Procedure : 2018/0256(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0471/2018

Indgivne tekster :

A8-0471/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0017

HENSTILLING     ***
PDF 421kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(COM(2018)0481 – C8-0000/2018 – 2018/0256(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Marietje Schaake

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10593/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. i), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0463/2018),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af ...(1) om forslaget til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0471/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Marokkos regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (21.11.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Ordfører for udtalelse: Anders Primdahl Vistisen

KORT BEGRUNDELSE

Denne aftale – der ændrer protokol 1 og 4 til Euro-Middelhavsaftalen – har til formål at give garantier for overholdelse af folkeretten, herunder menneskerettighederne, og bæredygtig udvikling i de pågældende områder.

Det er vigtigt at understrege, at denne aftale ikke indebærer anerkendelse af Marokkos suverænitet over Vestsahara. EU's holdning er fortsat at støtte FN's indsats for at sikre en retfærdig, varig og gensidigt acceptabel løsning på konflikten i Vestsahara på grundlag af retten til selvbestemmelse for den vestsahariske befolkning og i overensstemmelse med de relevante FN-resolutioner.

Som nævnt i udtalelsen i den ledsagende beslutning anerkender ordføreren de bestræbelser, som Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten inden for rammerne af deres respektive kompetencer har gjort for at forsøge at vurdere fordelene for befolkningen og fastslå deres samtykke til denne aftale. Han vurderede også resultatet af de inklusive høringer, som blev ledet af Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten med en lang række lokale repræsentanter i Vestsahara, civilsamfundet og andre organisationer og organer, hvorigennem der blev udtrykt bred støtte til de samfundsøkonomiske fordele, som den foreslåede toldpræference ville medføre.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Referencer

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.11.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

17

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (29.11.2018)

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Ordfører for udtalelse: Michel Dantin

KORT BEGRUNDELSE

EU og Marokko indgik Euro-Middelhavsassocieringsaftalen i 2000. I 2012 blev der ved en aftale i form af brevveksling indført liberaliseringsforanstaltninger for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter samt fisk og fiskevarer i denne associeringsaftale.

Efter at Front Polisario havde anlagt et søgsmål om annullation af denne aftale med påstand om, at aftalen overtrådte folkeretten, for så vidt som den fandt anvendelse på Vestsahara, afsagde EU-Domstolen en dom den 21. december 2016 (ved appel), hvori det konkluderedes, at aftalen skal fortolkes således, at den ikke finder anvendelse på Vestsahara. EU-Domstolen udelukkede ikke, at Vestsahara kan omfattes af aftalen, men efter at have henvist til det generelle princip i folkeretten om traktaters relative virkning i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt en sådan aftale ville være fordelagtig for Vestsaharas befolkning, præciserede den, at en sådan udvidelse under alle omstændigheder ville kræve befolkningens udtrykkelige samtykke.

De forhandlinger, der har fundet sted mellem Kommissionen og Marokko som følge af denne dom – på grundlag af et mandat, som Rådet vedtog i slutningen af maj 2017 – har hovedsageligt haft til formål at tilpasse associeringsaftalen og skabe et nyt retsgrundlag for præferencehandelen mellem EU på den ene side og Marokko og Vestsahara på den anden side og samtidig tilstræbe, at den pågældende samhandel forstyrres mindst muligt. Aftalen i form af brevveksling, hvis indgåelse er blevet forelagt Rådet, og som Parlamentet opfordres til at godkende, bibringer ændringer til protokol nr. 4 og nr. 1 til associeringsaftalen mellem EU og Marokko ved at fastsætte, at de samme handelspræferencer, som EU giver de (marokkanske) produkter, der er omfattet af associeringsaftalen, også indrømmes produkter med oprindelse i Vestsahara. Aftalen indfører også visse mekanismer til at vurdere fordelene ved disse præferencer for de berørte befolkninger og tilrettelægge en høring af dem.

Ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ønsker ikke at begive sig ud i en politisk vurdering af aftalen (hvilket henhører under andre udvalgs kompetenceområde). Han mener, at aftalen bør godkendes af Parlamentet, da den vil kunne skabe en stabil og uanfægtelig ramme for samhandelen med en for EU vigtig partner. Personligt mener ordføreren imidlertid, at han i forbindelse med den ikke-lovgivningsmæssige beslutning, der udarbejdes af Udvalget om International Handel, bør påpege, at import af visse frugter og grøntsager fra Marokko og Vestsahara (tomater, agurker, meloner osv.) er et yderst følsomt emne for den europæiske gartnerisektor. Han har også visse forbehold og spørgsmål om den måde, hvorpå produkter importeret fra Vestsahara er blevet toldbehandlet siden EU-Domstolens dom af 21. december 2016. Kommissionen bør være opmærksom på de markedsforstyrrelser, der måtte opstå som følge af importen af frugt og grøntsager fra Marokko og Vestsahara til EU, og den bør aldrig tøve med at aktivere den beskyttelsesklausul, der er fastsat i aftalen. Endelig ville det være særlig ønskeligt, hvis proceduren for indgåelse af aftalen mellem EU og Marokko om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser kunne blive afsluttet hurtigst muligt.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Referencer

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

AGRI

12.11.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Michel Dantin

21.8.2018

Dato for vedtagelse

12.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

10

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVAG

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Tegnforklaring

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om ændring af protokol nr. 1 og protokol nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Referencer

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

26.10.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

12.11.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

PECH

24.9.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Oprindelige ordførere

Patricia Lalonde

 

 

 

Behandling i udvalg

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

9

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Dato for indgivelse

18.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik