ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών

  18.12.2018 - (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE)) - ***

  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  Εισηγητής: Iuliu Winkler

  Διαδικασία : 2018/0281(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0472/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0472/2018
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 Ευρωπαϊκή Ένωση – Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών

  (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10882/2018),

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 Ευρωπαϊκή Ένωση - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών (10883/2018),

  –  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0496/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0472/2018),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η παρούσα πρόταση αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, για την εφαρμογή της έκθεσης της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ, της 19ης Απριλίου 2017, όσον αφορά τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492, Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών, την οποία κίνησε η Κίνα κατά της ΕΕ. Η ΕΕ υποχρεούται να συμμορφωθεί με τα συμπεράσματα της ειδικής ομάδας.

  Ειδικότερα, η ειδική ομάδα διαπίστωσε ότι κατά την κατανομή ποσοτήτων στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων στις προμηθεύτριες χώρες σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η ΕΕ θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη, ως «ειδικό παράγοντα», την αυξημένη ικανότητα της Κίνας να εξάγει προϊόντα πουλερικών στην ΕΕ μετά τη χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων τον Ιούλιο του 2008. Η υποχρέωση αυτή απορρέει από το άρθρο ΧΙΙΙ της GATT για την επιβολή ποσοτικών περιορισμών χωρίς δυσμενείς διακρίσεις, και συγκεκριμένα από την παράγραφο 2, η οποία προβλέπει: «Κατά την εφαρμογή περιορισμών επί της εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος, τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθούν να επιτύχουν την κατανομή της εμπορίας του προϊόντος αυτού κατά τρόπον που προσεγγίζει όσο περισσότερο είναι δυνατόν τα μερίδια που τα διάφορα συμβαλλόμενα μέρη θα μπορούσαν να αναμένουν ότι θα είχαν αν δεν υφίσταντο οι περιορισμοί αυτοί [...]». Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει, επιπλέον, τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, μεταξύ άλλων, στο στοιχείο δ) «ειδικοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρέασαν ή να επηρεάζουν την εμπορία του προϊόντος».

  Εν προκειμένω, η ΕΕ είχε ενισχύσει τους δασμούς της κατόπιν αύξησης των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων πουλερικών, σε δύο χωριστές περιπτώσεις τροποποίησης δυνάμει του άρθρου XXVIII της GATT. Η ΕΕ διαπραγματεύθηκε αντιστάθμιση με τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη, που είχαν ενδιαφέρον κυρίου ή/και σημαντικού προμηθευτή, με βάση τα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών για τη συναφή αντιπροσωπευτική τριετή περίοδο. Την περίοδο εκείνη, δεν υφίσταντο κινεζικές εξαγωγές προς την ΕΕ, καθώς η Κίνα δεν μπορούσε να εξάγει πουλερικά στην ΕΕ λόγω υγειονομικών περιορισμών. Ωστόσο, μεταγενέστερα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι αυξήθηκαν σημαντικά οι εισαγωγές ορισμένων μαγειρεμένων προϊόντων πουλερικών από την Κίνα μετά τη χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων. Ως εκ τούτου, η ειδική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά την επιμέρους κατανομή δασμολογικών ποσοστώσεων στις προμηθεύτριες χώρες, η ΕΕ έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει την Κίνα ως προμηθεύτρια χώρα και να συνυπολογίσει τις εν λόγω κινεζικές εξαγωγές (η ειδική ομάδα απέρριψε τους ισχυρισμούς της Κίνας για άλλα προϊόντα για τα οποία δεν είχαν πραγματοποιηθεί εισαγωγές).

  Συνολικά, η απόφαση της ειδικής ομάδας είναι καθησυχαστική από την πλευρά της ΕΕ, καθώς επιβεβαιώνει ότι εν γένει η ΕΕ ενήργησε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της έναντι του ΠΟΕ κατά την προσαρμογή των δασμών της για τα πουλερικά, δυνάμει του άρθρου XXVIII της GATT του 1994, και κατά την παραχώρηση αντιστάθμισης για δασμολογικές ποσοστώσεις στους εταίρους της.

  Η εύλογη χρονική περίοδος εφαρμογής της έκθεσης της ειδικής ομάδας στο πλαίσιο των κανόνων του ΠΟΕ ξεκίνησε στις 19 Απριλίου 2017. Έκτοτε, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε συμφωνία με την Κίνα για την εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης (το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγίες διαπραγμάτευσης στις 12 Μαρτίου 2018).

  Η προτεινόμενη συμφωνία παρέχει τις ακόλουθες δασμολογικές ποσοστώσεις:

  •  δασμολογική ποσόστωση 6 060 τόνων για τη δασμολογική κλάση 1602.3929 (μεταποιημένο κρέας πάπιας, χήνας, φραγκόκοτας, ψημένο, που περιέχει κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών) με ειδική ανά χώρα κατανομή 6 000 τόνων στην Κίνα και 60 τόνων σε όλες τις άλλες χώρες, με εντός ποσόστωσης δασμολογικό συντελεστή 10,9 %·

  •  δασμολογική ποσόστωση 660 τόνων για τη δασμολογική κλάση 1602.3985 (μεταποιημένο κρέας πάπιας, χήνας, φραγκόκοτας, ψημένο, που περιέχει κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών) με ειδική ανά χώρα κατανομή 600 τόνων στην Κίνα και 60 τόνων σε όλες τις άλλες χώρες, με εντός ποσόστωσης δασμολογικό συντελεστή 10,9 %·

  •  δασμολογική ποσόστωση erga omnes 5 000 τόνων για τη δασμολογική κλάση 1602.3219 (κρέας πουλερικών του είδους Gallus domesticus, ψημένο, που περιέχει κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών), με εντός ποσόστωσης δασμολογικό συντελεστή 8 %.

  Η ΕΕ βρίσκεται υπό πίεση χρόνου για να συνάψει την παρούσα συμφωνία, ούτως ώστε να συμμορφωθεί με την έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ. Ο εισηγητής συστήνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας. Επίσης, η ΕΕ θα πρέπει να συνάψει την παρούσα συμφωνία το συντομότερο δυνατό, ούτως ώστε να επιβεβαιώσει εκ νέου, με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, τη σταθερή και ακλόνητη δέσμευσή της για πολυμέρεια, μέσω του ΠΟΕ και ιδιαίτερα μέσω του πλέον αποδοτικού μηχανισμού του ΠΟΕ, ήτοι το σύστημα επίλυσης διαφορών.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Τίτλος

  Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492: Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών

  Έγγραφα αναφοράς

  10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

  Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

  3.12.2018

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Iuliu Winkler

  29.8.2018

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  10.12.2018

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

  Ημερομηνία κατάθεσης

  18.12.2018

  ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  35

  +

  ALDE

  Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

  ECR

  Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

  EFDD

  Tiziana Beghin, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Yannick Jadot

  2

  -

  ENF

  France Jamet, Danilo Oscar Lancini

  2

  0

  ENF

  Georg Mayer

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

  +  :  υπέρ

  -  :  κατά

  0  :  αποχή

  Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιανουαρίου 2019
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου