. 

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα

Όροι για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3, 4 και 5 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το πραγματικό του περιεχόμενο.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις δικές τους έρευνες ή διώξεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις τους και με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

στ)  την αποτελεσματική και έγκαιρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και, υπό την επιφύλαξη της συμμετοχής του οικείου κράτους μέλους, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις δικές τους έρευνες ή διώξεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις τους και με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  διακινδύνευση της ικανότητας κράτους μέλους να τηρεί τις υποχρεώσεις του μέλους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανόνες, τα πρότυπα και τις πολιτικές που συνιστούν την κείμενη νομοθεσία της Ένωσης·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Περιεχόμενο των μέτρων

Μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3, 4 και 5 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του παρόντος άρθρου θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το πραγματικό του περιεχόμενο.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Μπορούν να θεσπιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα:

1.  Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3, μπορούν να θεσπιστούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3 και 5 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Προτείνεται σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  κατά περίπτωση, αναστολή της έμμεσης διαχείρισης και εκτέλεση υπό καθεστώς άμεσης διαχείρισης αντ’ αυτής·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προτείνει ένα πρόσθετο μέτρο για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην απόφαση για τη θέσπιση των μέτρων, η επιβολή των κατάλληλων μέτρων δεν θίγει την υποχρέωση των κρατικών φορέων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή των κρατών μελών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) για την υλοποίηση του προγράμματος ή του κονδυλίου που επηρεάζεται από το μέτρο, και ιδίως την υποχρέωση να καταβάλλουν πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες ή στους δικαιούχους.

2.  Η επιβολή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θίγει την υποχρέωση των κρατικών φορέων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή των κρατών μελών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) για την υλοποίηση του προγράμματος ή του κονδυλίου που επηρεάζεται από το μέτρο, και ιδίως την υποχρέωση να καταβάλλουν πληρωμές στους τελικούς αποδέκτες ή στους δικαιούχους. Η Επιτροπή παρακολουθεί ενεργά την τήρηση των νομικών απαιτήσεων από τους τελικούς αποδέκτες ή τους δικαιούχους. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το κράτος μέλος δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να εξασφαλίσει τις πληρωμές και τα έννομα συμφέροντα των τελικών αποδεκτών ή των δικαιούχων, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθήσει τους εν λόγω αποδέκτες ή δικαιούχους στην διεκδίκηση των απαιτήσεών τους. Το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. XXXX (κανονισμός περί κοινών διατάξεων) δεν εφαρμόζεται.

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3 και 5 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι «οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι» (βλέπε παράγραφο 119). Ως εκ τούτου, το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του προτεινόμενου κανονισμού κοινών διατάξεων (COM (2018 375) – το οποίο εξαρτά την υποχρέωση της εθνικής αρχής να διασφαλίζει την πληρωμή στον δικαιούχο από τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης – δεν θα πρέπει να ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αναλογικά προς τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση της γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη, στο μέτρο του δυνατού, στοχοθετούν τις δράσεις της Ένωσης που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω έλλειψη.

3.  Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αναλογικά προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την έκταση της γενικευμένης έλλειψης όσον αφορά το κράτος δικαίου. Τα κράτη μέλη, στο μέτρο του δυνατού, στοχοθετούν τις δράσεις της Ένωσης που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από την εν λόγω έλλειψη.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όπου η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση προς το εν λόγω κράτος μέλος, εκθέτοντας τους λόγους στους οποίους στήριξε τη διαπίστωσή της.

1.  Όπου η Επιτροπή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, αποστέλλει γραπτή κοινοποίηση προς το εν λόγω κράτος μέλος, εκθέτοντας τους λόγους στους οποίους στήριξε τη διαπίστωσή της. Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για κάθε τέτοια κοινοποίηση και το περιεχόμενό της.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και συμπερασμάτων και συστάσεων συναφών διεθνών οργανισμών.

2.  Προτού προσφύγει στη γραπτή κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των όρων και του χρονοδιαγράμματος για την έγκριση, την εφαρμογή και την επιβολή από το κράτος μέλος των σχετικών κεφαλαίων του κεκτημένου, όταν υπάρχουν, αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λαμβάνει επίσης υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις των συναφών διεθνών οργανισμών, και συγκεκριμένα:

 

i)   τον κατάλογο ελέγχου της Επιτροπής της Βενετίας,

 

ii)   τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec (2010)12 σχετικά με τους δικαστές: ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα και αρμοδιότητες,

 

iii)   την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος – Μέρος I: Η ανεξαρτησία των δικαστών (CDL-AD(2010)004),

 

iv)   την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με το μέρος ΙΙ: η εισαγγελική αρχή (CDL-AD (2010)040), και

 

v)   τις συναφείς εκθέσεις αξιολόγησης και συμμόρφωσης της ομάδας κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO).

Αιτιολόγηση

Ο σαφέστερος προσδιορισμός των πιθανών πηγών καθοδήγησης θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα και τη δυνατότητα ελέγχου του προτεινόμενου μηχανισμού, καθώς και την ασφάλεια δικαίου και τη μη αυθαιρεσία των εξουσιών που πρόκειται να ανατεθούν στην Επιτροπή.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το οικείο κράτος μέλος παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της διαπίστωσης. Στις παρατηρήσεις του, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

4.  Το οικείο κράτος μέλος παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1 μήνα ή μεγαλύτερη των 3 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της διαπίστωσης. Στις παρατηρήσεις του, το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που ελήφθησαν και τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το οικείο κράτος μέλος, καθώς και την επάρκεια των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, όταν αποφασίζει αν θα υποβάλει ή όχι πρόταση απόφασης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

5.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που ελήφθησαν και τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το οικείο κράτος μέλος, καθώς και την επάρκεια των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων, όταν αποφασίζει αν θα εκδώσει ή όχι απόφαση σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου, υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση εκτελεστικής πράξης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα.

6.  Όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει αποδειχθεί η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου, εκδίδει απόφαση σχετικά με τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 μέσω εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Κατά την έκδοση της απόφασής της, η Επιτροπή υποβάλλει ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση μεταφοράς του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των εγκριθέντων μέτρων σε δημοσιονομικό αποθεματικό. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν επί της πρότασης μεταφοράς εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή της και από τα δύο θεσμικά όργανα. Η πρόταση μεταφοράς θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, εκτός εάν το Κοινοβούλιο, ενεργώντας με πλειοψηφία των ψηφισάντων, ή το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, την τροποποιήσει ή την απορρίψει. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ εάν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο απορρίψουν την πρόταση μεταφοράς εντός της εν λόγω περιόδου. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο τροποποιήσουν την πρόταση μεταφοράς, εφαρμόζεται το άρθρο 31 παράγραφος 8 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Στην πρόταση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 6, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι προστατεύονται πλήρως τα έννομα συμφέροντα των τελικών αποδεκτών ή δικαιούχων του προγράμματος ή του ταμείου που θίγεται από το μέτρο. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα έχει η μείωση της ενωσιακής χρηματοδότησης στον εθνικό προϋπολογισμό του οικείου κράτους μέλους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.

(Βλέπε τροπολογίες στα άρθρα 3 και 4 της πρότασης)

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι «οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι», ότι «ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση της μη τήρησης του άρθρου 2 ΣΕΕ, και ότι «οι ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες θα πρέπει να βαρύνουν το κράτος μέλος ανεξαρτήτως της εκτέλεσης του προϋπολογισμού» (βλέπε παράγραφο 119).

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η απόφαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός εάν αυτό αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να απορρίψει την πρόταση της Επιτροπής εντός ενός μήνα από την έγκρισή της από την Επιτροπή.

διαγράφεται

(βλέπε τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 15 της πρότασης)

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Το Συμβούλιο, ενεργώντας με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να τροποποιήσει την πρόταση της Επιτροπής και να εγκρίνει το τροποποιημένο κείμενο ως απόφαση του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το οικείο κράτος μέλος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου έχει αποκατασταθεί ή έχει πάψει να υφίσταται.

1.  Το οικείο κράτος μέλος μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει στην Επιτροπή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η γενικευμένη έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου έχει αποκατασταθεί επαρκώς ή έχει πάψει να υφίσταται.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί την κατάσταση στο οικείο κράτος μέλος. Όταν παύουν να υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου εξαιτίας των οποίων θεσπίστηκαν τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης για την άρση των μέτρων αυτών εν όλω ή εν μέρει. Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 7.

Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή αξιολογεί την κατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος. Όταν παύουν να υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, οι γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου εξαιτίας των οποίων θεσπίστηκαν τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την άρση των μέτρων αυτών εν όλω ή εν μέρει. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση για την εν όλω ή εν μέρει άρση του δημοσιονομικού αποθεματικού που αναφέρεται στα μέτρα που θεσπίστηκαν. Εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 6α και .

Αιτιολόγηση

Η παρούσα Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί με δική της πρωτοβουλία και όχι μόνο μετά από αίτηση του οικείου κράτους μέλους. Προτείνεται επίσης σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

διαγράφεται

Ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μέτρα που προτείνονται ή θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

 

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Υποβολή εκθέσεων

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ενδεχομένως ελήφθησαν, το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του.

 

Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από κατάλληλες προτάσεις.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Helmut Scholz

20.6.2018

Άρθρο 55 - Κοινή συνεδρίαση επιτροπών

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pavel Svoboda

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.5.2018

 

 

 

Επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Άρθρο 55 – Κοινή διαδικασία επιτροπών

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

27.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

9

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Γεώργιος Κύρτσος, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Ημερομηνία κατάθεσης

18.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου