ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

17.12.2018 - (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Pascal Arimont
Συντάκτες γνωμοδότησης (*):
Fabio Massimo Castaldo, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Ελένη Θεοχάρους, Επιτροπή Ανάπτυξης
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2018/0199(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0470/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0470/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0374),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 178, 209 παράγραφος 1, 212 παράγραφος 2 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0229/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της.. [1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της … [2],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0470/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ορισμένες κατηγορίες περιφερειών, όπως, μεταξύ άλλων οι διασυνοριακές περιοχές, που αναφέρονται ρητά.

(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, οι περιοχές της υπαίθρου, οι περιοχές σε βιομηχανική μετάβαση, οι περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι νησιωτικές και οι ορεινές περιφέρειες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.

_________________

_________________

21 [Παραπομπή]

21 [Παραπομπή]

22 [Παραπομπή]

22 [Παραπομπή]

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg).

(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί μια συνεργατική και αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, και να μειωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg). Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης και να ενισχυθούν οι προσεγγίσεις με τοπική διάσταση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Τα διάφορα στοιχεία του Interreg θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως περιγράφονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη συνεργασία στα χερσαία σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα.

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Προς τον σκοπό αυτόν, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα, με την επιφύλαξη της νέας συνιστώσας για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

__________________

__________________

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή περισσότερες χώρες ή άλλα εδάφη εκτός Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τις περιφέρειές τους και μία ή περισσότερες χώρες ή τις περιφέρειές τους, ή άλλα εδάφη εκτός Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή και θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα εδάφη των ηπειρωτικών περιοχών της Ένωσης, ενώ η θαλάσσια συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες και να περιλαμβάνει τη διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Θα πρέπει να προβλέπεται μέγιστη ευελιξία για να συνεχιστεί η εφαρμογή της προηγούμενης θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου θαλάσσιας συνεργασίας, ιδίως με τον καθορισμό του εδάφους που θα καλύπτεται, των ειδικών στόχων της εν λόγω συνεργασίας, των απαιτήσεων σύναψης εταιρικής σχέσης για το έργο και με τον καθορισμό υποπρογραμμάτων και ειδικών επιτροπών καθοδήγησης.

(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα διακρατικά εδάφη και, κατά περίπτωση, εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, τα οποία εκτείνονται γεωγραφικά πέρα από τα εδάφη που καλύπτονται από διασυνοριακά προγράμματα.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις γειτονικές τους χώρες και εδάφη με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο.

(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική πρόσθετη συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις τρίτες χώρες, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) και τους οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Με βάση την πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η συνιστώσα της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει ειδικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δύο προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμό, καινοτομικές προσεγγίσεις και δημιουργία ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»25, ιδίως για την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Τέλος, η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε ένα συνοδευτικό έγγραφο, την «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα δύο προγράμματα της συνιστώσας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών.

(8)  Με βάση τη θετική πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg, αφενός, και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 αφετέρου, η διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων (Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση) μεταξύ πόλεων και περιφερειών αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα, προκειμένου να βρεθούν κοινές λύσεις στο πεδίο της πολιτικής συνοχής και να δημιουργηθούν μόνιμες εταιρικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν τα υφιστάμενα προγράμματα, και ιδίως η προώθηση της συνεργασίας βάσει έργων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ»), καθώς και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

__________________

 

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).

 

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2017) 376 final της 18.7.2017.

 

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a)   Η νέα πρωτοβουλία για διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία θα πρέπει να βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση και να χρησιμοποιείται για τη στήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας, η κυκλική οικονομία, η κοινωνική καινοτομία, το περιβάλλον ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, καθώς και για να βοηθήσει όσους συμμετέχουν σε στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης να συνεργαστούν με σκοπό τη στήριξη των καινοτομιών και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια επίμονη συστηματική αποτυχία στο στάδιο δοκιμών και επικύρωσης της επίδειξης νέων τεχνολογιών (π.χ. βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής), ειδικά όταν η καινοτομία είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης συμπληρωματικών περιφερειακών ειδικοτήτων που δημιουργούν καινοτόμες αλυσίδες αξίας. Η αποτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη φάση μεταξύ της πιλοτικής εφαρμογής και της πλήρους υιοθέτησης από την αγορά. Σε ορισμένες στρατηγικές τεχνολογικές και βιομηχανικές περιοχές, οι ΜΜΕ δεν μπορούν ακόμη να βασίζονται σε άριστες και ανοικτές, συνδεδεμένες πανευρωπαϊκές υποδομές επίδειξης. Τα προγράμματα της πρωτοβουλίας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και να είναι ανοικτά στη συμμετοχή ΥΧΕ, τρίτων χωρών, των περιφερειών τους, καθώς και οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και άλλων συναφών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως αυτά που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», της ψηφιακής Ευρώπης και του προγράμματος για την ενιαία αγορά, καθώς θα διευρύνουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων και θα προσφέρουν περισσότερη αξία στους πολίτες.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.

(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν κοινά αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.

__________________

__________________

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1).

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσού που ορίζεται στην αντίστοιχη νομική πράξη, δηλαδή, έως 3 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του ΜΠΒ III και έως 4 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του προγράμματος γεωγραφικής περιοχής γειτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΜΓΑΔΣ.

(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσού που ορίζεται στην αντίστοιχη νομική πράξη.

__________________

__________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ L xx, σ. y).

27 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ L xx, σ. y).

28 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y).

28 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y).

29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y).

29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που θα καταστούν τα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί η επαρκής συνέχεια των τρεχόντων προγραμμάτων συνεργασίας.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων καθώς και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η ανάπτυξη συνεργειών με τα εξωτερικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Ένωσης θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη διασφάλιση του μέγιστου αντικτύπου, τηρώντας παράλληλα την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επίτευξη συνοχής μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία με τους γείτονές τους, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31.

(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη βελτίωση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία τους με τρίτες χώρες και ΥΧΕ, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31.

_________________

_________________

31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», - COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», - COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ) στα προγράμματα Interreg. Οι ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική πρόσβαση και συμμετοχή τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. Σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το μερίδιο της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να μειωθεί, ενώ το μερίδιο της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να αυξηθεί, λόγω της ένταξης της θαλάσσιας συνεργασίας, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα συνιστώσα για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης, η συνεργασία που αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων για την αύξηση των θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη και κοινές επενδύσεις με άλλες περιφέρειες θα πρέπει, ωστόσο, να καθορίζεται επίσης από τα κοινά χαρακτηριστικά και τις φιλοδοξίες των περιφερειών, και όχι απαραίτητα από τα σύνορα, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατεθούν επαρκή πρόσθετα κονδύλια για τη νέα πρωτοβουλία σχετικά με τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, ώστε να ανταποκρίνονται στην κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «PEACE PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση, το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας στις οικείες περιφέρειες, ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προγράμματος, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, η δε εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Επιπλέον, ορισμένοι κανόνες επιλογής πράξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις πράξεις υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης.

(18)  Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «PEACE PLUS» θα συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση, το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας στις οικείες περιφέρειες, ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προγράμματος, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, η δε εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Επιπλέον, ορισμένοι κανόνες επιλογής πράξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις πράξεις υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος του Interreg.

(20)  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος του Interreg. Οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των συνιστωσών του INTERREG θα πρέπει να ενισχυθούν.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Οι εν λόγω ειδικές διατάξεις θα πρέπει να διατηρηθούν απλές και σαφείς προκειμένου να αποφεύγεται ο κανονιστικός υπερθεματισμός και ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Οι διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πράξεις θεωρούνται πράγματι κοινές και πράγματι συνεργασίας, όσον αφορά εταιρική σχέση στο πλαίσιο πράξης Interreg, και οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου, όπως ισχύουν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Ωστόσο, οι εταίροι Interreg θα πρέπει να συνεργάζονται και για τις τέσσερις συνιστώσες (ανάπτυξη, υλοποίηση, στελέχωση και χρηματοδότηση) και, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τρεις από τις τέσσερις συνιστώσες, επειδή θα ήταν απλούστερο να συνδυαστεί η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο πράξεων.

(22)  Οι διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πράξεις θεωρούνται πράγματι κοινές και πράγματι συνεργασίας, όσον αφορά εταιρική σχέση στο πλαίσιο πράξης Interreg, και οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου, όπως ισχύουν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Οι εταίροι Interreg θα πρέπει να συνεργάζονται κατά την ανάπτυξη και την υλοποίηση καθώς και κατά τη στελέχωση και/ή τη χρηματοδότηση και, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τρεις από τις τέσσερις συνιστώσες, επειδή θα ήταν απλούστερο να συνδυαστεί η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο πράξεων.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Ένα σημαντικό και επιτυχημένο εργαλείο στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας είναι τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, τα οποία συνεισφέρουν στην άρση των συνοριακών και διασυνοριακών εμποδίων, προωθούν τις τοπικές επαφές και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην προσέγγιση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας υλοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η οικονομία, η επιστήμη, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογία, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και τα μικρά έργα υποδομής, η διοικητική συνεργασία και οι δημόσιες σχέσεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»32, τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας.

 

__________________

32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ C 342, 12.10.2017, σ. 38).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων, τα οποία εφαρμόζονται από τότε που υπάρχει Interreg αλλά δεν έχουν καλυφθεί ποτέ από ειδικές διατάξεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»32, τα ταμεία αυτά μικρών έργων παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, με την υπέρβαση των συνοριακών εμποδίων και με την ενσωμάτωση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο.

(23)  Από την καθιέρωση του Interreg, τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας στηρίζονται κυρίως από ταμεία μικρών έργων ή παρόμοια μέσα, για τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων. Για να αξιοποιηθούν η προστιθέμενη αξία και τα πλεονεκτήματα των έργων μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, μεταξύ άλλων και για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, και για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο.

__________________

 

32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ C 342, 12.10.2017, σ. 38).

 

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.

(24)  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού κόστους, μεταξύ άλλων για τα περιφερειακά σημεία επαφής (επονομαζόμενα και κεραίες) που αποτελούν σημαντικά σημεία επικοινωνίας με τους αιτούντες και τους εκτελούντες έργα και συνεπώς λειτουργούν ως γραμμές άμεσης επικοινωνίας με τις κοινές γραμματείες και τις εκάστοτε αρχές, αλλά ιδίως και όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι βελτιωμένες, αναλογικές ρυθμίσεις για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων Interreg, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός περί κοινών διατάξεων].

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνονται να αναθέτουν καθήκοντα διαχειριστικής αρχής σε ΕΟΕΣ ή να δίνουν την αρμοδιότητα διαχείρισης υποπρογράμματος, ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης ή ενός ή περισσότερων ταμείων μικρών έργων σε τέτοιο όμιλο εδαφικής συνεργασίας, όπως και σε άλλα διασυνοριακά νομικά πρόσωπα, ή να ενεργεί ο εν λόγω όμιλος ως μόνος εταίρος.

(27)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει, όταν είναι σκόπιμο, να αναθέτουν καθήκοντα διαχειριστικής αρχής σε έναν νέο ή, κατά περίπτωση, υπάρχοντα ΕΟΕΣ ή να δίνουν την αρμοδιότητα διαχείρισης υποπρογράμματος ή ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης σε τέτοιο όμιλο εδαφικής συνεργασίας, όπως και σε άλλα διασυνοριακά νομικά πρόσωπα, ή να ενεργεί ο εν λόγω όμιλος ως μόνος εταίρος. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν σε περιφερειακές και τοπικές αρχές και σε άλλους δημόσιους φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη να δημιουργήσουν τέτοιους ομίλους συνεργασίας με νομική προσωπικότητα και να μεριμνούν για τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λειτουργία τους.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Για λόγους συνέχειας, η αλυσίδα πληρωμών που έχει θεσπιστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, δηλαδή από την Επιτροπή, μέσω της αρχής πιστοποίησης, στον επικεφαλής εταίρο θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο της λογιστικής διαδικασίας. Η συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να καταβάλλεται στον επικεφαλής εταίρο, εκτός αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή διπλών προμηθειών για τη μετατροπή σε ευρώ και ξανά στο άλλο νόμισμα ή το αντίστροφο, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των άλλων εταίρων.

(28)  Για λόγους συνέχειας, η αλυσίδα πληρωμών που έχει θεσπιστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, δηλαδή από την Επιτροπή, μέσω της αρχής πιστοποίησης, στον επικεφαλής εταίρο θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο της λογιστικής διαδικασίας. Η συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να καταβάλλεται στον επικεφαλής εταίρο, εκτός αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή διπλών προμηθειών για τη μετατροπή σε ευρώ και ξανά στο άλλο νόμισμα ή το αντίστροφο, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των άλλων εταίρων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο επικεφαλής εταίρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι άλλοι εταίροι εισπράττουν πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μεταξύ όλων των εταίρων και βάσει της ίδια διαδικασίας που ακολουθείται για τον επικεφαλής εταίρο.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], οι ειδικοί τομεακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) όσον αφορά, ιδίως, την ελεγκτική λειτουργία. Οι διατάξεις για την ετήσια ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων θα πρέπει, επομένως, να είναι απλουστευμένες και προσαρμοσμένες στα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

(29)  Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], οι ειδικοί τομεακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) όσον αφορά, ιδίως, την ελεγκτική λειτουργία. Οι διατάξεις για την ετήσια ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων θα πρέπει, επομένως, να είναι απλουστευμένες και προσαρμοσμένες στα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση ποσών σε περίπτωση παρατυπιών, από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους μέσω του επικεφαλής εταίρου στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων ή των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή παρόμοια ανάκτηση από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους ή από τον επικεφαλής εταίρο, δηλαδή πρόβλεψη ότι τα ποσά επιστρέφονται από το κράτος μέλος στη διαχειριστική αρχή. Συνεπώς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg δεν υπάρχουν περιθώρια για μη ανακτήσιμα ποσά στο επίπεδο των δικαιούχων. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που δεν επιστρέφονται τα ποσά στη διαχειριστική αρχή από κάποιο κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ. Οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου σχετικά με την ανάκτηση θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν. Ιδίως, η διαχειριστική αρχή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει επικεφαλής εταίρο να κινήσει δικαστική διαδικασία σε άλλη χώρα.

(30)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση ποσών σε περίπτωση παρατυπιών, από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους μέσω του επικεφαλής εταίρου στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων ή των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή παρόμοια ανάκτηση από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους ή από τον επικεφαλής εταίρο, δηλαδή πρόβλεψη ότι τα ποσά επιστρέφονται από το κράτος μέλος στη διαχειριστική αρχή. Συνεπώς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg δεν υπάρχουν περιθώρια για μη ανακτήσιμα ποσά στο επίπεδο των δικαιούχων. Είναι αναγκαίο, ωστόσο, να διευκρινιστούν οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που δεν επιστρέφονται τα ποσά στη διαχειριστική αρχή από κάποιο κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ. Οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου σχετικά με την ανάκτηση θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν. Επιπλέον, οι διαδικασίες που αφορούν τις ανακτήσεις θα πρέπει να θεσπίζονται και να συμφωνούνται από την επιτροπή παρακολούθησης. Ωστόσο, η διαχειριστική αρχή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει τον επικεφαλής εταίρο να κινήσει δικαστική διαδικασία σε άλλη χώρα.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Ταυτόχρονα, οι ρυθμίσεις για την αποδέσμευση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των προγραμμάτων Interreg και την εφαρμογή τους.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Παρ’ όλο που τα προγράμματα Interreg με συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ θα πρέπει να υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, η συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορεί να εφαρμόζεται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων συνολικά ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.

(32)  Παρ’ όλο που τα προγράμματα Interreg με συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ θα πρέπει να υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, η συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορεί να εφαρμόζεται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων συνολικά ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι θέσπισης ή τροποποίησης των προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν, κατά περίπτωση, διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

(35)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι θέσπισης ή τροποποίησης των προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, κατά περίπτωση, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36α)  Η προώθηση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την πολιτική συνοχής της Ένωσης. Η στήριξη προς ΜΜΕ για το κόστος έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας απαλλάσσεται ήδη κατά κατηγορία βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής (γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία - ΓΚΑΚ). Επίσης, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 και στο τμήμα του ΓΚΑΚ για τις περιφερειακές ενισχύσεις περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Με βάση την αποκτηθείσα πείρα, οι ενισχύσεις για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να δηλώνει ότι οι εν λόγω ενισχύσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και ότι η χρηματοδότηση που χορηγείται για τη στήριξη έργων ΕΕΣ μπορεί να τύχει απαλλαγής κατά κατηγορία.

 

_____________________

 

1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187, 26.6.2014, σ. 1).

2a Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (ΕΕ C 209, 23.7.2013, σ. 1).

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών και όμορων τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών («ΥΧΕ»), αντίστοιχα.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και των περιφερειών τους στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών, των περιφερειών τους και τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών («ΥΧΕ»), ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, ή ομάδας τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού, αντίστοιχα.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «διασυνοριακό νομικό πρόσωπο»: νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει νομοθετικών διατάξεων μίας από της συμμετέχουσες χώρες σε πρόγραμμα Interreg, με την προϋπόθεση ότι έχει συσταθεί από τις εδαφικές αρχές ή άλλους φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών.

(4)  «διασυνοριακό νομικό πρόσωπο»: νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των ευρωπεριφερειών, που έχει συσταθεί βάσει νομοθετικών διατάξεων μίας από της συμμετέχουσες χώρες σε πρόγραμμα Interreg, με την προϋπόθεση ότι έχει συσταθεί από τις εδαφικές αρχές ή άλλους φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  «οργανισμός περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας»: ομάδα κρατών μελών ή περιφερειών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής που επιδιώκουν να συνεργαστούν στενά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης (συνιστώσα 1):

(1)  διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης και αρμονικής περιφερειακής ανάπτυξης (συνιστώσα 1):

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· ή

α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· ή

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική συνεργασία: «συνιστώσα 2Α»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια συνεργασία: «συνιστώσα 2Β»

(2)  διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»)·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και μεταξύ αυτών και των γειτονικών τους τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ ή διάφορων εξ αυτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της περιφερειακής τους ολοκλήρωσης με τις γειτονικές τους χώρες («συνιστώσα 3»)·

(3)  συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και μεταξύ αυτών και των γειτονικών τους τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, ή ΥΧΕ ή διάφορων εξ αυτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της περιφερειακής τους ολοκλήρωσης και της αρμονικής ανάπτυξης με τις γειτονικές τους χώρες («συνιστώσα 3»)·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  την υλοποίηση κοινών έργων διαπεριφερειακής ανάπτυξης·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i β)  την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά:

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους κυρίως στα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii β)  την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  τη σύσταση, λειτουργία και χρήση του ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός]·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης και αναβάθμισης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας που έχουν δυνατότητες να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας («συνιστώσα 5»).

διαγράφεται

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους.

1.  Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων προσαρμογών για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας των περιοχών συνεργασίας που έχουν οριστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα που συνδέονται από τη θάλασσα με σταθερή σύνδεση υποστηρίζονται επίσης βάσει της διασυνοριακής συνεργασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα προγράμματα Interreg εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα και το Μονακό.

3.  Τα προγράμματα Interreg εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των χερσαίων συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ.

4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5  Γεωγραφική κάλυψη για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία

Γεωγραφική κάλυψη για τη διακρατική συνεργασία

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν συνεχείς λειτουργικές περιοχές, λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

1.  Για τη διακρατική συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν συνεχείς λειτουργικές περιοχές, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων προσαρμογών για την εξασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας της συνεργασίας αυτής σε μεγαλύτερες συνεκτικές περιοχές στη βάση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα προγράμματα Interreg διακρατικής συνεργασίας και θαλάσσιας συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν:

Τα προγράμματα Interreg διακρατικής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν:

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη Γροιλανδία·

β)  τις ΥΧΕ που επωφελούνται από τη στήριξη του προγράμματος ΥΧΕ·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι περιφέρειες, τρίτες χώρες ή χώρες-εταίροι που αναγράφονται στην παράγραφο 2 είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιοχές.

3.  Οι περιφέρειες, τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ που αναγράφονται στην παράγραφο 2 είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιοχές.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα Interreg των εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορούν να καλύπτουν γειτονικές χώρες-εταίρους που υποστηρίζονται από τον ΜΓΑΔΣ ή ΥΧΕ που υποστηρίζονται από το ΠΥΧΕ ή και τα δύο.

2.  Τα προγράμματα Interreg των εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορούν να καλύπτουν χώρες-εταίρους που υποστηρίζονται από τον ΜΓΑΔΣ, ΥΧΕ που υποστηρίζονται από το ΠΥΧΕ, οργανισμούς συνεργασίας των περιφερειών, ή συνδυασμό δύο ή όλων των παραπάνω ομάδων.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γεωγραφική κάλυψη για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία

Γεωγραφική κάλυψη για τη διαπεριφερειακή συνεργασία

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για οποιοδήποτε πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 4 ή για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία βάσει της συνιστώσας 5, το ΕΤΠΑ υποστηρίζει ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης.

1.  Για οποιοδήποτε πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 4, το ΕΤΠΑ υποστηρίζει ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 4 μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή ΥΧΕ που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6, είτε υποστηρίζονται είτε δεν υποστηρίζονται από μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

2.  Τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 4 μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή ΥΧΕ που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6, είτε υποστηρίζονται είτε δεν υποστηρίζονται από μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών στα προγράμματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει επίσης κατάλογο στον οποίο καθορίζονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά σύνορα και στα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και κατάλογο στον οποίο καθορίζονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση κονδυλίων βάσει της συνιστώσας 2Β που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α).

2.  Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει επίσης κατάλογο στον οποίο καθορίζονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά σύνορα και στα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Περιφέρειες τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή εδαφών εκτός της Ένωσης που δεν λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μνημονεύονται επίσης στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται σε 8 430 000 000 EUR των συνολικών διαθέσιμων πόρων για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

1.  Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) ανέρχονται σε 11 165 910 000 EUR (τιμές 2018) από τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται ως εξής:

2.  10 195 910 000 EUR (91,31 %) των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται ως εξής:

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  52,7 % (δηλ. συνολικά 4 440 000 000 EUR) για τη διασυνοριακή συνεργασία (συνιστώσα 1)·

α)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) για τη διασυνοριακή συνεργασία (συνιστώσα 1)·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  31,4 % (δηλ. συνολικά 2 649 900 000 EUR) για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία (συνιστώσα 2)·

β)  1 973 000 000 EUR (17,68 %) για τη διακρατική συνεργασία (συνιστώσα 2)·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  3,2 % (δηλ. συνολικά 270 100 000 EUR) για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 3)·

γ)  357 309 120 EUR (3,2 %) για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 3)·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  1,2 % (δηλ. συνολικά 100 000 000 EUR) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία (συνιστώσα 4)·

δ)  365 000 000 EUR (3,27%) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία (συνιστώσα 4)·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  11,5 % (δηλ. συνολικά 970 000 000 EUR) για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία (συνιστώσα 5).

διαγράφεται

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τη συνιστώσα 1 και οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τη συνιστώσα 2Β που αναγράφονται στην εκτελεστική πράξη στο άρθρο 8 παράγραφος 2·

α)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τη συνιστώσα 1 που αναγράφονται στην εκτελεστική πράξη στο άρθρο 8 παράγραφος 2·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 για τις συνιστώσες 2Α και 3.

β)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 για τη συνιστώσα 2.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 και 3 για τη συνιστώσα 3.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  970 000 000 EUR (8,69 %) από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στη νέα πρωτοβουλία για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15α (νέο).

 

Εάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η Επιτροπή δεν έχει δεσμεύσει όλους τους διαθέσιμους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, τα υπόλοιπα μη αναληφθέντα υπόλοιπα κατανέμονται κατ’ αναλογία μεταξύ των συνιστωσών 1 έως 4.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι χορηγούνται αντίστοιχα ποσά από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ στο πλαίσιο του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού. Η ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ.

Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι χορηγούνται τουλάχιστον αντίστοιχα ποσά από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ στο πλαίσιο του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού. Η συνεισφορά αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το πρόγραμμα Interreg δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως σχεδιάστηκε λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

β)  σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν το πρόγραμμα Interreg δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως σχεδιάστηκε λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2 που έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, η συμμετοχή χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας διακόπτεται, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β).

Όσον αφορά πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2 που έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, η συμμετοχή χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ διακόπτεται, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β).

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ολική διακοπή του προγράμματος Interreg, ιδίως αν οι κύριες κοινές προκλήσεις για την ανάπτυξη δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας·

α)  την ολική διακοπή του προγράμματος Interreg, ιδίως αν οι κύριες κοινές προκλήσεις για την ανάπτυξη δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη συνέχιση του προγράμματος Interreg χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας.

γ)  τη συνέχιση του προγράμματος Interreg χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρος που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους οι οποίοι δεν συνιστούν την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο.

6.  Όταν τρίτη χώρα, χώρα-εταίρος ή ΥΧΕ που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους οι οποίοι δεν συνιστούν την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 70 %, εκτός αν, όσον αφορά τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg ή τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει αυτών.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 80 %, εκτός αν, όσον αφορά τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg ή τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει αυτών.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Πέρα από τους ειδικούς στόχους τους ΕΤΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν επίσης να συμβάλουν στους ειδικούς στόχους του στόχου πολιτικής 4, ως εξής:

3.  Πέρα από τους ειδικούς στόχους τους ΕΤΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλουν επίσης στους ειδικούς στόχους του στόχου πολιτικής 4, ως εξής:

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2Β:

α)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2:

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες·

ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, περιλαμβανομένων των έργων διαπροσωπικής κλίμακας, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας των μεταναστών.

5.  Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 1, 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν να συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ένα πρόσθετο ποσοστό 15 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο προτεραιοτήτων εκτός της τεχνικής βοήθειας για κάθε πρόγραμμα Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3 διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «βελτίωση της διακυβέρνησης του Interreg» ή τον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη».

2.  Έως και 15% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο προτεραιοτήτων εκτός της τεχνικής βοήθειας για κάθε πρόγραμμα Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3 διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «βελτίωση της διακυβέρνησης του Interreg» και μέχρι 10% μπορεί να διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη».

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Α παρέχει στήριξη σε μακροπεριφερειακή στρατηγική, το σύνολο των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, το σύνολο των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας είναι προγραμματισμένα για τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής.

3.  Όταν ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 1 ή 2 παρέχει στήριξη σε μακροπεριφερειακή στρατηγική ή σε στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, τουλάχιστον το 80% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, μέρος των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας συμβάλλουν στους στόχους της εν λόγω στρατηγικής.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Β παρέχει στήριξη σε μακροπεριφερειακή στρατηγική ή σε στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, τουλάχιστον το 70 % των συνολικών κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας διατίθεται για τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής.

διαγράφεται

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία

 

1. Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 α (νέα) διατίθενται σε μια νέα πρωτοβουλία για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας που προορίζονται για:

 

α) την εμπορική εκμετάλλευση και την ιεράρχηση των κοινών έργων καινοτομίας που ενδέχεται να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας·

 

β) την συγκέντρωση ερευνητών, επιχειρήσεων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων διοικήσεων που εμπλέκονται στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και κοινωνικής καινοτομίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

 

γ) πιλοτικά έργα για τον εντοπισμό ή τη δοκιμή νέων λύσεων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης βάσει στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης· ή

 

δ) την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της καινοτομίας με στόχο την αξιοποίηση της πείρας που αποκτήθηκε στον τομέα της περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης.

 

2. Για να διατηρηθεί η αρχή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνοχής, με κατά προσέγγιση ίση αναλογία χρηματοδοτικών πόρων, οι εν λόγω επενδύσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών με τις περιφέρειες που βρίσκονται σε ηγετική θέση, με την αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να ενσωματωθούν και να αυξήσουν υφιστάμενη ή αναδυόμενη ενωσιακή αξία, καθώς και την ικανότητα συμμετοχής σε εταιρικές σχέσεις με άλλες περιφέρειες.

 

3. Η Επιτροπή υλοποιεί τις εν λόγω επενδύσεις υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. Υποστηρίζεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος εργασίας και συναφών προσκλήσεων.

 

4. Όσον αφορά τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ΕΤΠΑ παρέχει οφέλη σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών στις επενδύσεις αυτές, υπό προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, και της συνιστώσας 5, που υλοποιείται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.

1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ, καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων Interreg, τα οποία καλύπτουν μακροπεριφερειακές στρατηγικές ή στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, τα κράτη μέλη και οι εταίροι του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις θεματικές προτεραιότητες των σχετικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και να συμβουλεύονται τους σχετικούς φορείς. Δημιουργείται εκ των προτέρων μηχανισμός που θα διασφαλίζει τη συνεργασία όλων των φορέων σε επίπεδο μακροπεριφέρειας και θαλάσσιας λεκάνης, των αρχών του προγράμματος ΕΕΣ, των περιφερειών και των χωρών κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού τις προτεραιότητες για κάθε πρόγραμμα. Αυτές οι προτεραιότητες ευθυγραμμίζονται με τα σχέδια δράσης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή υποβάλλει πρόγραμμα Interreg στην Επιτροπή έως την [ημερομηνία έναρξης ισχύος συν εννέα μήνες·] για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ.

Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή υποβάλλει ένα ή περισσότερα προγράμματα Interreg στην Επιτροπή έως την [ημερομηνία έναρξης ισχύος συν δώδεκα μήνες·] για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο καλύπτει στήριξη από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο καλύπτει στήριξη από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, και σε συμφωνία με την Επιτροπή, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα υλοποίησης του προγράμματος και να επιτευχθούν πράξεις μεγαλύτερης κλίμακας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μεταφέρει στα προγράμματα Interreg έως το [x] % του ποσού του ΕΤΠΑ που διατίθεται για το αντίστοιχο πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη» για την ίδια περιοχή. Το μεταφερόμενο ποσό αποτελεί χωριστή προτεραιότητα ή χωριστές προτεραιότητες.

3.  Προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα υλοποίησης του προγράμματος και να επιτευχθούν πράξεις μεγαλύτερης κλίμακας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μεταφέρει στα προγράμματα Interreg έως το 20% του ποσού του ΕΤΠΑ που διατίθεται για το αντίστοιχο πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη» για την ίδια περιοχή. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας μεταφοράς και αιτιολογεί την απόφασή του. Το μεταφερόμενο ποσό αποτελεί χωριστή προτεραιότητα ή χωριστές προτεραιότητες.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  περιέχει συνοπτική παρουσίαση των κύριων κοινών προκλήσεων, λαμβανομένων υπόψη:

β)  περιέχει συνοπτική παρουσίαση των κύριων κοινών προκλήσεων, λαμβανομένων ειδικότερα υπόψη:

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης·

ii)  των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης και των ενδεχόμενων συνεργειών προς επίτευξη·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα·

iii)  των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη στο πρόγραμμα·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  περιλαμβάνει αιτιολόγηση των επιλεγμένων στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων Interreg, των αντίστοιχων προτεραιοτήτων, των ειδικών στόχων και των μορφών στήριξης, αντιμετωπίζοντας, όπου χρειάζεται, τις ζεύξεις που λείπουν όσον αφορά τις διασυνοριακές υποδομές·

γ)  περιλαμβάνει αιτιολόγηση των επιλεγμένων στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων Interreg και των αντίστοιχων προτεραιοτήτων και αντιμετωπίζοντας, όπου χρειάζεται, τις ζεύξεις που λείπουν όσον αφορά τις διασυνοριακές υποδομές·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση·

i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση, αντίστοιχα το σύνολο κριτηρίων και τα αντίστοιχα διαφανή κριτήρια επιλογής για την πράξη αυτή·

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – στοιχείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  βασικές ομάδες-στόχοι·

διαγράφεται

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – στοιχείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

v)  την προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων·

διαγράφεται

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 2 που λαμβάνουν στήριξη από ΠΥΧΕ όσον αφορά την κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο («ΕΤΠΑ» και «ΠΥΧΕ Γροιλανδία»)·

iii)  για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 2 που λαμβάνουν στήριξη από ΠΥΧΕ όσον αφορά την κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο («ΕΤΠΑ» και «ΠΥΧΕ»)·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όσον αφορά τον πίνακα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο ζ) σημείο ii), περιλαμβάνει τα ποσά μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.

διαγράφεται

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καθορίζει τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής γραμματείας·

β)  καθορίζει τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής γραμματείας και, ανάλογα με την περίπτωση, υποστηρίζει τις δομές διαχείρισης στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες·

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε πρόγραμμα Interreg και τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και, στην περίπτωση παροχής στήριξης από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης και κατά περίπτωση, τη συνέπειά του με το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή με το συναφές πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού που αναφέρεται στην αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων από τους εν λόγω μηχανισμούς.

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί με πλήρη διαφάνεια κάθε πρόγραμμα Interreg και τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και, στην περίπτωση παροχής στήριξης από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης και κατά περίπτωση, τη συνέπειά του με το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή με το συναφές πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού που αναφέρεται στην αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων από τους εν λόγω μηχανισμούς.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ επανεξετάζουν το πρόγραμμα Interreg, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.

3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας επανεξετάζουν το πρόγραμμα Interreg, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση κάθε προγράμματος Ιnterreg, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω προγράμματος από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση κάθε προγράμματος Ιnterreg, το αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αναθεωρημένης έκδοσης του εν λόγω προγράμματος από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης προγράμματος Interreg μαζί με το τροποποιημένο πρόγραμμα, αναφέροντας τις αναμενόμενες επιπτώσεις της συγκεκριμένης τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων.

1.  Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ).../...[νέος κανονισμός κοινών διατάξεων], να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης προγράμματος Interreg μαζί με το τροποποιημένο πρόγραμμα, αναφέροντας τις αναμενόμενες επιπτώσεις της συγκεκριμένης τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση της τροποποίησης με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.

2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση της τροποποίησης με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός ενός μηνός από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ, επανεξετάζουν το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή.

3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, επανεξετάζουν το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος Interreg, το αργότερο εντός έξι μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.

4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος Interreg, το αργότερο εντός τριών μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, κατ’ ανώτατο, έως το 3 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου προγράμματος Interreg.

Μετά από διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 10 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, κατ’ ανώτατο, έως το 5 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εν λόγω επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να συστήσει μία ή, ιδίως στην περίπτωση των υποπρογραμμάτων, περισσότερες επιτροπές καθοδήγησης, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη της για την επιλογή των πράξεων.

Η εν λόγω επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να συστήσει μία ή, ιδίως στην περίπτωση των υποπρογραμμάτων, περισσότερες επιτροπές καθοδήγησης, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη της για την επιλογή των πράξεων. Οι επιτροπές καθοδήγησης εφαρμόζουν την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και επιδιώκουν τη συμμετοχή εταίρων από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και λαμβάνει υπόψη της τα σχόλιά της πριν από την αρχική υποβολή των κριτηρίων επιλογής στην επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, στην επιτροπή καθοδήγησης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των κριτηρίων.

3.  Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα κριτήρια επιλογής, πριν από την αρχική υποβολή τους στην επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, στην επιτροπή καθοδήγησης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των κριτηρίων.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή καθοδήγησης:

4.  Πριν από την επιλογή των πράξεων από την επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, την επιτροπή καθοδήγησης, η διαχειριστική αρχή:

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου όσον αφορά τις ανακτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 50. Οι υποχρεώσεις αυτές ορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης. Ωστόσο, επικεφαλής εταίρος εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ απ’ ό,τι ο εταίρος δεν υποχρεούται σε ανάκτηση μέσω δικαστικής διαδικασίας.

Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου όσον αφορά τις ανακτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 50. Οι διαδικασίες που αφορούν τις ανακτήσεις ορίζονται και συμφωνούνται από την επιτροπή παρακολούθησης. Ωστόσο, επικεφαλής εταίρος εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ απ’ ό,τι ο εταίρος δεν υποχρεούται σε ανάκτηση μέσω δικαστικής διαδικασίας.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο των συνιστωσών 1, 2 και 3 συμμετέχουν συντελεστές από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι δικαιούχος από κράτος μέλος.

Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο των συνιστωσών 1, 2 και 3 συμμετέχουν συντελεστές από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες ή ΥΧΕ, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι δικαιούχος από κράτος μέλος.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μια πράξη Interreg μπορεί να υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι στην αίτηση της πράξης προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και τα οφέλη για την περιοχή του προγράμματος.

2.  Μια πράξη Interreg μπορεί να υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα ή ΥΧΕ, υπό τον όρο ότι στην αίτηση της πράξης προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και τα οφέλη για την περιοχή του προγράμματος.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εταίροι συνεργάζονται για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση των πράξεων Ιnterreg.

Οι εταίροι συνεργάζονται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πράξεων Ιnterreg, καθώς και για τη στελέχωση ή/και τη χρηματοδότησή τους. Καλό θα ήταν να περιοριστεί ο αριθμός των εταίρων σε δέκα, κατά ανώτατο όριο, ανά πράξη Interreg.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε δύο από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ένα διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ένας ΕΟΕΣ μπορεί να είναι ο μόνος εταίρος πράξης Interreg των προγραμμάτων Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των μελών τους υπάρχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες.

Ένα διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ένας ΕΟΕΣ μπορεί να είναι ο μόνος εταίρος πράξης Interreg των προγραμμάτων Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των μελών τους υπάρχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες ή ΥΧΕ.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εντούτοις, ένας μόνος εταίρος μπορεί να είναι καταχωρισμένος σε κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 23.

διαγράφεται

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε ταμείο μικρών έργων στο πλαίσιο προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 000 000 EUR ή το 15 % των συνολικών κονδυλίων του προγράμματος Interreg, όποιο είναι χαμηλότερο.

H συνολική συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε ένα ή περισσότερα ταμεία μικρών έργων στο πλαίσιο προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 20 % των συνολικών κονδυλίων του προγράμματος Interreg και, στην περίπτωση προγράμματος Interreg διασυνοριακής συνεργασίας, ανέρχεται στο 3% τουλάχιστον των συνολικών κονδυλίων.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο δικαιούχος ταμείου μικρών έργων είναι διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ΕΟΕΣ.

2.  Ο δικαιούχος ταμείου μικρών έργων είναι οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έναρξη ή για την έναρξη και την υλοποίηση πράξεων.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι δαπάνες προσωπικού και οι έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν στο επίπεδο του δικαιούχου για τη διαχείριση του ταμείου μικρών έργων δεν υπερβαίνουν το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του εκάστοτε ταμείου μικρών έργων.

5.  Οι δαπάνες προσωπικού και άλλες άμεσες δαπάνες που αντιστοιχούν στις κατηγορίες δαπανών των άρθρων 39 έως 42, καθώς και οι έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν στο επίπεδο του δικαιούχου για τη διαχείριση των πόρων του ταμείου ή των ταμείων μικρών έργων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του ή των εκάστοτε πόρων των ταμείων μικρών έργων.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η δημόσια συνεισφορά σε μικρό έργο δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, η συνεισφορά του ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, μηχανισμού εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίου κόστους ή εφάπαξ ποσών ή περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή συντελεστές, εξαιρουμένων των έργων για τα οποία η στήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση.

Όταν η δημόσια συνεισφορά σε μικρό έργο δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, η συνεισφορά του ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, μηχανισμού εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίου κόστους ή εφάπαξ ποσών ή περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή συντελεστές.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν το συνολικό κόστος κάθε πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, το ποσό της στήριξης για ένα ή περισσότερα μικρά έργα μπορεί να καθορίζεται βάσει σχεδίου προϋπολογισμού, το οποίο καταρτίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά και εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον οργανισμό που επιλέγει την πράξη.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις ρυθμίσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), ο επικεφαλής εταίρος διασφαλίζει ότι οι άλλοι εταίροι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού αυτού για τους υπόλοιπους εταίρους.

2.  Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις ρυθμίσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), ο επικεφαλής εταίρος διασφαλίζει ότι οι άλλοι εταίροι εισπράττουν πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μεταξύ όλων των εταίρων και βάσει της ίδιας διαδικασίας που ακολουθείται για τον επικεφαλής εταίρο. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού αυτού για τους υπόλοιπους εταίρους.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε δικαιούχος σε κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ που συμμετέχει σε πρόγραμμα Interreg μπορεί να οριστεί επικεφαλής εταίρος.

Κάθε δικαιούχος σε κράτος μέλος που συμμετέχει σε πρόγραμμα Interreg μπορεί να οριστεί επικεφαλής εταίρος.

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι ή οι ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένας εταίρος που δεν λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορεί να οριστεί επικεφαλής εταίρος.

διαγράφεται

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η τεχνική βοήθεια σε κάθε πρόγραμμα Interreg επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή ποσό με την εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το [άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή γ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ανάλογα με την περίπτωση.

1.  Η τεχνική βοήθεια σε κάθε πρόγραμμα Interreg επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή ποσό με την εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις ετήσιες δόσεις της προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 και 2022, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού, και για τα επόμενη έτη στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το [άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή γ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  για τα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ: 6%·

α)  για τα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ: 7%·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  για τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2, 3 και 4, τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και, κατά περίπτωση, για τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης: 7%·

γ)  για τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2, 3 και 4, τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και, κατά περίπτωση, για τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης: 8 %·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι και οι ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, συγκροτούν επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος Interreg («επιτροπή παρακολούθησης») εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στα κράτη μέλη της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση προγράμματος Interreg.

1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι, οι ΥΧΕ ή οι οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, συγκροτούν επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος Interreg («επιτροπή παρακολούθησης») εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στα κράτη μέλη της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η προεδρία της επιτροπής παρακολούθησης ασκείται από εκπρόσωπο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή ή από εκπρόσωπο της διαχειριστικής αρχής.

διαγράφεται

Όταν στον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης προβλέπεται εκ περιτροπής προεδρία, η προεδρία της επιτροπής παρακολούθησης μπορεί να ασκείται από κοινού από εκπρόσωπο τρίτης χώρας, χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ και από εκπρόσωπο του κράτους μέλους ή της διαχειριστικής αρχής, και αντιστρόφως.

 

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης και όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με την επιτροπή παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

6.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης, τη σύνοψη των στοιχείων και των πληροφοριών, καθώς και όλες τις αποφάσεις που ανταλλάσσονται με την επιτροπή παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης κάθε προγράμματος Interreg συμφωνείται από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, από τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών αρχών, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ.

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης κάθε προγράμματος Interreg μπορεί να συμφωνείται από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, από τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και αποσκοπεί στην ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών αρχών, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων και των ΥΧΕ που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Interreg.

διαγράφεται

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επιτροπή παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης εκπροσώπους των φορέων που ορίζονται από κοινού σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος ή σε μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ.

Η επιτροπή παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης εκπροσώπους των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που ορίζονται από κοινού σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος ή σε μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει κατάλογο των μελών της επιτροπής παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

2.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει κατάλογο των αρχών ή φορέων που ορίζονται μέλη της επιτροπής παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.

3.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι εκπρόσωποι όλων των οργάνων που εμφανίζονται σε όλο το εύρος του προγράμματος ή που καλύπτουν ένα μέρος του, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ, μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με την ιδιότητα του συμβούλου.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.

ζ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση, και προτείνει περαιτέρω μέτρα υποστήριξης, αν χρειάζεται.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [27 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·

α)  τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από κοινοποίηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [27 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή παρέχει, εντός ενός μηνός, στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 29 παράγραφος 1:

2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή παρέχει, εντός τριών μηνών, στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 29 παράγραφος 1:

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα σωρευτικά στοιχεία για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος [VIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα στοιχεία για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαΐου και τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, καθώς και μία φορά ετησίως τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος [VIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υφιστάμενων συστημάτων αναφοράς δεδομένων, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα αυτά είναι αξιόπιστα κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για τις επιλεγείσες πράξεις Interreg και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις Interreg.

β)  τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για τις επιλεγείσες πράξεις Interreg και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις οριστικοποιημένες πράξεις Interreg.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και, αν κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

1.  Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], οι οποίοι διαπιστώνεται ότι είναι οι καταλληλότεροι για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο ii) και το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και σε περιπτώσεις που αιτιολογούνται δεόντως από τη διαχειριστική αρχή, χρησιμοποιούνται ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων επιπροσθέτως προς τους δείκτες που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg.

1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg, μία φορά ετησίως κατ’ ανώτατο όριο. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

4.  Η διαχειριστική αρχή επιδιώκει να διασφαλίζει ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εφαρμόζεται το άρθρο [44 παράγραφοι 2 έως 7] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] σχετικά με τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής.

3.  Εφαρμόζεται το άρθρο [44 παράγραφοι 2 έως 6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] σχετικά με τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση πράξης Interreg η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 100 000 EUR·

γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση πράξης Interreg η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 50 000 EUR·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  για πράξεις Interreg που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη Interreg, τονίζοντας τη στήριξη από κονδύλιο Interreg·

δ)  για πράξεις Interreg που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη και, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α2, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη Interreg, τονίζοντας τη στήριξη από κονδύλιο Interreg·

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR, διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο.

ε)  για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR, διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο [42] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] ή με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος εφαρμόζει δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας έως και 5 % της στήριξης από τα Ταμεία για τη συγκεκριμένη πράξη.

6.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του ή δεν αποκαταστήσει την αθέτηση εγκαίρως, σύμφωνα με το άρθρο [42] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] ή με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η διαχειριστική αρχή εφαρμόζει δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας έως και 5 % της στήριξης από τα Ταμεία για τη συγκεκριμένη πράξη.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ως κατ’ αποκοπή ποσό, σύμφωνα με το άρθρο [50 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

γ)  οι άμεσες δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή συντελεστής ύψους έως 20 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης, χωρίς να απαιτείται τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  με διαίρεση των μηνιαίων ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας που καθορίστηκε στο έγγραφο απασχόλησης εκφραζόμενο σε ώρες· ή

α)  με διαίρεση των τελευταίων τεκμηριωμένων μηνιαίων ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του ενδιαφερομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται στη σύμβαση απασχόλησης και το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος κανονισμός ΚΚΔ]· ή

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού που αφορούν άτομα τα οποία, σύμφωνα με το έγγραφο απασχόλησης, εργάζονται σε ωριαία βάση, οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες με την εφαρμογή του αριθμού των πράγματι δεδουλευμένων για την πράξη ωρών στην ωριαία τιμή που συμφωνήθηκε στο έγγραφο απασχόλησης με βάση σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας.

6.  Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού που αφορούν άτομα τα οποία, σύμφωνα με το έγγραφο απασχόλησης, εργάζονται σε ωριαία βάση, οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες με την εφαρμογή του αριθμού των πράγματι δεδουλευμένων για την πράξη ωρών στην ωριαία τιμή που συμφωνήθηκε στο έγγραφο απασχόλησης με βάση σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας. Εάν δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στη συμφωνημένη ωριαία τιμή, οι μισθολογικές δαπάνες όπως αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) μπορούν να προστίθενται στην εν λόγω ωριαία τιμή, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα έξοδα γραφείου και οι διοικητικές δαπάνες περιορίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:

Τα έξοδα γραφείου και οι διοικητικές δαπάνες περιορίζονται στο 15 % των συνολικών άμεσων δαπανών μιας πράξης και στα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η άμεση πληρωμή δαπανών για έξοδα βάσει του παρόντος άρθρου από υπάλληλο του δικαιούχου συνοδεύεται από απόδειξη της επιστροφής των δαπανών από τον δικαιούχο στον εν λόγω υπάλληλο.

4.  Η άμεση πληρωμή δαπανών για έξοδα βάσει του παρόντος άρθρου από υπάλληλο του δικαιούχου συνοδεύεται από απόδειξη της επιστροφής των δαπανών από τον δικαιούχο στον εν λόγω υπάλληλο. Αυτή η κατηγορία εξόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού της πράξης και άλλων ενδιαφερομένων φορέων για τους σκοπούς της εφαρμογής και της προώθησης της πράξης και του προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής μιας πράξης μπορούν να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσοστό ύψους έως 15 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης.

5.  Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής μιας πράξης μπορούν να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσοστό ύψους έως 15 % των άμεσων δαπανών της εν λόγω πράξης.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών περιορίζονται στις ακόλουθες υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη που παρέχονται από φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή από φυσικό πρόσωπο άλλο από τον δικαιούχο της πράξης:

Τα έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη που παρέχονται από φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή από φυσικό πρόσωπο άλλο από τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εταίρων της πράξης:

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  ταξίδια και διαμονή για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ομιλητές, προέδρους των συνεδριάσεων και παρόχους υπηρεσιών·

ιε)  ταξίδια και διαμονή για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες·

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δαπάνες του δικαιούχου της πράξης για αγορά, ενοικίαση ή μίσθωση εξοπλισμού, εκτός από εκείνες που καλύπτονται από το άρθρο 39, περιορίζονται στα ακόλουθα:

1.  Οι δαπάνες του δικαιούχου της πράξης για αγορά, ενοικίαση ή μίσθωση εξοπλισμού, εκτός από εκείνες που καλύπτονται από το άρθρο 39, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αγορά γης σύμφωνα με το άρθρο [58 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·

α)  αγορά γης σύμφωνα με το άρθρο [58 παράγραφος 1 στοιχείο β)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι και οι ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg προσδιορίζουν, για τους σκοπούς του άρθρου [65] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], μια ενιαία διαχειριστική αρχή και μια ενιαία ελεγκτική αρχή.

1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι, οι ΥΧΕ και οι οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg προσδιορίζουν, για τους σκοπούς του άρθρου [65] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], μια ενιαία διαχειριστική αρχή και μια ενιαία ελεγκτική αρχή.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική αρχή εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος.

2.  Η διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική αρχή μπορούν να εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όσον αφορά ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Β ή της συνιστώσας 1 όταν το τελευταίο καλύπτει μακρά σύνορα με ανομοιογενείς αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να ορίζουν επιμέρους περιοχές υποπρογραμμάτων.

5.  Όσον αφορά ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 1 όταν το τελευταίο καλύπτει μακρά σύνορα με ανομοιογενείς αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να ορίζουν επιμέρους περιοχές υποπρογραμμάτων.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Αν η διαχειριστική αρχή προσδιορίσει έναν ενδιάμεσο φορέα στο πλαίσιο προγράμματος Interreg σύμφωνα με το άρθρο [65 παράγραφος 3] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ο ενδιάμεσος φορέας εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα σε περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή, κατά περίπτωση, συμμετέχουσα τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ.

6.  Αν η διαχειριστική αρχή προσδιορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς στο πλαίσιο προγράμματος Interreg σύμφωνα με το άρθρο [65 παράγραφος 3] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ο ενδιάμεσος φορέας ή οι ενδιάμεσοι φορείς εκτελεί/εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα σε περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή, κατά περίπτωση, σε περισσότερες της μιας τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], η Επιτροπή επιστρέφει με τη μορφή ενδιάμεσων πληρωμών το 100% των ποσών που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης του προγράμματος στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή στη δημόσια συνεισφορά, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Όταν η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) .../... (νέος ΚΚΔ) σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, κάθε κράτος μέλος ορίζει τον φορέα ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη διενέργεια της εν λόγω επαλήθευσης σε σχέση με τους δικαιούχους στην επικράτειά του.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 451 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], τα προγράμματα Interreg δεν υπόκεινται στην ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών. Οι λογαριασμοί εκκαθαρίζονται στο τέλος της περιόδου, βάσει της τελικής έκθεσης επιδόσεων.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Αν το παρεκτεινόμενο ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 υπερβαίνει το 2 % των συνολικών δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή υπολογίζει ένα συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις που διενεργήθηκαν από τις αρχές του αντίστοιχου προγράμματος Interreg για μεμονωμένες παρατυπίες οι οποίες διαπιστώθηκαν από τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

7.  Αν το παρεκτεινόμενο ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 υπερβαίνει το 3,5% των συνολικών δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή υπολογίζει ένα συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις που διενεργήθηκαν από τις αρχές του αντίστοιχου προγράμματος Interreg για μεμονωμένες παρατυπίες οι οποίες διαπιστώθηκαν από τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Αν το συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7 υπερβαίνει το % των δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαίο να ζητήσει από την ελεγκτική αρχή συγκεκριμένου προγράμματος Interreg ή ομάδας προγραμμάτων Interreg που έχει/-ουν επηρεαστεί περισσότερο τη διεξαγωγή πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω το ποσοστό σφάλματος και να εκτιμηθούν τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα για τα προγράμματα Interreg που επηρεάζονται από τις διαπιστωθείσες παρατυπίες.

8.  Αν το συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7 υπερβαίνει το 3,5 % των δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαίο να ζητήσει από την ελεγκτική αρχή συγκεκριμένου προγράμματος Interreg ή ομάδας προγραμμάτων Interreg που έχει/-ουν επηρεαστεί περισσότερο τη διεξαγωγή πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω το ποσοστό σφάλματος και να εκτιμηθούν τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα για τα προγράμματα Interreg που επηρεάζονται από τις διαπιστωθείσες παρατυπίες.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  2021: 1%·

α)  2021: 3 %·

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  2022: 1%·

β)  2022: 2,25%·

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  2023: 1%·

γ)  2023: 2,25%·

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  2024: 1%·

δ)  2024: 2,25%·

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  2025: 1%·

ε)  2025: 2,25%·

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  2026: 1%·

στ)  2026: 2,25%·

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αν εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον ΜΠΒ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, η προχρηματοδότηση για όλα τα ταμεία που παρέχουν στήριξη σε τέτοιο πρόγραμμα Interreg διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [ΜΠΒ III] ή [ΜΓΑΔΣ] ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη που εγκρίνεται βάσει αυτών.

Αν εξωτερικά προγράμματα Interreg υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον ΜΠΒ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, η προχρηματοδότηση για όλα τα ταμεία που παρέχουν στήριξη σε τέτοιο πρόγραμμα Interreg διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [ΜΠΒ III] ή [ΜΓΑΔΣ] ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη που εγκρίνεται βάσει αυτών.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία καταβολής από την Επιτροπή της πρώτης δόσης του ποσού της προχρηματοδότησης δεν αποσταλεί αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση επιστρέφεται στην Επιτροπή. Η εν λόγω επιστροφή αποτελεί εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό και δεν μειώνει τη στήριξη από το ΕΤΠΑ, τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ για το πρόγραμμα.

Αν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία καταβολής από την Επιτροπή της πρώτης δόσης του ποσού της προχρηματοδότησης δεν αποσταλεί αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση επιστρέφεται στην Επιτροπή. Η εν λόγω επιστροφή αποτελεί εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό και δεν μειώνει τη στήριξη από το ΕΤΠΑ, τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ για το πρόγραμμα.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συμμετοχή τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ στα προγράμματα Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης

Συμμετοχή τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων, ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης ή συνεργασίας στα προγράμματα Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κεφάλαια I έως VII και το κεφάλαιο Χ εφαρμόζονται όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων και ΥΧΕ στα προγράμματα Interreg, υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Τα κεφάλαια I έως VII και το κεφάλαιο Χ εφαρμόζονται όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης ή συνεργασίας στα προγράμματα Interreg, υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg εκχωρούν προσωπικό στην κοινή γραμματεία του συγκεκριμένου προγράμματος ή ιδρύουν γραφείο στο αντίστοιχο έδαφός τους ή συνδυάζουν και τα δύο.

3.  Τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να εκχωρούν προσωπικό στην κοινή γραμματεία του προγράμματος ή, σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, ιδρύουν γραφείο της κοινής γραμματείας στο αντίστοιχο έδαφός τους ή συνδυάζουν και τα δύο.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η εθνική αρχή ή φορέας ισοδύναμος με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος Interreg που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή και τους εταίρους στην αντίστοιχη τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ σε σχέση με τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 2 έως 7.

4.  Η εθνική αρχή ή φορέας ισοδύναμος με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος Interreg που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 μπορεί να υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή και τους εταίρους στην αντίστοιχη τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ σε σχέση με τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 2 έως 7.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2 και 4 που συνδυάζουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ και από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρο ή, όσον αφορά τη συνιστώσα 3, σε κάθε ΥΧΕ, ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω ΥΧΕ λαμβάνει ή όχι στήριξη στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

2.  Τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2 και 4 που συνδυάζουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ και από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο, συμμετέχουσα ΥΧΕ ή, όσον αφορά τη συνιστώσα 3, σε κάθε ΥΧΕ, ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω ΥΧΕ λαμβάνει ή όχι στήριξη στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ·

α)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού·

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μόνο στα κράτη μέλη και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΤΠΑ εκτός της Ένωσης για μία ή περισσότερες πράξεις, λαμβανομένου υπόψη ότι οι συνεισφορές από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υπάγονται σε καθεστώς έμμεσης διαχείρισης·

β)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μόνο στα κράτη μέλη και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού, όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΤΠΑ εκτός της Ένωσης για μία ή περισσότερες πράξεις, λαμβανομένου υπόψη ότι οι συνεισφορές από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υπάγονται σε καθεστώς έμμεσης διαχείρισης·

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ.

γ)  υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αν το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, εφαρμόζεται το άρθρο 60.

Αν το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, απαιτείται προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών και περιφερειών και εφαρμόζεται το άρθρο 60.

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Μπορούν να δρομολογούνται κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την κινητοποίηση χρηματοδότησης από διμερή ή πολυκρατικά προγράμματα ΜΓΑΔΣ και προγράμματα ΕΕΣ εάν συμφωνήσουν σε αυτό οι αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης προσδιορίζει το γεωγραφικό του πεδίο εφαρμογής και την αναμενόμενη συμβολή του στους στόχους των αντίστοιχων προγραμμάτων. Οι διαχειριστικές αρχές αποφασίζουν εάν εφαρμόζονται οι κανόνες ΜΓΑΔΣ ή ΕΕΣ στην πρόσκληση. Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν επικεφαλής διαχειριστική αρχή αρμόδια για τα καθήκοντα της διαχείρισης και του ελέγχου σε σχέση με την πρόσκληση.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Aν η επιλογή ενός ή περισσότερων μεγάλων έργων υποδομής είναι στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης επιτροπής παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, επιτροπής καθοδήγησης, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή υπόμνημα για καθένα από τα έργα το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Το υπόμνημα έχει έκταση τριών σελίδων κατ’ ανώτατο όριο και αναφέρει την ονομασία, την τοποθεσία, τον προϋπολογισμό, τον επικεφαλής εταίρο και τους εταίρους, καθώς και τους κύριους στόχους και τα παραδοτέα του έργου. Αν το υπόμνημα σχετικά με ένα ή περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής δεν διαβιβαστεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης ή της επιτροπής καθοδήγησης τη διαγραφή των σχετικών έργων από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

3.  Aν η επιλογή ενός ή περισσότερων μεγάλων έργων υποδομής είναι στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης επιτροπής παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, επιτροπής καθοδήγησης, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή υπόμνημα για καθένα από τα έργα το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Το υπόμνημα έχει έκταση πέντε σελίδων κατ’ ανώτατο όριο και αναφέρει, αφ’ ενός, την ονομασία, την τοποθεσία, τον προϋπολογισμό, τον επικεφαλής εταίρο και τους εταίρους, καθώς και τους κύριους στόχους και τα παραδοτέα του έργου και, αφ’ ετέρου, ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο θα καταδεικνύεται ότι η συνέχιση του εκάστοτε έργου ή έργων είναι σε κάθε περίπτωση εξασφαλισμένη, ακόμα και χωρίς χρηματοδότηση από τα κονδύλια Interreg. Αν το υπόμνημα σχετικά με ένα ή περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής δεν διαβιβαστεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης ή της επιτροπής καθοδήγησης τη διαγραφή των σχετικών έργων από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 στοιχείο β) ή γ), αντίστοιχα, τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανατίθενται σε έναν από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], ιδίως σε τέτοιο φορέα εγκατεστημένο στο συμμετέχον κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαχειριστικής αρχής του σχετικού προγράμματος Interreg.

1.  Αν, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 στοιχείο β) ή γ) του παρόντος κανονισμού, αντίστοιχα, τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανατίθενται σε έναν από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], ιδίως σε τέτοιο φορέα εγκατεστημένο στο συμμετέχον κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαχειριστικής αρχής του σχετικού προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 61

διαγράφεται

Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία

 

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίζει διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5, που συνενώνουν ερευνητές, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις δημόσιες διοικήσεις που ασχολούνται με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

 

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο -62 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο -62

 

Εξαίρεση από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ

 

Η Επιτροπή μπορεί να δηλώσει ότι οι ενισχύσεις για έργα που υποστηρίζονται από την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία της ΕΕ είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

  • [1]  ΕΕ C ... /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [2]  ΕΕ C ... /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 60 χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, μετεξελίχθηκε από μια αρχικά καθαρά οικονομική ένωση σε ειρηνευτικό εγχείρημα για ολόκληρη την κοινωνία. Για να διατηρηθεί το εγχείρημα αυτό, και μάλιστα ενόψει των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά τις εθνικιστικές τάσεις, την εσωστρέφεια, αλλά και τον ευρωσκεπτικισμό και την, ορισμένες φορές, εχθρική προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα στάση, είναι απαραίτητες οι σχέσεις καλής γειτονίας των κρατών μελών της ΕΕ.

Τούτη η βασική προσέγγιση αποτυπώνεται με τρόπο ενεργό και ευδιάκριτο στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ), η οποία προσφέρει μια σημαντική και απτή συνεισφορά προς στην κατεύθυνση της προσέγγισης των ευρωπαίων πολιτών από όλες τις χώρες, με στόχο να αντιμετωπίζουν από κοινού τις προκλήσεις, καθώς και να αναπτύσσουν και να διαμορφώνουν από κοινού την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο καταργούνται σταδιακά τα διασυνοριακά εμπόδια, μεταξύ άλλων και προ πάντων εκείνα που δημιουργούνται στο μυαλό των πολιτών, με αποτέλεσμα οι παραμεθόριες περιοχές να μετατρέπονται σε κοινούς χώρους, στους οποίους η Ευρώπη αποτελεί απτή πραγματικότητα στην καθημερινότητα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ΕΕΣ συνέβαλε αναμφισβήτητα στην προσέγγιση της Ευρώπης και, μέσω της κατάργησης των συνόρων και των γραφειοκρατικών φραγμών, επιτάχυνε και απλοποίησε την καθημερινή διασυνοριακή συμβίωση. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της ΕΕΣ, υποβάλλοντας νέο σχέδιο κανονισμού για την περίοδο μετά το 2020.

Ωστόσο, κατά την άποψη του εισηγητή, το δυναμικό της ΕΕΣ δεν αξιοποιείται πλήρως, παρά τα ελκυστικά ποσοστά χρηματοδότησης έργων, δεδομένου ότι οι διοικητικές απαιτήσεις για τους δυνητικούς δικαιούχους, αλλά και για τις αρμόδιες για την εκτέλεση αρχές, έχουν φτάσει σε ανησυχητικό επίπεδο. Πράγματι, οι απαιτήσεις αυτές αυξάνονται με κάθε περίοδο χρηματοδότησης, και σήμερα βρίσκονται σε επίπεδο που αποτρέπει τους ενδιαφερόμενους από την υποβολή αιτήσεων. Ταυτόχρονα, σημειώνεται υπερεκπροσώπηση έμπειρων υποψηφίων στα διάφορα προγράμματα ΕΕΣ. Εάν πρόκειται η ΕΕΣ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προωθεί στοχευμένα τις ευρωπαϊκές ιδέες, πρέπει να διευκολυνθούν για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η υλοποίηση των προγραμμάτων για την περίοδο χρηματοδότησης μετά το 2020.

Ο εισηγητής επιθυμεί να αναφερθεί εν προκειμένω στον ήδη εγκριθέντα κανονισμό «Omnibus» για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, ο οποίος αποσκοπούσε στην απλούστευση της εκταμίευσης, της χρήσης και της εκκαθάρισης κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να παραμελεί την παρακολούθηση της στοχευμένης χρήσης των κονδυλίων. Ο εν λόγω κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο εισηγητής τονίζει, ειδικότερα, ότι οι νέες διατάξεις συνεπάγονται διευκόλυνση της χρήσης κατ’ αποκοπή ποσών, απλουστευμένες επιλογές κόστους, διευκόλυνση της πρόσβασης για μικρότερους δικαιούχους, αποφυγή των πολλαπλών ελέγχων αλλά και αύξηση της χρήσης κονδυλίων με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την επιτυχία των έργων και των επενδύσεων στις περιφέρειες.

Επιπλέον, ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για τις απλουστεύσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο των προτάσεων για τον νέο κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), τον νέο κανονισμό ΕΤΠΑ και τον νέο κανονισμό ΕΕΣ, και είναι πεπεισμένος ότι θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

2. Πεδίο εφαρμογής των συνιστωσών της μελλοντικής ΕΕΣ

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα διασυνοριακά, διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της ΕΕΣ. Η αιτιολόγηση καθενός από τα προγράμματα αυτά είναι ανεξάρτητη και, κατά την άποψη του εισηγητή, οι τομείς που αποδείχθηκαν επιτυχημένοι θα πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο βασικός ρόλος των παραμεθόριων περιφερειών δεν αποτυπώνεται επαρκώς στο σχέδιο της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, προτείνει να μεταφερθούν ορισμένα κονδύλια στη συνιστώσα 1 για τη «διασυνοριακή συνεργασία». Ταυτόχρονα, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι η ναυτιλιακή συνεργασία θα πρέπει να εξακολουθήσει και μελλοντικά να ανήκει στη συνιστώσα 1, ακόμη και αν δεν υφίσταται σταθερή σύνδεση των περιφερειών μέσω θαλάσσης.

Ο εισηγητής εξετάζει με κριτικό πνεύμα τη θέσπιση της νέας συνιστώσας 5 για τις «διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία», διότι οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν με τις επενδύσεις αυτές συνδέονται μόνο εν μέρει με την πολιτική για τη συνοχή. Επιπλέον, η άμεση διαχείριση των κονδυλίων που προτείνει η Επιτροπή για τη συνιστώσα 5 αντιβαίνει στο επικουρικό πνεύμα της ΕΕΣ.

3. Χρηματοδότηση της ΕΕΣ

Ο εισηγητής επικρίνει τις προτεινόμενες μειώσεις στον τομέα των επιτυχημένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας και, όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προβλέπεται για τις συνιστώσες 1 έως 4 των προγραμμάτων ΕΕΣ στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, ζητεί αύξηση τουλάχιστον της τάξεως του 3 % του συνολικού προϋπολογισμού για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Στο σημείο αυτό, ο εισηγητής επιθυμεί να αναφερθεί εκ νέου στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι παραμεθόριες περιοχές και στην πολύτιμη συνεισφορά της διασυνορικής συνεργασίας (συνιστώσα 1), και ως εκ τούτου προτείνει για τη συνιστώσα αυτή την υψηλότερη κατανομή (73,8 %).

Όσον αφορά τις επενδύσεις στην καινοτομία, ο εισηγητής πιστεύει ότι το υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης που διατίθεται από την Επιτροπή για τη συνιστώσα αυτή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιβαρύνει τις άλλες συνιστώσες της ΕΕΣ. Ωστόσο, κατά την άποψη του εισηγητή, θα μπορούσε να προβλεφθεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, ένα επιπλέον κονδύλιο της τάξης του 0,3 % του συνολικού προϋπολογισμού για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

4. Περιεχόμενο των προγραμμάτων ΕΕΣ και συγκέντρωση

Σύμφωνα με τον εισηγητή, οι πέντε στόχοι πολιτικής που απορρέουν από το ΕΤΠΑ και οι δύο ειδικοί στόχοι του Interreg «Καλύτερη διακυβέρνηση του Interreg» και «Ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη» είναι κατ’ αρχήν αποδεκτοί. Εξετάζει, ωστόσο, με κριτικό πνεύμα την αυστηρή απαίτηση να διατεθεί τουλάχιστον το 15 % του συνόλου των κονδυλίων για τους δύο ειδικούς στόχους του Interreg, δεδομένου ότι τούτο θα μπορούσε να καταστήσει δυσχερέστερο τον σχεδιασμό αλλά και τη διαχείριση του προγράμματος στην πράξη.

5. Ταμεία μικρών έργων

Η φύση της ΕΕΣ συνίσταται στη σύνδεση ανθρώπων σε διασυνοριακό επίπεδο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδίως τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας (People-to-People) φέρνουν τους ανθρώπους κοντά και είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών. Κατά κανόνα, οι αιτούντες είναι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Τα εν λόγω έργα χαρακτηρίζονται ιδίως από την περιορισμένη τους έκταση και από το αντίστοιχα χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης. Κατέστη σαφές ότι, για να συνεχιστεί η επιτυχία των μικρών έργων, ήταν έντονη η ανάγκη απλούστευσης, αποσαφήνισης των κανόνων και άμεσης κατοχύρωσης των μικρών έργων εντός του κανονιστικού πλαισίου. Η επιλογή που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής για δημιουργία ταμείων μικρών έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τον εισηγητή. Ωστόσο, η διαχείριση των ταμείων αυτών θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη. Θα πρέπει, επίσης, να είναι δυνατή η δημιουργία περισσότερων του ενός μικρών ταμείων ανά πρόγραμμα.

Η έκταση στην οποία οι προτεινόμενες από την Επιτροπή διατάξεις θα οδηγήσουν σε άμεση απλούστευση και σε μείωση του διοικητικού φόρτου για τους τελικούς δικαιούχους των έργων μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

6. Ύψος της συγχρηματοδότησης

Ο εισηγητής εκφράζει δυσαρέσκεια για την πρόταση της Επιτροπής για μείωση της μέγιστης συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων Interreg. Θεωρεί ότι το προτεινόμενο ποσοστό ύψους 70 % είναι ανεπαρκές και, αντ’ αυτού, προτείνει να αυξηθεί το ποσοστό στο 85 %. Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης θα πρέπει να είναι ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αντίστοιχων τομέων του προγράμματος.

7. Προχρηματοδότηση

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η μείωση του επιπέδου των προχρηματοδοτήσεων ορισμένων προγραμμάτων σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020 ενδέχεται να δημιουργήσει ορισμένες οικονομικές δυσκολίες, δεδομένου ότι, ιδίως κατά την έναρξη των προγραμμάτων, οι οικονομικές ανάγκες είναι αυξημένες. Οι κανόνες για την προχρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ΕΕΣ και, ως εκ τούτου, ο εισηγητής προβλέπει υψηλότερη προχρηματοδότηση στο πλαίσιο του σχεδίου της έκθεσης, ιδίως στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού.

8. Δείκτες

Ο εισηγητής επικροτεί καταρχήν την εισαγωγή ειδικών δεικτών Interreg για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των προγραμμάτων συνεργασίας. Ωστόσο, οι προτεινόμενοι δείκτες ενδέχεται να είναι ακατάλληλοι για την αποτύπωση της βάσει της διαδικασίας προστιθέμενης αξίας της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, καθώς και για την παροχή θετικών φορολογικών κινήτρων. Ενδέχεται να αποδειχθεί αναγκαία, στη διάρκεια των συζητήσεων, μια αντίστοιχη προσαρμογή των δεικτών ή ένα μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του συστήματος δεικτών.

9. Κανόνας ν + 2, πολλαπλή επιβάρυνση των περιφερειών

Βάσει των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τις προηγούμενες περιόδους χρηματοδότησης, ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι η επιστροφή το σύστημα ν + 2 (πρώην ν + 3) που προτείνει η Επιτροπή θα μπορούσε να οδηγήσει εν μέρει σε μείωση των κονδυλίων σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι πόροι ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι αρκετά γρήγορα. Τούτο, μαζί με ενδεχόμενες μειώσεις της διαθέσιμης χρηματοδότησης, καθώς και των ποσοστών συγχρηματοδότησης της ΕΕ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολλαπλή επιβάρυνση των περιφερειών σε ό,τι αφορά την ΕΕΣ.

10. Καθεστώτα ενισχύσεων

Εδώ και πολλά έτη, η προώθηση της ΕΕΣ αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή. Η στήριξη προς ΜΜΕ για το κόστος έργων ΕΕΣ εξαιρείται ήδη από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ). Επίσης, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 και στο τμήμα του ΓΚΑΚ για τις περιφερειακές ενισχύσεις περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι οι ενισχύσεις για έργα ΕΕΣ θα ήταν συμβατές με την εσωτερική αγορά και θα είχαν περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Προτείνει, επομένως, τα προγράμματα ΕΕΣ να θεωρούνται καταρχήν άνευ σημασίας σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, έτσι ώστε να μην βρίσκουν εφαρμογή σε αυτά οι περίπλοκοι έλεγχοι συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις ενισχύσεις.

11. Ενδιάμεση επανεξέταση

Η προβλεπόμενη ενδιάμεση επανεξέταση και οι πιθανές προσαρμογές των πολυμερών προγραμμάτων Interreg απαιτούν πολύ πιο εντατικές διαδικασίες συντονισμού. Ο εισηγητής επισημαίνει ότι τούτο δεν θα πρέπει να προκαλέσει δυσκολίες ή καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση των έργων κατά το δεύτερο ήμισυ του προγράμματος.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (21.11.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Fabio Massimo Castaldo

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό σχετικά με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης (EFI), που εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2018, περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές όσον αφορά τη γενική δομή της εδαφικής συνεργασίας, καθώς και τα μελλοντικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας (ΔΣΣ).

Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η πρόταση της Επιτροπής να αναδιαμορφωθούν τα σκέλη της συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της συγκέντρωσης της διασυνοριακής συνεργασίας στα χερσαία σύνορα και της ενσωμάτωσης της διασυνοριακής συνεργασίας στα θαλάσσια σύνορα σε μια διευρυμένη συνιστώσα «διεθνικής συνεργασίας και θαλάσσιας συνεργασίας». Ο συντάκτης πιστεύει ότι αυτό θα έθετε σε κίνδυνο τα σημερινά και μελλοντικά θαλάσσια διασυνοριακά προγράμματα, ιδίως εκείνα της Μεσογείου. Στόχος του Interreg θα πρέπει να είναι η δημιουργία ισχυρών συνδέσεων και η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ γειτονικών χωρών που μοιράζονται είτε χερσαία είτε θαλάσσια σύνορα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα προγράμματα γύρω από τη Μεσόγειο, όπου η επένδυση σε χώρες εταίρους και στη σταθερότητά τους συνιστά επίσης επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης προτείνει τροποποιήσεις για την επαναφορά των προγραμμάτων θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας, ακόμη και αν δεν υπάρχει σταθερή ζεύξη πάνω από τη θάλασσα και, κατά συνέπεια, αναδιαμορφώνει τις κατανομές υπέρ της συνιστώσας 1.

Μια δεύτερη σχετική αλλαγή που προτείνεται από το σχέδιο κανονισμού για το Interreg είναι η πρόταση για την εφαρμογή ενός κοινού συνόλου κανόνων τόσο για την εσωτερική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών όσο και για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Συνεπώς, οι κανόνες που θεσπίζονται από τον κανονισμό Interreg θα επηρεάσουν επίσης τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, όπως το μέσο γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) και το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ).

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, όπου τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας διέπονται από ειδικούς κανόνες εφαρμογής. Ο συντάκτης προτείνει, όταν τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης χρησιμοποιούνται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων Interreg, οι στόχοι και οι προτεραιότητές τους, όπως αναφέρεται στους αντίστοιχους κανονισμούς, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη και να αναφέρονται ρητά στον κανονισμό Interreg.

Το σχέδιο κανονισμού Interreg καθορίζει ήδη τα μερίδια των χρηματοδοτικών κονδυλίων του ΜΠΒ ΙΙΙ και του ΜΓΑΔΣ στα προγράμματα Interreg. Για να καταστεί δυνατή μια μεγαλύτερη ευελιξία, ο συντάκτης προτείνει την κατάργηση των αριθμητικών στοιχείων και την προσθήκη παραπομπών στους κανονισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ και ΜΓΑΔΣ, και αναμένει ότι τα περιθώρια θα καθορίζονται στους εν λόγω κανονισμούς.

Παρότι οι προσπάθειες για την απλούστευση και τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ταμείων είναι ευπρόσδεκτες, ο συντάκτης θεωρεί ότι οι κύριοι στόχοι του EFI δεν θα πρέπει να αγνοηθούν. Κατά συνέπεια, προτείνει εν προκειμένω τροποποιήσεις, αναφέροντας ότι η εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του κανονισμού Interreg θα πρέπει να συμπληρώνει τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που καλύπτονται από τα μέσα προενταξιακής βοήθειας και γειτονίας. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Όσον αφορά τη βοήθεια του ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, στη βάση των στόχων και των αρχών της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

Ο συντάκτης υποστηρίζει επίσης ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στην υποβολή των εγγράφων του προγράμματος θα πρέπει να επιτρέπεται όταν συμμετέχουν χώρες εταίροι, καθώς η εμπειρία δείχνει ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο καθώς οι διαδικασίες τους δεν είναι ισοδύναμες με εκείνες των κρατών μελών της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ορισμένες κατηγορίες περιφερειών, όπως, μεταξύ άλλων οι διασυνοριακές περιοχές, που αναφέρονται ρητά.

(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ορισμένες κατηγορίες περιφερειών, όπως, μεταξύ άλλων οι αγροτικές περιοχές, οι περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική μετάβαση και οι περιφέρειες που πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι υπερβόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες, καθώς και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, που αναφέρονται ρητά.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή περισσότερες τρίτες χώρες ή άλλα εδάφη εκτός της Ένωσης έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.

__________________

__________________

21 [Παραπομπή]

21 [Παραπομπή]

22 [Παραπομπή]

21 [Παραπομπή]

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg).

(3)  Προκειμένου να τονωθεί η ευημερία και να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη συνεργασία στα χερσαία σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα.

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις χερσαίες ή θαλάσσιες παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες. Συνεπώς, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία σε χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να στηρίζει τις περιφέρειες που βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια σύνορα.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή περισσότερες χώρες ή άλλα εδάφη εκτός Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή περισσότερες τρίτες χώρες. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a)  Η εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαθιστά, αλλά μάλλον να συμπληρώνει τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΜΠΒ ΙΙΙ] και τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΜΓΑΔΣ], και ιδίως τις προσπάθειες των δικαιούχων για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.

(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26. Για τα προγράμματα Interreg με τη συμμετοχή τρίτων χωρών, ελλείψει ταξινόμησης NUTS, θα πρέπει να εφαρμόζονται ισοδύναμες περιοχές επιλέξιμες στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΜΠΒ ΙΙΙ] και του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΜΓΑΔΣ].

__________________

__________________

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1).

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1).

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσού που ορίζεται στην αντίστοιχη νομική πράξη, δηλαδή, έως 3 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του ΜΠΒ III και έως 4 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του προγράμματος γεωγραφικής περιοχής γειτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΜΓΑΔΣ.

(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στην αντίστοιχη νομική πράξη, δηλαδή στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός ΜΠΒ ΙΙΙ] και το άρθρο [18] του κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός ΜΓΑΔΣ].

__________________

__________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ L xx, σ. y).

27 Κανονισμός (ΕΕ).../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ L xx, σ. y).

28 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y).

28 Κανονισμός (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y).

29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y).

29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης και να επιδιώξει τους στόχους και τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο [3] και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού ΜΠΒ [ΜΠΒ ΙΙΙ].

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όσον αφορά τη βοήθεια του ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, που να βασίζεται στις αξίες της Ένωσης και να χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία. Ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός ΜΓΑΔΣ θα πρέπει συνεπώς να υποστηρίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές των σχετικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν στρατηγική σημασία και προσφέρουν σημαντικά πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες-εταίρους και μεταξύ των χωρών-εταίρων, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας και της κοινής ευθύνης και συμμετοχής.

(12)  Όσον αφορά τη βοήθεια του ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, που να βασίζεται στους στόχους και τις αρχές της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, στο άρθρο 8, στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις οποίες αυτή θεμελιώνεται, μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας με τις χώρες και περιοχές εταίρους. Ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός ΜΓΑΔΣ θα πρέπει συνεπώς να υποστηρίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές των σχετικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών και να επιδιώκουν τους στόχους και τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο [3] και στα παραρτήματα II και III του κανονισμού ΜΓΑΔΣ. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν στρατηγική σημασία και προσφέρουν σημαντικά πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες-εταίρους και μεταξύ των χωρών-εταίρων, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας και της κοινής ευθύνης και συμμετοχής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. Σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το μερίδιο της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να μειωθεί, ενώ το μερίδιο της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να αυξηθεί, λόγω της ένταξης της θαλάσσιας συνεργασίας, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα συνιστώσα για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.

(24)  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών, ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι θέσπισης ή τροποποίησης των προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν, κατά περίπτωση, διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

(35)   Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη θέσπιση ή την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg μέσω ενός εγγράφου πολυετούς στρατηγικής. Ωστόσο, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν, κατά περίπτωση, διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· ή

α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική συνεργασία: «συνιστώσα 2Α»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια συνεργασία: «συνιστώσα 2Β»)·

(2)  διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους.

1.  Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα που συνδέονται από τη θάλασσα με σταθερή σύνδεση υποστηρίζονται επίσης βάσει της διασυνοριακής συνεργασίας.

2.  Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα που συνδέονται από τη θάλασσα με σταθερές συνδέσεις ή άλλους διαρκείς δεσμούς οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, ιστορικού ή σχετικού με τις μεταφορές χαρακτήρα υποστηρίζονται επίσης βάσει της διασυνοριακής συνεργασίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα προγράμματα Interreg εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα και το Μονακό.

3.  Τα προγράμματα Interreg εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των χερσαίων συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ.

4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν συνεχείς λειτουργικές περιοχές, λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

1.  Για τη διακρατική συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν λειτουργικές περιοχές, λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα προγράμματα Interreg διακρατικής συνεργασίας και θαλάσσιας συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν:

Τα προγράμματα Interreg διακρατικής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν:

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται σε 8 430 000 000 EUR των συνολικών διαθέσιμων πόρων για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

1.  Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται σε xx xxx xxx xxx EUR των συνολικών διαθέσιμων πόρων για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει έως το 15 % του χρηματοδοτικού του κονδυλίου για κάθε μία από τις συνιστώσες 1, 2 και 3 από μία από τις εν λόγω συνιστώσες σε μία ή περισσότερες άλλες.

4.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει έως το 20 % του χρηματοδοτικού του κονδυλίου για κάθε μία από τις συνιστώσες 1, 2 και 3 από μία από τις εν λόγω συνιστώσες σε μία ή περισσότερες άλλες.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη η οποία περιέχει το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής σχετικά με τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον ΜΓΑΔΣ ή τον ΜΠΒ ΙΙΙ. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία περιέχει το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής σχετικά με τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον ΜΓΑΔΣ ή τον ΜΠΒ ΙΙΙ.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τα προγράμματα Interreg που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ και τον ΜΓΑΔΣ, η εν λόγω εκτελεστική πράξη καθορίζει το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) [ΜΓΑΔΣ].

Όσον αφορά τα προγράμματα Interreg που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ και τον ΜΓΑΔΣ, η εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξη καθορίζει το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) [ΜΓΑΔΣ].

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι χορηγούνται αντίστοιχα ποσά από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ στο πλαίσιο του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού. Η ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ.

Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι χορηγούνται τουλάχιστον αντίστοιχα ποσά από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ στο πλαίσιο του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού. Η συνεισφορά αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το 2022 και το 2023 η ετήσια συνεισφορά από το ΕΤΠΑ για εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg για τα οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου των αντίστοιχων ετών και η οποία δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο πρόγραμμα που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

1.  Το 2022 και το 2023 η ετήσια συνεισφορά από το ΕΤΠΑ για εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg για τα οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου των αντίστοιχων ετών και η οποία δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο πρόγραμμα που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Αν, έως τις 31 Μαρτίου 2024, υπάρχουν ακόμη εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο της συνεισφοράς από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 για τα εν λόγω προγράμματα για τα υπόλοιπα έτη έως το 2027, η οποία δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg που στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ αντιστοίχως, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

2.  Αν, έως τις 30 Απριλίου 2024, υπάρχουν ακόμη εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο της συνεισφοράς από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 για τα εν λόγω προγράμματα για τα υπόλοιπα έτη έως το 2027, η οποία δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg που στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ αντιστοίχως, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, ή στις ετήσιες δόσεις που έχουν καταβληθεί και αποδεσμευτεί πλήρως ή μερικώς στη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους, οι οποίες δεν έχουν ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg το οποίο στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ III ΔΣ ή από τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, ή στις ετήσιες δόσεις που έχουν καταβληθεί και αποδεσμευτεί πλήρως ή μερικώς στη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους, οι οποίες δεν έχουν ανακατανεμηθεί σε άλλο εξωτερικό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg το οποίο στηρίζεται επίσης από τον ΜΠΒ III ΔΣ ή από τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, διατίθεται στα εσωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg ή στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 70 %, εκτός αν, όσον αφορά τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg ή τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει αυτών.

1. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 75 %, εκτός αν, όσον αφορά τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg ή τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει αυτών.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  προώθηση του διαπολιτισμικού διασυνοριακού διαλόγου μέσω σχεδίων πολιτιστικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, συνδημιουργίας, ανταλλαγών «επαφών μεταξύ των λαών», καθώς και κοινωνικού διαλόγου, και στήριξη της διατήρησης και της διαχείρισης της κοινής πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και :

α)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2:

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες·

ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ii α)  ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής κινητικότητας·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, επιπλέον των στοιχείων α) και β): οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ιδίως με την ενθάρρυνση δράσεων «επαφών μεταξύ των λαών», με την ενίσχυση της βιώσιμης δημοκρατίας και με την υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου τους στην αναμόρφωση διαδικασιών και στις δημοκρατικές μεταβάσεις·

γ)  στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, επιπλέον των στοιχείων α) και β): οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προώθηση της συμφιλίωσης, ιδίως με την ενθάρρυνση των δράσεων «επαφών μεταξύ των λαών», με την ενίσχυση της βιώσιμης δημοκρατίας και με την υποστήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου τους στην αναμόρφωση διαδικασιών και στις δημοκρατικές μεταβάσεις·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας των μεταναστών.

5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας των μεταναστών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται κονδύλια από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των προγραμμάτων Interreg, ισχύουν επίσης οι στόχοι που ισχύουν για τα σχετικά μέσα, όπως προσδιορίζονται στους κανονισμούς [ΜΠΒ], [ΜΓΑΔΣ] και [ΠΥΧΕ].

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, και της συνιστώσας 5, που υλοποιείται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.

1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο καλύπτει στήριξη από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο καλύπτει στήριξη από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή το αργότερο εννέα μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο ειδικούς στόχους του Interreg, αντίστοιχα, ή στην τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο ειδικούς στόχους Interreg αντίστοιχα, αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορούν να αντιστοιχούν στην ίδια πολιτική ή στον ίδιο ειδικό στόχο Interreg.

Κάθε προτεραιότητα αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο ειδικούς στόχους του Interreg, αντίστοιχα, ή στην τεχνική βοήθεια. Μια προτεραιότητα που αντιστοιχεί σε έναν στόχο πολιτικής ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε έναν ή και στους δύο ειδικούς στόχους Interreg αντίστοιχα, αποτελείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς στόχους. Περισσότερες της μίας προτεραιότητες μπορούν να αντιστοιχούν στην ίδια πολιτική ή στον ίδιο ειδικό στόχο Interreg. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται κονδύλια από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη προγραμμάτων Interreg, εφαρμόζονται επίσης οι προτεραιότητες που καθορίζονται για τα σχετικά μέσα, όπως καθορίζονται στους κανονισμούς [ΜΠΒ], [ΜΓΑΔΣ] και [ΠΥΧΕ].

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καθορίζει τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής γραμματείας·

β)  καθορίζει τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής γραμματείας και, ανάλογα με την περίπτωση, υποστηρίζει τις δομές διαχείρισης στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή καθοδήγησης καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Για την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή καθοδήγησης καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  Διασφαλίζει ότι στις επιλεγμένες δράσεις εφαρμόζονται κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις, εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μια πράξη Interreg μπορεί να υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι στην αίτηση της πράξης προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και τα οφέλη για την περιοχή του προγράμματος.

2.  Μια πράξη Interreg μπορεί να υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι στην αίτηση της πράξης προσδιορίζονται οι διασυνοριακές ή διεθνικές επιπτώσεις και οφέλη του προγράμματος.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3 και εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο δικαιούχος ταμείου μικρών έργων είναι διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ΕΟΕΣ.

2.  Ο δικαιούχος ταμείου μικρών έργων είναι διασυνοριακό νομικό πρόσωπο, ευρωπεριφέρεια, ΕΟΕΣ ή διαχειριστική αρχή ή υφιστάμενο ίδρυμα σε μια χώρα, με βάση συμφωνία μεταξύ χωρών ή περιφερειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εφαρμογή του προγράμματος και των κανόνων εφαρμογής του προγράμματος·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Χωρίς να θίγονται οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα [57 έως 62] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], στα άρθρα [4 και 6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] ή στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που περιέχονται σε πράξεις που θεσπίζονται βάσει αυτών, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ, με κοινή απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης, θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για το πρόγραμμα Interreg μόνο για κατηγορίες δαπανών που δεν καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις. Οι πρόσθετοι αυτοί κανόνες καλύπτουν το σύνολο της περιοχής του προγράμματος.

Χωρίς να θίγονται οι κανόνες επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα [57 έως 62] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], στα άρθρα [4 και 6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], στο άρθρο [10] του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΠΒ], στο άρθρο [27] του κανονισμού (ΕΕ) [ΜΓΑΔΣ] ή στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που περιέχονται σε πράξεις που θεσπίζονται βάσει αυτών, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ, με κοινή απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης, θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για το πρόγραμμα Interreg μόνο για κατηγορίες δαπανών που δεν καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις. Οι πρόσθετοι αυτοί κανόνες καλύπτουν το σύνολο της περιοχής του προγράμματος.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, όταν ένα πρόγραμμα Interreg επιλέγει πράξεις βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες θεσπίζονται πριν από τη δημοσίευση της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες θεσπίζονται πριν από την επιλογή των πρώτων πράξεων.

Ωστόσο, όταν ένα πρόγραμμα Interreg επιλέγει πράξεις βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες θεσπίζονται πριν από τη δημοσίευση κάθε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εν λόγω πρόσθετοι κανόνες θεσπίζονται πριν από την επιλογή των πρώτων πράξεων.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όσον αφορά ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Β ή της συνιστώσας 1 όταν το τελευταίο καλύπτει μακρά σύνορα με ανομοιογενείς αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορoύν να ορίζουν επιμέρους περιοχές υποπρογραμμάτων.

5.  Όσον αφορά ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 1 όταν αυτό καλύπτει μακρά σύνορα με ανομοιογενείς αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορoύν να ορίζουν επιμέρους περιοχές υποπρογραμμάτων.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) (νέος ΚΚΔ) σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, κάθε κράτος μέλος ορίζει τον φορέα ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια της εν λόγω επαλήθευσης σε σχέση με τους δικαιούχους στην επικράτειά του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD) Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI)

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET)

11.6.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Fabio Massimo Castaldo

10.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

4

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Νίκος Ανδρουλάκης, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Σοφία Σακοράφα, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Ελένη Θεοχάρους

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

5

0

GUE/NGL

Τάκης Χατζηγεωργίου, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (22.11.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Ελένη Θεοχάρους

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σκοπός της πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg) είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ). Αναμένεται ότι ο νέος προτεινόμενος κανονισμός για την περίοδο 2021-2027 θα απλουστεύσει τη συνεργασία πέραν των συνόρων της Ένωσης. Παράλληλα, τα μελλοντικά ενωσιακά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των ΜΓΑΔΣ και ΠΥΧΕ) αποσκοπούν να θεσπίσουν σαφείς κανόνες για τη μεταφορά μέρους των πόρων τους στα προγράμματα Interreg.

Η συντάκτρια της DEVE πιστεύει ότι το ενδιαφέρον της Επιτροπής Ανάπτυξης έγκειται στη διασφάλιση ότι οι τρίτες χώρες και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στα προγράμματα Interreg. Οι ειδικές προκλήσεις και ανάγκες των ΥΧΕ θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων.

Η συντάκτρια επιθυμεί να τονίσει τη συμβολή που μπορεί να έχει το Interreg στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των στόχων για το κλίμα. Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής πρέπει επίσης να γίνει πλήρως σεβαστή, δεδομένου ότι η επίτευξη συνοχής μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη το άρθρο 208 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg).

(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg). Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης και να ενισχυθούν οι προσεγγίσεις με τοπική διάσταση, καθώς και η αρχή της μη διάκρισης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Τα διάφορα στοιχεία του Interreg θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.

Αιτιολόγηση

Η συμβολή του Interreg στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει να αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β)  Το Interreg θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην εκπλήρωση άλλων διεθνών δεσμεύσεων, όπως η συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος (COP 21). Λόγω της σημασίας που έχει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το Interreg θα συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη ενός γενικού στόχου το 25% των δημοσιονομικών δαπανών της Ένωσης να στηρίζει τους στόχους για το κλίμα.

Αιτιολόγηση

Οι αιτιολογικές σκέψεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν αναφορά στη συμφωνία του Παρισιού, καθώς το Interreg θα πρέπει να συμβάλει στους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη συνεργασία στα χερσαία σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα.

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να στηρίζει τη συνεργασία στις χερσαίες ή στις θαλάσσιες παραμεθόριες περιοχές.

_________________

_________________

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017) 534 final της 20.9.2017.

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017) 534 final της 20.9.2017.

Αιτιολόγηση

Η θέση της συνεργασίας που αφορά τα θαλάσσια σύνορα σε ένα νέο σκέλος του interreg δεν είναι προς το συμφέρον της απλούστευσης και της αύξησης της φιλικότητας προς τον χρήστη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή και θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα εδάφη των ηπειρωτικών περιοχών της Ένωσης, ενώ η θαλάσσια συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες και να περιλαμβάνει τη διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Θα πρέπει να προβλέπεται μέγιστη ευελιξία για να συνεχιστεί η εφαρμογή της προηγούμενης θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου θαλάσσιας συνεργασίας, ιδίως με τον καθορισμό του εδάφους που θα καλύπτεται, των ειδικών στόχων της εν λόγω συνεργασίας, των απαιτήσεων σύναψης εταιρικής σχέσης για το έργο και με τον καθορισμό υποπρογραμμάτων και ειδικών επιτροπών καθοδήγησης.

(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα εδάφη των ηπειρωτικών περιοχών της Ένωσης, ενώ η θαλάσσια συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες. Θα πρέπει να προβλέπεται μέγιστη ευελιξία για να συνεχιστεί η εφαρμογή της προηγούμενης θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου θαλάσσιας συνεργασίας, ιδίως με τον καθορισμό του εδάφους που θα καλύπτεται, των ειδικών στόχων της εν λόγω συνεργασίας, των απαιτήσεων σύναψης εταιρικής σχέσης για το έργο και με τον καθορισμό υποπρογραμμάτων και ειδικών επιτροπών καθοδήγησης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις γειτονικές τους χώρες και εδάφη με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο.

(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τρίτες χώρες και υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο, με δεδομένες τις ειδικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Με βάση την πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η συνιστώσα της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει ειδικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δύο προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμό, καινοτομικές προσεγγίσεις και δημιουργία ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»25, ιδίως για την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Τέλος, η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε ένα συνοδευτικό έγγραφο, την «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα δύο προγράμματα της συνιστώσας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών.

(8)  Με βάση την πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η συνιστώσα της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει ειδικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δύο προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμό, καινοτομικές προσεγγίσεις και δημιουργία ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»25, ιδίως για την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κυκλική οικονομία, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός, οι αγροοικολογικές καλλιέργειες και τα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Τέλος, η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε ένα συνοδευτικό έγγραφο, την «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα δύο προγράμματα της συνιστώσας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή ΥΧΕ και τρίτων χωρών.

__________________

__________________

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής ένταξης και της κατάργησης των διακρίσεων. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης, της λαθραίας διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Όσον αφορά τη βοήθεια του ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, που να βασίζεται στις αξίες της Ένωσης και να χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία. Ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός ΜΓΑΔΣ θα πρέπει συνεπώς να υποστηρίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές των σχετικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν στρατηγική σημασία και προσφέρουν σημαντικά πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες-εταίρους και μεταξύ των χωρών-εταίρων, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας και της κοινής ευθύνης και συμμετοχής.

(12) Όσον αφορά τη βοήθεια του ΜΓΑΔΣ, η Ένωση θα πρέπει να αναπτύξει μια ειδική σχέση με τις γειτονικές χώρες, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας, που να βασίζεται στις αξίες της Ένωσης και να χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία. Ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός ΜΓΑΔΣ θα πρέπει συνεπώς να υποστηρίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές των σχετικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν στρατηγική σημασία και προσφέρουν σημαντικά πολιτικά πλαίσια για την εμβάθυνση των σχέσεων με χώρες-εταίρους και μεταξύ των χωρών-εταίρων, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας λογοδοσίας και της κοινής ευθύνης και συμμετοχής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Η ανάπτυξη συνεργειών με τα εξωτερικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Ένωσης θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη διασφάλιση του μέγιστου αντικτύπου, τηρώντας παράλληλα την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επίτευξη συνοχής μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ.

Αιτιολόγηση

Η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τη Συνθήκη και θα πρέπει να αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία με τους γείτονές τους, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31.

(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία τους με τρίτες χώρες και ΥΧΕ, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31.

__________________

__________________

31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», - COM(2017) 623 final της 24.10.2017.

31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», - COM(2017) 623 final της 24.10.2017.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ) στα προγράμματα Interreg. Οι ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική πρόσβαση και συμμετοχή τους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β )  Σύμφωνα με τα άρθρα 198 έως 204 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σκοπός της σύνδεσης των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ένωση είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και η δημιουργία στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ αυτών και της Ένωσης στο σύνολό της. Σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο προοίμιο της ΣΛΕΕ, η σύνδεση οφείλει κατά πρώτο λόγο να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κατοίκων αυτών των χωρών και εδαφών και να προάγει την ευημερία τους, ώστε να οδηγηθούν στην οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη που επιδιώκουν.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14γ)  Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των διαφόρων συνιστωσών θα πρέπει να προωθούν και να διασφαλίζουν την ισότητα των φύλων. Η διάσταση του φύλου πρέπει να ενσωματωθεί στις διάφορες συνιστώσες του Interreg.

Αιτιολόγηση

Η σημασία της διάστασης του φύλου πρέπει να ενισχυθεί σε ολόκληρο τον κανονισμό.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει δύο ειδικούς στόχους Interreg, έναν για την υποστήριξη ειδικού στόχου Interreg για την ενίσχυση της θεσμικής υποδομής, τη βελτίωση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας, ιδίως στα θέματα που συνδέονται με την ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιφέρειες, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών και για την ανάπτυξη και τον συντονισμό μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και έναν για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων εξωτερικής συνεργασίας, όπως η ασφάλεια, η προστασία, η διαχείριση της διέλευσης των συνόρων και η μετανάστευση.

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει δύο ειδικούς στόχους Interreg, έναν για την υποστήριξη ειδικού στόχου Interreg για την ενίσχυση της θεσμικής υποδομής, τη βελτίωση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας, ιδίως στα θέματα που συνδέονται με την ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιφέρειες, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μη κρατικών φορέων και θεσμών και για την ανάπτυξη και τον συντονισμό μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και έναν για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων εξωτερικής συνεργασίας, όπως η ασφάλεια, η προστασία, η διαχείριση της διέλευσης των συνόρων και η μετανάστευση, η πρόσβαση στη διεθνή προστασία, η εξάλειψη της φτώχειας, η αλλαγή του κλίματος, η μείωση των κινδύνων καταστροφών και η ανθεκτικότητα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Ταυτόχρονα, οι ρυθμίσεις για την αποδέσμευση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των προγραμμάτων Interreg και την εφαρμογή τους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών και όμορων τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών («ΥΧΕ»), αντίστοιχα.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων και υπερπόντιων χωρών και εδαφών («ΥΧΕ»), αντίστοιχα. Το Interreg συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Article 1 – paragraph 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης τις απαραίτητες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός προγραμματισμός, μεταξύ άλλων, για την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας («προγράμματα Interreg»), που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»).

2.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης τις απαραίτητες διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικός προγραμματισμός, μεταξύ άλλων, για την τεχνική βοήθεια, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας («προγράμματα Interreg»), που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ»).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ): Υπερπόντιες χώρες και εδάφη που συνδέονται με κράτος μέλος της Ένωσης και όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της ΣΛΕΕ, που απαριθμούνται στο παράρτημα II της εν λόγω Συνθήκης.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· or

α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· or

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα:

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική συνεργασία: «συνιστώσα 2Α»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια συνεργασία: «συνιστώσα 2Β»)·

(2)  διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στις ΥΧΕ, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική συνεργασία: «συνιστώσα 2Α»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια συνεργασία: «συνιστώσα 2Β»)·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και μεταξύ αυτών και των γειτονικών τους τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ ή διάφορων εξ αυτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της περιφερειακής τους ολοκλήρωσης με τις γειτονικές τους χώρες («συνιστώσα 3»)·

(3)  συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και μεταξύ αυτών και τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ ή διάφορων εξ αυτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της περιφερειακής τους ολοκλήρωσης («συνιστώσα 3»)·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  διαπεριφερειακή συνεργασία, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή («συνιστώσα 4»), προωθώντας:

(4)  διαπεριφερειακή συνεργασία, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή («συνιστώσα 4»), προωθώντας, μεταξύ άλλων:

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ανταλλαγή εμπειριών και καινοτομικών προσεγγίσεων, καθώς και τη δημιουργία ικανοτήτων σε σχέση με:

α)  την ανταλλαγή εμπειριών, καινοτομικών προσεγγίσεων και ορθών πρακτικών, καθώς και τη δημιουργία ικανοτήτων σε σχέση με:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα που συνδέονται από τη θάλασσα με σταθερή σύνδεση υποστηρίζονται επίσης βάσει της διασυνοριακής συνεργασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των χερσαίων συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ.

4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη Γροιλανδία·

β)  τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι περιφέρειες, τρίτες χώρες ή χώρες-εταίροι που αναγράφονται στην παράγραφο 2 είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιοχές.

3.  Οι περιφέρειες, τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ που αναγράφονται στην παράγραφο 2 είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, NUTS 3 στην περίπτωση των ΥΧΕ ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιοχές.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  3,2 % (δηλ. συνολικά 270 100 000 EUR) για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 3)·

γ)  5% για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 3)·

Αιτιολόγηση

Λόγω των ειδικών αναγκών και των προκλήσεων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, το διαθέσιμο για το στοιχείο 3 ποσό θα πρέπει να αυξηθεί.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2 που έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, η συμμετοχή χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας διακόπτεται, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β).

Όσον αφορά πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2 που έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, η συμμετοχή χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ διακόπτεται, ή μειώνεται η χορηγούμενη χρηματοδότηση, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β).

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ολική διακοπή του προγράμματος Interreg, ιδίως αν οι κύριες κοινές προκλήσεις για την ανάπτυξη δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας·

α)  την ολική διακοπή του προγράμματος Interreg, ιδίως αν οι κύριες κοινές προκλήσεις για την ανάπτυξη δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή των ΥΧΕ·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη συνέχιση του προγράμματος Interreg χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας.

γ)  τη συνέχιση του προγράμματος Interreg χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή των ΥΧΕ.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρος που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους οι οποίοι δεν συνιστούν την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο.

6.  Όταν τρίτη χώρα, χώρα-εταίρος ή ΥΧΕ που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους οι οποίοι δεν συνιστούν την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Πέρα από τους ειδικούς στόχους τους ΕΤΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν επίσης να συμβάλουν στους ειδικούς στόχους του στόχου πολιτικής 4, ως εξής:

3.  Πέρα από τους ειδικούς στόχους τους ΕΤΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στους ειδικούς στόχους του στόχου πολιτικής 4, ως εξής:

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας διασυνοριακά·

α)  ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις εργασίας διασυνοριακά, κυρίως για τους νέους·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)   προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας με την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων διασυνοριακά.

ε)   προώθηση της κοινωνικής ένταξης, του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και καταπολέμηση της φτώχειας με την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων, καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων διασυνοριακά και υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες·

ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1, 2 και 3: βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών να εφαρμόσουν μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

β)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1, 2 και 3: βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, επιπλέον των στοιχείων α) και β): οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ιδίως με την ενθάρρυνση δράσεων «επαφών μεταξύ των λαών», με την ενίσχυση της βιώσιμης δημοκρατίας και με την υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου τους στην αναμόρφωση διαδικασιών και στις δημοκρατικές μεταβάσεις·

γ)  στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, επιπλέον των στοιχείων α) και β): οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ιδίως με την ενθάρρυνση δράσεων «επαφών μεταξύ των λαών», με την ενίσχυση της βιώσιμης δημοκρατίας, την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, σε ευθυγράμμιση προς τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μη κρατικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, των εκκλησιαστικών και θρησκευτικών κοινοτήτων και ενώσεων, των ομάδων προβληματισμού και άλλων κοινωνικών ομάδων, και του ρόλου τους στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, την οικοδόμηση της ειρήνης, τη συμφιλίωση, την αναμόρφωση διαδικασιών και τις δημοκρατικές μεταβάσεις και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας των μεταναστών.

5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου, καθώς και της προστασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, και της συνιστώσας 5, που υλοποιείται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.

1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και της συνιστώσας 5, που υλοποιείται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε κάθε πρόγραμμα Interreg καθορίζεται κοινή στρατηγική σχετικά με τη συνεισφορά του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και των ειδικών στόχων Interreg που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισμού, καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του.

1.  Σε κάθε πρόγραμμα Interreg καθορίζεται κοινή στρατηγική σχετικά με τη συνεισφορά του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων πολιτικής που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και των ειδικών στόχων Interreg που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος κανονισμού, καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του. Η στρατηγική αυτή καταδεικνύει επίσης ρητά τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα θα συμβάλει στην επίτευξη των ΣΒΑ.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  των αποκλίσεων στο θεσμικό, πολιτικό και νομικό πλαίσιο·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i β)  των περιβαλλοντικών προκλήσεων·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης·

ii)  των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης και των ενδεχόμενων συνεργειών προς επίτευξη·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα·

iii)  των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη στο πρόγραμμα·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  δείκτες επιδόσεων και δείκτες αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα σημεία αναφοράς και στόχους·

ii)  ευφυείς δείκτες επιδόσεων και δείκτες αποτελεσμάτων, αναλυτικά κατά φύλο με τα αντίστοιχα σημεία αναφοράς, ορόσημα και στόχους·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  βασικές ομάδες-στόχοι·

iii)  βασικές ομάδες-στόχοι και τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος, περιλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ομάδων·

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  διαθέτει μια μεθοδολογία που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα θα συμβάλει στην επίτευξη των ΣΒΑ·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος Interreg καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.

i)  ορίζει την προβλεπόμενη προσέγγιση για ζητήματα επικοινωνίας και προβολής του προγράμματος Interreg καθορίζοντας τους σχετικούς στόχους, το κοινό-στόχο, τους διαύλους επικοινωνίας, την παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό και τους σχετικούς δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. Κάθε φορά που το πρόγραμμα Interreg συγχρηματοδοτείται από άλλα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, η στρατηγική προβολής τηρεί τις απαιτήσεις ορατότητας που προβλέπονται στα εν λόγω μέσα.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  διαθέτει ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, το οποίο περιλαμβάνει τους δυνητικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού του κινδύνου.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 2 που λαμβάνουν στήριξη από ΠΥΧΕ όσον αφορά την κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο («ΕΤΠΑ» και «ΠΥΧΕ Γροιλανδία»

iii)  για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 2 που λαμβάνουν στήριξη από ΠΥΧΕ όσον αφορά την κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο («ΕΤΠΑ» και «ΠΥΧΕ»

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή καθοδήγησης καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι διαφανή, εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Για την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή καθοδήγησης καταρτίζει και εφαρμόζει κριτήρια και διαδικασίες δημόσιες, αντικειμενικές, διαφανείς, χωρίς διακρίσεις, που εξασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και λαμβάνουν υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ενωσιακή πολιτική και νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την ιεράρχηση των πράξεων που πρόκειται να επιλεγούν με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος Interreg και να υλοποιηθεί η διάσταση συνεργασίας των πράξεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 4.

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες εξασφαλίζουν την ιεράρχηση των πράξεων που πρόκειται να επιλεγούν με στόχο να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος Interreg, να υλοποιηθεί η διάσταση συνεργασίας των πράξεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 4 και να επιτευχθούν οι ΣΒΑ.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να διασφαλιστεί ότι οι επιλεχθείσες πράξεις συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της Ατζέντας 2030·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν συγκρούονται με τις αντίστοιχες στρατηγικές που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή που ορίζονται για έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης·

β)  διασφαλίζει ότι οι επιλεγείσες πράξεις δεν συγκρούονται με τις αντίστοιχες στρατηγικές που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή που ορίζονται για έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, αλλά και ότι είναι συμπληρωματικές προς τις στρατηγικές αυτές με τις οποίες δημιουργούν θετικές συνέργειες·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε δύο από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε ταμείο μικρών έργων στο πλαίσιο προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 000 000 EUR ή το 15 % των συνολικών κονδυλίων του προγράμματος Interreg, όποιο είναι χαμηλότερο.

Η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε ταμείο μικρών έργων στο πλαίσιο προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 20% των συνολικών κονδυλίων του προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

5.  Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του προγράμματος Interreg·

α)  την πορεία προς την υλοποίηση του προγράμματος και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων του προγράμματος Interreg, μεταξύ των οποίων και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.

ζ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση, και προτείνει περαιτέρω μέτρα υποστήριξης, αν χρειάζεται.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg.

1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια, η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Όταν το πρόγραμμα interreg συγχρηματοδοτείται από άλλα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, το πρόγραμμα διασφαλίζει την ορατότητα αυτών των κονδυλίων σε συμφωνία με τα αντίστοιχα μέσα.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  2021: 1%·

α)  2021: 2%·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  2022: 1%·

β)  2022: 2%·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  2023: 1%·

γ)  2023: 2%·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  2024: 1%·

δ)  2024: 1,5%·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 50 α

 

Αποδεσμεύσεις

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 99 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], η Επιτροπή αποδεσμεύει κάθε ποσό σε πρόγραμμα Interreg το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για προχρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 49 ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής έως τις 26 Δεκεμβρίου του τρίτου ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για τα έτη 2021 έως 2026. 

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2 και 4 που συνδυάζουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ και από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρο ή, όσον αφορά τη συνιστώσα 3, σε κάθε ΥΧΕ, ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω ΥΧΕ λαμβάνει ή όχι στήριξη στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

2.  Τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2 και 4 που συνδυάζουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ και από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ ή, όσον αφορά τη συνιστώσα 3, σε κάθε ΥΧΕ, ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω ΥΧΕ λαμβάνει ή όχι στήριξη στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

11.6.2018

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ελένη Θεοχάρους

10.8.2018

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Στέλιος Κούλογλου, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Miranda

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Lucke, Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Στέλιος Κούλογλου, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

VERTS/ALE

Ana Miranda

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (21.11.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Arndt Kohn

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.

(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.

_________________

_________________

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154, 21.6.2003, σ. 1).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 α)  Στο πλαίσιο του μελλοντικού στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) θα πρέπει να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και, εφόσον είναι αναγκαίο, να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως εκείνες που θα καταστούν παραμεθόριες περιοχές (μέσω θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων)·

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει δύο ειδικούς στόχους Interreg, έναν για την υποστήριξη ειδικού στόχου Interreg για την ενίσχυση της θεσμικής υποδομής, τη βελτίωση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας, ιδίως στα θέματα που συνδέονται με την ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιφέρειες, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών και για την ανάπτυξη και τον συντονισμό μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και έναν για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων εξωτερικής συνεργασίας, όπως η ασφάλεια, η προστασία, η διαχείριση της διέλευσης των συνόρων και η μετανάστευση.

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει έναν ειδικό στόχο Interreg για την υποστήριξη του ειδικού στόχου Interreg για την ενίσχυση της θεσμικής υποδομής, τη βελτίωση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας, ιδίως στα θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή της ανακοίνωσης για τις παραμεθόριες περιφέρειες, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών και για την ανάπτυξη και τον συντονισμό μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι ο στόχος αυτός είναι σημαντικός, είναι δύσκολο να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της πολιτικής συνοχής στους οποίους βασίζεται το πρόγραμμα Interreg, και θα πρέπει να διαγραφεί χάριν συνοχής της πολιτικής. Ο συγκεκριμένος πρόσθετος στόχος θα μπορούσε να δημιουργήσει λανθασμένη εντύπωση των προσδοκιών από το πρόγραμμα Interreg σε αυτόν τον τομέα. Εξάλλου, άλλα κονδύλια και γραμμές προϋπολογισμού στο ΠΔΠ καλύπτουν ήδη το ευρύ φάσμα θεμάτων που απαριθμούνται στο πλαίσιο αυτού του στόχου.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Οι εν λόγω ειδικές διατάξεις διατηρούνται απλές και σαφείς προκειμένου να αποφεύγεται ο κανονιστικός υπερθεματισμός και ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να αξιολογούνται τα ταμεία με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ταμείων στην πράξη.

(25)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, θα πρέπει να αξιολογούνται τα ταμεία με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες οι οποίοι διαπιστώνεται ότι είναι οι καταλληλότεροι για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Ταμείων που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω πρόγραμμα στην πράξη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Με βάση την πείρα από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να συνεχιστεί το σύστημα της θέσπισης σαφούς ιεραρχίας μεταξύ των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και να διατηρηθεί η αρχή των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης ή για το πρόγραμμα Interreg συνολικά, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες αντιφάσεις και ανακολουθίες μεταξύ των διαφορετικών κανονισμών και μεταξύ των κανονισμών και των εθνικών κανόνων. Οι πρόσθετοι κανόνες που θεσπίζει ένα κράτος μέλος και οι οποίοι εφαρμόζονται μόνο στους δικαιούχους του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να είναι οι λιγότεροι δυνατοί. Ιδίως, οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής33, που εκδόθηκε για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να ενταχθούν στον παρόντα κανονισμό.

(26)  Με βάση την πείρα από την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να συνεχιστεί το σύστημα της θέσπισης σαφούς ιεραρχίας μεταξύ των κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών και να διατηρηθεί η αρχή των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης ή για το πρόγραμμα Interreg συνολικά, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες αντιφάσεις και ανακολουθίες μεταξύ των διαφορετικών κανονισμών και μεταξύ των κανονισμών και των εθνικών κανόνων. Οι πρόσθετοι κανόνες που θεσπίζει ένα κράτος μέλος και οι οποίοι εφαρμόζονται μόνο στους δικαιούχους του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να αποφεύγονται. Ιδίως, οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής33, που εκδόθηκε για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, θα πρέπει να ενταχθούν στον παρόντα κανονισμό.

_________________

_________________

33 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 45).

33 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (EΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας (ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 45).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], οι ειδικοί τομεακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) όσον αφορά, ιδίως, την ελεγκτική λειτουργία. Οι διατάξεις για την ετήσια ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων θα πρέπει, επομένως, να είναι απλουστευμένες και προσαρμοσμένες στα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

(29)  Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], οι ειδικοί τομεακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) όσον αφορά, ιδίως, την ελεγκτική λειτουργία. Οι διατάξεις για την ετήσια ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων θα πρέπει, επομένως, να είναι απλουστευμένες και προσαρμοσμένες στα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση ποσών σε περίπτωση παρατυπιών, από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους μέσω του επικεφαλής εταίρου στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων ή των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή παρόμοια ανάκτηση από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους ή από τον επικεφαλής εταίρο, δηλαδή πρόβλεψη ότι τα ποσά επιστρέφονται από το κράτος μέλος στη διαχειριστική αρχή. Συνεπώς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg δεν υπάρχουν περιθώρια για μη ανακτήσιμα ποσά στο επίπεδο των δικαιούχων. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που δεν επιστρέφονται τα ποσά στη διαχειριστική αρχή από κάποιο κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ. Οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου σχετικά με την ανάκτηση θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν. Ιδίως, η διαχειριστική αρχή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει επικεφαλής εταίρο να κινήσει δικαστική διαδικασία σε άλλη χώρα.

(30)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση ποσών σε περίπτωση παρατυπιών, από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους μέσω του επικεφαλής εταίρου στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων ή των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή παρόμοια ανάκτηση από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους ή από τον επικεφαλής εταίρο, δηλαδή πρόβλεψη ότι τα ποσά επιστρέφονται από το κράτος μέλος στη διαχειριστική αρχή. Συνεπώς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg δεν υπάρχουν περιθώρια για μη ανακτήσιμα ποσά στο επίπεδο των δικαιούχων. Είναι αναγκαίο, ωστόσο, να διευκρινιστούν οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που δεν επιστρέφονται τα ποσά στη διαχειριστική αρχή από κάποιο κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ. Οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου σχετικά με την ανάκτηση θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν. Ιδίως, η διαχειριστική αρχή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει επικεφαλής εταίρο να κινήσει δικαστική διαδικασία σε άλλη χώρα.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Παρ’ όλο που τα προγράμματα Interreg με συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ θα πρέπει να υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, η συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορεί να εφαρμόζεται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων συνολικά ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.

(32)  Παρ’ όλο που τα προγράμματα Interreg με συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ θα πρέπει να υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, η συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορεί να εφαρμόζεται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων συνολικά ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι θέσπισης ή τροποποίησης των προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν, κατά περίπτωση, διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

(35)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι θέσπισης ή τροποποίησης των προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, κατά περίπτωση, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρος που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους οι οποίοι δεν συνιστούν την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο.

6.  Όταν τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρος που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους και η συνεισφορά αυτή δε συνιστά την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε πρόγραμμα Interreg και τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και, στην περίπτωση παροχής στήριξης από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης και κατά περίπτωση, τη συνέπειά του με το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή με το συναφές πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού που αναφέρεται στην αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων από τους εν λόγω μηχανισμούς.

1.  Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε πρόγραμμα Interreg και τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό· στην περίπτωση παροχής στήριξης από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης,η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση του προγράμματος σύμφωνα με την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων από τους εν λόγω μηχανισμούς, και, κατά περίπτωση, τη συνέπειά του με το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή με το συναφές πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, κατ’ ανώτατο, έως το 3 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου προγράμματος Interreg.

Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 10% του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, κατ’ ανώτατο, έως το 6% του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  για τα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ: 6%;

α)  για τα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ: 7%;

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

5.  Η επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και, εφόσον είναι αναγκαίο, διατυπώνει συστάσεις.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης κάθε προγράμματος Interreg συμφωνείται από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, από τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών αρχών, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ.

Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης κάθε προγράμματος Interreg συμφωνείται με ανοικτό και διαφανή τρόπο από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, από τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών αρχών, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να οργανώσει επανεξέταση προκειμένου να εξετάσει τις επιδόσεις των προγραμμάτων Interreg.

Η Επιτροπή οργανώνει επανεξέταση προκειμένου να εξετάσει τις επιδόσεις των προγραμμάτων Interreg.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης καταγράφονται σε εγκεκριμένα πρακτικά.

3.  τα αποτελέσματα της επανεξέτασης καταγράφονται σε εγκεκριμένα πρακτικά και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του αναθεωρημένου προγράμματος. Η Επιτροπή αξιολογεί γραπτώς τα αποτελέσματα της επανεξέτασης, δημοσιοποιεί μια αξιολόγηση των επιδόσεων και κοινοποιεί την εν λόγω αξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα σωρευτικά στοιχεία για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος [VIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα σωρευτικά στοιχεία για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαΐου και τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος [VIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υφιστάμενων συστημάτων αναφοράς δεδομένων, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι είναι αξιόπιστα κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση νέων συστημάτων αναφοράς δεδομένων κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού ήταν δύσκολη λόγω της έλλειψης οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών στην αρχή και χρειάστηκαν επανειλημμένες προσαρμογές.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και, αν κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

1.  Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], οι οποίοι θεωρούνται οι πιο κατάλληλοι για την μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και σε περιπτώσεις που αιτιολογούνται δεόντως από τη διαχειριστική αρχή, χρησιμοποιούνται ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων επιπροσθέτως προς τους δείκτες που επιλέχθηκαν σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Σύμφωνα με την υποχρέωσή της για υποβολή εκθέσεων δυνάμει του άρθρου [38 παράγραφος 3 στοιχείο ε) σημείο i)] του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους δείκτες, υποβάλλοντας εκθέσεις τόσο για την πρόοδο που συντελείται όσο και για τις ελλείψεις που παρατηρούνται, και εξασφαλίζοντας ότι υφίσταται σαφής σύνδεση μεταξύ δαπανών και επιδόσεων·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg.

1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg. Η συχνότητα των αξιολογήσεων που προβλέπεται να καθοριστεί στο σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν υπερβαίνει τη μία φορά ετησίως.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση πράξης Interreg η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 100 000 EUR·

γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση πράξης Interreg η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 25 000 EUR·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  για πράξεις Interreg που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη Interreg, τονίζοντας τη στήριξη από κονδύλιο Interreg·

δ)  για πράξεις Interreg που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α2, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη Interreg, τονίζοντας τη στήριξη από κονδύλιο Interreg·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR, διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο.

ε)  για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR, διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για κονδύλια και χρηματοδοτικά μέσα μικρών έργων, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ).

5.  Για κονδύλια και χρηματοδοτικά μέσα μικρών έργων, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι τελικοί αποδέκτες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχεία γ) και δ).

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δαπάνες προσωπικού αποτελούνται από το μεικτό κόστος απασχόλησης του προσωπικού που απασχολεί ο εταίρος Interreg με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1.  Οι δαπάνες προσωπικού, που πρέπει να συμμορφώνονται με το σύνολο της νομοθεσίας και των δικαιωμάτων της Ένωσης που αφορούν τον τομέα της εργασίας, αποτελούνται από το μεικτό κόστος απασχόλησης του προσωπικού που απασχολεί ο εταίρος Interreg με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1– εδάφιο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή καθορίζει το είδος των δεδομένων και τα κριτήρια βάσει των οποίων διαμορφώνονται τα δείγματα για τις πράξεις ελέγχου της, καθώς και τη μεθοδολογία για την παρέκταση του ποσοστού σφάλματος, σε παράρτημα που εγκρίνεται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Arndt Kohn

10.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

15.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (16.10.2018)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marlene Mizzi

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg).

(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), επίσης στα πεδία του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ανθρώπινων δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως βασικών παραγόντων για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα με τη δέουσα προσοχή στα προγράμματα κατάρτισης που ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη χρηματοδότηση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη συνεργασία στα χερσαία σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα.

(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών διαφορών και των γλωσσικών φραγμών, που εντοπίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιφέρειες, δεδομένου ότι είναι ικανές να εμποδίσουν την ολοκλήρωση, να περιορίσουν την αλληλεπίδραση και να μειώσουν τις ευκαιρίες για ανθρώπους και για επιχειρήσεις εκατέρωθεν των συνόρων, και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη συνεργασία στα χερσαία σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα.

__________________

__________________

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017) 534 final της 20.9.2017.

23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017) 534 final της 20.9.2017.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις γειτονικές τους χώρες και εδάφη με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο.

(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις γειτονικές τους χώρες και εδάφη με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο, ώστε να δημιουργηθούν ισχυροί και βιώσιμοι δεσμοί θεμελιωμένοι στη συνεργασία και στην αμοιβαία κατανόηση.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Με βάση την πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η συνιστώσα της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει ειδικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δύο προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμό, καινοτομικές προσεγγίσεις και δημιουργία ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»25, ιδίως για την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Τέλος, η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε ένα συνοδευτικό έγγραφο, την «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα δύο προγράμματα της συνιστώσας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών.

(8)  Με βάση την πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η συνιστώσα της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει ειδικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δύο προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμό, καινοτομικές προσεγγίσεις και δημιουργία ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»25, ιδίως για την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός, ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η ενίσχυση των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και η προστασία και διάχυση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέλος, η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε ένα συνοδευτικό έγγραφο, την «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα δύο προγράμματα της συνιστώσας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών.

_________________

_________________

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2017) 376 final της 18.7.2017.

25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2017) 376 final της 18.7.2017.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.

(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εφαρμογής διακρίσεων. ώστε να αναπτυχθούν ανοικτά και βιώσιμα εκπαιδευτικά συστήματα που θα έχουν ως σκοπό να παρέχουν στους νέους περισσότερες ευκαιρίες καλύτερης ποιότητας μέσω οριζόντιων πολιτικών για τους νέους. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει, στο πλαίσιο του Interreg, στους ειδικούς στόχους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, ο κατάλογος των ειδικών στόχων στο πλαίσιο των διάφορων θεματικών στόχων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες του Interreg, με την πρόβλεψη πρόσθετων ειδικών στόχων στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια πιο κοινωνική Ευρώπη η οποία υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», ώστε να καταστούν δυνατές οι παρεμβάσεις τύπου ΕΚΤ.

(17)  Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλει, στο πλαίσιο του Interreg, στους ειδικούς στόχους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, ο κατάλογος των ειδικών στόχων στο πλαίσιο των διάφορων θεματικών στόχων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες του Interreg, με την πρόβλεψη πρόσθετων ειδικών στόχων στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής «μια πιο κοινωνική Ευρώπη η οποία υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», ώστε να καταστούν δυνατές οι παρεμβάσεις τύπου ΕΚΤ, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών καλύτερης ποιότητας για τους νέους, και στην πολιτιστική ένταξη.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει δύο ειδικούς στόχους Interreg, έναν για την υποστήριξη ειδικού στόχου Interreg για την ενίσχυση της θεσμικής υποδομής, τη βελτίωση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας, ιδίως στα θέματα που συνδέονται με την ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιφέρειες, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών και για την ανάπτυξη και τον συντονισμό μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και έναν για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων εξωτερικής συνεργασίας, όπως η ασφάλεια, η προστασία, η διαχείριση της διέλευσης των συνόρων και η μετανάστευση.

(19)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσθέσει δύο ειδικούς στόχους Interreg, έναν για την υποστήριξη ειδικού στόχου Interreg για την ενίσχυση της θεσμικής υποδομής, τη βελτίωση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας, ιδίως στα θέματα που συνδέονται με την ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιφέρειες, για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και θεσμών και για την ανάπτυξη και τον συντονισμό μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και έναν για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων εξωτερικής συνεργασίας, όπως η ασφάλεια, η προστασία, η διαχείριση της διέλευσης των συνόρων και η μετανάστευση.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων, τα οποία εφαρμόζονται από τότε που υπάρχει Interreg αλλά δεν έχουν καλυφθεί ποτέ από ειδικές διατάξεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»32, τα ταμεία αυτά μικρών έργων παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, με την υπέρβαση των συνοριακών εμποδίων και με την ενσωμάτωση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο.

(23)  Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων, τα οποία εφαρμόζονται από τότε που υπάρχει Interreg αλλά δεν έχουν καλυφθεί ποτέ από ειδικές διατάξεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»32, τα ταμεία αυτά μικρών έργων παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, με την υπέρβαση των συνοριακών εμποδίων και με την ενσωμάτωση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Θα πρέπει να προάγουν ιδίως τις πολιτιστικές, καλλιτεχνικές διασυνοριακές πρωτοβουλίες που είναι προσανατολισμένες στους πολίτες. Για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο.

_________________

_________________

32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 38).

32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 38).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και της ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης διασυνοριακά με σκοπό τη βελτίωση του γενικού μορφωτικού επιπέδου και του γενικού επιπέδου δεξιοτήτων του ώστε να αναγνωρίζονται διασυνοριακά·

(b)  βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση διασυνοριακά με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης, της κινητικότητας των νέων και των ερευνητών, και την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και άλλων ανθρωπίνων δεξιοτήτων και ικανοτήτων·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προώθηση και στήριξη της δημιουργίας διασυνοριακών συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, δημιουργικών και οπτικοακουστικών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και του διαλόγου στις παραμεθόριες περιφέρειες, ενίσχυση της γλωσσικής πολυμορφίας και του ρόλου των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πολιτικών και των πολιτικών στον πολιτιστικό, τον δημιουργικό, τον καλλιτεχνικό και τον οπτικοακουστικό τομέα, ως κινητήριων δυνάμεων κοινωνικής καινοτομίας·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  βελτίωση της πρόσβασης στον πολιτισμό και τις πολιτιστικές υπηρεσίες διασυνοριακά·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες για διασυνοριακή εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας με την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων διασυνοριακά.

ε)  προώθηση της κοινωνικής ένταξης, περιλαμβανομένων και των μεταναστών, και καταπολέμηση της φτώχειας με την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων διασυνοριακά.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  βελτίωση της πρόσβασης στις πολιτιστικές υπηρεσίες και στις αθλητικές υποδομές, προαγωγή της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών ανταλλαγών, που συμβάλλουν στην προστασία και διάχυση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και στην καταπολέμηση διαφόρων, συνήθως επίμονων προκαταλήψεων και στερεοτύπων, βελτιώνουν την κοινωνική ένταξη και υπερνικούν τους κοινωνικούς και γλωσσικούς φραγμούς·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, επιπλέον των στοιχείων α) και β): οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ιδίως με την ενθάρρυνση δράσεων «επαφών μεταξύ των λαών», με την ενίσχυση της βιώσιμης δημοκρατίας και με την υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου τους στην αναμόρφωση διαδικασιών και στις δημοκρατικές μεταβάσεις·

γ)  στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, που στηρίζονται από τα ταμεία Interreg, επιπλέον των στοιχείων α) και β): οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ιδίως με την ενθάρρυνση δράσεων «επαφών μεταξύ των λαών» και εμπειριών κινητικότητας μεταξύ των νέων, με την ενίσχυση της βιώσιμης δημοκρατίας και με την υποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και του ρόλου τους στην αναμόρφωση διαδικασιών και στις δημοκρατικές μεταβάσεις·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας των μεταναστών.

5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας των μεταναστών, της διαπολιτισμικής μεσολάβησης και της γλωσσικής υποστήριξης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εδάφιο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i)  των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων·

(i)  των οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών και εδαφικών ανισοτήτων·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – εδάφιο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  των νέων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων και φραγμών·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α.  Κατά την αξιολόγηση κάθε προγράμματος Interreg, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το γενικό θετικό αποτέλεσμα του προγράμματος στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και συμμετοχικότητα και στην αμοιβαία κατανόηση στα πλαίσια του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ») που αναφέρεται στο άρθρο [22] στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα Interreg, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές τοπικές ομάδες δράσης αποτελούνται από εκπροσώπους των δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων, και από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, τουλάχιστον μία από τις οποίες είναι κράτος μέλος.

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων («ΤΑΠΤΚ») που αναφέρεται στο άρθρο [22] στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα Interreg, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές τοπικές ομάδες δράσης αποτελούνται από εκπροσώπους των δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπου καμία μεμονωμένη ομάδα συμφερόντων δεν ελέγχει την λήψη αποφάσεων, και από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, τουλάχιστον μία από τις οποίες είναι κράτος μέλος. Οι τοπικές ομάδες δράσης είναι αντιπροσωπευτικές όλων των κοινωνικοοικονομικών και ηλικιακών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων, των ατόμων με αναπηρίες και με λιγότερες ευκαιρίες.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για τα προγράμματα Interreg με συνολικά κονδύλια ύψους κάτω των 30 000 000 EUR, το ποσό που χρειάζεται για την τεχνική βοήθεια, εκφραζόμενο σε ΕUR και το ποσοστό που προκύπτει καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος Interreg.

4.  Για τα προγράμματα Interreg με συνολικά κονδύλια ύψους κάτω των 30 000 000 EUR, το ποσό που χρειάζεται για την τεχνική βοήθεια εκφράζεται σε ευρώ και το ποσοστό που προκύπτει καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει το σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την έγκριση του προγράμματος Interreg.

6.  Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει το σχέδιο αξιολόγησης στην επιτροπή παρακολούθησης το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος Interreg.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος Interreg, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται, για κάθε πρόγραμμα Interreg που τελεί υπό την ευθύνη της, πληροφορίες που καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.

2.  Η διαχειριστική αρχή εξασφαλίζει ότι, εντός έξι μηνών από την έγκριση του προγράμματος Interreg, υπάρχει ειδικός ιστότοπος στον οποίο διατίθενται, για κάθε πρόγραμμα Interreg που τελεί υπό την ευθύνη της, πληροφορίες. Οι πληροφορίες που αναρτώνται στον ιστότοπο αυτό καλύπτουν τους στόχους, τις δραστηριότητες, τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τα επιτεύγματα του προγράμματος.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Αν για την υλοποίηση πράξης απαιτείται η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, προμηθειών ή έργων από δικαιούχο, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1.  Αν για την υλοποίηση πράξης απαιτείται η σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων προμηθειών ή σύμβασης έργων ή και τα δυο από δικαιούχο, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  αν ο δικαιούχος είναι αναθέτουσα αρχή ή αναθέτουσα οντότητα κατά την έννοια της ενωσιακής νομοθεσίας περί διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, εφαρμόζει τους εθνικούς νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με τη νομοθεσία της Ένωσης·

α)  αν ο δικαιούχος είναι αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφαρμόζει τους εθνικούς νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με τη νομοθεσία της Ένωσης·

 

__________________

 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Marlene Mizzi

3.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

3.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Νικόλαος Χουντής, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Νικόλαος Χουντής, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver