Menetlus : 2018/0256(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0471/2018

Esitatud tekstid :

A8-0471/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0017

SOOVITUS     ***
PDF 490kWORD 61k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Marietje Schaake

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (10593/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile i (C8-0463/2018),

–  võttes arvesse oma ...(1) muud kui seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A8-0471/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maroko valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(0000)0000.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (21.11.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Arvamuse koostaja: Anders Primdahl Vistisen

LÜHISELGITUS

Lepinguga, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokolle nr 1 ja nr 4, eesmärk on tagada, et selles piikonnas järgitaks rahvusvahelist õigust, sh austataks inimõigusi, ja kestliku arengu põhimõtteid.

Seejuures on oluline rõhutada, et leping ei tähenda Maroko suveräänsete õiguste tunnustamist Lääne-Sahara üle. ELi seisukoht selles küsimuses on endine: toetada ÜRO püüdlusi leida Lääne-Sahara konfliktile õiglane, püsiv ja mõlemale poolele vastuvõetav lahendus, lähtudes läänesaharalaste enesemääramisõigusest ja kooskõlas seda küsimust käsitlevate ÜRO resolutsioonidega.

Juba lisatud resolutsiooni arvamuses avaldas arvamuse koostaja Euroopa Komisjonile ja Euroopa välisteenistusele tunnustust jõupingutuste eest, mida nad on oma pädevuste piires teinud, et hinnata elanikkonnale tekkivat kasu ja veenduda, et üldsus on lepinguga nõus. Samuti hindab arvamuse koostaja kõrgelt Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse juhtimisel läbi viidud kaasavate konsultatsioonide tulemusi. Konsultatsioonides osalesid paljud Lääne-Aafrika kohaliku tasandi esindajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid ning muud organisatsioonid ja organid ning nende toimumise ajal väljendati laialdast heameelt sotsiaal-majandusliku kasu üle, mida kavandatavad tariifsed soodustused kaasa tooks.

******

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda parlamendile soovitus kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

Viited

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

12.11.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (29.11.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Arvamuse koostaja: Michel Dantin

LÜHISELGITUS

EL ja Maroko sõlmisid Euroopa – Vahemere piirkonna assotsieerimislepingu 2000. aastal. 2012. aastal lisati nimetatud assotsieerimislepingusse kirjavahetuse vormis lepinguga põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega seotud liberaliseerimismeetmeid.

Polisario Rinne esitas hagi selle lepingu tühistamiseks põhjendusega, et seda Lääne-Sahara suhtes kohaldades rikutakse rahvusvahelist õigust, ning Euroopa Liidu Kohus tegi 21. detsembril 2016 (apellatsiooniastmes) otsuse, mille kohaselt tuleb lepingut tõlgendada Lääne-Sahara suhtes mittekohalduvana. Kohus ei välistanud võimalust hõlmata ka Lääne-Saharat, kuid viidates lepingute suhtelisele mõjule, mis on rahvusvahelises õiguse üldine põhimõte, täpsustas seoses küsimusega, kas Lääne-Sahara elanikud saaksid seda tüüpi lepingust tõenäoliselt kasu, et lepingu rakendamine laiemal alusel nõuaks igal juhul rahva sõnaselget nõusolekut.

Otsusele järgnesid komisjoni ja Maroko läbirääkimised, mille aluseks olid nõukogus 2017. aasta mail lõpus vastu võetud volitused. Nende eesmärk oli eelkõige kohandada assotsieerimislepingut ning taastada ühelt poolt ELi ja teiselt poolt Maroko ja Lääne-Sahara vahelise sooduskaubanduse õiguslik alus, püüdes samal ajal seda kaubavahetust võimalikult vähe häirida. Kirjavahetuse vormis lepinguga, mille sõlmimiseks esitati ettepanek nõukogule ja millele Euroopa Parlament peab oma nõusoleku andma, tehakse muudatusi ELi ja Maroko vahelise assotsieerimislepingu protokollidesse nr 4 ja nr 1, sätestades, et Lääne-Saharast pärit toodetele võimaldatakse samu kaubandussoodustusi, mida EL annab assotsieerimislepinguga hõlmatud (Maroko) toodetele. Lisaks sätestatakse lepingus viisid, kuidas hinnata elanikele soodustustest tulenevaid hüvesid ja korraldada elanikega konsulteerimist.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamuse koostaja ei soovi loomulikult anda lepingule poliitilist hinnangut (see kuulub teiste komisjonide pädevusse). Ta on seisukohal, et parlament peaks lepingu heaks kiitma, kuna see looks stabiilse ja kindla raamistiku kaubavahetuseks ELi olulise partneriga. Esitades aga oma arvamuse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni koostatava muu kui seadusandliku resolutsiooni kohta, soovib ta märkida, et teatava puu- ja köögivilja import Marokost ja Lääne-Saharast (tomatid, kurgid, melonid jne) on Euroopa aiandussektori jaoks väga tundlik teema. Samuti on tal mõningaid kahtlusi ja küsimusi selle kohta, kuidas on Lääne-Saharast imporditud tooteid tolli seisukohast käsitletud alates Euroopa Kohtu 21. detsembri 2016. aasta otsusest. Komisjon peaks olema jätkuvalt tähelepanelik turuhäirete osas, mida Maroko ja Lääne-Sahara puu- ja köögivilja import ELi võib põhjustada, ning võtma kõhklemata kasutusele lepingus sätestatud kaitseklausli. Samuti oleks eriti soovitav, kui geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse lepingu sõlmimine ELi ja Maroko vahel viidaks võimalikult kiiresti lõpule.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

Viited

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

12.11.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Michel Dantin

21.8.2018

Vastuvõtmise kuupäev

12.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

10

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

Viited

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

26.10.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.11.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

PECH

24.9.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Endised raportöörid

Patricia Lalonde

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

9

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Esitamise kuupäev

18.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika