Förfarande : 2018/0256(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0471/2018

Ingivna texter :

A8-0471/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.4
CRE 16/01/2019 - 12.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0017

REKOMMENDATION     ***
PDF 418kWORD 62k
18.12.2018
PE 627.725v02-00 A8-0471/2018

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Marietje Schaake

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(10593/2018 – C8-0463/2018– 2018/0256(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(10593)2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a i i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0463/2018),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den ...(1) om förslaget till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel samt yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och fiskeriutskottet (A8-0471/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Marocko.

(1)

Antagna texter, P8_TA(0000)0000.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (21.11.2018)

till utskottet för internationell handel

över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Föredragande av yttrande: Anders Primdahl Vistisen

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta avtal om ändring av protokoll 1 och 4 till Europa–Medelhavsavtalet syftar till att ge garantier avseende respekt för internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter, och hållbar utveckling i de berörda territorierna.

Det är viktigt att understryka att detta avtal inte innebär ett erkännande av Marockos suveränitet över Västsahara. EU:s avsikt är fortfarande att stödja FN:s insatser för att säkerställa en rättvis, varaktig och ömsesidigt godtagbar lösning på Västsaharakonflikten, som utgår från det sahariska folkets rätt till självbestämmande, i enlighet med relevanta FN-resolutioner.

Enligt vad som nämns i yttrandet över den åtföljande resolutionen noterar föredraganden kommissionens och Europeiska utrikestjänstens ansträngningar för att, inom ramen för de respektive befogenheterna, utvärdera fördelarna för befolkningen och förvissa sig om att de samtycker till detta avtal. Han uppskattade också resultatet av de inkluderande samråd som hållits av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten med ett stort antal lokala företrädare för Västsahara, det civila samhället och andra organisationer och organ, genom vilka ett brett stöd uttrycktes för de socioekonomiska vinster som den föreslagna tullförmånen skulle medföra.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

Referensnummer

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.11.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Anders Primdahl Vistisen

5.9.2018

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Patricia Lalonde, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

44

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Patricia Lalonde, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri

17

-

ALDE

Ivo Vajgl

ECR

Marek Jurek, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

S&D

Eugen Freund, Ana Gomes

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

1

0

NI

James Carver

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (29.11.2018)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256(NLE))

Föredragande av yttrande: Michel Dantin

KORTFATTAD MOTIVERING

År 2000 slöt EU och Marocko ett Europa-Medelhavsavtal om associering. Liberaliseringsåtgärder angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter infördes i detta associeringsavtal år 2012 genom ett avtal genom skriftväxling.

Som en följd av Polisarios talan om ogiltigförklaring av detta avtal med motiveringen att det stred mot folkrätten i den mån det tillämpades på Västsahara, fastställde EU-domstolen den 21 december 2016 (efter överklagande) sin dom enligt vilken avtalet ska tolkas som att det inte är tillämpligt på Västsahara. EU-domstolen uteslöt inte möjligheten att Västsahara omfattas av avtalet, men hänvisade till den allmänna folkrättsliga principen om fördragens relativa verkan och väckte frågan om nyttan av ett sådant avtal för befolkningen i Västsahara samt preciserade att en dylik vid tolkning skulle kräva ett uttryckligt samtycke från denna befolkning.

De förhandlingar som – till en följd av denna dom – ägde rum mellan kommissionen och Marocko, på grundval av ett mandat som antogs av rådet i slutet av maj 2017, var främst avsedda att anpassa associeringsavtalet och återupprätta en rättslig grund för förmånshandeln mellan EU, å ena sidan, och Marocko och Västsahara, å andra sidan, men samtidigt i minsta möjliga mån störa denna handel. Avtalet genom skriftväxling, vars slutsatser lagts fram för rådet och till vilket parlamentet uppmanas att ge sitt samtycke, medför ändringar av protokoll nr 1 och nr 4 till associeringsavtalet mellan EU och Marocko, genom att det föreskrivs att samma handelsförmåner som EU beviljar de (marockanska) produkter som omfattas av associeringsavtalet ska beviljas produkter med ursprung i Västsahara. Genom avtalet införs också sätt att utvärdera fördelarna med förmånerna för de berörda befolkningarna, och samrådsarrangemang.

Föredraganden för yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling vill givetvis inte engagera sig i den politiska utvärderingen av avtalet i fråga (vilken faller under andra utskotts behörighet). Han anser att avtalet bör godkännas av parlamentet, eftersom det skulle ge en stabil och orubblig ram för handeln med en viktig partner för EU. Föredraganden anser dock att han i samband med den resolution som inte avser lagstiftning och som utarbetas av utskottet för internationell handel bör påpeka att viss frukt- och grönsaksimport från Marocko och Västsahara (tomater, gurkor, meloner m.m.) är en mycket känslig fråga för den europeiska trädgårdsnäringen. Han har också vissa reservationer och frågor när det gäller de sätt på vilka produkter som importerats från Västsahara har hanterats för tulländamål sedan domstolens dom av den 21 december 2016. Kommissionen bör uppmärksamma de marknadsstörningar som kan följa av importen av frukt och grönsaker från Marocko och från Västsahara till EU, och den får aldrig tveka att aktivera skyddsklausulen i avtalet. Slutligen skulle det vara särskilt önskvärt att förfarandet för ingående av avtalet mellan EU och Marocko om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar avslutades så snart som möjligt.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att parlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

Referensnummer

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

12.11.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Michel Dantin

21.8.2018

Antagande

12.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

10

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

23

+

ALDE

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

EFDD

Marco Zullo

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

NI

Diane Dodds

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

10

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

S&D

Eric Andrieu, Maria Noichl

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

1

0

EFDD

Giulia Moi

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

Referensnummer

10593/2018 – C8-0463/2018 – COM(2018)04812018/0256(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

26.10.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

12.11.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

12.11.2018

AGRI

12.11.2018

PECH

12.11.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

PECH

24.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marietje Schaake

10.12.2018

 

 

 

Tidigare föredragande

Patricia Lalonde

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

5.11.2018

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

9

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Ingivande

18.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

Georg Mayer

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

2

0

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy