ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

17.12.2018 - (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) - ***I

Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodaj: Pascal Arimont
Zpravodajové (*):
Fabio Massimo Castaldo, Výbor pro zahraniční věci
Eleni Theocharous, Výbor pro rozvoj
(*) Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu


Postup : 2018/0199(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0470/2018

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0374),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 178, 209 odst. 1, 212 odst. 2 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0229/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... [1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ... [2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0470/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle uvedeného článku a čl. 174 druhého a třetího pododstavce SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost některým kategoriím regionů, mezi nimiž jsou výslovně uvedeny přeshraniční regiony.

(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle uvedeného článku a čl. 174 druhého a třetího pododstavce SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, venkovských oblastí, oblastí postižených průmyslovými přeměnami, oblastí s nízkou hustotou obyvatelstva, ostrovních a horských oblastí.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]21 obsahuje společná ustanovení pro EFRR a některé další fondy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o novém EFRR]22 obsahuje ustanovení týkající se specifických cílů a oblasti působnosti podpory z EFRR. Nyní je potřeba přijmout zvláštní ustanovení vztahující se k cíli Evropská územní spolupráce (Interreg) pro případy, kdy jeden nebo více členských států spolupracuje na přeshraniční úrovni, pokud jde o efektivní programování, včetně ustanovení o technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikaci, způsobilosti, řízení a kontrole a finančním řízení.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]21 obsahuje společná ustanovení pro EFRR a některé další fondy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o novém EFRR]22 obsahuje ustanovení týkající se specifických cílů a oblasti působnosti podpory z EFRR. Nyní je potřeba přijmout zvláštní ustanovení vztahující se k cíli Evropská územní spolupráce (Interreg) pro případy, kdy jeden nebo více členských států a jejich regiony spolupracují na přeshraniční úrovni, pokud jde o efektivní programování, včetně ustanovení o technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikaci, způsobilosti, řízení a kontrole a finančním řízení.

_________________

_________________

21 [Odkaz].

21 [Odkaz].

22 [Odkaz].

22 [Odkaz].

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za účelem podpory harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci.

(3)  Za účelem podpory kooperativního a harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních a zmírnění stávajících nerovností by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci. V tomto procesu je třeba zohlednit zásady víceúrovňové správy a partnerství a posílit místně orientované přístupy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Jednotlivé složky programu Interreg by měly přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje popsaných v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030, která byla přijata v září 2015.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by se tak měla omezit na spolupráci na pozemních hranicích a přeshraniční spolupráce na námořních hranicích by měla být začleněna do nadnárodní složky.

(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by proto měla zahrnovat spolupráci na pozemních i námořních hranicích, aniž by tím byla dotčena nová složka pro spolupráci nejvzdálenějších regionů.

__________________

__________________

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Součástí složky přeshraniční spolupráce by měla být také spolupráce mezi jedním nebo více členskými státy a jednou nebo více zeměmi nebo jinými územími mimo Unii. Zahrnutí vnitřní a vnější přeshraniční spolupráce do tohoto nařízení by mělo vést k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění použitelných ustanovení pro programové orgány v členských státech i pro partnerské orgány a příjemce mimo Unii ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020.

(5)  Součástí složky přeshraniční spolupráce by měla být také spolupráce mezi jedním nebo více členskými státy nebo jejich regiony a jednou nebo více zeměmi nebo regiony nebo jinými územími mimo Unii. Zahrnutí vnitřní a vnější přeshraniční spolupráce do tohoto nařízení by mělo vést k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění použitelných ustanovení pro programové orgány v členských státech i pro partnerské orgány a příjemce mimo Unii ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Složka nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce by měla být zaměřena na posílení spolupráce prostřednictvím opatření přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami politiky soudržnosti Unie a měla by rovněž zahrnovat námořní přeshraniční spolupráci. Nadnárodní spolupráce by se měla vztahovat na větší území na pevnině Unie, zatímco námořní spolupráce by měla pokrývat území kolem přímořských oblastí a zahrnovat přeshraniční spolupráci na námořních hranicích v programovém období 2014–2020. Měla by být dána maximální flexibilita, která by umožnila pokračovat v provádění předchozí námořní přeshraniční spolupráce na základě širšího rámce pro námořní spolupráci, zejména vymezením rozsahu příslušného území, specifických cílů této spolupráce, požadavků na partnerství v rámci projektu a zřízením podprogramů a zvláštních řídicích výborů.

(6)  Složka nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce by měla být zaměřena na posílení spolupráce prostřednictvím opatření přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami politiky soudržnosti Unie při plném dodržování subsidiarity. Nadnárodní spolupráce by se měla vztahovat na větší nadnárodní území a případně též na území kolem přímořských oblastí přesahujících zeměpisný rozsah území spadajících do programů přeshraniční spolupráce.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, která by umožnila nejvzdálenějším regionům co nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci se sousedními zeměmi a územími.

(7)  Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena další zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, která by umožnila nejvzdálenějším regionům spolupracovat se třetími zeměmi, zámořskými zeměmi a územími či organizacemi pro regionální integraci a spolupráci způsobem, který bude co nejúčinnější a nejjednodušší a který bude zohledňovat jejich individuální charakteristiky.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  S ohledem na zkušenosti s programy meziregionální spolupráce v rámci Interreg a absenci této spolupráce v programech cíle Investice pro zaměstnanost a růst v programovém období 2014–2020 by se měla složka meziregionální spolupráce více zaměřit na zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. Tato složka by se proto měla omezit na dva programy, z nichž jeden by měl umožňovat celou škálu zkušeností, inovačních přístupů a budování kapacit pro programy v rámci obou cílů a podporovat evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), která byla nebo budou zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý by měl být určen ke zlepšení analýzy vývojových trendů. Projektová spolupráce v celé Unii by měla být začleněna do nové složky pro meziregionální inovační investice a úzce provázána s prováděním sdělení Komise „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“25, zejména na podporu tematických platforem pro inteligentní specializaci v oblastech jako například energetika, modernizace průmyslu nebo zemědělsko-potravinářské odvětví. Kromě toho by se integrovaný územní rozvoj zaměřený na funkční městské oblasti nebo na městské oblasti měl soustředit do programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a v jednom doprovodném nástroji „Evropská městská iniciativa“. Oba programy v rámci složky meziregionální spolupráce by měly pokrývat celou Unii a měly by rovněž umožňovat účast třetích zemí.

(8)  S ohledem na pozitivní zkušenosti s programy meziregionální spolupráce v rámci Interreg na jedné straně a absenci této spolupráce v programech cíle Investice pro zaměstnanost a růst v programovém období 2014–2020 na straně druhé je meziregionální spolupráce měst a regionů – založená na výměně zkušeností, rozvoji kapacit pro programy v rámci obou cílů (Evropská územní spolupráce a Investice pro růst a zaměstnanost) – důležitou složkou hledání společných řešení v rámci politiky soudržnosti a budování trvalých partnerství. Proto by měly pokračovat stávající programy a zejména podpora projektové spolupráce, včetně podpory evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), a rovněž makroregionální strategie.

__________________

 

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.)

 

25 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

 

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Nová iniciativa pro meziregionální investice do inovací by se měla zakládat na inteligentní specializaci a měla by být využívána na podporu tematických platforem pro inteligentní specializaci v oblastech jako je energetika, modernizace průmyslu nebo oběhové hospodářství, sociální inovace, životní prostředí nebo zemědělsko-potravinářské odvětví a pomáhat při sdružování subjektů, které se podílejí na strategiích inteligentní specializace s cílem posílit inovace a uvádět na evropský trh inovativní výrobky, procesy a ekosystémy. Důkazy svědčí o tom, že ve zkušební a ověřovací fázi při předvádění nových technologií (např. klíčových podpůrných technologií) existují přetrvávající systémové vady, zejména v případech, kdy je inovace výsledkem integrace vzájemně se doplňujících regionálních specializací, které vytvářejí inovativní hodnotové řetězce. Obzvláště kritický význam má tato vada ve fázi mezi pilotním a úplným uvedením dané technologie na trh. V některých strategicky významných technologických a průmyslových oblastech nemohou MSP v současné době počítat s excelentní a otevřenou, celoevropsky propojenou demonstrační infrastrukturou. Tyto programy v rámci iniciativy meziregionální spolupráce by měly pokrývat celou Evropskou unii a měly by rovněž umožňovat účast zámořských zemí a území, třetích zemí, jejich regionů a organizací pro regionální integraci a spolupráci, včetně nejvzdálenějších sousedních regionů. Měla by být podporována součinnost mezi meziregionálními investicemi do inovací a dalšími příslušnými programy EU, jako jsou programy v rámci evropských strukturálních a investičních fondů, program Horizont 2020, digitální trh v Evropě a program jednotného trhu, neboť se tím znásobí dopad investic a zvýší se hodnota pro občany.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Měla by být stanovena objektivní kritéria pro určování způsobilých regionů a oblastí. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

(9)  Měla by být stanovena společná objektivní kritéria pro určování způsobilých regionů a oblastí. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je třeba i nadále podporovat nebo v příslušném případě zřídit spolupráci ve všech jejích dimenzích se sousedními třetími zeměmi Unie, neboť taková spolupráce je významným nástrojem politiky regionálního rozvoje a měly by z ní prospěch regiony členských států mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto účelem by EFRR a nástroje Unie pro financování vnější činnosti, NPP27, NDICI28 a PZZÚ29, měly podporovat programy v rámci přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce, spolupráce nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti by měla být založena na vzájemnosti a proporcionalitě. Avšak u přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI by podporu z EFRR měla doplňovat alespoň rovnocenná částka v kontextu přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI, jejíž výše podléhá maximální částce stanovené v příslušném legislativním aktu, tj. až 3 % finančního krytí v rámci NPP III a až 4 % finančního krytí zeměpisného programu Sousedství podle čl. 4 odst. 2 písm. a) NDICI.

(10)  Je třeba i nadále podporovat nebo v příslušném případě zřídit spolupráci ve všech jejích dimenzích se sousedními třetími zeměmi Unie, neboť taková spolupráce je významným nástrojem politiky regionálního rozvoje a měly by z ní prospěch regiony členských států mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto účelem by EFRR a nástroje Unie pro financování vnější činnosti, NPP, NDICI a PZZÚ, měly podporovat programy v rámci přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce, spolupráce nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti by měla být založena na vzájemnosti a proporcionalitě. Avšak u přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI by podporu z EFRR měla doplňovat alespoň rovnocenná částka v kontextu přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI, jejíž výše podléhá maximální částce stanovené v příslušném legislativním aktu.

__________________

__________________

27 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L xx, s. y).

27 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L xx, s. y).

28 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (Úř. věst. L xx, s. y).

28 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (Úř. věst. L xx, s. y).

29 Rozhodnutí Rady (EU) XXX o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii a rovněž o vztazích mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L xx, s. y).

29 Rozhodnutí Rady (EU) XXX o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii a rovněž o vztazích mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L xx, s. y).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Zvláštní pozornost je třeba věnovat regionům, které se staly novými pohraničními oblastmi na vnější hranici Unie s cílem zajistit odpovídající kontinuitu stávajících programů spolupráce.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migrace a správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci a převaděčství migrantů.

(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace, jakož i regionální a místní rozvoj. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migrace a správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci a převaděčství migrantů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Vytvoření synergií s vnější činností a rozvojovými programy Unie by mělo rovněž pomoci zajistit maximální vliv při současném naplňování zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jak je uvedeno v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). Soudržnost všech politik EU je zásadní pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S ohledem na specifickou situaci nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné přijmout opatření týkající se podmínek, za nichž tyto regiony mohou mít přístup ke strukturálním fondům. V důsledku toho by měla být určitá ustanovení tohoto nařízení přizpůsobena specifickým rysům nejvzdálenějších regionů, aby se zjednodušila a posílila spolupráce s jejich sousedy, a to s přihlédnutím ke sdělení Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“31.

(14)  S ohledem na specifickou situaci nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné přijmout opatření týkající se zlepšení podmínek, za nichž tyto regiony mohou mít přístup ke strukturálním fondům. V důsledku toho by měla být určitá ustanovení tohoto nařízení přizpůsobena specifickým rysům nejvzdálenějších regionů, aby se zjednodušila a posílila jejich spolupráce s třetími zeměmi a zámořskými zeměmi a územími, a to s přihlédnutím ke sdělení Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“31.

_________________

_________________

31 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Toto nařízení stanovuje pro zámořské země a území (ZZÚ) možnost zapojit se do programů Interreg. V zájmu usnadnění jejich účinného přístupu a zapojení by se měly vzít v úvahu specifické rysy a problémy ZZÚ.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Je zapotřebí stanovit zdroje přidělené na každou z jednotlivých složek Interreg, včetně podílu každého členského státu na celkové výši částek určených na přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci, a potenciál, jímž disponují členské státy, pokud jde o flexibilitu mezi těmito složkami. Ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020 by se měl zmenšit podíl přeshraniční spolupráce, a naopak by měl vzrůst podíl nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce z důvodu integrace námořní spolupráce a měla by být vytvořena nová složka spolupráce nejvzdálenějších regionů.

(15)  Je zapotřebí stanovit zdroje přidělené na každou z jednotlivých složek Interreg, včetně podílu každého členského státu na celkové výši částek určených na přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci, a potenciál, jímž disponují členské státy, pokud jde o flexibilitu mezi těmito složkami. Vzhledem ke globalizaci by se však spolupráce zaměřená na zvýšení investic do většího počtu pracovních míst a růstu a společných investic s dalšími regiony měla určit rovněž společnými charakteristikami a ambicemi regionů a ne nezbytně hranicemi, a proto by měly být k dispozici dostatečné dodatečné prostředky pro novou iniciativu v oblasti meziregionálních inovačních investic, aby bylo možné reagovat na celosvětovou situaci na trhu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  V kontextu jedinečných a specifických okolností na ostrově Irsko a za účelem podpory spolupráce mezi severem a jihem v rámci Velkopáteční dohody by nový přeshraniční program „PEACE PLUS“ měl pokračovat v činnosti předchozích programů mezi pohraničními hrabstvími Irska a Severního Irska a navázat na ni. Při zohlednění jeho praktického významu je třeba zajistit, aby v případě, kdy tento program podporuje mír a usmíření, EFRR rovněž přispíval k podpoře sociální, hospodářské a regionální stability v dotčených regionech, zejména opatřeními na podporu soudržnosti mezi komunitami. Vzhledem ke specifickým rysům uvedeného programu by měl být spravován integrovaným způsobem, přičemž příspěvek Spojeného království by měl být do programu začleněn jako vnější účelově vázaný příjem. Kromě toho by se některá pravidla tohoto nařízení týkající se výběru operací neměla na uvedený program vztahovat, pokud jde o operace podporující mír a usmíření.

(18)  V kontextu jedinečných a specifických okolností na ostrově Irsko a za účelem podpory spolupráce mezi severem a jihem v rámci Velkopáteční dohody by nový přeshraniční program „PEACE PLUS“ měl pokračovat v činnosti předchozích programů mezi pohraničními hrabstvími Irska a Severního Irska a navázat na ni. Při zohlednění jeho praktického významu je třeba zajistit, aby v případě, kdy tento program podporuje mír a usmíření, EFRR rovněž přispíval k podpoře sociální, hospodářské a regionální stability a ke spolupráci v dotčených regionech, zejména opatřeními na podporu soudržnosti mezi komunitami. Vzhledem ke specifickým rysům uvedeného programu by měl být spravován integrovaným způsobem, přičemž příspěvek Spojeného království by měl být do programu začleněn jako vnější účelově vázaný příjem. Kromě toho by se některá pravidla tohoto nařízení týkající se výběru operací neměla na uvedený program vztahovat, pokud jde o operace podporující mír a usmíření.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Větší část podpory Unie by se měla soustředit na omezený počet cílů politik, aby se maximalizoval dopad Interreg.

(20)  Větší část podpory Unie by se měla soustředit na omezený počet cílů politik, aby se maximalizoval dopad Interreg. Je třeba posílit součinnost mezi jednotlivými složkami Interreg a jejich doplňkovost.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Ustanovení o přípravě, schvalování a změnách programů Interreg a o územním rozvoji, výběru operací, monitorování a hodnocení, programových orgánech, auditu operací a o transparentnosti a komunikaci by měla být přizpůsobena specifickým rysům programů Interreg v porovnání s ustanoveními v nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

(21)  Ustanovení o přípravě, schvalování a změnách programů Interreg a o územním rozvoji, výběru operací, monitorování a hodnocení, programových orgánech, auditu operací a o transparentnosti a komunikaci by měla být přizpůsobena specifickým rysům programů Interreg v porovnání s ustanoveními v nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]. Tato zvláštní ustanovení by měla být jednoduchá a jasná, aby se předešlo tzv. gold-platingu a další administrativní zátěži pro členské státy a příjemce.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Ustanovení o kritériích pro operace, které mají být považovány za skutečně společné a zakládající spolupráci, o partnerství v rámci operace Interreg a o povinnostech vedoucího partnera vytvořená v programovém období 2014–2020 by měla být zachována. Partneři Interreg by však měli spolupracovat ve všech čtyřech dimenzích (vývoj, provádění, personální obsazení a financování) a v rámci spolupráce nejvzdálenějších regionů ve třech ze čtyř, protože by mělo být jednodušší kombinovat podporu z EFRR a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti na úrovni programů i operací.

(22)  Ustanovení o kritériích pro operace, které mají být považovány za skutečně společné a zakládající spolupráci, o partnerství v rámci operace Interreg a o povinnostech vedoucího partnera vytvořená v programovém období 2014–2020 by měla být zachována. Partneři Interreg by měli spolupracovat v oblasti vývoje a provádění, jakož i v oblasti personálního obsazení nebo financování nebo obou těchto oblastech, a v rámci spolupráce nejvzdálenějších regionů ve třech ze čtyř, protože by mělo být jednodušší kombinovat podporu z EFRR a nástrojů Unie pro financování vnější činnosti na úrovni programů i operací.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Důležitým a úspěšným nástrojem v rámci programů přeshraniční spolupráce jsou projekty „people-to-people“ (P2P) a malé projekty zaměřené na odstraňování pohraničních a přeshraničních překážek, podporu místních kontaktů a následné vzájemné sbližování příhraničních regionů a jejich občanů. Projekty P2P a malé projekty jsou realizovány v celé řadě oblastí, jako je kultura, sport, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání a odborná příprava, hospodářství, věda, ochrana životního prostředí a ekologie, zdravotní péče, doprava a drobná infrastruktura, správní spolupráce, styk s veřejností atd. Jak se rovněž uvádí ve stanovisku Výboru regionů „Projekty „people-to-people“32 a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“, projekty P2P mají velkou přidanou evropskou hodnotu a významně přispívají k uskutečňování celkového cíle programů přeshraniční spolupráce.

 

__________________

32 Stanovisko Evropského výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se řídí fondy malých projektů, které byly prováděny od doby existence Interreg, nikdy se však na ně nevztahovala žádná zvláštní ustanovení. Jak se rovněž uvádí ve stanovisku Výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“32, tyto fondy malých projektů plní důležitou úlohu při budování důvěry mezi občany a institucemi, nabízejí velkou evropskou přidanou hodnotu a významně přispívají k celkovému cíli programů přeshraniční spolupráce překonáváním překážek v podobě hranic a integrací příhraničních oblastí a jejich občanů. V zájmu zjednodušení finančního řízení malých projektů na straně konečných příjemců, kteří často nemají zkušenosti s předkládáním žádostí o prostředky z fondů Unie, by mělo být stanoveno povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů a paušálních částek pod určitou prahovou hodnotou.

(23)  Od doby existence Interreg byly projekty P2P a malé projekty podporovány především z fondu malých projektů nebo podobných nástrojů, nikdy se však na ně nevztahovala žádná zvláštní ustanovení, a proto je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se fondy malých projektů řídí. V zájmu získání přidané hodnoty a přínosů z projektů P2P a malých projektů a v zájmu zjednodušení finančního řízení malých projektů na straně konečných příjemců, kteří často nemají zkušenosti s předkládáním žádostí o prostředky z fondů Unie, by mělo být stanoveno povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů a paušálních částek pod určitou prahovou hodnotou.

__________________

 

32 Stanovisko Evropského výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).

 

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Vzhledem k zapojení více než jednoho členského státu a výsledným vyšším správním nákladům, zejména v souvislosti s kontrolami a překladem, by měl být strop pro výdaje na technickou pomoc vyšší než v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. Aby bylo možné kompenzovat vyšší správní náklady, členské státy by měly být motivovány ke snižování administrativní zátěže související s prováděním společných projektů, kdykoliv to bude možné. Kromě toho by programy Interreg s omezenou podporou Unie nebo programy vnější přeshraniční spolupráce měly obdržet určitou minimální částku na technickou pomoc, aby bylo zajištěno dostatečné financování účinných činností technické pomoci.

(24)  Vzhledem k zapojení více než jednoho členského státu a výsledným vyšším správním nákladům, mj. pro regionální kontaktní místa (či tzv. antény), která jsou důležitými kontaktními místy pro předkladatele a řešitele projektů, a proto fungují jako přímá linka pro společné sekretariáty nebo jiné příslušné orgány, ale zejména v souvislosti s kontrolami a překladem by měl být strop pro výdaje na technickou pomoc vyšší než v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. Aby bylo možné kompenzovat vyšší správní náklady, členské státy by měly být motivovány ke snižování administrativní zátěže související s prováděním společných projektů, kdykoliv to bude možné. Kromě toho by programy Interreg s omezenou podporou Unie nebo programy vnější přeshraniční spolupráce měly obdržet určitou minimální částku na technickou pomoc, aby bylo zajištěno dostatečné financování účinných činností technické pomoci.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  V rámci snižování administrativní zátěže by měly Komise, členské státy a regiony úzce spolupracovat, aby mohly pro systém řízení a kontroly programu Interreg použít posílená přiměřená opatření stanovená v čl. 77 nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Členské státy by měly být motivovány k tomu, aby pověřovaly funkcí řídicího orgánu ESÚS nebo aby těmto seskupením, stejně jako jiným přeshraničním právním subjektům, svěřovaly odpovědnost za řízení podprogramu, integrované územní investice nebo jednoho či více fondů malých projektů, popřípadě aby plnily úlohu jediného partnera.

(27)  V příslušných případech by členské státy měly pověřit funkcí řídicího orgánu nový nebo případně stávající ESÚS nebo by těmto seskupením, stejně jako jiným přeshraničním právním subjektům, měly svěřovat odpovědnost za řízení podprogramu, integrované územní investice nebo jednoho či více fondů malých projektů, popřípadě úlohu jediného partnera. Členské státy by měly regionálním a místním orgánům či jiným veřejným orgánům jiných členských států umožnit vytvářet uvedená kooperativní uskupení s právní subjektivitou a zapojit místní a regionální orgány do jejich fungování.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Aby byl zachován platební řetězec vytvořený pro programové období 2014–2020, tj. od Komise k vedoucímu partnerovi prostřednictvím certifikačního orgánu, mělo by se v tomto platebním řetězci v rámci vedení účetnictví pokračovat. Podpora Unie by měla být vyplácena vedoucímu partnerovi, pokud by to nevedlo k dvojímu poplatku za převod na euro a zpět na jinou měnu, nebo naopak mezi vedoucím partnerem a ostatními partnery.

(28)  Aby byl zachován platební řetězec vytvořený pro programové období 2014–2020, tj. od Komise k vedoucímu partnerovi prostřednictvím certifikačního orgánu, mělo by se v tomto platebním řetězci v rámci vedení účetnictví pokračovat. Podpora Unie by měla být vyplácena vedoucímu partnerovi, pokud by to nevedlo k dvojímu poplatku za převod na euro a zpět na jinou měnu, nebo naopak mezi vedoucím partnerem a ostatními partnery. Není-li stanoveno jinak, vedoucí partner by měl zajistit, aby ostatní partneři obdrželi celý příspěvek z příslušného fondu Unie v jeho plné výši a ve lhůtě dohodnuté všemi partnery a na základě téhož postupu, jaký je uplatňován v případě vedoucího partnera.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Podle čl. [63 odst. 9] nařízení (EU, Euratom) [FN-Omnibus] mají odvětvová pravidla vzít v úvahu potřeby programů Evropské územní spolupráce (Interreg), zejména pokud jde o funkci auditu. Ustanovení týkající se každoročního výroku auditora, výroční kontrolní zprávy a auditů operací by proto měla být zjednodušena a přizpůsobena programům, na kterých se podílí více než jeden členský stát.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Měl by být stanoven jasný řetězec finančních závazků v souvislosti se zpětným získáváním částek v případě nesrovnalostí, počínaje jediným nebo ostatními partnery přes vedoucího partnera a řídicí orgán až po Komisi. Měl by být stanoven závazek členských států, třetích zemí, partnerských zemí nebo zámořských zemí a území (ZZÚ) pro případ, že částky od jediného nebo dalšího nebo vedoucího partnera nelze získat zpět, což znamená, že částku řídicímu orgánu uhradí členský stát. U programů Interreg proto neexistuje prostor pro nevymahatelné částky na úrovni příjemců. Je však třeba vyjasnit pravidla pro případ, že členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ řídicímu orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly být objasněny povinnosti vedoucího partnera při zpětném získávání. Řídicí orgán by zejména neměl být oprávněn zavázat vedoucího partnera, aby zahajoval soudní řízení v jiné zemi.

(30)  Měl by být stanoven jasný řetězec finančních závazků v souvislosti se zpětným získáváním částek v případě nesrovnalostí, počínaje jediným nebo ostatními partnery přes vedoucího partnera a řídicí orgán až po Komisi. Měl by být stanoven závazek členských států, třetích zemí, partnerských zemí nebo zámořských zemí a území (ZZÚ) pro případ, že částky od jediného nebo dalšího nebo vedoucího partnera nelze získat zpět, což znamená, že částku řídicímu orgánu uhradí členský stát. U programů Interreg proto neexistuje prostor pro nevymahatelné částky na úrovni příjemců. Je však nezbytné vyjasnit pravidla pro případ, že členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ řídicímu orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly být objasněny povinnosti vedoucího partnera při zpětném získávání. Měly by být také stanoveny a monitorovacím výborem schváleny postupy spojené se zpětným získáváním prostředků. Řídicí orgán by však neměl být oprávněn zavázat vedoucího partnera, aby zahajoval soudní řízení v jiné zemi.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Je třeba podporovat finanční kázeň. Ujednání týkající se rušení rozpočtových závazků by však měla zároveň zohledňovat složitost programů Interreg a jejich provádění.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  I když programy Interreg s účastí třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ by měly být prováděny v rámci sdíleného řízení, spolupráce nejvzdálenějších regionů Interreg může být prováděna v rámci nepřímého řízení. Měla by být stanovena zvláštní pravidla pro způsob provádění těchto programů v celém rozsahu nebo částečně v rámci nepřímého řízení.

(32)  I když programy Interreg s účastí třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ by měly být prováděny v rámci sdíleného řízení, spolupráce nejvzdálenějších regionů Interreg může být prováděna v rámci nepřímého řízení. Měla by být stanovena zvláštní pravidla, jak provádět tyto programy v celém rozsahu nebo částečně v rámci nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Pro zajištění jednotných podmínek k přijetí nebo změně programů Interreg by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Programy vnější přeshraniční spolupráce by však měly v příslušném případě respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.

(35)  Pro zajištění jednotných podmínek k přijetí nebo změně programů Interreg by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. V příslušném případě by však měly programy vnější přeshraniční spolupráce respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)  Podpora Evropské územní spolupráce je důležitou prioritou politiky soudržnosti Unie. Podpora MSP v případě nákladů na projekty evropské územní spolupráce je již blokově vyňata podle nařízení Komise (EU) č. 651/20141a (obecné nařízení o blokových výjimkách). Zvláštní ustanovení týkající se regionální podpory investic realizovaných podniky všech velikostí jsou rovněž zahrnuta v Pokynech k regionální státní podpoře na období 2014–20202a a v části obecného nařízení o blokových výjimkách věnované regionální podpoře. S ohledem na získané zkušenosti by podpora na projekty Evropské územní spolupráce měla mít pouze omezený vliv na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy, a Komise by tak měla mít možnost prohlásit, že tato podpora je slučitelná s vnitřním trhem a že na financování poskytnuté na podporu projektů Evropské územní spolupráce se může bloková výjimka vztahovat.

 

_____________________

 

1a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

2a Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 (Úř. věst. C 209, 23.7.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), aby byla posílena spolupráce mezi členskými státy uvnitř Unie a mezi členskými státy a přilehlými třetími zeměmi, popřípadě partnerskými zeměmi, jinými územími či zámořskými zeměmi a územími (dále jen „ZZÚ“).

1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), aby byla posílena spolupráce mezi členskými státy a jejich regiony uvnitř Unie a mezi členskými státy, jejich regiony a třetími zeměmi, popřípadě partnerskými zeměmi, jinými územími či zámořskými zeměmi a územími (dále jen „ZZÚ“) nebo organizacemi pro regionální integraci a spolupráci nebo skupinou třetích zemí tvořících součást regionální organizace.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „přeshraničním právním subjektem“ se rozumí právní subjekt zřízený podle práva jedné ze zemí zúčastněných v programu Interreg, pokud je vytvořen územními samosprávami nebo jinými subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

4)  „přeshraničním právním subjektem“ se rozumí právní subjekt, včetně euroregionu, zřízený podle práva jedné ze zemí zúčastněných v programu Interreg, pokud je vytvořen územními samosprávami nebo jinými subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  „organizací pro regionální integraci a spolupráci“ se rozumí uskupení členských států či regionů patřících do téže zeměpisné oblasti, jejichž cílem je úzká spolupráce ve věcech společného zájmu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  přeshraniční spolupráce mezi přilehlými regiony na podporu integrovaného regionálního rozvoje (složka 1):

1)  přeshraniční spolupráce mezi přilehlými regiony na podporu integrovaného a harmonizovaného regionálního rozvoje (složka 1):

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

a)  vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jednoho nebo více těchto stran:

b)  vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jednoho nebo více těchto stran:

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a v Grónsku, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace („složka 2“; pokud se odkazuje pouze na nadnárodní spolupráci: „složka 2A“; pokud se odkazuje pouze na námořní spolupráci: „složka 2B“);

2)  nadnárodní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a ZZÚ, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace („složka 2“);

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a spolupráce těchto regionů se sousedními třetími nebo partnerskými zeměmi nebo ZZÚ nebo některými z nich za účelem usnadnění jejich regionální integrace v jejich sousedství („složka 3“);

3)  spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a spolupráce těchto regionů se sousedními třetími nebo partnerskými zeměmi nebo ZZÚ nebo organizacemi pro regionální integraci a spolupráci nebo některými z nich za účelem usnadnění jejich regionální integrace a harmonizovaného rozvoje v jejich sousedství („složka 3“);

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  provádění společných meziregionálních rozvojových projektů;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod i b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib)  rozvoj kapacit mezi partnery v celé Unii v souvislosti s:

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  určení a šíření osvědčených postupů za účelem jejich přenosu především do operačních programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod ii b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iib)  výměna zkušeností, které se týkají určení, přenosu a šíření osvědčených postupů v oblasti udržitelného rozvoje měst, včetně vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iiia)  vytvoření, fungování a používání evropského přeshraničního mechanismu uvedeného v nařízení (EU) č. .../... [nový evropský přeshraniční mechanismus];

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  meziregionální inovační investice prostřednictvím komercializace a rozšiřování meziregionálních inovačních projektů, které mají potenciál podpořit rozvoj evropských hodnotových řetězců („složka 5“).

vypouští se

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech vnitřních a vnějších pozemních hranic se třetími zeměmi nebo partnerskými zeměmi.

1.  Pro účely přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech vnitřních a vnějších pozemních nebo námořních hranic se třetími zeměmi nebo partnerskými zeměmi, aniž jsou dotčeny případné úpravy nezbytné pro zajištění soudržnosti a kontinuity oblastí spolupráce stanovených pro programové období 2014–2020.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Regiony na námořních hranicích, které jsou propojeny přes moře pevným spojením, jsou také podporovány v rámci přeshraniční spolupráce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci mohou pokrývat regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném království, které jsou rovnocenné regionům úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, Andorru a Monako.

3.  Programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci mohou pokrývat regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném království, které jsou rovnocenné regionům úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, Andorru, Monako a San Marino.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech pozemních hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI.

4.  Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech pozemních nebo námořních hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5  Zeměpisné pokrytí nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce

Zeměpisné pokrytí nadnárodní spolupráce

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 2 pokrývající souvislé funkční oblasti, popřípadě s přihlédnutím k makroregionálním strategiím nebo strategiím pro přímořské oblasti.

1.  Pro účely nadnárodní spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 2 pokrývající souvislé funkční oblasti, aniž by byly dotčeny potenciální úpravy s cílem zajistit soudržnost a kontinuitu této spolupráce ve větších souvislých oblastech v programovém období 2014–2020, přičemž se případně zohlední makroregionální strategie nebo strategie pro přímořské oblasti.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Programy Interreg pro nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci mohou zahrnovat:

Programy Interreg pro nadnárodní spolupráci mohou zahrnovat:

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Grónsko;

b)  ZZÚ využívající podporu poskytovanou v rámci programu pro ZZÚ;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Mezi regiony, třetí země nebo partnerské země uvedené v odstavci 2 patří regiony úrovně NUTS 2 nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti.

3.  Mezi regiony, třetí země, partnerské země nebo ZZÚ uvedené v odstavci 2 patří regiony úrovně NUTS 2 nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Programy Interreg pro nejvzdálenější regiony mohou rovněž pokrývat sousední partnerské země podporované z NDICI nebo ZZÚ podporovaná z PZZÚ (nebo obojí).

2.  Programy Interreg pro nejvzdálenější regiony mohou rovněž pokrývat partnerské země podporované z NDICI, ZZÚ podporovaná z PZZÚ, organizace pro regionální spolupráci nebo kombinaci dvou nebo všech tří typů těchto subjektů.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zeměpisné pokrytí meziregionální spolupráce a meziregionálních inovačních investic

Zeměpisné pokrytí meziregionální spolupráce

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely jakéhokoli programu Interreg složky 4 nebo meziregionálních inovačních investic v rámci složky 5 je k podpoře z EFRR způsobilé celé území Unie.

1.  Pro účely jakéhokoli programu Interreg složky 4 je k podpoře z EFRR způsobilé celé území Unie, včetně nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Programy Interreg složky 4 mohou zahrnovat celé třetí země, partnerské země, další území nebo ZZÚ uvedené v článcích 4, 5 a 6 nebo jejich části bez ohledu na to, zda jsou podporovány z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, či nikoli.

2.  Programy Interreg složky 4 mohou zahrnovat celé třetí země, partnerské země, další území nebo ZZÚ uvedené v článcích 4, 5 a 6 nebo jejich části bez ohledu na to, zda jsou podporovány z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, či nikoli. Účast třetích zemí v těchto programech je možná, pokud přispívají k financování formou vnějších účelově vázaných příjmů.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Prováděcí akt uvedený v odstavci 1 obsahuje rovněž seznam, v němž se uvedou regiony Unie úrovně NUTS 3, které jsou zohledněny pro příděl z EFRR na přeshraniční spolupráci na všech vnitřních hranicích a těch vnějších hranicích, na něž se uplatňují nástroje Unie pro financování vnější činnosti, stejně jako seznam s uvedením těch regionů úrovně NUTS 3, které jsou zohledněny pro účely přídělu v rámci složky 2B a jsou uvedeny v čl. 9 odst. 3 písm. a).

2.  Prováděcí akt uvedený v odstavci 1 obsahuje rovněž seznam, v němž se uvedou regiony Unie úrovně NUTS 3, které jsou zohledněny pro příděl z EFRR na přeshraniční spolupráci na všech vnitřních hranicích a těch vnějších hranicích, na něž se uplatňují nástroje Unie pro financování vnější činnosti.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V seznamu zmíněném v odstavci 1 se uvedou rovněž regiony třetích nebo partnerských zemí nebo území mimo Unii, které nepřijímají podporu z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zdroje z EFRR na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 8 430 000 000 EUR z celkových zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na programové období 2021–2027 a stanovených v čl. [102 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

1.  Zdroje na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 11 165 910 000 EUR (podle cen platných v roce 2018) z celkových zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na programové období 2021–2027 a stanovených v čl. [103 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zdroje uvedené v odstavci 1 se přidělují takto:

2.  Částka 10 195 910 000 EUR (91,31 %) ze zdrojů uvedených v odstavci 1 se přiděluje takto:

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  52,7 % (tj. celkem EUR 4 440 000 000) na přeshraniční spolupráci (složka 1);

a)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) na přeshraniční spolupráci (složka 1);

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  31,4 % (tj. celkem EUR 2 649 900 000) na nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci (složka 2);

b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) na nadnárodní spolupráci (složka 2);

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  3,2 % (tj. celkem EUR 270 100 000) na spolupráci nejvzdálenějších regionů (složka 3);

c)  357 309 120 EUR (3,2 %) na spolupráci nejvzdálenějších regionů (složka 3);

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  1,2 % (tj. celkem EUR 100 000 000) na meziregionální spolupráci (složka 4);

d)  365 000 000 EUR (3,27 %) na meziregionální spolupráci (složka 4);

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  11,5 % (tj. celkem EUR 970 000 000) na meziregionální inovační investice (složka 5).

vypouští se

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  regiony úrovně NUTS 3 pro složku 1 a regiony úrovně NUTS 3 pro složku 2B uvedené v prováděcím aktu podle čl. 8 odst. 2;

a)  regiony úrovně NUTS 3 pro složku 1 uvedené v prováděcím aktu podle čl. 8 odst. 2;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  regiony úrovně NUTS 2 pro složky 2A a 3.

b)  regiony úrovně NUTS 2 pro složku 2.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  regiony úrovně NUTS 2 a 3 pro složku 3.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  970 000 000 EUR (8,69 %) z prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na novou iniciativu meziregionálních inovačních investic, jak je uvedeno v článku 15a (nový).

 

Pokud Komise do 31. prosince 2026 nepřidělí na projekty vybrané v rámci této iniciativy veškeré dostupné zdroje uvedené v odstavci 1, zbývající nevyužité zůstatky se rozdělí mezi složku 1 až 4.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé vnější přeshraniční programy Interreg za předpokladu poskytnutí rovnocenných částek z NPP III na přeshraniční spolupráci a z NDICI na přeshraniční spolupráci podle příslušného strategického programového dokumentu. Tato rovnocennost podléhá maximální částce stanovené v legislativním aktu o NPP III nebo NDICI.

Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé vnější přeshraniční programy Interreg za předpokladu poskytnutí alespoň rovnocenných částek z NPP III na přeshraniční spolupráci a z NDICI na přeshraniční spolupráci podle příslušného strategického programového dokumentu. Tento příspěvek podléhá maximální částce stanovené v legislativním aktu o NPP III nebo NDICI.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  program Interreg nemůže být proveden podle plánu z důvodu problémů vzniklých ve vztazích mezi zúčastněnými zeměmi.

b)  v řádně odůvodněných případech, kdy program Interreg nemůže být proveden podle plánu z důvodu problémů vzniklých ve vztazích mezi zúčastněnými zeměmi.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o program Interreg složky 2, který již byl schválen Komisí, účast partnerské země nebo Grónska se ukončí, pokud nastane jedna ze situací stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) a b).

Pokud jde o program Interreg složky 2, který již byl schválen Komisí, účast partnerské země nebo ZZÚ se ukončí, pokud nastane jedna ze situací stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) a b).

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  aby byl program Interreg zcela ukončen, zejména pokud není možné splnit jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez účasti této partnerské země nebo Grónska;

a)  aby byl program Interreg zcela ukončen, zejména pokud není možné splnit jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ;

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  aby program Interreg pokračoval bez účasti této partnerské země nebo Grónska.

c)  aby program Interreg pokračoval bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud třetí země nebo partnerská země přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, které nepředstavují vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci.

6.  Pokud třetí země, partnerská země nebo ZZÚ přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, které nepředstavují vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci tohoto článku.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování na úrovni každého programu Interreg není vyšší než 70 %, pokud není s ohledem na vnější přeshraniční programy Interreg nebo programy Interreg složky 3 stanoven vyšší podíl v nařízení (EU) [o NPP III], nařízení (EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí Rady (EU) [o PZZÚ] nebo v některém z aktů přijatých podle těchto právních předpisů.

Míra spolufinancování na úrovni každého programu Interreg není vyšší než 80 %, pokud není s ohledem na vnější přeshraniční programy Interreg nebo programy Interreg složky 3 stanoven vyšší podíl v nařízení (EU) [o NPP III], nařízení (EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí Rady (EU) [o PZZÚ] nebo v některém z aktů přijatých podle těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě specifických cílů pro EFRR stanovených v článku [2] nařízení (EU) [o novém EFRR] může EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž přispívat k dosažení specifických cílů v rámci cíle politiky 4, a to za účelem:

3.  Kromě specifických cílů pro EFRR stanovených v článku [2] nařízení (EU) [o novém EFRR] přispěje EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k dosažení specifických cílů v rámci cíle politiky 4, a to za účelem:

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v rámci programů Interreg složek 1 a 2B:

a)  v rámci programů Interreg složek 1 a 2:

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech;

ii)  zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, včetně projektů P2P, subjekty občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech;

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k vnějšímu specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany migrantů.

5.  V rámci programů Interreg složek 1, 2 a 3 může fond EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti přispět rovněž ke specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany a hospodářské a sociální integrace migrantů a uprchlíků pod mezinárodní ochranou.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dalších 15 % prostředků z EFRR a popřípadě nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci priorit jiných než technická pomoc se pro každý program Interreg v rámci složek 1, 2 a 3 přidělí na specifický cíl Interreg „Lepší správa Interreg“ nebo na vnější specifický cíl Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“.

2.  Z EFRR a popřípadě nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci priorit jiných než technická pomoc se pro každý program Interreg v rámci složek 1, 2 a 3 přidělí až 15 % prostředků na specifický cíl Interreg „Lepší správa Interreg“ nebo až 10 % prostředků může být přiděleno na vnější specifický cíl Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud program Interreg složky 2A podporuje makroregionální strategii, jsou celkové příděly z EFRR a popřípadě nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci priorit jiných než technická pomoc plánovány na základě cílů dané strategie.

3.  Pokud program Interreg složek 1 a 2 podporuje makroregionální strategii nebo strategii pro přímořské oblasti, alespoň 80 % přídělů z fondu EFRR a popřípadě část nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci jiných priorit než technická pomoc přispívá k dosažení cílů dané strategie.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud program Interreg složky 2B podporuje makroregionální strategii nebo strategii pro přímořské oblasti, přidělí se nejméně 70 % celkových přídělů z EFRR a popřípadě nástrojů Unie pro financování vnější činnosti v rámci priorit jiných než technická pomoc na cíle dané strategie.

vypouští se

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15 a

 

Meziregionální inovační investice

 

1. Zdroje uvedené v čl. 9 odst. 5a (nový) se přidělí na novou iniciativu meziregionálních inovačních investic, která je určena na:

 

a) komercializaci a rozšiřování společných inovačních projektů, které mohou podpořit rozvoj evropských hodnotových řetězců,

 

b) sdružování vědecko-výzkumných pracovníků, podniků, organizací občanské společnosti a orgánů veřejné správy zapojených do strategií pro inteligentní specializaci a sociální inovace na celostátní nebo regionální úrovni,

 

c) pilotní projekty zaměřené na hledání nebo testování nových vývojových řešení na regionální a místní úrovni, která by byla založena na strategiích pro inteligentní specializaci, nebo

 

d) výměnu zkušeností s inovacemi, jejímž cílem by bylo využít zkušenosti získané v rámci regionálního nebo místního rozvoje.

 

2. V zájmu zachování zásady evropské územní soudržnosti s přibližně rovným podílem finančních zdrojů se uvedené investice zaměří na vytváření vazeb mezi méně rozvinutými regiony a vedoucími regiony, a to zvýšením kapacity regionálních inovačních ekosystémů v méně rozvinutých regionech s cílem integrovat se do stávající nebo vznikající hodnoty EU, jakož i schopnosti podílet se na partnerství s jinými regiony.

 

3. Komise provádí tyto investice v rámci přímého nebo nepřímého řízení. Při definování dlouhodobého pracovního programu a s ním souvisejících výzev jí pomáhá odborná skupina.

 

4. Z fondu EFRR se podporují meziregionální investice do inovací na celém území Unie. Účast třetích zemí na těchto investicích je možná, pokud přispívají k financování formou vnějších účelově vázaných příjmů.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou složky 3, která může být prováděna zcela nebo částečně v rámci nepřímého řízení, a složky 5, která se provádí v rámci přímého nebo nepřímého řízení.

1.  Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou složky 3, která může být prováděna zcela nebo částečně v rámci nepřímého řízení po konzultaci se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země nebo ZZÚ připraví program Interreg v souladu se šablonou uvedenou v příloze pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

2.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci připraví program Interreg v souladu se šablonou uvedenou v příloze pro období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zúčastněné členské státy připraví program Interreg ve spolupráci s programovými partnery uvedenými v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

Zúčastněné členské státy připraví program Interreg ve spolupráci s programovými partnery uvedenými v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]. Při vypracovávání programů Interreg, které se týkají makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, by měly členské státy a partneři programu přihlížet k tematickým prioritám příslušných makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti a konzultovat s příslušnými subjekty. Členské státy a partneři programu vytvoří předběžný mechanismus k zajištění toho, aby na začátku programového období došlo k setkání všech subjektů na makroregionální a přímořské úrovni, programových orgánů EÚS a zástupců regionů a zemí, aby společně rozhodli o prioritách každého programu. Uvedené priority případně odpovídají akčnímu plánu makroregionálních strategií nebo strategií pro přímořské oblasti.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, předloží Komisi program Interreg do [datum vstupu v platnost plus devět měsíců] jménem všech zúčastněných členských států a popřípadě třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ.

Členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, předloží Komisi jeden nebo více programů Interreg do [datum vstupu v platnost plus dvanáct měsíců] jménem všech zúčastněných členských států a popřípadě třetích zemí, partnerských zemí, ZZÚ nebo organizací pro regionální integraci a spolupráci.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program Interreg zahrnující podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti však předkládá členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, nejpozději šest měsíců poté, co Komise přijme příslušný strategický programový dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo popřípadě podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

Program Interreg zahrnující podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti však předkládá členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, nejpozději dvanáct měsíců poté, co Komise přijme příslušný strategický programový dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo popřípadě podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V řádně odůvodněných případech a po dohodě s Komisí může dotčený členský stát za účelem lepší účinnosti provádění programů a dosažení většího objemu operací rozhodnout o tom, že do programů Interreg převede až [x] % částky z prostředků EFRR přidělených na odpovídající program v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro stejný region. Převedená částka představuje zvláštní prioritu nebo zvláštní priority.

3.  Za účelem lepší účinnosti provádění programů a dosažení většího objemu operací může dotčený členský stát rozhodnout o tom, že do programů Interreg převede až 20 % částky z prostředků EFRR přidělených na odpovídající program v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst pro stejný region. Každý členský stát předem informuje Komisi o tom, že hodlá tuto možnost převodu využít, a sdělí Komisi důvody pro své rozhodnutí. Převedená částka představuje zvláštní prioritu nebo zvláštní priority.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  souhrn hlavních společných úkolů s přihlédnutím k:

b)  souhrn hlavních společných úkolů, obzvláště s přihlédnutím k:

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  společným investičním potřebám a doplňkovosti s jinými formami podpory;

ii)  společným investičním potřebám a doplňkovosti s jinými formami podpory a možným synergiím, jichž je třeba dosáhnout;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  poučením vyvozeným z minulých zkušeností;

iii)  poučením vyvozeným z minulých zkušeností a ke způsobu jejich zohlednění v programu;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  odůvodnění vybraných cílů politiky a specifických cílů Interreg, odpovídajících priorit, specifických cílů a forem podpory, popřípadě řešení chybějících spojení v přeshraniční infrastruktuře;

c)  odůvodnění vybraných cílů politiky a specifických cílů Interreg, odpovídajících priorit a popřípadě řešení chybějících spojení v přeshraniční infrastruktuře;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  související typy činností, včetně seznamu plánovaných operací strategického významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti;

i)  související typy činností, včetně seznamu plánovaných operací strategického významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti, případně soubor kritérií a odpovídající transparentní kritéria výběru pro takovou operaci;

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  hlavní cílové skupiny;

vypouští se

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod v

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)  plánované využití finančních nástrojů;

vypouští se

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  pro programy Interreg složky 2 podporované nástrojem PZZÚ odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů („EFRR“ a „PZZÚ Grónsko“);

iii)  pro programy Interreg složky 2 podporované nástrojem PZZÚ odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů („EFRR“ a „PZZÚ“);

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  tabulka uvedená v odst. 4 písm. g) bodě ii) zahrnuje pouze částky pro roky 2021 až 2025.

vypouští se

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stanoví postup zřízení společného sekretariátu;

b)  stanoví postup zřízení společného sekretariátu a případně postup podpory řídících struktur v členských státech nebo ve třetích zemích;

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise posoudí každý program Interreg a jeho soulad s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením a v případě podpory z nástroje Unie pro financování vnější činnosti a ve vhodných případech jeho soulad s víceletým strategickým dokumentem podle čl. 10 odst. 1 nebo s příslušným strategickým programovým rámcem podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více těchto nástrojů.

1.  Komise zcela transparentně posoudí každý program Interreg a jeho soulad s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením a v případě podpory z nástroje Unie pro financování vnější činnosti a ve vhodných případech jeho soulad s víceletým strategickým dokumentem podle čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení nebo s příslušným strategickým programovým rámcem podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více těchto nástrojů.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země nebo ZZÚ přezkoumají program Interreg s ohledem na připomínky Komise.

3.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci přezkoumají program Interreg s ohledem na připomínky Komise.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu Interreg nejpozději do šesti měsíců ode dne předložení tohoto programu členským státem, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán.

4.  Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí o schválení programu Interreg nejpozději do tří měsíců ode dne předložení revidované podoby tohoto programu členským státem, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členský stát, v němž má sídlo řídicí orgán, může předložit odůvodněnou žádost o změnu programu Interreg spolu s pozměněným programem, v níž uvede očekávaný dopad dané změny na dosažení cílů.

1.  Po konzultacích s místními a regionálními orgány a v souladu s článkem 6 nařízení (EU).../... [nové nařízení o společných ustanoveních] členský stát, v němž má sídlo řídicí orgán, může předložit odůvodněnou žádost o změnu programu Interreg spolu s pozměněným programem, v níž uvede očekávaný dopad dané změny na dosažení cílů.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise posoudí, zda je změna v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením, a může vyjádřit své připomínky do tří měsíců od předložení pozměněného programu.

2.  Komise posoudí, zda je změna v souladu s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením, a může vyjádřit své připomínky do jednoho měsíce od předložení pozměněného programu.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země nebo ZZÚ přezkoumají pozměněný program a vezmou při tom v úvahu připomínky Komise.

3.  Zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci přezkoumají pozměněný program a vezmou při tom v úvahu připomínky Komise.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise schválí změnu programu Interreg nejpozději do šesti měsíců od jejího předložení členským státem.

4.  Komise schválí změnu programu Interreg nejpozději do tří měsíců od jejího předložení členským státem.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát může během programového období převést až 5 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 3 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného programu Interreg.

Po konzultacích s místními a regionálními orgány a v souladu s článkem 6 nařízení (EU).../... [nové nařízení o společných ustanoveních] můžečlenský stát během programového období převést až 10 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 5 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného programu Interreg.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento monitorovací výbor může zřídit jeden nebo – zejména v případě podprogramů – více řídicích výborů, které jednají v rámci jeho odpovědnosti za výběr operací.

Tento monitorovací výbor může zřídit jeden nebo – zejména v případě podprogramů – více řídicích výborů, které jednají v rámci jeho odpovědnosti za výběr operací. Řídicí výbory uplatňují zásadu partnerství, jak je stanovena v článku 6 nařízení (EU).../... [nové nařízení o společných ustanoveních], a zahrnou partnery ze všech zúčastněných členských států.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Řídicí orgán konzultuje Komisi a vezme v úvahu její připomínky před prvním předložením kritérií pro výběr monitorovacímu výboru nebo popřípadě řídicímu výboru. Totéž platí pro veškeré následné změny těchto kritérií.

3.  Řídicí orgán uvědomí Komisi před prvním předložením kritérií pro výběr monitorovacímu výboru nebo popřípadě řídicímu výboru. Totéž platí pro veškeré následné změny těchto kritérií.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při výběru operací monitorovací výbor nebo popřípadě řídicí výbor:

4.  Dříve než monitorovací výbor nebo popřípadě řídicí výbor vybere operace, řídicí orgán:

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Uvedený dokument stanoví rovněž povinnosti vedoucího partnera, pokud jde o zpětné získávání prostředků podle článku 50. Tyto povinnosti stanoví monitorovací výbor. Nicméně vedoucí partner, který se nachází v jiném členském státě, třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ než partner, není povinen zpětně získávat prostředky prostřednictvím soudního řízení.

Uvedený dokument stanoví rovněž povinnosti vedoucího partnera, pokud jde o zpětné získávání prostředků podle článku 50. Postupy související se zpětným získáváním stanoví a schvaluje monitorovací výbor. Nicméně vedoucí partner, který se nachází v jiném členském státě, třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ než partner, není povinen zpětně získávat prostředky prostřednictvím soudního řízení.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Operace vybrané v rámci složek 1, 2 a 3 zahrnují subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí, přičemž alespoň jeden z nich je příjemcem z členského státu.

Operace vybrané v rámci složek 1, 2 a 3 zahrnují subjekty alespoň ze dvou zúčastněných zemí nebo ZZÚ, přičemž alespoň jeden z nich je příjemcem z členského státu.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Operace Interreg může být prováděna v jediné zemi za předpokladu, že v žádosti o podporu operace budou uvedeny dopady a přínosy pro programovou oblast.

2.  Operace Interreg může být prováděna v jediné zemi nebo ZZÚ za předpokladu, že v žádosti o podporu operace budou uvedeny dopady a přínosy pro programovou oblast.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Partneři spolupracují na rozvoji, provádění, personálním obsazení a financování operací Interreg.

Partneři spolupracují na rozvoji a provádění, jakož i na personálním obsazení nebo financování operací Interreg. Je třeba usilovat o to, aby počet partnerů zapojených do jedné operace Interreg byl omezen nejvýše na deset.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg složky 3, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci tří ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.

Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg složky 3, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci dvou ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jediným partnerem operace Interreg v rámci programů Interreg složek 1, 2 a 3 může být přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS za předpokladu, že mezi jeho členy jsou i partneři alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

Jediným partnerem operace Interreg v rámci programů Interreg složek 1, 2 a 3 může být přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS za předpokladu, že mezi jeho členy jsou i partneři alespoň ze dvou zúčastněných zemí nebo ZZÚ.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Avšak pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 23, může být jediný partner zaregistrován v členském státě, který se daného programu neúčastní.

vypouští se

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti do fondu malých projektů v rámci programu Interreg nepřesáhne částku 20 000 000 EUR nebo 15 % z celkového přídělu na program Interreg podle toho, která hodnota je nižší.

Celkový příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti do fondu nebo vícero fondů malých projektů v rámci programu Interreg nepřesáhne částku 20 % z celkového přídělu na program Interreg a v případě programu Interreg pro přeshraniční spolupráci bude představovat alespoň 3 % celkového přídělu.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příjemcem fondu malých projektů je přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS.

2.  Příjemcem fondu malých projektů je veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt, subjekt s právní subjektivitou nebo bez ní, popř. fyzická osoba, který odpovídá za zahájení nebo za zahájení i provádění operací.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Náklady na zaměstnance a nepřímé náklady na řízení fondu malých projektů vzniklé na úrovni příjemce nesmí překročit 20 % celkových způsobilých nákladů příslušného fondu malých projektů.

5.  Náklady na zaměstnance a další přímé náklady odpovídající kategoriím nákladů v článcích 39 až 42, jakož i nepřímé náklady na řízení fondu nebo fondů malých projektů vzniklé na úrovni příjemce nesmí překročit 20 % celkových způsobilých nákladů příslušného fondu nebo fondů malých projektů.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud příspěvek z veřejných zdrojů na malý projekt nepřesáhne 100 000 EUR, má příspěvek z EFRR nebo popřípadě z nástroje Unie pro financování vnější činnosti podobu jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo zahrnuje paušální sazby, a to s výjimkou projektů, u kterých podpora představuje státní podporu.

Pokud příspěvek z veřejných zdrojů na malý projekt nepřesáhne 100 000 EUR, má příspěvek z EFRR nebo popřípadě z nástroje Unie pro financování vnější činnosti podobu jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo zahrnuje paušální sazby.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud celkové náklady na každou operaci nepřekročí 100 000 EUR, částka podpory na jeden nebo více malých projektů může být stanovena na základě návrhu rozpočtu sestaveného případ od případu a odsouhlaseného ex ante subjektem, který operaci vybírá.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Není-li v ujednáních stanovených v souladu s odst. 1 písm. a) stanoveno jinak, vedoucí partner zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z příslušného fondu Unie co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se neodečítá ani nezadržuje a nejsou vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by tuto částku určenou ostatním partnerům snížily.

2.  Není-li v ujednáních stanovených v souladu s odst. 1 písm. a) stanoveno jinak, vedoucí partner zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z příslušného fondu Unie v plné výši, v časovém harmonogramu, na kterém se dohodli všichni partneři, a na základě stejného postupu, jako byl použit u vedoucího partnera. Žádná částka se neodečítá ani nezadržuje a nejsou vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by tuto částku určenou ostatním partnerům snížily.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kterýkoli z příjemců v členském státě, třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ účastnící se programu Interreg může být určen vedoucím partnerem.

Kterýkoli z příjemců v členském státě účastnící se programu Interreg může být určen vedoucím partnerem.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy, třetí země, partnerské země nebo ZZÚ účastnící se programu Interreg se však mohou dohodnout, že vedoucím partnerem může být určen partner, který nepřijímá podporu z EFRR nebo nástroje Unie pro financování vnější činnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Technická pomoc pro každý program Interreg je hrazena paušální sazbou uplatněním procentních podílů stanovených v odstavci 2 na způsobilé výdaje zahrnuté v každé žádosti o platbu podle čl. [85 odst. 3 písm. a) nebo c)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

1.  Technická pomoc pro každý program Interreg je hrazena paušální sazbou uplatněním procentních podílů stanovených v odstavci 2 na roční splátky předběžného financování podle čl. 49 odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení v letech 2021 a 2022 a poté na způsobilé výdaje zahrnuté v každé žádosti o platbu podle čl. [85 odst. 3 písm. a) nebo c)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] v následujících letech.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pro programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci podporované z EFRR: 6%;

a)  pro programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci podporované z EFRR: 7%;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pro programy Interreg složek 2, 3 a 4, jak pro EFRR, tak popřípadě i pro nástroje Unie pro financování vnější činnosti: 7%.

c)  pro programy Interreg složek 2, 3 a 4, jak pro EFRR, tak popřípadě i pro nástroje Unie pro financování vnější činnosti: 8 %.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí Komise o přijetí programu Interreg členským státům zřídí členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu po dohodě s řídicím orgánem výbor pro monitorování provádění příslušného programu Interreg (dále jen „monitorovací výbor“).

1.  Do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí Komise o přijetí programu Interreg členským státům zřídí členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ nebo organizace pro regionální integraci a spolupráci účastnící se daného programu po dohodě s řídicím orgánem výbor pro monitorování provádění příslušného programu Interreg (dále jen „monitorovací výbor“).

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Monitorovacímu výboru předsedá zástupce členského státu, v němž má sídlo řídicí orgán, nebo zástupce řídicího orgánu.

vypouští se

Pokud jednací řád monitorovacího výboru stanoví rotující předsednictví, může monitorovacímu výboru předsedat zástupce třetí země, partnerské země nebo ZZÚ a spolupředsedat zástupce členského státu nebo řídicího orgánu a naopak.

 

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Řídicí orgán zveřejní jednací řád monitorovacího výboru a všechny údaje a informace sdílené s monitorovacím výborem na internetových stránkách uvedených v čl. 35 odst. 2.

6.  Řídicí orgán zveřejní jednací řád monitorovacího výboru, souhrn údajů a informací a také veškerá rozhodnutí sdílená s monitorovacím výborem na internetových stránkách uvedených v čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na složení monitorovacího výboru každého programu Interreg se dohodnou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu a jeho složení zajistí vyvážené zastoupení příslušných orgánů, zprostředkujících subjektů a zástupců programových partnerů uvedených v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] z členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ.

Na složení monitorovacího výboru každého programu Interreg se mohou dohodnout členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu a cílem tohoto složení je vyvážené zastoupení příslušných orgánů, zprostředkujících subjektů a zástupců programových partnerů uvedených v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] z členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Složení monitorovacího výboru zohledňuje počet zúčastněných členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ v příslušném programu Interreg.

vypouští se

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V monitorovacím výboru jsou rovněž zastoupeny subjekty zřízené společně v rámci celé programové oblasti nebo její části, včetně ESÚS.

V monitorovacím výboru jsou rovněž zastoupeny regiony a místní vlády, jakož i další subjekty zřízené společně v rámci celé programové oblasti nebo její části, včetně ESÚS.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Řídicí orgán zveřejní seznam členů monitorovacího výboru na internetových stránkách uvedených v čl. 35 odst. 2.

2.  Řídicí orgán zveřejní seznam orgánů nebo subjektů, jež byly jmenovány členy monitorovacího výboru, na internetových stránkách uvedených v čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Zástupci Komise se účastní práce monitorovacího výboru jako poradci.

3.  Zástupci Komise se mohou účastnit práce monitorovacího výboru jako poradci.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Zástupci subjektů zřízených v rámci celé programové oblasti nebo její části, včetně ESÚS, se mohou účastnit práce monitorovacího výboru jako poradci.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní.

g)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní, a v případě potřeby navrhne další podpůrná opatření.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  metodiku a kritéria použitá při výběru operací, včetně jejich změn, po konzultaci s Komisí podle čl. 22 odst. 2, aniž jsou dotčena ustanovení čl. [27 odst. 3 písm. b), c) a d)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních];

a)  metodiku a kritéria použitá při výběru operací, včetně jejich změn, po jejich oznámení Komisi podle čl. 22 odst. 2, aniž jsou dotčena ustanovení čl. [27 odst. 3 písm. b), c) a d)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních];

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na žádost Komise jí řídicí orgán do jednoho měsíce poskytne informace o prvcích uvedených v čl. 29 odst. 1:

2.  Na žádost Komise jí řídicí orgán do tří měsíců poskytne informace o prvcích uvedených v čl. 29 odst. 1:

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 31. ledna, 31. března, 31. května, 31. července, 30. září a 30. listopadu každého roku předá každý řídicí orgán elektronicky Komisi kumulativní údaje za příslušný program Interreg v souladu se šablonou stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

Do 31. ledna, 31. května a 30. září každého roku předá každý řídicí orgán elektronicky Komisi údaje za příslušný program Interreg podle čl. 31 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení a jednou ročně údaje podle čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení, a to v souladu se šablonou stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předávání údajů se provádí za použití stávajících systémů vykazování údajů, pokud se uvedené systémy během předchozího programového období osvědčily jako spolehlivé.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací Interreg a hodnoty dosažené operacemi Interreg.

b)  hodnoty ukazatelů výstupů a výsledků u vybraných operací Interreg a hodnoty dosažené dokončenými operacemi Interreg.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Společné ukazatele výstupů a společné ukazatele výsledků, jak jsou stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový EFRR], a popřípadě ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy se použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] a s čl. 17 odst. 3 písm. d) bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.

1.  Společné ukazatele výstupů a společné ukazatele výsledků, jak jsou stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový EFRR], jež byly shledány nejvhodnějšími k měření pokroku směrem k cílům programu cíle Evropská územní spolupráce (Interreg), se použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] a s čl. 17 odst. 4 písm. e) bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V případě potřeby a v případech řádně odůvodněných řídicím orgánem se jako dodatečné k ukazatelům, jež byly vybrány v souladu s odstavcem 1, použijí ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řídicí orgán provádí hodnocení každého programu Interreg. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění daného programu Interreg.

1.  Řídicí orgán provádí hodnocení každého programu Interreg maximálně jednou ročně. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění daného programu Interreg.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Řídicí orgán zajistí nezbytné postupy pro tvorbu a sběr údajů potřebných pro hodnocení.

4.  Cílem řídicího orgánu je zajistit nezbytné postupy pro tvorbu a sběr údajů potřebných pro hodnocení.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na odpovědnosti řídicího orgánu se použije čl. [44 odst. 2 až 7] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

3.  Na odpovědnosti řídicího orgánu se použije čl. [44 odst. 2 až 6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  veřejně vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se zahájí fyzické provádění operace Interreg zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, jehož celkové náklady přesahují částku 100 000 EUR;

c)  veřejně vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se zahájí fyzické provádění operace Interreg zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, jehož celkové náklady přesahují částku 50 000 EUR;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě operací Interreg, které nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 v tištěném nebo elektronickém formátu s informacemi o operaci Interreg, přičemž zdůrazní podporu z fondu Interreg;

d)  v případě operací Interreg, které nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A2 v tištěném a případně i elektronickém formátu s informacemi o operaci Interreg, přičemž zdůrazní podporu z fondu Interreg;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v případě operací strategického významu a operací, jejichž celkové náklady přesahují 10 000 000 EUR, uspořádá komunikační akci a včas přizve Komisi a příslušný řídicí orgán.

e)  v případě operací strategického významu a operací, jejichž celkové náklady přesahují 5 000 000 EUR, uspořádá komunikační akci a včas přizve Komisi a příslušný řídicí orgán.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud příjemce neplní své povinnosti podle článku [42] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] nebo odstavců 1 a 2 tohoto článku, uplatní členský stát finanční opravu zrušením až 5 % podpory z fondů na dotčenou operaci.

6.  Pokud příjemce neplní své povinnosti podle článku [42] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] nebo odstavců 1 a 2 tohoto článku, nebo své opomenutí včas nenapraví, uplatní řídicí orgán finanční opravu zrušením až 5 % podpory z fondů na dotčenou operaci.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  paušální sazbou v souladu s čl. [50 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

c)  přímé náklady na zaměstnance v rámci operace lze vypočítat paušální sazbou až do výše 20 % jiných přímých nákladů, než jsou přímé náklady na zaměstnance v rámci dané operace, aniž by byl členský stát povinen provést výpočet ke stanovení použitelné sazby.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  podílem měsíčních hrubých mzdových nákladů a měsíční pracovní doby stanovené v dokladu o zaměstnání a vyjádřené v hodinách, nebo

a)  podílem posledních doložených měsíčních hrubých mzdových nákladů a měsíční pracovní doby dané osoby v souladu s příslušným právem, jak je uvedeno v pracovní smlouvě, a čl. 50 odst. 2 písm. b)nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních], nebo

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud jde o náklady na zaměstnance vztahující se na jednotlivce, kteří podle dokladu o zaměstnání pracují na hodinovém základě, tyto náklady jsou způsobilé, když se počet hodin skutečně odpracovaných na operaci vynásobí hodinovou sazbou dohodnutou v dokladu o zaměstnání, a to na základě systému zaznamenávání pracovní doby.

6.  Pokud jde o náklady na zaměstnance vztahující se na jednotlivce, kteří podle dokladu o zaměstnání pracují na hodinovém základě, tyto náklady jsou způsobilé, když se počet hodin skutečně odpracovaných na operaci vynásobí hodinovou sazbou dohodnutou v dokladu o zaměstnání, a to na základě systému zaznamenávání pracovní doby. Nejsou-li ještě zahrnuty v dohodnuté hodinové sazbě, mzdové náklady podle čl. 38 odst. 2 písm. b) mohou být k této hodinové sazbě přidány v souladu s příslušnými vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kancelářské a administrativní náklady jsou omezeny na tyto prvky:

Kancelářské a administrativní náklady jsou omezeny na 15 % celkových přímých nákladů operace a na tyto prvky:

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výdaje s ohledem na náklady podle tohoto článku, které zaplatil přímo zaměstnanec příjemce, musí být doloženy dokladem prokazujícím, že příjemce tyto výdaje zaměstnanci uhradil.

4.  Výdaje s ohledem na náklady podle tohoto článku, které zaplatil přímo zaměstnanec příjemce, musí být doloženy dokladem prokazujícím, že příjemce tyto výdaje zaměstnanci uhradil. Uvedená kategorie nákladů může být využívána pro cestovní náklady operačních zaměstnanců a jiných zúčastněných stran za účelem provádění a podpory operace a programu Interreg.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Náklady na cestování a ubytování v rámci operace lze vypočítat paušální sazbou až do výše 15 % jiných přímých nákladů, než jsou přímé náklady na zaměstnance v rámci uvedené operace.

5.  Náklady na cestování a ubytování v rámci operace lze vypočítat paušální sazbou až do výše 15 % přímých nákladů v rámci uvedené operace.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Náklady na externí odborné poradenství a služby jsou omezeny na následující služby a poradenství poskytované subjektem veřejného nebo soukromého práva nebo fyzickou osobou jinou než příjemce operace:

Náklady na externí odborné poradenství a služby tvoří mimo jiné následující služby a poradenství poskytované subjektem veřejného nebo soukromého práva nebo fyzickou osobou jinou než příjemce operace, včetně všech partnerů:

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících, osob předsedajících zasedáním a poskytovatelů služeb;

o)  cestování a ubytování externích odborníků;

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Náklady na koupi, pronájem nebo leasing vybavení příjemcem operace, a to s výjimkou nákladů, na které se vztahuje článek 39, jsou omezeny na:

1.  Náklady na koupi, pronájem nebo leasing vybavení příjemcem operace, a to s výjimkou nákladů, na které se vztahuje článek 39, tvoří mimo jiné:

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nákup pozemků v souladu s čl. [58 odst. 1 písm. c)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních];

a)  nákup pozemků v souladu s čl. [58 odst. 1 písm. b)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních];

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg stanoví pro účely článku [65] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] jediný řídicí orgán a jediný auditní orgán.

1.  Členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země, ZZÚ a organizace pro regionální integraci a spolupráci účastnící se programu Interreg stanoví pro účely článku [65] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] jediný řídicí orgán a jediný auditní orgán.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Řídicí orgán a auditní orgán se nacházejí ve stejném členském státě.

2.  Řídicí orgán a auditní orgán se mohou nacházet ve stejném členském státě.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  S ohledem na program Interreg v rámci složky 2B nebo v rámci složky 1, pokud v rámci druhé zmiňované složky program pokrývá dlouhé hranice s různorodými problémy a potřebami v oblasti rozvoje, mohou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg definovat podprogramové oblasti.

5.  S ohledem na program Interreg v rámci složky 1, pokud v rámci druhé zmiňované složky program pokrývá dlouhé hranice s různorodými problémy a potřebami v oblasti rozvoje, mohou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg definovat podprogramové oblasti.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud řídicí orgán určí zprostředkující subjekt v rámci programu Interreg v souladu s čl. [65 odst. 3] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], vykonává tento zprostředkující subjekt dané úkoly ve více než jednom zúčastněném členském státě nebo popřípadě třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ.

6.  Pokud řídicí orgán určí zprostředkující subjekt, resp. více zprostředkujících subjektů, v rámci programu Interreg v souladu s čl. [65 odst. 3] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], vykonává tento příslušný zprostředkující subjekt dané úkoly ve více než jednom zúčastněném členském státě nebo popřípadě třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, resp. vykonává tyto úkoly více zprostředkujících subjektů ve svých příslušných členských státech, popřípadě ve více než jedné třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Odchylně od čl. 87 odst. 2 nařízení EU .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] Komise uhradí jako průběžné platby 100 % částek uvedených v žádosti o platbu, které vyplývají z uplatnění sazby spolufinancování z programu na celkové způsobilé náklady, popřípadě na příspěvek z veřejných rozpočtů.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Pokud řídicí orgán neprovádí kontroly podle čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] v celé programové oblasti, určí každý členský stát subjekt nebo osobu odpovědnou za provádění takovýchto kontrol u příjemců na jeho území.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Odchylně od článku 92 nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] nemusí být u programů Interreg schválena roční účetní závěrka. Účetní závěrka se schvaluje na konci příslušného programu, a to na základě závěrečné zprávy o výkonnosti.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Pokud celková extrapolovaná chybovost uvedená v odstavci 6 přesahuje 2 % celkových výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, vypočítá Komise celkovou zbytkovou chybovost s přihlédnutím k finančním opravám provedeným příslušnými programovými orgány Interreg u jednotlivých nesrovnalostí zjištěných auditem operací vybraných podle odstavce 1.

7.  Pokud celková extrapolovaná chybovost uvedená v odstavci 6 přesahuje 3,5  % celkových výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, vypočítá Komise celkovou zbytkovou chybovost s přihlédnutím k finančním opravám provedeným příslušnými programovými orgány Interreg u jednotlivých nesrovnalostí zjištěných auditem operací vybraných podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Pokud celková zbytková chybovost uvedená v odstavci 7 přesahuje 2 % výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, Komise rozhodne, zda je potřeba si vyžádat provedení další auditní činnosti u auditního orgánu specifického programu Interreg nebo skupiny nejvíce postižených programů Interreg, aby bylo možné dále vyhodnotit chybovost a posoudit požadovaná nápravná opatření pro programy Interreg postižené zjištěnými nesrovnalostmi.

8.  Pokud celková zbytková chybovost uvedená v odstavci 7 přesahuje 3,5  % výdajů vykázaných za programy Interreg zahrnuté do základního souboru, z něhož byl vybrán společný vzorek, Komise rozhodne, zda je potřeba si vyžádat provedení další auditní činnosti u auditního orgánu specifického programu Interreg nebo skupiny nejvíce postižených programů Interreg, aby bylo možné dále vyhodnotit chybovost a posoudit požadovaná nápravná opatření pro programy Interreg postižené zjištěnými nesrovnalostmi.

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  2021: 1%;

a)  2021: 3 %;

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  2022: 1%;

b)  2022: 2,25%;

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  2023: 1%;

c)  2023: 2,25%;

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  2024: 1%;

d)  2024: 2,25%;

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  2025: 1%;

e)  2025: 2,25%;

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  2026: 1%.

f)  2026: 2,25%.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jsou vnější přeshraniční programy Interreg podporovány z EFRR a NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci, vyplácí se předběžné financování pro všechny fondy podporující takový program Interreg v souladu s nařízením (EU) [NPP III] nebo [NDICI] nebo jakýmkoli aktem přijatým na jejich základě.

Pokud jsou vnější programy Interreg podporovány z EFRR a NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci, vyplácí se předběžné financování pro všechny fondy podporující takový program Interreg v souladu s nařízením (EU) [NPP III] nebo [NDICI] nebo jakýmkoli aktem přijatým na jejich základě.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celková částka vyplacená v rámci předběžného financování musí být vrácena Komisi, jestliže jí není do 24 měsíců od vyplacení první splátky předběžného financování zaslána žádost o platbu v rámci přeshraničního programu Interreg. Takto vrácené prostředky představují vnitřní účelově vázané příjmy a nesnižují podporu programu z EFRR, NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci.

Celková částka vyplacená v rámci předběžného financování musí být vrácena Komisi, jestliže jí není do 36 měsíců od vyplacení první splátky předběžného financování zaslána žádost o platbu v rámci přeshraničního programu Interreg. Takto vrácené prostředky představují vnitřní účelově vázané příjmy a nesnižují podporu programu z EFRR, NPP III na přeshraniční spolupráci nebo NDICI na přeshraniční spolupráci.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Kapitola 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účast třetích zemí nebo partnerských zemí nebo ZZÚ v programech Interreg v rámci sdíleného řízení

Účast třetích zemí nebo partnerských zemí nebo ZZÚ, nebo organizací pro regionální integraci nebo spolupráci v programech Interreg v rámci sdíleného řízení

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kapitoly I až VII a kapitola X se vztahují na účast třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ v programech Interreg, s výhradou zvláštních ustanovení uvedených v této kapitole.

Kapitoly I až VII a kapitola X se vztahují na účast třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ nebo organizací pro regionální integraci nebo spolupráci v programech Interreg, s výhradou zvláštních ustanovení uvedených v této kapitole.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg delegují pracovníky do společného sekretariátu daného programu, nebo zřídí pobočku na svém příslušném území, nebo provedou obojí.

3.  Třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg mohou delegovat pracovníky do společného sekretariátu programu, nebo po dohodě s řídicím orgánem zřídí pobočku společného sekretariátu na svém příslušném území, nebo provedou obojí.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Vnitrostátní orgán nebo úřad rovnocenný komunikačnímu pracovníkovi programu Interreg uvedenému v čl. 35 odst. 1 podporuje řídicí orgán a partnery v příslušné třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, pokud jde o úkoly uvedené v čl. 35 odst. 2 až 7.

4.  Vnitrostátní orgán nebo úřad rovnocenný komunikačnímu pracovníkovi programu Interreg uvedenému v čl. 35 odst. 1 může podpořit řídicí orgán a partnery v příslušné třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, pokud jde o úkoly uvedené v čl. 35 odst. 2 až 7.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Programy Interreg složek 2 a 4, které kombinují příspěvky z EFRR a z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, se provádějí v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo partnerské zemi, nebo pokud jde o složku 3, v kterékoli ZZÚ, bez ohledu na to, zda taková ZZÚ přijímá či nepřijímá podporu z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

2.  Programy Interreg složek 2 a 4, které kombinují příspěvky z EFRR a z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, se provádějí v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi, partnerské zemi, zúčastněné ZZÚ, nebo pokud jde o složku 3, v kterékoli ZZÚ, bez ohledu na to, zda taková ZZÚ přijímá či nepřijímá podporu z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ;

a)  v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ nebo ve skupině třetích zemí, které jsou součástí regionální organizace;

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v rámci sdíleného řízení pouze v členských státech a v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ, pokud jde o výdaje EFRR mimo Unii na jednu nebo více operací, zatímco příspěvky z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti jsou řízeny v rámci nepřímého řízení;

b)  v rámci sdíleného řízení pouze v členských státech a v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ, nebo skupině třetích zemí, které jsou součástí regionální organizace, pokud jde o výdaje EFRR mimo Unii na jednu nebo více operací, zatímco příspěvky z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti jsou řízeny v rámci nepřímého řízení;

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v rámci nepřímého řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ.

c)  v rámci nepřímého řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo ZZÚ, nebo skupině třetích zemí, které jsou součástí regionální organizace.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se celý program Interreg složky 3 nebo jeho část provádí v rámci nepřímého řízení, použije se článek 60.

Pokud se celý program Interreg složky 3 nebo jeho část provádí v rámci nepřímého řízení, vyžaduje se předchozí dohoda mezi dotčenými členskými státy a regiony a použije se článek 60.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Společné výzvy k předkládání návrhů, které mobilizují financování z dvoustranných programů nebo programů nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) pro vícero zemí a programů evropské územní spolupráce (ETC) mohou být zahájeny, pokud s tím příslušné řídící orgány souhlasí. V obsahu výzvy se konkrétně uvede zeměpisná oblast působnosti a očekávaný přínos k dosažení cílů příslušných programů. Řídicí orgány rozhodnou o tom, zda se pravidla nástroje NDICI nebo ETC použijí na tuto výzvu. Mohou rozhodnout o jmenování vedoucího řídicího orgánu odpovědného za úkoly správy a kontrolu související s touto výzvou.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud je na programu zasedání monitorovacího nebo popřípadě řídicího výboru výběr jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů, předá řídicí orgán Komisi nejpozději dva měsíce před datem takového zasedání pro každý takový projekt koncepční poznámky. Koncepční poznámky jsou dlouhé maximálně tři strany a uvádějí název, umístění, rozpočet, vedoucího partnera a partnery, jakož i hlavní cíle a výstupy. Nejsou-li koncepční poznámky týkající se jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů Komisi v uvedeném termínu předány, může Komise požádat předsedu monitorovacího nebo řídicího výboru o vyřazení dotčených projektů z programu zasedání.

3.  Pokud je na programu zasedání monitorovacího nebo popřípadě řídicího výboru výběr jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů, předá řídicí orgán Komisi nejpozději dva měsíce před datem takového zasedání pro každý takový projekt koncepční poznámky. Koncepční poznámky jsou dlouhé maximálně pět stran a uvádějí název, umístění, rozpočet, vedoucího partnera a partnery, jakož i hlavní cíle a výstupy, jakož i věrohodný obchodní plán, který prokazuje, že projekt nebo pokračování projektů jsou zajištěny i bez poskytnutí finančních prostředků z programu Interreg. Nejsou-li koncepční poznámky týkající se jednoho nebo více velkých infrastrukturních projektů Komisi v uvedeném termínu předány, může Komise požádat předsedu monitorovacího nebo řídicího výboru o vyřazení dotčených projektů z programu zasedání.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je celý program Interreg složky 3 nebo jeho část prováděn v rámci nepřímého řízení podle čl. 53 odst. 3 písm. b) nebo c), jsou úkoly související s plněním rozpočtu svěřeny jednomu ze subjektů uvedených v čl. [62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c)] nařízení (EU, Euratom) [FN-Omnibus], zejména subjektu nacházejícímu se v zúčastněném členském státě, včetně řídicího orgánu dotčeného programu Interreg.

1.  Pokud je po konzultaci se zúčastněnými stranami celý program Interreg složky 3 nebo jeho část prováděn v rámci nepřímého řízení podle čl. 53 odst. 3 písm. b) nebo c), jsou úkoly související s plněním rozpočtu svěřeny jednomu ze subjektů uvedených v čl. [62 odst. 1 prvním pododstavci písm. c)] nařízení (EU, Euratom) [FN-Omnibus], zejména subjektu nacházejícímu se v zúčastněném členském státě, včetně řídicího orgánu dotčeného programu Interreg.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Článek 61

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 61

vypouští se

Meziregionální inovační investice

 

Z podnětu Komise může EFRR podporovat meziregionální inovační investice, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 5, a sdružovat výzkumné pracovníky, podniky, občanskou společnost a orgány veřejné správy zapojené do strategií pro inteligentní specializaci zřízených na vnitrostátní nebo regionální úrovni.

 

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Článek -62 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -62

 

Osvobození od oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 SFEU

 

Komise může prohlásit, že podpora ve prospěch projektů, které EU podporuje v rámci Evropské územní spolupráce, je slučitelná s vnitřním trhem a nepodléhá požadavkům na oznámení podle čl. 108 odst. 3 SFEU.

  • [1]  Úř. věst. C ... / dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
  • [2]  Úř. věst. C ... / dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Z původně ryzí hospodářské unie se 60 let po podpisu Římské smlouvy stal z Evropské unie (EU) celospolečenský mírový projekt. V zájmu udržení tohoto projektu a vzhledem k evropským politickým výzvám, pokud jde o nacionalistické a izolacionistické tendence, jakož i evropský skepticismus a někdy i protievropské postoje, jsou nezbytné dobré sousedské vztahy mezi členskými státy EU.

Evropská územní spolupráce se aktivně zaměřuje zejména na tuto myšlenku a významně a viditelně přispívá k tomu, že se Evropané z různých zemí vzájemně poznávají, řeší společné výzvy a společně rozvíjejí a utvářejí Evropu. Tímto způsobem se překonávají hraniční překážky – také a především v myslích evropských občanů – a příhraniční regiony se mění na společný prostor, v němž si lze na Evropu sáhnout a prožít ji v každodenním životě.

V uplynulých posledních desetiletích tím Evropská územní spolupráce nepopiratelně přispěla k integraci Evropy a odstraněním hranic a byrokratických překážek posílila a zjednodušila každodenní přeshraniční soužití. Zpravodaj proto vítá zejména skutečnost, že Evropská komise potvrdila významnou evropskou přidanou hodnotu Evropské územní spolupráce předložením nového návrhu nařízení pro období po roce 2020.

Navzdory atraktivním mírám financování projektů však podle zpravodaje není potenciál Evropské územní spolupráce plně využíván, jelikož administrativní požadavky na potenciální příjemce, ale také na prováděcí orgány, již dosáhly znepokojivé úrovně. Ve skutečnosti se tyto požadavky s každým obdobím financování zvýšily a v současné době jsou na úrovni, která již jednotlivé zúčastněné strany od předkládání žádostí odrazuje. Současně se v jednotlivých programech Evropské územní spolupráce objevují neúměrně zkušení žadatelé. Pokud chce Evropská územní spolupráce splnit své poslání a cíleně propagovat evropskou myšlenku, musí se přípravné práce a provádění programů v období financování po roce 2020 znovu zjednodušit pro všechny zúčastněné strany.

V této souvislosti zpravodaj odkazuje na souhrnné nařízení o finančních pravidlech EU, jehož cílem bylo zjednodušit vyplácení finančních prostředků, využívání finančních prostředků a vyúčtování, aniž by zanedbávalo kontrolu cíleného využívání finančních prostředků, a které bude uplatňováno od 1. ledna 2019. Zpravodaj zejména zdůrazňuje, že nová ustanovení přinesou snadnější používání jednorázových částek, zjednodušení vykazování nákladů, snadnější přístup menších příjemců a zamezení několikanásobným kontrolám, ale také zvýšené využívání zdrojů k informování obyvatelstva o úspěšnosti projektů a investic v regionech.

Zpravodaj dále vítá zjednodušení, která Komise navrhla v rámci návrhů nového nařízení o společných ustanoveních, nového nařízení o EFRR a nového nařízení o EÚS, a je přesvědčen, že budou mít požadovaný účinek.

2. Oblast působnosti: Složky budoucí evropské územní spolupráce

Zpravodaj vítá pokračování programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce v rámci Evropské územní spolupráce. Každý z těchto programů má samostatné oprávnění a osvědčené programové oblasti by měl zůstat zachovány. Zpravodaj se však domnívá, že v návrhu Komise není dostatečně zohledněna klíčová úloha příhraničních regionů, a proto navrhuje odložit přidělení prostředků na složku 1 „přeshraniční spolupráce“. Zároveň je přesvědčen, že námořní spolupráce by měla být i nadále možná v rámci složky 1, a to i v případě, že regiony nejsou propojeny pevným spojením přes moře.

Zavedení nové složky 5 „meziregionální inovační investice“ je zpravodajem vnímáno kriticky, protože cíle, jichž má být těmito inovačními investicemi dosaženo, mají jen omezený rozměr politiky soudržnosti. Navíc přímé řízení navrhované Komisí pro tuto složku 5 je v rozporu se subsidiárním duchem Evropské územní spolupráce.

3. Rozpočet Evropské územní spolupráce

Zpravodaj kritizuje plánované škrty v oblasti osvědčených a účinných programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce a proto u navrhovaného rozpočtu na programy Evropské územní spolupráce v rámci složek 1 až 4 ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027 podporuje zvýšení prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost na alespoň 3 % celkových zdrojů.

Na tomto místě by chtěl zpravodaj znovu poukázat na klíčovou funkci příhraničních oblastí a na nepostradatelný přínos přeshraniční spolupráce (složka 1), a proto navrhuje pro tuto složku nejvyšší příděl ve výši 73,8 %.

Pokud jde o inovační investice, zpravodaj se domnívá, že vysoká míra finančních prostředků přidělená Komisí na tuto složku by neměla být v žádném případě na úkor ostatních složek Evropské územní spolupráce. Podle názoru zpravodaje však může být za určitých okolností představitelný dodatečný rozpočet ve výši 0,3 % celkových zdrojů na hospodářskou, sociální a územní soudržnost.

4. Obsah programů Evropské územní spolupráce a zaměření

Pro zpravodaje je v zásadě přijatelných pět politických cílů odvozených z EFRR, jakož i dva cíle specifické pro program INTERREG „Lepší správa Interreg“ a „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“. Zpravodaj kritizuje rigidní požadavek, aby nejméně 15 % celkových zdrojů bylo vynaloženo na tyto dva specifické cíle Interreg, protože by to v praxi mohlo ztěžovat tvorbu a řízení programů.

5. Fondy malých projektů

Podstatou Evropské územní spolupráce je spojovat lidí přes hranice, a tím prosazovat evropskou integraci. Obzvláště malé projekty a občanské projekty (people-to-people) spojují místní obyvatele a mají obrovský význam pro rozvoj příhraničních oblastí. Žadateli jsou obvykle subjekty občanské společnosti. Projekty se vyznačují zejména nízkým objemem z hlediska finančních nároků a odpovídající nepatrnou výši podpory. Aby bylo možné v budoucnu úspěšně pokračovat v malých projektech, jsou naléhavě nutná zjednodušení, jasná pravidla a přímé zakotvení malých projektů v regulačním rámci. Zpravodaj výslovně vítá možnost, která je nyní obsažená v návrhu nařízení Komise, a to zřídit fondy malých projektů v rámci programů Interreg. Správa těchto fondů malých projektů by však měla být flexibilní. Pro každý program by mělo být rovněž možné zřídit několik fondů malých projektů.

V dalším průběhu diskusí bude třeba přezkoumat, do jaké míry přinesou ustanovení navrhovaná Komisí přímé zjednodušení a snížení administrativní zátěže konečným příjemcům občanských a malých projektů.

6. Výše spolufinancování

Zpravodaj vyslovuje politování nad návrhem Komise snížit maximální míru spolufinancování programů Interreg. Považuje navrhovanou úroveň ve výši 70 % za nedostatečnou a namísto toho navrhuje zvýšit tuto míru na 85 %. Míry spolufinancování by měly být flexibilní a odpovídající potřebám jednotlivých oblastí programu.

7. Předběžné financování

Zpravodaj se domnívá, že nižší úroveň předběžného financování ve srovnání s obdobím 2014–2020 pravděpodobně způsobí, že některé programy budou mít finanční potíže, protože zejména v počáteční fázi programu vznikají vyšší náklady na vytvoření a zahájení programu. Pravidla pro předběžné financování by měla náležitě zohlednit specifika Evropské územní spolupráce, a proto zpravodaj ve svém návrhu zprávy zamýšlí zvýšit předběžné financování, zejména na začátku období financování.

8. Ukazatele

Zavedení specifických ukazatelů Interreg pro měření výsledků a evropské přidané hodnoty programů spolupráce zpravodaj v zásadě vítá. Navrhované ukazatele však nemusí být přiměřené, aby odrážely procesní přidanou hodnotu přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce a poskytly tak pozitivní hybnou sílu řízení. V průběhu diskuse by se mohla ukázat potřeba odpovídající úpravy ukazatelů nebo většího manévrovacího prostoru pro programy, pokud jde o koncepci systému ukazatelů.

9. Režim n+2 / Vícenásobné zatížení regionů

Na základě zkušeností z minulých období financování by chtěl zpravodaj poukázat na to, že návrat do režimu n+2 (dříve n+3) navržený Komisí by mohl vést k poklesu objemu finančních prostředků v celé Evropě, neboť finanční prostředky nemusí být k dispozici dostatečně rychle. To by spolu s případnými škrty v celkových dostupných zdrojích a možným snížením míry spolufinancování EU vedlo k vícenásobnému zatížení regionů v oblasti Evropské územní spolupráce.

10. Režimy státní podpory

Podpora Evropské územní spolupráce je již mnoho let jednou z nejdůležitějších priorit politiky soudržnosti EU. Podpora malých a středních podniků při nákladech na projekty Evropské územní spolupráce je již vyňata z oznamovací povinnosti podle obecného nařízení o blokových výjimkách. Zvláštní ustanovení týkající se regionální podpory investic realizovaných podniky všech velikostí jsou rovněž zahrnuta v Pokynech k regionální státní podpoře na období 2014–2020 a v části obecného nařízení o blokových výjimkách věnované regionální podpoře.

Zpravodaj se domnívá, že podpora projektů Evropské územní spolupráce by byla slučitelná s vnitřním trhem a měla by pouze omezený dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy. Navrhuje proto, aby byly programy Evropské územní spolupráce v zásadě považovány za skutečnost, která není relevantní pro účely podpory, a aby zatěžující kontroly státní podpory byly odpovídajícím způsobem zrušeny.

11. Přezkum v polovině období

Plánovaný přezkum v polovině období a případné úpravy mnohostranných programů Interreg vyžadují mnohem složitější postupy konzultací. Zpravodaj připomíná, že by to nemělo vést k obtížím nebo prodlevám při podpoře projektů ve druhé polovině programu.

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (21.11.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Zpravodaj (*): Fabio Massimo Castaldo

(*)  Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise týkající se nařízení o zvláštních ustanoveních pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a vnějšími finančními nástroji (EFI), vydaný dne 29. května 2018, obsahuje podstatné změny, pokud jde o celkovou strukturu územní spolupráce, jakož i budoucí programy přeshraniční spolupráce.

První významnou změnou je návrh Komise na změnu struktury spolupráce mimo jiné soustředěním přeshraniční spolupráce na pozemních hranicích a začlenění přeshraniční spolupráce na námořních hranicích do rozšířené složky „nadnárodní spolupráce a spolupráce v námořní oblasti“. Zpravodaj se domnívá, že by tento krok znamenal ohrožení stávajících i budoucích přeshraničních programů, zejména programů ve Středomoří. Cílem iniciativy Interreg by mělo být vytvoření silných vazeb a posílení partnerství mezi sousedními zeměmi, které sdílejí buď pozemní, nebo námořní hranice. To je obzvláště důležité u programů týkajících se Středozemního moře, kde investice do partnerských zemí a jejich stability znamenají rovněž investice do bezpečnosti a stability Evropské unie. Zpravodaj proto navrhuje změny, pokud jde o znovuzavedení přeshraničních programů námořní spolupráce, a to i v případě, že neexistuje pevné spojení přes moře, a v důsledku toho přerozděluje prostředky ve prospěch složky 1.

Druhou významnou změnou předloženou v návrhu nařízení o programu Interreg, je návrh na uplatňování společného souboru pravidel jak pro interní spolupráci mezi členskými státy, tak pro spolupráci mezi členskými státy EU a třetími zeměmi. Pravidla stanovená nařízením Interreg budou proto rovněž mít vliv na programy přeshraniční spolupráce spolufinancované z nástrojů vnějšího financování EU, jako je nástroj sousedství, nástroj pro rozvoj a mezinárodní spolupráci (dále jen „nástroj NDICI“) a nástroj předvstupní pomoci (NPP III).

Jedná se o významnou změnu oproti současnému období 2014–2020, kdy se vnější programy přeshraniční spolupráce řídí zvláštními prováděcími předpisy. Zpravodaj navrhuje, aby v případech, kdy jsou k spolufinancování programů Interreg použity nástroje vnějšího financování, byly jejich cíle a priority, jak je uvedeno v příslušných nařízeních, plně zohledněny a výslovně zmíněny v nařízení o Interreg.

Návrh nařízení o programu Interreg již specifikuje podíly finančního krytí z NPP III a NDICI, které mají být poskytnuty pro programy Interreg. V zájmu větší flexibility navrhuje zpravodaj zrušit číselné údaje a místo toho přidat odkazy na nařízení o NPP III a NDICI, a očekává, že tato rozpětí budou stanovena v uvedených nařízeních.

I když je úsilí o zjednodušení a maximalizaci součinnosti mezi různými fondy vítáno, zpravodaj se domnívá, že hlavní účely EFI by neměly být ignorovány. Navrhuje tedy v tomto ohledu pozměňovací návrhy, v nichž se uvádí, že vnější přeshraniční spolupráce podle nařízení Interreg by měla doplňovat programy přeshraniční spolupráce, na něž se vztahují předvstupní nástroje a nástroje v oblasti politiky sousedství. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. S ohledem na pomoc NDICI by Unie měla nadále rozvíjet se sousedními zeměmi výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrého sousedství, založený na cílech a zásadách vnější činnosti Unie.

Zpravodaj rovněž uvádí, že v případě partnerských zemí by při předkládání programových dokumentů měla být povolena větší flexibilita, neboť zkušenosti ukazují, že potřebují více času, jelikož jejich postupy neodpovídají postupům členských států EU.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle uvedeného článku a čl. 174 druhého a třetího pododstavce SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost některým kategoriím regionů, mezi nimiž jsou výslovně uvedeny přeshraniční regiony.

(1)  Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii. Podle uvedeného článku a čl. 174 druhého a třetího pododstavce SFEU má EFRR přispívat ke snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a ke snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost některým kategoriím regionů, mezi nimiž jsou výslovně uvedeny venkovské oblasti, oblasti postižené průmyslovými přeměnami a regiony, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]21 obsahuje společná ustanovení pro EFRR a některé další fondy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o novém EFRR]22 obsahuje ustanovení týkající se specifických cílů a oblasti působnosti podpory z EFRR. Nyní je potřeba přijmout zvláštní ustanovení vztahující se k cíli Evropská územní spolupráce (Interreg) pro případy, kdy jeden nebo více členských států spolupracuje na přeshraniční úrovni, pokud jde o efektivní programování, včetně ustanovení o technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikaci, způsobilosti, řízení a kontrole a finančním řízení.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]21 obsahuje společná ustanovení pro EFRR a některé další fondy a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) [nařízení o novém EFRR]22 obsahuje ustanovení týkající se specifických cílů a oblasti působnosti podpory z EFRR. Nyní je potřeba přijmout zvláštní ustanovení vztahující se k cíli Evropská územní spolupráce (Interreg) pro případy, kdy jeden nebo více členských států a jedna nebo více zemí nebo jiná území mimo Unii spolupracují na přeshraniční úrovni, pokud jde o efektivní programování, včetně ustanovení o technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikaci, způsobilosti, řízení a kontrole a finančním řízení.

__________________

__________________

21 [Odkaz];

21 [Odkaz];

22 [Odkaz];

22 [Odkaz];

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za účelem podpory harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci.

(3)  Za účelem podpory prosperity a harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by se tak měla omezit na spolupráci na pozemních hranicích a přeshraniční spolupráce na námořních hranicích by měla být začleněna do nadnárodní složky.

(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v pozemních nebo námořních příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech. Přeshraniční složka by tak měla zahrnovat spolupráci na pozemních nebo námořních hranicích a přeshraniční spolupráce by měla podporovat regiony, které se nacházejí na pozemních nebo námořních hranicích.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Součástí složky přeshraniční spolupráce by měla být také spolupráce mezi jedním nebo více členskými státy a jednou nebo více zeměmi nebo jinými územími mimo Unii. Zahrnutí vnitřní a vnější přeshraniční spolupráce do tohoto nařízení by mělo vést k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění použitelných ustanovení pro programové orgány v členských státech i pro partnerské orgány a příjemce mimo Unii ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020.

(5)  Součástí složky přeshraniční spolupráce by měla být také spolupráce mezi jedním nebo více členskými státy a jednou nebo více třetími zeměmi. Zahrnutí vnitřní a vnější přeshraniční spolupráce do tohoto nařízení by mělo vést k zásadnímu zjednodušení a zefektivnění použitelných ustanovení pro programové orgány v členských státech i pro partnerské orgány a příjemce mimo Unii ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Externí přeshraniční spolupráce podle tohoto nařízení by v žádném případě neměla nahrazovat, ale spíše doplňovat programy přeshraniční spolupráce, na něž se vztahuje nařízení (EU) .../... [nařízení o NPP III] a nařízení (EU) .../... [nařízení o NDICI], zejména úsilí příjemců o posílení regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Měla by být stanovena objektivní kritéria pro určování způsobilých regionů a oblastí. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

(9)  Měla by být stanovena objektivní kritéria pro určování způsobilých regionů a oblastí. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326. Pro programy Interreg s účastí třetích zemí by se při neexistenci klasifikace NUTS měly použít rovnocenné oblasti způsobilé pro podporu podle nařízení (EU) .../... [nařízení o NPP III] a nařízení (EU) .../... [nařízení o NDICI].

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Je třeba i nadále podporovat nebo v příslušném případě zřídit spolupráci ve všech jejích dimenzích se sousedními třetími zeměmi Unie, neboť taková spolupráce je významným nástrojem politiky regionálního rozvoje a měly by z ní prospěch regiony členských států mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto účelem by EFRR a nástroje Unie pro financování vnější činnosti, NPP27, NDICI28 a PZZÚ29, měly podporovat programy v rámci přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce, spolupráce nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti by měla být založena na vzájemnosti a proporcionalitě. Avšak u přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI by podporu z EFRR měla doplňovat alespoň rovnocenná částka v kontextu přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI, jejíž výše podléhá maximální částce stanovené v příslušném legislativním aktu, tj. až 3 % finančního krytí v rámci NPP IIIaž 4 % finančního krytí zeměpisného programu Sousedství podle čl. 4 odst. 2 písm. a) NDICI.

(10)  Je třeba i nadále podporovat nebo v příslušném případě zřídit spolupráci ve všech jejích dimenzích se sousedními třetími zeměmi Unie, neboť taková spolupráce je významným nástrojem politiky regionálního rozvoje a měly by z ní prospěch regiony členských států mající hranice se třetími zeměmi. Za tímto účelem by EFRR a nástroje Unie pro financování vnější činnosti, NPP27, NDICI28 a PZZÚ29, měly podporovat programy v rámci přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce, spolupráce nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojů Unie pro financování vnější činnosti by měla být založena na vzájemnosti a proporcionalitě. Avšak u přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI by podporu z EFRR měla doplňovat alespoň rovnocenná částka v kontextu přeshraniční spolupráce v rámci NPP III a přeshraniční spolupráce v rámci NDICI, jejíž výše podléhá ustanovením obsaženým v příslušném legislativním aktu, tj. v článku [9] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... [nařízení o NPP III]článku [18] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... [nařízení o NDICI].

__________________

__________________

27 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L xx, s. y).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).../... ze dne..., kterým se zavádí nástroj předvstupní pomoci (Úř. věst. L xx, s. y).

28 Nařízení (EU) XXX, kterým se zavádí nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (Úř. věst. L xx, s. y).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).../... ze dne..., kterým se zavádí nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (Úř. věst. L xx, s. y).

29 Rozhodnutí Rady (EU) XXX o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii a rovněž o vztazích mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L xx, s. y).

29 Rozhodnutí Rady (EU) XXX o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii a rovněž o vztazích mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé (Úř. věst. L xx, s. y).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migracesprávy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranicpokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci a převaděčství migrantů.

(11)  Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie,řešit cílepriority vymezené v článku [3] a příloze IIIII nařízení o NPP [NPP III].

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  S ohledem na pomoc NDICI by Unie měla rozvíjet se sousedními zeměmi výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrého sousedství, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkýmimírovými vztahy založenými na spolupráci. Toto nařízení a NDICI by proto měly podporovat vnitřní a vnější aspekty příslušných makroregionálních strategií. Tyto iniciativy jsou strategicky důležité a představují významné politické rámce pro prohlubování vztahů s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi na základě zásady vzájemné odpovědnosti, sdílené odpovědnosti a dodržování závazků.

(12)  S ohledem na pomoc NDICI by Unie měla rozvíjet se sousedními zeměmi výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrého sousedství, založený na cílech a zásadách vnější činnosti Unie stanovených v čl. 3 odst. 5, článku 8, článku 21 Smlouvy o Evropské unii a článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména na zásadách demokracie, právního státudodržování lidských práv a základních svobod, na nichž je založena, prostřednictvím dialogu a spolupráce s partnerskými zeměmi a regiony. Toto nařízení a NDICI by proto měly podporovat vnitřní a vnější aspekty příslušných makroregionálních strategií a řešit cíle a priority vymezené v článku [3] a v přílohách II a III nařízení o NDICI. Tyto iniciativy jsou strategicky důležité a představují významné politické rámce pro prohlubování vztahů s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi na základě zásady vzájemné odpovědnosti, sdílené odpovědnosti a dodržování závazků.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Je zapotřebí stanovit zdroje přidělené na každou z jednotlivých složek Interreg, včetně podílu každého členského státu na celkové výši částek určených na přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci, a potenciál, jímž disponují členské státy, pokud jde o flexibilitu mezi těmito složkami. Ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020 by se měl zmenšit podíl přeshraniční spolupráce, a naopak by měl vzrůst podíl nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce z důvodu integrace námořní spolupráce a měla by být vytvořena nová složka spolupráce nejvzdálenějších regionů.

(15)  Je zapotřebí stanovit zdroje přidělené na každou z jednotlivých složek Interreg, včetně podílu každého členského státu na celkové výši částek určených na přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci, a potenciál, jímž disponují členské státy, pokud jde o flexibilitu mezi těmito složkami.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Vzhledem k zapojení více než jednoho členského státu a výsledným vyšším správním nákladům, zejména v souvislosti s kontrolami a překladem, by měl být strop pro výdaje na technickou pomoc vyšší než v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. Aby bylo možné kompenzovat vyšší správní náklady, členské státy by měly být motivovány ke snižování administrativní zátěže související s prováděním společných projektů, kdykoliv to bude možné. Kromě toho by programy Interreg s omezenou podporou Unie nebo programy vnější přeshraniční spolupráce měly obdržet určitou minimální částku na technickou pomoc, aby bylo zajištěno dostatečné financování účinných činností technické pomoci.

(24)  Vzhledem k zapojení více než jednoho členského státu a jedné nebo více třetích zemí a výsledným vyšším správním nákladům, zejména v souvislosti s kontrolami a překladem, by měl být strop pro výdaje na technickou pomoc vyšší než v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst. Aby bylo možné kompenzovat vyšší správní náklady, členské státy by měly být motivovány ke snižování administrativní zátěže související s prováděním společných projektů, kdykoliv to bude možné. Kromě toho by programy Interreg s omezenou podporou Unie nebo programy vnější přeshraniční spolupráce měly obdržet určitou minimální částku na technickou pomoc, aby bylo zajištěno dostatečné financování účinných činností technické pomoci.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Pro zajištění jednotných podmínek k přijetí nebo změně programů Interreg by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Programy vnější přeshraniční spolupráce by však měly v příslušném případě respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.

(35)   Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie by měla být přenesena na Komisi, pokud jde o přijímání nebo změnu programů Interreg prostřednictvím víceletého strategického dokumentu. Programy vnější přeshraniční spolupráce by však měly v příslušném případě respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

a)  vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jednoho nebo více těchto stran:

b)  vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jednoho nebo více těchto stran:

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a v Grónsku, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace („složka 2“; pokud se odkazuje pouze na nadnárodní spolupráci: „složka 2A“; pokud se odkazuje pouze na námořní spolupráci: „složka 2B“);

2)  nadnárodní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a v Grónsku, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech vnitřních a vnějších pozemních hranic se třetími zeměmi nebo partnerskými zeměmi.

1.  Pro účely přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 3 nacházející se podél všech vnitřních a vnějších pozemních nebo námořních hranic se třetími zeměmi nebo partnerskými zeměmi.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Regiony na námořních hranicích, které jsou propojeny přes moře pevným spojením, jsou také podporovány v rámci přeshraniční spolupráce.

2.  Regiony na námořních hranicích, které jsou propojeny přes moře pevnými spojeními nebo jinými trvalými kulturními, historickými a dopravními spojeními, jsou také podporovány v rámci přeshraniční spolupráce;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci mohou pokrývat regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném království, které jsou rovnocenné regionům úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, Andorru a Monako.

3.  Programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci mohou pokrývat regiony v Norsku, Švýcarsku a Spojeném království, které jsou rovnocenné regionům úrovně NUTS 3, a také Lichtenštejnsko, Andorru, MonakoSan Marino.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech pozemních hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI.

4.  Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech pozemních nebo námořních hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 2 pokrývající souvislé funkční oblasti, popřípadě s přihlédnutím k makroregionálním strategiím nebo strategiím pro přímořské oblasti.

1.  Pro účely nadnárodní spolupráce patří mezi regiony podporované z EFRR regiony Unie úrovně NUTS 2 pokrývající funkční oblasti, popřípadě s přihlédnutím k makroregionálním strategiím nebo strategiím pro přímořské oblasti.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Programy Interreg pro nadnárodní spolupráci a námořní spolupráci mohou zahrnovat:

Programy Interreg pro nadnárodní spolupráci mohou zahrnovat:

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zdroje z EFRR na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí 8 430 000 000 EUR z celkových zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na programové období 2021–2027 a stanovených v čl. [102 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

1.  Zdroje z EFRR na cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) činí xx xxx xxx xxx EUR z celkových zdrojů dostupných pro rozpočtový závazek z EFRR, ESF+ a Fondu soudržnosti na programové období 2021–2027 a stanovených v čl. [102 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý členský stát může převést až 15 % svého finančního přídělu pro každou složku 1, 2 a 3 z jedné z těchto složek do jiné nebo jiných složek.

4.  Každý členský stát může převést až 20 % svého finančního přídělu pro každou složku 1, 2 a 3 z jedné z těchto složek do jiné nebo jiných složek.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akt, v němž stanoví víceletý strategický dokument pro vnější přeshraniční programy Interreg podporované z EFRR a NDICI nebo NPP III. Tento prováděcí akt se přijme poradním postupem uvedeným v čl. 63 odst. 2.

Komise přijme akt v přenesené pravomoci, v němž stanoví víceletý strategický dokument pro vnější přeshraniční programy Interreg podporované z EFRR a NDICI nebo NPP III.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o programy Interreg podporované z EFRR a NDICI, stanoví tento prováděcí akt prvky uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) [o NDICI].

Pokud jde o programy Interreg podporované z EFRR a NDICI, stanoví tento akt v přenesené pravomoci prvky uvedené v čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) [o NDICI].

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé vnější přeshraniční programy Interreg za předpokladu poskytnutí rovnocenných částek z NPP III na přeshraniční spolupráci a z NDICI na přeshraniční spolupráci podle příslušného strategického programového dokumentu. Tato rovnocennost podléhá maximální částce stanovené v legislativním aktu o NPP III nebo NDICI.

Podpora z EFRR se poskytne na jednotlivé vnější přeshraniční programy Interreg za předpokladu poskytnutí alespoň rovnocenných částek z NPP III na přeshraniční spolupráci a z NDICI na přeshraniční spolupráci podle příslušného strategického programového dokumentu. Tento příspěvek podléhá maximální částce stanovené v legislativním aktu o NPP III nebo NDICI.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V letech 2022 a 2023 se roční příspěvek z EFRR na vnější přeshraniční programy Interreg, pro které nebyl Komisi předložen žádný program do 31. března daného roku a který nebyl přerozdělen do jiného programu předloženého v rámci stejné kategorie vnějších přeshraničních programů Interreg, přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg, jichž se dotčený členský stát nebo dotčené členské státy účastní.

1.  V letech 2022 a 2023 se roční příspěvek z EFRR na vnější přeshraniční programy Interreg, pro které nebyl Komisi předložen žádný program do 30. dubna daného roku a který nebyl přerozdělen do jiného programu předloženého v rámci stejné kategorie vnějších přeshraničních programů Interreg, přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg, jichž se dotčený členský stát nebo dotčené členské státy účastní.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Budou-li k 31. březnu 2024 stále existovat vnější přeshraniční programy Interreg, které nebyly předloženy Komisi, celý příspěvek z EFRR uvedený v čl. 9 odst. 5 na tyto programy na zbývající léta až do roku 2027, který nebyl přerozdělen do jiného vnějšího přeshraničního programu Interreg rovněž podporovaného z NPP III na přeshraniční spolupráci, popřípadě NDICI na přeshraniční spolupráci, se přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg, jichž se dotčený členský stát nebo dotčené členské státy účastní.

2.  Budou-li k 30. dubnu 2024 stále existovat vnější přeshraniční programy Interreg, které nebyly předloženy Komisi, celý příspěvek z EFRR uvedený v čl. 9 odst. 5 na tyto programy na zbývající léta až do roku 2027, který nebyl přerozdělen do jiného vnějšího přeshraničního programu Interreg rovněž podporovaného z NPP III na přeshraniční spolupráci, popřípadě NDICI na přeshraniční spolupráci, se přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg, jichž se dotčený členský stát nebo dotčené členské státy účastní.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V těchto případech se příspěvek z EFRR uvedený v odstavci 1, který odpovídá dosud nevyčleněným ročním splátkám nebo ročním splátkám vyčleněným a zrušeným celkově nebo částečně ve stejném rozpočtové roce, které dosud nebyly přerozděleny do jiného vnějšího přeshraničního programu Interreg rovněž podporovaného z NPP III na přeshraniční spolupráci, popřípadě NDICI na přeshraniční spolupráci, přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg, jichž se dotčený členský stát nebo dotčené členské státy účastní.

V těchto případech se příspěvek z EFRR uvedený v odstavci 1, který odpovídá dosud nevyčleněným ročním splátkám nebo ročním splátkám vyčleněným a zrušeným celkově nebo částečně ve stejném rozpočtové roce, které dosud nebyly přerozděleny do jiného vnějšího přeshraničního programu Interreg rovněž podporovaného z NPP III na přeshraniční spolupráci, popřípadě NDICI na přeshraniční spolupráci, přidělí na vnitřní přeshraniční programy Interreg nebo programy pro nadnárodní spolupráci, jichž se dotčený členský stát nebo dotčené členské státy účastní.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Míra spolufinancování na úrovni každého programu Interreg není vyšší než 70 %, pokud není s ohledem na vnější přeshraniční programy Interreg nebo programy Interreg složky 3 stanoven vyšší podíl v nařízení (EU) [o NPP III], nařízení (EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí Rady (EU) [o PZZÚ] nebo v některém z aktů přijatých podle těchto právních předpisů.

1. Míra spolufinancování na úrovni každého programu Interreg není vyšší než 75 %, pokud není s ohledem na vnější přeshraniční programy Interreg nebo programy Interreg složky 3 stanoven vyšší podíl v nařízení (EU) [o NPP III], nařízení (EU) [o NDICI] nebo rozhodnutí Rady (EU) [o PZZÚ] nebo v některém z aktů přijatých podle těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  podpory přeshraničního dialogu mezi kulturami prostřednictvím projektů v oblasti kulturní a vzdělávací spolupráce, spoluvytváření, mezilidských kontaktů, sociálních diskusí, podpory zachování a správy společného kulturního a jazykového dědictví;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v rámci programů Interreg složek 1 a 2B:

a)  v rámci programů Interreg složek 1 a 2:

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech;

ii)  zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, subjekty občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – písm. ii a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  posílení bezpečnosti Unie, včetně vojenské mobility;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 podporovaných z fondů Interreg, kromě činností uvedených v písmenech a) a b): budování vzájemné důvěry, zejména podporou kontaktů mezi lidmi, posilováním udržitelné demokracie a podporou subjektů občanské společnosti a jejich úlohy v reformních procesech a přechodu k demokracii.

c)  v rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 podporovaných z fondů Interreg, kromě činností uvedených v písmenech a) a b): budování vzájemné důvěry a podpora smíření, zejména podporou kontaktů mezi lidmi, posilováním udržitelné demokracie a podporou nezávislých sdělovacích prostředků a subjektů občanské společnosti a jejich úlohy v reformních procesech a přechodu k demokracii;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k vnějšímu specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany migrantů.

5.  V rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k vnějšímu specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany migrantů. Kdykoli se použijí prostředky z nástrojů vnějšího financování na podporu programů Interreg, použijí se rovněž cíle vztahující se na dané nástroje uvedené v příslušných nařízeních [NPP], [NDICI] a [OCTA].

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou složky 3, která může být prováděna zcela nebo částečně v rámci nepřímého řízení, a složky 5, která se provádí v rámci přímého nebo nepřímého řízení.

1.  Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou složky 3, která může být prováděna zcela nebo částečně v rámci nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Program Interreg zahrnující podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti však předkládá členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, nejpozději šest měsíců poté, co Komise přijme příslušný strategický programový dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo popřípadě podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

Program Interreg zahrnující podporu z nástroje Unie pro financování vnější činnosti však předkládá členský stát, v němž má sídlo potenciální řídicí orgán, nejpozději devět měsíců poté, co Komise přijme příslušný strategický programový dokument podle čl. 10 odst. 1 nebo popřípadě podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každá priorita odpovídá jednomu cíli politiky nebo popřípadě jednomu nebo oběma specifickým cílům Interreg nebo technické pomoci. Priorita odpovídající cíli politiky nebo popřípadě jednomu nebo oběma specifickým cílům Interreg se skládá z jednoho či několika specifických cílů. Jednomu cíli politiky nebo specifickému cíli Interreg může odpovídat více než jedna priorita.

Každá priorita odpovídá jednomu cíli politiky nebo popřípadě jednomu nebo oběma specifickým cílům Interreg nebo technické pomoci. Priorita odpovídající cíli politiky nebo popřípadě jednomu nebo oběma specifickým cílům Interreg se skládá z jednoho či několika specifických cílů. Jednomu cíli politiky nebo specifickému cíli Interreg může odpovídat více než jedna priorita. Kdykoli se použijí prostředky z nástrojů vnějšího financování na podporu programů Interreg, použijí se rovněž priority stanovené pro dané nástroje uvedené v příslušných nařízeních [NPP], [NDICI] a [OCTA].

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  stanoví postup zřízení společného sekretariátu;

b)  stanoví postup zřízení společného sekretariátu a případně postup podpory řídících struktur v členských státech nebo ve třetích zemích;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro výběr operací monitorovací výbor nebo popřípadě řídicí výbor stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie a zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.

Pro výběr operací monitorovací výbor nebo popřípadě řídicí výbor stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvu o lidských právech a zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  zajistí, aby vybrané operace uplatňovaly kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační, zajišťují rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvu o lidských právech a zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Operace Interreg může být prováděna v jediné zemi za předpokladu, že v žádosti o podporu operace budou uvedeny dopady a přínosy pro programovou oblast.

2.  Operace Interreg může být prováděna v jediné zemi za předpokladu, že v žádosti o podporu operace budou uvedeny přeshraniční nebo nadnárodní dopady a přínosy programu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg složky 3, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci tří ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.

Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg složky 3 a vnějších přeshraničních programů, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci tří ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příjemcem fondu malých projektů je přeshraniční právní subjekt nebo ESÚS.

2.  Příjemcem fondu malých projektů je přeshraniční právní subjekt, euroregion, ESÚS nebo řídicí orgán či existující instituce v jedné zemi v souladu s dohodou uzavřenou mezi zeměmi nebo regiony účastnícími se programu.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

pravidla pro žádosti o projekty a pro provádění projektů v rámci programu;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena pravidla způsobilosti stanovená v článcích [57 až 62] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], článcích [4 a 6] nařízení (EU) [nový EFRR] nebo v této kapitole, včetně aktů přijatých na jejich základě, zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ stanoví na základě společného rozhodnutí v monitorovacím výboru pouze dodatečná pravidla způsobilosti výdajů programu Interreg týkající se kategorií výdajů, na něž se tato ustanovení nevztahují. Uvedená dodatečná pravidla se týkají programové oblasti jako celku.

Aniž jsou dotčena pravidla způsobilosti stanovená v článcích [57 až 62] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], článcích [4 a 6] nařízení (EU) [nový EFRR], článku [10] nařízení (EU) [o NPP], článku [27] nařízení (EU) [o NDICI] nebo v této kapitole, včetně aktů přijatých na jejich základě, zúčastněné členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ stanoví na základě společného rozhodnutí v monitorovacím výboru pouze dodatečná pravidla způsobilosti výdajů programu Interreg týkající se kategorií výdajů, na něž se tato ustanovení nevztahují. Uvedená dodatečná pravidla se týkají programové oblasti jako celku.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nicméně, pokud program Interreg vybírá operace na základě výzvy k předkládání návrhů, budou tato dodatečná pravidla přijata před zveřejněním první výzvy k předkládání návrhů. Ve všech ostatních případech se tato dodatečná pravidla přijmou před výběrem prvních operací.

Nicméně, pokud program Interreg vybírá operace na základě výzvy k předkládání návrhů, budou tato dodatečná pravidla přijata před zveřejněním každé výzvy k předkládání návrhů. Ve všech ostatních případech se tato dodatečná pravidla přijmou před výběrem prvních operací.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  S ohledem na program Interreg v rámci složky 2B nebo v rámci složky 1, pokud v rámci druhé zmiňované složky program pokrývá dlouhé hranice s různorodými problémy a potřebami v oblasti rozvoje, mohou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg definovat podprogramové oblasti.

5.  S ohledem na program Interreg v rámci složky 1, pokud v rámci této složky program pokrývá hranice s různorodými problémy a potřebami v oblasti rozvoje, mohou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se programu Interreg definovat podprogramové oblasti.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud řídicí orgán neprovádí kontroly podle čl. 68 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) (nové nařízení o společných ustanoveních) v celé programové oblasti, určí každý členský stát subjekt nebo osobu odpovědnou za provádění takovýchto kontrol u příjemců na svém území.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroji financování vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

AFET

11.6.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

Datum jmenování

Fabio Massimo Castaldo

10.7.2018

Projednání ve výboru

8.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

4

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

5

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (22.11.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Zpravodajka (*): Eleni Theocharous

(*)  (Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu)

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Smyslem iniciativy Evropská územní spolupráce (Interreg) je podpořit spolupráci mezi členskými státy uvnitř Unie a mezi členskými státy a třetími zeměmi, partnerskými zeměmi nebo zámořskými zeměmi a územími. Očekává se, že novým navrženým nařízením na období 2021–2027 se zjednoduší spolupráce za hranicemi Unie. Současně je cílem budoucích nástrojů vnějšího financování EU (včetně nástrojů NDICI a PZZÚ) stanovit jasná pravidla, jimiž by část jejich zdrojů byla převedena na programy Interreg.

Zpravodajka výboru DEVE je přesvědčena, že zájmem Výboru pro rozvoj je zajistit, aby se třetí země a zámořské země a území (ZZÚ) mohly programů Interreg efektivně účastnit. Při koncipování programů by měly být plně zohledněny specifické výzvy a potřeby ZZÚ.

Zpravodajka by chtěla zdůraznit potenciální přínos programů Interreg při provádění cílů udržitelného rozvoje a dosahování cílů v oblasti klimatu. Plně dodržena by měla být rovněž soudržnost politik ve prospěch rozvoje, protože dosažení soudržnosti ve všech politikách EU je pro dosažení cílů udržitelného rozvoje zásadní.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na čl. 208 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za účelem podpory harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci.

(3)  Za účelem podpory harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci. Měly by být zohledněny zásady víceúrovňové správy a partnerství a posíleny místně orientované přístupy, jakož i zásada nediskriminace.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Jednotlivé složky programu Interreg by měly přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje popsaných v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030, která byla přijata v září 2015.

Odůvodnění

V bodech odůvodnění by měl být zmíněn přínos programu Interreg k cílům udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Program Interreg by měl rovněž přispět k dosažení dalších mezinárodních závazků, jako je Pařížská dohoda o změně klimatu (COP 21). Vzhledem k významu boje proti změně klimatu přispěje program Interreg k začlenění opatření v oblasti klimatu a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti klimatu.

Odůvodnění

Body odůvodnění by měly rovněž obsahovat odkaz na Pařížskou dohodu, neboť program Interreg by měl přispět k cílům EU v oblasti změny klimatu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by se tak měla omezit na spolupráci na pozemních hranicíchpřeshraniční spolupráce na námořních hranicích by měla být začleněna do nadnárodní složky.

(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by tak měla podporovat spolupráci regionů ležících na pozemních nebo námořních hranicích.

_________________

_________________

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Odůvodnění

Zavedení spolupráce na námořních hranicích do nové složky programu Interreg není v zájmu zjednodušení a zvýšení uživatelské vstřícnosti.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Složka nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce by měla být zaměřena na posílení spolupráce prostřednictvím opatření přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami politiky soudržnosti Unie a měla by rovněž zahrnovat námořní přeshraniční spolupráci. Nadnárodní spolupráce by se měla vztahovat na větší území na pevnině Unie, zatímco námořní spolupráce by měla pokrývat území kolem přímořských oblastí a zahrnovat přeshraniční spolupráci na námořních hranicích v programovém období 2014–2020. Měla by být dána maximální flexibilita, která by umožnila pokračovat v provádění předchozí námořní přeshraniční spolupráce na základě širšího rámce pro námořní spolupráci, zejména vymezením rozsahu příslušného území, specifických cílů této spolupráce, požadavků na partnerství v rámci projektu a zřízením podprogramů a zvláštních řídicích výborů.

(6)  Složka nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce by měla být zaměřena na posílení spolupráce prostřednictvím opatření přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji v souvislosti s prioritami politiky soudržnosti Unie. Nadnárodní spolupráce by se měla vztahovat na větší území na pevnině Unie, zatímco námořní spolupráce by měla pokrývat území kolem přímořských oblastí. Měla by být dána maximální flexibilita, která by umožnila pokračovat v provádění předchozí námořní přeshraniční spolupráce na základě širšího rámce pro námořní spolupráci, zejména vymezením rozsahu příslušného území, specifických cílů této spolupráce, požadavků na partnerství v rámci projektu a zřízením podprogramů a zvláštních řídicích výborů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, která by umožnila nejvzdálenějším regionům co nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci se sousedními zeměmi a územími.

(7)  Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, která by umožnila nejvzdálenějším regionům co nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci s třetími zeměmi a zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ) vzhledem k jejich specifickým potřebám a podmínkám.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  S ohledem na zkušenosti s programy meziregionální spolupráce v rámci Interreg a absenci této spolupráce v programech cíle Investice pro zaměstnanost a růst v programovém období 2014–2020 by se měla složka meziregionální spolupráce více zaměřit na zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. Tato složka by se proto měla omezit na dva programy, z nichž jeden by měl umožňovat celou škálu zkušeností, inovačních přístupů a budování kapacit pro programy v rámci obou cílů a podporovat evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), která byla nebo budou zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý by měl být určen ke zlepšení analýzy vývojových trendů. Projektová spolupráce v celé Unii by měla být začleněna do nové složky pro meziregionální inovační investice a úzce provázána s prováděním sdělení Komise „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“25, zejména na podporu tematických platforem pro inteligentní specializaci v oblastech jako například energetika, modernizace průmyslu nebo zemědělsko-potravinářské odvětví. Kromě toho by se integrovaný územní rozvoj zaměřený na funkční městské oblasti nebo na městské oblasti měl soustředit do programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a v jednom doprovodném nástroji „Evropská městská iniciativa“. Oba programy v rámci složky meziregionální spolupráce by měly pokrývat celou Unii a měly by rovněž umožňovat účast třetích zemí.

(8)  S ohledem na zkušenosti s programy meziregionální spolupráce v rámci Interreg a absenci této spolupráce v programech cíle Investice pro zaměstnanost a růst v programovém období 2014–2020 by se měla složka meziregionální spolupráce více zaměřit na zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. Tato složka by se proto měla omezit na dva programy, z nichž jeden by měl umožňovat celou škálu zkušeností, inovačních přístupů a budování kapacit pro programy v rámci obou cílů a podporovat evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), která byla nebo budou zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý by měl být určen ke zlepšení analýzy vývojových trendů. Projektová spolupráce v celé Unii by měla být začleněna do nové složky pro meziregionální inovační investice a úzce provázána s prováděním sdělení Komise „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“25, zejména na podporu tematických platforem pro inteligentní specializaci v oblastech jako například obnovitelná energie, oběhové hospodářství, modernizace průmyslu, zemědělsko-ekologické hospodaření nebo zemědělsko-potravinářské odvětví. Kromě toho by se integrovaný územní rozvoj zaměřený na funkční městské oblasti nebo na městské oblasti měl soustředit do programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a v jednom doprovodném nástroji „Evropská městská iniciativa“. Oba programy v rámci složky meziregionální spolupráce by měly pokrývat celou Unii a měly by rovněž umožňovat účast ZZÚ a třetích zemí.

__________________

__________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.)

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.).

25 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migrace a správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci a převaděčství migrantů.

(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migrace a správy hranic, zajištění bezpečného přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci, převaděčství migrantů a obchodování s lidmi.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) S ohledem na pomoc NDICI by Unie měla rozvíjet se sousedními zeměmi výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrého sousedství, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými vztahy založenými na spolupráci. Toto nařízení a NDICI by proto měly podporovat vnitřní a vnější aspekty příslušných makroregionálních strategií. Tyto iniciativy jsou strategicky důležité a představují významné politické rámce pro prohlubování vztahů s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi na základě zásady vzájemné odpovědnosti, sdílené odpovědnosti a dodržování závazků.

(12) S ohledem na pomoc NDICI by Unie měla rozvíjet se sousedními zeměmi výsadní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrého sousedství, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými vztahy založenými na spolupráci. Toto nařízení a NDICI by proto měly podporovat vnitřní a vnější aspekty příslušných makroregionálních strategií s primárním cílem vymýtit chudobu a přispět k udržitelnému rozvoji. Tyto iniciativy jsou strategicky důležité a představují významné politické rámce pro prohlubování vztahů s partnerskými zeměmi i vztahů mezi nimi na základě zásady vzájemné odpovědnosti, sdílené odpovědnosti a dodržování závazků.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Vytvoření synergií s vnější činností a rozvojovými programy Unie by mělo rovněž pomoci zajistit maximální vliv při současném naplňování zásady soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jak je uvedeno v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). Soudržnost všech politik EU je zásadní pro dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Odůvodnění

Soudržnost politik ve prospěch rozvoje je povinností vyplývající ze Smlouvy a měla by být zmíněna v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S ohledem na specifickou situaci nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné přijmout opatření týkající se podmínek, za nichž tyto regiony mohou mít přístup ke strukturálním fondům. V důsledku toho by měla být určitá ustanovení tohoto nařízení přizpůsobena specifickým rysům nejvzdálenějších regionů, aby se zjednodušila a posílila spolupráce s jejich sousedy, a to s přihlédnutím ke sdělení Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“31.

(14)  S ohledem na specifickou situaci nejvzdálenějších regionů Unie je nezbytné přijmout opatření týkající se podmínek, za nichž tyto regiony mohou mít přístup ke strukturálním fondům. V důsledku toho by měla být určitá ustanovení tohoto nařízení přizpůsobena specifickým rysům nejvzdálenějších regionů, aby se zjednodušila a posílila jejich spolupráce s třetími zeměmi a ZZÚ, a to s přihlédnutím ke sdělení Komise „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“31.

__________________

__________________

31 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance „Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony EU“, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Nařízení stanovuje pro zámořské země a území (ZZÚ) možnost zapojit se do programů Interreg. V zájmu usnadnění jejich účinného přístupu a zapojení by se měly vzít v úvahu specifické rysy a problémy ZZÚ.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Články 198 až 204 části IV Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o přidružení zámořských zemí a území stanoví, že účelem přidružení je podporovat hospodářský a sociální rozvoj těchto zemí a území a navazovat úzké hospodářské vztahy mezi nimi a Unií jako celkem. V souladu se zásadami vytyčenými v preambuli SFEU má přidružení sloužit především podpoře zájmů a blahobytu obyvatel těchto zemí a území a tomu, aby byly vedeny k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji, o nějž usilují.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14c)  Činnostmi financovanými z jednotlivých složek by měla být prosazována a zajišťována rovnost žen a mužů. Hledisko rovnosti žen a mužů by mělo být začleněno do jednotlivých složek programu Interreg.

Odůvodnění

Význam hlediska rovnosti žen a mužů by měl být v celém nařízení posílen.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Tímto nařízením by měly být doplněny dva specifické cíle Interreg, jeden na podporu specifického cíle Interreg pro posílení institucionální kapacity, prohlubování právní a správní spolupráce, zejména ve spojení s prováděním sdělení o příhraničních regionech, zintenzivnění spolupráce mezi občany a institucemi a rozvoj a koordinaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, a druhý pro řešení specifických otázek vnější spolupráce, jako je bezpečnost, ochrana, řízení překračování hranic a migrace.

(19)  Tímto nařízením by měly být doplněny dva specifické cíle Interreg, jeden na podporu specifického cíle Interreg pro posílení institucionální kapacity, prohlubování právní a správní spolupráce, zejména ve spojení s prováděním sdělení o příhraničních regionech, zintenzivnění spolupráce mezi občany, organizacemi občanské společnosti, nestátními subjekty a institucemi a rozvoj a koordinaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, a druhý pro řešení specifických otázek vnější spolupráce, jako je bezpečnost, ochrana, řízení překračování hranic a migrace, přístup k mezinárodní ochraně, vymýcení chudoby, změna klimatu, snižování rizika katastrof a odolnost.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  Je třeba podporovat finanční kázeň. Ujednání týkající se rušení rozpočtových závazků by však měla zároveň zohledňovat složitost programů Interreg a jejich provádění.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), aby byla posílena spolupráce mezi členskými státy uvnitř Unie a mezi členskými státy a přilehlými třetími zeměmi, popřípadě partnerskými zeměmi, jinými územími či zámořskými zeměmi a územími (dále jen „ZZÚ“).

1.  Toto nařízení stanoví pravidla pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg), aby byla posílena spolupráce mezi členskými státy uvnitř Unie a mezi členskými státy a třetími zeměmi, popřípadě partnerskými zeměmi, zámořskými zeměmi a územími (dále jen „ZZÚ“). Program Interreg přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje popsaných v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tímto nařízením se rovněž stanoví ustanovení nezbytná k zajištění účinného programování, včetně technické pomoci, monitorování, hodnocení, komunikace, způsobilosti, řízení a kontroly, stejně jako finančního řízení programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce (dále jen „programy Interreg“) podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“).

2.  Tímto nařízením se rovněž stanoví ustanovení nezbytná k zajištění účinného programování, včetně technické pomoci, provádění, monitorování, hodnocení, komunikace, způsobilosti, řízení a kontroly, stejně jako finančního řízení programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce (dále jen „programy Interreg“) podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  „zámořskými zeměmi a územími (ZZÚ)“ se rozumí zámořské země a území připojené k členskému státu Unie, na něž se vztahují ustanovení části IV SFEU a jež jsou vyjmenovány v příloze II.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

a)  vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích uvedených v čl. 4 odst. 3, nebo

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jednoho nebo více těchto stran:

b)  vnější přeshraniční spolupráce mezi přilehlými pozemními nebo námořními pohraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jednoho nebo více těchto stran:

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a v Grónsku, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace („složka 2“; pokud se odkazuje pouze na nadnárodní spolupráci: „složka 2A“; pokud se odkazuje pouze na námořní spolupráci: „složka 2B“);

2)  nadnárodní spolupráce a námořní spolupráce na větších nadnárodních územích nebo v okolí přímořských oblastí, do níž jsou zapojeni vnitrostátní, regionální a místní partneři programu v členských státech, třetích zemích a partnerských zemích a v ZZÚ, za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace („složka 2“; pokud se odkazuje pouze na nadnárodní spolupráci: „složka 2A“; pokud se odkazuje pouze na námořní spolupráci: „složka 2B“);

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a spolupráce těchto regionů se sousedními třetími nebo partnerskými zeměmi nebo ZZÚ nebo některými z nich za účelem usnadnění jejich regionální integrace v jejich sousedství („složka 3“);

3)  spolupráce mezi nejvzdálenějšími regiony a spolupráce těchto regionů s třetími nebo partnerskými zeměmi nebo ZZÚ nebo některými z nich za účelem usnadnění především jejich regionální integrace („složka 3“);

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  meziregionální spolupráce s cílem posílit účinnost politiky soudržnosti („složka 4“) podporou:

4)  meziregionální spolupráce s cílem posílit účinnost politiky soudržnosti („složka 4“) mimo jiné podporou:

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výměny zkušeností, inovačních přístupů a budování kapacit v souvislosti s:

a)  výměny zkušeností, inovačních přístupů, osvědčených postupů a budování kapacit v souvislosti s:

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Regiony na námořních hranicích, které jsou propojeny přes moře pevným spojením, jsou také podporovány v rámci přeshraniční spolupráce.

vypouští se

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech pozemních hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI.

4.  Pro účely vnější přeshraniční spolupráce patří mezi regiony podporované z NPP III nebo NDICI regiony úrovně NUTS 3 příslušné partnerské země nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti podél všech hranic mezi členskými státy a partnerskými zeměmi způsobilými v rámci NPP III nebo NDICI.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Grónsko;

b)  ZZÚ;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Mezi regiony, třetí země nebo partnerské země uvedené v odstavci 2 patří regiony úrovně NUTS 2 nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti.

3.  Mezi regiony, třetí země, partnerské země nebo ZZÚ uvedené v odstavci 2 patří regiony úrovně NUTS 2, v případě ZZÚ regiony úrovně NUTS 3 nebo, pokud neexistuje klasifikace NUTS, rovnocenné oblasti.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  3,2 % (tj. celkem EUR 270 100 000) na spolupráci nejvzdálenějších regionů (složka 3);

c)  5 % na spolupráci nejvzdálenějších regionů (složka 3);

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickým potřebám a problémům nejvzdálenějších regionů by částka, která je k dispozici pro složku 3, měla být zvýšena.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o program Interreg složky 2, který již byl schválen Komisí, účast partnerské země nebo Grónska se ukončí, pokud nastane jedna ze situací stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) a b).

Pokud jde o program Interreg složky 2, který již byl schválen Komisí, účast partnerské země nebo ZZÚ se ukončí nebo se sníží příděl, pokud nastane jedna ze situací stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a) a b).

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  aby byl program Interreg zcela ukončen, zejména pokud není možné splnit jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez účasti této partnerské země nebo Grónska;

a)  aby byl program Interreg zcela ukončen, zejména pokud není možné splnit jeho hlavní společné rozvojové výzvy bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  aby program Interreg pokračoval bez účasti této partnerské země nebo Grónska.

c)  aby program Interreg pokračoval bez účasti této partnerské země nebo ZZÚ.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud třetí země nebo partnerská země přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, které nepředstavují vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci.

6.  Pokud třetí země, partnerská země nebo ZZÚ přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, které nepředstavují vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kromě specifických cílů pro EFRR stanovených v článku [2] nařízení (EU) [o novém EFRR] může EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž přispívat k dosažení specifických cílů v rámci cíle politiky 4, a to za účelem:

3.  Kromě specifických cílů pro EFRR stanovených v článku [2] nařízení (EU) [o novém EFRR] přispěje EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k dosažení specifických cílů v rámci cíle politiky 4, a to za účelem:

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zvýšení účinnosti trhů práce a zlepšení přeshraničního přístupu ke kvalitnímu zaměstnání;

a)  zvýšení účinnosti trhů práce a zlepšení přeshraničního přístupu ke kvalitnímu zaměstnání, zejména pro mladé lidi;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)   podpory sociálního začleňování a boje proti chudobě, a to i prostřednictvím posílení rovných příležitostí a boje proti přeshraniční diskriminaci.

e)   podpory sociálního začleňování, dodržování práv menšin a boje proti chudobě, a to i prostřednictvím posílení rovných příležitostí, podpory rovnosti žen a mužů, boje proti všem formám přeshraniční diskriminace a podpory marginalizovaných komunit.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech;

ii)  zvýšení účinnosti veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany, subjekty občanské společnosti a orgány, zejména s cílem vyřešit právní a jiné překážky v příhraničních regionech;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v rámci programů Interreg složek 1, 2 a 3: posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran za účelem provádění makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti;

b)  v rámci programů Interreg složek 1, 2 a 3: posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných stran za účelem účinného provádění makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 podporovaných z fondů Interreg, kromě činností uvedených v písmenech a) a b): budování vzájemné důvěry, zejména podporou kontaktů mezi lidmi, posilováním udržitelné demokracie a podporou subjektů občanské společnosti a jejich úlohy v reformních procesech a přechodu k demokracii.

c)  v rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 podporovaných z fondů Interreg, kromě činností uvedených v písmenech a) a b): budování vzájemné důvěry, zejména podporou kontaktů mezi lidmi, posilováním udržitelné demokracie a prosazováním základních práv a svobod v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a uznávaných touto Listinou a podporou organizací občanské společnosti a nestátních subjektů, včetně nevládních organizací, církví a náboženských komunit a sdružení, think-tanků a dalších společenských skupin, a jejich úlohy při posilování odolnosti, upevňování míru a usmíření, v reformních procesech a přechodu k demokracii, jakož i podporou řádné správy věcí veřejných včetně boje proti korupci.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k vnějšímu specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany migrantů.

5.  V rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k vnějšímu specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace při plném respektování zásady právního státu, včetně ochrany a dodržování lidských práv migrantů.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou složky 3, která může být prováděna zcela nebo částečně v rámci nepřímého řízení, a složky 5, která se provádí v rámci přímého nebo nepřímého řízení.

1.  Cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) se plní prostřednictvím programů Interreg v rámci sdíleného řízení s výjimkou složky 3, která může být prováděna zcela nebo částečně v rámci nepřímého řízení, a to po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami, a složky 5, která se provádí v rámci přímého nebo nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý program Interreg stanoví společnou strategii svého přispění k dosažení cílů politiky stanovených v čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] a specifických cílů Interreg stanovených v čl. 14 odst. 4 a 5 tohoto nařízení a ke komunikaci o výsledcích programu.

1.  Každý program Interreg stanoví společnou strategii svého přispění k dosažení cílů politiky stanovených v čl. [4 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] a specifických cílů Interreg stanovených v čl. 14 odst. 4 a 5 tohoto nařízení a ke komunikaci o výsledcích programu. Strategie rovněž explicitně prokáže, jak program přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  rozdílům v institucionálním, politickém a právním rámci;

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod i b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ib)  výzvám v oblasti životního prostředí;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  společným investičním potřebám a doplňkovosti s jinými formami podpory;

ii)  společným investičním potřebám a doplňkovosti s jinými formami podpory a možným synergiím, které je třeba dosáhnout;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  poučením vyvozeným z minulých zkušeností;

iii)  poučením vyvozeným z minulých zkušeností a způsobu jejich zohlednění v programu;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  ukazatele výstupů a ukazatele výsledků s odpovídajícími milníky a cíli;

ii)  inteligentní ukazatele a ukazatele výsledků rozčleněné podle pohlaví s odpovídajícími východisky, milníky a cíli;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. e – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  hlavní cílové skupiny;

iii)  hlavní cílové skupiny a koneční příjemci programu, včetně nejzranitelnějších skupin;

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  metodiku objasňující, jak přispěje program k dosažení cílů udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  zamýšlený přístup ke komunikaci a viditelnosti programu Interreg definováním jeho cílů, cílových skupin, komunikačních kanálů, komunikace pomocí sociálních médií, plánovaného rozpočtu a příslušných ukazatelů pro monitorování a hodnocení.

i)  zamýšlený přístup ke komunikaci a viditelnosti programu Interreg definováním jeho cílů, cílových skupin, komunikačních kanálů, komunikace pomocí sociálních médií, plánovaného rozpočtu a příslušných ukazatelů pro monitorování a hodnocení. Kdykoli je program Interreg spolufinancován z jiných nástrojů vnějšího financování, jsou v rámci strategie viditelnosti respektovány požadavky týkající se viditelnosti stanovené v těchto nástrojích.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  rámec pro řízení rizik, který zahrnuje potenciální rizika, jež by mohla mít negativní dopad na provádění programu a dosažení výsledků, jakož i vhodná zmírňující opatření.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  pro programy Interreg složky 2 podporované nástrojem PZZÚ odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů („EFRR“ a „PZZÚ Grónsko“);

iii)  pro programy Interreg složky 2 podporované nástrojem PZZÚ odděleně podle jednotlivých finančních nástrojů („EFRR“ a „PZZÚ“);

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro výběr operací monitorovací výbor nebo popřípadě řídicí výbor stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou nediskriminační a transparentní, zajišťují rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie a zásadu udržitelného rozvoje a politiku Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.

Pro výběr operací monitorovací výbor nebo popřípadě řídicí výbor stanoví a uplatňuje kritéria a postupy, jež jsou veřejné, objektivní, nediskriminační a transparentní, zajišťují rovnost žen a mužů a zohledňují Listinu základních práv Evropské unie a zásadu udržitelného rozvoje a politiku a právní předpisy Unie v oblasti životního prostředí v souladu s článkem 11 a čl. 191 odst. 1 SFEU.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato kritéria a postupy zajistí stanovení priorit u operací, které mají být vybrány, s ohledem na co největší přínos financování Unie pro dosažení cílů programu Interreg a s ohledem na naplnění dimenze spolupráce u operací v rámci programů Interreg, jak je stanoveno v čl. 23 odst. 1 a 4.

Tato kritéria a postupy zajistí stanovení priorit u operací, které mají být vybrány, s ohledem na co největší přínos financování Unie pro dosažení cílů programu Interreg, na naplnění dimenze spolupráce u operací v rámci programů Interreg, jak je stanoveno v čl. 23 odst. 1 a 4,na dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zajistí, aby vybrané operace představovaly skutečné přispění k dosažení cílů a záměrů Agendy 2030;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistí, aby vybrané operace nebyly v rozporu s příslušnými strategiemi vytvořenými podle čl. 10 odst. 1 nebo vytvořenými pro jeden či více nástrojů Unie pro financování vnější pomoci;

b)  zajistí, aby vybrané operace nejen nebyly v rozporu s příslušnými strategiemi vytvořenými podle čl. 10 odst. 1 nebo vytvořenými pro jeden či více nástrojů Unie pro financování vnější pomoci, ale aby také doplňovaly ty strategie, s nimiž vytvářejí pozitivní synergie;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg složky 3, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci tří ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.

Pokud jde o operace Interreg v rámci programů Interreg složky 3, jsou partneři z nejvzdálenějších regionů a třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ povinni spolupracovat pouze v rámci dvou ze čtyř dimenzí uvedených v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti do fondu malých projektů v rámci programu Interreg nepřesáhne částku 20 000 000 EUR nebo 15 % z celkového přídělu na program Interreg podle toho, která hodnota je nižší.

Příspěvek z EFRR nebo popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti do fondu malých projektů v rámci programu Interreg nepřesáhne 20 % z celkového přídělu na program Interreg.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Monitorovací výbor se schází nejméně jednou za rok a posuzuje veškeré otázky, které ovlivňují pokrok programu směrem k dosažení jeho cílů.

5.  Monitorovací výbor se schází nejméně dvakrát za rok a posuzuje veškeré otázky, které ovlivňují pokrok programu směrem k dosažení jeho cílů.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pokrok při provádění programu a dosahování milníků a cílů programu Interreg;

a)  pokrok při provádění programu a dosahování milníků a cílů programu Interreg, včetně přínosu k dosažení cílů Agendy 2030;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní.

g)  pokrok při budování administrativních kapacit veřejných institucí a příjemců, je-li to relevantní, a v případě potřeby navrhne další podpůrná opatření.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řídicí orgán provádí hodnocení každého programu Interreg. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění daného programu Interreg.

1.  Řídicí orgán provádí hodnocení každého programu Interreg. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivnost, relevanci, soudržnost, udržitelnost výsledků a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění daného programu Interreg.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Kdykoli je program Interreg spolufinancován z jiných nástrojů vnějšího financování, zajistí se viditelnost těchto prostředků v souladu s příslušnými nástroji.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  2021: 1%;

a)  2021: 2%;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  2022: 1%;

b)  2022: 2%;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  2023: 1%;

c)  2023: 2%;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  2024: 1%;

d)  2024: 1,5%;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Článek 50 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 50a

 

Zrušení závazků

 

Odchylně od čl. 99 odst. 1 nařízení (EU) .../... [nové nařízení o společných ustanoveních] Komise zruší jakoukoli částku v programu Interreg, která nebyla použita na předběžné financování v souladu s článkem 49 nebo na kterou nebyla předložena žádost o platbu do 26. prosince třetího kalendářního roku následujícího po roce, v němž byly přijaty rozpočtové závazky na období let 2021 až 2026. 

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Programy Interreg složek 2 a 4, které kombinují příspěvky z EFRR a z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, se provádějí v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi nebo partnerské zemi, nebo pokud jde o složku 3, v kterékoli ZZÚ, bez ohledu na to, zda taková ZZÚ přijímá či nepřijímá podporu z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

2.  Programy Interreg složek 2 a 4, které kombinují příspěvky z EFRR a z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti, se provádějí v rámci sdíleného řízení jak v členských státech, tak i v kterékoli zúčastněné třetí zemi, partnerské zemi nebo ZZÚ, nebo pokud jde o složku 3, v kterékoli ZZÚ, bez ohledu na to, zda taková ZZÚ přijímá či nepřijímá podporu z jednoho nebo více nástrojů Unie pro financování vnější činnosti.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroji financování vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

11.6.2018

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Eleni Theocharous

10.8.2018

Projednání ve výboru

8.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

20.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ana Miranda

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

VERTS/ALE

Ana Miranda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (21.11.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Zpravodaj: Arndt Kohn

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Měla by být stanovena objektivní kritéria pro určování způsobilých regionů a oblastí. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

(9)  Měla by být stanovena objektivní a transparentní kritéria pro určování způsobilých regionů a oblastí. K tomuto účelu by měla být identifikace způsobilých regionů a oblastí na úrovni Unie založena na společném systému klasifikace regionů stanoveném nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

_________________

_________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Budoucí cíl Evropská územní spolupráce (Interreg) by měl dostatečně zohledňovat a případně poskytovat finanční podporu regionům, jež budou nejvíce postiženy odchodem Spojeného království z Evropské unie, zejména regionů, které se stanou příhraničními regiony (prostřednictvím námořních a pozemních hranic).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Tímto nařízením by měly být doplněny dva specifické cíle Interreg, jeden na podporu specifického cíle Interreg pro posílení institucionální kapacity, prohlubování právní a správní spolupráce, zejména ve spojení s prováděním sdělení o příhraničních regionech, zintenzivnění spolupráce mezi občany a institucemi a rozvoj a koordinaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, a druhý pro řešení specifických otázek vnější spolupráce, jako je bezpečnost, ochrana, řízení překračování hranic a migrace.

(19)  Tímto nařízením by měl být doplněn jeden specifický cíl Interreg na podporu specifického cíle Interreg pro posílení institucionální kapacity, prohlubování právní a správní spolupráce, zejména ve spojení s prováděním sdělení o příhraničních regionech, zintenzivnění spolupráce mezi občany a institucemi a rozvoj a koordinaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti.

Odůvodnění

Ačkoliv je tento cíl důležitý, je složité jej sladit s cíli politiky soudržnosti, z nichž program Interreg vychází, a je třeba jej vypustit z důvodu soudržnosti politiky. Tento dodatečný cíl by mohl vytvořit nesprávný dojem očekávání od programu Interreg v této oblasti. Kromě toho se již širokým spektrem problémů uvedených v rámci tohoto cíle zabývají jiné fondy a rozpočtové položky ve VFR.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Ustanovení o přípravě, schvalování a změnách programů Interreg a o územním rozvoji, výběru operací, monitorování a hodnocení, programových orgánech, auditu operací a o transparentnosti a komunikaci by měla být přizpůsobena specifickým rysům programů Interreg v porovnání s ustanoveními v nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

(21)  Ustanovení o přípravě, schvalování a změnách programů Interreg a o územním rozvoji, výběru operací, monitorování a hodnocení, programových orgánech, auditu operací a o transparentnosti a komunikaci by měla být přizpůsobena specifickým rysům programů Interreg v porovnání s ustanoveními v nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních]. Tato zvláštní ustanovení by měla být jednoduchá a jasná, aby se předešlo tzv. gold-platingu a další administrativní zátěži pro členské státy a příjemce.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je třeba hodnotit fondy na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků, zároveň však zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy. V příslušných případech mohou být stanovovány i měřitelné ukazatele jakožto základ pro hodnocení toho, jaké mají fondy účinky v praxi.

(25)  Podle odstavců 22 a 23 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 je třeba hodnotit fondy na základě informací shromážděných prostřednictvím zvláštních monitorovacích požadavků, zároveň však zamezit nadměrné regulaci a administrativní zátěži, zejména pro členské státy a příjemce. V příslušných případech mohou být stanovovány i měřitelné ukazatele, o nichž se má za to, že jsou nejvhodnější k měření pokroku směrem ke splnění cílů programu Evropské územní spolupráce (Interreg), jakožto základ pro hodnocení toho, jaké mají fondy využité v rámci tohoto programu účinky v praxi.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Na základě zkušeností z programového období 2014–2020 by měl být zachován systém, který zavádí jasnou hierarchii pravidel způsobilosti výdajů, a zároveň by měla být zachována zásada, že pravidla způsobilosti výdajů mají být stanovena na úrovni Unie nebo pro program Interreg v celém jeho rozsahu, aby se zabránilo jakýmkoli možným rozporům či nesrovnalostem mezi jednotlivými nařízeními a mezi nařízeními a vnitrostátními pravidly. Přijímání dalších pravidel jedním členským státem, která by se vztahovala pouze na příjemce v tomto členském státě, by mělo být omezeno na naprosté minimum. Zejména by měla být do tohoto nařízení začleněna ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/201433 přijatá na programové období 2014–2020.

(26)  Na základě zkušeností z programového období 2014–2020 by měl být zachován systém, který zavádí jasnou hierarchii pravidel způsobilosti výdajů, a zároveň by měla být zachována zásada, že pravidla způsobilosti výdajů mají být stanovena na úrovni Unie nebo pro program Interreg v celém jeho rozsahu, aby se zabránilo jakýmkoli možným rozporům či nesrovnalostem mezi jednotlivými nařízeními a mezi nařízeními a vnitrostátními pravidly. Je třeba se vyvarovat přijímání dalších pravidel jedním členským státem, která by se vztahovala pouze na příjemce v tomto členském státě. Zejména by měla být do tohoto nařízení začleněna ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/201433 přijatá na programové období 2014–2020.

_________________

_________________

33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 45).

33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 45).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Podle čl. [63 odst. 9] nařízení (EU, Euratom) [FN-Omnibus] mají odvětvová pravidla vzít v úvahu potřeby programů Evropské územní spolupráce (Interreg), zejména pokud jde o funkci auditu. Ustanovení týkající se každoročního výroku auditora, výroční kontrolní zprávy a auditů operací by proto měla být zjednodušena a přizpůsobena programům, na kterých se podílí více než jeden členský stát.

(29)  (Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Měl by být stanoven jasný řetězec finančních závazků v souvislosti se zpětným získáváním částek v případě nesrovnalostí, počínaje jediným nebo ostatními partnery přes vedoucího partnera a řídicí orgán až po Komisi. Měl by být stanoven závazek členských států, třetích zemí, partnerských zemí nebo zámořských zemí a území (ZZÚ) pro případ, že částky od jediného nebo dalšího nebo vedoucího partnera nelze získat zpět, což znamená, že částku řídicímu orgánu uhradí členský stát. U programů Interreg proto neexistuje prostor pro nevymahatelné částky na úrovni příjemců. Je však třeba vyjasnit pravidla pro případ, že členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ řídicímu orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly být objasněny povinnosti vedoucího partnera při zpětném získávání. Řídicí orgán by zejména neměl být oprávněn zavázat vedoucího partnera, aby zahajoval soudní řízení v jiné zemi.

(30)  Měl by být stanoven jasný řetězec finančních závazků v souvislosti se zpětným získáváním částek v případě nesrovnalostí, počínaje jediným nebo ostatními partnery přes vedoucího partnera a řídicí orgán až po Komisi. Měl by být stanoven závazek členských států, třetích zemí, partnerských zemí nebo zámořských zemí a území (ZZÚ) pro případ, že částky od jediného nebo dalšího nebo vedoucího partnera nelze získat zpět, což znamená, že částku řídicímu orgánu uhradí členský stát. U programů Interreg proto neexistuje prostor pro nevymahatelné částky na úrovni příjemců. Je však nezbytné vyjasnit pravidla pro případ, že členský stát, třetí země, partnerská země nebo ZZÚ řídicímu orgánu částku neuhradí. Rovněž by měly být objasněny povinnosti vedoucího partnera při zpětném získávání. Řídicí orgán by zejména neměl být oprávněn zavázat vedoucího partnera, aby zahajoval soudní řízení v jiné zemi.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  I když programy Interreg s účastí třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ by měly být prováděny v rámci sdíleného řízení, spolupráce nejvzdálenějších regionů Interreg může být prováděna v rámci nepřímého řízení. Měla by být stanovena zvláštní pravidla pro způsob provádění těchto programů v celém rozsahu nebo částečně v rámci nepřímého řízení.

(32)  I když programy Interreg s účastí třetích zemí, partnerských zemí nebo ZZÚ by měly být prováděny v rámci sdíleného řízení, spolupráce nejvzdálenějších regionů Interreg může být prováděna v rámci nepřímého řízení. Měla by být stanovena zvláštní pravidla, jak provádět tyto programy v celém rozsahu nebo částečně v rámci nepřímého řízení.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Pro zajištění jednotných podmínek k přijetí nebo změně programů Interreg by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Programy vnější přeshraniční spolupráce by však měly v příslušném případě respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.

(35)  Pro zajištění jednotných podmínek k přijetí nebo změně programů Interreg by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. V příslušném případě by však měly programy vnější přeshraniční spolupráce respektovat postupy projednávání ve výboru stanovené nařízeními (EU) [NPP III] a [NDICI] s ohledem na první rozhodnutí o schválení těchto programů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud třetí země nebo partnerská země přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, které nepředstavují vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci.

6.  Pokud třetí země nebo partnerská země přispívající do programu Interreg vnitrostátními zdroji, přičemž se nejedná o vnitrostátní spolufinancování podpory z EFRR nebo z nástroje Unie pro financování vnější činnosti, sníží tento příspěvek během provádění programu Interreg, a to buď celkově, nebo ve vztahu k už vybraným společným operacím, pro které již byl vystaven dokument uvedený v čl. 22 odst. 6, zúčastněný členský stát nebo členské státy požádají o uplatnění jedné z možností stanovených v odst. 4 druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise posoudí každý program Interreg a jeho soulad s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením a v případě podpory z nástroje Unie pro financování vnější činnosti a ve vhodných případech jeho soulad s víceletým strategickým dokumentem podle čl. 10 odst. 1 nebo s příslušným strategickým programovým rámcem podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více těchto nástrojů.

1.  Komise posoudí každý program Interreg a jeho soulad s nařízením (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních], nařízením (EU) [nový EFRR] a tímto nařízením; v případě podpory z nástroje Unie pro financování vnější činnosti a ve vhodných případech jeho soulad s víceletým strategickým dokumentem podle čl. 10 odst. 1 nebo s příslušným strategickým programovým rámcem posoudí Komise jeho soulad podle příslušného základního právního aktu jednoho nebo více těchto nástrojů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát může během programového období převést až 5 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 3 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného programu Interreg.

Členský stát může během programového období převést až 10 % původního přídělu na jednu prioritu a maximálně 6 % rozpočtu programu na jinou prioritu stejného programu Interreg.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pro programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci podporované z EFRR: 6%;

a)  pro programy Interreg pro vnitřní přeshraniční spolupráci podporované z EFRR: 7%;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Monitorovací výbor se schází nejméně jednou za rok a posuzuje veškeré otázky, které ovlivňují pokrok programu směrem k dosažení jeho cílů.

5.  Monitorovací výbor se schází nejméně jednou za rok a posuzuje veškeré otázky, které ovlivňují pokrok programu směrem k dosažení jeho cílů a v případě potřeby předkládá doporučení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na složení monitorovacího výboru každého programu Interreg se dohodnou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu a jeho složení zajistí vyvážené zastoupení příslušných orgánů, zprostředkujících subjektů a zástupců programových partnerů uvedených v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] z členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ.

Na složení monitorovacího výboru každého programu Interreg se otevřeným a transparentním způsobem dohodnou členské státy a popřípadě třetí země, partnerské země a ZZÚ účastnící se daného programu a jeho složení zajistí vyvážené zastoupení příslušných orgánů, zprostředkujících subjektů a zástupců programových partnerů uvedených v článku [6] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] z členských států, třetích zemí, partnerských zemí a ZZÚ.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může zorganizovat přezkum, který by prověřil výkonnost programů Interreg.

Komise zorganizuje přezkum, který by prověřil výkonnost programů Interreg.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Závěry přezkumu se zaznamenají ve schváleném zápisu z jednání.

3.  Výsledky přezkumu se zaznamenají ve schváleném zápisu z jednání a zveřejní se na internetových stránkách přezkoumaného programu. Komise posoudí výsledky přezkumu písemně, zveřejní posouzení výkonnosti a sdělí je Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 31. ledna, 31. března, 31. května, 31. července, 30. září a 30. listopadu každého roku předá každý řídicí orgán elektronicky Komisi kumulativní údaje za příslušný program Interreg v souladu se šablonou stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

Do 31. ledna, 31. května a 30. září každého roku předá každý řídicí orgán elektronicky Komisi kumulativní údaje za příslušný program Interreg v souladu se šablonou stanovenou v příloze [VII] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních].

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předávání údajů se provádí za použití stávajících systémů vykazování údajů, pokud se během předchozího programového období osvědčily jako spolehlivé.

Odůvodnění

Instalace nových systémů vykazování údajů během probíhajících programového období byla složitá kvůli tomu, že na začátku chyběly instrukce a pokyny, a kvůli tomu bylo nutné opakovaně provádět úpravy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Společné ukazatele výstupů a společné ukazatele výsledků, jak jsou stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový EFRR], a popřípadě ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy se použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] a s čl. 17 odst. 3 písm. d) bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.

1.  Společné ukazatele výstupů a společné ukazatele výsledků, jak jsou stanoveny v příloze [I] nařízení (EU) [nový EFRR], jež byly shledány nejvhodnějšími k měření pokroku k cílům programu cíle Evropská územní spolupráce (Interreg), se použijí v souladu s čl. [12 odst. 1] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] a s čl. 17 odst. 3 písm. d) bodem ii) a čl. 31 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V případě potřeby a v případech řádně odůvodněných řídicím orgánem se jako dodatečné k ukazatelům, jež byly vybrány v souladu s prvním pododstavcem tohoto článku, použijí ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise na základě své povinnosti podávat zprávy podle čl. [38 odst. 3 písm. e) bodu i)] finančního nařízení předloží Evropskému parlamentu a Radě informace o výkonnosti a výsledcích v souladu s ukazateli tím, že bude informovat o pokroku i nedostatcích a zaručí jednoznačnou souvislost mezi výdaji a výkonností.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řídicí orgán provádí hodnocení každého programu Interreg. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění daného programu Interreg.

1.  Řídicí orgán provádí hodnocení každého programu Interreg. Každé hodnocení posoudí jeho účinnost, efektivnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu na úrovni EU za účelem zvýšení kvality struktury a provádění daného programu Interreg. Četnost hodnocení, jež mají být stanovena v plánu hodnocení uvedeném v odstavci 5 níže, není vyšší než jednou ročně.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  veřejně vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se zahájí fyzické provádění operace Interreg zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, jehož celkové náklady přesahují částku 100 000 EUR;

c)  veřejně vystaví cedule nebo billboardy, jakmile se zahájí fyzické provádění operace Interreg zahrnující hmotné investice nebo nákup zařízení, jehož celkové náklady přesahují částku 25 000 EUR;

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě operací Interreg, které nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 v tištěném nebo elektronickém formátu s informacemi o operaci Interreg, přičemž zdůrazní podporu z fondu Interreg;

d)  v případě operací Interreg, které nespadají pod písmeno c), veřejně vystaví alespoň jeden plakát minimální velikosti A2 v tištěném nebo elektronickém formátu s informacemi o operaci Interreg, přičemž zdůrazní podporu z fondu Interreg;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  v případě operací strategického významu a operací, jejichž celkové náklady přesahují 10 000 000 EUR, uspořádá komunikační akci a včas přizve Komisi a příslušný řídicí orgán.

e)  v případě operací strategického významu a operací, jejichž celkové náklady přesahují 5 000 000 EUR, uspořádá komunikační akci a včas přizve Komisi a příslušný řídicí orgán.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V případě fondů malých projektů a finančních nástrojů příjemce zajistí, aby koneční příjemci plnili požadavky stanovené v odst. 4 písm. c).

5.  V případě fondů malých projektů a finančních nástrojů příjemce zajistí, aby koneční příjemci plnili požadavky stanovené v odst. 4 písm. c) a d).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Náklady na zaměstnance se skládají z hrubých mzdových nákladů na zaměstnance zaměstnávané partnerem Interreg jedním z těchto způsobů:

1.  Náklady na zaměstnance, které musí být v souladu s veškerými pracovněprávními předpisy a právy Unie, se skládají z hrubých mzdových nákladů na zaměstnance zaměstnávané partnerem Interreg jedním z těchto způsobů:

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise stanoví druh údajů a kritéria, na jejichž základě se vytváří vzorky pro auditní operace Komise, jakož i metodiku pro extrapolaci chybovosti v příloze, kterou přijme formou aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 62 tohoto nařízení.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroji financování vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Arndt Kohn

10.7.2018

Datum přijetí

15.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (16.10.2018)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Zpravodajka: Marlene Mizzi

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Za účelem podpory harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci.

(3)  Za účelem podpory harmonického rozvoje území Unie na různých úrovních by měl EFRR v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovat přeshraniční spolupráci, nadnárodní spolupráci, námořní spolupráci, spolupráci nejvzdálenějších regionů a meziregionální spolupráci, a to i v oblasti kultury a tvořivosti se zvláštním zaměřením na posílení lidských dovedností a schopností, které jsou hlavními faktory umožňujícími hospodářský a sociální rozvoj, přičemž je třeba náležitě zohlednit také programy odborné přípravy, které mohou vyžadovat další financování.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, a zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by se tak měla omezit na spolupráci na pozemních hranicích a přeshraniční spolupráce na námořních hranicích by měla být začleněna do nadnárodní složky.

(4)  Cílem složky přeshraniční spolupráce by mělo být řešení společných výzev, včetně kulturních rozdílů a jazykových překážek, které byly společně identifikovány v příhraničních regionech, neboť tyto faktory mohou bránit v integraci, omezovat interakci a příležitosti pro lidi a podniky na obou stranách hranice. Jejím cílem by také mělo být zužitkování nevyužitého růstového potenciálu v příhraničních oblastech, který dokládá sdělení Komise „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“23 (dále jen „sdělení o příhraničních regionech“). Přeshraniční složka by se tak měla omezit na spolupráci na pozemních hranicích a přeshraniční spolupráce na námořních hranicích by měla být začleněna do nadnárodní složky.

__________________

__________________

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU“, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, která by umožnila nejvzdálenějším regionům co nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci se sousedními zeměmi a územími.

(7)  Na základě zkušeností v programovém období 2014–2020 s přeshraniční a nadnárodní spoluprací v nejvzdálenějších regionech, kde kombinace obou složek v rámci jednoho programu na každou oblast spolupráce nepřinesla dostatečné zjednodušení pro programové orgány a příjemce, by měla být vytvořena zvláštní složka nejvzdálenějších regionů, která by umožnila nejvzdálenějším regionům co nejúčinnější a nejjednodušší spolupráci se sousedními zeměmi a územími, s cílem navázat silné a udržitelné vazby založené na spolupráci a vzájemném porozumění.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  S ohledem na zkušenosti s programy meziregionální spolupráce v rámci Interreg a absenci této spolupráce v programech cíle Investice pro zaměstnanost a růst v programovém období 2014–2020 by se měla složka meziregionální spolupráce více zaměřit na zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. Tato složka by se proto měla omezit na dva programy, z nichž jeden by měl umožňovat celou škálu zkušeností, inovačních přístupů a budování kapacit pro programy v rámci obou cílů a podporovat evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), která byla nebo budou zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006, a druhý by měl být určen ke zlepšení analýzy vývojových trendů. Projektová spolupráce v celé Unii by měla být začleněna do nové složky pro meziregionální inovační investice a úzce provázána s prováděním sdělení Komise „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“25, zejména na podporu tematických platforem pro inteligentní specializaci v oblastech jako například energetika, modernizace průmyslu nebo zemědělsko-potravinářské odvětví. Kromě toho by se integrovaný územní rozvoj zaměřený na funkční městské oblasti nebo na městské oblasti měl soustředit do programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a v jednom doprovodném nástroji „Evropská městská iniciativa“. Oba programy v rámci složky meziregionální spolupráce by měly pokrývat celou Unii a měly by rovněž umožňovat účast třetích zemí.

(8)  S ohledem na zkušenosti s programy meziregionální spolupráce v rámci Interreg a absenci této spolupráce v programech cíle Investice pro zaměstnanost a růst v programovém období 2014–2020 by se měla složka meziregionální spolupráce více zaměřit na zvýšení účinnosti politiky soudržnosti. Tato složka by se proto měla omezit na dva programy, z nichž jeden by měl umožňovat celou škálu zkušeností, inovačních přístupů a budování kapacit pro programy v rámci obou cílů a podporovat evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), která byla nebo budou zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006, a druhý by měl být určen ke zlepšení analýzy vývojových trendů. Projektová spolupráce v celé Unii by měla být začleněna do nové složky pro meziregionální inovační investice a úzce provázána s prováděním sdělení Komise „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“25, zejména na podporu tematických platforem pro inteligentní specializaci v oblastech jako například energetika, modernizace průmyslu, kultura, kulturní dědictví, kulturní a tvůrčí odvětví, zemědělsko-potravinářské odvětví, posilování lidských dovedností a schopností a zachování a šíření společného kulturního dědictví. Kromě toho by se integrovaný územní rozvoj zaměřený na funkční městské oblasti nebo na městské oblasti měl soustředit do programů v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst a v jednom doprovodném nástroji „Evropská městská iniciativa“. Oba programy v rámci složky meziregionální spolupráce by měly pokrývat celou Unii a měly by rovněž umožňovat účast třetích zemí.

_________________

_________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.)

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19.)

25 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Posílení inovací v evropských regionech: strategie pro odolný a udržitelný růst podporující začlenění“, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migrace a správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci a převaděčství migrantů.

(11)  V případě NPP III by účelem pomoci mělo být především pomáhat příjemcům NPP posílit demokratické instituce a právní stát, reformovat soudnictví a veřejnou správu, dodržovat základní práva a prosazovat rovnost žen a mužů, toleranci, sociální začleňování a zákaz diskriminace, rozvíjet inkluzivní a udržitelné vzdělávací systémy s cílem poskytovat mladým lidem více kvalitnějších příležitostí prostřednictvím horizontálních politik zaměřených na mladé lidi. Pomoc NPP by měla i nadále podporovat úsilí příjemců NPP o pokrok v oblasti regionální, makroregionální a přeshraniční spolupráce a územního rozvoje, mimo jiné prováděním makroregionálních strategií Unie. Pomoc NPP by navíc měla řešit i otázky bezpečností, migrace a správy hranic, zajištění přístupu k mezinárodní ochraně, sdílení příslušných informací, posílení ochrany hranic a pokračování společného úsilí v boji proti nelegální migraci a převaděčství migrantů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  EFRR by měl přispívat v rámci Interreg ke specifickým cílům v rámci cílů politiky soudržnosti. Seznam specifických cílů v rámci různých tematických cílů by však měl být přizpůsoben specifickým potřebám Interreg stanovením dalších specifických cílů v rámci cíle politiky „Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ tak, aby umožňoval intervence typu ESF.

(17)  EFRR by měl přispívat v rámci Interreg ke specifickým cílům v rámci cílů politiky soudržnosti. Seznam specifických cílů v rámci různých tematických cílů by však měl být přizpůsoben specifickým potřebám Interreg stanovením dalších specifických cílů v rámci cíle politiky „Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ tak, aby umožňoval intervence typu ESF, se zvláštním zaměřením na přístup ke vzdělání, vytváření většího počtu kvalitnějších příležitostí pro mladé lidi a kulturní integraci.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Tímto nařízením by měly být doplněny dva specifické cíle Interreg, jeden na podporu specifického cíle Interreg pro posílení institucionální kapacity, prohlubování právní a správní spolupráce, zejména ve spojení s prováděním sdělení o příhraničních regionech, zintenzivnění spolupráce mezi občany a institucemi a rozvoj a koordinaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, a druhý pro řešení specifických otázek vnější spolupráce, jako je bezpečnost, ochrana, řízení překračování hranic a migrace.

(19)  Tímto nařízením by měly být doplněny dva specifické cíle Interreg, jeden na podporu specifického cíle Interreg pro posílení institucionální kapacity, prohlubování právní a správní spolupráce, zejména ve spojení s prováděním sdělení o příhraničních regionech, zintenzivnění spolupráce mezi občany, organizacemi občanské společnosti a institucemi a rozvoj a koordinaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, a druhý pro řešení specifických otázek vnější spolupráce, jako je bezpečnost, ochrana, řízení překračování hranic a migrace.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se řídí fondy malých projektů, které byly prováděny od doby existence Interreg, nikdy se však na ně nevztahovala žádná zvláštní ustanovení. Jak se rovněž uvádí ve stanovisku Výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“32, tyto fondy malých projektů plní důležitou úlohu při budování důvěry mezi občany a institucemi, nabízejí velkou evropskou přidanou hodnotu a významně přispívají k celkovému cíli programů přeshraniční spolupráce překonáváním překážek v podobě hranic a integrací příhraničních oblastí a jejich občanů. V zájmu zjednodušení finančního řízení malých projektů na straně konečných příjemců, kteří často nemají zkušenosti s předkládáním žádostí o prostředky z fondů Unie, by mělo být stanoveno povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů a paušálních částek pod určitou prahovou hodnotou.

(23)  Je nutné vyjasnit pravidla, jimiž se řídí fondy malých projektů, které byly prováděny od doby existence Interreg, nikdy se však na ně nevztahovala žádná zvláštní ustanovení. Jak se rovněž uvádí ve stanovisku Výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“32, tyto fondy malých projektů plní důležitou úlohu při budování důvěry mezi občany a institucemi, nabízejí velkou evropskou přidanou hodnotu a významně přispívají k celkovému cíli programů přeshraniční spolupráce překonáváním překážek v podobě hranic a integrací příhraničních oblastí a jejich občanů. Z fondů by se měly zejména podporovat přeshraniční kulturní a umělecké iniciativy a iniciativy zaměřené na občany. V zájmu zjednodušení finančního řízení malých projektů na straně konečných příjemců, kteří často nemají zkušenosti s předkládáním žádostí o prostředky z fondů Unie, by mělo být stanoveno povinné používání zjednodušeného vykazování nákladů a paušálních částek pod určitou prahovou hodnotou.

_________________

_________________

32 Stanovisko Evropského výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).

32 Stanovisko Evropského výboru regionů „Projekty „people-to-people“ a malé projekty v programech přeshraniční spolupráce“ ze dne 12. července 2017 (Úř. věst. C 342, 12.10.2017, s. 38).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zlepšení přístupu k přeshraničnímu vzdělávání, odborné přípravě a celoživotnímu učení a jejich kvality s cílem zvýšení dosaženého vzdělání a zlepšení dovedností na úroveň, jež umožňuje přeshraniční uznávání;

b)  zlepšení přístupu k přeshraničnímu vzdělávání, odborné přípravě a celoživotnímu učení a jejich kvality s cílem zvýšit dosažený stupeň vzdělání, mobilitu mladých lidí a výzkumných pracovníků a posílit jazykové dovednosti a další lidské dovednosti a kompetence;

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  prosazování a podpory vytváření přeshraničních partnerství mezi vzdělávacími zařízeními, kulturními, uměleckými, kreativními a audiovizuálními institucemi a výzkumnými organizacemi s cílem podporovat vzájemné porozumění a dialog v pohraničních oblastech a využívat jazykovou rozmanitost a úlohu vzdělávacích a kulturních politik a kulturního, uměleckého, kreativního a audiovizuálního odvětví jako hnací sílu sociálních inovací;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  zlepšení přeshraničního přístupu ke kultuře a kulturním službám;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  podpory vzájemného uznávání diplomů, osvědčení, dovedností a schopností s cílem zvýšit příležitosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnávání i v zahraničí;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpory sociálního začleňování a boje proti chudobě, a to i prostřednictvím posílení rovných příležitostí a boje proti přeshraniční diskriminaci.

e)  podpory sociálního začleňování, a to i pokud jde o migranty, a boje proti chudobě, a to i prostřednictvím posílení rovných příležitostí a boje proti přeshraniční diskriminaci.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  zlepšení přístupu ke kulturním službám a sportovním infrastrukturám, podpory mobility umělců a kulturní výměny, které přispívají k zachování a šíření společného kulturního dědictví a boji proti různým a obvykle přetrvávajícím předsudkům a stereotypům, zvyšují sociální integraci a řeší sociální a jazykové překážky;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 podporovaných z fondů Interreg, kromě činností uvedených v písmenech a) a b): budování vzájemné důvěry, zejména podporou kontaktů mezi lidmi, posilováním udržitelné demokracie a podporou subjektů občanské společnosti a jejich úlohy v reformních procesech a přechodu k demokracii.

c)  v rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 podporovaných z fondů Interreg, kromě činností uvedených v písmenech a) a b): budování vzájemné důvěry, zejména podporou kontaktů mezi lidmi a zkušeností v oblasti mobility mladých lidí, posilováním udržitelné demokracie a podporou subjektů občanské společnosti a jejich úlohy v reformních procesech a přechodu k demokracii.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  V rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k vnějšímu specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany migrantů.

5.  V rámci vnějších přeshraničních programů Interreg a programů Interreg složek 2 a 3 přispívá EFRR a popřípadě nástroje Unie pro financování vnější činnosti rovněž k vnějšímu specifickému cíli Interreg „Bezpečnější a lépe chráněná Evropa“, zejména činnostmi v oblasti správy překračování hranic a řízení mobility a migrace, včetně ochrany migrantů, mezikulturní mediace a usnadňování jazykového dorozumívání;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  hospodářským, sociálním a územním rozdílům;

i)  hospodářským, sociálním, demografickým a územním rozdílům;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 – písm. b – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  novým kulturním, vzdělávacím a jazykovým specifikům a překážkám;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Při posuzování jednotlivých programů Interreg Komise zohlední celkový kladný dopad programu na společnost a místní společenství, se zvláštním důrazem na sociální a hospodářský rozvoj a inkluzivnost, mezikulturní dialog a vzájemné porozumění.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komunitně vedený místní rozvoj podle čl. [22 písm. b)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] může být prováděn ve formě programů Interreg za předpokladu, že se příslušné místní akční skupiny skládají ze zástupců veřejných a soukromých místních socio-ekonomických zájmů, přičemž žádná jediná zájmová skupina neovládá rozhodovací proces, a alespoň dvou zúčastněných zemí, z nichž alespoň jedna je členským státem.

Komunitně vedený místní rozvoj podle čl. [22 písm. b)] nařízení (EU) [nové nařízení o společných ustanoveních] může být prováděn ve formě programů Interreg za předpokladu, že se příslušné místní akční skupiny skládají ze zástupců veřejných a soukromých místních socio-ekonomických zájmů, včetně organizací občanské společnosti, přičemž žádná jediná zájmová skupina neovládá rozhodovací proces, a alespoň dvou zúčastněných zemí, z nichž alespoň jedna je členským státem. Místní akční skupiny zastupují všechny společensko-ekonomické a věkové skupiny, včetně menšin, osob se zdravotním postižením a osob s omezenými příležitostmi.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pro programy Interreg s celkovým přídělem ve výši pod 30 000 000 EUR se částka potřebná na technickou pomoc vyjádřená v eurech a vyplývající z procentního podílu stanoví v rozhodnutí Komise o schválení dotčeného programu Interreg.

4.  Pro programy Interreg s celkovým přídělem ve výši pod 30 000 000 EUR je částka potřebná na technickou pomoc vyjádřená v eurech a vyplývající procentní podíl se stanoví v rozhodnutí Komise o schválení dotčeného programu Interreg.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Řídicí orgán předloží plán hodnocení monitorovacímu výboru nejpozději do jednoho roku od schválení příslušného programu Interreg.

6.  Řídicí orgán předloží plán hodnocení monitorovacímu výboru nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení příslušného programu Interreg.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Řídicí orgán do šesti měsíců od schválení programu Interreg zajistí zřízení internetových stránek, na kterých jsou k dispozici informace o každém programu Interreg, za který zodpovídá, včetně cílů programu, jeho činností, dostupných možností financování a úspěchů.

2.  Řídicí orgán do šesti měsíců od schválení programu Interreg zajistí zřízení internetových stránek, na kterých jsou k dispozici informace o každém programu Interreg, za který zodpovídá. Informace poskytované na této internetové stránce zahrnují cíle programu, jeho činnosti, dostupné možnosti financování a úspěchy.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud provedení operace vyžaduje zadání veřejných zakázek na služby, dodávky nebo stavební práce příjemcem, použijí se tato pravidla:

1.  Pokud provedení operace vyžaduje zadání veřejných zakázek na služby, smlouvy o dodávkách nebo smlouvu o provedení práce či obojí ze strany příjemce, použijí se tato pravidla:

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pokud je příjemce veřejným zadavatelem nebo zadavatelem ve smyslu právních předpisů Unie platných pro zadávací řízení, použije vnitrostátní právní a správní předpisy přijaté ve spojení s právními předpisy Unie;

a)  pokud je příjemce veřejným zadavatelem nebo zadavatelem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU1a, použije vnitrostátní právní a správní předpisy přijaté ve spojení s právními předpisy Unie;

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 96)

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroji financování vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Marlene Mizzi

3.7.2018

Projednání ve výboru

3.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

3

0

ECR

Rupert Matthews, Morten Messerschmidt

EFDD

Isabella Adinolfi

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroji financování vnější činnosti

Referenční údaje

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Datum předložení EP

30.5.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

11.6.2018

DEVE

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

5.7.2018

 

EMPL

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

ITRE

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

PECH

5.7.2018

CULT

11.6.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

28.6.2018

EMPL

14.6.2018

ENVI

21.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

TRAN

20.6.2018

PECH

11.7.2018

 

 

Přidružené výbory

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

5.7.2018

AFET

5.7.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pascal Arimont

20.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Datum přijetí

3.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Raffaele Fitto, John Howarth, Tonino Picula, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georgios Kyrtsos

Datum předložení

18.12.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Maurice Ponga

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí