IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

17.12.2018 - (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) - ***I

Odbor za proračune
Odbor za proračunski nadzor
Suizvjestitelji: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)
Izvjestitelj za mišljenje (*):
Josep-Maria Terricabras, Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika


Postupak : 2018/0136(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0469/2018

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0324),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 322. stavak 1. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju na temelju kojeg je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0178/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 17. kolovoza 2018.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor i mišljenja Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za ustavna pitanja (A8-0469/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Vladavina prava jedna je od temeljnih vrijednosti na kojima se Unija temelji. Kako se podsjeća u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, te su vrijednosti zajedničke državama članicama.

(1)  Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, kako je utvrđeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i kriterijima za članstvo u Uniji. Kako se podsjeća u članku 2. UEU-a, te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojemu prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Države članice trebale bi poštovati svoje obveze i pružati primjer istinskim ispunjavanjem tih obveza i napretkom prema zajedničkoj kulturi vladavine prava kao univerzalne vrijednosti koju trebaju jednako primjenjivati sve predmetne strane. Puno poštovanje i promicanje tih načela osnovni je preduvjet za legitimnost europskog projekta u cjelini i osnovni uvjet za izgradnju povjerenja građana u Uniju i osiguravanje djelotvorne provedbe njezinih politika.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  U skladu s člankom 2., člankom 3. stavkom 1. i člankom 7. UEU-a, Unija ima mogućnost djelovanja kako bi zaštitila svoju „ustavnu jezgru” i zajedničke vrijednosti na kojima se temelji, uključujući svoja proračunska načela. Sve države članice, institucije, tijela, uredi i agencije Unije i zemlje kandidatkinje obvezni su poštovati, štititi i promicati ta načela i vrijednosti te imaju dužnost lojalne suradnje.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Vladavina prava zahtijeva da se sve javne ovlasti provode u okviru ograničenja utvrđenih propisima, u skladu s vrijednostima demokracije i temeljnih prava, a pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da se poštuje12 načelo zakonitosti7, pravne sigurnosti8, zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti9, diobe vlasti10 i učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi11.

(2)  Vladavina prava zahtijeva da se sve javne ovlasti provode u okviru ograničenja utvrđenih propisima, u skladu s vrijednostima demokracije i poštovanja temeljnih prava, a pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da se poštuje12 načelo zakonitosti7, uključujući transparentan, odgovoran i demokratski postupak provedbe zakona, pravne sigurnosti8, zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti9, diobe vlasti10, pristupa pravosuđu i učinkovite sudske zaštite pred neovisnim i nepristranim sudovima11. Ta se načela, među ostalim, odražavaju na razini Venecijanske komisije Vijeća Europe i na temelju relevantne sudske prakse Europskog suda za ljudska prava12a.

__________________

__________________

7 Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

7 Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

8 Presuda Suda od 12. studenoga 1981., Amministrazione delle finanze dello Stato protiv Srl Meridionale Industria Salumi i drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella protiv Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

8 Presuda Suda od 12. studenoga 1981., Amministrazione delle finanze dello Stato protiv Srl Meridionale Industria Salumi i drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella protiv Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

9 Presuda Suda od 21. rujna 1989., Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

9 Presuda Suda od 21. rujna 1989., Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

10 Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda Suda od 10. studenoga 2016., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 2010., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

10 Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda Suda od 10. studenoga 2016., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 2010., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

11 Presuda Suda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 40.–41.

11 Presuda Suda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 40.–41.; presuda Suda od 25. srpnja 2018., LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, točke 63. – 67.

12 Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 158 final, Prilog I.

12 Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 158 final, Prilog I.

 

12.a Izvješće Venecijanske komisije od 4. travnja 2011. Studija br. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Kriteriji za pristupanje ili kopenhaški kriteriji, koje je 1993. utvrdilo Europsko vijeće u Kopenhagenu i koje je Europsko vijeće u Madridu nadopunilo 1995., ključni su uvjeti koje sve zemlje kandidatkinje moraju zadovoljiti kako bi postale države članice. Ti kriteriji uključuju stabilnost institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava te poštovanje i zaštitu manjina, funkcionalno tržišno gospodarstvo i sposobnost nošenja s tržišnim natjecanjem i tržišnim silama te sposobnost ispunjavanja obveza koje proizlaze iz članstva u Uniji.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Nemogućnost zemlje kandidatkinje da ispuni potrebne standarde, vrijednosti i demokratska načela dovodi do kašnjenja u njezinu pristupanju Uniji, sve dok u potpunosti ne ispuni te standarde. Obveze država kandidatkinja prema kriterijima iz Kopenhagena primjenjuju se na države članice i nakon njihova pristupanja Uniji temeljem članka 2. UEU-a i načela lojalne suradnje koje je sadržano u članku 4. UEU-a. Države članice stoga bi trebalo redovito ocjenjivati kako bi se provjerilo jesu li njihovi zakoni i prakse i dalje u skladu s tim kriterijima i zajedničkim vrijednostima na kojima se Unija temelji, čime se osigurava čvrst pravni i administrativni okvir za provedbu politika Unije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Vladavina prava preduvjet je za zaštitu drugih temeljnih prava na kojima se Unija temelji: slobode, demokracije, jednakosti i poštovanja ljudskih prava. Poštovanje vladavine prava suštinski je povezano s poštovanjem demokracije i temeljnih prava: demokracija i poštovanje temeljnih prava ne mogu postojati bez poštovanja vladavine prava i obrnuto.

(3)  Iako ne postoji hijerarhija kad je riječ o vrijednostima Unije, vladavina prava ključan je preduvjet za zaštitu drugih temeljnih prava na kojima se Unija temelji: slobode, demokracije, jednakosti i poštovanja ljudskih prava. Poštovanje vladavine prava suštinski je povezano s poštovanjem demokracije i temeljnih prava: demokracija i poštovanje temeljnih prava ne mogu postojati bez poštovanja vladavine prava i obrnuto. Usklađenost i dosljednost unutarnje i vanjske demokracije, vladavine prava i politika o temeljnim pravima ključne su za vjerodostojnost Unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Pravosudna tijela trebala bi djelovati neovisno i nepristrano, a službe za istragu i kazneni progon trebale bi biti u stanju izvršavati svoju funkciju. Trebali bi raspolagati dostatnim resursima i postupcima kako bi mogli postupati učinkovito i uz puno poštovanje prava na pravično suđenje. Ti su uvjeti potrebni kao minimalno jamstvo protiv nezakonitih i proizvoljnih odluka javnih tijela koje bi mogle naštetiti financijskim interesima Unije.

(6)  Neovisnost i nepristranost pravosuđa trebala bi uvijek biti zajamčena, a službe za istragu i kazneni progon trebale bi biti u stanju izvršavati svoju funkciju. Trebali bi raspolagati dostatnim resursima i postupcima kako bi mogli postupati učinkovito i uz puno poštovanje prava na pravično suđenje. Ti su uvjeti potrebni kao minimalno jamstvo protiv nezakonitih i proizvoljnih odluka javnih tijela koje bi mogle narušiti ta temeljna načela i naštetiti financijskim interesima Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Neovisnost tužiteljstva i pravosuđa sastoji se od formalne (de jure) i stvarne (de facto) neovisnosti tužiteljstva i pravosuđa te pojedinačnih tužitelja i sudaca.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Poštovanje vladavine prava nije važno samo za građane Unije, već i za poslovne inicijative, inovacije, ulaganja i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, koji će najbolje uspijevati onda kada postoji čvrst pravni i institucijski okvir.

(8)  Poštovanje vladavine prava nije ključno samo za građane Unije, već i za poslovne inicijative, inovacije, ulaganja, gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, koji će održivo uspijevati samo kada postoji čvrst pravni i institucijski okvir.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Integracijom postojećih mehanizama Unije za praćenje, kao što su Mehanizam suradnje i provjere, Pregled stanja u području pravosuđa i izvješća o borbi protiv korupcije, u širi okvir praćenja vladavine prava mogli bi se osigurati učinkovitiji i efikasniji mehanizmi kontrole za zaštitu financijskih interesa Unije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Nedostatak transparentnosti, proizvoljna diskriminacija, narušavanje tržišnog natjecanja i nejednaki uvjeti na unutarnjem tržištu i izvan njega, utjecaj na integritet jedinstvenog tržišta i na pravednost, stabilnost i legitimitet poreznog sustava, povećanje gospodarskih nejednakosti, nepošteno tržišno natjecanje među državama, nezadovoljstvo u društvu, nepovjerenje i demokratski deficit samo su neki od negativnih učinaka štetnih poreznih praksi.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Unija raspolaže mnoštvom instrumenata i postupaka za osiguranje potpune i pravilne primjene načela i vrijednosti utvrđenih u UEU-u, ali odgovor institucija Unije trenutačno nije ni brz ni djelotvoran, posebno u pogledu jamčenja dobrog financijskog upravljanja. Postojeće instrumente trebalo bi provesti, ocijeniti i dopuniti u okviru mehanizma vladavine prava kako bi bili primjereni i djelotvorni.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Opći nedostaci u državama članicama u pogledu vladavine prava, koji utječu posebice na pravilno funkcioniranje javnih tijela i učinkoviti sudski nadzor, mogu ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije.

(11)  Opći nedostaci u državama članicama u pogledu vladavine prava, koji utječu posebice na pravilno funkcioniranje javnih tijela i učinkoviti sudski nadzor, mogu ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije. Učinkovite istrage o takvim nedostacima te primjena djelotvornih i razmjernih mjera u slučaju utvrđenog općeg nedostatka potrebne su ne samo za zaštitu financijskih interesa Unije, uključujući efektivno prikupljanje prihoda, već i za jamčenje povjerenja javnosti u Uniju i njezine institucije. U konačnici samo neovisno pravosuđe kojim se podupire vladavina prava i pravna sigurnost u svim državama članicama može jamčiti dovoljnu zaštitu novca iz proračuna Unije.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Komisija procjenjuje da razmjeri utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza dosežu gotovo bilijun eura godišnje. Negativni učinci takvih praksi na proračune država članica i Unije i na građane očiti su te bi mogli potkopati povjerenje u demokraciju.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  Izbjegavanje plaćanja poreza na dobit ima izravan utjecaj na proračune država članica i Unije, kao i na raščlanjivanje poreznog napora prema kategorijama poreznih obveznika te prema ekonomskim faktorima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11c)  Države članice trebale bi u potpunosti primjenjivati načelo lojalne suradnje u pitanjima poreznog natjecanja.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11d)  Komisija, kao čuvarica Ugovora, trebala bi zajamčiti da se u potpunosti poštuju pravo Unije i načelo lojalne suradnje među državama članicama.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11e)  Ocjenjivanjem i praćenjem poreznih politika država članica na razini Unije osiguralo bi se da se u državama članicama ne uvode nove štetne porezne mjere. Praćenjem usklađenosti država članica, njihovih jurisdikcija, regija ili drugih administrativnih struktura sa zajedničkim popisom Unije o nekooperativnim jurisdikcijama štitilo bi se jedinstveno tržište i osiguralo njegovo pravilno i usklađeno funkcioniranje.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede kvalitativnu ocjenu. Ocjena se može donijeti na temelju informacija iz svih dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća.

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede detaljnu kvalitativnu ocjenu. Ocjena bi trebala biti objektivna, nepristrana i transparentna te bi se trebala donijeti na temelju informacija iz svih relevantnih izvora, uzimajući u obzir kriterije korištene u kontekstu pregovora o pristupanju Uniji, posebno poglavlja pravne stečevine o pravosuđu i temeljnim pravima, o pravdi, slobodi i sigurnosti, o financijskoj kontroli i oporezivanju, kao i smjernice korištene u kontekstu Mehanizma suradnje i provjere za praćenje napretka države članice, te iz priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, rezolucije Europskog parlamenta, izvješća Revizorskog suda te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija, primjerice tijela Vijeća Europe, posebno uključujući popis mjerila za vladavinu prava koji je sastavila Venecijanska komisija, te relevantnih međunarodnih mreža, kao što su Europska mreža vrhovnih sudova i Europska mreža pravosudnih vijeća.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Trebalo bi uspostaviti savjetodavno povjerenstvo neovisnih stručnjaka za ustavno pravo te financijska i proračunska pitanja kako bi se Komisiji pomoglo u procjeni općih nedostataka. To bi povjerenstvo trebalo provoditi neovisnu godišnju ocjenu pitanja povezanih s vladavinom prava u svim državama članicama koja utječu ili bi mogla utjecati na dobro financijsko upravljanje ili zaštitu financijskih interesa Unije, uzimajući u obzir informacije iz svih relevantnih izvora i priznatih institucija. Pri donošenju odluke o usvajanju ili ukidanju mogućih mjera Komisija bi trebala uzeti u obzir relevantna mišljenja tog povjerenstva.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Trebalo bi utvrditi moguće mjere koje treba donijeti u slučaju općih nedostataka te postupak za njihovo donošenje. Te bi mjere trebale uključivati suspenziju plaćanjâ i obveza, smanjenje sredstava u okviru postojećih obveza i zabranu sklapanja novih obveza s primateljima.

(13)  Trebalo bi utvrditi mjere koje treba donijeti u slučaju općih nedostataka te postupak za njihovo donošenje. Te bi mjere trebale uključivati suspenziju plaćanjâ i obveza, smanjenje sredstava u okviru postojećih obveza i zabranu sklapanja novih obveza s primateljima.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Važno je da se legitimni interesi krajnjih primatelja i korisnika štite na odgovarajući način pri donošenju mjera u slučaju općih nedostataka. Pri razmatranju donošenja mjera, Komisija bi trebala uzeti u obzir njihov mogući učinak na krajnje primatelje i korisnike. Kako bi se ojačala zaštita krajnjih primatelja ili korisnika, Komisija bi trebala pružiti informacije i smjernice putem internetskih stranica ili portala, zajedno s odgovarajućim alatima za obavješćivanje Komisije o svakoj povredi pravne obveze državnih subjekata i država članica da nastave izvršavati plaćanja nakon donošenja mjera na temelju ove Uredbe. Po potrebi, kako bi se osiguralo da se svi iznosi koje državna tijela ili države članice duguju stvarno isplate krajnjim primateljima ili korisnicima, Komisija bi trebala moći tražiti povrat isplata tim subjektima, ili, gdje je to primjereno, izvršiti financijski ispravak na način da smanji potporu za program i da jednakovrijedan iznos prenese u pričuvu Unije koja će se upotrijebiti u korist krajnjih primatelja ili korisnika.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala jedinstvena provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode u skladu s ovom Uredbom, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebalo djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se zaštitili financijski interesi Unije trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.

(15)  Kako bi se osigurala jedinstvena provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode u skladu s ovom Uredbom, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Komisiji.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  U pogledu njihova učinka na proračun Unije, mjere uvedene u skladu s ovom Uredbom trebale bi stupiti na snagu tek nakon što Europski parlament i Vijeće odobre prijenos sredstava u proračunsku pričuvu iznosa koji je jednak vrijednosti donesenih mjera. Kako bi se olakšalo donošenje odluka potrebnih za zaštitu financijskih interesa Unije, takvi prijenosi bi se trebali smatrati odobrenima, osim ako ih u utvrđenom roku Europski parlament ili Vijeće (koje djeluje kvalificiranom većinom) ne izmijeni ili odbije.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Prije predlaganja donošenja bilo koje mjere u skladu s ovom Uredbom Komisija treba obavijestiti predmetnu državu članicu zašto smatra da u toj državi članici postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava. Državi članici trebalo bi omogućiti da dostavi primjedbe. Komisija i Vijeće trebali bi uzeti u obzir te primjedbe.

(16)  Prije predlaganja donošenja bilo koje mjere u skladu s ovom Uredbom Komisija treba obavijestiti predmetnu državu članicu zašto smatra da u toj državi članici postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava. Komisija bi bez odgode trebala obavijestiti Europski parlament i Vijeće o svakoj takvoj obavijesti i njezinom sadržaju. Predmetnoj državi članici trebalo bi omogućiti da dostavi primjedbe. Komisija bi trebala uzeti u obzir te primjedbe.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Vijeće bi na prijedlog Komisije trebalo ukinuti mjere sa suspenzivnim učinkom ako je situacija koja je dovela do uvođenja tih mjera ispravljena u dostatnoj mjeri.

(17)  Komisija bi trebala ukinuti mjere sa suspenzivnim učinkom i predložiti Europskom parlamentu i Vijeću da u potpunosti ili djelomično ukinu proračunsku rezervu dotičnih mjera ako je situacija koja je dovela do uvođenja tih mjera ispravljena u dostatnoj mjeri.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Komisija treba obavještavati Europski parlament o svim mjerama koje su predložene i donesene u skladu s ovom Uredbom.

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „vladavina prava” odnosi se na vrijednost Unije utvrđenu u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji koja obuhvaća sljedeća načela: načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces donošenja propisa, načelo pravne sigurnosti, načelo zabrane proizvoljnosti izvršnih ovlasti, načelo učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava, te načelo diobe vlasti i jednakosti pred zakonom;

(a)  „vladavina prava” tumači se uzimajući u obzir vrijednosti Unije sadržane u članku 2. UEU-a i u kriterijima za članstvo u Uniji koji se spominju u članku 49. UEU-a; ona obuhvaća načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces provedbe zakona, načelo pravne sigurnosti, načelo zabrane proizvoljnosti izvršnih ovlasti, načelo pristupa pravdi, načelo učinkovite sudske zaštite pred neovisnim i nepristranim sudovima, uključujući načelo poštovanja temeljnih prava kako je navedeno u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i u međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, načelo diobe vlasti, načelo nediskriminacije i načelo jednakosti pred zakonom;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „opći nedostaci u pogledu vladavine prava” znači raširena ili ponavljajuća praksa ili propust ili mjera javnih tijela koji utječu na vladavinu prava;

(b)  „opći nedostaci u pogledu vladavine prava” znači raširena ili ponavljajuća praksa ili propust ili mjera javnih tijela koji utječu na vladavinu prava, kada to utječe ili bi moglo utjecati na načela dobrog financijskog upravljanja ili zaštite financijskih interesa Unije; opći nedostaci u pogledu vladavine prava mogu također biti posljedica sustavne prijetnje vrijednostima Unije iz članka 2. UEU-a koja utječe ili bi mogla utjecati na načela dobrog financijskog upravljanja ili zaštite financijskih interesa Unije;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „tijelo javne vlasti” znači sva javna tijela na svim razinama državne uprave, uključujući središnja, regionalna i lokalna tijela, te organizacije država članica u smislu [članka 2. točke 42.] Uredbe (EU, Euratom) br. […] („Financijska uredba”).

(c)  „tijelo javne vlasti” znači svako javno tijelo na svim razinama državne uprave, uključujući središnja, regionalna i lokalna tijela, te organizacije država članica u smislu članka 2. točke 42. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća1a („Financijska uredba”).

 

__________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Opći nedostaci

 

Sljedeći elementi naročito se smatraju općim nedostacima u pogledu vladavine prava kada utječu ili bi mogli utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije:

 

(a) ugrožavanje neovisnosti pravosudne vlasti, uključujući postavljanje svih ograničenja u pogledu mogućnosti samostalnog izvršavanja pravosudnih funkcija vanjskim interveniranjem u jamstva neovisnosti, ograničavanjem presude prema vanjskoj naredbi, samovoljnom revizijom pravila o imenovanju ili uvjetima rada pravosudnog osoblja, utjecanjem na pravosudno osoblje na bilo koji način koji ugrožava njihovu nepristranost ili ometanjem neovisnosti odvjetništva;

 

(b) nesprječavanje, neispravljanje i nesankcioniranje proizvoljnih ili nezakonitih odluka javnih tijela, uključujući tijela kaznenog progona, uskraćivanje financijskih i ljudskih resursa kojim se utječe na njihovo pravilno funkcioniranje te neosiguravanje odsutnosti sukoba interesa;

 

(c) ograničavanje dostupnosti i djelotvornosti pravnih lijekova, među ostalim restriktivnim postupovnim pravilima, neprovođenjem presuda ili ograničavanjem djelotvorne istrage, kaznenog progona ili sankcioniranja povreda prava;

 

(d) ugrožavanje administrativne sposobnosti države članice da poštuje obveze članstva u Uniji, uključujući sposobnost učinkovite provedbe pravila, standarda i politika koje su sastavni dio prava Unije;

(e) mjere koje oslabljuju zaštitu povjerljive komunikacije između odvjetnika i klijenta.

(Vidi amandman koji se odnosi na članak 3. stavak 2.)

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere

Rizici za financijske interese Unije

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Poduzimaju se odgovarajuće mjere u slučajevima kada opći nedostatak u pogledu vladavine prava u državi članici utječe ili bi mogao utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije, osobito:

1.  Opći nedostatak u pogledu vladavine prava u državi članici može se utvrditi posebno kad je ugrožen ili bi mogao biti ugrožen jedan ili više sljedećih elemenata:

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pravilno funkcioniranje tijela te države članice koja izvršavaju proračun Unije, osobito u kontekstu javne nabave ili postupaka dodjele bespovratnih sredstava, te pri postupcima praćenja i kontrole;

(a)  pravilno funkcioniranje tijela te države članice koja izvršavaju proračun Unije, osobito u kontekstu javne nabave ili postupaka dodjele bespovratnih sredstava;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  pravilno funkcioniranje tržišnog gospodarstva, u okviru kojeg se poštuju tržišno natjecanje i tržišne snage u Uniji te učinkovito izvršavaju obveze članstva, uključujući poštovanje cilja političke, ekonomske i monetarne unije;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  pravilno funkcioniranje tijela koja provode financijsku kontrolu, praćenje i unutarnje i vanjske revizije te pravilno funkcioniranje djelotvornih i transparentnih sustava financijskog upravljanja i odgovornosti;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pravilno funkcioniranje istražnih službi i državnih odvjetništva pri kaznenom progonu prijevara, korupcije ili drugih povreda prava Unije u vezi s izvršenjem proračuna Unije;

(b)  pravilno funkcioniranje istražnih službi i državnih odvjetništva pri kaznenom progonu prijevara, uključujući porezne prijevare, korupcije ili drugih povreda prava Unije u vezi s izvršenjem proračuna Unije;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – staval 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  učinkoviti sudski nadzor radnji ili propusta tijela iz točaka (a) i (b) koji provode neovisni sudovi;

(c)  učinkoviti sudski nadzor radnji ili propusta tijela iz točaka (a), (ab) i (b) koji provode neovisni sudovi;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sprječavanje i sankcioniranje prijevara, korupcije i drugih povreda prava Unije koji se odnose na izvršenje proračuna Unije te kažnjavanje primatelja učinkovitim i odvraćajućim sankcijama koje određuju nacionalni sudovi ili upravna tijela;

(d)  sprječavanje i sankcioniranje prijevara, uključujući porezne prijevare, korupcije i drugih povreda prava Unije koji se odnose na izvršenje proračuna Unije te kažnjavanje primatelja učinkovitim i odvraćajućim sankcijama koje određuju nacionalni sudovi ili upravna tijela;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  sprečavanje i sankcioniranje utaje poreza i poreznog natjecanja te pravilno funkcioniranje tijela koja doprinose administrativnoj suradnji u poreznim pitanjima;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3.– stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  učinkovita i pravodobna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara i Uredom europskog javnog tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim progonima u skladu s odgovarajućim pravnim aktima i načelom lojalne suradnje.

(f)  učinkovita i pravodobna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara, ako predmetna država članica s njim surađuje, i s Uredom europskog javnog tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim progonima u skladu s odgovarajućim pravnim aktima i načelom lojalne suradnje;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  pravilno izvršenje proračuna Unije nakon sustavnog kršenja temeljnih prava.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Općim nedostacima u pogledu vladavine prava može se smatrati osobito sljedeće:

Briše se.

(a)  ugrožavanje neovisnosti pravosudne vlasti;

 

(b)  nesprječavanje, neispravljanje i nesankcioniranje proizvoljnih ili nezakonitih odluka javnih tijela, uključujući tijela kaznenog progona, uskraćivanje financijskih i ljudskih resursa kojim se utječe na njihovo pravilno funkcioniranje te neosiguravanje odsutnosti sukoba interesa;

 

(c)  ograničavanje dostupnosti i učinkovitosti pravnih sredstava, među ostalim restriktivnim postupovnim pravilima, neprovođenjem presuda ili ograničavanjem učinkovite istrage, kaznenog progona ili sankcioniranja povreda prava.

 

(Vidi amandman koji se odnosi na članak 2.a (novi).)

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Povjerenstvo neovisnih stručnjaka

 

1.  Komisija uspostavlja povjerenstvo neovisnih stručnjaka („Povjerenstvo”).

 

Povjerenstvo je sastavljeno od neovisnih stručnjaka za ustavno pravo te financijska i proračunska pitanja. Po jednog stručnjaka imenuje nacionalni parlament svake države članice, a pet stručnjaka imenuje Europski parlament. Sastav Povjerenstva odražava uravnoteženu rodnu zastupljenost.

 

Kad god je to primjereno, u skladu s pravilima postupanja iz stavka 6. u Povjerenstvo se kao promatrači mogu pozvati predstavnici relevantnih organizacija i mreža, kao što su Europska federacija akademija znanosti i humanističkih znanosti, Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava, tijela Vijeća Europe, Europska komisija za učinkovitost pravosuđa, Vijeće odvjetničkih komora Europe, Mreža za poreznu pravdu (Tax Justice Network), Ujedinjeni narodi, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju i Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj.

 

2.  Cilj savjetodavne zadaće Povjerenstva je pomoći Komisiji u utvrđivanju od općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama koji utječu ili bi mogli utjecati na načela dobrog financijskog upravljanja ili zaštitu financijskih interesa Unije.

 

Povjerenstvo svake godine ocjenjuje stanje u svim državama članicama na temelju kvantitativnih i kvalitativnih kriterija i informacija, uzimajući u obzir informacije i smjernice iz članka 5. stavka 2.

 

3.  Svake godine Parlament objavljuje sažetak svojih zaključaka.

 

4.  Kao dio svoje savjetodavne zadaće i uzimajući u obzir ishod razmatranja iz stavka 2. Povjerenstvo može izraziti mišljenje o općem nedostatku u pogledu vladavine prava u državi članici.

 

Pri izražavanju mišljenja povjerenstvo nastoji postići konsenzus. Ako se takav konsenzus ne može postići, Povjerenstvo izražava svoje mišljenje običnom većinom svojih članova.

 

5.  Pri donošenju provedbenih akata u skladu s člankom 5. stavkom 6. te člankom 6. stavkom 2. Komisija u obzir uzima relevantno mišljenje Povjerenstva u skladu sa stavkom 4. ovog članka.

 

6.  Povjerenstvo među svojim članovima bira predsjedavajućeg. Povjerenstvo donosi svoj poslovnik.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sadržaj mjera

Mjere za zaštitu proračuna Unije

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Može se donijeti jedna ili više sljedećih odgovarajućih mjera:

1.  Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 3., može se donijeti jedna od sljedećih mjera ili više njih:

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Poduzete mjere razmjerne su vrsti, ozbiljnosti i opsegu općeg nedostatka u pogledu vladavine prava. U što većoj su mjeri usmjerene na djelovanja Unije na koja taj nedostatak utječe ili bi mogao utjecati.

3.  Poduzete mjere razmjerne su vrsti, ozbiljnosti, trajanju i opsegu općeg nedostatka u pogledu vladavine prava. U što većoj su mjeri usmjerene na djelovanja Unije na koja taj nedostatak utječe ili bi mogao utjecati.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija preko svojih internetskih stranica ili portala pruža informacije i smjernice za krajnje primatelje ili korisnike o obvezama država članica iz stavka 2.

 

Komisija na istim internetskim stranicama ili portalu omogućuje i odgovarajuće alate kako bi krajnji primatelji ili korisnici obavijestili Komisiju o svakom kršenju tih obveza koje, prema mišljenju tih krajnjih primatelja ili korisnika, izravno na njih utječe. Ovaj stavak primjenjuje se tako da se osigurava zaštita osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, u skladu s načelima utvrđenim u Direktivi o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije). Informacije koje pružaju krajnji primatelji ili korisnici u skladu s ovim stavkom Komisija može uzeti u obzir samo ako je uz njih priložen dokaz da je predmetni krajnji primatelj ili korisnik podnio službenu pritužbu nadležnom tijelu.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Na temelju informacija koje su dostavili krajnji primatelji ili korisnici u skladu sa stavkom 3.a Komisija osigurava da se svi iznosi koje državna tijela ili države članica duguju u skladu sa stavkom 2. stvarno isplate krajnjim primateljima ili korisnicima.

Prema potrebi:

 

(a)  u pogledu sredstava iz proračuna Unije kojima se upravlja u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c) Financijske uredbe Komisija:

 

i. traži povrat isplata izvršenih svakom od tijela iz članka 62. stavka 1. točke (c) podtočaka od v. do vii. Financijske uredbe u iznosu koji je jednak iznosu koji nije isplaćen krajnjim primateljima ili korisnicima, čime je prekršen stavak 2. ovog članka;

 

ii. izvršava prijenos iznosa jednakih iznosima iz prethodne točke u pričuvu Unije iz članka 12. Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u). Takav se iznos smatra raspoloživom razlikom do gornje granice u smislu članka 12. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u) i mobilizira se u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u), u što je moguće većoj mjeri u korist krajnjih primatelja ili korisnika iz stavka 2. ovog članka;

 

(b)  u pogledu sredstava iz proračuna Unije kojima se upravlja u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c) Financijske uredbe:

 

i. obveza državnih tijela ili država članica iz stavka 2. ovog članka smatraju se obvezama država članica u smislu [članka 63.] Uredbe XXX (Uredba o zajedničkim odredbama). Pri kršenju tih obveza postupa se u skladu s [člankom 98.] Uredbe XXX (Uredba o zajedničkim odredbama).

 

ii. Iznos koji proizlazi iz smanjene potpore iz fondova za program na temelju [članka 98.] Uredbe XXX (Uredba o zajedničkim odredbama) Komisija prenosi u pričuvu Unije iz članka 12. Uredbe XXX (Uredba o VFO-u). Takav se iznos smatra raspoloživom razlikom do gornje granice u smislu članka 12. točke (a) Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u) i mobilizira se u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe Vijeća XXX (Uredba o VFO-u), u što je moguće većoj mjeri u korist krajnjih primatelja ili korisnika iz stavka 2. ovog članka.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Komisija utvrdi da postoje opravdani razlozi na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj državi članici šalje pisanu obavijest s navedenim razlozima na temelju kojih je došla do svojeg zaključka.

1.  Ako Komisija, uzimajući u obzir mišljenja Povjerenstva, utvrdi da postoje opravdani razlozi na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj državi članici šalje pisanu obavijest s navedenim razlozima na temelju kojih je došla do svojeg zaključka. Komisija bez odgode obavještava Europski parlament i Vijeće o takvoj obavijesti i njezinu sadržaju.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija u obzir može uzeti sve relevantne informacije, uključujući odluke Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda i zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija.

2.  Pri ocjenjivanju jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 3., Komisija u obzir uzima sve relevantne informacije, uključujući mišljenja Povjerenstva, odluke Suda Europske unije, rezolucije Europskog parlamenta, izvješća Revizorskog suda i zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija i mreža. Komisija u obzir uzima i kriterije korištene u kontekstu pregovora o pristupanju Uniji, posebno poglavlja pravne stečevine o pravosuđu i temeljnim pravima, o pravdi, slobodi i sigurnosti, o financijskoj kontroli i oporezivanju, kao i smjernice korištene u kontekstu Mehanizma suradnje i provjere za praćenje napretka države članice.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Predmetna država članica dostavlja sve tražene informacije te može iznijeti primjedbe u roku koji je odredila Komisija, koji nije kraći od mjesec dana od datuma obavještavanja o zaključku. Države članice u svojim primjedbama mogu predložiti donošenje korektivnih mjera.

4.  Predmetna država članica dostavlja tražene informacije te može iznijeti primjedbe u roku koji je odredila Komisija, koji nije kraći od jednog mjeseca ni duži od tri mjeseca od datuma obavještavanja o zaključku. Države članice u svojim primjedbama mogu predložiti donošenje korektivnih mjera.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pri odlučivanju o podnošenju prijedloga odluke o odgovarajućim mjerama Komisija uzima u obzir dostavljene informacije i eventualne primjedbe predmetne države članice te primjerenost predloženih korektivnih mjera.

5.  Pri odlučivanju o donošenju odluke o mjerama iz članka 4. Komisija u obzir uzima dostavljene informacije i eventualne primjedbe predmetne države članice te primjerenost predloženih korektivnih mjera. Komisija odlučuje o daljnjim mjerama u vezi s informacijama dobivenima u okvirnom roku od jednog mjeseca, a u svakom slučaju unutar razumnog roka od datuma primitka tih informacija.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Pri procjeni proporcionalnosti mjera koje će se uvesti, Komisija u obzir uzima informacije i smjernice iz stavka 2.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog provedbenog akta o odgovarajućim mjerama.

6.  Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija provedbenim aktom donosi odluku o mjerama iz članka 4.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Kad donosi odluku, Komisija istodobno Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog za prijenos sredstava u proračunsku rezervu u iznosu koji je jednak vrijednosti donesenih mjera.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6b.  Odstupajući od članka 31. stavaka 4. i 6. Financijske uredbe, Europski parlament i Vijeće raspravljaju o prijedlogu prijenosa u roku od četiri tjedna otkad obje institucije zaprime prijedlog. Prijedlog prijenosa smatra se odobrenim osim ako u roku od četiri tjedna Europski parlament većinom danih glasova ili Vijeće kvalificiranom većinom ne izmijeni ili odbije prijedlog. Ako Europski parlament ili Vijeće izmijene prijedlog prijenosa, primjenjuje se članak 31. stavak 8. Financijske uredbe.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6c.  Odluka iz stavka 6. stupa na snagu ako ni Europski parlament ni Vijeće ne odbiju prijedlog prijenosa u roku iz stavka 6.b.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 7

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Smatra se da je Vijeće donijelo prijedlog ako ga u roku od mjesec dana od Komisijina donošenja ne odbije kvalificiranom većinom.

Briše se.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 8

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Vijeće može kvalificiranom većinom izmijeniti prijedlog Komisije te donijeti izmijenjeni tekst u obliku odluke Vijeća.

Briše se.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Predmetna država članica u bilo kojem trenutku može Komisiji dostaviti dokaze da je opći nedostatak u pogledu vladavine prava ispravljen ili da više ne postoji.

1.  Predmetna država članica u bilo kojem trenutku može Komisiji dostaviti službenu obavijest s dokazima da je opći nedostatak u pogledu vladavine prava ispravljen ili da više ne postoji.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija procjenjuje situaciju u predmetnoj državi članici. Nakon što opći nedostaci u pogledu vladavine prava na temelju kojih su donesene odgovarajuće mjere budu u cijelosti ili djelomično uklonjeni, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog odluke o djelomičnom ili potpunom ukidanju tih mjera. Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 5. stavcima 2., 4., 5., 6. i 7.

2.  Na zahtjev predmetne države članice ili na vlastitu inicijativu Komisija, uzimajući u obzir mišljenja Povjerenstva, procjenjuje situaciju u predmetnoj državi članici u okvirnom roku od jednog mjeseca, a u svakom slučaju unutar razumnog roka od datuma primitka službene obavijesti. Nakon što opći nedostaci u pogledu vladavine prava na temelju kojih su donesene mjere iz članka 4. budu u cijelosti ili djelomično uklonjeni, Komisija bez odgode donosi odluku o djelomičnom ili potpunom ukidanju tih mjera. Kad donosi odluku, Komisija istodobno Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog o potpunom ili djelomičnom ukidanju proračunske rezerve iz članka 5. stavka 6.a. Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 5. stavcima 2., 4., 5., 6., 6.b i 6.c.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U slučaju ukidanja mjera u vezi sa suspenzijom odobrenja jednog ili više programa ili izmjena programa iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke i. ili suspenzijom obveza iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke ii., iznosi koji odgovaraju suspendiranim obvezama unose se u proračun podložno članku 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o VFO-u). Suspendirane obveze za godinu n ne mogu se unositi u proračun nakon godine n + 2.

3.  U slučaju ukidanja mjera u vezi sa suspenzijom odobrenja jednog ili više programa ili izmjena programa iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke i. ili suspenzijom obveza iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke ii., iznosi koji odgovaraju suspendiranim obvezama unose se u proračun podložno članku 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o VFO-u). Suspendirane obveze za godinu n ne mogu se unositi u proračun nakon godine n + 2. Od godine n+3, iznos jednak suspendiranim obvezama unosi se u pričuvu Unije za obveze predviđenu člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o VFO-u).

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Briše se.

Obavještavanje Europskog parlamenta

 

Komisija odmah obavještava Europski parlament i Vijeće o svim mjerama predloženima ili donesenima u skladu s člancima 4. i 5.

 

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Izvješćivanje

 

Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o njezinoj primjeni, osobito o učinkovitosti eventualno donesenih mjera.

 

Izvješće je prema potrebi popraćeno odgovarajućim prijedlozima.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Uvrštavanje u Financijsku uredbu

 

Sadržaj ove Uredbe uvrštava se u Financijsku uredbu pri njezinoj sljedećoj reviziji.

  • [1]  SL C 291, 17.8.2018., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

Kontekst

U komunikaciji Komisije iz veljače 2018. naslovljenoj „Nov, moderan višegodišnji financijski okvir za Europsku uniju koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.” (COM (2018) 98) istaknuto je da je Unija zajednica prava i njezine su vrijednosti temelj njezina postojanja. Poštovanje tih vrijednosti mora se osigurati u svim politikama Unije. To se odnosi i na proračun EU-a, u okviru kojeg je poštovanje temeljnih vrijednosti bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranje.

Nedavno su tema javne rasprave bile zabrinutosti u pogledu slabosti nacionalnih sustava provjere i ravnoteže koje bi mogle ugroziti poštovanje temeljnih vrijednosti utvrđenih u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji. U tom je kontekstu predloženo da bi izostanak poštovanja temeljnih vrijednosti trebao imati posljedice koje uključuju suspenziju isplata iz proračuna EU-a.

Europski parlament je u svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru (VFO) posebno pozvao Komisiju „da predloži mehanizam kojim se na države članice koje ne poštuju vrijednosti sadržane u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) mogu primjenjivati financijske posljedice”. Parlament je, međutim, upozorio na to da „krajnji korisnici proračuna Unije nikako ne mogu biti žrtve kršenja pravila za koja nisu odgovorni”.

Komisija je 2. svibnja 2018. objavila zakonodavni prijedlog koji je sastavni dio paketa VFO-a za razdoblje 2021.–2027., a u kojem se utvrđuju pravila potrebna za zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama. Prijedlog se temelji na članku 322. stavku 1. točki (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, baš kao i Financijska uredba.

U skladu s Prijedlogom Komisije, kako bi se zaštitili njegovi financijski interesi od rizika od financijskog gubitka koji proizlazi iz općih nedostataka u pogledu vladavine prava, EU bi trebao moći uvesti odgovarajuće mjere koje uključuju suspenziju, smanjenje i ograničavanje pristupa financijskim sredstvima EU-a na način koji je razmjeran vrsti, težini i opsegu nedostataka.

Postupak koji Komisija predlaže za donošenje tih mjera je sljedeći: ako postoje opravdani razlozi za sumnju u opći nedostatak, Komisija prvo obavještava predmetnu državu članicu i razmatra njezine primjedbe. Ako Komisija smatra da je utvrđen opći nedostatak, ona Vijeću podnosi prijedlog odluke o mjerama, a Vijeće potom odlučuje obrnutom kvalificiranom većinom (tj. potrebna je kvalificirana većina kako bi se prijedlog odbacio ili izmijenio). Isti se postupak primjenjuje za ukidanje mjera kada se utvrdi da više nema nedostatka.

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelji se slažu s općim ciljevima koje je iznijela Komisija i predlažu niz izmjena kako bi se ojačao Prijedlog i povećala njegova učinkovitost, i to na sljedeći način:

  Temeljne vrijednosti i kopenhaški kriteriji: Članke 2. i 3. trebalo bi izmijeniti kako bi se pojasnilo da se, kako se predlaže u Rezoluciji Parlamenta od 14. ožujka 2018. o novom VFO-u, vladavina prava tumači uzimajući u obzir temeljne vrijednosti sadržane u članku 2. UEU-a. Kopenhaški kriteriji ključni su uvjeti koje moraju zadovoljiti sve zemlje kandidatkinje za članstvo u Uniji te se trebaju uzeti u obzir pri procjeni rizika koji opći nedostatak u pogledu vladavine prava predstavlja za načela dobrog financijskog upravljanja. Ti kriteriji uključuju stabilnost institucija koje jamče demokraciju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava te poštovanje i zaštitu manjina, funkcionalno tržišno gospodarstvo i sposobnost nošenja s tržišnim natjecanjem i tržišnim silama te sposobnost preuzimanja obveza koje proizlaze iz članstva u Uniji.

  Ocjenjivanje općih nedostataka: Pri ocjenjivanju postojanja općeg nedostatka i u cilju jamčenja razmjernosti mjera koje se donose, nužno je da Komisija u obzir uzme sve relevantne informacije, uključujući informacije koje potječu iz Parlamenta i tijela kao što je Venecijanska komisija Vijeća Europe. Komisija također treba u obzir uzeti kriterije korištene u kontekstu pregovora o pristupanju Uniji, posebno poglavlja o pravosuđu i temeljnim pravima (23), o pravdi, slobodi i sigurnosti (24), o financijskoj kontroli (32) i oporezivanju (16), kao i smjernice korištene u kontekstu Mehanizma suradnje i provjere.

  Zaštita krajnjih korisnika: Iako se u Prijedlogu Komisije navodi da uvođenje odgovarajućih mjera ne utječe na obvezu državnih tijela da provode programe ili fondove, a posebno obvezu isplate krajnjim korisnicima, nije u potpunosti jasno kako će se ta odredba provoditi. Komisija bi trebala poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi krajnjim korisnicima pomogla u izvršenju njihovih zahtjeva ako se ne poštuju pravne obveze.

  Postupak za donošenje/ukidanje mjera i uključenost Parlamenta: Jedino pravo koje se Prijedlogom Komisije daje Parlamentu je pravo da ga se obavijesti o svim predloženim ili usvojenim mjerama. Tim se Prijedlogom jasno ne poštuje institucionalno pravo Parlamenta kao jednog od proračunskih tijela EU-a s obzirom na značajan učinak predloženih mjera na proračun Unije. Izvjestitelji stoga predlažu uravnoteženiji mehanizam kojim se Parlament i Vijeće stavljaju na istu razinu. U skladu s predloženim postupkom, Komisija svojim zakonodavnim aktom donosi odluku o odgovarajućim mjerama te istovremeno podnosi prijedlog Parlamentu i Vijeću o prijenosu sredstava u proračunsku rezervu u iznosu koji je jednak vrijednosti donesenih mjera. Ta bi odluka stupila na snagu samo ako ga Parlament i Vijeće u roku od jednog mjeseca ne odbiju. U predloženom postupku sačuvalo bi se načelo obrnute (kvalificirane) većine koje je dio prijedloga Komisije.

  Ostala pitanja: Predlažu se izmjene kako bi se preciznije odredilo što predstavlja ugrožavanje neovisnosti pravosuđa, poboljšala sigurnost postupka uključivanjem okvirnih rokova za odgovor Komisije na informacije primljene od država članica te osiguralo da se, ako se nakon dvije godine ne ukinu donesene mjere, ne izgube suspendirana sredstva, već se uvrštavaju u pričuvu Unije za obveze predviđenu Uredbom o VFO-u za razdoblje 2021.–2027.

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (5.12.2018)

upućeno Odboru za proračune i Odboru za proračunski nadzor

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Josep-Maria Terricabras

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračune i Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava i temeljnih prava u državama članicama

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra; ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Vladavina prava jedna je od temeljnih vrijednosti na kojima se Unija temelji. Kako se podsjeća u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, te su vrijednosti zajedničke državama članicama.

(1)  Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Kako se podsjeća u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojemu prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Demokracija, vladavina prava i temeljna prava međusobno su povezani te se uzajamno osnažuju, pri čemu zajedno štite ustavnu jezgru Unije i njezinih država članica. U Uniji ne može postojati hijerarhija vrijednosti. Međuovisnost funkcionalne demokracije, snažnih i odgovornih institucija, transparentnih i uključivih postupaka odlučivanja i djelotvorne vladavine prava ključna je za efektivno poštovanje ljudskih prava i obrnuto. Člancima 2. i 6. UEU-a zahtijeva se od država članica da u potpunosti poštuju, štite i promiču načela vladavine prava, temeljnih prava i demokracije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Vladavina prava zahtijeva da se sve javne ovlasti provode u okviru ograničenja utvrđenih propisima, u skladu s vrijednostima demokracije i temeljnih prava, a pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da se poštuje12 načelo zakonitosti7, pravne sigurnosti8, zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti9, diobe vlasti10 i učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi11.

(2)  Vladavina prava zahtijeva da se sve javne ovlasti provode u okviru ograničenja utvrđenih propisima, u skladu s načelima demokracije i poštovanja temeljnih prava, a pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da se poštuju12 načela zakonitosti7, uključujući transparentan, odgovoran i demokratski proces donošenja zakonodavstva, pravne sigurnosti8, zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti9, diobe vlasti10, pristupa pravdi i učinkovite sudske zaštite pred neovisnim i nepristranim sudovima11.

__________________

__________________

7 Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

7 Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

8 Presuda Suda od 12. studenoga 1981., Amministrazione delle finanze dello Stato protiv Srl Meridionale Industria Salumi i drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella protiv Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

8 Presuda Suda od 12. studenoga 1981., Amministrazione delle finanze dello Stato protiv Srl Meridionale Industria Salumi i drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella protiv Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

9 Presuda Suda od 21. rujna 1989., Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

9 Presuda Suda od 21. rujna 1989., Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

10 Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda Suda od 10. studenoga 2016., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 2010., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

10 Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda Suda od 10. studenoga 2016., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 2010., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

11 Presuda Suda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 40.–41.

11 Presuda Suda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 40.–41.

12 Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 158 final, Prilog I.

12 Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 158 final, Prilog I.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Države članice trebale bi poštovati i njegovati vrijednost vladavine prava i pružiti primjer svojim prijelazom na zajedničku kulturu vladavine prava, što je ključni preduvjet za legitimitet europskog projekta u cjelini i osnovni uvjet za izgradnju povjerenja građana u Uniju. Narušavanje vladavine prava u jednoj državi članici štetno utječe na vladavinu prava u cijeloj Uniji.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Temeljna prava u Uniji posebno su propisana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima koja u skladu s člankom 6. UEU-a ima istu pravnu snagu kao i Ugovori te se, posljedično, mora poštovati u svom zakonodavstvu Unije, uključujući ovu Uredbu. Obveza poštovanja, zaštite i promicanja temeljnih prava utvrđena je i u brojnim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, uključujući Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Europsku socijalnu povelju, njezin dodatni protokol i njezinu revidiranu verziju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Vladavina prava preduvjet je za zaštitu drugih temeljnih prava na kojima se Unija temelji: slobode, demokracije, jednakosti i poštovanja ljudskih prava. Poštovanje vladavine prava suštinski je povezano s poštovanjem demokracije i temeljnih prava: demokracija i poštovanje temeljnih prava ne mogu postojati bez poštovanja vladavine prava i obrnuto.

Briše se.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kada države članice izvršavaju proračun Unije, bez obzira na primijenjeni način izvršenja, poštovanje vladavine prava bitan je preduvjet za ispunjenje načela dobrog financijskog upravljanja utvrđenog u članku 317. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(4)  Kada države članice izvršavaju proračun Unije, bez obzira na primijenjeni način izvršenja, poštovanje vladavine prava i temeljnih prava bitan je preduvjet za ispunjenje načela dobrog financijskog upravljanja utvrđenog u članku 317. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Pravosudna tijela trebala bi djelovati neovisno i nepristrano, a službe za istragu i kazneni progon trebale bi biti u stanju izvršavati svoju funkciju. Trebali bi raspolagati dostatnim resursima i postupcima kako bi mogli postupati učinkovito i uz puno poštovanje prava na pravično suđenje. Ti su uvjeti potrebni kao minimalno jamstvo protiv nezakonitih i proizvoljnih odluka javnih tijela koje bi mogle naštetiti financijskim interesima Unije.

(6)  Neovisnost i nepristranost pravosudnih tijela trebala bi uvijek biti zajamčena, a službe za istragu i kazneni progon trebale bi biti u stanju izvršavati svoju funkciju. Trebali bi raspolagati dostatnim resursima i postupcima kako bi mogli postupati učinkovito i uz puno poštovanje prava na pravično suđenje. Ti su uvjeti potrebni kao minimalno jamstvo protiv nezakonitih i proizvoljnih odluka javnih tijela koje bi mogle naštetiti tim temeljnim načelima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Poštovanje vladavine prava nije važno samo za građane Unije, već i za poslovne inicijative, inovacije, ulaganja i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, koji će najbolje uspijevati onda kada postoji čvrst pravni i institucijski okvir.

(8)  Poštovanje vladavine prava i temeljnih prava ključno je za to da se građanima EU-a omogući potpuno sudjelovanje u demokratskom životu Unije. Ono je također važno za poduzetništvo, poslovne inicijative, inovacije i ulaganja te za promicanje unutarnjeg tržišta utemeljenog na pravima koje dobro funkcionira. Unutarnjem tržištu potreban je stabilan pravni i institucijski okvir kako bi se zajamčilo povjerenje među svim sudionicima te kako bi se ostvario njegov puni potencijal i postigao održivi dugoročni rast. U situacijama u kojima država članica više ne jamči poštovanje vladavine prava ili temeljnih prava, Unija i njezine države članice dužne su štititi cjelovitost i primjenu Ugovorâ i štititi prava svih građana u svojoj nadležnosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  U članku 19. UEU-a, u kojem se konkretizira vrijednost vladavine prava koja je utvrđena u članku 2. UEU-a, od država članica zahtijeva se da osiguraju učinkovitu pravnu zaštitu u područjima obuhvaćenima pravom Unije, uključujući ona koja se odnose na izvršenje proračuna Unije. Samo postojanje učinkovitog sudskog nadzora, čija je svrha osigurati usklađenost sa zakonodavstvom Unije, bit je vladavine prava te zahtijeva neovisne sudove13. Neovisnost sudova od presudne je važnost, kako je potvrđeno člankom 47. drugim podstavkom Povelje o temeljnim pravima Europske unije14. To osobito vrijedi za sudski nadzor valjanosti mjera, ugovora i drugih instrumenata koji rezultiraju javnim izdacima ili dugovima, među ostalim u kontekstu postupaka javne nabave koji također mogu biti predmet sudskog postupka.

(9)  U članku 19. UEU-a, u kojem se konkretizira vrijednost vladavine prava koja je utvrđena u članku 2. UEU-a, od država članica zahtijeva se da osiguraju učinkovitu pravnu zaštitu u područjima obuhvaćenima pravom Unije, uključujući ona koja se odnose na izvršenje proračuna Unije. Djelotvornost pravosudnih sustava ključni je aspekt vladavine prava i neophodan je za osiguranje jednakog postupanja, kažnjavanje slučajeva zlouporabe ovlasti vlade i sprječavanje proizvoljnosti. Samo postojanje učinkovitog sudskog nadzora, čija je svrha osigurati usklađenost sa zakonodavstvom Unije, bit je vladavine prava te zahtijeva neovisne sudove13. Osiguranje prava na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje te očuvanje neovisnosti sudova od presudne su važnosti, kako je potvrđeno člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima14. To se osobito primjenjuje na sudsko preispitivanje zakonitosti mjera, ugovora i drugih instrumenata koji rezultiraju javnim izdacima ili dugovima, među ostalim u kontekstu postupaka javne nabave u vezi s kojima se također mogu pokrenuti sudski postupci.

__________________

__________________

13 Predmet C-64/16, točke 32.–36.

13 Predmet C-64/16, točke 32.–36.

14 Predmet C-64/16, točke 40.-41.

14 Predmet C-64/16, točke 40.-41.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Stoga postoji jasna veza između poštovanja vladavine prava i učinkovitog izvršenja proračuna Unije u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

(10)  Stoga postoji jasna veza između poštovanja vladavine prava i temeljnih prava te učinkovitog izvršenja proračuna Unije u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Opći nedostaci u državama članicama u pogledu vladavine prava, koji utječu posebice na pravilno funkcioniranje javnih tijela i učinkoviti sudski nadzor, mogu ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije.

(11)  Opći nedostaci u državama članicama u pogledu vladavine prava i temeljnih prava mogu ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije, osobito u pogledu nepravilnosti povezanih s potrošnjom iz proračuna Unije te prava i interesa građana, bez obzira na njihovo boravište.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede kvalitativnu ocjenu. Ocjena se može donijeti na temelju informacija iz svih dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća.

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede kvalitativnu, objektivnu, transparentnu, nepolitiziranu i nepristranu ocjenu, na temelju konkretnih dokaza, uz pomoć reprezentativnog povjerenstva neovisnih stručnjaka. Godišnja ocjena svih država članica trebala bi se donijeti na temelju informacija iz svih dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, izvješća Revizorskog suda, izvješća i mišljenja drugih institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, kao što su Gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Ombudsman i Agencija Europske unije za temeljna prava, zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća, kao i izvješća nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva. Ta bi ocjena trebala zamijeniti postojeće instrumente i mehanizme kao što je Mehanizam suradnje i provjere za Bugarsku i Rumunjsku.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila potrebna za zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama.

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila potrebna za zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava i temeljnih prava u državama članicama.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „vladavina prava” odnosi se na vrijednost Unije utvrđenu u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji koja obuhvaća sljedeća načela: načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces donošenja propisa, načelo pravne sigurnosti, načelo zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti, načelo učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava, te načelo diobe vlasti i jednakosti pred zakonom;

(a)  „vladavina prava i temeljna prava” kako je utvrđeno u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji obuhvaćaju sljedeća načela: načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces provođenja prava, načelo pravne sigurnosti, načelo zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti, načelo pristupa pravdi i učinkovitoj sudskoj zaštiti pred neovisnim i nepristranim sudovima, načelo diobe vlasti, načelo nediskriminacije i načelo jednakosti pred zakonom te načelo poštovanja temeljnih prava kako je navedeno u Povelji Europske unije o temeljnim pravima i u međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „opći nedostaci u pogledu vladavine prava” znači raširena ili ponavljajuća praksa ili propust ili mjera javnih tijela koji utječu na vladavinu prava;

(b)  „opći nedostatak” znači svaka situacija u kojoj se može utvrditi da postoji sustavna prijetnja vladavini prava i temeljnim pravima, ili u kojoj se vladavina prava i temeljna prava izravno ili neizravno narušavaju na sustavan način, bilo kombiniranim učinkom praksi, propusta, mjera ili nedjelovanja javnih tijela bilo njihovim raširenim ili ponavljajućim praksama, propustima, mjerama ili nedjelovanjem, i ako takva situacija utječe ili može utjecati na pravilnu provedbu proračuna Unije, naročito na aktivnosti upravljanja i kontrole, u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i zaštite financijskih interesa Unije;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Ako Komisija utvrdi da ima opravdane razloge na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti općeg nedostatka u državi članici, poduzimaju se odgovarajuće, uravnotežene i proporcionalne mjere.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Poduzimaju se odgovarajuće mjere u slučajevima kada opći nedostatak u pogledu vladavine prava u državi članici utječe ili bi mogao utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije, osobito:

1.  Mjere se poduzimaju u slučajevima kada opći nedostatak u pogledu vladavine prava u državi članici utječe ili bi mogao utjecati, osobito, na sljedeće:

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  pravilnu provedbu proračuna Unije nakon sustavnog kršenja temeljnih prava.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Općim nedostacima u pogledu vladavine prava može se smatrati osobito sljedeće:

2.  Općim nedostacima smatra se osobito sljedeće:

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ugrožavanje neovisnosti pravosudne vlasti;

(a)  ugrožavanje neovisnosti pravosudne vlasti, među ostalim i postavljanjem svih ograničenja u pogledu mogućnosti samostalnog izvršavanja pravosudnih funkcija vanjskim interveniranjem u jamstva neovisnosti, ograničavanjem presude prema vanjskoj naredbi, samovoljnom revizijom pravila o imenovanju ili uvjetima rada pravosudnog osoblja, ili utjecanjem na pravosudno osoblje na bilo koji način koji ugrožava njihovu nepristranost;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisiji pri utvrđivanju općeg nedostatka pomaže reprezentativno povjerenstvo neovisnih stručnjaka (Stručno povjerenstvo za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava), tako što svake godine ocjenjuje situaciju u svim državama članicama na temelju kvantitativnih i kvalitativnih kriterija i informacija, uključujući odluke Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava, izvješća Revizorskog suda, izvješća i mišljenja drugih institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, kao i zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija. Ta se ocjena objavljuje.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Europski parlament zajedno s nacionalnim parlamentima vodi godišnju raspravu o ocjeni koju je sastavilo Stručno povjerenstvo za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. U tu svrhu, uspostavlja se specijalizirana zajednička parlamentarna skupina koju zajedno osnivaju nacionalni parlamenti i nadležni odbor Europskog parlamenta. Organizaciju i poslovnik zajedničke parlamentarne skupine zajednički utvrđuju Europski parlament i nacionalni parlamenti u skladu s člankom 9. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, koji je priložen UEU-u i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Stručno povjerenstvo za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava

 

1. Stručno povjerenstvo za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava sastoji se od sljedećih članova:

 

(a) jednog neovisnog stručnjaka kojeg određuje parlament svake države članice, koji je kvalificirani sudac ustavnog ili vrhovnog suda i trenutačno nije u aktivnoj službi;

 

(b) deset dodatnih stručnjaka koje određuje Europski parlament dvotrećinskom većinom, izabranih s popisa stručnjaka koje su predložile sljedeće institucije:

 

(i) Europska federacija akademija znanosti i humanističkih znanosti (ALLEA);

 

(ii) Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI);

 

(iii) Vijeće Europe (uključujući Venecijansku komisiju, Skupinu država protiv korupcije (GRECO) i povjerenika Vijeća Europe za ljudska prava);

 

(iv) Europska komisija za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ) i Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i

 

(v) Ujedinjeni narodi (UN), Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

 

2. Sastavom stručnog povjerenstva za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava jamči se načelo rodne ravnoteže.

 

3. Stručno povjerenstvo za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava svojega predsjedatelja bira među svojim članovima.

 

4. Kako bi se pojednostavnio rad stručnog povjerenstva za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava Komisija mu pruža usluge tajništva, koje će mu omogućiti učinkovito funkcioniranje, posebno prikupljanjem izvora podataka i informacija koje je potrebno revidirati i procijeniti te pružanjem administrativne potpore.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

11.6.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

5.7.2018

Razmatranje u odboru

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

10

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Max Andersson, France Jamet

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (23.11.2018)

upućeno Odboru za proračune i Odboru za proračunski nadzor

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Iskra Mihaylova

AMANDMAN

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračune i Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Vladavina prava preduvjet je za zaštitu drugih temeljnih prava na kojima se Unija temelji: slobode, demokracije, jednakosti i poštovanja ljudskih prava. Poštovanje vladavine prava suštinski je povezano s poštovanjem demokracije i temeljnih prava: demokracija i poštovanje temeljnih prava ne mogu postojati bez poštovanja vladavine prava i obrnuto.

(3)  Vladavina prava preduvjet je za zaštitu drugih temeljnih prava na kojima se Unija temelji: slobode, demokracije, nediskriminacije, jednakosti i poštovanja ljudskih prava. Poštovanje vladavine prava suštinski je povezano s poštovanjem demokracije i temeljnih prava: demokracija i poštovanje temeljnih prava ne mogu postojati bez poštovanja vladavine prava i obrnuto. Demokracija, vladavina prava i poštovanje temeljnih ljudskih prava ključni su za vjerodostojnost Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Europski parlament je 25. listopada 2016. usvojio Rezoluciju s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. K tomu, 11. i 12. ožujka 2016. Europska komisija za demokraciju putem prava („Venecijanska komisija”) donijela je popis kriterija za vladavinu prava (CDL-AD(2016)007).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Opći nedostaci u državama članicama u pogledu vladavine prava, koji utječu posebice na pravilno funkcioniranje javnih tijela i učinkoviti sudski nadzor, mogu ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije.

(11)  Opći nedostaci u državama članicama u pogledu vladavine prava, koji utječu posebice na pravilno funkcioniranje javnih tijela i učinkoviti sudski nadzor, mogu ozbiljno naštetiti financijskim interesima Unije. Učinkovite istrage o takvim nedostacima te primjena djelotvornih i razmjernih mjera u slučaju utvrđenog općeg nedostatka potrebne su ne samo za osiguranje financijskih interesa Unije, uključujući učinkovito prikupljanje prihoda, već i za jamčenje povjerenja javnosti u Uniju i njezine institucije. U konačnici samo neovisno pravosuđe kojim se podupire vladavina prava i pravna sigurnost u svim državama članicama može jamčiti dovoljnu zaštitu novca iz proračuna EU-a.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede kvalitativnu ocjenu. Ocjena se može donijeti na temelju informacija iz svih dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća.

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede transparentnu, nepristranu kvalitativnu ocjenu. Ocjena se može donijeti na temelju informacija iz svih dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda, stručna mišljenja mjerodavnih agencija Europske unije, preporuke neovisnog stručnog povjerenstva kako je navedeno u rezoluciji Europskog parlamenta od 25. listopada 2016. te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Trebalo bi utvrditi moguće mjere koje treba donijeti u slučaju općih nedostataka te postupak za njihovo donošenje. Te bi mjere trebale uključivati suspenziju plaćanjâ i obveza, smanjenje sredstava u okviru postojećih obveza i zabranu sklapanja novih obveza s primateljima.

(13)  Trebalo bi utvrditi moguće mjere koje treba donijeti u slučaju općih nedostataka te postupak za njihovo donošenje te bi se u okviru njih trebali primjenjivati jednaki kriteriji i zajamčiti jednako postupanje prema svim državama članicama. Te bi mjere trebale uključivati suspenziju plaćanjâ i obveza, smanjenje sredstava u okviru postojećih obveza i zabranu sklapanja novih obveza s primateljima. Prilikom donošenja svake odluke o uvođenju tih mjera trebalo bi pružiti ozbiljna jamstva koja se temelje na procjenama učinka kako se ne bi nepovoljno utjecalo na krajnje korisnike sredstava EU-a. 

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Pri utvrđivanja mjera koje je potrebno donijeti trebalo bi se primjenjivati načelo proporcionalnosti, osobito uzimajući u obzir težinu situacije, vrijeme koje je proteklo od relevantnog postupanja, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru i stupanj suradnje predmetne države članice pri uklanjanju općeg nedostatka u pogledu vladavine prava, te učinke tog nedostatka na odgovarajuća sredstva Unije.

(14)  Pri utvrđivanju mjera koje je potrebno donijeti trebalo bi se primjenjivati načelo proporcionalnosti, osobito uzimajući u obzir težinu situacije, vrijeme koje je proteklo od relevantnog postupanja, njegovo trajanje i ponavljanje, namjeru i stupanj suradnje predmetne države članice pri uklanjanju općeg nedostatka u pogledu vladavine prava, te učinke tog nedostatka na odgovarajuća sredstva Unije. Opseg i razina suspenzije obvezâ koje se trebaju uvesti trebali bi biti razmjerni, poštovati jednako postupanje prema državama članicama i uzeti u obzir gospodarske i socijalne okolnosti predmetne države članice i utjecaj suspenzije na gospodarstvo predmetne države članice. Utjecaj suspenzija na programe od ključne važnosti za razmatranje uvjeta u pogledu vladavine prava treba biti činitelj koji se treba uzeti u obzir.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Važno je da se legitimni interesi krajnjih primatelja i korisnika štite na odgovarajući način pri donošenju mjera u slučaju općih nedostataka. Pri razmatranju mjera koje treba donijeti, Komisija bi trebala uzeti u obzir njihov mogući učinak na krajnje primatelje i korisnike. Kako bi se ojačala zaštita krajnjih primatelja ili korisnika, Komisija bi trebala aktivno pratiti poštovanje pravne obveze državnih subjekata i država članica da nastave izvršavati plaćanja nakon donošenja mjera na temelju ove Uredbe i obavještavati krajnje primatelje ili korisnike o njihovim pravima ako dođe do bilo kakvih povreda.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.b)  Važno je da se na pojedinačne primatelje stipendija kroz programe kao što su Erasmus, istraživačke stipendije i slične pojedinačne potpore ne utječe ako se u slučaju općih nedostataka donesu mjere koje se odnose na državu članicu.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala jedinstvena provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode u skladu s ovom Uredbom, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebalo djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se zaštitili financijski interesi Unije trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.

(15)  Kako bi se osigurala jedinstvena provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode u skladu s ovom Uredbom, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebalo djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se zaštitili financijski interesi Unije trebalo bi primjenjivati jednoglasno odlučivanje u kojemu ne sudjeluje predmetna država članica.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Prije predlaganja donošenja bilo koje mjere u skladu s ovom Uredbom Komisija treba obavijestiti predmetnu državu članicu zašto smatra da u toj državi članici postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava. Državi članici trebalo bi omogućiti da dostavi primjedbe. Komisija i Vijeće trebali bi uzeti u obzir te primjedbe.

(16)  Prije predlaganja donošenja bilo koje mjere u skladu s ovom Uredbom Komisija treba obavijestiti predmetnu državu članicu o ishodima ocjena, koje je poduzelo neovisno stručno povjerenstvo ili Komisija, te o tome zašto smatra da u toj državi članici postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava. Komisija bi trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o obavijesti i njezinu sadržaju. Predmetnoj državi članici trebalo bi omogućiti da dostavi primjedbe. Komisija bi trebala uzeti u obzir te primjedbe.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Vijeće bi na prijedlog Komisije trebalo ukinuti mjere sa suspenzivnim učinkom ako je situacija koja je dovela do uvođenja tih mjera ispravljena u dostatnoj mjeri.

Briše se.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Komisija treba obavještavati Europski parlament o svim mjerama koje su predložene i donesene u skladu s ovom Uredbom.

(18)  Komisija treba obavještavati Europski parlament i Vijeće o svim mjerama koje su predložene i donesene u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „opći nedostaci u pogledu vladavine prava” znači raširena ili ponavljajuća praksa ili propust ili mjera javnih tijela koji utječu na vladavinu prava;

(b)  „opći nedostaci u pogledu vladavine prava” znači raširena ili ponavljajuća praksa ili propust ili mjera javnih tijela koji utječu na vladavinu prava, kako je opisano u članku 3.;

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere

Opći nedostatak u pogledu vladavine prava

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Poduzimaju se odgovarajuće mjere u slučajevima kada opći nedostatak u pogledu vladavine prava u državi članici utječe ili bi mogao utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije, osobito:

1.  Opći nedostaci u pogledu vladavine prava u državi članici koji utječu ili bi mogli utjecati na načelo dobrog financijskog upravljanja ili načelo zaštite financijskih interesa Unije, konkretno su:

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  sloboda mišljenja i izražavanja, uključujući slobodu tiska, slobodu udruživanja i akademsku slobodu;

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  fiskalna disciplina države članice, posebno izbjegavanje prekomjernog državnog deficita u skladu s člankom 126. UFEU-a.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ograničavanje dostupnosti i učinkovitosti pravnih sredstava, među ostalim restriktivnim postupovnim pravilima, neprovođenjem presuda ili ograničavanjem učinkovite istrage, kaznenog progona ili sankcioniranja povreda prava.

(c)  ograničavanje dostupnosti i učinkovitosti pravnih sredstava, među ostalim restriktivnim postupovnim pravilima, neprovođenjem presuda s posebnim naglaskom na presudama Suda Europske unije u okviru postupaka zbog povrede prava ili ograničavanjem učinkovite istrage, kaznenog progona ili sankcioniranja povreda prava.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  nerazmjerno ograničavanje slobode tiska, slobode udruživanja i akademske slobode;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  neuspjeh da se osigura da vlada, kao i privatni akteri, snosi odgovornost na temelju prava;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  neuspjeh da se osigura da se zakoni objavljuju i da su pravedni te da se zaštite temeljna prava, uključujući sigurnost osoba i imovine te određena temeljna ljudska prava;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cd)  neuspjeh da se osigura pristupačnost, pravednost i učinkovitost postupaka kojima se zakoni donose, provode i primjenjuju;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ce (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ce)  neuspjeh da se osigura da pravdu izvršavaju kompetentni, etički i neovisni predstavnici i nepristrane stranke kojima se može pristupiti, koje imaju adekvatne resurse te koje odražavaju sastav zajednice kojoj služe;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka cf (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cf)  neuspjeh da se osigura da državne ovlasti podliježu nevladinim kontrolama te da se vladini dužnosnici sankcioniraju zbog neprimjerena ponašanja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sadržaj mjera

Mjere

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Može se donijeti jedna ili više sljedećih odgovarajućih mjera:

1.  U slučaju općeg nedostatka u pogledu vladavine prava mogu se donijeti sljedeće odgovarajuće mjere:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako Komisija izvršava proračun Unije u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s [člankom 62. točkom (b)] Financijske uredbe:

(b)  ako Komisija izvršava proračun Unije u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s [člankom 62. točkom (b)] Financijske uredbe, u slučaju općeg nedostatka u pogledu vladavine prava, osim kada se primjenjuje točka (ba):

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  smanjenje pretfinanciranja;

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  prekid rokova plaćanja;

Briše se.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  suspenzija plaćanja.

Briše se.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  kad je riječ o europskim strukturnim i investicijskim fondovima, ako Komisija izvršava proračun Unije u okviru podijeljenog upravljanja u skladu s [člankom 62. točkom (b)] Financijske uredbe, mjere definirane u Uredbi o zajedničkim odredbama trebale bi se primjenjivati u slučaju općeg nedostatka u pogledu vladavine prava.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako odlukom o donošenju mjera nije utvrđeno drukčije, uvođenje odgovarajućih mjera ne utječe na obvezu tijela javne vlasti iz stavka 1. točke (a) ili država članica iz stavka 1. točke (b) da provedu program ili fond na koji se mjera odnosi, a osobito obvezu isplate sredstava krajnjim primateljima ili korisnicima.

2.  Uvođenje odgovarajućih mjera ne utječe na obvezu tijela javne vlasti iz stavka 1. točke (a) ili država članica iz stavka 1. točke (b) da provedu program ili fond na koji se mjera odnosi, a osobito obvezu isplate sredstava krajnjim primateljima ili korisnicima. Prilikom donošenja svake odluke o uvođenju odgovarajućih mjera trebalo bi pružiti ozbiljna jamstva koja se temelje na procjenama učinka kako se ne bi nepovoljno utjecalo na krajnje korisnike sredstava EU-a. 

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Opseg i razina suspenzije obveza koje se trebaju uvesti razmjerni su, poštuju jednako postupanje prema državama članicama i uzimaju u obzir gospodarske i socijalne okolnosti predmetne države članice i utjecaj suspenzije na gospodarstvo predmetne države članice. Utjecaj suspenzija na programe od ključne važnosti za razmatranje uvjeta u pogledu vladavine prava je činitelj koji se treba uzeti u obzir.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Komisija utvrdi da postoje opravdani razlozi na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj državi članici šalje pisanu obavijest s navedenim razlozima na temelju kojih je došla do svojeg zaključka.

1.  Ako Komisija utvrdi da postoje jasni i opravdani razlozi na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj državi članici šalje pisanu obavijest s navedenim razlozima na temelju kojih je došla do svojeg zaključka. Komisija smjesta izvještava Parlament i Vijeće o obavijesti i njezinu sadržaju.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Prilikom ocjene stanja u pogledu vladavine prava, Komisija pruža potrebna jamstva kako bi osigurala da se isti kriteriji primjenjuju na sve države članice, u skladu s načelima jednakog postupanja i nediskriminacije donošenjem sličnih i nediskriminirajućih mjera u usporedivim slučajevima za sve države članice.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija u obzir može uzeti sve relevantne informacije, uključujući odluke Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda i zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija.

2.  Pri ocjenjivanju jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3., Komisija u obzir može uzeti sve relevantne informacije, uključujući odluke Suda Europske unije, rezolucije Europskog parlamenta, preporuke neovisnog stručnog povjerenstva kako je navedeno u rezoluciji Europskog parlamenta od 25. listopada 2016., izvješća Revizorskog suda i zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i mreža, kao što su tijela Vijeća Europe, europske mreže vrhovnih sudova i sudbenih vijeća te stručna mišljenja relevantnih agencija Europske unije.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog provedbenog akta o odgovarajućim mjerama.

6.  Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava kako je definiran u članku 3. stavku 2., Komisija Europskom parlamentu dostavlja prijedlog provedbenog akta o odgovarajućim mjerama na mišljenje, a Vijeću na donošenje odluke.

 

Smatra se da je Vijeće, nakon uzimanja u obzir mišljenja Europskog parlamenta, donijelo odluku, osim ako u roku od jednoga mjeseca od Komisijina donošenja prijedloga ne odbije prijedlog kvalificiranom većinom.

 

Vijeće može kvalificiranom većinom izmijeniti prijedlog Komisije te usvojiti izmijenjeni tekst u obliku odluke Vijeća.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Smatra se da je Vijeće donijelo prijedlog ako ga u roku od mjesec dana od Komisijina donošenja ne odbije kvalificiranom većinom.

7.  Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava kako je definiran u članku 3. stavku 1., Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja prijedlog odluke o odgovarajućim mjerama na mišljenje. Uzimajući u obzir mišljenja Europskog parlamenta i Vijeća, Komisija donosi odluku o odgovarajućim mjerama ili odluku o neprovođenju uvjeta u pogledu vladavine prava.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Prije donošenja odluke o odgovarajućim mjerama, Komisija provodi procjenu mogućeg učinka tih mjera na krajnje primatelje ili korisnike plaćanja povezane s obuhvaćenim programima ili fondovima. Pri ocjenjivanju proporcionalnosti mjera Komisija uzima u obzir informacije i smjernice iz stavka 2.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Vijeće može kvalificiranom većinom izmijeniti prijedlog Komisije te donijeti izmijenjeni tekst u obliku odluke Vijeća.

8.  Vijeće može jednoglasno bez sudjelovanja predmetne države članice izmijeniti prijedlog Komisije te donijeti izmijenjeni tekst u obliku odluke Vijeća.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Kad se donosi odluka, Komisija istodobno podnosi Europskom parlamentu i Vijeću prijedlog za prijenos sredstava u proračunsku rezervu iznosa koji je jednak vrijednosti donesenih mjera.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.b  Odstupajući od članka 31. stavaka 4. i 6. Financijske uredbe, Europski parlament i Vijeće raspravljaju o prijedlogu za prijenos u roku od četiri tjedna od primitka tog prijedloga u tim institucijama. Prijedlog za prijenos smatra se odobrenim osim ako u roku od četiri tjedna Europski parlament, djelujući većinom danih glasova, ili Vijeće, kvalificiranom većinom, ne izmijeni ili odbije prijedlog. Ako Europski parlament ili Vijeće izmijene prijedlog za prijenos, primjenjuje se članak 31. stavak 8. Financijske uredbe.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 8.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.c  Odluka stupa na snagu ako ni Europski parlament ni Vijeće ne odbiju prijedlog za prijenos u roku iz stavka 8.b.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 8.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.d  Tijekom razdoblja primjene mjera Komisija aktivno prati poštuju li se zakonska prava krajnjih primatelja i korisnika. Komisija također olakšava podnošenje pritužbi krajnjih primatelja ili korisnika ako smatraju da se njihova zakonska prava ne poštuju. Ako Komisija utvrdi da predmetna država članica ili državni subjekt ne ispunjava svoju zakonsku obvezu provedbe plaćanja i poštovanja legitimnih interesa krajnjih primatelja ili korisnika, poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi pomogla tim krajnjim primateljima ili korisnicima u izvršenju njihovih zahtjeva.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U slučaju ukidanja mjera u vezi sa suspenzijom odobrenja jednog ili više programa ili izmjena programa iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke i. ili suspenzijom obveza iz članka 4. stavka 2. točke (b) podtočke ii., iznosi koji odgovaraju suspendiranim obvezama unose se u proračun podložno članku 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o VFO-u). Suspendirane obveze za godinu n ne mogu se unositi u proračun nakon godine n + 2.

3.  U slučaju ukidanja mjera u vezi sa suspenzijom odobrenja jednog ili više programa ili izmjena programa iz članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke 1. ili suspenzijom obveza iz članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke 2., iznosi koji odgovaraju suspendiranim obvezama unose se u proračun podložno članku 7. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o VFO-u).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija odmah obavještava Europski parlament i Vijeće o svim mjerama predloženima ili donesenima u skladu s člancima 4. i 5.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Iskra Mihaylova

22.11.2018

Prethodni/-a izvjestitelj(ica) za mišljenje

Matthijs van Miltenburg

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

5.7.2018

Razmatranje u odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

22.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

6

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja (22.11.2018.)

upućeno Odboru za proračune i Odboru za proračunski nadzor

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Helmut Scholz

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja cilj predložene uredbe da se proračun Unije zaštiti od općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, koji utječu ili bi mogli utjecati na dobro financijsko upravljanje ili zaštitu financijskih interesa Unije. Izvjestitelj dijeli mišljenje Komisije da postoji jasna veza između poštovanja vladavine prava i učinkovitog izvršenja proračuna Unije u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. Također, potvrđuje da su neovisnost i nepristranost pravosuđa ključni za jamčenje poštovanja vladavine prava. Istodobno smatra da se predloženim mehanizmom Komisiji dodjeljuje odviše diskrecijske ovlasti. Konkretno, kriteriji za pokretanje postupka i kvalitativnu procjenu nisu jasno definirani, kao ni kriteriji za izbor i opseg mjera, a Komisija bi u konačnici mogla slobodno odlučivati o tome hoće li primijeniti određenu mjeru, koju bi mjeru trebalo primijeniti i može li se ta mjera naknadno ukinuti. To je tim više moguće ako se uzme u obzir da se prijedlog Komisije smatra odobrenim ako ga Vijeće ne odbije kvalificiranom većinom u roku od jednog mjeseca („glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom”). Štoviše, čini se da predloženi mehanizam nema pravni temelj (članak 322. UFEU-a, na kojemu se prijedlog temelji, ne bi bio dovoljan). Također se čini da je taj mehanizam nerazmjeran, osobito u odnosu na članak 7. UEU-a, kojim mogu biti obuhvaćeni slični slučajevi nedostataka u pogledu vladavine prava i kojim se zahtijeva, ovisno o okolnostima, većina glasova od četiri petine Vijeća odnosno jednoglasnost Europskog vijeća. Izvjestitelj stoga predlaže drukčiji mehanizam. Također kritizira činjenicu da u izradi prijedloga uredbe nisu provedeni ni posebno savjetovanje s dionicima ni procjena učinka. Konkretno, u prijedlogu se predviđa da se u okviru izravnog i neizravnog upravljanja u skladu s člankom 62. točkama (a) i (c) Financijske uredbe mjere mogu primijeniti samo ako je primatelj tijelo javne vlasti. Ako taj uvjet nije ispunjen, dotična financijska sredstva Unije ne mogu biti predmet mjera iz predložene uredbe. Bez procjene učinka s pomoću koje bi se razjasnilo koliko bi proračunskih sredstava Unije ostalo izvan okvira zaštite predloženog mehanizma, teško je utvrditi moguće koristi. Izvjestitelj se također pita zašto Prijedlogom Komisiji nije nametnuta nikakva obveza procjenjivanja mogućnosti ukidanja mjera na vlastitu inicijativu te izvješćivanja o primjeni predložene uredbe. S obzirom na prethodna razmatranja, izvjestitelj predlaže da se prijedlog izmijeni kako slijedi.

AMANDMANI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za proračune i Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Vladavina prava jedna je od temeljnih vrijednosti na kojima se Unija temelji. Kako se podsjeća u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji, te su vrijednosti zajedničke državama članicama.

(1)  Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. U skladu s člancima 2. i 7. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), države članice i institucije Unije dužne su poštovati, štititi i promicati te vrijednosti, zajedničke svim državama članicama u društvu u kojemu prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i ravnopravnost žena i muškaraca. Člankom 2. UEU-a ne predviđa se nikakva hijerarhija među tim vrijednostima.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava nastoji uskladiti sa stvarnim tekstom članka 2. UEU-a.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Države članice propisno i iskreno surađuju kako bi preuzele obveze koje proizlaze iz članstva u Uniji, kao što je navedeno u Ugovoru o Europskoj uniji.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Vladavina prava zahtijeva da se sve javne ovlasti provode u okviru ograničenja utvrđenih propisima, u skladu s vrijednostima demokracije i temeljnih prava, a pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da se poštuje12 načelo zakonitosti7, pravne sigurnosti8, zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti9, diobe vlasti10 i učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi11.

(2)  Vladavina prava zahtijeva da se sve javne ovlasti provode u okviru ograničenja utvrđenih propisima, u skladu s vrijednostima demokracije i temeljnih prava, a pod nadzorom neovisnih i nepristranih sudova. Posebice zahtijeva da se poštuju12 načela zakonitosti7, pravne sigurnosti8, zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti9, diobe vlasti10 i učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi11.

_____________________________

_____________________________

7 Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

7 Presuda Suda od 29. travnja 2004., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

8 Presuda Suda od 12. studenoga 1981., Amministrazione delle finanze dello Stato protiv Srl Meridionale Industria Salumi i drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella protiv Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

8 Presuda Suda od 12. studenoga 1981., Amministrazione delle finanze dello Stato protiv Srl Meridionale Industria Salumi i drugi; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella protiv Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojeni predmeti od 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

9 Presuda Suda od 21. rujna 1989., Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

9 Presuda Suda od 21. rujna 1989., Hoechst, spojeni predmeti 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

10 Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda Suda od 10. studenoga 2016., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 2010., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

10 Presuda Suda od 10. studenoga 2016., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36.; presuda Suda od 10. studenoga 2016., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35.; i presuda Suda od 22. prosinca 2010., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

11 Presuda Suda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 40.–41.

11 Presuda Suda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses protiv Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31., 40.–41. presuda Suda od 25. srpnja 2018., LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, točke 63. – 67.

12 Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 158 final, Prilog I.

12 Komunikacija Komisije „Novi okvir EU-a za jačanje vladavine prava”, COM(2014) 158 final, Prilog I.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava nastoji uskladiti s najnovijom sudskom praksom Suda.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Neovisnost sudbene vlasti posebice podrazumijeva da je predmetno tijelo u stanju izvršavati svoje pravosudne funkcije potpuno autonomno te da nije izloženo hijerarhijskim ograničenjima ili podređeno ijednom drugom tijelu, da ne prima naredbe ili naputke ni iz jednog izvora te da je stoga zaštićeno od vanjskih intervencija ili pritisaka koji bi mogli umanjiti neovisnu prosudbu njegovih članova i utjecati na njihove odluke. Jamstva neovisnosti i nepristranosti zahtijevaju propise, osobito one koji se odnose na sastav tijela i imenovanje i trajanje mandata te osnovu za odbijanje i razrješenje dužnosti njegovih članova kako bi se otklonila svaka opravdana sumnja u neovisnost tog tijela od utjecaja vanjskih čimbenika i njegovu neutralnost u odnosu na interese o kojima odlučuje.

(7)  Neovisnost sudbene vlasti posebice podrazumijeva da je predmetno tijelo u stanju izvršavati svoje pravosudne funkcije potpuno autonomno te da nije izloženo hijerarhijskim ograničenjima ni podređeno nijednom drugom tijelu, da ne prima naredbe ili naputke ni iz kojeg izvora te da je stoga zaštićeno od vanjskih intervencija ili pritisaka koji bi mogli umanjiti neovisnu prosudbu njegovih članova i utjecati na njihove odluke. Neovisnost pravosuđa ujedno podrazumijeva jednaku distancu u odnosu na stranke u postupku i njihove interese u pogledu predmeta postupka. Za taj su aspekt potrebni objektivnost i nepostojanje interesa u pogledu ishoda postupaka, osim stroge primjene vladavine prava. Jamstvo neovisnosti i nepristranosti zahtijeva pravila, prije svega o sastavu tijela i imenovanjima, trajanju mandata te osnovi za suzdržanost, odbijanje i razrješenje dužnosti njegovih članova, kako bi se otklonila svaka opravdana sumnja u neovisnost tog tijela od utjecaja vanjskih čimbenika i njegovu neutralnost u odnosu na interese o kojima odlučuje.

(Vidjeti izmjenu za novu uvodnu izjavu 7.a Prijedloga.)

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava nastoji uskladiti s najnovijom sudskom praksom Suda (osobito vidjeti predmet C-216/18, točke 63. – 67.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Zahtjev za neovisnost pravosuđa također podrazumijeva da stegovni sustav koji vrijedi za osobe koje imaju sudsku funkciju posjeduje potrebna jamstva kako bi se uklonio rizik od toga da se taj sustav upotrebljava kao sustav političke kontrole nad sadržajem sudskih odluka. Pravila kojima se utvrđuju, prije svega, disciplinski prekršaji i stvarno primjenjive kazne, kojima se predviđa sudjelovanje neovisnog tijela u skladu s postupkom kojim se u cijelosti štite prava utvrđena člancima 47. i 48. Povelje, posebno pravo na obranu, i u okviru kojih se utvrđuje mogućnost provedbe sudskih postupaka kojima se osporavaju odluke stegovnih tijela, čine skup jamstava ključnih za očuvanje neovisnosti pravosuđa.

(Vidjeti izmjenu uvodne izjave 7. Prijedloga.)

Obrazloženje

Ovom se izmjenom uvodna izjava nastoji uskladiti s najnovijom sudskom praksom Suda (osobito vidjeti predmet C-216/18, točke 63. – 67.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11 a)  Komisija bi trebala biti u mogućnosti stalno pratiti stanje u državama članicama u pogledu vladavine prava i mehanizam EU-a za demokraciju; vladavina prava i temeljna prava mogli bi se uspostaviti prema zahtjevu Europskog parlamenta iz njegove rezolucije od 25. listopada 2016.1a

 

_________

 

1a Rezolucija Europskog parlamenta od 25. listopada 2016. s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2015/2254(INL)), SL C 215, 19.6.2018., str. 162.–177.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede kvalitativnu ocjenu. Ocjena se može donijeti na temelju informacija iz svih dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući presude Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća.

(12)  Za utvrđivanje općeg nedostatka potrebno je da Komisija provede nepristranu i transparentnu kvalitativnu ocjenu. Ona bi se trebala temeljiti na informacijama iz svih dostupnih izvora i priznatih institucija, uključujući uvjete i vrijeme u okviru kojih države članice usvajaju, provode i primjenjuju odgovarajuća poglavlja pravne stečevine, presude Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda, rezolucije Europkog parlamenta te zaključke i preporuke mjerodavnih međunarodnih organizacija i mreža, primjerice tijela Vijeća Europe, Europske mreže vrhovnih sudova i Europske mreže pravosudnih vijeća.

(Vidjeti izmjene članka 5. stavka 2. Prijedloga.)

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a)  Ključno je da se u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama u potpunosti očuvaju legitimni interesi krajnjih primatelja i korisnika programa ili fonda na koje se mjere odnose te na njih ne bi trebale utjecati povrede prava za koje nisu odgovorni. Komisija bi pri predlaganju takvih mjera trebala uzimati u obzir moguć utjecaj na krajnje primatelje i korisnike te aktivno nadzirati poštovanje pravne obveze država članica da nastave izvršavati plaćanja nakon što donese mjere u skladu s ovom Uredbom. U slučaju bilo kakve povrede od strane države članice, Komisija bi trebala obavijestiti krajnje primatelje i korisnike o njihovim pravima.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 b)  Komisija bi prije predlaganja konkretnih mjera trebala biti obvezna procijeniti moguće posljedice takvih mjera na nacionalni proračun predmetne države članice, vodeći pritom računa o načelima proporcionalnosti i nediskriminacije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se osigurala jedinstvena provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode u skladu s ovom Uredbom, trebalo bi dodijeliti provedbene ovlasti Vijeću, koje bi trebalo djelovati na temelju prijedloga Komisije. Radi pojednostavnjenja postupka donošenja odluka koje su potrebne kako bi se zaštitili financijski interesi Unije trebalo bi primjenjivati glasovanje obrnutom kvalificiranom većinom.

(15)  Kako bi se osigurala ujednačena provedba ove Uredbe te uzimajući u obzir važnost financijskih učinaka mjera koje se uvode u skladu s njom, trebalo bi Komisiji dodijeliti provedbene ovlasti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  U pogledu učinka mjera koje su uvedene sukladno ovoj Uredbi na proračun Unije, one bi trebale stupiti na snagu tek nakon što Europski parlament i Vijeće odobre prijenos sredstava u proračunsku rezervu u iznosu jednakom vrijednosti donesenih mjera. Kako bi se zajamčilo brzo donošenje odluka o mjerama koje su potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije, takvi prijenosi trebali bi se smatrati odobrenima, osim ako ih u utvrđenom roku Europski parlament ili Vijeće (koje djeluje kvalificiranom većinom) ne izmijeni ili odbije.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Prije predlaganja donošenja bilo koje mjere u skladu s ovom Uredbom Komisija treba obavijestiti predmetnu državu članicu zašto smatra da u toj državi članici postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava. Državi članici trebalo bi omogućiti da dostavi primjedbe. Komisija i Vijeće trebali bi uzeti u obzir te primjedbe.

(16)  Prije predlaganja donošenja bilo koje mjere u skladu s ovom Uredbom Komisija bi trebala obavijestiti predmetnu državu članicu o razlogu iz kojeg smatra da u toj državi članici postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava. Komisija bi smjesta trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o toj obavijesti i njezinu sadržaju. Predmetnoj državi članici trebalo bi omogućiti da dostavi primjedbe, a Komisija bi te primjedbe trebala uzeti u obzir.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Vijeće bi na prijedlog Komisije trebalo ukinuti mjere sa suspenzivnim učinkom ako je situacija koja je dovela do uvođenja tih mjera ispravljena u dostatnoj mjeri.

(17)  Komisija bi trebala ukinuti mjere sa suspenzivnim učinkom i poslati prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za potpuno ili djelomično ukidanje proračunske rezerve za te mjere ako je situacija koja je dovela do uvođenja tih mjera ispravljena u dostatnoj mjeri.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Komisija treba obavještavati Europski parlament o svim mjerama koje su predložene i donesene u skladu s ovom Uredbom.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „vladavina prava” odnosi se na vrijednost Unije utvrđenu u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji koja obuhvaća sljedeća načela: načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces donošenja propisa; načelo pravne sigurnosti; načelo zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti; načelo učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava; te načelo diobe vlasti i jednakosti pred zakonom;

(a)  „vladavina prava” tumači se uzimajući u obzir vrijednosti Unije sadržane u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i u kriterijima za članstvo u Uniji sadržanim u članku 49. Ugovora; ona obuhvaća načelo zakonitosti, koje podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički proces donošenja propisa; načelo pravne sigurnosti; načelo zabrane proizvoljnosti izvršne vlasti; načelo učinkovite sudske zaštite koju provode neovisni i nepristrani sudovi, uključujući zaštitu temeljnih prava; te načelo diobe vlasti i jednakosti pred zakonom;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

 Praćenje 

 

Komisija kontinuirano prati i ocjenjuje provodi li se pravo Unije ispravno i poštuje li se vladavina prava. 

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere

Uvjeti za zaštitu proračuna Unije

(Vidjeti izmjene članaka 3., 4. i 5. Prijedloga.)

Obrazloženje

Naslov ovog članka trebalo bi uskladiti s njegovim stvarnim sadržajem.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  učinkovita i pravodobna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara i Uredom europskog javnog tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim progonima u skladu s odgovarajućim pravnim aktima i načelom lojalne suradnje.

(f)  učinkovita i pravodobna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara, ako predmetna država članica s njime surađuje, i s Uredom europskog javnog tužitelja u njihovim istragama ili kaznenim progonima u skladu s odgovarajućim pravnim aktima i načelom lojalne suradnje.

Obrazloženje

Ne surađuju sve države članice s Uredom europskog javnog tužitelja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  ugrožavanje sposobnosti države članice da poštuje obveze članstva u Uniji, uključujući sposobnost učinkovite provedbe pravila, standarda i politika koji su sastavni dio prava Unije;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 4. – glava

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sadržaj mjera

Mjere za zaštitu proračuna Unije

(Vidjeti izmjene članaka 3., 4. i 5. Prijedloga.)

Obrazloženje

Naslov ovog članka trebalo bi uskladiti s njegovim stvarnim sadržajem.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Može se donijeti jedna ili više sljedećih odgovarajućih mjera:

1.  Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 3., može se donijeti jedna od sljedećih mjera ili više njih:

(Vidjeti izmjene članaka 3. i 5. Prijedloga.)

Obrazloženje

Predlaže se preciznija formulacija.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a – podtočka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a)  kad je to primjenjivo, obustava neizravnog upravljanja i njegova zamjena izravnim upravljanjem;

Obrazloženje

Ovom se izmjenom predlaže dodatna mjera za zaštitu proračuna Unije.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako odlukom o donošenju mjera nije utvrđeno drukčije, uvođenje odgovarajućih mjera ne utječe na obvezu tijela javne vlasti iz stavka 1. točke (a) ili država članica iz stavka 1. točke (b) da provedu program ili fond na koji se mjera odnosi, a osobito obvezu isplate sredstava krajnjim primateljima ili korisnicima.

2.  Uvođenje mjera iz stavka 1. ne utječe na obvezu tijela javne vlasti iz stavka 1. točke (a) ili država članica iz stavka 1. točke (b) da provedu program ili fond na koji se mjera odnosi, a osobito obvezu isplate sredstava krajnjim primateljima ili korisnicima. Komisija aktivno prati poštuju li se zakonska prava krajnjih primatelja i korisnika. Ako Komisija ima dokaze da država članica ne ispunjava svoju obvezu osiguravanja isplata i poštovanja legitimnih interesa krajnjih primatelja ili korisnika, poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi pomogla tim primateljima ili korisnicima u izvršenju njihovih zahtjeva. Ne primjenjuje se članak 68. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU, Euratom) br. XXXX (Uredba o zajedničkim odredbama).

(Vidjeti izmjene članaka 3. i 5. Prijedloga.)

Obrazloženje

Parlament je u svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u izjavio da smatra da „krajnji korisnici proračuna Unije nikako ne mogu biti žrtve kršenja pravila za koja nisu odgovorni” (vidjeti točku 119.). Stoga u dotičnom slučaju ne bi trebalo primjenjivati članak 68. stavak 1. točku (b) predložene Uredbe o zajedničkim odredbama (COM(2018 375), prema kojemu je nacionalno tijelo obvezno zajamčiti isplatu korisniku podložno dostupnosti financiranja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Poduzete mjere razmjerne su vrsti, ozbiljnosti i opsegu općeg nedostatka u pogledu vladavine prava. U što većoj su mjeri usmjerene na djelovanja Unije na koja taj nedostatak utječe ili bi mogao utjecati.

3.  Poduzete mjere razmjerne su vrsti, ozbiljnosti, trajanju i opsegu općeg nedostatka u pogledu vladavine prava. One su u što većoj mjeri usmjerene na djelovanja Unije na koja utječe ili bi mogao utjecati taj nedostatak.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako Komisija utvrdi da postoje opravdani razlozi na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj državi članici šalje pisanu obavijest s navedenim razlozima na temelju kojih je došla do svojeg zaključka.

1.  Ako Komisija ima opravdane razloge na temelju kojih može smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 3., predmetnoj državi članici šalje pisanu obavijest s navedenim razlozima na temelju kojih je došla do tog zaključka. Komisija bez odgode obavještava Europski parlament i Vijeće o takvoj obavijesti i njezinu sadržaju.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija u obzir može uzeti sve relevantne informacije, uključujući odluke Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda i zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija.

2.  Komisija prije pisane obavijesti u skladu sa stavkom 1. uzima u obzir sve relevantne informacije, uključujući uvjete i vrijeme u okviru kojih država članica usvaja, provodi i primjenjuje odgovarajuća poglavlja pravne stečevine te, kad je to moguće, odluke Suda Europske unije, izvješća Revizorskog suda i rezolucije Europskog parlamenta. Također uzima u obzir zaključke i preporuke relevantnih međunarodnih organizacija, a osobito:

 

i.   popis mjerila za vladavinu prava koji je sastavila Venecijanska komisija,

 

ii.   preporuku Vijeća Europe CM/Rec(2010)12 „Suci: neovisnost, učinkovitost i odgovornosti”,

 

iii.   izvješće Venecijanske komisije o neovisnosti pravosudnog sustava – Dio I.: neovisnost sudaca (CDL-AD(2010)004),

 

iv.   izvješće Venecijanske komisije – Dio II.: tužiteljstvo (CDL-AD(2010)040) i

 

v.   relevantna izvješća o evaluaciji i sukladnosti Skupine država protiv korupcije (GRECO).

Obrazloženje

Jasnijim navođenjem mogućih izvora smjernica mogle bi se poboljšati transparentnost, sljedivost i provjerljivost predloženog mehanizma, kao i pravna sigurnost te neproizvoljnost ovlasti koje se dodjeljuju Komisiji.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Predmetna država članica dostavlja sve tražene informacije te može iznijeti primjedbe u roku koji je odredila Komisija, koji nije kraći od mjesec dana od datuma obavještavanja o zaključku. Države članice u svojim primjedbama mogu predložiti donošenje korektivnih mjera.

4.  Predmetna država članica dostavlja sve tražene informacije te može iznijeti primjedbe u roku koji je odredila Komisija, a koji nije kraći od jednog mjeseca ni duži od tri mjeseca od datuma obavještavanja o zaključku. Države članice u svojim primjedbama mogu predložiti donošenje korektivnih mjera.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pri odlučivanju o podnošenju prijedloga odluke o odgovarajućim mjerama Komisija uzima u obzir dostavljene informacije i eventualne primjedbe predmetne države članice te primjerenost predloženih korektivnih mjera.

5.  Pri odlučivanju o donošenju odluke o odgovarajućim mjerama Komisija uzima u obzir dostavljene informacije i eventualne primjedbe predmetne države članice te primjerenost predloženih korektivnih mjera.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog provedbenog akta o odgovarajućim mjerama.

6.  Ako utvrdi da postoji opći nedostatak u pogledu vladavine prava, Komisija provedbenim aktom donosi odluku o mjerama iz članka 4.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Uz donošenje odluke, Komisija istovremeno Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedlog za prijenos sredstava u proračunsku rezervu u iznosu jednakom vrijednosti donesenih mjera. Odstupajući od članka 31. stavaka 4. i 6. Financijske uredbe, Europski parlament i Vijeće raspravljaju o prijedlogu za prijenos u roku od četiri tjedna otkad obje institucije zaprime prijedlog. Prijedlog za prijenos smatra se odobrenim osim ako Parlament, odlučujući većinom danih glasova, ili Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom, ne izmijeni ili odbije prijedlog. Odluka stupa na snagu ako u tom razdoblju ni Europski parlament ni Vijeće ne odbiju prijedlog za prijenos. Ako Europski parlament ili Vijeće izmijene prijedlog za prijenos, primjenjuje se članak 31. stavak 8. Financijske uredbe.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.b  Komisija u prijedlogu podnesenom u skladu sa stavkom 6. jamči da se u potpunosti štite legitimni interesi krajnjih primatelja ili korisnika programa ili fonda na koji se mjera odnosi. Komisija također procjenjuje moguće posljedice smanjenja financiranja Unije na nacionalni proračun predmetne države članice vodeći računa o načelima proporcionalnosti i nediskriminacije.

(Vidjeti izmjene članaka 3. i 4. Prijedloga.)

Obrazloženje

Parlament je u svojoj Rezoluciji od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u izjavio da smatra da „krajnji korisnici proračuna Unije nikako ne mogu biti žrtve kršenja pravila za koja nisu odgovorni”, da „proračun Unije nije pravi instrument za rješavanje povreda članka 2. UEU-a” i da bi „država članica trebala snositi financijske posljedice neovisno o izvršenju proračuna” (vidjeti točku 119.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Smatra se da je Vijeće donijelo prijedlog ako ga u roku od mjesec dana od Komisijina donošenja ne odbije kvalificiranom većinom.

Briše se.

(Vidjeti izmjenu uvodne izjave 15. Prijedloga.)

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Vijeće može kvalificiranom većinom izmijeniti prijedlog Komisije te donijeti izmijenjeni tekst u obliku odluke Vijeća.

Briše se.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Predmetna država članica u bilo kojem trenutku može Komisiji dostaviti dokaze da je opći nedostatak u pogledu vladavine prava ispravljen ili da više ne postoji.

1.  Predmetna država članica u bilo kojem trenutku može Komisiji dostaviti dokaze da je opći nedostatak u pogledu vladavine prava dostatno ispravljen ili da više ne postoji.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija procjenjuje situaciju u predmetnoj državi članici. Nakon što opći nedostaci u pogledu vladavine prava na temelju kojih su donesene odgovarajuće mjere budu u cijelosti ili djelomično uklonjeni, Komisija Vijeću dostavlja prijedlog odluke o djelomičnom ili potpunom ukidanju tih mjera. Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 5. stavcima 2., 4., 5., 6. i 7.

Komisija na zahtjev predmetne države članice ili na vlastitu inicijativu procjenjuje situaciju u toj državi članici. Nakon što su opći nedostaci u pogledu vladavine prava na temelju kojih su donesene relevantne mjere u cijelosti ili djelomično uklonjeni, Komisija donosi odluku o djelomičnom ili potpunom ukidanju tih mjera. Istovremeno Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću prijedlog o potpunom ili djelomičnom ukidanju proračunske rezerve povezane s donesenim mjerama. Primjenjuje se postupak utvrđen u članku 5. stavcima 2., 4., 5., 6., 6.a i 6.b.

Obrazloženje

Komisija bi trebala moći djelovati na vlastitu inicijativu, a ne samo na zahtjev predmetne države članice. Također se predlaže preciznija formulacija.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Briše se.

Obavještavanje Europskog parlamenta

 

Komisija odmah obavještava Europski parlament i Vijeće o svim mjerama predloženima ili donesenima u skladu s člancima 4. i 5.

 

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Izvješćivanje

 

Komisija najkasnije pet godina nakon stupanja ove Uredbe na snagu Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o njezinoj primjeni, osobito o učinkovitosti donesenih mjera.

 

Izvješće je prema potrebi popraćeno odgovarajućim prijedlozima.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

20.6.2018

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

5.7.2018

Razmatranje u odboru

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Pavel Svoboda

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zaštita proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama

Referentni dokumenti

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Datum podnošenja EP-u

3.5.2018

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

       Datum objave na plenarnoj sjednici

       

5.7.2018

Razmatranje u odboru

27.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

13.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

9

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Datum podnošenja

18.12.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti