RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

  17.12.2018 - (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) - ***I

  Comisia pentru bugete
  Comisia pentru control bugetar
  Co-raportori: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)
  Raportor pentru aviz (*):
  Josep-Maria Terricabras, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  (*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


  Procedură : 2018/0136(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0469/2018

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

  (COM(2018)0324 – C8-0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0324),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0178/2018),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere avizul Curții de Conturi din 17 august 2018[1],

  –  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, desfășurate în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei pentru dezvoltare regională, și Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0469/2018),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Statul de drept este una dintre principalele valori pe care se bazează Uniunea. Astfel cum se reamintește la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aceste valori sunt comune statelor membre.

  (1)  Uniunea este întemeiată pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în criteriile de aderare la Uniune. Astfel cum se reamintește la articolul 2 din TUE, aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a)  Statele membre ar trebui să își respecte obligațiile și să dea un exemplu prin îndeplinirea lor și să treacă la o cultură comună a statului de drept ca valoare universală care să fie aplicată de toate părțile interesate în mod echitabil. Respectarea și promovarea deplină a acestor principii constituie condiția prealabilă esențială pentru legitimitatea proiectului european în ansamblul său și condiția de bază pentru consolidarea încrederii cetățenilor în Uniune și asigurarea punerii efective în aplicare a politicilor sale.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b)  În conformitate cu articolul 2, articolul 3 alineatul (1) și articolul 7 din TUE, Uniunea are posibilitatea de a acționa pentru a-și proteja „fundamentul constituțional” și valorile pe care se întemeiază, inclusiv principiile sale bugetare. Statele membre, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și țările candidate au obligația de a respecta, proteja și promova aceste principii și valori, precum și datoria de a coopera loial;

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Statul de drept impune tuturor autorităților publice să acționeze în limitele stabilite de lege, în conformitate cu valorile democrației și ale drepturilor fundamentale, precum și sub controlul unor instanțe de judecată independente și imparțiale. În conformitate cu statul de drept, principii precum, în special, legalitatea7, securitatea juridică8, interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive9, separarea puterilor în stat10 și o protecție jurisdicțională efectivă de către instanțele independente11 trebuie să fie respectate12.

  (2)  Statul de drept impune tuturor autorităților publice să acționeze în limitele stabilite de lege, în conformitate cu valorile democrației și ale respectării drepturilor fundamentale, precum și sub controlul unor instanțe de judecată independente și imparțiale. În conformitate cu statul de drept, trebuie respectate12 principii precum, în special, legalitatea7, inclusiv un proces transparent, responsabil și democratic de implementare a legislației, securitatea juridică8, interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea prerogativelor executive9, separarea puterilor în stat10, accesul la justiție și o protecție jurisdicțională efectivă în fața unor instanțe independente și imparțiale11. Aceste principii sunt reflectate la nivelul Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și, de asemenea, pe baza jurisprudenței pertinente a Curții Europene a Drepturilor Omului12a.

  __________________

  __________________

  7 Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.

  7 Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.

  8 Hotărârea Curții de Justiție din 12 noiembrie 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi & Figlio și Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.

  8 Hotărârea Curții de Justiție din 12 noiembrie 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi & Figlio și Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.

  9 Hotărârea Curții de Justiție din 21 septembrie 1989, Hoechst, cauzele conexate 46/87 și 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.

  9 Hotărârea Curții de Justiție din 21 septembrie 1989, Hoechst, cauzele conexate 46/87 și 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.

  10 Hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35; și hotărârea Curții de Justiție din 22 decembrie 2010, DEB, C­279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.

  10 Hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; Hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35; și hotărârea Curții de Justiție din 22 decembrie 2010, DEB, C­279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.

  11 Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 40-41.

  11 Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 40-41; hotărârea Curții de Justiție din 25 iulie 2018, LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punctele 63-67.

  12 Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept”, COM(2014) 158 final, anexa I.

  12 Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept”, COM(2014) 158 final, anexa I.

   

  12a Raportul Comisiei de la Veneția din 4 aprilie 2011 Studiul nr. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a)  Criteriile de aderare sau criteriile de la Copenhaga, stabilite de Consiliul European de la Copenhaga din 1993 și întărite de Consiliul European de la Madrid din 1995, reprezintă condițiile esențiale pe care toate țările candidate trebuie să le îndeplinească pentru a deveni state membre. Aceste criterii includ stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și respectarea și protecția minorităților; o economie de piață funcțională, precum și capacitatea de a face față concurenței și forțelor pieței, precum și capacitatea de asumare a obligațiilor ce decurg din calitatea de membru al Uniunii.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 2 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b)  Dacă o țară candidată nu îndeplinește standardele, valorile și principiile democratice necesare, urmarea este întârzierea aderării țării respective la Uniune, până când aceasta îndeplinește pe deplin aceste standarde. Obligațiile care le revin țărilor candidate în conformitate cu criteriile de la Copenhaga continuă să se aplice statelor membre și după aderarea lor la Uniune, în temeiul articolului 2 din TUE și al principiului cooperării loiale consacrat la articolul 4 din TUE. Prin urmare, statele membre ar trebui să fie evaluate în mod periodic pentru a verifica dacă legislația și practicile lor continuă să respecte criteriile și valorile comune respective pe care este întemeiată Uniunea, oferind astfel un cadru juridic și administrativ solid pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Statul de drept este o condiție prealabilă pentru protecția celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, cum ar fi libertatea, democrația, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Respectarea statului de drept este legată în mod intrinsec de respectarea democrației și a drepturilor fundamentale: nu poate exista democrație și respectarea drepturilor fundamentale fără respectarea statului de drept și viceversa.

  (3)  Deși nu există o ierarhie între valorile Uniunii, respectarea statului de drept este esențială pentru protecția celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, cum ar fi libertatea, democrația, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Respectarea statului de drept este legată în mod intrinsec de respectarea democrației și a drepturilor fundamentale: nu poate exista democrație și respectarea drepturilor fundamentale fără respectarea statului de drept și viceversa. Coerența și consecvența politicii interne și externe în materie de democrație, stat de drept și drepturi fundamentale sunt esențiale pentru credibilitatea Uniunii.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Organismele judiciare ar trebui să acționeze în mod independent și imparțial, iar organele de urmărire penală ar trebui să își poată exercita în mod corespunzător funcția. Acestea ar trebui să dispună de resurse suficiente și de proceduri pentru a acționa în mod eficace și cu respectarea deplină a dreptului la un proces echitabil. Aceste condiții sunt cerute drept garanție minimă împotriva unor decizii ilegale și arbitrare luate de autoritățile publice care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii.

  (6)  Independența și imparțialitatea sistemului judiciar ar trebui garantate întotdeauna, iar organele de urmărire penală ar trebui să își poată exercita în mod corespunzător funcția. Acestea ar trebui să dispună de resurse suficiente și de proceduri pentru a acționa în mod eficace și cu respectarea deplină a dreptului la un proces echitabil. Aceste condiții sunt cerute drept garanție minimă împotriva unor decizii ilegale și arbitrare luate de autoritățile publice care ar putea afecta aceste principii fundamentale și interesele financiare ale Uniunii.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a)  Independența parchetelor și a sistemului judiciar presupune în egală măsură independența formală (de jure) și independența efectivă (de facto) a parchetelor și a sistemului judiciar, precum și a procurorilor și a judecătorilor.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Respectarea statului de drept este importantă nu doar pentru cetățenii Uniunii, ci și pentru inițiativele de afaceri, pentru inovare, pentru investiții și pentru buna funcționare a pieței interne, care se va dezvolta cel mai bine dacă există un cadru juridic și instituțional solid.

  (8)  Respectarea statului de drept este esențială nu doar pentru cetățenii Uniunii, ci și pentru inițiativele de afaceri, pentru inovare, pentru investiții, pentru coeziunea economică, socială și teritorială și pentru buna funcționare a pieței interne, care se va dezvolta sustenabil numai dacă există un cadru juridic și instituțional solid.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 8 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (8a)  Integrarea mecanismelor de monitorizare existente ale Uniunii, cum ar fi Mecanismul de cooperare și verificare, Tabloul de bord privind justiția și rapoartele privind combaterea corupției într-un cadru mai larg privind monitorizarea statului de drept ar putea asigura mecanisme de control mai eficiente și mai eficace pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 8 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (8b)  Lipsa transparenței, discriminarea arbitrară, denaturarea concurenței și condițiile de concurență inechitabile în cadrul pieței interne și în afara acesteia, impactul asupra integrității pieței unice și asupra echității, stabilității și legitimității sistemului fiscal, inegalitățile economice profunde, concurența neloială dintre state, nemulțumirea socială, neîncrederea și deficitul democratic constituie unele dintre efectele negative ale practicilor fiscale dăunătoare.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 10 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10a)  Uniunea are la dispoziție o multitudine de instrumente și procese pentru a asigura aplicarea deplină și corectă a principiilor și a valorilor prevăzute în TUE, dar în prezent nu există niciun răspuns rapid și eficace provenind din partea instituțiilor Uniunii, în special pentru a asigura buna gestiune financiară. Pentru a fi adecvate și eficace, instrumentele existente ar trebui să fie puse în aplicare, evaluate și completate în cadrul unui mecanism al statului de drept.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Deficiențele generalizate existente în statele membre în ceea ce privește statul de drept care afectează în special buna funcționare a autorităților publice și a controlului jurisdicțional efectiv pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii.

  (11)  Deficiențele generalizate existente în statele membre în ceea ce privește statul de drept care afectează în special buna funcționare a autorităților publice și a controlului jurisdicțional efectiv pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii. Efectuarea unor anchete eficiente în cazul unor astfel de deficiențe și aplicarea unor măsuri eficace și proporționale dacă se constată o deficiență generalizată sunt necesare nu numai pentru asigurarea intereselor financiare ale Uniunii, cum ar fi colectarea eficientă a veniturilor, dar și pentru a asigura încrederea publică în Uniune și în instituțiile acesteia. În definitiv, numai un sistem judiciar independent, care susține statul de drept și securitatea juridică în toate statele membre, poate să garanteze că sumele provenite de la bugetul Uniunii sunt suficient de protejate.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11a)  Amploarea fenomenelor de evaziune fiscală și de evitare a obligațiilor fiscale se ridică, potrivit estimărilor Comisiei, la până la o mie de miliarde de euro pe an. Impactul negativ al unor astfel de practici asupra bugetelor statelor membre și Uniunii și asupra cetățenilor este evident și ar putea afecta încrederea în democrație.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11b)  Evitarea obligațiilor fiscale la nivelul întreprinderilor are un impact direct asupra bugetelor statelor membre și al Uniunii, precum și asupra repartizării eforturilor fiscale între categoriile de contribuabili, precum și între factorii economici.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11c)  Statele membre ar trebui să aplice pe deplin principiul cooperării loiale în aspecte legate de concurența fiscală.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11d)  Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să se asigure că dreptul Uniunii și principiul cooperării loiale între statele membre sunt respectate pe deplin.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 e (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11e)  Evaluarea și monitorizarea politicilor fiscale ale statelor membre la nivelul Uniunii ar elimina riscul punerii în aplicare de noi măsuri fiscale dăunătoare în statele membre. Monitorizarea respectării de către statele membre, jurisdicțiile, regiunile sau alte structuri administrative ale acestora a listei comune a Uniunii privind țările și teritoriile necooperante ar proteja piața unică și ar asigura funcționarea corespunzătoare și coerentă a acesteia.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Identificarea unei deficiențe generalizate necesită o evaluare calitativă realizată de Comisie. Evaluarea respectivă se poate baza pe informații primite din toate sursele disponibile și de la toate instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, cum ar fi organismele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare.

  (12)  Identificarea unei deficiențe generalizate necesită o evaluare calitativă aprofundată realizată de Comisie. Evaluarea respectivă ar trebui să fie obiectivă, imparțială și transparentă și să se bazeze pe informații primite din toate sursele pertinente, ținând seama de criteriile utilizate în contextul negocierilor de aderare la Uniune, în special capitolele acquis-ului privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, controlul financiar și impozitarea, precum și orientările utilizate în contextul Mecanismului de cooperare și verificare în vederea urmăririi progreselor înregistrate de un stat membru și de la instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, rezoluțiile Parlamentului European, rapoartele Curții de Conturi și concluziile și recomandările organizațiilor internaționale relevante, cum ar fi organele Consiliului Europei, inclusiv, în special, lista de control a Comisiei de la Veneția cu privire la statul de drept, și rețelele internaționale relevante, cum ar fi rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Considerentul 12 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (12a)  Ar trebui instituit un grup consultativ de experți independenți în domeniul dreptului constituțional și al chestiunilor financiare și bugetare, cu scopul de a sprijini Comisia în evaluarea sa privind deficiențele generalizate. Grupul respectiv ar trebui să efectueze o evaluare anuală independentă a aspectelor legate de statul de drept în toate statele membre care afectează sau riscă să afecteze buna gestiune financiară sau protecția intereselor financiare ale Uniunii, ținând seama de informațiile furnizate de toate sursele relevante și de instituțiile recunoscute. Atunci când ia o decizie cu privire la adoptarea sau eliminarea unor posibile măsuri, Comisia ar trebui să țină seama de opiniile relevante exprimate de grupul respectiv.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13)  Ar trebui stabilite măsurile posibile care pot fi adoptate în cazul unor deficiențe generalizate, precum și procedura care trebuie urmată pentru adoptarea măsurilor respective. Aceste măsuri ar trebui să includă suspendarea plăților și a angajamentelor, o reducere a finanțării în cadrul angajamentelor existente, precum și interdicția de a încheia noi angajamente cu destinatarii.

  (13)  Ar trebui stabilite măsurile care pot fi adoptate în cazul unor deficiențe generalizate, precum și procedura care trebuie urmată pentru adoptarea măsurilor respective. Aceste măsuri ar trebui să includă suspendarea plăților și a angajamentelor, o reducere a finanțării în cadrul angajamentelor existente, precum și interdicția de a încheia noi angajamente cu destinatarii.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a)  Este esențial ca interesele legitime ale destinatarilor și beneficiarilor finali să fie protejate în mod corespunzător atunci când se adoptă măsuri în cazul unor deficiențe generalizate. Atunci când are în vedere adoptarea unor măsuri, Comisia ar trebui să țină seama de impactul lor potențial asupra destinatarilor și beneficiarilor finali. Pentru a întări protecția destinatarilor sau beneficiarilor finali, Comisia ar trebui să furnizeze informații și orientări prin intermediul unui site sau al unui portal electronic, împreună cu instrumente adecvate pentru a informa Comisia cu privire la orice încălcare a obligației juridice a entităților guvernamentale și a statelor membre de a continua să efectueze plăți după adoptarea măsurilor în temeiul prezentului regulament. Dacă este necesar, pentru a se asigura că orice sumă datorată de entitățile guvernamentale sau de statele membre este plătită efectiv destinatarilor sau beneficiarilor finali, Comisia ar trebui să fie în măsură să recupereze plățile efectuate către aceste entități sau, după caz, să efectueze o corecție financiară prin reducerea sprijinului pentru un program și să transfere o sumă echivalentă în rezerva Uniunii care urmează să fie utilizată în beneficiul destinatarilor sau al beneficiarilor finali.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament și având în vedere importanța efectelor financiare a măsurilor impuse în temeiul prezentului regulament, ar trebui să i se confere competențe de executare Consiliului, care ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor care se impun pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă.

  (15)  Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament și având în vedere importanța efectelor financiare a măsurilor impuse în temeiul prezentului regulament, ar trebui să i se confere competențe de executare Comisiei.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Considerentul 15 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a)  Având în vedere efectul lor asupra bugetului Uniunii, măsurile instituite în temeiul prezentului regulament ar trebui să intre în vigoare numai după ce Parlamentul European și Consiliul au aprobat un transfer către o rezervă bugetară cu un cuantum echivalent cu valoarea măsurilor adoptate. Pentru a facilita adoptarea deciziilor care sunt necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, astfel de transferuri ar trebui considerate a fi aprobate, cu excepția cazului în care sunt modificate sau respinse, într-un termen stabilit, de Parlamentul European sau Consiliu, cel din urmă hotărând cu majoritate calificată.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Înainte de a propune adoptarea oricărei măsuri în temeiul prezentului regulament, Comisia ar trebui să informeze statul membru vizat cu privire la motivele pentru care consideră că există o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept în statul membru respectiv. Statul membru ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații. Comisia și Consiliul ar trebui să țină seama de aceste observații.

  (16)  Înainte de a propune adoptarea oricărei măsuri în temeiul prezentului regulament, Comisia ar trebui să informeze statul membru vizat cu privire la motivele pentru care consideră că există o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept în statul membru respectiv. Comisia ar trebui să informeze fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la o astfel de notificare și conținutul acesteia. Statul membru în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații. Comisia ar trebui să țină seama de aceste observații.

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  Consiliul ar trebui să ridice măsurile cu efect suspensiv pe baza unei propuneri a Comisiei dacă situația care a condus la impunerea măsurilor respective a fost suficient remediată.

  (17)  Comisia ar trebui să ridice măsurile cu efect suspensiv și să propună Parlamentului European și Consiliului să ridice total sau parțial rezerva bugetară a măsurilor în cauză dacă situația care a condus la impunerea măsurilor respective a fost suficient remediată.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la toate măsurile propuse și adoptate în temeiul prezentului regulament,

  eliminat

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  „statul de drept” se referă la valoarea Uniunii consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care include principii precum legalitatea – care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor, securitatea juridică, interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive, o protecție jurisdicțională efectivă asigurată de instanțe independente, inclusiv a drepturilor fundamentale, separarea puterilor în stat și egalitatea în fața legii;

  (a)  „statul de drept” este înțeles în legătură cu valorile Uniunii consacrate la articolul 2 din TUE, precum și cu criteriile de aderare la Uniune menționate la articolul 49 din TUE; acesta include principii precum legalitatea – care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legislației; securitatea juridică; interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive; accesul la justiție și protecția jurisdicțională efectivă în fața unor instanțe independente și imparțiale; inclusiv a drepturilor fundamentale stipulate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în tratatele internaționale în domeniul drepturilor omului; separarea puterilor în stat; nediscriminarea și egalitatea în fața legii;

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  „deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept” înseamnă o practică sau o omisiune larg răspândită ori recurentă sau o măsură luată de autoritățile publice care afectează statul de drept;

  (b)  „deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept” înseamnă o practică sau o omisiune larg răspândită ori recurentă sau o măsură luată de autoritățile publice care afectează statul de drept, în cazul în care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii; o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept poate fi, de asemenea, o consecință a unei amenințări sistemice la adresa valorilor Uniunii consacrate la articolul 2 din TUE, care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii;

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  „entitate guvernamentală” înseamnă toate autoritățile publice de la toate nivelurile de guvernare, inclusiv autoritățile naționale, regionale și locale, precum și organizațiile din statele membre în sensul [articolului 2 punctul 42] din Regulamentul (UE, Euratom) nr. [...] (denumit în continuare „Regulamentul financiar”).

  (c)  „entitate guvernamentală” înseamnă orice autoritate publică de la toate nivelurile de guvernare, inclusiv autoritățile naționale, regionale și locale, precum și organizațiile din statele membre în sensul articolului 2 punctul 42 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului1a (denumit în continuare „Regulamentul financiar”).

   

  __________________

   

  1a Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Articolul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 2a

   

  Deficiențe generalizate

   

  În special următoarele sunt considerate deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în cazul în care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii:

   

  (a) periclitarea independenței sistemului judiciar, inclusiv stabilind orice tip de limitări privind capacitatea de exercitare a funcțiilor judiciare în mod autonom, intervenind din exterior asupra garanțiilor de independență, limitând activitatea judiciară în temeiul unui ordin extern, revizuind în mod arbitrar normele privind numirea sau condițiile de muncă ale personalului judiciar, influențându-l în orice mod care îi pune în pericol imparțialitatea sau interferând cu independența avocaturii;

   

  (b) faptul de a nu preveni, corecta și sancționa decizii arbitrare sau ilegale ale autorităților publice, inclusiv ale autorităților de asigurare a respectării legii, faptul de a nu pune la dispoziție resursele financiare și umane, afectând funcționarea corespunzătoare a acestora, sau nerespectarea obligației de a garanta absența conflictelor de interese;

   

  (c) limitarea disponibilității și a eficacității căilor de atac, inclusiv prin intermediul unor norme procedurale restrictive, neexecutarea hotărârilor judecătorești sau limitarea anchetării, a urmăririi penale sau a sancționării efective a încălcărilor legii;

   

  (d) periclitarea capacității administrative a unui stat membru de a respecta obligațiile care decurg din statutul de membru al Uniunii, inclusiv capacitatea de a pune în aplicare în mod efectiv normele, standardele și politicile care alcătuiesc corpul dreptului Uniunii;

  (e) măsuri care reduc protecția comunicării confidențiale dintre avocat și client.

  [A se vedea amendamentul referitor la articolul 3 alineatul (2).]

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Măsuri

  Riscuri la adresa intereselor financiare ale Uniunii

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Se iau măsuri adecvate în cazul în care o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii, în special:

  1.  o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru poate fi constatată atunci când unul sau mai multe dintre următoarele, în special, sunt afectate sau riscă să fie afectate:

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  funcționarea corespunzătoare a autorităților din statul membru vizat care execută bugetul Uniunii, în special în contextul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice sau de acordare a granturilor, atunci când asigură monitorizarea și efectuează controale;

  (a)  funcționarea corespunzătoare a autorităților din statul membru vizat care execută bugetul Uniunii, în special în contextul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice sau de acordare a granturilor;

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  buna funcționare a economiei de piață, respectând astfel concurența și forțele pieței din Uniune, precum și punerea în aplicare în mod eficace a obligațiilor care decurg din calitatea de membru, inclusiv adeziunea la obiectivul uniunii politice, economice și monetare;

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ab)  buna funcționare a autorităților care efectuează controale financiare, monitorizare și audituri interne și externe, precum și funcționarea corespunzătoare a sistemelor eficiente și transparente de gestiune financiară și de responsabilitate;

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  funcționarea corespunzătoare a organelor de urmărire penală cu privire la urmărirea penală a fraudei, a corupției sau a altor încălcări ale legislației Uniunii având legătură cu execuția bugetului Uniunii;

  (b)  funcționarea corespunzătoare a organelor de urmărire penală cu privire la urmărirea penală a fraudei, inclusiv a fraudei fiscale, a corupției sau a altor încălcări ale legislației Uniunii având legătură cu execuția bugetului Uniunii;

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  controlul jurisdicțional efectiv de către instanțe independente al acțiunilor sau al omisiunilor autorităților menționate la literele (a) și (b);

  (c)  controlul jurisdicțional efectiv de către instanțe independente al acțiunilor sau al omisiunilor autorităților menționate la literele (a), (ab) și (b);

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  prevenirea și sancționarea fraudei, a corupției sau a altor încălcări ale legislației Uniunii având legătură cu execuția bugetului Uniunii și impunerea de către instanțele sau de către autoritățile administrative naționale de sancțiuni eficiente și disuasive în ceea ce privește destinatarii;

  (d)  prevenirea și sancționarea fraudei, inclusiv a fraudei fiscale, a corupției sau a altor încălcări ale legislației Uniunii având legătură cu execuția bugetului Uniunii și impunerea de către instanțele sau de către autoritățile administrative naționale de sancțiuni eficiente și disuasive în ceea ce privește destinatarii;

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea)  prevenirea și sancționarea evaziunii fiscale și a concurenței fiscale și funcționarea corespunzătoare a autorităților care contribuie la cooperarea administrativă în materie fiscală;

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  cooperarea eficace și în timp util cu Oficiul european de luptă antifraudă și cu Parchetul European în cursul anchetelor sau al urmăririlor penale inițiate de acestea în temeiul propriilor acte juridice și în conformitate cu principiul cooperării loiale.

  (f)  cooperarea eficace și în timp util cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și, cu condiția participării statului membru în cauză, cu Parchetul European în cursul anchetelor sau al urmăririlor penale inițiate de acestea în temeiul propriilor acte juridice și în conformitate cu principiul cooperării loiale;

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa)  execuția corectă a bugetului Uniunii în urma unei încălcări sistematice a drepturilor fundamentale.

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Următoarele fapte pot, în special, să fie considerate deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept:

  eliminat

  (a)  periclitarea independenței sistemului judiciar;

   

  (b)  faptul de a nu preveni, corecta și sancționa decizii arbitrare sau ilegale ale autorităților publice, inclusiv ale autorităților de asigurare a respectării legii, faptul de a nu pune la dispoziție resursele financiare și umane, afectând funcționarea corespunzătoare a acestora, sau nerespectarea obligației de a garanta absența conflictelor de interese;

   

  (c)  limitarea disponibilității și a eficacității căilor de atac, inclusiv prin intermediul unor norme procedurale restrictive, neexecutarea hotărârilor judecătorești sau limitarea anchetării, a urmăririi penale sau a sancționării efective ale încălcărilor legii.

   

  [A se vedea amendamentul referitor la articolul 2a (nou).]

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Articolul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 3a

   

  Grupul experților independenți

   

  1.  Comisia instituie un grup de experți independenți („Grupul”).

   

  Grupul este alcătuit din experți independenți în domeniul dreptului constituțional și al chestiunilor financiare și bugetare. Un expert este numit de parlamentul național al fiecărui stat membru și cinci experți sunt numiți de Parlamentul European. Componența Grupului asigură un echilibru de gen.

   

  Ori de câte ori este cazul, reprezentanți ai organizațiilor și rețelelor relevante, cum ar fi Federația europeană a academiilor de științe și umaniste, Rețeaua europeană a instituțiilor naționale pentru drepturile omului, organismele Consiliului Europei, Comisia Europeană pentru eficiența justiției, Consiliul Barourilor și Societăților de Avocatură din Europa, Rețeaua pentru justiție fiscală, Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pot fi invitați ca observatori în cadrul Grupului, în conformitate cu normele procedurale menționate la alineatul (6).

   

  2.  Atribuțiile consultative ale Grupului au scopul de a asista Comisia în identificarea deficiențelor generalizate în materie de stat de drept într-un stat membru, care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii.

   

  Grupul evaluează anual situația din toate statele membre pe baza unor criterii și informații cantitative și calitative, ținând seama în mod corespunzător de informațiile și orientările menționate la articolul 5 alineatul (2).

   

  3.  În fiecare an, Grupul publică un rezumat al constatărilor sale.

   

  4.  În cadrul misiunii sale consultative și ținând seama de rezultatul considerațiilor de la alineatul (2), Grupul poate exprima un aviz cu privire la o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru.

   

  Atunci când exprimă un aviz, Grupul încearcă să ajungă la un consens. În cazul în care nu se poate ajunge la un astfel de consens, Grupul își exprimă avizul printr-o majoritate simplă a membrilor săi.

   

  5.  Atunci când adoptă acte de punere în aplicare în temeiul articolului 5 alineatul (6) și al articolul 6 alineatul (2), Comisia ia în considerare orice aviz relevant emis de Grup în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol.

   

  6.  Grupul alege un președinte din rândul membrilor săi. Grupul își stabilește regulamentul de procedură.

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Conținutul măsurilor

  Măsuri pentru protejarea bugetului Uniunii

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Se pot adopta una sau mai multe dintre următoarele măsuri adecvate:

  1.  În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, se pot adopta una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Măsurile adoptate sunt proporționale cu natura, gravitatea și amploarea deficienței generalizate în ceea ce privește statul de drept. În măsura posibilului, măsurile vizează acțiunile Uniunii afectate sau care ar putea fi afectate de deficiența respectivă.

  3.  Măsurile adoptate sunt proporționale cu natura, gravitatea, durata și amploarea deficienței generalizate în ceea ce privește statul de drept. În măsura posibilului, măsurile vizează acțiunile Uniunii afectate sau care ar putea fi afectate de deficiența respectivă.

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Comisia furnizează informații și orientări pentru destinatarii sau beneficiarii finali privind obligațiile statelor membre menționate la alineatul (2) prin intermediul unui site sau al unui portal electronic.

   

  Comisia oferă, pe același site sau portal, instrumente adecvate pentru ca destinatarii sau beneficiarii finali să informeze Comisia cu privire la orice încălcare a acestor obligații care, în opinia acestor destinatari sau beneficiari finali, îi afectează direct. Prezentul alineat se aplică într-un mod care asigură protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în conformitate cu principiile stabilite în Directiva XXX (Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii). Informațiile furnizate de destinatarii sau beneficiarii finali în conformitate cu prezentul alineat pot fi luate în considerare de către Comisie numai în cazul în care sunt însoțite de o dovadă conform căreia destinatarul sau beneficiarul final în cauză a depus o plângere oficială la autoritatea competentă.

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3b.  Pe baza informațiilor furnizate de către destinatarii sau beneficiarii finali în conformitate cu alineatul (3a), Comisia se asigură că orice sumă datorată de entități guvernamentale sau de statele membre în conformitate cu alineatul (2) este plătită efectiv destinatarilor sau beneficiarilor finali.

  În cazul în care este necesar:

   

  (a)  în ceea ce privește fondurile din bugetul Uniunii gestionate în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar, Comisia:

   

  (i) recuperează plata efectuată către oricare dintre organismele menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (v)-(vii) din Regulamentul financiar pentru o sumă echivalentă cu suma neplătită destinatarilor sau beneficiarilor finali, cu încălcarea alineatului (2) din prezentul articol;

   

  (ii) transferă o sumă echivalentă cu suma menționată la punctul anterior în rezerva Uniunii menționată la articolul 12 din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM). Această sumă este considerată ca fiind o marjă lăsată disponibilă în sensul articolului 12 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM) și este mobilizată în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM), în beneficiul, în măsura posibilului, destinatarilor sau al beneficiarilor finali menționați la alineatul (2) din prezentul articol;

   

  (b)  în ceea ce privește fondurile din bugetul Uniunii gestionate în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar:

   

  (i) obligația autorităților guvernamentale sau a statelor membre menționată la alineatul (2) din prezentul articol este considerată o obligație a statelor membre în sensul [articolului 63] din Regulamentul XXX (Regulamentul RDC). Orice încălcare a unei astfel de obligații este tratată în conformitate cu [articolul 98] din Regulamentul XXX (Regulamentul RDC);

   

  (ii) Suma care rezultă din reducerea contribuției din partea fondurilor la un program, în aplicarea [articolului 98] din Regulamentul XXX (Regulamentul RDC) este transferată de Comisie în rezerva Uniunii menționată la articolul 12 din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM). Această sumă este considerată ca fiind o marjă lăsată disponibilă în sensul articolului 12 litera (a) din Regulamentul XXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM) și este mobilizată în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul XXC al Consiliului (Regulamentul privind CFM), în beneficiul, în măsura posibilului, destinatarilor sau al beneficiarilor finali menționați la alineatul (2) din prezentul articol.

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În cazul în care Comisia constată că are motive rezonabile de a considera că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, aceasta trimite statului membru respectiv o notificare scrisă, precizând motivele care stau la baza constatărilor sale.

  1.  În cazul în care Comisia, ținând cont de eventualele opinii ale Grupului, constată că are motive rezonabile de a considera că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, aceasta trimite statului membru respectiv o notificare scrisă, precizând motivele care stau la baza constatărilor sale. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la o astfel de notificare și conținutul acesteia.

  Amendamentul    52

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comisia poate lua în considerare toate informațiile relevante, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi, precum și concluziile și recomandările organizațiilor internaționale relevante.

  2.  Atunci când analizează dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 3, Comisia ia în considerare toate informațiile relevante, inclusiv avizele Grupului, hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rezoluțiile Parlamentului European, rapoartele Curții de Conturi, precum și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante. Comisia ia, de asemenea, în considerare criteriile utilizate în contextul negocierilor de aderare la Uniune, în special capitolele acquis-ului privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale, justiția, libertatea și securitatea, controlul financiar și impozitarea, precum și orientările utilizate în contextul Mecanismului de cooperare și verificare în vederea urmăririi progreselor înregistrate de un stat membru.

  Amendamentul    53

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Statul membru vizat furnizează toate informațiile cerute și poate face observații într-un termen stabilit de Comisie, care nu poate fi mai scurt de o lună de la data notificării constatării. În observațiile sale, statul membru poate propune adoptarea unor măsuri de remediere.

  4.  Statul membru vizat furnizează informațiile cerute și poate face observații într-un termen stabilit de Comisie, care nu poate fi mai scurt de o lună, nici mai lung de trei luni de la data notificării constatării. În observațiile sale, statul membru poate propune adoptarea unor măsuri de remediere.

  Amendamentul    54

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Comisia ia în considerare informațiile primite și observațiile făcute de statul membru vizat, precum și adecvarea măsurilor de remediere propuse atunci când decide dacă să prezinte sau nu o propunere de decizie privind impunerea unor măsuri adecvate.

  5.  Comisia ia în considerare informațiile primite și observațiile făcute de statul membru vizat, precum și adecvarea măsurilor de remediere propuse atunci când decide dacă să adopte sau nu o decizie privind oricare dintre măsurile prevăzute la articolul 4. Comisia decide în legătură cu acțiunile întreprinse ulterior cu privire la informațiile primite în termenul indicativ de o lună și, în orice caz, într-un termen rezonabil de la data primirii informațiilor respective.

  Amendamentul    55

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a.  Atunci când analizează proporționalitatea măsurilor care urmează să fie impuse, Comisia ține seama în mod corespunzător de informațiile și orientările menționate la alineatul (2).

  Amendamentul    56

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În cazul în care consideră că s-a stabilit existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, Comisia prezintă Consiliului o propunere pentru un act de punere în aplicare privind măsurile adecvate.

  6.  În cazul în care consideră că s-a stabilit existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind măsurile menționate la articolul 4.

  Amendamentul    57

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a.  În același timp cu adoptarea deciziei, Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către o rezervă bugetară a unui cuantum echivalent cu valoarea măsurilor adoptate.

  Amendamentul    58

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6b.  Prin derogare de la articolul 31 alineatele (4) și (6) din Regulamentul financiar, Parlamentul European și Consiliul deliberează cu privire la propunerea de transfer în termen de patru săptămâni de la primirea acesteia de către cele două instituții. Propunerea de transfer se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în acest termen de patru săptămâni, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea voturilor exprimate, sau Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, o modifică sau o respinge. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul modifică propunerea de transfer, se aplică articolul 31 alineatul (8) din Regulamentul financiar.

  Amendamentul    59

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6c.  Decizia menționată la alineatul (6) intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu resping propunerea de transfer în termenul menționat la alineatul (6b).

  Amendamentul    60

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  Se consideră că decizia este adoptată de Consiliu, cu excepția cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să respingă propunerea Comisiei în termen de o lună de la adoptarea propunerii de către Comisie.

  eliminat

  Amendamentul    61

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8.  Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate modifica propunerea Comisiei și poate adopta textul modificat drept decizie a Consiliului.

  eliminat

  Amendamentul    62

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statul membru vizat poate, în orice moment, să prezinte Comisiei elemente de probă pentru a arăta că deficiența generalizată în ceea ce privește statul de drept a fost remediată sau a încetat să mai existe.

  1.  Statul membru vizat poate, în orice moment, să prezinte Comisiei o notificare oficială incluzând elemente de probă pentru a arăta că deficiența generalizată în ceea ce privește statul de drept a fost remediată sau a încetat să mai existe.

  Amendamentul    63

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comisia evaluează situația din statul membru vizat. Odată ce deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept pe baza cărora au fost adoptate măsurile adecvate încetează să mai existe, integral sau parțial, Comisia prezintă Consiliului o propunere de decizie de ridicare a respectivelor măsuri, integral sau parțial. Se aplică procedura prevăzută la articolul 5 alineatele (2), (4), (5), (6) și (7).

  2.  La cererea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă, Comisia, ținând cont de eventualele avize ale Grupului, evaluează situația din statul membru vizat în termenul indicativ de o lună și, în orice caz, într-un termen rezonabil de la data primirii notificării oficiale. Odată ce deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept pe baza cărora au fost adoptate măsurile menționate la articolul 4 încetează să mai existe, integral sau parțial, Comisia adoptă fără întârziere o decizie de ridicare a respectivelor măsuri, integral sau parțial. În același timp cu adoptarea deciziei sale, Comisia prezintă simultan Parlamentului European și Consiliului o propunere de ridicare, în totalitate sau parțial, a rezervei bugetare menționate la articolul 5 alineatul (6a). Se aplică procedura prevăzută la articolul 5 alineatele (2), (4), (5), (6), (6b) și (6c).

  Amendamentul    64

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  În cazul ridicării măsurilor privind suspendarea aprobării unuia sau a mai multor programe sau modificările acestora menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (i) sau privind suspendarea angajamentelor menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (ii), sumele corespunzătoare angajamentelor suspendate sunt înscrise în buget sub rezerva articolului 7 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX (Regulamentul privind CFM). Angajamentele suspendate ale exercițiului n pot fi înscrise în buget cel târziu în exercițiul n+2.

  3.  În cazul ridicării măsurilor privind suspendarea aprobării unuia sau a mai multor programe sau modificările acestora menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (i) sau privind suspendarea angajamentelor menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (ii), sumele corespunzătoare angajamentelor suspendate sunt înscrise în buget sub rezerva articolului 7 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX (Regulamentul privind CFM). Angajamentele suspendate ale exercițiului n pot fi înscrise în buget cel târziu în exercițiul n+2. Începând cu anul n+3, o sumă echivalentă cu angajamentele suspendate se introduce în rezerva Uniunii pentru angajamente prevăzută la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX al Consiliului (Regulamentul privind CFM).

  Amendamentul    65

  Propunere de regulament

  Articolul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 7

  eliminat

  Informarea Parlamentului European

   

  Comisia informează de îndată Parlamentul European cu privire la toate măsurile propuse sau adoptate în temeiul articolelor 4 și 5.

   

  Amendamentul    66

  Propunere de regulament

  Articolul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 7a

   

  Raportarea

   

  Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, în special cu privire la eficacitatea măsurilor adoptate, dacă este cazul, în termen de cel mult cinci ani de la data intrării sale în vigoare.

   

  În cazul în care este necesar, raportul este însoțit de propuneri adecvate.

  Amendamentul    67

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2021.

  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  Amendamentul    68

  Propunere de regulament

  Articolul 8 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 8a

   

  Includerea în Regulamentul financiar

   

  Conținutul prezentului regulament se introduce în Regulamentul financiar după următoarea revizuire a acestuia.

  • [1]  JO C 291, 17.8.2018, p. 1.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Context

  Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020” (COM (2018) 98) subliniază că „Uniunea este o comunitate de drept, iar valorile sale constituie însuși temeiul existenței sale. Respectul pentru aceste valori trebuie, prin urmare, să fie asigurat în toate politicile Uniunii. Acest lucru este valabil inclusiv în privința bugetului UE, respectarea valorilor fundamentale fiind o condiție prealabilă esențială pentru o bună gestiune financiară și o finanțare eficace a UE.”

  Preocupările cu privire la deficiențele din cadrul sistemelor naționale de controale și echilibre care ar putea submina respectarea valorilor fundamentale consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană au reprezentat o chestiune de dezbatere publică recentă. În acest context, s-a sugerat că nerespectarea valorilor fundamentale ar trebui să aibă consecințe care includ suspendarea plăților de la bugetul UE.

  În special, în rezoluția sa din 14 martie 2018 privind următorul cadru financiar multianual (CFM), Parlamentul European a invitat Comisia „propună un mecanism prin care statele membre care nu respectă valorile consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) să poată suporta consecințe financiare”. Cu toate acestea, Parlamentul a avertizat, de asemenea, că „beneficiarii finali ai bugetului Uniunii” nu pot fi în niciun caz afectați de „încălcări ale normelor de care nu sunt responsabili”;

  La 2 mai 2018, ca parte integrantă a pachetului CFM 2021-2017, Comisia a publicat o propunere legislativă pentru a stabili normele necesare pentru protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre. Propunerea se întemeiază pe articolul 322 alineatul (1) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ca și Regulamentul financiar.

  În conformitate cu propunerea Comisiei, pentru a-și proteja interesele financiare de riscul de pierderi financiare cauzate de deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, UE ar trebui să fie în măsură să impună măsuri adecvate care să includă suspendarea, reducerea și restricționarea accesului la fondurile UE într-un mod proporțional cu natura, gravitatea și domeniul de aplicare ale deficiențelor.

  Procedura propusă de Comisie pentru adoptarea acestor măsuri este următoarea: atunci când există motive întemeiate de a crede că există o deficiență generalizată, Comisia notifică mai întâi statul membru în cauză și analizează observațiile acestuia. Atunci când Comisia consideră că s-a constatat o deficiență generalizată, prezintă Consiliului o propunere de decizie privind măsurile, care decide în concordanță cu votul cu majoritate calificată inversă (și anume, este necesară o majoritate calificată pentru a respinge sau a modifica propunerea). Aceeași procedură se aplică ridicării măsurilor atunci când deficiența încetează să mai existe.

  Poziția raportorilor

  Raportorii împărtășesc obiectivele generale prezentate de Comisie și propun o serie de modificări pentru a întări propunerea și a mări eficacitatea acesteia, în conformitate cu următoarele linii directoare.

    Valorile fundamentale și criteriile de la Copenhaga: Articolele 2 și 3 ar trebui modificate pentru a clarifica faptul că, astfel cum s-a sugerat în Rezoluția Parlamentului din 14 martie 2018 privind noul CFM, statul de drept se interpretează având în vedere valorile fundamentale consacrate la articolul 2 din TUE. Criteriile de la Copenhaga, principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească toate țările candidate pentru a deveni state membre ale Uniunii, trebuie luate în considerare atunci când se evaluează riscul pe care o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept îl reprezintă pentru principiile bunei gestiuni financiare. Printre aceste criterii se numără stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului, respectarea și protecția minorităților, o economie de piață funcțională și capacitatea de a face față concurenței și forțelor pieței, precum și capacitatea de asumare a obligațiilor care decurg din statutul de membru al Uniunii.

    Evaluarea deficiențelor generalizate: atunci când se analizează existența unei deficiențe generalizate și pentru a se asigura proporționalitatea măsurilor adoptate, este necesar ca Comisia să ia în considerare toate informațiile pertinente, inclusiv informații din partea Parlamentului și din partea unor organisme precum Comisia de la Veneția a Consiliului Europei. Comisia trebuie să ia, de asemenea, în considerare criteriile utilizate în contextul negocierilor de aderare la Uniune, în special capitolele acquis-ului privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale (23), justiția, libertatea și securitatea (24), controlul financiar (32) și impozitarea (16), precum și orientările utilizate în contextul Mecanismului de cooperare și verificare.

    Protecția beneficiarilor finali: deși propunerea Comisiei prevede că impunerea de măsuri adecvate nu afectează obligația entităților guvernamentale de a pune în aplicare programe sau fonduri și, în special, obligația de a efectua plăți către beneficiarii finali, nu este pe deplin clar modul în care se va asigura respectarea acestei dispoziții. Comisia ar trebui să ia toate măsurile adecvate pentru a sprijini beneficiarii finali în asigurarea respectării cererilor lor atunci când nu sunt respectate obligațiile legale.

    Procedura de adoptare/ridicare a măsurilor și implicarea Parlamentului: singurul drept conferit de propunerea Comisiei către Parlament este de a fi informat cu privire la orice măsură propusă sau adoptată. În mod clar, această dispoziție nu respectă prerogativa instituțională a Parlamentului, în calitate de componentă a autorității bugetare a UE, având în vedere efectul semnificativ al măsurilor propuse asupra bugetului Uniunii. Raportorii propun, prin urmare, un mecanism mai echilibrat, care să pună Parlamentul și Consiliul pe picior de egalitate. Potrivit procedurii propuse, Comisia ar adopta o decizie privind măsurile adecvate prin propriul act de punere în aplicare și ar înainta simultan Parlamentului și Consiliului o propunere de transfer către o rezervă bugetară a unui cuantum echivalent cu valoarea măsurilor adoptate. Decizia respectivă ar intra în vigoare numai în cazul în care Parlamentul și Consiliul nu le resping în termen de o lună. Principiul votului cu majoritate (calificată) inversă inclus în propunerea Comisiei va fi păstrat în procedura propusă.

    Alte aspecte: se propun modificări pentru a se preciza mai exact ce anume constituie periclitarea independenței sistemului judiciar; pentru a îmbunătăți siguranța procedurii prin includerea unor termene orientative pentru a permite Comisiei să reacționeze la informațiile primite de la statele membre; și pentru a se asigura că, în cazul în care măsurile instituite nu sunt suprimate după doi ani, fondurile suspendate nu sunt pierdute, ci sunt introduse în rezerva Uniunii pentru angajamente prevăzută în Regulamentul privind CFM 2021-2027.

  AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (5.12.2018)

  destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

  (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Raportor pentru aviz (*): Josep-Maria Terricabras

  (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Propunere de

  Propunere de

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

  privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

  privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept și drepturile fundamentale în statele membre

   

  (Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Statul de drept este una dintre principalele valori pe care se bazează Uniunea. Astfel cum se reamintește la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aceste valori sunt comune statelor membre.

  (1)  Uniunea se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Astfel cum se reamintește la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată de pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a)  Statul de drept, democrația și drepturile fundamentale se află într-o relație triunghiulară, susținându-se reciproc și protejând împreună nucleul constituțional al UE și al statelor sale membre; Nu poate exista o ierarhie a valorilor în Uniune. Interdependența dintre o democrație funcțională, instituții puternice și responsabile, un proces decizional transparent și incluziv și un stat de drept funcțional este esențială pentru a asigura respectarea efectivă a drepturilor omului și viceversa. Articolele 2 și 6 din TUE le impun statelor membre să respecte întru totul, să protejeze și să promoveze principiile statului de drept, drepturile fundamentale și democrația.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Statul de drept impune tuturor autorităților publice să acționeze în limitele stabilite de lege, în conformitate cu valorile democrației și ale drepturilor fundamentale, precum și sub controlul unor instanțe de judecată independente și imparțiale. În conformitate cu statul de drept, principii precum, în special, legalitatea7 , securitatea juridică8 , interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive9 , separarea puterilor în stat10 și o protecție jurisdicțională efectivă de către instanțele independente11 trebuie să fie respectate12 .

  (2)  Statul de drept impune tuturor autorităților publice să acționeze în limitele stabilite de lege, în conformitate cu principiile democrației și cu respectarea drepturilor fundamentale, precum și sub controlul unor instanțe de judecată independente și imparțiale. În conformitate cu statul de drept, trebuie respectate12 principii precum, în special, legalitatea7, inclusiv un proces transparent, responsabil și democratic de implementare a legislației, securitatea juridică8 , interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea prerogativelor executive9, separarea puterilor în stat10, accesul la justiție și o protecție jurisdicțională efectivă în fața unor instanțe independente11 și imparțiale .

  __________________

  __________________

  7 Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.

  7 Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.

  8 Hotărârea Curții de Justiție din 12 noiembrie 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi & Figlio și Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.

  8 Hotărârea Curții de Justiție din 12 noiembrie 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi & Figlio și Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.

  9 Hotărârea Curții de Justiție din 21 septembrie 1989, Hoechst, cauzele conexate 46/87 și 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.

  9 Hotărârea Curții de Justiție din 21 septembrie 1989, Hoechst, cauzele conexate 46/87 și 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.

  10 Hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35 și hotărârea Curții de Justiție din 22 decembrie 2010, DEB, C279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.

  10 Hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35 și hotărârea Curții de Justiție din 22 decembrie 2010, DEB, C279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.

  11 Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 40-41.

  11 Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 40-41.

  12 Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept”, COM(2014) 158 final, anexa I.

  12 Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept”, COM(2014) 158 final, anexa I.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a)  Statele membre ar trebui să susțină și să cultive valoarea statului de drept și să dea un exemplu îndreptându-se către o cultură comună a statului de drept, care este o condiție esențială pentru legitimitatea proiectului european în ansamblu și condiția de bază pentru consolidarea încrederii cetățenilor în Uniune. Deteriorarea statului de drept într-un stat membru afectează în mod negativ statul de drept în întreaga Uniune.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 2 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2b)  În Uniune drepturile fundamentale sunt stipulate, în special, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care, în conformitate cu articolul 6 din TUE, are aceeași valoare juridică ca tratatele și, prin urmare, trebuie respectată în întreaga legislație a Uniunii, inclusiv în prezentul regulament. Obligația de a respecta, proteja și promova drepturile fundamentale este prevăzută, de asemenea, în numeroase tratate internaționale privind drepturile omului, inclusiv în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în Carta socială europeană, în protocolul adițional la aceasta și în versiunea sa revizuită.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Statul de drept este o condiție prealabilă pentru protecția celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, cum ar fi libertatea, democrația, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Respectarea statului de drept este legată în mod intrinsec de respectarea democrației și a drepturilor fundamentale: nu poate exista democrație și respectarea drepturilor fundamentale fără respectarea statului de drept și viceversa.

  eliminat

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Atunci când statele membre execută bugetul Uniunii, indiferent de metoda de execuție pe care o utilizează, respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru asigurarea conformității cu principiile bunei gestiuni financiare, consacrate la articolul 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  (4)  Atunci când statele membre execută bugetul Uniunii, indiferent de metoda de execuție pe care o utilizează, respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale este o condiție prealabilă esențială pentru asigurarea conformității cu principiile bunei gestiuni financiare, consacrate la articolul 317 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Organismele judiciare ar trebui să acționeze în mod independent și imparțial, iar organele de urmărire penală ar trebui să își poată exercita în mod corespunzător funcția. Acestea ar trebui să dispună de resurse suficiente și de proceduri pentru a acționa în mod eficace și cu respectarea deplină a dreptului la un proces echitabil. Aceste condiții sunt cerute drept garanție minimă împotriva unor decizii ilegale și arbitrare luate de autoritățile publice care ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii.

  (6)  Independența și imparțialitatea sistemului judiciar ar trebui garantate întotdeauna, iar organele de urmărire penală ar trebui să își poată îndeplini funcția în mod corespunzător. Acestea ar trebui să dispună de resurse suficiente și de proceduri pentru a acționa în mod eficace și cu respectarea deplină a dreptului la un proces echitabil. Aceste condiții sunt cerute drept garanție minimă împotriva unor decizii ilegale și arbitrare luate de autoritățile publice care ar putea submina aceste principii fundamentale.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Respectarea statului de drept este importantă nu doar pentru cetățenii Uniunii, ci și pentru inițiativele de afaceri, pentru inovare, pentru investiții și pentru buna funcționare a pieței interne, care se va dezvolta cel mai bine dacă există un cadru juridic și instituțional solid.

  (8)  Respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale este esențială pentru ca cetățenii UE să poată participa pe deplin la viața democratică a Uniunii; Ea este, de asemenea, importantă pentru antreprenoriat, inițiativele de afaceri, inovare și investiții și pentru promovarea unei piețe interne funcționale, bazate pe drepturi. Piața internă are nevoie de un cadru juridic și instituțional stabil pentru a asigura încrederea tuturor actorilor, pentru a-și valorifica întregul potențial și pentru a realiza o creștere durabilă pe termen lung . În situațiile în care un stat membru nu mai garantează respectarea statului de drept sau a drepturilor fundamentale, Uniunea și statele sale membre au datoria de a proteja integritatea și aplicarea tratatelor și de a proteja drepturile tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția lor.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Articolul 19 din TUE, care oferă formularea concretă a valorii statului de drept consacrată la articolul 2 din TUE, impune statelor membre să asigure protecția jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de legislația Uniunii, inclusiv în domeniile având legătură cu execuția bugetului Uniunii. Existența însăși a unui control jurisdicțional efectiv, menit să asigure respectarea legislației Uniunii, este esența statului de drept și impune existența unor instanțe independente13. Menținerea independenței instanțelor este esențială, astfel cum se confirmă la articolul 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene14. Acest lucru este valabil, în special, pentru controlul jurisdicțional al valabilității măsurilor, a contractelor sau a altor instrumente generatoare de cheltuieli sau de datorii publice, între altele în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, care pot fi aduse, de asemenea, în fața instanțelor.

  (9)  Articolul 19 din TUE, care oferă formularea concretă a valorii statului de drept consacrată la articolul 2 din TUE, impune statelor membre să asigure protecția jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de legislația Uniunii, inclusiv în domeniile având legătură cu execuția bugetului Uniunii. Eficacitatea sistemelor judiciare este un aspect esențial al statului de drept, fiind crucială pentru asigurarea egalității de tratament, sancționând abuzurile guvernului și prevenind orice formă de comportament arbitrar; Existența însăși a unui control jurisdicțional efectiv, menit să asigure respectarea legislației Uniunii, este esența statului de drept și impune existența unor instanțe independente13. Garantarea dreptului la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil și menținerea independenței instanțelor sunt esențiale, astfel cum se confirmă la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene14. Acest lucru este valabil, în special, pentru controlul jurisdicțional al legalității măsurilor, contractelor sau a altor instrumente generatoare de cheltuieli sau de datorii publice, între altele în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, în raport cu care pot fi, de asemenea, sesizate instanțele.

  __________________

  __________________

  13 Cauza C-64/16, punctele 32-36.

  13 Cauza C-64/16, punctele 32-36.

  14 Cauza C-64/16, punctele 40-41.

  14 Cauza C-64/16, punctele 40-41.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)  Prin urmare, există o legătură clară între respectarea statului de drept și execuția eficientă a bugetului Uniunii potrivit principiilor bunei gestiuni financiare.

  (10)  Prin urmare, există o legătură clară între respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale și execuția eficientă a bugetului Uniunii potrivit principiilor bunei gestiuni financiare.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Deficiențele generalizate existente în statele membre în ceea ce privește statul de drept care afectează în special buna funcționare a autorităților publice și a controlului jurisdicțional efectiv pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii.

  (11)  Deficiențele generalizate din statele membre în ceea ce privește statul de drept și drepturile fundamentale pot aduce prejudicii grave intereselor financiare ale Uniunii, în special în cazul neregulilor în cheltuirea bugetului Uniunii și drepturile și când sunt lezate interesele cetățenilor, indiferent de locul în care trăiesc.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Identificarea unei deficiențe generalizate necesită o evaluare calitativă realizată de Comisie. Evaluarea respectivă se poate baza pe informații primite din toate sursele disponibile și de la toate instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, cum ar fi organismele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare.

  (12)  Pentru a identifica o deficiență generalizată, Comisia, asistată de un grup reprezentativ de experți independenți. trebuie să facă o evaluare calitativă obiectivă, transparentă, nepolitizată și imparțială, bazată pe dovezi specifice. Evaluarea anuală a tuturor statelor membre ar trebui să se bazeze pe informații primite din toate sursele disponibile și de la toate instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și ale Curții Europene a drepturilor omului, rapoartele Curții de Conturi, rapoartele și avizele altor instituții, organisme, oficii sau agenții ale Uniunii, precum Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, cum ar fi organismele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare, precum și rapoartele din partea organizațiilor neguvernamentale și ale societății civile. Această evaluare ar trebui să înlocuiască instrumentele și mecanismele existente, cum ar fi Mecanismul de cooperare și de verificare pentru Bulgaria și România.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament instituie normele necesare pentru protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre.

  Prezentul regulament instituie normele necesare pentru protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept și drepturile fundamentale în statele membre.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  „statul de drept” se referă la valoarea Uniunii consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care include principii precum legalitatea care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor , securitatea juridică, interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive, o protecție jurisdicțională efectivă asigurată de instanțe independente, inclusiv a drepturilor fundamentale, separarea puterilor în stat și egalitatea în fața legii;

  (a)  „statul de drept și drepturile fundamentale”, consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cuprind principii precum legalitatea, care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor , securitatea juridică, interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea prerogativelor executive, accesul la justiție și protecția judiciară în fața unor instanțe independente și imparțiale; separarea puterilor în stat; nediscriminarea și egalitatea în fața legii; respectarea drepturilor fundamentale stipulate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în tratatele internaționale în domeniul drepturilor omului;

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  „deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept” înseamnă o practică sau o omisiune larg răspândită ori recurentă sau o măsură luată de autoritățile publice care afectează statul de drept;

  (b)  „deficiență generalizată” înseamnă orice situație în care se poate stabili o amenințare sistemică la adresa statului de drept și a drepturilor fundamentale sau în care statul de drept și drepturile fundamentale sunt, în mod direct sau indirect, subminate în mod sistemic, fie prin impactul combinat al unor practici, omisiuni, măsuri sau inacțiuni ale autorităților publice, prin practici, omisiuni, măsuri sau acțiuni răspândite sau repetate întreprinse de autoritățile publice, și în cazul în care această situație afectează sau riscă să afecteze buna execuție a bugetului Uniunii, în special activitățile de gestionare și control, în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare și protecției intereselor financiare ale Uniunii;

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  -1.  Se iau măsuri corespunzătoare, echilibrate și proporționale atunci când Comisia constată că are motive rezonabile să considere că sunt îndeplinite condițiile unei deficiențe generalizate într-un stat membru.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Se iau măsuri adecvate în cazul în care o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii, în special:

  1.  Măsurile se iau în cazul în care o deficiență generalizată într-un stat membru afectează sau riscă să afecteze, în special:

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa)  execuția corectă a bugetului Uniunii în urma unei încălcări sistematice a drepturilor fundamentale.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Următoarele fapte pot, în special, să fie considerate deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept:

  2.  Următoarele fapte, în special, se consideră deficiențe generalizate:

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  periclitarea independenței sistemului judiciar;

  (a)  periclitarea independenței sistemului judiciar, inclusiv stabilind orice tip de limitări privind capacitatea de exercitare a funcțiilor judiciare în mod autonom, intervenind din exterior asupra garanțiilor de independență, limitând activitatea judiciară în temeiul unui ordin din afară, revizuind în mod arbitrar normele privind numirea sau condițiile de muncă ale personalului judiciar, sau influențându-l în orice mod care îi pune în pericol imparțialitatea;

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  La identificarea unei deficiențe generalizate, Comisia este asistată de un grup reprezentativ de experți independenți (Grupul de experți pentru statul de drept și drepturile fundamentale), care evaluează anual situația din toate statele membre pe baza unor criterii și informații cantitative și calitative, inclusiv hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului, rapoarte ale Curții de Conturi, rapoartele și avizele altor instituții, organisme, oficii sau agenții ale Uniunii, precum și concluziile și recomandările organizațiilor internaționale relevante. Această evaluare se publică.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2b.  La dezbaterea anuală pe tema evaluării efectuate de Grupul de experți pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale participă Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale. În acest scop, parlamentele naționale și comisia competentă a Parlamentului European constituie un grup parlamentar mixt specializat. Organizarea și normele de procedură ale grupului parlamentar mixt sunt stabilite în comun de Parlamentul European și de parlamentele naționale, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 3a

   

  Grupul de experți privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale

   

  1. Grupul de experți privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale este alcătuit din următorii membri:

   

  (a) un expert independent desemnat de parlamentul național al fiecărui stat membru, care este un fost judecător calificat la curtea constituțională sau la curtea supremă retras din activitate;

   

  (b) alți zece experți numiți de Parlamentul European cu o majoritate de două treimi, selecționați de pe o listă de experți nominalizați de:

   

  (i) Federația europeană a academiilor de științe exacte și umaniste (ALLEA);

   

  (ii) Rețeaua europeană a instituțiilor naționale din domeniul drepturilor omului (REINDO);

   

  (iii) Consiliul Europei (inclusiv Comisia de la Veneția, Grupul de state împotriva corupției (GRECO) și Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei);

   

  (iv) Comisia Europeană pentru eficiența justiției (CEPEJ) și Consiliul Barourilor Europene (CCBE); și

   

  (v) Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

   

  2. În componența sa, Grupul de experți privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale asigură echilibrul de gen.

   

  3. Președintele Grupului de experți privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale este ales din rândul membrilor grupului.

   

  4. Pentru a facilita activitatea Grupului de experți privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, Comisia asigură secretariatul grupului de experți, oferind-i posibilitatea de a funcționa eficient, în special prin colectarea surselor de date și informații ce urmează a fi analizate și evaluate, precum și prin acordarea de sprijin administrativ.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept în statele membre

  Referințe

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Comisii competente

  Data anunțului în plen

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  LIBE

  11.6.2018

  Comisii asociate - data anunțului în plen

  5.7.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Josep-Maria Terricabras

  9.7.2018

  Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

  Data anunțului în plen

  5.7.2018

  Examinare în comisie

  8.11.2018

  19.11.2018

  3.12.2018

   

  Data adoptării

  3.12.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  33

  10

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Max Andersson, France Jamet

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  33

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

  ECR

  Helga Stevens

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

  10

  -

  ECR

  Branislav Škripek, Kristina Winberg

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  France Jamet, Auke Zijlstra

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

  3

  0

  PPE

  József Nagy

  S&D

  Emilian Pavel, Sergei Stanishev

  Legenda simbolurilor utilizate

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (23.11.2018)

  destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

  (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Raportoare pentru aviz: Iskra Mihaylova

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Statul de drept este o condiție prealabilă pentru protecția celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, cum ar fi libertatea, democrația, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Respectarea statului de drept este legată în mod intrinsec de respectarea democrației și a drepturilor fundamentale: nu poate exista democrație și respectarea drepturilor fundamentale fără respectarea statului de drept și viceversa.

  (3)  Statul de drept este o condiție prealabilă pentru protecția celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază Uniunea, cum ar fi libertatea, democrația, nediscriminarea, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Respectarea statului de drept este legată în mod intrinsec de respectarea democrației și a drepturilor fundamentale: nu poate exista democrație și respectarea drepturilor fundamentale fără respectarea statului de drept și viceversa. Democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt esențiale pentru credibilitatea Uniunii.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a)  La 25 octombrie 2016, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale. În plus, la 11-12 martie 2016, Comisia Europeană pentru democrație prin drept („Comisia de la Veneția”) a adoptat lista de criterii ale statului de drept (CDL-AD (2016) 007).

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Deficiențele generalizate existente în statele membre în ceea ce privește statul de drept care afectează în special buna funcționare a autorităților publice și a controlului jurisdicțional efectiv pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii.

  (11)  Deficiențele generalizate existente în statele membre în ceea ce privește statul de drept care afectează în special buna funcționare a autorităților publice și a controlului jurisdicțional efectiv pot afecta grav interesele financiare ale Uniunii. Efectuarea unor anchete eficiente în cazul unor astfel de deficiențe și aplicarea unor măsuri eficace și proporționale dacă se constată o deficiență generalizată sunt necesare nu numai pentru a apăra interesele financiare ale Uniunii, cum ar fi colectarea eficientă a veniturilor, dar și pentru a asigura încrederea populației în Uniune și în instituțiile sale. În definitiv, numai un sistem judiciar independent, care susține statul de drept și securitatea juridică în toate statele membre, poate să garanteze că sumele provenite de la bugetul UE sunt suficient de protejate.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Identificarea unei deficiențe generalizate necesită o evaluare calitativă realizată de Comisie. Evaluarea respectivă se poate baza pe informații primite din toate sursele disponibile și de la toate instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, cum ar fi organismele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare.

  (12)  Pentru a identifica o deficiență generalizată, Comisia trebuie să facă o evaluare calitativă transparentă și imparțială. Evaluarea respectivă se poate baza pe informații primite din toate sursele disponibile și de la toate instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi, avizele experților agențiilor relevante ale Uniunii Europene, recomandările făcute de orice grup de experți independent, după cum se menționează în Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016, și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, cum ar fi organismele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13)  Ar trebui stabilite măsurile posibile care pot fi adoptate în cazul unor deficiențe generalizate, precum și procedura care trebuie urmată pentru adoptarea măsurilor respective. Aceste măsuri ar trebui să includă suspendarea plăților și a angajamentelor, o reducere a finanțării în cadrul angajamentelor existente, precum și interdicția de a încheia noi angajamente cu destinatarii.

  (13)  Ar trebui să se determine măsurile care pot fi adoptate în cazul unor deficiențe generalizate și procedura care trebuie urmată pentru adoptarea lor, să se aplice criterii egale și toate statele membre să beneficieze de tratament egal. Aceste măsuri ar trebui să includă suspendarea plăților și a angajamentelor, o reducere a finanțării în cadrul angajamentelor existente, precum și interdicția de a încheia noi angajamente cu destinatarii. Orice decizie de a impune aceste măsuri ar trebui să ofere garanții serioase, bazate pe evaluări ale impactului, pentru a se asigura că beneficiarii finali ai fondurilor UE nu au de suferit. 

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  La stabilirea măsurilor care urmează a fi adoptate ar trebui să se aplice principiul proporționalității, în special ținându-se seama de gravitatea situației, de intervalul de timp scurs de la începerea comportamentului relevant, de durata și recurența acestuia, de intenția și de gradul de cooperare a statului membru vizat pentru a pune capăt încălcării deficienței generalizate în ceea ce privește statul de drept, precum și de efectele deficienței în cauză asupra fondurilor respective ale Uniunii.

  (14)  La stabilirea măsurilor care urmează a fi adoptate ar trebui să se aplice principiul proporționalității, în special ținându-se seama de gravitatea situației, de intervalul de timp scurs de la începerea comportamentului relevant, de durata și recurența acestuia, de intenția și de gradul de cooperare a statului membru vizat pentru a pune capăt încălcării deficienței generalizate în ceea ce privește statul de drept, precum și de efectele deficienței în cauză asupra fondurilor respective ale Uniunii. Domeniul de aplicare și nivelul suspendării angajamentelor care urmează a fi impuse ar trebui să fie proporționale, să respecte egalitatea de tratament între statele membre și să țină cont de circumstanțele economice și sociale în care se află statul membru în cauză, precum și de impactul suspendării asupra economiei statului membru în cauză. Impactul suspendării asupra programelor de importanță critică pentru îndreptarea situației statului de drept ar trebui să reprezinte un factor specific de luat în seamă.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a)  Este esențial să se protejeze corespunzător interesele legitime ale destinatarilor și beneficiarilor finali atunci când se adoptă măsuri în cazul unor deficiențe generalizate. Atunci când analizează măsurile ce urmează a fi adoptate, Comisia ar trebui să țină seama de impactul lor potențial asupra destinatarilor și beneficiarilor finali. Pentru a întări protecția destinatarilor sau beneficiarilor finali, Comisia ar trebui să monitorizeze activ dacă entitățile guvernamentale și statele membre își respectă obligația juridică de a face în continuare plăți după adoptarea măsurilor în temeiul prezentului regulament și să le comunice destinatarilor sau beneficiarilor finali care le sunt drepturile în cazul în care apar încălcări.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14b)  Este esențial ca beneficiarii individuali ai burselor oferite prin programe precum Erasmus, ai granturilor de cercetare sau ai unor granturi individuale similare să nu fie afectați dacă se adoptă măsuri împotriva unui stat membru în caz de deficiențe generalizate.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament și având în vedere importanța efectelor financiare a măsurilor impuse în temeiul prezentului regulament, ar trebui să i se confere competențe de executare Consiliului, care ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor care se impun pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă.

  (15)  Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament și având în vedere importanța efectelor financiare a măsurilor impuse în temeiul prezentului regulament, ar trebui să i se confere competențe de executare Consiliului, care ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor care se impun pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ar trebui decis prin unanimitate de voturi fără participarea statului membru în cauză.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Înainte de a propune adoptarea oricărei măsuri în temeiul prezentului regulament, Comisia ar trebui să informeze statul membru vizat cu privire la motivele pentru care consideră că există o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept în statul membru respectiv. Statul membru ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații. Comisia și Consiliul ar trebui să țină seama de aceste observații.

  (16)  Înainte de a propune adoptarea oricărei măsuri în temeiul prezentului regulament, Comisia ar trebui să informeze statul membru vizat despre rezultatul evaluărilor efectuate fie de un grup independent de experți, fie de Comisie, și despre motivele pentru care consideră că există o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept în statul membru respectiv. Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la notificare și la cuprinsul ei. Statul membru în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații. Comisia ar trebui să țină seama de aceste observații.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  Consiliul ar trebui să ridice măsurile cu efect suspensiv pe baza unei propuneri a Comisiei dacă situația care a condus la impunerea măsurilor respective a fost suficient remediată.

  eliminat

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la toate măsurile propuse și adoptate în temeiul prezentului regulament,

  (18)  Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate măsurile propuse și adoptate în temeiul prezentului regulament,

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  „deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept” înseamnă o practică sau o omisiune larg răspândită ori recurentă sau o măsură luată de autoritățile publice care afectează statul de drept;

  (b)  „deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept” înseamnă o practică sau o omisiune larg răspândită ori recurentă sau o măsură luată de autoritățile publice care afectează statul de drept, așa cum se descrie la articolul 3;

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Măsuri

  Deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Se iau măsuri adecvate în cazul în care o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii, în special:

  1.  Deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru care afectează sau riscă să afecteze principiile bunei gestiuni financiare sau protecția intereselor financiare ale Uniunii sunt, în special:

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa)  libertatea de opinie și de expresie, inclusiv libertatea presei, libertatea de asociere și libertatea academică;

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fb)  disciplina fiscală a statului membru respectiv, în special evitarea deficitului public excesiv în conformitate cu articolul 126 din TFUE;

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  limitarea disponibilității și a eficacității căilor de atac, inclusiv prin intermediul unor norme procedurale restrictive, neexecutarea hotărârilor judecătorești sau limitarea anchetării, a urmăririi penale sau a sancționării efective ale încălcărilor legii.

  (c)  limitarea disponibilității și a eficacității căilor de atac, inclusiv prin intermediul unor norme procedurale restrictive, neexecutarea hotărârilor judecătorești, cu un accent special pe deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene care decurg din procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, sau limitarea anchetării, a urmăririi penale sau a sancționării efective ale încălcărilor legii;

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca)  restricționarea în mod disproporționat a libertății presei, a libertății de asociere și a libertății academice;

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (cb)  incapacitatea de a garanta că guvernul este responsabil în fața legii în aceeași măsură ca și actorii privați;

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (cc)  incapacitatea de a garanta că legile sunt publicate și juste și protejează drepturile fundamentale, inclusiv securitatea persoanelor și a bunurilor, precum și anumite drepturi fundamentale ale omului;

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera cd (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (cd)  incapacitatea de a garanta că procesele prin care legile sunt adoptate, administrate și impuse sunt accesibile, oneste și eficiente;

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera ce (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ce)  incapacitatea de a garanta că justiția este asigurată la timp de către reprezentanți și părți neutre competente, etice și independente, care sunt accesibile, dispun de resurse adecvate și reflectă componența comunităților pe care le deservesc;

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera cf (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (cf)  incapacitatea de a garanta că prerogativele guvernului fac obiectul unor controale neguvernamentale și că funcționarii publici sunt sancționați pentru abateri.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Conținutul măsurilor

  Măsuri

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Se pot adopta una sau mai multe dintre următoarele măsuri adecvate:

  1.  În cazul unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, pot fi adoptate următoarele măsuri:

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  în cazul în care Comisia execută bugetul Uniunii în cadrul gestiunii partajate în temeiul [articolului 62 litera (b)] din Regulamentul financiar:

  (b)  în cazul în care Comisia execută bugetul Uniunii în cadrul gestiunii partajate în temeiul [articolului 62 litera (b)] din Regulamentul financiar, dacă există o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept, cu excepția situației în care se aplică litera (ba):

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  reducerea prefinanțării;

  eliminat

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  întreruperea termenelor de plată;

  eliminat

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  suspendarea plăților.

  eliminat

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  în ceea ce privește fondurile ESI, atunci când Comisia execută bugetul Uniunii prin gestiune partajată în temeiul [articolului 62 litera (b)] din Regulamentul financiar, în cazul unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, ar trebui să se aplice măsurile definite în Regulamentul privind dispozițiile comune.

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Cu excepția cazului în care decizia de adoptare a măsurilor prevede altfel, impunerea măsurilor adecvate nu aduce atingere obligației entităților guvernamentale menționate la alineatul (1) litera (a) sau a statelor membre menționate la alineatul (1) litera (b) de a pune în aplicare programul sau fondul afectat de măsură, în special obligației de a face plăți destinatarilor sau beneficiarilor finali.

  2.  Impunerea măsurilor adecvate nu aduce atingere obligației entităților guvernamentale menționate la alineatul (1) litera (a), nici obligației statelor membre menționate la alineatul (1) litera (b) de a executa programul sau fondul afectat de măsură, în special obligației de a face plăți destinatarilor sau beneficiarilor finali. Orice decizie de a impune măsuri ar trebui să ofere garanții serioase, bazate pe evaluări ale impactului, pentru a se asigura că beneficiarii finali ai fondurilor UE nu au de suferit. 

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Domeniul de aplicare și cuantumul angajamentelor care urmează a fi suspendate sunt proporționale, respectă egalitatea de tratament între statele membre și țin cont de circumstanțele economice și sociale în care se află statul membru în cauză, precum și de impactul suspendării asupra economiei statului membru în cauză. Impactul suspendării asupra programelor de importanță critică pentru îndreptarea mecanismelor statului de drept reprezintă un factor specific de luat în seamă.

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În cazul în care Comisia constată că are motive rezonabile de a considera că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, aceasta trimite statului membru respectiv o notificare scrisă, precizând motivele care stau la baza constatărilor sale.

  1.  În cazul în care Comisia constată că are motive clare și rezonabile de a considera că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, aceasta trimite statului membru respectiv o notificare scrisă, precizând motivele care stau la baza constatărilor sale. Comisia informează cu promptitudine Parlamentul și Consiliul cu privire la notificare și la conținutul ei.

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Când evaluează situația statului de drept, Comisia oferă garanțiile necesare pentru a se asigura că aceleași criterii se aplică tuturor statelor membre, în acord cu principiile egalității de tratament și nediscriminării, adoptând măsuri similare și nediscriminatorii în situații comparabile pentru toate statele membre.

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comisia poate lua în considerare toate informațiile relevante, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi, precum și concluziile și recomandările organizațiilor internaționale relevante.

  2.  Atunci când analizează dacă sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 3, Comisia poate lua în considerare toate informațiile relevante, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rezoluțiile Parlamentului European, recomandările făcute de orice grup de experți independent, după cum se menționează în Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016, rapoartele Curții de Conturi, concluziile și recomandările organizațiilor internaționale relevante, ale organizațiilor și rețelelor neguvernamentale, cum ar fi organele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare, precum și expertizele agențiilor de resort ale Uniunii Europene.

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În cazul în care consideră că s-a stabilit existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, Comisia prezintă Consiliului o propunere pentru un act de punere în aplicare privind măsurile adecvate.

  6.  În cazul în care consideră că s-a stabilit existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (2), Comisia prezintă Parlamentului European pentru formularea unui aviz și Consiliului spre decizie o propunere de act de punere în aplicare privind măsurile adecvate.

   

  După consultarea avizului Parlamentului European, decizia este considerată adoptată de Consiliu, cu excepția cazului în care acesta din urmă decide, cu majoritate calificată, să respingă propunerea Comisiei în termen de o lună de la adoptarea ei de Comisie.

   

  Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate modifica propunerea Comisiei și poate adopta textul modificat drept decizie a Consiliului.

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  Se consideră că decizia este adoptată de Consiliu, cu excepția cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să respingă propunerea Comisiei în termen de o lună de la adoptarea propunerii de către Comisie.

  7.  În cazul în care consideră că s-a stabilit existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (1), Comisia prezintă o propunere de decizie privind măsurile adecvate Parlamentului European și Consiliului în vederea obținerii unui aviz. Ținând cont de avizele Parlamentului European și Consiliului, Comisia adoptă o decizie privind măsurile adecvate, sau o decizie de a nu aplica condiționalitatea statului de drept.

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  7a.  Înainte de a adopta o decizie privind măsurile adecvate, Comisia efectuează o evaluare a impactului potențial al măsurilor respective asupra destinatarilor sau beneficiarilor finali ai plăților aferente programelor sau fondurilor afectate. La evaluarea proporționalității măsurilor, Comisia ia în considerare în mod corespunzător informațiile și orientările menționate la alineatul (2).

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8.  Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate modifica propunerea Comisiei și poate adopta textul modificat drept decizie a Consiliului.

  8.  Consiliul, hotărând în unanimitate, fără participarea statului membru în cauză, poate modifica propunerea Comisiei și poate adopta textul modificat drept decizie a Consiliului.

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 8 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8a.  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, concomitent cu adoptarea deciziei, o propunere de a transfera către o rezervă bugetară o sumă echivalentă cu valoarea măsurilor adoptate.

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 8 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8b.  Prin derogare de la articolul 31 alineatele (4) și (6) din Regulamentul financiar, în termen de patru săptămâni de la primirea propunerii de transfer, Parlamentul European și Consiliul iau o decizie în privința acesteia. Propunerea de transfer se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în acest termen de patru săptămâni, Parlamentul European, hotărând cu majoritatea voturilor exprimate, sau Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, o modifică sau o resping. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul modifică propunerea de transfer, se aplică articolul 31 alineatul (8) din Regulamentul financiar.

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 8 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8c.  Decizia intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul, nu respinge propunerea de transfer în termenul menționat la alineatul (8b).

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 8 d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8d.  Pe parcursul întregii perioade de aplicare a măsurilor, Comisia monitorizează cu sârguință dacă sunt respectate drepturile legale ale destinatarilor sau beneficiarilor finali. De asemenea, Comisia înlesnește transmiterea plângerilor pe care i le trimit destinatarii sau beneficiarii finali dacă consideră că nu le sunt respectate drepturile legale. Dacă constată că statul membru sau entitatea guvernamentală în cauză nu își îndeplinește obligația legală de a efectua plățile, iar interesele legitime ale destinatarilor sau beneficiarilor finali nu sunt respectate, Comisia ia orice măsură adecvată pentru a-i ajuta pe destinatarii sau beneficiarii finali să li se dea curs cererilor.

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  În cazul ridicării măsurilor privind suspendarea aprobării unuia sau a mai multor programe sau modificările acestora menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (i) sau privind suspendarea angajamentelor menționată la articolul 4 alineatul (2) litera (b) punctul (ii), sumele corespunzătoare angajamentelor suspendate sunt înscrise în buget sub rezerva articolului 7 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX (Regulamentul privind CFM). Angajamentele suspendate ale exercițiului n pot fi înscrise în buget cel târziu în exercițiul n+2.

  3.  În cazul ridicării măsurilor privind suspendarea aprobării unuia sau a mai multor programe sau modificările acestora menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (1) sau privind suspendarea angajamentelor menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (2), sumele corespunzătoare angajamentelor suspendate sunt înscrise în buget sub rezerva articolului 7 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX (Regulamentul privind CFM).

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia informează de îndată Parlamentul European cu privire la toate măsurile propuse sau adoptate în temeiul articolelor 4 și 5.

  Comisia informează de îndată Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate măsurile propuse sau adoptate în temeiul articolelor 4 și 5.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept în statele membre

  Referințe

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Comisii competente

         Data anunțului în plen

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  REGI

  11.6.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

         Data numirii

  Iskra Mihaylova

  22.11.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz substituit(ă)

  Matthijs van Miltenburg

  Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

         Data anunțului în plen

         

  5.7.2018

  Examinare în comisie

  9.10.2018

   

   

   

  Data adoptării

  22.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  17

  6

  4

  Membri titulari prezenți la votul final

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  17

  +

  PPE

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

  S&D

  Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

  6

  -

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  4

  0

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

  VERTS/ALE

  Bronis Ropė, Monika Vana

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (22.11.2018)

  destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre

  (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Raportor pentru aviz: Helmut Scholz

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Raportorul salută scopul propunerii de regulament de a proteja bugetul Uniunii împotriva deficiențelor generalizate în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru, care afectează sau riscă să afecteze buna gestiune financiară sau protecția intereselor financiare ale Uniunii. El împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia există o legătură clară între respectarea statului de drept și execuția eficientă a bugetului Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare. El recunoaște, de asemenea, că independența și imparțialitatea sistemului judiciar sunt esențiale pentru a asigura respectarea statului de drept. În același timp, consideră că mecanismul propus îi conferă Comisiei o putere de apreciere prea mare. În special, criteriile de lansare a procedurii și de evaluare calitativă nu sunt clar definite, la fel cum nu sunt nici criteriile pentru alegerea și amploarea măsurilor, iar Comisia ar fi liberă, în ultimă instanță, să decidă dacă să aplice sau nu o măsură, ce măsură ar trebui aplicată și dacă o astfel de măsură ar putea fi anulată ulterior sau nu. Acest lucru este cu atât mai posibil cu cât propunerea Comisiei se consideră ca fiind aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de o lună, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, respinge propunerea („vot cu majoritate calificată inversă”). În plus, mecanismul propus pare lipsit de temei legal (articolul 322 din TFUE, pe care se bazează propunerea, nu ar fi suficient). De asemenea, pare a fi disproporționat, în special în comparație cu articolul 7 din TUE, care poate acoperi cazuri similare de deficiențe în ceea ce privește statul de drept și care impune, în funcție de circumstanțe, o majoritate de patru cincimi din Consiliu și unanimitatea Consiliului European. Prin urmare, raportorul propune un mecanism diferit. Raportorul regretă, de asemenea, că nu s-au organizat consultări specifice cu părțile interesate și nu s-au realizat evaluări ale impactului în pregătirea propunerii de regulament. În special, propunerea prevede că, în cadrul gestiunii directe și indirecte în conformitate cu articolul 62 literele (a) și (c) din Regulamentul financiar, se pot aplica măsuri numai în cazul în care beneficiarul este o entitate guvernamentală. Dacă această condiție nu este îndeplinită, finanțarea respectivă din partea Uniunii nu poate face obiectul niciuneia dintre măsurile menționate în propunerea de regulament. În lipsa unei evaluări a impactului care să clarifice cât de mult din bugetul Uniunii ar rămâne în afara protecției mecanismului propus, este dificil să se stabilească potențialele beneficii ale acestuia. De asemenea, raportorul se întreabă de ce propunerea nu stabilește nicio obligație pentru Comisie de a evalua posibilitatea de a elimina măsuri din proprie inițiativă și de a raporta cu privire la aplicarea regulamentului propus. Având în vedere cele de mai sus, raportorul sugerează ca propunerea să fie modificată după cum urmează.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control bugetar, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Statul de drept este una dintre principalele valori pe care se bazează Uniunea. Astfel cum se reamintește la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, aceste valori sunt comune statelor membre.

  (1)  Uniunea se întemeiază pe valori precum respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. În conformitate cu articolele 2 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), statele membre și instituțiile Uniunii au obligația de a respecta, proteja și promova aceste valori, comune tuturor statelor membre, într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați. Articolul 2 din TUE nu prevede nicio ierarhie a acestor valori.

  Justificare

  Această modificare vizează alinierea considerentului cu formularea efectivă a articolului 2 din TUE.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a)  Statele membre cooperează în mod corespunzător și respectând principiul cooperării loiale pentru a se achita de obligațiile ce le revin în calitate de state membre ale Uniunii, astfel cum se prevede în Tratatul privind Uniunea Europeană.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Statul de drept impune tuturor autorităților publice să acționeze în limitele stabilite de lege, în conformitate cu valorile democrației și ale drepturilor fundamentale, precum și sub controlul unor instanțe de judecată independente și imparțiale. În conformitate cu statul de drept, principii precum, în special, legalitatea7, securitatea juridică8, interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive9, separarea puterilor în stat10 și o protecție jurisdicțională efectivă de către instanțele independente11 trebuie să fie respectate12.

  (2)  Statul de drept impune tuturor autorităților publice să acționeze în limitele stabilite de lege, în conformitate cu valorile democrației și ale drepturilor fundamentale, precum și sub controlul unor instanțe de judecată independente și imparțiale. În conformitate cu statul de drept, principii precum, în special, legalitatea7, securitatea juridică8, interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive9, separarea puterilor în stat10 și o protecție jurisdicțională efectivă de către instanțele independente11 trebuie să fie respectate12.

  _____________________________

  _____________________________

  7 Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.

  7 Hotărârea Curții de Justiție din 29 aprilie 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, PECLI:EU:C:2004:236, punctul 63.

  8 Hotărârea Curții de Justiție din 12 noiembrie 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi & Figlio și Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.

  8 Hotărârea Curții de Justiție din 12 noiembrie 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi și alții Ditta Italo Orlandi & Figlio și Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato. Cauzele conexate 212-217/80, ECLI:EU:C:1981:270, punctul 10.

  9 Hotărârea Curții de Justiție din 21 septembrie 1989, Hoechst, cauzele conexate 46/87 și 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.

  9 Hotărârea Curții de Justiție din 21 septembrie 1989, Hoechst, cauzele conexate 46/87 și 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, punctul 19.

  10 Hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35 și hotărârea Curții de Justiție din 22 decembrie 2010, DEB, C279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.

  10 Hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, punctul 36; hotărârea Curții de Justiție din 10 noiembrie 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, punctul 35 și hotărârea Curții de Justiție din 22 decembrie 2010, DEB, C279/09, ECLI:EU:C:2010:811, punctul 58.

  11 Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 40-41.

  11 Hotărârea Curții de Justiție din 27 februarie 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, punctele 31, 40-41; hotărârea Curții de Justiție din 25 iulie 2018, LM, C-216/18, PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punctele 63-67.

  12 Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept”, COM(2014) 158 final, anexa I.

  12 Comunicarea Comisiei „Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept”, COM(2014) 158 final, anexa I.

  Justificare

  Modificarea vizează alinierea considerentului cu cea mai recentă jurisprudență a Curții de Justiție.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  Independența sistemului judiciar înseamnă, în special, că organismul în cauză își poate exercita funcțiile judiciare în întregime, în mod autonom, fără a face obiectul vreunei restricții ierarhice sau a fi subordonat oricărui alt organism și fără să primească ordine sau instrucțiuni de la nicio sursă, fiind astfel protejat de intervenții sau de presiuni exterioare care ar putea afecta independența membrilor săi și influența deciziile acestora. Pentru a garanta independența și imparțialitatea, sunt necesare norme, în special în ceea ce privește componența organismului, numirea, durata funcției și motivele respingerii și ale concedierii membrilor săi, astfel încât să se înlăture orice îndoială rezonabilă referitoare la impenetrabilitatea organismului respectiv la factori exteriori și la imparțialitatea sa în raport cu interesele cu care se confruntă.

  (7)  Independența sistemului judiciar înseamnă, în special, că organismul în cauză își poate exercita funcțiile judiciare în întregime, în mod autonom, fără a face obiectul vreunei restricții ierarhice sau a fi subordonat oricărui alt organism și fără să primească ordine sau instrucțiuni de la nicio sursă, fiind astfel protejat de intervenții sau de presiuni exterioare care ar putea afecta independența membrilor săi și influența deciziile acestora. Independența sistemului judiciar presupune, de asemenea, echidistanța față de părțile în litigiu și de interesele lor din perspectiva obiectului acestuia. Acest aspect impune respectarea obiectivității și lipsa oricărui interes în soluționarea litigiului în afara strictei aplicări a normei de drept. Pentru a garanta independența și imparțialitatea, sunt necesare norme, în special în ceea ce privește componența organismului, numirea, durata funcției și motivele abținerii, ale respingerii și ale concedierii membrilor săi, astfel încât să se înlăture orice îndoială rezonabilă referitoare la impenetrabilitatea organismului respectiv la factori exteriori și la imparțialitatea sa în raport cu interesele cu care se confruntă.

  (A se vedea amendamentul la considerentul 7a nou al propunerii).

  Justificare

  Modificarea vizează alinierea considerentului cu cea mai recentă jurisprudență a Curții de Justiție (a se vedea în special cauza C-216/18, punctele 63-67).

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a)  Cerința de independență a sistemului judiciar impune, de asemenea, ca regimul disciplinar al celor care au îndatorirea de a judeca să prezinte garanțiile necesare pentru a evita orice risc de utilizare a unui astfel de regim ca sistem de control politic al conținutului deciziilor judiciare. În această privință, adoptarea unor norme care definesc, printre altele, atât comportamentele ce constituie încălcări disciplinare cât și sancțiunile aplicabile în mod concret, care prevăd intervenția unei instanțe independente în conformitate cu o procedură care garantează pe deplin drepturile consacrate la articolele 47 și 48 din cartă, în special dreptul la apărare, și care consacră posibilitatea de a contesta în justiție deciziile organelor disciplinare constituie un ansamblu de garanții esențiale pentru menținerea independenței puterii judecătorești.

  (A se vedea amendamentul la considerentul 7 al propunerii).

  Justificare

  Modificarea vizează alinierea considerentului cu cea mai recentă jurisprudență a Curții de Justiție (a se vedea în special cauza C-216/18, punctele 63-67).

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 11 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (11a)  Comisia ar trebui să fie în măsură să monitorizeze permanent statul de drept în statele membre și, în acest scop, ar putea fi creat un mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale, astfel cum a solicitat Parlamentul European în rezoluția sa din 25 octombrie 20161a.

   

  _________

   

  1a Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (2015/2254(INL)) (JO C 215, 19.6.2018, p. 162-177).

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Identificarea unei deficiențe generalizate necesită o evaluare calitativă realizată de Comisie. Evaluarea respectivă se poate baza pe informații primite din toate sursele disponibile și de la toate instituțiile recunoscute, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, cum ar fi organismele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare.

  (12)  Pentru a identifica o deficiență generalizată, Comisia trebuie să facă o evaluare imparțială, transparentă și calitativă. Evaluarea respectivă ar trebui să se bazeze pe informații primite din toate sursele disponibile și de la toate instituțiile recunoscute, inclusiv condițiile și calendarul adoptării, punerii în aplicare și executării de către statul membru respectiv a capitolelor relevante din acquis, hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi, rezoluțiile Parlamentului European și concluziile și recomandările organizațiilor și rețelelor internaționale relevante, cum ar fi organismele Consiliului Europei și rețelele europene ale curților supreme și ale consiliilor judiciare.

  (A se vedea amendamentele la articolul 5 alineatul (2) al propunerii.)

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a)  Este esențial ca interesele legitime ale destinatarilor și ale beneficiarilor finali ai programului sau fondului vizat de măsurile adoptate în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre să fie pe deplin protejate și să nu fie afectate de încălcări ale normelor pentru care destinatarii și beneficiarii respectivi nu sunt responsabili. Comisia ar trebui să țină seama de impactul potențial asupra destinatarilor și beneficiarilor finali atunci când propune astfel de măsuri și ar trebui să monitorizeze în mod activ respectarea obligației legale a statelor membre de a continua să efectueze plăți după adoptarea de măsuri de către Comisie în conformitate cu prezentul regulament. În cazul unei încălcări de către un stat membru, Comisia ar trebui să informeze destinatarii sau beneficiarii finali cu privire la drepturile lor.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14b)  Înainte de a propune măsuri concrete, Comisia ar trebui să evalueze posibilele implicații bugetare ale unor astfel de măsuri pentru bugetul național al statului membru în cauză, ținând seama în mod corespunzător de principiile proporționalității și nediscriminării.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament și având în vedere importanța efectelor financiare a măsurilor impuse în temeiul prezentului regulament, ar trebui să i se confere competențe de executare Consiliului, care ar trebui să acționeze pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru a facilita adoptarea deciziilor care se impun pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ar trebui utilizat votul cu majoritate calificată inversă.

  (15)  Pentru a asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului regulament și având în vedere importanța efectelor financiare a măsurilor impuse în temeiul prezentului regulament, ar trebui să i se confere competențe de executare Comisiei.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 15 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (15a)  Ținând seama de impactul lor asupra bugetului Uniunii, măsurile impuse în temeiul prezentului regulament ar trebui să intre în vigoare numai după ce Parlamentul European și Consiliul au aprobat transferul într-o rezervă bugetară a unei sume echivalente cu valoarea măsurilor adoptate. Pentru a asigura adoptarea rapidă a unei decizii cu privire la măsurile necesare pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, astfel de transferuri ar trebui considerate a fi aprobate, cu excepția cazului în care sunt modificate sau respinse, într-un termen stabilit, de Parlamentul European sau Consiliu, cel din urmă hotărând cu majoritate calificată.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Înainte de a propune adoptarea oricărei măsuri în temeiul prezentului regulament, Comisia ar trebui să informeze statul membru vizat cu privire la motivele pentru care consideră că există o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept în statul membru respectiv. Statul membru ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații. Comisia și Consiliul ar trebui să țină seama de aceste observații.

  (16)  Înainte de a propune adoptarea oricărei măsuri în temeiul prezentului regulament, Comisia ar trebui să informeze statul membru vizat cu privire la motivele pentru care consideră că există o deficiență generalizată în ceea ce privește statul de drept în statul membru respectiv. Comisia ar trebui să informeze imediat Parlamentul European și Consiliul cu privire la notificare și la conținutul acesteia. Statul membru în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații. Comisia ar trebui să țină seama de aceste observații.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  Consiliul ar trebui să ridice măsurile cu efect suspensiv pe baza unei propuneri a Comisiei dacă situația care a condus la impunerea măsurilor respective a fost suficient remediată.

  (17)  Comisia ar trebui să ridice măsurile cu efect suspensiv și să transmită o propunere Parlamentului European și Consiliului de a ridica integral sau parțial rezerva bugetară pentru măsurile în cauză, dacă situația care a condus la impunerea măsurilor respective a fost suficient remediată.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Comisia ar trebui să informeze Parlamentul European cu privire la toate măsurile propuse și adoptate în temeiul prezentului regulament,

  eliminat

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  „statul de drept” se referă la valoarea Uniunii consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care include principii precum legalitatea – care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor –, securitatea juridică; interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive, o protecție jurisdicțională efectivă asigurată de instanțe independente, inclusiv a drepturilor fundamentale, separarea puterilor în stat și egalitatea în fața legii;

  (a)  „statul de drept” este înțeles în concordanță cu valorile Uniunii consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și cu criteriile de aderare la Uniune stabilite la articolul 49 din Tratat; acesta include principii precum legalitatea – care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor –, securitatea juridică, interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive, o protecție jurisdicțională efectivă asigurată de instanțe independente și imparțiale, inclusiv a drepturilor fundamentale, separarea puterilor în stat și egalitatea în fața legii;

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 2a

   

   Monitorizarea 

   

  Comisia monitorizează și evaluează în permanență punerea în aplicare corectă a dreptului Uniunii și respectarea statului de drept. 

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Măsuri

  Condiții pentru protejarea bugetului Uniunii

  (A se vedea amendamentele la articolele 3, 4 și 5 din propunere.)

  Justificare

  Titlul acestui articol ar trebui aliniat cu conținutul real al articolului.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  cooperarea eficace și în timp util cu Oficiul european de luptă antifraudă și cu Parchetul European în cursul anchetelor sau al urmăririlor penale inițiate de acestea în temeiul propriilor acte juridice și în conformitate cu principiul cooperării loiale.

  (f)  cooperarea eficace și în timp util cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și, cu condiția participării statului membru în cauză, cu Parchetul European în cursul anchetelor sau al urmăririlor penale inițiate de acestea în temeiul propriilor acte juridice și în conformitate cu principiul cooperării loiale.

  Justificare

  Nu toate statele membre cooperează cu Parchetul European.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca)  periclitarea capacității unui stat membru de a-și respecta obligațiile de membru al Uniunii, inclusiv a capacității de a pune în aplicare, în mod efectiv, normele, standardele și politicile care constituie acquis-ul Uniunii;

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Conținutul măsurilor

  Măsuri pentru protejarea bugetului Uniunii

  (A se vedea amendamentele la articolele 3, 4 și 5 din propunere.)

  Justificare

  Titlul acestui articol ar trebui aliniat cu conținutul real al articolului.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Se pot adopta una sau mai multe dintre următoarele măsuri adecvate:

  1.  În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, se pot adopta una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

  (A se vedea amendamentele la articolele 3 și 5 din propunere.)

  Justificare

  Se propune o formulare mai precisă.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a)  după caz, o suspendare a gestiunii indirecte și înlocuirea acesteia cu execuția în cadrul gestiunii directe;

  Justificare

  Prezentul amendament propune o măsură suplimentară menită să protejeze bugetul Uniunii.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Cu excepția cazului în care decizia de adoptare a măsurilor prevede altfel, impunerea măsurilor adecvate nu aduce atingere obligației entităților guvernamentale menționate la alineatul (1) litera (a) sau a statelor membre menționate la alineatul (1) litera (b) de a pune în aplicare programul sau fondul afectat de măsură, în special obligației de a face plăți destinatarilor sau beneficiarilor finali.

  2.  Impunerea măsurilor menționate la alineatul (1) nu aduce atingere obligației entităților guvernamentale menționate la alineatul (1) litera (a) sau a statelor membre menționate la alineatul (1) litera (b) de a pune în aplicare programul sau fondul afectat de măsură, în special obligației de a face plăți destinatarilor sau beneficiarilor finali. Comisia monitorizează în mod activ dacă sunt respectate drepturile legale ale destinatarilor sau ale beneficiarilor finali. În cazul în care Comisia găsește dovezi că statul membru nu își îndeplinește obligația de a asigura plățile și interesele legitime ale destinatarilor sau ale beneficiarilor finali, Comisia ia toate măsurile necesare pentru a sprijini destinatarii sau beneficiarii în cauză să își recupereze creanțele. Articolul 68 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX (Regulamentul privind dispozițiile comune) nu se aplică.

  (A se vedea amendamentele la articolele 3 și 5 din propunere.)

  Justificare

  În rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM, Parlamentul a considerat că „beneficiarii finali ai bugetului Uniunii nu pot fi în niciun caz afectați de încălcări ale normelor pentru care nu sunt responsabili” (a se vedea punctul 119). Articolul 68 alineatul (1) litera (b) din propunerea de Regulament privind dispozițiile comune [COM(2018)0375] — care impune autorității naționale să asigura plata către beneficiar, sub rezerva disponibilității fondurilor — nu ar trebui, prin urmare, să se aplice în cazul de față.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Măsurile adoptate sunt proporționale cu natura, gravitatea și amploarea deficienței generalizate în ceea ce privește statul de drept. În măsura posibilului, măsurile vizează acțiunile Uniunii afectate sau care ar putea fi afectate de deficiența respectivă.

  3.  Măsurile adoptate sunt proporționale cu natura, gravitatea, durata și amploarea deficienței generalizate în ceea ce privește statul de drept. În măsura posibilului, măsurile vizează acțiunile Uniunii afectate sau care ar putea fi afectate de deficiența respectivă.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În cazul în care Comisia constată că are motive rezonabile de a considera că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, aceasta trimite statului membru respectiv o notificare scrisă, precizând motivele care stau la baza constatărilor sale.

  1.  În cazul în care Comisia are motive rezonabile de a considera că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 3, aceasta trimite statului membru respectiv o notificare scrisă, precizând motivele care stau la baza constatărilor sale. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la notificarea respectivă și la conținutul acesteia.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comisia poate lua în considerare toate informațiile relevante, inclusiv hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi, precum și concluziile și recomandările organizațiilor internaționale relevante.

  2.  Înainte de a recurge la o notificare scrisă în temeiul alineatului (1), Comisia ia în considerare toate informațiile relevante, inclusiv condițiile și calendarul adoptării, punerii în aplicare și executării de către statul membru respectiv a capitolelor relevante din acquis, în cazul în care sunt disponibile, hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene, rapoartele Curții de Conturi și rezoluțiile Parlamentului European. De asemenea, ia în considerare concluziile și recomandările organizațiilor internaționale relevante, în special:

   

  (i)   Lista criteriilor statului de drept stabilită de Comisia de la Veneția,

   

  (ii)   Recomandarea CM/Rec(2010)12 a Consiliului Europei privind judecătorii: independență, eficacitate și responsabilități,

   

  (iii)   Raportul Comisiei de la Veneția privind independența sistemului judiciar - Partea I: Independența judecătorilor (CDL-AD(2010)004),

   

  (iv)   Raportul Comisiei de la Veneția - Partea II: Ministerul Public (CDL-AD (2010)040) și

   

  (v)   evaluarea relevantă și rapoartele de conformitate ale Grupului de state împotriva corupției (GRECO).

  Justificare

  Specificarea mai clară a posibilelor surse de orientare ar putea îmbunătăți transparența, trasabilitatea și posibilitatea auditării mecanismului propus, precum și securitatea juridică și caracterul nearbitrar al competențelor care urmează să fie conferite Comisiei.

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Statul membru vizat furnizează toate informațiile cerute și poate face observații într-un termen stabilit de Comisie, care nu poate fi mai scurt de o lună de la data notificării constatării. În observațiile sale, statul membru poate propune adoptarea unor măsuri de remediere.

  4.  Statul membru vizat furnizează toate informațiile cerute și poate face observații într-un termen stabilit de Comisie, care nu poate fi mai scurt de o lună sau mai lung de trei luni de la data notificării constatării. În observațiile sale, statul membru poate propune adoptarea unor măsuri de remediere.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Comisia ia în considerare informațiile primite și observațiile făcute de statul membru vizat, precum și adecvarea măsurilor de remediere propuse atunci când decide dacă să prezinte sau nu o propunere de decizie privind impunerea unor măsuri adecvate.

  5.  Comisia ia în considerare informațiile primite și observațiile făcute de statul membru vizat, precum și adecvarea măsurilor de remediere propuse atunci când decide dacă să adopte sau nu o decizie privind impunerea unor măsuri adecvate.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În cazul în care consideră că s-a stabilit existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, Comisia prezintă Consiliului o propunere pentru un act de punere în aplicare privind măsurile adecvate.

  6.  În cazul în care consideră că s-a stabilit existența unei deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, o decizie privind măsurile menționate la articolul 4.

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a.  Concomitent cu adoptarea deciziei, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer al sumei echivalente cu valoarea măsurilor adoptate către o rezervă bugetară. Prin derogare de la articolul 31 alineatele (4) și (6) din Regulamentul financiar, Parlamentul European și Consiliul iau o decizie în privința propunerii de transfer, în termen de patru săptămâni de la primirea acesteia de către ambele instituții. Propunerea de transfer se consideră a fi aprobată, cu excepția cazului în care Parlamentul, hotărând cu majoritatea voturilor exprimate, sau Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, o modifică sau o respinge. Decizia intră în vigoare în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu resping propunerea de transfer în termenul menționat. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul modifică propunerea de transfer, se aplică articolul 31 alineatul (8) din Regulamentul financiar.

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 6 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6b.  În propunerea prezentată în conformitate cu alineatul (6), Comisia asigură că interesele legitime ale destinatarilor sau beneficiarilor finali ai programului sau fondului afectat de măsură sunt pe deplin protejate. Comisia evaluează, de asemenea, posibilele implicații bugetare ale reducerii finanțării acordate de Uniune pentru bugetul național al statului membru în cauză, ținând seama în mod corespunzător de principiile proporționalității și nediscriminării.

  (A se vedea amendamentele la articolele 3 și 4 din propunere.)

  Justificare

  În Rezoluția sa din 14 martie 2018 privind următorul CFM, Parlamentul European a considerat că „beneficiarii finali ai bugetului Uniunii nu pot fi în niciun caz afectați de încălcări ale normelor pentru care nu sunt responsabili”, că „bugetul Uniunii nu reprezintă instrumentul potrivit pentru a aborda nerespectarea articolului 2 din TUE” și că „orice eventuale consecințe financiare ar trebui să fie suportate de statul membru în cauză în mod independent de execuția bugetară” (a se vedea punctul 119).

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  Se consideră că decizia este adoptată de Consiliu, cu excepția cazului în care acesta decide, cu majoritate calificată, să respingă propunerea Comisiei în termen de o lună de la adoptarea propunerii de către Comisie.

  eliminat

  (A se vedea amendamentul la considerentul 15 al propunerii.)

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8.  Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate modifica propunerea Comisiei și poate adopta textul modificat drept decizie a Consiliului.

  eliminat

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statul membru vizat poate, în orice moment, să prezinte Comisiei elemente de probă pentru a arăta că deficiența generalizată în ceea ce privește statul de drept a fost remediată sau a încetat să mai existe.

  1.  Statul membru vizat poate, în orice moment, să prezinte Comisiei elemente de probă pentru a arăta că deficiența generalizată în ceea ce privește statul de drept a fost remediată în mod corespunzător sau a încetat să mai existe.

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia evaluează situația din statul membru vizat. Odată ce deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept pe baza cărora au fost adoptate măsurile adecvate încetează să mai existe, integral sau parțial, Comisia prezintă Consiliului o propunere de decizie de ridicare a respectivelor măsuri, integral sau parțial. Se aplică procedura prevăzută la articolul 5 alineatele (2), (4), (5), (6) și (7).

  La cererea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă, Comisia evaluează situația din statul membru respectiv. Odată ce deficiențele generalizate în ceea ce privește statul de drept pe baza cărora au fost adoptate măsurile în cauză încetează să mai existe, integral sau parțial, Comisia adoptă o decizie de ridicare a respectivelor măsuri, integral sau parțial. În același timp, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de ridicare totală sau parțială a rezervei bugetare menționate în măsurile adoptate. Se aplică procedura prevăzută la articolul 5 alineatele (2), (4), (5), (6), (6a) și (6b).

  Justificare

  Comisia ar trebui să fie împuternicită să acționeze din proprie inițiativă și nu numai la cererea statului membru în cauză. Se propune, de asemenea, o formulare mai precisă.

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Articolul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 7

  eliminat

  Informarea Parlamentului European

   

  Comisia informează de îndată Parlamentul European cu privire la toate măsurile propuse sau adoptate în temeiul articolelor 4 și 5.

   

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Articolul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 7a

   

  Raportarea

   

  Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la aplicarea prezentului regulament, în special cu privire la eficacitatea măsurilor adoptate, dacă este cazul, în termen de cel mult cinci ani de la data intrării sale în vigoare.

   

  În cazul în care este necesar, raportul este însoțit de propuneri adecvate.

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2021.

  Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept în statele membre

  Referințe

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Comisii competente

         Data anunțului în plen

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  AFCO

  11.6.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

         Data numirii

  Helmut Scholz

  20.6.2018

  Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

         Data anunțului în plen

         

  5.7.2018

  Examinare în comisie

  1.10.2018

  12.11.2018

   

   

  Data adoptării

  21.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Pavel Svoboda

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand

  2

  -

  ECR

  Morten Messerschmidt

  ENF

  Georg Mayer

  1

  0

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Protejarea bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate privind statul de drept în statele membre

  Referințe

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Data prezentării la PE

  3.5.2018

   

   

   

  Comisii competente

         Data anunțului în plen

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

         Data anunțului în plen

  REGI

  11.6.2018

  LIBE

  11.6.2018

  AFCO

  11.6.2018

   

  Comisii asociate

         Data anunțului în plen

  LIBE

  5.7.2018

   

   

   

  Raportori

         Data numirii

  Eider Gardiazabal Rubial

  30.8.2018

  Petri Sarvamaa

  30.8.2018

   

   

  Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

         Data anunțului în plen

         

  5.7.2018

  Examinare în comisie

  27.11.2018

   

   

   

  Data adoptării

  13.12.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  43

  9

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

  Data depunerii

  18.12.2018

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  43

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

  ECR

  Bernd Kölmel

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

  S&D

  Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

  9

  -

  ECR

  Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

  EFDD

  Jonathan Bullock, Marco Valli

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

  3

  0

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

  PPE

  Asim Ademov

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate