Procedūra : 2018/0281(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0472/2018

Pateikti tekstai :

A8-0472/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0018

REKOMENDACIJA     ***
PDF 679kWORD 55k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl bylos DS492 Europos Sąjunga. Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms, sudarymo Sąjungos vardu projektas

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Iuliu Winkler

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl bylos DS492 Europos Sąjunga. Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms, sudarymo Sąjungos vardu projektas

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (10882/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais dėl procedūros bylos DS492 „Europos Sąjunga. Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms“ (10883/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0496/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0472/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kinijos Liaudies Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Tai yra pasiūlymas sudaryti susitarimą pasikeičiant laiškais su Kinijos Liaudies Respublika siekiant įgyvendinti PPO kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. ataskaitą dėl PPO ginčų sprendimo procedūros DS492 „Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms“, kurią Kinija pradėjo prieš ES. ES privalo laikytis kolegijos nustatytų faktų.

Visų pirma kolegija konstatavo, kad, pagal PPO taisykles šalims tiekėjoms skirstydama tarifines kvotas sudarančius kiekius, ES turėjo kaip į specialų veiksnį šiuo atveju atsižvelgti į tai, kad 2008 m. liepos mėn. sušvelninus sanitarijos priemones padidėjo Kinijos paukštienos produktų eksporto į ES pajėgumas. Šis įpareigojimas grindžiamas GATT XIII straipsniu „Nediskriminacinis kiekybinių apribojimų taikymo principas“, visų pirma XIII straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyta: „Taikydamos importo apribojimus tam tikrai prekei, Susitariančiosios šalys siekia tokio prekybos tai prekei paskirstymo, kuris leistų, kad visos Susitariančiosios šalys gautų tą prekių dalį, kurią būtų galima įsigyti nesant tokių apribojimų [...]“. Šioje nuostatoje taip pat išvardytos sąlygos, kurių turi būti laikomasi, inter alia, d punkte: „ypating[os] aplinkyb[ės], kurios galėjo ar gali turėti įtakos prekybai ta preke“.

Šiuo atveju dviem atskirais pakeitimais pagal GATT XXVIII straipsnį ES jau buvo padidinusi savo tarifus po to, kai smarkiai padidėjo tam tikrų paukštienos produktų importas. ES derėjosi dėl kompensacijos su Brazilija ir Tailandu, kurios kiekviena, remiantis atitinkamo trejų metų laikotarpio importo statistiniais duomenimis, turėjo pirmaeilį tiekimo interesą ir (arba) esminį tiekimo suinteresuotumą. Tuo metu Kinijos eksportas į ES nebuvo vykdomas, nes Kinija negalėjo eksportuoti paukštienos į ES dėl sanitarinių apribojimų. Tačiau vėlesni prekybos statistiniai duomenys parodė, kad sušvelninus sanitarinių priemonių taikymą iš Kinijos importuojamų kai kurių termiškai apdorotų paukštienos produktų kiekis gerokai padidėjo. Todėl kolegija padarė išvadą, kad skirdama tarifines kvotas tiekiančioms šalims ES turėjo traktuoti Kiniją kaip tiekiančiąją šalį ir atsižvelgti į šį Kinijos eksportą (kolegija atmetė Kinijos pretenzijas dėl kitų produktų, kurių importas nebuvo vykdomas).

Apskritai, ES požiūriu kolegijos sprendimas buvo palankus, nes ji patvirtino, kad ES, koreguodama savo paukštienos tarifus pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį ir suteikdama tarifinę kvotą savo partneriams pagal m. GATT XXVIII straipsnį, iš esmės nuosekliai laikėsi savo PPO įsipareigojimų.

PPO taisyklėse nurodytas pagrįstas kolegijos ataskaitos įgyvendinimo laikotarpis prasidėjo 2017 m. balandžio 19 d. Nuo to laiko Komisija vedė derybas su Kinija dėl susitarimo pasiekti abipusiškai priimtiną sprendimą (2018 m. kovo 12 d. Taryba patvirtino derybinius nurodymus).

Pagal siūlomą susitarimą skiriamos šios tarifinės kvotos:

•  tarifų eilutei 1602.3929 (Paruošta virta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai) taikyti tarifinę 6 060 tonų kvotą, konkrečiai paskirstant 6 000 tonų Kinijai ir 60 tonų visoms kitoms šalims, ir kvotos neviršijančiam kiekiui taikyti 10,9 % dydžio muitą,

•  tarifų eilutei 1602.3985 (Paruošta virta antiena, žąsiena, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai) taikyti tarifinę 660 tonų kvotą, konkrečiai paskirstant 600 tonų Kinijai ir 60 tonų visoms kitoms šalims, ir kvotos neviršijančiam kiekiui taikyti 10,9 % dydžio muitą,

•  tarifų eilutei 1602.3219 (Gallus domesticus rūšies paukščių mėsa, kurios sudėtyje mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai) taikyti erga omnes tarifinę 5000 tonų kvotą, taikant 8 % dydžio muitą.

ES lieka vis mažiau laiko sudaryti šį susitarimą, kad būtų laikomasi PPO kolegijos ataskaitos. Pranešėjas rekomenduoja, kad Europos Parlamentas pritartų šio susitarimo sudarymui. ES turėtų kuo greičiau sudaryti šį susitarimą, siekdama, be kita ko, dar kartą konkrečiais veiksmais patvirtinti savo visapusišką ir tvirtą įsipareigojimą daugiašališkumui, laikantis PPO reikalavimų, ir ypač veiksmingiausiam šios organizacijos mechanizmui – ginčų sprendimo sistemai.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl PPO ginčų sprendimo procedūros bylos DS492 (Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms) sudarymo Sąjungos vardu

Nuorodos

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

3.12.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

10.12.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Pateikimo data

18.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika