Postopek : 2018/0136(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0469/2018

Predložena besedila :

A8-0469/2018

Razprave :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Glasovanja :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Obrazložitev glasovanja
PV 04/04/2019 - 6.17

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

POROČILO     ***I
PDF 1219kWORD 175k
17.12.2019
PE 628.374v02-00 A8-0469/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Odbor za proračun

Odbor za proračunski nadzor

Soporočevalca :Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

(Postopek s skupnimi sejami odborov – člen 55 Poslovnika)

Pripravljavec mnenja (*):

Josep-Maria Terricabras, Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 MNENJE Odbora za ustavne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0324),

–  ob upoštevanju členov 294(2) in 322(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0178/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 17. avgusta 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor v skladu s členom 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in Odbora za proračunski nadzor in mnenj Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za ustavne zadeve (A8-0649/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pravna država je ena najbolj bistvenih vrednot, na katerih temelji Unija. Kakor je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, so te vrednote skupne vsem državam članicam.

(1)  Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, kot je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in merilih za članstvo v Uniji. Kakor je določeno v členu 2 PEU, so te vrednote skupne državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravica, solidarnost ter enakost žensk in moških.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Države članice bi morale spoštovati svoje obveznosti in biti zgled, tako da jih resnično izpolnijo in se približajo skupni kulturi pravne države kot splošne vrednote, ki naj bi jo vsi udeleženi uporabljali nepristransko. Polno spoštovanje in spodbujanje teh načel je bistveni pogoj za legitimnost evropskega projekta kot celote in temeljni pogoj za gradnjo zaupanja državljanov v Unijo ter zagotavljanje učinkovitega izvajanja njenih politik.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Unija ima v skladu s členom 2, členom 3(1) in členom 7 PEU možnost ukrepanja za zaščito svojega ustavnega jedra in skupnih vrednot, na katerih je bila osnovana, vključno s proračunskimi načeli. Države članice, institucije, organi, uradi in agencije Unije in države kandidatke so dolžni spoštovati, varovati in spodbujati ta načela in vrednote ter lojalno sodelovati.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Načelo pravne države zagotavlja, da vsi javni organi delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, v skladu z vrednotami demokracije in temeljnimi pravicami ter pod nadzorom neodvisnega in nepristranskega sodišča. Zlasti zahteva spoštovanje7 načel zakonitosti8, pravne varnosti9, prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti10, delitve oblasti11 in učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih sodišč12.

(2)  Načelo pravne države zagotavlja, da vsi javni organi delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, v skladu z vrednotami demokracije in spoštovanjem temeljnih pravic ter pod nadzorom neodvisnega in nepristranskega sodišča. Zlasti zahteva spoštovanje7 načel zakonitosti8, vključno s preglednim, odgovornim in demokratičnim postopkom izvajanja zakonodaje, pravne varnosti9, prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti10, delitve oblasti11, dostopa do sodstva in učinkovitega sodnega varstva pred neodvisnimi in nepristranskimi sodišči12. Ta načela se med drugim odražajo na ravni Beneške komisije Sveta Evrope, pa tudi na podlagi zadevne sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice12a.

__________________

__________________

7 Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“, COM(2014) 158 final, Priloga I.

7 Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“, COM(2014) 158 final, Priloga I.

8 Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

8 Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

9 Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 v zadevi Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & Figlio in Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato. Združene zadeve 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

9 Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 v zadevi Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & Figlio in Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato. Združene zadeve 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

10 Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

10 Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

11 Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

11 Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

12 Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41.

12 Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41; sodba Sodišča z dne 25. julija 2018 v zadevi LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, odstavki 63–67.

 

12a Poročilo Beneške komisije z dne 4. aprila 2011, študija št. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Merila za pristop ali københavnska merila, ki jih je leta 1993 določil Evropski svet v Københavnu, leta 1995 pa okrepil Evropski svet v Madridu, so bistveni pogoji, ki jih morajo izpolniti vse države kandidatke, da bi postale države članice. Ta merila vključujejo stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in zaščito manjšin, delujoče tržno gospodarstvo in sposobnost za soočanje s konkurenco in tržnimi silami ter sposobnost izpolnjevanja obveznosti članstva v Uniji.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Če država kandidatka ne izpolnjuje zahtevanih standardov, vrednot in demokratičnih načel, pride do odloga pristopa k Uniji, dokler v celoti ne izpolnjuje teh standardov. Obveznosti, ki zavezujejo države kandidatke v okviru københavnskih meril, skladno s členom 2 PEU in načelom lojalnega sodelovanja iz člena 4 PEU veljajo za države članice tudi po njihovi pridružitvi Uniji. Države članice bi zato bilo treba redno ocenjevati, da bi se prepričali, da njihovi zakoni in praksa še naprej izpolnjujejo ta merila in skupne vrednote, na katerih Unija temelji, s čimer bi se zagotovil trden pravni in upravni okvir za izvajanje politik Unije.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Načelo pravne države je pogoj za zaščito drugih temeljnih vrednot, na katerih je osnovana Unija, kot so svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Spoštovanje načela pravne države je neločljivo povezano s spoštovanjem demokracije in temeljnih pravic: brez spoštovanja enega ni spoštovanja drugega ter obratno.

(3)  Med vrednotami Unije sicer ni hierarhije, a je načelo pravne države bistveno za zaščito drugih temeljnih vrednot, na katerih je osnovana Unija, kot so svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Spoštovanje načela pravne države je neločljivo povezano s spoštovanjem demokracije in temeljnih pravic: brez spoštovanja enega ni spoštovanja drugega ter obratno. Skladnost in doslednost politike na področjih notranje in zunanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic sta ključni za verodostojnost Unije.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Pravosodni organi bi morali delovati neodvisno in nepristransko, preiskovalni organi in organi pregona pa bi morali imeti možnost, da ustrezno opravljajo svoje naloge. Morali bi imeti zadostna sredstva in postopke za učinkovito delovanje ob polnem spoštovanju pravice do poštenega sojenja. Ti pogoji predstavljajo minimalno jamstvo zoper nezakonite in samovoljne odločitve javnih organov, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije.

(6)  Neodvisnost in nepristranskost sodstva bi morala biti vedno zagotovljena, preiskovalni organi in organi pregona pa bi morali imeti možnost, da ustrezno opravljajo svoje naloge. Morali bi imeti zadostna sredstva in postopke za učinkovito delovanje ob polnem spoštovanju pravice do poštenega sojenja. Ti pogoji predstavljajo minimalno jamstvo zoper nezakonite in samovoljne odločitve javnih organov, ki bi lahko omejevale ta temeljna načela in škodile finančnim interesom Unije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Neodvisnost tožilstva in sodstva sestoji iz formalne (de jure) in dejanske (de facto) neodvisnosti teh institucij ter posameznih tožilcev in sodnikov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Spoštovanje načela pravne države ni pomembno le za državljane Unije, temveč tudi za podjetništvo, inovacije, naložbe in pravilno delovanje notranjega trga, ki bodo najbolj uspevali tam, kjer je vzpostavljen trden pravni in institucionalni okvir.

(8)  Spoštovanje načela pravne države ni bistveno le za državljane Unije, temveč tudi za podjetništvo, inovacije, naložbe, ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in pravilno delovanje notranjega trga, ki bodo trajnostno uspevali le tam, kjer je vzpostavljen trden pravni in institucionalni okvir.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Vključitev obstoječih mehanizmov Unije za spremljanje, kot so mehanizem za sodelovanje in preverjanje, pregled stanja na področju pravosodja in poročila o boju proti korupciji, v širši okvir spremljanja pravne države bi lahko zagotovila učinkovitejše in uspešnejše mehanizme nadzora za zaščito finančnih interesov Unije.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  Med posledicami škodljive davčne prakse so: pomanjkljiva preglednost, samovoljna diskriminacija, izkrivljanje konkurence in neenaki konkurenčni pogoji na notranjem trgu in zunaj njega, posledice za celovitost enotnega trga ter za pravičnost, stabilnost in legitimnost davčnega sistema, večje gospodarske neenakosti, nepoštena konkurenca med državami, nezadovoljstvo v družbi, nezaupanje in demokratični deficit.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Unija ima na voljo številne instrumente in postopke za zagotavljanje polnega in ustreznega izvajanja načel in vrednot iz PEU, vendar trenutno ni hitrega, učinkovitega odziva institucij Unije, zlasti za zagotovitev dobrega finančnega poslovodenja. Obstoječe instrumente bi bilo treba okrepiti, oceniti in dopolniti v okviru mehanizma pravne države, da bi bili ustrezni in učinkoviti.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Splošne pomanjkljivosti v državah članicah v zvezi z načelom pravne države, ki zlasti vplivajo na pravilno delovanje javnih organov in učinkovito sodno presojo, lahko resno škodujejo finančnim interesom Unije.

(11)  Splošne pomanjkljivosti v državah članicah v zvezi z načelom pravne države, ki zlasti vplivajo na pravilno delovanje javnih organov in učinkovito sodno presojo, lahko resno škodujejo finančnim interesom Unije. Učinkovite preiskave takšnih pomanjkljivosti ter uporaba učinkovitih in sorazmernih ukrepov, ko se ugotovi splošna pomanjkljivost, niso potrebne le za zavarovanje finančnih interesov Unije, vključno z učinkovitim pobiranjem prihodkov, ampak tudi za zaupanje javnosti v Unijo in njene institucije. Zgolj neodvisno sodstvo, ki spoštuje načelo pravne države in pravne varnosti v vseh državah članicah, lahko dejansko zagotovi, da je denar iz proračuna Unije dovolj zaščiten.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Po ocenah Komisije izgube zaradi davčnih utaj in izogibanja davkom znašajo do 1 trilijona EUR letno. Negativne posledice te prakse za proračune držav članic in Unije ter za državljane so očitne in bi lahko spodkopale zaupanje v demokracijo.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Izogibanje davku na dohodek pravnih oseb neposredno vpliva na proračune držav članic in proračun Unije ter na prerazporeditev davčne obremenitve med kategorije davkoplačevalcev, pa tudi gospodarske dejavnike.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11c)  Države članice bi morale na področju davčne konkurence to načelo v celoti uporabljati.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11d)  Komisija bi morala kot varuhinja ustanovnih pogodb zagotoviti, da se pravo Unije in načelo lojalnega sodelovanja med državami članicami v celoti spoštujeta.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11e)  Ocenjevanje in spremljanje davčnih politik držav članic na ravni Unije bi zagotovilo, da države članice ne bodo uvedle novih škodljivih davčnih ukrepov. Spremljanje skladnosti držav članic, njihovih sodnih oblasti, regij in drugih upravnih struktur s skupnim seznamom nekooperativnih jurisdikcij, ki ga je oblikovala Unija, bi zavarovalo enotni trg in omogočilo njegovo ustrezno in skladno delovanje.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija podati kvalitativno oceno. Navedena ocena bi lahko temeljila na informacijah iz razpoložljivih virov in priznanih institucij, vključno s sodbami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč in sodnih svetov.

(12)  Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija podati temeljito kvalitativno oceno. Navedena ocena bi morala biti objektivna, nepristranska in transparentna ter temeljiti na informacijah iz vseh ustreznih virov, ob upoštevanju meril, ki se uporabljajo v okviru pogajanj o pristopu k Uniji, zlasti poglavij pravnega reda Unije o pravosodju in temeljnih pravicah, o pravici, svobodi in varnosti, o finančnem nadzoru in o obdavčitvi, pa tudi smernic, ki se uporabljajo v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje, za spremljanje napredka države članice, in iz priznanih institucij, vključno s sodbami Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice, resolucijami Evropskega parlamenta, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij, kot so organi Sveta Evrope, med njimi zlasti kontrolni seznam Beneške komisije za pravno državo, in zadevnih mednarodnih mrež, kot sta evropski mreži vrhovnih sodišč in sodnih svetov.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Za pomoč Komisiji pri oceni splošnih pomanjkljivosti bi bilo treba ustanoviti svetovalno skupino neodvisnih strokovnjakov s področij ustavnega prava ter finančnih in proračunskih zadev. Ta skupina bi morala vsako leto neodvisno oceniti vprašanja v zvezi z načelom pravne države v vseh državah članicah, ki vplivajo ali bi lahko vplivala na dobro finančno poslovodenje ali zaščito finančnih interesov Unije, ter pri tem upoštevati informacije iz vseh ustreznih virov in priznanih institucij. Komisija bi morala pri odločanju o sprejetju ali odpravi morebitnih ukrepov upoštevati ustrezna mnenja, ki jih izrazi ta skupina.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Določiti bi bilo treba morebitne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru splošnih pomanjkljivosti, ter postopek za njihovo sprejetje. Navedeni ukrepi bi morali vključevati zamrznitev plačil in obveznosti, zmanjšanje finančnih sredstev v okviru obstoječih obveznosti in prepoved sklepanja novih obveznosti s prejemniki.

(13)  Določiti bi bilo treba ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru splošnih pomanjkljivosti, ter postopek za njihovo sprejetje. Navedeni ukrepi bi morali vključevati zamrznitev plačil in obveznosti, zmanjšanje finančnih sredstev v okviru obstoječih obveznosti in prepoved sklepanja novih obveznosti s prejemniki.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Bistveno je ustrezno zaščititi legitimne interese končnih prejemnikov in upravičencev, kadar se ukrepi sprejmejo v primeru splošnih pomanjkljivosti. Pri razmisleku o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, bi morala Komisija upoštevati njihov morebitni vpliv na končne prejemnike in upravičence. Za boljšo zaščito končnih prejemnikov ali upravičencev bi morala Komisija prek spletnega mesta ali internetnega portala zagotoviti informacije in navodila ter ustrezna orodja za povratno obveščanje Komisije o morebitnih kršitvah pravnih obveznosti državnih subjektov in držav članic glede nadaljnjih izplačil po sprejetju ukrepov na podlagi te uredbe. Da se zagotovi, da se vsak znesek, ki ga dolgujejo subjekti države ali države članice, dejansko plača končnim prejemnikom ali upravičencem, bi morala imeti Komisija po potrebi možnost, da izterja plačila, nakazana tem subjektom, ali, če je primerno, izvede finančni popravek z zmanjšanjem podpore za program ter enak znesek prenese v rezervo Unije, da se uporabi v korist končnih prejemnikov ali upravičencev.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za zagotovitev enotnega izvajanja te uredbe ter glede na pomen finančnih učinkov ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za zaščito finančnih interesov Unije, bi bilo treba uporabiti glasovanje po pravilu obrnjene kvalificirane večine.

(15)  Za zagotovitev enotnega izvajanja te uredbe ter glede na pomen finančnih učinkov ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Glede na njihov vpliv na proračun Unije bi morali ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, začeli veljati šele, ko Evropski parlament in Svet potrdita prenos proračunske rezerve v znesku, ki je enakovreden vrednosti sprejetih ukrepov. Da se olajša sprejemanje odločitev, ki so potrebne za zaščito finančnih interesov Unije, bi bilo treba takšne prerazporeditve obravnavati kot sprejete, razen če jih Evropski parlament ali Svet, ki odloča s kvalificirano večino, v določenem časovnem obdobju ne spremeni ali zavrne.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Pred predlogom za sprejetje kakršnih koli ukrepov v skladu s to uredbo, bi Komisija morala obvestiti zadevno državo članico, zakaj meni, da je v navedeni državi članici prišlo do splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države. Država članice bi morala imeti možnost, da predloži svoje pripombe. Komisija in Svet bi morala upoštevati navedene pripombe.

(16)  Pred predlogom za sprejetje kakršnih koli ukrepov v skladu s to uredbo, bi Komisija morala obvestiti zadevno državo članico, zakaj meni, da je v navedeni državi članici prišlo do splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države. Komisija bi morala nemudoma obvestiti Evropski parlament in Svet o vseh takšnih obvestilih in njihovi vsebini. Zadevna država članica bi morala imeti možnost, da predloži svoje pripombe. Komisija bi morala te pripombe upoštevati.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Svet bi moral na predlog Komisije odpraviti ukrepe z odložilnim učinkom, če so bile razmere, ki so vodile do sprejetja navedenih ukrepov, uspešno odpravljene.

(17)  Komisija bi morala odpraviti ukrepe z odložilnim učinkom ter Evropskemu parlamentu in Svetu predlagati odpravi proračunske rezerve za navedene ukrepe v celoti ali delno, če so bile razmere, ki so vodile do sprejetja navedenih ukrepov, uspešno odpravljene.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Komisija bi morala Evropski parlament obveščati o vseh ukrepih, predlaganih in sprejetih v skladu s to uredbo –

črtano

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „načelo pravne države“ se nanaša na vrednote Unije iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, ki vključuje načela zakonitosti, vključno s preglednim, odgovornim, demokratičnim in pluralističnim postopkom sprejemanja zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih sodišč, vključno s temeljnimi pravicami; delitve oblasti in enakosti pred zakonom;

(a)  „načelo pravne države“ se razume kot spoštovanje vrednot Unije iz člena 2 PEU in meril za članstvo v Uniji, omenjenih v členu 49 PEU; vključuje načela zakonitosti, vključno s preglednim, odgovornim, demokratičnim in pluralističnim postopkom sprejemanja zakonov; pravne varnosti; prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; dostopa do sodstva in učinkovitega sodnega varstva pred neodvisnimi in nepristranskimi sodišči, vključno s temeljnimi pravicami, ki so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah; delitve oblasti; nediskriminacije in enakosti pred zakonom;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države“ pomenijo široko razširjeno ali ponavljajoče se ravnanje ali opustitve ali ukrepe javnih organov, ki vplivajo na pravno državo;

(b)  „splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države“ pomenijo široko razširjeno ali ponavljajoče se ravnanje ali opustitve ali ukrepe javnih organov, ki vplivajo na pravno državo, če vplivajo ali bi lahko vplivale na načela dobrega finančnega poslovodenja ali zaščito finančnih interesov Unije; splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države so lahko tudi posledica sistemske grožnje vrednotam Unije iz člena 2 PEU, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na načela dobrega finančnega poslovodenja ali zaščito finančnih interesov Unije;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „državni subjekt“ pomeni vse javne organe na vseh vladnih ravneh, vključno z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ter organizacije države članice v smislu [točke 42 člena 2] Uredbe (EU, Euratom) št. […] (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba).

(c)  „državni subjekt“ pomeni vse javne organe na vseh vladnih ravneh, vključno z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, ter organizacije države članice v smislu točke 42 člena 2 Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta1a (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba).

 

__________________

 

1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Splošne pomanjkljivosti

 

Kot splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na načela dobrega finančnega poslovodenja ali zaščito finančnih interesov Unije, se štejejo zlasti:

 

(a) ogrožanje neodvisnosti sodstva, vključno s postavljanjem omejitev za zmožnost samostojnega opravljanja sodnih funkcij prek zunanjega poseganja v jamstva neodvisnosti, oviranja sojenja prek zunanjih navodil, samovoljnega spreminjanja pravil o imenovanju ali pogojev službovanja pravosodnega osebja ali prek vplivanja na pravosodne uslužbence na način, ki ogroža njihovo nepristranskost, ali s poseganjem v neodvisnost odvetniškega poklica;

 

(b) neuspešno preprečevanje, popravljanje in kaznovanje samovoljnih in nezakonitih odločitev javnih organov, vključno z organi kazenskega pregona, odrekanje finančnih in človeških virov, kar vpliva na njihovo pravilno delovanje, ali neuspešno zagotavljanje odsotnosti nasprotja interesov;

 

(c) omejevanje razpoložljivosti in učinkovitosti pravnih sredstev, vključno s strogimi postopkovnimi pravili, pomanjkljivo izvajanje sodnih odločb ali omejevanje učinkovitega preiskovanja, pregona in kaznovanja kršitev prava;

 

(d) ogrožanje upravne zmožnosti države članice, da spoštuje obveznosti članstva v Uniji, vključno z zmožnostjo za učinkovito izvajanje pravil, standardov in politik, ki sestavljajo pravo Unije.

(e) ukrepi, ki slabijo varstvo zaupne komunikacije med odvetnikom in stranko.

(Glej predlog spremembe, ki zadeva člen 3(2))

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi

Tveganja za finančne interese Unije

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sprejmejo se ustrezni ukrepi, kadar splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici vplivajo ali bi lahko vplivale na dobro finančno poslovodenje ali zaščito finančnih interesov Unije, zlasti na:

1.  Splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države se lahko ugotovijo, če je prizadeto ali obstaja tveganje, da bi bilo lahko prizadeto, zlasti kaj od naslednjega:

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pravilno delovanje organov navedene države članice, ki izvršujejo proračun Unije, zlasti v okviru oddaje javnih naročil in postopkov dodeljevanja nepovratnih sredstev ter izvajanja spremljanja in nadzora;

(a)  pravilno delovanje organov navedene države članice, ki izvršujejo proračun Unije, zlasti v okviru oddaje javnih naročil in postopkov dodeljevanja nepovratnih sredstev;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  pravilno delovanje tržnega gospodarstva, s tem pa spoštovanje konkurence in tržnih sil v Uniji ter učinkovito izvajanje obveznosti članstva, vključno z upoštevanjem cilja politične, ekonomske in monetarne unije;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  pravilno delovanje organov, ki izvajajo finančni nadzor, spremljanje ter notranje in zunanje revizije, ter pravilno delovanje učinkovitih in preglednih sistemov za finančno poslovodenje in računovodstvo;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pravilno delovanje preiskovalnih organov in javnih organov pregona v zvezi s pregonom goljufij, korupcije ali drugih kršitev prava Unije, povezanih z izvrševanjem proračuna Unije;

(b)  pravilno delovanje preiskovalnih organov in javnih organov pregona v zvezi s pregonom goljufij, vključno z davčno utajo, korupcije ali drugih kršitev prava Unije, povezanih z izvrševanjem proračuna Unije;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  učinkovito sodno presojo s strani neodvisnih sodišč glede ukrepov ali opustitev s strani organov iz točk (a) in (b);

(c)  učinkovita sodna presoja s strani neodvisnih sodišč glede ukrepov ali opustitev s strani organov iz točk (a), (ab) in (b);

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  preprečevanje in kaznovanje goljufij, korupcije ali drugih kršitev prava Unije v zvezi z izvrševanjem proračuna Unije ter naložitev učinkovitih in odvračilnih kazni prejemnikom s strani nacionalnih sodišč ali upravnih organov;

(d)  preprečevanje in kaznovanje goljufij, vključno z davčno utajo, korupcije ali drugih kršitev prava Unije v zvezi z izvrševanjem proračuna Unije ter naložitev učinkovitih in odvračilnih kazni prejemnikom s strani nacionalnih sodišč ali upravnih organov;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  preprečevanje in kaznovanje izogibanja davkom in davčne konkurence ter pravilno delovanje organov, ki prispevajo k upravnemu sodelovanju v davčnih zadevah;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  učinkovito in pravočasno sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam ter Evropskim javnim tožilstvom pri njunih preiskavah in pregonih v skladu z njunimi ustreznimi pravnimi akti in načelom lojalnega sodelovanja.

(f)  učinkovito in pravočasno sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam ter Evropskim javnim tožilstvom, če država članica v njem sodeluje, pri njunih preiskavah in pregonih v skladu z njunimi ustreznimi pravnimi akti in načelom lojalnega sodelovanja.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  pravilno izvrševanje proračuna Unije po sistemski kršitvi temeljnih pravic.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Med splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države se zlasti lahko uvršča:

črtano

(a)  ogrožanje neodvisnosti sodstva;

 

(b)  neuspešno preprečevanje, popravljanje in kaznovanje samovoljnih in nezakonitih odločitev javnih organov, vključno z organi kazenskega pregona, odrekanje finančnih in človeških virov, kar vpliva na njihovo pravilno delovanje, ali neuspešno zagotavljanje odsotnosti nasprotja interesov;

 

(c)  omejevanje razpoložljivosti in učinkovitosti pravnih sredstev, vključno s strogimi postopkovnimi pravili, pomanjkljivo izvajanje sodnih odločb ali omejevanje učinkovitega preiskovanja, pregona in kaznovanja kršitev prava.

 

(Glej predlog spremembe člena 2a (novo).)

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Skupina neodvisnih strokovnjakov

 

1.  Komisija ustanovi skupino neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: skupina).

 

 

Skupino sestavljajo neodvisni strokovnjaki s področij ustavnega prava ter finančnih in proračunskih zadev. Po enega strokovnjaka imenuje nacionalni parlament vsake države članice, Evropski parlament pa imenuje pet strokovnjakov. Pri sestavi skupine se zagotovi uravnotežena zastopanost spolov.

 

Po potrebi se lahko kot opazovalci v skupino v skladu s poslovnikom iz odstavka 6 povabijo predstavniki ustreznih organizacij in mrež, kot so Evropska zveza akademij za znanost in humanistiko, Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice, organi Sveta Evrope, Evropska komisija za učinkovitost pravosodja, Svet odvetniških združenj Evrope, Mreža davčnih sodišč, Organizacija združenih narodov, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

 

2.  Cilj svetovalnih nalog skupine je pomagati Komisiji pri prepoznavanju splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na načela dobrega finančnega poslovodenja ali na zaščito finančnih interesov Unije.

 

Skupina vsako leto oceni razmere v vseh državah članicah oceni na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril in informacij, pri čemer ustrezno upošteva informacije in navodila iz člena 5(2).

 

3.  Skupina vsako leto objavi povzetek svojih ugotovitev.

 

4.  V okviru svojih svetovalnih nalog in ob upoštevanju izida ugotovitev iz odstavka 2 lahko skupina izrazi mnenje o splošni pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici.

 

Ko izrazi mnenje, si skupina prizadeva doseči soglasje. Če takega soglasja ni mogoče doseči, skupina izrazi svoje mnenje z navadno večino članov.

 

5.  Pri sprejemanju izvedbenih aktov v skladu s členom 5(6) in členom 6(2) Komisija upošteva vsa ustrezna mnenja, ki jih izrazi skupina v skladu z odstavkom 4 tega člena.

 

6.  Skupina med svojimi člani izvoli predsednika. Skupina sprejme svoj poslovnik.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsebina ukrepov

Ukrepi za zaščito proračuna Evropske unije

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sprejme se lahko eden ali več naslednjih ustreznih ukrepov:

1.  Kadar so izpolnjeni pogoji iz člena 3, se lahko sprejme eden ali več naslednjih ukrepov:

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Sprejeti ukrepi morajo biti sorazmerni z naravo, resnostjo in obsegom splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo. Morajo se čim bolj ciljno usmeriti v ukrepe Unije, ki jih navedena pomanjkljivost zadeva ali bi jih lahko zadevala.

3.  Sprejeti ukrepi morajo biti sorazmerni z naravo, resnostjo, trajanjem in obsegom splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo. Morajo se čim bolj ciljno usmeriti v ukrepe Unije, ki jih navedena pomanjkljivost zadeva ali bi jih lahko zadevala.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija prek spletnega mesta ali internetnega portala zagotovi informacije in navodila za končne prejemnike ali upravičence o obveznostih držav članic iz odstavka 2.

 

Komisija na istem spletnem mestu ali internetnem portalu zagotovi tudi ustrezna orodja, s katerimi končni prejemniki ali upravičenci povratno obveščajo Komisijo o morebitnih kršitvah teh obveznosti, ki po mnenju teh končnih prejemnikov ali upravičencev nanje neposredno vplivajo. Ta odstavek se uporablja na način, ki zagotavlja zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, v skladu z načeli iz Direktive XXX (direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije). Komisija lahko informacije, ki jih predložijo končni prejemniki ali upravičenci v skladu s tem odstavkom, upošteva le, če jim je priloženo dokazilo, da je zadevni končni prejemnik ali upravičenec vložil uradno pritožbo pri pristojnem organu.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Komisija na podlagi informacij, ki jih predložijo končni prejemniki ali upravičenci v skladu z odstavkom 3a, zagotovi, da se vsak znesek, ki ga dolguje subjekt države ali država članica v skladu z odstavkom 2, dejansko plača končnim prejemnikom ali upravičencem.

Po potrebi:

 

(a)  Komisija, kar zadeva sredstva iz proračuna Unije, s katerimi se upravlja v skladu s členom 62(1)(c) finančne uredbe:

 

(i) izterja plačila vsem organom iz točk (v) do (vii) člena 62(1)(c) finančne uredbe v znesku, ki je enak znesku, ki v nasprotju z odstavkom 2 tega člena ni bil plačan končnim prejemnikom ali upravičencem;

 

(ii) prenese znesek, ki je enak znesku iz prejšnje točke, v rezervo Unije iz člena 12 Uredbe Sveta XXX (uredba o večletnem finančnem okviru). Ta znesek se šteje za razliko, ki ostane na razpolago v smislu točke (a) člena 12(1) Uredbe Sveta XXX (uredba o večletnem finančnem okviru), in se, kolikor je to mogoče, uporabi v skladu s členom 12(2) Uredbe Sveta XXX (uredba o večletnem finančnem okviru) v korist končnih prejemnikov ali upravičencev iz odstavka 2 tega člena;

 

(b)  kar zadeva sredstva iz proračuna Unije, s katerimi se upravlja v skladu s členom 62(1)(c) finančne uredbe:

 

(i) se obveznost državnih organov ali države članice iz odstavka 2 tega člena šteje za obveznost države članice v smislu [člena 63] Uredbe XXX (uredba o skupnih določbah). Vsaka kršitev te obveznosti se obravnava v skladu s [členom 98] Uredbe XXX (uredba o skupnih določbah);

 

(ii) Komisija znesek, ki izhaja iz zmanjšane podpore iz skladov za program v skladu s [členom 98] Uredbe XXX (uredba o skupnih določbah), prenese v rezervo Unije iz člena 12 Uredbe Sveta XXX (uredba o večletnem finančnem okviru). Ta znesek se šteje za razliko, ki ostane na razpolago v smislu točke (a) člena 12 Uredbe Sveta XXX (uredba o večletnem finančnem okviru), in se, kolikor je to mogoče, uporabi v skladu s členom 12(2) Uredbe Sveta XXX (uredba o večletnem finančnem okviru) v korist končnih prejemnikov ali upravičencev iz odstavka 2 tega člena.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar Komisija ugotovi, da ima utemeljene razloge za domnevo, da so pogoji iz člena 3 izpolnjeni, pošlje pisno obvestilo navedeni državi članici in pri tem navede razloge za svoje ugotovitve.

1.  Kadar Komisija, ob upoštevanju morebitnih mnenj skupine, ugotovi, da ima utemeljene razloge za domnevo, da so pogoji iz člena 3 izpolnjeni, pošlje pisno obvestilo navedeni državi članici in pri tem navede razloge za svoje ugotovitve. Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament in Svet o takšnih obvestilih in njihovi vsebini.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko upošteva vse ustrezne informacije, vključno z odločitvami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili ustreznih mednarodnih organizacij.

2.  Komisija pri ocenjevanju, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 3, upošteva vse ustrezne informacije, vključno z mnenji skupine, odločitvami Sodišča Evropske unije, resolucijami Evropskega parlamenta, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili ustreznih mednarodnih organizacij in mrež. Komisija prav tako upošteva merila, ki se uporabljajo v okviru pogajanj o pristopu k Uniji, zlasti poglavij pravnega reda Unije o pravosodju in temeljnih pravicah, o pravici, svobodi in varnosti, o finančnem nadzoru in o obdavčitvi, pa tudi smernice, ki se uporabljajo v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje, za spremljanje napredka države članice.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zadevne države članice zagotovijo vse zahtevane informacije ter lahko predložijo pripombe, in sicer v roku, ki ga opredeli Komisija, ki pa ne sme biti krajši od enega meseca od datuma obvestila o ugotovitvah. Država članica lahko v pripombah predlaga sprejetje popravnih ukrepov.

4.  Zadevne države članice zagotovijo zahtevane informacije ter lahko predložijo pripombe, in sicer v roku, ki ga opredeli Komisija, ki pa ne sme biti krajši od enega meseca niti daljši od treh mesecev od datuma obvestila o ugotovitvah. Država članica lahko v pripombah predlaga sprejetje popravnih ukrepov.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija pri odločitvi o tem, ali naj predloži predlog sklepa o ustreznih ukrepih, upošteva prejete informacije ter vse pripombe zadevne države članice, kakor tudi ustreznost predlaganih popravnih ukrepov.

5.  Komisija pri odločitvi o tem, ali naj sprejme sklep o morebitnih ukrepih iz člena 4, upošteva prejete informacije ter vse pripombe zadevne države članice, kakor tudi ustreznost predlaganih popravnih ukrepov. Komisija o nadaljnjih ukrepih v zvezi s prejetimi informacijami odloči v okvirnem roku enega meseca, v vsakem primeru pa v razumnem roku od datuma prejema teh informacij.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija pri ocenjevanju sorazmernosti ukrepov, ki se bodo sprejeli, ustrezno upošteva informacije in smernice iz odstavka 2.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar Komisija meni, da je prišlo do splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, Svetu predloži predlog izvedbenega akta o ustreznih ukrepih.

6.  Kadar Komisija meni, da je prišlo do splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, z izvedbenim aktom sprejme sklep o ukrepih iz člena 4.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Komisija hkrati s sprejetjem sklepa Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog za prerazporeditev zneska, ki je enakovreden vrednosti sprejetih ukrepov, v proračunsko rezervo.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Evropski parlament in Svet z odstopanjem od člena 31(4) in (6) finančne uredbe o predlogu prerazporeditve odločata v štirih tednih od datuma, ko ga obe instituciji prejmeta. Predlog prerazporeditve se šteje kot sprejet, razen če ga v štiritedenskem obdobju Evropski parlament, ki odloča z večino oddanih glasov, ali Svet, ki odloča s kvalificirano večino, spremeni ali zavrne. Če Evropski parlament ali Svet predlog za prerazporeditev spremeni, se uporabi člen 31(8) finančne uredbe.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6c.  Sklep iz odstavka 6 začne veljati, če niti Evropski parlament niti Svet ne zavrne predloga prerazporeditve v obdobju, navedenem v odstavku 6b.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Šteje se, da je Svet sprejel sklep, razen če v mesecu dni od njegovega sprejetja s strani Komisije s kvalificirano večino zavrne predlog Komisije.

črtano

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Svet lahko s kvalificirano večino spremeni predlog Komisije in spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

črtano

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zadevna država članica lahko kadar koli Komisiji predloži dokaze, da so bile splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo odpravljene ali da so prenehale obstajati.

1.  Zadevna država članica lahko kadar koli Komisiji predloži uradno obvestilo z dokazi, da so bile splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo odpravljene ali da so prenehale obstajati.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija oceni razmere v zadevni državi članici. Ko splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, zaradi katerih so bili sprejeti ustrezni ukrepi, v celoti ali delno prenehajo obstajati, Komisija Svetu predloži predlog sklepa za odpravo navedenih ukrepov v celoti ali delno. Uporabijo se postopki iz odstavkov 2, 4, 5, 6 in 7 člena 5.

2.  Komisija na zahtevo zadevne države članice ali na lastno pobudo in ob upoštevanju morebitnega mnenja skupine oceni razmere v zadevni državi članici v okvirnem roku enega meseca, v vsakem primeru pa v razumnem roku od datuma prejema uradnega obvestila. Ko splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, zaradi katerih so bili sprejeti ukrepi iz člena 4, v celoti ali delno prenehajo obstajati, Komisija brez odlašanja sprejme sklep za odpravo teh ukrepov v celoti ali delno. Komisija hkrati s sprejetjem sklepa Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog odpravo proračunske rezerve iz člena 5(6a) v celoti ali delno. Uporabijo se postopki iz odstavkov 2, 4, 5, 6, 6b in 6c člena 5.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se odpravijo ukrepi v zvezi z zamrznitvijo odobritve enega ali več programov ali sprememb programov iz točke (i) člena 4(2)(b) ali zamrznitvijo obveznosti iz točke (ii) člena 4(2)(b), se zneski zamrznjenih obveznosti knjižijo v proračun, ki je predmet člena 7 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. XXXX (uredba o večletnem finančnem okviru). Zamrznjenih obveznosti za leto n ni mogoče vključiti v proračun po letu n + 2.

3.  Kadar se odpravijo ukrepi v zvezi z zamrznitvijo odobritve enega ali več programov ali sprememb programov iz točke (i) člena 4(2)(b) ali zamrznitvijo obveznosti iz točke (ii) člena 4(2)(b), se zneski zamrznjenih obveznosti knjižijo v proračun, ki je predmet člena 7 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. XXXX (uredba o večletnem finančnem okviru). Zamrznjenih obveznosti za leto n ni mogoče vključiti v proračun po letu n + 2. Od leta n+3 se v rezervo Unije za obveznosti iz člena 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. XXXX (uredba o večletnem finančnem okviru) vključi znesek, ki je enakovreden zamrznjenim obveznostim.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Obveščanje Evropskega parlamenta

 

Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament o vseh ukrepih, predlaganih ali sprejetih v skladu s členi 4 in 5.

 

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Poročanje

 

Komisija o uporabi te uredbe, zlasti o učinkovitosti morebitnih sprejetih ukrepov, poroča Evropskemu parlamentu in Svetu, in sicer najpozneje pet let po njenem začetku veljavnosti.

 

Poročilo po potrebi pospremi z ustreznimi predlogi.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Vključitev v finančno uredbo

 

Vsebina te uredbe se vključi v finančno uredbo pri njeni naslednji reviziji.

(1)

UL C 291, 17.8.2018, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija v sporočilu „Nov in sodoben večletni finančni okvir, s katerim bo lahko EU učinkovito uresničevala svoje prioritete po letu 2020“ (COM (2018)98) poudarja, da je „Unija [...] skupnost prava in vrednot, ki so temelj njenega obstoja. Zato je treba te vrednote zagotoviti v vseh politikah Unije. Sem spada proračun EU, pri katerem je spoštovanje temeljnih vrednot bistven pogoj za dobro finančno poslovodenje in učinkovito financiranje EU.“

Nedavno je bila v javni razpravi izražena zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti v nacionalnih sistemih nadzora in ravnotežja oblasti, ki utegnejo ogroziti spoštovanje temeljnih vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji. V zvezi s tem se je pojavil predlog, da bi nespoštovanje temeljnih vrednot moralo imeti posledice, ki bi vključevale prekinitev izplačil iz proračuna EU.

Parlament je zlasti v resoluciji z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru pozval „Komisijo, naj predlaga mehanizem, po katerem bodo lahko s finančnimi posledicami soočene države članice, ki ne bodo spoštovale vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji“. Opozoril pa je tudi, da „končni upravičenci do sredstev iz proračuna Unije nikakor ne bi smeli biti prizadeti zaradi kršenja pravil, za katero sami niso odgovorni“.

Komisija je 2. maja 2018 kot sestavni del svežnja o večletnem finančnem okviru 2021–2027 objavila zakonodajni predlog za določitev pravil, potrebnih za zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Predlog, tako kot finančna uredba, temelji na členu 322(1)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

V skladu s predlogom Komisije bi morala imeti EU, da bi zaščitila svoje finančne interese pred tveganjem finančnih izgub zaradi splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države, možnost, da uvede ustrezne ukrepe, ki vključujejo začasno prekinitev, zmanjšanje in omejitev dostopa do financiranja EU, in sicer sorazmerno z naravo, resnostjo in obsegom pomanjkljivosti.

Postopek, ki ga Komisija predlaga za sprejetje teh ukrepov, je naslednji: Komisija v primeru utemeljenih razlogov za domnevo, da obstajajo splošne pomanjkljivosti, najprej uradno obvesti zadevno državo članico in preuči njene pripombe. Kadar Komisija meni, da je ugotovljena splošna pomanjkljivost, predloži predlog sklepa o ukrepih Svetu, ki odloča z obrnjeno kvalificirano večino (t.j. za zavrnitev ali spremembo predloga je potrebna kvalificirana večina). Enak postopek se uporabi za odpravo ukrepov, ko pomanjkljivosti ni več.

Stališče poročevalcev

Poročevalca soglašata s širšimi cilji Komisije in predlagata več sprememb za okrepitev predloga in povečanje njegove učinkovitosti, ki so pojasnjene v nadaljevanju.

  Temeljne vrednote in københavnska merila: člena 2 in 3 bi bilo treba spremeniti, da se pojasni, kot je Parlament predlagal v resoluciji z dne 14. marca 2018 o novem večletnem finančnem okviru,da se načelo pravne države razume v povezavi s temeljnimi vrednotami iz člena 2 PEU. Københavnska merila – bistveni pogoji, ki jih morajo vse države kandidatke izpolnjevati, da postanejo država članica Unije – je treba upoštevati pri oceni tveganja, ki ga splošna pomanjkljivost v zvezi s pravno državo predstavlja za načela dobrega finančnega poslovodenja. Københavnska vključujejo stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in zaščito manjšin, delujoče tržno gospodarstvo in sposobnost obvladovanja pritiskov konkurence in tržnih sil, pa tudi zmožnost prevzemanja obveznosti članstva v Uniji.

  Ocena splošnih pomanjkljivosti: pri oceni obstoja splošne pomanjkljivosti in za zagotavljanje sorazmernosti sprejetih ukrepov, mora Komisija upoštevati vse ustrezne informacije, vključno z informacijami, ki jih posredujejo Parlament in organi, kot je Beneška komisija Sveta Evrope. Komisija mora prav tako upoštevati merila, ki se uporabljajo v pogajanjih o pristopu, zlasti poglavja o pravosodju in temeljnih pravicah (23), o pravici, svobodi in varnosti (24), o finančnem nadzoru (32) in o obdavčitvi (16), pa tudi smernice, ki se uporabljajo v mehanizmu za sodelovanje in preverjanje.

  Zaščita končnih upravičencev: predlog Komisije sicer določa, da uvedba ustreznih ukrepov ne vpliva na obveznost državnih organov glede izvajanja programov ali skladov in zlasti na obveznost plačila končnim upravičencem, a ni povsem jasno, kako naj bi se ta določba izvajala. Komisija bi morala sprejeti vse ustrezne ukrepe, da bi končnim upravičencem pomagala pri uveljavljanju njihovih zahtevkov, če se pravne obveznosti ne spoštujejo.

  Postopek za sprejetje/odpravo ukrepov in sodelovanje Parlamenta: edina pravica, ki jo predlog Komisije podeljuje Parlamentu, je pravica do obveščenosti o vseh predlaganih ali sprejetih ukrepih. S tem očitno ni zadoščeno institucionalnim pristojnostim Parlamenta kot veje proračunskega organa EU, kljub občutnemu učinku predlaganih ukrepov na proračun Unije. Poročevalca zato predlagata bolj uravnotežen mehanizem, v katerem bi imela Parlament in Svet podobni vlogi. Po predlaganem postopku bi Komisija s svojim izvedbenim aktom sprejela sklep o ustreznih ukrepih, obenem pa bi Parlamentu in Svetu predložila predlog za prerazporeditev zneska, ki je enakovreden vrednosti sprejetih ukrepov, v proračunsko rezervo. Ta sklep bi začel veljati le, če ga v roku enega meseca Parlament in Svet ne bi zavrnila. Načelo obratne (kvalificirane) večine, ki je vključeno v predlog Komisije, se v postopku, ki ga predlagata poročevalca, ohrani.

  Druge zadeve: predlogi sprememb so namenjeni natančnejši določitvi tega, kaj ogroža neodvisnost sodstva, izboljšanju zanesljivosti postopka z vključitvijo okvirnih rokov, v katerih se Komisija odzove na informacije, ki jih prejme od držav članic, in zagotavljanju, da se v primeru, ko sprejeti ukrepi niso odpravljeni po dveh letih, zadržana sredstva ne izgubijo, temveč se vključijo v rezervo Unije za sprejem obveznosti, ki je predvidena v uredbi o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027.


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (5.12.2018)

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Pripravljavec mnenja: Josep-Maria Terricabras

(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države in temeljnih pravic v državah članicah

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pravna država je ena najbolj bistvenih vrednot, na katerih temelji Unija. Kakor je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, so te vrednote skupne vsem državam članicam.

(1)  Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Kakor je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, so te vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravica, solidarnost ter enakost žensk in moških.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Demokracija, pravna država in temeljne pravice so v tristranskem odnosu ter se medsebojno krepijo in skupaj varujejo ustavno jedro Unije in njenih držav članic. Vrednote Unije ne morejo biti hierarhično urejene. Medsebojna odvisnost delujoče demokracije, močnih in odgovornih institucij, preglednega in vključujočega odločanja ter učinkovite pravne države je bistveno za dejansko spoštovanje človekovih pravic in obratno. Člena 2 in 6 PEU določata, da države članice v celoti spoštujejo, varujejo in širijo načela pravne države, temeljnih pravic in demokracije .

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Načelo pravne države zagotavlja, da vsi javni organi delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, v skladu z vrednotami demokracije in temeljnimi pravicami ter pod nadzorom neodvisnega in nepristranskega sodišča. Zlasti zahteva spoštovanje načel zakonitosti, pravne varnosti, prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti, delitve oblasti in učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih sodišč.

(2)  Načelo pravne države zagotavlja, da vsi javni organi delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, v skladu z načeli demokracije in spoštovanjem temeljnih pravic ter pod nadzorom neodvisnega in nepristranskega sodišča. Zlasti zahteva spoštovanje načela zakonitosti7, vključno s preglednim, odgovornim in demokratičnim postopkom sprejemanja zakonodaje, ter načel pravne varnosti8, prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti9, delitve oblasti10, dostopa do sodišč in učinkovitega sodnega varstva na neodvisnih in nepristranskih sodiščih.

__________________

__________________

7 Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

7 Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

8 Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 v zadevi Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & Figlio in Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato. Združene zadeve 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

8 Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 v zadevi Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & Figlio in Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato. Združene zadeve 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

9 Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

9 Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

10 Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

10 Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

11 Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41.

11 Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41.

12 Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“, COM(2014) 158 final, Priloga I.

12 Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“, COM(2014) 158 final, Priloga I.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Države članice bi morale spoštovati in gojiti vrednoto pravne države ter biti za zgled pri prehodu na deljeno kulturo pravne države, ki je bistveni pogoj za legitimnost evropskega projekta kot celote in osnovni pogoj za krepitev zaupanja državljanov v Unijo. Poslabšanje pravne države v eni državi članici slabo vpliva na pravno državo v celotni Uniji.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Temeljne pravice v Uniji so določene zlasti v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, ki ima v skladu s členom 6 PEU enako pravno veljavo kot Pogodbi, zato jo je treba upoštevati v vsej zakonodaji Unije, tudi v tej uredbi. Dolžnost spoštovanja, varstva in spodbujanja temeljnih pravic je določena tudi v številnih mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah, vključno z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropsko socialno listino, njenim dodatnim protokolom in njeno spremenjeno različico.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Načelo pravne države je pogoj za zaščito drugih temeljnih vrednot, na katerih je osnovana Unija, kot so svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Spoštovanje načela pravne države je neločljivo povezano s spoštovanjem demokracije in temeljnih pravic: brez spoštovanja enega ni spoštovanja drugega ter obratno.

črtano

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Kadar države članice izvršujejo proračun Unije in ne glede na način njihovega izvrševanja, je spoštovanje pravne države bistveni pogoj za skladnost z načeli dobrega finančnega poslovodenja, določenimi v členu 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(4)  Kadar države članice izvršujejo proračun Unije in ne glede na način njihovega izvrševanja, je spoštovanje pravne države in temeljnih pravic bistveni pogoj za skladnost z načeli dobrega finančnega poslovodenja, določenimi v členu 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Pravosodni organi bi morali delovati neodvisno in nepristransko, preiskovalni organi in organi pregona pa bi morali imeti možnost, da ustrezno opravljajo svoje naloge. Morali bi imeti zadostna sredstva in postopke za učinkovito delovanje ob polnem spoštovanju pravice do poštenega sojenja. Ti pogoji predstavljajo minimalno jamstvo zoper nezakonite in samovoljne odločitve javnih organov, ki bi lahko škodile finančnim interesom Unije.

(6)  Vedno bi bilo treba zagotavljati neodvisnost in nepristranskost sodstva, preiskovalni organi in organi pregona pa bi morali imeti možnost, da ustrezno opravljajo svoje naloge. Morali bi imeti zadostna sredstva in postopke za učinkovito delovanje ob polnem spoštovanju pravice do poštenega sojenja. Ti pogoji predstavljajo minimalno jamstvo zoper nezakonite in samovoljne odločitve javnih organov, ki bi lahko škodovala tem temeljnim načelom.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Spoštovanje načela pravne države ni pomembno le za državljane Unije, temveč tudi za podjetništvo, inovacije, naložbe in pravilno delovanje notranjega trga, ki bodo najbolj uspevali tam, kjer je vzpostavljen trden pravni in institucionalni okvir.

(8)  Spoštovanje načela pravne države in temeljnih pravic je bistveno, da lahko državljani v celoti sodelujejo v demokratičnem življenju Unije. Pomembno je tudi za podjetništvo, poslovne pobude, inovacije in naložbe ter za spodbujanje dobro delujočega notranjega trga, ki temelji na pravicah. Za notranji trg je potreben trden pravni in institucionalni okvir, ki vzpostavlja zaupanje med vsemi akterji, v celoti izkorišča njihov potencial in ustvarja dolgoročno rast. Če katera od držav članic ne zagotavlja več spoštovanja pravne države ali temeljnih pravic, je dolžnost Unije in njenih držav članic, da varujejo celovitost in uporabo Pogodb ter zaščitijo pravice vseh v svojih jurisdikcijah.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Člen 19 Pogodbe o Evropski uniji, ki jasno opredeljuje vrednoto pravne države, navedene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, od držav članic zahteva, da zagotovijo učinkovito pravno varstvo na področjih, ki jih ureja pravo Unije, vključno s tistimi, povezanimi z izvrševanjem proračuna Unije. Obstoj učinkovite sodne presoje, zasnovane za zagotavljanje skladnosti s pravom Unije, je temelj pravne države in zahteva neodvisna sodišča13. Ohranitev neodvisnosti sodišč je ključnega pomena, kakor potrjuje drugi odstavek člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah14. To je še zlasti pomembno za sodno presojo zakonitosti ukrepov, pogodb ali drugih instrumentov, ki ustvarjajo javne odhodke ali javni dolg, med drugim v okviru postopkov oddaje javnih naročil, za katere so lahko pristojna sodišča.

(9)  Člen 19 Pogodbe o Evropski uniji, ki jasno opredeljuje vrednoto pravne države, navedene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, od držav članic zahteva, da zagotovijo učinkovito pravno varstvo na področjih, ki jih ureja pravo Unije, vključno s tistimi, povezanimi z izvrševanjem proračuna Unije. Učinkovitost pravosodnih sistemov je ključen vidik pravne države ter bistvena za enako obravnavanje, sankcioniranje vladnih zlorab in preprečevanje arbitrarnosti. Obstoj učinkovite sodne presoje, zasnovane za zagotavljanje skladnosti s pravom Unije, je temelj pravne države in zahteva neodvisna sodišča. Zagotavljanje pravice do učinkovitega pravnega sredstva in pravičnega sojenja ter ohranitev neodvisnosti sodišč je ključnega pomena, kakor potrjuje člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah14. To še zlasti velja za sodno presojo zakonitosti ukrepov, pogodb ali drugih instrumentov, ki povzročijo javne odhodke ali javni dolg, med drugim v okviru postopkov naročanja, ki jih je mogoče tudi sodno obravnavati.

__________________

__________________

13 Zadeva C-64/16, točke 32–36.

13 Zadeva C-64/16, točke 32–36.

14 Zadeva C-64/16, točke 40–41.

14 Zadeva C-64/16, točke 40–41.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Obstaja torej jasna povezava med spoštovanjem načela pravne države in učinkovitim izvrševanjem proračuna Unije v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

(10)  Obstaja torej jasna povezava med spoštovanjem načela pravne države in temeljnih pravic ter učinkovitim izvrševanjem proračuna Unije v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Splošne pomanjkljivosti v državah članicah v zvezi z načelom pravne države, ki zlasti vplivajo na pravilno delovanje javnih organov in učinkovito sodno presojo, lahko resno škodujejo finančnim interesom Unije.

(11)  Splošne pomanjkljivosti v državah članicah v zvezi z načelom pravne države in temeljnimi pravicami lahko resno škodujejo finančnim interesom Unije, zlasti če gre za nepravilnosti pri uporabi proračuna Unije ter pravice in interese državljanov, ne glede na to, kje živijo.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija podati kvalitativno oceno. Navedena ocena bi lahko temeljila na informacijah iz razpoložljivih virov in priznanih institucij, vključno s sodbami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč in sodnih svetov.

(12)  Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija ob pomoči reprezentativne skupine neodvisnih strokovnjakov podati kvalitativno, stvarno, pregledno, nepolitično in nepristransko oceno, ki temelji na dokazih. Letna ocena vseh držav članic bi morala temeljiti na informacijah iz razpoložljivih virov in priznanih institucij, vključno s sodbami Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča človekovih pravic, poročili Računskega sodišča, poročili in mnenji drugih institucij, organov, uradov ali agencij Unije, kot so Ekonomsko-socialni odbor in Odbor regij, Varuh človekovih pravic in Evropska agencija za temeljne pravice, sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč in sodnih svetov, ter poročili nevladnih organizacij ter civilnodružbenih organizacij. Ocena bi morala nadomestiti obstoječe instrumente in mehanizme, kot je mehanizem za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in Romunijo.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba določa pravila, potrebna za zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah.

Ta uredba določa pravila, potrebna za zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države in temeljnimi pravicami v državah članicah.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „načelo pravne države“ se nanaša na vrednote Unije iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, ki vključuje načela zakonitosti, vključno s preglednim, odgovornim, demokratičnim in pluralističnim postopkom sprejemanja zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih sodišč, vključno s temeljnimi pravicami; delitve oblasti in enakosti pred zakonom;

(a)  „načelo pravne države in temeljne pravice“ iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji vključujejo načela zakonitosti, vključno s preglednim, odgovornim, demokratičnim in pluralističnim postopkom sprejemanja zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; dostopa do sodišč in učinkovitega sodnega varstva na neodvisnih in nepristranskih sodiščih; delitve oblasti; nediskriminacije in enakosti pred zakonom; spoštovanja temeljnih pravic, ki so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih pogodbah o človekovih pravicah;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države“ pomenijo široko razširjeno ali ponavljajoče se ravnanje ali opustitve ali ukrepe javnih organov, ki vplivajo na pravno državo;

(b)  „splošne pomanjkljivosti v zvezi z vrednotami Unije“ pomenijo v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja in zaščite finančnih interesov Unije vse okoliščine, v katerih je mogoče ugotoviti sistemsko grožnjo za pravno državo in temeljne pravice ali v katerih se pravna država in temeljne pravice neposredno ali posredno sistemsko ogrožajo zaradi skupnih učinkov ravnanja, opustitev ravnanja, ukrepov ali nedejavnosti javnih organov ali zaradi razširjenega ali ponavljajočega se ravnanja, opustitev ravnanja, ukrepov ali nedejavnosti javnih organov, pri čemer te okoliščine ogrožajo ali bi lahko ogrozile pravilno izvrševanje proračuna Unije, zlasti dejavnosti upravljanja in nadzora;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Kadar Komisija meni, da ima utemeljene razloge za domnevo o obstoju splošnih pomanjkljivosti v kateri od držav članic, se sprejmejo ustrezni, uravnoteženi in sorazmerni ukrepi.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sprejmejo se ustrezni ukrepi, kadar splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici vplivajo ali bi lahko vplivale na dobro finančno poslovodenje ali zaščito finančnih interesov Unije, zlasti na:

1.  Ukrepi se sprejmejo, kadar splošne pomanjkljivosti v državi članici vplivajo ali bi lahko vplivale zlasti na

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  pravilno izvrševanje proračuna Unije po sistemski kršitvi temeljnih pravic.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Med splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države se zlasti lahko uvršča:

2.  Med splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države se zlasti uvršča:

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ogrožanje neodvisnosti sodstva;

(a)  ogrožanje neodvisnosti sodstva, vključno s postavljanjem omejitev za zmožnost samostojnega opravljanja sodnih funkcij z zunanjim poseganjem v jamstva neodvisnosti, oviranjem sojenja z zunanjim navodili, samovoljnim spreminjanjem pravil o imenovanju ali pogojev službovanja pravosodnega osebja ali vplivanjem na pravosodne uslužbence na način, ki ogroža njihovo nepristranskost;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisiji pri opredelitvi splošnih pomanjkljivosti pomaga reprezentativna skupina neodvisnih strokovnjakov (skupina strokovnjakov za pravno državo in temeljne pravice), ki razmere v vseh državah članicah oceni na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril in informacij, vključno z odločitvami Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice, poročili Računskega sodišča, poročili in mnenji drugih institucij, organov, služb ali agencij Unije ter sklepov in priporočil ustreznih mednarodnih organizacij. Ocena se objavi.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Letno razpravo o oceni skupine strokovnjakov za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice opravi Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti. V ta namen nacionalni parlamenti in pristojni odbor Evropskega parlamenta skupaj ustanovijo posebno skupno parlamentarno skupino. Evropski parlament in nacionalni parlamenti v skladu s členom 9 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU in Pogodbi o delovanju Evropske unije, skupaj določijo organiziranost in poslovnik skupne parlamentarne skupine.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Skupina strokovnjakov za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice

 

1. Skupino strokovnjakov za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice sestavljajo naslednji člani:

 

(a) en neodvisni strokovnjak, ki ga imenuje parlament vsake države članice in ki je kvalificiran sodnik ustavnega ali vrhovnega sodišča, vendar ni aktivno zaposlen;

 

(b) deset strokovnjakov, ki jih imenuje Evropski parlament z dvotretjinsko večino in ki so izbrani s seznama, ki ga pripravijo:

 

(i) Evropska zveza akademij za znanost in humanistiko (ALLEA);

 

(ii) Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI);

 

(iii) Svet Evrope (vključno z Beneško komisijo, Skupino držav proti korupciji (GRECO) in komisarjem Sveta Evrope za človekove pravice);

 

(iv) Evropska komisija za učinkovitost pravosodja (CEPEJ) in Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) ter

 

(v) Organizacija združenih narodov (OZN), Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) ter Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

 

2. Pri sestavi skupine strokovnjakov za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice se zagotovi enakomerna zastopanost glede na spol.

 

3. Skupina strokovnjakov za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice svojega predsednika izbere izmed svojih članov.

 

4. Da bi Komisija olajšala delo skupine strokovnjakov za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, ji zagotovi sekretariat, ki skupini omogoča učinkovito delovanje, zlasti z zbiranjem podatkov in informacijskih virov, ki jih je treba pregledati in oceniti, ter z administrativno podporo.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Pristojni odbori

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

11.6.2018

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

5.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Josep-Maria Terricabras

9.7.2018

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

Datum razglasitve na zasedanju

5.7.2018

Obravnava v odboru

8.11.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Datum sprejetja

3.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

10

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, France Jamet

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

33

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

10

-

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

3

0

PPE

József Nagy

S&D

Emilian Pavel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (23.11.2018)

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Pripravljavka mnenja: Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Načelo pravne države je pogoj za zaščito drugih temeljnih vrednot, na katerih je osnovana Unija, kot so svoboda, demokracija, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Spoštovanje načela pravne države je neločljivo povezano s spoštovanjem demokracije in temeljnih pravic: brez spoštovanja enega ni spoštovanja drugega ter obratno.

(3)  Načelo pravne države je pogoj za zaščito drugih temeljnih vrednot, na katerih je osnovana Unija, kot so svoboda, demokracija, nediskriminacija, enakost in spoštovanje človekovih pravic. Spoštovanje načela pravne države je neločljivo povezano s spoštovanjem demokracije in temeljnih pravic: brez spoštovanja enega ni spoštovanja drugega ter obratno. Demokracija, pravna država in temeljne pravice so ključne za verodostojnost Unije.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Evropski parlament je 25. oktobra 2016 sprejel resolucijo s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice. Povrhu tega je Evropska komisija za demokracijo skozi pravo (Beneška komisija) 11. in 12. marca 2016 sprejela seznam meril za pravno državo (CDL-AD(2016)007).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Splošne pomanjkljivosti v državah članicah v zvezi z načelom pravne države, ki zlasti vplivajo na pravilno delovanje javnih organov in učinkovito sodno presojo, lahko resno škodujejo finančnim interesom Unije.

(11)  Splošne pomanjkljivosti v državah članicah v zvezi z načelom pravne države, ki zlasti vplivajo na pravilno delovanje javnih organov in učinkovito sodno presojo, lahko resno škodujejo finančnim interesom Unije. Učinkovite preiskave takšnih pomanjkljivosti ter uporaba učinkovitih in sorazmernih ukrepov, ko se ugotovi splošna pomanjkljivost, niso potrebne le za zavarovanje finančnih interesov Unije, vključno z učinkovitim pobiranjem prihodkov, ampak tudi za zaupanje javnosti v Unijo in njene institucije. Zgolj neodvisno sodstvo, ki spoštuje načelo pravne države in pravne varnosti v vseh državah članicah, lahko dejansko zagotovi, da je denar iz proračuna EU dovolj zaščiten.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija podati kvalitativno oceno. Navedena ocena bi lahko temeljila na informacijah iz razpoložljivih virov in priznanih institucij, vključno s sodbami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč in sodnih svetov.

(12)  Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija podati temeljito pregledno in nepristransko kvalitativno oceno. Ta ocena bi lahko temeljila na informacijah iz razpoložljivih virov in priznanih institucij, vključno s sodbami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča, strokovnimi mnenji ustreznih agencij Evropske unije, priporočili skupine neodvisnih strokovnjakov, omenjene v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2016, ter sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč in sodnih svetov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Določiti bi bilo treba morebitne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru splošnih pomanjkljivosti, ter postopek za njihovo sprejetje. Ti ukrepi bi morali vključevati zamrznitev plačil in obveznosti, zmanjšanje finančnih sredstev v okviru obstoječih obveznosti in prepoved sklepanja novih obveznosti s prejemniki.

(13)  Določiti bi bilo treba morebitne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru splošnih pomanjkljivosti, ter postopek za njihovo sprejetje, v katerem bi se morale vse države članice obravnavati enako, zanje pa bi se morala uporabljati enaka merila. Ti ukrepi bi morali vključevati zamrznitev plačil in obveznosti, zmanjšanje finančnih sredstev v okviru obstoječih obveznosti in prepoved sklepanja novih obveznosti s prejemniki. Pri vsaki odločitvi za uporabo teh ukrepov bi bilo treba dati trdna zagotovila, temelječa na oceni učinka, da končni upravičenci do sredstev EU ne bodo oškodovani. 

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Pri določanju ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti, bi bilo treba uporabiti načelo sorazmernosti ter zlasti upoštevati resnost položaja, čas, ki je pretekel od začetka zadevnega ravnanja, trajanje in ponovitev tega ravnanja, namen in stopnjo sodelovanja zadevne države članice pri prizadevanjih za končanje splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države ter vpliv te pomanjkljivosti na zadevna finančna sredstva Unije.

(14)  Pri določanju ukrepov, ki bi jih bilo treba sprejeti, bi bilo treba uporabiti načelo sorazmernosti ter zlasti upoštevati resnost položaja, čas, ki je pretekel od začetka zadevnega ravnanja, trajanje in ponovitev tega ravnanja, namen in stopnjo sodelovanja zadevne države članice pri prizadevanjih za končanje splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države ter vpliv te pomanjkljivosti na zadevna finančna sredstva Unije. Obseg in raven začasne zamrznitve obveznosti, ki se odredi, bi morala biti sorazmerna, spoštovati enako obravnavanje držav članic ter upoštevati gospodarske in socialne razmere zadevne države članice in posledice zamrznitve za njeno gospodarstvo. Vpliv začasnih zamrznitev na programe izjemnega pomena za obravnavanje stanja pravne države bi moral biti poseben dejavnik, ki ga je treba upoštevati.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Bistveno je ustrezno zaščititi legitimne interese končnih prejemnikov in upravičencev, kadar se ukrepi sprejmejo v primeru splošnih pomanjkljivosti. Pri pripravi ukrepov, ki jih je treba sprejeti, bi morala Komisija upoštevati njihov morebitni vpliv na končne prejemnike in upravičence. Za boljšo zaščito končnih prejemnikov in upravičencev bi morala Komisija dejavno spremljati spoštovanje pravne obveznosti državnih subjektov in držav članic glede nadaljnjih izplačil po sprejetju ukrepov na podlagi te uredbe ter končne prejemnike ali upravičence obvestiti o njihovih pravicah, kadar pride do kršitev.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Nujno je, da posamezniki, ki prejemajo štipendijo prek programov, kot je Erasmus, nepovratna sredstva za raziskave in podobna nepovratna sredstva za posameznike, ne bodo oškodovani, če se zoper državo članico sprejmejo ukrepi v primeru splošnih pomanjkljivosti.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za zagotovitev enotnega izvajanja te uredbe ter glede na pomen finančnih učinkov ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za zaščito finančnih interesov Unije, bi bilo treba uporabiti glasovanje po pravilu obrnjene kvalificirane večine.

(15)  Za zagotovitev enotnega izvajanja te uredbe ter glede na pomen finančnih učinkov ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za zaščito finančnih interesov Unije, bi bilo treba uporabiti soglasje, pri čemer zadevna država članica ne bi smela glasovati.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Pred predlogom za sprejetje kakršnih koli ukrepov v skladu s to uredbo, bi Komisija morala obvestiti zadevno državo članico, zakaj meni, da je v navedeni državi članici prišlo do splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države. Država članice bi morala imeti možnost, da predloži svoje pripombe. Komisija in Svet bi morala upoštevati navedene pripombe.

(16)  Pred predlogom za sprejetje kakršnih koli ukrepov v skladu s to uredbo bi morala Komisija zadevno državo članico obvestiti o rezultatu ocene, ki jo je opravila skupina neodvisnih strokovnjakov, in o tem, zakaj meni, da je v tej državi članici prišlo do splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države. Komisija bi morala nemudoma obvestiti Evropski parlament in Svet o vseh takšnih obvestilih in njihovi vsebini. Zadevna država članica bi morala imeti možnost, da predloži svoje pripombe. Komisija bi morala te pripombe upoštevati.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Svet bi moral na predlog Komisije odpraviti ukrepe z odložilnim učinkom, če so bile razmere, ki so vodile do sprejetja navedenih ukrepov, uspešno odpravljene.

črtano

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Komisija bi morala Evropski parlament obveščati o vseh ukrepih, predlaganih in sprejetih v skladu s to uredbo –

(18)  Komisija bi morala Evropski parlament in Svet obveščati o vseh ukrepih, predlaganih in sprejetih v skladu s to uredbo –

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države“ pomenijo široko razširjeno ali ponavljajoče se ravnanje ali opustitve ali ukrepe javnih organov, ki vplivajo na pravno državo;

(b)  „splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države“ pomenijo široko razširjeno ali ponavljajoče se ravnanje ali opustitve ali ukrepe javnih organov, ki vplivajo na pravno državo, kot je opisano v členu 3;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi

Splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sprejmejo se ustrezni ukrepi, kadar splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici vplivajo ali bi lahko vplivale na dobro finančno poslovodenje ali zaščito finančnih interesov Unije, zlasti na:

1.  Splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na dobro finančno poslovodenje ali zaščito finančnih interesov Unije, so zlasti:

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  svobodo mnenja in izražanja, vključno s svobodo tiska, svobodo združevanja in akademsko svobodo;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  javnofinančno disciplino zadevne države članice, zlasti izogibanje pretiranemu javnofinančnemu primanjkljaju v skladu s členom 126 PDEU.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  omejevanje razpoložljivosti in učinkovitosti pravnih sredstev, vključno s strogimi postopkovnimi pravili, pomanjkljivo izvajanje sodnih odločb ali omejevanje učinkovitega preiskovanja, pregona in kaznovanja kršitev prava.

(c)  omejevanje razpoložljivosti in učinkovitosti pravnih sredstev, vključno s strogimi postopkovnimi pravili, pomanjkljivo izvajanje sodnih odločb s posebnim poudarkom na odločitvah Sodišča Evropske unije na osnovi postopkov za ugotavljanje kršitev ali omejevanje učinkovitega preiskovanja, pregona in kaznovanja kršitev prava.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  nesorazmerno omejevanje svobode tiska, svobode združevanja in akademske svobode;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  nezmožnost zagotoviti, da vlada odgovarja v skladu z zakonodajo, tako kot zasebni akterji;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  nezmožnost zagotoviti, da so posredovane zadostne informacije o zakonih in da so ti pravični ter da so zaščitene temeljne pravice, vključno z varnostjo oseb in premoženja ter določenimi ključnimi človekovimi pravicami;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd)  nezmožnost zagotoviti, da so postopki za sprejemanje, izvajanje in uveljavljanje zakonov dostopni, pravični in učinkoviti;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ce)  nezmožnost zagotoviti pravočasno izvedbo sodnih postopkov s strani usposobljenih, etičnih in neodvisnih predstavnikov in nevtralnih strani, ki so dostopni, imajo zadostne vire in odražajo sestavo skupnosti, ki jim služijo;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cf)  nezmožnost zagotoviti, da se izvaja nevladno preverjanje vladnih pooblastil in da so vladni uradniki kaznovani za kršitve.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsebina ukrepov

Ukrepi

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sprejme se lahko eden ali več naslednjih ustreznih ukrepov:

1.  V primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo se lahko sprejmejo naslednji ustrezni ukrepi:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kadar Komisija izvršuje proračun Unije z deljenim upravljanjem v skladu s [točko (b) člena 62] finančne uredbe:

(b)  kadar Komisija izvršuje proračun Unije z deljenim upravljanjem v skladu s [točko (b) člena 62] finančne uredbe in v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, razen kadar se uporablja točka (ba):

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  zmanjšanje predhodnega financiranja;

črtano

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  prekinitev roka za plačilo;

črtano

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  zamrznitev plačil.

črtano

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  kadar Komisija izvršuje proračun Unije z deljenim upravljanjem v skladu s [točko (b) člena 62] finančne uredbe, se pri evropskih strukturnih in investicijskih skladih v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo uporabijo ukrepi iz uredbe o skupnih določbah.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razen če je v sklepu o sprejetju ukrepov drugače določeno, uvedba ustreznih ukrepov ne vpliva na obveznost državnih subjektov iz točke (a) odstavka 1 ali države članice iz točke (b) odstavka 1, da izvajajo program ali izvršujejo finančna sredstva, ki jih zadeva ukrep, ter zlasti na obveznost izvedbe plačil končnim prejemnikom ali upravičencem.

2.  Uvedba ustreznih ukrepov ne vpliva na obveznost državnih subjektov iz točke (a) odstavka 1 ali države članice iz točke (b) odstavka 1, da izvajajo program ali izvršujejo finančna sredstva, ki jih zadeva ukrep, ter zlasti na obveznost izvedbe plačil končnim prejemnikom ali upravičencem. Pri vsaki odločitvi za uporabo ustreznih ukrepov bi bilo treba dati trdna zagotovila, temelječa na oceni učinka, da končni upravičenci do sredstev EU ne bodo oškodovani. 

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Obseg in raven začasne zamrznitve obveznosti, ki se odredi, morata biti sorazmerna, spoštovati enako obravnavanje držav članic ter upoštevati gospodarske in socialne razmere zadevne države članice in posledice zamrznitve za njeno gospodarstvo. Vpliv začasnih zamrznitev na programe izjemnega pomena za obravnavanje stanja pravne države mora biti poseben dejavnik, ki ga je treba upoštevati.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar Komisija ugotovi, da ima utemeljene razloge za domnevo, da so pogoji iz člena 3 izpolnjeni, pošlje pisno obvestilo navedeni državi članici in pri tem navede razloge za svoje ugotovitve.

1.  Kadar Komisija ugotovi, da ima jasne in utemeljene razloge za domnevo, da so pogoji iz člena 3 izpolnjeni, pošlje pisno obvestilo zadevni državi članici in pri tem navede razloge za svoje ugotovitve. Komisija o tem obvestilu in njegovi vsebini hitro obvesti Parlament in Svet.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Komisija pri ocenjevanju stanja pravne države da potrebna jamstva, da se za vse države članice uporabljajo enaka merila v skladu z načelom enake obravnave in nediskriminacije, in sicer v podobnih primerih za vse države članice sprejme podobne in nediskriminacijske ukrepe.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko upošteva vse ustrezne informacije, vključno z odločitvami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili ustreznih mednarodnih organizacij.

2.  Komisija lahko pri ocenjevanju, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 3, upošteva vse ustrezne informacije, vključno z odločitvami Sodišča Evropske unije, resolucijami Evropskega parlamenta, priporočili skupine neodvisnih strokovnjakov, omenjene v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2016, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili ustreznih mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropske mreže vrhovnih sodišč in sodnih svetov, ter strokovnimi mnenji ustreznih agencij Evropske unije.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar Komisija meni, da je prišlo do splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, Svetu predloži predlog izvedbenega akta o ustreznih ukrepih.

6.  Kadar Komisija meni, da je prišlo do splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, kot so opredeljene v členu 3(2), Evropskemu parlamentu v mnenje in Svetu v odločanje predloži predlog izvedbenega akta o ukrepih.

 

Šteje se, da je Svet po preučitvi mnenja Evropskega parlamenta sklep sprejel, razen če predlog Komisije v mesecu dni od njegovega sprejetja s strani Komisije s kvalificirano večino zavrne.

 

Svet lahko s kvalificirano večino spremeni predlog Komisije in spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Šteje se, da je Svet sprejel sklep, razen če v mesecu dni od njegovega sprejetja s strani Komisije s kvalificirano večino zavrne predlog Komisije.

7.  Kadar Komisija meni, da je prišlo do splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, kot so opredeljene v členu 3(1), Evropskemu parlamentu in Svetu v mnenje predloži predlog sklepa o ustreznih ukrepih. Ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta sprejme sklep o ustreznih ukrepih ali sklep, da se pogojenost s pravno državo ne bo uveljavljala.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Komisija pred sprejetjem sklepa o ustreznih ukrepih izvede oceno morebitnega učinka teh ukrepov na končne prejemnike ali upravičence do plačil, povezanih z zadevnimi programi ali finančnimi sredstvi. Pri oceni sorazmernosti ukrepov ustrezno upošteva informacije in priporočila iz odstavka 2.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Svet lahko s kvalificirano večino spremeni predlog Komisije in spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

8.  Svet lahko soglasno, vendar brez sodelovanja zadevne države članice, spremeni predlog Komisije in spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Ob sprejetju sklepa Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži tudi predlog za prerazporeditev zneska, ki je enakovreden vrednosti sprejetih ukrepov, v proračunsko rezervo.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8b.  Evropski parlament in Svet z odstopanjem od odstavkov 4 in 6 člena 31 finančne uredbe o predlogu prerazporeditve odločata v štirih tednih od datuma, ko ga obe instituciji prejmeta. Predlog prerazporeditve se šteje kot sprejet, razen če ga v štiritedenskem obdobju Evropski parlament, ki odloča z večino oddanih glasov, ali Svet, ki odloča s kvalificirano večino, spremeni ali zavrne. Če Evropski parlament ali Svet predlog prerazporeditve spremeni, se uporabi odstavek 8 člena 31 finančne uredbe.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8c.  Sklep začne veljati, če niti Evropski parlament niti Svet ne zavrne predloga prerazporeditve v obdobju, navedenem v odstavku 8b.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8d.  Komisija v obdobju uporabe ukrepov dejavno spremlja, ali se spoštujejo zakonske pravice končnih prejemnikov in upravičencev. Prav tako omogoči, da ji končni prejemniki ali upravičenci predložijo pritožbe, kadar menijo, da se njihove zakonske pravice ne spoštujejo. Če Komisija ugotovi, da država članica ali državni organ ne izpolnjuje svoje pravne obveznosti izplačila in se legitimni interesi končnih prejemnikov ali upravičencev ne spoštujejo, sprejme vse ustrezne ukrepe, da tem končnim prejemnikom ali upravičencem pomaga pri uveljavljanju njihovih zahtevkov.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se odpravijo ukrepi v zvezi z zamrznitvijo odobritve enega ali več programov ali sprememb programov iz točke (i) člena 4(2)(b) ali zamrznitvijo obveznosti iz točke (ii) člena 4(2)(b), se zneski zamrznjenih obveznosti knjižijo v proračun, ki je predmet člena 7 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. XXXX (uredba o večletnem finančnem okviru). Zamrznjenih obveznosti za leto n ni mogoče vključiti v proračun po letu n + 2.

3.  Kadar se odpravijo ukrepi v zvezi z zamrznitvijo odobritve enega ali več programov ali sprememb programov iz točke (1) člena 4(1)(b) ali zamrznitvijo obveznosti iz točke (2) člena 4(1)(b), se zneski zamrznjenih obveznosti knjižijo v proračun, ki je predmet člena 7 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. XXXX (uredba o večletnem finančnem okviru).

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament o vseh ukrepih, predlaganih ali sprejetih v skladu s členi 4 in 5.

Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament in Svet o vseh ukrepih, predlaganih ali sprejetih v skladu s členoma 4 in 5.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

11.6.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

22.11.2018

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Matthijs van Miltenburg

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

5.7.2018

Obravnava v odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

22.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

6

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Andrej Novakov (Andrey Novakov), Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Bronis Ropė, Milan Zver

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

17

+

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spiraki (Maria Spyraki), Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

6

-

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

4

0

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za ustavne zadeve (22.11.2018)

za Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Pripravljavec mnenja: Helmut Scholz

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja cilj predlagane uredbe za zaščito proračuna Unije pred splošnimi pomanjkljivostmi v zvezi z načelom pravne države v državah članicah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na dobro finančno poslovodenje in zaščito finančnih interesov Unije. Strinja se s Komisijo, da obstaja jasna povezava med spoštovanjem načela pravne države in učinkovitim izvrševanjem proračuna Unije v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja. Zaveda se tudi, da sta za spoštovanje pravne države bistveni neodvisnost in nepristranskost sodstva, vendar meni, da predlagani mehanizem Komisiji podeljuje preveč diskrecijske pravice. Zlasti merila za sprožitev postopka in za kvalitativno oceno niso jasno opredeljena, isto pa velja tudi za merila za izbiro in razširitev ukrepov, zato bi se lahko Komisija na koncu sama odločila, ali bo ukrep uporabila, kateri ukrep bi bilo treba uporabiti in ali bi bilo mogoče ta ukrep pozneje odpraviti. To bi bilo še toliko bolj mogoče, saj bi predlog Komisije veljal kot odobren, razen če bi ga Svet, ki bi v roku enega meseca o tem odločal s kvalificirano večino, zavrnil („glasovanje po pravilu obrnjene kvalificirane večine“). Poleg tega se zdi, da predlagani mehanizem nima pravne podlage (člen 322 PDEU, na katerem predlog temelji, ne bi zadoščal). Prav tako se zdi nesorazmeren, zlasti v primerjavi s členom 7 PEU, ki bi lahko veljal za podobne primere pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države in ki glede na okoliščine zahteva štiripetinsko večino v Svetu in soglasje v Evropskem svetu. Pripravljavec mnenja zato priporoča drugačen mehanizem. Kritičen je tudi do dejstva, da med pripravo predloga uredbe nista bila opravljena niti specifično posvetovanje z deležniki niti ocena učinka. Predlog zlasti predvideva, da se lahko pri neposrednem ali posrednem upravljanju v skladu s členom 62(a) in (c) finančne uredbe ukrepi uporabijo zgolj takrat, kadar je prejemnik vladni subjekt. Če ta pogoj ni izpolnjen, za financiranje Unije ne ukrepi iz predlagane uredbe morejo veljati. Brez jasne ocene učinka, v kateri bi se pojasnilo, kolikšen del proračuna Unije ne bi bil zaščiten s predlaganim mehanizmom, je težko ugotoviti morebitne koristi. Pripravljavec mnenja se sprašuje tudi, zakaj v predlogu ni določena obveznost Komisije, da oceni možnost za odpravo ukrepov na lastno pobudo in da poroča o uporabi predlagane uredbe. Glede na navedeno pripravljavec mnenja priporoča, da se predlog spremeni, kot je predlagano v nadaljevanju.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun in Odbor za proračunski nadzor kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Pravna država je ena najbolj bistvenih vrednot, na katerih temelji Unija. Kakor je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, so te vrednote skupne vsem državam članicam.

(1)  Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. V skladu s členoma 2 in 7 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) so te vrednote skupne vsem državam članicam in so jih dolžne skupaj z institucijami Unije spoštovati, varovati in spodbujati, v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravica, solidarnost ter enakost žensk in moških. Člen 2 PEU med temi vrednotami ne predvideva nobene hierarhije.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladiti uvodno izjavo z veljavnim besedilom člena 2 PEU.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Države članice morajo primerno in lojalno sodelovati, da bi izpolnile obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Načelo pravne države zagotavlja, da vsi javni organi delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, v skladu z vrednotami demokracije in temeljnimi pravicami ter pod nadzorom neodvisnega in nepristranskega sodišča. Zlasti zahteva spoštovanje12 načel zakonitosti7, pravne varnosti8, prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti9, delitve oblasti10 in učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih sodišč11.

(2)  Načelo pravne države zagotavlja, da vsi javni organi delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, v skladu z vrednotami demokracije in temeljnimi pravicami ter pod nadzorom neodvisnega in nepristranskega sodišča. Zlasti zahteva spoštovanje12 načel zakonitosti7, pravne varnosti8, prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti9, delitve oblasti10 in učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih sodišč11.

_____________________________

_____________________________

7 Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

7 Sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004, v zadevi CAS Succhi di Frutta, C-496/99 PECLI:EU:C:2004:236, točka 63.

8 Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 v zadevi Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & Figlio in Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato. Združene zadeve 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

8 Sodba Sodišča z dne 12. novembra 1981 v zadevi Amministrazione delle finanze dello Stato v Srl Meridionale Industria Salumi in drugi Ditta Italo Orlandi & Figlio in Ditta Vincenzo Divella v Amministrazione delle finanze dello Stato. Združene zadeve 212 do 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, točka 10.

9 Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

9 Sodba Sodišča z dne 21. septembra 1989, v zadevi Hoechst, združeni zadevi 46/87 in 227/88, ECLI:EU:C:1989:337, točka 19.

10 Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

10 Sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi Kovalkovas, C-477/16, ECLI:EU:C:2016:861, točka 36; sodba Sodišča z dne 10. novembra 2016, v zadevi PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, točka 35; sodba Sodišča z dne 22. decembra 2010, v zadevi DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, točka 58.

11 Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41.

11 Sodba Sodišča z dne 27. februarja 2018, v zadevi Associação Sindical dos Juízes Portugueses v Tribunal de Contas C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, točke 31, 40–41; sodba Sodišča z dne 25. julija 2018 v zadevi LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, odstavki 63–67.

12 Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“, COM(2014) 158 final, Priloga I.

12 Sporočilo Komisije „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“, COM(2014) 158 final, Priloga I.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladiti uvodno izjavo z najnovejšo sodno prakso Sodišča.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Neodvisnost sodstva zlasti predpostavlja, da zadevni organ svoje sodne funkcije izvaja povsem samostojno, ne da bi bil kakor koli hierarhično povezan ali komur koli podrejen in ne da bi prejemal kakršne koli ukaze ali navodila, ter da je s tem zaščiten pred zunanjimi posegi ali pritiski, ki lahko ogrozijo neodvisnost presoje njegovih članov in vplivajo na njihove odločitve. Jamstvo neodvisnosti in nepristranskosti zahteva pravila, zlasti v zvezi s sestavo organa ter imenovanjem, trajanjem funkcij in razlogi za zavrnitev in odstavitev njegovih članov, na podlagi katerih je mogoče zavrniti vsak upravičen dvom pri posameznikih o zavarovanosti navedenega organa pred zunanjimi vplivi in o njegovi nevtralnosti glede interesov, s katerimi se srečuje.

(7)  Neodvisnost sodstva zlasti predpostavlja, da zadevni organ svoje sodne funkcije izvaja povsem samostojno, ne da bi bil kakor koli hierarhično povezan ali komur koli podrejen in ne da bi prejemal kakršne koli ukaze ali navodila, ter da je s tem zaščiten pred zunanjimi posegi ali pritiski, ki lahko ogrozijo neodvisnost presoje njegovih članov in vplivajo na njihove odločitve. Neodvisnost sodstva pomeni tudi, da je zagotovljena enaka distanca do strank spora in njihovih posamičnih interesov glede predmeta spora. Ta vidik zahteva spoštovanje objektivnosti in neobstoj interesa glede izida spora, razen stroge uporabe pravnih pravil. Jamstvo neodvisnosti in nepristranskosti zahteva pravila, zlasti v zvezi s sestavo organa ter imenovanjem, trajanjem funkcij in razlogi za vzdržanost, zavrnitev in odstavitev njegovih članov, na podlagi katerih je mogoče zavrniti vsak upravičen dvom pri posameznikih o zavarovanosti organa pred zunanjimi vplivi in o njegovi nevtralnosti glede interesov, s katerimi se srečuje.

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 7a (novo).)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladiti uvodno izjavo z najnovejšo sodno prakso Sodišča (glej zlasti zadevo C-216/18, odstavki 63–67).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Zahteva za neodvisnost sodstva predpostavlja tudi, da disciplinska ureditev, ki velja za osebe, ki opravljajo sodno funkcijo, vsebuje potrebne varovalke za izognitev nevarnosti, da bi bila ta ureditev uporabljena za politični nadzor nad vsebino sodnih odločb. Pravila, ki opredeljujejo ravnanje, ki pomeni disciplinsko kršitev, in sankcije, ki jih je mogoče uporabiti, ki predvidevajo posredovanje neodvisnega organa v skladu s postopkom, v katerem so v celoti zagotovljene pravice iz členov 47 in 48 Listine EU o temeljnih pravicah, zlasti pravica do obrambe, in ki predvidevajo možnost sodnega izpodbijanja odločitev disciplinskih organov, so bistveno jamstvo za ohranitev neodvisnosti sodne oblasti.

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 7.)

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladiti uvodno izjavo z najnovejšo sodno prakso Sodišča (glej zlasti zadevo C-216/18, odstavki 63–67).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Komisija bi morala imeti možnost, da redno spremlja stanje na področju pravne države v državah članicah, prav tako pa bi lahko uvedli mehanizem EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, kot je Evropski parlament zahteval v resoluciji z dne 25. oktobra 20161a.

 

_________

 

1a Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (2015/2254(INL), UL C 215, 19.6.2018, str. 162–177.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija podati kvalitativno oceno. Navedena ocena bi lahko temeljila na informacijah iz razpoložljivih virov in priznanih institucij, vključno s sodbami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč in sodnih svetov.

(12)  Za opredelitev splošnih pomanjkljivosti mora Komisija podati nepristransko, pregledno in kvalitativno oceno. Ta ocena bi morala temeljiti na informacijah iz razpoložljivih virov in priznanih institucij, vključno s pogoji in časovnico sprejetja, izvajanja in uveljavljanja ustreznih poglavij pravnega rega Unije v državah članicah, sodbami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča, resolucijami Evropskega parlamenta ter sklepi in priporočili zadevnih mednarodnih organizacij in mrež, kot so organi Sveta Evrope ter evropskih mrež vrhovnih sodišč in sodnih svetov.

(Glej predloge sprememb k členu 5(2).)

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Bistveno je, da se v celoti zaščitijo legitimni interesi končnih prejemnikov in upravičencev programa ali sklada, za katerega se uporabijo ukrepi v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici, in da končni prejemniki in upravičenci ne smejo biti prizadeti zaradi kršenja pravil, za katerega niso odgovorni. Komisija bi morala upoštevati morebitne učinke ukrepov, ki jih predlaga, na končne prejemnike in upravičence ter dejavno spremljati spoštovanje pravne obveznosti držav članic, da izvršujejo plačila tudi po tem, ko Komisija sprejme ukrepe v skladu s to uredbo. V primeru kršitev s strani države članice bi morala Komisija končne prejemnike in upravičence obvestiti o njihovih pravicah.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14b)  Preden Komisija predlaga konkretne ukrepe, bi morala ob ustreznem upoštevanju načel sorazmernosti in nediskriminacije oceniti morebitne proračunske posledice teh ukrepov za državni proračun zadevne države članice.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Za zagotovitev enotnega izvajanja te uredbe ter glede na pomen finančnih učinkov ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Svet, ki bi moral ukrepati na predlog Komisije. Za lažje sprejetje odločitev, ki so nujne za zaščito finančnih interesov Unije, bi bilo treba uporabiti glasovanje po pravilu obrnjene kvalificirane večine.

(15)  Za zagotovitev enotnega izvajanja te uredbe ter glede na pomen finančnih učinkov ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, bi bilo treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Glede na njihov vpliv na proračun Unije bi morali ukrepi, sprejeti v skladu s to uredbo, začeli veljati šele, ko Evropski parlament in Svet potrdita prerazporeditev zneska, ki ustreza vrednosti sprejetih ukrepov, v proračunsko rezervo. Da se omogoči hitro odločanje o ukrepih, ki so potrebni za zaščito finančnih interesov Unije, bi bilo treba takšne prerazporeditve obravnavati kot sprejete, razen če jih Evropski parlament ali Svet, ki odloča s kvalificirano večino, v določenem časovnem obdobju spremeni ali zavrne.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Pred predlogom za sprejetje kakršnih koli ukrepov v skladu s to uredbo, bi Komisija morala obvestiti zadevno državo članico, zakaj meni, da je v navedeni državi članici prišlo do splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države. Država članice bi morala imeti možnost, da predloži svoje pripombe. Komisija in Svet bi morala upoštevati navedene pripombe.

(16)  Pred predlogom za sprejetje kakršnih koli ukrepov v skladu s to uredbo bi morala Komisija zadevno državo članico obvestiti, zakaj meni, da je v tej državi članici prišlo do splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države. Komisija bi morala nemudoma obvestiti Evropski parlament in Svet o vseh takšnih obvestilih in njihovi vsebini. Zadevna država članica bi morala imeti možnost, da predloži pripombe. Komisija bi morala te pripombe upoštevati.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Svet bi moral na predlog Komisije odpraviti ukrepe z odložilnim učinkom, če so bile razmere, ki so vodile do sprejetja navedenih ukrepov, uspešno odpravljene.

(17)  Komisija bi morala odpraviti ukrepe z odložilnim učinkom ter Parlamentu in Svetu predlagati popolno ali delno sprostitev proračunske rezerve za te ukrepe, če so bile razmere, ki so vodile do sprejetja ukrepov, uspešno odpravljene.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Komisija bi morala Evropski parlament obveščati o vseh ukrepih, predlaganih in sprejetih v skladu s to uredbo –

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „načelo pravne države“ se nanaša na vrednote Unije iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji, ki vključuje načela zakonitosti, vključno s preglednim, odgovornim, demokratičnim in pluralističnim postopkom sprejemanja zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih sodišč, vključno s temeljnimi pravicami; delitve oblasti in enakosti pred zakonom;

(a)  „načelo pravne države“ se razume kot spoštovanje vrednot Unije iz člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in meril za članstvo v Uniji, omenjenih v členu 49 te pogodbe; vključuje načela enakopravnosti, vključno s preglednim, odgovornim, demokratičnim in pluralističnim postopkom sprejemanja zakonodaje; pravne varnosti; prepovedi samovoljnega ravnanja izvršilnih oblasti; učinkovitega sodnega varstva s strani neodvisnih in nepristranskih sodišč, vključno s temeljnimi pravicami; delitve oblasti in enakosti pred zakonom;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

 Spremljanje 

 

Komisija stalno spremlja in ocenjuje, ali se zakonodaja Unije izvršuje pravilno in ali se spoštuje pravna država. 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi

Pogoji za zaščito proračuna Evropske unije

(Glej predloge sprememb k členom 3, 4 in 5.)

Obrazložitev

Naslov tega člena bi moral biti usklajen z njegovo dejansko vsebino.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  učinkovito in pravočasno sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam ter Evropskim javnim tožilstvom pri njunih preiskavah in pregonih v skladu z njunimi ustreznimi pravnimi akti in načelom lojalnega sodelovanja.

(f)  učinkovito in pravočasno sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam ter Evropskim javnim tožilstvom, če država članica v njem sodeluje, pri njunih preiskavah in pregonih v skladu z njunimi ustreznimi pravnimi akti in načelom lojalnega sodelovanja.

Obrazložitev

Vse države članice ne sodelujejo v Evropskem javnem tožilstvu.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  ogrožanje zmožnosti države članice, da spoštuje obveznosti članstva v Uniji, vključno z zmožnostjo za učinkovito izvajanje pravil, standardov in politik, ki sestavljajo pravo Unije;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsebina ukrepov

Ukrepi za zaščito proračuna Evropske unije

(Glej predloge sprememb k členom 3, 4 in 5.)

Obrazložitev

Naslov tega člena bi moral biti usklajen z njegovo dejansko vsebino.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sprejme se lahko eden ali več naslednjih ustreznih ukrepov:

1.  Kadar so pogoji iz člena 3 izpolnjeni, se lahko sprejme eden ali več naslednjih ukrepov:

(Glej predloge sprememb k členoma 3 in 5.)

Obrazložitev

Predlaga se natančnejša formulacija.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  kjer je primerno, prekinitev posrednega upravljanja in uvedba neposrednega upravljanja;

Obrazložitev

Ta predlog uvaja dodaten ukrep za zaščito proračuna Unije.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Razen če je v sklepu o sprejetju ukrepov drugače določeno, uvedba ustreznih ukrepov ne vpliva na obveznost državnih subjektov iz točke (a) odstavka 1 ali države članice iz točke (b) odstavka 1, da izvajajo program ali izvršujejo finančna sredstva, ki jih zadeva ukrep, ter zlasti na obveznost izvedbe plačil končnim prejemnikom ali upravičencem.

2.  Uvedba ukrepov iz odstavka 1 ne vpliva na obveznost državnih subjektov iz točke (a) odstavka 1 ali države članice iz točke (b) odstavka 1, da izvajajo program ali izvršujejo finančna sredstva, ki jih zadeva ukrep, ter zlasti na obveznost izvedbe plačil končnim prejemnikom ali upravičencem. Komisija dejavno spremlja, ali se spoštujejo zakonite pravice končnih prejemnikov in upravičencev. Če Komisija ugotovi, da država članica ne izpolnjuje svoje obveznosti, da zagotovi plačilo, in da se legitimni interesi končnih prejemnikov ali upravičencev ne spoštujejo, sprejme vse ustrezne ukrepe, da tem končnim prejemnikom ali upravičencem pomaga pri uveljavljanju njihovih zahtevkov. Člen 68(1)(b) Uredbe (EU, Euratom) št. XXXX (uredba o skupnih določbah) se ne uporablja.

(Glej predloge sprememb k členoma 3 in 5.)

Obrazložitev

Parlament je v resoluciji z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru zapisal, „da končni upravičenci do sredstev iz proračuna Unije nikakor ne bi smeli biti prizadeti zaradi kršenja pravil, za katero sami niso odgovorni“ (glej odstavek 119). Člen 68(1)(b) predlagane uredbe o skupnih določbah (COM(2018)0375), ki od nacionalnega organa zahteva, da zagotovi plačilo upravičencu, če so sredstva na razpolago, se zato za te primere ne bi smel uporabljati.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Sprejeti ukrepi morajo biti sorazmerni z naravo, resnostjo in obsegom splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo. Morajo se čim bolj ciljno usmeriti v ukrepe Unije, ki jih navedena pomanjkljivost zadeva ali bi jih lahko zadevala.

3.  Sprejeti ukrepi morajo biti sorazmerni z naravo, resnostjo, trajanjem in obsegom splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo. Morajo se čim bolj ciljno usmeriti v ukrepe Unije, ki jih pomanjkljivost zadeva ali bi jih lahko zadevala.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar Komisija ugotovi, da ima utemeljene razloge za domnevo, da so pogoji iz člena 3 izpolnjeni, pošlje pisno obvestilo navedeni državi članici in pri tem navede razloge za svoje ugotovitve.

1.  Kadar ima Komisija utemeljene razloge za domnevo, da so pogoji iz člena 3 izpolnjeni, pošlje pisno obvestilo zadevni državi članici in pri tem navede razloge za svoje ugotovitve. Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament in Svet o takšnih obvestilih in njihovi vsebini.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko upošteva vse ustrezne informacije, vključno z odločitvami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča ter sklepi in priporočili ustreznih mednarodnih organizacij.

2.  Preden pošlje pisno obvestilo iz odstavka 1, Komisija upošteva vse ustrezne informacije, vključno s pogoji in časovnico sprejetja, izvajanja in uveljavljanja ustreznih poglavij pravnega rega Unije v državah članicah, če so na voljo, z odločitvami Sodišča Evropske unije, poročili Računskega sodišča in resolucijami Evropskega parlamenta. Upošteva tudi sklepe in priporočila ustreznih mednarodnih organizacij, zlasti:

 

(i)   kontrolni seznam Beneške komisije za pravno državo,

 

(ii)   priporočilo Sveta Evrope CM/Rec (2010)12 o neodvisnosti, učinkovitosti in odgovornosti sodnikov,

 

(iii)   poročilo Beneške komisije o neodvisnosti pravosodnega sistema, del I: neodvisnost sodnikov (CDL-AD(2010)004),

 

(iv)   poročilo Beneške komisije o delu II: državno tožilstvo (CDL-AD(2010)040) ter

 

(v)   ustrezna ocenjevalna poročila in poročila o skladnosti, ki jih je pripravila Skupina držav proti korupciji (GRECO).

Obrazložitev

Jasnejše navedbe morebitnih virov smernic bi lahko povečale preglednost, sledljivost in možnost revidiranja predlaganega mehanizma, pa tudi pravno varnost in nesamovoljnost pooblastil, ki se prenesejo na Komisijo.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zadevne države članice zagotovijo vse zahtevane informacije ter lahko predložijo pripombe, in sicer v roku, ki ga opredeli Komisija, ki pa ne sme biti krajši od enega meseca od datuma obvestila o ugotovitvah. Država članica lahko v pripombah predlaga sprejetje popravnih ukrepov.

4.  Zadevne države članice zagotovijo zahtevane informacije ter lahko predložijo pripombe, in sicer v roku, ki ga opredeli Komisija, ki pa ne sme biti krajši od enega meseca in daljši od treh mesecev od datuma obvestila o ugotovitvah. Država članica lahko v pripombah predlaga sprejetje popravnih ukrepov.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija pri odločitvi o tem, ali naj predloži predlog sklepa o ustreznih ukrepih, upošteva prejete informacije ter vse pripombe zadevne države članice, kakor tudi ustreznost predlaganih popravnih ukrepov.

5.  Komisija pri odločitvi o tem, ali naj sprejme sklep o ustreznih ukrepih, upošteva prejete informacije ter vse pripombe zadevne države članice, kakor tudi ustreznost predlaganih popravnih ukrepov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kadar Komisija meni, da je prišlo do splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, Svetu predloži predlog izvedbenega akta o ustreznih ukrepih.

6.  Kadar Komisija meni, da je prišlo do splošnih pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, z izvedbenim aktom sprejme sklep o ukrepih iz člena 4.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Komisija hkrati s sprejetjem sklepa Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog za prerazporeditev zneska, ki ustreza vrednosti ukrepov, v proračunsko rezervo. Evropski parlament in Svet z odstopanjem od člena 31(4) in (6) finančne uredbe o predlogu za prerazporeditev odločita v štirih tednih od datuma, ko ga obe instituciji prejmeta. Predlog za prerazporeditev se šteje kot sprejet, razen če ga v štiritedenskem obdobju Evropski parlament, ki odloča z večino oddanih glasov, ali Svet, ki odloča s kvalificirano večino, spremeni ali zavrne. Sklep začne veljati, če niti Evropski parlament niti Svet v tem obdobju ne zavrne predloga za prerazporeditev. Če Evropski parlament ali Svet predlog za prerazporeditev spremeni, se uporabi člen 31(8) finančne uredbe.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Komisija v predlogu, ki ga je vložila v skladu z odstavkom 6, zagotovi, da se v celoti zaščitijo legitimni interesi končnih prejemnikov ali upravičencev programa ali sklada, na katerega ukrep vpliva. Ob ustreznem upoštevanju načel sorazmernosti in nediskriminacije oceni tudi morebitne proračunske posledice zmanjšanja financiranja Unije za nacionalni proračun zadevne države članice.

(Glej predloge sprememb k členoma 3 in 4.)

Obrazložitev

Parlament je v resoluciji z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem finančnem okviru zapisal, „da končni upravičenci do sredstev iz proračuna Unije nikakor ne bi smeli biti prizadeti zaradi kršenja pravil, za katero sami niso odgovorni“, „da proračun Unije ni pravi instrument za spoprijemanje z nespoštovanjem člena 2 Pogodbe o Evropski uniji“ in „da bi morale države članice nositi morebitne finančne posledice, ne glede na izvrševanje proračuna“ (glej odstavek 119).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Šteje se, da je Svet sprejel sklep, razen če v mesecu dni od njegovega sprejetja s strani Komisije s kvalificirano večino zavrne predlog Komisije.

črtano

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 15.)

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Svet lahko s kvalificirano večino spremeni predlog Komisije in spremenjeno besedilo sprejme kot sklep Sveta.

črtano

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zadevna država članica lahko kadar koli Komisiji predloži dokaze, da so bile splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo odpravljene ali da so prenehale obstajati.

1.  Zadevna država članica lahko Komisiji kadar koli predloži dokaze, da so bile splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo uspešno odpravljene ali da so prenehale obstajati.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija oceni razmere v zadevni državi članici. Ko splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, zaradi katerih so bili sprejeti ustrezni ukrepi, v celoti ali delno prenehajo obstajati, Komisija Svetu predloži predlog sklepa za odpravo navedenih ukrepov v celoti ali delno. Uporabijo se postopki iz odstavkov 2, 4, 5, 6 in 7 člena 5.

Komisija na zahtevo zadevne države članice ali na lastno pobudo oceni razmere v tej državi članici. Ko splošne pomanjkljivosti v zvezi s pravno državo, zaradi katerih so bili sprejeti zadevni ukrepi, v celoti ali delno prenehajo obstajati, Komisija sprejme sklep za odpravo teh ukrepov v celoti ali delno. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu sočasno predloži predlog za popolno ali delno sprostitev proračunske rezerve, ki se nanaša na sprejete ukrepe. Uporabijo se postopki iz odstavkov 2, 4, 5, 6, 6a in 6b člena 5.

Obrazložitev

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da deluje na lastno pobudo, ne pa zgolj na zahtevo zadevne države članice. Predlaga se tudi natančnejša formulacija.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Obveščanje Evropskega parlamenta

 

Komisija nemudoma obvesti Evropski parlament o vseh ukrepih, predlaganih ali sprejetih v skladu s členi 4 in 5.

 

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Poročanje

 

Komisija o uporabi te uredbe, zlasti o učinkovitosti morebitnih sprejetih ukrepov, poroča Evropskemu parlamentu in Svetu, in sicer najpozneje pet let po njenem začetku veljavnosti.

 

Poročilo po potrebi pospremi z ustreznimi predlogi.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

11.6.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

20.6.2018

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

5.7.2018

Obravnava v odboru

1.10.2018

12.11.2018

 

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pavel Svoboda

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

Pascal Durand

2

-

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Georg Mayer

1

0

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Zaščita proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah

Referenčni dokumenti

COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

Datum predložitve EP

3.5.2018

 

 

 

Pristojni odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

11.6.2018

LIBE

11.6.2018

AFCO

11.6.2018

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

5.7.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Eider Gardiazabal Rubial

30.8.2018

Petri Sarvamaa

30.8.2018

 

 

Člen 55 – Postopek s skupnimi sejami odborov

       Datum razglasitve na zasedanju

       

5.7.2018

Obravnava v odboru

27.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

13.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

9

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

Datum predložitve

18.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

43

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

ECR

Bernd Kölmel

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

9

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

ENF

André Elissen, Marco Zanni

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

PPE

Asim Ademov

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov