Postup : 2018/0256(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0471/2018

Předložené texty :

A8-0471/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0017

DOPORUČENÍ     ***
PDF 570kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Marietje Schaake

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10593/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem i) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0463/2018),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne ...(1) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0471/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Maroka.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (21.11.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tato dohoda, kterou se mění protokoly č. 1 a 4 k Evropsko-středomořské dohodě, si klade za cíl přinést záruky ve věci dodržování mezinárodního práva, včetně lidských práv, a prosazování udržitelného rozvoje na dotčených územích.

Je důležité zdůraznit, že tato dohoda neznamená uznání marocké suverenity nad Západní Saharou. Postoj EU i nadále spočívá v podpoře úsilí OSN o spravedlivé, trvalé a oboustranně přijatelné vyřešení konfliktu na Západní Sahaře na základě práva západosaharského lidu na sebeurčení a v souladu s příslušnými rezolucemi OSN.

Jak již uvádí stanovisko k doprovodnému usnesení, zpravodaj uznává úsilí Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ), jež se v rámci svých příslušných kompetencí snaží vyhodnotit přínos pro obyvatelstvo a ujistit se, že mohou s touto dohodou souhlasit. Zpravodaj rovněž oceňuje inkluzivní konzultace, jež vedly Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) s řadou místních představitelů Západní Sahary, s organizacemi občanské společnosti a s dalšími organizacemi a subjekty a v jejichž rámci byla vyjádřena široká podpora sociálně-ekonomickým přínosům, jež by přinesly navrhované celní preference.

******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby doporučil, aby Parlament vyslovil souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů 1 a 4 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Referenční údaje

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.11.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Projednání ve výboru

9.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

17

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (29.11.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Zpravodaj: Michel Dantin

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská unie a Maroko uzavřely v roce 2000 Evropsko-středomořskou dohodu o přidružení. Do této dohody o přidružení byla v roce 2012 dohodou ve formě výměny dopisů zavedena liberalizační opatření pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu.

Na základě žaloby na neplatnost této dohody, již předložila Fronta Polisario z důvodu, že dohoda údajně porušuje mezinárodní právo, neboť se vztahuje na Západní Saharu, Soudní dvůr Evropské unie vydal dne 21. prosince 2016 (v odvolacím řízení) rozsudek se závěrem, že dohodu je třeba vykládat tak, že se na Západní Saharu nevztahuje. V tomto rozsudku Soudní dvůr EU nevylučuje možnost, že tato oblast bude pokryta, avšak s odvoláním na obecnou zásadu mezinárodního práva o relativním účinku smluv vznáší otázku, jakou výhodu tato dohoda přináší obyvatelstvu Západní Sahary, a upřesňuje, že takové rozšíření by vyžadovalo výslovný souhlas uvedeného obyvatelstva.

Hlavním cílem jednání, která se po tomto rozsudku uskutečnila mezi Komisí a Marokem na základě mandátu přijatého Radou koncem května 2017, bylo především upravit dohodu o přidružení a obnovit právní základ pro preferenční obchod mezi EU na jedné straně a Marokem a Západní Saharou na straně druhé a zároveň uvedený obchod co nejméně narušit. Dohoda ve formě výměny dopisů, jejíž uzavření bylo navrženo Radě a u níž je Parlament žádán o udělení souhlasu, přináší změny v protokolech č. 4 a č. 1 dohody o přidružení mezi EU a Marokem, neboť stanoví, že stejné obchodní preference, jaké EU uděluje (marockým) výrobkům podle dohody o přidružení, se budou vztahovat na výrobky pocházející ze Západní Sahary. Dohoda zavádí mimo jiné určité mechanismy umožňující zhodnotit výhody preferencí pro dotčené obyvatelstvo a uspořádat s ním konzultace.

Zpravodaj Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova se samozřejmě nehodlá pokoušet o politické hodnocení této dohody (které spadá do pravomoci jiných výborů). Zastává kladný postoj ke schválení dohody Parlamentem, aby bylo možné nadále zajistit stabilní a nezpochybnitelný rámec obchodních výměn s významným partnerem EU, chtěl však ve svém samostatném stanovisku k nelegislativnímu usnesení, které připravuje Výbor pro mezinárodní obchod, připomenout, že dovoz některých druhů ovoce a zeleniny (rajčata, okurky, melouny apod.) z Maroka a ze Západní Sahary je pro evropské pěstitelství velmi citlivý, vyjádřit některé pochybnosti a otázky ohledně způsobu, jakým byl z celního hlediska řízen dovoz produktů ze Západní Sahary v návaznosti na rozsudek Soudního dvora ze dne 21. prosince 2016, vyzvat Komisi, aby zůstala vnímavá k narušení trhů, jež mohou vyvolat dovozy ovoce a zeleniny z Maroka a ze Západní Sahary do EU, a aby nikdy neváhala s aktivací ochranné doložky stanovené v dohodě, a připomenout, že by bylo vysoce žádoucí co nejdříve ukončit postup pro uzavření dohody mezi EU a Marokem o ochraně zeměpisných označení a označení původu.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Referenční údaje

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Příslušné výbory

INTA

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

  Datum oznámení na zasedání

AGRI

12.11.2018

Zpravodaj(ka)

  Datum jmenování

Michel Dantin

21.8.2018

Datum přijetí

12.11.2018

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

10

1

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů 1 a 4 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Referenční údaje

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

26.10.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

12.11.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

PECH

24.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Patricia Lalonde

 

 

 

Projednání ve výboru

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

9

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum předložení

18.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí