Menettely : 2018/0256(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0471/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0471/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0017

SUOSITUS     ***
PDF 412kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Marietje Schaake

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10593/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0463/2018),

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman(1), joka ei liity lainsäädäntöön, ehdotuksesta päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä ulkoasiainvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0471/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2018)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Valmistelija: Anders Primdahl Vistisen

LYHYET PERUSTELUT

Tällä sopimuksella – jolla muutetaan Euro-Välimeri-sopimuksen pöytäkirjoja 1 ja 4 – pyritään antamaan takeet kansainvälisen oikeuden, myös ihmisoikeuksien, kunnioittamisesta ja kestävästä kehityksestä kyseisillä alueilla.

On tärkeää korostaa sitä, että tällä sopimuksella ei tunnusteta Marokon oikeutta hallita Länsi-Saharaa. EU:n kantana on edelleen tukea YK:n toimia, joilla pyritään varmistamaan Länsi-Saharan konfliktin oikeudenmukainen, kestävä ja molemminpuolisesti hyväksyttävä ratkaisu, jossa kunnioitetaan Länsi-Saharan kansan itsemääräämisoikeutta asiaan liittyvien YK:n päätöslauselmien mukaisesti.

Kuten asiaan liittyvään päätöslauselmaan laaditussa lausunnossa on mainittukin, valmistelija panee merkille komission ja EUH:n ponnistelut, kun ne ovat omien toimivaltuuksiensa puitteissa yrittäneet arvioida sopimuksesta väestölle koituvan hyödyn ja varmistaa väestön myönteisen suhtautumisen tähän sopimukseen. Valmistelija myös pitää hyvinä komission ja EUH:n johtamien osallistavien kuulemisten tuloksia. Kuulemisiin osallistui suuri kirjo Länsi-Saharan paikallistason edustajia, kansalaisjärjestöjä ja muita järjestöjä ja ryhmiä, jotka osoittivat laajaa tukea niille yhteiskunnallisille ja taloudellisille hyödyille, joita ehdotetusta tullietuudesta seuraisi.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.11.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.11.2018)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Valmistelija: Michel Dantin

LYHYET PERUSTELUT

EU ja Marokko solmivat assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen vuonna 2000. Vuonna 2012 assosiaatiosopimuksessa otettiin käyttöön vapauttamistoimenpiteitä maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden osalta kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella.

Polisario-rintama vaati tämän sopimuksen peruuttamista sillä perusteella, että se oli Länsi-Saharan osalta kansainvälisen oikeuden vastainen, ja unionin tuomioistuin antoi 21. joulukuuta 2016 valitusasiassa päätöksen, jonka mukaan sopimusta on tulkittava niin, ettei sitä sovelleta Länsi-Saharaan. Unionin tuomioistuin ei sulkenut pois sitä mahdollisuutta, etteikö sopimus kattaisi Länsi-Saharaa, mutta se vetosi yleisen kansainvälisen oikeuden periaatteeseen sopimusten suhteellisesta vaikutuksesta ja nosti esiin kysymyksen siitä, koituisiko sopimuksesta hyötyä Länsi-Saharan väestölle. Tuomioistuin täsmensi, että soveltamisen laajentaminen edellyttäisi kyseisen väestön nimenomaista suostumusta.

Komissio ja marokkolainen osapuoli kävivät tämän tuomion jälkeen neuvotteluja neuvoston toukokuun 2017 lopussa hyväksymien valtuuksien pohjalta. Niiden tarkoituksena oli ennen kaikkea mukauttaa assosiaatiosopimusta ja saada jälleen oikeusperusta EU:n ja Marokon ja Länsi-Saharan väliselle etuuskohtelukaupalle pyrkien aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä tälle kaupalle. Neuvostolle ehdotettu kirjeenvaihtona tehtävä sopimus, jolle parlamenttia pyydetään antamaan hyväksyntänsä, sisältää muutoksia EU:n ja Marokon assosiaatiosopimuksen pöytäkirjoihin N:o 1 ja N:o 4. Niiden mukaan Länsi-Saharasta peräisin oleville tuotteille myönnetään samat kauppaetuudet kuin EU myöntää assosiaatiosopimuksen soveltamisalaan kuuluville (marokkolaisille) tuotteille. Sopimuksessa otetaan lisäksi käyttöön tiettyjä mekanismeja, joiden avulla arvioidaan etuuksista asianomaiselle väestölle koituvia hyötyjä ja järjestetään kuulemisia.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon valmistelija ei tietenkään halua alkaa arvioida kyseistä sopimusta poliittisesta näkökulmasta, sillä tämä kuuluu muiden valiokuntien toimivaltaan. Vaikka valmistelija kannattaa parlamentin hyväksynnän antamista, jotta jatkossa saadaan vakaat ja kiistattomat puitteet tärkeän EU:n kumppanin kanssa käytävälle kaupalle, hän haluaa muistuttaa erillisessä lausunnossa, joka liittyy kansainvälisen kaupan valiokunnan parhaillaan valmistelemaan päätöslauselmaan, joka ei liity lainsäädäntöön, kuinka herkkä aihe tiettyjen hedelmien ja vihannesten (tomaatit, kurkut, melonit jne.) tuonti Marokosta ja Länsi-Saharasta on eurooppalaiselle puutarhaviljelyalalle. Hän esittää siinä myös joitakin varauksia koskien tapaa, jolla tullien osalta on hallinnoitu Länsi-Saharasta tuotuja tuotteita tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 antaman tuomion jälkeen, sekä kehottaa komissiota pysymään varuillaan markkinahäiriöiden suhteen, joita hedelmien ja vihannesten tuonti Marokosta ja Länsi-Saharasta EU:hun voi aiheuttaa, ja olemaan valmis aktivoimaan sopimukseen sisältyvän suojalausekkeen. Valmistelija muistuttaa siinä myös, että olisi ilman muuta toivottavaa, että menettely maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaamista koskevan EU:n ja Marokon välisen sopimuksen tekemisestä saataisiin mahdollisimman pian päätökseen.

******

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

        Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

12.11.2018

Valmistelija

        Nimitetty (pvä)

Michel Dantin

21.8.2018

Hyväksytty (pvä)

12.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

10

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta

Viiteasiakirjat

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

26.10.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

12.11.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

PECH

24.9.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Patricia Lalonde

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

9

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö