MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä

  17.12.2018 - (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) - ***I

  Aluekehitysvaliokunta
  Esittelijä: Pascal Arimont
  Valmistelijat (*):
  Fabio Massimo Castaldo, ulkoasiainvaliokunta
  Eleni Theocharous, kehitysvaliokunta
  (*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


  Menettely : 2018/0199(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0470/2018

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä

  (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0374),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 178 artiklan, 209 artiklan 1 kohdan, 212 artiklan 2 kohdan ja 349 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0229/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon[2],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-0470/2018),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 176 artiklassa määrätään, että Euroopan aluekehitysrahaston (’EAKR’) tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. SEUT-sopimuksen kyseisen artiklan ja 174 artiklan toisen ja kolmannen kohdan mukaisesti EAKR:n tehtävänä on osaltaan vähentää alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä siten, että erityistä huomiota on kiinnitettävä tiettyihin alueluokkiin, joihin kuuluvat erityisesti rajaseutualueet.

  (1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 176 artiklassa määrätään, että Euroopan aluekehitysrahaston (’EAKR’) tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. SEUT-sopimuksen kyseisen artiklan ja 174 artiklan toisen ja kolmannen kohdan mukaisesti EAKR:n tehtävänä on osaltaan vähentää alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden, maaseutualueiden, teollisuuden muutosprosessissa olevien alueiden, harvaan asuttujen alueiden sekä saari- ja vuoristoalueiden jälkeenjääneisyyttä.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]21 vahvistetaan EAKR:lle ja eräille muille rahastoille yhteiset säännökset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [uusi EAKR-asetus]22 vahvistetaan EAKR:stä myönnettävän tuen erityistavoitteita ja soveltamisalaa koskevat säännökset. Nyt on tarpeen antaa erityissäännöksiä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta (Interreg), jonka mukaisesti yksi tai useampi jäsenvaltio tekee rajatylittävää yhteistyötä tehokkaan ohjelmasuunnittelun varmistamiseksi, mukaan lukien teknistä apua, seurantaa, arviointia, viestintää, tukikelpoisuutta, hallinnointia ja valvontaa sekä varainhoitoa koskevia säännöksiä.

  (2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]21 vahvistetaan EAKR:lle ja eräille muille rahastoille yhteiset säännökset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [uusi EAKR-asetus]22 vahvistetaan EAKR:stä myönnettävän tuen erityistavoitteita ja soveltamisalaa koskevat säännökset. Nyt on tarpeen antaa erityissäännöksiä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta (Interreg), jonka mukaisesti yksi tai useampi jäsenvaltio ja niiden alueet tekevät rajatylittävää yhteistyötä tehokkaan ohjelmasuunnittelun varmistamiseksi, mukaan lukien teknistä apua, seurantaa, arviointia, viestintää, tukikelpoisuutta, hallinnointia ja valvontaa sekä varainhoitoa koskevia säännöksiä.

  _________________

  _________________

  21 [Viite]

  21 [Viite]

  22 [Viite]

  22 [Viite]

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Unionin alueen kaikkia tasoja koskevan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti tuettava rajatylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä.

  (3)  Unionin alueen kaikkia tasoja koskevan yhteistyöhön perustuvan ja tasapainoisen kehityksen tukemiseksi ja nykyisten erojen vähentämiseksi EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti tuettava rajatylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä. Prosessissa olisi otettava huomioon monitasohallinnon ja kumppanuuden periaatteet ja vahvistettava paikkalähtöisiä lähestymistapoja.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 a)  Interregin eri osa-alueiden olisi autettava saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet sellaisina kuin ne esitetään syyskuussa 2015 hyväksytyssä kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 2030.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-alueilla23, kuten ilmenee komission tiedonannosta Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (’raja-alueita koskeva tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän yhteistyön osa-alue olisi rajoitettava yhteistyöhön maarajoilla, ja rajatylittävä yhteistyö merirajoilla olisi sisällytettävä valtioiden väliseen osa-alueeseen.

  (4)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-alueilla23, kuten ilmenee komission tiedonannosta Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (’raja-alueita koskeva tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän yhteistyön osa-alueeseen olisi sisällyttävä yhteistyö maa- tai merirajoilla tämän rajoittamatta syrjäisimpien alueiden välisen yhteistyön uutta osa-aluetta.

  __________________

  __________________

  23 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  23 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueen olisi myös katettava yhteistyö yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman unionin ulkopuolisen maan tai muun alueen välillä. Sisäisen ja ulkoisen rajatylittävän yhteistyön sisällyttämisen tähän asetukseen odotetaan johtavan sovellettavien säännösten yksinkertaistumiseen ja keventymiseen ohjelmasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin ulkopuolisten kumppaniviranomaisten ja tuensaajien näkökulmasta verrattuna ohjelmakauteen 2014–2020.

  (5)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueen olisi myös katettava yhteistyö yhden tai useamman jäsenvaltion tai niiden alueen ja yhden tai useamman unionin ulkopuolisen maan tai alueen tai muun alueen välillä. Sisäisen ja ulkoisen rajatylittävän yhteistyön sisällyttämisen tähän asetukseen odotetaan johtavan sovellettavien säännösten yksinkertaistumiseen ja keventymiseen ohjelmasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin ulkopuolisten kumppaniviranomaisten ja tuensaajien näkökulmasta verrattuna ohjelmakauteen 2014–2020.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Valtioiden välistä yhteistyötä ja merialueyhteistyötä koskevalla osa-alueella olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toiminnalla, joka johtaa unionin koheesiopolitiikan toimintalinjoihin liittyvään yhdennettyyn alueelliseen kehittämiseen, ja siihen olisi sisällyttävä myös rajatylittävä merialueyhteistyö. Valtioiden välisen yhteistyön olisi katettava laajempia alueita unionin manneralueella, kun taas merialueyhteistyön olisi katettava merialueiden ympärillä olevat alueet, ja siihen olisi sisällytettävä ohjelmakauden 2014–2020 rajatylittävä yhteistyö merirajoilla. Olisi sallittava mahdollisimman suuri jousto, jotta aiempaa rajatylittävää merialueyhteistyötä voidaan jatkaa laajemmissa merialueyhteistyön puitteissa, erityisesti määrittelemällä sen piiriin kuuluva alue, yhteistyön erityistavoitteet, hankekumppanuutta koskevat vaatimukset sekä alaohjelmien ja erityisten ohjauskomiteoiden perustaminen.

  (6)  Valtioiden välistä yhteistyötä ja merialueyhteistyötä koskevalla osa-alueella olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toiminnalla, joka johtaa unionin koheesiopolitiikan toimintalinjoihin liittyvään yhdennettyyn alueelliseen kehittämiseen toissijaisuusperiaatetta täysin noudattaen. Valtioiden välisen yhteistyön olisi katettava laajempia valtioiden välisiä alueita sekä soveltuvin osin merialueiden ympärillä olevat alueet, joiden maantieteellinen laajuus on suurempi kuin rajatylittävissä ohjelmissa.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu ohjelmakaudella 2014–2020 rajatylittävästä ja valtioiden välisestä yhteistyöstä syrjäisimmillä alueilla, joilla molempien osa-alueiden yhdistäminen yhteen ohjelmaan yhteistyöaluetta kohden ei ole saanut aikaan riittävää yksinkertaistamista ohjelmasta vastaavien viranomaisten ja tuensaajien kannalta, olisi perustettava erityinen syrjäisimpien alueiden osa-alue, jotta syrjäisimmät alueet voisivat tehdä yhteistyötä naapurimaidensa ja -alueidensa kanssa mahdollisimman vaikuttavalla ja yksinkertaisella tavalla.

  (7)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu ohjelmakaudella 2014–2020 rajatylittävästä ja valtioiden välisestä yhteistyöstä syrjäisimmillä alueilla, joilla molempien osa-alueiden yhdistäminen yhteen ohjelmaan yhteistyöaluetta kohden ei ole saanut aikaan riittävää yksinkertaistamista ohjelmasta vastaavien viranomaisten ja tuensaajien kannalta, olisi perustettava erityinen syrjäisimpien alueiden osa-alue, jotta syrjäisimmät alueet voisivat tehdä yhteistyötä kolmansien maiden, merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen kanssa mahdollisimman vaikuttavalla ja yksinkertaisella tavalla niiden erityispiirteet huomioon ottaen.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu Interregin alueiden välisistä yhteistyöohjelmista, ja tällaisen yhteistyön puute Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa ohjelmakaudella 2014–2020, alueiden välisen yhteistyön osa-alueella olisi keskityttävä erityisesti koheesiopolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseen. Kyseinen osa-alue olisi sen vuoksi rajattava kahteen ohjelmaan, joista toinen mahdollistaa kaikenlaisen kokemuksen hankkimisen ja innovatiivisten lähestymistapojen ja valmiuksien kehittämisen molempien tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa ja edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/200624 nojalla perustettuja tai perustettavia eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (’EAYY’) ja toinen parantaa kehitystrendien analysointia. Hankepohjainen yhteistyö koko unionissa olisi sisällytettävä uuteen alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevaan osa-alueeseen, ja se olisi liitettävä läheisesti komission tiedonannon Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat25 täytäntöönpanoon, erityisesti temaattisten älykkään erikoistumisen alustojen tukemiseksi muun muassa energian, teollisuuden nykyaikaistamisen ja maatalouselintarvikkeiden aloilla. Toiminnallisiin kaupunkialueisiin tai kaupunkialueisiin kohdistettu yhdennetty alueellinen kehitys olisi keskitettävä Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun ‑tavoitteen ohjelmiin ja yhteen liitännäisvälineeseen, ’eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen’. Molempien alueiden välistä yhteistyötä koskevaan osa-alueeseen kuuluvien ohjelmien olisi katettava koko unioni ja niiden olisi oltava avoinna kolmansien maiden osallistumiselle.

  (8)  Ottaen huomioon toisaalta myönteiset kokemukset, joita on saatu Interregin alueiden välisistä yhteistyöohjelmista, ja toisaalta tällaisen yhteistyön puute Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa ohjelmakaudella 2014–2020, kaupunkien ja alueiden välinen yhteistyö, jossa käytetään kokemusten vaihtoa ja kehitetään valmiuksia ohjelmia varten molempien tavoitteiden puitteissa (Euroopan alueellinen yhteistyö ja Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun), on tärkeä osa-alue, kun etsitään yhteisiä ratkaisuja koheesiopolitiikan alalla ja luodaan kestäviä kumppanuuksia. Sen vuoksi nykyisiä ohjelmia ja erityisesti hankepohjaista yhteistyötä olisi edistettävä edelleen, mukaan luettuna eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien (’EAYY’) edistäminen sekä makroalueelliset strategiat.

  __________________

   

  24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

   

  25 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

   

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a)  Alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevan uuden aloitteen olisi perustuttava älykkääseen erikoistumiseen ja sitä olisi käytettävä tukemaan älykkään erikoistumisen alustoja sellaisilla aloilla kuin energia, teollisuuden nykyaikaistaminen, kiertotalous, sosiaalinen innovointi, ympäristö tai maatalouselintarvikkeet sekä auttamaan älykkäisiin erikoistumisstrategioihin osallistuvia toimijoita kerääntymään yhteen, jotta voidaan tehostaa innovointia ja tuoda innovatiivisia tuotteita, prosesseja ja ekosysteemejä unionin markkinoille. Näyttö viittaa siihen, että uusien teknologioiden (esimerkiksi keskeisten mahdollistavien teknologioiden) demonstroinnin testaus- ja validointivaiheessa on yhä sitkeä järjestelmään liittyvä toimintahäiriö varsinkin silloin, kun innovointi aiheutuu täydentävien alueellisten erikoistumisten integroinnista, jolla tuotetaan innovatiivisia arvoketjuja. Tämä toimintahäiriö on erityisen kriittinen pilottitoimien ja täysimittaisen markkinoille saattamisen välillä. Joillain strategisilla teknologia- ja teollisuusaloilla pk-yritykset eivät tällä hetkellä voi hyödyntää huippuluokkaista ja avointa yhteenliitettyä yleiseurooppalaista demonstrointi-infrastruktuuria. Alueiden välistä yhteistyötä koskevaan aloitteeseen kuuluvien ohjelmien olisi katettava koko unioni ja niiden olisi oltava avoinna erityisesti syrjäisimpien alueiden naapureina olevien MMA:iden, kolmansien maiden, niiden alueiden ja alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen osallistumiselle. Olisi kannustettava synergioita, joita saavutetaan alueiden välisten innovointi-investointien ja muiden asiaankuuluvien unionin ohjelmien välillä, esimerkkinä ne, joita toteutetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, Horisontti 2020 ‑ohjelmasta, Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja sisämarkkinaohjelmasta, koska ne vahvistavat investointien vaikutusta ja tuovat parempaa lisäarvoa kansalaisille.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Tukikelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o1059/200326 mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän perusteella.

  (9)  Tukikelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava yhteiset objektiiviset perusteet. Tätä varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o1059/200326 mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän perusteella.

  __________________

  __________________

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa käynnistää yhteistyötä sen kaikissa ulottuvuuksissa unionin naapureina olevien kolmansien maiden kanssa, koska tällainen yhteistyö on tärkeä aluepoliittinen väline ja siitä todennäköisesti hyötyvät kolmansien maiden rajanaapureina sijaitsevat jäsenvaltioiden alueet. Tämän vuoksi EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä (IPA27, NDICI28 ja MMA-ohjelma29) olisi tuettava rajatylittävään yhteistyöhön, valtioiden väliseen yhteistyöhön ja merialueyhteistyöhön, syrjäisimpien alueiden yhteistyöhön ja alueiden väliseen yhteistyöhön perustuvia ohjelmia. EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävän tuen olisi perustuttava vastavuoroisuuteen ja oikeasuhteisuuteen. IPA III:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmien ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmien osalta EAKR:n tukea olisi kuitenkin täydennettävä vähintään vastaavalla määrällä IPA III:n ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista myönnettävää tukea noudattaen kuitenkin asianomaisessa säädöksessä vahvistettua enimmäismäärää, toisin sanoen enintään 3 prosenttia IPA III -välineen kokonaismäärärahoista ja enintään 4 prosenttia NDICI-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen naapuruusalueita koskevan maantieteellisen ohjelman kokonaismäärärahoista.

  (10)  On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa käynnistää yhteistyötä sen kaikissa ulottuvuuksissa unionin naapureina olevien kolmansien maiden kanssa, koska tällainen yhteistyö on tärkeä aluepoliittinen väline ja siitä todennäköisesti hyötyvät kolmansien maiden rajanaapureina sijaitsevat jäsenvaltioiden alueet. Tämän vuoksi EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä (IPA27, NDICI28 ja MMA-ohjelma29) olisi tuettava rajatylittävään yhteistyöhön, valtioiden väliseen yhteistyöhön, syrjäisimpien alueiden yhteistyöhön ja alueiden väliseen yhteistyöhön perustuvia ohjelmia. EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävän tuen olisi perustuttava vastavuoroisuuteen ja oikeasuhteisuuteen. IPA III:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmien ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmien osalta EAKR:n tukea olisi kuitenkin täydennettävä vähintään vastaavalla määrällä IPA III:n ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista myönnettävää tukea noudattaen kuitenkin asianomaisessa säädöksessä vahvistettua enimmäismäärää.

  __________________

  __________________

  27 Asetus (EU) XXX liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L xx, s. y).

  27 Asetus (EU) XXX liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L xx, s. y).

  28 Asetus (EU) XXX naapuruus-, kumppanuus- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (EUVL L xx, s. y).

  28 Asetus (EU) XXX naapuruus-, kumppanuus- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (EUVL L xx, s. y).

  29 Neuvoston päätös (EU) XXX merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin sekä Euroopan unionin ja Grönlannin ja Euroopan unionin ja Tanskan kuningaskunnan välisistä suhteista (EUVL L xx, s. y).

  29 Neuvoston päätös (EU) XXX merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin sekä Euroopan unionin ja Grönlannin ja Euroopan unionin ja Tanskan kuningaskunnan välisistä suhteista (EUVL L xx, s. y).

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Alueisiin, joista tulee unionin uusia ulkorajoja, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta varmistetaan käynnissä olevien yhteistyöohjelmien asianmukainen jatkuvuus.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  IPA III -tuella olisi keskityttävä pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi varmistettava kansainvälisen suojelun saatavuus, merkityksellisten tietojen jakaminen, rajavalvonnan tehostaminen sekä yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen ja siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi.

  (11)  IPA III -tuella olisi keskityttävä pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä sekä alueellista ja paikallista kehitystä. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi varmistettava kansainvälisen suojelun saatavuus, merkityksellisten tietojen jakaminen, rajavalvonnan tehostaminen sekä yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen ja siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 a)  Kehittämällä synergiaetuja unionin ulkoisen toiminnan ja kehitysohjelmien kanssa olisi myös autettava varmistamaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus samalla, kun noudatetaan periaatetta kehitykseen vaikuttavien poliitikkojen johdonmukaisuudesta, josta määrätään SEUT-sopimuksen 208 artiklassa. Unionin kaikkien alojen politiikan yhtenäisyys on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeää.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Unionin syrjäisimpiä alueita koskevan erityistilanteen vuoksi on tarpeen hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat edellytyksiä, joiden täyttyessä kyseiset alueet voivat saada tukea rakennerahastoista. Tämän asetuksen tiettyjä säännöksiä olisi sen vuoksi mukautettava syrjäisimpien alueiden erityispiirteisiin, jotta yhteistyötä niiden naapureiden kanssa voitaisiin yksinkertaistaa ja edistää ottaen samalla huomioon komission tiedonanto Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa31.

  (14)  Unionin syrjäisimpiä alueita koskevan erityistilanteen vuoksi on tarpeen hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat niiden edellytysten parantamista, joiden täyttyessä kyseiset alueet voivat saada tukea rakennerahastoista. Tämän asetuksen tiettyjä säännöksiä olisi sen vuoksi mukautettava syrjäisimpien alueiden erityispiirteisiin, jotta niiden yhteistyötä kolmansien maiden ja MMA:iden kanssa voitaisiin yksinkertaistaa ja edistää ottaen samalla huomioon komission tiedonanto Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa31.

  _________________

  _________________

  31 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille –Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa – COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

  31 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille –Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa – COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a)  Tässä asetuksessa vahvistetaan MMA:iden mahdollisuus osallistua Interreg-ohjelmiin. MMA:iden erityispiirteet ja niiden kohtaamat haasteet olisi otettava huomioon, jotta voidaan helpottaa niiden tosiasiallisia osallistumismahdollisuuksia ja osallistumista.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  On tarpeen vahvistaa kullekin Interreg-osa-alueelle kohdennettavat määrärahat, mukaan lukien kunkin jäsenvaltion osuus rajatylittävän yhteistyön, valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön, syrjäisimpien alueiden yhteistyön ja alueiden välisen yhteistyön kokonaismäärärahoista sekä jäsenvaltioiden käytettävissä olevat mahdollisuudet joustoon näiden osa-alueiden välillä. Rajatylittävän yhteistyön osuutta olisi vähennettävä verrattuna ohjelmakauteen 2014–2020, kun taas valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön osuutta olisi lisättävä merialueyhteistyön yhdistämisen vuoksi, ja olisi luotava uusi syrjäisimpien alueiden yhteistyötä koskeva osa-alue.

  (15)  On tarpeen vahvistaa kullekin Interreg-osa-alueelle kohdennettavat määrärahat, mukaan lukien kunkin jäsenvaltion osuus rajatylittävän yhteistyön, valtioiden välisen yhteistyön, syrjäisimpien alueiden yhteistyön ja alueiden välisen yhteistyön kokonaismäärärahoista sekä jäsenvaltioiden käytettävissä olevat mahdollisuudet joustoon näiden osa-alueiden välillä. Kun yhteistyöllä pyritään vauhdittamaan investointeja työpaikkoihin ja kasvuun sekä yhteisiä investointeja muiden alueiden kanssa, yhteistyön olisi globalisaation vuoksi määräydyttävä alueiden yhteisten piirteiden ja tavoitteiden eikä välttämättä rajojen mukaisesti, minkä vuoksi alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevalle uudelle aloitteelle olisi osoitettava lisävaroja, jotta voidaan vastata globaaleihin markkinaolosuhteisiin.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Ottaen huomioon Irlannin saarella vallitseva ainutlaatuinen ja erityinen tilanne ja jotta voitaisiin tukea pitkänperjantain sopimuksen mukaista pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä, uudella rajatylittävällä ’PEACE PLUS’ ‑ohjelmalla olisi jatkettava ja kehitettävä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien välisten aikaisempien ohjelmien työtä. Ohjelman käytännön merkityksen vuoksi on tärkeää varmistaa, että kun ohjelmalla tuetaan rauhaa ja sovintoa, EAKR:n olisi myös osaltaan edistettävä asianomaisten alueiden sosiaalista, taloudellista ja alueellista vakautta, erityisesti toimenpiteillä, joilla edistetään yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta. Ohjelman erityispiirteiden vuoksi sitä olisi hallinnoitava integroidusti siten, että Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuus sisällytetään ohjelmaan ulkoisina käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina. Lisäksi tiettyjä tässä asetuksessa olevia toimien valintaa koskevia sääntöjä ei saisi soveltaa kyseiseen ohjelmaan rauhaa ja sovintoa tukevien toimien osalta.

  (18)  Ottaen huomioon Irlannin saarella vallitseva ainutlaatuinen ja erityinen tilanne ja jotta voitaisiin tukea pitkänperjantain sopimuksen mukaista pohjoisen ja etelän välistä yhteistyötä, uudella rajatylittävällä ’PEACE PLUS’ ‑ohjelmalla olisi jatkettava ja kehitettävä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien välisten aikaisempien ohjelmien työtä. Ohjelman käytännön merkityksen vuoksi on tärkeää varmistaa, että kun ohjelmalla tuetaan rauhaa ja sovintoa, EAKR:n olisi myös osaltaan edistettävä asianomaisten alueiden sosiaalista, taloudellista ja alueellista vakautta ja yhteistyötä, erityisesti toimenpiteillä, joilla edistetään yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta. Ohjelman erityispiirteiden vuoksi sitä olisi hallinnoitava integroidusti siten, että Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuus sisällytetään ohjelmaan ulkoisina käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina. Lisäksi tiettyjä tässä asetuksessa olevia toimien valintaa koskevia sääntöjä ei saisi soveltaa kyseiseen ohjelmaan rauhaa ja sovintoa tukevien toimien osalta.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (20)  Suurin osa unionin tuesta olisi keskitettävä rajalliseen määrään toimintapoliittisia tavoitteita Interregin vaikutuksen maksimoimiseksi.

  (20)  Suurin osa unionin tuesta olisi keskitettävä rajalliseen määrään toimintapoliittisia tavoitteita Interregin vaikutuksen maksimoimiseksi. Synergiaa ja täydentävyyttä Interregin osa-alueiden välillä olisi vahvistettava.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Interreg-ohjelmien valmistelua, hyväksymistä ja muuttamista sekä alueellista kehitystä, toimien valintaa, seurantaa ja arviointia, ohjelmasta vastaavia viranomaisia, toimien tarkastuksia sekä avoimuutta ja viestintää koskevia säännöksiä olisi mukautettava Interreg-ohjelmien erityispiirteisiin verrattuna asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] säännöksiin.

  (21)  Interreg-ohjelmien valmistelua, hyväksymistä ja muuttamista sekä alueellista kehitystä, toimien valintaa, seurantaa ja arviointia, ohjelmasta vastaavia viranomaisia, toimien tarkastuksia sekä avoimuutta ja viestintää koskevia säännöksiä olisi mukautettava Interreg-ohjelmien erityispiirteisiin verrattuna asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] säännöksiin. Nämä erityissäännökset olisi pidettävä yksinkertaisina ja selkeinä, jotta vältetään ylisääntely ja jäsenvaltioille ja tuensaajille aiheutuva ylimääräinen hallinnollinen rasitus.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (22)  Olisi jatkettava ohjelmakaudella 2014–2020 vahvistettuja säännöksiä, jotka koskevat perusteita, joiden täyttyessä toimet katsotaan aidosti yhteisiksi toimiksi, kumppanuutta Interreg-toimissa ja johtavan kumppanin velvoitteita. Interreg-kumppaneiden olisi kuitenkin tehtävä yhteistyötä kaikilla neljällä osa-alueella (kehitys, toteutus, henkilöstö ja rahoitus), ja syrjäisimpien alueiden yhteistyön osalta kolmella neljästä, koska olisi oltava yksinkertaisempaa yhdistää EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävä tuki sekä ohjelmien että toimien tasolla.

  (22)  Olisi jatkettava ohjelmakaudella 2014–2020 vahvistettuja säännöksiä, jotka koskevat perusteita, joiden täyttyessä toimet katsotaan aidosti yhteisiksi toimiksi, kumppanuutta Interreg-toimissa ja johtavan kumppanin velvoitteita. Interreg-kumppaneiden olisi tehtävä yhteistyötä kehityksen ja toteutuksen sekä henkilöstön tai rahoituksen tai molempien osa-alueilla, ja syrjäisimpien alueiden yhteistyön osalta kolmella neljästä osa-alueesta, koska olisi oltava yksinkertaisempaa yhdistää EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävä tuki sekä ohjelmien että toimien tasolla.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (22 a)  Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet ovat rajatylittävän yhteistyön ohjelmissa tärkeä ja menestyksekäs väline, jolla poistetaan rajaesteitä, edistetään paikallisten ihmisten välisiä yhteyksiä ja integroidaan raja-alueita ja niiden kansalaisia. Ihmisten välisiä ja pienimuotoisia hankkeita toteutetaan useilla aloilla, joita ovat esimerkiksi kulttuuri, urheilu, matkailu, koulutus, talous, tiede, ympäristönsuojelu ja ekologia, terveydenhuolto, liikenne ja pienet infrastruktuurihankkeet, hallinnollinen yhteistyö ja suhdetoiminta. Kuten alueiden komitean lausunnossa ”Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa”32 todetaan, ihmisten välisillä ja pienimuotoisilla hankkeilla on merkittävä eurooppalainen lisäarvo ja ne antavat huomattavan panoksen rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien yleistavoitteisiin.

   

  __________________

  32 Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa”, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017 (EUVL C 342, 12.10.2017, s. 38).

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  On tarpeen selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat pienhankerahastoja, joita on pantu täytäntöön koko Interreg-aloitteen ajan, mutta joihin ei ole koskaan sovellettu erityissäännöksiä. Kuten myös alueiden komitean lausunnossa aiheesta Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa32 todetaan, tällaisilla pienhankerahastoilla on merkittävä rooli luottamuksen rakentamisessa kansalaisten ja instituutioiden välille, ne tarjoavat eurooppalaista lisäarvoa ja edistävät merkittävästi rajatylittävän yhteistyön ohjelmien yleistä tavoitetta poistamalla rajaesteitä ja integroimalla raja-alueita ja niiden kansalaisia. Jotta voitaisiin tehdä pienhankkeiden rahoituksen hallinnoinnista yksinkertaisempaa lopullisille tuensaajille, jotka eivät usein ole tottuneet hakemaan unionin rahoitusta, yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja kertakorvausten käyttö olisi tehtävä pakolliseksi tietyn kynnysarvon alapuolella.

  (23)  Ihmisten välisiä ja pienimuotoisia hankkeita on tuettu koko Interreg-aloitteen ajan pääasiassa pienhankerahastoista tai vastaavista välineistä, joista ei kuitenkaan ole annettu erityissääntöjä, minkä vuoksi pienhankerahastoja koskevia sääntöjä on tarpeen selkeyttää. Jotta voitaisiin saada lisäarvoa ja etuja ihmisten välisistä ja pienimuotoisista hankkeista myös paikallisen ja alueellisen kehityksen kannalta ja tehdä pienhankkeiden rahoituksen hallinnoinnista yksinkertaisempaa lopullisille tuensaajille, jotka eivät usein ole tottuneet hakemaan unionin rahoitusta, yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja kertakorvausten käyttö olisi tehtävä pakolliseksi tietyn kynnysarvon alapuolella.

  __________________

   

  32 Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa”, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017 (EUVL C 342, 12.10.2017, s. 38).

   

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Koska osallistujia on useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja hallinnolliset kustannukset ovat sen vuoksi erityisesti valvonnan ja kääntämisen osalta suuremmat, teknisen avun menojen enimmäismäärän olisi oltava suurempi kuin Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteessa. Suurempien hallinnollisten kustannusten vastapainoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava vähentämään mahdollisuuksien mukaan yhteisten hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvää hallinnollista taakkaa. Lisäksi Interreg-ohjelmien, jotka saavat rajoitetusti unionin tukea, tai ulkoisten rajatylittävien yhteistyöohjelmien olisi tehokkaiden teknisen avun toimien riittävän rahoituksen varmistamiseksi saatava teknistä apua varten tietty vähimmäismäärä.

  (24)  Koska osallistujia on useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja muun muassa ohjelmien hakijoiden ja toteuttajien tärkeinä keskustelukumppaneina toimivien ja siten suoran linjan yhteisiin sihteeristöihin tai kulloisiinkin viranomaisiin muodostavien alueellisten yhteyspisteiden (joita kutsutaan myös antenneiksi) aiheuttamat hallinnolliset kustannukset ovat sen vuoksi erityisesti myös valvonnan ja kääntämisen osalta suuremmat, teknisen avun menojen enimmäismäärän olisi oltava suurempi kuin Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteessa. Suurempien hallinnollisten kustannusten vastapainoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava vähentämään mahdollisuuksien mukaan yhteisten hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvää hallinnollista taakkaa. Lisäksi Interreg-ohjelmien, jotka saavat rajoitetusti unionin tukea, tai ulkoisten rajatylittävien yhteistyöohjelmien olisi tehokkaiden teknisen avun toimien riittävän rahoituksen varmistamiseksi saatava teknistä apua varten tietty vähimmäismäärä.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (25 a)  Komission, jäsenvaltioiden ja alueiden olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä hallinnollisen rasituksen vähentämisessä, jotta voidaan hyödyntää asetuksen [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 77 artiklassa tarkoitettuja parannettuja asianmukaisia säännöksiä, jotka koskevat Interreg-ohjelman hallinnointi- ja valvontajärjestelmää.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (27)  Jäsenvaltioita olisi kannustettava osoittamaan hallintoviranomaisen tehtävät EAYY:lle tai antamaan tällaiselle yhtymälle, kuten muille rajatylittäville oikeussubjekteille, vastuu alaohjelmien, integroitujen alueellisten investointien tai yhden tai useamman pienhankerahaston hallinnoinnista, tai nimettävä ne toimimaan ainoana kumppanina.

  (27)  Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa delegoitava hallintoviranomaisen tehtävät uudelle tai soveltuvin osin olemassa olevalle EAYY:lle tai antamaan tällaiselle yhtymälle, kuten muille rajatylittäville oikeussubjekteille, vastuu alaohjelmien tai integroitujen alueellisten investointien hallinnoinnista, tai nimettävä ne toimimaan ainoana kumppanina. Jäsenvaltioiden olisi annettava eri jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisille ja muille julkisille elimille mahdollisuus perustaa tällaisia yhteistyöyhtymiä, joilla on oikeushenkilöys, ja kutsuttava paikallis- ja alueviranomaiset mukaan niiden toimintaan.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (28)  Jotta ohjelmakautta 2014–2020 varten luotua maksuketjua komissiolta todentamisviranomaisen kautta johtavalle kumppanille voitaisiin jatkaa, maksuketjua olisi jatkettava kirjanpitotoiminnossa. Unionin tuki olisi maksettava johtavalle kumppanille, paitsi jos se johtaa kaksinkertaisiin valuutanmuuntomaksuihin, joita aiheutuu johtavan kumppanin ja muiden kumppanien välillä tuen muuntamisesta euromääräiseksi ja sen jälkeen takaisin toiseen valuuttaan tai päinvastoin.

  (28)  Jotta ohjelmakautta 2014–2020 varten luotua maksuketjua komissiolta todentamisviranomaisen kautta johtavalle kumppanille voitaisiin jatkaa, maksuketjua olisi jatkettava kirjanpitotoiminnossa. Unionin tuki olisi maksettava johtavalle kumppanille, paitsi jos se johtaa kaksinkertaisiin valuutanmuuntomaksuihin, joita aiheutuu johtavan kumppanin ja muiden kumppanien välillä tuen muuntamisesta euromääräiseksi ja sen jälkeen takaisin toiseen valuuttaan tai päinvastoin. Ellei toisin määrätä, johtavan kumppanin olisi varmistettava, että muut kumppanit saavat asianomaisesta unionin rahastosta osoitettavan rahoitusosuuden kokonaisuudessaan kaikkien kumppanien sopimassa määräajassa ja noudattaen johtavaan kumppaniin sovellettavaa menettelyä.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Asetuksen (EU, Euratom) [varainhoitoasetuksen koontiasetus] [63 artiklan 9 kohdan] mukaan alakohtaisissa säännöissä on otettava huomioon Euroopan alueellisen yhteistyön (Interreg) ohjelmien tarpeet erityisesti tarkastustoiminnon osalta. Vuotuista tarkastuslausuntoa, vuotuista valvontakertomusta ja toimien tarkastuksia koskevia säännöksiä olisi sen vuoksi yksinkertaistettava ja mukautettava niihin ohjelmiin, joihin osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Sääntöjen vastaisesti maksettujen summien takaisinperinnän osalta olisi päätettävä selkeästä rahoitusvastuuketjusta ainoasta kumppanista tai muista kumppaneista johtavan kumppanin ja hallintoviranomaisen kautta komissioon. Olisi säädettävä jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden tai merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) vastuusta silloin, kun takaisinperintä ainoalta kumppanilta, muilta kumppaneilta tai johtavalta kumppanilta ei onnistu, missä tapauksessa jäsenvaltio korvaa summan hallintoviranomaiselle. Näin ollen Interreg-ohjelmissa ei tuensaajien tasolla voi olla määriä, joita ei saada perittyä takaisin. On kuitenkin tarpeen selventää sellaista tilannetta koskevia sääntöjä, jossa jäsenvaltio, kolmas maa, kumppanimaa tai MMA ei korvaa summaa hallintoviranomaiselle. Myös johtavan kumppanin velvoitteita takaisinperinnän osalta olisi selkeytettävä. Erityisesti hallintoviranomaisen ei pitäisi voida velvoittaa johtavaa kumppania käynnistämään oikeudellista menettelyä toisessa maassa.

  (30)  Sääntöjen vastaisesti maksettujen summien takaisinperinnän osalta olisi päätettävä selkeästä rahoitusvastuuketjusta ainoasta kumppanista tai muista kumppaneista johtavan kumppanin ja hallintoviranomaisen kautta komissioon. Olisi säädettävä jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden tai merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) vastuusta silloin, kun takaisinperintä ainoalta kumppanilta, muilta kumppaneilta tai johtavalta kumppanilta ei onnistu, missä tapauksessa jäsenvaltio korvaa summan hallintoviranomaiselle. Näin ollen Interreg-ohjelmissa ei tuensaajien tasolla voi olla määriä, joita ei saada perittyä takaisin. On tarpeen kuitenkin selventää sellaista tilannetta koskevia sääntöjä, jossa jäsenvaltio, kolmas maa, kumppanimaa tai MMA ei korvaa summaa hallintoviranomaiselle. Myös johtavan kumppanin velvoitteita takaisinperinnän osalta olisi selkeytettävä. Lisäksi seurantakomitean olisi vahvistettava ja hyväksyttävä takaisinperintään liittyvät menettelyt. Hallintoviranomaisen ei pitäisi kuitenkaan voida velvoittaa johtavaa kumppania käynnistämään oikeudellista menettelyä toisessa maassa.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (30 a)  On asianmukaista kannustaa rahoituskuria. Samalla talousarviositoumusten vapauttamisjärjestelyissä olisi otettava huomioon Interreg-ohjelmien ja niiden täytäntöönpanon monitahoisuus.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32)  Vaikka Interreg-ohjelmat, joihin osallistuu kolmansia maita, kumppanimaita tai MMA:ita, olisi toteutettava käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, syrjäisimpien alueiden yhteistyö voidaan toteuttaa välillisellä hallinnoinnilla. Olisi annettava yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten nämä ohjelmat toteutetaan kokonaisuudessaan tai osittain välillisellä hallinnoinnilla.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 35 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (35)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset Interreg-ohjelmien hyväksyntää ja muuttamista varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Ulkoisissa rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi kuitenkin noudatettava soveltuvin osin asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla vahvistettuja komiteamenettelyjä kyseisiä ohjelmia koskevan ensimmäisen hyväksymispäätöksen osalta.

  (35)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset Interreg-ohjelmien hyväksyntää ja muuttamista varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Ulkoisissa rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi kuitenkin soveltuvin osin noudatettava asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla vahvistettuja komiteamenettelyjä kyseisiä ohjelmia koskevan ensimmäisen hyväksymispäätöksen osalta.

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (36 a)  Euroopan alueellisen yhteistyön edistäminen on EU:n koheesiopolitiikan merkittävä tavoite. Pk-yritysten tukeminen Euroopan alueelliseen yhteistyöhön liittyvien hankkeiden kustannuksissa on jo komission asetuksella (EU) N:o 651/20141a (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Erityisiä säännöksiä kaikenkokoisten yritysten investointeihin osoitetuista aluetuista annetaan myös aluetuen suuntaviivoissa 2014–20202 a ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen jaksossa ”Alueellinen tuki”. Saatujen kokemusten valossa Euroopan alueelliseen yhteistyöhön liittyvien hankkeiden tukemisella on vain rajallinen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun ja kauppaan, ja siten komission olisi voitava ilmoittaa, että tällainen apu on yhteensopivaa sisämarkkinoiden kanssa ja että Euroopan alueelliseen yhteistyöhön liittyvien hankkeiden tueksi annettavaan rahoitukseen voidaan soveltaa ryhmäpoikkeusta.

   

  _____________________

   

  1 a Komission asetus (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (EUVL L 187, 26.6.2014, s. 1).

  2 a Alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2014–2020 (EUVL C 209, 23.7.2013, s. 1).

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä unionin sisällä sekä jäsenvaltioiden ja rajanaapureina olevien kolmansien maiden, kumppanimaiden, muiden alueiden tai merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, välillä.

  1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden alueiden välillä unionin sisällä sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, niiden alueiden, kumppanimaiden, muiden alueiden tai merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen tai alueellisen organisaation osan muodostavien kolmansien maiden ryhmien välillä.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4)  ’rajatylittävällä oikeussubjektilla’ tarkoitetaan oikeussubjektia, joka on perustettu jonkin Interreg-ohjelmaan osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että sen perustajana ovat alueelliset viranomaiset tai muut elimet vähintään kahdesta osallistujamaasta.

  4)  ’rajatylittävällä oikeussubjektilla’ tarkoitetaan oikeussubjektia, myös euroregiota, joka on perustettu jonkin Interreg-ohjelmaan osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että sen perustajana ovat alueelliset viranomaiset tai muut elimet vähintään kahdesta osallistujamaasta.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a)  ’alueellisilla yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöillä’ tarkoitetaan samalla maantieteellisellä alueella olevien jäsenvaltioiden tai alueiden ryhmää, jonka tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö yhteisesti tärkeillä aihealueilla;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1)  vierekkäisten alueiden välinen rajatylittävä yhteistyö, jolla edistetään yhdennettyä alueellista kehitystä (osa-alue 1):

  1)  vierekkäisten alueiden välinen rajatylittävä yhteistyö, jolla edistetään yhdennettyä ja yhtenäistä alueellista kehitystä (osa-alue 1):

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sisäinen rajatylittävä yhteistyö kahden tai useamman jäsenvaltion vierekkäisten maaraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman 4 artiklan 3 kohdassa luetellun kolmannen maan vierekkäisten maaraja-alueiden välillä; tai

  a)  sisäinen rajatylittävä yhteistyö kahden tai useamman jäsenvaltion vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman 4 artiklan 3 kohdassa luetellun kolmannen maan vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden välillä; tai

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  ulkoinen rajatylittävä yhteistyö vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman seuraavassa luetellun osapuolen vierekkäisten maaraja-alueiden välillä:

  b)  ulkoinen rajatylittävä yhteistyö vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman seuraavassa luetellun osapuolen vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden välillä:

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2)  laajemmilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla tai merialueilla toteutettava valtioiden välinen yhteistyö ja merialueyhteistyö, jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja paikallisia ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, kolmansista maista ja kumppanimaista sekä Grönlannista ja jonka tavoitteena on parantaa alueellista yhdentymistä (osa-alue 2; kun tarkoitetaan ainoastaan valtioiden välistä yhteistyötä: osa-alue 2A; kun tarkoitetaan ainoastaan merialueyhteistyötä: osa-alue 2B);

  2)  laajemmilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla tai merialueilla toteutettava valtioiden välinen yhteistyö, jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja paikallisia ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, kolmansista maista ja kumppanimaista sekä MMA:issa ja jonka tavoitteena on parantaa alueellista yhdentymistä (osa-alue 2);

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3)  syrjäisimpien alueiden keskinäinen yhteistyö ja niiden yhteistyö naapureina olevien kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden kanssa tai niistä useiden kanssa, kun yhteistyön tavoitteena on alueellisen yhdentymisen helpottaminen niiden naapurialueilla (osa-alue 3);

  3)  syrjäisimpien alueiden keskinäinen yhteistyö ja niiden yhteistyö naapureina olevien kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen kanssa tai niistä useiden kanssa, kun yhteistyön tavoitteena on alueellisen yhdentymisen ja yhdenmukaisen kehityksen helpottaminen niiden naapurialueilla (osa-alue 3);

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a)  alueiden välisten yhteisten kehityshankkeiden täytäntöönpanoa;

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – i b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i b)  valmiuksien kehittämistä kumppanien välillä kaikkialla unionissa seuraavien yhteydessä:

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ii a)  hyvien toimintatapojen määrittäminen ja levittäminen ja niiden siirtäminen erityisesti Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen piiriin kuuluviin toimenpideohjelmiin;

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – ii b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ii b)  kokemusten vaihto, joka koskee kaupunkialueiden kestävään kehitykseen liittyvien hyvien käytäntöjen tunnistamista, siirtämistä ja jakamista, kaupunki- ja maaseutualueiden väliset yhteydet mukaan lukien;

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  iii a)  asetuksessa (EU) [uusi eurooppalainen rajanylinen mekanismi] tarkoitetun eurooppalaisen rajanylisen mekanismin perustaminen, toiminta ja käyttö;

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5)  alueiden väliset innovointi-investoinnit sellaisten alueiden välisten innovointihankkeiden kaupallistamisen ja laajentamisen kautta, jotka voivat edistää eurooppalaisten arvoketjujen kehittämistä (osa-alue 5).

  Poistetaan.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 3 -tason alueet kaikilla sisäisillä ja ulkoisilla maarajoilla kolmansien maiden tai kumppanimaiden kanssa.

  1.  Rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 3 -tason alueet kaikilla sisäisillä ja ulkoisilla maa- tai merirajoilla kolmansien maiden tai kumppanimaiden kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisia mukautuksia ohjelmakauden 2014–2020 yhteistyöohjelma-alueiden yhdenmukaisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Merirajoilla olevia alueita, joilla on kiinteä yhteys meren yli, tuetaan myös rajatylittävän yhteistyön perusteella.

  Poistetaan.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Sisäiset rajatylittävää yhteistyötä koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa Norjan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan NUTS 3 -tason alueita vastaavat alueet sekä Liechtensteinin, Andorran ja Monacon.

  3.  Sisäiset rajatylittävää yhteistyötä koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa Norjan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan NUTS 3 -tason alueita vastaavat alueet sekä Liechtensteinin, Andorran, Monacon ja San Marinon.

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai NDICI-välineestä, ovat asianomaisen kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla maarajoilla olevat vastaavat alueet, jotka ovat tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-välineen perusteella.

  4.  Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai NDICI-välineestä, ovat asianomaisen kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla maa- tai merirajoilla olevat vastaavat alueet, jotka ovat tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-välineen perusteella.

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  5  Valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön maantieteellinen kattavuus

  Valtioiden välisen yhteistyön maantieteellinen kattavuus

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön osalta alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 2 -tason alueet, jotka kattavat vierekkäiset toiminnalliset alueet, ottaen tarvittaessa huomioon makroaluestrategiat tai merialuestrategiat.

  1.  Valtioiden välisen yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 2 -tason alueet, jotka kattavat vierekkäiset toiminnalliset alueet, sanotun rajoittamatta mahdollisia muutoksia, joilla varmistetaan tällaisen yhteistyön yhteenkuuluvuus ja jatkuvuus laajemmilla yhteenkuuluvilla alueilla vuosien 2014–2020 ohjelmasuunnittelujakson pohjalta ottaen tarvittaessa huomioon makroaluestrategiat tai merialuestrategiat.

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Valtioiden välistä yhteistyötä ja merialueyhteistyötä koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa

  Valtioiden välistä yhteistyötä koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  Grönlannin;

  b)  MMA-maat, jotka saavat MMA-ohjelman tukea;

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen alueiden, kolmansien maiden tai kumppanimaiden on oltava NUTS 2 -tason alueita tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, vastaavia alueita.

  3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen alueiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden on oltava NUTS 2 -tason alueita tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, vastaavia alueita.

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Syrjäisimpiä alueita koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa NDICI:stä tukea saavia naapureina olevia kumppanimaita tai MMA-ohjelmasta tukea saavia MMA:ita tai molempia.

  2.  Syrjäisimpiä alueita koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa NDICI:stä tukea saavia kumppanimaita, MMA-ohjelmasta tukea saavia MMA:ita, alueellisia yhteistyöjärjestöjä tai kahden tai kaikkien kolmen yhdistelmiä.

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Alueiden välisen yhteistyön ja alueiden välisten innovointi-investointien maantieteellinen kattavuus

  Alueiden välisen yhteistyön maantieteellinen kattavuus

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kaikkien osa-alueeseen 4 kuuluvien Interreg-ohjelmien tai osa-alueeseen 5 kuuluvien alueiden välisten innovointi-investointien osalta unionin koko aluetta tuetaan EAKR:stä.

  1.  Kaikkien osa-alueeseen 4 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta unionin koko aluetta tuetaan EAKR:stä, mukaan luettuina syrjäisimmät alueet.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Osa-alueeseen kuuluvat 4 Interreg-ohjelmat voivat kattaa 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen kolmansien maiden, kumppanimaiden, muiden alueiden tai MMA:iden koko alueen tai osan siitä riippumatta siitä, saavatko ne tukea unionin ulkoisista rahoitusvälineistä.

  2.  Osa-alueeseen kuuluvat 4 Interreg-ohjelmat voivat kattaa 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen kolmansien maiden, kumppanimaiden, muiden alueiden tai MMA:iden koko alueen tai osan siitä riippumatta siitä, saavatko ne tukea unionin ulkoisista rahoitusvälineistä. Kolmannet maat voivat osallistua näihin ohjelmiin, mikäli maat osallistuvat rahoitukseen ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen muodossa.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös sisältää myös luettelon niistä unionin NUTS 3 -tason alueista, jotka otetaan huomioon kohdennettaessa EAKR:stä määrärahoja rajatylittävälle yhteistyölle kaikilla sisärajoilla ja unionin ulkoisten rahoitusvälineiden soveltamisalaan kuuluvilla ulkorajoilla, sekä luettelon niistä NUTS 3 -tason alueista, jotka otetaan huomioon kohdennettaessa määrärahoja 9 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun osa-alueen 2B perusteella.

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös sisältää myös luettelon niistä unionin NUTS 3 -tason alueista, jotka otetaan huomioon kohdennettaessa EAKR:stä määrärahoja rajatylittävälle yhteistyölle kaikilla sisärajoilla ja unionin ulkoisten rahoitusvälineiden soveltamisalaan kuuluvilla ulkorajoilla.

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  8 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Kolmansien maiden tai kumppanimaiden alueet tai unionin ulkopuoliset alueet, jotka eivät saa tukea EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä, mainitaan myös 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

  3.  Kolmansien maiden tai kumppanimaiden alueet tai unionin ulkopuoliset alueet, joita ei tueta EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä, mainitaan myös 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  EAKR:n Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 8 430 000 000 euroa EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston talousarviositoumuksiin ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä olevista kokonaismäärärahoista, jotka esitetään asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 1 kohdassa.

  1.  Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 11 165 910 000 euroa vuoden 2018 hintoina EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston talousarviositoumuksiin ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä olevista kokonaismäärärahoista, jotka esitetään asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 103 artiklan 1 kohdassa.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut määrärahat kohdennetaan seuraavasti:

  2.  10 195 910 000 euroa (91,31 %) 1 kohdassa tarkoitetuista määrärahoista kohdennetaan seuraavasti:

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  52,7 prosenttia (eli yhteensä 4 440 000 000 euroa) rajatylittävälle yhteistyölle (osa-alue 1);

  a)  7 500 000 000 euroa (67,16 %) rajatylittävälle yhteistyölle (osa-alue 1);

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  31,4 prosenttia (eli yhteensä 2 649 900 000 euroa) valtioiden väliselle yhteistyölle ja merialueyhteistyölle (osa-alue 2);

  b)  1 973 600 880 euroa (17,68 %) rajatylittävälle yhteistyölle (osa-alue 2);

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  3,2 prosenttia (eli yhteensä 270 100 000 euroa) syrjäisimpien alueiden yhteistyölle (osa-alue 3);

  c)  357 309 120 euroa (3,2 %) syrjäisimpien alueiden yhteistyölle (osa-alue 3);

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  1,2 prosenttia (eli yhteensä 100 000 000 euroa) alueiden väliselle yhteistyölle (osa-alue 4);

  d)  365 000 000 euroa (3,27 %) alueiden väliselle yhteistyölle (osa-alue 4);

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  11,5 prosenttia (eli yhteensä 970 000 000 euroa) alueiden välisille innovointi-investoinneille (osa-alue 5).

  Poistetaan.

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  NUTS 3 -tason alueet osa-alueen 1 osalta ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä luetellut NUTS 3 -tason alueet osa-alueen 2B osalta;

  a)  8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä luetellut NUTS 3 -tason alueet osa-alueen 1 osalta;

  Tarkistus    72

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  NUTS 2 -tason alueet osa-alueiden 2A ja 3 osalta.

  b)  NUTS 2 -tason alueet osa-alueen 2 osalta.

  Tarkistus    73

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  tason NUTS 2 ja 3 alueet osa-alueen 3 osalta.

  Tarkistus    74

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a.  970 000 000 euroa (8,69 %) 1 kohdassa tarkoitetuista varoista kohdennetaan alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevaan uuteen aloitteeseen sellaisena kuin se on määritelty 15 a artiklassa (uusi).

   

  Jos komissio ei 31 päivään joulukuuta 2026 mennessä ole sitonut kaikkia 1 kohdassa tarkoitetuista varoista kyseisen aloitteen mukaisesti valittuihin hankkeisiin, jäljellä oleva sitomaton määrä kohdennetaan uudelleen pro rata osa-alueille 1–4.

  Tarkistus    75

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  EAKR:stä myönnetään tukea yksittäisille ulkoisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille edellyttäen, että IPA III:n ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista myönnetään tukea vastaava määrä asiaa koskevassa strategisessa ohjelma-asiakirjassa. Tähän vastaavuuteen sovelletaan IPA III -säädöksessä tai NDICI-säädöksessä vahvistettua enimmäismäärää.

  EAKR:stä myönnetään tukea yksittäisille ulkoisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille edellyttäen, että IPA III:n ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista myönnetään tukea vähintään vastaava määrä asiaa koskevassa strategisessa ohjelma-asiakirjassa. Tähän rahoitusosuuteen sovelletaan IPA III -säädöksessä tai NDICI-säädöksessä vahvistettua enimmäismäärää.

  Tarkistus    76

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  Interreg-ohjelmaa ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla osallistujamaiden välisissä suhteissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

  b)  asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa Interreg-ohjelmaa ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla osallistujamaiden välisissä suhteissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

  Tarkistus    77

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komission jo hyväksymän osa-alueeseen 2 kuuluvan Interreg-ohjelman osalta kumppanimaan tai Grönlannin osallistuminen keskeytetään, jos jokin 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista toteutuu.

  Komission jo hyväksymän osa-alueeseen 2 kuuluvan Interreg-ohjelman osalta kumppanimaan tai MMA:n osallistuminen keskeytetään, jos jokin 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista toteutuu.

  Tarkistus    78

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  että Interreg-ohjelma keskeytetään kokonaan, erityisesti silloin, kun ohjelman keskeisiin yhteisiin kehityshaasteisiin ei pystytä vastaamaan ilman kyseisen kumppanimaan tai Grönlannin osallistumista;

  a)  että Interreg-ohjelma keskeytetään kokonaan, erityisesti silloin, kun ohjelman keskeisiin yhteisiin kehityshaasteisiin ei pystytä vastaamaan ilman kyseisen kumppanimaan tai MMA:n osallistumista;

  Tarkistus    79

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  että Interreg-ohjelmaa jatketaan ilman kyseisen kumppanimaan tai Grönlannin osallistumista.

  c)  että Interreg-ohjelmaa jatketaan ilman kyseisen kumppanimaan tai MMA:n osallistumista.

  Tarkistus    80

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos jokin kolmas maa tai kumppanimaa, joka osallistuu Interreg-ohjelman rahoitukseen kansallisilla varoilla, joissa ei ole kyse EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä peräisin olevan tuen kansallisesta yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä yhtä 4 kohdan toisessa alakohdassa esitetyistä vaihtoehdoista.

  6.  Jos jokin kolmas maa, kumppanimaa tai MMA, joka osallistuu Interreg-ohjelman rahoitukseen kansallisilla varoilla, joissa ei ole kyse EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä peräisin olevan tuen kansallisesta yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä yhtä tämän artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa esitetyistä vaihtoehdoista.

  Tarkistus    81

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kunkin Interreg-ohjelman yhteisrahoitusosuus on enintään 70 prosenttia, paitsi jos ulkoisten rajatylittävien tai osa-alueeseen 3 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta asetuksissa (EU) [IPA III] ja [NDICI] tai neuvoston päätöksessä (EU) [MMA-ohjelma] tai niiden nojalla annetuissa säädöksissä vahvistetaan korkeampi prosenttiosuus.

  Kunkin Interreg-ohjelman yhteisrahoitusosuus on enintään 80 prosenttia, paitsi jos ulkoisten rajatylittävien tai osa-alueeseen 3 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta asetuksissa (EU) [IPA III] ja [NDICI] tai neuvoston päätöksessä (EU) [MMA-ohjelma] tai niiden nojalla annetuissa säädöksissä vahvistetaan korkeampi prosenttiosuus.

  Tarkistus    82

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Asetuksen (EU) [uusi EAKR] 2 artiklassa vahvistettujen EAKR:n erityistavoitteiden lisäksi EAKR voi ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet voivat soveltuvin osin edistää myös toimintapoliittiseen tavoitteeseen 4 kuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  3.  Asetuksen (EU) [uusi EAKR] 2 artiklassa vahvistettujen EAKR:n erityistavoitteiden lisäksi EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös toimintapoliittiseen tavoitteeseen 4 kuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  Tarkistus    83

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – a alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  osa-alueisiin 1 ja 2B kuuluvissa Interreg-ohjelmissa:

  a)  osa-alueisiin 1 ja 2 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa:

  Tarkistus    84

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii)  tehostamalla julkishallintoa edistämällä oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä sekä kansalaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti raja-alueiden oikeudellisten ja muiden esteiden poistamiseksi;

  ii)  tehostamalla julkishallintoa edistämällä oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä sekä kansalaisten välistä yhteistyötä, mukaan luettuina ihmisten väliset hankkeet, sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti raja-alueiden oikeudellisten ja muiden esteiden poistamiseksi;

  Tarkistus    85

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinnan, maahanmuuttajien suojelu mukaan luettuna, aloilla toteutettavilla toimilla.

  5.  Osa-alueisiin 1, 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa EAKR ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet voivat soveltuvin osin edistää myös turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti toimilla, joita toteutetaan rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinnan alalla, mukaan luettuna maahanmuuttajien ja pakolaisten suojelu sekä taloudellinen ja sosiaalinen integrointi kansainvälisen suojelun mukaisesti.

  Tarkistus    86

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Lisäksi 15 prosenttia EAKR:stä ja soveltuvin osin unionin ulkoisista rahoitusvälineistä kullekin osa-alueisiin 1, 2 ja 3 kuuluvista Interreg-ohjelmista muiden toimintalinjojen kuin teknisen avun perusteella kohdennettavista määrärahoista on kohdennettava Interreg-ohjelmien hallinnoinnin parantamista koskevaan erityiseen Interreg-tavoitteeseen tai turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaan erityiseen ulkoiseen Interreg-tavoitteeseen.

  2.  Enintään 15 prosenttia EAKR:stä ja soveltuvin osin unionin ulkoisista rahoitusvälineistä kullekin osa-alueisiin 1, 2 ja 3 kuuluvista Interreg-ohjelmista muiden toimintalinjojen kuin teknisen avun perusteella kohdennettavista määrärahoista on kohdennettava Interreg-ohjelmien hallinnoinnin parantamista koskevaan erityiseen Interreg-tavoitteeseen ja enintään 10 prosenttia voidaan kohdentaa turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaan erityiseen ulkoiseen Interreg-tavoitteeseen.

  Tarkistus    87

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jos osa-alueeseen 2A kuuluva Interreg-ohjelma tukee makroaluestrategiaa, kaikki EAKR:stä ja soveltuvin osin unionin ulkoisista rahoitusvälineistä muiden toimintalinjojen kuin ulkoisen avun perusteella kohdennettavat määrärahat on ohjelmoitava kyseisen strategian tavoitteisiin.

  3.  Jos osa-alueeseen 1 tai 2 kuuluva Interreg-ohjelma tukee makroaluestrategiaa tai merialuestrategiaa, vähintään 80 prosenttia EAKR:stä ja soveltuvin osin osa unionin ulkoisista rahoitusvälineistä muiden toimintalinjojen kuin ulkoisen avun perusteella kohdennettavista määrärahoista on kohdennettava kyseisen strategian tavoitteisiin.

  Tarkistus    88

  Ehdotus asetukseksi

  15 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jos osa-alueeseen 2B kuuluva Interreg-ohjelma tukee makroaluestrategiaa tai merialuestrategiaa, vähintään 70 prosenttia EAKR:stä ja soveltuvin osin unionin ulkoisista rahoitusvälineistä muiden toimintalinjojen kuin ulkoisen avun perusteella kohdennettavista kokonaismäärärahoista on kohdennettava kyseisen strategian tavoitteisiin.

  Poistetaan.

  Tarkistus    89

  Ehdotus asetukseksi

  15 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  15 a artikla

   

  Alueiden väliset innovointi-investoinnit

   

  1. Edellä 9 artiklan 5 a kohdassa (uusi) tarkoitetut varat kohdennetaan alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevaan uuteen aloitteeseen, jonka tarkoituksena on:

   

  a) kaupallistaa ja laajentaa yhteisiä innovointihankkeita, jotka todennäköisesti edistävät eurooppalaisten arvoketjujen kehittämistä;

   

  b) koota yhteen kansallisen tai alueellisen tason älykkään erikoistumisen ja sosiaalisen innovoinnin strategioihin osallistuvia tutkijoita, yrityksiä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja julkishallinnon toimijoita;

   

  c) toteuttaa pilottihankkeita, joilla pyritään tunnistamaan tai testaamaan älykkään erikoistumisen strategioihin perustuvia uusia alueellisia ja paikallisia kehittämisratkaisuja; tai

   

  d) vaihtaa innovointitoiminnassa saatuja kokemuksia tavoitteena hyödyntää alueellisen tai paikallisen kehityksen alalla saatua kokemusta.

   

  2. Euroopan alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatteen ylläpitämiseksi ja suunnilleen yhtä suurin rahoitusosuuksin näissä investoinneissa on keskityttävä luomaan yhteyksiä vähemmän kehittyneiden alueiden sekä johtavien alueiden välille lisäämällä vähemmän kehittyneiden alueiden alueellisten innovointiekosysteemien valmiuksia niiden integroimiseksi sekä olemassa olevan tai syntyvän yhteisön lisäarvon siirtämiseksi ja siten, että lisätään valmiutta osallistua kumppanuuksiin muiden alueiden kanssa.

   

  3. Komissio toteuttaa nämä investoinnit joko suoraan tai välillisesti hallinnoiden. Asiantuntijaryhmä tukee sitä pitkäaikaisen työohjelman ja siihen liittyvien ehdotuspyyntöjen määrittelyssä.

   

  4. Kaikkien alueiden välisten innovointi-investointien osalta unionin koko aluetta tuetaan EAKR:stä. Kolmannet maat voivat osallistua investointeihin, mikäli maat osallistuvat rahoitukseen ulkoisten käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen muodossa.

  Tarkistus    90

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 3, joka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti hallinnoiden, sekä osa-aluetta 5, joka toteutetaan suoraan tai välillisesti hallinnoiden.

  1.  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 3, joka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti hallinnoiden sidosryhmien kuulemisen jälkeen.

  Tarkistus    91

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden on valmisteltava liitteessä esitetyn mallin mukainen Interreg-ohjelma 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 väliseksi ajaksi.

  2.  Osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden, MMA:iden tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen on valmisteltava liitteessä esitetyn mallin mukainen Interreg-ohjelma 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 väliseksi ajaksi.

  Tarkistus    92

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Osallistuvien jäsenvaltioiden on valmisteltava Interreg-ohjelma yhteistyössä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa tarkoitettujen ohjelmakumppanien kanssa.

  Osallistuvien jäsenvaltioiden on valmisteltava Interreg-ohjelma yhteistyössä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa tarkoitettujen ohjelmakumppanien kanssa. Valmisteltaessa Interreg-ohjelmia, jotka kattavat makroalue- ja merialuestrategiat, jäsenvaltioiden ja ohjelmakumppanien on otettava huomioon kyseisten makroalue- ja merialuestrategioiden aihekohtaiset painopisteet ja kuultava asiaankuuluvia toimijoita. Tätä varten jäsenvaltioiden ja ohjelmakumppaneiden on perustettava ennakkomekanismi varmistamaan, että kaikki makroalueen tai merialueen tason toimijat, Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmaviranomaiset, alueet ja valtiot kokoontuvat yhteen ohjelmakauden alussa päättämään yhdessä kunkin ohjelman painopisteistä. Nämä painopisteet on tarvittaessa yhdenmukaistettava makroalue- tai merialuestrategioiden kanssa.

  Tarkistus    93

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltion on toimitettava komissiolle Interreg-ohjelma viimeistään [voimaantulopäivä + yhdeksän kuukautta] kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden puolesta.

  Tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltion on toimitettava komissiolle yksi tai useampi Interreg-ohjelma viimeistään [voimaantulopäivä + kaksitoista kuukautta] kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden, MMA:iden tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen puolesta.

  Tarkistus    94

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltion on kuitenkin toimitettava unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävää tukea sisältävä Interreg-ohjelma viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt asiaankuuluvan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun strategisen ohjelma-asiakirjan, tai jos yhdessä tai useammassa unionin ulkoisen rahoitusvälineen perussäädöksessä niin edellytetään.

  Tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltion on kuitenkin toimitettava unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävää tukea sisältävä Interreg-ohjelma viimeistään kaksitoista kuukautta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt asiaankuuluvan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun strategisen ohjelma-asiakirjan, tai jos yhdessä tai useammassa unionin ulkoisen rahoitusvälineen perussäädöksessä niin edellytetään.

  Tarkistus    95

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jotta voidaan tehostaa ohjelman toteuttamista ja suurentaa toimien mittakaavaa, asianomainen jäsenvaltio voi päättää asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja yhteisymmärryksessä komission kanssa siirtää Interreg-ohjelmiin enintään [x] prosenttia samalle alueelle Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen perusteella kohdennetuista EAKR:n määrärahoista. Siirretty määrä muodostaa erillisen toimintalinjan tai erilliset toimintalinjat.

  3.  Jotta voidaan tehostaa ohjelman toteuttamista ja suurentaa toimien mittakaavaa, asianomainen jäsenvaltio voi päättää siirtää Interreg-ohjelmiin enintään 20 prosenttia samalle alueelle Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen perusteella kohdennetuista EAKR:n määrärahoista. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle etukäteen tämän siirtomahdollisuuden käyttämisaikeesta ja perusteltava päätöksensä. Siirretty määrä muodostaa erillisen toimintalinjan tai erilliset toimintalinjat.

  Tarkistus    96

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta –b alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  tärkeimpiä yhteisiä haasteita koskeva tiivistelmä, jossa otetaan huomioon seuraavat seikat:

  b)  tärkeimpiä yhteisiä haasteita koskeva tiivistelmä, jossa otetaan huomioon erityisesti seuraavat seikat:

  Tarkistus    97

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii)  yhteiset investointitarpeet ja täydentävyys muiden tukimuotojen kanssa;

  ii)  yhteiset investointitarpeet ja täydentävyys muiden tukimuotojen kanssa sekä mahdolliset saavutettavat synergiaedut;

  Tarkistus    98

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  iii)  aiemmat kokemukset;

  iii)  aiemmat kokemukset ja se, miten ne on otettu ohjelmassa huomioon;

  Tarkistus    99

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  valittujen toimintapoliittisten tavoitteiden ja erityisten Interreg-tavoitteiden, niitä vastaavien toimintalinjojen, erityistavoitteiden ja tukimuotojen perustelut, joissa on tarvittaessa käsiteltävä rajatylittävän infrastruktuurin puuttuvia yhteyksiä;

  c)  valittujen toimintapoliittisten tavoitteiden ja erityisten Interreg-tavoitteiden ja niitä vastaavien toimintalinjojen perustelut sekä tarvittaessa rajatylittävän infrastruktuurin puuttuvat yhteydet;

  Tarkistus    100

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – e alakohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i)  tavoitetta koskevien toimien tyypit, mukaan lukien luettelo suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden odotettu vaikutus kyseisiin erityistavoitteisiin ja soveltuvin osin makroalue- ja merialuestrategioihin;

  i)  tavoitetta koskevien toimien tyypit, mukaan lukien luettelo suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden odotettu vaikutus kyseisiin erityistavoitteisiin ja soveltuvin osin makroalue- ja merialuestrategioihin sekä toimintaa koskevat perusteet ja vastaavat avoimet valintaperusteet;

  Tarkistus    101

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – e alakohta – iii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  iii)  pääasialliset kohderyhmät;

  Poistetaan.

  Tarkistus    102

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – e alakohta – v alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  v)  rahoitusvälineiden suunniteltu käyttö;

  Poistetaan.

  Tarkistus    103

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 5 kohta – a alakohta – iii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  iii)  MMA-ohjelmasta tuettujen osa-alueeseen 2 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta jaettuna rahoitusvälineittäin (’EAKR’ ja ’MMA-ohjelma Grönlanti’);

  iii)  MMA-ohjelmasta tuettujen osa-alueeseen 2 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta jaettuna rahoitusvälineittäin (’EAKR’ ja ’MMA-ohjelma’);

  Tarkistus    104

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 5 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  edellä 4 kohdan g alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuun taulukkoon on sisällytettävä ainoastaan vuosia 2021–2025 koskevat määrät.

  Poistetaan.

  Tarkistus    105

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 7 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  vahvistettava yhteisen sihteeristön perustamista koskeva menettely;

  b)  vahvistettava yhteisen sihteeristön perustamista koskeva menettely ja soveltuvin osin tuettava jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa olevia hallintorakenteita;

  Tarkistus    106

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Komissio arvioi kutakin Interreg-ohjelmaa ja sen yhdenmukaisuutta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus], asetuksen (EU) [uusi EAKR] ja tämän asetuksen kanssa ja, jos on kyse unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä myönnettävästä tuesta ja tarvittaessa, sen yhdenmukaisuutta 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun monivuotisen strategia-asiakirjan tai yhtä tai useampaa kyseistä välinettä koskevan perussäädöksen mukaisen strategisen ohjelmasuunnittelun kehyksen kanssa.

  1.  Komissio arvioi täysin avoimesti kutakin Interreg-ohjelmaa ja sen yhdenmukaisuutta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus], asetuksen (EU) [uusi EAKR] ja tämän asetuksen kanssa ja, jos on kyse unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä myönnettävästä tuesta ja tarvittaessa, sen yhdenmukaisuutta tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun monivuotisen strategia-asiakirjan tai yhtä tai useampaa kyseistä välinettä koskevan perussäädöksen mukaisen strategisen ohjelmasuunnittelun kehyksen kanssa.

  Tarkistus    107

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden tai kumppanimaiden tai MMA:iden on tarkasteltava Interreg-ohjelmaa uudelleen ottaen huomioon komission esittämät huomautukset.

  3.  Osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden tai kumppanimaiden, MMA:iden tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen on tarkasteltava Interreg-ohjelmaa uudelleen ottaen huomioon komission esittämät huomautukset.

  Tarkistus    108

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen kunkin Interreg-ohjelman hyväksymisestä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua päivästä, jona tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltio on toimittanut ohjelman.

  4.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen kunkin Interreg-ohjelman hyväksymisestä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jona tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltio on toimittanut ohjelman tarkistetun version.

  Tarkistus    109

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltio voi toimittaa Interreg-ohjelman muuttamista koskevan perustellun pyynnön sekä muutetun ohjelman, jossa esitetään kyseisen muutoksen odotettu vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen.

  1.  Hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltio voi toimittaa alue- ja paikallisviranomaisia kuultuaan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklan mukaisesti Interreg-ohjelman muuttamista koskevan perustellun pyynnön sekä muutetun ohjelman, jossa esitetään kyseisen muutoksen odotettu vaikutus tavoitteiden saavuttamiseen.

  Tarkistus    110

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Komissio arvioi muutoksen yhdenmukaisuuden asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus], asetuksen (EU) [uusi EAKR] ja tämän asetuksen kanssa ja voi esittää huomautuksia kolmen kuukauden kuluessa muutetun ohjelman toimittamisesta.

  2.  Komissio arvioi muutoksen yhdenmukaisuuden asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus], asetuksen (EU) [uusi EAKR] ja tämän asetuksen kanssa ja voi esittää huomautuksia kuukauden kuluessa muutetun ohjelman toimittamisesta.

  Tarkistus    111

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden on tarkasteltava muutettua ohjelmaa uudelleen ja otettava huomioon komission esittämät huomautukset.

  3.  Osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden, MMA:iden tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen on tarkasteltava muutettua ohjelmaa uudelleen ja otettava huomioon komission esittämät huomautukset.

  Tarkistus    112

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Komissio hyväksyy Interreg-ohjelman muuttamisen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on toimittanut sen.

  4.  Komissio hyväksyy Interreg-ohjelman muuttamisen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun jäsenvaltio on toimittanut sen.

  Tarkistus    113

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana siirtää saman Interreg-ohjelman eri toimintalinjaan summan, joka on enintään 5 prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään 3 prosenttia ohjelman budjetista.

  Jäsenvaltio voi alue- ja paikallisviranomaisia kuultuaan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklan mukaisesti ohjelmakauden aikana siirtää saman Interreg-ohjelman eri toimintalinjaan summan, joka on enintään 10 prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään 5 prosenttia ohjelman budjetista.

  Tarkistus    114

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seurantakomitea voi perustaa yhden tai, erityisesti alaohjelmien tapauksessa, useamman ohjauskomitean, jotka toimivat toimia valitessaan sen valvonnassa.

  Seurantakomitea voi perustaa yhden tai, erityisesti alaohjelmien tapauksessa, useamman ohjauskomitean, jotka toimivat toimia valitessaan sen valvonnassa. Ohjauskomiteoiden on sovellettava asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 artiklassa esitettyä kumppanuusperiaatetta ja otettava mukaan kumppaneita kaikista osallistuvista jäsenvaltioista.

  Tarkistus    115

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Hallintoviranomaisen on kuultava komissiota ja otettava sen huomautukset huomioon ennen kuin valintaperusteet toimitetaan seurantakomitealle tai soveltuvin osin ohjauskomitealle. Sama koskee arviointiperusteiden mahdollisia myöhempiä muutoksia.

  3.  Hallintoviranomaisen on toimitettava valintaperusteet komissiolle ennen kuin ne toimitetaan seurantakomitealle tai soveltuvin osin ohjauskomitealle. Sama koskee arviointiperusteiden mahdollisia myöhempiä muutoksia.

  Tarkistus    116

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 4 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Toimia valitessaan seurantakomitean tai soveltuvin osin ohjauskomitean on

  4.  Ennen kuin seurantakomitea tai soveltuvin osin ohjauskomitea valitsee toimia, hallintoviranomaisen on

  Tarkistus    117

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kyseisessä asiakirjassa on esitettävä myös 50 artiklan mukaista takaisinperintää koskevat johtavan kumppanin velvoitteet. Seurantakomitea määrittelee nämä velvoitteet. Eri jäsenvaltiossa, kolmannessa maassa, kumppanimaassa tai MMA:assa sijaitseva johtava kumppani ei ole kuitenkaan velvollinen takaisinperintään oikeudellisen menettelyn kautta.

  Kyseisessä asiakirjassa on esitettävä myös 50 artiklan mukaista takaisinperintää koskevat johtavan kumppanin velvoitteet. Seurantakomitea määrittelee ja hyväksyy takaisinperintämenettelyt. Eri jäsenvaltiossa, kolmannessa maassa, kumppanimaassa tai MMA:assa sijaitseva johtava kumppani ei ole kuitenkaan velvollinen takaisinperintään oikeudellisen menettelyn kautta.

  Tarkistus    118

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Osa-alueisiin 1, 2 ja 3 valituissa toimissa on oltava toimijoita vähintään kahdesta osallistujamaasta ja vähintään yhden on oltava jäsenvaltion tuensaaja.

  Osa-alueisiin 1, 2 ja 3 valituissa toimissa on oltava toimijoita vähintään kahdesta osallistujamaasta tai MMA:sta ja vähintään yhden on oltava jäsenvaltion tuensaaja.

  Tarkistus    119

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Interreg-toimi voidaan toteuttaa yhdessä maassa edellyttäen, että ohjelma-alueeseen kohdistuvat vaikutukset ja hyödyt määritellään toimen sovelluksessa.

  2.  Interreg-toimi voidaan toteuttaa yhdessä maassa tai MMA:ssa edellyttäen, että ohjelma-alueeseen kohdistuvat vaikutukset ja hyödyt määritellään toimen sovelluksessa.

  Tarkistus    120

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kumppaneiden on toimittava yhteistyössä Interreg-toimien kehittämisessä, toteuttamisessa ja rahoittamisessa sekä henkilöstön osoittamisessa niihin.

  Kumppaneiden on toimittava yhteistyössä Interreg-toimien kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä rahoittamisessa ja/tai henkilöstön osoittamisessa niihin. Kumppaneiden määrä on pyrittävä rajoittamaan enintään kymmeneen Interreg-toimea kohti.

  Tarkistus    121

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvissa Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja kolmansista maista, kumppanimaista tai MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kolmella ensimmäisessä alakohdassa mainituista neljästä yhteistyöalasta.

  Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvissa Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja kolmansista maista, kumppanimaista tai MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kahdella ensimmäisessä alakohdassa mainituista neljästä yhteistyöalasta.

  Tarkistus    122

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rajatylittävä oikeussubjekti tai EAYY voi olla osa-alueiden 1, 2 ja 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvan Interreg-toimen ainoa kumppani edellyttäen, että sen jäseninä on kumppaneita vähintään kahdesta osallistujamaasta.

  Rajatylittävä oikeussubjekti tai EAYY voi olla osa-alueiden 1, 2 ja 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvan Interreg-toimen ainoa kumppani edellyttäen, että sen jäseninä on kumppaneita vähintään kahdesta osallistujamaasta tai MMA:sta.

  Tarkistus    123

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ainoa kumppani voi kuitenkin olla rekisteröity jäsenvaltiossa, joka ei osallistu ohjelmaan, kunhan 23 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

  Poistetaan.

  Tarkistus    124

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä Interreg-ohjelman pienhankerahastoon osoitettava rahoitusosuus saa olla enintään 20 000 000 euroa tai 15 prosenttia kyseisen Interreg-ohjelman kokonaismäärärahoista sen mukaan, kumpi määrä on pienempi.

  EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä Interreg-ohjelman yhteen tai useampaan pienhankerahastoon osoitettava kokonaisrahoitusosuus saa olla enintään 20 prosenttia kyseisen Interreg-ohjelman kokonaismäärärahoista, ja sen on oltava rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmassa vähintään kolme prosenttia kokonaismäärärahoista.

  Tarkistus    125

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Pienhankerahaston tuensaajan on oltava rajatylittävä oikeussubjekti tai EAYY.

  2.  Pienhankerahaston tuensaajan on oltava julkis- tai yksityisoikeudellinen taho tai toimija, jolla on oikeushenkilöys tai ei ole oikeushenkilöyttä, tai luonnollinen henkilö, joka on vastuussa toimien käynnistämisestä tai sekä käynnistämisestä että täytäntöönpanosta.

  Tarkistus    126

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Pienhankerahaston hallinnoinnista tuensaajan tasolla aiheutuvat henkilöstökulut ja välilliset kustannukset saavat olla enintään 20 prosenttia asianomaisen pienhankerahaston tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

  5.  Pienhankerahaston tai -rahastojen hallinnoinnista tuensaajan tasolla aiheutuvat henkilöstökulut ja muut 39–42 artiklassa säädettyihin kustannusluokkiin kuuluvat välittömät kustannukset sekä välilliset kustannukset saavat olla yhteensä enintään 20 prosenttia asianomaisen pienhankerahaston tai asianomaisten pienhankerahastojen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

  Tarkistus    127

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos pienhankkeen julkinen rahoitusosuus on enintään 100 000 euroa, EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä osoitettava rahoitusosuus myönnetään yksikkökustannuksina tai kertasuorituksina, joihin voi sisältyä kiinteämääräistä rahoitusta, paitsi hankkeissa, joiden tuki on valtiontukea.

  Jos pienhankkeen julkinen rahoitusosuus on enintään 100 000 euroa, EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä osoitettava rahoitusosuus myönnetään yksikkökustannuksina tai kertasuorituksina, joihin voi sisältyä kiinteämääräistä rahoitusta.

  Tarkistus    128

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jos kunkin toimen kokonaiskustannukset ovat enintään 100 000 euroa, yhden tai useamman pienhankkeen tuen määrä voidaan asettaa osana talousarvioluonnosta, joka vahvistetaan tapauskohtaisesti ja jonka toimen valitseva elin on hyväksynyt ennalta.

  Tarkistus    129

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jollei 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sovituista järjestelyistä muuta johdu, johtavan kumppanin on varmistettava, että muut kumppanit saavat asianomaisesta unionin rahastosta osoitettavan rahoitusosuuden kokonaisuudessaan mahdollisimman pian. Siitä ei saa vähentää tai pidättää mitään määriä eikä siitä saa periä mitään erityismaksuja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka vähentäisivät muille kumppaneille maksettavaa määrää.

  2.  Jollei 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sovituista järjestelyistä muuta johdu, johtavan kumppanin on varmistettava, että muut kumppanit saavat asianomaisesta unionin rahastosta osoitettavan rahoitusosuuden kokonaisuudessaan ja kaikkien kumppanien kesken sovitussa aikataulussa noudattaen samaa menettelyä kuin johtavan kumppanin osalta. Siitä ei saa vähentää tai pidättää mitään määriä eikä siitä saa periä mitään erityismaksuja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka vähentäisivät muille kumppaneille maksettavaa määrää.

  Tarkistus    130

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Johtavaksi kumppaniksi voidaan nimetä mikä tahansa Interreg-ohjelmaan osallistuvan jäsenvaltion, kolmannen maan, kumppanimaan tai MMA:n tuensaaja.

  Johtavaksi kumppaniksi voidaan nimetä mikä tahansa Interreg-ohjelmaan osallistuvan jäsenvaltion tuensaaja.

  Tarkistus    131

  Ehdotus asetukseksi

  25 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot, kolmannet maat, kumppanimaat tai MMA:t voivat kuitenkin sopia, että johtavaksi kumppaniksi voidaan nimetä kumppani, joka ei saa tukea EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä.

  Poistetaan.

  Tarkistus    132

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kullekin Interreg-ohjelmalle annettava tekninen apu korvataan kiinteämääräisenä soveltamalla 2 kohdassa vahvistettuja prosenttimääriä kuhunkin maksatushakemukseen sisältyviin tukikelpoisiin kustannuksiin soveltuvin osin asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [85 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan] mukaisesti.

  1.  Kullekin Interreg-ohjelmalle annettava tekninen apu korvataan kiinteämääräisenä soveltamalla 2 kohdassa vahvistettuja prosenttimääriä vuosien 2021 ja 2022 osalta tämän asetuksen 49 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaisten ennakkomaksujen vuotuisiin eriin ja seuraavien vuosien osalta kuhunkin maksatushakemukseen sisältyviin tukikelpoisiin kustannuksiin soveltuvin osin asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [85 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan] mukaisesti.

  Tarkistus    133

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  EAKR:stä tuetut sisäiset rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmat: 6 %;

  a)  EAKR:stä tuetut sisäiset rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmat: 7 %;

  Tarkistus    134

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  sekä EAKR:n että soveltuvin osin unionin ulkoisten rahoitusvälineiden osalta osa-alueiden 2, 3 ja 4 Interreg-ohjelmat: 7 %.

  c)  sekä EAKR:n että soveltuvin osin unionin ulkoisten rahoitusvälineiden osalta osa-alueiden 2, 3 ja 4 Interreg-ohjelmat: 8 %.

  Tarkistus    135

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t perustavat yhteisymmärryksessä hallintoviranomaisen kanssa komitean seuraamaan ohjelman toteutusta, jäljempänä ’seurantakomitea’, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltioille on ilmoitettu komission päätöksestä hyväksyä asianomainen ohjelma.

  1.  Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat, MMA:t tai alueelliset yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöt perustavat yhteisymmärryksessä hallintoviranomaisen kanssa komitean seuraamaan ohjelman toteutusta, jäljempänä ’seurantakomitea’, kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltioille on ilmoitettu komission päätöksestä hyväksyä asianomainen ohjelma.

  Tarkistus    136

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Seurantakomitean puheenjohtajana toimii hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltion tai hallintoviranomaisen edustaja.

  Poistetaan.

  Jos seurantakomitean työjärjestyksessä määrätään kiertävästä puheenjohtajuudesta, puheenjohtajana voi toimia kolmannen maan, kumppanimaan tai MMA:n edustaja ja varapuheenjohtajana jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen edustaja ja päinvastoin.

   

  Tarkistus    137

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Hallintoviranomaisen on julkaistava seurantakomitean työjärjestys ja kaikki seurantakomitealle toimitetut tiedot 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

  6.  Hallintoviranomaisen on julkaistava seurantakomitean työjärjestys, seurantakomitealle toimitettujen tietojen yhteenveto ja kaikki päätökset 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

  Tarkistus    138

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t sopivat ohjelman seurantakomitean kokoonpanosta ja huolehtivat jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden viranomaisten, välittävien elinten ja ohjelmakumppanien edustajien, joihin viitataan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6 artiklassa], tasapainoisesta edustuksesta.

  Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t voivat sopia ohjelman seurantakomitean kokoonpanosta ja pyrkivät jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden viranomaisten, välittävien elinten ja ohjelmakumppanien edustajien, joihin viitataan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6 artiklassa], tasapainoiseen edustukseen.

  Tarkistus    139

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seurantakomitean kokoonpanossa on otettava huomioon kyseiseen Interreg-ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden määrä.

  Poistetaan.

  Tarkistus    140

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seurantakomiteassa on oltava edustajia myös elimistä, jotka on yhdessä perustettu koko ohjelma-alueella tai sen osassa, myös EAYY:istä.

  Seurantakomiteassa on oltava edustajia myös alueilta ja paikallishallinnosta sekä muista elimistä, jotka on yhdessä perustettu koko ohjelma-alueella tai sen osassa, myös EAYY:istä.

  Tarkistus    141

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Hallintoviranomaisen on julkaistava luettelo seurantakomitean jäsenistä 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

  2.  Hallintoviranomaisen on julkaistava luettelo seurantakomitean jäseniksi nimetyistä viranomaisista/elimistä 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla.

  Tarkistus    142

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Komission edustajat osallistuvat seurantakomitean työhön neuvonantajina.

  3.  Komission edustajat voivat osallistua seurantakomitean työhön neuvonantajina.

  Tarkistus    143

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Ohjelman koko aluetta varten määritettyjen tai sen osan kattavien yhteenliittymien, mukaan lukien EAYY:t, edustajat voivat osallistua seurantakomitean työhön neuvonantajan ominaisuudessa.

  Tarkistus    144

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  edistymistä julkisten laitosten ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

  g)  edistymistä julkisten laitosten ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä ehdottaen tarvittaessa mahdollisia lisätukitoimia.

  Tarkistus    145

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  toimien valinnassa käytettävät menetelmät ja perusteet ja niihin tehtävät muutokset kuultuaan ensin komissiota 22 artiklan 2 kohdan nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [27 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdan] soveltamista;

  a)  toimien valinnassa käytettävät menetelmät ja perusteet ja niihin tehtävät muutokset toimitettuaan ne ensin komissiolle tämän asetuksen 22 artiklan 2 kohdan nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [27 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdan] soveltamista;

  Tarkistus    146

  Ehdotus asetukseksi

  30 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Hallintoviranomaisen on komission pyynnöstä toimitettava sille kuukauden kuluessa tiedot 29 artiklan 1 kohdassa luetelluista seikoista:

  2.  Hallintoviranomaisen on komission pyynnöstä toimitettava sille kolmen kuukauden kuluessa tiedot 29 artiklan 1 kohdassa luetelluista seikoista:

  Tarkistus    147

  Ehdotus asetukseksi

  31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kunkin hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle sähköisesti asianomaisen Interreg-ohjelman kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta, 31 päivään maaliskuuta, 31 päivään toukokuuta, 31 päivään heinäkuuta, 30 päivään syyskuuta ja 30 päivään marraskuuta mennessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] liitteessä [VII] olevan mallin mukaisesti.

  Kunkin hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle sähköisesti asianomaista Interreg-ohjelmaa koskevat tämän asetuksen 31 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiset tiedot kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta, 31 päivään toukokuuta ja 30 päivään syyskuuta mennessä sekä tämän asetuksen 31 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaiset tiedot kerran vuodessa asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] liitteessä [VII] olevan mallin mukaisesti.

  Tarkistus    148

  Ehdotus asetukseksi

  31 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Tiedot on toimitettava käyttäen olemassa olevia tietojen ilmoittamista koskevia järjestelmiä siltä osin kuin järjestelmät ovat osoittautuneet luotettaviksi edellisellä ohjelmakaudella.

  Tarkistus    149

  Ehdotus asetukseksi

  31 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  tuotos- ja tulosindikaattoreiden arvot valittujen Interreg-toimien osalta ja Interreg-toimilla saavutetut arvot.

  b)  tuotos- ja tulosindikaattoreiden arvot valittujen Interreg-toimien osalta ja loppuunsaatetuilla Interreg-toimilla saavutetut arvot.

  Tarkistus    150

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita, jotka esitetään asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] liitteessä [I], ja tarvittaessa ohjelmakohtaisia tuotos- ja tulosindikaattoreita on käytettävä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [12 artiklan 1 kohdan] sekä tämän asetuksen 17 artiklan 3 kohdan d alakohdan ii alakohdan ja 31 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

  1.  Yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita, jotka esitetään asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] liitteessä [I] ja joiden todetaan soveltuvan parhaiten Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) ohjelmien tavoitteissa saavutetun edistymisen mittaamiseen, on käytettävä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [12 artiklan 1 kohdan] sekä tämän asetuksen 17 artiklan kohdan alakohdan ii alakohdan ja 31 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

  Tarkistus    151

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Tarvittaessa ja hallintoviranomaisen asianmukaisesti perustelemissa tapauksissa on käytettävä ohjelmakohtaisia tuotos- ja tulosindikaattoreita 1 kohdan mukaisesti valittujen indikaattoreiden lisäksi.

  Tarkistus    152

  Ehdotus asetukseksi

  34 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava arviointi kustakin Interreg-ohjelmasta. Kussakin arviossa on arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin parannettua asianomaisen Interreg-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen laatua.

  1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava arviointi kustakin Interreg-ohjelmasta enintään kerran vuodessa. Kussakin arviossa on arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin parannettua asianomaisen Interreg-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen laatua.

  Tarkistus    153

  Ehdotus asetukseksi

  34 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Hallintoviranomaisen on huolehdittava tarvittavista menettelyistä, joilla tuotetaan ja kerätään arvioinneissa tarvittavat tiedot.

  4.  Hallintoviranomaisen on pyrittävä varmistamaan tarvittavat menettelyt, joilla tuotetaan ja kerätään arvioinneissa tarvittavat tiedot.

  Tarkistus    154

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Asiassa sovelletaan hallintoviranomaisen vastuualueita koskevia asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [44 artiklan 2–7 kohtaa].

  3.  Asiassa sovelletaan hallintoviranomaisen vastuualueita koskevia asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [44 artiklan 2–kohtaa].

  Tarkistus    155

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  asettamalla tiedotustaulun näkyvälle paikalle heti, kun Interreg-toimen fyysinen toteutus alkaa sellaisilla fyysisillä investoinneilla tai laitehankinnoilla, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 100 000 euroa;

  c)  asettamalla tiedotustaulun näkyvälle paikalle heti, kun Interreg-toimen fyysinen toteutus alkaa sellaisilla fyysisillä investoinneilla tai laitehankinnoilla, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 50 000 euroa;

  Tarkistus    156

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  muiden kuin c alakohdan soveltamisalaan kuuluvien Interreg-toimien osalta asettamalla näkyvälle paikalle vähintään yhden tulosteen tai elektronisen näytön, jonka vähimmäiskoko on A3 ja jossa annetaan tietoa Interreg-toimesta ja korostetaan Interreg-rahastosta saatua tukea;

  d)  muiden kuin c alakohdan soveltamisalaan kuuluvien Interreg-toimien osalta asettamalla näkyvälle paikalle vähintään yhden tulosteen ja mahdollisesti elektronisen näytön, jonka vähimmäiskoko on A2 ja jossa annetaan tietoa Interreg-toimesta ja korostetaan Interreg-rahastosta saatua tukea;

  Tarkistus    157

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  strategisesti tärkeiden toimien osalta ja sellaisten toimien osalta, joiden kokonaiskustannukset ylittävät 10 000 000 euroa, järjestämällä viestintätapahtuman ja ottamalla komission ja vastuullisen hallintoviranomaisen siihen mukaan hyvissä ajoin.

  e)  strategisesti tärkeiden toimien osalta ja sellaisten toimien osalta, joiden kokonaiskustannukset ylittävät 5 000 000 euroa, järjestämällä viestintätapahtuman ja ottamalla komission ja vastuullisen hallintoviranomaisen siihen mukaan hyvissä ajoin.

  Tarkistus    158

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos tuensaaja ei noudata asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [42 artiklan] tai tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, jäsenvaltion on tehtävä rahoitusoikaisu peruuttamalla enintään 5 prosenttia rahastoista kyseiselle toimelle osoitetusta tuesta.

  6.  Jos tuensaaja ei noudata asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [42 artiklan] tai tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan tai ei korjaa laiminlyöntiään hyvissä ajoin, hallintoviranomaisen on tehtävä rahoitusoikaisu peruuttamalla enintään 5 prosenttia rahastoista kyseiselle toimelle osoitetusta tuesta.

  Tarkistus    159

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 3 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  kiinteämääräisinä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [50 artiklan 1 kohdan] mukaisesti.

  c)  toimen välittömät henkilöstökustannukset voidaan laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla enintään 20 prosenttia asianomaisen toimen välittömistä kustannuksista toimen henkilöstökustannuksia lukuun ottamatta, ilman että jäsenvaltiota vaaditaan suorittamaan laskelma sovellettavan osuuden määrittämiseksi.

  Tarkistus    160

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 5 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  jakamalla kuukausittaiset bruttotyövoimakustannukset tunteina ilmaistulla kuukausittaisella työajalla, joka vahvistetaan työsuhdeasiakirjassa; tai

  a)  jakamalla viimeisimmät dokumentoidut kuukausittaiset bruttotyövoimakustannukset kyseisen henkilön tunteina ilmaistulla kuukausittaisella työajalla työsopimuksessa tarkoitetun sovellettavan lainsäädännön ja asetuksen EU .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 50 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti; tai

  Tarkistus    161

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Henkilöstökustannukset, jotka liittyvät työsuhdeasiakirjan mukaan tuntitaksalla työskenteleviin henkilöihin, ovat tukikelpoisia, kun toimea koskevaa tosiasiallista työtuntimäärää sovelletaan työsuhdeasiakirjassa sovittuun tuntitaksaan ajankäytön seurantajärjestelmän perusteella.

  6.  Henkilöstökustannukset, jotka liittyvät työsuhdeasiakirjan mukaan tuntitaksalla työskenteleviin henkilöihin, ovat tukikelpoisia, kun toimea koskevaa tosiasiallista työtuntimäärää sovelletaan työsuhdeasiakirjassa sovittuun tuntitaksaan ajankäytön seurantajärjestelmän perusteella. Edellä 38 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut palkkakustannukset voidaan lisätä tähän tuntitaksaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jos ne eivät sisälly sovittuun tuntitaksaan.

  Tarkistus    162

  Ehdotus asetukseksi

  39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimisto- ja hallintokustannukset on rajattava seuraaviin:

  Toimisto- ja hallintokustannukset on rajattava 15 prosenttiin toimen välittömistä kokonaiskustannuksista ja seuraaviin:

  Tarkistus    163

  Ehdotus asetukseksi

  40 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jos tuensaajan työntekijä maksaa tässä artiklassa tarkoitetut menot suoraan, tuensaajan on annettava työntekijälle tosite korvauksesta.

  4.  Jos tuensaajan työntekijä maksaa tässä artiklassa tarkoitetut menot suoraan, tuensaajan on annettava työntekijälle tosite korvauksesta. Tätä kustannusluokkaa voidaan käyttää toimintahenkilöstön ja muiden sidosryhmien matkakuluihin Interreg-toimien ja -ohjelman täytäntöönpanemiseksi ja edistämiseksi.

  Tarkistus    164

  Ehdotus asetukseksi

  40 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Toimen matka- ja majoituskustannukset voidaan laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla enintään 15 prosenttia asianomaisen toimen muista välittömistä kustannuksista kuin välittömistä henkilöstökustannuksista.

  5.  Toimen matka- ja majoituskustannukset voidaan laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla enintään 15 prosenttia asianomaisen toimen välittömistä kustannuksista.

  Tarkistus    165

  Ehdotus asetukseksi

  41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ulkopuoliseen asiantuntemukseen ja palveluihin liittyvät kustannukset on rajattava seuraaviin, muun julkis- tai yksityisoikeudellisen elimen tai luonnollisen henkilön kuin toimen tuensaajan tarjoamiin palveluihin ja asiantuntemukseen:

  Ulkopuoliseen asiantuntemukseen ja palveluihin liittyvät kustannukset muodostuvat seuraavista, mutta eivät rajoitu niihin, muun julkis- tai yksityisoikeudellisen elimen tai luonnollisen henkilön, kaikki kumppanit mukaan lukien, kuin toimen tuensaajan tarjoamista palveluista ja asiantuntemuksesta:

  Tarkistus    166

  Ehdotus asetukseksi

  41 artikla – 1 kohta – o alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  o)  ulkopuolisten asiantuntijoiden, luennoitsijoiden, kokousten puheenjohtajien ja palveluntarjoajien matka- ja majoituskustannukset;

  o)  ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja majoituskustannukset;

  Tarkistus    167

  Ehdotus asetukseksi

  42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kustannukset toimen tuensaajan ostamista, vuokraamista tai liisaamista, muista kuin 39 artiklan soveltamisalaan kuuluvista laitteista on rajattava seuraaviin:

  1.  Kustannukset toimen tuensaajan ostamista, vuokraamista tai liisaamista, muista kuin 39 artiklan soveltamisalaan kuuluvista laitteista muodostuvat seuraavista, mutta eivät rajoitu niihin:

  Tarkistus    168

  Ehdotus asetukseksi

  43 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  maan hankinta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [58 artiklan 1 kohdan c alakohdan] mukaisesti;

  a)  maan hankinta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [58 artiklan 1 kohdan alakohdan] mukaisesti;

  Tarkistus    169

  Ehdotus asetukseksi

  44 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Interreg-ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden on nimettävä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [65] artiklan soveltamista varten yksi hallintoviranomainen ja yksi tarkastusviranomainen.

  1.  Interreg-ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden, MMA:iden ja alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen on nimettävä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [65] artiklan soveltamista varten yksi hallintoviranomainen ja yksi tarkastusviranomainen.

  Tarkistus    170

  Ehdotus asetukseksi

  44 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Hallintoviranomaisen ja tarkastusviranomaisen on sijaittava samassa jäsenvaltiossa.

  2.  Hallintoviranomainen ja tarkastusviranomainen voivat sijaita samassa jäsenvaltiossa.

  Tarkistus    171

  Ehdotus asetukseksi

  44 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Mitä tulee osa-alueiden 2B tai 1 Interreg-ohjelmaan, kun viimeksi mainittu kattaa pitkiä rajoja, joilla on erilaisia kehityshaasteita ja tarpeita, Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t voivat määritellä alaohjelma-alueita.

  5.  Mitä tulee osa-alueen 1 Interreg-ohjelmaan, kun viimeksi mainittu kattaa pitkiä rajoja, joilla on erilaisia kehityshaasteita ja tarpeita, Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t voivat määritellä alaohjelma-alueita.

  Tarkistus    172

  Ehdotus asetukseksi

  44 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos hallintoviranomainen nimeää Interreg-ohjelmaa varten välittävän elimen asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [65 artiklan 3 kohdan] mukaisesti, kyseisen välittävän elimen on suoritettava mainitut tehtävät useammassa kuin yhdessä osallistuvassa jäsenvaltiossa tai soveltuvin osin kolmannessa maassa, kumppanimaassa tai MMA:ssa.

  6.  Jos hallintoviranomainen nimeää Interreg-ohjelmaa varten yhden tai useamman välittävän elimen asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [65 artiklan 3 kohdan] mukaisesti, kyseisen välittävän elimen tai kyseisten välittävien elinten on suoritettava mainitut tehtävät useammassa kuin yhdessä osallistuvassa jäsenvaltiossa tai omassa jäsenvaltiossaan tai soveltuvin osin useammassa kuin yhdessä kolmannessa maassa, kumppanimaassa tai MMA:ssa.

  Tarkistus    173

  Ehdotus asetukseksi

  45 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Asetuksen [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 87 artiklan 2 kohdasta poiketen komissio maksaa välimaksuna 100 prosenttia maksatushakemukseen sisältyvistä määristä, jotka saadaan siten, että sovelletaan yhteisrahoitusosuutta tukikelpoisiin kokonaismenoihin tai tarvittaessa julkiseen rahoitusosuuteen.

  Tarkistus    174

  Ehdotus asetukseksi

  45 artikla – 1 b kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 b.  Kun hallintoviranomainen ei toteuta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia koko ohjelma-alueella, kukin jäsenvaltio nimeää tällaisista tarkastuksista alueensa edunsaajien osalta vastaavan elimen tai henkilön.

  Tarkistus    175

  Ehdotus asetukseksi

  45 artikla – 1 c kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 c.  Asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 92 artiklasta poiketen Interreg-ohjelmiin ei sovelleta vuotuista tilien tarkastamista ja hyväksymistä. Tilit tarkastetaan ja hyväksytään ohjelman päättyessä lopullisen tuloksellisuuskertomuksen perusteella.

  Tarkistus    176

  Ehdotus asetukseksi

  48 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7.  Jos 6 kohdassa tarkoitettu yleinen ekstrapoloitu kokonaisvirhetaso on yli 2 prosenttia siihen perusjoukkoon kuuluvissa Interreg-ohjelmissa ilmoitetuista kokonaismenoista, josta yhteinen otos valittiin, komissio laskee yleisen jäännösvirhetason ottaen huomioon rahoitusoikaisut, joita asianomaiset Interreg-ohjelmasta vastaavat viranomaiset ovat soveltaneet 1 kohdan mukaisesti valittujen toimien tarkastuksissa havaittujen yksittäisten sääntöjenmukaisuuksien johdosta.

  7.  Jos 6 kohdassa tarkoitettu yleinen ekstrapoloitu kokonaisvirhetaso on yli 3,5 prosenttia siihen perusjoukkoon kuuluvissa Interreg-ohjelmissa ilmoitetuista kokonaismenoista, josta yhteinen otos valittiin, komissio laskee yleisen jäännösvirhetason ottaen huomioon rahoitusoikaisut, joita asianomaiset Interreg-ohjelmasta vastaavat viranomaiset ovat soveltaneet 1 kohdan mukaisesti valittujen toimien tarkastuksissa havaittujen yksittäisten sääntöjenmukaisuuksien johdosta.

  Tarkistus    177

  Ehdotus asetukseksi

  48 artikla – 8 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  8.  Jos 7 kohdassa tarkoitettu yleinen jäännösvirhetaso on enemmän kuin 2 prosenttia siihen perusjoukkoon kuuluvissa Interreg-ohjelmissa ilmoitetuista menoista, josta yhteinen otos valittiin, komissio päättää, onko tarpeen pyytää tietyn Interreg-ohjelman tai Interreg-ohjelmien ryhmän, jossa sääntöjenvastaisuuksia on eniten, tarkastusviranomaista suorittamaan lisätarkastuksia virhetason sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden arvioimiseksi niitä Interreg-ohjelmia varten, joissa sääntöjenvastaisuuksia on havaittu.

  8.  Jos 7 kohdassa tarkoitettu yleinen jäännösvirhetaso on enemmän kuin 3,5 prosenttia siihen perusjoukkoon kuuluvissa Interreg-ohjelmissa ilmoitetuista menoista, josta yhteinen otos valittiin, komissio päättää, onko tarpeen pyytää tietyn Interreg-ohjelman tai Interreg-ohjelmien ryhmän, jossa sääntöjenvastaisuuksia on eniten, tarkastusviranomaista suorittamaan lisätarkastuksia virhetason sekä tarvittavien korjaavien toimenpiteiden arvioimiseksi niitä Interreg-ohjelmia varten, joissa sääntöjenvastaisuuksia on havaittu.

  Tarkistus    178

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  2021: 1 %;

  a)  2021: 3 %;

  Tarkistus    179

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  2022: 1 %;

  b)  2022: 2,25 %;

  Tarkistus    180

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  2023: 1 %;

  c)  2023: 2,25 %;

  Tarkistus    181

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  2024: 1 %;

  d)  2024: 2,25 %;

  Tarkistus    182

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  2025: 1 %;

  e)  2025: 2,25 %;

  Tarkistus    183

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – f alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  2026: 1 %.

  f)  2026: 2,25 %.

  Tarkistus    184

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos ulkoisia rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmia tuetaan EAKR:stä ja IPA III:n tai NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, kaikkien tällaista Interreg-ohjelmaa tukevien rahastojen ennakkomaksut suoritetaan asetuksen (EU) [IPA III -asetus] tai [NDICI-asetus] tai minkä tahansa niiden perusteella annetun säädöksen mukaisesti.

  Jos ulkoisen yhteistyön Interreg-ohjelmia tuetaan EAKR:stä ja IPA III:n tai NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, kaikkien tällaista Interreg-ohjelmaa tukevien rahastojen ennakkomaksut suoritetaan asetuksen (EU) [IPA III ‑asetus] tai [NDICI-asetus] tai minkä tahansa niiden perusteella annetun säädöksen mukaisesti.

  Tarkistus    185

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ennakkomaksuina maksettu määrä on palautettava täysimääräisenä komissiolle, jos rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmaan liittyvää maksatushakemusta ei ole lähetetty 24 kuukauden kuluessa päivästä, jona komissio suorittaa ennakkomaksun ensimmäisen erän. Tällainen palautus on sisäistä käyttötarkoitukseensa sidottua tuloa, eikä se vähennä EAKR:n taikka IPA III:n tai NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista ohjelmalle kohdennettavaa tukea.

  Ennakkomaksuina maksettu määrä on palautettava täysimääräisenä komissiolle, jos rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmaan liittyvää maksatushakemusta ei ole lähetetty 36 kuukauden kuluessa päivästä, jona komissio suorittaa ennakkomaksun ensimmäisen erän. Tällainen palautus on sisäistä käyttötarkoitukseensa sidottua tuloa, eikä se vähennä EAKR:n taikka IPA III:n tai NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista ohjelmalle kohdennettavaa tukea.

  Tarkistus    186

  Ehdotus asetukseksi

  VIII luku – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden osallistuminen yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluviin Interreg-ohjelmiin

  Kolmansien maiden, kumppanimaiden, MMA:iden tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen osallistuminen yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluviin Interreg-ohjelmiin

  Tarkistus    187

  Ehdotus asetukseksi

  51 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Edellä olevaa I–VII lukua ja X lukua sovelletaan kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden osallistumiseen Interreg-ohjelmiin, jollei tämän luvun erityissäännöksistä muuta johdu.

  Edellä olevaa I–VII lukua ja X lukua sovelletaan kolmansien maiden, kumppanimaiden, MMA:iden tai alueellisten yhdentymis- ja yhteistyöjärjestöjen osallistumiseen Interreg-ohjelmiin, jollei tämän luvun erityissäännöksistä muuta johdu.

  Tarkistus    188

  Ehdotus asetukseksi

  52 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Johonkin Interreg-ohjelmaan osallistuvan kolmannen maan, kumppanimaan ja MMA:n on siirrettävä henkilöstöä kyseisen ohjelman yhteiseen sihteeristöön tai perustettava alueelleen sivutoimipiste taikka toteutettava molemmat toimet.

  3.  Johonkin Interreg-ohjelmaan osallistuva kolmas maa, kumppanimaa ja MMA voi hallintoviranomaisen suostumuksella siirtää henkilöstöä kyseisen ohjelman yhteiseen sihteeristöön tai perustaa alueelleen yhteisen sihteeristön sivutoimipisteen taikka toteuttaa molemmat toimet.

  Tarkistus    189

  Ehdotus asetukseksi

  52 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Kansallisen viranomaisen tai elimen, joka vastaa 35 artiklan 1 kohdassa säädettyä Interreg-ohjelman viestintävastaavaa, on tuettava asianomaisessa kolmannessa maassa, kumppanimaassa tai MMA:ssa toimivaa hallintoviranomaista ja kumppaneita 35 artiklan 2–7 kohdassa säädettyjen tehtävien hoitamisessa.

  4.  Kansallinen viranomainen tai elin, joka vastaa 35 artiklan 1 kohdassa säädettyä Interreg-ohjelman viestintävastaavaa, voi tukea asianomaisessa kolmannessa maassa, kumppanimaassa tai MMA:ssa toimivaa hallintoviranomaista ja kumppaneita 35 artiklan 2–7 kohdassa säädettyjen tehtävien hoitamisessa.

  Tarkistus    190

  Ehdotus asetukseksi

  53 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Osa-alueen 2 ja 4 Interreg-ohjelmat, joissa yhdistetään EAKR:n ja yhden tai useamman unionin ulkoisen rahoitusvälineen rahoitusosuuksia, toteutetaan yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa tai kumppanimaissa, tai osa-alueen 3 osalta kaikissa MMA:issa, riippumatta siitä, saako kyseinen MMA tukea yhdestä tai useammasta unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä.

  2.  Osa-alueen 2 ja 4 Interreg-ohjelmat, joissa yhdistetään EAKR:n ja yhden tai useamman unionin ulkoisen rahoitusvälineen rahoitusosuuksia, toteutetaan yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa, kumppanimaissa tai MMA:issa, tai osa-alueen 3 osalta kaikissa MMA:issa, riippumatta siitä, saako kyseinen MMA tukea yhdestä tai useammasta unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä.

  Tarkistus    191

  Ehdotus asetukseksi

  53 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa tai MMA:issa;

  a)  yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa tai MMA:issa tai alueellisen järjestön muodostavassa kolmansien maiden ryhmässä;

  Tarkistus    192

  Ehdotus asetukseksi

  53 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla ainoastaan jäsenvaltioissa ja kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa tai MMA:issa yhden tai useamman toimen osalta unionin ulkopuolella syntyneiden EAKR:n menojen osalta, kun taas yhdestä tai useammasta unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä saatavia rahoitusosuuksia hallinnoidaan välillisesti;

  b)  yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla ainoastaan jäsenvaltioissa ja kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa tai MMA:issa tai alueellisen järjestön muodostavassa kolmansien maiden ryhmässä yhden tai useamman toimen osalta unionin ulkopuolella syntyneiden EAKR:n menojen osalta, kun taas yhdestä tai useammasta unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä saatavia rahoitusosuuksia hallinnoidaan välillisesti;

  Tarkistus    193

  Ehdotus asetukseksi

  53 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  välillisellä hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa tai MMA:issa.

  c)  välillisellä hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa tai MMA:issa tai alueellisen järjestön muodostavassa kolmansien maiden ryhmässä;

  Tarkistus    194

  Ehdotus asetukseksi

  53 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos koko osa-alueen 3 Interreg-ohjelma tai osa siitä toteutetaan välillisellä hallinnoinnilla, sovelletaan 60 artiklan säännöksiä.

  Jos koko osa-alueen 3 Interreg-ohjelma tai osa siitä toteutetaan välillisellä hallinnoinnilla, tarvitaan kyseisten jäsenvaltioiden ja alueiden välinen ennakkosopimus ja sovelletaan 60 artiklan säännöksiä.

  Tarkistus    195

  Ehdotus asetukseksi

  53 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a.  Yhteisiä ehdotuspyyntöjä rahoituksen hankkimiseksi kahdenvälisistä tai usean valtion välisistä NDICI-ohjelmista ja Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmista voidaan esittää, jos kyseiset hallintoviranomaiset sen hyväksyvät. Ehdotuspyynnön sisällössä on täsmennettävä sen alueellinen ulottuvuus ja sen odotettu vaikutus kyseisten ohjelmien tavoitteisiin. Hallintoviranomaiset päättävät, sovelletaanko ehdotuspyyntöön NDICI-sääntöjä vai Euroopan alueellista yhteistyötä koskevia sääntöjä. Ne voivat päättää nimittää ”johtavan hallintoviranomaisen”, joka vastaa ehdotuspyyntöön liittyvistä hallinto- ja tarkastustehtävistä.

  Tarkistus    196

  Ehdotus asetukseksi

  55 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Jos yhden tai useamman suuren infrastruktuurihankkeen valinta on jo otettu jonkin seurantakomitean tai soveltuvin osin ohjauskomitean kokouksen esityslistalle, hallintoviranomaisen on toimitettava kutakin tällaista hanketta koskeva yhteenvetoasiakirja komissiolle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokouspäivää. Yhteenvetoasiakirjan pituus saa olla enintään kolme sivua, ja siinä on ilmoitettava hankkeen nimi, sijainti, talousarvio, johtava kumppani ja kumppanit sekä sen päätavoitteet ja suoritteet. Ellei yhtä tai useampaa suurta infrastruktuurihanketta koskevaa yhteenvetoasiakirjaa toimiteta komissiolle mainitussa määräajassa, komissio voi pyytää seurantakomitean tai ohjauskomitean puheenjohtajaa poistamaan kyseiset hankkeet kokouksen esityslistalta.

  3.  Jos yhden tai useamman suuren infrastruktuurihankkeen valinta on jo otettu jonkin seurantakomitean tai soveltuvin osin ohjauskomitean kokouksen esityslistalle, hallintoviranomaisen on toimitettava kutakin tällaista hanketta koskeva yhteenvetoasiakirja komissiolle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokouspäivää. Yhteenvetoasiakirjan pituus saa olla enintään viisi sivua, ja siinä on ilmoitettava hankkeen nimi, sijainti, talousarvio, johtava kumppani ja kumppanit sekä sen päätavoitteet ja suoritteet ja esitettävä uskottava liiketoimintasuunnitelma, josta ilmenee, että kyseisen hankkeen tai kyseisten hankkeiden jatkuminen on turvattu tarvittaessa myös ilman Interreg-rahastoista saatua tukea. Ellei yhtä tai useampaa suurta infrastruktuurihanketta koskevaa yhteenvetoasiakirjaa toimiteta komissiolle mainitussa määräajassa, komissio voi pyytää seurantakomitean tai ohjauskomitean puheenjohtajaa poistamaan kyseiset hankkeet kokouksen esityslistalta.

  Tarkistus    197

  Ehdotus asetukseksi

  60 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos osa-alueen 3 Interreg-ohjelmasta osa toteutetaan välillisellä hallinnoinnilla 53 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti tai se toteutetaan kokonaan välillisellä hallinnoinnilla 53 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, toteuttamistehtävät on siirrettävä jollekin asetuksen (EU, Euratom) [varainhoitoasetuksen koontiasetus] [62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa] luetelluista elimistä, erityisesti osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitsevalle tällaiselle elimelle, kuten kyseisen Interreg-ohjelman hallintoviranomaiselle.

  1.  Jos asianosaisten sidosryhmien kuulemisen jälkeen osa-alueen 3 Interreg-ohjelmasta osa toteutetaan välillisellä hallinnoinnilla tämän asetuksen 53 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti tai se toteutetaan kokonaan välillisellä hallinnoinnilla 53 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, toteuttamistehtävät on siirrettävä jollekin asetuksen (EU, Euratom) [varainhoitoasetuksen koontiasetus] [62 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa] luetelluista elimistä, erityisesti osallistuvassa jäsenvaltiossa sijaitsevalle tällaiselle elimelle, kuten kyseisen Interreg-ohjelman hallintoviranomaiselle.

  Tarkistus    198

  Ehdotus asetukseksi

  61 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  61 artikla

  Poistetaan.

  Alueiden väliset innovointi-investoinnit

   

  EAKR voi tukea komission aloitteesta 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja alueiden välisiä innovointi-investointeja, jotka kokoavat yhteen kansallisella tai alueellisella tasolla laadittujen älykkään erikoistumisen strategioiden parissa toimivia tutkijoita ja yrityksiä sekä kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon edustajia.

   

  Tarkistus    199

  Ehdotus asetukseksi

  -62 artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -62 artikla

   

  Vapautus SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoitusvelvollisuudesta

   

  Komissio voi säätää, että EU:n Euroopan alueellisen yhteistyön tukemille hankkeille tarkoitetut tuet soveltuvat sisämarkkinoille ja että ne vapautetaan SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta.

  • [1]  EUVL C ... / ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EUVL C ... / ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  PERUSTELUT

  1. Johdanto

  Euroopan unioni on 60 vuotta Rooman sopimusten allekirjoittamisen jälkeen kehittynyt alun perin pelkästä talousliitosta koko yhteiskunnan kattavaksi rauhanhankkeeksi. Hankkeen käynnissä pitämiseksi sekä kansallismielisten ja eristäytymistä korostavien suuntausten EU:lle aiheuttamien poliittisten haasteiden sekä euroskeptisten ja toisinaan EU:n vastaisten asenteiden vuoksi aktiivinen, hyvä naapuruus EU:n jäsenvaltioiden välillä on ehdottoman tarpeellista.

  Euroopan alueellisessa yhteistyössä tartutaan aktiivisesti näihin perusajatuksiin ja annetaan merkittävä ja näkyvä panos siihen, että eurooppalaiset tutustuvat toisiinsa rajojen yli, vastaavat haasteisiin yhdessä ja kehittävät ja suunnittelevat EU:ta yhdessä. Tällä tavoin rajaesteet poistetaan vähitellen – ennen kaikkea kansalaisten päästä – ja raja-alueista tulee yhteisöalueita, joilla EU voidaan tuntea ja kokea päivittäin.

  Viime vuosikymmeninä Euroopan alueellinen yhteistyö on antanut kiistattoman panoksen EU:n yhteenkasvamiseen, ja rajojen ja byrokraattisten esteiden poistaminen on tehostanut ja helpottanut päivittäistä yhteiselämää rajojen yli. Tämän vuoksi esittelijä on erittäin tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio on vahvistanut Euroopan alueellisen yhteistyön lisäarvon esittämällä ehdotuksen omaksi uudeksi asetukseksi vuoden 2020 jälkeisestä tukikaudesta.

  Näin ei esittelijän mukaan kuitenkaan voida hyödyntää Euroopan alueellisen yhteistyön kaikkia mahdollisuuksia hankkeiden houkuttelevista tukiosuuksista huolimatta, sillä mahdollisten tuensaajien mutta myös täytäntöönpanevien viranomaisten hallinnolliset vaatimukset ovat saavuttaneet huolestuttavan tason. Vaatimukset ovat todellakin kasvaneet jokaisella tukikaudella ja ovat nyt tasolla, joka saa jotkut tuesta kiinnostuneet luopumaan hakemuksen jättämisestä. Samaan aikaan kokeneet hakijat osallistuvat suhteettoman usein joihinkin Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmiin. Jos Euroopan alueellisella yhteistyöllä halutaan jälleen täyttää sen varsinainen tehtävä ja edistää kohdennetusti Euroopan yhdentymisen aatetta, niin ohjelmien valmistelua ja täytäntöönpanoa on vuoden 2020 jälkeisellä tukikaudella jälleen yksinkertaistettava kaikkien asianosaisten osalta.

  Esittelijä muistuttaa varainhoitoasetuksen uudistamisen yhteydessä jo annetusta omnibus-asetuksesta, jolla yksinkertaistetaan varojen maksua, käyttöä ja laskua ilman, että laiminlyödään kohdennetun varojen käytön valvontaa, ja jota sovelletaan 1. tammikuuta 2019 alkaen. Esittelijä korostaa erityisesti sitä, että uusilla säännöksillä helpotetaan kertakorvausten soveltamista, yksinkertaistetaan kustannusvaihtoehtoja, helpotetaan pienten tuensaajien tuensaantia ja vältetään päällekkäiset tarkastukset mutta myös suunnataan entistä enemmän varoja kansalaisille tiedottamiseen alueilla toteutettujen hankkeiden ja sinne suunnattujen investointien tuloksista.

  Esittelijä on tyytyväinen myös yksinkertaistuksiin, joita komissio on ehdottanut uutta yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, uutta EAKR-asetusta ja uutta Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaa asetusta koskevien ehdotusten yhteydessä, ja luottaa siihen, että niillä saadaan aikaan toivottu vaikutus.

  2. Tulevan Euroopan alueellisen yhteistyön osa-alueiden soveltamisala

  Esittelijä on tyytyväinen siihen, että Euroopan alueelliseen yhteistyöhön kuuluvia rajatylittäviä, valtioiden välisiä ja alueiden välisiä yhteistyöohjelmia jatketaan. Jokaisella näistä ohjelmista on oikeutuksensa, ja hyviksi osoittautuneet ohjelma-alueet olisi esittelijän mukaan säilytettävä. Esittelijä kuitenkin katsoo, ettei raja-alueiden keskeistä asemaa esitetä komission ehdotuksessa riittävän selvästi, minkä vuoksi hän ehdottaa varojen siirtämistä osa-alueelle 1 ”rajatylittävä yhteistyö”. Esittelijä on vakuuttunut myös siitä, että merialueyhteistyön olisi oltava mahdollista myös tulevaisuudessa osa-alueella 1, vaikkei alueiden välillä olisikaan kiinteää yhteyttä meren yli.

  Esittelijä suhtautuu kriittisesti uuden osa-alueen 5 ”alueiden väliset innovointi-investoinnit” käyttöönottoon, sillä näiden innovointi-investointien tavoitteilla on vain rajallinen yhteys koheesiopolitiikkaan. Sen lisäksi komission osa-alueelle 5 ehdottama suora hallinnointi on vastoin Euroopan alueellisen yhteistyön subsidiaarista henkeä.

  3. Euroopan alueellisen yhteistyön määrärahat

  Esittelijä arvostelee vähennyksiä, joita on ehdotettu rajatylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön hyviksi osoittautuneisiin ja tehokkaisiin ohjelmiin, minkä vuoksi hän toteaa osa-alueiden 1–4 Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien määrärahoista monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kokonaismäärärahoja olisi lisättävä vähintään kolme prosenttia.

  Tässä kohtaa esittelijä muistuttaa jälleen raja-alueiden keskeisestä tehtävästä ja niiden korvaamattomasta panoksesta rajatylittävään yhteistyöhön (osa-alue 1), minkä vuoksi hän ehdottaa tälle osa-alueelle suurinta osuutta 73,8 prosenttia.

  Innovointi-investoinneista esittelijä toteaa, että komission tälle osa-alueelle ehdottamat suuret rahoituspuitteet eivät saa missään tapauksessa vaikuttaa kielteisesti Euroopan alueellisen yhteistyön muihin osa-alueisiin. Esittelijän mielestä taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden kokonaismäärärahoihin voidaan mahdollisuuksien mukaan harkita 0,3 prosentin suuruista lisätalousarviota.

  4. Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien sisältö ja keskittäminen

  Esittelijä hyväksyy periaatteessa EAKR:n viisi poliittista tavoitetta sekä molemmat Interreg-tavoitteet ” hallinnoinnin parantaminen” ja ”turvallisempi ja suojatumpi Eurooppa”. Esittelijä suhtautuu kriittisesti tiukkaan vaatimukseen, että vähintään 15 prosenttia kokonaismäärärahoista on käytettävä kahteen Interreg-tavoitteeseen, koska se voi käytännössä vaikeuttaa ohjelmien suunnittelua ja hallinnointia.

  5. Pienhankerahastot

  Euroopan alueellisen yhteistyön perusolemukseen kuuluu ihmisten yhdistäminen rajojen yli ja Euroopan yhdentymisen edistäminen tällä tavoin. Juuri pienimuotoiset ja ihmisten väliset hankkeet kokoavat paikallisia ihmisiä yhteen, ja niillä on suuri merkitys raja-alueiden kehitykselle. Hakijat ovat yleensä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Hankkeiden rahallinen arvo ja vastaavasti tuen määrä ovat yleensä pieniä. Jotta pienimuotoisia hankkeita voidaan toteuttaa onnistuneesti myös tulevaisuudessa, sääntelykehystä on yksinkertaistettava, säännöksiä on selkeytettävä ja pienimuotoiset hankkeet on mainittava suoraan. Esittelijä on erittäin tyytyväinen komission ehdottamassa asetuksessa olevaan vaihtoehtoon perustaa pienhankerahastoja Interreg-ohjelmien yhteyteen. Näiden pienhankerahastojen hallinnointi on kuitenkin järjestettävä joustavasti. Sen lisäksi yhtä ohjelmaa kohti on voitava perustaa useita pienhankerahastoja.

  Tulevissa neuvotteluissa on tarkasteltava sitä, miten paljon komission ehdottamilla säännöksillä yksinkertaistetaan ja vähennetään pienimuotoisten ja ihmisten välisten hankkeiden lopullisten tuensaajien hallinnollista rasitusta.

  6. Yhteisrahoituksen suuruus

  Esittelijä pitää valitettavana komission ehdotusta vähentää Interreg-ohjelmien yhteisrahoituksen enimmäisosuutta. Hän pitää ehdotettua 70 prosentin enimmäisosuutta riittämättömänä ja ehdottaa sen korottamista 85 prosenttiin. Yhteisrahoitusosuuksia on käsiteltävä joustavasti, ja ne on määritettävä kunkin ohjelma-alueen vaatimusten mukaan.

  7. Ennakkorahoitus

  Esittelijä katsoo, että joidenkin ohjelmien ennakkorahoituksen supistuminen kaudesta 2014–2020 voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin, sillä ohjelman perustaminen ja käynnistäminen aiheuttavat suuria kustannuksia erityisesti ohjelman alussa. Ennakkorahoitusta koskevissa säännöksissä olisi otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan alueellisen yhteistyön erityispiirteet, minkä vuoksi esittelijä esittää mietintöluonnoksessaan entistä suurempaa ennakkorahoitusta ennen kaikkea tukikauden alussa.

  8. Indikaattorit

  Esittelijä arvostaa periaatteessa Interreg-indikaattorien käyttöönottoa yhteistyöohjelmien tulosten ja eurooppalaisen lisäarvon mittaamista varten. Ehdotetut indikaattorit eivät ehkä kuitenkaan sovellu rajatylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön prosessien lisäarvon kuvaamiseen ja myönteisten ohjausimpulssien antamiseen. Keskustelujen aikana voi olla tarpeen mukauttaa indikaattoreita tältä osin tai lisätä ohjelmien liikkumavaraa indikaattorijärjestelmän kehittämisen yhteydessä.

  9. n+2-sääntö / alueiden moninkertainen rasitus

  Aiemmilla tukikausilla saatujen kokemusten perusteella esittelijä toteaa, että komission ehdottama paluu n+2-sääntöön (tähän saakka n+3) voi johtaa Euroopan laajuisesti määrärahojen osittaiseen vapautumiseen, sillä niitä ei ehkä saada käyttöön riittävän nopeasti. Tämä voi yhdessä käytettävissä olevien kokonaismäärärahojen vähenemisen ja EU:n yhteisrahoitusosuuksien mahdollisen laskun kanssa aiheuttaa alueille moninkertaista rasitusta Euroopan alueellisen yhteistyön alalla.

  10. Tukijärjestelmä

  Euroopan alueellisen yhteistyön edistäminen on ollut useita vuosia yksi EU:n koheesiopolitiikan tärkeimmistä painopisteistä. Pk-yritysten tukeminen Euroopan alueelliseen yhteistyöhön liittyvien hankkeiden kustannuksissa on jo yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta. Erityisiä säännöksiä kaikenkokoisten yritysten investointeihin osoitetuista aluetuista annetaan myös aluetuen suuntaviivoissa 2014–2020 ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen jaksossa ”Alueellinen tuki”.

  Esittelijä katsoo, että Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeita koskevat tuet soveltuvat sisämarkkinoille ja niillä on vain rajallinen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kilpailuun ja kauppaan. Näin ollen hän ehdottaa, että Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat katsotaan periaatteessa tuen kannalta merkityksettömiksi ja tukeen liittyvistä työläistä tarkastuksista luovutaan.

  11. Väliarviointi

  Ehdotettu monenvälisten Interreg-ohjelmien väliarviointi ja mahdolliset mukautukset edellyttävät selvästi laajempia kuulemisprosesseja. Esittelijä toteaa, ettei se saa johtaa siihen, että hankkeiden tukeminen vaikeutuu tai viivästyy ohjelman jälkipuoliskolla.

  ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2018)

  aluekehitysvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
  (COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

  Valmistelija (*): Fabio Massimo Castaldo

  (*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

  LYHYET PERUSTELUT

  Komission 29. toukokuuta 2018 antama ehdotus asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä sisältää huomattavia muutoksia alueellisen yhteistyön yleiseen rakenteeseen sekä tuleviin rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin.

  Ensimmäinen merkittävä muutos on komission ehdotus uudistaa yhteistyön osa-alueita muun muassa keskittymällä rajatylittävässä yhteistyössä maarajoihin ja sisällyttämällä merirajoilla tehtävä rajatylittävä yhteistyö laajennettuun valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön osa-alueeseen. Valmistelija katsoo, että tämä vaarantaisi nykyiset ja tulevat rajatylittävää merialueyhteistyötä koskevat ohjelmat ja erityisesti Välimeren alueella toteutettava ohjelmat. Interregin tavoitteena olisi oltava vahvojen yhteyksien luominen ja kumppanuuksien vahvistaminen sellaisten naapurimaiden välillä, joilla on yhteinen maa- tai meriraja. Tämä on erityisen tärkeää, kun on kyse Välimeren aluetta koskevista ohjelmista, sillä investoiminen siellä sijaitseviin kumppanimaihin ja niiden vakauteen merkitsee samalla investoimista Euroopan unionin turvallisuuteen ja vakauteen. Valmistelija ehdottaa siksi tarkistuksia, joilla otetaan uudelleen käyttöön rajatylittävän merialueyhteistyön ohjelmat, myös silloin, kun ei ole olemassa kiinteää yhteyttä meren yli, ja muokkaa näin ollen määrärahoja osa-alueen 1 hyväksi.

  Toinen ehdotuksessa Interreg-asetukseksi esitetty merkittävä muutos on se, että sovellettaisiin yhteisiä sääntöjä sekä jäsenvaltioiden väliseen sisäiseen yhteistyöhön että EU-jäsenvaltioiden ja EU:n ulkopuolisten maiden väliseen yhteistyöhön. Interreg-asetuksessa vahvistetut säännöt vaikuttavat siksi myös rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin, joita osarahoitetaan EU:n ulkoisista rahoitusvälineistä, kuten naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (NDICI) ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA III).

  Tämä on merkittävä muutos nykyiseen ajanjaksoon 2014–2020 verrattuna, sillä ulkoisiin rajatylittävän yhteistyön ohjelmiin sovelletaan tällä hetkellä erityisiä täytäntöönpanoasetuksia. Valmistelija ehdottaa, että aina, kun ulkoisia rahoitusvälineitä käytetään Interreg-ohjelmien osarahoittamiseen, niitä koskevissa kulloisissakin asetuksissa mainitut niiden tavoitteet ja toimintalinjat otetaan täysimääräisesti huomioon ja mainitaan erikseen Interreg-asetuksessa.

  Interreg-asetusta koskevassa ehdotuksessa mainitaan jo Interreg-ohjelmiin osoitettavat IPA III -välineen ja NDICI-välineen kokonaismäärärahojen osuudet. Joustavuuden lisäämiseksi valmistelija ehdottaa, että poistetaan varsinaiset määrät ja lisätään sen sijaan viittaukset IPA III- ja NDICI-asetuksiin olettaen, että liikkumavarat vahvistetaan kyseisissä asetuksissa.

  Vaikka toimet eri rahastojen yksinkertaistamiseksi ja niiden välisten synergioiden maksimoimiseksi ovat tervetulleita, valmistelija katsoo, ettei ulkoisten rahoitusvälineiden tärkeimpiä tavoitteita saisi unohtaa. Tämän vuoksi hän ehdottaa tähän liittyviä muutoksia ja toteaa, että Interreg-asetuksen mukaisen ulkoisen rajatylittävän yhteistyön olisi täydennettävä liittymistä valmistelevien välineiden ja naapuruuspolitiikan välineiden soveltamisalaan kuuluvia rajatylittäviä yhteistyöohjelmia. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. NDICI-tuen osalta EU:n olisi kehitettävä edelleen erityistä suhdetta naapurimaihin tavoitteena luoda unionin ulkoisten toimien tavoitteisiin ja periaatteisiin perustuva alue, jolla vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus.

  Valmistelija katsoo myös, että kumppanimaille olisi sallittava enemmän joustoa ohjelma-asiakirjojen toimittamisessa, sillä kokemus on osoittanut, että ne tarvitsevat enemmän aikaa, koska niiden menettelyt eivät vastaa EU:n jäsenvaltioiden menettelyjä.

  TARKISTUKSET

  Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 176 artiklassa määrätään, että Euroopan aluekehitysrahaston (’EAKR’) tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. SEUT-sopimuksen kyseisen artiklan ja 174 artiklan toisen ja kolmannen kohdan mukaisesti EAKR:n tehtävänä on osaltaan vähentää alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä siten, että erityistä huomiota on kiinnitettävä tiettyihin alueluokkiin, joihin kuuluvat erityisesti rajaseutualueet.

  (1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 176 artiklassa määrätään, että Euroopan aluekehitysrahaston (’EAKR’) tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. SEUT-sopimuksen kyseisen artiklan ja 174 artiklan toisen ja kolmannen kohdan mukaisesti EAKR:n tehtävänä on osaltaan vähentää alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä siten, että erityistä huomiota on kiinnitettävä tiettyihin alueluokkiin, joihin kuuluvat erityisesti maaseutualueet, teollisuuden muutosprosessissa olevat alueet ja vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet, kuten pohjoisimmat alueet, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, sekä saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueet.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]21vahvistetaan EAKR:lle ja eräille muille rahastoille yhteiset säännökset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [uusi EAKR-asetus]22 vahvistetaan EAKR:stä myönnettävän tuen erityistavoitteita ja soveltamisalaa koskevat säännökset. Nyt on tarpeen antaa erityissäännöksiä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta (Interreg), jonka mukaisesti yksi tai useampi jäsenvaltio tekee rajatylittävää yhteistyötä tehokkaan ohjelmasuunnittelun varmistamiseksi, mukaan lukien teknistä apua, seurantaa, arviointia, viestintää, tukikelpoisuutta, hallinnointia ja valvontaa sekä varainhoitoa koskevia säännöksiä.

  (2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]21 vahvistetaan EAKR:lle ja eräille muille rahastoille yhteiset säännökset ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) [uusi EAKR-asetus]22 vahvistetaan EAKR:stä myönnettävän tuen erityistavoitteita ja soveltamisalaa koskevat säännökset. Nyt on tarpeen antaa erityissäännöksiä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteesta (Interreg), jonka mukaisesti yksi tai useampi jäsenvaltio ja yksi tai useampi unionin ulkopuolinen maa tai muu alue tekee rajatylittävää yhteistyötä tehokkaan ohjelmasuunnittelun varmistamiseksi, mukaan lukien teknistä apua, seurantaa, arviointia, viestintää, tukikelpoisuutta, hallinnointia ja valvontaa sekä varainhoitoa koskevia säännöksiä.

  __________________

  __________________

  21 [Viite]

  21 [Viite]

  22 [Viite]

  22 [Viite]

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Unionin alueen kaikkia tasoja koskevan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti tuettava rajatylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä.

  (3)  Vaurauden edistämiseksi ja unionin alueen kaikkia tasoja koskevan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti tuettava rajatylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, syrjäisimpien alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-alueilla, kuten ilmenee komission tiedonannosta Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla23 (’raja-alueita koskeva tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän yhteistyön osa-alue olisi rajoitettava yhteistyöhön maarajoilla, ja rajatylittävä yhteistyö merirajoilla olisi sisällytettävä valtioiden väliseen osa-alueeseen.

  (4)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan maa- tai meriraja-alueilla yhteisesti havaittuja yhteisiä haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-alueilla. Näin ollen rajatylittävän yhteistyön osa-alueeseen olisi sisällytettävä yhteistyö maa- tai merirajoilla, ja rajatylittävällä yhteistyöllä olisi tuettava alueita, jotka sijaitsevat maa- tai merirajoilla.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueen olisi myös katettava yhteistyö yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman unionin ulkopuolisen maan tai muun alueen välillä. Sisäisen ja ulkoisen rajatylittävän yhteistyön sisällyttämisen tähän asetukseen odotetaan johtavan sovellettavien säännösten yksinkertaistumiseen ja keventymiseen ohjelmasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin ulkopuolisten kumppaniviranomaisten ja tuensaajien näkökulmasta verrattuna ohjelmakauteen 2014–2020.

  (5)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueen olisi myös katettava yhteistyö yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välillä. Sisäisen ja ulkoisen rajatylittävän yhteistyön sisällyttämisen tähän asetukseen odotetaan johtavan sovellettavien säännösten yksinkertaistumiseen ja keventymiseen ohjelmasta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten ja unionin ulkopuolisten kumppaniviranomaisten ja tuensaajien näkökulmasta verrattuna ohjelmakauteen 2014–2020.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Tämän asetuksen mukaisella ulkoisella rajatylittävällä yhteistyöllä ei saisi millään tavoin korvata vaan olisi pikemminkin täydennettävä asetuksen (EU) .../... [IPA III -asetus] ja asetuksen (EU) .../... [NDICI-asetus] soveltamisalaan kuuluvia rajatylittäviä yhteistyöohjelmia ja erityisesti niiden tuensaajien toimia alueellisen, makroalueellisen ja rajatylittävän yhteistyön edistämiseksi.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Tukikelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o1059/200326 mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän perusteella.

  (9)  Tukikelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o1059/2003 mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän26 perusteella. Interreg-ohjelmiin, joihin osallistuu kolmansia maita, olisi NUTS-luokituksen puuttuessa sovellettava vastaavia alueita, jotka ovat tukikelpoisia asetuksen (EU) .../... [IPA III -asetus] tai asetuksen (EU) .../... [NDICI-asetus] nojalla.

  __________________

  __________________

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa käynnistää yhteistyötä sen kaikissa ulottuvuuksissa unionin naapureina olevien kolmansien maiden kanssa, koska tällainen yhteistyö on tärkeä aluepoliittinen väline ja siitä todennäköisesti hyötyvät kolmansien maiden rajanaapureina sijaitsevat jäsenvaltioiden alueet. Tämän vuoksi EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä (IPA27, NDICI28 ja MMA-ohjelma29) olisi tuettava rajatylittävään yhteistyöhön, valtioiden väliseen yhteistyöhön ja merialueyhteistyöhön, syrjäisimpien alueiden yhteistyöhön ja alueiden väliseen yhteistyöhön perustuvia ohjelmia. EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävän tuen olisi perustuttava vastavuoroisuuteen ja oikeasuhteisuuteen. IPA III:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmien ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmien osalta EAKR:n tukea olisi kuitenkin täydennettävä vähintään vastaavalla määrällä IPA III:n ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista myönnettävää tukea noudattaen kuitenkin asianomaisessa säädöksessä vahvistettua enimmäismäärää, toisin sanoen enintään 3 prosenttia IPA III -välineen kokonaismäärärahoista ja enintään 4 prosenttia NDICI-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisen naapuruusalueita koskevan maantieteellisen ohjelman kokonaismäärärahoista.

  (10)  On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa käynnistää yhteistyötä sen kaikissa ulottuvuuksissa unionin naapureina olevien kolmansien maiden kanssa, koska tällainen yhteistyö on tärkeä aluepoliittinen väline ja siitä todennäköisesti hyötyvät kolmansien maiden rajanaapureina sijaitsevat jäsenvaltioiden alueet. Tämän vuoksi EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä (IPA27, NDICI28 ja MMA-ohjelma29) olisi tuettava rajatylittävään yhteistyöhön, valtioiden väliseen yhteistyöhön, syrjäisimpien alueiden yhteistyöhön ja alueiden väliseen yhteistyöhön perustuvia ohjelmia. EAKR:stä ja unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävän tuen olisi perustuttava vastavuoroisuuteen ja oikeasuhteisuuteen. IPA III:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmien ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmien osalta EAKR:n tukea olisi kuitenkin täydennettävä vähintään vastaavalla määrällä IPA III:n ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista myönnettävää tukea noudattaen kuitenkin asianomaisessa säädöksessä eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../... [IPA III -asetus] 9 artiklassa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../...[NDICI-asetus] 18 artiklassa vahvistettuja säännöksiä.

  __________________

  __________________

  27 Asetus (EU) XXX liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L xx, s. y).

  27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) .../... liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L xx, s. y).

  28 Asetus (EU) XXX naapuruus-, kumppanuus- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (EUVL L xx, s. y).

  28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) .../... naapuruus-, kumppanuus- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (EUVL L xx, s. y).

  29 Neuvoston päätös (EU) XXX merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin sekä Euroopan unionin ja Grönlannin ja Euroopan unionin ja Tanskan kuningaskunnan välisistä suhteista (EUVL L xx, s. y).

  29 Neuvoston päätös (EU) XXX merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin sekä Euroopan unionin ja Grönlannin ja Euroopan unionin ja Tanskan kuningaskunnan välisistä suhteista (EUVL L xx, s. y).

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  IPA III -tuella olisi keskityttävä pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi varmistettava kansainvälisen suojelun saatavuus, merkityksellisten tietojen jakaminen, rajavalvonnan tehostaminen sekä yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen ja siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi.

  (11)  IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita, ja sen olisi katettava IPA-asetuksen [IPA III] [3] artiklassa ja liitteissä II ja III määritellyt tavoitteet ja painopisteet.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  NDICI-tuen osalta unionin olisi kehitettävä erityinen suhde naapurimaihin tavoitteena luoda unionin arvoihin perustuva alue, jolla vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia yhteistyöhön perustuvat läheiset ja rauhanomaiset suhteet. Tällä asetuksella ja NDICI-asetuksella olisi sen vuoksi tuettava asiaan liittyvien makroaluestrategioiden sisäisiä ja ulkoisia näkökohtia. Nämä aloitteet ovat strategisesti tärkeitä ja tarjoavat mielekkäät poliittiset puitteet suhteiden syventämiselle kumppanimaiden kanssa ja niiden välillä molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden, jaetun omistajuuden ja vastuun periaatteiden pohjalta.

  (12)  NDICI-tuen osalta unionin olisi kehitettävä erityinen suhde naapurimaihin tavoitteena luoda alue, joka perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 21 artiklassa sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklassa vahvistettuihin unionin ulkoisen toiminnan tavoitteisiin ja periaatteisiin, erityisesti unionin perustana oleviin demokratian ja oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin, ja jolla vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus ja jolla käydään vuoropuhelua ja tehdään yhteistyötä kumppanimaiden ja -alueiden kanssa. Tällä asetuksella ja NDICI-asetuksella olisi sen vuoksi tuettava asiaan liittyvien makroaluestrategioiden sisäisiä ja ulkoisia näkökohtia, ja sen olisi katettava NDICI-asetuksen [3] artiklassa ja liitteissä II ja III määritellyt tavoitteet ja painopisteet. Nämä aloitteet ovat strategisesti tärkeitä ja tarjoavat mielekkäät poliittiset puitteet suhteiden syventämiselle kumppanimaiden kanssa ja niiden välillä molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden, jaetun omistajuuden ja vastuun periaatteiden pohjalta.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (15)  On tarpeen vahvistaa kullekin Interreg-osa-alueelle kohdennettavat määrärahat, mukaan lukien kunkin jäsenvaltion osuus rajatylittävän yhteistyön, valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön, syrjäisimpien alueiden yhteistyön ja alueiden välisen yhteistyön kokonaismäärärahoista sekä jäsenvaltioiden käytettävissä olevat mahdollisuudet joustoon näiden osa-alueiden välillä. Rajatylittävän yhteistyön osuutta olisi vähennettävä verrattuna ohjelmakauteen 2014–2020, kun taas valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön osuutta olisi lisättävä merialueyhteistyön yhdistämisen vuoksi, ja olisi luotava uusi syrjäisimpien alueiden yhteistyötä koskeva osa-alue.

  (15)  On tarpeen vahvistaa kullekin Interreg-osa-alueelle kohdennettavat määrärahat, mukaan lukien kunkin jäsenvaltion osuus rajatylittävän yhteistyön, valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön, syrjäisimpien alueiden yhteistyön ja alueiden välisen yhteistyön kokonaismäärärahoista sekä jäsenvaltioiden käytettävissä olevat mahdollisuudet joustoon näiden osa-alueiden välillä.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (24)  Koska osallistujia on useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja hallinnolliset kustannukset ovat sen vuoksi erityisesti valvonnan ja kääntämisen osalta suuremmat, teknisen avun menojen enimmäismäärän olisi oltava suurempi kuin Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteessa. Suurempien hallinnollisten kustannusten vastapainoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava vähentämään mahdollisuuksien mukaan yhteisten hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvää hallinnollista taakkaa. Lisäksi Interreg-ohjelmien, jotka saavat rajoitetusti unionin tukea, tai ulkoisten rajatylittävien yhteistyöohjelmien olisi tehokkaiden teknisen avun toimien riittävän rahoituksen varmistamiseksi saatava teknistä apua varten tietty vähimmäismäärä.

  (24)  Koska osallistujia on useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä tai useammasta kolmannesta maasta ja hallinnolliset kustannukset ovat sen vuoksi erityisesti valvonnan ja kääntämisen osalta suuremmat, teknisen avun menojen enimmäismäärän olisi oltava suurempi kuin Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteessa. Suurempien hallinnollisten kustannusten vastapainoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava vähentämään mahdollisuuksien mukaan yhteisten hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvää hallinnollista taakkaa. Lisäksi Interreg-ohjelmien, jotka saavat rajoitetusti unionin tukea, tai ulkoisten rajatylittävien yhteistyöohjelmien olisi tehokkaiden teknisen avun toimien riittävän rahoituksen varmistamiseksi saatava teknistä apua varten tietty vähimmäismäärä.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 35 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (35)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset Interreg-ohjelmien hyväksyntää ja muuttamista varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Ulkoisissa rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi kuitenkin noudatettava soveltuvin osin asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla vahvistettuja komiteamenettelyjä kyseisiä ohjelmia koskevan ensimmäisen hyväksymispäätöksen osalta.

  (35)  Jotta voidaan hyväksyä tai muuttaa Interreg-ohjelmia monivuotisen strategia-asiakirjan avulla, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Ulkoisissa rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi kuitenkin noudatettava soveltuvin osin asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla vahvistettuja menettelyjä kyseisiä ohjelmia koskevan ensimmäisen hyväksymispäätöksen osalta.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sisäinen rajatylittävä yhteistyö kahden tai useamman jäsenvaltion vierekkäisten maaraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman 4 artiklan 3 kohdassa luetellun kolmannen maan vierekkäisten maaraja-alueiden välillä; tai

  a)  sisäinen rajatylittävä yhteistyö kahden tai useamman jäsenvaltion vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman 4 artiklan 3 kohdassa luetellun kolmannen maan vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden välillä; tai

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  ulkoinen rajatylittävä yhteistyö vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman seuraavassa luetellun osapuolen vierekkäisten maaraja-alueiden välillä:

  b)  ulkoinen rajatylittävä yhteistyö vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman seuraavassa luetellun osapuolen vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden välillä:

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2)  laajemmilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla tai merialueilla toteutettava valtioiden välinen yhteistyö ja merialueyhteistyö, jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja paikallisia ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, kolmansista maista ja kumppanimaista sekä Grönlannista ja jonka tavoitteena on parantaa alueellista yhdentymistä (osa-alue 2; kun tarkoitetaan ainoastaan valtioiden välistä yhteistyötä: osa-alue 2A; kun tarkoitetaan ainoastaan merialueyhteistyötä: osa-alue 2B);

  2)  laajemmilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla tai merialueilla toteutettava valtioiden välinen yhteistyö, jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja paikallisia ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, kolmansista maista ja kumppanimaista sekä Grönlannista ja jonka tavoitteena on parantaa alueellista yhdentymistä;

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 3 -tason alueet kaikilla sisäisillä ja ulkoisilla maarajoilla kolmansien maiden tai kumppanimaiden kanssa.

  1.  Rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 3 -tason alueet kaikilla sisäisillä ja ulkoisilla maa- tai merirajoilla kolmansien maiden tai kumppanimaiden kanssa.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Merirajoilla olevia alueita, joilla on kiinteä yhteys meren yli, tuetaan myös rajatylittävän yhteistyön perusteella.

  2.  Merirajoilla olevia alueita, joilla on kiinteät yhteydet tai muut pysyvät kulttuuriset, historialliset ja liikenneyhteydet meren yli, tuetaan myös rajatylittävän yhteistyön perusteella.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Sisäiset rajatylittävää yhteistyötä koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa Norjan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan NUTS 3 -tason alueita vastaavat alueet sekä Liechtensteinin, Andorran ja Monacon.

  3.  Sisäiset rajatylittävää yhteistyötä koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa Norjan, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan NUTS 3 -tason alueita vastaavat alueet sekä Liechtensteinin, Andorran, Monacon ja San Marinon.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai NDICI-välineestä, ovat asianomaisen kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla maarajoilla olevat vastaavat alueet, jotka ovat tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-välineen perusteella.

  4.  Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai NDICI-välineestä, ovat asianomaisen kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla maa- tai merirajoilla olevat vastaavat alueet, jotka ovat tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-välineen perusteella.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Valtioiden välisen yhteistyön ja merialueyhteistyön osalta alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 2 -tason alueet, jotka kattavat vierekkäiset toiminnalliset alueet, ottaen tarvittaessa huomioon makroaluestrategiat tai merialuestrategiat.

  1.  Valtioiden välisen yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan EAKR:stä, ovat unionin NUTS 2 -tason alueet, jotka kattavat toiminnalliset alueet, ottaen tarvittaessa huomioon makroaluestrategiat tai merialuestrategiat.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Valtioiden välistä yhteistyötä ja merialueyhteistyötä koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa

  Valtioiden välistä yhteistyötä koskevat Interreg-ohjelmat voivat kattaa

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  EAKR:n Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat 8 430 000 000 euroa EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston talousarviositoumuksiin ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä olevista kokonaismäärärahoista, jotka esitetään asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 1 kohdassa.

  1.  EAKR:n Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen (Interreg) määrärahat ovat xx xxx xxx xxx euroa EAKR:n, ESR+:n ja koheesiorahaston talousarviositoumuksiin ohjelmakaudella 2021–2027 käytettävissä olevista kokonaismäärärahoista, jotka esitetään asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 1 kohdassa.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Kukin jäsenvaltio voi siirtää enintään 15 prosenttia osa-alueiden 1, 2 ja 3 määrärahoista yhteen tai useampaan toiseen osa-alueeseen.

  4.  Kukin jäsenvaltio voi siirtää enintään 20 prosenttia osa-alueiden 1, 2 ja 3 määrärahoista yhteen tai useampaan toiseen osa-alueeseen.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan EAKR:stä ja NDICI:stä tai IPA III:sta tukea saavia ulkoisia rajatylittäviä Interreg-ohjelmia koskeva monivuotinen strategia-asiakirja. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 63 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

  Komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan EAKR:stä ja NDICI:stä tai IPA III:sta tukea saavia ulkoisia rajatylittäviä Interreg-ohjelmia koskeva monivuotinen strategia-asiakirja.

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  EAKR:stä ja NDICI:stä tukea saavien Interreg-ohjelmien osalta kyseisessä täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan asetuksen (EU) [DDICI] 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut seikat.

  EAKR:stä ja NDICI:stä tukea saavien Interreg-ohjelmien osalta kyseisessä delegoidussa säädöksessä vahvistetaan asetuksen (EU) [DDICI] 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut seikat.

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  EAKR:stä myönnetään tukea yksittäisille ulkoisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille edellyttäen, että IPA III:n ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista myönnetään tukea vastaava määrä asiaa koskevassa strategisessa ohjelma-asiakirjassa. Tähän vastaavuuteen sovelletaan IPA III -säädöksessä tai NDICI-säädöksessä vahvistettua enimmäismäärää.

  EAKR:stä myönnetään tukea yksittäisille ulkoisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille edellyttäen, että IPA III:n ja NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista myönnetään tukea vähintään vastaava määrä asiaa koskevassa strategisessa ohjelma-asiakirjassa. Tähän tukeen sovelletaan IPA III -säädöksessä tai NDICI-säädöksessä vahvistettua enimmäismäärää.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Vuosina 2022 ja 2023 EAKR:stä sellaisille ulkoisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu mainittujen vuosien 31 päivään maaliskuuta mennessä ohjelmaa ja jota ei ole kohdennettu uudelleen toiselle samaan ulkoisten rajatylittävien Interreg-ohjelmien luokkaan kuuluvalle ohjelmalle, kohdennetaan sellaisille sisäisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat.

  1.  Vuosina 2022 ja 2023 EAKR:stä sellaisille ulkoisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu mainittujen vuosien 30 päivään huhtikuuta mennessä ohjelmaa ja jota ei ole kohdennettu uudelleen toiselle samaan ulkoisten rajatylittävien Interreg-ohjelmien luokkaan kuuluvalle ohjelmalle, kohdennetaan sellaisille sisäisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Jos 31 päivänä maaliskuuta 2024 on vielä olemassa ulkoisia rajatylittäviä Interreg-ohjelmia, joita ei ole toimitettu komissiolle, 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kyseisille ohjelmille jäljellä olevina vuosina aina vuoteen 2027 asti osoitettu EAKR:n koko rahoitusosuus, jota ei ole kohdennettu uudelleen toiseen rajatylittävään Interreg-ohjelmaan, jota tuetaan myös IPA III:n tai NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, kohdennetaan sellaisiin sisäisiin rajatylittäviin Interreg-ohjelmiin, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat.

  2.  Jos 30 päivänä huhtikuuta 2024 on vielä olemassa ulkoisia rajatylittäviä Interreg-ohjelmia, joita ei ole toimitettu komissiolle, 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu kyseisille ohjelmille jäljellä olevina vuosina aina vuoteen 2027 asti osoitettu EAKR:n koko rahoitusosuus, jota ei ole kohdennettu uudelleen toiseen rajatylittävään Interreg-ohjelmaan, jota tuetaan myös IPA III:n tai NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, kohdennetaan sellaisiin sisäisiin rajatylittäviin Interreg-ohjelmiin, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat.

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällaisissa tapauksissa 1 kohdassa tarkoitettu EAKR:n rahoitusosuus, joka vastaa vuotuisia eriä, joita ei ole vielä sidottu, tai vuotuisia eriä, jotka on sidottu ja vapautettu kokonaan tai osittain saman varainhoitovuoden aikana ja joita ei ole kohdennettu uudelleen toiselle ulkoiselle rajatylittävälle Interreg-ohjelmalle, jota tuetaan myös IPA III:n tai NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, kohdennetaan sellaisille sisäisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat.

  Tällaisissa tapauksissa 1 kohdassa tarkoitettu EAKR:n rahoitusosuus, joka vastaa vuotuisia eriä, joita ei ole vielä sidottu, tai vuotuisia eriä, jotka on sidottu ja vapautettu kokonaan tai osittain saman varainhoitovuoden aikana ja joita ei ole kohdennettu uudelleen toiselle ulkoiselle rajatylittävälle Interreg-ohjelmalle, jota tuetaan myös IPA III:n tai NDICI:n rajatylittävän yhteistyön ohjelmista, kohdennetaan sellaisille sisäisille rajatylittäville Interreg-ohjelmille tai valtioiden välisille yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu tai asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kunkin Interreg-ohjelman yhteisrahoitusosuus on enintään 70 prosenttia, paitsi jos ulkoisten rajatylittävien tai osa-alueeseen 3 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta asetuksissa (EU) [IPA III] ja [NDICI] tai neuvoston päätöksessä (EU) [MMA-ohjelma] tai niiden nojalla annetuissa säädöksissä vahvistetaan korkeampi prosenttiosuus.

  1. Kunkin Interreg-ohjelman yhteisrahoitusosuus on enintään 75 prosenttia, paitsi jos ulkoisten rajatylittävien tai osa-alueeseen 3 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta asetuksissa (EU) [IPA III] ja [NDICI] tai neuvoston päätöksessä (EU) [MMA-ohjelma] tai niiden nojalla annetuissa säädöksissä vahvistetaan korkeampi prosenttiosuus.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  edistämällä rajatylittävää kulttuurien välistä vuoropuhelua kulttuuri- ja koulutusyhteistyöhankkeiden, yhteiskehittämisen, ihmisten välisen kanssakäymisen ja sosiaalisen keskustelun avulla sekä tukemalla yhteisen kulttuuri- ja kieliperinnön säilyttämistä ja hoitoa;

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – a alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  osa-alueisiin 1 ja 2B kuuluvissa Interreg-ohjelmissa:

  a)  osa-alueisiin 1 ja 2 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa:

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii)  tehostamalla julkishallintoa edistämällä oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä sekä kansalaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti raja-alueiden oikeudellisten ja muiden esteiden poistamiseksi;

  ii)  tehostamalla julkishallintoa edistämällä oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä sekä kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti raja-alueiden oikeudellisten ja muiden esteiden poistamiseksi;

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ii a)  vahvistamalla unionin turvallisuutta, myös sotilaallista liikkuvuutta;

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä luottamusta, erityisesti edistämällä henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia, edistämällä kestävää demokratiaa ja tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä niiden roolia prosessien ja demokratiakehityksen uudistamisessa.

  c)  ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä luottamusta ja edistämällä sovintoa, erityisesti edistämällä henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia, edistämällä kestävää demokratiaa ja tukemalla riippumattomia tiedotusvälineitä ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä niiden roolia prosessien ja demokratiakehityksen uudistamisessa.

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinnan, maahanmuuttajien suojelu mukaan luettuna, aloilla toteutettavilla toimilla.

  5.  Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinnan, maahanmuuttajien suojelu mukaan luettuna, aloilla toteutettavilla toimilla. Aina kun ulkoisten rahoitusvälineiden varoja käytetään Interreg-ohjelmien tukemiseen, sovelletaan myös vastaaviin välineisiin, jotka on yksilöity vastaavissa [IPA-], [NDICI-] ja [MMA-] asetuksissa, sovellettavia tavoitteita.

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 3, joka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti hallinnoiden, sekä osa-aluetta 5, joka toteutetaan suoraan tai välillisesti hallinnoiden.

  1.  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 3, joka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti hallinnoiden.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltion on kuitenkin toimitettava unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävää tukea sisältävä Interreg-ohjelma viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt asiaankuuluvan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun strategisen ohjelma-asiakirjan, tai jos yhdessä tai useammassa unionin ulkoisen rahoitusvälineen perussäädöksessä niin edellytetään.

  Tulevan hallintoviranomaisen sijaintijäsenvaltion on kuitenkin toimitettava unionin ulkoisista rahoitusvälineistä myönnettävää tukea sisältävä Interreg-ohjelma viimeistään yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt asiaankuuluvan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun strategisen ohjelma-asiakirjan, tai jos yhdessä tai useammassa unionin ulkoisen rahoitusvälineen perussäädöksessä niin edellytetään.

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kukin toimintalinja vastaa yhtä toimintapoliittista tavoitetta tai tapauksen mukaan joko yhtä erityistä Interreg-tavoitetta tai niitä molempia tai teknistä apua. Toimintalinja, joka vastaa yhtä toimintapoliittista tavoitetta tai tapauksen mukaan yhtä erityistä Interreg-tavoitetta tai niitä molempia, koostuu yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. Yhteen toimintapoliittiseen tavoitteeseen tai erityiseen Interreg-tavoitteeseen voi liittyä useampia toimintalinjoja.

  Kukin toimintalinja vastaa yhtä toimintapoliittista tavoitetta tai tapauksen mukaan joko yhtä erityistä Interreg-tavoitetta tai niitä molempia tai teknistä apua. Toimintalinja, joka vastaa yhtä toimintapoliittista tavoitetta tai tapauksen mukaan yhtä erityistä Interreg-tavoitetta tai niitä molempia, koostuu yhdestä tai useammasta erityistavoitteesta. Yhteen toimintapoliittiseen tavoitteeseen tai erityiseen Interreg-tavoitteeseen voi liittyä useampia toimintalinjoja. Aina kun ulkoisten rahoitusvälineiden varoja käytetään Interreg-ohjelmien tukemiseen, sovelletaan myös vastaaville välineille, jotka on yksilöity vastaavissa [IPA-], [NDICI-] ja [MMA-] asetuksissa, vahvistettuja painopisteitä.

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 7 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  vahvistettava yhteisen sihteeristön perustamista koskeva menettely;

  b)  vahvistettava yhteisen sihteeristön perustamista koskeva menettely ja soveltuvin osin tuettava jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa olevia hallintorakenteita;

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seurantakomitea tai soveltuvin osin ohjauskomitea vahvistaa toimien valintaa varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja avoimia, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä.

  Seurantakomitea tai soveltuvin osin ohjauskomitea vahvistaa toimien valintaa varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja avoimia, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 4 kohta – j a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  j a)  varmistettava, että valituissa toimissa sovelletaan perusteita ja menettelyjä, jotka ovat syrjimättömiä, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, Euroopan ihmisoikeussopimus, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Interreg-toimi voidaan toteuttaa yhdessä maassa edellyttäen, että ohjelma-alueeseen kohdistuvat vaikutukset ja hyödyt määritellään toimen sovelluksessa.

  2.  Interreg-toimi voidaan toteuttaa yhdessä maassa edellyttäen, että ohjelmaan kohdistuvat rajatylittävät tai valtioiden väliset vaikutukset ja hyödyt määritellään toimen sovelluksessa.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvissa Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja kolmansista maista, kumppanimaista tai MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kolmella ensimmäisessä alakohdassa mainituista neljästä yhteistyöalasta.

  Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin ja ulkoisiin rajatylittäviin ohjelmiin kuuluvissa Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja kolmansista maista, kumppanimaista tai MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kolmella ensimmäisessä alakohdassa mainituista neljästä yhteistyöalasta.

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Pienhankerahaston tuensaajan on oltava rajatylittävä oikeussubjekti tai EAYY.

  2.  Pienhankerahaston tuensaajan on oltava rajatylittävä oikeussubjekti, Euregio, EAYY tai yhden valtion hallintoviranomainen tai olemassa oleva instituutio ohjelmaan osallistuvien valtioiden tai alueiden sopimuksen mukaisesti.

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ohjelman hankkeiden soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevat säännöt;

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Rajoittamatta niiden tukikelpoisuussääntöjen soveltamista, joista säädetään asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [57–62 artiklassa], asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] [4 ja 6 artiklassa] tai tässä luvussa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä, osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden on seurantakomiteassa tehtävällä yhteisellä päätöksellä vahvistettava Interreg-ohjelmaa varten menojen tukikelpoisuutta koskevat täydentävät säännöt ainoastaan sellaisten menoluokkien osalta, jotka eivät kuulu edellä mainittujen säännösten soveltamisalaan. Kyseiset täydentävät säännöt kattavat koko ohjelma-alueen.

  Rajoittamatta niiden tukikelpoisuussääntöjen soveltamista, joista säädetään asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [57–62 artiklassa], asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] [4 ja 6 artiklassa], asetuksen (EU) [IPA] [10] artiklassa, asetuksen (EU) [NDICI] [27] artiklassa tai tässä luvussa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä, osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden on seurantakomiteassa tehtävällä yhteisellä päätöksellä vahvistettava Interreg-ohjelmaa varten menojen tukikelpoisuutta koskevat täydentävät säännöt ainoastaan sellaisten menoluokkien osalta, jotka eivät kuulu edellä mainittujen säännösten soveltamisalaan. Kyseiset täydentävät säännöt kattavat koko ohjelma-alueen.

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  36 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos Interreg-ohjelman toimet valitaan ehdotuspyyntöjen perusteella, täydentävät säännöt on vahvistettava ennen ensimmäisen ehdotuspyynnön julkaisemista. Kaikissa muissa tapauksissa täydentävät säännöt vahvistetaan ennen ensimmäisten toimien valintaa.

  Jos Interreg-ohjelman toimet valitaan ehdotuspyyntöjen perusteella, täydentävät säännöt on vahvistettava ennen kunkin ehdotuspyynnön julkaisemista. Kaikissa muissa tapauksissa täydentävät säännöt vahvistetaan ennen ensimmäisten toimien valintaa.

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  44 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Mitä tulee osa-alueiden 2B tai 1 Interreg-ohjelmaan, kun viimeksi mainittu kattaa pitkiä rajoja, joilla on erilaisia kehityshaasteita ja tarpeita, Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t voivat määritellä alaohjelma-alueita.

  5.  Mitä tulee osa-alueen 1 Interreg-ohjelmaan, kun se kattaa rajoja, joilla on erilaisia kehityshaasteita ja tarpeita, Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t voivat määritellä alaohjelma-alueita.

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  45 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Kun hallintoviranomainen ei toteuta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 68 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia koko ohjelma-alueella, kukin jäsenvaltio nimeää tällaisista tarkastuksista alueensa edunsaajien osalta vastaavan elimen tai henkilön.

  ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  11.6.2018

  Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  5.7.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Fabio Massimo Castaldo

  10.7.2018

  Valiokuntakäsittely

  8.10.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  47

  4

  5

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  47

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

  ECR

  Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

  4

  -

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  NI

  James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

  5

  0

  GUE/NGL

  Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.11.2018)

  aluekehitysvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
  (COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

  Valmistelija (*): Eleni Theocharous

  (*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

  LYHYET PERUSTELUT

  Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) tarkoituksena on edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä unionin sisällä sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, kumppanimaiden tai merentakaisten maiden ja alueiden välillä. Vuosia 2021–2027 koskevan uuden asetusehdotuksen odotetaan yksinkertaistavan unionin rajojen yli tehtävää yhteistyötä. Samaan aikaan EU:n tulevilla ulkoisen toiminnan rahoitusvälineillä (kuten NDICI ja MMA-ohjelma) pyritään vahvistamaan selkeät säännöt, jotta osa niiden varoista voidaan siirtää Interreg-ohjelmille.

  Kehitysvaliokunnan valmistelija uskoo valiokuntansa pitävän ennen kaikkea tärkeänä varmistaa, että kolmannet maat ja merentakaiset maat ja alueet voivat osallistua tehokkaasti Interreg-ohjelmiin. Merentakaisten maiden ja alueiden erityiset haasteet ja tarpeet olisi otettava täysin huomioon ohjelmia suunniteltaessa.

  Valmistelija tähdentää, että Interreg voi merkittävästi edistää kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi on varmistettava kehitykseen vaikuttavien politiikkojen ehdoton johdonmukaisuus, sillä kaiken EU-politiikan yhtenäisyys on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeää.

  TARKISTUKSET

  Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan 1 kohdan,

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Unionin alueen kaikkia tasoja koskevan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti tuettava rajatylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä.

  (3)  Unionin alueen kaikkia tasoja koskevan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti tuettava rajatylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä. Monitasohallinnon ja kumppanuuden periaatteet olisi otettava huomioon ja paikkalähtöisiä lähestymistapoja sekä syrjimättömyyden periaatetta olisi vahvistettava.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 a)  Interregin eri osa-alueiden olisi autettava saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet sellaisina, kuin ne esitetään syyskuussa 2015 hyväksytyssä kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 2030.

  Perustelu

  Johdanto-osassa olisi viitattava Interregin osuuteen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (3 b)  Lisäksi Interregin olisi edistettävä muiden kansainvälisten sitoumusten, kuten Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21), täyttämistä. Koska ilmastonmuutosta on tärkeää hillitä, Interregin on määrä auttaa valtavirtaistamaan ilmastotoimet ja saavuttamaan yleinen tavoite, jonka mukaan 25 prosenttia unionin talousarviomäärärahoista olisi käytettävä ilmastotavoitteiden tukemiseen.

  Perustelu

  Johdanto-osassa olisi myös viitattava Pariisin ilmastosopimukseen, koska Interregin on määrä edistää EU:n ilmastonmuutostavoitteita.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-alueilla23, kuten ilmenee komission tiedonannosta Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (’raja-alueita koskeva tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän yhteistyön osa-alue olisi rajoitettava yhteistyöhön maarajoilla, ja rajatylittävä yhteistyö merirajoilla olisi sisällytettävä valtioiden väliseen osa-alueeseen.

  4)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-alueilla23, kuten ilmenee komission tiedonannosta Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (’raja-alueita koskeva tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän yhteistyön osa-alueen olisi tuettava maa- tai meriraja-alueiden yhteistyötä.

  _________________

  _________________

  23 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  23 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  Perustelu

  Merirajoilla tehtävän yhteistyön sisällyttäminen uuteen Interregin ohjelmalohkoon ei ole yksinkertaistamisen eikä käyttäjäystävällisyyden lisäämisen mukaista.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Valtioiden välistä yhteistyötä ja merialueyhteistyötä koskevalla osa-alueella olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toiminnalla, joka johtaa unionin koheesiopolitiikan toimintalinjoihin liittyvään yhdennettyyn alueelliseen kehittämiseen, ja siihen olisi sisällyttävä myös rajatylittävä merialueyhteistyö. Valtioiden välisen yhteistyön olisi katettava laajempia alueita unionin manneralueella, kun taas merialueyhteistyön olisi katettava merialueiden ympärillä olevat alueet, ja siihen olisi sisällytettävä ohjelmakauden 2014–2020 rajatylittävä yhteistyö merirajoilla. Olisi sallittava mahdollisimman suuri jousto, jotta aiempaa rajatylittävää merialueyhteistyötä voidaan jatkaa laajemmissa merialueyhteistyön puitteissa, erityisesti määrittelemällä sen piiriin kuuluva alue, yhteistyön erityistavoitteet, hankekumppanuutta koskevat vaatimukset sekä alaohjelmien ja erityisten ohjauskomiteoiden perustaminen.

  (6)  Valtioiden välistä yhteistyötä ja merialueyhteistyötä koskevalla osa-alueella olisi pyrittävä tehostamaan yhteistyötä toiminnalla, joka johtaa unionin koheesiopolitiikan toimintalinjoihin liittyvään yhdennettyyn alueelliseen kehittämiseen. Valtioiden välisen yhteistyön olisi katettava laajempia alueita unionin manneralueella, kun taas merialueyhteistyön olisi katettava merialueiden ympärillä olevat alueet. Olisi sallittava mahdollisimman suuri jousto, jotta aiempaa rajatylittävää merialueyhteistyötä voidaan jatkaa laajemmissa merialueyhteistyön puitteissa, erityisesti määrittelemällä sen piiriin kuuluva alue, yhteistyön erityistavoitteet, hankekumppanuutta koskevat vaatimukset sekä alaohjelmien ja erityisten ohjauskomiteoiden perustaminen.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu ohjelmakaudella 2014–2020 rajatylittävästä ja valtioiden välisestä yhteistyöstä syrjäisimmillä alueilla, joilla molempien osa-alueiden yhdistäminen yhteen ohjelmaan yhteistyöaluetta kohden ei ole saanut aikaan riittävää yksinkertaistamista ohjelmasta vastaavien viranomaisten ja tuensaajien kannalta, olisi perustettava erityinen syrjäisimpien alueiden osa-alue, jotta syrjäisimmät alueet voisivat tehdä yhteistyötä naapurimaidensa ja -alueidensa kanssa mahdollisimman vaikuttavalla ja yksinkertaisella tavalla.

  (7)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu ohjelmakaudella 2014–2020 rajatylittävästä ja valtioiden välisestä yhteistyöstä syrjäisimmillä alueilla, joilla molempien osa-alueiden yhdistäminen yhteen ohjelmaan yhteistyöaluetta kohden ei ole saanut aikaan riittävää yksinkertaistamista ohjelmasta vastaavien viranomaisten ja tuensaajien kannalta, olisi perustettava erityinen syrjäisimpien alueiden osa-alue, jotta syrjäisimmät alueet voisivat tehdä yhteistyötä kolmansien maiden ja merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, kanssa mahdollisimman vaikuttavalla ja yksinkertaisella tavalla ottaen huomioon niiden erityistarpeet ja -piirteet.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu Interregin alueiden välisistä yhteistyöohjelmista, ja tällaisen yhteistyön puute Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa ohjelmakaudella 2014–2020, alueiden välisen yhteistyön osa-alueella olisi keskityttävä erityisesti koheesiopolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseen. Kyseinen osa-alue olisi sen vuoksi rajattava kahteen ohjelmaan, joista toinen mahdollistaa kaikenlaisen kokemuksen hankkimisen ja innovatiivisten lähestymistapojen ja valmiuksien kehittämisen molempien tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa ja edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/200624 nojalla perustettuja tai perustettavia eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (’EAYY’) ja toinen parantaa kehitystrendien analysointia. Hankepohjainen yhteistyö koko unionissa olisi sisällytettävä uuteen alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevaan osa-alueeseen, ja se olisi liitettävä läheisesti komission tiedonannon Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat25 täytäntöönpanoon, erityisesti temaattisten älykkään erikoistumisen alustojen tukemiseksi muun muassa energian, teollisuuden nykyaikaistamisen ja maatalouselintarvikkeiden aloilla. Toiminnallisiin kaupunkialueisiin tai kaupunkialueisiin kohdistettu yhdennetty alueellinen kehitys olisi keskitettävä Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen ohjelmiin ja yhteen liitännäisvälineeseen, ’eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen’. Molempien alueiden välistä yhteistyötä koskevaan osa-alueeseen kuuluvien ohjelmien olisi katettava koko unioni ja niiden olisi oltava avoinna kolmansien maiden osallistumiselle.

  (8)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu Interregin alueiden välisistä yhteistyöohjelmista, ja tällaisen yhteistyön puute Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa ohjelmakaudella 2014–2020, alueiden välisen yhteistyön osa-alueella olisi keskityttävä erityisesti koheesiopolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseen. Kyseinen osa-alue olisi sen vuoksi rajattava kahteen ohjelmaan, joista toinen mahdollistaa kaikenlaisen kokemuksen hankkimisen ja innovatiivisten lähestymistapojen ja valmiuksien kehittämisen molempien tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa ja edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/200624 nojalla perustettuja tai perustettavia eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (’EAYY’) ja toinen parantaa kehitystrendien analysointia. Hankepohjainen yhteistyö koko unionissa olisi sisällytettävä uuteen alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevaan osa-alueeseen, ja se olisi liitettävä läheisesti komission tiedonannon Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat täytäntöönpanoon, erityisesti temaattisten älykkään erikoistumisen alustojen tukemiseksi muun muassa uusiutuvan energian, kiertotalouden, teollisuuden nykyaikaistamisen, maatalouden ekologisen tuotannon ja maatalouselintarvikkeiden aloilla. Toiminnallisiin kaupunkialueisiin tai kaupunkialueisiin kohdistettu yhdennetty alueellinen kehitys olisi keskitettävä Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen ohjelmiin ja yhteen liitännäisvälineeseen, ’eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen’. Molempien alueiden välistä yhteistyötä koskevaan osa-alueeseen kuuluvien ohjelmien olisi katettava koko unioni ja niiden olisi oltava avoinna MMA:iden ja kolmansien maiden osallistumiselle.

  __________________

  __________________

  24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

  24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

  25 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

  25 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  IPA III -tuella olisi keskityttävä pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi varmistettava kansainvälisen suojelun saatavuus, merkityksellisten tietojen jakaminen, rajavalvonnan tehostaminen sekä yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen ja siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi.

  (11)  IPA III -tuella olisi keskityttävä pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia ja edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi varmistettava kansainvälisen suojelun turvallinen saatavuus, merkityksellisten tietojen jakaminen, rajavalvonnan tehostaminen sekä yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen, siirtolaisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumiseksi.

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12) NDICI-tuen osalta unionin olisi kehitettävä erityinen suhde naapurimaihin tavoitteena luoda unionin arvoihin perustuva alue, jolla vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia yhteistyöhön perustuvat läheiset ja rauhanomaiset suhteet. Tällä asetuksella ja NDICI-asetuksella olisi sen vuoksi tuettava asiaan liittyvien makroaluestrategioiden sisäisiä ja ulkoisia näkökohtia. Nämä aloitteet ovat strategisesti tärkeitä ja tarjoavat mielekkäät poliittiset puitteet suhteiden syventämiselle kumppanimaiden kanssa ja niiden välillä molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden, jaetun omistajuuden ja vastuun periaatteiden pohjalta.

  (12) NDICI-tuen osalta unionin olisi kehitettävä erityinen suhde naapurimaihin tavoitteena luoda unionin arvoihin perustuva alue, jolla vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia yhteistyöhön perustuvat läheiset ja rauhanomaiset suhteet. Tällä asetuksella ja NDICI-asetuksella olisi sen vuoksi tuettava asiaan liittyvien makroaluestrategioiden sisäisiä ja ulkoisia näkökohtia, jotta voidaan ensisijaisesti edistää köyhyyden poistamista ja kestävää kehitystä. Nämä aloitteet ovat strategisesti tärkeitä ja tarjoavat mielekkäät poliittiset puitteet suhteiden syventämiselle kumppanimaiden kanssa ja niiden välillä molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden, jaetun omistajuuden ja vastuun periaatteiden pohjalta.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (12 a)  Kehittämällä synergiaetuja unionin ulkoisen toiminnan ja kehitysohjelmien kanssa voitaneen myös auttaa varmistamaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus samalla, kun noudatetaan periaatetta kehitykseen vaikuttavien poliitikkojen johdonmukaisuudesta, josta määrätään SEUT-sopimuksen 208 artiklassa. Unionin kaikkien alojen politiikan yhtenäisyys on kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeää.

  Perustelu

  Kehityspolitiikan johdonmukaisuus on perussopimuksessa vahvistettu periaate, ja se olisi mainittava johdanto-osassa.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Unionin syrjäisimpiä alueita koskevan erityistilanteen vuoksi on tarpeen hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat edellytyksiä, joiden täyttyessä kyseiset alueet voivat saada tukea rakennerahastoista. Tämän asetuksen tiettyjä säännöksiä olisi sen vuoksi mukautettava syrjäisimpien alueiden erityispiirteisiin, jotta yhteistyötä niiden naapureiden kanssa voitaisiin yksinkertaistaa ja edistää ottaen samalla huomioon komission tiedonanto Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa31.

  (14)  Unionin syrjäisimpiä alueita koskevan erityistilanteen vuoksi on tarpeen hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat edellytyksiä, joiden täyttyessä kyseiset alueet voivat saada tukea rakennerahastoista. Tämän asetuksen tiettyjä säännöksiä olisi sen vuoksi mukautettava syrjäisimpien alueiden erityispiirteisiin, jotta niiden yhteistyötä kolmansien maiden ja MMA:iden kanssa voitaisiin yksinkertaistaa ja edistää ottaen samalla huomioon komission tiedonanto Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa31.

  __________________

  __________________

  31 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille –Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa – COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

  31 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille –Vahvempi ja uudistettu strateginen kumppanuus EU:n syrjäisimpien alueiden kanssa – COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 a)  Tässä asetuksessa säädetään MMA:iden mahdollisuudesta osallistua Interreg-ohjelmiin. MMA:iden erityispiirteet ja niiden kohtaamat haasteet olisi otettava huomioon, jotta voidaan helpottaa niiden tosiasiallisia osallistumismahdollisuuksia ja osallistumista.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 b)  SEUT-sopimuksen neljännen osan 198–204 artiklan mukaisesti merentakaisten maiden ja alueiden assosioinnissa unioniin on tavoitteena edistää merentakaisten maiden ja alueiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja vahvistaa läheiset taloudelliset suhteet niiden ja koko unionin välille. SEUT-sopimuksen johdanto-osassa mainittujen periaatteiden mukaisesti assosioinnin tarkoituksena on ensisijaisesti edistää näiden maiden ja alueiden väestön etuja ja vaurautta, jotta ne voivat saavuttaa sen taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen, johon ne pyrkivät.

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (14 c)  Eri osa-alueista rahoitetuissa toimissa olisi edistettävä sukupuolten tasa-arvoa ja varmistettava sen toteutuminen. Sukupuoliulottuvuus olisi otettava osaksi Interregin eri osa-alueita.

  Perustelu

  Sukupuoliulottuvuuden merkitystä olisi korostettava kautta koko asetuksen.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19)  Tällä asetuksella olisi lisättävä kaksi erityistä Interreg-tavoitetta, joista toisella tuetaan institutionaalisten valmiuksien vahvistamista koskevaa tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-alueita koskevan tiedonannon täytäntöönpanon yhteydessä, tehostetaan kansalaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä sekä makroalue- ja merialuestrategioiden kehittämistä ja koordinointia ja toisella puututaan erityisiin ulkoista yhteistyötä koskeviin ongelmiin, kuten turvallisuus, rajanylitysten hallinta ja muuttoliike.

  (19)  Tällä asetuksella olisi lisättävä kaksi erityistä Interreg-tavoitetta, joista toisella tuetaan institutionaalisten valmiuksien vahvistamista koskevaa tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-alueita koskevan tiedonannon täytäntöönpanon yhteydessä, tehostetaan kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä valtiosta riippumattomien toimijoiden ja instituutioiden välistä yhteistyötä sekä makroalue- ja merialuestrategioiden kehittämistä ja koordinointia ja toisella puututaan erityisiin ulkoista yhteistyötä koskeviin ongelmiin, kuten turvallisuus, rajanylitysten hallinta ja muuttoliike, kansainvälisen suojelun saatavuus, köyhyyden poistaminen, ilmastonmuutos, katastrofiriskien vähentäminen ja selviytymiskyvyn parantaminen.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (30 a)  On asianmukaista kannustaa rahoituskuria. Samalla talousarviositoumusten vapauttamisjärjestelyissä olisi otettava huomioon Interreg-ohjelmien ja niiden täytäntöönpanon monitahoisuus.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä unionin sisällä sekä jäsenvaltioiden ja rajanaapureina olevien kolmansien maiden, kumppanimaiden, muiden alueiden tai merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, välillä.

  1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on edistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä unionin sisällä sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, kumppanimaiden tai merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, välillä. Interregin on autettava saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet sellaisina, kuin ne esitetään kestävän kehityksen toimintaohjelmassa Agenda 2030.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Tässä asetuksessa vahvistetaan myös säännökset, jotka ovat tarpeen tehokkaan ohjelmasuunnittelun varmistamiseksi muun muassa teknisen avun, seurannan, arvioinnin, viestinnän, tukikelpoisuuden, hallinnoinnin ja valvonnan sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuettavan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten ohjelmien, jäljempänä ’Interreg-ohjelmat’, taloushallinnon osalta.

  2.  Tässä asetuksessa vahvistetaan myös säännökset, jotka ovat tarpeen tehokkaan ohjelmasuunnittelun varmistamiseksi muun muassa teknisen avun, täytäntöönpanon, seurannan, arvioinnin, viestinnän, tukikelpoisuuden, hallinnoinnin ja valvonnan sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tuettavan Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten ohjelmien, jäljempänä ’Interreg-ohjelmat’, taloushallinnon osalta.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  ’merentakaisilla mailla ja alueilla (MMA)’ tarkoitetaan johonkin unionin jäsenvaltioon sidoksissa olevia maita ja alueita, joihin sovelletaan SEUT-sopimuksen neljännen osan määräyksiä ja jotka luetellaan mainitun sopimuksen liitteessä II.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  sisäinen rajatylittävä yhteistyö kahden tai useamman jäsenvaltion vierekkäisten maaraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman 4 artiklan 3 kohdassa luetellun kolmannen maan vierekkäisten maaraja-alueiden välillä; tai

  a)  sisäinen rajatylittävä yhteistyö kahden tai useamman jäsenvaltion vierekkäisten maaraja- tai meriraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman 4 artiklan 3 kohdassa luetellun kolmannen maan vierekkäisten maaraja-alueiden välillä; tai

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  ulkoinen rajatylittävä yhteistyö vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman seuraavassa luetellun osapuolen vierekkäisten maaraja-alueiden välillä:

  b)  ulkoinen rajatylittävä yhteistyö vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden tai useamman seuraavassa luetellun osapuolen vierekkäisten maa- tai meriraja-alueiden välillä:

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2)  laajemmilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla tai merialueilla toteutettava valtioiden välinen yhteistyö ja merialueyhteistyö, jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja paikallisia ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, kolmansista maista ja kumppanimaista sekä Grönlannista ja jonka tavoitteena on parantaa alueellista yhdentymistä (osa-alue 2; kun tarkoitetaan ainoastaan valtioiden välistä yhteistyötä: osa-alue 2A; kun tarkoitetaan ainoastaan merialueyhteistyötä: osa-alue 2B);

  2)  laajemmilla valtioiden rajat ylittävillä alueilla tai merialueilla toteutettava valtioiden välinen yhteistyö ja merialueyhteistyö, jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja paikallisia ohjelmakumppaneita jäsenvaltioista, kolmansista maista ja kumppanimaista sekä MMA:ista ja jonka tavoitteena on parantaa alueellista yhdentymistä (osa-alue 2; kun tarkoitetaan ainoastaan valtioiden välistä yhteistyötä: osa-alue 2A; kun tarkoitetaan ainoastaan merialueyhteistyötä: osa-alue 2B);

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3)  syrjäisimpien alueiden keskinäinen yhteistyö ja niiden yhteistyö naapureina olevien kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden kanssa tai niistä useiden kanssa, kun yhteistyön tavoitteena on alueellisen yhdentymisen helpottaminen niiden naapurialueilla (osa-alue 3);

  3)  syrjäisimpien alueiden keskinäinen yhteistyö ja niiden yhteistyö kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden kanssa tai niistä useiden kanssa, kun yhteistyön tavoitteena on etenkin alueellisen yhdentymisen helpottaminen (osa-alue 3);

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4)  alueiden välinen yhteistyö, jonka tavoitteena on tehostaa koheesiopolitiikkaa (osa-alue 4) edistämällä

  4)  alueiden välinen yhteistyö, jonka tavoitteena on tehostaa koheesiopolitiikkaa (osa-alue 4) edistämällä muun muassa

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  kokemusten vaihtoa, innovatiivisia toimintatapoja ja valmiuksien kehittämistä seuraavilla aloilla:

  a)  kokemusten vaihtoa, innovatiivisia toimintatapoja, hyviä käytäntöjä ja valmiuksien kehittämistä seuraavilla aloilla:

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Merirajoilla olevia alueita, joilla on kiinteä yhteys meren yli, tuetaan myös rajatylittävän yhteistyön perusteella.

  Poistetaan.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai NDICI-välineestä, ovat asianomaisen kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla maarajoilla olevat vastaavat alueet, jotka ovat tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-välineen perusteella.

  4.  Ulkoisen rajatylittävän yhteistyön osalta alueet, joita tuetaan IPA III- tai NDICI-välineestä, ovat asianomaisen kumppanimaan NUTS 3 -tason alueet tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden kaikilla rajoilla olevat vastaavat alueet, jotka ovat tukikelpoisia IPA III- tai NDICI-välineen perusteella.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  Grönlannin;

  b)  MMA:t;

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen alueiden, kolmansien maiden tai kumppanimaiden on oltava NUTS 2 -tason alueita tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, vastaavia alueita.

  3.  Edellä 2 kohdassa lueteltujen alueiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden tai MMA:iden on oltava NUTS 2 -tason alueita, MMA:iden tapauksessa NUTS 3 -tason alueita tai, NUTS-luokituksen puuttuessa, vastaavia alueita.

  Tarkistus    31

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  3,2 prosenttia (eli yhteensä 270 100 000 euroa) syrjäisimpien alueiden yhteistyölle (osa-alue 3);

  c)  5 prosenttia syrjäisimpien alueiden yhteistyölle (osa-alue 3);

  Perustelu

  Syrjäisimpien alueiden erityistarpeiden ja niiden kohtaamien haasteiden vuoksi osa-alueen 3 määrärahoja olisi lisättävä.

  Tarkistus    32

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komission jo hyväksymän osa-alueeseen 2 kuuluvan Interreg-ohjelman osalta kumppanimaan tai Grönlannin osallistuminen keskeytetään, jos jokin 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista toteutuu.

  Komission jo hyväksymän osa-alueeseen 2 kuuluvan Interreg-ohjelman osalta kumppanimaan tai MMA:iden osallistuminen keskeytetään tai niille varattuja määrärahoja pienennetään, jos jokin 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista toteutuu.

  Tarkistus    33

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  että Interreg-ohjelma keskeytetään kokonaan, erityisesti silloin, kun ohjelman keskeisiin yhteisiin kehityshaasteisiin ei pystytä vastaamaan ilman kyseisen kumppanimaan tai Grönlannin osallistumista;

  a)  että Interreg-ohjelma keskeytetään kokonaan, erityisesti silloin, kun ohjelman keskeisiin yhteisiin kehityshaasteisiin ei pystytä vastaamaan ilman kyseisen kumppanimaan tai MMA:iden osallistumista;

  Tarkistus    34

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  että Interreg-ohjelmaa jatketaan ilman kyseisen kumppanimaan tai Grönlannin osallistumista.

  c)  että Interreg-ohjelmaa jatketaan ilman kyseisen kumppanimaan tai MMA:iden osallistumista.

  Tarkistus    35

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos jokin kolmas maa tai kumppanimaa, joka osallistuu Interreg-ohjelman rahoitukseen kansallisilla varoilla, joissa ei ole kyse EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä peräisin olevan tuen kansallisesta yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä yhtä 4 kohdan toisessa alakohdassa esitetyistä vaihtoehdoista.

  6.  Jos jokin kolmas maa, kumppanimaa tai MMA, joka osallistuu Interreg-ohjelman rahoitukseen kansallisilla varoilla, joissa ei ole kyse EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä peräisin olevan tuen kansallisesta yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä yhtä 4 kohdan toisessa alakohdassa esitetyistä vaihtoehdoista.

  Tarkistus    36

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Asetuksen (EU) [uusi EAKR] 2 artiklassa vahvistettujen EAKR:n erityistavoitteiden lisäksi EAKR voi ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet voivat soveltuvin osin edistää myös toimintapoliittiseen tavoitteeseen 4 kuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  3.  Asetuksen (EU) [uusi EAKR] 2 artiklassa vahvistettujen EAKR:n erityistavoitteiden lisäksi EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös toimintapoliittiseen tavoitteeseen 4 kuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  Tarkistus    37

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  parantamalla työmarkkinoiden tehokkuutta ja laadukkaiden työpaikkojen saatavuutta valtioiden rajojen yli;

  a)  parantamalla työmarkkinoiden tehokkuutta ja laadukkaiden työpaikkojen saatavuutta valtioiden rajojen yli erityisesti nuorten osalta;

  Tarkistus    38

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)   edistämällä sosiaalista osallisuutta ja torjumalla köyhyyttä, myös edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja torjumalla syrjintää rajojen yli.

  e)   edistämällä sosiaalista osallisuutta ja vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamista ja torjumalla köyhyyttä, myös edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, torjumalla kaikenlaista syrjintää yli rajojen ja tukemalla syrjäytyneitä yhteisöjä.

  Tarkistus    39

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii)  tehostamalla julkishallintoa edistämällä oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä sekä kansalaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti raja-alueiden oikeudellisten ja muiden esteiden poistamiseksi;

  ii)  tehostamalla julkishallintoa edistämällä oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä sekä kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja instituutioiden välistä yhteistyötä erityisesti raja-alueiden oikeudellisten ja muiden esteiden poistamiseksi;

  Tarkistus    40

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  osa-alueisiin 1, 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa: parantamalla viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia panna täytäntöön makroaluestrategioita ja merialuestrategioita;

  b)  osa-alueisiin 1, 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa: parantamalla viranomaisten ja sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia panna tehokkaasti täytäntöön makroaluestrategioita ja merialuestrategioita;

  Tarkistus    41

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä luottamusta, erityisesti edistämällä henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia, edistämällä kestävää demokratiaa ja tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä niiden roolia prosessien ja demokratiakehityksen uudistamisessa.

  c)  ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä luottamusta, erityisesti edistämällä henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia, edistämällä kestävää demokratiaa sekä perusoikeuksia ja -vapauksia Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti sellaisina kuin ne on tunnustettu perusoikeuskirjassa ja tukemalla kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja valtiosta riippumattomia toimijoita, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, kirkot ja uskonnolliset yhteisöt, ajatushautomot ja muut yhteiskunnalliset ryhmät, sekä niiden roolia selviytymiskyvyn parantamisessa, rauhanrakentamisessa, sovinnonteossa, prosessien ja demokratiakehityksen uudistamisessa sekä edistämällä hyvää hallintoa, korruption torjunta mukaan lukien.

  Tarkistus    42

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinnan, maahanmuuttajien suojelu mukaan luettuna, aloilla toteutettavilla toimilla.

  5.  Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinnan aloilla toteutettavin toimin, joissa on noudatettava täysin oikeusvaltioperiaatetta, maahanmuuttajien suojelu ja heidän ihmisoikeuksiensa kunnioittaminen mukaan lukien.

  Tarkistus    43

  Ehdotus asetukseksi

  16 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Euroopan alueellinen yhteistyö ‑tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 3, joka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti hallinnoiden, sekä osa-aluetta 5, joka toteutetaan suoraan tai välillisesti hallinnoiden.

  1.  Euroopan alueellinen yhteistyö ‑tavoite (Interreg) toteutetaan Interreg-ohjelmien kautta yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla lukuun ottamatta osa-aluetta 3, joka voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan tai osittain välillisesti hallinnoiden, kun asiaankuuluvia sidosryhmiä on ensin kuultu, sekä osa-aluetta 5, joka toteutetaan suoraan tai välillisesti hallinnoiden.

  Tarkistus    44

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Kussakin Interreg-ohjelmassa on esitettävä yhteinen strategia, jonka mukaisesti ohjelmalla edistetään asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklan 1 kohdassa asetettujen toimintapoliittisten tavoitteiden ja tämän asetuksen 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa asetettujen eritysten Interreg-tavoitteiden saavuttamista ja sen tuloksista tiedotetaan.

  1.  Kussakin Interreg-ohjelmassa on esitettävä yhteinen strategia, jonka mukaisesti ohjelmalla edistetään asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklan 1 kohdassa asetettujen toimintapoliittisten tavoitteiden ja tämän asetuksen 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa asetettujen eritysten Interreg-tavoitteiden saavuttamista ja sen tuloksista tiedotetaan. Strategiassa on myös osoitettava selvästi, miten ohjelma edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

  Tarkistus    45

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a)  institutionaalisen, poliittisen ja oikeudellisen järjestelmän erot;

  Tarkistus    46

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – b alakohta – i b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i b)  ympäristöön liittyvät haasteet;

  Tarkistus    47

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii)  yhteiset investointitarpeet ja täydentävyys muiden tukimuotojen kanssa;

  ii)  yhteiset investointitarpeet ja täydentävyys muiden tukimuotojen kanssa sekä mahdolliset saavutettavat synergiaedut;

  Tarkistus    48

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  iii)  aiemmat kokemukset;

  iii)  aiemmat kokemukset ja se, miten ne on otettu ohjelmassa huomioon;

  Tarkistus    49

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – e alakohta – ii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  ii)  tuotos- ja tulosindikaattorit sekä vastaavat välitavoitteet ja tavoitteet;

  ii)  älykkäät indikaattorit ja tulosindikaattorit sukupuolen mukaan eriteltyinä sekä vastaavat lähtötasot, välitavoitteet ja tavoitteet;

  Tarkistus    50

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – e alakohta – iii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  iii)  pääasialliset kohderyhmät;

  iii)  pääasialliset kohderyhmät ja ohjelman lopulliset tuensaajat, heikoimmassa asemassa olevat ryhmät mukaan lukien;

  Tarkistus    51

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  f a)  käytettävät menetelmät, joissa selitetään, miten ohjelma edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista;

  Tarkistus    52

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i)  Interreg-ohjelman viestintää ja näkyvyyttä koskeva suunniteltu lähestymistapa, jossa määritellään tavoitteet, kohdeyleisöt, viestintäkanavat, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, suunniteltu budjetti ja asiaankuuluvat seuranta- ja arviointi-indikaattorit;

  i)  Interreg-ohjelman viestintää ja näkyvyyttä koskeva suunniteltu lähestymistapa, jossa määritellään tavoitteet, kohdeyleisöt, viestintäkanavat, näkyvyys sosiaalisessa mediassa, suunniteltu budjetti ja asiaankuuluvat seuranta- ja arviointi-indikaattorit. Kun Interreg-ohjelmaa yhteisrahoitetaan muista ulkoisista rahoitusvälineistä, näkyvyysstrategian on täytettävä kyseisissä välineissä säädetyt vaatimukset näkyvyydestä;

  Tarkistus    53

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – i a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a)  riskinhallintajärjestelmä, jonka on katettava mahdolliset riskit, jotka saattavat vaikuttaa kielteisesti ohjelman täytäntöönpanoon ja tulosten saavuttamiseen, sekä asianmukaiset lieventämistoimenpiteet.

  Tarkistus    54

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 5 kohta – a alakohta – iii alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  iii)  MMA-ohjelmasta tuettujen osa-alueeseen 2 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta jaettuna rahoitusvälineittäin (’EAKR’ ja ’MMA-ohjelma Grönlanti’);

  iii)  MMA-ohjelmasta tuettujen osa-alueeseen 2 kuuluvien Interreg-ohjelmien osalta jaettuna rahoitusvälineittäin (’EAKR’ ja ’MMA-ohjelma’);

  Tarkistus    55

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Seurantakomitea tai soveltuvin osin ohjauskomitea vahvistaa toimien valintaa varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat syrjimättömiä ja avoimia, joilla varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä.

  Seurantakomitea tai soveltuvin osin ohjauskomitea vahvistaa toimien valintaa varten perusteet ja menettelyt, jotka ovat julkisia, objektiivisia, syrjimättömiä ja avoimia, joilla varmistetaan naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja joissa otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirja, kestävän kehityksen periaate ja unionin ympäristöpolitiikka ja ‑lainsäädäntöä SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sekä soveltaa näitä perusteita ja menettelyjä.

  Tarkistus    56

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Perusteiden ja menettelyjen avulla on varmistettava valittavien toimien asettaminen tärkeysjärjestykseen, jotta unionin rahoituksella voidaan mahdollisimman tehokkaasti edistää Interreg-ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja Interreg-ohjelmien toimien yhteistyöulottuvuuden täytäntöönpanoa 23 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti.

  Perusteiden ja menettelyjen avulla on varmistettava valittavien toimien asettaminen tärkeysjärjestykseen, jotta unionin rahoituksella voidaan mahdollisimman tehokkaasti edistää Interreg-ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja Interreg-ohjelmien toimien yhteistyöulottuvuuden täytäntöönpanoa 23 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

  Tarkistus    57

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)  varmistettava, että valitut toimet tosiasiassa edistävät Agenda 2030 ‑toimintaohjelman tavoitteiden ja alatavoitteiden saavuttamista;

  Tarkistus    58

  Ehdotus asetukseksi

  22 artikla – 4 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  varmistettava, että valitut toimet eivät ole ristiriidassa sellaisten vastaavien strategioiden kanssa, joita on laadittu 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai yhtä tai useampaa unionin ulkoista rahoitusvälineettä varten;

  b)  varmistettava, että valitut toimet eivät ole ristiriidassa sellaisten vastaavien strategioiden kanssa, joita on laadittu 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai yhtä tai useampaa unionin ulkoista rahoitusvälineettä varten, ja että ne täydentävät mainittuja strategioita ja tuottavat niiden kanssa myönteisiä synergiaetuja;

  Tarkistus    59

  Ehdotus asetukseksi

  23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvissa Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja kolmansista maista, kumppanimaista tai MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kolmella ensimmäisessä alakohdassa mainituista neljästä yhteistyöalasta.

  Osa-alueen 3 Interreg-ohjelmiin kuuluvissa Interreg-toimissa syrjäisimmiltä alueilta ja kolmansista maista, kumppanimaista tai MMA:ista lähtöisin olevien kumppaneiden on tehtävä yhteistyötä ainoastaan kahdella ensimmäisessä alakohdassa mainituista neljästä yhteistyöalasta.

  Tarkistus    60

  Ehdotus asetukseksi

  24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä Interreg-ohjelman pienhankerahastoon osoitettava rahoitusosuus saa olla enintään 20 000 000 euroa tai 15 prosenttia kyseisen Interreg-ohjelman kokonaismäärärahoista sen mukaan, kumpi määrä on pienempi.

  EAKR:stä tai soveltuvin osin unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä Interreg-ohjelman pienhankerahastoon osoitettava rahoitusosuus saa olla enintään 20 prosenttia kyseisen Interreg-ohjelman kokonaismäärärahoista.

  Tarkistus    61

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Seurantakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen kohti sille asetettuja tavoitteita.

  5.  Seurantakomitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tarkastelee kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen kohti sille asetettuja tavoitteita.

  Tarkistus    62

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  edistymistä Interreg-ohjelman toteutuksessa ja sen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa;

  a)  edistymistä Interreg-ohjelman toteutuksessa ja sen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa, myös Agenda 2030 ‑toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamisen edistämisessä;

  Tarkistus    63

  Ehdotus asetukseksi

  29 artikla – 1 kohta – g alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  edistymistä julkisten laitosten ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä.

  g)  edistymistä julkisten laitosten ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien kehittämisessä. Sen on myös esitettävä tarvittaessa täydentäviä tukitoimenpiteitä.

  Tarkistus    64

  Ehdotus asetukseksi

  34 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava arviointi kustakin Interreg-ohjelmasta. Kussakin arviossa on arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin parannettua asianomaisen Interreg-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen laatua.

  1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava arviointi kustakin Interreg-ohjelmasta. Kussakin arviossa on arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta, tulosten kestävyyttä ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin parannettua asianomaisen Interreg-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen laatua.

  Tarkistus    65

  Ehdotus asetukseksi

  34 artikla – 7 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a.  Kun Interreg-ohjelmaa yhteisrahoitetaan muista ulkoisista rahoitusvälineistä, sen on varmistettava kyseisen rahoituksen näkyvyys mainittujen välineiden säännösten mukaisesti.

  Tarkistus    66

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  2021: 1 %;

  a)  2021: 2 %;

  Tarkistus    67

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  2022: 1 %;

  b)  2022: 2 %;

  Tarkistus    68

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  2023: 1 %;

  c)  2023: 2 %;

  Tarkistus    69

  Ehdotus asetukseksi

  49 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  2024: 1 %;

  d)  2024: 1,5 %;

  Tarkistus    70

  Ehdotus asetukseksi

  50 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  50 a artikla

   

  Sitoumusten vapauttaminen

   

  Asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 99 artiklan 1 kohdasta poiketen komissio vapauttaa Interreg-ohjelman käsittämät määrät, joita ei ole käytetty 49 artiklan mukaisesti ennakkorahoitukseen tai joiden osalta ei ole esitetty maksatushakemusta kolmannen kalenterivuoden 26 päivään joulukuuta mennessä siitä vuodesta, jona vuosien 2021–2016 talousarviositoumukset tehtiin. 

  Tarkistus    71

  Ehdotus asetukseksi

  53 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Osa-alueen 2 ja 4 Interreg-ohjelmat, joissa yhdistetään EAKR:n ja yhden tai useamman unionin ulkoisen rahoitusvälineen rahoitusosuuksia, toteutetaan yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa tai kumppanimaissa, tai osa-alueen 3 osalta kaikissa MMA:issa, riippumatta siitä, saako kyseinen MMA tukea yhdestä tai useammasta unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä.

  2.  Osa-alueen 2 ja 4 Interreg-ohjelmat, joissa yhdistetään EAKR:n ja yhden tai useamman unionin ulkoisen rahoitusvälineen rahoitusosuuksia, toteutetaan yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla sekä jäsenvaltioissa että kaikissa osallistuvissa kolmansissa maissa, kumppanimaissa tai MMA:issa, tai osa-alueen 3 osalta kaikissa MMA:issa, riippumatta siitä, saako kyseinen MMA tukea yhdestä tai useammasta unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  DEVE

  11.6.2018

  Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat – Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  5.7.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Eleni Theocharous

  10.8.2018

  Valiokuntakäsittely

  8.10.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  20.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Ana Miranda

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  19

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

  ECR

  Bernd Lucke, Eleni Theocharous

  EFDD

  Mireille D'Ornano

  GUE/NGL

  Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

  PPE

  Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

  VERTS/ALE

  Ana Miranda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2018)

  aluekehitysvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
  (COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

  Valmistelija: Arndt Kohn

  TARKISTUKSET

  Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9)  Tukikelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/200326 mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän perusteella.

  (9)  Tukikelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset ja avoimet perusteet. Tätä varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet olisi nimettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/200326 mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän perusteella.

  _________________

  _________________

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

  26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (17 a)  Tulevassa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteessa (Interreg) olisi otettava riittävästi huomioon alueet, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö Euroopan unionista eniten vaikuttaa, ja etenkin ne alueet, joista tulee raja-alueita (meri- ja maarajojen kautta), ja tarvittaessa annettava niille rahoitustukea.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19)  Tällä asetuksella olisi lisättävä kaksi erityistä Interreg-tavoitetta, joista toisella tuetaan institutionaalisten valmiuksien vahvistamista koskevaa tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-alueita koskevan tiedonannon täytäntöönpanon yhteydessä, tehostetaan kansalaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä sekä makroalue- ja merialuestrategioiden kehittämistä ja koordinointia ja toisella puututaan erityisiin ulkoista yhteistyötä koskeviin ongelmiin, kuten turvallisuus, rajanylitysten hallinta ja muuttoliike.

  (19)  Tällä asetuksella olisi lisättävä yksi erityinen Interreg-tavoite, jolla tuetaan institutionaalisten valmiuksien vahvistamista koskevaa tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-alueita koskevan tiedonannon täytäntöönpanon yhteydessä, sekä tehostetaan kansalaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä sekä makroalue- ja merialuestrategioiden kehittämistä ja koordinointia.

  Perustelu

  Vaikka tämä tavoite on tärkeä, se on vaikea mukauttaa koheesiopolitiikan tavoitteisiin, joihin Interreg-ohjelma perustuu, joten se olisi poistettava johdonmukaisen politiikan nimissä. Tämä lisätavoite voisi antaa väärän kuvan Interregiin liittyvistä odotuksista tällä alalla. Lisäksi monivuotisen rahoituskehyksen muissa rahastoissa ja budjettikohdissa käsitellään jo monia tähän tavoitteeseen liittyviä aiheita.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Interreg-ohjelmien valmistelua, hyväksymistä ja muuttamista sekä alueellista kehitystä, toimien valintaa, seurantaa ja arviointia, ohjelmasta vastaavia viranomaisia, toimien tarkastuksia sekä avoimuutta ja viestintää koskevia säännöksiä olisi mukautettava Interreg-ohjelmien erityispiirteisiin verrattuna asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] säännöksiin.

  (21)  Interreg-ohjelmien valmistelua, hyväksymistä ja muuttamista sekä alueellista kehitystä, toimien valintaa, seurantaa ja arviointia, ohjelmasta vastaavia viranomaisia, toimien tarkastuksia sekä avoimuutta ja viestintää koskevia säännöksiä olisi mukautettava Interreg-ohjelmien erityispiirteisiin verrattuna asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] säännöksiin. Nämä erityissäännökset olisi pidettävä yksinkertaisina ja selkeinä, jotta vältetään ylisääntely ja jäsenvaltioille ja tuensaajille aiheutuva ylimääräinen hallinnollinen rasitus.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (25)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla rahastoja on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden perusteella kerätään näyttöä rahastojen käytännön vaikutuksista.

  (25)  Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 kohdan nojalla rahastoja on arvioitava erityisten seurantavaatimusten mukaisesti kerättyjen tietojen perusteella välttäen kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille ja tuensaajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia indikaattoreita, joiden todetaan soveltuvan parhaiten Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) ohjelmien tavoitteissa saavutetun edistymisen mittaamiseen ja joiden perusteella kerätään näyttöä tässä ohjelmassa käytettyjen rahastojen käytännön vaikutuksista.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (26)  Ohjelmakaudella 2014–2020 saadun kokemuksen perusteella olisi jatkettava järjestelmää, jolla otettiin käyttöön selkeä menojen tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, ja säilytettävä samalla periaate, jonka mukaan menojen tukikelpoisuussäännöt vahvistetaan unionin tasolla tai koko yhteistyöohjelmalle, jotta vältetään mahdolliset ristiriitaisuudet ja epäjohdonmukaisuudet eri asetusten sekä asetusten ja jäsenvaltioiden säännösten välillä. Yhden jäsenvaltion antamat lisäsäännöt, joita sovellettaisiin ainoastaan tuensaajiin kyseisessä jäsenvaltiossa, olisi rajattava ehdottomasti välttämättömään vähimmäismäärään. Tähän asetukseen olisi erityisesti sisällytettävä ohjelmakaudelle 2014–2020 annetut komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 481/201433 säännökset.

  (26)  Ohjelmakaudella 2014–2020 saadun kokemuksen perusteella olisi jatkettava järjestelmää, jolla otettiin käyttöön selkeä menojen tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, ja säilytettävä samalla periaate, jonka mukaan menojen tukikelpoisuussäännöt vahvistetaan unionin tasolla tai koko yhteistyöohjelmalle, jotta vältetään mahdolliset ristiriitaisuudet ja epäjohdonmukaisuudet eri asetusten sekä asetusten ja jäsenvaltioiden säännösten välillä. Yhden jäsenvaltion antamia lisäsääntöjä, joita sovellettaisiin ainoastaan tuensaajiin kyseisessä jäsenvaltiossa, olisi vältettävä. Tähän asetukseen olisi erityisesti sisällytettävä ohjelmakaudelle 2014–2020 annetut komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 481/201433 säännökset.

  _________________

  _________________

  33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 481/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täydentämisestä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 45).

  33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 481/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täydentämisestä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 45).

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (29)  Asetuksen (EU, Euratom) [varainhoitoasetuksen koontiasetus] [63 artiklan 9 kohdan] mukaan alakohtaisissa säännöissä on otettava huomioon Euroopan alueellisen yhteistyön (Interreg) ohjelmien tarpeet erityisesti tarkastustoiminnon osalta. Vuotuista tarkastuslausuntoa, vuotuista valvontakertomusta ja toimien tarkastuksia koskevia säännöksiä olisi sen vuoksi yksinkertaistettava ja mukautettava niihin ohjelmiin, joihin osallistuu useampi kuin yksi jäsenvaltio.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (30)  Sääntöjen vastaisesti maksettujen summien takaisinperinnän osalta olisi päätettävä selkeästä rahoitusvastuuketjusta ainoasta kumppanista tai muista kumppaneista johtavan kumppanin ja hallintoviranomaisen kautta komissioon. Olisi säädettävä jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden tai merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) vastuusta silloin, kun takaisinperintä ainoalta kumppanilta, muilta kumppaneilta tai johtavalta kumppanilta ei onnistu, missä tapauksessa jäsenvaltio korvaa summan hallintoviranomaiselle. Näin ollen Interreg-ohjelmissa ei tuensaajien tasolla voi olla määriä, joita ei saada perittyä takaisin. On kuitenkin tarpeen selventää sellaista tilannetta koskevia sääntöjä, jossa jäsenvaltio, kolmas maa, kumppanimaa tai MMA ei korvaa summaa hallintoviranomaiselle. Myös johtavan kumppanin velvoitteita takaisinperinnän osalta olisi selkeytettävä. Erityisesti hallintoviranomaisen ei pitäisi voida velvoittaa johtavaa kumppania käynnistämään oikeudellista menettelyä toisessa maassa.

  (30)  Sääntöjen vastaisesti maksettujen summien takaisinperinnän osalta olisi päätettävä selkeästä rahoitusvastuuketjusta ainoasta kumppanista tai muista kumppaneista johtavan kumppanin ja hallintoviranomaisen kautta komissioon. Olisi säädettävä jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden tai merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) vastuusta silloin, kun takaisinperintä ainoalta kumppanilta, muilta kumppaneilta tai johtavalta kumppanilta ei onnistu, missä tapauksessa jäsenvaltio korvaa summan hallintoviranomaiselle. Näin ollen Interreg-ohjelmissa ei tuensaajien tasolla voi olla määriä, joita ei saada perittyä takaisin. On tarpeen kuitenkin selventää sellaista tilannetta koskevia sääntöjä, jossa jäsenvaltio, kolmas maa, kumppanimaa tai MMA ei korvaa summaa hallintoviranomaiselle. Myös johtavan kumppanin velvoitteita takaisinperinnän osalta olisi selkeytettävä. Erityisesti hallintoviranomaisen ei pitäisi voida velvoittaa johtavaa kumppania käynnistämään oikeudellista menettelyä toisessa maassa.

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (32)  Vaikka Interreg-ohjelmat, joihin osallistuu kolmansia maita, kumppanimaita tai MMA:ita, olisi toteutettava käyttämällä yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, syrjäisimpien alueiden yhteistyö voidaan toteuttaa välillisellä hallinnoinnilla. Olisi annettava yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten nämä ohjelmat toteutetaan kokonaisuudessaan tai osittain välillisellä hallinnoinnilla.

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 35 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (35)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset Interreg-ohjelmien hyväksyntää ja muuttamista varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Ulkoisissa rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi kuitenkin noudatettava soveltuvin osin asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla vahvistettuja komiteamenettelyjä kyseisiä ohjelmia koskevan ensimmäisen hyväksymispäätöksen osalta.

  (35)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset Interreg-ohjelmien hyväksyntää ja muuttamista varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Ulkoisissa rajatylittävissä yhteistyöohjelmissa olisi kuitenkin soveltuvin osin noudatettava asetusten (EU) [IPA III] ja [NDICI] nojalla vahvistettuja komiteamenettelyjä kyseisiä ohjelmia koskevan ensimmäisen hyväksymispäätöksen osalta.

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  12 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Jos jokin kolmas maa tai kumppanimaa, joka osallistuu Interreg-ohjelman rahoitukseen kansallisilla varoilla, joissa ei ole kyse EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä peräisin olevan tuen kansallisesta yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä yhtä 4 kohdan toisessa alakohdassa esitetyistä vaihtoehdoista.

  6.  Jos jokin kolmas maa tai kumppanimaa, joka osallistuu Interreg-ohjelman rahoitukseen kansallisilla varoilla, missä ei ole kyse EAKR:stä tai unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä peräisin olevan tuen kansallisesta yhteisrahoituksesta, ja joka on saanut 22 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun asiakirjan, vähentää tätä rahoitusta Interreg-ohjelman toteuttamisen aikana joko yleisesti tai jo valittujen yhteisten toimien osalta, osallistuvan jäsenvaltion tai osallistuvien jäsenvaltioiden on pyydettävä yhtä 4 kohdan toisessa alakohdassa esitetyistä vaihtoehdoista.

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Komissio arvioi kutakin Interreg-ohjelmaa ja sen yhdenmukaisuutta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus], asetuksen (EU) [uusi EAKR] ja tämän asetuksen kanssa ja, jos on kyse unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä myönnettävästä tuesta ja tarvittaessa, sen yhdenmukaisuutta 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun monivuotisen strategia-asiakirjan tai yhtä tai useampaa kyseistä välinettä koskevan perussäädöksen mukaisen strategisen ohjelmasuunnittelun kehyksen kanssa.

  1.  Komissio arvioi kutakin Interreg-ohjelmaa ja sen yhdenmukaisuutta asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus], asetuksen (EU) [uusi EAKR] ja tämän asetuksen kanssa; jos on kyse unionin ulkoisesta rahoitusvälineestä myönnettävästä tuesta ja tarvittaessa, komissio arvioi sen yhdenmukaisuutta 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun monivuotisen strategia-asiakirjan tai strategisen ohjelmasuunnittelun kehyksen kanssa yhtä tai useampaa kyseistä välinettä koskevan perussäädöksen mukaisesti.

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana siirtää saman Interreg-ohjelman eri toimintalinjaan summan, joka on enintään 5 prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään 3 prosenttia ohjelman budjetista.

  Jäsenvaltio voi ohjelmakauden aikana siirtää saman Interreg-ohjelman eri toimintalinjaan summan, joka on enintään 10 prosenttia toimintalinjan alkuperäisistä määrärahoista ja enintään 6 prosenttia ohjelman budjetista.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 2 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  EAKR:stä tuetut sisäiset rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmat: 6 %;

  a)  EAKR:stä tuetut sisäiset rajatylittävän yhteistyön Interreg-ohjelmat: 7 %;

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  27 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Seurantakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen kohti sille asetettuja tavoitteita.

  5.  Seurantakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja tarkastelee kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen kohti sille asetettuja tavoitteita, ja laatii tarvittaessa suosituksia.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t sopivat ohjelman seurantakomitean kokoonpanosta ja huolehtivat jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden viranomaisten, välittävien elinten ja ohjelmakumppanien edustajien, joihin viitataan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6 artiklassa], tasapainoisesta edustuksesta.

  Interreg-ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja soveltuvin osin kolmannet maat, kumppanimaat ja MMA:t sopivat avoimesti ja läpinäkyvästi ohjelman seurantakomitean kokoonpanosta ja huolehtivat jäsenvaltioiden, kolmansien maiden, kumppanimaiden ja MMA:iden viranomaisten, välittävien elinten ja ohjelmakumppanien edustajien, joihin viitataan asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [6 artiklassa], tasapainoisesta edustuksesta.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio voi järjestää uudelleentarkastelun Interreg-ohjelmien tuloksellisuuden tarkastelemiseksi.

  Komissio järjestää uudelleentarkastelun Interreg-ohjelmien tuloksellisuuden tarkastelemiseksi.

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  30 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Uudelleentarkastelun tulokset merkitään hyväksyttyyn pöytäkirjaan.

  3.  Uudelleentarkastelun tulokset merkitään hyväksyttyyn pöytäkirjaan ja julkaistaan uudelleentarkastelun kohteena olleen ohjelman verkkosivustolla. Komissio arvioi uudelleentarkastelun tulokset kirjallisesti, julkaisee tuloksellisuusarvioinnin ja toimittaa tämän arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Kunkin hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle sähköisesti asianomaisen Interreg-ohjelman kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta, 31 päivään maaliskuuta, 31 päivään toukokuuta, 31 päivään heinäkuuta, 30 päivään syyskuuta ja 30 päivään marraskuuta mennessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] liitteessä [VII] olevan mallin mukaisesti.

  Kunkin hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle sähköisesti asianomaisen Interreg-ohjelman kumulatiiviset tiedot kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta, 31 päivään toukokuuta ja 30 päivään syyskuuta mennessä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] liitteessä [VII] olevan mallin mukaisesti.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  31 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Tiedot on toimitettava käyttäen olemassa olevia tietojen ilmoittamista koskevia järjestelmiä siltä osin kuin ne ovat osoittautuneet luotettaviksi edellisellä ohjelmakaudella.

  Perustelu

  Tietojen ilmoittamista koskevien uusien järjestelmien asentaminen oli käynnissä olevan ohjelmakauden aikana vaikeaa, koska alussa ei ollut riittävästi ohjeita, jolloin jouduttiin tekemään toistuvia mukautuksia.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita, jotka esitetään asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] liitteessä [I], ja tarvittaessa ohjelmakohtaisia tuotos- ja tulosindikaattoreita on käytettävä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [12 artiklan 1 kohdan] sekä tämän asetuksen 17 artiklan 3 kohdan d alakohdan ii alakohdan ja 31 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

  1.  Yhteisiä tuotos- ja tulosindikaattoreita, jotka esitetään asetuksen (EU) [uusi EAKR-asetus] liitteessä [I] ja joiden todetaan soveltuvan parhaiten Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) ohjelmien tavoitteissa saavutetun edistymisen mittaamiseen, on käytettävä asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [12 artiklan 1 kohdan] sekä tämän asetuksen 17 artiklan 3 kohdan d alakohdan ii alakohdan ja 31 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Tarvittaessa ja hallintoviranomaisen asianmukaisesti perustelemissa tapauksissa on käytettävä ohjelmakohtaisia tuotos- ja tulosindikaattoreita tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti valittujen indikaattoreiden lisäksi.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  33 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Varainhoitoasetuksen [38 artiklan 3 kohdan e alakohdan i alakohdan] mukaisen raportointivaatimuksensa täyttämiseksi komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle tuloksellisuutta ja tuloksia koskevat tiedot indikaattoreiden mukaisesti raportoimalla sekä edistymisestä että puutteista ja varmistamalla selkeän yhteyden varojen käytön ja tuloksellisuuden välillä.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  34 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava arviointi kustakin Interreg-ohjelmasta. Kussakin arviossa on arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin parannettua asianomaisen Interreg-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen laatua.

  1.  Hallintoviranomaisen on suoritettava arviointi kustakin Interreg-ohjelmasta. Kussakin arviossa on arvioitava ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, jotta saataisiin parannettua asianomaisen Interreg-ohjelman suunnittelun ja toteutuksen laatua. Jäljempänä 5 kohdassa tarkoitetussa arviointisuunnitelmassa määritettävä arviointien tiheys ei saa olla suurempi kuin kerran vuodessa.

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  asettamalla tiedotustaulun näkyvälle paikalle heti, kun Interreg-toimen fyysinen toteutus alkaa sellaisilla fyysisillä investoinneilla tai laitehankinnoilla, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 100 000 euroa;

  c)  asettamalla tiedotustaulun näkyvälle paikalle heti, kun Interreg-toimen fyysinen toteutus alkaa sellaisilla fyysisillä investoinneilla tai laitehankinnoilla, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 25 000 euroa;

  Tarkistus    26

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  muiden kuin c alakohdan soveltamisalaan kuuluvien Interreg-toimien osalta asettamalla näkyvälle paikalle vähintään yhden tulosteen tai elektronisen näytön, jonka vähimmäiskoko on A3 ja jossa annetaan tietoa Interreg-toimesta ja korostetaan Interreg-rahastosta saatua tukea;

  d)  muiden kuin c alakohdan soveltamisalaan kuuluvien Interreg-toimien osalta asettamalla näkyvälle paikalle vähintään yhden tulosteen tai elektronisen näytön, jonka vähimmäiskoko on A2 ja jossa annetaan tietoa Interreg-toimesta ja korostetaan Interreg-rahastosta saatua tukea;

  Tarkistus    27

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  strategisesti tärkeiden toimien osalta ja sellaisten toimien osalta, joiden kokonaiskustannukset ylittävät 10 000 000 euroa, järjestämällä viestintätapahtuman ja ottamalla komission ja vastuullisen hallintoviranomaisen siihen mukaan hyvissä ajoin.

  e)  strategisesti tärkeiden toimien osalta ja sellaisten toimien osalta, joiden kokonaiskustannukset ylittävät 5 000 000 euroa, järjestämällä viestintätapahtuman ja ottamalla komission ja vastuullisen hallintoviranomaisen siihen mukaan hyvissä ajoin.

  Tarkistus    28

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Pienhankerahastojen ja rahoitusvälineiden tapauksessa tuensaajan on varmistettava, että lopulliset vastaanottajat noudattavat 4 kohdan c alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

  5.  Pienhankerahastojen ja rahoitusvälineiden tapauksessa tuensaajan on varmistettava, että lopulliset vastaanottajat noudattavat 4 kohdan c ja d alakohdassa asetettuja vaatimuksia.

  Tarkistus    29

  Ehdotus asetukseksi

  38 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Henkilöstökustannukset koostuvat Interreg-kumppanin jollakin seuraavista tavoista työllistämän henkilöstön bruttotyövoimakustannuksista:

  1.  Edellyttäen, että kaikkia työhön liittyviä unionin säädöksiä ja oikeuksia noudatetaan, henkilöstökustannukset koostuvat Interreg-kumppanin jollakin seuraavista tavoista työllistämän henkilöstön bruttotyövoimakustannuksista:

  Tarkistus    30

  Ehdotus asetukseksi

  48 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Komissio vahvistaa tietojen tyypin ja perusteet, joita käyttäen muodostetaan otokset sen toimista tarkastuksia varten, sekä menetelmät virhetason ekstrapolointia varten liitteessä, joka hyväksytään delegoidulla säädöksellä tämän asetuksen 62 artiklan mukaisesti.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CONT

  5.7.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Arndt Kohn

  10.7.2018

  Hyväksytty (pvä)

  15.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  19

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  ECR

  Richard Sulík

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  PPE

  Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  -

   

   

  2

  0

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (16.10.2018)

  aluekehitysvaliokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
  (COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

  Valmistelija: Marlene Mizzi

  TARKISTUKSET

  Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Unionin alueen kaikkia tasoja koskevan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti tuettava rajatylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä.

  (3)  Unionin alueen kaikkia tasoja koskevan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi EAKR:stä olisi Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen (Interreg) mukaisesti tuettava rajatylittävää yhteistyötä, valtioiden välistä yhteistyötä, merialueyhteistyötä, syrjäisimpien alueiden yhteistyötä ja alueiden välistä yhteistyötä, myös kulttuurin alalla ja luovilla aloilla, ja keskityttävä erityisesti vahvistamaan ihmisten osaamista ja valmiuksia keskeisinä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen mahdollistavina tekijöinä ja ottamaan asianmukaisesti huomioon myös koulutusohjelmat, jotka voivat tarvita lisärahoitusta.

  Tarkistus    2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä haasteita ja hyödyntämään käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-alueilla, kuten ilmenee komission tiedonannosta Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla23 (’raja-alueita koskeva tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän yhteistyön osa-alue olisi rajoitettava yhteistyöhön maarajoilla, ja rajatylittävä yhteistyö merirajoilla olisi sisällytettävä valtioiden väliseen osa-alueeseen.

  (4)  Rajatylittävän yhteistyön osa-alueella olisi pyrittävä ratkaisemaan rajaseuduilla yhteisesti havaittuja yhteisiä haasteita kulttuurierot ja kieliesteet mukaan luettuina, sillä ne voivat haitata integroitumista, rajoittaa vuorovaikutusta ja vähentää ihmisten ja yritysten mahdollisuuksia kummallakin puolen rajaa, ja hyödyntämään käyttämätöntä kasvupotentiaalia raja-alueilla, kuten ilmenee komission tiedonannosta Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (’raja-alueita koskeva tiedonanto’). Näin ollen rajatylittävän yhteistyön osa-alue olisi rajoitettava yhteistyöhön maarajoilla, ja rajatylittävä yhteistyö merirajoilla olisi sisällytettävä valtioiden väliseen osa-alueeseen.

  __________________

  __________________

  23 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  23 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  Tarkistus    3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu ohjelmakaudella 2014–2020 rajatylittävästä ja valtioiden välisestä yhteistyöstä syrjäisimmillä alueilla, joilla molempien osa-alueiden yhdistäminen yhteen ohjelmaan yhteistyöaluetta kohden ei ole saanut aikaan riittävää yksinkertaistamista ohjelmasta vastaavien viranomaisten ja tuensaajien kannalta, olisi perustettava erityinen syrjäisimpien alueiden osa-alue, jotta syrjäisimmät alueet voisivat tehdä yhteistyötä naapurimaidensa ja -alueidensa kanssa mahdollisimman vaikuttavalla ja yksinkertaisella tavalla.

  (7)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu ohjelmakaudella 2014–2020 rajatylittävästä ja valtioiden välisestä yhteistyöstä syrjäisimmillä alueilla, joilla molempien osa-alueiden yhdistäminen yhteen ohjelmaan yhteistyöaluetta kohden ei ole saanut aikaan riittävää yksinkertaistamista ohjelmasta vastaavien viranomaisten ja tuensaajien kannalta, olisi perustettava erityinen syrjäisimpien alueiden osa-alue, jotta syrjäisimmät alueet voisivat tehdä yhteistyötä naapurimaidensa ja -alueidensa kanssa mahdollisimman vaikuttavalla ja yksinkertaisella tavalla, jotta luotaisiin yhteistyöhön ja keskinäiseen ymmärrykseen perustuvat vahvat ja kestävät siteet.

  Tarkistus    4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu Interregin alueiden välisistä yhteistyöohjelmista, ja tällaisen yhteistyön puute Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa ohjelmakaudella 2014–2020, alueiden välisen yhteistyön osa-alueella olisi keskityttävä erityisesti koheesiopolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseen. Kyseinen osa-alue olisi sen vuoksi rajattava kahteen ohjelmaan, joista toinen mahdollistaa kaikenlaisen kokemuksen hankkimisen ja innovatiivisten lähestymistapojen ja valmiuksien kehittämisen molempien tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa ja edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/200624 nojalla perustettuja tai perustettavia eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (’EAYY’) ja toinen parantaa kehitystrendien analysointia. Hankepohjainen yhteistyö koko unionissa olisi sisällytettävä uuteen alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevaan osa-alueeseen, ja se olisi liitettävä läheisesti komission tiedonannon Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat25 täytäntöönpanoon, erityisesti temaattisten älykkään erikoistumisen alustojen tukemiseksi muun muassa energian, teollisuuden nykyaikaistamisen ja maatalouselintarvikkeiden aloilla. Toiminnallisiin kaupunkialueisiin tai kaupunkialueisiin kohdistettu yhdennetty alueellinen kehitys olisi keskitettävä Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun ‑tavoitteen ohjelmiin ja yhteen liitännäisvälineeseen, ’eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen’. Molempien alueiden välistä yhteistyötä koskevaan osa-alueeseen kuuluvien ohjelmien olisi katettava koko unioni ja niiden olisi oltava avoinna kolmansien maiden osallistumiselle.

  (8)  Ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu Interregin alueiden välisistä yhteistyöohjelmista, ja tällaisen yhteistyön puute Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen mukaisissa ohjelmissa ohjelmakaudella 2014–2020, alueiden välisen yhteistyön osa-alueella olisi keskityttävä erityisesti koheesiopolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseen. Kyseinen osa-alue olisi sen vuoksi rajattava kahteen ohjelmaan, joista toinen mahdollistaa kaikenlaisen kokemuksen hankkimisen ja innovatiivisten lähestymistapojen ja valmiuksien kehittämisen molempien tavoitteiden mukaisissa ohjelmissa ja edistää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/200624 nojalla perustettuja tai perustettavia eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (’EAYY’) ja toinen parantaa kehitystrendien analysointia. Hankepohjainen yhteistyö koko unionissa olisi sisällytettävä uuteen alueiden välisiä innovointi-investointeja koskevaan osa-alueeseen, ja se olisi liitettävä läheisesti komission tiedonannon Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat täytäntöönpanoon, erityisesti temaattisten älykkään erikoistumisen alustojen tukemiseksi muun muassa energian ja teollisuuden nykyaikaistamisen aloilla, kulttuurin ja kulttuuriperinnön aloilla, kulttuurialalla ja luovilla aloilla sekä maatalouselintarvikkeiden, ihmisten osaamisen ja valmiuksien vahvistamisen ja yhteisen kulttuuriperinnön säilyttämisen ja levittämisen aloilla. Toiminnallisiin kaupunkialueisiin tai kaupunkialueisiin kohdistettu yhdennetty alueellinen kehitys olisi keskitettävä Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun ‑tavoitteen ohjelmiin ja yhteen liitännäisvälineeseen, ’eurooppalaiseen kaupunkialoitteeseen’. Molempien alueiden välistä yhteistyötä koskevaan osa-alueeseen kuuluvien ohjelmien olisi katettava koko unioni ja niiden olisi oltava avoinna kolmansien maiden osallistumiselle.

  _________________

  _________________

  24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

  24 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).

  25 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

  25 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Innovoinnin tehostaminen Euroopan alueilla: sopeutumiskykyistä, osallistavaa ja kestävää kasvua koskevat strategiat – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

  Tarkistus    5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  IPA III -tuella olisi keskityttävä pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi varmistettava kansainvälisen suojelun saatavuus, merkityksellisten tietojen jakaminen, rajavalvonnan tehostaminen sekä yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen ja siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi.

  (11)  IPA III -tuella olisi keskityttävä pääasiassa auttamaan IPA-tuensaajia vahvistamaan demokraattisia instituutioita ja oikeusvaltiota, uudistamaan oikeuslaitosta ja julkishallintoa, kunnioittamaan perusoikeuksia ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja syrjimättömyyttä sekä kehittämään osallistavia ja kestäviä koulutusjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tarjota enemmän laadukkaampia tilaisuuksia nuorille monialaisten nuorisopolitiikkojen avulla. IPA-tuella olisi edelleen tuettava IPA-tuensaajien pyrkimyksiä edistää alueellista, makroalueellista ja rajatylittävää yhteistyötä sekä aluekehitystä, muun muassa panemalla täytäntöön unionin makroaluestrategioita. Lisäksi IPA-tuen olisi katettava turvallisuus, muuttoliike ja rajaturvallisuus, ja sen avulla olisi varmistettava kansainvälisen suojelun saatavuus, merkityksellisten tietojen jakaminen, rajavalvonnan tehostaminen sekä yhteisten toimenpiteiden toteuttaminen laittoman muuttoliikkeen ja siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi.

  Tarkistus    6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  EAKR:n pitäisi edistää Interregin puitteissa koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisia erityistavoitteita. Eri temaattisiin tavoitteisiin liittyvien erityistavoitteiden luetteloa olisi kuitenkin mukautettava Interregin erityistarpeisiin säätämällä toimintapoliittiseen tavoitteeseen ”sosiaalisempi Eurooppa panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari” kuuluvista uusista erityistavoitteista ESR:n kaltaisten tukitoimien mahdollistamiseksi.

  (17)  EAKR:n pitäisi edistää Interregin puitteissa koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisia erityistavoitteita. Eri temaattisiin tavoitteisiin liittyvien erityistavoitteiden luetteloa olisi kuitenkin mukautettava Interregin erityistarpeisiin säätämällä toimintapoliittiseen tavoitteeseen ”sosiaalisempi Eurooppa panemalla täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari” kuuluvista uusista erityistavoitteista ESR:n kaltaisten tukitoimien mahdollistamiseksi ja kiinnittämällä erityistä huomiota koulutukseen pääsyyn, enemmän ja laadukkaampia mahdollisuuksia nuorille luoviin toimiin ja kulttuuriseen integraatioon.

  Tarkistus    7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (19)  Tällä asetuksella olisi lisättävä kaksi erityistä Interreg-tavoitetta, joista toisella tuetaan institutionaalisten valmiuksien vahvistamista koskevaa tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-alueita koskevan tiedonannon täytäntöönpanon yhteydessä, tehostetaan kansalaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä sekä makroalue- ja merialuestrategioiden kehittämistä ja koordinointia ja toisella puututaan erityisiin ulkoista yhteistyötä koskeviin ongelmiin, kuten turvallisuus, rajanylitysten hallinta ja muuttoliike.

  (19)  Tällä asetuksella olisi lisättävä kaksi erityistä Interreg-tavoitetta, joista toisella tuetaan institutionaalisten valmiuksien vahvistamista koskevaa tavoitetta ja lisätään siten oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä, erityisesti raja-alueita koskevan tiedonannon täytäntöönpanon yhteydessä, tehostetaan kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja instituutioiden välistä yhteistyötä sekä makroalue- ja merialuestrategioiden kehittämistä ja koordinointia ja toisella puututaan erityisiin ulkoista yhteistyötä koskeviin ongelmiin, kuten turvallisuus, rajanylitysten hallinta ja muuttoliike.

  Tarkistus    8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (23)  On tarpeen selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat pienhankerahastoja, joita on pantu täytäntöön koko Interreg-aloitteen ajan, mutta joihin ei ole koskaan sovellettu erityissäännöksiä. Kuten myös alueiden komitean lausunnossa aiheesta Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa32 todetaan, tällaisilla pienhankerahastoilla on merkittävä rooli luottamuksen rakentamisessa kansalaisten ja instituutioiden välille, ne tarjoavat eurooppalaista lisäarvoa ja edistävät merkittävästi rajatylittävän yhteistyön ohjelmien yleistä tavoitetta poistamalla rajaesteitä ja integroimalla raja-alueita ja niiden kansalaisia. Jotta voitaisiin tehdä pienhankkeiden rahoituksen hallinnoinnista yksinkertaisempaa lopullisille tuensaajille, jotka eivät usein ole tottuneet hakemaan unionin rahoitusta, yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja kertakorvausten käyttö olisi tehtävä pakolliseksi tietyn kynnysarvon alapuolella.

  (23)  On tarpeen selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat pienhankerahastoja, joita on pantu täytäntöön koko Interreg-aloitteen ajan, mutta joihin ei ole koskaan sovellettu erityissäännöksiä. Kuten myös alueiden komitean lausunnossa aiheesta Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa32 todetaan, tällaisilla pienhankerahastoilla on merkittävä rooli luottamuksen rakentamisessa kansalaisten ja instituutioiden välille, ne tarjoavat eurooppalaista lisäarvoa ja edistävät merkittävästi rajatylittävän yhteistyön ohjelmien yleistä tavoitetta poistamalla rajaesteitä ja integroimalla raja-alueita ja niiden kansalaisia. Niiden olisi suosittava erityisesti kulttuurisia, taiteellisia ja kansalaiskeskeisiä rajatylittäviä aloitteita. Jotta voitaisiin tehdä pienhankkeiden rahoituksen hallinnoinnista yksinkertaisempaa lopullisille tuensaajille, jotka eivät usein ole tottuneet hakemaan unionin rahoitusta, yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja kertakorvausten käyttö olisi tehtävä pakolliseksi tietyn kynnysarvon alapuolella.

  _________________

  _________________

  32 Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa”, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017 (EUVL C 342, 12.10.2017, s. 38).

  32 Euroopan alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa”, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2017 (EUVL C 342, 12.10.2017, s. 38).

  Tarkistus    9

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b)  parantamalla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen saatavuutta ja laatua valtioiden rajojen yli tavoitteena parantaa rajojen yli tunnustettua koulutustasoa ja ammattitaidon tasoa;

  b)  parantamalla laadukkaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen saatavuutta valtioiden rajojen yli tavoitteena parantaa koulutustasoa ja nuorten ja tutkijoiden liikkuvuutta sekä vahvistaa kielitaitoa ja ihmisten muuta osaamista ja valmiuksia;

  Tarkistus    10

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  edistämällä ja tukemalla kumppanuuksien luomista rajojen yli koulutuksen, kulttuurin ja taiteen alojen, luovien alojen sekä audiovisuaalisen alan laitosten ja tutkimuslaitosten välillä, jotta edistetään keskinäistä ymmärrystä ja vuoropuhelua raja-alueilla, lisätään kielellistä monimuotoisuutta ja korostetaan koulutus- ja kulttuuripolitiikan sekä kulttuurialan, luovien alojen, taidealojen ja audiovisuaalisen alan roolia sosiaalisen innovoinnin käyttövoimana;

  Tarkistus    11

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b b)  parantamalla mahdollisuuksia hyödyntää kulttuuritarjontaa ja-palveluja rajojen yli;

  Tarkistus    12

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b c)  edistämällä tutkintojen, todistusten, taitojen ja osaamisen keskinäistä tunnustamista, jotta lisätään mahdollisuuksia koulutukseen ja työllistymiseen rajojen yli;

  Tarkistus    13

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  e)  edistämällä sosiaalista osallisuutta ja torjumalla köyhyyttä, myös edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja torjumalla syrjintää rajojen yli.

  e)  edistämällä sosiaalista osallisuutta, myös maahanmuuttajien sosiaalista osallisuutta, ja torjumalla köyhyyttä, myös edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja torjumalla syrjintää rajojen yli.

  Tarkistus    14

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  e a)  parantamalla kulttuuripalvelujen ja urheiluinfrastruktuurien käyttömahdollisuuksia, edistämällä taiteilijoiden liikkuvuutta ja kulttuurivaihtoa, mikä myötävaikuttaa yhteisen kulttuuriperinnön säilymiseen ja levittämiseen ja erilaisten, yleensä syvälle juurtuneiden ennakkoluulojen ja stereotypioiden torjumiseen, lisää sosiaalista integraatiota ja poistaa sosiaalisia ja kielellisiä esteitä;

  Tarkistus    15

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 4 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä luottamusta, erityisesti edistämällä henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia, edistämällä kestävää demokratiaa ja tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä niiden roolia prosessien ja demokratiakehityksen uudistamisessa.

  c)  ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa, joita tuetaan Interreg-varoilla, a ja b alakohdan lisäksi: luomalla keskinäistä luottamusta, erityisesti edistämällä henkilötason yhteyksiin perustuvia toimia ja nuorten kokemuksia liikkuvuudesta, edistämällä kestävää demokratiaa ja tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä niiden roolia prosessien ja demokratiakehityksen uudistamisessa.

  Tarkistus    16

  Ehdotus asetukseksi

  14 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinnan, maahanmuuttajien suojelu mukaan luettuna, aloilla toteutettavilla toimilla.

  5.  Ulkoisissa rajatylittävissä ja osa-alueisiin 2 ja 3 kuuluvissa Interreg-ohjelmissa EAKR edistää ja unionin ulkoiset rahoitusvälineet edistävät soveltuvin osin myös turvallisempaa ja suojatumpaa Eurooppaa koskevaa erityistä ulkoista Interreg-tavoitetta erityisesti toimilla, jotka toteutetaan rajanylitysten hallinnan sekä liikkuvuuden ja muuttoliikkeen hallinnan aloilla, maahanmuuttajien suojelu, kulttuurienvälisen kanssakäymisen edistäminen ja kielellinen apu mukaan luettuna.

  Tarkistus    17

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – b alakohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i)  taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset erot;

  i)  taloudelliset, sosiaaliset, väestölliset ja alueelliset erot;

  Tarkistus    18

  Ehdotus asetukseksi

  17 artikla – 4 kohta – b alakohta – i a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  i a)  uudet kulttuuriin, koulutukseen ja kieliin liittyvät erityispiirteet ja esteet;

  Tarkistus    19

  Ehdotus asetukseksi

  18 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Komissio ottaa kutakin Interreg-ohjelmaa arvioidessaan huomioon ohjelman yleisen myönteisen vaikutuksen yhteiskuntaan ja paikallisyhteisöihin ja kiinnittää erityistä huomiota sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja osallistavuuteen sekä kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja keskinäiseen ymmärrykseen.

  Tarkistus    20

  Ehdotus asetukseksi

  21 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 22 artiklan b alakohdan mukaista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä voidaan toteuttaa Interreg-ohjelmissa edellyttäen, että asianomaiset paikalliset toimintaryhmät muodostuvat paikallisten yksityisten ja julkisten sosioekonomisten etujen edustajista eikä yksikään yksittäinen eturyhmä hallitse päätöksentekoa niissä, ja vähintään kahdesta osallistujamaasta, joista vähintään yksi on jäsenvaltio.

  Asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 22 artiklan b alakohdan mukaista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä voidaan toteuttaa Interreg-ohjelmissa edellyttäen, että asianomaiset paikalliset toimintaryhmät muodostuvat paikallisten yksityisten ja julkisten sosioekonomisten etujen edustajista kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan luettuina eikä yksikään yksittäinen eturyhmä hallitse päätöksentekoa niissä, ja vähintään kahdesta osallistujamaasta, joista vähintään yksi on jäsenvaltio. Paikallisten toimintaryhmien on edustettava kaikkia sosioekonomisia ja ikäryhmiä, mukaan lukien vähemmistöt, vammaiset henkilöt ja heikommassa asemassa olevat.

  Tarkistus    21

  Ehdotus asetukseksi

  26 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Interreg-ohjelmissa, joiden kokonaismäärärahat ovat alle 30 000 000 euroa, euroina ilmaistava tekniseen apuun tarvittava määrä ja sen vastaava prosenttiosuus, vahvistetaan komission päätöksessä, jolla kyseinen Interreg-ohjelma hyväksytään.

  4.  Interreg-ohjelmissa, joiden kokonaismäärärahat ovat alle 30 000 000 euroa, tekniseen apuun tarvittava määrä on ilmaistava euroina ja sen vastaava prosenttiosuus on vahvistettava komission päätöksessä, jolla kyseinen Interreg-ohjelma hyväksytään.

  Tarkistus    22

  Ehdotus asetukseksi

  34 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6.  Hallintoviranomaisen on toimitettava arviointisuunnitelma seurantakomitealle viimeistään vuoden kuluttua Interreg-ohjelman hyväksymisestä.

  6.  Hallintoviranomaisen on toimitettava arviointisuunnitelma seurantakomitealle viimeistään 12 kuukauden kuluttua Interreg-ohjelman hyväksymispäivästä.

  Tarkistus    23

  Ehdotus asetukseksi

  35 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Hallintoviranomaisen on varmistettava kuuden kuukauden kuluessa Interreg-ohjelman hyväksymisestä, että käytettävissä on verkkosivusto, jolla on tiedot kunkin sen vastuulla olevan Interreg-ohjelman tavoitteista, toiminnoista, rahoitusmahdollisuuksista ja saavutuksista.

  2.  Hallintoviranomaisen on varmistettava kuuden kuukauden kuluessa Interreg-ohjelman hyväksymisestä, että käytettävissä on verkkosivusto, jolla on tiedot kustakin sen vastuulla olevasta Interreg-ohjelmasta. Verkkosivustolla esitettävien tietojen on katettava ohjelman tavoitteet, toiminnot, rahoitusmahdollisuudet ja saavutukset.

  Tarkistus    24

  Ehdotus asetukseksi

  56 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1.  Jos toimen toteutus edellyttää tuensaajalta palvelu- tai tavarahankintoja tai urakoita koskevien sopimusten tekemistä, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

  1.  Jos toimen toteutus edellyttää tuensaajalta palveluhankintoja tai tavaroiden toimitusta tai urakoita koskevien sopimusten tekemistä tai molempia, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

  Tarkistus    25

  Ehdotus asetukseksi

  56 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  jos tuensaaja on julkisiin hankintamenettelyihin sovellettavassa unionin lainsäädännössä tarkoitettu hankintaviranomainen tai hankintayksikkö, sen on sovellettava kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka on annettu unionin lainsäädännön yhteydessä;

  a)  jos tuensaaja on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU1 a tarkoitettu hankintaviranomainen, sen on sovellettava kansallisia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka on annettu unionin lainsäädännön yhteydessä;

   

  __________________

   

  1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CULT

  11.6.2018

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Marlene Mizzi

  3.7.2018

  Valiokuntakäsittely

  3.9.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  10.10.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  23

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Martina Michels

  PPE

  Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

  Verts/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  1

  -

  ENF

  Dominique Bilde

  3

  0

  ECR

  Rupert Matthews, Morten Messerschmidt

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset

  Viiteasiakirjat

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  30.5.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  11.6.2018

  DEVE

  11.6.2018

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  5.7.2018

   

  EMPL

  11.6.2018

  ENVI

  11.6.2018

  ITRE

  11.6.2018

  TRAN

  11.6.2018

   

  PECH

  5.7.2018

  CULT

  11.6.2018

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  BUDG

  28.6.2018

  EMPL

  14.6.2018

  ENVI

  21.6.2018

  ITRE

  19.6.2018

   

  TRAN

  20.6.2018

  PECH

  11.7.2018

   

   

  Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  DEVE

  5.7.2018

  AFET

  5.7.2018

   

   

  Esittelijät

         Nimitetty (pvä)

  Pascal Arimont

  20.6.2018

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  20.6.2018

  3.9.2018

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  3.12.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Daniel Buda, Raffaele Fitto, John Howarth, Tonino Picula, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Davor Škrlec

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Georgios Kyrtsos

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  18.12.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  23

  +

  ALDE

  Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

  EFDD

  Rosa D'Amato

  PPE

  Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Maurice Ponga

  S&D

  Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues

  VERTS/ALE

  Bronis Ropė, Davor Škrlec

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö