ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

17.12.2018 - COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Паскал Аримон
Докладчици по становище (*):
Фабио Масимо Касталдо, комисия по външни работи
Елени Теохарус, комисия по развитие
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността


Процедура : 2018/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0470/2018
Внесени текстове :
A8-0470/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0374),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 178, член 209, параграф 1, член 212, параграф 2 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0229/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от ... [1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... [2],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие, както и становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по бюджетен контрол и комисията по култура и образование (A8-0470/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на определени категории региони, като изрично са посочени трансграничните региони.

(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, селските райони, районите, засегнати от индустриален преход, районите с много ниска гъстота на населението и островните и планинските региони.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета21 се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета22 се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление.

(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета21 се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета22 се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки и техните региони си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление.

_________________

_________________

21 [Референтни данни].

21 [Референтни данни].

22 [Референтни данни].

22 [Референтни данни].

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие в дух на сътрудничество на територията на Съюза на различни равнища и да намали съществуващите различия, ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). В процеса следва да се вземат предвид принципите на многостепенно управление и на партньорство, като следва да бъдат укрепени съобразените с местните условия подходи.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Различните компоненти на Interreg следва да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР), описани в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“23 („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да бъде ограничен до сътрудничеството по сухопътните граници, а трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници следва да бъде интегрирано в транснационалния компонент.

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“23 („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да включва сътрудничество както по сухопътните, така и по морските граници, без да се засяга новият компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони.

__________________

__________________

23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017) 534 final, 20.9.2017 г.).

23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017) 534 final, 20.9.2017 г.).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки и една или повече държави или други територии извън Съюза. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза.

(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки или техни региони и една или повече държави или региони, или други територии извън Съюза. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза, като следва също да включва морското трансгранично сътрудничество. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи територии в континенталната част на Съюза, докато морското сътрудничество следва да обхваща териториите около морските басейни и да интегрира трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници през програмния период 2014—2020 г. Следва да се осигури максимална гъвкавост за продължаване на прилагането на досегашното морско трансгранично сътрудничество в рамките на по-широка рамка за морско сътрудничество, по-специално чрез определяне на обхванатата територия, специфичните цели за това сътрудничество, изискванията за партньорство по проекта и създаването на подпрограми и специални управителни комитети.

(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза при пълно спазване на принципа на субсидиарност. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи транснационални територии и когато е приложимо – териториите около морските басейни, които надхвърлят по географски обхват териториите по трансграничните програми.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат със съседните им държави и територии по най-ефективен и опростен начин.

(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден допълнителен специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат с трети държави и отвъдморски страни и територии (ОСТ) или с организации за регионална интеграция и сътрудничество по най-ефективен и опростен начин с оглед на техните специфични особености.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Въз основа на опита с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., компонентът на междурегионалното сътрудничество следва да се съсредоточи по-конкретно върху повишаването на ефективността на политиката на сближаване. Следователно този компонент следва да бъде ограничен до две програми — една за всички видове опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет за програмите по двете цели и за насърчаване на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадени или които предстои да бъдат създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, и една — за подобряване на анализа на тенденциите в развитието. Сътрудничеството по проекти на цялата територия на Съюза следва да бъде включено в новия компонент на междурегионалните иновационни инвестиции и тясно свързано с изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“25, по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация или хранително-вкусовата промишленост. Накрая, интегрираното териториално развитие с акцент върху функционалните градски зони или градските зони следва да бъде концентрирано в рамките на програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и в един придружаващ инструмент — „Европейска инициатива за градовете“. Двете програми по компонента за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Съюза и също така следва да бъдат отворени за участието на трети държави.

(8)  Въз основа на положителния опит с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg, от една страна, и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., от друга страна, междурегионалното сътрудничество чрез обмена на опит и развитието на капацитет за програмите по двете цели („Европейско териториално сътрудничество“ и „Инвестиции за растеж и работни места“) сред градовете и регионите е важен компонент с оглед на намирането на съвместни решения в областта на политиката на сближаване и установяването на устойчиви партньорства. Поради това съществуващите програми, и по-специално насърчаването на сътрудничеството по проекти, включително насърчаването на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), както и макрорегионалните стратегии, следва да бъдат продължени.

__________________

 

24 Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

 

25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ — COM(2017) 376 final, 18.7.2017 г.

 

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции следва да е основана на интелигентната специализация и да се използва в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация, кръговата икономика, социалните иновации, околната среда или хранително-вкусовата промишленост, и за подпомагане на лицата, участващи в стратегиите за интелигентна специализация, да образуват клъстери помежду си с цел да се увеличат иновациите и появата на иновативни продукти, процеси и екосистеми на европейския пазар. Данните сочат, че все още не е преодоляна системната неефективност на етапа на изпитване и утвърждаване в рамките на демонстрирането на нови технологии (напр. главни базови технологии), особено когато иновацията е резултат от интегрирането на допълнителни регионални специализации, вследствие на което се формират иновативни вериги за създаване на стойност. Тази неефективност е особено значима на етапа между пилотните проекти и пълното навлизане на пазара. В някои стратегически технологични и промишлени области МСП понастоящем не могат да разчитат на оптимална, открита и свързана паневропейска демонстрационна инфраструктура. Програмите по инициативата за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Европейския съюз и следва също така да бъдат отворени за участието на ОСТ, трети държави, техните региони и организации за регионална интеграция и сътрудничество, включително съседните най-отдалечени региони. Следва да се насърчават полезните взаимодействия между програмите за междурегионални иновационни инвестиции и други имащи отношение програми на ЕС, като програмите по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, програма „Хоризонт 2020“, цифровия единен пазар и програмата за единния пазар, тъй като те ще засилят въздействието на инвестициите и ще осигурят по-добра стойност за гражданите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Следва да се определят обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.

(9)  Следва да се определят общи обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.

__________________

__________________

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и ПОСТ29 — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното, транснационалното и морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това, подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на максималната сума, определена в съответния правен акт, т.е. до 3% от финансовия пакет по ИПП III и до 4% от финансовия пакет по ИСРМС съгласно член 4, параграф 2, буква а) от ИСРМС.

(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и ПОСТ29 — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното и транснационалното сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на максималната сума, определена в съответния правен акт.

__________________

__________________

27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).

27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).

28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).

28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).

29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).

29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Специално внимание следва да бъде обърнато на регионите, които се превръщат в нови външни граници на Съюза, с цел обезпечаване на необходимата непрекъснатост на текущите програми за сътрудничество.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.

(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията, както и на регионалното и местното развитие. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и полагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Развитието на полезни взаимодействия с външните действия и програмите за развитие на Съюза следва също така да допринася за осигуряване на максимално въздействие, като същевременно се прилага принципът на съгласуваност на политиките за развитие, както е предвидено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Осигуряването на съгласуваност във всички политики на Съюза е от решаващо значение за постигане на ЦУР.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили сътрудничеството с техните съседи, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“31.

(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно подобряването на условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили тяхното сътрудничество с трети държави и ОСТ, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“31.

_________________

_________________

31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017) 623 final от 24.10.2017 г.

31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017) 623 final от 24.10.2017 г.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  В настоящия регламент се установява възможността отвъдморските страни и територии (ОСТ) да участват в програмите по линия на Interreg. Следва да се вземат предвид особеностите на отвъдморските страни и територии и предизвикателствата, пред които са изправени те, за да се улеснят ефективният им достъп и участие.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично, транснационално и морско сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите. В сравнение с програмния период 2014—2020 г. делът на трансграничното сътрудничество следва да бъде намален, като същевременно се увеличи делът на транснационалното и морското сътрудничество, поради интегрирането на морското сътрудничество, и следва да се създаде нов компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони.

(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично и транснационално сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите. Предвид глобализацията сътрудничеството с цел увеличаване на инвестициите в повече работни места и растеж и съвместните инвестиции с други региони обаче следва да се определя и в зависимост от общите характеристики и амбиции, а не непременно от границите, поради което в отговор на състоянието на пазара в международен план следва да се предоставят достатъчно допълнителни средства за новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  В контекста на уникалните и особени обстоятелства на остров Ирландия и предвид подкрепата за сътрудничеството между Севера и Юга по Споразумението от Разпети петък, новата трансгранична програма „PEACE PLUS“ следва да продължи и доразвие работата на предходните програми между пограничните графства на Република Ирландия и Северна Ирландия. Като се има предвид нейното практическото значение е необходимо да се гарантира, че когато програмата действа в подкрепа на мира и помирението, ЕФРР следва също така да допринася за насърчаване на социалната, икономическата и регионалната стабилност в съответните региони, по-специално чрез действия за насърчаване на сближаването между общностите. Като се имат предвид специфичните особености на програмата, тя следва да се управлява по интегриран начин, като приносът на Обединеното кралство се включва в програмата като външен целеви приход. Освен това някои правила относно подбора на операции съгласно настоящия регламент следва да не се прилагат за посочената програма по отношение на операции за подпомагане на мира и помирението.

(18)  В контекста на уникалните и особени обстоятелства на остров Ирландия и предвид подкрепата за сътрудничеството между Севера и Юга по Споразумението от Разпети петък новата трансгранична програма „PEACE PLUS“ трябва да продължи и доразвие работата на предходните програми между пограничните графства на Република Ирландия и Северна Ирландия. Като се има предвид нейното практическо значение, е необходимо да се гарантира, че когато програмата действа в подкрепа на мира и помирението, ЕФРР следва също така да допринася за насърчаване на социалната, икономическата и регионалната стабилност и сътрудничеството в съответните региони, по-специално чрез действия за насърчаване на сближаването между общностите. Като се имат предвид специфичните особености на програмата, тя следва да се управлява по интегриран начин, като приносът на Обединеното кралство се включва в програмата като външен целеви приход. Освен това някои правила относно подбора на операции съгласно настоящия регламент следва да не се прилагат за посочената програма по отношение на операции за подпомагане на мира и помирението.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С оглед постигане на максимално въздействие на Interreg, по-голямата част от подпомагането от страна на Съюза следва да се съсредоточи върху ограничен брой цели на политиката.

(20)  С оглед на постигане на максимално въздействие на Interreg, по-голямата част от подпомагането от страна на Съюза следва да се съсредоточи върху ограничен брой цели на политиката. Следва да се укрепят взаимодействията и допълняемостта между компонентите на Interreg.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР].

(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията, следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР]. Тези специфични разпоредби следва да бъдат прости и ясни, за да се избегне свръхрегулирането и допълнителната административна тежест за държавите членки и бенефициерите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Разпоредбите относно критериите за това операциите да бъдат считани за действително съвместни и основани на сътрудничество, относно партньорството в рамките на операция по Interreg и относно задълженията на водещия партньор, както е посочено по време на програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат продължени. При все това партньорите по Interreg следва да си сътрудничат по всичките четири измерения (разработване, изпълнение, осигуряване на персонал и финансиране), а при сътрудничеството в най-отдалечените региони — по три от четирите измерения, тъй като следва да бъде по-лесно да се комбинира подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране, както на ниво програми, така и на ниво операции.

(22)  Разпоредбите относно критериите за това операциите да бъдат считани за действително съвместни и основани на сътрудничество, относно партньорството в рамките на операция по Interreg и относно задълженията на водещия партньор, както е посочено по време на програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат продължени. Партньорите по Interreg следва да си сътрудничат при разработването и изпълнението, както и при осигуряването на персонал и/или финансирането и при сътрудничеството в най-отдалечените региони — по три от четирите измерения, тъй като следва да бъде по-лесно да се комбинира подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране, както на ниво програми, така и на ниво операции.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  В рамките на програмите за трансгранично сътрудничество междуличностните и малките по мащаб проекти са важен и успешен инструмент за преодоляването на пречките по границите и в трансгранично отношение, насърчаването на контактите между населението на местно равнище и приобщаването по този начин на граничните региони и техните граждани. Междуличностни и малки по мащаб проекти се изпълняват в много области, сред които култура, спорт, туризъм, общо и професионално образование, икономика, наука, опазване на околната среда и екология, здравеопазване, транспорт и малки инфраструктурни проекти, административно сътрудничество, дейности в областта на връзките с обществеността. Както беше посочено и в становището на Комитета на регионите, озаглавено „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“32, междуличностните и малките по мащаб проекти притежават голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на общата цел на програмите за трансгранично сътрудничество.

 

__________________

32 Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Необходимо е да се изяснят правилата, с които се регулират фондовете за малки проекти, които са били прилагани откакто Interreg съществува, но никога не са били обхванати от специални разпоредби. Както е изложено и в становището на Комитета на регионите „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“32, такива фондове за малки проекти играят важна роля за изграждане на доверие между гражданите и институциите, предлагат голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на цялостната цел на програмите за трансгранично сътрудничество чрез преодоляване на пречките по границите и приобщаване на граничните региони и техните граждани. С цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг.

(23)  Откакто съществува Interreg, междуличностните и малките по мащаб проекти се подпомагат посредством фондове за малки проекти или подобни инструменти, които никога не са били обхванати от специални разпоредби, поради което е необходимо да се изяснят правилата, уреждащи тези фондове. С цел запазване на добавената стойност и предимствата на междуличностните и малките по мащаб проекти, включително по отношение на местното и регионалното развитие, както и с цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг.

__________________

 

32 Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).

 

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Поради участието на повече от една държава членка и произтичащите от това по-големи административни разходи, по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ.

(24)  Поради участието на повече от една държава членка и произтичащите от това по-големи административни разходи, включително за регионални звена за контакт (наричани още „антени“), които са важни звена за контакт за вносителите и изпълнителите на проекти и следователно функционират като директна връзка към съвместните секретариати или съответните органи, но по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  С оглед на намаляването на административната тежест Комисията, държавите членки и регионите следва да работят в тясно сътрудничество, за да могат да използват подобрените пропорционални механизми за системата за управление и контрол на дадена програма по Interreg, посочени в член 77 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР].

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Държавите членки следва да бъдат поощрявани да възложат функциите на управляващия орган на ЕГТС или да възложат на такава група, като други трансгранични юридически лица, отговорността за управлението на една подпрограма, интегрирана териториална инвестиция или един или повече фондове за малки проекти или да действа като единствен партньор.

(27)  Когато е целесъобразно, държавите членки следва да делегират функциите на управляващия орган на нова или, когато е приложимо, на съществуваща ЕГТС или да възложат на такава група, като други трансгранични юридически лица, отговорността за управлението на една подпрограма или интегрирана териториална инвестиция или да действа като единствен партньор. Държавите членки следва да дадат възможност на регионалните и местните органи и на други публични органи в отделните държави членки да създават подобни групи за сътрудничество с юридическа правосубектност и следва да осигурят участието на местните и регионалните органи в тяхната дейност.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  С цел да продължи платежната верига, установена за програмния период 2014—2020 г., т.е. от Комисията до водещия партньор чрез сертифициращия орган, платежната верига следва да бъде продължена в рамките на счетоводната функция. Подпомагането от Съюза следва да се изплаща на водещия партньор, освен ако това би довело до двойни такси за конвертиране в евро и обратно в друга валута, или обратното, между водещия партньор и другите партньори.

(28)  С цел да продължи платежната верига, установена за програмния период 2014—2020 г., т.е. от Комисията до водещия партньор чрез сертифициращия орган, платежната верига следва да бъде продължена в рамките на счетоводната функция. Подпомагането от Съюза следва да се изплаща на водещия партньор, освен ако това би довело до двойни такси за конвертиране в евро и обратно в друга валута, или обратното, между водещия партньор и другите партньори. Освен ако не е указано друго, водещият партньор следва да се погрижи останалите партньори да получат пълния размер на финансирането от съответния фонд на Съюза в рамките на договорените между всички партньори срокове и съобразно същата процедура, прилагана по отношение на водещия партньор.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Съгласно член [63, параграф 9] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus] в специфичните за сектора правила се отчитат нуждите по програмите за европейско териториално сътрудничество (Interreg), по-специално по отношение на функцията по одит. Следователно разпоредбите относно годишното одитно становище, годишния контролен доклад и одитите на операциите следва да се опростят и адаптират към посочените програми, включващи повече от една държава членка.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са събрали средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. По-специално на управляващия орган не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава.

(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са възстановили средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. Освен това свързаните със събиранията процедури следва да се определят и договарят от мониторинговия комитет. На управляващия орган обаче не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 30а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a)  Уместно е да се насърчава финансова дисциплина. Същевременно уредбата за отмяна на поетите бюджетни задължения следва да бъде съобразена със сложността на програмите по Interreg и тяхното изпълнение.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление.

(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила относно това как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват, когато това е приложимо, процедурите на Комитета, създаден съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.

(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това, по целесъобразност, програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват процедурите на Комитета, установени в Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 36а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a)  Насърчаването на европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е един от най-важните приоритети на политиката на сближаване на Съюза. Подкрепата за МСП за разходи по проекти по линия на ЕТС вече е групово освободена съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (Общ регламент за групово освобождаване (ОРГО). Специални разпоредби във връзка с регионалната помощ за инвестиции от страна на предприятията, независимо от техния размер, са включени също в Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. и в раздела за регионалната помощ от ОРГО. Като се вземе предвид натрупаният опит, помощта за проекти за европейско териториално сътрудничество следва да има ограничено влияние върху конкуренцията и търговията между държавите членки и поради това Комисията следва да може да обяви, че тази помощ е съвместима с вътрешния пазар и че финансирането, предоставено в подкрепа на проектите по линия на ЕТС, може да бъде групово освободено.

 

_____________________

 

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

Насоки за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. (ОВ C 209, 23.7.2013 г., стр. 1).

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в рамките на Съюза и между държавите членки и съседни трети държави, партньорски държави, други територии или отвъдморски страни и територии (ОСТ) съответно.

1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед на насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и техните региони в рамките на Съюза и между държавите членки, техните региони и трети държави, партньорски държави, други територии или отвъдморски страни и територии (ОСТ) или съответно организации за регионална интеграция и сътрудничество или група от трети държави, членуващи в регионална организация.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „трансгранично юридическо лице“ означава юридическо лице, учредено в съответствие със законодателството на една от участващите държави в програма по Interreg, при условие че е създадено от териториални органи или други организации от поне две участващи държави.

(4)  „трансгранично юридическо лице“ означава юридическо лице, в т.ч. еврорегион, учредено в съответствие със законодателството на една от участващите държави в програма по Interreg, при условие че е създадено от териториални органи или други организации от поне две участващи държави.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  „организация за регионална интеграция и сътрудничество“ означава група от държави членки или региони от една и съща географска област, чиято цел е по-тясно сътрудничество по въпроси от общ интерес.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  трансграничното сътрудничество между съседни региони за насърчаване на интегрирано регионално развитие (компонент 1):

(1)  трансграничното сътрудничество между съседни региони за насърчаване на интегрирано и хармонично регионално развитие (компонент 1):

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или

a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:

б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  транснационалното и морското сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в Гренландия, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция („компонент 2“; когато се отнася само до транснационално сътрудничество: „компонент 2A“; когато се отнася само до морско сътрудничество: „компонент 2Б“);

(2)  транснационалното сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в ОСТ, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция („компонент 2“);

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и съседните им трети държави или партньорски държави или ОСТ, или няколко от тях, за улесняване на тяхната регионална интеграция в рамките на тяхната група съседни държави (компонент 3);

(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и съседните им трети държави или партньорски държави или ОСТ, или организации за регионална интеграция и сътрудничество, или няколко от тях, за улесняване на тяхната регионална интеграция и хармонично развитие в рамките на тяхната група съседни държави (компонент 3);

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iа (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ia)  изпълнението на общи междурегионални проекти за развитие;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iб (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iб)  развитието на капацитет между партньорите в целия Съюз във връзка с:

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiа (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iia)  установяването и разпространението на добри практики с оглед на тяхното прехвърляне предимно към оперативни програми в рамките на целта „Инвестиции за растеж и работни места“;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiб (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiб)  обмен на опит за установяване, прехвърляне и разпространение на най-добри практики в областта на устойчивото развитие на градските райони, включително връзките между градските и селските райони;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – подточка iiiа (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiiа)  създаването, функционирането и използването на европейския трансграничен механизъм съгласно посоченото в Регламент (ЕС) .../... [нов европейски трансграничен механизъм];

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  междурегионалните иновационни инвестиции чрез търговската реализация и разгръщането на междурегионални иновационни проекти, които са с потенциал за стимулиране на развитието на европейските вериги за създаване на стойност (компонент 5).

заличава се

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни граници с трети държави или партньорски държави.

1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни или морски граници с трети държави или партньорски държави, без да се засягат евентуалните корекции, необходими с цел да се гарантира постигнатото сближаване и приемственост в районите по програмите за сътрудничество, определени за програмния период 2014 – 2020 г.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регионите по морските граници, които са свързани над морето чрез фиксирана връзка, също се подпомагат по линия на трансграничното сътрудничество.

заличава се

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андора и Монако.

3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андора, Монако и Сан Марино.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички сухопътни граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС.

4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички сухопътни или морски граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5  Географско покритие на транснационалното и морското сътрудничество

Географско покритие на транснационалното сътрудничество

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Що се отнася до транснационалното и морското сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, обхващащи съседни функционални области, като се вземат предвид, когато е приложимо, макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни.

1.  Що се отнася до транснационалното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, обхващащи съседни функционални области, без да се засягат евентуалните корекции, необходими с цел да се гарантира постигнатото сближаване и приемственост в районите по програмите за сътрудничество, определени за програмния период 2014 – 2020 г., и като се вземат предвид, когато е приложимо, макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмите по Interreg за транснационално и морско сътрудничество могат да обхващат:

Програмите по Interreg за транснационално сътрудничество могат да обхващат:

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Гренландия;

б)  ОСТ, които ползват подкрепата, предоставяна по линия на ПОСТ;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Регионите, третите държави или партньорските държави, изброени в параграф 2, се региони от ниво 2 по NUTS или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони.

3.  Регионите, третите държави, партньорските държави или ОСТ, изброени в параграф 2, са региони от ниво 2 по NUTS или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмите по Interreg в най-отдалечените региони могат да обхващат съседни партньорски държави, подпомагани по линия на ИСРМС, или ОСТ, подпомагани по линия на ПОСТ, или и двете.

2.  Програмите по Interreg в най-отдалечените региони могат да обхващат партньорски държави, подпомагани по линия на ИСРМС, ОСТ, подпомагани по линия на ПОСТ, организации за регионално сътрудничество или комбинация от две или всичките три възможности.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Географско покритие на междурегионалното сътрудничество и междурегионалните иновационни инвестиции

Географско покритие на междурегионалното сътрудничество

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Цялата територия на Съюза се ползва от подпомагане по линия на ЕФРР за всяка програма по компонент 4 на Interreg или за междурегионалните иновационни инвестиции по компонент 5.

1.  Цялата територия на Съюза се ползва от подпомагане по линия на ЕФРР, включително най-отдалечените региони, за всяка програма по компонент 4 на Interreg.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмите по компонент 4 на Interreg могат да обхващат цялата територия или част от територията на третите държави, партньорските държави, други територии или ОСТ, посочени в членове 4, 5 и 6, независимо дали те се подпомагат по линия на инструментите на ЕС за външно финансиране.

2.  Програмите по компонент 4 на Interreg могат да обхващат цялата територия или част от територията на третите държави, партньорските държави, други територии или ОСТ, посочени в членове 4, 5 и 6, независимо дали те се подпомагат по линия на инструментите на ЕС за външно финансиране. Третите държави могат да участват в тези програми, при условие че предоставят част от финансирането под формата на външни целеви приходи.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Актът за изпълнение, посочен в параграф 1, съдържа също така списък на тези региони от ниво 3 по NUTS на Съюза, които се вземат предвид при разпределянето на средства от ЕФРР за трансгранично сътрудничество по всички вътрешни граници и по външните граници, обхванати от инструментите на ЕС за външно финансиране, както и списък на тези региони от ниво 3 по NUTS, които се вземат предвид за целите на разпределянето по компонент 2Б и са посочени в член 9, параграф 3, буква а).

2.  Актът за изпълнение, посочен в параграф 1, съдържа също така списък на тези региони от ниво 3 по NUTS на Съюза, които се вземат предвид при разпределянето на средства от ЕФРР за трансгранично сътрудничество по всички вътрешни граници и по външните граници, обхванати от инструментите на ЕС за външно финансиране.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Региони на трети държави или на партньорски държави или територии извън Съюза, които не получават подпомагане по линия на ЕФРР или на инструмент на ЕС за външно финансиране, също се упоменават в списъка, посочен в параграф 1.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ресурсите по линия на ЕФРР за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 8 430 000 000 EUR от общите налични ресурси за поемане на бюджетни задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за програмния период 2021—2027 г., посочени в член [102, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

1.  Ресурсите за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 11 165 910 000 EUR (по цени от 2018 г.) от общите налични ресурси за поемане на бюджетни задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за програмния период 2021—2027 г., посочени в член [103, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ресурсите, посочени в параграф 1, се разпределят, както следва:

2.  10 195 910 000 EUR (91,31%) от ресурсите, посочени в параграф 1, се разпределят, както следва:

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  52,7% (т.е. общо 4 440 000 000 EUR) за трансгранично сътрудничество (компонент 1);

a)  7 500 000 000 EUR (67,16%) за трансгранично сътрудничество (компонент 1);

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  31,4% (т.е. общо 2 649 900 000 EUR) за транснационално и морско сътрудничество (компонент 2);

б)  1 973 600 880 EUR (17,68%) за транснационално сътрудничество (компонент 2);

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  3,2% (т.е. общо 270 100 000 EUR) за сътрудничество в най-отдалечените региони (компонент 3);

в)  357 309 120 EUR (3,2%) за сътрудничество в най-отдалечените региони (компонент 3);

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  1,2% (т.е. общо 100 000 000 EUR) за междурегионално сътрудничество (компонент 4);

г)  365 000 000 EUR (3,27%) за междурегионално сътрудничество (компонент 4);

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  11,5% (т.е. общо 970 000 000 EUR) за междурегионални иновационни инвестиции (компонент 5).

заличава се

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  регионите от ниво 3 по NUTS за компонент 1 и тези региони от ниво 3 по NUTS за компонент 2Б, включени в акта за изпълнение съгласно член 8, параграф 2;

a)  регионите от ниво 3 по NUTS за компонент 1, включени в акта за изпълнение съгласно член 8, параграф 2;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  регионите от ниво 2 по NUTS за компоненти 2А и 3.

б)  регионите от ниво 2 по NUTS за компонент 2.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  регионите от нива 2 и 3 по NUTS за компонент 3.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Сума в размер на 970 000 000 EUR (8,69%) от ресурсите по параграф 1 се разпределя за новата инициатива за междурегионални иновационни инвестиции, посочена в член 15а (нов).

 

В случай че до 31 декември 2026 г. Комисията не е поела бюджетни задължения за всички налични ресурси по параграф 1 за подбрани в рамките на инициативата проекти, неусвоените средства се преразпределят пропорционално между компоненти 1 – 4.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагането от ЕФРР за отделните външни трансгранични програми по Interreg се предоставя, при условие че от ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС бъдат предоставени равностойни суми съгласно приложимите стратегически програмни документи. По отношение на еквивалентността се прилага максимална сума, определена в законодателния акт за ИПП ІІІ или ИСРМС.

Подпомагането от ЕФРР за отделните външни трансгранични програми по Interreg се предоставя, при условие че от ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС бъдат предоставени поне равностойни суми съгласно приложимите стратегически програмни документи. По отношение на вноската се прилага максимална сума, определена в законодателния акт за ИПП ІІІ или ИСРМС.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  програмата по Interreg не може да бъде изпълнена съгласно плана поради възникнали проблеми в отношенията между участващите държави.

б)  в надлежно обосновани случаи, когато програмата по Interreg не може да бъде изпълнена съгласно плана поради възникнали сериозни проблеми в отношенията между участващите държави.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на програма по компонент 2 на Interreg, която вече е одобрена от Комисията, участието на партньорска държава или на Гренландия се прекратява, ако е изпълнено едно от условията, посочени в параграф 3, първа алинея, букви а) и б).

По отношение на програма по компонент 2 на Interreg, която вече е одобрена от Комисията, участието на партньорска държава или на ОСТ се прекратява, ако е изпълнено едно от условията, посочени в параграф 3, първа алинея, букви а) и б).

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  програмата по Interreg да бъде прекратена изцяло, по-специално когато основните общи предизвикателства пред развитието не могат да бъдат разрешени без участието на посочената партньорска държава или на Гренландия;

a)  програмата по Interreg да бъде прекратена изцяло, по-специално когато основните общи предизвикателства пред развитието не могат да бъдат разрешени без участието на посочената партньорска държава или на ОСТ;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  програмата по Interreg да продължи без участието на посочената партньорска държава или на Гренландия.

в)  програмата по Interreg да продължи без участието на посочената партньорска държава или на ОСТ.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато трета държава или партньорска държава, даваща принос за програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочения принос по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изискват да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея.

6.  Когато трета държава, партньорска държава или ОСТ, участваща във финансирането на програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочената вноска по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изисква(т) да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея от настоящия член.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процентът на съфинансиране на равнището на всяка програма по Interreg не може да бъде по-голям от 70%, освен ако по отношение на външните трансгранични програми или програмите по компонент 3 на Interreg се определи по-висок процент съответно в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] или Решение [ПОСТ] на Съвета или във всеки друг акт, приет на тяхно основание.

Процентът на съфинансиране на равнището на всяка програма по Interreg не може да бъде по-голям от 80%, освен ако по отношение на външните трансгранични програми или програмите по компонент 3 на Interreg се определи по-висок процент съответно в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] или Решение [ПОСТ] на Съвета или във всеки друг акт, приет на тяхно основание.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В допълнение към специфичните цели на ЕФРР, определени в член [2] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и, където е приложимо, външните финансови инструменти на Съюза също могат да предоставят принос за специфичните цели по ЦП 4, както следва:

3.  В допълнение към специфичните цели на ЕФРР, определени в член [2] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и където е приложимо, външните финансови инструменти на Съюза също предоставят принос за специфичните цели по ЦП 4, както следва:

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  по програми по компонент 1 и на Interreg:

a)  по програми по компонент 1 и 2 на Interreg:

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони;

ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите, включително междуличностни проекти, участниците от гражданското общество и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават също така принос за външната специфична цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита на мигрантите.

5.  По програмите по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg ЕФРР и където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране може да дават също така принос за специфичната цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита и икономическа и социална интеграция на мигрантите и бежанците, ползващи се с международна закрила.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Допълнително 15% от средствата от ЕФРР и, където е приложимо, от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, за всяка една програма по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, се разпределят за специфичната цел по Interreg „по-добро управление на Interreg“ или върху външната специфична цел по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“.

2.  До 15% от средствата от ЕФРР и където е приложимо, от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ за всяка една програма по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, се разпределят за специфичната цел по Interreg „по-добро управление на Interreg“, а до 10% може да бъдат разпределени за специфичната цел по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато с програма по компонент на Interreg се подпомага макрорегионална стратегия, общата сума от ЕФРР и, където е приложимо, общата разпределена сума от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, се планират за целите на същата стратегия.

3.  Когато с програма по компонент 1 или 2 на Interreg се подпомага макрорегионална стратегия или стратегия за морски басейн, най-малко 80% от сумата от ЕФРР и където е приложимо, част от разпределената сума от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, допринасят за целите на същата стратегия.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато с програма по компонент 2Б на Interreg се подпомага макрорегионална стратегия или стратегия за морските басейни, поне 70% от общата сума от ЕФРР и където е приложимо, разпределената сума от инструментите на ЕС за външно финансиране по приоритети, различни от техническа помощ, се разпределят за целите на същата стратегия.

заличава се

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15а

 

Междурегионални иновационни инвестиции

 

1. Средствата, посочени в член 9, параграф 5а (нов), се разпределят за нова инициатива за междурегионални иновационни инвестиции, предназначена за:

 

a) търговска реализация и разгръщане на общи иновационни проекти, които са с потенциал за стимулиране на развитието на европейските вериги за създаване на стойност;

 

б) обединяване на изследователи, предприятия, организации на гражданското общество и публични администрации, участващи в стратегии за интелигентна специализация и социални иновации на национално или регионално равнище;

 

в) пилотни проекти, чиято цел е да определят или подлагат на изпитвания нови решения на регионално и местно равнище в областта на развитието, които се основават на стратегиите за интелигентна специализация; или

 

г) обмен на опит в областта на иновациите с цел извличане на ползи от опита, придобит в рамките на регионалното или местното развитие.

 

2. За да се спази принципът за европейско териториално сближаване, с приблизително еднакъв дял от финансовите средства, тези инвестиции са насочени към създаването на връзки между по-слабо развитите и водещите региони чрез увеличаване на капацитета за интегриране и повишаване на съществуваща или новосъздадена стойност от ЕС на регионалните иновационни екосистеми в по-слабо развитите региони, а също така и на капацитета за участие в партньорства с други региони.

 

3. Комисията осъществява тези инвестиции при пряко или непряко управление. При определянето на дългосрочната работна програма и съответните покани работата ѝ се подпомага от експертна група.

 

4. Цялата територия на Съюза се подпомага от ЕФРР с оглед на междурегионалните иновационни инвестиции. Третите държави могат да участват в тези инвестиции, при условие че допринасят за финансирането под формата на външни целеви приходи.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление, и програмите по компонент 5, които се изпълняват при пряко или непряко управление.

1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление след консултации със заинтересованите страни.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ изготвят програма по Interreg в съответствие с образеца от приложението, за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

2.  Участващите държави членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество изготвят програма по Interreg в съответствие с образеца от приложението, за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Участващите държави членки изготвят програма по Interreg в сътрудничество с партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

Участващите държави членки изготвят програма по Interreg в сътрудничество с партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР]. При подготовката на програмите по Interreg в рамките на макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни държавите членки и партньорите по програмите следва да вземат предвид тематичните приоритети на съответните макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни и да се консултират със съответните участници. Държавите членки и партньорите по програмите създават предварителен механизъм, който да гарантира, че всички участници на равнище макрорегион и морски басейн, органите на програмите по ETC, регионите и държавите ще проведат обсъждания в началото на програмния период, за да вземат съвместно решение относно приоритетите за всяка програма. Ако е целесъобразно, тези приоритети се привеждат в съответствие с плановете за действие в рамките на макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, представя програма по Interreg пред Комисията до [датата на влизане в сила плюс девет месеца] от името на всички участващи държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ.

Държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, представя една или повече програми по Interreg пред Комисията до [датата на влизане в сила плюс дванадесет месеца] от името на всички участващи държави членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от това, програма по Interreg, включваща подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране, се представя от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, не по-късно от шест месеца след приемането от страна на Комисията на съответния стратегически програмен документ съгласно член 10, параграф 1 или когато това се изисква съгласно съответния основен акт на един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.

Независимо от това програма по Interreg, включваща подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране, се представя от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, не по-късно от дванадесет месеца след приемането от страна на Комисията на съответния стратегически програмен документ съгласно член 10, параграф 1 или когато това се изисква съгласно съответния основен акт на един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В надлежно обосновани случаи и със съгласието на Комисията, с цел увеличаване на ефикасността на изпълнението на програмата и постигането на по-мащабни операции, съответната държава членка може да реши да прехвърли на програмите по Interreg до [x]% от сумата на разпределените средства от ЕФРР за съответната програма по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за същия регион. Прехвърлената сума представлява отделен приоритет или отделни приоритети.

3.  С цел увеличаване на ефикасността на изпълнението на програмата и постигането на по-мащабни операции, съответната държава членка може да реши да прехвърли на програмите по Interreg до 20% от сумата на разпределените средства от ЕФРР за съответната програма по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ за същия регион. Всяка държава членка съобщава предварително на Комисията, че възнамерява да се възползва от тази възможност за прехвърляне, и излага пред нея мотивите за решението си. Прехвърлената сума представлява отделен приоритет или отделни приоритети.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  обобщение на основните общи предизвикателства, като се вземат предвид:

б)  обобщение на основните общи предизвикателства, като се вземат предвид по-специално:

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  съвместните инвестиционни потребности и взаимно допълване с други форми на подпомагане;

ii)  съвместните инвестиционни потребности и взаимно допълване с други форми на подпомагане и потенциалните полезни взаимодействия, които трябва да бъдат постигнати;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  извлечените поуки от опита в миналото;

iii)  извлечените поуки от опита в миналото и начинът, по който те са взети предвид в програмата;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  обосновка за избраните цели на политиката и специфичните цели на Interreg, съответните приоритети, специфични цели и форми на подпомагане, разглеждане, когато е целесъобразно, на липсващите връзки в трансграничната инфраструктура;

в)  обосновка за избраните цели на политиката и специфичните цели на Interreg, съответните приоритети и разглеждане, когато е целесъобразно, на липсващите връзки в трансграничната инфраструктура;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  съответните видове дейности, включително списък на планираните операции от стратегическо значение, и очакваният им принос за тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, когато е целесъобразно;

i)  съответните видове дейности, включително списък на планираните операции от стратегическо значение, и очакваният им принос за тези специфични цели и за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, когато е целесъобразно, съответно наборът от критерии и съответстващите прозрачни критерии за подбор за тези операции;

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  основните целеви групи;

заличава се

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка v

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v)  планираното използване на финансови инструменти;

заличава се

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  за програми по компонент 2 на Interreg, подпомагани от ПОСТ, разпределение по инструменти за финансиране („ЕФРР“ и „ПОСТ Гренландия“);

iii)  за програми по компонент 2 на Interreg, подпомагани от ПОСТ, разпределение по инструменти за финансиране („ЕФРР“ и „ПОСТ“);

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  по отношение на таблицата, посочена в параграф 4, буква ж), подточка ii), тя включва само сумите за годините 2021—2025.

заличава се

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се установява процедурата за създаване на съвместен секретариат;

б)  се установява процедурата за създаване на съвместен секретариат и когато е приложимо, се подкрепят структури за управление в държавите членки или в трети държави;

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията оценява всяка програма по Interreg и съответствието ѝ с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент, а в случай на подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране и когато е приложимо — нейната съгласуваност с многогодишния стратегически документ съгласно член 10, параграф 1 или съответната стратегическа програмна рамка съгласно съответния основен акт на един или повече от посочените инструменти.

1.  Комисията оценява в условията на пълна прозрачност всяка програма по Interreg и съответствието ѝ с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент, а в случай на подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране и когато е приложимо — нейната съгласуваност с многогодишния стратегически документ съгласно член 10, параграф 1 от настоящия регламент или съответната стратегическа програмна рамка съгласно съответния основен акт на един или повече от посочените инструменти.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ правят преглед на програмата по Interreg, като вземат предвид коментарите, направени от Комисията.

3.  Участващите държави членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество правят преглед на програмата по Interreg, като вземат предвид коментарите, направени от Комисията.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с който тя одобрява всяка програма по Interreg, не по-късно от шест месеца след датата на представяне на програмата от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган.

4.  Комисията приема решение чрез акт за изпълнение, с който тя одобрява всяка програма по Interreg, не по-късно от три месеца след датата на представяне на преразгледаната програма от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавата членка, която е домакин на управляващия орган, може да представи мотивирано искане за изменение на програма по Interreg заедно с изменената програма, в която се определя очакваното въздействие на това изменение върху постигането на целите.

1.  След консултация с местните и регионалните органи и в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР)] държавата членка, която е домакин на управляващия орган, може да представи мотивирано искане за изменение на програма по Interreg заедно с изменената програма, в която се определя очакваното въздействие на това изменение върху постигането на целите.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията оценява съответствието на изменението с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент и може да направи коментари в рамките на три месеца от представянето на изменената програма.

2.  Комисията оценява съответствието на изменението с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент и може да направи коментари в рамките на един месец от представянето на изменената програма.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави или ОСТ правят преглед на изменената програма и вземат предвид коментарите, направени от Комисията.

3.  Участващите държави членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество правят преглед на изменената програма и вземат предвид коментарите, направени от Комисията.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма по Interreg не по-късно от шест месеца след представянето му от държавата членка.

4.  Комисията одобрява изменението на дадена програма по Interreg не по-късно от три месеца след представянето му от държавата членка.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По време на програмния период държавата членка може да прехвърли до 5% от първоначално разпределената сума по даден приоритет и не повече от 3% от бюджета на програмата към друг приоритет на същата програма по Interreg.

След консултация с местните и регионалните органи и в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] по време на програмния период държавата членка може да прехвърли до 10% от първоначално разпределената сума по даден приоритет и не повече от 5% от бюджета на програмата към друг приоритет на същата програма по Interreg.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посоченият мониторингов комитет може да създаде един или, по-специално в случай на подпрограми, повече управителни комитети, които действат под негова отговорност по отношение на подбора на операции.

Посоченият мониторингов комитет може да създаде един или, по-специално в случай на подпрограми, повече управителни комитети, които действат под негова отговорност по отношение на подбора на операции. Управителните комитети прилагат принципа на партньорство, определен в член 6 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР], и включват партньори от всички участващи държави членки.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Управляващият орган се консултира с Комисията и взема предвид коментарите ѝ преди първоначалното представяне на критериите за подбор пред мониторинговия комитет или, когато е приложимо, управителния комитет. Същото се отнася и за всички последващи изменения на посочените критерии.

3.  Управляващият орган уведомява Комисията преди първоначалното представяне на критериите за подбор пред мониторинговия комитет или, когато е приложимо, управителния комитет. Същото се отнася и за всички последващи изменения на посочените критерии.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При подбора на операции мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет:

4.  Преди мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет да подбере операции, управляващият орган:

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този документ се посочват също така задълженията на водещия партньор по отношение на събиранията съгласно член 50. Тези задължения се определят от мониторинговия комитет. Независимо от това, водещ партньор, намиращ се в държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ, различна от тази на своя партньор, не е длъжен да извършва събиране чрез съдебно производство.

В този документ се посочват също така задълженията на водещия партньор по отношение на събиранията съгласно член 50. Свързаните със събиранията процедури се определят и договарят от мониторинговия комитет. Независимо от това, водещ партньор, намиращ се в държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ, различна от тази на своя партньор, не е длъжен да извършва събиране чрез съдебно производство.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В операции, подбрани по компоненти 1, 2 и 3, участват участници от поне две участващи държави, поне един от които е бенефициер от държава членка.

В операции, подбрани по компоненти 1, 2 и 3, участват участници от поне две участващи държави или ОСТ, поне един от които е бенефициер от държава членка.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Операция по Interreg може да се изпълнява на територията на една-единствена държава, при условие че въздействието и ползите за програмния район са посочени в заявлението за операцията.

2.  Операция по Interreg може да се изпълнява на територията на една-единствена държава или ОСТ, при условие че въздействието и ползите за програмния район са посочени в заявлението за операцията.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Партньорите си сътрудничат при разработването, изпълнението, осигуряването на персонал и финансирането на операциите по Interreg.

Партньорите си сътрудничат при разработването и изпълнението, както и при осигуряването на персонал и/или финансирането на операциите по Interreg. Полага се усилие за ограничаване на броя на партньорите за всяка операция по Interreg до не повече от десетима.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За операции по програми по компонент 3 на Interreg се изисква партньорите от най-отдалечените региони и трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по три от четирите измерения, посочени в първа алинея.

За операции по програми по компонент 3 на Interreg се изисква партньорите от най-отдалечените региони и от трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по две от четирите измерения, посочени в първа алинея.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трансгранично юридическо лице или ЕГТС може да бъде единствен партньор в операция по програмите по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, при условие че неговите членове включват партньори от поне две участващи държави.

Трансгранично юридическо лице или ЕГТС може да бъде единствен партньор в операция по програмите по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg, при условие че неговите членове включват партньори от поне две участващи държави или ОСТ.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Единственият партньор обаче може да бъде регистриран в държава членка, неучастваща в същата програма, при положение че са изпълнени условията по член 23.

заличава се

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приносът от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране за фонд за малки проекти в рамките на определена програма по Interreg не може да надхвърля 20 000 000 EUR или 15% от общия размер на отпуснатите средства за програмата по Interreg, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска.

Общият принос от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране за един или повече фондове за малки проекти в рамките на определена програма по Interreg не може да надхвърля 20% от общия размер на отпуснатите средства за програмата по Interreg и възлиза на поне 3% от общия размер на отпуснатите средства в случая на програма по Interreg за трансгранично сътрудничество.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Бенефициерът на фонд за малки проекти е трансгранично юридическо лице или ЕГТС.

2.  Бенефициерът на фонд за малки проекти е публичноправна или частноправна организация, субект със или без правосубектност или физическо лице, отговарящо за започването на операциите или за започването и изпълнението им.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Разходите за персонал и непреките разходи, генерирани на ниво бенефициер за управлението на фонда за малки проекти, не надвишават 20% от общия размер на допустимите разходи за съответния фонд за малки проекти.

5.  Разходите за персонал и други преки разходи, съответстващи на категориите разходи в членове 39 – 42, както и непреките разходи, генерирани на ниво бенефициер за управлението на фонда или фондовете за малки проекти, не надвишават 20% от общия размер на допустимите разходи за съответния фонд или фондове за малки проекти.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато публичният принос за даден малък проект не надвишава 100 000 EUR, приносът от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране е под формата на единични разходи, еднократни суми или единни ставки, с изключение на проектите, за които подпомагането представлява държавна помощ.

Когато публичното финансиране за даден малък проект не надвишава 100 000 EUR, финансирането от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране е под формата на единични разходи, еднократни суми или единни ставки.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато общите разходи за всяка операция не надвишават 100 000 EUR, размерът на помощта за един или повече малки проекти може да се определи въз основа на проектобюджет, изготвен за всеки отделен случай и одобрен предварително от органа, извършващ подбора на съответната операция.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Освен ако в споразуменията по параграф 1, буква а) не е предвидено друго, водещият партньор гарантира, че останалите партньори получават общата сума на предоставения от съответния фонд на Съюза принос възможно най-бързо и изцяло. Не се приспада или удържа каквато и да е сума и не се начислява специална такса или друга такса със същия ефект, която би намалила тези суми за останалите партньори.

2.  Освен ако в споразуменията по параграф 1, буква а) не е предвидено друго, водещият партньор гарантира, че останалите партньори получават общата сума на предоставеното от съответния фонд на Съюза финансиране изцяло и в рамките на договорените между всички партньори срокове и съобразно същата процедура, прилагана по отношение на водещия партньор. Не се приспада или удържа каквато и да е сума и не се начислява специална такса или друга такса със същия ефект, която би намалила тези суми за останалите партньори.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки бенефициер в държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ, участващ в програма по Interreg, може да бъде определен за водещ партньор.

Всеки бенефициер в държава членка, участващ в програма по Interreg, може да бъде определен за водещ партньор.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от това държавите членки, третите държави, партньорските държави или ОСТ, участващи в дадена програма по Interreg, могат да се споразумеят, че даден партньор, който не получава подпомагане от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, може да бъде определен за водещ партньор.

заличава се

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Техническата помощ за всяка програма по Interreg се възстановява под формата на единна ставка, чрез прилагане на процентите, посочени в параграф 2, към допустимите разходи, включени във всяко заявление за плащане в съответствие с [член 85, параграф 3, букви а) или в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР], по целесъобразност.

1.  Техническата помощ за всяка програма по Interreg се възстановява под формата на единна ставка, чрез прилагане на процентите, посочени в параграф 2, за 2021 и 2022 г. към годишните вноски от предварителното финансиране съобразно букви а) и б) от член 49, параграф 2 от настоящия регламент и след това към допустимите разходи, включени във всяко заявление за плащане в съответствие с [член 85, параграф 3, букви а) или в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР], по целесъобразност за следващите години.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за програми по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 6%;

a)  за програми по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 7%;

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за програми по компоненти 2, 3 и 4 на Interreg, за ЕФРР и, когато е приложимо, за инструментите на ЕС за външно финансиране: 7%.

в)  за програми по компоненти 2, 3 и 4 на Interreg, за ЕФРР и когато е приложимо, за инструментите на ЕС за външно финансиране: 8%.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок от три месеца от датата на нотифициране на държавите членки на решението на Комисията за приемане на дадена програма по Interreg държавите членки и, когато е приложимо, третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програмата, със съгласието на управляващия орган, създават комитет за мониторинг на изпълнението на съответната програма по Interreg („мониторингов комитет“).

1.  В срок от три месеца от датата на нотифициране на държавите членки на решението на Комисията за приемане на дадена програма по Interreg държавите членки и когато е приложимо, третите държави, партньорските държави, ОСТ или организации за регионална интеграция и сътрудничество, участващи в програмата, със съгласието на управляващия орган, създават комитет за мониторинг на изпълнението на съответната програма по Interreg („мониторингов комитет“).

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Мониторинговият комитет се председателства от представител на държавата членка, която е домакин на управляващия орган, или от представител на управляващия орган.

заличава се

Когато процедурният правилник на мониторинговия комитет определя ротационно председателство, мониторинговият комитет може да се председателства от представител на трета държава, партньорска държава или ОСТ и да се съпредседателства от представител на държавата членка или на управляващия орган, и обратно.

 

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Управляващият орган публикува процедурния правилник на мониторинговия комитет и всички данни и информация, споделена с мониторинговия комитет, на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.

6.  Управляващият орган публикува процедурния правилник на мониторинговия комитет, обобщението на данните и информацията, както и всички решения, споделени с мониторинговия комитет, на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съставът на мониторинговия комитет на всяка програма по Interreg се одобрява от държавите членки и, когато е приложимо, от третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в тази програма, и гарантира балансирано представителство на съответните органи, междинни звена и представители на партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите членки, от трети държави, партньорски държави и ОСТ.

Съставът на мониторинговия комитет на всяка програма по Interreg може да се одобрява от държавите членки и когато е приложимо, от третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в тази програма, като целта е балансирано представителство на съответните органи, междинни звена и представители на партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите членки, от трети държави, партньорски държави и ОСТ.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съставът на съответния мониторингов комитет взема предвид броя на участващите държави членки, трети държави, партньорски държави и ОСТ в съответната програма по Interreg.

заличава се

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мониторинговият комитет включва представители на организации, създадени съвместно в целия програмен район или в част от него, включително ЕГТС.

Мониторинговият комитет включва представители на региони и местни правителства, както и други организации, създадени съвместно в целия програмен район или в част от него, включително ЕГТС.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управляващият орган публикува списък на членовете на мониторинговия комитет на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.

2.  Управляващият орган публикува списък на органите или организациите, назначени като членове на мониторинговия комитет на уебсайта, посочен в член 35, параграф 2.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Представители на Комисията участват в работата на мониторинговия комитет в качеството си на консултанти.

3.  Представители на Комисията може да участват в работата на мониторинговия комитет в качеството си на консултанти.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Представители на органите, създадени в рамките на целия обхват на програмата или на част от него, включително ЕГТС, може да участват в работата на мониторинговия комитет в качеството си на консултанти.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции и на бенефициерите, където е приложимо.

ж)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции и на бенефициерите, където е приложимо, и предлага евентуални допълнителни мерки за подкрепа, ако това е необходимо.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  методологията и критериите, използвани за подбор на операции, включително измененията в тях, след консултация с Комисията съгласно член 22, параграф 2, без да се засяга [член 27, параграф 3, букви б), в) и г)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];

a)  методологията и критериите, използвани за подбор на операции, включително измененията в тях, след като уведоми Комисията съгласно член 22, параграф 2 от настоящия регламент, без да се засягат [член 27, параграф 3, букви б), в) и г)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По искане на Комисията управляващият орган — в рамките на един месец — предоставя на Комисията информацията за елементите, изброени в член 29, параграф 1:

2.  По искане на Комисията управляващият орган — в рамките на три месеца — предоставя на Комисията информацията за елементите, изброени в член 29, параграф 1:

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки управляващ орган изпраща по електронен път на Комисията кумулативни данни за съответната програма по Interreg до 31 януари, 31 март, 31май, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година в съответствие с образеца от приложение [VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР].

Всеки управляващ орган изпраща по електронен път на Комисията данни за съответната програма по Interreg съобразно член 31, параграф 2, буква а) от настоящия регламент до 31 януари, 31 май и 30 септември всяка година, както и данни съобразно член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент един път годишно в съответствие с образеца от приложение [VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР].

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предаването на данни се извършва, като се използват съществуващите системи за докладване на данни, доколкото тези системи са се доказали като надеждни през предходния програмен период.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции по Interreg и постигнатите от операциите по Interreg стойности.

б)  стойностите на показателите за крайния продукт и показателите за резултата за подбраните операции по Interreg и постигнатите от финализираните операции по Interreg стойности.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общите показатели за крайния продукт и общите показатели за резултата, както е посочено в приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], и, когато е необходимо, специфичните за програмата показатели за крайния продукт и за резултата се използват в съответствие с член [12, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 3, буква г), подточка ii) и член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

1.  Общите показатели за крайния продукт и общите показатели за резултата, както е посочено в приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], и за които се счита, че са най-подходящи за измерването на напредъка по отношение на целите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), се използват в съответствие с член [12, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 4, буква д), подточка ii) и член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато е необходимо и в надлежно обосновани от управляващия орган случаи, се използват специфични за програмата показатели за крайния продукт и за резултата в допълнение към показателите, избрани в съответствие с параграф 1.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg.

1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg не повече от веднъж годишно. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Управляващият орган осигурява необходимите процедури за получаване и събиране на данните, необходими за оценките.

4.  Управляващият орган има за цел да осигури необходимите процедури за получаване и събиране на данните, необходими за оценките.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Прилага се член [44, параграфи 2—7] от Регламент (ЕС) [нов РОР] относно отговорностите на управляващия орган.

3.  Прилага се член [44, параграфи 2—6] от Регламент (ЕС) [нов РОР] относно отговорностите на управляващия орган.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  поставя на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операцията по Interreg, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, чиито общи разходи надвишават 100 000 EUR;

в)  поставя на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операцията по Interreg, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, чиито общи разходи надвишават 50 000 EUR;

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  за операции по Interreg, които не попадат в обхвата на буква в), поставя на място, видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А3 с информация за операцията по Interreg, подчертаващ подпомагането от фонд по Interreg;

г)  за операции по Interreg, които не попадат в обхвата на буква в), поставя на място, видимо за обществеността, поне един хартиен и по целесъобразност – електронен плакат с минимален размер А2 с информация за операцията по Interreg, подчертаващ подпомагането от фонд по Interreg;

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  за операции от стратегическо значение, чиито общи разходи надвишават 10 000 000 EUR, организира комуникационна проява и ангажира своевременно Комисията и отговорния управляващ орган.

д)  за операции от стратегическо значение и за операции, чиито общи разходи надвишават 5 000 000 EUR, организира комуникационна проява и ангажира своевременно Комисията и отговорния управляващ орган.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато бенефициерът не изпълни задълженията си по член [42] от Регламент (ЕС) [нов РОР] или параграфи 1 и 2 от настоящия член, държавата членка прилага финансова корекция, като анулира до 5% от подпомагането от фондовете за съответната операция.

6.  Когато бенефициерът не изпълни задълженията си по член [42] от Регламент (ЕС) [нов РОР] или параграфи 1 и 2 от настоящия член или не коригира пропуска си своевременно, управляващият орган прилага финансова корекция, като анулира до 5% от подпомагането от фондовете за съответната операция.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  под формата на единна ставка по силата на член [50, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

в)  преките разходи за персонал по дадена операция могат да се изчислят с единна ставка в размер до 20% от преките разходи, различни от преките разходи за персонал по тази операция, без да се изисква от държавата членка да извършва изчисления за определянето на приложимата ставка.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  чрез разделяне на брутните месечни разходи за труд на месечното време за отработване, определено в акта за наемане на работа, изразено в часове; или

a)  чрез разделяне на последно документираните брутни месечни разходи за труд на месечното време за отработване на съответното лице според приложимото законодателство, както е посочено в трудовия договор и в член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР]; или

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Що се отнася до разходите за персонала, свързани с лица, които по силата на акта за наемане на работа се трудят почасово, тези разходи са допустими, като броят на действително отработените часове по операцията се приложи към предвидената в акта за наемане на работа почасова ставка въз основа на система за регистриране на работното време.

6.  Що се отнася до разходите за персонала, свързани с лица, които по силата на акта за наемане на работа се трудят почасово, тези разходи са допустими, като броят на действително отработените часове по операцията се приложи към предвидената в акта за наемане на работа почасова ставка въз основа на система за регистриране на работното време. Ако все още не са включени в договорената почасова ставка, разходите за заплати, посочени в член 38, параграф 2, буква б), могат да бъдат добавени към тази почасова ставка в съответствие с приложимото национално законодателство.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите за офиси и административните разходи се ограничават до следните елементи:

Разходите за офиси и административните разходи се ограничават до 15% от общите преки разходи по дадена операция и до следните елементи:

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Прякото плащане на разходи съгласно настоящия член, направени от служител на бенефициера, се потвърждава с доказателства за тяхното възстановяване на служителя от бенефициера.

4.  Прякото плащане на разходи съгласно настоящия член, направени от служител на бенефициера, се потвърждава с доказателства за тяхното възстановяване на служителя от бенефициера. Тази категория разходи може да се използва за пътни разноски на обслужващ персонал и други заинтересовани страни с цел изпълнение и насърчаване на операциите по Interreg и програмата.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Пътните и квартирните разходи по дадена операция могат да се изчисляват при единна ставка в размер до 15% от преките разходи, различни от преките разходи за персонал по съответната операция.

5.  Пътните и квартирните разходи по дадена операция могат да се изчисляват при единна ставка в размер до 15% от преките разходи по съответната операция.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Разходите за външни експертни оценки и услуги се ограничават до разходи за следните професионални услуги и експертни оценки, предоставени от публичноправна или частноправна организация или от физическо лице, различно от бенефициера по операцията:

Разходите за външни експертни оценки и услуги се състоят, но не се ограничават до разходи за следните професионални услуги и експертни оценки, предоставени от публичноправна или частноправна организация или от физическо лице, различно от бенефициера, включително всички партньори, по операцията:

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  пътни и квартирни разходи за външни експерти, лектори, председатели на заседания и доставчици на услуги;

о)  пътни и квартирни разходи за външни експерти;

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разходите за закупуване, наемане или вземане на лизинг на оборудване от бенефициера по операцията, различни от разходите по член 39, се ограничават до следното:

1.  Разходите за закупуване, наемане или вземане на лизинг на оборудване от бенефициера по операцията, различни от разходите по член 39, се състоят, но не се ограничават до следното:

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  закупуване на земя в съответствие с [член 58, параграф 1, буква в)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];

a)  закупуване на земя в съответствие с [член 58, параграф 1, буква б)] от Регламент (ЕС) [нов РОР];

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки и, когато е приложимо, третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, определят за целите на член [65] от Регламент (ЕС) [нов РОР] единен управляващ орган и единен одитен орган.

1.  Държавите членки и когато е приложимо, третите държави, партньорските държави, ОСТ и организациите за регионална интеграция и сътрудничество, участващи в програма по Interreg, определят за целите на член [65] от Регламент (ЕС) [нов РОР] единен управляващ орган и единен одитен орган.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управляващият орган и одитният орган са разположени в една и съща държава членка.

2.  Управляващият орган и одитният орган може да бъдат разположени в една и съща държава членка.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Що се отнася до програма по компонент 2Б или по компонент 1 на Interreg, когато последната обхваща дълги граници с хетерогенни предизвикателства пред развитието и потребности, свързани с развитието, държавите членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, може да определят подпрограмни райони.

5.  Що се отнася до програма по компонент 1 на Interreg, когато последната обхваща дълги граници с хетерогенни предизвикателства пред развитието и потребности, свързани с развитието, държавите членки и когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, може да определят подпрограмни райони.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  В случаите, когато в съответствие с член [65, параграф 3] от Регламент (ЕС) [нов РОР] управляващият орган определи междинно звено за програма по Interreg, междинното звено изпълнява тези задачи в повече от една участваща държава членка или, когато е приложимо, в трета държава, партньорска държава или ОСТ.

6.  В случаите, когато в съответствие с член [65, параграф 3] от Регламент (ЕС) [нов РОР] управляващият орган определи едно или няколко междинни звена за програма по Interreg, съответното междинно звено или междинни звена изпълняват тези задачи в повече от една участваща държава членка или в съответната им държава членка, или, когато е приложимо, в повече от една трета държава, партньорска държава или ОСТ.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Чрез дерогация от член 87, параграф 2 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] Комисията възстановява като междинни плащания 100% от сумите, включени в заявлението за плащане, което е резултат от прилагането на процента на съфинансиране по програмата към общите допустими разходи или към публичното участие, в зависимост от случая.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Когато управляващият орган не извършва проверка по член 68, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] в целия програмен район, всяка държава членка определя орган или лице, което отговаря за извършването на такава проверка по отношение на бенефициерите на своя територия.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Чрез дерогация от член 92 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] програмите по Interreg не подлежат на годишно уравняване на сметките. Отчетите се уравняват в края на съответната програма въз основа на окончателния доклад за изпълнението.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато общият екстраполиран процент на грешките, посочен в параграф 6, е над 2% от общите декларирани разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията изчислява общия процент остатъчни грешки, като се вземат предвид финансовите корекции, прилагани от съответните програмни органи по Interreg за отделните нередности, установени при одитите на операциите, подбрани в съответствие с параграф 1.

7.  Когато общият екстраполиран процент на грешките, посочен в параграф 6, е над 3,5% от общите декларирани разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията изчислява общия процент остатъчни грешки, като се вземат предвид финансовите корекции, прилагани от съответните програмни органи по Interreg за отделните нередности, установени при одитите на операциите, подбрани в съответствие с параграф 1.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Когато общият процент остатъчни грешки, посочен в параграф 7, е над 2% от декларираните разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията решава дали е необходимо да се поиска от одитния орган на определена програма по Interreg или група програми по Interreg, засегнати в най-голяма степен, да извърши допълнителна одитна работа, за да се направи допълнителна оценка на процента на грешките и да се направи оценка на необходимите корективни мерки по отношение на програмите по Interreg, засегнати от установените нередности.

8.  Когато общият процент остатъчни грешки, посочен в параграф 7, е над 3,5% от декларираните разходи по програмите по Interreg, включени в съвкупността, от която е подбрана общата извадка, Комисията решава дали е необходимо да се поиска от одитния орган на определена програма по Interreg или група програми по Interreg, засегнати в най-голяма степен, да извърши допълнителна одитна работа, за да се направи допълнителна оценка на процента на грешките и да се направи оценка на необходимите корективни мерки по отношение на програмите по Interreg, засегнати от установените нередности.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  2021 г.: 1%;

a)  2021 г.: 3%;

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  2022 г.: 1%;

б)  2022 г.: 2,25%;

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  2023 г.: 1%;

в)  2023 г.: 2,25%;

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  2024 г.: 1%;

г)  2024 г.: 2,25%;

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  2025 г.: 1%;

д)  2025 г.: 2,25%;

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  2026 г.: 1%.

е)  2026 г.: 2,25%.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато външни трансгранични програми по Interreg се подпомагат от ЕФРР и ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС, предварителното финансиране за всички фондове за подпомагане на такава програма по Interreg се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) [ИПП III] или [ИСРМС] или в съответствие с всеки акт, приет на тяхно основание.

Когато външни програми по Interreg се подпомагат от ЕФРР и ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС, предварителното финансиране за всички фондове за подпомагане на такава програма по Interreg се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) [ИПП III] или [ИСРМС] или в съответствие с всеки акт, приет на тяхно основание.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият размер на предварителното финансиране се възстановява на Комисията, ако не бъде представено заявление за плащане по трансграничната програма по Interreg в срок от 24 месеца от датата, на която Комисията е изплатила първата вноска от общата сума на предварителното финансиране. Подобно възстановяване представлява вътрешен целеви приход и не намалява подпомагането от ЕФРР, ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС за програмата.

Общият размер на предварителното финансиране се възстановява на Комисията, ако не бъде представено заявление за плащане по трансграничната програма по Interreg в срок от 36 месеца от датата, на която Комисията е изплатила първата вноска от общата сума на предварителното финансиране. Подобно възстановяване представлява вътрешен целеви приход и не намалява подпомагането от ЕФРР, ТГС по ИПП или ТГС по ИСРМС за програмата.

Изменение    186

Предложение за регламент

Глава 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Участие на трети държави, партньорски държави или ОСТ в програми по Interreg при споделено управление

Участие на трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция или сътрудничество в програми по Interreg при споделено управление

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Глави I – VII и глава X се прилагат по отношение на участието на трети държави, партньорски държави и ОСТ в програми по Interreg при спазване на специалните разпоредби, предвидени в настоящата глава.

Глави I – VII и глава X се прилагат по отношение на участието на трети държави, партньорски държави, ОСТ или организации за регионална интеграция или сътрудничество в програми по Interreg при спазване на специалните разпоредби, предвидени в настоящата глава.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, изпращат служители в съвместния секретариат на програмата или откриват клон на тяхната територия, или и двете.

3.  Третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, могат да изпращат служители в съвместния секретариат на програмата или със съгласието на управляващия орган да откриват клон на съвместния секретариат на своята територия, или и двете.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Националният орган или структура, равностойна на длъжностното лице за комуникацията на програмата по Interreg, както е предвидено в член 35, параграф 1, оказва подкрепа на управляващия орган и партньорите в съответната трета държава, партньорска държава или ОСТ по отношение на задачите, предвидени в член 35, параграфи 2—7.

4.  Националният орган или структура, равностойна на длъжностното лице за комуникацията на програмата по Interreg, както е предвидено в член 35, параграф 1, може да оказва подкрепа на управляващия орган и партньорите в съответната трета държава, партньорска държава или ОСТ по отношение на задачите, предвидени в член 35, параграфи 2—7.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмите по компоненти 2 и 4 на Interreg, които съчетават принос от ЕФРР и от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране, се изпълняват при споделено управление, както в държавите членки, така и в участващите трети държави или партньорски държави или, по отношение на програми по компонент 3, в ОСТ — независимо дали ОСТ получават подпомагане от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.

2.  Програмите по компоненти 2 и 4 на Interreg, които съчетават вноски от ЕФРР и от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране, се изпълняват при споделено управление, както в държавите членки, така и в участващите трети държави, партньорски държави, участващи ОСТ или, по отношение на програми по компонент 3, в ОСТ — независимо дали ОСТ получават подпомагане от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  при споделено управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава или ОСТ;

а)  при споделено управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация;

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  при споделено управление само в държавите членки и във всяка участваща трета държава или ОСТ по отношение на разходи от ЕФРР извън Съюза за една или повече операции, докато приносът от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране се управлява при непряко управление;

б)  при споделено управление само в държавите членки и във всяка участваща трета държава, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация, по отношение на разходи от ЕФРР извън Съюза за една или повече операции, докато вноските от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране се управляват при непряко управление;

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  при непряко управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава или ОСТ.

в)  при непряко управление, както в държавите членки, така и във всяка участваща трета държава, ОСТ или група от трети държави, членуващи в регионална организация.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление, се прилага член 60.

Когато цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление, се изисква предварително споразумение между съответните държави членки и региони и се прилага член 60.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Могат да бъдат отправени съвместни покани за представяне на предложения за мобилизиране на финансиране от двустранни или многонационални програми по ИСРМС и ЕТС, ако съответните управляващи органи се договорят да направят това. В съдържанието на поканата се посочва неговият географски обхват и очакваният му принос за постигане на целите на съответните програми. Управляващите органи решават дали за поканата се прилагат правилата за ИСРМС или правилата за ЕТС. Те могат да решат да назначат „водещ управляващ орган“, който да отговаря за задачите по управление и контрол, свързани с поканата.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато в дневния ред на заседанието на мониторинговия комитет или, когато е приложимо, на управителния комитет е изборът на един или повече големи инфраструктурни проекти, управляващият орган предава концептуална бележка за всеки такъв проект на Комисията най-късно два месеца преди датата на заседанието. Концептуалната бележка се състои максимум от три страници и съдържа име, местоположение, бюджет, водещ партньор и партньори, както и основни цели и предвидена престация. Ако концептуалната бележка относно един или повече големи инфраструктурни проекти не е предадена на Комисията в рамките на посочения срок, Комисията може да поиска председателят на мониторинговия комитет или на управителния комитет да отстрани съответните проекти от дневния ред на заседанието.

3.  Когато в дневния ред на заседанието на мониторинговия комитет или, когато е приложимо, на управителния комитет е изборът на един или повече големи инфраструктурни проекти, управляващият орган предава концептуална бележка за всеки такъв проект на Комисията най-късно два месеца преди датата на заседанието. Концептуалната бележка се състои максимум от пет страници и съдържа име, местоположение, бюджет, водещ партньор и партньори, както и основни цели и предвидена престация, и освен това включва надежден бизнес план, който доказва, че проектът или продължаването на проекта са осигурени, дори без предоставяне на средства по Interreg. Ако концептуалната бележка относно един или повече големи инфраструктурни проекти не е предадена на Комисията в рамките на посочения срок, Комисията може да поиска председателят на мониторинговия комитет или на управителния комитет да отстрани съответните проекти от дневния ред на заседанието.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление в съответствие с член 53, параграф 3, буква б) или в), задачите, свързани с изпълнението на бюджета, се възлагат на една от организациите, посочени в [член 62, параграф 1, първа алинея, буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], по-специално на такава организация със седалище в участваща държава членка, включително управляващия орган на съответната програма по Interreg.

1.  Когато след провеждане на консултации със заинтересованите страни, цялата или част от програма по компонент 3 на Interreg се изпълнява при непряко управление в съответствие с член 53, параграф 3, буква б) или в) от настоящия регламент, задачите, свързани с изпълнението, се възлагат на една от организациите, посочени в [член 62, параграф 1, първа алинея, буква в)] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus], по-специално на такава организация със седалище в участваща държава членка, включително управляващия орган на съответната програма по Interreg.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 61

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 61

заличава се

Междурегионални иновационни инвестиции

 

По инициатива на Комисията ЕФРР може да предоставя подпомагане за междурегионалните иновационни инвестиции, както е посочено в член 3, параграф 5, които обединяват изследователите, предприятията, гражданското общество и публичните администрации, участващи в стратегиите за интелигентна специализация, установени на национално или регионално равнище.

 

Изменение    199

Предложение за регламент

Член -62 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член -62

 

Освобождаване от задължението за уведомяване, предвидено в член 108, параграф 3 от ДФЕС

 

Комисията може да обяви, че помощта за проекти, подпомагани от ЕС в рамките на европейското териториално сътрудничество, е съвместима с вътрешния пазар и не подлежи на изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от ДФЕС.

  • [1]  ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2]  ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Въведение

Шестдесет години след подписването на Римските договори Европейският съюз (ЕС) се разви от първоначално чисто икономически съюз в проект за мир от значение за цялото общество. С цел запазване на проекта и с оглед на предизвикателствата, пред които е изправена европейската политика по отношение на националистическите и изолационистките тенденции, а така също и на евроскептичните и понякога антиевропейски течения, реалното добросъседство между държавите – членки на ЕС, е от първостепенно значение.

Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) възприема тази основна идея и дава съществен и забележим принос за взаимното опознаване на европейците отвъд границите на собствените им държави, за съвместното справяне с предизвикателствата и за доразвиването и изграждането на Европа с общи усилия. По този начин произтичащите от границите пречки – също и преди всичко в съзнанието на нейните граждани – постепенно се преодоляват, а граничните региони се превръщат в общностни пространства, в които Европа става осезаема и реална във всекидневието.

Така през последните десетилетия ЕТС допринесе по безспорен начин за интеграцията на Европа, а премахването на границите и на бюрократичните пречки направи обичайна действителност живота един до друг, без границите да бъдат препятствие за това. Поради тази причина докладчикът приветства горещо факта, че Комисията потвърди значимата европейска добавена стойност на ЕТС, като представи отделен нов проект за регламент за периода на финансиране след 2020 г.

Според докладчика обаче потенциалът на ЕТС не се оползотворява напълно въпреки атрактивно високите проценти на финансиране на проектите, тъй като административните изисквания към потенциалните бенефициери, а и към прилагащите органи, станаха обезпокоително високи. В действителност тези изисквания нарастваха с всеки следващ период на финансиране и понастоящем са на равнище, което възпира отделните заинтересовани страни въобще да подават заявление. Същевременно в резултат на това заявителите с опит присъстват в непропорционално висока степен в отделните програми по ЕТС. Ако целта е ЕТС да изпълнява отново същинската си задача и да насърчава целенасочено европейската идея, подготвителната работа и изпълнението на програмите през периода на финансиране след 2020 г. трябва да бъдат отново опростени за всички заинтересовани страни.

Във връзка с това докладчикът посочва вече приетия регламент „Омнибус“ относно финансовите правила на ЕС, който ще започне да се прилага на 1 януари 2019 г. и който има за цел опростяване на изплащането, използването и отчитането на финансовите средства, но без да се пренебрегва контролът върху ориентираното към постигането на резултати използване на средствата. По-специално докладчикът подчертава факта, че новите разпоредби предполагат не само по-лесно използване на еднократни суми, опростени варианти за разходите, по-лесен достъп за по-малките бенефициери и премахване на многократния контрол, но също така използването на повече средства за информиране на населението за успехите на проектите и инвестициите в регионите.

Освен това докладчикът приветства предложеното от Комисията опростяване в рамките на предложенията за нов регламент за общоприложимите разпоредби, за нов регламент за ЕФРР и за нов регламент за ЕТС и изразява увереност, че това опростяване ще постигне желаното въздействие.

2. Обхват на компонентите на бъдещото ЕТС

Докладчикът приветства продължаването на програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество в рамките на ЕТС. Всяка от тези програми има самостоятелно основание за съществуването си и по негово мнение утвърдените региони по програмите следва да бъдат запазени. Докладчикът счита обаче, че ключовата роля на граничните региони е отразена в недостатъчна степен в проекта на Комисията, поради което той предлага разпределените средства да бъдат пренасочени в полза на компонент 1 (трансграничното сътрудничество). В същото време докладчикът изразява твърдо убеждение, че и в бъдеще морското сътрудничество следва да бъде възможно в рамките на компонент 1, дори регионите да не са свързани помежду си над морето чрез фиксирана връзка.

Докладчикът се отнася критично към въвеждането на новия компонент 5 „Междурегионални иновационни инвестиции“, тъй като преследваните с тези инвестиции цели са свързани само донякъде с политиката на сближаване. Освен това предложеното от Комисията пряко управление за този компонент 5 е в противоречие със духа на субсидиарност на ЕТС.

3. Финансова обезпеченост на ЕТС

Докладчикът отправя критика във връзка с предвидените съкращения при утвърдените и ефективно функциониращи програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, поради което се застъпва за увеличаване на бюджета за програмите за ЕТС по компоненти 1 – 4, предвиден в многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., на поне 3% от общото финансиране за икономическо, социално и териториално сближаване.

Във връзка с това докладчикът би искал да обърне отново внимание на ключовата роля на граничните зони, както и на изключително важния принос на трансграничното сътрудничество (компонент 1) и поради това предлага да бъдат отпуснати най-много средства за този компонент – 73,8%.

По отношение на иновационните инвестиции докладчикът е на мнение, че големият финансов пакет, заделен от Комисията за този компонент, не следва в никакъв случай да бъде за сметка на останалите компоненти на ЕТС. Докладчикът счита, че би могло евентуално да се отдели допълнителен бюджет в размер на 0,3% от общото финансиране за икономическо, социално и териториално сближаване.

4. Съдържание на програмите по ЕТС и концентрация

Докладчикът приема по принцип петте политически цели, изведени от ЕФРР, както и двете специфични цели на Interreg „по-добро управление на Interreg“ и „по-безопасна и по-сигурна Европа“, но се отнася критично към категоричното задължение за изразходване на най-малко 15% от общото финансиране за двете специфични цели на Interreg, тъй като на практика това би могло да затрудни планирането и управлението на програмата.

5. Фондове за малки проекти

Същността на ЕТС се състои в това да свързва хората в трансграничен план и по този начин да ускорява европейската интеграция. Именно малките по мащаб и междуличностните проекти срещат хората на местно равнище и са от огромно значение за развитието на граничните зони. По правило заявителите са участници от гражданското общество, като проектите по-специално се отличават с ниска финансова стойност и съответно скромно финансиране. С цел осигуряване на възможност за успешно продължаване и в бъдеще на малките по мащаб проекти са неотложно необходими опростяване, ясни правила и директно включване на малките по мащаб проекти в регулаторната рамка. Докладчикът приветства изрично възможността за създаване на фондове за малки проекти в рамките на програмите по Interreg, предвидена в проекта за регламент на Комисията. Тези фондове за малки проекти обаче следва да се управляват по гъвкав начин. Освен това следва да бъде възможно създаването на повече на брой фондове за малки проекти за всяка програма.

По-нататък в хода на обсъжданията е необходимо да се разгледа въпросът доколко предложените от Комисията разпоредби ще доведат директно до опростяване и намаляване на административната тежест за крайните бенефициери на междуличностни и малки по мащаб проекти.

6. Размер на съфинансирането

Докладчикът изразява съжаление поради факта, че Комисията предлага намаляване на максималния процент на съфинансиране за програмите по Interreg. Той счита, че предложеният дял от 70% е недостатъчен и вместо това предлага повишаването му на 85%. Процентите на съфинансиране следва да се прилагат по гъвкав начин и да могат да се определят в съответствие с изискванията, предвидени за съответните региони по програмите.

7. Предварително финансиране

Докладчикът счита, че намаленият размер на предварителното финансиране в сравнение с периода 2014 – 2020 г. може да създаде финансови затруднения за някои програми, тъй като по-специално началото на програмата е свързано с по-големи разходи за нейното установяване и стартиране. По отношение на правилата за предварително финансиране следва да бъдат взети под внимание по подходящ начин специфичните особености на ЕТС, поради което в своя проект на доклад докладчикът предвижда по-съществени равнища на предварително финансиране преди всичко в началото на периода на финансиране.

8. Показатели

Докладчикът оценява по принцип въвеждането на специфични за Interreg показатели за измерване на резултатите и на европейската добавена стойност на програмите за сътрудничество. Възможно е обаче предложените показатели да не са подходящи, т.е. да не отразяват свързаната с процеса добавена стойност на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество и следователно да не генерират положителни стимули. По време на обсъждането би могло да се наложи съответно коригиране на показателите или осигуряване на повече възможности за програмите по отношение на разработването на системата от показатели.

9. Правилото „n+2“/тежест за регионите в резултат на множество фактори

Въз основа на опита, придобит от предишните периоди на финансиране, докладчикът би искал да обърне внимание на факта, че вследствие на предложеното от Комисията връщане към правилото „n+2“ (досега „n+3“) в целия ЕС би могъл да възникне риск от проблеми с бюджетите кредити поради невъзможност финансирането да се изтегля достатъчно бързо. Това, заедно с възможните съкращения на наличното общо финансиране и вероятното намаляване на процентите на съфинансиране от ЕС, би могло да доведе до множество тежести за регионите в областта на ЕТС.

10. Правила за държавна помощ

От години насам насърчаването на ЕТС е един от най-важните приоритети на политиката на сближаване на ЕС. Подпомагането на МСП по отношение на разходите за проекти по ЕТС е освободено от задължението за уведомяване съгласно Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО). Специални разпоредби за регионалната помощ за инвестиции от страна на предприятията, независимо от техния размер, са включени и в Насоките за регионалната помощ за периода 2014 – 2020 г. и в раздела за регионалната помощ от ОРГО.

Докладчикът счита, че помощите за проекти по ЕТС биха били съвместими с вътрешния пазар и биха оказали само ограничено въздействие върху конкуренцията и търговията между държавите членки. Поради това той предлага програмите по ЕТС да се разглеждат по принцип като невключващи държавна помощ и съответно да отпаднат сложните проверки за съответствие с правилата за държавната помощ.

11. Междинен преглед

Предвиденият междинен преглед и евентуалните корекции на многостранните програми по Interreg налагат много по-сложно съгласуване. Докладчикът посочва, че това не следва да води до затрудняване или забавяне на финансирането на проекти през втората половина на изпълнението на програмите.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (21.11.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Докладчик по становище (*): Фабио Масимо Касталдо

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията за регламент относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране, публикувано на 29 май 2018 г., съдържа съществени промени по отношение на цялостната структура на териториалното сътрудничество, както и бъдещите програми за трансгранично сътрудничество (ТГС).

Първата значителна промяна е предложението на Комисията за преструктуриране на направленията за сътрудничество чрез, наред с другото, концентриране на трансграничното сътрудничество по сухопътните граници и интегриране на трансграничното сътрудничество по морските граници в разширен компонент за „транснационално сътрудничество и морско сътрудничество“. Докладчикът счита, че това ще застраши настоящите и бъдещите морски трансгранични програми, и по-специално тези за Средиземноморието. Целта на Interreg следва да бъде създаването на силни връзки и укрепването на партньорствата между съседните държави, които споделят сухопътни или морски граници. Това е от особено значение за програмите за Средиземноморието, при които инвестициите в страните партньори и в тяхната стабилност означава също така инвестиране в сигурността и стабилността на Европейския съюз. Поради това докладчикът предлага изменения с цел повторно въвеждане на трансграничните програми за морско сътрудничество, дори и без фиксирана връзка по море, и в резултат на това – преразпределяне на отпусканите средства в полза на компонент 1.

Втора съществена промяна, представена в проекта на регламент за Interreg, е предложението за прилагане на общ набор от правила както за вътрешното сътрудничество между държавите членки, така и за сътрудничеството между държавите – членки на ЕС и държавите извън ЕС. Следователно правилата, установени в Регламента за Interreg, ще засегнат и програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от инструментите за външно финансиране на ЕС, като например Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III).

Това е значителна промяна в сравнение с текущия период 2014 – 2020 г., когато програмите за външно трансгранично сътрудничество се управляват чрез специални регламенти за изпълнение. Докладчикът предлага при използването на инструментите за външно финансиране с оглед съфинансиране на програми по линия на Interreg техните цели и приоритети, заложени в съответните регламенти, да се вземат изцяло предвид и да се посочат изрично в Регламента за Interreg.

В проекта на Регламент за Interreg вече са определени дяловете на финансовите пакети за ИПП III и ИСРМС, които трябва да бъдат осигурени за програмите Interreg. За да се осигури повече гъвкавост, докладчикът предлага да се премахнат цифрите и вместо това да се добавят позовавания на регламентите за ИПП III и ИСРМС, като се очаква маржовете да бъдат определени в съответните регламенти.

Въпреки че приветства усилията за опростяване и постигане на максимално полезно взаимодействие между различните фондове, докладчикът счита, че основните цели на инструментите за външно финансиране не следва да бъдат пренебрегвани. Следователно той предлага изменения в това отношение, като посочва, че външното трансгранично сътрудничество по линия на Interreg следва да допълва програмите за трансгранично сътрудничество, обхванати от предприсъединителните инструменти и инструментите за съседство. С помощта по линия на ИПП следва да продължи да се оказва подкрепа за усилията на бенефициентите, с цел развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Що се отнася до подпомагането по линия на ИСРМС, ЕС следва да продължи да развива привилегировани отношения със съседните държави с оглед установяване на пространство на просперитет и добросъседство, основано на целите и принципите на външната дейност на Съюза.

Докладчикът подкрепя също така възможността за по-голяма гъвкавост при предаването на програмните документи, когато става въпрос за страни партньори, тъй като опитът показва, че те се нуждаят от повече време поради факта, че техните процедури не са еквивалентни на тези на държавите – членки на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на определени категории региони, като изрично са посочени трансграничните региони.

(1)  В член 176 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) се предвижда, че Европейският фонд за регионално развитие („ЕФРР“) е предназначен да подпомага преодоляването на основните различия между регионите в Съюза. Съгласно посочения член и член 174, втори и трети параграф от ДФЕС ЕФРР трябва да допринася за намаляването на разликата между нивата на развитие на различните региони и изоставането на най-малко облагодетелстваните региони, измежду които специално внимание трябва да се отделя на определени категории региони, като изрично са посочени селските райони, районите, засегнати от индустриалния преход, както и регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като например най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета21 се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета22 се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление.

(2)  С Регламент (ЕС) [нов РОР] на Европейския парламент и на Съвета21 се определят общите разпоредби за ЕФРР, както и за някои други фондове, а с Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] на Европейския парламент и на Съвета22 се определят разпоредбите относно конкретните цели и обхвата на подпомагането от ЕФРР. Сега е необходимо да се приемат специални разпоредби във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), когато една или повече държави членки и една или повече държави или други територии извън Съюза си сътрудничат трансгранично, с оглед на ефективното програмиране, в т.ч. разпоредби за техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление.

__________________

__________________

21 [Референтни данни].

21 [Референтни данни].

22 [Референтни данни].

22 [Референтни данни].

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

(3)  С цел да насърчи просперитета и да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища, ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“23 („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да бъде ограничен до сътрудничеството по сухопътните граници, а трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници следва да бъде интегрирано в транснационалния компонент.

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в регионите по сухопътните или морските граници, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони. Поради това трансграничният компонент следва да включва сътрудничеството по сухопътните или морските граници, а трансграничното сътрудничество следва да подпомага регионите, разположени по сухопътни или морски граници.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки и една или повече държави или други територии извън Съюза. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза.

(5)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да включва също така сътрудничество между една или повече държави членки и една или повече трети държави. В сравнение с програмния период 2014—2020 г., обхващането на вътрешното и външното трансгранично сътрудничество по силата на настоящия регламент следва да доведе до значително опростяване и рационализиране на приложимите разпоредби за програмните органи в държавите членки и за партньорски органи и бенефициери извън Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  Външното трансгранично сътрудничество съгласно настоящия регламент не следва по никакъв начин да замества, а по-скоро да допълва програмите за трансгранично сътрудничество, обхванати от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за ИПП III] и Регламент (ЕС) .../... [Регламента за ИСРМС], и по-специално усилията на техните бенефициенти за постигане на напредък в регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Следва да се определят обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.

(9)  Следва да се определят обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26. За програмите по линия на Interreg, с участието на трети държави, при липсата на класификация по NUTS, следва да се прилагат еквивалентни области, допустими по Регламент (ЕС) .../... [Регламента за ИПП III] и Регламент (ЕС) .../... [Регламента за ИСРМС].

__________________

__________________

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и ПОСТ29 — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното, транснационалното и морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това, подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на максималната сума, определена в съответния правен акт, т.е. до 3 % от финансовия пакет по ИПП III и до 4 % от финансовия пакет по ИСРМС съгласно член 4, параграф 2, буква а) от ИСРМС.

(10)  Необходимо е да продължи да се подпомага или, по целесъобразност, да се установява сътрудничество във всички негови измерения със съседните на Съюза трети държави, тъй като това сътрудничество е важен инструмент на политиката за регионално развитие и следва да бъде от полза за регионите на държавите членки, граничещи с трети държави. За тази цел ЕФРР и инструментите на ЕС за външно финансиране — ИПП27, ИСРМС28 и ПОСТ29 — следва да предоставят подпомагане по програми в областта на трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество. Подпомагането от ЕФРР и от инструментите на ЕС за външно финансиране следва да се основава на реципрочност и пропорционалност. Независимо от това, подпомагането по линия на ЕФРР за ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС следва да се допълва от поне равностойни суми по ТГС по ИПП III и ТГС по ИСРМС в рамките на разпоредбите, определени в съответния правен акт, т.е. в член [9] от Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета [Регламента за ИПП III] и член [18] от Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета [Регламента за ИСРМС].

__________________

__________________

27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).

27 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ОВ L xx, стр., г.).

28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).

28 Регламент (ЕС) ХХХ за създаване на инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ОВ L xx, стр., г.).

29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).

29 Решение на Съвета (ЕС) XXX за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна (ОВ L xx, стр., г.).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.

(11)  С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза и разглеждането на целите и приоритетите, определени в член [3] и приложения II и III към Регламента за ИПП [ИПП III].

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Що се отнася до подпомагането по ИСРМС, Съюзът следва да развива привилегировани отношения със съседните държави с оглед установяване на пространство на просперитет и добросъседство, основано на ценностите на Съюза и характеризиращо се с близки и мирни отношения, изградени на основата на сътрудничеството. Следователно настоящият регламент и ИСРМС следва да подпомагат вътрешните и външните аспекти на съответните макрорегионални стратегии. Тези инициативи са стратегически важни и предлагат значими политически рамки за задълбочаване на отношенията както с партньорските държави, така и между тях, въз основа на принципите на взаимна отчетност, на споделяне на ангажираността и на отговорност.

(12)  Що се отнася до подпомагането по ИСРМС, Съюзът следва да развива привилегировани отношения със съседните държави с оглед установяване на пространство на просперитет и добросъседство, основано на целите и принципите на външната дейност на Съюза, определени в член 3, параграф 5, член 8 и член 21 от Договора за Европейския съюз и член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално принципите на демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи, върху които той се основава, чрез диалог и сътрудничество с партньорските държави и региони. Следователно настоящият регламент и ИСРМС следва да подпомагат вътрешните и външните аспекти на съответните макрорегионални стратегии и да разглеждат целите и приоритетите, определени в член [3] и в приложения II и III към Регламента за ИСРМС. Тези инициативи са стратегически важни и предлагат значими политически рамки за задълбочаване на отношенията както с партньорските държави, така и между тях, въз основа на принципите на взаимна отчетност, на споделяне на ангажираността и на отговорност.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично, транснационално и морско сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите. В сравнение с програмния период 2014—2020 г. делът на трансграничното сътрудничество следва да бъде намален, като същевременно се увеличи делът на транснационалното и морското сътрудничество, поради интегрирането на морското сътрудничество, и следва да се създаде нов компонент за сътрудничество в най-отдалечените региони.

(15)  Необходимо е да се определят средствата, които ще бъдат разпределени за всеки от компонентите на Interreg, включително делът на всяка държава членка от общите суми за трансгранично, транснационално и морско сътрудничество, сътрудничество в най-отдалечените региони и междурегионално сътрудничество, потенциалът на разположение на държавите членки във връзка с гъвкавостта между компонентите.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Поради участието на повече от една държава членка и произтичащите от това по-големи административни разходи, по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ.

(24)  Поради участието на повече от една държава членка и една или повече трети държави и произтичащите от това по-големи административни разходи, по-специално за проверки и превод, таванът на разходите за техническа помощ следва да бъде по-висок, отколкото по цел „Инвестиции за растеж и работни места“. С цел компенсиране на по-високите административни разходи държавите членки следва да се насърчават да намалят административната тежест, когато това е възможно, по отношение на изпълнението на съвместни проекти. Освен това програмите по Interreg с ограничено подпомагане от Съюза или програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да получат определена минимална сума за техническа помощ, за да се осигури достатъчно финансиране за ефективни дейности за техническа помощ.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват, когато това е приложимо, процедурите на Комитета, създаден съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.

(35)   На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приемането или изменението на програмите по Interreg посредством многогодишен стратегически документ. При все това програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват, когато това е приложимо, процедурите на Комитета, създаден съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или

a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:

б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  транснационалното и морското сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в Гренландия, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция (компонент 2; когато се отнася само до транснационално сътрудничество: компонент 2A; когато се отнася само до морско сътрудничество: компонент 2Б);

(2)  транснационалното сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в Гренландия, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни граници с трети държави или партньорски държави.

1.  Що се отнася до трансграничното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 3 по NUTS на Съюза по всички вътрешни и външни сухопътни или морски граници с трети държави или партньорски държави.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регионите по морските граници, които са свързани над морето чрез фиксирана връзка, също се подпомагат по линия на трансграничното сътрудничество.

2.  Регионите по морските граници, които са свързани над морето чрез фиксирани връзки или други трайни културни, исторически и транспортни връзки, също се подпомагат по линия на трансграничното сътрудничество.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андора и Монако.

3.  Програмите по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество могат да обхващат региони в Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство, които са равностойни на региони от ниво 3 по NUTS, както и Лихтенщайн, Андора, Монако и Сан Марино.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички сухопътни граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС.

4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички сухопътни или морски граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Що се отнася до транснационалното и морското сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, обхващащи съседни функционални области, като се вземат предвид, когато е приложимо, макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни.

1.  Що се отнася до транснационалното сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ЕФРР, са регионите от ниво 2 по NUTS на Съюза, обхващащи функционални области, като се вземат предвид, когато е приложимо, макрорегионалните стратегии или стратегиите за морските басейни.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмите по Interreg за транснационално и морско сътрудничество могат да обхващат:

Програмите по Interreg за транснационално сътрудничество могат да обхващат:

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ресурсите по линия на ЕФРР за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на 8 430 000 000 EUR от общите налични ресурси за поемане на бюджетни задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за програмния период 2021—2027 г., посочени в член [102, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

1.  Ресурсите по линия на ЕФРР за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) възлизат на xx xxx xxx xxx EUR от общите налични ресурси за поемане на бюджетни задължения от ЕФРР, ЕСФ+ и Кохезионния фонд за програмния период 2021—2027 г., посочени в член [102, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР].

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всяка държава членка може да прехвърли до 15 % от своите отпуснати финансови средства по всеки от компонентите 1, 2 и 3 от един от тези компоненти към един или повече от другите.

4.  Всяка държава членка може да прехвърли до 20% от своите отпуснати финансови средства по всеки от компонентите 1, 2 и 3 от един от тези компоненти към един или повече от другите.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията приема акт за изпълнение за определяне на многогодишния стратегически документ по отношение на външните трансгранични програми по Interreg, подпомагани по линия на ЕФРР и ИСРМС или ИПП III. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 63, параграф 2.

Комисията приема делегиран акт за определяне на многогодишния стратегически документ по отношение на външните трансгранични програми по Interreg, подпомагани по линия на ЕФРР и ИСРМС или ИПП III.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на програмите по Interreg, подпомагани от ЕФРР и ИСРМС, във въпросния акт за изпълнение се определят елементите, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) [ИСРМС].

По отношение на програмите по Interreg, подпомагани от ЕФРР и ИСРМС, във въпросния делегиран акт се определят елементите, посочени в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) [ИСРМС].

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагането от ЕФРР за отделните външни трансгранични програми по Interreg се предоставя, при условие че от ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС бъдат предоставени равностойни суми съгласно приложимите стратегически програмни документи. По отношение на еквивалентността се прилага максимална сума, определена в законодателния акт за ИПП ІІІ или ИСРМС.

Подпомагането от ЕФРР за отделните външни трансгранични програми по Interreg се предоставя, при условие че от ТГС по ИПП ІІІ и от ТГС по ИСРМС бъдат предоставени поне равностойни суми съгласно приложимите стратегически програмни документи. По отношение на приноса се прилага максимална сума, определена в законодателния акт за ИПП ІІІ или ИСРМС.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  През 2022 г. и 2023 г. годишният принос от ЕФРР за външни трансгранични програми по Interreg, за който до 31 март на съответната година в Комисията не е подадена програма и който не е преразпределен към друга програма, подадена по същата категория външни трансгранични програми по Interreg, се заделя за вътрешните трансгранични програми по Interreg, в които съответната(ите) държава(и) членка(и) участва(т).

1.  През 2022 г. и 2023 г. годишният принос от ЕФРР за външни трансгранични програми по Interreg, за който до 30 април на съответната година в Комисията не е подадена програма и който не е преразпределен към друга програма, подадена по същата категория външни трансгранични програми по Interreg, се заделя за вътрешните трансгранични програми по Interreg, в които съответната(ите) държава(и) членка(и) участва(т).

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако до 31 март 2024 г. все още има външни трансгранични програми по Interreg, които не са подадени в Комисията, целият принос от ЕФРР, посочен в член 9, параграф 5 за тези програми за оставащите години до 2027 г., който не е преразпределен към други външни трансгранични програми по Interreg, подпомагани съответно и от ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС, се заделя за вътрешните трансгранични програми по Interreg, в които съответната(ите) държава(и) членка(и) участва(т).

2.  Ако до 30 април 2024 г. все още има външни трансгранични програми по Interreg, които не са подадени в Комисията, целият принос от ЕФРР, посочен в член 9, параграф 5 за тези програми за оставащите години до 2027 г., който не е преразпределен към други външни трансгранични програми по Interreg, подпомагани съответно и от ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС, се заделя за вътрешните трансгранични програми по Interreg, в които съответната(ите) държава(и) членка(и) участва(т).

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тези случаи посоченият в параграф 1 принос от ЕФРР, съответстващ на годишните вноски, за които все още не са били поети задължения, или на годишните вноски, за които са били поети задължения и тези задължения са били отменени изцяло или частично през същата бюджетна година и не са били преразпределени в полза на друга външна трансгранична програма по Interreg, подпомагана също така съответно и от ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС, се разпределя за вътрешните трансгранични програми по Interreg, в които участва(т) съответната(ите) държава(и) членка(и).

В тези случаи посоченият в параграф 1 принос от ЕФРР, съответстващ на годишните вноски, за които все още не са били поети задължения, или на годишните вноски, за които са били поети задължения и тези задължения са били отменени изцяло или частично през същата бюджетна година и не са били преразпределени в полза на друга външна трансгранична програма по Interreg, подпомагана също така съответно и от ТГС по ИПП ІІІ или ТГС по ИСРМС, се разпределя за вътрешните трансгранични програми по Interreg или транснационални програми за сътрудничество, в които участва(т) съответната(ите) държава(и) членка(и).

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Процентът на съфинансиране на равнището на всяка програма по Interreg не може да бъде по-голям от 70 %, освен ако по отношение на външните трансгранични програми или програмите по компонент 3 на Interreg се определи по-висок процент съответно в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] или Решение [ПОСТ] на Съвета, или във всеки друг акт, приет на тяхно основание.

1. Процентът на съфинансиране на равнището на всяка програма по Interreg не може да бъде по-голям от 75%, освен ако по отношение на външните трансгранични програми или програмите по компонент 3 на Interreg се определи по-висок процент съответно в регламенти (ЕС) [ИПП III], [ИСРМС] или Решение [ПОСТ] на Съвета, или във всеки друг акт, приет на тяхно основание.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  насърчаване на междукултурния трансграничен диалог чрез проекти за културно и образователно сътрудничество, съвместно творчество, контакти между хората и социален дебат, както и подкрепа за съхранението и управлението на общото културно и езиково наследство;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  по програми по компонент 1 и на Interreg:

a)  по програми по компонент 1 и 2 на Interreg:

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони;

ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите, участниците от гражданското общество и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква а – подточка ii а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiа)  повишаване на сигурността на Съюза, включително военната мобилност;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по външни програми за трансгранично сътрудничество и по програми по компоненти 2 и 3 на Interreg, подпомагани от фондовете по Interreg, в допълнение към букви а) и б): изграждане на взаимно доверие, по-специално чрез действия за контакти между общностите, укрепване на устойчивата демокрация и подкрепа за гражданското общество чрез подпомагане на участниците от гражданското общество и на тяхната роля в процеса на реформи и демократичен преход.

в)  по външни програми за трансгранично сътрудничество и по програми по компоненти 2 и 3 на Interreg, подпомагани от фондовете по Interreg, в допълнение към букви а) и б): изграждане на взаимно доверие и насърчаване на помирението, по-специално чрез действия за контакти между общностите, укрепване на устойчивата демокрация и подкрепа за независимите медии и гражданското общество чрез подпомагане на участниците от гражданското общество и на тяхната роля в процеса на реформи и демократичен преход.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават също така принос за външната специфична цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита на мигрантите.

5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават също така принос за външната специфична цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита на мигрантите. Когато средствата от инструментите за външно финансиране се използват за подкрепа на програмите Interreg, следва да се прилагат също така и целите, приложими към релевантните инструменти, посочени в съответните регламенти [ИПП], [ИСРМС] и [ПОСТ].

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление, и програмите по компонент 5, които се изпълняват при пряко или непряко управление.

1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от това, програма по Interreg, включваща подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране, се представя от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, не по-късно от шест месеца след приемането от страна на Комисията на съответния стратегически програмен документ съгласно член 10, параграф 1 или когато това се изисква съгласно съответния основен акт на един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.

Независимо от това, програма по Interreg, включваща подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране, се представя от държавата членка — домакин на бъдещия управляващ орган, не по-късно от девет месеца след приемането от страна на Комисията на съответния стратегически програмен документ съгласно член 10, параграф 1 или когато това се изисква съгласно съответния основен акт на един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки приоритет съответства на конкретна цел на политиката или, когато е приложимо, на едната или съответно и двете специфични цели на Interreg или за техническа помощ. Приоритет, съответстващ на цел на политиката или, когато е приложимо, на едната или съответно и двете специфични цели на Interreg, се състои от една или повече специфични цели. Повече от един приоритет може да съответства на една и съща политика или специфична цел на Interreg.

Всеки приоритет съответства на конкретна цел на политиката или, когато е приложимо, на едната или съответно и двете специфични цели на Interreg или за техническа помощ. Приоритет, съответстващ на цел на политиката или, когато е приложимо, на едната или съответно и двете специфични цели на Interreg, се състои от една или повече специфични цели. Повече от един приоритет може да съответства на една и съща политика или специфична цел на Interreg. Когато средствата от инструментите за външно финансиране се използват за подкрепа на програмите Interreg, следва да се прилагат също така и приоритетите, предвидени в релевантните инструменти, посочени в съответните регламенти [ИПП], [ИСРМС] и [ПОСТ].

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се установява процедурата за създаване на съвместен секретариат;

б)  се установява процедурата за създаване на съвместен секретариат и, когато е приложимо, се подкрепят структури за управление в държавите членки или в трети държави;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до подбора на операциите, мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет изготвя и прилага критерии и процедури, които са недискриминационни и прозрачни, гарантират равенството между половете и вземат предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, принципа на устойчивото развитие и политиката на Съюза за околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Що се отнася до подбора на операциите, мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет изготвя и прилага критерии и процедури, които са недискриминационни и прозрачни, гарантират равенството между половете и вземат предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за правата на човека, принципа на устойчивото развитие и политиката на Съюза за околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  гарантира, че за подбраните операции се прилагат критерии и процедури, които са недискриминационни, осигуряват равенството между половете и вземат предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, Европейската конвенция за правата на човека, принципа на устойчивото развитие и политиката на Съюза за околната среда, в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Операция по Interreg може да се изпълнява на територията на една-единствена държава, при условие че въздействието и ползите за програмния район са посочени в заявлението за операцията.

2.  Операция по Interreg може да се изпълнява на територията на една-единствена държава, при условие че трансграничните или транснационалните въздействия и ползи за програмата са посочени в заявлението за операцията.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За операции по програми по компонент 3 на Interreg се изисква партньорите от най-отдалечените региони и трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по три от четирите измерения, посочени в първа алинея.

За операции по програми по компонент 3 на Interreg и външни трансгранични програми се изисква партньорите от най-отдалечените региони и трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по три от четирите измерения, посочени в първа алинея.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Бенефициерът на фонд за малки проекти е трансгранично юридическо лице или ЕГТС.

2.  Бенефициерът на фонд за малки проекти е трансгранично юридическо лице, еврорегион, ЕГТС или управителен орган или съществуваща институция в една държава в съответствие със споразумението между държавите или регионите, които участват в програмата.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Прилагане на проекта и правила за изпълнението на програмата;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат правилата за допустимост, определени в членове [57—62] от Регламент (ЕС) [нов РОР], членове [4 и 6] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] или в настоящата глава, включително в актове, приети на тяхно основание, участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, със съвместно решение в мониторинговия комитет определят допълнителни правила за допустимост на разходите за програмата по Interreg само за категориите разходи, които не са обхванати от посочените разпоредби. Тези допълнителни правила се отнасят за целия програмен район.

Без да се засягат правилата за допустимост, определени в членове [57—62] от Регламент (ЕС) [нов РОР], членове [4 и 6] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], член [10] от Регламент (ЕС) [ИПП], член [27] от Регламент (ЕС) [ИСРМС] или в настоящата глава, включително в актове, приети на тяхно основание, участващите държави членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, със съвместно решение в мониторинговия комитет определят допълнителни правила за допустимост на разходите за програмата по Interreg само за категориите разходи, които не са обхванати от посочените разпоредби. Тези допълнителни правила се отнасят за целия програмен район.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При все това, когато по определена програма по Interreg се подбират операции въз основа на покани за представяне на предложения, тези допълнителни правила се приемат преди да се публикува първата покана за представяне на предложения. Във всички други случаи тези допълнителни правила се приемат преди подбора на първите операции.

При все това, когато по определена програма по Interreg се подбират операции въз основа на покани за представяне на предложения, тези допълнителни правила се приемат преди да се публикува всяка покана за представяне на предложения. Във всички други случаи тези допълнителни правила се приемат преди подбора на първите операции.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Що се отнася до програма по компонент 2Б или по компонент 1 на Interreg, когато последната обхваща дълги граници с хетерогенни предизвикателства пред развитието и потребности, свързани с развитието, държавите членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, може да определят подпрограмни райони.

5.  Що се отнася до програма по компонент 1 на Interreg, когато тя обхваща граници с хетерогенни предизвикателства пред развитието и потребности, свързани с развитието, държавите членки и, когато е приложимо, трети държави, партньорски държави и ОСТ, участващи в програма по Interreg, може да определят подпрограмни райони.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Когато управителен орган не извършва проверка съгласно член 68, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) (нов РОР) в целия програмен район, всяка държава членка определя органа или лицето, което да отговаря за извършването на тази проверка по отношение на бенефициентите на своя територия.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

Позовавания

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AFET

11.6.2018

Асоциирани комисии – дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Fabio Massimo Castaldo

10.7.2018

Разглеждане в комисия

8.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

4

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

5

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (22.11.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Докладчик по становище (*): Елени Теохарус

(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Целта на инициативата „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) е да се насърчава сътрудничеството между държавите членки в рамките на Съюза и между държавите членки и трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии. Очаква се новият предложен регламент за периода 2021 – 2027 г. да опрости сътрудничеството отвъд границите на Съюза. Успоредно с това бъдещите инструменти на ЕС за външно финансиране (включително ИСРМС и ПОСТ) имат за цел определянето на ясни правила за прехвърляне на част от техните ресурси към програмите по линия на Interreg.

Докладчикът на комисията DEVE счита, че интересът на комисията по развитие е да гарантира ефективното участие на трети държави и отвъдморски страни и територии в програмите по линия на Interreg. Специфичните предизвикателства и потребности на отвъдморските страни и територии следва да бъдат изцяло взети предвид при изготвянето на програмите.

Докладчикът би желал да подчертае приноса на Interreg за изпълнението на целите за устойчиво развитие и за постигането на целите, свързани с климата. Съгласуваността на политиките за развитие следва също така да се спазва напълно, защото осигуряването на съгласуваност между всички политики на ЕС е от решаващо значение за постигане на целите за устойчиво развитие.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид член 208, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища, ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища, ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg). Следва да се вземат предвид принципите на многостепенното управление и на партньорството, като следва да бъдат укрепени ориентираните към местните условия подходи, а също и принципът за недискриминация.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3 a)  Различните компоненти на Interreg следва да допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие, описани в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета през септември 2015 г.

Обосновка

Приносът на Interreg за постигането на целите за устойчиво развитие следва да бъде посочен в съображенията.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Interreg следва също така да допринася за изпълнението на други международни ангажименти, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата (COP 21). Отразявайки значението на борбата с изменението на климата, Interreg ще допринася за координиране на действията по климата и постигане на общата цел за изразходване на 25% от бюджета на Съюза в подкрепа на целите, свързани с климата.

Обосновка

Съображенията следва да включват също така позоваване на Парижкото споразумение, тъй като Interreg следва да допринася за постигане на целите на ЕС по отношение на изменението на климата.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ („Съобщение относно граничните региони“)23. Поради това трансграничният компонент следва да бъде ограничен до сътрудничеството по сухопътните граници, а трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници следва да бъде интегрирано в транснационалния компонент.

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ („Съобщение относно граничните региони“)23. Поради това трансграничният компонент следва да подпомага сътрудничеството в сухопътните или морските гранични региони.

_________________

_________________

23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017) 534 final, 20.9.2017 г.).

23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017) 534 final, 20.9.2017 г.).

Обосновка

Прехвърлянето на сътрудничеството по морските граници в ново направление на Interreg не води до опростяване и до повишено удобство за ползвателите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза, като следва също да включва морското трансгранично сътрудничество. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи територии в континенталната част на Съюза, докато морското сътрудничество следва да обхваща териториите около морските басейни и да интегрира трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници през програмния период 2014—2020 г. Следва да се осигури максимална гъвкавост за продължаване на прилагането на досегашното морско трансгранично сътрудничество в рамките на по-широка рамка за морско сътрудничество, по-специално чрез определяне на обхванатата територия, специфичните цели за това сътрудничество, изискванията за партньорство по проекта и създаването на подпрограми и специални управителни комитети.

(6)  Компонентът на транснационалното и морското сътрудничество следва да има за цел укрепване на сътрудничеството чрез действия, благоприятстващи интегрираното териториално развитие и обвързани с приоритетите на политиката на сближаване на Съюза. Транснационалното сътрудничество следва да обхваща по-големи територии в континенталната част на Съюза, докато морското сътрудничество следва да обхваща териториите около морските басейни. Следва да се осигури максимална гъвкавост за продължаване на прилагането на досегашното морско трансгранично сътрудничество в рамките на по-широка рамка за морско сътрудничество, по-специално чрез определяне на обхванатата територия, специфичните цели за това сътрудничество, изискванията за партньорство по проекта и създаването на подпрограми и специални управителни комитети.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат със съседните им държави и територии по най-ефективен и опростен начин.

(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат с трети държави и отвъдморски страни и територии по най-ефективен и опростен начин, предвид техните специални потребности и особености.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Въз основа на опита с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., компонентът на междурегионалното сътрудничество следва да се съсредоточи по-конкретно върху повишаването на ефективността на политиката на сближаване. Следователно този компонент следва да бъде ограничен до две програми — една за всички видове опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет за програмите по двете цели и за насърчаване на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадени или които предстои да бъдат създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, и една — за подобряване на анализа на тенденциите в развитието. Сътрудничеството по проекти на цялата територия на Съюза следва да бъде включено в новия компонент на междурегионалните иновационни инвестиции и тясно свързано с изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“25, по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация или хранително-вкусовата промишленост. Накрая, интегрираното териториално развитие с акцент върху функционалните градски зони или градските зони следва да бъде концентрирано в рамките на програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и в един придружаващ инструмент — „Европейска инициатива за градовете“. Двете програми по компонента за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Съюза и също така следва да бъдат отворени за участието на трети държави.

(8)  Въз основа на опита с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., компонентът на междурегионалното сътрудничество следва да се съсредоточи по-конкретно върху повишаването на ефективността на политиката на сближаване. Следователно този компонент следва да бъде ограничен до две програми — една за всички видове опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет за програмите по двете цели и за насърчаване на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадени или които предстои да бъдат създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, и една — за подобряване на анализа на тенденциите в развитието. Сътрудничеството по проекти на цялата територия на Съюза следва да бъде включено в новия компонент на междурегионалните иновационни инвестиции и тясно свързано с изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“25, по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергията от възобновяеми източници, кръговата икономика, промишлената модернизация, агроекологичното земеделие или хранително-вкусовата промишленост. Накрая, интегрираното териториално развитие с акцент върху функционалните градски зони или градските зони следва да бъде концентрирано в рамките на програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и в един придружаващ инструмент — „Европейска инициатива за градовете“. Двете програми по компонента за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Съюза и също така следва да бъдат отворени за участието на отвъдморски страни и територии и трети държави.

__________________

__________________

24 Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

24 Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ – COM(2017) 376 final, 18.7.2017 г.

25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ – COM(2017) 376 final, 18.7.2017 г.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.

(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между мъжете и жените, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на безопасен достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция, контрабандата на мигранти и трафика на хора.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Що се отнася до подпомагането по ИСРМС, Съюзът следва да развива привилегировани отношения със съседните държави с оглед установяване на пространство на просперитет и добросъседство, основано на ценностите на Съюза и характеризиращо се с близки и мирни отношения, изградени на основата на сътрудничеството. Следователно настоящият регламент и ИСРМС следва да подпомагат вътрешните и външните аспекти на съответните макрорегионални стратегии. Тези инициативи са стратегически важни и предлагат значими политически рамки за задълбочаване на отношенията както с партньорските държави, така и между тях, въз основа на принципите на взаимна отчетност, на споделяне на ангажираността и на отговорност.

(12) Що се отнася до подпомагането по ИСРМС, Съюзът следва да развива привилегировани отношения със съседните държави с оглед установяване на пространство на просперитет и добросъседство, основано на ценностите на Съюза и характеризиращо се с близки и мирни отношения, изградени на основата на сътрудничеството. Следователно настоящият регламент и ИСРМС следва да подпомагат вътрешните и външните аспекти на съответните макрорегионални стратегии, с основната цел за изкореняване на бедността и допринасяне за постигането на устойчиво развитие. Тези инициативи са стратегически важни и предлагат значими политически рамки за задълбочаване на отношенията както с партньорските държави, така и между тях, въз основа на принципите на взаимна отчетност, на споделяне на ангажираността и на отговорност.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12 а)  Развитието на полезни взаимодействия с външните действия и програмите за развитие на Съюза следва също така да допринася за осигуряване на максимален ефект, като същевременно се прилага принципът за съгласуваност на политиките за развитие, както е предвидено в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Осигуряването на съгласуваност във всички политики на ЕС е от решаващо значение за постигане на целите за устойчиво развитие.

Обосновка

Съгласуваността на политиките за развитие е задължение по Договора и следва да се посочва в съображенията.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили сътрудничеството с техните съседи, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“31.

(14)  С оглед на специфичното положение на най-отдалечените региони на Съюза е необходимо да се приемат мерки относно условията, при които тези региони могат да имат достъп до структурните фондове. Поради това някои разпоредби на настоящия регламент следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на най-отдалечените региони, за да се опрости и засили тяхното сътрудничество с трети държави и отвъдморски страни и територии, като се вземе предвид Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“31.

__________________

__________________

31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017) 623 final от 24.10.2017 г.

31 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“, COM(2017) 623 final от 24.10.2017 г.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  В регламента се предвижда възможността отвъдморските страни и територии да участват в програмите по линия на Interreg. Следва да се вземат предвид особеностите и предизвикателствата пред отвъдморските страни и територии, за да се улесни ефективният им достъп и участие.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  В членове 198 – 204 от част IV на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Съюза се предвижда, че целта за асоцииране трябва да бъде насочена към насърчаване на икономическото и социалното развитие на страните и териториите и към създаване на тесни икономически връзки между тях и Съюза като цяло. В съответствие с принципите, предвидени в преамбюла на ДФЕС, асоциирането трябва да обслужва преди всичко интересите и просперитета на населението на тези страни и територии, за да ги доведе до икономическия, социалния и културния напредък, към който те се стремят.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 14 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14 в)  Дейностите, финансирани по различните компоненти, следва да насърчават и гарантират равенството между половете. Измерението, свързано с равенството между половете, следва да бъде интегрирано в различните компоненти на Interreg.

Обосновка

Значението на измерението, свързано с равенството между половете, следва да бъде засилено в целия регламент.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С настоящия регламент следва да се добавят две специфични цели на Interreg, едната — за подпомагане на специфични цели на Interreg за укрепване на институционалния капацитет, подобряване на правното и административното сътрудничество, по-специално в случаите, свързани с изпълнението на съобщението относно граничните региони, засилването на сътрудничеството между гражданите и институциите, както и разработването и координацията на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, а другата — за справяне със специфични за външното сътрудничество въпроси като безопасността, сигурността, управлението на преминаването на границите и миграцията.

(19)  С настоящия регламент следва да се добавят две специфични цели на Interreg, едната — за подпомагане на специфични цели на Interreg за укрепване на институционалния капацитет, подобряване на правното и административното сътрудничество, по-специално в случаите, свързани с изпълнението на съобщението относно граничните региони, засилването на сътрудничеството между гражданите, организациите на гражданското общество, недържавните субекти и институциите, както и разработването и координацията на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, а другата — за справяне със специфични за външното сътрудничество въпроси като безопасността, сигурността, управлението на преминаването на границите и миграцията, достъпа до международна закрила, изкореняването на бедността, изменението на климата, намаляването на риска от бедствия и устойчивостта.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30а)  Уместно е да се насърчава финансова дисциплина. Същевременно разпоредбите за отмяна на поетите бюджетни задължения следва да бъдат съобразени със сложността на програмите по линия на Interreg и тяхното изпълнение.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в рамките на Съюза и между държавите членки и съседни трети държави, партньорски държави, други територии или отвъдморски страни и територии (ОСТ) съответно.

1.  С настоящия регламент се определят правилата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) с оглед насърчаване на сътрудничеството между държавите членки в рамките на Съюза и между държавите членки и трети държави, партньорски държави, отвъдморски страни и територии (ОСТ) съответно. Interreg ще допринася за постигането на целите за устойчиво развитие, описани в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В настоящия регламент се предвиждат също така разпоредби, необходими, за да се гарантира ефективното програмиране, в т.ч. по отношение на техническата помощ, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление на програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (програми по Interreg), подпомагани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

2.  В настоящия регламент се предвиждат също така разпоредби, необходими, за да се гарантира ефективното програмиране, в т.ч. по отношение на техническата помощ, прилагането, мониторинга, оценката, комуникацията, допустимостта, управлението и контрола, както и по отношение на финансовото управление на програмите по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (програми по Interreg), подпомагани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4 a)  Отвъдморски страни и територии (ОСТ): отвъдморски страни и територии, прикрепени към държава – членка на Съюза, за които се прилагат разпоредбите на част IV от ДФЕС и които са посочени в приложение II към ДФЕС.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или

a)  вътрешното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от две или повече държави членки, или между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и една или повече трети държави, изброени в член 4, параграф 3; или

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:

б)  външното трансгранично сътрудничество между съседни региони по сухопътните или морските граници, от поне една държава членка и един (една) или повече от следните:

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  транснационалното и морското сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и в Гренландия, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция (компонент 2; когато се отнася само до транснационално сътрудничество: компонент 2A; когато се отнася само до морско сътрудничество: компонент 2Б);

(2)  транснационалното и морското сътрудничество на по-големи транснационални територии или около морски басейни, с участието на национални, регионални и местни партньори по програмите в държавите членки, трети държави и партньорски държави и ОСТ, с оглед на постигането на по-висока степен на териториална интеграция (компонент 2; когато се отнася само до транснационално сътрудничество: компонент 2A; когато се отнася само до морско сътрудничество: компонент 2Б);

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и съседните им трети държави или партньорски държави или ОСТ, или няколко от тях, за улесняване на тяхната регионална интеграция в рамките на тяхната група съседни държави (компонент 3);

(3)  сътрудничеството между най-отдалечените региони и между тях и трети държави или партньорски държави или ОСТ, или няколко от тях, по-специално за улесняване на тяхната регионална интеграция (компонент 3);

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  междурегионалното сътрудничество за по-ефективна политика на сближаване (компонент 4) чрез насърчаване на:

(4)  междурегионалното сътрудничество за по-ефективна политика на сближаване (компонент 4) чрез насърчаване, наред с другото, на:

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 4 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  обмен на опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет във връзка с:

a)  обмен на опит, иновационни подходи, добри практики и изграждане на капацитет във връзка с:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регионите по морските граници, които са свързани над морето чрез фиксирана връзка, също се подпомагат по линия на трансграничното сътрудничество.

заличава се

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички сухопътни граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС.

4.  Що се отнася до външното трансгранично сътрудничество, регионите, които се подпомагат по линия на ИПП III или на ИСРМС, са регионите от ниво 3 по NUTS на съответната партньорска държава или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони по всички граници между държавите членки и партньорските държави, допустими съгласно ИПП III или ИСРМС.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Гренландия;

б)  ОСТ;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Регионите, третите държави или партньорските държави, изброени в параграф 2, се региони от ниво 2 по NUTS или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони.

3.  Регионите, третите държави, партньорските държави или ОСТ, изброени в параграф 2, се региони от ниво 2 по NUTS, NUTS 3 в случая на ОСТ или, при липса на класификация по NUTS, равностойни райони.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  3,2% (т.е. общо 270 100 000 EUR) за сътрудничество в най-отдалечените региони (компонент 3);

в)  5% за сътрудничество в най-отдалечените региони (компонент 3);

Обосновка

Поради специфичните потребности и предизвикателства на най-отдалечените региони, наличната по компонент 3 сума следва да бъде увеличена.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на програма по компонент 2 на Interreg, която вече е одобрена от Комисията, участието на партньорска държава или на Гренландия се прекратява, ако е изпълнено едно от условията, посочени в параграф 3, първа алинея, букви а) и б).

По отношение на програма по компонент 2 на Interreg, която вече е одобрена от Комисията, участието на партньорска държава или ОСТ се прекратява или разпределените средства се намаляват, ако е изпълнено едно от условията, посочени в параграф 3, първа алинея, букви а) и б).

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  програмата по Interreg да бъде прекратена изцяло, по-специално когато основните общи предизвикателства пред развитието не могат да бъдат разрешени без участието на посочената партньорска държава или на Гренландия;

a)  програмата по Interreg да бъде прекратена изцяло, по-специално когато основните общи предизвикателства пред развитието не могат да бъдат разрешени без участието на посочената партньорска държава или на ОСТ;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  програмата по Interreg да продължи без участието на посочената партньорска държава или на Гренландия.

в)  програмата по Interreg да продължи без участието на посочената партньорска държава или на ОСТ.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато трета държава или партньорска държава, даваща принос за програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочения принос по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изискват да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея.

6.  Когато трета държава, партньорска държава или ОСТ, даваща принос за програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочения принос по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изискват да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В допълнение към специфичните цели на ЕФРР, определени в член [2] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и, където е приложимо, външните финансови инструменти на Съюза също могат да предоставят принос за специфичните цели по ЦП 4, както следва:

3.  В допълнение към специфичните цели на ЕФРР, определени в член [2] от Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], ЕФРР и, където е приложимо, външните финансови инструменти на Съюза също предоставят принос за специфичните цели по ЦП 4, както следва:

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 14 — параграф 3 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  повишаване на ефективността на пазарите на труда и подобряване на трансграничния достъп до качествена заетост;

a)  повишаване на ефективността на пазарите на труда и подобряване на трансграничния достъп до качествена заетост, и по-специално за младите хора;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)   насърчаване на социалното приобщаване и борбата с бедността, включително чрез утвърждаване на равните възможности и борба с дискриминацията в трансграничен аспект.

д)   насърчаване на социалното приобщаване, зачитането на правата на малцинствата и борбата с бедността, включително чрез утвърждаване на равните възможности, стимулиране на равенството между половете, борба срещу всяка форма на дискриминация в трансграничен аспект и подкрепа за маргинализираните общности.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони;

ii)  утвърждаване на ефикасна публична администрация чрез насърчаване на правно и административно сътрудничество и сътрудничество между гражданите, участниците от гражданското общество и институциите, по-специално с оглед на преодоляване на правни и други пречки в граничните региони;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  по програми по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg: повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни за изпълнение на макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни;

б)  по програми по компоненти 1, 2 и 3 на Interreg: повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни за ефективно изпълнение на макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по външни програми за трансгранично сътрудничество и по програми по компоненти 2 и 3 на Interreg, подпомагани от фондовете по Interreg, в допълнение към букви а) и б): изграждане на взаимно доверие, по-специално чрез действия за контакти между общностите, укрепване на устойчивата демокрация и подкрепа за гражданското общество чрез подпомагане на участниците от гражданското общество и на тяхната роля в процеса на реформи и демократичен преход.

в)  по външни програми за трансгранично сътрудничество и по програми по компоненти 2 и 3 на Interreg, подпомагани от фондовете по Interreg, в допълнение към букви а) и б): изграждане на взаимно доверие, по-специално чрез действия за контакти между общностите, укрепване на устойчивата демокрация и насърчаване на основните права и свободи, съответстващи на Хартата на основните права на Европейския съюз и признати от нея, чрез подкрепа на организации на гражданското общество и недържавни субекти, включително неправителствени организации, църкви и религиозни общности и асоциации, мозъчни тръстове и други социални групи, както и тяхната роля в процесите за постигане на устойчивост, укрепване на мира, помирение и извършване на реформи и демократичен преход, и чрез стимулиране на доброто управление, в това число и борбата с корупцията;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават също така принос за външната специфична цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита на мигрантите.

5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават също така принос за външната специфична цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, при пълно зачитане на принципа за върховенство на закона, включително защита и зачитане на човешките права на мигрантите.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление, и програмите по компонент 5, които се изпълняват при пряко или непряко управление.

1.  Целта „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg) се изпълнява посредством програмите по Interreg при споделено управление, с изключение на програмите по компонент 3, които могат да се изпълняват в своята цялост или частично при непряко управление, след провеждане на консултации със съответните заинтересовани страни, и програмите по компонент 5, които се изпълняват при пряко или непряко управление.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По всяка програма по Interreg се определя съвместна стратегия за приноса ѝ към целите на политиката, определени в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], както и към специфичните цели на Interreg, посочени в член 14, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент, и за съобщаване на нейните резултати.

1.  По всяка програма по Interreg се определя съвместна стратегия за приноса ѝ към целите на политиката, определени в член [4, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], както и към специфичните цели на Interreg, посочени в член 14, параграфи 4 и 5 от настоящия регламент, и за съобщаване на нейните резултати. Стратегията също така показва ясно как програмата ще допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

i а)  различия в институционалната, политическата и правната рамка;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка i б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

i б)  предизвикателствата във връзка с околната среда;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  съвместните инвестиционни потребности и взаимно допълване с други форми на подпомагане;

ii)  съвместните инвестиционни потребности и взаимно допълване с други форми на подпомагане и потенциалните полезни взаимодействия, които трябва да бъдат постигнати;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  извлечените поуки от опита в миналото;

iii)  извлечените поуки от опита в миналото и начина, по който те са взети предвид в програмата;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  показателите за крайния продукт и показателите за резултатите, със съответните междинни цели и целеви стойности;

ii)  интелигентните показатели и показателите за резултатите, групирани по полов признак, със съответните базови параметри, междинни цели и целеви стойности;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  основните целеви групи;

iii)  основните целеви групи и крайните бенефициенти по програмата, включително най-уязвимите групи;

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

е а)  методология, обясняваща как програмата ще допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  предвиденият подход към комуникацията и видимостта за програмата по Interreg чрез определяне на нейните цели, целеви групи, комуникационни канали, отразяване в социалните медии, планиран бюджет и съответните показатели за мониторинг и оценка.

i)  предвиденият подход към комуникацията и видимостта за програмата по Interreg чрез определяне на нейните цели, целеви групи, комуникационни канали, отразяване в социалните медии, планиран бюджет и съответните показатели за мониторинг и оценка. Когато програмата Interreg се съфинансира чрез други инструменти за външно финансиране, при стратегията за видимост се спазват изискванията за видимост, предвидени в тези инструменти.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

и а)  рамка за управление на риска, включваща потенциалните рискове, които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху изпълнението на програмата и постигането на резултатите, както и подходящите мерки за смекчаване на последиците.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  за програми по компонент 2 на Interreg, подпомагани от ПOCT, разпределение по инструменти за финансиране („ЕФРР“ и „ПOCT Гренландия“);

iii)  за програми по компонент 2 на Interreg, подпомагани от ПOCT, разпределение по инструменти за финансиране („ЕФРР“ и „ПOCT“);

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Що се отнася до подбора на операциите, мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет изготвя и прилага критерии и процедури, които са недискриминационни и прозрачни, гарантират равенството между половете и вземат предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, принципа на устойчивото развитие и политиката на Съюза за околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Що се отнася до подбора на операциите, мониторинговият комитет или, когато е приложимо, управителният комитет изготвя и прилага критерии и процедури, които са публични, обективни, недискриминационни и прозрачни, гарантират равенството между мъжете и жените и вземат предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, принципа на устойчивото развитие и политиката и законодателството на Съюза за околната среда в съответствие с член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Критериите и процедурите гарантират отдаването на приоритет на операциите, които да бъдат подбрани с оглед максимално увеличаване на приноса на финансирането от Съюза за постигане на целите на програмата по Interreg и прилагане на измерението на сътрудничество към операциите в рамките на програмите по Interreg, както е посочено в член 23, параграфи 1 и 4.

Критериите и процедурите гарантират отдаването на приоритет на операциите, които да бъдат подбрани с оглед максимално увеличаване на приноса на финансирането от Съюза за постигане на целите на програмата по Interreg, прилагане на измерението на сътрудничество към операциите в рамките на програмите по Interreg, както е посочено в член 23, параграфи 1 и 4, и постигане на целите за устойчиво развитие.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

a a)  гарантира, че избраните операции осигуряват ефективен принос за постигането на целите и задачите на Програмата до 2030 г.;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  гарантира, че подбраните операции не противоречат на съответните стратегии, определени съгласно член 10, параграф 1 или за един или повече от инструментите на ЕС за външно финансиране;

б)  гарантира, че подбраните операции не само не противоречат на съответните стратегии, определени съгласно член 10, параграф 1 или за един или повече от инструментите на ЕС за външно финансиране, но и че допълват тези стратегии, с които създават положителни взаимодействия;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За операции по програми по компонент 3 на Interreg се изисква партньорите от най-отдалечените региони и трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по три от четирите измерения, посочени в първа алинея.

За операции по програми по компонент 3 на Interreg се изисква партньорите от най-отдалечените региони и трети държави, партньорски държави или ОСТ да си сътрудничат само по две от четирите измерения, посочени в първа алинея.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приносът от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране за фонд за малки проекти в рамките на определена програма по Interreg не може да надхвърля 20 000 000 EUR или 15 % от общия размер на отпуснатите средства за програмата по Interreg, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска.

Приносът от ЕФРР или, когато е приложимо, от инструмент на ЕС за външно финансиране за фонд за малки проекти в рамките на определена програма по Interreg не може да надхвърля 20 % от общия размер на отпуснатите средства за програмата по Interreg.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мониторинговият комитет заседава поне веднъж годишно, като на заседанията му се разглеждат всички въпроси, които засягат напредъка на програмата в посока на постигането на нейните цели.

5.  Мониторинговият комитет заседава поне два пъти годишно, като на заседанията му се разглеждат всички въпроси, които засягат напредъка на програмата в посока на постигането на нейните цели.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 29 — параграф 1 — буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и целевите стойности на програмата по Interreg;

a)  напредъка в изпълнението на програмата и в постигането на междинните цели и целевите стойности на програмата по Interreg, включително приноса за постигането на целите на Програмата до 2030 г.;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции и на бенефициерите, където е приложимо.

ж)  напредъка в изграждането на административен капацитет за целите на публичните институции и на бенефициерите, където е приложимо. и предлага евентуални допълнителни мерки за подкрепа, ако това е необходимо.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg.

1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността, устойчивостта на резултатите и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7 a.  Когато програмата Interreg се съфинансира чрез други инструменти за външно финансиране, тя гарантира видимостта на тези средства, в съответствие с изискванията на респективните инструменти.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  2021 г.: 1%;

a)  2021 г.: 2%;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  2022 г.:

б)  2022 г.: 2%;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  2023 г.: 1%;

в)  2023 г.: 2%;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 49 - параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  2024 г.: 1%;

г)  2024 г.: 1,5%;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 50 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 50a

 

Отмяна на бюджетни задължения

 

Чрез дерогация от член 99, параграф 1 от Регламент (ЕС) .../... [нов РОР] Комисията отменя всяка сума в дадена програма по Interreg, която не е била използвана за предварително финансиране в съответствие с член 49 или за която не е било подадено заявление за плащане до 26 декември на третата календарна година след годината на поемане на бюджетните задължения за периода 2021—2026 г. 

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Програмите по компоненти 2 и 4 на Interreg, които съчетават принос от ЕФРР и от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране, се изпълняват при споделено управление, както в държавите членки, така и в участващите трети държави или партньорски държави или, по отношение на програми по компонент 3, в ОСТ — независимо дали ОСТ получават подпомагане от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.

2.  Програмите по компоненти 2 и 4 на Interreg, които съчетават принос от ЕФРР и от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране, се изпълняват при споделено управление, както в държавите членки, така и в участващите трети държави, партньорски държави или ОСТ, или по отношение на програми по компонент 3, в ОСТ — независимо дали ОСТ получават подпомагане от един или повече инструменти на ЕС за външно финансиране.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

Позовавания

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

11.6.2018

Асоциирани комисии - Дата на обявяване в заседание

5.7.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eleni Theocharous

10.8.2018

Разглеждане в комисия

8.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Ana Miranda

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

VERTS/ALE

Ana Miranda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (21.11.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Докладчик по становище: Арндт Кон

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Следва да се определят обективни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.

(9)  Следва да се определят обективни и прозрачни критерии за допустимост на региони и райони. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза, които отговарят на критериите за допустимост, следва да се основава на общата система за класификация на регионите, въведена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета26.

_________________

_________________

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Бъдещата цел „Европейско териториално сътрудничество” (Interreg) следва в достатъчна степен да отчита и при необходимост да осигурява финансова подкрепа за регионите, които ще бъдат най-засегнати от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, по-специално тези, които ще станат гранични региони (чрез морски и сухопътни граници);

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С настоящия регламент следва да се добавят две специфични цели на Interreg, едната — за подпомагане на специфични цели на Interreg за укрепване на институционалния капацитет, подобряване на правното и административното сътрудничество, по-специално в случаите, свързани с изпълнението на съобщението относно граничните региони, засилването на сътрудничеството между гражданите и институциите, както и разработването и координацията на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, а другата — за справяне със специфични за външното сътрудничество въпроси като безопасността, сигурността, управлението на преминаването на границите и миграцията.

(19)  С настоящия регламент следва да се добавя една специфична цел на Interreg — за подпомагане на специфични цели на Interreg за укрепване на институционалния капацитет, подобряване на правното и административното сътрудничество, по-специално в случаите, свързани с изпълнението на съобщението относно граничните региони, засилването на сътрудничеството между гражданите и институциите, както и разработването и координацията на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни.

Обосновка

Въпреки че тази цел е важна, е трудно тя да бъде приведена в съответствие с целите на политиката на сближаване, на които се основава програмата Interreg, и следва да бъде заличена с цел постигане на съгласувана политика. Тази допълнителна цел може да създаде погрешно впечатление за очаквания от Interreg в тази област. Освен това други фондове и бюджетни редове в МФР вече обхващат широк кръг от въпроси, изброени в тази цел.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР].

(21)  Разпоредбите относно подготовката, одобрението и изменението на програмите по Interreg, както и относно териториалното развитие, подбора на операциите, мониторинга и оценката, програмните органи, одита на операциите, както и относно прозрачността и комуникацията следва да бъдат съобразени със специфичните особености на програмите по Interreg в сравнение с разпоредбите, установени в Регламент (ЕС) [нов РОР]. Тези специфични разпоредби следва да бъдат прости и ясни, за да се избегне свръхрегулирането и допълнителната административна тежест за държавите членки и бенефициерите.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., необходимо е да се оценят фондове въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за наблюдение, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на място на въздействието на фондовете.

(25)  Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., необходимо е да се оценят фондове въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за наблюдение, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, по-специално за държавите членки и за бенефициерите. Когато е целесъобразно, тези изисквания могат да включват измерими показатели, които са счетени като най-подходящи за измерване на напредъка към постигане на целите на цел „Европейско териториално сътрудничество“ (програмата Interreg) като основа за оценка на въздействието на използваните в програмата фондове по места.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Въз основа на натрупания опит през програмния период 2014—2020 г. системата за въвеждане на ясна йерархия на правилата за допустимост на разходите следва да бъде продължена, като същевременно се поддържа принципът за правилата за допустимост на разходите, които се установяват на равнището на Съюза или за програмите по Interreg като цяло, за да се избегнат всякакви възможни противоречия или несъответствия между различни регламенти и между регламентите и националните правила. Допълнителните правила, приети от една държава членка, които следва да се прилагат само за бенефициерите от въпросната държава членка, следва да бъдат строго ограничени в рамките на необходимия минимум. По-конкретно, разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията33, приет за програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат включени в настоящия регламент.

(26)  Въз основа на натрупания опит през програмния период 2014—2020 г. системата за въвеждане на ясна йерархия на правилата за допустимост на разходите следва да бъде продължена, като същевременно се поддържа принципът за правилата за допустимост на разходите, които се установяват на равнището на Съюза или за програмите по Interreg като цяло, за да се избегнат всякакви възможни противоречия или несъответствия между различни регламенти и между регламентите и националните правила. Допълнителните правила, приети от една държава членка, които следва да се прилагат само за бенефициерите от въпросната държава членка, следва да бъдат избягвани. По-конкретно, разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията33, приет за програмния период 2014—2020 г., следва да бъдат включени в настоящия регламент.

_________________

_________________

33 Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 45).

33 Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 45).

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Съгласно член [63, параграф 9] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus] в специфичните за сектора правила се отчитат нуждите по програмите за европейско териториално сътрудничество (Interreg), по-специално по отношение на функцията по одит. Следователно разпоредбите относно годишното одитно становище, годишния контролен доклад и одитите на операциите следва да се опростят и адаптират към посочените програми, включващи повече от една държава членка.

(29)  Съгласно член [63, параграф 9] от Регламент (ЕС, Евратом) [FR-Omnibus] в специфичните за сектора правила се отчитат нуждите по програмите за европейско териториално сътрудничество (Interreg), по-специално по отношение на функцията по одит. Следователно разпоредбите относно годишното одитно становище, годишния контролен доклад и одитите на операциите следва да се опростят и адаптират към посочените програми, включващи повече от една държава членка.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са събрали средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. По-специално на управляващия орган не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава.

(30)  Следва да се установи ясна верига на финансова отговорност по отношение на събирането на средства от единствения партньор или други партньори при установени нередности, чрез водещия партньор и управляващия орган до Комисията. Следва да се предвиди понасянето на отговорност от държавите членки, трети държави, партньорски държави или отвъдморски страни и територии (ОСТ), когато единственият партньор или други партньори или водещият партньор не са събрали средствата, т.е. държавата членка да възстанови средствата на управляващия орган. Следователно в рамките на програмите по Interreg не съществува възможност за неподлежащи на събиране суми на равнището на бенефициерите. Необходимо е обаче да се изяснят правилата, ако държава членка, трета държава, партньорска държава или ОСТ не възстанови средствата на управляващия орган. Следва да бъдат изяснени и задълженията на водещия партньор за събиране на средствата. По-специално на управляващия орган не следва да бъде позволено да задължи водещия партньор да започне съдебно производство в друга държава.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление.

(32)  Макар програмите по Interreg с участието на трети държави, партньорски държави или ОСТ да следва да се изпълняват при споделено управление, сътрудничеството в най-отдалечените региони може да се изпълнява при непряко управление. Следва да се определят специфични правила относно това, как да се прилагат тези програми, в своята цялост или частично, при непряко управление.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват, когато това е приложимо, процедурите на Комитета, създаден съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.

(35)  За да се гарантират еднакви условия за приемането или изменението на програмите по Interreg, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. При все това, по целесъобразност, програмите за външно трансгранично сътрудничество следва да спазват процедурите на Комитета, създаден съгласно Регламент (ЕС) [ИПП III) и [ИСРМС] по отношение на първото решение за одобрение на същите програми.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато трета държава или партньорска държава, даваща принос за програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочения принос по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изискват да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея.

6.  Когато трета държава или партньорска държава, даваща принос за програма по Interreg с национални ресурси, които не представляват национално съфинансиране на подпомагането от ЕФРР или от инструмент на ЕС за външно финансиране, намали посочения принос по време на изпълнението на програмата по Interreg — било то като цяло или по отношение на съвместни операции, които вече са избрани и са получили документа, предвиден в член 22, параграф 6 — участващата(ите) държава(и) членка(и) изискват да се приложи единият от вариантите, посочени в параграф 4, втора алинея.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията оценява всяка програма по Interreg и съответствието ѝ с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент, а в случай на подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране и когато е приложимо — нейната съгласуваност с многогодишния стратегически документ съгласно член 10, параграф 1 или съответната стратегическа програмна рамка съгласно съответния основен акт на един или повече от посочените инструменти.

1.  Комисията оценява всяка програма по Interreg и съответствието ѝ с Регламент (ЕС) [нов РОР], Регламент (ЕС) [нов ЕФРР] и настоящия регламент; в случай на подпомагане от инструмент на ЕС за външно финансиране и когато е приложимо — нейната съгласуваност с многогодишния стратегически документ съгласно член 10, параграф 1 или съответната стратегическа програмна рамка, Комисията прави оценка на нейното съответствие съгласно съответния основен акт на един или повече от посочените инструменти.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По време на програмния период държавата членка може да прехвърли до % от първоначално разпределената сума по даден приоритет и не повече от 3% от бюджета на програмата към друг приоритет на същата програма по Interreg.

По време на програмния период държавата членка може да прехвърли до 10% от първоначално разпределената сума по даден приоритет и не повече от 6% от бюджета на програмата към друг приоритет на същата програма по Interreg.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  за програми по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 6%;

a)  за програми по Interreg за вътрешно трансгранично сътрудничество, подпомагани от ЕФРР: 7%;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Мониторинговият комитет заседава поне веднъж годишно, като на заседанията му се разглеждат всички въпроси, които засягат напредъка на програмата в посока на постигането на нейните цели.

5.  Мониторинговият комитет заседава поне веднъж годишно, като на заседанията му се разглеждат всички въпроси, които засягат напредъка на програмата в посока на постигането на нейните цели, и по целесъобразност той изготвя препоръки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съставът на мониторинговия комитет на всяка програма по Interreg се одобрява от държавите членки и, когато е приложимо, от третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в тази програма, и гарантира балансирано представителство на съответните органи, междинни звена и представители на партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите членки, от трети държави, партньорски държави и ОСТ.

Съставът на мониторинговия комитет на всяка програма по Interreg се одобрява по открит и прозрачен начин от държавите членки и, когато е приложимо, от третите държави, партньорските държави и ОСТ, участващи в тази програма, и гарантира балансирано представителство на съответните органи, междинни звена и представители на партньорите по програмата, посочени в член [6] от Регламент (ЕС) [нов РОР], от държавите членки, от трети държави, партньорски държави и ОСТ.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преглед може да бъде организиран от Комисията с цел разглеждане на изпълнението на програмите по Interreg.

Преглед се организира от Комисията с цел разглеждане на изпълнението на програмите по Interreg.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Резултатите от прегледа се документират в съгласуван протокол.

3.  Резултатите от прегледа се документират в съгласуван протокол и се публикуват на уебсайта на преразгледаната програма . Комисията оценява писмено резултатите от прегледа, публикува оценка на изпълнението и съобщава тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки управляващ орган изпраща по електронен път на Комисията кумулативни данни за съответната програма по Interreg до 31 януари, 31 март, 31 май, 31 юли, 30 септември и 30 ноември всяка година в съответствие с образеца от приложение [VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР].

Всеки управляващ орган изпраща по електронен път на Комисията кумулативни данни за съответната програма по Interreg до 31 януари, 31 май и 30 септември всяка година в съответствие с образеца от приложение[VII] към Регламент (ЕС) [нов РОР].

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Предаването на данни се извършва, като се използват съществуващите системи за докладване на данни, доколкото те са се доказали като надеждни през предходния програмен период.

Обосновка

Въвеждането на нови системи за докладване на данни по време на текущия програмен период беше трудно поради липсата на инструкции и насоки в началото и направи необходими повторни корекции.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общите показатели за крайния продукт и общите показатели за резултата, както е посочено в приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], и, когато е необходимо, специфичните за програмата показатели за крайния продукт и за резултата се използват в съответствие с член [12, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 3, буква г), подточка ii) и член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

1.  Общите показатели за крайния продукт и общите показатели за резултата, както е посочено в приложение [I] към Регламент (ЕС) [нов ЕФРР], и за които се счита, че са най-подходящи за измерването на напредъка по отношение на целите на цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), се използват в съответствие с член [12, параграф 1] от Регламент (ЕС) [нов РОР], член 17, параграф 3, буква г), подточка ii) и член 31, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Когато е необходимо и в надлежно обосновани от управляващия орган случаи, се използват специфични за програмата показатели за крайния продукт и за резултата, в допълнение към показателите, избрани в съответствие с първа алинея от настоящия член.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В съответствие със задължението си за докладване съгласно член [38, параграф 3, буква д), подточка i)] от Финансовия регламент Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета информация относно изпълнението и резултатите съгласно показателите, като докладва за напредъка и недостатъците и осигурява ясна връзка между разходите и изпълнението.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg.

1.  Управляващият орган извършва оценки на всяка програма по Interreg. В рамките на всяка оценка се разглежда ефективността, ефикасността, значимостта, съгласуваността и европейската добавена стойност на програмата с цел подобряване на качеството на планирането и изпълнението на съответната програма по Interreg. Честотата на оценките, която трябва да се определи в плана за оценка, посочен в точка 5 по-долу, не е по-висока от веднъж годишно.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  поставя на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операцията по Interreg, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, чиито общи разходи надвишават 100 000 EUR;

в)  поставя на място, видимо за обществеността, табели или табла веднага щом започне изпълнението на операцията по Interreg, включващо физически инвестиции или закупуване на оборудване, чиито общи разходи надвишават 25 000 EUR;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  за операции по Interreg, които не попадат в обхвата на буква в), поставя на място, видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А3 с информация за операцията по Interreg, подчертаващ подпомагането от фонд по Interreg;

г)  за операции по Interreg, които не попадат в обхвата на буква в), поставя на място, видимо за обществеността, поне един хартиен или електронен плакат с минимален размер А2 с информация за операцията по Interreg, подчертаващ подпомагането от фонд по Interreg;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 4 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  за операции от стратегическо значение, чиито общи разходи надвишават 10 000 000 EUR, организира комуникационна проява и ангажира своевременно Комисията и отговорния управляващ орган.

д)  за операции от стратегическо значение, чиито общи разходи надвишават 5 000 000 EUR, организират комуникационна проява и ангажират своевременно Комисията и отговорния управляващ орган.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За фондовете за малки проекти бенефициерът гарантира, че крайните получатели изпълняват изискванията, посочени в параграф 4, буква в).

5.  За фондовете за малки проекти бенефициерът гарантира, че крайните получатели изпълняват изискванията, посочени в параграф 4, букви в) и г).

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разходите за персонала представляват брутните разходи за труд за персонала, нает от партньора по Interreg по един от следните начини:

1.  При условие че се спазват всички закони и права от трудовото право на Съюза, разходите за персонала представляват брутните разходи за труд за персонала, нает от партньора по Interreg по един от следните начини:

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията определя вида на данните и критериите, въз основа на които се формират извадките за нейните одитни операции, както и методологията за екстраполирането на процента на грешките в приложение, което да се приеме чрез делегиран акт в съответствие с член 62 от настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

Позовавания

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище,

       Дата на обявяване в заседание

CONT

5.7.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Arndt Kohn

10.7.2018

Дата на приемане

15.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (16.10.2018)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Докладчик по становище: Марлене Мици

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg).

(3)  С цел да подкрепи хармоничното развитие на територията на Съюза на различни равнища ЕФРР следва да предоставя подпомагане за трансграничното сътрудничество, транснационалното сътрудничество, морското сътрудничество, сътрудничеството в най-отдалечените региони и междурегионалното сътрудничество по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), също и в областта на културата и творчеството, като обръща специално внимание на укрепването на човешките умения и способности като ключови фактори за икономическо и социално развитие, като същевременно отдава дължимото внимание на програмите за обучение, за които може да е необходимо допълнително финансиране.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, набелязани съвместно в граничните региони, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ („Съобщение относно граничните региони“)23. Поради това трансграничният компонент следва да бъде ограничен до сътрудничеството по сухопътните граници, а трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници следва да бъде интегрирано в транснационалния компонент.

(4)  Компонентът на трансграничното сътрудничество следва да има за цел справяне с общите предизвикателства, включително културните различия и езиковите бариери, набелязани съвместно в граничните региони, тъй като те може да пречат на интеграцията, да ограничават взаимодействието и да намаляват възможностите за хората и предприятията от двете страни на границата, и оползотворяване на неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, както става ясно от Съобщението на Комисията „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ („Съобщение относно граничните региони“). Поради това трансграничният компонент следва да бъде ограничен до сътрудничеството по сухопътните граници, а трансграничното сътрудничество по отношение на морските граници следва да бъде интегрирано в транснационалния компонент.

__________________

__________________

23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017) 534 final, 20.9.2017 г.).

23 Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — „Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС“ (COM(2017) 534 final, 20.9.2017 г.).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат със съседните им държави и територии по най-ефективен и опростен начин.

(7)  Въз основа на опита с трансграничното и транснационалното сътрудничество през програмния период 2014—2020 г. в най-отдалечените региони, когато комбинацията от двата компонента в една програма за дадена област на сътрудничество не доведе до достатъчно опростяване за програмните органи и бенефициерите, следва да бъде създаден специфичен компонент за най-отдалечените региони, за да се даде възможност на най-отдалечените региони да си сътрудничат със съседните им държави и територии по най-ефективен и опростен начин, така че да се установят силни и устойчиви връзки въз основа на сътрудничество и взаимно разбиране;

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Въз основа на опита с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., компонентът на междурегионалното сътрудничество следва да се съсредоточи по-конкретно върху повишаването на ефективността на политиката на сближаване. Следователно този компонент следва да бъде ограничен до две програми — една за всички видове опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет за програмите по двете цели и за насърчаване на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадени или които предстои да бъдат създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, и една — за подобряване на анализа на тенденциите в развитието. Сътрудничеството по проекти на цялата територия на Съюза следва да бъде включено в новия компонент на междурегионалните иновационни инвестиции и тясно свързано с изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“25, по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация или хранително-вкусовата промишленост. Накрая, интегрираното териториално развитие с акцент върху функционалните градски зони или градските зони следва да бъде концентрирано в рамките на програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и в един придружаващ инструмент — „Европейска инициатива за градовете“. Двете програми по компонента за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Съюза и също така следва да бъдат отворени за участието на трети държави.

(8)  Въз основа на опита с междурегионалните програми за сътрудничество в рамките на Interreg и липсата на такова сътрудничество в рамките на програмите по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ през програмния период 2014—2020 г., компонентът на междурегионалното сътрудничество следва да се съсредоточи по-конкретно върху повишаването на ефективността на политиката на сближаване. Следователно този компонент следва да бъде ограничен до две програми — една за всички видове опит, иновационни подходи и изграждане на капацитет за програмите по двете цели и за насърчаване на европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС), създадени или които предстои да бъдат създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета24, и една — за подобряване на анализа на тенденциите в развитието. Сътрудничеството по проекти на цялата територия на Съюза следва да бъде включено в новия компонент на междурегионалните иновационни инвестиции и тясно свързано с изпълнението на Съобщението на Комисията „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“25, по-специално в подкрепа на тематичните платформи за интелигентна специализация в области като енергетиката, промишлената модернизация, културата, културното наследство, секторите на културата и творчеството, хранително-вкусовата промишленост, укрепването на човешките умения и способности, опазването и разпространението на общото културно наследство. Накрая, интегрираното териториално развитие с акцент върху функционалните градски зони или градските зони следва да бъде концентрирано в рамките на програми по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и в един придружаващ инструмент — „Европейска инициатива за градовете“. Двете програми по компонента за междурегионално сътрудничество следва да обхванат цялата територия на Съюза и също така следва да бъдат отворени за участието на трети държави.

_________________

_________________

24 Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

24 Регламент (EО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19).

25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ — COM(2017) 376 final, 18.7.2017 г.

25 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Засилване на иновациите в европейските региони: стратегии за стабилен, приобщаващ и устойчив растеж“ — COM(2017) 376 final, 18.7.2017 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.

(11)  Подпомагането по ИПП III следва да се съсредоточи главно върху подпомагане на бенефициерите по ИПП с цел укрепване на демократичните институции и правовата държава, реформиране на съдебната власт и публичната администрация, зачитане на основните права и насърчаване на равенството между половете, толерантността, социалното приобщаване и недискриминацията, развитие на приобщаващи и устойчиви образователни системи с цел предоставяне на повече възможности с по-добро качество за младите хора, чрез хоризонтални политики за младежта. С подпомагането по ИПП следва да продължи да бъде оказвана подкрепа за усилията на бенефициерите по ИПП за развитие на регионалното, макрорегионалното и трансграничното сътрудничество, както и за териториално развитие, включително посредством изпълнението на макрорегионалните стратегии на Съюза. Освен това подпомагането по ИПП следва да бъде фокусирано върху сигурността, миграцията и управлението на границите, осигуряването на достъп до международна закрила, обмена на информация, засилването на граничния контрол и прилагането на общи усилия в борбата с незаконната миграция и контрабандата на мигранти.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  ЕФРР следва да допринесе по линия на Interreg за специфичните цели във връзка с целите на политиката на сближаване. При все това списъкът на специфичните цели по различните тематични цели следва да бъде адаптиран към специфичните потребности на Interreg, като се предвидят допълнителни специфични цели по целта на политиката за една „по-социална Европа чрез прилагане на европейския стълб на социалните права“, за да се даде възможност за интервенции по линия на ЕСФ.

(17)  ЕФРР следва да допринесе по линия на Interreg за специфичните цели във връзка с целите на политиката на сближаване. При все това списъкът на специфичните цели по различните тематични цели следва да бъде адаптиран към специфичните потребности на Interreg, като се предвидят допълнителни специфични цели по целта на политиката за една „по-социална Европа чрез прилагане на европейския стълб на социалните права“, за да се даде възможност за интервенции по линия на ЕСФ, с особен акцент върху достъпа до образование, създаването на повече възможности с по-добро качество за младите хора и културна интеграция.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С настоящия регламент следва да се добавят две специфични цели на Interreg, едната — за подпомагане на специфични цели на Interreg за укрепване на институционалния капацитет, подобряване на правното и административното сътрудничество, по-специално в случаите, свързани с изпълнението на съобщението относно граничните региони, засилването на сътрудничеството между гражданите и институциите, както и разработването и координацията на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, а другата — за справяне със специфични за външното сътрудничество въпроси като безопасността, сигурността, управлението на преминаването на границите и миграцията.

(19)  С настоящия регламент следва да се добавят две специфични цели на Interreg, едната — за подпомагане на специфични цели на Interreg за укрепване на институционалния капацитет, подобряване на правното и административното сътрудничество, по-специално в случаите, свързани с изпълнението на съобщението относно граничните региони, засилването на сътрудничеството между гражданите, организациите на гражданското общество и институциите, както и разработването и координацията на макрорегионални стратегии и стратегии за морските басейни, а другата — за справяне със специфични за външното сътрудничество въпроси като безопасността, сигурността, управлението на преминаването на границите и миграцията.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Необходимо е да се изяснят правилата, с които се регулират фондовете за малки проекти, които са били прилагани откакто Interreg съществува, но никога не са били обхванати от специални разпоредби. Както е изложено и в становището на Комитета на регионите „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“32, такива фондове за малки проекти играят важна роля за изграждане на доверие между гражданите и институциите, предлагат голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на цялостната цел на програмите за трансгранично сътрудничество чрез преодоляване на пречките по границите и приобщаване на граничните региони и техните граждани. С цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг.

(23)  Необходимо е да се изяснят правилата, с които се регулират фондовете за малки проекти, които са били прилагани откакто Interreg съществува, но никога не са били обхванати от специални разпоредби. Както е изложено и в становището на Комитета на регионите „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“32, такива фондове за малки проекти играят важна роля за изграждане на доверие между гражданите и институциите, предлагат голяма европейска добавена стойност и допринасят значително за постигане на цялостната цел на програмите за трансгранично сътрудничество чрез преодоляване на пречките по границите и приобщаване на граничните региони и техните граждани. Те ще се възползват от специални свързани с изкуството или ориентирани към гражданите трансгранични инициативи. С цел опростяване на управлението на финансирането на малки проекти за крайните получатели, които често не са свикнали да кандидатстват за средства от фондовете на Съюза, използването на опростени варианти за разходите и на еднократни суми следва да стане задължително под определен праг.

_________________

_________________

32 Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).

32 Становище на Европейския комитет на регионите — „Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество“ от 12 юли 2017 г. (ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 38).

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подобряване на трансграничния достъп и качеството на образованието, обучението и ученето през целия живот с оглед на увеличаване на завършените образователни степени и равнището на уменията, така че да бъдат признавани в трансграничен аспект;

б)  подобряване на трансграничния достъп до качествено образование, обучение и учене през целия живот с оглед на увеличаване на завършените образователни степени, мобилността на младежите и научните изследователи и засилване на езиковите умения и други човешки умения и способности;

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  насърчаване и подкрепа за създаването на трансгранични сътрудничества между образователни, културни, артистични, творчески институции и институции, занимаващи се с аудиовизуални изкуства, за да се насърчават взаимното разбирателство и диалогът в граничните области, да се зачита езиковото разнообразие и да се подсили ролята на образователните политики, на културата и на културните, творческите, артистичните и аудиовизуалните сектори като двигатели на иновациите в обществото.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  подобряване на достъпа до култура и културни услуги в трансграничен аспект;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  насърчаване на взаимното признаване на дипломи, удостоверения, умения и компетентности с цел увеличаване на възможностите за трансгранично образование, обучение и заетост;

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  насърчаване на социалното приобщаване и борбата с бедността, включително чрез утвърждаване на равните възможности и борба с дискриминацията в трансграничен аспект.

д)  насърчаване на социалното приобщаване, включително и на мигрантите, и борбата с бедността, включително чрез утвърждаване на равните възможности и борба с дискриминацията в трансграничен аспект.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  подобряване на достъпа до културни услуги и спортни инфраструктури, насърчаване на мобилността и културния обмен, които допринасят за запазване и разпространяване на общото културно наследство и за борба с различни, обикновено устойчиви предразсъдъци и стереотипи, засилване на социалната интеграция и справяне със социалните и езиковите бариери;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  по външни програми за трансгранично сътрудничество и по програми по компоненти 2 и 3 на Interreg, подпомагани от фондовете по Interreg, в допълнение към букви а) и б): изграждане на взаимно доверие, по-специално чрез действия за контакти между общностите, укрепване на устойчивата демокрация и подкрепа за гражданското общество чрез подпомагане на участниците от гражданското общество и на тяхната роля в процеса на реформи и демократичен преход.

в)  по външни програми за трансгранично сътрудничество и по програми по компоненти 2 и 3 на Interreg, подпомагани от фондовете по Interreg, в допълнение към букви а) и б): изграждане на взаимно доверие, по-специално чрез действия за контакти между общностите и опит в областта на мобилността на младежите, укрепване на устойчивата демокрация и подкрепа за гражданското общество чрез подпомагане на участниците от гражданското общество и на тяхната роля в процеса на реформи и демократичен преход.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават също така принос за външната специфична цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита на мигрантите.

5.  По външните програми за трансгранично сътрудничество и по програмите по компоненти 2 и 3 на Interreg ЕФРР и, където е приложимо, инструментите на ЕС за външно финансиране дават също така принос за външната специфична цел на политиката по Interreg „по-безопасна и по-сигурна Европа“, по-специално чрез дейности в областта на управлението на преминаването на границите и управлението на мобилността и миграцията, включително защита на мигрантите, междукултурна медиация и езиково подпомагане.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  икономическите, социалните и териториалните различия;

i)  икономическите, социалните, демографските и териториалните различия;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4 – буква б – подточка i а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

i а)  нови културни, образователни и езикови особености и бариери;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1 а.  При оценяването на всяка програма по Interreg Комисията взема предвид цялостното положително въздействие на програмата върху обществото и местните общности, като обръща особено внимание на социалното и икономическото развитие и на приобщаването, както и на взаимното разбирателство в рамките на диалога между културите.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) съгласно член [22], буква б) от Регламент (ЕС) [нов РОР] може да се осъществява по програмите по Interreg, при условие че съответните местни групи за действие са съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, в рамките на който нито една отделна заинтересована група не контролира процеса на вземане на решения и са представени поне две участващи държави, поне една от които е държава членка.

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) съгласно член [22], буква б) от Регламент (ЕС) [нов РОР] може да се осъществява по програмите по Interreg, при условие че съответните местни групи за действие са съставени от представители на публичния и частния местен социално-икономически интерес, включително организации на гражданското общество, в рамките на които нито една отделна заинтересована група не контролира процеса на вземане на решения и са представени поне две участващи държави, поне една от които е държава членка. Местните групи за действие са представителни за всички социално-икономически и възрастови групи, включително малцинствата, хората с увреждания и с по-малко възможности.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За програмите по Interreg с общ размер на отпуснатите средства под 30 000 000 EUR необходимата сума за техническа помощ, изразена в евро, и съответният процент се определят в решението на Комисията за одобрение на съответната програма по Interreg.

4.  За програмите по Interreg с общ размер на отпуснатите средства под 30 000 000 EUR необходимата сума за техническа помощ бива изразена в евро, и съответният процент се определят в решението на Комисията за одобрение на съответната програма по Interreg.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Управляващият орган представя плана за оценките на мониторинговия комитет не по-късно от една година след одобряването на програмата по Interreg.

6.  Управляващият орган представя плана за оценките на мониторинговия комитет не по-късно от 12 месеца след датата на одобряването на програмата по Interreg.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управляващият орган гарантира, че в срок от шест месеца след одобряването на програмата по Interreg е налице уебсайт, на който е на разположение информация за всяка програма по Interreg, за която той отговаря, като тя обхваща целите на програмата, дейностите, наличните възможности за финансиране и постиженията.

2.  Управляващият орган гарантира, че в срок от шест месеца след одобряването на програмата по Interreg е налице уебсайт, на който е на разположение информация за всяка програма по Interreg, за която той отговаря. Информацията, предоставена на този уебсайт, обхваща целите на програмата, дейностите, наличните възможности за финансиране и постиженията.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато изпълнението на дадена операция изисква възлагане на обществени поръчки за услуги, доставки или строителни работи на бенефициер, се прилагат следните правила:

1.  Когато изпълнението на дадена операция изисква възлагане на обществени поръчки за услуги, договори за доставки или договор за строителни работи или и двете на бенефициер, се прилагат следните правила:

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато бенефициерът е възлагащ орган или възложител по смисъла на законодателството на Съюза, приложимо към процедурите за възлагане на обществени поръчки, той прилага националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приети във връзка със законодателството на Съюза;

а)  когато бенефициерът е възлагащ орган по смисъла на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a, той прилага националните законови, подзаконови и административни разпоредби, приети във връзка със законодателството на Съюза;

 

__________________

 

1a Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 96).

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

Позовавания

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

CULT

11.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Marlene Mizzi

3.7.2018

Разглеждане в комисия

3.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

3

0

ECR

Rupert Matthews, Morten Messerschmidt

EFDD

Isabella Adinolfi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

Позовавания

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

11.6.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

11.6.2018

DEVE

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

5.7.2018

 

EMPL

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

ITRE

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

PECH

5.7.2018

CULT

11.6.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

28.6.2018

EMPL

14.6.2018

ENVI

21.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

TRAN

20.6.2018

PECH

11.7.2018

 

 

Асоциирани комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

5.7.2018

AFET

5.7.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Pascal Arimont

20.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Raffaele Fitto, John Howarth, Tonino Picula, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georgios Kyrtsos

Дата на внасяне

18.12.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Maurice Ponga

S&D