Postup : 2018/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0469/2018

Predkladané texty :

A8-0469/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/04/2019 - 6.17

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

SPRÁVA     ***I
PDF 1208kWORD 145k
17.12.2018
PE 628.374v02-00 A8-0469/2018

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spoluspravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

(Postup spoločných výborov – článok 55 rokovacieho poriadku)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Josep-Maria Terricabras, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2018)0324),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0178/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  zo zreteľom na stanovisko Dvora audítorov zo 17. augusta 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre kontrolu rozpočtu a na stanoviská Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre ústavné veci (A8–0469/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Zásada právneho štátu je jednou zo základných hodnôt, na ktorej je postavená myšlienka Európskej únie. Ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty.

(1)  Únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv príslušníkov menšín, ako sa stanovuje v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v kritériách pre členstvo v Únii. Ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o EÚ, tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Členské štáty by mali svoje záväzky dodržiavať a ísť príkladom tým, že ich budú skutočne plniť a postupovať smerom k spoločnej kultúre právneho štátu ako všeobecnej hodnoty, ktorú by všetky dotknuté strany mali uplatňovať rovnakým spôsobom. Úplné dodržiavanie a presadzovanie týchto zásad je základným predpokladom legitímnosti európskeho projektu ako celku a základnou podmienkou budovania dôvery občanov v Úniu a zabezpečenia účinného vykonávania jej politík.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  V súlade s článkom 2, článkom 3 ods. 1 a článkom 7 Zmluvy o EÚ má Únia možnosť konať s cieľom chrániť svoje „ústavné jadro“ a spoločné hodnoty, na ktorých je založená, vrátane svojich rozpočtových zásad. Členské štáty, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, ako aj kandidátske krajiny musia dodržiavať, ochraňovať a presadzovať tieto zásady a hodnoty a majú povinnosť lojálnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Zásada právneho štátu si vyžaduje, aby všetky subjekty verejnej moci konali v rámci obmedzení stanovených v zákone, v súlade s hodnotami demokracie a základnými právami, ako aj pod kontrolou nezávislých a nestranných súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa dodržiavali12 zásady zákonnosti7, právnej istoty8, zákazu svojvoľných výkonných právomocí9, oddelenia právomocí10 a účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi11.

(2)  Zásada právneho štátu si vyžaduje, aby všetky subjekty verejnej moci konali v rámci obmedzení stanovených v zákone, v súlade s hodnotami demokracie a dodržiavaním základných práv, ako aj pod kontrolou nezávislých a nestranných súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa dodržiavali12 zásady zákonnosti7, vrátane transparentného, zodpovedného a demokratického procesu prijímania právnych predpisov, právnej istoty8, zákazu svojvoľných výkonných právomocí9, oddelenia právomocí10, prístupu k spravodlivosti a účinnej súdnej ochrane na nezávislých a nestranných súdoch11. Tieto zásady sa odzrkadľujú okrem iného na úrovni Benátskej komisie Rady Európy a tiež na základe príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva12a.

__________________

__________________

7 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia Európskych spoločenstiev proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

7 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia Európskych spoločenstiev proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato proti Srl Meridionale Industria Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella proti Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojené veci 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato proti Srl Meridionale Industria Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella proti Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojené veci 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

9 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1989, Hoechst, spojené veci 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

9 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1989, Hoechst, spojené veci 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

10 Rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

10 Rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

11 Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses proti Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 – 41.

11 Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses proti Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 – 41; rozsudok Súdneho dvora z 25. júla 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, body 63 – 67.

12 Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu“, COM(2014) 158 final, príloha I.

12 Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu“, COM(2014) 158 final, príloha I.

 

12a Správa Benátskej komisie zo 4. apríla 2011, štúdia č. 512/2009 (CDL-AD (2011) 003rev).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Prístupové kritériá, alebo kodanské kritériá, stanovené Európskou radou na jej zasadnutí v Kodani v roku 1993 a posilnené Európskou radou v Madride v roku 1995, sú základnými podmienkami, ktoré musia spĺňať všetky kandidátske krajiny, aby sa stali členskými štátmi. Medzi tieto kritériá patrí stabilita inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochrana menšín; fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť čeliť konkurencii a trhovým silám; a schopnosť splniť záväzky vyplývajúce z členstva v Únii.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Nesplnenie požadovaných noriem, hodnôt a demokratických zásad zo strany kandidátskej krajiny má za následok, že jej pristúpenie k Únii sa oneskorí, kým všetky tieto normy v plnom rozsahu krajina nesplní. Povinnosti uložené kandidátskym krajinám na základe kodanských kritérií sa v členských štátoch po ich pristúpení k Únii naďalej uplatňujú v zmysle článku 2 Zmluvy o EÚ a zásady lojálnej spolupráce zakotvenej v článku 4 Zmluvy o EÚ. Členské štáty by sa preto mali pravidelne posudzovať s cieľom overiť, či ich právne predpisy a postupy aj naďalej spĺňajú uvedené kritériá a spoločné hodnoty, na ktorých je založená Únia, čím by sa vytvoril pevný právny a administratívny rámec na vykonávanie politík Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Zásada právneho štátu je základným predpokladom pre ochranu ďalších základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia, ako napríklad sloboda, demokracia, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv. Dodržiavanie zásady právneho štátu prirodzene súvisí s dodržiavaním demokracie a základných práv: bez dodržiavania zásady právneho štátu nemôže existovať demokracia a dodržiavanie základných práv a naopak.

(3)  Hoci neexistuje hierarchia hodnôt Únie, dodržiavanie zásady právneho štátu je základným predpokladom pre ochranu ďalších základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia, ako napríklad sloboda, demokracia, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv. Dodržiavanie zásady právneho štátu prirodzene súvisí s dodržiavaním demokracie a základných práv: bez dodržiavania zásady právneho štátu nemôže existovať demokracia a dodržiavanie základných práv a naopak. Súdržnosť a konzistentnosť vnútornej a vonkajšej demokracie, právneho štátu a politiky v oblasti základných práv je kľúčom k dôveryhodnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Justičné orgány by mali konať nezávisle a nestranne a vyšetrovacie zložky a prokuratúra by mali mať možnosť náležite vykonávať svoju funkciu. Mali by disponovať dostatočnými zdrojmi a postupmi na to, aby mohli konať účinne a pri plnom dodržiavaní práva na spravodlivý proces. Tieto podmienky sú nevyhnutné ako minimálna záruka proti nezákonným a svojvoľným rozhodnutiam verejných orgánov, ktoré by mohli poškodiť finančné záujmy Únie.

(6)  Mala by byť vždy zaručená nezávislosť a nestrannosť justície a vyšetrovacie zložky a prokuratúra by mali mať možnosť náležite vykonávať svoju funkciu. Mali by disponovať dostatočnými zdrojmi a postupmi na to, aby mohli konať účinne a pri plnom dodržiavaní práva na spravodlivý proces. Tieto podmienky sú nevyhnutné ako minimálna záruka proti nezákonným a svojvoľným rozhodnutiam verejných orgánov, ktoré by mohli oslabiť tieto základné zásady a poškodiť finančné záujmy Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Nezávislosť prokuratúry a súdnictva zahŕňa formálnu (de jure) a skutočnú (de facto) nezávislosť prokuratúry a súdnictva a jednotlivých prokurátorov a sudcov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Dodržiavanie zásady právneho štátu nie je dôležité len pre občanov Únie, ale aj pre obchodné iniciatívy, inovácie, investície a riadne fungovanie vnútorného trhu, ktoré bude najväčšmi prekvitať vtedy, ak sa zavedie solídny právny a inštitucionálny rámec.

(8)  Dodržiavanie zásady právneho štátu nemá zásadný význam len pre občanov Únie, ale aj pre obchodné iniciatívy, inovácie, investície, hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a riadne fungovanie vnútorného trhu, ktoré bude udržateľne prekvitať len vtedy, ak sa zavedie solídny právny a inštitucionálny rámec.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Integrácia existujúcich monitorovacích mechanizmov Únie, ako je mechanizmus spolupráce a overovania, porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície a správy o boji proti korupcii, do širšieho rámca monitorovania právneho štátu by mohla poskytnúť účinnejšie a účelnejšie kontrolné mechanizmy na ochranu finančných záujmov Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Nedostatok transparentnosti, svojvoľná diskriminácia, narúšanie hospodárskej súťaže a rozdielne podmienky na vnútornom trhu i mimo neho, vplyv na integritu jednotného trhu a spravodlivosť, stabilitu a legitimitu daňového systému, zvýšené hospodárske nerovnosti, nespravodlivá hospodárska súťaž medzi štátmi, sociálna nespokojnosť, nedôvera a demokratický deficit sú príkladom niektorých negatívnych účinkov škodlivých daňových praktík.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Únia má k dispozícii veľké množstvo nástrojov a postupov na zabezpečenie úplného a riadneho uplatňovania zásad a hodnôt stanovených v Zmluve o EÚ, ale v súčasnosti od inštitúcií Únie neprichádza žiadna rýchla a účinná reakcia, najmä na zabezpečenie riadneho finančného riadenia. Existujúce nástroje by sa mali presadzovať, hodnotiť a dopĺňať v rámci mechanizmu právneho štátu, aby boli primerané a účinné.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Všeobecné nedostatky v členských štátoch v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré ovplyvňujú najmä riadne fungovanie verejných orgánov a účinné súdne preskúmanie, môžu vážne poškodiť finančné záujmy Únie.

(11)  Všeobecné nedostatky v členských štátoch v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré ovplyvňujú najmä riadne fungovanie verejných orgánov a účinné súdne preskúmanie, môžu vážne poškodiť finančné záujmy Únie. Účinné posúdenie takýchto nedostatkov a uplatňovanie účinných a primeraných opatrení v prípade zistenia všeobecného nedostatku sú potrebné nielen na zabezpečenie finančných záujmov Únie vrátane účinného výberu príjmov, ale aj na zabezpečenie dôvery verejnosti v Úniu a jej inštitúcie. Iba nezávislé súdnictvo, ktoré presadzuje právny štát a právnu istotu vo všetkých členských štátoch, môže v konečnom dôsledku zaručiť dostatočnú ochranu finančných prostriedkov z rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Rozsah daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam Komisia odhaduje až do výšky 1 bilióna EUR ročne. Negatívny vplyv takýchto praktík na rozpočty členských štátov a Únie a na občanov je zreteľný a môže viesť k oslabeniu dôvery v demokraciu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany podnikov má priamy vplyv na rozpočet členských štátov a rozpočet Únie a na rozdelenie daňového úsilia medzi kategórie daňovníkov, ako aj medzi ekonomické faktory.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11c)  Členské štáty by mali v záležitostiach daňovej súťaže v plnej miere uplatňovať zásadu lojálnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11d)  Komisia by ako strážkyňa zmlúv mala zabezpečiť, aby sa v plnej miere dodržiavalo právo Únie a zásada lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11e)  Posudzovanie a monitorovanie daňových politík členských štátov na úrovni Únie zabezpečí, aby v členských štátoch nedochádzalo k vykonávaniu nových škodlivých daňových opatrení. Monitorovanie súladu členských štátov, ich právomocí, regiónov alebo iných administratívnych štruktúr so spoločným únijným zoznamom nespolupracujúcich jurisdikcií by zabezpečilo jednotný trh a jeho riadne a súdržné fungovanie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Identifikácia všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia uskutočnila kvalitatívne posúdenie. Uvedené posúdenie by mohlo vychádzať z informácií pochádzajúcich zo všetkých dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií a sietí, akýminapríklad orgány Rady Európy a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád.

(12)  Zistenie všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia uskutočnila dôkladné kvalitatívne posúdenie. Toto posúdenie by malo byť objektívne, nestranné a transparentné a malo by byť založené na informáciách zo všetkých príslušných zdrojov, pričom sa zohľadnia kritériá používané v kontexte prístupových rokovaní Únie, najmä kapitoly acquis v oblasti súdnictva a základných práv, v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, v oblasti finančnej kontroly a zdaňovania, ako aj usmernenia používané v kontexte mechanizmu spolupráce a overovania s cieľom sledovať pokrok členského štátu, a od uznávaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, uznesení Európskeho parlamentu, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní príslušných medzinárodných organizácií, ako sú orgány Rady Európy, najmä zoznamu kritérií právneho štátu ustanoveného Benátskou komisiou, a príslušných medzinárodných sietí, ako sú európske siete najvyšších súdov a súdnych rád.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Mala by sa zriadiť poradná skupina nezávislých odborníkov v oblasti ústavného práva a finančných a rozpočtových záležitostí s cieľom pomôcť Komisii pri posudzovaní všeobecných nedostatkov. Táto skupina by mala vykonať nezávislé ročné posúdenie otázok v oblasti právneho štátu vo všetkých členských štátoch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť riadne finančné riadenie alebo ochranu finančných záujmov Únie, pričom by sa mali zohľadniť informácie od všetkých príslušných zdrojov a uznaných inštitúcií. Komisia by mala pri prijímaní rozhodnutia o prijatí alebo zrušení možných opatrení zohľadniť príslušné stanoviská tejto poradnej skupiny.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Mali by sa určiť možné opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade všeobecných nedostatkov, ako aj postup ich prijímania. Uvedené opatrenia by mali zahŕňať pozastavenie platieb a záväzkov, zníženie financovania v rámci existujúcich záväzkov a zákaz uzatvárať s príjemcami nové záväzky.

(13)  Mali by sa určiť opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade všeobecných nedostatkov, ako aj postup ich prijímania. Uvedené opatrenia by mali zahŕňať pozastavenie platieb a záväzkov, zníženie financovania v rámci existujúcich záväzkov a zákaz uzatvárať s príjemcami nové záväzky.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Je nevyhnutné, aby sa pri prijímaní opatrení v prípade všeobecných nedostatkov riadne chránili oprávnené záujmy konečných prijímateľov a príjemcov. Pri zvažovaní opatrení, ktoré sa majú prijať, by Komisia mala zohľadniť ich potenciálny vplyv na konečných prijímateľov a príjemcov. V záujme posilnenia ochrany konečných prijímateľov alebo príjemcov by Komisia mala poskytnúť informácie a usmernenia na webovej lokalite alebo portáli spolu s vhodnými nástrojmi, aby ju mohli informovať o akomkoľvek porušení zákonnej povinnosti subjektov verejnej správy a členských štátov pokračovať v platbách po prijatí opatrení na základe tohto nariadenia. V prípade potreby by Komisia mala mať možnosť vymáhať platby uskutočnené v prospech týchto subjektov alebo, ak je to vhodné, uskutočniť finančnú opravu znížením podpory programu, a previesť rovnocennú sumu do rezervy Únie, ktorá sa má použiť v prospech konečných prijímateľov alebo príjemcov, aby sa zabezpečilo, že všetky sumy splatné subjektmi verejnej správy alebo členskými štátmi sú skutočne vyplatené konečným prijímateľom alebo príjemcom.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na dôležitosť finančných účinkov opatrení ukladaných podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na dôležitosť finančných účinkov opatrení ukladaných podľa tohto nariadenia, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Vzhľadom na to, že opatrenia uložené podľa tohto nariadenia majú vplyv na rozpočet Únie, mali by nadobudnúť účinnosť až potom, čo Európsky parlament a Rada schvália presun sumy rovnajúcej sa hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie, by sa takéto presuny mali považovať za schválené, pokiaľ ich Európsky parlament alebo Rada, ktorá koná kvalifikovanou väčšinou, v stanovenej lehote nezmenia alebo nezamietnu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pred tým, ako dôjde k návrhu na prijatie akéhokoľvek opatrenia podľa tohto nariadenia, by Komisia mala dotknutý členský štát informovať o tom, prečo sa domnieva, že v uvedenom členskom štáte by mohol existovať všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Členský štát by mal mať možnosť predložiť svoje pripomienky. Komisia a Rada by tieto pripomienky mali zohľadniť.

(16)  Pred tým, ako dôjde k návrhu na prijatie akéhokoľvek opatrenia podľa tohto nariadenia, by Komisia mala dotknutý členský štát informovať o tom, prečo sa domnieva, že v uvedenom členskom štáte by mohol existovať všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Komisia by mala bezodkladne informovať Európsky parlament a Radu o každom takomto oznámení a jeho obsahu. Dotknutý členský štát by mal mať možnosť predložiť svoje pripomienky. Komisia by tieto pripomienky mala zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Rada by mala na návrh Komisie zrušiť opatrenia s odkladným účinkom, ak došlo k dostatočnému napraveniu situácie, ktorá viedla k uloženiu uvedených opatrení.

(17)  Komisia by mala zrušiť opatrenia s odkladným účinkom a navrhnúť Európskemu parlamentu a Rade úplné alebo čiastočné zrušenie rozpočtovej rezervy predmetných opatrení, ak je situácia, ktorá viedla k uloženiu týchto opatrení, v dostatočnej miere napravená.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Komisia by mala Európsky parlament priebežne informovať o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých a prijatých podľa tohto nariadenia,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „právny štát“ alebo „zásada právneho štátu“ je hodnota Únie zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorá zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov; právnu istotu; zákaz svojvoľných výkonných právomocí; účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi vrátane základných práv; oddelenia právomocí a rovnosti pred zákonom;

a)  „právny štát“ alebo „zásada právneho štátu“ sa chápe so zreteľom na hodnoty Únie zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ a v kritériách pre členstvo v Únii uvedené v článku 49 Zmluvy o EÚ; zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania právnych predpisov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; prístupu k spravodlivosti a účinnej súdnej ochrane na nezávislých a nestranných súdoch vrátane základných práv, ako sa stanovuje v Charte základných práv Európskej únie a v medzinárodných zmluvách o ľudských právach; oddelenia právomocí; nediskriminácie a rovnosti pred zákonom;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu“ je rozšírené alebo opakujúce sa konanie alebo nekonanie, resp. opatrenie verejných orgánov, ktoré má vplyv na právny štát;

b)  „všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu“ je rozšírené alebo opakujúce sa konanie alebo nekonanie, resp. opatrenie verejných orgánov, ktoré má vplyv na právny štát, ak ovplyvňuje alebo by mohlo ovplyvňovať zásady riadneho finančného riadenia alebo ochranu finančných záujmov Únie; všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu môže byť tiež dôsledkom systémovej hrozby pre hodnoty Únie zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvňovať zásady riadneho finančného riadenia alebo ochranu finančných záujmov Únie;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „subjekt verejnej správy“ sú všetky verejné orgány na všetkých úrovniach verejnej správy vrátane orgánov štátnej a regionálnej správy a miestnej samosprávy, ako aj organizácie členských štátov v zmysle [článku 2 ods. 42] nariadenia (EÚ, Euratom) č. […] („nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

c)  „subjekt verejnej správy“ je ktorýkoľvek verejný orgán na všetkých úrovniach verejnej správy vrátane orgánov štátnej a regionálnej správy a miestnej samosprávy, ako aj organizácií členských štátov v zmysle článku 2 ods. 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/10461a („nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Všeobecné nedostatky

 

Za všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, sa považujú najmä tieto prípady, ak ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať zásady správneho finančného riadenia alebo ochranu finančných záujmov Únie:

 

a) ohrozovanie nezávislosti súdnictva vrátane stanovenia akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa schopnosti nezávisle vykonávať funkcie justičného orgánu externým zasahovaním do zabezpečovania nezávislosti, obmedzovaním rozhodovania podľa externého poriadku, svojvoľným revidovaním pravidiel týkajúcich sa menovania justičného personálu alebo podmienok poskytovania ich služieb alebo ovplyvňovaním justičných pracovníkov akýmkoľvek spôsobom ohrozujúcim ich nestrannosť alebo zasahovaním do nezávislosti právneho zastupovania;

 

b) nezabránenie svojvoľnému alebo nezákonnému rozhodovaniu verejných orgánov vrátane orgánov presadzovania práva, jeho nenapravenie a nepotrestanie, neposkytnutie finančných a ľudských zdrojov s vplyvom na ich riadne fungovanie alebo nezabezpečenie absencie konfliktov záujmov;

 

c) obmedzovanie dostupnosti a účinnosti právnych opravných prostriedkov, a to aj reštriktívnymi procesnými pravidlami, nedostatočné vykonávanie rozsudkov alebo obmedzovanie účinného vyšetrovania, stíhania alebo trestania porušení zákona;

 

d) ohrozovanie administratívnej schopnosti členského štátu dodržiavať povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii vrátane schopnosti účinne vykonávať pravidlá, normy a politiky, ktoré tvoria súbor právnych predpisov Únie;

e) opatrenia, ktoré oslabujú ochranu dôvernej komunikácie medzi advokátom a klientom.

(Pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa článku 3 ods. 2.)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia

Riziká pre ochranu finančných záujmov Únie

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náležité opatrenia sa prijmú vtedy, ak má všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte vplyv alebo existuje riziko, že môže mať vplyv, na zásady správneho finančného riadenia alebo na ochranu finančných záujmov Únie, a to najmä na:

1.  všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte sa môže stanoviť, ak sú alebo by mohli byť ovplyvnené najmä:

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  riadne fungovanie orgánov uvedeného členského štátu, ktoré plnia rozpočet Únie, najmä v kontexte postupov verejného obstarávania alebo udeľovania zákaziek a pri uskutočňovaní monitorovania a kontrol;

a)  riadne fungovanie orgánov uvedeného členského štátu, ktoré plnia rozpočet Únie, najmä v kontexte postupov verejného obstarávania alebo udeľovania zákaziek;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  riadne fungovanie trhového hospodárstva, a tým rešpektovanie hospodárskej súťaže a trhových síl v Únii, ako aj účinné vykonávanie záväzkov vyplývajúcich z členstva vrátane dodržiavania cieľa politickej, hospodárskej a menovej únie;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  riadne fungovanie orgánov vykonávajúcich finančnú kontrolu, monitorovanie a interné a externé audity a riadne fungovanie účinných a transparentných systémov finančného riadenia a zodpovednosti;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  riadne fungovanie vyšetrovacích zložiek a prokuratúry vo vzťahu k stíhaniu podvodov, korupcie alebo iných porušení práva Únie v súvislosti s plnením rozpočtu Únie;

b)  riadne fungovanie vyšetrovacích zložiek a prokuratúry vo vzťahu k stíhaniu podvodov, vrátane daňových podvodov, korupcie alebo iných porušení práva Únie v súvislosti s plnením rozpočtu Únie;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  účinné súdne preskúmanie konania alebo nekonania orgánov podľa písmen a) a b) nezávislými súdmi;

c)  účinné súdne preskúmanie konania alebo nekonania orgánov podľa písmen a), a b) a b) nezávislými súdmi;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  predchádzanie a trestanie podvodov, korupcie alebo iných porušení práva Únie v súvislosti s plnením rozpočtu Únie a ukladanie účinných a odrádzajúcich sankcií príjemcom prostriedkov vnútroštátnymi súdmi alebo správnymi orgánmi;

d)  predchádzanie a trestanie podvodov, vrátane daňových podvodov, korupcie alebo iných porušení práva Únie v súvislosti s plnením rozpočtu Únie a ukladanie účinných a odrádzajúcich sankcií príjemcom prostriedkov vnútroštátnymi súdmi alebo správnymi orgánmi;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  predchádzanie a trestanie daňových únikov a daňovej súťaže a riadne fungovanie orgánov prispievajúcich k administratívnej spolupráci v daňových záležitostiach;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  účinnú a včasnú spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom a s Európskou prokuratúrou pri ich vyšetrovaniach alebo stíhaniach podľa príslušných právnych aktov a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce.

f)  účinnú a včasnú spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom a – v prípade účasti dotknutého členského štátu – s Európskou prokuratúrou pri ich vyšetrovaniach alebo stíhaniach podľa príslušných právnych aktov a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  riadne plnenie rozpočtu Únie v dôsledku systémového porušenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Za všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu sa môžu považovať najmä tieto skutky:

vypúšťa sa

a)  ohrozovanie nezávislosti súdnictva;

 

b)  nezabránenie svojvoľnému alebo nezákonnému rozhodovaniu verejných orgánov vrátane orgánov presadzovania práva, jeho nenapravenie a nepotrestanie, neposkytnutie finančných a ľudských zdrojov s vplyvom na ich riadne fungovanie alebo nezabezpečenie absencie konfliktov záujmov;

 

c)  obmedzovanie dostupnosti a účinnosti právnych opravných prostriedkov, a to aj reštriktívnymi procesnými pravidlami, nedostatočné vykonávanie rozsudkov alebo obmedzovanie účinného vyšetrovania, stíhania alebo trestania porušení zákona.

 

(Pozri pozmeňujúci návrh týkajúci sa článku 2a (nový).)

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Skupina nezávislých odborníkov

 

1.  Komisia zriadi skupinu nezávislých odborníkov (poradná skupina).

 

Členmi poradnej skupiny sú nezávislí odborníci v oblasti ústavného práva a finančných a rozpočtových záležitostí. Parlament každého členského štátu vymenuje po jednom odborníkovi a Európsky parlament vymenuje päť odborníkov. V zložení poradnej skupiny sa zohľadní rodová rovnováha.

 

V prípade potreby môžu byť ako pozorovatelia do skupiny prizvaní zástupcovia príslušných organizácií a sietí, ako sú Európska federácia akadémií vied a humanitných vied, Európska sieť národných inštitúcií pre ľudské práva, orgány Rady Európy, Európska komisia pre efektívnosť súdnictva, Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy, Sieť pre daňovú spravodlivosť, Organizácia Spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v odseku 6.

 

2.  Úlohou poradnej skupiny je pomôcť Komisii zisťovať všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členskom štáte, ktoré ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať riadne finančné riadenie alebo ochranu finančných záujmov Únie.

 

Poradná skupina každý rok posúdi situáciu vo všetkých členských štátoch na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií a informácií, pričom náležite zohľadní informácie a usmernenia uvedené v článku 5 ods. 2.

 

3.  Skupina každý rok zverejní zhrnutie svojich zistení.

 

4.  V rámci svojej poradnej úlohy a s prihliadnutím na výsledok rokovaní môže podľa odseku 2 vyjadriť svoje stanovisko k všeobecnému nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte.

 

Pri vyjadrení stanoviska sa snaží dosiahnuť konsenzus. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, poradná skupina prijme stanovisko jednoduchou väčšinou svojich členov.

 

5.  Pri prijímaní vykonávacích aktov podľa článku 5 ods. 6 a článku 6 ods. 2 Komisia zohľadní prípadné relevantné stanovisko poradnej skupiny v súlade s odsekom 4 tohto článku.

 

6.  Poradná skupina si spomedzi svojich členov zvolí predsedu. Prijme svoj rokovací poriadok.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obsah opatrení

Opatrenia na ochranu rozpočtu Únie

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prijať možno jedno alebo viaceré z týchto náležitých opatrení:

1.  Ak sú splnené podmienky článku 3, možno prijať jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prijaté opatrenia musia byť primerané povahe, závažnosti a rozsahu všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Uvedené opatrenia sa musia v čo najväčšom rozsahu zameriavať na opatrenia Únie, ktoré sú alebo by potenciálne mohli byť ovplyvnené uvedeným nedostatkom.

3.  Prijaté opatrenia musia byť primerané povahe, závažnosti, dĺžke trvania a rozsahu všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Uvedené opatrenia sa musia v čo najväčšom rozsahu zameriavať na opatrenia Únie, ktoré sú alebo by potenciálne mohli byť ovplyvnené uvedeným nedostatkom.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia poskytuje informácie a usmernenia v prospech konečných prijímateľov alebo príjemcov, pokiaľ ide o povinnosti členských štátov uvedené v odseku 2 prostredníctvom webovej lokality alebo portálu.

 

Komisia na tej istej webovej lokalite alebo portáli poskytne aj vhodné nástroje pre konečných prijímateľov alebo príjemcov, aby ju mohli informovať o prípadnom porušení týchto povinností, ktoré ich podľa ich názoru priamo ovplyvňuje. Tento odsek sa uplatňuje spôsobom, ktorým sa zabezpečí ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie v súlade so zásadami stanovenými v smernici XXX (smernica o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie). Informácie poskytnuté konečnými prijímateľmi alebo príjemcami v súlade s týmto odsekom môže Komisia zohľadniť len vtedy, ak ich bude sprevádzať dôkaz o tom, že príslušný konečný prijímateľ alebo príjemca podal formálnu sťažnosť príslušnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Na základe informácií, ktoré poskytli koneční prijímatelia alebo príjemcovia v súlade s odsekom 3a, Komisia zabezpečí, aby sa akákoľvek suma, ktorú majú zaplatiť subjekty verejnej správy alebo členské štáty v súlade s odsekom 2, skutočne vyplatila konečným prijímateľom alebo príjemcom.

Ak je to potrebné:

 

a)  pokiaľ ide o finančné prostriedky z rozpočtu Únie spravované v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia:

 

i) vymôže platbu uskutočnenú ktorémukoľvek zo subjektov uvedených v článku 62 ods. 1 písm. c) bodoch v) až vii) nariadenia o rozpočtových pravidlách vo výške, ktorá sa rovná sume nevyplatenej konečným prijímateľom alebo príjemcom v rozpore s odsekom 2 tohto článku;

 

ii) presunie sumu, ktorá sa rovná sume uvedenej v predchádzajúcom bode do rezervy Únie uvedenej v článku 12 nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR). táto suma sa považuje za ponechanú k dispozícii v zmysle článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR) a mobilizuje sa v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR) v možnom rozsahu v prospech konečných prijímateľov alebo príjemcov uvedených v odseku 2 tohto článku;

 

b)  pokiaľ ide o finančné prostriedky z rozpočtu Únie spravované v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách:

 

i) povinnosť vládnych orgánov členských štátov podľa odseku 2 tohto článku sa považuje za povinnosť členských štátov v zmysle článku 63 nariadenia XXX (nariadenie o spoločných ustanoveniach). Prípadné porušenie tejto povinnosti sa posudzuje v súlade s [článkom 98] nariadenia XXX (nariadenie o spoločných ustanoveniach);

 

ii) Komisia presunie sumu vyplývajúcu zo zníženej podpory z fondov na program pri uplatňovaní [článku 98] nariadenia XXX (nariadenie o spoločných ustanoveniach) do rezervy Únie uvedenej v článku 12 nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR). Táto suma sa považuje za ponechanú k dispozícii v zmysle článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR) a mobilizuje sa v súlade s článkom 12 ods. 2 nariadenia Rady XXX (nariadenie o VFR) v možnom rozsahu v prospech konečných prijímateľov alebo príjemcov uvedených v odseku 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak Komisia zistí, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3, príslušnému členskému štátu zašle písomné oznámenie, v ktorom uvedie dôvody svojho zistenia.

1.  Ak Komisia zistí, pri zohľadnení prípadných stanovísk poradnej skupiny, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3, príslušnému členskému štátu zašle písomné oznámenie, v ktorom uvedie dôvody svojho zistenia. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o takomto oznámení a jeho obsahu.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže pri tom zohľadňovať všetky relevantné informácie vrátane rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní príslušných medzinárodných organizácií.

2.  Pri posudzovaní toho, či sú splnené podmienky článku 3, Komisia zohľadní všetky relevantné informácie vrátane stanovísk poradnej skupiny, rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, uznesení Európskeho parlamentu, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií a sietí. Komisia zohľadní aj kritériá používané v kontexte prístupových rokovaní Únie, najmä kapitoly acquis v oblasti súdnictva a základných práv, v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, v oblasti finančnej kontroly a zdaňovania, ako aj usmernenia používané v kontexte mechanizmu spolupráce a overovania s cieľom sledovať pokrok členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dotknutý členský štát poskytne všetky požadované informácie, pričom v časovej lehote, ktorú stanovuje Komisia a ktorá nesmie byť kratšia ako 1 mesiac od oznámenia zistenia, môže predložiť pripomienky. Vo svojich pripomienkach môže členský štát navrhnúť prijatie nápravných opatrení.

4.  Dotknutý členský štát poskytne požadované informácie, pričom v lehote, ktorú stanovuje Komisia a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac ani dlhšia ako tri mesiace od oznámenia zistenia, môže predložiť pripomienky. Vo svojich pripomienkach môže členský štát navrhnúť prijatie nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia pri rozhodovaní o tom, či predloží návrh na rozhodnutie o náležitých opatreniach alebo nie, zohľadní prijaté informácie a akékoľvek pripomienky dotknutého členského štátu, ako aj primeranosť prípadných navrhovaných nápravných opatrení.

5.  Komisia pri rozhodovaní o tom, či prijme rozhodnutie o prípadných opatreniach uvedených v článku 4, zohľadní prijaté informácie a akékoľvek pripomienky dotknutého členského štátu, ako aj primeranosť prípadných navrhovaných nápravných opatrení. Komisia rozhodne o opatreniach nadväzujúcich na informácie prijaté v orientačnej lehote jedného mesiaca a v každom prípade v primeranej časovej lehote od dátumu prijatia týchto informácií.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Pri posudzovaní primeranosti opatrení, ktoré sa majú uložiť, Komisia náležite zohľadní informácie a usmernenia uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, predloží Rade návrh na vykonávací akt o náležitých opatreniach.

6.  Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, prijme rozhodnutie o opatreniach uvedených v článku 4 prostredníctvom vykonávacieho aktu.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Súčasne s prijatím rozhodnutia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun sumy rovnajúcej sa hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Odchylne od článku 31 ods. 4 a 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky parlament a Rada prerokujú návrh na presun do štyroch týždňov od jeho prijatia oboma inštitúciami. Návrh na presun sa považuje za schválený, pokiaľ ho v lehote štyroch týždňov Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou odovzdaných hlasov, alebo Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou, nezmení ani nezamietne. Ak Európsky parlament alebo Rada zmení návrh na presun, uplatní sa článok 31 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6c.  Rozhodnutie uvedené v odseku 6 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament ani Rada nezamietnu návrh na presun v lehote uvedenej v odseku 6b.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Rozhodnutie sa považuje za prijaté Radou s výnimkou prípadu, keď Rada kvalifikovanou väčšinou do jedného mesiaca od prijatia návrhu Komisiou rozhodne, že návrh Komisie zamietne.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou, môže návrh Komisie zmeniť a zmenené znenie prijať ako rozhodnutie Rady.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dotknutý členský štát môže kedykoľvek Komisii predložiť dôkazy o tom, že všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu bol napravený alebo prestal existovať.

1.  Dotknutý členský štát môže kedykoľvek Komisii predložiť formálne oznámenie vrátane dôkazov, aby preukázal, že všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu bol napravený alebo prestal existovať.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia posúdi situáciu v dotknutom členskom štáte. Keď všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, na základe ktorého boli prijaté náležité opatrenia, čiastočne alebo úplne prestane existovať, Komisia predloží Rade návrh na rozhodnutie, ktorým sa uvedené opatrenia čiastočne alebo úplne rušia. Uplatňuje sa postup uvedený v článku 5 ods. 2, 4, 5, 6 a 7.

2.  Na požiadanie dotknutého členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy Komisia po zohľadnení prípadných stanovísk poradnej skupiny posúdi situáciu v dotknutom členskom štáte v orientačnej lehote jedného mesiaca a v každom prípade v primeranej lehote od dátumu prijatia formálneho oznámenia. Keď všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, na základe ktorého boli prijaté náležité opatrenia podľa článku 4, čiastočne alebo úplne prestane existovať, Komisia bezodkladne prijme rozhodnutie, ktorým sa uvedené opatrenia čiastočne alebo úplne rušia. Súčasne s prijatím rozhodnutia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na uvoľnenie prostriedkov z rezervy, či už úplné alebo čiastočné, podľa článku 5 ods. 6a. Uplatňuje sa postup uvedený v článku 5 ods. 2, 4, 5, 6, 6b a 6c.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak dôjde k zrušeniu opatrení týkajúcich sa pozastavenia schvaľovania jedného alebo viacerých programov alebo zmien v týchto programoch uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) bode i) alebo týkajúcich sa pozastavenia záväzkov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) bode ii), sumy zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa zahrnú do rozpočtu podľa článku 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. XXXX (nariadenie o VFR). Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2.

3.  Ak dôjde k zrušeniu opatrení týkajúcich sa pozastavenia schvaľovania jedného alebo viacerých programov alebo zmien v týchto programoch uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) bode i) alebo týkajúcich sa pozastavenia záväzkov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) bode ii), sumy zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa zahrnú do rozpočtu podľa článku 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. XXXX (nariadenie o VFR). Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2. Od roku n+3 sa suma zodpovedajúca pozastaveným záväzkom zapíše do rezervy Únie na záväzky podľa článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. XXXX (nariadenie o VFR).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

vypúšťa sa

Informovanie Európskeho parlamentu

 

Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých alebo prijatých podľa článkov 4 a 5.

 

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Podávanie správ

 

Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä o účinnosti prijatých opatrení, ak nejaké boli prijaté, najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti.

 

V prípade potreby môžu byť súčasťou správy vhodné návrhy.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Začlenenie do nariadenia o rozpočtových pravidlách

 

Obsah tohto nariadenia sa vloží do nariadenia o rozpočtových pravidlách pri jeho ďalšej revízii.

(1)

Ú. v. EÚ C 291, 17.8.2018, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Základné informácie

V oznámení Komisie nazvanom Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020 (COM(2018)98 je zdôraznené, že „Únia je spoločenstvom založeným na práve a jej hodnoty sú základom jej existencie. Dodržiavanie týchto hodnôt sa preto musí zabezpečiť vo všetkých politikách Únie. To platí aj o rozpočte EÚ, kde je dodržiavanie základných hodnôt zásadným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania zo strany EÚ“.

Obavy z nedostatkov v rámci vnútroštátneho systému bŕzd a protiváh, ktoré môžu ohroziť dodržiavanie základných hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, boli predmetom nedávnej verejnej diskusie. V tejto súvislosti sa navrhlo, aby malo nedodržiavanie základných hodnôt následky, medzi ktoré patrí pozastavenie vyplácania prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Konkrétne vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) Európsky parlament vyzval Komisiu, „aby navrhla mechanizmus, ktorý umožní, aby voči členským štátom, ktoré nerešpektujú hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), mohli byť vyvodené finančné dôsledky“. Parlament však upozornil na to, že „koneční prijímatelia prostriedkov z rozpočtu Únie nesmú byť v žiadnom prípade dotknutí porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú zodpovední“;

Ako neoddeliteľnú súčasť balíka VFR na obdobie 2021 – 2027 Komisia 2. mája 2018 zverejnila legislatívny návrh, ktorým sa stanovujú pravidlá nevyhnutné na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch. Rovnako ako nariadenie o finančných pravidlách vychádza návrh z článku 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Podľa návrhu Komisie by EÚ s cieľom chrániť svoje finančné záujmy pred rizikom finančnej straty spôsobenej všeobecnými nedostatkami, pokiaľ ide o právny štát, mala mať možnosť uložiť primerané opatrenia, ktoré zahŕňajú pozastavenie, zníženie a obmedzenie prístupu k financovaniu EÚ spôsobom primeraným povahe, závažnosti a rozsahu nedostatkov.

Komisia v záujme prijatia týchto opatrení navrhla tento postup: ak existujú opodstatnené dôvody domnievať sa, že existuje všeobecný nedostatok, Komisia najprv upovedomí dotknutý členský štát a preskúma jeho pripomienky. Ak sa Komisia domnieva, že bol zistený všeobecný nedostatok, predloží návrh rozhodnutia o opatreniach Rade, ktorá rozhodne v súlade s hlasovaním na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny (t. j. na zamietnutie alebo zmenu návrhu je potrebná kvalifikovaná väčšina). Rovnaký postup sa uplatňuje na zrušenie opatrení v prípade, že nedostatok zanikne.

Pozícia spravodajcov

Spravodajcovia súhlasia so všeobecnými cieľmi, ktoré predložila Komisia, a v nasledujúcich riadkoch navrhujú niekoľko zmien s cieľom posilniť návrh a zvýšiť jeho účinnosť.

  Základné hodnoty a kodanské kritériá: Ako sa navrhuje v uznesení Európskeho parlamentu zo 14. marca 2018 o novom VFR, články 2 a 3 by sa mali zmeniť, aby sa objasnilo, že právny štát sa chápe so zreteľom na základné hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ. Pri posudzovaní toho, do akej miery všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu ohrozuje riadne finančné riadenie, je potrebné zohľadniť kodanské kritériá, ktoré sú základnou podmienkou, ktorú musia všetky kandidátske krajiny splniť, aby sa mohli stať členským štátom Únie. Tieto kritériá zahŕňajú stabilitu inštitúcií zaručujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie a ochranu menšín, fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť čeliť konkurencii a trhovým silám, ako aj schopnosť prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v Únii.

  Posúdenie všeobecných nedostatkov: pri posudzovaní existencie všeobecného nedostatku a s cieľom zabezpečiť primeranosť prijatých opatrení je potrebné, aby Komisia zohľadnila všetky relevantné informácie vrátane informácií, ktoré poskytol Parlament a orgány, ako je Benátska komisia Rady Európy. Komisia musí zohľadniť aj kritériá používané v súvislosti s prístupovými rokovaniami, najmä kapitoly o súdnictve a základných právach (23), spravodlivosti, slobode a bezpečnosti (24), finančnej kontrole (32) a zdaňovaní (16) a usmernenia používané v kontexte mechanizmu spolupráce a overovania.

  Ochrana konečných prijímateľov: hoci sa v návrhu Komisie stanovuje, že zavedenie primeraných opatrení neovplyvňuje povinnosť verejnej správy vykonávať programy alebo implementovať fondy, a najmä povinnosť uskutočňovať platby konečným prijímateľom, nie je celkom jasné, ako sa má toto ustanovenie presadzovať. Komisia by mala prijať všetky vhodné opatrenia na pomoc konečným prijímateľom pri uplatňovaní ich nárokov, ak nie sú dodržané právne záväzky.

  Postup prijatia/zrušenia opatrení a zapojenie Parlamentu: návrhom Komisie bolo Európskemu parlamentu udelené výlučné právo na to, aby bol informovaný o každom navrhovanom alebo prijatom opatrení. Vzhľadom na významný vplyv navrhovaných opatrení na rozpočet Únie tento mechanizmus jednoznačne nezodpovedá inštitucionálnej výsade Parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu EÚ. Spravodajcovia preto navrhujú vyváženejší mechanizmus, ktorý stavia Parlament a Radu na rovnakú úroveň. Podľa navrhovaného postupu by Komisia prijala rozhodnutie o vhodných opatreniach prostredníctvom vlastného vykonávacieho aktu a zároveň by Parlamentu a Rade predložila návrh na presun sumy rovnajúcej sa hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť iba vtedy, ak ho Parlament a Rada v lehote jedného mesiaca nezamietnu. Zásada hlasovania na základe pravidla obrátenej (kvalifikovanej) väčšiny, ktorá je súčasťou návrhu Komisie, by sa v navrhovanom postupe zachovala.

  Iné body: navrhujú sa zmeny, aby sa presnejšie špecifikovalo, čo sa pokladá za ohrozenie nezávislosti súdnictva; aby sa posilnila istota postupu tým, že sa doň začlenia orientačné lehoty v rámci ktorých musí Komisia reagovať na informácie prijaté od členských štátov; a aby sa zabezpečilo, aby sa v prípade, že sa uložené opatrenia po dvoch rokoch nezrušia, pozastavené finančné prostriedky nestratili, ale zapísali do rezervy Únie na záväzky podľa nariadenia o VFR na obdobie 2021 – 2027.


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (5.12.2018)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

(COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Josep‑Maria Terricabras

(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu a základných práv v členských štátoch

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Zásada právneho štátu je jednou zo základných hodnôt, na ktorej je postavená myšlienka Európskej únie. Ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty.

(1)  Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Demokracia, právny štát a základné práva sú v trojstrannom vzťahu, pričom sa navzájom posilňujú a spoločne chránia ústavné jadro Únie a jej členských štátov. V rámci Únie nemôže existovať žiadna hierarchia hodnôt. Vzájomná závislosť medzi fungujúcou demokraciou, silnými a zodpovednými inštitúciami, transparentným a inkluzívnym rozhodovaním a skutočným právnym štátom je nevyhnutná pre skutočné dodržiavanie ľudských práv a naopak. V článkoch 2 a 6 Zmluvy o EÚ sa vyžaduje, aby členské štáty riadne rešpektovali, chránili a presadzovali zásady právneho štátu, základné práva a demokraciu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Zásada právneho štátu si vyžaduje, aby všetky subjekty verejnej moci konali v rámci obmedzení stanovených v zákone, v súlade s hodnotami demokracie a základnými právami, ako aj pod kontrolou nezávislých a nestranných súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa dodržiavali12 zásady zákonnosti7, právnej istoty8, zákazu svojvoľných výkonných právomocí9, oddelenia právomocí10 a účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi11.

(2)  Zásada právneho štátu si vyžaduje, aby všetky subjekty verejnej moci konali v rámci obmedzení stanovených v zákone, v súlade so zásadami demokracie a dodržiavania základných práv, ako aj pod kontrolou nezávislých a nestranných súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa dodržiavali12 zásady zákonnosti7, vrátane transparentného, zodpovedného a demokratického procesu prijímania právnych predpisov, právnej istoty8, zákazu svojvoľných výkonných právomocí9, oddelenia právomocí10, prístupu k spravodlivosti a účinnej súdnej ochrane na nezávislých a nestranných súdoch11.

__________________

__________________

7 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia Európskych spoločenstiev proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

7 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia Európskych spoločenstiev proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato proti Srl Meridionale Industria Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella proti Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojené veci 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato proti Srl Meridionale Industria Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella proti Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojené veci 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

9 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1989, Hoechst, spojené veci 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

9 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1989, Hoechst, spojené veci 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

10 Rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

10 Rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

11 Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses proti Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 – 41.

11 Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses proti Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 – 41.

12 Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu“, COM(2014) 158 final, príloha I.

12 Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu“, COM(2014) 158 final, príloha I.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Členské štáty by mali presadzovať a rozvíjať hodnotu právneho štátu a ísť príkladom tým, že budú smerovať k spoločnej kultúre právneho štátu, čo je základná podmienka legitímnosti európskeho projektu ako celku a budovania dôvery občanov v Úniu. Zhoršenie právneho štátu v jednom členskom štáte negatívne ovplyvňuje právny štát v Únii ako celku.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Základné práva v Únii sú stanovené najmä v Charte základných práv Európskej únie, ktorá má v súlade s článkom 6 Zmluvy o EÚ rovnakú právnu silu ako zmluvy, a preto sa musí dodržiavať vo všetkých právnych predpisoch Únie vrátane tohto nariadenia. Povinnosť dodržiavať, chrániť a podporovať základné práva sa stanovuje aj v mnohých medzinárodných zmluvách o ľudských právach vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskej sociálnej charty, jej dodatkového protokolu a revidovanej verzie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Zásada právneho štátu je základným predpokladom pre ochranu ďalších základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia, ako napríklad sloboda, demokracia, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv. Dodržiavanie zásady právneho štátu prirodzene súvisí s dodržiavaním demokracie a základných práv: bez dodržiavania zásady právneho štátu nemôže existovať demokracia a dodržiavanie základných práv a naopak.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Vždy, keď členské štáty plnia rozpočet Únie, a bez ohľadu na to, aký spôsob plnenia sa rozhodnú použiť, dodržiavanie zásady právneho štátu je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa naplnili zásady správneho finančného riadenia zakotvené v článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(4)  Vždy, keď členské štáty plnia rozpočet Únie, a bez ohľadu na to, aký spôsob plnenia sa rozhodnú použiť, dodržiavanie zásady právneho štátu a základných práv je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa naplnili zásady správneho finančného riadenia zakotvené v článku 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Justičné orgány by mali konať nezávisle a nestranne a vyšetrovacie zložky a prokuratúra by mali mať možnosť náležite vykonávať svoju funkciu. Mali by disponovať dostatočnými zdrojmi a postupmi na to, aby mohli konať účinne a pri plnom dodržiavaní práva na spravodlivý proces. Tieto podmienky sú nevyhnutné ako minimálna záruka proti nezákonným a svojvoľným rozhodnutiam verejných orgánov, ktoré by mohli poškodiť finančné záujmy Únie.

(6)  Mala by byť vždy zaručená nezávislosť a nestrannosť justície a vyšetrovacie zložky a prokuratúra by mali mať možnosť náležite vykonávať svoju funkciu. Mali by disponovať dostatočnými zdrojmi a postupmi na to, aby mohli konať účinne a pri plnom dodržiavaní práva na spravodlivý proces. Tieto podmienky sú nevyhnutné ako minimálna záruka proti nezákonným a svojvoľným rozhodnutiam verejných orgánov, ktoré by mohli poškodiť tieto základné zásady.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Dodržiavanie zásady právneho štátu nie je dôležité len pre občanov Únie, ale aj pre obchodné iniciatívy, inovácie, investície a riadne fungovanie vnútorného trhu, ktoré bude najväčšmi prekvitať vtedy, ak sa zavedie solídny právny a inštitucionálny rámec.

(8)  Dodržiavanie zásad právneho štátu a základných práv je kľúčové pre umožnenie plnej účasti občanov EÚ na demokratickom živote Únie. Je tiež dôležité pre podnikanie, obchodné iniciatívy, inovácie a investície a pre podporu vnútorného trhu založeného na právach a bezproblémovom fungovaní. Vnútorný trh potrebuje stabilný právny a inštitucionálny rámec na zabezpečenie dôvery medzi všetkými aktérmi, na využitie svojho plného potenciálu a na dosiahnutie udržateľného dlhodobého rastu. V situáciách, keď členský štát už nezaručuje dodržiavanie zásad právneho štátu alebo základných práv, majú Únia a jej členské štáty povinnosť chrániť integritu a uplatňovanie zmlúv a chrániť práva každého v rámci svojej jurisdikcie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Článok 19 ZEÚ, ktorý obsahuje konkrétny odkaz na hodnotu právneho štátu uvedenú v článku 2 ZEÚ, od členských štátov vyžaduje, aby poskytovali účinnú právnu ochranu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, a to aj v tých oblastiach, ktoré sa týkajú plnenia rozpočtu Únie. Samotná existencia účinného súdneho preskúmania navrhnutého na to, aby sa zabezpečil súlad s právom Únie, je prapodstatou zásady právneho štátu a vyžaduje si existenciu nezávislých súdov13. Zachovávanie nezávislosti súdov má zásadný význam, čo potvrdzuje aj článok 47 druhý pododsek Charty základných práv Európskej únie14. Platí to najmä pre súdne preskúmanie platnosti opatrení, zmlúv alebo iných nástrojov, na základe ktorých vznikajú verejné výdavky alebo dlhy, okrem iného v kontexte postupov verejného obstarávania, ktoré takisto môžu byť predložené na súd.

(9)  Článok 19 ZEÚ, ktorý obsahuje konkrétny odkaz na hodnotu právneho štátu uvedenú v článku 2 ZEÚ, od členských štátov vyžaduje, aby poskytovali účinnú právnu ochranu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, a to aj v tých oblastiach, ktoré sa týkajú plnenia rozpočtu Únie. Účinnosť justičných systémov je kľúčovým aspektom právneho štátu a je nevyhnutná na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania, sankcionovanie zneužívania zo strany vlád a predchádzanie svojvoľnosti. Samotná existencia účinného súdneho preskúmania navrhnutého na to, aby sa zabezpečil súlad s právom Únie, je prapodstatou zásady právneho štátu a vyžaduje si existenciu nezávislých súdov13. Zabezpečenie práva na účinnú nápravu a spravodlivý proces a zachovávanie nezávislosti súdov má zásadný význam, čo potvrdzuje aj článok 47 druhý pododsek Charty základných práv Európskej únie14. Platí to najmä pre súdne preskúmanie zákonnosti opatrení, zmlúv alebo iných nástrojov, ktoré vedú k verejným výdavkom alebo dlhom, okrem iného v kontexte postupov verejného obstarávania, ktoré takisto môžu byť predložené na súd.

__________________

__________________

13Vec C-64/16, body 32 – 36.

13Vec C-64/16, body 32 – 36.

14Vec C-64/16, body 40 – 41.

14Vec C-64/16, body 40 – 41.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Existuje teda jasný vzťah medzi dodržiavaním zásady právneho štátu a efektívnym plnením rozpočtu Únie v súlade so zásadami správneho finančného riadenia.

(10)  Existuje teda jasný vzťah medzi dodržiavaním zásady právneho štátu a základných práv a efektívnym plnením rozpočtu Únie v súlade so zásadami správneho finančného riadenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Všeobecné nedostatky v členských štátoch v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré ovplyvňujú najmä riadne fungovanie verejných orgánov a účinné súdne preskúmanie, môžu vážne poškodiť finančné záujmy Únie.

(11)  Všeobecné nedostatky v členských štátoch v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu a základných práv, môžu vážne poškodiť finančné záujmy Únie, najmä pokiaľ ide o nezrovnalosti týkajúce sa výdavkov z rozpočtu Únie a práva a záujmy občanov, bez ohľadu na to, kde žijú.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Identifikácia všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia uskutočnila kvalitatívne posúdenie. Uvedené posúdenie by mohlo vychádzať z informácií pochádzajúcich zo všetkých dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií a sietí, akými sú napríklad orgány Rady Európy a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád.

(12)  Zistenie všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia spolu s reprezentatívnou skupinou nezávislých odborníkov uskutočnila kvalitatívne, objektívne, transparentné, nespolitizované a nestranné posúdenie na základe konkrétnych dôkazov. Ročné posúdenie všetkých členských štátov by malo vychádzať z informácií pochádzajúcich zo všetkých dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, správ Dvora audítorov, správ a stanovísk ďalších inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, ako sú Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsman a Agentúra Európskej únie pre základné práva, záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií a sietí, akými sú napríklad orgány Rady Európy a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád, ako aj správy mimovládnych a občianskych organizácií. Toto posúdenie by malo nahradiť existujúce nástroje a mechanizmy, ako je mechanizmus na zaistenie spolupráce a overovania pre Bulharsko a Rumunsko.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá nevyhnutné na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch.

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá nevyhnutné na ochranu rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu a základných práv v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „právny štát“ alebo „zásada právneho štátu“ je hodnota Únie zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorá zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi vrátane základných práv; oddelenia právomocí a rovnosti pred zákonom;

a)  „právny štát“ alebo „zásada právneho štátu“ a „základné práva“, ktoré sú zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, zahŕňajú zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; prístupu k spravodlivosti a účinnej súdnej ochrane pred nezávislými a nestrannými súdmi; oddelenia právomocí; nediskriminácie a rovnosti pred zákonom; dodržiavania základných práv stanovených v Charte základných práv Európskej únie a v medzinárodných zmluvách o ľudských právach;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu“ je rozšírené alebo opakujúce sa konanie alebo nekonanie, resp. opatrenie verejných orgánov, ktoré má vplyv na právny štát;

b)  „všeobecný nedostatok“ je každá situácia, v ktorej môže byť zistené systémové ohrozenie právneho štátu a základných práv, alebo v ktorej sú zásady právneho štátu a základné práva priamo alebo nepriamo systémovo ohrozené, a to buď spojeným vplyvom postupov, opomenutí, opatrení alebo nekonania verejných orgánov, alebo všeobecnými či opakovanými postupmi, opomenutiami, opatreniami alebo nekonaním verejných orgánov, a ak táto situácia ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť riadne plnenie rozpočtu Únie, najmä pokiaľ ide o činnosti v oblasti riadenia a kontroly, v súlade so zásadami riadneho finančného riadenia a ochrany finančných záujmov Únie;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Ak Komisia dospeje k záveru, že má opodstatnené dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky všeobecného nedostatku v členskom štáte, prijmú sa vhodné, vyvážené a primerané opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náležité opatrenia sa prijmú vtedy, ak má všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte vplyv alebo existuje riziko, že môže mať vplyv, na zásady správneho finančného riadenia alebo na ochranu finančných záujmov Únie, a to najmä na:

1.  Opatrenia sa prijmú vtedy, ak má všeobecný nedostatok v členskom štáte vplyv alebo existuje riziko, že môže mať vplyv, najmä na:

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  riadne plnenie rozpočtu Únie v dôsledku systémového porušenia základných práv.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Za všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu sa môžu považovať najmä tieto skutky:

2.  Za všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu sa považujú najmä tieto skutky:

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ohrozovanie nezávislosti súdnictva;

a)  ohrozovanie nezávislosti súdnictva aj stanovením akýchkoľvek obmedzení týkajúcich sa schopnosti nezávisle vykonávať funkcie justičného orgánu externým zasahovaním do záruk nezávislosti, obmedzovaním rozhodovania podľa externého poriadku, svojvoľnými zmenami pravidiel týkajúcich sa menovania justičného personálu alebo podmienok jeho činnosti alebo ovplyvňovaním justičných pracovníkov akýmkoľvek spôsobom ohrozujúcim ich nestrannosť;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pri zisťovaní všeobecného nedostatku Komisii pomáha reprezentatívna skupina nezávislých odborníkov (skupina odborníkov pre právny štát a základné práva), ktorá každoročne posudzuje situáciu vo všetkých členských štátoch na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií a informácií vrátane rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, správ Dvora audítorov, správ a stanovísk iných inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie a záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií. Toto posúdenie sa zverejní.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Európsky parlament spolu s národnými parlamentmi uskutočňuje výročnú nadväzujúcu diskusiu o posúdení skupiny odborníkov pre demokraciu, právny štát a základné práva. Na tento účel zriadia národné parlamenty a príslušný výbor Európskeho parlamentu spoločnú parlamentnú skupinu. Európsky parlament a národné parlamenty spoločne stanovia organizáciu a rokovací poriadok spoločnej parlamentnej skupiny v súlade s článkom 9 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3 a

 

Skupina odborníkov pre demokraciu, právny štát a základné práva

 

1. Skupinu odborníkov pre demokraciu, právny štát a základné práva tvorí:

 

a) jeden nezávislý odborník vymenovaný parlamentom každého členského štátu, ktorý je kvalifikovaným sudcom ústavného alebo najvyššieho súdu a ktorý nie je v súčasnosti v aktívnej službe;

 

b) desať ďalších odborníkov, ktorých vymenuje Európsky parlament dvojtretinovou väčšinou a ktorí sa vyberajú zo zoznamu odborníkov nominovaných:

 

i) Európskou federáciou akadémií vied a humanitných vied (ALLEA);

 

ii) Európskou sieťou národných inštitúcií pre ľudské práva (ENNHRI);

 

iii) Radou Európy (vrátane Benátskej komisie, Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) a komisára Rady Európy pre ľudské práva);

 

iv) Európskou komisiou pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) a Radou advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE); a

 

v) Organizáciou Spojených národov (OSN), Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

2. Zloženie skupiny odborníkov pre demokraciu, právny štát a základné práva by malo rešpektovať rodovú rovnosť.

 

3. Skupina odborníkov pre demokraciu, právny štát a základné práva si spomedzi svojich členov zvolí predsedu.

 

4. Komisia poskytne skupine odborníkov pre demokraciu, právny štát a základné práva sekretariát s cieľom uľahčiť jej efektívne fungovanie, a zabezpečí najmä zhromažďovanie údajov a zdrojov informácií, ktoré sa majú preskúmať a posúdiť, a poskytne jej administratívnu podporu.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

11.6.2018

Pridružené výbory – dátum oznámenia na plenárnej schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

Článok 55 – Spoločný postup výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

5.7.2018

Prerokovanie vo výbore

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

10

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, France Jamet

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergei Stanishev

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (23.11.2018)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Iskra Mihaylova

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Zásada právneho štátu je základným predpokladom pre ochranu ďalších základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia, ako napríklad sloboda, demokracia, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv. Dodržiavanie zásady právneho štátu prirodzene súvisí s dodržiavaním demokracie a základných práv: bez dodržiavania zásady právneho štátu nemôže existovať demokracia a dodržiavanie základných práv a naopak.

(3)  Zásada právneho štátu je základným predpokladom pre ochranu ďalších základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia, ako napríklad sloboda, demokracia, nediskriminácia, rovnosť a dodržiavanie ľudských práv. Dodržiavanie zásady právneho štátu prirodzene súvisí s dodržiavaním demokracie a základných práv: bez dodržiavania zásady právneho štátu nemôže existovať demokracia a dodržiavanie základných práv a naopak. Demokracia, právny štát a dodržiavanie základných ľudských práv majú kľúčový význam pre dôveryhodnosť Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Európsky parlament prijal 25. októbra 2016 uznesenie s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Okrem toho prijala Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (ďalej len „Benátska komisia“) 11. – 12. marca 2016 zoznam kritérií právneho štátu (CDL-AD(2016)007).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Všeobecné nedostatky v členských štátoch v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré ovplyvňujú najmä riadne fungovanie verejných orgánov a účinné súdne preskúmanie, môžu vážne poškodiť finančné záujmy Únie.

(11)  Všeobecné nedostatky v členských štátoch v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré ovplyvňujú najmä riadne fungovanie verejných orgánov a účinné súdne preskúmanie, môžu vážne poškodiť finančné záujmy Únie. Účinné posúdenie takýchto nedostatkov a uplatňovanie účinných a primeraných opatrení v prípade zistenia všeobecného nedostatku sú potrebné nielen na zabezpečenie finančných záujmov Únie vrátane účinného výberu príjmov, ale aj na zabezpečenie dôvery verejnosti v Úniu a jej inštitúcie. Iba nezávislé súdnictvo, ktoré presadzuje právny štát a právnu istotu vo všetkých členských štátoch, môže v konečnom dôsledku zaručiť dostatočnú ochranu finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Identifikácia všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia uskutočnila kvalitatívne posúdenie. Uvedené posúdenie by mohlo vychádzať z informácií pochádzajúcich zo všetkých dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií a sietí, akými sú napríklad orgány Rady Európy a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád.

(12)  Identifikácia všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia uskutočnila transparentné, nestranné kvalitatívne posúdenie. Uvedené posúdenie by mohlo vychádzať z informácií pochádzajúcich zo všetkých dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov, odborných posudkov príslušných agentúr Európskej únie, odporúčaní akejkoľvek nezávislej skupiny odborníkov vymedzenej v uznesení Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 a záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií a sietí, akými sú napríklad orgány Rady Európy a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Mali by sa určiť možné opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade všeobecných nedostatkov, ako aj postup ich prijímania. Uvedené opatrenia by mali zahŕňať pozastavenie platieb a záväzkov, zníženie financovania v rámci existujúcich záväzkov a zákaz uzatvárať s príjemcami nové záväzky.

(13)  Mali by sa určiť možné opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade všeobecných nedostatkov, ako aj postup ich prijímania, a mali by uplatňovať rovnaké kritériá a zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie v prípade všetkých členských štátov. Uvedené opatrenia by mali zahŕňať pozastavenie platieb a záväzkov, zníženie financovania v rámci existujúcich záväzkov a zákaz uzatvárať s príjemcami nové záväzky. Akékoľvek rozhodnutie o uložení týchto opatrení by malo poskytnúť seriózne záruky na základe posúdení vplyvu, aby sa zabezpečilo, že koneční príjemcovia finančných prostriedkov EÚ nebudú nepriaznivo dotknutí. 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Pri určovaní opatrení, ktoré sa majú prijať, by sa mala uplatňovať zásada proporcionality, a to najmä tak, že sa zohľadní závažnosť situácie, čas, ktorý uplynul od príslušného konania, jeho trvanie a jeho opakovaná povaha, úmysel a stupeň spolupráce dotknutého členského štátu pri skoncovaní so všeobecným nedostatkom v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ako aj účinky uvedeného nedostatku na príslušné finančné prostriedky Únie.

(14)  Pri určovaní opatrení, ktoré sa majú prijať, by sa mala uplatňovať zásada proporcionality, a to najmä tak, že sa zohľadní závažnosť situácie, čas, ktorý uplynul od príslušného konania, jeho trvanie a jeho opakovaná povaha, úmysel a stupeň spolupráce dotknutého členského štátu pri skoncovaní so všeobecným nedostatkom v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, ako aj účinky uvedeného nedostatku na príslušné finančné prostriedky Únie. Rozsah a úroveň pozastavenia záväzkov, ktoré sa má uložiť, by mali byť primerané, mali by rešpektovať zásadu rovnosti zaobchádzania medzi členskými štátmi a zohľadňovať hospodárske a sociálne okolnosti v danom členskom štáte, ako aj vplyv pozastavenia na jeho hospodárstvo. Vplyv pozastavení na programy kritického významu na riešenie podmienok právneho štátu by mal byť osobitným faktorom, ktorý treba zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Je nevyhnutné, aby sa pri prijímaní opatrení v prípade všeobecných nedostatkov riadne chránili oprávnené záujmy konečných prijímateľov a príjemcov. Pri zvažovaní opatrení, ktoré sa majú prijať, by Komisia mala zohľadniť ich potenciálny vplyv na konečných prijímateľov a príjemcov. V záujme posilnenia ochrany konečných prijímateľov alebo príjemcov by Komisia mala aktívne monitorovať dodržiavanie zákonnej povinnosti subjektov verejnej správy a členských štátov pokračovať v platbách po prijatí opatrení na základe tohto nariadenia a informovať konečných prijímateľov alebo príjemcov o ich právach v prípade, že sa vyskytnú akékoľvek porušenia predpisov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  Treba zabezpečiť, aby v prípade, že sa prijmú opatrenia týkajúce sa členského štátu v prípade všeobecných nedostatkov, neboli dotknutí jednotliví prijímatelia štipendií prostredníctvom programov, ako je Erasmus, výskumných grantov a podobných individuálnych grantov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na dôležitosť finančných účinkov opatrení ukladaných podľa tohto nariadenia by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na dôležitosť finančných účinkov opatrení ukladaných podľa tohto nariadenia by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie, by sa malo uplatňovať jednomyseľné hlasovanie bez účasti dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pred tým, ako dôjde k návrhu na prijatie akéhokoľvek opatrenia podľa tohto nariadenia, by Komisia mala dotknutý členský štát informovať o tom, prečo sa domnieva, že v uvedenom členskom štáte by mohol existovať všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Členský štát by mal mať možnosť predložiť svoje pripomienky. Komisia a Rada by tieto pripomienky mali zohľadniť.

(16)  Pred tým, ako dôjde k návrhu na prijatie akéhokoľvek opatrenia podľa tohto nariadenia, by Komisia mala dotknutý členský štát informovať o výsledku svojich hodnotení, ktoré uskutočnila buď nezávislá skupina odborníkov, alebo samotná Komisia, a o tom, prečo sa domnieva, že v uvedenom členskom štáte by mohol existovať všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Komisia by mala o tomto oznámení a jeho obsahu informovať Európsky parlament a Radu. Dotknutý členský štát by mal mať možnosť predložiť svoje pripomienky. Komisia by tieto pripomienky mala zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Rada by mala na návrh Komisie zrušiť opatrenia s odkladným účinkom, ak došlo k dostatočnému napraveniu situácie, ktorá viedla k uloženiu uvedených opatrení.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Komisia by mala Európsky parlament priebežne informovať o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých a prijatých podľa tohto nariadenia,

(18)  Komisia by mala Európsky parlament a Radu priebežne informovať o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých a prijatých podľa tohto nariadenia,

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu“ je rozšírené alebo opakujúce sa konanie alebo nekonanie, resp. opatrenie verejných orgánov, ktoré má vplyv na právny štát;

b)  „všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu“ je rozšírené alebo opakujúce sa konanie alebo nekonanie, resp. opatrenie verejných orgánov, ktoré má vplyv na právny štát, v súlade s opisom v článku 3;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia

Všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náležité opatrenia sa prijmú vtedy, ak má všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte vplyv alebo existuje riziko, že môže mať vplyv, na zásady správneho finančného riadenia alebo na ochranu finančných záujmov Únie, a to najmä na:

1.  Všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte, ktoré majú vplyv alebo v prípade ktorých existuje riziko, že môžu mať vplyv, na zásady správneho finančného riadenia alebo na ochranu finančných záujmov Únie, najmä:

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  slobodu presvedčenia a prejavu vrátane slobody tlače, slobody združovania a akademickej slobody;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  fiškálnu disciplínu daného členského štátu, najmä zabránenie nadmernému deficitu verejných financií v súlade s článkom 126 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  obmedzovanie dostupnosti a účinnosti právnych opravných prostriedkov, a to aj reštriktívnymi procesnými pravidlami, nedostatočné vykonávanie rozsudkov alebo obmedzovanie účinného vyšetrovania, stíhania alebo trestania porušení zákona.

c)  obmedzovanie dostupnosti a účinnosti právnych opravných prostriedkov, a to aj reštriktívnymi procesnými pravidlami, nedostatočné vykonávanie rozsudkov s osobitným zameraním na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v rámci postupov v prípade nesplnenia povinnosti alebo obmedzovanie účinného vyšetrovania, stíhania alebo trestania porušení zákona.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  neprimerané obmedzovanie slobody tlače, slobody združovania a akademickej slobody;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  nezabezpečenie vyvodzovania zodpovednosti voči vláde v súlade so zákonom, tak ako v prípade súkromných subjektov;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  nezabezpečenie toho, že zákony sa zverejňujú a sú spravodlivé a že sa nimi chránia základné práva vrátane bezpečnosti osôb a ochrany majetku a určité základné ľudské práva;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  nezabezpečenie prístupnosti, spravodlivosti a účinnosti postupov, ktorými sa prijímajú, spravujú a presadzujú zákony;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ce)  nezabezpečenie včasného vykonávania spravodlivosti kompetentnými, etickými a nezávislými zástupcami a neutrálnymi stranami, ktoré sú prístupné, majú primerané zdroje a zodpovedajú zloženiu spoločenstiev, ktorým slúžia;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cf)  nezabezpečenie toho, že vládne právomoci podliehajú mimovládnym kontrolám a že vládni úradníci sú za pochybenie sankcionovaní.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obsah opatrení

Opatrenia

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prijať možno jedno alebo viaceré z týchto náležitých opatrení:

1.  V prípade všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu možno prijať tieto náležité opatrenia:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak Komisia plní rozpočet Únie v rámci zdieľaného riadenia podľa [článku 62 písm. b)] nariadenia o rozpočtových pravidlách:

b)  ak Komisia plní rozpočet Únie v rámci zdieľaného riadenia podľa [článku 62 písm. b)] nariadenia o rozpočtových pravidlách v prípade všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje písmeno ba):

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  zníženie zálohových platieb;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  prerušenie platobných termínov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  pozastavenie platieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  pokiaľ ide o EŠIF, ak Komisia plní rozpočet Únie v rámci zdieľaného riadenia podľa [článku 62 písm. b)] nariadenia o rozpočtových pravidlách, opatrenia vymedzené v nariadení o spoločných ustanoveniach by sa mali uplatňovať v prípade všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa prijímajú opatrenia, nestanovuje inak, uloženie náležitých opatrení nesmie mať vplyv na povinnosť subjektov verejnej správy uvedených v odseku 1 písm. a) alebo členských štátov uvedených v odseku 1 písm. b) vykonávať program alebo fond, ktorého sa týka dané opatrenie, a najmä nesmie mať vplyv na povinnosť uskutočňovať platby v prospech konečných príjemcov.

2.  Uloženie náležitých opatrení nesmie mať vplyv na povinnosť subjektov verejnej správy uvedených v odseku 1 písm. a) alebo členských štátov uvedených v odseku 1 písm. b) vykonávať program alebo fond, ktorého sa týka dané opatrenie, a najmä nesmie mať vplyv na povinnosť uskutočňovať platby v prospech konečných príjemcov. Akékoľvek rozhodnutie o uložení náležitých opatrení by malo poskytnúť seriózne záruky na základe posúdení vplyvu, aby sa zabezpečilo, že koneční príjemcovia finančných prostriedkov EÚ nebudú nepriaznivo dotknutí. 

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Rozsah a úroveň pozastavenia záväzkov, ktoré sa má uložiť, sú primerané, rešpektujú zásadu rovnosti zaobchádzania medzi členskými štátmi a zohľadňujú hospodárske a sociálne okolnosti v danom členskom štáte, ako aj vplyv pozastavenia na jeho hospodárstvo. Osobitným faktorom, ktorý treba zohľadniť, je vplyv pozastavení na programy kritického významu na riešenie podmienok právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak Komisia zistí, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3, príslušnému členskému štátu zašle písomné oznámenie, v ktorom uvedie dôvody svojho zistenia.

1.  Ak Komisia zistí, že existujú jasné a primerané dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3, príslušnému členskému štátu zašle písomné oznámenie, v ktorom uvedie dôvody svojho zistenia. Komisia o tomto oznámení a jeho obsahu bezodkladne informuje Parlament a Radu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia poskytne potrebné záruky na zabezpečenie toho, aby sa pri posudzovaní situácie v oblasti právneho štátu uplatňovali rovnaké kritériá na všetky členské štáty v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, a to tým, že prijme podobné a nediskriminačné opatrenia v porovnateľných prípadoch pre všetky členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže pri tom zohľadňovať všetky relevantné informácie vrátane rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní príslušných medzinárodných organizácií.

2.  Pri posudzovaní toho, či sú splnené podmienky článku 3, Komisia môže zohľadňovať všetky relevantné informácie vrátane rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, uznesení Európskeho parlamentu, odporúčaní akejkoľvek nezávislej skupiny odborníkov vymedzenej v uznesení Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní príslušných medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a sietí, akými sú napríklad orgány Rady Európy a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád, a odborných posudkov príslušných agentúr Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, predloží Rade návrh na vykonávací akt o náležitých opatreniach.

6.  Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v súlade s článkom 3 ods. 2, predloží Európskemu parlamentu na prijatie stanoviska a Rade na prijatie rozhodnutia návrh na vykonávací akt o náležitých opatreniach.

 

Po zohľadnení stanoviska Európskeho parlamentu sa rozhodnutie považuje za prijaté Radou s výnimkou prípadu, keď Rada kvalifikovanou väčšinou do jedného mesiaca od prijatia návrhu Komisiou rozhodne, že návrh Komisie zamietne.

 

Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou, môže návrh Komisie zmeniť a zmenené znenie prijať ako rozhodnutie Rady.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Rozhodnutie sa považuje za prijaté Radou s výnimkou prípadu, keď Rada kvalifikovanou väčšinou do jedného mesiaca od prijatia návrhu Komisiou rozhodne, že návrh Komisie zamietne.

7.  Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v súlade s článkom 3 ods. 1, predloží Európskemu parlamentu a Rade na prijatie stanoviska návrh rozhodnutia o náležitých opatreniach. Po zohľadnení stanovísk Európskeho parlamentu a Rady Komisia prijme rozhodnutie o náležitých opatreniach alebo rozhodnutie neuplatniť podmienenosť dodržiavania zásady právneho štátu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Pred prijatím rozhodnutia o náležitých opatreniach Komisia vykoná posúdenie možného vplyvu týchto opatrení na konečných prijímateľov alebo príjemcov platieb v súvislosti s dotknutými programami alebo fondmi. Komisia pri posudzovaní proporcionality opatrení náležite zohľadní informácie a usmernenia uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou, môže návrh Komisie zmeniť a zmenené znenie prijať ako rozhodnutie Rady.

8.  Rada, konajúc jednomyseľne a bez účasti dotknutého členského štátu, môže návrh Komisie zmeniť a zmenené znenie prijať ako rozhodnutie Rady.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Súčasne s prijatím rozhodnutia Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun sumy rovnajúcej sa hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b.  Odchylne od článku 31 ods. 4 a 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky parlament a Rada prerokujú návrh na presun prostriedkov do štyroch týždňov odo dňa jeho doručenia obom inštitúciám. Návrh na presun sa považuje za schválený, pokiaľ ho v lehote štyroch týždňov Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou odovzdaných hlasov, alebo Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou, nezmení ani nezamietne. Ak Európsky parlament alebo Rada návrh na presun zmenia, uplatní sa článok 31 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8c.  Rozhodnutie nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament ani Rada nezamietnu návrh na presun v lehote uvedenej v odseku 8b.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8d.  Počas obdobia uplatňovania opatrení Komisia aktívne monitoruje, či sa dodržiavajú právne nároky konečných prijímateľov alebo príjemcov. Komisia takisto uľahčí konečným prijímateľom alebo príjemcom podať sťažnosti, ak sa domnievajú, že ich zákonné nároky nie sú dodržané. Ak Komisia zistí, že dotknutý členský štát alebo subjekt verejnej správy neplní svoju zákonnú povinnosť uskutočniť platby a nerešpektuje oprávnené záujmy konečných prijímateľov alebo príjemcov, prijme všetky náležité opatrenia na pomoc týmto konečným prijímateľom alebo príjemcom pri uplatňovaní ich nárokov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak dôjde k zrušeniu opatrení týkajúcich sa pozastavenia schvaľovania jedného alebo viacerých programov alebo zmien v týchto programoch uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) bode i) alebo týkajúcich sa pozastavenia záväzkov uvedených v článku 4 ods. 2 písm. b) bode ii), sumy zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa zahrnú do rozpočtu podľa článku 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. XXXX (nariadenie o VFR). Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2.

3.  Ak dôjde k zrušeniu opatrení týkajúcich sa pozastavenia schvaľovania jedného alebo viacerých programov alebo zmien v týchto programoch uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode 1 alebo týkajúcich sa pozastavenia záväzkov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) bode 2, sumy zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa zahrnú do rozpočtu podľa článku 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. XXXX (nariadenie o VFR).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých alebo prijatých podľa článkov 4 a 5.

Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých alebo prijatých podľa článkov 4 a 5.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Iskra Mihaylova

22.9.2018

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Matthijs van Miltenburg

Článok 55 – Spoločné schôdze výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

 

5.7.2018

Prerokovanie vo výbore

9.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

22.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (22.11.2018)

pre Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Helmut Scholz

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta cieľ navrhovaného nariadenia chrániť rozpočet Únie pred všeobecnými nedostatkami v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členskom štáte, ktoré ovplyvňujú alebo v prípade ktorých hrozí, že budú ovplyvňovať správne finančné riadenie či ochranu finančných záujmov Únie. Súhlasí s názorom Komisie, že existuje jasný vzťah medzi dodržiavaním zásady právneho štátu a efektívnym plnením rozpočtu Únie v súlade so zásadami správneho finančného riadenia. Ďalej uznáva, že na zabezpečenie dodržiavania zásady právneho štátu je nevyhnutná nezávislosť a nestrannosť súdnictva. Zároveň sa domnieva, že navrhovaný mechanizmus priznáva Komisii príliš veľkú diskrečnú právomoc. Konkrétne nie sú jasne vymedzené kritériá na začatie postupu a na kvalitatívne posúdenie, ani kritériá výberu a rozsahu opatrení a Komisia by v konečnom dôsledku mohla slobodne rozhodnúť o tom, či opatrenie uplatní, ktoré opatrenie by mala uplatniť a či by sa takéto opatrenie mohlo neskôr zrušiť. Je to o to viac možné, keďže návrh Komisie by sa považoval za schválený, ak ho Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou do jedného mesiaca nezamietne („hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny“). Navyše sa navrhovaný mechanizmus javí tak, akoby nemal právny základ (článok 322 ZFEÚ, na ktorom je návrh založený, by nepostačoval). Javí sa takisto ako neprimeraný, najmä v porovnaní s článkom 7 Zmluvy o EÚ, ktorý sa môže vzťahovať na podobné prípady nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát, a ktorý vyžaduje, v závislosti od okolností, štvorpätinovú väčšinu v Rade a jednomyseľnosť v Európskej rade. Spravodajca preto navrhuje iný mechanizmus. Spravodajca sa takisto vyjadruje kriticky k skutočnosti, že pri príprave navrhovaného nariadenia neboli vykonané žiadne osobitné konzultácie so zainteresovanými stranami a nebolo uskutočnené ani posúdenie vplyvu. Konkrétne sa v návrhu predpokladá, že v priamom a nepriamom riadení podľa článku 62 písm. a) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách možno opatrenia uplatniť len v prípade, že je príjemcom vládny subjekt. Ak táto podmienka nie je splnená, predmetné financovanie zo strany Únie nemôže podliehať žiadnym opatreniam uvedeným v navrhovanom nariadení. Bez posúdenia vplyvu, ktoré by objasnilo, do akej miery by rozpočet Únie zostal mimo ochrany navrhovaného mechanizmu, je ťažké určiť jeho potenciálne prínosy. Spravodajca sa tiež pýta, prečo sa v návrhu nestanovuje povinnosť Komisie posúdiť možnosť zrušenia opatrení z vlastnej iniciatívy a podať správu o uplatňovaní navrhovaného nariadenia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje zmenu návrhu, ako sa uvádza ďalej v texte.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Zásada právneho štátu je jednou zo základných hodnôt, na ktorej je postavená myšlienka Európskej únie. Ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty.

(1)  Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Ako sa uvádza v článkoch 2 a 7 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), členské štáty a inštitúcie Únie sú povinné rešpektovať, chrániť a presadzovať tieto hodnoty spoločné všetkým členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi. Podľa článku 2 Zmluvy o EÚ medzi týmito hodnotami neexistuje žiadna hierarchia.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť odôvodnenie so samotným znením článku 2 Zmluvy o EÚ.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Členské štáty riadne a lojálne spolupracujú, aby preberali záväzky vyplývajúce z členstva v Únii, ako sa pripomína v Zmluve o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Zásada právneho štátu si vyžaduje, aby všetky subjekty verejnej moci konali v rámci obmedzení stanovených v zákone, v súlade s hodnotami demokracie a základnými právami, ako aj pod kontrolou nezávislých a nestranných súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa dodržiavali12 zásady zákonnosti 7, právnej istoty8, zákazu svojvoľných výkonných právomocí9, oddelenia právomocí10 a účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi11.

(2)  Zásada právneho štátu si vyžaduje, aby všetky subjekty verejnej moci konali v rámci obmedzení stanovených v zákone, v súlade s hodnotami demokracie a so základnými právami, ako aj pod kontrolou nezávislých a nestranných súdov. Vyžaduje sa v nej najmä to, aby sa dodržiavali12 zásady zákonnosti 7, právnej istoty8, zákazu svojvoľných výkonných právomocí9, oddelenia právomocí10 a účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi11.

_____________________________

_____________________________

7 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia Európskych spoločenstiev proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

7 Rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Komisia Európskych spoločenstiev proti CAS Succhi di Frutta SpA., C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, bod 63.

8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato proti Srl Meridionale Industria Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella proti Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojené veci 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

8 Rozsudok Súdneho dvora z 12. novembra 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato proti Srl Meridionale Industria Salumi a ďalší, Ditta Italo Orlandi & Figlio a Ditta Vincenzo Divella proti Amministrazione delle finanze dello Stato. Spojené veci 212 až 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, bod 10.

9 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1989, Hoechst, spojené veci 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

9 Rozsudok Súdneho dvora z 21. septembra 1989, Hoechst, spojené veci 46/87 a 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, bod 19.

10 Rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

10 Rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, bod 36; rozsudok Súdneho dvora z 10. novembra 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, bod 35; a rozsudok Súdneho dvora z 22. decembra 2010, DEB, C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, bod 58.

11 Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses proti Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 – 41.

11 Rozsudok Súdneho dvora z 27. februára 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses proti Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, body 31, 40 – 41; rozsudok Súdneho dvora z 25. júla 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, body 63 – 67.

12 Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu“, COM(2014) 158 final, príloha I.

12 Oznámenie Komisie „Nový rámec EÚ na posilnenie právneho štátu“, COM(2014)0158 final, príloha I.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť odôvodnenie s najaktuálnejšou judikatúrou Súdneho dvora.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V rámci nezávislosti súdnictva sa predpokladá najmä to, že dotknutý orgán dokáže vykonávať svoje súdne funkcie úplne autonómne bez toho, aby podliehal akémukoľvek obmedzovaniu zo strany hierarchie alebo aby bol podriadený akémukoľvek inému orgánu, a bez toho, aby dostával príkazy alebo pokyny z akéhokoľvek iného zdroja, a že je tak chránený pred vonkajšími zásahmi alebo tlakmi, ktoré by mohli zhoršiť nezávislý úsudok jeho členov a ovplyvniť jeho rozhodovanie. Záruka nezávislosti a nestrannosti si vyžaduje pravidlá, najmä pokiaľ ide o zloženie daného orgánu a vymenúvanie, dĺžku funkčného obdobia a dôvody zamietnutia alebo odvolania jeho členov, aby sa odstránili akékoľvek oprávnené pochybnosti v mysli osôb podliehajúcich súdnej právomoci, pokiaľ ide o neovplyvniteľnosť uvedeného orgánu z vonkajšieho hľadiska a jeho neutralitu vo vzťahu k protichodným záujmom.

(7)  V rámci nezávislosti súdnictva sa predpokladá najmä to, že dotknutý orgán dokáže vykonávať svoje súdne funkcie úplne autonómne bez toho, aby podliehal akémukoľvek obmedzovaniu zo strany hierarchie alebo aby bol podriadený akémukoľvek inému orgánu, a bez toho, aby dostával príkazy alebo pokyny z akéhokoľvek iného zdroja, a že je tak chránený pred vonkajšími zásahmi alebo tlakmi, ktoré by mohli zhoršiť nezávislý úsudok jeho členov a ovplyvniť jeho rozhodovanie. Nezávislosť súdnictva takisto predpokladá, že od účastníkov konaní a ich príslušných záujmov sa zachová rovnaká vzdialenosť, pokiaľ ide o predmet týchto konaní. Tento aspekt si vyžaduje objektivitu a absenciu akéhokoľvek záujmu na výsledku týchto konaní okrem striktného uplatňovania zásady právneho štátu. Záruka nezávislosti a nestrannosti si vyžaduje pravidlá, najmä pokiaľ ide o zloženie daného orgánu a vymenúvanie, dĺžku funkčného obdobia a dôvody neprítomnosti, zamietnutia alebo odvolania jeho členov, aby sa odstránili akékoľvek oprávnené pochybnosti v mysli osôb podliehajúcich súdnej právomoci, pokiaľ ide o neovplyvniteľnosť uvedeného orgánu z vonkajšieho hľadiska a jeho neutralitu vo vzťahu k protichodným záujmom.

(Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 7a (nové) návrhu.)

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť odôvodnenie s najaktuálnejšou judikatúrou Súdneho dvora (pozri najmä vec C-216/18, body 63 – 67).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Požiadavka nezávislého súdnictva tiež znamená, že disciplinárny režim, ktorým sa riadia tí, ktorí majú úlohu rozhodovať v spore, musí poskytovať záruky potrebné na to, aby sa predišlo akémukoľvek riziku použitia tohto režimu ako systému politickej kontroly obsahu súdnych rozhodnutí. Pravidlá, ktoré konkrétne vymedzujú konania označované za disciplinárny priestupok a skutočne uplatniteľné sankcie, ktoré stanovujú zásah nezávislého orgánu v súlade s postupom, ktorý v plnom rozsahu zaručuje práva zakotvené v článkoch 47 a 48 charty, najmä práva na obhajobu, a ktoré zakotvujú možnosť napadnúť na súde rozhodnutia disciplinárnych orgánov, tvoria súbor základných záruk na účely zachovania nezávislosti súdnej moci.

(Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 7 návrhu.)

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť odôvodnenie s najaktuálnejšou judikatúrou Súdneho dvora (pozri najmä vec C-216/18, body 63 – 67).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Komisia by mala mať možnosť priebežne monitorovať stav dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, ako aj stav mechanizmu EÚ pre demokraciu; právny štát a základné práva by mohli byť zriadené na základe uznesenia Európskeho parlamentu z 25. októbra 20161a.

 

_________

 

1a Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (2015/2254(INL)), Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 162 – 177.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Identifikácia všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia uskutočnila kvalitatívne posúdenie. Uvedené posúdenie by mohlo vychádzať z informácií pochádzajúcich zo všetkých dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií vrátane rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií a sietí, akými sú napríklad orgány Rady Európy a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád.

(12)  Identifikácia všeobecného nedostatku si vyžaduje, aby Komisia uskutočnila nestranné, transparentné a kvalitatívne posúdenie. Uvedené posúdenie by malo vychádzať z informácií pochádzajúcich zo všetkých dostupných zdrojov a uznaných inštitúcií vrátane podmienok a načasovania prijatia, zavádzania a presadzovania príslušných kapitol acquis zo strany členského štátu, rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov, uznesení Európskeho parlamentu a záverov a odporúčaní relevantných medzinárodných organizácií a sietí, akými sú napríklad orgány Rady Európy a európske siete najvyšších súdov a súdnych rád.

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 5 ods. 2 návrhu.)

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Je nevyhnutné, aby bola zabezpečená úplná ochrana oprávnených záujmov konečných prijímateľov a príjemcov programu alebo fondu, na ktorý sú zamerané opatrenia v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, a títo koneční prijímatelia a príjemcovia by nemali byť dotknutí porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú zodpovední. Komisia by mala pri navrhovaní takýchto opatrení zohľadniť možný vplyv na konečných prijímateľov a príjemcov a mala by aktívne monitorovať dodržiavanie zákonnej povinnosti členských štátov pokračovať v platbách po prijatí opatrení Komisiou v súlade s týmto nariadením. V prípade akéhokoľvek nesplnenia povinnosti členským štátom by mala Komisia informovať konečných prijímateľov alebo príjemcov o ich právach.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  Pred navrhnutím konkrétnych opatrení by sa od Komisie malo vyžadovať posúdenie možných vplyvov takýchto opatrení týkajúcich sa štátneho rozpočtu dotknutého členského štátu na rozpočet s náležitým ohľadom na zásadu proporcionality a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na dôležitosť finančných účinkov opatrení ukladaných podľa tohto nariadenia, by sa na Radu mali preniesť vykonávacie právomoci, pričom Rada by mala konať na základe návrhu Komisie. S cieľom uľahčiť prijímanie rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie, by sa malo uplatňovať hlasovanie na základe pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny.

(15)  S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto nariadenia a s ohľadom na dôležitosť finančných účinkov opatrení ukladaných podľa tohto nariadenia, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Vzhľadom na to, že opatrenia uložené podľa tohto nariadenia majú vplyv na rozpočet Únie, mali by nadobudnúť účinnosť až po tom, čo Európsky parlament a Rada schvália presun sumy zodpovedajúcej hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy. S cieľom zabezpečiť rýchle rozhodnutie o opatreniach, ktoré sú potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, by sa takéto presuny mali považovať za schválené, pokiaľ ich Európsky parlament alebo Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou, v stanovenej lehote nezmení ani nezamietne.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Pred tým, ako dôjde k návrhu na prijatie akéhokoľvek opatrenia podľa tohto nariadenia, by Komisia mala dotknutý členský štát informovať o tom, prečo sa domnieva, že v uvedenom členskom štáte by mohol existovať všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Členský štát by mal mať možnosť predložiť svoje pripomienky. Komisia a Rada by tieto pripomienky mali zohľadniť.

(16)  Pred tým, ako dôjde k návrhu na prijatie akéhokoľvek opatrenia podľa tohto nariadenia, by Komisia mala dotknutý členský štát informovať o tom, prečo sa domnieva, že v uvedenom členskom štáte by mohol existovať všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Komisia by mala o tomto oznámení a jeho obsahu okamžite informovať Európsky parlament a Radu. Dotknutý členský štát by mal mať možnosť predložiť svoje pripomienky. Komisia by tieto pripomienky mala zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Rada by mala na návrh Komisie zrušiť opatrenia s odkladným účinkom, ak došlo k dostatočnému napraveniu situácie, ktorá viedla k uloženiu uvedených opatrení.

(17)  Komisia by mala zrušiť opatrenia s odkladným účinkom a zaslať Európskemu parlamentu a Rade návrh na úplné alebo čiastočné zrušenie rozpočtovej rezervy predmetných opatrení, ak došlo k dostatočnej náprave situácie, ktorá viedla k uloženiu uvedených opatrení.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Komisia by mala Európsky parlament priebežne informovať o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých a prijatých podľa tohto nariadenia,

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „právny štát“ alebo „zásada právneho štátu“ je hodnota Únie zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorá zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; účinnej súdnej ochrany nezávislými súdmi vrátane základných práv; oddelenia právomocí a rovnosti pred zákonom;

a)  „právny štát“ alebo „zásada právneho štátu“ sa chápe so zreteľom na hodnoty Únie zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a v kritériách pre členstvo v Únii, ako sa uvádza v článku 49 zmluvy; toto zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; účinnej súdnej ochrany nezávislými a nestrannými súdmi vrátane základných práv; oddelenia právomocí a rovnosti pred zákonom;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

 Monitorovanie 

 

Komisia priebežne monitoruje a posudzuje správne vykonávanie práva Únie a dodržiavanie zásady právneho štátu. 

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia

Opatrenia na ochranu rozpočtu Európskej únie

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 3, 4 a 5 návrhu.)

Odôvodnenie

Názov tohto článku by sa mal zosúladiť s jeho samotným obsahom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  účinnú a včasnú spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom a s Európskou prokuratúrou pri ich vyšetrovaniach alebo stíhaniach podľa príslušných právnych aktov a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce.

f)  účinnú a včasnú spoluprácu s Európskym úradom pre boj proti podvodom a – v prípade účasti príslušného členského štátu – s Európskou prokuratúrou pri ich vyšetrovaniach alebo stíhaniach podľa príslušných právnych aktov a v súlade so zásadou lojálnej spolupráce.

Odôvodnenie

Nie všetky členské štáty sa zapájajú do spolupráce s Európskou prokuratúrou.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  ohrozovanie schopnosti členského štátu dodržiavať povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii vrátane schopnosti účinne vykonávať pravidlá, normy a politiky, ktoré tvoria súbor právnych predpisov Únie;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Obsah opatrení

Opatrenia na ochranu rozpočtu Únie

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 3, 4 a 5 návrhu.)

Odôvodnenie

Názov tohto článku by sa mal zosúladiť s jeho samotným obsahom.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prijať možno jedno alebo viaceré z týchto náležitých opatrení:

1.  Ak sú splnené podmienky článku 3, možno prijať jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 3 a 5 návrhu.)

Odôvodnenie

Navrhuje sa presnejšie znenie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  v relevantných prípadoch pozastavenie nepriameho riadenia a namiesto neho vykonávanie v rámci priameho riadenia;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje dodatočné opatrenie na ochranu rozpočtu Únie.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pokiaľ sa v rozhodnutí, ktorým sa prijímajú opatrenia, nestanovuje inak, uloženie náležitých opatrení nesmie mať vplyv na povinnosť subjektov verejnej správy uvedených v odseku 1 písm. a) alebo členských štátov uvedených v odseku 1 písm. b) vykonávať program alebo fond, ktorého sa týka dané opatrenie, a najmä nesmie mať vplyv na povinnosť uskutočňovať platby v prospech konečných príjemcov.

2.  Uloženie opatrení uvedených v odseku 1 nesmie mať vplyv na povinnosť subjektov verejnej správy uvedených v odseku 1 písm. a) alebo členských štátov uvedených v odseku 1 písm. b) vykonávať program alebo fond, ktorého sa týka dané opatrenie, a najmä nesmie mať vplyv na povinnosť uskutočňovať platby v prospech konečných príjemcov. Komisia aktívne monitoruje, či sa dodržiavajú právne nároky konečných prijímateľov alebo príjemcov. Ak Komisia získa dôkazy, že dotknutý členský štát neplní svoju povinnosť zabezpečiť platby a oprávnené záujmy konečných prijímateľov alebo príjemcov, prijme všetky primerané opatrenia na pomoc týmto prijímateľom alebo príjemcom pri uplatňovaní ich nárokov. Článok 68 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ, Euratom) č. XXXX (nariadenie o spoločných ustanoveniach) sa neuplatňuje.

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 3 a 5 návrhu.)

Odôvodnenie

Parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR dospel k názoru, že „koneční príjemcovia prostriedkov z rozpočtu Únie nesmú byť v žiadnom prípade dotknutí porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú zodpovední“ (pozri bod 119). Článok 68 ods. 1 písm. b) navrhovaného nariadenia o spoločných ustanoveniach (COM(2018)0375), v ktorom sa vnútroštátnym orgánom ukladá povinnosť zabezpečiť platbu príjemcovi v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov, by sa preto v tomto prípade nemal uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prijaté opatrenia musia byť primerané povahe, závažnosti a rozsahu všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Uvedené opatrenia sa musia v čo najväčšom rozsahu zameriavať na opatrenia Únie, ktoré sú alebo by potenciálne mohli byť ovplyvnené uvedeným nedostatkom.

3.  Prijaté opatrenia musia byť primerané povahe, závažnosti, trvaniu a rozsahu všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu. Uvedené opatrenia sa musia v čo najväčšom rozsahu zameriavať na opatrenia Únie, ktoré sú alebo by potenciálne mohli byť ovplyvnené uvedeným nedostatkom.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak Komisia zistí, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3, príslušnému členskému štátu zašle písomné oznámenie, v ktorom uvedie dôvody svojho zistenia.

1.  Ak Komisia primerané dôvody domnievať sa, že sú splnené podmienky uvedené v článku 3, príslušnému členskému štátu zašle písomné oznámenie, v ktorom uvedie dôvody svojho zistenia. Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu o takomto oznámení a jeho obsahu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže pri tom zohľadňovať všetky relevantné informácie vrátane rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov a záverov a odporúčaní príslušných medzinárodných organizácií.

2.  Pred uplatnením písomného oznámenia podľa odseku 1 Komisia zohľadní všetky príslušné informácie vrátane podmienok a načasovania prijatia, vykonávania a presadzovania príslušných kapitol acquis zo strany členského štátu a, ak sú dostupné, rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, správ Dvora audítorov a uznesení Európskeho parlamentu. Zohľadní aj závery a odporúčania príslušných medzinárodných organizácií, a najmä:

 

i)   zoznam kritérií právneho štátu ustanovený Benátskou komisiou,

 

ii)   odporúčanie Rady Európy CM/Rec (2010) 12 „Sudcovia: nezávislosť, efektívnosť a zodpovednosť“,

 

iii)   správu Benátskej komisie o nezávislosti súdneho systému časť I: Nezávislosť sudcov (CDL-AD (2010)004),

 

iv)   správu Benátskej komisie o časti II: Prokuratúra (CDL-AD(2010)040),

 

v)   príslušné hodnotiace správy a správy o plnení záväzkov Skupiny štátov proti korupcii (GRECO).

Odôvodnenie

Jasnejšia špecifikácia možných usmerňovacích zdrojov by mohla zlepšiť transparentnosť, vysledovateľnosť a kontrolovateľnosť navrhovaného mechanizmu, ako aj právnu istotu a nesvojvôľu právomocí, ktoré sa majú preniesť na Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Dotknutý členský štát poskytne všetky požadované informácie, pričom v časovej lehote, ktorú stanovuje Komisia a ktorá nesmie byť kratšia ako 1 mesiac od oznámenia zistenia, môže predložiť pripomienky. Vo svojich pripomienkach môže členský štát navrhnúť prijatie nápravných opatrení.

4.  Dotknutý členský štát poskytne všetky požadované informácie, pričom v časovej lehote, ktorú stanovuje Komisia a ktorá nesmie byť kratšia ako 1 mesiac alebo dlhšia ako 3 mesiace od oznámenia zistenia, môže predložiť pripomienky. Vo svojich pripomienkach môže členský štát navrhnúť prijatie nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia pri rozhodovaní o tom, či predloží návrh na rozhodnutie o náležitých opatreniach alebo nie, zohľadní prijaté informácie a akékoľvek pripomienky dotknutého členského štátu, ako aj primeranosť prípadných navrhovaných nápravných opatrení.

5.  Komisia pri rozhodovaní o tom, či prijme rozhodnutie o náležitých opatreniach alebo nie, zohľadní prijaté informácie a akékoľvek pripomienky dotknutého členského štátu, ako aj primeranosť prípadných navrhovaných nápravných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, predloží Rade návrh na vykonávací akt o náležitých opatreniach.

6.  Ak sa Komisia domnieva, že došlo k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, prijme rozhodnutie o opatreniach uvedených v článku 4 prostredníctvom vykonávacieho aktu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Komisia súčasne s prijatím svojho rozhodnutia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun sumy zodpovedajúcej hodnote prijatých opatrení do rozpočtovej rezervy. Odchylne od článku 31 ods. 4 a 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky parlament a Rada prerokujú návrh na presun do štyroch týždňov odo dňa, keď ho obe inštitúcie dostali. Návrh na presun sa považuje za schválený, pokiaľ ho Parlament, uznášajúci sa väčšinou odovzdaných hlasov, alebo Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou, nezmení ani nezamietne. Rozhodnutie nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament ani Rada v tejto lehote návrh na presun nezamietne. Ak Európsky parlament alebo Rada návrh na presun zmení, uplatní sa článok 31 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  V návrhu predloženom podľa odseku 6 Komisia zabezpečí úplnú ochranu oprávnených záujmov konečných prijímateľov alebo príjemcov programu alebo fondu, ktorého sa opatrenie týka. Komisia posúdi aj možný rozpočtový vplyv zníženia finančných prostriedkov Únie na štátny rozpočet dotknutého členského štátu s náležitým zreteľom na zásady proporcionality a nediskriminácie.

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článkom 3 a 4 návrhu.)

Odôvodnenie

Parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR dospel k názoru, že „koneční príjemcovia prostriedkov z rozpočtu Únie nesmú byť v žiadnom prípade dotknutí porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú zodpovední“, že „rozpočet Únie nie je vhodným nástrojom na riešenie porušení článku 2 ZEÚ“ a že „akékoľvek prípadné finančné dôsledky by mali hradiť členské štáty nezávisle od plnenia rozpočtu“ (pozri bod 119).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Rozhodnutie sa považuje za prijaté Radou s výnimkou prípadu, keď Rada kvalifikovanou väčšinou do jedného mesiaca od prijatia návrhu Komisiou rozhodne, že návrh Komisie zamietne.

vypúšťa sa

(Pozri pozmeňujúci návrh k odôvodneniu 15 návrhu.)

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Rada, konajúc kvalifikovanou väčšinou, môže návrh Komisie zmeniť a zmenené znenie prijať ako rozhodnutie Rady.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dotknutý členský štát môže kedykoľvek Komisii predložiť dôkazy o tom, že všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu bol napravený alebo prestal existovať.

1.  Dotknutý členský štát môže kedykoľvek Komisii predložiť dôkazy o tom, že všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu bol dostatočne napravený alebo prestal existovať.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia posúdi situáciu v dotknutom členskom štáte. Keď všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, na základe ktorého boli prijaté náležité opatrenia, čiastočne alebo úplne prestane existovať, Komisia predloží Rade návrh na rozhodnutie, ktorým sa uvedené opatrenia čiastočne alebo úplne rušia. Uplatňuje sa postup uvedený v článku 5 ods. 2, 4, 5, 6 a 7.

Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu alebo z vlastného podnetu posúdi situáciu v tomto členskom štáte. Keď všeobecný nedostatok v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu, na základe ktorého boli prijaté predmetné opatrenia, čiastočne alebo úplne prestane existovať, Komisia prijme rozhodnutie, ktorým sa uvedené opatrenia čiastočne alebo úplne rušia. Komisia súčasne predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na úplné alebo čiastočné uvoľnenie prostriedkov z rezervy podľa prijatých opatrení. Uplatňuje sa postup uvedený v článku 5 ods. 2, 4, 5, 6, 6a a 6b.

Odôvodnenie

Tejto Komisii by sa malo umožniť konať z vlastného podnetu, a nielen na základe žiadosti príslušného členského štátu. Navrhuje sa tiež presnejšie znenie.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

vypúšťa sa

Informovanie Európskeho parlamentu

 

Komisia bezodkladne informuje Európsky parlament o akýchkoľvek opatreniach navrhnutých alebo prijatých podľa článkov 4 a 5.

 

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Podávanie správ

 

Komisia podá správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto nariadenia, najmä o účinnosti prijatých opatrení, ak nejaké boli prijaté, najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti.

 

V prípade potreby môžu byť súčasťou správy vhodné návrhy.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Helmut Scholz

20.6.2018

Článok 55 – Spoločný postup výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

5.7.2018

Prerokovanie vo výbore

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Pavel Svoboda

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Referenčné čísla

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Dátum predloženia v EP

3.5.2018

 

 

 

Gestorské výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Článok 55 – Postup spoločných výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

       

5.7.2018

Prerokovanie vo výbore

27.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

13.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

9

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Dátum predloženia

18.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

43

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia