RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  17.12.2018 - (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) - ***I

  Comisia pentru dezvoltare regională
  Raportor: Pascal Arimont
  Raportori pentru aviz (*):
  Fabio Massimo Castaldo, Comisia pentru afaceri externe
  Eleni Theocharous, Comisia pentru dezvoltare
  (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


  Procedură : 2018/0199(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0374),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 178, articolul 209 alineatul (1), articolul 212 alineatul (2) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0229/2018),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ..., [1],

  –  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... , [2],

  –  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0470/2018),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  invită Comisia să sesizeze din nou Parlamentul dacă înlocuiește, modifică substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sa;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și la reducerea regresului regiunilor defavorizate, trebuind să se acorde o atenție specială anumitor categorii de regiuni, printre care regiunile transfrontaliere sunt enumerate în mod explicit.

  (1)  Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și la reducerea regresului regiunilor defavorizate, zonele rurale, zonele afectate de tranziția industrială, zonele cu densitate scăzută a populației, insulele și regiunile montane.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Regulamentul (UE) [noul RDC] al Parlamentului European și al Consiliului21 stabilește dispoziții comune privind FEDR și anumite alte fonduri, iar Regulamentul (UE) [noul FEDR] al Parlamentului European și al Consiliului22 stabilește dispoziții referitoare la obiectivele specifice și la sfera sprijinului de la FEDR. Se dovedește deci necesară adoptarea unor dispoziții specifice legate de obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), care să permită unuia sau mai multor state membre să coopereze la nivel transfrontalier în ceea ce privește programarea eficace, inclusiv dispozițiile privind asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară.

  (2)  Regulamentul (UE) [noul RDC] al Parlamentului European și al Consiliului21 stabilește dispoziții comune privind FEDR și anumite alte fonduri, iar Regulamentul (UE) [noul FEDR] al Parlamentului European și al Consiliului22 stabilește dispoziții referitoare la obiectivele specifice și la sfera sprijinului de la FEDR. Se dovedește deci necesară adoptarea unor dispoziții specifice legate de obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), care să permită unuia sau mai multor state membre și regiunilor lor să coopereze la nivel transfrontalier în ceea ce privește programarea eficace, inclusiv dispozițiile privind asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară.

  _________________

  _________________

  21 [Trimitere]

  21 [Trimitere]

  22 [Trimitere]

  22 [Trimitere]

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  În scopul susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea maritimă, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

  (3)  În scopul susținerii dezvoltării colaborative și armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri și reducerea decalajelor existente, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea maritimă, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). În acest proces, ar trebui să se ia în considerare principiul guvernării pe mai multe niveluri și al parteneriatului, iar abordările bazate pe realitatea specifică a zonei ar trebui întărit.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a)  diferitele componente ale Interreg ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa cum sunt descrise în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată în septembrie 2015.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme identificate în comun în regiunile de frontieră și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”23 („comunicarea privind regiunile de frontieră”). În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să fie limitată la cooperarea la frontierele terestre, iar cooperarea transfrontalieră privind frontierele maritime ar trebui să fie integrată în componenta transnațională.

  (4)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme identificate în comun în regiunile de frontieră și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”23 („comunicarea privind regiunile de frontieră”). În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să includă cooperarea atât la frontierele terestre, cât și la frontierele maritime, fără a aduce atingere noii componente pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice.

  __________________

  __________________

  23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui, de asemenea, să implice cooperarea între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări sau alte teritorii din afara Uniunii. Aducerea cooperării transfrontaliere interne și externe în sfera prezentului regulament ar trebui să determine simplificarea și eficientizarea dispozițiilor aplicabile pentru autoritățile responsabile de program din statele membre și pentru autoritățile partenere și beneficiarii din afara Uniunii, comparativ cu perioada de programare 2014-2020.

  (5)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui, de asemenea, să implice cooperarea între unul sau mai multe state membre sau regiunile lor și una sau mai multe țări, regiuni sau alte teritorii din afara Uniunii. Aducerea cooperării transfrontaliere interne și externe în sfera prezentului regulament ar trebui să determine simplificarea și eficientizarea dispozițiilor aplicabile pentru autoritățile responsabile de program din statele membre și pentru autoritățile partenere și beneficiarii din afara Uniunii, comparativ cu perioada de programare 2014-2020.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Componenta de cooperare transnațională și de cooperare maritimă ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea cooperării prin intermediul unor acțiuni care să conducă la dezvoltarea teritorială integrată legată de prioritățile politicii de coeziune a Uniunii și ar trebui să includă și cooperarea maritimă transfrontalieră. Cooperarea transnațională ar trebui să acopere teritorii mai vaste ale Uniunii continentale, iar cooperarea maritimă ar trebui să acopere teritorii din bazinele maritime și să integreze cooperarea transfrontalieră privind frontierele maritime în perioada de programare 2014-2020. Ar trebui să se acorde un maximum de flexibilitate pentru a se continua implementarea cooperării transfrontaliere maritime anterioare într-un cadru de cooperare maritimă mai amplu, în special prin definirea teritoriului vizat, a obiectivelor specifice pentru o astfel de cooperare, a cerințele pentru parteneriatele de proiect și crearea de subprograme și de comitete de coordonare specifice.

  (6)  Componenta de cooperare transnațională și de cooperare maritimă ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea cooperării prin intermediul unor acțiuni care să conducă la dezvoltarea teritorială integrată legată de prioritățile politicii de coeziune a Uniunii, cu respectarea deplină a subsidiarității. Cooperarea transnațională ar trebui să acopere teritorii transnaționale mai vaste și, după caz, teritorii din bazinele maritime care prin extinderea lor geografică le depășesc pe cele din programele transfrontaliere.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  Pe baza experienței de cooperare transfrontalieră și transnațională în perioada de programare 2014-2020 în regiunile ultraperiferice, când o combinație a ambelor componente într-un singur program pentru fiecare domeniu de cooperare nu a adus suficiente simplificări autorităților și beneficiarilor programului, ar trebui instituită o componentă specifică regiunilor ultraperiferice pentru a permite acestora să coopereze cu țările și teritoriile învecinate într-un mod cât mai simplu și eficace.

  (7)  Pe baza experienței de cooperare transfrontalieră și transnațională în perioada de programare 2014-2020 în regiunile ultraperiferice, când o combinație a ambelor componente într-un singur program pentru fiecare domeniu de cooperare nu a adus suficiente simplificări autorităților și beneficiarilor programului, ar trebui instituită o componentă suplimentară specifică regiunilor ultraperiferice pentru a permite acestora să coopereze cu țările terțe, cu țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sau cu organizațiile de integrarea și cooperare regională într-un mod cât mai simplu și eficace în raport cu elementele lor specifice.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Pe baza experienței cu programele de cooperare interregională în cadrul Interreg și lipsa unei astfel de cooperări în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în perioada de programare 2014-2020, componenta de cooperare interregională ar trebui să pună și mai mult accent pe creșterea eficienței politicii de coeziune. Prin urmare, această componentă ar trebui limitată la două programe, unul care să faciliteze orice tip de experiență, abordări inovatoare și consolidare a capacităților pentru programele din cadrul ambelor obiective și promovarea grupărilor europene de cooperare teritorială („GECT”) înființate sau care urmează să fie înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24 și unul care să îmbunătățească analiza tendințelor de dezvoltare. Cooperarea pe bază de proiect în întreaga Uniune ar trebui să fie integrată în noua componentă a investițiilor interregionale pentru inovare și strâns legată de punerea în aplicare a Comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”25, în special pentru sprijinirea platformelor tematice de specializare inteligentă, în special în domenii cum ar fi energia, modernizarea industrială sau sectorul agroalimentar. În cele din urmă, o dezvoltare teritorială integrată, axată pe zonele urbane funcționale sau pe zonele urbane, ar trebui să fie concentrată în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și într-un instrument însoțitor, „Inițiativa urbană europeană”. Cele două programe aferente componentei de cooperare interregională ar trebui să vizeze întreaga Uniune și ar trebui, de asemenea, să fie deschise participării țărilor terțe.

  (8)  Pe baza experienței pozitive cu programele de cooperare interregională în cadrul Interreg, pe de o parte, și pe lipsa unei astfel de cooperări în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în perioada de programare 2014-2020, pe de altă parte, cooperarea interregională prin schimburi de experiență, dezvoltarea de capacități pentru programe în ambele obiective (Cooperare teritorială europeană și Investiții pentru creștere și locuri de muncă) între orașe și regiuni reprezintă o componentă importantă în vederea găsirii unor soluții comune în domeniul politicii de coeziune și construirii de parteneriate durabile. Prin urmare, programele existente și, în special, promovarea cooperării bazate pe proiect ar trebui continuate, inclusiv promovarea grupărilor europene de cooperare teritorială („GECT”), dar și strategiile macroregionale.

  __________________

   

  24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

   

  25 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” - COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

   

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 8 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (8a)  Noua inițiativă privind investițiile în inovare interregională ar trebui să se bazeze pe specializare inteligentă și să fie folosită pentru a sprijini platformele tematice de specializare inteligentă pe domenii precum energia, modernizarea industrială, economia circulară, inovarea socială, mediul sau sectorul agroalimentar și pentru a ajuta pe cei implicați în strategiile de specializare inteligentă să se reunească, pentru a intensifica inovarea și pentru a aduce pe piața europeană produse, procese și ecosisteme inovatoare. Sunt dovezi că eșecul sistemic continuă să persiste în etapa de validare și demonstrație a noilor tehnologii (de ex.: tehnologiile generice esențiale), în special când inovarea este rezultatul integrării specializărilor regionale complementare care creează lanțuri de valoare inovatoare. Acest eșec este critic, în special în etapa dintre acțiunilor pilot și integrarea deplină pe piață. În unele zone tehnologice și industriale strategice, IMM-urile nu se pot baza în prezent pe o infrastructură paneuropeană conectată excelentă și deschisă pentru demonstrații. Programele aferente inițiativei de cooperare interregională ar trebui să acopere întreaga Uniune și ar trebui să fie deschise și participării TTPM, a țărilor terțe, a regiunilor lor și a organizațiilor de integrarea și cooperare regională, în special a celor învecinate cu regiunile ultraperiferice. Ar trebui încurajate sinergiile dintre investițiile interregionale pentru inovare și alte programe relevante ale UE, cum ar fi cele din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene, al Orizont 2020, al pieței digitale Europe și al programului privind piața unică, întrucât acestea vor amplifica impactul investițiilor și vor oferi o mai bună valoare pentru cetățeni.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Ar trebui stabilite criterii obiective de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului26.

  (9)  Ar trebui stabilite criterii obiective comune de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului26.

  __________________

  __________________

  26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

  26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)  Este necesar să se sprijine în continuare sau, după caz, să se stabilească o cooperare pe toate dimensiunile cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece o astfel de cooperare este un instrument important de politică de dezvoltare regională și ar trebui să fie în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor țări terțe. În acest scop, FEDR și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, IPA27, IVDCI28 și PTTPM29, ar trebui să sprijine programele de cooperare transfrontalieră, cooperare transnațională și cooperare maritimă, cooperare a regiunilor ultraperiferice și cooperare interregională. Sprijinul din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii ar trebui să se bazeze pe reciprocitate și proporționalitate. Cu toate acestea, în cazul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sprijinul din partea FEDR ar trebui completat cu minimum sumele echivalente din cadrul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sub rezerva unei sume maxime stabilite în actul legislativ în cauză, adică, până la 3 % din anvelopa financiară din cadrul IPA III și până la 4 % din anvelopa financiară a programului de vecinătate geografică în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (a) din IVDCI.

  (10)  Este necesar să se sprijine în continuare sau, după caz, să se stabilească o cooperare pe toate dimensiunile cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece o astfel de cooperare este un instrument important de politică de dezvoltare regională și ar trebui să fie în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor țări terțe. În acest scop, FEDR și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, IPA27, IVDCI28 și PTTPM29, ar trebui să sprijine programele de cooperare transfrontalieră, cooperare transnațională, cooperare a regiunilor ultraperiferice și cooperare interregională. Sprijinul din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii ar trebui să se bazeze pe reciprocitate și proporționalitate. Cu toate acestea, în cazul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sprijinul din partea FEDR ar trebui completat cu minimum sumele echivalente din cadrul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sub rezerva unei sume maxime stabilite în actul legislativ în cauză.

  __________________

  __________________

  27 Regulamentul (UE) XXX de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L xx, p. y).

  27 Regulamentul (UE) XXX de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L xx, p. y).

  28 Regulamentul (UE) XXX de instituire a Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (JO L xx, p. y).

  28 Regulamentul (UE) XXX de instituire a Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (JO L xx, p. y).

  29 Decizia (UE) XXX a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (JO L xx, p. y).

  29 Decizia (UE) XXX a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (JO L xx, p. y).

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 10 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10a)  Ar trebui să se acorde o atenție specială regiunilor care devin noi frontiere externe ale Uniunii, pentru a asigura continuitatea adecvată a programelor de cooperare în curs de desfășurare.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Asistența IPA III ar trebui să se axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității de gen, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA ar trebui să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, de asigurarea accesului la protecție internațională, de schimbul de informații relevante, de intensificarea controalelor la frontieră și de continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației clandestine și a introducerii ilegale de migranți.

  (11)  Asistența IPA III ar trebui să se axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității de gen, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării, precum și a dezvoltării regionale și locale. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA ar trebui să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, de asigurarea accesului la protecție internațională, de schimbul de informații relevante, de intensificarea controalelor la frontieră și de continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației clandestine și a introducerii ilegale de migranți.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 12 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (12a)  Dezvoltarea sinergiilor cu acțiunea externă și cu programele de dezvoltare ale Uniunii ar trebui să contribuie, de asemenea, la asigurarea unui impact maxim, îndeplinind totodată principiul coerenței politicilor de dezvoltare, așa cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Realizarea coerenței între toate politicile UE este esențială pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Ținând cont de situația specială a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, este necesar să se adopte măsuri privind condițiile în care aceste regiuni pot avea acces la fondurile structurale. Prin urmare, anumite dispoziții din prezentul regulament ar trebui să fie adaptate la particularitățile regiunilor ultraperiferice, pentru a simplifica și a încuraja cooperarea cu vecinii lor, ținând seama de Comunicarea Comisiei „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene”31.

  (14)  Ținând cont de situația specială a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, este necesar să se adopte măsuri privind îmbunătățirea condițiilor în care aceste regiuni pot avea acces la fondurile structurale. Prin urmare, anumite dispoziții din prezentul regulament ar trebui să fie adaptate la particularitățile regiunilor ultraperiferice, pentru a simplifica și a încuraja cooperarea acestora cu țări terțe și TTPM, ținând seama de Comunicarea Comisiei „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene”31.

  _________________

  _________________

  31 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, - COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

  31 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, - COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a)  Prezentul regulament stabilește posibilitatea participării țărilor și a teritoriilor de peste mări (TTPM) la programele Interreg. Pentru a se facilita accesul TTPM și participarea lor efectivă, ar trebui să se țină seama de elementele specifice acestora și de dificultățile cu care se confruntă.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  Este necesar să se stabilească resursele alocate fiecăreia dintre diferitele componente ale programului Interreg, inclusiv cota care revine fiecărui stat membru din sumele globale aferente cooperării transfrontaliere, cooperării transnaționale și cooperării maritime, cooperării cu regiunile ultraperiferice și cooperării interregionale, și potențialul de care dispun statele membre în ceea ce privește flexibilitatea între aceste componente. În comparație cu perioada de programare 2014-2020, cota pentru cooperarea transfrontalieră ar trebui redusă, iar cota pentru cooperarea transnațională și cooperarea maritimă ar trebui mărită datorită integrării cooperării maritime, fiind necesară crearea unei noi componente pentru cooperarea cu regiunile ultraperiferice.

  (15)  Este necesar să se stabilească resursele alocate fiecăreia dintre diferitele componente ale programului Interreg, inclusiv cota care revine fiecărui stat membru din sumele globale aferente cooperării transfrontaliere, cooperării transnaționale, cooperării cu regiunile ultraperiferice și cooperării interregionale, și potențialul de care dispun statele membre în ceea ce privește flexibilitatea între aceste componente. Având în vedere globalizarea, cooperarea menită să stimuleze investițiile în mai multe locuri de muncă și în creștere economică, precum și investițiile comune cu alte regiuni ar trebui, însă, să fie hotărâte și în funcție de caracteristicile și ambițiile comune ale regiunilor, și nu neapărat de frontiere; prin urmare ar trebui să fie puse la dispoziție fonduri suplimentare suficiente pentru noua inițiativă privind investițiile interregionale pentru inovare, pentru a răspunde la condițiile pieței globale.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  În contextul circumstanțelor unice și specifice din insula Irlanda și cu scopul de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul Acordului din Vinerea Mare, un nou program transfrontalier „PEACE PLUS” ar trebui să continue și să dezvolte activitățile din programele anterioare dintre comitatele de graniță din Irlanda și Irlanda de Nord. Ținând seama de importanța practică a acestuia, este necesar să se asigure că, atunci când programul acționează în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDR ar trebui să contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale, economice și regionale în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. Având în vedere caracterul specific al programului, acesta ar trebui să fie gestionat în mod integrat, contribuția Regatului Unit urmând a fi integrată în program ca venituri alocate externe. În plus, anumite norme privind selecționarea operațiunilor din cadrul prezentului regulament nu ar trebui să se aplice acestui program în ceea ce privește operațiunile în sprijinul păcii și reconcilierii.

  (18)  În contextul circumstanțelor unice și specifice din insula Irlanda și cu scopul de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul Acordului din Vinerea Mare, un nou program transfrontalier „PEACE PLUS” trebuie să continue și să dezvolte activitățile din programele anterioare dintre comitatele de graniță din Irlanda și Irlanda de Nord. Ținând seama de importanța practică a acestuia, este necesar să se asigure că, atunci când programul acționează în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDR ar trebui să contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității și cooperării sociale, economice și regionale în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. Având în vedere caracterul specific al programului, acesta ar trebui să fie gestionat în mod integrat, contribuția Regatului Unit urmând a fi integrată în program ca venituri alocate externe. În plus, anumite norme privind selecționarea operațiunilor din cadrul prezentului regulament nu ar trebui să se aplice acestui program în ceea ce privește operațiunile în sprijinul păcii și reconcilierii.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20)  Cea mai mare parte a sprijinului din partea Uniunii ar trebui să se concentreze pe un număr restrâns de obiective de politică, în vederea optimizării impactului Interreg.

  (20)  Cea mai mare parte a sprijinului din partea Uniunii ar trebui să se concentreze pe un număr restrâns de obiective de politică, în vederea optimizării impactului Interreg. Sinergiile și complementaritățile dintre componentele INTERREG ar trebui să fie consolidate.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21)  Dispozițiile privind elaborarea, aprobarea și modificarea programelor Interreg, precum și privind dezvoltarea teritorială, selecționarea operațiunilor, monitorizarea și evaluarea, autoritățile responsabile de program, auditul operațiunilor, transparența și comunicarea ar trebui să fie adaptate la particularitățile programelor Interreg, față de dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) [RDC nou].

  (21)  Dispozițiile privind elaborarea, aprobarea și modificarea programelor Interreg, precum și privind dezvoltarea teritorială, selecționarea operațiunilor, monitorizarea și evaluarea, autoritățile responsabile de program, auditul operațiunilor, transparența și comunicarea ar trebui să fie adaptate la particularitățile programelor Interreg, față de dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) [RDC nou]. Aceste dispoziții specifice trebuie să rămână simple și clare, pentru a evita suprareglementarea și poverile administrative suplimentare asupra statelor membre și asupra beneficiarilor.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22)  Ar trebui menținute dispozițiile privind criteriile pentru operațiunile care urmează a fi considerate realmente comune și cooperative, privind parteneriatul în cadrul unei operațiuni Interreg și privind obligațiile partenerului principal, astfel cum s-au stabilit în perioada de programare 2014-2020. Partenerii Interreg ar trebui să coopereze pe toate cele patru dimensiuni (dezvoltare, implementare, personal și finanțare) și, în cazul cooperării cu regiunile ultraperiferice, pe trei din cele patru dimensiuni, deoarece ar fi mai simplu să se combine sprijinul de la FEDR și instrumentele de finanțare externă din partea Uniunii atât la nivelul programelor, cât și la cel al operațiunilor.

  (22)  Ar trebui menținute dispozițiile privind criteriile pentru operațiunile care urmează a fi considerate realmente comune și cooperative, privind parteneriatul în cadrul unei operațiuni Interreg și privind obligațiile partenerului principal, astfel cum s-au stabilit în perioada de programare 2014-2020. Partenerii Interreg ar trebui să coopereze pentru dezvoltare și implementare, dar și pentru alocarea de personal sau finanțare, sau pentru ambele, iar în cazul cooperării cu regiunile ultraperiferice, pe trei din cele patru dimensiuni, deoarece ar fi mai simplu să se combine sprijinul de la FEDR și instrumentele de finanțare externă din partea Uniunii atât la nivelul programelor, cât și la cel al operațiunilor.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Considerentul 22 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (22a)  Proiectele de tip interpersonal și la scară mică din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră sunt un instrument important și de succes pentru a elimina obstacolelor frontaliere și transfrontaliere, promovarea contactelor între persoane la nivel local și, astfel, pentru apropierea regiunilor de frontieră și a cetățenilor acestora. Proiectele interpersonale (P2P) și proiectele la scară mică se desfășoară într-o gamă largă de domenii, precum cultura, sportul, turismul, educația și formarea profesională, economia, știința, protecția mediului și ecologia, sănătatea, transportul și infrastructura de mici dimensiuni, cooperarea administrativă, activitățile de promovare. După cum s-a arătat și în avizul Comitetului Regiunilor intitulat „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”32, proiectele de tip interpersonal și la scară mică au o valoare adăugată europeană mare și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivului general al programelor de cooperare transfrontalieră.

   

  __________________

  32 Avizul Comitetului European al Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”, 12 iulie 2017 (JO C 342, 12.10.2017, p. 38).

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23)  Este necesar să se clarifice normele care reglementează fondurile pentru proiecte mici care au fost implementate de la începutul Interreg, dar care nu au fost niciodată reglementate prin dispoziții specifice. Astfel cum s-a stabilit și în Avizul Comitetului Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”32, astfel de fonduri pentru proiectele mici joacă un rol important în consolidarea încrederii între cetățeni și instituții, furnizează valoare adăugată europeană mare și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivului general al programelor de cooperare transfrontalieră prin eliminarea obstacolelor frontaliere și prin integrarea zonelor de frontieră și a localnicilor. Pentru a simplifica gestiunea finanțării micilor proiecte de către destinatarii finali, care de multe ori nu știu să solicite fonduri de la Uniune, utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a sumelor forfetare ar trebui să devină obligatorie sub un anumit prag.

  (23)  De la începutul Interreg, proiectele de tip interpersonal și la scară mică sunt sprijinite în special prin fonduri pentru proiecte mici sau instrumente similare, dar care nu au fost niciodată reglementate prin dispoziții specifice, fiind, prin urmare, necesar să se clarifice normele care reglementează fondurile pentru proiecte mici. Pentru a menține valoarea adăugată și beneficiile proiectelor de tip interpersonal și la scară mică, dar și din perspectiva dezvoltării locale și regionale, și pentru a simplifica gestiunea finanțării micilor proiecte de către destinatarii finali, care adeseori nu știu să solicite fonduri de la Uniune, utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a sumelor forfetare ar trebui să devină obligatorie sub un anumit prag.

  __________________

   

  32 Avizul Comitetului European al Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”, 12 iulie 2017 (JO C 342, 12.10.2017, p. 38).

   

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24)  Din cauza implicării mai multor state membre și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică. Pentru a compensa aceste costuri administrative mai ridicate, statele membre ar trebui încurajate să reducă sarcinile administrative legate de implementarea proiectelor comune ori de câte ori este posibil. În plus, programele Interreg cu sprijin limitat de la Uniune sau programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să beneficieze de o anumită sumă minimă destinată asistenței tehnice, pentru a avea o finanțare suficientă care să asigure eficacitatea activităților de asistență tehnică.

  (24)  Din cauza implicării mai multor state membre și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, printre altele cu privire la punctele de contact regionale (denumite și antene), care sunt puncte de contact importante pentru cei care propun sau implementează proiecte, și deci funcționează ca o linie directă către secretariatele comune și autoritățile relevante, dar în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică. Pentru a compensa aceste costuri administrative mai ridicate, statele membre ar trebui încurajate să reducă sarcinile administrative legate de implementarea proiectelor comune ori de câte ori este posibil. În plus, programele Interreg cu sprijin limitat de la Uniune sau programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să beneficieze de o anumită sumă minimă destinată asistenței tehnice, pentru a avea o finanțare suficientă care să asigure eficacitatea activităților de asistență tehnică.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Considerentul 25 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (25a)  În contextul reducerii poverilor administrative, Comisia, statele membre și regiunile ar trebui să coopereze îndeaproape pentru a putea utiliza normele adecvate și îmbunătățite, pentru managementul și sistemul de control al programului Interreg, prevăzute la articolul 77 din Regulamentul (UE) .../... [RDC nou].

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Considerentul 27

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (27)  Statele membre ar trebui să fie încurajateatribuie funcțiile autorității de management unei GECT sau să alcătuiască o grupare, întocmai altor organisme juridice transfrontaliere, responsabilă de gestionarea unui subprogram, a unei investiții teritoriale integrate sau unuia sau mai multor fonduri pentru proiecte mici, oriacționeze în calitate de partener unic.

  (27)  Statele membre ar trebui, când este cazul,delege funcțiile autorității de management unei GECT noi ori uneia deja existente sau să alcătuiască o grupare, întocmai altor organisme juridice transfrontaliere, responsabilă de gestionarea unui subprogram sau a unei investiții teritoriale integrate, ori să acționeze în calitate de partener unic. Statele membre ar trebui să permită autorităților regionale și locale și altor organisme publice din diferite state membre să înființeze astfel de grupări de cooperare cu personalitate juridică și implică autoritățile locale și regionale în funcționarea acestora.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28)  Pentru a continua lanțul de plată stabilit pentru perioada de programare 2014-2020, și anume dinspre Comisie către partenerul principal prin intermediul autorității de certificare, respectivul lanț de plată ar trebui continuat la funcția de contabilitate. Sprijinul din partea Uniunii ar urma să fie acordat partenerului principal, cu excepția cazului în care acest lucru ar duce la o dublare a taxelor pentru conversia în euro și reconversia în altă monedă sau viceversa, între partenerul principal și ceilalți parteneri.

  (28)  Pentru a continua lanțul de plată stabilit pentru perioada de programare 2014-2020, și anume dinspre Comisie către partenerul principal prin intermediul autorității de certificare, respectivul lanț de plată ar trebui continuat la funcția de contabilitate. Sprijinul din partea Uniunii ar urma să fie acordat partenerului principal, cu excepția cazului în care acest lucru ar duce la o dublare a taxelor pentru conversia în euro și reconversia în altă monedă sau viceversa, între partenerul principal și ceilalți parteneri. Dacă nu se specifică altfel, partenerul principal ar trebui să garanteze că ceilalți parteneri primesc suma totală integrală a contribuției din fondul respectiv al Uniunii în termenul convenit între toți partenerii și urmând aceeași procedură aplicată pentru partenerul principal.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29)  În temeiul articolului [63 alineatul (9)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], normele specifice sectoriale țin seama de nevoile programelor de cooperare teritorială europeană (Interreg), în special în ceea ce privește funcția de audit. Dispozițiile privind opinia de audit anuală, raportul anual de control și auditurile operațiunilor ar trebui deci simplificate și adaptate la aceste programe în care se implică mai mult de un stat membru.

  (29)  În temeiul articolului [63 alineatul (9)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], normele specifice sectoriale țin seama de nevoile programelor de cooperare teritorială europeană (Interreg), în special în ceea ce privește funcția de audit. Dispozițiile privind opinia de audit anuală, raportul anual de control și auditurile operațiunilor ar trebui deci simplificate și adaptate la aceste programe în care se implică mai mult de un stat membru.

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30)  Ar trebui stabilit un lanț clar al răspunderii financiare pentru recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor, plecând de la partenerii unici sau de alt fel, trecând prin partenerul principal și autoritatea de management și ajungând la Comisie. Ar trebui să se prevadă dispoziții cu privire la răspunderea statelor membre, a țărilor terțe, a țărilor partenere sau a țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) în cazurile în care nu se pot recupera sumele respective de la partenerul unic, de alt fel sau principal, ceea ce înseamnă că statul membru restituie autorității de management sumele nerecuperate. În consecință, în cadrul programelor Interreg nu poate fi vorba despre sume nerecuperabile la nivelul beneficiarilor. Este totuși necesar să se clarifice normele aplicabile atunci când un stat membru, o țară terță, o țară parteneră sau o TTPM nu restituie autorității de management sumele nerecuperate. Ar trebui clarificate și obligațiile partenerului principal în ceea ce privește recuperarea. În special, autoritatea de management nu ar trebui să fie autorizată să oblige partenerul principal să inițieze o procedură judiciară într-o altă țară.

  (30)  Ar trebui stabilit un lanț clar al răspunderii financiare pentru recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor, plecând de la partenerii unici sau de alt fel, trecând prin partenerul principal și autoritatea de management și ajungând la Comisie. Ar trebui să se prevadă dispoziții cu privire la răspunderea statelor membre, a țărilor terțe, a țărilor partenere sau a țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) în cazurile în care nu se pot recupera sumele respective de la partenerul unic, de alt fel sau principal, ceea ce înseamnă că statul membru restituie autorității de management sumele nerecuperate. În consecință, în cadrul programelor Interreg nu poate fi vorba despre sume nerecuperabile la nivelul beneficiarilor. Este, totuși, necesar să se clarifice normele aplicabile atunci când un stat membru, o țară terță, o țară parteneră sau o TTPM nu restituie autorității de management sumele nerecuperate. Ar trebui clarificate și obligațiile partenerului principal în ceea ce privește recuperarea. În plus, procedurile legate de recuperări ar trebui să fie stabilite și convenite de către comitetul de monitorizare. Cu toate acestea, autoritatea de management nu ar trebui să fie autorizată să oblige partenerul principal să inițieze o procedură judiciară într-o altă țară.

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Considerentul 30 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (30a)  Este adecvat să se încurajeze disciplina financiară. În același timp, aranjamentele pentru dezangajarea de angajamentele bugetare ar trebui să ia în considerare complexitatea programelor Interreg și a punerii în aplicare a acestora.

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Considerentul 32

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (32)  Deși programele Interreg cu participarea unor țări terțe, țări partenere sau TTPM ar trebui implementate în cadrul gestionării partajate, cooperarea cu regiunile ultraperiferice nu poate fi implementată în cadrul gestiunii indirecte. Ar trebui stabilite norme specifice referitoare la modul de implementare a acestor programe, în ansamblu sau parțial în cadrul gestionării indirecte.

  (32)  Deși programele Interreg cu participarea unor țări terțe, țări partenere sau TTPM ar trebui implementate în cadrul gestionării partajate, cooperarea cu regiunile ultraperiferice nu poate fi implementată în cadrul gestiunii indirecte. Ar trebui stabilite norme specifice despre modul de implementare a acestor programe, în ansamblu sau parțial în cadrul gestionării indirecte.

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Considerentul 35

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (35)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru adoptarea sau modificarea programelor Interreg, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Cu toate acestea, programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să respecte, după caz, procedurile comitetului instituit în temeiul Regulamentului (UE) [IPA III] și [IVDCI] în ceea ce privește prima decizie de aprobare a programelor respective.

  (35)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru adoptarea sau modificarea programelor Interreg, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Cu toate acestea, după caz, programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să respecte procedurile comitetului instituit în temeiul Regulamentului (UE) [IPA III] și [IVDCI] în ceea ce privește prima decizie de aprobare a programelor respective.

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Considerentul 36 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (36a)  Promovarea cooperării teritoriale europene constituie o prioritate importantă a politicii de coeziune a UE. Sprijinul acordat IMM-urilor pentru costurile suportate în cadrul proiectelor ETC este scutită deja de obligația de notificare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651 / 20141a (Regulamentul general de exceptare pe categorii (RGECA). Dispoziții speciale legate de ajutoarele regionale pentru investițiile întreprinderilor de toate dimensiunile sunt incluse, de asemenea, în Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-20202a și în secțiunea privind ajutoarele regionale din RGECA. În contextul experienței dobândite, ajutoarele pentru proiectele de cooperare teritorială europeană ar trebui să aibă doar un impact limitat asupra concurenței și a schimburilor comerciale dintre statele membre și, prin urmare, Comisia ar trebui să fie în măsură să declare că un astfel de ajutor este compatibil cu piața internă și că finanțarea acordată în sprijinul proiectelor de cooperare teritorială europeană poate beneficia de exceptare pe categorii.

   

  _____________________

   

  1a Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

  2a Orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 (JO C 209, 23.7.2013, p. 1).

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Prezentul regulament stabilește norme pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), urmărind să faciliteze cooperarea între statele membre în interiorul Uniunii, precum și între statele membre și țările terțe învecinate, țările partenere, alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări („TTPM”).

  1.  Prezentul regulament stabilește norme pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), urmărind să faciliteze cooperarea între statele membre și regiunile lor în interiorul Uniunii, precum și între statele membre, regiunile lor și țările terțe, țările partenere, alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări („TTPM”) sau organizații de integrare și cooperarea regională, respectiv grupuri de țări terțe care fac parte dintr-o organizație regională.

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  „organism juridic transfrontalier” înseamnă o entitate juridică înființată în temeiul legislației uneia dintre țările participante la un program Interreg, cu condiția să fie instituită de autoritățile teritoriale sau de alte organisme din cel puțin două țări participante.

  (4)  „organism juridic transfrontalier” înseamnă o entitate juridică, inclusiv o euroregiune, înființată în temeiul legislației uneia dintre țările participante la un program Interreg, cu condiția să fie instituită de autoritățile teritoriale sau de alte organisme din cel puțin două țări participante.

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a)  „organizație de integrare și cooperare regională” înseamnă un grup de state membre sau de regiuni din aceeași zonă geografică care au ca obiectiv o cooperare mai strânsă în domenii de interes comun;

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Articolul 3– paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova dezvoltarea regională integrată (componenta 1)

  (1)  cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova dezvoltarea regională integrată și armonioasă (componenta 1):

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  cooperarea transfrontalieră internă dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre a două sau mai multe state membre sau dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre ale cel puțin unui stat membru și una sau mai multe țări terțe enumerate la articolul 4 alineatul (3); sau

  (a)  cooperarea transfrontalieră internă dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre sau maritime a două sau mai multe state membre sau dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre sau maritime ale cel puțin unui stat membru și ale uneia sau mai multor țări terțe enumerate la articolul 4 alineatul (3); sau

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Articolul 3– paragraful 1 – punctul 1 – litera b – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  cooperarea transfrontalieră externă între regiunile limitrofe frontaliere terestre ale cel puțin unui stat membru și ale unuia sau mai multor:

  (b)  cooperarea transfrontalieră externă între regiunile limitrofe frontaliere terestre sau maritime ale cel puțin unui stat membru și ale unuia sau mai multor:

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, precum și din Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială („componenta 2”; când se face trimitere doar la cooperarea transnațională: „componenta 2A”; când se face trimitere doar la cooperarea maritimă: „componenta 2B”);

  (2)  cooperarea transnațională pe teritorii transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere și TTPM, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială („componenta 2”);

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe învecinate, țări partenere sau TTPM, pentru a le facilita integrarea regională în vecinătate („componenta 3”);

  (3)  cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe învecinate, țări partenere sau TTPM, sau organizațiile de integrare și cooperare regională, sau unele dintre acestea, pentru a le facilita integrarea regională și dezvoltarea uniformă în vecinătate („componenta 3”);

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul ia (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia)  Implementarea proiectelor comune de dezvoltare interregională;

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul ib (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ib)  Dezvoltarea de capacități între parteneri din întreaga Uniune în ceea ce privește:

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iia (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iia)  identificarea și difuzarea bunelor practici și transferul acestora îndeosebi în programele din cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”;

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iib (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iib)  schimbul de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici privind dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv legăturile dintre zonele urbane și rurale;

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – subpunctul iiia (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iiia)  înființarea, funcționarea și folosirea mecanismului european de cooperare transfrontalieră, menționat în Regulamentul (UE) .../... [noul Mecanism transfrontalier european];

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  investițiile interregionale pentru inovare prin comercializarea și extinderea proiectelor interregionale de inovare cu potențial de încurajarea a dezvoltării lanțurilor valorice europene („componenta 5”).

  eliminat

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și externe cu țări terțe sau cu țări partenere.

  1.  Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor interne și externe sau maritime cu țări terțe sau cu țări partenere, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității pentru zonele vizate de programele de cooperare stabilite pentru perioada de programare 2014-2020.

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Regiunile situate pe frontiere maritime, care sunt legate printr-o legătură fixă deasupra mării, vor fi de asemenea sprijinite în cadrul cooperării transfrontaliere.

  eliminat

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Programele Interreg referitoare la cooperarea transfrontalieră internă pot viza regiuni din Norvegia, Elveția și Regatul Unit, echivalente regiunilor de nivelul NUTS 3, precum și Liechtenstein, Andorra și Monaco.

  3.  Programele Interreg referitoare la cooperarea transfrontalieră internă pot viza regiuni din Norvegia, Elveția și Regatul Unit, echivalente regiunilor de nivelul NUTS 3, precum și Liechtenstein, Andorra, Monaco și San Marino.

  Amendamentul    52

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Pentru cooperarea transfrontalieră externă, regiunile care urmează să fie sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt regiunile de nivelul NUTS 3 din țările partenere respective sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre dintre statele membre și țările partenere eligibile în temeiul IPA III sau IVDCI.

  4.  Pentru cooperarea transfrontalieră externă, regiunile care urmează să fie sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt regiunile de nivelul NUTS 3 din țările partenere respective sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre sau maritime dintre statele membre și țările partenere eligibile în temeiul IPA III sau IVDCI.

  Amendamentul    53

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5  Acoperirea geografică pentru cooperarea transnațională și pentru cooperarea maritimă

  Acoperirea geografică pentru cooperarea transnațională

  Amendamentul    54

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pentru cooperarea transnațională și cooperarea maritimă, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivelul NUTS 2 ale Uniunii, care includ zonele funcționale adiacente, ținând seama, după caz, de strategiile macroregionale sau de strategiile pentru bazinele maritime.

  1.  Pentru cooperarea transnațională, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivelul NUTS 2 ale Uniunii care includ zonele funcționale adiacente, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității acestei cooperări în zonele coerente mai mari pe baza perioadei de programare 2014-2020 și ținând seama, după caz, de strategiile macroregionale sau de strategiile pentru bazinele maritime.

  Amendamentul    55

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programele Interreg referitoare la cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pot viza:

  Programele Interreg referitoare la cooperarea transnațională pot viza:

  Amendamentul    56

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  Groenlanda;

  (b)  TTPM care beneficiază de sprijin prin programul TTPM;

  Amendamentul    57

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Regiunile, țările terțe sau țările partenere enumerate la alineatul 2 sunt regiuni de nivelul NUTS 2 sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente.

  3.  Regiunile, țările terțe, țările partenere sau TTPM enumerate la alineatul (2) sunt regiuni de nivelul NUTS 2 sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente.

  Amendamentul    58

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programele Interreg ale regiunilor ultraperiferice pot viza țările partenere vecine susținute de IVDCI sau TTPM sprijinite de programul TTPM, ori ambele.

  2.  Programele Interreg ale regiunilor ultraperiferice pot viza țările partenere susținute de IVDCI, TTPM sprijinite de programul TTPM, organizații de cooperare regională ori toate cele trei tipuri.

  Amendamentul    59

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Acoperirea geografică pentru cooperarea interregională și investițiile interregionale pentru inovare

  Acoperirea geografică pentru cooperarea interregională

  Amendamentul    60

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pentru orice program Interreg din componenta 4 sau pentru investițiile interregionale pentru inovare din componenta 5, întregul teritoriu al Uniunii trebuie susținut prin FEDR.

  1.  Pentru orice program Interreg din componenta 4, întregul teritoriu al Uniunii trebuie susținut prin FEDR, inclusiv în regiunile ultraperiferice.

  Amendamentul    61

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programele Interreg din componenta 4 pot acoperi, total sau parțial, țările terțe, țările partenere, alte teritorii sau TTPM menționate la articolele 4, 5 și 6, indiferent dacă sunt sau nu sprijinite prin instrumentele de finanțare externă ale Uniunii.

  2.  Programele Interreg din componenta 4 pot acoperi, total sau parțial, țările terțe, țările partenere, alte teritorii sau TTPM menționate la articolele 4, 5 și 6, indiferent dacă sunt sau nu sprijinite prin instrumentele de finanțare externă ale Uniunii. Țările terțe pot participa la aceste programe, cu condiția să contribuie la finanțare sub formă de venituri externe alocate.

  Amendamentul    62

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Actul de punere în aplicare menționat la alineatul (1) conține, de asemenea, o listă a regiunilor de nivel NUTS 3 ale Uniunii luate în considerare pentru alocarea FEDR la cooperarea transfrontalieră la toate frontierele interne și la frontierele externe reglementate de instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, precum și o listă care precizează regiunile de nivel NUTS 3 luate în considerare la alocarea cotelor în cadrul componentei 2B menționate la articolul 9 alineatul (3) litera (a).

  2.  Actul de punere în aplicare menționat la alineatul (1) conține, de asemenea, o listă a regiunilor de nivel NUTS 3 ale Uniunii luate în considerare pentru alocarea FEDR la cooperarea transfrontalieră la toate frontierele interne și la frontierele externe reglementate de instrumentele de finanțare externă ale Uniunii

  Amendamentul    63

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Regiunile țărilor sau teritoriilor terțe partenere din afara Uniunii care nu beneficiază de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii sunt, de asemenea, menționate în lista la care se face trimitere la alineatul (1).

  3.  Regiunile țărilor sau teritoriilor terțe partenere din afara Uniunii care nu beneficiază de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii sunt, de asemenea, menționate în lista la care se face trimitere la alineatul (1).

  Amendamentul    64

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Resursele FEDR pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se ridică la 8 430 000 000 EUR din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, fiind stabilite la [articolul 102 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

  1.  Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se ridică la 11 165 910 000 EUR (la prețurile din 2018), din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, fiind stabilite la [articolul 103 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

  Amendamentul    65

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Resursele menționate la alineatul (1) se alocă după cum urmează:

  2.  10 195 910 000 EUR (91,31 %) din resursele menționate la alineatul (1) se alocă după cum urmează:

  Amendamentul    66

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  52,7 % (respectiv, un total de 4 440 000 000 EUR) pentru cooperarea transfrontalieră (componenta 1);

  (a)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) pentru cooperarea transfrontalieră (componenta 1);

  Amendamentul    67

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  31,4 % (respectiv, un total de 2 649 900 000 EUR) pentru cooperarea transnațională și cooperarea maritimă (componenta 2);

  (b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) pentru cooperarea transfrontalieră (componenta 2);

  Amendamentul    68

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  3,2 % (respectiv, un total de 270 100 000 EUR) pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice (componenta 3);

  (c)  357 309 120 EUR (3,2 %) pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice (componenta 3);

  Amendamentul    69

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  1,2 % (respectiv, un total de 100 000 000 EUR) pentru cooperarea interregională (componenta 4);

  (d)  365 000 000 EUR (3,27 %) pentru cooperarea transfrontalieră (componenta 4);

  Amendamentul    70

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  11,5 % (respectiv, un total de 970 000 000 EUR) pentru investițiile pentru inovare (componenta 5);

  eliminat

  Amendamentul    71

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  Regiunile de nivel NUTS 3 pentru componenta 1 și regiunile de nivel NUTS 3 pentru componenta 2B, care figurează în actul de punere în aplicare la articolul 8 alineatul (2);

  (a)  Regiunile de nivel NUTS 3 pentru componenta 1 care figurează în actul de punere în aplicare la articolul 8 alineatul (2);

  Amendamentul    72

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  Regiunile de nivel NUTS 2 pentru componentele 2A și 3.

  (b)  Regiunile de nivel NUTS 2 pentru componenta 2.

  Amendamentul    73

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  Regiunile de nivel NUTS 2 și 3 pentru componenta 3.

  Amendamentul    74

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a.  970 000 000 EUR (8,69 %) din resursele menționate la alineatul (1) sunt alocate noii inițiative privind investițiile interregionale pentru inovare, după cum se menționează la articolul 15a (nou).

   

  Dacă, până la 31 decembrie 2026, Comisia nu a angajat toate resursele disponibile menționate la alineatul (1) pentru proiectele selectate în inițiativa respectivă, soldurile neangajate rămase sunt realocate componentelor 1-4.

  Amendamentul    75

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Sprijinul de la FEDR se acordă programelor Interreg transfrontaliere externe individuale, cu condiția ca sumele echivalente să fie furnizate prin CTF IPA III și CTF IVDCI în temeiul documentului de programare strategică relevant. Această echivalență face obiectul unei sume maxime stabilite în actul legislativ IPA III sau IVDCI.

  Sprijinul de la FEDR se acordă programelor Interreg transfrontaliere externe individuale, cu condiția ca cel puțin sumele echivalente să fie furnizate prin CTF IPA III și CTF IVDCI în temeiul documentului de programare strategică relevant. Această contribuție face obiectul unei sume maxime stabilite în actul legislativ IPA III sau IVDCI.

  Amendamentul    76

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  programul Interreg nu poate fi implementat așa cum s-a prevăzut din cauza problemelor survenite în relațiile dintre țările participante.

  (b)  În cazuri justificate în mod corespunzător, când programul Interreg nu poate fi implementat așa cum s-a prevăzut din cauza problemelor grave survenite în relațiile dintre țările participante.

  Amendamentul    77

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În ceea ce privește un program Interreg din componenta 2 deja aprobat de Comisie, participarea unei țări partenere sau a Groenlandei se suspendă dacă se îndeplinește una dintre situațiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (b).

  În ceea ce privește un program Interreg din componenta 2 deja aprobat de Comisie, participarea unei țări partenere sau a unui TTPM se suspendă dacă se îndeplinește una dintre situațiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (b).

  Amendamentul    78

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  suspendarea completă a programului Interreg, în special atunci când principalele probleme de dezvoltare comună nu pot fi realizate fără participarea țării partenere respective sau a Groenlandei;

  (a)  suspendarea completă a programului Interreg, în special atunci când principalele probleme de dezvoltare comună nu pot fi realizate fără participarea țării partenere respective sau a TTPM;

  Amendamentul    79

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  continuarea programului Interreg fără participarea țării partenere respective sau a Groenlandei.

  (c)  continuarea programului Interreg fără participarea țării partenere respective sau a unei TTPM.

  Amendamentul    80

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În cazul în care o țară terță sau țară parteneră care contribuie la un program Interreg cu resurse naționale care nu constituie cofinanțare națională de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii reduce contribuția respectivă pe parcursul implementării programului Interreg, fie la nivel global, fie în ceea ce privește operațiuni comune deja selecționate care au primit documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6), statul membru sau statele membre participante solicită una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (4) al doilea paragraf.

  6.  În cazul în care o țară terță, țară parteneră sau TTPM care contribuie la un program Interreg cu resurse naționale care nu constituie cofinanțare națională de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii reduce contribuția respectivă pe parcursul implementării programului Interreg, fie la nivel global, fie în ceea ce privește operațiuni comune deja selecționate care au primit documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6), statul membru sau statele membre participante solicită una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (4) al doilea paragraf din prezentul articol.

  Amendamentul    81

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui program Interreg nu trebuie să depășească 70 %, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sau din componenta 3, în Regulamentul (UE) [IPA III], în Regulamentul [IVDCI] sau în Decizia (UE) [PTTPM] a Consiliului sau în orice act adoptat în temeiul acestora se stabilește un procent mai mare.

  Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui program Interreg nu trebuie să depășească 80 %, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sau din componenta 3, în Regulamentul (UE) [IPA III], în Regulamentul [IVDCI] sau în Decizia (UE) [PTTPM] a Consiliului sau în orice act adoptat în temeiul acestora se stabilește un procent mai mare.

  Amendamentul    82

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Pe lângă obiectivele specifice pentru FEDR, astfel cum se prevede la articolul 2 din Regulamentul (UE) [FEDR nou], FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii pot contribui, de asemenea, la obiectivele specifice aferente OP 4, astfel:

  3.  Pe lângă obiectivele specifice pentru FEDR, astfel cum se prevede la articolul 2 din Regulamentul (UE) [FEDR nou], FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivele specifice aferente OP 4, astfel:

  Amendamentul    83

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera a – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  în cadrul programelor Interreg din componentele 1 și 2B:

  (a)  în cadrul programelor Interreg din componentele 1 și 2:

  Amendamentul    84

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera a – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

  (ii)  consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, inclusiv proiecte de tip interpersonal, actori ai societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

  Amendamentul    85

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului frontierei și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților.

  5.  în cadrul programelor Interreg din componentele 1, 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii poate contribui și la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului trecerii frontierelor și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților și a refugiaților și integrarea lor socială și economică în cadrul protecției internaționale.

  Amendamentul    86

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Încă 15 % din sumele alocate FEDR și, după caz, alocate instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică pentru fiecare program Interreg din componentele 1, 2 și 3, se alocă obiectivului specific Interreg „îmbunătățirea guvernanței Interreg” sau obiectivului Interreg specific extern „sporirea siguranței și securității Europei”.

  2.  Din sumele alocate FEDR și, după caz, alocate instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică pentru fiecare program Interreg din componentele 1, 2 și 3, se alocă până la 15 % obiectivului specific Interreg „îmbunătățirea guvernanței Interreg” sau până la 10 % pot fi alocați obiectivului Interreg specific extern „sporirea siguranței și securității Europei”.

  Amendamentul    87

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  În cazul în care un program Interreg din componenta 2A susține o strategie macroregională, valoarea totală a finanțării de la FEDR și, acolo unde este cazul, valoarea totală a instrumentelor de finanțare externă ale alocărilor Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică se programează la obiectivele respectivei strategii.

  3.  Dacă componenta 1 sau 2 dintr-un program Interreg susține o strategie macroregională sau o strategie pentru bazinele maritime, cel puțin 80% din FEDR și, acolo unde este cazul, o parte din valoarea totală a instrumentelor de finanțare externă ale alocărilor Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică contribuie la obiectivele respectivei strategii.

  Amendamentul    88

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  În cazul în care un program Interreg din componenta 2B susține o strategie macroregională sau o strategie pentru bazinele maritime, cel puțin 70 % din valoarea totală a finanțării de la FEDR și, acolo unde este cazul, din valoarea totală a instrumentelor de finanțare externă ale alocărilor Uniunii în temeiul altor priorități în afara celor de asistență tehnică se alocă la obiectivele respectivei strategii.

  eliminat

  Amendamentul    89

  Propunere de regulament

  Articolul 15 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 15a

   

  Investițiile interregionale pentru inovare

   

  1. Resursele menționate la articolul 9 alineatul (5a) (nou) sunt alocate unei noi inițiative privind investițiile interregionale pentru inovare, care este destinată:

   

  (a) comercializării și extinderii proiectelor de inovare comune care pot încuraja dezvoltarea lanțurilor valorice europene;

   

  (b) reunirii cercetătorilor, a întreprinderilor, a societății civile și a administrațiilor publice implicate în strategiile de specializare inteligentă și inovare socială stabilite la nivel național sau regional;

   

  (c) proiectelor pilot pentru identificarea sau testarea unor soluții noi de dezvoltare regională și locală bazate pe strategii de specializare inteligentă; sau

   

  (d) schimburilor de experiență în materie de inovare care urmăresc valorificarea experienței dobândite în domeniul dezvoltării regionale sau locale.

   

  2. Pentru a menține principiul coeziunii teritoriale europene, cu o pondere aproximativ egală a resurselor financiare, aceste investiții se axează pe crearea de legături între regiunile mai puțin dezvoltate și cele din regiunile mai bine dezvoltate, prin creșterea capacității ecosistemelor regionale de inovare din regiunile mai puțin dezvoltate de a se integra și de a crește valoarea existentă sau emergentă a UE, precum și capacitatea de a participa la parteneriate cu alte regiuni.

   

  3. Comisia implementează aceste investiții în sistem de gestiune directă sau indirectă. Ea este sprijinită de un grup de experți pentru a defini un program de lucru pe termen lung și cererile de propuneri aferente.

   

  4. În ceea ce privește investițiile interregionale pentru inovare, întregul teritoriu al Uniunii beneficiază de susținerea FEDR. Țările terțe pot participa la aceste investiții, cu condiția să contribuie la finanțare sub formă de venituri externe alocate.

  Amendamentul    90

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se implementează prin intermediul programelor Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția componentei 3, care poate fi implementată total sau parțial în sistem de gestiune indirectă, și a componentei 5 care trebuie implementată în sistem de gestiune directă sau indirectă.

  1.  Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se implementează prin intermediul programelor Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția componentei 3, care poate fi implementată total sau parțial în sistem de gestiune indirectă după consultarea părților implicate.

  Amendamentul    91

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe, țările partenere sau TTPM, elaborează un program Interreg în conformitate cu modelul prevăzut în anexă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

  2.  Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe, țările partenere, TTPM sau organizațiile de cooperare și integrare regională, elaborează un program Interreg în conformitate cu modelul prevăzut în anexă pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027.

  Amendamentul    92

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre participante elaborează un program Interreg în cooperare cu partenerii de program menționați la articolul 6 din Regulamentul (UE) [RDC nou].

  Statele membre participante elaborează un program Interreg în cooperare cu partenerii de program menționați la articolul 6 din Regulamentul (UE) [RDC nou]. La pregătirea programelor Interreg care acoperă strategiile macroregionale sau strategiile pentru bazinele maritime, statele membre și partenerii din program ar trebui să țină seama de prioritățile tematice ale strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime relevante și să consulte actorii relevanți. Se instituie un mecanism ex de către statele membre și programele partenere pentru a asigura că toți actorii de la nivelul macroregional și al bazinelor maritime, autoritățile programelor ETC, regiunile și țările se reunesc la începutul perioadei de programare, pentru a decide împreună asupra priorităților fiecărui program. Aceste priorități sunt aliniate, dacă este cazul, la planurile de acțiune ale strategiilor macroregionale sau pentru bazinele maritime.

  Amendamentul    93

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management prezintă Comisiei un program Interreg până la [data intrării în vigoare plus nouă luni;] în numele tuturor statelor membre participante și, dacă este cazul, al țărilor partenere, al țărilor terțe sau al TTPM.

  Statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management prezintă Comisiei unul sau mai multe programe Interreg până la [data intrării în vigoare plus doisprezece luni;] în numele tuturor statelor membre participante și, dacă este cazul, al țărilor partenere, al țărilor terțe, al TTPM sau al organizațiilor de integrare și cooperare regională.

  Amendamentul    94

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cu toate acestea, un program Interreg care acoperă sprijinul de la un instrument de finanțare externă al Uniunii trebuie prezentat de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management în termen de cel mult șase luni de la adoptarea de către Comisie a documentului de programare strategică relevant în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau dacă se solicită în temeiul actului de bază respectiv al unuia sau al mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

  Cu toate acestea, un program Interreg care acoperă sprijinul de la un instrument de finanțare externă al Uniunii trebuie prezentat de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management în termen de cel mult doisprezece luni de la adoptarea de către Comisie a documentului de programare strategică relevant în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau dacă se solicită în temeiul actului de bază respectiv al unuia sau al mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

  Amendamentul    95

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  În cazuri bine justificate și de comun acord cu Comisia, pentru a crește eficiența implementării programului și pentru a realiza operațiuni de mai mare anvergură, statul membru în cauză poate decide să transfere către programele Interreg până la [x]% din suma din FEDR alocată programului aferent în cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică pentru aceeași regiune. Suma transferată va constitui o prioritate separată sau priorități separate.

  3.  Pentru a crește eficiența implementării programului și pentru a realiza operațiuni de mai mare anvergură, statul membru în cauză poate decide să transfere către programele Interreg până la 20 % din suma din FEDR alocată programului aferent în cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică pentru aceeași regiune. Fiecare stat membru informează în prealabil Comisia că intenționează să facă uz de posibilitatea de transfer, indicând Comisiei motivul deciziei. Suma transferată va constitui o prioritate separată sau priorități separate.

  Amendamentul    96

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  un rezumat al principalelor provocări comune, ținând seama de:

  (b)  un rezumat al principalelor provocări comune, ținând seama în special de:

  Amendamentul    97

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  nevoile de investiții comune și complementaritatea cu alte forme de sprijin;

  (ii)  nevoile de investiții comune și complementaritatea cu alte forme de sprijin și potențiale sinergii vizate;

  Amendamentul    98

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii)  învățămintele desprinse din experiența anterioară;

  (iii)  învățămintele desprinse din experiența anterioară și modul în care acestea au fost luate în considerare în program;

  Amendamentul    99

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  o justificare a obiectivelor de politică alese și a obiectivelor specifice Interreg, prioritățile aferente, obiectivele specifice și formele de sprijin, abordând, dacă este cazul, sincopele din infrastructura transfrontalieră;

  (c)  o justificare a obiectivelor de politică alese și a obiectivelor specifice Interreg, prioritățile aferente și abordând, dacă este cazul, sincopele din infrastructura transfrontalieră;

  Amendamentul    100

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera e – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz;

  (i)  tipurile de acțiuni aferente, inclusiv o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și a contribuției lor preconizate la obiectivele specifice respective, precum și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz, respectiv setul de criterii și criteriile transparente de selecție corespunzătoare pentru o astfel de operațiune;

  Amendamentul    101

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera e – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii)  grupurile-țintă principale;

  eliminat

  Amendamentul    102

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera e – punctul v

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (v)  utilizarea planificată a instrumentelor financiare;

  eliminat

  Amendamentul    103

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii)  pentru programele Interreg din componenta 2, susținute de programul TTPM în ceea ce privește repartizarea pe instrumente de finanțare („FEDR” și „program TTPM Groenlanda”);

  (iii)  pentru programele Interreg din componenta 2, susținute de programul TTPM în ceea ce privește repartizarea pe instrumente de finanțare („FEDR” și „program TTPM”);

  Amendamentul    104

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 5 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  în ceea ce privește tabelul menționat la alineatul (4) litera (g) punctul (ii), aceasta include sumele doar pentru anii 2021 - 2025.

  eliminat

  Amendamentul    105

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 7 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  stabilește procedura pentru înființarea secretariatului comun;

  (b)  stabilește procedura pentru înființarea secretariatului comun și, după caz, susține structurile de gestionare în statele membre sau în țările terțe;

  Amendamentul    106

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Comisia evaluează fiecare program Interreg și conformitatea acestuia cu Regulamentul (UE) [RDC nou], cu Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu prezentul regulament și, în cazul unui sprijin de la un instrument de finanțare externă al Uniunii și acolo unde este relevant, coerența acestuia cu documentul de programare strategică multianuală în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau cu cadrul de programare strategică pertinent în temeiul actului de bază respectiv care corespunde unuia sau mai multor instrumente.

  1.  Comisia evaluează în condiții de deplină transparență fiecare program Interreg și conformitatea acestuia cu Regulamentul (UE) [RDC nou], cu Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu prezentul regulament și, în cazul unui sprijin de la un instrument de finanțare externă al Uniunii și acolo unde este relevant, coerența acestuia cu documentul de programare strategică multianuală în temeiul articolului 10 alineatul (1) din prezentul regulament sau cu cadrul de programare strategică pertinent în temeiul actului de bază respectiv care corespunde unuia sau mai multor instrumente.

  Amendamentul    107

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe sau țările partenere sau TTPM reexaminează programul Interreg, ținând seama de observațiile formulate de Comisie.

  3.  Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe sau țările partenere, TTPM sau organizațiile de integrare și cooperare regională reexaminează programul Interreg, ținând seama de observațiile formulate de Comisie.

  Amendamentul    108

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia adoptă o decizie de aprobare a fiecărui program Interreg în termen de cel mult șase luni de la data depunerii programului respectiv de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management.

  4.  Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia adoptă o decizie de aprobare a fiecărui program Interreg în termen de cel mult trei luni de la data depunerii versiunii revizuite a programului respectiv de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management.

  Amendamentul    109

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statul membru care găzduiește autoritatea de management poate prezenta o cerere motivată de modificare a unui program Interreg, împreună cu programul modificat, stipulând impactul preconizat al respectivei modificări asupra îndeplinirii obiectivelor.

  1.  După consultarea autorităților locale și regionale și în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) .../... [noul RDC], statul membru care găzduiește autoritatea de management poate prezenta o cerere motivată de modificare a unui program Interreg, împreună cu programul modificat, stipulând impactul preconizat al respectivei modificări asupra îndeplinirii obiectivelor.

  Amendamentul    110

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comisia evaluează conformitatea modificării cu Regulamentul (UE) [RDC nou], cu Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu prezentul regulament și poate formula observații în termen de trei luni de la data depunerii programului modificat.

  2.  Comisia evaluează conformitatea modificării cu Regulamentul (UE) [RDC nou], cu Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu prezentul regulament și poate formula observații în termen de o lună de la data depunerii programului modificat.

  Amendamentul    111

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe, țările partenere sau TTPM revizuiesc programul modificat, luând în considerare observațiile formulate de Comisie.

  3.  Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările terțe sau țările partenere, TTPM sau organizațiile de integrare și cooperare regională reexaminează programul modificat, luând în considerare observațiile formulate de Comisie.

  Amendamentul    112

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Comisia aprobă modificarea unui program Interreg cel târziu la șase luni de la prezentarea cererii de modificare de către statul membru.

  4.  Comisia aprobă modificarea unui program Interreg cel târziu la trei luni de la prezentarea cererii de modificare de către statul membru.

  Amendamentul    113

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași program Interreg.

  După consultarea autorităților locale și regionale și în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE).../... [RDC nou], pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la 10 % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 5 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași program Interreg.

  Amendamentul    114

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comitetul de monitorizare respectiv poate institui unul sau, mai ales în cazul subprogramelor, mai multe comitete de coordonare care să acționeze în subordinea sa în scopul selectării operațiunilor.

  Comitetul de monitorizare respectiv poate institui unul sau, mai ales în cazul subprogramelor, mai multe comitete de coordonare care să acționeze în subordinea sa în scopul selectării operațiunilor. Comitetele directoare aplică principiul parteneriatului, după cum prevede articolul 6 din Regulamentul (UE).../... [RDC nou] și implică parteneri din toate statele membre participante.

  Amendamentul    115

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Autoritatea de management trebuie să consulte Comisia și să ia în considerare observațiile acesteia înainte de depunerea inițială a criteriilor de selecție la comitetul de monitorizare sau, atunci când este cazul, la comitetul director. Același lucru este valabil pentru orice modificare ulterioară a acestor criterii.

  3.  Autoritatea de management informează Comisia cu privire la criteriile de selecție, înainte de depunerea inițială a acestora la comitetul de monitorizare sau, atunci când este cazul, la comitetul director. Același lucru este valabil pentru orice modificare ulterioară a acestor criterii.

  Amendamentul    116

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 4 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  În ceea ce privește selecționarea operațiunilor, comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director:

  4.  Înainte de selecționarea operațiunilor de către comitetul de monitorizare sau, după caz, de către comitetul director, autoritatea de management:

  Amendamentul    117

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Acest document stabilește, de asemenea, obligațiile partenerului principal cu privire la recuperări, în temeiul articolului 50. Obligațiile respective se definesc de către comitetul de monitorizare. Cu toate acestea, un partener principal situat într-un alt stat membru, o altă țară terță, o altă țară parteneră sau o altă TTMP decât cea a partenerului, nu este obligat să procedeze la recuperare prin intermediul unei proceduri judiciare.

  Acest document stabilește, de asemenea, obligațiile partenerului principal cu privire la recuperări, în temeiul articolului 50. Procedurile legate de recuperări sunt definite și convenite de către comitetul de monitorizare. Cu toate acestea, un partener principal situat într-un alt stat membru, o altă țară terță, o altă țară parteneră sau o altă TTMP decât cea a partenerului, nu este obligat să procedeze la recuperare prin intermediul unei proceduri judiciare.

  Amendamentul    118

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Operațiunile selecționate în cadrul componentelor 1, 2 și 3 implică actori din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin unul este un beneficiar dintr-un stat membru.

  Operațiunile selecționate în cadrul componentelor 1, 2 și 3 implică actori din cel puțin două țări sau TTPM participante, dintre care cel puțin unul este un beneficiar dintr-un stat membru.

  Amendamentul    119

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  O operațiune Interreg poate fi implementată într-o singură țară, cu condiția ca impactul și beneficiile pentru zona de program să fie identificate în cererea pentru operațiune.

  2.  O operațiune Interreg poate fi implementată într-o singură țară sau TTPM, cu condiția ca impactul și beneficiile pentru zona de program să fie identificate în cererea pentru operațiune.

  Amendamentul    120

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Partenerii cooperează în ceea ce privește elaborarea, implementarea, dotarea cu personal și finanțarea operațiunilor Interreg.

  Partenerii cooperează în ceea ce privește elaborarea și implementarea, precum și dotarea cu personal și/sau finanțarea operațiunilor Interreg. Ar trebui să se urmărească limitarea numărului partenerilor pentru fiecare operațiune Interreg la cel mult zece.

  Amendamentul    121

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru operațiunile Interreg din cadrul programelor Interreg din componenta 3, partenerii din regiunile ultraperiferice și din țările terțe, țările partenere sau TTPM, trebuie să coopereze numai în trei din cele patru dimensiuni menționate în primul paragraf.

  Pentru operațiunile Interreg din cadrul programelor Interreg din componenta 3, partenerii din regiunile ultraperiferice și din țările terțe, țările partenere sau TTPM, trebuie să coopereze numai în două din cele patru dimensiuni menționate în primul paragraf.

  Amendamentul    122

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 6 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  O entitate juridică transfrontalieră sau o GECT poate fi partener unic al unei operațiuni Interreg în cadrul programelor Interreg din componentele 1, 2 și 3, cu condiția ca membrii săi să implice parteneri din cel puțin două țări participante.

  O entitate juridică transfrontalieră sau o GECT poate fi partener unic al unei operațiuni Interreg în cadrul programelor Interreg din componentele 1, 2 și 3, cu condiția ca membrii săi să implice parteneri din cel puțin două țări sau TTPM participante.

  Amendamentul    123

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 7 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cu toate acestea, un partener unic poate fi înregistrat într-un stat membru care nu participă la program, cu condiția respectării condițiilor prevăzute la articolul 23.

  eliminat

  Amendamentul    124

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Contribuția de la FEDR sau, după caz, de la un instrument de finanțare externă al Uniunii, la fondul pentru un proiect mic în cadrul programului Interreg nu trebuie să depășească 20 000 000 EUR sau 15 % din alocarea totală a programului Interreg, reținându-se valoarea cea mai mică.

  Contribuția totală de la FEDR sau, după caz, de la un instrument de finanțare externă al Uniunii, pentru unul sau mai multe fonduri pentru proiecte mici în cadrul unui program Interreg nu depășește 20 % din alocarea totală a programului Interreg și este, în cazul unui program Interreg de cooperare transfrontalieră, de cel puțin 3% din totalul alocării.

  Amendamentul    125

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  beneficiarul unui fond pentru proiecte mici este o entitate juridică transfrontalieră sau o GECT.

  2.   beneficiarul unui fond pentru proiecte mici este un organism de drept public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică, care este responsabil(ă) de inițierea sau de inițierea și de implementarea operațiunilor.

  Amendamentul    126

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Costurile cu personalul și costurile indirecte generate la nivel de beneficiar pentru gestiunea fondurilor pentru proiectele mici nu pot depăși 20 % din costul total eligibil al respectivului fond pentru proiecte mici.

  5.  Costurile cu personalul și alte costuri directe în concordanță cu categoriile de costuri de la articolele 39-42 și costurile indirecte generate la nivel de beneficiar pentru gestiunea fondului sau fondurilor pentru proiectele mici nu pot depăși, per ansamblu, 20 % din costul total eligibil al fondului sau fondurilor pentru proiecte mici.

  Amendamentul    127

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 6 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cazul în care contribuția publică la un proiect mic nu depășește 100 000 EUR, contribuția din partea FEDR sau, după caz, a unui instrument de finanțare externă al Uniunii ia forma unor costuri unitare sau sume forfetare ori include rate forfetare, cu excepția proiectelor în cazul cărora sprijinul constituie ajutor de stat.

  În cazul în care contribuția publică la un proiect mic nu depășește 100 000 EUR, contribuția din partea FEDR sau, după caz, a unui instrument de finanțare externă al Uniunii ia forma unor costuri unitare sau sume forfetare ori include rate forfetare.

  Amendamentul    128

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Dacă costurile totale ale fiecărei operațiuni nu depășesc 100 000 EUR, cuantumul sprijinului pentru unul sau mai multe proiecte mici poate fi fixat pe baza unui proiect de buget stabilit de la caz la caz și convenit ex ante de către organismul care selectează operațiunea.

  Amendamentul    129

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Cu excepția existenței unor dispoziții contrare în acordurile încheiate în temeiul alineatului (1) litera (a), partenerul principal se asigură că ceilalți parteneri primesc suma totală a contribuției din fondul respectiv al Uniunii cât se poate de repede și integral. Nu se poate deduce sau reține nicio sumă și nu se poate percepe nicio taxă specifică sau altă taxă cu efect echivalent care ar reduce sumele respective pentru ceilalți parteneri.

  2.  Cu excepția existenței unor dispoziții contrare în acordurile încheiate în temeiul alineatului (1) litera (a), partenerul principal se asigură că ceilalți parteneri primesc suma totală a contribuției din fondul respectiv al Uniunii integral și în intervalul de timp convenit cu toți partenerii și urmând aceeași procedură aplicată partenerului principal. Nu se poate deduce sau reține nicio sumă și nu se poate percepe nicio taxă specifică sau altă taxă cu efect echivalent care ar reduce sumele respective pentru ceilalți parteneri.

  Amendamentul    130

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Orice beneficiar dintr-un stat membru, țară terță, țară parteneră sau TTPM care participă la un program Interreg poate fi desemnat partener principal.

  Orice beneficiar dintr-un stat membru care participă la un program Interreg poate fi desemnat partener principal.

  Amendamentul    131

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 3 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cu toate acestea, statele membre, țările terțe, țările partenere sau TTPM care participă la un program Interreg pot conveni ca un partener care nu primește sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii poate fi desemnat partener principal.

  eliminat

  Amendamentul    132

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Asistența tehnică acordată fiecărui program Interreg se rambursează ca sumă forfetară, prin aplicarea procentajelor prevăzute la alineatul (2) asupra cheltuielilor eligibile incluse în fiecare cerere de plată în temeiul [articolului 85 alineatul (3) litera (a) sau (c)], după caz, din Regulamentul (UE) [RDC nou].

  1.  Asistența tehnică acordată fiecărui program Interreg se rambursează ca sumă forfetară, prin aplicarea procentajelor prevăzute la alineatul (2) pentru 2021 și 2022 asupra tranșelor anuale ale prefinanțării în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) literele (a) și (b) din prezentul regulament și, în anii ulteriori, asupra cheltuielilor eligibile incluse în fiecare cerere de plată în temeiul [articolului 85 alineatul (3) litera (a) sau (c)], după caz, din Regulamentul (UE) [RDC nou].

  Amendamentul    133

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  la programele Interreg de cooperare transfrontalieră internă sprijinite de FEDR: 6%;

  (a)  la programele Interreg de cooperare transfrontalieră internă sprijinite de FEDR: 7%;

  Amendamentul    134

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  la programele Interreg din componenta 2, 3 sau 4, atât pentru FEDR, cât și, acolo unde este cazul, pentru instrumentele de finanțare externă ale Uniunii: 7%.

  (c)  la programele Interreg din componenta 2, 3 sau 4, atât pentru FEDR, cât și, acolo unde este cazul, pentru instrumentele de finanțare externă ale Uniunii: 8 %.

  Amendamentul    135

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre și, acolo unde este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la respectivul program instituie, de comun acord cu autoritatea de management, un comitet de monitorizare a implementării programului Interreg respectiv („comitetul de monitorizare”) în termen de trei luni de la data notificării către statele membre a deciziei Comisiei de adoptare a unui program Interreg,

  1.  Statele membre și, acolo unde este cazul, țările terțe, țările partenere, TTPM sau organizațiile de integrare și cooperare regională care participă la respectivul program instituie, de comun acord cu autoritatea de management, un comitet de monitorizare a implementării programului Interreg respectiv („comitetul de monitorizare”) în termen de trei luni de la data notificării către statele membre a deciziei Comisiei de adoptare a unui program Interreg,

  Amendamentul    136

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Comitetul de monitorizare este prezidat de un reprezentant al statului membru care găzduiește autoritatea de management sau de un reprezentant al autorității de management.

  eliminat

  În cazul în care normele de procedură ale comitetului de monitorizare stabilesc un președinte prin rotație, comitetul de monitorizare poate fi prezidat de un reprezentant al unei țări terțe, țări partenere sau TTPM, fiind coprezidat de un reprezentant al statului membru sau al autorității de management, și viceversa.

   

  Amendamentul    137

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Autoritatea de management publică regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare, precum și toate datele și informațiile partajate cu comitetul de monitorizare, pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2).

  6.  Autoritatea de management publică regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare, un sumar al datelor și informațiilor, precum și toate deciziile partajate cu comitetul de monitorizare, pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2).

  Amendamentul    138

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Componența comitetului de monitorizare al fiecărui program Interreg este convenită de statele membre și, după caz, de țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la program și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților competente, a organismelor intermediare și a reprezentanților partenerilor la programul menționat la [articolul 6] din Regulamentul (UE) [RDC nou] din statele membre, țări terțe, țări partenere și TTPM.

  Componența comitetului de monitorizare al fiecărui program Interreg poate fi convenită de statele membre și, după caz, de țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la program și urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a autorităților competente, a organismelor intermediare și a reprezentanților partenerilor la programul menționat la [articolul 6] din Regulamentul (UE) [RDC nou] din statele membre, țări terțe, țări partenere și TTPM.

  Amendamentul    139

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Componența comitetului de monitorizare trebuie să ia în considerare numărul statelor membre, al țărilor terțe, al țărilor partenere și al TTPM care participă la programul Interreg în cauză.

  eliminat

  Amendamentul    140

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comitetul de monitorizare include, de asemenea, reprezentanți ai organismelor înființate în comun pentru întreaga zonă de program sau pentru o parte a acesteia, inclusiv ai GECT.

  Comitetul de monitorizare include, de asemenea, reprezentanți ai regiunilor și ai administrațiilor locale, precum și ai altor organisme înființate în comun pentru întreaga zonă de program sau pentru o parte a acesteia, inclusiv ai GECT.

  Amendamentul    141

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Autoritatea de management publică o listă a membrilor comitetului de monitorizare pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2).

  2.  Autoritatea de management publică o listă a autorităților sau organismelor desemnate ca membri ai comitetului de monitorizare pe site-ul web menționat la articolul 35 alineatul (2).

  Amendamentul    142

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Reprezentanții Comisiei participă la lucrările comitetului de monitorizare în calitate de consultanți.

  3.  Reprezentanții Comisiei pot participa la lucrările comitetului de monitorizare în calitate de consultanți.

  Amendamentul    143

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Reprezentanții organismelor înființate în toată zona aferentă programului sau care acoperă o parte a acesteia, inclusiv GECT, pot participa la lucrările comitetului de monitorizare în calitate de consultanți.

  Amendamentul    144

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice și beneficiari, acolo unde este cazul.

  (g)  progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice și beneficiari, acolo unde este cazul și propun orice alte măsuri suplimentare de sprijin, dacă este necesar.

  Amendamentul    145

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  metodologia și criteriile folosite pentru selecționarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora, după consultarea Comisiei în conformitate cu articolul 22 alineatul (2), fără a aduce atingere [articolului 27 alineatul (3) literele (b), (c) și (d)] din Regulamentul (UE) [RDC nou];

  (a)  metodologia și criteriile folosite pentru selecționarea operațiunilor, inclusiv orice modificări ale acestora, după informarea Comisiei în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din prezentul regulament, fără a aduce atingere [articolului 27 alineatul (3) literele (b), (c) și (d)] din Regulamentul (UE) [RDC nou];

  Amendamentul    146

  Propunere de regulament

  Articolul 30 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  La cererea Comisiei, în termen de o lună, autoritatea de management furnizează Comisiei informații cu privire la elementele menționate la articolul 29 alineatul (1):

  2.  La cererea Comisiei, în termen de trei luni, autoritatea de management furnizează Comisiei informații cu privire la elementele menționate la articolul 29 alineatul (1):

  Amendamentul    147

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Fiecare autoritate de management transmite Comisiei, în format electronic, date cumulative pentru respectivul program Interreg până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, utilizând modelul prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul (UE) [RDC nou].

  Fiecare autoritate de management transmite Comisiei, în format electronic, la 31 ianuarie, 31 mai și 30 septembrie în fiecare an datele în conformitate cu litera (a) de la alineatul (2) al articolului 31 din prezentul regulament, precum și o dată pe an datele în conformitate cu litera (b) de la alineatul (2) al articolului 31 din prezentul regulament pentru respectivul program Interreg, utilizând modelul prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul (UE) [RDC nou].

  Amendamentul    148

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Transmiterea datelor se efectuează utilizând sistemele existente de raportare a datelor, în măsura în care sistemele respective s-au dovedit fiabile în perioada anterioară de programare.

  Amendamentul    149

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile Interreg selecționate și valorile obținute pe operațiuni Interreg.

  (b)  valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile Interreg selecționate și valorile obținute de operațiunile Interreg finalizate.

  Amendamentul    150

  Propunere de regulament

  Articolul 33 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Indicatorii comuni de realizare și de rezultat, astfel cum se prevede în anexa [I] la Regulamentul (UE) [FEDR nou], și, acolo unde este necesar, indicatorii de realizare și de rezultat specifici programului se utilizează în conformitate cu [articolul 12 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și la articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (ii) și la articolul 31 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament.

  1.  Indicatorii comuni de realizare și de rezultat, prevăzuți în anexa [I] la Regulamentul (UE) [FEDR nou], care sunt considerați a fi cei mai potriviți pentru măsurarea progreselor realizate în realizarea obiectivelor programului de cooperare teritorială europeană (Interreg), se utilizează în conformitate cu [articolul 12 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și cu articolul 17 alineatul (4) litera (e) punctul (ii) și articolul 31 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament.

  Amendamentul    151

  Propunere de regulament

  Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Când este necesar și în cazurile justificate în mod corespunzător de autoritatea de management, indicatorii de realizare și de rezultat specifici programului se utilizează în plus față de indicatorii care au fost selectați în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

  Amendamentul    152

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Autoritatea de management efectuează evaluări ale fiecărui program Interreg. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și implementării programului Interreg care face obiectul evaluării.

  1.  Autoritatea de management efectuează, cel mult o dată pe an, evaluări ale fiecărui program Interreg. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și implementării programului Interreg care face obiectul evaluării.

  Amendamentul    153

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Autoritatea de management asigură procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.

  4.  Autoritatea de management urmăresc să asigure procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.

  Amendamentul    154

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Se aplică [articolul 44 alineatele (2) - (7)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] cu privire la responsabilitățile autorității de management.

  3.  Se aplică [articolul 44 alineatele (2) - (6)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] cu privire la responsabilitățile autorității de management.

  Amendamentul    155

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  afișarea publică a unor plăci sau panouri de la începerea implementării fizice a unei operațiuni Interreg care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, al căror cost total depășește 100 000 EUR;

  (c)  afișarea publică a unor plăci sau panouri de la începerea implementării fizice a unei operațiuni Interreg care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, al căror cost total depășește 50 000 EUR;

  Amendamentul    156

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  în cazul operațiunilor Interreg care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică cel puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu dimensiunea minimă A3 conținând informații despre operațiunea Interreg, cu evidențierea sprijinului din partea unui fond Interreg;

  (d)  în cazul operațiunilor Interreg care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică cel puțin a unui afiș imprimat și, după caz, electronic cu dimensiunea minimă A2 conținând informații despre operațiunea Interreg, cu evidențierea sprijinului din partea unui fond Interreg;

  Amendamentul    157

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, prin organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

  (e)  în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 5 000 000 EUR, prin organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

  Amendamentul    158

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului [42] din Regulamentul (UE) [RDC nou] sau al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol, statul membru aplică o corecție financiară prin anularea a până la 5 % din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

  6.  În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului [42] din Regulamentul (UE) [RDC nou] sau al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol sau nu remediază în timp util această nerespectare, autoritatea de management aplică o corecție financiară prin anularea a până la 5 % din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

  Amendamentul    159

  Propunere de regulament

  Articolul 38 – alineatul 3 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  ca rată forfetară în conformitate cu [articolul 50 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

  (c)  costurile directe cu personalul ale unei operațiuni se pot calcula la o rată forfetară de până la 20% din costurile directe, altele decât costurile directe cu personalul ale operațiunii respective, fără ca statul membru să fie obligat să facă un calcul pentru a determina rata aplicabilă.

  Amendamentul    160

  Propunere de regulament

  Articolul 38 – alineatul 5 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  împărțirea costului lunar brut de angajare la timpul de lucru lunar stabilit prin documentul de angajare, exprimat în ore; sau

  (a)  împărțirea valorii celei mai recente a costurilor brute lunare documentate cu forța de muncă la timpul de lucru lunar al persoanei în cauză, în conformitate cu legea aplicabilă menționată în contractul de muncă și cu articolul 50 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) .../... [RDC nou]; sau

  Amendamentul    161

  Propunere de regulament

  Articolul 38 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În ceea ce privește costurile cu personalul pentru persoanele care, conform documentului de angajare, lucrează pe bază orară, astfel de costuri sunt eligibile aplicând numărul de ore lucrate efectiv în cadrul operațiunii la rata orară convenită în documentul de angajare, pe baza unui sistem de înregistrare a timpului.

  6.  În ceea ce privește costurile cu personalul pentru persoanele care, conform documentului de angajare, lucrează pe bază orară, astfel de costuri sunt eligibile aplicând numărul de ore lucrate efectiv în cadrul operațiunii la rata orară convenită în documentul de angajare, pe baza unui sistem de înregistrare a timpului. Dacă nu au fost încă incluse în rata orară convenită, costurile salariale menționate la litera (b) din articolul 38 alineatul (2) pot fi adăugate la rată orară respectivă, în conformitate cu legislația națională aplicabilă.

  Amendamentul    162

  Propunere de regulament

  Articolul 39 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Costurile de birou și costurile administrative se limitează la următoarele elemente:

  Costurile de birou și administrative se limitează la 15 % din costurile directe totale ale unei operațiuni și la următoarele elemente:

  Amendamentul    163

  Propunere de regulament

  Articolul 40 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Plata directă a cheltuielilor pentru costurile în temeiul prezentului articol de către un angajat al beneficiarului trebuie susținută de o dovadă a rambursării acestora de către beneficiar angajatului respectiv.

  4.  Plata directă a cheltuielilor pentru costurile în temeiul prezentului articol de către un angajat al beneficiarului trebuie susținută de o dovadă a rambursării acestora de către beneficiar angajatului respectiv. Această categorie de costuri poate fi folosită cheltuielile de deplasare ale personalului operațional și ale altor părți interesate în scopul implementării și promovării operațiunii și programului Interreg.

  Amendamentul    164

  Propunere de regulament

  Articolul 40 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Costurile cu deplasarea și cazarea aferente unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 15 % din costurile directe, altele decât costurile cu personalul ale operațiunii respective.

  5.  Costurile cu deplasarea și cazarea aferente unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 15 % din costurile directe ale operațiunii respective.

  Amendamentul    165

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Costurile de consultanță și servicii externe se limitează la următoarele tipuri de servicii și consultanță furnizate de un organism de drept public sau privat sau de o persoană fizică, altele decât beneficiarul operațiunii:

  Costurile de consultanță și servicii externe se compun, fără a se limită însă la acestea, din următoarele tipuri de servicii și consultanță furnizate de un organism de drept public sau privat sau de o persoană fizică, altele decât beneficiarul inclusiv toți partenerii operațiunii:

  Amendamentul    166

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – paragraful 1 – litera o

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (o)  deplasare și cazare pentru experți externi, invitați, președinți de ședință și furnizori de servicii;

  (o)  deplasare și cazare pentru experți externi;

  Amendamentul    167

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Costurile cu echipamentele achiziționate, închiriate sau luate în leasing de către beneficiar în cadrul operațiunii, altele decât cele prevăzute la articolul 39, se limitează la următoarele:

  1.  Costurile cu echipamentele achiziționate, închiriate sau luate în leasing de către beneficiar în cadrul operațiunii, altele decât cele prevăzute la articolul 39, se compun din următoarele elemente, fără însă a se limita la acestea:

  Amendamentul    168

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  achiziționarea de terenuri în conformitate cu [articolul 58 alineatul (1) litera (c)] din Regulamentul (UE) [RDC nou];

  (a)  achiziționarea de terenuri în conformitate cu [articolul 58 alineatul (1) litera (b)] din Regulamentul (UE) [RDC nou];

  Amendamentul    169

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg identifică, în sensul [articolului 65] din Regulamentul (UE) [RDC nou], o autoritate de management unică și o autoritate de audit unică.

  1.  Statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere, TTPM și organizațiile de integrare și cooperare regională care participă la un program Interreg identifică, în sensul [articolului 65] din Regulamentul (UE) [RDC nou], o autoritate de management unică și o autoritate de audit unică.

  Amendamentul    170

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Autoritatea de management și autoritatea de audit trebuie să fie situate în același stat membru.

  2.  Autoritatea de management și autoritatea de audit pot fi situate în același stat membru.

  Amendamentul    171

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  În ceea ce privește un program Interreg din componenta 2B sau din componenta 1, atunci când aceasta din urmă vizează frontiere lungi cu provocări și nevoi de dezvoltare eterogene, statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg pot defini zone de subprogram.

  5.  În ceea ce privește un program Interreg din componenta 1, atunci când aceasta din urmă vizează frontiere lungi cu provocări și nevoi de dezvoltare eterogene, statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg pot defini zone de subprogram.

  Amendamentul    172

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Atunci când autoritatea de management identifică un organism intermediar în cadrul unui program Interreg, în conformitate cu [articolul 65 alineatul (3)] din Regulamentul (UE) [RDC nou], organismul intermediar îndeplinește aceste sarcini în mai mult de un stat membru participant sau, după caz, țară terță, țară parteneră sau TTPM.

  6.  Atunci când autoritatea de management identifică unul sau mai multe organisme intermediare în cadrul unui program Interreg, în conformitate cu [articolul 65 alineatul (3)] din Regulamentul (UE) [RDC nou], organismul intermediar îndeplinește aceste sarcini în mai mult de un stat membru participant sau, după caz, țară terță, țară parteneră sau TTPM, respectiv mai multe organisme intermediare îndeplinesc aceste sarcini în statul membru respectiv sau, după caz, țara terță, țara parteneră sau TTPM.

  Amendamentul    173

  Propunere de regulament

  Articolul 45 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Prin derogare de la articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../...[RDC nou], Comisia rambursează cu titlu de plăți intermediare 100 % din sumele incluse în cererea de plată, care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare a programului la totalul cheltuielilor eligibile sau la contribuția publică, după caz.

  Amendamentul    174

  Propunere de regulament

  Articolul 45 – alineatul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1b.  Dacă autoritatea de management nu efectuează verificarea în temeiul articolul 68 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr..../... [RDC nou] în întreaga zonă de program, fiecare stat membru desemnează organismul sau persoana responsabilă pentru efectuarea acestei verificări în ceea ce privește beneficiarii de pe teritoriul lor.

  Amendamentul    175

  Propunere de regulament

  Articolul 45 – alineatul 1 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1c.  Prin derogare de la articolul 92 din Regulamentul (UE).../... [RDC nou], programele Interreg nu sunt supuse verificării anuale a conturilor. Conturile sunt verificate la sfârșitul programului, pe baza raportului final de performanță.

  Amendamentul    176

  Propunere de regulament

  Articolul 48 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  În cazul în care rata de eroare extrapolată globală menționată la punctul 6 este mai mare de 2 % din cheltuielile totale declarate pentru programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, Comisia calculează o rată de eroare reziduală globală, ținând cont de corecțiile financiare aplicate de către respectivele autorități responsabile de programul Interreg neregulilor depistate de auditurile operațiunilor selecționate în temeiul alineatului (1).

  7.  În cazul în care rata de eroare extrapolată globală menționată la punctul 6 este mai mare de 3,5 % din cheltuielile totale declarate pentru programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, Comisia calculează o rată de eroare reziduală globală, ținând cont de corecțiile financiare aplicate de către respectivele autorități responsabile de programul Interreg neregulilor depistate de auditurile operațiunilor selecționate în temeiul alineatului (1).

  Amendamentul    177

  Propunere de regulament

  Articolul 48 – alineatul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8.  În cazul în care rata de eroare extrapolată globală menționată la punctul 7 este mai mare de 2 % din cheltuielile declarate pentru programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, Comisia stabilește dacă este necesar să solicite autorității de audit al unui program Interreg specific sau al unui grup de programe Interreg care sunt foarte afectate să efectueze activități suplimentare de audit pentru a evalua rata de eroare și pentru a evalua măsurile corective necesare pentru programele Interreg afectate de neregulile depistate.

  8.  În cazul în care rata de eroare extrapolată globală menționată la punctul 7 este mai mare de 3,5 % din cheltuielile declarate pentru programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, Comisia stabilește dacă este necesar să solicite autorității de audit al unui program Interreg specific sau al unui grup de programe Interreg care sunt foarte afectate să efectueze activități suplimentare de audit pentru a evalua rata de eroare și pentru a evalua măsurile corective necesare pentru programele Interreg afectate de neregulile depistate.

  Amendamentul    178

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  2021: 1%;

  (a)  2021: 3 %;

  Amendamentul    179

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  2022: 1%;

  (b)  2022: 2,25%;

  Amendamentul    180

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  2023: 1%;

  (c)  2023: 2,25%;

  Amendamentul    181

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  2024: 1%;

  (d)  2024: 2,25%;

  Amendamentul    182

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  2025: 1%;

  (e)  2025: 2,25%;

  Amendamentul    183

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  2026: 1%.

  (f)  2026: 2,25%.

  Amendamentul    184

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cazul în care programele Interreg transfrontaliere externe sunt sprijinite prin FEDR și CTF IPA III sau CTF IVDCI, prefinanțarea pentru toate fondurile care sprijină un astfel de program Interreg se face în conformitate cu Regulamentul (UE) [IPA III] sau [IVDCI] sau cu orice act adoptat în temeiul acestuia.

  În cazul în care programele Interreg externe sunt sprijinite prin FEDR și CTF IPA III sau CTF IVDCI, prefinanțarea pentru toate fondurile care sprijină un astfel de program Interreg se face în conformitate cu Regulamentul (UE) [IPA III] sau [IVDCI] sau cu orice act adoptat în temeiul acestuia.

  Amendamentul    185

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 3 – paragraful 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Suma totală plătită ca prefinanțare se rambursează Comisiei în cazul în care, în termen de 24 de luni de la data la care Comisia plătește prima tranșă a sumei de prefinanțare, nu se depune nicio cerere de plată în cadrul programului transfrontalier Interreg. O astfel de rambursare constituie venituri alocate interne și nu reduce sprijinul din partea FEDR, CTF IPA III sau CTF IVDCI către program.

  Suma totală plătită ca prefinanțare se rambursează Comisiei în cazul în care, în termen de 36 de luni de la data la care Comisia plătește prima tranșă a sumei de prefinanțare, nu se depune nicio cerere de plată în cadrul programului transfrontalier Interreg. O astfel de rambursare constituie venituri alocate interne și nu reduce sprijinul din partea FEDR, CTF IPA III sau CTF IVDCI către program.

  Amendamentul    186

  Propunere de regulament

  Capitolul 8 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Participarea țărilor terțe sau a țărilor partenere sau a TTPM la programele Interreg în sistem de gestiune partajată

  Participarea țărilor terțe, a țărilor partenere, a TTPM sau a organizațiilor de integrare sau cooperare regională la programele Interreg în sistem de gestiune partajată

  Amendamentul    187

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Capitolele I-VII și capitolul X se aplică participării țărilor terțe, a țărilor partenere și a TTPM la programele Interreg, sub rezerva dispozițiilor specifice prevăzute în prezentul capitol.

  Capitolele I-VII și capitolul X se aplică participării țărilor terțe, a țărilor partenere, a TTPM sau organizațiilor de integrare sau cooperare regională la programele Interreg, sub rezerva dispozițiilor specifice prevăzute în prezentul capitol.

  Amendamentul    188

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg deleagă personal la secretariatul comun al programului în cauză sau înființează o sucursală pe teritoriul său, sau ambele.

  3.  Țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg pot delega personal la secretariatul comun al programului în cauză sau, în acord cu autoritatea de management, înființează o sucursală a secretariatului comun sau un punct de contact pe teritoriul lor, sau ambele.

  Amendamentul    189

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Autoritatea națională sau un organism echivalent cu responsabilul de comunicare al programului Interreg, astfel cum se prevede la articolul 35 alineatul (1), sprijină autoritatea de management și partenerii în respectiva țară terță, țară parteneră sau TTPM în ceea ce privește sarcinile prevăzute la articolul 35 alineatele (2) - (7).

  4.  Autoritatea națională sau un organism echivalent cu responsabilul de comunicare al programului Interreg, astfel cum se prevede la articolul 35 alineatul (1), poate sprijini autoritatea de management și partenerii în respectiva țară terță, țară parteneră sau TTPM în ceea ce privește sarcinile prevăzute la articolul 35 alineatele (2) - (7).

  Amendamentul    190

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programele Interreg din componentele 2 și 4, care combină contribuții din partea FEDR și din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii se execută prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în țările terțe sau țările partenere participante sau, în ceea ce privește componenta 3, în orice TTPM, indiferent dacă TTPM în cauză beneficiază de sprijin în cadrul unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

  2.  Programele Interreg din componentele 2 și 4, care combină contribuții din partea FEDR și din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii se execută prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în țările terțe, țările partenere participante sau TTPM, sau în ceea ce privește componenta 3, în orice TTPM, indiferent dacă TTPM în cauză beneficiază de sprijin în cadrul unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

  Amendamentul    191

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a)  prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în orice țară terță sau TTPM participantă;

  a)  prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în orice țară terță sau TTPM participantă sau grup de țări terțe care fac parte dintr-o organizație regională;

  Amendamentul    192

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  b)  prin gestiune partajată numai în statele membre și în orice țară terță sau TTPM participantă în ceea ce privește cheltuielile FEDR efectuate în afara Uniunii pentru una sau mai multe operațiuni, iar contribuțiile din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii sunt gestionate prin gestiune indirectă;

  b)  prin gestiune partajată numai în statele membre și în orice țară terță sau TTPM participantă sau grup de țări terțe care fac parte dintr-o organizație regională, în ceea ce privește cheltuielile FEDR efectuate în afara Uniunii pentru una sau mai multe operațiuni, iar contribuțiile din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii sunt gestionate prin gestiune indirectă;

  Amendamentul    193

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  c)  prin gestiune indirectă, atât în statele membre, cât și în orice țară terță sau TTPM participantă.

  c)  prin gestiune indirectă, atât în statele membre, cât și în orice țară terță sau TTPM participantă sau grup de țări terțe care fac parte dintr-o organizație regională.

  Amendamentul    194

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 3 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cazul în care un program Interreg din componenta 3 a este executat, integral sau parțial, prin gestiune indirectă, se aplică articolul 60.

  În cazul în care un program Interreg din componenta 3 este executat, integral sau parțial, prin gestiune indirectă, este necesar de un acord prealabil între statele membre și regiunile în cauză și se aplică articolul 60.

  Amendamentul    195

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Dacă sunt de acord autoritățile de management respective, se pot lansa cereri de propuneri comune pentru mobilizarea finanțării din programe NDICI bilaterale sau multinaționale și din programe de cooperare teritorială europeană (CTE). În cererea de propuneri se specifică domeniul de aplicare geografic și contribuția preconizată a acesteia la obiectivele programelor respective. Autoritățile de management decid dacă regulile NDICI sau ETC sunt aplicabile cererii de propuneri. Ele pot decide să numească o „autoritate de management coordonatoare” responsabilă cu sarcinile de gestionare și de control conexe cererii de propuneri.

  Amendamentul    196

  Propunere de regulament

  Articolul 55 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  În cazul în care selecționarea unuia sau mai multor proiecte mari de infrastructură se află pe ordinea de zi a reuniunii unui comitet de monitorizare sau, după caz, a unui comitet director, autoritatea de management transmite Comisiei, cu cel puțin două luni înainte de data reuniunii, o notă explicativă pentru fiecare astfel de proiect. Nota explicativă trebuie să fie de maximum trei pagini și să indice numele, locația, bugetul, partenerul principal și partenerii, precum și principalele obiective și rezultatele acestora. În cazul în care nota explicativă privind unul sau mai multe proiecte mari de infrastructură nu este transmisă Comisiei până la termenul respectiv, Comisia poate solicita președintelui comitetului de monitorizare sau al comitetului director să scoată proiectele în cauză din ordinea de zi a reuniunii.

  3.  În cazul în care selecționarea unuia sau mai multor proiecte mari de infrastructură se află pe ordinea de zi a reuniunii unui comitet de monitorizare sau, după caz, a unui comitet director, autoritatea de management transmite Comisiei, cu cel puțin două luni înainte de data reuniunii, o notă explicativă pentru fiecare astfel de proiect. Nota explicativă trebuie să fie de maximum cinci pagini și să indice, pe de o parte, numele, locația, bugetul, partenerul principal și partenerii, precum și principalele obiective și rezultatele acestora și, pe de altă parte, un plan de afaceri credibil din care să reiasă că continuarea proiectului sau proiectelor este asigurată, după caz, și fără finanțare din fondurile Interreg. În cazul în care nota explicativă privind unul sau mai multe proiecte mari de infrastructură nu este transmisă Comisiei până la termenul respectiv, Comisia poate solicita președintelui comitetului de monitorizare sau al comitetului director să scoată proiectele în cauză din ordinea de zi a reuniunii.

  Amendamentul    197

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În cazul în care un program Interreg din componenta 3 a este executat, integral sau parțial, prin gestiune indirectă în temeiul articolului 53 alineatul (3) litera (b) sau (c), sarcinile de execuție sunt încredințate unuia dintre organismele enumerate la [articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], în special unui astfel de organism situat în statul membru participant, inclusiv autorității de management a programului Interreg în cauză.

  1.  În cazul în care, după consultarea actorilor implicați, un program Interreg din componenta 3 a este executat, integral sau parțial, prin gestiune indirectă în temeiul articolului 53 alineatul (3) litera (b) sau (c), sarcinile de execuție sunt încredințate unuia dintre organismele enumerate la [articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], în special unui astfel de organism situat în statul membru participant, inclusiv autorității de management a programului Interreg în cauză.

  Amendamentul    198

  Propunere de regulament

  Articolul 61

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 61

  eliminat

  Investițiile interregionale pentru inovare

   

  La inițiativa Comisiei, FEDR poate sprijini investițiile interregionale pentru inovare, astfel cum se prevede la articolul 3 punctul (5), reunind cercetători, întreprinderi, societatea civilă și administrațiile publice implicate în strategiile de specializare inteligentă stabilite la nivel național sau regional.

   

  Amendamentul    199

  Propunere de regulament

  Articolul -62 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul -62

   

  Scutire de la obligația de notificare în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE

   

  Comisia poate declara că ajutoarele acordate proiectelor sprijinite de cooperarea teritorială europeană sunt compatibile cu piața internă și nu sunt supuse obligației de notificare prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

  • [1]  JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]  JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  1. Introducere

  La 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, Uniunea Europeană (UE) s-a transformat dintr-o uniune gândită, inițial, în termeni pur economici, într-un proiect societal pentru pace. Pentru a continua acest proiect și în contextul provocărilor politice la nivel european legate de tendințele naționaliste și izolaționaliste, precum și de atitudinile eurosceptice și uneori antieuropene, buna vecinătate între statele membre europene este esențială.

  Cooperarea teritorială europeană (CTE) abordează, în mod activ, această idee fundamentală și contribuie în mod semnificativ și vizibil la crearea de relații între europeni la nivel transnațional, la combaterea împreună a provocărilor și la evoluția și construcția comună a Europei. Astfel, obstacolele construite de frontiere, inclusiv și în special în modul de gândire al cetățenilor, vor fi eliminate treptat, iar regiunile de frontieră se vor transforma în spații comune în care Europa va deveni o realitate concretă și vizibilă în viața lor de zi cu zi.

  În deceniile trecute, cooperarea teritorială europeană a contribuit astfel, în mod incontestabil, la dezvoltarea Europei, iar prin eliminarea frontierelor și a birocrației, a intensificat și simplificat viața de zi cu zi în comun dincolo de frontiere. Prin urmare, raportorul salută cu entuziasm faptul că, prin prezentarea unui nou proiect de regulament pentru perioada de finanțare de după 2020, Comisia Europeană confirmă valoarea adăugată europeană importantă a CTE.

  Cu toate acestea, raportorul consideră că potențialul CTE nu este pe deplin exploatat, în ciuda ratelor atractive de finanțare a proiectelor, întrucât cerințele administrative pentru potențialii solicitanți, dar și pentru autoritățile care le aplică, au luat o amploare îngrijorătoare. Într-adevăr, aceste cerințe s-au amplificat cu fiecare perioadă de finanțare, atingând în prezent un nivel care descurajează părțile interesate individuale să mai depună cereri de finanțare. Totodată, în programele individuale CTE apar adesea, în mod disproporționat, solicitanți experimentați. Dacă se dorește ca CTE să revină la misiunea sa și să promoveze în mod orientat ideea europeană, este necesară o simplificare a proceselor de pregătire și de punere în aplicare a programelor în perioada de finanțare post 2020 pentru toți actorii implicați.

  Raportorul menționează, în acest context, Regulamentul Omnibus pentru bugetul general al Uniunii Europene care a fost deja adoptat, care a avut în vedere o simplificare a plăților, utilizării și decontărilor fondurilor, fără a neglija însă controlul în ceea ce privește utilizarea fondurilor în acord cu obiectivul, și care se va aplica începând cu 1 ianuarie 2019. Raportorul subliniază că noile dispoziții determină o simplificarea a utilizării sumelor forfetare, opțiuni simplificate în materie de costuri, facilitarea accesului pentru beneficiarii mai mici și evitarea controalelor redundante, dar și o creștere a utilizării fondurilor pentru a informa comunitatea cu privire la succesele proiectelor și ale investițiilor în regiuni.

  De asemenea, raportorul salută simplificările propuse de Comisie în cadrul propunerilor pentru noul regulament RDC, pentru noul regulament FEDR și pentru noul regulament CTE și are convingerea că acestea vor avea efectul dorit.

  2. Domeniul de aplicare al componentelor viitoarei CTE

  Raportorul salută continuarea programelor transfrontaliere, transnaționale și de cooperare interregională în cadrul CTE. Fiecare dintre aceste programe este justificată prin propriile merite, iar raportorul consideră că trebuie păstrate domeniile de program care au avut succes Raportorul consideră totuși că proiectul Comisiei nu reflectă suficient rolul esențial al regiunilor de frontieră; Cu toate acestea, raportorul consideră că rolul decisiv al regiunilor de frontieră nu se reflectă suficient în proiectul Comisiei, motiv pentru care propune alocarea fondurilor în favoarea componentei 1 de cooperare transfrontalieră. În același timp, raportorul are convingerea că o cooperare maritimă ar trebui să fie posibilă în continuare în cadrul componentei 1, chiar dacă regiunile nu sunt interconectate printr-o legătură fixă peste mare.

  Introducerea noii componente 5 privind investițiile interregionale pentru inovare este privită cu un ochi critic, deoarece obiectivele urmărite prin aceste investiții pentru inovare nu au decât un impact limitat asupra politicii de coeziune. În plus, gestiunea directă a fondurilor propusă de Comisie pentru această componentă 5 contravine spiritului subsidiar al CTE.

  3. Bugetul pentru CTE

  Raportorul critică reducerile proiectate în programele de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională care au fost reușite și eficiente. În ceea ce privește bugetul prevăzut pentru programele CTE ale componentelor 1 - 4 pentru perioada de finanțare 2021-2027, raportorul pledează pentru o creștere de cel puțin 3 % a resurselor totale pentru coeziunea economică, socială și teritorială.

  În acest context, raportorul dorește să se refere din nou la funcția-cheie a zonelor de frontieră și la contribuția vitală a cooperării transfrontaliere (componenta 1), motiv pentru care propune pentru această componentă cea mai mare alocare, de 73,8 %.

  În ceea ce privește investițiile pentru inovare, raportorul consideră că pachetul financiar semnificativ alocat de Comisie acestei componente nu ar trebui în niciun caz să fie realizat în detrimentul celorlalte componente CTE. Din perspectiva raportorului, în anumite condiții ar putea fi avută în vedere alocarea unui buget suplimentar care se ridică la 0,3 % din fondurile totale pentru coeziunea economică, socială și teritorială.

  4. Conținutul programelor CTE și concentrație

  Raportorul acceptă, în principiu, cele cinci obiective politice care decurg din FEDR și cele două obiective specifice Interreg „îmbunătățirea guvernanței Interreg” și „sporirea siguranței și securității Europei”. Raportorul își exprimă unele rezerve cu privire la prevederea rigidă conform căreia sunt necesare cel puțin 15 % din resursele totale pentru cele două obiective specifice Interreg, deoarece în practică ar îngreuna programarea și gestionarea programelor.

  5. Fondurile pentru proiecte mici

  Conectarea oamenilor dincolo de frontiere și, astfel, promovarea integrării europene reprezintă chiar esența a ceea ce este CTE. În special, proiectele de tip interpersonal și la scară mică (People-to-People) reunesc persoanele care trăiesc în regiune și au o importanță majoră pentru dezvoltarea zonelor de frontieră Solicitanții sunt, de regulă, actori ai societății civile. Proiectele se caracterizează în special printr-o valoare financiară scăzută, ceea ce presupune și un nivel scăzut de finanțare. Pentru a permite și în viitor continuarea cu succes a proiectelor mici, a apărut nevoia urgentă de simplificare, norme clare și o ancorare directă a proiectelor la scară mică în cadrul de reglementare. Raportorul salută în special opțiunea inclusă acum în propunerea de regulament a Comisiei de a crea fonduri pentru proiecte mici în cadrul programelor Intrreg. Cu toate acestea, gestionarea fondurilor pentru proiecte mici ar trebui să fie organizată în mod flexibil. În plus, ar trebui să fie posibilă crearea mai multor fonduri pentru proiecte mici în fiecare program.

  În ce măsură dispozițiile propuse de Comisie vor determina simplificarea directă și reducerea sarcinii administrative pentru beneficiarii finali ai proiectelor de tip interpersonal și la scară mică, va trebui analizat în cadrul consultărilor ulterioare.

  6. Valoarea cofinanțării

  Raportorul deplânge propunerea Comisiei de a reduce rata maximă de cofinanțare pentru programele Interreg. Acesta consideră insuficientă rata de 70 % propusă și propune, în schimb, creșterea ratei la 85 %. Ratele de cofinanțare ar trebui să fie flexibile și să poată fi stabilite în funcție de cerințele din zona de program respectivă.

  7. Prefinanțare

  Raportorul consideră că, din cauza valorii mai mici a prefinanțării în comparație cu cea din 2014-2020, unele programe ar putea întâmpina dificultăți financiare, deoarece în special la începutul programelor, costurile de organizarea și demarare sunt ridicate. Normele privind prefinanțarea ar trebui să țină cont în mod adecvat de particularitățile CTE, motiv pentru care raportorul a prevăzut în cadrul proiectului său de raport o valoare mai ridicată a prefinanțării, în special la începutul perioadei de finanțare.

  8. Indicatori

  Introducerea unor indicatori specifici Interreg pentru măsurarea rezultatelor și a valorii adăugate europene a programelor de cooperare este considerată de raportor ca fiind în principiu pertinentă. Indicatorii propuși ar putea însă să nu fie adecvați pentru a reflecta valoarea adăugată aferentă procesului de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională și pentru a asigura astfel impulsuri pozitive de gestionare. O adaptare adecvată a indicatorilor sau un grad mai mare de libertate pentru programe în dezvoltarea unui sistem de indicatori s-ar putea dovedi necesar(ă) în decursul dezbaterilor.

  9. Regula n+ 2/Povară multiplă pentru regiuni

  Pe baza experiențelor din perioadele de finanțare anterioare, raportorul dorește să atragă atenția cu privire la revenirea la regula n+2 (până acum n+3), propusă de Comisie, care ar putea antrena o dezangajare parțială la nivel european a fondurilor, dat fiind că, în anumite condiții, nu ar putea fi disponibile suficient de repede. Având în vedere și eventualele reduceri ale resurselor totale disponibile, precum și posibila reducere a ratelor de cofinanțare din partea UE, rezultatul ar fi poveri multiple pentru regiuni în domeniul CTE.

  10. Scheme de ajutoare de stat

  De mulți ani, promovarea CTE reprezintă o prioritate majoră a politicii de coeziune a UE. Susținerea IMM-urilor pentru costurile proiectelor CTE este scutită deja de obligația de notificare în conformitate cu Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA). Dispoziții speciale cu privire la ajutoarele regionale pentru investițiile întreprinderilor de toate dimensiunile sunt incluse, de asemenea, în Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 și în secțiunea privind ajutoarele regionale din RGECA.

  Raportorul consideră că schemele de ajutoare de stat pentru proiectele CTE ar putea fi compatibile cu piața internă, având doar un impact limitat asupra concurenței și comerțului dintre statele membre. Prin urmare, acesta propune ca proiectele CTE să fie considerate, în principiu, ca nefiind relevante din perspectiva ajutoarelor de stat și să se elimine verificările împovărătoare privind relevanța din punctul de vedere al ajutorului de stat.

  11. Evaluare intermediară

  Evaluarea intermediară prevăzută și eventualele ajustări pentru programele multilaterale Interreg necesită procese de consultare considerabil mai anevoioase. Raportorul subliniază faptul că acest lucru nu ar trebui să conducă la complicarea sau întârzierea finanțării proiectelor în cea de-a doua jumătate a programului.

  AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (21.11.2018)

  destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

  Raportor pentru aviz (*): Fabio Massimo Castaldo

  (*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Propunerea Comisiei de regulament privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă, publicată la 29 mai 2018, conține modificări substanțiale privind structura generală a cooperării teritoriale, precum și viitoarele programe de cooperare transfrontalieră (CTF).

  Prima modificare importantă este reprezentată de propunerea Comisiei de remodelare a componentelor de cooperare, printre altele, prin concentrarea cooperării transfrontaliere pe frontierele terestre și prin integrarea cooperării transfrontaliere la frontierele maritime într-o componentă extinsă de „cooperare transnațională și cooperare maritimă”. Raportorul consideră că acest lucru ar pune în pericol programele maritime transfrontaliere actuale și viitoare, în special cele din Mediterana. Interreg urmărește să creeze legături puternice și să consolideze parteneriatele între țările învecinate care au frontiere terestre sau maritime comune. Acest lucru este deosebit de important pentru programele dedicate zonelor din jurul Mării Mediterane, unde investițiile în țările partenere și în stabilitatea acestora înseamnă, de asemenea, investiții în securitatea și stabilitatea Uniunii Europene. Prin urmare, raportorul propune modificări în vederea reintroducerii programelor de cooperare maritimă transfrontalieră, chiar dacă nu există o legătură fixă peste mare și, prin urmare, modifică alocările în favoarea componentei 1.

  O a doua modificare relevantă formulată de proiectul de regulament Interreg o constituie propunerea de a aplica un set comun de norme atât pentru cooperarea internă dintre statele membre, cât și pentru cooperarea dintre statele membre ale UE și țările din afara UE. Prin urmare, normele stabilite prin regulamentul Interreg vor afecta, de asemenea, programele CTF cofinanțate de instrumentele de finanțare externă ale UE, cum ar fi Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI) și Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III).

  Aceasta reprezintă o schimbare semnificativă în comparație cu perioada actuală 2014-2020, în care programele de cooperare transfrontalieră externă sunt reglementate de regulamente de punere în aplicare specifice. Raportorul propune ca, de fiecare dată când instrumentele de finanțare externă sunt utilizate pentru a cofinanța programele Interreg, obiectivele și prioritățile acestora, astfel cum figurează în regulamentele respective, să fie luate pe deplin în considerare și menționate în mod explicit în regulamentul Interreg.

  Proiectul de regulament Interreg stabilește deja părțile din pachetele financiare IPA III și IVDCI care urmează să fie alocate programelor Interreg. Pentru a permite o mai mare flexibilitate, raportorul propune să se elimine cifrele și să se adauge, în schimb, trimiteri la Regulamentele IPA III și IVDCI, așteptând să fie stabilite marjele în regulamentele respective.

  Deși eforturile de simplificare și de maximizare a sinergiilor dintre diferitele fonduri sunt binevenite, raportorul consideră că obiectivele principale ale instrumentelor de finanțare externă nu ar trebui neglijate. Prin urmare, acesta propune modificări în acest sens, precizând că, în temeiul regulamentului Interreg, cooperarea transfrontalieră externă ar trebui să completeze programele de cooperare transfrontalieră incluse în instrumentele de preaderare și de vecinătate. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor săi de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În ceea ce privește asistența IVDCI, UE ar trebui să dezvolte o relație specială cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe obiectivele și principiile acțiunii externe a Uniunii.

  Raportorul susține, de asemenea, că ar trebui acordată mai multă flexibilitate în ceea ce privește prezentarea documentelor programului atunci când sunt implicate țări partenere, deoarece experiența arată că acestea au nevoie de mai mult timp, procedurile lor nefiind echivalente cu cele ale statelor membre ale UE.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1)  Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și la reducerea regresului regiunilor defavorizate, trebuind să se acorde o atenție specială anumitor categorii de regiuni, printre care regiunile transfrontaliere sunt enumerate în mod explicit.

  (1)  Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”) este destinat să redreseze principalele dezechilibre regionale existente în Uniune. În conformitate cu articolul respectiv și cu al doilea și al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și la reducerea regresului regiunilor defavorizate, trebuind să se acorde o atenție specială anumitor categorii de regiuni, printre care zonele rurale, zonele afectate de tranziția industrială și regiunile afectate de dezavantaje naturale sau demografice grave și permanente, precum regiunile cele mai nordice cu o densitate foarte redusă a populației, regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase sunt enumerate în mod explicit.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Regulamentul (UE) [noul RDC] al Parlamentului European și al Consiliului21 stabilește dispoziții comune privind FEDR și anumite alte fonduri, iar Regulamentul (UE) [noul FEDR] al Parlamentului European și al Consiliului22 stabilește dispoziții referitoare la obiectivele specifice și la sfera sprijinului de la FEDR. Se dovedește deci necesară adoptarea unor dispoziții specifice legate de obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), care să permită unuia sau mai multor state membre să coopereze la nivel transfrontalier în ceea ce privește programarea eficace, inclusiv dispozițiile privind asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară.

  (2)  Regulamentul (UE) [noul RDC] al Parlamentului European și al Consiliului21 stabilește dispoziții comune privind FEDR și anumite alte fonduri, iar Regulamentul (UE) [noul FEDR] al Parlamentului European și al Consiliului22 stabilește dispoziții referitoare la obiectivele specifice și la sfera sprijinului de la FEDR. Se dovedește deci necesară adoptarea unor dispoziții specifice legate de obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), care să permită unuia sau mai multor state membre și uneia sau mai multor țări sau altor teritorii din afara Uniunii să coopereze la nivel transfrontalier în ceea ce privește programarea eficace, inclusiv dispozițiile privind asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară.

  __________________

  __________________

  21 [Trimitere]

  21 [Trimitere]

  22 [Trimitere]

  22 [Trimitere]

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  În scopul susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea maritimă, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

  (3)  În scopul favorizării prosperității și susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme identificate în comun în regiunile de frontieră și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”23 („comunicarea privind regiunile de frontieră”). În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să fie limitată la cooperarea la frontierele terestre, iar cooperarea transfrontalieră privind frontierele maritime ar trebui să fie integrată în componenta transnațională.

  (4)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme identificate în comun în regiunile de frontieră terestre sau maritime și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră. În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să includă cooperarea la frontierele terestre sau maritime , iar cooperarea transfrontalieră ar trebui să sprijine regiunile situate la frontierele terestre sau maritime.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui, de asemenea, să implice cooperarea între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări sau alte teritorii din afara Uniunii. Aducerea cooperării transfrontaliere interne și externe în sfera prezentului regulament ar trebui să determine simplificarea și eficientizarea dispozițiilor aplicabile pentru autoritățile responsabile de program din statele membre și pentru autoritățile partenere și beneficiarii din afara Uniunii, comparativ cu perioada de programare 2014-2020.

  (5)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui, de asemenea, să implice cooperarea între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe. Aducerea cooperării transfrontaliere interne și externe în sfera prezentului regulament ar trebui să determine simplificarea și eficientizarea dispozițiilor aplicabile pentru autoritățile responsabile de program din statele membre și pentru autoritățile partenere și beneficiarii din afara Uniunii, comparativ cu perioada de programare 2014-2020.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a)  În temeiul prezentului regulament, cooperarea transfrontalieră externă nu ar trebui în niciun caz să înlocuiască, ci să suplimenteze programele de cooperare transfrontalieră vizate de Regulamentul (UE)nr. .../... [Regulamentul IPA III] și Regulamentul (UE) nr. .../... [Regulamentul IVDCI], în special eforturile beneficiarilor acestora de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Ar trebui stabilite criterii obiective de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului26.

  (9)  Ar trebui stabilite criterii obiective de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului26. În cazul programelor Interreg cu participarea țărilor terțe, în absența clasificării NUTS, ar trebui să se aplice zonele echivalente eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... [Regulamentul IPA III] și al Regulamentului (UE) nr. .../... [Regulamentul IVDCI].

  __________________

  __________________

  26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

  26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)  Este necesar să se sprijine în continuare sau, după caz, să se stabilească o cooperare pe toate dimensiunile cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece o astfel de cooperare este un instrument important de politică de dezvoltare regională și ar trebui să fie în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor țări terțe. În acest scop, FEDR și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, IPA27, IVDCI28 și PTTPM29, ar trebui să sprijine programele de cooperare transfrontalieră, cooperare transnațională și cooperare maritimă, cooperare a regiunilor ultraperiferice și cooperare interregională. Sprijinul din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii ar trebui să se bazeze pe reciprocitate și proporționalitate. Cu toate acestea, în cazul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sprijinul din partea FEDR ar trebui completat cu minimum sumele echivalente din cadrul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sub rezerva unei sume maxime stabilite în actul legislativ în cauză, adică, până la 3 % din anvelopa financiară din cadrul IPA III și până la 4 % din anvelopa financiară a programului de vecinătate geografică în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (a) din IVDCI.

  (10)  Este necesar să se sprijine în continuare sau, după caz, să se stabilească o cooperare pe toate dimensiunile cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece o astfel de cooperare este un instrument important de politică de dezvoltare regională și ar trebui să fie în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor țări terțe. În acest scop, FEDR și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, IPA27, IVDCI28 și PTTPM29, ar trebui să sprijine programele de cooperare transfrontalieră, cooperare transnațională, cooperare a regiunilor ultraperiferice și cooperare interregională. Sprijinul din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii ar trebui să se bazeze pe reciprocitate și proporționalitate. Cu toate acestea, în cazul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sprijinul din partea FEDR ar trebui completat cu minimum sumele echivalente din cadrul IPA III-CTF și IVDCI-CTF, sub rezerva dispozițiilor stabilite în actul legislativ în cauză, adică, la articolul 9 din Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul IPA III] și articolul 18 din Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul IVDCI].

  __________________

  __________________

  27 Regulamentul (UE) XXX de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L xx, p. y).

  27 Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (JO L xx, p. y).

  28 Regulamentul (UE) XXX de instituire a Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (JO L xx, p. y).

  28 Regulamentul (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului din ... de instituire a Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (JO L xx, p. y).

  29 Decizia (UE) XXX a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (JO L xx, p. y).

  29 Decizia (UE) XXX a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte (JO L xx, p. y).

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Asistența IPA III ar trebui să se axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității de gen, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA ar trebui să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, de asigurarea accesului la protecție internațională, de schimbul de informații relevante, de intensificarea controalelor la frontieră și de continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației clandestine și a introducerii ilegale de migranți.

  (11)  Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii și să se concentreze asupra obiectivelor și priorităților stabilite la articolul 3 și în anexele II și III la Regulamentul [IPA III].

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12)  Cât privește asistența IVDCI, Uniunea ar trebui să dezvolte relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare. Prezentul regulament și IVDCI ar trebui așadar să sprijine aspectele interne și externe ale strategiilor macroregionale pertinente. Aceste inițiative sunt importante din punct de vedere strategic și furnizează cadre politice semnificative pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.

  (12)  Cât privește asistența IVDCI, Uniunea ar trebui să dezvolte relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe obiectivele și principiile acțiunii externe a Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (5), la articolul 8, la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care se întemeiază, prin dialog și cooperare cu țările și regiunile partenere. Prezentul regulament și IVDCI ar trebui așadar să sprijine aspectele interne și externe ale strategiilor macroregionale pertinente și să se concentreze asupra obiectivelor și priorităților stabilite la articolul 3 și în anexele II și III la Regulamentul IVDCI. Aceste inițiative sunt importante din punct de vedere strategic și furnizează cadre politice semnificative pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  Este necesar să se stabilească resursele alocate fiecăreia dintre diferitele componente ale programului Interreg, inclusiv cota care revine fiecărui stat membru din sumele globale aferente cooperării transfrontaliere, cooperării transnaționale și cooperării maritime, cooperării cu regiunile ultraperiferice și cooperării interregionale, și potențialul de care dispun statele membre în ceea ce privește flexibilitatea între aceste componente. În comparație cu perioada de programare 2014-2020, cota pentru cooperarea transfrontalieră ar trebui redusă, iar cota pentru cooperarea transnațională și cooperarea maritimă ar trebui mărită datorită integrării cooperării maritime, fiind necesară crearea unei noi componente pentru cooperarea cu regiunile ultraperiferice.

  (15)  Este necesar să se stabilească resursele alocate fiecăreia dintre diferitele componente ale programului Interreg, inclusiv cota care revine fiecărui stat membru din sumele globale aferente cooperării transfrontaliere, cooperării transnaționale și cooperării maritime, cooperării cu regiunile ultraperiferice și cooperării interregionale, și potențialul de care dispun statele membre în ceea ce privește flexibilitatea între aceste componente.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24)  Din cauza implicării mai multor state membre și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică. Pentru a compensa aceste costuri administrative mai ridicate, statele membre ar trebui încurajate să reducă sarcinile administrative legate de implementarea proiectelor comune ori de câte ori este posibil. În plus, programele Interreg cu sprijin limitat de la Uniune sau programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să beneficieze de o anumită sumă minimă destinată asistenței tehnice, pentru a avea o finanțare suficientă care să asigure eficacitatea activităților de asistență tehnică.

  (24)  Din cauza implicării mai multor state membre și a uneia sau mai multor țări terțe și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică. Pentru a compensa aceste costuri administrative mai ridicate, statele membre ar trebui încurajate să reducă sarcinile administrative legate de implementarea proiectelor comune ori de câte ori este posibil. În plus, programele Interreg cu sprijin limitat de la Uniune sau programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să beneficieze de o anumită sumă minimă destinată asistenței tehnice, pentru a avea o finanțare suficientă care să asigure eficacitatea activităților de asistență tehnică.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 35

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (35)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru adoptarea sau modificarea programelor Interreg, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Cu toate acestea, programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să respecte, după caz, procedurile comitetului instituit în temeiul Regulamentului (UE) [IPA III] și [IVDCI] în ceea ce privește prima decizie de aprobare a programelor respective.

  (35)   Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adoptarea sau modificarea programelor Interreg prin intermediul unui document strategic multianual. Cu toate acestea, programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să respecte, după caz, procedurile stabilite în temeiul Regulamentului (UE) [IPA III] și [IVDCI] în ceea ce privește prima decizie de aprobare a programelor respective.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  cooperarea transfrontalieră internă dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre a două sau mai multe state membre sau dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre ale cel puțin unui stat membru și una sau mai multe țări terțe enumerate la articolul 4 alineatul (3); or

  (a)  cooperarea transfrontalieră internă dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre sau maritime a două sau mai multe state membre sau dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre sau maritime ale cel puțin unui stat membru și una sau mai multe țări terțe enumerate la articolul 4 alineatul (3); sau

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  cooperarea transfrontalieră externă între regiunile limitrofe frontaliere terestre ale cel puțin unui stat membru și ale unuia sau mai multor:

  (b)  cooperarea transfrontalieră externă între regiunile limitrofe frontaliere terestre sau maritime ale cel puțin unui stat membru și ale unuia sau mai multor:

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, precum și din Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială („componenta 2”; când se face trimitere doar la cooperarea transnațională: „componenta 2A”; când se face trimitere doar la cooperarea maritimă: „componenta 2B”);

  (2)  cooperarea transnațională pe teritorii transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, precum și din Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială;

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și externe cu țări terțe sau cu țări partenere.

  1.  Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor terestre sau maritime interne și externe cu țări terțe sau cu țări partenere.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Regiunile situate pe frontiere maritime, care sunt legate printr-o legătură fixă deasupra mării, vor fi de asemenea sprijinite în cadrul cooperării transfrontaliere.

  2.  Regiunile situate pe frontiere maritime, care sunt legate prin legături fixe sau alte legături de natură culturală, istorică și legături de transport durabile deasupra mării, vor fi, de asemenea, sprijinite în cadrul cooperării transfrontaliere.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Programele Interreg referitoare la cooperarea transfrontalieră internă pot viza regiuni din Norvegia, Elveția și Regatul Unit, echivalente regiunilor de nivelul NUTS 3, precum și Liechtenstein, Andorra și Monaco.

  3.  Programele Interreg referitoare la cooperarea transfrontalieră internă pot viza regiuni din Norvegia, Elveția și Regatul Unit, echivalente regiunilor de nivelul NUTS 3, precum și Liechtenstein, Andorra, Monaco și San Marino.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Pentru cooperarea transfrontalieră externă, regiunile care urmează să fie sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt regiunile de nivelul NUTS 3 din țările partenere respective sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre dintre statele membre și țările partenere eligibile în temeiul IPA III sau IVDCI.

  4.  Pentru cooperarea transfrontalieră externă, regiunile care urmează să fie sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt regiunile de nivelul NUTS 3 din țările partenere respective sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre și maritime dintre statele membre și țările partenere eligibile în temeiul IPA III sau IVDCI.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pentru cooperarea transnațională și cooperarea maritimă, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivelul NUTS 2 ale Uniunii, care includ zonele funcționale adiacente, ținând seama, după caz, de strategiile macroregionale sau de strategiile pentru bazinele maritime.

  1.  Pentru cooperarea transnațională, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivelul NUTS 2 ale Uniunii, care includ zonele funcționale, ținând seama, după caz, de strategiile macroregionale sau de strategiile pentru bazinele maritime.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programele Interreg referitoare la cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pot viza:

  Programele Interreg referitoare la cooperarea transnațională pot viza:

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Resursele FEDR pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se ridică la 8 430 000 000 EUR din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, fiind stabilite la [articolul 102 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

  1.  Resursele FEDR pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se ridică la xx xxx xxx xxx EUR din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, fiind stabilite la [articolul 102 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou].

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Fiecare stat membru poate transfera până la 15 % din alocarea sa financiară pentru fiecare dintre componentele 1, 2 și 3, de la una dintre aceste componente către cealaltă sau celelalte componente.

  4.  Fiecare stat membru poate transfera până la 20 % din alocarea sa financiară pentru fiecare dintre componentele 1, 2 și 3, de la una dintre aceste componente către cealaltă sau celelalte componente.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia adoptă un act de punere în aplicare care stabilește documentul de strategie multianuală în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sprijinite de FEDR și IVDCI sau IPA III. Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 63 alineatul (2).

  Comisia adoptă un act delegat care stabilește documentul de strategie multianuală în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sprijinite de FEDR și IVDCI sau IPA III.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În ceea ce privește programele Interreg finanțate de la FEDR și IVDCI, acest act de punere în aplicare stabilește elementele menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) [IVDCI].

  În ceea ce privește programele Interreg finanțate de la FEDR și IVDCI, acest act delegat stabilește elementele menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) [IVDCI].

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Sprijinul de la FEDR se acordă programelor Interreg transfrontaliere externe individuale, cu condiția ca sumele echivalente să fie furnizate prin CTF IPA III și CTF IVDCI în temeiul documentului de programare strategică relevant. Această echivalență face obiectul unei sume maxime stabilite în actul legislativ IPA III sau IVDCI.

  Sprijinul de la FEDR se acordă programelor Interreg transfrontaliere externe individuale, cu condiția ca cel puțin sumele echivalente să fie furnizate prin CTF IPA III și CTF IVDCI în temeiul documentului de programare strategică relevant. Această contribuție face obiectul unei sume maxime stabilite în actul legislativ IPA III sau IVDCI.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În 2022 și 2023, contribuția anuală din partea FEDR la programele Interreg transfrontaliere externe, pentru care nu a fost transmis Comisiei niciun program până la data de 31 martie din anii respectivi, și care nu a fost realocată altui program transmis în cadrul aceleiași categorii de programe Interreg transfrontaliere externe, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru sau statele membre implicate.

  1.  În 2022 și 2023, contribuția anuală din partea FEDR la programele Interreg transfrontaliere externe, pentru care nu a fost transmis Comisiei niciun program până la data de 30 aprilie din anii respectivi, și care nu a fost realocată altui program transmis în cadrul aceleiași categorii de programe Interreg transfrontaliere externe, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru sau statele membre implicate.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Dacă până la 31 martie 2024 există încă programe Interreg transfrontaliere externe care nu au fost transmise Comisiei, întreaga contribuție din partea FEDR menționată la articolul 9 alineatul (5) la programele respective pentru anii rămași până în 2027, care nu a fost realocată altui program Interreg transfrontalier extern sprijinit și prin CTF IPA III sau CTF IVDCI, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru sau statele membre implicate.

  2.  Dacă până la 30 aprilie 2024 există încă programe Interreg transfrontaliere externe care nu au fost transmise Comisiei, întreaga contribuție din partea FEDR menționată la articolul 9 alineatul (5) la programele respective pentru anii rămași până în 2027, care nu a fost realocată altui program Interreg transfrontalier extern sprijinit și prin CTF IPA III sau CTF IVDCI, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru sau statele membre implicate.

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În astfel de situații, contribuția din partea FEDR menționată la alineatul (1) care corespunde tranșelor anuale neangajate încă sau tranșelor anuale angajate și dezangajate total sau parțial în cursul aceluiași exercițiu financiar, care nu au fost realocate unui alt program Interreg transfrontalier extern sprijinit și prin CTF IPA III sau CTF IVDCI, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru sau statele membre implicate.

  În astfel de situații, contribuția din partea FEDR menționată la alineatul (1) care corespunde tranșelor anuale neangajate încă sau tranșelor anuale angajate și dezangajate total sau parțial în cursul aceluiași exercițiu financiar, care nu au fost realocate unui alt program Interreg transfrontalier extern sprijinit și prin CTF IPA III sau CTF IVDCI, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne sau programelor de cooperare transnațională la care participă statul membru sau statele membre implicate.

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1. Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui program Interreg nu trebuie să depășească 70 %, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sau din componenta 3, în Regulamentul (UE) [IPA III], în Regulamentul [IVDCI] sau în Decizia (UE) [PTTPM] a Consiliului sau în orice act adoptat în temeiul acestora se stabilește un procent mai mare.

  1. Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui program Interreg nu trebuie să depășească 75 %, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe sau din componenta 3, în Regulamentul (UE) [IPA III], în Regulamentul [IVDCI] sau în Decizia (UE) [PTTPM] a Consiliului sau în orice act adoptat în temeiul acestora se stabilește un procent mai mare.

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea)  promovarea dialogului transfrontalier intercultural prin proiecte de cooperare culturală și educațională, prin creare în comun, prin schimb interpersonal și prin dezbatere socială, precum și sprijinirea conservării și gestionării patrimoniului cultural și lingvistic comun;

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera a – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  în cadrul programelor Interreg din componentele 1 și 2B:

  (a)  în cadrul programelor Interreg din componentele 1 și 2:

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera a – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

  (ii)  consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera a – punctul iia (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iia)  îmbunătățirea securității UE, inclusiv a mobilității militare;

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite din fondurile Interreg, în plus față de literele (a) și (b): consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, prin consolidarea democrației durabile și prin sprijinirea actorilor societății civile și a rolului acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice;

  (c)  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite din fondurile Interreg, în plus față de literele (a) și (b): consolidarea încrederii reciproce și promovarea reconcilierii, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, prin consolidarea democrației durabile și prin sprijinirea mass-mediei independente și a actorilor societății civile și a rolului acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice;

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului frontierei și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților.

  5.  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului frontierei și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților. De fiecare dată când se folosesc fondurile provenite de la instrumentele de finanțare externă pentru a sprijini programele Interreg, se aplică, de asemenea, obiectivele aferente instrumentelor relevante, astfel cum sunt definite în Regulamentele [IPA], [IVDCI] și [PTTPM].

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se implementează prin intermediul programelor Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția componentei 3, care poate fi implementată total sau parțial în sistem de gestiune indirectă, și a componentei 5 care trebuie implementată în sistem de gestiune directă sau indirectă.

  1.  Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se implementează prin intermediul programelor Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția componentei 3, care poate fi implementată total sau parțial în sistem de gestiune indirectă.

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cu toate acestea, un program Interreg care acoperă sprijinul de la un instrument de finanțare externă al Uniunii trebuie prezentat de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management în termen de cel mult șase luni de la adoptarea de către Comisie a documentului de programare strategică relevant în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau dacă se solicită în temeiul actului de bază respectiv al unuia sau al mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

  Cu toate acestea, un program Interreg care acoperă sprijinul de la un instrument de finanțare externă al Uniunii trebuie prezentat de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management în termen de cel mult nouă luni de la adoptarea de către Comisie a documentului de programare strategică relevant în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau dacă se solicită în temeiul actului de bază respectiv al unuia sau al mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Fiecare prioritate corespunde unui singur obiectiv de politică sau, după caz, unuia sau ambelor obiective specifice Interreg ori asistenței tehnice. O prioritate corespunzătoare unui obiectiv de politică sau, după caz, unuia sau ambelor obiective specifice Interreg este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceleiași politici sau aceluiași obiectiv specific Interreg pot să îi corespundă mai multe priorități.

  Fiecare prioritate corespunde unui singur obiectiv de politică sau, după caz, unuia sau ambelor obiective specifice Interreg ori asistenței tehnice. O prioritate corespunzătoare unui obiectiv de politică sau, după caz, unuia sau ambelor obiective specifice Interreg este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceleiași politici sau aceluiași obiectiv specific Interreg pot să îi corespundă mai multe priorități. De fiecare dată când se folosesc fondurile provenite de la instrumentele de finanțare externă pentru a sprijini programele Interreg, se aplică, de asemenea, prioritățile stabilite pentru instrumentele relevante, astfel cum sunt definite în Regulamentele [IPA], [IVDCI] și [PTTPM].

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 7 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  stabilește procedura pentru înființarea secretariatului comun;

  (b)  stabilește procedura pentru înființarea secretariatului comun și, după caz, susține structurile de gestionare în statele membre sau în țările terțe;

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru selecționarea operațiunilor, comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri nediscriminatorii și transparente, care să asigure egalitatea de gen și să țină seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

  Pentru selecționarea operațiunilor, comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri nediscriminatorii și transparente, care să asigure egalitatea de gen și să țină seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de Convenția europeană a drepturilor omului și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 4 – litera ja (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ja)  garantează că operațiunile selectate aplică criterii și proceduri care sunt nediscriminatorii, asigură egalitatea de gen și țin seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de Convenția europeană a drepturilor omului și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  O operațiune Interreg poate fi implementată într-o singură țară, cu condiția ca impactul și beneficiile pentru zona de program să fie identificate în cererea pentru operațiune.

  2.  O operațiune Interreg poate fi implementată într-o singură țară, cu condiția ca impactul și beneficiile transfrontaliere sau transnaționale pentru zona de program să fie identificate în cererea pentru operațiune.

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru operațiunile Interreg din cadrul programelor Interreg din componenta 3, partenerii din regiunile ultraperiferice și din țările terțe, țările partenere sau TTPM, trebuie să coopereze numai în trei din cele patru dimensiuni menționate în primul paragraf.

  Pentru operațiunile Interreg din cadrul programelor Interreg din componenta 3 și programele de cooperare transfrontalieră externă, partenerii din regiunile ultraperiferice și din țările terțe, țările partenere sau TTPM, trebuie să coopereze numai în trei din cele patru dimensiuni menționate în primul paragraf.

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  beneficiarul unui fond pentru proiecte mici este o entitate juridică transfrontalieră sau o GECT.

  2.  beneficiarul unui fond pentru proiecte mici este o entitate juridică transfrontalieră, o euroregiune, o GECT sau o autoritate de management sau o instituție existentă într-o țară, în conformitate cu acordul dintre țările sau regiunile care participă la program.

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Aplicarea proiectului și normele de punere în aplicare ale programului;

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Fără a aduce atingere normelor privind eligibilitatea stabilite la articolele 57-62 din Regulamentul (UE) [RDC nou], la articolul 4 și la articolul 6 din Regulamentul (UE) [FEDR nou] sau în prezentul capitol, inclusiv în actele adoptate în temeiul celor menționate anterior, statele membre participante și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM stabilesc, printr-o decizie comună a comitetului de monitorizare, doar norme suplimentare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programul Interreg cu privire la categoriile de cheltuieli care nu sunt reglementate de aceste dispoziții. Aceste norme se referă la zona de program în ansamblu.

  Fără a aduce atingere normelor privind eligibilitatea stabilite la articolele 57-62 din Regulamentul (UE) [RDC nou], la articolul 4 și la articolul 6 din Regulamentul (UE) [FEDR nou], la articolul 10 din Regulamentul (UE) [IPA], la articolul 27 din Regulamentul (UE) [IVDCI] sau în prezentul capitol, inclusiv în actele adoptate în temeiul celor menționate anterior, statele membre participante și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM stabilesc, printr-o decizie comună a comitetului de monitorizare, doar norme suplimentare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programul Interreg cu privire la categoriile de cheltuieli care nu sunt reglementate de aceste dispoziții. Aceste norme se referă la zona de program în ansamblu.

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Articolul 36 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cu toate acestea, atunci când un program Interreg selectează operațiuni pe bază de cereri de propuneri, aceste norme suplimentare se adoptă înainte să se publice prima cerere de propuneri. În toate celelalte cazuri, aceste norme suplimentare se adoptă înainte de selecționarea primelor operațiuni.

  Cu toate acestea, atunci când un program Interreg selectează operațiuni pe bază de cereri de propuneri, aceste norme suplimentare se adoptă înainte să se publice fiecare cerere de propuneri. În toate celelalte cazuri, aceste norme suplimentare se adoptă înainte de selecționarea primelor operațiuni.

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  În ceea ce privește un program Interreg din componenta 2B sau din componenta 1, atunci când aceasta din urmă vizează frontiere lungi cu provocări și nevoi de dezvoltare eterogene, statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg pot defini zone de subprogram.

  5.  În ceea ce privește un program Interreg din componenta 1, atunci când aceasta vizează frontiere cu provocări și nevoi de dezvoltare eterogene, statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg pot defini zone de subprogram.

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Articolul 45 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  În cazul în care autoritatea de management nu efectuează o verificare în temeiul articolului 68 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) [RDC nou] în întreaga zonă de program, fiecare stat membru desemnează organismul sau persoana responsabilă pentru efectuarea acestei verificări în ceea ce privește beneficiarii de pe teritoriul lor.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  Referințe

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Comisie competentă

         Data anunțului în plen

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  AFET

  11.6.2018

  Comisii asociate - data anunțului în plen

  5.7.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

         Data numirii

  Fabio Massimo Castaldo

  10.7.2018

  Examinare în comisie

  8.10.2018

   

   

   

  Data adoptării

  21.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  47

  4

  5

  Membri titulari prezenți la votul final

  Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  47

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

  ECR

  Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Victor Boștinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

  4

  -

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  NI

  James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

  5

  0

  GUE/NGL

  Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (22.11.2018)

  destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

  Raportoare pentru aviz (*): Eleni Theocharous

  (*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Scopul inițiativei cooperării teritoriale europene (Interreg) este să stimuleze cooperarea între statele membre în interiorul Uniunii, precum și între statele membre și țări terțe, țări partenere sau teritorii sau țări și teritorii de peste mări. Se preconizează că noua propunere de regulament pentru perioada 2021-2027 va simplifica cooperarea dincolo de frontierele Uniunii. În paralel, viitoarele instrumente de finanțare externă ale UE (inclusiv IVDCI și PTTPM) vizează stabilirea unor norme clare pentru transferul unei părți din resursele lor programelor Interreg.

  Raportoarea DEVE consideră că interesul Comisiei pentru dezvoltare constă în garantarea posibilității de participare efectivă la programele Interreg a țărilor terțe și țărilor și teritoriilor de peste mări. La elaborarea programelor ar trebui să se țină seama pe deplin de dificultățile și nevoile TTPM.

  Raportoarea ar dori să sublinieze potențiala contribuție a Interreg la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și a obiectivelor climatice. Coerența în materie de politici în domeniul dezvoltării ar trebui respectată, deoarece coerența în toate politicile UE este esențială pentru realizarea ODD.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Referirea 1 a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  având în vedere articolul 208 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  În scopul susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea maritimă, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

  (3)  În scopul susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea maritimă, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg). Ar trebui să se ia în considerare principiul guvernanței pe mai multe niveluri și al parteneriatului, iar abordările bazate pe contextul local, precum și principiul nediscriminării ar trebui să fie consolidate.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a)  diferitele componente ale Interreg ar trebui să contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa cum sunt descrise în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată în septembrie 2015.

  Justificare

  În considerente ar trebui menționată contribuția Interreg la obiectivele de dezvoltare durabilă.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 3 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3b)  Interreg ar trebui, de asemenea, să contribuie la îndeplinirea altor angajamente internaționale, cum ar fi Acordul de la Paris privind schimbările climatice (COP 21). Reflectând importanța abordării schimbărilor climatice, Interreg va contribui la integrarea acțiunilor în domeniul climei și la atingerea obiectivului global ca 25 % din cheltuielile bugetare ale UE să contribuie la obiectivele în domeniul climei.

  Justificare

  Considerentele ar trebui să includă, de asemenea, o trimitere la Acordul de la Paris, dat fiind că Interreg ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor UE în materie de schimbări climatice.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme identificate în comun în regiunile de frontieră și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”23 („comunicarea privind regiunile de frontieră”). În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să fie limitată la cooperarea la frontierele terestre, iar cooperarea transfrontalieră privind frontierele maritime ar trebui să fie integrată în componenta transnațională.

  (4)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme identificate în comun în regiunile de frontieră și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”23 („comunicarea privind regiunile de frontieră”). În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să sprijine cooperarea în regiunile frontaliere terestre sau maritime.

  _________________

  _________________

  23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, „Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, „Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”, COM(2017)0534, 20.9.2017.

  Justificare

  Plasarea cooperării frontaliere maritime într-o nouă componentă a Interreg nu este în interesul simplificării și al unei mai mari ușurințe de utilizare.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Componenta de cooperare transnațională și de cooperare maritimă ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea cooperării prin intermediul unor acțiuni care să conducă la dezvoltarea teritorială integrată legată de prioritățile politicii de coeziune a Uniunii și ar trebui să includă și cooperarea maritimă transfrontalieră. Cooperarea transnațională ar trebui să acopere teritorii mai vaste ale Uniunii continentale, iar cooperarea maritimă ar trebui să acopere teritorii din bazinele maritime și să integreze cooperarea transfrontalieră privind frontierele maritime în perioada de programare 2014-2020. Ar trebui să se acorde un maximum de flexibilitate pentru a se continua implementarea cooperării transfrontaliere maritime anterioare într-un cadru de cooperare maritimă mai amplu, în special prin definirea teritoriului vizat, a obiectivelor specifice pentru o astfel de cooperare, a cerințele pentru parteneriatele de proiect și crearea de subprograme și de comitete de coordonare specifice.

  (6)  Componenta de cooperare transnațională și de cooperare maritimă ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea cooperării prin intermediul unor acțiuni care să conducă la dezvoltarea teritorială integrată legată de prioritățile politicii de coeziune a Uniunii. Cooperarea transnațională ar trebui să acopere teritorii mai vaste ale Uniunii continentale, iar cooperarea maritimă ar trebui să acopere teritorii din bazinele maritime. Ar trebui să se acorde un maximum de flexibilitate pentru a se continua implementarea cooperării transfrontaliere maritime anterioare într-un cadru de cooperare maritimă mai amplu, în special prin definirea teritoriului vizat, a obiectivelor specifice pentru o astfel de cooperare, a cerințele pentru parteneriatele de proiect și crearea de subprograme și de comitete de coordonare specifice.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  Pe baza experienței de cooperare transfrontalieră și transnațională în perioada de programare 2014-2020 în regiunile ultraperiferice, când o combinație a ambelor componente într-un singur program pentru fiecare domeniu de cooperare nu a adus suficiente simplificări autorităților și beneficiarilor programului, ar trebui instituită o componentă specifică regiunilor ultraperiferice pentru a permite acestora să coopereze cu țările și teritoriile învecinate într-un mod cât mai simplu și eficace.

  (7)  Pe baza experienței de cooperare transfrontalieră și transnațională în perioada de programare 2014-2020 în regiunile ultraperiferice, când o combinație a ambelor componente într-un singur program pentru fiecare domeniu de cooperare nu a adus suficiente simplificări autorităților și beneficiarilor programului, ar trebui instituită o componentă specifică regiunilor ultraperiferice pentru a permite acestora să coopereze cu țări terțe și cu țări și teritorii de peste mări (TTPM) într-un mod cât mai simplu și eficace, date fiind nevoile și specificitățile lor.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Pe baza experienței cu programele de cooperare interregională în cadrul Interreg și lipsa unei astfel de cooperări în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în perioada de programare 2014-2020, componenta de cooperare interregională ar trebui să pună și mai mult accent pe creșterea eficienței politicii de coeziune. Prin urmare, această componentă ar trebui limitată la două programe, unul care să permită orice tip de experiență, abordări inovatoare și consolidare a capacităților pentru programele din cadrul ambelor obiective și să promoveze grupările europene de cooperare teritorială („GECT”) înființate sau care urmează să fie înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24 și unul care să îmbunătățească analiza tendințelor de dezvoltare. Cooperarea pe bază de proiect în întreaga Uniune ar trebui să fie integrată în noua componentă a investițiilor interregionale pentru inovare și strâns legată de punerea în aplicare a Comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”25, în special pentru sprijinirea platformelor tematice de specializare inteligentă, în special în domenii cum ar fi energia, modernizarea industrială sau sectorul agroalimentar. În cele din urmă, o dezvoltare teritorială integrată, axată pe zonele urbane funcționale sau pe zonele urbane, ar trebui să fie concentrată în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și într-un instrument însoțitor, „Inițiativa urbană europeană”. Cele două programe aferente componentei de cooperare interregională ar trebui să vizeze întreaga Uniune și ar trebui, de asemenea, să fie deschise participării țărilor terțe.

  (8)  Pe baza experienței cu programele de cooperare interregională în cadrul Interreg și lipsa unei astfel de cooperări în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în perioada de programare 2014-2020, componenta de cooperare interregională ar trebui să pună și mai mult accent pe creșterea eficienței politicii de coeziune. Prin urmare, această componentă ar trebui limitată la două programe, unul care să permită orice tip de experiență, abordări inovatoare și consolidare a capacităților pentru programele din cadrul ambelor obiective și să promoveze grupările europene de cooperare teritorială („GECT”) înființate sau care urmează să fie înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24 și unul care să îmbunătățească analiza tendințelor de dezvoltare. Cooperarea pe bază de proiect în întreaga Uniune ar trebui să fie integrată în noua componentă a investițiilor interregionale pentru inovare și strâns legată de punerea în aplicare a Comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”25, în special pentru sprijinirea platformelor tematice de specializare inteligentă în domenii cum ar fi energia din surse regenerabile, economia circulară, modernizarea industrială, agricultura ecologică sau sectorul agroalimentar. În cele din urmă, o dezvoltare teritorială integrată, axată pe zonele urbane funcționale sau pe zonele urbane, ar trebui să fie concentrată în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și într-un instrument însoțitor, „Inițiativa urbană europeană”. Cele două programe aferente componentei de cooperare interregională ar trebui să vizeze întreaga Uniune și ar trebui, de asemenea, să fie deschise participării TTPM și țărilor terțe.

  __________________

  __________________

  24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

  24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

  25 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” - COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

  25 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” - COM(2017)0376, 18.7.2017.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Asistența IPA III ar trebui să se axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității de gen, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA ar trebui să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, de asigurarea accesului la protecție internațională, de schimbul de informații relevante, de intensificarea controalelor la frontieră și de continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației clandestine și a introducerii ilegale de migranți.

  (11)  Asistența IPA III ar trebui să se axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității între femei și bărbați, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA ar trebui să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, de asigurarea accesului sigur la protecție internațională, de schimbul de informații relevante, de intensificarea controalelor la frontieră și de continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației clandestine, a introducerii ilegale de migranți și a traficului de ființe umane.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (12) Cât privește asistența IVDCI, Uniunea ar trebui să dezvolte relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare. Prezentul regulament și IVDCI ar trebui așadar să sprijine aspectele interne și externe ale strategiilor macroregionale pertinente. Aceste inițiative sunt importante din punct de vedere strategic și furnizează cadre politice semnificative pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.

  (12) Cât privește asistența IVDCI, Uniunea ar trebui să dezvolte relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare. Prezentul regulament și IVDCI ar trebui așadar să sprijine aspectele interne și externe ale strategiilor macroregionale pertinente având ca obiectiv prioritar eradicarea sărăciei și contribuția la dezvoltarea durabilă. Aceste inițiative sunt importante din punct de vedere strategic și furnizează cadre politice semnificative pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 12 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (12a)  Dezvoltarea sinergiilor cu acțiunea externă și cu programele de dezvoltare ale Uniunii ar trebui să contribuie, de asemenea, la asigurarea unui impact maxim, îndeplinind totodată principiul coerenței politicilor de dezvoltare, așa cum se prevede la articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Realizarea coerenței între toate politicile UE este esențială pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

  Justificare

  Coerența politicilor pentru dezvoltare este o obligație prevăzută în tratat și ar trebui menționată la secțiunea de considerente.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (14)  Ținând cont de situația specială a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, este necesar să se adopte măsuri privind condițiile în care aceste regiuni pot avea acces la fondurile structurale. Prin urmare, anumite dispoziții din prezentul regulament ar trebui să fie adaptate la particularitățile regiunilor ultraperiferice, pentru a simplifica și a încuraja cooperarea cu vecinii lor, ținând seama de Comunicarea Comisiei „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene”31.

  (14)  Ținând cont de situația specială a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, este necesar să se adopte măsuri privind condițiile în care aceste regiuni pot avea acces la fondurile structurale. Prin urmare, anumite dispoziții din prezentul regulament ar trebui să fie adaptate la particularitățile regiunilor ultraperiferice, pentru a simplifica și a încuraja cooperarea acestora cu țări terțe și TTPM, ținând seama de Comunicarea Comisiei „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene”31.

  __________________

  __________________

  31 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, - COM(2017)0623, 24.10.2017.

  31 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, - COM(2017)0623, 24.10.2017.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14a)  Regulamentul prevede posibilitatea participării țărilor și a teritoriilor de peste mări (TTPM) la programele Interreg. Pentru a se facilita accesul TTPM și participarea lor efectivă, ar trebui să se țină seama de specificitățile acestora și de dificultățile cu care se confruntă.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14b)  Articolele 198-204 din partea IV a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitoare la asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări prevăd că scopul asocierii este promovarea dezvoltării economice și sociale a țărilor și teritoriilor și stabilirea de relații economice strânse între acestea și Uniune în ansamblu. Conform principiilor enunțate în preambulul TFUE, asocierea trebuie să permită în primul rând promovarea intereselor și a prosperității locuitorilor acestor țări și teritorii, astfel încât să conducă la dezvoltarea economică, socială și culturală la care aspiră.

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 14 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (14c)  Activitățile finanțate în cadrul diferitelor componente ar trebui să promoveze și să asigure egalitatea de gen. Dimensiunea de gen ar trebui integrată în diferitele componente ale Interreg.

  Justificare

  Importanța dimensiunii de gen ar trebui accentuată în întreg textul regulamentului.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19)  Prezentul regulament ar trebui să adauge două obiective specifice programului Interreg, unul pentru a susține obiectivul specific Interreg în ceea ce privește întărirea capacității instituționale, consolidarea cooperării juridice și administrative, în special în cazul în care sunt legate de punerea în aplicare a comunicării privind regiunile frontaliere, intensificarea cooperării între cetățeni și instituții și dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime, și cel de-al doilea pentru a soluționa probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, securitatea, managementul frontierei și gestionarea migrației.

  (19)  Prezentul regulament ar trebui să adauge două obiective specifice programului Interreg, unul pentru a susține obiectivul specific Interreg în ceea ce privește întărirea capacității instituționale, consolidarea cooperării juridice și administrative, în special în cazul în care sunt legate de punerea în aplicare a comunicării privind regiunile frontaliere, intensificarea cooperării între cetățeni, organizații ale societății civile, actori nestatali și instituții și dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime, și cel de-al doilea pentru a soluționa probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, securitatea, managementul frontierei și migrația, accesul la protecție internațională, eradicarea sărăciei, schimbările climatice, reducerea riscului de producere a dezastrelor și reziliența.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 30 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (30a)  Este oportun să se încurajeze disciplina financiară. În același timp, aranjamentele pentru dezangajarea de angajamentele bugetare ar trebui să ia în considerare complexitatea programelor Interreg și a punerii în aplicare a acestora.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Prezentul regulament stabilește norme pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), urmărind să faciliteze cooperarea între statele membre în interiorul Uniunii, precum și între statele membre și țările terțe învecinate, țările partenere, alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări („TTPM”).

  1.  Prezentul regulament stabilește norme pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), urmărind să faciliteze cooperarea între statele membre în interiorul Uniunii, precum și între statele membre și țările terțe, țările partenere, alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări („TTPM”). Interreg contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa cum sunt descrise în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, dispozițiile necesare pentru a asigura eficacitatea programării, inclusiv în ceea ce privește asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară a programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană („programele Interreg”) sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”).

  2.  Prezentul regulament stabilește, de asemenea, dispozițiile necesare pentru a asigura eficacitatea programării, inclusiv în ceea ce privește asistența tehnică, punerea în practică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară a programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană („programele Interreg”) sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”).

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a)  Țări și teritorii de peste mări (TTPM) Țările și teritoriile de peste mări atașate unui stat membru al Uniunii cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din TFUE și enumerate în anexa II la acesta.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  cooperarea transfrontalieră internă dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre a două sau mai multe state membre sau dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre ale cel puțin unui stat membru și una sau mai multe țări terțe enumerate la articolul 4 alineatul (3); sau

  (a)  cooperarea transfrontalieră internă dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre sau maritime a două sau mai multe state membre sau dintre regiunile limitrofe frontaliere terestre ale cel puțin unui stat membru și una sau mai multe țări terțe enumerate la articolul 4 alineatul (3); sau

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  cooperarea transfrontalieră externă între regiunile limitrofe frontaliere terestre ale cel puțin unui stat membru și ale unuia sau mai multor:

  (b)  cooperarea transfrontalieră externă între regiunile limitrofe frontaliere terestre sau maritime ale cel puțin unui stat membru și ale unuia sau mai multor:

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, precum și din Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială („componenta 2”; când se face trimitere doar la cooperarea transnațională: „componenta 2A”; când se face trimitere doar la cooperarea maritimă: „componenta 2B”);

  (2)  cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, precum și din TTPM, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială („componenta 2”; când se face trimitere doar la cooperarea transnațională: „componenta 2A”; când se face trimitere doar la cooperarea maritimă: „componenta 2B”);

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe învecinate, țări partenere sau TTPM, pentru a le facilita integrarea regională în vecinătate („componenta 3”);

  (3)  cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe, țări partenere sau TTPM sau cu unele dintre acestea, în special pentru a le facilita integrarea regională („componenta 3”);

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune („componenta 4”) prin promovarea:

  (4)  cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune („componenta 4”) prin promovarea, printre altele, a:

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  schimbului de experiență, a abordărilor inovatoare și a consolidării capacităților în ceea ce privește:

  (a)  schimbului de experiență, a abordărilor inovatoare a bunelor practici și a consolidării capacităților în ceea ce privește:

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Regiunile situate pe frontiere maritime, care sunt legate printr-o legătură fixă deasupra mării, vor fi de asemenea sprijinite în cadrul cooperării transfrontaliere.

  eliminat

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Pentru cooperarea transfrontalieră externă, regiunile care urmează să fie sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt regiunile de nivelul NUTS 3 din țările partenere respective sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre dintre statele membre și țările partenere eligibile în temeiul IPA III sau IVDCI.

  4.  Pentru cooperarea transfrontalieră externă, regiunile care urmează să fie sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt regiunile de nivelul NUTS 3 din țările partenere respective sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente situate de-a lungul tuturor frontierelor dintre statele membre și țările partenere eligibile în temeiul IPA III sau IVDCI.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  Groenlanda;

  (b)  TTPM;

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Regiunile, țările terțe sau țările partenere enumerate la alineatul 2 sunt regiuni de nivelul NUTS 2 sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente.

  3.  Regiunile, țările terțe sau țările partenere sau TTPM enumerate la alineatul 2 sunt regiuni de nivelul NUTS 2, în cazul TTPM NUTS 3 sau, în absența clasificării NUTS, zone echivalente.

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  3.2 % (respectiv, un total de 270 100 000 EUR) pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice (componenta 3);

  (c)  5 % pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice (componenta 3);

  Justificare

  Având în vedere nevoile și problemele specifice ale regiunilor ultraperiferice, suma disponibilă pentru componenta 3 ar trebui majorată.

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În ceea ce privește un program Interreg din componenta 2 deja aprobat de Comisie, participarea unei țări partenere sau a Groenlandei se suspendă dacă se îndeplinește una dintre situațiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (b).

  În ceea ce privește un program Interreg din componenta 2 deja aprobat de Comisie, participarea unei țări partenere sau a TTPM se suspendă sau i se reduce alocarea dacă se îndeplinește una dintre situațiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf literele (a) și (b).

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  suspendarea completă a programului Interreg, în special atunci când principalele probleme de dezvoltare comună nu pot fi realizate fără participarea țării partenere respective sau a Groenlandei;

  (a)  suspendarea completă a programului Interreg, în special atunci când principalele probleme de dezvoltare comună nu pot fi realizate fără participarea țării partenere respective sau a TTPM;

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  continuarea programului Interreg fără participarea țării partenere respective sau a Groenlandei.

  (c)  continuarea programului Interreg fără participarea țării partenere respective sau a TTPM.

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În cazul în care o țară terță sau țară parteneră care contribuie la un program Interreg cu resurse naționale care nu constituie cofinanțare națională de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii reduce contribuția respectivă pe parcursul implementării programului Interreg, fie la nivel global, fie în ceea ce privește operațiuni comune deja selecționate care au primit documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6), statul membru sau statele membre participante solicită una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (4) al doilea paragraf.

  6.  În cazul în care o țară terță, țară parteneră sau TTPM care contribuie la un program Interreg cu resurse naționale care nu constituie cofinanțare națională de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii reduce contribuția respectivă pe parcursul implementării programului Interreg, fie la nivel global, fie în ceea ce privește operațiuni comune deja selecționate care au primit documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6), statul membru sau statele membre participante solicită una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (4) al doilea paragraf.

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Pe lângă obiectivele specifice pentru FEDR, astfel cum se prevede la articolul 2 din Regulamentul (UE) [FEDR nou], FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii pot contribui, de asemenea, la obiectivele specifice aferente OP 4, astfel:

  3.  Pe lângă obiectivele specifice pentru FEDR, astfel cum se prevede la articolul 2 din Regulamentul (UE) [FEDR nou], FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivele specifice aferente OP 4, astfel:

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  consolidarea eficacității piețelor forței de muncă și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă de calitate peste frontiere;

  (a)  consolidarea eficacității piețelor forței de muncă și îmbunătățirea accesului la locuri de muncă de calitate peste frontiere, în special pentru tineri;

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)   promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv prin îmbunătățirea egalității de șanse și combaterea discriminării la nivel transfrontalier.

  (e)   promovarea incluziunii sociale, respectarea drepturilor minorităților și combaterea sărăciei, inclusiv prin îmbunătățirea egalității de șanse, promovarea egalității de gen, combaterea oricărei forme de discriminare la nivel transfrontalier și sprijinirea comunităților marginalizate.

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera a – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

  (ii)  consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră;

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  în cadrul programelor Interreg din componentele 1, 2 și 3: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate, în vederea implementării strategiilor macroregionale și a strategiilor pentru bazinele maritime;

  (b)  în cadrul programelor Interreg din componentele 1, 2 și 3: consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate, în vederea implementării efective a strategiilor macroregionale și a strategiilor pentru bazinele maritime;

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite din fondurile Interreg, în plus față de literele (a) și (b): consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, prin consolidarea democrației durabile și prin sprijinirea actorilor societății civile și a rolului acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice;

  (c)  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite din fondurile Interreg, în plus față de literele (a) și (b): consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, prin consolidarea democrației durabile și prin promovarea drepturilor și libertăților fundamentale, recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în concordanță cu aceasta, prin sprijinirea organizațiilor societății civile și a actorilor nestatali, inclusiv a ONG-urilor, a bisericilor și a comunităților și asociațiilor religioase, a grupurilor de reflecție și a altor grupuri sociale, precum și a rolului acestora în procesele de construire a rezilienței, de instaurare a păcii, de reconciliere, de reformă și în tranzițiile democratice și prin promovarea bunei guvernanțe, inclusiv a combaterii corupției;

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului frontierei și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților.

  5.  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului frontierei și al mobilității și gestionării migrației, cu respectarea deplină a principiului statului de drept și incluzând protecția și respectarea drepturilor omului ale migranților.

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se implementează prin intermediul programelor Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția componentei 3, care poate fi implementată total sau parțial în sistem de gestiune indirectă, și a componentei 5 care trebuie implementată în sistem de gestiune directă sau indirectă.

  1.  Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) se implementează prin intermediul programelor Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția componentei 3, care poate fi implementată total sau parțial în sistem de gestiune indirectă, după consultarea părților interesate relevante și a componentei 5 care trebuie implementată în sistem de gestiune directă sau indirectă.

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Fiecare program Interreg stabilește o strategie comună pentru contribuția programului la obiectivele de politică stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [RDC nou] și la obiectivele specifice Interreg prevăzute la articolul 14 alineatele (4) - (5) din prezentul regulament și pentru comunicarea rezultatelor acestuia.

  1.  Fiecare program Interreg stabilește o strategie comună pentru contribuția programului la obiectivele de politică stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) [RDC nou] și la obiectivele specifice Interreg prevăzute la articolul 14 alineatele (4) - (5) din prezentul regulament și pentru comunicarea rezultatelor acestuia. Strategia arată explicit în ce mod va contribui programul la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul ia (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia)  divergențe în cadrul instituțional, politic și juridic;

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul ib (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ib)  probleme de mediu

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  nevoile de investiții comune și complementaritatea cu alte forme de sprijin;

  (ii)  nevoile de investiții comune și complementaritatea cu alte forme de sprijin și potențiale sinergii vizate;

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii)  învățămintele desprinse din experiența anterioară;

  (iii)  învățămintele desprinse din experiența anterioară și modul în care acestea au fost luate în considerare în program;

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera e – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

  (ii)  indicatorii de realizare inteligenți și indicatorii de rezultat defalcați pe gen, cu situațiile de referință, obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera e – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii)  grupurile-țintă principale;

  (iii)  grupurile-țintă principale și beneficiarii finali ai programului, inclusiv grupurile cele mai vulnerabile;

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa)  o metodologie care să explice modul în care programul va contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

  Amendamentul    52

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului Interreg, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare;

  (i)  abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului Interreg, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, a acoperirii la nivelul mijloacelor de comunicare socială, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare; Atunci când programul Interreg este cofinanțat de alte instrumente de finanțare externă, strategia de vizibilitate respectă cerințele de vizibilitate prevăzute în aceste instrumente.

  Amendamentul    53

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera ia (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia)  Un cadru de gestionare a riscurilor, care include riscurile potențiale care ar putea avea un impact negativ asupra punerii în aplicare a programului și asupra obținerii rezultatelor, precum și măsurile de atenuare adecvate.

  Amendamentul    54

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii)  pentru programele Interreg din componenta 2, susținute de programul TTPM în ceea ce privește repartizarea pe instrumente de finanțare („FEDR” și „program TTPM Groenlanda”);

  (iii)  pentru programele Interreg din componenta 2, susținute de programul TTPM în ceea ce privește repartizarea pe instrumente de finanțare („FEDR” și „program TTPM”);

  Amendamentul    55

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru selecționarea operațiunilor, comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri nediscriminatorii și transparente, care să asigure egalitatea de gen și să țină seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

  Pentru selecționarea operațiunilor, comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director trebuie să instituie și să aplice criterii și proceduri publice, obiective nediscriminatorii și transparente, care să asigure egalitatea între femei și bărbați și să țină seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de principiul dezvoltării durabile și de politica și legislația Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

  Amendamentul    56

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Criteriile și procedurile trebuie să asigure prioritizarea operațiunilor care urmează să fie selecționate, astfel încât să se maximizeze contribuția finanțării din partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor programului Interreg și la implementarea dimensiunii de cooperare a operațiunilor din cadrul programelor Interreg, astfel cum este prevăzut la articolul 23 alineatele (1) și (4).

  Criteriile și procedurile trebuie să asigure prioritizarea operațiunilor care urmează să fie selecționate, astfel încât să se maximizeze contribuția finanțării din partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor programului Interreg, la implementarea dimensiunii de cooperare a operațiunilor din cadrul programelor Interreg, astfel cum este prevăzut la articolul 23 alineatele (1) și (4) și la realizarea ODD.

  Amendamentul    57

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  se asigură că operațiunile selectate asigură o contribuție eficace la îndeplinirea obiectivelor și țintelor Agendei 2030;

  Amendamentul    58

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  se asigură că operațiunile selecționate nu intră în conflict cu strategiile echivalente stabilite în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau stabilite pentru unul sau mai multe din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii;

  (b)  se asigură nu doar că operațiunile selecționate nu intră în conflict cu strategiile echivalente stabilite în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau stabilite pentru unul sau mai multe din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, ci și că acestea sunt complementare strategiilor cu care creează sinergii pozitive;

  Amendamentul    59

  Propunere de regulament

  Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru operațiunile Interreg din cadrul programelor Interreg din componenta 3, partenerii din regiunile ultraperiferice și din țările terțe, țările partenere sau TTPM, trebuie să coopereze numai în trei din cele patru dimensiuni menționate în primul paragraf.

  Pentru operațiunile Interreg din cadrul programelor Interreg din componenta 3, partenerii din regiunile ultraperiferice și din țările terțe, țările partenere sau TTPM, trebuie să coopereze numai în două din cele patru dimensiuni menționate în primul paragraf.

  Amendamentul    60

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Contribuția de la FEDR sau, după caz, de la un instrument de finanțare externă al Uniunii, la fondul pentru un proiect mic în cadrul programului Interreg nu trebuie să depășească 20 000 000 EUR sau 15 % din alocarea totală a programului Interreg, reținându-se valoarea cea mai mică.

  Contribuția de la FEDR sau, după caz, de la un instrument de finanțare externă al Uniunii la fondul pentru un proiect mic în cadrul programului Interreg nu trebuie să depășească 20 % din alocarea totală a programului Interreg.

  Amendamentul    61

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale.

  5.  Comitetul de monitorizare se reunește de cel puțin două ori pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale.

  Amendamentul    62

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor programului Interreg;

  (a)  progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor programului Interreg, inclusiv contribuția la realizarea obiectivelor Agendei 2030;

  Amendamentul    63

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice și beneficiari, acolo unde este cazul.

  (g)  progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice și beneficiari, acolo unde este cazul. și propune orice măsuri de sprijin suplimentare, dacă este necesar.

  Amendamentul    64

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Autoritatea de management efectuează evaluări ale fiecărui program Interreg. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și implementării programului Interreg care face obiectul evaluării.

  1.  Autoritatea de management efectuează evaluări ale fiecărui program Interreg. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței, sustenabilității rezultatelor și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și implementării programului Interreg care face obiectul evaluării.

  Amendamentul    65

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  7a.  Atunci când programul Interreg este cofinanțat de alte instrumente de finanțare externă, programul asigură vizibilitatea acelor fonduri aferente instrumentelor relevante.

  Amendamentul    66

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  2021: 1 %;

  (a)  2021: 2 %;

  Amendamentul    67

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  2022: 1 %;

  (b)  2022: 2 %;

  Amendamentul    68

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  2023: 1 %;

  (c)  2023: 2 %;

  Amendamentul    69

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  2024: 1 %;

  (d)  2024: 1,5 %;

  Amendamentul    70

  Propunere de regulament

  Articolul 50 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 50a

   

  Dezangajări

   

  Prin derogare de la articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul (UE) .../... [noul Regulament privind dispozițiile comune (RDC)], Comisia dezangajează orice sumă din cadrul unui program Interreg care nu a fost utilizată pentru prefinanțare în conformitate cu articolul 49 sau pentru care nu a fost depusă o cerere de plată până la data de 26 decembrie a celui de al treilea an calendaristic după anul angajamentelor bugetare pentru anii 2021-2026. 

  Amendamentul    71

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programele Interreg din componentele 2 și 4, care combină contribuții din partea FEDR și din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii se execută prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în țările terțe sau țările partenere participante sau, în ceea ce privește componenta 3, în orice TTPM, indiferent dacă TTPM în cauză beneficiază de sprijin în cadrul unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

  2.  Programele Interreg din componentele 2 și 4, care combină contribuții din partea FEDR și din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii se execută prin gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în țările terțe, țările partenere participante sau TTPM, sau în ceea ce privește componenta 3, în orice TTPM, indiferent dacă TTPM în cauză beneficiază de sprijin în cadrul unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  Referințe

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Comisie competentă

         Data anunțului în plen

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  DEVE

  11.6.2018

  Comisii asociate - data anunțului în plen

  5.7.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

         Data numirii

  Eleni Theocharous

  10.8.2018

  Examinare în comisie

  8.10.2018

   

   

   

  Data adoptării

  20.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Ana Miranda

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  19

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

  ECR

  Bernd Lucke, Eleni Theocharous

  EFDD

  Mireille D'Ornano

  GUE/NGL

  Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

  PPE

  Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

  VERTS/ALE

  Ana Miranda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (21.11.2018)

  destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

  Raportor pentru aviz: Arndt Kohn

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Ar trebui stabilite criterii obiective de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului26.

  (9)  Ar trebui stabilite criterii obiective și transparente de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului26.

  _________________

  _________________

  26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

  26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17a)  Viitorul obiectiv de cooperare teritorială (Interreg) ar trebui să ia în considerare suficient regiunile care vor fi cele mai afectate de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, în special cele care vor deveni regiuni de frontieră (prin frontiere maritime și terestre) și, dacă este necesar, să ofere sprijin financiar acestor regiuni;

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19)  Prezentul regulament ar trebui să adauge două obiective specifice programului Interreg, unul pentru a susține obiectivul specific Interreg în ceea ce privește întărirea capacității instituționale, consolidarea cooperării juridice și administrative, în special în cazul în care sunt legate de punerea în aplicare a comunicării privind regiunile frontaliere, intensificarea cooperării între cetățeni și instituții și dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime, și cel de-al doilea pentru a soluționa probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, securitatea, managementul frontierei și gestionarea migrației.

  (19)  Prezentul regulament ar trebui să adauge un obiectiv specific programului Interreg, unul pentru a susține obiectivul specific Interreg în ceea ce privește întărirea capacității instituționale, consolidarea cooperării juridice și administrative, în special în cazul în care sunt legate de punerea în aplicare a comunicării privind regiunile frontaliere, intensificarea cooperării între cetățeni și instituții și dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime.

  Justificare

  Deși acest obiectiv este important, este dificil să fie aliniat la obiectivele politicii de coeziune pe care se bazează programul Interreg și ar trebui eliminat pentru o coerență a politicilor. Acest obiectiv suplimentar ar putea crea impresia greșită că Interreg are așteptări în acest domeniu. În plus, alte fonduri și linii bugetare din CFM abordează deja gama largă de probleme enumerate în cadrul acestui obiectiv.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21)  Dispozițiile privind elaborarea, aprobarea și modificarea programelor Interreg, precum și privind dezvoltarea teritorială, selecționarea operațiunilor, monitorizarea și evaluarea, autoritățile responsabile de program, auditul operațiunilor, transparența și comunicarea ar trebui să fie adaptate la particularitățile programelor Interreg, față de dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) [RDC nou].

  (21)  Dispozițiile privind elaborarea, aprobarea și modificarea programelor Interreg, precum și privind dezvoltarea teritorială, selecționarea operațiunilor, monitorizarea și evaluarea, autoritățile responsabile de program, auditul operațiunilor, transparența și comunicarea ar trebui să fie adaptate la particularitățile programelor Interreg, față de dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) [RDC nou]. Aceste dispoziții specifice trebuie menținute simple și clare, pentru a evita suprareglementarea și poverile administrative suplimentare asupra statelor membre și asupra beneficiarilor.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și poverile administrative, mai ales asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază a evaluării efectelor fondurilor pe teren.

  (25)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze fondurile pe baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, evitându-se totodată suprareglementarea și poverile administrative, mai ales asupra statelor membre și a beneficiarilor. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, care sunt considerați a fi cei mai potriviți pentru măsurarea progreselor realizate în vederea atingerii obiectivelor programului de cooperare teritorială europeană (Interreg), ca bază a evaluării efectelor fondurilor utilizate în cadrul acestui program pe teren.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 26

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (26)  Pe baza experienței din perioada de programare 2014-2020, ar trebui perpetuat sistemul care introduce o ierarhie clară a normelor privind eligibilitatea cheltuielilor, cu menținerea principiului normelor privind eligibilitatea cheltuielilor care trebuie stabilite la nivelul Uniunii sau la nivelul programului Interreg în ansamblu, pentru a evita posibilele contradicții sau neconcordanțe între regulamente diferite și între regulamente și normele naționale. Normele suplimentare adoptate de un stat membru, care ar urma să se aplice numai beneficiarilor din respectivul stat membru, ar trebui să fie limitate la strictul necesar. În special, în prezentul regulament ar trebui integrate dispozițiile din Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei33, adoptate pentru perioada de programare 2014-2020.

  (26)  Pe baza experienței din perioada de programare 2014-2020, ar trebui perpetuat sistemul care introduce o ierarhie clară a normelor privind eligibilitatea cheltuielilor, cu menținerea principiului normelor privind eligibilitatea cheltuielilor care trebuie stabilite la nivelul Uniunii sau la nivelul programului Interreg în ansamblu, pentru a evita posibilele contradicții sau neconcordanțe între regulamente diferite și între regulamente și normele naționale. Normele suplimentare adoptate de un stat membru, care ar urma să se aplice numai beneficiarilor din respectivul stat membru, ar trebui să fie evitate. În special, în prezentul regulament ar trebui integrate dispozițiile din Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei33, adoptate pentru perioada de programare 2014-2020.

  _________________

  _________________

  33 Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (JO L 138, 13.5.2014, p. 45).

  33 Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (JO L 138, 13.5.2014, p. 45).

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 29

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (29)  În temeiul articolului [63 alineatul (9)] din Regulamentul (UE, Euratom) [FR-Omnibus], normele specifice sectoriale țin seama de nevoile programelor de cooperare teritorială europeană (Interreg), în special în ceea ce privește funcția de audit. Dispozițiile privind opinia de audit anuală, raportul anual de control și auditurile operațiunilor ar trebui deci simplificate și adaptate la aceste programe în care se implică mai mult de un stat membru.

  (Nu privește versiunea în limba română.)  

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 30

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (30)  Ar trebui stabilit un lanț clar al răspunderii financiare pentru recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor, plecând de la partenerii unici sau de alt fel, trecând prin partenerul principal și autoritatea de management și ajungând la Comisie. Ar trebui să se prevadă dispoziții cu privire la răspunderea statelor membre, a țărilor terțe, a țărilor partenere sau a țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) în cazurile în care nu se pot recupera sumele respective de la partenerul unic, de alt fel sau principal, ceea ce înseamnă că statul membru restituie autorității de management sumele nerecuperate. În consecință, în cadrul programelor Interreg nu poate fi vorba despre sume nerecuperabile la nivelul beneficiarilor. Este totuși necesar să se clarifice normele aplicabile atunci când un stat membru, o țară terță, o țară parteneră sau o TTPM nu restituie autorității de management sumele nerecuperate. Ar trebui clarificate și obligațiile partenerului principal în ceea ce privește recuperarea. În special, autoritatea de management nu ar trebui să fie autorizată să oblige partenerul principal să inițieze o procedură judiciară într-o altă țară.

  (Nu privește versiunea în limba română.)  

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 32

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (32)  Deși programele Interreg cu participarea unor țări terțe, țări partenere sau TTPM ar trebui implementate în cadrul gestionării partajate, cooperarea cu regiunile ultraperiferice nu poate fi implementată în cadrul gestiunii indirecte. Ar trebui stabilite norme specifice referitoare la modul de implementare a acestor programe, în ansamblu sau parțial în cadrul gestionării indirecte.

  (Nu privește versiunea în limba română.)  

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 35

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (35)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru adoptarea sau modificarea programelor Interreg, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Cu toate acestea, programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să respecte, după caz, procedurile comitetului instituit în temeiul Regulamentului (UE) [IPA III] și [IVDCI] în ceea ce privește prima decizie de aprobare a programelor respective.

  (35)  Pentru a asigura condiții uniforme pentru adoptarea sau modificarea programelor Interreg, ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare. Cu toate acestea, după caz, programele de cooperare transfrontalieră externă ar trebui să respecte procedurile comitetului instituit în temeiul Regulamentului (UE) [IPA III] și [IVDCI] în ceea ce privește prima decizie de aprobare a programelor respective.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În cazul în care o țară terță sau țară parteneră care contribuie la un program Interreg cu resurse naționale care nu constituie cofinanțare națională de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii reduce contribuția respectivă pe parcursul implementării programului Interreg, fie la nivel global, fie în ceea ce privește operațiuni comune deja selecționate care au primit documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6), statul membru sau statele membre participante solicită una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (4) al doilea paragraf.

  (Nu privește versiunea în limba română.)  

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Comisia evaluează fiecare program Interreg și conformitatea acestuia cu Regulamentul (UE) [RDC nou], cu Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu prezentul regulament și, în cazul unui sprijin de la un instrument de finanțare externă al Uniunii și acolo unde este relevant, coerența acestuia cu documentul de programare strategică multianuală în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau cu cadrul de programare strategică pertinent în temeiul actului de bază respectiv care corespunde unuia sau mai multor instrumente.

  1.  Comisia evaluează fiecare program Interreg și conformitatea acestuia cu Regulamentul (UE) [RDC nou], cu Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu prezentul regulament; în cazul unui sprijin de la un instrument de finanțare externă al Uniunii și acolo unde este relevant, Comisia evaluează coerența acestuia cu documentul de programare strategică multianuală în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau cu cadrul de programare strategică pertinent și conformitatea acestuia în temeiul actului de bază respectiv care corespunde unuia sau mai multor instrumente.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași program Interreg.

  Pe parcursul perioadei de programare, statul membru poate transfera o sumă de până la 10% din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 6% din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași program Interreg.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  la programele Interreg de cooperare transfrontalieră internă sprijinite de FEDR: 6%;

  (a)  la programele Interreg de cooperare transfrontalieră internă sprijinite de FEDR: 7%;

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale.

  5.  Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale; acolo unde este necesar, comitetul de monitorizare formulează recomandări.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Componența comitetului de monitorizare al fiecărui program Interreg este convenită de statele membre și, după caz, de țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la program și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților competente, a organismelor intermediare și a reprezentanților partenerilor la programul menționat la [articolul 6] din Regulamentul (UE) [RDC nou] din statele membre, țări terțe, țări partenere și TTPM.

  Componența comitetului de monitorizare al fiecărui program Interreg este convenită în mod deschis și transparent de statele membre și, după caz, de țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la program și asigură o reprezentare echilibrată a autorităților competente, a organismelor intermediare și a reprezentanților partenerilor la programul menționat la [articolul 6] din Regulamentul (UE) [RDC nou] din statele membre, țări terțe, țări partenere și TTPM.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia poate organiza o reexaminare în vederea analizării performanțelor programelor Interreg.

  Comisia organizează o reexaminare în vederea analizării performanțelor programelor Interreg.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 30 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Rezultatele reexaminării se consemnează într-un proces-verbal convenit.

  3.  Rezultatele reexaminării se consemnează într-un proces-verbal convenit și se publică pe site-ul web al programului reexaminat. Comisia evaluează în scris rezultatele reexaminării, publică o evaluare a performanței și comunică această evaluare Parlamentului European și Consiliului.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Fiecare autoritate de management transmite Comisiei, în format electronic, date cumulative pentru respectivul program Interreg până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, utilizând modelul prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul (UE) [RDC nou].

  Fiecare autoritate de management transmite Comisiei, în format electronic, date cumulative pentru respectivul program Interreg până la 31 ianuarie, 31 mai și 30 septembrie în fiecare an, utilizând modelul prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul (UE) [RDC nou].

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Transmiterea datelor se efectuează utilizând sistemele existente de raportare a datelor, în măsura în care acestea s-au dovedit a fi fiabile în perioada anterioară de programare.

  Justificare

  Introducerea unor noi sisteme de raportare a datelor în timpul perioadei de programare în curs a fost dificilă din cauza lipsei de instrucțiuni și orientări la început și a fost necesară efectuarea unor adaptări repetate.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 33 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Indicatorii comuni de realizare și de rezultat, astfel cum se prevede în anexa [I] la Regulamentul (UE) [FEDR nou], și, acolo unde este necesar, indicatorii de realizare și de rezultat specifici programului se utilizează în conformitate cu [articolul 12 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și la articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (ii) și la articolul 31 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament.

  1.  Indicatorii comuni de realizare și de rezultat, astfel cum se prevede în anexa [I] la Regulamentul (UE) [FEDR nou], care sunt considerați a fi cei mai potriviți pentru măsurarea progreselor realizate în direcția obiectivelor programului de cooperare teritorială europeană (Interreg), se utilizează în conformitate cu [articolul 12 alineatul (1)] din Regulamentul (UE) [RDC nou] și cu articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul (ii) și articolul 31 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Atunci când este necesar și în cazurile justificate în mod corespunzător de autoritatea de management, indicatorii de realizare și de rezultat specifici programului se utilizează în plus față de indicatorii care au fost selectați în conformitate cu primul paragraf din prezentul articol.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  În conformitate cu obligația sa de raportare în temeiul articolului [38 alineatul (3) litera (e) punctul (i)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele și rezultatele înregistrate, în conformitate cu indicatorii, prezentând rapoarte privind atât progresele, cât și deficiențele, și asigurând o legătură clară între cheltuieli și performanță;

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Autoritatea de management efectuează evaluări ale fiecărui program Interreg. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și implementării programului Interreg care face obiectul evaluării.

  1.  Autoritatea de management efectuează evaluări ale fiecărui program Interreg. Fiecare evaluare analizează programul din perspectiva eficacității, a eficienței, a relevanței, a coerenței și a valorii adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și implementării programului Interreg care face obiectul evaluării. Frecvența evaluărilor, care urmează să fie stabilită în planul de evaluare menționat la alineatul (5) de mai jos, este cel mult anuală.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  afișarea publică a unor plăci sau panouri de la începerea implementării fizice a unei operațiuni Interreg care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, al căror cost total depășește 100 000 EUR;

  (c)  afișarea publică a unor plăci sau panouri de la începerea implementării fizice a unei operațiuni Interreg care implică investiții fizice sau achiziționarea de echipamente, al căror cost total depășește 25 000 EUR;

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  în cazul operațiunilor Interreg care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică cel puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu dimensiunea minimă A3 conținând informații despre operațiunea Interreg, cu evidențierea sprijinului din partea unui fond Interreg;

  (d)  în cazul operațiunilor Interreg care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică cel puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu dimensiunea minimă A2 conținând informații despre operațiunea Interreg, cu evidențierea sprijinului din partea unui fond Interreg;

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, prin organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

  (e)  în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 5 000 000 EUR, prin organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  În cazul fondurilor pentru proiecte mici și al instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (4) litera (c).

  5.  În cazul fondurilor pentru proiecte mici și al instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la alineatul (4) literele (c) și (d).

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Costurile cu personalul se compun din costul brut de angajare a personalului încadrat de partenerul Interreg într-unul din următoarele moduri:

  1.  Cu condiția respectării tuturor drepturilor și dispozițiilor legislative ale Uniunii în domeniul muncii, costurile cu personalul se compun din costul brut de angajare a personalului încadrat de partenerul Interreg într-unul din următoarele moduri:

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Într-o anexă care urmează să fie adoptată printr-un act delegat, în conformitate cu articolul 62 din prezentul regulament, Comisia indică tipul de date și criteriile pe baza cărora se creează eșantioanele pentru operațiunile sale de audit, precum și metodologia folosită pentru extrapolarea ratei de eroare.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  Referințe

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  CONT

  5.7.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

         Data numirii

  Arndt Kohn

  10.7.2018

  Data adoptării

  15.11.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  19

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

  ECR

  Richard Sulík

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan

  PPE

  Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  0

  -

   

   

  2

  0

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (16.10.2018)

  destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

  Raportoare pentru aviz: Marlene Mizzi

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  În scopul susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea maritimă, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg).

  (3)  În scopul susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea maritimă, cooperarea cu regiunile ultraperiferice și cooperarea interregională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (Interreg) și în domeniile culturii și creativității, punând un accent deosebit pe consolidarea capacităților și competențelor umane, ca elemente determinante pentru dezvoltarea economică și socială, ținând seama, în același timp, în mod corespunzător de programele de formare care pot necesita o finanțare suplimentară.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme identificate în comun în regiunile de frontieră și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”23 („comunicarea privind regiunile de frontieră”). În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să fie limitată la cooperarea la frontierele terestre, iar cooperarea transfrontalieră privind frontierele maritime ar trebui să fie integrată în componenta transnațională.

  (4)  Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor probleme comune, inclusiv diferențele culturale și barierele lingvistice, identificate în comun în regiunile de frontieră, deoarece acestea pot împiedica integrarea, pot limita interacțiunile și pot reduce oportunitățile pentru persoane și întreprinderi de ambele părți ale frontierei, și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”23 („comunicarea privind regiunile de frontieră”). În consecință, componenta transfrontalieră ar trebui să fie limitată la cooperarea la frontierele terestre, iar cooperarea transfrontalieră privind frontierele maritime ar trebui să fie integrată în componenta transnațională.

  __________________

  __________________

  23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

  23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE, COM(2017)0534, 20.9.2017.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7)  Pe baza experienței de cooperare transfrontalieră și transnațională în perioada de programare 2014-2020 în regiunile ultraperiferice, când o combinație a ambelor componente într-un singur program pentru fiecare domeniu de cooperare nu a adus suficiente simplificări autorităților și beneficiarilor programului, ar trebui instituită o componentă specifică regiunilor ultraperiferice pentru a permite acestora să coopereze cu țările și teritoriile învecinate într-un mod cât mai simplu și eficace.

  (7)  Pe baza experienței de cooperare transfrontalieră și transnațională în perioada de programare 2014-2020 în regiunile ultraperiferice, când o combinație a ambelor componente într-un singur program pentru fiecare domeniu de cooperare nu a adus suficiente simplificări autorităților și beneficiarilor programului, ar trebui instituită o componentă specifică regiunilor ultraperiferice pentru a permite acestora să coopereze cu țările și teritoriile învecinate într-un mod cât mai simplu și eficace, pentru a stabili legături puternice și sustenabile bazate pe cooperare și înțelegere reciprocă.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  Pe baza experienței cu programele de cooperare interregională în cadrul Interreg și lipsa unei astfel de cooperări în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în perioada de programare 2014-2020, componenta de cooperare interregională ar trebui să pună și mai mult accent pe creșterea eficienței politicii de coeziune. Prin urmare, această componentă ar trebui limitată la două programe, unul care să faciliteze orice tip de experiență, abordări inovatoare și consolidare a capacităților pentru programele din cadrul ambelor obiective și promovarea grupărilor europene de cooperare teritorială („GECT”) înființate sau care urmează să fie înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24 și unul care să îmbunătățească analiza tendințelor de dezvoltare. Cooperarea pe bază de proiect în întreaga Uniune ar trebui să fie integrată în noua componentă a investițiilor interregionale pentru inovare și strâns legată de punerea în aplicare a Comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”25, în special pentru sprijinirea platformelor tematice de specializare inteligentă, în special în domenii cum ar fi energia, modernizarea industrială sau sectorul agroalimentar. În cele din urmă, o dezvoltare teritorială integrată, axată pe zonele urbane funcționale sau pe zonele urbane, ar trebui să fie concentrată în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și într-un instrument însoțitor, „Inițiativa urbană europeană”. Cele două programe aferente componentei de cooperare interregională ar trebui să vizeze întreaga Uniune și ar trebui, de asemenea, să fie deschise participării țărilor terțe.

  (8)  Pe baza experienței cu programele de cooperare interregională în cadrul Interreg și lipsa unei astfel de cooperări în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în perioada de programare 2014-2020, componenta de cooperare interregională ar trebui să pună și mai mult accent pe creșterea eficienței politicii de coeziune. Prin urmare, această componentă ar trebui limitată la două programe, unul care să faciliteze orice tip de experiență, abordări inovatoare și consolidare a capacităților pentru programele din cadrul ambelor obiective și promovarea grupărilor europene de cooperare teritorială („GECT”) înființate sau care urmează să fie înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului24 și unul care să îmbunătățească analiza tendințelor de dezvoltare. Cooperarea pe bază de proiect în întreaga Uniune ar trebui să fie integrată în noua componentă a investițiilor interregionale pentru inovare și strâns legată de punerea în aplicare a Comunicării Comisiei „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii”25, în special pentru sprijinirea platformelor tematice de specializare inteligentă în domenii cum ar fi energia, modernizarea industrială, cultura, patrimoniul cultural, sectorul cultural și cel creativ, sectorul agroalimentar, consolidarea competențelor și capacităților umane și conservarea și diseminarea patrimoniului cultural comun. În cele din urmă, o dezvoltare teritorială integrată, axată pe zonele urbane funcționale sau pe zonele urbane, ar trebui să fie concentrată în cadrul programelor aferente obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică și într-un instrument însoțitor, „Inițiativa urbană europeană”. Cele două programe aferente componentei de cooperare interregională ar trebui să vizeze întreaga Uniune și ar trebui, de asemenea, să fie deschise participării țărilor terțe.

  _________________

  _________________

  24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

  24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

  25 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” - COM(2017)376 final, 18.7.2017.

  25 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii” - COM(2017)0376, 18.7.2017.

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Asistența IPA III ar trebui să se axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității de gen, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA ar trebui să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, de asigurarea accesului la protecție internațională, de schimbul de informații relevante, de intensificarea controalelor la frontieră și de continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației clandestine și a introducerii ilegale de migranți.

  (11)  Asistența IPA III ar trebui să se axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității de gen, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării, pentru a dezvolta sisteme educaționale sustenabile și favorabile incluziunii, cu scopul de a oferi mai multe oportunități de mai bună calitate tinerilor, prin intermediul unor politici orizontale în materie de tineret. Asistența IPA ar trebui să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA ar trebui să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, de asigurarea accesului la protecție internațională, de schimbul de informații relevante, de intensificarea controalelor la frontieră și de continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației clandestine și a introducerii ilegale de migranți.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  FEDR ar trebui să contribuie, în cadrul Interreg, la obiectivele specifice din cadrul obiectivelor politicii de coeziune. Lista obiectivelor specifice din cadrul diferitelor obiective tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice ale Interreg, prevăzându-se obiective specifice suplimentare în temeiul obiectivului strategic „o Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”, în scopul de a permite intervenții de tipul FSE.

  (17)  FEDR ar trebui să contribuie, în cadrul Interreg, la obiectivele specifice din cadrul obiectivelor politicii de coeziune. Lista obiectivelor specifice din cadrul diferitelor obiective tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice ale Interreg, prevăzându-se obiective specifice suplimentare în temeiul obiectivului strategic „o Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale”, în scopul de a permite intervenții de tipul FSE, punând un accent deosebit pe accesul la educație, pe crearea mai multor oportunități de mai bună calitate pentru tineri și pe integrarea culturală.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19)  Prezentul regulament ar trebui să adauge două obiective specifice programului Interreg, unul pentru a susține obiectivul specific Interreg în ceea ce privește întărirea capacității instituționale, consolidarea cooperării juridice și administrative, în special în cazul în care sunt legate de punerea în aplicare a comunicării privind regiunile frontaliere, intensificarea cooperării între cetățeni și instituții și dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime, și cel de-al doilea pentru a soluționa probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, securitatea, managementul frontierei și gestionarea migrației.

  (19)  Prezentul regulament ar trebui să adauge două obiective specifice programului Interreg, unul pentru a susține obiectivul specific Interreg în ceea ce privește întărirea capacității instituționale, consolidarea cooperării juridice și administrative, în special în cazul în care sunt legate de punerea în aplicare a comunicării privind regiunile frontaliere, intensificarea cooperării între cetățeni, organizațiile societății civile și instituții și dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime, și cel de-al doilea pentru a soluționa probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, securitatea, managementul frontierei și gestionarea migrației.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23)  Este necesar să se clarifice normele care reglementează fondurile pentru proiecte mici care au fost implementate de la începutul Interreg, dar care nu au fost niciodată reglementate prin dispoziții specifice. Astfel cum s-a stabilit și în Avizul Comitetului Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”32, astfel de fonduri pentru proiectele mici joacă un rol important în consolidarea încrederii între cetățeni și instituții, furnizează valoare adăugată europeană mare și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivului general al programelor de cooperare transfrontalieră prin eliminarea obstacolelor frontaliere și prin integrarea zonelor de frontieră și a localnicilor. Pentru a simplifica gestiunea finanțării micilor proiecte de către destinatarii finali, care de multe ori nu știu să solicite fonduri de la Uniune, utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a sumelor forfetare ar trebui să devină obligatorie sub un anumit prag.

  (23)  Este necesar să se clarifice normele care reglementează fondurile pentru proiecte mici care au fost implementate de la începutul Interreg, dar care nu au fost niciodată reglementate prin dispoziții specifice. Astfel cum s-a stabilit și în Avizul Comitetului Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”32, astfel de fonduri pentru proiectele mici joacă un rol important în consolidarea încrederii între cetățeni și instituții, furnizează valoare adăugată europeană mare și contribuie în mod semnificativ la îndeplinirea obiectivului general al programelor de cooperare transfrontalieră prin eliminarea obstacolelor frontaliere și prin integrarea zonelor de frontieră și a localnicilor. Acestea ar trebui să favorizeze în special inițiativele transfrontaliere culturale, artistice și orientate spre cetățeni. Pentru a simplifica gestiunea finanțării micilor proiecte de către destinatarii finali, care de multe ori nu știu să solicite fonduri de la Uniune, utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a sumelor forfetare ar trebui să devină obligatorie sub un anumit prag.

  _________________

  _________________

  32 Avizul Comitetului European al Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”, 12 iulie 2017 (JO C 342, 12.10.2017, p. 38).

  32 Avizul Comitetului European al Regiunilor „Proiectele de tip interpersonal și la scară mică în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră”, 12 iulie 2017 (JO C 342, 12.10.2017, p. 38).

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  îmbunătățirea accesului la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții și creșterea calității acestora la nivel transfrontalier, cu scopul de a spori nivelul de instruire și nivelul de competențe aferent, pentru a fi recunoscute la nivel transfrontalier;

  (b)  îmbunătățirea accesului la o educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de calitate la nivel transfrontalier, cu scopul de a spori nivelul de instruire și mobilitatea tinerilor și a cercetătorilor și de a consolida competențele lingvistice și alte capacități și aptitudini umane;

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  promovarea și susținerea creării parteneriatelor transfrontaliere între instituțiile educaționale, culturale, artistice, creative și audiovizuale și centrele de cercetare, pentru a încuraja înțelegerea reciprocă și dialogul în regiunile de frontieră, punând în valoare diversitatea lingvistică și rolul politicilor privind educația și cultura , precum și sectoarele culturale, creative, artistice și audiovizuale ca motoare ale inovării sociale.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bb)  îmbunătățirea accesului la cultură și la serviciile culturale la nivel transfrontalier;

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bc)  promovarea recunoașterii reciproce a diplomelor, certificatelor, aptitudinilor și competențelor, cu scopul de a spori oportunitățile în materie de educație, formare și de ocupare a forței de muncă la nivel transfrontalier;

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei, inclusiv prin îmbunătățirea egalității de șanse și combaterea discriminării la nivel transfrontalier.

  (e)  promovarea incluziunii sociale, inclusiv incluziunea migranților, și combaterea sărăciei, inclusiv prin îmbunătățirea egalității de șanse și combaterea discriminării la nivel transfrontalier.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea)  îmbunătățirea accesului la serviciile culturale și la infrastructurile sportive, promovarea mobilității artiștilor și a schimburilor culturale, care contribuie la conservarea și diseminarea patrimoniului cultural comun și la combaterea diferitelor prejudicii și stereotipuri, adesea persistente, sporesc integrarea socială și combat barierele sociale și lingvistice;

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 4 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite din fondurile Interreg, în plus față de literele (a) și (b): consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale, prin consolidarea democrației durabile și prin sprijinirea actorilor societății civile și a rolului acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice;

  (c)  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite din fondurile Interreg, în plus față de literele (a) și (b): consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale și a experiențelor în materie de mobilitate ale tinerilor, prin consolidarea democrației durabile și prin sprijinirea actorilor societății civile și a rolului acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice;

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  în cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului frontierei și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților.

  5.  În cadrul programelor transfrontaliere externe și al programelor Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivul specific Interreg „sporirea siguranței și securității Europei”, în special prin acțiuni în domeniul managementului frontierei și al mobilității și gestionării migrației, inclusiv protecția migranților, medierea interculturală și facilitarea lingvistică.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  disparitățile economice, sociale și teritoriale;

  (i)  disparitățile economice, sociale, demografice și teritoriale;

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul ia (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia)  noile particularități și bariere culturale, educaționale și lingvistice;

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  La evaluarea fiecărui program Interreg, Comisia ia în considerare efectul pozitiv general al programului asupra societății și a comunităților locale, punând un accent deosebit pe dezvoltarea socială și economică, pe incluziune, pe dialogul intercultural și pe înțelegerea reciprocă.

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (denumită în continuare „DLRC”) în temeiul [articolului 22] litera (b) din Regulamentul (UE) [RDC nou] poate fi implementată în cadrul programelor Interreg, cu condiția ca grupurile de acțiune locală să fie alcătuite din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale din sectorul public și din cel privat, să nu conțină niciun grup de interese care să controleze procesul decizional și să provină din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin una să fie stat membru.

  Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (denumită în continuare „DLRC”) în temeiul [articolului 22] litera (b) din Regulamentul (UE) [RDC nou] poate fi implementată în cadrul programelor Interreg, cu condiția ca grupurile de acțiune locală să fie alcătuite din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale din sectorul public și din cel privat, inclusiv din organizații ale societății civile, să nu conțină niciun grup de interese care să controleze procesul decizional și să provină din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin una să fie stat membru. Grupurile de acțiune locală sunt reprezentative pentru toate grupurile socioeconomice și de vârstă, inclusiv minoritățile, persoanele cu dizabilități și cele care beneficiază de mai puține oportunități.

  Amendamentul    21

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  În cazul programelor Interreg cu o alocare totală mai mică de 30 000 000 EUR, suma necesară pentru asistența tehnică, exprimată în EUR, precum și procentul rezultat se stabilesc în decizia Comisiei de aprobare a programului Interreg în cauză.

  4.  În cazul programelor Interreg cu o alocare totală mai mică de 30 000 000 EUR, suma necesară pentru asistența tehnică este exprimată în euro, iar procentajul rezultat este stabilit în decizia Comisiei de aprobare a programului Interreg în cauză.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Autoritatea de management prezintă planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de cel mult un an de la aprobarea programului Interreg.

  6.  Autoritatea de management prezintă planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de cel mult 12 luni de la data aprobării programului Interreg.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Articolul 35 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului Interreg, există un site internet care conține informații privind fiecare program Interreg aflat în responsabilitatea sa, cuprinzând obiectivele, activitățile, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor.

  2.  Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului Interreg, există un site internet care conține informații privind fiecare program Interreg aflat în responsabilitatea sa. Informațiile furnizate pe site-ul respectiv cuprind obiectivele, activitățile, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor.

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Articolul 56 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Dacă implementarea unei operațiuni necesită contracte de achiziție de servicii, bunuri sau lucrări de către un beneficiar, se aplică următoarele reguli:

  1.  Dacă implementarea unei operațiuni necesită atribuirea de contracte de achiziție de servicii, contracte de furnizare de bunuri sau contracte de lucrări, sau ambele, de către un beneficiar, se aplică următoarele reguli:

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Articolul 56 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  atunci când beneficiarul este o autoritate contractantă sau o entitate contractantă în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de achiziție publică, se aplică actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în legătură cu legislația Uniunii;

  (a)  atunci când beneficiarul este o autoritate contractantă în sensul Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a, se aplică actele cu putere de lege și actele administrative naționale adoptate în legătură cu legislația Uniunii;

   

  __________________

   

  1a Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Dispoziții speciale referitoare la obiectivul „Cooperare teritorială europeană” (Interreg) finanțat prin Fondul european de dezvoltare regională și instrumentele de finanțare externă

  Referințe

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Comisie competentă

         Data anunțului în plen

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  CULT

  11.6.2018

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

         Data numirii

  Marlene Mizzi

  3.7.2018

  Examinare în comisie

  3.9.2018

   

   

   

  Data adoptării

  10.10.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  3

  Membri titulari prezenți la votul final

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  23

  +

  ALDE

  Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

  GUE/NGL

  Nikolaos Chountis, Martina Michels

  PPE

  Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  S&D

  Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

  Verts/ALE

  Jill Evans, Helga Trüpel

  1

  -

  ENF

  Dominique Bilde

  3

  0

  ECR

  Rupert Matthews, Morten Messerschmidt

  EFDD

  Isabella Adinolfi

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

  Referințe

  COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

  Data prezentării la PE

  30.5.2018

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  AFET

  11.6.2018

  DEVE

  11.6.2018

  BUDG

  11.6.2018

  CONT

  5.7.2018

   

  EMPL

  11.6.2018

  ENVI

  11.6.2018

  ITRE

  11.6.2018

  TRAN

  11.6.2018

   

  PECH

  5.7.2018

  CULT

  11.6.2018

   

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  BUDG

  28.6.2018

  EMPL

  14.6.2018

  ENVI

  21.6.2018

  ITRE

  19.6.2018

   

  TRAN

  20.6.2018

  PECH

  11.7.2018

   

   

  Comisii asociate

  Data anunțului în plen

  DEVE

  5.7.2018

  AFET

  5.7.2018

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Pascal Arimont

  20.6.2018

   

   

   

  Examinare în comisie

  20.6.2018

  3.9.2018

   

   

  Data adoptării

  3.12.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Daniel Buda, Raffaele Fitto, John Howarth, Tonino Picula, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Davor Škrlec

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Georgios Kyrtsos

  Data depunerii

  18.12.2018

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  23

  +

  ALDE

  Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

  EFDD

  Rosa D'Amato

  PPE

  Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Maurice Ponga

  S&D

  Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues

  VERTS/ALE

  Bronis Ropė, Davor Škrlec

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 7 ianuarie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate