Процедура : 2018/0256(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0471/2018

Внесени текстове :

A8-0471/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0017

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 727kWORD 63k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Марите Схаке

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10593/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка i) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0463/2018),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …(1) относно предложението за решение,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи и на комисията по земеделие и развитие на селските райони (А8-0471/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Мароко.

(1)

Приети текстове от съответната дата, P8_TA(0000)0000.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (21.11.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Докладчик по становище: Андерс Примдал Вистисен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото споразумение за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение има за цел предоставянето на гаранции по отношение на спазването на международното право, включително правата на човека, и устойчивото развитие в съответните територии.

Важно е да се подчертае, че споразумението не предполага признаване на суверенитета на Кралство Мароко над Западна Сахара. Позицията на ЕС продължава да бъде за подкрепа на усилията на ООН за осигуряване на справедливо, трайно и взаимно приемливо уреждане на конфликта в Западна Сахара въз основа на правото за самоопределение на народа сахрави и в съответствие със съответните резолюции на ООН.

Както се споменава в становището към придружаващата резолюция, докладчикът отчита усилията на Комисията и на ЕСВД да оценят, в рамките на своята компетентност, ползата за населението и да се уверят в неговото съгласие за сключването на това споразумение. Той също така оценява резултата от приобщаващите консултации, водени от Комисията и ЕСВД с широк кръг от местни представители от Западна Сахара, организации на гражданското общество и други организации и органи, чрез които е била изразена широка подкрепа за социално-икономическите ползи, които предложената тарифна преференция би донесла.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да препоръча одобрението от Парламента на проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

Позовавания

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.11.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (29.11.2018)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Докладчик по становище: Мишел Дантен

КРАТКА ОБОСНОВКА

ЕС и Мароко сключиха Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране през 2000 г. През 2012 г. в споразумението бяха въведени под формата на размяна на писма мерки за либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти.

След иск за отмяна на посоченото споразумение от Фронт Полисарио на основание, че той нарушава международното право, доколкото се прилага за Западна Сахара, Съдът на ЕС постанови решение на 21 декември 2016 г. (в процес на обжалване), като заключи, че споразумението трябва да се тълкува като неприложимо към Западна Сахара. Съдът на ЕС не изключва възможността то да обхваща и Западна Сахара, но – позовавайки се на принципа на общото международно право за относителното действие на договорите – повдига въпроса за ползата от такова споразумение за населението на Западна Сахара и уточнява, че подобно разширяване на приложното поле на споразумението ще изисква изричното съгласие на съответното население.

Вследствие на това решение преговорите, които се проведоха между Комисията и Мароко въз основа на мандата, приет от Съвета в края на май 2017 г., имаха за цел основно да се коригира споразумението за асоцииране и да се възстанови правното основание за преференциална търговия между ЕС, от една страна, и Мароко и Западна Сахара, от друга страна, като същевременно се предизвика възможно най-малко смущение на този обмен. Споразумението под формата на размяна на писма, чието сключване е предложено на Съвета и за което се иска Парламентът да даде съгласието си, въвежда изменения в протоколи 4 и 1 към Споразумението за асоцииране между ЕС и Мароко, като предвижда, че продуктите с произход от Западна Сахара ще се ползват от същите търговски преференции, както тези предоставени от ЕС на продуктите (марокански), обхванати от споразумението за асоцииране. Със споразумението се въвеждат освен това и някои механизми за оценка на ползите от преференциите за засегнатото население, както и за организиране на консултации с него.

Докладчикът по становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони естествено не желае да навлиза в територията на политическата оценка на въпросното споразумение (което е от компетентността на други комисии). Той счита, че споразумението следва да бъде одобрено от Парламента, тъй като това би осигурило стабилна и неподлежаща на оспорване рамка за търговията с един от основните партньори на ЕС. При все това, изразявайки собственото си схващане по отношение на незаконодателната резолюция, която се изготвя от комисията по международна търговия, той би искал следва да посочи, че вносът на плодове и зеленчуци от Мароко и Западна Сахара (домати, краставици, пъпеши и т.н.) е много чувствителен въпрос за европейския сектор на градинарството. Той има също така известни резерви и въпроси относно начина, по който продуктите, внесени от Западна Сахара, са били управлявани за митнически цели след решението на Съда от 21 декември 2016 г. Комисията следва да проявява бдителност по отношение на смущенията на пазара, които биха могли да бъдат причинени от вноса в ЕС на плодове и зеленчуци от Мароко и Западна Сахара и да не се колебае да активира предпазната клауза, предвидена в споразумението. И накрая, би било особено желателно процедурата за сключване на споразумение между ЕС и Мароко относно закрилата на географските указания и наименованията за произход да бъде завършена възможно най-скоро.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони призовава водещата комисия по международна търговия да препоръча одобрението на предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро‑средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

Позовавания

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

12.11.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Michel Dantin

21.8.2018

Дата на приемане

12.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

10

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

Позовавания

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

26.10.2018

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

INTA

12.11.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Недадени становища

Дата на решението

PECH

24.9.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Заместени докладчици

Patricia Lalonde

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Дата на внасяне

18.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност