Procedūra : 2018/0256(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0471/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0471/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0017

IETEIKUMS     ***
PDF 633kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referente: Marietje Schaake

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Ārlietu komitejaS ATZINUMS
 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10593/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta i) punktu (C8-0463/2018),

–  ņemot vērā Parlamenta ... neleģislatīvo rezolūciju(1) par priekšlikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu, kā arī Ārlietu komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A8-0471/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Marokas Karalistes valdībai un parlamentam.

(1)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


Ārlietu komitejaS ATZINUMS (21.11.2018)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Anders Primdahl Vistisen

ĪSS PAMATOJUMS

Šis nolīgums, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 1. un 4. protokolu, ir paredzēts, lai nodrošinātu garantijas attiecībā uz starptautisko tiesību ievērošanu, tostarp cilvēktiesību ievērošanu, un ilgtspējīgu attīstību attiecīgajās teritorijās.

Ir svarīgi uzsvērt, ka šis nolīgums nenozīmē Marokas suverenitātes atzīšanu Rietumsahārā. ES nostāja joprojām ir atbalstīt ANO centienus panākt taisnīgu, ilgstošu un abpusēji pieņemamu Rietumsahāras konflikta risinājumu, pamatojoties uz Rietumsahāras iedzīvotāju tiesībām uz pašnoteikšanos un saskaņā ar attiecīgajām ANO rezolūcijām.

Saskaņā ar minēto rezolūcijai pievienotajā atzinumā, atzinuma sagatavotājs augstu vērtē Komisijas un EĀDD centienus savas kompetences ietvaros novērtēt iedzīvotāju ieguvumus un pārliecināties par viņu piekrišanu šim nolīgumam. Viņš arī atzinīgi vērtē rezultātus, kas gūti Komisijas un EĀDD vadītajās iekļaujošajās apspriedēs ar daudziem dažādiem Rietumsahāras vietējiem pārstāvjiem, pilsonisko sabiedrību un citām organizācijām un struktūrām, ar kuru starpniecību tika izteikts plašs atbalsts sociālekonomiskajiem ieguvumiem no ierosinātās tarifa preferences.

******

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu Padomes lēmuma projektam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

Atsauces

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

12.11.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS (29.11.2018)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Michel Dantin

ĪSS PAMATOJUMS

ES un Maroka 2000. gadā noslēdza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu. Asociācijas nolīgumā 2012. gadā ar nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā tika iekļauti liberalizācijas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem.

Pēc tam, kad pilsoniskā kustība Polisio Front iesniedza prasību par šā nolīguma anulēšanu, pamatojoties uz to, ka tas pārkāpj starptautiskos tiesību aktus, kas attiecas uz Rietumsahāru, Tiesa 2016. gada 21. decembrī pieņēma spriedumu (pārsūdzības lietā), kurā secināja, ka nolīgums ir jāinterpretē tā, ka tas neattiecas uz Rietumsahāru. Tiesa neizslēdza iespēju, ka nolīgums varētu attiekties arī uz Rietumsahāru, bet, atsaucoties uz līgumu relatīvās iedarbības vispārējo starptautisko tiesību principu, saistībā ar jautājumu par to, vai no šāda veida nolīguma varētu gūt labumu Rietumsahāras iedzīvotāji, tā precizēja, ka nolīguma plašākai piemērošanai katrā ziņā būtu vajadzīga iedzīvotāju skaidri izteikta piekrišana.

Sarunas starp Komisiju un Maroku pēc minētā sprieduma pieņemšanas, pamatojoties uz Padomes 2017. gada maija beigās pieņemto mandātu, bija vērstas galvenokārt uz to, lai pielāgotu asociācijas nolīgumu un atjaunotu juridisko pamatu preferenciālai tirdzniecībai starp ES, no vienas puses, un Maroku un Rietumsahāru, no otras puses, vienlaikus radot iespējami mazākus tirdzniecības traucējumus. Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, kura noslēgšana ir ierosināta Padomei un par kuru Parlaments tiek lūgts sniegt piekrišanu, izdara grozījumus ES un Marokas asociācijas nolīguma 1. un 4. protokolā, nosakot, ka tās pašas tirdzniecības preferences, ko ES ir piešķīrusi (Marokas) precēm, uz kurām attiecas asociācijas nolīgums, tiks tādā pašā veidā piešķirtas Rietumsahāras precēm. Nolīgumā ir arī noteikti veidi, kā novērtēt preferenču priekšrocības attiecīgajiem iedzīvotājiem, un apspriešanās kārtība.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinuma sagatavotājs nevēlas iesaistīties nolīguma politiskajā novērtējumā (kas ir citu komiteju kompetencē). Viņš uzskata, ka šis nolīgums Parlamentam būtu jāapstiprina, jo tas nodrošinātu stabilu un neapstrīdamu pamatu tirdzniecībai ar nozīmīgu ES partneri. Tomēr, paužot savu viedokli par Starptautiskās tirdzniecības komitejas sagatavoto nenormatīvo rezolūciju, viņam liekas svarīgi uzsvērt, ka dažu augļu un dārzeņu imports no Marokas un Rietumsahāras (tomāti, gurķi, melones u. c.) ir ārkārtīgi jutīgs jautājums Eiropas dārzkopības nozarei. Viņam ir arī šaubas un jautājumi par to, kādā veidā pēc Tiesas 2016. gada 21. decembra sprieduma Rietumsahāras izcelsmes importētajām precēm ir piemērotas muitas procedūras. Komisijai būtu jāsaglabā modrība saistībā ar iespējamiem tirgus traucējumiem, ko varētu izraisīt Marokas un Rietumsahāras augļu un dārzeņu imports uz ES, un nekavēties aktivizēt nolīgumā paredzēto drošības klauzulu. Visbeidzot, būtu īpaši vēlams pēc iespējas drīzāk pabeigt procedūru ES un Marokas nolīguma par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību noslēgšanai.

******

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt apstiprināt priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

Atsauces

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

12.11.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Michel Dantin

21.8.2018

Pieņemšanas datums

12.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

10

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam par asociācijas izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

Atsauces

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

26.10.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

12.11.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

PECH

24.9.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Aizstātie referenti

Patricia Lalonde

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

9

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Iesniegšanas datums

18.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika