Postopek : 2018/0256(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0471/2018

Predložena besedila :

A8-0471/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0017

PRIPOROČILO     ***
PDF 565kWORD 61k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Marietje Schaake

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (10593/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in točko (a)(i) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0463/2018),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...(1) o predlogu sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0471/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Maroka.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (21.11.2018)

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Pripravljavec mnenja: Anders Primdahl Vistisen

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj tega sporazuma, s katerim se spreminjata protokola št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu sporazumu, je zagotoviti jamstva za spoštovanje mednarodnega prava, tudi na področju človekovih pravic, in trajnostni razvoj zadevnih ozemelj.

Pomembno je poudariti, da ta sporazum ne pomeni priznanja suverenosti Maroka nad Zahodno Saharo. EU še vedno zastopa stališče, da je treba podpreti prizadevanja OZN za zagotovitev pravične, trajne in vzajemno sprejemljive rešitve konflikta v Zahodni Sahari, in sicer na podlagi pravice do samoodločbe zahodnosaharskega ljudstva v skladu z ustreznimi resolucijami OZN.

Kakor je navedeno v mnenju k ustrezni resoluciji, pripravljavec mnenja priznava prizadevanja Komisije in ESZD, da bi v okviru svojih pristojnosti ocenili koristi za prebivalstvo in dali soglasje k temu sporazumu. Je prav tako zadovoljen z izidom vključujočih posvetovanj, ki sta jih vodili Komisija in ESZD s številnimi lokalnimi predstavniki iz Zahodne Sahare, organizacijami civilne družbe ter drugimi organizacijami in organi, v katerih je bila izražena široka podpora socialno-ekonomskim koristim, ki bi jih imeli predlagani tarifni preferenciali.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

Referenčni dokumenti

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

12.11.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

GUE/NGL

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (29.11.2018)

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Pripravljavec mnenja: Michel Dantin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

EU in Maroko sta leta 2000 sklenila Evro-mediteranski pridružitveni sporazum. Leta 2012 pa so bili v ta pridružitveni sporazum v obliki izmenjave pisem vključeni ukrepi liberalizacije s področja kmetijskih proizvodov, predelanih kmetijskih proizvodov ter rib in ribiških proizvodov.

Po tožbi Fronte Polisario za razglasitev ničnosti tega sporazuma, saj naj bi kršil mednarodno pravo, je v delu, ki se nanaša na Zahodno Saharo, Sodišče EU (v pritožbi) dne 21. decembra 2016 izdalo sodbo, v kateri je ugotovilo, da je treba sporazum razlagati tako, kot da se ne uporablja za Zahodno Saharo. Sodišče EU ne izključuje možnosti, da je Zahodna Sahara vključena v sporazum, ampak, ob sklicevanju na načelo splošnega mednarodnega prava o relativnem učinku pogodb, postavlja vprašanje koristi tega sporazuma za prebivalce Zahodne Sahare in navaja, da bi širjenje področja uporabe zahtevalo izrecno soglasje teh prebivalcev.

Po tej sodbi so bila pogajanja med Komisijo in Marokom na podlagi pooblastila, ki ga je Svet sprejel konec maja 2017, predvsem namenjena prilagoditvi pridružitvenega sporazuma in ponovni vzpostavitvi pravne podlage za preferencialno trgovino med EU na eni strani ter Marokom in Zahodno Saharo na drugi strani, pri čemer bi bila trgovina čim manj motena. Sporazum v obliki izmenjave pisem, katerega sklenitev je bila predlagana Svetu in za katerega se Parlament poziva, da poda soglasje, predlaga spremembe protokolov št. 1 in št. 4 k Pridružitvenemu sporazumu med EU in Marokom in predvideva, da se bodo enaki trgovinski preferenciali, ki jih je EU dodelila (maroškim) proizvodom, ki jih zajema Pridružitveni sporazum, uporabljali tudi za proizvode s poreklom iz Zahodne Sahare. Sporazum določa tudi nekatere načine za ocenjevanje prednosti preferencialov za prebivalce Zahodne Sahare in organizacijo posvetovanja z njimi.

Pripravljavec mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja seveda ne želi sodelovati na področju politične presoje tega sporazuma (ki je v pristojnosti drugih odborov). Meni, da bi moral Parlament odobriti sporazum, saj bi s tem zagotovili stabilen in nesporen okvir za trgovinske izmenjave s pomembnim partnerjem EU. Vendar pa želi v ločenem mnenju o nezakonodajni resoluciji, ki jo pripravlja Odbor za mednarodno trgovino, ponovno opozoriti na veliko občutljivost določenega uvoza sadja in zelenjave (paradižniki, kumare, melone itd.) iz Maroka in Zahodne Sahare za evropski sektor hortikulture. Prav tako ima nekatere pridržke in vprašanja o načinu, na katerega je na carinskem področju potekal uvoz proizvodov iz Zahodne Sahare po sodbi Sodišča EU z dne 21. decembra 2016. Komisija bi morala še naprej pozorno spremljati motnje na trgih, ki bi jih utegnil povzročiti uvoz sadja in zelenjave iz Maroka in Zahodne Sahare v EU, in ne oklevati z aktiviranjem zaščitne klavzule, ki jo predvideva sporazum. Zaželeno je, da se postopek za sklenitev sporazuma med EU in Marokom o zaščiti geografskih označb in označb porekla konča čim prej.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

Referenčni dokumenti

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

12.11.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Michel Dantin

21.8.2018

Datum sprejetja

12.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

10

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani

Referenčni dokumenti

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

26.10.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

INTA

12.11.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

PECH

24.9.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Patricia Lalonde

 

 

 

Obravnava v odboru

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

9

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum predložitve

18.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov