BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

  17.12.2018 - (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) - ***I

  Budgetutskottet
  Budgetkontrollutskottet
  Medföredragande: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
  (Gemensamt utskottsförfarande – artikel 55 i arbetsordningen)
  Föredragande av yttrande (*):
  Josep-Maria Terricabras, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  (*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


  Förfarande : 2018/0136(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0469/2018

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

  (COM(2018)0324 – C8-0178/2018/2018 – 2018/0136(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet, (COM(2018)0324),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 322.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0178/2018),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 17 augusti 2018[1],

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i budgetutskottet och budgetkontrollutskottet, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för regional utveckling och utskottet för konstitutionella frågor (A8‑0469/2018),

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  Rättsstaten är ett av de centrala värden som unionen bygger på. Såsom påpekas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen är dessa värden gemensamma för medlemsstaterna.

  (1)  Unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, vilka fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i kriterierna för medlemskap i unionen. Såsom påpekas i artikel 2 i EU-fördraget är dessa värden gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Medlemsstaterna bör upprätthålla sina skyldigheter och föregå med gott exempel genom att verkligen uppfylla dem och sträva mot en gemensam kultur med rättsstatsprincipen som ett universellt värde som tillämpas av alla berörda parter på ett rättvist sätt. Full respekt för och främjande av dessa principer är en nödvändig förutsättning för det europeiska projektets legitimitet som helhet och ett grundläggande villkor för att bygga upp medborgarnas förtroende för unionen och säkerställa ett effektivt genomförande av dess politik.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1b)  I enlighet med artiklarna 2, 3.1 och 7 i EU-fördraget har unionen möjlighet att vidta åtgärder för att skydda sina konstitutionella grunder och de gemensamma värden som den bygger på, inbegripet sina budgetprinciper. Medlemsstaterna, unionens institutioner, organ och byråer samt kandidatländerna är skyldiga att respektera, skydda och främja dessa principer och värden och att samarbeta lojalt.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Rättsstaten kräver att all offentlig makt utövas inom de ramar som anges i lagstiftning, i enlighet med värden som demokrati och grundläggande rättigheter samt under överinseende av oberoende och opartiska domstolar. Den kräver i synnerhet att principerna om laglighet7, rättssäkerhet8, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter9, maktdelning10 och effektivt rättsligt skydd av oberoende domstolar11 respekteras12.

  (2)  Rättsstaten kräver att all offentlig makt utövas inom de ramar som anges i lagstiftning, i enlighet med värden som demokrati och respekt för grundläggande rättigheter samt under överinseende av oberoende och opartiska domstolar. Den kräver i synnerhet att principerna om laglighet7, inklusive en öppen, ansvarsskyldig och demokratisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet8, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter9, maktdelning10, tillgång till rättslig prövning och effektivt rättsligt skydd inför oberoende och opartiska domstolar11 respekteras12. Dessa principer återspeglas bland annat i arbetet inom Europarådets Venedigkommission och även i relevant rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna12a.

  __________________

  __________________

  7 Domstolens dom av den 29 april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, EU:C:2004:236, punkt 63.

  7 Domstolens dom av den 29 april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, EU:C:2004:236, punkt 63.

  8 Domstolens dom av den 12 november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi med flera, Ditta Italo Orlandi & Figlio och Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, förenade målen 212-217/80, EU:C:1981:270, punkt 10.

  8 Domstolens dom av den 12 november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi med flera, Ditta Italo Orlandi & Figlio och Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, förenade målen 212-217/80, EU:C:1981:270, punkt 10.

  9 Domstolens dom av den 21 september 1989, Hoechst, förenade målen 46/87 och 227/88, EU:C:1989:337, punkt 19.

  9 Domstolens dom av den 21 september 1989, Hoechst, förenade målen 46/87 och 227/88, EU:C:1989:337, punkt 19.

  10 Domstolens dom av den 10 november 2016, Kovalkovas, C-477/16, EU:C:2016:861, punkt 36; domstolens dom av den 10 november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, EU:C:2016:858, punkt 35; och domstolens dom av den 22 december 2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811, punkt 58.

  10 Domstolens dom av den 10 november 2016, Kovalkovas, C-477/16, EU:C:2016:861, punkt 36; domstolens dom av den 10 november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, EU:C:2016:858, punkt 35; och domstolens dom av den 22 december 2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811, punkt 58.

  11 Domstolens dom av den 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses /Tribunal de Contas, C-64/16, EU:C:2018:117, punkterna 31 och 40-41.

  11 Domstolens dom av den 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses /Tribunal de Contas, C-64/16, EU:C:2018:117, punkterna 31 och 40-41; domstolens dom av den 25 juli 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punkterna 63–67.

  12 Kommissionens meddelande En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, COM(2014) 158 final, bilaga I.

  12 Kommissionens meddelande En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, COM(2014) 158 final, bilaga I.

   

  12aRapport från Venedigkommissionen av den 4 april 2011, studie nr 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  Anslutningskriterierna eller Köpenhamnskriterierna, som fastställdes vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993, och stärktes vid Europeiska rådets möte i Madrid 1995, utgör de grundläggande villkor som alla kandidatländer måste uppfylla för att bli medlemsstater. Dessa kriterier inbegriper stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter, en fungerande marknadsekonomi och kapacitet att hantera konkurrens och marknadskrafter samt förmåga att påta sig de skyldigheter som ett medlemskap medför.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2b)  Ett kandidatlands underlåtenhet att uppfylla de normer, värden och demokratiska principer som krävs leder till att landets anslutning till unionen försenas till dess att landet helt och hållet uppfyller dessa normer. De förpliktelser som enligt Köpenhamnskriterierna gäller för kandidatländer fortsätter att gälla för medlemsstaterna efter anslutningen till unionen enligt artikel 2 i EU-fördraget och den princip om lojalt samarbete som fastställs i artikel 4 i EU-fördraget. Medlemsstaterna bör därför regelbundet bedömas i syfte att kontrollera att deras lagstiftning och praxis fortsätter att uppfylla dessa kriterier och de gemensamma värden som unionen bygger på, och på detta sätt upprätthåller en sund rättslig och administrativ ram för genomförandet av unionens politik.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Rättsstaten är en förutsättning för skyddet av andra grundläggande värden som unionen bygger på, såsom frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Respekten för rättsstaten har en inneboende koppling till respekten för demokrati och grundläggande rättigheter: det kan inte finnas någon demokrati och respekt för grundläggande rättigheter utan respekt för rättsstaten, och vice versa.

  (3)  Det finns inte någon rangordning av värden inom unionen, men respekt för rättsstaten är avgörande för skyddet av andra grundläggande värden som unionen bygger på, såsom frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Respekten för rättsstaten har en inneboende koppling till respekten för demokrati och grundläggande rättigheter: det kan inte finnas någon demokrati och respekt för grundläggande rättigheter utan respekt för rättsstaten, och vice versa. Konsekvens och samstämmighet i den inre och yttre demokratin, rättsstatsprincipen och politiken för grundläggande rättigheter är avgörande för unionens trovärdighet.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Rättsliga myndigheter bör agera oberoende och opartiskt och utrednings- och åklagarmyndigheter bör kunna utföra sin uppgifter på ett tillfredsställande sätt. De bör utrustas med tillräckliga resurser och förfaranden för att agera effektivt och med full respekt för rätten till en rättvis rättegång. Dessa villkor är en minimigaranti mot olagliga och godtyckliga myndighetsbeslut som skulle kunna skada unionens ekonomiska intressen.

  (6)  Rättsväsendets oberoende och opartiskhet bör alltid garanteras, och utrednings- och åklagarmyndigheter bör kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. De bör utrustas med tillräckliga resurser och förfaranden för att agera effektivt och med full respekt för rätten till en rättvis rättegång. Dessa villkor är en minimigaranti mot olagliga och godtyckliga myndighetsbeslut som skulle kunna försvaga dessa grundläggande principer och skada unionens ekonomiska intressen.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Åklagarväsendets och domstolsväsendets oberoende omfattar både rättsligt och faktiskt oberoende för åklagarväsendet och domstolsväsendet samt för enskilda åklagare och domare.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Respekten för rättsstaten är inte bara viktig för unionens medborgare, utan även för företagsinitiativ, innovation, investeringar och en väl fungerande inre marknad, som gynnas mest av en solid rättslig och institutionell ram.

  (8)  Respekten för rättsstaten är inte bara avgörande för unionens medborgare, utan även för företagsinitiativ, innovation, investeringar, ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och en väl fungerande inre marknad, som endast kan gynnas på ett hållbart sätt av en solid rättslig och institutionell ram.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a)  Genom att integrera unionens befintliga övervakningsmekanismer, såsom samarbets- och kontrollmekanismen, resultattavlan för rättsskipningen och rapporterna om insatserna mot korruption, i en bredare ram för övervakning av rättsstatsprincipen skulle man skapa effektivare och mer ändamålsenliga kontrollmekanismer för att skydda unionens ekonomiska intressen.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 8b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8b)  Bristande transparens, godtycklig diskriminering, konkurrenssnedvridning och ojämlika spelregler inom och utanför den inre marknaden, inverkan på den inre marknadens integritet och skattesystemens rättvisa, stabilitet och legitimitet, ökad ekonomisk ojämlikhet, illojal konkurrens mellan stater, socialt missnöje, misstroende och demokratiskt underskott är några av de negativa effekterna av skadlig skattepraxis.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a)  Unionen förfogar över en mängd olika instrument och processer för att garantera en fullständig och korrekt tillämpning av de principer och värden som fastställs i EU-fördraget, men det finns för närvarande ingen möjlighet för unionens institutioner att reagera snabbt och effektivt, särskilt för att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning. För att vara ändamålsenliga och effektiva bör de befintliga instrumenten verkställas, utvärderas och kompletteras inom ramen för en rättsstatsmekanism.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Generella brister i medlemsstaterna när det gäller rättsstatens principer som i synnerhet påverkar myndigheterna och den effektiva domstolsprövningen kan allvarligt skada unionens ekonomiska intressen.

  (11)  Generella brister i medlemsstaterna när det gäller rättsstatens principer som i synnerhet påverkar myndigheterna och den effektiva domstolsprövningen kan allvarligt skada unionens ekonomiska intressen. Det behövs effektiva utredningar av sådana brister samt tillämpning av effektiva och proportionerliga åtgärder när en generell brist konstaterats, inte bara för att säkra unionens ekonomiska intressen, inklusive en effektiv uppbörd av inkomster, utan även för att säkerställa allmänhetens förtroende för unionen och dess institutioner. Endast ett oberoende rättsväsende som upprätthåller rättsstatsprincipen och rättssäkerhet i samtliga medlemsstater kan i slutändan garantera att medel från unionens budget ges ett tillräckligt skydd.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Omfattningen av skatteflykt och skatteundandragande uppskattas av kommissionen till upp till 1 biljon euro per år. De negativa effekter som denna praxis får på medlemsstaternas och unionens budgetar samt på medborgarna är uppenbara och skulle kunna undergräva allmänhetens förtroende för demokratin.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Skäl 11b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11b)  Bolagsskatteflykt påverkar direkt medlemsstaternas och unionens budgetar och fördelningen av skatteinsatserna mellan olika kategorier av skattebetalare liksom mellan ekonomiska faktorer.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Skäl 11c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11c)  Medlemsstaterna bör till fullo tillämpa principen om lojalt samarbete i skattekonkurrensfrågor.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Skäl 11d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11d)  Kommissionen bör i sin egenskap som fördragens väktare säkerställa att unionsrätten och principen om lojalt samarbete mellan medlemsstaterna efterlevs fullt ut.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Skäl 11e (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11e)  En bedömning och övervakning av medlemsstaternas skattepolitik på unionsnivå skulle säkerställa att inga nya skadliga skatteåtgärder vidtas av medlemsstaterna. Övervakning av medlemsstaternas och deras jurisdiktioners, regioners eller andra administrativa strukturers efterlevnad av den gemensamma EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner skulle skydda den inre marknaden och säkerställa att den fungerar korrekt och enhetligt.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Fastställandet av en generell brist kräver en kvalitativ bedömning av kommissionen. Denna bedömning kan grunda sig på uppgifter från alla tillgängliga källor och erkända institutioner, inklusive domar från Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter, samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk, såsom Europarådet och de europeiska nätverken för högsta domstolar och för domstolsadministrationer.

  (12)  Fastställandet av en generell brist kräver en ingående kvalitativ bedömning av kommissionen. Denna bedömning bör vara objektiv, opartisk och transparent och grunda sig på uppgifter från alla relevanta källor, så att hänsyn tas till de kriterier som används inom ramen för unionens anslutningsförhandlingar, särskilt kapitlen om regelverket avseende rättsväsendet och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, finansiell kontroll och beskattning, samt de riktlinjer som används inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen för att följa utvecklingen i en medlemsstat, och riktlinjer från erkända institutioner, inklusive domar från Europeiska unionens domstol, Europaparlamentets resolutioner, revisionsrättens rapporter, samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk, såsom Europarådet, inbegripet framför allt Venedigkommissionens förteckning över rättsstatskriterier, och från relevanta internationella nätverk, såsom de europeiska nätverken för högsta domstolar och domstolsadministrationer.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Skäl 12a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (12a)  En rådgivande panel av oberoende experter i konstitutionell rätt samt finans- och budgetfrågor bör inrättas med målet att bistå kommissionen i dess bedömning av generella brister. Denna panel bör göra en oberoende årlig utvärdering av de frågor avseende rättsstatsprincipen i alla medlemsstater som påverkar eller riskerar att påverka en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens ekonomiska intressen, med beaktande av uppgifter från alla relevanta källor och erkända institutioner. När kommissionen fattar beslut om att anta eller upphäva eventuella åtgärder bör den beakta relevanta yttranden från denna panel.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  De åtgärder som är möjliga att vidta i händelse av generella brister och det förfarande som ska följas för att anta dem bör fastställas. Dessa åtgärder bör innefatta det tillfälliga inställandet av utbetalningar och upphävandet av åtaganden, en minskning av medel i befintliga åtaganden och ett förbud mot att ingå nya åtaganden med mottagarna.

  (13)  De åtgärder som bör vidtas i händelse av generella brister och det förfarande som ska följas för att anta dem bör fastställas. Dessa åtgärder bör innefatta det tillfälliga inställandet av utbetalningar och upphävandet av åtaganden, en minskning av medel i befintliga åtaganden och ett förbud mot att ingå nya åtaganden med mottagarna.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a)  Det är viktigt att de slutliga mottagarnas och stödmottagarnas legitima intressen skyddas på ett adekvat sätt när åtgärder vidtas till följd av generella brister. När kommissionen överväger att anta åtgärder bör den ta hänsyn till deras potentiella inverkan på de slutliga mottagarna och stödmottagarna. För att stärka skyddet av de slutliga mottagarna eller stödmottagarna bör kommissionen via en webbplats eller internetportal tillhandahålla information och vägledning, tillsammans med lämpliga verktyg för att erhålla information om eventuella överträdelser av de offentliga organens och medlemsstaternas rättsliga skyldighet att fortsätta att göra utbetalningar efter det att åtgärder antagits på grundval av denna förordning. För att se till att alla belopp som offentliga organ eller medlemsstater är skyldiga att betala ut verkligen betalas ut till slutliga mottagare eller stödmottagare, bör kommissionen vid behov kunna återkräva utbetalningar som har gjorts till dessa organ eller, i förekommande fall, göra en finansiell korrigering genom att minska stödet till ett program, och överföra motsvarande belopp till EU-reserven för att användas till förmån för slutliga mottagare eller stödmottagare.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning, och med tanke på betydelsen av de ekonomiska konsekvenser som åtgärder enligt denna förordning kan leda till, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att göra det lättare att anta de beslut som är nödvändiga för att skydda unionens ekonomiska intressen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.

  (15)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning, och med tanke på betydelsen av de ekonomiska konsekvenser som åtgärder enligt denna förordning kan leda till, bör genomförandebefogenheter ges till kommissionen.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Skäl 15a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (15a)  Med tanke på deras inverkan på unionens budget bör de åtgärder som vidtas enligt denna förordning träda i kraft först efter det att Europaparlamentet och rådet har godkänt en överföring till en budgetreserv av ett belopp som motsvarar värdet av de antagna åtgärderna. För att underlätta antagandet av de beslut som krävs för att skydda unionens ekonomiska intressen bör sådana överföringar anses vara godkända såvida inte Europaparlamentet eller rådet, vilket ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, inom en fastställd tid ändrar eller förkastar dem.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Innan kommissionen föreslår antagandet av en åtgärd enligt denna förordning bör kommissionen informera den berörda medlemsstaten om varför man anser att en generell brist när det gäller rättsstatens principer föreligger i den medlemsstaten. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommissionen och rådet bör beakta dessa synpunkter.

  (16)  Innan kommissionen föreslår antagandet av en åtgärd enligt denna förordning bör kommissionen informera den berörda medlemsstaten om varför man anser att en generell brist när det gäller rättsstatens principer föreligger i den medlemsstaten. Kommissionen bör utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om varje sådant informationsmeddelande och dess innehåll. De berörda medlemsstaterna bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommissionen bör beakta dessa synpunkter.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  Rådet bör upphäva åtgärderna med suspensiv verkan på förslag från kommissionen, om den situation som ledde till införandet av dessa åtgärder har åtgärdats i tillräcklig utsträckning.

  (17)  Kommissionen bör upphäva åtgärderna med suspensiv verkan och föreslå Europaparlamentet och rådet att helt eller delvis upphäva budgetreserven för åtgärderna i fråga, om den situation som ledde till införandet av dessa åtgärder har åtgärdats i tillräcklig utsträckning.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Kommissionen bör hålla Europaparlamentet informerat om åtgärder som föreslås och antas enligt denna förordning,

  utgår

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  rättsstaten: det värde som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen, och som inkluderar principerna om laglighet, inbegripet en öppen, ansvarsskyldig, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, effektivt rättsligt skydd av oberoende domstolar, inbegripet grundläggande rättigheter, maktdelning och likhet inför lagen.

  (a)  rättsstaten: de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget och i de kriterier för medlemskap i unionen som anges i artikel 49 i EU-fördraget; rättsstaten inkluderar principerna om laglighet, inbegripet en öppen, ansvarsskyldig, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, tillgång till rättslig prövning och ett effektivt rättsligt skydd inför oberoende och opartiska domstolar, inbegripet de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i internationella fördrag om mänskliga rättigheter, maktdelning, icke-diskriminering och likhet inför lagen.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  generell brist när det gäller rättsstatens principer: omfattande eller återkommande praxis, underlåtenhet eller åtgärd från myndigheternas sida som påverkar rättsstaten.

  (b)  generell brist när det gäller rättsstatens principer: omfattande eller återkommande praxis, underlåtenhet eller åtgärd från myndigheternas sida som påverkar rättsstaten, om detta påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens ekonomiska intressen; en generell brist när det gäller rättsstatens principer kan även vara en följd av ett systematiskt hot mot de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget som påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens finansiella intressen.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  offentligt organ: alla myndigheter på alla förvaltningsnivåer, inbegripet nationella, regionala och lokala myndigheter samt organisationer i medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 2.42 i förordning (EU, Euratom) [...] (nedan kallad budgetförordningen).

  (c)  offentligt organ: alla myndigheter på alla förvaltningsnivåer, inbegripet nationella, regionala och lokala myndigheter samt organisationer i medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 2.42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10461a (nedan kallad budgetförordningen).

   

  __________________

   

  1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Artikel 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 2a

   

  Generella brister

   

  Följande ska särskilt anses vara generella brister när det gäller rättsstatens principer om de påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens ekonomiska intressen:

   

  a) Att äventyra rättsväsendets oberoende, även att på något sätt begränsa möjligheten att utöva rättsliga funktioner självständigt genom att externt påverka garantierna för oberoende, genom att inskränka domar på order utifrån, genom att godtyckligt se över regler om anställning eller anställningsvillkor för personal inom rättsväsendet, genom att utöva inflytande över anställda inom rättsväsendet på ett sätt som äventyrar deras opartiskhet eller genom att inkräkta på juridiska ombuds oberoende.

   

  b) Att inte förhindra, rätta till eller tillgripa påföljder mot godtyckliga eller olagliga beslut från myndigheter, inklusive brottsbekämpande myndigheter, att undanhålla dessa myndigheter finansiella resurser och personalresurser så att de inte kan fungera korrekt eller att underlåta att säkerställa att inga intressekonflikter föreligger.

   

  c) Att begränsa tillgången till rättsmedel och deras effektivitet, inbegripet genom restriktiva förfaranderegler, bristfälligt genomförande av domar, eller att begränsa effektiva utredningar, åtal eller påföljder för överträdelser av lagstiftningen.

   

  d) Att äventyra en medlemsstats administrativa kapacitet att iaktta unionsmedborgarskapets skyldigheter, inbegripet förmågan att effektivt genomföra de bestämmelser, normer och den politik som utgör kärnan i unionsrätten.

  e) Åtgärder som försvagar skyddet av den konfidentiella kommunikationen mellan advokat och klient.

  (Se ändringsförslaget till artikel 3.2.)

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Åtgärder

  Risker för unionens ekonomiska intressen

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Lämpliga åtgärder ska vidtas om en generell brist när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens finansiella intressen, i synnerhet följande:

  1.  En generell brist när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat kan fastställas när ett eller flera av följande områden påverkas eller riskerar att påverkas:

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Att myndigheterna i den medlemsstaten fungerar väl när det gäller genomförandet av unionens budget, i synnerhet i samband med offentlig upphandling eller förfaranden för beviljande av bidrag, och vid genomförandet av översyn och kontroller.

  (a)  Att myndigheterna i den medlemsstaten fungerar väl när det gäller genomförandet av unionens budget, i synnerhet i samband med offentlig upphandling eller förfaranden för beviljande av bidrag.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (aa)  Att marknadsekonomin fungerar väl och att konkurrensen och marknadskrafterna inom unionen därmed respekteras, samt att medlemskapets skyldigheter genomförs effektivt, inbegriper anslutningen till målet om en politisk, ekonomisk och monetär union.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led ab (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ab)  Att de myndigheter som ansvarar för finansiell kontroll, övervakning och intern och extern revision fungerar väl, och att det finns välfungerande effektiva och transparenta systemen för ekonomisk förvaltning och ansvarsskyldighet.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Att utrednings- och åklagarmyndigheterna fungerar väl vad gäller åtal för bedrägeri, korruption eller andra överträdelser av unionsrätten som rör genomförandet av unionens budget.

  (b)  Att utrednings- och åklagarmyndigheterna fungerar väl vad gäller åtal för bedrägeri, inbegripet skattebedrägeri, korruption eller andra överträdelser av unionsrätten som rör genomförandet av unionens budget.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Oberoende domstolarnas effektiva rättsliga prövning av åtgärder eller underlåtenheter av de myndigheter som avses i leden a och b.

  (c)  Oberoende domstolarnas effektiva rättsliga prövning av åtgärder eller underlåtenheter av de myndigheter som avses i leden a, ab och b.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (d)  Nationella domstolars eller administrativa myndigheters förebyggande och beivrande av bedrägerier, korruption eller andra överträdelser av unionslagstiftningen i samband med genomförandet av unionens budget, och införande av effektiva och avskräckande sanktioner för mottagarna.

  (d)  Nationella domstolars eller administrativa myndigheters förebyggande och beivrande av bedrägerier, inbegripet skattebedrägerier, korruption eller andra överträdelser av unionslagstiftningen i samband med genomförandet av unionens budget, och införande av effektiva och avskräckande sanktioner för mottagarna.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea)  Förebyggande och beivrande av skatteundandragande och skattekonkurrens samt välfungerande myndigheter som bidrar till administrativt samarbete i skattefrågor.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Det snabba och effektiva samarbetet med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och med Europeiska åklagarmyndigheten i deras utredningar eller åtal enligt deras respektive rättsakter och principen om lojalt samarbete.

  (f)  Det snabba och effektiva samarbetet med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och, förutsatt att den berörda medlemsstaten deltar, med Europeiska åklagarmyndigheten i deras utredningar eller åtal enligt deras respektive rättsakter och principen om lojalt samarbete.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  Ett korrekt genomförande av unionens budget till följd av en systematisk kränkning av grundläggande rättigheter.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Följande får särskilt anses vara generella brister när det gäller rättsstatens principer:

  utgår

  (a)  Att äventyra rättsväsendets oberoende.

   

  (b)  Att inte förhindra, rätta till eller tillgripa påföljder mot godtyckliga eller olagliga beslut från myndigheter, inklusive brottsbekämpande myndigheter, att undanhålla dessa myndigheter finansiella och mänskliga resurser så att de inte kan fungera korrekt eller att underlåta att säkerställa avsaknaden av intressekonflikter.

   

  (c)  Att begränsa tillgången till rättsmedel och deras effektivitet, inbegripet genom restriktiva förfaranderegler, bristfälligt genomförande av domar, eller att begränsa utredningar, åtal eller påföljder för överträdelser av lagstiftningen.

   

  (Se ändringsförslaget till artikel 2a (ny).)

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 3a

   

  Panel av oberoende experter

   

  1.  Kommissionen ska inrätta en panel bestående av oberoende experter (nedan kallad panelen).

   

  Panelen ska bestå av oberoende experter i konstitutionell rätt och finans- och budgetfrågor. En expert ska utses av respektive medlemsstats nationella parlament och fem experter ska utses av Europaparlamentet. Vid sammansättningen av panelen ska en jämn könsfördelning säkerställas.

   

  När så är lämpligt får företrädare för relevanta organisationer och nätverk, såsom den europeiska sammanslutningen för nationella akademier inom vetenskap och humaniora, det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner, Europarådets organ, Europarådets kommission för effektivisering av rättsväsendet, Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen, Tax Justice Network, Förenta nationerna, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, inbjudas att delta som observatörer i panelen i enlighet med de förfaranderegler som avses i punkt 6.

   

  2.  Panelens rådgivande uppgifter ska syfta till att bistå kommissionen i dess bedömning av de generella brister när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat som påverkar eller riskerar att påverka den sunda ekonomiska förvaltningen eller skyddet av unionens ekonomiska intressen.

   

  Panelen ska årligen bedöma situationen i samtliga medlemsstater på grundval av kvantitativa och kvalitativa kriterier och information, med vederbörligt beaktande av de uppgifter och den vägledning som avses i artikel 5.2.

   

  3.  Panelen ska varje år offentliggöra en sammanfattning av sina resultat.

   

  4.  Som en del av sina rådgivande uppgifter, och med beaktande av resultatet av övervägandena i punkt 2, får panelen avge ett yttrande om en generell brist när det gäller rättsstatsprincipen i en medlemsstat.

   

  När panelen avger ett yttrande ska den sträva efter att uppnå samförstånd. Om ett samförstånd inte kan uppnås ska panelen avge sitt yttrande med enkel majoritet bland sina medlemmar.

   

  5.  När kommissionen antar genomförandeakter i enlighet med artiklarna 5.6 och 6.2 ska den beakta alla relevanta synpunkter som panelen ger uttryck för i enlighet med punkt 4 i denna artikel.

   

  6.  Panelen ska välja sin ordförande bland sina medlemmar. Panelen ska fastställa sin arbetsordning.

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Åtgärdernas innehåll

  Åtgärder för skydd av unionens budget

  Ändringsförslag    47

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En eller flera av följande lämpliga åtgärder får antas.

  1.  Om villkoren i artikel 3 är uppfyllda får en eller flera av följande åtgärder antas:

  Ändringsförslag    48

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  De åtgärder som vidtas ska stå i proportion till arten av den generella bristen när det gäller rättsstatens principer, samt hur allvarlig och omfattande den är. De ska i så stor utsträckning som möjligt inriktas på de unionsåtgärder som påverkas eller kan komma att påverkas av denna brist.

  3.  De åtgärder som vidtas ska stå i proportion till arten av den generella bristen när det gäller rättsstatens principer, samt hur allvarlig, långvarig och omfattande den är. De ska i så stor utsträckning som möjligt inriktas på de unionsåtgärder som påverkas eller kan komma att påverkas av denna brist.

  Ändringsförslag    49

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Kommissionen ska via en webbplats eller internetportal tillhandahålla information och vägledning till de slutliga mottagarna eller stödmottagarna om medlemsstaternas skyldigheter enligt punkt 2.

   

  Kommissionen ska också på samma webbplats eller portal tillhandahålla lämpliga verktyg för slutliga mottagare eller stödmottagare, så att kommissionen får information om varje överträdelse av dessa skyldigheter som, enligt dessa slutliga mottagare eller stödmottagare, direkt påverkar dem. Denna punkt ska tillämpas på ett sätt som garanterar skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, i enlighet med de principer som fastställs i direktiv XXX (direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten). Information som lämnas av slutliga mottagare eller stödmottagare i enlighet med denna punkt får endast beaktas av kommissionen om den åtföljs av ett bevis på att den berörda slutliga mottagaren eller stödmottagaren har lämnat in ett formellt klagomål till den behöriga myndigheten.

  Ändringsförslag    50

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3b.  På grundval av den information som de slutliga mottagarna eller stödmottagarna lämnar i enlighet med punkt 3a ska kommissionen se till att alla belopp som offentliga organ eller medlemsstater är skyldiga att betala ut i enlighet med punkt 2 verkligen betalas ut till slutliga mottagare eller stödmottagare.

  I förekommande fall ska följande gälla:

   

  a)  När det gäller medel från unionens budget som förvaltas i enlighet med artikel 62.1 c i budgetförordningen:

   

  i) Kommissionen ska återkräva utbetalningar som gjorts till något av de organ som avses i leden v-vii i artikel 62.1 c i budgetförordningen till ett belopp som motsvarar det belopp som inte betalats ut till slutliga mottagare eller stödmottagare, i strid med punkt 2 i denna artikel.

   

  ii) Kommissionen ska överföra ett belopp som motsvarar det belopp som avses i föregående punkt till den EU-reserv som avses i artikel 12 i rådets förordning XXX (förordningen om den fleråriga budgetramen). Detta belopp ska betraktas som en marginal som förblir tillgänglig i den mening som avses i artikel 12.1 a i rådets förordning XXX (förordningen om den fleråriga budgetramen) och ska utnyttjas i enlighet med artikel 12.2 i rådets förordning XXX (förordningen om den fleråriga budgetramen), i största möjliga utsträckning till förmån för de slutliga mottagare eller stödmottagare som avses i punkt 2 i denna artikel.

   

  b)  När det gäller medel från unionens budget som förvaltas i enlighet med artikel 62.1 b i budgetförordningen:

   

  i) Skyldigheten för de offentliga myndigheter eller medlemsstater som avses i punkt 2 i denna artikel ska anses vara en skyldighet för medlemsstaterna i den mening som avses i [artikel 63] i förordning XXX (förordningen om gemensamma bestämmelser). Alla överträdelser av en sådan skyldighet ska behandlas i enlighet med [artikel 98] i förordning XXX (förordningen om gemensamma bestämmelser).

   

  ii) Det belopp som frigörs genom det minskade stödet från fonderna till ett program i enlighet med [artikel 98] i förordning XXX (förordningen om gemensamma bestämmelser) ska överföras av kommissionen till den EU-reserv som avses i artikel 12 i rådets förordning XXX (förordningen om den fleråriga budgetramen). Detta belopp ska betraktas som en marginal som förblir tillgänglig i den mening som avses i artikel 12 a i rådets förordning XXX (förordningen om den fleråriga budgetramen) och ska utnyttjas i enlighet med artikel 12.2 i rådets förordning XXC (förordningen om den fleråriga budgetramen), i största möjliga utsträckning till förmån för de slutliga mottagare eller stödmottagare som avses i punkt 2 i denna artikel.

  Ändringsförslag    51

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Om kommissionen finner att den har rimliga skäl att tro att villkoren i artikel 3 är uppfyllda, ska den skriftligen meddela medlemsstaten om detta och ange på vilka grunder den baserat sin slutsats.

  1.  Om kommissionen, med beaktande av eventuella yttranden från panelen, finner att den har rimliga skäl att tro att villkoren i artikel 3 är uppfyllda, ska den skriftligen meddela medlemsstaten om detta och ange på vilka grunder den baserat sin slutsats. Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om varje sådant meddelande och dess innehåll.

  Ändringsförslag    52

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Kommissionen får ta hänsyn till all relevant information, inbegripet beslut av Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer.

  2.  När kommissionen bedömer huruvida villkoren i artikel 3 är uppfyllda ska den ta hänsyn till all relevant information, inbegripet yttranden från panelen, beslut av Europeiska unionens domstol, Europaparlamentets resolutioner, revisionsrättens rapporter samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk. Kommissionen ska också beakta de kriterier som används inom ramen för unionens anslutningsförhandlingar, särskilt kapitlen om regelverket avseende rättsväsendet och grundläggande rättigheter, rättvisa, frihet och säkerhet, finansiell kontroll och beskattning, samt de riktlinjer som används inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen för att följa utvecklingen i en medlemsstat.

  Ändringsförslag    53

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter och får lämna synpunkter inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen, men som inte får vara kortare än en månad från den dag då slutsatsen meddelades. I sina synpunkter får medlemsstaten föreslå att korrigerande åtgärder antas.

  4.  Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla nödvändiga uppgifter och får lämna synpunkter inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen, som inte får vara kortare än en månad, men inte längre än tre månader från den dag då slutsatsen meddelades. I sina synpunkter får medlemsstaten föreslå att korrigerande åtgärder antas.

  Ändringsförslag    54

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen ska beakta de uppgifter som inkommit och eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, samt lämpligheten av eventuella föreslagna korrigerande åtgärder när den fattar beslut om att lägga fram ett förslag till beslut om lämpliga åtgärder eller inte.

  5.  Kommissionen ska beakta de uppgifter som inkommit och eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, samt lämpligheten av eventuella föreslagna korrigerande åtgärder när den fattar beslut om att anta ett beslut om någon av de åtgärder som avses i artikel 4 eller inte. Kommissionen ska inom en vägledande frist på en månad, och i vilket fall som helst inom rimlig tid från dagen då uppgifterna mottogs, besluta om hur de mottagna uppgifterna ska följas upp

  Ändringsförslag    55

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a.  När kommissionen bedömer åtgärdernas proportionalitet ska den ta vederbörlig hänsyn till den information och vägledning som avses i punkt 2.

  Ändringsförslag    56

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller rättsstatens principer, ska den lägga fram ett förslag till genomförandeakt om lämpliga åtgärder till rådet.

  6.  Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller rättsstatens principer, ska den genom en genomförandeakt anta ett beslut om de åtgärder som avses i artikel 4.

  Ändringsförslag    57

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Samtidigt som kommissionen antar sitt beslut ska den förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om överföring till en budgetreserv av ett belopp som motsvarar värdet av de antagna åtgärderna.

  Ändringsförslag    58

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 6b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  Genom undantag från artikel 31.4 och 31.6 i budgetförordningen ska Europaparlamentet och rådet överlägga om förslaget till överföring inom fyra veckor från det att det mottagits av båda institutionerna. Förslaget till överföring ska anses vara godkänt såvida inte Europaparlamentet, med en majoritet av de avgivna rösterna, eller rådet, med kvalificerad majoritet, inom fyra veckor beslutar att ändra eller förkasta det. Om Europaparlamentet eller rådet ändrar förslaget till överföring ska artikel 31.8 i budgetförordningen tillämpas.

  Ändringsförslag    59

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 6c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6c.  Det beslut som avses i punkt 6 ska träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet inom den period som avses i punkt 6b förkastar förslaget till överföring.

  Ändringsförslag    60

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Beslutet ska anses vara antaget av rådet om inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att förkasta kommissionens förslag inom en månad efter det att det antagits av kommissionen.

  utgår

  Ändringsförslag    61

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  8.  Rådet får genom beslut med kvalificerad majoritet ändra kommissionens förslag och anta den ändrade texten som ett rådsbeslut.

  utgår

  Ändringsförslag    62

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Den berörda medlemsstaten får när som helst till kommissionen överlämna uppgifter som visar att den generella bristen när det gäller rättsstatens principer har åtgärdats eller inte längre föreligger.

  1.  Den berörda medlemsstaten får när som helst till kommissionen överlämna ett formellt meddelande med de uppgifter som visar att den generella bristen när det gäller rättsstatens principer har åtgärdats eller inte längre föreligger.

  Ändringsförslag    63

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Kommissionen ska göra en bedömning av situationen i den berörda medlemsstaten. När de generella brister när det gäller rättsstatens principer som låg till grund för antagandet av lämpliga åtgärder inte längre föreligger, helt eller delvis, ska kommissionen lägga fram ett förslag till beslut om att upphäva dessa åtgärder helt eller delvis till rådet. Det förfarande som anges i artikel 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 och 5.7 ska tillämpas.

  2.  Kommissionen ska på den berörda medlemsstatens begäran eller på eget initiativ, efter att ha beaktat eventuella yttranden från panelen, göra en bedömning av situationen i den berörda medlemsstaten, inom en vägledande frist på en månad, och i vilket fall som helst inom rimlig tid från dagen då det formella meddelandet mottogs. När de generella brister när det gäller rättsstatens principer som låg till grund för antagandet av de åtgärder som avses i artikel 4 inte längre föreligger, helt eller delvis, ska kommissionen utan dröjsmål anta ett beslut om att upphäva dessa åtgärder helt eller delvis. Samtidigt som kommissionen antar sitt beslut ska den förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om att helt eller delvis upphäva den budgetreserv som avses i artikel 5.6a. Det förfarande som anges i artikel 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6b och 5.6c ska tillämpas.

  Ändringsförslag    64

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om åtgärder som rör det tillfälliga upphävandet av godkännandet för ett eller flera program eller ändringar av dem enligt artikel 4.2 b i eller det tillfälliga upphävandet av åtaganden enligt artikel 4.2 b ii har upphävts, ska belopp som motsvarar de tillfälligt upphävda åtagandena tas upp i budgeten i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EU, Euratom) XXXX (förordningen om den fleråriga budgetramen). Tillfälligt upphävda åtaganden under år n får inte tas upp i budgeten efter år n + 2.

  3.  Om åtgärder som rör det tillfälliga upphävandet av godkännandet för ett eller flera program eller ändringar av dem enligt artikel 4.2 b i eller det tillfälliga upphävandet av åtaganden enligt artikel 4.2 b ii har upphävts, ska belopp som motsvarar de tillfälligt upphävda åtagandena tas upp i budgeten i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EU, Euratom) XXXX (förordningen om den fleråriga budgetramen). Tillfälligt upphävda åtaganden under år n får inte tas upp i budgeten efter år n + 2. Från och med år n+3 ska ett belopp som motsvarar de tillfälligt indragna åtagandena föras in i den EU-reserv för åtaganden som föreskrivs i artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr XXXX (förordningen om den fleråriga budgetramen).

  Ändringsförslag    65

  Förslag till förordning

  Artikel 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 7

  utgår

  Information till Europaparlamentet

   

  Kommissionen ska omedelbart informera Europaparlamentet om alla åtgärder som föreslås eller antas enligt artiklarna 4 och 5

   

  Ändringsförslag    66

  Förslag till förordning

  Artikel 7a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7a

   

  Rapportering

   

  Senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen, i synnerhet när det gäller hur effektiva de åtgärder som i förekommande fall antagits varit.

   

  Rapporten ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag.

  Ändringsförslag    67

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

  Ändringsförslag    68

  Förslag till förordning

  Artikel 8a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 8a

   

  Införande i budgetförordningen

   

  Innehållet i denna förordning ska föras in i budgetförordningen i samband med dess nästa revidering.

  • [1]  EUT C 291, 17.8.2018, s. 1.

  MOTIVERING

  Bakgrund

  I kommissionens meddelande En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 2020 (COM(2018)0098) betonas att unionen är ”en samfällighet av lagar, och dess värderingar utgör själva dess existensberättigande”. Respekten för dessa värderingar måste därför säkerställas i all EU-politik. Detta inbegriper EU-budgeten, där respekt för de grundläggande värderingarna är en ofrånkomlig förutsättning för sund ekonomisk förvaltning och effektiv EU-finansiering.

  Farhågor om brister i nationella kontroller och motvikter, vilket eventuellt undergräver respekten för de grundläggande värden som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen har nyligen varit föremål för offentliga debatter. I detta sammanhang har det förslagits att bristen på respekt för de grundläggande värdena bör få konsekvenser som inbegriper ett tillfälligt inställande av utbetalningar från EU:s budget.

  I sin resolution av den 14 mars 2018 om den kommande fleråriga budgetramen uppmanade Europaparlamentet särskilt rådet att ”föreslå en mekanism som innebär att de medlemsstater som inte respekterar de värden som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) kan bli föremål för ekonomiska konsekvenser”. Parlamentet varnade dock för att ”de slutliga mottagarna av unionens budget inte på något sätt kan påverkas av överträdelser av regler som de inte är ansvariga för”.

  Den 2 maj 2018 offentliggjorde kommissionen, som en integrerad del av paketet om den fleråriga budgetramen 2021–2027, ett lagstiftningsförslag för att fastställa de regler som är nödvändiga för att skydda unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna. Förslaget grundar sig på artikel 322.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, dvs. samma artikel som för budgetförordningen.

  Enligt kommissionens förslag bör EU, för att skydda unionens ekonomiska intressen för risken för ekonomiska förluster orsakade av generella brister när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat, ha möjlighet att vidta lämpliga åtgärder, som även inbegriper att tillfälligt ställa in, minska och begränsa tillgången till EU-finansiering på ett sätt som står i proportion till vilken art av brist det är frågan om samt hur allvarlig och omfattande den är.

  Det förfarande som kommissionen föreslår för att anta åtgärder är följande: Om det finns rimliga skäl att anta att det förekommer en generell brist ska kommissionen först underrätta den berörda medlemsstaten och granska dess synpunkter. Om kommissionen anser att en generell brist föreligger lägger den fram ett förslag till beslut om åtgärder för rådet, som beslutar i enlighet med en omvänd kvalificerad majoritet (dvs. kvalificerad majoritet krävs för att förkasta eller ändra förslaget). Samma förfarande ska tillämpas för att upphäva åtgärderna om bristen inte längre existerar.

  Föredragandenas ståndpunkt

  Föredraganden delar de allmänna mål som kommissionen lagt fram och föreslår i det följande ett antal ändringar för att stärka förslaget och öka dess effektivitet.

    Grundläggande värden och Köpenhamnskriterierna: Artiklarna 2 och 3 bör ändras för att förtydliga, såsom parlamentet föreslår i sin resolution av den 14 mars 2018 om den nya fleråriga budgetramen, att rättsstatsprincipen ska förstås med hänsyn till de grundläggande värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget. Köpenhamnskriterierna, dvs. de grundläggande villkor som alla kandidatländer måste uppfylla för att bli medlemsstater i unionen, måste beaktas när man bedömer vilken risk en generell brist när det gäller rättsstatens principer innebär för principerna om sund ekonomisk förvaltning. Dessa kriterier inbegriper stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd av minoriteter, en fungerande marknadsekonomi och förmåga att hantera konkurrens och marknadskrafter samt möjligheten att påta sig de skyldigheter som unionsmedborgarskapet innebär.

    Bedömning av generella brister: När förekomsten av en generell brist bedöms och för att säkra att de åtgärder som vidtas är proportionerliga måste kommissionen ta hänsyn till all relevant information, inbegripet information från Europaparlamentet och organ, såsom Venedigkommission och Europarådet. Kommissionen måste också beakta de kriterier som används inom ramen för unionens anslutningsförhandlingar, särskilt kapitlen om rättsväsendet och grundläggande rättigheter (23), rättvisa, frihet och säkerhet (24), finansiell kontroll (32) och beskattning (16), samt de riktlinjer som används inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen för att följa utvecklingen i en medlemsstat.

    Skydd av slutliga mottagare: I kommissionens förslag anges det att införandet av lämpliga åtgärder inte påverkar de offentliga organens skyldighet att genomföra program eller fonder, i synnerhet skyldigheten att göra utbetalningar till slutliga mottagare, men det är inte helt klart hur denna bestämmelse ska verkställas. Kommissionen bör vidta alla lämpliga åtgärder för att hjälpa de slutliga stödmottagarna att driva igenom sina anspråk när de rättsliga skyldigheterna inte respekterats.

    Förfarande för antagande/upphävande av åtgärder och parlamentets involvering: Den enda rättighet som enligt kommissionens förslag tillfaller parlamentet är att bli informerad om alla åtgärder som föreslås eller antas. Det är uppenbart att detta arrangemang inte respekterar parlamentets institutionella befogenhet som den ena parten av EU:s budgetmyndighet, med hänsyn till de föreslagna åtgärdernas betydande inverkan på unionens budget. Föredraganden föreslår därför en mer balanserad mekanism som ger parlamentet och rådet samma inflytande. Enligt det föreslagna förfarandet skulle kommissionen genom sin egen genomförandeakt anta ett beslut om lämpliga åtgärder, och samtidigt förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om överföring till en budgetreserv av ett belopp som motsvarar värdet av de antagna åtgärderna. Det beslutet skulle endast träda i kraft om inte parlamentet och rådet inom en månad förkastar det. Den princip om omröstning med omvänd (kvalificerad) majoritet som ingår i kommissionens förslag skulle bibehållas i det föreslagna förfarandet.

    Övriga frågor: Ändringar föreslås för att mer exakt ange vad som utgör ett äventyrande av rättsväsendets oberoende, och för att göra förfarandet säkrarare genom att införa vägledande tidsfrister för kommissionen när det gäller att reagera på uppgifter från medlemsstaterna. Dessutom föreslås ändringar för att säkerställa att de inställda medlen inte går förlorade om de vidtagna åtgärderna inte upphävts efter två år, utan att de införs i den EU-reserv för åtaganden som föreskrivs i den fleråriga budgetramen 2021–2027.

  YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (5.12.2018)

  till budgetutskottet och budgetkontrollutskottet

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
  (COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Föredragande av yttrande (*): Josep‑Maria Terricabras

  (*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetutskottet och budgetkontrollutskottet att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Titel

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Förslag till

  Förslag till

  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

  om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

  om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer och grundläggande rättigheter i medlemsstaterna

   

  (Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  Rättsstaten är ett av de centrala värden som unionen bygger på. Såsom påpekas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen är dessa värden gemensamma för medlemsstaterna.

  (1)  Unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Såsom påpekas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) är dessa värden gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter bildar ett triangulärt förhållande, och tillsammans förstärker de varandra och skyddar unionens och medlemsstaternas konstitutionella grund. Det kan inte finnas någon rangordning av värden inom unionen. Det ömsesidiga beroendet mellan en fungerande demokrati, starka och ansvarsfulla institutioner, ett öppet och inkluderande beslutsfattande och en effektiv rättsstat är av avgörande betydelse för en effektiv respekt för de mänskliga rättigheterna och vice versa. Enligt artiklarna 2 och 6 i EU-fördraget ska medlemsstaterna fullt ut respektera, skydda och främja rättsstatens principer, de grundläggande rättigheterna och demokratin.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Rättsstaten kräver att all offentlig makt utövas inom de ramar som anges i lagstiftning, i enlighet med värden som demokrati och grundläggande rättigheter samt under överinseende av oberoende och opartiska domstolar. Den kräver i synnerhet att principerna om laglighet7, rättssäkerhet8, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter9, maktdelning10 och effektivt rättsligt skydd av oberoende domstolar11 respekteras12.

  (2)  Rättsstaten kräver att all offentlig makt utövas inom de ramar som anges i lagstiftning, i enlighet med de demokratiska principerna och respekten för grundläggande rättigheter samt under överinseende av oberoende och opartiska domstolar. Den kräver i synnerhet att principerna om laglighet7, inklusive en öppen, ansvarsskyldig och demokratisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet8, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter9, maktdelning10, tillgång till rättslig prövning och effektivt rättsligt skydd inför oberoende och opartiska domstolar11 respekteras12.

  __________________

  __________________

  7 Domstolens dom av den 29 april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, EU:C:2004:236, punkt 63.

  7 Domstolens dom av den 29 april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, EU:C:2004:236, punkt 63.

  8 Domstolens dom av den 12 november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi med flera, Ditta Italo Orlandi & Figlio och Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, förenade målen 212-217/80, EU:C:1981:270, punkt 10.

  8 Domstolens dom av den 12 november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi med flera, Ditta Italo Orlandi & Figlio och Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, förenade målen 212-217/80, EU:C:1981:270, punkt 10.

  9 Domstolens dom av den 21 september 1989, Hoechst, förenade målen 46/87 och 227/88, EU:C:1989:337, punkt 19.

  9 Domstolens dom av den 21 september 1989, Hoechst, förenade målen 46/87 och 227/88, EU:C:1989:337, punkt 19.

  10 Domstolens dom av den 10 november 2016, Kovalkovas, C-477/16, EU:C:2016:861, punkt 36; Domstolens dom av den 10 november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, EU:C:2016:858, punkt 35; och domstolens dom av den 22 december 2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811, punkt 58.

  10 Domstolens dom av den 10 november 2016, Kovalkovas, C-477/16, EU:C:2016:861, punkt 36; Domstolens dom av den 10 november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, EU:C:2016:858, punkt 35; och domstolens dom av den 22 december 2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811, punkt 58.

  11 Domstolens dom av den 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses /Tribunal de Contas, C-64/16, EU:C:2018:117, punkterna 31 och 40-41.

  11 Domstolens dom av den 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses /Tribunal de Contas, C-64/16, EU:C:2018:117, punkterna 31 och 40-41.

  12 Kommissionens meddelande En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, COM(2014) 158 final, bilaga I.

  12 Kommissionens meddelande En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, COM(2014) 158 final, bilaga I.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  Medlemsstaterna bör upprätthålla och främja rättsstatens värde och föregå med gott exempel genom att sträva mot en gemensam kultur som bygger på rättsstatens principer, vilket är en nödvändig förutsättning för det europeiska projektets övergripande legitimitet och ett grundläggande villkor för att man ska kunna bygga upp medborgarnas förtroende för unionen. En urholkning av rättsstaten i en medlemsstat inverkar negativt på rättsstaten i unionen som helhet.

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2b)  Grundläggande rättigheter i unionen föreskrivs framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som i enlighet med artikel 6 i EU-fördraget har samma rättsliga värde som fördragen och som följaktligen ska följas i all unionslagstiftning, inklusive denna förordning. Skyldigheten att respektera, skydda och främja de grundläggande rättigheterna fastställs också i ett stort antal internationella fördrag om mänskliga rättigheter, däribland den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och den europeiska sociala stadgan, tilläggsprotokollet till denna stadga samt den reviderade versionen av den.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Rättsstaten är en förutsättning för skyddet av andra grundläggande värden som unionen bygger på, såsom frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Respekten för rättsstaten har en inneboende koppling till respekten för demokrati och grundläggande rättigheter: det kan inte finnas någon demokrati och respekt för grundläggande rättigheter utan respekt för rättsstaten, och vice versa.

  utgår

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  När medlemsstaterna genomför unionens budget är, oavsett vilken genomförandemetod de använder, respekten för rättsstaten en nödvändig förutsättning för att följa principen om sund ekonomisk förvaltning i artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  (4)  När medlemsstaterna genomför unionens budget är, oavsett vilken genomförandemetod de använder, respekten för rättsstatens principer och grundläggande rättigheter en nödvändig förutsättning för att följa principen om sund ekonomisk förvaltning i artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Rättsliga myndigheter bör agera oberoende och opartiskt och utrednings- och åklagarmyndigheter bör kunna utföra sin uppgifter på ett tillfredsställande sätt. De bör utrustas med tillräckliga resurser och förfaranden för att agera effektivt och med full respekt för rätten till en rättvis rättegång. Dessa villkor är en minimigaranti mot olagliga och godtyckliga myndighetsbeslut som skulle kunna skada unionens ekonomiska intressen.

  (6)  Rättsväsendets oberoende och opartiskhet bör alltid garanteras, och utrednings- och åklagarmyndigheter bör kunna utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. De bör utrustas med tillräckliga resurser och förfaranden för att agera effektivt och med full respekt för rätten till en rättvis rättegång. Dessa villkor är en minimigaranti mot olagliga och godtyckliga myndighetsbeslut som skulle kunna skada dessa grundläggande principer.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8)  Respekten för rättsstaten är inte bara viktig för unionens medborgare, utan även för företagsinitiativ, innovation, investeringar och en väl fungerande inre marknad, som gynnas mest av en solid rättslig och institutionell ram.

  (8)  Respekten för rättsstatens principer och grundläggande rättigheter är en förutsättning för att medborgarna ska kunna delta fullt ut i unionens demokratiska liv. Den är också viktig för entreprenörskap, företagsinitiativ, innovation och investeringar och för främjandet av en rättighetsbaserad och väl fungerande inre marknad. Den inre marknaden behöver en stabil rättslig och institutionell ram för att säkerställa förtroende mellan alla aktörer, förverkliga sin fulla potential och uppnå hållbar tillväxt på lång sikt. I situationer där en medlemsstat inte längre garanterar respekten för rättsstatens principer eller grundläggande rättigheter har unionen och dess medlemsstater en skyldighet att skydda integriteten för och tillämpningen av fördragen och att skydda rättigheterna för alla inom deras jurisdiktion.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (9)  Artikel 19 i EU-fördraget, som ger ett konkret uttryck för värdet med rättsstaten som anges i artikel 2 i EU-fördraget, innebär att medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten, däribland de som rör genomförandet av unionens budget. Själva existensen av en effektiv domstolsprövning i syfte att säkerställa iakttagandet av unionsrätten är kärnan i rättsstaten och kräver oberoende domstolar13. Att upprätthålla rättsväsendets oberoende är av avgörande betydelse, vilket bekräftas av artikel 47 andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna14. Detta är i synnerhet fallet för rättslig prövning av giltigheten av åtgärder, avtal eller andra instrument som ger upphov till de offentliga utgifter eller skulder, bland annat i samband med förfaranden för offentlig upphandling som också prövas i domstol.

  (9)  Artikel 19 i EU-fördraget, som ger ett konkret uttryck för värdet med rättsstaten som anges i artikel 2 i EU-fördraget, innebär att medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa ett effektivt domstolsskydd inom de områden som omfattas av unionsrätten, däribland de som rör genomförandet av unionens budget. Att rättssystemen är effektiva är en viktig aspekt av rättsstaten och avgörande för att säkerställa likabehandling, bestraffa myndighetsövergrepp och förhindra godtycke. Själva existensen av en effektiv domstolsprövning i syfte att säkerställa iakttagandet av unionsrätten är kärnan i rättsstaten och kräver oberoende domstolar13. Att säkerställa rätten till ett effektivt rättsmedel och en rättvis rättegång och upprätthålla rättsväsendets oberoende är av avgörande betydelse, vilket bekräftas av artikel 47 andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna14. Detta är i synnerhet fallet för rättslig prövning av lagligheten i åtgärder, avtal eller andra instrument som ger upphov till offentliga utgifter eller skulder, bland annat i samband med förfaranden för offentlig upphandling som också kan tas upp till prövning av domstol.

  __________________

  __________________

  13 Mål C-64/16, punkterna 32–36.

  13 Mål C-64/16, punkterna 32–36.

  14 Mål C-64/16, punkterna 40-41.

  14 Mål C-64/16, punkterna 40-41.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10)  Det finns därmed ett klart samband mellan respekten för rättsstaten och ett effektivt genomförande av unionens budget i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

  (10)  Det finns därmed ett klart samband mellan respekten för rättsstatens principer och grundläggande rättigheter och ett effektivt genomförande av unionens budget i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Generella brister i medlemsstaterna när det gäller rättsstatens principer som i synnerhet påverkar myndigheterna och den effektiva domstolsprövningen kan allvarligt skada unionens ekonomiska intressen.

  (11)  Generella brister i medlemsstaterna när det gäller rättsstatens principer och grundläggande rättigheter kan allvarligt skada unionens ekonomiska intressen, särskilt när det gäller oegentligheter i samband med användningen av unionens budget och rättigheterna och intressena för medborgarna, oavsett var de bor.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Fastställandet av en generell brist kräver en kvalitativ bedömning av kommissionen. Denna bedömning kan grunda sig på uppgifter från alla tillgängliga källor och erkända institutioner, inklusive domar från Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter, samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk, såsom Europarådet och de europeiska nätverken för högsta domstolar och för domstolsadministrationer.

  (12)  Fastställandet av en generell brist kräver en kvalitativ, objektiv, transparent, icke-politiserad och opartisk bedömning, baserad på specifik bevisning, av kommissionen, biträdd av en representativ panel av oberoende experter. Den årliga bedömningen av alla medlemsstater bör grunda sig på uppgifter från alla tillgängliga källor och erkända institutioner, inklusive domar från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, revisionsrättens rapporter, rapporter och yttranden från andra institutioner, organ eller byråer inom unionen, såsom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, ombudsmannen och Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk, såsom Europarådet och de europeiska nätverken för högsta domstolar och för domstolsadministrationer, samt rapporter från icke-statliga organisationer och civilsamhällesorganisationer. Denna bedömning bör ersätta befintliga instrument och mekanismer, såsom samarbets- och kontrollmekanismen för Bulgarien och Rumänien.

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I denna förordning fastställs de regler som är nödvändiga för att skydda unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna.

  I denna förordning fastställs de regler som är nödvändiga för att skydda unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer och grundläggande rättigheter i medlemsstaterna.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  rättsstaten: det värde som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen, och som inkluderar principerna om laglighet, inbegripet en öppen, ansvarsskyldig, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, effektivt rättsligt skydd av oberoende domstolar, inbegripet grundläggande rättigheter, maktdelning och likhet inför lagen.

  (a)  rättsstatens principer och grundläggande rättigheter: det värde som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och som inkluderar principerna om laglighet, inbegripet en öppen, ansvarsskyldig, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, tillgång till rättslig prövning och ett effektivt rättsligt skydd inför oberoende och opartiska domstolar, maktdelning, icke-diskriminering och likhet inför lagen samt respekt för de grundläggande rättigheter som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i internationella fördrag om mänskliga rättigheter.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  generell brist när det gäller rättsstatens principer: omfattande eller återkommande praxis, underlåtenhet eller åtgärd från myndigheternas sida som påverkar rättsstaten.

  (b)  generell brist: en situation där ett systemhot mot rättsstatens principer och grundläggande rättigheter kan fastställas, eller där rättsstatens principer och grundläggande rättigheter direkt eller indirekt undermineras på ett systematiskt sätt, antingen genom kombinerade effekter av praxis, underlåtenhet, åtgärder eller uteblivna åtgärder från offentliga myndigheters sida eller genom omfattande eller återkommande praxis, underlåtenhet, åtgärder eller uteblivna åtgärder från offentliga myndigheters sida, och där denna situation påverkar eller riskerar att påverka ett korrekt genomförande av unionens budget, särskilt förvaltnings- och kontrollverksamheten, i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning och skyddet av unionens ekonomiska intressen.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt -1 (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1.  Lämpliga, balanserade och proportionella åtgärder ska vidtas om kommissionen finner att den har rimliga skäl att anta att villkoren för en generell brist i en medlemsstat är uppfyllda.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Lämpliga åtgärder ska vidtas om en generell brist när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens finansiella intressen, i synnerhet följande:

  1.  Åtgärderna ska vidtas när en generell brist i en medlemsstat påverkar eller riskerar att påverka i synnerhet

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  Ett korrekt genomförande av unionens budget till följd av en systematisk kränkning av grundläggande rättigheter.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Följande får särskilt anses vara generella brister när det gäller rättsstatens principer:

  2.  Följande ska särskilt anses vara generella brister när det gäller rättsstatens principer:

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  Att äventyra rättsväsendets oberoende.

  (a)  Att äventyra rättsväsendets oberoende, även genom att på något sätt begränsa möjligheten att utöva rättsliga funktioner självständigt genom att externt påverka garantierna för oberoende, genom att inskränka domar på order utifrån, genom att godtyckligt se över regler om anställning eller anställningsvillkor för personal inom rättsväsendet, eller genom att utöva inflytande över anställda inom rättsväsendet på ett sätt som äventyrar deras opartiskhet.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a.  Vid fastställandet av en generell brist biträds kommissionen av en representativ panel bestående av oberoende experter (expertpanelen för rättsstatens principer och grundläggande rättigheter), som varje år bedömer situationen i alla medlemsstater på grundval av kvantitativa och kvalitativa kriterier och informationsuppgifter, inklusive beslut av Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, revisionsrättens rapporter, rapporter och yttranden från andra institutioner, organ eller byråer inom unionen samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer. Bedömningen ska offentliggöras.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2b.  Den årliga uppföljningsdebatten om bedömningen av expertpanelen för demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter ska genomföras av Europaparlamentet tillsammans med de nationella parlamenten. För detta ändamål ska en specialinriktad gemensam parlamentarisk grupp inrättas gemensamt av de nationella parlamenten och Europaparlamentets ansvariga utskott. Den gemensamma parlamentariska gruppens organisation och arbetsordning ska fastställas gemensamt av Europaparlamentet och de nationella parlamenten i enlighet med artikel 9 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Artikel 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 3a

   

  Expertpanelen för demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter

   

  1. Expertpanelen för demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter ska ha följande medlemmar:

   

  a) en oberoende expert per medlemsstat, som ska utses av respektive medlemsstats nationella parlament och vara en person med kvalifikationer som domare vid en författningsdomstol eller högsta domstol men inte vara i aktiv tjänst,

   

  b) ytterligare tio experter utsedda av Europaparlamentet med två tredjedelars majoritet, valda från en förteckning över experter nominerade av

   

  i) den europeiska sammanslutningen för nationella akademier inom vetenskap och humaniora (ALLEA),

   

  ii) det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI),

   

  iii) Europarådet (inklusive Venedigkommissionen, gruppen av stater mot korruption (Greco) och Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter),

   

  iv) Europarådets kommission för effektivisering av rättsväsendet (Cepej) och Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen (CCBE), och

   

  v) Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),

   

  2. Expertpanelen för demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter ska ha en sammansättning som ger en jämn könsfördelning.

   

  3. Expertpanelen för demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter ska välja sin ordförande bland sina medlemmar.

   

  4. För att underlätta arbetet inom expertpanelen för demokrati, rättsstatens principer och grundläggande rättigheter ska kommissionen förse expertpanelen med ett sekretariat som gör det möjligt för den att fungera effektivt, i synnerhet genom att sekretariatet samlar in uppgifts- och informationskällor som bör granskas och bedömas och tillhandahåller administrativt stöd.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

  Referensnummer

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Ansvarigt/Ansvariga utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  11.6.2018

  Associerat/Associerade utskott - Tillkännagivande i kammaren

  5.7.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Josep-Maria Terricabras

  9.7.2018

  Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

         Tillkännagivande i kammaren

         

  5.7.2018

  Behandling i utskott

  8.11.2018

  19.11.2018

  3.12.2018

   

  Antagande

  3.12.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  33

  10

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeroen Lenaers, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Max Andersson, France Jamet

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  33

  +

  ALDE

  Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

  ECR

  Helga Stevens

  GUE/NGL

  Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

  PPE

  Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola

  S&D

  Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  VERTS/ALE

  Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

  10

  -

  ECR

  Branislav Škripek, Kristina Winberg

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  France Jamet, Auke Zijlstra

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Pál Csáky, Kinga Gál, Lívia Járóka, Traian Ungureanu

  3

  0

  PPE

  József Nagy

  S&D

  Emilian Pavel, Sergei Stanishev

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster:

  YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (23.11.2018)

  till budgetutskottet och budgetkontrollutskottet

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
  (COM(2018)0324 – C8‑0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Föredragande av yttrande: Iskra Mihaylova

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet och budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3)  Rättsstaten är en förutsättning för skyddet av andra grundläggande värden som unionen bygger på, såsom frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Respekten för rättsstaten har en inneboende koppling till respekten för demokrati och grundläggande rättigheter: det kan inte finnas någon demokrati och respekt för grundläggande rättigheter utan respekt för rättsstaten, och vice versa.

  (3)  Rättsstaten är en förutsättning för skyddet av andra grundläggande värden som unionen bygger på, såsom frihet, demokrati, icke-diskriminering, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Respekten för rättsstaten har en inneboende koppling till respekten för demokrati och grundläggande rättigheter: det kan inte finnas någon demokrati och respekt för grundläggande rättigheter utan respekt för rättsstaten, och vice versa. Demokrati, rättsstaten och respekt för grundläggande mänskliga rättigheter är avgörande för unionens trovärdighet.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 3a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3a)  Den 25 oktober 2016 antog Europaparlamentet en resolution med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter. Den 11–12 mars 2016 antog dessutom Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) förteckningen över rättsstatskriterier (CDL-AD(2016)007).

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11)  Generella brister i medlemsstaterna när det gäller rättsstatens principer som i synnerhet påverkar myndigheterna och den effektiva domstolsprövningen kan allvarligt skada unionens ekonomiska intressen.

  (11)  Generella brister i medlemsstaterna när det gäller rättsstatens principer som i synnerhet påverkar myndigheterna och den effektiva domstolsprövningen kan allvarligt skada unionens ekonomiska intressen. Det behövs effektiva utredningar av sådana brister samt tillämpning av effektiva och proportionerliga åtgärder när en generell brist konstaterats, inte bara för att säkra unionens ekonomiska intressen, inklusive en effektiv uppbörd av inkomster, utan även för att säkerställa allmänhetens förtroende för unionen och dess institutioner. Endast ett oberoende rättsväsende som upprätthåller rättsstatsprincipen och rättssäkerhet i samtliga medlemsstater kan i slutändan garantera att medel från EU:s budget ges ett tillräckligt skydd.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Fastställandet av en generell brist kräver en kvalitativ bedömning av kommissionen. Denna bedömning kan grunda sig på uppgifter från alla tillgängliga källor och erkända institutioner, inklusive domar från Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter, samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk, såsom Europarådet och de europeiska nätverken för högsta domstolar och för domstolsadministrationer.

  (12)  Fastställandet av en generell brist kräver en transparent och opartisk kvalitativ bedömning av kommissionen. Denna bedömning kan grunda sig på uppgifter från alla tillgängliga källor och erkända institutioner, inklusive domar från Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter, expertutlåtanden från relevanta EU-byråer, rekommendationer från en oberoende expertpanel i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2016, samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk, såsom Europarådet och de europeiska nätverken för högsta domstolar och för domstolsadministrationer.

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13)  De åtgärder som är möjliga att vidta i händelse av generella brister och det förfarande som ska följas för att anta dem bör fastställas. Dessa åtgärder bör innefatta det tillfälliga inställandet av utbetalningar och upphävandet av åtaganden, en minskning av medel i befintliga åtaganden och ett förbud mot att ingå nya åtaganden med mottagarna.

  (13)  De åtgärder som är möjliga att vidta i händelse av generella brister och det förfarande som ska följas för att anta dem bör fastställas och samma kriterier bör tillämpas och likabehandling säkerställas i alla medlemsstater. Dessa åtgärder bör innefatta det tillfälliga inställandet av utbetalningar och upphävandet av åtaganden, en minskning av medel i befintliga åtaganden och ett förbud mot att ingå nya åtaganden med mottagarna. Alla beslut om att tillämpa dessa åtgärder bör, på grundval av konsekvensbedömningar, innehålla kraftfulla garantier om att de slutliga mottagarna av EU-medel inte ska påverkas negativt. 

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14)  Proportionalitetsprincipen bör tillämpas när man bestämmer vilka åtgärder som ska antas, i synnerhet bör man beakta allvaret i situationen, den tid som har förflutit sedan det berörda agerandet påbörjades, hur länge detta pågått och om det varit ett återkommande fenomen, den berörda medlemsstatens avsikt och samarbetsvilja för att komma tillrätta med den generella bristen när det gäller rättsstatens principer och denna brists konsekvenser för de berörda unionsmedlen.

  (14)  Proportionalitetsprincipen bör tillämpas när man bestämmer vilka åtgärder som ska antas, i synnerhet bör man beakta allvaret i situationen, den tid som har förflutit sedan det berörda agerandet påbörjades, hur länge detta pågått och om det varit ett återkommande fenomen, den berörda medlemsstatens avsikt och samarbetsvilja för att komma tillrätta med den generella bristen när det gäller rättsstatens principer och denna brists konsekvenser för de berörda unionsmedlen. Omfattningen och nivån på det tillfälliga upphävandet av åtaganden bör vara proportionell, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten och konsekvenserna av det tillfälliga upphävandet för den berörda medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn bör tas till hur upphävandet påverkar program som är viktiga för att uppfylla rättsstatens villkor.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a)  Det är viktigt att de slutliga mottagarnas och stödmottagarnas legitima intressen skyddas på ett adekvat sätt när åtgärder vidtas till följd av generella brister. När kommissionen överväger de åtgärder som ska antas, bör den ta hänsyn till deras potentiella inverkan på de slutliga mottagarna och stödmottagarna. För att stärka skyddet för de slutliga mottagarna eller stödmottagarna bör kommissionen, efter det att åtgärder vidtagits på grundval av denna förordning, aktivt övervaka att de offentliga organen och medlemsstaterna iakttar den rättsliga skyldigheten att fortsätta att göra utbetalningar, och informera de slutliga mottagarna eller stödmottagarna om deras rättigheter när eventuella överträdelser inträffar.

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 14b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14b)  Det är viktigt att enskilda mottagare av stipendier genom program såsom Erasmus, forskningsstipendier och liknande individuella stipendier inte påverkas om åtgärder vidtas mot en medlemsstat vid generella brister.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning, och med tanke på betydelsen av de ekonomiska konsekvenser som åtgärder enligt denna förordning kan leda till, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att göra det lättare att anta de beslut som är nödvändiga för att skydda unionens ekonomiska intressen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.

  (15)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning, och med tanke på betydelsen av de ekonomiska konsekvenser som åtgärder enligt denna förordning kan leda till, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att göra det lättare att anta de beslut som är nödvändiga för att skydda unionens ekonomiska intressen bör enhällig omröstning användas utan deltagande av den berörda medlemsstaten.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Innan kommissionen föreslår antagandet av en åtgärd enligt denna förordning bör kommissionen informera den berörda medlemsstaten om varför man anser att en generell brist när det gäller rättsstatens principer föreligger i den medlemsstaten. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommissionen och rådet bör beakta dessa synpunkter.

  (16)  Innan kommissionen föreslår antagandet av en åtgärd enligt denna förordning bör kommissionen informera den berörda medlemsstaten om resultatet av sina bedömningar, som antingen utförts av en oberoende expertpanel eller av kommissionen, och varför man anser att en generell brist när det gäller rättsstatens principer föreligger i den medlemsstaten. Kommissionen bör underrätta Europaparlamentet och rådet om informationsmeddelandet och dess innehåll. De berörda medlemsstaterna bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommissionen bör beakta dessa synpunkter.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  Rådet bör upphäva åtgärderna med suspensiv verkan på förslag från kommissionen, om den situation som ledde till införandet av dessa åtgärder har åtgärdats i tillräcklig utsträckning.

  utgår

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Kommissionen bör hålla Europaparlamentet informerat om åtgärder som föreslås och antas enligt denna förordning,

  (18)  Kommissionen bör hålla Europaparlamentet och rådet informerat om åtgärder som föreslås och antas enligt denna förordning,

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  generell brist när det gäller rättsstatens principer: omfattande eller återkommande praxis, underlåtenhet eller åtgärd från myndigheternas sida som påverkar rättsstaten.

  (b)  generell brist när det gäller rättsstatens principer: omfattande eller återkommande praxis, underlåtenhet eller åtgärd från myndigheternas sida som påverkar rättsstaten enligt beskrivningen i artikel 3.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Åtgärder

  Generell brist när det gäller rättsstatens principer

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Lämpliga åtgärder ska vidtas om en generell brist när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens finansiella intressen, i synnerhet följande:

  1.  Generella brister när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat som påverkar eller riskerar att påverka principerna för en sund ekonomisk förvaltning eller skyddet av unionens finansiella intressen, är i synnerhet följande:

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fa)  Åsikts- och yttrandefrihet, inbegripet pressfrihet, föreningsfrihet och akademisk frihet.

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – stycke 1 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (fb)  Den finanspolitiska disciplinen i medlemsstaten, särskilt när det gäller att undvika alltför stora offentliga underskott i enlighet med artikel 126 i EUF-fördraget.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c)  Att begränsa tillgången till rättsmedel och deras effektivitet, inbegripet genom restriktiva förfaranderegler, bristfälligt genomförande av domar, eller att begränsa utredningar, åtal eller påföljder för överträdelser av lagstiftningen.

  (c)  Att begränsa tillgången till rättsmedel och deras effektivitet, inbegripet genom restriktiva förfaranderegler, bristfälligt genomförande av domar, med särskilt fokus på EU-domstolens avgöranden i överträdelseförfaranden, eller att begränsa utredningar, åtal eller påföljder för överträdelser av lagstiftningen.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Att inskränka pressfriheten, föreningsfriheten och den akademiska friheten på ett oproportionerligt sätt.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led cb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cb)  Underlåtenhet att säkerställa att staten kan ställas till svars enligt lagen, i likhet med privata aktörer.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led cc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cc)  Underlåtenhet att säkerställa att lagar offentliggörs och är rättvisa och att grundläggande rättigheter skyddas, bland annat säkerheten för personer och egendom och vissa grundläggande mänskliga rättigheter.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led cd (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cd)  Underlåtenhet att säkerställa att de processer genom vilka lagarna antas, förvaltas och verkställs är tillgängliga, rättvisa och effektiva.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led ce (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ce)  Underlåtenhet att säkerställa att rättvisa skipas i tid av kompetenta, etiska och obundna företrädare och neutrala parter som är tillgängliga, har tillräckliga resurser och återspeglar sammansättningen i de samhällen som de betjänar.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 2 – led cf (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (cf)  Underlåtenhet att säkerställa att statliga befogenheter underställs icke-statliga kontroller, och att statliga tjänstemän straffas för tjänstefel.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Åtgärdernas innehåll

  Åtgärder

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En eller flera av följande lämpliga åtgärder får antas.

  1.  Följande lämpliga åtgärder får antas vid generella brister när det gäller rättsstatens principer:

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led b – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b)  Om kommissionen genomför unionens budget med delad förvaltning enligt artikel 62 b i budgetförordningen får följande åtgärder antas:

  (b)  Om kommissionen genomför unionens budget med delad förvaltning enligt artikel 62 b i budgetförordningen får följande åtgärder antas vid generella brister när det gäller rättsstatens principer, om inte led ba är tillämpligt:

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led b – led 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4)  Minskning av förfinansiering.

  utgår

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led b – led 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5)  Avbrott i betalningsfrister.

  utgår

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led b – led 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6)  Tillfälligt inställande av utbetalningar.

  utgår

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba)  Vad gäller ESI-fonder, om kommissionen genomför unionens budget genom delad förvaltning enligt [artikel 62 b] i budgetförordningen bör de åtgärder som fastställs i förordningen om gemensamma bestämmelser tillämpas vid generella brister när det gäller rättsstatens principer.

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Om inte beslutet om antagande av åtgärder föreskriver något annat, får inte införandet av lämpliga åtgärder påverka skyldigheten för de offentliga organ som avses i punkt 1 a eller för de medlemsstater som avses i punkt 1 b att genomföra det program eller den fond som berörs av åtgärden, och i synnerhet skyldigheten att göra utbetalningar till slutliga mottagare eller stödmottagare.

  2.  Införandet av lämpliga åtgärder får inte påverka skyldigheten för de offentliga organ som avses i punkt 1 a eller för de medlemsstater som avses i punkt 1 b att genomföra det program eller den fond som berörs av åtgärden, och i synnerhet skyldigheten att göra utbetalningar till slutliga mottagare eller stödmottagare. Alla beslut om att tillämpa dessa åtgärder bör, på grundval av konsekvensbedömningar, innehålla kraftfulla garantier om att de slutliga mottagarna av EU-medel inte ska påverkas negativt. 

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a.  Omfattningen och nivån på det tillfälliga upphävandet av åtaganden ska vara proportionell, respektera principen om likabehandling av medlemsstater samt ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena i den berörda medlemsstaten och konsekvenserna av det tillfälliga upphävandet för den berörda medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn ska tas till hur upphävandet påverkar program som är viktiga för att uppfylla rättsstatens villkor.

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Om kommissionen finner att den har rimliga skäl att tro att villkoren i artikel 3 är uppfyllda, ska den skriftligen meddela medlemsstaten om detta och ange på vilka grunder den baserat sin slutsats.

  1.  Om kommissionen finner att den har klara och rimliga skäl att tro att villkoren i artikel 3 är uppfyllda, ska den skriftligen meddela medlemsstaten om detta och ange på vilka grunder den baserat sin slutsats. Kommissionen ska snabbt underrätta parlamentet och rådet om informationsmeddelandet och dess innehåll.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a.  Kommissionen ska tillhandahålla alla nödvändiga garantier för att samma kriterier ska gälla för alla medlemsstater, i enlighet med principerna om likabehandling och icke-diskriminering, vid bedömningen av rättsstatssituationen genom att anta likvärdiga och icke-diskriminerande åtgärder som är tillämpliga på alla medlemsstater.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Kommissionen får ta hänsyn till all relevant information, inbegripet beslut av Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer.

  2.  När kommissionen bedömer huruvida villkoren i artikel 3 är uppfyllda får den ta hänsyn till all relevant information, inbegripet beslut av Europeiska unionens domstol, Europaparlamentets resolutioner, rekommendationer från en oberoende expertpanel i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2016, revisionsrättens rapporter samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer, icke-statliga organisationer och nätverk, såsom Europarådets organ och de europeiska nätverken för högsta domstolar och för domstolsadministrationer och expertutlåtanden från relevanta EU-byråer.

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller rättsstatens principer, ska den lägga fram ett förslag till genomförandeakt om lämpliga åtgärder till rådet.

  6.  Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller rättsstatens principer i enlighet med artikel 3.2, ska den lägga fram ett förslag till genomförandeakt om lämpliga åtgärder till Europaparlamentet för yttrande och till rådet för beslut.

   

  Efter det att Europaparlamentets yttrande har beaktats ska beslutet anses vara antaget av rådet om inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att förkasta kommissionens förslag inom en månad efter det att det antagits av kommissionen.

   

  Rådet får genom beslut med kvalificerad majoritet ändra kommissionens förslag och anta den ändrade texten som ett rådsbeslut.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Beslutet ska anses vara antaget av rådet om inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att förkasta kommissionens förslag inom en månad efter det att det antagits av kommissionen.

  7.  Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller rättsstatens principer i enlighet med artikel 3.1, ska den lägga fram ett förslag till beslut om lämpliga åtgärder till Europaparlamentet och rådet för yttrande. Med beaktande av Europaparlamentets och rådets yttranden ska kommissionen fatta beslut om lämpliga åtgärder eller beslut om att inte tillämpa rättsstatsprincipens villkorlighet.

  Ändringsförslag    39

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 7a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  7a.  Innan kommissionen antar ett beslut om lämpliga åtgärder ska den göra en bedömning av vilka eventuella effekter som dessa åtgärder får på de slutliga mottagarna eller stödmottagarna när det gäller utbetalningar relaterade till de berörda programmen eller fonderna. Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till den information och de riktlinjer som avses i punkt 2 när den bedömer åtgärdernas proportionalitet.

  Ändringsförslag    40

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  8.  Rådet får genom beslut med kvalificerad majoritet ändra kommissionens förslag och anta den ändrade texten som ett rådsbeslut.

  8.  Rådet får genom enhälligt beslut utan den berörda medlemsstatens deltagande ändra kommissionens förslag och anta den ändrade texten som ett rådsbeslut.

  Ändringsförslag    41

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 8a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8a.  När ett beslut fattas ska kommissionen samtidigt för Europaparlamentet och rådet lägga fram ett förslag om överföring till en budgetreserv av ett belopp som motsvarar värdet av de antagna åtgärderna.

  Ändringsförslag    42

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 8b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8b.  Genom undantag från artikel 31.4 och 31.6 i budgetförordningen ska Europaparlamentet och rådet överlägga om förslaget till överföring inom fyra veckor från det att det mottagits av båda institutionerna. Förslaget till överföring ska anses vara godkänt såvida inte Europaparlamentet, med en majoritet av de avgivna rösterna, eller rådet, med kvalificerad majoritet, inom fyra veckor beslutar att ändra eller förkasta det. Om Europaparlamentet eller rådet ändrar förslaget till överföring ska artikel 31.8 i budgetförordningen tillämpas.

  Ändringsförslag    43

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 8c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8c.  Beslutet ska träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet inom den period som avses i punkt 8b förkastar förslaget till överföring.

  Ändringsförslag    44

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 8d (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  8d.  Kommissionen ska under hela tillämpningsperioden för åtgärderna aktivt övervaka att de slutliga mottagarnas och stödmottagarnas lagstadgade rättigheter respekteras. Kommissionen ska även se till att slutliga mottagare eller stödmottagare har möjlighet att lämna in klagomål till kommissionen när deras lagstadgade rättigheter inte respekteras. Om kommissionen konstaterar att den berörda medlemsstaten eller det berörda offentliga organet underlåter att uppfylla sin rättsliga skyldighet att göra utbetalningar, och de slutliga mottagarnas eller stödmottagarnas intressen inte tillgodoses, ska den vidta lämpliga åtgärder för att hjälpa dessa slutliga mottagare eller stödmottagare att driva igenom sina anspråk.

  Ändringsförslag    45

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  Om åtgärder som rör det tillfälliga upphävandet av godkännandet för ett eller flera program eller ändringar av dem enligt artikel 4.2 b i eller det tillfälliga upphävandet av åtaganden enligt artikel 4.2 b ii har upphävts, ska belopp som motsvarar de tillfälligt upphävda åtagandena tas upp i budgeten i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EU, Euratom) XXXX (förordningen om den fleråriga budgetramen). Tillfälligt upphävda åtaganden under år n får inte tas upp i budgeten efter år n + 2.

  3.  Om åtgärder som rör det tillfälliga upphävandet av godkännandet för ett eller flera program eller ändringar av dem enligt artikel  4.1 b 1 i eller det tillfälliga upphävandet av åtaganden enligt artikel 4.1 b 2 har upphävts, ska belopp som motsvarar de tillfälligt upphävda åtagandena tas upp i budgeten i enlighet med artikel 7 i rådets förordning (EU, Euratom) XXXX (förordningen om den fleråriga budgetramen).

  Ändringsförslag    46

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska omedelbart informera Europaparlamentet om alla åtgärder som föreslås eller antas enligt artiklarna 4 och 5

  Kommissionen ska omedelbart informera Europaparlamentet och rådet om alla åtgärder som föreslås eller antas enligt artiklarna 4 och 5

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

  Referensnummer

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Ansvarigt/Ansvariga utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  REGI

  11.6.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Iskra Mihaylova

  22.9.2018

  Tidigare föredragande av yttrande

  Matthijs van Miltenburg

  Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

         Tillkännagivande i kammaren

   

  5.7.2018

  Behandling i utskott

  9.10.2018

   

   

   

  Antagande

  22.11.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  17

  6

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, John Flack, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  17

  +

  PPE

  Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Joachim Zeller, Milan Zver

  S&D

  Victor Boştinaru, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

  6

  -

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

  4

  0

  GUE/NGL

  Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

  VERTS/ALE

  Bronis Ropė, Monika Vana

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (22.11.2018)

  till budgetutskottet och budgetkontrollutskottet

  över förslaget till europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
  (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

  Föredragande av yttrande: Helmut Scholz

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Föredraganden välkomnar syftet med den föreslagna förordningen, dvs. att skydda unionens budget mot generella brister när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat som kan påverka eller riskerar att påverka den sunda ekonomiska förvaltningen och skyddet av unionens ekonomiska intressen. Han delar kommissionens åsikt om att det finns ett klart samband mellan respekten för rättsstaten och ett effektivt genomförande av unionens budget i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning. Han inser även att rättsväsendets oberoende och opartiskhet är av avgörande betydelse för att säkerställa respekten för rättsstatsprincipen. Samtidigt anser han att den föreslagna mekanismen ger kommissionen för mycket utrymme för skönsmässig bedömning. Särskilt kriterierna för att inleda förfarandet och för den kvalitativa bedömningen är inte tydligt definierade, vilket inte heller gäller kriterierna för val av åtgärder och deras omfattning. Kommissionen skulle slutligen fritt kunna besluta huruvida en åtgärd ska tillämpas, vilken åtgärd som ska tillämpas och huruvida en sådan åtgärd kan upphävas i ett senare skede. Detta skulle mycket väl kunna ske eftersom kommissionens förslag betraktas som antaget, såvida inte rådet, inom en månad och med kvalificerad majoritet, avvisar förslaget (”omvänd kvalificerad majoritet”). Den föreslagna mekanismen verkar dessutom sakna rättslig grund (artikel 322 i EUF-fördraget, på vilken förslaget bygger skulle inte räcka till). Detta verkar även vara oproportionerligt, särskilt i jämförelse med artikel 7 i EU-fördraget, som kan omfatta liknande fall av brister när det gäller rättsstatsprincipen och som, beroende på omständigheterna, kräver en fyrdelad majoritet av rådet och ett enhälligt beslut av Europeiska rådet. Föredraganden föreslår därför en annan mekanism. Föredraganden är också kritisk till att det inte har hållits något samråd med berörda parter och att ingen konsekvensbedömning gjordes under utarbetandet av den föreslagna förordningen. Särskilt kan nämnas att när det gäller direkt och indirekt förvaltning enligt artikel 62 a och c i budgetförordningen kan enligt förslaget åtgärder endast tillämpas när mottagaren är en offentlig enhet. Om detta villkor inte är uppfyllt kan den berörda finansieringen från unionen inte omfattas av någon av de åtgärder som avses i den föreslagna förordningen. Utan en konsekvensbedömning som klargör hur stor del av unionens budget som inte kommer att omfattas av den föreslagna mekanismens skydd är det svårt att fastställa dess potentiella fördelar. Föredraganden undrar också varför förslaget inte innehåller någon skyldighet för kommissionen att bedöma möjligheten att på eget initiativ upphäva åtgärder och att rapportera om tillämpningen av den föreslagna förordningen. Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att förslaget ändras enligt nedan.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar budgetutskottet och budgetkontrollutskottet att som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

  Ändringsförslag    1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (1)  Rättsstaten är ett av de centrala värden som unionen bygger på. Såsom påpekas i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen är dessa värden gemensamma för medlemsstaterna.

  (1)  Unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. I överensstämmelse med artiklarna 2 och 7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) är medlemsstaterna och unionens institutioner skyldiga att respektera, skydda och främja dessa värden, som är gemensamma för alla medlemsstater, i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa värden rangordnas inte på något sätt i artikel 2 i EU-fördraget.

  Motivering

  Syftet med detta ändringsförslag är att anpassa skälet till den egentliga ordalydelsen i artikel 2 i EU-fördraget.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (1a)  Medlemsstaterna ska i vederbörlig ordning och lojalt samarbeta för att påta sig de skyldigheter som följer av unionsmedlemskapet enligt fördraget om Europeiska unionen.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2)  Rättsstaten kräver att all offentlig makt utövas inom de ramar som anges i lagstiftning, i enlighet med värden som demokrati och grundläggande rättigheter samt under överinseende av oberoende och opartiska domstolar. Den kräver i synnerhet att principerna om laglighet7, rättssäkerhet8, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter9, maktdelning10 och effektivt rättsligt skydd av oberoende domstolar11 respekteras12.

  (2)  Rättsstaten kräver att all offentlig makt utövas inom de ramar som anges i lagstiftning, i enlighet med värden som demokrati och grundläggande rättigheter samt under överinseende av oberoende och opartiska domstolar. Den kräver i synnerhet att principerna om laglighet7, rättssäkerhet8, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter9, maktdelning10 och effektivt rättsligt skydd av oberoende domstolar11 respekteras12.

  _____________________________

  _____________________________

  7 Domstolens dom av den 29 april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, EU:C:2004:236, punkt 63.

  7 Domstolens dom av den 29 april 2004, CAS Succhi di Frutta, C-496/99, EU:C:2004:236, punkt 63.

  8 Domstolens dom av den 12 november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi med flera, Ditta Italo Orlandi & Figlio och Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, förenade målen 212-217/80, EU:C:1981:270, punkt 10.

  8 Domstolens dom av den 12 november 1981, Amministrazione delle finanze dello Stato/Srl Meridionale Industria Salumi med flera, Ditta Italo Orlandi & Figlio och Ditta Vincenzo Divella/Amministrazione delle finanze dello Stato, förenade målen 212-217/80, EU:C:1981:270, punkt 10.

  9 Domstolens dom av den 21 september 1989, Hoechst, förenade målen 46/87 och 227/88, EU:C:1989:337, punkt 19.

  9 Domstolens dom av den 21 september 1989, Hoechst, förenade målen 46/87 och 227/88, EU:C:1989:337, punkt 19.

  10 Domstolens dom av den 10 november 2016, Kovalkovas, C-477/16, EU:C:2016:861, punkt 36; domstolens dom av den 10 november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, EU:C:2016:858, punkt 35; och domstolens dom av den 22 december 2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811, punkt 58.

  10 Domstolens dom av den 10 november 2016, Kovalkovas, C-477/16, EU:C:2016:861, punkt 36; domstolens dom av den 10 november 2016, PPU Poltorak, C-452/16, EU:C:2016:858, punkt 35; och domstolens dom av den 22 december 2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811, punkt 58.

  11 Domstolens dom av den 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses /Tribunal de Contas, C-64/16, EU:C:2018:117, punkterna 31 och 40–41.

  11 Domstolens dom av den 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses /Tribunal de Contas, C-64/16, EU:C:2018:117, punkterna 31 och 40–41; domstolens dom av den 25 juli 2018 i LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, punkterna 63–67.

  12 Kommissionens meddelande En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, COM(2014) 158 final, bilaga I.

  12 Kommissionens meddelande En ny EU-ram för att stärka rättsstatsprincipen, COM(2014) 158 final, bilaga I.

  Motivering

  Syftet med ändringen är att anpassa skälet till domstolens senaste rättspraxis.

  Ändringsförslag    4

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7)  Rättsväsendets oberoende förutsätter framför allt att det berörda organet är i stånd att utöva sina rättsliga funktioner helt självständigt, utan att vara föremål för någon hierarkisk begränsning eller underordning till något annat organ, och utan att ta emot order eller instruktioner från någon annan källa och att det därför är skyddat mot yttre ingripanden eller påtryckningar som kan hindra dess ledamöters oberoende bedömning och påverka deras beslut. Garantier för oberoende och opartiskhet kräver regler, särskilt vad gäller organets sammansättning och utnämningen av dess ledamöter, deras tjänsteperioder och skälen för att inte utnämna eller avsätta dem, i syfte att undanröja varje rimligt tvivel hos enskilda personer vad gäller detta organs oemottaglighet för yttre påverkan och dess neutralitet i förhållande till de intressen det beslutar om.

  (7)  Rättsväsendets oberoende förutsätter framför allt att det berörda organet är i stånd att utöva sina rättsliga funktioner helt självständigt, utan att vara föremål för någon hierarkisk begränsning eller underordning till något annat organ, och utan att ta emot order eller instruktioner från någon annan källa och att det därför är skyddat mot yttre ingripanden eller påtryckningar som kan hindra dess ledamöters oberoende bedömning och påverka deras beslut. Rättsväsendets oberoende förutsätter också att avståndet gentemot parterna och deras respektive intressen vad gäller saken i målet ska vara detsamma. Denna aspekt förutsätter att kravet på objektivitet iakttas och att det inte finns något annat intresse för målets utgång än en strikt tillämpning av rättsreglerna. Garantier för oberoende och opartiskhet kräver regler, särskilt vad gäller organets sammansättning och utnämningen av dess ledamöter, deras tjänsteperioder samt skälen för ledamöternas röstnedläggelse och för att inte utnämna eller avsätta dem, i syfte att undanröja varje rimligt tvivel hos enskilda personer vad gäller detta organs oemottaglighet för yttre påverkan och dess neutralitet i förhållande till de intressen det beslutar om.

  (Se ändringsförslaget till skäl 7a (nytt) i förslaget)

  Motivering

  Syftet med ändringen är att anpassa skälet till domstolens senaste rättspraxis (se framför allt mål C-216/18, punkterna 63–67).

  Ändringsförslag    5

  Förslag till förordning

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a)  Kravet på ett oberoende rättsväsende förutsätter även att det disciplinära systemet för de personer som har i uppdrag att utöva rättskipning innehåller de garantier som behövs för att helt förhindra risken för att ett sådant system används som ett system för att utöva politisk kontroll över innehållet i domstolarnas avgöranden. Regler som särskilt anger vilka handlanden som kan föranleda disciplinära åtgärder och vilka disciplinära åtgärder som konkret är tillämpliga, som föreskriver att disciplinära beslut fattas av ett oavhängigt organ i enlighet med ett förfarande som till fullo garanterar att rättigheterna enligt artiklarna 47 och 48 i stadgan respekteras – bland annat rätten till försvar – och som gör det möjligt att överklaga besluten från de disciplinära organen till domstol, är alla garantier som är av grundläggande betydelse för att rättsväsendets oavhängighet ska upprätthållas.

  (Se ändringsförslaget till skäl 7 i förslaget)

  Motivering

  Syftet med ändringen är att anpassa skälet till domstolens senaste rättspraxis (se framför allt mål C-216/18, punkterna 63–67).

  Ändringsförslag    6

  Förslag till förordning

  Skäl 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (11a)  Kommissionen bör fortlöpande kunna övervaka tillämpningen av rättsstatsprincipen i medlemsstaterna, och en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter skulle kunna inrättas enligt Europaparlamentets begäran i resolutionen av den 25 oktober 20161a.

   

  _________

   

  1a Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2016 med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (2015/2254(INL)), EUT C 215, 19.6.2018, s. 162–177.

  Ändringsförslag    7

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12)  Fastställandet av en generell brist kräver en kvalitativ bedömning av kommissionen. Denna bedömning kan grunda sig på uppgifter från alla tillgängliga källor och erkända institutioner, inklusive domar från Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter, samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk, såsom Europarådet och de europeiska nätverken för högsta domstolar och för domstolsadministrationer.

  (12)  Fastställandet av en generell brist kräver en opartiskt, transparent och kvalitativ bedömning av kommissionen. Denna bedömning bör grunda sig på uppgifter från alla tillgängliga källor och erkända institutioner, inklusive villkor och tidpunkt för medlemsstatens antagande, genomförande och verkställighet av de relevanta kapitlen i unionens regelverk, domar från Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter, Europaparlamentets resolutioner samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer och nätverk, såsom Europarådet och de europeiska nätverken för högsta domstolar och för domstolsadministrationer.

  (Se ändringsförslagen till artikel 5.2 i förslaget)

  Ändringsförslag    8

  Förslag till förordning

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a)  Det är viktigt att de legitima intressena hos de slutliga mottagarna och stödmottagarna inom ramen för det program eller den fond som berörs av åtgärder i händelse av allmänna brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna till fullo skyddas och inte påverkas av överträdelser av regler som dessa mottagare inte är ansvariga för. Kommissionen bör ta hänsyn till de potentiella konsekvenserna för de slutliga mottagarna och stödmottagarna när den föreslår sådana åtgärder och aktivt övervaka att medlemsstaternas iakttar den rättsliga skyldigheten att fortsätta att göra utbetalningar efter det att kommissionen har antagit åtgärder i enlighet med denna förordning. Om en medlemsstat har begått en överträdelse bör kommissionen informera de slutliga mottagarna eller stödmottagarna om deras rättigheter.

  Ändringsförslag    9

  Förslag till förordning

  Skäl 14b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14b)  Kommissionen bör, innan den föreslår konkreta åtgärder, vara skyldig att bedöma de eventuella budgetkonsekvenserna av sådana åtgärder för den berörda medlemsstatens nationella budget, med vederbörlig hänsyn till principerna om proportionalitet och icke-diskriminering.

  Ändringsförslag    10

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning, och med tanke på betydelsen av de ekonomiska konsekvenser som åtgärder enligt denna förordning kan leda till, bör genomförandebefogenheter ges till rådet, som bör agera på grundval av ett förslag från kommissionen. För att göra det lättare att anta de beslut som är nödvändiga för att skydda unionens ekonomiska intressen bör omröstning med omvänd kvalificerad majoritet användas.

  (15)  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning, och med tanke på betydelsen av de ekonomiska konsekvenser som åtgärder enligt denna förordning kan leda till, bör genomförandebefogenheter ges till kommissionen.

  Ändringsförslag    11

  Förslag till förordning

  Skäl 15a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (15a)  Med tanke på deras inverkan på unionens budget bör de åtgärder som vidtas enligt denna förordning träda i kraft först efter det att Europaparlamentet och rådet har godkänt en överföring till en budgetreserv av ett belopp som motsvarar värdet av de antagna åtgärderna. För att säkra ett snabbt beslut om de åtgärder som krävs för att skydda unionens ekonomiska intressen bör sådana överföringar anses vara godkända såvida inte Europaparlamentet eller rådet, vilket ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, inom en fastställd tid ändrar eller förkastar beslutet.

  Ändringsförslag    12

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16)  Innan kommissionen föreslår antagandet av en åtgärd enligt denna förordning bör kommissionen informera den berörda medlemsstaten om varför man anser att en generell brist när det gäller rättsstatens principer föreligger i den medlemsstaten. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommissionen och rådet bör beakta dessa synpunkter.

  (16)  Innan kommissionen föreslår antagandet av en åtgärd enligt denna förordning bör kommissionen informera den berörda medlemsstaten om varför man anser att en generell brist när det gäller rättsstatens principer föreligger i den medlemsstaten. Kommissionen bör omedelbart underrätta Europaparlamentet och rådet om informationsmeddelandet och dess innehåll. Den berörda medlemsstaten bör ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommissionen bör beakta dessa synpunkter.

  Ändringsförslag    13

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17)  Rådet bör upphäva åtgärderna med suspensiv verkan förslag från kommissionen, om den situation som ledde till införandet av dessa åtgärder har åtgärdats i tillräcklig utsträckning.

  (17)  Kommissionen bör upphäva åtgärderna med suspensiv verkan och sända ett förslag till Europaparlamentet och rådet om att helt eller delvis upphäva budgetreserven för åtgärderna i fråga, om den situation som ledde till införandet av dessa åtgärder har åtgärdats i tillräcklig utsträckning.

  Ändringsförslag    14

  Förslag till förordning

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18)  Kommissionen bör hålla Europaparlamentet informerat om åtgärder som föreslås och antas enligt denna förordning,

  utgår

  Ändringsförslag    15

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a)  rättsstaten: det värde som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen, och som inkluderar principerna om laglighet, inbegripet en öppen, ansvarsskyldig, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, effektivt rättsligt skydd av oberoende domstolar, inbegripet grundläggande rättigheter, maktdelning och likhet inför lagen.

  (a)  rättsstaten: de unionsvärden som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och i de kriterier för medlemskap i unionen som anges i artikel 49 i fördraget; rättsstaten inkluderar principerna om laglighet, inbegripet en öppen, ansvarsskyldig, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, effektivt rättsligt skydd av oberoende och opartiska domstolar, inbegripet grundläggande rättigheter, maktdelning och likhet inför lagen.

  Ändringsförslag    16

  Förslag till förordning

  Artikel 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 2a

   

   Övervakning 

   

  Kommissionen ska fortlöpande övervaka och bedöma att unionsrätten genomförs korrekt och att rättsstaten respekteras. 

  Ändringsförslag    17

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Åtgärder

  Villkor för skydd av unionens budget

  (Se ändringsförslagen till artiklarna 3, 4 och 5 i förslaget)

  Motivering

  Rubriken på denna artikel bör anpassas till själva innehållet.

  Ändringsförslag    18

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led f

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (f)  Det snabba och effektiva samarbetet med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och med Europeiska åklagarmyndigheten i deras utredningar eller åtal enligt deras respektive rättsakter och principen om lojalt samarbete.

  (f)  Det snabba och effektiva samarbetet med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och, förutsatt att den berörda medlemsstaten deltar, med Europeiska åklagarmyndigheten i deras utredningar eller åtal enligt deras respektive rättsakter och principen om lojalt samarbete.

  Motivering

  Alla medlemsstater deltar inte i Europeiska åklagarmyndighetens samarbete.

  Ändringsförslag    19

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca)  Att äventyra en medlemsstats möjlighet att iaktta unionsmedborgarskapets skyldigheter, inbegripet förmågan att effektivt genomföra de bestämmelser, normer och den politik som utgör kärnan i unionsrätten.

  Ändringsförslag    20

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Åtgärdernas innehåll

  Åtgärder för skydd av unionens budget

  (Se ändringsförslagen till artiklarna 3, 4 och 5 i förslaget)

  Motivering

  Rubriken på denna artikel bör anpassas till själva innehållet.

  Ändringsförslag    21

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  En eller flera av följande lämpliga åtgärder får antas.

  1.  Om villkoren i artikel 3 är uppfyllda får en eller flera av följande åtgärder antas:

  (Se ändringsförslagen till artiklarna 3 och 5 i förslaget)

  Motivering

  En tydligare ordalydelse föreslås.

  Ändringsförslag    22

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 1 – led a – led 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a)  I förekommande fall, tillfälligt upphävande av indirekt förvaltning och genomförande genom direkt förvaltning i stället.

  Motivering

  I detta ändringsförslag föreslås ytterligare en åtgärd för att skydda unionens budget.

  Ändringsförslag    23

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Om inte beslutet om antagande av åtgärder föreskriver något annat, får inte införandet av lämpliga åtgärder påverka skyldigheten för de offentliga organ som avses i punkt 1 a eller för de medlemsstater som avses i punkt 1 b att genomföra det program eller den fond som berörs av åtgärden, och i synnerhet skyldigheten att göra utbetalningar till slutliga mottagare eller stödmottagare.

  2.  Införandet av de åtgärder som avses i punkt 1 får inte påverka skyldigheten för de offentliga organ som avses i punkt 1 a eller för de medlemsstater som avses i punkt 1 b att genomföra det program eller den fond som berörs av åtgärden, och i synnerhet skyldigheten att göra utbetalningar till slutliga mottagare eller stödmottagare. Kommissionen ska aktivt övervaka huruvida de slutliga mottagarnas och stödmottagarnas lagstadgade rättigheter respekteras. Om kommissionen konstaterar att medlemsstaten underlåter att uppfylla sin rättsliga skyldighet att göra utbetalningar till slutliga mottagare eller stödmottagare och tillgodose deras legitima intressen, ska den vidta alla lämpliga åtgärder för att hjälpa dessa slutliga mottagare eller stödmottagare att driva igenom sina anspråk. Artikel 68.1 b i förordning (EU, Euratom) nr XXXX (förordningen om gemensamma bestämmelser) ska inte tillämpas.

  (Se ändringsförslagen till artiklarna 3 och 5 i förslaget)

  Motivering

  I sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram anser parlamentet att ”de slutliga mottagarna av unionens budget inte på något sätt kan påverkas av överträdelser av regler som de inte är ansvariga för” (se punkt 119). Artikel 68.1 b i den föreslagna förordningen om gemensamma bestämmelser (COM (2018)0375) – som fastställer att den nationella myndigheten är skyldig att garantera utbetalning till stödmottagaren under förutsättning att medel finns tillgängliga – bör därför inte tillämpas i det här fallet.

  Ändringsförslag    24

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3.  De åtgärder som vidtas ska stå i proportion till arten av den generella bristen när det gäller rättsstatens principer, samt hur allvarlig och omfattande den är. De ska i så stor utsträckning som möjligt inriktas på de unionsåtgärder som påverkas eller kan komma att påverkas av denna brist.

  3.  De åtgärder som vidtas ska stå i proportion till arten av den generella bristen när det gäller rättsstatens principer, samt hur allvarlig, långvarig och omfattande den är. De ska i så stor utsträckning som möjligt inriktas på de unionsåtgärder som påverkas eller kan komma att påverkas av denna brist.

  Ändringsförslag    25

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Om kommissionen finner att den har rimliga skäl att tro att villkoren i artikel 3 är uppfyllda, ska den skriftligen meddela medlemsstaten om detta och ange på vilka grunder den baserat sin slutsats.

  1.  Om kommissionen har rimliga skäl att tro att villkoren i artikel 3 är uppfyllda, ska den skriftligen meddela medlemsstaten om detta och ange på vilka grunder den baserat sin slutsats. Kommissionen ska utan dröjsmål underrätta Europaparlamentet och rådet om varje sådant meddelande och dess innehåll.

  Ändringsförslag    26

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2.  Kommissionen får ta hänsyn till all relevant information, inbegripet beslut av Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter samt slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer.

  2.  Kommissionen ska innan den sänder ett skriftligt meddelande enligt punkt 1 ta hänsyn till all relevant information, inbegripet villkor och tidpunkt för medlemsstatens antagande, genomförande och verkställighet av de relevanta kapitlen i unionens regelverk, i förekommande fall beslut av Europeiska unionens domstol, revisionsrättens rapporter och Europaparlamentets resolutioner. Kommissionen ska även ta hänsyn till slutsatser och rekommendationer från relevanta internationella organisationer, särskilt följande:

   

  i)   Venedigkommissionens förteckning över rättsstatskriterier.

   

  ii)   Europarådets rekommendation om domares oberoende, effektivitet och ansvar (CM/Rec(2010)12).

   

  iii)   Venedigkommissionens rapport om rättsväsendets oberoende – del I: domarnas oberoende (CDL-AD (2010)004).

   

  iv)   Venedigkommissionens rapport om europeiska standarder för rättsväsendets oberoende – del II: åklagarväsendet (CDL-AD (2010)040).

   

  v)   De relevanta utvärderings- och efterlevnadsrapporterna från Gruppen av stater mot korruption (Greco).

  Motivering

  En tydligare beskrivning av möjliga källor för vägledning skulle kunna förbättra den föreslagna mekanismens transparens och spårbarhet samt möjligheterna att granska den. Man skulle även öka rättssäkerheten och minska godtyckligheten när det gäller de befogenheter som kommissionen ska tilldelas.

  Ändringsförslag    27

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter och får lämna synpunkter inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen, men som inte får vara kortare än en månad från den dag då slutsatsen meddelades. I sina synpunkter får medlemsstaten föreslå att korrigerande åtgärder antas.

  4.  Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter och får lämna synpunkter inom en tidsfrist som fastställs av kommissionen, som inte får vara kortare än en månad, men inte längre än tre månader från den dag då slutsatsen meddelades. I sina synpunkter får medlemsstaten föreslå att korrigerande åtgärder antas.

  Ändringsförslag    28

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5.  Kommissionen ska beakta de uppgifter som inkommit och eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, samt lämpligheten av eventuella föreslagna korrigerande åtgärder när den fattar beslut om att lägga fram ett förslag till beslut om lämpliga åtgärder eller inte.

  5.  Kommissionen ska beakta de uppgifter som inkommit och eventuella synpunkter från den berörda medlemsstaten, samt lämpligheten av eventuella föreslagna korrigerande åtgärder när den fattar beslut om att anta ett beslut om lämpliga åtgärder eller inte.

  Ändringsförslag    29

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6.  Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller rättsstatens principer, ska den lägga fram ett förslag till genomförandeakt om lämpliga åtgärder till rådet.

  6.  Om kommissionen anser att det föreligger en generell brist när det gäller rättsstatens principer, ska den genom en genomförandeakt anta ett beslut om de åtgärder som avses i artikel 4.

  Ändringsförslag    30

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a.  Samtidigt som kommissionen antar sitt beslut ska den förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag till överföring till en budgetreserv av det belopp som motsvarar värdet av de antagna åtgärderna. Genom undantag från artikel 31.4 och 31.6 i budgetförordningen ska Europaparlamentet och rådet överlägga om förslaget till överföring inom fyra veckor från det att det mottagits av båda institutionerna. Förslaget till överföring ska anses vara godkänt såvida inte Europaparlamentet, med en majoritet av de avgivna rösterna, eller rådet, med kvalificerad majoritet, beslutar att ändra eller förkasta det. Beslutet ska träda i kraft om varken Europaparlamentet eller rådet inom denna period förkastar förslaget till överföring. Om Europaparlamentet eller rådet ändrar förslaget till överföring ska artikel 31.8 i budgetförordningen tillämpas.

  Ändringsförslag    31

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 6b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6b.  I det förslag som läggs fram i enlighet med punkt 6 ska kommissionen se till att de legitima intressena hos de slutliga mottagarna eller stödmottagarna inom ramen för det program eller den fond som berörs av åtgärden skyddas fullt ut. Kommissionen ska även bedöma de eventuella budgetkonsekvenserna av en minskning av unionens finansiering för den berörda medlemsstatens nationella budget, med vederbörlig hänsyn till principerna om proportionalitet och icke-diskriminering.

  (Se ändringsförslagen till artiklarna 3 och 4 i förslaget)

  Motivering

  I sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram ansåg parlamentet att ”de slutliga mottagarna av unionens budget inte på något sätt kan påverkas av överträdelser av regler som de inte är ansvariga för”, att ”unionens budget inte är rätt instrument för att hantera bristande iakttagande av artikel 2 i EU-fördraget”, och att ”eventuella ekonomiska konsekvenser bör bäras av den berörda medlemsstaten oberoende av budgetgenomförandet” (se punkt 119).

  Ändringsförslag    32

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7.  Beslutet ska anses vara antaget av rådet om inte rådet med kvalificerad majoritet beslutar att förkasta kommissionens förslag inom en månad efter det att det antagits av kommissionen.

  utgår

  (Se ändringsförslaget till skäl 15 i förslaget)

  Ändringsförslag    33

  Förslag till förordning

  Artikel 5 – punkt 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  8.  Rådet får genom beslut med kvalificerad majoritet ändra kommissionens förslag och anta den ändrade texten som ett rådsbeslut.

  utgår

  Ändringsförslag    34

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Den berörda medlemsstaten får när som helst till kommissionen överlämna uppgifter som visar att den generella bristen när det gäller rättsstatens principer har åtgärdats eller inte längre föreligger.

  1.  Den berörda medlemsstaten får när som helst till kommissionen överlämna uppgifter som visar att den generella bristen när det gäller rättsstatens principer har åtgärdats i tillräcklig utsträckning eller inte längre föreligger.

  Ändringsförslag    35

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska göra en bedömning av situationen i den berörda medlemsstaten. När de generella brister när det gäller rättsstatens principer som låg till grund för antagandet av lämpliga åtgärder inte längre föreligger, helt eller delvis, ska kommissionen lägga fram ett förslag till beslut om att upphäva dessa åtgärder helt eller delvis till rådet. Det förfarande som anges i artikel 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 och 5.7 ska tillämpas.

  Kommissionen ska, på den berörda medlemsstatens begäran eller på eget initiativ, göra en bedömning av situationen i den medlemsstaten. När de generella brister när det gäller rättsstatens principer som låg till grund för antagandet av ifrågavarande åtgärder inte längre föreligger, helt eller delvis, ska kommissionen anta ett beslut om att upphäva dessa åtgärder helt eller delvis. Kommissionen ska samtidigt förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om att helt eller delvis upphäva den budgetreserv som hänförde sig till de antagna åtgärderna. Det förfarande som anges i artikel 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6a och 5.5b ska tillämpas.

  Motivering

  Kommissionen bör i detta fall ha möjlighet att agera på eget initiativ, och inte endast på den berörda medlemsstatens begäran. En tydligare ordalydelse föreslås också.

  Ändringsförslag    36

  Förslag till förordning

  Artikel 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 7

  utgår

  Information till Europaparlamentet

   

  Kommissionen ska omedelbart informera Europaparlamentet om alla åtgärder som föreslås eller antas enligt artiklarna 4 och 5

   

  Ändringsförslag    37

  Förslag till förordning

  Artikel 7a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7a

   

  Rapportering

   

  Senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen, i synnerhet när det gäller hur effektiva de åtgärder som i förekommande fall antagits varit.

   

  Rapporten ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag.

  Ändringsförslag    38

  Förslag till förordning

  Artikel 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

  ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  Titel

  Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

  Referensnummer

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Ansvarigt/Ansvariga utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  AFCO

  11.6.2018

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Helmut Scholz

  20.6.2018

  Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

         Tillkännagivande i kammaren

         

  5.7.2018

  Behandling i utskott

  1.10.2018

  12.11.2018

   

   

  Antagande

  21.11.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  19

  2

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Pavel Svoboda

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

  19

  +

  ALDE

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

  GUE/NGL

  Helmut Scholz, Barbara Spinelli

  PPE

  Elmar Brok, Danuta Maria Hübner, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pavel Svoboda, Rainer Wieland

  S&D

  Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira

  VERTS/ALE

  Pascal Durand

  2

  -

  ECR

  Morten Messerschmidt

  ENF

  Georg Mayer

  1

  0

  NI

  Kazimierz Michał Ujazdowski

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

  Referensnummer

  COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)

  Framläggande för parlamentet

  3.5.2018

   

   

   

  Ansvarigt/Ansvariga utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  11.6.2018

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  REGI

  11.6.2018

  LIBE

  11.6.2018

  AFCO

  11.6.2018

   

  Associerat/associerade utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  LIBE

  5.7.2018

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Eider Gardiazabal Rubial

  30.8.2018

  Petri Sarvamaa

  30.8.2018

   

   

  Artikel 55 – Gemensamt utskottsförfarande

         Tillkännagivande i kammaren

         

  5.7.2018

  Behandling i utskott

  27.11.2018

   

   

   

  Antagande

  13.12.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  43

  9

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Marco Valli, Derek Vaughan, Marco Zanni

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Caterina Chinnici, Sven Giegold, Karine Gloanec Maurin, Brian Hayes, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Asim Ademov, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Susanne Melior, Luděk Niedermayer, Joachim Schuster, Bart Staes, Henna Virkkunen, Kerstin Westphal

  Ingivande

  18.12.2018

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  43

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Anneli Jäätteenmäki, Nils Torvalds

  ECR

  Bernd Kölmel

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Wim van de Camp, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Giovanni La Via, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

  S&D

  Inés Ayala Sender, José Blanco López, Caterina Chinnici, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Joachim Schuster, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

  VERTS/ALE

  Sven Giegold, Benedek Jávor, Bart Staes, Indrek Tarand

  9

  -

  ECR

  Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk

  EFDD

  Jonathan Bullock, Marco Valli

  ENF

  André Elissen, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Marie-Pierre Vieu

  PPE

  Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu

  3

  0

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan

  PPE

  Asim Ademov

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 10 januari 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy