Procedura : 2018/0256(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0471/2018

Teksty złożone :

A8-0471/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0017

ZALECENIE     ***
PDF 646kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Marietje Schaake

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (10593/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (i) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0463/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …(1) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0471/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Maroka.

(1)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (21.11.2018)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Anders Primdahl Vistisen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Porozumienie to – zmieniające protokoły nr 1 i nr 4 do Układu eurośródziemnomorskiego – ma na celu zapewnienie gwarancji w zakresie poszanowania prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka, oraz zrównoważonego rozwoju na danych terytoriach.

Należy podkreślić, że porozumienie to nie oznacza uznania suwerenności Maroka nad Saharą Zachodnią. Stanowiskiem UE pozostaje wspieranie wysiłków ONZ na rzecz zapewnienia sprawiedliwego, trwałego i wzajemnie akceptowalnego rozwiązania konfliktu w Saharze Zachodniej, w oparciu o prawo do samostanowienia ludu Sahrawi i zgodnie z odpowiednimi rezolucjami ONZ.

Jak wspomniano w opinii do załączonej rezolucji, sprawozdawca docenia wysiłki Komisji i ESDZ, w ramach ich odpowiednich kompetencji, na rzecz oceny korzyści dla ludności i zapewnienia jej zgody na to porozumienie. Docenił on również wyniki wszechstronnych konsultacji prowadzonych przez Komisję i ESDZ z szerokim spektrum lokalnych przedstawicieli z Sahary Zachodniej, społeczeństwem obywatelskim oraz innymi organizacjami i organami, za pośrednictwem których wyrażono szerokie poparcie dla korzyści społeczno-gospodarczych, jakie przyniosłyby proponowane preferencje taryfowe.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie zatwierdzenia projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

Odsyłacze

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

12.11.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

9.10.2018

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

17

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (29.11.2018)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michel Dantin

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W 2000 r. UE i Maroko zawarły Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie. W 2012 r. porozumieniem w formie wymiany listów wprowadzono w Układzie o stowarzyszeniu środki liberalizacyjne w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa.

W związku ze skargą o unieważnienie tego porozumienia wniesioną przez Front Polisario pod zarzutem, że narusza ono prawo międzynarodowe, gdyż zakres jego stosowania obejmuje Saharę Zachodnią, Trybunał Sprawiedliwości UE wydał w dniu 21 grudnia 2016 r. (w postępowaniu apelacyjnym) wyrok, w którym stwierdził, że porozumienie należy interpretować w ten sposób, że nie ma ono zastosowania do Sahary Zachodniej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powołując się na ogólną zasadę prawa międzynarodowego dotyczącą względnej skuteczności traktatów, nie wyklucza możliwości objęcia Sahary Zachodniej zakresem stosowania tego porozumienia, przy czym podnosi kwestię korzyści płynących z takiego porozumienia dla ludności Sahary Zachodniej i stwierdza jednoznacznie, że takie rozszerzenie zakresu stosowania wymagałoby wyraźnej zgody tejże ludności.

Negocjacje, które po wydaniu tego wyroku prowadzone były przez Komisję i Maroko na podstawie mandatu udzielonego przez Radę pod koniec maja 2017 r., miały głównie na celu dostosowanie Układu o stowarzyszeniu i wprowadzenie w nim zmian mających na nowo wskazać podstawę prawną dla preferencyjnych warunków wymiany handlowej między UE z jednej strony, a Marokiem i Saharą Zachodnią z drugiej strony, przy możliwie najmniejszym zakłóceniu przedmiotowej wymiany handlowej. Porozumienie w formie wymiany listów, którego zawarcie zaproponowano Radzie i w sprawie którego zwrócono się do Parlamentu o wyrażenie zgody, wprowadza zmiany w protokołach nr 4 i 1 do Układu o stowarzyszeniu UE–Maroko, zgodnie z którymi te same preferencje handlowe, które przyznane zostały przez UE produktom (marokańskim) objętym zakresem stosowania układu o stowarzyszeniu, będą dotyczyły produktów pochodzących z Sahary Zachodniej. Porozumienie określa ponadto sposoby oceny korzyści płynących z tych preferencji handlowych dla objętych nimi społeczności oraz ustalenia dotyczące przeprowadzania z nimi konsultacji.

Sprawozdawca wydającej opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z oczywistych względów nie chce wdawać się dywagacje dotyczące politycznej oceny przedmiotowego porozumienia (gdyż taka ocena wchodzi w zakres kompetencji innych komisji). Przyjmując przychylne stanowisko wobec wyrażenia przez Parlament zgody na zawarcie tego porozumienia mającego zapewnić odtąd stabilne i niepodważalne ramy prawne wymiany handlowej z ważnym partnerem UE, sprawozdawca chciałby w odrębnej opinii dotyczącej rezolucji nieustawodawczej przygotowywanej obecnie przez Komisję Handlu Międzynarodowego przypomnieć, jak duże znaczenie mają niektóre importowane z Maroka i Sahary Zachodniej owoce i warzywa (pomidory, ogórki, melony itp.) dla europejskiego sektora ogrodnictwa, przedstawić kilka wątpliwości i pytań dotyczących sposobu, w jaki odbywał się, z perspektywy procedur celnych, wwóz produktów z Sahary Zachodniej od momentu wydania wyroku Trybunału w dniu 21 grudnia 2016 r., wezwać Komisję do zachowania czujności w kwestii zakłóceń rynkowych, jakie może wywołać wwóz do UE owoców i warzyw z Maroka i Sahary Zachodniej, i do każdorazowego uruchamiania bez wahania klauzuli ochronnej przewidzianej w porozumieniu, oraz przypomnieć, że wysoce wskazane byłoby, aby możliwie najszybciej doprowadzić do końca procedurę zawarcia porozumienia UE–Maroko dotyczącego ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie przyjęcia wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącego zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

Odsyłacze

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

12.11.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Michel Dantin

21.8.2018

Data przyjęcia

12.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

10

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące zmiany protokołów nr 1 i 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony

Odsyłacze

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

26.10.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.11.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

PECH

24.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Patricia Lalonde

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

9

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Data złożenia

18.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności