Postup : 2018/0256(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0471/2018

Predkladané texty :

A8-0471/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0017

ODPORÚČANIE     ***
PDF 572kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa: Marietje Schaake

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10593/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom i) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0463/2018),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ...(1) k návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-00471/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Maroka.

(1)

Prijaté texty z tohto dňa, , P8_TA(0000)0000.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (21.11.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Anders Primdahl Vistisen

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tejto dohody, ktorou sa menia protokoly 1 a 4 k Euro-stredomorskej dohode, je poskytnúť záruky týkajúce sa dodržiavania medzinárodného práva vrátane ľudských práv a udržateľného rozvoja na príslušných územiach.

Je dôležité zdôrazniť, že táto dohoda neznamená uznanie zvrchovanosti Maroka nad Západnou Saharou. EÚ vo svojej pozícii aj naďalej podporuje úsilie OSN o zabezpečenie spravodlivého, trvalého a vzájomne prijateľného riešenia konfliktu v Západnej Sahare, a to na základe práva západosaharského ľudu na sebaurčenie a v súlade s príslušnými rezolúciami OSN.

Ako sa uvádza v stanovisku k sprievodnému uzneseniu, spravodajca uznáva úsilie Komisie a ESVČ v snahe o to, aby v rámci svojich príslušných právomocí vyhodnotili prínos pre obyvateľov a uviedli, či súhlasia s touto dohodou. Ocenil aj výsledky inkluzívnych konzultácií pod vedením Komisie a ESVČ so širokým spektrom miestnych zástupcov zo Západnej Sahary, s občianskou spoločnosťou a inými organizáciami a orgánmi, na ktorých bola vyjadrená široká podpora sociálno-ekonomickým prínosom, ktoré by navrhované colné preferencie priniesli.

******

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil, aby Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Referenčné čísla

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

12.11.2018

Spravodajca

       dátum vymenovania

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (29.11.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michel Dantin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

EÚ a Maroko uzavreli v roku 2000 euro-stredomorskú dohodu o pridružení. Do dohody o pridružení boli v roku 2012 dohodou vo forme výmeny listov začlenené liberalizačné opatrenia pre poľnohospodárske výrobky, spracované poľnohospodárske výrobky, ryby a produkty rybolovu.

V nadväznosti na žalobu hnutia Front Polisario o neplatnosť tejto dohody z dôvodu, že v rozsahu, v akom sa uplatňovala na Západnú Saharu, išlo o porušenie medzinárodného práva, Súdny dvor vyniesol 21. decembra 2016 rozsudok (v odvolaní), pričom dospel k záveru, že dohoda sa musí vykladať tak, že sa neuplatňuje na Západnú Saharu. Súdny dvor v tomto rozsudku nevylučuje možnosť, že by sa na ňu dohoda vzťahovala, ale odvolávajúc sa na zásadu všeobecného medzinárodného práva o relatívnom účinku zmlúv odkazuje na otázku prínosu takejto dohody pre obyvateľstvo Západnej Sahary a ustanovuje, že takéto rozšírenie by si vyžadovalo výslovný súhlas tohto obyvateľstva.

Na základe tohto rozsudku boli rokovania, ktoré sa uskutočnili medzi Komisiou a Marokom na základe mandátu prijatého Radou na konci mája 2017, zamerané najmä na úpravu dohody o pridružení a obnovenie právneho základu pre preferenčný obchod medzi EÚ na jednej strane a Marokom a Západnou Saharu na druhej strane, a to pri čo najmenšom možnom narušení príslušných výmen. Dohoda vo forme výmeny listov, ktorej uzatvorenie bolo navrhnuté Rade a v súvislosti s ktorou sa žiada súhlas Parlamentu, obsahuje zmeny protokolov č. 4 a č. 1 k dohode o pridružení EÚ – Maroko, pričom sa stanovuje, že na výrobky s pôvodom v Západnej Sahare sa poskytnú rovnaké obchodné preferencie, ako poskytuje EÚ (marockým) výrobkom, na ktoré sa vzťahuje dohoda o pridružení. V dohode sa takisto zavádzajú spôsoby na posúdenie prínosu preferencií pre dotknuté obyvateľstvo a na organizovanie konzultácie s ním.

Spravodajca pre stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa, samozrejme, nechce zapojiť do politického hodnotenia tejto dohody (ktoré patrí do kompetencie iných výborov). Domnieva sa, že Parlament by mal dohodu schváliť, keďže by sa tým zabezpečil stabilný a nesporný rámec pre obchod s významným partnerom EÚ. Vo vlastnom stanovisku k nelegislatívnemu uzneseniu, ktoré vypracúva Výbor pre medzinárodný obchod, by však chcel upozorniť, že dovoz určitých druhov ovocia a zeleniny z Maroka a zo Západnej Sahary (rajčiaky, uhorky, melóny atď.) je veľmi citlivou otázkou pre európske odvetvie záhradníctva. Má tiež určité výhrady a otázky týkajúce sa spôsobu, akým sa výrobky dovážané zo Západnej Sahary riadia na colné účely od rozsudku Súdneho dvora z 21. decembra 2016. Komisia by mala aj naďalej ostať ostražitá v súvislosti s narušeniami trhu, ktoré by mohol spôsobiť dovoz ovocia a zeleniny z Maroka a zo Západnej Sahary do EÚ, a nikdy by nemala váhať aktivovať ochrannú doložku stanovenú v dohode. Napokon by bolo obzvlášť žiaduce, keby postup uzatvárania dohody medzi EÚ a Marokom o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu bol ukončený čo najskôr.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, ktorý je gestorským výborom, aby odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Referenčné čísla

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

12.11.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Michel Dantin

21.8.2018

Dátum prijatia

12.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

10

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Referenčné čísla

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

26.10.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.11.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

PECH

24.9.2018

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Patricia Lalonde

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Dátum predloženia

18.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia