Procedure : 2018/0256(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0471/2018

Ingediende teksten :

A8-0471/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0017

AANBEVELING     ***
PDF 419kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

(10593/2018 – C8‑0463/2018– 2018/0256(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Marietje Schaake

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken
 ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

(10593/2018 – C8‑0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10593/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt i), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0463/2018),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...(1) over het voorstel voor een besluit,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8‑0471/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Marokko.

(1)

Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(0000)0000.


ADVIES van de Commissie buitenlandse zaken (21.11.2018)

aan de Commissie internationale handel

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Rapporteur voor advies: Anders Primdahl Vistisen

BEKNOPTE MOTIVERING

Deze overeenkomst – tot wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane Overeenkomst – heeft ten doel waarborgen te bieden voor de eerbiediging van het internationaal recht, met inbegrip van de mensenrechten, en voor de duurzame ontwikkeling van de betrokken grondgebieden.

Er zij op gewezen dat deze overeenkomst niet betekent dat de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara wordt erkend. De EU blijft steun bieden aan de inspanningen van de VN om te komen tot een eerlijke, duurzame en wederzijds aanvaardbare oplossing van het conflict in de Westelijke Sahara, uitgaande van de recht op zelfbeschikking van het Sahrawi-volk en overeenkomstig de VN-resoluties over deze kwestie.

Zoals vermeld in het advies bij de resolutie, erkent de rapporteur de inspanningen van de Commissie en de EDEO om binnen hun bevoegdheidsterrein de voordelen voor de bevolking te beoordelen en zich ervan te verzekeren dat zij met de overeenkomst instemt. Ook is hij ingenomen met de uitkomst van de inclusieve raadplegingen onder leiding van de Commissie en de EDEO met een breed scala aan plaatselijke vertegenwoordigers uit de Westelijke Sahara, maatschappelijke en andere organisaties en organen, waarin brede steun is uitgedrukt voor de sociaal-economische voordelen van de voorgestelde tariefpreferentie.

******

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Document- en procedurenummers

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Bevoegde commissie

 

INTA

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AFET

12.11.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Behandeling in de commissie

9.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

17

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (29.11.2018)

aan de Commissie internationale handel

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Rapporteur voor advies: Michel Dantin

BEKNOPTE MOTIVERING

De EU en Marokko hebben in 2000 een Euro-mediterrane associatieovereenkomst gesloten. In 2012 zijn aan deze associatieovereenkomst liberaliseringsmaatregelen voor het handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten toegevoegd door middel van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling.

Nadat het Front Polisario een beroep tot nietigverklaring van deze overeenkomst had ingediend met als argument dat deze het internationaal recht schond omdat deze op de Westelijke Sahara van toepassing was, heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJ) op 21 december 2016 (in hoger beroep) een uitspraak gedaan luidende dat de overeenkomst zodanig moet worden geïnterpreteerd dat deze niet op de Westelijke Sahara van toepassing is. In deze uitspraak sluit het HvJ de mogelijkheid niet uit dat de overeenkomst de Westelijke Sahara dekt, maar op grond van het beginsel van het algemeen internationaal recht van de relatieve werking van verdragen stelt zij dat een dergelijke overeenkomst profijtelijk kan zijn voor de bevolking van de Westelijke Sahara en voegt zij hieraan toe dat genoemde bevolking expliciet met een dergelijke uitbreiding moet instemmen.

De onderhandelingen die na deze uitspraak tussen de Commissie en Marokko zijn gevoerd, op basis van een door de Raad eind mei 2017 aangenomen mandaat, hadden in wezen tot doel de associatieovereenkomst aan te passen en opnieuw te zorgen voor een rechtsgrond voor het preferentiële handelsverkeer tussen de EU, enerzijds, en Marokko en de Westelijke Sahara, anderzijds, waarbij de handel in kwestie zo min mogelijk moest worden verstoord. De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarvan de sluiting aan de Raad is voorgesteld en waarover het Parlement zijn goedkeuring moet geven, omvat wijzigingen van de protocollen nrs. 4 en 1 van de associatieovereenkomst tussen de EU en Marokko waarbij erin wordt voorzien dat de door de EU toegekende handelspreferenties voor (Marokkaanse) producten die worden gedekt door de associatieovereenkomst, eveneens op producten afkomstig uit de Westelijke Sahara van toepassing zijn. Op grond van de overeenkomt worden overigens bepaalde mechanismen ingesteld om de voordelen van de preferenties voor de betrokken bevolking te beoordelen en de raadpleging van deze bevolking te organiseren.

De rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling wenst zich uiteraard niet op het terrein van een politieke beoordeling van de overeenkomst in kwestie te begeven (die onder de bevoegdheid van andere commissies valt). De rapporteur spreekt zich uit voor de goedkeuring door het Parlement van de overeenstemming. Hierdoor ontstaat een stabiel en onmiskenbaar kader voor de handel met een belangrijke partner van de EU. In zijn afzonderlijke advies over de niet-wetgevingsresolutie die momenteel wordt opgesteld door de Commissie internationale handel, heeft de rapporteur evenwel herinnerd aan de sterke gevoeligheid van de invoer van bepaalde groenten en fruit (tomaten, komkommers, meloenen, enz.) uit Marokko en de Westelijke Sahara voor de Europese tuinbouwsector en enige twijfel geuit over en vraagtekens geplaatst bij de manier waarop de invoer van producten uit de Westelijke Sahara op douanegebied is beheerd sinds de uitspraak van het HvJ van 21 december 2016. Ook heeft hij de Commissie verzocht te blijven letten op eventuele marktverstoringen die het gevolg kunnen zijn van de invoer van groente en fruit uit Marokko en de Westelijke Sahara in de EU en er nooit voor te schromen de in de overeenkomst opgenomen vrijwaringsclausule toe te passen. Ten slotte heeft hij er ook aan herinnerd dat het uiteraard wenselijk zou zijn dat de procedure voor de sluiting van de overeenkomst tussen de EU en Marokko betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, zo snel mogelijk wordt afgesloten.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel om de goedkeuring aan te bevelen van het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Document- en procedurenummers

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Bevoegde commissie

 

INTA

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AGRI

12.11.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Michel Dantin

21.8.2018

Datum goedkeuring

12.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

10

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Document- en procedurenummers

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

26.10.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

12.11.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

PECH

24.9.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Patricia Lalonde

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

10.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

9

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum indiening

18.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid