Procedūra : 2018/0281(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0472/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0472/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/01/2019 - 12.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0018

IETEIKUMS     ***
PDF 678kWORD 55k
18.12.2018
PE 627.692v02-00 A8-0472/2018

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar DS492 Eiropas Savienība — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Iuliu Winkler

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar DS492 Eiropas Savienība — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas

(10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (10882/2018),

–  ņemot vērā nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar DS492 Eiropas Savienība — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas (10883/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0496/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0472/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Šis ir priekšlikums noslēgt nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā ar Ķīnas Tautas Republiku, lai īstenotu PTO 2017. gada 19. aprīļa darba grupas ziņojumu saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas, kuru Ķīna uzsāka pret ES. ES ir pienākums ievērot darba grupas konstatējumus.

Konkrēti darba grupa konstatēja, ka, piešķirot piegādātājvalstīm daudzumu tarifa kvotas robežās saskaņā ar PTO noteikumiem, ES kā „īpašs faktors“ būtu bijis jāņem vērā Ķīnas pieaugošā spēja eksportēt mājputnu produktus uz ES pēc sanitāro pasākumu atvieglošanas 2008. gada jūlijā. Šis pienākums izriet no VVTTT XIII panta par nediskriminējošu kvantitatīvo ierobežojumu piemērošanu, jo īpaši no XIII panta 2. punkta, kurā noteikts: “ Piemērojot ierobežojumus jebkura produkta importam, līgumslēdzējām pusēm ir jācenšas panākt tādu šīs preces tirdzniecības sadali, lai tuvotos, ciktāl iespējams, sadalei bez šādiem ierobežojumiem, ko dažādas līgumslēdzējas puses ir tiesīgas sagaidīt [..]”. Tālāk šī noteikuma d) apakšpunktā ir cita starpā uzskaitīti vēl citi nosacījumi, kas ir jāievēro, proti, “ specifiskos faktorus, kas varēja vai var ietekmēt šo preču tirdzniecību ”.

Šajā gadījumā ES ir palielinājusi tarifus, ņemot vērā konkrētu mājputnu produktu importa apjoma palielināšanos, piemērojot divus atsevišķus grozījumus saskaņā ar VVTT XXVIII pantu. ES vienojās par kompensāciju ar Brazīliju un Taizemi, katrai no kurām bija galvenās piegādes intereses un/vai būtiskas intereses, pamatojoties uz importa statistiku par attiecīgo reprezentatīvo trīs gadu periodu. Tolaik Ķīnas eksporta nebija, jo Ķīna sanitāro ierobežojumu dēļ nevarēja eksportēt mājputnus uz ES. Tomēr vēlāk tirdzniecības statistika liecināja, ka pēc sanitāro pasākumu atvieglošanas dažu vārītu mājputnu gaļas imports no Ķīnas ievērojami pieauga. Tādējādi darba grupa secināja, ka, sadalot tarifa likmes kvotas ES piegādātājvalstīm, ES vajadzēja Ķīnu uzskatīt par piegādātājvalsti un ņemt vērā šo Ķīnas eksportu (darba grupa noraidīja Ķīnas apgalvojumus par citiem produktiem, ja importa nebija).

Kopumā darba grupas nolēmums vieš pārliecību par ES izredzēm, jo tas apstiprināja, ka kopumā ES rīkojās atbilstīgi tās PTO saistībām, pielāgojot savus mājputnu tarifus saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu un piešķirot tarifa likmes kvotu kompensāciju saviem partneriem.

2017. gada 19. aprīlī sākās samērīgais laikposms, kurā īstenot darba grupas ziņojumu saskaņā ar PTO noteikumiem. Kopš tā laika Komisija ir vedusi sarunas ar Ķīnu par nolīgumu, lai panāktu savstarpēji saskaņotu risinājumu (Padome 2018. gada 12. martā pieņēma sarunu norādes).

Ierosinātais nolīgums piešķir šādas tarifa likmes kvotas:

•  tarifa likmes kvota 6060 tonnu apmērā tarifa pozīcijai 1602.3929 (gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas, termiski apstrādāti, ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara vai vairāk) ar īpašu valsts piešķīrumu 6000 tonnas Ķīnai un 60 tonnas visām citām valstīm, ar kvotas maksājuma likmi 10,9 %;

•  tarifa likmes kvota 660 tonnu apmērā tarifa pozīcijai 1602.3985 (gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas, termiski apstrādāti, ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu, kas ir mazāks par 57 % no svara) ar īpašu valsts piešķīrumu 600 tonnas Ķīnai un 60 tonnas visām citām valstīm, ar kvotas maksājuma likmi 10,9 %;

•  erga omnes tarifa likmes kvota 5000 tonnu apmērā tarifa pozīcijai 1602.3219 (Gallus domesticus sugas mājputni, termiski apstrādāti, ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu mazāk par 57 % no svara), ar kvotas maksājuma likmi 8 %.

ES nav daudz laika, lai noslēgtu šo nolīgumu, lai tas atbilstu PTO ekspertu grupas ziņojumam. Referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāsniedz piekrišana nolīguma noslēgšanai. ES būtu jānoslēdz šis nolīgums, cik drīz vien iespējams, arī lai ar īpašas rīcības palīdzību apstiprinātu ES stingru un nelokāmu atbalstu daudzpusējām attiecībām PTO ietvaros un jo īpaši PTO visefektīvākajam mehānismam — strīdu izšķiršanas sistēmai.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar PTO strīdu izšķiršanas procedūrām strīdā DS492 Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas

Atsauces

10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

3.12.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

10.12.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iuliu Winkler

29.8.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

Iesniegšanas datums

18.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

2

-

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

2

0

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 10. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika