Menettely : 2018/0281(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0472/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0472/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 12.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0018

SUOSITUS     ***
PDF 379kWORD 56k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet – Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Iuliu Winkler

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi asiassa DS492 Euroopan unioni – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet – Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10882/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet – kirjeenvaihtona tehdyksi sopimukseksi (10883/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0496/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0472/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Tämä on esitys kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä. Sillä pannaan täytäntöön WTO:n paneelin 19. huhtikuuta 2017 päivätty raportti WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet – jonka Kiina käynnisti EU:ta vastaan. EU:n on toimittava paneelin toteamusten mukaisesti.

Paneeli totesi erityisesti, että EU:n olisi jakaessaan toimittajamaille määriä tariffikiintiöissä pitänyt WTO:n sääntöjen mukaan ottaa huomioon ”erityisenä tekijänä” Kiinan lisääntynyt kyky viedä siipikarjatuotteita unioniin sen jälkeen, kun terveyttä koskevia toimenpiteitä lievennettiin heinäkuussa 2008. Tämä velvoite perustuu GATT-sopimuksen XIII artiklaan ”Kvantitatiivisten rajoitusten ei-diskriminoiva soveltaminen” ja erityisesti sen 2 kohtaan, jossa määrätään seuraavaa: ”Soveltaessaan tuontirajoituksia johonkin tuotteeseen sopimuspuolten on pyrittävä jakamaan sellaisen tuotteen kauppa sillä tavoin, että se mahdollisimman tarkoin vastaa niitä osuuksia, joita sopimuspuolten voisi olettaa tästä kaupasta saavan, jollei mitään tällaisia rajoituksia olisi olemassa.[...]”. Määräyksessä luetellaan lisäksi edellytyksiä, joita on noudatettava. Muun muassa d alakohdassa viitataan ”erikoistekijöihin, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet tai vaikuttavat tuotteen kauppaan”.

Tässä tapauksessa EU oli korottanut tariffejaan sen jälkeen kun tiettyjen siipikarjatuotteiden tuonti oli kasvanut huomattavasti kahden erillisen GATT-sopimuksen XXVIII artiklan mukaisen luetteloiden muuttamisen jälkeen. EU neuvotteli hyvityksen Brasilian ja Thaimaan kanssa, jotka olivat pääasiallisen hankkijan ja/tai huomattavan toimittajan asemassa, asiaankuuluvan tyypillisen kolmen vuoden kauden tuontitilastojen perusteella. Kiinasta ei tuona ajankohtana ollut tuontia EU:hun, sillä Kiina ei voinut viedä siipikarjaa EU:hun terveyteen liittyvien rajoitteiden vuoksi. Myöhemmät kauppatilastot osoittivat kuitenkin, että terveyttä koskevien toimenpiteiden höllentämisen jälkeen joidenkin kypsennettyjen siipikarjanlihavalmisteiden tuonti Kiinasta kasvoi merkittävästi. Näin ollen paneeli totesi, että jakaessaan toimittajamaille määriä tariffikiintiöissä EU:n olisi pitänyt kohdella Kiinaa toimittajamaana ja ottaa Kiinan vienti huomioon (paneeli hylkäsi Kiinan vaateet, jotka koskivat muita tuotteita, joilla ei ollut vientiä).

Paneelin päätös oli kaiken kaikkiaan rohkaiseva EU:n näkökulmasta, sillä se vahvisti, että yleisesti ottaen EU toimi WTO-velvoitteidensa mukaisesti mukauttaessaan vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla siipikarjatariffejaan ja myöntäessään tariffikiintiöhyvityksiä kumppaneilleen.

WTO:n sääntöjen mukainen kohtuullinen määräaika paneelin raportin täytäntöönpanolle alkoi 19. päivänä huhtikuuta 2017. Komissio neuvotteli tämän jälkeen Kiinan kanssa sopimuksen, jolla saatiin aikaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu (neuvosto hyväksyi neuvotteluohjeet 12. maaliskuuta 2018).

Ehdotetussa sopimuksessa myönnetään seuraavat tariffikiintiöt:

•  tullinimikettä 1602.3929 (ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsennetyt, joissa on vähintään 57 prosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia) koskeva 6 060 tonnin tariffikiintiö (josta 6 000 tonnia Kiinalle ja 60 tonnia kaikille muille), kiintiötulli 10,9 prosenttia

•  tullinimikettä 1602.3985 (ankan-, hanhen- ja helmikananlihavalmisteet, kypsennetyt, joissa on vähemmän kuin 57 prosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia) koskeva 660 tonnin tariffikiintiö (josta 600 tonnia Kiinalle ja 60 tonnia kaikille muille), kiintiötulli 10,9 prosenttia

•  tullinimikkeen 1602.3219 (kananruhot, kypsennetyt, joissa on vähemmän kuin 57 prosenttia siipikarjan lihaa tai muita osia) kaikkia koskeva 5 000 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 8 prosenttia.

EU:lla on kiire saada tämä sopimus tehtyä WTO:n paneelin raportin noudattamiseksi. Esittelijä suosittaa, että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle. EU:n olisi tehtävä tämä sopimus mahdollisimman pian myös vahvistaakseen jälleen kerran toiminnallaan päättäväisen ja horjumattoman sitoutumisensa monenvälisyyteen WTO:n kautta ja erityisesti WTO:n tehokkaimpaan mekanismiin – riitojenratkaisujärjestelmään.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin ja Kiinan kansantasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä DS492 – Eräiden siipikarjanlihatuotteiden tariffimyönnytyksiin liittyvät toimenpiteet

Viiteasiakirjat

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

10.12.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

2

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Hyväksytty (pvä)

18.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö