Postup : 2018/0281(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0472/2018

Předložené texty :

A8-0472/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/01/2019 - 12.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0018

DOPORUČENÍ     ***
PDF 611kWORD 56k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa

(10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Iuliu Winkler

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa

(10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (10882/2018),

–  s ohledem na návrh dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou v souvislosti s řízením DS492 – Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (10883/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0496/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0472/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Čínské lidové republiky.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jedná se o návrh na uzavření dohody ve formě výměny dopisů s Čínskou lidovou republikou s cílem provést zprávu panelu WTO přijatou dne 19. dubna 2017 v rámci řízení pro řešení sporů ve WTO DS492 Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa, které zahájila Čína proti EU. EU je povinna řídit se výslednými zjištěními panelu.

Panel zejména dospěl k závěru, že při přidělování množství v rámci celních kvót dodavatelským zemím podle pravidel WTO měla EU v tomto případě zohlednit jako „zvláštní okolnost“ zvýšenou schopnost Číny vyvážet výrobky z drůbežího masa do EU po uvolnění sanitárních opatření v červenci 2008. Tato povinnost vyplývá z článku XIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) „Nediskriminační provádění množstevních omezení“, zejména z čl. XIII odst. 2, který stanoví: „Při uplatňování dovozních omezení na jakýkoli výrobek budou smluvní strany usilovat o takové rozdělení obchodu tímto výrobkem, které se pokud možno co nejvíce přiblíží podílům, jichž by různé smluvní strany mohly dosáhnout, kdyby tu takových omezení nebylo [...].“ Toto ustanovení dále obsahuje seznam podmínek, které je nutno dodržovat, mimo jiné v písmeni d): „zvláštní okolnosti, které mohly mít nebo budou mít vliv na obchod tímto výrobkem“.

V tomto případě EU zvýšila svá cla po nárůstu dovozu některých drůbežích produktů ve dvou samostatných modifikacích podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu. EU vyjednala kompenzace s Brazílií a Thajskem, přičemž každá z těchto zemí měla zásadní nebo významný dodavatelský zájem, a to na základě statistických údajů o dovozu za příslušné reprezentativní tříleté období. Čína v té době do EU nedovážela, jelikož dovoz drůbeže z Číny do EU nebyl z důvodu sanitárních omezení možný. Z pozdějších obchodních statistik však vyplynulo, že po zmírnění hygienických opatření dovoz některých tepelně upravených drůbežích výrobků z Číny značně vzrostl. Panel proto dospěl k závěru, že při dílčím přidělování celních kvót dodavatelským zemím měla EU považovat Čínu za dodavatelskou zemi a zohlednit tyto čínské vývozy (panel zamítl čínské žádosti týkající se jiných výrobků, u nichž neexistovaly žádné dovozy).

Celkově vzato bylo rozhodnutí panelu z pohledu EU potěšující, neboť potvrdilo, že EU obecně jednala v souladu se svými závazky vyplývajícími z členství ve WTO, když upravila svá cla na drůbeží maso podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 a poskytla svým partnerům kompenzaci.

Přiměřená lhůta pro provedení zprávy panelu podle pravidel WTO začala běžet dne 19. dubna 2017. Od té doby vyjednala Komise s Čínou dohodu o dosažení oboustranně přijatelného řešení (dne 12. března 2018 přijala Rada směrnice pro jednání).

Navržená dohoda přiznává tyto celní kvóty:

•  celní kvótu ve výši 6060 tun pro celní položku 1602.3929 (zpracované kachní a husí maso a maso perliček, tepelně upravené, obsahující 57 % hmotnostních nebo více drůbežího masa nebo drobů) se zvláštním přídělem ve výši 6000 tun pro Čínu a 60 tun pro všechny ostatní, s celní sazbou v rámci kvóty ve výši 10,9 %;

•  celní kvótu ve výši 660 tun pro celní položku 1602.3985 (zpracované kachní a husí maso a maso perliček, tepelně upravené, obsahující méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů) se zvláštním přídělem ve výši 600 tun pro Čínu a 60 tun pro všechny ostatní, s celní sazbou v rámci kvóty ve výši 10,9 %;

•  celní kvótu erga omnes ve výši 5000 tun pro celní položku 1602.3219 (kohouti a slepice druhu Gallus domesticus, tepelně upravené, obsahující méně než 57 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů), s celní sazbou v rámci kvóty ve výši 8 %.

EU je pod časovým tlakem, aby tuto dohodu uzavřela, má-li splnit zprávu panelu WTO. Zpravodaj doporučuje, aby Evropský parlament udělil svůj souhlas s uzavřením této dohody. EU by měla tuto dohodu uzavřít co nejdříve, a to i proto, aby na základě konkrétních opatření znovu potvrdila pevný a neochvějný závazek EU k mnohostranné spolupráci v rámci WTO, a zejména k nejúčinnějšímu mechanismu WTO – systému řešení sporů.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s řízením pro řešení sporů ve WTO DS492 - Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa

Referenční údaje

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

3.12.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

10.12.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

2

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum předložení

18.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 11. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí