Διαδικασία : 2018/0256(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0471/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0471/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0017

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 718kWORD 64k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Marietje Schaake

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10593/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0463/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...(1) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0471/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Μαρόκου.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(0000)0000.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (21.11.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Anders Primdahl Vistisen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εν λόγω συμφωνία – για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας – αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων όσον αφορά την τήρηση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και της βιώσιμης ανάπτυξης στις ενδιαφερόμενες περιοχές.

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η εν λόγω συμφωνία δεν συνεπάγεται την αναγνώριση της κυριαρχίας του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα. Θέση της ΕΕ παραμένει η υποστήριξη των προσπαθειών του ΟΗΕ για δίκαιη, βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση της σύγκρουσης στη Δυτική Σαχάρα, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρεται και στη γνωμοδότηση για το συνοδευτικό ψήφισμα, ο συντάκτης αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να αξιολογήσουν το όφελος για τον πληθυσμό και να επιβεβαιώσουν τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω συμφωνία. Επίσης εκτίμησε το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων χωρίς αποκλεισμούς, που πραγματοποιήθηκαν την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ με ευρύ φάσμα τοπικών εκπροσώπων της Δυτικής Σαχάρας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλες οργανώσεις και φορείς, μέσω των οποίων εκφράστηκε ευρεία υποστήριξη για τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναμένεται να αποφέρουν οι προτεινόμενες δασμολογικές προτιμήσεις.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Date announced in plenary

AFET

12.11.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Νίκος Ανδρουλάκης, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Σοφία Σακοράφα, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Τάκης Χατζηγεωργίου, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Ελένη Θεοχάρους, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκηςs, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Ελένη Θεοχάρους

GUE/NGL

Τάκης Χατζηγεωργίου, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (29.11.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michel Dantin

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ΕΕ και το Μαρόκο συνήψαν το 2000 μια ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης. Το 2012, μέτρα ελευθέρωσης των συναλλαγών γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων εισήχθησαν στη συμφωνία σύνδεσης μέσω μιας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών.

Μετά από προσφυγή ακύρωσης της παρούσας συμφωνίας που άσκησε το Μέτωπο Polisario με το σκεπτικό ότι παραβίαζε το διεθνές δίκαιο επειδή κάλυπτε και τη Δυτική Σαχάρα, το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε στις 21 Δεκεμβρίου 2016 (κατ’ έφεση) απόφαση ότι η συμφωνία πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι δεν ισχύει για τη Δυτική Σαχάρα. Το Δικαστήριο δεν απέκλεισε ως δυνατότητα το να καλύπτεται και η Δυτική Σαχάρα όμως, βάσει της αρχής του γενικού διεθνούς δικαίου περί σχετικού αποτελέσματος των Συνθηκών, σε συνδυασμό με το ερώτημα εάν μια τέτοια συμφωνία θα ήταν πιθανόν ευεργετική για τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας, διευκρίνισε ότι μια τέτοια επέκταση της εφαρμογής της συμφωνίας θα απαιτούσε, σε κάθε περίπτωση, τη ρητή συναίνεση του εν λόγω πληθυσμού.

Οι διαπραγματεύσεις που, κατόπιν της απόφασης αυτής, διεξήχθησαν μεταξύ της Επιτροπής και του Μαρόκου, βάσει εντολής που το Συμβούλιο ενέκρινε στα τέλη Μαΐου 2017, απέβλεπαν ουσιαστικά στην προσαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης και στην επαναφορά μιας νομικής βάσης στις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ αφενός και του Μαρόκου και της Δυτικής Σαχάρας αφετέρου, με την ελάχιστη δυνατή διατάραξη των συναλλαγών αυτών. Η υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών συμφωνία της οποίας η σύναψη προτείνεται στο Συμβούλιο και επί της οποίας καλείται το Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του, επιφέρει τροποποιήσεις στα πρωτόκολλα 4 και 1 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου, ορίζοντας ότι στα προϊόντα προέλευσης Δυτικής Σαχάρας παραχωρούνται από την ΕΕ οι ίδιες εμπορικές προτιμήσεις με εκείνες που ισχύουν για τα (μαροκινά) προϊόντα που η συμφωνία σύνδεσης καλύπτει. Ακόμη, η συμφωνία θεσπίζει τρόπους για να αξιολογούνται τα οφέλη που οι ενδιαφερόμενοι πληθυσμοί αποκομίζουν από τις προτιμήσεις και για να οργανωθεί η διαβούλευση με τους εν λόγω πληθυσμούς.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου δεν επιθυμεί βεβαίως να εισέλθει στο πεδίο μιας πολιτικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης συμφωνίας (κάτι που εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλων επιτροπών). Πιστεύει ότι η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, καθώς αυτό θα παρείχε ένα σταθερό και αδιαμφισβήτητο πλαίσιο για το εμπόριο με έναν σημαντικό εταίρο της ΕΕ. Ωστόσο, προβάλλοντας τη δική του άποψη όσον αφορά το μη νομοθετικό ψήφισμα που εκπόνησε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, θεωρεί ότι θα πρέπει να επισημάνει ότι ορισμένες εισαγωγές οπωροκηπευτικών από το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα (ντομάτες, αγγούρια, πεπόνια κ.λπ.) είναι εξαιρετικά ευαίσθητες για τον ευρωπαϊκό τομέα των οπωροκηπευτικών. Διατηρεί επίσης ορισμένες επιφυλάξεις και ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προϊόντων που εισάγονται από τη Δυτική Σαχάρα για τελωνειακούς σκοπούς, από τότε που εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου, στις 21 Δεκεμβρίου 2016. Η Επιτροπή θα πρέπει να επαγρυπνεί όσον αφορά τις διαταραχές της αγοράς που ενδέχεται να προκληθούν από τις εισαγωγές οπωροκηπευτικών από το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα στην ΕΕ και να μην διστάζει ποτέ να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπεται στη συμφωνία. Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητό να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία για τη σύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει την έγκριση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Date announced in plenary

AGRI

12.11.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Michel Dantin

21.8.2018

Ημερομηνία έγκρισης

12.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

10

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου

Έγγραφα αναφοράς

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

26.10.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

12.11.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

PECH

24.9.2018

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Patricia Lalonde

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

18.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου