Tuarascáil - A8-0472/2018Tuarascáil
A8-0472/2018

  MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le conclúid, thar ceann Pharlaimint na hEorpa, an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Daon-Phoblacht na Síne i ndáil le DS492 An tAontas Eorpach - Bearta a dhéanann difear do Lámhaltais Taraife ar Tháirgí Éineola Áirithe

  18.12.2018 - (10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE)) - ***

  An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
  Rapóirtéir: Iuliu Winkler

  Nós Imeachta : 2018/0281(NLE)
  Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
  An doiciméad roghnaithe :  
  A8-0472/2018
  Téacsanna arna gcur síos :
  A8-0472/2018
  Díospóireachtaí :
  Téacsanna arna nglacadh :

  DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

  ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le conclúid, thar ceann Pharlaimint na hEorpa, an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Daon-Phoblacht na Síne i ndáil le DS492 An tAontas Eorpach - Bearta a dhéanann difear do Lámhaltais Taraife ar Tháirgí Éineola Áirithe

  (10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

  (Toiliú)

  Tá Parlaimint na hEorpa,

  –  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (10882/2018),

  –  ag féachaint don dréacht-Chomhaontú i bhfoirm malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus Daon-Phoblacht na Síne i ndáil le DS492 An tAontas Eorpach - Bearta a dhéanann difear do Lamháltais Taraife ar Tháirgí Éineola Áirithe (10883/2018),

  –  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 207(4) agus d’Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8‑0496/2018),

  –  ag féachaint do Rialacha 99(1) agus 99(4) agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

  –  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0472/2018),

  1.  Ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

  2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Dhaon-Phoblacht na Síne.

  RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

  Is togra é seo chun comhaontú a thabhairt i gcrích i bhfoirm Malartú Litreacha le Daon-Phoblacht na Síne chun an tuarascáil ó phainéal EDT an 19 Aibreán 2017 a chur chun feidhme in imeachtaí réitithe diospóide EDT DS492 Bearta a dhéanann difear do Lámhaltais Taraife ar Tháirgí Éineola Áirithe, a thionscain an tSín i gcoinne AE. Tá oibleagáid ar AE torthaí an phainéil a chomhlíonadh.

  Go háirithe, chinn an painéal gur cheart do AE a chur san áireamh mar ‘thoisc speisialta’, agus é ag leithdháileadh cainníochtaí de réir taraif-chuótaí ar thíortha soláthair faoi rialacha EDT, an méadú atá tagtha ar chumas na Síne tairgí éineola a onnmhairiú chuig AE mar thoradh ar an maolú ar na bearta sláintíocha i mí Iúil 2008. Eascraíonn an oibleagáid sin as Airteagal CGTT XIII ‘Riarachán neamh-idirdhealaitheach srianta cainníochtúla’, go háirithe Airteagal XIII:2 ina ndéantar foráil don mhéid seo a leanas: ‘Agus srianta allmhairí á gcur i bhfeidhm ar tháirge ar bith acu, beidh sé mar aidhm ag na páirtithe conarthacha dáileadh thrádáil an táirge sin a bhaint amach ar bhealach a bheidh chomh comhréireach, a mhéid is féidir, leis an dáileadh trádála a mbeifí ag súil leis ó na páirtithe conarthacha éagsúla in éagmais na srianta sin [...]’. San fhoráil sin, liostaítear coinníollacha eile nach mór a chomhlíonadh, inter alia, i bpointe (d) ‘tosca speisialta a bhféadfadh difear a bheith déanta acu nó á dhéanamh acu do thrádáil an táirge’.

  Sa chás sin, bhí a chuid taraifí méadaithe ag AE i ndiaidh méaduithe móra ar an allmhairiú i gcás táirgí éineola in dhá chleachtadh modhnúcháin ar leith faoi Airteagal XXVIII CGTT. Chaibidligh AE cúiteamh leis an mBrasaíl agus leis an Téalainn, a raibh príomhleas soláthair agus/nó leas substaintiúil soláthair acu, ar bhonn staidreamh allmhairithe don tréimhse trí bliana ionadaíoch ábhartha. Níorbh ann d’onnmhairí ón tSín chuig AE ag an am, toisc nárbh fhéidir leis an tSín éinfheoil a onnmhairiú chuig AE de bharr srianta sláintíocha. Léiríodh i staidreamh trádála dá éis sin, áfach, gur tháinig méadú suntasach ar allmhairí táirgí éineola cócaráilte áirithe ón tSín mar thoradh ar bhearta sláintíocha a mhaolú. Dá bhrí sin, ba é tátal an phainéil ná gur cheart do AE, agus é ag leithdháileadh na gcuótaí ráta taraife ar thíortha ar soláthróirí iad, plé leis an tSín mar thír sholáthair agus na honnmhairí sin ón tSín a chur san áireamh (dhiúltaigh an painéal d’éilimh ón tSín do tháirgí eile i gcás nárbh ann d’allmhairí).

  Ar an iomlán, ba dhíol dóchais an rialú ón bpainéal ó thaobh AE de toisc gur dearbhaíodh ann gur ghníomhaigh AE go comhsheasmhach i gcomhréir lena gcuid oibleagáidí EDT agus a tharaifí maidir le héineoil á gcoigeartú faoi Airteagal XXVIII de CGTT 1994 aige agus cúiteamh maidir le cuótaí ráta taraife á dheonú dá chomhpháirtithe aige.

  An tréimhse réasúnta ama maidir le cur chun feidhme na tuarascála ón bpainéal faoi rialacha EDT, cuireadh tús léi an 19 Aibreán 2017. Ó shin i leith, tá comhaontú caibidlithe ag an gCoimisiún leis an tSín chun teacht ar chomhréiteach sásúil (an 12 Márta 2018, ghlac an Chomhairle treoracha caibidlíochta).

  Bronntar na cuótaí ráta taraife seo a leanas leis an gcomhaontú a bheartaítear:

  •  cuóta ráta taraife de 6060 tonna don líne taraife 1602.3929 (feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, cócaráilte, ina bhfuil 57% nó níos mó d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain) le leithdháileadh tírshonrach de 6000 tonna ar an tSín agus 60 tonna ar gach tír eile, a bhfuil ráta dleachta 10.9% laistigh den chuóta acu;

  •  cuóta ráta taraife de 660 tonna don líne taraife 1602.3985 (feoil phróiseáilte ó lachain, géanna agus éanlaith ghuine, cócaráilte, ina bhfuil 57% nó níos lú d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain) le leithdháileadh tírshonrach de 600 tonna ar an tSín agus 60 tonna ar gach tír eile, a bhfuil ráta dleachta 10.9% laistigh den chuóta acu;

  •  cuóta ráta taraife erga omnes de 5000 tonna don líne taraife 1602.3219 (i gcás éanlaith chlóis den speiceas Gallus domesticus, cócaireáilte, ina bhfuil níos lú ná 57% d’éineoil nó de scairteach de réir meáchain), le ráta dleachta 8% laistigh den chuóta.

  Tá AE faoi bhrú ama chun an comhaontú seo a thabhairt i gcrích chun an tuarascáil ó phainéal EDT a chomhlíonadh. Molann an Rapóirtéir go ndéanfadh Parlaimint na hEorpa toiliú a thabhairt chun an comhaontú a thabhairt i gcrích. Ba cheart do AE an comhaontú sin a thabhairt i gcrích a luaithe is féidir, chun a dhearbhú an athuair, trí ghníomhaíocht shonrach, tiomantas docht daingean AE don iltaobhachas trí EDT agus, go háirithe, don sásra is éifeachtaí de chuid EDT - an córas um réiteach díospóidí.

  AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

  Teideal

  An Comhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas agus Daon-Phoblacht na Síne i ndáil le himeachtaí réitithe díospóide EDT DS492 Bearta a dhéanann difear do Lámhaltais Taraife ar Tháirgí Éineola Áirithe

  Tagairtí

  10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

  Dáta an chomhairliúcháin / iarraidh ar thoiliú

  3.12.2018

   

   

   

  An Coiste Freagrach

         Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Rapóirtéirí

         Dáta an cheapacháin

  Iuliu Winkler

  29.8.2018

   

   

   

  Dáta a ghlactha

  10.12.2018

   

   

   

  Toradh na vótála críochnaithí

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  2

  Na comhaltaí a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

  Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

  Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

  Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

  Dáta don chur síos

  18.12.2018

  TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

  35

  +

  ALDE

  Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

  ECR

  Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

  EFDD

  Tiziana Beghin, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Yannick Jadot

  2

  -

  ENF

  France Jamet, Danilo Oscar Lancini

  2

  0

  ENF

  Georg Mayer

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  Eochair na siombailí:

  +  :  i bhfabhar

  -  :  i gcoinne

  0  :  staonadh

  An nuashonrú is déanaí: 11 Eanáir 2019
  Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais