MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

  17.12.2018 - (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) - ***I

  Budjettivaliokunta
  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijät: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Valiokuntien yhteiskokoukset – työjärjestyksen 55 artikla)
  Valmistelija (*):
  Josep-Maria Terricabras, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  (*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


  Menettely : 2018/0136(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0469/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0469/2018
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

  (COM(2018)0324 – C8-0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0324),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0178/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottavat huomioon tilintarkastustuomioistuimen 17. elokuuta 2018 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnanvaliokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

  –  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0469/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Oikeusvaltioperiaate on yksi keskeisistä arvoista, joihin Euroopan unioni perustuu. Kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 artiklassa todetaan, nämä arvot ovat yhteisiä jäsenvaltioille.

  (1)  Unioni perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä SEU-sopimus, 2 artiklassa määrättyihin ja unionin jäsenyyden ehtoina oleviin yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Kuten SEU-sopimuksen 2 artiklassa todetaan nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  Jäsenvaltioiden olisi noudatettava velvoitteitaan ja oltava esimerkkinä niiden todellisessa täyttämisessä. Niiden olisi myös edettävä kohti yhteistä oikeusvaltiokulttuuria yleismaailmallisena arvona, jota kaikki osapuolet soveltavat tasapuolisesti. Näiden periaatteiden täysi kunnioittaminen ja edistäminen on keskeinen edellytys eurooppalaisen hankkeen legitiimiydelle kokonaisuudessaan, ja se on keskeinen ehto rakennettaessa kansalaisten luottamusta unioniin ja varmistettaessa unionin politiikkatoimien tehokas täytäntöönpano.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b)  SEU-sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan mukaan unionilla on mahdollisuus toimia suojatakseen perustuslaillista ydintään ja perustanaan olevia yhteisiä arvoja, talousarviota koskevat periaatteet mukaan luettuina. Jäsenvaltioilla, unionin toimielimillä, elimillä ja laitoksilla sekä ehdokasvaltioilla on velvollisuus kunnioittaa, suojella ja edistää näitä periaatteita ja arvoja, ja niitä sitoo vilpittömän yhteistyön velvoite.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien arvojen mukaisesti ja että julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Oikeusvaltioperiaate edellyttää erityisesti, että noudatetaan laillisuuden7, oikeusvarmuuden8, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon9, vallanjaon10 sekä riippumattomien tuomioistuinten takaaman tehokkaan oikeussuojan11 periaatteita12.

  (2)  Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa demokratiaa ja perusoikeuksien kunnioittamista koskevien arvojen mukaisesti ja että julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Oikeusvaltioperiaate edellyttää erityisesti, että noudatetaan laillisuuden7 periaatetta, mukaan lukien lainsäädännön täytäntöönpanoa koskeva avoin, vastuuvelvollinen ja demokraattinen prosessi, sekä oikeusvarmuuden8, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon9, vallanjaon10, oikeussuojan saatavuuden sekä riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten takaaman tehokkaan oikeussuojan11 periaatteita12. Nämä periaatteet heijastuvat esimerkiksi Euroopan neuvoston Venetsian komission tasolla ja myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asianomaisen oikeuskäytännön perustassa12 a.

  __________________

  __________________

  7 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-496/99 CAS Succhi di Frutta, 29.4.2004, ECLI:EU:C:2004:236, 63 kohta.

  7 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-496/99 CAS Succhi di Frutta, 29.4.2004, ECLI:EU:C:2004:236, 63 kohta.

  8 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 212–217/80 Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi ja muut, Ditta Italo Orlandi & Figlio ja Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 12.11.1981, ECLI:EU:C:1981:270, 10 kohta.

  8 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 212–217/80 Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi ja muut, Ditta Italo Orlandi & Figlio ja Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 12.11.1981, ECLI:EU:C:1981:270, 10 kohta.

  9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88 Hoechst, 21.9.1989, ECLI:EU:C:1989:337, 19 kohta.

  9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88 Hoechst, 21.9.1989, ECLI:EU:C:1989:337, 19 kohta.

  10 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-477/16 Kovalkovas, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:861, 36 kohta; Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/16 PPU Poltorak, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:858, 35 kohta; sekä unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-279/09 DEB, 22.12.2010, ECLI:EU:C:2010:811, 58 kohta.

  10 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-477/16 Kovalkovas, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:861, 36 kohta; Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/16 PPU Poltorak, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:858, 35 kohta; sekä unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-279/09 DEB, 22.12.2010, ECLI:EU:C:2010:811, 58 kohta.

  11 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, 27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 31, 40 ja 41 kohta.

  11 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, 27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 31, 40 ja 41 kohta; unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-216/18 PPU, 25.7.2018, LM, ECLI:EU:C:2018:586, 63–67 kohta.

  12 Komission tiedonanto Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final), liite I.

  12 Komission tiedonanto Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final), liite I.

   

  12 a Venetsian komission raportti 4.4.2011, tutkimus N:o 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Kööpenhaminassa vuonna 1993 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksytyt liittymisehdot, Kööpenhaminan kriteerit, joita vahvistettiin Madridin Eurooppa-neuvostossa vuonna 1995, ovat keskeiset ehdot, jotka kaikkien ehdokasvaltioiden on täytettävä saavuttaakseen jäsenyyden. Näihin kriteereihin kuuluvat demokratian takaavien instituutioiden vakaus, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu, toimiva markkinatalous ja kyky selviytyä markkinavoimista ja kilpailupaineista sekä valmiudet täyttää unionin jäsenyyteen liittyvät velvoitteet.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b)  Jos ehdokasvaltio ei noudata vaadittuja normeja, arvoja ja demokraattisia periaatteita, maan unioniin liittyminen viivästyy, kunnes se noudattaa niitä täysin. Kööpenhaminan kriteerien mukaisia ehdokasvaltioiden velvoitteita sovelletaan jäsenvaltioihin edelleen unioniin liittymisen jälkeen SEU-sopimuksen 2 artiklan ja SEU-sopimuksen 4 artiklan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen nojalla. Jäsenvaltioita olisi siksi arvioitava säännöllisesti sen tarkistamiseksi, että niiden lait ja käytännöt vastaavat edelleenkin näitä vaatimuksia ja yhteisiä arvoja, joille unioni rakentuu, mikä takaa asianmukaisen oikeudellisen ja hallinnollisen kehyksen unionin politiikkatoimien toteuttamiselle.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on ennakkoedellytys sille, että voidaan suojata muita unionin perusarvoja, kuten vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on erottamattomasti sidoksissa demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Ei voi olla demokratiaa eikä perusoikeuksien kunnioittamista ilman oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, ja päinvastoin.

  (3)  Vaikka unionin arvojen kesken ei olekaan hierarkiaa, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on keskeisellä sijalla, jotta voidaan suojata muita unionin perusarvoja, kuten vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on erottamattomasti sidoksissa demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Ei voi olla demokratiaa eikä perusoikeuksien kunnioittamista ilman oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, ja päinvastoin. Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan sisäisen ja ulkoisen politiikan johdonmukaisuus ja yhtenevyys ovat unionin uskottavuuden kannalta keskeistä.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Tuomioistuinten olisi toimittava riippumattomasti ja puolueettomasti, ja tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten olisi voitava hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Jotta tuomioistuimet ja viranomaiset voisivat toimia tuloksellisesti ja kunnioittaa toiminnassaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, niille olisi kohdennettava riittävästi resursseja ja niillä olisi oltava käytössään asianmukaiset menettelytavat. Nämä edellytykset ovat vähimmäistae sellaisia laittomia ja mielivaltaisia viranomaispäätöksiä vastaan, jotka voivat vahingoittaa unionin taloudellisia etuja.

  (6)  Oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus olisi taattava aina, ja tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten olisi voitava hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Jotta tuomioistuimet ja viranomaiset voisivat toimia tuloksellisesti ja kunnioittaa toiminnassaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, niille olisi kohdennettava riittävästi resursseja ja niillä olisi oltava käytössään asianmukaiset menettelytavat. Nämä edellytykset ovat vähimmäistae sellaisia laittomia ja mielivaltaisia viranomaispäätöksiä vastaan, jotka voivat heikentää näitä perusperiaatteita ja vahingoittaa unionin taloudellisia etuja.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen riippumattomuus käsittää syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen ja yksittäisten syyttäjien ja tuomarien muodollisen (de jure) ja todellisen (de facto) riippumattomuuden.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on tärkeää Euroopan kansalaisten kannalta, mutta myös yritystoimintaan liittyvien aloitteiden sekä innovaatioiden ja investointien kannalta. Lisäksi sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, sillä sisämarkkinat kukoistavat parhaiten siellä, missä oikeudellinen ja institutionaalinen kehys on vankka.

  (8)  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on keskeistä Euroopan kansalaisten kannalta, mutta myös yritystoimintaan liittyvien aloitteiden sekä innovaatioiden ja investointien ja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Lisäksi sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, sillä sisämarkkinat kukoistavat kestävällä tavalla vain silloin, kun oikeudellinen ja institutionaalinen kehys on vankka.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Unionin nykyisten valvontamekanismien, kuten yhteistyö- ja seurantamekanismin, oikeusalan tulostaulun ja korruptiontorjuntakertomusten, sisällyttäminen laajempaan oikeusvaltioperiaatteen valvontakehykseen voisi tarjota entistä tuloksekkaampia ja tehokkaampia valvontamekanismeja unionin taloudellisten etujen suojelemiseksi.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 b)  Avoimuuden puute, mielivaltainen syrjintä, kilpailun vääristyminen ja eriarvoiset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella, vaikutus sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen sekä verojärjestelmän oikeudenmukaisuuteen, vakauteen ja legitimiteettiin, lisääntynyt taloudellinen eriarvoisuus, valtioiden välinen vilpillinen kilpailu, yhteiskunnallinen tyytymättömyys, epäluottamus ja demokratiavaje ovat joitakin haitallisten verokäytäntöjen kielteisiä vaikutuksia.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Unionilla on käytettävissään monia välineitä ja menettelyjä, joiden avulla varmistetaan SEU-sopimukseen perustuvien periaatteiden ja arvojen täysimääräinen ja asianmukainen soveltaminen. Tällä hetkellä unionin toimielimillä ei kuitenkaan ole mitään nopeaa ja tehokasta toimintatapaa varsinkaan moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi. Jotta nykyiset välineet olisivat asianmukaisia ja toimivia, niitä olisi pantava täytäntöön, niitä olisi arvioitava ja niitä olisi täydennettävä oikeusvaltiomekanismin kehyksessä.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Yleiset puutteet, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatteen noudattamista jäsenvaltioissa ja jotka haittaavat erityisesti viranomaistoiminnan asianmukaisuutta ja tehokasta tuomioistuinvalvontaa, voivat vahingoittaa vakavasti unionin taloudellisia etuja.

  (11)  Yleiset puutteet, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatteen noudattamista jäsenvaltioissa ja jotka haittaavat erityisesti viranomaistoiminnan asianmukaisuutta ja tehokasta tuomioistuinvalvontaa, voivat vahingoittaa vakavasti unionin taloudellisia etuja. Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta laadullisen arvioinnin. Tällaisten puutteiden tehokas tutkinta ja tehokkaiden ja oikeasuhteisten toimien soveltaminen tilanteissa, joissa havaitaan yleisiä puutteita, on tarpeen paitsi unionin taloudellisten etujen turvaamiseksi, mikä käsittää myös tehokkaan tulojen kantamisen, myös jotta voidaan varmistaa kansalaisten luottamus unionia ja sen toimielimiä kohtaan. Vain riippumaton oikeuslaitos, joka pitää yllä oikeusvaltioperiaatetta ja oikeusvarmuutta kaikissa jäsenvaltioissa, voi viime kädessä taata, että unionin talousarviosta tulevat varat suojataan riittävällä tavalla.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Komissio arvioi verovilpin ja veronkierron suuruudeksi jopa biljoona euroa vuodessa. Tällaisten käytäntöjen negatiiviset vaikutukset jäsenvaltioiden ja unionin julkiseen talouteen ja kansalaisiin ovat ilmeiset ja saattavat horjuttaa luottamusta demokratiaan.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 b)  Yritysten veronkierrolla on suora vaikutus jäsenvaltioiden talousarvioihin ja unionin talousarvioon sekä verorasituksen jakautumiseen veronmaksajien eri luokkien samoin kuin taloudellisten tekijöiden välillä.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 c)  Jäsenvaltioiden olisi sovellettava vilpittömän yhteistyön periaatetta täysimääräisesti verokilpailun alalla.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 d kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 d)  Komission olisi perussopimusten soveltamisen valvojana varmistettava, että unionin oikeutta ja jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön periaatetta noudatetaan täysin.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 e kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 e)  Jäsenvaltioiden veropolitiikkojen arviointi ja seuranta unionin tasolla varmistaisi, ettei jäsenvaltioissa oteta käyttöön mitään uusia haitallisia verotoimenpiteitä. Sen seuranta, miten jäsenvaltiot, niiden oikeudenkäyttöalueet, alueet tai muut hallinnolliset rakenteet noudattavat unionin yhteistä luetteloa yhteistyöhaluttomista oikeudenkäyttöalueista suojaisi sisämarkkinoita ja varmistaisi niiden asianmukaisen ja yhdenmukaisen toiminnan.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta laadullisen arvioinnin. Arviointi voi perustua kaikista käytettävissä olevista lähteistä ja tunnustetuista instituutioista saataviin tietoihin. Tietolähteitä voisivat olla esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä päätelmät ja suositukset, joita tuottavat esimerkiksi sellaiset kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin Euroopan neuvoston elimet sekä eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostot.

  (12)  Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta perinpohjaisen laadullisen arvioinnin. Arvioinnin olisi oltava objektiivinen, puolueeton ja avoin ja sen olisi perustuttava kaikista asianomaisista lähteistä saataviin tietoihin, ja siinä olisi otettava huomioon unionin liittymisneuvotteluissa käytetyt kriteerit ja erityisesti yhteisön säännöstön luvut, jotka koskevat tuomioistuinlaitosta ja perusoikeuksia, oikeutta, vapautta ja turvallisuutta sekä varainhoidon valvontaa ja verotusta, samoin kuin suuntaviivat, joita käytetään yhteistyö- ja seurantamekanismin yhteydessä jäsenvaltion edistyksen seuraamiseksi. Huomioon olisi otettava myös tunnustetuista instituutioista saatavat tiedot, esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot, Euroopan parlamentin päätöslauselmat, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä päätelmät ja suositukset, joita tuottavat esimerkiksi sellaiset asianomaiset kansainväliset järjestöt kuin Euroopan neuvoston elimet, erityisesti Venetsian komission laatima luettelo oikeusvaltioperiaatteen arviointiperusteista, sekä tiedot, jotka saadaan asianomaisista kansainvälisistä verkostoista, kuten eurooppalaisista korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostoista.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 a)  Olisi perustettava perustuslaki- sekä rahoitus- ja budjettiasioiden riippumattomien asiantuntijoiden muodostama neuvoa-antava paneeli, joka auttaisi komissiota sen arvioidessa yleisiä puutteita. Paneelin olisi arvioitava itsenäisesti vuosittain sellaisia oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä kysymyksiä kaikissa jäsenvaltioissa, jotka vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa moitteettomaan varainhoitoon tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen, ja tällöin olisi otettava huomioon kaikista asiaan liittyvistä lähteistä ja tunnustetuista instituutioista saadut tiedot. Kun komissio tekee päätöksen mahdollisten toimenpiteiden hyväksymisestä tai niiden poistamisesta, sen olisi otettava huomioon asiaa koskevat paneelin lausunnot.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Olisi määritettävä, mitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa, kun yleisiä puutteita havaitaan, ja millaista menettelyä noudattaen kyseiset toimenpiteet hyväksytään. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava sitoumusten ja maksujen keskeyttäminen, jo hyväksyttyjen sitoumusten rahoituksen vähentäminen sekä kielto tehdä uusia sitoumuksia varojen saajien kanssa.

  (13)  Olisi määritettävä, mitä toimenpiteitä toteutetaan, kun yleisiä puutteita havaitaan, ja millaista menettelyä noudattaen kyseiset toimenpiteet hyväksytään. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava sitoumusten ja maksujen keskeyttäminen, jo hyväksyttyjen sitoumusten rahoituksen vähentäminen sekä kielto tehdä uusia sitoumuksia varojen saajien kanssa.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a)  On olennaisen tärkeää, että lopullisten varojen saajien ja edunsaajien oikeutetut edut turvataan, kun hyväksytään toimenpiteitä yleisten puutteiden ilmetessä. Kun komissio käsittelee toimenpiteiden hyväksymistä, sen olisi otettava huomioon lopullisiin varojen saajiin ja edunsaajiin kohdistuvat mahdolliset vaikutukset. Lopullisten varojen saajien ja edunsaajien suojan parantamiseksi komission olisi annettava tietoja ja ohjausta verkkosivuston tai internetportaalin kautta ja tarjottava riittävät työkalut, joiden avulla komissiolle voidaan ilmoittaa kaikista tapauksista, joissa on rikottu valtiollisten elinten ja jäsenvaltioiden lainmukaista velvoitetta jatkaa maksuja sen jälkeen, kun on hyväksytty toimenpiteitä tämän asetuksen nojalla. Sen varmistamiseksi, että määrät, jotka valtiollisten elinten tai jäsenvaltioiden on maksettava, todella maksetaan lopullisille varojen saajille tai edunsaajille, komission olisi tarvittaessa voitava periä takaisin näille elimille maksettuja maksuja tai tarvittaessa tehdä näin rahoitusta koskeva oikaisu vähentämällä ohjelmalle myönnettävää tukea ja siirtää vastaava määrä unionin varaukseen käytettäväksi lopullisten varojen saajien tai edunsaajien hyväksi.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ottaen huomioon tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden merkittävät taloudelliset vaikutukset täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita unionin taloudellisten etujen suojaaminen edellyttää, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

  (15)  Tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ottaen huomioon tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden merkittävät taloudelliset vaikutukset täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a)  Koska tämän asetuksen nojalla toteutettavat toimenpiteet vaikuttavat unionin talousarvioon, niiden olisi tultava voimaan vasta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet siirron, jolla budjettivaraukseen siirretään hyväksyttyjen toimenpiteiden arvoa vastaava määrä. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita vaaditaan unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi, tällaiset siirrot olisi katsottava hyväksytyiksi, elleivät Euroopan parlamentti ja neuvosto, joista jälkimmäinen päättää asiasta määräenemmistöllä, muuta tai hylkää niitä tietyn ajan kuluessa.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Ennen kuin komissio ehdottaa tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, miksi se katsoo, että kyseisessä jäsenvaltiossa saattaisi esiintyä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute. Kyseisen jäsenvaltion olisi voitava antaa huomautuksensa. Komission ja neuvoston olisi otettava nämä huomautukset huomioon.

  (16)  Ennen kuin komissio ehdottaa tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, miksi se katsoo, että kyseisessä jäsenvaltiossa saattaisi esiintyä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute. Komission olisi viipymättä ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikista tällaisista ilmoituksista ja niiden sisällöstä. Kyseisen jäsenvaltion olisi voitava antaa huomautuksensa. Komission olisi otettava nämä huomautukset huomioon.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Neuvoston olisi komission ehdotuksesta kumottava vaikutukseltaan lykkäävät toimenpiteet, jos niiden hyväksymiseen johtaneeseen tilanteeseen on puututtu asianmukaisesti.

  (17)  Komission olisi kumottava vaikutukseltaan lykkäävät toimenpiteet ja ehdotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianomaisten toimenpiteiden budjettivarauksen poistamista kokonaan tai osittain, jos niiden hyväksymiseen johtaneeseen tilanteeseen on puututtu asianmukaisesti.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Komission olisi annettava Euroopan parlamentille tieto kaikista tämän asetuksen nojalla ehdotetuista ja hyväksytyistä toimenpiteistä,

  Poistetaan.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  ’oikeusvaltioperiaatteella’ Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittua unionin arvoa; oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvat laillisuusperiaate, joka merkitsee läpinäkyvää, vastuuvelvollista, demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto, riippumattomien tuomioistuinten takaama tehokas oikeussuoja, joka sisältää myös perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamisen, sekä vallanjako ja yhdenvertaisuus lain edessä;

  a)  ’oikeusvaltioperiaatteella’ Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja sen 49 artiklassa tarkoitetuissa unionin jäsenyyttä koskevissa kriteereissämainittujen unionin arvojen noudattamista; siihen kuuluvat laillisuusperiaate, joka merkitsee läpinäkyvää, vastuuvelvollista, demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto, oikeussuojan saatavuus ja riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten takaama tehokas oikeussuoja, joka sisältää myös perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamisen Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti, sekä vallanjako, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus lain edessä;

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  ’oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvalla yleisellä puutteella’ laajamittaisia tai toistuvia viranomaisten käytäntöjä, laiminlyöntejä tai toimenpiteitä, jotka vaikuttavat haitallisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen;

  b)  ’oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvalla yleisellä puutteella’ laajamittaisia tai toistuvia viranomaisten käytäntöjä, laiminlyöntejä tai toimenpiteitä, jotka vaikuttavat haitallisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen, kun ne vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa moitteettoman varainhoidon periaatteisiin tai unionin taloudellisten etujen suojaan; oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute voi myös olla seurausta sellaisesta SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuihin unionin arvoihin kohdistuvasta järjestelmällisestä uhasta, joka vaikuttaa tai uhkaa vaikuttaa moitteettoman varainhoidon periaatteisiin tai unionin taloudellisten etujen suojaan;

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  ’valtiollisella elimellä’ kaikkia viranomaisia kaikilla hallinnon tasoilla, mukaan lukien kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason viranomaiset sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o [...] (varainhoitoasetus) [2 artiklan 42 alakohdassa] tarkoitetut jäsenvaltioiden järjestöt.

  c)  ’valtiollisella elimellä’ kaikkia viranomaisia kaikilla hallinnon tasoilla, mukaan lukien kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason viranomaiset sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/10461 a (varainhoitoasetus) 2 artiklan 42 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden järjestöt.

   

  __________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  2 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a artikla

   

  Yleiset puutteet

   

  Seuraavat katsotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuviksi yleisiksi puutteiksi, kun ne vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa haitallisesti moitteettoman varainhoidon periaatteisiin tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen:

   

  a) tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden vaarantaminen ja rajoitusten asettaminen oikeudellisten toimien itsenäiselle harjoittamiselle puuttumalla ulkoisesti riippumattomuuden takeisiin, rajoittamalla tuomioita soveltamalla ulkoisia määräyksiä, muuttamalla mielivaltaisesti tuomioistuinlaitoksen henkilöstön nimittämissääntöjä tai palveluksen ehtoja tai vaikuttamalla tuomioistuinlaitoksen henkilöstöön millä tahansa tavalla, joka vaarantaa henkilöstön puolueettomuuden, tai puuttumalla asianajotoiminnan riippumattomuuteen;

   

  b) se, että laiminlyödään viranomaisten, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisten, mielivaltaisten tai laittomien päätösten ehkäiseminen ja oikaiseminen sekä kyseisistä päätöksistä rankaiseminen; se, että viranomaisilta, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisilta, evätään taloudellisia ja henkilöresursseja ja näin haitataan niiden asianmukaista toimintaa; tai sen varmistamatta jättäminen, että eturistiriitoja ei synny;

   

  c) se, että rajoitetaan oikeussuojakeinojen saatavuutta ja tehokkuutta, mukaan lukien vahvistamalla rajoittavia menettelytapasääntöjä; se, että laiminlyödään tuomioiden täytäntöönpanoa; tai se, että rajoitetaan lainrikkomisiin liittyvän tutkinnan, syyttämisen ja rankaisemisen tehokkuutta;

   

  d) se, että vaarannetaan jäsenvaltion hallinnolliset valmiudet noudattaa unionin jäsenyyteen liittyviä velvoitteita, mukaan lukien valmiudet panna tehokkaasti täytäntöön säännöt, normit ja politiikkatoimet, joista unionin oikeus muodostuu;

  e) toimenpiteet, joilla heikennetään asianajajan ja asiakkaan välisen luottamuksellisen viestinnän suojaa.

  (Ks. 3 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus.)

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimenpiteet

  Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvat riskit

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  On toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, jos oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuva yleinen puute vaikuttaa tai uhkaa vaikuttaa haitallisesti moitteettoman varainhoidon periaatteen toteutumiseen tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen ja erityisesti seuraaviin toimintoihin:

  1.  Oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuva yleinen puute voidaan todeta, kun vaikutus kohdistuu tai uhkaa kohdistua erityisesti yhteen tai useampaan seuraavista toiminnoista:

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  unionin talousarvion toteuttamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa vastaavien viranomaisten asianmukainen toiminta, erityisesti silloin kun kyseiset viranomaiset osallistuvat julkisia hankintoja tai tukien myöntämistä koskeviin menettelyihin tai toteuttavat seurantaa ja valvontaa;

  a)  unionin talousarvion toteuttamisesta kyseisessä jäsenvaltiossa vastaavien viranomaisten asianmukainen toiminta, erityisesti silloin kun kyseiset viranomaiset osallistuvat julkisia hankintoja tai tukien myöntämistä koskeviin menettelyihin;

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  markkinatalouden asianmukainen toiminta niin, että kunnioitetaan kilpailua ja markkinavoimia unionissa ja pannaan tehokkaasti täytäntöön jäsenyysvelvoitteet ja pyritään poliittisen ja taloudellisen liiton sekä rahaliiton tavoitteeseen;

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a b)  varainhoidon valvontaa, seurantaa sekä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia harjoittavien viranomaisten asianmukainen toiminta ja tehokkaan ja avoimen varainhoidon sekä vastuuvelvollisuusjärjestelmien asianmukainen toiminta;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten asianmukainen toiminta ajettaessa syytteitä sellaisten petos-, lahjonta- tai muiden unionin oikeuden rikkomistapausten johdosta, jotka liittyvät unionin talousarvion toteuttamiseen;

  b)  tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten asianmukainen toiminta ajettaessa syytteitä sellaisten petostapausten, veropetokset mukaan luettuina, lahjonta- tai muiden unionin oikeuden rikkomistapausten johdosta, jotka liittyvät unionin talousarvion toteuttamiseen;

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  tehokas ja riippumaton tuomioistuinvalvonta, joka kohdistuu a ja b alakohdassa mainittujen viranomaisten toimiin tai laiminlyönteihin;

  c)  tehokas ja riippumaton tuomioistuinvalvonta, joka kohdistuu a, a b ja b alakohdassa mainittujen viranomaisten toimiin tai laiminlyönteihin;

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  kansallisten tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten toiminta, joka liittyy unionin talousarvion toteuttamisen yhteydessä esiintyvien petos-, lahjonta- tai muiden unionin oikeuden rikkomistapausten estämiseen, rangaistusten määräämiseen tällaisten tapausten johdosta sekä tehokkaiden ja varoittavien seuraamusten määräämiseen varojen saajille;

  d)  kansallisten tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten toiminta, joka liittyy unionin talousarvion toteuttamisen yhteydessä esiintyvien petostapausten, veropetokset mukaan luettuina, lahjonta- tai muiden unionin oikeuden rikkomistapausten estämiseen, rangaistusten määräämiseen tällaisten tapausten johdosta sekä tehokkaiden ja varoittavien seuraamusten määräämiseen varojen saajille;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  verovilpin ja verokilpailun torjunta ja rangaistusten määrääminen niistä sekä veroasioita koskevaa hallinnollista yhteistyötä tekevien viranomaisten asianmukainen toiminta;

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  Euroopan petostentorjuntaviraston ja Euroopan syyttäjänviraston tutkinta- tai syytetoimiin liittyvä tehokas ja nopea yhteistyö, joka perustuu kyseisiä virastoja koskeviin säädöksiin ja vilpittömän yhteistyön periaatteeseen.

  f)  Euroopan petostentorjuntaviraston ja , asianomaisen jäsenvaltion osallistumisen mukaan, Euroopan syyttäjänviraston tutkinta- tai syytetoimiin liittyvä tehokas ja nopea yhteistyö, joka perustuu kyseisiä virastoja koskeviin säädöksiin ja vilpittömän yhteistyön periaatteeseen.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  unionin talousarvion asianmukainen toteuttaminen perusoikeuksien rakenteellisen loukkauksen jälkeen.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvina yleisinä puutteina pidetään erityisesti seuraavia:

  Poistetaan.

  a)  tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden vaarantaminen;

   

  b)  se, että laiminlyödään viranomaisten, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisten, mielivaltaisten tai laittomien päätösten ehkäiseminen ja oikaiseminen sekä kyseisistä päätöksistä rankaiseminen; se, että viranomaisilta, mukaan lukien lainvalvontaviranomaisilta, evätään taloudellisia ja henkilöresursseja ja näin haitataan niiden asianmukaista toimintaa; tai sen varmistamatta jättäminen, että eturistiriitoja ei synny;

   

  c)  se, että rajoitetaan oikeussuojakeinojen saatavuutta ja tehokkuutta, mukaan lukien vahvistamalla rajoittavia menettelytapasääntöjä; se, että laiminlyödään tuomioiden täytäntöönpanoa; tai se, että rajoitetaan lainrikkomisiin liittyvän tutkinnan, syyttämisen ja rankaisemisen tehokkuutta.

   

  (Ks. 2 a artiklaa koskeva tarkistus (uusi).)

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  3 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a artikla

   

  Riippumattomien asiantuntijoiden paneeli

   

  1.  Komissio perustaa riippumattomien asiantuntijoiden paneelin (jäljempänä ’paneeli’).

   

  Paneeli koostuu perustuslaki- sekä rahoitus- ja budjettiasioiden riippumattomista asiantuntijoista. Kunkin jäsenvaltion kansallinen parlamentti nimittää yhden jäsenen, ja Euroopan parlamentti nimittää viisi asiantuntijaa. Paneelin kokoonpanossa on varmistettava tasapainoinen sukupuolijakauma.

   

  Tarvittaessa paneeliin voidaan kutsua 6 kohdassa tarkoitettuja menettelysääntöjä noudattaen tarkkailijoiksi asianomaisten organisaatioiden ja verkostojen edustajia, esimerkkeinä eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio, kansallisten ihmisoikeuselinten eurooppalainen verkosto, Euroopan neuvoston elimet, oikeuslaitoksen toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä komitea, Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto, Tax Justice Network, Yhdistyneet kansakunnat, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö sekä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö.

   

  2.  Paneelin neuvoa-antavilla tehtävillä pyritään auttamaan komissiota sellaisten oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvien yleisten puutteiden havaitsemisessa, jotka vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa haitallisesti moitteettoman varainhoidon periaatteisiin tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen.

   

  Paneeli arvioi vuosittain tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa määrällisten ja laadullisten perusteiden ja tietojen perusteella ottaen asianmukaisella tavalla huomioon 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja ohjauksen.

   

  3.  Paneeli esittää havainnoistaan vuosittain julkisen yhteenvedon.

   

  4.  Paneeli voi osana neuvoa-antavaa tehtäväänsä ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarkastelujen tulokset huomioon ottaen antaa lausunnon oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuvasta yleisesti puutteesta.

   

  Paneelin on lausuntoa antaessaan pyrittävä yhteisymmärrykseen. Jos yhteisymmärrystä ei voida saavuttaa, paneeli esittää lausuntonsa jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

   

  5.  Kun komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä 5 artiklan 6 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, se ottaa huomioon kaikki asiaa koskevat lausunnot, jotka paneeli on esittänyt tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

   

  6.  Paneeli valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Paneeli vahvistaa oman työjärjestyksensä.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimenpiteiden sisältö

  Toimenpiteet unionin talousarvion suojaamiseksi

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Asianmukaisina toimenpiteinä voidaan hyväksyä yksi tai useampi seuraavista:

  1.  Jos 3 artiklan edellytykset täyttyvät, toimenpiteinä voidaan hyväksyä yksi tai useampi seuraavista:

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvien yleisten puutteiden luonteeseen, vakavuuteen ja laajuuteen nähden. Ne on mahdollisuuksien mukaan kohdistettava sellaisiin unionin toimiin, joihin kyseinen puute vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa haitallisesti.

  3.  Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvien yleisten puutteiden luonteeseen, vakavuuteen, kestoon ja laajuuteen nähden. Ne on mahdollisuuksien mukaan kohdistettava sellaisiin unionin toimiin, joihin kyseinen puute vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa haitallisesti.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Komission antaa lopullisille varojen saajille tai edunsaajille tietoja ja ohjausta 2 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden velvoitteista verkkosivuston tai internetportaalin avulla.

   

  Komissio myös tarjoaa saman verkkosivuston tai portaalin avulla lopullisille varojen saajille tai edunsaajille asianmukaiset välineet, joiden avulla komissiolle voidaan ilmoittaa kaikesta näiden velvoitteiden rikkomisesta, jonka lopulliset varojen saajat tai edunsaajat katsovat vaikuttavan suoraan heihin. Tätä kohtaa sovellettaessa on varmistettava unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu direktiivissä XXX (unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi) säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Komissio voi ottaa lopullisten varojen saajien tai edunsaajien tämän kohdan mukaisesti ilmoittamat tiedot huomioon vain, jos niihin liitetään todisteet siitä, että asianomainen lopullinen varojen saaja tai edunsaaja on esittänyt virallisen valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 b.  Lopullisten varojen saajien tai edunsaajien 3 a kohdan mukaisesti esittämien tietojen perusteella komissio varmistaa, että kaikki 2 kohdan mukaiset määrät, jotka valtiollisten elinten tai jäsenvaltioiden on maksettava, todella maksetaan lopullisille varojen saajille tai edunsaajille

  Tarvittaessa

   

  a)  niiden unionin talousarvion varojen osalta, joita hallinnoidaan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, komissio

   

  i) perii takaisin kaikille varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdan v–vii alakohdassa tarkoitetuille elimille suoritetut maksut sitä määrää vastaavasti, jota ei ole maksettu lopullisille varojen saajille tai edunsaajille, kun näin rikotaan tämän artiklan 2 kohtaa;

   

  ii) siirtää edellisessä kohdassa tarkoitettua määrää vastaavan määrä neuvoston asetuksen XXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 12 kohdassa tarkoitettuun unionin varaukseen. Tämä määrä katsotaan neuvoston asetuksen XXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi käytettävissä olevaksi liikkumavaraksi, ja se otetaan käyttöön asetuksen XXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollisimman suurelta osin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lopullisten varojen saajien tai edunsaajien hyväksi;

   

  b)  niiden unionin talousarvion varojen osalta, joita hallinnoidaan varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti:

   

  i) tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valtiollisten elinten tai jäsenvaltioiden velvoite katsotaan asetuksen XXX (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) [63 artiklassa] tarkoitetuksi jäsenvaltioiden velvoitteeksi. Tällaisen velvoitteen rikkomista käsitellään asetuksen XXX (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) [98 artikla] mukaisesti.

   

  ii) Komissio siirtää määrän, joka on tulosta rahastosta ohjelmalle maksettavan tuen pienemisestä asetuksen XXX (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus) [98 artiklaa] sovellettaessa, neuvoston asetuksen XXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 12 artiklassa tarkoitettuun unionin varaukseen. Tämä määrä katsotaan neuvoston asetuksen XXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi käytettävissä olevaksi liikkumavaraksi, ja se otetaan käyttöön asetuksen XXC (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti mahdollisimman suurelta osin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lopullisten varojen saajien tai edunsaajien hyväksi.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kun komissio katsoo, että sillä on perusteltu syy olettaa 3 artiklan edellytysten täyttyvän, se lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen ilmoituksen, jossa se selostaa havaintonsa perusteet.

  1.  Kun komissio katsoo paneelin kaikki lausunnot huomioon ottaen, että sillä on perusteltu syy olettaa 3 artiklan edellytysten täyttyvän, se lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen ilmoituksen, jossa se selostaa havaintonsa perusteet. Komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikista tällaisista ilmoituksista ja niiden sisällöstä.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio voi ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tiedot, muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen päätelmät ja suositukset.

  2.  Arvioitaessa sitä, täyttyvätkö 3 artiklan edellytykset, komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tiedot, muun muassa paneelin lausunnot, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, Euroopan parlamentin päätöslauselmat, sekä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen päätelmät ja suositukset. Komissio ottaa huomioon myös unionin liittymisneuvotteluissa käytetyt kriteerit ja erityisesti yhteisön säännöstön luvut, jotka koskevat oikeuslaitosta ja perusoikeuksia, oikeutta, vapautta ja turvallisuutta, varainhoidon valvontaa ja verotusta, sekä suuntaviivat, joita käytetään yhteistyö- ja seurantamekanismin yhteydessä jäsenvaltion edistyksen seuraamiseksi.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, ja se voi esittää huomautuksensa komission asettamassa määräajassa, jonka on oltava vähintään yksi kuukausi havainnon ilmoituspäivästä. Huomautuksissaan jäsenvaltio voi ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.

  4.  Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava tarvittavat tiedot, ja se voi esittää huomautuksensa komission asettamassa määräajassa, jonka on oltava vähintään yksi kuukausi ja enintään kolme kuukautta havainnon ilmoituspäivästä. Huomautuksissaan jäsenvaltio voi ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Kun komissio päättää, antaako se ehdotuksen päätökseksi asianmukaisista toimenpiteistä, se ottaa huomioon saamansa tiedot, asianomaisen jäsenvaltion esittämät huomautukset sekä ehdotettujen korjaavien toimenpiteiden riittävyyden.

  5.  Kun komissio päättää, tekeekö se päätöksen 4 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä, se ottaa huomioon saamansa tiedot, asianomaisen jäsenvaltion esittämät huomautukset sekä ehdotettujen korjaavien toimenpiteiden riittävyyden. Komissio päättää saatuja tietoja koskevista jatkotoimista yhden kuukauden suuntaa-antavan määräajan puitteissa ja joka tapauksessa kohtuullisessa ajassa tietojen saannista.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  Arvioitaessa määrättävien toimenpiteiden suhteellisuutta komissio ottaa asianmukaisella tavalla huomioon 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja ohjeet.

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos komissio katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleinen puute, se antaa neuvostolle ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi asianmukaisista toimenpiteistä.

  6.  Jos komissio katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleinen puute, se tekee päätöksen 4 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä täytäntöönpanosäädöksellä.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a.  Samalla, kun komissio tekee päätöksensä, se esittää samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen hyväksyttyjen toimenpiteiden arvoa vastaavan määrän siirtämisestä budjettivaraukseen.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 b.  Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 ja 6 kohdasta poiketen Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät siirtoehdotusta neljän viikon kuluessa siitä, kun kummatkin toimielimet ovat saaneet sen. Siirtoehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei Euroopan parlamentti muuta tai hylkää sitä annettujen äänten enemmistöllä tai neuvosto muuta tai hylkää sitä määräenemmistöllä neljän viikon kuluessa. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto muuttaa siirtoehdotusta, sovelletaan varainhoitoasetuksen 31 artiklan 8 kohtaa.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 c.  Edellä 6 kohdassa tarkoitettu päätös tulee voimaan, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät kumpikaan hylkää siirtoehdotusta edellä 6 b kohdassa tarkoitetussa ajassa.

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Olisi katsottava, että neuvosto on hyväksynyt asianmukaisia toimenpiteitä koskevan päätöksen, ellei se päätä määräenemmistöllä hylätä komission ehdotusta kuukauden kuluessa siitä kun komissio on antanut ehdotuksensa.

  Poistetaan.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8.  Neuvosto voi määräenemmistöllä muuttaa komission ehdotusta ja hyväksyä muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

  Poistetaan.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Asianomainen jäsenvaltio voi milloin tahansa esittää komissiolle näyttöä siitä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute on korjattu tai sitä ei enää ole.

  1.  Asianomainen jäsenvaltio voi milloin tahansa esittää komissiolle virallisen ilmoituksen ja näyttöä siitä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute on korjattu tai sitä ei enää ole.

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio arvioi asianomaisen jäsenvaltion tilanteen. Kun oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset puutteet, joiden vuoksi asianmukaiset toimenpiteet on hyväksytty, lakkaavat olemasta kokonaan tai osittain, komissio antaa neuvostolle ehdotuksen päätökseksi, jolla kyseiset toimenpiteet kumotaan kokonaan tai osittain. Asetuksen 5 artiklan 2, 4, 5, 6, 7 kohdan menettelytapoja on noudatettava.

  2.  Komissio arvioi asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kaikki paneelin lausunnot huomioon ottaen, asianomaisen jäsenvaltion tilanteen suuntaa-antavassa kuukauden pituisessa määräajassa ja joka tapauksessa kohtuullisessa ajassa virallisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Kun oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset puutteet, joiden vuoksi 4 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet on hyväksytty, lakkaavat olemasta kokonaan tai osittain, komissio tekee viipymättä päätöksen, jolla kyseiset toimenpiteet kumotaan kokonaan tai osittain. Samalla, kun komissio tekee päätöksensä, se esittää samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 5 artiklan 6 a kohdassa tarkoitetun budjettivarauksen poistamisesta kokonaan tai osittain. Asetuksen 5 artiklan 2, 4, 5, 6, 6 b ja 6 c kohdan menettelytapoja on noudatettava.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jos 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla keskeytetään yhden tai useamman ohjelman tai ohjelman muutoksen hyväksyntä, tai jos 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla keskeytetään sitoumuksia, kumotaan, keskeytettyjä maksusitoumuksia vastaavat määrät otetaan talousarvioon, ellei neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o XXXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 7 artiklasta muuta johdu. Keskeytettyjä, vuonna n tehtyjä sitoumuksia ei saa ottaa vuodeksi n + 2 laadittua talousarviota myöhempiin talousarvioihin.

  3.  Jos 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla keskeytetään yhden tai useamman ohjelman tai ohjelman muutoksen hyväksyntä, tai jos 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla keskeytetään sitoumuksia, kumotaan, keskeytettyjä maksusitoumuksia vastaavat määrät otetaan talousarvioon, ellei neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o XXXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 7 artiklasta muuta johdu. Keskeytettyjä, vuonna n tehtyjä sitoumuksia ei saa ottaa vuodeksi n + 2 laadittua talousarviota myöhempiin talousarvioihin. Vuodesta n + 3 alkaen keskeytettyjä sitoumuksia vastaava määrä otetaan neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o XXXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 12 artiklassa säädettyyn maksusitoumusmäärärahoja koskevaan unionin varaukseen.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  7 artikla

  Poistetaan.

  Euroopan parlamentille annettavat tiedot

   

  Komissio antaa Euroopan parlamentille viipymättä tiedon kaikista 4 ja 5 artiklan nojalla ehdotetuista tai hyväksytyistä toimenpiteistä.

   

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  7 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a artikla

   

  Raportointi

   

  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja erityisesti mahdollisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden tehokkuudesta viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

   

  Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  8 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 a artikla

   

  Sisällyttäminen varainhoitoasetukseen

   

  Tämän asetuksen sisältö sisällytetään varainhoitoasetukseen sen seuraavan tarkistuksen yhteydessä.

  • [1]  EUVL C 291, 17.8.2018, s. 1.

  PERUSTELUT

  Taustaa

  Komissio totesi tiedonannossaan ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen” (COM(2018)0098), että ”unioni on oikeusyhteisö ja sen arvot muodostavat perustan sen olemassaololle”. Näiden arvojen kunnioittaminen on siksi varmistettava kaikissa unionin politiikoissa. Tämä koskee myös EU:n talousarviota, jossa perusarvojen kunnioittaminen on ehdoton edellytys sille, että varainhoito on moitteetonta ja EU:n rahoitus tuloksellista.

  Viime aikoina on keskusteltu julkisesti siitä, heikentävätkö keskinäisen valvonnan kansallisten järjestelmien puutteet mahdollisesti SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen perusarvojen kunnioittamista. Tässä yhteydessä on ehdotettu, että perusarvojen kunnioituksen puutteen pitäisi johtaa seurauksiin, joihin kuuluu esimerkiksi EU:n talousarvioista suoritettavien maksujen keskeyttäminen.

  Euroopan parlamentti kehotti etenkin 14. maaliskuuta 2018 seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä antamassaan päätöslauselmassa komissiota ”ehdottamaan mekanismia, jonka avulla jäsenvaltioihin, jotka eivät noudata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklassa vahvistettuja arvoja, voidaan soveltaa taloudellisia seurauksia”. Parlamentti varoitti kuitenkin, että ”unionin talousarvion lopullisiin edunsaajiin ei mitenkään voi vaikuttaa sellaisten sääntöjen rikkominen, joista he eivät ole vastuussa”.

  Komissio julkisti 2. toukokuuta 2018 olennaisena osana vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevaa pakettia lainsäädäntöehdotuksen niiden sääntöjen vahvistamiseksi, jotka ovat tarpeen unionin talousarvion suojaamiseksi silloin, kun jäsenvaltioissa esiintyy oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviä yleisiä puutteita. Ehdotus perustuu SEUT‑sopimuksen 322 artiklan 1 kohdan a alakohtaan kuten varainhoitoasetuskin.

  Komission ehdotuksen mukaan Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi sellaisten rahallisten tappioiden riskiltä, joita oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset puutteet voivat aiheuttaa, unionille olisi annettava mahdollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin, joihin kuuluu EU:n rahoituksen keskeyttäminen, vähentäminen ja rajoittaminen tavalla, joka on suhteessa puutteiden luonteeseen, vakavuuteen ja laajuuteen.

  Komissio ehdottaa seuraavaa menettelyä toimien hyväksymiseksi: jos on perusteltu syy olettaa, että on olemassa yleinen puute, komissio ilmoittaa ensin havainnostaan asianomaiselle jäsenvaltiolle ja tarkastelee sen huomautuksia. Jos komissio katsoo, että yleinen puute on olemassa, se antaa ehdotuksen toimenpiteitä koskevaksi päätökseksi neuvostolle, joka päättää asiasta käänteisellä määräenemmistöäänestyksellä (toisin sanoen ehdotuksen hylkäämiseen tai muuttamiseen tarvitaan määräenemmistö). Samaa menettelyä sovelletaan toimenpiteiden kumoamiseen, kun yleistä puutetta ei enää ole.

  Esittelijöiden kanta

  Esittelijät ovat samaa mieltä komission esittämistä laajoista tavoitteista ja ehdottavat seuraavanlaisia tarkistuksia ehdotuksen vahvistamiseksi ja sen tehokkuuden lisäämiseksi.

    Perusarvot ja Kööpenhaminan kriteerit: 2 ja 3 artiklaa olisi tarkistettava sen selventämiseksi, että kuten parlamentti ehdotti 14. maaliskuuta 2018 uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä esittämässään päätöslauselmassa, oikeusvaltioperiaatteen katsotaan liittyvän SEU-sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuihin perusarvoihin. Kööpenhaminan kriteerit ovat keskeiset ehdot, jotka kaikkien ehdokasvaltioiden on täytettävä tullakseen unionin jäseniksi. Ne on otettava huomioon arvioitaessa riskejä, joita oikeusvaltioperiaatteeseen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute aiheuttaa moitteettoman varainhoidon periaatteille. Kriteereihin sisältyy sellaisten instituutioiden vakaus, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen suojan, toimiva markkinatalous ja kyvyn selvitä kilpailusta ja markkinavoimista samoin kuin kyvyn selvitä unionin jäsenyyteen liittyvistä haasteista.

    Yleisten puutteiden arviointi: Kun arvioidaan yleisen puutteen olemassaoloa ja jotta voidaan varmistaa toteutettavien toimenpiteiden suhteellisuus, komission on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät tiedot mukaan luettuina tiedot, jotka saadaan parlamentilta ja Euroopan neuvoston Venetsian komission kaltaisilta elimiltä. Komission on otettava huomioon myös liittymisneuvotteluissa käytetyt kriteerit ja erityisesti luvut, jotka koskevat oikeuslaitosta ja perusoikeuksia (23), oikeutta, vapautta ja turvallisuutta (24), varainhoidon valvontaa (32) ja verotusta (16), sekä suuntaviivat, joita käytetään yhteistyö- ja seurantamekanismin yhteydessä.

    Lopullisten edunsaajien suojelu: Komission ehdotuksen mukaan asianmukaisten toimien toteuttaminen ei vaikuta hallituksen yksiköiden velvollisuuteen toteuttaa ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia ja etenkään velvollisuuteen suorittaa maksuja lopullisille edunsaajille, mutta ei ole kuitenkaan täysin selvää, miten tämä säännös pannaan täytäntöön. Komission olisi toteutettava kaikki asianmukaiset toimet auttaakseen lopullisia edunsaajia vaatimaan saataviaan, jos oikeudellisia velvollisuuksia ei noudateta.

    Toimien hyväksymis- ja kumoamismenettelyt ja parlamentin osallistuminen: Ainoa komission ehdotuksella parlamentille siirrettävä oikeus on oikeus saada tietoja kaikista ehdotetuista ja hyväksytyistä toimenpiteistä. Tällainen menettely ei selvästikään vastaa parlamentin institutionaalisia oikeuksia EU:n budjettivallan käyttäjänä, kun otetaan huomioon ehdotettujen toimien merkittävä vaikutus unionin talousarvioon. Siksi esittelijät ehdottavat tasapainoisempaa mekanismia, joka asettaa parlamentin ja neuvoston samanlaiseen asemaan. Ehdotetun menettelyn mukaan komissio hyväksyisi asianmukaisia toimia koskevan päätöksen täytäntöönpanosäädöksellä ja esittäisi samanaikaisesti parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen hyväksyttyjen toimien arvoa vastaavan summan siirtämisestä budjettivaraukseen. Päätös tulisi voimaan vain, jos parlamentti ja neuvosto eivät hylkää sitä kuukauden kuluessa. Ehdotetussa menettelyssä säilytettäisiin komission ehdotukseen sisältynyt käänteisen (määrä-)enemmistöäänestyksen periaate.

    Muita kysymyksiä: Ehdotetaan tarkistuksia sen tarkentamiseksi, mikä katsotaan oikeuslaitoksen riippumattomuuden vaarantamiseksi, sekä menettelyvarmuuden parantamiseksi ottamalla käyttöön suuntaa-antavia määräaikoja, joiden kuluessa komission on reagoitava jäsenvaltioilta saatuihin tietoihin, ja sen varmistamiseksi, että jos asetettuja toimenpiteitä ei kumota kahden vuoden jälkeen, lykättyjä varoja ei menetetä, vaan ne viedään vuosien 2012–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä annetussa asetuksessa säädettyyn maksusitoumusmäärärahoja koskevaan unionin varaukseen.

  KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.12.2018)

  budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
  (COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Valmistelija (*): Josep‑Maria Terricabras

  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

  TARKISTUKSET

  Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talousarvion valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ehdotus

  Ehdotus

  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

  unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

  unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

   

  (Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Oikeusvaltioperiaate on yksi keskeisistä arvoista, joihin Euroopan unioni perustuu. Kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 artiklassa todetaan, nämä arvot ovat yhteisiä jäsenvaltioille.

  (1)  Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’SEU-sopimus’), 2 artiklassa todetaan, nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  Demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet ovat kolmenvälisessä suhteessa, jossa ne vahvistavat toisiaan ja turvaavat yhdessä unionin ja jäsenvaltioiden perustuslaillisen ytimen. Unionin sisällä ei voi olla arvohierarkiaa. Toimivan demokratian, vahvojen ja vastuullisten instituutioiden, avoimen ja osallistavan päätöksenteon sekä tehokkaan oikeusvaltion keskinäinen riippuvuus on olennaisen tärkeää ihmisoikeuksien todellisen kunnioittamisen kannalta ja päinvastoin. SEU-sopimuksen 2 ja 6 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot täysin kunnioittavat, suojelevat ja edistävät oikeusvaltioperiaatetta, perusoikeuksia ja demokratiaa.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien arvojen mukaisesti ja että julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Oikeusvaltioperiaate edellyttää erityisesti, että noudatetaan laillisuuden7, oikeusvarmuuden8, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon9, vallanjaon10 sekä riippumattomien tuomioistuinten takaaman tehokkaan oikeussuojan11 periaatteita.12

  (2)  Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa demokratiaa ja perusoikeuksien kunnioittamista koskevien periaatteiden mukaisesti ja että julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Oikeusvaltioperiaate edellyttää erityisesti, että noudatetaan laillisuuden7, mukaan luettuna avoin, vastuuvelvollinen ja demokraattinen lainsäädäntäprosessi, oikeusvarmuuden8, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon9, vallanjaon10, oikeussuojan saatavuuden sekä riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten takaaman tehokkaan oikeussuojan11 periaatteita.12

  __________________

  __________________

  7 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-496/99 CAS Succhi di Frutta, 29.4.2004, ECLI:EU:C:2004:236, 63 kohta.

  7 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-496/99 CAS Succhi di Frutta, 29.4.2004, ECLI:EU:C:2004:236, 63 kohta.

  8 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 212–217/80 Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi ja muut, Ditta Italo Orlandi & Figlio ja Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 12.11.1981, ECLI:EU:C:1981:270, 10 kohta.

  8 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 212–217/80 Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi ja muut, Ditta Italo Orlandi & Figlio ja Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 12.11.1981, ECLI:EU:C:1981:270, 10 kohta.

  9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88 Hoechst, 21.9.1989, ECLI:EU:C:1989:337, 19 kohta.

  9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88 Hoechst, 21.9.1989, ECLI:EU:C:1989:337, 19 kohta.

  10 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-477/16 Kovalkovas, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:861, 36 kohta; Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/16 PPU Poltorak, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:858, 35 kohta; sekä unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-279/09 DEB, 22.12.2010, ECLI:EU:C:2010:811, 58 kohta.

  10 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-477/16 Kovalkovas, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:861, 36 kohta; Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/16 PPU Poltorak, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:858, 35 kohta; sekä unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-279/09 DEB, 22.12.2010, ECLI:EU:C:2010:811, 58 kohta.

  11 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, 27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 31, 40 ja 41 kohta.

  11 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, 27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 31, 40 ja 41 kohta.

  12 Komission tiedonanto Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final), liite I.

  12 Komission tiedonanto Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final), liite I.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Jäsenvaltioiden olisi ylläpidettävä ja vaalittava oikeusvaltion arvoa ja näytettävä esimerkkiä siirtymällä kohti yhteistä oikeusvaltioon perustuvaa kulttuuria, joka on olennainen edellytys koko Euroopan yhdentymishankkeen legitiimiydelle ja keskeinen edellytys rakennettaessa kansalaisten luottamusta unioniin. Oikeusvaltioperiaatteen heikentyminen yhdessä jäsenvaltiossa vaikuttaa kielteisesti oikeusvaltioperiaatteeseen koko unionissa.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b)  Perusoikeuksista unionissa määrätään erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jolla on SEU:n 6 artiklan mukaisesti sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla, ja tämän vuoksi sitä on noudatettava kaikessa unionin lainsäädännössä, myös tässä asetuksessa. Velvoite kunnioittaa, suojella ja edistää perusoikeuksia sisältyy myös useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, joita ovat muun muassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus, Euroopan sosiaalinen peruskirja, siihen liitetty lisäpöytäkirja ja sen tarkistettu versio.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on ennakkoedellytys sille, että voidaan suojata muita unionin perusarvoja, kuten vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on erottamattomasti sidoksissa demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Ei voi olla demokratiaa eikä perusoikeuksien kunnioittamista ilman oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, ja päinvastoin.

  Poistetaan.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Kun jäsenvaltiot toteuttavat unionin talousarviota, oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on talousarvion toteuttamistavasta riippumatta keskeinen ennakkoedellytys sille, että talousarviota toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklaan kirjattujen moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

  (4)  Kun jäsenvaltiot toteuttavat unionin talousarviota, oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen on talousarvion toteuttamistavasta riippumatta keskeinen ennakkoedellytys sille, että talousarviota toteutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklaan kirjattujen moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Tuomioistuinten olisi toimittava riippumattomasti ja puolueettomasti, ja tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten olisi voitava hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Jotta tuomioistuimet ja viranomaiset voisivat toimia tuloksellisesti ja kunnioittaa toiminnassaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, niille olisi kohdennettava riittävästi resursseja ja niillä olisi oltava käytössään asianmukaiset menettelytavat. Nämä edellytykset ovat vähimmäistae sellaisia laittomia ja mielivaltaisia viranomaispäätöksiä vastaan, jotka voivat vahingoittaa unionin taloudellisia etuja.

  (6)  Oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus olisi taattava aina, ja tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten olisi voitava hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti. Jotta tuomioistuimet ja viranomaiset voisivat toimia tuloksellisesti ja kunnioittaa toiminnassaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, niille olisi kohdennettava riittävästi resursseja ja niillä olisi oltava käytössään asianmukaiset menettelytavat. Nämä edellytykset ovat vähimmäistae sellaisia laittomia ja mielivaltaisia viranomaispäätöksiä vastaan, jotka voivat heikentää näitä perusperiaatteita.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on tärkeää Euroopan kansalaisten kannalta, mutta myös yritystoimintaan liittyvien aloitteiden sekä innovaatioiden ja investointien kannalta. Lisäksi sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, sillä sisämarkkinat kukoistavat parhaiten siellä, missä oikeudellinen ja institutionaalinen kehys on vankka.

  (8)  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen on olennaista, jotta kansalaiset voivat osallistua täysimääräisesti demokraattiseen toimintaan unionissa. Se on tärkeää myös yrittäjyyden, yritystoimintaan liittyvien aloitteiden, innovaatioiden ja investointien kannalta sekä oikeuksiin perustuvan ja moitteettomasti toimivien sisämarkkinoiden edistämiseksi. Sisämarkkinat tarvitsevat vakaan oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen, jotta varmistetaan luottamus kaikkien toimijoiden keskuudessa, hyödynnetään sisämarkkinoiden koko potentiaali ja saavutetaan kestävä pitkän aikavälin kasvu. Tilanteissa, joissa jäsenvaltio ei enää takaa oikeusvaltioperiaatteen tai perusoikeuksien kunnioittamista, unionilla ja sen jäsenvaltioilla on velvollisuus suojella perussopimusten loukkaamattomuutta ja soveltamista ja suojella kaikkien oikeuksia niiden lainkäyttöalueella.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  SEU-sopimuksen 19 artiklassa ilmaistaan konkreettisesti, mitä sen 2 artiklassa vahvistettu oikeusvaltioperiaate merkitsee. Ensiksi mainitun artiklan mukaan jäsenvaltioiden on annettava mahdollisuudet tehokkaaseen oikeussuojaan unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla, myös silloin kun on kyse unionin talousarvion toteuttamisesta. Tehokas tuomioistuinvalvonta, jolle on annettu tehtäväksi varmistaa unionin oikeuden noudattaminen, on itsessään keskeinen osa oikeusvaltioperiaatetta ja edellyttää riippumattomia tuomioistuimia.13 Kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan14 47 artiklan toisessa alakohdassa vahvistetaan, on keskeisen tärkeää pitää yllä tuomioistuinten riippumattomuutta. Näin on erityisesti silloin kun tuomioistuin käsittelee sellaisten toimenpiteiden, sopimusten tai muiden instrumenttien pätevyyttä, joista aiheutuu julkisia menoja tai velkoja. Tämä koskee myös julkisia hankintoja koskevia menettelyitä, jotka nekin voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

  (9)  SEU-sopimuksen 19 artiklassa ilmaistaan konkreettisesti, mitä sen 2 artiklassa vahvistettu oikeusvaltioperiaate merkitsee. Ensiksi mainitun artiklan mukaan jäsenvaltioiden on annettava mahdollisuudet tehokkaaseen oikeussuojaan unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla, myös silloin kun on kyse unionin talousarvion toteuttamisesta. Oikeusjärjestelmien tehokkuus on yksi oikeusvaltion keskeisistä tekijöistä ja olennaisen tärkeä yhdenvertaisen kohtelun, hallinnollisten väärinkäytöksien johdosta määrättävien seuraamuksien sekä mielivaltaisuuden torjumisen kannalta. Tehokas tuomioistuinvalvonta, jolle on annettu tehtäväksi varmistaa unionin oikeuden noudattaminen, on itsessään keskeinen osa oikeusvaltioperiaatetta ja edellyttää riippumattomia tuomioistuimia.13 Kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan14 47 artiklan toisessa alakohdassa vahvistetaan, on keskeisen tärkeää varmistaa oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä pitää yllä tuomioistuinten riippumattomuutta. Tämä pätee erityisesti tuomioistuinvalvontaan, joka koskee sellaisten toimenpiteiden, sopimusten tai muiden instrumenttien laillisuutta, joista aiheutuu julkisia menoja tai velkoja, muun muassa hankintamenettelyjen yhteydessä, joita koskevissa asioissa voidaan myös kääntyä tuomioistuimen puoleen.

  __________________

  __________________

  13 Asia C-64/16, 32–36 kohta.

  13 Asia C-64/16, 32–36 kohta.

  14 Asia C-64/16, 40 ja 41 kohta.

  14 Asia C-64/16, 40 ja 41 kohta.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Näin ollen oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja unionin talousarvion tehokas toteuttaminen moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ovat selvässä yhteydessä toisiinsa.

  (10)  Näin ollen oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja perusoikeuksien kunnioittaminen sekä unionin talousarvion tehokas toteuttaminen moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ovat selvässä yhteydessä toisiinsa.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Yleiset puutteet, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatteen noudattamista jäsenvaltioissa ja jotka haittaavat erityisesti viranomaistoiminnan asianmukaisuutta ja tehokasta tuomioistuinvalvontaa, voivat vahingoittaa vakavasti unionin taloudellisia etuja. Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta laadullisen arvioinnin.

  (11)  Jäsenvaltioissa ilmenevät yleiset puutteet, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja perusoikeuksien kunnioittamista, voivat vahingoittaa vakavasti unionin taloudellisia etuja, erityisesti kun puutteissa on kyse unionin talousarvion menoihin liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista ja kansalaisten oikeuksista ja eduista riippumatta siitä, missä he asuvat.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Arviointi voi perustua kaikista käytettävissä olevista lähteistä ja tunnustetuista instituutioista saataviin tietoihin. Tietolähteitä voisivat olla esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä päätelmät ja suositukset, joita tuottavat esimerkiksi sellaiset kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin Euroopan neuvoston elimet sekä eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostot.

  (12)  Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee edustavan riippumattomien asiantuntijoiden paneelin avustamana jäsenvaltion tilanteesta laadullisen, objektiivisen, läpinäkyvän, epäpoliittisen ja puolueettoman arvioinnin, joka perustuu nimenomaiseen näyttöön. Kaikkien jäsenvaltioiden vuosittaisen arvioinnin olisi perustuttava kaikista käytettävissä olevista lähteistä ja tunnustetuista instituutioista saataviin tietoihin, muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioihin, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin, unionin muiden toimielinten, elinten, toimistojen tai virastojen kuten talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean, oikeusasiamiehen ja Euroopan unionin perusoikeusviraston raportteihin ja lausuntoihin sekä päätelmiin ja suosituksiin, joita tuottavat esimerkiksi sellaiset kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin Euroopan neuvoston elimet sekä eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostot, ja kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden raportointiin. Tällä arvioinnilla olisi korvattava nykyiset välineet ja mekanismit, kuten Bulgariaa ja Romaniaa koskeva yhteistyö- ja seurantamekanismi.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka ovat tarpeen unionin talousarvion suojaamiseksi silloin kun jäsenvaltioissa esiintyy oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita.

  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka ovat tarpeen unionin talousarvion suojaamiseksi silloin kun jäsenvaltioissa esiintyy oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  ’oikeusvaltioperiaatteella’ Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittua unionin arvoa; oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvat laillisuusperiaate, joka merkitsee läpinäkyvää, vastuuvelvollista, demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto, riippumattomien tuomioistuinten takaama tehokas oikeussuoja, joka sisältää myös perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamisen, sekä vallanjako ja yhdenvertaisuus lain edessä;

  a)  ’oikeusvaltioperiaatteella ja perusoikeuksilla’ niitä sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa; niihin kuuluvat laillisuusperiaate, joka merkitsee läpinäkyvää, vastuuvelvollista, demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto, oikeussuojan saatavuus ja tehokas oikeussuoja riippumattomissa ja puolueettomissa tuomioistuimissa; vallanjako, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus lain edessä sekä perusoikeuksien kunnioittaminen, josta määrätään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa;

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  ’oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvalla yleisellä puutteella’ laajamittaisia tai toistuvia viranomaisten käytäntöjä, laiminlyöntejä tai toimenpiteitä, jotka vaikuttavat haitallisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen;

  b)  ’yleisellä puutteella ’ kaikkia tilanteita, joissa voidaan vahvistaa, että oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin kohdistuu järjestelmätason uhka, tai joissa oikeusvaltiota ja perusoikeuksia heikennetään suoraan tai välillisesti järjestelmällisellä tavalla joko viranomaisten käytäntöjen, laiminlyöntien, toimenpiteiden tai toimimatta jättämisen yhteisvaikutuksella tai viranomaisen laajamittaisilla tai toistuvilla käytännöillä, laiminlyönneillä, toimenpiteillä tai toimimatta jättämisellä, ja jos tällainen tilanne vaikuttaa tai uhkaa vaikuttaa haitallisesti unionin talousarvion, erityisesti hallinto- ja valvontatoimien, moitteettomaan toteuttamiseen moitteettoman varainhoidon ja unionin taloudellisten etujen suojaamisen periaatteiden mukaisesti;

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – -1 kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1.  On toteutettava asianmukaisia, tasapainoisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, jos komissio toteaa, että sillä on perusteltu syy katsoa, että yleisen puutteen edellytykset jäsenvaltiossa täyttyvät.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  On toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, jos oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuva yleinen puute vaikuttaa tai uhkaa vaikuttaa haitallisesti moitteettoman varainhoidon periaatteen toteutumiseen tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen ja erityisesti seuraaviin toimintoihin:

  1.  On toteutettava toimenpiteitä, jos jäsenvaltiossa esiintyvä yleinen puute vaikuttaa tai uhkaa vaikuttaa haitallisesti erityisesti seuraaviin toimintoihin:

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  unionin talousarvion asianmukainen toteuttaminen sen jälkeen, kun perusoikeuksia on loukattu järjestelmällisesti.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvina yleisinä puutteina pidetään erityisesti seuraavia:

  2.  Oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvina yleisinä puutteina on pidettävä erityisesti seuraavia:

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden vaarantaminen;

  a)  tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden vaarantaminen, muun muassa asettamalla rajoja oikeudellisten toimien itsenäiselle harjoittamiselle puuttumalla ulkoisesti riippumattomuuden takuisiin, rajoittamalla tuomioita soveltamalla ulkoisia määräyksiä, muuttamalla mielivaltaisesti tuomioistuinlaitoksen henkilöstön nimittämissääntöjä tai palveluksen ehtoja tai vaikuttamalla tuomioistuinlaitoksen henkilöstöön millä tahansa tavalla, joka vaarantaa henkilöstön puolueettomuuden;

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Yleisen puutteen tunnistamisessa komissiota avustaa edustava riippumattomien asiantuntijoiden paneeli (oikeusvaltion ja perusoikeuksien asiantuntijapaneeli), jossa arvioidaan tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa vuosittain määrällisten ja laadullisten perusteiden ja tietojen perusteella, joihin kuuluvat muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset, tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, unionin muiden toimielinten, elinten, toimistojen tai virastojen raportit ja lausunnot sekä asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen päätelmät ja suositukset. Arviointi on julkistettava.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b.  Euroopan parlamentti käy yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia käsittelevän asiantuntijapaneelin laatimaa arviointia koskevan vuotuisen seurantakeskustelun. Tätä tarkoitusta varten kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentin toimivaltainen valiokunta perustavat yhdessä erityisen yhteisparlamentaarisen ryhmän. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit päättävät yhdessä yhteisparlamentaarisen ryhmän organisaatiosta ja työjärjestyksestä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehtyyn pöytäkirjaan N:o 1 sisältyvän 9 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  3 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a artikla

   

  Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia käsittelevä asiantuntijapaneeli

   

  1. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia käsittelevä asiantuntijapaneeli koostuu seuraavista jäsenistä:

   

  a) yksi kunkin jäsenvaltion parlamentin nimeämä riippumaton asiantuntija, jonka on oltava pätevä perustuslakituomioistuimen tai korkeimman oikeuden tuomari, joka ei ole aktiivipalveluksessa;

   

  b) kymmenen muuta asiantuntijaa, jotka Euroopan parlamentti nimittää kahden kolmasosan enemmistöllä asiantuntijaluettelosta, jonka ovat laatineet

   

  i) eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio (ALLEA, European Federation of Academies of Sciences and Humanities);

   

  ii) kansallisten ihmisoikeuselinten eurooppalainen verkosto (ENNHRI);

   

  iii) Euroopan neuvosto (mukaan lukien Venetsian komissio, lahjonnan vastainen valtioiden ryhmä (GRECO) ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu);

   

  iv) oikeuslaitoksen toimivuutta tarkasteleva Euroopan neuvoston pysyvä komitea (CEPEJ) ja Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE); ja

   

  v) Yhdistyneet kansakunnat (YK), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD).

   

  2. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia käsittelevän asiantuntijapaneelin kokoonpanossa varmistetaan sukupuolten tasapuolinen edustus.

   

  3. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia käsittelevä asiantuntijapaneeli valitsee puheenjohtajansa jäsentensä joukosta.

   

  4. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia käsittelevän asiantuntijapaneelin työn helpottamiseksi komissio tarjoaa asiantuntijapaneelille sihteeristön ja mahdollistaa näin sen tehokkaan toiminnan erityisesti keräämällä tarkasteltavia ja arvioitavia tietoja ja tietolähteitä ja antamalla hallinnollista tukea.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  11.6.2018

  Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  5.7.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Josep-Maria Terricabras

  9.7.2018

  55 artikla – Valiokuntien yhteiskokousmenettely

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

         

  5.7.2018

  Valiokuntakäsittely

  8.11.2018

  19.11.2018

  3.12.2018

   

  Hyväksytty (pvä)

  3.12.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  33

  10

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Max Andersson, France Jamet

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  33

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

  ECR

  Helga Stevens

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

  10

  -

  ECR

  Branislav Škripek, Kristina Winberg

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  France Jamet, Auke Zijlstra

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

  3

  0

  PPE

  József Nagy

  S&D

  Emilian Pavel, Sergei Stanishev

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.11.2018)

  budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
  (COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Valmistelija: Iskra Mihaylova

  TARKISTUKSET

  Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä talousarvion valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on ennakkoedellytys sille, että voidaan suojata muita unionin perusarvoja, kuten vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on erottamattomasti sidoksissa demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Ei voi olla demokratiaa eikä perusoikeuksien kunnioittamista ilman oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, ja päinvastoin.

  (3)  Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on ennakkoedellytys sille, että voidaan suojata muita unionin perusarvoja, kuten vapautta, demokratiaa, syrjimättömyyttä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on erottamattomasti sidoksissa demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Ei voi olla demokratiaa eikä perusoikeuksien kunnioittamista ilman oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, ja päinvastoin. Demokratia, oikeusvaltioperiaate ja perusihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat unionin uskottavuuden kannalta keskeisiä.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 a)  Euroopan parlamentti hyväksyi 25 päivänä lokakuuta 2016 päätöslauselman suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta. Lisäksi Demokratiaa oikeusteitse -komissio (”Venetsian komissio”) hyväksyi 11–12 päivänä maaliskuuta 2016 luettelon oikeusvaltion arviointiperusteista (CDL-AD(2016)007).

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Yleiset puutteet, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatteen noudattamista jäsenvaltioissa ja jotka haittaavat erityisesti viranomaistoiminnan asianmukaisuutta ja tehokasta tuomioistuinvalvontaa, voivat vahingoittaa vakavasti unionin taloudellisia etuja. Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta laadullisen arvioinnin.

  (11)  Yleiset puutteet, jotka koskevat oikeusvaltioperiaatteen noudattamista jäsenvaltioissa ja jotka haittaavat erityisesti viranomaistoiminnan asianmukaisuutta ja tehokasta tuomioistuinvalvontaa, voivat vahingoittaa vakavasti unionin taloudellisia etuja. Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta laadullisen arvioinnin. Tällaisten puutteiden tehokas tutkinta ja tehokkaiden ja oikeasuhteisten toimien soveltaminen tilanteissa, joissa havaitaan yleisiä puutteita, on tarpeen paitsi unionin taloudellisten etujen turvaamiseksi, mikä käsittää myös tehokkaan tulojen kantamisen, myös jotta voidaan varmistaa kansalaisten luottamus unionia ja sen toimielimiä kohtaan. Vain riippumaton oikeuslaitos, joka pitää yllä oikeusvaltioperiaatetta ja oikeusvarmuutta kaikissa jäsenvaltioissa, voi taata, että EU:n talousarviosta tulevat varat suojataan riittävällä tavalla.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta laadullisen arvioinnin. Arviointi voi perustua kaikista käytettävissä olevista lähteistä ja tunnustetuista instituutioista saataviin tietoihin. Tietolähteitä voisivat olla esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä päätelmät ja suositukset, joita tuottavat esimerkiksi sellaiset kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin Euroopan neuvoston elimet sekä eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostot.

  (12)  Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta avoimen ja puolueettoman laadullisen arvioinnin. Arviointi voi perustua kaikista käytettävissä olevista lähteistä ja tunnustetuista instituutioista saataviin tietoihin. Tietolähteitä voisivat olla esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, asiaan liittyvien EU:n virastojen asiantuntijalausunnot, Euroopan parlamentin 25 päivänä lokakuuta 2016 hyväksymässä päätöslauselmassa tarkoitetun riippumattoman asiantuntijapaneelin suositukset sekä päätelmät ja suositukset, joita tuottavat esimerkiksi sellaiset kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin Euroopan neuvoston elimet sekä eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostot.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (13)  Olisi määritettävä, mitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa, kun yleisiä puutteita havaitaan, ja millaista menettelyä noudattaen kyseiset toimenpiteet hyväksytään. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava sitoumusten ja maksujen keskeyttäminen, jo hyväksyttyjen sitoumusten rahoituksen vähentäminen sekä kielto tehdä uusia sitoumuksia varojen saajien kanssa.

  (13)  Olisi määritettävä, mitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa, kun yleisiä puutteita havaitaan, ja millaista menettelyä noudattaen kyseiset toimenpiteet hyväksytään, ja niissä olisi noudatettava samoja kriteerejä ja varmistettava kaikkien jäsenvaltioiden yhdenvertainen kohtelu. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava sitoumusten ja maksujen keskeyttäminen, jo hyväksyttyjen sitoumusten rahoituksen vähentäminen sekä kielto tehdä uusia sitoumuksia varojen saajien kanssa. Näiden toimenpiteiden toteuttamiseen velvoittamista koskevan päätöksen olisi käsitettävä vaikutustenarviointiin perustuvat vankat takeet sen varmistamiseksi, ettei unionin varojen lopullisiin tuensaajiin kohdistu kielteisiä vaikutuksia.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Toimenpiteistä päätettäessä olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta, ja tällöin olisi erityisesti otettava huomioon seuraavat seikat: tilanteen vakavuus; aika, joka on kulunut rikkomisesta; rikkomisen kesto ja toistuvuus; se, aikooko asianomainen jäsenvaltio tehdä yhteistyötä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvan yleisen puutteen poistamiseksi ja kuinka paljon se tätä yhteistyötä tekee; puutteen vaikutukset asiaan liittyvään unionin rahoitukseen.

  (14)  Toimenpiteistä päätettäessä olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta, ja tällöin olisi erityisesti otettava huomioon seuraavat seikat: tilanteen vakavuus; aika, joka on kulunut rikkomisesta; rikkomisen kesto ja toistuvuus; se, aikooko asianomainen jäsenvaltio tehdä yhteistyötä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvan yleisen puutteen poistamiseksi ja kuinka paljon se tätä yhteistyötä tekee; puutteen vaikutukset asiaan liittyvään unionin rahoitukseen. Sitoumusten keskeytyksen olisi oltava laajuudeltaan ja tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä olisi noudatettava tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne sekä keskeytyksen vaikutus kyseisen jäsenvaltion talouteen. Erityisesti olisi otettava huomioon keskeytyksen vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin ohjelmiin, joissa tarkastellaan oikeusvaltiota koskevia ehtoja.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a)  On olennaisen tärkeää, että lopullisten varojen saajien ja edunsaajien oikeutetut edut turvataan, kun hyväksytään toimia yleisten puutteiden ilmetessä. Kun komissio käsittelee hyväksyttäviä toimia, sen olisi otettava huomioon lopullisiin varojen saajiin ja edunsaajiin kohdistuvat mahdolliset vaikutukset. Lopullisten varojen saajien ja edunsaajien suojan parantamiseksi komission olisi seurattava aktiivisesti sitä, miten noudatetaan valtiollisten elinten ja jäsenvaltioiden lainmukaista velvoitetta jatkaa maksuja sen jälkeen, kun on hyväksytty toimia tämän asetuksen nojalla, ja ilmoitettava lopullisille varojen saajille ja edunsaajille näiden oikeuksista rikkomistapauksissa.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 b)  On olennaisen tärkeää, että Erasmus-ohjelman kaltaisten ohjelmien kautta myönnettävien apurahojen, tutkimusapurahojen ja vastaavien yksittäisten apurahojen yksittäiset saajat eivät saisi joutua kärsimään, jos hyväksytään jotakin jäsenvaltiota koskevia toimenpiteitä, kun yleisiä puutteita havaitaan.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ottaen huomioon tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden merkittävät taloudelliset vaikutukset täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita unionin taloudellisten etujen suojaaminen edellyttää, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

  (15)  Tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ottaen huomioon tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden merkittävät taloudelliset vaikutukset täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita unionin taloudellisten etujen suojaaminen edellyttää, olisi käytettävä yksimielistä äänestystä, johon asianomainen jäsenvaltio ei osallistu.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Ennen kuin komissio ehdottaa tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, miksi se katsoo, että kyseisessä jäsenvaltiossa saattaisi esiintyä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute. Kyseisen jäsenvaltion olisi voitava antaa huomautuksensa. Komission ja neuvoston olisi otettava nämä huomautukset huomioon.

  (16)  Ennen kuin komissio ehdottaa tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle joko riippumattoman asiantuntijapaneelin tai sen itse suorittamien arviointien tulokset sekä miksi se katsoo, että kyseisessä jäsenvaltiossa saattaisi esiintyä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute. Komission olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmoituksesta ja sen sisällöstä. Kyseisen jäsenvaltion olisi voitava antaa huomautuksensa. Komission olisi otettava nämä huomautukset huomioon.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Neuvoston olisi komission ehdotuksesta kumottava vaikutukseltaan lykkäävät toimenpiteet, jos niiden hyväksymiseen johtaneeseen tilanteeseen on puututtu asianmukaisesti.

  Poistetaan.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Komission olisi annettava Euroopan parlamentille tieto kaikista tämän asetuksen nojalla ehdotetuista ja hyväksytyistä toimenpiteistä,

  (18)  Komission olisi annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tieto kaikista tämän asetuksen nojalla ehdotetuista ja hyväksytyistä toimenpiteistä,

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  ’oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvalla yleisellä puutteella’ laajamittaisia tai toistuvia viranomaisten käytäntöjä, laiminlyöntejä tai toimenpiteitä, jotka vaikuttavat haitallisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen;

  b)  ’oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvalla yleisellä puutteella’ laajamittaisia tai toistuvia viranomaisten käytäntöjä, laiminlyöntejä tai toimenpiteitä, jotka vaikuttavat haitallisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen 3 artiklassa kuvatulla tavalla;

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimenpiteet

  Oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  On toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, jos oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuva yleinen puute vaikuttaa tai uhkaa vaikuttaa haitallisesti moitteettoman varainhoidon periaatteen toteutumiseen tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen ja erityisesti seuraaviin toimintoihin:

  1.  Oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltiossa kohdistuvat yleiset puutteet vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa haitallisesti moitteettoman varainhoidon periaatteen toteutumiseen tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen ja erityisesti seuraaviin toimintoihin:

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  mielipiteen- ja ilmaisunvapaus mukaan lukien lehdistönvapaus, yhdistymisvapaus ja akateeminen vapaus;

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f b)  asianomaisen jäsenvaltion julkisen talouden kurinalaisuus, erityisesti liiallisen julkistalouden alijäämän välttäminen SEUT-sopimuksen 126 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  se, että rajoitetaan oikeussuojakeinojen saatavuutta ja tehokkuutta, mukaan lukien vahvistamalla rajoittavia menettelytapasääntöjä; se, että laiminlyödään tuomioiden täytäntöönpanoa; tai se, että rajoitetaan lainrikkomisiin liittyvän tutkinnan, syyttämisen ja rankaisemisen tehokkuutta.

  c)  se, että rajoitetaan oikeussuojakeinojen saatavuutta ja tehokkuutta, mukaan lukien vahvistamalla rajoittavia menettelytapasääntöjä; se, että laiminlyödään tuomioiden täytäntöönpanoa ja varsinkin unionin tuomioistuimen rikkomusmenettelyissä antamien päätösten täytäntöönpanoa; tai se, että rajoitetaan lainrikkomisiin liittyvän tutkinnan, syyttämisen ja rankaisemisen tehokkuutta.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  lehdistönvapauden, yhdistymisvapauden ja akateemisen vapauden suhteeton rajoittaminen;

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c b)  se, ettei varmisteta, että hallitus ja yksityiset toimijat ovat lain mukaan toiminnastaan vastuussa;

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c c)  se, ettei varmisteta, että lait julkaistaan ja että ne ovat oikeudenmukaisia ja suojelevat perusoikeuksia, mukaan luettuna henkilöiden ja omaisuuden turvallisuus sekä tietyt keskeiset ihmisoikeudet;

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c d alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c d)  se, ettei varmisteta, että ne prosessit, joilla lakeja säädetään ja sovelletaan ja joilla niiden noudattamista valvotaan, ovat avoimia, oikeudenmukaisia ja tehokkaita;

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c e alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c e)  se, ettei varmisteta, että oikeutta jakavat oikea-aikaisesti pätevät, eettiset ja riippumattomat edustajat ja neutraalit osapuolet, jotka ovat helposti saavutettavia, joilla on asianmukaiset resurssit ja jotka heijastavat palvelemiensa yhteisöjen väestöpohjaa;

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c f alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c f)  se, ettei varmisteta, että hallituksen valtuuksiin kohdistetaan hallituksesta riippumatonta valvontaa ja että hallituksen virkamiehille asetetaan seuraamuksia heidän syyllistyessään rikkomuksiin.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimenpiteiden sisältö

  Toimenpiteet

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Asianmukaisina toimenpiteinä voidaan hyväksyä yksi tai useampi seuraavista:

  1.  Seuraavat asianmukaiset toimenpiteet voidaan hyväksyä tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleisiä puutteita:

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  kun komissio toteuttaa unionin talousarviota yhteistyössä jäsenvaltion kanssa varainhoitoasetuksen [62 artiklan b alakohdan] mukaisesti:

  b)  kun komissio toteuttaa unionin talousarviota yhteistyössä jäsenvaltion kanssa varainhoitoasetuksen [62 artiklan b alakohdan] mukaisesti, tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, paitsi silloin, kun sovelletaan b a alakohtaa:

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4)  ennakkorahoituksen vähentäminen;

  Poistetaan.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 5 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5)  maksujen määräaikojen kulumisen keskeyttäminen;

  Poistetaan.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – b alakohta – 6 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6)  maksujen keskeyttäminen.

  Poistetaan.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  4artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  ERI-rahastojen osalta, kun komissio toteuttaa unionin talousarviota yhteistyössä jäsenvaltion kanssa varainhoitoasetuksen [62 artiklan b alakohdan] mukaisesti, olisi sovellettava yhteisistä säännöksistä annetussa asetuksessa määriteltyjä toimia tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jollei toimenpiteiden hyväksymistä koskevassa päätöksessä toisin määrätä, asianmukaisten toimenpiteiden määrääminen ei vaikuta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen valtiollisten elinten tai 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden velvollisuuteen toteuttaa sellaiseen ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia, jota toimenpide koskee, eikä varsinkaan velvollisuuteen suorittaa maksuja lopullisille varojen saajille tai edunsaajille.

  2.  Asianmukaisten toimenpiteiden määrääminen ei vaikuta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen valtiollisten elinten tai 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden velvollisuuteen toteuttaa sellaiseen ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia, jota toimenpide koskee, eikä varsinkaan velvollisuuteen suorittaa maksuja lopullisille varojen saajille tai edunsaajille. Asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen velvoittamista koskevan päätöksen olisi käsitettävä vaikutustenarviointiin perustuvat vankat takuut sen varmistamiseksi, ettei unionin varojen lopullisiin tuensaajiin kohdistu kielteisiä vaikutuksia. 

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Sitoumusten keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on noudatettava tasapuolista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ja otettava huomioon kyseisen jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne sekä keskeytyksen vaikutus kyseisen jäsenvaltion talouteen. Erityisesti on otettava huomioon keskeytyksen vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin ohjelmiin, joissa tarkastellaan oikeusvaltiota koskevia ehtoja.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kun komissio katsoo, että sillä on perusteltu syy olettaa 3 artiklan edellytysten täyttyvän, se lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen ilmoituksen, jossa se selostaa havaintonsa perusteet.

  1.  Kun komissio katsoo, että sillä on selkeä ja perusteltu syy olettaa 3 artiklan edellytysten täyttyvän, se lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen ilmoituksen, jossa se selostaa havaintonsa perusteet. Komissio ilmoittaa viipymättä parlamentille ja neuvostolle ilmoituksesta ja sen sisällöstä.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Komissio antaa tarvittavat takeet siitä, että oikeusvaltion tilaa arvioitaessa kaikkiin jäsenvaltioihin sovelletaan tasavertaista kohtelua ja syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden mukaisesti samoja perusteita, hyväksymällä vertailtavissa olevissa tapauksissa vastaavanlaisia ja syrjimättömiä toimenpiteitä kaikkia jäsenvaltioita varten.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio voi ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tiedot, muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen päätelmät ja suositukset.

  2.  Arvioitaessa sitä, täyttyvätkö 3 artiklan ehdot, komissio voi ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tiedot, muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan parlamentin päätöslauselmat, Euroopan parlamentin 25 päivänä lokakuuta 2016 hyväksymässä päätöslauselmassa tarkoitetun riippumattoman asiantuntijapaneelin suositukset, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen, hallituksista riippumattomien järjestöjen ja verkostojen, kuten Euroopan neuvoston elinten sekä eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostojen, päätelmät ja suositukset, sekä asiaan liittyvien EU:n virastojen asiantuntijalausunnot.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos komissio katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleinen puute, se antaa neuvostolle ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi asianmukaisista toimenpiteistä.

  6.  Jos komissio katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yleinen puute, se antaa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi asianmukaisista toimenpiteistä Euroopan parlamentille lausuntoa varten ja neuvostolle päätöstä varten.

   

  Sen jälkeen, kun neuvosto on ottanut Euroopan parlamentin lausunnon huomioon, olisi katsottava, että se on hyväksynyt asianmukaisia toimenpiteitä koskevan päätöksen, ellei se päätä määräenemmistöllä hylätä komission ehdotusta kuukauden kuluessa siitä kun komissio on antanut ehdotuksensa.

   

  Neuvosto voi määräenemmistöllä muuttaa komission ehdotusta ja hyväksyä muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Olisi katsottava, että neuvosto on hyväksynyt asianmukaisia toimenpiteitä koskevan päätöksen, ellei se päätä määräenemmistöllä hylätä komission ehdotusta kuukauden kuluessa siitä kun komissio on antanut ehdotuksensa.

  7.  Jos komissio katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yleinen puute, se antaa ehdotuksen päätökseksi asianmukaisista toimenpiteistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle lausuntoa varten. Komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston lausunnot ja tekee päätöksen asianmukaisista toimenpiteistä tai päätöksen oikeusvaltiota koskevien ehtojen soveltamatta jättämisestä.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 7 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a.  Ennen asianmukaisia toimia koskevan päätöksen tekemistä komissio arvioi toimien mahdollista vaikutusta asianomaisten ohjelmien maksujen tai varojen lopullisiin saajiin tai edunsaajiin. Komissio ottaa asianmukaisella tavalla huomioon 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja ohjeet arvioidessaan määrättävien toimien suhteellisuutta.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8.  Neuvosto voi määräenemmistöllä muuttaa komission ehdotusta ja hyväksyä muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

  8.  Neuvosto voi yksimielisessä äänestyksessä, johon asianomainen jäsenvaltio ei osallistu, muuttaa komission ehdotusta ja hyväksyä muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 8 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 a.  Kun päätös tehdään, komissio esittää samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen hyväksyttyjen toimien arvoa vastaavan summan siirtämisestä budjettivaraukseen.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 8 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 b.  Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 ja 6 kohdasta poiketen Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät siirtoehdotusta neljän viikon kuluessa siitä, kun kumpikin toimielin on saanut sen. Siirtoehdotus katsotaan hyväksytyksi, ellei Euroopan parlamentti muuta tai hylkää sitä annettujen äänten enemmistöllä tai neuvosto muuta tai hylkää sitä määräenemmistöllä neljän viikon kuluessa. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto muuttavat siirtoehdotusta, sovelletaan varainhoitoasetuksen 31 artiklan 8 kohtaa.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 8 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 c.  Päätös tulee voimaan, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät kumpikaan hylkää siirtoehdotusta edellä 8 b kohdassa tarkoitetussa ajassa.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 8 d kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 d.  Toimenpiteiden koko soveltamisjakson aikana komissio seuraa aktiivisesti, kunnioitetaanko lopullisten varojen saajien tai edunsaajien oikeutettuja etuja. Komissio edistää myös sitä, että lopulliset varojen saajat ja edunsaajat voivat esittää sille valituksia, jos ne katsovat, ettei niiden oikeutettuja etuja kunnioiteta. Jos komissio katsoo, ettei asianomainen jäsenvaltio tai valtiollinen elin noudata oikeudellista velvoitettaan suorittaa maksut eikä lopullisten varojen saajien tai edunsaajien oikeutettuja etuja kunnioiteta, se toteuttaa asianmukaisia toimia auttaakseen näitä lopullisia varojen saajia ja edunsaajia vaateidensa esittämisessä.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jos 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla keskeytetään yhden tai useamman ohjelman tai ohjelman muutoksen hyväksyntä, tai jos 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla keskeytetään sitoumuksia, kumotaan, keskeytettyjä maksusitoumuksia vastaavat määrät otetaan talousarvioon, ellei neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o XXXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 7 artiklasta muuta johdu. Keskeytettyjä, vuonna n tehtyjä sitoumuksia ei saa ottaa vuodeksi n + 2 laadittua talousarviota myöhempiin talousarvioihin.

  3.  Jos 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla keskeytetään yhden tai useamman ohjelman tai ohjelman muutoksen hyväksyntä, tai jos 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joilla keskeytetään sitoumuksia, kumotaan, keskeytettyjä maksusitoumuksia vastaavat määrät otetaan talousarvioon, ellei neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o XXXX (monivuotista rahoituskehystä koskeva asetus) 7 artiklasta muuta johdu.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio antaa Euroopan parlamentille viipymättä tiedon kaikista 4 ja 5 artiklan nojalla ehdotetuista tai hyväksytyistä toimenpiteistä.

  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viipymättä tiedon kaikista 4 ja 5 artiklan nojalla ehdotetuista tai hyväksytyistä toimenpiteistä.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  11.6.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Iskra Mihaylova

  22.9.2018

  Alkuperäinen valmistelija

  Matthijs van Miltenburg

  55 artikla - Valiokuntien yhteiskokousmenettely

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

   

  5.7.2018

  Valiokuntakäsittely

  9.10.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  22.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  17

  6

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  17

  +

  PPE

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

  S&D

  Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

  6

  -

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  4

  0

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

  VERTS/ALE

  Bronis Ropė, Monika Vana

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.11.2018)

  budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita
  (COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Valmistelija: Helmut Scholz

  LYHYET PERUSTELUT

  Valmistelija on tyytyväinen ehdotetun asetuksen tavoitteeseen suojata unionin talousarviota sellaisilta tilanteilta, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset puutteet jäsenvaltiossa vaikuttavat tai uhkaavat vaikuttaa haitallisesti moitteettomaan varainhoitoon ja unionin taloudellisten etujen suojaamiseen. Hän on samaa mieltä komission näkemyksestä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja unionin talousarvion tehokas toteuttaminen moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ovat selvässä yhteydessä toisiinsa. Hän myös katsoo, että oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus on ratkaisevassa asemassa varmistettaessa oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Hänen mielestään ehdotettu mekanismi jättää komissiolle kuitenkin liian paljon harkintavaltaa. Erityisesti menettelyn käynnistämistä ja laadullista arviointia koskevia perusteita ei ole määritelty selkeästi, kuten ei myöskään toimenpiteiden valintaa ja laajuutta koskevia perusteita, ja komissio voisi viime kädessä vapaasti päättää, soveltaako se jotakin toimenpidettä, mitä toimenpidettä olisi sovellettava ja voitaisiinko kyseinen toimenpide myöhemmin kumota. Tämä on mahdollista etenkin siksi, että komission ehdotus katsottaisiin hyväksytyksi, ellei neuvosto päätä määräenemmistöllä hylätä sitä kuukauden kuluessa (ns. käänteinen määräenemmistöäänestys). Ehdotetulta mekanismilta näyttää lisäksi puuttuvan oikeusperusta (SEUT-sopimuksen 322 artikla, johon ehdotus perustuu, ei yksinään riittäisi). Se ei myöskään ole oikeasuhteinen etenkään verrattuna SEU-sopimuksen 7 artiklaan, joka mahdollisesti kattaa samantapaisia oikeusvaltioperiaatteen puutteita koskevia tapauksia ja joka olosuhteista riippuen edellyttää neljän viidesosan enemmistöä neuvostossa ja yksimielisyyttä Eurooppa-neuvostossa. Sen vuoksi valmistelija ehdottaa toisenlaista mekanismia. Valmistelija arvostelee myös sitä, että ehdotettua asetusta valmisteltaessa ei toteutettu tiettyjen sidosryhmien kuulemista eikä vaikutustenarviointia. Ehdotuksessa etenkin todetaan, että toteutettaessa unionin talousarviota suoraan tai välillisesti varainhoitoasetuksen 62 artiklan a tai c alakohdan mukaisesti toimenpiteitä voidaan soveltaa vain, kun varojen saaja on valtiollinen elin. Jos tämä ehto ei täyty, kyseiseen unionin rahoitukseen ei voida soveltaa mitään asetusehdotuksessa tarkoitetuista toimenpiteistä. Ilman vaikutustenarviointia, jossa täsmennettäisiin, miten suuri osa unionin talousarviosta jäisi ehdotetun mekanismin tarjoaman suojan ulkopuolelle, sen mahdollisia hyötyjä on vaikea todentaa. Valmistelija ihmettelee myös, miksi ehdotuksessa ei ole asetettu komissiolle velvoitetta arvioida mahdollisuutta kumota toimenpiteet omasta aloitteestaan ja raportoida ehdotetun asetuksen soveltamisesta. Edellä todetun perusteella valmistelija ehdottaa ehdotuksen tarkistamista jäljempänä esitetyllä tavalla.

  TARKISTUKSET

  Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä talousarvion valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Oikeusvaltioperiaate on yksi keskeisistä arvoista, joihin Euroopan unioni perustuu. Kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 artiklassa todetaan, nämä arvot ovat yhteisiä jäsenvaltioille.

  (1)  Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 2 ja 7 artiklan mukaisesti unionin jäsenvaltioiden ja toimielinten velvollisuutena on kunnioittaa, suojella ja edistää näitä kaikille jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Näitä arvoja ei aseteta SEU-sopimuksen 2 artiklassa minkäänlaiseen tärkeysjärjestykseen.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään mukauttamaan johdanto-osan kappale SEU-sopimuksen 2 artiklan todelliseen sanamuotoon.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  Jäsenvaltioiden on tehtävä asiaankuuluvaa ja vilpitöntä yhteistyötä täyttääkseen unionin jäsenyyteen liittyvät velvoitteet, kuten Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa todetaan.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien arvojen mukaisesti ja että julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Oikeusvaltioperiaate edellyttää erityisesti, että noudatetaan laillisuuden7, oikeusvarmuuden8, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon9, vallanjaon10 sekä riippumattomien tuomioistuinten takaaman tehokkaan oikeussuojan11 periaatteita.12

  (2)  Oikeusvaltioperiaate edellyttää, että julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa demokratiaa ja perusoikeuksia koskevien arvojen mukaisesti ja että julkinen valta on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Oikeusvaltioperiaate edellyttää erityisesti, että noudatetaan laillisuuden7, oikeusvarmuuden8, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon9, vallanjaon10 sekä riippumattomien tuomioistuinten takaaman tehokkaan oikeussuojan11 periaatteita.12

  _____________________________

  _____________________________

  7 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-496/99 PPU Poltorak, 29. huhtikuuta 2004, ECLI:EU:C:2004:236, 63 kohta;

  7 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-496/99 PPU Poltorak, 29. huhtikuuta 2004, ECLI:EU:C:2004:236, 63 kohta;

  8 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 212–217/80 Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi ja muut, Ditta Italo Orlandi & Figlio ja Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 12.11.1981, ECLI:EU:C:1981:270, 10 kohta.

  8 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 212–217/80 Amministrazione delle finanze dello Stato v. Srl Meridionale Industria Salumi ja muut, Ditta Italo Orlandi & Figlio ja Ditta Vincenzo Divella v. Amministrazione delle finanze dello Stato, 12.11.1981, ECLI:EU:C:1981:270, 10 kohta.

  9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88 Hoechst, 21.9.1989, ECLI:EU:C:1989:337, 19 kohta.

  9 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa 46/87 ja 227/88 Hoechst, 21.9.1989, ECLI:EU:C:1989:337, 19 kohta.

  10 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-477/16 Kovalkovas, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:861, 36 kohta; Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/16 PPU Poltorak, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:858, 35 kohta; sekä unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-279/09 DEB, 22.12.2010, ECLI:EU:C:2010:811, 58 kohta.

  10 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-477/16 Kovalkovas, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:861, 36 kohta; Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-452/16 PPU Poltorak, 10.11.2016, ECLI:EU:C:2016:858, 35 kohta; sekä unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-279/09 DEB, 22.12.2010, ECLI:EU:C:2010:811, 58 kohta.

  11 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, 27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 31, 40 ja 41 kohta.

  11 Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, 27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 31, 40 ja 41 kohta; unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-216/18 PPU, 25.7.2018, LM, ECLI:EU:C:2018:586, 63–67 kohta.

  12 Komission tiedonanto Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final), liite I.

  12 Komission tiedonanto Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi (COM(2014) 158 final), liite I.

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään mukauttamaan johdanto-osan kappale Euroopan unionin tuomioistuimen uusimpaan oikeuskäytäntöön.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Tuomioistuinten riippumattomuus edellyttää erityisesti sitä, että ne voivat hoitaa lainkäyttötehtävänsä täysin itsenäisesti. Ne eivät tällöin saa olla hierarkkisessa tai alisteisessa suhteessa mihinkään tahoon, eivätkä ne saa ottaa vastaan määräyksiä tai ohjeita miltään taholta. Näin ne ovat suojassa sellaisilta painostus- tai muilta ulkoisilta toimenpiteiltä, jotka voivat vaarantaa niiden jäsenten päätöksenteon riippumattomuuden ja vaikuttaa heidän ratkaisuihinsa. Riippumattomuuden ja puolueettomuuden takaaminen edellyttää sääntöjä, jotka koskevat erityisesti tuomioistuimen kokoonpanoa, sen jäsenten nimitystä ja toimikauden kestoa sekä sitä, millaisin perustein tuomioistuimen jäsentä voidaan estää osallistumasta asioiden käsittelyyn ja millaisin perustein hänet voidaan erottaa.

  (7)  Tuomioistuinten riippumattomuus edellyttää erityisesti sitä, että ne voivat hoitaa lainkäyttötehtävänsä täysin itsenäisesti. Ne eivät tällöin saa olla hierarkkisessa tai alisteisessa suhteessa mihinkään tahoon, eivätkä ne saa ottaa vastaan määräyksiä tai ohjeita miltään taholta. Näin ne ovat suojassa sellaisilta painostus- tai muilta ulkoisilta toimenpiteiltä, jotka voivat vaarantaa niiden jäsenten päätöksenteon riippumattomuuden ja vaikuttaa heidän ratkaisuihinsa. Tuomioistuinten riippumattomuus edellyttää lisäksi sitä, että tuomioistuin ylläpitää yhtäläistä etäisyyttä oikeusriidan asianosaisiin ja siihen, mitkä ovat heidän intressinsä oikeusriidan kohteeseen. Tämä osatekijä edellyttää objektiivisuuden noudattamista ja sitä, ettei elimellä ole muuta intressiä asian ratkaisun lopputulokseen kuin oikeussääntöjen tiukka soveltaminen. Riippumattomuuden ja puolueettomuuden takeet edellyttävät sellaisten sääntöjen olemassaoloa, jotka koskevat muun muassa elimen kokoonpanoa ja sen jäsenten nimitystä ja toimikauden kestoa sekä perusteita, jotka koskevat elimen jäsenten pidättymistä päätöksenteosta, jääviyttä ja erottamista, ja joiden perusteella yksityisten kaikki perustellut epäilyt siltä osin, onko kyseinen elin täysin ulkopuolisen vaikutusvallan ulottumattomissa, ja siltä osin, onko se täysin puolueeton vastakkain oleviin intresseihin nähden, voidaan sivuuttaa.

  (Ks. ehdotuksen johdanto-osan 7 a kappaleeseen (uusi) esitetty tarkistus.)

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään mukauttamaan johdanto-osan kappale Euroopan unionin tuomioistuimen uusimpaan oikeuskäytäntöön (ks. etenkin asia C-216/18, tuomion 63–67 kohta).

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a)  Tuomioistuimen riippumattomuuden vaatimus edellyttää myös, että niitä tahoja koskevalla kurinpitojärjestelmällä, jotka hoitavat lainkäyttötehtävää, on tarvittavat takeet, jotta vältetään täysin vaara siitä, että tällaista kurinpitojärjestelmää käytetään tuomioistuinratkaisujen sisällön poliittisen valvonnan järjestelmänä. Tältä osin sellaisten sääntöjen laatiminen, joissa määritellään muun muassa kurinpitosääntöjen rikkomista merkitsevät toiminnat sekä konkreettisesti sovellettavat seuraamukset, joissa säädetään riippumattoman elimen asiaan puuttumisesta sellaisen menettelyn mukaisesti, jossa taataan täysimääräisesti perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa vahvistetut oikeudet ja etenkin puolustautumisoikeudet, ja joissa vahvistetaan mahdollisuus riitauttaa tuomioistuimessa kurinpitoelinten päätökset, merkitsee lainkäyttövallan riippumattomuuden säilymisen kannalta olennaisten takeiden kokonaisuutta.

  (Ks. ehdotuksen johdanto-osan 7 kappaleeseen esitetty tarkistus.)

  Perustelu

  Tarkistuksella pyritään mukauttamaan johdanto-osan kappale Euroopan unionin tuomioistuimen uusimpaan oikeuskäytäntöön (ks. etenkin asia C-216/18, tuomion 63–67 kohta).

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (11 a)  Komission olisi voitava jatkuvasti valvoa oikeusvaltioperiaatteen tilaa jäsenvaltioissa, ja voitaisiin ottaa käyttöön demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva unionin järjestelmä, kuten Euroopan parlamentti pyysi 25 päivänä lokakuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa1 a.

   

  _________

   

  1 a Euroopan parlamentin päätöslauselma 25 päivänä lokakuuta 2016 suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta (2015/2254(INL)) (EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162–177).

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta laadullisen arvioinnin. Arviointi voi perustua kaikista käytettävissä olevista lähteistä ja tunnustetuista instituutioista saataviin tietoihin. Tietolähteitä voisivat olla esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä päätelmät ja suositukset, joita tuottavat esimerkiksi sellaiset kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin Euroopan neuvoston elimet sekä eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostot.

  (12)  Yleisen puutteen toteaminen edellyttää, että komissio tekee jäsenvaltion tilanteesta puolueettoman, avoimen ja laadullisen arvioinnin. Arvioinnin olisi perustuttava kaikista käytettävissä olevista lähteistä ja tunnustetuista instituutioista saataviin tietoihin. Tietolähteitä voisivat olla esimerkiksi edellytykset ja aikataulu, joiden mukaisesti jäsenvaltiot hyväksyvät ja panevat täytäntöön unionin säännöstön asiaankuuluvat luvut ja valvovat niiden täytäntöönpanoa, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, Euroopan parlamentin päätöslauselmat sekä päätelmät ja suositukset, joita tuottavat esimerkiksi sellaiset kansainväliset järjestöt ja verkostot kuin Euroopan neuvoston elimet sekä eurooppalaisten korkeimpien oikeuksien ja tuomarineuvostojen verkostot.

  (Ks. ehdotuksen 5 artiklan 2 kohtaan esitetyt tarkistukset.)

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a)  On välttämätöntä turvata täysin sellaisen ohjelman tai rahaston lopullisten varojen saajien ja edunsaajien oikeutetut edut, jota koskevat toimenpiteet tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, eivätkä niihin saisi vaikuttaa sellaiset sääntöjen rikkomiset, joista ne eivät ole vastuussa. Komission olisi tällaisia toimenpiteitä ehdottaessaan otettava huomioon lopullisiin varojen saajiin ja edunsaajiin kohdistuva mahdollinen vaikutus, ja sen olisi aktiivisesti seurattava sitä, miten noudatetaan jäsenvaltioiden lainmukaista velvoitetta jatkaa maksuja sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt toimenpiteitä tämän asetuksen mukaisesti. Jos jäsenvaltio rikkoo sääntöjä, komission olisi ilmoitettava lopullisille varojen saajille tai edunsaajille niiden oikeuksista.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 b)  Komissio olisi ennen konkreettisten toimenpiteiden ehdottamista velvoitettava arvioimaan tällaisten toimenpiteiden mahdolliset talousarviovaikutukset asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen talousarvioon suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteet asiaankuuluvasti huomioon ottaen.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  Tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ottaen huomioon tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden merkittävät taloudelliset vaikutukset täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä neuvostolle, jonka olisi toimittava komission ehdotuksesta. Jotta helpotettaisiin sellaisten päätösten hyväksymistä, joita unionin taloudellisten etujen suojaaminen edellyttää, olisi käytettävä käänteistä määräenemmistöäänestystä.

  (15)  Tämän asetuksen yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi ja ottaen huomioon tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden merkittävät taloudelliset vaikutukset täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a)  Tämän asetuksen mukaisten toimenpiteiden unionin talousarvioon kohdistuvat vaikutukset huomioon ottaen niiden olisi tultava voimaan vasta sitten, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet hyväksyttyjen toimenpiteiden arvoa vastaavan määrän siirtämisen talousarviovaraukseen. Jotta varmistettaisiin nopea päätös toimenpiteistä, joita unionin taloudellisten etujen suojaaminen edellyttää, tällaiset siirrot olisi katsottava hyväksytyiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto, joka tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä, muuta tai hylkää niitä tietyn ajan kuluessa.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Ennen kuin komissio ehdottaa tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, miksi se katsoo, että kyseisessä jäsenvaltiossa saattaisi esiintyä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute. Kyseisen jäsenvaltion olisi voitava antaa huomautuksensa. Komission ja neuvoston olisi otettava nämä huomautukset huomioon.

  (16)  Ennen kuin komissio ehdottaa tämän asetuksen mukaisia toimenpiteitä, se ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, miksi se katsoo, että kyseisessä jäsenvaltiossa saattaisi esiintyä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute. Komission olisi välittömästi ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmoituksesta ja sen sisällöstä. Asianomaisen jäsenvaltion olisi voitava antaa huomautuksensa. Komission olisi otettava nämä huomautukset huomioon.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Neuvoston olisi komission ehdotuksesta kumottava vaikutukseltaan lykkäävät toimenpiteet, jos niiden hyväksymiseen johtaneeseen tilanteeseen on puututtu asianmukaisesti.

  (17)  Komission olisi kumottava vaikutukseltaan lykkäävät toimenpiteet ja toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotus kyseisten toimenpiteiden talousarviovarauksen kumoamisesta kokonaan tai osittain, jos niiden hyväksymiseen johtaneeseen tilanteeseen on puututtu asianmukaisesti.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Komission olisi annettava Euroopan parlamentille tieto kaikista tämän asetuksen nojalla ehdotetuista ja hyväksytyistä toimenpiteistä,

  Poistetaan.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  ’oikeusvaltioperiaatteella’ Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittua unionin arvoa; oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluvat laillisuusperiaate, joka merkitsee läpinäkyvää, vastuuvelvollista, demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus,toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto, riippumattomien tuomioistuinten takaama tehokas oikeussuoja, joka sisältää myös perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamisen, sekä vallanjako ja yhdenvertaisuus lain edessä;

  a)  ’oikeusvaltioperiaatteella’ Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa mainittujen unionin arvojen ja sen 49 artiklassa tarkoitettujen unionin jäsenyyttä koskevien kriteerien noudattamista; siihen kuuluvat laillisuusperiaate, joka merkitsee läpinäkyvää, vastuuvelvollista, demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia, oikeusvarmuus, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kielto, riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten takaama tehokas oikeussuoja, joka sisältää myös perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamisen, sekä vallanjako ja yhdenvertaisuus lain edessä;

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  2 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a artikla

   

   Seuranta 

   

  Komissio seuraa ja arvioi jatkuvasti unionin oikeuden asianmukaista täytäntöönpanoa sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista. 

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimenpiteet

  Edellytykset unionin talousarvion suojaamiseksi

  (Ks. ehdotuksen 3, 4 ja 5 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

  Perustelu

  Artiklan otsikko olisi mukautettava sen todelliseen sisältöön.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  Euroopan petostentorjuntaviraston ja Euroopan syyttäjänviraston tutkinta- tai syytetoimiin liittyvä tehokas ja nopea yhteistyö, joka perustuu kyseisiä virastoja koskeviin säädöksiin ja vilpittömän yhteistyön periaatteeseen.

  f)  Euroopan petostentorjuntaviraston ja asianomaisen jäsenvaltion osallistumisen mukaan Euroopan syyttäjänviraston tutkinta- tai syytetoimiin liittyvä tehokas ja nopea yhteistyö, joka perustuu kyseisiä virastoja koskeviin säädöksiin ja vilpittömän yhteistyön periaatteeseen.

  Perustelu

  Kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu Euroopan syyttäjänvirastossa tehtävään yhteistyöhön.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  se, että vaarannetaan jäsenvaltion kyky täyttää unionin jäsenyyden velvoitteet, mukaan lukien kyky panna tehokkaasti täytäntöön säännöt, vaatimukset ja politiikkatoimet, jotka muodostavat unionin oikeuden;

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimenpiteiden sisältö

  Toimenpiteet unionin talousarvion suojaamiseksi

  (Ks. ehdotuksen 3, 4 ja 5 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

  Perustelu

  Artiklan otsikko olisi mukautettava sen todelliseen sisältöön.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Asianmukaisina toimenpiteinä voidaan hyväksyä yksi tai useampi seuraavista:

  1.  Jos 3 artiklan edellytykset täyttyvät, toimenpiteinä voidaan hyväksyä yksi tai useampi seuraavista:

  (Ks. ehdotuksen 3 ja 5 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

  Perustelu

  Ehdotetaan täsmällisempää sanamuotoa.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta – a alakohta – 2 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  soveltuvin osin välillisen hallinnoinnin keskeyttäminen ja sen sijaan talousarvion toteuttaminen suoraan;

  Perustelu

  Tarkistuksella ehdotetaan lisätoimenpidettä unionin talousarvion suojaamiseksi.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jollei toimenpiteiden hyväksymistä koskevassa päätöksessä toisin määrätä, asianmukaisten toimenpiteiden määrääminen ei vaikuta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen valtiollisten elinten tai 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden velvollisuuteen toteuttaa sellaiseen ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia, jota toimenpide koskee, eikä varsinkaan velvollisuuteen suorittaa maksuja lopullisille varojen saajille tai edunsaajille.

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden määrääminen ei vaikuta 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen valtiollisten elinten tai 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden velvollisuuteen toteuttaa sellaiseen ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia, jota toimenpide koskee, eikä varsinkaan velvollisuuteen suorittaa maksuja lopullisille varojen saajille tai edunsaajille. Komissio seuraa aktiivisesti, kunnioitetaanko lopullisten varojen saajien tai edunsaajien oikeutettuja etuja. Jos komissio saa näyttöä siitä, että jäsenvaltio ei noudata velvollisuuttaan turvata lopullisten varojen saajien tai edunsaajien maksut ja oikeutetut edut, se toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet avustaakseen varojen saajia tai edunsaajia näiden saatavien perimisessä. Asetuksen (EU, Euratom) XXXX (yhteisistä säännöksistä annettava asetus) 68 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta.

  (Ks. ehdotuksen 3 ja 5 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

  Perustelu

  Parlamentti katsoi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa, että ”unionin talousarvion lopullisiin edunsaajiin ei mitenkään voi vaikuttaa sellaisten sääntöjen rikkominen, joista he eivät ole vastuussa” (ks. 119 kohta). Sen vuoksi tässä tapauksessa ei pitäisi soveltaa ehdotetun yhteisistä säännöksistä annettavan asetuksen (COM(2018)375) 68 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jossa kansalliselle viranomaiselle asetetaan velvoite varmistaa, että tuensaaja saa maksun, edellyttäen, että varoja on käytettävissä.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvien yleisten puutteiden luonteeseen, vakavuuteen ja laajuuteen nähden. Ne on mahdollisuuksien mukaan kohdistettava sellaisiin unionin toimiin, joihin kyseinen puute vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa haitallisesti.

  3.  Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvien yleisten puutteiden luonteeseen, vakavuuteen, kestoon ja laajuuteen nähden. Ne on mahdollisuuksien mukaan kohdistettava sellaisiin unionin toimiin, joihin kyseinen puute vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa haitallisesti.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kun komissio katsoo, että sillä on perusteltu syy olettaa 3 artiklan edellytysten täyttyvän, se lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen ilmoituksen, jossa se selostaa havaintonsa perusteet.

  1.  Kun komissiolla on perusteltu syy olettaa 3 artiklan edellytysten täyttyvän, se lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle kirjallisen ilmoituksen, jossa se selostaa havaintonsa perusteet. Komissio ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle tällaisesta ilmoituksesta ja sen sisällöstä.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio voi ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tiedot, muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset sekä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen päätelmät ja suositukset.

  2.  Ennen 1 kohdan mukaisen kirjallisen ilmoituksen lähettämistä komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tiedot, muun muassa edellytykset ja aikataulun, joiden mukaisesti jäsenvaltiot hyväksyvät ja panevat täytäntöön unionin säännöstön asiaankuuluvat luvut ja valvovat niiden täytäntöönpanoa, mahdolliset Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiot, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja Euroopan parlamentin päätöslauselmat. Lisäksi se ottaa huomioon asianomaisten kansainvälisten järjestöjen päätelmät ja suositukset ja erityisesti seuraavat:

   

  i)   Venetsian komission hyväksymä oikeusvaltion tarkistuslista;

   

  ii)   Euroopan neuvoston suositus CM/Rec (2010)12 tuomareiden riippumattomuudesta, tehokkuudesta ja vastuualueista;

   

  iii)   Venetsian komission raportti oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta, osa I: tuomareiden riippumattomuus (CDL-AD(2010)004);

   

  iv)   Venetsian komission raportti oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta, osa II: syyttäjänvirasto (CDL-AD(2010)040); ja

   

  v)   lahjonnan vastaisen valtioiden ryhmän (GRECO) asiaa koskevat arviointiraportit ja vaatimusten noudattamista koskevat raportit.

  Perustelu

  Erittelemällä selvemmin mahdolliset tietolähteet voitaisiin parantaa ehdotetun mekanismin avoimuutta, jäljitettävyyttä ja tarkastettavuutta sekä taata oikeusvarmuus ja se, etteivät komissiolle annetut valtuudet ole mielivaltaisia.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, ja se voi esittää huomautuksensa komission asettamassa määräajassa, jonka on oltava vähintään yksi kuukausi havainnon ilmoituspäivästä. Huomautuksissaan jäsenvaltio voi ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.

  4.  Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, ja se voi esittää huomautuksensa komission asettamassa määräajassa, jonka on oltava vähintään yksi kuukausi ja enintään kolme kuukautta havainnon ilmoituspäivästä. Huomautuksissaan jäsenvaltio voi ehdottaa korjaavia toimenpiteitä.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Kun komissio päättää, antaako se ehdotuksen päätökseksi asianmukaisista toimenpiteistä, se ottaa huomioon saamansa tiedot, asianomaisen jäsenvaltion esittämät huomautukset sekä ehdotettujen korjaavien toimenpiteiden riittävyyden.

  5.  Kun komissio päättää, hyväksyykö se päätöksen asianmukaisista toimenpiteistä, se ottaa huomioon saamansa tiedot, asianomaisen jäsenvaltion esittämät huomautukset sekä ehdotettujen korjaavien toimenpiteiden riittävyyden.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos komissio katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleinen puute, se antaa neuvostolle ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi asianmukaisista toimenpiteistä.

  6.  Jos komissio katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu yleinen puute, se hyväksyy päätöksen 4 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä täytäntöönpanosäädöksellä.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a.  Kun komissio hyväksyy päätöksensä, se esittää samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen hyväksyttyjen toimenpiteiden arvoa vastaavan määrän siirtämisestä talousarviovaraukseen. Varainhoitoasetuksen 31 artiklan 4 ja 6 kohdasta poiketen Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät siirtoehdotusta neljän viikon kuluessa siitä, kun kumpikin toimielin on saanut sen. Siirtoehdotus katsotaan hyväksytyksi, jollei Euroopan parlamentti muuta tai hylkää sitä annettujen äänten enemmistöllä tai neuvosto muuta tai hylkää sitä määräenemmistöllä. Päätös tulee voimaan, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät kumpikaan hylkää siirtoehdotusta tässä määräajassa. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto muuttaa siirtoehdotusta, sovelletaan varainhoitoasetuksen 31 artiklan 8 kohtaa.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 6 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 b.  Komissio varmistaa 6 kohdan mukaisesti annetussa ehdotuksessa, että toimenpiteen kohteena olevan ohjelman tai rahaston lopullisten varojen saajien tai edunsaajien oikeutetut edut turvataan täysin. Komissio arvioi myös unionin rahoituksen vähentämisen mahdolliset talousarviovaikutukset asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen talousarvioon suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteet asiaankuuluvasti huomioon ottaen.

  (Ks. ehdotuksen 3 ja 4 artiklaan esitetyt tarkistukset.)

  Perustelu

  Parlamentti katsoi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 14. maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa, että ”unionin talousarvion lopullisiin edunsaajiin ei mitenkään voi vaikuttaa sellaisten sääntöjen rikkominen, joista he eivät ole vastuussa”, että ”unionin talousarvio ei ole oikea väline puuttua SEU-sopimuksen 2 artiklan noudattamatta jättämiseen” ja että ”jäsenvaltion olisi katettava mahdolliset taloudelliset seuraukset itse talousarvion toteutuksesta riippumatta” (ks. 119 kohta).

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Olisi katsottava, että neuvosto on hyväksynyt asianmukaisia toimenpiteitä koskevan päätöksen, ellei se päätä määräenemmistöllä hylätä komission ehdotusta kuukauden kuluessa siitä kun komissio on antanut ehdotuksensa.

  Poistetaan.

  (Ks. ehdotuksen johdanto-osan 15 kappaleeseen esitetty tarkistus.)

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8.  Neuvosto voi määräenemmistöllä muuttaa komission ehdotusta ja hyväksyä muutetun tekstin neuvoston päätöksenä.

  Poistetaan.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Asianomainen jäsenvaltio voi milloin tahansa esittää komissiolle näyttöä siitä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute on korjattu tai sitä ei enää ole.

  1.  Asianomainen jäsenvaltio voi milloin tahansa esittää komissiolle näyttöä siitä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuva yleinen puute on riittävästi korjattu tai sitä ei enää ole.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio arvioi asianomaisen jäsenvaltion tilanteen. Kun oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset puutteet, joiden vuoksi asianmukaiset toimenpiteet on hyväksytty, lakkaavat olemasta kokonaan tai osittain, komissio antaa neuvostolle ehdotuksen päätökseksi, jolla kyseiset toimenpiteet kumotaan kokonaan tai osittain. Asetuksen 5 artiklan 2, 4, 5, 6, 7 kohdan menettelytapoja on noudatettava.

  Komissio arvioi jäsenvaltion tilanteen asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Kun oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset puutteet, joiden vuoksi kyseiset toimenpiteet on hyväksytty, lakkaavat olemasta kokonaan tai osittain, komissio hyväksyy päätöksen, jolla kyseiset toimenpiteet kumotaan kokonaan tai osittain. Komissio esittää samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen hyväksyttyjen toimenpiteiden talousarviovarauksen kumoamisesta kokonaan tai osittain. Asetuksen 5 artiklan 2, 4, 5, 6, 6 a ja 6 b kohdan menettelytapoja on noudatettava.

  Perustelu

  Komission olisi voitava toimia omasta aloitteestaan, ei ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä. Ehdotetaan myös täsmällisempää sanamuotoa.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  7 artikla

  Poistetaan.

  Euroopan parlamentille annettavat tiedot

   

  Komissio antaa Euroopan parlamentille viipymättä tiedon kaikista 4 ja 5 artiklan nojalla ehdotetuista tai hyväksytyistä toimenpiteistä.

   

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  7 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a artikla

   

  Kertomukset

   

  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja erityisesti mahdollisesti hyväksyttyjen toimenpiteiden tehokkuudesta viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

   

  Kertomukseen liitetään tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

  Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta (valiokunnat)

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFCO

  11.6.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Helmut Scholz

  20.6.2018

  55 artikla – Valiokuntien yhteiskokousmenettely

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

         

  5.7.2018

  Valiokuntakäsittely

  1.10.2018

  12.11.2018

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Pavel Svoboda

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand

  2

  -

  ECR

  Morten Messerschmidt

  ENF

  Georg Mayer

  1

  0

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Unionin talousarvion suojaaminen tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  3.5.2018

   

   

   

  Asiasta vastaavat valiokunnat

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  11.6.2018

  LIBE

  11.6.2018

  AFCO

  11.6.2018

   

  Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  5.7.2018

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Eider Gardiazabal Rubial

  30.8.2018

  Petri Sarvamaa

  30.8.2018

   

   

  Valiokuntien yhteiskokousmenettely (55 art.)

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

         

  5.7.2018

  Valiokuntakäsittely

  27.11.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  13.12.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  43

  9

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  18.12.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  43

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

  ECR

  Bernd Kölmel

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

  S&D

  Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

  9

  -

  ECR

  Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

  EFDD

  Jonathan Bullock, Marco Valli

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

  3

  0

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

  PPE

  Asim Ademov

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö