Procedūra : 2018/0256(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0471/2018

Pateikti tekstai :

A8-0471/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0017

REKOMENDACIJA     ***
PDF 634kWORD 61k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Marietje Schaake

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10593/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto i papunktį (C8-0463/2018),

–  atsižvelgdamas į savo ... ne teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl sprendimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir į Užsienio reikalų komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A7–0471/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Maroko vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(0000)0000.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (21.11.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Nuomonės referentas: Anders Primdahl Vistisen

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo susitarimu, iš dalies keičiančiu Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolus, siekiama užtikrinti, kad atitinkamose teritorijose būtų laikomasi tarptautinės teisės, įskaitant žmogaus teises, ir užtikrinamas darnus vystymasis.

Svarbu pabrėžti, kad šiuo susitarimu nėra pripažįstamos Maroko suverenios teisės į Vakarų Sacharą. ES ir toliau remia JT pastangas užtikrinti teisingą ilgalaikį ir abiem šalims priimtiną Vakarų Sacharos konflikto sprendimą, remiantis Vakarų Sacharos žmonių apsisprendimo teise ir atsižvelgiant į atitinkamas JT rezoliucijas.

Kaip minima pridedamoje rezoliucijoje, nuomonės referentas pripažįsta Komisijos ir EIVT pastangas pagal savo atitinkamą kompetenciją įvertinti naudą gyventojams ir išsiaiškinti, ar jie pritaria šiam susitarimui. Jis taip pat vertina Komisijos ir EIVT įtraukių konsultacijų su įvairiais Vakarų Sacharos vietos atstovais, pilietine visuomene ir kitomis organizacijomis bei įstaigomis rezultatus – jie labai džiaugėsi socialine ir ekonomine nauda, kurią atneš siūlomos tarifų lengvatos.

******

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projektui.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo

Nuorodos

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.11.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (29.11.2018)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo projekto

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Nuomonės referentas: Michel Dantin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2000 m. ES ir Marokas sudarė Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimą. 2012 m. įsigaliojo susitarimas pasikeičiant laiškais, kuriuo į asociacijos susitarimą įtrauktos liberalizavimo priemonės, taikomos žemės ūkio produktams, perdirbtiems žemės ūkio produktams, žuviai ir žuvininkystės produktams.

Po to, kai Front Polisario pareiškė ieškinį dėl šio susitarimo panaikinimo, remdamasis tuo, kad susitarimu pažeidžiami tarptautinės teisės aktai, taikomi Vakarų Sacharai, 2016 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą (dėl apeliacinio skundo), kuriame padarė išvadą, jog susitarimas turi būti aiškinamas taip, kad jis netaikomas Vakarų Sacharai. Teisingumo Teismas neatmeta galimybės, kad šis susitarimas galėtų būti taikomas Vakarų Sacharai, tačiau, remdamasis bendruoju tarptautinės teisės tarptautinių sutarčių santykinio poveikio principu, iškelia tokio susitarimo naudos Vakarų Sacharos gyventojams klausimą ir nurodo, kad tokiam išplėstiniam susitarimo taikymui būtų reikalingas aiškus tų gyventojų sutikimas.

Priėmus šį sprendimą vyko Komisijos ir Maroko derybos pagal Tarybos 2017 m. gegužės mėn. pabaigoje patvirtintus įgaliojimus. Jose iš esmės buvo siekiama patikslinti asociacijos susitarimą, kad būtų atkurtas teisinis ES ir Maroko bei Vakarų Sacharos lengvatinės prekybos pagrindas, kuo mažiau sutrikdant minėtą prekybą. Susitarime pasikeičiant laiškais, kurį sudaryti buvo pasiūlyta Tarybai ir dėl kurio Parlamento prašoma duoti sutikimą, numatyti ES ir Maroko asociacijos susitarimo 4 ir 1 protokolų pakeitimai, kuriuose nustatoma, kad ES suteiktos tokios pačios prekybos lengvatos (Maroko) produktams, kuriems taikomas asociacijos susitarimas, bus taikomos Vakarų Sacharos kilmės produktams. Susitarime taip pat yra nustatomi tam tikri lengvatų, kurios taikomos atitinkamiems gyventojams, naudos vertinimo ir konsultacijų su jais organizavimo mechanizmai.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonės referentas, be abejonės, neketina minėto susitarimo vertinti politiniu aspektu (tai priklauso kitų komitetų kompetencijai). Nuomonės referentas mano, jog Parlamentas turėtų pritarti susitarimo sudarymui, kad nuo šiol būtų sukurtas stabilus ir neginčytinas prekybos su svarbiu ES partneriu pagrindas, tačiau savo atskiroje nuomonėje dėl Tarptautinės prekybos komiteto rengiamos ne teisėkūros rezoliucijos nori priminti, kad Europos sodininkystės sektorius yra labai jautrus tam tikrų iš Maroko ir Vakarų Sacharos importuojamų vaisių ir daržovių (pomidorų, agurkų, melionų ir kt.) importui, taip pat išreikšti kai kurių abejonių ir iškelti klausimų dėl to, kokia tvarka buvo taikoma muitinėje iš Vakarų Sacharos importuojamiems produktams Teisingumo Teismui 2016 m. gruodžio 21 d. priėmus sprendimą, paraginti Komisiją išlikti budriai, nes dėl Maroko ir Vakarų Sacharos vaisių ir daržovių importo į Europos Sąjungą gali rastis rinkos sutrikdymų, ir niekada nedvejoti bei pradėti taikyti susitarime numatytą apsaugos sąlygą, taip pat priminti, kad būtų labai pageidautina kuo greičiau užbaigti ES ir Maroko susitarimo dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos sudarymo procedūrą.

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo sudarymo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo

Nuorodos

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

12.11.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Michel Dantin

21.8.2018

Priėmimo data

12.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

10

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją, 1 ir 4 protokolų pakeitimo

Nuorodos

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

26.10.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

12.11.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

PECH

24.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Patricia Lalonde

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

9

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Pateikimo data

18.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika