ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове Европейски съюз — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

  18.12.2018 - (10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE)) - ***

  Комисия по международна търговия
  Докладчик: Юлиу Винклер

  Процедура : 2018/0281(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0472/2018
  Внесени текстове :
  A8-0472/2018
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове Европейски съюз — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

  (10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

  (Одобрение)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид проекта на решение на Съвета (10882/2018),

  –  като взе предвид проекта на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 Европейски съюз — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10883/2018),

  –  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0496/2018),

  –  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

  –  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0472/2018),

  1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

  2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Китайската народна република.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Това е предложение за сключване на споразумение под формата на размяна на писма с Китайската народна република с цел изпълнение на доклада на експертната група на СТО от 19 април 2017 г. в рамките на процедура на СТО за уреждане на спорове DS492 — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо, открита по искане на Китай срещу ЕС. ЕС е длъжен да се съобрази с констатациите на експертната група.

  Експертната група констатира по-специално, че при разпределянето на количествата в рамките на тарифните квоти за държавите доставчици в съответствие с правилата на СТО ЕС е следвало да отчете като „специален фактор“ в този случай повишената способност на Китай да изнася продукти от птиче месо за ЕС след смекчаването на санитарните мерки през юли 2008 г. Това задължение произтича от член XIII от ГАТТ „Недискриминационно управление на количествените ограничения“, а именно член XIII:2, в който се предвижда следното: „При прилагането на ограничения за вноса на продукт договарящите се страни имат за цел разпространяването на търговията с този продукт да се доближава възможно най-точно до дяловете, които би могло да се очаква да получат различните договарящи се страни при отсъствието на такива ограничения [...]“. Освен това в тази разпоредба се изброяват условията, които трябва да се спазват, наред с други, в буква г): „специални фактори, които може да са оказали влияние или които може да засегнат търговията с продукта“.

  В този случай ЕС е увеличил своите мита след увеличаването на вноса на някои продукти от птиче месо в рамките на две отделни изменения съгласно член XXVIII от ГАТТ. ЕС договори компенсация с Бразилия и Тайланд, всяка от които има т.нар. интерес на основен или особено голям доставчик, на базата на статистическите данни за вноса за съответния представителен тригодишен период. Китайският износ за ЕС не съществуваше по онова време, тъй като Китай не можеше да изнася птиче месо за ЕС поради санитарни ограничения. По-късно обаче статистическите данни за търговията показаха, че след облекчаването на санитарните мерки вносът на някои топлинно обработени продукти от птиче месо от Китай значително се е увеличил. С оглед на това експертната група стига до заключението, че при преразпределянето на тарифните квоти за държавите доставчици ЕС е следвало да третира Китай като държава доставчик и да вземе предвид този китайски износ (експертната група отхвърли китайските претенции по отношение на други продукти, които не са били предмет на внос).

  Като цяло решението на експертната група съвпада с гледната точка на ЕС, като групата потвърждава, че като цяло ЕС е действал в съответствие със задълженията си в рамките на СТО, като е коригирал своите тарифи за птиче месо съгласно член XXVIII от ГАТТ 1994 и е предоставил на своите партньори компенсация за тарифните квоти.

  Разумният срок за изпълнение на доклада на специализираната група съгласно правилата на СТО е започнал да тече на 19 април 2017 г. Оттогава Комисията договори споразумение с Китай за постигане на взаимно приемливо решение (Съветът прие указанията за водене на преговорите на 12 март 2018 г.).

  Предложеното споразумение предоставя следните тарифни квоти:

  •  тарифна квота от 6060 тона за тарифна линия 1602.3929 (преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 57% или повече месо или карантии) с конкретно разпределение по държави в размер на 6000 тона за Китай и 60 тона за всички останали държави при 10,9% ставка на митото в рамките на квотата;

  •  тарифна квота от 660 тона за тарифна линия 1602.3985 (преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно по-малко от 57% месо или карантии) с конкретно разпределение по държави в размер на 600 тона за Китай и 60 тона за всички останали държави при 10,9% ставка на митото в рамките на квотата;

  •  тарифна квота erga omnes от 5000 тона за тарифна линия 1602.3219 (от петли и кокошки, с топлинна обработка, съдържащи тегловно по-малко от 57% месо или карантии) при 8% ставка на митото в рамките на квотата.

  Понастоящем ЕС не разполага с много време за сключването на това споразумение, за да се съобрази с доклада на експертната група на СТО. Докладчикът препоръчва на Европейският парламент да даде одобрението си за сключването на споразумението. ЕС следва да сключи настоящото споразумение възможно най-скоро, за да потвърди отново чрез конкретни действия своя твърд и непоколебим ангажимент за многостранно сътрудничество в рамките на СТО, и по-специално чрез най-ефикасния механизъм на СТО — механизма за уреждане на спорове.

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Споразумение под формата на размяна на писма между Съюза и Китайската народна република във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове – „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

  Позовавания

  10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

  Дата на консултацията / искането за одобрение

  3.12.2018

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Iuliu Winkler

  29.8.2018

   

   

   

  Дата на приемане

  10.12.2018

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

  Дата на внасяне

  18.12.2018

  ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  35

  +

  ALDE

  Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

  ECR

  Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

  EFDD

  Tiziana Beghin, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Yannick Jadot

  2

  -

  ENF

  France Jamet, Danilo Oscar Lancini

  2

  0

  ENF

  Georg Mayer

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  Легенда на използваните знаци:

  +  :  „за“

  -  :  „против“

  0  :  „въздържал се“

  Последно осъвременяване: 10 януари 2019 г.
  Правна информация - Политика за поверителност