Postupak : 2018/0281(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0472/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0472/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0018

PREPORUKA     ***
PDF 540kWORD 55k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492: Europska unija – mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Iuliu Winkler

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492: Europska unija – mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (10882/2018),

–  uzimajući u obzir Nacrt sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Kine u vezi sa sporom DS492 Europska unija – Mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi (10883/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0496/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0472/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Narodne Republike Kine.


OBRAZLOŽENJE

Riječ je o prijedlogu o sklapanju sporazuma u obliku razmjene pisama s Narodnom Republikom Kinom radi provedbe izvješća povjerenstva WTO-a od 19. travnja 2017. u postupku WTO-a za rješavanje spora DS492 Mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi koji je Kina pokrenula protiv EU-a. EU je dužan uskladiti se sa zaključcima povjerenstva.

Konkretno, povjerenstvo je utvrdilo da je pri dodjeli količina unutar carinskih kvota zemljama dobavljačima u skladu s pravilima WTO-a EU u ovom slučaju kao „poseban čimbenik” trebao uzeti u obzir povećanu sposobnosti Kine za izvoz proizvoda od peradi u EU nakon ublažavanja sanitarnih mjera u srpnju 2008. Ta obveza proizlazi iz članka XIII. GATT-a o „nediskriminiratornoj primjeni količinskih ograničenja”, a posebno iz članka XIII. stavka 2. u kojem se navodi: „Pri primjeni uvoznih ograničenja na bilo koji proizvod ugovorne će strane nastojati postići to da se raspodjela trgovine tim proizvodom što je više moguće približi onome što bi različite ugovorne strane imale pravo očekivati kada ta ograničenja ne bi postojala [...]”. Tom se odredbom nadalje navode uvjeti koji se moraju poštovati, među ostalim u točki (d) „posebni čimbenici koji su mogli utjecati ili bi mogli utjecati na trgovinu tim proizvodom”.

U ovom je slučaju EU, nakon naglog povećanja uvoza određenih proizvoda od peradi, povećao svoje carine u dva zasebna postupka izmjene u skladu s člankom XXVIII. GATT-a. EU je postigao dogovor o kompenzaciji s Brazilom i Tajlandom, članicama koje su svaka imale najveći i/ili znatan interes za opskrbu, na temelju mjerodavnih trogodišnjih statističkih podataka. U to vrijeme kineski izvoz u EU nije postojao jer Kina zbog sanitarnih ograničenja nije mogla izvoziti perad u EU. Međutim, kasniji statistički podaci o trgovini pokazali su da je nakon ublažavanja sanitarnih mjera uvoz određenih kuhanih proizvoda od peradi iz Kine znatno povećan. Povjerenstvo je stoga zaključilo da je pri preraspodjeli carinskih kvota zemljama dobavljačima EU prema Kini trebao postupati kao zemlji dobavljaču i uzeti u obzir izvoz iz Kine (povjerenstvo je odbilo kineske zahtjeve za druge proizvode za koje nije bilo uvoza).

Općenito gledano, odluka povjerenstva ohrabrujuća je iz perspektive EU-a jer je njome potvrđeno da je EU djelovao u skladu sa svojim obvezama u okviru WTO-a pri prilagodbi svojih carina na perad na temelju članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i dodjeli kompenzacija za carinske kvote svojim partnerima.

Razuman rok za provedbu izvješća povjerenstva u skladu s pravilima WTO-a započeo je 19. travnja 2017. Komisija je u međuvremenu s Kinom postigla dogovor o sporazumnom rješenju (Vijeće je pregovaračke smjernice donijelo 12. ožujka 2018.).

Predloženim se sporazumom dodjeljuju sljedeće carinske kvote:

•  carinska kvota od 6060 tona za tarifnu stavku 1602.3929 (prerađeno meso patke, guske ili biserke, kuhano, s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim), pri čemu carinska kvota za Kinu iznosi 6000 tona i 60 tona za sve ostale, sa stopom carine unutar kvote od 10,9 %;

•  carinska kvota od 660 tona za tarifnu stavku 1602.3985 (prerađeno meso patke, guske ili biserke, kuhano, s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi manjim od 57 %), pri čemu carinska kvota za Kinu iznosi 600 tona i 60 tona za sve ostale, sa stopom carine unutar kvote od 10,9 %;

•  erga omnes carinska kvota od 5 000 tona za tarifnu oznaku 1602.3219 (perad vrste Gallus domesticus, kuhana, s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi manjim od 57 %), sa stopom carine unutar kvote od 8 %.

EU je pod vremenskim pritiskom da sklopi ovaj sporazum kako bi bio usklađen s izvješćem povjerenstva WTO-a. Izvjestitelj preporučuje da Europski parlament dâ suglasnost za sklapanje sporazuma. EU bi ovaj sporazum trebao sklopiti što je prije moguće, među ostalim i kako bi se još jednom, konkretnim djelovanjem, potvrdila nepokolebljiva predanost EU-a multilateralizmu u okviru WTO-a te, posebno, najučinkovitijem mehanizmu te organizacije – sustavu za rješavanje sporova.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Razmjena pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u vezi s postupkom rješavanja spora DS492 unutar WTO-a Mjere koje se odnose na carinske koncesije za određene proizvode od mesa peradi

Referentni dokumenti

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

3.12.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

10.12.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

2

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Datum podnošenja

18.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti