SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

17.12.2018 - (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) - ***I

Komisja Budżetowa
Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 55 Regulaminu)
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Josep-Maria Terricabras, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu


Procedura : 2018/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0469/2018

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0324),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0178/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 17 sierpnia 2018 r.[1],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisji Rozwoju Regionalnego, a także Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0469/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Praworządność jest jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia. Jak przywołano w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej wartości te są wspólne dla państw członkowskich.

(1)  Unia opiera się na wartościach – zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej(TUE) i w kryteriach członkostwa w Unii – którymi są poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Jak przywołano w art. 2 TUE, wartości te są wspólne dla państw członkowskich w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Państwa członkowskie powinny podtrzymywać swoje zobowiązania i dawać przykład przez ich autentyczne wypełnianie oraz dążyć do wspólnej kultury praworządności jako uniwersalnej wartości, której wszystkie zainteresowane strony będą przestrzegać w sposób wyważony. Pełne poszanowanie i propagowanie tych zasad jest koniecznym warunkiem legitymacji projektu europejskiego jako całości oraz podstawowym warunkiem budowania zaufania obywateli do Unii i zapewnienia skutecznego wdrażania jej polityki.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  Zgodnie z art. 2, art. 3 ust. 1 i art. 7 TUE Unia ma możliwość podjęcia działań w celu ochrony jej nadrzędnych wartości konstytucyjnych i wspólnych wartości, na których została zbudowana, w tym jej zasad budżetowych. Państwa członkowskie, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz kraje kandydujące są zobowiązane do przestrzegania, ochrony i propagowania tych zasad i wartości oraz mają obowiązek lojalnej współpracy.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zasada praworządności wymaga, by wszystkie publiczne władze działały w granicach określonych przez prawo, zgodnie z wartościami, jakimi są demokracja i prawa podstawowe, oraz pod kontrolą niezależnych i bezstronnych sądów. W myśl zasady praworządności należy przestrzegać w szczególności zasady legalizmu7, pewności prawa8, zakazu arbitralności w działaniu władz wykonawczych9, zasady podziału władzy10 i skutecznej ochrony sądowej przez niezależne sądy11, 12.

(2)  Zasada praworządności wymaga, by wszystkie publiczne władze działały w granicach określonych przez prawo, zgodnie z wartościami, jakimi są demokracja i poszanowanie praw podstawowych, oraz pod kontrolą niezależnych i bezstronnych sądów. W myśl zasady praworządności należy przestrzegać w szczególności zasady legalizmu7, co obejmuje również przejrzysty, rozliczalny i demokratyczny proces stanowienia prawa, pewności prawa8, zakazu arbitralności w działaniu władz wykonawczych9, zasady podziału władzy10, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i skutecznej ochrony sądowej przed niezależnymi11 i bezstronnymi sądami12. Zasady te są odzwierciedlone m.in. na szczeblu Komisji Weneckiej Rady Europy, a także na podstawie stosownego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka12a.

__________________

__________________

7 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, pkt 63.

7 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, pkt 63.

8 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1981 r., Amministrazione delle finanze dello Stato przeciwko Srl Meridionale Industria Salumi i innym; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella przeciwko Amministrazione delle finanze dello Stato. Sprawy połączone 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, pkt 10.

8 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1981 r., Amministrazione delle finanze dello Stato przeciwko Srl Meridionale Industria Salumi i innym; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella przeciwko Amministrazione delle finanze dello Stato. Sprawy połączone 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, pkt 10.

9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 1989 r., Hoechst, sprawy połączone 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, pkt 19.

9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 1989 r., Hoechst, sprawy połączone 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, pkt 19.

10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, pkt 36; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, pkt 35 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, pkt 58.

10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, pkt 36; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, pkt 35 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, pkt 58.

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Conta, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, pkt 31, 40–41.

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Conta, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, pkt 31, 40–41; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r., LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, pkt 63–67.

12 Komunikat Komisji „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności”, COM(2014) 158 final, załącznik I.

12 Komunikat Komisji „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności”, COM(2014) 158 final, załącznik I.

 

12a Sprawozdanie Komisji Weneckiej z dnia 4 kwietnia 2011 r., badanie nr 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Kryteria przystąpienia, zwane także kryteriami kopenhaskimi, ustanowione przez Radę Europejską w Kopenhadze w 1993 r. i wzmocnione przez Radę Europejską w Madrycie w 1995 r., są podstawowymi warunkami, które wszystkie kraje kandydujące muszą spełnić, aby uzyskać status państwa członkowskiego. Kryteria te obejmują stabilność instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości; sprawną gospodarkę rynkową oraz zdolność sprostania konkurencji i siłom rynkowym; a także zdolność wypełnienia obowiązków wynikających z członkostwa w Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Niespełnienie przez kraj kandydujący wymaganych standardów, wartości i zasad demokratycznych powoduje opóźnienie przystąpienia tego kraju do Unii do czasu pełnego spełnienia tych standardów. Wynikające z kryteriów kopenhaskich zobowiązania spoczywające na krajach kandydujących mają nadal zastosowanie do państw członkowskich po ich przystąpieniu do Unii na mocy art. 2 TUE i zasady lojalnej współpracy określonej w art. 4 TUE. Państwa członkowskie powinny zatem podlegać regularnej ocenie w celu ustalenia, czy ich ustawodawstwo i praktyki są nadal zgodne z kryteriami i wspólnymi wartościami, na których opiera się Unia, co zapewnia solidne ramy prawne i administracyjne dla realizacji polityki Unii.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Praworządność jest zasadniczym warunkiem ochrony wszystkich podstawowych wartości, na których opiera się Unia, takich jak wolność, demokracja, równość i poszanowanie praw człowieka. Poszanowanie praworządności jest nierozerwalnie związane z poszanowaniem demokracji i praw człowieka; nie może być demokracji i poszanowania praw podstawowych bez poszanowania praworządności i odwrotnie.

(3)  Chociaż nie istnieje hierarchia unijnych wartości, poszanowanie praworządności ma zasadnicze znaczenie dla ochrony wszystkich podstawowych wartości, na których opiera się Unia, takich jak wolność, demokracja, równość i poszanowanie praw człowieka. Poszanowanie praworządności jest nierozerwalnie związane z poszanowaniem demokracji i praw człowieka; nie może być demokracji i poszanowania praw podstawowych bez poszanowania praworządności i odwrotnie. Spójność i ciągłość wewnętrznej i zewnętrznej polityki dotyczącej demokracji, praworządności i praw podstawowych ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności Unii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Orany sądowe powinny działać niezależnie i bezstronnie, a służby dochodzeniowo-śledcze powinny być w stanie prawidłowo wypełniać swoje zadania. Służby te powinny być wyposażone w wystarczające zasoby i mieć odpowiednie procedury, by działać skutecznie i w pełnym poszanowaniu prawa do bezstronnego sądu. Warunki te powinny być spełnione jako minimalna gwarancja chroniąca przed bezprawnym i arbitralnym działaniem organów publicznych, które mogłoby zaszkodzić interesom Unii.

(6)  Niezależność i bezstronność wymiaru sprawiedliwości powinny zawsze być zagwarantowane, a służby dochodzeniowo-śledcze powinny być w stanie prawidłowo wypełniać swoje zadania. Służby te powinny być wyposażone w wystarczające zasoby i mieć odpowiednie procedury, by działać skutecznie i w pełnym poszanowaniu prawa do bezstronnego sądu. Warunki te powinny być spełnione jako minimalna gwarancja chroniąca przed bezprawnym i arbitralnym działaniem organów publicznych, które mogłoby osłabić te podstawowe zasady i zaszkodzić interesom Unii.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Niezależność prokuratury i sądownictwa obejmuje zarówno formalną (de jure), jak i faktyczną (de facto) niezależność prokuratury i sądownictwa oraz poszczególnych prokuratorów i sędziów.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Poszanowanie praworządności jest ważne nie tylko dla obywateli Unii, lecz również dla inicjatyw, innowacji i inwestycji przedsiębiorstw oraz dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, który będzie się rozwijać najlepiej tam, gdzie wdrożone są należyte ramy prawne i instytucjonalne.

(8)  Poszanowanie praworządności ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla obywateli Unii, lecz również dla inicjatyw, innowacji i inwestycji przedsiębiorstw, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, który będzie się rozwijać w zrównoważony sposób tylko tam, gdzie wdrożone są należyte ramy prawne i instytucjonalne.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Włączenie istniejących unijnych mechanizmów monitorowania, takich jak mechanizm współpracy i weryfikacji, tablica wyników wymiaru sprawiedliwości i sprawozdania o zwalczaniu korupcji w UE, w szersze ramy monitorowania praworządności może zapewnić większą skuteczność i wydajność mechanizmów kontrolnych w zakresie ochrony interesów finansowych Unii.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Brak przejrzystości, arbitralna dyskryminacja, zakłócenie konkurencji i nierówne warunki działania na rynku wewnętrznym i poza nim, wpływ na integralność jednolitego rynku, naruszenie sprawiedliwości oraz stabilności i zasadności systemu podatkowego, nasilenie się nierówności gospodarczych, nieuczciwa konkurencja między państwami, społeczne niezadowolenie, nieufność i deficyt demokratyczny to niektóre z negatywnych skutków szkodliwych praktyk podatkowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Unia ma do dyspozycji wiele instrumentów i procesów gwarantujących pełne i właściwe stosowanie zasad i wartości określonych w TUE, ale obecnie ze strony unijnych instytucji nie ma szybkiej, skutecznej reakcji, szczególnie w celu zapewnienia należytego zarządzania finansami. Aby istniejące instrumenty były odpowiednie i skuteczne, powinny być one egzekwowane, oceniane i uzupełniane w ramach mechanizmu praworządności.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Uogólnione braki w zakresie praworządności w państwach członkowskich oddziałujące w szczególności na prawidłowość funkcjonowania organów publicznych i skuteczność kontroli sądowej mogą poważnie naruszyć finansowe interesy Unii.

(11)  Uogólnione braki w zakresie praworządności w państwach członkowskich oddziałujące w szczególności na prawidłowość funkcjonowania organów publicznych i skuteczność kontroli sądowej mogą poważnie naruszyć finansowe interesy Unii. Skuteczne badanie takich braków oraz stosowanie skutecznych i proporcjonalnych środków w przypadku stwierdzenia uogólnionego braku jest potrzebne nie tylko w celu zabezpieczenia interesów finansowych Unii, w tym skutecznego poboru dochodów, lecz także z myślą o zapewnieniu zaufania społeczeństwa do Unii i jej instytucji. Jedynie niezależne sądownictwo we wszystkich państwach członkowskich, które chroni praworządność i pewność prawa, może zagwarantować wystarczającą ochronę środków finansowych z budżetu Unii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Komisja szacuje, że skala uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania sięga 1 biliona EUR rocznie. Negatywne skutki stosowania takich praktyk dla budżetów państw członkowskich i budżetu Unii oraz dla obywateli są ewidentne i mogą podważyć zaufanie do demokracji.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa ma bezpośredni wpływ na budżety państw członkowskich i budżet Unii oraz na podział wysiłków fiskalnych między kategorie podatników, jak również między czynniki gospodarcze.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11c)  Państwa członkowskie powinny w pełni stosować zasadę lojalnej współpracy w kwestiach dotyczących konkurencji podatkowej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11d)  Komisja jako strażniczka traktatów powinna zapewnić pełne przestrzeganie prawa Unii i zasady lojalnej współpracy między państwami członkowskimi.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11e)  Dokonywanie oceny i monitorowanie polityki podatkowej państw członkowskich na szczeblu Unii zapewniłoby, że w państwach członkowskich nie zostaną wdrożone żadne nowe szkodliwe środki podatkowe. Monitorowanie przestrzegania przez państwa członkowskie, ich jurysdykcje, regiony lub inne struktury administracyjne wspólnego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych do współpracy zapewniłoby ochronę jednolitego rynku oraz jego właściwe i spójne funkcjonowanie.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Na potrzeby identyfikacji tych uogólnionych braków Komisja powinna sporządzać ocenę jakościową. Taka ocena mogłaby być sporządzana na podstawie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł i uznanych instytucji, w tym wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzji i zaleceń odpowiednich międzynarodowych organizacji i sieci, takich jak organy Rady Europy, europejska sieć sądów najwyższych oraz Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

(12)  Na potrzeby identyfikacji tych uogólnionych braków Komisja powinna sporządzać szczegółową ocenę jakościową. Taka ocena powinna być obiektywna, bezstronna i przejrzysta oraz powinna być sporządzana na podstawie informacji ze wszystkich istotnych źródeł, z uwzględnieniem kryteriów stosowanych w kontekście negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii, w szczególności rozdziałów wspólnotowego dorobku w dziedzinie sądownictwa i praw podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, kontroli finansowej i opodatkowania, jak również wytycznych stosowanych w kontekście mechanizmu współpracy i weryfikacji w celu śledzenia postępów państwa członkowskiego, i uznanych instytucji, w tym wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, rezolucji Parlamentu Europejskiego, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzji i zaleceń odpowiednich międzynarodowych organizacji, takich jak organy Rady Europy, w tym w szczególności listy kontrolnej dotyczącej praworządności, przyjętej przez Komisję Wenecką, i stosownych międzynarodowych sieci, takich jak europejska sieć sądów najwyższych oraz Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Należy powołać doradczy panel niezależnych ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz spraw finansowych i budżetowych, którego celem będzie wspieranie Komisji w jej ocenie uogólnionych braków. Panel ten powinien dokonywać niezależnej corocznej oceny kwestii dotyczących praworządności we wszystkich państwach członkowskich, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte zarządzanie finansami lub ochronę interesów finansowych Unii, z uwzględnieniem informacji pochodzących ze wszystkich istotnych źródeł oraz uznanych instytucji. Podejmując decyzję o przyjęciu lub zniesieniu ewentualnych środków, Komisja powinna wziąć pod uwagę odnośne opinie wyrażone przez ten panel.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy określić, jakie środki można przyjąć w razie uogólnionych braków, i procedurę przyjmowania tych środków. Środki te powinny obejmować zawieszenie płatności i zobowiązań, zmniejszenie finansowania w ramach istniejących zobowiązań oraz zakaz zaciągania nowych zobowiązań w odniesieniu do danych odbiorców.

(13)  Należy określić, jakie środki należy przyjąć w razie uogólnionych braków, i procedurę przyjmowania tych środków. Środki te powinny obejmować zawieszenie płatności i zobowiązań, zmniejszenie finansowania w ramach istniejących zobowiązań oraz zakaz zaciągania nowych zobowiązań w odniesieniu do danych odbiorców.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Przyjmując środki w razie uogólnionych braków należy zadbać o to, by uzasadnione interesy ostatecznych odbiorców i beneficjentów końcowych były odpowiednio chronione. Rozpatrując przyjęcie środków, Komisja powinna uwzględnić ich możliwy wpływ na ostatecznych odbiorców i beneficjentów końcowych. W celu wzmocnienia ochrony ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych Komisja powinna przedstawić informacje i wytyczne za pośrednictwem strony internetowej lub portalu internetowego, wraz z odpowiednimi narzędziami do informowania Komisji o wszelkich naruszeniach prawnego obowiązku podmiotów rządowych i państw członkowskich do dalszego dokonywania płatności po przyjęciu środków na podstawie niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach, w celu zapewnienia, by wszelkie kwoty należne od podmiotów rządowych lub państw członkowskich były faktycznie wypłacane ostatecznym odbiorcom lub beneficjentom końcowym, Komisja powinna mieć możliwość odzyskania płatności dokonanych na rzecz tych podmiotów lub, w stosownych przypadkach, dokonania korekty finansowej poprzez zmniejszenie wsparcia dla programu oraz przeniesienia równoważnej kwoty do rezerwy Unii w celu wykorzystania na rzecz ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie niniejszego rozporządzenia i w świetle zasadniczego znaczenia skutków finansowych środków przyjmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Radzie – działającej na podstawie wniosku Komisji uprawnienia wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie decyzji, które wymagają ochrony interesów finansowych Unii, należy stosować głosowanie odwróconą kwalifikowaną większością głosów.

(15)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie niniejszego rozporządzenia i w świetle zasadniczego znaczenia skutków finansowych środków przyjmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Ze względu na ich wpływ na budżet Unii środki przyjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny wejść w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę przeniesienia do rezerwy budżetowej kwoty odpowiadającej wartości przyjętych środków. Aby ułatwić przyjęcie decyzji, które są niezbędne do ochrony interesów finansowych Unii, takie przeniesienia należy uważać za zatwierdzone, chyba że w określonym terminie Parlament Europejski lub Rada, stanowiąca większością kwalifikowaną, zmienią je bądź odrzucą.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Przed przedłożeniem środka na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna poinformować dane państwo członkowskie, dlaczego uznaje, że w państwie tym występuje uogólniony brak w zakresie praworządności. Państwo członkowskie powinno mieć możliwość przedstawienie swoich uwag. Komisja i Rada powinny uwzględnić te uwagi.

(16)  Przed przedłożeniem środka na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna poinformować dane państwo członkowskie, dlaczego uznaje, że w państwie tym występuje uogólniony brak w zakresie praworządności. Komisja powinna bezzwłocznie poinformować Parlament Europejski i Radę o każdym takim powiadomieniu i jego treści. Dane państwo członkowskie powinno mieć możliwość przedstawienia swoich uwag. Komisja powinna uwzględnić te uwagi.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Rada powinna uchylić środki ze skutkiem zawieszającym na podstawie wniosku Komisji, jeżeli sytuacja, która doprowadziła do ich nałożenia, została wystarczająco naprawiona.

(17)  Komisja powinna uchylić środki ze skutkiem zawieszającym i zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie całkowite lub częściowe wycofanie rezerwy budżetowej na dane środki, jeżeli sytuacja, która doprowadziła do ich nałożenia, została wystarczająco naprawiona.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Komisja powinna informować Parlament Europejski o środkach zaproponowanych i przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia,

skreśla się

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „praworządność” odnosi się do wartości Unii wpisanych do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, do których należą: zasada legalizmu, oznaczająca przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i pluralistyczny proces przyjmowania aktów prawnych; pewność prawa; zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych; skuteczna ochrona sądowa, w tym ochrona praw podstawowych, dokonywana przez niezależne sądy; podział władzy i równość wobec prawa;

a)  „praworządność” należy rozumieć w kontekście wartości Unii zapisanych w art. 2 TUE i w kryteriach członkostwa w Unii, o których mowa w art. 49 TUE; praworządność obejmuje zasadę legalizmu oznaczającą przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i pluralistyczny proces stanowienia prawa; pewność prawa; zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych; dostęp do wymiaru sprawiedliwości i skutecznej ochrony sądowej przed niezależnymi i bezstronnymi sądami, w tym do ochrony praw podstawowych określonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka; podział władzy; niedyskryminację i równość wobec prawa;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „uogólniony brak w zakresie praworządności” oznacza szeroko rozpowszechnioną lub powtarzającą się praktykę lub zaniechanie organów publicznych albo stosowany przez nie środek, które naruszają praworządność;

b)  „uogólniony brak w zakresie praworządności” oznacza szeroko rozpowszechnioną lub powtarzającą się praktykę lub zaniechanie organów publicznych albo stosowany przez nie środek, które naruszają praworządność, w przypadku gdy wpływają lub mogą wpływać na zasady należytego zarządzania finansami lub ochronę interesów finansowych Unii; uogólniony brak w zakresie praworządności może również być konsekwencją systematycznego zagrożenia dla wartości Unii zapisanych w art. 2 TUE, które wpływa lub może wpływać na zasady należytego zarządzania finansami lub ochronę interesów finansowych Unii;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „jednostka rządowa” oznacza wszystkie organy publiczne na wszystkich szczeblach rządu, w tym organy krajowe, regionalne i lokalne, jak również organizacje państwa członkowskiego w rozumieniu [art. 2 pkt 42] rozporządzenia (UE, Euratom nr [...] („rozporządzenie finansowe”).

c)  „jednostka rządowa” oznacza każdy organ publiczny na wszystkich szczeblach rządu, w tym organy krajowe, regionalne i lokalne, jak również organizacje państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 pkt 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/10461a („rozporządzenie finansowe”).

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Uogólnione braki

 

W szczególności następujące elementy uznaje się za uogólnione braki w zakresie praworządności, w przypadku gdy wpływają one lub mogą wpływać na zasady należytego zarządzania finansami lub ochronę interesów finansowych Unii:

 

a) zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości, w tym określenie jakichkolwiek ograniczeń w zakresie niezależnego wykonywania funkcji sądowniczych przez zewnętrzną ingerencję w gwarancje niezależności, przez ograniczenie wyroków na podstawie zewnętrznego nakazu, przez samowolną zmianę zasad powoływania lub warunków sprawowania funkcji pracowników wymiaru sprawiedliwości, przez wywieranie wpływu na pracowników wymiaru sprawiedliwości w jakikolwiek sposób, który negatywnie wpływa na ich bezstronność, lub przez ingerencję w niezależność zawodu prawnika;

 

b) niezapobiegnięcie arbitralnym lub bezprawnym decyzjom organów publicznych, w tym organów ścigania, lub ich niepoprawienie albo nienałożenie za nie sankcji, utrudnianie uzyskania zasobów finansowych i ludzkich wpływające na ich prawidłowe funkcjonowanie lub niezapewnienie sytuacji braku konfliktu interesów;

 

c) ograniczanie dostępności i skuteczności środków ochrony prawnej, w tym przez zbyt restrykcyjne przepisy proceduralne, brak wykonywania wyroków lub ograniczanie skutecznego badania, ścigania i nakładania sankcji w przypadku naruszenia prawa;

 

d) zagrożenie zdolności administracyjnych państwa członkowskiego do przestrzegania zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii, w tym zdolności do skutecznego wdrażania przepisów, norm i polityk stanowiących zasób prawa Unii;

e) środki osłabiające ochronę poufnej komunikacji między prawnikiem a klientem.

(Zob. poprawka do art. 3 ust. 2)

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki

Zagrożenia dla interesów finansowych Unii

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odpowiednie środki są przyjmowane, w przypadku gdy uogólnione braki w zakresie praworządności w państwie członkowskim wpływają bądź mogą wpłynąć na należyte zarządzanie finansami i ochronę interesów finansowych Unii, w szczególności na:

1.  Uogólniony brak w zakresie praworządności w państwie członkowskim można stwierdzić, jeżeli wpływa to lub może wpływać w szczególności na co najmniej jeden z poniższych elementów:

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  prawidłowe funkcjonowanie organów danego państwa członkowskiego wykonującego budżet Unii, zwłaszcza w kontekście udzielania zamówień publicznych lub dotacji oraz w trakcie monitorowania i kontroli;

a)  prawidłowe funkcjonowanie organów danego państwa członkowskiego wykonującego budżet Unii, zwłaszcza w kontekście udzielania zamówień publicznych lub dotacji;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  prawidłowe funkcjonowanie gospodarki rynkowej, a tym samym poszanowanie zasad gospodarki rynkowej i sił rynkowych w Unii, jak również skuteczne wdrożenie obowiązków wynikających z członkostwa, w tym osiąganie celu unii politycznej, gospodarczej i walutowej;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  prawidłowe funkcjonowanie organów przeprowadzających kontrolę finansową, monitoring oraz audyty wewnętrzne i zewnętrzne, a także właściwe funkcjonowanie skutecznych i przejrzystych systemów zarządzania finansami i rozliczalności;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  prawidłowe funkcjonowanie służb dochodzeniowo-śledczych w związku ze ściganiem nadużyć finansowych, korupcji lub innych naruszeń prawa Unii związanych z wykonaniem budżetu Unii;

b)  prawidłowe funkcjonowanie służb dochodzeniowo-śledczych w związku ze ściganiem nadużyć finansowych, w tym oszustw podatkowych, korupcji lub innych naruszeń prawa Unii związanych z wykonaniem budżetu Unii;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  skuteczną kontrolę sądową działań lub zaniechań organów, o których mowa w lit. a) i b), dokonywaną przez niezależne sądy;

c)  skuteczną kontrolę sądową działań lub zaniechań organów, o których mowa w lit. a), ab) i b), dokonywaną przez niezależne sądy;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zapobieganie i karanie nadużyć finansowych, korupcji i innych naruszeń prawa Unii odnoszących się do wykonania budżetu Unii i nakładanie na odbiorców skutecznych i zniechęcających sankcji przez sądy krajowe lub organy administracji;

d)  zapobieganie i karanie nadużyć finansowych, w tym oszustw podatkowych, korupcji i innych naruszeń prawa Unii odnoszących się do wykonania budżetu Unii i nakładanie na odbiorców skutecznych i zniechęcających sankcji przez sądy krajowe lub organy administracji;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania i konkurencji podatkowej oraz karanie za nie, a także właściwe funkcjonowanie organów przyczyniających się do współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  skuteczność i terminowość współpracy – na podstawie odpowiednich aktów prawnych i zgodnie z zasadą lojalnej współpracy – z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz Prokuraturą Europejską w ramach prowadzonych przez te organy dochodzeń lub postępowań przygotowawczych bądź wnoszonych i popieranych przez nie oskarżeń.

f)  skuteczność i terminowość współpracy – na podstawie odpowiednich aktów prawnych i zgodnie z zasadą lojalnej współpracy – z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz – pod warunkiem uczestnictwa danego państwa członkowskiego – z Prokuraturą Europejską w ramach prowadzonych przez te organy dochodzeń lub postępowań przygotowawczych bądź wnoszonych i popieranych przez nie oskarżeń.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  należyte wykonanie budżetu Unii w wyniku systematycznego nieprzestrzegania praw podstawowych.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W szczególności następujące elementy mogą zostać uznane za uogólnione braki w zakresie praworządności:

skreśla się

a)  zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości;

 

b)  niezapobiegnięcie arbitralnym lub bezprawnym decyzjom organów publicznych, w tym organów ścigania, lub ich niepoprawienie albo nienałożenie za nie sankcji, utrudnianie uzyskania zasobów finansowych i ludzkich wpływające na ich prawidłowe funkcjonowanie lub niezapewnienie sytuacji braku konfliktu interesów;

 

c)  ograniczanie dostępności i skuteczności środków ochrony prawnej, w tym przez zbyt restrykcyjne przepisy proceduralne, brak wykonywania wyroków lub ograniczanie skutecznego badania, ścigania i nakładania sankcji w przypadku naruszenia prawa.

 

(Zob. poprawka dotycząca art. 2 a (nowy)).

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Panel niezależnych ekspertów

 

1.  Komisja powołuje panel niezależnych ekspertów („panel”).

 

W skład panelu wchodzą niezależni eksperci w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz spraw finansowych i budżetowych. Parlamenty narodowe każdego państwa członkowskiego wyznaczają po jednym ekspercie, a pięciu ekspertów mianuje Parlament Europejski. Skład panelu uwzględnia zachowanie równowagi płci.

 

W stosownych przypadkach i zgodnie z regulaminem, o którym mowa w ust. 6, do panelu można zaprosić w charakterze obserwatorów przedstawicieli odpowiednich organizacji i sieci, takich jak Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk, europejska sieć krajowych instytucji ds. praw człowieka, organy Rady Europy, Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości, Rada Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej, Sieć na rzecz Sprawiedliwości Podatkowej, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

2.  Celem panelu doradczego jest wspieranie Komisji w określaniu uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwie członkowskim, które wpływają lub mogą wpływać na zasady należytego zarządzania finansami lub ochronę interesów finansowych Unii.

 

Panel dokonuje corocznej oceny sytuacji we wszystkich państwach członkowskich w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe oraz odnośne informacje, uwzględniając należycie informacje i wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 2.

 

3.  Każdego roku panel podaje do wiadomości publicznej podsumowanie swoich ustaleń.

 

4.  W ramach swojej funkcji doradczej i przy uwzględnieniu wyników rozważań, o których mowa w ust. 2, panel może wyrazić opinię na temat uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwie członkowskim.

 

Wyrażając opinię, panel dąży do osiągnięcia konsensusu. Jeżeli osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, panel może wyrazić swoją opinię zwykłą większością swoich członków.

 

5.  Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z art. 5 ust. 6 i art. 6 ust. 2, Komisja uwzględnia wszelkie stosowne opinie wyrażone przez panel zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.

 

6.  Panel wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. Panel opracowuje własny regulamin.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Treść środków

Środki ochrony budżetu Unii

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Istnieje możliwość przyjęcia jednego lub więcej środków:

1.  Jeżeli warunki wymienione w art. 3 zostaną spełnione, istnieje możliwość przyjęcia co najmniej jednego z następujących środków:

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przyjęte środki są proporcjonalne do charakteru, powagi i zakresu uogólnionego braku w zakresie praworządności. Środki te dotyczą w największym możliwym zakresie działań Unii, na które wpływa lub może wpłynąć ten brak.

3.  Przyjęte środki są proporcjonalne do charakteru, powagi, czasu trwania i zakresu uogólnionego braku w zakresie praworządności. Środki te dotyczą w największym możliwym zakresie działań Unii, na które wpływa lub może wpłynąć ten brak.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja przedstawia ostatecznym odbiorcom lub beneficjentom końcowym informacje i wytyczne na temat obowiązków państw członkowskich, o których mowa w ust. 2, za pośrednictwem strony internetowej lub portalu internetowego.

 

Komisja dostarcza również, na tej samej stronie internetowej lub portalu, odpowiednie narzędzia dla ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych w celu informowania Komisji o wszelkich naruszeniach tych obowiązków, które w opinii tych ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych mają na nich bezpośredni wpływ. Niniejszy ustęp stosuje się w sposób gwarantujący ochronę osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie XXX (dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii). Komisja może wziąć pod uwagę informacje przekazane przez ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych zgodnie z niniejszym ustępem tylko wtedy, jeżeli towarzyszy im dowód, że dany ostateczny odbiorca lub beneficjent końcowy złożył formalną skargę do właściwego organu.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Na podstawie informacji otrzymanych od ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych zgodnie z ust. 3a Komisja zapewnia, aby wszelkie kwoty należne od podmiotów rządowych lub państw członkowskich zgodnie z ust. 2 były faktycznie wypłacane ostatecznym odbiorcom lub beneficjentom końcowym.

W razie potrzeby:

 

a)  w odniesieniu do środków z budżetu Unii zarządzanych zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c) rozporządzenia finansowego – Komisja:

 

(i) odzyskuje płatność na rzecz któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) ppkt (v) – (vii) rozporządzenia finansowego, w kwocie równoważnej kwocie niewypłaconej ostatecznym odbiorcom lub beneficjentom końcowym, z naruszeniem ust. 2 niniejszego artykułu;

 

(ii) przenosi kwotę równoważną kwocie, o której mowa w poprzednim punkcie, do rezerwy Unii, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady XXX (rozporządzenie w sprawie WRF). Kwotę taką uznaje się za dostępny margines w rozumieniu art. 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady XXX (rozporządzenie w sprawie WRF) i uruchamia się ją zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady XXX (rozporządzenie w sprawie WRF) w możliwym zakresie z korzyścią dla ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu;

 

b)  w odniesieniu do środków z budżetu Unii zarządzanych zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego:

 

(i) obowiązek podmiotów rządowych lub państw członkowskich, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, uznaje się za obowiązek państw członkowskich w rozumieniu [art. 63] rozporządzenia XXX (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów). Każde naruszenie takiego obowiązku jest traktowane zgodnie z [art. 98] rozporządzenia XXX (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów);

 

(ii) Komisja przenosi kwotę wynikającą z ograniczonego wsparcia z funduszy na rzecz programu podczas stosowania [art. 98] rozporządzenia XXX (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów) do rezerwy Unii, o której mowa w art. 12 rozporządzenia Rady XXX (rozporządzenie w sprawie WRF). Kwotę taką uznaje się za dostępny margines w rozumieniu art. 12 lit. a) rozporządzenia Rady XXX (rozporządzenie w sprawie WRF) i uruchamia się ją zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia Rady XXX (rozporządzenie w sprawie WRF) w możliwym zakresie z korzyścią dla ostatecznych odbiorców lub beneficjentów końcowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy Komisja stwierdza, że istnieją racjonalne przesłanki uznania, że warunki art. 3 zostały spełnione, przesyła pisemne powiadomienie do danego państwa członkowskiego, określające przesłanki, na których oparła swoje ustalenia.

1.  W przypadku gdy Komisja – po uwzględnieniu wszystkich opinii panelu – stwierdza, że istnieją racjonalne przesłanki uznania, że warunki art. 3 zostały spełnione, przesyła pisemne powiadomienie do danego państwa członkowskiego, określające przesłanki, na których oparła swoje ustalenia. Komisja bezzwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę o każdym takim powiadomieniu i jego treści.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może uwzględnić wszystkie istotne informacje, w tym wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdania Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzje i zalecenia odpowiednich organizacji międzynarodowych.

2.  Podczas dokonywania oceny, czy zostały spełnione warunki określone w art. 3, Komisja uwzględnia wszystkie istotne informacje, w tym opinie panelu, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rezolucje Parlamentu Europejskiego, sprawozdania Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzje i zalecenia odpowiednich organizacji międzynarodowych i sieci. Komisja bierze również pod uwagę kryteria stosowane w kontekście negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii, w szczególności rozdziały wspólnotowego dorobku w dziedzinie sądownictwa i praw podstawowych, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, kontroli finansowej i opodatkowania, jak również wytyczne stosowane w kontekście mechanizmu współpracy i weryfikacji w celu śledzenia postępów państwa członkowskiego.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwo członkowskie, o którym mowa, przekazuje wymagane informacje, a także może przedłożyć uwagi w określonym przez Komisję terminie wynoszącym co najmniej 1 miesiąc od dnia powiadomienia o ustaleniu. W swoich uwagach państwo członkowskie może zaproponować przyjęcie środków naprawczych.

4.  Państwo członkowskie, o którym mowa, przekazuje wymagane informacje, a także może przedłożyć uwagi w określonym przez Komisję terminie wynoszącym co najmniej jeden miesiąc i nie więcej niż trzy miesiące od dnia powiadomienia o ustaleniu. W swoich uwagach państwo członkowskie może zaproponować przyjęcie środków naprawczych.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja – przy podejmowaniu decyzji, czy przyjąć wniosek dotyczący decyzji w sprawie odpowiednich środków – uwzględnia otrzymane informacje i uwagi złożone przez dane państwo członkowskie, jak również odpowiedniość zaproponowanych środków naprawczych.

5.  Komisja – przy podejmowaniu decyzji, czy przyjąć decyzję w sprawie wszelkich środków, o których mowa w art. 4 – uwzględnia otrzymane informacje i uwagi złożone przez dane państwo członkowskie, jak również odpowiedniość zaproponowanych środków naprawczych. Komisja decyduje o działaniach następczych, jakie należy podjąć w odniesieniu do otrzymanych informacji w orientacyjnym terminie jednego miesiąca, a w każdym razie w rozsądnym terminie od daty otrzymania tych informacji.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Podczas dokonywania oceny proporcjonalności środków, które mają zostać nałożone, Komisja należycie uwzględnia informacje i wytyczne, o których mowa w ust. 2.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku gdy Komisja uzna, że uogólniony brak w zakresie praworządności faktycznie ma miejsce, przedstawia Radzie wniosek dotyczący aktu wykonawczego w sprawie odpowiednich środków.

6.  W przypadku gdy Komisja uzna, że uogólniony brak w zakresie praworządności faktycznie ma miejsce, przyjmuje w drodze aktu wykonawczego decyzję w sprawie środków, o których mowa w art. 4.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Z chwilą przyjęcia swojej decyzji Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie przeniesienia do rezerwy budżetowej kwoty odpowiadającej wartości przyjętych środków.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Na zasadzie odstępstwa od art. 31 ust. 4 i 6 rozporządzenia finansowego Parlament Europejski i Rada rozpatrują wniosek w sprawie przeniesienia w terminie czterech tygodni od jego otrzymania przez obie instytucje. Wniosek w sprawie przeniesienia uznaje się za zatwierdzony, chyba że w terminie czterech tygodni Parlament Europejski, stanowiąc większością oddanych głosów, lub Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, zmieni go bądź odrzuci. Jeśli Parlament Europejski lub Rada zmienią wniosek w sprawie przeniesienia, zastosowanie ma art. 31 ust. 8 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6c.  Decyzja, o której mowa w ust. 6, wchodzi w życie, jeśli ani Parlament Europejski, ani Rada nie odrzucą wniosku w sprawie przeniesienia w terminie określonym w ust. 6b.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Decyzję uznaje się za przyjętą przez Radę, chyba że Rada większością kwalifikowaną postanowi odrzucić wniosek Komisji w terminie jednego miesiąca od jego przyjęcia przez Komisję.

skreśla się

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zmienić wniosek Komisji i przyjąć zmieniony tekst jako decyzję Rady.

skreśla się

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane państwo członkowskie może w każdym czasie przedłożyć Komisji dowody w celu wykazania, że uogólniony brak w zakresie praworządności został naprawiony i wyeliminowany.

1.  Dane państwo członkowskie może w każdym czasie przedłożyć Komisji formalne powiadomienie zawierające dowody w celu wykazania, że uogólniony brak w zakresie praworządności został naprawiony i wyeliminowany.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja ocenia sytuację w danym państwie członkowskim. Z chwilą gdy uogólniony brak w zakresie praworządności, ze względu na który przyjęto odpowiednie środki, został wyeliminowany w pełni lub częściowo, Komisja przedstawia Radzie wniosek o pełne lub częściowe zniesienie tych środków. Zastosowanie ma procedura opisana w art. 5 ust. 2, 4, 5, 6 i 7.

2.  Na wniosek danego państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja – po uwzględnieniu wszystkich opinii panelu – ocenia sytuację w danym państwie członkowskim w orientacyjnym terminie jednego miesiąca, a w każdym razie w rozsądnym terminie od daty otrzymania formalnego powiadomienia. Z chwilą gdy uogólniony brak w zakresie praworządności, ze względu na który przyjęto środki, o których mowa w art. 4, został wyeliminowany w pełni lub częściowo, Komisja bezzwłocznie przyjmuje decyzję o pełnym lub częściowym zniesieniu tych środków. Z chwilą przyjęcia swojej decyzji Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie całkowitego lub częściowego wycofania rezerwy budżetowej, o której mowa w art. 5 ust. 6a. Zastosowanie ma procedura opisana w art. 5 ust. 2, 4, 5, 6, 6b i 6c.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy środki dotyczące zawieszenia zatwierdzenia danego programu lub programów lub ich zmian, o czym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (i), lub zawieszenia zobowiązań, o czym mowa art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (ii), zostają zniesione, kwoty odpowiadające zawieszonym zobowiązaniom przenosi się do budżetu z zastrzeżeniem art. 7 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr XXXX („rozporządzenie WRF”). Zawieszone zobowiązania z roku n nie mogą być ujmowane w budżecie później niż w roku n+2.

3.  W przypadku gdy środki dotyczące zawieszenia zatwierdzenia danego programu lub programów lub ich zmian, o czym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (i), lub zawieszenia zobowiązań, o czym mowa art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (ii), zostają zniesione, kwoty odpowiadające zawieszonym zobowiązaniom przenosi się do budżetu z zastrzeżeniem art. 7 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr XXXX („rozporządzenie WRF”). Zawieszone zobowiązania z roku n nie mogą być ujmowane w budżecie później niż w roku n+2. Od roku n+3 kwotę odpowiadającą zawieszonym zobowiązaniom przenosi się do unijnej rezerwy na zobowiązania przewidzianej w art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr XXXX („rozporządzenie WRF”).

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreśla się

Informowanie Parlamentu Europejskiego

 

Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski o środkach zaproponowanych lub przyjętych na podstawie art. 4 i 5.

 

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Sprawozdawczość

 

Najpóźniej pięć lat od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące jego stosowania, a w szczególności skuteczności ewentualnych działań.

 

W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie wnioski.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Włączenie do rozporządzenia finansowego

 

Treść niniejszego rozporządzenia włącza się do rozporządzenia finansowego w trakcie jego kolejnej zmiany.

  • [1]  Dz.U. C 291 z 17.8.2018, s. 1.

UZASADNIENIE

Kontekst

W komunikacie Komisji „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.” (COM(2018)0098) podkreśla się, że „Unia jest wspólnotą prawa i jej wartości stanowią fundament jej istnienia. Przestrzeganie tych wartości musi być zatem zapewnione w polityce Unii we wszystkich dziedzinach. Należy do nich także budżet UE, w przypadku którego poszanowanie podstawowych wartości jest niezbędnym warunkiem wstępnym należytego zarządzania finansami oraz skuteczności unijnego finansowania”.

Wątpliwości dotyczące słabości krajowych mechanizmów kontroli i równowagi, które mogą podważać poszanowanie podstawowych wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, są ostatnio przedmiotem debaty publicznej. W tym kontekście zasugerowano, że brak poszanowania podstawowych wartości powinien mieć konsekwencje, które obejmują zawieszenie wypłat z budżetu UE.

W szczególności w swojej rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych wieloletnich ram finansowych (WRF) Parlament Europejski wezwał Komisję „do zaproponowania mechanizmu, w ramach którego państwa członkowskie, które nie przestrzegają wartości określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), mogą ponosić konsekwencje finansowe”. Jednakże Parlament przestrzega również, że „beneficjenci końcowi budżetu Unii w żaden sposób nie mogą zostać dotknięci naruszeniami zasad, za które nie są oni odpowiedzialni”.

W dniu 2 maja 2018 r. Komisja opublikowała wniosek ustawodawczy, jako integralny element pakietu WRF na lata 2021–2027, aby ustanowić przepisy niezbędne do ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich. Podstawę tego wniosku stanowi art. 322 ust. 1 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będący również podstawą prawną rozporządzenia finansowego.

Zgodnie z wnioskiem Komisji w celu ochrony swoich interesów finansowych przed ryzykiem straty finansowej spowodowanej uogólnionymi brakami w zakresie praworządności UE powinna mieć możliwość przyjęcia odpowiednich środków, które obejmują zawieszenie, zmniejszenie i ograniczenie dostępu do finansowana UE w sposób proporcjonalny do charakteru, powagi i zakresu tych braków.

Procedura zaproponowana przez Komisję w celu przyjęcia tych środków jest następująca: gdy są uzasadnione podstawy, aby sądzić, że istnieje uogólniony brak, Komisja najpierw powiadamia dane państwo członkowskie i analizuje jego uwagi. Gdy Komisja uzna, że występuje uogólniony brak, przedkłada wniosek w sprawie decyzji dotyczącej środków Radzie, która podejmuje decyzję w głosowaniu odwróconą kwalifikowaną większością głosów (tj. kwalifikowana większość jest konieczna do odrzucenia lub zmiany wniosku). Ta sama procedura ma zastosowanie do zniesienia środków w przypadku ustania braku.

Stanowisko sprawozdawców

Sprawozdawcy podzielają ogólne cele przedstawione przez Komisję i proponują szereg poprawek w celu wzmocnienia wniosku i zwiększenia jego skuteczności, w myśl następujących założeń.

  Wartości podstawowe i kryteria kopenhaskie: Art. 2 i 3 powinny zostać zmienione w celu wyjaśnienia, że – zgodnie z propozycją zawartą w rezolucji Parlamentu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nowych WRF – praworządność należy rozumieć w odniesieniu do podstawowych wartości określonych w art. 2 TUE. Przy ocenie ryzyka, które uogólniony brak w zakresie praworządności stwarza dla zasad należytego zarządzania finansami, należy brać pod uwagę kryteria kopenhaskie, niezbędne warunki, które muszą spełnić wszystkie kraje kandydujące, aby stać się państwem członkowskim Unii. Kryteria te obejmują stabilność instytucji gwarantujących demokrację, praworządność, prawa człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości, sprawną gospodarkę rynkową i zdolność sprostania konkurencji i siłom rynkowym wewnątrz UE oraz zdolność podjęcia obowiązków wynikających z członkostwa w Unii.

  Ocena uogólnionych braków: Podczas dokonywania oceny występowania uogólnionego braku i w celu zapewnienia proporcjonalności przyjmowanych środków konieczne jest, aby Komisja uwzględniła wszystkie istotne informacje, w tym informacje pochodzące od Parlamentu i od organów, takich jak Komisja Wenecka Rady Europy. Komisja musi wziąć również pod uwagę kryteria stosowane w kontekście negocjacji akcesyjnych, w szczególności rozdziały dotyczące sądownictwa i praw podstawowych (23), sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa (24), kontroli finansowej (32) i opodatkowania (16), jak również wytyczne stosowane w kontekście mechanizmu współpracy i weryfikacji w celu śledzenia postępów państwa członkowskiego.

  Ochrona ostatecznych beneficjentów: Wprawdzie wniosek Komisji precyzuje, że przyjęcie odpowiednich środków nie wpływa na zobowiązanie organów administracji rządowej do wdrożenia programów lub funduszy, a w szczególności obowiązek dokonywania płatności na rzecz ostatecznych beneficjentów, nie jest jednak w pełni jasne, w jaki sposób należy egzekwować ten przepis. Komisja powinna podjąć wszelkie odpowiednie środki, aby udzielić pomocy tym ostatecznym beneficjentom w egzekwowaniu ich roszczeń, gdy obowiązki prawne nie są przestrzegane.

  Procedura przyjęcia/zniesienia środków oraz zaangażowanie Parlamentu: Wniosek Komisji przyznaje Parlamentowi wyłączne prawo do bycia informowanym o wszelkich proponowanych lub przyjętych środkach. Rozwiązanie to jest wyraźnie niezgodne z instytucjonalną prerogatywą Parlamentu jako organu władzy budżetowej UE z uwagi na znaczący wpływ proponowanych środków na budżet Unii. Sprawozdawcy proponują zatem bardziej zrównoważony mechanizm, który stawia na równi Parlament i Radę. Zgodnie z proponowaną procedurą Komisja przyjmowałaby decyzję dotyczącą odpowiednich środków w drodze własnego aktu wykonawczego i jednocześnie przedkładała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie przeniesienia do rezerwy budżetowej kwoty odpowiadającej wartości przyjętych środków. Decyzja ta weszłaby w życie tylko pod warunkiem, że Parlament i Rada nie odrzuciły jej w terminie jednego miesiąca. Zasada głosowania odwróconą (kwalifikowaną) większością głosów zawarta we wniosku Komisji zostanie zachowana w proponowanej procedurze.

  Pozostałe kwestie: Proponuje się poprawki w celu dokładniejszego określenia, co stanowi zagrożenie dla niezależności sądownictwa; zwiększenia pewności procedury przez uwzględnienie orientacyjnych terminów, w których Komisja ma obowiązek zareagować na informacje otrzymane od państw członkowskich; oraz zapewnienia, aby w sytuacji, w której przyjęte środki nie zostały zniesione po dwóch latach, zawieszone środki finansowe nie podlegały utracie, lecz przeniesieniu do unijnej rezerwy na zobowiązania przewidzianej w rozporządzeniu WRF na lata 2021–2027.

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (5.12.2018)

dla Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Josep-Maria Terricabras

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności i praw podstawowych w państwach członkowskich

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Praworządność jest jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia. Jak przywołano w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej wartości te są wspólne dla państw członkowskich.

(1)  Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Jak przywołano w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), wartości te są wspólne dla państw członkowskich w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Demokracja, praworządność i prawa podstawowe pozostają we wzajemnych relacjach, wzmacniają się nawzajem i razem stanowią ochronę konstytucyjnego rdzenia Unii i jej państw członkowskich. Nie może być żadnej hierarchii wartości w Unii. Wzajemna współzależność między funkcjonującą demokracją, silnymi i odpowiedzialnymi instytucjami, przejrzystym i integracyjnym procesem podejmowania decyzji oraz rzeczywistą praworządnością ma decydujące znaczenie z punktu widzenia poszanowania praw człowieka i vice versa. W art. 2 i 6 TUE wymaga się od państw członkowskich pełnego poszanowania, ochrony i propagowania zasad praworządności, praw podstawowych i demokracji.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zasada praworządności wymaga, by wszystkie publiczne władze działały w granicach określonych przez prawo, zgodnie z wartościami, jakimi są demokracja i prawa podstawowe, oraz pod kontrolą niezależnych i bezstronnych sądów. W myśl zasady praworządności należy przestrzegać w szczególności zasady legalizmu7, pewności prawa8, zakazu arbitralności w działaniu władz wykonawczych9, zasady podziału władzy10 i skutecznej ochrony sądowej przez niezależne sądy1112.

(2)  Zasada praworządności wymaga, by wszystkie publiczne władze działały w granicach określonych przez prawo, zgodnie z zasadami demokracji i przy poszanowaniu praw podstawowych, oraz pod kontrolą niezależnych i bezstronnych sądów. W myśl zasady praworządności należy przestrzegać w szczególności zasady legalizmu7, co obejmuje również przejrzysty, rozliczalny i demokratyczny proces stanowienia prawa, pewności prawa8, zakazu arbitralności w działaniu władz wykonawczych9, zasady podziału władzy10, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i skutecznej ochrony sądowej przez niezależne11 i bezstronne sądy12.

__________________

__________________

7 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, pkt 63.

7 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, pkt 63.

8 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1981 r., Amministrazione delle finanze dello Stato przeciwko Srl Meridionale Industria Salumi i innym; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella przeciwko Amministrazione delle finanze dello Stato. Sprawy połączone 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, pkt 10.

8 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1981 r., Amministrazione delle finanze dello Stato przeciwko Srl Meridionale Industria Salumi i innym; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella przeciwko Amministrazione delle finanze dello Stato. Sprawy połączone 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, pkt 10.

9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 1989 r., Hoechst, sprawy połączone 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, pkt 19.

9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 1989 r., Hoechst, sprawy połączone 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, pkt 19.

10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, pkt 36; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, pkt 35 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, pkt 58.

10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, pkt 36; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, pkt 35 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, pkt 58.

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Conta, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, pkt 31, 40–41.

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Conta, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, pkt 31, 40–41.

12 Komunikat Komisji „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności”, COM(2014) 158 final, załącznik I.

12 Komunikat Komisji „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności”, COM(2014) 158 final, załącznik I.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Państwa członkowskie powinny chronić i pielęgnować wartość, jaką jest praworządność, a także dawać przykład poprzez dążenie do wspólnej kultury praworządności, co jest istotnym warunkiem legitymacji całego europejskiego projektu oraz podstawowym warunkiem budowania zaufania obywateli wobec Unii. Pogorszenie sytuacji w zakresie praworządności w jednym państwie członkowskim negatywnie wpływa na praworządność w całej Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Prawa podstawowe w Unii zapisano w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, która zgodnie z art. 6 TUE ma taką samą wartość prawną jak traktaty, co w konsekwencji oznacza, że należy jej przestrzegać w odniesieniu do wszystkich przepisów Unii, w tym również niniejszego rozporządzenia. Obowiązek przestrzegania, ochrony i propagowania praw podstawowych zapisano również w licznych międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, w tym w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz w Europejskiej karcie społecznej, protokole dodatkowym do niej i jej zmienionej wersji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Praworządność jest zasadniczym warunkiem ochrony wszystkich podstawowych wartości, na których opiera się Unia, takich jak wolność, demokracja, równość i poszanowanie praw człowieka. Poszanowanie praworządności jest nierozerwalnie związane z poszanowaniem demokracji i praw człowieka; nie może być demokracji i poszanowania praw podstawowych bez poszanowania praworządności i odwrotnie.

skreśla się

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W każdej sytuacji, w której państwa członkowskie wykonują budżet Unii, niezależnie od rodzaju metody wdrażania, poszanowanie praworządności jest zasadniczym warunkiem zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami zapisaną w art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(4)  W każdej sytuacji, w której państwa członkowskie wykonują budżet Unii, niezależnie od rodzaju metody wdrażania, poszanowanie praworządności i praw podstawowych jest zasadniczym warunkiem zgodności z zasadą należytego zarządzania finansami zapisaną w art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Orany sądowe powinny działać niezależnie i bezstronnie, a służby dochodzeniowo-śledcze powinny być w stanie prawidłowo wypełniać swoje zadania. Służby te powinny być wyposażone w wystarczające zasoby i mieć odpowiednie procedury, by działać skutecznie i w pełnym poszanowaniu prawa do bezstronnego sądu. Warunki te powinny być spełnione jako minimalna gwarancja chroniąca przed bezprawnym i arbitralnym działaniem organów publicznych, które mogłoby zaszkodzić interesom Unii.

(6)  Niezależność i bezstronność wymiaru sprawiedliwości zawsze muszą być zagwarantowane, a służby dochodzeniowośledcze powinny być w stanie prawidłowo wypełniać swoje zadania. Służby te powinny być wyposażone w wystarczające zasoby i mieć odpowiednie procedury, by działać skutecznie i w pełnym poszanowaniu prawa do bezstronnego sądu. Warunki te powinny być spełnione jako minimalna gwarancja chroniąca przed bezprawnym i arbitralnym działaniem organów publicznych, które mogłyby nadwerężyć owe podstawowe zasady.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Poszanowanie praworządności jest ważne nie tylko dla obywateli Unii, lecz również dla inicjatyw, innowacji i inwestycji przedsiębiorstw oraz dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, który będzie się rozwijać najlepiej tam, gdzie wdrożone są należyte ramy prawne i instytucjonalne.

(8)  Przestrzeganie praworządności i praw podstawowych ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o umożliwienie obywatelom UE pełnego uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii. Jest ono również ważne z punktu widzenia przedsiębiorczości, inicjatyw gospodarczych, innowacji i inwestycji, a także z myślą o promowaniu sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku opartego na prawach. Rynek wewnętrzny potrzebuje stabilnych ram prawnych i instytucjonalnych, aby wzbudzać zaufanie u wszystkich podmiotów, zrealizować w pełni swój potencjał i umożliwić długofalowy zrównoważony wzrost gospodarczy. Jeżeli dane państwo członkowskie nie daje gwarancji przestrzegania praworządności bądź praw podstawowych, Unia i jej państwa członkowskie mają obowiązek wystąpić w obronie integralności i stosowania traktatów oraz chronić prawa wszystkich podmiotów w granicach swojej jurysdykcji.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, w którym skonkretyzowano wartość praworządności zapisaną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, wymaga, by państwa członkowskie zapewniały skuteczną ochronę sądową w dziedzinach objętych prawem Unii, w tym w dziedzinach związanych z wykonaniem budżetu Unii. Samo istnienie skutecznej kontroli sądowej służącej zapewnieniu poszanowania przepisów prawa Unii jest nierozerwalnie związane z praworządnością i wymaga niezależnych sądów13. Utrzymanie niezależności sądów jest zasadniczym elementem, co zostało potwierdzone w art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej14. Odnosi się to w szczególności do kontroli sądowej ważności środków, umów lub innych instrumentów generujących wydatki publiczne lub zadłużenie, między innymi w kontekście zamówień publicznych, w których sprawie również można wszcząć postępowanie.

(9)  Art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej, w którym skonkretyzowano wartość praworządności zapisaną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, wymaga, by państwa członkowskie zapewniały skuteczną ochronę sądową w dziedzinach objętych prawem Unii, w tym w dziedzinach związanych z wykonaniem budżetu Unii. Skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości jest kluczowym aspektem praworządności i ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia równego traktowania, karania naruszeń ze strony rządów i zapobiegania arbitralności. Samo istnienie skutecznej kontroli sądowej służącej zapewnieniu poszanowania przepisów prawa Unii jest nierozerwalnie związane z praworządnością i wymaga niezależnych sądów13. Zagwarantowanie prawa do skutecznego środka odwoławczego i rzetelnego procesu sądowego, a także utrzymanie niezależności sądów jest zasadniczym elementem, co potwierdzono w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej14. Odnosi się to w szczególności do kontroli sądowej legalności środków, umów lub innych instrumentów generujących wydatki publiczne lub zadłużenie, między innymi w kontekście zamówień publicznych, w związku z którymi również można wszcząć postępowanie sądowe.

__________________

__________________

13 Sprawa C-64/16, pkt 32–36.

13 Sprawa C-64/16, pkt 32–36.

14 Sprawa C-64/16, pkt 40-41.

14 Sprawa C-64/16, pkt 40-41.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Istnieje zatem wyraźne powiązanie między poszanowaniem praworządności a skutecznym wykonaniem budżetu Unii zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami.

(10)  Istnieje zatem wyraźne powiązanie między poszanowaniem praworządności i praw podstawowych a skutecznym wykonaniem budżetu Unii zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Uogólnione braki w zakresie praworządności w państwach członkowskich oddziałujące w szczególności na prawidłowość funkcjonowania organów publicznych i skuteczność kontroli sądowej mogą poważnie naruszyć finansowe interesy Unii.

(11)  Uogólnione braki w zakresie praworządności i praw podstawowych w państwach członkowskich mogą poważnie naruszyć finansowe interesy Unii, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowości dotyczących wydatkowania środków z budżetu Unii oraz praw i interesów obywateli bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Na potrzeby identyfikacji tych uogólnionych braków Komisja powinna sporządzać ocenę jakościową. Taka ocena mogłaby być sporządzana na podstawie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł i uznanych instytucji, w tym wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzji i zaleceń odpowiednich międzynarodowych organizacji i sieci, takich jak organy Rady Europy, europejska sieć sądów najwyższych oraz Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

(12)  Na potrzeby identyfikacji owych uogólnionych braków Komisja powinna sporządzać obiektywną, przejrzystą, odpolitycznioną i bezstronną ocenę jakościową, której podstawą są dowody, przy wsparciu reprezentatywnego panelu niezależnych ekspertów. Roczna ocena wszystkich państw członkowskich powinna być sporządzana na podstawie informacji pochodzących ze wszystkich dostępnych źródeł i od uznanych instytucji, w tym na podstawie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego, sprawozdań i opinii innych instytucji, organów, urzędów lub agencji Unii, takich jak Komitet EkonomicznoSpołeczny, Komitet Regionów, Rzecznik Praw Obywatelskich i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, oraz konkluzji i zaleceń odpowiednich międzynarodowych organizacji i sieci, takich jak organy Rady Europy, europejska sieć sądów najwyższych oraz Europejska Sieć Rad Sądownictwa, a także na podstawie sprawozdawczości organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ocena ta powinna zastąpić istniejące instrumenty i mechanizmy, takie jak mechanizm współpracy i weryfikacji w przypadku Bułgarii i Rumunii.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy niezbędne do ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy niezbędne do ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności i praw podstawowych w państwach członkowskich.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „praworządność” odnosi się do wartości Unii wpisanych do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, do których należą: zasada legalizmu, oznaczająca przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i pluralistyczny proces przyjmowania aktów prawnych; pewność prawa; zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych; skuteczna ochrona sądowa, w tym ochrona praw podstawowych, dokonywana przez niezależne sądy; podział władzy i równość wobec prawa;

a)  „praworządność i prawa podstawowe”, zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, obejmują takie zasady jak: zasada legalizmu, oznaczająca przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i pluralistyczny proces stanowienia prawa; pewność prawa; zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych; dostęp do wymiaru sprawiedliwości i skutecznej ochrony sądowej przed niezależnymi i bezstronnymi sądami; podział władzy; niedyskryminacja i równość wobec prawa; poszanowanie praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „uogólniony brak w zakresie praworządności” oznacza szeroko rozpowszechnioną lub powtarzającą się praktykę lub zaniechanie organów publicznych albo stosowany przez nie środek, które naruszają praworządność;

b)  „uogólniony brak” oznacza każdą sytuację, w której można stwierdzić systematyczne zagrożenie dla praworządności i praw podstawowych, lub sytuację, w której systematycznie, w sposób bezpośredni lub pośredni, podważa się praworządność i prawa podstawowe, co jest skutkiem połączonego wpływu praktyk, zaniechań, działań lub bierności ze strony organów publicznych albo skutkiem szeroko rozpowszechnionych lub powtarzających się praktyk, zaniechań, działań lub bierności organów publicznych, a także jeżeli sytuacja taka ma lub może mieć wpływ na należyte wykonanie budżetu Unii, zwłaszcza na czynności w zakresie zarządzania i kontroli wynikające z zasad należytego zarządzania finansami i ochrony interesów finansowych Unii;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Jeżeli Komisja uzna, że ma uzasadnione powody ku temu, aby sądzić, iż spełnione zostały warunki wskazujące na występowanie uogólnionego braku w danym państwie członkowskim, podejmuje się odpowiednie, wyważone i proporcjonalne działania.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odpowiednie środki są przyjmowane, w przypadku gdy uogólnione braki w zakresie praworządności w państwie członkowskim wpływają bądź mogą wpłynąć na należyte zarządzanie finansami i ochronę interesów finansowych Unii, w szczególności na:

1.  Środki są przyjmowane, w przypadku gdy uogólnione braki w państwie członkowskim wpływają bądź mogą wpłynąć w szczególności na:

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  należyte wykonanie budżetu Unii w wyniku systematycznego nieprzestrzegania praw podstawowych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W szczególności następujące elementy mogą zostać uznane za uogólnione braki w zakresie praworządności:

2.  W szczególności następujące elementy uznaje się za uogólnione braki:

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zagrożenie niezależności wymiaru sprawiedliwości;

a)  zagrożenie dla niezależności wymiaru sprawiedliwości, w tym określenie jakichkolwiek ograniczeń w zakresie niezależnego wykonywania funkcji sądowniczych poprzez zewnętrzną ingerencję w gwarancje niezależności, ograniczenie wyroków na podstawie zewnętrznego nakazu, samowolną zmianę zasad powoływania lub warunków sprawowania funkcji pracowników wymiaru sprawiedliwości lub wywieranie wpływu na pracowników wymiaru sprawiedliwości w jakikolwiek sposób negatywnie wpływający na ich bezstronność;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W stwierdzeniu uogólnionego braku Komisję wspomaga reprezentatywny panel niezależnych ekspertów (panel ekspertów ds. praworządności i praw podstawowych), który co roku dokonuje oceny sytuacji we wszystkich państwach członkowskich na podstawie kryteriów i informacji o charakterze ilościowym i jakościowym, w tym również na podstawie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego, sprawozdań i opinii innych instytucji, organów, urzędów lub agencji Unii oraz na podstawie konkluzji i zaleceń odpowiednich organizacji międzynarodowych. Ocenę podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Roczną debatę podsumowującą ocenę sporządzoną przez panel ekspertów ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych prowadzi Parlament Europejski we współpracy z parlamentami narodowymi. W tym celu parlamenty narodowe i właściwa komisja Parlamentu Europejskiego wspólnie powołują wyspecjalizowaną wspólną grupę parlamentarną. O organizacji i regulaminie wspólnej grupy parlamentarnej decydują wspólnie Parlament Europejski i parlamenty narodowe w oparciu o art. 9 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Panel ekspertów ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych

 

1. Skład panelu ekspertów ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych jest następujący:

 

a) po jednym niezależnym ekspercie wyznaczonym przez parlament każdego państwa członkowskiego, który musi być wykwalifikowanym sędzią trybunału konstytucyjnego lub sądu najwyższego niepozostającym w służbie czynnej;

 

b) dziesięciu ekspertów wyznaczonych przez Parlament Europejski większością dwóch trzecich głosów, wybranych spośród ekspertów zgłoszonych przez:

 

(i) Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk;

 

(ii) europejską sieć krajowych instytucji ds. praw człowieka;

 

(iii) Radę Europy (w tym komisję wenecką, Grupę Państw Przeciwko Korupcji i komisarza Rady Europy ds. praw człowieka);

 

(iv) Europejską Komisję na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości oraz Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej; oraz

 

(v) Organizację Narodów Zjednoczonych, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

2. W składzie panelu ekspertów ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych zapewnia się równowagę płci.

 

3. Panel ekspertów ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

 

4. Aby ułatwić pracę panelu ekspertów ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych, Komisja zapewnia panelowi sekretariat umożliwiający skuteczne funkcjonowanie panelu, w szczególności poprzez gromadzenie danych i źródeł informacji, które należy poddać analizie i ocenie, a także poprzez udzielanie wsparcia administracyjnego.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

11.6.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

5.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

10

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, France Jamet

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (23.11.2018)

dla Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich
(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Iskra Mihaylova

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej oraz do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Praworządność jest zasadniczym warunkiem ochrony wszystkich podstawowych wartości, na których opiera się Unia, takich jak wolność, demokracja, równość i poszanowanie praw człowieka. Poszanowanie praworządności jest nierozerwalnie związane z poszanowaniem demokracji i praw człowieka; nie może być demokracji i poszanowania praw podstawowych bez poszanowania praworządności i odwrotnie.

(3)  Praworządność jest zasadniczym warunkiem ochrony wszystkich podstawowych wartości, na których opiera się Unia, takich jak wolność, demokracja, niedyskryminacja, równość i poszanowanie praw człowieka. Poszanowanie praworządności jest nierozerwalnie związane z poszanowaniem demokracji i praw człowieka; nie może być demokracji i poszanowania praw podstawowych bez poszanowania praworządności i odwrotnie. Demokracja, praworządność i poszanowanie podstawowych praw człowieka mają pierwszorzędne znaczenie z punktu widzenia wiarygodności Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  W dniu 25 października 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję zawierającą zalecenia dla Komisji dotyczące ustanowienia unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych. Ponadto w dniach 11–12 marca 2016 r. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo („Komisja Wenecka”) przyjęła listę kontrolną dotyczącą praworządności (CDL-AD(2016)007).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Uogólnione braki w zakresie praworządności w państwach członkowskich oddziałujące w szczególności na prawidłowość funkcjonowania organów publicznych i skuteczność kontroli sądowej mogą poważnie naruszyć finansowe interesy Unii.

(11)  Uogólnione braki w zakresie praworządności w państwach członkowskich oddziałujące w szczególności na prawidłowość funkcjonowania organów publicznych i skuteczność kontroli sądowej mogą poważnie naruszyć finansowe interesy Unii. Skuteczne badanie takich braków oraz stosowanie skutecznych i proporcjonalnych środków w przypadku stwierdzenia uogólnionego braku jest potrzebne nie tylko w celu zabezpieczenia interesów finansowych Unii, w tym skutecznego poboru dochodów, lecz także z myślą o zapewnieniu zaufania społeczeństwa do Unii i jej instytucji. Jedynie niezależne sądownictwo we wszystkich państwach członkowskich, które chroni praworządność i pewność prawa, może zagwarantować wystarczającą ochronę środków finansowych z budżetu UE.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Na potrzeby identyfikacji tych uogólnionych braków Komisja powinna sporządzać ocenę jakościową. Taka ocena mogłaby być sporządzana na podstawie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł i uznanych instytucji, w tym wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzji i zaleceń odpowiednich międzynarodowych organizacji i sieci, takich jak organy Rady Europy, europejska sieć sądów najwyższych oraz Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

(12)  Na potrzeby identyfikacji tych uogólnionych braków Komisja powinna sporządzać przejrzystą i bezstronną ocenę jakościową. Taka ocena mogłaby być sporządzana na podstawie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł i uznanych instytucji, w tym wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego, ekspertyz właściwych agencji Unii Europejskiej, zaleceń wydanych przez dowolny niezależny panel ekspertów, o którym mowa w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r., oraz konkluzji i zaleceń odpowiednich międzynarodowych organizacji i sieci, takich jak organy Rady Europy, europejska sieć sądów najwyższych oraz Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Należy określić, jakie środki można przyjąć w razie uogólnionych braków, i procedurę przyjmowania tych środków. Środki te powinny obejmować zawieszenie płatności i zobowiązań, zmniejszenie finansowania w ramach istniejących zobowiązań oraz zakaz zaciągania nowych zobowiązań w odniesieniu do danych odbiorców.

(13)  Ewentualne środki, które mają zostać przyjęte w przypadku wystąpienia uogólnionych braków, oraz procedura ich przyjmowania powinny być jasno określone, powinny opierać się na identycznych kryteriach i powinny gwarantować równe traktowanie wszystkich państw członkowskich. Środki te powinny obejmować zawieszenie płatności i zobowiązań, zmniejszenie finansowania w ramach istniejących zobowiązań oraz zakaz zaciągania nowych zobowiązań w odniesieniu do danych odbiorców. Każda decyzja o zastosowaniu tych środków powinna zawierać solidne gwarancje oparte na ocenach skutków, aby zadbać o to, by końcowi beneficjenci funduszy UE nie odczuli negatywnych skutków tych środków. 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Przy określaniu środków, które należy przyjąć, powinna mieć zastosowanie zasada proporcjonalności, w szczególności poprzez uwzględnienie powagi sytuacji, czasu, który upłynął od odnośnego działania, czasu jego trwania i jego powtarzalności, intencji i stopnia współpracy państwa członkowskiego przy eliminowaniu uogólnionego braku w zakresie praworządności oraz skutków tego braku dla odpowiednich funduszy unijnych.

(14)  Przy określaniu środków, które należy przyjąć, powinna mieć zastosowanie zasada proporcjonalności, w szczególności poprzez uwzględnienie powagi sytuacji, czasu, który upłynął od odnośnego działania, czasu jego trwania i jego powtarzalności, intencji i stopnia współpracy państwa członkowskiego przy eliminowaniu uogólnionego braku w zakresie praworządności oraz skutków tego braku dla odpowiednich funduszy unijnych. Zakres i poziom zawieszenia zobowiązań, które ma zostać nałożone, powinny być proporcjonalne, zgodne z zasadą równego traktowania państw członkowskich oraz uwzględniać sytuację gospodarczą i społeczną w danym państwie członkowskim, a także wpływ zawieszenia na gospodarkę danego państwa członkowskiego. Szczególnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, powinien być wpływ zawieszenia na programy o kluczowym znaczeniu dla rozwiązania problemu braków w zakresie praworządności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Istotne jest, aby uzasadnione interesy odbiorców i beneficjentów końcowych były odpowiednio chronione w przypadku przyjęcia środków w razie uogólnionych braków. Podczas rozpatrywania środków, jakie miałyby zostać przyjęte, Komisja powinna uwzględnić ich możliwy wpływ na odbiorców i beneficjentów końcowych. W celu wzmocnienia ochrony odbiorców i beneficjentów końcowych Komisja powinna aktywnie monitorować wypełnianie przez instytucje rządowe i państwa członkowskie prawnego obowiązku dalszego dokonywania płatności po przyjęciu środków na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz informować odbiorców i beneficjentów końcowych o ich prawach w przypadku wystąpienia jakichkolwiek naruszeń.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  Istotne jest, aby w razie przyjęcia środków dotyczących państwa członkowskiego ze względu na uogólnione braki środki te nie miały wpływu na indywidualnych odbiorców stypendiów w ramach programów takich jak Erasmus, dotacje na badania i podobne dotacje indywidualne.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie niniejszego rozporządzenia i w świetle zasadniczego znaczenia skutków finansowych środków przyjmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Radzie – działającej na podstawie wniosku Komisji – uprawnienia wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie decyzji, które wymagają ochrony interesów finansowych Unii, należy stosować głosowanie odwróconą kwalifikowaną większością głosów.

(15)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie niniejszego rozporządzenia i w świetle zasadniczego znaczenia skutków finansowych środków przyjmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Radzie – działającej na podstawie wniosku Komisji – uprawnienia wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie decyzji, które wymagają ochrony interesów finansowych Unii, powinny być one podejmowane jednomyślnie, bez udziału danego państwa członkowskiego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Przed przedłożeniem środka na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna poinformować dane państwo członkowskie, dlaczego uznaje, że w państwie tym występuje uogólniony brak w zakresie praworządności. Państwo członkowskie powinno mieć możliwość przedstawienie swoich uwag. Komisja i Rada powinny uwzględnić te uwagi.

(16)  Przed przedłożeniem środka na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna poinformować dane państwo członkowskie o wynikach oceny przeprowadzonej przez niezależny panel ekspertów lub przez Komisję, oraz wyjaśnić, dlaczego uznaje, że w państwie tym występuje uogólniony brak w zakresie praworządności. Komisja powinna poinformować Parlament Europejski i Radę o przekazaniu takiego powiadomienia i o jego treści. Dane państwo członkowskie powinno mieć możliwość przedstawienia swoich uwag. Komisja powinna uwzględnić te uwagi.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Rada powinna uchylić środki ze skutkiem zawieszającym na podstawie wniosku Komisji, jeżeli sytuacja, która doprowadziła do ich nałożenia, została wystarczająco naprawiona.

skreśla się

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Komisja powinna informować Parlament Europejski o środkach zaproponowanych i przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia,

(18)  Komisja powinna informować Parlament Europejski i Radę o środkach zaproponowanych i przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „uogólniony brak w zakresie praworządności” oznacza szeroko rozpowszechnioną lub powtarzającą się praktykę lub zaniechanie organów publicznych albo stosowany przez nie środek, które naruszają praworządność;

b)  „uogólniony brak w zakresie praworządności” oznacza szeroko rozpowszechnioną lub powtarzającą się praktykę lub zaniechanie organów publicznych albo stosowany przez nie środek, które naruszają praworządność w sposób opisany w art. 3;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki

Uogólnione braki w zakresie praworządności

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Odpowiednie środki są przyjmowane, w przypadku gdy uogólnione braki w zakresie praworządności w państwie członkowskim wpływają bądź mogą wpłynąć na należyte zarządzanie finansami i ochronę interesów finansowych Unii, w szczególności na:

1.  Uogólnione braki w zakresie praworządności w państwie członkowskim, które wpływają bądź mogą wpłynąć na należyte zarządzanie finansami i ochronę interesów finansowych Unii, to w szczególności:

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  wolność opinii i wypowiedzi włącznie z wolnością prasy, wolnością zrzeszania się i wolnością nauki;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  dyscyplina budżetowa tego państwa członkowskiego, w szczególności unikanie nadmiernego deficytu budżetowego zgodnie z art. 126 TFUE.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ograniczanie dostępności i skuteczności środków ochrony prawnej, w tym przez zbyt restrykcyjne przepisy proceduralne, brak wykonywania wyroków lub ograniczanie skutecznego badania, ścigania i nakładania sankcji w przypadku naruszenia prawa.

c)  ograniczanie dostępności i skuteczności środków ochrony prawnej, w tym przez zbyt restrykcyjne przepisy proceduralne, brak wykonywania wyroków, ze szczególnym uwzględnieniem wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego, lub ograniczanie skutecznego badania, ścigania i nakładania sankcji w przypadku naruszenia prawa.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  nieproporcjonalne ograniczanie wolności prasy, wolności zrzeszania się i wolności nauki;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  niedopełnianie obowiązku zapewnienia odpowiedzialności prawnej rządu, jak ma to miejsce w przypadku podmiotów prywatnych;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  niepodawanie do publicznej wiadomości i niezapewnianie sprawiedliwego charakteru przepisów oraz ochrony praw podstawowych, w tym bezpieczeństwa osób i mienia oraz niektórych podstawowych praw człowieka;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cd)  niezapewnianie dostępności, uczciwości i skuteczności procedur uchwalania, stosowania i egzekwowania przepisów prawa;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ce)  niezapewnianie terminowego wymierzania sprawiedliwości przez kompetentnych, etycznych i niezależnych przedstawicieli i właściwe bezstronne podmioty posiadające odpowiednie zasoby i odzwierciedlające skład społeczności, którym służą;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cf)  niedopełnianie obowiązku dbania o to, by uprawnienia rządu podlegały kontroli pozarządowej oraz by urzędnicy państwowi byli sankcjonowani za wykroczenia.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Treść środków

Środki

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Istnieje możliwość przyjęcia jednego lub więcej środków:

1.  Istnieje możliwość przyjęcia następujących odpowiednich środków w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w przypadku gdy Komisja wykonuje budżet Unii w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. [62 lit. b)] rozporządzenia finansowego:

b)  w przypadku gdy Komisja wykonuje budżet Unii w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. [62 lit. b)] rozporządzenia finansowego, w razie uogólnionego braku w zakresie praworządności, z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie ma lit. ba):

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  ograniczenie płatności zaliczkowych;

skreśla się

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)  wstrzymanie biegu terminów płatności;

skreśla się

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  zawieszenie płatności.

skreśla się

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w odniesieniu do funduszy ESI, w przypadku gdy Komisja wykonuje budżet Unii w ramach zarządzania dzielonego zgodnie z art. [62 lit. b)] rozporządzenia finansowego, w razie uogólnionego braku w zakresie praworządności powinny mieć zastosowanie środki określone w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  O ile w decyzji przyjmującej środki nie stwierdzono inaczej, nałożenie odpowiednich środków nie wpływa na obowiązek jednostek rządowych, o których mowa ust. 1 lit. a), lub państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wdrażania programu bądź funduszu objętego środkiem, a w szczególności na obowiązek dokonania płatności na rzecz ostatecznych odbiorców lub beneficjentów.

2.  Nałożenie odpowiednich środków nie wpływa na obowiązek jednostek rządowych, o których mowa ust. 1 lit. a), lub państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wdrażania programu bądź funduszu objętego środkiem, a w szczególności na obowiązek dokonania płatności na rzecz ostatecznych odbiorców lub beneficjentów. Każda decyzja o nałożeniu odpowiednich środków powinna zawierać solidne gwarancje oparte na ocenach skutków, aby zadbać o to, by końcowi beneficjenci funduszy UE nie odczuli negatywnych skutków tych środków. 

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Zakres i poziom zawieszenia zobowiązań, które ma zostać nałożone, są proporcjonalne, zgodne z zasadą równego traktowania państw członkowskich i uwzględniają sytuację gospodarczą i społeczną w danym państwie członkowskim, a także wpływ zawieszenia na gospodarkę danego państwa członkowskiego. Szczególnym czynnikiem, który bierze się pod uwagę, jest wpływ zawieszenia na programy o kluczowym znaczeniu dla rozwiązania problemu braków w zakresie praworządności.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy Komisja stwierdza, że istnieją racjonalne przesłanki uznania, że warunki art. 3 zostały spełnione, przesyła pisemne powiadomienie do danego państwa członkowskiego, określające przesłanki, na których oparła swoje ustalenia.

1.  W przypadku gdy Komisja stwierdza, że istnieją wyraźne i racjonalne przesłanki uznania, że warunki art. 3 zostały spełnione, przesyła pisemne powiadomienie do danego państwa członkowskiego, określające przesłanki, na których oparła swoje ustalenia. Komisja bezzwłocznie informuje Parlament i Radę o przekazaniu takiego powiadomienia i o jego treści.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja gwarantuje zapewnienie stosowania przy ocenie sytuacji w zakresie praworządności takich samych kryteriów do wszystkich państw członkowskich, zgodnie z zasadami równego traktowania i niedyskryminacji, przyjmując w porównywalnych przypadkach podobne i niedyskryminujące środki w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może uwzględnić wszystkie istotne informacje, w tym wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdania Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzje i zalecenia odpowiednich organizacji międzynarodowych.

2.  Podczas dokonywania oceny, czy zostały spełnione warunki określone w art. 3, Komisja uwzględnia wszystkie istotne informacje, w tym wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rezolucje Parlamentu Europejskiego, zalecenia wydane przez dowolny niezależny panel ekspertów, o którym mowa w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r., sprawozdania Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzje i zalecenia odpowiednich organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i sieci, takich jak organy Rady Europy oraz Sieć Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej i Europejska Sieć Rad Sądownictwa, jak również ekspertyzy właściwych agencji Unii Europejskiej.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku gdy Komisja uzna, że uogólniony brak w zakresie praworządności faktycznie ma miejsce, przedstawia Radzie wniosek dotyczący aktu wykonawczego w sprawie odpowiednich środków.

6.  W przypadku gdy Komisja uzna, że uogólniony brak w zakresie praworządności określony w art. 3 ust. 2 faktycznie ma miejsce, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu do zaopiniowania i Radzie do decyzji wniosek dotyczący aktu wykonawczego w sprawie odpowiednich środków.

 

Po uwzględnieniu opinii Parlamentu Europejskiego decyzję uznaje się za przyjętą przez Radę, chyba że Rada większością kwalifikowaną postanowi odrzucić wniosek Komisji w terminie jednego miesiąca od jego przyjęcia przez Komisję.

 

Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zmienić wniosek Komisji i przyjąć zmieniony tekst jako decyzję Rady.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Decyzję uznaje się za przyjętą przez Radę, chyba że Rada większością kwalifikowaną postanowi odrzucić wniosek Komisji w terminie jednego miesiąca od jego przyjęcia przez Komisję.

7.  W przypadku gdy Komisja uzna, że uogólniony brak w zakresie praworządności określony w art. 3 ust. 1 faktycznie ma miejsce, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaopiniowania wniosek dotyczący decyzji w sprawie odpowiednich środków. Uwzględniając opinie Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja podejmuje decyzję w sprawie właściwych środków lub decyzję o nieegzekwowaniu warunkowości dotyczącej praworządności.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Przed przyjęciem decyzji w sprawie odpowiednich środków Komisja dokonuje oceny możliwego wpływu tych środków na odbiorców lub beneficjentów końcowych płatności związanych z programami lub funduszami objętymi środkami. Oceniając proporcjonalność środków, Komisja należycie uwzględnia informacje i wytyczne, o których mowa w ust. 2.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zmienić wniosek Komisji i przyjąć zmieniony tekst jako decyzję Rady.

8.  Rada, stanowiąc jednomyślnie, z wyłączeniem danego państwa członkowskiego, może zmienić wniosek Komisji i przyjąć zmieniony tekst jako decyzję Rady.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Po przyjęciu decyzji Komisja przedkłada jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie przesunięcia do rezerwy budżetowej kwoty równej wartości przyjętych środków.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b.  W drodze odstępstwa od art. 31 ust. 4 i 6 rozporządzenia finansowego Parlament Europejski i Rada rozpatrują wniosek w sprawie przesunięcia środków w terminie czterech tygodni od otrzymania wniosku przez obie instytucje. Wniosek w sprawie przesunięcia uznaje się za zatwierdzony, chyba że w terminie czterech tygodni Parlament Europejski, stanowiąc większością oddanych głosów, lub Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, zmieni go bądź odrzuci. Jeśli Parlament Europejski lub Rada zmienią wniosek w sprawie przesunięcia, zastosowanie ma art. 31 ust. 8 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8c.  Decyzja wchodzi w życie, jeżeli wniosek w sprawie przesunięcia środków nie zostanie odrzucony przez Parlament Europejski ani przez Radę w terminie określonym w ust. 8b.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8d.  W całym okresie stosowania środków Komisja aktywnie monitoruje przestrzeganie uprawnień odbiorców lub beneficjentów końcowych. Komisja ułatwia również składanie do niej skarg przez odbiorców lub beneficjentów końcowych, jeśli uznają oni, że ich uprawnienia nie są przestrzegane. W przypadku gdy Komisja stwierdzi, że dane państwo członkowskie lub dany organ rządowy nie wypełniają prawnego obowiązku dokonania płatności, a uzasadnione interesy odbiorców lub beneficjentów końcowych nie są przestrzegane, podejmuje ona wszelkie odpowiednie środki, aby udzielić pomocy tym odbiorcom lub beneficjentom końcowym w egzekwowaniu ich roszczeń.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy środki dotyczące zawieszenia zatwierdzenia danego programu lub programów lub ich zmian, o czym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (i), lub zawieszenia zobowiązań, o czym mowa art. 4 ust. 2 lit. b) ppkt (ii), zostają zniesione, kwoty odpowiadające zawieszonym zobowiązaniom przenosi się do budżetu z zastrzeżeniem art. 7 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr XXXX („rozporządzenie WRF”). Zawieszone zobowiązania z roku n nie mogą być ujmowane w budżecie później niż w roku n+2.

3.  W przypadku gdy środki dotyczące zawieszenia zatwierdzenia danego programu lub programów lub ich zmian, o czym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) pkt 1, lub zawieszenia zobowiązań, o czym mowa art. 4 ust. 1 lit. b) pkt 2, zostają zniesione, kwoty odpowiadające zawieszonym zobowiązaniom przenosi się do budżetu z zastrzeżeniem art. 7 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr XXXX („rozporządzenie WRF”).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski o środkach zaproponowanych lub przyjętych na podstawie art. 4 i 5.

Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę o środkach zaproponowanych lub przyjętych na podstawie art. 4 i 5.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ochrona budżetu unijnego w przypadku ogólnych nieprawidłowości w zakresie praworządności w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Iskra Mihaylova

22.11.2018

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Matthijs van Miltenburg

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

5.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

22.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

6

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

s

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (22.11.2018)

dla Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich
(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Helmut Scholz

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem cel określony w proponowanym rozporządzeniu dotyczącym ochrony budżetu Unii przed uogólnionymi brakami w zakresie praworządności w państwie członkowskim, które wpływają lub mogłyby wpłynąć na należyte zarządzanie finansami bądź ochronę finansowych interesów Unii. Podziela on opinię Komisji, zgodnie z którą istnieje wyraźne powiązanie między poszanowaniem praworządności a skutecznym wykonaniem budżetu Unii zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami. Potwierdza również to, że niezależność i bezstronność wymiaru sądownictwa mają kluczowe znaczenie dla przestrzegania zasady praworządności. Jednocześnie uważa on również, że proponowany mechanizm przyznaje Komisji zbyt dużą swobodę uznania. W szczególności kryteria wszczynania procedury i oceny jakościowej nie zostały jasno określone, podobnie jak kryteria wyboru oraz zakres stosowanych środków. Ponadto Komisja miałaby swobodę decydowania o tym, czy zastosować dany środek, jaki środek ma zostać zastosowany oraz czy tego rodzaju środek mógłby zostać zniesiony w późniejszym czasie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, jako że wniosek Komisji zostałby uznany za przyjęty, chyba że Rada odrzuci go, stanowiąc większością kwalifikowaną w terminie jednego miesiąca („głosowanie odwróconą kwalifikowaną większością głosów”). Co więcej, proponowany mechanizm wydaje się nie mieć podstawy prawnej (gdyż art. 322 TFUE, na którym opiera się wniosek, jest w tym przypadku niewystarczający). Ponadto wydaje się on nieproporcjonalny, zwłaszcza w porównaniu z art. 7 TUE, który może obejmować podobne braki zgodnie z zasadą praworządności i który wymaga, w zależności od okoliczności, uchwalenia większością czterech piątych głosów członków Rady i uzyskania jednomyślności Rady Europejskiej. Dlatego sprawozdawca proponuje inny mechanizm. Sprawozdawca odnosi się również krytycznie do faktu, że w trakcie przygotowywania proponowanego rozporządzenia nie przeprowadzono konkretnych konsultacji z zainteresowanymi stronami ani nie sporządzono oceny skutków. W szczególności wniosek przewiduje, że w zakresie zarządzania bezpośredniego i pośredniego na podstawie art. 62 lit. a) i c) rozporządzenia finansowego, środki mogą być zastosowane tylko wtedy, gdy odbiorcą jest jednostka rządowa. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, przedmiotowe finansowanie unijne nie może być objęte działaniami, o których mowa w zaproponowanym rozporządzeniu. Bez oceny skutków wyjaśniającej, ile środków z budżetu Unii pozostałoby poza ochroną proponowanego mechanizmu, trudno określić jego potencjalne korzyści. Sprawozdawca zastanawia się również, dlaczego wniosek nie nakłada na Komisję żadnego obowiązku oceny możliwości zniesienia środków z własnej inicjatywy i przedłożenia sprawozdania ze stosowania zaproponowanego rozporządzenia. W świetle powyższych sprawozdawca proponuje, aby wniosek został zmieniony jak przedstawiono poniżej.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Praworządność jest jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia. Jak przywołano w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej wartości tewspólne dla państw członkowskich.

(1)  Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Zgodnie z art. 2 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) państwa członkowskie i instytucje Unii są zobowiązane do przestrzegania, ochrony i propagowania tych wartości, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich, w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz równości kobiet i mężczyzn. W art. 2 nie przewidziano hierarchii tych wartości.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie motywu do rzeczywistego brzmienia art. 2 TUE.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Państwa członkowskie należycie i lojalnie współpracują w wypełnianiu zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii, jak przywołano w Traktacie o Unii Europejskiej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Zasada praworządności wymaga, by wszystkie publiczne władze działały w granicach określonych przez prawo, zgodnie z wartościami, jakimi są demokracja i prawa podstawowe, oraz pod kontrolą niezależnych i bezstronnych sądów. W myśl zasady praworządności należy przestrzegać w szczególności zasady legalizmu7, pewności prawa8, zakazu arbitralności w działaniu władz wykonawczych9, zasady podziału władzy10 i skutecznej ochrony sądowej przez niezależne sądy11,12.

(2)  Zasada praworządności wymaga, by wszystkie publiczne władze działały w granicach określonych przez prawo, zgodnie z wartościami, jakimi są demokracja i prawa podstawowe, oraz pod kontrolą niezależnych i bezstronnych sądów. W myśl zasady praworządności należy przestrzegać w szczególności zasady legalizmu7, pewności prawa8, zakazu arbitralności w działaniu władz wykonawczych9, zasady podziału władzy10 i skutecznej ochrony sądowej przez niezależne sądy11,12.

_____________________________

_____________________________

7Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, pkt 63.

7Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r., CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, pkt 63.

8 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1981 r., Amministrazione delle finanze dello Stato przeciwko Srl Meridionale Industria Salumi i innym; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella przeciwko Amministrazione delle finanze dello Stato. Sprawy połączone 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, pkt 10.

8 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 1981 r., Amministrazione delle finanze dello Stato przeciwko Srl Meridionale Industria Salumi i innym; Ditta Italo Orlandi & Figlio i Ditta Vincenzo Divella przeciwko Amministrazione delle finanze dello Stato. Sprawy połączone 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, pkt 10.

9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 1989 r., Hoechst, sprawy połączone 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, pkt 19.

9 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 września 1989 r., Hoechst, sprawy połączone 46/87 i 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, pkt 19.

10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., Kovalkovas, C‑477/16, ECLI:EU:C:2016:861, pkt 36; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., PPU Poltorak, C452/16, ECLI:EU:C:2016:858, pkt 35 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, pkt 58.

10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., Kovalkovas, C‑477/16, ECLI:EU:C:2016:861, pkt 36; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r., PPU Poltorak, C‑452/16, ECLI:EU:C:2016:858, pkt 35 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r., DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, pkt 58.

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Conta, C‑64/16, ECLI:EU:C:2018:117, pkt 31, 40–41.

11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r., Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Conta, C‑64/16, ECLI:EU:C:2018:117, pkt 31, 40–41; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 2018 r., LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, pkt 63–67.

12 Komunikat Komisji „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności”, COM(2014) 158 final, załącznik I.

12 Komunikat Komisji „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności”, COM(2014) 158 final, załącznik I.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie motywu do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Niezależność wymiaru sądownictwa oznacza między innymi, że dany organ wypełnia swe zadania sądownicze w pełni autonomicznie, nie podlegając żadnej hierarchii służbowej ani nie będąc podporządkowanym komukolwiek i nie otrzymując nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła, oraz że jest on w ten sposób chroniony przed ingerencją i naciskami zewnętrznymi mogącymi zagrozić niezależności osądu jego członków i wpływać na ich rozstrzygnięcia. Gwarancje niezależności i bezstronności wymagają zasad, w szczególności co do składu organu, powoływania jego członków, okresu zajmowania danego stanowiska oraz powodów wyłączenia i odwołania jego członków, pozwalających wykluczyć w przekonaniu podmiotów prawa wszelką uzasadnioną wątpliwość co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych oraz jego neutralności w odniesieniu do pozostających w sporze interesów.

(7)  Niezależność wymiaru sądownictwa oznacza między innymi, że dany organ wypełnia swe zadania sądownicze w pełni autonomicznie, nie podlegając żadnej hierarchii służbowej ani nie będąc podporządkowanym komukolwiek i nie otrzymując nakazów czy wytycznych z jakiegokolwiek źródła, oraz że jest on w ten sposób chroniony przed ingerencją i naciskami zewnętrznymi mogącymi zagrozić niezależności osądu jego członków i wpływać na ich rozstrzygnięcia. Niezależność wymiaru sprawiedliwości oznacza również zachowanie jednakowego dystansu do stron postępowania i ich odpowiednich interesów w odniesieniu do przedmiotu postępowania. Aspekt ten wymaga obiektywizmu oraz braku wszelkiego interesu w rozstrzygnięciu postępowania poza ścisłym stosowaniem przepisów prawa. Gwarancje niezależności i bezstronności wymagają zasad, w szczególności co do składu organu, powoływania jego członków, okresu zajmowania danego stanowiska oraz powodów wyłączenia na wniosek lub z mocy ustawy i odwołania jego członków, pozwalających wykluczyć w przekonaniu podmiotów prawa wszelką uzasadnioną wątpliwość co do niezależności tego organu od czynników zewnętrznych oraz jego neutralności w odniesieniu do pozostających w sporze interesów.

(Patrz poprawka do motywu 7a (nowy) wniosku)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie motywu do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (patrz sprawa C-216/18, pkt 63-67).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Wymóg niezależności wymiaru sądownictwa zakłada również, że system środków dyscyplinarnych dla osób, którym powierzono zadanie sądzenia, przewiduje niezbędne gwarancje w celu uniknięcia ryzyka wykorzystywania takiego systemu do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych W tym kontekście należy wskazać, że normy, które określają w szczególności zarówno zachowania stanowiące przewinienia dyscyplinarne, jak i konkretnie mające zastosowanie kary, przewidują interwencję niezależnego organu zgodnie z procedurą w pełni gwarantującą prawa potwierdzone w art. 47 i 48 karty, w tym prawo do obrony, oraz przewidują możliwość zaskarżenia orzeczeń organów dyscyplinarnych, są podstawowymi gwarancjami służącymi zachowaniu niezawisłości władzy sądowniczej

(Patrz poprawka do motywu 7 wniosku.)

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie motywu do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (patrz sprawa C-216/18, pkt 63-67).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Komisja powinna być w stanie stale monitorować stan praworządności w państwach członkowskich. W tym celu można ustanowić unijny mechanizm dotyczący demokracji, praworządności i praw podstawowych, o co wnioskował Parlament Europejski w rezolucji z dnia 25 października 2016 r.1a.

 

_________

 

1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w kwestii utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (2015/2254(INL)), Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 162–177.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Na potrzeby identyfikacji tych uogólnionych braków Komisja powinna sporządzać ocenę jakościową. Taka ocena mogłaby być sporządzana na podstawie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł i uznanych instytucji, w tym wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzji i zaleceń odpowiednich międzynarodowych organizacji i sieci, takich jak organy Rady Europy, europejska sieć sądów najwyższych oraz Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

(12)  Na potrzeby identyfikacji tych uogólnionych braków Komisja sporządza bezstronną i przejrzystą ocenę jakościową. Taka ocena powinna być sporządzana na podstawie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł i uznanych instytucji, w tym warunków i terminów przyjęcia, wdrożenia i stosowania przez państwa członkowskie istotnych rozdziałów wspólnotowego dorobku prawnego, wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdań Trybunału Obrachunkowego, rezolucji Parlamentu Europejskiego oraz konkluzji i zaleceń odpowiednich międzynarodowych organizacji i sieci, takich jak organy Rady Europy, europejska sieć sądów najwyższych oraz Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

(Patrz poprawki do art. 5 ust. 2 wniosku)

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Istotne jest, aby uzasadnione interesy ostatecznych odbiorców i beneficjentów programu lub funduszu objętych środkami na wypadek uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich były w pełni chronione i nie były zależne od naruszeń przepisów, za które nie są odpowiedzialni. Proponując takie środki, Komisja powinna wziąć pod uwagę potencjalny wpływ na ostatecznych odbiorców i beneficjentów oraz aktywnie monitorować przestrzeganie przez państwa członkowskie prawnego obowiązku dalszego dokonywania płatności po przyjęciu środków przez Komisję zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia przepisów przez państwo członkowskie Komisja powinna poinformować odbiorców końcowych lub beneficjentów o przysługujących im prawach.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14b)  Przed zaproponowaniem konkretnych środków Komisja powinna być zobowiązana ocenić możliwe oddziaływanie takich środków na budżet danego państwa członkowskiego, uwzględniając przy tym należycie zasady proporcjonalności i niedyskryminacji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie niniejszego rozporządzenia i w świetle zasadniczego znaczenia skutków finansowych środków przyjmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Radzie – działającej na podstawie wniosku Komisji uprawnienia wykonawcze. Aby ułatwić przyjmowanie decyzji, które wymagają ochrony interesów finansowych Unii, należy stosować głosowanie odwróconą kwalifikowaną większością głosów.

(15)  Aby zapewnić jednolite wdrażanie niniejszego rozporządzenia i w świetle zasadniczego znaczenia skutków finansowych środków przyjmowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Z uwagi na skutki dla budżetu Unii środki nałożone na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny wejść w życie dopiero po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę przesunięcia do rezerwy budżetowej kwoty odpowiadającej wartości przyjętych środków. Aby zapewnić szybkie podjęcie decyzji w sprawie środków wymaganych do ochrony interesów finansowych Unii, takie przesunięcie należy uważać za zatwierdzone, chyba że w określonym terminie Parlament Europejski lub Rada, stanowiąca większością kwalifikowaną, zmienią je bądź odrzucą.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Przed przedłożeniem środka na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna poinformować dane państwo członkowskie, dlaczego uznaje, że w państwie tym występuje uogólniony brak w zakresie praworządności. Państwo członkowskie powinno mieć możliwość przedstawienie swoich uwag. Komisja i Rada powinny uwzględnić te uwagi.

(16)  Przed przedłożeniem środka na podstawie niniejszego rozporządzenia Komisja powinna poinformować dane państwo członkowskie, dlaczego uznaje, że w państwie tym występuje uogólniony brak w zakresie praworządności. Komisja powinna niezwłocznie poinformować Parlament Europejski i Radę o przekazaniu powiadomienia i jego treści. Poinformowane państwo członkowskie powinno mieć możliwość przedstawienia uwag. Komisja powinna uwzględnić te uwagi.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Rada powinna uchylić środki ze skutkiem zawieszającym na podstawie wniosku Komisji, jeżeli sytuacja, która doprowadziła do ich nałożenia, została wystarczająco naprawiona.

(17)  Komisja powinna uchylić środki ze skutkiem zawieszającym i przesłać do Parlamentu Europejskiego i Rady wniosek dotyczący całkowitego lub częściowego wycofania rezerwy budżetowej dotyczącej przedmiotowych środków, jeżeli sytuacja, która doprowadziła do ich nałożenia, została wystarczająco naprawiona.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Komisja powinna informować Parlament Europejski o środkach zaproponowanych i przyjętych na podstawie niniejszego rozporządzenia,

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „praworządność” odnosi się do wartości Unii wpisanych do art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, do których należą: zasada legalizmu, oznaczająca przejrzysty, rozliczalny, demokratyczny i pluralistyczny proces przyjmowania aktów prawnych; pewność prawa; zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych; skuteczna ochrona sądowa, w tym ochrona praw podstawowych, dokonywana przez niezależne sądy; podział władzy i równość wobec prawa;

a)  „praworządność” należy rozumieć w kontekście wartości Unii zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w kryteriach członkostwa w Unii, o których przypomina art. 49 Traktatu; praworządność obejmuje zasadę legalizmu oznaczającą przejrzysty, odpowiedzialny, demokratyczny i pluralistyczny proces przyjmowania aktów prawnych; pewność prawa; zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych; skuteczną ochronę sądową, w tym ochronę praw podstawowych, dokonywaną przez niezależne i bezstronne sądy; podział władzy i równość wobec prawa;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

 Monitorowanie 

 

Komisja na bieżąco monitoruje i ocenia, czy prawo Unii jest poprawnie stosowane i czy jest przestrzegana praworządność. 

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki

Warunki ochrony budżetu Unii

(Patrz poprawki do art. 3, 4 i 5 wniosku)

Uzasadnienie

Tytuł tego artykułu powinien być zgodny z jego rzeczywistą treścią.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  skuteczność i terminowość współpracy – na podstawie odpowiednich aktów prawnych i zgodnie z zasadą lojalnej współpracy – z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz Prokuraturą Europejską w ramach prowadzonych przez te organy dochodzeń lub postępowań przygotowawczych bądź wnoszonych i popieranych przez nie oskarżeń.

f)  skuteczność i terminowość współpracy – na podstawie odpowiednich aktów prawnych i zgodnie z zasadą lojalnej współpracy – z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz, z zastrzeżeniem uczestnictwa zainteresowanego państwa członkowskiego, z Prokuraturą Europejską w ramach prowadzonych przez te organy dochodzeń lub postępowań przygotowawczych bądź wnoszonych i popieranych przez nie oskarżeń.

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa członkowskie należą do Prokuratury Europejskiej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zagrożenie dla zdolności państwa członkowskiego do przestrzegania zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii, w tym zdolności do skutecznego wdrażania przepisów, norm i polityk składających się na dorobek prawny UE.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Treść środków

Środki ochrony budżetu Unii

(Patrz poprawki do art. 3, 4 i 5 wniosku)

Uzasadnienie

Tytuł tego artykułu powinien być zgodny z jego rzeczywistą treścią.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Istnieje możliwość przyjęcia jednego lub więcej środków:

1.  Jeśli warunki wymienione w art. 3 zostaną spełnione, istnieje możliwość przyjęcia jednego lub więcej środków:

(Patrz poprawki do art. 3 i 5 wniosku)

Uzasadnienie

Proponuje się bardziej precyzyjne brzmienie.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a)  w stosownych przypadkach zawieszenie zarządzania pośredniego i zastosowanie w jego miejsce zarządzania bezpośredniego;

Uzasadnienie

Poprawka zawiera propozycję dodatkowego środka ochrony budżetu Unii.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  O ile w decyzji przyjmującej środki nie stwierdzono inaczej, nałożenie odpowiednich środków nie wpływa na obowiązek jednostek rządowych, o których mowa ust. 1 lit. a), lub państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wdrażania programu bądź funduszu objętego środkiem, a w szczególności na obowiązek dokonania płatności na rzecz ostatecznych odbiorców lub beneficjentów.

2.  Nałożenie środków, o których mowa w ust. 1, nie wpływa na obowiązek jednostek rządowych, o których mowa ust. 1 lit. a), lub państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1 lit. b), wdrażania programu bądź funduszu objętego środkiem, a w szczególności na obowiązek dokonania płatności na rzecz ostatecznych odbiorców lub beneficjentów. Komisja uważnie monitoruje, czy zapewnione jest poszanowanie uprawnień ostatecznych odbiorców lub beneficjentów. Jeżeli Komisja znajdzie dowody, że dane państwo członkowskie nie wypełnia spoczywającego na nim obowiązku zagwarantowania dokonania płatności i ochrony uzasadnionych interesów ostatecznych odbiorców lub beneficjentów, podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu udzielenia pomocy tym odbiorcom lub beneficjentom w dochodzeniu roszczeń. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 68 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE, Euratom) nr XXXX (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów).

(Patrz poprawki do art. 3 i 5 wniosku)

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF Parlament uznał, że „beneficjenci końcowi budżetu Unii w żaden sposób nie mogą zostać dotknięci naruszeniami zasad, za które nie są odpowiedzialni” (patrz ust. 119). Dlatego w tym przypadku zastosowania nie powinien mieć art. 68 ust. 1 lit. b) proponowanego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (COM(2018) 375), który nakłada na organ krajowy obowiązek dokonania płatności na rzecz beneficjenta w zależności od dostępności środków finansowych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przyjęte środki są proporcjonalne do charakteru, powagi i zakresu uogólnionego braku w zakresie praworządności. Środki te dotyczą w największym możliwym zakresie działań Unii, na które wpływa lub może wpłynąć ten brak.

3.  Przyjęte środki są proporcjonalne do charakteru, powagi, czasu trwania i zakresu uogólnionego braku w zakresie praworządności. Środki te dotyczą w największym możliwym zakresie działań Unii, na które wpływa lub może wpłynąć ten brak.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy Komisja stwierdza, że istnieją racjonalne przesłanki uznania, że warunki art. 3 zostały spełnione, przesyła pisemne powiadomienie do danego państwa członkowskiego, określające przesłanki, na których oparła swoje ustalenia.

1.  W przypadku gdy Komisja ma racjonalne przesłanki uznania, że warunki art. 3 zostały spełnione, przesyła pisemne powiadomienie do danego państwa członkowskiego, określające przesłanki, na których oparła swoje ustalenia. Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski i Radę o przesłaniu powiadomienia i jego treści.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może uwzględnić wszystkie istotne informacje, w tym wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdania Trybunału Obrachunkowego oraz konkluzje i zalecenia odpowiednich organizacji międzynarodowych.

2.  Przed wystosowaniem pisemnego powiadomienia zgodnie z ust. 1 Komisja uwzględnia wszystkie istotne informacje, w tym warunki i terminy przyjęcia, wdrożenia i stosowania przez państwo członkowskie istotnych rozdziałów wspólnotowego dorobku prawnego, wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdania Trybunału Obrachunkowego i rezolucje Parlamentu Europejskiego. Uwzględnia również konkluzje i zalecenia odpowiednich organizacji międzynarodowych, w szczególności:

 

(i)   listę kontrolną dotyczącą praworządności przyjętą przez Komisję Wenecką,

 

(ii)   zalecenie Rady Europy CM/Rec (2010)12 dotyczące niezależności, skuteczności i zakresu odpowiedzialności sędziów,

 

(iii)   sprawozdanie Komisji Weneckiej w sprawie niezależności systemu prawnego – część I: niezależność sędziów (CDL-AD(2010)004),

 

(iv)   sprawozdanie Komisji Weneckiej – część II: organy ścigania (CDL-AD(2010)040) oraz

 

(v)   istotne oceny i sprawozdania dotyczące przestrzegania przepisów wydane przez Grupę Państw przeciwko Korupcji (GRECO).

Uzasadnienie

Dokładniejsza specyfikacja ewentualnych źródeł wytycznych powinna zwiększyć przejrzystość, identyfikowalność i przydatność proponowanego mechanizmu, a także pewność prawa i niearbitralność władzy powierzonej Komisji.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwo członkowskie, o którym mowa, przekazuje wymagane informacje, a także może przedłożyć uwagi w określonym przez Komisję terminie wynoszącym co najmniej 1 miesiąc od dnia powiadomienia o ustaleniu. W swoich uwagach państwo członkowskie może zaproponować przyjęcie środków naprawczych.

4.  Państwo członkowskie, o którym mowa, przekazuje wymagane informacje, a także może przedłożyć uwagi w określonym przez Komisję terminie wynoszącym co najmniej 1 miesiąc i nie więcej niż 3 miesiące od dnia powiadomienia o ustaleniu. W swoich uwagach państwo członkowskie może zaproponować przyjęcie środków naprawczych.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja – przy podejmowaniu decyzji, czy przyjąć wniosek dotyczący decyzji w sprawie odpowiednich środków – uwzględnia otrzymane informacje i uwagi złożone przez dane państwo członkowskie, jak również odpowiedniość zaproponowanych środków naprawczych.

5.  Komisja – decydując, czy przyjąć decyzję w sprawie odpowiednich środków – uwzględnia otrzymane informacje i uwagi złożone przez dane państwo członkowskie, jak również odpowiedniość zaproponowanych środków naprawczych.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku gdy Komisja uzna, że uogólniony brak w zakresie praworządności faktycznie ma miejsce, przedstawia Radzie wniosek dotyczący aktu wykonawczego w sprawie odpowiednich środków.

6.  W przypadku gdy Komisja uzna, że uogólniony brak w zakresie praworządności faktycznie ma miejsce, przyjmuje w drodze aktu wykonawczego decyzję, o której mowa w art. 4.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  W tym samym czasie, w którym Komisja przyjmuje decyzję, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący przesunięcia kwoty odpowiadającej wartości przyjętych środków do rezerwy budżetowej. W drodze odstępstwa od art. 31 ust. 4 i 6 rozporządzenia finansowego Parlament Europejski i Rada rozpatrują wniosek dotyczący przesunięcia środków w terminie czterech tygodni od otrzymania tego wniosku. Wniosek dotyczący przesunięcia środków uznaje się za zatwierdzony, o ile nie został zmieniony bądź odrzucony przez Parlament Europejski, stanowiący większością oddanych głosów, lub Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną. Decyzja wchodzi w życie, jeżeli wniosek dotyczący przesunięcia środków nie zostanie odrzucony w tym terminie przez Parlament Europejski ani przez Radę. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada wprowadza zmiany we wniosku dotyczącym przesunięcia środków, zastosowanie ma art. 31 ust. 8 rozporządzenia finansowego.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Komisja we wniosku złożonym zgodnie z ust. 6 zapewnia, by uzasadnione interesy odbiorców lub beneficjentów końcowych programu bądź funduszu objętego środkiem były w pełni chronione. Komisja ocenia również ewentualne wpływy na budżet danego państwa członkowskiego wynikającego z ograniczenia finansowania unijnego, z należytym uwzględnieniem zasad proporcjonalności i niedyskryminacji.

(Patrz poprawki do art. 3 i 4 wniosku)

Uzasadnienie

W rezolucji z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF Parlament uznał, że „beneficjenci końcowi budżetu Unii w żaden sposób nie mogą zostać dotknięci naruszeniami zasad, za które nie są odpowiedzialni”, że „budżet Unii nie jest właściwym instrumentem przeciwdziałania nieprzestrzeganiu art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej”, a także że „wszelkie możliwe konsekwencje finansowe powinny być ponoszone przez państwo członkowskie niezależnie od wykonania budżetu” (patrz ust. 119).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Decyzję uznaje się za przyjętą przez Radę, chyba że Rada większością kwalifikowaną postanowi odrzucić wniosek Komisji w terminie jednego miesiąca od jego przyjęcia przez Komisję.

skreśla się

(Patrz poprawka do motywu 15 wniosku)

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może zmienić wniosek Komisji i przyjąć zmieniony tekst jako decyzję Rady.

skreśla się

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dane państwo członkowskie może w każdym czasie przedłożyć Komisji dowody w celu wykazania, że uogólniony brak w zakresie praworządności został naprawiony i wyeliminowany.

1.  Dane państwo członkowskie może w każdym czasie przedłożyć Komisji dowody w celu wykazania, że uogólniony brak w zakresie praworządności został w należyty sposób naprawiony i wyeliminowany.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja ocenia sytuację w danym państwie członkowskim. Z chwilą gdy uogólniony brak w zakresie praworządności, ze względu na który przyjęto odpowiednie środki, został wyeliminowany w pełni lub częściowo, Komisja przedstawia Radzie wniosekpełne lub częściowe zniesienie tych środków. Zastosowanie ma procedura opisana w art. 5 ust. 2, 4, 5, 6 i 7.

Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja ocenia sytuację w tym państwie członkowskim. Z chwilą gdy uogólniony brak w zakresie praworządności, ze względu na który przyjęto dane środki, został wyeliminowany w pełni lub częściowo, Komisja przyjmuje decyzjępełnym lub częściowym zniesieniu tych środków. Jednocześnie Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący pełnego lub częściowego wycofania rezerwy dotyczącej przyjętych środków. Zastosowanie ma procedura opisana w art. 5 ust. 2, 4, 5, 6, 6a i 6b.

Uzasadnienie

Komisja powinna mieć możliwość działania z własnej inicjatywy, a nie tylko na wniosek danego państwa członkowskiego. Proponuje się również bardziej precyzyjne brzmienie.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

skreśla się

Informowanie Parlamentu Europejskiego

 

Komisja niezwłocznie informuje Parlament Europejski o środkach zaproponowanych lub przyjętych na podstawie art. 4 i 5.

 

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Sprawozdawczość

 

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności skuteczności podjętych ewentualnie działań, najpóźniej pięć lat od wejścia rozporządzenia w życie.

 

W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie wnioski.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

11.6.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Helmut Scholz

20.6.2018

Procedura wspólnych posiedzeń komisji (art. 55 Regulaminu)

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

5.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Pavel Svoboda

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

Odsyłacze

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Data przedstawienia w PE

3.5.2018

 

 

 

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

5.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

27.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

13.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

9

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Data złożenia

18.12.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

43

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności