SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

17.12.2018 - (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) - ***I

Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca: Pascal Arimont
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):
Fabio Massimo Castaldo, Výbor pre zahraničné veci
Eleni Theocharous, Výbor pre rozvoj
(*) Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku


Postup : 2018/0199(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0374),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 178, článok 209 ods. 1, článok 212 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0229/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ... [1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ... [2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0470/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V článku 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že zámerom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je, aby pomohol odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a podľa článku 174, ods. 2 a ods. 3 ZFEÚ má EFRR prispievať k znižovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch, medzi ktorými by sa mala mimoriadna pozornosť venovať určitým kategóriám regiónov, medzi ktorými sú výslovne uvedené cezhraničné regióny.

(1)  V článku 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že zámerom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je, aby pomohol odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a podľa článku 174, ods. 2 a 3 ZFEÚ má EFRR prispievať k znižovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch, vidieckych oblastiach, oblastiach postihnutých zmenami v priemysle, oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva, ostrovných a horských regiónoch.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové VN]21 obsahuje ustanovenia, ktoré sú spoločné pre EFRR a niektoré ďalšie fondy, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové EFRR]22 obsahuje ustanovenia týkajúce sa špecifických cieľov a rozsahu podpory EFRR. V prípadoch cezhraničnej spolupráce jedného alebo viacerých členských štátov, pokiaľ ide o účinné programovanie vrátane ustanovení o technickej pomoci, monitorovaní, hodnotení, komunikácii a informovaní, oprávnenosti, riadení a kontrole, ako aj o finančnom riadení, treba prijať osobitné ustanovenia pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové VN]21 obsahuje ustanovenia, ktoré sú spoločné pre EFRR a niektoré ďalšie fondy, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové EFRR]22 obsahuje ustanovenia týkajúce sa špecifických cieľov a rozsahu podpory EFRR. V prípadoch cezhraničnej spolupráce jedného alebo viacerých členských štátov a ich regiónov, pokiaľ ide o účinné programovanie vrátane ustanovení o technickej pomoci, monitorovaní, hodnotení, komunikácii a informovaní, oprávnenosti, riadení a kontrole, ako aj o finančnom riadení, treba prijať osobitné ustanovenia pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg).

_________________

_________________

21 [Odkaz]

21 [Odkaz]

22 [Odkaz]

22 [Odkaz]

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach, založený na spolupráci, a znížiť súčasné rozdiely by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov. V tomto procese by sa mali zohľadňovať zásady viacúrovňového riadenia a partnerstva a posilňovať prístupy vychádzajúce z miestnych daností.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Jednotlivé zložky iniciatívy Interreg by mali prispievať k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja opísaných v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj SDG, ktorá bola prijatá v septembri 2015.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných problémov v pohraničných regiónoch a jej cieľom by malo byť využitie rastového potenciálu v pohraničných oblastiach, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ23 (oznámenie o pohraničných regiónoch). Zložka cezhraničnej spolupráce by sa preto mala obmedziť na spoluprácu na pozemných hraniciach a cezhraničná spolupráca na námorných hraniciach by sa mala zaradiť do zložky nadnárodnej spolupráce.

(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných problémov v pohraničných regiónoch a jej cieľom by malo byť využitie rastového potenciálu v pohraničných oblastiach, ako sa uvádza v oznámení Komisie s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ23 (oznámenie o pohraničných regiónoch). Zložka cezhraničnej spolupráce by preto mala obsahovať spoluprácu tak na pozemných hraniciach alebo aj námorných hraniciach bez toho, aby bola dotknutá nová zložka pre spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

__________________

__________________

23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ – COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ – COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Zložka cezhraničnej spolupráce by mala zahŕňať aj spoluprácu s jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými krajinami, resp. inými územiami mimo Únie. To, že toto nariadenie sa vzťahuje na vnútornú i vonkajšiu cezhraničnú spoluprácu, by v porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 malo pre orgány zodpovedné za programy v členských štátoch a pre partnerské orgány a prijímateľov mimo Únie znamenať významné zjednodušenie a racionalizáciu platných ustanovení.

(5)  Zložka cezhraničnej spolupráce by mala zahŕňať aj spoluprácu s jedným alebo viacerými členskými štátmi alebo ich regiónmi a jednou alebo viacerými krajinami alebo regiónmi, resp. inými územiami mimo Únie. To, že toto nariadenie sa vzťahuje na vnútornú i vonkajšiu cezhraničnú spoluprácu, by v porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 malo pre orgány zodpovedné za programy v členských štátoch a pre partnerské orgány a prijímateľov mimo Únie znamenať významné zjednodušenie a racionalizáciu platných ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Zložka nadnárodnej a zložka námornej spolupráce by sa mali zamerať na posilňovanie spolupráce akciami na podporu integrovaného územného rozvoja prepojeného na priority politiky súdržnosti Únie a mali by zahŕňať aj námornú cezhraničnú spoluprácu. Nadnárodná spolupráca by sa mala vzťahovať na väčšie územia kontinentálnej Únie, pričom námorná spolupráca by sa mala vzťahovať na územia v susedstve morských oblastí a obsahovať cezhraničnú spoluprácu na námorných hraniciach počas programového obdobia 2014 – 2020. Mala by sa umožniť maximálna flexibilita pri pokračovaní implementácie predchádzajúcej námornej cezhraničnej spolupráce v širšom rámci námornej spolupráce, najmä tým, že sa vymedzia územia, na ktoré sa vzťahuje, konkrétne ciele tejto spolupráce, požiadavky na partnerov v projektoch a vytváranie podprogramov a osobitných riadiacich výborov.

(6)  Zložka nadnárodnej a zložka námornej spolupráce by sa mali zamerať na posilňovanie spolupráce akciami na podporu integrovaného územného rozvoja prepojeného na priority politiky súdržnosti Únie pri plnom dodržiavaní subsidiarity. Nadnárodná spolupráca by mala pokrývať väčšie nadnárodné územia, prípadne územia v susedstve morských oblastí, ktoré zemepisne siahajú ďalej ako územia, na ktoré sa vzťahujú cezhraničné programy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na základe skúseností s cezhraničnou a nadnárodnou spoluprácou v najvzdialenejších regiónoch v programovom období 2014 – 2020, keď spojenie obidvoch zložiek do jedného programu podľa oblastí spolupráce neprinieslo orgánom zodpovedným za programy ani prijímateľom dostatočné zjednodušenie, mala by sa zaviesť osobitná zložka pre najvzdialenejšie regióny, aby aj tieto regióny mohli čo najúčinnejšie a najjednoduchšie spolupracovať so susednými krajinami a územiami.

(7)  Na základe skúseností s cezhraničnou a nadnárodnou spoluprácou v najvzdialenejších regiónoch v programovom období 2014 – 2020, keď spojenie obidvoch zložiek do jedného programu podľa oblastí spolupráce neprinieslo orgánom zodpovedným za programy ani prijímateľom dostatočné zjednodušenie, mala by sa zaviesť osobitná ďalšia zložka pre najvzdialenejšie regióny, aby aj tieto regióny mohli čo najúčinnejšie a najjednoduchšie spolupracovať s tretími krajinami, zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) alebo organizáciami pre regionálnu integráciu a spoluprácu tak, aby sa zohľadňovali ich individuálne charakteristiky.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Na základe skúseností s programami medziregionálnej spolupráce v rámci programu Interreg a nedostatočnej spolupráce medzi programami v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu v programovom období 2014 – 2020, by sa zložka medziregionálnej spolupráce mala zamerať osobitne na zvýšenie účinnosti politiky súdržnosti. Táto zložka by sa preto mala obmedziť na dve časti: jednu, ktorá programom v rámci obidvoch cieľov umožní všetky skúsenosti, inovatívne prístupy a budovanie kapacít a bude podporovať európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) vytvorené alebo plánované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhú na skvalitnenie analýzy trendov rozvoja. Spolupráca spočívajúca v projektoch realizovaných v celej Únie by sa mala stať súčasťou novej zložky pre medziregionálne inovačné investície a mala by byť úzko prepojená na vykonávanie oznámenia Komisie s názvom Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast25, najmä na podporu tematických platforiem pre inteligentnú špecializáciu v oblastiach ako energetika, modernizácia priemyslu alebo agropotravinárstvo. A napokon integrovaný územný rozvoj so zameraním na funkčné mestské oblasti alebo mestské oblasti by sa mal sústrediť do programov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a do jedného sprievodného nástoja, iniciatívy Mestská Európa. Tieto dva programy v zložke medziregionálnej spolupráce by sa mali vzťahovať na celú Úniu a mali by byť otvorené aj pre účasť tretích krajín.

(8)  Na základe pozitívnych skúseností s programami medziregionálnej spolupráce Interreg na jednej strane a nedostatočnej spolupráce v prípade programov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu v programovom období 2014 – 2020 na strane druhej možno na základe výmeny skúseností a rozvoja kapacít v programoch v rámci obidvoch cieľov (Európska územná spolupráca a Investovanie do rastu a zamestnanosti) konštatovať, že medziregionálna spolupráca medzi mestami a regiónmi je dôležitou zložkou, ktorá pomáha nachádzať spoločné riešenia v oblasti politiky súdržnosti a budovať trvalé partnerstvá. Súčasné programy, a najmä podpora spolupráce spočívajúcej v projektoch vrátane podpory pre európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), ako aj mikrostratégie, by preto mali pokračovať.

__________________

 

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

 

25 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Nová iniciatíva pre interregionálne investície do inovácií by mala vychádzať z inteligentnej špecializácie a byť na podporu tematických platforiem inteligentnej špecializácie v oblastiach ako energetika, modernizácia priemyslu, obehové hospodárstvo, sociálne inovácie, životné prostredie alebo agropotravinárstvo a pomáhať vytvárať zoskupenia tým, ktorí sú zapojení do stratégií inteligentnej špecializácie, s cieľom pomáhať inováciám dosiahnuť vyšší stupeň a na európsky trh prinášať inovatívne produkty a postupy. Z dôkazov vyplýva, že úporné systémové zlyhanie naďalej pretrváva vo fáze testovania a validácie pri predvádzaní nových technológií (napr. kľúčových podporných technológií), najmä ak je inovácia výsledkom integrácie doplnkových regionálnych špecializácií vytvárajúcich inovačné hodnotové reťazce. Toto zlyhanie je obzvlášť kritické medzi pilotnou fázou a plným uvedením na trh. V niektorých strategických technológiách a priemyselných oblastiach sa MSP v súčasnosti nemôžu spoliehať na excelentnú a otvorenú, prepojenú celoeurópsku demonštračnú infraštruktúru. Tieto programy by sa v rámci iniciatívy medziregionálnej spolupráce mali vzťahovať na celú Európsku úniu a mali by byť otvorené aj pre účasť ZKÚ, tretích krajín, ich regiónov a organizácií regionálnej integrácie a spolupráce, vrátane tých, ktoré susedia s najvzdialenejšími regiónmi. Mala by sa podporovať synergia medzi investíciami do medziregionálnych inovácií a inými relevantnými programami EÚ, ako napríklad v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu Horizont 2020, Európy pre digitálny trh a programu pre jednotný trh, pretože posilňuje účinok investícií a občanom poskytuje vyššiu hodnotu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na uvedený účel by určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie malo vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

(9)  Mali by sa stanoviť spoločné objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na uvedený účel by určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie malo vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

__________________

__________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Treba naďalej podporovať alebo podľa potreby nadväzovať spoluprácu vo všetkých jej rozmeroch s tretími krajinami susediacimi s Úniou, keďže takáto spolupráca je dôležitým nástrojom politiky rozvoja regiónov a mala by prospešná pre tie regióny členských štátov, ktoré susedia s tretími krajinami. Na tento účel by mali EFRR a nástroje na financovanie vonkajšej činnosti Únie, ako sú IPA27, NDICI28 a OCTP29, podporovať programy cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce a námornej spolupráce, spolupráce najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnej spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie by mala vychádzať zo zásad reciprocity a proporcionality. V prípade IPA III-CBC a NDICI-CBC by sa však podpora z EFRR mala doplniť o aspoň ekvivalentné sumy z nástrojov IPA III-CBC NDICI-CBC, a to do maximálnej výšky stanovenej v príslušnom právnom akte, t. j. až do výšky 3 % z finančného krytia v rámci nástroja IPA III a až do výšky 4 % z finančného krytia geografického programu susedstva v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) NDICI.

(10)  Treba naďalej podporovať alebo podľa potreby nadväzovať spoluprácu vo všetkých jej rozmeroch s tretími krajinami susediacimi s Úniou, keďže takáto spolupráca je dôležitým nástrojom politiky rozvoja regiónov a mala by prospešná pre tie regióny členských štátov, ktoré susedia s tretími krajinami. Na tento účel by mali EFRR a nástroje na financovanie vonkajšej činnosti Únie, ako sú IPA27, NDICI28 a OCTP29, podporovať programy cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce, spolupráce najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnej spolupráce. Podpora z EFRR a z nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie by mala vychádzať zo zásad reciprocity a proporcionality. No v prípade IPA III-CBC a NDICI-CBC by sa mala podpora z EFRR doplniť o aspoň ekvivalentné sumy z nástrojov IPA III-CBC NDICI-CBC, a to do maximálnej výšky stanovenej v príslušnom právnom akte.

__________________

__________________

27 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

27 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

28 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

28 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

29 Rozhodnutie Rady (EÚ) XXX o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

29 Rozhodnutie Rady (EÚ) XXX o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Osobitná pozornosť by sa mala venovať regiónom, ktoré sa stávajú novými vonkajšími hranicami Európskej únie s cieľom zabezpečiť primeranú kontinuitu prebiehajúcich programov spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Účelom pomoci z nástroja IPA by naďalej mala byť podpora snaženia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácie a správy hraníc, mal by sa zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadanie spoločného úsilia v boji proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu.

(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie, ako aj regionálneho a miestneho rozvoja. Účelom pomoci z nástroja IPA by naďalej mala byť podpora snaženia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácie a správy hraníc, mal by sa zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadanie spoločného úsilia v boji proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Rozvoj synergie vonkajšej činnosti a rozvojových programov Únie by mal takisto pomôcť dosiahnuť maximálny účinok pri dodržiavaní zásady konzistentnosti rozvojových politík, ako sa stanovuje v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Dosiahnutie konzistentnosti všetkých politík EÚ má zásadný význam pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Vzhľadom na špecifickú situáciu najvzdialenejších regiónov Únie treba prijať opatrenia týkajúce sa podmienok, za ktorých tieto regióny môžu získať prístup k štrukturálnym fondom. Preto by sa niektoré ustanovenia tohto nariadenia mali prispôsobiť špecifikám najvzdialenejších regiónov s cieľom zjednodušiť a posilniť ich spoluprácu so susedmi pri zohľadnení oznámenia Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ31.

(14)  Vzhľadom na špecifickú situáciu najvzdialenejších regiónov Únie treba prijať opatrenia týkajúce sa zlepšenia podmienok, za ktorých tieto regióny môžu získať prístup k štrukturálnym fondom. Preto by sa niektoré ustanovenia tohto nariadenia mali prispôsobiť špecifikám najvzdialenejších regiónov s cieľom zjednodušiť a posilniť ich spoluprácu s tretími krajinami a ZKÚ pri zohľadní oznámenia Komisie s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ31.

_________________

_________________

31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ – COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ – COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Nariadenie stanovuje pre zámorské krajiny a územia (ZKÚ) možnosť zúčastňovať sa na programoch iniciatívy Interreg. S cieľom uľahčiť ZKÚ účinný prístup a účasť by sa mali zohľadňovať ich špecifiká a s nimi súvisiace výzvy.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Treba určiť zdroje alokované každej z jednotlivých zložiek iniciatívy Interreg, a to vrátane podielu každého členského štátu na celkových sumách určených na cezhraničnú, nadnárodnú a námornú spoluprácu a spoluprácu najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnu spoluprácu a možnú vzájomnú flexibilitu týchto zložiek prípustnú pre členské štáty. V porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 by sa mal podiel cezhraničnej spolupráce znížiť, pričom podiel nadnárodnej a námornej spolupráce by sa mal vzhľadom na integráciu námornej spolupráce zvýšiť, a mala by sa vytvoriť nová zložka spolupráce najvzdialenejších regiónov.

(15)  Treba určiť zdroje alokované každej z jednotlivých zložiek iniciatívy Interreg, a to vrátane podielu každého členského štátu na celkových sumách určených na cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu a spoluprácu najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnu spoluprácu a možnú vzájomnú flexibilitu týchto zložiek prípustnú pre členské štáty. Vzhľadom na globalizáciu by sa však spolupráca zameraná na zvýšenie investícií do väčšieho počtu pracovných miest a rastu a investícií spoločných s inými regiónmi mala určiť aj spoločnými charakteristikami a ambíciami regiónov, nie však nevyhnutne hranicami, a preto by sa mali sprístupniť dostatočné ďalšie finančné prostriedky na novú iniciatívu pre medziregionálne inovačné investície s cieľom reagovať na celkovú situáciu na trhu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  V súvislosti s jedinečnou konkrétnou situáciou írskeho ostrova a na podporu spolupráce medzi jeho severnou a južnou časťou v rámci Veľkopiatkovej dohody by mal pokračovať cezhraničný program PEACE PLUS a nadviazať na predchádzajúce programy pre pohraničné grófstva Írska a Severného Írska. Vzhľadom na jeho praktický význam je nevyhnutné zabezpečiť, aby tam, keď je program zameraný na podporu mieru a zmierenia, prispel aj EFRR a podporil sociálnu, hospodársku a regionálnu stability v dotknutých regiónoch, najmä akciami na podporu súdržnosti medzi spoločenstvami. Vzhľadom na svoju osobitosť by tento program mal byť riadený jednotne, pričom príspevok Spojeného kráľovstva by sa tomuto programu priradil ako vonkajšie pripísané príjmy. Okrem toho by niektoré pravidlá výberu operácií uvedené v tomto nariadení pre uvedený program na podporu mieru a zmierenia nemali platiť.

(18)  V súvislosti s jedinečnou konkrétnou situáciou írskeho ostrova a na podporu spolupráce medzi jeho severnou a južnou časťou v rámci Veľkopiatkovej dohody má pokračovať cezhraničný program PEACE PLUS a nadviazať na predchádzajúce programy pre pohraničné grófstva Írska a Severného Írska. Vzhľadom na jeho praktický význam je nevyhnutné zabezpečiť, aby tam, keď je program zameraný na podporu mieru a zmierenia, prispel aj EFRR a podporil sociálnu, hospodársku a regionálnu stabilitu a spoluprácu v dotknutých regiónoch, najmä akciami na podporu súdržnosti medzi spoločenstvami. Vzhľadom na svoju osobitosť by tento program mal byť riadený jednotne, pričom príspevok Spojeného kráľovstva by sa tomuto programu priradil ako vonkajšie pripísané príjmy. Okrem toho by niektoré pravidlá výberu operácií uvedené v tomto nariadení pre uvedený program na podporu mieru a zmierenia nemali platiť.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Hlavná časť podpory Únie by sa mala zamerať na obmedzený počet cieľov politík, aby sa dosiahol maximálny dosah programu Interreg.

(20)  Hlavná časť podpory Únie by sa mala zamerať na obmedzený počet cieľov politík, aby sa dosiahol maximálny dosah programu Interreg. Mala by sa posilniť synergia a vzájomné dopĺňanie sa zložiek programu INTERREG.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Ustanovenia o príprave, schvaľovaní a zmene programov Interreg, ako aj o územnom rozvoji, o výbere operácií, o monitorovaní a hodnotení, o orgánoch zodpovedných za program, o audite operácií a o transparentnosti a informovaní by sa mali prispôsobiť osobitostiam programov Interreg v porovnaní s ustanoveniami nariadenia (EÚ) [nové VN].

(21)  Ustanovenia o príprave, schvaľovaní a zmene programov Interreg, ako aj o územnom rozvoji, o výbere operácií, o monitorovaní a hodnotení, o orgánoch zodpovedných za program, o audite operácií a o transparentnosti a informovaní by sa mali prispôsobiť osobitostiam programov Interreg v porovnaní s ustanoveniami nariadenia (EÚ) [nové VN]. Tieto osobitné ustanovenia by mali byť jednoduché a jasné, aby sa zabránilo nadmernej regulácii (gold-plating) a ďalšej administratívnej záťaži pre členské štáty a prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Ustanovenia o kritériách pre operácie, ktoré sa majú považovať za skutočne spoločné a v duchu spolupráce, o partnerstve pri operáciách Interreg a o povinnostiach hlavného partnera, ako sú uvedené v programovom období 2014 – 2020, by mali platiť naďalej. Partneri v rámci iniciatívy Interreg by však mali spolupracovať na všetkých štyroch rozmeroch (príprava, implementácia, personálne zabezpečenie a financovanie) a v rámci spolupráce najvzdialenejších regiónov na troch zo štyroch uvedených rozmerov, pretože na úrovni programov a operácií by sa podpora z fondu EFRR mala ľahšie kombinovať s podporou nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.

(22)  Ustanovenia o kritériách pre operácie, ktoré sa majú považovať za skutočne spoločné a v duchu spolupráce, o partnerstve pri operáciách Interreg a o povinnostiach hlavného partnera, ako sú uvedené v programovom období 2014 – 2020, by mala platiť naďalej. Partneri v rámci iniciatívy Interreg by však mali spolupracovať na príprave a implementácii, ako aj na personálnom zabezpečení a (alebo) financovaní, a v rámci spolupráce najvzdialenejších regiónov na troch zo štyroch uvedených rozmerov, pretože na úrovni programov a operácií by sa podpora z fondu EFRR mala ľahšie kombinovať s podporou nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  V rámci programov cezhraničnej spolupráce sú projekty Ľudia ľuďom (P2P) a malé projekty dôležitým a úspešným nástrojom na odstraňovanie hraničných a cezhraničných prekážok, posilňovanie kontaktov medzi ľuďmi na miestnej úrovni a zbližovanie hraničných regiónov a ich občanov. Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty sa realizujú v mnohých oblastiach, ku ktorým patrí napríklad kultúra, šport, cestovný ruch, všeobecné a odborné vzdelávanie, hospodárstvo, veda, ochrana životného prostredia a ekológia, zdravotníctvo, doprava a projekty malej infraštruktúry, administratívna spolupráca a styk s verejnosťou. Ako sa uvádza aj v stanovisku Výboru regiónov na tému Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce32, projekty Ľudia ľuďom a malé projekty majú vysokú pridanú hodnotu EÚ a významne prispievajú k dosiahnutiu súhrnného cieľa programov cezhraničnej spolupráce.

 

__________________

32 Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce z 12. júla 2017 (Ú. v. EÚ, C 342, 12.10.2017, s. 38).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Treba objasniť pravidlá financovania malých projektov, ktoré sa realizovali od počiatku existencie programov Interreg, ale nikdy neboli zahrnuté do osobitných ustanovení. Ako sa uvádza aj v stanovisku Výboru regiónov – Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce32, takéto malé projekty zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní dôvery medzi občanmi a inštitúciami, majú významnú pridanú hodnotu EÚ a významne prispievajú k súhrnnému cieľu programov cezhraničnej spolupráce tým, že prekonávajú hraničné prekážky a integrujú pohraničné oblasti a ich občanov. S cieľom zjednodušiť riadenie financovania malých projektov na strane konečných prijímateľov, ktorí často nie sú zvyknutí žiadať o finančné prostriedky z Únie, by do určitej hodnoty malo byť povinné zjednodušené vykazovanie nákladov a paušálnych súm.

(23)  Od začiatku iniciatívy Interreg boli projekty Ľudia ľuďom a malé projekty podporované predovšetkým z fondov pre malé projekty alebo podobných nástrojov, neboli k nim však prijaté žiadne osobitné ustanovenia, preto treba objasniť pravidlá pre uvedené fondy. S cieľom zachovať pridanú hodnotu a výhody projektov Ľudia ľuďom a malých projektov, a to aj v súvislosti s miestnym a regionálnym rozvojom, a zjednodušiť riadenie financovania malých projektov na strane konečných prijímateľov, ktorí často nemajú skúsenosti s predkladaním žiadostí o podporu z Únie, by do určitej hodnoty malo byť povinné zjednodušené vykazovanie nákladov a paušálnych súm.

__________________

 

32 Stanovisko Európskeho výboru regiónov – Projekty Ľudia ľuďom a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce z 12. júla 2017 (Ú. v. EÚ, C 342, 12.10.2017, s. 38).

 

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Vzhľadom na účasť viacerých členských štátov a z nej vyplývajúce vyššie administratívne náklady najmä na kontrolu a preklady by mal byť strop výdavkov na technickú pomoc vyšší ako ich strop stanovený pre cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu. S cieľom vyvážiť vyššie administratívne náklady by členské štáty mali byť vedené k tomu, aby podľa možnosti znižovali administratívnu záťaž spojenú s realizáciou spoločných projektov. Okrem toho by sa pre programy Interreg s obmedzenou podporou z Únie alebo na externé programy cezhraničnej spolupráce mala vyčleniť určitá minimálna suma na technickú pomoc, ktorou by sa zabezpečilo dostatočné financovanie činností efektívnej technickej pomoci.

(24)  Vzhľadom na účasť viacerých členských štátov a s tým súvisiace vyššie administratívne náklady vrátane nákladov na regionálne kontaktné miesta, ktoré sú dôležitými miestami regionálneho kontaktu (tzv. anténami) pre predkladateľov žiadostí o projekt a jeho realizáciu, a teda pôsobia ako priame spojenie so spoločným sekretariátom alebo relevantnými orgánmi, ale najmä aj na kontrolu a preklady, by mal byť strop výdavkov na technickú pomoc vyšší, ako v prípade cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu. S cieľom vyvážiť vyššie administratívne náklady by členské štáty mali byť vedené k tomu, aby podľa možnosti znižovali administratívnu záťaž spojenú s realizáciou spoločných projektov. Okrem toho by sa pre programy Interreg s obmedzenou podporou z Únie alebo na externé programy cezhraničnej spolupráce mala vyčleniť určitá minimálna suma na technickú pomoc, ktorou by sa zabezpečilo dostatočné financovanie činností efektívnej technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  V rámci znižovania administratívnej záťaže by Komisia, členské štáty a regióny mali úzko spolupracovať, aby sa dali využívať posilnené úmerné opatrenia pre systém riadenia a kontroly programu Interreg stanovené v článku 77 nariadenia (EÚ) .../... [nové NSU].

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Členské štáty by mali byť vedené k tomu, aby funkciu riadiaceho orgánu zverili EZÚS, alebo aby vytvorili takéto zoskupenie podobne ako iné cezhraničné právne subjekty zodpovedné za riadenie podprogramu, integrovanej územnej investície, prípadne jedného či viacerých malých projektových fondov, alebo aby konali ako jediný partner.

(27)  Členské štáty by mali podľa možnosti delegovať funkciu riadiaceho orgánu na nové, prípadne jestvujúce EZÚS, alebo aby takéto zoskupenie vytvorili podobne ako iné cezhraničné právne subjekty zodpovedné za riadenie podprogramu, integrovanej územnej investície, alebo aby konali ako jediný partner. Členské štáty by regionálnym a miestnym orgánom a iným verejným orgánom z rôznych členských štátov mali umožniť vytváranie takýchto zoskupení spolupráce s právnou subjektivitou a do ich činnosti by mali zapojiť miestne a regionálne orgány.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  S cieľom pokračovať v platobnom reťazci zriadenom na programové obdobie 2014 – 2020, t. j. od Komisie cez certifikačný orgán až po hlavného partnera, by mal tento platobný reťazec v rámci účtovnej funkcie pokračovať. Podpora Únie by sa mala vyplácať hlavnému partnerovi, s výnimkou prípadov, keď by to viedlo k dvojitým poplatkom medzi hlavným partnerom a ďalšími partnermi za prepočet na eurá z inej meny a späť alebo naopak.

(28)  S cieľom pokračovať v platobnom reťazci zriadenom na programové obdobie 2014 – 2020, t. j. od Komisie cez certifikačný orgán až po hlavného partnera, by mal tento platobný reťazec v rámci účtovnej funkcie pokračovať. Podpora Únie by sa mala vyplácať hlavnému partnerovi, s výnimkou prípadov, keď by to viedlo k dvojitým poplatkom medzi hlavným partnerom a ďalšími partnermi za prepočet na eurá z inej meny a späť alebo naopak. Ak nie je uvedené inak, hlavný partner by mal zabezpečiť, aby ostatní partneri dostali celú sumu príspevku z príslušného fondu Únie v plnej výške a v čase dohodnutom medzi všetkými partnermi a pri dodržaní rovnakého postupu ako hlavný partner.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V súlade s článkom [63 ods. 9] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP] sa majú v pravidlách pre jednotlivé odvetvia zohľadniť potreby programov európskej územnej spolupráce (Interreg), najmä pokiaľ ide o funkciu auditu. Ustanovenia o každoročnom audítorskom stanovisku, výročnej správe o kontrole a auditoch operácií by sa preto mali zjednodušiť a prispôsobiť tým programom, do ktorých je zapojených viac ako jeden členský štát.

(29)  V súlade s článkom [63 ods. 9] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP] sa majú v pravidlách pre jednotlivé odvetvia zohľadniť potreby programov európskej územnej spolupráce (Interreg), najmä pokiaľ ide o funkciu auditu. Ustanovenia o každoročnom audítorskom stanovisku, výročnej správe o kontrole a auditoch operácií by sa preto mali zjednodušiť a prispôsobiť tým programom, do ktorých je zapojených viac ako jeden členský štát.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Mala by sa jasne určiť postupnosť finančnej zodpovednosti pri vymáhaní v prípade nezrovnalostí, od jediného partnera alebo ďalších partnerov cez hlavného partnera, riadiaci orgán až po Komisiu. Malo by sa prijať ustanovenie o zodpovednosti členských štátov, tretích krajín, partnerských krajín alebo zámorských krajín a území (ZKÚ), ak nie je možné dosiahnuť vymoženie sumy od jediného partnera alebo ďalšieho či hlavného partnera, čo znamená, že sumu riadiacemu orgánu vyplatí členský štát. Preto v rámci programov Interreg nie je priestor pre nevymožiteľné sumy na úrovni prijímateľov. Treba však objasniť pravidlá pre prípady, keď členský štát, tretia krajina, partnerská krajina alebo ZKÚ riadiacemu orgánu sumu neuhradí. Mali by sa objasniť aj povinnosti hlavného partnera pri vymáhaní. Riadiaci orgán by najmä nemal mať dovolené zaviazať hlavného partnera, aby začal súdne konanie v inej krajine.

(30)  Mala by sa jasne určiť postupnosť finančnej zodpovednosti pri vymáhaní v prípade nezrovnalostí, od jediného partnera alebo ďalších partnerov cez hlavného partnera, riadiaci orgán až po Komisiu. Malo by sa prijať ustanovenie o zodpovednosti členských štátov, tretích krajín, partnerských krajín alebo zámorských krajín a území (ZKÚ), ak nie je možné dosiahnuť vymoženie sumy od jediného partnera alebo ďalšieho či hlavného partnera, čo znamená, že sumu riadiacemu orgánu vyplatí členský štát. Preto v rámci programov Interreg nie je priestor pre nevymožiteľné sumy na úrovni prijímateľov. Objasniť však treba pravidlá pre prípady, keď členský štát, tretia krajina, partnerská krajina alebo ZKÚ riadiacemu orgánu sumu neuhradí. Mali by sa objasniť aj povinnosti hlavného partnera pri vymáhaní. Okrem toho by postupy súvisiace s vymáhaním sumu mal potvrdiť a schváliť monitorovací výbor. Riadiaci orgán by však nemal mať dovolené zaviazať hlavného partnera, aby začal súdne konanie v inej krajine.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Je vhodné podporovať finančnú disciplínu. Zároveň by sa v dohodách o zrušení rozpočtových záväzkov mala zohľadniť zložitosť programov Interreg a ich implementácie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Hoci by sa programy Interreg s účasťou tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ mali implementovať so zdieľaným riadením, programy spolupráce najvzdialenejších regiónov sa môžu implementovať s nepriamym riadením. Stanoviť by sa mali osobitné pravidlá plnej alebo čiastočnej implementácie uvedených programov s nepriamym riadením.

(32)  Hoci by sa programy Interreg s účasťou tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ mali implementovať so zdieľaným riadením, programy spolupráce najvzdialenejších regiónov sa môžu implementovať s nepriamym riadením. Stanoviť by sa mali osobitné pravidlá plnej alebo čiastočnej implementácie uvedených programov s nepriamym riadením.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky schvaľovania alebo zmeny programov Interreg by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Externé programy cezhraničnej spolupráce by sa však v odôvodnených prípadoch mali riadiť postupmi výboru zriadeného podľa nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a [nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé rozhodnutie o schválení týchto programov.

(35)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky schvaľovania alebo zmeny programov Interreg by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. V odôvodnených prípadoch by sa však externé programy cezhraničnej spolupráce mali riadiť postupmi výboru zriadeného podľa nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a [nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé rozhodnutie o schválení týchto programov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)  Významnou prioritou politiky súdržnosti EÚ je podpora európskej územnej spolupráce ETC. Podpora MSP v prípade nákladov na projekty európskej územnej spolupráce je už podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/20141a o skupinových výnimkách oslobodená od notifikačnej povinnosti. Osobitné ustanovenia pre regionálnu pomoc pre investície podnikov všetkých veľkostí sú aj súčasťou usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 20202a a časti GBER týkajúcej sa regionálnej pomoci. Podľa skúseností by pomoc na projekty Európskej územnej spolupráce mala mať len obmedzený vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi, a preto by Komisia mala mať možnosť vyhlásiť, že takáto pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom a že na financovanie poskytované na podporu projektov EÚS sa môže vzťahovať skupinová výnimka.

 

_____________________

 

1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

2a Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 209, 23.7.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v rámci Únie, ako aj spolupráce medzi členskými štátmi a susednými tretími krajinami, partnerskými krajinami, ostatnými územiami alebo zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ).

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a ich regiónmi v rámci Únie, ako aj spolupráce medzi členskými štátmi, ich regiónmi a tretími krajinami, partnerskými krajinami, ostatnými územiami alebo zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ), alebo organizáciami pre regionálnu integráciu a spoluprácu alebo skupinou tretích krajín, ktoré sú súčasťou regionálnej organizácie.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „cezhraničný právny subjekt“ je právny subjekt zriadený podľa zákonov jednej z krajín zúčastnených v programe Interreg za predpokladu, že ho zriadili územné orgány alebo iné subjekty z najmenej dvoch zúčastnených krajín.

4.  „cezhraničný právny subjekt“ je právny subjekt vrátane euroregiónu zriadený podľa zákonov jednej z krajín zúčastnených v programe Interreg za predpokladu, že ho zriadili územné orgány alebo iné subjekty z najmenej dvoch zúčastnených krajín.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  „organizácia pre regionálnu integráciu a spoluprácu“ je skupina štátov alebo regiónov z rovnakej zemepisnej oblasti, ktorých cieľom je užšia spolupráca v oblastiach spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  cezhraničná spolupráca medzi susednými regiónmi na podporu integrovaného regionálneho rozvoja (zložka 1):

1.  cezhraničná spolupráca medzi susednými regiónmi na podporu integrovaného a harmonického regionálneho rozvoja (zložka 1):

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vnútorná cezhraničná spolupráca medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3; alebo

a)  vnútorná cezhraničná spolupráca medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3; alebo

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vonkajšia cezhraničná spolupráca medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými týmito stranami:

b)  vonkajšia cezhraničná spolupráca medzi susednými pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými týmito stranami:

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  nadnárodná a námorná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území alebo v okolí morských oblastí, do ktorej sú zapojení národní, regionálni a miestni programoví partneri v členských štátoch, tretích krajinách a partnerských krajinách a v Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území (zložka 2; ak sa týka len nadnárodnej spolupráce: zložka 2A; ak sa týka len námornej spolupráce: zložka 2B);

2.  nadnárodná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území alebo v okolí morských oblastí, do ktorej sú zapojení národní, regionálni a miestni programoví partneri v členských štátoch, tretích krajinách a partnerských krajinách a ZKÚ, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území (zložka 2);

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  spolupráca najvzdialenejších regiónov navzájom a so susednými tretími či partnerskými krajinami alebo ZKÚ alebo s viacerými z nich, ktorej cieľom je uľahčiť im regionálnu integráciu v rámci ich susedstva (zložka 3);

3.  spolupráca najvzdialenejších regiónov navzájom a so susednými tretími či partnerskými krajinami alebo ZKÚ alebo organizáciami pre regionálnu integráciu a spoluprácu alebo viacerými z nich, ktorej cieľom je uľahčiť im regionálnu integráciu a harmonický rozvoj v rámci ich susedstva (zložka 3);

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  implementovať spoločné medziregionálne projekty rozvoja;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod i b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ib)  rozvíjať kapacity medzi partnermi v celej Únii v súvislosti s:

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  identifikovať a šíriť osvedčené postupy s cieľom ich prenosu, a to najmä na operačné programy v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod ii b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iib)  vymieňať si skúsenosti z identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest vrátane prepojení mestských a vidieckych oblastí;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  zriadiť, prevádzkovať a využívať európsky cezhraničný mechanizmu, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) .../... [nový európsky cezhraničný mechanizmus];

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  medziregionálne inovačné investície, a to obchodným využitím a škálovaním medziregionálnych inovačných projektov, ktoré majú potenciál podporiť rozvoj európskych hodnotových reťazcov (zložka 5).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni NUTS 3 na všetkých vnútorných a vonkajších pozemných hraniciach s tretími alebo partnerskými krajinami.

1.  V prípade cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni NUTS 3 na všetkých vnútorných a vonkajších pozemných alebo námornýchhraniciach s tretími alebo partnerskými krajinami bez toho, aby boli dotknuté potenciálne úpravy s cieľom zabezpečiť súdržnosť a kontinuitu v jednotlivých oblastiach spolupráce v programovom období 2014 – 2020.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V rámci cezhraničnej spolupráce sa podporia aj regióny na námorných hraniciach, ktoré majú na mori vzájomné pevné spojenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Do programov Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce sa môžu zapojiť aj regióny Nórska a Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ktoré sú ekvivalentné regiónom na úrovni NUTS 3, ako aj Lichtenštajnsko, Andorra a Monako.

3.  Programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce môžu zahŕňať aj regióny Nórska a Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ktoré sú ekvivalentné regiónom na úrovni NUTS 3, ako aj Lichtenštajnsko, Andorra, Monako a San Maríno.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade vonkajšej cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z nástrojov IPA III alebo NDICI regióny príslušných partnerských krajín na úrovni NUTS 3 a ak klasifikácia NUTS neexistuje, ekvivalentné oblasti na všetkých pozemných hraniciach medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami oprávnené podľa nástrojov IPA III alebo NDICI.

4.  V prípade vonkajšej cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z nástrojov IPA III alebo NDICI regióny príslušných partnerských krajín na úrovni NUTS 3 a ak klasifikácia NUTS neexistuje, ekvivalentné oblasti na všetkých pozemných alebo námorných hraniciach medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami oprávnené podľa nástrojov IPA III alebo NDICI.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5  Zemepisné pokrytie nadnárodnej a námornej spolupráce

Zemepisné pokrytie nadnárodnej spolupráce

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade nadnárodnej a námornej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni NUTS 2, ktoré sa rozprestierajú v priľahlých funkčných oblastiach, pričom sa v prípade potreby zohľadnia makroregionálne stratégie alebo stratégie pre morské oblasti.

1.  V prípade nadnárodnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni NUTS 2, ktoré sa rozprestierajú v priľahlých funkčných oblastiach bez toho, aby boli dotknuté potenciálne úpravy s cieľom zabezpečiť súdržnosť a kontinuitu takejto spolupráce vo väčších súvislých oblastiach v programovom období 2014 – 2020, pričom sa v prípade potreby zohľadnia makroregionálne stratégie alebo stratégie pre morské oblasti.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Programy Interreg v oblasti nadnárodnej a námornej spolupráce môžu zahŕňať:

Programy Interreg v oblasti nadnárodnej spolupráce môžu zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Grónsko;

b)  ZKÚ využívajúce podporu z programu pre dané ZKÚ;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Regióny, tretie krajiny alebo partnerské krajiny uvedené v odseku 2 musia byť regióny na úrovni NUTS 2 a ak klasifikácia NUTS neexistuje, na úrovni ekvivalentných oblastí.

3.  Regióny, tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ uvedené v odseku 2 musia byť regióny na úrovni NUTS 2, a ak klasifikácia NUTS neexistuje, na úrovni ekvivalentných oblastí.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do programov Interreg v oblasti spolupráce najvzdialenejších regiónov sa môžu zapojiť aj susedné partnerské krajiny podporované z nástroja NDICI alebo ZKÚ podporované z nástroja OCTP, resp. obidvoje.

2.  Do programy Interreg v oblasti spolupráce najvzdialenejších regiónov sa môžu zapojiť aj partnerské krajiny podporované z nástroja NDICI, ZKÚ podporované z nástroja OCTP, organizácie regionálnej spolupráce, resp. kombinácie dvoch týchto nástrojov alebo všetkých troch.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 7 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zemepisné pokrytie medziregionálnej spolupráce a medziregionálnych inovačných investícií

Zemepisné pokrytie medziregionálnej spolupráce

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak ktorýkoľvek program Interreg patrí do zložky 4 alebo ak medziregionálne investície do inovácií patria do zložky 5, je z EFRR podporované celé územie Únie.

1.  Ak ktorýkoľvek program Interreg patrí do zložky 4, je z EFRR podporované celé územie Únie vrátane najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Programy Interreg zložky 4 sa môžu vzťahovať aj na časť alebo celé územie tretích krajín, partnerských krajín, ďalších území alebo ZKÚ uvedených v článkoch 4, 5 a 6, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú podporované z finančných nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť.

2.  Programy Interreg zložky 4 sa môžu vzťahovať aj na časť alebo celé územie tretích krajín, partnerských krajín, ďalších území alebo ZKÚ uvedených v článkoch 4, 5 a 6, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú podporované z finančných nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť. Tretie krajiny sa na nich môžu podieľať pod podmienkou, že prispejú k financovaniu vo forme vonkajších pripísaných príjmov.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Vykonávací akt uvedený v odseku 1 obsahuje aj zoznam tých regiónov na úrovni NUTS 3 v Únii, ktoré sa zohľadňujú pri alokovaní prostriedkov z EFRR na cezhraničnú spoluprácu na všetkých vnútorných hraniciach a tých vonkajších hraniciach, na ktoré sa vzťahujú finančné nástroje Únie na vonkajšiu činnosť, ako aj zoznam tých regiónov na úrovni NUTS 3, ktoré sa zohľadňujú na účely alokácie v zložke 2B uvedenej v článku 9 ods. 3 písm. a).

2.  Vykonávací akt uvedený v odseku 1 obsahuje aj zoznam tých regiónov na úrovni NUTS 3 v Únii, ktoré sa zohľadňujú pri alokovaní prostriedkov z EFRR na cezhraničnú spoluprácu na všetkých vnútorných hraniciach a tých vonkajších hraniciach, na ktoré sa vzťahujú finančné nástroje Únie na vonkajšiu činnosť.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V zozname podľa odseku 1 sa uvádzajú aj regióny tretích či partnerských krajín alebo území mimo Únie, ktoré nedostávajú podporu z EFRR alebo z finančného nástroja Únie na externú činnosť.

3.  V zozname podľa odseku 1 sa uvádzajú aj regióny tretích či partnerských krajín alebo území mimo Únie, ktoré nedostávajú podporu z EFRR alebo z finančného nástroja Únie na externú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prostriedky EFRR pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 8 430 000 000 EUR z celkových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na rozpočtové záväzky pre EFRR, ESF+ a Kohézny fond na programové obdobie 2021 – 2027 a ktoré sú uvedené v článku [102 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové NSU].

1.  Prostriedky pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 11 165 910 000 EUR (v cenách roku 2018) z celkových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na rozpočtové záväzky pre EFRR, ESF+ a Kohézny fond na programové obdobie 2021 – 2027 a ktoré sú uvedené v článku [103 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové NSU].

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prostriedky uvedené v odseku 1 sa alokujú takto:

2.  10 195 910 000 EUR (91,31 %) z prostriedkov uvedených v odseku 1 sa alokuje takto:

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  52,7 % (t. j. spolu 4 440 000 000 EUR) na cezhraničnú spoluprácu (zložka 1);

a)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) na cezhraničnú spoluprácu (zložka 1);

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  31,4 % (t. j. spolu 2 649 900 000 EUR) na nadnárodnú spoluprácu a námornú spoluprácu (zložka 2);

b)  1 973 600 880 EUR (17,68 %) na nadnárodnú spoluprácu (zložka 2);

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  3,2 % (t. j. spolu 270 100 000 EUR) na spoluprácu najvzdialenejších regiónov (zložka 3);

c)  357 309 120 EUR (3,2 %) na spoluprácu najvzdialenejších regiónov (zložka 3);

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  1,2 % (t. j. spolu 100 000 000 EUR) na medziregionálnu spoluprácu (zložka 4);

d)  365 000 000 EUR (3,27 %) na medziregionálnu spoluprácu (zložka 4);

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  11,5 % (t. j. spolu 970 000 000 EUR) na medziregionálne investície do inovácií (zložka 5).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  regióny na úrovni NUTS 3 pre zložku 1 a regióny na úrovni NUTS 3 pre zložku 2B, ktoré sú uvedené vo vykonávacom akte podľa článku 8 ods. 2;

a)  regióny na úrovni NUTS 3 pre zložku 1, ktoré sú uvedené vo vykonávacom akte podľa článku 8 ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  regióny na úrovni NUTS 2 pre zložky 2A a 3.

b)  regióny na úrovni NUTS 2 pre zložku 2.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  regióny na úrovni NUTS 2 a 3 pre zložku 3.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  970 000 000 EUR (8,69 %) z prostriedkov uvedených v odseku 1 sa pridelí na novú iniciatívu medziregionálnych investícií do inovácií, ako sa uvádza v článku 15a (nový).

 

Ak Komisia do 31. decembra 2026 nevyčlení všetky dostupné prostriedky uvedené v odseku 1 na projekty vybrané v rámci tejto iniciatívy, zostávajúce neviazané zostatky sa pomerným dielom rozdelia medzi zložky 1 až 4.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora z EFRR sa na jednotlivé programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce poskytne pod podmienkou, že z nástrojov IPA III CBC a NDICI CBC sa poskytnú ekvivalentné sumy v súlade s príslušným strategickým programovým dokumentom. Maximálna výška uvedenej ekvivalentnej sumy je stanovená v legislatívnom akte o IPA III alebo legislatívnom akte o NDICI.

Podpora z EFRR sa na jednotlivé programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce poskytne pod podmienkou, že z nástrojov IPA III CBC a NDICI CBC sa poskytnú aspoň ekvivalentné sumy v súlade s príslušným strategickým programovým dokumentom. Maximálna výška uvedeného príspevku je stanovená v legislatívnom akte o IPA III alebo legislatívnom akte o NDICI.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  program Interreg nie je možné implementovať podľa plánu vzhľadom na problémy vo vzťahoch medzi zúčastnenými krajinami.

b)  V riadne odôvodnených prípadoch, keď program Interreg nie je možné implementovať podľa plánu vzhľadom na problémy vo vzťahoch medzi zúčastnenými krajinami.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o program Interreg v zložke 2, ktorý Komisia už schválila, účasť partnerskej krajiny alebo Grónska sa zastaví, ak nastane niektorá zo situácií stanovených v odseku 3 prvom pododseku písmenách a) a b).

Pokiaľ ide o program Interreg v zložke 2, ktorý Komisia už schválila, účasť partnerskej krajiny alebo ZKÚ sa zastaví, ak nastane niektorá zo situácií stanovených v odseku 3 prvom pododseku písmenách a) a b).

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  aby sa program Interreg úplne zastavil, najmä keď sa jeho hlavné spoločné rozvojové výzvy nedajú dosiahnuť bez účasti danej partnerskej krajiny alebo Grónska;

a)  aby sa program Interreg úplne zastavil, najmä keď sa jeho hlavné spoločné rozvojové výzvy nedajú dosiahnuť bez účasti danej partnerskej krajiny alebo ZKÚ;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  aby sa v programe Interreg pokračovalo bez účasti danej partnerskej krajiny alebo Grónska.

c)  aby sa v programe Interreg pokračovalo bez účasti danej partnerskej krajiny alebo ZKÚ.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak tretia alebo partnerská krajina, ktorá do programu Interreg prispieva národnými prostriedkami, ktoré nie sú národným spolufinancovaním k podpore z EFRR alebo z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, zníži uvedený príspevok počas implementácie programu Interreg, a to buď celkovo alebo vzhľadom na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a ktorým už bol vydaný dokument podľa článku 22 ods. 6, zúčastnený členský štát alebo členské štáty musia požiadať o jednu z možností stanovených v odseku 4 druhom pododseku.

6.  Ak tretia krajina, partnerská krajina alebo ZKÚ, ktoré do programu Interreg prispievajú národnými prostriedkami, ktoré nie sú národným spolufinancovaním k podpore z EFRR alebo z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, znížia uvedený príspevok počas implementácie programu Interreg, a to buď celkovo alebo vzhľadom na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a ktorým už bol vydaný dokument podľa článku 22 ods. 6, zúčastnený členský štát alebo členské štáty musia požiadať o jednu z možností stanovených v odseku 4 druhom pododseku tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania na úrovni každého programu Interreg nesmie byť vyššia než 70 %, pokiaľ sa nariadením (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo rozhodnutím Rady (EÚ) [OCTP] alebo akýmkoľvek aktom prijatým na ich základe nestanoví vyšší percentuálny podiel v súvislosti s programom Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce alebo v zložke 3.

Miera spolufinancovania na úrovni každého programu Interreg nesmie byť vyššia než 80 %, pokiaľ sa nariadením (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo rozhodnutím Rady (EÚ) [OCTP] alebo akýmkoľvek aktom prijatým na ich základe nestanoví vyšší percentuálny podiel v súvislosti s programom Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce alebo v zložke 3.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Popri špecifických cieľoch pre EFRR stanovených v článku [2] nariadenia (EÚ) [nové EFRR] môže EFRR, prípadne nástroje Únie na financovanie vonkajšej činnosti prispievať k plneniu špecifických cieľov v rámci politického cieľa 4 takto:

3.  Popri špecifických cieľoch pre EFRR stanovených v článku [2] nariadenia (EÚ) [nové EFRR] prispieva EFRR a prípadne aj nástroje Únie na financovanie vonkajšej činnosti k plneniu špecifických cieľov v rámci politického cieľa 4 takto:

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v rámci zložiek 1 a 2B programov Interreg:

a)  v rámci zložiek 1 a 2 programov Interreg:

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  zvýšením efektívnosti verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch;

ii)  zvýšením efektívnosti verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi vrátane projektov medzi občanmi (Ľudia ľuďom), aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V rámci externej cezhraničnej spolupráce a programov Interreg v zložke 2 a 3 sa z EFRR a prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti prispeje aj na vonkajší špecifický cieľ programu Interreg Bezpečnejšia Európa, a to najmä akciami v oblasti riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany migrantov.

5.  V rámci programov Interreg v zložke 1, 2 a 3 sa z EFRR a prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti môže tiež prispievať na špecifický cieľ programu Interreg Bezpečnejšia Európa, a to najmä akciami v oblasti riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany, ekonomickej a spoločenskej integrácie migrantov a utečencov pod medzinárodnou ochranou.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Okrem toho ďalších 15 % prostriedkov z EFRR a prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci iných priorít než technická pomoc každému programu Interreg v zložke 1, 2 a 3 sa alokuje na špecifický cieľ iniciatívy Interreg Lepšia správa programov Interreg alebo externý cieľ iniciatívy Interreg Bezpečnejšia Európa.

2.  Až 15 % prostriedkov z EFRR a prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci iných priorít než technická pomoc každému programu Interreg v zložke 1, 2 a 3 sa alokuje na špecifický cieľ programu Interreg Lepšia správa programov Interreg a až 10 % sa môže alokovať na špecifický cieľ programu Interreg Bezpečnejšia Európa.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak niektorý program Interreg v zložke 2A podporuje makroregionálnu stratégiu, celá alokácia z EFRR a prípadne aj všetky prostriedky Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci priorít iných než technická pomoc sa programujú na základe cieľov uvedenej stratégie.

3.  Ak niektorý program Interreg v zložke 1 alebo 2 podporuje makroregionálnu stratégiu alebo stratégiu pre morskú oblasť, aspoň 80 % z alokácie od EFRR a prípadne aj časť z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci priorít iných technická pomoc než prispieva k dosiahnutiu cieľov uvedenej stratégie.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak program Interreg v zložke 2 podporuje makroregionálnu stratégiu alebo stratégiu pre morskú oblasť, najmenej 70 % z celkovej alokácie od EFRR, prípadne aj z nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti v rámci priorít iných než technická pomoc sa alokuje na dosiahnutie cieľov uvedenej stratégie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 15 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Medziregionálne investície do inovácií

 

1. Prostriedky uvedené v článku 9 ods. 5a (nový) sa pridelia na novú iniciatívu medziregionálnych investícií do inovácií, ktorá je určená na:

 

a) obchodné využitie a rozšírenie spoločných projektov inovácie, ktoré majú potenciál podnietiť rozvoj európskych hodnotových reťazcov;

 

b) spájanie výskumu, podnikov, organizácií občianskej spoločnosti a orgánov verejnej správy zapojených do stratégií inteligentnej špecializácie a sociálnej inovácie na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni;

 

c) pilotné projekty zamerané na identifikáciu alebo overovanie nových riešení v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja založených na stratégiách inteligentnej špecializácie; alebo

 

d) výmenu skúseností v oblasti inovácie s cieľom využívať skúsenosti získané v oblasti regionálneho alebo miestneho rozvoja.

 

2. V záujme dodržania zásady európskej územnej súdržnosti sa uvedené investície s približne rovnakým podielom finančných prostriedkov zamerajú na vytváranie prepojení medzi menej rozvinutými regiónmi a poprednými regiónmi, a to zvýšením kapacity regionálnych inovačných ekosystémov v menej rozvinutých regiónoch s cieľom integrovať sa do jestvujúcej alebo vznikajúcej hodnoty EÚ, ako aj schopnosti podieľať sa na partnerstve s inými regiónmi.

 

3. Komisia tieto investície realizuje s priamym alebo nepriamym riadením. Pri definovaní dlhodobého pracovného programu a s ním súvisiacich výziev jej pomáha odborná skupina.

 

4. Pokiaľ ide o medziregionálne investície do inovácií, podporu z EFRR možno využívať na celom území Únie. Tretie krajiny sa na uvedených investíciách môžu podieľať pod podmienkou, že prispejú k financovaniu vo forme vonkajších pripísaných príjmov.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľ Európskej územnej spolupráce (Interreg) sa dosahuje prostredníctvom programov Interreg so zdieľaným riadením s výnimkou zložky 3, ktorá sa môže implementovať úplne alebo čiastočne s nepriamym riadením, a zložky 5, ktorá sa implementuje s priamym alebo nepriamym riadením.

1.  Cieľ Európskej územnej spolupráce (Interreg) sa dosahuje prostredníctvom programov Interreg so zdieľaným riadením s výnimkou zložky 3, ktorá sa po konzultácii so zainteresovanými stranami môže implementovať úplne alebo čiastočne s nepriamym riadením.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zúčastnené členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ pripravia program Interreg na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 v súlade so vzorom uvedeným v prílohe.

2.  Zúčastnené členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny, ZKÚ alebo organizácie pre regionálnu integráciu a spoluprácu pripravia program Interreg na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 v súlade so vzorom uvedeným v prílohe.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zúčastnené členské štáty pripravia program Interreg v spolupráci s programovými partnermi uvedenými v článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN].

Zúčastnené členské štáty pripravia program Interreg v spolupráci s programovými partnermi uvedenými v článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN]. Pri príprave programov Interreg, ktoré sa vzťahujú na stratégie pre makroregióny alebo morské oblasti by členské štáty a programoví partneri mali brať do úvahy tematické priority príslušných stratégií pre makroregióny a morské oblasti a konzultovať s príslušnými aktérmi. Členské štáty a programoví partneri vytvoria mechanizmus ex ante, aby sa zaistilo, že na začiatku programového obdobia sa spoja všetci aktéri na úrovni makroregiónov a morských oblastí, orgány programov EÚS, regióny a krajiny, aby spoločne rozhodli o prioritách každého programu. Tieto priority sa v prípade potreby zosúladia s akčnými plánmi stratégií makroregiónov alebo morských oblastí.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, predloží program Interreg Komisii najneskôr do [dátum nadobudnutia účinnosti plus deväť mesiacov;] v mene všetkých zúčastnených členských štátov, prípadne aj tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ.

Členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, predloží jeden alebo viacero programov Interreg Komisii najneskôr do [dátum nadobudnutia účinnosti plus dvanásť mesiacov;] v mene všetkých zúčastnených členských štátov, prípadne aj tretích krajín, partnerských krajín, ZKÚ alebo organizácií pre regionálnu integráciu a spoluprácu.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program Interreg, na ktorý sa vzťahuje podpora z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, však predkladá členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, najneskôr šesť mesiacov po schválení príslušného strategického programového dokumentu zo strany Komisie podľa článku 10 ods. 1, alebo v prípade potreby podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.

Program Interreg, na ktorý sa vzťahuje podpora z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, však predkladá členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, najneskôr dvanásť mesiacov po schválení príslušného strategického programového dokumentu zo strany Komisie podľa článku 10 ods. 1, alebo v prípade potreby podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na zvýšenie efektívnosti implementácie programu a v snahe zabezpečiť operácie veľkého rozsahu sa môže dotknutý členský štát v riadne odôvodnených prípadoch a po dohode s Komisiou rozhodnúť previesť do programov Interreg prostriedky až do výšky [x] % zo sumy od EFRR alokované na príslušný program v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu pre ten istý región. Prevedená suma predstavuje samostatnú prioritu alebo samostatné priority.

3.  Na zvýšenie efektívnosti implementácie programu a v snahe zabezpečiť operácie veľkého rozsahu sa môže dotknutý členský štát rozhodnúť, že do programov Interreg prevedie prostriedky až do výšky 20 % zo sumy od EFRR alokovanej na príslušný program v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu pre ten istý región. Každý členský štát vopred informuje Komisiu, že si želá využiť túto možnosť prevodu, a svoje rozhodnutie zdôvodní. Prevedená suma predstavuje samostatnú prioritu alebo samostatné priority.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zhrnutie hlavných spoločných problémov, pričom sa zohľadnia:

b)  zhrnutie hlavných spoločných problémov, pričom sa zohľadnia najmä:

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  spoločné investičné potreby a komplementarita s ďalšími formami podpory;

ii)  spoločné investičné potreby, komplementarity s ďalšími formami podpory a potenciálna synergia, ktorá sa má dosiahnuť;

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  poznatky získané z predošlých skúseností;

iii)  poznatky získané predošlými skúsenosťami a to, ako sú v programe zohľadnené;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zdôvodnenie vybraných cieľov politiky a cieľov špecifických pre program Interreg, zodpovedajúcich priorít, špecifických cieľov a foriem podpory, ktorými sa v relevantných prípadoch riešia chýbajúce spojenia cezhraničnej infraštruktúry;

c)  zdôvodnenie vybraných cieľov politiky a cieľov špecifických pre program Interreg, zodpovedajúcich priorít, ktorými sa v relevantných prípadoch riešia chýbajúce spojenia cezhraničnej infraštruktúry;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno e – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  podobné typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií strategického významu a ich predpokladaného prínosu k dosiahnutiu týchto cieľov, prípadne aj k realizácii stratégií pre makroregióny a morské oblasti;

i)  podobné typy akcií vrátane zoznamu plánovaných operácií strategického významu a ich predpokladaného prínosu k dosiahnutiu týchto cieľov, prípadne aj k realizácii stratégií pre markoregióny a morské oblasti, resp. súbor kritérií a príslušné kritériá pre transparentný výber takejto operácie;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  hlavné cieľové skupiny;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno e – bod v

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

v)  plánované použitie finančných nástrojov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  pre programy Interreg v zložke 2 podporované z nástroja OCTP rozdelenie podľa finančných nástrojov (EFRR a OCTP Grónsko);

iii)  pre programy Interreg v zložke 2 podporované z nástroja OCTP rozdelenie podľa finančných nástrojov (EFRR a OCTP);

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  tabuľka uvedená v odseku 4 písm. g) bode ii) má obsahovať len sumy na roky 2021 až 2025.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  stanoví postup na vytvorenie spoločného sekretariátu;

b)  stanoví postup na vytvorenie spoločného sekretariátu, prípadne na podporu riadiacich štruktúr v členských štátoch alebo tretích krajinách;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia posúdi každý program Interreg a jeho súlad s nariadením (EÚ) [nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením a v prípade podpory z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti a v iných relevantných prípadoch jeho súlad s viacročným strategickým dokumentom podľa článku 10 ods. 1 alebo s príslušným strategickým programovým rámcom podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých týchto nástrojov.

1.  Komisia plne transparentne posúdi každý program Interreg a jeho súlad s nariadením (EÚ) [nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením a v prípade podpory z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti a v iných relevantných prípadoch jeho súlad s viacročným strategickým dokumentom podľa článku 10 ods. 1 tohto nariadenia alebo s príslušným strategickým programovým rámcom podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých týchto nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zúčastnený členský štát, prípadne tretie či partnerské krajiny alebo ZKÚ program Interreg preskúmajú, pričom zohľadnia pripomienky Komisie.

3.  Zúčastnený členský štát, prípadne tretie či partnerské krajiny alebo ZKÚ či organizácie regionálnej integrácie a spolupráce program Interreg preskúmajú, pričom zohľadnia pripomienky Komisie.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu Interreg najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu predloženia uvedeného programu zo strany členského štátu, v ktorom má mať potenciálny riadiaci orgán sídlo.

4.  Komisia formou vykonávacieho aktu prijme rozhodnutie o schválení programu Interreg najneskôr do troch mesiacov od dátumu predloženia revidovanej verzie uvedeného programu zo strany členského štátu, v ktorom má mať potenciálny riadiaci orgán sídlo.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členský štát, v ktorom riadiaci orgán má sídlo, môže predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu programu Interreg spolu so zmeneným programom, pričom uvedenie predpokladaný vplyv uvedenej zmeny na dosahovanie cieľov.

1.  Po konzultácii s miestnymi a regionálnymi orgánmi a v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] môže členský štát, v ktorom má riadiaci orgán sídlo, predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu programu Interreg spolu so zmeneným programom, pričom uvedenie predpokladaný vplyv uvedenej zmeny na dosahovanie cieľov.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia posúdi súlad týchto zmien s nariadením (EÚ) [nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením a môže vzniesť pripomienky do troch mesiacov od dátumu predloženia zmeneného programu.

2.  Komisia posúdi súlad týchto zmien s nariadením (EÚ) [nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením a môže vzniesť pripomienky do jedného mesiaca od dátumu predloženia zmeneného programu.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zúčastnený členský štát, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ zmenený program preskúmajú a zohľadnia pripomienky Komisie.

3.  Zúčastnený členský štát, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny, ZKÚ alebo organizácie pre regionálnu integráciu a spoluprácu zmenený program preskúmajú a zohľadnia pripomienky Komisie.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia schváli zmenu programu Interreg najneskôr do šiestich mesiacov po jeho predložení členským štátom.

4.  Komisia schváli zmenu programu Interreg najneskôr do troch mesiacov po jeho predložení členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže počas programového obdobia previesť najviac 5 % počiatočnej alokácie pre prioritu a najviac 3 % rozpočtu daného programu na inú prioritu toho istého programu Interreg.

Po konzultácii s miestnymi a regionálnymi orgánmi a v súlade s článkom 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] môže členský štát previesť najviac 10 % z počiatočnej alokácie pre prioritu a najviac 5 % z rozpočtu daného programu na inú prioritu toho istého programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedený monitorovací výbor môže ustanoviť jeden alebo viacero riadiacich výborov, najmä v prípade podprogramov, ktoré pri výbere operácií konajú pod jeho vedením.

Uvedený monitorovací výbor môže ustanoviť jeden alebo viacero riadiacich výborov, najmä v prípade podprogramov, ktoré pri výbere operácií konajú pod jeho vedením. Riadiace výbory musia uplatňovať zásadu partnerstva podľa článku 6 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] a zapájať partnerov zo všetkých zúčastnených členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Riadiaci orgán pred prvým podaním výberových kritérií monitorovaciemu výboru, prípadne riadiacemu výboru konzultuje s Komisiou a zohľadní jej pripomienky. Ten istý postup sa uplatní na všetky následné zmeny uvedených kritérií.

3.  Riadiaci orgán pred prvým podaním výberových kritérií monitorovaciemu výboru, prípadne riadiacemu výboru notifikuje Komisiu. Ten istý postup sa uplatní na všetky následné zmeny uvedených kritérií.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri výbere operácií monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor:

4.  Pred tým, ako monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor vyberie operácie, riadiaci orgán:

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto dokumente sú uvedené aj povinnosti hlavného partnera v súvislosti s vymoženými sumami podľa článku 50. Uvedené povinnosti vymedzí monitorovací výbor. Hlavný partner so sídlom v inom členskom štáte, tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ ako partner však nie je povinný vymáhať prostriedky súdnym konaním.

V tomto dokumente sú uvedené aj povinnosti hlavného partnera v súvislosti s vymoženými sumami podľa článku 50. Postupy súvisiace s vymáhaním musí vymedziť a odsúhlasiť monitorovací výbor. Hlavný partner so sídlom v inom členskom štáte, tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ ako partner však nie je povinný vymáhať prostriedky súdnym konaním.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do operácií vybraných v rámci zložiek 1, 2 a 3 sú zapojení aktéri z najmenej dvoch zúčastnených krajín, z ktorých aspoň jeden je prijímateľom z niektorého členského štátu.

Do operácií vybraných v rámci zložiek 1, 2 a 3 sú zapojení aktéri z najmenej dvoch zúčastnených krajín alebo ZKÚ, z ktorých aspoň jeden je prijímateľom z niektorého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Operácia Interreg sa môže implementovať iba v jednej krajine, ak sú vplyv a prínosy pre programovú oblasť uvedené v žiadosti o operáciu.

2.  Operácia Interreg sa môže implementovať iba v jednej krajine alebo ZKÚ, ak sú vplyv a prínosy pre programovú oblasť uvedené v žiadosti o operáciu.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Partneri spolupracujú pri príprave, implementácii, personálnom zabezpečení a financovaní operácií Interreg.

Partneri spolupracujú pri príprave a implementácii operácií Interreg, ako aj na ich personálnom zabezpečení a/alebo financovaní. Treba usilovať o obmedzenie počtu partnerov pre každú operáciu Interreg na najviac desať.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade operácií Interreg v programoch Interreg zložky 3 sú partneri z najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ povinní spolupracovať iba v troch zo štyroch dimenzií uvedených v prvom pododseku.

V prípade operácií Interreg v programoch Interreg zložky 3 sú partneri z najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ povinní spolupracovať iba vo dvoch zo štyroch dimenzií uvedených v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cezhraničný právny subjekt alebo EZÚS môže byť jediným partnerom operácie Interreg v programoch Interreg v zložke 1, 2 a 3, ak medzi jej členov patria partneri z najmenej dvoch zúčastnených krajín.

Cezhraničný právny subjekt alebo EZÚS môže byť jediným partnerom operácie Interreg v programoch Interreg v zložke 1, 2 a 3, ak medzi jej členov patria partneri z najmenej dvoch zúčastnených krajín alebo ZKÚ.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jediný partner však môže byť registrovaný v členskom štáte, ktorý sa daného programu nezúčastňuje, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 23.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príspevok z EFRR, prípadne z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti do fondu pre malé projekty v rámci programu Interreg nesmie presiahnuť 20 000 000 EUR alebo 15 % z celkovej alokácie pre program Interreg podľa toho, ktorá suma je nižšia.

Celkový príspevok z EFRR, prípadne z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti do jedného alebo viacerých fondov pre malé projekty v rámci programu Interreg nesmie presiahnuť 20 % z celkovej alokácie pre program Interreg a v prípade programu Interreg v oblasti cezhraničnej spolupráce musí byť aspoň 3 % celkovej alokácie.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prijímateľom prostriedkov z fondu malých projektov je cezhraničný právny subjekt alebo EZÚS.

2.  Prijímateľom prostriedkov z fondu malých projektov je verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt, subjekt s právnou subjektivitou alebo bez nej alebo fyzická osoba zodpovedná za začatie alebo aj za začatie a vykonávanie operácií.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Osobné a nepriame náklady, ktoré na úrovni prijímateľa vzniknú v súvislosti so správou fondu malých projektov, nesmú presiahnuť 20 % z celkových oprávnených nákladov príslušného fondu malých projektov.

5.  Osobné a iné priame náklady, ktoré zodpovedajú nákladovým kategóriám podľa článkov 39 až 42, ako aj nepriame náklady na úrovni prijímateľa, ktoré vzniknú v súvislosti so správou fondu alebo fondov malých projektov, nesmú presiahnuť 20 % z celkových oprávnených nákladov príslušného fondu alebo fondov malých projektov.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak verejný príspevok pre malý projekt nepresahuje 100 000 EUR, príspevok z EFRR, prípadne z nástroja na financovanie vonkajšej činnosti Únie je vo forme jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb alebo zahŕňa paušálne sadzby s výnimkou projektov, ktorých podpora sa považuje za štátnu pomoc.

Ak verejný príspevok pre malý projekt nepresahuje 100 000 EUR, príspevok z EFRR, prípadne z nástroja na financovanie vonkajšej činnosti Únie je vo forme jednotkových nákladov alebo jednorazových platieb alebo zahŕňa paušálne sadzby.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak celkové náklady na každú operáciu nepresiahnu 100 000 EUR, výška podpory na jeden alebo viac malých projektov sa môže určiť na základe návrhu rozpočtu, ktorý vždy jednotlivo stanoví a ex ante schváli orgán, ktorý operáciu uskutočňuje.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa v opatreniach ustanovených podľa odseku 1 písm. a) neuvádza inak, hlavný partner zabezpečí, aby ostatní partneri dostali celú sumu príspevku z príslušného fondu Únie čo najrýchlejšie a v plnej výške. Žiadna suma sa nesmie odpočítať ani zadržať a nesmie sa uložiť žiadny ďalší osobitný ani iný poplatok s obdobným účinkom, ktorým by sa znížila uvedená sumu pre ostatných partnerov.

2.  Ak sa v opatreniach ustanovených podľa odseku 1 písm. a) neuvádza inak, hlavný partner zabezpečí, aby ostatní partneri dostali celú sumu príspevku z príslušného fondu Únie v plnej výške, v čase dohodnutom so všetkými partnermi a podľa toho istého postupu, ktorý sa uplatnil u hlavného partnera. Žiadna suma sa nesmie odpočítať ani zadržať a nesmie sa uložiť žiadny ďalší osobitný ani iný poplatok s obdobným účinkom, ktorým by sa znížila uvedená sumu pre ostatných partnerov.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý prijímateľ v členskom štáte, tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ, ktorý sa zúčastňuje na programe Interreg, môže byť vymenovaný za hlavného partnera.

Každý prijímateľ v členskom štáte, ktorý sa zúčastňuje na programe Interreg, môže byť vymenovaný za hlavného partnera.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ, ktoré sa zúčastňujú na programe Interreg, sa môžu dohodnúť, že partner, ktorý nedostáva podporu z EFRR ani z nástroja Únie na financovanie vonkajšej činnosti, môže byť vymenovaný za hlavného partnera.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technická pomoc sa pre každý program Interreg nahrádza paušálne ako percentuálny podiel z oprávnených výdavkov podľa odseku 2 uvedený podľa potreby v každej žiadosti o platbu podľa [článku 85 ods. 3 písm. a) alebo c)] nariadenia (EÚ) č. [nové VN].

1.  Technická pomoc za rok 2021 a 2022 sa pre každý program Interreg nahrádza paušálne ako percentuálny podiel podľa odseku 2 z ročných splátok predfinancovania podľa článku 49 ods. 2 písm. a) a b) tohto nariadenia a potom primerane za nasledujúce roky uvedený v každej žiadosti o platbu podľa [článku 85 ods. 3 písm. a) alebo c)] nariadenia (EÚ) č. [nové VN].

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  za vnútornú cezhraničnú spoluprácu v rámci programov podporovaných z EFRR: 6%;

a)  za vnútornú cezhraničnú spoluprácu v rámci programov podporovaných z EFRR: 7%;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  za programy Interreg v zložkách 2, 3 a 4 za EFRR, prípadne aj za nástroje na financovanie vonkajšej činnosti Únie: 7%.

c)  za programy Interreg v zložkách 2, 3 a 4 za EFRR, prípadne aj za nástroje na financovanie vonkajšej činnosti Únie: 8 %.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa na uvedenom programe zúčastňujú, do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia Komisie o schválení programu Interreg so súhlasom riadiaceho orgánu ustanovia výbor na monitorovanie implementácie príslušného programu Interreg (monitorovací výbor);

1.  Členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny, ZKÚ alebo organizácie pre regionálnu integráciu a spoluprácu, ktoré sa na uvedenom programe zúčastňujú, do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia Komisie o schválení programu Interreg so súhlasom riadiaceho orgánu ustanovia výbor na monitorovanie implementácie príslušného programu Interreg (monitorovací výbor);

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Monitorovaciemu výboru predsedá zástupca členského štátu, v ktorom sídli riadiaci orgán, alebo zástupca riadiaceho orgánu.

vypúšťa sa

Ak sa v rokovacom poriadku monitorovacieho výboru stanoví rotujúce predsedníctvo, môže monitorovaciemu výboru predsedať aj zástupca tretej krajiny, partnerskej krajiny alebo ZKÚ a spolupredsedať zástupca členského štátu alebo riadiaceho orgánu a naopak.

 

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Riadiaci orgán uverejní rokovací poriadok monitorovacieho výboru a všetky údaje a informácie, ktoré si vymieňa s monitorovacím výborom, na webovom sídle uvedenom v článku 35 ods. 2.

6.  Riadiaci orgán uverejní rokovací poriadok monitorovacieho výboru a súhrn údajov a informácií, ako aj všetky rozhodnutia, ktoré si vymieňa s monitorovacím výborom, na webovom sídle uvedenom v článku 35 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zložení monitorovacieho výboru každého programu Interreg sa dohodnú členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa zúčastňujú na uvedenom programe, a zabezpečia vyvážené zastúpenie príslušných orgánov, sprostredkovateľských orgánov a zástupcov partnerov programu v zmysle článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] z členských štátov, tretích a ZKÚ.

Na zložení monitorovacieho výboru každého programu Interreg sa môžu dohodnúť členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa zúčastňujú na uvedenom programe v snahe o vyvážené zastúpenie príslušných orgánov, sprostredkovateľských orgánov a zástupcov partnerov programu v zmysle článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] z členských štátov, tretích a ZKÚ.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zloženie monitorovacieho výboru programu Interreg musí zohľadňovať počet zúčastnených členských štátov, tretích krajín, partnerských krajinách a ZKÚ v príslušnom programe Interreg.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členmi monitorovacieho výboru sú aj zástupcovia zo spoločne ustanovených orgánov z celej programovej oblasti alebo jej časti vrátane EZÚS.

Členmi monitorovacieho výboru sú aj zástupcovia regiónov a miestnych samospráv, ako aj spoločne ustanovených orgánov z celej programovej oblasti alebo jej časti vrátane EZÚS.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaci orgán uverejní zoznam členov monitorovacieho výboru na webovom sídle uvedenom v článku 35 ods. 2.

2.  Riadiaci orgán uverejní zoznam orgánov ustanovených za členov monitorovacieho výboru na webovom sídle uvedenom v článku 35 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru podieľajú v poradnej funkcii.

3.  Zástupcovia Komisie sa na práci monitorovacieho výboru môžu podieľať v poradnej funkcii.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zástupcovia orgánov vytvorených v celej oblasti programu alebo jeho časti vrátane EZÚS sa na práci monitorovacieho výboru môžu podieľať v poradnej funkcii.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  v prípade potreby pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov.

g)  v prípade potreby pokrok v budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov a tiež navrhovať prípadné podporné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  metodiku a kritériá použité pri výbere operácií vrátane všetkých ich zmien, a to po porade s Komisiou podľa článku 22 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 27 ods. 3 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) [nové VN];

a)  metodiku a kritériá použité pri výbere operácií vrátane všetkých ich zmien, a to po oznámení Komisii podľa článku 22 ods. 2 bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 27 ods. 3 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) [nové VN];

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaci orgán do jedného mesiaca poskytne Komisii na jej žiadosť informácie o položkách podľa článku 29 ods. 1:

2.  Riadiaci orgán do troch mesiacov poskytne Komisii na jej žiadosť informácie o položkách podľa článku 29 ods. 1:

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý riadiaci orgán elektronicky zasiela Komisii súhrnné údaje za príslušný program Interreg, a to každoročne do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra podľa vzoru uvedeného v prílohe [VII] k nariadeniu (EÚ) [nové VN].

Každý riadiaci orgán elektronicky zasiela Komisii údaje v súlade s článkom 31 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia každoročne do 31. januára, 31. mája a 30. septembra, ako aj údaje podľa článku 31 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia za príslušný program Interreg jedenkrát ročne podľa vzoru uvedeného v prílohe [VII] k nariadeniu (EÚ) [nové VN].

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prenos údajov sa vykonáva pomocou existujúcich systémov na oznamovanie údajov, ak sa v predchádzajúcom programovom období osvedčili ako spoľahlivé.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií Interreg a hodnoty, ktoré dosiahli operácie Interreg.

b)  hodnoty ukazovateľov výstupov a výsledkov vybraných operácií Interreg a hodnoty, ktoré dosiahli ukončené operácie Interreg.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov uvedené v prílohe [I] k nariadeniu (EÚ) [nové EFRR], prípadne špecifické programové ukazovatele výstupov a výsledkov sa používajú v súlade s článkom [12 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN], článkom 17 ods. 3 písm. d) bod ii) a článkom 31 ods. 2 bod b) tohto nariadenia.

1.  Spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov stanovené v prílohe [I] k nariadeniu (EÚ) [nové EFRR], ktoré sa považujú za najvhodnejšie na meranie pokroku pri dosahovaní cieľov programu pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg), sa používajú v súlade s článkom [12 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové VN], článkom 17 ods. 4 písm. e) bod ii) a článkom 31 ods. 2 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V prípade potreby a v prípadoch riadne odôvodnených riadiacim orgánom sa okrem ukazovateľov, ktoré boli vybrané v súlade s prvým odsekom, použijú aj špecifické programové ukazovatele výstupov a výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaci orgán vykonáva hodnotenie každého programu Interreg. V každom hodnotení sa posudzuje efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota EÚ za program s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie príslušného programu Interreg.

1.  Riadiaci orgán vykonáva hodnotenia každého programu Interreg najviac raz ročne. V každom hodnotení sa posudzuje efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota EÚ za program s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie príslušného programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa zaviedli postupy potrebné na vyhotovenie a zber údajov potrebných na hodnotenia.

4.  Riadiaci orgán usiluje o to, aby sa zaviedli postupy potrebné na vyhotovenie a zber údajov potrebných na hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Uplatňuje sa článok [44 ods. 2 až 7] nariadenia (EÚ) [nové VN] o povinnostiach riadiaceho orgánu.

3.  Uplatňuje sa článok [44 ods. 2 až 6] nariadenia (EÚ) [nové VN] o povinnostiach riadiaceho orgánu.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  verejne vystaví verejné tabule alebo bilbordy hneď na začiatku fyzickej implementácie operácie Interreg s fyzickými investíciami alebo nákupom vybavenia s celkovými nákladmi nad 100 000 EUR;

c)  verejne vystaví verejné tabule alebo bilbordy hneď na začiatku fyzickej implementácie operácie Interreg s fyzickými investíciami alebo nákupom vybavenia s celkovými nákladmi nad 50 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade operácií Interreg, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystaví na verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom vyhotovení minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii Interreg, pričom zdôrazní podporu z fondu Interreg;

d)  v prípade operácií Interreg, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystaví na verejnosti aspoň v jednom tlačenom, prípadne elektronickom vyhotovení minimálnej veľkosti A2 informácie o operácii Interreg, pričom zdôrazní podporu z fondu Interreg;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v prípade operácií strategického významu a operácií, ktorých celkové náklady presahujú 10 000 000 EUR, zorganizuje informačné podujatie a včas do nich zapojí Komisiu a zodpovedný riadiaci orgán.

e)  v prípade operácií strategického významu a operácií, ktorých celkové náklady presahujú 5 000 000 EUR, zorganizuje informačné podujatie a včas do nich zapojí Komisiu a zodpovedný riadiaci orgán.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak si prijímateľ nesplní povinnosti podľa článku [42] nariadenia (EÚ) [nové VN] alebo odsekov 1 a 2 tohto článku, jeho členský štát uplatní finančnú opravu zrušením podpory z fondov na príslušnú operáciu až do výšky 5 %.

6.  Ak si prijímateľ nesplní povinnosti podľa článku [42] nariadenia (EÚ) [nové VN] alebo odsekov 1 a 2 tohto článku, alebo ak svoje opomenutie včas nenapraví, jeho riadiaci orgán uplatní finančnú opravu zrušením podpory z fondov na príslušnú operáciu až do výšky 5 %.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ako paušálna sadzba v súlade s [článkom 50 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové VN].

c)  priame personálne náklady danej operácie možno vypočítať pomocou paušálnej sadzby až do výšky 20 % priamych nákladov iných, ako sú priame personálne náklady uvedenej operácie bez toho, aby výpočet na určenie príslušnej sadzby bol povinný urobiť členský štát.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vydelením hrubých mesačných mzdových nákladov pracovným časom za mesiac stanoveným v doklade o zamestnaní vyjadreným v hodinách; alebo

a)  vydelením posledných doložených hrubých mesačných mzdových nákladov pracovným časom dotknutej osoby za mesiac v súlade s príslušnými právnymi predpismi uvedenými v pracovnej zmluve a s článkom 50 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) .../... [nové VN]; alebo

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Pokiaľ ide o mzdové náklady na jednotlivcov, ktorí sú podľa dokladu o zamestnaní odmeňovaní podľa počtu odpracovaných hodín, možno na takéto náklady uplatniť hodinovú sadzbu dohodnutú v doklade o zamestnaní na počet skutočne odpracovaných hodín na operácii podľa údajov z dochádzkového systému.

6.  Pokiaľ ide o mzdové náklady na jednotlivcov, ktorí sú podľa dokladu o zamestnaní odmeňovaní podľa počtu odpracovaných hodín, možno na takéto náklady uplatniť hodinovú sadzbu dohodnutú v doklade o zamestnaní na počet skutočne odpracovaných hodín na operácii podľa údajov z dochádzkového systému. Ak mzdové náklady uvedené v článku 38 ods. 2 písm. b) ešte nie sú započítané do dohodnutej hodinovej sadzbe, môžu sa v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi pripočítať k uvedenej hodinovej sadzbe.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kancelárske a administratívne náklady sa týkajú týchto položiek:

Kancelárske a administratívne náklady nesmú byť viac ako 15 % celkových priamych nákladov na danú operáciu a týkajú sa týchto položiek:

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  K priamym platbám výdavkov na náklady podľa tohto článku, ktoré vykonal zamestnanec prijímateľa, musí byť pripojený dokladom o tom, že prijímateľ zamestnancovi túto sumu uhradil.

4.  K priamym platbám výdavkov na náklady podľa tohto článku, ktoré vykonal zamestnanec prijímateľa, musí byť pripojený dokladom o tom, že prijímateľ zamestnancovi túto sumu uhradil. Táto nákladová kategória sa môže použiť na prepravu zamestnancov v prevádzke a iných zainteresovaných strán na účely realizácie a propagácie operácie a programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Na výpočet cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie v rámci operácie sa použije paušálna sadzba až do výšky 15 % priamych nákladov iných, ako sú priame osobné náklady na uvedenú operáciu.

5.  Na výpočet cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie v rámci operácie sa použije paušálna sadzba až do výšky 15 % priamych nákladov na uvedenú operáciu.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do nákladov na externú expertízu a služby možno zahrnúť iba služby a expertízy, ktoré poskytol verejnoprávny alebo súkromnoprávny orgán alebo fyzická osoba iná ako prijímateľ operácie, a to:

Do nákladov na externú expertízu a služby možno okrem iného zahrnúť služby a expertízy, ktoré poskytol verejnoprávny alebo súkromnoprávny orgán alebo fyzická osoba iná ako prijímateľ operácie vrátane všetkých partnerov, a to:

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre externých expertov, hovorcov, predsedov schôdzí a poskytovateľov služieb;

o)  cestovné náklady a náklady na ubytovanie pre externých expertov;

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do nákladov na vybavenie, ktoré prijímateľ operácie kúpil, prenajal alebo si zapožičal a ktoré nie sú výdavkami uvedenými v článku 39, možno zahrnúť iba:

1.  Do nákladov na vybavenie, ktoré prijímateľ operácie kúpil, prenajal alebo si zapožičal a ktoré nie sú výdavkami uvedenými v článku 39, možno okrem iného zahrnúť:

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nákup pozemkov v súlade s [článkom 58 ods. 1 písm. c)] nariadenia (EÚ) [nové VN];

a)  nákup pozemkov v súlade s [článkom 58 ods. 1 písm. b)] nariadenia (EÚ) [nové VN];

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, na účely článku [65] nariadenia EÚ [nové VN] určia jeden riadiaci orgán a jeden orgán auditu.

1.  Členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny, ZKÚ a organizácie pre integráciu a regionálnu spoluprácu, ktoré sú zapojené do programu Interreg, na účely článku [65] nariadenia EÚ [nové VN] určia jeden riadiaci orgán a jeden orgán auditu.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaci orgán a orgán auditu majú sídlo v tom istom členskom štáte.

2.  Riadiaci orgán a orgán auditu môžu mať sídlo v tom istom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V súvislosti s programom Interreg v zložke 2B alebo 1, ak sa táto zložka vzťahuje na dlhé hranice s rôznorodými problémami a potrebami v oblasti rozvoja, môžu členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, vymedziť oblasti podprogramu.

5.  V súvislosti s programom Interreg v zložke 1, ak sa táto zložka vzťahuje na dlhé hranice s rôznorodými problémami a potrebami v oblasti rozvoja, môžu členské štáty, prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, vymedziť oblasti podprogramu.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak riadiaci orgán v súlade s článkom [65 ods. 3] nariadenia EÚ [nové VN] určí pre program Interreg sprostredkovateľský orgán, tento sprostredkovateľský orgán vykonáva úlohy vo viacerých zúčastnených členských štátoch, prípadne vo viacerých tretích krajinách, partnerských krajinách alebo ZKÚ.

6.  Ak riadiaci orgán v súlade s článkom [65 ods. 3] nariadenia EÚ [nové VN] určí pre program Interreg jeden alebo niekoľko sprostredkovateľských orgánov, príslušný sprostredkovateľský orgán alebo orgány vykonávajú úlohy vo viacerých zúčastnených členských štátoch alebo vo svojich členských štátoch, prípadne vo viacerých tretích krajinách, partnerských krajinách alebo ZKÚ.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Odchylne od článku 87 ods. 2 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] Komisia v priebežných platbách uhradí 100 % súm uvedených v žiadosti o platbu, ktoré boli vypočítané uplatnením miery spolufinancovania pre daný programu na celkové oprávnené výdavky, prípadne na verejný príspevok.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Ak riadiaci orgán nevykonáva overovanie podľa článku 68 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] pre celú oblasť programu, každý členský štát pre prijímateľov na svojom území určí orgán alebo osobu zodpovednú za vykonávanie takéhoto overovania.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Odchylne od článku 92 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] účtovné závierky programov Interreg nepodliehajú ročnému schvaľovaniu. Účtovné závierky sa schvaľujú na konci programu na základe záverečnej správy o výkonnosti.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Ak je extrapolovaná celková miera chybovosti uvedená v odseku 6 vyššia ako 2 % celkových výdavkov deklarovaných za programy Interreg zahrnutých do populácie, z ktorej bola vybraná spoločná vzorka, Komisia vypočíta celkovú zvyškovú chybovosť, pričom zohľadní finančné opravy uplatnené príslušnými orgánmi programu Interreg v súvislosti s jednotlivými nezrovnalosťami, ktoré sa zistili auditom operácií vybraných v zmysle odseku 1.

7.  Ak je extrapolovaná celková miera chybovosti uvedená v odseku 6 vyššia ako 3,5 % celkových výdavkov deklarovaných za programy Interreg zahrnutých do populácie, z ktorej bola vybraná spoločná vzorka, Komisia vypočíta celkovú zvyškovú chybovosť, pričom zohľadní finančné opravy uplatnené príslušnými orgánmi programu Interreg v súvislosti s jednotlivými nezrovnalosťami, ktoré sa zistili auditom operácií vybraných v zmysle odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak je celková miera chybovosti uvedená v odseku 7 vyššia ako 2 % výdavkov deklarovaných za programy Interreg zahrnutých do populácie, z ktorej bola vybraná spoločná vzorka, Komisia určí, či je nevyhnutné požiadať orgán auditu konkrétneho programu alebo skupiny programov Interreg, ktorých sa to najviac týka, o vykonanie dodatočného auditu na účely ďalšieho vyhodnotenia miery chybovosti a posúdenia požadovaných nápravných opatrení v prípade programov Interreg so zistenými nezrovnalosťami.

8.  Ak je celková miera chybovosti uvedená v odseku 7 vyššia ako 3,5 % výdavkov deklarovaných za programy Interreg zahrnutých do populácie, z ktorej bola vybraná spoločná vzorka, Komisia určí, či je nevyhnutné požiadať orgán auditu konkrétneho programu alebo skupiny programov Interreg, ktorých sa to najviac týka, o vykonanie dodatočného auditu na účely ďalšieho vyhodnotenia miery chybovosti a posúdenia požadovaných nápravných opatrení v prípade programov Interreg so zistenými nezrovnalosťami.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  2021: 1 %;

a)  2021: 3 %;

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  2022: 1 %;

b)  2022: 2,25 %;

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  2023: 1 %;

c)  2023: 2,25 %;

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  2024: 1 %;

d)  2024: 2,25%;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  2025: 1 %;

e)  2025: 2,25 %;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  2026: 1 %.

f)  2026: 2,25 %.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sú programy vonkajšej cezhraničnej spolupráce podporované z EFRR a IPA III CBC alebo NDICI CBC, predbežné financovanie zo všetkých fondov pre takýto program Interreg sa vyplatí v súlade s nariadením (EÚ) [IPA III] alebo [NDICI] alebo akýmkoľvek aktom prijatým na ich základe.

Ak sú programy vonkajšej spolupráce podporované z EFRR a IPA III CBC alebo NDICI CBC, predbežné financovanie zo všetkých fondov pre takýto program Interreg sa vyplatí v súlade s nariadením (EÚ) [IPA III] alebo [NDICI] alebo akýmkoľvek aktom prijatým na ich základe.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak do 24 mesiacov odo dňa, keď Komisia uhradila prvú platbu predbežného financovania, nebola podaná v rámci cezhraničného programu žiadna žiadosť o platbu, Komisii sa refunduje celá suma vyplatená vo forme zálohovej platby. Takáto refundácia predstavuje vnútorný pripísaný príjem a podpora programu z EFRR, IPA III CBC alebo NDICI CBC sa ňou neznižuje.

Ak do 36 mesiacov odo dňa, keď Komisia uhradila prvú platbu predbežného financovania, nebola podaná v rámci cezhraničného programu žiadna žiadosť o platbu, Komisii sa refunduje celá suma, ktorá bola vyplatená vo forme zálohovej platby. Takáto refundácia predstavuje vnútorný pripísaný príjem a podpora programu z EFRR, IPA III CBC alebo NDICI CBC sa ňou neznižuje.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Kapitola 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Účasť tretích alebo partnerských krajín alebo ZKÚ na programoch Interreg so zdieľaným riadením

Účasť tretích alebo partnerských krajín, ZKÚ alebo organizácií regionálnej integrácie a spolupráce na programoch Interreg so zdieľaným riadením

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kapitoly I až VII a kapitola X sa vzťahujú na účasť tretích krajín, partnerských krajín a ZKÚ na programoch Interreg s výhradou osobitných ustanovení tejto kapitoly.

Kapitoly I až VII a kapitola X sa vzťahujú na účasť tretích krajín, partnerských krajín, ZKÚ alebo organizácií regionálnej integrácie a spolupráce na programoch Interreg s výhradou osobitných ustanovení tejto kapitoly.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, vyšlú zamestnancov do spoločného sekretariátu uvedeného programu, zriadia pobočku na svojom území alebo obidvoje.

3.  Tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, môžu vyslať zamestnancov do spoločného sekretariátu programu, alebo po dohode s riadiacim orgánom zriadia pobočku spoločného sekretariátu na svojom území alebo obidvoje.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Vnútroštátny orgán alebo orgán na úrovni zástupcu programu Interreg pre informácie podľa článku 35 ods. 1 poskytuje pomoc riadiacemu orgánu a partnerom v príslušnej tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ v súvislosti s úlohami stanovenými v článku 35 ods. 2 až 7.

4.  Vnútroštátny orgán alebo orgán na úrovni zástupcu programu Interreg pre informácie podľa článku 35 ods. 1 môže poskytovať pomoc riadiacemu orgánu a partnerom v príslušnej tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ v súvislosti s úlohami stanovenými v článku 35 ods. 2 až 7.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Programy Interreg zložky 2 a 4, v ktorých sa spájajú príspevky od EFRR a z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie, sa v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo partnerskej krajine implementujú so zdieľaným riadením, alebo pokiaľ ide o zložku 3, v ktorejkoľvek ZKÚ, ktorá dostáva podporu z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie.

2.  Programy Interreg zložky 2 a 4, v ktorých sa spájajú príspevky od EFRR a z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie, sa v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine, partnerskej krajine, zúčastnenom ZKÚ implementujú so zdieľaným riadením, alebo pokiaľ ide o zložku 3, v ktorejkoľvek ZKÚ, ktorá dostáva podporu z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  so zdieľaným riadením v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo ZKÚ;

a)  so zdieľaným riadením v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine, ZKÚ alebo v skupine tretích krajín, ktoré tvoria časť regionálnej organizácie;

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  so zdieľaným riadením len v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo ZKÚ, pokiaľ ide o výdavky z EFRR mimo Únie na jednu alebo viaceré operácie, zatiaľ čo príspevky z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie sú riadené nepriamo;

b)  so zdieľaným riadením len v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo ZKÚ, alebo v skupine tretích krajín, ktoré tvoria časť regionálnej organizácie, pokiaľ ide o výdavky z EFRR mimo Únie na jednu alebo viaceré operácie, zatiaľ čo príspevky z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie sú riadené nepriamo;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  s nepriamym riadením v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo ZKÚ.

c)  s nepriamym riadením v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine, ZKÚ alebo v skupine tretích krajín, ktoré sú súčasťou regionálnej organizácie;

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa program Interreg zložky 3 implementuje čiastočne alebo v celom rozsahu s nepriamym riadením, uplatňuje sa článok 60.

Ak sa program Interreg zložky 3 implementuje čiastočne alebo v celom rozsahu s nepriamym riadením, je potrebná predchádzajúca dohoda medzi príslušnými členskými štátmi a regiónmi a uplatňuje sa článok 60.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Spoločné výzvy na predkladanie návrhov na mobilizáciu financovania pre bilaterálne alebo multilateriálne programy NDICI a programy EÚS sa môžu začať, ak s tým súhlasia príslušné riadiace orgány. Vo výzve sa uvedie jej zemepisný rámec a predpokladaný prínos k dosiahnutiu cieľov príslušných programov. Riadiace orgány rozhodnú, ktorý súbor pravidiel sa na výzvu uplatní (pravidlá NDICI alebo EÚS). Riadiace orgány môžu rozhodnúť, že ustanovia vedúci riadiaci orgán zodpovedný za úlohy v oblasti riadenia a kontroly, ktoré súvisia s výzvou.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak má monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor na programe zasadnutia výber jedného alebo viacerých veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, riadiaci orgán predloží Komisii koncepčný dokument za každý takýto projekt najneskôr dva mesiace pred dátumom zasadnutia. Koncepčný dokument má najviac tri strany a uvádza sa ňom názov, miesto, rozpočet, hlavného partnera a partnerov, ako aj hlavné ciele a výstupy. Ak koncepčný dokument pre jeden alebo niekoľko veľkých projektov v oblasti infraštruktúry nie je predložený v uvedenej lehote, Komisia môže požiadať, aby predseda monitorovacieho výboru alebo riadiaceho výboru tieto projekty z programu zasadnutia vylúčili.

3.  Ak má monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor na programe zasadnutia výber jedného alebo viacerých veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, riadiaci orgán predloží Komisii koncepčný dokument za každý takýto projekt najneskôr dva mesiace pred dátumom zasadnutia. Koncepčný dokument má najviac päť strán a uvádza sa v ňom názov, miesto, rozpočet, hlavného partnera a partnerov, ako aj hlavné ciele a výstupy a tiež dôveryhodný podnikateľský plán na preukázanie, že pokračovanie projektu alebo projektov možno zabezpečiť aj bez podpory z prostriedkov Interreg. Ak koncepčný dokument pre jeden alebo niekoľko veľkých projektov v oblasti infraštruktúry nie je predložený v uvedenej lehote, Komisia môže požiadať, aby predseda monitorovacieho výboru alebo riadiaceho výboru tieto projekty z programu zasadnutia vylúčili.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa program Interreg zložky 3 implementuje čiastočne alebo v plnom rozsahu s nepriamym riadením v zmysle článku 53 ods. 3 písm. b) alebo c), implementačné úlohy sa zveria jednému z orgánov uvedených v [článku 62 ods. 1 prvý pododsek písm. c)] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP], najmä takému orgánu, ktorý má v zúčastnenom členskom štáte sídlo, ako aj riadiaci orgán pre príslušný program Interreg.

1.  Ak sa po porade so zainteresovanými stranami program Interreg zložky 3 implementuje čiastočne alebo v plnom rozsahu s nepriamym riadením v zmysle článku 53 ods. 3 písm. b) alebo c), implementačné úlohy sa zveria jednému z orgánov uvedených v [článku 62 ods. 1 prvý pododsek písm. c)] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP], najmä takému orgánu, ktorý má v zúčastnenom členskom štáte sídlo, ako aj riadiaci orgán pre príslušný program Interreg.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 61

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 61

vypúšťa sa

Medziregionálne investície do inovácií

 

Z EFRR sa môžu na podnet Komisie podporiť medziregionálne investície do inovácií stanovené v článku 3 bod 5, v rámci ktorých sa spájajú výskumní pracovníci, podniky, občianska spoločnosť a verejná správa, zúčastnené na stratégiách pre inteligentnú špecializáciu na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

 

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok -62 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok -62

 

Oslobodenie od oznamovacej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ

 

Komisia môže vyhlásiť, že pomoc v prospech projektov s podporou EÚ v rámci Európskej územnej spolupráce je zlučiteľná s vnútorným trhom a nepodlieha požiadavkám na oznamovanie podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

  • [1]  Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Ú. v. EÚ C ... /Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvod

Za 60 rokov od podpisu Rímskych zmlúv sa Európska únia (EÚ) vyvinula z pôvodne výlučne hospodárskej únie na celospoločenský mierový projekt. S cieľom udržať tento projekt a vzhľadom na európske politické výzvy v súvislosti so sklonom k nacionalizmu a izolacionizmom, ako aj euroskeptickými a niekedy aj protieurópskymi postojmi sú nevyhnutné živé a dobré susedské vzťahy medzi členskými štátmi EÚ.

Európska územná spolupráca sa aktívne zameriava na túto základnú myšlienku a významne a viditeľne prispieva k tomu, aby sa Európania aj za hranicami navzájom spoznávali, spoločne riešili výzvy a spoločne rozvíjali a formovali Európu. Takto sa hraničné prekážky postupne prekonávajú najmä vo vedomí občanov a pohraničné regióny sa stávajú spoločným priestorom, v ktorom sa Európa v každodennom živote zhmotňuje a ožíva.

V posledných desaťročiach európska územná spolupráca nesporne prispela k integrácii Európy a odstránením hraníc a byrokratických prekážok zintenzívnila a zjednodušila každodenné spolužitie bez ohľadu na hranice. Spravodajca preto veľmi víta to, že Európska komisia potvrdila významnú európsku pridanú hodnotu európskej územnej spolupráce predložením vlastného návrhu nového nariadenia na financovanie po roku 2020.

Podľa spravodajcu však potenciál európskej územnej spolupráce nie je napriek atraktívnym mieram financovania projektov plne využitý, keďže administratívne požiadavky na potenciálnych prijímateľov, ale aj na vykonávajúce orgány, dosiahli znepokojivé rozmery. V skutočnosti tieto požiadavky narastajú s každým obdobím financovania a v súčasnosti dosahujú takú úroveň, že jednotlivým zainteresovaným stranám dokonca bránia podať žiadosť. Zároveň sa skúsení žiadatelia príliš často objavujú v jednotlivých programoch európskej územnej spolupráce. Ak chce európska územná spolupráca opäť plniť svoje skutočné poslanie a cielene podporovať európsku myšlienku, príprava a realizácia programov vo finančnom období po roku 2020 sa musia znova zjednodušiť pre všetky zúčastnené strany.

V tejto súvislosti spravodajca poukazuje na už prijaté súhrnné nariadenie o rozpočtových pravidlách EÚ, ktorého cieľom bolo zjednodušiť vyplácanie finančných prostriedkov, využívanie finančných prostriedkov a vyúčtovanie bez zanedbávania kontroly cieleného využívania finančných prostriedkov, a ktoré sa má uplatňovať od 1. januára 2019. Spravodajca predovšetkým zdôrazňuje, že novými ustanoveniami sa uľahčí uplatňovanie paušálnych súm, zjednoduší sa vykazovanie nákladov, uľahčí sa prístup pre menších prijímateľov a zabráni sa opakovaným kontrolám, ale tiež sa zlepší využívanie prostriedkov na informovanie obyvateľstva o úspechu projektov a investícií v regiónoch.

Spravodajca navyše víta zjednodušenia navrhnuté Komisiou v návrhu nového nariadenia o spoločných ustanoveniach, nového nariadenia o EFRR a nového nariadenia o európskej územnej spolupráci, pričom je presvedčený, že dosiahnu požadovaný účinok.

2. Rozsah pôsobnosti zložiek budúcej európskej územnej spolupráce

Spravodajca víta pokračovanie programov cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce v rámci európskej územnej spolupráce. Každý z týchto programov má vlastné kvality a osvedčené programové oblasti by sa podľa neho mali zachovať. Spravodajca sa však domnieva, že kľúčová úloha pohraničných regiónov nie je v návrhu Komisie primerane odzrkadlená, a preto navrhuje presunúť prideľovanie finančných prostriedkov na zložku 1 (Cezhraničná spolupráca). Zároveň je spravodajca presvedčený, že námorná spolupráca by mala byť naďalej možná v zložke 1, a to aj vtedy, ak regióny nemajú pevné spojenie cez more.

Na zavedenie novej zložky 5 Medziregionálne inovačné investície spravodajca nazerá kriticky, pretože ciele týchto inovačných investícií majú len obmedzený rozmer politiky súdržnosti. Priame riadenie prostriedkov navrhované Komisiou pre zložku 5 je okrem toho v rozpore s duchom subsidiarity európskej územnej spolupráce.

3. Financovanie európskej územnej spolupráce

Spravodajca kritizuje zamýšľané škrty v osvedčených a účinných programoch cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Preto sa zasadzuje za zvýšenie rozpočtu vyčleneného na programy európskej územnej spolupráce v zložkách 1 až 4 vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027 aspoň na 3 % celkového rozpočtu na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

V tomto bode by spravodajca chcel znovu zdôrazniť kľúčovú úlohu pohraničných oblastí a nepopierateľný prínos cezhraničnej spolupráce (zložka 1), preto navrhuje prideliť na túto zložku najviac prostriedkov na úrovni 73,8 %.

Pokiaľ ide o inovačné investície, spravodajca sa domnieva, že vysoká úroveň finančných prostriedkov pridelených Komisiou na túto zložku by v žiadnom prípade nemala byť na úkor ostatných zložiek európskej územnej spolupráce. Podľa názoru spravodajcu by však bol za istých okolností možný aj dodatočný prídel vo výške 0,3 % z celkových prostriedkov na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

4. Obsah a koncentrácia programov európskej územnej spolupráce

Pre spravodajcu je v zásade prijateľných päť politických cieľov odvodených od EFRR, ako aj dva ciele špecifické pre Interreg: Lepšia správa programov Interreg a Bezpečnejšia Európa. Spravodajca kritizuje prísnu požiadavku vynaložiť minimálne 15 % celkových prostriedkov na dva špecifické ciele programu Interreg, pretože by to v praxi mohlo sťažiť programovanie a riadenie programov.

5. Fondy pre malé projekty

Podstatou európskej územnej spolupráce je spájať ľudí cez hranice, a tak podporovať európsku integráciu. Práve malé projekty a projekty občanov (Ľudia ľuďom) spájajú ľudí na miestnej úrovni a majú mimoriadny význam pre rozvoj pohraničných oblastí. Žiadateľmi sú zvyčajne aktéri občianskej spoločnosti. Projekty sa vyznačujú najmä nízkym objemom finančných prostriedkov na projekty a tomu zodpovedajúcim nízkym objemom pridelených finančných prostriedkov. Aby mohli malé projekty úspešne pokračovať aj v budúcnosti, vznikla naliehavá potreba jednoduchšieho systému, jasných pravidiel a priameho ukotvenia malých projektov v regulačnom rámci. Spravodajca výslovne víta možnosť zriadiť v rámci programov Interreg fondy pre malé projekty a tá je teraz uvedená v návrhu nariadenia Komisie. Okrem toho by malo byť možné vytvoriť niekoľko malých projektových fondov pre jeden program.

Do akej miery sa dosiahne priame zjednodušenie a zníženie administratívneho zaťaženia konečných prijímateľov projektov Ľudia ľuďom a malých projektov prostredníctvom ustanovení z návrhu Komisie, si v budúcnosti vyžiada ďalšie diskusie.

6. Miera spolufinancovania

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad návrhom Komisie znížiť pre programy Interreg maximálnu mieru spolufinancovania. Navrhovanú úroveň 70 % považuje za nedostatočnú a namiesto toho navrhuje jej zvýšenie na 85 %. Úroveň spolufinancovania by sa mala uplatňovať flexibilne. Mala by existovať možnosť určiť ju podľa požiadaviek príslušnej programovej oblasti.

7. Predbežné financovanie

Spravodajca sa domnieva, že nižšia úroveň predbežného financovania v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 by mohla niektorým programom priniesť finančné ťažkosti, keďže najmä na začiatku programu vznikajú vyššie náklady na jeho nastavenie a spustenie. Pravidlá predbežného financovania by mali náležite zohľadňovať špecifiká európskej územnej spolupráce, a preto spravodajca vo svojom návrhu správy predpokladá zvýšenie predbežného financovania, najmä na začiatku obdobia financovania.

8. Ukazovatele

Zavedenie ukazovateľov špecifických pre Interreg na meranie výsledkov a európskej pridanej hodnoty programov spolupráce spravodajca v zásade víta. Navrhované ukazovatele však nemusia byť vhodné na to, aby odzrkadľovali procesnú pridanú hodnotu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce, a tak riadeniu poskytovali pozitívne impulzy. V priebehu diskusií o návrhu systému ukazovateľov sa môže ukázať potrebné adekvátne prispôsobiť ukazovatele alebo poskytnúť väčší priestor programom.

9. Pravidlo n+ 2/Niekoľkonásobná záťaž pre regióny

Na základe skúseností z predchádzajúcich období financovania by spravodajca chcel poukázať na to, že návrat k pravidlu n + 2 (predtým n + 3), ktorý navrhuje Komisia, by mohol spôsobiť čiastočný pokles finančných prostriedkov v celej EÚ, pretože za istých okolností nemusí byť možné získať finančné prostriedky dostatočne rýchlo. To by v kombinácii s možným znížením celkových dostupných prostriedkov a možným znížením miery spolufinancovania EÚ viedlo k niekoľkonásobnej záťaži regiónov v rámci európskej územnej spolupráce.

10. Programy štátnej pomoci

Podpora pre európsku územnú spoluprácu je už niekoľko rokov jednou z hlavných priorít politiky súdržnosti EÚ. Podpora pre MSP v súvislosti s nákladmi na projekty európskej územnej spolupráce je už podľa všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách od notifikačnej povinnosti oslobodená. Osobitné ustanovenia pre regionálnu pomoc v prípade investícií podnikov všetkých veľkostí sa nachádzajú aj v usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 a v časti nariadenia GBER týkajúcej sa regionálnej pomoci.

Spravodajca sa domnieva, že pomoc pre projekty európskej územnej spolupráce je zlučiteľná s vnútorným trhom a na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi má len obmedzený vplyv. Preto navrhuje, aby sa programy európskej územnej spolupráce v zásade nepovažovali za programy so štátnou pomocou a aby sa upustilo od zložitých kontrol súladu s pravidlami o štátnej pomoci.

11. Preskúmanie v polovici trvania

Plánované preskúmanie v polovici trvania a akékoľvek úpravy multilaterálnych programov Interreg si vyžadujú omnoho zložitejšie procesy schvaľovania. Spravodajca poukazuje na to, že by to nemalo spôsobiť ťažkosti alebo oneskorenia vo financovaní projektov v ich druhej polovici.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (21.11.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Fabio Massimo Castaldo

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie týkajúci sa nariadenia o osobitných ustanoveniach pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov, vydaný 29. mája 2018, obsahuje podstatné zmeny celkovej štruktúry územnej spolupráce, ako aj budúcich programov cezhraničnej spolupráce.

Prvou významnou zmenou je návrh Komisie na reorganizáciu oblastí spolupráce okrem iného sústredením cezhraničnej spolupráce na pozemné hranice a začlenením cezhraničnej spolupráce na námorných hraniciach do rozšírenej zložky „nadnárodná spolupráca a námorná spolupráca“. Spravodajca sa domnieva, že by to ohrozilo súčasné a budúce námorné cezhraničné programy, najmä tie v oblasti Stredozemného mora. Cieľom iniciatívy Interreg by malo byť vytvorenie pevných spojení a posilnenie partnerstiev medzi susednými krajinami, ktoré majú spoločné pozemné alebo námorné hranice. Osobitne dôležité je to v prípade programov v oblasti Stredozemného mora, v ktorých investície do partnerských krajín a ich stability znamenajú aj investície do bezpečnosti a stability Európskej únie. Spravodajca preto navrhuje zmeny s cieľom opätovne zaviesť cezhraničné programy námornej spolupráce, a to aj v prípade, že neexistuje žiadne pevné spojenie po mori, a preto upravuje pridelené prostriedky v prospech zložky 1.

Druhou relevantnou zmenou navrhovanou v rámci návrhu nariadenia o iniciatíve Interreg je návrh na uplatňovanie spoločného súboru pravidiel pre vnútornú spoluprácu medzi členskými štátmi, ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a nečlenskými krajinami EÚ. Pravidlá stanovené v nariadení o iniciatíve Interreg budú mať teda dosah aj na programy cezhraničnej spolupráce spolufinancované z vonkajších finančných nástrojov EÚ, ako sú Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III).

Ide o významnú zmenu v porovnaní so súčasným obdobím 2014 – 2020, v rámci ktorej sa vonkajšie programy cezhraničnej spolupráce riadia osobitnými vykonávacími nariadeniami. Spravodajca navrhuje, aby sa vždy, keď sa vonkajšie finančné nástroje využívajú na spolufinancovanie programov v rámci iniciatívy Interreg, ich ciele a priority, ako sa uvádza v príslušných nariadeniach, plne zohľadnili a výslovne uviedli v nariadení o iniciatíve Interreg.

Návrh nariadenia o iniciatíve Interreg už konkretizuje podiely finančného krytia z nástrojov IPA III a NDICI, ktoré sa majú poskytnúť na programy v rámci iniciatívy Interreg. V záujme väčšej flexibility spravodajca navrhuje, aby sa odstránili číselné údaje a namiesto toho sa doplnili odkazy na nariadenia o nástrojoch IPA III a NDICI, a očakáva, že marže sa stanovia v týchto príslušných nariadeniach.

Zatiaľ čo úsilie o zjednodušenie a maximalizáciu synergií medzi rôznymi fondmi je vítané, spravodajca sa domnieva, že by sa nemalo zabúdať na hlavný účel vonkajších finančných nástrojov. V tejto súvislosti preto navrhuje zmeny a uvádza, že vonkajšia cezhraničná spolupráca podľa nariadenia o iniciatíve Interreg by mala dopĺňať programy cezhraničnej spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nástroj predvstupovej pomoci a nástroj susedstva. Pomoc z nástroja predvstupovej pomoci by mala naďalej podporovať úsilie jej prijímateľov o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj vykonávaním makroregionálnych stratégií Únie. Pokiaľ ide o pomoc z nástroja NDICI, EÚ by mala naďalej rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva na základe cieľov a zásad vonkajšej činnosti Únie.

Spravodajca takisto tvrdí, že by sa mala umožniť väčšia flexibilita pri predkladaní programových dokumentov v prípade účasti partnerských krajín, keďže zo skúseností vyplýva, že potrebujú viac času, pretože ich postupy nie sú rovnocenné s postupmi v členských štátoch EÚ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V článku 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje, že zámerom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) je pomáhať odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a podľa článku 174 druhého a tretieho odseku ZFEÚ má EFRR prispievať k zmenšovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a k znižovaniu zaostávania najviac znevýhodnených regiónov, medzi ktorými by sa mala osobitná pozornosť venovať určitým kategóriám regiónov v rámci cezhraničných regiónov, ktoré sú výslovne uvedené.

(1)  V článku 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje, že zámerom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) je pomáhať odstraňovať hlavné regionálne rozdiely v Únii. Podľa uvedeného článku a podľa článku 174 druhého a tretieho odseku ZFEÚ má EFRR prispievať k zmenšovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov a k znižovaniu zaostávania najviac znevýhodnených regiónov, medzi ktorými by sa mala osobitná pozornosť venovať určitým kategóriám regiónov v rámci vidieckych oblastí, oblastí zasiahnutých zmenami v priemysle a regiónov, ktoré sú závažne a trvalo znevýhodnené prírodnými alebo demografickými podmienkami, ako sú najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovné, cezhraničné a horské regióny, ktoré sú výslovne uvedené.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové VN]21 obsahuje ustanovenia, ktoré sú spoločné pre EFRR a niektoré ďalšie fondy, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové EFRR]22 obsahuje ustanovenia týkajúce sa špecifických cieľov a rozsahu podpory EFRR. Je potrebné prijať osobitné ustanovenia pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) v prípadoch cezhraničnej spolupráce jedného alebo viacerých členských štátov, pokiaľ ide o účinné programovanie vrátane ustanovení o technickej pomoci, monitorovaní, hodnotení, komunikácii a informovaní, oprávnenosti, riadení a kontrole, ako aj o finančnom riadení.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové VN]21 obsahuje ustanovenia, ktoré sú spoločné pre EFRR a niektoré ďalšie fondy, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [nové EFRR]22 obsahuje ustanovenia týkajúce sa špecifických cieľov a rozsahu podpory EFRR. Je potrebné prijať osobitné ustanovenia pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) v prípadoch cezhraničnej spolupráce jedného alebo viacerých členských štátov a jednej alebo viacerých krajín, alebo iných území mimo Únie, pokiaľ ide o účinné programovanie vrátane ustanovení o technickej pomoci, monitorovaní, hodnotení, komunikácii a informovaní, oprávnenosti, riadení a kontrole, ako aj o finančnom riadení.

__________________

__________________

21 [Odkaz]

21 [Odkaz]

22 [Odkaz]

22 [Odkaz]

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

(3)  S cieľom posilniť prosperitu a podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných výziev v pohraničných regiónoch, a jej cieľom by malo byť využitie existujúceho potenciálu rastu v pohraničných oblastiach, ako sa spomína aj v oznámení Komisie „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“23 (ďalej len „oznámenie o pohraničných regiónoch“). Z toho vyplýva, že zložka cezhraničnej spolupráce by sa mala obmedziť na spoluprácu na pozemných hraniciach a cezhraničná spolupráca na námorných hraniciach by sa mala začleniť do zložky nadnárodnej spolupráce.

(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných výziev v pohraničných regiónoch s pozemnou alebo námornou hranicou a jej cieľom by malo byť využitie existujúceho potenciálu rastu v pohraničných oblastiach. Z toho vyplýva, že zložka cezhraničnej spolupráce by mala zahŕňať spoluprácu na pozemných alebo námorných hraniciach a v rámci cezhraničnej spolupráce by sa mali podporovať regióny nachádzajúce sa na pozemných alebo námorných hraniciach.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Zložka cezhraničnej spolupráce by mala zahŕňať aj spoluprácu medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými krajinami, resp. inými územiami mimo Únie. Pokrytie vnútornej a vonkajšej cezhraničnej spolupráce týmto nariadením by malo v porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 viesť k významnému zjednodušeniu a racionalizácii platných ustanovení pre orgány zodpovedné za programy v členských štátoch a pre partnerské orgány a prijímateľov mimo Únie.

(5)  Zložka cezhraničnej spolupráce by mala zahŕňať aj spoluprácu medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami. Pokrytie vnútornej a vonkajšej cezhraničnej spolupráce týmto nariadením by malo v porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 viesť k významnému zjednodušeniu a racionalizácii platných ustanovení pre orgány zodpovedné za programy v členských štátoch a pre partnerské orgány a prijímateľov mimo Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Vonkajšia cezhraničná spolupráca v rámci tohto nariadenia by v žiadnom prípade nemala nahrádzať, ale skôr dopĺňať programy cezhraničnej spolupráce, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) .../... [nariadenie o IPA III] a nariadenie (EÚ) .../... [nariadenie o NDICI], najmä úsilie príjemcov o posilnenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na uvedený účel by malo určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

(9)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na uvedený účel by malo určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326. V prípade programov iniciatívy Interreg za účasti tretích krajín by sa pri absencii nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) mali uplatňovať rovnocenné oblasti oprávnené podľa nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o IPA III] a nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o NDICI].

__________________

__________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Je potrebné naďalej podporovať alebo podľa potreby zavádzať spoluprácu vo všetkých jej rozmeroch so susednými krajinami Únie, keďže takáto spolupráca je dôležitým nástrojom regionálnej politiky a mala by byť na prospech regiónom členských štátov susediacim s tretími krajinami. Na tento účel by mali EFRR a vonkajšie finančné nástroje Únie, ako sú IPA27, NDICI28 a OCTP29, podporovať programy cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce, námornej spolupráce a spolupráce najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnej spolupráce. Podpora z EFRR a z vonkajších finančných nástrojov Únie by mala vychádzať zo zásady reciprocity a proporcionality. No v prípade IPA III-CBC a NDICI-CBC by sa mala podpora z EFRR doplniť o prinajmenšom rovnaké sumy z nástrojov IPA III-CBC NDICI-CBC, a to do maximálnej výšky stanovenej v príslušnom právnom akte, čo znamená až do výšky 3 % finančného krytia v rámci nástroja IPA III a až do výšky 4 % finančného krytia geografického programu susedstva v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) NDICI.

(10)  Je potrebné naďalej podporovať alebo podľa potreby zavádzať spoluprácu vo všetkých jej rozmeroch so susednými krajinami Únie, keďže takáto spolupráca je dôležitým nástrojom regionálnej politiky a mala by byť na prospech regiónom členských štátov susediacim s tretími krajinami. Na tento účel by mali EFRR a vonkajšie finančné nástroje Únie, ako sú IPA27, NDICI28 a OCTP29, podporovať programy cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce a spolupráce najvzdialenejších regiónov, ako aj medziregionálnej spolupráce. Podpora z EFRR a z vonkajších finančných nástrojov Únie by mala vychádzať zo zásady reciprocity a proporcionality. V prípade IPA III-CBC a NDICI-CBC by sa mala podpora z EFRR doplniť o prinajmenšom rovnaké sumy z nástrojov IPA III-CBC NDICI-CBC podľa ustanovení uvedených v príslušnom právnom akte, čo znamená v článku [9] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... [nariadenie o IPA III] a článku [18] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... [nariadenie o NDICI].

__________________

__________________

27 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... z ..., ktorým sa ustanovuje Nástroj predvstupovej pomoci (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

28 Nariadenie (EÚ) XXX, ktorým sa ustanovuje nástroj susedskej, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... z ..., ktorým sa ustanovuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

29 Rozhodnutie Rady (EÚ) XXX o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

29 Rozhodnutie Rady (EÚ) XXX o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej (Ú. v. EÚ L xx, s. y).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Účelom pomoci z nástroja IPA by mala byť naďalej podpora úsilia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj prostredníctvom vykonávania makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácia a riadenia hraníc, mal by sa zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadať spoločné úsilie v boji proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu.

(11)  Účelom pomoci z nástroja IPA by mala byť naďalej podpora úsilia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj prostredníctvom vykonávania makroregionálnych stratégií Únie, a plnenie cieľov a priorít vymedzených v článku [3] a prílohách II a III k nariadeniu IPA [IPA III].

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pokiaľ ide o pomoc z nástroja INDICI, Únia by mala rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci. Týmto nariadením a nástrojom NDICI by sa preto mali podporiť vnútorné a vonkajšie aspekty príslušných makroregionálnych stratégií. Uvedené iniciatívy sú strategicky dôležité a ponúkajú zmysluplné politické rámce pre prehlbovanie vzťahov s partnerskými krajinami a medzi nimi na základe zásad vzájomného skladania účtov, spoločnej zodpovednosti za vlastné záležitosti a zodpovedného prístupu.

(12)  Pokiaľ ide o pomoc z nástroja NDICI, Únia by mala rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na cieľoch a zásadách vonkajšej činnosti Únie stanovených v článku 3 ods. 5, článku 8, článku 21 Zmluvy o Európskej únii a článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä zásadách demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, z ktorých vychádza, prostredníctvom dialógu a spolupráce s partnerskými krajinami a regiónmi. Týmto nariadením a nástrojom NDICI by sa preto mali podporiť vnútorné a vonkajšie aspekty príslušných makroregionálnych stratégií a plniť ciele a priority vymedzené v článku [3] a prílohách II a III k nariadeniu o NDICI. Uvedené iniciatívy sú strategicky dôležité a ponúkajú zmysluplné politické rámce pre prehlbovanie vzťahov s partnerskými krajinami a medzi nimi na základe zásad vzájomného skladania účtov, spoločnej zodpovednosti za vlastné záležitosti a zodpovedného prístupu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Je potrebné určiť zdroje alokované na každú z jednotlivých zložiek programov Interreg, a to vrátane podielu každého členského štátu na celkových sumách určených na cezhraničnú, nadnárodnú, námornú, medziregionálnu spoluprácu a spoluprácu najvzdialenejších regiónov, potenciál flexibility medzi týmito zložkami dostupný pre členské štáty. V porovnaní s programovým obdobím 2014 – 2020 by sa mal podiel cezhraničnej spolupráce znížiť, zatiaľ čo podiel nadnárodnej a námornej spolupráce by sa mal vzhľadom na integráciu námornej spolupráce zvýšiť, a mala by sa vytvoriť nová zložka spolupráce najvzdialenejších regiónov.

(15)  Je potrebné určiť zdroje alokované na každú z jednotlivých zložiek programov Interreg, a to vrátane podielu každého členského štátu na celkových sumách určených na cezhraničnú, nadnárodnú, námornú, medziregionálnu spoluprácu a spoluprácu najvzdialenejších regiónov, potenciál flexibility medzi týmito zložkami dostupný pre členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Vzhľadom na účasť viacerých členských štátov a s tým súvisiace vyššie administratívne náklady, najmä na kontrolu a preklady, by mal byť strop výdavkov na technickú pomoc vyšší ako ich strop stanovený pre cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu. S cieľom vyvážiť vyššie administratívne náklady by mali byť členské štáty nabádané k tomu, aby znižovali administratívnu záťaž súvisiacu s vykonávaním spoločných projektov vždy, keď je to možné. Okrem toho by sa na programy Interreg s obmedzenou podporou z Únie alebo na externé programy cezhraničnej spolupráce mala vyčleniť určitá minimálna suma na technickú pomoc, ktorou by sa zabezpečilo dostatočné financovanie efektívnych činností v oblasti technickej pomoci.

(24)  Vzhľadom na účasť viacerých členských štátov a jednej alebo viacerých tretích krajín a s tým súvisiace vyššie administratívne náklady, najmä na kontrolu a preklady, by mal byť strop výdavkov na technickú pomoc vyšší ako ich strop stanovený pre cieľ Investovanie do zamestnanosti a rastu. S cieľom vyvážiť vyššie administratívne náklady by mali byť členské štáty nabádané k tomu, aby znižovali administratívnu záťaž súvisiacu s vykonávaním spoločných projektov vždy, keď je to možné. Okrem toho by sa na programy Interreg s obmedzenou podporou z Únie alebo na externé programy cezhraničnej spolupráce mala vyčleniť určitá minimálna suma na technickú pomoc, ktorou by sa zabezpečilo dostatočné financovanie efektívnych činností v oblasti technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre schvaľovanie alebo zmeny programov Interreg by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Externé programy cezhraničnej spolupráce by sa však mali v odôvodnených prípadoch riadiť postupmi výboru zriadeného podľa nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a [nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé rozhodnutie o schválení týchto programov.

(35)   Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o schvaľovanie alebo zmenu programov Interreg prostredníctvom viacročného strategického dokumentu. Externé programy cezhraničnej spolupráce by sa však mali v odôvodnených prípadoch riadiť postupmi stanovenými podľa nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a [nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé rozhodnutie o schválení týchto programov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vnútorná cezhraničná spolupráca medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3 alebo

a)  vnútorná cezhraničná spolupráca medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3, alebo

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vonkajšia cezhraničná spolupráca medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými týmito stranami:

b)  vonkajšia cezhraničná spolupráca medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými týmito stranami:

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  nadnárodná a námorná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území alebo v okolí morských oblastí, do ktorej sú zapojení národní, regionálni a miestni programoví partneri v členských štátoch, tretích krajinách a partnerských krajinách a v Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území (ďalej len „zložka 2“; ak sa týka len nadnárodnej spolupráce, používa sa „zložka 2A“; ak sa týka len námornej spolupráce, používa sa „zložka 2B“);

(2)  nadnárodná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území alebo v okolí morských oblastí, do ktorej sú zapojení národní, regionálni a miestni programoví partneri v členských štátoch, tretích krajinách a partnerských krajinách a v Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni 3 NUTS pozdĺž všetkých vnútorných a vonkajších pozemných hraníc s tretími alebo partnerskými krajinami.

1.  V prípade cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni 3 NUTS pozdĺž všetkých vnútorných a vonkajších pozemných alebo námorných hraníc s tretími alebo partnerskými krajinami.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V rámci cezhraničnej spolupráce sa podporia aj regióny na námorných hraniciach, ktoré majú medzi sebou na mori pevné spojenie.

2.  V rámci cezhraničnej spolupráce sa podporia aj regióny na námorných hraniciach, ktoré majú medzi sebou po mori pevné spojenia alebo iné stabilné kultúrne, historické a dopravné spojenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce môžu zahŕňať aj regióny Nórska a Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ktoré sú ekvivalentné regiónom na úrovni 3 NUTS, ako aj Lichtenštajnsko, Andorru a Monako.

3.  Programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce môžu zahŕňať aj regióny Nórska a Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ktoré sú ekvivalentné regiónom na úrovni 3 NUTS, ako aj Lichtenštajnsko, Andorru, Monako a San Maríno.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade vonkajšej cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z nástrojov IPA III alebo NDICI regióny príslušných partnerských krajín na úrovni 3 NUTS a ak klasifikácia NUTS neexistuje, porovnateľné oblasti pozdĺž všetkých pozemných hraníc medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami oprávnenými podľa nástrojov IPA III alebo NDICI.

4.  V prípade vonkajšej cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z nástrojov IPA III alebo NDICI regióny príslušných partnerských krajín na úrovni 3 NUTS a ak klasifikácia NUTS neexistuje, porovnateľné oblasti pozdĺž všetkých pozemných a námorných hraníc medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami oprávnenými podľa nástrojov IPA III alebo NDICI.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prípade nadnárodnej a námornej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni 2 NUTS pokrývajúce susediace funkčné oblasti, pričom sa v relevantných prípadoch zohľadnia makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti.

1.  V prípade nadnárodnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z EFRR regióny Únie na úrovni 2 NUTS pokrývajúce funkčné oblasti, pričom sa v relevantných prípadoch zohľadnia makroregionálne stratégie alebo stratégie pre morské oblasti.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Programy Interreg v oblasti nadnárodnej a námornej spolupráce môžu zahŕňať:

Programy Interreg v oblasti nadnárodnej spolupráce môžu zahŕňať:

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zdroje z EFRR na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú 8 430 000 000 EUR z celkových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na rozpočtové záväzky z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 a ktoré sú stanovené v článku [102 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové NSU].

1.  Zdroje z EFRR na cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) predstavujú xx xxx xxx xxx EUR z celkových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na rozpočtové záväzky z EFRR, ESF+ a Kohézneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027 a ktoré sú stanovené v článku [102 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové VN].

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý členský štát môže presunúť maximálne 15 % svojich finančných alokácií pre každú zo zložiek 1, 2 a 3 z jednej z týchto zložiek na jednu alebo viac ostatných.

4.  Každý členský štát môže presunúť maximálne 20 % svojich finančných alokácií pre každú zo zložiek 1, 2 a 3 z jednej z týchto zložiek na jednu alebo viac ostatných.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví viacročný strategický dokument týkajúci sa programov Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce financovaných z EFRR a NDICI alebo IPA III. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom podľa článku 63 ods. 2.

Komisia prijme delegovaný akt, v ktorom stanoví viacročný strategický dokument týkajúci sa programov Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce financovaných z EFRR a NDICI alebo IPA III.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o programy Interreg podporované z EFRR a NDICI, v uvedenom vykonávacom akte sa stanovia prvky podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) [NDICI].

Pokiaľ ide o programy Interreg podporované z EFRR a NDICI, v uvedenom delegovanom akte sa stanovia prvky podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) [NDICI].

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podpora z EFRR sa na jednotlivé programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce poskytne pod podmienkou, že z nástrojov IPA III CBC a NDICI CBC sa poskytne ekvivalentná suma v súlade s príslušným strategickým programovým dokumentom. Maximálna výška uvedenej ekvivalentnej sumy je stanovená v legislatívnom akte o IPA III alebo legislatívnom akte o NDICI.

Podpora z EFRR sa na jednotlivé programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce poskytne pod podmienkou, že z nástrojov IPA III CBC a NDICI CBC sa poskytne aspoň ekvivalentná suma v súlade s príslušným strategickým programovým dokumentom. Maximálna výška tohto príspevku je stanovená v legislatívnom akte o IPA III alebo legislatívnom akte o NDICI.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rokoch 2022 a 2023 sa ročný príspevok z EFRR na programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce, ktoré neboli predložené Komisii do 31. marca príslušného roku a ktoré neboli realokované na iný schválený program v rámci rovnakej kategórie programov Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce, pridelí na programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce, na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

1.  V rokoch 2022 a 2023 sa ročný príspevok z EFRR na programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce, ktoré neboli predložené Komisii do 30. apríla príslušného roku a ktoré neboli realokované na iný schválený program v rámci rovnakej kategórie programov Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce, pridelí na programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce, na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak budú k 31. marcu 2024 ešte existovať programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce, ktoré neboli predložené Komisii, celý príspevok z EFRR uvedený v článku 9 ods. 5 na tieto programy na zostávajúce roky do roku 2027, ktorý nebol realokovaný na iný program Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce podporovaný aj z nástrojov IPA III CBC, resp. NDICI CBC, sa alokuje na programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce, na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

2.  Ak budú k 30. aprílu 2024 ešte existovať programy Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce, ktoré neboli predložené Komisii, celý príspevok z EFRR uvedený v článku 9 ods. 5 na tieto programy na zostávajúce roky do roku 2027, ktorý nebol realokovaný na iný program Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce podporovaný aj z nástrojov IPA III CBC, resp. NDICI CBC, sa alokuje na programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce, na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V takýchto prípadoch sa príspevok z EFRR uvedený v odseku 1, ktorý zodpovedá dosiaľ nezaviazaným ročným splátkam alebo viazaným ročným splátkam, ktorých viazanosť sa počas dotknutého rozpočtového roka celkom alebo čiastočne zrušila a ktoré neboli realokované na iný program Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce podporovaný aj z nástrojov IPA III CBC, resp. NDICI CBC, alokuje na programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce, na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

V takýchto prípadoch sa príspevok z EFRR uvedený v odseku 1, ktorý zodpovedá dosiaľ nezaviazaným ročným splátkam alebo viazaným ročným splátkam, ktorých viazanosť sa počas dotknutého rozpočtového roka celkom alebo čiastočne zrušila a ktoré neboli realokované na iný program Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce podporovaný aj z nástrojov IPA III CBC, resp. NDICI CBC, alokuje na programy Interreg v oblasti vnútornej cezhraničnej spolupráce alebo programy nadnárodnej spolupráce, na ktorých sa zúčastňuje dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Miera spolufinancovania na úrovni každého programu Interreg nesmie byť vyššia než 70 %, pokiaľ sa v súvislosti s programom Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce alebo zložkou 3 v nariadení (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo rozhodnutí Rady [OCTP] alebo v akomkoľvek akte prijatom na ich základe nestanoví vyšší percentuálny podiel.

1. Miera spolufinancovania na úrovni každého programu Interreg nesmie byť vyššia než 75 %, pokiaľ sa v súvislosti s programom Interreg v oblasti vonkajšej cezhraničnej spolupráce alebo zložkou 3 v nariadení (EÚ) [IPA III], [NDICI] alebo rozhodnutí Rady [OCTP] alebo v akomkoľvek akte prijatom na ich základe nestanoví vyšší percentuálny podiel.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  propagovaním medzikultúrneho cezhraničného dialógu prostredníctvom projektov v oblasti kultúrnej a vzdelávacej spolupráce, spolutvorby, medziľudských výmen a spoločenskej diskusie, ako aj podpory zachovania a riadenia spoločného kultúrneho a jazykového dedičstva;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v rámci zložiek 1 a 2B programov Interreg:

a)  v rámci zložiek 1 a 2 programov Interreg:

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  zvýšením efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch;

ii)  zvýšením efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  zvýšením bezpečnosti Únie vrátane vojenskej mobility;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v rámci vonkajšej cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg podporovaných z fondov Interreg okrem podmienok uvedených v písmenách a) a b) navyše aj: budovaním vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií „ľudia ľuďom“, posilňovaním udržateľnej demokracie a podporou aktérov občianskej spoločnosti a ich úlohy v reformných procesoch a pri prechode k demokracii;

c)  v rámci vonkajšej cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg podporovaných z fondov Interreg okrem podmienok uvedených v písmenách a) a b) navyše aj: budovaním vzájomnej dôvery a podporovaním zmierenia, najmä propagáciou akcií „ľudia ľuďom“, posilňovaním udržateľnej demokracie a podporou nezávislých médií a aktérov občianskej spoločnosti a ich úlohy v reformných procesoch a pri prechode k demokracii;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V rámci cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg sa z EFRR a prípadne aj z vonkajších finančných nástrojov Únie prispeje aj na vonkajší špecifický cieľ programu Interreg „bezpečnejšia Európa“, a to najmä akciami v oblastiach riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany migrantov.

5.  V rámci cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg sa z EFRR a prípadne aj z vonkajších finančných nástrojov Únie prispeje aj na vonkajší špecifický cieľ programu Interreg „bezpečnejšia Európa“, a to najmä akciami v oblastiach riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany migrantov. Vždy, keď sa finančné prostriedky z vonkajších finančných nástrojov využívajú na podporu programov iniciatívy Interreg, uplatňujú sa aj ciele uplatniteľné na príslušné nástroje, ako sa uvádza v príslušných nariadeniach [IPA], [NDICI] a [OCTP].

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) sa plní prostredníctvom programov Interreg v rámci zdieľaného riadenia, s výnimkou zložky 3, ktorá sa môže implementovať úplne alebo čiastočne v rámci nepriameho riadenia, a zložky 5, ktorá sa implementuje v rámci priameho alebo nepriameho riadenia.

1.  Cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) sa plní prostredníctvom programov Interreg v rámci zdieľaného riadenia, s výnimkou zložky 3, ktorá sa môže implementovať úplne alebo čiastočne v rámci nepriameho riadenia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Avšak programy Interreg, ktorými sa pokrýva aj podpora z vonkajšieho finančného nástroja Únie, predkladá členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, najneskôr šesť mesiacov po schválení príslušných strategických programových dokumentov Komisiou, a to v rámci článku 10 ods. 1 alebo v prípade potreby v rámci príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých vonkajších finančných nástrojov Únie.

Avšak programy Interreg, ktorými sa pokrýva aj podpora z vonkajšieho finančného nástroja Únie, predkladá členský štát, v ktorom má mať sídlo potenciálny riadiaci orgán, najneskôr deväť mesiacov po schválení príslušných strategických programových dokumentov Komisiou, a to v rámci článku 10 ods. 1 alebo v prípade potreby v rámci príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých vonkajších finančných nástrojov Únie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každá priorita zodpovedá jednému politickému cieľu prípadne jednému alebo obidvom špecifickým cieľom programu Interreg alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca jednému politickému cieľu prípadne jednému alebo obidvom špecifickým cieľom programu Interreg pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému špecifickému cieľu programu Interreg môže zodpovedať aj viac než jedna priorita.

Každá priorita zodpovedá jednému politickému cieľu prípadne jednému alebo obidvom špecifickým cieľom programu Interreg alebo technickej pomoci. Priorita zodpovedajúca jednému politickému cieľu prípadne jednému alebo obidvom špecifickým cieľom programu Interreg pozostáva z jedného alebo viacerých špecifických cieľov. Jednému špecifickému cieľu programu Interreg môže zodpovedať aj viac než jedna priorita. Vždy, keď sa finančné prostriedky z vonkajších finančných nástrojov využívajú na podporu programov iniciatívy Interreg, uplatňujú sa aj priority stanovené pre príslušné nástroje, ako sa uvádza v príslušných nariadeniach [IPA], [NDICI] a [OCTP].

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 7 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  stanoví postup na vytvorenie spoločného sekretariátu;

b)  stanoví postup na vytvorenie spoločného sekretariátu a v náležitých prípadoch na podporu riadiacich štruktúr v členských štátoch alebo tretích krajinách;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné a transparentné, zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné a transparentné, zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie, Európsky dohovor o ľudských právach a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  zabezpečí, aby vybrané operácie uplatňovali kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné, zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie, Európsky dohovor o ľudských právach a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Operácia Interreg sa môže implementovať v jednej krajine pod podmienkou, že vplyv a prínosy pre programovú oblasť sa nachádzajú v žiadosti o operáciu.

2.  Operácia Interreg sa môže implementovať v jednej krajine pod podmienkou, že cezhraničný alebo nadnárodný vplyv a prínosy programu sú uvedené v žiadosti o operáciu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade operácií Interreg v zložke 3 programov Interreg sú partneri z najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ povinní spolupracovať iba v troch zo štyroch dimenzií uvedených v prvom pododseku.

V prípade operácií Interreg v zložke 3 programov Interreg a vonkajších cezhraničných programov sú partneri z najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ povinní spolupracovať iba v troch zo štyroch dimenzií uvedených v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Cezhraničný právny subjekt alebo EZÚS je prijímateľom finančných prostriedkov z fondu malých projektov.

2.  Cezhraničný právny subjekt, euroregión, EZÚS alebo riadiaci orgán alebo existujúca inštitúcia v jednej krajine je prijímateľom finančných prostriedkov z fondu malých projektov v súlade s dohodou medzi krajinami alebo regiónmi zúčastnenými na programe.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

pravidlá programu pre predkladanie žiadostí o projekt a jeho implementáciu;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá oprávnenosti stanovené v článkoch [57 až 62] nariadenia (EÚ) [nové VN], články [4 a 6] nariadenia (EÚ) [nové EFRR] alebo v tejto kapitole vrátane aktov prijatých na ich základe, zúčastnené členské štáty a prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ spoločným rozhodnutím v monitorovacom výbore stanovujú len dodatočné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre program Interreg v súvislosti s kategóriami výdavkov, na ktoré sa nevzťahujú tieto ustanovenia. Dodatočné pravidlá sa vzťahujú na programové oblasti ako celok.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá oprávnenosti stanovené v článkoch [57 až 62] nariadenia (EÚ) [nové VN], článkoch [4 a 6] nariadenia (EÚ) [nový EFRR], článku [10] nariadenia (EÚ) [IPA], článku [27] nariadenia (EÚ) [NDICI] alebo v tejto kapitole vrátane aktov prijatých na ich základe, zúčastnené členské štáty a prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ spoločným rozhodnutím v monitorovacom výbore stanovujú len dodatočné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre program Interreg v súvislosti s kategóriami výdavkov, na ktoré sa nevzťahujú tieto ustanovenia. Dodatočné pravidlá sa vzťahujú na programové oblasti ako celok.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa operácie v rámci programu Interreg vyberajú na základe výziev na predkladanie návrhov, tak sa tieto dodatočné pravidlá prijímajú pred uverejnením prvej výzvy na predkladanie návrhov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto dodatočné pravidlá prijmú pred výberom prvých operácií.

Ak sa operácie v rámci programu Interreg vyberajú na základe výziev na predkladanie návrhov, tak sa tieto dodatočné pravidlá prijímajú pred uverejnením každej výzvy na predkladanie návrhov. Vo všetkých ostatných prípadoch sa tieto dodatočné pravidlá prijmú pred výberom prvých operácií.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V súvislosti s programom Interreg v rámci zložky 2B alebo 1, ak sa zložka 1 vzťahuje na dlhé hranice s rôznorodými výzvami a potrebami v oblasti rozvoja, môžu členské štáty a v relevantných prípadoch tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, vymedziť podprogramové oblasti.

5.  V súvislosti s programom Interreg v rámci zložky 1, ak sa táto zložka vzťahuje na hranice s rôznorodými výzvami a potrebami v oblasti rozvoja, môžu členské štáty a v relevantných prípadoch tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sú zapojené do programu Interreg, vymedziť podprogramové oblasti.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak riadiaci orgán nevykonáva overovanie podľa článku 68 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) [nové VN] v celej oblasti programu, každý členský štát určí orgán alebo osobu zodpovednú za vykonanie takéhoto overovania vo vzťahu k prijímateľom na svojom území.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

Referenčné čísla

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.6.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Fabio Massimo Castaldo

10.7.2018

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

4

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

5

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (22.11.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Eleni Theocharous

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom iniciatívy Európska územná spolupráca (Interreg) je podpora spolupráce medzi členskými štátmi v rámci Únie a medzi členskými štátmi a tretími krajinami, partnerskými krajinami alebo zámorskými krajinami a územiami (ďalej len „ZKÚ“). Očakáva sa, že novým navrhovaným nariadením na obdobie 2021 – 2027 sa zjednoduší spolupráca za hranicami Únie. Súbežne s tým sa budúce vonkajšie finančné nástroje EÚ (vrátane NDICI a OCTP) zameriavajú na stanovenie jasných pravidiel na prevod časti ich zdrojov na programy iniciatívy Interreg.

Spravodajkyňa výboru DEVE sa domnieva, že záujmom výboru je zabezpečiť, aby sa tretie krajiny a ZKÚ mohli skutočne zúčastňovať na programoch iniciatívy Interreg. Pri vypracúvaní programov by sa mali v plnej miere zohľadňovať osobitné výzvy a potreby ZKÚ.

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť potenciálny prínos iniciatívy Interreg pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja a dosahovaní cieľov v oblasti klímy. Plne dodržiavať treba aj súdržnosť politík v záujme rozvoja, keďže dosiahnutie súdržnosti naprieč všetkými politikami EÚ je kľúčová na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na článok 208 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov. Mali by sa brať do úvahy zásady viacúrovňového riadenia a partnerstva a mali by sa posilniť prístupy vychádzajúce z miestnych daností a zásada nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Jednotlivé zložky iniciatívy Interreg by mali prispievať k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja opísaných v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola prijatá v septembri 2015.

Odôvodnenie

Prínos iniciatívy Interreg k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja treba v odôvodneniach uviesť.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Iniciatíva Interreg by mala takisto prispievať k dosiahnutiu ďalších medzinárodných záväzkov, ako je Parížska dohoda o zmene klímy (COP 21). S ohľadom na dôležitosť boja proti zmene klímy prispeje iniciatíva Interreg k všeobecným opatreniam v oblasti klímy a dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti klímy.

Odôvodnenie

Odôvodnenia by mali obsahovať aj odkaz na Parížsku dohodu, keďže iniciatíva Interreg by mala prispievať k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných výziev v pohraničných regiónoch, a jej cieľom by malo byť využitie existujúceho potenciálu rastu v pohraničných oblastiach, ako sa spomína aj v oznámení Komisie „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“23 (ďalej len „oznámenie o pohraničných regiónoch“). Z toho vyplýva, že zložka cezhraničnej spolupráce by sa mala obmedziť na spoluprácu na pozemných hraniciach a cezhraničná spolupráca na námorných hraniciach by sa mala začleniť do zložky nadnárodnej spolupráce.

(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných výziev v pohraničných regiónoch, a jej cieľom by malo byť využitie existujúceho potenciálu rastu v pohraničných oblastiach, ako sa spomína aj v oznámení Komisie „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“23 (ďalej len „oznámenie o pohraničných regiónoch“). Z toho vyplýva, že zložka cezhraničnej spolupráce by mala podporovať spoluprácu týkajúcu sa pozemných alebo námorných pohraničných regiónov.

_________________

_________________

23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“ – COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“ – COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Odôvodnenie

Zavedenie spolupráce na námorných hraniciach do novej zložky programu Interreg nie je v záujme zjednodušenia ani zlepšenia používateľskej ústretovosti.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Zložka nadnárodnej a zložka námornej spolupráce by sa mali zamerať na posilňovanie spolupráce akciami podporujúcimi integrovaný územný rozvoj prepojený na priority politiky súdržnosti Únie a mali by zahŕňať aj námornú cezhraničnú spoluprácu. Nadnárodná spolupráca by mala pokrývať väčšiu časť kontinentálnych území Únie, zatiaľ čo námorná spolupráca by mala pokryť územia v okolí morských oblastí a integrovať cezhraničnú spoluprácu na námorných hraniciach počas programového obdobia 2014 – 2020. Mala by sa umožniť maximálna flexibilita na to, aby sa mohlo pokračovať vo vykonávaní predchádzajúcej námornej cezhraničnej spolupráce vo väčšom rámci námornej spolupráce, najmä tým, že sa vymedzia pokryté územia, špecifické ciele tejto spolupráce, požiadavky na projekty partnerstva a vytvorenie podprogramov a osobitných riadiacich výborov.

(6)  Zložka nadnárodnej a zložka námornej spolupráce by sa mali zamerať na posilňovanie spolupráce akciami podporujúcimi integrovaný územný rozvoj prepojený na priority politiky súdržnosti Únie. Nadnárodná spolupráca by mala pokrývať väčšiu časť kontinentálnych území Únie, zatiaľ čo námorná spolupráca by mala pokryť územia v okolí morských oblastí. Mala by sa umožniť maximálna flexibilita nato, aby sa mohlo pokračovať vo vykonávaní predchádzajúcej námornej cezhraničnej spolupráce vo väčšom rámci námornej spolupráce, najmä tým, že sa vymedzia pokryté územia, špecifické ciele tejto spolupráce, požiadavky na projekty partnerstva a vytvorenie podprogramov a osobitných riadiacich výborov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na základe skúseností s cezhraničnou a nadnárodnou spoluprácou počas programového obdobia 2014 – 2020 v najvzdialenejších regiónoch, kde skombinovanie oboch zložiek do jedného programu podľa oblastí spolupráce neprinieslo orgánom zodpovedným za programy ani prijímateľom dostatočné zjednodušenie, mala by sa zaviesť osobitná zložka najvzdialenejších regiónov, aby mohli aj tieto regióny so svojimi susednými krajinami a územiami čo najúčinnejšie a najjednoduchšie spolupracovať.

(7)  Na základe skúseností s cezhraničnou a nadnárodnou spoluprácou počas programového obdobia 2014 – 2020 v najvzdialenejších regiónoch, kde skombinovanie oboch zložiek do jedného programu podľa oblastí spolupráce neprinieslo orgánom zodpovedným za programy ani prijímateľom dostatočné zjednodušenie, mala by sa zaviesť osobitná zložka najvzdialenejších regiónov, aby tieto regióny mohli čo najúčinnejšie a najjednoduchšie spolupracovať s tretími krajinami a zámorskými krajinami a územiami (ďalej len „ZKÚ“) vzhľadom na ich osobitné potreby a špecifiká.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Na základe skúseností s programami medziregionálnej spolupráce v rámci programov Interreg a nedostatočnej spolupráce v programoch v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu v programovom období 2014 – 2020, zložka medziregionálnej spolupráce by sa mala zamerať osobitne na zvýšenie účinnosti politiky súdržnosti. Táto zložka by sa preto mala obmedziť na dva programy: jeden, ktorý umožní programom v rámci obidvoch cieľov všetky skúsenosti, inovatívne prístupy a budovanie kapacít a ktorý bude propagovať európske zoskupenia územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“) zriadené alebo plánované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý s cieľom zlepšiť analýzu rozvojových trendov. Spolupráca založená na projektoch realizovaná v rámci celej Únie by sa mala začleniť do novej zložky v oblasti medziregionálnych inovačných investícií a mala by byť úzko spojená s vykonávaním oznámenia Komisie „Posilnenie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast“25, najmä s podporou tematických platforiem pre inteligentnú špecializáciu v oblastiach ako energetika, modernizácia priemyslu, či agropotravinárstvo. A napokon, integrovaný územný rozvoj so zameraním na funkčné mestské oblasti alebo mestské oblasti by sa mali sústrediť do programov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a do jedného sprievodného nástoja, európskej iniciatívy Urban. Tieto dva programy v rámci zložky medziregionálnej spolupráce by mali pokrývať celú Úniu a mali by byť otvorené aj pre účasť tretích krajín.

(8)  Na základe skúseností s programami medziregionálnej spolupráce v rámci programov Interreg a nedostatočnej spolupráce v programoch v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu v programovom období 2014 – 2020, zložka medziregionálnej spolupráce by sa mala zamerať osobitne na zvýšenie účinnosti politiky súdržnosti. Táto zložka by sa preto mala obmedziť na dva programy: jeden, ktorý umožní programom v rámci obidvoch cieľov všetky skúsenosti, inovatívne prístupy a budovanie kapacít a ktorý bude propagovať európske zoskupenia územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“) zriadené alebo plánované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý s cieľom zlepšiť analýzu rozvojových trendov. Spolupráca založená na projektoch realizovaná v rámci celej Únie by sa mala začleniť do novej zložky v oblasti medziregionálnych inovačných investícií a mala by byť úzko spojená s vykonávaním oznámenia Komisie „Posilnenie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast“25, najmä s podporou tematických platforiem pre inteligentnú špecializáciu v oblastiach ako energia z obnoviteľných zdrojov, obehové hospodárstvo, modernizácia priemyslu, agroekologické poľnohospodárstvo či agropotravinárstvo. A napokon, integrovaný územný rozvoj so zameraním na funkčné mestské oblasti alebo mestské oblasti by sa mali sústrediť do programov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a do jedného sprievodného nástoja, európskej iniciatívy Urban. Tieto dva programy v rámci zložky medziregionálnej spolupráce by mali pokrývať celú Úniu a mali by byť otvorené aj pre účasť ZKÚ a tretích krajín.

__________________

__________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

25 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Účelom pomoci z nástroja IPA by mala byť naďalej podpora úsilia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj prostredníctvom vykonávania makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácia a riadenia hraníc, mal by sa zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadať spoločné úsilie v boji proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu.

(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rovnosti medzi ženami a mužmi, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Účelom pomoci z nástroja IPA by mala byť naďalej podpora úsilia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj prostredníctvom vykonávania makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácia a riadenia hraníc, mal by sa zaistiť bezpečný prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadať spoločné úsilie v boji proti neregulárnej migrácii, prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Pokiaľ ide o pomoc z nástroja INDICI, Únia by mala rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci. Týmto nariadením a nástrojom NDICI by sa preto mali podporiť vnútorné a vonkajšie aspekty príslušných makroregionálnych stratégií. Uvedené iniciatívy sú strategicky dôležité a ponúkajú zmysluplné politické rámce pre prehlbovanie vzťahov s partnerskými krajinami a medzi nimi na základe zásad vzájomného skladania účtov, spoločnej zodpovednosti za vlastné záležitosti a zodpovedného prístupu.

(12) Pokiaľ ide o pomoc z nástroja INDICI, Únia by mala rozvíjať osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na hodnotách Únie a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci. Týmto nariadením a nástrojom NDICI by sa preto mali podporiť vnútorné a vonkajšie aspekty príslušných makroregionálnych stratégií s prvoradým cieľom odstrániť chudobu a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Uvedené iniciatívy sú strategicky dôležité a ponúkajú zmysluplné politické rámce pre prehlbovanie vzťahov s partnerskými krajinami a medzi nimi na základe zásad vzájomného skladania účtov, spoločnej zodpovednosti za vlastné záležitosti a zodpovedného prístupu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  Rozvoj synergií s vonkajšou činnosťou a rozvojovými programami Únie by mal takisto pomôcť zabezpečiť maximálny vplyv pri dodržiavaní zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako sa stanovuje v článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Dosiahnutie súdržnosti naprieč všetkými politikami EÚ má zásadný význam pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Odôvodnenie

Súdržnosť politík v záujme rozvoja je záväzkom vyplývajúcim zo zmluvy a treba ju v odôvodneniach uviesť.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Vzhľadom na špecifickú situáciu najvzdialenejších regiónov Únie je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa podmienok, za ktorých môžu mať tieto regióny prístup k štrukturálnym fondom. V dôsledku toho by sa mali niektoré ustanovenia tohto nariadenia prispôsobiť špecifikám najvzdialenejších regiónov s cieľom zjednodušiť a posilniť ich spoluprácu so susedmi, pričom sa zohľadní oznámenie Komisie „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi 31.

(14)  Vzhľadom na špecifickú situáciu najvzdialenejších regiónov Únie je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa podmienok, za ktorých môžu mať tieto regióny prístup k štrukturálnym fondom. V dôsledku toho by sa mali niektoré ustanovenia tohto nariadenia prispôsobiť špecifikám najvzdialenejších regiónov s cieľom zjednodušiť a posilniť ich spoluprácu s tretími krajinami a so ZKÚ, pričom sa zohľadní oznámenie Komisie „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“31.

__________________

__________________

31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“ – COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“ – COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14a.  Nariadenie stanovuje pre ZKÚ možnosť podieľať sa na programoch iniciatívy Interreg. S cieľom uľahčiť ZKÚ účinný prístup a účasť by sa mali zohľadniť ich špecifiká a s nimi súvisiace výzvy.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14b.  V štvrtej časti článkoch 198 až 204 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o pridružení zámorských krajín a území sa stanovuje, že cieľom pridruženia je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj týchto krajín a území a nadviazať medzi nimi a Úniou ako celkom úzke hospodárske vzťahy. V súlade so zásadami uvedenými v preambule ZFEÚ pridruženie slúži predovšetkým na podporu záujmov a blahobytu obyvateľov týchto krajín a území, aby dospeli k hospodárskemu, sociálnemu a kultúrnemu rozvoju, o ktorý sa usilujú.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14c.  Činnosti financované v rámci jednotlivých zložiek by mali podporovať a zaručovať rodovú rovnosť. Rodový rozmer by sa mal začleniť do jednotlivých zložiek iniciatívy Interreg.

Odôvodnenie

Dôležitosť rodového rozmeru by sa mala posilniť v rámci celého nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Týmto nariadením by sa mali pridať dva špecifické ciele pre Interreg, jeden na podporu špecifického cieľa programu Interreg, ktorým je posilnenie inštitucionálnej kapacity, zlepšenie právnej a administratívnej spolupráce, najmä ak súvisia s vykonávaním oznámenia o pohraničných regiónoch, zintenzívnenie spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, ako aj rozvoj a koordinácia makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti, a druhý na riešenie konkrétnych otázok v oblasti vonkajšej spolupráce, ako sú bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, riadenie hraníc a migrácia.

(19)  Týmto nariadením by sa mali pridať dva špecifické ciele pre Interreg, jeden na podporu špecifického cieľa programu Interreg, ktorým je posilnenie inštitucionálnej kapacity, zlepšenie právnej a administratívnej spolupráce, najmä ak súvisia s vykonávaním oznámenia o pohraničných regiónoch, zintenzívnenie spolupráce medzi občanmi, organizáciami občianskej spoločnosti, neštátnymi subjektmi a inštitúciami, ako aj rozvoj a koordinácia makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti, a druhý na riešenie konkrétnych otázok v oblasti vonkajšej spolupráce, ako sú bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, riadenie hraníc a migrácia, prístup k medzinárodnej ochrane, odstránenie chudoby, zmena klímy, znižovanie rizika katastrof a odolnosť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

30a.  Je vhodné podporovať finančnú disciplínu. Zároveň by sa v dohodách o zrušení rozpočtových záväzkov mala zohľadniť zložitosť programov Interreg a ich implementácie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v rámci Únie, ako aj spolupráce medzi členskými štátmi a susediacimi tretími krajinami, partnerskými krajinami, ostatnými územiami alebo zámorskými krajinami a územiami (ďalej len „ZKÚ“).

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v rámci Únie, ako aj spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami, partnerskými krajinami a ZKÚ. Iniciatíva Interreg prispieva k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja opísaných v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto nariadenie obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie účinného programovania vrátane technickej pomoci, monitorovania, hodnotenia, komunikácie a informovania, oprávnenosti, riadenia a kontroly, ako aj finančného riadenia pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca (ďalej len „programy Interreg“) podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“).

2.  Toto nariadenie obsahuje aj ustanovenia na zabezpečenie účinného programovania vrátane technickej pomoci, implementácie, monitorovania, hodnotenia, komunikácie a informovania, oprávnenosti, riadenia a kontroly, ako aj finančného riadenia pre programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca (ďalej len „programy Interreg“) podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  „zámorské krajiny a územia (ZKÚ)“ sú zámorské krajiny a územia patriace k členskému štátu Únie, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia štvrtej časti ZFEÚ a ktoré sú uvedené v prílohe II k tejto zmluve.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vnútorná cezhraničná spolupráca medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3 alebo

a)  vnútorná cezhraničná spolupráca medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami uvedenými v článku 4 ods. 3 alebo

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vonkajšia cezhraničná spolupráca medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými týmito stranami:

b)  vonkajšia cezhraničná spolupráca medzi susediacimi pohraničnými regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou medzi najmenej jedným členským štátom a jednou alebo viacerými týmito stranami:

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  nadnárodná a námorná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území alebo v okolí morských oblastí, do ktorej sú zapojení národní, regionálni a miestni programoví partneri v členských štátoch, tretích krajinách a partnerských krajinách a v Grónsku, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území (ďalej len „zložka 2“; ak sa týka len nadnárodnej spolupráce, používa sa „zložka 2A“; ak sa týka len námornej spolupráce, používa sa „zložka 2B“);

(2)  nadnárodná a námorná spolupráca v rámci väčších nadnárodných území alebo v okolí morských oblastí, do ktorej sú zapojení národní, regionálni a miestni programoví partneri v členských štátoch, tretích krajinách a partnerských krajinách a v ZKÚ, s cieľom dosiahnuť vyššiu mieru územnej integrácie týchto území (ďalej len „zložka 2“; ak sa týka len nadnárodnej spolupráce, používa sa „zložka 2A“; ak sa týka len námornej spolupráce, používa sa „zložka 2B“);

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  spolupráca najvzdialenejších regiónov medzi sebou a s ich susednými tretími či partnerskými krajinami alebo so ZKÚ alebo s viacerými z nich, ktorej cieľom je uľahčiť ich regionálnu integráciu v rámci ich susedstva (ďalej len „zložka 3“);

(3)  spolupráca najvzdialenejších regiónov medzi sebou a s tretími či partnerskými krajinami alebo so ZKÚ alebo s viacerými z nich, ktorej cieľom je uľahčiť najmä ich regionálnu integráciu (ďalej len „zložka 3“);

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  medziregionálna spolupráca na posilnenie účinnosti politiky súdržnosti (ďalej len „zložka 4“) prostredníctvom podpory:

(4)  medziregionálna spolupráca na posilnenie účinnosti politiky súdržnosti (ďalej len „zložka 4“), okrem iného prostredníctvom podpory:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  výmeny skúseností, inovatívnych prístupov a budovania kapacít v súvislosti s

a)  výmeny skúseností, inovatívnych prístupov, osvedčených postupov a budovania kapacít v súvislosti s

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V rámci cezhraničnej spolupráce sa podporia aj regióny na námorných hraniciach, ktoré majú medzi sebou na mori pevné spojenie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade vonkajšej cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z nástrojov IPA III alebo NDICI regióny príslušných partnerských krajín na úrovni 3 NUTS a ak klasifikácia NUTS neexistuje, porovnateľné oblasti pozdĺž všetkých pozemných hraníc medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami oprávnenými podľa nástrojov IPA III alebo NDICI.

4.  V prípade vonkajšej cezhraničnej spolupráce sú regiónmi podporovanými z nástrojov IPA III alebo NDICI regióny príslušných partnerských krajín na úrovni 3 NUTS a ak klasifikácia NUTS neexistuje, porovnateľné oblasti pozdĺž všetkých hraníc medzi členskými štátmi a partnerskými krajinami oprávnenými podľa nástrojov IPA III alebo NDICI.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Grónsko;

b)  ZKÚ;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Regióny, tretie krajiny alebo partnerské krajiny uvedené v odseku 2 musia byť regióny na úrovni 2 NUTS a ak klasifikácia NUTS neexistuje, porovnateľné oblasti.

3.  Regióny, tretie krajiny, partnerské krajiny alebo ZKÚ uvedené v odseku 2 musia byť regióny na úrovni 2 NUTS, v prípade ZKÚ 3 NUTS, a ak klasifikácia NUTS neexistuje, porovnateľné oblasti.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  3,2 % (t. j. spolu 270 100 000 EUR) na spoluprácu najvzdialenejších regiónov (zložka 3);

c)  5 % na spoluprácu najvzdialenejších regiónov (zložka 3);

Odôvodnenie

Vzhľadom na osobitné potreby a výzvy týkajúce sa najvzdialenejších regiónov by sa mala zvýšiť suma, ktorá je k dispozícii pre zložku 3.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o zložku 2 programu Interreg, ktorý už Komisia schválila, účasť partnerskej krajiny alebo Grónska sa zastaví, ak nastane niektorá zo situácií stanovených v odseku 3 prvom pododseku písmenách a) a b).

Pokiaľ ide o zložku 2 programu Interreg, ktorý už Komisia schválila, účasť partnerskej krajiny alebo ZKÚ sa zastaví alebo sa zníži alokácia, ak nastane niektorá zo situácií stanovených v odseku 3 prvom pododseku písmenách a) a b).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  aby sa program Interreg úplne zastavil, najmä v prípadoch, keď sa jeho hlavné spoločné rozvojové výzvy nedajú dosiahnuť bez účasti danej partnerskej krajiny alebo Grónska;

a)  aby sa program Interreg úplne zastavil, najmä v prípadoch, keď sa jeho hlavné spoločné rozvojové výzvy nedajú dosiahnuť bez účasti danej partnerskej krajiny alebo ZKÚ;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  aby sa v programe Interreg pokračovalo bez účasti danej partnerskej krajiny alebo Grónska.

c)  aby sa v programe Interreg pokračovalo bez účasti danej partnerskej krajiny alebo ZKÚ.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak tretia krajina alebo partnerská krajina, ktorá do programu Interreg prispieva národnými zdrojmi, ktoré nepredstavujú národné spolufinancovanie podpory z EFRR alebo z vonkajšieho finančného nástroja Únie, zníži uvedený príspevok počas implementácie programu Interreg, a to buď celkovo, alebo vzhľadom na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a ktorým už bol pridelený dokument stanovený v článku 22 ods. 6, zúčastnený členský štát alebo členské štáty musia požiadať o jednu z možností stanovených v odseku 4 druhom pododseku.

6.  Ak tretia krajina, partnerská krajina alebo ZKÚ, ktorá do programu Interreg prispieva národnými zdrojmi, ktoré nepredstavujú národné spolufinancovanie podpory z EFRR alebo z vonkajšieho finančného nástroja Únie, zníži uvedený príspevok počas implementácie programu Interreg, a to buď celkovo, alebo vzhľadom na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a ktorým už bol pridelený dokument stanovený v článku 22 ods. 6, zúčastnený členský štát alebo členské štáty musia požiadať o jednu z možností stanovených v odseku 4 druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Popri špecifických cieľoch pre EFRR stanovených v článku [2] nariadenia (EÚ) [nové EFRR] môže EFRR a prípadne aj vonkajšie finančné nástroje Únie prispievať k plneniu špecifických cieľov v rámci politického cieľa 4 takto:

3.  Popri špecifických cieľoch pre EFRR stanovených v článku [2] nariadenia (EÚ) [nový EFRR] EFRR a prípadne aj vonkajšie finančné nástroje Únie prispievajú k plneniu špecifických cieľov v rámci politického cieľa 4 takto:

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zvýšením efektívnosti pracovných trhov a zlepšením prístupu ku kvalitným pracovným miestam aj na medzinárodnej úrovni;

a)  zvýšením efektívnosti pracovných trhov a zlepšením prístupu ku kvalitným pracovným miestam aj na medzinárodnej úrovni, najmä pre mladých ľudí;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)   propagovaním sociálneho začlenenia a boja proti chudobe presadzovaním rovnosti príležitostí a bojom proti diskriminácií aj na medzinárodnej úrovni;

e)   propagovaním sociálneho začlenenia, rešpektovania práv menšín a boja proti chudobe presadzovaním rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti, bojom proti akejkoľvek forme diskriminácie aj na medzinárodnej úrovni a podporou marginalizovaných komunít;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  zvýšením efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch;

ii)  zvýšením efektivity verejnej správy podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s ohľadom na riešenie právnych a iných prekážok v pohraničných regiónoch;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v rámci zložiek 1 a 2 a 3 programov Interreg: posilnením inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej moci a zainteresovaných strán s cieľom implementovať makroregionálne stratégie a stratégie pre morskú oblasť;

b)  v rámci zložiek 1 a 2 a 3 programov Interreg: posilnením inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej moci a zainteresovaných strán s cieľom účinne implementovať makroregionálne stratégie a stratégie pre morskú oblasť;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v rámci vonkajšej cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg podporovaných z fondov Interreg okrem podmienok uvedených v písmenách a) a b) navyše aj: budovaním vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií „ľudia ľuďom“, posilňovaním udržateľnej demokracie a podporou aktérov občianskej spoločnosti a ich úlohy v reformných procesoch a pri prechode k demokracii;

c)  v rámci vonkajšej cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg podporovaných z fondov Interreg okrem podmienok uvedených v písmenách a) a b) navyše aj: budovaním vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií „ľudia ľuďom“, posilňovaním udržateľnej demokracie, presadzovaním – v súlade s Chartou základných práv Európskej únie – základných práv a slobôd uznávaných touto chartou a podporou organizácií občianskej spoločnosti a neštátnych subjektov vrátane MVO, cirkví a náboženských komunít a združení, think-tankov a ďalších sociálnych skupín a ich úlohy v procesoch budovania odolnosti, mieru, zmierenia a reforiem a pri prechode k demokracii, ako aj podporou dobrej správy vecí verejných vrátane boja proti korupcii;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V rámci cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg sa z EFRR a prípadne aj z vonkajších finančných nástrojov Únie prispeje aj na vonkajší špecifický cieľ programu Interreg „bezpečnejšia Európa“, a to najmä akciami v oblastiach riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany migrantov.

5.  V rámci cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg sa z EFRR a prípadne aj z vonkajších finančných nástrojov Únie prispeje aj na vonkajší špecifický cieľ programu Interreg „bezpečnejšia Európa“, a to najmä akciami v oblastiach riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie pri plnom rešpektovaní zásady právneho štátu vrátane ochrany migrantov a rešpektovania ich ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) sa plní prostredníctvom programov Interreg v rámci zdieľaného riadenia, s výnimkou zložky 3, ktorá sa môže implementovať úplne alebo čiastočne v rámci nepriameho riadenia, a zložky 5, ktorá sa implementuje v rámci priameho alebo nepriameho riadenia.

1.  Cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) sa plní prostredníctvom programov Interreg v rámci zdieľaného riadenia s výnimkou zložky 3, ktorá sa môže implementovať úplne alebo čiastočne v rámci nepriameho riadenia, po konzultáciách s príslušnými zainteresovanými stranami, a zložky 5, ktorá sa implementuje v rámci priameho alebo nepriameho riadenia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V každom programe Interreg sa stanoví spoločná stratégia, ktorá sa týka príspevku programu k plneniu politických cieľov stanovených v [článku 4 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové VN] a k plneniu špecifických cieľov programu Interreg stanovených v článku 14 ods. 4 a ods. 5 tohto nariadenia, ako aj informovania o ich výsledkoch.

1.  V každom programe Interreg sa stanoví spoločná stratégia, ktorá sa týka príspevku programu k plneniu politických cieľov stanovených v [článku 4 ods. 1] nariadenia (EÚ) [nové VN] a k plneniu špecifických cieľov programu Interreg stanovených v článku 14 ods. 4 a ods. 5 tohto nariadenia, ako aj informovania o ich výsledkoch. Táto stratégia takisto explicitne preukáže, ako program prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  rozdiely v inštitucionálnom, politickom a právnom rámci;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod i b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ib)  environmentálne výzvy;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  spoločné investičné potreby a komplementarita s ďalšími formami podpory;

ii)  spoločné investičné potreby a komplementarita s ďalšími formami podpory a potenciálne synergie, ktoré treba dosiahnuť;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  poznatky získané z predošlých skúseností;

iii)  poznatky získané z predošlých skúseností a spôsob, akým boli zahrnuté do programu;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  ukazovatele výstupov a ukazovatele výsledkov so zodpovedajúcimi čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami;

ii)  inteligentné ukazovatele a ukazovatele výsledkov rozčlenené podľa pohlavia so zodpovedajúcimi východiskovými hodnotami, čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  hlavné cieľové skupiny;

iii)  hlavné cieľové skupiny a koneční prijímatelia programu vrátane najzraniteľnejších skupín;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  metodika objasňujúca, ako program prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  navrhovaný prístup k informovaniu o programe Interreg a jeho zviditeľneniu prostredníctvom vymedzenia jeho cieľov, cieľových skupín, komunikačných kanálov, dosahu v sociálnych médiách, plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie.

i)  navrhovaný prístup k informovaniu o programe Interreg a jeho zviditeľneniu prostredníctvom vymedzenia jeho cieľov, cieľových skupín, komunikačných kanálov, dosahu v sociálnych médiách, plánovaného rozpočtu a príslušných ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie. Vždy, keď je program Interreg spolufinancovaný z iných vonkajších finančných nástrojov, rešpektujú sa v rámci stratégie viditeľnosti požiadavky týkajúce sa viditeľnosti stanovené v týchto nástrojoch.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  rámec riadenia rizík, ktorý zahŕňa prípadné riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonávanie programu a dosiahnutie výsledkov, ako aj vhodné zmierňujúce opatrenia;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 5 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  pre zložku 2 programov Interreg podporovaných z nástroja OCTP rozdelenie podľa finančného nástroja („EFRR“ a „OCTP Grónsko“);

iii)  pre zložku 2 programov Interreg podporovaných z nástroja OCTP rozdelenie podľa finančného nástroja („EFRR“ a „OCTP“);

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú nediskriminačné a transparentné, zabezpečujú rodovú rovnosť a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Monitorovací výbor, prípadne riadiaci výbor stanoví a uplatňuje na výber operácií kritériá a postupy, ktoré sú verejné, objektívne, nediskriminačné a transparentné, zabezpečujú rovnosť medzi ženami a mužmi a zohľadňujú Chartu základných práv Európskej únie a zásady udržateľného rozvoja a politiky Únie a právne predpisy v oblasti životného prostredia v súlade s článkom 11 a článkom 191 ods. 1 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kritériami a postupmi sa zabezpečí prioritizácia operácií, ktoré sa majú vybrať s cieľom maximalizovať príspevok Únie k dosahovaniu cieľov programu Interreg a implementovať rozmer spolupráce operácií v rámci programov Interreg, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 1 a 4.

Kritériami a postupmi sa zabezpečí prioritizácia operácií, ktoré sa majú vybrať s cieľom maximalizovať príspevok financovania Únie k dosahovaniu cieľov programu Interreg, implementácii rozmeru spolupráce operácií v rámci programov Interreg, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 1 a 4, a dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  zabezpečí, aby vybrané operácie účinným spôsobom prispievali k dosiahnutiu cieľov agendy 2030 a cieľových hodnôt;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečí, aby vybrané operácie neboli v rozpore s príslušnými stratégiami stanovenými podľa článku 10 ods. 1 alebo stanovenými pre jeden alebo viac nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie;

b)  zabezpečí, aby vybrané operácie nielen neboli v rozpore s príslušnými stratégiami stanovenými podľa článku 10 ods. 1 alebo stanovenými pre jeden alebo viac vonkajších finančných nástrojov Únie, ale tiež aby dopĺňali tieto stratégie, s ktorými tvoria pozitívne synergie;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade operácií Interreg v zložke 3 programov Interreg sú partneri z najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ povinní spolupracovať iba v troch zo štyroch dimenzií uvedených v prvom pododseku.

V prípade operácií Interreg v zložke 3 programov Interreg sú partneri z najvzdialenejších regiónov a tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ povinní spolupracovať iba v dvoch zo štyroch dimenzií uvedených v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príspevok z EFRR, alebo prípadne z vonkajších finančných nástrojov Únie do fondu malých projektov v rámci programu Interreg nesmie presiahnuť 20 000 000 EUR alebo 15 % celkovej alokácie programu Interreg, podľa toho, ktorá suma je nižšia.

Príspevok z EFRR, alebo prípadne z vonkajších finančných nástrojov Únie do fondu malých projektov v rámci programu Interreg nesmie presiahnuť 20 % celkovej alokácie programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Monitorovací výbor sa stretáva aspoň raz do roka a posudzuje všetky otázky, ktoré majú vplyv na pokrok dosiahnutý v napĺňaní cieľov programu.

5.  Monitorovací výbor sa stretáva aspoň dvakrát do roka a posudzuje všetky otázky, ktoré majú vplyv na pokrok dosiahnutý v napĺňaní cieľov programu.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokrok pri implementácii programu a pri dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt programu Interreg;

a)  pokrok pri implementácii programu a pri dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt programu Interreg vrátane prínosu k dosiahnutiu cieľov agendy 2030;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  pokrok pri budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov, tam, kde je to potrebné.

g)  pokrok pri budovaní administratívnych kapacít verejných inštitúcií a prijímateľov tam, kde je to potrebné, a v prípade potreby navrhne akékoľvek ďalšie podporné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaci orgán vykonáva hodnotenia každého programu Interreg. V každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie príslušného programu Interreg.

1.  Riadiaci orgán vykonáva hodnotenia každého programu Interreg. V každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť, udržateľnosť výsledkov a pridaná hodnota programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie príslušného programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Vždy, keď je program Interreg spolufinancovaný z iných vonkajších finančných nástrojov, zabezpečí viditeľnosť týchto finančných prostriedkov v súlade s príslušnými nástrojmi.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  2021: 1 %;

a)  2021: 2 %;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  2022: 1 %;

b)  2022: 2 %;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  2023: 1 %;

c)  2023: 2 %;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  2024: 1 %;

d)  2024: 1,5 %;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 50 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 50a

 

Zrušenie viazanosti

 

Odchylne od článku 99 ods. 1 nariadenia (EÚ) .../... [nové VN] Komisia zruší viazanosť akejkoľvek sumy v programe Interreg, ktorá nebola použitá na zálohovú platbu v súlade s článkom 49 alebo pre ktorú nebola predložená žiadosť o platbu do 26. decembra tretieho kalendárneho roka nasledujúceho po roku stanovenia rozpočtových záväzkov na roky 2021 až 2026. 

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Zložky 2 a 4 programov Interreg, v ktorých sa kombinujú príspevky z EFRR a z jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie, sa implementujú v rámci zdieľaného riadenia v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine alebo partnerskej krajine alebo pokiaľ ide o zložku 3, v ktorejkoľvek ZKÚ prijímajúcej podporu v rámci jedného alebo viacerých nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti Únie.

2.  Zložky 2 a 4 programov Interreg, v ktorých sa kombinujú príspevky z EFRR a z jedného alebo viacerých vonkajších finančných nástrojov Únie, sa implementujú v rámci zdieľaného riadenia v členských štátoch a v ktorejkoľvek zúčastnenej tretej krajine, partnerskej krajine alebo ZKÚ, alebo pokiaľ ide o zložku 3, v ktorejkoľvek ZKÚ prijímajúcej podporu v rámci jedného alebo viacerých vonkajších finančných nástrojov Únie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

Referenčné čísla

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

11.6.2018

Pridružené výbory – dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Eleni Theocharous

10.8.2018

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ana Miranda

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

VERTS/ALE

Ana Miranda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (21.11.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Arndt Kohn

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Mali by sa stanoviť objektívne kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na uvedený účel by malo určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

(9)  Mali by sa stanoviť objektívne a transparentné kritériá na určovanie oprávnených regiónov a oblastí. Na uvedený účel by malo určovanie oprávnených regiónov a oblastí na úrovni Únie vychádzať zo spoločného systému klasifikácie regiónov ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/200326.

_________________

_________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Budúci cieľ Európska územná spolupráca (Interreg) by mal dostatočne zohľadňovať a v prípade potreby poskytovať finančnú podporu regiónom, ktoré budú najviac postihnuté vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie, najmä tým, ktoré sa stanú pohraničnými regiónmi (s námornými a pozemnými hranicami).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Týmto nariadením by sa mali pridať dva špecifické ciele pre Interreg, jeden na podporu špecifického cieľa programu Interreg, ktorým je posilnenie inštitucionálnej kapacity, zlepšenie právnej a administratívnej spolupráce, najmä ak súvisia s vykonávaním oznámenia o pohraničných regiónoch, zintenzívnenie spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, ako aj rozvoj a koordinácia makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti, a druhý na riešenie konkrétnych otázok v oblasti vonkajšej spolupráce, ako sú bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, riadenie hraníc a migrácia.

(19)  Týmto nariadením by sa mal pridať jeden špecifický cieľ programu Interreg týkajúci sa posilnenia inštitucionálnej kapacity, zlepšenia právnej a administratívnej spolupráce, najmä ak súvisia s vykonávaním oznámenia o pohraničných regiónoch, zintenzívnenia spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, ako aj rozvoja a koordinácie makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti.

Odôvodnenie

Hoci je tento cieľ dôležitý, je ťažké zosúladiť ho s cieľmi politiky súdržnosti, na ktorých je program Interreg založený. V záujme súdržnosti politiky by sa preto mal vypustiť. Tento dodatočný cieľ by mohol vytvoriť nesprávny dojem o očakávaniach od programu Interreg v tejto oblasti. Okrem toho sa už širokou škálou otázok uvedených v tomto cieli zaoberajú iné fondy a rozpočtové riadky VFR.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Ustanovenia o príprave, schvaľovaní a zmene programov Interreg, ako aj o územnom rozvoji, výbere operácií, monitorovaní a hodnotení, o orgánoch zodpovedných za program, o audite operácií, ako aj o transparentnosti a informovaní by sa mali prispôsobiť osobitostiam programov Interreg v porovnaní s ustanoveniami uvedenými v nariadení (EÚ) [nové VN].

(21)  Ustanovenia o príprave, schvaľovaní a zmene programov Interreg, ako aj o územnom rozvoji, výbere operácií, monitorovaní a hodnotení, o orgánoch zodpovedných za program, o audite operácií, ako aj o transparentnosti a informovaní by sa mali prispôsobiť osobitostiam programov Interreg v porovnaní s ustanoveniami uvedenými v nariadení (EÚ) [nové VN]. Tieto osobitné ustanovenia musia byť jednoduché a jasné, aby sa zabránilo nadmernej regulácii (gold-plating) a dodatočnej administratívnej záťaži pre členské štáty a prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť fondy na základe informácií získaných prostredníctvom špecifických požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondov v praxi.

(25)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva existuje potreba hodnotiť fondy na základe informácií získaných prostredníctvom špecifických požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom a prijímateľom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele, ktoré sú považované za najvhodnejšie na meranie pokroku pri plnení cieľov programu Európskej územnej spolupráce (Interreg), ako základ hodnotenia účinkov fondov použitých v tomto programe v praxi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Na základe skúseností z programového obdobia 2014 – 2020 by sa malo pokračovať v systéme, ktorým sa zaviedla presná hierarchia pravidiel oprávnenosti výdavkov, a pravidlá oprávnenosti výdavkov by sa mali stanoviť na úrovni Únie alebo pre program Interreg ako celok, aby sa predišlo možným rozporom či nesúladu medzi jednotlivými nariadeniami a medzi nariadeniami a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ďalšie pravidlá prijaté jedným členským štátom, ktoré by sa týkali len prijímateľov v uvedenom členskom štáte, by sa mali striktne obmedziť na minimum. Predovšetkým by sa mali do tohto nariadenia integrovať ustanovenia delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 481/201433 schválené na programové obdobie 2014 – 2020.

(26)  Na základe skúseností z programového obdobia 2014 – 2020 by sa malo pokračovať v systéme, ktorým sa zaviedla presná hierarchia pravidiel oprávnenosti výdavkov, a pravidlá oprávnenosti výdavkov by sa mali stanoviť na úrovni Únie alebo pre program Interreg ako celok, aby sa predišlo možným rozporom či nesúladu medzi jednotlivými nariadeniami a medzi nariadeniami a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Malo by sa zabrániť ďalším pravidlám prijatým jedným členským štátom, ktoré by sa týkali len prijímateľov v uvedenom členskom štáte. Predovšetkým by sa mali do tohto nariadenia integrovať ustanovenia delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 481/201433 schválené na programové obdobie 2014 – 2020.

_________________

_________________

33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 45).

33 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce (Ú. v. EÚ L 138, 13.5.2014, s. 45).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V súlade s článkom [63 ods. 9] nariadenia (EÚ, Euratom) [nové súhrnné nariadenie o RP] sa majú v pravidlách pre jednotlivé odvetvia zohľadniť potreby programov európskej územnej spolupráce (Interreg), najmä pokiaľ ide o funkciu auditu. Ustanovenia o každoročnom audítorskom stanovisku, výročnej kontrolnej správe a auditoch operácií by sa preto mali zjednodušiť a prispôsobiť tým programom, do ktorých je zapojených viac ako jeden členský štát.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Mala by sa jasne určiť postupnosť finančnej zodpovednosti pri vymáhaní v prípade nezrovnalostí, od jediného alebo ďalších partnerov cez hlavného partnera, riadiaci orgán až po Komisiu. Malo by sa prijať ustanovenie o zodpovednosti členských štátov, tretích krajín, partnerských krajín alebo zámorských krajín a území (ďalej len „ZKÚ“), ak nie je možné dosiahnuť vymoženie sumy od jediného alebo ďalšieho alebo hlavného partnera, čo znamená, že sumu riadiacemu orgánu vyplatí členský štát. Z toho vyplýva, že v rámci programov Interreg neexistuje priestor pre nevymožiteľné sumy na úrovni prijímateľov. Je však potrebné objasniť pravidlá pre prípady, keď členský štát, tretia krajina, partnerská krajina alebo ZKÚ sumu riadiacemu orgánu nevyplatí. Mali by sa objasniť aj povinnosti hlavného partnera pri vymáhaní. Konkrétne, riadiacemu orgánu by nemalo byť povolené nariadiť hlavnému partnerovi, aby začal súdne konanie v inej krajine.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Aj keď programy Interreg s účasťou tretích krajín, partnerských krajín alebo ZKÚ by sa mali implementovať v rámci zdieľaného riadenia, programy zamerané na spoluprácu najvzdialenejších regiónov sa môžu implementovať v rámci nepriameho riadenia. Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá na úplnú alebo čiastočnú implementáciu uvedených programov v rámci nepriameho riadenia.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky pre schvaľovanie alebo zmeny programov Interreg by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Externé programy cezhraničnej spolupráce by sa však mali v odôvodnených prípadoch riadiť postupmi výboru zriadeného podľa nariadenia (EÚ) [nariadenie o IPA III] a [nariadenie o NDICI], pokiaľ ide o prvé rozhodnutie o schválení týchto programov.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak tretia krajina alebo partnerská krajina, ktorá do programu Interreg prispieva národnými zdrojmi, ktoré nepredstavujú národné spolufinancovanie podpory z EFRR alebo z vonkajšieho finančného nástroja Únie, zníži uvedený príspevok počas implementácie programu Interreg, a to buď celkovo, alebo vzhľadom na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a ktorým už bol pridelený dokument stanovený v článku 22 ods. 6, zúčastnený členský štát alebo členské štáty musia požiadať o jednu z možností stanovených v odseku 4 druhom pododseku.

6.  Ak tretia krajina alebo partnerská krajina, ktorá do programu Interreg prispieva národnými zdrojmi, pričom nejde o národné spolufinancovanie podpory z EFRR alebo z vonkajšieho finančného nástroja Únie, zníži uvedený príspevok počas implementácie programu Interreg, a to buď celkovo, alebo vzhľadom na spoločné operácie, ktoré už boli vybrané a ktorým už bol pridelený dokument stanovený v článku 22 ods. 6, zúčastnený členský štát alebo členské štáty musia požiadať o jednu z možností stanovených v odseku 4 druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia posúdi každý program Interreg a jeho súlad s nariadením (EÚ) [nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením, a v prípade podpory z vonkajšieho finančného nástroja Únie a v iných relevantných prípadoch, ich súlad s viacročným strategickým dokumentom podľa článku 10 ods. 1 alebo s príslušným strategickým programovým rámcom podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých týchto nástrojov.

1.  Komisia posúdi každý program Interreg a jeho súlad s nariadením (EÚ) [nové VN], nariadením (EÚ) [nové EFRR] a týmto nariadením; v prípade podpory z vonkajšieho finančného nástroja Únie a v iných relevantných prípadoch ich súlad s viacročným strategickým dokumentom podľa článku 10 ods. 1 alebo s príslušným strategickým programovým rámcom Komisia posúdi jeho súlad podľa príslušného základného aktu týkajúceho sa jedného alebo viacerých týchto nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne % počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 3 % programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého programu Interreg.

Členský štát môže počas programového obdobia previesť maximálne 10% počiatočnej alokácie na prioritu a maximálne do výšky 6% programového rozpočtu na inú prioritu v rámci rovnakého programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  za vnútornú cezhraničnú spoluprácu v rámci programov podporovaných z EFRR: 6 %;

a)  za vnútornú cezhraničnú spoluprácu v rámci programov podporovaných z EFRR: 7 %;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Monitorovací výbor sa stretáva aspoň raz do roka a posudzuje všetky otázky, ktoré majú vplyv na pokrok dosiahnutý v napĺňaní cieľov programu.

5.  Monitorovací výbor sa stretáva aspoň raz do roka a posudzuje všetky otázky, ktoré majú vplyv na pokrok dosiahnutý v napĺňaní cieľov programu, pričom v prípade potreby vypracuje odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na zložení monitorovacieho výboru každého programu Interreg sa dohodnú členské štáty a prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa zúčastňujú na tomto programe, a zabezpečia vyvážené zastúpenie príslušných orgánov, sprostredkovateľských orgánov a zástupcov partnerov programu v zmysle článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] z členských štátov, tretích a partnerských krajín a zámorských krajín a území.

Na zložení monitorovacieho výboru každého programu Interreg sa dohodnú otvoreným a transparentným spôsobom členské štáty a prípadne tretie krajiny, partnerské krajiny a ZKÚ, ktoré sa zúčastňujú na tomto programe, a zabezpečia vyvážené zastúpenie príslušných orgánov, sprostredkovateľských orgánov a zástupcov partnerov programu v zmysle článku [6] nariadenia (EÚ) [nové VN] z členských štátov, tretích a partnerských krajín a zámorských krajín a území.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie môže zorganizovať Komisia s cieľom preskúmať výkonnosť programov Interreg.

Komisia zorganizuje preskúmanie s cieľom preskúmať výkonnosť programov Interreg.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Výsledok preskúmania sa zaznamená v schválenej zápisnici.

3.  Výsledky preskúmania sa zaznamenajú v schválenej zápisnici a uverejnia sa na webovom sídle skúmaného programu. Komisia písomne posúdi výsledky preskúmania, uverejní posúdenie výkonnosti a predloží toto posúdenie Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý riadiaci orgán zasiela Komisii každoročne elektronicky kumulatívne údaje za príslušný program Interreg, a to do 31. januára, 31. marca, 31. mája, 31. júla, 30. septembra a 30. novembra podľa vzoru uvedeného v prílohe [VII] k nariadeniu (EÚ) [nové VN].

Každý riadiaci orgán zasiela Komisii každoročne elektronicky kumulatívne údaje za príslušný program Interreg, a to do 31. januára, 31. mája a 30. septembra podľa vzoru uvedeného v prílohe [VII] k nariadeniu (EÚ) [nové VN].

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prenos údajov sa vykonáva s použitím existujúcich systémov oznamovania údajov, ak sa v predchádzajúcom programovom období osvedčili ako spoľahlivé.

Odôvodnenie

Inštalácia nových systémov oznamovania údajov v prebiehajúcom programovom období bola na začiatku zložitá z dôvodu chýbajúcich pokynov a usmernení a boli potrebné opakované úpravy.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov stanovené v prílohe [I] k nariadeniu (EÚ) [nové EFRR] a v prípade potreby sa špecifické programové ukazovatele výstupov a výsledkov a výsledné ukazovatele používajú v súlade s článkom [12 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN], článkom 17 ods. 3 písm. d) bod ii) a článkom 31 ods. 2 bod b) tohto nariadenia.

1.  Spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov stanovené v prílohe [I] k nariadeniu (EÚ) [nové EFRR], ktoré sa považujú za najvhodnejšie na meranie pokroku pri plnení cieľov programu Európska územná spolupráca (Interreg), sa používajú v súlade s článkom [12 ods. 1] druhým pododsekom nariadenia (EÚ) [nové VN], článkom 17 ods. 3 písm. d) bod ii) a článkom 31 ods. 2 bod b) tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  V prípade potreby a v prípadoch riadne odôvodnených riadiacim orgánom sa okrem ukazovateľov, ktoré boli vybrané v súlade s prvým pododsekom tohto článku, použijú aj špecifické programové ukazovatele výstupov a výsledkov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V súlade s požiadavkou podávania správ podľa článku [38 ods. 3 písm. e) bodu i)] nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti a výsledkoch v súlade s ukazovateľmi, pričom informuje o pokroku aj o nedostatkoch a zaručí jednoznačnú súvislosť medzi výdavkami a výkonnosťou.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Riadiaci orgán vykonáva hodnotenia každého programu Interreg. V každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie príslušného programu Interreg.

1.  Riadiaci orgán vykonáva hodnotenia každého programu Interreg. V každom hodnotení sa posúdi efektívnosť, účinnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota programu vo vzťahu k EÚ s cieľom zlepšiť kvalitu tvorby a implementácie príslušného programu Interreg. Frekvencia hodnotení, ktorá sa stanoví v pláne hodnotenia uvedenom v odseku 5, nesmie byť vyššia ako raz za rok.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  verejne vystaví verejné tabule a bilbordy, hneď ako začne fyzická implementácia operácie Interreg zahŕňajúca fyzické investície alebo nákup vybavenia, ktorých celkové náklady presahujú 100 000 EUR;

c)  verejne vystaví verejné tabule a bilbordy, hneď ako začne fyzická implementácia operácie Interreg zahŕňajúca fyzické investície alebo nákup vybavenia, ktorých celkové náklady presahujú 25 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade operácií Interreg, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystaví na verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom formáte minimálnej veľkosti A3 informácie o operácii Interreg, pričom zdôrazní podporu z fondov Interreg;

d)  v prípade operácií Interreg, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c), vystaví na verejnosti aspoň v jednom tlačenom alebo elektronickom formáte minimálnej veľkosti A2 informácie o operácii Interreg, pričom zdôrazní podporu z fondov Interreg;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  v prípade operácií strategického významu a operácií, ktorých celkové náklady presahujú 10 000 000 EUR, zorganizuje informačné podujatie a včas zapojí Komisiu a zodpovedný riadiaci orgán.

e)  v prípade operácií strategického významu a operácií, ktorých celkové náklady presahujú 5 000 000 EUR, zorganizuje informačné podujatie a včas zapojí Komisiu a zodpovedný riadiaci orgán.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pokiaľ ide o fondy malých projektov a finančné nástroje, prijímateľ zabezpečí, aby koneční prijímatelia dodržiavali požiadavky stanovené v odseku 4 písm. c).

5.  Pokiaľ ide o fondy malých projektov a finančné nástroje, prijímateľ zabezpečí, aby koneční prijímatelia dodržiavali požiadavky stanovené v odseku 4 písm. c) a d).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Náklady na zamestnancov pozostávajú z hrubých nákladov na zamestnancov v súvislosti s pracovníkmi zamestnanými partnerom programu Interreg jedným z nasledujúcich spôsobov:

1.  Náklady na zamestnancov, ktoré musia byť v súlade so všetkými pracovnoprávnymi predpismi Únie a pracovnými právami, pozostávajú z hrubých nákladov na zamestnancov v súvislosti s pracovníkmi zamestnanými partnerom programu Interreg jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia stanoví typ údajov a kritériá, na základe ktorých sa vytvárajú vzorky pre operácie auditu, ako aj metodiku extrapolácie miery chybovosti v prílohe, ktorú prijme prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkom 62 tohto nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

Referenčné čísla

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Arndt Kohn

10.7.2018

Dátum prijatia

15.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (16.10.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marlene Mizzi

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

(3)  S cieľom podporiť harmonický rozvoj územia Únie na rôznych úrovniach by EFRR mal v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovať cezhraničnú, nadnárodnú, námornú a medziregionálnu spoluprácu, ako aj spoluprácu najvzdialenejších regiónov, a to i v oblasti kultúry a kreativity s osobitným dôrazom na posilnenie ľudských zručností a schopností, ktoré sú kľúčovými faktormi umožňujúcimi hospodársky a sociálny rozvoj, pričom náležitú pozornosť treba venovať aj programom odbornej prípravy, ktoré si môžu vyžadovať dodatočné financovanie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločne identifikovaných výziev v pohraničných regiónoch, a jej cieľom by malo byť využitie existujúceho potenciálu rastu v pohraničných oblastiach, ako sa spomína aj v oznámení Komisie „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“23 (ďalej len „oznámenie o pohraničných regiónoch“). Z toho vyplýva, že zložka cezhraničnej spolupráce by sa mala obmedziť na spoluprácu na pozemných hraniciach a cezhraničná spolupráca na námorných hraniciach by sa mala začleniť do zložky nadnárodnej spolupráce.

(4)  Cezhraničná spolupráca by mala byť zameraná na riešenie spoločných výziev vrátane kultúrnych rozdielov a jazykových prekážok identifikovaných spoločne v pohraničných regiónoch, pretože tieto problémy môžu brániť v integrácii, obmedzovať interakciu a zmenšovať príležitosti pre ľudí a podniky na oboch stranách hranice, a jej cieľom by malo byť využitie existujúceho potenciálu rastu v pohraničných oblastiach, ako sa spomína aj v oznámení Komisie „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“23 (ďalej len „oznámenie o pohraničných regiónoch“). Z toho vyplýva, že zložka cezhraničnej spolupráce by sa mala obmedziť na spoluprácu na pozemných hraniciach a cezhraničná spolupráca na námorných hraniciach by sa mala začleniť do zložky nadnárodnej spolupráce.

__________________

__________________

23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“ – COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu „Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ“ – COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Na základe skúseností s cezhraničnou a nadnárodnou spoluprácou počas programového obdobia 2014 – 2020 v najvzdialenejších regiónoch, kde skombinovanie oboch zložiek do jedného programu podľa oblastí spolupráce neprinieslo orgánom zodpovedným za programy ani prijímateľom dostatočné zjednodušenie, mala by sa zaviesť osobitná zložka najvzdialenejších regiónov, aby mohli aj tieto regióny so svojimi susednými krajinami a územiami čo najúčinnejšie a najjednoduchšie spolupracovať.

(7)  Na základe skúseností s cezhraničnou a nadnárodnou spoluprácou počas programového obdobia 2014 – 2020 v najvzdialenejších regiónoch, kde skombinovanie oboch zložiek do jedného programu podľa oblastí spolupráce neprinieslo orgánom zodpovedným za programy ani prijímateľom dostatočné zjednodušenie, mala by sa zaviesť osobitná zložka najvzdialenejších regiónov, aby mohli aj tieto regióny so svojimi susednými krajinami a územiami čo najúčinnejšie a najjednoduchšie spolupracovať s cieľom vytvoriť silné a udržateľné väzby založené na spolupráci a vzájomnom porozumení.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Na základe skúseností s programami medziregionálnej spolupráce v rámci programov Interreg a nedostatočnej spolupráce v programoch v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu v programovom období 2014 – 2020, zložka medziregionálnej spolupráce by sa mala zamerať osobitne na zvýšenie účinnosti politiky súdržnosti. Táto zložka by sa preto mala obmedziť na dva programy: jeden, ktorý umožní programom v rámci obidvoch cieľov všetky skúsenosti, inovatívne prístupy a budovanie kapacít a ktorý bude propagovať európske zoskupenia územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“) zriadené alebo plánované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý s cieľom zlepšiť analýzu rozvojových trendov. Spolupráca založená na projektoch realizovaná v rámci celej Únie by sa mala začleniť do novej zložky v oblasti medziregionálnych inovačných investícií a mala by byť úzko spojená s vykonávaním oznámenia Komisie „Posilnenie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast“25, najmä s podporou tematických platforiem pre inteligentnú špecializáciu v oblastiach ako energetika, modernizácia priemyslu alebo agropotravinárstvo. A napokon, integrovaný územný rozvoj so zameraním na funkčné mestské oblasti alebo mestské oblasti by sa mali sústrediť do programov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a do jedného sprievodného nástoja, európskej iniciatívy Urban. Tieto dva programy v rámci zložky medziregionálnej spolupráce by mali pokrývať celú Úniu a mali by byť otvorené aj pre účasť tretích krajín.

(8)  Na základe skúseností s programami medziregionálnej spolupráce v rámci programov Interreg a nedostatočnej spolupráce v programoch v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu v programovom období 2014 – 2020, zložka medziregionálnej spolupráce by sa mala zamerať osobitne na zvýšenie účinnosti politiky súdržnosti. Táto zložka by sa preto mala obmedziť na dva programy: jeden, ktorý umožní programom v rámci obidvoch cieľov všetky skúsenosti, inovatívne prístupy a budovanie kapacít a ktorý bude propagovať európske zoskupenia územnej spolupráce (ďalej len „EZÚS“) zriadené alebo plánované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/200624, a druhý s cieľom zlepšiť analýzu rozvojových trendov. Spolupráca založená na projektoch realizovaná v rámci celej Únie by sa mala začleniť do novej zložky v oblasti medziregionálnych inovačných investícií a mala by byť úzko spojená s vykonávaním oznámenia Komisie „Posilnenie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast“25, najmä s podporou tematických platforiem pre inteligentnú špecializáciu v oblastiach ako energetika, modernizácia priemyslu, kultúra, kultúrne dedičstvo, kultúrny a kreatívny priemysel, agropotravinárstvo, posilňovanie ľudských zručností a schopností a zachovanie a šírenie spoločného kultúrneho dedičstva. A napokon, integrovaný územný rozvoj so zameraním na funkčné mestské oblasti alebo mestské oblasti by sa mali sústrediť do programov v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu a do jedného sprievodného nástoja, európskej iniciatívy Urban. Tieto dva programy v rámci zložky medziregionálnej spolupráce by mali pokrývať celú Úniu a mali by byť otvorené aj pre účasť tretích krajín.

_________________

_________________

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19).

25 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast“ – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Posilňovanie inovácie v regiónoch Európy: stratégie pre odolný, inkluzívny a udržateľný rast“ – COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie. Účelom pomoci z nástroja IPA by mala byť naďalej podpora úsilia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj prostredníctvom vykonávania makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácia a riadenia hraníc, mal by sa zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadať spoločné úsilie v boji proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu.

(11)  Pomoc z nástroja IPA III by sa mala zameriavať najmä na pomoc prijímateľom IPA pri posilňovaní demokratických inštitúcií a právneho štátu, reforme súdnictva a verejnej správy, dodržiavaní základných práv a podpore rodovej rovnosti, tolerancie, sociálneho začlenenia a nediskriminácie, pri rozvoji inkluzívnych a udržateľných vzdelávacích systémov s cieľom poskytovať mladým ľuďom viac kvalitnejších príležitostí prostredníctvom horizontálnych politík v oblasti mládeže. Účelom pomoci z nástroja IPA by mala byť naďalej podpora úsilia prijímateľov IPA o prehĺbenie regionálnej, makroregionálnej a cezhraničnej spolupráce, ako aj posilnenie územného rozvoja, a to aj prostredníctvom vykonávania makroregionálnych stratégií Únie. Pomocou z nástroja IPA by sa mala riešiť aj otázka bezpečnosti, migrácia a riadenia hraníc, mal by sa zabezpečiť prístup k medzinárodnej ochrane, výmena príslušných informácií, zlepšenie hraničných kontrol a hľadať spoločné úsilie v boji proti neregulárnej migrácii a prevádzačstvu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  EFRR by mal v rámci cieľa Interreg prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov v rámci politiky súdržnosti. Zoznam špecifických cieľov v rámci jednotlivých tematických cieľov by sa však mal prispôsobiť osobitným potrebám programov Interreg, a to stanovením dodatočných špecifických cieľov v rámci cieľa politiky „sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv“, ktorými sa umožnia intervencie typu ESF.

(17)  EFRR by mal v rámci cieľa Interreg prispieť k dosiahnutiu špecifických cieľov v rámci politiky súdržnosti. Zoznam špecifických cieľov v rámci jednotlivých tematických cieľov by sa však mal prispôsobiť osobitným potrebám programov Interreg, a to stanovením dodatočných špecifických cieľov v rámci cieľa politiky „sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv“, ktorými sa umožnia intervencie typu ESF, s osobitným dôrazom na prístup k vzdelávaniu, na vytváranie väčšieho počtu kvalitnejších príležitostí pre mladých ľudí a na kultúrnu integráciu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Týmto nariadením by sa mali pridať dva špecifické ciele pre Interreg, jeden na podporu špecifického cieľa programu Interreg, ktorým je posilnenie inštitucionálnej kapacity, zlepšenie právnej a administratívnej spolupráce, najmä ak súvisia s vykonávaním oznámenia o pohraničných regiónoch, zintenzívnenie spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, ako aj rozvoj a koordinácia makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti, a druhý na riešenie konkrétnych otázok v oblasti vonkajšej spolupráce, ako sú bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, riadenie hraníc a migrácia.

(19)  Týmto nariadením by sa mali pridať dva špecifické ciele pre Interreg, jeden na podporu špecifického cieľa programu Interreg, ktorým je posilnenie inštitucionálnej kapacity, zlepšenie právnej a administratívnej spolupráce, najmä ak súvisia s vykonávaním oznámenia o pohraničných regiónoch, zintenzívnenie spolupráce medzi občanmi, organizáciami občianskej spoločnosti a inštitúciami, ako aj rozvoj a koordinácia makroregionálnych stratégií a stratégií pre morské oblasti, a druhý na riešenie konkrétnych otázok v oblasti vonkajšej spolupráce, ako sú bezpečnosť, bezpečnostná ochrana, riadenie hraníc a migrácia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Je potrebné objasniť pravidlá upravujúce malé projektové fondy, ktoré boli implementované od počiatku existencie programov Interreg, ale nikdy neboli zahrnuté v osobitných ustanoveniach. Ako sa uvádza aj v stanovisku Výboru regiónov – Projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce32, tieto malé projekty zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní dôvery medzi občanmi a inštitúciami, ponúkajú výraznú európsku pridanú hodnotu a významne prispievajú k celkovým cieľom programov cezhraničnej spolupráce tým, že odstraňujú cezhraničné prekážky a integrujú pohraničné oblasti a ich občanov. S cieľom zjednodušiť riadenie financovania malých projektov konečnými prijímateľmi, ktorí sa často neuchádzali o podporu z Únie, by malo byť zjednodušené vykazovanie nákladov a paušálnych súm pod určitou prahovou hodnotou povinné.

(23)  Je potrebné objasniť pravidlá upravujúce malé projektové fondy, ktoré boli implementované od počiatku existencie programov Interreg, ale nikdy neboli zahrnuté v osobitných ustanoveniach. Ako sa uvádza aj v stanovisku Výboru regiónov – Projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce32, tieto malé projekty zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní dôvery medzi občanmi a inštitúciami, ponúkajú výraznú európsku pridanú hodnotu a významne prispievajú k celkovým cieľom programov cezhraničnej spolupráce tým, že odstraňujú cezhraničné prekážky a integrujú pohraničné oblasti a ich občanov. Mali by uprednostňovať najmä kultúrne, umelecké a na občanov zamerané cezhraničné iniciatívy. S cieľom zjednodušiť riadenie financovania malých projektov konečnými prijímateľmi, ktorí sa často neuchádzali o podporu z Únie, by malo byť zjednodušené vykazovanie nákladov a paušálnych súm pod určitou prahovou hodnotou povinné.

_________________

_________________

32 Stanovisko európskeho Výboru regiónov – Projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce z 12. júla 2017 (Ú. v. EÚ, C 342, 12.10.2017, s. 38).

32 Stanovisko európskeho Výboru regiónov – Projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce z 12. júla 2017 (Ú. v. EÚ, C 342, 12.10.2017, s. 38).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zlepšením dostupnosti a kvality vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania aj na medzinárodnej úrovni s cieľom zvýšiť dosiahnutú úroveň vzdelania a úrovne zručností pre všetkých tak, aby sa dali uznať aj za hranicami;

b)  zlepšením dostupnosti a kvality vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania aj na medzinárodnej úrovni s cieľom zvýšiť dosiahnutý stupeň vzdelania, mobilitu mládeže a výskumníkov a posilniť jazykové znalosti a ďalšie ľudské zručnosti a kompetencie;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  presadzovaním a podporou vytvárania cezhraničných partnerstiev medzi vzdelávacími, kultúrnymi, umeleckými, kreatívnymi, audiovizuálnymi a výskumnými inštitúciami s cieľom zlepšovať vzájomné porozumenie a dialóg v pohraničných regiónoch a posilňovať jazykovú rozmanitosť a úlohu vzdelávacích a kultúrnych politík, ako aj kultúrneho, kreatívneho, umeleckého a audiovizuálneho sektora ako hybnej sily sociálnej inovácie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  zlepšovaním cezhraničného prístupu ku kultúre a kultúrnym službám;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  podporou vzájomného uznávania diplomov, osvedčení, zručností a kompetencií s cieľom rozšíriť príležitosti na vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnanie aj za hranicami;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  propagovaním sociálneho začlenenia a boja proti chudobe presadzovaním rovnosti príležitostí a bojom proti diskriminácií aj na medzinárodnej úrovni;

e)  propagovaním sociálneho začlenenia, a to aj pokiaľ ide o migrantov, a boja proti chudobe presadzovaním rovnosti príležitostí a bojom proti diskriminácii aj na medzinárodnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  zlepšením prístupu ku kultúrnym službám a športovým infraštruktúram, podporou mobility umelcov a kultúrnych výmen, ktoré prispievajú k ochrane a šíreniu spoločného kultúrneho dedičstva a boju proti rôznym, zvyčajne pretrvávajúcim predsudkom a stereotypom, zvyšujú sociálnu integráciu a riešia sociálne a jazykové prekážky;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v rámci vonkajšej cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg podporovaných z fondov Interreg okrem podmienok uvedených v písmenách a) a b) navyše aj: budovaním vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií „ľudia ľuďom“, posilňovaním udržateľnej demokracie a podporou aktérov občianskej spoločnosti a ich úlohy v reformných procesoch a pri prechode k demokracii;

c)  v rámci vonkajšej cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg podporovaných z fondov Interreg okrem podmienok uvedených v písmenách a) a b) navyše aj: budovaním vzájomnej dôvery, najmä podnecovaním akcií „ľudia ľuďom“ a skúseností z mobility mladých ľudí, posilňovaním udržateľnej demokracie a podporou aktérov občianskej spoločnosti a ich úlohy v reformných procesoch a pri prechode k demokracii;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V rámci cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg sa z EFRR a prípadne aj z vonkajších finančných nástrojov Únie prispeje aj na vonkajší špecifický cieľ programu Interreg „bezpečnejšia Európa“, a to najmä akciami v oblastiach riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany migrantov.

5.  V rámci cezhraničnej spolupráce a zložiek 2 a 3 programov Interreg sa z EFRR a prípadne aj z vonkajších finančných nástrojov Únie prispeje aj na vonkajší špecifický cieľ programu Interreg „bezpečnejšia Európa“, a to najmä akciami v oblastiach riadenia hraníc a riadenia mobility a migrácie vrátane ochrany migrantov, medzikultúrnej mediácie a jazykovej podpory.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  hospodárske, sociálne a územné rozdiely;

i)  hospodárske, sociálne, demografické a územné rozdiely;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4 – písmeno b – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  nové kultúrne, vzdelávacie a jazykové špecifiká a prekážky;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek -1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Pri posudzovaní jednotlivých programov Interreg Komisia zohľadní celkový pozitívny účinok programu na spoločnosť a miestne komunity s osobitným dôrazom na sociálny a hospodársky rozvoj a inkluzívnosť a vzájomné porozumenie v rámci medzikultúrneho dialógu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Miestny rozvoj vedený komunitou podľa článku [22] písm. b) nariadenia (EÚ) [nové VN] môže byť implementovaný do programov Interreg, ak sú príslušné miestne akčné skupiny zložené z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých nemá na úrovni rozhodovania väčšinu žiadna záujmová skupina, a z najmenej dvoch zúčastnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členský štát.

Miestny rozvoj vedený komunitou podľa článku [22] písm. b) nariadenia (EÚ) [nové VN] môže byť implementovaný do programov Interreg, ak sú príslušné miestne akčné skupiny zložené z predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov vrátane organizácií občianskej spoločnosti, v ktorých nemá na úrovni rozhodovania väčšinu žiadna záujmová skupina, a z najmenej dvoch zúčastnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členský štát. Miestne akčné skupiny zastupujú všetky spoločensko-ekonomické a vekové skupiny vrátane menšín, ľudí so zdravotným postihnutím a osôb s menšími príležitosťami.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade programov s celkovou alokáciou menej ako 30 000 000 sa suma potrebná na technickú pomoc vyjadrená v eurách a výsledný percentuálny podiel stanoví v rozhodnutí Komisie o schválení príslušného programu Interreg.

4.  V prípade programov s celkovou alokáciou menej ako 30 000 000 EUR sa suma potrebná na technickú pomoc vyjadrí v eurách a výsledný percentuálny podiel sa stanoví v rozhodnutí Komisie o schválení príslušného programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Riadiaci orgán predkladá plán hodnotenia monitorovaciemu výboru najneskôr rok po schválení programu Interreg.

6.  Riadiaci orgán predkladá plán hodnotenia monitorovaciemu výboru najneskôr 12 mesiacov od dátumu schválenia programu Interreg.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Riadiaci orgán najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia programu Interreg zabezpečí fungovanie webového sídla, kde budú k dispozícii informácie o každom programe Interreg, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. Informácie budú zahŕňať ciele, činnosti, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.

2.  Riadiaci orgán najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia programu Interreg zabezpečí fungovanie webového sídla, kde budú k dispozícii informácie o každom programe Interreg, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. Informácie poskytované na danom sídle budú zahŕňať ciele, činnosti, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 56– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak si vykonávanie operácie vyžaduje verejné obstarávanie služby, dodávky tovaru alebo uskutočnenia stavebných prác zo strany prijímateľa, uplatňujú sa tieto pravidlá:

1.  Ak si vykonávanie operácie vyžaduje verejné obstarávanie služby, zmluvy na dodávky tovaru alebo zmluvu na uskutočnenie stavebných prác alebo oboje zo strany prijímateľa, uplatňujú sa tieto pravidlá:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak je prijímateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle práva Únie platného na postupy verejného obstarávania, uplatňujú sa vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, prijaté v súvislosti s právom Únie;

a)  ak je prijímateľom verejný obstarávateľ v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ1a, uplatňujú sa vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia prijaté v súvislosti s právom Únie;

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 96).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

Referenčné čísla

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

11.6.2018

Spravodajca

       dátum vymenovania

Marlene Mizzi

3.7.2018

Prerokovanie vo výbore

3.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

23

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

3

0

ECR

Rupert Matthews, Morten Messerschmidt

EFDD

Isabella Adinolfi

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov

Referenčné čísla

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Dátum predloženia v EP

30.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.6.2018

DEVE

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

5.7.2018

 

EMPL

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

ITRE

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

PECH

5.7.2018

CULT

11.6.2018

 

 

Bez predloženia stanovísk

       dátum rozhodnutia

BUDG

28.6.2018

EMPL

14.6.2018

ENVI

21.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

TRAN

20.6.2018

PECH

11.7.2018

 

 

Pridružené výbory

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

5.7.2018

AFET

5.7.2018

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Pascal Arimont

20.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Dátum prijatia

3.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Raffaele Fitto, John Howarth, Tonino Picula, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Georgios Kyrtsos

Dátum predloženia

18.12.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Maurice Ponga

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia