BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

17.12.2018 - (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)) - ***I

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Pascal Arimont
Föredragande av yttrande (*):
Fabio Massimo Castaldo, utskottet för utrikesfrågor
Eleni Theocharous, utskottet för utveckling
(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2018/0199(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0374),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 178, 209.1, 212.2 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0229/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ... [1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ... [2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling samt yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för kultur och utbildning (A8-0470/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) ska Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf) bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf bidra till att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, där särskild hänsyn ska tas till vissa kategorier av regioner, bland vilka gränsregioner uttryckligen anges.

(1)  Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) ska Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf) bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf bidra till att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, landsbygdsområden, områden som påverkats av strukturomvandling, områden med låg befolkningstäthet samt öregioner.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [new CPR]21 fastställs gemensamma bestämmelser för Eruf och vissa andra fonder och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [new ERDF]22 fastställs bestämmelser om Eruf-stödets särskilda mål och tillämpningsområde. Det är nu nödvändigt att anta särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) när en eller flera medlemsstater samarbetar över gränserna med avseende på effektiv programplanering, inklusive bestämmelser om tekniskt stöd, övervakning, utvärdering, kommunikation, stödberättigande, förvaltning och kontroll samt ekonomisk förvaltning.

(2)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [new CPR]21 fastställs gemensamma bestämmelser för Eruf och vissa andra fonder och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [new ERDF]22 fastställs bestämmelser om Eruf-stödets särskilda mål och tillämpningsområde. Det är nu nödvändigt att anta särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) när en eller flera medlemsstater och deras regioner samarbetar över gränserna med avseende på effektiv programplanering, inklusive bestämmelser om tekniskt stöd, övervakning, utvärdering, kommunikation, stödberättigande, förvaltning och kontroll samt ekonomisk förvaltning.

_________________

_________________

21 [Referens]

21 [Referens]

22 [Referens]

22 [Referens]

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att stödja en harmonisk utveckling inom unionens territorium på olika nivåer bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

(3)  För att stödja en harmonisk utveckling präglad av samarbete inom unionens territorium på olika nivåer och minska de skillnader som finns bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). I denna process bör principerna om flernivåstyrning och partnerskap beaktas, och platsbaserade strategier bör stärkas.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  De olika komponenterna i Interreg bör bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs i september 2015.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar som fastställs gemensamt i gränsregioner och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som beskrivs i kommissionens meddelande Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden23 (nedan kallat meddelandet om gränsområden). Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör därför begränsas till samarbete vid landgränser och det gränsöverskridande samarbetet vid sjögränser bör integreras i den transnationella komponenten.

(4)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar som fastställs gemensamt i gränsregioner och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som beskrivs i kommissionens meddelande Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden23 (nedan kallat meddelandet om gränsområden). Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör därför inbegripa samarbete vid såväl landgränser som sjögränser, utan att det påverkar den nya komponenten för de yttersta randområdenas samarbete.

__________________

__________________

23 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör också omfatta samarbete mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera länder eller andra territorier utanför unionen. Det faktum att internt och externt gränsöverskridande samarbete ingår i denna förordning bör leda till en betydande förenkling och rationalisering av tillämpliga bestämmelser för programmyndigheterna i medlemsstaterna och för partnermyndigheterna och stödmottagarna utanför unionen i förhållande till programperioden 2014–2020.

(5)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör också omfatta samarbete mellan en eller flera medlemsstater eller deras regioner, och ett eller flera länder eller regioner, eller andra territorier utanför unionen. Det faktum att internt och externt gränsöverskridande samarbete ingår i denna förordning bör leda till en betydande förenkling och rationalisering av tillämpliga bestämmelser för programmyndigheterna i medlemsstaterna och för partnermyndigheterna och stödmottagarna utanför unionen i förhållande till programperioden 2014–2020.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Komponenten för transnationellt samarbetet och havssamarbete bör syfta till att stärka samarbetet genom åtgärder som leder till integrerad territoriell utveckling med koppling till unionens prioriteringar inom sammanhållningspolitiken och bör även inbegripa gränsöverskridande havssamarbete. Det transnationella samarbetet bör omfatta större territorier på unionens fastland, medan havssamarbete bör omfatta territorier kring havsområden och inbegripa det gränsöverskridande samarbetet vid sjögränser under programperioden 2014–2020. En så stor flexibilitet som möjligt bör gälla för att fortsätta att genomföra tidigare gränsöverskridande samarbete vid sjögränser inom ramen för ett bredare havssamarbete, särskilt genom att man definierar det territorium som omfattas, de särskilda målen för detta samarbete, kraven för ett projektpartnerskap och inrättandet av delprogram och särskilda styrkommittéer.

(6)  Komponenten för transnationellt samarbete och havssamarbete bör syfta till att stärka samarbetet genom åtgärder som leder till integrerad territoriell utveckling med koppling till unionens prioriteringar inom sammanhållningspolitiken, med full respekt för subsidiariteten. Det transnationella samarbetet bör omfatta större transnationella territorier och, där så är lämpligt, territorier kring havsområden som har en större geografisk omfattning än de gränsöverskridande programmen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  På grundval av erfarenheten med gränsöverskridande och transnationellt samarbete under programperioden 2014–2020 i de yttersta randområdena, där en kombination av de båda komponenterna inom ett enda program per samarbetsområde inte har utmynnat i tillräcklig förenkling för programmyndigheterna och stödmottagarna, bör en särskild komponent för de yttersta randområdena införas så att de så effektivt och enkelt som möjligt kan samarbeta med sina angränsande länder och territorier.

(7)  På grundval av erfarenheten med gränsöverskridande och transnationellt samarbete under programperioden 2014–2020 i de yttersta randområdena, där en kombination av de båda komponenterna inom ett enda program per samarbetsområde inte har utmynnat i tillräcklig förenkling för programmyndigheterna och stödmottagarna, bör en särskild ytterligare komponent för de yttersta randområdena införas så att de, med hänsyn till sina särskilda förhållanden, så effektivt och enkelt som möjligt kan samarbeta med tredjeländer, utomeuropeiska länder och territorier (ULT) eller regionala integrations- och samarbetsorganisationer.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  På grundval av erfarenheten med programmen för interregionalt samarbete inom Interreg och bristen på sådant samarbete i programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” under programperioden 2014–2020 bör komponenten för interregionalt samarbete mer specifikt inriktas på att effektivisera sammanhållningspolitiken. Den komponenten bör därför begränsas till två program, ett program med syftet att möjliggöra alla typer av verksamhet, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad för program inom båda målen och att främja europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som har inrättats eller ska inrättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006l24 och ett annat program med syftet att förbättra analysen av utvecklingstendenser. Det projektbaserade samarbetet inom unionen bör integreras i den nya komponenten för interregionala innovationsinvesteringar och kopplas nära till genomförandet av kommissionens meddelande Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt25, särskilt för att stödja tematiska plattformar för smart specialisering på sådana områden som energi, industriell modernisering eller jordbruk och livsmedel. Den integrerade territoriella utveckling som inriktas på funktionella stadsområden eller stadsområden bör slutligen koncentreras till programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” i ett kompletterande instrument, Europeiska stadsinitiativet. De två programmen inom komponenten för interregionalt samarbete bör omfatta hela unionen och bör också vara öppna för deltagande av tredjeländer.

(8)  På grundval av å ena sidan den positiva erfarenheten med programmen för interregionalt samarbete inom Interreg och å andra sidan bristen på sådant samarbete i programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” under programperioden 2014–2020 är interregionalt samarbete i form av utbyte av erfarenheter och utveckling av kapacitet för program inom båda målen (Europeiskt territoriellt samarbete och Investering för tillväxt och sysselsättning) mellan städer och regioner en viktig komponent för att finna gemensamma lösningar inom sammanhållningspolitiken och skapa bestående partnerskap. Därför bör befintliga program fortsätta, särskilt främjandet av projektbaserat samarbete, inbegripet främjandet av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete liksom makroregionala strategier.

__________________

 

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

 

25 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

 

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Det nya initiativet för interregionala innovationsinvesteringar bör baseras på smart specialisering och användas för att stödja tematiska plattformar för smart specialisering på områden som energi, industriell modernisering, cirkulär ekonomi, social innovation, miljö eller jordbruk och livsmedel, och hjälpa dem som deltar i strategier för smart specialisering att slå sig samman för att öka innovationen och få ut innovativa produkter, processer och ekosystem på den europeiska marknaden. Erfarenheterna visar att det fortfarande finns ett ihållande systemfel inom provnings- och valideringsskedet vid demonstration av ny teknik (t.ex. viktig möjliggörande teknik), särskilt när innovation är resultatet av integrering av kompletterande regionala specialiseringar som skapar innovativa värdekedjor. Det felet är särskilt kritiskt i fasen mellan försöksskedet och full spridning på marknaden. Inom vissa strategiska teknik- och industriområden kan små och medelstora företag för närvarande inte räkna med en högkvalitativ, öppen och sammankopplad transeuropeisk infrastruktur för demonstration. Programmen inom initiativet för interregionalt samarbete bör omfatta hela EU och bör också vara öppna för deltagande av ULT, tredjeländer och deras regioner samt regionala integrations- och samarbetsorganisationer, inbegripet i de angränsande yttersta randområdena. Synergier mellan interregionala innovationsinvesteringar och andra relevanta EU-program som de europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020, den digitala inre marknaden och programmet för den inre marknaden bör uppmuntras, eftersom de kommer att öka investeringarnas effekt och ge medborgarna ett bättre värde.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det bör fastställas objektiva kriterier för att bestämma stödberättigade regioner och områden. För detta ändamål bör fastställandet av stödberättigade regioner på unionsnivå grundas på det gemensamma system för klassificering av regioner som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200326.

(9)  Det bör fastställas gemensamma objektiva kriterier för att bestämma stödberättigade regioner och områden. För detta ändamål bör fastställandet av stödberättigade regioner på unionsnivå grundas på det gemensamma system för klassificering av regioner som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200326.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det är nödvändigt att fortsätta att stödja eller, beroende på vad som är lämpligt, upprätta samarbete i alla dess aspekter med tredjeländer som gränsar till unionen, eftersom sådant samarbete är ett viktigt politiskt verktyg för regional utveckling och bör gynna de regioner i medlemsstaterna som gränsar till tredjeländer. För detta ändamål bör Eruf och unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder – instrumentet för stöd inför anslutningen (nedan kallat IPA)27, instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (nedan kallat NDICI)28 samt programmet för de utomeuropeiska länderna och territorierna (nedan kallat ULT-programmet)29 – stödja program för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete. Stödet från Eruf och unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder bör grundas på ömsesidighet och proportionalitet. När det gäller gränsöverskridande samarbete med stöd av IPA III och NDICI bör dock stödet från Eruf kompletteras med minst motsvarande belopp från anslagen till gränsöverskridande samarbete inom IPA III och NDICI, med förbehåll för de högsta belopp som anges i respektive rättsakt, dvs. högst 3 % av finansieringsramen inom IPA III och högst 4 % av finansieringsramen för det geografiska område som omfattas av grannskapspolitiken enligt artikel 4.2 a i NDICI.

(10)  Det är nödvändigt att fortsätta att stödja eller, beroende på vad som är lämpligt, upprätta samarbete i alla dess aspekter med tredjeländer som gränsar till unionen, eftersom sådant samarbete är ett viktigt politiskt verktyg för regional utveckling och bör gynna de regioner i medlemsstaterna som gränsar till tredjeländer. För detta ändamål bör Eruf och unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder – instrumentet för stöd inför anslutningen (nedan kallat IPA)27, instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (nedan kallat NDICI)28 samt programmet för de utomeuropeiska länderna och territorierna (nedan kallat ULT-programmet)29 – stödja program för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete. Stödet från Eruf och unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder bör grundas på ömsesidighet och proportionalitet. När det gäller gränsöverskridande samarbete med stöd av IPA III och NDICI bör dock stödet från Eruf kompletteras med minst motsvarande belopp från anslagen till gränsöverskridande samarbete inom IPA III och NDICI, med förbehåll för de högsta belopp som anges i respektive rättsakt.

__________________

__________________

27 Förordning (EU) XXX om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (EUT L xx, s. y).

27 Förordning (EU) XXX om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (EUT L xx, s. y).

28 Förordning (EU) XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (EUT L xx, s. y).

28 Förordning (EU) XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (EUT L xx, s. y).

29 Rådets beslut (EU) XXX om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen samt förbindelser mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan (EUT L xx, s. y).

29 Rådets beslut (EU) XXX om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen samt förbindelser mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan (EUT L xx, s. y).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Särskild uppmärksamhet bör riktas mot regioner som blir nya yttre EU-gränser, för att säkerställa att de pågående samarbetsprogrammen fortsätter på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Stödet från IPA III bör i huvudsak inriktas på att hjälpa IPA-stödmottagarna att stärka de demokratiska institutionerna och rättstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet, tolerans, social inkludering och icke-diskriminering. Stödet från IPA bör fortsätta att stödja IPA-stödmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Stödet från IPA bör dessutom inriktas på frågor som rör säkerhet, migration och gränsförvaltning, säkerställande av tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, förbättring av gränskontroller samt fortsatta gemensamma ansträngningar att bekämpa irreguljär migration och smuggling av migranter.

(11)  Stödet från IPA III bör i huvudsak inriktas på att hjälpa IPA-stödmottagarna att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet, tolerans, social inkludering och icke-diskriminering samt regional och lokal utveckling. Stödet från IPA bör fortsätta att stödja IPA-stödmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Stödet från IPA bör dessutom inriktas på frågor som rör säkerhet, migration och gränsförvaltning, säkerställande av tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, förbättring av gränskontroller samt fortsatta gemensamma ansträngningar att bekämpa irreguljär migration och smuggling av migranter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Utvecklingen av synergier med unionens program för yttre åtgärder och utveckling bör också bidra till att säkerställa maximal inverkan och samtidigt uppfylla principen om konsekvent politik för utveckling i enlighet med artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). För att målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås är det mycket viktigt att uppnå samstämmighet inom alla EU:s politikområden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Med hänsyn till den särskilda situationen i unionens yttersta randområden måste det antas bestämmelser om på vilka villkor dessa områden kan få tillgång till strukturfonderna. Vissa bestämmelser i denna förordning bör därför anpassas till de särskilda förhållanden som råder i de yttersta randområdena i syfte att förenkla och främja samarbetet med deras grannar, med beaktande av kommissionens meddelande – Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden31.

(14)  Med hänsyn till den särskilda situationen i unionens yttersta randområden måste det antas bestämmelser om förbättring av de villkor enligt vilka dessa områden kan få tillgång till strukturfonderna. Vissa bestämmelser i denna förordning bör därför anpassas till de särskilda förhållanden som råder i de yttersta randområdena i syfte att förenkla och främja deras samarbete med tredjeländer och ULT, med beaktande av kommissionens meddelande – Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden31.

_________________

_________________

31 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  I den här förordningen fastställs möjligheten för ULT att delta i Interreg-programmen. De särskilda förhållandena och utmaningarna för ULT bör beaktas för att underlätta deras faktiska tillträde och deltagande.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det är nödvändigt att fastställa de medel som ska tilldelas var och en av de olika komponenterna inom Interreg, inbegripet varje medlemsstats andel av de totala beloppen för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete samt medlemsstaternas möjligheter till flexibilitet mellan dessa komponenter. I förhållande till programperioden 2014–2020 bör andelen för gränsöverskridande samarbete sänkas, medan andelen för transnationellt samarbete och havssamarbete bör höjas till följd av att havssamarbete integreras, och en ny komponent för de yttersta randområdenas samarbete bör införas.

(15)  Det är nödvändigt att fastställa de medel som ska tilldelas var och en av de olika komponenterna inom Interreg, inbegripet varje medlemsstats andel av de totala beloppen för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete samt medlemsstaternas möjligheter till flexibilitet mellan dessa komponenter. Med tanke på globaliseringen bör beslut om samarbete som syftar till att stimulera investeringar i fler arbetstillfällen och ökad tillväxt och investeringar som görs gemensamt med andra regioner dock även fattas med beaktande av regionernas gemensamma särdrag och ambitioner och inte nödvändigtvis av nationsgränser, och därför bör tillräckliga ytterligare medel för det nya initiativet för interregionala innovationsinvesteringar göras tillgängliga för att möta de globala marknadsförhållandena.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Mot bakgrund av de unika och särskilda förhållandena på Irland och i syfte att stödja samarbetet mellan Irland och Nordirland enligt långfredagsavtalet bör ett nytt Peace-plus-program för gränsöverskridande samarbete fortsätta att genomföras på grundval av tidigare samarbetsprogram mellan de irländska grevskap som gränsar till Nordirland och Nordirland. Med tanke på programmets praktiska betydelse är det nödvändigt att se till att, när programmet verkar för att stödja fred och försoning, Eruf även bidrar till att främja social, ekonomisk och regional stabilitet i de berörda regionerna, särskilt genom åtgärder som främjar sammanhållning mellan lokalsamhällen. Med hänsyn till programmets särdrag bör det förvaltas på ett integrerat sätt där Förenade kungarikets bidrag integreras i programmet som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål. Vidare bör vissa regler för urval av insatser i denna förordning inte tillämpas på det programmet när det gäller insatser till stöd för fred och försoning.

(18)  Mot bakgrund av de unika och särskilda förhållandena på Irland och i syfte att stödja samarbetet mellan Irland och Nordirland enligt långfredagsavtalet bör ett nytt Peace-plus-program för gränsöverskridande samarbete fortsätta att genomföras på grundval av tidigare samarbetsprogram mellan de irländska grevskap som gränsar till Nordirland och Nordirland. Med tanke på programmets praktiska betydelse är det nödvändigt att se till att, när programmet verkar för att stödja fred och försoning, Eruf även bidrar till att främja social, ekonomisk och regional stabilitet och samarbete i de berörda regionerna, särskilt genom åtgärder som främjar sammanhållning mellan lokalsamhällen. Med hänsyn till programmets särdrag bör det förvaltas på ett integrerat sätt där Förenade kungarikets bidrag integreras i programmet som externa inkomster avsatta för särskilda ändamål. Vidare bör vissa regler för urval av insatser i denna förordning inte tillämpas på det programmet när det gäller insatser till stöd för fred och försoning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Den största delen av unionens stöd bör koncentreras till ett begränsat antal politiska mål i syfte att maximera genomslaget för Interreg.

(20)  Den största delen av unionens stöd bör koncentreras till ett begränsat antal politiska mål i syfte att maximera genomslaget för Interreg. Synergieffekter och komplementaritet mellan Interregkomponenterna bör förstärkas.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Bestämmelserna om utarbetande, godkännande och ändring av Interregprogrammen samt bestämmelserna om territoriell utveckling, urval av insatser, övervakning och utvärdering, programmyndigheter, insatsrevision och öppenhet och kommunikation bör anpassas till Interregprogrammens särdrag i förhållande till bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR].

(21)  Bestämmelserna om utarbetande, godkännande och ändring av Interregprogrammen samt bestämmelserna om territoriell utveckling, urval av insatser, övervakning och utvärdering, programmyndigheter, insatsrevision och öppenhet och kommunikation bör anpassas till Interregprogrammens särdrag i förhållande till bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR]. Dessa särskilda bestämmelser bör vara enkla och tydliga för att undvika överreglering och ytterligare administrativa bördor för medlemsstater och stödmottagare.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  De bestämmelser om kriterier för att insatser ska anses vara genuint gemensamma och kooperativa, om partnerskap inom en Interreginsats och om den samordnande partnerns skyldigheter som fastställts under programperioden 2014–2020 bör fortsätta att gälla. Interregpartnerna bör dock samarbeta när det gäller alla de fyra aspekterna (utveckling, genomförande, bemanning och finansiering) och, när det gäller de yttersta randområdenas samarbete, tre av de fyra aspekterna, eftersom det bör vara enklare att kombinera stöd från Eruf med stöd genom unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, både på program- och på insatsnivå.

(22)  De bestämmelser om kriterier för att insatser ska anses vara genuint gemensamma och kooperativa, om partnerskap inom en Interreginsats och om den samordnande partnerns skyldigheter som fastställts under programperioden 2014–2020 bör fortsätta att gälla. Interregpartnerna bör samarbeta när det gäller såväl utveckling och genomförande som bemanning eller finansiering, eller både och, när det gäller de yttersta randområdenas samarbete, tre av de fyra aspekterna, eftersom det bör vara enklare att kombinera stöd från Eruf med stöd genom unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, både på program- och på insatsnivå.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Ett viktigt och framgångsrikt verktyg inom gränsöverskridande samarbetsprogram är projekt för kontakter mellan människor (”people-to-people” – P2P) och småskaliga projekt, som syftar till att övervinna gränsrelaterade hinder och främja kontakter mellan lokalbefolkningen och på så sätt föra gränsområden och deras invånare närmare varandra. P2P-projekt och småskaliga projekt genomförs inom ett stort antal områden, exempelvis kultur, idrott, turism, allmän och yrkesinriktad utbildning, ekonomi, forskning, miljöskydd och ekologi, hälso- och sjukvård, transporter och mindre infrastruktur, administrativt samarbete och pr-verksamhet. I enlighet med vad som också anges i Europeiska regionkommitténs yttrande Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram32 har P2P-projekt och småskaliga projekt stort europeiskt mervärde och bidrar i hög grad till det övergripande målet i programmen för gränsöverskridande samarbete.

 

__________________

32 Yttrande från Europeiska regionkommittén, Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram, av den 12 juli 2017 (EUT C 342, 12.10.2017, s. 38).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Det är nödvändigt att förtydliga reglerna för de småprojektfonder som genomförts sedan Interreg inleddes, men som aldrig har omfattats av några särskilda bestämmelser. I enlighet med vad som också anges i Regionskommitténs yttrande Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram32 fyller sådana småprojektfonder en viktig funktion för att bygga upp förtroende mellan människor och institutioner samtidigt som de ger ett stort europeiskt mervärde och i hög grad bidrar till det övergripande målet i programmen för gränsöverskridande samarbete genom att de övervinner gränshinder och integrerar gränsområden och deras invånare. I syfte att förenkla den ekonomiska förvaltningen av småskaliga projekt för slutmottagarna, som ofta inte är vana vid att ansöka om EU-medel, bör det bli obligatoriskt att använda förenklade kostnadsalternativ och enhetsbelopp under en viss gräns.

(23)  Sedan Interreg inleddes stöds P2P-projekt och småskaliga projekt främst genom småprojektfonder eller liknande instrument, som emellertid aldrig har omfattats av några särskilda bestämmelser, varför det är nödvändigt att förtydliga reglerna för småprojektfonder. I syfte att bevara det mervärde och de fördelar som P2P-projekt och småskaliga projekt har, även avseende lokal och regional utveckling, och förenkla den ekonomiska förvaltningen av småskaliga projekt för slutmottagarna, som ofta inte är vana vid att ansöka om EU-medel, bör det bli obligatoriskt att använda förenklade kostnadsalternativ och enhetsbelopp under en viss gräns.

__________________

 

32 Yttrande från Europeiska regionkommittén – Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram, 12.7.2017 (EUT C 342, 12.10.2017, s. 38).

 

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Eftersom flera medlemsstater deltar och de administrativa kostnaderna därför är högre, särskilt för kontroller och översättning, bör utgiftstaket för tekniskt stöd vara högre än det för målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt”. För att kompensera för de högre administrativa kostnaderna bör medlemsstaterna när så är möjligt uppmuntras att minska den administrativa bördan för genomförandet av gemensamma projekt. Dessutom bör Interregprogram med begränsat stöd från unionen eller program för externt gränsöverskridande samarbete få ett visst minimibelopp för tekniskt stöd i syfte att säkerställa tillräcklig finansiering för ett effektivt tekniskt stöd.

(24)  Eftersom flera medlemsstater deltar och de administrativa kostnaderna därför är högre, bland annat för regionala kontaktpunkter (även kallade antenner), som är viktiga kontaktpunkter för dem som ansöker om och genomför projekt och i och med detta fungerar som direktkanaler till det gemensamma sekretariatet och respektive behörig myndighet, men särskilt även för kontroller och översättning, bör utgiftstaket för tekniskt stöd vara högre än det för målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt”. För att kompensera för de högre administrativa kostnaderna bör medlemsstaterna när så är möjligt uppmuntras att minska den administrativa bördan för genomförandet av gemensamma projekt. Dessutom bör Interregprogram med begränsat stöd från unionen eller program för externt gränsöverskridande samarbete få ett visst minimibelopp för tekniskt stöd i syfte att säkerställa tillräcklig finansiering för ett effektivt tekniskt stöd.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)  I samband med minskningen av de administrativa bördorna bör kommissionen, medlemsstaterna och regionerna samarbeta nära för att kunna använda de utökade proportionella arrangemang för ett Interregprograms förvaltnings- och kontrollsystem som anges i artikel 77 i förordning (EU) .../... [new CPR].

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att överlåta den förvaltande myndighetens uppgifter till en europeisk gruppering för territoriellt samarbete eller inrätta en sådan gruppering, liksom andra gränsöverskridande rättssubjekt som ansvarar för förvaltningen av ett delprogram, en integrerad territoriell investering eller en eller flera småprojektfonder, eller att agera som en enda partner.

(27)  Medlemsstaterna bör där så är lämpligt delegera den förvaltande myndighetens uppgifter till en ny eller, i förekommande fall, existerande europeisk gruppering för territoriellt samarbete eller inrätta en sådan gruppering, liksom andra gränsöverskridande rättssubjekt som ansvarar för förvaltningen av ett delprogram eller en integrerad territoriell investering, eller att agera som en enda partner. Medlemsstaterna bör göra det möjligt för regionala och lokala myndigheter liksom andra offentliga organ från olika medlemsstaterna att inrätta sådana samarbetsgrupperingar med ställning som juridisk person, och bör involvera lokala och regionala myndigheter i sin verksamhet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För att fortsätta med den betalningskedja som fastställdes för programperioden 2014–2020, dvs. från kommissionen till den samordnande partnern via den attesterande myndigheten, bör den betalningskedjan fortsätta att tillämpas inom ramen för redovisningsfunktionen. Stödet från unionen bör utbetalas till den samordnande partnern, förutsatt att detta inte leder till dubbla avgifter vid omräkning till euro och tillbaka till en annan valuta eller vice versa mellan den samordnande partnern och övriga partner.

(28)  För att fortsätta med den betalningskedja som fastställdes för programperioden 2014–2020, dvs. från kommissionen till den samordnande partnern via den attesterande myndigheten, bör den betalningskedjan fortsätta att tillämpas inom ramen för redovisningsfunktionen. Stödet från unionen bör utbetalas till den samordnande partnern, förutsatt att detta inte leder till dubbla avgifter vid omräkning till euro och tillbaka till en annan valuta eller vice versa mellan den samordnande partnern och övriga partner. Om inget annat anges bör den samordnande partnern säkerställa att de övriga partnerna får det totala stödbeloppet från respektive unionsfond i sin helhet och inom den tidsfrist som alla partner kommit överens om, enligt samma förfarande som tillämpats för den samordnande partnern.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  I enlighet med artikel [63.9] i förordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus] ska sektorspecifika regler beakta behoven inom programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), särskilt när det gäller revisionsfunktionen. Bestämmelserna om det årliga revisionsuttalandet, den årliga kontrollrapporten och insatsrevision bör därför förenklas och anpassas till dessa program som inbegriper flera medlemsstater.

(29)  I enlighet med artikel [63.9] i förordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus] ska sektorspecifika regler beakta behoven inom programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), särskilt när det gäller revisionsfunktionen. Bestämmelserna om det årliga revisionsuttalandet, den årliga kontrollrapporten och insatsrevision bör därför förenklas och anpassas till dessa program som inbegriper fler än en medlemsstat.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Det bör fastställas en tydlig kedja för det ekonomiska ansvaret för återkrav vid oriktigheter från en enda partner eller andra partner via den samordnande partnern och den förvaltande myndigheten till kommissionen. Det bör fastställas bestämmelser om medlemsstaternas, tredjeländernas, partnerländernas eller de utomeuropiska ländernas och territoriernas ansvar för de fall då återbetalning inte kan utverkas från den enda partnern, andra partner eller den samordnande partnern som innebär att medlemsstaten ansvarar för återbetalningen till den förvaltande myndigheten. Till följd av detta finns det inom Interregprogrammen inget utrymme för belopp som inte kan återkrävas på stödmottagarnivå. Det dock är nödvändigt att förtydliga reglerna för de fall då en medlemsstat eller ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium inte gör en återbetalning till den förvaltande myndigheten. Den samordnande partnerns skyldigheter för återkrav bör också förtydligas. Den förvaltande myndigheten bör närmare bestämt inte tillåtas att ålägga den samordnande partnern att inleda ett rättsligt förfarande i en annan medlemsstat.

(30)  Det bör fastställas en tydlig kedja för det ekonomiska ansvaret för återkrav vid oriktigheter från en enda partner eller andra partner via den samordnande partnern och den förvaltande myndigheten till kommissionen. Det bör fastställas bestämmelser om medlemsstaternas, tredjeländernas, partnerländernas eller de utomeuropiska ländernas och territoriernas ansvar för de fall då återbetalning inte kan utverkas från den enda partnern, andra partner eller den samordnande partnern som innebär att medlemsstaten ansvarar för återbetalningen till den förvaltande myndigheten. Till följd av detta finns det inom Interregprogrammen inget utrymme för belopp som inte kan återkrävas på stödmottagarnivå. Det är dock nödvändigt att förtydliga reglerna för de fall då en medlemsstat eller ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium inte gör en återbetalning till den förvaltande myndigheten. Den samordnande partnerns skyldigheter för återkrav bör också förtydligas. Dessutom bör förfarandena för återkrav fastställas och godkännas av övervakningskommittén. Den förvaltande myndigheten bör dock inte tillåtas att ålägga den samordnande partnern att inleda ett rättsligt förfarande i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  Finansiell disciplin bör uppmuntras. Samtidigt bör arrangemang för tillbakadragande av budgetåtaganden ta hänsyn till Interregprogrammens komplexitet och genomförande.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Trots att Interregprogram med deltagande av tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier bör genomföras genom delad förvaltning bör de yttersta randområdenas samarbete får genomföras genom indirekt förvaltning. Det bör fastställas särskilda regler om hur dessa program helt eller delvis ska genomföras genom indirekt förvaltning.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  För att säkerställa enhetliga villkor för antagande eller ändring av Interregprogrammen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Programmen för externt gränsöverskridande samarbete bör dock i tillämpliga fall följa de kommittéförfaranden som fastställs genom förordning (EU) [IPA III] och förordning (EU) [NDICI] när det gäller det första beslutet om godkännande av dessa program.

(35)  För att säkerställa enhetliga villkor för antagande eller ändring av Interregprogrammen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dock bör, i tillämpliga fall, programmen för externt gränsöverskridande samarbete följa de kommittéförfaranden som fastställs genom förordning (EU) [IPA III] och förordning (EU) [NDICI] när det gäller det första beslutet om godkännande av dessa program.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a)  Främjandet av europeiskt territoriellt samarbete (ETS) är en viktig prioritering inom EU:s sammanhållningspolitik. Stöd till små och medelstora företag för kostnader som uppstår i samband med ETS-projekt är enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/20141a (den allmänna gruppundantagsförordningen) redan undantaget från anmälningsskyldigheten. Särskilda bestämmelser om regionalstöd för investeringar som görs av företag av alla storlekar finns också i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–20202a och i avsnittet om regionalstöd i den allmänna gruppundantagsförordningen. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts bör stöd till ETS-projekt endast få begränsade effekter på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna, och kommissionen bör därför kunna förklara att sådant stöd är förenligt med den inre marknaden och att finansiering som tillhandahålls till stöd för ETS-projekt kan omfattas av gruppundantag.

 

_____________________

 

1a Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

2a Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014–2020 (EUT C 209, 23.07.2013, s. 1).

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser om målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) i syfte att främja samarbete mellan medlemsstaterna inom unionen och mellan medlemsstaterna och angränsande tredjeländer, partnerländer, andra territorier eller utomeuropeiska länder och territorier.

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser om målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) i syfte att främja samarbete mellan medlemsstaterna och deras regioner inom unionen och mellan medlemsstaterna, deras regioner och tredjeländer, partnerländer, andra territorier eller utomeuropeiska länder och territorier (ULT), eller regionala integrations- och samarbetsorganisationer respektive en grupp av tredjeländer som ingår i en regional organisation.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4)  gränsöverskridande rättssubjekt: ett rättssubjekt som inrättats enligt lagarna i något av de länder som deltar i ett Interregprogram, under förutsättning att det har inrättats av territoriella myndigheter eller andra organ från minst två deltagarländer.

4)  gränsöverskridande rättssubjekt: ett rättssubjekt, inbegripet en EU-region, som inrättats enligt lagarna i något av de länder som deltar i ett Interregprogram, under förutsättning att det har inrättats av territoriella myndigheter eller andra organ från minst två deltagarländer.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a)  regional integrations- och samarbetsorganisation: sammanslutning av medlemsländer eller regioner i samma geografiska område vars syfte är att bedriva ett närmare samarbete i frågor av gemensamt intresse.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Gränsöverskridande samarbete mellan angränsande regioner i syfte att främja integrerad regional utveckling (komponent 1) i form av

1.  Gränsöverskridande samarbete mellan angränsande regioner i syfte att främja integrerad och harmonisk regional utveckling (komponent 1) i form av

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  internt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande landgränsregioner som tillhör två eller flera medlemsstater eller mellan angränsande landgränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och ett eller flera tredjeländer som anges i artikel 4.3, eller

a)  internt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande land- eller sjögränsregioner som tillhör två eller flera medlemsstater eller mellan angränsande land- eller sjögränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och ett eller flera tredjeländer som anges i artikel 4.3, eller

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  externt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande landgränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och en eller flera av följande:

b)  externt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande land- eller sjögränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och en eller flera av följande:

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Transnationellt samarbete och havssamarbete över större transnationella territorier och kring havsområden som involverar nationella, regionala och lokala programpartner i medlemsstaterna, tredjeländer och partnerländer samt Grönland, i syfte att uppnå ökad territoriell integration (”komponent 2”: vid hänvisning enbart till transnationellt samarbete – ”komponent 2A”, vid hänvisning enbart till havssamarbete – ”komponent 2B”).

2.  Transnationellt samarbete över större transnationella territorier och kring havsområden som involverar nationella, regionala och lokala programpartner i medlemsstaterna, tredjeländer och partnerländer samt ULT, i syfte att uppnå ökad territoriell integration (”komponent 2”).

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De yttersta randområdenas samarbete sinsemellan och med deras angränsande tredjeländer eller partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier eller flera av dessa, i syfte att underlätta deras regionala integration i grannskapet (”komponent 3”).

3.  De yttersta randområdenas samarbete sinsemellan och med deras angränsande tredjeländer eller partnerländer eller ULT, eller regionala integrations- och samarbetsorganisationer, eller flera av dessa, i syfte att underlätta deras regionala integration och harmoniska utveckling i grannskapet (”komponent 3”).

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  genomförandet av gemensamma interregionala utvecklingsprojekt,

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4 – led a – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ib)  kapacitetsutveckling mellan partner i hela unionen i samband med

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  kartläggning och spridning av god praxis i syfte att överföra dessa, huvudsakligen till operativa program inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning,

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4 – led a – led iib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iib)  utbyte av erfarenheter när det gäller att kartlägga, överföra och sprida bästa praxis rörande hållbar stadsutveckling, däribland kopplingar mellan stads- och landsbygdsområden,

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 4 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  inrättandet och användningen av den europeiska gränsöverskridande mekanismen och dess funktionssätt i enlighet med förordning (EU) .../... [ny europeisk gränsöverskridande mekanism],

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Interregionala innovationsinvesteringar genom kommersialisering och utökning av interregionala innovationsprojekt som kan stimulera utveckling av europeiska värdekedjor (”komponent 5”).

utgår

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd från Eruf vara regioner på Nuts 3-nivå i unionen, längs alla inre och yttre landgränser med tredjeländer eller partnerländer.

1.  När det gäller gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd från Eruf vara regioner på Nuts 3-nivå i unionen, längs alla inre och yttre land- och sjögränser med tredjeländer eller partnerländer, utan att det påverkar eventuella anpassningar för att säkerställa samstämmighet och kontinuitet på de programsamarbetsområde som fastställts för programperioden 2014–2020.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regioner som ligger vid sjögränser och som mellan sig har en fast förbindelse över sjögränsen ska också få stöd inom det gränsöverskridande samarbetet.

utgår

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Interregprogrammen för internt gränsöverskridande samarbete får omfatta regioner i Norge, Schweiz och Förenade kungariket som motsvarar regioner på Nuts 3-nivå samt Liechtenstein, Andorra och Monaco.

3.  Interregprogrammen för internt gränsöverskridande samarbete får omfatta regioner i Norge, Schweiz och Förenade kungariket som motsvarar regioner på Nuts 3-nivå samt Liechtenstein, Andorra, Monaco och San Marino.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det gäller externt gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd genom IPA III eller NDICI vara regioner på Nuts 3-nivå i respektive partnerland eller, om Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden längs alla landgränser mellan medlemsstaterna och de partnerländer som kan få stöd genom IPA III eller NDICI.

4.  När det gäller externt gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd genom IPA III eller NDICI vara regioner på Nuts 3-nivå i respektive partnerland eller, om Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden längs alla land- eller sjögränser mellan medlemsstaterna och de partnerländer som kan få stöd genom IPA III eller NDICI.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5  Geografiskt tillämpningsområde för det transnationella samarbetet och havssamarbetet

Geografiskt tillämpningsområde för det transnationella samarbetet

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller transnationellt samarbete och havssamarbete ska de regioner som får stöd genom Eruf vara regioner på Nuts 2-nivå i unionen med funktionella områden som gränsar till varandra, i tillämpliga fall med beaktande av makroregionala strategier eller havsområdesstrategier.

1.  När det gäller transnationellt samarbete ska de regioner som får stöd genom Eruf vara regioner på Nuts 2-nivå i unionen med funktionella områden som gränsar till varandra, utan att det påverkar potentiella anpassningar för att säkerställa samstämmighet och kontinuitet i sådant samarbete i större sammanhängande områden på grundval av programplaneringsperioden 2014–2020, och i tillämpliga fall med beaktande av makroregionala strategier eller havsområdesstrategier.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Interregprogrammen för transnationellt samarbetet och havssamarbete får omfatta

Interregprogrammen för transnationellt samarbete får omfatta

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Grönland,

b)  ULT som får stöd genom ULT-programmet,

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De regioner, tredjeländer eller partnerländer som anges i punkt 2 ska vara regioner på Nuts 2-nivå eller, om Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden.

3.  De regioner, tredjeländer, partnerländer eller ULT som anges i punkt 2 ska vara regioner på Nuts 2-nivå eller, om Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Interregprogrammen för de yttersta randområdena får omfatta angränsande partnerländer som får stöd genom NDICI eller utomeuropeiska länderna och territorier som får stöd genom ULT-programmet, eller bådadera.

2.  Interregprogrammen för de yttersta randområdena får omfatta partnerländer som får stöd genom NDICI, ULT som får stöd genom ULT-programmet, regionala samarbetsorganisationer eller en kombination av två eller tre av dessa.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Geografiskt tillämpningsområde för det interregionala samarbetetoch de interregionala innovationsinvesteringarna

 

Geografiskt tillämpningsområde för det interregionala samarbetet

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller alla Interregprogram inom komponent 4 eller interregionala innovationsinvesteringar inom komponent 5 ska hela unionens territorium få stöd genom Eruf.

1.  När det gäller alla Interregprogram inom komponent 4 ska hela unionens territorium få stöd genom Eruf, inklusive de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Interregprogrammen inom komponent 4 får omfatta hela eller delar av tredjeländer, partnerländer, andra territorier eller de utomeuropeiska länder och territorier som avses i artiklarna 4, 5 och 6, oberoende av om de får eller inte får stöd genom unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

2.  Interregprogrammen inom komponent 4 får omfatta hela eller delar av tredjeländer, partnerländer, andra territorier eller de utomeuropeiska länder och territorier som avses i artiklarna 4, 5 och 6, oberoende av om de får eller inte får stöd genom unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder. Tredjeländer får delta i de programmen, under förutsättning att de bidrar till finansieringen i form av inkomster som avsatts externt.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den genomförandeakt som avses i punkt 1 ska också innehålla en förteckning med uppgift om de regioner på Nuts 3-nivå i unionen som tas i beaktande vid tilldelningen av medel från Eruf för gränsöverskridande samarbete vid alla inre gränser och de yttre gränser som omfattas av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, samt en förteckning med uppgift om de regioner på Nuts 3-nivå som tas i beaktande vid tilldelning av medel inom den komponent 2B som avses i artikel 9.3 a.

2.  Den genomförandeakt som avses i punkt 1 ska också innehålla en förteckning med uppgift om de regioner på Nuts 3-nivå i unionen som tas i beaktande vid tilldelningen av medel från Eruf för gränsöverskridande samarbete vid alla inre gränser och de yttre gränser som omfattas av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De regioner i tredjeländer, partnerländer eller territorier utanför unionen som inte får stöd genom Eruf eller något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska också tas upp i den förteckning som avses i punkt 1.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf-medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 8 430 000 000 euro av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden för programperioden 2021–2027 enligt artikel [102.1] i förordning (EU) [new CPR].

1.  Medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 11 165 910 000 euro (2018 års priser) av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden för programperioden 2021–2027 enligt artikel [103.1] i förordning (EU) [new CPR].

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De medel som avses i punkt 1 ska fördelas på följande sätt:

2.  10 195 910 000 euro (91,31 %) av de medel som avses i punkt 1 ska fördelas på följande sätt:

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  52,7 % (dvs. totalt 4 440 000 000 euro) för gränsöverskridande samarbete (komponent 1).

a)  7 500 000 000 euro (67,16 %) för gränsöverskridande samarbete (komponent 1).

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  31,4 % (dvs. totalt 2 649 900 000 euro) för transnationellt samarbete och havssamarbete (komponent 2).

b)  1 973 600 880 euro (17,68 %) för transnationellt samarbete (komponent 2).

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  3,2 % (dvs. totalt 270 100 000 euro) för de yttersta randområdenas samarbete (komponent 3).

c)  357 309 120 euro (3,2 %) för de yttersta randområdenas samarbete (komponent 3).

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  1,2 % (dvs. totalt 100 000 000 euro) för interregionalt samarbete (komponent 4).

d)  365 000 000 euro (3,27 %) för interregionalt samarbete (komponent 4).

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  11,5 % (dvs. totalt 970 000 000 euro) för interregionala innovationsinvesteringar (komponent 5).

utgår

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Regioner på Nuts 3-nivå för komponent 1 och de regioner på Nuts 3-nivå för komponent 2B som anges i den genomförandeakt som avses i artikel 8.2.

a)  Regioner på Nuts 3-nivå för komponent 1 som anges i den genomförandeakt som avses i artikel 8.2.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Regioner på Nuts 2-nivå för komponenterna 2A och 3.

b)  Regioner på Nuts 2-nivå för komponent 2.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Regioner på Nuts 2-nivå och Nuts 3-nivå för komponent 3.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  970 000 000 EUR (8,69 %) av de medel som avses i punkt 1 ska avsättas för det nya initiativet för interregionala innovationsinvesteringar som avses i artikel 15a (ny).

 

Om kommissionen senast den 31 december 2026 inte har gjort något åtagande för alla de tillgängliga medel som avses i punkt 1 för projekt som valts ut för detta initiativ, ska de återstående outnyttjade medlen fördelas proportionellt mellan komponenterna 1–4.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd från Eruf ska beviljas enskilda Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete under förutsättning att motsvarande belopp tillhandahålls genom IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete och NDICI-anslag för gränsöverskridande samarbete enligt det relevanta strategiska programplaneringsdokumentet. Denna motsvarighet ska omfattas av ett maximibelopp som fastställs i den lagstiftningsakt som gäller IPA III eller NDICI.

Stöd från Eruf ska beviljas enskilda Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete under förutsättning att minst motsvarande belopp tillhandahålls genom IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete och NDICI-anslag för gränsöverskridande samarbete enligt det relevanta strategiska programplaneringsdokumentet. Detta bidrag ska omfattas av ett maximibelopp som fastställs i den lagstiftningsakt som gäller IPA III eller NDICI.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Interregprogrammet inte kan genomföras som planerat på grund av problem i relationerna mellan de deltagande länderna.

b)  Interregprogrammet, i vederbörligen motiverade fall, inte kan genomföras som planerat på grund av problem i relationerna mellan de deltagande länderna.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller Interregprogram inom komponent 2 som redan har godkänts av kommissionen, ska ett partnerlands eller Grönlands deltagande avbrytas om någon av de situationer som anges i punkt 3 första stycket leden a och b föreligger.

När det gäller Interregprogram inom komponent 2 som redan har godkänts av kommissionen, ska ett partnerlands eller ett ULT:s deltagande avbrytas om någon av de situationer som anges i punkt 3 första stycket leden a och b föreligger.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Att Interregprogrammet helt avbryts, särskilt om de viktigaste gemensamma utvecklingsmålen i programmet inte kan uppnås utan deltagande av det partnerlandet eller Grönland.

a)  Att Interregprogrammet helt avbryts, särskilt om de viktigaste gemensamma utvecklingsmålen i programmet inte kan uppnås utan deltagande av det partnerlandet eller ULT.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Att Interregprogrammet fortsätter att genomföras utan deltagande av det partnerlandet eller Grönland.

c)  Att Interregprogrammet fortsätter att genomföras utan deltagande av det partnerlandet eller ett ULT.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om ett tredjeland eller partnerland som bidrar till ett Interregprogram med nationella medel som inte utgörs av nationell medfinansiering av stödet från Eruf eller från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder sänker det bidraget under den tid Interregprogrammet genomförs, antingen övergripande eller med avseende på gemensamma insatser som redan har valts ut, och har fått det dokument som föreskrivs i artikel 22.6, ska den eller de deltagande medlemsstaterna begära att något av de alternativ som anges i punkt 4 andra stycket ska tillämpas.

6.  Om ett tredjeland, ett partnerland eller ULT som bidrar till ett Interregprogram med nationella medel som inte utgörs av nationell medfinansiering av stödet från Eruf eller från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder sänker det bidraget under den tid Interregprogrammet genomförs, antingen övergripande eller med avseende på gemensamma insatser som redan har valts ut, och har fått det dokument som föreskrivs i artikel 22.6, ska den eller de deltagande medlemsstaterna begära att något av de alternativ som anges i punkt 4 andra stycket i denna artikel ska tillämpas.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medfinansieringsgraden för varje Interregprogram får inte överstiga 70 %, såvida det inte fastställs en högre procentsats för Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete eller Interregprogram inom komponent 3 i förordning (EU) [IPA III], förordning (EU) [NDICI] eller rådets beslut (EU) [ULT-programmet] eller i någon akt som antas i med stöd av dessa.

Medfinansieringsgraden för varje Interregprogram får inte överstiga 80 %, såvida det inte fastställs en högre procentsats för Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete eller Interregprogram inom komponent 3 i förordning (EU) [IPA III], förordning (EU) [NDICI] eller rådets beslut (EU) [ULT-programmet] eller i någon akt som antas i med stöd av dessa.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utöver de särskilda mål för Eruf som anges i artikel [2] i förordning (EU) [new ERDF] får Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, även bidra till de särskilda målen inom det fjärde politiska målet på följande sätt:

3.  Utöver de särskilda mål för Eruf som anges i artikel [2] i förordning (EU) [new ERDF] ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, även bidra till de särskilda målen inom det fjärde politiska målet på följande sätt:

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Interregprogram inom komponenterna 1 och 2B:

a)  Interregprogram inom komponenterna 1 och 2:

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rättsligt och administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda och institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra hinder i gränsregioner.

ii)  Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rättsligt och administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda, inbegripet projekt för kontakter mellan människor (”people-to-people”, P2P), aktörer i civilsamhället och institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra hinder i gränsregioner.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder även bidra till det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd av migranter.

5.  Inom Interregprogrammen för komponenterna 1, 2 och 3 får Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder även bidra till det särskilda Interregmålet ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd och ekonomisk och social integration av migranter och flyktingar som åtnjuter internationellt skydd.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ytterligare 15 % av anslagen inom Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder inom andra prioriteringar än tekniskt stöd till varje Interregprogram inom komponenterna 1, 2 och 3 ska tilldelas det särskilda Interregmålet ”Bättre Interregstyrning” eller det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”.

2.  Av anslagen inom Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder inom andra prioriteringar än tekniskt stöd till varje Interregprogram inom komponenterna 1, 2 och 3 ska upp till 15 % tilldelas det särskilda Interregmålet ”Bättre Interregstyrning” och upp till 10 % får tilldelas det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om ett Interregprogram inom komponent 2A stöder en makroregional strategi ska de sammanlagda anslagen inom Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder inom andra prioriteringar än tekniskt stöd tilldelas målen för den strategin.

3.  Om ett Interregprogram inom komponent 1 eller 2 stöder en makroregional strategi eller en havsområdesstrategi ska minst 80 % av anslagen inom Eruf och, i tillämpliga fall, en del av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder inom andra prioriteringar än tekniskt stöd bidra till målen för den strategin.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om ett Interregprogram inom komponent 2B stöder en makroregional strategi eller havsområdesstrategi ska minst 70 % av de sammanlagda anslagen inom Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder inom andra prioriteringar än tekniskt stöd tilldelas målen för den strategin.

utgår

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Interregionala innovationsinvesteringar

 

1. De medel som avses i artikel 9.5a (ny) ska avsättas för det nya initiativet för interregionala innovationsinvesteringar som avser

 

a) kommersialisering och utökning av gemensamma innovationsprojekt som kan stimulera utveckling av europeiska värdekedjor,

 

b) sammanförande av forskare, företag, organisationer i civilsamhället och offentliga förvaltningar som är involverade i strategier för smart specialisering och social innovation på nationell eller regional nivå,

 

c) pilotprojekt för att hitta eller testa nya utvecklingslösningar på regional och lokal nivå som bygger på strategier för smart specialisering eller

 

d) utbyte av erfarenheter på innovationsområdet i syfte att dra lärdomar därav på området regional eller lokal utveckling.

 

2. För att bibehålla principen om europeisk territoriell sammanhållning, med en ungefär lika stor andel av de finansiella resurserna, ska dessa investeringar inriktas på att skapa kopplingar mellan mindre utvecklade regioner och ledande regioner genom att öka kapaciteten hos de regionala innovationsekosystemen i mindre utvecklade regioner att integrera sig i och öka det befintliga eller framväxande EU-värdet och förmågan att delta i partnerskap med andra regioner.

 

3. Kommissionen ska genomföra dessa investeringar med direkt eller indirekt förvaltning. Den ska stödjas av en expertgrupp för att fastställa ett långsiktigt arbetsprogram och tillhörande ansökningsomgångar.

 

4. När det gäller interregionala innovationsinvesteringar ska hela unionens territorium få stöd genom Eruf. Tredjeländer får delta i de investeringarna, under förutsättning att de bidrar till finansieringen i form av inkomster som avsatts externt.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Verksamheten inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska genomföras via Interregprogram genom delad förvaltning, med undantag av komponent 3, som helt eller delvis får genomföras genom indirekt förvaltning, och av komponent 5, som ska genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning.

1.  Verksamheten inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska genomföras via Interregprogram genom delad förvaltning, med undantag av komponent 3, som helt eller delvis får genomföras genom indirekt förvaltning efter samråd med berörda parter.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna ska utarbeta ett Interregprogram för perioden 1 januari 2021–31 december 2027 i enlighet med den mall som fastställs i bilagan.

2.  De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna, ULT eller de regionala integrations- och samarbetsorganisationerna ska utarbeta ett Interregprogram för perioden 1 januari 2021–31 december 2027 i enlighet med den mall som fastställs i bilagan.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De deltagande medlemsstaterna ska utarbeta ett Interregprogram i samarbete med de programpartner som avses i artikel [6] i förordning (EU) [the new CPR].

De deltagande medlemsstaterna ska utarbeta ett Interregprogram i samarbete med de programpartner som avses i artikel [6] i förordning (EU) [the new CPR]. I samband med utformningen av Interregprogrammen, som omfattar makroregionala strategier eller havsområdesstrategier, bör medlemsstater och programpartner beakta de tematiska prioriteringarna för de relevanta makroregionala strategierna eller havsområdesstrategierna och samråda med berörda aktörer. En mekanism för förhandskontroll ska inrättas av medlemsstaterna och programpartnerna för att säkerställa att alla aktörer på makroregions- och havsområdesnivå, ETS-programmyndigheter, regioner och länder sammanförs i början av programperioden för att gemensamt besluta om prioriteringarna för varje program. Prioriteringarna ska där så är relevant anpassas till handlingsplanerna för de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den medlemsstat som ska fungera som värd för den förvaltande myndigheten ska lämna in ett Interregprogram till kommissionen senast den [date of entry into force plus nine months] på alla deltagande medlemsstaters och, i tillämpliga fall, tredjeländers, partnerländers eller utomeuropeiska länders och territoriers vägnar.

Den medlemsstat som ska fungera som värd för den förvaltande myndigheten ska lämna in ett eller flera Interregprogram till kommissionen senast den [date of entry into force plus twelve months] på alla deltagande medlemsstaters och, i tillämpliga fall, tredjeländers, partnerländers, ULT:s eller regionala integrations- och samarbetsorganisationers vägnar.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett Interregprogram som omfattar stöd från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska dock lämnas in av den medlemsstat som ska fungera som värd för den förvaltande myndigheten senast sex månader efter att kommissionen antagit det relevanta strategiska programplaneringsdokumentet enligt artikel 10.1 eller när det krävs enligt respektive grundläggande akt för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

Ett Interregprogram som omfattar stöd från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska dock lämnas in av den medlemsstat som ska fungera som värd för den förvaltande myndigheten senast tolv månader efter att kommissionen antagit det relevanta strategiska programplaneringsdokumentet enligt artikel 10.1 eller när det krävs enligt respektive grundläggande akt för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I vederbörligen motiverade fall får de berörda medlemsstaterna efter överenskommelse med kommissionen, i syfte att effektivisera genomförandet av programmet och att åstadkomma storskaliga insatser, besluta att till Interregprogrammen överföra högst [x] % av det belopp från Eruf som tilldelats motsvarande program inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” för samma region. Det överförda beloppet ska utgöra en eller flera separata prioriteringar.

3.  De berörda medlemsstaterna får, i syfte att effektivisera genomförandet av programmet och att åstadkomma storskaliga insatser, besluta att till Interregprogrammen överföra högst 20 % av det belopp från Eruf som tilldelats motsvarande program inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” för samma region. Varje medlemsstat ska i förväg informera kommissionen om att den avser utnyttja denna överföringsmöjlighet och ange skälen för sitt beslut. Det överförda beloppet ska utgöra en eller flera separata prioriteringar.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  En sammanfattning av de viktigaste gemensamma utmaningarna med beaktande av

b)  En sammanfattning av de viktigaste gemensamma utmaningarna med beaktande av i synnerhet

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  gemensamma investeringsbehov och komplementaritet med andra former av stöd,

ii)  gemensamma investeringsbehov och komplementaritet med andra former av stöd och potentiella synergier som kan uppnås,

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  lärdomar av tidigare erfarenhet,

iii)  lärdomar av tidigare erfarenhet och hur de har beaktats i programmet,

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  En motivering till de utvalda politiska målen och de särskilda Interregmålen, motsvarande prioriteringar, särskilda mål och former av stöd, i tillämpliga fall, med uppgift om förbindelser som saknas i gränsöverskridande infrastruktur.

c)  En motivering till de utvalda politiska målen och de särskilda Interregmålen, motsvarande prioriteringar och, i tillämpliga fall, uppgift om förbindelser som saknas i gränsöverskridande infrastruktur.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led e – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  De typer av åtgärder som hänför sig till detta, inklusive en förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa särskilda mål och till de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall.

i)  De typer av åtgärder som hänför sig till detta, inklusive en förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa särskilda mål och till de makroregionala strategierna och havsområdesstrategierna, i tillämpliga fall, respektive kriterier och motsvarande transparenta urvalskriterier för sådana insatser.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led e – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  De huvudsakliga målgrupperna.

utgår

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led e – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v)  Planerad användning av finansieringsinstrument.

utgår

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 5 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  För Interregprogram inom komponent 2 som får stöd genom ULT-programmet, genom uppdelning per finansieringsinstrument (Eruf och ULT-programmet – Grönland).

iii)  För Interregprogram inom komponent 2 som får stöd genom ULT-programmet, genom uppdelning per finansieringsinstrument (Eruf och ULT-programmet).

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Den tabell som avses i punkt 4 g ii ska bara innehålla beloppen för åren 2021–2025.

utgår

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Förfarandet för inrättande av det gemensamma sekretariatet.

b)  Förfarandet för inrättande av det gemensamma sekretariatet och, i tillämpliga fall, förfarandet för stöd till förvaltningsstrukturer i medlemsstaterna eller tredjeländer.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska bedöma varje Interregprogram och om de följer bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR], förordning (EU) [new ERDF] och denna förordning och, i relevanta fall vid stöd från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, om de är förenliga med det fleråriga strategidokumentet enligt artikel 10.1 eller relevanta ramar för den strategiska programplaneringen enligt respektive grundläggande akt för ett eller flera av dessa instrument.

1.  Kommissionen ska med fullständig öppenhet bedöma varje Interregprogram och om de följer bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR], förordning (EU) [new ERDF] och denna förordning och, i relevanta fall vid stöd från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, om de är förenliga med det fleråriga strategidokumentet enligt artikel 10.1 i denna förordning eller relevanta ramar för den strategiska programplaneringen enligt respektive grundläggande akt för ett eller flera av dessa instrument.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna ska se över Interregprogrammet med beaktande av kommissionens synpunkter.

3.  De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna, ULT eller regionala integrations- och samarbetsorganisationer ska se över Interregprogrammet med beaktande av kommissionens synpunkter.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av varje Interregprogram senast sex månader efter den dag då den medlemsstat som ska fungera som värd för den förvaltande myndigheten lämnade in det programmet.

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt anta ett beslut om godkännande av varje Interregprogram senast tre månader efter den dag då den medlemsstat som ska fungera som värd för den förvaltande myndigheten lämnade in den omarbetade versionen av det programmet.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den medlemsstat som fungerar som värd för den förvaltande myndigheten får lämna in en motiverad begäran om ändring av ett Interregprogram tillsammans med det ändrade programmet, med uppgift om hur den ändringen förväntas påverka förverkligandet av målen.

1.  Efter samråd med de lokala och regionala myndigheterna och i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) .../... [new CPR] får den medlemsstat som fungerar som värd för den förvaltande myndigheten lämna in en motiverad begäran om ändring av ett Interregprogram tillsammans med det ändrade programmet, med uppgift om hur den ändringen förväntas påverka förverkligandet av målen.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska bedöma om ändringen följer bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR], förordning (EU) [new ERDF] och denna förordning och får lämna synpunkter inom tre månader från inlämningen av det ändrade programmet.

2.  Kommissionen ska bedöma om ändringen följer bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR], förordning (EU) [new ERDF] och denna förordning och får lämna synpunkter inom en månad från inlämningen av det ändrade programmet.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna ska se över det ändrade programmet och beakta kommissionens synpunkter.

3.  De deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna, ULT, eller de regionala integrations- och samarbetsorganisationerna ska se över det ändrade programmet och beakta kommissionens synpunkter.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska godkänna en ändring av ett Interregprogram senast sex månader efter den dag då medlemsstaten lämnade in ändringen.

4.  Kommissionen ska godkänna en ändring av ett Interregprogram senast tre månader efter den dag då medlemsstaten lämnade in ändringen.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten får under programperioden överföra högst % av det ursprungliga anslaget för en prioritering, men motsvarande högst % av programbudgeten, till en annan prioritering inom samma Interregprogram.

Efter samråd med de lokala och regionala myndigheterna och i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) .../... [new CPR] får medlemsstaten under programperioden överföra högst 10 % av det ursprungliga anslaget för en prioritering, men motsvarande högst 5 % av programbudgeten, till en annan prioritering inom samma Interregprogram.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den övervakningskommittén får för urval av insatser inrätta en eller, särskilt för delprogram, flera styrkommittéer som agerar under övervakningskommitténs ansvar.

Den övervakningskommittén får för urval av insatser inrätta en eller, särskilt för delprogram, flera styrkommittéer som agerar under övervakningskommitténs ansvar. Styrkommittéerna ska tillämpa partnerskapsprincipen enligt artikel 6 i förordning (EU) .../... [new CPR] och ska involvera partner från alla deltagande medlemsstater.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den förvaltande myndigheten ska samråda med kommissionen och beakta kommissionens synpunkter före den första inlämningen av urvalskriterier till övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén. Detsamma ska gälla för alla påföljande ändringar av dessa kriterier.

3.  Den förvaltande myndigheten ska underrätta kommissionen före den första inlämningen av urvalskriterierna till övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén. Detsamma ska gälla för alla påföljande ändringar av dessa kriterier.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid urvalet av insatser ska övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén

4.  Innan övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén gör urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I det dokumentet ska också den samordnande partnerns skyldigheter när det gäller återkrav i enlighet med artikel 50 anges. Dessa skyldigheter ska fastställas av övervakningskommittén. En samordnande partner som finns i en annan medlemsstat eller ett annat tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium än partnern ska inte vara skyldig att återkräva medel genom ett rättsligt förfarande.

I det dokumentet ska också den samordnande partnerns skyldigheter när det gäller återkrav i enlighet med artikel 50 anges. Dessutom ska förfaranden för återkrav fastställas och godkännas av övervakningskommittén. En samordnande partner som finns i en annan medlemsstat eller ett annat tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium än partnern ska inte vara skyldig att återkräva medel genom ett rättsligt förfarande.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De insatser som väljs ut inom komponenterna 1, 2 och 3 ska inbegripa aktörer från minst två deltagande länder, varav minst en ska vara en stödmottagare från en medlemsstat.

De insatser som väljs ut inom komponenterna 1, 2 och 3 ska inbegripa aktörer från minst två deltagande länder eller ULT, varav minst en ska vara en stödmottagare från en medlemsstat.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En Interreginsats får genomföras i ett enda land, under förutsättning effekterna och fördelarna för programområdet anges i ansökan om insatsen.

2.  En Interreginsats får genomföras i ett enda land eller ULT, under förutsättning effekterna och fördelarna för programområdet anges i ansökan om insatsen.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Partnerna ska samarbeta när det gäller utveckling, genomförande, bemanning och finansiering av Interreginsatsen.

Partnerna ska samarbeta när det gäller utveckling och genomförande samt bemanning och/eller finansiering av Interreginsatsen. En begränsning på högst tio partner per Interreginsats ska eftersträvas.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller insatser inom komponent 3 i Interregprogrammen ska partner från de yttersta randområdena och från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier endast vara skyldiga att samarbeta inom tre av de fyra områden som anges i första stycket.

När det gäller insatser inom komponent 3 i Interregprogrammen ska partner från de yttersta randområdena och från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier endast vara skyldiga att samarbeta inom två av de fyra områden som anges i första stycket.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett gränsöverskridande rättssubjekt eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbete får vara den enda partnern i en Interreginsats inom komponenterna 1, 2 och 3 i Interregprogrammen, under förutsättning att den är sammansatt av partner från minst två deltagande länder.

Ett gränsöverskridande rättssubjekt eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbete får vara den enda partnern i en Interreginsats inom komponenterna 1, 2 och 3 i Interregprogrammen, under förutsättning att den är sammansatt av partner från minst två deltagande länder eller ULT.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om villkoren i artikel 23 uppfylls får dock en sådan enda partner vara registrerade i en medlemsstat som inte deltar i det programmet.

utgår

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder till en småprojektfond inom ett Interregprogram får inte överstiga 20 000 000 euro eller 15 % av det totala anslaget till Interregprogrammet, beroende på vilket som är lägst.

Det sammanlagda bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder till en eller flera småprojektfonder inom ett Interregprogram får inte överstiga 20 % av det totala anslaget till Interregprogrammet och måste inom ett Interregprogram för gränsöverskridande samarbete uppgå till minst 3 % av det totala anslaget.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stödmottagaren i en småprojektfond ska vara ett gränsöverskridande rättssubjekt eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.

2.  Stödmottagaren i en småprojektfond ska vara ett offentlig- eller privaträttsligt organ, en enhet med eller utan status som juridisk person eller en fysisk person, som ansvarar för att inleda eller både inleda eller genomföra insatser.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De personalkostnader och indirekta kostnader som uppkommer hos stödmottagaren för förvaltningen av småprojektfonden får inte överstiga 20 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna för respektive småprojektfond.

5.  De personalkostnader och övriga direkta kostnader i enlighet med kostnadskategorierna i artiklarna 39–42 samt indirekta kostnader som uppkommer hos stödmottagaren för förvaltningen av småprojektfonden eller småprojektfonderna får inte överstiga 20 % av de sammanlagda stödberättigande kostnaderna för respektive småprojektfond eller småprojektfonder.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det offentliga bidraget till ett småskaligt projekt inte överstiger 100 000 euro ska bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder lämnas i form av enhetskostnader eller enhetsbelopp eller inbegripa schablonbelopp, utom för projekt för vilka stödet utgör statligt stöd.

Om det offentliga bidraget till ett småskaligt projekt inte överstiger 100 000 euro ska bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder lämnas i form av enhetskostnader eller enhetsbelopp eller inbegripa schablonbelopp.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om de totala kostnaderna för varje insats inte överstiger 100 000 euro får stödbeloppet för ett eller flera småprojekt fastställas på grundval av ett budgetförslag som fastställs från fall till fall och godkänns på förhand av det organ som ansvarar för urval av insatsen.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den samordnande partnern ska, om inget annat anges i de arrangemang som fastställts i enlighet med punkt 1 a, säkerställa att de övriga partnerna får det totala bidragsbeloppet från respektive unionsfond så snabbt som möjligt och i sin helhet. Inga belopp får dras av eller hållas inne och inga särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt som kan minska det beloppet till andra partner får tas ut.

2.  Den samordnande partnern ska, om inget annat anges i de arrangemang som fastställts i enlighet med punkt 1 a, säkerställa att de övriga partnerna får det totala bidragsbeloppet från respektive unionsfond i sin helhet inom den tidsfrist som alla partner kommit överens om, enligt samma förfarande som tillämpas för den samordnande partnern. Inga belopp får dras av eller hållas inne och inga särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt som kan minska det beloppet till andra partner får tas ut.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vilken stödmottagare som helst i en medlemsstat eller ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium som deltar i ett Interregprogram får utses till samordnande partner.

Vilken stödmottagare som helst i en medlemsstat som deltar i ett Interregprogram får utses till samordnande partner.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De medlemsstater, tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier som deltar i ett Interregprogram får dock komma överens om att en partner som inte får stöd från Eruf eller något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder får utses till samordnande partner.

utgår

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tekniskt stöd till varje Interregprogram ska ersättas med schablonbelopp genom att man tillämpar de procentsatser som anges i punkt 2 på de stödberättigande utgifter som ingår i varje betalningsansökan i enlighet med [artikel 85.3 a eller c] i förordning (EU) [new CPR].

1.  Tekniskt stöd till varje Interregprogram ska ersättas med schablonbelopp genom att man tillämpar de procentsatser som anges i punkt 2 för 2021 och 2022 på de årliga delbetalningarna av förfinansieringen enligt artikel 49.2 a och b i denna förordning, och för de följande åren på de stödberättigande utgifter som ingår i varje betalningsansökan i enlighet med [artikel 85.3 a eller c] i förordning (EU) [new CPR].

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete som får stöd genom Eruf: 6 %.

a)  Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete som får stöd genom Eruf: 7 %.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Interregprogram inom komponenterna 2, 3 och 4, både för Eruf och, i tillämpliga fall, för unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder: 7 %.

c)  Interregprogram inom komponenterna 2, 3 och 4, både för Eruf och, i tillämpliga fall, för unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder: 8 %.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i det programmet ska enligt överenskommelse med den förvaltande myndigheten inrätta en kommitté som ska övervaka genomförandet av respektive Interregprogram (nedan kallad övervakningskommitté) inom tre månader från den dag då kommissionens beslut om antagande av ett Interregprogram anmäldes till medlemsstaten.

1.  Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer, ULT eller regionala integrations- och samarbetsorganisationer som deltar i det programmet ska enligt överenskommelse med den förvaltande myndigheten inrätta en kommitté som ska övervaka genomförandet av respektive Interregprogram (nedan kallad övervakningskommitté) inom tre månader från den dag då kommissionens beslut om antagande av ett Interregprogram anmäldes till medlemsstaten.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Övervakningskommitténs ordförande ska vara en företrädare för den medlemsstat som fungerar som värd för den förvaltande myndigheten eller i vilken den förvaltande myndigheten finns.

utgår

Om det i övervakningskommitténs arbetsordning fastställs att ordförandeskapet ska rotera får övervakningskommitténs ordförande vara en företrädare för ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium tillsammans med en företrädare för medlemsstaten eller den förvaltande myndigheten och vice versa.

 

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra övervakningskommitténs arbetsordning samt alla uppgifter och all information som delas med övervakningskommittén på den webbplats som avses i artikel 35.2.

6.  Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra övervakningskommitténs arbetsordning, en sammanfattning av uppgifter och information samt alla beslut som delas med övervakningskommittén på den webbplats som avses i artikel 35.2.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övervakningskommitténs sammansättning i varje Interregprogram ska fastställas gemensamt av de medlemsstater och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i det berörda programmet och ska säkerställa en balanserad representation av relevanta myndigheter, förmedlande organ och företrädare för de programpartner som avses i artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] från medlemsstaterna, tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Övervakningskommitténs sammansättning i varje Interregprogram får fastställas gemensamt av de medlemsstater och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och ULT som deltar i det berörda programmet och ska sträva efter en balanserad representation av relevanta myndigheter, förmedlande organ och företrädare för de programpartner som avses i artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] från medlemsstaterna, tredjeländerna, partnerländerna och ULT.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid sammansättningen av övervakningskommittén ska hänsyn tas till antalet medlemsstater, tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i det berörda Interregprogrammet.

utgår

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övervakningskommittén ska också bestå av företrädare för gemensamt inrättade organ för hela programområdet eller en del av programområdet, inklusive europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

Övervakningskommittén ska också bestå av företrädare för regioner och lokala regeringar samt andra gemensamt inrättade organ för hela programområdet eller en del av programområdet, inklusive europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra en förteckning över medlemmarna i övervakningskommittén på den webbplats som avses i artikel 35.2.

2.  Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra en förteckning över de myndigheter/organ som har utsetts till medlemmar i övervakningskommittén på den webbplats som avses i artikel 35.2.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionens företrädare ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.

3.  Kommissionens företrädare får delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Företrädare för sammanslutningar som bildats inom programmets hela område eller som omfattar en del av det, däribland europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, ska kunna delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner och stödmottagare, om det är relevant.

g)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner och stödmottagare, om det är relevant, och vid behov föreslå ytterligare stödåtgärder.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser, inklusive alla ändringar av dessa, efter samråd med kommissionen i enlighet med artikel 22.2, utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 27.3 b, c och d] i förordning (EU) [new CPR],

a)  de metoder och kriterier som tillämpas för urvalet av insatser, inklusive alla ändringar av dessa, efter att ha underrättat kommissionen i enlighet med artikel 22.2, utan att det påverkar tillämpningen av [artikel 27.3 b, c och d] i förordning (EU) [new CPR],

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den förvaltande myndigheten ska på kommissionens begäran inom en månad förse kommissionen med information om följande aspekter som anges i artikel 29.1:

2.  Den förvaltande myndigheten ska på kommissionens begäran inom tre månader förse kommissionen med information om följande aspekter som anges i artikel 29.1:

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje förvaltande myndighet ska senast den 31 januari, den 31 mars, den 31 maj, den 31 juli, den 30 september och den 30 november varje år på elektronisk väg överföra kumulativa uppgifter för respektive Interregprogram till kommissionen i enlighet med mallen i bilaga [VII] till förordning (EU) [new CPR].

Varje förvaltande myndighet ska på elektronisk väg senast den 31 januari, den 31 maj och den 30 september varje år överföra uppgifter enligt artikel 31.2 a i denna förordning och en gång per år uppgifter enligt artikel 31.2 b i denna förordning för respektive Interregprogram till kommissionen i enlighet med mallen i bilaga [VII] till förordning (EU) [new CPR].

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Överföringen av uppgifter ska ske med hjälp av befintliga system för rapportering av uppgifter, i den mån de har visat sig vara tillförlitliga under den föregående programperioden.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  värden för output- och resultatindikatorer för de utvalda Interreginsatserna och värden som uppnåtts genom Interreginsatserna.

b)  värden för output- och resultatindikatorer för de utvalda Interreginsatserna och värden som uppnåtts genom de slutförda Interreginsatserna.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Gemensamma output- och resultatindikatorer enligt bilaga [I] till förordning (EU) [new ERDF] och, om nödvändigt, programspecifika output- och resultatindikatorer, ska användas i enlighet med artikel [12.1] i förordning (EU) [new CPR] och artiklarna 17.3 d ii och 31.2 b i denna förordning.

1.  Gemensamma output- och resultatindikatorer enligt bilaga [I] till förordning (EU) [new ERDF] som anses vara mest lämpade för att mäta framstegen mot målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), ska användas i enlighet med artikel [12.1] i förordning (EU) [new CPR] och artiklarna 17.4 e ii och 31.2 b i denna förordning.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Vid behov och i fall som den förvaltande myndigheten anser vara vederbörligt motiverade ska programspecifika output- och resultatindikatorer användas utöver de indikatorer som valts enligt punkt 1.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den förvaltande myndigheten ska utvärdera varje Interregprogram. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde i syfte att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av respektive Interregprogram.

1.  Den förvaltande myndigheten ska högst en gång per år utvärdera varje Interregprogram. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde i syfte att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av respektive Interregprogram.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den förvaltande myndigheten ska säkerställa att det finns förfaranden som gör det möjligt att ta fram och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna.

4.  Den förvaltande myndigheten ska sträva efter att det finns förfaranden som gör det möjligt att ta fram och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Artikel [44.2–44.7] i förordning (EU) [new CPR] om den förvaltande myndighetens skyldigheter ska tillämpas.

3.  Artikel [44.2–44.6] i förordning (EU) [new CPR] om den förvaltande myndighetens skyldigheter ska tillämpas.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  sätta upp skyltar eller anslagstavlor på offentliga platser så snart det praktiska genomförandet av en Interreginsats som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, om den totala kostnaden för insatsen överstiger 100 000 euro,

c)  sätta upp skyltar eller anslagstavlor på offentliga platser så snart det praktiska genomförandet av en Interreginsats som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, om den totala kostnaden för insatsen överstiger 50 000 euro,

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  att för Interreginsatser som inte omfattas av led c, offentligt anslå minst en tryckt affisch eller elektronisk bildskärm (minsta format: A3) med information om Interreginsatsen som framhäver att insatsen stöds genom en Interregfond,

d)  att för Interreginsatser som inte omfattas av led c, offentligt anslå minst en tryckt affisch och där så är lämpligt en elektronisk bildskärm (minsta format: A2) med information om Interreginsatsen som framhäver att insatsen stöds genom en Interregfond,

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  att för insatser av strategisk betydelse och insatser vars totala kostnad överstiger 10 000 000 euro, anordna ett informationsevenemang som i god tid involverar kommissionen och ansvarig förvaltande myndighet.

e)  att för insatser av strategisk betydelse och insatser vars totala kostnad överstiger 5 000 000 euro, anordna ett informationsevenemang som i god tid involverar kommissionen och ansvarig förvaltande myndighet.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om stödmottagaren inte fullgör sina skyldigheter enligt artikel [42] i förordning (EU) [new CPR] eller enligt punkterna 1 och 2 i den här artikeln ska medlemsstaten göra en finansiell korrigering genom att dra tillbaka högst 5 % av stödet från fonderna till den berörda insatsen.

6.  Om stödmottagaren inte fullgör sina skyldigheter eller rättar till sina brister i tid, enligt artikel [42] i förordning (EU) [new CPR] eller enligt punkterna 1 och 2 i den här artikeln, ska den förvaltande myndigheten göra en finansiell korrigering genom att dra tillbaka högst 5 % av stödet från fonderna till den berörda insatsen.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  som ett schablonbelopp i enlighet med artikel [50.1] i förordning (EU) [new CPR].

c)  de direkta personalkostnaderna för en insats får beräknas som ett schablonbelopp upp till 20 % av insatsens andra direkta kostnader än direkta personalkostnader utan något krav på att medlemsstaten ska fastställa den tillämpliga satsen på grundval av en beräkning.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  genom att bruttopersonalkostnaden per månad divideras med det antal arbetstimmar per månad som anges i anställningsbeviset, eller

a)  genom att de senast dokumenterade bruttopersonalkostnaderna per månad divideras med antalet arbetstimmar per månad för den berörda personen i enlighet med tillämplig lag som anges i anställningsavtalet och artikel 50.2 b i förordning .../... [New CPR], eller

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När det gäller personalkostnader för personer som enligt anställningsbeviset är timanställda ska dessa kostnader vara stödberättigande och det faktiska antalet timmar som personerna enligt ett tidsregistreringssystem har arbetat med insatsen ska multipliceras med den timlön som anges i anställningsbeviset.

6.  När det gäller personalkostnader för personer som enligt anställningsbeviset är timanställda ska dessa kostnader vara stödberättigande och det faktiska antalet timmar som personerna enligt ett tidsregistreringssystem har arbetat med insatsen ska multipliceras med den timlön som anges i anställningsbeviset. Om de lönekostnader som avses i artikel 38.2 b inte har inbegripits i den angivna timlönen kan de läggas till den timlönen enligt tillämplig nationell lag.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 39 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kontorskostnader och administrativa kostnader ska endast omfatta följande:

Kontorskostnader och administrativa kostnader ska begränsas till 15 % av de sammanlagda direkta kostnaderna för en insats och endast omfatta följande:

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utgifter för kostnader enligt denna artikel som betalats direkt av en av stödmottagarens anställda ska styrkas med ett kvitto på att stödmottagaren återbetalat utgifterna till den anställde.

4.  Utgifter för kostnader enligt denna artikel som betalats direkt av en av stödmottagarens anställda ska styrkas med ett kvitto på att stödmottagaren återbetalat utgifterna till den anställde. Den kostnadskategorin får användas för resekostnaderna för personal som deltar i insatsen och andra intressenter i syfte att genomföra och främja Interreginsatsen och programmet i sig.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kostnaderna för resor och logi för en insats får beräknas som ett schablonbelopp upp till 15 % av insatsens andra direkta kostnader än direkta personalkostnader.

5.  Kostnaderna för resor och logi för en insats får beräknas som ett schablonbelopp upp till 15 % av insatsens direkta kostnader.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 41 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster ska utgifterna endast omfatta följande tjänster och sakkunskap som tillhandahålls av ett offentligt eller privat organ eller en annan fysisk person än stödmottagaren för insatsen:

När det gäller kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster ska utgifterna bestå av men inte begränsas till följande tjänster och sakkunskap som tillhandahålls av ett offentligt eller privat organ eller en annan fysisk person än stödmottagaren (inklusive alla partner) för insatsen:

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 41 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

o)  Resor och logi för externa experter, talare, mötesordförande samt tjänsteleverantörer.

o)  Resor och logi för externa experter.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kostnader för utrustning som köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren för insatsen och som inte omfattas av artikel 39 ska endast omfatta följande:

1.  Kostnader för utrustning som köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren för insatsen och som inte omfattas av artikel 39 ska bestå av men inte begränsas till följande:

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 43 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Förvärv av mark i enlighet med [artikel 58.1 c] i förordning (EU) [new CPR].

a)  Förvärv av mark i enlighet med [artikel 58.1 b] i förordning (EU) [new CPR].

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i ett Interregprogram ska för tillämpningen av artikel [65] i förordning (EU) [new CPR] ange en enda förvaltande myndighet och en enda revisionsmyndighet.

1.  Medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer, ULT och regionala integrations- och samarbetsorganisationer som deltar i ett Interregprogram ska för tillämpningen av artikel [65] i förordning (EU) [new CPR] ange en enda förvaltande myndighet och en enda revisionsmyndighet.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den förvaltande myndigheten och revisionsmyndigheten ska vara belägna i samma medlemsstat.

2.  Den förvaltande myndigheten och revisionsmyndigheten får vara belägna i samma medlemsstat.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När det gäller ett Interregprogram inom komponent 2B eller komponent 1 och där den senare omfattar långa gränsar med olika typer av utvecklingsutmaningar och behov får medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i ett Interregprogram fastställa delprogramområden.

5.  När det gäller ett Interregprogram inom komponent 1 som omfattar långa gränser med olika typer av utvecklingsutmaningar och behov får medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i ett Interregprogram fastställa delprogramområden.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om den förvaltande myndigheten anger ett förmedlande organ inom ett Interregprogram i enlighet med artikel [65.3] i förordning (EU) [new CPR] ska det förmedlande organet utföra dessa uppgifter i fler än en deltagande medlemsstat eller, i tillämpliga fall, ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium.

6.  Om den förvaltande myndigheten anger ett eller flera förmedlande organ inom ett Interregprogram i enlighet med artikel [65.3] i förordning (EU) [new CPR] ska det eller de berörda förmedlande organen utföra dessa uppgifter i fler än en deltagande medlemsstat eller i den eller de egna medlemsstaterna, eller, i tillämpliga fall, i fler än ett tredjeland, partnerland eller ULT.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Genom undantag från artikel 87.2 i förordning .../... [new CPR] ska kommissionen i form av mellanliggande betalningar ersätta 100 % av de belopp som anges i betalningsansökan, genom att man tillämpar programmets medfinansieringsgrad på de sammanlagda stödberättigande utgifterna eller det statliga bidraget.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Om den förvaltande myndigheten inte utför granskning enligt artikel 68.1 a i förordning (EU) .../... [new CPR] i hela programområdet ska varje medlemsstat utse det organ eller den person som ska ansvara för att utföra sådan granskning vad gäller stödmottagare på medlemsstatens territorium.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Genom undantag från artikel 92 i förordning .../... [new CPR] omfattas Interregprogram inte av årlig räkenskapsavslutning. Räkenskaperna avslutas i slutet av perioden, på grundval av den slutliga prestationsrapporten.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Om den totala extrapolerade felprocent som avses i punkt 6 är högre än 2 % av de totala utgifter som redovisats för de Interregprogram som ingår i den population från vilken det gemensamma stickprovet valdes ut ska kommissionen beräkna en total kvarstående felprocent, med beaktande av de finansiella korrigeringar som gjorts av Interregprogrammens respektive myndigheter när det gäller enskilda oriktigheter som upptäckts genom de insatsrevisioner som valts ut i enlighet med punkt 1.

7.  Om den totala extrapolerade felprocent som avses i punkt 6 är högre än 3,5 % av de totala utgifter som redovisats för de Interregprogram som ingår i den population från vilken det gemensamma stickprovet valdes ut ska kommissionen beräkna en total kvarstående felprocent, med beaktande av de finansiella korrigeringar som gjorts av Interregprogrammens respektive myndigheter när det gäller enskilda oriktigheter som upptäckts genom de insatsrevisioner som valts ut i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om den totala kvarstående felprocent som avses i punkt 7 är högre än 2 % av de totala utgifter som redovisats för de Interregprogram som ingår i den population från vilken det gemensamma stickprovet valdes ut ska kommissionen avgöra om det är nödvändigt att begära att revisionsmyndigheten för ett specifikt Interregprogram eller en grupp av Interregprogram som är mest berörda utför kompletterande revisionsarbete i syfte att göra en ytterligare utvärdering av felprocenten samt bedöma de korrigerande åtgärder som krävs för de Interregprogram som berörs av de oriktigheter som upptäckts.

8.  Om den totala kvarstående felprocent som avses i punkt 7 är högre än 3,5 % av de totala utgifter som redovisats för de Interregprogram som ingår i den population från vilken det gemensamma stickprovet valdes ut ska kommissionen avgöra om det är nödvändigt att begära att revisionsmyndigheten för ett specifikt Interregprogram eller en grupp av Interregprogram som är mest berörda utför kompletterande revisionsarbete i syfte att göra en ytterligare utvärdering av felprocenten samt bedöma de korrigerande åtgärder som krävs för de Interregprogram som berörs av de oriktigheter som upptäckts.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  2021: 1 %.

a)  2021: 3 %.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  2022: 1 %.

b)  2022: 2,25 %.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  2023: 1 %.

c)  2023: 2,25 %.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  2024: 1 %.

d)  2024: 2,25 %.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  2025: 1 %.

e)  2025: 2,25 %.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  2026: 1 %.

f)  2026: 2,25 %.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete får stöd genom Eruf och IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete ska förfinansieringen för alla fonder som stöder ett sådant Interregprogram betalas ut i enlighet med förordning (EU) [IPA III] eller förordning (EU) [NDICI] eller i enlighet med någon akt som antas med stöd av dessa.

Om Interregprogrammen för externt samarbete får stöd genom Eruf och IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete ska förfinansieringen för alla fonder som stöder ett sådant Interregprogram betalas ut i enlighet med förordning (EU) [IPA III] eller förordning (EU) [NDICI] eller i enlighet med någon akt som antas med stöd av dessa.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hela det belopp som utbetalas som förfinansiering ska återbetalas till kommissionen om ingen betalningsansökan inom Interregprogrammen för gränsöverskridande samarbete inkommit inom 24 månader från dagen för kommissionens första delbetalning av förfinansieringsbeloppet. En sådan återbetalning ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål och ska inte medföra någon sänkning av stödet från Eruf, IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete till programmet.

Hela det belopp som utbetalas som förfinansiering ska återbetalas till kommissionen om ingen betalningsansökan inom Interregprogrammen för gränsöverskridande samarbete inkommit inom 36 månader från dagen för kommissionens första delbetalning av förfinansieringsbeloppet. En sådan återbetalning ska utgöra interna inkomster avsatta för särskilda ändamål och ska inte medföra någon sänkning av stödet från Eruf, IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete till programmet.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Kapitel VIII – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tredjeländers, partnerländers eller utomeuropeiska länders och territoriers deltagande i Interregprogram med delad förvaltning

Tredjeländers, partnerländers, ULT:s eller regionala integrations- och samarbetsorganisationers deltagande i Interregprogram med delad förvaltning

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kapitlen I–VII och kapitel X ska tillämpas på tredjeländers, partnerländers och utomeuropeiska länders eller territoriers deltagande i Interregprogram i enlighet med de särskilda bestämmelser som fastställs i detta kapitel.

Kapitlen I–VII och kapitel X ska tillämpas på tredjeländers, partnerländers, ULT:s eller regionala integrations- och samarbetsorganisationers deltagande i Interregprogram i enlighet med de särskilda bestämmelser som fastställs i detta kapitel.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i ett Interregprogram ska avdela personal till det gemensamma sekretariatet för det programmet eller inrätta en filial inom sina respektive territorier, eller bådadera.

3.  De tredjeländer, partnerländer och ULT som deltar i ett Interregprogram får avdela personal till det gemensamma sekretariatet för det programmet eller, i överenskommelse med den förvaltande myndigheten, inrätta en filial för det gemensamma sekretariatet inom sina respektive territorier, eller bådadera.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den nationella myndighet eller det nationella organ som motsvarar den person med ansvar för kommunikation som föreskrivs i artikel 35.1 ska stödja den förvaltande myndigheten och partnerna i respektive tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium när det gäller de uppgifter som föreskrivs i artikel 35.2–35.7.

4.  Den nationella myndighet eller det nationella organ som motsvarar den person med ansvar för kommunikation som föreskrivs i artikel 35.1 får stödja den förvaltande myndigheten och partnerna i respektive tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium när det gäller de uppgifter som föreskrivs i artikel 35.2–35.7.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De Interregprogram inom komponenterna 2 och 4 i vilka bidrag från Eruf kombineras med bidrag från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska genomföras genom delad förvaltning, både i medlemsstaterna och i de deltagande tredjeländerna eller partnerländerna eller, när det gäller komponent 3, i det eventuella utomeuropeiska landet eller territoriet, oberoende av om landet eller territoriet får stöd genom ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

2.  De Interregprogram inom komponenterna 2 och 4 i vilka bidrag från Eruf kombineras med bidrag från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska genomföras genom delad förvaltning, både i medlemsstaterna och i de deltagande tredjeländerna, partnerländerna eller ett deltagande ULT eller, när det gäller komponent 3, i vilket ULT som helst oberoende av om det får stöd genom ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Genom delad förvaltning både i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller utomeuropeiska länder och territorier.

a)  Genom delad förvaltning både i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller ULT eller grupper av tredjeländer som ingår i en regional organisation.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Genom delad förvaltning bara i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller utomeuropeiska länder och territorier när det gäller Eruf-utgifter utanför unionen för en eller flera insatser, medan bidragen från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska förvaltas genom indirekt förvaltning.

b)  Genom delad förvaltning bara i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller ULT, eller grupper av tredjeländer som ingår i en regional organisation, när det gäller Eruf-utgifter utanför unionen för en eller flera insatser, medan bidragen från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska förvaltas genom indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Genom indirekt förvaltning både i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller utomeuropeiska länder och territorier.

c)  Genom indirekt förvaltning både i medlemsstaterna och i eventuella deltagande tredjeländer eller ULT eller grupper av tredjeländer som ingår i en regional organisation.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ett Interregprogram inom komponent 3 helt eller delvis genomförs genom indirekt förvaltning ska artikel 60 tillämpas.

Om ett Interregprogram inom komponent 3 helt eller delvis genomförs genom indirekt förvaltning krävs en överenskommelse på förhand mellan de berörda medlemsstaterna och regionerna, och artikel 60 ska tillämpas.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Gemensamma ansökningsomgångar för att mobilisera finansiering från NDICI-program och ETS-program som är bilaterala eller omfattar flera länder får inledas enligt överenskommelse mellan respektive förvaltande myndigheter. Ansökningsomgången ska ange geografisk täckning och förväntat bidrag till målen för respektive program. De förvaltande myndigheterna ska besluta om det är NDICI-reglerna eller ETS-reglerna som gäller för ansökningsomgången. De kan besluta att utse en samordnande förvaltande myndighet, som ansvarar för förvaltning och kontroll i samband med ansökningsomgången.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om urval av ett eller flera storskaliga projekt står på dagordningen för ett möte i övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén ska den förvaltande myndigheten överlämna en projektbeskrivning för varje sådant projekt till kommissionen senast två månader före mötesdagen. Projektbeskrivningen ska vara högst tre sidor lång och ska innehålla uppgift om namn, plats, budget, samordnande partner och övriga partner samt om de huvudsakliga projektmålen och projektresultaten. Om en projektbeskrivning för ett eller flera storskaliga projekt inte överlämnas till kommissionen inom den tidsfristen får kommissionen begära att övervakningskommitténs eller styrkommitténs ordförande tar bort de berörda projekten från dagordningen för mötet.

3.  Om urval av ett eller flera storskaliga projekt står på dagordningen för ett möte i övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén ska den förvaltande myndigheten överlämna en projektbeskrivning för varje sådant projekt till kommissionen senast två månader före mötesdagen. Projektbeskrivningen ska vara högst fem sidor lång och ska innehålla dels uppgift om namn, plats, budget, samordnande partner och övriga partner samt om de huvudsakliga projektmålen och projektresultaten, dels en trovärdig affärsplan av vilken det framgår att en fortsättning på detta eller dessa projekt i förekommande fall är tryggad även utan Interregstöd. Om en projektbeskrivning för ett eller flera storskaliga projekt inte överlämnas till kommissionen inom den tidsfristen får kommissionen begära att övervakningskommitténs eller styrkommitténs ordförande tar bort de berörda projekten från dagordningen för mötet.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om ett Interregprogram inom komponent 3 helt eller delvis genomförs genom indirekt förvaltning i enlighet med artikel 53.3 b eller c ska genomförandeuppgifterna anförtros ett eller flera av de organ som anges i [artikel 62.1 första stycket led c] i förordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus], särskilt ett organ som finns i den deltagande medlemsstaten, inklusive den förvaltande myndigheten för det berörda Interregprogrammet.

1.  Om ett Interregprogram inom komponent 3 efter samråd med berörda parter helt eller delvis genomförs genom indirekt förvaltning i enlighet med artikel 53.3 b eller c i denna förordning ska genomförandeuppgifterna anförtros ett eller flera av de organ som anges i [artikel 62.1 första stycket led c] i förordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus], särskilt ett organ som finns i den deltagande medlemsstaten, inklusive den förvaltande myndigheten för det berörda Interregprogrammet.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 61

utgår

Interregionala innovationsinvesteringar

 

Eruf får på kommissionens initiativ stödja interregionala innovationsinvesteringar enligt artikel 3.5 som sammanför forskare, företag, civilsamhället och offentliga förvaltningar som medverkar i strategier för smart specialisering som upprättats på nationell eller regional nivå.

 

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel -62 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -62

 

Undantag från anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget

 

Kommissionen får förklara att stöd till förmån för projekt som stöds av EU:s europeiska territoriella samarbete är förenligt med den inre marknaden och inte omfattas av anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget.

  • [1]  EUT C 0, 0.0.0000, s. 0 /Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  EUT C 0, 0.0.0000, s. 0 /Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

1. Inledning

Sextio år efter att Romfördraget undertecknades har Europeiska unionen (EU) gått från en ursprungligen rent ekonomisk union till ett fredsprojekt som omfattar alla samhällsområden. För att värna detta projekt är det oumbärligt med goda grannskapsförbindelser mellan de europeiska medlemsstaterna som omsätts i praktiken, särskilt mot bakgrund av de utmaningar som europapolitiken står inför i form av nationalistiska och isolationistiska strömningar och EU-skeptiska och stundom antieuropeiska attityder.

Det europeiska territoriella samarbetet (ETS) knyter särskilt an till denna grundläggande idé och bidrar på ett betydelsefullt och märkbart sätt till att européerna lära känna varandra över gränserna och tar itu med utmaningar och utvecklar och formar Europa gemensamt. På så sätt övervinns gränshindren gradvis – också och framför allt i EU-medborgarnas sinnen – och gränsområdena blir till gemensamma områden där EU upplevs som något konkret som praktiseras i vardagen.

Under de senaste årtiondena har ETS bidragit tydligt till den europeiska integrationen och intensifierat och förenklat den dagliga samexistensen över gränserna genom att avskaffa gränser och undanröja byråkratiska hinder. Föredraganden noterar därför med största tillfredsställelse att kommissionen har bekräftat det betydande mervärde som ETS tillför EU genom att lägga fram ett förslag till ny förordning för finansieringsperioden efter 2020.

Föredraganden anser emellertid att potentialen hos ETS inte utnyttjas fullt ut, trots attraktiva projektfinansieringsnivåer, eftersom de administrativa kraven för de potentiella stödmottagarna, men även för de genomförande myndigheterna, har nått en oroande nivå. Faktum är att dessa krav har ökat med varje finansieringsperiod och för närvarande är så höga att enskilda intressenter hindras från att ens lämna in en ansökan. Samtidigt gör detta att erfarna sökande deltar oproportionerligt ofta i de enskilda ETS-programmen. För att ETS åter ska fylla sin funktion och främja den europeiska idén på ett målinriktat sätt måste därför förberedelserna inför och genomförandet av programmen bli enklare för alla berörda parter under finansieringsperioden efter 2020.

I detta sammanhang hänvisar föredraganden till den omnibusförordning som redan har antagits för EU:s budgetförordning. Omnibusförordningen, som börjar gälla den 1 januari 2019, syftar till att förenkla utbetalningen, användningen och avräkningen av medel utan att man försvagar kontrollen av att medlen används resultatinriktat. Föredraganden pekar särskilt på hur de nya bestämmelserna gör det enklare att tillämpa enhetsbelopp och förenklade kostnadsalternativ, underlättar tillgången för mindre stödmottagare och förhindrar att dubbla kontroller utförs, men att de samtidigt innebär att mer resurser behövs för att informera befolkningen om projektframgångar och investeringar i regionerna.

Föredraganden välkomnar också de förenklingar som kommissionen har föreslagit inom ramen för förslagen till den nya förordningen om gemensamma bestämmelser, den nya Eruf-förordningen och den nya ETS-förordningen. Han är övertygad om att dessa kommer att få avsedd effekt.

2. Tillämpningsområdet för komponenter i det framtida ETS

Föredraganden välkomnar att de gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbetsprogrammen inom ramen för ETS kommer att fortsätta. Han anser att vart och ett av dessa program har sitt eget existensberättigande och att beprövade program bör behållas. Föredragaren anser emellertid att gränsområdenas viktiga roll inte återspeglas tillräckligt väl i kommissionens förslag, och därför föreslår han en förskjutning av tilldelningen av medel till förmån för komponent 1 (gränsöverskridande samarbete). Samtidigt är föredraganden övertygad om att havssamarbetet bör kunna ingå i komponent 1 även i framtiden även om regionerna inte har en fast förbindelse över sjögränserna mellan sig.

Föredraganden är kritisk till införandet av de nya interregionala innovationsinvesteringarna (komponent 5), eftersom de mål som eftersträvas genom dessa innovationsinvesteringar endast har en begränsad sammanhållningspolitisk dimension. Dessutom går den direkta förvaltning som kommissionen förslår för denna komponent 5 stick i stäv med den subsidiära karaktären hos ETS.

3. Anslag till ETS

Föredraganden kritiserar de planerade nedskärningarna när det gäller beprövade och effektiva gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbetsprogram. Han anser därför att de anslag till ETS-programmen inom komponenterna 1–4 som fastställs i den fleråriga budgetramen för 2021–2027 bör höjas till minst 3 % av de samlade medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

I samband med detta framhäver föredraganden på nytt gränsområdenas nyckelroll och det oumbärliga värde som det gränsöverskridande samarbetet (komponent 1) tillför, varför han föreslår att denna komponent bör tilldelas högst anslag, nämligen 73,8 %.

När det gäller innovationsinvesteringarna anser föredraganden att tilldelningen av de höga anslag som kommissionen föreslår för denna komponent inte bör ske på bekostnad av övriga ETS-komponenter. Enligt föredraganden skulle denna komponent emellertid eventuellt kunna tilldelas en ytterligare budget på 0,3 % av de samlade medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

4. Innehållet i ETS-programmen och koncentration

Enligt föredragaren är de fem politiska mål som härrör från Eruf, liksom de två särskilda Interregmålen ”Bättre Interregstyrning” och ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i grunden godtagbara. Föredraganden ställer sig emellertid kritisk till det stelbenta kravet på att minst 15 % av de samlade medlen måste användas för de särskilda Interregmålen eftersom detta skulle kunna försvåra programplaneringen och programhanteringen i praktiken.

5. Småprojektfonder

Kärnan i det europeiska territoriella samarbetet är att förena människor över gränserna och därmed främja den europeiska integrationen. Särskilt småskaliga projekt och projekt för kontakter mellan människor (”people-to-people”) främjar kontakter mellan lokalbefolkningen och är av stor betydelse för gränsområdenas utveckling. De sökande är i allmänhet aktörer inom det civila samhället, och utmärkande för projekten är särskilt de låga projektbudgeterna och motsvarande låga anslag. För att möjliggöra ett lyckat genomförande av småskaliga projekt även i framtiden fanns det ett akut behov av förenkling, tydliga regler och en direkt förankring av småskaliga projekt i regelverket. Föredraganden välkomnar uttryckligen det nuvarande alternativet i kommissionens förslag till förordning, nämligen att småprojektfonder inrättas inom ett Interregprogram. Småprojektfonderna bör emellertid ha en flexibel förvaltning. Dessutom bör det vara möjligt att inrätta flera småprojektfonder för ett program.

I vilken utsträckning de bestämmelser som kommissionen föreslår kommer att medföra direkta förenklingar och minskningar av den administrativa bördan för de slutliga stödmottagarna i projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt kommer att behöva undersökas längre fram under samrådet.

6. Medfinansieringens storlek

Föredragaren beklagar kommissionens förslag om att sänka den högsta medfinansieringsgraden för Interregprogram. Han anser att den medfinansieringsgrad på 70 % som föreslås är otillräcklig och föreslår i stället att graden höjs till 85 %. Medfinansieringsgraden bör vara flexibel och anpassas till kraven för respektive programområde.

7. Förfinansiering

Föredraganden anser att den lägre förfinansieringen jämfört med perioden 2014–2020 sannolikt kommer att leda till ekonomiska svårigheter för vissa program, särskilt i början när programmen inrättas och börjar genomföras eftersom kostnaderna är högre då. Vederbörlig hänsyn bör tas till den särskilda karaktären hos ETS i bestämmelserna om förfinansiering, och därför anger föredraganden i sitt förslag till betänkande att en högre förfinansiering bör tillämpas, särskilt i början av finansieringsperioden.

8. Indikatorer

Föredragaren välkomnar principiellt införandet av särskilda indikatorer för Interreg för att mäta samarbetsprogrammens resultat och europeiska mervärde. De föreslagna indikatorerna lämpar sig emellertid eventuellt inte för att mäta det processrelaterade mervärde som gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete ger och kommer på så sätt inte att bidra till positiva styrningsimpulser. Under debattens gång skulle indikatorerna kunna behöva anpassas på motsvarande sätt eller också skulle programmen kunna behöva ges större spelrum i samband med utformningen av indikatorsystemet.

9. n + 2-bestämmelse/dubbel börda för regionerna

På grundval av erfarenheter från tidigare finansieringsperioder påpekar föredraganden att kommissionens förslag att återgå till n + 2-bestämmelsen (hittills n + 3) skulle kunna utgöra en risk i hela Europa för att utbetalningarna av medlen delvis upphör eftersom det kanske inte går att få tillgång till medlen tillräckligt snabbt. Detta, i kombination med eventuella nedskärningar av de samlade medel som finns tillgängliga och en eventuell minskning av graden av medfinansiering från EU, skulle leda till dubbla bördor för regionerna på området ETS.

10. Statliga stödordningar

I många år har främjandet av ETS varit en viktig prioritering för EU:s sammanhållningspolitik. Stöd till små och medelstora företag för kostnader som uppstår i samband med ETS-projekt är enligt den allmänna gruppundantagsförordningen redan undantaget från anmälningsskyldigheten. Särskilda bestämmelser om regionalstöd för investeringar som görs av företag av alla storlekar finns också i riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–2020 och i avsnittet om regionalstöd i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Föredraganden anser att stöd till ETS-projekt skulle vara förenligt med den inre marknaden och ha en begränsad inverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. Han föreslår därför att man i princip bör betrakta ETS-program som icke relevanta i stödhänseende och därmed låta de betungande stödkontrollerna utgå.

11. Halvtidsöversyn

Betydligt mer betungande samordningsprocesser krävs för den halvtidsöversyn och de eventuella anpassningar av multilaterala Interregprogram som anges i förslaget. Föredraganden påpekar att detta inte får försvåra eller försena finansieringen av projekt under andra halvan av programmet.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (21.11.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Föredragande av yttrande (*): Fabio Massimo Castaldo

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag till förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder, som lades fram den 29 maj 2018, innehåller väsentliga förändringar i fråga om den övergripande utformningen av det territoriella samarbetet liksom framtida program för gränsöverskridande samarbete.

Den första betydande förändringen utgörs av kommissionens förslag att omforma samarbetsområdena, bland annat genom att koncentrera det gränsöverskridande samarbetet till landgränserna och integrera det gränsöverskridande samarbetet vid sjögränser i en utvidgad komponent ”för transnationellt samarbete och havssamarbete”. Föredraganden anser att detta skulle äventyra nuvarande och framtida program för gränsöverskridande havssamarbete, särskilt på Medelhavet. Interreg bör syfta till att skapa starka band och stärka partnerskapen mellan närbelägna länder som delar land- eller sjögränser. Detta är särskilt viktigt för programmen runt Medelhavet där investeringar i partnerländer och deras stabilitet är liktydigt med investeringar i EU:s säkerhet och stabilitet. Föredraganden föreslår därför ändringar för att återinföra program för gränsöverskridande havssamarbete, även om det inte finns någon fast förbindelse över havet, och omformar följaktligen tilldelningen av medel till förmån för komponent 1.

En annan väsentlig ändring som läggs fram i förslaget till Interregförordning är förslaget att tillämpa gemensamma regler för både det internationella samarbetet mellan medlemsstater och samarbetet mellan EU-medlemsstater och länder utanför EU. De regler som har fastställts i Interregförordningen kommer därför att påverka program för gränsöverskridande samarbete som medfinansieras genom EU:s finansieringsinstrument för externa åtgärder, såsom instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (nedan kallat NDICI) och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III).

Detta är en betydande förändring i förhållande till den nuvarande perioden 2014–2020, där program för externt gränsöverskridande samarbete omfattas av särskilda genomförandebestämmelser. Föredraganden föreslår att instrumentens mål och prioriteringar, som fastställs i respektive förordning, beaktas fullt ut när finansieringsinstrument för externa åtgärder används för att medfinansiera Interregprogram, och att dessa mål och prioriteringar nämns uttryckligen i Interregförordningen.

I förslaget till Interregförordning fastställs redan de delar av finansieringsramen inom IPA III och NDICI som ska gå till Interregprogrammen. För att möjliggöra större flexibilitet föreslår föredraganden att siffrorna ska ersättas med hänvisningar till IPA III- och NDICI-förordningarna, under förutsättning att marginalerna fastställs i de respektive förordningarna.

Föredraganden välkomnar arbetet med att förenkla och maximera synergierna mellan olika fonder, men anser samtidigt att man inte bör bortse från de externa finansieringsinstrumentens huvudändamål. Han föreslår därför ändringar i detta hänseende och anger att externt gränsöverskridande samarbete enligt Interregförordningen bör komplettera de gränsöverskridande samarbetsprogram som omfattas av grannskapsinstrumentet och instrumentet för stöd inför anslutningen. Stödet från IPA bör fortsatt gå till IPA-stödmottagarnas arbete med att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, bl.a. genom genomförande av unionens makroregionala strategier. När det gäller stöd från NDICI bör EU fortsätta att utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på målen och principerna för unionens yttre åtgärder.

Föredraganden gör även gällande att mer flexibilitet bör tillåtas i fråga om inlämning av programdokumentationen när partnerländer deltar, då erfarenheten visat att dessa länder behöver mer tid eftersom deras förfaranden inte motsvarar de som tillämpas i EU‑medlemsstaterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) ska Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf) bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf bidra till att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, där särskild hänsyn ska tas till vissa kategorier av regioner, bland vilka gränsregioner uttryckligen anges.

(1)  Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) ska Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf) bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf bidra till att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner och minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, där särskild hänsyn ska tas till vissa kategorier av regioner, bland vilka landsbygdsområden, områden som påverkas av industriell omställning och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet och öregioner, gränsregioner och bergsregioner uttryckligen anges.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [new CPR]21 fastställs gemensamma bestämmelser för Eruf och vissa andra fonder och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [new ERDF]22 fastställs bestämmelser om Eruf-stödets särskilda mål och tillämpningsområde. Det är nu nödvändigt att anta särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) när en eller flera medlemsstater samarbetar över gränserna med avseende på effektiv programplanering, inklusive bestämmelser om tekniskt stöd, övervakning, utvärdering, kommunikation, stödberättigande, förvaltning och kontroll samt ekonomisk förvaltning.

(2)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [new CPR]21 fastställs gemensamma bestämmelser för Eruf och vissa andra fonder och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [new ERDF]22 fastställs bestämmelser om Eruf-stödets särskilda mål och tillämpningsområde. Det är nu nödvändigt att anta särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) när en eller flera medlemsstater och ett eller flera länder eller andra territorier utanför unionen samarbetar över gränserna med avseende på effektiv programplanering, inklusive bestämmelser om tekniskt stöd, övervakning, utvärdering, kommunikation, stödberättigande, förvaltning och kontroll samt ekonomisk förvaltning.

__________________

__________________

21 [Referens]

21 [Referens]

22 [Referens]

22 [Referens]

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att stödja en harmonisk utveckling inom unionens territorium på olika nivåer bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

(3)  För att stimulera till välstånd och stödja en harmonisk utveckling inom unionens territorium på olika nivåer bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar som fastställs gemensamt i gränsregioner och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som beskrivs i kommissionens meddelande Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden23 (nedan kallat meddelandet om gränsområden). Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör därför begränsas till samarbete vid landgränser och det gränsöverskridande samarbetet vid sjögränser bör integreras i den transnationella komponenten.

(4)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar som fastställs gemensamt i land- eller sjögränsregioner och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som finns i gränsområden. Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör därför omfatta samarbete vid land- eller sjögränser och det gränsöverskridande samarbetet bör stödja regioner belägna vid land- eller sjögränser.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör också omfatta samarbete mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera länder eller andra territorier utanför unionen. Det faktum att internt och externt gränsöverskridande samarbete ingår i denna förordning bör leda till en betydande förenkling och rationalisering av tillämpliga bestämmelser för programmyndigheterna i medlemsstaterna och för partnermyndigheterna och stödmottagarna utanför unionen i förhållande till programperioden 2014–2020.

(5)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör också omfatta samarbete mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer. Det faktum att internt och externt gränsöverskridande samarbete ingår i denna förordning bör leda till en betydande förenkling och rationalisering av tillämpliga bestämmelser för programmyndigheterna i medlemsstaterna och för partnermyndigheterna och stödmottagarna utanför unionen i förhållande till programperioden 2014–2020.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Det externa gränsöverskridande samarbetet enligt denna förordning bör inte på något sätt ersätta utan snarare komplettera de gränsöverskridande samarbetsprogram som omfattas av förordning (EU) ... av den ... (IPA III‑förordningen) och förordning (EU) ... av den ...(NDICI-förordningen), särskilt stödmottagarnas arbete med att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det bör fastställas objektiva kriterier för att bestämma stödberättigade regioner och områden. För detta ändamål bör fastställandet av stödberättigade regioner på unionsnivå grundas på det gemensamma system för klassificering av regioner som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200326.

(9)  Det bör fastställas objektiva kriterier för att bestämma stödberättigade regioner och områden. För detta ändamål bör fastställandet av stödberättigade regioner på unionsnivå grundas på det gemensamma system för klassificering av regioner som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200326. När det gäller Interregprogram med deltagande av tredjeländer, i avsaknad av Nuts‑klassificering, bör motsvarande områden som kan få stöd genom förordning (EU) ... av den ... (IPA III‑förordningen) och förordning (EU) ... av den ...(NDICI-förordningen) vara tillämpliga.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det är nödvändigt att fortsätta att stödja eller, beroende på vad som är lämpligt, upprätta samarbete i alla dess aspekter med tredjeländer som gränsar till unionen, eftersom sådant samarbete är ett viktigt politiskt verktyg för regional utveckling och bör gynna de regioner i medlemsstaterna som gränsar till tredjeländer. För detta ändamål bör Eruf och unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder instrumentet för stöd inför anslutningen (nedan kallat IPA)27, instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (nedan kallat NDICI)28 samt programmet för de utomeuropeiska länderna och territorierna (nedan kallat ULT-programmet)29 stödja program för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete. Stödet från Eruf och unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder bör grundas på ömsesidighet och proportionalitet. När det gäller gränsöverskridande samarbete med stöd av IPA III och NDICI bör dock stödet från Eruf kompletteras med minst motsvarande belopp från anslagen till gränsöverskridande samarbete inom IPA III och NDICI, med förbehåll för de högsta belopp som anges i respektive rättsakt, dvs. högst 3 % av finansieringsramen inom IPA III och högst 4 % av finansieringsramen för det geografiska område som omfattas av grannskapspolitiken enligt artikel 4.2 a i NDICI.

(10)  Det är nödvändigt att fortsätta att stödja eller, beroende på vad som är lämpligt, upprätta samarbete i alla dess aspekter med tredjeländer som gränsar till unionen, eftersom sådant samarbete är ett viktigt politiskt verktyg för regional utveckling och bör gynna de regioner i medlemsstaterna som gränsar till tredjeländer. För detta ändamål bör Eruf och unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder - instrumentet för stöd inför anslutningen (nedan kallat IPA)27, instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (nedan kallat NDICI)28 samt programmet för de utomeuropeiska länderna och territorierna (nedan kallat ULT-programmet)29 - stödja program för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete. Stödet från Eruf och unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder bör grundas på ömsesidighet och proportionalitet. När det gäller gränsöverskridande samarbete med stöd av IPA III och NDICI bör dock stödet från Eruf kompletteras med minst motsvarande belopp från anslagen till gränsöverskridande samarbete inom IPA III och NDICI, med förbehåll för de bestämmelser som anges i respektive rättsakt, dvs. i artikel [9] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... [IPA III‑förordningen] och artikel [18] i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... [NDICI‑förordningen].

__________________

__________________

27 Förordning (EU) XXX om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (EUT L xx, s. y).

27 Förordning (EU) … av den … om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (EUT L xx, s. y.)

28 Förordning (EU) XXX om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (EUT L xx, s. y).

28 Förordning (EU) … av den … om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (EUT L xx, s. y).

29 Rådets beslut (EU) XXX om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen samt förbindelser mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan (EUT L xx, s. y).

29 Rådets beslut (EU) XXX om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen samt förbindelser mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan (EUT L xx, s. y).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Stödet från IPA III bör i huvudsak inriktas på att hjälpa IPA-stödmottagarna att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet, tolerans, social inkludering och icke-diskriminering. Stödet från IPA bör fortsätta att stödja IPA-stödmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Stödet från IPA bör dessutom inriktas på frågor som rör säkerhet, migration och gränsförvaltning, säkerställande av tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, förbättring av gränskontroller samt fortsatta gemensamma ansträngningar att bekämpa irreguljär migration och smuggling av migranter.

(11)  Stödet från IPA bör fortsätta att stödja IPA-stödmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier, och inriktas på mål och prioriteringar som anges i artikel [3] och i bilagorna II och III till IPA-förordningen [IPA III].

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När det gäller stöd från NDICI bör unionen utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på unionens värden och utmärks av nära och fredliga förbindelser som bygger på samarbete. Denna förordning och NDICI bör därför stödja interna och externa aspekter av relevanta makroregionala strategier. Dessa initiativ är strategiskt viktiga samtidigt som de ger meningsfulla politiska ramar för fördjupade förbindelser med och mellan partnerländer som grundas på principerna om ömsesidig redovisningsskyldighet, delat egenansvar och gemensamt ansvarstagande.

(12)  När det gäller stöd från NDICI bör unionen utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på principerna och målen för unionens yttre åtgärder, som fastställs i artiklarna 3.5, 8, 21 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i synnerhet de principer om demokrati, rättsstaten, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på vilka unionen är grundad, genom dialog och samarbete med partnerländer och partnerregioner. Denna förordning och NDICI bör därför stödja interna och externa aspekter av relevanta makroregionala strategier och inriktas på mål och prioriteringar som anges i artikel [3] och i bilagorna II och III till NDICI-förordningen. Dessa initiativ är strategiskt viktiga samtidigt som de ger meningsfulla politiska ramar för fördjupade förbindelser med och mellan partnerländer som grundas på principerna om ömsesidig redovisningsskyldighet, delat egenansvar och gemensamt ansvarstagande.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Det är nödvändigt att fastställa de medel som ska tilldelas var och en av de olika komponenterna inom Interreg, inbegripet varje medlemsstats andel av de totala beloppen för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete samt medlemsstaternas möjligheter till flexibilitet mellan dessa komponenter. I förhållande till programperioden 2014‑2020 bör andelen för gränsöverskridande samarbete sänkas, medan andelen för transnationellt samarbete och havssamarbete bör höjas till följd av att havssamarbete integreras, och en ny komponent för de yttersta randområdenas samarbete bör införas.

(15)  Det är nödvändigt att fastställa de medel som ska tilldelas var och en av de olika komponenterna inom Interreg, inbegripet varje medlemsstats andel av de totala beloppen för gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete samt medlemsstaternas möjligheter till flexibilitet mellan dessa komponenter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Eftersom flera medlemsstater deltar och de administrativa kostnaderna därför är högre, särskilt för kontroller och översättning, bör utgiftstaket för tekniskt stöd vara högre än det för målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt”. För att kompensera för de högre administrativa kostnaderna bör medlemsstaterna när så är möjligt uppmuntras att minska den administrativa bördan för genomförandet av gemensamma projekt. Dessutom bör Interregprogram med begränsat stöd från unionen eller program för externt gränsöverskridande samarbete få ett visst minimibelopp för tekniskt stöd i syfte att säkerställa tillräcklig finansiering för ett effektivt tekniskt stöd.

(24)  Eftersom flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer deltar och de administrativa kostnaderna därför är högre, särskilt för kontroller och översättning, bör utgiftstaket för tekniskt stöd vara högre än det för målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt”. För att kompensera för de högre administrativa kostnaderna bör medlemsstaterna när så är möjligt uppmuntras att minska den administrativa bördan för genomförandet av gemensamma projekt. Dessutom bör Interregprogram med begränsat stöd från unionen eller program för externt gränsöverskridande samarbete få ett visst minimibelopp för tekniskt stöd i syfte att säkerställa tillräcklig finansiering för ett effektivt tekniskt stöd.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  För att säkerställa enhetliga villkor för antagande eller ändring av Interregprogrammen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Programmen för externt gränsöverskridande samarbete bör dock i tillämpliga fall följa de kommittéförfaranden som fastställs genom förordning (EU) [IPA III] och förordning (EU) [NDICI] när det gäller det första beslutet om godkännande av dessa program.

(35)   Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på antagande eller ändring av Interregprogrammen genom ett flerårigt strategidokument. Programmen för externt gränsöverskridande samarbete bör dock i tillämpliga fall följa de kommittéförfaranden som fastställs genom förordning (EU) [IPA III] och förordning (EU) [NDICI] när det gäller det första beslutet om godkännande av dessa program.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  internt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande landgränsregioner som tillhör två eller flera medlemsstater eller mellan angränsande landgränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och ett eller flera tredjeländer som anges i artikel 4.3, eller

a)  internt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande land- eller sjögränsregioner som tillhör två eller flera medlemsstater eller mellan angränsande land- eller sjögränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och ett eller flera tredjeländer som anges i artikel 4.3, eller

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  externt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande landgränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och en eller flera av följande:

b)  externt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande land- eller sjögränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och en eller flera av följande:

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Transnationellt samarbete och havssamarbete över större transnationella territorier och kring havsområden som involverar nationella, regionala och lokala programpartner i medlemsstaterna, tredjeländer och partnerländer samt Grönland, i syfte att uppnå ökad territoriell integration (”komponent 2”: vid hänvisning enbart till transnationellt samarbete – ”komponent 2A”, vid hänvisning enbart till havssamarbete – ”komponent 2B”).

2.  Transnationellt samarbete över större transnationella territorier och kring havsområden som involverar nationella, regionala och lokala programpartner i medlemsstaterna, tredjeländer och partnerländer samt Grönland, i syfte att uppnå ökad territoriell integration.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd från Eruf vara regioner på Nuts 3-nivå i unionen, längs alla inre och yttre landgränser med tredjeländer eller partnerländer.

1.  När det gäller gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd från Eruf vara regioner på Nuts 3-nivå i unionen, längs alla inre och yttre land- eller sjögränser med tredjeländer eller partnerländer.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regioner som ligger vid sjögränser och som mellan sig har en fast förbindelse över sjögränsen ska också få stöd inom det gränsöverskridande samarbetet.

2.  Regioner som ligger vid sjögränser och som mellan sig har fasta förbindelser eller andra varaktiga kulturella, historiska och transportrelaterade förbindelser över sjögränsen ska också få stöd inom det gränsöverskridande samarbetet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Interregprogrammen för internt gränsöverskridande samarbete får omfatta regioner i Norge, Schweiz och Förenade kungariket som motsvarar regioner på Nuts 3-nivå samt Liechtenstein, Andorra och Monaco.

3.  Interregprogrammen för internt gränsöverskridande samarbete får omfatta regioner i Norge, Schweiz och Förenade kungariket som motsvarar regioner på Nuts 3-nivå samt Liechtenstein, Andorra, Monaco och San Marino.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det gäller externt gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd genom IPA III eller NDICI vara regioner på Nuts 3-nivå i respektive partnerland eller, om Nuts‑klassificering saknas, motsvarande områden längs alla landgränser mellan medlemsstaterna och de partnerländer som kan få stöd genom IPA III eller NDICI.

4.  När det gäller externt gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd genom IPA III eller NDICI vara regioner på Nuts 3-nivå i respektive partnerland eller, om Nuts‑klassificering saknas, motsvarande områden längs alla land- eller sjögränser mellan medlemsstaterna och de partnerländer som kan få stöd genom IPA III eller NDICI.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller transnationellt samarbete och havssamarbete ska de regioner som får stöd genom Eruf vara regioner på Nuts 2-nivå i unionen med funktionella områden som gränsar till varandra, i tillämpliga fall med beaktande av makroregionala strategier eller havsområdesstrategier.

1.  När det gäller transnationellt samarbete ska de regioner som får stöd genom Eruf vara regioner på Nuts 2-nivå i unionen med funktionella områden, i tillämpliga fall med beaktande av makroregionala strategier eller havsområdesstrategier.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Interregprogrammen för transnationellt samarbetet och havssamarbete får omfatta

Interregprogrammen för transnationellt samarbete får omfatta

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf-medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till 8 430 000 000 euro av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden för programperioden 2021–2027 enligt artikel [102.1] i förordning (EU) [new CPR].

1.  Eruf-medlen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska uppgå till xx xxx euro av de samlade medel som är tillgängliga för budgetåtaganden från Eruf, ESF+ och Sammanhållningsfonden för programperioden 2021–2027 enligt artikel [102.1] i förordning (EU) [new CPR].

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje medlemsstat får överföra högst 15 % av sitt anslag för varje komponent 1, 2 och 3 från någon av dessa komponenter till en eller flera andra komponenter.

4.  Varje medlemsstat får överföra högst 20 % av sitt anslag för varje komponent 1, 2 och 3 från någon av dessa komponenter till en eller flera andra komponenter.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska anta en genomförandeakt med ett flerårigt strategidokument för de Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete som får stöd genom Eruf och NDICI eller IPA III. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 63.2.

Kommissionen ska anta en delegerad akt med ett flerårigt strategidokument för de Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete som får stöd genom Eruf och NDICI eller IPA III.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller de Interregprogram som får stöd genom Eruf och NDICI ska den genomförandeakten ange de aspekter som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) [NDICI].

När det gäller de Interregprogram som får stöd genom Eruf och NDICI ska den delegerade akten ange de aspekter som avses i artikel 12.2 i förordning (EU) [NDICI].

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd från Eruf ska beviljas enskilda Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete under förutsättning att motsvarande belopp tillhandahålls genom IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete och NDICI‑anslag för gränsöverskridande samarbete enligt det relevanta strategiska programplaneringsdokumentet. Denna motsvarighet ska omfattas av ett maximibelopp som fastställs i den lagstiftningsakt som gäller IPA III eller NDICI.

Stöd från Eruf ska beviljas enskilda Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete under förutsättning att minst motsvarande belopp tillhandahålls genom IPA III-anslag för gränsöverskridande samarbete och NDICI‑anslag för gränsöverskridande samarbete enligt det relevanta strategiska programplaneringsdokumentet. Detta bidrag ska omfattas av ett maximibelopp som fastställs i den lagstiftningsakt som gäller IPA III eller NDICI.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Erufs årliga bidrag till de Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete för vilka inga program har lämnats in till kommissionen senast den 31 mars under respektive år och som inte har omfördelats till något annat program som lämnats in inom samma kategori av Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete, ska under 2022 och 2023 tilldelas de Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete i vilka den eller de berörda medlemsstaterna deltar.

1.  Erufs årliga bidrag till de Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete för vilka inga program har lämnats in till kommissionen senast den 30 april under respektive år och som inte har omfördelats till något annat program som lämnats in inom samma kategori av Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete, ska under 2022 och 2023 tilldelas de Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete i vilka den eller de berörda medlemsstaterna deltar.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det den 31 mars 2024 fortfarande finns Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete som inte har lämnats in till kommissionen ska hela det bidrag från Eruf som avses i artikel 9.5 till dessa program för de återstående åren fram till 2027, och som inte har omfördelats till något annat Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete som också får stöd genom IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete, tilldelas de Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete i vilka den eller de berörda medlemsstaterna deltar.

2.  Om det den 30 april 2024 fortfarande finns Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete som inte har lämnats in till kommissionen ska hela det bidrag från Eruf som avses i artikel 9.5 till dessa program för de återstående åren fram till 2027, och som inte har omfördelats till något annat Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete som också får stöd genom IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete, tilldelas de Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete i vilka den eller de berörda medlemsstaterna deltar.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I sådana fall ska det bidrag från Eruf som avses i punkt 1 motsvarande de årliga delbetalningar som ännu inte har beviljats eller de årliga delbetalningar som beviljats och helt eller delvis dragits tillbaka under samma budgetår, men som inte har omfördelats till något annat Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete som också får stöd genom IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete, tilldelas de Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete i vilka den eller de berörda medlemsstaterna deltar.

I sådana fall ska det bidrag från Eruf som avses i punkt 1 motsvarande de årliga delbetalningar som ännu inte har beviljats eller de årliga delbetalningar som beviljats och helt eller delvis dragits tillbaka under samma budgetår, men som inte har omfördelats till något annat Interregprogram för externt gränsöverskridande samarbete som också får stöd genom IPA III-anslagen för gränsöverskridande samarbete eller NDICI-anslagen för gränsöverskridande samarbete, tilldelas de Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete eller transnationella samarbetsprogram i vilka den eller de berörda medlemsstaterna deltar.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medfinansieringsgraden för varje Interregprogram får inte överstiga 70 %, såvida det inte fastställs en högre procentsats för Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete eller Interregprogram inom komponent 3 i förordning (EU) [IPA III], förordning (EU) [NDICI] eller rådets beslut (EU) [ULT‑programmet] eller i någon akt som antas i med stöd av dessa.

1. Medfinansieringsgraden för varje Interregprogram får inte överstiga 75 %, såvida det inte fastställs en högre procentsats för Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete eller Interregprogram inom komponent 3 i förordning (EU) [IPA III], förordning (EU) [NDICI] eller rådets beslut (EU) [ULT‑programmet] eller i någon akt som antas i med stöd av dessa.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Främja gränsöverskridande interkulturell dialog genom samarbetsprojekt inom kultur och utbildning, gemensamt skapande, kontakter människor emellan och samhällsdebatt, samt stödja bevarande och förvaltning av det gemensamma kultur- och språkarvet.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Interregprogram inom komponenterna 1 och 2B:

a)  Interregprogram inom komponenterna 1 och 2:

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rättsligt och administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda och institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra hinder i gränsregioner.

ii)  Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rättsligt och administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda, aktörer i civilsamhället och institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra hinder i gränsregioner.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  Förbättra EU:s säkerhet, inbegripet militär rörlighet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Utöver leden a och b, inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 med stöd av Interregfonder: Bygga upp ömsesidigt förtroende, särskilt genom projekt som främjar kontakter mellan människor genom att verka för stabilare demokrati och genom att stödja aktörer i civilsamhället och deras roll i reformprocesser och demokratiska omvandlingar.

c)  Utöver leden a och b, inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 med stöd av Interregfonder: Bygga upp ömsesidigt förtroende och främja försoning, särskilt genom projekt som främjar kontakter mellan människor genom att verka för stabilare demokrati och genom att stödja oberoende medier och aktörer i civilsamhället och deras roll i reformprocesser och demokratiska omvandlingar.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder även bidra till det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd av migranter.

5.  Inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder även bidra till det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd av migranter. När unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder används för att stödja Interregprogram ska de mål som fastställts för instrumenten i fråga, och som anges i förordning (EU) [IPA III], förordning (EU) [NDICI] och rådets beslut (EU) [ULT-programmet], också vara tillämpliga.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Verksamheten inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska genomföras via Interregprogram genom delad förvaltning, med undantag av komponent 3, som helt eller delvis får genomföras genom indirekt förvaltning, och av komponent 5, som ska genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning.

1.  Verksamheten inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska genomföras via Interregprogram genom delad förvaltning, med undantag av komponent 3, som helt eller delvis får genomföras genom indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett Interregprogram som omfattar stöd från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska dock lämnas in av den medlemsstat som ska fungera som värd för den förvaltande myndigheten senast sex månader efter att kommissionen antagit det relevanta strategiska programplaneringsdokumentet enligt artikel 10.1 eller när det krävs enligt respektive grundläggande akt för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

Ett Interregprogram som omfattar stöd från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska dock lämnas in av den medlemsstat som ska fungera som värd för den förvaltande myndigheten senast nio månader efter att kommissionen antagit det relevanta strategiska programplaneringsdokumentet enligt artikel 10.1 eller när det krävs enligt respektive grundläggande akt för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje prioritering ska motsvara ett enda politiskt mål eller, i tillämpliga fall, ett särskilt Interregmål eller de båda särskilda Interregmålen eller tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett politiskt mål eller, i tillämpliga fall, ett särskilt Interregmål eller de båda särskilda Interregmålen ska bestå av ett eller flera särskilda mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål eller särskilda Interregmål.

Varje prioritering ska motsvara ett enda politiskt mål eller, i tillämpliga fall, ett särskilt Interregmål eller de båda särskilda Interregmålen eller tekniskt stöd. En prioritering som motsvarar ett politiskt mål eller, i tillämpliga fall, ett särskilt Interregmål eller de båda särskilda Interregmålen ska bestå av ett eller flera särskilda mål. Flera prioriteringar kan motsvara samma politiska mål eller särskilda Interregmål. När unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder används för att stödja Interregprogram ska de prioriteringar som fastställts för instrumenten i fråga, och som anges i förordning (EU) [IPA III], förordning (EU) [NDICI] och rådets beslut (EU) [ULT-programmet], också vara tillämpliga.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Förfarandet för inrättande av det gemensamma sekretariatet.

b)  Förfarandet för inrättande av det gemensamma sekretariatet och, i tillämpliga fall, förfarandet för stöd till förvaltningsstrukturer i medlemsstaterna eller tredjeländer.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid urvalet av insatser ska övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.

Vid urvalet av insatser ska övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ja)  säkerställa att insatserna tillämpar icke-diskriminerande kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En Interreginsats får genomföras i ett enda land, under förutsättning effekterna och fördelarna för programområdet anges i ansökan om insatsen.

2.  En Interreginsats får genomföras i ett enda land, under förutsättning att de gränsöverskridande eller transnationella effekterna och fördelarna för programmet anges i ansökan om insatsen.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller insatser inom komponent 3 i Interregprogrammen ska partner från de yttersta randområdena och från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier endast vara skyldiga att samarbeta inom tre av de fyra områden som anges i första stycket.

När det gäller insatser inom komponent 3 i Interregprogrammen och externa gränsöverskridande program ska partner från de yttersta randområdena och från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier endast vara skyldiga att samarbeta inom tre av de fyra områden som anges i första stycket.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stödmottagaren i en småprojektfond ska vara ett gränsöverskridande rättssubjekt eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbete.

2.  Stödmottagaren i en småprojektfond ska vara ett gränsöverskridande rättssubjekt, en euroregion, en europeisk gruppering för territoriellt samarbete eller en förvaltande myndighet eller befintlig institution i ett land i enlighet med överenskommelsen mellan länder eller regioner som deltar i programmet.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

projektansökan och genomförandebestämmelser för programmet.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för stödberättigande i artiklarna [57–62] i förordning (EU) [new CPR], i artiklarna [4 och 6] i förordning (EU) [new ERDF] eller i detta kapitel, inklusive i akter som antas med stöd av dessa, får de deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna eller territorierna genom ett gemensamt beslut i övervakningskommittén bara fastställa kompletterande regler om utgifternas stödberättigande för Interregprogrammet för utgiftskategorier som inte omfattas av dessa bestämmelser. Dessa kompletterande regler ska omfatta programområdet i sin helhet.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för stödberättigande i artiklarna [57–62] i förordning (EU) [new CPR], i artiklarna [4 och 6] i förordning (EU) [new ERDF], artikel [10] i förordning (EU) [IPA], artikel [27] i förordning (EU) [NDICI] eller i detta kapitel, inklusive i akter som antas med stöd av dessa, får de deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna eller territorierna genom ett gemensamt beslut i övervakningskommittén bara fastställa kompletterande regler om utgifternas stödberättigande för Interregprogrammet för utgiftskategorier som inte omfattas av dessa bestämmelser. Dessa kompletterande regler ska omfatta programområdet i sin helhet.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om man i ett Interregprogram väljer ut insatser på grundval av ansökningsomgångar ska dessa kompletterande regler antas innan den första ansökningsomgången offentliggörs. I övriga fall ska dessa kompletterande regler antas innan de första insatserna väljs ut.

Om man i ett Interregprogram väljer ut insatser på grundval av ansökningsomgångar ska dessa kompletterande regler antas innan varje enskild ansökningsomgång offentliggörs. I övriga fall ska dessa kompletterande regler antas innan de första insatserna väljs ut.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När det gäller ett Interregprogram inom komponent 2B eller komponent 1 och där den senare omfattar långa gränsar med olika typer av utvecklingsutmaningar och behov får medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i ett Interregprogram fastställa delprogramområden.

5.  När det gäller ett Interregprogram inom komponent 1 där det omfattar gränser med olika typer av utvecklingsutmaningar och behov får medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i ett Interregprogram fastställa delprogramområden.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om den förvaltande myndigheten inte utför granskning enligt artikel 68.1 a i förordning (EU) [new CPR] i hela programområdet ska varje medlemsstat utse det organ eller den person som ska ansvara för att utföra sådan granskning vad gäller stödmottagare på medlemsstatens territorium.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

Referensnummer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

11.6.2018

Associerat utskott - Tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Fabio Massimo Castaldo

10.7.2018

Behandling i utskott

8.10.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

47

4

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

47

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

5

0

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för utveckling (22.11.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Föredragande av yttrande (*): Eleni Theocharous

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Målet med initiativet till Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) är att främja samarbete mellan medlemsstaterna inom unionen och mellan medlemsstaterna och tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier. Den nya föreslagna förordningen för perioden 2021–2027 förväntas förenkla samarbetet utanför unionens gränser. Vid sidan av detta syftar EU:s framtida externa finansieringsinstrument (inklusive NDICI och ULT) till att fastställa tydliga regler för överföring av en del av deras resurser till Interreg-programmen.

DEVE-utskottets föredragande anser att utskottet för utveckling har intresse av att se till att tredjeländer och utomeuropeiska länder och territorier på ett effektivt sätt kan delta i Interreg‑programmen. De särskilda utmaningarna och behoven för ULT-programmen bör beaktas fullt ut vid utformningen av programmen.

Föredraganden skulle vilja betona det bidrag som Interreg kan komma med vid genomförandet av målen för hållbar utveckling och uppnåendet av klimatmålen. En konsekvent politik för utveckling bör också respekteras fullt ut eftersom uppnåendet av samstämmighet inom alla EU:s politikområden är av yttersta vikt för att man ska nå målen för hållbar utveckling.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av artikel 208.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att stödja en harmonisk utveckling inom unionens territorium på olika nivåer bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

3.  För att stödja en harmonisk utveckling inom unionens territorium på olika nivåer bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg). Principerna om flernivåstyrning och partnerskap bör beaktas, och platsbaserade strategier bör stärkas, precis som principen om icke-diskriminering.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  De olika inslagen i Interreg bör bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs i september 2015.

Motivering

Interregs bidrag till målen för hållbar utveckling bör nämnas i skälen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Interreg bör också bidra till andra internationella åtaganden såsom Parisavtalet om klimatförändringar (COP 21). På grund av vikten av att bekämpa klimatförändringar kommer Interreg att bidra till att integrera klimatåtgärder och till att uppnå ett övergripande mål om att 25 % av utgifterna i EU:s budget ska stödja klimatmålen.

Motivering

I skälen bör också finnas en hänvisning till Parisavtalet eftersom Interreg bör bidra till EU:s klimatmål.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar som fastställs gemensamt i gränsregioner och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som beskrivs i kommissionens meddelande Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden23 (nedan kallat meddelandet om gränsområden). Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör därför begränsas till samarbete vid landgränser och det gränsöverskridande samarbetet vid sjögränser bör integreras i den transnationella komponenten.

4.  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar som fastställs gemensamt i gränsregioner och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som beskrivs i kommissionens meddelande Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden23 (nedan kallat meddelandet om gränsområden). Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör därför stödja samarbete i land- eller sjögränsregioner.

_________________

_________________

23 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Motivering

Att inbegripa sjögränssamarbetet i en ny Interreg-komponent gynnar inte förenklingen eller den ökade användarvänligheten.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Komponenten för transnationellt samarbetet och havssamarbete bör syfta till att stärka samarbetet genom åtgärder som leder till integrerad territoriell utveckling med koppling till unionens prioriteringar inom sammanhållningspolitiken och bör även inbegripa gränsöverskridande havssamarbete. Det transnationella samarbetet bör omfatta större territorier på unionens fastland, medan havssamarbete bör omfatta territorier kring havsområden och inbegripa det gränsöverskridande samarbetet vid sjögränser under programperioden 2014–2020. En så stor flexibilitet som möjligt bör gälla för att fortsätta att genomföra tidigare gränsöverskridande samarbete vid sjögränser inom ramen för ett bredare havssamarbete, särskilt genom att man definierar det territorium som omfattas, de särskilda målen för detta samarbete, kraven för ett projektpartnerskap och inrättandet av delprogram och särskilda styrkommittéer.

(6)  Komponenten för transnationellt samarbetet och havssamarbete bör syfta till att stärka samarbetet genom åtgärder som leder till integrerad territoriell utveckling med koppling till unionens prioriteringar inom sammanhållningspolitiken. Det transnationella samarbetet bör omfatta större territorier på unionens fastland, medan havssamarbete bör omfatta territorier kring havsområden. En så stor flexibilitet som möjligt bör gälla för att fortsätta att genomföra tidigare gränsöverskridande samarbete vid sjögränser inom ramen för ett bredare havssamarbete, särskilt genom att man definierar det territorium som omfattas, de särskilda målen för detta samarbete, kraven för ett projektpartnerskap och inrättandet av delprogram och särskilda styrkommittéer.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  På grundval av erfarenheten med gränsöverskridande och transnationellt samarbete under programperioden 2014–2020 i de yttersta randområdena, där en kombination av de båda komponenterna inom ett enda program per samarbetsområde inte har utmynnat i tillräcklig förenkling för programmyndigheterna och stödmottagarna, bör en särskild komponent för de yttersta randområdena införas så att de så effektivt och enkelt som möjligt kan samarbeta med sina angränsande länder och territorier.

(7)  På grundval av erfarenheten med gränsöverskridande och transnationellt samarbete under programperioden 2014–2020 i de yttersta randområdena, där en kombination av de båda komponenterna inom ett enda program per samarbetsområde inte har utmynnat i tillräcklig förenkling för programmyndigheterna och stödmottagarna, bör en särskild komponent för de yttersta randområdena införas så att de så effektivt och enkelt som möjligt kan samarbeta med tredjeländer och utomeuropeiska länder och territorier med hänsyn till deras behov och särskilda egenskaper.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  På grundval av erfarenheten med programmen för interregionalt samarbete inom Interreg och bristen på sådant samarbete i programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” under programperioden 2014–2020 bör komponenten för interregionalt samarbete mer specifikt inriktas på att effektivisera sammanhållningspolitiken. Den komponenten bör därför begränsas till två program, ett program med syftet att möjliggöra alla typer av verksamhet, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad för program inom båda målen och att främja europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som har inrättats eller ska inrättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006l24 och ett annat program med syftet att förbättra analysen av utvecklingstendenser. Det projektbaserade samarbetet inom unionen bör integreras i den nya komponenten för interregionala innovationsinvesteringar och kopplas nära till genomförandet av kommissionens meddelande Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt25, särskilt för att stödja tematiska plattformar för smart specialisering på sådana områden som energi, industriell modernisering eller jordbruk och livsmedel. Den integrerade territoriella utveckling som inriktas på funktionella stadsområden eller stadsområden bör slutligen koncentreras till programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” i ett kompletterande instrument, Europeiska stadsinitiativet. De två programmen inom komponenten för interregionalt samarbete bör omfatta hela unionen och bör också vara öppna för deltagande av tredjeländer.

(8)  På grundval av erfarenheten med programmen för interregionalt samarbete inom Interreg och bristen på sådant samarbete i programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” under programperioden 2014–2020 bör komponenten för interregionalt samarbete mer specifikt inriktas på att effektivisera sammanhållningspolitiken. Den komponenten bör därför begränsas till två program, ett program med syftet att möjliggöra alla typer av verksamhet, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad för program inom båda målen och att främja europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som har inrättats eller ska inrättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006l24 och ett annat program med syftet att förbättra analysen av utvecklingstendenser. Det projektbaserade samarbetet inom unionen bör integreras i den nya komponenten för interregionala innovationsinvesteringar och kopplas nära till genomförandet av kommissionens meddelande Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt25, särskilt för att stödja tematiska plattformar för smart specialisering på sådana områden som förnybar energi, den cirkulära ekonomin, industriell modernisering, agroekologiskt jordbruk eller jordbruk och livsmedel. Den integrerade territoriella utveckling som inriktas på funktionella stadsområden eller stadsområden bör slutligen koncentreras till programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” i ett kompletterande instrument, Europeiska stadsinitiativet. De två programmen inom komponenten för interregionalt samarbete bör omfatta hela unionen och bör också vara öppna för deltagande av utomeuropeisk länder och territorier och tredjeländer.

__________________

__________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

25 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Stödet från IPA III bör i huvudsak inriktas på att hjälpa IPA-stödmottagarna att stärka de demokratiska institutionerna och rättstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet, tolerans, social inkludering och icke-diskriminering. Stödet från IPA bör fortsätta att stödja IPA-stödmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Stödet från IPA bör dessutom inriktas på frågor som rör säkerhet, migration och gränsförvaltning, säkerställande av tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, förbättring av gränskontroller samt fortsatta gemensamma ansträngningar att bekämpa irreguljär migration och smuggling av migranter.

(11)  Stödet från IPA III bör i huvudsak inriktas på att hjälpa IPA-stödmottagarna att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet mellan kvinnor och män, tolerans, social inkludering och icke-diskriminering. Stödet från IPA bör fortsätta att stödja IPA-stödmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Stödet från IPA bör dessutom inriktas på frågor som rör säkerhet, migration och gränsförvaltning, säkerställande av säker tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, förbättring av gränskontroller samt fortsatta gemensamma ansträngningar att bekämpa irreguljär migration, smuggling av migranter och människohandel.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) När det gäller stöd från NDICI bör unionen utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på unionens värden och utmärks av nära och fredliga förbindelser som bygger på samarbete. Denna förordning och NDICI bör därför stödja interna och externa aspekter av relevanta makroregionala strategier. Dessa initiativ är strategiskt viktiga samtidigt som de ger meningsfulla politiska ramar för fördjupade förbindelser med och mellan partnerländer som grundas på principerna om ömsesidig redovisningsskyldighet, delat egenansvar och gemensamt ansvarstagande.

(12) När det gäller stöd från NDICI bör unionen utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på unionens värden och utmärks av nära och fredliga förbindelser som bygger på samarbete. Denna förordning och NDICI bör därför stödja interna och externa aspekter av relevanta makroregionala strategier med det primära syftet att utrota fattigdomen och bidra till hållbar utveckling. Dessa initiativ är strategiskt viktiga samtidigt som de ger meningsfulla politiska ramar för fördjupade förbindelser med och mellan partnerländer som grundas på principerna om ömsesidig redovisningsskyldighet, delat egenansvar och gemensamt ansvarstagande.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Utvecklingen av synergier med unionens yttre åtgärder och utvecklingsprogram bör också bidra till att säkerställa maximal inverkan och samtidigt uppfylla principen om en konsekvent politik för utveckling i enlighet med artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). För att målen för hållbar utveckling ska kunna uppnås är det mycket viktigt att uppnå samstämmighet inom alla EU:s politikområden.

Motivering

En konsekvent politik för utveckling är en fördragsenlig skyldighet och bör anges i skälen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Med hänsyn till den särskilda situationen i unionens yttersta randområden måste det antas bestämmelser om på vilka villkor dessa områden kan få tillgång till strukturfonderna. Vissa bestämmelser i denna förordning bör därför anpassas till de särskilda förhållanden som råder i de yttersta randområdena i syfte att förenkla och främja samarbetet med deras grannar, med beaktande av kommissionens meddelande – Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden31.

(14)  Med hänsyn till den särskilda situationen i unionens yttersta randområden måste det antas bestämmelser om på vilka villkor dessa områden kan få tillgång till strukturfonderna. Vissa bestämmelser i denna förordning bör därför anpassas till de särskilda förhållanden som råder i de yttersta randområdena i syfte att förenkla och främja deras samarbete med tredjeländer och utomeuropeiska länder och territorier, med beaktande av kommissionens meddelande – Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden31.

__________________

__________________

31 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

31 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken – Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden, COM(2017) 623 final, 24.10.2017.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  I förordningen föreskrivs möjligheten för utomeuropeiska länder och territorier att delta i Interreg-programmen. De särskilda förhållandena och utmaningarna för de utomeuropeiska länderna och territorierna bör beaktas för att underlätta deras faktiska tillträde och deltagande.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Artiklarna 198–204 i fjärde delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om associering av utomeuropeiska länder och territorier föreskriver att syftet med associeringen ska vara att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i dessa länder och territorier samt att upprätta nära ekonomiska förbindelser mellan dem och unionen som helhet. I överensstämmelse med principerna i ingressen till EUF-fördraget ska associeringen av dessa länder och territorier i första hand främja invånarnas intressen och välstånd för att på så sätt föra dem mot den ekonomiska, sociala och kulturella utveckling som de eftersträvar.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 14c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14c)  Verksamhet som finansieras genom de olika komponenterna bör främja och säkerställa jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetsaspekten bör integreras i de olika delarna av Interreg.

Motivering

Vikten av jämställdhetsaspekten bör stärkas i hela förordningen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I denna förordning bör också två Interreg-specifika mål läggas till, ett mål till stöd för ett särskilt Interregmål i syfte att stärka den institutionella kapaciteten, förbättra det rättsliga och administrativa samarbetet, särskilt med koppling till genomförandet av meddelandet om gränsområden, intensifiera samarbetet mellan enskilda medborgare och institutioner samt utveckla och samordna makroregionala strategier och havsområdesstrategier, och ett annat mål för särskilda frågor som rör det externa samarbetet, t.ex. säkerhet, trygghet, gränspassage och migration.

(19)  I denna förordning bör också två Interreg-specifika mål läggas till, ett mål till stöd för ett särskilt Interregmål i syfte att stärka den institutionella kapaciteten, förbättra det rättsliga och administrativa samarbetet, särskilt med koppling till genomförandet av meddelandet om gränsområden, intensifiera samarbetet mellan enskilda medborgare, organisationer inom det civila samhället, icke-statliga aktörer och institutioner samt utveckla och samordna makroregionala strategier och havsområdesstrategier, och ett annat mål för särskilda frågor som rör det externa samarbetet, t.ex. säkerhet, trygghet, gränspassage och migration, tillgång till internationellt skydd, utrotning av fattigdom, klimatförändringar, katastrofriskreducering och återhämtning.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  Finansiell disciplin bör uppmuntras. Samtidigt bör arrangemang för tillbakadragande av budgetåtaganden ta hänsyn till Interregprogrammens komplexitet och genomförande.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser om målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) i syfte att främja samarbete mellan medlemsstaterna inom unionen och mellan medlemsstaterna och angränsande tredjeländer, partnerländer, andra territorier eller utomeuropeiska länder och territorier.

1.  I denna förordning fastställs bestämmelser om målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) i syfte att främja samarbete mellan medlemsstaterna inom unionen och mellan medlemsstaterna och tredjeländer, partnerländer, utomeuropeiska länder och territorier. Interreg bör bidra till uppnåendet av målen för hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I denna förordning fastställs också de bestämmelser som behövs för att säkerställa en effektiv programplanering, inklusive tekniskt stöd, övervakning, utvärdering, kommunikation, stödberättigande, förvaltning och kontroll, samt den ekonomiska förvaltningen av programmen inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (nedan kallade Interregprogram) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf).

2.  I denna förordning fastställs också de bestämmelser som behövs för att säkerställa en effektiv programplanering, inklusive tekniskt stöd, genomförande, övervakning, utvärdering, kommunikation, stödberättigande, förvaltning och kontroll, samt den ekonomiska förvaltningen av programmen inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (nedan kallade Interregprogram) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden (nedan kallad Eruf).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a)  utomeuropeiska länder och territorier (ULT): utomeuropeiska länder och territorier knutna till en medlemsstat som omfattas av bestämmelserna i fjärde delen i EUF-fördraget och som förtecknas i bilaga II till det fördraget.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  internt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande landgränsregioner som tillhör två eller flera medlemsstater eller mellan angränsande landgränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och ett eller flera tredjeländer som anges i artikel 4.3, eller

a)  internt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande land- eller sjögränsregioner som tillhör två eller flera medlemsstater eller mellan angränsande landgränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och ett eller flera tredjeländer som anges i artikel 4.3, eller

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  externt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande landgränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och en eller flera av följande:

b)  externt gränsöverskridande samarbete mellan angränsande land- eller sjögränsregioner som tillhör minst en medlemsstat och en eller flera av följande:

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Transnationellt samarbete och havssamarbete över större transnationella territorier och kring havsområden som involverar nationella, regionala och lokala programpartner i medlemsstaterna, tredjeländer och partnerländer samt Grönland, i syfte att uppnå ökad territoriell integration (”komponent 2”: vid hänvisning enbart till transnationellt samarbete – ”komponent 2A”, vid hänvisning enbart till havssamarbete – ”komponent 2B”).

2.  Transnationellt samarbete och havssamarbete över större transnationella territorier och kring havsområden som involverar nationella, regionala och lokala programpartner i medlemsstaterna, tredjeländer och partnerländer samt utomeuropeiska länder och territorier, i syfte att uppnå ökad territoriell integration (”komponent 2”: vid hänvisning enbart till transnationellt samarbete – ”komponent 2A”, vid hänvisning enbart till havssamarbete – ”komponent 2B”).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De yttersta randområdenas samarbete sinsemellan och med deras angränsande tredjeländer eller partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier eller flera av dessa, i syfte att underlätta deras regionala integration i grannskapet (”komponent 3”).

3.  De yttersta randområdenas samarbete sinsemellan och med deras angränsande tredjeländer eller partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier eller flera av dessa, i syfte att i synnerhet underlätta deras regionala integration (”komponent 3”).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Interregionalt samarbete, i syfte att effektivisera sammanhållningspolitiken (”komponent 4”) genom att främja

4.  Interregionalt samarbete, i syfte att effektivisera sammanhållningspolitiken (”komponent 4”) genom att främja bland annat

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad när det gäller

a)  utbyte av erfarenheter, innovativa tillvägagångssätt, god praxis och kapacitetsuppbyggnad när det gäller

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regioner som ligger vid sjögränser och som mellan sig har en fast förbindelse över sjögränsen ska också få stöd inom det gränsöverskridande samarbetet.

utgår

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När det gäller externt gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd genom IPA III eller NDICI vara regioner på Nuts 3-nivå i respektive partnerland eller, om Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden längs alla landgränser mellan medlemsstaterna och de partnerländer som kan få stöd genom IPA III eller NDICI.

4.  När det gäller externt gränsöverskridande samarbete ska de regioner som får stöd genom IPA III eller NDICI vara regioner på Nuts 3-nivå i respektive partnerland eller, om Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden längs alla gränser mellan medlemsstaterna och de partnerländer som kan få stöd genom IPA III eller NDICI.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Grönland,

b)  utomeuropeiska länder och territorier,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De regioner, tredjeländer eller partnerländer som anges i punkt 2 ska vara regioner på Nuts 2-nivå eller, om Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden.

3.  De regioner, tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier som anges i punkt 2 ska vara regioner på Nuts 2-nivå, regioner på Nuts 3-nivå då det rör sig om utomeuropeiska länder eller territorier eller, om Nuts-klassificering saknas, motsvarande områden.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  3,2 % (dvs. totalt 270 100 000 euro) för de yttersta randområdenas samarbete (komponent 3).

c)  5 % för de yttersta randområdenas samarbete (komponent 3).

Motivering

På grund av de yttersta randområdenas särskilda behov och utmaningar bör det tillgängliga beloppet för komponent 3 ökas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller Interregprogram inom komponent 2 som redan har godkänts av kommissionen, ska ett partnerlands eller Grönlands deltagande avbrytas om någon av de situationer som anges i punkt 3 första stycket leden a och b föreligger.

När det gäller Interregprogram inom komponent 2 som redan har godkänts av kommissionen, ska ett partnerlands eller utomeuropeiska länders och territoriers deltagande avbrytas eller deras anslag minskas, om någon av de situationer som anges i punkt 3 första stycket leden a och b föreligger.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Att Interregprogrammet helt avbryts, särskilt om de viktigaste gemensamma utvecklingsmålen i programmet inte kan uppnås utan deltagande av det partnerlandet eller Grönland.

a)  Att Interregprogrammet helt avbryts, särskilt om de viktigaste gemensamma utvecklingsmålen i programmet inte kan uppnås utan deltagande av det partnerlandet eller de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Att Interregprogrammet fortsätter att genomföras utan deltagande av det partnerlandet eller Grönland.

c)  Att Interregprogrammet fortsätter att genomföras utan deltagande av det partnerlandet eller de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om ett tredjeland eller partnerland som bidrar till ett Interregprogram med nationella medel som inte utgörs av nationell medfinansiering av stödet från Eruf eller från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder sänker det bidraget under den tid Interregprogrammet genomförs, antingen övergripande eller med avseende på gemensamma insatser som redan har valts ut, och har fått det dokument som föreskrivs i artikel 22.6, ska den eller de deltagande medlemsstaterna begära att något av de alternativ som anges i punkt 4 andra stycket ska tillämpas.

6.  Om ett tredjeland, ett partnerland eller utomeuropeiska länder och territorier som bidrar till ett Interregprogram med nationella medel som inte utgörs av nationell medfinansiering av stödet från Eruf eller från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder sänker det bidraget under den tid Interregprogrammet genomförs, antingen övergripande eller med avseende på gemensamma insatser som redan har valts ut, och har fått det dokument som föreskrivs i artikel 22.6, ska den eller de deltagande medlemsstaterna begära att något av de alternativ som anges i punkt 4 andra stycket ska tillämpas.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utöver de särskilda mål för Eruf som anges i artikel [2] i förordning (EU) [new ERDF] får Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, även bidra till de särskilda målen inom det fjärde politiska målet på följande sätt:

3.  Utöver de särskilda mål för Eruf som anges i artikel [2] i förordning (EU) [new ERDF] ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, även bidra till de särskilda målen inom det fjärde politiska målet på följande sätt:

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Effektivisera arbetsmarknaderna och förbättra tillgången till sysselsättning av god kvalitet över gränserna.

a)  Effektivisera arbetsmarknaderna och förbättra tillgången till sysselsättning av god kvalitet över gränserna, särskilt för unga människor.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Främja social inkludering och vidta åtgärder mot fattigdom, bland annat genom att främja lika möjligheter och motverka diskriminering över gränserna.

e)  Främja social inkludering, respekten för minoriteters rättigheter och vidta åtgärder mot fattigdom, bland annat genom att främja lika möjligheter, främja jämställdhet, motverka alla former av diskriminering över gränserna och stödja marginaliserade grupper.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rättsligt och administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda och institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra hinder i gränsregioner.

ii)  Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rättsligt och administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda, aktörer i det civila samhället och institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra hinder i gränsregioner.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Interregprogram inom komponenterna 1, 2 och 3: Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter i syfte att genomföra makroregionala strategier och havsområdesstrategier.

b)  Interregprogram inom komponenterna 1, 2 och 3: Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda parter i syfte att effektivt genomföra makroregionala strategier och havsområdesstrategier.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Utöver leden a och b, inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 med stöd av Interregfonder: Bygga upp ömsesidigt förtroende, särskilt genom projekt som främjar kontakter mellan människor genom att verka för stabilare demokrati och genom att stödja aktörer i civilsamhället och deras roll i reformprocesser och demokratiska omvandlingar.

c)  Utöver leden a och b, inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 med stöd av Interregfonder: Bygga upp ömsesidigt förtroende, särskilt genom projekt som främjar kontakter mellan människor genom att verka för stabilare demokrati och främja de grundläggande rättigheterna och friheterna i enlighet med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och genom att stödja civilsamhällets organisationer och icke-statliga aktörer, däribland icke-statliga organisationer, kyrkor och religiösa samfund och sammanslutningar, tankesmedjor och andra sociala grupper, och deras roll i motståndskraft, fredsbyggande, försoning, reformprocesser och demokratiska omvandlingar och genom att främja god förvaltning, däribland kampen mot korruption.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder även bidra till det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd av migranter.

5.  Inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder även bidra till det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, i full överensstämmelse med rättsstatsprincipen och inklusive skydd av migranter och respekt för deras mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Verksamheten inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska genomföras via Interregprogram genom delad förvaltning, med undantag av komponent 3, som helt eller delvis får genomföras genom indirekt förvaltning, och av komponent 5, som ska genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning.

1.  Verksamheten inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska genomföras via Interregprogram genom delad förvaltning, med undantag av komponent 3, som helt eller delvis får genomföras genom indirekt förvaltning, efter samråd med relevanta aktörer och av komponent 5, som ska genomföras genom direkt eller indirekt förvaltning.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje Interregprogram ska innehålla en gemensam strategi för programmets bidrag till de politiska mål som fastställs i artikel [4.1] i förordning (EU) [new CPR] och till de särskilda mål för Interreg som fastställs i artikel 14.4 och 14.5 i denna förordning, med information om dess resultat.

1.  Varje Interregprogram ska innehålla en gemensam strategi för programmets bidrag till de politiska mål som fastställs i artikel [4.1] i förordning (EU) [new CPR] och till de särskilda mål för Interreg som fastställs i artikel 14.4 och 14.5 i denna förordning, med information om dess resultat. Strategin ska också tydligt visa hur programmet bidrar till uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  skillnader i den institutionella, politiska och rättsliga ramen,

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ib)  miljöutmaningar,

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  gemensamma investeringsbehov och komplementaritet med andra former av stöd,

ii)  gemensamma investeringsbehov och komplementaritet med andra former av stöd och eventuella synergier som kan uppnås,

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  lärdomar av tidigare erfarenhet,

iii)  lärdomar av tidigare erfarenhet och hur de har beaktats i programmet,

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led e – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  Output- och resultatindikatorer med motsvarande delmål och mål.

ii)  Smarta indikatorer och resultatindikatorer delade upp per kön med motsvarande utgångsvärden, delmål och mål.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led e – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  De huvudsakliga målgrupperna.

iii)  De huvudsakliga målgrupperna och de slutliga stödmottagarna, inklusive de mest utsatta grupperna.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa)  En metod som visar hur programmet bidrar till uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Det tillvägagångssätt som planerats för att informera om och göra Interregprogrammet synligt, med uppgift om programmets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, användning av sociala medier, planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering.

i)  Det tillvägagångssätt som planerats för att informera om och göra Interregprogrammet synligt, med uppgift om programmets mål, målgrupper, kommunikationskanaler, användning av sociala medier, planerad budget och relevanta indikatorer för övervakning och utvärdering. När Interreg-programmet medfinansieras av andra externa finansieringsinstrument ska strategin för insyn respektera dessa instruments synlighetskrav.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  En riskhanteringsram som ska omfatta de potentiella risker som kan ha en negativ inverkan på genomförandet av programmet och uppnåendet av resultaten samt lämpliga begränsningsåtgärder.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 5 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  För Interregprogram inom komponent 2 som får stöd genom ULT-programmet, genom uppdelning per finansieringsinstrument (Eruf och ULT-programmet – Grönland).

iii)  För Interregprogram inom komponent 2 som får stöd genom ULT-programmet, genom uppdelning per finansieringsinstrument (Eruf och ULT-programmet).

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid urvalet av insatser ska övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén fastställa och tillämpa icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.

Vid urvalet av insatser ska övervakningskommittén eller, i tillämpliga fall, styrkommittén fastställa och tillämpa allmänna, objektiva, icke-diskriminerande och tydliga kriterier och förfaranden som säkerställer jämställdhet mellan kvinnor och män samt beaktar Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, principen om hållbar utveckling och unionens miljöpolitik och miljölagstiftning i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kriterierna och förfarandena ska säkerställa prioriteringen av de insatser som ska väljas ut i syfte att maximera unionsmedlens bidrag till förverkligandet av Interregprogrammets mål och till genomförandet av samarbetet i insatserna inom Interregprogrammen, enligt artikel 23.1 och 23.4.

Kriterierna och förfarandena ska säkerställa prioriteringen av de insatser som ska väljas ut i syfte att maximera unionsmedlens bidrag till förverkligandet av Interregprogrammets mål och till genomförandet av samarbetet i insatserna inom Interregprogrammen, enligt artikel 23.1 och 23.4 och uppnåendet av målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  säkerställa att utvalda insatser effektivt bidrar till uppnåendet av målen i Agenda 2030,

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  säkerställa att de utvalda insatserna inte står i strid med motsvarande strategier som upprättats enligt artikel 10.1 eller som upprättats för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder,

b)  säkerställa att de utvalda insatserna inte endast står i strid med motsvarande strategier som upprättats enligt artikel 10.1 eller som upprättats för ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, utan att de också kompletterar de strategier med vilka de kan skapa positiva synergier,

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller insatser inom komponent 3 i Interregprogrammen ska partner från de yttersta randområdena och från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier endast vara skyldiga att samarbeta inom tre av de fyra områden som anges i första stycket.

När det gäller insatser inom komponent 3 i Interregprogrammen ska partner från de yttersta randområdena och från tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier endast vara skyldiga att samarbeta inom två av de fyra områden som anges i första stycket.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder till en småprojektfond inom ett Interregprogram får inte överstiga 20 000 000 euro eller 15 % av det totala anslaget till Interregprogrammet, beroende på vilket som är lägst.

Bidraget från Eruf eller, i tillämpliga fall, från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder till en småprojektfond inom ett Interregprogram får inte överstiga 20 % av det totala anslaget till Interregprogrammet.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Övervakningskommittén ska sammanträda minst en gång om året och ska granska alla frågor som påverkar genomförandet av programmet i syfte att förverkliga programmålen.

5.  Övervakningskommittén ska sammanträda minst två gånger om året och ska granska alla frågor som påverkar genomförandet av programmet i syfte att förverkliga programmålen.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  framstegen med att genomföra programmet och att uppnå delmålen och målen i Interregprogrammet,

a)  framstegen med att genomföra programmet och att uppnå delmålen och målen i Interregprogrammet, inbegripet bidraget till att uppnå målen i Agenda 2030.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner och stödmottagare, om det är relevant.

g)  framstegen med att bygga upp administrativ kapacitet hos offentliga institutioner och stödmottagare, om det är relevant, och vid behov föreslå eventuella ytterligare stödåtgärder.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den förvaltande myndigheten ska utvärdera varje Interregprogram. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde i syfte att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av respektive Interregprogram.

1.  Den förvaltande myndigheten ska utvärdera varje Interregprogram. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet, resultatens hållbarhet och EU-mervärde i syfte att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av respektive Interregprogram.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  När Interreg-programmet medfinansieras av andra externa finansieringsinstrument ska programmet säkerställa insynen i denna finansiering i enlighet med de relevanta instrumenten.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  2021: 1 %;

a)  2021: 2 %;

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  2022: 1 %;

b)  2022: 2 %;

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  2023: 1 %;

c)  2023: 2 %;

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  2024: 1 %;

d)  2024: 1,5 %;

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 50a

 

Återtaganden

 

Genom undantag från artikel 99.1 i förordning (EU) .../... [new CPR] ska kommissionen återta eventuella belopp i ett Interregprogram som inte har använts för förfinansiering i enlighet med artikel 49, eller belopp för vilka ingen betalningsansökan har lämnats in senast den 26 december det tredje kalenderåret efter året för budgetåtagandena för åren 2021 till 2026. 

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De Interregprogram inom komponenterna 2 och 4 i vilka bidrag från Eruf kombineras med bidrag från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska genomföras genom delad förvaltning, både i medlemsstaterna och i de deltagande tredjeländerna eller partnerländerna eller, när det gäller komponent 3, i det eventuella utomeuropeiska landet eller territoriet, oberoende av om landet eller territoriet får stöd genom ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

2.  De Interregprogram inom komponenterna 2 och 4 i vilka bidrag från Eruf kombineras med bidrag från ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder ska genomföras genom delad förvaltning, både i medlemsstaterna och i de deltagande tredjeländerna, partnerländerna eller de utomeuropeiska länderna och territorierna, eller, när det gäller komponent 3, i det eventuella utomeuropeiska landet eller territoriet, oberoende av om landet eller territoriet får stöd genom ett eller flera av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

Referensnummer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

11.6.2018

Associerat/Associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eleni Theocharous

10.8.2018

Behandling i utskott

8.10.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mireille D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thierry Cornillet, Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Adam Szejnfeld

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ana Miranda

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Lucke, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Elly Schlein

VERTS/ALE

Ana Miranda

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (21.11.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
(COM(2018)0374 – C8‑0229/2018 – 2018/0199(COD))

Föredragande av yttrande: Arndt Kohn

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Det bör fastställas objektiva kriterier för att bestämma stödberättigade regioner och områden. För detta ändamål bör fastställandet av stödberättigade regioner på unionsnivå grundas på det gemensamma system för klassificering av regioner som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200326.

(9)  Det bör fastställas objektiva och transparenta kriterier för att bestämma stödberättigade regioner och områden. För detta ändamål bör fastställandet av stödberättigade regioner på unionsnivå grundas på det gemensamma system för klassificering av regioner som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/200326.

_________________

_________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Det framtida målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) bör i tillräcklig utsträckning beakta, och vid behov ekonomiskt stödja, de regioner som påverkas mest av Förenade kungarikets utträde ur EU, särskilt de regioner som blir gränsregioner (havs- eller landgräns).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I denna förordning bör också två Interreg-specifika mål läggas till, ett mål till stöd för ett särskilt Interregmål i syfte att stärka den institutionella kapaciteten, förbättra det rättsliga och administrativa samarbetet, särskilt med koppling till genomförandet av meddelandet om gränsområden, intensifiera samarbetet mellan enskilda medborgare och institutioner samt utveckla och samordna makroregionala strategier och havsområdesstrategier, och ett annat mål för särskilda frågor som rör det externa samarbetet, t.ex. säkerhet, trygghet, gränspassage och migration.

(19)  I denna förordning bör också ett Interreg-specifikt mål läggas till, till stöd för ett särskilt Interregmål i syfte att stärka den institutionella kapaciteten, förbättra det rättsliga och administrativa samarbetet, särskilt med koppling till genomförandet av meddelandet om gränsområden, intensifiera samarbetet mellan enskilda medborgare och institutioner samt utveckla och samordna makroregionala strategier.

Motivering

Detta mål är visserligen viktigt, men det är svårt att anpassa det till de sammanhållningspolitiska mål som Interregprogrammet bygger på och det bör därför strykas för en sammanhängande politik. Detta ytterligare mål skulle kunna ge felaktiga förväntningar på Interreg på detta område. Dessutom finns det andra fonder och budgetposter i den fleråriga budgetramen som redan omfattar de många olika element som omfattas av detta mål.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Bestämmelserna om utarbetande, godkännande och ändring av Interregprogrammen samt bestämmelserna om territoriell utveckling, urval av insatser, övervakning och utvärdering, programmyndigheter, insatsrevision och öppenhet och kommunikation bör anpassas till Interregprogrammens särdrag i förhållande till bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR].

(21)  Bestämmelserna om utarbetande, godkännande och ändring av Interregprogrammen samt bestämmelserna om territoriell utveckling, urval av insatser, övervakning och utvärdering, programmyndigheter, insatsrevision och öppenhet och kommunikation bör anpassas till Interregprogrammens särdrag i förhållande till bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR]. Dessa särskilda bestämmelser ska vara enkla och tydliga för att undvika överreglering och ytterligare administrativa bördor för medlemsstaterna och stödmottagarna.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats in till följd av särskilda krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag.

(25)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats in till följd av särskilda krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna och stödmottagarna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som visar sig vara mest lämpade för att mäta framstegen mot målen för Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) som utgångspunkt för utvärdering av det praktiska genomslaget av de fonder som används i det här programmet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  På grundval av erfarenheterna under programperioden 2014–2020 bör det system genom vilket det infördes en tydlig hierarki i reglerna om utgifternas stödberättigande fortsätta att tillämpas samtidigt som man bibehåller principen om att reglerna för utgifternas stödberättigande ska fastställas på unionsnivå eller för Interregprogrammen som helhet, i syfte att undvika eventuella motsägelser eller inkonsekvenser mellan olika förordningar och mellan förordningar och nationella regler. Kompletterande regler som antas av en medlemsstat och som bara gäller stödmottagare i den medlemsstaten bör begränsas till ett absolut minimum. Närmare bestämt bör bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/201433, som antogs för programperioden 2014–2020, integreras i denna förordning.

(26)  På grundval av erfarenheterna under programperioden 2014–2020 bör det system genom vilket det infördes en tydlig hierarki i reglerna om utgifternas stödberättigande fortsätta att tillämpas samtidigt som man bibehåller principen om att reglerna för utgifternas stödberättigande ska fastställas på unionsnivå eller för Interregprogrammen som helhet, i syfte att undvika eventuella motsägelser eller inkonsekvenser mellan olika förordningar och mellan förordningar och nationella regler. Kompletterande regler som antas av en medlemsstat och som bara gäller stödmottagare i den medlemsstaten bör undvikas. Närmare bestämt bör bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/201433, som antogs för programperioden 2014–2020, integreras i denna förordning.

_________________

_________________

33 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 av den 4 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram (EUT L 138, 13.5.2014, s. 45).

33 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 av den 4 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram (EUT L 138, 13.5.2014, s. 45).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  I enlighet med artikel [63.9] i förordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus] ska sektorspecifika regler beakta behoven inom programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), särskilt när det gäller revisionsfunktionen. Bestämmelserna om det årliga revisionsuttalandet, den årliga kontrollrapporten och insatsrevision bör därför förenklas och anpassas till dessa program som inbegriper flera medlemsstater.

(29)  I enlighet med artikel [63.9] i förordning (EU, Euratom) [FR-Omnibus] ska sektorspecifika regler beakta behoven inom programmen för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), särskilt när det gäller revisionsfunktionen. Bestämmelserna om det årliga revisionsuttalandet, den årliga kontrollrapporten och insatsrevision bör därför förenklas och anpassas till dessa program som inbegriper fler än en medlemsstat.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Det bör fastställas en tydlig kedja för det ekonomiska ansvaret för återkrav vid oriktigheter från en enda partner eller andra partner via den samordnande partnern och den förvaltande myndigheten till kommissionen. Det bör fastställas bestämmelser om medlemsstaternas, tredjeländernas, partnerländernas eller de utomeuropiska ländernas och territoriernas ansvar för de fall då återbetalning inte kan utverkas från den enda partnern, andra partner eller den samordnande partnern som innebär att medlemsstaten ansvarar för återbetalningen till den förvaltande myndigheten. Till följd av detta finns det inom Interregprogrammen inget utrymme för belopp som inte kan återkrävas på stödmottagarnivå. Det dock är nödvändigt att förtydliga reglerna för de fall då en medlemsstat eller ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium inte gör en återbetalning till den förvaltande myndigheten. Den samordnande partnerns skyldigheter för återkrav bör också förtydligas. Den förvaltande myndigheten bör närmare bestämt inte tillåtas att ålägga den samordnande partnern att inleda ett rättsligt förfarande i en annan medlemsstat.

(30)  Det bör fastställas en tydlig kedja för det ekonomiska ansvaret för återkrav vid oriktigheter från en enda partner eller andra partner via den samordnande partnern och den förvaltande myndigheten till kommissionen. Det bör fastställas bestämmelser om medlemsstaternas, tredjeländernas, partnerländernas eller de utomeuropiska ländernas och territoriernas ansvar för de fall då återbetalning inte kan utverkas från den enda partnern, andra partner eller den samordnande partnern som innebär att medlemsstaten ansvarar för återbetalningen till den förvaltande myndigheten. Till följd av detta finns det inom Interregprogrammen inget utrymme för belopp som inte kan återkrävas på stödmottagarnivå. Det är dock nödvändigt att förtydliga reglerna för de fall då en medlemsstat eller ett tredjeland, partnerland eller utomeuropeiskt land eller territorium inte gör en återbetalning till den förvaltande myndigheten. Den samordnande partnerns skyldigheter för återkrav bör också förtydligas. Den förvaltande myndigheten bör närmare bestämt inte tillåtas att ålägga den samordnande partnern att inleda ett rättsligt förfarande i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Trots att Interregprogram med deltagande av tredjeländer, partnerländer eller utomeuropeiska länder och territorier bör genomföras genom delad förvaltning bör de yttersta randområdenas samarbete får genomföras genom indirekt förvaltning. Det bör fastställas särskilda regler om hur dessa program helt eller delvis ska genomföras genom indirekt förvaltning.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  För att säkerställa enhetliga villkor för antagande eller ändring av Interregprogrammen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Programmen för externt gränsöverskridande samarbete bör dock i tillämpliga fall följa de kommittéförfaranden som fastställs genom förordning (EU) [IPA III] och förordning (EU) [NDICI] när det gäller det första beslutet om godkännande av dessa program.

(35)  För att säkerställa enhetliga villkor för antagande eller ändring av Interregprogrammen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dock bör, i tillämpliga fall, programmen för externt gränsöverskridande samarbete följa de kommittéförfaranden som fastställs genom förordning (EU) [IPA III] och förordning (EU) [NDICI] när det gäller det första beslutet om godkännande av dessa program.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om ett tredjeland eller partnerland som bidrar till ett Interregprogram med nationella medel som inte utgörs av nationell medfinansiering av stödet från Eruf eller från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder sänker det bidraget under den tid Interregprogrammet genomförs, antingen övergripande eller med avseende på gemensamma insatser som redan har valts ut, och har fått det dokument som föreskrivs i artikel 22.6, ska den eller de deltagande medlemsstaterna begära att något av de alternativ som anges i punkt 4 andra stycket ska tillämpas.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska bedöma varje Interregprogram och om de följer bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR], förordning (EU) [new ERDF] och denna förordning och, i relevanta fall vid stöd från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, om de är förenliga med det fleråriga strategidokumentet enligt artikel 10.1 eller relevanta ramar för den strategiska programplaneringen enligt respektive grundläggande akt för ett eller flera av dessa instrument.

1.  Kommissionen ska bedöma varje Interregprogram och om de följer bestämmelserna i förordning (EU) [new CPR], förordning (EU) [new ERDF] och denna förordning. I relevanta fall vid stöd från något av unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder, om de är förenliga med det fleråriga strategidokumentet enligt artikel 10.1 eller relevanta ramar för den strategiska programplaneringen ska kommissionen bedöma förenligheten med respektive grundläggande akt för ett eller flera av dessa instrument.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten får under programperioden överföra högst % av det ursprungliga anslaget för en prioritering, men motsvarande högst % av programbudgeten, till en annan prioritering inom samma Interregprogram.

Medlemsstaten får under programperioden överföra högst 10% av det ursprungliga anslaget för en prioritering, men motsvarande högst 6% av programbudgeten, till en annan prioritering inom samma Interregprogram.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 21 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete som får stöd genom Eruf: 6%;

a)  Interregprogram för internt gränsöverskridande samarbete som får stöd genom Eruf: 7%;

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Övervakningskommittén ska sammanträda minst en gång om året och ska granska alla frågor som påverkar genomförandet av programmet i syfte att förverkliga programmålen.

5.  Övervakningskommittén ska sammanträda minst en gång om året och ska granska alla frågor som påverkar genomförandet av programmet i syfte att förverkliga programmålen och formulera rekommendationer vid behov.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Övervakningskommitténs sammansättning i varje Interregprogram ska fastställas gemensamt av de medlemsstater och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i det berörda programmet och ska säkerställa en balanserad representation av relevanta myndigheter, förmedlande organ och företrädare för de programpartner som avses i artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] från medlemsstaterna, tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Övervakningskommitténs sammansättning i varje Interregprogram ska fastställas gemensamt på ett öppet och transparent sätt av de medlemsstater och, i tillämpliga fall, de tredjeländer, partnerländer och utomeuropeiska länder eller territorier som deltar i det berörda programmet och ska säkerställa en balanserad representation av relevanta myndigheter, förmedlande organ och företrädare för de programpartner som avses i artikel [6] i förordning (EU) [new CPR] från medlemsstaterna, tredjeländerna, partnerländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får anordna en översyn i syfte att granska hur Interregprogrammen har fullgjorts.

Kommissionen ska anordna en översyn i syfte att granska hur Interregprogrammen har fullgjorts.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Resultaten av översynen ska dokumenteras i godkända protokoll.

3.  Resultaten av översynen ska dokumenteras i godkända protokoll och offentliggöras på det berörda programmets webbplats. Kommissionen ska göra en skriftlig bedömning av resultaten av översynen, offentliggöra en prestationsbedömning och underrätta Europaparlamentet och rådet om denna bedömning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje förvaltande myndighet ska senast den 31 januari, den 31 mars, den 31 maj, den 31 juli, den 30 september och den 30 november varje år på elektronisk väg överföra kumulativa uppgifter för respektive Interregprogram till kommissionen i enlighet med mallen i bilaga [VII] till förordning (EU) [new CPR].

Varje förvaltande myndighet ska senast den 31 januari, 31 maj och 30 september varje år på elektronisk väg överföra kumulativa uppgifter för respektive Interregprogram till kommissionen i enlighet med mallen i bilaga [VII] till förordning (EU) [new CPR].

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Överföringen av uppgifter ska ske med hjälp av befintliga system för rapportering av uppgifter, i den mån de har visat sig vara tillförlitliga under den föregående programperioden.

Motivering

Det var svårt att installera nya system för rapportering av uppgifter under den pågående programperioden på grund av brist på instruktioner och riktlinjer i början, vilket gjorde det nödvändigt med anpassningar i flera omgångar.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Gemensamma output- och resultatindikatorer enligt bilaga [I] till förordning (EU) [new ERDF] och, om nödvändigt, programspecifika output- och resultatindikatorer, ska användas i enlighet med artikel [12.1] i förordning (EU) [new CPR] och artiklarna 17.3 d ii och 31.2 b i denna förordning.

1.  Gemensamma output- och resultatindikatorer enligt bilaga [I] till förordning (EU) [new ERDF], som har befunnits vara mest lämpade för att mäta framstegen mot målen för Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), ska användas i enlighet med artikel [12.1] i förordning (EU) [new CPR] och artiklarna 17.3 d ii och 31.2 b i denna förordning.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Vid behov och i fall som den förvaltande myndigheten anser vara vederbörligt motiverade ska programspecifika output- och resultatindikatorer användas utöver de indikatorer som valts enligt punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I enlighet med rapporteringskravet i artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna och resultaten i enlighet med indikatorerna genom att rapportera om både framsteg och brister och se till att det finns en tydlig koppling mellan utgifter och prestation.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den förvaltande myndigheten ska utvärdera varje Interregprogram. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde i syfte att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av respektive Interregprogram.

1.  Den förvaltande myndigheten ska utvärdera varje Interregprogram. Varje utvärdering ska innehålla en bedömning av programmets ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, samstämmighet och EU-mervärde i syfte att förbättra kvaliteten när det gäller utformning och genomförande av respektive Interregprogram. I den utvärderingsplan som avses i punkt 5 ska det fastställas hur ofta utvärderingar ska göras, dock inte oftare än en gång per år.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  sätta upp skyltar eller anslagstavlor på offentliga platser så snart det praktiska genomförandet av en Interreginsats som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, om den totala kostnaden för insatsen överstiger 100 000 euro,

c)  sätta upp skyltar eller anslagstavlor på offentliga platser så snart det praktiska genomförandet av en Interreginsats som innebär fysiska investeringar eller inköp av utrustning inleds, om den totala kostnaden för insatsen överstiger 25 000 euro,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  att för Interreginsatser som inte omfattas av led c, offentligt anslå minst en tryckt affisch eller elektronisk bildskärm (minsta format: A3) med information om Interreginsatsen som framhäver att insatsen stöds genom en Interregfond,

d)  att för Interreginsatser som inte omfattas av led c, offentligt anslå minst en tryckt affisch eller elektronisk bildskärm (minsta format: A2) med information om Interreginsatsen som framhäver att insatsen stöds genom en Interregfond,

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 4 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  att för insatser av strategisk betydelse och insatser vars totala kostnad överstiger 10 000 000 euro, anordna ett informationsevenemang som i god tid involverar kommissionen och ansvarig förvaltande myndighet.

e)  att för insatser av strategisk betydelse och insatser vars totala kostnad överstiger 5 000 000 euro, anordna ett informationsevenemang som i god tid involverar kommissionen och ansvarig förvaltande myndighet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När det gäller småprojektfonder och finansieringsinstrument ska stödmottagaren säkerställa att slutmottagarna uppfyller kraven i punkt 4 c.

5.  När det gäller småprojektfonder och finansieringsinstrument ska stödmottagaren säkerställa att slutmottagarna uppfyller kraven i punkt 4 c och d.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Personalkostnader ska bestå av bruttokostnaderna för personal med följande typ av anställning hos Interregpartnern:

1.  Under förutsättning att det råder förenlighet med alla unionens arbetsrättsliga bestämmelser ska personalkostnader bestå av bruttokostnaderna för personal med följande typ av anställning hos Interregpartnern:

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska, i en bilaga som ska antas genom en delegerad akt i enlighet med artikel 62 i denna förordning, fastställa vilken typ av uppgifter och kriterier som ligger till grund för urvalet av stickproven för revisionen samt metoden för extrapolering av felfrekvensen.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

Referensnummer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CONT

5.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Arndt Kohn

10.7.2018

Antagande

15.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Caterina Chinnici, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Richard Sulík

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Richard Sulík

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

2

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (16.10.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Föredragande av yttrande: Marlene Mizzi

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att stödja en harmonisk utveckling inom unionens territorium på olika nivåer bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

(3)  För att stödja en harmonisk utveckling inom unionens territorium på olika nivåer bör Eruf stödja gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete, havssamarbete, de yttersta randområdenas samarbete och interregionalt samarbete inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), även inom den kulturella och kreativa sektorn, med särskilt fokus på att öka människors kompetens och kapacitet som förutsättningar för ekonomisk och social utveckling, samtidigt som man också i tillräcklig utsträckning beaktar utbildningsprogram som kan behöva större ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar som fastställs gemensamt i gränsregioner och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som beskrivs i kommissionens meddelande Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden23 (nedan kallat meddelandet om gränsområden). Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör därför begränsas till samarbete vid landgränser och det gränsöverskridande samarbetet vid sjögränser bör integreras i den transnationella komponenten.

(4)  Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör syfta till att angripa gemensamma utmaningar, till exempel kulturella skillnader och språkliga hinder, som fastställs gemensamt i gränsregioner, eftersom dessa kan vara till hinder för integrationen, begränsa utbytet och krympa möjligheterna för personer och företag på båda sidor om gränsen, och att ta tillvara den outnyttjade tillväxtpotential som beskrivs i kommissionens meddelande Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden23 (nedan kallat meddelandet om gränsområden). Komponenten för gränsöverskridande samarbete bör därför begränsas till samarbete vid landgränser och det gränsöverskridande samarbetet vid sjögränser bör integreras i den transnationella komponenten.

__________________

__________________

23 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Främja tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

23 Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden, COM(2017) 534 final, 20.9.2017.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  På grundval av erfarenheten med gränsöverskridande och transnationellt samarbete under programperioden 2014–2020 i de yttersta randområdena, där en kombination av de båda komponenterna inom ett enda program per samarbetsområde inte har utmynnat i tillräcklig förenkling för programmyndigheterna och stödmottagarna, bör en särskild komponent för de yttersta randområdena införas så att de så effektivt och enkelt som möjligt kan samarbeta med sina angränsande länder och territorier.

(7)  På grundval av erfarenheten med gränsöverskridande och transnationellt samarbete under programperioden 2014–2020 i de yttersta randområdena, där en kombination av de båda komponenterna inom ett enda program per samarbetsområde inte har utmynnat i tillräcklig förenkling för programmyndigheterna och stödmottagarna, bör en särskild komponent för de yttersta randområdena införas så att de så effektivt och enkelt som möjligt kan samarbeta med sina angränsande länder och territorier för att skapa starka och hållbara band på grundval av samarbete och ömsesidig förståelse.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  På grundval av erfarenheten med programmen för interregionalt samarbete inom Interreg och bristen på sådant samarbete i programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” under programperioden 2014–2020 bör komponenten för interregionalt samarbete mer specifikt inriktas på att effektivisera sammanhållningspolitiken. Den komponenten bör därför begränsas till två program, ett program med syftet att möjliggöra alla typer av verksamhet, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad för program inom båda målen och att främja europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som har inrättats eller ska inrättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006]24 och ett annat program med syftet att förbättra analysen av utvecklingstendenser. Det projektbaserade samarbetet inom unionen bör integreras i den nya komponenten för interregionala innovationsinvesteringar och kopplas nära till genomförandet av kommissionens meddelande Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt25, särskilt för att stödja tematiska plattformar för smart specialisering på sådana områden som energi, industriell modernisering eller jordbruk och livsmedel. Den integrerade territoriella utveckling som inriktas på funktionella stadsområden eller stadsområden bör slutligen koncentreras till programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” i ett kompletterande instrument, Europeiska stadsinitiativet. De två programmen inom komponenten för interregionalt samarbete bör omfatta hela unionen och bör också vara öppna för deltagande av tredjeländer.

(8)  På grundval av erfarenheten med programmen för interregionalt samarbete inom Interreg och bristen på sådant samarbete i programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” under programperioden 2014–2020 bör komponenten för interregionalt samarbete mer specifikt inriktas på att effektivisera sammanhållningspolitiken. Den komponenten bör därför begränsas till två program, ett program med syftet att möjliggöra alla typer av verksamhet, innovativa tillvägagångssätt och kapacitetsuppbyggnad för program inom båda målen och att främja europeiska grupperingar för territoriellt samarbete som har inrättats eller ska inrättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/200624 och ett annat program med syftet att förbättra analysen av utvecklingstendenser. Det projektbaserade samarbetet inom unionen bör integreras i den nya komponenten för interregionala innovationsinvesteringar och kopplas nära till genomförandet av kommissionens meddelande Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt25, särskilt för att stödja tematiska plattformar för smart specialisering på sådana områden som energi, industriell modernisering, kultur, kulturarv, den kulturella och kreativa sektorn, jordbruk och livsmedel, stärkande av människors kompetens och kapacitet samt bevarande och spridning av gemensamt kulturarv. Den integrerade territoriella utveckling som inriktas på funktionella stadsområden eller stadsområden bör slutligen koncentreras till programmen inom målet ”Investering för sysselsättning och tillväxt” i ett kompletterande instrument, Europeiska stadsinitiativet. De två programmen inom komponenten för interregionalt samarbete bör omfatta hela unionen och bör också vara öppna för deltagande av tredjeländer.

_________________

_________________

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS), EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

25 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

25 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt, COM(2017) 376 final, 18.7.2017.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Stödet från IPA III bör i huvudsak inriktas på att hjälpa IPA-stödmottagarna att stärka de demokratiska institutionerna och rättstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet, tolerans, social inkludering och icke-diskriminering. Stödet från IPA bör fortsätta att stödja IPA-stödmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Stödet från IPA bör dessutom inriktas på frågor som rör säkerhet, migration och gränsförvaltning, säkerställande av tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, förbättring av gränskontroller samt fortsatta gemensamma ansträngningar att bekämpa irreguljär migration och smuggling av migranter.

(11)  Stödet från IPA III bör i huvudsak inriktas på att hjälpa IPA-stödmottagarna att stärka de demokratiska institutionerna och rättsstaten, reformera rättsväsendet och den offentliga förvaltningen, respektera de grundläggande rättigheterna och främja jämställdhet, tolerans, social inkludering och icke-diskriminering, utveckla hållbara utbildningssystem för alla i syfte att ge både fler och bättre möjligheter för ungdomar, genom horisontella ungdomsstrategier. Stödet från IPA bör fortsätta att stödja IPA-stödmottagarnas ansträngningar att främja regionalt, makroregionalt och gränsöverskridande samarbete samt territoriell utveckling, inklusive genom genomförande av unionens makroregionala strategier. Stödet från IPA bör dessutom inriktas på frågor som rör säkerhet, migration och gränsförvaltning, säkerställande av tillgång till internationellt skydd, utbyte av relevant information, förbättring av gränskontroller samt fortsatta gemensamma ansträngningar att bekämpa irreguljär migration och smuggling av migranter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Eruf bör genom Interreg bidra till de särskilda målen under målen för sammanhållningspolitiken. Förteckningen över särskilda mål inom de olika tematiska målen bör dock anpassas till de särskilda behoven inom Interreg, genom fastställande av kompletterande särskilda mål för det politiska målet ”Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter” i syfte att möjliggöra interventioner av ESF-typ.

(17)  Eruf bör genom Interreg bidra till de särskilda målen under målen för sammanhållningspolitiken. Förteckningen över särskilda mål inom de olika tematiska målen bör dock anpassas till de särskilda behoven inom Interreg, genom fastställande av kompletterande särskilda mål för det politiska målet ”Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter” i syfte att möjliggöra interventioner av ESF-typ, med särskilt fokus på tillgång till utbildning, fler och bättre möjligheter för ungdomar samt kulturell integration.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I denna förordning bör också två Interreg-specifika mål läggas till, ett mål till stöd för ett särskilt Interregmål i syfte att stärka den institutionella kapaciteten, förbättra det rättsliga och administrativa samarbetet, särskilt med koppling till genomförandet av meddelandet om gränsområden, intensifiera samarbetet mellan enskilda medborgare och institutioner samt utveckla och samordna makroregionala strategier och havsområdesstrategier, och ett annat mål för särskilda frågor som rör det externa samarbetet, t.ex. säkerhet, trygghet, gränspassage och migration.

(19)  I denna förordning bör också två Interreg-specifika mål läggas till, ett mål till stöd för ett särskilt Interregmål i syfte att stärka den institutionella kapaciteten, förbättra det rättsliga och administrativa samarbetet, särskilt med koppling till genomförandet av meddelandet om gränsområden, intensifiera samarbetet mellan enskilda medborgare, organisationer i det civila samhället och institutioner samt utveckla och samordna makroregionala strategier och havsområdesstrategier, och ett annat mål för särskilda frågor som rör det externa samarbetet, t.ex. säkerhet, trygghet, gränspassage och migration.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Det är nödvändigt att förtydliga reglerna för de småprojektfonder som genomförts sedan Interreg inleddes, men som aldrig har omfattats av några särskilda bestämmelser. I enlighet med vad som också anges i Regionskommitténs yttrande Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram32 fyller sådana småprojektfonder en viktig funktion för att bygga upp förtroende mellan människor och institutioner samtidigt som de ger ett stort europeiskt mervärde och i hög grad bidrar till det övergripande målet i programmen för gränsöverskridande samarbete genom att de övervinner gränshinder och integrerar gränsområden och deras invånare. I syfte att förenkla den ekonomiska förvaltningen av småskaliga projekt för slutmottagarna, som ofta inte är vana vid att ansöka om EU-medel, bör det bli obligatoriskt att använda förenklade kostnadsalternativ och enhetsbelopp under en viss gräns.

(23)  Det är nödvändigt att förtydliga reglerna för de småprojektfonder som genomförts sedan Interreg inleddes, men som aldrig har omfattats av några särskilda bestämmelser. I enlighet med vad som också anges i Regionkommitténs yttrande Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram32 fyller sådana småprojektfonder en viktig funktion för att bygga upp förtroende mellan människor och institutioner samtidigt som de ger ett stort europeiskt mervärde och i hög grad bidrar till det övergripande målet i programmen för gränsöverskridande samarbete genom att de övervinner gränshinder och integrerar gränsområden och deras invånare. De bör särskilt gynna gränsöverskridande kulturella, konstnärliga och medborgarorienterade initiativ. I syfte att förenkla den ekonomiska förvaltningen av småskaliga projekt för slutmottagarna, som ofta inte är vana vid att ansöka om EU-medel, bör det bli obligatoriskt att använda förenklade kostnadsalternativ och enhetsbelopp under en viss gräns.

_________________

_________________

32 Yttrande från Europeiska regionkommittén – Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram, 12.7.2017 (EUT C 342, 12.10.2017, s. 38).

32 Yttrande från Europeiska regionkommittén – Projekt för kontakter mellan människor och småskaliga projekt inom gränsöverskridande samarbetsprogram, 12.7.2017 (EUT C 342, 12.10.2017, s. 38).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Förbättra tillgången till och kvaliteten när det gäller allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning och livslångt lärande över gränserna i syfte att höja utbildnings- och kompetensnivån för erkännande över gränserna.

b)  Förbättra tillgången till allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning och livslångt lärande av god kvalitet över gränserna i syfte att höja utbildningsnivån, öka rörligheten för ungdomar och forskare samt stärka människors språkfärdigheter och andra färdigheter och kompetenser.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Främja och stödja inrättandet av gränsöverskridande partnerskap mellan institutioner för utbildning, kultur, konst, den kreativa sektorn, den audiovisuella sektorn samt forskning, i syfte att främja ömsesidig förståelse och dialog i gränsområdena, stärka den språkliga mångfalden, rollen för utbildnings- och kulturpolitiken samt de kulturella, kreativa, konstnärliga och audiovisuella sektorerna, som drivkraft för social innovation.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb)  Förbättra tillgången till kultur och kulturtjänster över gränserna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bc)  Främja ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis, certifikat, färdigheter och kompetens i syfte att öka möjligheterna till utbildning och anställning över gränserna.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  Främja social inkludering och vidta åtgärder mot fattigdom, bland annat genom att främja lika möjligheter och motverka diskriminering över gränserna.

e)  Främja social inkludering, också av migranter, och vidta åtgärder mot fattigdom, bland annat genom att främja lika möjligheter och motverka diskriminering över gränserna.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea)  Förbättra tillgången till kulturtjänster och idrottsanläggningar, stimulera rörligheten för kulturarbetare och utbytet på kulturområdet, vilket bidrar till att bevara och sprida det gemensamma kulturarvet och motverka olika, ofta envisa, fördomar och stereotypa uppfattningar, öka den sociala integrationen och ta itu med sociala och språkliga hinder.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Utöver leden a och b, inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 med stöd av Interregfonder: Bygga upp ömsesidigt förtroende, särskilt genom projekt som främjar kontakter mellan människor genom att verka för stabilare demokrati och genom att stödja aktörer i civilsamhället och deras roll i reformprocesser och demokratiska omvandlingar.

c)  Utöver leden a och b, inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 med stöd av Interregfonder: Bygga upp ömsesidigt förtroende, särskilt genom projekt som främjar kontakter mellan människor och ungdomsutbyten genom att verka för stabilare demokrati och genom att stödja aktörer i civilsamhället och deras roll i reformprocesser och demokratiska omvandlingar.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder även bidra till det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd av migranter.

5.  Inom Interregprogrammen för externt gränsöverskridande samarbete och komponenterna 2 och 3 ska Eruf och, i tillämpliga fall, unionens finansieringsinstrument för externa åtgärder även bidra till det särskilda Interregmålet för externa åtgärder ”Ett tryggare och säkrare Europa”, i synnerhet genom åtgärder som rör gränspassage, rörlighet över gränser och migrationshantering, inklusive skydd av migranter, interkulturell medling och språkstöd.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  ekonomiska, sociala och territoriella skillnader,

i)  ekonomiska, sociala, demografiska och territoriella skillnader,

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – led b – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  nya särdrag och hinder beträffande kultur, utbildning och språk,

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Vid bedömningen av varje enskilt Interregprogram ska kommissionen beakta programmets övergripande positiva effekt på samhället, både i stort och lokalt, med särskilt fokus på social och ekonomisk utveckling och inkludering samt interkulturell dialog och ömsesidig förståelse.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Lokalt ledd utveckling enligt artikel [22] b i förordning (EU) [new CPR] får genomföras inom Interregprogrammen, under förutsättning att de relevanta lokala aktionsgrupperna består av företrädare för offentliga och privata socioekonomiska intressegrupper på lokal nivå i vilka ingen enskild intressegrupp styr beslutsfattandet, med minst två deltagande länder, varav minst ett är en medlemsstat.

Lokalt ledd utveckling enligt artikel [22] b i förordning (EU) [new CPR] får genomföras inom Interregprogrammen, under förutsättning att de relevanta lokala aktionsgrupperna består av företrädare för offentliga och privata socioekonomiska intressegrupper på lokal nivå, även organisationer i civilsamhället, i vilka ingen enskild intressegrupp styr beslutsfattandet, med minst två deltagande länder, varav minst ett är en medlemsstat. Lokala aktionsgrupper ska vara representativa för alla socioekonomiska grupper och åldersgrupper, även minoritetsgrupper, personer med funktionsnedsättning och personer med färre möjligheter.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För Interregprogram med lägre totala anslag än 30 000 000 euro ska det belopp som behövs för tekniskt stöd, uttryckt i euro, och motsvarande procentsats fastställas i kommissionens beslut om godkännande av det berörda Interregprogrammet.

4.  För Interregprogram med lägre totala anslag än 30 000 000 euro ska det belopp som behövs för tekniskt stöd uttryckas i euro, och motsvarande procentsats fastställas i kommissionens beslut om godkännande av det berörda Interregprogrammet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den förvaltande myndigheten ska lägga fram utvärderingsplanen för övervakningskommittén senast ett år efter godkännandet av Interregprogrammet.

6.  Den förvaltande myndigheten ska lägga fram utvärderingsplanen för övervakningskommittén senast 12 månader efter datum för godkännandet av Interregprogrammet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från godkännandet av Interregprogrammet se till att det finns en webbplats med information om varje Interregprogram som den ansvarar för och som omfattar programmets mål, verksamhet, tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat.

2.  Den förvaltande myndigheten ska inom sex månader från godkännandet av Interregprogrammet se till att det finns en webbplats med information om varje Interregprogram som den ansvarar för. Informationen på webbplatsen ska omfatta programmets mål, verksamhet, tillgängliga finansieringsmöjligheter och resultat.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om genomförandet av en insats kräver att en stödmottagare handlar upp tjänster, varor eller bygg- och anläggningsarbeten och ingår ett uppdragsavtal ska följande regler tillämpas:

1.  Om genomförandet av en insats kräver att en stödmottagare handlar upp och ingår kontrakt för tjänster, varor och/eller byggentreprenader ska följande regler tillämpas:

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Om stödmottagaren är en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet i den mening som avses i den unionslagstiftning som är tillämplig på upphandlingsförfaranden ska myndigheten eller enheten tillämpa de nationella lagar och andra författningar som antagits i samband med unionslagstiftningen.

a)  Om stödmottagaren är en upphandlande myndighet i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU1a ska myndigheten tillämpa de nationella lagar och andra författningar som antagits i samband med unionslagstiftningen.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 96).

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

Referensnummer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Marlene Mizzi

3.7.2018

Behandling i utskott

3.9.2018

 

 

 

Antagande

10.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Martina Michels, Marlene Mizzi

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

23

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

3

0

ECR

Rupert Matthews, Morten Messerschmidt

EFDD

Isabella Adinolfi

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

Referensnummer

COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD)

Framläggande för parlamentet

30.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

11.6.2018

DEVE

11.6.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

5.7.2018

 

EMPL

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

ITRE

11.6.2018

TRAN

11.6.2018

 

PECH

5.7.2018

CULT

11.6.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

28.6.2018

EMPL

14.6.2018

ENVI

21.6.2018

ITRE

19.6.2018

 

TRAN

20.6.2018

PECH

11.7.2018

 

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

5.7.2018

AFET

5.7.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pascal Arimont

20.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

20.6.2018

3.9.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Aleksander Gabelic, Krzysztof Hetman, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Raffaele Fitto, John Howarth, Tonino Picula, Maurice Ponga, Bronis Ropė, Davor Škrlec

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georgios Kyrtsos

Ingivande

18.12.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski

EFDD

Rosa D'Amato

PPE

Pascal Arimont, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Maurice Ponga

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Tonino Picula, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy