BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

17.12.2018 - (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) - ***I

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Pascal Arimont
Ordførere for udtalelse (*):
Fabio Massimo Castaldo, Udenrigsudvalget
Eleni Theocharous, Udviklingsudvalget
(*) Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


Procedure : 2018/0199(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0470/2018

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0374),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 178, 209, stk. 1, 212, stk. 2 og 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0229/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... [1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af ... [2] fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Budgetkontroludvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-00470/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på visse kategorier af områder, bl.a. grænseoverskridende områder, som er udtrykkeligt nævnt.

(1)  Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces, tyndt befolkede områder samt ø- og bjergområder.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser]21 fastsætter fælles bestemmelser om EFRU og visse andre fonde, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [ny EFRU]22 fastsætter bestemmelser vedrørende de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtte fra EFRU. Det er nu nødvendigt at vedtage specifikke bestemmelser vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), hvor en eller flere medlemsstater samarbejder på tværs af grænserne om effektiv programmering, herunder teknisk bistand, overvågning, evaluering, kommunikation, støtteberettigelse, forvaltning og kontrol samt finansiel forvaltning.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser]21 fastsætter fælles bestemmelser om EFRU og visse andre fonde, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [ny EFRU]22 fastsætter bestemmelser vedrørende de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtte fra EFRU. Det er nu nødvendigt at vedtage specifikke bestemmelser vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), hvor en eller flere medlemsstater og deres regioner samarbejder på tværs af grænserne om effektiv programmering, herunder teknisk bistand, overvågning, evaluering, kommunikation, støtteberettigelse, forvaltning og kontrol samt finansiel forvaltning.

_________________

_________________

21 [Reference]

21 [Reference]

22 [Reference]

22 [Reference]

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at støtte en harmonisk udvikling af Unionens område på forskellige planer bør EFRU støtte det grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, maritimt samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og interregionalt samarbejde under målet om europæiske territorialt samarbejde (Interreg).

(3)  For at støtte en samarbejdsbaseret og harmonisk udvikling af Unionens område på forskellige planer og reducere de eksisterende skævheder bør EFRU støtte det grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, maritimt samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og interregionalt samarbejde under målet om europæiske territorialt samarbejde (Interreg). Der bør i forbindelse hermed tages hensyn til principperne om flerniveaustyring og partnerskab, og stedbaserede tilgange bør styrkes.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 a)  De forskellige elementer i Interreg bør bidrage til at opfylde de mål for bæredygtig udvikling (SDG), der er beskrevet i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i september 2015.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at takle de i fællesskab udpegede udfordringer i grænseregioner og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner”23 ("meddelelsen om grænseregioner"). Den grænseoverskridende komponent bør følgelig begrænses til samarbejde om landegrænser, og samarbejde på tværs af søgrænser bør integreres i den tværnationale komponent.

(4)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at takle de i fællesskab udpegede udfordringer i grænseregioner og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner”23 ("meddelelsen om grænseregioner"). Den grænseoverskridende komponent bør derfor omfatte samarbejde om både land- og søgrænser, uden at dette berører den nye komponent for samarbejde mellem regioner i den yderste periferi.

__________________

__________________

23 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final af 20.9.2017).

23 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final af 20.9.2017).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør også omfatte samarbejde mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere lande eller andre områder uden for Unionen. Når internt og eksternt grænseoverskridende samarbejde dækkes i denne forordning, bør resultere i en større forenkling og strømlining af gældende bestemmelser for medlemsstaternes myndigheder og for partnermyndigheder og modtagere uden for Unionen set i forhold til programmeringsperioden 2014-2020.

(5)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør også omfatte samarbejde mellem en eller flere medlemsstater eller deres regioner og et eller flere lande eller regioner eller andre områder uden for Unionen. Når internt og eksternt grænseoverskridende samarbejde dækkes i denne forordning, bør resultere i en større forenkling og strømlining af gældende bestemmelser for medlemsstaternes myndigheder og for partnermyndigheder og modtagere uden for Unionen set i forhold til programmeringsperioden 2014-2020.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Komponenten vedrørende tværnationalt samarbejde og maritime samarbejde bør tage sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af aktioner, som bidrager til integreret territorial udvikling i tilknytning til Unionens samhørighedspolitiske prioriteter og bør også omfatte maritimt grænseoverskridende samarbejde. Det tværnationale samarbejde bør dække større områder på fastlandet i Unionen, hvorimod det maritime samarbejde bør omfatte områder omkring havområder og integrere det grænseoverskridende samarbejde om søgrænser i programmeringsperioden 2014-2020. Den fortsatte gennemførelse af maritimt grænseoverskridende samarbejde, der tidligere er truffet beslutning om, inden for rammerne af et større samarbejde på det maritime område bør gives maksimal fleksibilitet, navnlig ved at definere det dækkede område, de særlige mål for et sådant samarbejde, kravene til et projektpartnerskab og etablering af delprogrammer og særlige styringsudvalg.

(6)  Komponenten vedrørende tværnationalt samarbejde og maritime samarbejde bør tage sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af aktioner, som bidrager til integreret territorial udvikling i tilknytning til Unionens samhørighedspolitiske prioriteter, under fuld overholdelse af nærhedsprincippet. Det tværnationale samarbejde bør dække større transnationale områder samt i relevant omfang områder omkring havområder, som geografisk strækker sig ud over dem, der er omfattet af de grænseoverskridende programmer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På grundlag af erfaringerne med grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde i programmeringsperioden 2014-2020 i regionerne i den yderste periferi, hvor kombinationen af begge komponenter i et enkelt program for hvert samarbejdsområde ikke har medført tilstrækkelige forenkling for programmyndigheder og støttemodtagere, bør der oprettes en specifik komponent vedrørende regioner i den yderste periferi for at sætte regioner i den yderste periferi i stand til at samarbejde med deres nabolande og -områder på den mest effektive og enkle måde.

(7)  På grundlag af erfaringerne med grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde i programmeringsperioden 2014-2020 i regionerne i den yderste periferi, hvor kombinationen af begge komponenter i et enkelt program for hvert samarbejdsområde ikke har medført tilstrækkelig forenkling for programmyndigheder og støttemodtagere, bør der oprettes en ekstra specifik komponent vedrørende regioner i den yderste periferi for at sætte regioner i den yderste periferi i stand til at samarbejde med tredjelande, oversøiske lande og territorier (OLT'er) eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer på den mest effektive og enkle måde, som tager hensyn til deres individuelle karakteristika.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  På grundlag erfaringerne med de interregionale samarbejdsprogrammer under Interreg og manglen på et sådant samarbejde inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i programmeringsperioden 2014-2020 bør komponenten vedrørende interregionalt samarbejde i højere grad fokusere at styrke samhørighedspolitikkens effektivitet. Denne komponent bør derfor begrænses til to programmer, et for at gøre det muligt at opnå alle former for erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning til programmer under begge mål og at fremme europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS), der er oprettet eller skal oprettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/200624, og et for at forbedre analysen af udviklingstendenser. Projektbaseret samarbejde i hele Unionen bør integreres i den nye komponent vedrørende interregionale innovationsinvesteringer og knyttes tæt til gennemførelsen af Kommissionens meddelelse "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier til robust, inklusiv og bæredygtig vækst”25, navnlig for at støtte tematiske platforme for intelligent specialisering på områder såsom energi, industriel modernisering eller landbrugsfødevarer. Endelig bør integreret territorial udvikling med fokus på funktionelle byområder eller byområder være koncentreret inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og et ledsagende instrument, det "europæiske initiativ for byområder". De to programmer under komponenten vedrørende interregionalt samarbejde bør omfatte hele Unionen og bør også være åbne for tredjelandes deltagelse.

(8)  På grundlag af de positive erfaringer med de interregionale samarbejdsprogrammer under Interreg på den ene side og manglen på et sådant samarbejde inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i programmeringsperioden 2014-2020 på den anden side er interregionalt samarbejde via udveksling af erfaringer og udvikling af kapacitet for programmer under begge mål (europæisk territorialt samarbejde og investeringer for vækst og arbejdspladser) mellem byer og regioner en vigtig komponent med hensyn til at finde fælles løsninger inden for samhørighedspolitikken og opbygge vedvarende partnerskaber. De eksisterende programmer og navnlig promoveringen af projektbaseret samarbejde, herunder fremme af europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS) samt makroregionale strategier, bør derfor videreføres.

__________________

 

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19).

 

25 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier for robust, inklusiv og bæredygtig vækst" (COM(2017) 376 af 18. juli 2017.

 

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det nye initiativ for interregionale innovationsinvesteringer bør være baseret på intelligent specialisering og anvendes til at støtte tematiske platforme for intelligent specialisering inden for områder som energi, industriel modernisering, cirkulær økonomi, social innovation, miljø eller landbrugsfødevarer og hjælpe dem, der beskæftiger sig med strategier for intelligent specialisering, med at danne klynger for at øge innovationen og bringe innovative produkter, processer og økosystemer ud på det europæiske marked. Dokumentationen tyder på, at der er en vedvarende systemisk funktionsfejl i afprøvnings- og valideringsfasen af demonstrationen af nye teknologier (f.eks. centrale støtteteknologier), navnlig når innovationen er et resultat af integration af supplerende regionale specialiseringer, der skaber innovative værdikæder Denne funktionsfejl er særlig kritisk i fasen mellem pilotprojekter og fuldt markedsoptag. På nogle strategiske teknologi- og industriområder har SMV'er på nuværende tidspunkt ikke adgang til en velfungerende og åben, tilsluttet fælleseuropæisk demonstrationsinfrastruktur.

Programmerne under det interregionale samarbejdsinitiativ bør dække hele Den Europæiske Union og også være åbne for deltagelse af OLT'er, tredjelande, deres regioner og regionale integrations- og samarbejdsorganisationer, herunder regioner i den yderste periferi.

Der bør tilskyndes til opnåelse af synergier mellem interregionale innovationsinvesteringer og andre relevante EU-programmer såsom programmer under de europæiske struktur- og investeringsfonde, Horisont 2020, det digitale marked Europa og programmet for det indre marked, da de vil forstærke virkningen af investeringerne og være til større gavn for borgerne.

 

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør fastsættes objektive kriterier for udpegelse af støtteberettigede regioner og områder. Med henblik herpå bør fastlæggelsen af de støtteberettigede regioner og områder på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200326.

(9)  Der bør fastsættes fælles objektive kriterier for udpegelse af støtteberettigede regioner og områder. Med henblik herpå bør fastlæggelsen af de støtteberettigede regioner og områder på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200326.

__________________

__________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det er nødvendigt fortsat at yde støtte eller, hvis det er relevant, etablere et samarbejde vedrørende alle dimensioner med Unionens tilgrænsende tredjelande, da et sådant samarbejde er et vigtigt politisk redskab til regionaludvikling og bør være til gavn for regionerne i de medlemsstater, der grænser op til tredjelande. Med henblik herpå bør EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, IPA27, NDICI28 og OCTP29 støtte programmer under det grænseoverskridende samarbejde, det tværnationale samarbejde og maritime samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og det interregionale samarbejde. Støtten fra EFRU og fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter bør baseres på gensidighed og proportionalitet. For så vidt angår IPA III-CBC og NDICI-CBC, bør EFRU-støtten suppleres med mindst samme beløb under IPA III-CBC og NDICI-CBC og med et maksimumsbeløb, der er fastsat i den pågældende retsakt, dvs. op til 3 % af finansieringsrammen under IPA III og op til 4 % af finansieringsrammen under programmet for det geografiske naboskabsområde under artikel 4, stk. 2, i NDICI.

(10)  Det er nødvendigt fortsat at yde støtte eller, hvis det er relevant, etablere et samarbejde vedrørende alle dimensioner med Unionens tilgrænsende tredjelande, da et sådant samarbejde er et vigtigt politisk redskab til regionaludvikling og bør være til gavn for regionerne i de medlemsstater, der grænser op til tredjelande. Med henblik herpå bør EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, IPA27, NDICI28 og OCTP29 støtte programmer under det grænseoverskridende samarbejde, det tværnationale samarbejde og maritime samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og det interregionale samarbejde. Støtten fra EFRU og fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter bør baseres på gensidighed og proportionalitet. For så vidt angår IPA III-CBC og NDICI-CBC, bør EFRU-støtten suppleres med mindst samme beløb under IPA III-CBC og NDICI-CBC og med et maksimumsbeløb, der er fastsat i den pågældende retsakt.

__________________

__________________

27 Forordning (EU) XXX om oprettelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (EUT L xx, s. y).

27 Forordning (EU) XXX om oprettelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (EUT L xx, s. y).

28 Forordning (EU) XXX om oprettelse af instrumentet for naboskab, udvikling og internationalt samarbejde (EUT L xx, s. y).

28 Forordning (EU) XXX om oprettelse af instrumentet for naboskab, udvikling og internationalt samarbejde (EUT L xx, s. y).

29 Rådets afgørelse (EU) XXX om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelserne mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (EUT L xx, s. y).

29 Rådets afgørelse (EU) XXX om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelserne mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (EUT L xx, s. y).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10 a)  Der bør lægges særlig vægt på regioner, som bliver nye ydre grænser i Unionen, for at sikre en tilstrækkelig kontinuitet i de igangværende samarbejdsprogrammer.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  IPA III-bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå IPA-støttemodtagerne med at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikke-diskrimination. IPA-Bistanden bør fortsat støtte deres bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. IPA-bistanden bør desuden også omhandle sikkerhed, migration og grænseforvaltning, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af grænsekontrollen og fælles bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration og smugling af migranter.

(11)  IPA III-bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå IPA-støttemodtagerne med at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikke-diskrimination samt den regionale og lokale udvikling. IPA-Bistanden bør fortsat støtte deres bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. IPA-bistanden bør desuden også omhandle sikkerhed, migration og grænseforvaltning, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af grænsekontrollen og fælles bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration og smugling af migranter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12 a)  Udviklingen af synergier med Unionens programmer for eksterne aktiviteter og udvikling bør endvidere bidrage til at sikre den størst mulige virkning, samtidig med at princippet om udviklingsvenlig politikkohærens opfyldes som omhandlet i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). For at nå SDG-målene er det afgørende, at der er sammenhæng på tværs af alle EU-politikker.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I betragtning af den særlige situation for regionerne i Unionens yderste periferi er det nødvendigt at vedtage foranstaltninger vedrørende de betingelser, hvorunder disse regioner kan få adgang til strukturfondene. Følgelig bør visse bestemmelser i denne forordning tilpasses til de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi for at forenkle og fremme samarbejdet med deres naboer, idet der tages hensyn til Kommissionens meddelelsen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi”31.

(14)  I betragtning af den særlige situation for regionerne i Unionens yderste periferi er det nødvendigt at vedtage foranstaltninger til forbedring af de betingelser, hvorunder disse regioner kan få adgang til strukturfondene. Følgelig bør visse bestemmelser i denne forordning tilpasses til de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi for at forenkle og fremme deres samarbejde med tredjelande og OLT'er, idet der tages hensyn til Kommissionens meddelelse "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"31.

_________________

_________________

31 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017) 623 final af 24.10.2017.

31 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017) 623 final af 24.10.2017.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14 a)  Denne forordning bør åbne mulighed for, at oversøiske lande og territorier (OLT'er) kan deltage i Interreg-programmerne. Der bør tages hensyn til OLT'ernes særlige forhold og udfordringer med henblik på at lette deres effektive adgang og deltagelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Det er nødvendigt at fastsætte, hvor store ressourcer der er afsat til hvert enkelt af Interregs forskellige komponenter, herunder hver medlemsstats andel af de samlede beløb til grænseoverskridende samarbejde, det tværnationale samarbejde og maritime samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og det interregionale samarbejde samt det potentiale, som medlemsstaterne har til rådighed vedrørende fleksibilitet mellem disse komponenter. Sammenlignet med programmeringsperioden 2014-2020 bør andelen for grænseoverskridende samarbejde mindskes, samtidig med at andelen for tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde bør hæves, fordi maritimt samarbejdes integreres, og der bør skabes en ny komponent vedrørende samarbejde med regionerne i den yderste periferi.

(15)  Det er nødvendigt at fastsætte, hvor store ressourcer der er afsat til hvert enkelt af Interregs forskellige komponenter, herunder hver medlemsstats andel af de samlede beløb til grænseoverskridende samarbejde, det tværnationale samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og det interregionale samarbejde samt det potentiale, som medlemsstaterne har til rådighed vedrørende fleksibilitet mellem disse komponenter. I lyset af globaliseringen bør det samarbejde, der sigter på at fremme investeringer i job og vækst og fælles investeringer med andre regioner, imidlertid også bestemmes af regionernes fælles karakteristika og ambitioner og ikke nødvendigvis af deres grænser, og der bør derfor afsættes tilstrækkelige supplerende midler til det nye initiativ om interregionale innovationsinvesteringer for at tage højde for de globale markedsvilkår.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Inden for rammerne af de enestående og specifikke forhold på øen Irland og med henblik på at støtte samarbejdet mellem nord og syd i henhold til Langfredagsaftalen bør der gennemføres et nyt grænseoverskridende "Peace Plus"-program, som bygger videre på arbejdet i forbindelse med tidligere programmer mellem grænseområderne i Irland og Nordirland. Under hensyntagen til den praktiske betydning heraf er det nødvendigt at sikre, at EFRU, hvis programmet fungerer til fordel for fred og forsoning, også bidrager til at fremme social, økonomisk og regional stabilitet i de pågældende regioner, navnlig gennem aktioner til at fremme samhørighed mellem lokalsamfundene. I lyset af programmets særlige omstændighed bør det forvaltes på en integreret måde, idet Det Forenede Kongeriges bidrag integreres i programmet som eksterne formålsbestemte indtægter. Derudover bør visse bestemmelser om udvælgelse af operationer i denne forordning ikke finde anvendelse på det pågældende program i forbindelse med operationer til støtte for fred og forsoning.

(18)  Inden for rammerne af de enestående og specifikke forhold på øen Irland og med henblik på at støtte samarbejdet mellem nord og syd i henhold til Langfredagsaftalen skal der gennemføres et nyt grænseoverskridende "Peace Plus"-program, som bygger videre på arbejdet i forbindelse med tidligere programmer mellem grænseområderne i Irland og Nordirland. Under hensyntagen til den praktiske betydning heraf er det nødvendigt at sikre, at EFRU, hvis programmet fungerer til fordel for fred og forsoning, også bidrager til at fremme social, økonomisk og regional stabilitet og samarbejde i de pågældende regioner, navnlig gennem aktioner til at fremme samhørighed mellem lokalsamfundene. I lyset af programmets særlige omstændighed bør det forvaltes på en integreret måde, idet Det Forenede Kongeriges bidrag integreres i programmet som eksterne formålsbestemte indtægter. Derudover bør visse bestemmelser om udvælgelse af operationer i denne forordning ikke finde anvendelse på det pågældende program i forbindelse med operationer til støtte for fred og forsoning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Den største del af EU-støtten bør fokusere på et begrænset antal politiske mål for at maksimere Interregs virkning.

(20)  Den største del af EU-støtten bør fokusere på et begrænset antal politiske mål for at maksimere Interregs virkning. Synergierne og komplementariteten mellem Interreg-komponenterne bør styrkes.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Bestemmelser om udarbejdelse, vedtagelse og ændring af Interreg-programmerne samt territorial udvikling, om udvælgelsen af operationer, om overvågning og evaluering, om programmyndighederne, om revisioner af operationer og om gennemsigtighed og kommunikation bør tilpasses de særlige forhold, der gælder for Interreg-programmerne set i forhold til de bestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

(21)  Bestemmelser om udarbejdelse, vedtagelse og ændring af Interreg-programmerne samt territorial udvikling, om udvælgelsen af operationer, om overvågning og evaluering, om programmyndighederne, om revisioner af operationer og om gennemsigtighed og kommunikation bør tilpasses de særlige forhold, der gælder for Interreg-programmerne set i forhold til de bestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser]. Disse specifikke bestemmelser bør være enkle og klare for at undgå overregulering og yderligere administrative byrder for medlemsstaterne og støttemodtagerne.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Bestemmelserne om kriterierne for, at operationer kan betragtes som virkelig fælles og samarbejdsorienterede, om partnerskabet inden for Interreg-operation og om den ledende partners forpligtelser som fastsat i programperioden 2014-2020 bør opretholdes. Interreg-partnerne bør dog samarbejde inden for alle fire dimensioner (udvikling, gennemførelse, personale og finansiering) og, hvad angår samarbejdet med regioner i den yderste periferi, inden for tre ud af fire dimensioner, da det bør være enklere at kombinere støtte fra EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter både på program- og operationsniveau.

(22)  Bestemmelserne om kriterierne for, at operationer kan betragtes som virkelig fælles og samarbejdsorienterede, om partnerskabet inden for Interreg-operation og om den ledende partners forpligtelser som fastsat i programperioden 2014-2020 bør opretholdes. Interreg-partnerne bør samarbejde inden for udvikling og gennemførelse samt personale eller finansiering eller begge dele og, hvad angår samarbejdet med regioner i den yderste periferi, inden for tre ud af fire dimensioner, da det bør være enklere at kombinere støtte fra EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter både på program- og operationsniveau.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22 a)  Et vigtigt og vellykket instrument under programmerne for grænseoverskridende samarbejde er mellemfolkelige og mindre projekter, der skal overvinde hindringer ved eller hen over grænser, fremme lokale kontakter og derigennem bringe grænseområderne og deres indbyggere tættere sammen. Mellemfolkelige projekter og mindre projekter gennemføres på mange områder, bl.a. kultur, sport, turisme, almen og erhvervsfaglig uddannelse, økonomi, videnskab, miljøbeskyttelse og økologi, sundhedspleje, transport og små infrastrukturprojekter, forvaltningssamarbejde og pr-aktiviteter. Som det bl.a. fremgår af Regionsudvalgets udtalelse "Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer"32, har mellemfolkelige og mindre projekter høj europæisk merværdi og bidrager væsentligt til den overordnede målsætning for programmerne for grænseoverskridende samarbejde.

 

__________________

32Udtalelse fra Det Europæiske Regionsudvalg "Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer" af 12.7.2017 (EUT C 342 af 12.10.2017, s. 38).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Det er nødvendigt at tydeliggøre reglerne for fondene for mindre projekter, der er blevet gennemført siden Interregs begyndelse, men aldrig har været omfattet af særlige bestemmelser. Som det også fremgår af udtalelse fra Regionsudvalgets "Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer”32, spiller sådanne små projektfonde en vigtig rolle i opbygningen af tillid mellem borgerne og institutionerne, giver stor europæisk merværdi og bidrager væsentligt til den overordnede målsætning for programmerne for grænseoverskridende samarbejde ved at overvinde grænsehindringer og integrere grænseområderne og deres indbyggere. For at forenkle finansforvaltningen af mindre projekter for de slutmodtagere, som ofte ikke er vant til at ansøge om EU-midler, bør brugen af forenklede omkostningsmuligheder og faste beløb gøres obligatorisk, når der er tale om beløb under en vis tærskel.

(23)  Siden indførelsen af Interreg støttes mellemfolkelige og mindre projekter hovedsagelig af fonde for mindre projekter eller lignende instrumenter, der dog har aldrig været underlagt særlige bestemmelser, og det er derfor nødvendigt at tydeliggøre reglerne for fondene for mindre projekter. For at opretholde merværdien af og fordelene ved mellemfolkelige og mindre projekter, herunder vedrørende lokal og regional udvikling, samt for at forenkle finansforvaltningen af mindre projekter for de slutmodtagere, som ofte ikke er vant til at ansøge om EU-midler, bør brugen af forenklede omkostningsmuligheder og faste beløb gøres obligatorisk, når der er tale om beløb under en vis tærskel.

__________________

 

32 Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse "Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer" af 12.7.2017 (EUT C 342 af 12.10.2017, s. 38).

 

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Som følge af inddragelsen af mere end en medlemsstat og de deraf følgende højere administrationsomkostninger, navnlig for så vidt angår kontrol og oversættelse, bør loftet for udgifter til teknisk bistand være højere end under målet om investering i beskæftigelse og vækst. Med henblik på at udligne de højere administrationsomkostninger bør medlemsstaterne tilskyndes til så vidt muligt at nedbringe de administrative byrder med hensyn til gennemførelsen af fælles projekter. Desuden bør Interreg-programmer med begrænset EU-støtte eller eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer modtage et bestemt mindstebeløb til teknisk bistand for at sikre tilstrækkelige midler til effektive tekniske bistandsaktiviteter.

(24)  Som følge af inddragelsen af mere end en medlemsstat og de deraf følgende højere administrationsomkostninger, herunder for regionale kontaktpunkter (eller "antenner"), som er vigtige kontaktpunkter for dem, der foreslår og gennemfører projekter, og derfor fungerer som en direkte linje til de fælles sekretariater eller de relevante myndigheder, men navnlig for så vidt angår kontrol og oversættelse, bør loftet for udgifter til teknisk bistand være højere end under målet om investering i beskæftigelse og vækst. Med henblik på at udligne de højere administrationsomkostninger bør medlemsstaterne tilskyndes til så vidt muligt at nedbringe de administrative byrder med hensyn til gennemførelsen af fælles projekter. Desuden bør Interreg-programmer med begrænset EU-støtte eller eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer modtage et bestemt mindstebeløb til teknisk bistand for at sikre tilstrækkelige midler til effektive tekniske bistandsaktiviteter.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Som følge af forværringen af de administrative byrder bør Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne arbejde tæt sammen for at kunne udnytte de forbedrede passende regler for et Interreg-programs forvaltnings- og kontrolsystem, som er omhandlet i artikel 77 i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Medlemsstaterne bør opfordres til at overdrage forvaltningsmyndighedens funktioner til en EGTS eller at gøre en sådan gruppe, i lighed med andre grænseoverskridende retlige organer, ansvarlig for forvaltningen af et delprogram, en integreret territorial investering eller en eller flere fonde for mindre projekter eller at fungere som eneste partner.

(27)  Medlemsstaterne bør i relevant omfang delegere forvaltningsmyndighedens funktioner til en ny eller eventuelt eksisterende EGTS eller gøre en sådan gruppe, i lighed med andre grænseoverskridende retlige organer, ansvarlig for forvaltningen af et delprogram eller en integreret territorial investering eller fungere som eneste partner. Medlemsstaterne bør sætte regionale og lokale myndigheder og andre offentlige organer fra forskellige medlemsstater i stand til at oprette sådanne samarbejdsgrupper med status som juridisk person og bør inddrage lokale og regionale myndigheder i deres arbejde.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Betalingskæden i programmeringsperioden 2014-2020 fra Kommissionen til den ledende partner via attesteringsmyndigheden bør videreføres under regnskabsfunktionen. Unionens støtte bør udbetales til den ledende partner, medmindre det vil resultere i dobbelte gebyrer for omregning til euro og tilbage til en anden valuta eller omvendt mellem den ledende partner og de andre partnere.

(28)  Betalingskæden i programmeringsperioden 2014-2020 fra Kommissionen til den ledende partner via attesteringsmyndigheden bør videreføres under regnskabsfunktionen. Unionens støtte bør udbetales til den ledende partner, medmindre det vil resultere i dobbelte gebyrer for omregning til euro og tilbage til en anden valuta eller omvendt mellem den ledende partner og de andre partnere. Hvis ikke andet er angivet, bør den ledende partner sikre, at de øvrige partnere modtager det fulde beløb af bidraget fra den pågældende EU-fond inden for den tidsramme, der er aftalt af alle partnerne, og efter samme procedure, som er anvendt for den ledende partner.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  I henhold til artikel 63, stk. 9, i forordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus] skal sektorspecifikke regler tage højde for programmer for europæisk territorialt samarbejde (Interreg), navnlig hvad angår revisionsfunktionen. Bestemmelserne om den årlige revisionserklæring, den årlige kontrolrapport og de revisionerne af operationer bør derfor forenkles og tilpasses til sådanne programmer, som omfatter mere end én medlemsstat.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Der bør oprettes en klar økonomisk ansvarskæde, for så vidt angår inddrivelse af beløb i forbindelse med uregelmæssigheder fra den eneste eller andre partnere via den ledende partner og forvaltningsmyndigheden til Kommissionen. Der bør fastsættes bestemmelser om medlemsstaternes, tredjelandes, partnerlandes eller oversøiske lande og territoriers (OLT'ers) ansvar i tilfælde, hvor inddrivelse fra den eneste partner, andre partnere eller den ledende partner ikke lykkes, hvilket betyder, at medlemsstaten foretager refusion til forvaltningsmyndigheden. Følgelig kan der under Interreg-programmerne ikke forekomme uinddrivelige beløb, for så vidt angår støttemodtagerne. Det er imidlertid nødvendigt at præcisere de regler, der gælder, hvis en medlemsstat, et tredjeland eller et partnerland eller et OLT ikke foretager refusion til forvaltningsmyndigheden. Den ledende partners forpligtelser vedrørende inddrivelse bør også præciseres. Navnlig bør forvaltningsmyndigheden ikke kunne forpligte den ledende partner til at indlede en retssag i et andet land.

(30)  Der bør oprettes en klar økonomisk ansvarskæde, for så vidt angår inddrivelse af beløb i forbindelse med uregelmæssigheder fra den eneste eller andre partnere via den ledende partner og forvaltningsmyndigheden til Kommissionen. Der bør fastsættes bestemmelser om medlemsstaternes, tredjelandes, partnerlandes eller oversøiske lande og territoriers (OLT'ers) ansvar i tilfælde, hvor inddrivelse fra den eneste partner, andre partnere eller den ledende partner ikke lykkes, hvilket betyder, at medlemsstaten foretager refusion til forvaltningsmyndigheden. Følgelig kan der under Interreg-programmerne ikke forekomme uinddrivelige beløb, for så vidt angår støttemodtagerne. Det er imidlertid nødvendigt at præcisere de regler, der gælder, hvis en medlemsstat, et tredjeland eller et partnerland eller et OLT ikke foretager refusion til forvaltningsmyndigheden. Den ledende partners forpligtelser vedrørende inddrivelse bør også præciseres. Endvidere bør procedurerne for inddrivelse fastlægges og godkendes af overvågningsudvalget. Dog bør forvaltningsmyndigheden ikke kunne forpligte den ledende partner til at indlede en retssag i et andet land.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30 a)  Det er hensigtsmæssigt at tilskynde til finansiel disciplin. Samtidig bør der i ordningerne for frigørelse af budgetmæssige forpligtelser tages hensyn til Interreg-programmernes kompleksitet og til deres gennemførelse.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Selv om Interreg-programmer med deltagelse af tredjelande, partnerlande eller OLT'er bør gennemføres under delt forvaltning, kan samarbejde med regioner i den yderste periferi gennemføres under indirekte forvaltning. Der bør fastsættes specifikke regler om, hvordan sidstnævnte programmer som helhed eller delvis gennemføres under indirekte forvaltning.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at sikre ensartede betingelser for vedtagelse eller ændring af Interreg-programmer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer bør, hvis det er relevant, være i overensstemmelse med de udvalgsprocedurer, der er fastsat i henhold til forordning (EU) [IPA III] og [NDICI], hvad angår den første vedtagelsesafgørelse for disse programmer.

(35)  For at sikre ensartede betingelser for vedtagelse eller ændring af Interreg-programmer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Dog bør eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, hvor det er relevant, være i overensstemmelse med de udvalgsprocedurer, der er fastsat i henhold til forordning (EU) [IPA III] og [NDICI], hvad angår den første vedtagelsesafgørelse for disse programmer.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36 a)  Styrkelsen af det europæiske territoriale samarbejde er en høj prioritet i EU's samhørighedspolitik. Støtte til SMV'er for omkostningerne ved projekter vedrørende europæisk territorialt samarbejde er allerede omfattet af gruppefritagelse i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/20141a (den generelle gruppefritagelsesforordning). Retningslinjerne for regional statsstøtte for 2014-20202a og afsnittet om regionalstøtte i den generelle gruppefritagelsesforordning omfatter allerede særlige bestemmelser for regionalstøtte til investeringer gennemført af virksomheder af enhver størrelse. I lyset af de indhøstede erfaringer bør støtte til projekter vedrørende europæisk territorialt samarbejde kun have begrænset indvirkning på konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne, og Kommissionen bør derfor kunne erklære, at en sådan støtte er forenelig med det indre marked, og at støtte til projekter under det europæiske territoriale samarbejde kan gruppefritages.

 

_____________________

 

1aKommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1).

2aRetningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 (EUT C 209 af 23.7.2013, s. 1).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning fastsættes der regler for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) med henblik på at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og henholdsvis tilgrænsende tredjelande, partnerlande, andre territorier eller oversøiske lande og territorier ("OLT'er").

1.  Ved denne forordning fastsættes der regler for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) med henblik på at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og deres regioner inden for Unionen og mellem medlemsstaterne, deres regioner og henholdsvis tredjelande, partnerlande, andre territorier eller oversøiske lande og territorier ("OLT'er"), regionale integrations- og samarbejdsorganisationer samt grupper af tredjelande, der indgår i en regional organisation.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "grænseoverskridende retlig enhed": en retlig enhed, som er oprettet i henhold til lovgivningen i et af deltagerlandene i et Interreg-program, forudsat at det er oprettet af regionale eller lokale myndigheder eller andre organer fra mindst to deltagerlande.

4)  "grænseoverskridende retlig enhed": en retlig enhed, herunder en euroregion, som er oprettet i henhold til lovgivningen i et af deltagerlandene i et Interreg-program, forudsat at det er oprettet af regionale eller lokale myndigheder eller andre organer fra mindst to deltagerlande.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a)  "regional integrations- og samarbejdsorganisation": en gruppe af medlemsstater eller regioner i samme geografiske område, som har til formål at arbejde tæt sammen om spørgsmål af fælles interesse.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende regioner for at fremme integreret regional udvikling (element 1)

1)  grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende regioner for at fremme integreret og harmonisk regional udvikling (element 1)

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  internt grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende grænseregioner på land mellem to eller flere medlemsstater eller mellem tilgrænsende grænseregioner i mindst én medlemsstat og et eller flere tredjelande, der er opført i artikel 4, stk. 3, eller

a)  internt grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende land- eller søgrænseregioner i to eller flere medlemsstater eller mellem tilgrænsende land- eller søgrænseregioner i mindst én medlemsstat og et eller flere tredjelande, der er opført i artikel 4, stk. 3, eller

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eksternt grænseoverskridende samarbejde mellem tilstødende grænseregioner i mindst én medlemsstat og en eller flere af følgende:

b)  eksternt grænseoverskridende samarbejde mellem tilstødende land- eller søgrænseregioner i mindst én medlemsstat og en eller flere af følgende:

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder, der omfatter nationale, regionale og lokale programpartnere i medlemsstater, tredjelande og partnerlande og i Grønland med henblik på at opnå større territorial integration ("element 2" hvis der kun henvises til tværnationalt samarbejde: "element 2A"; hvis der kun henvises til tværnationalt samarbejde: "element 2B")

2)  tværnationalt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder, der omfatter nationale, regionale og lokale programpartnere i medlemsstater, tredjelande og partnerlande og OLT'er med henblik på at opnå større territorial integration ("element 2")

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  indbyrdes samarbejde mellem regioner i den yderste periferi og med deres tilgrænsende tredjelande eller partnerlande eller OLT'er, eller flere sådanne lande, for at lette deres regionale integration i deres naboskabsområde ("element 3")

3)  indbyrdes samarbejde mellem regioner i den yderste periferi og mellem dem og deres tilgrænsende tredjelande, partnerlande eller OLT'er eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer, eller flere af disse, for at lette deres regionale integration og harmoniske udvikling i deres naboskabsområde ("element 3")

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i a)  gennemførelsen af fælles tværregionale udviklingsprojekter

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i b)   kapacitetsudvikling mellem partnere i hele Unionen i forbindelse med:

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii a)  identifikation og udbredelse af god praksis, primært med henblik på overførsel heraf til operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii b)  udveksling af erfaringer omkring identifikation, overførsel og udbredelse af bedste praksis inden for bæredygtig byudvikling, herunder sammenkædning af by- og landdistrikter

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iii a)  etablering, funktionsmåde og anvendelse af den europæiske grænseoverskridende mekanisme omhandlet i forordning (EU) .../... [nye forordning om den europæiske grænseoverskridende mekanisme]

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  interregionale innovationsinvesteringer gennem kommercialisering og opskalering af interregionale innovationsprojekter med potentiale til at fremme udviklingen af europæiske værdikæder ("element 5").

udgår

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af EFRU, være NUTS 3-regionerne i Unionen langs alle indre og ydre landgrænser med tredjelande eller partnerlande.

1.  I forbindelse med grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af EFRU, være NUTS 3-regionerne i Unionen langs alle indre og ydre land- eller søgrænser med tredjelande eller partnerlande, uden at det berører eventuelle tilpasninger for at sikre sammenhæng og kontinuitet i samarbejdsområderne for programmeringsperioden 2014-2020.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Regioner ved søgrænser, som er forbundet i havet ved en fast forbindelse, skal også støttes under det grænseoverskridende samarbejde.

udgår

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Interreg-programmer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige, som svarer til NUTS 3-regioner, samt Liechtenstein, Andorra og Monaco.

3.  Interreg-programmer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige, som svarer til NUTS 3-regioner, samt Liechtenstein, Andorra, Monaco og San Marino.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I forbindelse med eksternt grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af IPA III eller NDICI, være NUTS 3-regioner i det pågældende partnerland eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder langs landegrænser mellem medlemsstater og partnerlande, der er støtteberettigede under IPA III eller NDICI.

4.  I forbindelse med eksternt grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af IPA III eller NDICI, være NUTS 3-regioner i det pågældende partnerland eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder langs land- eller søgrænser mellem medlemsstater og partnerlande, der er støtteberettigede under IPA III eller NDICI.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5  Geografisk dækning for tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde

Geografisk dækning for tværnationalt samarbejde

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde skal de regioner, der skal støttes af EFRU, være NUTS 2-regioner i Unionen, der dækker sammenhængende funktionelle områder, under hensyntagen til eventuelle makroregionale strategier og havområdestrategier.

1.  I forbindelse med tværnationalt samarbejde skal de regioner, der skal støttes af EFRU, være NUTS 2-regioner i Unionen, der dækker sammenhængende funktionelle områder, uden at det berører eventuelle tilpasninger for at sikre sammenhæng og kontinuitet i samarbejdsområderne for programmeringsperioden 2014-2020, og under hensyntagen til eventuelle makroregionale strategier og havområdestrategier.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Interreg-programmer vedrørende tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde kan omfatte:

Interreg-programmer vedrørende tværnationalt samarbejde kan omfatte:

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Grønland

b)  OLT’er er omfattet af støtten fra OLT-programmet

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Regioner, tredjelande eller partnerlande, der er opført på listen i stk. 2, skal være NUTS 2-områder eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder.

3.  Regioner, tredjelande, partnerlande eller OLT’er, der er opført på listen i stk. 2, skal være NUTS 2-områder eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Interreg-programmer for regioner i den yderste periferi kan dække nabopartnerlande, der støttes af NDICI, og/eller OLT'er, der støttes af OCTP.

2.  Interreg-programmer for regioner i den yderste periferi kan dække partnerlande, der støttes af NDICI, OLT'er, der støttes af OCTP, regionale samarbejdsorganisationer eller kombinationer af to eller alle tre af disse.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Geografisk dækning for interregionalt samarbejde og interregionale innovationsinvesteringer

Geografisk dækning for interregionalt samarbejde

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ethvert Interreg-program under element 4 eller interregionale innovationsinvesteringer under element 5 på hele Unionens område skal støttes af EFRU.

1.  Ethvert Interreg-program under element 4 på hele Unionens område, inklusive regionerne i den yderste periferi, skal støttes af EFRU.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Interreg-programmer under element 4 kan omfatte hele eller dele af tredjelande, partnerlande, andre områder eller OLT'er, der er omhandlet i artikel 4-6, uanset om de støttes af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller ej.

2.  Interreg-programmer under element 4 kan omfatte hele eller dele af tredjelande, partnerlande, andre områder eller OLT'er, der er omhandlet i artikel 4-6, uanset om de støttes af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller ej. Tredjelande kan deltage i disse programmer hvis de bidrager til finansieringen i form af eksternt tildelte indtægter.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakt skal også indeholde en liste med de NUTS 3-regioner i EU, der tages i betragtning ved tildeling af støtte fra EFRU til grænseoverskridende samarbejde ved alle indre grænser og de ydre grænser, som er omfattet af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, samt en liste over de NUTS 3-regioner, der tages i betragtning med henblik på tildeling under element 2B, jf. artikel 9, stk. 3, litra a).

2.  Den i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakt skal også indeholde en liste med de NUTS 3-regioner i EU, der tages i betragtning ved tildeling af støtte fra EFRU til grænseoverskridende samarbejde ved alle indre grænser og de ydre grænser, som er omfattet af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Regioner i tredjelande eller partnerlande eller territorier uden for Unionen, som ikke modtager støtte fra EFRU eller et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, skal også være opført på denne liste.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ressourcerne fra EFRU til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) er på 8 430 000 000 EUR af de samlede ressourcer, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2021-2027, som fastsat i artikel [102, stk. 1] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

1.  Ressourcerne til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) er på 11 165 910 000 EUR (2018-priser) af de samlede ressourcer, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2021-2027, som fastsat i artikel [103, stk. 1] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i stk. 1 omhandlede ressourcer fordeles som følger:

2.  10 195 910 000 EUR (91,31 % ) af de i stk. 1 omhandlede ressourcer fordeles som følger:

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  52,7 % (dvs. i alt 4 440 000 000 EUR) til grænseoverskridende samarbejde (element 1)

a)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) ) til grænseoverskridende samarbejde (element 1)

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  31,4 % (dvs. i alt 2 649 900 000 EUR) til tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde (element 2)

b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) til tværnationalt samarbejde (element 2)

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  3,2 % (dvs. i alt 270 100 000 EUR) til samarbejdet i regioner i den yderste periferi (element 3)

c)  357 309 120 EUR (3,2 %) til samarbejdet i regioner i den yderste periferi (element 3)

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  1,2 % (dvs. i alt 100 000 000 EUR) til interregionalt samarbejde (element 4)

d)  365 000 000 EUR (3,27%) til interregionalt samarbejde (element 4)

 

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  11,5 % (dvs. i alt 970 000 000 EUR) til investeringer i interregionale investeringer (element 5).

udgår

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Regioner på NUTS 3-niveau for element 1 og de NUTS 3-regioner for element 2B, der er opført på listen i gennemførelsesretsakten i medfør af artikel 8, stk. 2

a)  Regioner på NUTS 3-niveau for element 1, der er opført på listen i gennemførelsesretsakten i medfør af artikel 8, stk. 2

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Regioner på NUTS 2-niveau for element 2A og 3.

b)  Regioner på NUTS 2-niveau for element 2.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  Regioner på NUTS 2- og 3-niveau for element 3.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  970 000 000 EUR (8,69 %) af de i stk. 1 omhandlede ressourcer tildeles det nye initiativ om interregionale innovationsinvesteringer, der er omhandlet i artikel 15a (ny).

 

Har Kommissionen ikke inden den 31. december 2026 forpligtet alle de disponible midler, der er omhandlet i stk. 1, til projekter, der er udvalgt i henhold til dette initiativ, omfordeles de ikkeforpligtede restbeløb pro rata på element 1-4.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte fra EFRU ydes til individuelle eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, forudsat at tilsvarende beløb kommer fra IPA III CBC og NDICI CBC under det relevante strategiske programmeringsdokument. De tilsvarende beløb skal holdes inden for det loft, der er fastsat i retsakten om IPA III eller NDICI.

Støtte fra EFRU ydes til individuelle eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, forudsat at der mindst kommer tilsvarende beløb fra IPA III CBC og NDICI CBC under det relevante strategiske programmeringsdokument. Dette bidrag skal holdes inden for det loft, der er fastsat i retsakten om IPA III eller NDICI.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Interreg-programmet ikke kan gennemføres som planlagt, på grund af problemer med forbindelserne mellem deltagerlandene.

b)  Interreg-programmet i behørigt begrundede tilfælde ikke kan gennemføres som planlagt, på grund af problemer med forbindelserne mellem deltagerlandene.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår et Interreg-program under element 2, som Kommissionen allerede har godkendt, ophører et partnerlands eller Grønlands deltagelse, hvis en af situationerne i stk. 3, første afsnit, litra a) og b), optræder.

Hvad angår et Interreg-program under element 2, som Kommissionen allerede har godkendt, ophører et partnerlands eller et OLT’s deltagelse, hvis en af situationerne i stk. 3, første afsnit, litra a) og b), optræder.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at hele Interreg-programmet ophører, især i tilfælde, hvor de vigtigste fælles udfordringer på udviklingsområdet næppe kan opnås uden deltagelse af partnerlandet eller Grønland

a)  at hele Interreg-programmet ophører, især i tilfælde, hvor de vigtigste fælles udfordringer på udviklingsområdet næppe kan opnås uden deltagelse af partnerlandet eller OLT’et

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at Interreg-programmet fortsætter uden deltagelse af det pågældende partnerland eller Grønland.

c)  at Interreg-programmet fortsætter uden deltagelse af det pågældende partnerland eller OLT.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis et tredjeland eller et partnerland, der bidrager til et Interreg-program med nationale ressourcer, som ikke udgør den nationale medfinansiering af støtte fra EFRU eller fra et eksternt finansieringsinstrument, reducerer dette bidrag under gennemførelsen af Interreg-programmet, enten generelt eller med hensyn til fælles operationer, der allerede er udvalgt, og som har modtaget dokumentet i henhold til artikel 22, stk. 6, skal den eller de deltagende medlemsstater anmode om, at en af mulighederne i stk. 4, andet afsnit, finder anvendelse.

6.  Hvis et tredjeland, et partnerland eller et OLT, der bidrager til et Interreg-program med nationale ressourcer, som ikke udgør den nationale medfinansiering af støtte fra EFRU eller fra et eksternt finansieringsinstrument, reducerer dette bidrag under gennemførelsen af Interreg-programmet, enten generelt eller med hensyn til fælles operationer, der allerede er udvalgt, og som har modtaget dokumentet i henhold til artikel 22, stk. 6, skal den eller de deltagende medlemsstater anmode om, at en af mulighederne i stk. 4, andet afsnit, i denne artikel finder anvendelse.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medfinansieringssatsen for hvert Interreg-programmet må ikke være højere end 70 %, medmindre, for så vidt angår eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer eller Interreg-programmer under element 3, en højere procentsats er fastsat i henholdsvis forordning (EU) [IPA III], [NDICI] eller Rådets afgørelse (EU) [OCTP] eller en eventuel retsakt, der er vedtaget i henhold hertil.

Medfinansieringssatsen for hvert Interreg-programmet må ikke være højere end 80 %, medmindre, for så vidt angår eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer eller Interreg-programmer under element 3, en højere procentsats er fastsat i henholdsvis forordning (EU) [IPA III], [NDICI] eller Rådets afgørelse (EU) [OCTP] eller en eventuel retsakt, der er vedtaget i henhold hertil.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over de specifikke målsætninger for EFRU som fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. [ny EFRU] kan EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til at nå de specifikke målsætninger under PO 4 som følger:

3.  Ud over de specifikke målsætninger for EFRU som fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. [ny EFRU] skal EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til at nå de specifikke målsætninger under PO 4 som følger:

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  inden for rammerne af Interreg-programmer under element 1 og 2B:

a)  inden for rammerne af Interreg-programmer under element 1 og 2:

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 47 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  styrkelse af effektiv offentlig forvaltning gennem fremme af retsligt og administrativt samarbejde og samarbejde mellem borgere og institutioner, navnlig med henblik på at løse juridiske og andre hindringer i grænseregioner

ii)  styrkelse af effektiv offentlig forvaltning gennem fremme af retsligt og administrativt samarbejde og samarbejde mellem borgere, herunder mellemfolkelige projekter, aktører i civilsamfundet og institutioner, navnlig med henblik på at løse juridiske og andre hindringer i grænseregioner

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa", især gennem aktioner vedrørende grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration, herunder beskyttelse af migranter.

5.  I Interreg-programmer under element 1, 2 og 3 kan EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa", især gennem aktioner vedrørende grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration, herunder beskyttelse samt økonomisk og social integration af migranter og flygtninge omfattet af international beskyttelse.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Yderligere [15] % af tildelingerne til EFRU og i givet fald Unionens eksterne finansieringsinstrumenter under andre prioriteter end teknisk bistand til hvert enkelt Interreg-program under element 1, 2 og 3 skal være fordelt på den Interreg-specifikke målsætning "en bedre Interreg-styring" eller den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa".

2.  Af tildelingerne fra EFRU og i givet fald fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter under andre prioriteter end teknisk bistand til hvert enkelt Interreg-program under element 1, 2 og 3 skal op til 15 % tildeles den Interreg-specifikke målsætning "en bedre Interreg-styring", mens op til 10 % kan tildeles den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa".

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis et Interreg-program under element 2A støtter en makroregional strategi, skal de samlede tildelinger fra EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter under andre prioriteter end teknisk bistand programmeres med henblik på den relevante strategis målsætninger.

3.  Hvis et Interreg-program under element 1 eller 2 støtter en makroregional strategi eller en havområdestrategi, skal mindst 80 % de samlede tildelinger fra EFRU og, hvis det er relevant, en del af tildelingerne fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter under andre prioriteter end teknisk bistand bidrage til den relevante strategis målsætninger.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis et Interreg-program under element 2B støtter en makroregional strategi eller en havområdestrategi, skal mindst 70 % de samlede tildelinger fra EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter under andre prioriteter end teknisk bistand tildeles med henblik på den relevante strategis målsætninger.

udgår

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 15 a

 

Interregionale investeringer i innovation

 

1. De midler, der er omhandlet i artikel 9, stk. 5a (nyt), skal tildeles et nyt initiativ om interregionale innovationsinvesteringer, der er øremærket til:

 

a) kommercialisering og opskalering af fælles innovationsprojekter med potentiale til at fremme udviklingen af europæiske værdikæder

 

b) samling af forskere, virksomheder, civilsamfundsorganisationer og offentlige forvaltninger, der beskæftiger sig med strategier for intelligent specialisering og social innovation på nationalt eller regionalt plan

 

c) pilotprojekter, der har til formål at identificere eller afprøve nye udviklingsløsninger på regionalt og lokalt plan, som er baseret på strategier for intelligent specialisering, eller

 

d) udveksling af innovationserfaringer med det formål at drage fordel af de erfaringer, der er opnået inden for regional eller lokal udvikling.

 

2. For at bevare princippet om europæisk territorial samhørighed med en tilnærmelsesvis lige andel af de finansielle ressourcer skal disse investeringer fokusere på at skabe sammenhæng mellem mindre udviklede regioner og førende regioner ved at øge kapaciteten hos de regionale innovationsøkosystemer i de mindre udviklede regioner til at integrere sig i og øge den eksisterende eller potentielle EU-værdi samt kapaciteten til at deltage i partnerskaber med andre regioner.

 

3. Kommissionen gennemfører disse investeringer ved direkte eller indirekte forvaltning. Den bistås af en ekspertgruppe i forbindelse med fastlæggelsen af et langsigtet arbejdsprogram og hermed forbundne indkaldelser.

 

4. EFRU støtter interregionale innovationsinvesteringer på hele Unionens område. Tredjelande kan deltage i disse investeringer, hvis de bidrager til finansieringen i form af eksternt tildelte indtægter.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) gennemføres ved hjælp af Interreg-programmer under delt forvaltning med undtagelse af element 3, som kan gennemføres i sin helhed eller delvist under indirekte forvaltning, og element 5, som skal gennemføres under direkte eller indirekte forvaltning.

1.  Målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) gennemføres ved hjælp af Interreg-programmer under delt forvaltning med undtagelse af element 3, som kan gennemføres i sin helhed eller delvist under indirekte forvaltning efter høring af interessenterne.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande eller OLT'er skal udarbejde et Interreg-program i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilaget, for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

2.  De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande, OLT'er eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer skal udarbejde et Interreg-program i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilaget, for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De deltagende medlemsstater udarbejder et Interreg-program i samarbejde med de programpartnere, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

De deltagende medlemsstater udarbejder et Interreg-program i samarbejde med de programpartnere, der er omhandlet i artikel [6] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser]. I forbindelse med udarbejdelsen af Interreg-programmer, der omfatter makroregionale strategier eller havområdestrategier, bør medlemsstaterne og programmets partnere tage hensyn til de tematiske prioriteter i de relevante makroregionale strategier og havområdestrategier og høre de relevante aktører. Medlemsstaterne og programpartnerne opretter en ex ante-mekanisme til at sikre, at alle aktører på makroregions- og havområdeplan, myndigheder, regioner og lande inden for rammerne af det europæiske territoriale programsamarbejde bringes sammen i programmeringsperiodens begyndelse for i fællesskab at træffe beslutning om prioriteterne for hvert enkelt program. Disse prioriteter skal i relevant omfang bringes på linje med makroregionale strategier eller havområdestrategier.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den medlemsstat, der er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, forelægger et Interreg-program for Kommissionen inden [date of entry into force plus nine months;] på vegne af alle deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlandene eller OLT'er.

Den medlemsstat, der er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, forelægger et eller flere Interreg-programmer for Kommissionen inden [ikrafttrædelsesdato plus ni måneder] på vegne af alle deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlandene, OLT'er eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et Interreg-program, der omfatter støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, skal imidlertid forelægges af den medlemsstat, der er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, senest seks måneder efter Kommissionens vedtagelse af det pågældende strategiske programmeringsdokument i henhold til artikel 10, stk. 1, eller, hvis det er påkrævet, i henhold til den pågældende basisretsakt for et eller flere af disse af Unionens instrumenter.

Et Interreg-program, der omfatter støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, skal imidlertid forelægges af den medlemsstat, der er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, senest tolv måneder efter Kommissionens vedtagelse af det pågældende strategiske programmeringsdokument i henhold til artikel 10, stk. 1, eller, hvis det er påkrævet, i henhold til den pågældende basisretsakt for et eller flere af disse af Unionens instrumenter.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I behørigt begrundede tilfælde og efter aftale med Kommissionen kan den pågældende medlemsstat med henblik på at øge effektiviteten af programgennemførelsen og opnå større operationer beslutte at overføre op til [x] % af det beløb fra EFRU, der er afsat til det tilsvarende program under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst for den samme region, til Interreg-programmerne. Det overførte beløb skal udgøre en separat prioritet eller separate prioriteter.

3.  Den pågældende medlemsstat kan med henblik på at øge effektiviteten af programgennemførelsen og opnå større operationer beslutte at overføre op til 20 % af det beløb fra EFRU, der er afsat til det tilsvarende program under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst for den samme region, til Interreg-programmerne. Hver medlemsstat meddeler på forhånd Kommissionen, at den agter at gøre brug af denne overførselsmulighed, ledsaget af en begrundelse herfor. Det overførte beløb skal udgøre en separat prioritet eller separate prioriteter.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  et sammendrag af de vigtigste fælles udfordringer under hensyntagen til:

b)  et sammendrag af de vigtigste fælles udfordringer, navnlig hvad angår:

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  fælles investeringsbehov og komplementaritet med andre former for støtte

ii)  fælles investeringsbehov og komplementaritet med andre former for støtte og de mulige synergier, der kan opnås

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  erfaringer fra tidligere

iii)  erfaringer fra tidligere, og hvordan der er taget hensyn hertil i programmet

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en begrundelse for de valgte politiske målsætninger og Interreg-specifikke målsætninger, tilsvarende prioriteter, specifikke målsætninger og de former for støtte, som tager fat på eventuelt manglende forbindelser i grænseoverskridende infrastruktur

c)  en begrundelse for de valgte politiske målsætninger og Interreg-specifikke målsætninger, tilsvarende prioriteter og adressering af eventuelle manglende forbindelser i grænseoverskridende infrastruktur

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  de relaterede aktionstyper, herunder en liste over planlagte operationer af strategisk betydning, og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger og til makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis det er relevant

i)  de relaterede aktionstyper, herunder en liste over planlagte operationer af strategisk betydning, og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger og til makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis det er relevant, henholdsvis kriterierne og de hertil svarende gennemsigtige udvælgelseskriterier for sådanne operationer

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  de vigtigste målgrupper

udgår

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra e – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  påtænkt anvendelse af finansielle instrumenter

udgår

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 5 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  for Interreg-programmer under element 2, der støttes af OCTP, opdelt pr. finansieringsinstrument ("EFRU" og "OCTP Grønland");

iii)  for Interreg-programmer under element 2, der støttes af OCTP, opdelt pr. finansieringsinstrument ("EFRU" og "OCTP")

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  med hensyn til den tabel, der er omhandlet i stk. 4, litra g), nr. ii), skal den kun indeholde beløbene for årene 2021 til 2025.

udgår

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fastlægge proceduren for oprettelse af det fælles sekretariat

b)  fastlægge proceduren for oprettelse af det fælles sekretariat og, hvis det er relevant, understøttende forvaltningsstrukturer i medlemsstaterne eller i tredjelande

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen vurderer hvert Interreg-program og dets overensstemmelse med forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], forordning (EU) [ny EFRU] og nærværende forordning og, når det drejer sig om støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter og, hvis det er relevant, dets overensstemmelse med det flerårige strategidokument i henhold til artikel 10, stk. 1, eller de relevante strategiske programmeringsrammer under de respektive basisretsakter for et eller flere af disse instrumenter.

1.  Kommissionen vurderer i fuld åbenhed hvert Interreg-program og dets overensstemmelse med forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], forordning (EU) [ny EFRU] og nærværende forordning og, når det drejer sig om støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter og, hvis det er relevant, dets overensstemmelse med det flerårige strategidokument i henhold til artikel 10, stk. 1, i nærværende forordning eller de relevante strategiske programmeringsrammer under de respektive basisretsakter for et eller flere af disse instrumenter.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande eller partnerlande eller OLT'er reviderer Interreg-programmet under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.

3.  De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande eller partnerlande, OLT'er eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer reviderer Interreg-programmet under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af Interreg-programmet senest 6 måneder efter datoen for, at medlemsstaten, som er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, har forelagt programmet.

4.  Kommissionen vedtager en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om godkendelse af Interreg-programmet senest tre måneder efter datoen for, at medlemsstaten, som er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, har forelagt den reviderede udgave af programmet.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den medlemsstat, der er værtsland for forvaltningsmyndigheden kan indgive en begrundet anmodning om en ændring af et Interreg-program sammen med det ændrede program med en beskrivelse af den forventede indvirkning af denne ændring på opfyldelsen af målsætningerne.

1.  Den medlemsstat, der er værtsland for forvaltningsmyndigheden, kan efter høring af de lokale og regionale myndigheder og i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] indgive en begrundet anmodning om en ændring af et Interreg-program sammen med det ændrede program med en beskrivelse af den forventede indvirkning af denne ændring på opfyldelsen af målsætningerne.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen vurderer ændringens forenelighed med forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], forordning (EU) [ny EFRU] og nærværende forordning og kan fremsætte bemærkninger senest tre måneder efter forelæggelsen af det ændrede program.

2.  Kommissionen vurderer ændringens forenelighed med forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], forordning (EU) [ny EFRU] og nærværende forordning og kan fremsætte bemærkninger senest én måned efter forelæggelsen af det ændrede program.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er reviderer det ændrede program under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.

3.  De deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande, OLT'er eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationer reviderer det ændrede program under hensyntagen til Kommissionens bemærkninger.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen godkender ændringen af et Interreg-program, senest seks måneder efter at programændringen blev forelagt af medlemsstaten.

4.  Kommissionen godkender ændringen af et Interreg-program, senest tre måneder efter at programændringen blev forelagt af medlemsstaten.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaten kan i programmeringsperioden overføre op til 5 % af den oprindelige tildeling for en prioritet og ikke mere end 3 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme Interreg-program.

Medlemsstaten kan i programmeringsperioden efter høring af de lokale og regionale myndigheder og i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EU) .../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] overføre op til 10 % af den oprindelige tildeling for en prioritet og ikke mere end 5 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme Interreg-program.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette overvågningsudvalg kan etablere et eller, navnlig i forbindelse med underprogrammer, flere styringsudvalg, der fungerer under dettes ansvar, til udvælgelse af operationer.

Dette overvågningsudvalg kan etablere et eller, navnlig i forbindelse med underprogrammer, flere styringsudvalg, der fungerer under dettes ansvar, til udvælgelse af operationer. Styringsudvalg skal anvende partnerskabsprincippet som fastsat i artikel 6 i forordning (EU).../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] og inddrage partnere fra alle deltagende medlemsstater.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Forvaltningsmyndigheden skal rådføre sig med Kommissionen og tage dens bemærkninger i betragtning, før den første fremlæggelse af udvælgelseskriterier for overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget. Det samme gælder for eventuelle efterfølgende ændringer af disse kriterier.

3.  Forvaltningsmyndigheden skal underrette Kommissionen før den første fremlæggelse af udvælgelseskriterier for overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget. Det samme gælder for eventuelle efterfølgende ændringer af disse kriterier.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ved udvælgelsen af operationer skal overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget:

4.  Forud for overvågningsudvalgets eller, hvis det er relevant, styringsudvalgets udvælgelse af operationer skal forvaltningsmyndigheden:

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette dokument skal også fastsætte den ledende partners forpligtelser med hensyn til inddrivelser i henhold til artikel 50. Disse forpligtelser defineres af overvågningsudvalget. En ledende partner, der befinder sig i en anden medlemsstat, et andet tredjeland, et andet partnerland eller et andet OLT end partneren, er ikke forpligtet til at foretage inddrivelse via en retslig procedure.

Dette dokument skal også fastsætte den ledende partners forpligtelser med hensyn til inddrivelser i henhold til artikel 50. Procedurerne vedrørende inddrivelse defineres og vedtages af overvågningsudvalget. En ledende partner, der befinder sig i en anden medlemsstat, et andet tredjeland, et andet partnerland eller et andet OLT end partneren, er imidlertid ikke forpligtet til at foretage inddrivelse via en retslig procedure.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Operationer, som udvælges under element 1, 2 eller 3, skal omfatte aktører fra mindst to deltagende lande, hvoraf mindst en skal være en støttemodtager fra en medlemsstat.

Operationer, som udvælges under element 1, 2 eller 3, skal omfatte aktører fra mindst to deltagende lande eller OLT'er, hvoraf mindst en skal være en støttemodtager fra en medlemsstat.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En Interreg-operation kan gennemføres i et enkelt land, hvis virkningerne og fordelene for programområdet er udpeget i ansøgningen om operationen.

2.  En Interreg-operation kan gennemføres i et enkelt land eller OLT, hvis virkningerne og fordelene for programområdet er udpeget i ansøgningen om operationen.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Partnerne samarbejder om udvikling, gennemførelse og finansiering af samt ansættelse af personale til Interreg-operationer.

Partnerne samarbejder om udvikling og gennemførelse af Interreg-operationer samt om ansættelse af personale hertil og/eller finansiering heraf. Det skal tilstræbes, at antallet af partnere for hver Interreg-operation er begrænset til højst ti.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For Interreg-operationer under Interreg-programmer under element 3 kræves det, at partnere fra regioner i den yderste periferi og tredjelande, partnerlande eller OLT'er kun skal samarbejde inden for tre af de fire dimensioner, der er anført i første afsnit.

For Interreg-operationer under Interreg-programmer under element 3 kræves det, at partnere fra regioner i den yderste periferi og tredjelande, partnerlande eller OLT'er kun skal samarbejde inden for to af de fire dimensioner, der er anført i første afsnit.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En grænseoverskridende retlig enhed eller en EGTS kan være eneste partner i en Interreg-operation i Interreg-programmer under element 1, 2 eller 3, forudsat at dens medlemmer omfatter partnere fra mindst to deltagende lande.

En grænseoverskridende retlig enhed eller en EGTS kan være eneste partner i en Interreg-operation i Interreg-programmer under element 1, 2 eller 3, forudsat at dens medlemmer omfatter partnere fra mindst to deltagende lande eller OLT'er.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En eneste partner kan dog være registreret i en medlemsstat, der ikke deltager i programmet, forudsat at betingelserne i artikel 23 er overholdt.

udgår

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bidraget fra EFRU eller, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrument til en fond for mindre projekter inden for rammerne af et Interreg-program, må ikke overstige 20 000 000 EUR eller 15 % af den samlede tildeling til Interreg-programmet, alt efter hvad der er lavest.

Det samlede bidrag fra EFRU eller, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrument til en eller flere fonde for mindre projekter inden for rammerne af et Interreg-programmer, må ikke overstige 20 % af den samlede tildeling til Interreg-programmet og skal i forbindelse med et Interreg-program for grænseoverskridende samarbejde udgøre mindst 3 % af den samlede tildeling.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støttemodtageren for en fond for mindre projekter skal være en grænseoverskridende retlig enhed eller en EGTS.

2.  Støttemodtageren for en fond for mindre projekter skal være et offentligt- eller privatretligt organ, en enhed med eller uden juridisk personlighed eller en fysisk person, der har ansvaret for at iværksætte eller både iværksætte og gennemføre operationer.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Personale og indirekte omkostninger, der genereres på støttemodtagerens niveau som følge af forvaltningen af fonden for et mindre projekt, må ikke overstige 20 % af de samlede støtteberettigede omkostninger for den pågældende fond for et mindre projekt.

5.  Personaleudgifter og andre direkte omkostninger i de kategorier, der er omhandlet i artikel 39-42, samt indirekte omkostninger, der genereres på støttemodtagerens niveau som følge af forvaltningen af fonden eller fondene for mindre projekter, må ikke overstige 20 % af de samlede støtteberettigede omkostninger for den eller de pågældende fonde for mindre projekter.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det offentlige bidrag til et mindre projekt ikke overstiger 100 000 EUR, skal bidraget fra EFRU eller, hvis det er relevant, et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter have form af enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster, undtagen til projekter, hvortil støtten udgør statsstøtte.

Hvis det offentlige bidrag til et mindre projekt ikke overstiger 100 000 EUR, skal bidraget fra EFRU eller, hvis det er relevant, et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter have form af enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Såfremt de samlede omkostninger ved hver operation ikke overstiger 100 000 EUR, kan støttebeløbet til et eller flere mindre projekter fastsættes på grundlag af et budgetoverslag, der fastsættes fra sag til sag og vedtages på forhånd af det organ, der udvælger operationen.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medmindre andet er angivet i de i henhold til stk. 1, litra a), indgåede aftaler, sikrer den ledende partner, at de øvrige partnere modtager det samlede bidrag fra den relevante fond hurtigst muligt. Der foretages ikke fradrag eller tilbageholdelse af noget beløb, og der pålægges ikke nogen specifik afgift eller andre afgifter med tilsvarende virkning, der kan nedsætte beløbet til de øvrige partnere.

2.  Medmindre andet er angivet i de i henhold til stk. 1, litra a), indgåede aftaler, sikrer den ledende partner, at de øvrige partnere modtager det samlede bidrag fra den relevante EU-fond inden for den tidsramme, der er aftalt mellem alle partnere, og efter samme procedure, som er anvendt for den ledende partner. Der foretages ikke fradrag eller tilbageholdelse af noget beløb, og der pålægges ikke nogen specifik afgift eller andre afgifter med tilsvarende virkning, der kan nedsætte beløbet til de øvrige partnere.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En modtager i en medlemsstat, et tredjeland, et partnerland eller et OLT, som deltager i et Interreg-program, kan udpeges som ledende partner.

En modtager i en medlemsstat, som deltager i et Interreg-program, kan udpeges som ledende partner.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, tredjelande, partnerlande eller OLT'er, der deltager i et Interreg-program, kan dog aftale, at en partner, der ikke får støtte fra EFRU eller et af Unionens ekstern finansieringsinstrumenter, kan udpeges som ledende partner.

udgår

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Teknisk bistand til hvert Interreg-program refunderes som et fast beløb ved anvendelse af procentsatserne i stk. 2 på de støtteberettigede udgifter, der indgår i hver betalingsanmodning i henhold til artikel 85, stk. 3, litra a) eller c), i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

1.  Teknisk bistand til hvert Interreg-program refunderes som et fast beløb ved anvendelse af procentsatserne i stk. 2 for 2021 og 2022 på de årlige trancher af forfinansieringen i henhold til artikel 49, stk. 2, litra a) og b), i denne forordning og derefter for de følgende år på de støtteberettigede udgifter, der indgår i hver betalingsanmodning i henhold til artikel 85, stk. 3, litra a) eller c), i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  for Interreg-programmer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde, som støttes af EFRU: 6%

a)  for Interreg-programmer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde, som støttes af EFRU: 7%

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for Interreg-programmer under element 2, 3 og 4, både for EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter: 7%.

c)  for Interreg-programmer under element 2, 3 og 4, både for EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter: 8 %.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelandene, partnerlandene og OLT'erne, der deltager i det pågældende program, nedsætter efter aftale med forvaltningsmyndigheden, et udvalg til at overvåge gennemførelsen af det pågældende Interreg-program ("overvågningsudvalg") inden for en frist på tre måneder fra datoen for meddelelsen til medlemsstaterne om Kommissionens afgørelse om vedtagelse af et Interreg-program.

1.  Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelandene, partnerlandene, OLT'erne eller de regionale integrations- og samarbejdsorganisationer, der deltager i det pågældende program, nedsætter efter aftale med forvaltningsmyndigheden, et udvalg til at overvåge gennemførelsen af det pågældende Interreg-program ("overvågningsudvalg") inden for en frist på tre måneder fra datoen for meddelelsen til medlemsstaterne om Kommissionens afgørelse om vedtagelse af et Interreg-program.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Formandskabet for overvågningsudvalget varetages af en repræsentant for den medlemsstat, der er værtsland for forvaltningsmyndigheden, eller forvaltningsmyndigheden.

udgår

Hvis overvågningsudvalgets forretningsorden fastsætter et roterende formandskab, kan overvågningsudvalget have en repræsentant fra et tredjeland, et partnerland eller et OLT som formand og med en repræsentant for medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden som medformand og omvendt.

 

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør overvågningsudvalgets forretningsorden og alle data og oplysninger, der udveksles med overvågningsudvalget, på det websted, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2.

6.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør overvågningsudvalgets forretningsorden, sammenfatningen af data og oplysninger, samt alle de afgørelser der udveksles med overvågningsudvalget, på det websted, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sammensætningen af hvert Interreg-programs overvågningsudvalg aftales af medlemsstaterne og, hvis det er relevant, af de tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i programmet, og sikrer en ligelig repræsentation af de relevante myndigheder, formidlende organer og repræsentanter for programpartnerne, jf. artikel 6 i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], fra medlemsstater, tredjelande, partnerlande og OLT'er.

Sammensætningen af hvert Interreg-programs overvågningsudvalg kan aftales af medlemsstaterne og, hvis det er relevant, af de tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i programmet, og skal tilstræbe en ligelig repræsentation af de relevante myndigheder, formidlende organer og repræsentanter for programpartnerne, jf. artikel 6 i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], fra medlemsstater, tredjelande, partnerlande og OLT'er.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved sammensætningen af overvågningsudvalget skal der tages hensyn til antallet af medlemsstater, tredjelande, partnerlande og OLT'er, som deltager i det pågældende Interreg-program.

udgår

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overvågningsudvalget skal omfatte repræsentanter fra de organer, der i fællesskab er oprettet i hele eller en del programområdet, herunder EGTS'er.

Overvågningsudvalget skal også omfatte repræsentanter fra regioner og lokale forvaltninger samt andre organer, der i fællesskab er oprettet i hele eller en del af programområdet, herunder EGTS'er.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør en liste over medlemmerne af overvågningsudvalget på det websted, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2.

2.  Forvaltningsmyndigheden offentliggør en liste over myndigheder eller organer, der er udnævnt til medlemmer af overvågningsudvalget, på det websted, der er omhandlet i artikel 35, stk. 2.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Repræsentanter for Kommissionen deltager i overvågningsudvalgets arbejde med rådgivende funktion.

3.  Repræsentanter for Kommissionen kan deltage i overvågningsudvalgets arbejde med rådgivende funktion.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Repræsentanter for organer, der er etableret i hele programområdet eller som dækker en del af det, herunder EGTS'er, kan deltage i overvågningsudvalgets arbejde med rådgivende funktion.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for offentlige institutioner og støttemodtagere, hvis det er relevant.

g)  fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for offentlige institutioner og støttemodtagere, hvis det er relevant, og foreslår eventuelt yderligere nødvendige støtteforanstaltninger.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den metodologi og de kriterier, der er blevet anvendt ved udvælgelse af operationer, herunder eventuelle ændringer heraf, efter samråd med Kommissionen i henhold til artikel 22, stk. 2, jf. dog artikel 27, stk. 3, litra b), c) og d) i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser]

a)  den metodologi og de kriterier, der er blevet anvendt ved udvælgelse af operationer, herunder eventuelle ændringer heraf, efter underretning af Kommissionen i henhold til artikel 22, stk. 2, jf. dog artikel 27, stk. 3, litra b), c) og d) i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser]

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forvaltningsmyndigheden skal efter anmodning fra Kommissionen inden for en måned forelægge Kommissionen oplysninger om de elementer, der er opført i artikel 29, stk. 1:

2.  Forvaltningsmyndigheden skal efter anmodning fra Kommissionen inden for tre måneder forelægge Kommissionen oplysninger om de elementer, der er opført i artikel 29, stk. 1:

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver forvaltningsmyndighed fremsender elektronisk de kumulative data for hvert enkelt Interreg-program senest den 31. januar, 31. marts, 31. maj, 31. juli, 30. september og 30. november hvert år til Kommissionen i overensstemmelse med modellen i bilag [VII] til forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Hver forvaltningsmyndighed tilsender elektronisk Kommissionen de kumulative data for hvert enkelt Interreg-program, jf. denne forordnings artikel 31, stk. 2, litra a), senest den 31. januar, 31. maj og 30. september hvert år samt de i denne forordnings artikel 31, stk. 2, litra b), omhandlede data hvert år i overensstemmelse med modellen i bilag [VII] til forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indberetningen af data foretages ved hjælp af eksisterende dataindberetningssystemer, for så vidt som de pågældende systemer har vist sig at være pålidelige i den foregående programmeringsperiode.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  værdierne af output- og resultatindikatorer for udvalgte Interreg-operationer og de opnåede værdier pr. Interreg-operation.

b)  værdierne af output- og resultatindikatorer for udvalgte Interreg-operationer og de opnåede værdier pr. afsluttet Interreg-operation.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fælles output- og resultatindikatorer, jf. bilaget til forordning (EU) [ny EFRU], og, hvor det er nødvendigt, programspecifikke output- og resultatindikatorer skal anvendes i overensstemmelse med artikel [12, stk. 1], i forordning (EU) nr. [den nye forordning om fælles bestemmelser] samt artikel 17, stk. 3, litra d), nr. ii, og artikel 31, stk. 2, litra b), i nærværende forordning.

1.  Fælles output- og resultatindikatorer, jf. bilag [I] til forordning (EU) [ny EFRU], som anses for mest egnet til at måle fremskridt hen imod målene for programmet for det europæiske territoriale samarbejde (Interreg), skal anvendes i overensstemmelse med artikel [12, stk. 1], i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] samt artikel 17, stk. 4, litra e), nr. ii), og artikel 31, stk. 2, litra b), i nærværende forordning.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Om nødvendigt og i tilfælde, der er behørigt begrundet af forvaltningsmyndigheden, skal der anvendes programspecifikke output- og resultatindikatorer i tilgift til de indikatorer, der er udvalgt i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af hvert Interreg-program. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af det pågældende Interreg-program.

1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af hvert Interreg-program højst en gang om året. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af det pågældende Interreg-program.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at de fornødne procedurer er indført med henblik på at frembringe og indsamle de data, der er nødvendige for evalueringerne.

4.  Forvaltningsmyndigheden tilstræber at sikre, at de fornødne procedurer er indført med henblik på at frembringe og indsamle de data, der er nødvendige for evalueringerne.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Artikel [44, stk. 2-7] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] om forvaltningsmyndighedens ansvarsområder finder anvendelse.

3.  Artikel [44, stk. 2-6] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] om forvaltningsmyndighedens ansvarsområder finder anvendelse.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  på et sted, der er synligt for offentligheden, at opsætte plader eller skilte fra tidspunktet for den fysiske gennemførelse af en Interreg-operation, der indebærer fysiske investeringer eller køb af udstyr, hvortil de samlede omkostninger udgør over 100 000 EUR

c)  på et sted, der er synligt for offentligheden, at opsætte plader eller skilte fra tidspunktet for den fysiske gennemførelse af en Interreg-operation, der indebærer fysiske investeringer eller køb af udstyr, hvortil de samlede omkostninger udgør over 50 000 EUR

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  for Interreg-operationer, der ikke falder ind under litra c), på et offentligt sted at foranstalte mindst én visning i trykt eller elektronisk format (minimumsstørrelse A3) med information om Interreg-operationen, hvor støtten fra Interreg-fondene fremhæves

d)  for Interreg-operationer, der ikke falder ind under litra c), på et offentligt sted at foranstalte mindst én visning i trykt og, hvis relevant, elektronisk format (minimumsstørrelse A2) med information om Interreg-operationen, hvor støtten fra Interreg-fondene fremhæves

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  for operationer af strategisk betydning og operationer, hvis samlede omkostninger overstiger 10 000 000 EUR, at tilrettelægge et kommunikationsarrangement og inddrage Kommissionen og den ansvarlige forvaltningsmyndighed rettidigt.

e)  for operationer af strategisk betydning og operationer, hvis samlede omkostninger overstiger 000 000 EUR, at tilrettelægge et kommunikationsarrangement og inddrage Kommissionen og den ansvarlige forvaltningsmyndighed rettidigt.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis støttemodtageren ikke overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 42 i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] eller nærværende artikels stk. 1 og 2, skal medlemsstaten foretage en finansiel korrektion ved at annullere op til 5 % af støtten fra fondene til den pågældende operation.

6.  Hvis støttemodtageren ikke overholder sine forpligtelser i henhold til artikel 42 i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] eller nærværende artikels stk. 1 og 2, eller ikke afhjælper sin undladelse rettidigt, skal forvaltningsmyndigheden foretage en finansiel korrektion ved at annullere op til 5 % af støtten fra fondene til den pågældende operation.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  som et fast beløb i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1, i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

c)  de direkte personaleomkostninger ved en operation kan beregnes som et fast beløb på op til 20 % af operationens direkte omkostninger (eksklusive direkte personaleomkostninger) uden krav om, at medlemsstaten skal fastsætte den gældende takst på baggrund af en beregning.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at dividere de månedlige bruttopersonaleudgifter med den månedlige arbejdstid, der er fastsat i ansættelsesdokumentet, udtrykt i timer, eller

a)  at dividere de senest dokumenterede månedlige bruttopersonaleudgifter i den berørte persons månedlige arbejdstid i overensstemmelse med gældende ret som omhandlet i ansættelseskontrakten og artikel 50, stk. 2, litra b), i forordning (EU).../... [den nye forordning om fælles bestemmelser], eller

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Med hensyn til personaleomkostninger vedrørende personer, der ifølge ansættelsesdokumentet arbejder på timebasis, er sådanne omkostninger støtteberettigede ved anvendelse af de timer, der faktisk er arbejdet på operationen, på den timetakst, der er aftalt i ansættelsesdokumentet, baseret på et system til registrering af arbejdstid.

6.  Med hensyn til personaleomkostninger vedrørende personer, der ifølge ansættelsesdokumentet arbejder på timebasis, er sådanne omkostninger støtteberettigede ved anvendelse af de timer, der faktisk er arbejdet på operationen, på den timetakst, der er aftalt i ansættelsesdokumentet, baseret på et system til registrering af arbejdstid. De lønrelaterede omkostninger, der er omhandlet i artikel 38, stk. 2, litra b), kan, hvis de endnu ikke indgår i den aftalte timesats, lægges til den pågældende timesats i henhold til gældende national lovgivning.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kontor- og administrationsomkostninger er begrænset til følgende elementer:

Kontor- og administrationsomkostninger er begrænset til 15 % af de samlede direkte omkostninger ved en operation samt til følgende elementer:

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Direkte betaling af udgifter i henhold til denne artikel af en ansat hos støttemodtageren skal dokumenteres af et bevis for modtagerens tilbagebetaling til den pågældende ansatte.

4.  Direkte betaling af udgifter i henhold til denne artikel af en ansat hos støttemodtageren skal dokumenteres af et bevis for modtagerens tilbagebetaling til den pågældende ansatte. Denne omkostningskategori kan anvendes til rejseudgifter for operationens personale og andre interessenter med henblik på gennemførelsen og promoveringen af Interreg-operationen og -programmet.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Rejse- og opholdsudgifter ved en operation kan beregnes som et fast beløb på op til 15 % af operationens direkte omkostninger (uden direkte personaleomkostninger).

5.  Rejse- og opholdsudgifter ved en operation kan beregnes som et fast beløb på op til 15 % af operationens direkte omkostninger.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser er begrænset til følgende tjenesteydelser og ekspertbistand, der ydes af et offentligretligt eller et privatretligt organ eller en fysisk person bortset fra operationens støttemodtager:

Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser omfatter, men er ikke begrænset til følgende tjenesteydelser og ekspertbistand, der ydes af et offentligretligt eller et privatretligt organ eller en fysisk person, herunder alle partnere, bortset fra operationens støttemodtager:

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  rejse- og opholdsudgifter til eksterne eksperter, talere, mødeformænd og tjenesteudbydere

o)  rejse- og opholdsudgifter til eksterne eksperter

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Omkostninger til udstyr, der købes, lejes eller leases af støttemodtageren for operationen, andet end det, der er omhandlet i artikel 39, er begrænset til følgende:

1.  Omkostninger til udstyr, der købes, lejes eller leases af støttemodtageren for operationen, andet end det, der er omhandlet i artikel 39, omfatter, men er ikke begrænset til følgende:

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  køb af jord i overensstemmelse med [artikel 58, stk. 1, litra c)], i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser]

a)  køb af jord i overensstemmelse med [artikel 58, stk. 1, litra b)], i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser]

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interreg-program skal med henblik på artikel [65] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] udpege en fælles forvaltningsmyndighed og en fælles revisionsmyndighed.

1.  Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande, OLT'er og regionale integrations- og samarbejdsorganisationer, der deltager i et Interreg-program, skal med henblik på artikel [65] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] udpege en fælles forvaltningsmyndighed og en fælles revisionsmyndighed.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forvaltningsmyndigheden og revisionsmyndigheden skal være beliggende i samme medlemsstat.

2.  Forvaltningsmyndigheden og revisionsmyndigheden kan være beliggende i samme medlemsstat.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvad angår et Interreg-program under element 2B eller under element 1, hvor sidstnævnte omfatter lange grænser med heterogene udviklingsudfordringer og -behov, kan medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interreg-program, definere delprogramområder.

5.  Hvad angår et Interreg-program under element 1, hvor sidstnævnte omfatter lange grænser med heterogene udviklingsudfordringer og -behov, kan medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interreg-program, definere delprogramområder.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis forvaltningsmyndigheden udpeger et bemyndiget organ under et Interreg-program i overensstemmelse med artikel [65, stk. 3] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], udfører det bemyndigede organ disse opgaver i mere end én deltagende medlemsstat eller, hvis det er relevant, mere end ét tredjeland, partnerland eller OLT.

6.  Hvis forvaltningsmyndigheden udpeger et eller flere bemyndigede organer under et Interreg-program i overensstemmelse med artikel [65, stk. 3] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], udfører det eller de bemyndigede organer disse opgaver i mere end én deltagende medlemsstat eller i deres respektive medlemsstater, eller, hvis det er relevant, i mere end ét tredjeland, partnerland eller OLT.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Uanset artikel 87, stk. 2, i forordning (EU).../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] refunderer Kommissionen som mellemliggende betalinger 100 % af de beløb, der er medtaget i betalingsanmodningen, og som følger af anvendelsen af programmets medfinansieringssats på de samlede støtteberettigede udgifter eller på det offentlige bidrag, alt efter hvad der er relevant.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Hvis forvaltningsmyndigheden ikke foretager verificering i henhold til artikel 68, stk. 1, litra a), i forordning (EU) .../.. ([en nye forordning om fælles bestemmelser] i hele programområdet, udpeger hver medlemsstat det organ eller den person, der skal være ansvarlig for gennemførelsen af denne verificering for så vidt angår støttemodtagere på dens område.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Uanset artikel 92 i forordning (EU).../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] er Interreg-programmer ikke omfattet af den årlige regnskabsafslutning. Regnskabet afsluttes ved programmets afslutning på grundlag af den endelige performancerapport.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Hvis den i stk. 6 omhandlede samlede ekstrapolerede fejlprocent er over 2 % af de samlede anmeldte udgifter for de Interreg-programmer, der indgår i den population, hvorfra stikprøven blev udtaget, beregner Kommissionen en samlet restfejlprocent under hensyn til finansielle korrektioner, som de respektive Interreg-programmyndigheder har anvendt for individuelle uregelmæssigheder, der blev konstateret ved revisionerne af operationer, der er udvalgt i henhold til stk. 1.

7.  Hvis den i stk. 6 omhandlede samlede ekstrapolerede fejlprocent er over 3,5 % af de samlede anmeldte udgifter for de Interreg-programmer, der indgår i den population, hvorfra stikprøven blev udtaget, beregner Kommissionen en samlet restfejlprocent under hensyn til finansielle korrektioner, som de respektive Interreg-programmyndigheder har anvendt for individuelle uregelmæssigheder, der blev konstateret ved revisionerne af operationer, der er udvalgt i henhold til stk. 1.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis den samlede restfejlprocent som omhandlet i stk. 7 er over 2 % af de anmeldte udgifter for de Interreg-programmer, der indgår i den population, hvorfra den fælles stikprøve blev udtaget, fastsætter Kommissionen behovet for at anmode revisionsmyndigheden for et specifikt Interreg-program eller en gruppe af Interreg-programmer, som er mest berørt, om yderligere revisionsarbejde med henblik på en yderligere vurdering af fejlprocenten og de påkrævede korrigerende foranstaltninger for de Interreg-programmer, der berøres af de konstaterede uregelmæssigheder.

8.  Hvis den samlede restfejlprocent som omhandlet i stk. 7 er over 3,5 % af de anmeldte udgifter for de Interreg-programmer, der indgår i den population, hvorfra den fælles stikprøve blev udtaget, fastsætter Kommissionen behovet for at anmode revisionsmyndigheden for et specifikt Interreg-program eller en gruppe af Interreg-programmer, som er mest berørt, om yderligere revisionsarbejde med henblik på en yderligere vurdering af fejlprocenten og de påkrævede korrigerende foranstaltninger for de Interreg-programmer, der berøres af de konstaterede uregelmæssigheder.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  2021: 1%;

a)  2021: 3 %;

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  2022: 1%;

b)  2022: 2,25%;

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  2023: 1%;

c)  2023: 2,25%;

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  2024: 1%;

d)  2024: 2,25%;

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  2025: 1%;

e)  2025: 2,25%;

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  2026: 1%.

f)  2026: 2,25%.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer støttes af EFRU og IPA III CBC eller NDICI CBC, sker forfinansieringen for alle fonde til støtte for et sådant Interreg-program i overensstemmelse med forordning (EU) [IPA III] eller [NDICI] eller enhver retsakt, der vedtages i henhold hertil.

Hvis eksterne Interreg-programmer støttes af EFRU og IPA III CBC eller NDICI CBC, sker forfinansieringen for alle fonde til støtte for et sådant Interreg-program i overensstemmelse med forordning (EU) [IPA III] eller [NDICI] eller enhver retsakt, der vedtages i henhold hertil.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det samlede beløb, der er udbetalt som forfinansiering, skal refunderes til Kommissionen, hvis der ikke er fremsendt nogen betalingsanmodning som led i det grænseoverskridende Interreg-program senest 24 måneder efter udbetalingen af første rate af forfinansieringen. En sådan refusion skal udgøre interne formålsbestemte indtægter og reducerer ikke støtten fra EFRU, IPA III CBC eller NDICI CBC til programmet.

Det samlede beløb, der er udbetalt som forfinansiering, skal refunderes til Kommissionen, hvis der ikke er fremsendt nogen betalingsanmodning som led i det grænseoverskridende Interreg-program senest 36 måneder efter udbetalingen af første rate af forfinansieringen. En sådan refusion skal udgøre interne formålsbestemte indtægter og reducerer ikke støtten fra EFRU, IPA III CBC eller NDICI CBC til programmet.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Kapitel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tredjelandes, partnerlandes eller OLT'ers deltagelse i INTERREG-programmer under delt forvaltning

Tredjelandes, partnerlandes, OLT'ers eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationers deltagelse i Interreg-programmer under delt forvaltning

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kapitel I til VII og kapitel X finder anvendelse på tredjelandes, partnerlandes og OLT'ers deltagelse i Interreg-programmer med forbehold af de særlige bestemmelser, der er fastsat i nærværende kapitel.

Kapitel I til VII og kapitel X finder anvendelse på tredjelandes, partnerlandes, OLT'ers eller regionale integrations- og samarbejdsorganisationers deltagelse i Interreg-programmer med forbehold af de særlige bestemmelser, der er fastsat i nærværende kapitel.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interreg-program, delegerer personale til det fælles sekretariat for det pågældende program eller opretter en filial det pågældende lands eller territories område eller begge dele.

3.  Tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interreg-program, kan delegere personale til det fælles sekretariat for det pågældende program eller, i forståelse med forvaltningsmyndigheden, oprette en filial af det fælles sekretariat på deres respektive områder eller begge dele.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den nationale myndighed eller et organ svarende til Interreg-programmets kommunikationsmedarbejder, jf. artikel 35, stk. 1, støtter forvaltningsmyndigheden og partnerne i de respektive tredjelande eller partnerlande eller OLT'er med hensyn til opgaver i medfør af artikel 35, stk. 2-7.

4.  Den nationale myndighed eller et organ svarende til Interreg-programmets kommunikationsmedarbejder, jf. artikel 35, stk. 1, kan støtte forvaltningsmyndigheden og partnerne i de respektive tredjelande eller partnerlande eller OLT'er med hensyn til opgaver i medfør af artikel 35, stk. 2-7.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Interreg-programmer under element 2 og 4, der kombinerer bidrag fra EFRU og fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, gennemføres ved delt forvaltning, både i medlemsstaterne og i et eventuelt deltagende tredjeland eller partnerland eller, hvad angår element 3, i et eventuelt OLT, uanset om det pågældende OLT modtager støtte under en eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller ej.

2.  Interreg-programmer under element 2 og 4, der kombinerer bidrag fra EFRU og fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, gennemføres ved delt forvaltning, både i medlemsstaterne og i et eventuelt deltagende tredjeland, partnerland eller OLT eller, hvad angår element 3, i et eventuelt OLT, uanset om det pågældende OLT modtager støtte under en eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller ej.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  under delt forvaltning både i medlemsstaterne og i eventuelle deltagende tredjelande eller OLT'er

a)  under delt forvaltning både i medlemsstaterne og i eventuelle deltagende tredjelande eller OLT'er eller grupper af tredjelande, der indgår i en regional organisation

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  under delt forvaltning kun i medlemsstaterne og i eventuelle deltagende tredjelande eller OLT'er med hensyn til EFRU-udgifter uden for Unionen i forbindelse med en eller flere operationer, mens bidragene fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter forvaltes under indirekte forvaltning,

b)  under delt forvaltning kun i medlemsstaterne og i eventuelle deltagende tredjelande eller OLT'er eller grupper af tredjelande, der indgår i en regional organisation, med hensyn til EFRU-udgifter uden for Unionen i forbindelse med en eller flere operationer, mens bidragene fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter forvaltes under indirekte forvaltning,

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  under indirekte forvaltning både i medlemsstaterne og i eventuelle deltagende tredjelande eller OLT'er.

c)  under indirekte forvaltning både i medlemsstaterne og i eventuelle deltagende tredjelande eller OLT'er eller grupper af tredjelande, der indgår i en regional organisation

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis hele eller en del af et Interreg-program under element 3 gennemføres under indirekte forvaltning, finder artikel 60 anvendelse.

Hvis hele eller en del af et Interreg-program under element 3 gennemføres under indirekte forvaltning, kræver det en forudgående aftale mellem de berørte medlemsstater og regioner, og artikel 60 finder anvendelse.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Der kan iværksættes fælles indkaldelser af forslag om mobilisering af midler fra bilaterale eller multilaterale NDICI- og ETC-programmer, hvis de respektive forvaltningsmyndigheder er enige herom. Indholdet af indkaldelsen skal specificere det geografiske omfang og det forventede bidrag til målene for de respektive programmer. Forvaltningsmyndighederne afgør, om NDICI- eller ETS-reglerne skal finde anvendelse på indkaldelsen. De kan beslutte at udpege en ledende forvaltningsmyndighed, der skal være ansvarlig for forvaltnings- og kontrolopgaver i forbindelse med indkaldelsen.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis udvælgelsen af et eller flere store infrastrukturprojekter er på dagsordenen for et overvågningsudvalgs eller, hvis det er relevant, et styringsudvalgs møde, sender forvaltningsmyndigheden Kommissionen en konceptnote for hvert sådant projekt senest to måneder før datoen for mødet. Konceptnoten skal være højst tre sider og skal angive navn, sted, budget, den ledende partner og partnerne samt de vigtigste målsætninger og resultater, der skal opnås. Hvis konceptnoten vedrørende et eller flere store infrastrukturprojekter ikke fremsendes til Kommissionen inden for den fastsatte frist, kan Kommissionen anmode om, at formanden for overvågningsudvalget eller styringsudvalget fjerner de pågældende projekter fra dagsordenen for mødet.

3.  Hvis udvælgelsen af et eller flere store infrastrukturprojekter er på dagsordenen for et overvågningsudvalgs eller, hvis det er relevant, et styringsudvalgs møde, sender forvaltningsmyndigheden Kommissionen en konceptnote for hvert sådant projekt senest to måneder før datoen for mødet. Konceptnoten skal være højst fem sider og skal angive navn, sted, budget, den ledende partner og partnerne samt de vigtigste målsætninger og resultater, der skal opnås, samt indeholde en troværdig forretningsplan, der demonstrerer, at projektet eller projekternes videreførelse er sikret, selv uden Interreg-finansiering. Hvis konceptnoten vedrørende et eller flere store infrastrukturprojekter ikke fremsendes til Kommissionen inden for den fastsatte frist, kan Kommissionen anmode om, at formanden for overvågningsudvalget eller styringsudvalget fjerner de pågældende projekter fra dagsordenen for mødet.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når hele eller en del af et Interreg-program under element 3 gennemføres under indirekte forvaltning i henhold til artikel 53, stk. 3, litra b) eller c), overlades gennemførelsesopgaverne til et af de organer, der er opført i [artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c)], i forordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus], navnlig til et sådant organ i den deltagende medlemsstat, herunder det pågældende Interreg-programs forvaltningsmyndighed.

1.  Når hele eller en del af et Interreg-program under element 3 efter høring af interessenterne gennemføres under indirekte forvaltning i henhold til artikel 53, stk. 3, litra b) eller c), i denne forordning, overlades gennemførelsesopgaverne til et af de organer, der er opført i [artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c)], i forordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus], navnlig til et sådant organ i den deltagende medlemsstat, herunder det pågældende Interreg-programs forvaltningsmyndighed.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 61

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 61

udgår

Interregionale investeringer i innovation

 

På Kommissionens initiativ kan EFRU støtte interregionale investeringer i innovation, jf. artikel 3, nr. 5), som samler forskere, virksomheder, civilsamfundet og offentlige forvaltninger, der er involveret i strategier for intelligent specialisering, der er etableret på nationalt eller regionalt plan.

 

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel -62 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel -62

 

Fritagelse for underretningsforpligtelsen i artikel 108, stk. 3, i TEUF

 

Kommissionen kan erklære, at støtte til projekter, der er omfattet af det europæiske territoriale samarbejde i EU, er forenelig med det indre marked og ikke er omfattet af underretningsforpligtelsen i artikel 108, stk. 3, i TEUF.

BEGRUNDELSE

1. Indledning

Den Europæiske Union (EU) har 60 år efter undertegnelsen af Romtraktaten udviklet sig fra en oprindeligt rent økonomisk union til et fredsprojekt for hele samfundet. For at opretholde dette projekt og i betragtning af de europapolitiske udfordringer med nationalistiske tendenser og handelsbarrierer samt EU-skeptiske og undertiden EU-fjendtlige holdninger er et levende og godt naboskab mellem EU-medlemsstaterne af afgørende betydning.

Det europæiske territoriale samarbejde tager disse grundlæggende idéer aktivt op og bidrager væsentligt og synligt til, at europæerne lærer hinanden at kende på tværs af grænserne, imødegår udfordringer i fællesskab og sammen videreudvikler og former Europa. På denne måde overvindes grænsebarrierer – også og især inde i borgernes hoveder – gradvis, og grænseregioner bliver til fællesrum, hvor Europa i dagligdagen bliver håndgribelig og kan opleves.

I de seneste årtier har det europæiske territoriale samarbejde derigennem ubestrideligt bidraget til, at Europa er vokset sammen, og har gennem nedbrydningen af grænser og bureaukratiske hindringer styrket og lettet den daglige sameksistens på tværs af grænserne. Ordføreren glæder sig derfor især over, at Kommissionen har bekræftet det europæiske territoriale samarbejdes betydelige merværdi ved at fremlægge sit nye udkast til forordning for finansieringsperioden efter 2020.

Efter ordførerens opfattelse udnyttes potentialet for det europæiske territoriale samarbejde til trods for de attraktive projektstøttesatser dog ikke fuldt ud, da omfanget af de administrative krav til potentielle støttemodtagere, men også til gennemførelsesmyndighederne, har givet anledning til bekymring. Disse krav er således blevet skærpet i hver finansieringsperiode og befinder sig i øjeblikket på et niveau, som allerede afskrækker enkelte interessenter fra overhovedet at indgive ansøgninger. Samtidig optræder erfarne ansøgere ofte uforholdsmæssigt hyppigt i de enkelte programmer under det europæiske territoriale samarbejde. Hvis det europæiske territoriale samarbejde igen ønsker at løse sin egentlige opgave og målrettet fremme de europæiske idéer, må det forberedende arbejde og gennemførelsen af programmerne i finansieringsperioden efter 2020 igen gøres lettere for alle involverede parter.

I den forbindelse henviser ordføreren til den allerede vedtagne omnibusforordning om EU's finansforordning, som har til formål at forenkle udbetalingen, anvendelsen og afregningen af finansielle midler, uden dog at forsømme kontrollen med en målrettet anvendelse af midlerne, og som vil finde anvendelse fra den 1. januar 2019. Ordføreren understreger navnlig, at de nye bestemmelser sikrer lettere anvendelse af faste beløb, forenklede omkostningsmuligheder, lettere adgang for mindre støttemodtagere og undgåelse af gentagne kontroller, men også fører til en øget anvendelse af ressourcer til at informere befolkningen om succesen af projekterne og investeringer i regionerne.

Endvidere glæder ordføreren sig over de forenklinger, som Kommissionen har foreslået som led i forslagene til den nye forordning om fælles bestemmelser, den nye EFRU-forordning samt den nye forordning om det europæiske territoriale samarbejde og er overbevist om, at de herigennem vil opnå den ønskede virkning.

2. Anvendelsesområde for elementer af det fremtidige europæiske territoriale samarbejde

Ordføreren glæder sig over, at de grænseoverskridende, transnationale og interregionale samarbejdsprogrammer videreføres inden for rammerne af det europæiske territoriale samarbejde. Hvert af disse programmer har en selvstændig berettigelse, og det dokumenterede programområder bør efter hans opfattelse opretholdes. Ordføreren mener dog, at grænseregionernes centrale rolle i Kommissionens udkast ikke er tilstrækkeligt afspejlet, og han foreslår derfor at udskyde tildelingen af midler til element 1 af det "grænseoverskridende samarbejde". Samtidig er ordføreren overbevist om, at maritimt samarbejde også fremover bør være muligt under element 1, selv om regionerne ikke er forbundet med en fast forbindelse over havet.

Indførelsen af det nye element 5 "interregionale innovative investeringer" betragter ordføreren kritisk, da de mål, der skal nås med disse innovative investeringer, kun har en begrænset samhørighedspolitisk karakter. Desuden er den direkte forvaltning af midler, som Kommissionen har foreslået for dette element 5, i modstrid med den subsidiære ånd i det europæiske territoriale samarbejde.

3. Bevillinger til det europæiske territoriale samarbejde

Ordføreren kritiserer de foreslåede reduktioner på området for dokumenterede og effektive programmer under det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde og opfordrer derfor med hensyn til den bevilling, der afsættes til programmerne vedrørende det europæiske territoriale samarbejde under element 1-4 i den flerårige finansielle ramme til en stigning på mindst 3 % i det samlede budget til økonomisk, social og territorial samhørighed.

På nuværende tidspunkt ønsker ordføreren igen at henvise til grænseområdernes vigtige funktion og til, at det grænseoverskridende samarbejde (element 1) udgør et nødvendigt bidrag, hvorfor han foreslår den højeste tildeling på 73,8 % til dette element.

For så vidt angår de innovative investeringer mener ordføreren, at den høje finansieringsramme, som Kommissionen har dette element, under ingen omstændigheder bør gives på bekostning af de øvrige elementer af europæiske territoriale samarbejde. Ordføreren mener dog, at der eventuelt kan afsættes et yderligere budget på 0,3 % af det samlede budget til økonomisk, social og territorial samhørighed.

4. Indholdet af programmerne vedrørende det europæiske territoriale samarbejde og koncentration

Ifølge ordføreren er de fem politiske mål, der er afledt af EFRU, og de to Interreg-specifikke målsætninger "en bedre Interreg-styring" og "et sikrere og tryggere Europa" i princippet acceptable. Ordføreren er kritisk over for den ufravigelige bestemmelse om, at mindst 15 % af det samlede budget skal bruges på de to Interreg-specifikke målsætninger, da det i praksis kan vanskeliggøre planlægningen og forvaltningen af programmet.

5. Fonde for mindre projekter

Kernen i det europæiske territoriale samarbejde er at forbinde folk på tværs af grænserne med henblik på at fremme den europæiske integration. Mellemfolkelige og mindre projekter bringer folk sammen og er af største betydning for udviklingen af grænseområder. Ansøgerne er som regel civilsamfundsaktører. Projekterne er navnlig kendetegnet ved en lav finansiel projektstørrelse og et tilsvarende lavt finansieringsniveau. Med henblik på fortsat at sikre en vellykket videreførelse af mindre projekter fremover var der et presserende behov for forenkling, klare regler og direkte forankring af mindre projekter inden for de lovgivningsmæssige rammer. Forslaget om oprettelse af mindre projekter inden for rammerne af Interreg-programmer som nu indgår i Kommissionens forslag til forordning, hilses udtrykkeligt velkommen af ordføreren. Forvaltningen af disse fonde for mindre projekter bør imidlertid være fleksibelt indrettet. Det bør endvidere for hvert program være muligt at oprette en række fonde for mindre projekter.

Det skal under forhandlingerne undersøges nærmere, i hvilket omfang de af Kommissionen foreslåede bestemmelser vil medføre en direkte forenkling og reduktion af den administrative byrde for de endelige modtagere af mellemfolkelige og mindre projekter.

6. Medfinansieringens størrelse

Ordføreren beklager Kommissionens forslag om at nedsætte den maksimale medfinansieringssats for Interreg-programmer. Han anser det foreslåede niveau på 70 % for at være utilstrækkeligt og foreslår i stedet at forhøje satsen til 85 %. Medfinansieringssatserne bør være fleksible og kunne tilpasses behovene i de respektive programområder.

7. Forfinansiering

Ordføreren er af den opfattelse, at faldet i niveauet for forfinansiering i forhold til 2014-2020 sandsynligvis vil volde visse programmer finansielle vanskeligheder, navnlig da omkostningerne for etablering og iværksættelse vil blive øget i starten af programmet. Reglerne om forfinansiering bør tage behørigt hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for det europæiske territoriale samarbejde, derfor har ordføreren medtaget en højere forfinansiering i sit udkast til betænkning, navnlig i begyndelsen af finansieringsperioden.

8. Indikatorer

Ordføreren anerkender også i princippet indførelsen af Interreg-specifikke indikatorer til måling af resultaterne og den europæiske merværdi af samarbejdsprogrammerne. De foreslåede indikatorer er dog muligvis ikke egnet til at afspejle den procesrelaterede merværdi af grænseoverskridende, transnationalt og interregionalt samarbejde og dermed give et positivt beskatningsincitament. Det kan eventuelt under drøftelserne være nødvendigt at foretage en passende justering af indikatorerne eller give programmerne et større spillerum for så vidt angår indikatorsystemets udformning.

9. n+2-regel/flere forskellige byrder for regionerne

På grundlag af erfaringerne fra tidligere finansieringsperioder ønsker ordføreren at påpege, at Kommissionens forslag om at vende tilbage til n+2-reglen (hidtil n+3) risikerer at føre til delvis annullering af støtte i hele Europa, eftersom midlerne eventuelt ikke kan stilles hurtigt nok til rådighed. Dette kombineret med eventuelle reduktioner af de disponible midler og en eventuel reduktion af EU's medfinansieringssatser ville medføre flere forskellige byrder for regionerne hvad angår det europæiske territoriale samarbejde,

10. Støtteordninger

EU's samhørighedspolitik har i mange år haft styrkelsen af det europæiske territoriale samarbejde som høj prioritet. Støtte til SMV'er til omkostningerne ved projekter vedrørende europæisk territorialt samarbejde er allerede fritaget for angivelsespligten i henhold til den generelle gruppefritagelsesforordning. Retningslinjerne for regional statsstøtte for 2014-2020 og afsnittet om regionalstøtte i den generelle gruppefritagelsesforordning omfatter allerede særlige bestemmelser for regionalstøtte til investeringer gennemført af virksomheder af enhver størrelse.

Ordføreren mener, at støtten til projekter inden for det europæiske territoriale samarbejde vil være forenelig med det indre marked og kun have begrænset indvirkning på konkurrencen og samhandelen mellem medlemsstaterne. Han foreslår derfor grundlæggende af betragte programmerne for europæisk territorialt samarbejde som grundlæggende som irrelevante hvad angår statsstøtte og at opgive de bekostelige undersøgelser af støtterelevans i overensstemmelse hermed.

11. Midtvejsevaluering

Den planlagte midtvejsevaluering og de eventuelle tilpasninger til de multilaterale Interreg-programmer kræver betydeligt mere bekostelige koordinationsprocesser. Ordføreren minder om, at dette ikke bør føre til vanskeligheder eller forsinkelser i forbindelse med fremme af projekter i anden halvdel af programmet.

  • [1]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (21.11.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Ordfører for udtalelse (*): Fabio Massimo Castaldo

Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (EFI), offentliggjort den 29. maj 2018, indeholder væsentlige ændringer med hensyn til den overordnede struktur for territorialt samarbejde samt de fremtidige programmer for grænseoverskridende samarbejde.

Den første betydelige ændring er Kommissionens forslag om at omlægge samarbejdsområderne ved bl.a. at koncentrere det grænseoverskridende samarbejde om landgrænser og integrere det grænseoverskridende samarbejde om søgrænser i en udvidet komponent vedrørende "tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde". Ordføreren mener, at dette vil bringe nuværende og fremtidige maritime grænseoverskridende programmer, især i Middelhavsområdet, i fare. Formålet med Interreg bør være at skabe stærke forbindelser og styrke partnerskaber mellem nabolande, som deler enten land- eller søgrænse. Dette er særlig vigtigt for programmerne i Middelhavet, hvor investeringer i partnerlande og deres stabilitet også er investeringer i Den Europæiske Unions sikkerhed og stabilitet. Ordføreren stiller derfor ændringsforslag om at genindføre grænseoverskridende havsamarbejdsprogrammer, selv om der ikke er nogen fast forbindelse over havet, og tilpasser bevillingerne til komponent 1 i overensstemmelse hermed.

En anden vigtig ændring i forslaget til Interreg-forordning er forslaget om at anvende et fælles regelsæt for både det interne samarbejde mellem medlemsstaterne og samarbejdet mellem EU-medlemsstater og ikke-EU-lande. De regler, der fastsættes i Interreg-forordningen, vil dermed også komme til at påvirke programmer for grænseoverskridende samarbejde, der medfinansieres af EU's eksterne finansieringsinstrumenter, såsom naboskabs-, udviklings- og samarbejdsinstrumentet (NDICI) og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III).

Dette er en væsentlig ændring i forhold til den nuværende periode 2014-2020, hvor eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer er reguleret ved specifikke gennemførelsesforordninger. Ordføreren foreslår, at der, når eksterne finansieringsinstrumenter anvendes til medfinansiering af Interreg-programmer, tages fuldt hensyn til deres mål og prioriteter som anført i de respektive forordninger, og at de nævnes udtrykkeligt i Interreg-forordningen.

Forslaget til Interreg-forordning præciserer allerede, hvor store dele af IPA III- og NDICI-finansieringsrammerne der skal stilles til rådighed for Interreg-programmer. For at få mere fleksibilitet foreslår ordføreren, at tallene fjernes, og at der i stedet tilføjes henvisninger til IPA III- og NDICI-forordningerne, idet det forventes, at margenerne fastsættes i de pågældende forordninger.

Selv om bestræbelserne på at forenkle og maksimere synergierne mellem de forskellige fonde hilses velkommen, mener ordføreren, at der ikke bør ses bort fra hovedformålene med EFI. Han foreslår derfor ændringer i denne henseende og anfører, at det eksterne grænseoverskridende samarbejde under Interreg-forordningen bør supplere grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, der er omfattet af førtiltrædelses- og naboskabsinstrumenterne. IPA-bistanden bør fortsat støtte modtagernes bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder via gennemførelsen af Unionens makroregionale strategier. Hvad angår NDICI-bistanden, bør Unionen udvikle særlige forbindelser med sine nabolande med henblik på at skabe et område med velstand og godt naboskab, der bygger på Unionens målsætninger og principperne for Unionens optræden udadtil.

Ordføreren fastholder desuden, at der bør være større fleksibilitet omkring indgivelsen af programdokumenter, når partnerlande er involveret, da erfaringerne viser, at de har brug for mere tid, da deres procedurer ikke er i overensstemmelse med procedurerne i Unionens medlemsstater.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på visse kategorier af områder, bl.a. grænseoverskridende områder, som er udtrykkeligt nævnt.

(1)  Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på visse kategorier af områder, bl.a. landdistrikter, områder i en industriel overgangsproces og områder, der lider under alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øer, grænseoverskridende områder og bjergområder, som er udtrykkeligt nævnt.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser] fastsætter fælles bestemmelser om EFRU og visse andre fonde, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [ny EFRU] fastsætter bestemmelser vedrørende de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtte fra EFRU. Det er nu nødvendigt at vedtage specifikke bestemmelser vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), hvor en eller flere medlemsstater samarbejder på tværs af grænserne om effektiv programmering, herunder teknisk bistand, overvågning, evaluering, kommunikation, støtteberettigelse, forvaltning og kontrol samt finansiel forvaltning.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [forordningen om fælles bestemmelser] fastsætter fælles bestemmelser om EFRU og visse andre fonde, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [ny EFRU] fastsætter bestemmelser vedrørende de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtte fra EFRU. Det er nu nødvendigt at vedtage specifikke bestemmelser vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), hvor en eller flere medlemsstater og et eller flere lande eller områder uden for Unionen samarbejder på tværs af grænserne om effektiv programmering, herunder teknisk bistand, overvågning, evaluering, kommunikation, støtteberettigelse, forvaltning og kontrol samt finansiel forvaltning.

__________________

__________________

21 [Reference]

21 [Reference]

21 [Reference]

22 [Reference]

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at støtte en harmonisk udvikling af Unionens område på forskellige planer bør EFRU støtte det grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, maritimt samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og interregionalt samarbejde under målet om europæiske territorialt samarbejde (Interreg).

(3)  For at fremme velstand og støtte en harmonisk udvikling af Unionens område på forskellige planer bør EFRU støtte det grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og interregionalt samarbejde under målet om europæiske territorialt samarbejde (Interreg).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at takle de i fællesskab udpegede udfordringer i grænseregioner og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner"23 ("meddelelsen om grænseregioner"). Den grænseoverskridende komponent bør følgelig begrænses til samarbejde om landegrænser, og samarbejde på tværs af søgrænser bør integreres i den tværnationale komponent.

(4)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at takle de i fællesskab udpegede udfordringer i land- og søgrænseregioner og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder. Den grænseoverskridende komponent bør følgelig omfatte samarbejde om land- eller søgrænser, og grænseoverskridende samarbejde bør støtte land- og søgrænseregioner.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør også omfatte samarbejde mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere lande eller andre områder uden for Unionen. Når internt og eksternt grænseoverskridende samarbejde dækkes i denne forordning, bør resultere i en større forenkling og strømlining af gældende bestemmelser for medlemsstaternes myndigheder og for partnermyndigheder og modtagere uden for Unionen set i forhold til programmeringsperioden 2014-2020.

(5)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør også omfatte samarbejde mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande. Når internt og eksternt grænseoverskridende samarbejde dækkes i denne forordning, bør det resultere i en større forenkling og strømlining af gældende bestemmelser for medlemsstaternes myndigheder og for partnermyndigheder og modtagere uden for Unionen set i forhold til programmeringsperioden 2014-2020.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Det eksterne grænseoverskridende samarbejde i henhold til denne forordning bør på ingen måde erstatte, men snarere supplere grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, der er omfattet af forordning (EU).../... [IPA III-forordningen] og forordning (EU).../... [NDICI-forordningen], navnlig deres støttemodtageres indsats for at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør fastsættes objektive kriterier for udpegelse af støtteberettigede regioner og områder. Med henblik herpå bør fastlæggelsen af de støtteberettigede regioner og områder på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200326.

(9)  Der bør fastsættes objektive kriterier for udpegelse af støtteberettigede regioner og områder. Med henblik herpå bør fastlæggelsen af de støtteberettigede regioner og områder på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200326. For Interreg-programmer med deltagelse af tredjelande bør der i mangel af en NUTS-klassificering anvendes tilsvarende områder, der er støtteberettigede under forordning .../... [IPA III-forordningen] og forordning (EU).../... [NDICI-forordningen].

__________________

__________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det er nødvendigt fortsat at yde støtte eller, hvis det er relevant, etablere et samarbejde vedrørende alle dimensioner med Unionens tilgrænsende tredjelande, da et sådant samarbejde er et vigtigt politisk redskab til regionaludvikling og bør være til gavn for regionerne i de medlemsstater, der grænser op til tredjelande. Med henblik herpå bør EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, IPA27, NDICI28 og OCTP29 støtte programmer under det grænseoverskridende samarbejde, det tværnationale samarbejde og maritime samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og det interregionale samarbejde. Støtten fra EFRU og fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter bør baseres på gensidighed og proportionalitet. For så vidt angår IPA III-CBC og NDICI-CBC, bør EFRU-støtten suppleres med mindst samme beløb under IPA III-CBC og NDICI-CBC og med et maksimumsbeløb, der er fastsat i den pågældende retsakt, dvs. op til 3 % af finansieringsrammen under IPA III og op til 4 % af finansieringsrammen under programmet for det geografiske naboskabsområde under artikel 4, stk. 2, i NDICI.

(10)  Det er nødvendigt fortsat at yde støtte eller, hvis det er relevant, etablere et samarbejde vedrørende alle dimensioner med Unionens tilgrænsende tredjelande, da et sådant samarbejde er et vigtigt politisk redskab til regionaludvikling og bør være til gavn for regionerne i de medlemsstater, der grænser op til tredjelande. Med henblik herpå bør EFRU og Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, IPA27, NDICI28 og OCTP29 støtte programmer under det grænseoverskridende samarbejde, det tværnationale samarbejde og maritime samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og det interregionale samarbejde. Støtten fra EFRU og fra Unionens eksterne finansieringsinstrumenter bør baseres på gensidighed og proportionalitet. For så vidt angår IPA III-CBC og NDICI-CBC, bør EFRU-støtten suppleres med mindst samme beløb under IPA III-CBC og NDICI-CBC efter bestemmelser, der er fastsat i den pågældende retsakt, dvs. i artikel [9] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... [IPA III-forordningen] og i artikel [18] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... [NDICI-forordningen].

__________________

__________________

27 Forordning (EU) XXX om oprettelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (EUT L xx, s. y).

27 Forordning (EU) XXX om oprettelse af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (EUT L xx, s. y).

28 Forordning (EU) XXX om oprettelse af instrumentet for naboskab, udvikling og internationalt samarbejde (EUT L xx, s. y).

28 Forordning (EU) XXX om oprettelse af instrumentet for naboskab, udvikling og internationalt samarbejde (EUT L xx, s. y).

29 Rådets afgørelse (EU) XXX om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelserne mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (EUT L xx, s. y).

29 Rådets afgørelse (EU) XXX om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelserne mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (EUT L xx, s. y).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  IPA III-bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå IPA-støttemodtagerne med at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikke-diskrimination. IPA-Bistanden bør fortsat støtte deres bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. IPA-bistanden bør desuden også omhandle sikkerhed, migration og grænseforvaltning, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af grænsekontrollen og fælles bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration og smugling af migranter.

(11)  IPA-bistanden bør fortsat støtte deres bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier og forfølge målsætningerne og prioriteterne i artikel [3] i bilag II og III til IPA-forordningen [IPA III].

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Hvad angår NDICI-bistanden, bør Unionen udvikle særlige forbindelser med sine nabolande med henblik på at skabe et område med velstand og godt naboskab, der bygger på Unionens værdier og er kendetegnet ved tætte og fredelige forbindelser baseret på samarbejde. Denne forordning og NDICI bør derfor støtte de interne og eksterne aspekter af relevante makroregionale strategier. Disse initiativer er strategisk vigtige og udgør betydningsfulde politiske rammer for uddybningen af forbindelser med og mellem partnerlandene på grundlag af principperne om gensidig ansvarlighed, fælles ejerskab og delt ansvar.

(12)  Hvad angår NDICI-bistanden, bør Unionen udvikle særlige forbindelser med sine nabolande med henblik på at skabe et område med velstand og godt naboskab, der bygger på målene og principperne for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 8 og artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig principperne om demokrati, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som Unionen bygger, gennem dialog og samarbejde med partnerlande og -regioner. Denne forordning og NDICI bør derfor støtte de interne og eksterne aspekter af relevante makroregionale strategier og forfølge målsætningerne og prioriteterne i artikel [3] og bilag II og III til IPA-forordningen [IPA III]. Disse initiativer er strategisk vigtige og udgør betydningsfulde politiske rammer for uddybningen af forbindelser med og mellem partnerlandene på grundlag af principperne om gensidig ansvarlighed, fælles ejerskab og delt ansvar.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Det er nødvendigt at fastsætte, hvor store ressourcer der er afsat til hvert enkelt af Interregs forskellige komponenter, herunder hver medlemsstats andel af de samlede beløb til grænseoverskridende samarbejde, det tværnationale samarbejde og maritime samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og det interregionale samarbejde samt det potentiale, som medlemsstaterne har til rådighed vedrørende fleksibilitet mellem disse komponenter. Sammenlignet med programmeringsperioden 2014-2020 bør andelen for grænseoverskridende samarbejde mindskes, samtidig med at andelen for tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde bør hæves, fordi maritimt samarbejdes integreres, og der bør skabes en ny komponent vedrørende samarbejde med regionerne i den yderste periferi.

(15)  Det er nødvendigt at fastsætte, hvor store ressourcer der er afsat til hvert enkelt af Interregs forskellige komponenter, herunder hver medlemsstats andel af de samlede beløb til grænseoverskridende samarbejde, det tværnationale samarbejde og maritime samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og det interregionale samarbejde samt det potentiale, som medlemsstaterne har til rådighed vedrørende fleksibilitet mellem disse komponenter.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Som følge af inddragelsen af mere end en medlemsstat og de deraf følgende højere administrationsomkostninger, navnlig for så vidt angår kontrol og oversættelse, bør loftet for udgifter til teknisk bistand være højere end under målet om investering i beskæftigelse og vækst. Med henblik på at udligne de højere administrationsomkostninger bør medlemsstaterne tilskyndes til så vidt muligt at nedbringe de administrative byrder med hensyn til gennemførelsen af fælles projekter. Desuden bør Interreg-programmer med begrænset EU-støtte eller eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer modtage et bestemt mindstebeløb til teknisk bistand for at sikre tilstrækkelige midler til effektive tekniske bistandsaktiviteter.

(24)  Som følge af inddragelsen af mere end en medlemsstat og et eller flere tredjelande og de deraf følgende højere administrationsomkostninger, navnlig for så vidt angår kontrol og oversættelse, bør loftet for udgifter til teknisk bistand være højere end under målet om investering i beskæftigelse og vækst. Med henblik på at udligne de højere administrationsomkostninger bør medlemsstaterne tilskyndes til så vidt muligt at nedbringe de administrative byrder med hensyn til gennemførelsen af fælles projekter. Desuden bør Interreg-programmer med begrænset EU-støtte eller eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer modtage et bestemt mindstebeløb til teknisk bistand for at sikre tilstrækkelige midler til effektive tekniske bistandsaktiviteter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at sikre ensartede betingelser for vedtagelse eller ændring af Interreg-programmer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer bør, hvis det er relevant, være i overensstemmelse med de udvalgsprocedurer, der er fastsat i henhold til forordning (EU) [IPA III] og [NDICI], hvad angår den første vedtagelsesafgørelse for disse programmer.

(35)   Beføjelsen til at vedtage retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår vedtagelse af ændringer til Interreg-programmet ved hjælp af flerårige strategidokumenter. Eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer bør, hvis det er relevant, være i overensstemmelse med de udvalgsprocedurer, der er fastsat i henhold til forordning (EU) [IPA III] og [NDICI], hvad angår den første vedtagelsesafgørelse for disse programmer.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  internt grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende grænseregioner på land mellem to eller flere medlemsstater eller mellem tilgrænsende grænseregioner i mindst én medlemsstat og et eller flere tredjelande, der er opført i artikel 4, stk. 3, eller

a)  internt grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende land- eller søgrænseregioner i to eller flere medlemsstater eller mellem tilgrænsende land- eller søgrænseregioner i mindst én medlemsstat og et eller flere tredjelande, der er opført i artikel 4, stk. 3,

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eksternt grænseoverskridende samarbejde mellem tilstødende grænseregioner i mindst én medlemsstat og en eller flere af følgende:

b)  eksternt grænseoverskridende samarbejde mellem tilstødende land- eller søgrænseregioner i mindst én medlemsstat og en eller flere af følgende:

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder, der omfatter nationale, regionale og lokale programpartnere i medlemsstater, tredjelande og partnerlande og i Grønland med henblik på at opnå større territorial integration ("element 2" hvis der kun henvises til tværnationalt samarbejde: "element 2A"; hvis der kun henvises til tværnationalt samarbejde: "element 2B")

2)  tværnationalt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder, der omfatter nationale, regionale og lokale programpartnere i medlemsstater, tredjelande og partnerlande og i Grønland med henblik på at opnå større territorial integration

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af EFRU, være NUTS 3-regionerne i Unionen langs alle indre og ydre landgrænser med tredjelande eller partnerlande.

1.  I forbindelse med grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af EFRU, være NUTS 3-regionerne i Unionen langs alle indre og ydre land- eller søgrænser med tredjelande eller partnerlande.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Regioner ved søgrænser, som er forbundet i havet ved en fast forbindelse, skal også støttes under det grænseoverskridende samarbejde.

2.  Regioner ved søgrænser, som er forbundet i havet ved faste forbindelser eller andre varige kulturelle, historiske og transportmæssige forbindelser, skal også støttes under det grænseoverskridende samarbejde.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Interreg-programmer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige, som svarer til NUTS 3-regioner, samt Liechtenstein, Andorra og Monaco.

3.  Interreg-programmer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde kan omfatte regioner i Norge, Schweiz og Det Forenede Kongerige, som svarer til NUTS 3-regioner, samt Liechtenstein, Andorra, Monaco og San Marino.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I forbindelse med eksternt grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af IPA III eller NDICI, være NUTS 3-regioner i det pågældende partnerland eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder langs landegrænser mellem medlemsstater og partnerlande, der er støtteberettigede under IPA III eller NDICI.

4.  I forbindelse med eksternt grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af IPA III eller NDICI, være NUTS 3-regioner i det pågældende partnerland eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder langs land- eller søgrænser mellem medlemsstater og partnerlande, der er støtteberettigede under IPA III eller NDICI.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I forbindelse med tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde skal de regioner, der skal støttes af EFRU, være NUTS 2-regioner i Unionen, der dækker sammenhængende funktionelle områder, under hensyntagen til eventuelle makroregionale strategier og havområdestrategier.

1.  I forbindelse med tværnationalt samarbejde skal de regioner, der skal støttes af EFRU, være NUTS 2-regioner i Unionen, der dækker funktionelle områder, under hensyntagen til eventuelle makroregionale strategier og havområdestrategier.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Interreg-programmer vedrørende tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde kan omfatte:

Interreg-programmer vedrørende tværnationalt samarbejde kan omfatte:

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ressourcerne fra EFRU til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) er på 8 430 000 000 EUR af de samlede ressourcer, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2021-2027, som fastsat i artikel [102, stk. 1] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

1.  Ressourcerne fra EFRU til målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) er på xx xxx xxx xxx EUR af de samlede ressourcer, der er til rådighed til budgetmæssige forpligtelser fra EFRU, ESF+ og Samhørighedsfonden i programmeringsperioden 2021-2027, som fastsat i artikel [102, stk. 1] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hver medlemsstat kan overføre op til [15 %] af sin finansielle tildeling for hvert af elementerne 1, 2 og3 fra et af disse elementer til et eller flere af de andre elementer.

4.  Hver medlemsstat kan overføre op til 20 % af sin finansielle tildeling for hvert af elementerne 1, 2 og 3 fra et af disse elementer til et eller flere af de andre elementer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt med bestemmelser om det flerårige strategidokument vedrørende eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer støttet af EFRU og NDICI. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 63, stk. 2.

Kommissionen vedtager en delegeret retsakt med bestemmelser om det flerårige strategidokument vedrørende eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer støttet af EFRU og NDICI eller IPA III.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til Interreg programmer støttet af EFRU og NDICI skal denne gennemførelsesretsakt indeholde de elementer, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) [NDICI].

Med hensyn til Interreg programmer støttet af EFRU og NDICI skal denne delegerede retsakt indeholde de elementer, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) [NDICI].

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte fra EFRU ydes til individuelle eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, forudsat at tilsvarende beløb kommer fra IPA III CBC og NDICI CBC under det relevante strategiske programmeringsdokument. De tilsvarende beløb skal holdes inden for det loft, der er fastsat i retsakten om IPA III eller NDICI.

Støtte fra EFRU ydes til individuelle eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, forudsat at tilsvarende beløb – som minimum – kommer fra IPA III CBC og NDICI CBC under det relevante strategiske programmeringsdokument. Dette bidrag skal holdes inden for det loft, der er fastsat i retsakten om IPA III eller NDICI.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I 2022 og 2023 tildeles det årlige bidrag fra EFRU til eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, for hvilke der ikke er blevet indgivet noget program til Kommissionen senest den 31. marts det pågældende år, og som ikke er blevet omfordelt til et andet program forelagt under samme kategori af eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, de interne grænseoverskridende Interreg-programmer, hvori den eller de berørte medlemsstater deltager.

1.  I 2022 og 2023 tildeles det årlige bidrag fra EFRU til eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, for hvilke der ikke er blevet indgivet noget program til Kommissionen senest den 30. april det pågældende år, og som ikke er blevet omfordelt til et andet program forelagt under samme kategori af eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, de interne grænseoverskridende Interreg-programmer, hvori den eller de berørte medlemsstater deltager.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis der senest den 31. marts 2024 stadig er eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, som ikke er blevet forelagt Kommissionen, tildeles det samlede bidrag fra EFRU, jf. artikel 9, stk. 5, for de resterende år indtil 2027 til disse programmer, hvis bidraget ikke er blevet omfordelt til et andet eksternt grænseoverskridende Interreg-program også støttet gennem henholdsvis IPA III CBC eller NDICI CBC, de interne grænseoverskridende Interreg-programmer, hvori den eller de berørte medlemsstater deltager.

2.  Hvis der senest den 30. april 2024 stadig er eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer, som ikke er blevet forelagt Kommissionen, tildeles det samlede bidrag fra EFRU, jf. artikel 9, stk. 5, for de resterende år indtil 2027 til disse programmer, hvis bidraget ikke er blevet omfordelt til et andet eksternt grænseoverskridende Interreg-program også støttet gennem henholdsvis IPA III CBC eller NDICI CBC, de interne grænseoverskridende Interreg-programmer, hvori den eller de berørte medlemsstater deltager.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-støtten i stk. 1 svarende til årlige trancher, der endnu ikke er indgået forpligtelser for, eller årlige trancher, der er blevet forpligtet, men efterfølgende helt eller delvist frigjort inden for samme regnskabsår, og som ikke er blevet omfordelt til et andet eksternt grænseoverskridende Interreg-program, som også støttes under henholdsvis IPA III CBC eller NDICI CBC, til de interne grænseoverskridende Interreg-programmer, i hvilke den eller de pågældende medlemsstater deltager.

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-støtten i stk. 1 svarende til årlige trancher, der endnu ikke er indgået forpligtelser for, eller årlige trancher, der er blevet forpligtet, men efterfølgende helt eller delvist frigjort inden for samme regnskabsår, og som ikke er blevet omfordelt til et andet eksternt grænseoverskridende Interreg-program, som også støttes under henholdsvis IPA III CBC eller NDICI CBC, til de interne grænseoverskridende Interreg-programmer eller tværnationale samarbejdsprogrammer, i hvilke den eller de pågældende medlemsstater deltager.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medfinansieringssatsen for hvert Interreg-programmet må ikke være højere end 70 %, medmindre, for så vidt angår eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer eller Interreg-programmer under element 3, en højere procentsats er fastsat i henholdsvis forordning (EU) [IPA III], [NDICI] eller Rådets afgørelse (EU) [OCTP] eller en eventuel retsakt, der er vedtaget i henhold hertil.

1. Medfinansieringssatsen for hvert Interreg-programmet må ikke være højere end 75 %, medmindre, for så vidt angår eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer eller Interreg-programmer under element 3, en højere procentsats er fastsat i henholdsvis forordning (EU) [IPA III], [NDICI] eller Rådets afgørelse (EU) [OCTP] eller en eventuel retsakt, der er vedtaget i henhold hertil.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e a)  fremme af interkulturel dialog på tværs af grænserne gennem kultur- og uddannelsessamarbejdsprojekter, samskabelser, udveksling af personer og social debat samt støtte til bevarelse og forvaltning af fælles kulturarv og sproglig arv

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  inden for rammerne af Interreg-programmer under element 1 og 2B:

a)  inden for rammerne af Interreg-programmer under element 1 og 2:

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  styrkelse af effektiv offentlig forvaltning gennem fremme af retsligt og administrativt samarbejde og samarbejde mellem borgere og institutioner, navnlig med henblik på at løse juridiske og andre hindringer i grænseregioner

ii)  styrkelse af effektiv offentlig forvaltning gennem fremme af retsligt og administrativt samarbejde og samarbejde mellem borgere, civilsamfundsaktører og institutioner, navnlig med henblik på at løse juridiske og andre hindringer i grænseregioner

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra a – nr ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  styrkelse af EU's sikkerhed, herunder militær mobilitet

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer og Interreg-programmer under element 2 og 3 støttet af Interreg-fondene ud over litra a) og b): opbygning af gensidig tillid, navnlig gennem tilskyndelse til mellemfolkelige tiltag, fremme af bæredygtigt demokrati og støtte til aktører i civilsamfundet og til deres rolle i reformprocesser og demokratiske overgangsprocesser.

c)  under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer og Interreg-programmer under element 2 og 3 støttet af Interreg-fondene ud over litra a) og b): opbygning af gensidig tillid og fremme af forsoning, navnlig gennem tilskyndelse til mellemfolkelige tiltag, fremme af bæredygtigt demokrati og støtte til uafhængige medier og aktører i civilsamfundet og til deres rolle i reformprocesser og demokratiske overgangsprocesser.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa", især gennem aktioner vedrørende grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration, herunder beskyttelse af migranter.

5.  Under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa", især gennem aktioner vedrørende grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration, herunder beskyttelse af migranter. Når der anvendes midler fra de eksterne finansieringsinstrumenter til at støtte Interreg-programmer, finder de mål, der gælder for de relevante instrumenter, og som er specificeret i de respektive [IPA], [NDICI] og [OCTP] -forordninger, også anvendelse.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) gennemføres ved hjælp af Interreg-programmer under delt forvaltning med undtagelse af element 3, som kan gennemføres i sin helhed eller delvist under indirekte forvaltning, og element 5, som skal gennemføres under direkte eller indirekte forvaltning.

1.  Målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) gennemføres ved hjælp af Interreg-programmer under delt forvaltning med undtagelse af element 3, som kan gennemføres i sin helhed eller delvist under indirekte forvaltning.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et Interreg-program, der omfatter støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, skal imidlertid forelægges af den medlemsstat, der er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, senest seks måneder efter Kommissionens vedtagelse af det pågældende strategiske programmeringsdokument i henhold til artikel 10, stk. 1, eller, hvis det er påkrævet, i henhold til den pågældende basisretsakt for et eller flere af disse af Unionens instrumenter.

Et Interreg-program, der omfatter støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, skal imidlertid forelægges af den medlemsstat, der er vært for den fremtidige forvaltningsmyndighed, senest ni måneder efter Kommissionens vedtagelse af det pågældende strategiske programmeringsdokument i henhold til artikel 10, stk. 1, eller, hvis det er påkrævet, i henhold til den pågældende basisretsakt for et eller flere af disse af Unionens instrumenter.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver prioritet skal svare til en enkelt politisk målsætning eller, hvis det er relevant, en eller begge Interreg-specifikke målsætninger eller til teknisk bistand. En prioritet svarende til en enkelt politisk målsætning eller, hvis det er relevant, en eller begge Interreg-specifikke målsætninger skal bestå af en eller flere specifikke målsætninger. Mere end én prioritet kan svare til samme politiske eller Interreg-specifikke målsætning.

Hver prioritet skal svare til en enkelt politisk målsætning eller, hvis det er relevant, en eller begge Interreg-specifikke målsætninger eller til teknisk bistand. En prioritet svarende til en enkelt politisk målsætning eller, hvis det er relevant, en eller begge Interreg-specifikke målsætninger skal bestå af en eller flere specifikke målsætninger. Mere end én prioritet kan svare til samme politiske eller Interreg-specifikke målsætning. Når der anvendes midler fra de eksterne finansieringsinstrumenter til at støtte Interreg-programmer, finder de prioriteter, der gælder for de relevante instrumenter, og som er specificeret i de respektive [IPA], [NDICI] og [OCTP] -forordninger, også anvendelse.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fastlægge proceduren for oprettelse af det fælles sekretariat

b)  fastlægge proceduren for oprettelse af det fælles sekretariat og, hvis det er relevant, understøttende forvaltningsstrukturer i medlemsstaterne eller i tredjelande

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på udvælgelsen af operationer skal overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget opstille og anvende kriterier og procedurer, der er ikke-diskriminerende og gennemsigtige, sikrer ligestilling mellem kønnene og tager hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og princippet om bæredygtig udvikling og til Unionens politik på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF.

Med henblik på udvælgelsen af operationer skal overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget opstille og anvende kriterier og procedurer, der er ikke-diskriminerende og gennemsigtige, sikrer ligestilling mellem kønnene og tager hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og princippet om bæredygtig udvikling og til Unionens politik på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

j a)  sikre, at de udvalgte operationer anvender kriterier og procedurer, der er ikke-diskriminerende, sikrer ligestilling mellem kønnene og tager hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og princippet om bæredygtig udvikling og til Den Europæiske Unions politik på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En Interreg-operation kan gennemføres i et enkelt land, hvis virkningerne og fordelene for programområdet er udpeget i ansøgningen om operationen.

2.  En Interreg-operation kan gennemføres i et enkelt land, hvis de grænseoverskridende eller tværnationale virkninger og fordele for programområdet er udpeget i ansøgningen om operationen.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For Interreg-operationer under Interreg-programmer under element 3 kræves det, at partnere fra regioner i den yderste periferi og tredjelande, partnerlande eller OLT'er kun skal samarbejde inden for tre af de fire dimensioner, der er anført i første afsnit.

For Interreg-operationer under Interreg-programmer under element 3 og eksterne grænseoverskridende programmer kræves det, at partnere fra regioner i den yderste periferi og tredjelande, partnerlande eller OLT'er kun skal samarbejde inden for tre af de fire dimensioner, der er anført i første afsnit.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Støttemodtageren for en fond for mindre projekter skal være en grænseoverskridende retlig enhed eller en EGTS.

2.  Støttemodtageren for en fond for mindre projekter skal være en grænseoverskridende retlig enhed, en EU-region, en EGTS eller en forvaltningsmyndighed eller en eksisterende institution i et land i overensstemmelse med en aftale mellem lande eller regioner, der deltager i programmet.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

programmets regler for projektansøgning og -gennemførelse

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med forbehold af reglerne om støtteberettigelse i artikel [57-62] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], artikel [4 og 6] i forordning (EU) [ny EFRU] eller nærværende kapitel, herunder i retsakter vedtaget i henhold hertil, vedtager de deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er ved en fælles afgørelse truffet i overvågningsudvalget kun supplerende regler om udgifters støtteberettigelse for Interreg-programmet om udgiftskategorier, der ikke er omfattet af disse bestemmelser. Disse supplerende regler dækker programområdet som helhed.

Med forbehold af reglerne om støtteberettigelse i artikel [57-62] i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], artikel [4 og 6] i forordning (EU) [ny EFRU], artikel [10] i forordning (EU)[IPA], artikel [27] i forordning (EU) [NDICI] eller nærværende kapitel, herunder i retsakter vedtaget i henhold hertil, vedtager de deltagende medlemsstater og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er ved en fælles afgørelse truffet i overvågningsudvalget kun supplerende regler om udgifters støtteberettigelse for Interreg-programmet om udgiftskategorier, der ikke er omfattet af disse bestemmelser. Disse supplerende regler dækker programområdet som helhed.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis et Interreg-program udvælger operationer på grundlag af forslagsindkaldelser, skal disse supplerende bestemmelser dog vedtages før den første indkaldelse af forslag offentliggøres. I alle andre tilfælde vedtages disse supplerende bestemmelser før de første operationer udvælges.

Hvis et Interreg-program udvælger operationer på grundlag af forslagsindkaldelser, skal disse supplerende bestemmelser dog vedtages før hver indkaldelse af forslag offentliggøres. I alle andre tilfælde vedtages disse supplerende bestemmelser før de første operationer udvælges.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvad angår et Interreg-program under element 2B eller under element 1, hvor sidstnævnte omfatter lange grænser med heterogene udviklingsudfordringer og -behov, kan medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interreg-program, definere delprogramområder.

5.  Hvad angår et Interreg-program under element 1, hvor det sidstnævnte omfatter lange grænser med heterogene udviklingsudfordringer og -behov, kan medlemsstaterne og, hvis det er relevant, tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i et Interreg-program, definere delprogramområder.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Hvis forvaltningsmyndigheden ikke foretager verifikation i henhold til artikel 68, stk. 1, litra a), i forordning (EU) (ny forordning om fælles bestemmelser) for hele programområdet, udpeger hver medlemsstat det organ eller den person, der er ansvarlig for gennemførelsen af denne kontrol, for så vidt angår støttemodtagere på dens område.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

Referencer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

11.6.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Fabio Massimo Castaldo

10.7.2018

Behandling i udvalg

8.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

4

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVAG

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

5

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  undlod at stemme

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (22.11.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Ordfører for udtalelse(*): Eleni Theocharous(*)  Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med det europæiske territoriale samarbejde (Interreg) er at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og tredjelande, partnerlande eller oversøiske lande og territorier. Det forventes, at den nye foreslåede forordning for perioden 2021-2027 vil forenkle samarbejdet ud over Unionens grænser. Parallelt hermed har EU's fremtidige eksterne finansieringsinstrumenter (herunder NDICI og OCTP) til formål at fastsætte klare regler for overførsel af en del af deres ressourcer til Interreg-programmerne.

Udviklingsudvalgets ordfører er af den opfattelse, at udvalgets interesse ligger i at sikre, at tredjelande og oversøiske lande og territorier kan deltage effektivt i Interreg-programmerne. Der bør tages fuldt ud hensyn til de oversøiske landes og territoriers særlige udfordringer og behov ved udformningen af programmerne.

Ordføreren vil gerne understrege det bidrag, Interreg kan yde med hensyn til gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling og opfyldelsen af klimamålene. Endvidere bør den udviklingsvenlige politikkohærens respekteres fuldt ud, da det for at nå målene for bæredygtig udvikling er afgørende, at der er sammenhæng på tværs af alle EU-politikker.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til artikel 208, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at støtte en harmonisk udvikling af Unionens område på forskellige planer bør EFRU støtte det grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, maritimt samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og interregionalt samarbejde under målet om europæiske territorialt samarbejde (Interreg).

(3)  For at støtte en harmonisk udvikling af Unionens område på forskellige planer bør EFRU støtte det grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, maritimt samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og interregionalt samarbejde under målet om europæiske territorialt samarbejde (Interreg). Der bør tages hensyn til principperne om flerniveaustyring og partnerskab, og stedbaserede tilgange såvel som princippet om ikke-diskrimination bør styrkes.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  De forskellige komponenter i Interreg bør bidrage til at opfylde de mål for bæredygtig udvikling, der er beskrevet i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i september 2015.

Begrundelse

Det bør i betragtningerne anføres, at Interreg bidrager til målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3 b)  Interreg bør endvidere bidrage til at opfylde andre internationale forpligtelser såsom Parisaftalen om klimaændringer (COP 21). For at afspejle betydningen af at bekæmpe klimaændringer vil Interreg bidrage til at mainstreame klimaindsatsen og til at nå det overordnede mål om, at 25 % af udgifterne i Unionens budget skal bidrage til at opfylde klimamålene.

Begrundelse

Betragtningerne bør også indeholde en henvisning til Parisaftalen, da Interreg bør bidrage til EU's klimaændringsmål.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at takle de i fællesskab udpegede udfordringer i grænseregioner og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner"23 ("meddelelsen om grænseregioner"). Den grænseoverskridende komponent bør følgelig begrænses til samarbejde om landegrænser, og samarbejde på tværs af søgrænser bør integreres i den tværnationale komponent.

(4)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at takle de i fællesskab udpegede udfordringer i grænseregioner og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner"23 ("meddelelsen om grænseregioner"). Den grænseoverskridende komponent bør følgelig støtte samarbejde om land- eller søgrænseregioner.

_________________

_________________

23Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final af 20.9.2017).

23Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final af 20.9.2017).

Begrundelse

Det bidrager ikke til forenkling og øget brugervenlighed at inddrage samarbejde om søgrænser i et ny indsatsområde for Interreg.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Komponenten vedrørende tværnationalt samarbejde og maritime samarbejde bør tage sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af aktioner, som bidrager til integreret territorial udvikling i tilknytning til Unionens samhørighedspolitiske prioriteter og bør også omfatte maritimt grænseoverskridende samarbejde. Det tværnationale samarbejde bør dække større områder på fastlandet i Unionen, hvorimod det maritime samarbejde bør omfatte områder omkring havområder og integrere det grænseoverskridende samarbejde om søgrænser i programmeringsperioden 2014-2020. Den fortsatte gennemførelse af maritimt grænseoverskridende samarbejde, der tidligere er truffet beslutning om, inden for rammerne af et større samarbejde på det maritime område bør gives maksimal fleksibilitet, navnlig ved at definere det dækkede område, de særlige mål for et sådant samarbejde, kravene til et projektpartnerskab og etablering af delprogrammer og særlige styringsudvalg.

(6)  Komponenten vedrørende tværnationalt samarbejde og maritime samarbejde bør tage sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af aktioner, som bidrager til integreret territorial udvikling i tilknytning til Unionens samhørighedspolitiske prioriteter. Det tværnationale samarbejde bør dække større områder på fastlandet i Unionen, hvorimod det maritime samarbejde bør omfatte områder omkring havområder. Den fortsatte gennemførelse af maritimt grænseoverskridende samarbejde, der tidligere er truffet beslutning om, inden for rammerne af et større samarbejde på det maritime område bør gives maksimal fleksibilitet, navnlig ved at definere det dækkede område, de særlige mål for et sådant samarbejde, kravene til et projektpartnerskab og etablering af delprogrammer og særlige styringsudvalg.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På grundlag af erfaringerne med grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde i programmeringsperioden 2014-2020 i regionerne i den yderste periferi, hvor kombinationen af begge komponenter i et enkelt program for hvert samarbejdsområde ikke har medført tilstrækkelige forenkling for programmyndigheder og støttemodtagere, bør der oprettes en specifik komponent vedrørende regioner i den yderste periferi for at sætte regioner i den yderste periferi i stand til at samarbejde med deres nabolande og -områder på den mest effektive og enkle måde.

(7)  På grundlag af erfaringerne med grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde i programmeringsperioden 2014-2020 i regionerne i den yderste periferi, hvor kombinationen af begge komponenter i et enkelt program for hvert samarbejdsområde ikke har medført tilstrækkelig forenkling for programmyndigheder og støttemodtagere, bør der oprettes en specifik komponent vedrørende regioner i den yderste periferi for at sætte regioner i den yderste periferi i stand til at samarbejde med tredjelande og oversøiske lande og territorier (OLT'er) på den mest effektive og enkle måde ud fra deres særlige behov og egenskaber.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  På grundlag erfaringerne med de interregionale samarbejdsprogrammer under Interreg og manglen på et sådant samarbejde inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i programmeringsperioden 2014-2020 bør komponenten vedrørende interregionalt samarbejde i højere grad fokusere på at styrke samhørighedspolitikkens effektivitet. Denne komponent bør derfor begrænses til to programmer, et for at gøre det muligt at opnå alle former for erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning til programmer under begge mål og at fremme europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS), der er oprettet eller skal oprettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/200624, og et for at forbedre analysen af udviklingstendenser. Projektbaseret samarbejde i hele Unionen bør integreres i den nye komponent vedrørende interregionale innovationsinvesteringer og knyttes tæt til gennemførelsen af Kommissionens meddelelse "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier til robust, inklusiv og bæredygtig vækst"25, navnlig for at støtte tematiske platforme for intelligent specialisering på områder såsom energi, industriel modernisering eller landbrugsfødevarer. Endelig bør integreret territorial udvikling med fokus på funktionelle byområder eller byområder være koncentreret inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og et ledsagende instrument, det "europæiske initiativ for byområder". De to programmer under komponenten vedrørende interregionalt samarbejde bør omfatte hele Unionen og bør også være åbne for tredjelandes deltagelse.

(8)  På grundlag erfaringerne med de interregionale samarbejdsprogrammer under Interreg og manglen på et sådant samarbejde inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i programmeringsperioden 2014-2020 bør komponenten vedrørende interregionalt samarbejde i højere grad fokusere på at styrke samhørighedspolitikkens effektivitet. Denne komponent bør derfor begrænses til to programmer, et for at gøre det muligt at opnå alle former for erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning til programmer under begge mål og at fremme europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS), der er oprettet eller skal oprettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/200624, og et for at forbedre analysen af udviklingstendenser. Projektbaseret samarbejde i hele Unionen bør integreres i den nye komponent vedrørende interregionale innovationsinvesteringer og knyttes tæt til gennemførelsen af Kommissionens meddelelse "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier til robust, inklusiv og bæredygtig vækst"25, navnlig for at støtte tematiske platforme for intelligent specialisering på områder såsom vedvarende energi, den cirkulære økonomi, industriel modernisering, agroøkologisk landbrug eller landbrugsfødevarer. Endelig bør integreret territorial udvikling med fokus på funktionelle byområder eller byområder være koncentreret inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og et ledsagende instrument, det "europæiske initiativ for byområder". De to programmer under komponenten vedrørende interregionalt samarbejde bør omfatte hele Unionen og bør også være åbne for OLT'ers og tredjelandes deltagelse.

__________________

__________________

24Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19).

24Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19).

25Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier for robust, inklusiv og bæredygtig vækst" (COM(2017) 376 af 18. juli 2017.

25Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier for robust, inklusiv og bæredygtig vækst" (COM(2017) 376 af 18. juli 2017.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  IPA III-bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå IPA-støttemodtagerne med at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikke-diskrimination. IPA-Bistanden bør fortsat støtte deres bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. IPA-bistanden bør desuden også omhandle sikkerhed, migration og grænseforvaltning, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af grænsekontrollen og fælles bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration og smugling af migranter.

(11)  IPA III-bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå IPA-støttemodtagerne med at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem mænd og kvinder, tolerance, social inddragelse og ikke-diskrimination. IPA-Bistanden bør fortsat støtte deres bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. IPA-bistanden bør desuden også omhandle sikkerhed, migration og grænseforvaltning, sikring af sikker adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af grænsekontrollen og fælles bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration, smugling af migranter og menneskehandel.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Hvad angår NDICI-bistanden, bør Unionen udvikle særlige forbindelser med sine nabolande med henblik på at skabe et område med velstand og godt naboskab, der bygger på Unionens værdier og er kendetegnet ved tætte og fredelige forbindelser baseret på samarbejde. Denne forordning og NDICI bør derfor støtte de interne og eksterne aspekter af relevante makroregionale strategier. Disse initiativer er strategisk vigtige og udgør betydningsfulde politiske rammer for uddybningen af forbindelser med og mellem partnerlandene på grundlag af principperne om gensidig ansvarlighed, fælles ejerskab og delt ansvar.

(12) Hvad angår NDICI-bistanden, bør Unionen udvikle særlige forbindelser med sine nabolande med henblik på at skabe et område med velstand og godt naboskab, der bygger på Unionens værdier og er kendetegnet ved tætte og fredelige forbindelser baseret på samarbejde. Denne forordning og NDICI bør derfor støtte de interne og eksterne aspekter af relevante makroregionale strategier med det hovedformål at udrydde fattigdom og bidrage til bæredygtig udvikling. Disse initiativer er strategisk vigtige og udgør betydningsfulde politiske rammer for uddybningen af forbindelser med og mellem partnerlandene på grundlag af principperne om gensidig ansvarlighed, fælles ejerskab og delt ansvar.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Udviklingen af synergier med Unionens programmer for eksterne aktiviteter og udvikling bør endvidere bidrage til at sikre den størst mulige virkning, samtidig med at princippet om udviklingsvenlig politikkohærens opfyldes som omhandlet i artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). For at nå målene for bæredygtig udvikling er det afgørende, at der er sammenhæng på tværs af alle EU-politikker.

Begrundelse

Udviklingsvenlig politikkohærens er en traktatfæstet forpligtelse og bør nævnes i betragtningerne.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I betragtning af den særlige situation for regionerne i Unionens yderste periferi er det nødvendigt at vedtage foranstaltninger vedrørende de betingelser, hvorunder disse regioner kan få adgang til strukturfondene. Følgelig bør visse bestemmelser i denne forordning tilpasses til de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi for at forenkle og fremme samarbejdet med deres naboer, idet der tages hensyn til Kommissionens meddelelsen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"31.

(14)  I betragtning af den særlige situation for regionerne i Unionens yderste periferi er det nødvendigt at vedtage foranstaltninger vedrørende de betingelser, hvorunder disse regioner kan få adgang til strukturfondene. Følgelig bør visse bestemmelser i denne forordning tilpasses til de særlige forhold i regionerne i den yderste periferi for at forenkle og fremme deres samarbejde med tredjelande og OLT'er, idet der tages hensyn til Kommissionens meddelelse "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"31.

__________________

__________________

31Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017) 623 final af 24.10.2017.

31Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank – "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" (COM(2017) 623 final af 24.10.2017.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Forordningen giver mulighed for, at oversøiske lande og territorier (OLT'er) kan deltage i Interreg-programmerne. Der bør tages hensyn til OLT'ernes særlige egenskaber og udfordringer med henblik på at lette deres effektive adgang og deltagelse.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  I artikel 198-204 i del IV i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedrørende associeringen af de oversøiske lande og territorier er det fastsat, at formålet med associeringen er at fremme den økonomiske og sociale udvikling i disse lande og territorier og at oprette nære økonomiske forbindelser mellem disse og Unionen som helhed. I overensstemmelse med principperne i TEUF's præambel skal associeringen først og fremmest åbne mulighed for at tjene befolkningernes interesser i disse lande og territorier og øge deres velstand for herved at lede dem frem til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling, som de tilstræber.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 14 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14c)  Aktiviteter, der finansieres under de forskellige komponenter, bør fremme og sikre ligestilling mellem kønnene. Kønsdimensionen bør integreres i de forskellige Interreg-komponenter.

Begrundelse

Kønsdimensionens betydning bør styrkes i hele forordningen.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Denne forordning bør tilføje to Interreg-specifikke målsætninger; en for at støtte et Interreg-specifikt mål, som styrker den institutionelle kapacitet, forbedrer det retslige og administrative samarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af meddelelsen om grænseregioner, intensiverer samarbejdet mellem borgere og institutioner samt udviklingen og samordningen af makroregionale strategier og havområdestrategier, og en anden for at løse specifikke eksterne samarbejdsproblemer såsom sikkerhed, forvaltning af grænsepassage og indvandring.

(19)  Denne forordning bør tilføje to Interreg-specifikke målsætninger; en for at støtte et Interreg-specifikt mål, som styrker den institutionelle kapacitet, forbedrer det retslige og administrative samarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af meddelelsen om grænseregioner, intensiverer samarbejdet mellem borgere, civilsamfundsorganisationer, ikke-statslige aktører og institutioner samt udviklingen og samordningen af makroregionale strategier og havområdestrategier, og en anden for at løse specifikke eksterne samarbejdsproblemer såsom sikkerhed, forvaltning af grænsepassage og indvandring, adgang til international beskyttelse, udryddelse af fattigdom, klimaændringer samt katastrofeforebyggelse og -modstandsdygtighed.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Det er hensigtsmæssigt at fremme finansiel disciplin. Samtidig bør der i ordningerne for frigørelse af budgetmæssige forpligtelser tages hensyn til Interreg-programmernes kompleksitet og deres gennemførelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne forordning fastsættes der regler for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) med henblik på at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og henholdsvis tilgrænsende tredjelande, partnerlande, andre territorier eller oversøiske lande og territorier ("OLT'er").

1.  Ved denne forordning fastsættes der regler for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) med henblik på at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne inden for Unionen og mellem medlemsstaterne og henholdsvis tredjelande, partnerlande og oversøiske lande og territorier ("OLT'er"). Interreg bidrager til at opfylde de mål for bæredygtig udvikling, der er beskrevet i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne forordning indeholder også de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre en effektiv programmering, herunder teknisk bistand, overvågning, evaluering, kommunikation, støtteberettigelse, forvaltning og kontrol samt finansiel forvaltning af programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ("Interreg-programmer"), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU").

2.  Denne forordning indeholder også de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre en effektiv programmering, herunder teknisk bistand, gennemførelse, overvågning, evaluering, kommunikation, støtteberettigelse, forvaltning og kontrol samt finansiel forvaltning af programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ("Interreg-programmer"), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU").

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  "oversøiske lande og territorier (OLT'er)": de til en EU-medlemsstat knyttede oversøiske lande og territorier, som bestemmelserne i fjerde del af TEUF finder anvendelse på, og som er opført i bilag II hertil.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  internt grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende grænseregioner på land mellem to eller flere medlemsstater eller mellem tilgrænsende grænseregioner i mindst én medlemsstat og et eller flere tredjelande, der er opført i artikel 4, stk. 3, eller

a)  internt grænseoverskridende samarbejde mellem tilgrænsende land- eller søgrænseregioner i to eller flere medlemsstater eller mellem tilgrænsende landgrænseregioner i mindst én medlemsstat og et eller flere tredjelande, der er opført i artikel 4, stk. 3, eller

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  eksternt grænseoverskridende samarbejde mellem tilstødende grænseregioner i mindst én medlemsstat og en eller flere af følgende:

b)  eksternt grænseoverskridende samarbejde mellem tilstødende land- eller søgrænseregioner i mindst én medlemsstat og en eller flere af følgende:

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder, der omfatter nationale, regionale og lokale programpartnere i medlemsstater, tredjelande og partnerlande og i Grønland med henblik på at opnå større territorial integration ("element 2" hvis der kun henvises til tværnationalt samarbejde: "element 2A"; hvis der kun henvises til tværnationalt samarbejde: "element 2B")

2)  tværnationalt samarbejde og maritimt samarbejde hen over større tværnationale områder eller omkring havområder, der omfatter nationale, regionale og lokale programpartnere i medlemsstater, tredjelande og partnerlande og OLT'er med henblik på at opnå større territorial integration ("element 2" hvis der kun henvises til tværnationalt samarbejde: "element 2A"; hvis der kun henvises til tværnationalt samarbejde: "element 2B")

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  indbyrdes samarbejde mellem regioner i den yderste periferi og med deres tilgrænsende tredjelande eller partnerlande eller OLT'er, eller flere sådanne lande, for at lette deres regionale integration i deres naboskabsområde ("element 3")

3)  indbyrdes samarbejde mellem regioner i den yderste periferi og med tredjelande eller partnerlande eller OLT'er, eller flere sådanne lande, navnlig for at lette deres regionale integration ("element 3")

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  interregionalt samarbejde for at styrke effektiviteten af samhørighedspolitikken ("element 4") ved at fremme:

4)  interregionalt samarbejde for at styrke effektiviteten af samhørighedspolitikken ("element 4") ved bl.a. at fremme:

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udveksling af erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning i forbindelse med:

a)  udveksling af erfaringer, innovative tilgange, god praksis og kapacitetsopbygning i forbindelse med:

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Regioner ved søgrænser, som er forbundet i havet ved en fast forbindelse, skal også støttes under det grænseoverskridende samarbejde.

udgår

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I forbindelse med eksternt grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af IPA III eller NDICI, være NUTS 3-regioner i det pågældende partnerland eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder langs landegrænser mellem medlemsstater og partnerlande, der er støtteberettigede under IPA III eller NDICI.

4.  I forbindelse med eksternt grænseoverskridende samarbejde skal de regioner, der skal støttes af IPA III eller NDICI, være NUTS 3-regioner i det pågældende partnerland eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder langs alle grænser mellem medlemsstater og partnerlande, der er støtteberettigede under IPA III eller NDICI.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Grønland

b)  OLT'er

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Regioner, tredjelande eller partnerlande, der er opført på listen i stk. 2, skal være NUTS 2-områder eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder.

3.  Regioner, tredjelande, partnerlande eller OLT'er, der er opført på listen i stk. 2, skal være NUTS 2-områder, NUTS 3-områder, når det drejer sig om OLT'er, eller, i fraværet af NUTS-klassifikation, tilsvarende områder.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)   3,2 % (dvs. i alt 270 100 000 EUR) til samarbejdet i regioner i den yderste periferi (element 3)

c)  5 % til samarbejdet i regioner i den yderste periferi (element 3)

Begrundelse

På grund af de særlige behov og udfordringer, som regionerne i den yderste periferi har, bør det beløb, der er til rådighed under element 3, øges.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår et Interreg-program under element 2, som Kommissionen allerede har godkendt, ophører et partnerlands eller Grønlands deltagelse, hvis en af situationerne i stk. 3, første afsnit, litra a) og b), optræder.

Hvad angår et Interreg-program under element 2, som Kommissionen allerede har godkendt, ophører et partnerlands eller et OLT's deltagelse, eller reduceres tildelingen, hvis en af situationerne i stk. 3, første afsnit, litra a) og b), optræder.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at hele Interreg-programmet ophører, især i tilfælde, hvor de vigtigste fælles udfordringer på udviklingsområdet næppe kan opnås uden deltagelse af partnerlandet eller Grønland

a)  at hele Interreg-programmet ophører, især i tilfælde, hvor de vigtigste fælles udfordringer på udviklingsområdet næppe kan opnås uden deltagelse af partnerlandet eller OLT'erne

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at Interreg-programmet fortsætter uden deltagelse af det pågældende partnerland eller Grønland.

c)  at Interreg-programmet fortsætter uden deltagelse af det pågældende partnerland eller OLT'erne.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis et tredjeland eller et partnerland, der bidrager til et Interreg-program med nationale ressourcer, som ikke udgør den nationale medfinansiering af støtte fra EFRU eller fra et eksternt finansieringsinstrument, reducerer dette bidrag under gennemførelsen af Interreg-programmet, enten generelt eller med hensyn til fælles operationer, der allerede er udvalgt, og som har modtaget dokumentet i henhold til artikel 22, stk. 6, skal den eller de deltagende medlemsstater anmode om, at en af mulighederne i stk. 4, andet afsnit, finder anvendelse.

6.  Hvis et tredjeland, et partnerland eller et OLT, der bidrager til et Interreg-program med nationale ressourcer, som ikke udgør den nationale medfinansiering af støtte fra EFRU eller fra et eksternt finansieringsinstrument, reducerer dette bidrag under gennemførelsen af Interreg-programmet, enten generelt eller med hensyn til fælles operationer, der allerede er udvalgt, og som har modtaget dokumentet i henhold til artikel 22, stk. 6, skal den eller de deltagende medlemsstater anmode om, at en af mulighederne i stk. 4, andet afsnit, finder anvendelse.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over de specifikke målsætninger for EFRU som fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. [ny EFRU] kan EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til at nå de specifikke målsætninger under PO 4 som følger:

3.  Ud over de specifikke målsætninger for EFRU som fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. [ny EFRU] bidrager EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også til at nå de specifikke målsætninger under PO 4 som følger:

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forbedring af arbejdsmarkedernes effektivitet og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet på tværs af grænserne

a)  forbedring af arbejdsmarkedernes effektivitet og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet på tværs af grænserne, navnlig for unge

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)   fremme af social integration og bekæmpelse af fattigdom, herunder ved at fremme lige muligheder og bekæmpe forskelsbehandling på tværs af grænserne.

e)   fremme af social integration, respekt for mindretals rettigheder og bekæmpelse af fattigdom, herunder ved at fremme lige muligheder, fremme ligestilling mellem kønnene, bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på tværs af grænserne og støtte marginaliserede samfund.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  styrkelse af effektiv offentlig forvaltning gennem fremme af retsligt og administrativt samarbejde og samarbejde mellem borgere og institutioner, navnlig med henblik på at løse juridiske og andre hindringer i grænseregioner

ii)  styrkelse af effektiv offentlig forvaltning gennem fremme af retsligt og administrativt samarbejde og samarbejde mellem borgere, aktører i civilsamfundet og institutioner, navnlig med henblik på at løse juridiske og andre hindringer i grænseregioner

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  inden for rammerne af Interreg-programmer under element 1, 2 og 3: styrkelse af institutionel kapacitet hos offentlige myndigheder og interesserede parter til at gennemføre makroregionale strategier og havområdestrategier

b)  inden for rammerne af Interreg-programmer under element 1, 2 og 3: styrkelse af institutionel kapacitet hos offentlige myndigheder og interesserede parter til på effektiv vis at gennemføre makroregionale strategier og havområdestrategier

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer og Interreg-programmer under element 2 og 3 støttet af Interreg-fondene ud over litra a) og b): opbygning af gensidig tillid, navnlig gennem tilskyndelse til mellemfolkelige tiltag, fremme af bæredygtigt demokrati og støtte til aktører i civilsamfundet og til deres rolle i reformprocesser og demokratiske overgangsprocesser.

c)  under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer og Interreg-programmer under element 2 og 3 støttet af Interreg-fondene ud over litra a) og b): opbygning af gensidig tillid, navnlig gennem tilskyndelse til mellemfolkelige tiltag, fremme af bæredygtigt demokrati og fremme af grundlæggende rettigheder og friheder i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter for grundlæggende rettigheder og støtte til civilsamfundsorganisationer og ikke-statslige aktører, herunder NGO'er, kirker og religiøse samfund og foreninger, tænketanke og andre sociale grupper og til deres rolle i modstandsdygtighed, fredsopbygning, forsoning, reformprocesser og demokratiske overgangsprocesser samt fremme af god regeringsførelse, herunder bekæmpelse af korruption.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa", især gennem aktioner vedrørende grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration, herunder beskyttelse af migranter.

5.  Under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa", især gennem aktioner vedrørende grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration under fuld efterlevelse af retsstatsprincippet, herunder beskyttelse af og overholdelse af menneskerettighederne for migranter.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) gennemføres ved hjælp af Interreg-programmer under delt forvaltning med undtagelse af element 3, som kan gennemføres i sin helhed eller delvist under indirekte forvaltning, og element 5, som skal gennemføres under direkte eller indirekte forvaltning.

1.  Målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg) gennemføres ved hjælp af Interreg-programmer under delt forvaltning med undtagelse af element 3, som kan gennemføres i sin helhed eller delvist under indirekte forvaltning efter høring af de relevante interessenter, og element 5, som skal gennemføres under direkte eller indirekte forvaltning.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert Interreg-program skal opstille en fælles strategi for programmets bidrag til de politiske målsætninger, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], de Interreg-specifikke målsætninger i artikel 14, stk. 4 og 5, i nærværende forordning og meddelelsen om resultaterne.

1.  Hvert Interreg-program skal opstille en fælles strategi for programmets bidrag til de politiske målsætninger, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], de Interreg-specifikke målsætninger i artikel 14, stk. 4 og 5, i nærværende forordning og meddelelsen om resultaterne. Strategien skal endvidere udtrykkeligt vise, hvordan programmet vil bidrage til at opfylde målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  forskelle i de institutionelle, strategiske og retlige rammer

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib)  miljømæssige udfordringer

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  fælles investeringsbehov og komplementaritet med andre former for støtte

ii)  fælles investeringsbehov og komplementaritet med andre former for støtte og de mulige synergier, der kan opnås

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  erfaringer fra tidligere

iii)  erfaringer fra tidligere, og hvordan der er taget hensyn til disse i programmet

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  outputindikatorer og resultatindikatorer med tilsvarende delmål og mål

ii)  intelligente indikatorer og resultatindikatorer opdelt efter køn med tilsvarende udgangspunkter, delmål og mål

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  de vigtigste målgrupper

iii)  programmets vigtigste målgrupper og slutmodtagere, herunder de mest sårbare grupper

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  en metodologi, der beskriver, hvordan programmet vil bidrage til at opfylde målene for bæredygtig udvikling

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  den påtænkte tilgang til kommunikation og synlighed for Interreg-programmet gennem definition af dets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, sociale medier, det planlagte budget og relevante indikatorer for overvågning og evaluering.

i)  den påtænkte tilgang til kommunikation og synlighed for Interreg-programmet gennem definition af dets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, sociale medier, det planlagte budget og relevante indikatorer for overvågning og evaluering. Når Interreg-programmet samfinansieres af andre eksterne finansieringsinstrumenter, skal synlighedsstrategien overholde de krav til synlighed, som er fastsat i disse instrumenter.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  en ramme for risikoforvaltning, som skal omfatte de potentielle risici, der kan have en negativ indvirkning på gennemførelsen af programmet og opnåelsen af resultaterne, samt de relevante afbødende foranstaltninger.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 5 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  for Interreg-programmer under element 2, der støttes af OCTP, opdelt pr. finansieringsinstrument ("EFRU" og "OCTP Grønland");

iii)  for Interreg-programmer under element 2, der støttes af OCTP, opdelt pr. finansieringsinstrument ("EFRU" og "OCTP")

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på udvælgelsen af operationer skal overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget opstille og anvende kriterier og procedurer, der er ikke-diskriminerende og gennemsigtige, sikrer ligestilling mellem kønnene og tager hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og princippet om bæredygtig udvikling og til Unionens politik på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF.

Med henblik på udvælgelsen af operationer skal overvågningsudvalget eller, hvis det er relevant, styringsudvalget opstille og anvende kriterier og procedurer, der er offentlige, objektive ikke-diskriminerende og gennemsigtige, sikrer ligestilling mellem mænd og kvinder og tager hensyn til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og princippet om bæredygtig udvikling og til Unionens politik og lovgivning på miljøområdet i overensstemmelse med artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kriterierne og procedurerne skal sikre prioriteringen af de operationer, der skal udvælges, med henblik på at maksimere bidraget fra EU-midlerne til opfyldelsen af Interreg-programmets målsætninger og at gennemføre samarbejdsdimensionen af operationerne under Interreg-programmerne, jf. artikel 23, stk. 1 og 4.

Kriterierne og procedurerne skal sikre prioriteringen af de operationer, der skal udvælges, med henblik på at maksimere bidraget fra EU-midlerne til opfyldelsen af Interreg-programmets målsætninger, at gennemføre samarbejdsdimensionen af operationerne under Interreg-programmerne, jf. artikel 23, stk. 1 og 4, og at opfylde målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  sikre, at de udvalgte operationer bidrager effektivt til at opfylde 2030-dagsordenens mål og delmål

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  sikre, at de udvalgte operationer ikke er i strid med de tilsvarende strategier, der er fastsat i henhold til artikel 10, stk. 1, eller fastsat for et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter

b)  sikre, at de udvalgte operationer ikke er i strid med de tilsvarende strategier, der er fastsat i henhold til artikel 10, stk. 1, eller fastsat for et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, og at de desuden supplerer de strategier, med hvilke de skaber positive synergier

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For Interreg-operationer under Interreg-programmer under element 3 kræves det, at partnere fra regioner i den yderste periferi og tredjelande, partnerlande eller OLT'er kun skal samarbejde inden for tre af de fire dimensioner, der er anført i første afsnit.

For Interreg-operationer under Interreg-programmer under element 3 kræves det, at partnere fra regioner i den yderste periferi og tredjelande, partnerlande eller OLT'er kun skal samarbejde inden for to af de fire dimensioner, der er anført i første afsnit.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bidraget fra EFRU eller, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrument til en fond for mindre projekter inden for rammerne af et Interreg-program, må ikke overstige 20 000 000 EUR eller 15 % af den samlede tildeling til Interreg-programmet, alt efter hvad der er lavest.

Bidraget fra EFRU eller, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrument til en fond for mindre projekter inden for rammerne af et Interreg-program, må ikke overstige 20 % af den samlede tildeling til Interreg-programmet.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Overvågningsudvalget mødes mindst en gang om året og behandler alle spørgsmål, der påvirker programmets fremskridt med hensyn til at opfylde målsætningerne.

5.  Overvågningsudvalget mødes mindst to gange om året og behandler alle spørgsmål, der påvirker programmets fremskridt med hensyn til at opfylde målsætningerne.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fremskridt med hensyn til gennemførelsen af programmet og opnåelse af Interreg-programmets delmål og mål

a)  fremskridt med hensyn til gennemførelsen af programmet og opnåelse af Interreg-programmets delmål og mål, herunder bidrag til opfyldelsen af 2030-dagsordenens mål

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for offentlige institutioner og støttemodtagere, hvis det er relevant.

g)  fremskridt med hensyn til opbygningen af administrativ kapacitet for offentlige institutioner og støttemodtagere, hvis det er relevant og foreslår om nødvendigt yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af hvert Interreg-program. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af det pågældende Interreg-program.

1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af hvert Interreg-program. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi samt af holdbarheden af dets resultater med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af det pågældende Interreg-program.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Når Interreg-programmet samfinansieres af andre eksterne finansieringsinstrumenter, skal programmet sikre synlighed af denne finansiering i overensstemmelse med de relevante instrumenter.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  2021: 1%;

a)  2021: 2%;

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  2022: 1%;

b)  2022: 2%;

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  2023: 1%;

c)  2023: 2%;

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  2024: 1%;

d)  2024: 1,5%;

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50 a

 

Frigørelser

 

Uanset artikel 99, stk. 1, i forordning (EU).../... [den nye forordning om fælles bestemmelser] frigør Kommissionen ethvert beløb i et Interreg-program, som ikke er blevet brugt til forfinansiering i overensstemmelse med artikel 49, eller som der ikke er blevet indgivet en betalingsanmodning om senest den 26. december i det tredje kalenderår efter året for indgåelsen af budgetforpligtelserne for årene 2021-2026. 

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Interreg-programmer under element 2 og 4, der kombinerer bidrag fra EFRU og fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, gennemføres ved delt forvaltning, både i medlemsstaterne og i et eventuelt deltagende tredjeland eller partnerland eller, hvad angår element 3, i et eventuelt OLT, uanset om det pågældende OLT modtager støtte under en eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller ej.

2.  Interreg-programmer under element 2 og 4, der kombinerer bidrag fra EFRU og fra et eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter, gennemføres ved delt forvaltning, både i medlemsstaterne og i et eventuelt deltagende tredjeland, partnerland eller OLT eller, hvad angår element 3, i et eventuelt OLT, uanset om det pågældende OLT modtager støtte under en eller flere af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter eller ej.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

Referencer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

11.6.2018

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Eleni Theocharous

10.8.2018

Behandling i udvalg

8.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ana Miranda

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

VERTS/ALE

Ana Miranda

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (21.11.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Ordfører for udtalelse: Arndt Kohn

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør fastsættes objektive kriterier for udpegelse af støtteberettigede regioner og områder. Med henblik herpå bør fastlæggelsen af de støtteberettigede regioner og områder på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200326.

(9)  Der bør fastsættes objektive og gennemsigtige kriterier for udpegelse af støtteberettigede regioner og områder. Med henblik herpå bør fastlæggelsen af de støtteberettigede regioner og områder på EU-plan baseres på det fælles klassifikationssystem for regioner, der er fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200326.

_________________

_________________

26Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Det fremtidige mål for europæisk territorialt samarbejde (Interreg) bør i tilstrækkelig grad tage hensyn til og om nødvendigt yde finansiel støtte til de regioner, der vil blive hårdest ramt af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, navnlig de regioner, der bliver grænseregioner (ved sø- og landegrænser).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Denne forordning bør tilføje to Interreg-specifikke målsætninger; en for at støtte et Interreg-specifikt mål, som styrker den institutionelle kapacitet, forbedrer det retslige og administrative samarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af meddelelsen om grænseregioner, intensiverer samarbejdet mellem borgere og institutioner samt udviklingen og samordningen af makroregionale strategier og havområdestrategier, og en anden for at løse specifikke eksterne samarbejdsproblemer såsom sikkerhed, forvaltning af grænsepassage og indvandring.

(19)  Denne forordning bør tilføje én Interreg-specifik målsætning for at støtte et Interreg-specifikt mål, som styrker den institutionelle kapacitet, forbedrer det retslige og administrative samarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af meddelelsen om grænseregioner, intensiverer samarbejdet mellem borgere og institutioner samt udviklingen og samordningen af makroregionale strategier og havområdestrategier.

Begrundelse

Selv om denne målsætning er vigtig, er det vanskeligt at bringe den i overensstemmelse med de samhørighedspolitiske mål, som Interreg-programmet er baseret på, og den bør udgå af hensyn til en sammenhængende politik. Denne yderligere målsætning kunne skabe et forkert indtryk af Interregs forventninger på dette område. Dertil kommer, at andre fonde og budgetposter i FFR allerede tager fat på den brede vifte af emner, der er opført under dette mål.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Bestemmelser om udarbejdelse, vedtagelse og ændring af Interreg-programmerne samt territorial udvikling, om udvælgelsen af operationer, om overvågning og evaluering, om programmyndighederne, om revisioner af operationer og om gennemsigtighed og kommunikation bør tilpasses de særlige forhold, der gælder for Interreg-programmerne set i forhold til de bestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

(21)  Bestemmelser om udarbejdelse, vedtagelse og ændring af Interreg-programmerne samt territorial udvikling, om udvælgelsen af operationer, om overvågning og evaluering, om programmyndighederne, om revisioner af operationer og om gennemsigtighed og kommunikation bør tilpasses de særlige forhold, der gælder for Interreg-programmerne set i forhold til de bestemmelser, der er fastsat i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser]. Disse specifikke bestemmelser skal være enkle og klare for at undgå overregulering og yderligere administrative byrder for medlemsstaterne og støttemodtagerne.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis.

(25)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne og støttemodtagerne. Disse krav kan eventuelt omfatte de målbare indikatorer, der anses for at være de bedst egnede til at måle fremskridt hen imod målene for programmet for det europæiske territoriale samarbejde (Interreg), som grundlag for en evaluering af virkningerne af de fonde, der anvendes i dette program, i praksis.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  På baggrund af erfaringerne fra programmeringsperioden 2014-2020 bør systemet, der fastsætter et klart hierarki af regler for støtteberettigede udgifter, opretholdes, samtidig med at princippet om, at støtteberettigede udgifter fastsættes på EU-plan eller for et Interreg-program som helhed, bevares for at undgå eventuelle inkonsekvenser eller uoverensstemmelser mellem forskellige forordninger og mellem forordninger og nationale regler. Supplerende regler vedtaget af en medlemsstat, der kun skal gælde for støttemodtagere i den pågældende medlemsstat, bør begrænses til et absolut minimum. Navnlig bør bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/201433, der er vedtaget for programmeringsperioden 2014-2020, indarbejdes i denne forordning.

(26)  På baggrund af erfaringerne fra programmeringsperioden 2014-2020 bør systemet, der fastsætter et klart hierarki af regler for støtteberettigede udgifter, opretholdes, samtidig med at princippet om, at støtteberettigede udgifter fastsættes på EU-plan eller for et Interreg-program som helhed, bevares for at undgå eventuelle inkonsekvenser eller uoverensstemmelser mellem forskellige forordninger og mellem forordninger og nationale regler. Supplerende regler vedtaget af en medlemsstat, der kun skal gælde for støttemodtagere i den pågældende medlemsstat, bør undgås. Navnlig bør bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/201433, der er vedtaget for programmeringsperioden 2014-2020, indarbejdes i denne forordning.

_________________

_________________

33Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 45).

33 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 481/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer (EUT L 138 af 13.5.2014, s. 45).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  I henhold til artikel 63, stk. 9, i forordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus] skal sektorspecifikke regler tage højde for programmer for europæisk territorialt samarbejde (Interreg), navnlig hvad angår revisionsfunktionen. Bestemmelserne om den årlige revisionserklæring, den årlige kontrolrapport og de revisionerne af operationer bør derfor forenkles og tilpasses til sådanne programmer, som omfatter mere end én medlemsstat.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Der bør oprettes en klar økonomisk ansvarskæde, for så vidt angår inddrivelse af beløb i forbindelse med uregelmæssigheder fra den eneste eller andre partnere via den ledende partner og forvaltningsmyndigheden til Kommissionen. Der bør fastsættes bestemmelser om medlemsstaternes, tredjelandes, partnerlandes eller oversøiske lande og territoriers (OLT'ers) ansvar i tilfælde, hvor inddrivelse fra den eneste partner, andre partnere eller den ledende partner ikke lykkes, hvilket betyder, at medlemsstaten foretager refusion til forvaltningsmyndigheden. Følgelig kan der under Interreg-programmerne ikke forekomme uinddrivelige beløb, for så vidt angår støttemodtagerne. Det er imidlertid nødvendigt at præcisere de regler, der gælder, hvis en medlemsstat, et tredjeland eller et partnerland eller et OLT ikke foretager refusion til forvaltningsmyndigheden. Den ledende partners forpligtelser vedrørende inddrivelse bør også præciseres. Navnlig bør forvaltningsmyndigheden ikke kunne forpligte den ledende partner til at indlede en retssag i et andet land.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Selv om Interreg-programmer med deltagelse af tredjelande, partnerlande eller OLT'er bør gennemføres under delt forvaltning, kan samarbejde med regioner i den yderste periferi gennemføres under indirekte forvaltning. Der bør fastsættes specifikke regler om, hvordan sidstnævnte programmer som helhed eller delvis gennemføres under indirekte forvaltning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  For at sikre ensartede betingelser for vedtagelse eller ændring af Interreg-programmer bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Eksterne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer bør, hvis det er relevant, være i overensstemmelse med de udvalgsprocedurer, der er fastsat i henhold til forordning (EU) [IPA III] og [NDICI], hvad angår den første vedtagelsesafgørelse for disse programmer.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis et tredjeland eller et partnerland, der bidrager til et Interreg-program med nationale ressourcer, som ikke udgør den nationale medfinansiering af støtte fra EFRU eller fra et eksternt finansieringsinstrument, reducerer dette bidrag under gennemførelsen af Interreg-programmet, enten generelt eller med hensyn til fælles operationer, der allerede er udvalgt, og som har modtaget dokumentet i henhold til artikel 22, stk. 6, skal den eller de deltagende medlemsstater anmode om, at en af mulighederne i stk. 4, andet afsnit, finder anvendelse.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen vurderer hvert Interreg-program og dets overensstemmelse med forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], forordning (EU) [ny EFRU] og nærværende forordning og, når det drejer sig om støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter og, hvis det er relevant, dets overensstemmelse med det flerårige strategidokument i henhold til artikel 10, stk. 1, eller de relevante strategiske programmeringsrammer under de respektive basisretsakter for et eller flere af disse instrumenter.

1.  Kommissionen vurderer hvert Interreg-program og dets overensstemmelse med forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], forordning (EU) [ny EFRU] og nærværende forordning; når det drejer sig om støtte fra et af Unionens eksterne finansieringsinstrumenter og, hvis det er relevant, dets overensstemmelse med det flerårige strategidokument i henhold til artikel 10, stk. 1, eller de relevante strategiske programmeringsrammer, skal Kommissionen vurdere overholdelsen heraf under de respektive basisretsakter for et eller flere af disse instrumenter.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaten kan i programmeringsperioden overføre op til 5 % af den oprindelige tildeling for en prioritet og ikke mere end 3 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme Interreg-program.

Medlemsstaten kan i programmeringsperioden overføre op til 10 % af den oprindelige tildeling for en prioritet og ikke mere end 6 % af programbudgettet til en anden prioritet i samme Interreg-program.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  for Interreg-programmer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde, som støttes af EFRU: 6 %

a)  for Interreg-programmer vedrørende internt grænseoverskridende samarbejde, som støttes af EFRU: %

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Overvågningsudvalget mødes mindst en gang om året og behandler alle spørgsmål, der påvirker programmets fremskridt med hensyn til at opfylde målsætningerne.

5.  Overvågningsudvalget mødes mindst en gang om året og behandler alle spørgsmål, der påvirker programmets fremskridt med hensyn til at opfylde målsætningerne, og udarbejder om nødvendigt henstillinger.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sammensætningen af hvert Interreg-programs overvågningsudvalg aftales af medlemsstaterne og, hvis det er relevant, af de tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i programmet, og sikrer en ligelig repræsentation af de relevante myndigheder, formidlende organer og repræsentanter for programpartnerne, jf. artikel 6 i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], fra medlemsstater, tredjelande, partnerlande og OLT'er.

Sammensætningen af hvert Interreg-programs overvågningsudvalg aftales på en åben og gennemsigtig måde af medlemsstaterne og, hvis det er relevant, af de tredjelande, partnerlande og OLT'er, der deltager i programmet, og sikrer en ligelig repræsentation af de relevante myndigheder, formidlende organer og repræsentanter for programpartnerne, jf. artikel 6 i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser], fra medlemsstater, tredjelande, partnerlande og OLT'er.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan gennemføre en revision for at undersøge Interreg-programmernes performance.

Kommissionen gennemfører en revision for at undersøge Interreg-programmernes performance.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Resultatet af gennemgangen nedfældes i et vedtaget referat.

3.  Resultatet af gennemgangen nedfældes i et vedtaget referat og offentliggøres på det reviderede programs websted. Kommissionen vurderer resultaterne af gennemgangen skriftligt, offentliggør en resultatvurdering og meddeler Europa-Parlamentet og Rådet denne vurdering.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver forvaltningsmyndighed fremsender elektronisk de kumulative data for hvert enkelt Interreg-program senest den 31. januar, 31. marts, 31. maj, 31. juli, 30. september og 30. november hvert år til Kommissionen i overensstemmelse med modellen i bilag [VII] til forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Hver forvaltningsmyndighed fremsender elektronisk de kumulative data for hvert enkelt Interreg-program senest den 31. januar, 31. maj og 30. september hvert år til Kommissionen i overensstemmelse med modellen i bilag [VII] til forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indberetningen af data foretages ved hjælp af eksisterende dataindberetningssystemer, for så vidt som de har vist sig at være pålidelige i den foregående programmeringsperiode.

Begrundelse

Det var vanskeligt at installere nye dataindberetningssystemer i løbet af den igangværende programmeringsperiode på grund af manglende instrukser og retningslinjer i begyndelsen, hvilket gjorde gentagne tilpasninger nødvendige.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fælles output- og resultatindikatorer, jf. bilaget til forordning (EU) [ny EFRU], og, hvor det er nødvendigt, programspecifikke output- og resultatindikatorer skal anvendes i overensstemmelse med artikel [12, stk. 1], i forordning (EU) nr. [den nye forordning om fælles bestemmelser] samt artikel 17, stk. 3, litra d), nr. ii, og artikel 31, stk. 2, litra b), i nærværende forordning.

1.  Fælles output- og resultatindikatorer, jf. bilag [I] til forordning (EU) [ny EFRU], som anses for mest egnet til at måle fremskridt hen imod målene for programmet for det europæiske territoriale samarbejde (Interreg), skal anvendes i overensstemmelse med artikel [12, stk. 1], i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] samt artikel 17, stk. 3, litra d), nr. ii), og artikel 31, stk. 2, litra b), i nærværende forordning.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Om nødvendigt og i tilfælde, der er behørigt begrundet af forvaltningsmyndigheden, skal der ud over de indikatorer, der er udvalgt i overensstemmelse med første afsnit i denne artikel, anvendes programspecifikke output- og resultatindikatorer.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I overensstemmelse med rapporteringskravet i henhold til artikel [38, stk. 3, litra e), nr. i),] i finansforordningen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet oplysninger om performance og resultater i overensstemmelse med indikatorerne ved at rapportere om både fremskridt og mangler og ved at sikre en klar forbindelse mellem udgifter og performance.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af hvert Interreg-program. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af det pågældende Interreg-program.

1.  Forvaltningsmyndigheden foretager evalueringer af hvert Interreg-program. Hver evaluering skal indeholde en vurdering af programmets virkningsfuldhed, effektivitet, relevans, sammenhæng og EU-merværdi med det formål at forbedre kvaliteten af udformningen og gennemførelsen af det pågældende Interreg-program. De evalueringer, der skal fastlægges i den i stk. 5 omhandlede evalueringsplan, må ikke gennemføres hyppigere end én gang om året.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  på et sted, der er synligt for offentligheden, at opsætte plader eller skilte fra tidspunktet for den fysiske gennemførelse af en Interreg-operation, der indebærer fysiske investeringer eller køb af udstyr, hvortil de samlede omkostninger udgør over 100 000 EUR

c)  på et sted, der er synligt for offentligheden, at opsætte plader eller skilte fra tidspunktet for den fysiske gennemførelse af en Interreg-operation, der indebærer fysiske investeringer eller køb af udstyr, hvortil de samlede omkostninger udgør over 25 000 EUR

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  for Interreg-operationer, der ikke falder ind under litra c), på et offentligt sted at foranstalte mindst én visning i trykt eller elektronisk format (minimumsstørrelse A3) med information om Interreg-operationen, hvor støtten fra Interreg-fondene fremhæves

d)  for Interreg-operationer, der ikke falder ind under litra c), på et offentligt sted at foranstalte mindst én visning i trykt eller elektronisk format (minimumsstørrelse A2) med information om Interreg-operationen, hvor støtten fra Interreg-fondene fremhæves

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 4 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  for operationer af strategisk betydning og operationer, hvis samlede omkostninger overstiger 10 000 000 EUR, at tilrettelægge et kommunikationsarrangement og inddrage Kommissionen og den ansvarlige forvaltningsmyndighed rettidigt.

e)  for operationer af strategisk betydning og operationer, hvis samlede omkostninger overstiger 5 000 000 EUR, at tilrettelægge et kommunikationsarrangement og inddrage Kommissionen og den ansvarlige forvaltningsmyndighed rettidigt.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For fonde for mindre projekter og finansielle instrumenter skal støttemodtageren sikre, at slutmodtagerne opfylder kravene i stk. 4, litra c).

5.  For fonde for mindre projekter og finansielle instrumenter skal støttemodtageren sikre, at slutmodtagerne opfylder kravene i stk. 4, litra c) og d).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Personaleomkostninger udgøres af bruttopersonaleudgifter for personale, der er ansat af Interreg-partneren på en af følgende måder:

1.  Under forudsætning af overholdelse af alle Unionens arbejdslove og rettigheder udgøres personaleomkostningerne af bruttopersonaleudgifter for personale, der er ansat af Interreg-partneren på en af følgende måder:

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen angiver typen af data og kriterierne, på grundlag af hvilke prøverne med henblik på dens revision udformes, samt metoden til ekstrapolering af fejlfrekvensen i et bilag, der vedtages ved en delegeret retsakt i overensstemmelse med denne forordnings artikel 62.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

Referencer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

5.7.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Arndt Kohn

10.7.2018

Dato for vedtagelse

15.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (16.10.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Ordfører for udtalelse: Marlene Mizzi

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at støtte en harmonisk udvikling af Unionens område på forskellige planer bør EFRU støtte det grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, maritimt samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og interregionalt samarbejde under målet om europæiske territorialt samarbejde (Interreg).

(3)  For at støtte en harmonisk udvikling af Unionens område på forskellige planer bør EFRU støtte det grænseoverskridende samarbejde, tværnationalt samarbejde, maritimt samarbejde, samarbejdet med regionerne i den yderste periferi og interregionalt samarbejde under målet om europæiske territorialt samarbejde (Interreg) også på de kulturelle og kreative områder med særligt fokus på at styrke de menneskelige færdigheder og evner som afgørende forudsætninger for økonomisk og social udvikling, samtidig med at der tages behørigt hensyn til uddannelsesprogrammer, som kan kræve yderligere finansiering.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at takle de i fællesskab udpegede udfordringer i grænseregioner og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner"23 ("meddelelsen om grænseregioner"). Den grænseoverskridende komponent bør følgelig begrænses til samarbejde om landegrænser, og samarbejde på tværs af søgrænser bør integreres i den tværnationale komponent.

(4)  Komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør sigte mod at takle de i fællesskab udpegede udfordringer i grænseregioner, herunder kulturelle forskelle og sprogbarrierer, da disse kan være til hinder for integration, begrænse samspillet og begrænse mulighederne for mennesker og virksomheder på begge sider af grænsen, og at udnytte uudnyttet vækstpotentiale i grænseområder, som det fremgår af Kommissionens meddelelse "Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner"23 ("meddelelsen om grænseregioner"). Den grænseoverskridende komponent bør følgelig begrænses til samarbejde om landegrænser, og samarbejde på tværs af søgrænser bør integreres i den tværnationale komponent.

__________________

__________________

23 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final af 20.9.2017).

23 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseregioner (COM(2017) 534 final af 20.9.2017).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  På grundlag af erfaringerne med grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde i programmeringsperioden 2014-2020 i regionerne i den yderste periferi, hvor kombinationen af begge komponenter i et enkelt program for hvert samarbejdsområde ikke har medført tilstrækkelige forenkling for programmyndigheder og støttemodtagere, bør der oprettes en specifik komponent vedrørende regioner i den yderste periferi for at sætte regioner i den yderste periferi i stand til at samarbejde med deres nabolande og -områder på den mest effektive og enkle måde.

(7)  På grundlag af erfaringerne med grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde i programmeringsperioden 2014-2020 i regionerne i den yderste periferi, hvor kombinationen af begge komponenter i et enkelt program for hvert samarbejdsområde ikke har medført tilstrækkelige forenkling for programmyndigheder og støttemodtagere, bør der oprettes en specifik komponent vedrørende regioner i den yderste periferi for at sætte regioner i den yderste periferi i stand til at samarbejde med deres nabolande og -områder på den mest effektive og enkle måde for at etablere stærke og vedvarende bånd, der baserer sig på samarbejde og fælles forståelse;

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  På grundlag erfaringerne med de interregionale samarbejdsprogrammer under Interreg og manglen på et sådant samarbejde inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i programmeringsperioden 2014-2020 bør komponenten vedrørende interregionalt samarbejde i højere grad fokusere på at styrke samhørighedspolitikkens effektivitet. Denne komponent bør derfor begrænses til to programmer, et for at gøre det muligt at opnå alle former for erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning til programmer under begge mål og at fremme europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS), der er oprettet eller skal oprettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/200624, og et for at forbedre analysen af udviklingstendenser. Projektbaseret samarbejde i hele Unionen bør integreres i den nye komponent vedrørende interregionale innovationsinvesteringer og knyttes tæt til gennemførelsen af Kommissionens meddelelse "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier til robust, inklusiv og bæredygtig vækst"25, navnlig for at støtte tematiske platforme for intelligent specialisering på områder såsom energi, industriel modernisering eller landbrugsfødevarer. Endelig bør integreret territorial udvikling med fokus på funktionelle byområder eller byområder være koncentreret inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og et ledsagende instrument, det "europæiske initiativ for byområder". De to programmer under komponenten vedrørende interregionalt samarbejde bør omfatte hele Unionen og bør også være åbne for tredjelandes deltagelse.

(8)  På grundlag erfaringerne med de interregionale samarbejdsprogrammer under Interreg og manglen på et sådant samarbejde inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst i programmeringsperioden 2014-2020 bør komponenten vedrørende interregionalt samarbejde i højere grad fokusere på at styrke samhørighedspolitikkens effektivitet. Denne komponent bør derfor begrænses til to programmer, et for at gøre det muligt at opnå alle former for erfaringer, innovative tilgange og kapacitetsopbygning til programmer under begge mål og at fremme europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS), der er oprettet eller skal oprettes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/200624, og et for at forbedre analysen af udviklingstendenser. Projektbaseret samarbejde i hele Unionen bør integreres i den nye komponent vedrørende interregionale innovationsinvesteringer og knyttes tæt til gennemførelsen af Kommissionens meddelelse "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier til robust, inklusiv og bæredygtig vækst"25, navnlig for at støtte tematiske platforme for intelligent specialisering på områder såsom energi, industriel modernisering, kultur, kulturarv og kreative sektorer, landbrugsfødevarer, styrkelse af menneskelige færdigheder og evner og bevarelse og udbredelse af fælles kulturarv. Endelig bør integreret territorial udvikling med fokus på funktionelle byområder eller byområder være koncentreret inden for programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst og et ledsagende instrument, det "europæiske initiativ for byområder". De to programmer under komponenten vedrørende interregionalt samarbejde bør omfatte hele Unionen og bør også være åbne for tredjelandes deltagelse.

_________________

_________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19).

24 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19).

25 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier for robust, inklusiv og bæredygtig vækst" (COM(2017) 376 af 18. juli 2017.

25 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – "Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier for robust, inklusiv og bæredygtig vækst" (COM(2017) 376 af 18. juli 2017.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  IPA III-bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå IPA-støttemodtagerne med at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikke-diskrimination. IPA-Bistanden bør fortsat støtte deres bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. IPA-bistanden bør desuden også omhandle sikkerhed, migration og grænseforvaltning, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af grænsekontrollen og fælles bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration og smugling af migranter.

(11)  IPA III-bistanden bør hovedsageligt fokusere på at bistå IPA-støttemodtagerne med at styrke de demokratiske institutioner og retsstaten, reformere retsvæsenet og den offentlige forvaltning og fremme respekten for de grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene, tolerance, social inddragelse og ikke-diskrimination, udvikle inkluderende og bæredygtige uddannelsessystemer med henblik på at skabe flere kvalitetsmuligheder for unge gennem horisontale ungdomspolitikker. IPA-Bistanden bør fortsat støtte deres bestræbelser på at fremme regionalt, makroregionalt og grænseoverskridende samarbejde samt territorial udvikling, herunder ved at gennemføre Unionens makroregionale strategier. IPA-bistanden bør desuden også omhandle sikkerhed, migration og grænseforvaltning, sikring af adgang til international beskyttelse, deling af relevante oplysninger, styrkelse af grænsekontrollen og fælles bestræbelser på at bekæmpe irregulær migration og smugling af migranter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EFRU bør under Interreg bidrage til de specifikke målsætninger under samhørighedspolitikkens mål. Listen over de specifikke målsætninger under de forskellige tematiske målsætninger bør dog tilpasses de særlige behov for Interreg gennem fastsættelse af yderligere specifikke mål under det politiske mål "et mere socialt Europa ved at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder" for at muliggøre aktioner af samme type som ESF.

(17)  EFRU bør under Interreg bidrage til de specifikke målsætninger under samhørighedspolitikkens mål. Listen over de specifikke målsætninger under de forskellige tematiske målsætninger bør dog tilpasses de særlige behov for Interreg gennem fastsættelse af yderligere specifikke mål under det politiske mål "et mere socialt Europa ved at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder" for at muliggøre aktioner af samme type som ESF med særlig fokus på adgang til uddannelse, skabelse af flere kvalitetsmuligheder for unge og kulturel integration.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Denne forordning bør tilføje to Interreg-specifikke målsætninger; en for at støtte et Interreg-specifikt mål, som styrker den institutionelle kapacitet, forbedrer det retslige og administrative samarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af meddelelsen om grænseregioner, intensiverer samarbejdet mellem borgere og institutioner samt udviklingen og samordningen af makroregionale strategier og havområdestrategier, og en anden for at løse specifikke eksterne samarbejdsproblemer såsom sikkerhed, forvaltning af grænsepassage og indvandring.

(19)  Denne forordning bør tilføje to Interreg-specifikke målsætninger; en for at støtte et Interreg-specifikt mål, som styrker den institutionelle kapacitet, forbedrer det retslige og administrative samarbejde, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af meddelelsen om grænseregioner, intensiverer samarbejdet mellem borgere, civilsamfundsorganisationer og institutioner samt udviklingen og samordningen af makroregionale strategier og havområdestrategier, og en anden for at løse specifikke eksterne samarbejdsproblemer såsom sikkerhed, forvaltning af grænsepassage og indvandring.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Det er nødvendigt at tydeliggøre reglerne for fondene for mindre projekter, der er blevet gennemført siden Interregs begyndelse, men aldrig har været omfattet af særlige bestemmelser. Som det også fremgår af udtalelse fra Regionsudvalgets "Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer"32, spiller sådanne små projektfonde en vigtig rolle i opbygningen af tillid mellem borgerne og institutionerne, giver stor europæisk merværdi og bidrager væsentligt til den overordnede målsætning for programmerne for grænseoverskridende samarbejde ved at overvinde grænsehindringer og integrere grænseområderne og deres indbyggere. For at forenkle finansforvaltningen af mindre projekter for de slutmodtagere, som ofte ikke er vant til at ansøge om EU-midler, bør brugen af forenklede omkostningsmuligheder og faste beløb gøres obligatorisk, når der er tale om beløb under en vis tærskel.

(23)  Det er nødvendigt at tydeliggøre reglerne for fondene for mindre projekter, der er blevet gennemført siden Interregs begyndelse, men aldrig har været omfattet af særlige bestemmelser. Som det også fremgår af udtalelse fra Regionsudvalgets "Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer"32, spiller sådanne små projektfonde en vigtig rolle i opbygningen af tillid mellem borgerne og institutionerne, giver stor europæisk merværdi og bidrager væsentligt til den overordnede målsætning for programmerne for grænseoverskridende samarbejde ved at overvinde grænsehindringer og integrere grænseområderne og deres indbyggere. De bør navnlig fremme kulturelle, kunstneriske og borgerorienterede grænseoverskridende initiativer. For at forenkle finansforvaltningen af mindre projekter for de slutmodtagere, som ofte ikke er vant til at ansøge om EU-midler, bør brugen af forenklede omkostningsmuligheder og faste beløb gøres obligatorisk, når der er tale om beløb under en vis tærskel.

_________________

_________________

32 Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse "Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer" af 12.7.2017 (EUT C 342 af 12.10.2017, s. 38).

32 Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse "Mellemfolkelige og mindre projekter i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer" af 12.7.2017 (EUT C 342 af 12.10.2017, s. 38).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forbedring af adgangen til og kvaliteten af uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring på tværs af grænserne med henblik på at øge uddannelsesniveauet og kvalifikationsniveauet med anerkendelse på tværs af grænserne

b)  forbedring af adgangen til og kvaliteten af uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring på tværs af grænserne med henblik på at øge uddannelsesniveauet og unge og forskeres mobilitet og styrke menneskelige sproglige færdigheder og andre menneskelige færdigheder og evner;

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  fremme og understøttelse af oprettelsen af grænseoverskridende partnerskaber mellem undervisningsinstitutioner og mellem institutioner i den kulturelle, kunstneriske, kreative og audiovisuelle sektor samt forskningscentre med henblik på at fremme den gensidige forståelse og dialogen mellem grænseregioner og valorisere den sproglige forskellighed samt uddannelses- og kulturpolitikkens rolle og den rolle, der varetages af den kulturelle, kreative, kunstneriske og audiovisuelle sektor som drivkraft for social innovation

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  forbedring af adgangen til kultur og kulturelle tjenester på tværs af grænserne

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  fremme gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater, færdigheder og kompetencer med henblik på at øge mulighederne for uddannelse, praktik og beskæftigelse på tværs af grænserne

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fremme af social integration og bekæmpelse af fattigdom, herunder ved at fremme lige muligheder og bekæmpe forskelsbehandling på tværs af grænserne.

e)  fremme af social integration, også for migranter, og bekæmpelse af fattigdom, herunder ved at fremme lige muligheder og bekæmpe forskelsbehandling på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  forbedring af adgangen til kulturelle tjenester og sportsinfrastrukturer og fremme af kunstneres mobilitet og kulturelle udvekslinger, som bidrager til at bevare og sprede den fælles kulturarv, bekæmpe forskellige vedvarende fordomme og stereotyper, forbedre den sociale integration og overvinde sociale og sproglige barrierer

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer og Interreg-programmer under element 2 og 3 støttet af Interreg-fondene ud over litra a) og b): opbygning af gensidig tillid, navnlig gennem tilskyndelse til mellemfolkelige tiltag, fremme af bæredygtigt demokrati og støtte til aktører i civilsamfundet og til deres rolle i reformprocesser og demokratiske overgangsprocesser.

c)  under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer og Interreg-programmer under element 2 og 3 støttet af Interreg-fondene ud over litra a) og b): opbygning af gensidig tillid, navnlig gennem tilskyndelse til mellemfolkelige tiltag og ungdomsmobilitetsoplevelser, fremme af bæredygtigt demokrati og støtte til aktører i civilsamfundet og til deres rolle i reformprocesser og demokratiske overgangsprocesser.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa", især gennem aktioner vedrørende grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration, herunder beskyttelse af migranter.

5.  Under eksterne grænseoverskridende Interreg-programmer under element 2 og 3 skal EFRU og, hvis det er relevant, Unionens eksterne finansieringsinstrumenter også bidrage til den eksterne Interreg-specifikke målsætning "et sikrere og tryggere Europa", især gennem aktioner vedrørende grænsepassageforvaltning og forvaltning af mobilitet og migration, herunder beskyttelse af migranter, interkulturel mægling og sproglig formidling.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  økonomiske, sociale og territoriale forskelle

i)  økonomiske, sociale, demografiske og territoriale forskelle

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4 – litra b – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  nye kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige særpræg og barrierer

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Ved vurderingen af hvert Interreg-program tager Kommissionen hensyn til programmets samlede positive virkninger for samfundet og lokalsamfundene med særlig fokus på social og økonomisk udvikling og integration og dialog mellem kulturerne og gensidig forståelse.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet ("CLLD") som omhandlet i artikel 22, litra b), i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] kan gennemføres inden for rammerne af Interreg-programmer, forudsat at de relevante lokale aktionsgrupper består af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser, for hvilke ingen enkelt interessegruppe kontrollerer beslutningstagningen, og mindst to deltagende lande, hvoraf mindst det ene er en medlemsstat.

Lokaludvikling styret af lokalsamfundet ("CLLD") som omhandlet i artikel 22, litra b), i forordning (EU) [den nye forordning om fælles bestemmelser] kan gennemføres inden for rammerne af Interreg-programmer, forudsat at de relevante lokale aktionsgrupper består af repræsentanter for offentlige og private lokale socioøkonomiske interesser, herunder civilsamfundsorganisationer, for hvilke ingen enkelt interessegruppe kontrollerer beslutningstagningen, og mindst to deltagende lande, hvoraf mindst det ene er en medlemsstat. Lokale aktionsgrupper skal være repræsentative for alle socioøkonomiske grupper og aldersgrupper, herunder mindretal, personer med handicap og personer med færre muligheder.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For Interreg-programmer med en samlet tildeling på under 30 000 000 EUR fastsættes det beløb, som er nødvendigt til teknisk bistand beløb udtrykt i EUR og den deraf følgende procentdel, i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det pågældende Interreg-program.

4.  For Interreg-programmer med en samlet tildeling på under 30 000 000 EUR fastsættes det beløb, som er nødvendigt til teknisk bistand beløb, i EUR, og den deraf følgende procentdel fastsættes i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det pågældende Interreg-program.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forvaltningsmyndigheden forelægger evalueringsplanen for overvågningsudvalget senest ét år efter vedtagelsen af Interreg-programmet.

6.  Forvaltningsmyndigheden forelægger evalueringsplanen for overvågningsudvalget senest 12 måneder efter datoen for vedtagelsen af Interreg-programmet.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at der senest seks måneder efter godkendelsen af Interreg-programmet findes et særskilt websted, der indeholder oplysninger om hvert enkelt Interreg-program under dens ansvarsområde, og som omfatter programmets målsætninger, aktiviteter, tilgængelige finansieringsmuligheder og resultater.

2.  Forvaltningsmyndigheden sikrer, at der senest seks måneder efter godkendelsen af Interreg-programmet findes et særskilt websted, der indeholder oplysninger om hvert enkelt Interreg-program under dens ansvarsområde. Oplysningerne på dette websted skal omfatte programmets målsætninger, aktiviteter, tilgængelige finansieringsmuligheder og resultater.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis gennemførelsen af en operation kræver en støttemodtagers indkøb af tjenesteydelser eller indgåelse af vareindkøbskontrakter eller bygge- og anlægskontrakter, gælder følgende regler:

1.  Hvis gennemførelsen af en operation kræver en støttemodtagers indkøb af tjenesteydelser eller indgåelse af vareindkøbskontrakter eller bygge- og anlægskontrakter eller flere af disse, gælder følgende regler:

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis støttemodtageren er en ordregivende myndighed eller ordregivende enhed som defineret i EU's udbudsregler, anvender den de nationale love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i forbindelse med EU-lovgivningen

a)  hvis støttemodtageren er en ordregivende myndighed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU1a, anvender den de nationale love og administrative bestemmelser, der er vedtaget i forbindelse med EU-lovgivningen

 

__________________

 

1aEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

Referencer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Marlene Mizzi

3.7.2018

Behandling i udvalg

3.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

3

0

ECR

Rupert Matthews, Morten Messerschmidt

EFDD

Isabella Adinolfi

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

Referencer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Dato for høring af EP

30.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

11.6.2018

DEVE

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

5.7.2018

 

EMPL

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

ITRE

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

PECH

5.7.2018

CULT

11.6.2018

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

BUDG

28.6.2018

EMPL

14.6.2018

ENVI

21.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

TRAN

20.6.2018

PECH

11.7.2018

 

 

Associerede udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

5.7.2018

AFET

5.7.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Pascal Arimont

20.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Raffaele Fitto, John Howarth, Tonino Picula, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georgios Kyrtsos

Dato for indgivelse

18.12.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

23

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Maurice Ponga

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik