ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

17.12.2018 - (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) - ***I

Budžeta komiteja
Budžeta kontroles komiteja
Līdzreferenti: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(Kopīgā komiteju procedūra — Reglamenta 55. pants)
Atzinuma sagatavotājs (*):
Josep-Maria Terricabras, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
(*)  Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants


Procedūra : 2018/0136(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0469/2018

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0324),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0178/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2018. gada 17. augusta atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas apvienotās sanāksmes saskaņā ar Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas un Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Reģionālās attīstības komitejas, kā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus (A8-0469/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tiesiskums ir viena no pamatvērtībām, uz kā balstās Savienība. atgādināts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas.

(1)  Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības,tas noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā un dalībai Savienībā izvirzītajos kritērijos. Kā atkārtoti norādīts LES 2. pantā, minētās vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Dalībvalstīm būtu jāstiprina savi pienākumi un jārāda piemērs, tos patiešām izpildot, kā arī jātiecas izveidot kopēju tiesiskuma kultūru, kurā tiesiskumu kā vispārēju vērtību vienādi piemēro visas iesaistītās puses. Minēto principu pilnīga ievērošana un veicināšana ir būtisks priekšnosacījums Eiropas projekta leģitimitātei kopumā un pamatnosacījums, lai veidotu iedzīvotāju uzticību Savienībai un nodrošinātu tās politikas efektīvu īstenošanu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b)  Saskaņā ar LES 2. pantu, 3. panta 1. punktu un 7. pantu Savienībai ir iespēja rīkoties, lai aizsargātu tās konstitucionālo kodolu un kopējās vērtības, kas ir tās pamatā, tostarp budžeta veidošanas principus. Dalībvalstīm, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un kandidātvalstīm ir pienākums ievērot, aizsargāt un popularizēt minētos principus un vērtības un lojāli sadarboties.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tiesiskums nodrošina, ka visi publiskās varas turētāji rīkojas likuma robežās, saskaņā ar demokrātijas vērtībām un pamattiesībām, un tos kontrolē neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības7, juridiskās noteiktības8, izpildvaras patvaļīguma aizlieguma9, varas dalīšanas10 un neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību aizsardzības tiesā11 principi12.

(2)  Tiesiskums nodrošina, ka visi publiskās varas turētāji rīkojas likuma robežās, saskaņā ar demokrātijas vērtībām un pamattiesību ievērošanu, un tos kontrolē neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības7 principi, tostarp pārredzamība, pārskatatbildība un demokrātiskie procesi tiesību aktu ieviešanai, juridiskās noteiktības8, izpildvaras patvaļīguma aizlieguma9, varas dalīšanas10, tiesu pieejamības un neatkarīgu un objektīvu tiesu11 nodrošinātas efektīvas tiesību aizsardzības tiesā principi12. Minētie principi cita starpā ir atspoguļoti Eiropas Padomes Venēcijas komisijas līmenī un noteikti, arī pamatojoties uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas attiecīgo judikatūru12a.

__________________

__________________

7 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts.

7 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts.

8 Tiesas 1981. gada 12. novembra spriedums, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio un Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.

8 Tiesas 1981. gada 12. novembra spriedums, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio un Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.

9 Tiesas 1989. gada 21. septembra spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 19. punkts.

9 Tiesas 1989. gada 21. septembra spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 19. punkts.

10 Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 35. punkts, un Tiesas 2010. gada 22. decembra spriedums, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.

10 Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 35. punkts, un Tiesas 2010. gada 22. decembra spriedums, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.

11 Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts.

11 Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts; Tiesas 2018. gada 25. jūlija spriedums, LM, lietā C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, 63.-67. punkts.

12 Komisijas paziņojums “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, COM(2014) 158 final, I pielikums.

12 Komisijas paziņojums “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, COM(2014) 158 final, I pielikums.

 

12a Venēcijas komisijas 2011. gada 4. aprīļa ziņojums par Pētījumu Nr. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Pievienošanās kritēriji jeb Kopenhāgenas kritēriji, ko Kopenhāgenas Eiropadome pieņēma 1993. gadā un Madrides Eiropadome nostiprināja 1995. gadā, ir būtiski nosacījumi, kas jāizpilda visām kandidātvalstīm, lai tās kļūtu par dalībvalstīm. Minētie kritēriji ir iestāžu stabilitāte, kas garantē demokrātiju, tiesiskums, cilvēktiesības, kā arī cieņa pret minoritātēm un to aizsardzība, funkcionējoša tirgus ekonomika un spēja sekmīgi darboties konkurences un tirgus spēku apstākļos, kā arī spēja uzņemties dalības Savienībā pienākumus.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Ja kandidātvalsts nevar nodrošināt prasīto standartu, vērtību un demokrātijas principu ievērošanu, kavējas pievienošanās Savienībai, līdz tā pilnībā izpilda attiecīgos standartus. Kopenhāgenas kritērijos noteiktās saistības kandidātvalstīm tiek piemērotas arī dalībvalstīm pēc to pievienošanās Savienībai saskaņā ar LES 2. pantu un lojālas sadarbības principu, kas noteikts LES 4. pantā. Tādēļ dalībvalstis būtu regulāri jāizvērtē, lai pārbaudītu, vai to tiesību akti un prakse joprojām atbilst minētajiem kritērijiem un kopīgajām vērtībām, uz kurām balstās Savienība, tādējādi nodrošinot atbilstīgu tiesisko regulējumu un administratīvo satvaru Savienības politikas īstenošanai.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tiesiskums ir priekšnosacījums tam, lai tiktu aizsargātas citas pamatvērtības, uz kā balstās Savienība, proti, brīvība, demokrātija, līdztiesība un cilvēktiesību ievērošana. Tiesiskuma ievērošana ir nesaraujami saistīta ar demokrātijas un pamattiesību ievērošanu: nav iespējama demokrātijas un pamattiesību ievērošana, ja netiek ievērots tiesiskums, un otrādi.

(3)  Lai gan Savienības vērtībām netiek piemērota hierarhija, tiesiskuma ievērošana ir būtisks priekšnosacījums tam, lai tiktu aizsargātas citas pamatvērtības, uz kā balstās Savienība, proti, brīvība, demokrātija, līdztiesība un cilvēktiesību ievērošana. Tiesiskuma ievērošana ir nesaraujami saistīta ar demokrātijas un pamattiesību ievērošanu: nav iespējama demokrātijas un pamattiesību ievērošana, ja netiek ievērots tiesiskums, un otrādi. Iekšējās un ārējās demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību politikas saskaņotībai un konsekvencei ir galvenā nozīme uzticības Savienībai nodrošināšanā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tiesu iestādēm būtu jādarbojas neatkarīgi un objektīvi, un izmeklēšanas un kriminālvajāšanas dienestiem būtu jāspēj pienācīgi veikt savas funkcijas. Tiem būtu jāpiešķir pietiekami resursi un procedūras, lai darbotos efektīvi un pilnībā ievērojot tiesības uz taisnīgu tiesu. Šie nosacījumi ir nepieciešami kā minimāla garantija pret publisko iestāžu nelikumīgiem un patvaļīgiem lēmumiem, kas varētu kaitēt Savienības finanšu interesēm.

(6)  Vienmēr būtu jāgarantē tiesu iestāžu neatkarība un objektivitāte, un izmeklēšanas un kriminālvajāšanas dienestiem būtu jāspēj pienācīgi veikt savas funkcijas. Tiem būtu jāpiešķir pietiekami resursi un procedūras, lai darbotos efektīvi un pilnībā ievērojot tiesības uz taisnīgu tiesu. Šie nosacījumi ir nepieciešami kā minimāla garantija pret publisko iestāžu nelikumīgiem un patvaļīgiem lēmumiem, kas varētu kaitēt šiem pamatprincipiem un Savienības finanšu interesēm.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Prokuratūras un tiesu neatkarība ietver gan oficiālu (de jure), gan faktisku (de facto) prokuratūras un tiesu, kā arī atsevišķu prokuroru un tiesnešu neatkarību.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tiesiskuma ievērošana ir svarīga ne tikai Savienības iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējdarbības iniciatīvām, inovācijai, investīcijām un iekšējā tirgus pareizai darbībai, kas plauks visvairāk, ja ir stabils tiesiskais regulējums un iestāžu sistēma.

(8)  Tiesiskuma ievērošana ir ļoti būtiska ne tikai Savienības iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējdarbības iniciatīvām, inovācijai, investīcijām, ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai un iekšējā tirgus pareizai darbībai, kas plauks ilgtspējīgi tikai tad, ja būs stabils tiesiskais regulējums un iestāžu sistēma.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Esošo Savienības uzraudzības mehānismu, tādu kā sadarbības un pārbaudes mehānisms, rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā un ziņojumi par korupcijas apkarošanu, integrēšana plašākā tiesiskuma uzraudzības satvarā varētu nodrošināt iedarbīgākus un efektīvākus kontroles mehānismus Savienības finanšu interešu aizsardzībai.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  Pārredzamības trūkums, patvaļīga diskriminācija, konkurences kropļošana un nevienlīdzīgi konkurences apstākļi iekšējā tirgū un ārpus tā, ietekme uz vienotā tirgus integritāti un nodokļu sistēmas taisnīgumu, stabilitāti un leģitimitāti, ekonomiskās nevienlīdzības palielināšanās, negodīga konkurence valstu starpā, sociālā neapmierinātība, neuzticēšanās un demokrātijas trūkums ir tikai daži negodīgas nodokļu prakses negatīvās ietekmes piemēri.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Savienības rīcībā ir dažādi instrumenti un procesi, lai nodrošinātu LES noteikto principu un vērtību pilnīgu un atbilstīgu piemērošanu, taču patlaban Savienības iestādes nereaģē ātri un efektīvi, it īpaši, lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību. Esošie instrumenti būtu jāuzlabo, jāizvērtē un jāpapildina, lai nodrošinātu, ka tiesiskuma mehānisms ir atbilstīgs un efektīvs.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Vispārēji trūkumi dalībvalstīs attiecībā uz tiesiskumu, kas jo īpaši ietekmē publisko iestāžu pienācīgu darbību un efektīvu izskatīšanu tiesā, var nopietni kaitēt Savienības finanšu interesēm.

(11)  Vispārēji trūkumi dalībvalstīs attiecībā uz tiesiskumu, kas jo īpaši ietekmē publisko iestāžu pienācīgu darbību un efektīvu izskatīšanu tiesā, var nopietni kaitēt Savienības finanšu interesēm. Ir jāveic šādu trūkumu efektīva izmeklēšana un, konstatējot vispārēju trūkumu, jāpiemēro efektīvi un samērīgi pasākumi ne tikai, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, tostarp nodrošinātu ieņēmumu efektīvu iekasēšanu, bet arī lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos Savienībai un tās iestādēm. Tikai neatkarīgas tiesas, kas atbalsta tiesiskumu un juridisko noteiktību visās dalībvalstīs, var galu galā garantēt to, ka Savienības budžeta līdzekļi ir pietiekami aizsargāti.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Komisija ir aplēsusi, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas apmērs ir 1 triljons EUR gadā. Šādas prakses radītā nelabvēlīgā ietekme uz dalībvalstu un Savienības budžetu un iedzīvotājiem ir acīmredzama un varētu mazināt uzticēšanos demokrātijai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b)  Izvairīšanās no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas tieši ietekmē dalībvalstu un Savienības budžetu un šā nodokļa sloga sadalījumu starp nodokļu maksātāju kategorijām, kā arī starp ekonomikas faktoriem.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11c)  Dalībvalstīm nodokļu konkurences jautājumos pilnībā būtu jāpiemēro lojālas sadarbības princips.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11d)  Komisijai kā līgumu sargātājai būtu jānodrošina, ka pilnībā tiek ievēroti Savienības tiesību akti un dalībvalstu lojālas sadarbības princips.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

11.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11e)  Savienības līmenī novērtējot un uzraugot dalībvalstu nodokļu politiku, būtu nodrošināts, ka dalībvalstis nodokļu jomā neievieš jaunus nelabvēlīgus pasākumus. Uzraugot, kā dalībvalstis, to jurisdikcijas, reģioni vai citas administratīvās struktūras ievēro Savienības kopējo sarakstu, kurā iekļautas jurisdikcijas, kas nesadarbojas, būtu aizsargāts vienotais tirgus un nodrošināta tā pareiza un konsekventa darbība.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. Minēto novērtējumu varētu balstīt uz informāciju no visiem pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, tostarp Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un augstāko tiesu un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem.

(12)  Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama rūpīga kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. Minētajam novērtējumam ir jābūt objektīvam, taisnīgam un pārredzamam, un tā pamatā jābūt informācijai no visiem attiecīgajiem avotiem, ņemot vērā kritērijus, ko izmanto sarunās par pievienošanos Savienībai, it īpaši acquis sadaļas par tiesu sistēmu un pamattiesībām, tiesiskumu, brīvību un drošību un finanšu kontroli un nodokļiem, kā arī ņemot vērā pamatnostādnes, ko izmanto saistībā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai vērtētu dalībvalsts panākto progresu, un informācijai no atzītām iestādēm, tostarp Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem, Eiropas Parlamenta rezolūcijām, Revīzijas palātas ziņojumiem, attiecīgo starptautisko organizāciju, piemēram, Eiropas Padomes struktūru, secinājumiem un ieteikumiem, tostarp it īpaši Venēcijas komisijas tiesiskas valsts kritēriju sarakstam, kā arī attiecīgo starptautisko tīklu, piemēram, augstāko tiesu un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Būtu jāizveido neatkarīgu ekspertu grupa konstitucionālo tiesību, finanšu un budžeta jautājumos, lai tā palīdzētu Komisijai vispārēju trūkumu izvērtēšanā. Minētajai grupai ik gadu būtu neatkarīgi jāizvērtē tādi jautājumi saistībā ar tiesiskumu visās dalībvalstīs, kuri ietekmē vai draud ietekmēt pareizu finanšu pārvaldību vai Savienības finanšu interešu aizsardzību, ņemot vērā visu attiecīgo avotu un atzīto iestāžu sniegto informāciju. Pieņemot lēmumu par iespējamo pasākumu pieņemšanu vai atcelšanu, Komisijai būtu jāņem vērā minētās grupas paustie atzinumi.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Būtu jānosaka iespējamie pasākumi, kas jāpieņem vispārēju trūkumu gadījumā, un procedūra, kas jāievēro to pieņemšanai. Minētajiem pasākumiem būtu jāietver maksājumu un saistību apturēšana, finansējuma samazināšana esošo saistību ietvaros un aizliegums slēgt jaunas saistības ar saņēmējiem.

(13)  Būtu jānosaka pasākumi, kas jāpieņem vispārēju trūkumu gadījumā, un procedūra, kas jāievēro to pieņemšanai. Minētajiem pasākumiem būtu jāietver maksājumu un saistību apturēšana, finansējuma samazināšana esošo saistību ietvaros un aizliegums slēgt jaunas saistības ar saņēmējiem.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Ir ļoti svarīgi, lai, pieņemot pasākumus vispārēju trūkumu gadījumā, tiktu pienācīgi aizsargātas galasaņēmēju un saņēmēju likumīgās intereses. Apsverot pieņemamos pasākumus, Komisijai būtu jāņem vērā to iespējamā ietekme uz galasaņēmējiem un saņēmējiem. Lai uzlabotu galasaņēmēju vai saņēmēju aizsardzību, Komisijai tīmekļa vietnē vai interneta portālā būtu jāsniedz informācija un norādījumi, kā arī atbilstīgi instrumenti, lai informētu Komisiju par visiem gadījumiem, kad valsts pārvaldes iestādes un dalībvalstis ir pārkāpušas juridisko pienākumu turpināt veikt maksājumus pēc pasākumu pieņemšanas saskaņā ar šo regulu. Vajadzības gadījumā, lai nodrošinātu, ka summa, kuru valsts pārvaldes iestādēm vai dalībvalstīm ir pienākums izmaksāt, tiek faktiski izmaksāta galasaņēmējiem vai saņēmējiem, Komisijai vajadzētu būt iespējai atgūt maksājumus, kas veikti šīm iestādēm, vai attiecīgā gadījumā veikt finanšu korekciju, samazinot atbalstu programmai, un pārvietot līdzvērtīgu summu uz Savienības rezervi, kas tiks izmantota galasaņēmēju vai saņēmēju vajadzībām.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kurai būtu jārīkojas, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, kas ir nepieciešami, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, būtu jāizmanto apvērstā kvalificētā vairākuma balsojums.

(15)  Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Ņemot vērā saskaņā ar šo regulu noteikto pasākumu ietekmi uz Savienības budžetu, tiem būtu jāstājas spēkā tikai pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprinājuši summas, kas atbilst pieņemto pasākumu vērtībai, pārvietojumu uz budžeta rezervi. Lai veicinātu tādu lēmumu pieņemšanu, kas vajadzīgi, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, būtu jāapsver iespēja apstiprināt šādus pārvietojumus, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome noteiktā termiņā ar kvalificētu balsu vairākumu tos negroza vai nenoraida.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Pirms ierosināt jebkādu pasākumu pieņemšanu saskaņā ar šo regulu, Komisijai būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts par to, kāpēc tā uzskata, ka minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. Dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt apsvērumus. Komisijai un Padomei būtu jāņem vērā šie apsvērumi.

(16)  Pirms ierosināt jebkādu pasākumu pieņemšanu saskaņā ar šo regulu, Komisijai būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts par to, kāpēc tā uzskata, ka minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. Komisijai nekavējoties būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par visiem šādiem paziņojumiem un to saturu. Attiecīgajai dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt apsvērumus. Komisijai būtu jāņem vērā šie apsvērumi.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Padomei būtu jāatceļ pasākumi ar apturošu efektu pēc Komisijas priekšlikuma, ja ir pietiekami uzlabota situācija, kuras rezultātā minētie pasākumi tika noteikti.

(17)  Komisijai būtu jāatceļ pasākumi ar apturošu efektu un jāierosina Eiropas Parlamentam un Padomei pilnībā vai daļēji atcelt attiecīgajiem pasākumiem paredzēto budžeta rezervi, ja ir pietiekami uzlabota situācija, kuras rezultātā minētie pasākumi tika noteikti.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Komisijai būtu jāinformē Eiropas Parlaments par pasākumiem, kas ierosināti un pieņemti saskaņā ar šo regulu,

svītrots

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “tiesiskums” attiecas uz Savienības vērtību, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, kurā ir ietverti likumības, kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku procesu; tiesiskās noteiktības; izpildvaras patvaļīguma aizlieguma; neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību, tostarp pamattiesību, aizsardzības tiesā; varas dalīšanas un vienlīdzības likuma priekšā principi;

(a)  “tiesiskums” ir jāsaprot kā atsauce uz Savienības vērtībām, kas noteiktas LES 2. pantā, un LES 49. pantā paredzētie kritēriji, kas paredzēti dalībai Savienībā; tas ietver tādus principus kā likumība, kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku procesu; tiesiskā noteiktība; izpildvaras patvaļīguma aizliegums; tiesu pieejamība un neatkarīgu un objektīvu tiesu nodrošināta efektīva tiesību, tostarp pamattiesību, aizsardzība tiesā, kā paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un starptautisko cilvēktiesību nolīgumos; varas dalīšana; diskriminācijas aizliegums un vienlīdzība likuma priekšā;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  “vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu” ir plaši izplatīta vai atkārtota prakse vai bezdarbība, vai publisku iestāžu veikts pasākums, kas ietekmē tiesiskumu;

(b)  “vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu” ir plaši izplatīta vai atkārtota prakse vai bezdarbība, vai publisku iestāžu veikts pasākums, kas ietekmē tiesiskumu, ja tas ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības principu vai Savienības finanšu interešu aizsardzību; vispārēju trūkumu saistībā ar tiesiskumu var izraisīt arī sistēmisks LES 2. pantā paredzēto Savienības vērtību apdraudējums, kas ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības principu vai Savienības finanšu interešu aizsardzību;

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  “valsts pārvaldes iestāde” ir visas publiskās iestādes visos valdības līmeņos, tostarp valsts, reģionālās un vietējās iestādes, kā arī dalībvalstu organizācijām Regulas (ES, Euratom) Nr. [...] (“Finanšu regula”) [2. panta 42. punkta] nozīmē.

(c)  “valsts pārvaldes iestāde” ir jebkura publiskā iestāde visos valdības līmeņos, tostarp valsts, reģionālās un vietējās iestādes, kā arī dalībvalstu organizācijas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/10461a ("Finanšu regula") 2. panta 42. punkta nozīmē.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Vispārēji trūkumi

 

Gadījumā, ja vispārēji trūkumi ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības principus vai Savienības finanšu interešu aizsardzību, uzskata, ka vispārēji trūkumi attiecībā uz tiesiskumu jo īpaši ir:

 

(a) tiesu iestāžu neatkarības apdraudēšana, tostarp spējas neatkarīgi pildīt tiesneša funkcijas jebkāda veida ierobežošana, radot ārējo ietekmi uz neatkarības garantijām, ierobežojot spriedumus ar ārējiem rīkojumiem, patvaļīgi pārskatot noteikumus par tiesu darbinieku iecelšanu vai pilnvaru laiku vai ietekmējot tiesu darbiniekus tādā veidā, kas apdraud to objektivitāti, vai iejaucoties advokātu neatkarībā;

 

(b) publisko iestāžu, tostarp tiesībaizsardzības iestāžu, patvaļīgu vai nelikumīgu lēmumu nenovēršana, nelabošana un nesodīšana, finanšu resursu un cilvēkresursu atturēšana, kas ietekmē to pienācīgu darbību, vai interešu konfliktu neesības nenodrošināšana;

 

(c) tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes ierobežošana, tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem noteikumiem, spriedumu neīstenošana vai tiesību aktu pārkāpumu efektīvas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai sodīšanas ierobežošana;

 

(d) dalībvalstu administratīvās spējas izpildīt dalības Savienībā pienākumus apdraudēšana, tostarp spējas efektīvi īstenot noteikumus, standartus un politiku, kas ir Savienības tiesību aktu pamatā, apdraudēšana;

(e) pasākumi, kas vājina advokātu un klientu saziņas konfidencialitātes aizsardzību.

(Sk. 3. panta 2. punkta grozījumu.)

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi

Riski Savienības finanšu interesēm

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Veic attiecīgus pasākumus, ja vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības vai Savienības finanšu interešu aizsardzības principus, jo īpaši:

1.  Vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī var tik konstatēts, ja jo īpaši tiek ietekmēta vai pastāv risks, ka var tikt ietekmēta kāda no šīm jomām:

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  to minētās dalībvalsts iestāžu pienācīga darbība, kas īsteno Savienības budžetu, jo īpaši saistībā ar publisko iepirkumu vai dotāciju piešķiršanas procedūrām, un veicot uzraudzību un kontroli;

(a)  to minētās dalībvalsts iestāžu pienācīga darbība, kas īsteno Savienības budžetu, jo īpaši saistībā ar publisko iepirkumu vai dotāciju piešķiršanas procedūrām;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  tirgus ekonomikas pienācīga darbība, tādējādi nodrošinot konkurenci un tirgus spēkus Savienībā, kā arī dalības pienākumu efektīva izpilde, tostarp virzība uz mērķi izveidot politisku, ekonomisku un monetāru savienību;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  to iestāžu pienācīga darbība, kuras veic finanšu kontroli un uzraudzību, kā arī iekšējo un ārējo revīziju, un efektīvu un pārredzamu finanšu pārvaldības un pārskatatbildības sistēmu pienācīga darbība;

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  izmeklēšanas dienestu un prokuratūras pareiza darbība saistībā ar apsūdzību krāpšanā, korupcijā vai citos Savienības tiesību aktu pārkāpumos, kas saistīti ar Savienības budžeta izpildi;

(b)  izmeklēšanas dienestu un prokuratūras pareiza darbība saistībā ar apsūdzību krāpšanā, korupcijā, tostarp krāpšanā nodokļu jomā, vai citos Savienības tiesību aktu pārkāpumos, kas saistīti ar Savienības budžeta izpildi;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  a) un b) punktā minēto iestāžu darbību vai bezdarbības efektīva pārskatīšana tiesā, ko veic neatkarīgas tiesas;

(c)  a), ab) un b) punktā minēto iestāžu darbību vai bezdarbības efektīva pārskatīšana tiesā, ko veic neatkarīgas tiesas;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  krāpšanas, korupcijas vai citu Savienības tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar Savienības budžeta izpildi novēršana un sodīšana un efektīvu un preventīvu sodu piemērošana saņēmējiem, ko veic valsts tiesas vai administratīvās iestādes;

(d)  krāpšanas, tostarp krāpšanas nodokļu jomā, korupcijas vai citu Savienības tiesību aktu pārkāpumu saistībā ar Savienības budžeta izpildi novēršana un sodīšana un efektīvu un preventīvu sodu piemērošana saņēmējiem, ko veic valsts tiesas vai administratīvās iestādes;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu konkurences novēršana un sodīšana un to iestāžu pienācīga darbība, kuras palīdz īstenot administratīvo sadarbību nodokļu jomā;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  efektīva un savlaicīga sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai un Eiropas Prokuratūru izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem un lojālas sadarbības principu.

(f)  efektīva un savlaicīga sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai un — ar nosacījumu, ka piedalās attiecīgā dalībvalsts, — Eiropas Prokuratūru izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem un lojālas sadarbības principu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Savienības budžeta pienācīga īstenošana pēc sistēmiska pamattiesību pārkāpuma.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Par vispārējiem trūkumiem saistībā ar tiesiskumu jo īpaši var uzskatīt

svītrots

(a)  tiesu iestāžu neatkarības apdraudēšana;

 

(b)  publisko iestāžu, tostarp tiesībaizsardzības iestāžu, patvaļīgu vai nelikumīgu lēmumu nenovēršana, nelabošana un nesodīšana, finanšu resursu un cilvēkresursu atturēšana, kas ietekmē to pienācīgu darbību, vai interešu konfliktu neesības nenodrošināšana;

 

(c)  tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes ierobežošana, tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem noteikumiem, spriedumu neīstenošana vai tiesību aktu pārkāpumu efektīvas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai sodīšanas ierobežošana.

 

(Sk. 2.a panta (jauns) grozījumu.)

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Neatkarīgu ekspertu grupa

 

1.  Komisija izveido neatkarīgu ekspertu grupu (“grupa”).

 

Grupā ir neatkarīgi konstitucionālo tiesību un finanšu un budžeta jautājumu eksperti. Vienu ekspertu ieceļ katras dalībvalsts parlaments, un piecus — Eiropas Parlaments. Grupas sastāvā nodrošina dzimumu līdzsvaru.

 

Vajadzības gadījumā attiecīgo organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Zinātņu un humanitāro zinātņu akadēmiju federācijas, Valstu cilvēktiesību aizsardzības iestāžu Eiropas tīkla, Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas tiesiskuma efektivitātes jomas struktūru, Eiropas Advokātu un juristu biedrību padomes, Fiskālā taisnīguma tīkla, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, pārstāvji var tikt uzaicināti piedalīties grupā kā novērotāji saskaņā ar 6. punktā minētajiem procedūru noteikumiem.

 

2.  Grupas konsultatīvā uzdevuma mērķis ir palīdzēt Komisijai konstatēt vispārējus trūkumus saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī, kuri ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības principu vai Savienības finanšu interešu aizsardzību.

 

Grupa katru gadu izvērtē situāciju visās dalībvalstīs, pamatojoties uz kvantitatīviem un kvalitatīviem kritērijiem un informāciju, pienācīgi ņemot vērā 5. panta 2. punktā minēto informāciju.

 

3.  Katru gadu grupa publisko tās konstatējumu kopsavilkumu.

 

4.  Pildot savu konsultatīvo uzdevumu un ņemot vērā 2. punktā noteiktās izskatīšanas iznākumu, grupa var sniegt atzinumu par vispārēju trūkumu saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī.

 

Sniedzot atzinumu, grupa cenšas panākt vienprātību. Ja šādu vienprātību nevar panākt, grupa sniedz atzinumu ar tās dalībnieku vienkāršu balsu vairākumu.

 

5.  Pieņemot īstenošanas aktus saskaņā ar 5. panta 6. punktu un 6. panta 2. punktu, Komisija ņem vērā visus attiecīgos atzinumus, ko grupa sniegusi saskaņā ar šā panta 4. punktu.

 

6.  Grupa no savu locekļu vidus ievēl priekšsēdētāju. Grupa pieņem savu reglamentu.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumu saturs

Savienības budžeta aizsardzības pasākumi

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Var pieņemt vienu vai vairākus šādus attiecīgus pasākumus,

1.  Ja ir izpildīti 3. panta noteikumi, var pieņemt vienu vai vairākus šādus pasākumus:

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Veiktie pasākumi ir samērīgi ar vispārējā trūkuma saistībā ar tiesiskumu būtību, smagumu un apmēru. Tie iespēju robežās vērsti uz Savienības darbībām, kuras skar vai var skart minētais trūkums.

3.  Veiktie pasākumi ir samērīgi ar vispārējā trūkuma saistībā ar tiesiskumu būtību, smagumu, ilgumu un apmēru. Tie iespēju robežās vērsti uz Savienības darbībām, kuras skar vai var skart minētais trūkums.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Komisija, izmantojot tīmekļa vietni vai interneta portālu, galasaņēmēju un saņēmēju vajadzībām sniedz informāciju un norādījumus par 2. punktā noteiktajiem dalībvalstu pienākumiem.

 

Komisija tajā pašā tīmekļa vietnē vai portālā arī sniedz galasaņēmējiem vai saņēmējiem atbilstīgus instrumentus Komisijas informēšanai par jebkādiem šo pienākumu pārkāpumiem, kas pēc galasaņēmēju vai saņēmēju domām tos tieši ietekmē. Šo punktu piemēro tā, lai nodrošinātu to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, atbilstīgi Direktīvā XXX (Direktīva par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem) noteiktajiem principiem. Komisija galasaņēmēju un saņēmēju saskaņā ar šo punktu sniegto informāciju var ņemt vērā tikai tad, ja tai ir pievienots apliecinājums par to, ka attiecīgais galasaņēmējs vai saņēmējs ir iesniedzis kompetentajai iestādei oficiālu sūdzību.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Pamatojoties uz galasaņēmēju vai saņēmēju saskaņā ar 3.a punktu sniegto informāciju Komisija nodrošina, ka visas summas, kas valsts pārvaldes iestādēm vai dalībvalstīm ir jāizmaksā saskaņā ar 2. punktu, tiek faktiski izmaksātas galasaņēmējiem vai saņēmējiem.

Vajadzības gadījumā:

 

(a)  atsaucoties uz Savienības budžeta līdzekļiem, ko pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta c) apakšpunktu, Komisija:

 

i) atgūst maksājumu, kas veikts jebkurai Finanšu regulas 62. panta 1. punkta c) apakšpunkta v) līdz vii) daļā minētajai struktūrai par summu, kas līdzvērtīga galasaņēmējiem vai saņēmējiem neizmaksātajai summai, ja tiek pārkāpts šā panta 2. punkts;

 

ii) ieskaita Padomes Regulas XXX (DFS regula) 12. pantā minētajā Savienības rezervē summu, kas līdzvērtīga iepriekšējā punktā minētajai summai. Šādu summu uzskata par rezervi, kas atstāta pieejama, Padomes Regulas XXX (DFS regulas) 12. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, un to izmanto saskaņā ar Padomes Regulas XXX (DFS regulas) 12. panta 2. punktu, cik vien iespējams, šā panta 2. punktā minēto galasaņēmēju vai saņēmēju interesēs;

 

(b)  atsaucoties uz Savienības budžeta līdzekļiem, ko pārvalda saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 1. punkta b) apakšpunktu:

 

i) šā panta 2. punktā minēto valsts pārvaldes iestāžu vai dalībvalstu pienākumu uzskata par dalībvalstu pienākumu Regulas XXX (KNR regulas) [63. panta] nozīmē. Jebkuru šāda pienākuma pārkāpumu izskata saskaņā ar Regulas XXX (KNR regulas) 98. pantu;

 

ii) summu, kas radusies sakarā ar to, ka, piemērojot Regulas XXX (KNR regulas) [98. pantu], no fondiem tiek piešķirts atbalsts programmai, Komisija pārvieto uz Savienības rezervi, kas minēta Padomes Regulas XXX (DFS regula) 12. pantā. Šādu summu uzskata par rezervi, kas atstāta pieejama, Padomes Regulas XXX (DFS regulas) 12. panta a) apakšpunkta nozīmē, un to izmanto saskaņā ar Padomes Regulas XXC (DFS regulas) 12. panta 2. punktu, cik vien iespējams, šā panta 2. punktā minēto galasaņēmēju vai saņēmēju interesēs;

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja Komisija konstatē, ka ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu konstatējumu.

1.  Ja Komisija, ņemot vērā visus grupas atzinumus, konstatē, ka ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu konstatējumu. Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi par visiem šādiem paziņojumiem un to saturu.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija var ņemt vērā visu attiecīgo informāciju, tostarp Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, Revīzijas palātas ziņojumus un attiecīgo starptautisko organizāciju secinājumus un ieteikumus.

2.  Komisija, izvērtējot, vai ir izpildīti 3. panta nosacījumi, ņem vērā visu attiecīgo informāciju, tostarp grupas atzinumus, Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, Eiropas Parlamenta rezolūcijas, Revīzijas palātas ziņojumus un attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu secinājumus un ieteikumus. Komisija ņem vērā arī kritērijus, ko izmanto sarunās par pievienošanos Savienībai, it īpaši acquis sadaļas par tiesu sistēmu un pamattiesībām, tiesiskumu, brīvību un drošību, finanšu kontroli un nodokļiem, kā arī ņem vērā pamatnostādnes, ko izmanto saistībā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai vērtētu dalībvalsts panākto progresu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Attiecīgā dalībvalsts sniedz visu vajadzīgo informāciju un var sniegt apsvērumus Komisijas noteiktā termiņā, kas nedrīkst būt mazāks par 1 mēnesi no konstatējuma paziņošanas dienas. Savos apsvērumos dalībvalsts var ierosināt novēršanas pasākumu pieņemšanu.

4.  Attiecīgā dalībvalsts sniedz vajadzīgo informāciju un var sniegt apsvērumus Komisijas noteiktā termiņā, kas nedrīkst būt mazāks par 1 mēnesi, taču nepārsniedz 3 mēnešus no konstatējuma paziņošanas dienas. Savos apsvērumos dalībvalsts var ierosināt novēršanas pasākumu pieņemšanu.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija ņem vērā saņemto informāciju un attiecīgās dalībvalsts apsvērumus, kā arī ierosināto novēršanas pasākumu piemērotību, pieņemot lēmumu par to, vai iesniegt priekšlikumu lēmumam par atbilstīgiem pasākumiem.

5.  Komisija ņem vērā saņemto informāciju un attiecīgās dalībvalsts apsvērumus, kā arī ierosināto novēršanas pasākumu piemērotību, pieņemot lēmumu par to, vai pieņemt lēmumu par jebkuru 4. pantā minēto pasākumu. Komisija lēmumu par saņemtās informācijas turpmāko pārbaudi pieņem orientējoši viena mēneša laikā un jebkurā gadījumā saprātīgā termiņā no dienas, kad attiecīgā informācija saņemta.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Komisija, izvērtējot piemērojamo pasākumu samērīgumu, pienācīgi ņem vērā 2. punktā minēto informāciju un ieteikumus.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja Komisija uzskata, ka konstatēts vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu, tā Padomei iesniedz priekšlikumu īstenošanas aktam par attiecīgiem pasākumiem.

6.  Ja Komisija uzskata, ka konstatēts vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu, tā ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par 4. pantā minētajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Komisija, pieņemot lēmumu, vienlaikus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu pārvietot uz budžeta rezervi summu, kas atbilst pieņemto pasākumu vērtībai.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

5. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b  Atkāpjoties no Finanšu regulas 31. panta 4. un 6. punkta, Eiropas Parlaments un Padome izskata priekšlikumu par pārvietojumu četru nedēļu laikā pēc tam, kad to saņēmušas abas iestādes. Priekšlikumu par pārvietojumu uzskata par apstiprinātu, izņemot, ja četru nedēļu laikā Eiropas Parlaments ar balsu vairākumu vai Padome ar kvalificētu balsu vairākumu to groza vai noraida. Ja Eiropas Parlaments vai Padome groza priekšlikumu par pārvietojumu, piemēro Finanšu regulas 31. panta 8. punktu.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

5. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.c  Šā panta 6. punktā minētais lēmums stājas spēkā, ja nedz Eiropas Parlaments, nedz arī Padome šā panta 6.b punktā minētajā termiņā nenoraida priekšlikumu par pārvietojumu.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj noraidīt Komisijas priekšlikumu viena mēneša laikā kopš dienas, kad Komisija to pieņēmusi.

svītrots

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var grozīt Komisijas priekšlikumu un pieņemt grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

svītrots

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecīgā dalībvalsts var jebkurā laikā var iesniegt Komisijai pierādījumus par to, ka vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu ir novērsts vai vairs nepastāv.

1.  Attiecīgā dalībvalsts var jebkurā laikā var iesniegt Komisijai oficiālu paziņojumu, kas ietver pierādījumus par to, ka vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu ir novērsts vai vairs nepastāv.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija izvērtē situāciju attiecīgajā dalībvalstī. Kad pilnīgi vai daļēji vairs nepastāv vispārējie trūkumi saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties uz kuriem tika pieņemti atbilstošie pasākumi, Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu lēmumam pilnīgi vai daļēji atcelt minētos pasākumus. Piemēro procedūru, kas izklāstīta 5. panta 2., 4., 5., 6. un 7. punktā.

2.  Pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma vai savas iniciatīvas Komisija, ņemot vērā visus grupas atzinumus, izvērtē situāciju attiecīgajā dalībvalstī orientējoši viena mēneša laikā un jebkurā gadījumā saprātīgā termiņā no dienas, kad saņemts oficiālais paziņojums. Kad pilnīgi vai daļēji vairs nepastāv vispārējie trūkumi saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties uz kuriem tika pieņemti 4. pantā minētie pasākumi, Komisija nekavējoties pieņem lēmumu pilnīgi vai daļēji atcelt minētos pasākumus. Komisija, pieņemot lēmumu, vienlaikus iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu pilnībā vai daļēji atcelt 5. panta 6.a punktā minēto budžeta rezervi. Piemēro procedūru, kas izklāstīta 5. panta 2., 4., 5., 6., 6.b un 6.c punktā.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja atceļ pasākumus attiecībā uz 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā minēto vienas vai vairāku programmu vai to grozījumu apstiprinājuma apturēšanu vai 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā minēto saistību apturēšanu, apturētajām saistībām atbilstošās summas iekļauj budžetā saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. XXXX (DFS regula) 7. pantu. N gada atliktās saistības nevar iekļaut budžetā pēc n+2 gada.

3.  Ja atceļ pasākumus attiecībā uz 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā minēto vienas vai vairāku programmu vai to grozījumu apstiprinājuma apturēšanu vai 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā minēto saistību apturēšanu, apturētajām saistībām atbilstošās summas iekļauj budžetā saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. XXXX (DFS regula) 7. pantu. N gada atliktās saistības nevar iekļaut budžetā pēc n+2 gada. Sākot ar n+3 gadu summu, kas atbilst atliktajām saistībām, iekļauj Savienības saistību rezervē, kas noteikta Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. XXXX (DFS regula) 12. pantā.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

svītrots

Eiropas Parlamenta informēšana

 

Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu par jebkādiem pasākumiem, ko ierosina vai pieņem saskaņā ar 4. un 5. pantu.

 

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Ziņošana

 

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par pieņemto pasākumu efektivitāti, ja tādi ir, vēlākais piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

 

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus priekšlikumus.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Iekļaušana Finanšu regulā

 

Šīs regulas saturu iekļauj Finanšu regulā tās nākamās pārskatīšanas laikā.

  • [1]  OV C 291, 17.8.2018., 1. lpp.

PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Komisijas paziņojumā "Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada" (COM(2018)0098) uzsvērts, ka "Savienība ir tiesību kopiena, un tās vērtības veido tās pastāvēšanas pamatu. Tāpēc šo vērtību ievērošana ir jānodrošina visās Savienības politikas jomās. Tas ietver ES budžetu, kurā pamatvērtību ievērošana ir būtisks priekšnosacījums, lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību un efektīvu finansējumu".

Nesenās diskusijās sabiedrībā izskanējušas bažas par trūkumiem valstu pārbaudēs un bilancēs, kas var apdraudēt Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteikto pamatvērtību ievērošanu. Šai sakarā ierosināts panākt, lai pamatvērtību neievērošanai būtu sekas, kas ietver maksājumu no ES budžeta apturēšanu.

Eiropas Parlaments savā 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) aicināja Komisiju "izstrādāt mehānismu, kas ļautu finansiāli ietekmēt dalībvalstis, kuras neievēro Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā noteiktās vērtības". Tomēr Parlaments arī brīdināja, ka "noteikumu pārkāpumi nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt Savienības budžeta līdzekļu galīgos saņēmējus, kuri par šiem pārkāpumiem nav atbildīgi".

Komisija 2018. gada 2. maijā kā daļu no 2021.–2017. gada DFS tiesību aktu kopuma publicēja tiesību aktu priekšlikumu, lai paredzētu noteikumus, kas ir nepieciešami Savienības budžeta aizsardzībai vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs. Priekšlikums, tāpat kā Finanšu regula, ir balstīts uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Komisijas priekšlikums paredz, ka, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses pret finansiālu zaudējumu risku, ko rada vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu, ES būtu jāpiešķir iespēja pieņemt attiecīgus pasākumus šādos gadījumos, kas ietver piekļuves ES finansējumam apturēšanu un ierobežošanu un finansējuma samazināšanu tādā apmērā, kas ir samērīgs ar tūkumu būtību, smagumu un apmēru.

Komisija minēto pasākumu pieņemšanai ierosina šādu procedūru: ja Komisija konstatē, ka ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka pastāv vispārējs trūkums, tā vispirms sniedz paziņojumu attiecīgajai dalībvalstij un izskata tās apsvērumus. Ja Komisija uzskata, ka ir konstatēts vispārējs trūkums, tā Padomei iesniedz priekšlikumu lēmumam par pasākumiem, un Padome pieņem lēmumu saskaņā ar apvērstā kvalificētā vairākuma balsojumu (proti, lai noraidītu vai grozītu priekšlikumu, ir vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums). Šo procedūru piemēro arī, lai atceltu pasākumus, ja trūkums vairs nepastāv.

Referentu nostāja

Referenti atbalsta Komisijas izvirzītos vispārējos mērķus un ierosina vairākus grozījumus, lai stiprinātu priekšlikumu un uzlabotu tā efektivitāti turpmāk minētajās jomās.

  Pamatvērtības un Kopenhāgenas kritēriji: būtu jāgroza 2. un 3. pants, lai atbilstīgi Parlamenta 2018. gada 14. marta rezolūcijai par jauno DFS precizētu, ka ar tiesiskumu saprot LES 2. pantā noteikto pamatvērtību ievērošanu. Kopenhāgenas kritēriji, kas ir būtiski nosacījumi, kurus visām kandidātvalstīm jāizpilda, lai kļūtu par Savienības dalībvalstīm, ir jāņem vērā, izvērtējot risku, ko vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu rada pareizas finanšu pārvaldības principu ievērošanai. Minētie kritēriji cita starpā ir iestāžu stabilitāte, demokrātijas nodrošināšana, tiesiskums, cilvēktiesības un cieņa pret minoritātēm un to aizsardzība, funkcionējoša tirgus ekonomika un spēja sekmīgi darboties konkurences un tirgus spēku apstākļos, kā arī spēja uzņemties dalības Savienībā pienākumus.

  Vispārēju trūkumu izvērtēšana: izvērtējot vispārēja trūkuma esamību, kā arī, lai nodrošinātu pieņemto pasākumu samērīgumu, Komisijai ir jāņem vērā visa attiecīgā informācija, tostarp informācija, ko sniedz Parlaments un tādas struktūras kā Eiropas Padomes Venēcijas komisija. Komisijai ir jāņem vērā arī kritēriji, ko izmanto pievienošanās sarunās, it īpaši acquis sadaļas par tiesu sistēmu un pamattiesībām (23), tiesiskumu, brīvību un drošību (24), finanšu kontroli (32) un nodokļiem (16), kā arī pamatnostādnes, ko izmanto saistībā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu.

  Galasaņēmēju aizsardzība: Komisijas priekšlikumā ir noteikts, ka atbilstīgu pasākumu piemērošana neskar valsts pārvalstu iestāžu pienākumu īstenot programmas vai fondus un it īpaši pienākumu veikt maksājumus galasaņēmējiem, taču nav pilnībā saprotams, kā šie noteikumi tiks īstenoti. Komisijai būtu jāveic visi atbilstīgie pasākumi, lai palīdzētu galasaņēmējiem panākt viņu prasību izpildi gadījumos, kad tiek pārkāpti juridiskie pienākumi.

  Pasākumu pieņemšanas un atcelšanas procedūra un Parlamenta līdzdalība: vienīgās tiesības, ko Komisijas priekšlikums paredz Parlamentam, ir tikt informētam par visiem ierosinātajiem vai pieņemtajiem pasākumiem. Šāda kārtība nekādā ziņā neatbilst Parlamenta institucionālajai prerogatīvai veikt ES budžeta iestādes funkcijas, ņemot vērā ierosināto pasākumu būtisko ietekmi uz Savienības budžetu. Tādēļ referenti ierosina līdzsvarotāku mehānismu, kas Parlamentam un Padomei dod vienādas iespējas. Atbilstīgi ierosinātajai procedūrai Komisija pieņemtu lēmumu par attiecīgajiem pasākumiem ar īstenošanas aktu un vienlaikus iesniegtu Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu pārvietot uz budžeta rezervi summu, kas atbilst pieņemto pasākumu vērtībai. Šāds lēmums stātos spēkā tikai tad, ja Parlaments un Padome viena mēneša laikā to nenoraida. Ierosinātajā procedūrā tiktu saglabāts Komisijas priekšlikumā iekļautais apvērstā kvalificētā balsu vairākuma princips.

  Citi jautājumi: ir ierosināti grozījumi, lai precizētu, ko nozīmē tiesnešu neatkarības apdraudēšana, lai padarītu skaidrāku procedūru, iekļaujot orientējošus termiņus, kuros Komisijai jārīkojas saistībā ar informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm; kā arī lai nodrošinātu, ka, ja piemērotie pasākumi pēc diviem gadiem netiek atcelti, apturētais finansējums netiek zaudēts, bet tiek iekļauts Savienības saistību rezervē, kas paredzēta regulā par DFS 2021.–2027. gadam.

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejAS ATZINUMS (5.12.2018)

Budžeta komitejai un Budžeta kontroles komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Atzinuma sagatavotājs (*): Josep-Maria Terricabras

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un Budžeta kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu un pamattiesībām dalībvalstīs

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tiesiskums ir viena no pamatvērtībām, uz kā balstās Savienība. Kā atgādināts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas.

(1)  Savienība balstās uz tādām vērtībām kā cilvēka cieņas ievērošana, brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskuma un cilvēktiesību, arī minoritāšu tiesību, ievērošana. Kā atgādināts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā, šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Demokrātija, tiesiskums un pamattiesības veido attiecību trijstūri, cita citu papildinot un kopīgi nodrošinot Savienības un tās dalībvalstu konstitucionālo pamatu. Savienībā nav iespējama vērtību hierarhija. Funkcionējošas demokrātijas, spēcīgu un atbildīgu iestāžu savstarpējā atkarība, pārredzama un iekļaujoša lēmumu pieņemšana un efektīvs tiesiskums ir būtiski svarīgi, lai efektīvi ievērotu cilvēktiesības un otrādi. Saskaņā ar LES 2. un 6. pantu dalībvalstīm ir pilnībā jāievēro, jāaizsargā un jāveicina tiesiskuma, pamattiesību un demokrātijas principi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tiesiskums nodrošina, ka visi publiskās varas turētāji rīkojas likuma robežās, saskaņā ar demokrātijas vērtībām un pamattiesībām, un tos kontrolē neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības7 , juridiskās noteiktības8, izpildvaras patvaļīguma aizlieguma9, varas dalīšanas10 un neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību aizsardzības tiesā11 principi12.

(2)  Tiesiskums nodrošina, ka visi publiskās varas turētāji rīkojas likuma robežās, saskaņā ar demokrātijas principiem un pamattiesību ievērošanu, un tos kontrolē neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības principi7, tostarp pārredzamība, pārskatatbildība un demokrātiskie procesi tiesību aktu ieviešanai, juridiskās noteiktības8, izpildvaras patvaļīguma aizlieguma9, varas dalīšanas10 un neatkarīgu un objektīvu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību aizsardzības tiesā11 principi12.

__________________

__________________

7 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts.

7 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts.

8 Tiesas 1981. gada 12. novembra spriedums, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio un Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.

8 Tiesas 1981. gada 12. novembra spriedums, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio un Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.

9 Tiesas 1989. gada 21. septembra spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 19. punkts.

9 Tiesas 1989. gada 21. septembra spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 19. punkts.

10 Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 35. punkts, un Tiesas 2010. gada 22. decembra spriedums, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.

10 Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 35. punkts, un Tiesas 2010. gada 22. decembra spriedums, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.

11 Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts.

11 Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts.

12 Komisijas paziņojums “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, COM(2014) 158 final, I pielikums.

12 Komisijas paziņojums “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, COM(2014) 158 final, I pielikums.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Dalībvalstīm būtu jānodrošina un jāveicina tiesiskuma vērtība un jārāda piemērs, tiecoties izveidot kopēju tiesiskuma kultūru, kas ir būtisks priekšnosacījums Eiropas projekta leģitimitātei kopumā un pamatnosacījums, lai veidotu iedzīvotāju uzticību Savienībai. Tiesiskuma stāvokļa pasliktināšanās kādā no dalībvalstīm negatīvi ietekmē tiesiskumu visā Savienībā kopumā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2b)  Pamattiesības Savienībā ir jo īpaši paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kurai saskaņā ar LES 6. pantu ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem un tādējādi ir jāievēro visos Savienības tiesību aktos, tostarp šajā regulā. Pienākums ievērot, aizsargāt un veicināt pamattiesības ir noteikts arī vairākos starptautiskajos cilvēktiesību līgumos, tostarp Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un Eiropas Sociālajā hartā, tās papildprotokolā un tā pārskatītajā redakcijā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tiesiskums ir priekšnosacījums tam, lai tiktu aizsargātas citas pamatvērtības, uz kā balstās Savienība, proti, brīvība, demokrātija, līdztiesība un cilvēktiesību ievērošana. Tiesiskuma ievērošana ir nesaraujami saistīta ar demokrātijas un pamattiesību ievērošanu: nav iespējama demokrātijas un pamattiesību ievērošana, ja netiek ievērots tiesiskums, un otrādi.

svītrots

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Kad dalībvalstis pilda Savienības budžetu un neatkarīgi no to izmantotās īstenošanas metodes tiesiskuma ievērošana ir būtisks priekšnosacījums, lai ievērotu pareizas finanšu pārvaldības principus, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 317. pantā.

(4)  Kad dalībvalstis pilda Savienības budžetu un neatkarīgi no to izmantotās īstenošanas metodes, tiesiskuma un pamattiesību ievērošana ir būtisks priekšnosacījums, lai ievērotu pareizas finanšu pārvaldības principus, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 317. pantā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Tiesu iestādēm būtu jādarbojas neatkarīgi un objektīvi, un izmeklēšanas un kriminālvajāšanas dienestiem būtu jāspēj pienācīgi veikt savas funkcijas. Tiem būtu jāpiešķir pietiekami resursi un procedūras, lai darbotos efektīvi un pilnībā ievērojot tiesības uz taisnīgu tiesu. Šie nosacījumi ir nepieciešami kā minimāla garantija pret publisko iestāžu nelikumīgiem un patvaļīgiem lēmumiem, kas varētu kaitēt Savienības finanšu interesēm.

(6)  Vienmēr būtu jāgarantē tiesu iestāžu neatkarība un objektivitāte, un izmeklēšanas un kriminālvajāšanas dienestiem būtu jāspēj pienācīgi veikt savas funkcijas. Tiem būtu jāpiešķir pietiekami resursi un procedūras, lai darbotos efektīvi un pilnībā ievērojot tiesības uz taisnīgu tiesu. Šie nosacījumi ir nepieciešami kā minimāla garantija pret publisko iestāžu nelikumīgiem un patvaļīgiem lēmumiem, kas varētu kaitēt šiem pamatprincipiem.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tiesiskuma ievērošana ir svarīga ne tikai Savienības iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējdarbības iniciatīvām, inovācijai, investīcijām un iekšējā tirgus pareizai darbībai, kas plauks visvairāk, ja ir stabils tiesiskais regulējums un iestāžu sistēma.

(8)  Tiesiskuma un pamattiesību ievērošana ir svarīga, lai iedzīvotāji varētu pilnībā piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē. Tā ir svarīga arī uzņēmējdarbībai, uzņēmējdarbības iniciatīvām, inovācijai un ieguldījumiem, lai veicinātu uz tiesībām balstītu un netraucēti funkcionējošu iekšējo tirgu. Iekšējam tirgum ir vajadzīgs stabils tiesiskais un institucionālais regulējums, lai nodrošinātu visu dalībnieku savstarpēju uzticēšanos, pilnībā realizētu savu potenciālu un panāktu ilgtspējīgu ilgtermiņa izaugsmi. Ja dalībvalsts vairs negarantē tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu, Savienībai un tās dalībvalstīm ir pienākums aizsargāt Līgumu integritāti un piemērošanu, kā arī ikvienas to jurisdikcijā esošās personas tiesības.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  LES 19. pants, kurā ir konkretizēta LES 2. pantā noteiktā tiesiskuma vērtība, dalībvalstīm ir noteikts pienākums nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību tiesā tajās jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības, tostarp attiecībā uz Savienības budžeta izpildi. Tas, ka pastāv efektīva izskatīšana tiesā, kuras mērķis ir nodrošināt Savienības tiesību ievērošanu, ir tiesiskuma būtība, un tam nepieciešamas neatkarīgas tiesas13. Saglabāt tiesu neatkarību ir būtiski, kā apstiprināts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas14 47. panta otrajā daļā. Tas jo īpaši attiecas uz tādu pasākumu, līgumu vai citu instrumentu pamatotības izskatīšanu tiesā, kas rada publiskos izdevumus vai parādus, inter alia saistībā ar publiskā iepirkuma procedūrām, pret kurām arī var tikt celta prasība tiesās.

(9)  LES 19. pants, kurā ir konkretizēta LES 2. pantā noteiktā tiesiskuma vērtība, dalībvalstīm ir noteikts pienākums nodrošināt efektīvu tiesību aizsardzību tiesā tajās jomās, uz kurām attiecas Savienības tiesības, tostarp attiecībā uz Savienības budžeta izpildi. Tiesu sistēmu efektivitāte ir īpaši svarīgs tiesiskuma aspekts, un ir būtiski nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi, piemērot sankcijas par valdības pārkāpumiem, kā arī novērst patvaļu. Tas, ka pastāv efektīva izskatīšana tiesā, kuras mērķis ir nodrošināt Savienības tiesību ievērošanu, ir tiesiskuma būtība, un tam nepieciešamas neatkarīgas tiesas13. Nodrošināt tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un saglabāt tiesu neatkarību ir būtiski, kā apstiprināts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas14 47. panta otrajā daļā. Tas jo īpaši attiecas uz tādu pasākumu, līgumu vai citu instrumentu tiesiskuma izskatīšanu tiesā, kas rada publiskos izdevumus vai parādus, inter alia saistībā ar publiskā iepirkuma procedūrām, attiecībā uz kurām var arī vērsties tiesā.

__________________

__________________

13 Lieta C-64/16, 32.–36. punkts.

13 Lieta C-64/16, 32.–36. punkts.

14 Lieta C-64/16, 40.-41. punkts.

14 Lieta C-64/16, 40.-41. punkts.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Tādējādi pastāv nepārprotama saikne starp tiesiskuma ievērošanu un efektīvu Savienības budžeta izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem.

(10)  Tādējādi pastāv nepārprotama saikne starp tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu un efektīvu Savienības budžeta izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Vispārēji trūkumi dalībvalstīs attiecībā uz tiesiskumu, kas jo īpaši ietekmē publisko iestāžu pienācīgu darbību un efektīvu izskatīšanu tiesā, var nopietni kaitēt Savienības finanšu interesēm.

(11)  Vispārēji trūkumi dalībvalstīs attiecībā uz tiesiskumu un pamattiesībām var nopietni kaitēt Savienības finanšu interesēm, jo īpaši attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar Savienības budžeta izdevumiem un iedzīvotāju tiesībām un interesēm neatkarīgi no viņu dzīves vietas.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. Minēto novērtējumu varētu balstīt uz informāciju no visiem pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, tostarp Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un augstāko tiesu un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem.

(12)  Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama kvalitatīva, objektīva, pārredzama, apolitiska un neatkarīga novērtēšana, ko veic Komisija, kurai palīdz reprezentatīva neatkarīgo ekspertu grupa. Visu dalībvalstu gada novērtējumu vajadzētu balstīt uz informāciju no visiem pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, tostarp Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, tādu citu Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru ziņojumiem un atzinumiem kā, piemēram, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, Ombuds un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un augstāko tiesu un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem, kā arī nevalstisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ziņojumiem. Šim novērtējumam būtu jāaizstāj esošie instrumenti un mehānismi, piemēram, sadarbības un pārbaudes mehānisms Bulgārijai un Rumānijai.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula paredz noteikumus, kas ir nepieciešami Savienības budžeta aizsardzībai vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs.

Šī regula paredz noteikumus, kas ir nepieciešami Savienības budžeta aizsardzībai vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu un pamattiesībām dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “tiesiskums” attiecas uz Savienības vērtību, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, kurā ir ietverti likumības, kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku procesu; tiesiskās noteiktības; izpildvaras patvaļīguma aizlieguma; neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību, tostarp pamattiesību, aizsardzības tiesā; varas dalīšanas un vienlīdzības likuma priekšā principi;

(a)  “tiesiskums un pamattiesības”, kā paredzēts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, ietver tādus principus kā likumība, kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku procesu; tiesiskā noteiktība; izpildvaras patvaļīguma aizliegums; tiesu pieejamība un neatkarīgu un objektīvu tiesu nodrošināta efektīva tiesību, tostarp pamattiesību, aizsardzība tiesā; varas dalīšana; diskriminācijas aizliegums un vienlīdzība likuma priekšā; pamattiesību ievērošana, kā paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un starptautiskajos cilvēktiesību līgumos;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  “vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu” ir plaši izplatīta vai atkārtota prakse vai bezdarbība, vai publisku iestāžu veikts pasākums, kas ietekmē tiesiskumu;

(b)  “vispārējs trūkums” ir jebkura situācija, kad konstatējams sistēmisks drauds tiesiskumam un pamattiesībām vai kad tiesiskums vai pamattiesības tiek sistemātiski tieši vai netieši apdraudētas vai nu publisku iestāžu prakses, trūkumu, pasākumu vai bezdarbības kopējā ietekmē, vai arī publisku iestāžu plaši izplatītas vai atkārtotas prakses, trūkumu, pasākumu vai bezdarbības ietekmē, un ja šāda situācija ietekmē vai draud ietekmēt Savienības budžeta pienācīgu īstenošanu, jo īpaši pārvaldības un kontroles darbības, saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības un Savienības finanšu interešu aizsardzības principu;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Ja Komisija konstatē, ka ir skaidri un pamatoti iemesli uzskatīt, ka nosacījumi par vispārēju trūkumu dalībvalstī ir izpildīti, tiek veikti atbilstīgi, līdzsvaroti un samērīgi pasākumi.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Veic attiecīgus pasākumus, ja vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības vai Savienības finanšu interešu aizsardzības principus, jo īpaši:

1.  Pasākumus veic, ja vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī ietekmē vai draud ietekmēt jo īpaši:

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(fa)  Savienības budžeta pienācīgu īstenošanu pēc sistēmiska pamattiesību pārkāpuma.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Par vispārējiem trūkumiem saistībā ar tiesiskumu jo īpaši var uzskatīt

2.  Par vispārējiem trūkumiem jo īpaši uzskata:

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  tiesu iestāžu neatkarības apdraudēšana;

(a)  tiesu iestāžu neatkarības apdraudēšana, tostarp spējas neatkarīgi pildīt tiesneša funkcijas jebkāda veida ierobežošana, radot ārējo ietekmi uz neatkarības garantijām, ietekmējot spriedumus ar ārējiem rīkojumiem, patvaļīgi pārskatot noteikumus par tiesu darbinieku iecelšanu vai pilnvaru laiku vai ietekmējot tiesu darbiniekus tādā veidā, kas apdraud to objektivitāti;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Vispārēju trūkumu konstatēšanā Komisijai palīdz reprezentatīva neatkarīgo ekspertu grupa (Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ekspertu grupa), kura katru gadu novērtē situāciju visās dalībvalstīs, pamatojoties uz kvantitatīviem un kvalitatīviem kritērijiem un informāciju, tostarp Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, citu Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru ziņojumiem un atzinumiem un attiecīgo starptautisko organizāciju secinājumiem un ieteikumiem. Šis novērtējums ir publiski pieejams.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Eiropas Parlaments kopā ar valstu parlamentiem katru gadu rīko turpmākas debates par Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ekspertu grupas novērtējumu. Šim nolūkam valstu parlamenti un kompetentā Eiropas Parlamenta komiteja kopīgi izveido specializētu Kopējo parlamentāro grupu. Eiropas Parlaments un valstu parlamenti, ievērojot 9. pantu LES un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotajā Protokolā Nr. 1, kopīgi nosaka Kopējās parlamentārās grupas organizāciju un reglamentu.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ekspertu grupa

 

1. Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ekspertu grupā darbojas šādi locekļi:

 

(a) pa vienam neatkarīgam ekspertam, ko iecēlis katras dalībvalsts parlaments; ekspertu grupas locekļi ir kvalificēti konstitucionālo tiesu vai augstāko tiesu tiesneši, kas konkrētajā brīdī nav aktīvi nodarbināti tiesās;

 

(b) desmit eksperti, ko ar divu trešdaļu balsu pārsvaru iecēlis Eiropas Parlaments un kas izraudzīti no tādu ekspertu saraksta, kurus nominējušas šādas organizācijas:

 

(i) Eiropas Zinātņu un humanitāro zinātņu akadēmiju federācija (ALLEA);

 

(ii) Valstu cilvēktiesību aizsardzības iestāžu Eiropas tīkls (ENNHRI);

 

(iii) Eiropas Padome (tostarp Venēcijas komisija, Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO) un Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs);

 

(iv) Eiropas Tiesu sistēmas efektivitātes komisija (CEPEJ) un Eiropas Advokātu un juristu biedrību padome (CCBE); kā arī:

 

(v) Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO).

 

2. Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ekspertu grupas sastāvā ir nodrošināts dzimumu līdzsvars.

 

3. Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ekspertu grupas priekšsēdētāju ievēl no tās locekļiem.

 

4. Lai atvieglotu Demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ekspertu grupas darbu, Komisija nodrošina sekretariātu ekspertu grupai, lai tā spētu efektīvi darboties, jo īpaši, vācot datus un apzinot informācijas avotus, kas būtu pārskatāmi un novērtējami, un sniedzot administratīvu atbalstu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

Atsauces

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.6.2018

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

5.7.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

5.7.2018

Izskatīšana komitejā

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

10

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, France Jamet

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (23.11.2018)

Budžeta komitejai un Budžeta kontroles komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Iskra Mihaylova

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un Budžeta kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Tiesiskums ir priekšnosacījums tam, lai tiktu aizsargātas citas pamatvērtības, uz balstās Savienība, proti, brīvība, demokrātija, līdztiesība un cilvēktiesību ievērošana. Tiesiskuma ievērošana ir nesaraujami saistīta ar demokrātijas un pamattiesību ievērošanu: nav iespējama demokrātijas un pamattiesību ievērošana, ja netiek ievērots tiesiskums, un otrādi.

(3)  Tiesiskums ir priekšnosacījums tam, lai tiktu aizsargātas citas pamatvērtības, uz kurām balstās Savienība, proti, brīvība, demokrātija, nediskriminācija, līdztiesība un cilvēktiesību ievērošana. Tiesiskuma ievērošana ir nesaraujami saistīta ar demokrātijas un pamattiesību ievērošanu: nav iespējama demokrātijas un pamattiesību ievērošana, ja netiek ievērots tiesiskums, un otrādi. Demokrātijai, tiesiskumam un pamata cilvēktiesību ievērošanai ir būtiska nozīme Savienības uzticamības nodrošināšanā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Eiropas Parlaments 2016. gada 25. oktobrī pieņēma rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi. Turklāt Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija) 2016. gada 11. un 12. martā pieņēma tiesiskuma kritēriju sarakstu (CDL-AD(2016)007).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Vispārēji trūkumi dalībvalstīs attiecībā uz tiesiskumu, kas jo īpaši ietekmē publisko iestāžu pienācīgu darbību un efektīvu izskatīšanu tiesā, var nopietni kaitēt Savienības finanšu interesēm.

(11)  Vispārēji trūkumi dalībvalstīs attiecībā uz tiesiskumu, kuri jo īpaši ietekmē publisko iestāžu pienācīgu darbību un efektīvu izskatīšanu tiesā, var nopietni kaitēt Savienības finanšu interesēm. Ir jāveic šādu trūkumu efektīva izmeklēšana un, konstatējot vispārēju trūkumu, jāpiemēro efektīvi un samērīgi pasākumi ne tikai, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, cita starpā nodrošinātu ieņēmumu efektīvu iekasēšanu, bet arī lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos Savienībai un tās iestādēm. Tikai neatkarīgas tiesas, kas atbalsta tiesiskumu un juridisko noteiktību visās dalībvalstīs, var galu galā nodrošināt, ka ES budžeta līdzekļi ir pietiekami aizsargāti.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. Minēto novērtējumu varētu balstīt uz informāciju no visiem pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, tostarp Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un augstāko tiesu un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem.

(12)  Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama pārredzama, objektīva un kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. Minēto novērtējumu varētu balstīt uz informāciju no visiem pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, tostarp Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, attiecīgo Eiropas Savienības aģentūru ekspertu atzinumiem, Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcijā minētās neatkarīgas ekspertu grupas ieteikumiem un attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un Eiropas augstāko tiesu un tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Būtu jānosaka iespējamie pasākumi, kas jāpieņem vispārēju trūkumu gadījumā, un procedūra, kas jāievēro to pieņemšanai. Minētajiem pasākumiem būtu jāietver maksājumu un saistību apturēšana, finansējuma sasmazināšana esošo saistību ietvaros un aizliegums slēgt jaunas saistības ar saņēmējiem.

(13)  Būtu jānosaka iespējamie pasākumi, kas jāpieņem vispārēju trūkumu gadījumā, un procedūra, kas jāievēro to pieņemšanai, jāpiemēro vieni un tie paši kritēriji un jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visām dalībvalstīm. Minētajiem pasākumiem būtu jāietver maksājumu un saistību apturēšana, finansējuma samazināšana esošo saistību ietvaros un aizliegums slēgt jaunas saistības ar saņēmējiem. Lēmumiem par nosacījumu piemērošanu būtu jāsniedz būtiskas garantijas, kas pamatotas ar ietekmes novērtējumu, lai nodrošinātu, ka Savienības līdzekļu galīgie saņēmēji netiek negatīvi ietekmēti. 

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Proporcionalitātes princips būtu jāpiemēro, nosakot pasākumus, kas jāpieņem, jo īpaši ņemot vērā situācijas nopietnību, laiku, kas pagājis kopš attiecīgās rīcības, tās ilgumu un atkārtošanos, nodomu un attiecīgās dalībvalsts sadarbības līmeni, lai izbeigtu vispārējo trūkumu saistībā ar tiesiskumu, un minētā trūkuma ietekmi uz attiecīgajiem Savienības līdzekļiem.

(14)  Nosakot pasākumus, kas jāpieņem, būtu jāpiemēro proporcionalitātes princips, jo īpaši ņemot vērā situācijas nopietnību, laiku, kas pagājis kopš attiecīgās rīcības sākuma, tās ilgumu un atkārtošanos, nodomu un to, kādā mērā attiecīgā dalībvalsts sadarbojas, lai izbeigtu vispārējo trūkumu saistībā ar tiesiskumu, un minētā trūkuma ietekmi uz attiecīgajiem Savienības līdzekļiem. Piemērojamās saistību apturēšanas apjomam un līmenim vajadzētu būt samērīgam, būtu jāatbilst vienlīdzīgai attieksmei pret dalībvalstīm, un tajā būtu jāņem vērā attiecīgās dalībvalsts ekonomiskie un sociālie apstākļi un apturēšanas ietekme uz attiecīgās dalībvalsts ekonomiku. Īpašs faktors, kas būtu jāņem vērā, ir apturēšanas ietekme uz programmām, kurām ir izšķirīga nozīme attiecībā uz tiesiskuma apstākļiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Ir ļoti svarīgi, lai, pieņemot pasākumus vispārēju trūkumu gadījumā, tiktu pienācīgi aizsargātas galasaņēmēju un saņēmēju likumīgās intereses. Apsverot pieņemamos pasākumus, Komisijai būtu jāņem vērā to iespējamā ietekme uz galasaņēmējiem un saņēmējiem. Lai uzlabotu galasaņēmēju vai saņēmēju aizsardzību, Komisijai būtu aktīvi jāuzrauga, vai valsts pārvaldes iestādes un dalībvalstis izpilda tiesību aktos paredzēto pienākumu turpināt veikt maksājumus pēc pasākumu pieņemšanas saskaņā ar šo regulu, un jāinformē galasaņēmēji vai saņēmēji par viņu tiesībām pārkāpumu gadījumā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b)  Ir ļoti svarīgi, lai tad, ja vispārēju trūkumu gadījumā tiek pieņemti pasākumi attiecībā uz kādu dalībvalsti, netiktu ietekmētas individuālas personas, kas saņem stipendijas tādu programmu kā Erasmus satvarā, pētniecības stipendijas un līdzīgas individuālas stipendijas.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kurai būtu jārīkojas, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, kas ir nepieciešami, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, būtu jāizmanto apvērstā kvalificētā vairākuma balsojums.

(15)  Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kurai būtu jārīkojas, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Lai atvieglotu Savienības finanšu interešu aizsardzībai nepieciešamo lēmumu pieņemšanu, būtu jāizmanto vienprātīgs balsojums, kurā nepiedalās attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Pirms ierosināt jebkādu pasākumu pieņemšanu saskaņā ar šo regulu, Komisijai būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts par to, kāpēc tā uzskata, ka minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. Dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt apsvērumus. Komisijai un Padomei būtu jāņem vērā šie apsvērumi.

(16)  Komisijai, pirms tā ierosina pieņemt jebkādu pasākumu saskaņā ar šo regulu, būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts par rezultātiem, kas gūti tās novērtējumā, kuru veikusi neatkarīga ekspertu grupa vai Komisija, un to, kāpēc tā uzskata, ka minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. Komisijai būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par paziņojumu un tā saturu. Attiecīgajai dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt apsvērumus. Komisijai būtu jāņem vērā šie apsvērumi.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Padomei būtu jāatceļ pasākumi ar apturošu efektu pēc Komisijas priekšlikuma, ja ir pietiekami uzlabota situācija, kuras rezultātā minētie pasākumi tika noteikti.

svītrots

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Komisijai būtu jāinformē Eiropas Parlaments par pasākumiem, kas ierosināti un pieņemti saskaņā ar šo regulu,

(18)  Komisijai būtu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par pasākumiem, kas ierosināti un pieņemti saskaņā ar šo regulu,

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  “vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu” ir plaši izplatīta vai atkārtota prakse vai bezdarbība, vai publisku iestāžu veikts pasākums, kas ietekmē tiesiskumu;

b)  “vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu” ir plaši izplatīta vai atkārtota prakse vai bezdarbība, vai publisku iestāžu veikts pasākums, kas ietekmē tiesiskumu, kā aprakstīts 3. pantā;

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi

Vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Veic attiecīgus pasākumus, ja vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības vai Savienības finanšu interešu aizsardzības principus, jo īpaši:

1.  Vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī, kuri ietekmē vai draud ietekmēt pareizas finanšu pārvaldības vai Savienības finanšu interešu aizsardzības principus, jo īpaši:

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa)  uzskatu un vārda brīvība, cita starpā preses brīvība, biedrošanās brīvība un akadēmiskā brīvība;

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – fb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fb)  minētās dalībvalsts fiskālā disciplīna, jo īpaši pārmērīga valdības deficīta nepieļaušana saskaņā ar LESD 126. pantu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes ierobežošana, tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem noteikumiem, spriedumu neīstenošana vai tiesību aktu pārkāpumu efektīvas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai sodīšanas ierobežošana.

c)  tiesiskās aizsardzības līdzekļu pieejamības un efektivitātes ierobežošana, tostarp ar ierobežojošiem procesuāliem noteikumiem, spriedumu neīstenošana, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem, kas izriet no pārkāpuma procedūrām, vai tiesību aktu pārkāpumu efektīvas izmeklēšanas, kriminālvajāšanas vai sodīšanas ierobežošana.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca)  tiek nesamērīgi ierobežota preses brīvība, biedrošanās brīvība un akadēmiskā brīvība;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb)  netiek nodrošināts, ka valdība ir atbildīga likuma priekšā tāpat kā privātā sektora dalībnieki;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cc)  netiek nodrošināta likumu publiskošana un likumu taisnīgums, kā arī pamattiesību, tostarp personu un īpašuma drošības un noteiktu pamata cilvēktiesību, aizsardzība;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – cd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cd)  netiek nodrošināta tiesību aktu īstenošanas, piemērošanas un izpildes procesu pieejamība, taisnīgums un efektivitāte;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ce apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ce)  netiek nodrošināta savlaicīga taisnīguma panākšana, ko darītu kompetenti, ētiski un neatkarīgi pārstāvji un neitrālas puses, kas ir pieejamas, kam ir pienācīgi resursi un kas atbilst to kopienu sastāvam, kurām tās kalpo;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – cf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cf)  netiek nodrošināta ar valdību nesaistīta valdības pilnvaru kontrole un sankciju piemērošana valdības ierēdņiem par pārkāpumiem.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumu saturs

Pasākumi

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Var pieņemt vienu vai vairākus šādus attiecīgus pasākumus,

1.  Vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu var pieņemt šādus attiecīgus pasākumus:

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  ja Komisija izpilda Savienības budžetu dalītā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulas [62. panta b) punktu]:

b)  ja Komisija izpilda Savienības budžetu dalītā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulas [62. panta b) punktu], vispārēja trūkuma saistībā ar tiesiskumu gadījumā, izņemot, ja piemērojams ba) apakšpunkts:

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4)  priekšfinansējuma samazināšana;

svītrots

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5)  maksājumu termiņu pārtraukšana;

svītrots

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6)  maksājumu apturēšana.

svītrots

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  attiecībā uz ESI fondiem — ja Komisija izpilda Savienības budžetu dalītā pārvaldībā saskaņā ar Finanšu regulas [62. panta b) punktu], vispārēja trūkuma saistībā ar tiesiskumu gadījumā piemēro Kopīgo noteikumu regulā noteiktos pasākumus.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja vien lēmumā, ar kuru pieņem pasākumus, nav noteikts citādi, atbilstošu pasākumu noteikšana neskar 1. punkta a) apakšpunktā minēto valsts pārvaldes iestāžu pienākumu vai 1. punkta b) apakšpunktā minēto dalībvalstu pienākumu īstenot programmu vai fondu, kuru skar pasākums, un jo īpaši pienākums veikt maksājumus galasaņēmējiem vai saņēmējiem.

2.  Atbilstošu pasākumu noteikšana neskar 1. punkta a) apakšpunktā minēto valsts pārvaldes iestāžu pienākumu vai 1. punkta b) apakšpunktā minēto dalībvalstu pienākumu īstenot programmu vai fondu, kuru skar pasākums, un jo īpaši pienākumu veikt maksājumus galasaņēmējiem vai saņēmējiem. Lēmumiem piemērot atbilstošus pasākumus būtu jāsniedz būtiskas garantijas, kas pamatotas ar ietekmes novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļu galīgie saņēmēji netiek negatīvi ietekmēti. 

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Piemērojamās saistību apturēšanas apjoms un līmenis ir samērīgs, atbilst vienlīdzīgai attieksmei pret dalībvalstīm, un tajā ņem vērā attiecīgās dalībvalsts ekonomiskos un sociālos apstākļus un apturēšanas ietekmi uz attiecīgās dalībvalsts ekonomiku. Īpašs faktors, kas jāņem vērā, ir apturēšanas ietekme uz programmām, kurām ir izšķirīga nozīme attiecībā uz tiesiskuma apstākļiem.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja Komisija konstatē, ka ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu konstatējumu.

1.  Ja Komisija konstatē, ka ir skaidri un pamatoti iemesli uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu konstatējumu. Komisija nekavējoties informē Parlamentu un Padomi par paziņojumu un tā saturu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Komisija sniedz visas nepieciešamās garantijas, lai nodrošinātu, ka, izvērtējot situāciju tiesiskuma jomā, visām dalībvalstīm tiek piemēroti vieni un tie paši kritēriji saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principu, salīdzināmos gadījumos pieņemot vienādus un nediskriminējošus pasākumus visām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija var ņemt vērā visu attiecīgo informāciju, tostarp Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, Revīzijas palātas ziņojumus un attiecīgo starptautisko organizāciju secinājumus un ieteikumus.

2.  Novērtējot, vai ir izpildīti 3. panta nosacījumi, Komisija var ņemt vērā visu attiecīgo informāciju, tostarp Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, Eiropas Parlamenta rezolūcijas, Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcijā minētās neatkarīgas ekspertu grupas ieteikumus, Revīzijas palātas ziņojumus un attiecīgo starptautisko organizāciju, nevalstisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un Eiropas augstāko tiesu un tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumus un ieteikumus, kā arī attiecīgo Eiropas Savienības aģentūru ekspertu atzinumus.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja Komisija uzskata, ka konstatēts vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu, tā Padomei iesniedz priekšlikumu īstenošanas aktam par attiecīgiem pasākumiem.

6.  Ja Komisija uzskata, ka konstatēts vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu, kas noteikts 3. panta 2. punktā, Eiropas Parlamentam atzinuma sniegšanai un Padomei lēmuma pieņemšanai iesniedz priekšlikumu īstenošanas aktam par attiecīgiem pasākumiem.

 

Pēc tam, kad ņemts vērā Eiropas Parlamenta atzinums, uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj noraidīt Komisijas priekšlikumu viena mēneša laikā pēc dienas, kad Komisija to pieņēmusi.

 

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var grozīt Komisijas priekšlikumu un pieņemt grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj noraidīt Komisijas priekšlikumu viena mēneša laikā kopš dienas, kad Komisija to pieņēmusi.

7.  Ja Komisija uzskata, ka konstatēts vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu, kas noteikts 3. panta 2. punktā, tā Eiropas Parlamentam un Padomei atzinuma sniegšanai iesniedz priekšlikumu lēmumam par attiecīgiem pasākumiem. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes atzinumus, Komisija pieņem lēmumu par attiecīgiem pasākumiem vai lēmumu nepiemērot tiesiskuma nosacījumus.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

5. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Pirms lēmuma par attiecīgiem pasākumiem pieņemšanas Komisija novērtē, kā minētie pasākumi varētu ietekmēt ar skartajām programmām un fondiem saistīto maksājumu galasaņēmējus vai saņēmējus. Novērtējot pasākumu samērīgumu, Komisija pienācīgi ņem vērā 2. punktā minēto informāciju un norādījumus.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var grozīt Komisijas priekšlikumu un pieņemt grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

8.  Padome, vienprātīgi un nepiedaloties attiecīgajai dalībvalstij, var grozīt Komisijas priekšlikumu un pieņemt grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

5. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Pēc lēmuma pieņemšanas Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei vienlaikus iesniedz priekšlikumu pārvietot uz budžeta rezervi summu, kas atbilst pieņemto pasākumu vērtībai.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

5. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.b  Atkāpjoties no Finanšu regulas 31. panta 4. un 6. punkta, Eiropas Parlaments un Padome izskata priekšlikumu par pārvietojumu četru nedēļu laikā pēc tam, kad to saņēmušas abas iestādes. Priekšlikumu par pārvietojumu uzskata par apstiprinātu, izņemot, ja četru nedēļu laikā Eiropas Parlaments ar balsu vairākumu vai Padome ar kvalificētu balsu vairākumu to groza vai noraida. Ja Eiropas Parlaments vai Padome groza priekšlikumu par pārvietojumu, piemēro Finanšu regulas 31. panta 8. punktu.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

5. pants – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.c  Lēmums stājas spēkā, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome 8.b punktā minētajā laikposmā nenoraida priekšlikumu par pārvietojumu.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

5. pants – 8.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.d  Visā pasākumu piemērošanas laikposmā Komisija aktīvi uzrauga, vai tiek aizsargātas tiesību aktos noteiktās galasaņēmēju vai saņēmēju tiesības. Komisija arī atvieglo iespēju galasaņēmējiem vai saņēmējiem iesniegt tai sūdzības, ja galasaņēmēji un saņēmēji uzskata, ka nav ievērotas to tiesību aktos paredzētās tiesības. Ja Komisija konstatē, ka attiecīgā dalībvalsts vai valsts pārvaldes iestāde nepilda savu tiesību aktos paredzēto pienākumu veikt maksājumus un ka netiek ievērotas galīgo saņēmēju vai saņēmēju likumīgās intereses, tā veic atbilstīgus pasākumus, lai palīdzētu minētajiem galasaņēmējiem vai saņēmējiem panākt savu prasību izpildi.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja atceļ pasākumus attiecībā uz 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā minēto vienas vai vairāku programmu vai to grozījumu apstiprinājuma apturēšanu vai 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) daļā minēto saistību apturēšanu, apturētajām saistībām atbilstošās summas iekļauj budžetā saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. XXXX (DFS regula) 7. pantu. N gada atliktās saistības nevar iekļaut budžetā pēc n+2 gada.

3.  Ja atceļ pasākumus attiecībā uz 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta 1) punktā minēto vienas vai vairāku programmu vai to grozījumu apstiprinājuma apturēšanu vai 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta 2) punktā minēto saistību apturēšanu, apturētajām saistībām atbilstošās summas iekļauj budžetā saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. XXXX (DFS regula) 7. pantu.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu par jebkādiem pasākumiem, ko ierosina vai pieņem saskaņā ar 4. un 5. pantu.

Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi par jebkādiem pasākumiem, ko ierosina vai pieņem saskaņā ar 4. un 5. pantu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

Atsauces

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Iskra Mihaylova

22.11.2018

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

Matthijs van Miltenburg

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

5.7.2018

Izskatīšana komitejā

9.10.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

17

6

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Konstitucionālo jautājumu komitejaS ATZINUMS (22.11.2018)

Budžeta komitejai un Budžeta kontroles komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Helmut Scholz

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē ierosinātās regulas mērķi aizsargāt Savienības budžetu pret vispārējiem trūkumiem saistībā ar tiesiskumu dalībvalstī, kas ietekmē vai draud ietekmēt pareizu finanšu pārvaldību vai Savienības finanšu interešu aizsardzību. Viņš piekrīt Komisijas viedoklim, ka pastāv nepārprotama saikne starp tiesiskuma ievērošanu un efektīvu Savienības budžeta izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem. Viņš arī atzīst, ka tiesu varas iestāžu neatkarība un objektivitāte ir būtiska, lai nodrošinātu tiesiskuma nodrošināšanu. Vienlaikus viņš uzskata, ka ierosinātais mehānisms rada pārāk lielu rīcības brīvību Komisijai. Jo īpaši nav skaidri noteikti kritēriji procedūras uzsākšanai un kvalitātes novērtējumam, ne arī pasākumu izvēles un apjoma kritēriji, un Komisija galu galā var brīvi lemt par to, kuru pasākumu piemērot, kā arī par to, vai šo pasākumu vēlāk varētu atcelt. Tas ir iespējams vēl jo vairāk tāpēc, ka Komisijas priekšlikums tiek uzskatīts par apstiprinātu, ja vien Padome, pieņemot lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu, viena mēneša laikā to nenoraida („apvērstā balsu vairākuma noteikums“). Turklāt šķiet, ka ierosinātajam mehānismam nav juridiskā pamata (LESD 322. pants, uz kuru balstās priekšlikums, nav pietiekams). Tas šķiet arī nesamērīgs, īpaši, salīdzinājumā ar LES 7. pantu, kurā ir paredzēti līdzīgi trūkumu gadījumi saistībā ar tiesiskumu un kas atkarībā no apstākļiem prasa četru piektdaļu Padomes balsu vairākumu un vienprātīgu lēmumu Eiropadomē. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina pieņemt citu mehānismu. Atzinuma sagatavotājs pauž kritiku arī par to, ka izstrādājot ierosināto regulu, netika īstenotas apspriedes ar konkrētām ieinteresētajām personām, ne arī tika veikts ietekmes novērtējums. Priekšlikumā īpaši paredzēts, ka saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta a) un c) apakšpunktu pasākumus tiešā un netiešā pārvaldībā var piemērot tikai tad, ja saņēmējs ir valdības struktūra. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, attiecīgajam Savienības finansējumam nevar piemērot nevienu no pasākumiem, kuri minēti ierosinātajā regulā. It grūti noteikt tā iespējamos ieguvumus, neveicot ietekmes novērtējumu, kas precizēs cik liels apjoms no Savienības budžeta paliks ārpus ierosinātā mehānisma aizsardzības. Atzinuma sagatavotājs arī pauž bažas, kādēļ priekšlikumā nav paredzēts Komisijas pienākums novērtēt iespēju pēc savas iniciatīvas atcelt pasākumus un ziņot par ierosinātās regulas piemērošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, atzinuma sagatavotājs ierosina grozīt priekšlikumu saskaņā ar turpmāk izklāstīto.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju un Budžeta kontroles komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tiesiskums ir viena no pamatvērtībām, uz kā balstās Savienība. Kā atgādināts Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas.

(1)  Savienība balstās uz tādām vērtībām kā cilvēka cieņas ievērošana, brīvība, demokrātija, līdztiesība, tiesiskuma un cilvēktiesību, arī minoritāšu tiesību, ievērošana. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. un 7. pantu dalībvalstīm un Savienības iestādēm ir pienākums ievērot, aizsargāt un sekmēt šīs vērtības, kuras ir kopīgas visām dalībvalstīm sabiedrībā, kur valda plurālisms, nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība. Starp šīm vērtībām LES 2. pantā nav paredzēta hierarhija.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar LES 2. panta faktisko formulējumu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Dalībvalstis pienācīgi un patiesi sadarbojas, lai pildītu Līgumā par Eiropas Savienību minētās saistības, kas izriet no dalības Savienībā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tiesiskums nodrošina, ka visi publiskās varas turētāji rīkojas likuma robežās, saskaņā ar demokrātijas vērtībām un pamattiesībām, un tos kontrolē neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības7, juridiskās noteiktības8, izpildvaras patvaļīguma aizlieguma9, varas dalīšanas10 un neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību aizsardzības tiesā11 principi12.

(2)  Tiesiskums nodrošina, ka visi publiskās varas turētāji rīkojas likuma robežās, saskaņā ar demokrātijas vērtībām un pamattiesībām, un tos kontrolē neatkarīgas un objektīvas tiesas. Tas it īpaši nodrošina, ka tiek ievēroti likumības7, juridiskās noteiktības8, izpildvaras patvaļīguma aizlieguma9, varas dalīšanas10 un neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību aizsardzības tiesā11 principi12.

_____________________________

_____________________________

7 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts.

7 Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedums, CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, 63. punkts.

8 Tiesas 1981. gada 12. novembra spriedums, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio un Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.

8 Tiesas 1981. gada 12. novembra spriedums, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi un citi Ditta Italo Orlandi & Figlio un Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Apvienotās lietas 212 līdz 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, 10. punkts.

9 Tiesas 1989. gada 21. septembra spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 19. punkts.

9 Tiesas 1989. gada 21. septembra spriedums, Hoechst, apvienotās lietas 46/87 un 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, 19. punkts.

10 Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 35. punkts; un Tiesas 2010. gada 22. decembra spriedums, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.

10 Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, 36. punkts; Tiesas 2016. gada 10. novembra spriedums, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 35. punkts; un Tiesas 2010. gada 22. decembra spriedums, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, 58. punkts.

11 Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts.

11 Tiesas 2018. gada 27. februāra spriedums, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, 31., 40.–41. punkts; Tiesas 2018. gada 25. jūlija spriedums, LM, lietā C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, 63-67. punkts.

12 Komisijas paziņojums “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, COM(2014) 158 final, I pielikums.

12 Komisijas paziņojums “Jauns ES mehānisms tiesiskuma nostiprināšanai”, COM(2014) 158 final, I pielikums.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar jaunāko Tiesas judikatūru.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Tiesu iestāžu neatkarība it īpaši paredz, ka attiecīgā iestāde spēj pildīt savas tiesneša funkcijas pilnīgi neatkarīgi un bez hierarhiska ierobežojuma vai pakļautības citai iestādei, un neievērojot rīkojumus vai norādījumus no nekāda avota, un ka tādējādi tā ir aizsargāta pret ārēju iejaukšanos vai spiedienu, kas varētu apdraudēt tās locekļu neatkarīgu spriedumu un ietekmēt to lēmumus. Neatkarības un objektivitātes garantijām ir nepieciešami noteikumi, jo īpaši attiecībā uz iestādes sastāvu un tās locekļu iecelšanu amatā, pilnvaru termiņu un noraidīšanas un atsaukšanas iemesliem, lai kliedētu pamatotas cilvēku bažas par minētās iestādes spēju pretoties ārējiem faktoriem un tās neitralitāti attiecībā uz tajā aizstāvētajām interesēm.

(7)  Tiesu iestāžu neatkarība it īpaši paredz, ka attiecīgā iestāde spēj pildīt savas tiesneša funkcijas pilnīgi neatkarīgi un bez hierarhiska ierobežojuma vai pakļautības citai iestādei, un neievērojot rīkojumus vai norādījumus no nekāda avota, un ka tādējādi tā ir aizsargāta pret ārēju iejaukšanos vai spiedienu, kas varētu apdraudēt tās locekļu neatkarīgu spriedumu un ietekmēt to lēmumus. Tiesu varas iestāžu neatkarība attiecas uz to, ka tiek saglabāta vienāda distance attiecībā pret strīda dalībniekiem un to attiecīgajām interesēm saistībā ar šīs tiesvedības priekšmetu. Šim aspektam vajadzīga objektivitāte un neieinteresētība procesa iznākumā, atskaitot likuma varas stingru piemērošanu. Neatkarības un objektivitātes garantijām ir nepieciešami noteikumi, jo īpaši attiecībā uz iestādes sastāvu un tās locekļu iecelšanu amatā, pilnvaru termiņu un tās locekļu atturēšanās, noraidīšanas un atsaukšanas iemesliem, lai kliedētu pamatotas cilvēku bažas par minētās iestādes spēju pretoties ārējiem faktoriem un tās neitralitāti attiecībā uz tajā aizstāvētajām interesēm.

(Sk. priekšlikuma 7.a apsvēruma grozījumu)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar jaunāko Tiesas judikatūru (īpaši skatīt lietas C-216/18 63.–67. punktu).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (new)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Prasība par tiesu varas neatkarību nozīmē arī to, ka disciplinārlietu izskatīšanas kārtībā, kas attiecas uz tiem, kuru uzdevums ir iztiesāt strīdus, ir jāuzsver garantijas, kas nepieciešamas, lai izvairītos no jebkāda riska, ka minētā kārtība tiks izmantota kā tiesu nolēmumu satura politiskās kontroles sistēma. Noteikumi, kuros jo īpaši ir precizēta rīcība, kas uzskatāma par disciplināru pārkāpumu, un noteikti faktiski piemērojamie sodi, paredz neatkarīgas instances iesaistīšanos saskaņā ar procedūru, kas pilnībā garantē Hartas 47. un 48. pantā paredzētās tiesības, tostarp tiesības uz aizstāvību, un kuros ir paredzēta iespēja tiesā apstrīdēt disciplināro iestāžu lēmumus, ir būtisku garantiju kopums, lai aizsargātu tiesu varas iestāžu neatkarību.

(Sk. priekšlikuma 7. apsvēruma grozījumu)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar jaunāko Tiesas judikatūru (īpaši skatīt lietas C-216/18 63.–67. punktu).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Komisijai būtu jāspēj pastāvīgi uzraudzīt tiesiskuma stāvokli dalībvalstīs un ES demokrātijas mehānismu; tiesiskumu un pamattiesības ir jāievieš saskaņā ar 2016. gada 25. oktobra Eiropas Parlamenta rezolūcijā1a paustajām prasībām.

 

_________

 

1a Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi (2015/2254(INL)), OV C 215, 19.6.2018, 162.–177. lpp.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. Minēto novērtējumu varētu balstīt uz informāciju no visiem pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, tostarp Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un augstāko tiesu un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem.

(12)  Lai identificētu vispārēju trūkumu, ir nepieciešama objektīva, pārredzama un kvalitatīva novērtēšana, ko veic Komisija. Minēto novērtējumu vajadzētu balstīt uz informāciju no visiem pieejamiem avotiem un atzītām iestādēm, tostarp nosacījumiem un laika grafiku, saskaņā ar kuru dalībvalsts pieņem, īsteno un izpilda attiecīgās acquis sadaļas, Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, Revīzijas palātas ziņojumiem, Eiropas Parlamenta rezolūcijām, attiecīgo starptautisko organizāciju un tīklu, piemēram, Eiropas Padomes struktūru un augstāko tiesu un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīklu, secinājumiem un ieteikumiem.

(Sk. priekšlikuma 5. panta 2. punkta grozījumus)

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Ir svarīgi, lai vispārēju tiesiskuma trūkumu gadījumā dalībvalstīs tiktu pilnībā aizsargātas to programmu vai fondu galasaņēmēju un saņēmēju likumīgās intereses, uz kurām vērsti pasākumi, un šos saņēmējus nedrīkst ietekmēt noteikumu pārkāpumi, par kuriem viņi nav atbildīgi. Komisijai, ierosinot šādus pasākumus, būtu jāņem vērā to potenciālā ietekme uz galasaņēmējiem un saņēmējiem un būtu aktīvi jāuzrauga, kā tiek ievērots dalībvalstu tiesību aktos noteiktais pienākums turpināt veikt maksājumus pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi pasākumus saskaņā ar šo regulu. Ja kāda dalībvalsts izdarījusi pārkāpumu, Komisijai vajadzētu informēt galasaņēmējus vai saņēmējus par viņu tiesībām.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b)  Pirms konkrētu pasākumu ierosināšanas Komisijai vajadzētu būt pienākumam novērtēt šādu pasākumu iespējamo budžetāro ietekmi attiecīgās dalībvalsts nacionālajā budžetā, pienācīgi ņemot vērā proporcionalitātes un nediskriminācijas principu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Padomei, kurai būtu jārīkojas, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanu, kas ir nepieciešami, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, būtu jāizmanto apvērstā kvalificētā vairākuma balsojums.

(15)  Lai nodrošinātu šīs regulas vienādu īstenošanu un ņemot vērā to pasākumu finansiālo seku nozīmīgumu, kas tiek noteikti saskaņā ar šo regulu, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a)  Ņemot vērā saskaņā ar šo regulu noteikto pasākumu ietekmi uz Savienības budžetu, tiem būtu jāstājas spēkā tikai pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprinājuši summas, kas atbilst pieņemto pasākumu vērtībai, pārvietošanu uz budžeta rezervi. Lai nodrošinātu ātru tādu pasākumu pieņemšanu, kas vajadzīgi, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, būtu jāapsver iespēja apstiprināt šādus pārvietojumus, izņemot gadījumus, kad noteiktā termiņā Eiropas Parlaments vai Padome (ar kvalificētu balsu vairākumu) tos groza vai noraida.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Pirms ierosināt jebkādu pasākumu pieņemšanu saskaņā ar šo regulu, Komisijai būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts par to, kāpēc tā uzskata, ka minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. Dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt apsvērumus. Komisijai un Padomei būtu jāņem vērā šie apsvērumi.

(16)  Pirms ierosināt jebkādu pasākumu pieņemšanu saskaņā ar šo regulu, Komisijai būtu jāinformē attiecīgā dalībvalsts par to, kāpēc tā uzskata, ka minētajā dalībvalstī varētu pastāvēt vispārējs trūkums saistībā ar tiesiskumu. Komisijai būtu nekavējoties jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par šādu paziņojumu un tā saturu. Attiecīgajai dalībvalstij būtu jādod iespēja iesniegt apsvērumus. Komisijai būtu jāņem vērā šie apsvērumi.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Padomei būtu jāatceļ pasākumi ar apturošu efektu pēc Komisijas priekšlikuma, ja ir pietiekami uzlabota situācija, kuras rezultātā minētie pasākumi tika noteikti.

(17)  Komisijai būtu jāatceļ pasākumi ar apturošu efektu un jānosūta Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikums pilnībā vai daļēji atcelt attiecīgajiem pasākumiem paredzēto budžeta rezervi, ja ir pietiekami uzlabota situācija, kuras rezultātā minētie pasākumi tika noteikti.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Komisijai būtu jāinformē Eiropas Parlaments par pasākumiem, kas ierosināti un pieņemti saskaņā ar šo regulu,

svītrots

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “tiesiskums” attiecas uz Savienības vērtību, kas noteikta Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, kurā ir ietverti likumības, kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku procesu; tiesiskās noteiktības; izpildvaras patvaļīguma aizlieguma; neatkarīgu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību, tostarp pamattiesību, aizsardzības tiesā; varas dalīšanas un vienlīdzības likuma priekšā principi;

(a)  "tiesiskums" ir jāsaprot kā atsauce uz Savienības vērtībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, un Līguma 49. pantā paredzētie kritēriji, kas paredzēti dalībai Savienībā; tas ietver principus attiecībā uz likumību, kas nozīmē tiesību aktu ieviešanas pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku procesu; tiesisko noteiktību; izpildvaras patvaļīguma aizliegumu; neatkarīgu un objektīvu tiesu nodrošinātas efektīvas tiesību, tostarp pamattiesību, aizsardzību tiesā; varas dalīšanu un vienlīdzību likuma priekšā;

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Uzraudzība

 

Komisija pastāvīgi uzrauga un novērtē Savienības tiesību aktu pareizu īstenošanu un tiesiskuma ievērošanu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi

Nosacījumi Eiropas Savienības budžeta aizsardzībai

(Sk. priekšlikuma 3., 4. un 5. panta grozījumus)

Pamatojums

Šā panta nosaukumu ir jāsaskaņo ar tā faktisko saturu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  efektīva un savlaicīga sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai un Eiropas Prokuratūru izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem un lojālas sadarbības principu.

(f)  efektīva un savlaicīga sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai, ar nosacījumu, ka piedalās attiecīgā dalībvalsts, un Eiropas Prokuratūru izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem un lojālas sadarbības principu.

Pamatojums

Visas dalībvalstis nesadarbojas ar Eiropas Prokuratūru.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  dalībvalstu spējas izpildīt dalības Savienībā pienākumus apdraudēšana, tostarp spējas efektīvi īstenot noteikumus, standartus un politiku, kas veido Savienības tiesību aktus, apdraudēšana;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumu saturs

Eiropas Savienības budžeta aizsardzības pasākumi

(Sk. priekšlikuma 3., 4. un 5. panta grozījumus)

Pamatojums

Šā panta nosaukumu ir jāsaskaņo ar tā faktisko saturu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Var pieņemt vienu vai vairākus šādus attiecīgus pasākumus,

1.  Ja ir izpildīti 3. panta nosacījumi, var pieņemt vienu vai vairākus šādus pasākumus,

(Sk. priekšlikuma 3. un 5. panta grozījumus)

Pamatojums

Tiek ierosināta precīzāka redakcija.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  attiecīgā gadījumā — netiešas pārvaldības apturēšana un tās aizvietošana ar īstenošanu tiešā pārvaldībā;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek ierosināts papildu pasākums Savienības budžeta aizsardzībai.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja vien lēmumā, ar kuru pieņem pasākumus, nav noteikts citādi, atbilstošu pasākumu noteikšana neskar 1. punkta a) apakšpunktā minēto valsts pārvaldes iestāžu pienākumu vai 1. punkta b) apakšpunktā minēto dalībvalstu pienākumu īstenot programmu vai fondu, kuru skar pasākums, un jo īpaši pienākums veikt maksājumus galasaņēmējiem vai saņēmējiem.

2.  Šā panta 1. punktā minēto pasākumu noteikšana neskar 1. punkta a) apakšpunktā minēto valsts pārvaldes iestāžu pienākumu vai 1. punkta b) apakšpunktā minēto dalībvalstu pienākumu īstenot programmu vai fondu, kuru skar pasākums, un jo īpaši pienākums veikt maksājumus galasaņēmējiem vai saņēmējiem. Komisija aktīvi uzrauga, vai tiek aizsargātas tiesību aktos noteiktās galasaņēmēju vai saņēmēju tiesības. Ja Komisija rod pierādījumus, ka dalībvalsts nepilda savu tiesību aktos paredzēto pienākumu nodrošināt maksājumus galasaņēmējiem vai saņēmējiem un aizsargāt to likumīgās intereses, tā veic visus vajadzīgos pasākumus, lai palīdzētu attiecīgajiem galasaņēmējiem vai saņēmējiem panākt to prasību izpildi. Regulas (ES, Euratom) Nr. XXXX (Kopīgo noteikumu regula) 68. panta 1. punkta b) apakšpunktu nepiemēro.

(Sk. priekšlikuma 3. un 5. panta grozījumus)

Pamatojums

Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS uzskatīja, ka noteikumu pārkāpumi nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt Savienības budžeta līdzekļu galīgos saņēmējus, kuri par šiem pārkāpumiem nav atbildīgi (skatīt 119. punktu). Ierosinātās Kopīgo noteikumu regulas 68. panta 1. punkta b) apakšpunkts — kurā noteikts valsts iestādes pienākums nodrošināt maksājumus saņēmējam, ja vien finansējums ir pieejams, — tādēļ šajā gadījumā nebūtu jāpiemēro.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Veiktie pasākumi ir samērīgi ar vispārējā trūkuma saistībā ar tiesiskumu būtību, smagumu un apmēru. Tie iespēju robežās vērsti uz Savienības darbībām, kuras skar vai var skart minētais trūkums.

3.  Veiktie pasākumi ir samērīgi ar vispārējā trūkuma saistībā ar tiesiskumu būtību, smagumu, ilgumu un apmēru. Tie iespēju robežās vērsti uz Savienības darbībām, kuras skar vai var skart minētais trūkums.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja Komisija konstatē, ka ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu konstatējumu.

1.  Ja Komisijai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka 3. panta nosacījumi ir izpildīti, tā minētajai dalībvalstij nosūta rakstisku paziņojumu, kurā norāda pamatojumu, uz ko tā ir balstījusi savu konstatējumu. Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šādu paziņojumu un tā saturu.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija var ņemt vērā visu attiecīgo informāciju, tostarp Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, Revīzijas palātas ziņojumus un attiecīgo starptautisko organizāciju secinājumus un ieteikumus.

2.  Pirms saskaņā ar 1. punktu iesniegt rakstisku paziņojumu Komisija ņem vērā visu attiecīgo informāciju, tostarp nosacījumus un laika grafiku, saskaņā ar kuru dalībvalsts pieņem, īsteno un izpilda attiecīgās acquis sadaļas, Eiropas Savienības Tiesas lēmumus, ja tādi ir, Revīzijas palātas ziņojumus un Eiropas Parlamenta rezolūcijas. Tā ņem vērā arī attiecīgo starptautisko organizāciju secinājumus un ieteikumus, īpaši:

 

(i)   Venēcijas komisijas izveidoto tiesiskas valsts kritēriju sarakstu,

 

(ii)   Eiropas Padomes Ieteikumu CM/Rec (2010)12 „Tiesneši — neatkarība, efektivitāte un pienākumi“,

 

(iii)   Venēcijas komisijas ziņojuma par tiesu iestāžu sistēmas neatkarību pirmo daļu — tiesnešu neatkarība (CDL-AD(2010)004),

 

(iv)   Venēcijas komisijas ziņojuma otro daļu — prokuratūra (CDL-AD(2010)040), un

 

(v)   attiecīgos Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) novērtējuma un atbilstības ziņojumus.

Pamatojums

Labāk precizējot iespējamo norāžu avotus, varētu uzlabot ierosinātā mehānisma pārredzamību, izsekojamību un revidējamību, kā arī Komisijai piešķiramo pilnvaru juridisko noteiktību un patvaļīguma nepieļaujamību.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Attiecīgā dalībvalsts sniedz visu vajadzīgo informāciju un var sniegt apsvērumus Komisijas noteiktā termiņā, kas nedrīkst būt mazāks par 1 mēnesi no konstatējuma paziņošanas dienas. Savos apsvērumos dalībvalsts var ierosināt novēršanas pasākumu pieņemšanu.

4.  Attiecīgā dalībvalsts sniedz vajadzīgo informāciju un var sniegt apsvērumus Komisijas noteiktā termiņā, kas nedrīkst būt mazāks par 1 mēnesi, bet nepārsniedz 3 mēnešus no konstatējuma paziņošanas dienas. Savos apsvērumos dalībvalsts var ierosināt novēršanas pasākumu pieņemšanu.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija ņem vērā saņemto informāciju un attiecīgās dalībvalsts apsvērumus, kā arī ierosināto novēršanas pasākumu piemērotību, pieņemot lēmumu par to, vai iesniegt priekšlikumu lēmumam par atbilstīgiem pasākumiem.

5.  Komisija ņem vērā saņemto informāciju un attiecīgās dalībvalsts apsvērumus, kā arī ierosināto novēršanas pasākumu piemērotību, pieņemot lēmumu par to, vai pieņemt lēmumu par atbilstīgiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja Komisija uzskata, ka konstatēts vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu, tā Padomei iesniedz priekšlikumu īstenošanas aktam par attiecīgiem pasākumiem.

6.  Ja Komisija uzskata, ka konstatēts vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu, tā ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par 4. pantā minētajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu pārvietot uz budžeta rezervi summu, kas atbilst pieņemto pasākumu vērtībai. Atkāpjoties no Finanšu regulas 31. panta 4. un 6. punkta, Eiropas Parlaments un Padome izskata priekšlikumu par pārvietojumu četru nedēļu laikā pēc tam, kad to saņēmušas abas iestādes. Priekšlikumu par pārvietojumu uzskata par apstiprinātu, ja vien Eiropas Parlaments ar balsu vairākumu vai Padome ar kvalificētu balsu vairākumu to negroza vai nenoraida. Lēmums stājas spēkā, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome šajā laikposmā nenoraida priekšlikumu par pārvietojumu. Ja Eiropas Parlaments vai Padome groza priekšlikumu par pārvietojumu, piemēro Finanšu regulas 31. panta 8. punktu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

5. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b  Priekšlikumā, kas iesniegts saskaņā ar 6. punktu, Komisija nodrošina, ka tiek pilnībā aizsargātas programmu vai fondu, kurus skar konkrētais pasākums, galīgo saņēmēju vai labuma guvēju likumīgās intereses. Komisija arī novērtē šī priekšlikuma iespējamo budžetāro ietekmi uz Savienības finansējuma samazināšanos attiecīgās dalībvalsts nacionālajā budžetā, pienācīgi ņemot vērā proporcionalitātes un nediskriminācijas principu.

(Sk. priekšlikuma 3. un 4. panta grozījumus)

Pamatojums

Parlaments 2018. gada 14. marta rezolūcijā par nākamo DFS uzskatīja, ka „noteikumu pārkāpumi nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt Savienības budžeta līdzekļu galīgos saņēmējus, kuri par šiem pārkāpumiem nav atbildīgi“ un ka „Savienības budžets nav piemērots instruments, ar kuru reaģēt uz LES 2. panta neievērošanu“, un ka „ka jebkādas iespējamās finansiālās sekas būtu jāuzņemas attiecīgajai dalībvalstij neatkarīgi no budžeta izpildes“ (Sk. 119. punktu).

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Uzskata, ka Padome šo lēmumu ir pieņēmusi, ja vien Padome ar kvalificētu balsu vairākumu nenolemj noraidīt Komisijas priekšlikumu viena mēneša laikā kopš dienas, kad Komisija to pieņēmusi.

svītrots

(Sk. priekšlikuma 15. apsvēruma grozījumu)

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

5. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var grozīt Komisijas priekšlikumu un pieņemt grozīto tekstu kā Padomes lēmumu.

svītrots

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Attiecīgā dalībvalsts var jebkurā laikā var iesniegt Komisijai pierādījumus par to, ka vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu ir novērsts vai vairs nepastāv.

1.  Attiecīgā dalībvalsts var jebkurā laikā var iesniegt Komisijai pierādījumus par to, ka vispārējais trūkums saistībā ar tiesiskumu ir pietiekami novērsts vai vairs nepastāv.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija izvērtē situāciju attiecīgajā dalībvalstī. Kad pilnīgi vai daļēji vairs nepastāv vispārējie trūkumi saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties uz kuriem tika pieņemti atbilstošie pasākumi, Komisija iesniedz Padomei priekšlikumu lēmumam pilnīgi vai daļēji atcelt minētos pasākumus. Piemēro procedūru, kas izklāstīta 5. panta 2., 4., 5., 6. un 7. punktā.

Pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma vai pēc pašas iniciatīvas Komisija izvērtē situāciju tajā dalībvalstī. Kad pilnīgi vai daļēji vairs nepastāv vispārējie trūkumi saistībā ar tiesiskumu, pamatojoties uz kuriem tika pieņemti attiecīgie pasākumi, Komisija pieņem lēmumu pilnīgi vai daļēji atcelt minētos pasākumus. Vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu pilnībā vai daļēji atcelt pieņemtajos pasākumos minēto budžeta rezervi. Piemēro procedūru, kas izklāstīta 5. panta 2., 4., 5., 6., 6.a un 6.b punktā.

Pamatojums

Komisijai jādod iespēja rīkoties pēc savas iniciatīvas, nevis tikai pēc attiecīgās dalībvalsts pieprasījuma. Tiek ierosināta arī precīzāka redakcija.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

svītrots

Eiropas Parlamenta informēšana

 

Komisija nekavējoties informē Eiropas Parlamentu par jebkādiem pasākumiem, ko ierosina vai pieņem saskaņā ar 4. un 5. pantu.

 

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Ziņošana

 

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par pieņemto pasākumu efektivitāti, ja tādi ir, vēlākais piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

 

Vajadzības gadījumā ziņojumam pievieno attiecīgus priekšlikumus.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

Atsauces

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

11.6.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Helmut Scholz

20.6.2018

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

5.7.2018

Izskatīšana komitejā

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

21.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pavel Svoboda

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Savienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs

Atsauces

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

3.5.2018

 

 

 

Atbildīgās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

55. pants – kopīgā komiteju procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

       

5.7.2018

Izskatīšana komitejā

27.11.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

9

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Iesniegšanas datums

18.12.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika